Page 1

!

!"#$%!

&'!

!$#

!"#


!"

#

$

%

) * 3 '

!" # $$ (

%

&

' ) *+

! , * .

12 "6

D

8

9

( " % * (

" *

& = >$ + 4 ( %

' %+ <

7

/

+

: 9 * &

" (; ' % 1 8 7 ) * 3 ? # + & < * # & %+ < @A B ) 8 * "; * # C6. ' 3 1 !% % +

' "

%

&

+ * &

% '

+

( E

; # <

% * (

%

:

%

: E &

%

D/( ' 4

@ $$

A

%

"

9

%

% F %

%

"6

1

& *

& % 0 ( 4

* % 7

3 5

% "/

"

& "

& 2

( & "

A "

*

G +

5

% *

La solitud dels nombres primers  

Guia de lectura de la novel·la de Paolo Giordano: "La solitud dels nombres primers" que hem llegit al Club de Lecxtura de la BCA

La solitud dels nombres primers  

Guia de lectura de la novel·la de Paolo Giordano: "La solitud dels nombres primers" que hem llegit al Club de Lecxtura de la BCA