Biddinghuizen Actueel - Nummer 28

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 28 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 38 JAARGANG weeknr:

WWW.BACTUEEL.NL

40 jarig jarig Boekverkoop in bibliotheken 40 Boekverkoop Biddinghuizen stroopt de mouwen op jubileum jubileum Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de

ingediend door variëren Leefbaar van Dronten, Groen Al sinds 2014 is een groep Biddinghuizenaren bibliothekenalle maarDe ookmotie te koop. koop. De boeken boeken romans maar ook te De variëren van romans tot tot Zaterdag 77 juli juli viert ACV bibliotheken Links, VVD enPrima Christen Unie om werdmee door het college mogelijkheden aan het onderzoeken of, en zo ja op Zaterdag viert ACV kunstboeken tot kinderboeken. geschikt te nemen op kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op de Flintstones Flintstones haar 40 jarig jarig welke manier het zwembad open kan blijven. De warm ontvangen, en vervolgens door de gehele raad de haar 40 vakantie. vakantie. aangenomen. De gemeenteraad doet een oproep aan het intensieve samenwerking tussen Dorpsbelangen en jubileum. jubileum. de gemeente Dronten verliep zeker niet altijd soe- college om wanneer de subsidie uit het LeefbaarheidsDeeen boeken kosten €€fonds 0,75(Provincie per stuk stuk en enFlevoland) 10 voor voor €€niet 6,-.wordt In de de toegekend, bibliotheek in De boeken kosten 0,75 per 10 6,-. In bibliotheekzelf in peltjes, maar er wel degelijk positieve Van11.00 11.00 uurtot totwas 17.00 uur mogenaltijd Van uur 17.00 uur mogen Dronten geldt echter een speciale actie: voor € 5,kunt u een plastic tas Dronten geldt echter eeneen speciale actie: voor €te5,kunt uzodat een het plastic met financieel voorstel komen plantas in grondhouding. de coureurs in verschillende specde coureurs in verschillende specmetromans romans en informatieve informatieve boeken vullen,gaat voor 7,50 een een plastic ieder geval uitgevoerd worden. Inmiddels hebbenhun een rijkunsten aantal mensen een enorm met en boeken vullen, voor €€ 7,50 plastic tas tas met met taculaire klassen taculaire klassen hun rijkunsten jeugdboeken. uitgebreid plan opgesteld, waar ons jeugdboeken. laten zijn zijn en opdoorwrocht het Van Van Werven Werven laten op het dorp echt beter van wordt. Samen met onze inwo- Kortom; “de aanhouder wint” aldus een opgeluchte Circuitaan aan de de Biddingringweg Biddingringweg in in Circuit Willem Feikenin was een lange adem, ners wordt Zwembad de Alk een enorm Zwem- isisvoorzitter De gaaf boekverkoop tijdens openingstijden openingstijden in“het de bibliotheken bibliotheken Dronten, De boekverkoop tijdens de Dronten, Biddinghuizen. De autocross Biddinghuizen. isis iedereen. maar dit is wel een geweldige opsteker. Nu kunnen we en Beleefgebied,De metautocross kansen voor Swifterbant en en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant Zie speciaal voor voor het het jubileum jubileum uitgeuitgespeciaal dus echt aan de slag! breid meteen eenduo-race duo-raceen en wordt De afgelopen maanden iserer Dorpsbelangen Biddinghui- Dank aan de vele vrijwilligers die zich tot nu toe al zo breid met wordt geeindigd met een nieuw nieuw het zen heel veel eneen vooral intensief in gesprek gegaan met enorm hebben ingezet! geeindigd met inin het leven geroepen caravanrace. In en diverse politieke partijen. Dit resulteerde op woensdag leven geroepen caravanrace. In en 4rondom juli in een eenraadsbreed tent kunt kunt uaangenomen u genieten genieten motie. Met andere Afscheid juf Riet rondom een tent Afscheid woorden, Biddinghuizen kan aan de bak! vaneen eenuitgebreid uitgebreid assortiment aan van assortiment aan versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt gewerkt extraaktiviteiten aktiviteitenzijn zijnvoor voorjong jongen en Na extra te hebben, gaat juf Riet met pensioen. te hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een een bungee bungee trampoline, trampoline, oud,zoals een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie 17.30uur. schminken. schminken. Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP"voor voor Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een spanning, sensatie, spektakel en spanning, sensatie, spektakel en plezier! plezier!

Foto: John Biemans

“juf buiten dienst” Met stille trom vertrekken en vervolgens genieten van het pre-pensioen, dat was het voornemen van ‘juf Annet’ uit Biddinghuizen.

Zonne-Energie De Biddinghuizense in hart en nieZonne-Energie ren kreeg opZonnepanelen 4 juli een bijzondere met met Zonnepanelen verrassing. De dag begon een stuk 'uit'Biddinghuizen Biddinghuizen stiller 'uit' dan normaal. Tijdens de geEcosave bruikelijke kop thee vooraf, viel Ecosave het de Jonge op dat2001 het wel stil was sinds 2001 sinds in het gebouw. Ze maakte nog de 0321 332038 0321 opmerking naar 332038 haar collega’s dat Uw eigennog stroom de deurUw misschien op slot zat. eigen stroom Op dat moment werd v.a. € 0,05 v.a. € 0,05verteld dat

de kinderen niet naar het lokaal kwamen en dat ze maar even mee moest komen. De aula was omgetoverd tot feestlocatie waar een feestprogramma onder luid gezang van start ging. Als afsluiter gingen de genodigden naar buiten. Daar was als verrassing Jean Paul Gebben, de onlangs begonnen burgermeester van de gemeente Dronten. De burgermeester sprak zijn waardering uit voor de 31 jaar, dat de Jonge actief is bij kinderopvang Dronten als leidster. In deze jaren heeft zij bijgedragen aan de basis van ont-

wikkeling en onderwijs. ”Als één van weinige kan de Jonge zeggen dat ze twee generaties in haar groep gehad heeft” benadrukte Gebben. Ook werd er stil gestaan bij de vele nationaliteiten waar geregeld met handen en voeten gecommuniceerd moest worden. Na het ontvangen van bloemen uit handen van de burgermeester, werd ze uitgezwaaid door alle aanwezigen. Op een versierde fiets met de tekst “juf buiten dienst”, werd het schoolplein verlaten.

02 juli 2012 902JULI juli2019 2012

AAggeennddaa 07 07 juli juli 10 10 juli juli 16 jul 11 juli 11 juli 18 18 juli juli 26 26 juli juli 20 jul 14 aug 14 aug 30 jul 15 15 aug aug 23 23 aug aug 05 05 sept sept 13 11 sept 11 aug sept 11 11 sept sept 12 12 sept sept 19 19 sept sept 19 sept 19 aug sept 27 25 25 sept sept 25 25 sept sept

:: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones :: Fietsen Fietsen met met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen : vrouwen F ietsen Gezamenlijke verenigingen :: Open dag Open dag Scharrelberg ScharrelbergVertrek vanaf Vrouwenverenigingen. :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: Fietsen met gezamelijke het Pleinmet omde 13.30 uur Fietsen de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen Seniorenmiddag in de Voorhof ::: Fietsen met de gezamelijke Fietsen met de gezamelijke verenigingen : vrouwen F ietsen Gezamenlijke vrouwen verenigingen :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf :: Fietsen met Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen vrouwen verenigingen het Plein verenigingen om 13.30 uur :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg F ietsen Gezamenlijke ::: Bijeenkomst Anbo Bijeenkomst Anbo :: ledenavond Passage ledenavond Passage Vertrek vanaf Vrouwenverenigingen. :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu het Plein om 13.30 uur :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag :: ZijActief lezing Ans Schrijer ZijActief lezingStart Ansrepetities Schrijer Z on en Zegen: :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo :: IVN viert “het nieuwe IVN viertseizoen “het jaar jaar van vande debij” bij”met met een lezing inin het lezing het Koetshuis Koetshuis : een F ietsen Gezamenlijke

27 aug 03 03 okt okt t/m Koetshuis Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf t/m 77 okt: okt: Najaarsfeestweek Najaarsfeestweek Koetshuis 04 okt dag Scharrelberg 04 okt :: Open Open dag Scharrelberg het Plein om 13.30 uur in het 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting in het 31 aug :Koetshuis. Opdreef festival Koetshuis. 09 okt Passage 09 aug okt ::: ledenavond ledenavond 31 SleepbootdagPassage 09 okt : Bijeenkomst 09 okt : Bijeenkomst Anbo Anbo 10 okt Vrouwen 110sept I nterreligieuze bijeenkomst okt :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 10 okt : ZijActief workshop 10 okt : ZijActief workshop Inloop vanaf 14.15 uur, start om 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 17 17 okt okt :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 14.30 uur. 23 23 okt okt :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 431sept : Zijaktief Voedingsdeskundige 31 okt : Afdelingsavond Vrouwen okt : Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 09 nov : Boekenmarkt 09 nov : Boekenmarkt zon en en zegen zegen 7 sept Repair Café zon 10 10 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 10 L edenavond Passage -Dhr. 11 nov inin Colombinehuis 11 sept nov ::: Benefietconcert Benefietconcert Colombinehuis 13 Anbo 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Rodenburg over reis naar Nepal 13 13 nov nov :: Ledenavond Ledenavond passage passage 13 nov lezing over 10 ietsen Gezamenlijke 13 sept nov ::: F IVN IVN lezing over bevers bevers Staatsbosbeheerruimte Z60 StaatsbosbeheerruimteVertrek Z60 vanaf Vrouwenverenigingen. 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen het Plein om313.30 uur verenigingen 20 nov : gez. avond vrouwen 21 nov 21 sept nov ::: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 18 Seniorenmiddag in de Voorhof 27 nov : Bijeenkomst Anbo 27 nov : Bijeenkomst Anbo 11 dec Passage 24 Fietsen Gezamenlijke 11 sept dec :: advent/kerstavond advent/kerstavond Passage 11 Anbo 11 dec dec :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Vrouwenverenigingen. Vertrek vanaf 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 het Plein om 13.30 uur 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 dec Vrouwen van nu 19 dec ::: Afdelingsavond Afdelingsavond nu 27 sept Boekenmarkt ZonVrouwen en Zegenvan 14.00 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond tot 20.00 uur 28 sept : B oekenmarkt Zon en Zegen 9.30 tot 12.30 uur 5 okt : Repair Café 8 okt : Oktober Ledenavond Passage 9 okt : Zijaktief Smartquiz FRENCH MANICURE… FRENCH MANICURE… 13 okt : Z on en Zegen: Meewerken aan ochtenddienst in degelakte Voorhof •• Natuurlijke mooie Natuurlijke mooie gelakte 16 okt : Seniorenmiddag in de Voorhof nagels, of uw teennagels…! nagels, of uw teennagels…! 19••okt : Z on enmet Zegen: Jubileumconcert Basislak een mooi Basislak met een mooi 55 jarig bestaan in de Voorhof. wit wit randje. randje. •• Durf weer Aanvang 20.00 uur Durf uw uw handen handen weer te te laten zien. 2 nov laten: Repair zien.Café Nu maar Nu voor voor maar €€ 17,50 17,50 en… en… 16••nov : Sinterklaasintocht Het setje nagellak Het setje nagellak krijgt 20 nov : Seniorenmiddag inkrijgt de Voorhof u bij!! u er er :gratis gratis 20 nov Z ijaktief bij!! Gezamenlijke avond met Margriet Brandsma Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ 7 dec Biddinghuizen : Repair Café06 Biddinghuizen 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 www.schaapholland.nl 035-6245555. Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoonwww.schaapholland.nl 0321-335050 Fax 0321-335051 Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051

www.schaapholland.nl THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, hebwww.schaapholland.nl meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands -APK keuring spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 -Onderehoud en reparatie alle merken van Teddy Scholten: ‘weet je�. De rest zong in het Engels. Met de gitarist -Lease service R EN uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We-Airco vormden The ThreeSblues, N Toos, service OAR 0320-233565; inloopspreekuur: R ENdonder-APK keuring 0321-332575. Bij ons altijd S ik en RuudBIDDINGHUIZEN: ter Weyde ( bekend van studio sport en langs de lijn) S -Schade reparatie E en waren R APOTHEEK O R enH reparatie merken HUISARTSENPRAKTIJK: dag-Onderehoud 13.00 totL 14.00 uur: 0321-333255. S alle N zomer/wintercheck gratis A S -Laswerkzaamheden Iservice TO 0321-332575. R E bestaan al R onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, 0321-331414. -Lease H S S A L S Icare Verpleging enspecialist verzorging in -Accu's,banden en uitlaten O HUISARTSENPRAKTIJK: I W T R N H L TANDARTS: 0321-331070.jaar in Hilversum. -Airco service langer dan vijfentachtig Het zijn accordeonspelers. trad S A I745 S Tincl. specialist inIk uur, APK 29,50 all polyesterhars, U 0522-279 07.00 tot in 23.00 -Wintersets opslag 0321-331414. 0321-332083. W N Svan Hspecialist FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: FYSIOTHERAPIE: K in soms L -Schade reparatie W vrij veel op0321-331070. in Hilversum06-28847141 en zat in Huizen al in een revue. Er werd I Toverige polyesterhars, N epoxyhars, U TANDARTS: -2 Wasboxen 0900-8833 voor tijden. LOGOPEDIE: 0321-333493. polyesterhars, KU S -Laswerkzaamheden specialist in epoxyhars, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. plamuren & door Airco service Nzat al in K geruild met Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ik -Accu's,banden ze.W Toos deLEEF: revuePlaats en GROEPSPRAKTIJK Icare 1, epoxyhars, en uitlaten polyesterhars, U LOGOPEDIE: 0321-333493. plamuren & onderhoudsK VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. -Wintersets incl. opslag plamuren & Noorderbaan 10 epoxyhars, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. GROEPSPRAKTIJK onderhoudsmiddelen Reparatie en onderhoud 0321-382473. Voor bevallingen en en Wasboxen onderhoudsplamuren & t/m-2vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 VERLOSKUNDIGEN: middelen spoed: 06-53659191. Wilsor kunstharsen Biddinghuizen alle merken middelen onderhouds0321-382473. Voor bevallingen en Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. Noorderbaan 46-48 de Wilsor kunstharsen Wilsor kunstharsen middelen spoed: 06-53659191. 0321 - 332484 Noorderbaan 10 8256 PR Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALEgeorganiseerd NOOD: NOOD: Noorderbaan 46-48 Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. Nederlands fietsroute langs de grenzen vanuit Amersfoort Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen CHIROPRACTIE: 0525-651810. Tel: 0321 33 11 67 035-6245555. PR Biddinghuizen Biddinghuizen 8256 PR 08.30regen totwww.autofaber.nl 11.00 uur:8256 0321-312881. naar Den Helder over deNOOD: Afsluitdijk. Veel en lekke banden. Die 1700 Noorderbaan 46-48 Biddinghuizen PSYCHISCHE EN SOCIALE Fax: 0321 33 10 74 Tel: 0321 33 3311 1167 67 Tel: 0321 8256 PR Biddinghuizen 035-6245555. werk: maandag km had ik zelf als eerste gereden. Ik Maatschappelijk stond nog0321 wel eens in0321 de krant alsvan de E-mail: info@wilsor.nl THUISZORG ICARE Fax: 0321 3310 1074 74 0321 33 332484 Tel: 33 11 67 Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag centr.heel telef. E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 Jeugdgezondheidszorg THUISZORG spreekuur ma.ICARE t/m vrij. 09.30 tot tot 12.00 12.00 van 13.30-14.30 www.autofaber.nl uur. Ditinfo@wilsor.nl zijngezeten. zowel www.wilsor.nl E-mail: www.wilsor.nl Telefoon 0321-388 fers en lijnen neer910 en bencentr. regelmatig achterna Jeugdgezondheidszorg: telef. door de Rijkspolitie uur:

Te l e f o o n n u m m e r s Te l e f o o n n u m m e r s

DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

NRPSOHHWUHFODPH QO

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM GICOM GICOM

COMPOSTING COMPOSTING Schilder SYSTEMS SYSTEMS COMPOSTING Gicom BV BV SYSTEMS Wandafw Gicom Oogstweg99 Oogstweg

Gicom BV 8256SB SBBIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 8256 Oogstweg 9 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

VERON ADMINI

financiele administrati -APK -APKkeuring keuring -Onderehoud alle -Onderehouden enreparatie reparatie allemerken merken - belas jaarrekeningen -APK keuring -Lease service -Lease service -Onderehoud -Airco service -Airco serviceen reparatie alle merken Een adres waar uw b -Lease -Schade reparatie -Schadeservice reparatie -Airco service Plein 5 - 8256 AZ BIDD -Laswerkzaamheden -Laswerkzaamheden -Schade reparatie -Accu's,banden en Tel.: (0321) 330120 / 33 -Accu's,banden enuitlaten uitlaten -Laswerkzaamheden -Wintersets -Wintersetsincl. incl.opslag opslag -Accu's,banden en uitlaten -2 -2Wasboxen Wasboxen -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

als telefonische Inloopspreekuur in Educatief www.wilsor.nl spreekuur ma. inloopspreekuur: t/m vrij. 09.30Centrum: tot 12.00 inloop spreekuren 0320-233565; donderdonderelke dinsdag 13.00 13.30 uur uur: 13.00 spreekuren: 0321-333377. dag totvan 14.00 uur:–Toos 0321-333255. 0321-333255. Biddinghuizen: Toen is overleden in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ 0320-233565; inloopspreekuur: Icare Verpleging en verzorging donder- DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot installatie service onderhoud zijn nog. Ik heb het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 23.00 uur, uur, 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m Icare Verpleging en verzorging dat daar komRQWZHUS je verder 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO 09.00 FRORUV totEHXUVZDQGHQ Ă \HU mee ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH 17.00 uur: 0320-237666. 0522-279 745 vanIcare 07.00 tot 23.00 Thuiszorgwinkel LEEF: Plaats 1, Plaatsuur, 1, vrij. ue. De Waard BV Yarden Uitvaartverzekeringen n elektrotechnisch EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Yarden Uitvaartverzekeringen 0900-8833 voor overige tijden. De Waard BV 8224 AB Lelystad, 0320-752650 installatie service onderhoud 0320-752650 ma. ma. De Waard BV lichtkrachtinstallaties Noorderbaan Noorderbaan 10 10 Thuiszorgwinkel Icare Plaats 1, Wilvrij.: je ook je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ MatthĂŠ Vos 06en 45 70KLACHTENLIJN 2348 t/m 8.30-17.00 uur,LEEF: za.: 9.30-16.00 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN Yarden Uitvaartverzekeringen De Waard BV beveiliging daar kom je verder mee 8224 AB Lelystad, 0320-752650 uur of beroemd. Iedereen heeft eenma. verhaal. Mail dan naar Noorderbaan 10 Biddinghuizen Biddinghuizen Algemene klachtenlijn op werkdagen: telecommunicatie MatthĂŠ Vos 06en 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: Loonwerk grondverzet Gezinszorg: spreekuur ma.9.30-16.00 t/m n elektrotechnisch t/m vrij. vrij. Loonwerk en grondverzet in hermaloohuis@kpnmail.com databekabeling 388220. uur Loonwerk en grondverzet uur: na 0321-312881. 0321 Biddinghuizen 201208.30 0 tot 11.00 ag 3 licht- en krachtinstallaties 0321-312881. 0321 -- 332484 332484 Loonwerk en /grondverzet tste Maatschappelijk Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. n DRONTEN: werktuigbouwkundig Tel. Fax0321-333189 0321-333189 werk:maandag, maandag van beveiliging Maatschappelijk maandag van POLITIEBURO werk: Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. www.autofaber.nl *Olie verversen 0321 332484 loodgieterswerk www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur enenwoensdagmiddag Tel. 8844. 0321-331401 / Fax 0321-333189 glo dinsdag, telecommunicatie woensdagmiddag donderdag vrijdag van van 0900Maatschappelijk werk: maandag Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 verwarming van 13.30-14.30*Banden uur. Dit zijn zijn zowel zowel SENIOREN databekabeling de 9.00-10.00 INFORMATIELOKET www.autofaber.nl uur. telefonische 9.00-10.00 uurDitenzijnwoensdagmiddag luchtbehandeling inloop spreekuren als telefonische telefonische n werktuigbouwkundig van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel Spreekuur di. het spreekuren. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Accu’s 0321-333377 koeling spreekuren: 0321-333377. *Olie verversen loodgieterswerk inloop afspraken spreekuren telefonische DiĂŤtist: ma. als t/m vrij. 09.00 09.00 tot tot 316899. verwarming aar *Remmen www.wouda.nl spreekuren: 0321-333377. *Banden 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. ma. t/m t/m St. verliezenverwerken Flevoland luchtbehandeling me DiĂŤtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. 0320-237666. 0321-331377 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen *Accu’s koeling 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m op. 84 (0321) 38 60 60 dragen ziekte is17.00 overleden, 2 *Koppakkingen installatie service installatie service onderhoud onderhoud vrij. 09.00 tot uur: 0320-237666. DE ZONNEBLOEM *Remmen GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN www.wouda.nl *Banden KLACHTENLIJN PROTESTANTSE GEMEENTE ninmuzikaal Algemenebegeleidster klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee werkdagen: AFD. BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee installatie service onderhoud *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten BIDDINGHUIZEN aat GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Noorderbaan 388220. *Accu’s 88, PR Biddinghuizen 0321-331655 of 331368. n nelektrotechnisch (0321) 38 608256 60 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, elektrotechnisch Algemene klachtenlijn op werkdagen: daar kom je verder mee hts binnen en buiten schilderwerken POLITIEBURO*Koppakkingen DRONTEN: lichtkrachtinstallaties dominee@ 2 tel. behangen 0321 - 333310, fax.DE0321 - 330101Tel: 0321-848658, licht-en en*Remmen krachtinstallaties Oogstweg 388220. DIERENAMBULANCE VAN 8844. Joke 0900v/d Meij * glasvezel * sausen was n elektrotechnisch beveiliging protestantsegemeentebiddinghuizen.nl beveiliging POLITIEBURO SENIOREN INFORMATIELOKET Schilderwerk -DRONTEN: Beglazing INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. lichten krachtinstallaties telecommunicatie Jolanda AantjesBiddinghuizen - Lubbersen, or- SENIOREN telecommunicatie 09008844. *Distributieriemen Bel voor een vrijblijvende offerte Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Spreekuur 13.00u tot 14.00u op de Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: beveiliging databekabeling Wandafwerking Houtsanering Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06SENIOREN INFORMATIELOKET tel. 06-48462307 Biddinghuizen 316899. dus Schade taxatie, schade reparatie, Tel: 0624127084 316899. telecommunicatie ssen en wensen de familie woensdag in Het Koetshuis: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 n nwerktuigbouwkundig *Koppakkingen Spreekuur di. en do. 9.30Flevoland tot 11.30 uur: 53371293 werktuigbouwkundig St. St. verliezenverwerken verliezenverwerken Flevoland uitdeuken zonder spuiten, leenauto databekabeling Mijn e-mail: cobydeboer@planet.nl. childerwerk - Beglazing Autoreparatiebedrijf 0321 388 710 *Olie loodgieterswerk 316899. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen verversen loodgieterswerk 0321-331377 en Gods kracht toe. 0321-331377 beschikbaar. Spreekuur Wijkagent Wijkpost n werktuigbouwkundig woverwarming St. verliezenverwerken Flevoland verwarming DE Wandafwerking - Houtsanering DE ZONNEBLOEM ZONNEBLOEM Zondag 8 juli*Banden *Banden Poolse medewerkers nodig‌?? Autoreparatiebedrijf *Olie verversen Schade taxatie, reparatie, loodgieterswerk ltuitu naar Giennes Bies luchtbehandeling 0321-331377 Ploegschaar 7,schade 8256 SM Biddinghuizen luchtbehandeling AFD. Biddinghuizen: AFD. BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Aleksandar verwarming Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! *Accu’s koeling Aleksandar uitdeuken zonder spuiten, leenauto DE ZONNEBLOEM *Accu’s 0321332387. 0321-331655 of 331368. koeling Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 *Banden 0321-331655 of 331368. biel 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 en 06 bestuur van woensdag: 13.00-14.00 uur. luchtbehandeling GICOM Dronten AFD. BIDDINGHUIZEN Oogstweg 2 beschikbaar. DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen Voor informatie kunt u bellen met: Oogstweg 2 www.wouda.nl DIERENAMBULANCE VAN DE Aleksandar *Remmen DIERENAMBULANCE www.wouda.nl *Accu’s koeling Heilig Avondmaal viering 0321-331655 of 331368. wenorganisatie Passage. u naar Giennes Bies DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen O. ten Hoff tel 0591-549094 / DIERENBESCHERMING. AFD. Ploegschaar 7,Biddinghuizen 8256 SM Biddinghuizen *Distributieriemen LELYSTAD De Noord 35 Schilderwerk - Beglazing Oogstweg 2ZLM]HULQJ *Distributieriemen DIERENAMBULANCE VAN DE UDDPEHOHWWHULQJ De Noord 35 8251 8251GK GK Dronten Dronten *Remmen www.wouda.nl bij REGIO COMPOSTING FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ Tel. (0321) 330655, Faxten (0321) 06-51558557 L. Hoff 330691 tel FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06-46 Tel: 0624127084 (0321) el 06 1306-36293327 340 458 Tel: 33 21 Tel: 0624127084 / 1440321 RED DDQKDQJZDJHQV EEN DIER (0321)38 3860 6060 60 DIERENBESCHERMING. AFD. *Koppakkingen Biddinghuizen YODJJHQ EHOHWWHULQJ SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH *Koppakkingen R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ 53371293 DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ verSYSTEMS *Distributieriemen De Noord- 35 8251 GK Dronten 53371293 Wandafwerking Houtsanering 0321-326533 / 06-11310835 ADMINISTRATIEKANTOOR FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO BV RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Gicom IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Tel: 0624127084 Spreekuur Wijkagent Wijkpost YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH (0321) 38 60 60 de DXWREHOHWWHULQJ Spreekuur Wijkagent Wijkpost Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 *Koppakkingen dministraties -EHOHWWHULQJ ondernemingsplan 53371293 YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Dronten, tel. 0321-312456. Oogstweg 9 EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS Biddinghuizen: YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Biddinghuizen: Biddinghuizen ngs gen - belastingaangiften particulieren Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU ]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ Spreekuur Wijkagent Wijkpost 8256 SB BIDDINGHUIZEN YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ woensdag: 13.00-14.00 uur. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS Ă \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ UHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS woensdag: 13.00-14.00 uur. Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321om EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ Biddinghuizen: Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 DMINISTRATIEKANTOOR EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ 332401 ( mevr. A. Scholten ) YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ Schilderwerk -- Beglazing waar uw belangen vooropuur. staan woensdag: 13.00-14.00 ministraties - ondernemingsplan den Schilderwerk Beglazing YDQ DO XZ UHFODPH HQ QRJ YHHO PHHU 6WDDOZLMN $ 'URQWHQ www.parochienorbertus.nl 56 BIDDINGHUIZEN particulieren en belastingaangiften Wandafwerking en-AZ Wandafwerking - Houtsanering Houtsanering Schilderwerk - Beglazing taxatie, schade Schade taxatie, schade reparatie, Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Vrijdag 6 juli en uitdeuken zonder spuiten, leenauto Machinebouw Wandafwerking Houtsanering uitdeuken zonder spuiten, leenauto aar uw belangen voorop staan Schade taxatie, schade reparatie, 10.00 uur: eigen voorganger een ouw van Stichting De Scharrelberg beschikbaar. beschikbaar. AZ BIDDINGHUIZEN Machinebouw uitdeuken zonder spuiten, leenauto WoCo viering DAAR RED JE LEVENS MEE Transport techniek DAAR -RED JE LEVENS Machinebouw Belt En / 330777 ddinghuizen, en dierenpark de Belt u naar naar Giennes Giennes Bies Bies Ploegschaar 0120 Fax:het (0321) 330690 MEE VoorMachinebouw al uw schilder, behang en u Ploegschaar 8256SM SMBiddinghuizen Biddinghuizen beschikbaar.7,7,8256 Tel. En ooiing. Transport techniek Trappen en balustrades DAAR RED JE LEVENS MEE sauswerken. Tel.(0321) (0321)330655, 330655,Fax Fax(0321) (0321)330691 330691 Mobiel 13 340 458 -- Tel: 0321 Transport techniek 8 juli Belt u06 naar Giennes Mobiel 06 13Zondag 340 458 Tel:Bies 0321 -- 33 33 21 21 46 46 Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Transport techniek Tevens ook het kwartsen van muren. in 09.00 uur: eigen voorgangers -APK keuring Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Service inen afvaltransport Trappen en balustrades Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 Trappen balustrades ant in de weer om het laatste van het casco af financiele administraties - ondernemingsplan Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud en reparatie alle merken WoCo viering Trappen balustrades Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen -Lease service Service in afvaltransport afvaltransport aar watertel. gas, en0321 de elektriciteit aangesloten. Service in jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 -Airco service VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Service in afvaltransport VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Evangelische Gemeente Zeewolde erk nnen met de afwerking en PR inrichting. Noorderbaan 88, Biddinghuizen Noorderbaan 88,8256 8256 PR Biddinghuizen -Schade reparatie financiele -- ondernemingsplan Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED financiele administraties administraties ondernemingsplan 88, 8256 PR Biddinghuizen tel. - -333310, fax. 0321 -- 330101 een Noorderbaan angshek bij de Osbornegroep geplaatst en tel.0321 0321 333310, fax. 0321 330101 Colofon: VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Een adres waar uw belangen voorop staan -Laswerkzaamheden jaarrekeningen -- belastingaangiften particulieren Zeewolde; tel. 036-5224348. jaarrekeningen belastingaangiften particulieren - 333310, fax. 0321 - 330101 administraties - ondernemingsplan -Accu's,banden enfinanciele uitlaten ter- tel. 0321 bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Redactieadres / Secretariaat: -Wintersets incl. opslag jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren 8 julivoorop Een belangen staan etje onds glad maken en sauzen, de toilet- en Een adres adres waar waar uw uwZondag belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 -2 Wasboxen Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 10.00 uur: Klaas van Denderen 55 -- 8256 AZ BIDDINGHUIZEN zen riciteit en het luchtbehandelingssysteem Plein AZ BIDDINGHUIZEN * Voor het leveren en plaatsen vanadres alle 8256 soorten glas uw waar belangen voorop staan Een Tel.: (0321) 330120 / 330777 Fax: (0321) 330690 Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00 uur). * Deuren - ramen - kozijnen Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 Plein 5offerte! - 8256 Noorderbaan 10 AZ BIDDINGHUIZEN * Bel voor een vrijblijvende VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 FLEVOLAND Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Het De Kans: samen met en voor elkaar! eelStichting De Scharrelberg Predikant: ds.Inloophuis Johan de Wit, tel. WWW.GEERTSGLAS.NL E-mail adres: b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Op deze dagen/ tijden kunt u zo binnen lopen: 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, d ik bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 De •Veluwse 8251 Dronten, 10 tot 14:30 uur • Vrijdag, 10 tot 12:15 uur Dinsdag,Snees 10 tot20, 14:30 uurAJ• Donderdag, Bank: Rabobank ‘Flevoland’ Bank:gers Rabobank ‘Flevoland’ BA rek.BA nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. voor hun inzet en tel. 0321-338685Woensdag Kerkdiensten in het tijden afhankelijk van activiteiten www.autofaber.nl > flexibele nia enthousiasme. Tevens een Odd Fellowhuis, wij op afspraak in de middaguren. Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, De Daarnaast Ketting 6werken te Dronten. aanvang 10.00 Bij klachten A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 perwoord over van bezorging dank aanvandeB vele voor de anders leuke activiteiten en workshops; voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor uur (tenzij vermeld)

Machinebouw Transport techniek Trappen K e r kend i ebalustrades ns ten Service in afvaltransport Aleksandar

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER Autoschade

NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO NRPSOHHWUHFODPH QO 1-1-2 1-1-2

1-1-2

22 2

2

LEKKERKERKER Autoschade

Uw advertentie hier?

BLONK

eellke gaf

LEKKERKERKER Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Au Auttoschade oschade

DAAR RED JE LEVENS MEE Schildersbedrijf J. Buiten

sponsors, zowel grootaanleveren als Kopij en Advertenties voor zondagavond 22,00 uur klein, voor het vele materiGRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel Druk: en Druk: gereedDrukkerij van der Wekken PrintOnMedia KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap dat ter beschikking is service VERT.: J.installatie VOGELAAR - TEL. onderhoud 0321-331801 gesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN daar kom je verder mee TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. n

elektrotechnisch

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

ouw Stichting harrelberg

diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌

Zondag 15 juli Loop eens binnen en laat u verrassen‌ de koffie/thee staat klaar! 10.00 uur: www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Turkse Mimar Moskee Havenweg 3


2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 3

Na een moedig gedragen ziekte is overleden, ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Na een moedig gedragen ziekte is overleden, ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Mevr. Joke v/d Meij Mevr. Jokeen v/d Meij de familie Wij zullen haar missen wensen veel sterkte en Gods kracht toe. Wij zullen haar missen en wensen de familie veel sterkte en bestuur Gods kracht Leden en van toe.

binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen binnen buiten schilderwerken Bel vooren een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen

Poolse medewerkers nodig‌?? Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Voor informatie kunt u bellen met:

Poolse medewerkers nodig‌?? Christelijke vrouwenorganisatie Passage. O. ten Hoff 0591-549094 / !! Agrohulp Ten tel Hoff kan u helpen DINSDAG - INFORMATIEAVOND Leden9enJULI bestuur2019 van 06-51558557 L. ten Hoff tel Voor informatie kunt u bellen met: 0321-326533 / 06-11310835 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. MFG2 NIEUWBOUW O. ten Hoff tel 0591-549094 / Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 06-51558557 L. ten Hoff tel

Biddinghuizen Hierbij nodigen wij graag alle inwoners van Biddinghuizen uit voor een bijzondere avond ons dorp. 0321-326533 /voor 06-11310835 Agrohulp is Tengekomen Hoff ,Prof.om Zuurlaan 20 Met recht “Bijzonder� omdat na vele jaren van wachten, nu eindelijk het moment iedereen Nieuwbouw Stichting Biddinghuizen te informeren over de verbouwing van het kerkgebouw en de nieuwbouw van ons nieuwe Multifunctionele De hart Scharrelberg Centrum, het Nieuwbouw bruisende van Biddinghuizen. Stichting Schildersbedrijf

uit Hasselt, aanwezig J. zijnBuiten om uitleg te geven Deze casco zomer starten denieuwbouw bouwactiviteiten! Scharrelberg Het van deDe van Stichting De Bouw Scharrelberg Schildersbedrijf over het bouwkundige deel en de daarbij behorende zaDit zal een begin naar een nieuwe toekomst zijn waarbij (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al uw schilder, behang en Uiteraard is er alle ruimte J. voor vragen. we karakteristieke van de Kerk, de Voorhof Deken. Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Buiten sauswerken. Hetde casco van de waarde nieuwbouw van Stichting Scharrelberg en het Koetshuis behouden met een nieuw en fris geTevens ook het kwartsen van muren. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Voor al uwsamen! schilder, behang hopen en Als het Biddinghuizen wij het Daarom zicht. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van casco af doen Tel. 333558, mob. 06-41670881 Scharrelberg) nadert zijndruk voltooiing. sauswerken. we ook op een grote opkomst om samen te delen wat te maken. Deze week zijn het gas, water en de elektriciteit aangesloten. Tevens ook het kwartsen van muren. een bijzondere, weloverwogen Stichting MFG2, Protestantse Gemeente Biddinghui- voor ons straks als dorp Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. mob. 06-41670881 stap in de toekomst zal zijn. zen (PGB) en de Rooms-katholieke Kerk willen graag doordachte en emotionele333558, Zaterdag buiten o.a. het toegangshek bij en de Osbornegroep en te uitgewerkte maken.isDeze week zijn het gas, de elektriciteit geplaatst aangesloten. de plannen delen met allewater direct omwonener is een begin gemaakt met begonnen deleden bestrating. Beide verenigingen zijn de afwerking en heten inrichting. Wij uo.a. allemaal van harte welkom a.s. dinsdagden, toekomstige gebruikers, vanmet deBinnen PGB enzijn Pa-de vrijwilligers aan hetenschilderen, muren plafonds en sauzen, de toileten avond 9 juli van rochie alle inwoners van ons mooieglad dorp. Zaterdag is buiten o.a. het/ toegangshek bijmaken de Osbornegroep geplaatst en 20.00 uur tot 21.30 uur in De Voorhof. doucheruimtes betegelen, elektriciteit en Binnen het luchtbehandelingssysteem er is een begin gemaakt met de bestrating. zijn de vrijwilligers o.a. * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Deuren - ramen De deuren zijnenvanaf 19.30 *uur open en- kozijnen de koffie/thee Deze avond zal in hetmuren teken /staan van informeren. aanleggen. aan het schilderen, plafonds glad makenDaaren sauzen, de toilet* Bel voor een vrijblijvende offerte! staat klaar. om zal ook de aannemer van dit mooie project, Knol doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Tel: 0321-848043 of 06-11017610 * Deuren - ramen - kozijnen Stichting De Scharrelberg aanleggen. * BelWWW.GEERTSGLAS.NL voor een vrijblijvende offerte! bedankt de vele vrijwilliTel: 0321-848043 of 06-11017610 gers voor DehunScharrelberg inzet en Stichting WWW.GEERTSGLAS.NL enthousiasme. Tevens een bedankt de vele vrijwilliwoord van dank de vele gers voor hunaaninzet en sponsors, zowelTevens groot een als enthousiasme. klein, het vele materiwoordvoor van dank aan de vele 10 juli: De Blauwbaarden zingen op de markt GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN aal, materieel gereedsponsors, zowelen groot als KUNSTMEST - OPENBARE WEEGBRUG schap terhet beschikking is klein, dat voor vele materiVERT.: J. VOGELAAR TEL. 0321-331801 GRANEN - ZADEN -- PEULVRUCHTEN Woensdag 10 juli zingt piratengesteld en de euro’s die we aal, materieel en gereedNOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN KUNSTMEST OPENBARE koor De Blauwbaarden op de TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WEEGBRUG mochten schap datontvangen. ter beschikking is VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 markt, bij de “De Elburger Visgesteld en de euro’s die we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN handel�materialen van Johan Diverse zijn Westerink, er nog nodig om dit unieke project een geweldige TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten ontvangen. al jarenlang de sponsor van het uitstraling te geven. Heeft u materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u koor. Van 15.00 tot 17.00 uur kunt " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen /of wilt u geldeen doneren dan zijnmeezingen. er nog nodighelpen om ditenunieke project geweldige uDiverse komenmaterialen luisteren en graag contact opnemen de penningmeester van Stichting uitstraling te geven. Heeft umet materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u De Scharrelberg: Jopie komen Stam- helpen van Yperen, 0321-314537 " ! # de enthousiaste vrijwilligers en /of wilttel. u geld doneren dan Afsluiting seizoen penningmeester@osbornegroep.nl graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting Dit optreden is tevens de afsluiting De het Scharrelberg: Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 van zangseizoen enJopie dan kunnen Voor de voortgang van de bouw: www.osbornegroep.nl het koor, dirigent enendefoto’s begeleiding penningmeester@osbornegroep.nl gaan genieten van een welverdiende zomerstop. Stichting De Scharrelberg Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl

BLONK BLONK

28 augustus: aanvang nieuwe Stichting De Scharrelberg seizoen De eerst repetitie in het nieuwe sei- Foto: Cilia Hoekman Kopij adres Biddinghuizen Actueel zoen is op woensdag 28 augustus in kerk- en zalencentrum de Voorhof Kopij Biddinghuizen Kopij voor adres BA kan dagelijks aangeleverd wordenActueel tot uiterlijk van 20.00-22.00 uur. zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt, kan niet meer Nieuwe piraten zijn van harte welgeplaatst worden hetdagelijks komende nummer, maar wordttotvervolgens Kopijomvoor BAtein kan worden uiterlijk kom het koor komen verster- aangeleverd geplaatst in het22.00 eerst daarop volgende zondagavond uur. Kopij wat nummer. later binnenkomt, kan niet meer ken. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens Kopij alleen e-mail.nummer. Het e-mail adres van BA is Informatie geplaatst in hetaanleveren eerst daaropper volgende Voor meer informatie kunt u BA mai-wordt bezorgd op dinsdag/woensdagb.actueel@grafisch-bedrijf.nl. len naaralleen info@blauwbaarden.nl middag. Klachten over de bezorging: infoHet 0321-331042. Kopij aanleveren per en e-mail. e-mail adres van BA is kijk ook eens op de website www. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdagblauwbaarden.nl Stichting Biddinghuizen kan info niet 0321-331042. aansprakelijk worden gesteld middag. Klachten over deActueel bezorging: voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld Stichting Biddinghuizen Actueel kan niet aansprakelijk voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

$$$ ! ! "

$$$ ! ! "

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING

HEYBOER BV

HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING 3 GROOTHANDEL IN

GEWASBESCHERMING 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 3 3ZAAIZADEN GROOTHANDEL IN BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 GEWASBESCHERMING 0321-335033 FAX 0321-335048 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 3 ZAAIZADEN 036-5221250 FAX 036-5224150

HEYBOER BV

BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 0321-335033 FAX 0321-335048 ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150

Ke rk diens t en PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE K e r kGEMEENTE diens t en BIDDINGHUIZEN BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19,

Predikant: ds. Margriet van PROTESTANTSE GEMEENTE Tel: 0321-848658, dominee@ de Bunt BIDDINGHUIZEN protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Tentenveld 19, T:-0321 845324 Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Jolanda Aantjes Lubbersen, E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Tel: 0321-848658, Klaversingel 48, tel.dominee@ 323672. Scriba: Scriba: Mw. Coby de Boer protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 De Repel Aantjes 9, T: 0321 333535 Jolanda - Lubbersen, e-mail: cobydeboer@planet.nl. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 e-mail:uur: cobydeboer@planet.nl. 09.30 mw. R.uur van Haeringen, Zondag 14 juli -ds. 9.30 Voorganger: ds. A. van Baarsen Dronten Zondag 8 juli Zondag 14 juli - 19.00 uur Heilig Avondmaal viering 09.30 uur: ds. R. van Haeringen, Zingen in demw. zomer Dronten R.K. HeiligPAROCHIE Avondmaal‘NORBERTUS’ viering Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. Pastor: A . Huitink, Ludgerusplein 2, de Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein Schutter tel. ) Pastoraatsgroep: 0321- 2, Dronten, 0321-312456. Dronten, tel. 0321-312456. 332401 ( mevr. A. Scholten ) a.huitink@pastoraalteam.com Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de www.parochienorbertus.nl Locatieraad: Schutter ) Pastoraatsgroep: 03210647841090 (Marjo Muller) secretaris 3324016( juli mevr. A. Scholten ) Vrijdag Pastoraatgroep: www.parochienorbertus.nl 10.00 uur:20eigen voorganger 06 22 34 94 (Anton Mangnus) KESA en Samenleving) WoCo(Kerk viering Vrijdag 6 juli tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 10.00 uur: eigen voorganger Zondag 813 julijuli - 18.00 uur Zaterdag WoCo viering Voorganger Anya Scholten en Jan de Winter 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Zeewolde WoCo vieringGemeente Evangelische Biddinghuizen Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED E-mail: info@egbsite.nl Zeewolde; tel. 036-5224348. www.egbsite.nl Evangelische Gemeente Zeewolde Diensten: uur 35, 3893 ED Secretariaat: Zondag 8 10:30 juli Kwarts Elke 2e t/m tel. 5e zondag vd maand. Zeewolde; 036-5224348. 10.00 uur: Klaas van Denderen Locatie: Het Koetshuis

Zondag 8 juli VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 10.00 uur: Klaas van Denderen FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. VRIJZ. VRIJZ.GELOOFSGEMEENSCHAP GELOOFSGEMEENSCHAP 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, FLEVOLAND FLEVOLAND De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, www.eigentijdsgeloven.nl Predikant: ds. Johan de Wit, tel.in het tel. 0321-338685 Kerkdiensten Kerkdiensten: Odd Fellowhuis, 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten De Ketting Veluwse6 Snees 20, 8251 AJ Dronten, De te Dronten. aanvang 10.00 www.eigentijdsgeloven.nl tel. (tenzij 0321-338685 Kerkdiensten in het uur anders vermeld) Odd Fellowhuis, Zondag 21 juli10.00 uur De Ketting 6ds. te J. Dronten. Zondag 15 juli Dienst o.l.v. Kubaki aanvang 10.00 uur (tenzij 10.00 uur: anders vermeld) Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Zondag 15 juli 10.00 uur: Turkse Mimar MoskeeManneke Dienst Mimar o.l.v. mw.drs. Turkse Moskee Havenweg 3 93 Klaversingel Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur 8256 BX Biddinghuizen Turkse Mimar Moskee Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur Havenweg Mustafa tot 19.00Yazici, uur3 tel.: 06-51539221 Openingstijden: uur tot 19.00 uur Burhan Akce, tel.:14.00 0321-332458 Contactpersonen: Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-5398 1975 Mustafa Yazici, 06-51539221 Muhlis Genc, tel.:tel.: 06-47376121 Burhanhdvbiddinghuizen@vakif.nl Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n Spoedlijn Wehuisartsen, e k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die die niet niet Spoedlijn huisartsen, voor hulp 0321 - 331414 kanwachten wachten totde devolgende volgendewerkdag: werkdag: kan tot Avond-,nachtnacht-en enweekenddienst: weekenddienst: Avond-, THUISVERPLEGING: Voor kantoortijden: spoedgeval0900 -- 3336333 3336333 Binnen Binnen 0900 kantoortijden: len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegarti0321 - 331414 kelen: 0900-8833. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinAPOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kringgenvoeding uitleen van verpleegartivragen m.b.t.en hulpverlening, zuigelingenapotheek Biddinghuizen geopend; op kelen: 0900-8833. voeding en uitleen van verpleegartikelen: zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten 0900-8833. APOTHEEK: Voor spoedrecepten deze openingstijden: 0321-312702.is Kringapotheek Biddinghuizen geopend; APOTHEEK: Voor spoedrecepten kunt op u DIERENARTS: 0321-12152. zaterdag 15.30 tot 16.30 uur; Buiten bellen metvan Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: 0321-12152. DIERENARTS: 0321-312152 VERZEKERINGEN

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK ONROERENDMORGENLAND: 0321-700207 GOED Bij bevallingen en spoedHYPOTHEKEN 06-21588775 VERZEKERINGEN BELEGGINGEN ONROERENDPENSIOENEN

Verloskundigen Dronten:GOED 0321-382473. REDE 12 en - POSTBUS 83 - 8250 AB Bij DE bevallingen spoed HYPOTHEKEN 06-53659191 DRONTEN TELEFOON BELEGGINGEN 0321-313774 PENSIOENEN FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3

3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

Te l e f o o n n u m m e r s

2012

0

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

ag na 2

Maatwerk sinds 1958

APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GEZOCHT GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555. Wil jij graag een steentje bij dragen aan de propere aflevering THUISZORG ICARE van onze chalets en woonwagens en aan de Jeugdgezondheidszorg: centr.kantoor telef. en kantine? Uren in overleg. presentatie van ons spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, Yarden Uitvaartverzekeringen 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. Interesse? stuur een mail Matthé Vos 06 45 70 2348met t/m vrij.: 8.30-17.00 uur,Bel za.: 0321-331 9.30-16.00 472 of uur motivatie naar wendy@kraaikampwagenbouw.nl Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van WWW.KRAAIKAMPWAGENBOUW.NL 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

GICOM Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Interieurverzorgster

-APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

KANS-rijke KORTINGSWEKEN! Noorderbaan 10 WIJ GAAN SLUITEN!

Biddinghuizen 0321is-niet 332484 • Korting op de adviesverkoopprijs • Retouren mogelijk • Geen korting op cadeau- bonnen en/of gasflessen www.autofaber.nl

GroenRijk Dronten • Rietweg 3 A • 0321-316402 • groenrijk.nl

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN 0321-331655 of 331368.Overlijden melden:Aleksandar 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 4Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen:

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


GroenRijk Dronten sluit de deuren. Na bijna 28 jaar eigenaar te zijn van hét tuincentrum aan de Rietweg in Dronten, sluiten Huub en Miriam Breg de deuren van hun groene retailbedrijf. Vele jaren vond men daar een inspirerende groen-specialist, met alles voor huis en tuin. Huub en Miriam hebben zin om na vele jaren tuincentrumondernemer te zijn geweest, ook nog iets anders te doen in hun leven en zien de bedrijfsbeeindiging als een kans voor nieuwe ontwikkelingen. Vanaf maandag 8 juli start een periode met KANS-rijke kortingen. In de eerste periode starten we met 20% korting op de adviesverkoopprijzen van het gehele assortiment. We trekken alle magazijnen open! In de loop van de weken zullen de kortingen oplopen en de kansen op koopjes groter worden. Dit zal gecommuniceerd worden middels de borden langs de doorgaande wegen en op de Facebook pagina van GroenRijk Dronten. Klanten met een klantenpas worden uitgenodigd hun gespaarde punten in juli te komen verzilveren, zij ontvangen een nieuwsbrief in hun mailbox. Sinds begin 2018 staat het tuincentrum te koop. Diverse geïnteresseer-

den zijn in gesprek geweest, maar tot een bedrijfsovername is het helaas niet gekomen. Nu, na 1,5 jaar actief zoeken naar een overname kandidaat, hakken Huub en Miriam de knoop door. "Wij hebben sterk gevoeld dat het niet mogelijk is een dergelijk dynamisch bedrijf goed te runnen wanneer je er niet voor de volle 100% van geniet. Wanneer het moeten wordt ipv willen, gaat alles tegen staan". Het is voor de beide ondernemers niet te duiden wanneer willen moeten is geworden. "Dat is een proces, een verandering die langzaam gaat". Zoals bij iedere onderneming zijn er diverse tegenslagen geweest, en telkens lukte het het echtpaar om

de draad weer op te pakken, kansen te grijpen en weer vol overgave nieuwe ideeën ten uitvoer te brengen. "Ons team van verkoopmedewerkers heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het ten uitvoer kunnen brengen van veranderingen. Ideeën moeten wél gedragen worden door de mensen, anders zijn het slechts gedachten. Samen zijn we al die jaren heel sterk geweest" vertellen de beide ondernemers. Er is veel gebeurd in de jaren die achter hen liggen. Het tuincentrum van nu, het spel van 'winkeltje spelen' lijkt niet meer op wat het was bij aanvang. "Op zich is dat logisch, veranderingen zijn inherent aan de tijd, maar als het het dan niet meer bij je past, moet je een keuze maken voor jezelf en niet aan blijven modderen." zegt Huub. En dat doen zij. “Met het sluiten van een deur, gaan er altijd weer nieuwe deuren open, voor ons, voor onze medewerkers én voor Dronten. We laten ons verrassen!”.

Het team van GroenRijk Dronten is geruime tijd geleden geïnformeerd over de stand van zaken. Een aantal van hen heeft inmiddels een andere baan gevonden, een aantal is actief zoekende en een aantal ziet deze verandering ook voor hen als een kans om eens te onderzoeken op welke wijze zij verder willen en kunnen in het arbeidsproces. Zij zullen tot de sluitingsdatum werkzaam zijn. "Zo eindigen we als we ook begonnen zijn", zegt Huub, "met een klein clubje all-rouders". Met het sluiten van de deuren op 1 september 2019, sluiten Huub en Miriam hun 1e gezamenlijke boek. Ze hebben zin om een 2e boek te gaan schrijven. "De verhaallijn is nog geheel onbekend, zegt Miriam lachend, maar we hebben enorm veel geleerd in de afgelopen jaren en onszelf ontwikkeld. Daar kunnen we van alles mee, Komt goed!"

Maris Sonores Nieuws Noteert u alvast in uw agenda: Najaarsconcert Maris Sonores zaterdag 9 november 2019. Afgelopen zaterdag (de laatste zaterdag voor onze laatste repetitieavond) hadden wij onze traditionele barbecue. Met een hapje, een drankje en gezellige gesprekken sloten wij ons muzikaal jaar af. Maandag 8 juli was onze laatste repetitieavond voor de zomervakantie. We hebben twee buitenconcerten gegeven. Op het moment van schrijven (zondagavond 19.00 uur) kan ik daar nog niets over schrijven. Was u erbij? Vond u het leuk? Bijgaand twee foto’s. Op de ene foto de hand van Anne-Joy Deetman die haar muziekdiploma B ondertekent, op de andere foto een groep leerlingen die na de zomervakantie gaat beginnen als SMS (Starters Maris Sonores). Wij van Maris Sonores wensen u allen een fijne vakantie. Namens Maris Sonores, Doeke Dobma (PR) 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+ Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Schoonheidsspecialiste Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 Na een moedig gedragenDe ziekteTrimsalon is overleden, Honden SalĂ­ Evers al uw www.muzitax.nl www.muzitax.nl Jose Gouwenberg De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al uw Gediplomeerd trimster. klussen in het ons trouwe lid en muzikaal klussenbegeleidster in en en om om het huis. huis. Voor Voor vrijvrijNaar de schoonheidsspecialiste, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 06-38273917, trimsalonevers.nl blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. het doet je goed en dat voel je! 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Frans belt uu CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of of Russisch Russisch belt CAW Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Vertaling Vertaling & & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Voor Kraamzorg in Biddinghuizen e.o. Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. www.kraamzorghetmooiewonder.nl nodig 2012Stratenmaker 2 0 voor 0voor 03 of 0 2012 0 Wijnkoperij agvan nade Stratenmaker nodig Oprit of terterDaniĂŤlle Commandeur tel.Oprit Wijnkoperij van de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc www.vandelageweg.nl ras? Ook stenen leveren. Marc 0622636869 www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 06www.kraamzorgkiddo.nl 55797840 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na 55797840 Ria Bron tel.Christelijke 0640770102 vrouwenorganisatie Passage.

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten. zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

Uw Uw levensverhaal levensverhaal op op papier. papier. Voor Uw 0321-326533 / 06-11310835 Voor coniferen, coniferen, heesters heesters en en sierlijke sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeFOOTWORX – MEDISCHE PEDICURE De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0618484711 info@schrijverij.net rink 16, BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd 18484711 info@schrijverij.net Biddinghuizen rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16,inBidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, 0320-288377. diabetische-, reumatische-, spastische-, www.schrijverij.net dinghuizen, tel. tel. 0320-288377. Openingstijden: oncologische en..alle andere risicoOpeningstijden: ma -- 17.00 uur voeten, met13.00 mogelijke vergoeding door ma t/m t/m vrij vrij 13.00 17.00 uur Schoonheidsspecialiste de ziektekostenverzekeraars. Ook voor zat. 08.00 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur Noorderbaan38,Biddinghuizen Jose Gouwenberg cosmetische voetbehandelingen. TT 0321 Jose Gouwenberg 0321 -- 33 33 16 16 49 49 PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Karincasco Andringavan de nieuwbouw van F 0321 -- 33 22 Het Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, F 0321 33 22 04 04 BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Zonneweide 16, tel. 06-50405611, II www.hedibouw.nl Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, enDs het de het doet je goed en dierenpark dat voel je! www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: Bregman tentenveld 19, Depositaire Medex. Mosselweg info@pedicurebiddinghuizen.nl Voor uw en binnen en schilderwerken buiten en EE info@hedibouw.nl binnen buiten Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijnklusvoltooiing. info@hedibouw.nl sauswerken. onderhoudswerkzaamheden. Tel: 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Tevens ook het kwartsen van muren. Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 of mob. 0610172196. Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 337030 of mob. 0610172196. Jolanda Aantjes Lubbersen, Bel voor een vrijblijvende offerte Hair-Service Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: teIna's maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk Marc Custers tel. 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Custers Scoutingpad 9 Tuinen Zo!! Mw. C.en de Boer,Tel: De06-55797840 Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, www.inashairservice.nl Videobanden, dia’s dia’s en en lp’s lp’s e-mail: cobydeboer@planet.nl. Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. Voor een afspraak belt u overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoeft uu de de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: * Deuren - ramen - kozijnen niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering * Bel voor een vrijblijvende offerte! Uw pedicure Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen /Jelly Rolls en benodigdheden.Neemt u voor o.a. snel kijkje Website en Tel: 0321-848043 of 06-11017610 voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt WWW.GEERTSGLAS.NL zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ zoals diabetes, reuma, spastische, de bestelling morgen in huis hebben. 0321-326533 / 06-11310835 bedankt de vele vrijwillioudere en verwaarloosde voet. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, oudere enTen verwaarloosde voet. gers voor hun inzet en Agrohulp HoffKarin ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Dronten, tel. 0321-312456. Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 06-50405611 enthousiasme. Tevens een Biddinghuizen Info Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) TALPA, Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiTALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845. Wasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl Eiken 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! Eiken wijnvaten wijnvaten en en regentonnen regentonnen NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 ReginaState TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen. ReginaState vatenhandel vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg 17 tel 334825 Bremerbergweg 17 - tel 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Schildersbedrijf J. Buiten ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw advertentie hier?

Uw advertentie hier?

BLONK Donateur worden?

Schildersbedrijf J. Buiten

JA

Laat uw voeten deskundig nodig? verzorBaby op komst? BabyBij opPedicuresalon komst? Kraamzorg Kraamzorg nodig? gen. “Hellen� v.d. Bel Kraamzorg KIDDO, Bel Kraamzorg KIDDO, tel: -- 40 01 02 Brake-Bom. tel: 06 06Gespec. 40 77 77 in 01 Diabetische 02 & Reumatische voet. Parksingel 34, 8256 GB Biddinghuizen, tel. 333464. www.pedicuresalonhellen.nl Voor Voor al al uw uw naai naai en en verstelwerk verstelwerk kunt kunt uu bellen bellen met met Mevr.Nijmeijer. Mevr.Nijmeijer. Telefoon: Telefoon: 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier? familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Oogstweg Kwarts 7 • 825635, SB3893 Biddinghuizen Secretariaat: ED Zeewolde; tel. 036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Oogstweg Zondag 8www.schaapholland.nl juli 7 • 8256 SB Biddinghuizen Telefoon Fax 0321-335051 10.00 uur: 0321-335050 Klaas van Denderen www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND N Predikant: ds. Johan de Wit,E tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte S Hofman, R De Veluwse Snees 20, A 8251 AJ Dronten, N H tel. 0321-338685 Kerkdiensten E in het T S Odd Fellowhuis, S specialist in R N De Ketting A aanvang 10.00 polyesterhars, U 6 te Dronten. Dakbedekking, looden zinkwerk, H K uur (tenzij anders T vermeld) epoxyhars,

R O S R IL O Voor uw Dakwerk W al S L IHWA S en onderhoud. specialist in W plamuren & ZondagU 15N juli polyesterhars, onderhouds10.00Kuur: epoxyhars, U kunt vrijblijvend vragen: middelen Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke plamuren &

Bel 06- 2141 Wilsor6645 kunstharsen onderhoudsNoorderbaan 46-48

middelen Turkse Mimar Moskee 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Havenweg 3 Tel: 0321 33 11 67 Noorderbaan 46-48 Openingstijden: 14.00 uur tot33 19.00 Fax: 0321 10 74uur 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Contactpersonen: E-mail: 0321 33 11 67 Mustafa Yazici,www.wilsor.nl tel.: Tel: 06-51539221 Fax: 0321 33 10 74 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 E-mail: info@wilsor.nl e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL " ! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door gePianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting www.wilsor.nl graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, Gemeente tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Dewachten Waard BV werkdag: Vakantieopvang kan tot de volgende Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! Avond-, nachten weekenddienst: verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag 8 juli verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel -- 8256 om of de 0321 331414 De WaardenBV 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 9016, 8256 AN Biddinghuizen, om van van zijn zijn // haar haar giro– giro– of-bankrekening bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan90 8256AN HBBiddinghuizen, Biddinghuizen, Loonwerk grondverzet Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten Bremerbergweg 16 Bremerbergweg 16 Biddinghuizen * Deuren - ramen -Biddinghuizen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 Ruime en Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! www.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! uitlaatmogelijkheden! info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Ruime binnenkennels met Kantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! T. T. 0321-332549 0321-332549 M. M. 06-51107527 06-51107527

We e k e n d d i e n s t e n

groot: automatisch af te laten schrijven. THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalgroot: â‚Źâ‚Ź......................................................... ......................................................... automatisch af te laten schrijven. len, m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal eenmaal per jaar geĂŻnd. Tel.vragen 0321-331401 / Fax Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiLoonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Mijn bankrekeningnummer is: is: ........................................................................... ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... Kopij adres Biddinghuizen Actueel

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 APOTHEEK: Voor spoedrecepten is Kring036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! ! " ......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens


De bibliotheek verandert weer in een bioscoop

Kom film kijken in de zomervakantie In de zomervakantie verandert FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen weer in een bioscoop. Op woensdagmiddag 17 juli draait de bieb van 14.00 tot 16.00 uur een spannende animatiefilm gebaseerd op de stripboeken met kleine blauwe wezentjes. De gratis filmkaartjes zijn verkrijgbaar via de balie of via www.flevomeerbibliotheek.nl. Spannende zoektocht Vier kleine blauwe wezentjes met witte mutsjes gaan op avontuur in een kleurrijk magisch bos. Wat zullen ze daar vinden? Daar kom je maar op één manier achter! De film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Tijdens de pauze staat er voor iedereen wat drinken met wat lekkers klaar. De film is helemaal gratis, dus neem je broertje, zusje, neefje, nichtje, vrienden en vriendinnen mee en kom gezellig film kijken!

Duurzame ontwikkeling bij Broekhuis Styling Broekhuis Styling, gevestigd aan De Ploegschaar in Biddinghuizen, is al vele jaren als professionele interieurontwerpers bezig met het duurzaam adviseren van haar opdrachtgevers. Zowel in het zakelijk als het particuliere advies is dit zoveel mogelijk gericht op duurzaamheid. “Als bedrijf kunnen en willen we zelfs nog een stapje verder gaan en ons gaan richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.”, aldus Francisca Broekhuis. Met het Maatschappelijk Ondernemen Nieuwe Stijl (MONS) richting onze opdrachtgevers gaan

we nu nog een stap verder. Vanaf heden zullen wij ons zoveel mogelijk gaan verplaatsen met elektrische scooters. Uiteraard voor iedereen herkenbaar en geleverd door Polderscooter uit Dronten. Het juiste advies, betrokkenheid en enthousiasme van Sander Geerts, eigenaar van Polderscooter, zijn de juiste factoren voor ons geweest om deze stap te zetten. Want wij zijn van mening dat, samenwerken en delen is vermenigvuldigen. Tenslotte maakt duurzame groei je bedrijf sterker! Voor meer informatie: info@broekhuisstyling.nl of via onze website www.broekhuisstyling.nl

Uw advertentie hier? uitvaartzorg

7


de e ma a Het et ell-

ijd d het et eze e bal al

lke e ein n is is de e

ass-

TTeennnni si s

Nieuws en agenda van BAS Tennis Nieuws en agenda van BAS Tennis op internet: www.bastennis.nl op internet: www.bastennis.nl

Website: www.basgymnastiek.nl

Kantinedienst BAS tennis: Uitnodiging Algemene Kantinedienst BAS tennis: Bijzondere Dag Datum Tijd Bijz. Dag Datum Tijd Maandag 2-julLedenvergadering Jan de Ruiter 19.30 uur Bijz. etiketten!! Maandag 2-jul de Ruiter 19.30 Dinsdag 3-julJan André Smits 19.30uur uur etiketten!! Dinsdag 3-jul André 19.30 uur Graag nodigen wij u uitSmits voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering Woensdag 4-jul ----------Woensdag 4-jul ----------van BAS Tennis wordt gehouden op dinsdag Donderdag 5-jul& Padel. De vergadering ----------Donderdag 5-jul 09 juli 2019 in de kantine van ons De begeleidende stukken kunt Vrijdag 6-jul Jan-Roelf vantennispark. der Stelt----------19.30 uur Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt ledenlogin 19.30 uur en er zullen een aantal u inzien op onze website onder het menu Zaterdag 7-jul ----------Zaterdag ----------exemplaren 7-jul worden Tennis & Padel kantine. Zondag 8-jul neergelegd in de B.A.S. ----------Zondag 8-jul Maandag 9-jul Christel Swagemakers ----------19.30 uur Maandag 9-jul Swagemakers uuruur Aanvang: 20.00 uurChristel Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 19.30 Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Woensdag 11-jul ----------Woensdag 11-jul ----------Agenda: Donderdag 12-jul ----------Donderdag 12-jul ----------Vrijdag 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur • Opening Vrijdag 19.30 uur Zaterdag 13-jul 14-julDanny Versteegt ----------• Mededelingen van het bestuur Zaterdag 14-jul ----------Zondag 15-jul ----------• Aanpassing Statuten (zie bijlage) Zondag 15-jul ----------Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur • Rondvraag Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Dinsdag 17-jul ----------• Sluiting Dinsdag ----------Woensdag 17-jul 18-jul ----------Woensdag 18-jul ----------Donderdag 19-jul ----------Voor afmeldingen en/of opmerkingen kunt u ----------mailen naar: Donderdag 19-jul Vrijdag 20-jul ----------Vrijdag 20-jul ----------Zaterdag 21-jul ----------secretariaat@bastennis.nl Zaterdag 21-jul ----------Zondag 22-jul ----------voorzitter@bastennis.nl Zondag ----------Maandag 22-jul 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Maandag 23-jul 19.30 uur Dinsdag 24-julJeroen Engwerda ----------Dinsdag 24-jul ----------Woensdag 25-jul ----------Woensdag ----------Donderdag 25-jul 26-jul ----------Donderdag 26-jul ----------Vrijdag 27-jul ----------Vrijdag ----------Zaterdag 27-jul 28-jul ----------Zaterdag 28-jul ----------Zondag 29-jul ----------Zondag ----------Maandag 29-jul 30-jul Frank Bes 19.30 uur Maandag 30-jul 19.30 uur Dinsdag 31-julFrank Bes ----------Dinsdag 31-jul -----------

VVool llel eyybbaal l

Meer informatie: Meer Daaninformatie: Moelker, tel: 332902 Daan Moelker, tel: 332902 e-mail: moelker@solcon.nl e-mail: moelker@solcon.nl

contact: contact: secretariaat@basjudo.nl secretariaat@basjudo.nl 0321-332827 0321-332827

Iedereen bedankt! Ten eerste bedanken wij de activiteitencommissie (bestaande uit Diane, Monique en Sandra), die met de extra creatieve inbreng van Thea en Karin & Johanna een prachtige show hebben bedacht . Maar ook alle vrijwilligers die hebben helpen sjouwen, opbouwen, afbreken, verzorgen van de muziek, beschikbaar stellen van de lampen, het beschikbaar stellen van het podium, foto’s maken, schminken, begeleiding, noem maar op. Maar natuurlijk ook de EHBO, ere-leden, bestuursleden, de dames van het Koetshuis voor hun gastvrijheid en natuurlijk alle anderen, zodat we niemand vergeten.

Fijne vakantie!

Afmelden trainingen: Afmelden trainingen: Woensdag judo: secretariaat Woensdag judo: secretariaat wedstrijdsecr: Vrijdag judo: Gert Leesclub Moderne in wedstrijdsecr: Vrijdag judo:Literatuur Gert wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco Na de succesvolle oprichting van Er vindt dan een informatieve de leesclub Filosofie wil Senia nu oprichtingsbijeenkomst plaats. een leesclub beginnen rondom U kunt hierna nog beslissen of u Baasskkeet Lijkt t baal lhet u zich wilt aansluiten bij deze leesmoderne B literatuur. b interessant om hier aan deel te club. Sleuteladres: Zaaiviool tel; 843262 nemen, dan kunt u op 11, vrijdag 19 Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, 11, werkt dat, juli om 10.00 uur langskomen in Hoe Zaaiviool Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, 11,zo’n leesclub? 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 De Zaaiviool leesclub Moderne Literatuur FlevoMeer Bibliotheek Dronten. 8256 Biddinghuizen. Tel. 843262 KijkET voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl 8

Middag & Avondvoorstelling: variatie alom! Bij de middagvoorstelling was de donderdagmiddaggroep (peuter/kleuter) van Johanna ook aanwezig en zij waren verkleed als hele schattige, mooie bijtjes. Zij lieten al dan niet onder begeleiding van hun vader of moeder hun gymkunsten zien. Daarna en ook in de avondvoorstelling volgden de andere groepen van Diane (groep Freerunners, groep 3, 4 ,5, 6, 7, 8 & VO en de selectie). Van prachtige koprollen, handstanden, radslagen, klimoefeningen, dansjes, balkoefeningen, sprongen van de Freerunners, spektakel op de tumblingbaan, acro-oefeningen van de selectieleden…het kon niet op, van alles was te zien. Het thema “Back to” was tot in detail doorgevoerd in de kleding, schmink, de zaalaankleding (met zelfs een echte Flinstone auto!). Het was een mooi geheel zo met de inleidende filmpjes over het jaartal waar de muziek en de aankleding van de groep over ging. Beide voorstellingen waren prachtig om te zien. Een heel groot compliment voor een ieder die hieraan heeft bijgedragen is zeker op zijn plaats!

Vakantie Na al het harde werken voor de uitvoering is het nu tijd voor vakantie! Deze week is er dus geen les meer. De lessen beginnen weer in de eerste week na de zomervakantie, in de week van 26 augustus 2019. Er volgen nog wat kleine wijzigingen in de lestijden: het nieuwe rooster maken we bekend aan het einde van de vakantie.

t onn BBaaddmmi ni nt o

Bas Judo Bas Judo www.basjudo.nl www.basjudo.nl

We zijn nog aan het nagenieten van deze prachtige dag, met twee zeer succesvolle voorstellingen. Beide voorstellingen waren zeer drukbezocht en het Koetshuis zat vol. De jeugdleden hebben ontzettend hun best gedaan en hebben, ondanks dat het toch ook wel best spannend was, zo goed laten zien hoe gevarieerd gym kan zijn!

Sponsors Onze speciale dank gaat eveneens uit naar de verschillende bedrijven voor de sponsoring van versnaperingen voor de kinderen (AH) en/of voor bijvoorbeeld de loterij en/of materiaal voor de voorstellingen. Daarom bedanken wij: AH Jan Schuurhuis , Olbro, Tante Suus Kado, Tietema bakkerij, Wiebe de Vries, Snackbar Twins, Chinees-Indisch Restaurant Jade City, Boekenhuys van der Walle, Van Bemmel Bloemen, Firma Twisk, Klamer Fietsen, Rose Hairstyling, Plantjetuin.nl|Kwekerij Aalderink, BAS Voetbal & Zon en Zegen.

BBBBCCBBi lijlaj ar tr t

JJuuddoo

BAS Gymnastiek: terugblik op de voorstelling van 6 juli

5

5

FlevoMeer Bibliotheek Dronten kiest jaarlijks 7 boeken uit een lijst van werk van Nederlandse schrijvers of buitenlandse auteurs die in het Nederlands vertaald zijn. Een leesgroep van 6 tot 8 leden komt gedurende het jaar bij elkaar om een boek te bespreken. Senia verstrekt hiervoor leeswijzers met samenvat-

ting en discussievragen samengesteld door deskundigen. Informatie over de literatuurlijst en de werkwijze wordt tijdens de bijeenkomst verstrekt door een ambassadeur van Senia.


Contact: contact: secretariaat@basjudo.nl secretariaat@basjudo.nl 06-41503424 0321-332827

B udo BasJudo Budo Bas www.basbudo.nl www.basjudo.nl Wedstrijdsecr: wedstrijdsecr: wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl

Afmelden trainingen: Afmelden Dinsdag entrainingen: woensdag Woensdag judo: secretariaat bij secretariaat Vrijdag judo: Gert Jiu jitsu: Jacco

Resultaten vaardigheidsexamen BAS Budo: Bjuni a s kstond e t binahet l teken van het vaardigheidsexamen. Verdeeld over vier blokken deden de vier trainingsgroepen examen en konden Woensdag 26

de judoka’s laten zien wat ze de afgelopen periode hadden geleerd in de lessen van Sensei (meester) Dolf en Sensei (meester) Daniël. Sleuteladres: Zaaivioolhun 11, kunsten tel; 843262 De judoka’s mochten vertonen om hun graduatie te verbeteren. Alle judoka’s lieten een goed examen zien waardoor iedereen een Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, Ook waren er judoka’s die slaagden voor een andere kleur band en daarbij een banddiandere kleur slip aan zijn of haar band had verdiend. 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 ploma kregen uitgereikt van hun Sensei. Kijk voor alle actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Witte band / Blauwe slip: De volgende judoka’s van de 1e groep zijn geslaagd voor: Jurian de Vries & Quinty van de Ridder. Witte band / gele slip: 5 Lieve van Brussel, Mik van Brussel, Adam Prochota, Franciszek Mrowiec, Gele band: Iris Sophie, Joey van der Holst, Ioanis Hanson, Levi Hanson & Tamyra van Thijs van den Hoorn & Koen Lambers. den Belt. Gele band / Groene slip: Remco Mulder. Witte band / oranje slip: Tim Overwater. Oranje band / Blauwe slip: Lynn Peeters & Luc van Brussel. De volgende judoka’s van de 2e groep zijn geslaagd voor: Witte band / Gele slip: Qishaino Nahr & Yaja van Loon.

Groene band: Jarik Scholtanus.

Witte band / Oranje slip: Sven Vervat.

Groene band / bruine slip: Thomas Peeters.

Witte band / Groene slip: Nicolas Knapczyk.

Blauwe band: Sander Commandeur & Goewan Winnubst.

Witte band / Blauwe slip: Giel Smink, Deacon Schaapman.

De volgende judoka’s van de 4e groep zijn geslaagd voor:

Witte band / Bruine slip: Jesse Commandeur.

Gele band: Luïsa Blonk. Groene band: Dana Peeters.

Gele band / Bruine slip: Niek den Teuling. Oranje band: Gossee Winnubst & Kai Peeters. De volgende judoka’s van de 3e groep zijn geslaagd voor:

Bruine band: Gershon Boerhoop. Allemaal nogmaals gefeliciteerd met jullie nieuwe graduatie. Met vriendelijk groet, Wedstrijd en examencommissie/ Bestuur BAS Budo.

Witte band / Gele slip: Ryan Pichel. Witte band / Oranje slip: Amal El Ousrouti.

Zienswijze Windplan Groen (windturbines) Medio juni heeft de groep verontruste bewoners van Biddinghuizen u opgeroepen, als u bezwaren heeft aangaande de plannen van Windplan Groen, vijf windturbines rond Biddinghuizen te plaatsen, bezwaar te maken via een zienswijze. Met het indienen van een zienswijze behoud u het recht om later als u dat nodig vindt een bezwaarprocedure bij de Raad van State op te starten.

woners van Biddinghuizen hebben aangekaart breed wordt gedragen onder de bevolking van Biddinghuizen, Dronten en Ketelhaven. De ingediende zienswijzen worden komende tijd allemaal beoordeeld en zal een ieder die een zienswijzen heeft ingediend een antwoord ontvangen of de zienswijzen gegrond is. Medio september/oktober zal een ieder een antwoord moeten hebben ontvangen.

Inmiddels is de sluitingsdatum voor het indienen van de zienswijze geweest en is deze week in de pers gepubliceerd dat er maar liefst 706 zienswijzen zijn ingediend. Van de 703 zienswijzen zijn er 153 uniek van elkaar en zijn de overige zienswijzen een overlapping. Totaal 706 zienswijzen is een heel groot aantal, wat betekend dat de ongerustheid die de verontruste be-

De groep verontrusten bewoners van Biddinghuizen wil u bedanken voor uw ondersteuning en wacht nu met belangstelling de reactie af. Groep verontrusten bewoners van Biddinghuizen, Kees Vermetten en Ruthger Steenbeek. 9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij erde ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling 330616, mob. 06-11218658. n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 verversen GICOM loodgieterswerk Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst de nieuwbouw - casco verwarming Plantweg 15 Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen - verhardingen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten LOGOPEDIE: 0321-333493. 0624127084 (0321) 38 60 60 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler moet je zelf controleren *Koppakkingen muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, heb meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: begeleiding vooren bouw verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix renovatie van: Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. schuren - bewaringen van Teddy Scholten: ‘weet je”.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06woningen - verhardingen maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net e.d. - levering bouwmat. 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net Schilderwerk Beglazing ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom begeleiding voor -APK keuring THUISZORG ICARErevue. Het Revuegezelschap onderdeel ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking - Houtsanering kunnen wevan dede uitgebloeide takken zelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef.met de helft inkorten om zo een stevi-Lease service langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen uitdeuken zonder spuiten, leenauto -Airco service uur: 8085 SG Doornspijk JoseinGouwenberg T 0321 33 revue. 16 49 Er werd soms vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in -een beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: Noorderbaan 19-21 Naar de uschoonheidsspecialiste, F 0321 - 33 04 Mocht tijdens of fietstocht over deal22 Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00een uur:wandeling 0321-333255. geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen het doet je goed en dat voel je! I www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icareeens Verpleging en verzorging dan op bij school De Tamarisk: Hier aan de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, haar ben ik erin gerold. E340 info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 13 458 Tel: 0321 33 21 46 Tamarix die net is uitgebloeid maar zeker een bepaalde schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833 voortel. overige tijden. Biddinghuizen, 0321-332939 Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. Matthé Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen Diëtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

2012 2

Naam:

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

0

0

03 0

2012

0

1-1-2

kn wa bew

www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl aliste Rietweg 74, Biddinghuizen, Tel: 0320-288196, www.sabilon.nl

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

installatie service onderhoud

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling

www.wouda.nl

*Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

MACHTIGINGSCOUPON

ag na 10

............................................................................................................................

Werkplaats focwa normen 0321volgens - 332484 normen Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676 Ploegschaar 58, Biddinghuizen www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Gediplomeerde schoonheidsspeci-

Schilderwerk - Beglazing Adres:............................................................................................................................................. Wandafwerking - Houtsanering

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

LEKKERKERKER Autoschade

Schade taxatie, schade reparatie,

Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto beschikbaar. verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel DAAR RED JE LEVENS MEE Belt u naar Giennes Bies Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie, Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 Mobiel 06 13 340 458 Tel: 0321 33 21 46 groot: €......................................................... automatisch af te laten schrijven. Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geïnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hem zoekt SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER en alles van Hem verwacht.

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Datum:

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

...................................................................................................................................

Bron: De Bijbel Klaagliederen 3:25

financiele administraties - ondernemingsplan Handtekening: ......................................................................................................................... DEALER ATAG VERWARMING jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren DEALER ATAG VERWARMING

www.alphabiddinghuizen.nl 9

Een adres waar uw belangen voorop staan Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

Telefoon 0321 - 33 11 45 Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl E-mail: j.looman@hetnet.nl

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Korenmaaier 13-15 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 8256 SK Biddinghuizen

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

€6 bee Te Ei van ge € Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

De vi De gez gez alle alle tele tele

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


De Schatkamer blikt terug De 40 schoolweken zijn weer omgevlogen. En wat hebben we een geweldig jaar achter de rug! Wij blikken graag met jullie terug! • Ieder kind heeft talent: Het is zo lastig om hardop te durven zeggen waar je goed in bent, bescheiden als we zijn. Inmiddels kunnen de kinderen van onze school volmondig hun talent benoemen. Middels talentenlessen hebben zij kunnen kennismaken maken verschillende “intelligenties”! Ons open huis in mei is door veel mensen bezocht en het enthousiasme was groot! Hier gaan we volgend jaar zeker een vervolg aan geven! Wordt vervolg!

Ante. Wellicht heeft u de fusie tussen de openbare scholen uit Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant met de openbare scholen uit Zeewolde meegekregen in de media. Wij zijn als school én als stichting door de onderwijsinspectie bezocht en zowel onze school als de gehele stichting (in totaal zijn er zes scholen van de stichting bezocht) zijn als voldoende beoordeeld. De inspectie is erg enthousiast over onze doelgerichte werkwijze!

• Van stagiaire tot collega: Wij bieden stagiaires van verschillende scholen graag de ruimte om zich binnen onze school te ontwikkelen. Zo ook dit jaar! Het is geweldig om te zien hoe iemand uitbloeit tot een volwaardig onderwijsassistent of pedagogisch professional. Vol trots kijken wij dan ook terug op het afgelopen jaar, waarin twee dames hun eindstage met succes hebben afgerond en de vakantie ingaan met een diploma op zak!

• Doelgericht werken: Bij ons staan niet de lessen centraal, maar de daarbij behorende doelen. Alle kinderen kunnen hun persoonlijke vorderingen bijhouden en weten zo aan welke doelen zij nog kunnen werken. Deze manier van werken is inzichtelijk, gevisualiseerd en geeft kinderen een inkijk in hun persoonlijke ontwikkeling.

• Inspectiebezoek: Onze school maakt onderdeel uit van Stichting

• Eindopbrengsten groep 8: Onze groep heeft ook dit jaar groen gescoord bij de eindtoets. Een duidelijk teken dat het onderwijsniveau en het leerrendement hoog is!

• Nieuwe ouders: Biddinghuizen bouwt er stevig op los. Complete nieuwbouwwijken schieten als paddenstoelen uit de grond. Hierdoor is er veel aanwas uit alle delen van de polder/Nederland. Wij vinden het fantastisch dat veel van deze gezinnen er bewust voor kiezen de kinderen bij ons op school te laten groeien en bloeien. Onze persoonlijke aanpak en didaktiek speelt hierbij een belangrijke rol. • Innovatief onderwijs: Wij vinden het als school erg belangrijk onze leerlingen voor te bereiden op dat wat komen gaat. De wereld wordt voor hen in relatief korte tijd steeds groter. Dit kan voor kinderen best indrukwekkend zijn. Daarom aan ons de taak ze hier op voor te bereiden. Sociale vaardigheden, mediawijsheid, 21th century skills, bewaken van persoonlijke grenzen; dit zijn allemaal zaken die bij ons structureel de revue passeren. Zo worden kinderen sterk, kennen ze hun kansen en mogelijkheden, hun ontwikkelmogelijkheden en weten ze dit te verwoorden zonder gêne.

• Voortgangsgesprekken: Wij betrekken onze leerlingen al vanaf groep 1 bij de voortgangsgesprekken. Kinderen weten vaak heel goed te vertellen hoe het met ze gaat en waar ze graag nog hulp bij willen of meer in uitgedaagd willen worden. Tegen de tijd dat onze leerlingen in groep 8 zitten zijn ze in staat het gesprek met ouders en de leerkracht(en) nagenoeg zelf te leiden. Hierna zijn ze rijp voor de middelbare school en staan ze hun mannetje (of vrouwtje) Al met al was dit een jaar waarin er veel is geleerd, veel plezier is gemaakt en veel successen zijn geboekt. Nu eerst een welverdiende vakantie en daarna staan wij weer klaar voor een nieuw schooljaar vol kansen en mogelijkheden voor alle kinderen! Nieuwsgierig geworden naar wat onze school uw kind(eren) allemaal kan bieden? Voel je vrij om contact op te nemen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek met onze directie. De koffie staat altijd klaar!

11


prik bord!

In vogelvlucht: De orchidee

Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week LAAT KOMEN WAT KOMT. LAAT GAAN WAT GAAT. ZIE WAT OVERBLIJFT. Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Wie orchideeën zegt, denkt gelijk aan de kleurrijke subtropische bloemen. We kennen de orchidee vaak als kamerplant die in allerlei kleuren voorkomt maar op de Flevolandse bodem groeien ook bijzondere orchideeën. Voor de rubriek ‘In vogelvlucht’ heb ik wel eens eerder een algemeen verhaal geschreven over het natuurlijk stukje op de hoek Zonneweide/ Vliegersveld. Tijdens inventarisatiewerk waarbij ik bekijk wat er allemaal groeit en bloeit, viel mij op hoeveel orchideeën hier nu bloeien. Hier komt de gevlekte en gewone rietorchis voor. In Nederland komen bijzondere soorten orchideeën voor: de één uitbundig van kleur, de andere minder opvallend zodat je er haast aan voorbij zou lopen zonder ze op te merken. Waar destijds vele graslanden in mei en juni vol stonden met kleurrijke orchideeën blijft het nu vaak beperkt tot natuurreservaten. De strook aan de Zonneweide beheren wij dusdanig dat deze in het teken staat van de orchidee. Geen bemesting, maaien en afvoeren na de bloei. Door de jaren heen heeft dit geresulteerd in wat het nu is.

Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

Biddinghuizen Actueel 3 weken niet bezorgd, maar wel te lezen op de site In de zomerperiode verschijnt Biddinghuizen Actueel vanaf 22 juli drie weken niet op papier. U kunt dit weekblad dan uitsluiten lezen op de site: www.bactueel.nl Op 13 of 14 augustus treft u Biddinghuizen Actueel weer op de mat.

Gaat het met de orchidee goed dan liften de andere planten hier op mee. Deze planten komen voor op vochthoudende graslanden. De gevlekte rietorchis lijkt veel op de rietorchis maar er zijn wel degelijk verschillen: - De plant is forser dan de rietorchis - De bladeren vertonen grote, roodbruine vlekken - De bloemlip is donkerder van kleur - De bloeitijd is later Het zijn prachtige planten, de bloeiwijze is een aar van 15 tot 50 cm, afhankelijk van de soort. De kleur is rozerood tot paars en de bloeitijd is van einde mei tot half juli. De bladeren zijn lancetvormig. Na een aantal jaren van afname zie ik nu toch een stijging in het aantal planten. Het zaad van beide planten is erg fijn, het wordt door de wind verspreid. Voor het overleven als plant is zij aangewezen op een symbiose met een bodemschimmel. Dit wil zeggen dat de juiste bodemschimmel aanwezig dient te zijn, anders kiemt het zaad niet. Het is een bijzondere mooie plant om eens van dichtbij te bekijken, dan verwonder je je hoe mooi de natuur in elkaar zit!

DE BESTE

U beslist, ik ondersteun en adviseer u over de invulling én de kosten van een uitvaart.

ZORG

VAN MENS TOT MENS

HANS BECKER

telefoon 06 1847 9277 info@beckeruitvaartbegeleiding.nl www.beckeruitvaartbegeleiding.nl

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

Dick van de Graaf