Page 1

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА – 21 април 2012 г. ПЪРВА ЧАСТ

Всяка от следващите 20 задачи има само един верен отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача е верен. Върху талона за отговори от теста (последната страница) заградете с овал и нанесете кръстче върху тази буква, която считате, че съответства на правилния отговор. Например За всеки верен отговор получавате по 1 точка. За грешен или непопълнен отговор, както и за посочени повече от един отговори на една задача, точки не се дават и не се отнемат. 1. По-голямо от 3 е числото: а) 2

2

;

1 б)   2

 8

;

3 в)   5

0,6

;

г) lg 256 ;

д) tg50 .

2. Числата 1  3 и 1  3 са корените на уравнението: б) 2 x 2  x  1  0 ; в) x 2  2 x  2  0 ; а) x 2  2 x  3  0 ; г) x 2  2 x  2  0 ; д) 2 x 2  x  1  0 . 3. Ако x1 и x2 са корените на уравнението x 2  5x  4  0 , то изразът x1 x2 е равен на: ( x1  x2 ) 2 5 4 4 25 25 а) ; б)  ; в) ; г) ; д)  . 16 25 25 4 4 2 4. Ако най-голямата стойност на функцията f ( x)  x  5 x  a в затворения интервал   2;1  е равна на 5, то стойността на параметъра a е: а) 6 ; б) 7 ; в) 8 ; г) 9 ; д) 10 . 5. Корените на уравнението x 2  8x  5  0 са дължини на страните на правоъгълник. Лицето на правоъгълника е: б) 2; в) 3; г) 4; д) 5. а) 11 ; 6. Асансьор с 4 ученика тръгва от партера и може да спре на 6 по-горни етажа, като всеки ученик слиза сам на отделен етаж. Броят на различните начини, по които учениците могат да слязат от асансьора на етажите, е: а) 5; б) 24; в) 120; г) 360; д) 720.

1


7. Сборът на модата и медианата на данните 11, 5, 2, 8, 6, 2, 9 е равен на: а) 4; б) 5; в) 6; г) 7; д) 8. 8. Петте букви на думата «МОЛИВ» са написани на отделни еднакви картончета, които са поставени в кутия. От кутията по случаен начин се изважда едно картонче. Вероятността върху него да е написана гласна буква е: 1 3 2 2 5 а) ; б) ; в) ; д) . г) ; 5 5 5 3 2 9. За аритметична прогресия с общ член an е известно, че a4  16 и a7  a10  5 . Разликата на прогресията е: 1 д) . а)  3 ; б) 3 ; в)  2 ; г) 2 ; 2

10. Най-голямото число x , за което е вярно, че 16  x 2 а) 3 ; б) 5 ; в) 7 ; г) 9 ; 11. Ако lg 2  a , lg 3  b , то числото log 5 6 е равно на: ab ab ab б) ; в) ; г) ; а) a  b ; ab 1 a 1 a 1 12. Ако tg  , то за a  cos 2 е вярно, че: 5 2 5 12 7 а) a  ; б) a  ; г) a  ; в) a  ; 5 7 13 12

 2  9 , е:

д) 11 . д)

ab . a

д) a 

1 . 10

13. Ако функцията f (x) , x  (  ;   ) , е четна и f (2)  0 , то е вярно, че: а) f (3)  f (2)  f (3)  f (2) ;  1  в) f lg 100  f  lg   0; 100   д) f 2  sin    f  1  cos   0 .

б) f ( 4 )  f ( 4 )  0 ;   г) f cos3   f  tg   1 ;  4

14. Функцията f ( x)  x 2  px  q има стойност 0 при x  1 , намалява в (  ;  2 ) и расте в (  2;   ) . Функцията е: а) f ( x)  x 2  2 x ;

б) f ( x)  x 2  4 x  3 ;

г) f ( x)  x 2  2 x  1;

д) f ( x)  x 2  4 x .

в) f ( x)  x 2  4 x  5 ;

15. Производната на функцията f ( x)  2 x 5  4 cos x е: а) f ( x)  10 x 4  4 sin x ;

б) f ( x)  10 x 4  4 cos x ; в) f ( x)  2 x 4  4 sin x ;

г) f ( x)  2 x 4  sin x ;

д) f ( x)  10 x 4  4 sin x .

16. Даден е триъгълник със страни 11 cm , 24 cm и 31 cm . Най-големият ъгъл в този триъгълник има големина: а) 45 ; б) 60 ; в) 90 ; г) 120 ; д) 135 . 2


17. Даден е правоъгълен  ABC с катети AC  8 cm Ъглополовящата на правия ъгъл пресича хипотенузата Отсечката CL има дължина: 7 7 24 24 2 а) б) ; г) ; 2; в) ; 12 24 7 7 18. Дължината на страна на ромб е 5 cm , а сборът от диагоналите му е 14 cm . Лицето на ромба е:

и BC  6 cm . AB в точка L .

а) 96 cm 2 ;

д) 24 cm 2 .

б) 12 2 cm 2 ; в) 12 cm 2 ;

г) 20 cm 2 ;

б) 2 3 ;

в) 5 ;

г) 9 ;

д) 10 .

дължините на

D

19. В правилна триъгълна пирамида ABCD с основа ABC височината DO е три пъти поголяма от височината AM на основата й (вж. чертежа). Тангенсът на ъгъла между околна стена и основата на пирамидата е: а) 2 ;

д) 4 2 .

C A

O

M

B

20.Основата на права призма е  ABC със страни AB  10 cm , BC  6 cm и  ABC  120 . Най-голямото лице измежду

лицата на трите околни стени е 140 cm 2 . Обемът на призмата е: а) 150 3 cm3 ; в) 150cm3 ;

б) 150 2 cm3 ; г) 90 3 cm3 ;

д) 90cm 3

ВТОРА ЧАСТ Следващите 10 задачи са без избираем отговор. Върху талона за отговорите от теста (последната страница) в полeто за отговор на съответната задача запишете само отговора, който сте получили. За всеки получен и обоснован верен отговор получавате по 2 точки. За грешен отговор или за непопълнен отговор, за нечетлив текст, както и за посочени повече от един отговори на една задача, точки не се дават и не се отнемат. 21. Да се намерят целите числа, които са решения на уравнението 2x  1 4x   5. x 2x  1

3


22. Да се намерят стойностите на параметъра k , за които НЯМА решение системата: kx  5 y  3 . 2x  y  4 23. Да се намери най-малкото цяло число, което е решение на  1 неравенството lg 1    0 . x  24. За аритметична прогресия с общ член an е известно, че a9  3a3 и a7  2a3  1 . Да се намери разликата на прогресията. 25. За геометрична прогресия с общ член an е известно, че a2  a1  18 и a4  a3  162 . Да се намери частното на прогресията. 26. Да се намери най-малката стойност на функцията f ( x)  x 

4 в x

1  затворения интервал  ; 7  . 7 

27. Даден е триъгълник със страни 2 cm , 6 cm и 7 cm . Построен е правоъгълник с дължини на страните съответно равни на радиусите на описаната и вписаната в триъгълника окръжност. Да се намери лицето на правоъгълника. 28. Вписаната в правоъгълния триъгълник ABC окръжност се допира до хипотенузата AB в точка M така, че AM  3 cm и BM  2 cm . Да се намери лицето на триъгълника ABC . 29. Околният ръб на правилна триъгълна пирамида има дължина 4 cm и сключва с основата й ъгъл с големина 60 . Да се намери обемът на пирамидата. 30. Даден е прав кръгов конус с радиус на основата 4 cm и височина 6 cm . В конуса е вписан прав кръгов цилиндър с най-голям възможен обем така, че едната основа на цилиндъра лежи в основата на конуса, а окръжността на другата основа лежи на околната повърхнина на конуса. Да се намери височината на цилиндъра. ВРЕМЕ ЗА РАБОТА 4 АСТРОНОМИЧЕСКИ ЧАСА ДРАГИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ПОПЪЛВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ОТГОВОРИТЕ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ТЕСТА САМО ВЪРХУ ТАЛОНА ЗА ОТГОВОР (ПОСЛЕДНАТА СТРАНИЦА) ! НА ВСИЧКИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ!

4


ОТГОВОРИ НА ВАРИАНТ ПЪРВИ на ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА – 21 април 2012г. за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ от ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 1б 11г

2в 12б

3в 13а

21. x  1 22. k  10 23. x  1 24. d  1 25. q  3 26. f нмс  f (4)  4

27.

14 5

28. 6 cm

2

29. 6 cm

3

30. 2 cm

5

4г 14в

5д 15д

6г 16г

7д 17в

8б 18д

9а 19г

10б 20а

2012.21.04 Технически университет София  
2012.21.04 Технически университет София  

Технически университет София 21.04.2012 г.