Page 1

NORMATIVA DONATIUS

NORMATIVA DONATIVOS

La biblioteca accepta donatius d’entitats i d’usuaris, sempre i quan els documents

La biblioteca acepta donativos de entidades y usuarios, siempre y cuando los

(llibres, CD’s i DVD) reuneixin una sèrie de requisits:

documentos (libros, CD’s y DVD) reunan una serie de requisitos:

-

Els documents han d’estar en bon estat i actualitzats: Els

-

llibres

de

coneixements

(matemàtiques,

física,

química,

Los documentos tienen que estar en buen estado y actualizados: Los

libros

de

conocimientos

(matemáticas,

física,

química,

medicina,...) han d’estar publicats de l’any 2000 cap endavant.

medicina,...) tienen que haber sido publicados a partir del año 2000.

Els llibres d’altres matèries (novel—les, teatre, narrativa,...) han d’estar

Los libros de otras materias (novelas, teatro, narrativa,...) tienen que

publicats de l’any 1996 cap endavant.

haber sido publicados a partir del año 1996.

Són especialment benvinguts documents que facin referència al poble de Viladecans, al Baix Llobregat i documents escrits per autors locals. * No s’acceptaran llibres de text (d’escola). * No s’acceptaran donatius deixats a la porta de la biblioteca (s’han de lliurar al personal de la biblioteca). * No s’acceptaran revistes.

Si els documents que es volen donar responen als requisits esmentats anteriorment: 1. S’ha de fer un llistat on consti el títol del llibre, l’autor i l’any de publicació. 2. El personal de la biblioteca comprovarà el llistat i, posteriorment, li comunicarà si pot portar els llibres. 3. En cas afirmatiu, es podran fer arribar a la biblioteca.

-

Se aceptarán documentos que hagan referencia al pueblo de Viladecans, al Baix Llobregat y documentos escritos por autores locales. * No se aceptarán libros de texto (escolares). * No se aceptarán donativos que sean dejados en la puerta de la biblioteca (deben entregarse al personal de la biblioteca). * No se aceptarán revistas.

Si los documentos que se quieren donar reunen los requisitos mencionados: 1. Se debe traer un listado donde conste el título del libro, el autor y el año de publicación. 2. El personal de la biblioteca comprobará el listado y, posteriormente, le comunicará si puede donar los libros. 3. En caso afirmativo, se podrán traer a la biblioteca.

Un cop lliurats els documents, aquests seran objecte del tractament catalogràfic i físic

Una vez que los documentos hayan sido entregados, estos serán objeto del

necessari per a ser incorporats posteriorment al seu fons, derivar-los a alguna altra

tratamiento catalográfico y físico necesario para ser incorporados posteriormente al

biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals o el que el personal tècnic consideri

fondo, derivarlos a alguna otra biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals o lo

pertinent.

que el personal técnico considere oportuno.

Biblioteca de Viladecans Av. Josep Tarradellas, 16 08840 Viladecans Tel. 93.637.40.90 b.viladecans@diba.es

Biblioteca de Viladecans Av. Josep Tarradellas, 16 08840 Viladecans Tel. 93.637.40.90 b.viladecans@diba.es

Normativa de donatius. Biblioteca de Viladecans  

Normativa de donatius

Normativa de donatius. Biblioteca de Viladecans  

Normativa de donatius