Page 1

Poesia    d’Ausiàs  Marc  a  les  Biblioteques  de  Barcelona 

 

 

  •

Antologia poètica : cants d'amor.   València : Edicions de la guerra, 1997. 

35 poemes d'amor.   València : Tàndem, 1998. 

Tria de poemes.  Barcelona : Hermes, 1999. 

Poesies. Barcelona : Barcino, 2000. 

Llir entre cards : antologia poètica.  Barcelona : Proa, 2001. 

Ausiàs Marc : antologia poètica.    Barcelona : La Busca, 2004. 

    AUSIÀS MARCH     

   

Recursos en línia 

• • •

• •          

Ausiàs March  a  la  Biblioteca  Virtual  Joan  Lluís Vives. [Català]  <http://www.lluisvives.com/bib_autor/ausiasmar ch/>  Ausiàs March a Culturcat. [Català]  <http://bit.ly/QHZh09>  Ausiàs March a lletrA. [Català]  <http://lletra.uoc.edu/ca/autor/ausias‐ march>  Poemes musicats d’Ausiàs March a Música  de poetes ‐ UOC. [Català]  <http://bit.ly/S9vOef> 

                       

 

Autor

del Mes

• •   • •

Ausiàs March  a  L'Associació  d'Escriptors  en  Llengua Catalana (AELC). [Català]   <http://www.escriptors.cat/autors/marcha/ pagina.php?id_sec=2534 > 

Versòdrom

Octubre 2012


Ausiàs March (Gandia? ±1400 — València, 3 de març de 

amb un cartell de desafiament. Deixa quatre fills bastards 

1459). Poeta i cavaller valencià medieval. Originari d'una 

vius i un altre, Francesc, que ja havia mort. 

família de  la  petita  noblesa  amb  aficions  poètiques.  Va 

L'obra d'Ausiàs  March  està constituïda  per 128  poemes, 

ser un  dels  poetes  més  importants  del  Segle  d'Or 

d'extensió variable,  el  conjunt  dels  quals  supera  els 

valencià i  és  considerat  un  dels  poetes  medievals  en 

10.000 versos.  Encara  que  no  es  disposen  de  dades 

llengua catalana més importants. 

segures que  permetin  establir  la  cronologia  exacta 

d'aquestes composicions.  A  partir  dels  escassos  indicis 

Fill de Pere March, de qui va heretar el lloc de Beniarjó i 

que contenen (al∙lusions a personatges, situacions o fets, 

les alqueries  de  Pardines  i  Vernissa,  al  ducat  de  Gandia. 

fonamentalment) es pot deduir que l'activitat literària del 

Participà en les campanyes de Sardenya i de Còrsega, i va 

poeta es  va  iniciar  a  partir  de  1425,  després  d'haver 

assistir als setges de Calvi i Bonifazio (1420). En 1425, el 

abandonat l'activitat  militar,  i  es  va  prolongar  sense 

rei Alfons  el  Magnànim  va  recompensar  els  serveis 

solució de continuïtat, fins a la seva mort. El poemari de 

militars prestats  per  Ausiàs  amb  la  concessió  d'alguns 

March ens  ha  arribat  a  través  de  tretze  manuscrits  dels 

privilegis jurisdiccionals  sobre  els  petits  senyorius  rurals 

segles XV i XVI i de cinc edicions antigues (València 1539, 

de Beniarjó,  Pardines  i  Vernissa  (en  l'àrea  territorial  de 

Barcelona 1543,  Barcelona  1545,  Valladolid  1555  i 

Gandia), que  havia  heretat  del  seu  pare.  Aquest  mateix 

Barcelona 1560). 

any el  rei  l’anomena  falconer  major  reial,  per  a  que 

La majoria  dels  estudiosos  s'han  decantat  per  classificar 

s'encarregués de la direcció i l'administració dels serveis 

la seva  obra  per  cicles  temàtics:  cants  d'amor,  cants  de 

de falconeria  que  el  rei  havia  establert  a  prop  de 

mort, cants  morals  i  cant  espiritual.  Però,  més  enllà  de 

l'Albufera de València.  

divisions internes,  el  corpus  poètic  ausiasmarquià 

constitueix un  discurs  de  forta  càrrega  moral  que, 

Per aquesta època va portar una vida irregular: el 1425 la 

fonamentalment, gira  entorn  de  l'experiència  amorosa, 

reina Maria  de  Castella  va  ordenar  al  batlle  de  la  ciutat 

les seves  contradiccions  irresolubles  i  els  sofriments  de 

de València  que  fes  retornar  a  casa  seva  un  noi  d'uns 

tot tipus que se'n deriven per al jo poètic. 

dotze anys que se n'havia anat amb ell i estava en "via de 

perdició", i el 1427 va tenir un procés a requeriment de la 

En definitiva,  Ausiàs  March  va  marcar  un  abans  i  un 

mare d'Elionor,  filla  de  Roderic  Alfonso  de  Gandia,  que 

després en  la  poesia  catalana  perquè  no  només  va 

fou sobresegut.  El  1437,  quan  tenia  al  voltant  de 

renovar la  tradició  trobadoresca  incorporant  materials 

quaranta anys,  va  contraure  matrimoni  amb  Isabel 

dels autors clàssics, la lírica francesa, l’‘stilnovisme’ italià 

Martorell, germana de Joanot Martorell (autor del Tirant 

i la  literatura  cristiana,  sinó  que  també  va  exercir  una 

lo Blanc).  Però  el  1438  va  enviar  un  cartell  de 

gran influència  en  la  poesia  castellana  del  Renaixement 

deseiximent al seu cunyat Galceran Martorell, a causa de 

(Garcilaso de la Vega, Joan Boscà, Fernando de Herrera). 

desavinences sorgides  en  el  repartiment  dels  llocs  de  la 

vall de Xaló, que havia heretat Isabel. Aquesta va morir a 

Joan Ferraté  sobre la poesia d’Ausiàs March 

setembre del  1439,  i  el  1443  es  casa  en  segones  noces 

«Què fa  d’Ausiàs  March  un  poeta  extraordinari?  La  seva  capacitat  de  dir  la  veritat.  La  capacitat  de  extraordinària de la seva expressió. La seva llengua és  extraordinària  i,    amés  de  dir  la  veritat,  fa  por.  […]  el  salt d’una paraula que sembla innòcua a la realitat del  carda, la gent no la fa. Aquest salt fa por».      

amb Joana  Escorna,  amb  la  qual  va  vireu  onze  anys  a  València.    Fou  hereu  universal  de  totes  dues  dones,  cap  de  les 

“Era un salvatge i un insolent.” A El Temps. 1996. nº  645, octubre. 

quals, però, no  li  deixà  successió  legítima.  Poc  abans  de  morir es va veure embolicat en un altre afer entre un fill  seu bastard i Galceran de Vilanova, el qual també acabà 

 

Ausiàs March  

L'autor del mes de setembre 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you