__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BEC “BEC will be the preferred supplier in the veterinary business”

Best Equipment Center

www.bec-vet.com BEC CATALOG Vol. 05

2021

PRODUCT CATALOG

BEC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม‹ตŒองแจŒงล‹วงหนŒา | BEC reserves the right to change without prior notice.


“ BEC Premium Products” สินค้าที่คัดสรรมาแล้ว ว่าได้รับการยอมรับจากลูกค้ามายาวนาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ BEC ภูมิใจนำ�เสนอ ทั้งในด้านคุณภาพที่ดี ราคาที่คุ้มค่า และการบริการความรับผิดชอบหลังการขาย

Premium Products Kruuse Suture BECare

Orthopedic, Vet-Lite Best Bandage Eickemeyer


Category

Scan QR Code

ดูสินค้าในช่องทาง ออนไลน์

บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด 61/232, 638 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 11140

SUTURES

Pages 1-13

COLLARS

Pages 14-18

CATHETERS & TUBES

Pages 19-23

BIRDS

Pages 24

WOUND CARE & BANDAGES

Pages 25-28

SPLINTS & REHABILITATION

Pages 29-37

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT

Pages 38-57

SURGERY

Pages 59-70

DENTAL EQUIPMENT

Pages 71-78

DIAGNOSTIC EQUIPMENT

Pages 79-82

VACCINES

Pages 83-88

PHARMACEUTICS

Pages 89-97

PARASITICIDES

Pages 98-106

SUPPLEMENTS & CARE PRODUCTS

Pages 107-114

MISCELLANEOUS

Pages 115-130

LARGE ANIMALS

Pages 131-134


w w w. b e c -v e t.c o m

SUTURES

01 Monofilament Absorbable 02 Multifilament Absorbable 03 Non-absorbable 04 Needles 05 etc.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SUTURES

Monofilament Absorbable Surgicryl-Monofast ด้วยความต้องการวัสดุเย็บเส้นเดี่ยวที่เหมาะสมต่ออวัยวะที่มีความไวในการหายของแผลสูงแต่เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อง่าย เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ เส้นใยโมเลกุลของโพลีเกลคาโพรน 25 จึงเป็นวัสดุที่เหมาะสมทั้งอ่อนนุ่มกว่าวัสดุเย็บเส้นเดี่ยวชนิดอื่น ผูกมัดปมแน่น และสลายตัวหลังอวัยวะที่ถูก ผ่าตัดหายได้อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองจากวัสดุแปลกปลอม(foreign body) บรรจุภัณฑ์ : 12 ซองต่อกล่อง

Synthetic Monofilament Country Tensile strength Absorbable time Composition Colour Indication

: Belgium : 60% remain after 7 days : 90-120 days : Polyglecaprone25 : Violet/Beige-undyed : Skin closure, Plastic, general soft tissue surgery, : Gastrointestinal, gynaecology, urology

Monofast

USP

Needle Type

Needle Length (mm)

36-16350015

0

36-16300015

2/0

Without (Violet)

Without

Suture Length (cm)

Package

150

12

150

12

36-16300126

2-0

26

75

12

36-16200122

3-0

22

75

12

36-16150122

4-0

22

75

12

Taper point (Violet)

36-16100117

5-0

17

45

12

36-16070113

6-0

13

45

12

36-16301526

2-0

26

75

12

24

75

12

19

75

12

16

75

12

12

45

12

36-16201524

3-0

36-16151519

4-0

36-16101516

5-0

36-16071512

6-0

Reverse cutting (Undyed)

Price

BIOSYN ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ทำ�ให้วัสดุเย็บนี้มีเส้นใยของโมเลกุลไกลโคเมอร์631 ที่แข็งแรงเป็นเยี่ยม อีกทั้ง ยังคลายตัวออกจากรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ได้ดี สะดวกต่อการใช้งาน ผูกปมได้แน่นและคงความแข็งแรงได้ ตลอดระยะเวลาที่เนื้อเยื่อที่เกิดบาดแผลต้องการรักษาตัว Synthetic Monofilament Country Tensile strength Absorbable time Composition Colour Indication

: USA : 3 weeks : 90-110 days : Glycomer631 : Violet : Soft tissue, subcutaneous and ophthalmic surgery

Biosyn

USP

12-19222

2-0

12-19223

3-0

12-19225

4-0

12-19224

6-0

Needle Type

Taper point Reverse cutting

Needle Length (mm)

Suture Length (cm)

Package

26

75

12

26

75

12

17

75

12

13

45

12

Price

พิเศษ : เข็มเย็บผลิตพิเศษจากโลหะผสม Surgalloy

MAXON ด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุเย็บเส้นเดี่ยวพื้นฐานขึ้นมาอีกระดับ ทำ�ให้โมเลกุลของโพลีไกลโคเนท สามารถผูกมัดปมได้ง่าย ระคายเคืองขณะเคลื่อนผ่านเนื้อเยื่อผ่าตัดน้อยและสลายตัวได้ไวกว่า ในขณะที่ คุณสมบัติด้านความแข็งแรงยังคงเป็นเช่นเดียวกับที่ได้รับจากโมเลกุลของโพลีไดออกซาโนน์ Maxon

USP

12-2089

Synthetic Monofilament Country Tensile strength Absorbable time Composition Colour Indication

: USA : 6 weeks : 120-180 days : Polyglyconate : Green : Soft tissue, ligation and peripheral vascular surgery

Needle Type

1

Needle Length (mm)

Suture Length (cm)

Package

37

90

12

26

75

12

26

75

12

12-2090.1

2-0

12-2100.1

3-0

12-2107

4-0

20

75

12

12-19182

5-0

13

75

12

11

45

12

12-2104

6-0

พิเศษ : เข็มเย็บผลิตพิเศษจากโลหะผสม Surgalloy

|

2

|

Taper point

Reverse cutting

Price


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

SUTURES

Monofilament Absorbable PD-X

KRUUSE

วัสดุเย็บผลิตจากโพลีไดอ๊อกซาโนน ย่อยสลายด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ผิวเรียบช่วยลดการก่อปฏิกิริยาของร่างกายและลดโอกาสการติดเชื้อและบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ เมื่อเทียบกับ วัสดุเย็บแบบถัก บรรจุภัณฑ์ : 18 ซองต่อกล่อง PD-X

Synthetic Monofilament Country Tensile strength Absorbable time Composition Colour Indication

: Denmark : 75% remain after 14 days : 60% remain after 28 days : 180-210 days : Polydioxanone : Violet : Abdominal wall closure, hernias, orthopedics, vascular surgery : Soft tissue, fascia and ligament, Gastrointestinal surgery

USP

01-152251

0

01-152256

2-0

Needle Type

Taper point

Needle Length (mm)

Suture Length (cm)

Package

30

70

18

26

70

18

01-152263

3-0

26

70

18

01-152266

4-0

24

70

18

01-152254

2

40

70

18

01-152253

1

36

70

18

01-152250

0

30

70

18

26

70

18

26

70

18

19

70

18

01-152255

2-0

01-152260

3-0

01-152267

4-0

Reverse cutting

01-152269

5-0

13

45

18

01-152597

6-0

9

45

18

01-152598

7-0

9

45

18

Price

Serasynth วัสดุเย็บผลิตจากโพลีไดอ๊อกซาโนน ย่อยสลายด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ผิวเรียบช่วยลดการก่อปฏิกิริยาของร่างกายและลดโอกาสการติดเชื้อและบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ รูปแบบม้วน สำ�หรับการใช้งานได้ตามปริมาณความยาวที่ต้องการ

34-SE 9D35880

SERASYNTH USP 0 15 m

34-SE 9D30880

SERASYNTH USP 2/0 15 m

34-SE 9D20880

SERASYNTH USP 3/0 15 m

Synthetic Monofilament Country Tensile strength Absorbable time Composition Colour Indication

: Denmark : 50% remain after 28-42 days : 180-210 days : Polydioxanone : Violet : Soft tissue, orthopedics, vascular surgery, urology

หมายเหตุ : เก็บรักษาในที่แห้งและอุณหภูมิต่ำ�กว่า 25 องศาเซลเซียส ปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันความชื้นในอากาศเข้าไปทำ�ลายคุณสมบัติของวัสดุเย็บ ไม่ควรใช้วัสดุเย็บหลังวันสิ้นอายุ หรือ 4 เดือนหลังเปิดใช้งานครั้งแรก

|

3

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SUTURES

Multifilament Absorbable KRUUSE

KRUUSE SACRYL

วัสดุเย็บชนิดถักเคลือบผิวนอก สลายด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิส วัสดุผลิตจากโพลีแกลคติน 910 ( ส่วนผสมของ 90% ไกลโคไลด์ และ 10% แอล-แลคไทด์ ) เคลือบผิวด้วยสารโพลีคาโปรแลคโตนและ แคลเซียมสเตียเรท เป็นผลให้วัสดุเย็บสามารถผูกได้ง่ายและทำ�ให้วัสดุ ลื่น ลดการระคายเคืองเนื้อเยื่อขณะเลื่อนผ่านเนื้อเยื่อ

Synthetic Multifilament Country : Denmark Tensile strength : 70% remain after 14 days : 50% remain after 21 days : 25% remain after 28 days Absorbable time : 56-63 days Composition : Polyglactin 910 Colour : Violet Indication for use : Subcutaneous, fascia, joint capsule and muscle, vascular surgery : Uterus, Gastrointestinal surgery, ophthalmic surgery

Sacryl

USP

01-152374

1

01-152373

0

Needle Type

Without

Needle Length (mm)

Without

Suture Length (cm)

Package

150

18

150

18

150

18

150

18

01-152372

2-0

01-152371

3-0

01-152281

2

30

70

18

01-152291

2-0

26

70

18

01-152299

3-0

26

70

18

01-152305

4-0

24

70

18

01-152580

5-0

13

45

18

01-152575

6-0

9

30

18

01-152289

2

48

90

18

01-152283

0

36

70

18

01-152290

2-0

24

70

18

Taper point

Reverse cutting

01-152296

3-0

24

70

18

01-152310

5-0

16

45

18

01-152313

6-0

13

45

18

Price

ติดเข็มเหลี่ยม เข็มเย็บปลายเหลี่ยม ตัวแบน (Spatula) สำ�หรับการเย็บเยื่อตาขาวและกระจกตา USP

Needle Type

Needle Length (mm)

Suture Length (cm)

Package

01-152314

8-0

Micro-Spatula

6.5

30

18

01-152314.18-0

8-0

Micro-Spatula

6.5

30

6

Sacryl

Micropoint spatula needle

|

4

|

Price


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

Absorbable Suture

SUTURES

Material

Structure

Color

Monofast

Polyglecaprone25

Monofilament

Violet,Undye

Peel pack

7 days

90-120 days

BIOSYN

Glycomer 631

Monofilament

Violet

Peel pack

3 weeks

90-110 days

PD-X

Polydioxanone

Monofilament

Violet

Peel pack

3 weeks

180 - 210 days

Polyglyconate

Monofilament

Green

Peel pack

6 weeks

180 days

SERASYNTH

Polydioxanone

Monofilament

Violet

Cassette

6 weeks

180 - 210 days

SACRYL

Polyglactine 910

Violet

Peel pack

3 weeks

56 - 63 days

POLYSORB

LactomerTM 9-1

Violet

Peel pack

3 weeks

56 - 70 days

PGA

Polyglycolic acid

Violet

Cassette

2 - 3 weeks

60 - 90 days

SERAFIT

Polyglycolic acid

Violet

Cassette

2 - 3 weeks

60 - 90 days

CATGUT

Catgut

Multifilament

Yellow

Peel pack

2 - 3 weeks

60 days

CATGUT

Catgut

Multifilament

Yellow

Cessette

2 - 3 weeks

60 days

TM

MAXON

TM

Non-absorbable Suture

Multifilament, braided and coated Multifilament, braided and coated Multifilament, coated Multifilament, braided

Material

Structure Pseudo monofilament Pseudo monofilament

Package Effective wound Absorption time

Color

Package

White

Cassette

White

Cassette

KRUPRAMID

Polyamide

SUPRAMID

Polyamide

NYLON

Polyamide

Monofilament

Blue

Peel pack

NYLON

Polyamide

Monofilament

Blue

Peel pack

POLYPROPYLENE

Propylen

Monofilament

Blue, White

Peel pack

SILK

Silk

Multifilament, braided and coated

Black

Cassette

SILK

Silk

Multifilament

Black

Roll, Non-sterile

Multifilament, braided

Monofilament

|

5

Effective wound

Pseudo-monofilament

|

Absorption time


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SUTURES

Multifilament Absorbable POLYSORB

วัสดุผลิตจากโมเลกุลแลคโตเมอร์ (ไกลโคไลด์ และ แลคไทด์) พร้อมเคลือบวัสดุเย็บภายนอก เพื่อลดความระคายเคืองของวัสดุเย็บแบบถักให้น้อยลงกว่าปกติ และด้วยเทคโนโลยีการผลิตของ polysorb จึงได้วัสดุเย็บที่มีความละเอียดและถักตัวกันแน่น ลดช่องว่างระหว่างเส้นวัสดุที่เป็น ตำ�แหน่งของการสะสมเชื้อแบคทีเรีย คุณสมบัติ - ก่อปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อน้อย - เย็บปิดแผลได้แนบสนิท

ลักษณะภายนอก - ผูกปมได้ง่าย ขนาดบรรจุ : 1 กล่อง บรรจุ 3 โหล Polysorb

Synthetic Multifilament Country Tensile strength Absorbable time Composition

Colour Indication

: USA : 80% remain after 14 days : 30% remain after 21 days : 56-70 days : Lactomer 9-1 (Polyglycolic acid with Polylactic acid) : Coated with mixture of a caprolactone/ glycolide copolymer and calcium stearoyl lactylate : Violet : Soft tissue, ligation and ophthalmic surgery

USP

12-A20882

1

12-A19184

0

12-A19217

2-0

12-A21292

3-0

12-19196

1

12-19218

0

12-19185

2-0

12-19186

Needle Type

Without

Needle Length (mm)

Suture Length (cm)

Package

150

12

150

12

150

12

150

12

37

90

12

Without

37

90

12

26

75

12

3-0

22

75

12

12-19197

4-0

22

75

12

12-19211

4-0

19

75

12

12-19207

5-0

11

45

12

12-19204

6-0

11

45

12

Taper point

Reverse cutting

Price

Surgicryl -Polyglactin910 วัสดุเย็บผลิตจากสารประกอบของไกลโคไลด์และแอลแลคไทด์ (โพลีแกลกติน 910) เคลือบผิวด้านนอกเพื่อ ลดความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ Surgicryl

USP

36-15350015

Synthetic Multifilament Country Tensile strength

Absorbable time Composition Colour Indication for use

Needle Type

Needle Length (mm)

0

36-15300015

2-0

36-15200015

3-0

Without

Without

Suture Length (cm)

Package

150

12

150

12

150

12

36-15350126

0

26

75

12

36-15300126

2-0

26

75

12

36-15200122

3-0

22

75

12

36-15150117

4-0

17

75

12

36-15100117

5-0

17

75

12

36-15070113

6-0

13

75

12

: Belgium : 75% remain after 14 days : 50% remain after 21 days : 56-70 days : Polyglactin910 (90% Glycolide and 10% L-lactide) : Coated with calcium stearate : Violet : Soft tissue, muscle, ligation and ophthalmic surgery

|

6

|

Taper point

Price


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

Multifilament Absorbable PGA-coated polyglycolic acid

SUTURES KRUUSE

วัสดุเย็บชนิดถักจากโมเลกุลของกรดโพลีไกลโคลิค เคลือบภายนอกด้วยสารโพลีคาโปรแลค โตนและแคลเซียมสเตียเรทเพื่อเสริมความแข็งแรงและลดความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อเมื่อวัสดุเย็บ เคลื่อนผ่าน และยังคงความสามารถในการผูกปมได้แน่นเช่นเดิม

Synthetic Multifilament Country Tensile strength Absorbable time Composition Colour Indication

: Denmark : 83% remain after 14 days : 52% remain after 21 days : 60-90 days : Polyglactin910 (90% Glycolide and 10% L-lactide) : Coated with calcium stearate : Violet : Subcutaneous tissue, Fascia and abdominal wall closure : Muscles, Gynaecology, Gastrointestinal and ophthalmic surgery

01-152490

KRUUSE PGA USP 0

15 m

01-152493

KRUUSE PGA USP 2-0

15 m

01-152495

KRUUSE PGA USP 3-0

15 m

หมายเหตุ : เก็บรักษาในที่แห้งและอุณหภูมิต่ำ�กว่า 25 องศาเซลเซียส ปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันความชื้นในอากาศเข้าไปทำ�ลายคุณสมบัติของวัสดุเย็บ

ไม่ควรใช้วัสดุเย็บหลังวันสิ้นอายุ หรือ 3 เดือนหลังเปิดใช้งานครั้งแรก

SERAFIT วัสดุเย็บชนิดถักจากโมเลกุลของกรดโพลีไกลโคลิค เคลือบภายนอกด้วยสารโพลีคาโปรแลค โตนและแคลเซียมสเตียเรทเพื่อเสริมความแข็งแรงและลดความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อเมื่อวัสดุเย็บ เคลื่อนผ่าน และยังคงความสามารถในการผูกปมได้แน่นเช่นเดิม รูปแบบม้วนสำ�หรับการใช้งานได้ ตามปริมาณความยาวที่ต้องการ

Synthetic Multifilament Country Tensile strength Absorbable time Composition Colour Indication

: Germany : 50% remain after 15-20 days : 60-90 days : Polyglactin910 : Coated with calcium stearate and caprolactone : Violet : Ligatures, dermatology, gastroenterology, gynaecology, : Oral and maxillofacial surgery, urology

34-SE 6D3587

SERAFIT USP 0

25 m

34-SE 6D3087

SERAFIT USP 2/0

25 m

34-SE 6D2087

SERAFIT USP 3/0

25 m

หมายเหตุ : เก็บรักษาในที่แห้งและอุณหภูมิต่ำ�กว่า 25 องศาเซลเซียส ปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันความชื้นในอากาศเข้าไปทำ�ลายคุณสมบัติของวัสดุเย็บ

ไม่ควรใช้วัสดุเย็บหลังวันสิ้นอายุ หรือ 6 เดือนหลังเปิดใช้งานครั้งแรก

|

7

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SUTURES

Multifilament Absorbable Catgut Chrome peelpack แคทกัทเคลือบสารประกอบเกลือของโครมิก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและสามารถรับแรงดึงของบาดแผล ได้นานกว่าแคทกัทธรรมชาติ เนื่องจากเกลือของโครมิกจะช่วยยืดระยะเวลาในการถูกสลายจาก กระบวนการย่อยโปรตีนของร่างกายได้มากกว่าปกติถึง 2 เท่า เหมาะสำ�หรับการผ่าตัดในเนื้อเยื่ออ่อน และเนื้อเยื่อทางเดินอาหาร Suture Length (cm)

Package

2

150

12

36-2500015

1

150

12

36-2400015

0

150

12

Catgut Chrom 36-2600015

Chromic Catgut Country Tensile strength Absorbable time Composition Colour Indication

: Belgium : 50% remain after 14 days : 90 days : Purified collagen coated with chromium salt : Brown : ligament, ligation ovarian vessels, Subcutaneous tissue, uterus

USP

Needle Type

Without

Needle Length (mm)

Without

36-2350015

2-0

150

12

36-2300015

3-0

150

12

36-2200015

4-0

150

12

36-2400126

0

26

75

12

36-2350126

2-0

26

75

12

36-2300126

3-0

26

75

12

36-2200120

4-0

20

75

12

Taper point

Price

Catgut Chrom Cassette แคทกัทเคลือบสารประกอบเกลือของโครมิก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและสามารถรับแรงดึงของบาดแผล ได้นานกว่าแคทกัทธรรมชาติ เนื่องจากเกลือของโครมิกจะช่วยยืดระยะเวลาในการถูกสลายจาก กระบวนการย่อยโปรตีนของร่างกายได้มากกว่าปกติถึง 2 เท่า เหมาะสำ�หรับการผ่าตัดในเนื้อเยื่ออ่อน และเนื้อเยื่อทางเดินอาหาร รูปแบบม้วนสำ�หรับการใช้งานได้ตามปริมาณความยาวที่ต้องการ

Chromic Catgut Country Tensile strength Absorbable time Composition Colour Indication

: Belgium : 50% remain after 14 days : 90 days : Purified collagen coated with chromium salt : Brown : ligament, ligation ovarian vessels, Subcutaneous tissue, uterus

36-2060

Catgut Chrom 2

50 m

36-2050

Catgut Chrom 1

75 m

36-2040

Catgut Chrom 0

100 m

36-2035

Catgut Chrom 2/0

100 m

36-2030

Catgut Chrom 3/0

100 m

หมายเหตุ : เก็บวัสดุไว้ในที่แห้งและไม่สัมผัสกับแหล่งความร้อน ปิดฝาทุกครั้งเพื่อรักษาคุณภาพของสารละลายและวัสดุเย็บ ไม่ควรใช้วัสดุเย็บหลังวันสิ้นอายุ หรือ 6 เดือนหลังเปิดใช้ครั้งแรก

Cassette Holder ที่เก็บวัสดุเย็บแบบม้วน รองรับได้ 5 ม้วน ทำ�จากสแตนเลสปลอดสนิม 30-X066

|

Cassette Holder

8

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

SUTURES

Non-absorbable Cassette Krupramid Suture

KRUUSE

วัสดุเย็บไม่ละลายที่ผลิตจากสารโพลีเอไมด์6.6และห่อหุ้มด้วยแผ่นโพลีเอไมด์อีกครั้งเพื่อให้ โครงสร้างของวัสดุมีเอกลักษณ์เป็น pseudomonofilament แต่มีจุดเด่นที่สามารถผูกปมได้ แน่นสนิทกว่า monofilament nonabsorbable รูปแบบม้วนสำ�หรับการใช้งานได้ตามปริมาณ ความยาวที่ต้องการ

Polyamide 6.6 strands Country Tensile strength Composition Colour Indication

: Denmark : Loose tensile strength after 6 months : Polyamide 6.6 strands enclosed in a polyamide 6 sheet : White : Ligatures, general surgery, oral and maxillofacial surgery, skin closure

01-152484

KRUPRAMID USP 3+4

50 m

01-152482

KRUPRAMID USP 2

75 m

01-152481

KRUPRAMID USP 1

100 m

01-152480

KRUPRAMID USP 0

100 m

01-152483

KRUPRAMID USP 2-0

100 m

01-152485

KRUPRAMID USP 3-0

100 m

Supramid

Supramid

Country Chemical Composition Tensile Strength Colour Indication for use

: Germany : Twisted polyamide strands enclosed in a polyamide sheath : loose tensile strength after 6 months : White : Ligatures, General surgery, Oral and maxillofacial surgery, Skin closure

Supramid เป็นไหมไม่ละลายชนิดบิดหมุน ผลิตจากสารโพลีเอไมด์เคลือบ ให้ความแข็งแรงสูงและให้ผิว สัมผัสกึ่งไหมเดี่ยว คุณสมบัติพิเศษ - สามารถผูกปมและรองรับน้ำ�หนักได้ดี - สามารถจับและทำ�งานได้ง่าย - รองรับน้ำ�หนักได้ดีทั้งเป็นเส้นตรงและเป็มปม 34-SE SD3580

Supramid USP 0

100 m

34-SE SD3080

Supramid USP 2/0

100 m

34-SE SD2080

Supramid USP 3/0

100 m

Seralon Seralon หรือ ไนลอน ผลิตจากไหมเส้นเดี่ยวโพลีเอไมด์ ให้ความนุ่มและยืดหยุ่นมากเมื่อเทียบกับไหมเส้น เดี่ยวแบบอื่น คุณสมบัติพิเศษ - เหมาะสำ�หรับเย็บผิวหนัง - อ่อนโยนเมื่อผ่านเนื้อเยื่อร่างกาย - สามารถทนแรงดึงได้ดีทั้งเป็นเส้นตรงและเป็มปม Seralon

Country Chemical Composition Tensile Strength Colour Indication for use

: Germany : Polyamide, monofilament : Good initial tensile strength : Blue : High degree of elasticity

34-SE VD3580

Seralon USP 0

100 m

34-SE VD3080

Seralon USP 2/0

100 m

34-SE VD2080

Seralon USP 3/0

100 m

Silk Suture

KRUUSE

วัสดุเย็บที่ไม่ละลายได้จากธรรมชาติ ลักษณะเป็นเส้นถักและมีสารเคลือบขี้ผึ้ง เพื่อลดความละ คายเคืองต่อเนื้อเยื่อ วัสดุเย็บนี้มีโอกาสก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายได้สูงเมื่อเทียบกับวัสดุ เย็บอื่นที่ได้จากการสังเคราะห์ และเพื่อลดโอกาสเกิดการแพ้นี้ ผู้ผลิตจึงได้กำ�จัดสารก่อสารแพ้ (sericin)ออกจากวัสดุเย็บนี้ในขั้นตอนการผลิต

Silk

Country Tensile strength Composition Colour Indication

: Denmark : Loose tensile strength after 6 months : 100% fibroin : Black : Soft tissue, ligatures, ophthalmic surgery, vascular and cardiovascular surgery : Neurosurgery, dental surgery

01-152470

KRUUSE Silk suture, USP 0

100 m

01-152471

KRUUSE Silk suture, USP 1

100 m

01-152472

KRUUSE Silk suture, USP 2

100 m

01-152473

KRUUSE Silk suture, USP 2-0

100 m

01-152475

KRUUSE Silk suture, USP 3-0

100 m

|

9

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SUTURES

Non-absorbable Peelpack Dermalon วัสดุเย็บไม่ละลายเส้นเดี่ยว ผลิตจากโพลีเอไมด์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เรียบลื่น ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อ ร่างกายน้อยเพื่อลดความเสียหายที่มีต่อเนื้อเยื่อเมื่อเคลื่อนผ่าน

Polyamide

Country Tensile strength Composition Colour Indication

: USA : Loose tensile strength after 6 months : Monofilament polyamide 6&66 by extruding a strong uniform strand : Blue : General Soft tissue approximation and/or ligation

Dermalon

USP

Needle Type

Needle Length (mm)

Suture Length (cm)

Package

12-20460

2-0 C14

Reverse Cutting

24

75

12

19

45

12

19

45

12

19

45

12

16

45

12

12-20466

3-0 C13

12-20467

4-0 C13

12-20470

5-0 C13

12-20472

6-0 C12

Nylon Suture

3/8

Price

KRUUSE

วัสดุเย็บไม่ละลายเส้นเดี่ยว ผลิตจากโพลีเอไมด์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เรียบลื่น ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อ ร่างกายน้อยเพื่อลดความเสียหายที่มีต่อเนื้อเยื่อเมื่อเคลื่อนผ่าน KRUUSE Nylon

Polyamide

Country Tensile strength Composition Colour Indication

: Denmark : Loose tensile strength after 6 months : Monofilament polyamide 6&66 by extruding a strong uniform strand : Blue : Soft tissue, ligation, skin closure, ophthalmic surgery, vascular and cardiovascular surgery, neurosurgery

USP

Needle Type

Needle Length (mm)

Suture Length (cm)

Package

01-152423

2-0

26

70

18

01-152424

3-0

26

70

18

01-152030

4-0

19

45

18

01-152033

5-0

13

45

18

Reverse Cutting

Price

Nylon วัสดุเย็บชนิดไม่ละลายเส้นเดี่ยว ผลิตจากโพลีเอไมด์เส้นเดี่ยวที่มีความยืดหยุ่นสูง ลดการดูด ซับ ลดความ Unik Nylon

Nylon Polyamide

Country Chemical Composition Tensile Strength Colour Indication for use

: Taiwan : Polyamide, monofilament : Good initial tensile strength : Blue : High degree of elasticity

USP

Needle Type

Needle Length (mm)

Suture Length (cm)

Package

02-UNC242

2-0

24

75

24

02-UNC193L

3-0

19

75

24

02-UNC194L

4-0

19

75

24

Cutting

02-UNC125

5-0

12

45

24

02-UNC126

6-0

12

45

24

SILK (ไหมม้วน)

Price

วัสดุเย็บชนิดไม่ละลายจากเส้นใยไหมธรรมชาติ เคลือบด้วยสารซิลิโคนเพื่อลดการระคายเคืองและเพื่อเพิ่ม ความแข็งแรง

02-PS10

ไหมม้วน UNIK USP 1

50 yds.

02-PS09/ .1

ไหมม้วน UNIK USP 0 , 1/0

100 yds.

02-PS08

ไหมม้วน UNIK USP 2/0

100 yds.

02-PS07

ไหมม้วน UNIK USP 3/0

100 yds.

02-PS06

ไหมม้วน UNIK USP 4/0

100 yds.

|

10

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

SUTURES

Non-absorbable

Polypropylene BLUE Polypropylene BLUE วัสดุเย็บเส้นเดี่ยวชนิดไม่ละลาย ที่มีคุณสมบัติในการรับแรงตึงของบาดแผล ได้ดี เหมาะต่อการใช้งานสำ�หรับการผ่าตัดหลอดเลือดและหัวใจ เนื่องจากมีความแข็งแรงสูง กระตุ้น ปฏิกิริยาต่อร่างกายต่ำ�มาก และไม่ระคายเคืองเนื้อเยื่อเมื่อลากผ่าน ไม่ก่อการสะสมของสารคัดหลั่งที่ ทำ�ให้เกิดการรวมตัวของแบคทีเรีย Polypropylene BLUE

Polypropylene BLUE

Country : Belgium Chemical Composition : Polypropylene, a polymer of propylene Tensile Strength : Good initial tensile strength Colour : Blue Indication for use : General soft tissue closing and/or ligation, especially in Cardiovascular surgery, Neurosurgery, Ophthalmic surgery, Microsurgery, Plastic surgery, Skin closure, Orthopedics, HerniasZalso as a mesh), GI-tract surgery, gynaecology

USP

Needle Type

Needle Length (mm)

Suture Length (cm)

Package

36-5300125

2-0

25

75

12

36-5200120

3-0

20

75

12

36-5150120

4-0

20

75

12

36-5100117

5-0

17

75

12

36-5301524

2-0

24

75

12

24

75

12

19

75

12

19

75

12

36-5201524

3-0

36-5151519

4-0

36-5101519

5-0

Taper point

Reverse cutting

Price

POLYPROPYLENE MESH

POLYPROPYLENE MESH

Country : Belgium Chemical Composition : Monofilament polypropylene knitted into an elastic, durable mesh Tensile Strength : Colour : Blue Indication for use : Reinforcement of the abdominal wall • Hernia • Eventration Via celioscopy or laparotomy

วัสดุเย็บไม่ละลายรูปร่างตาข่าย เหมาะสําหรับการแก้ปัญหาภาวะไส้เลื่อนชนิดต่างๆ ผลิตจาก สารโพลีโพรไพลีน มีความยืดหยุ่นสูง ก่อความระคายเคืองต่ํา 36-ZMS1515

Polypropylene Hernia Mesh 15x15 cm.

STAPLER and REMOVER Stapler แม็คเย็บปิดผิวหนังและตัวถอน แทนการใช้วัสดุเย็บชนิดไม่ละลาย ช่วยให้สามารถ ทำ�งานได้อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง a. สังเกตุเห็นบริเวณผ่าตัดได้ง่าย b. ลดเวลาที่ใช้เพื่อการปิดปากแผล c. ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด d. จัดขอบแผลผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดแผลเป็นภายหลัง 36-ZS 35W

Skin Stapler 35W

36-ZSR.1

Skin Stapler Remover

a. ผลิตจากสเตนเลสสตีล ขนาด 6.4 มม.x 4.0 มม.บรรจุ 35 ชิ้น b. สามารถวางตำ�แหน่งเพื่อเย็บปิดได้แม่นยำ� c. รูปร่างของแม็คเป็นสี่เหลี่ยมเมื่อตรึงปากแผล เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่หรือหมุน d. ตรวจสอบปริมาณแม็คที่เหลือได้จากขีดที่ระบุด้านข้างผลิตภัณฑ์

|

11

|


Spon

SMI-SPON 36-ZHG101010

SMI-Spon, Dental Cube, 10x10x10 mm, 32 Pc.

36-ZHG705010

SMI-Spon, Regular, 70x50x10 mm, 10 Pc.

12


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

SUTURES

Needles

MANI SPRING EYED NEEDLES prevent tissue-damage and tissue-dragging by rounded eye-edge and suture-groove. Additionally, reduce damage of sutures by smooth suture-entrance of spring eye.

TAPER POINT SUTURE NEEDLES เข็มเย็บแผล แบบกลม บรรจุ 12/pk

02-TH… 18, 21, 24, 28, 32, 36, 41, 45, 50, 55, 60, 65, 70 12/pk 02-TE…

18, 21, 24, 28, 32, 36, 41, 45, 50, 55, 60, 65, 70 12/pk

CUTTING EDGE SUTURE NEEDLES เข็มเย็บแผล แบบเหลี่ยม บรรจุ 12/pk

02-MH… 18, 21, 24, 28, 32, 36, 41, 45, 50, 55, 60, 65, 70 12/pk 02-ME… 18, 21, 24, 28, 32, 36, 41, 45, 50, 55, 60, 65, 70 12/pk

|

13

|


14


Designed by KRUUSE

w w w. b e c -v e t.c o m

COLLARS

A wide range of disposable collars


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

COLLARS

|

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

COLLARS

Buster Collars ผลิตจากกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Buster Clic Collars

ปลอกคอกันเลีย ใส่ได้ง่ายและรวดเร็ว คล้ายกับติดกระดุมเสื้อ เป็นแบบใส ทำ�ให้สัตว์มองเห็นได้ รอบด้าน ผลิตจาก PP-Polypropylene 100% 01-273480

BUSTER clic collar 7.5 cm, 10/pk

01-273481

BUSTER clic collar 10 cm, 10/pk

01-273482

BUSTER clic collar 12.5 cm, 10/pk

01-273483

BUSTER clic collar 15 cm, 10/pk

01-273484

BUSTER clic collar 20 cm, 10/pk

01-273485

BUSTER clic collar 25 cm, 10/pk

01-273486

BUSTER clic collar 30 cm, 10/pk

01-273490

BUSTER combi pack of clic collar, 20/pk

**สามารถแบ่งจำ�หน่ายเป็นชิ้นได้

Buster Classic Collars

ปลอกคอกันเลียสำ�หรับสุนัขและแมว ผลิตจาก PP-Polypropylene 100% ที่ยืดหยุ่นและ ทนทาน ราคาประหยัดเหมาะสำ�หรับป้องกันสัตว์เลี้ยงเลียแผลบริเวณลำ�ตัว 01-273310

BUSTER dog collar 7.5 cm, 10/pk

01-273320

BUSTER dog collar 10 cm, 10/pk

01-273325

BUSTER dog collar 12.5 cm, 10/pk

01-273330

BUSTER dog collar 15 cm, 10/pk

01-273340

BUSTER dog collar 20 cm, 10/pk

01-273350

BUSTER dog collar 25 cm, 10/pk

01-273360

BUSTER dog collar 30 cm, 10/pk

01-273367

BUSTER dog collar 40 cm

**สามารถแบ่งจำ�หน่ายเป็นชิ้นได้

BUSTER Transparent Collars

ผลิตจาก PP-Polypropylene 100% นุ่มนวลและใช้งานง่าย สามารถปรับให้พอดีกับขนาดตัว สัตว์ได้ เป็นปลอกคอกันเลียชนิดโปร่งแสง 01-273391

BUSTER transparent dog collar 7.5 cm, 10/pk

01-273392

BUSTER transparent dog collar 10 cm, 10/pk

01-273393

BUSTER transparent dog collar 12.5 cm, 10/pk

01-273394

BUSTER transparent dog collar 15 cm, 10/pk

01-273395

BUSTER transparent dog collar 20 cm, 10/pk

01-273396

BUSTER transparent dog collar 25 cm, 10/pk

01-273397

BUSTER transparent dog collar 30 cm, 10/pk

**สามารถแบ่งจำ�หน่ายเป็นชิ้นได้

Rack for Collars ที่แขวนปลอกคอกันเลีย 30-RACK-C

|

17

Stainless rack for collars

|


Dog Collar

for Brachycephalic Breeds

ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก BUSTER ปลอกคอกันเลียที่เหมาะสมสำ�หรับ สุนัขสายพันธุ์ brachycephalic โดยไม่ต้องปรับและตัดปลอกคออีกต่อไป

สำ�หรับสายพันธุ์ หน้าสั้น

ผลิตจาก polypropylene 100% จึงยืดหยุ่น ทนทาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใสและมีระบบปิดแบบ “Clic” ที่รวดเร็วและเรียบง่าย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจาก BUSTER Clic Collars

มีทั้งหมด 4 ขนาด

Cat. No 273500 273501 273502 273503

Size XS S M L

Pk. Size 10/pk 10/pk 10/pk 10/pk

Suitable for Pekingese, Japanese Chin, Brussels griffon, Chihuahua Pug, Boston terrier, Cavalier King Charles spaniel, Shih Tzu French Bulldog, Lhasa Apso English Bulldog, American bulldog, Boxer, Bullmastiff

01-273500

BUSTER dog collar XS for Brachycephalic Breeds 8-9 cm, 10/pk

01-273501

BUSTER dog collar S for Brachycephalic Breeds 9.5-10.5 cm, 10/pk

01-273502

BUSTER dog collar M for Brachycephalic Breeds 12-14 cm, 10/pk

01-273503

BUSTER dog collar L for Brachycephalic Breeds 14-17 cm, 10/pk

**สามารถแบ่งจำ�หน่ายเป็นชิ้นได้

Size

Neck-hole cm

Neck-hole inches

Opening cm

Opening inches

Length cm

Length inches

XS

8 - 9 cm

3.1 – 3.5"

17 - 20 cm

6.6 - 7.8"

10 cm

3.9"

S

9.5 – 10.5 cm

3.7 - 4.1"

23 - 25 cm

9.0 - 9.8"

12 cm

4.7"

M

12 – 14 cm

4.7 - 5.5"

30 - 33 cm

11.8 - 12.9"

16 cm

6.2"

L

14 – 17 cm

5.5 - 6.6"

36 - 40 cm

14.1 - 15.7"

20 cm

7.8"

18

Kg 2-6 kg 6 – 9 kg 9 – 16 kg 18 - 25 kg


CATHETERS & TUBES

w w w. b e c -v e t.c o m

19


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

CATHETERS & TUBES

Urine Catheter

Buster Cat Catheter ,12/pk

ท่อสวนปัสสาวะสำ�หรับแมว ผลิตจาก Polyethylene ที่ปราศจากสารก่อมะเร็ง (DEHP-free medical grade) - ท่อสวนปัสสาวะทุกแบบผลิตส่วนปลายให้มนเพื่อลดการเกิดความเสียหายต่อท่อทางเดินปัสสาวะ - พร้อมแท่นเย็บติด(baseplate) สำ�หรับใช้วัสดุเย็บตรึงกับผิวหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ (prepuce) - Open end hole มีช่องเปิดด้านปลายเพื่อให้สามารถสวนปัสสาวะได้ง่าย (with และ without เป็น Rounded end) ราคา/ชิ้น

01-273451

Buster Cat Catheter sterile, without stylet 1.0x130 3FG

01-273461

Buster Cat Catheter sterile, without stylet 1.3x130 4FG

01-273453 01-273463

Buster Cat Catheter sterile, with stylet Buster Cat Catheter sterile, with stylet

01-273338

Buster Cat Catheter Open end hole,sterile

1.0x130 3FG

01-273339

Buster Cat Catheter Open end hole,sterile

1.3x130 4FG

1.0x130 3FG 1.3x130 4FG

Open-end

Closed-end

Buster Dog Catheter, 12/pk

ท่อสวนปัสสาวะสำ�หรับสุนัข ผลิตจาก polypropylene วัสดุคงตัวแต่สามารถโค้งงอ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน - ปลายมนมีช่องเปิดด้านข้าง 2 ช่อง - มีให้เลือก 4 ขนาด

Short-term 0-1

01-273405

Dog Catheter 1.3 x 500 mm, 4FG

01-273410 01-273420

Dog Catheter 2.0 x 500 mm, 6FG Dog Catheter 2.6 x 500 mm, 8FG

01-273430

Dog Catheter 3.3 x 500 mm, 10FG

KRUUSE NC Urine Catheter, Non Coated, 12/pk

KRUUSE

ท่อสวนปัสสาวะผลิตจาก Polyvinylchloride(PVC) ที่ปราศจาการก่อมะเร็ง(DEHP-free medical grade) วัสดุมีความอ่อนนุ่มเพื่อความปลอดภัยและลดการเกิดความเสียหายต่อท่อทางเดินปัสสาวะและ กระเพาะปัสสาวะมากกว่า Buster Dog Catheter - ปลายมนมีช่องเปิดด้านข้าง 2 ช่อง - มีให้เลือก 4 ขนาด แยกตามสีของหัวล็อกได้อย่างชัดเจน - พร้อมสเกลด้านข้างบอกความยาวที่ต้องการ

How to use….

Open the pouch

ราคา/ชิ้น

ราคา/ชิ้น

Add gel

The catheter is ready for catheterization

01-273875

1.6 mm x 50 cm 5 FG x 20 in

01-273876

2.0 mm x 50 cm 6 FG x 20 in

01-273877

2.6 mm x 50 cm 8 FG x 20 in

01-273878

3.3 mm x 50 cm 10 FG x 20 in

KRUUSE HC Urine Catheter, 12/pk

KRUUSE

ท่อสวนปัสสาวะชนิดมีสารเคลือบลดความระคายเคือง ลดอันตรายที่เกิดจากการเสียดสีของท่อกับทาง เดินปัสสาวะ สารเคลือบจะปรากฏตลอดความยาวของท่อสวนโดยไม่จำ�เป็นต้องใช้เจลหล่อลื่นเพิ่ม - ปลายมนมีช่องเปิดด้านข้าง 2 ช่อง - มีให้เลือก 4 ขนาด แยกตามสีของหัวล็อกได้อย่างชัดเจน - พร้อมสเกลด้านข้างบอกความยาวที่ต้องการ

How to use….

ราคา/ชิ้น

Open the pouch Pour suitable water

Fix it a tile if desired.

The catheter is ready

in the pouch

Wait 30 sec

for catheterization

01-273866

1.6 mm x 50 cm 5 FG x 20 in

01-273867

2.0 mm x 50 cm 6 FG x 20 in

01-273868

2.6 mm x 50 cm 8 FG x 20 in

01-273869

3.3 mm x 50 cm 10 FG x 20 in

|

20

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

Urine Catheter

CATHETERS & TUBES

Buster Foley Catheter, silicone, 5/pk ท่อสวนปัสสาวะชนิด Foley ผลิตจาก 100% Silicone ที่มีความคงตัวสูงเมื่ออยู่ในร่างกายสัตว์ เหมาะ กับการใช้งานที่ต้องคาท่อไว้ในร่างกายสัตว์เป็นเวลานาน - ปลายท่อที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะจะกลมมน และมีช่องเปิดด้านข้าง - สามารถคาท่อไว้ได้นาน 7 วัน ราคา/ชิ้น

01-273860

BUSTER Foley Catheter, silicone, 6 Fr x 11 3/4 in (2,0 mm x 30 cm)

01-273861

BUSTER Foley Catheter, silicone, 6 Fr x 21 in, (2,0 mm x 55 cm)

01-273862

BUSTER Foley Catheter, silicone, 8 Fr x 11 3/4 in, (2,7 mm x 30 cm)

01-273863

BUSTER Foley Catheter, silicone, 8 Fr x 21 in (2,7 mm x 55 cm)

01-273864 BUSTER Foley Catheter, silicone, 10 Fr/11 in, (3,3 mm x 30 cm) 01-273865

BUSTER Foley Catheter, silicone, 10 Fr x 21 in, (3,3 mm x 55 cm)

Foley Catheter

Silicone coated latex Foley Catheter. ราคา/ชิ้น

02-WR020605

CH6 (3-5 ml)

02-WR020805-1005

CH8, CH10 (3-5 ml)

02-WR021210

CH12 (5-10 ml)

02-WR021230-2230

CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22 (30 ml)

ถุงเก็บปัสสาวะ (เทบน) 02-BM-002

ถุงเก็บปัสสาวะ เทบน 10 ชิ้น / แพ็ค

Urinary Catheter • Urinary Catheter Stainless steel construction • Suitable for canines (female) with 2 lateral eyelets • Luer hub 45-451520

Urinary Catheter (Length: 180 mm, 2.0 mm)

45-451525

Urinary Catheter (Length: 250 mm, 2.5 mm)

45-451530

Urinary Catheter (Length: 300 mm, 3.0 mm)

BUSTER insemination catheter

ท่อผสมเทียมสเตอไรด์สำ�หรับสุนัข ปลายท่อมน บรรจุห่อสเตอไรด์ และ มีข้อต่อได้ง่ายสำ�หรับ ต่อกับกระบอกฉีดยา 01-273404

BUSTER insemination catheter for dogs sterile,

Vaginal Speculum

12/pk

KRUUSE

อุปกรณ์สำ�หรับถ่างช่องคลอด รุ่น Killian Model วัสดุเป็นสแตนเลส มีความยาวปากให้ เลือก 6 และ 8.5 เซนติเมตร 01-273110

Speculum model Killian 6.0 cm

01-273130

Speculum model Killian 8.5 cm

|

21

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

CATHETERS & TUBES

Tube

Plastic Stomach Tube

KRUUSE

ท่อพลาสติกสำ�หรับสอดทางปากเข้าสู่กระเพาะอาหาร

ราคา/ชิ้น

01-273535

Plastic stomach tube CH26 8.7 x 780 mm

01-273542

Plastic stomach tube CH30 10 x 780 mm

Stomach Tube ยาว 125 cm

ราคา/ชิ้น

02-D 002/3

STOMACH TUBE NO. 12 (BMI)

ขาว

02-D 002/4

STOMACH TUBE NO. 14 (BMI)

เขียว

02-D 002/2BMI

STOMACH TUBE NO. 16 (BMI)

ส้ม

02-D 002/5

STOMACH TUBE NO. 18 (BMI)

แดง

Feeding Tubes (Plastic) 02-BMI2055

Feeding tube CH 5x50 cm (1.67mm), เหลือง

02-BMI205

Feeding tube CH 5x100 cm (1.67mm), เหลือง

02-BMI2085

Feeding tube CH 8x50 cm (2.7mm), ฟ้า

02-BMI208

Feeding tube CH 8x100 cm (2.7mm), ฟ้า

ราคา/ชิ้น

Rubber stomach tube for dogs Gastric tube for dog, rubber. Rounded tip and lateral side holes. The connector has a conic shape. Non-sterile and reusable. 01-273505

Rubber stomach tube for dogs 4 x 750 mm, 12 FG

01-273506

Rubber stomach tube for dogs 5 x 750 mm, 15 FG

01-273507

Rubber stomach tube for dogs 6 x 750 mm, 18 FG

01-273508

Rubber stomach tube for dogs 10 x 750 mm, 30 FG

01-273510

Rubber stomach tube for dogs 8 x 750 mm, 24 FG

01-273530

Rubber stomach tube for dogs 12 x 750 mm, 36 FG

|

22

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

Infusion Set

CATHETERS & TUBES

KRUUSE Burette set 150ml sterile

KRUUSE

Infusion set with volume control. Particularly suited for very small animals where great accuracy of dosing is required and where it must be ensured that the animal receives a fixed volume between 0 and 150 ml /1 pc

01-230646

KRUUSE Burette set 150ml, sterile

Extension with T ข้อต่อ IV catheter เพื่อการให้ยาและสารน้ำ� (ต่อกับ Set น้ำ�เกลือไม่ได้)

Extension with T

86-TCEXTT01

Extension Tube

P7BW03ME P2BW25TB

NP00825

02-NP0242

สายเอคเทนชั่น 30 ซม. (12 นิ้ว) 50 ชิ้น

02-NP0240

สายเอคเทนชั่น 50 ซม. (18 นิ้ว) 50 ชิ้น

02-NP0241

สายเอคเทนชั่น 100 ซม. (36 นิ้ว) 50 ชิ้น

Infusion Set

ราคา/ชิ้น

02-NP00825

เซทให้น้ำ�เกลือเด็ก(NIPRO) ไม่มีเข็ม มีY 60 drops/ml 50ชิ้น/แพ็ค

86-P7BW03ME

เซทให้น้ำ�เกลือเด็ก(ME) ไม่มีเข็ม ไม่มีY 60 drops/ml

86-P2BW03TD

เซทให้น้ำ�เกลือผู้ใหญ่(ME) ไม่มีเข็ม ไม่มีY 20 drops/ml

86-P2BW25TB

เซทให้น้ำ�เกลือผู้ใหญ่ (ฺBMI) มีเข็ม มีY 20 drops/ml

P2BW03TD

เซทให้เลือด

ราคา/ชิ้น

02-BAS-002

เซทให้เลือด (ME)

Size CH, Fg, mm, Inches

|

23

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

BIRDS

Feeding Cannula Birds Luer lock hub with stainless steel tube and nickel-plated silver ball at the end. Available as a straight or curved model. 01-273112

Feeding cannulas for birds 2.0 x 50 mm, curved

01-273113

Feeding cannulas for birds 1.2 x 50 mm, curved

01-273114

Feeding cannulas for birds 2.0 x 50 mm, straight

Avian speculum

The safe and effective way to examine the avian oral cavity. Stainless steel. 3 sizes. 01-273115

Avian speculum, S

01-273116

Avian speculum, M

01-273117

Avian speculum, L

01-273118

Avian speculum, set of 3 sizes

|

24

|


Summer

WOUND CARE & BANDAGES

KRUUSE Fun-Flex

w w w. b e c -v e t.c o m


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

WOUND CARE & BANDAGES

KRUUSE Manuka Honey

KRUUSE

น้ำ�ผึ้งมานูก้าเพื่อการรักษาบาดแผล ด้วยคุณสมบัติของน้ำ�ผึ้งมานูก้าที่มีส่วนประกอบของสาร Methylglyoxal (MGO) ทำ�ให้น้ำ�ผึ้งที่ได้จากดอกมานูก้านี้ มีคุณสมบัติในการสมานแผล และฆ่าเชื้อ แบคทีเรียสูงกว่าน้ำ�ผึ้งที่ได้จากดอกไม้ชนิดอื่น

คุณสมบัติ

- ดูดซับเนื้อเยื่อที่เสียหาย และ ของเสียจากบาดแผล - ยับยั้งและทําลายเชื้อโรคบริเวณบาดแผล - คงความชุ่มชื้น กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ - ลดความเจ็บปวด ไม่ต้องทำ�ความสะอาดแผลบ่อย เมื่อใช้ชนิดแผ่น สามารถเว้นได้นาน 2-5 วัน - ใช้ได้กับทุกสภาพแผล ทั้งแผลติดเชื้อ แผลเนื้อตาย แผลผ่าตัด หรือ แผลสด - ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ - มีทั้งชนิดแผ่นหนา(AD) แผ่นบาง(ND) และ แบบเจลสําหรับใช้ทุกวัน

ND สำ�หรับแผลที่ต้องการความชุ่มชื้นน้อย 01-165001 01-165002

KRUUSE Manuka ND 10x12.5 cm KRUUSE Manuka ND 10x100 cm

10/pk roll

AD สำ�หรับแผลเนื้อตาย, หนองแห้งและต้องการความชุ่มชื้นมาก 01-165006

KRUUSE Manuka AD 10x12.5 cm

10/pk

01-165007

KRUUSE Manuka AD 10x100 cm

roll

Gel สำ�หรับแผลทั่วไป (บรรจุ 10 หลอด/pk) 01-165010

KRUUSE Manuka G 15 g gel

Nano Klea® Spray นวัตกรรมซิลเวอร์นาโนในรูปแบบ สเปรย์ - เหมาะสําหรับบาดแผลที่มีการติดเชื้อ และป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน - หัวบรรจุภัณฑ์เป็นแบบสเปรย์ ทําให้พ่นได้วงกว้าง - ต้านจุลชีพได้กว้าง ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา - ช่วยสมานแผล ไม่ทําให้เกิดการระคายเคือง 09-NANO 001

Nano Klea Spray 50 ml

Nano Klea® Gel นวัตกรรมซิลเวอร์นาโนในรูปแบบ เจล - เหมาะสําหรับบาดแผลที่มีรูเปิดขนาดเล็ก หรือเป็นโพรง - หัวบรรจุภัณฑ์เป็นแบบปลายแหลม - ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์ และเสริมสร้างเนื้อเยื่อได้ดี - ใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด 09-NANO 002

Nano Klea Gel 15 g

KRUUSE Foam Dressing

KRUUSE

โฟมดูดซับสําหรับแผลติดเชื้อ เหมาะสําหรับแผลตื้นที่มีสารคัดหลั่งปานกลาง แผลติดเชื้อที่สามารถ ควบคุมการติดเชื้อได้แล้ว

คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้ง่ายและสะดวก - แผ่นโฟมจะแผ่ขยายออกเพื่อดูดซับสารคัดหลั่งตามรูปร่างของบาดแผลเพื่อให้ผิวสัมผัส แนบสนิท - แผ่นโฟมไม่ติดเนื้อแผล ลดความเจ็บปวดและลดการรบกวนเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้น - เป็นอุปกรณ์กักเก็บสารคัดหลั่งต่างๆ ได้ดี สูงสุด 7 วัน - เปลี่ยนง่ายด้วยการหล่อนํ้าเกลือหรือนํ้ากลั่น แม้เป็นแผลที่มีความเสียหายมาก - มีชั้นฟิล์มเคลือบด้านบนเพื่อป้องกันนํ้าและแบคทีเรียติดเข้าสู่บาดแผล 01-165030

KRUUSE Foam Dressing 5 x 5 cm, 10/pk, sterile

01-165031

KRUUSE Foam Dressing 10 x 10 cm, 10/pk, sterile

01-165032

KRUUSE Foam Dressing 15 x 15 cm, 5/pk, sterile

01-165033

KRUUSE Foam Dressing 10 x 20 cm, 10/pk, sterile

|

26

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

WOUND CARE & BANDAGES BEST Bandage Elastic Cohesive Bandage Color : Red / Blue / Yellow / Light green / Pink 41-25X4500

Best Bandage,25x4500 mm, 72/pk

41-50X4500

Best Bandage,50x4500 mm, 36/pk

41-75X4500

Best Bandage,75x4500 mm, 24/pk

41-100X4500

Best Bandage,100x4500 mm, 18/pk

41-150X4500

Best Bandage,150x4500 mm, 12/pk

KRUUSE Fun-Flex Summer

KRUUSE

Cohesive Bandage แบบมีลาย 01-164008

KRUUSE Fun-Flex Summer, 5 cm x 4.5 m, assorted, 10/pk

01-164009

KRUUSE Fun-Flex Summer, 7.5 cm x 4.5 m, assorted, 10/pk

01-164011

KRUUSE Fun-Flex Summer, 10 cm x 4.5 m, assorted, 10/pk

สำ�ลีรองเฝือก 29-GGS09-1.1

สำ�ลีรองเฝือก (MC) 2” x 4 หลา

24/pk

02-GGS09-2

สำ�ลีรองเฝือก (Allnon) 3”

12/pk

02-GGS09-3

สำ�ลีรองเฝือก (Allnon) 4”

12/pk

02-GGS09-4

สำ�ลีรองเฝือก (Allnon) 6”

6/pk

Fixomull 53-FX 2036

Fixomull 5 cm x 10 m

53-FX 2037

Fixomull 10 cm x 10 m

53-FX 2038

Fixomull 15 cm x 10 m

Penrose Tube ยาว 18 นิ้ว

Cr.https://veteriankey.com/surgical-drains/

02-DR-13011

Penrose Tubing #1/4”

02-DR-13012

Penrose Tubing #3/8”

02-DR-13013

Penrose Tubing #1/2”

02-DR-13014

Penrose Tubing #5/8”

02-DR-13015

Penrose Tubing #3/4”

|

27

|

ราคา/ชิ้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

WOUND CARE & BANDAGES Neotape สีแดง ( ผ้ายางปิดแผล แบบมีรูพรุน ) 56-00700

นีโอเทป ขนาด 1/2”

(24 ม้วน)

56-00701

นีโอเทป ขนาด 1”

(12 ม้วน)

56-00702

นีโอเทป ขนาด 2”

(6 ม้วน)

56-00703

นีโอเทป ขนาด 3”

(4 ม้วน)

56-00704

นีโอเทป ขนาด 4”

(3 ม้วน)

Neotape สีฟ้า 56-00700.1

นีโอเทป ขนาด 1/2” สีฟ้า

(24 ม้วน)

56-00701-BLUE

นีโอเทป ขนาด 1”

สีฟ้า

(12 ม้วน)

56-00702-BLUE

นีโอเทป ขนาด 2”

สีฟ้า

(6 ม้วน)

Conforming Elastic Gauze (ผ้าก๊อซยืด) 02-GG80109

Conforming Bandage 1”

02-GG80110

Conforming Bandage 2”

02-GG80111 02-GG80112

Conforming Bandage 3” Conforming Bandage 4”

02-GG80113

Conforming Bandage 6”

BUSTER Tubular Stretch Bandage ผ้ายืดตาข่าย ทรงกระบอก สำ�หรับประคองผ้าพันแผล สามารถตัดตามรูปทรงที่ต้องการ ขอบไม่รุ่ย ยืดหยุ่นได้ตามการเคลื่อนไหวของสัตว์ 01-160480

Tubular Bandages 1.25 cm x 6.5 m, white

01-160481

Tubular Bandages 2.50 cm x 6.5 m, white

01-160482

Tubular Bandages 3.80 cm x 6.5 m, white

01-160483

Tubular Bandages 5.00 cm x 6.5 m, white

01-160484 01-160485

Tubular Bandages 7.50 cm x 6.5 m, white Tubular Bandages 8.80 cm x 6.5 m, white

|

28

|


SPLINTS & REHABILITATION w w w. b e c -v e t.c o m


Vet -Lite

เฝือกน้ำ�ร้อน ใช้สำ�หรับ การเข้าเฝือก และฟื้นฟู กระดูกที่หัก จากการศึกษาที่ผ่านการใช้งานจริงพบว่า

1. นำ� Vet-Lite แช่ในน้ำ�อุ่นอุณหภุมิ ~ 70 องศาเซลเซียส นาน 2-3 นาที จนอ่อนตัว 2. ใช้ forceps จับ Vet Lite ขึ้นจากน้ำ� อาจใช้ผ้าซับน้ำ�ส่วนเกินออกก่อน 3. สามารถใช้มือเปล่า จับดัดรูปร่าง Vet-Lite ได้ตามต้องการ 4. การใช้ Vet-Lite เพื่อให้รับนำ�้หนักและคงรูปร่างได้ ควรพันให้ซ้อนทับกันอย่างน้อย 50% 5. Vet-Lite จะแข็งและคงตัว ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที 6. หากต้องการลดแรงกดที่เกิดจากการพันเฝือก หรือต้องการปรับรูปร่างของเฝือกใหม่ สามารถใช้น้ำ�อุ่นเพื่อปรับรูปร่าง และคลาย Vet-Lite ออก แล้วใช้ที่เป่าผมลมร้อน ช่วยเป่าให้แห้ง 7. ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ที่เฝือกจะคลายความร้อนออกหมด และคงสภาพรับ น้ำ�หนักได้ 8. การถอดเฝือก Vet-Lite สามารถตัดออกได้โดยใช้กรรไกรที่มีฟันสำ�หรับตัดเฝือก หรือใช้เครื่องตัดเฝือก Vet-Lite 28-902

Vet-Lite cast 5 x 180cm. (2”)

28-903

Vet-Lite cast 7.5 x 180cm (3”)

28-904

Vet-Lite cast 10 x 180cm (4”)

28-906

Vet-Lite cast 15 x 180cm (6”)

30


อมูลเพิ่มเติ8.30น.ม สั่งสินค้า โทร.สอบถามข้ 0-2903-1916 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) บริษัท ครบ เบสท์ อี3,000 ควิปเม้นท์บาท เซ็นเตอร์ ด ทั่วประเทศ สั่งสินค้ากับทาง BEC จัดจำ�กั ส่งฟรี

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT SPLINTS & REHABILITATION BUSTER Quicksplint พลาสติกใสสำ�หรับดามขาสุนัขและแมว ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย มีขนาดให้เลือกตาม ความเหมาะสม ใช้ประคองทั้งด้านในและด้านนอก หลังจากทำ� soft bandage แล้วจึงใช้เทป กาวพันทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน

Quicksplint Foreleg 01-272287

Quicksplint foreleg (S), pair

01-272288

Quicksplint foreleg (M), pair

01-272289

Quicksplint foreleg (L), pair

Quicksplint Hind leg 01-272290

Quicksplint hind leg (S), pair

01-272291

Quicksplint hind leg (M), pair

01-272292

Quicksplint hind leg (L), pair

Plastic Splints พลาสติกดามขา (แบบ disposable) เป็นพลาสติกสีเขียวที่บุด้วยโฟม สามารถตัดส่วนปลาย ด้วยความร้อน เป็น Splint ชนิด Radiolucent (รังสี x-Ray ผ่านได้)

L

M S

01-272260

Plastic Splints 30 x 200 mm

01-272270

Plastic Splints 40 x 300 mm

01-272280

Plastic Splints 50 x 400 mm

เฝือกนิ้ว Aluminium Splint แถบอลูมิเนียมที่รองด้วยโฟม ที่สามารถดัดงอได้ เหมาะสำ�หรับการยึดดามเพื่อลดการ เคลื่อนไหวของขาหน้า ขาหลัง แถบอลูมิเนียมสามารถตัดได้ด้วยกรรไกรแบบ heavy-duty 02-GTN1205

เฝือกนิ้ว 1/2” x 18” (12 ชิ้น/แพ็ค)

02-GTN1207

เฝือกนิ้ว 3/4” x 18” (12 ชิ้น/แพ็ค)

02-GTN1210

เฝือกนิ้ว 1” x 18” (12 ชิ้น/แพ็ค)

|

31 |


Veterinary Peanuts Splint เฝือกดามขาสัตว์ 11-PS308

Peanuts Splint (S) 3 x 8 inc

11-PS410

Peanuts Splint (M) 4 x 10 inc

11-PS414

Peanuts Splint (L) 4 x 14.5 inc

11-PS500

VELCRO Strap 1 x 12 inc (3 pcs/pk)

32


เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคทางกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อต่าง ๆ ด้วยอุปกรณ์ “กายภาพบำ�บัด” หลังการผ่าตัด การทำ�กายภาพบำ�บัดช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วยจากภาวะโรคทางกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อต่าง ๆ จะช่วยให้สัตว์เข้าใกล้ ภาวะปกติได้มากกว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว เป็นการเพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งของสัตว์ กลุ่มลดความเจ็บปวด “KRUUSE Rehab Protectors” สำ�หรับสุนัขที่มี ปัญหาข้อต่อต่าง ๆ ของทั้งขาหน้าและหลัง Protectors เป็นอุปกรณ์ที่จะเสริมการทำ�งาน ของข้อต่อขาช่วงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อศอก ข้อเข่า ข้อเท้า ข้อสะโพก หรือข้อขาหลัง ให้ สามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ลดการปวดจากการเคลื่อนไหวดังกล่าว

กลุ่มช่วยประคองสำ�หรับสุนัขที่ไม่สามารถลุกเดินได้อย่างปกติ “KRUUSE Walkabout Lifting Harnesses” สำ�หรับสุนัขที่มีปัญหาข้อต่ออักเสบ ข้อสะโพกเสื่อม การบาดเจ็บของไขสันหลัง หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง อุปกรณ์นี้จะช่วย ป้องกันกระดูกสันหลังของผู้ให้การบำ�บัด ที่อาจเกิดขึ้นจากการพยุงสุนัขที่ผิดท่าทาง โดย อุปกรณ์แยกออกเป็นส่วนสำ�หรับขาหน้า และขาหลัง สามารถใช้ได้ทั้งเพศผู้และเพศเมีย

KRUUSE

การกายภาพในแบบต่าง ๆ แม้ไม่ใช่การรักษาหลัก แต่ก็ช่วยเสริมประสิทธิภาพหลังการผ่าตัดให้ ประสบความสำ�เร็จ โดยจะต้องได้รับการวินิจฉัย จากสัตวแพทย์ที่ดูแล เพื่อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ และวางแผนการออกกำ�ลังได้เหมาะสมกับความเสียหาย และความพร้อมของสุนัข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

33


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SPLINTS & REHABILITATION

KRUUSE Physical Rehabilitation KRUUSE Physical Rehabilitation อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ เพื่อ ช่วยให้สัตว์ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวจากการบาดเจ็บหรือการ เสื่อมของร่างกายให้สามารถกลับมาใช้กล้ามเนื้อและข้อต่อได้อย่างมี ประสิทธิภาพและใกล้เคียงปกติมากที่สุด Kruuse Protectors เป็นอุปกรณ์ช่วยประคองบริเวณข้อต่อตำ�แหน่งต่างๆของขาหน้าและหลัง โดยวัสดุผลิตจากผ้า Neoprene ที่สามารถยืนหยุนไปพร้อมกับการเคลื่อนไหว ทั้งยังคงรูปทรงได้กระชับเพื่อประคองตำ�แหน่งข้อต่อและเอ็นกล้าม เนื้อ และยังมีคุณสมบัติกักเก็บความร้อนจากอุณหภูมิของร่างกายเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่สวมใส่ Kruuse Protectors สามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังเข้ารับการผ่าตัดรักษาข้อต่อของขาบริเวณต่างๆ ทำ�ให้สัตว์ป่วยยังคงความ สามารถในการเคลื่อนไหวของขาตามปกติ เป็นการรักษากล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่บาดเจ็บ รวมทั้งช่วยให้สัตว์ ป่วยสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ดีหลังการผ่าตัดอีกด้วย KRUUSE Rehab Elbow Protectors

KRUUSE

อุปกรณ์รัดประคองบริเวณข้อ elbow joint ของสุนัข 01-279931

XXXS : Chihuahua, Papillon, Maltese

1 pc

01-279930

XXS : Coton de Tulear, Tibetan Spaniel

1 pc

01-279834

XS : Cocker Spaniel, Whippet

1 pc

01-279835

S : Collie, Springer Spaniel

1 pc

01-279836

M : Labrador, Dalmatian

1 pc

01-279837

L. : Rottweiler, German Shepherd

1 pc

01-279883

XL : Bernese Mountain Dog

1 pc

|

34

|


อมูลเพิ่มเติ8.30น.ม สั่งสินค้า โทร.สอบถามข้ 0-2903-1916 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) บริษัท ครบ เบสท์ อี3,000 ควิปเม้นท์บาท เซ็นเตอร์ ด ทั่วประเทศ สั่งสินค้ากับทาง BEC จัดจำ�กั ส่งฟรี

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT SPLINTS & REHABILITATION KRUUSE Rehab Hock Protectors

KRUUSE

อุปกรณ์รัดประคองบริเวณข้อ hock joint ของสุนัข 01-279933

XXXS : Chihuahua, Papillon, Maltese

1 pc

01-279932

XXS : Coton de Tulear, Tibetan Spaniel

1 pc

01-279839

XS : Cocker Spaniel, Whippet

1 pc

01-279840

S : Collie, Springer Spaniel

1 pc

01-279841

M : Labrador, Dalmatian

1 pc

01-279842

L. : Rottweiler, German Shepherd

1 pc

01-279884

XL : Bernese Mountain Dog

1 pc

KRUUSE Rehab Knee Protectors

KRUUSE

อุปกรณ์รัดประคองบริเวณข้อ Knee joint ของสุนัข Left / Right 01-279944/45

XXXS : Chihuahua, Japanese Chin, Maltese 1 pc

01-279942/43

XXS : Coton de Tulear, Tibetan Spaniel

1 pc

01-279849/50

XS, Sheltie, Cocker Spaniel, Fox terrier

1 pc

01-279851/52

S, Kelpie, Whippet

1 pc

01-279853/54

M, Labrador, Border Collie, Springer Spaniel 1 pc

01-279855/56

L, German Shepherd, Boxer

1 pc

01-279857/58

XL, Rottweiler

1 pc

01-279885/86

XXL, Bernese Mountain Dog

1 pc

|

35|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SPLINTS & REHABILITATION KRUUSE Rehab Carpal Protectors

KRUUSE

อุปกรณ์รัดประคองบริเวณข้อ carpal joint ของสุนัข 01-279935

XXXS, Chihuahua, Japanese Chin, Maltese, Pomeranian 1 pc

01-279934

XXS, Coton de Tulear, Tibetan Spaniel

1 pc

01-279844

XS, Cocker Spaniel, Whippet

1 pc

01-279845

S, Collie, Springer Spaniel

1 pc

01-279846

M, Labrador, Dalmatian

1 pc

01-279847

L, Rottweiler, German Shepherd

1 pc

01-279882

XL,ฺ Bernese Mountain Dog

1 pc

KRUUSE Rehab Weight Cuffs

KRUUSE

อุปกรณ์ Weight - training ให้กล้ามเนื้อได้ออกกำ�ลังกายจากการถ่วงน้ำ�หนักเหรียญ ซึ่งบรรจุในคัพ สามารถใช้ได้ทั้งสำ�หรับการฟื้นฟูและการออกกำ�ลังกาย ด้วย Weight Cuffs จะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น โดยให้สุนัขได้ปรับตัวกับน้ำ�หนัก แล้วค่อย ๆ เพิ่มให้มากขึ้น *น้ำ�หนักที่เหมาะสมควรเริ่มจาก 1g/kgBW แล้วเพิ่มเป็น 2g/kgBW หลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์ 01-279937

XXXS, Chihuahua, Japanese Chin, Maltese, Pomeranian 1 pair

01-279936

XXS, Coton de Tulear, Tibetan Spaniel

01-279830

XS, Cocker Spaniel, Whippet

1 pair

01-279831

S, Collie, Springer Spaniel

1 pair

01-279832

M, Labrador, Dalmatian

1 pair

01-279833

L, Rottweiler, German Shepherd

1 pair

01-279887

XL, Bernese Mountain Dog

1pair

|

36

|

1 pair


อมูลเพิ่มเติ8.30น.ม สั่งสินค้า โทร.สอบถามข้ 0-2903-1916 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) บริษัท ครบ เบสท์ อี3,000 ควิปเม้นท์บาท เซ็นเตอร์ ด ทั่วประเทศ สั่งสินค้ากับทาง BEC จัดจำ�กั ส่งฟรี

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT SPLINTS & REHABILITATION KRUUSE Rehab Lifting Harness

KRUUSE

อุปกรณ์ช่วยพยุงยืนและเดินสำ�หรับสุนัขที่มีปัญหาข้ออักเสบ ข้อสะโพกเสื่อม การบาดเจ็บของไขสันหลัง หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง อุปกรณ์นี้จะช่วยป้องกันกระดูกสันหลังที่เคลื่อนผิดท่า ซึ่งเกิดจากการพยุงตัวสุนัข อุปกรณ์นี้แบ่งแยกส่วนขาหน้าและขาหลัง ช่วยให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากปัญหาการบาดเจ็บหรือ อายุที่มากขึ้น สามารถใช้ได้ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย

Front Legs 01-161577

KRUUSE Rehab Lifting Harness, front legs, XS

1 pc

01-161578

KRUUSE Rehab Lifting Harness, front legs, S

1 pc

01-161579

KRUUSE Rehab Lifting Harness, front legs, M

1 pc

01-161581

KRUUSE Rehab Lifting Harness, front legs, L

1 pc

01-161582

KRUUSE Rehab Lifting Harness, front legs, XL

1 pc

Hind Legs 01-161585

KRUUSE Rehab Lifting Harness, hind legs, XS

1 pc

01-161586

KRUUSE Rehab Lifting Harness, hind legs, S

1 pc

01-161587

KRUUSE Rehab Lifting Harness, hind legs, M

1 pc

01-161588

KRUUSE Rehab Lifting Harness, hind legs, L

1 pc

01-161589

KRUUSE Rehab Lifting Harness, hind legs, XL

1 pc

Size Guide KRUUSE Rehab Lifting Harness for Hind Legs A Measure the circumference of the abdomen directly in front of the back legs. B Measure the circumference of the upper thigh (back leg) at the point where it meets the body.

|

KRUUSE Rehab Lifting Harness for Front Legs C Measure the circumference of the chest directly behind the front legs. D Measure the circumference of the front leg at the point where it meets the body.

37

|


ไมโครชิป (Microchip) เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก บรรจุอยู่ในครอบแก้วที่ไม่ทำ�ปฏิกิริยากับร่างกายสัตว์ หมายเลขภายใน ไมโครชิปจะถูกกำ�หนดจากโรงงานผู้ผลิต ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การอ่านหมายเลขต้องใช้เครื่องอ่านไมโครชิป (Microchip Reader) เป็นตัวแสดงผล การติดตั้งไมโครชิปทำ�ได้โดยใช้เข็มที่บรรจุไมโครชิปอยู่ภายใน และถูกทำ�ให้ปลอดเชื้อแล้ว ฉีดเข้าไปใต้ ผิวหนังบริเวณหลังของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว เป็นต้น ไมโครชิปสามารถอยู่ในร่างกายสัตว์ได้นาน โดยไม่ทำ�ปฏิกิริยากับร่างกายแต่อย่างใด เราสามารถใช้ไมโครชิปใน สัตว์ทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น หนูทดลอง ปลา กิ้งก่า จนกระทั่งสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เช่น ช้าง การติดไมโครชิปไม่ จำ�เป็นต้องเตรียมตัวสัตว์ ไม่มีข้อห้ามใด ๆ หลังจากฉีด และมีอันตรายน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการทำ�เครื่องหมาย อื่น ๆ การฉีดไมโครชิปใช้เวลาน้อยมาก (ไม่ถึง 1 นาที) เมื่อสัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดไมโครชิปแล้ว จะต้องมีการเก็บบันทึก ข้อมูลของสัตว์นั้น ๆ ไว้เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น โดยข้อมูลที่จัดเก็บแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. ข้อมูลของตัวสัตว์ เป็นสัตว์ชนิดใด เช่น สุนัข, แมว ชื่อ เพศ พันธุ์ อายุ สี ตำ�หนิ หมายเลขที่เคยขึ้น ทะเบียนกับหน่วยงานอื่น เช่น สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขฯ 2. ข้อมูลของเจ้าของสัตว์ คือ ชื่อ สกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และหมายเลขโทรศัพท์ 3. ข้อมูลของหน่วยงานที่ฉีดไมโครชิป อาจเป็นหน่วยราชการ สถานพยาบาลสัตว์ที่เป็นศูนย์ติดตั้งไมโครชิป รหัส และหมายเลขของไมโครชิปตามมาตรฐาน ISO 11784/1178 ในปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด 15 หลัก โดย 3 หลักแรก จะระบุถึงประเทศ หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของ ซึ่งรหัสของประเทศไทยคือ 764 แต่ในขณะนี้เรายังไม่ได้ใช้รหัสตามที่ระบุ เนื่องจากเรายัง ไม่มีหน่วยงานราชการใดที่รับผิดชอบ และสามารถออกหมายเลขของไมโครชิปได้ จึงจำ�เป็นที่จะต้องใช้หมายเลข 3 ตัวแรกเป็นรหัส ของบริษัทผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตไว้กับ ICAR ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ควบคุมการออกหมายเลขไมโครชิป เพื่อไม่ให้หมายเลข ของไมโครชิปออกมาซ้ำ�กัน ในปัจจุบันรหัสเริ่มต้นของ เพ็ทแทรคไทย คือ 933.XXXXXXXXXXXX ส่วน หมายเลขอีก 12 หลักที่เหลือ จะเป็นเลขที่ถูกกำ�หนดขึ้น และเรียงตามกัน เพื่อไม่ให้ซ้ำ� นั่นคือความหมายของ ไมโครชิประบบ ISO ไมโครชิประบบ ISO เป็นระบบสากลที่ สามารถอ่านได้ทุกที่ ดังนั้นการนำ�สุนัขเข้ามาจากประเทศ อื่น ๆ เราก็สามารถอ่านได้และรู้ว่าสุนัขมาจากประเทศไหน Microchip

เครื่องอ่านไมโครชิป รุ่นเล็ก (TN Pocket Tracker) ความสามารถในการอ่าน : AVID, Fecava และ ISO Microchip ระยะในการอ่าน : microchip12 mm = 3.0” / microchip14.5 mm = 3.5” เครื่องอ่านไมโครชิป รุ่นใหญ่ (Power Tracker ll) ความสามารถในการอ่าน : AVID และ ISO Microchip ระยะในการอ่าน : 6 - 7.25” 46-0001

เครื่องอ่านไมโครชิป รุ่น TN Pocket Tracker

46-0004

เครื่องอ่านไมโครชิป รุ่น Power Tracker II

38


ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT หมายเลขประจำ�ตัวสัตว์เลี้ยงชนิดถาวร 39


40


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT ไมโครชิปปลอดเชื้อ ช่วงคลื่นในการใช้งาน : 134.2 KHZ ขนาดไมโครชิป

: 12.00 มม. x 2.10 มม. และ 8.00 x 1.40 มม. (mini)

การแสดงผล

: ตัวเลขและตัวอักษรจำ�นวน 15 ตัว

ความคงทนต่อสิ่งแวดล้อม : สามารถทนทานต่อสนามแม่เหล็กและรังสี X-Ray การบรรจุ

: บรรจุอยู่ในเข็ม ห่อหุ้มด้วยซองพลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์

46-0002

ไมโครชิปปลอดเชื้อ (ISO Sterile Microchip) 25 ชิ้น

46-0005

Mini Microchip (ISO Sterile Microchip)

25 ชิ้น

Autoclave STURDY SA-232

Autoclave ทุกรุ่น แถม “Sterilization Box”

ขนาดความจุ ขนาดห้องนึ่ง (Diam x Depth) ขนาดด้านนอก (W x H x D) ใช้กำ�ลังไฟ ใช้ความดันและอุณหภูมิ น้ำ�หนัก ระบบเติมน้ำ� ปริมาณน้ำ�ที่ใช้ในแต่ละครั้ง ปริมาณถังเก็บน้ำ� 02-SA-232

: 16 ลิตร : 230 x 410 มม. : 335 x 430 x 510 มม. : 220 - 240 โวลต์/ 1.4 กิโลวัตต์ (สูงสุด)/ 7 แอมแปร์ 110 โวลต์ / 1.2 กิโลวัตต์ (สูงสุด)/ 11 แอมแปร์ : 122oc / 1.12 กก./ตร.ซม. : 15.5 กก. : Manual (แต่ละครั้งในการนึ่ง ต้องเปิดเติมน้ำ�เอง) : 350 - 400 cc : ไม่มี

Autoclave SA-232 ขนาด 16 ลิตร

Autoclave STURDY SA-232X ขนาดความจุ ขนาดห้องนึ่ง (Diam x Depth) ขนาดด้านนอก (W x H x D) ใช้กำ�ลังไฟ ใช้ความดันและอุณหภูมิ น้ำ�หนัก ระบบเติมน้ำ� ปริมาณน้ำ�ที่ใช้ในแต่ละครั้ง ปริมาณถังเก็บน้ำ�

: 16 ลิตร : 230 x 410 มม. : 501 x 406 x 537 มม. : 220 - 240 โวลต์/ 1.4 กิโลวัตต์ (สูงสุด)/ 7 แอมแปร์ 110 โวลต์ / 1.2 กิโลวัตต์ (สูงสุด)/ 11 แอมแปร์ : แรงดันที่ 0.9 - 2.1 กก./ตร.ซม. ประมาณ 118 - 134oc : 30 กก. : Tank-Man (มีถังเก็บน้ำ�ในตัวเครื่อง มีปุ่มหมุน เปิด/ปิด เพื่อเติมน้ำ�) : 350 - 450 cc : 4200 cc

02-SA-232X Autoclave SA-232X ขนาด 16 ลิตร แบบตู้

Autoclave STURDY SA-252F ขนาดความจุ ขนาดห้องนึ่ง (Diam x Depth) ขนาดด้านนอก (W x H x D) ใช้กำ�ลังไฟ ใช้ความดันและอุณหภูมิ น้ำ�หนัก ระบบเติมน้ำ� ปริมาณน้ำ�ที่ใช้ในแต่ละครั้ง ปริมาณถังเก็บน้ำ� 02-SA-252F

|

41

: 24 ลิตร : 260 x 450 มม. : 540 x 450 x 630 มม. : 220 - 240 โวลต์/ 2.1 กิโลวัตต์ (สูงสุด)/ 10 แอมแปร์ : 118 - 134 oc / 0.9 - 2.1 กก. /ตร.ซม. : 45 กก. : Tank-Man (มีถังเก็บน้ำ�ในตัวเครื่อง มีปุ่มหมุน เปิด/ปิด เพื่อเติมน้ำ�) : 400 - 550 cc : 4200 cc

Autoclave SA-252F ขนาด 24 ลิตร

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT Autoclave STURDY SA-300H ขนาดความจุ ขนาดห้องนึ่ง (Diam x Depth) ขนาดด้านนอก (W x H x D) ใช้กำ�ลังไฟ ใช้ความดันอุณหภูมิ น้ำ�หนัก ระบบเติมน้ำ� ปริมาณน้ำ�ที่ใช้ในแต่ละครั้ง ปริมาณถังเก็บน้ำ�

: 40 ลิตร : 300 x 570 มม. : 600 x 470 x 740 มม. : 220-240 โวลต์ / 2.8 กิโลวัตต์(สูงสุด)/13 แอมแปร์ : 118 - 134 o c /0.9 - 2.1 กก./ตร.ซม. : 66 กก. : Tank-Man (มีถังเก็บน้ำ�ในตัวเครื่อง มีปุ่มหมุน เปิด/ปิด เพื่อเติมน้ำ�) : 400 - 550 cc : 8400 cc

02-SA-300H Autoclave SA300H ขนาด 40 ลิตร

TOPSTER “CHAM-MATE” (ผงทําความสะอาด) - ใช้ทำ�ความสะอาดภายในห้องนึ่งเครื่องออโตเครป และระบบทางระบายน้ํา - ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม - ช่วยทำ�ความสะอาดผิวหน้าของสแตนเลส ทองแดง และพลาสติก - น้ําหนัก 3 กรัม/ซอง - ปริมาณการใช้ : 1 ซอง / Chamber ≤30 ลิตร 02-SACM01 ผงทำ�ความสะอาดเครื่อง Autoclave “CHAM-MATE”

Sterilization Sealing Machine (เครื่องซีลปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์) - สามารถใช้ซีลปิดผนึกซองบรรจุภัณฑ์ ที่มีฟิล์มพลาสติกเคลือบผิวได้ทุกชนิด - ไม่ต้องอุ่นเครื่อง เมื่อเสียบปลั๊กสามารถใช้งานได้ทันที - ขนาดของแถบความร้อน (Heater) 8 x 320 มม. (ก. x ย.) - มีที่วางม้วนซองกระดาษกับพลาสติกอยู่ด้านบนตัวเครื่อง - มีใบมีดสําหรับตัดซองกระดาษกับพลาสติก สามารถเลื่อน ตัดทั้งด้านซ้าย และด้านขวา - มีสัญญาณ 2 ระบบให้เลือกใช้งาน ได้แก่ สัญญาณไฟ / เสียง 02-S-35

Sterilization Sealing Machine

02-S-35.1

แผ่นความร้อนเครื่องซิลซองสเตอร์ไรด์ รุ่น S-35

ซองสเตอร์ไรด์ แบบเรียบ (Flat) - มีแถบบ่งชี้ (Indicator) อยู่ตามแนวขอบ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - การอบฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้ํา แถบสัญลักษณ์บ่งชี้จะเปลี่ยนเป็น สีน้ําตาล - การอบด้วยฟอร์มาลดีไฮด์ แถบสัญลักษณ์บ่งชี้จะเปลี่ยนเป็น สีเขียว - การอบด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ แถบสัญลักษณ์บ่งชี้จะเปลี่ยนเป็น สีเหลือง 02-SA-100050 ซองสเตอร์ไรด์ กระดาษ Flat 50 mm x 200 m (2”) 02-SA-100100

ซองสเตอร์ไรด์ กระดาษ Flat 100 mm x 200 m (4”)

02-SA-100150

ซองสเตอร์ไรด์ กระดาษ Flat 150 mm x 200 m (6”)

02-SA-100200 ซองสเตอร์ไรด์ กระดาษ Flat 200 mm x 200 m (8”) 02-SA-100250 ซองสเตอร์ไรด์ กระดาษ Flat 250 mmx 200 m (10”)

Autoclave Tape 56-00705

ออโตเคปเทป ขนาด 1/2 นิ้ว

56-00706

ออโตเคปเทป ขนาด 3/4 นิ้ว

|

42

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT Suction Unit ยี่ห้อ YUWELL รุ่น 7EC (เครื่องดูดเสมหะ) เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา รุ่น 7E-C เหมาะสำ�หรับใช้กับผู้ป่วยในการดูดเสมหะ, หนอง, เลือด ใช้งานง่ายสำ�หรับใช้ในห้องฉุกเฉิน , ห้องปฎิบัติการ, ห้องพักผู้ป่วยและการดูแลตัวเองที่บ้าน - กำ�ลังแรงดูดสูง อัตราการไหลต่ำ� - กระแสไฟฟา้ที่ใช้ : AC 220 โวลต์ - กำ�ลังไฟห้าเข้าเครื่อง : 90 VA - แรงดูดสูงสุด : ≥ 0.08 MPa - อัตราการดูดสูงสุด : 22 ลิตร/นาที - ขนาดขวดบรรจุของเหลว : 1,000 มิลลิลิตร - ความดันของเสียง : ≥65 dB(A) - น้ำ�หนัก 4.4 กิโลกรัม - ขนาด 37 x18 x28 เซ็นติเมตร 02-UW 7EC

ครื่องดูดเสมหะYUWELL รุ่น 7EC

Suction Tube

ราคา/ชิ้น

02-BMI01

สายซัคชั่น แคตแทตเตอร์ 50 ซม. เบอร์ 10 สีดำ�

02-BMI02

สายซัคชั่น แคตแทตเตอร์ 50 ซม. เบอร์ 18 สีแดง

เครื่องชั่งน้ำ�หนักสัตว์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ T-scale Model : LBW-300 kg - ชั่งน้ำ�หนักได้สูงสุด 300 กิโลกรัม / อ่านละเอียด 0.05 กิโลกรัม (50 กรัม) - ขนาดแท่นชั่ง 60 x 80 ซม. - จอแสดงผลไฟ LCD ส่องสว่าง ด้วยระบบตัวเลขสีดำ� - สามารถหักน้ำ�หนักภาชนะได้เต็มพิกัด (TARE) - ระบบ Auto Hold ทำ�ให้อ่านค่าได้อย่างแม่นยำ�แม้ในขณะสัตว์เคลื่อนไหว พร้อมด้วยระบบ Auto Zero - มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto-Off) เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ขณะที่ไม่ได้ใช้งาน - ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รีชาร์จ พร้อมสายชาร์จ 51-LBW-300

เครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ T-SCALE พิกัด 300 kg

Surgical Lamp (โคมไฟผ่าตัด)

02-Z KS05L

โคมไฟผ่าตัดชนิดแสงเย็นรุ่น KS05L (หลอด 5 ดวง)

02-Z KS04L

โคมไฟผ่าตัดชนิดแสงเย็นรุ่น KS04L (หลอด 4 ดวง)

02-Z KS006

หลอดไฟผ่าตัดชนิดแสงเย็นรุ่น KS05L, KS04L

|

43

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT Oxygen Concentrator 5 Liter (เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร) เครื่องผลิตออกซิเจน รุ่นเสียงเงียบ JAY-5 Quiet พร้อมฟังก์ชั่นพ่นยา - อัตราการไหลออกซิเจน 0-5 ลิตร/นาที - มีฟังก์ชั่นพ่นยาได้ มาพร้อมอุปกรณ์ชุดพ่นยา - ความเข้มข้นออกซิเจน 93 +- 3% - ความดัน 0.04 - 0.07 Mpa - ระดับเสียงไม่เกิน 40 เดซิเบล - ใช้ไฟ AC220V +- 10%, 50 +- 1Hz - กำ�ลังไฟ <300 วัตต์ - น้ำ�หนักเครื่อง 17 กิโลกรัม

JAY-5AW (เสียงเงียบ)

JAY-5

02-OC-JAY5Q

เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร (รุ่น JAY-5AW)

02-OC-JAY5

เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร (รุ่น JAY-5)

Oxygen Concentrator 10 Liter (เครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร) เครื่องผลิตออกซิเจน JAY-10 พร้อมฟังก์ชั่นพ่นยา - อัตราการไหลออกซิเจน 0-10 ลิตร/นาที - มีฟังก์ชั่นพ่นยาได้ มาพร้อมอุ ปกรณ์ชุดพ่นยา + - ความเข้มข้นออกซิเจน 93 3% - ความดัน 0.04 - 0.07 Mpa - ระดับเสียงไม่เกิน +55 เดซิเบล+ - ใช้ไฟ AC220V 10%, 50 1Hz - กำ�ลังไฟ <480 วัตต์ - น้ำ�หนักเครื่อง 26 กิโลกรัม 02-OC-JAY10

เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร (JAY-10)

02-OC-101400

กระบอกน้ำ�พร้อมฝา

Animal Face Mask with neck strap Face masks made of clear plastic, with rubber diaphragm. Supplied with elastic neck strap for better fixation of the mask. 74-TAL5621

|

44

|

Animal Masks


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT เครื่องพ่นละอองยา Delphinus F1000 - อัตราการให้ละอองยา 0.42 มล./นาที - ให้ละอองยาขนาด 0.5 - 8 ไมครอน - อัตราการไหลของอากาศ 10 ลิตร/นาที ความดัน ≤ 2.5 บาร์ - ความดัง < 56 เดซิเบล

เครื่องพ่นยา Delphinus F1000

กระเปาะพ่นยา แบบตรง

74-FLA-DF 20

Nebulizer รุ่น Delphinus F1000

74-FLA-AC0461

ชุดกระเปาะพ่นยา Delphinus F1000

74-W0319

กระเปาะพ่นยา Westmed (แบบตรง)

เครื่องพ่นละอองยา YUWELL 403 AI ระบบ : Aerosol Compressor Nebulizer System กำ�ลังไฟฟ้า : AC 220V , 50 Hzv น้ำ�หนักเครื่อง : 2.0 กิโลกรัม ขนาดเครื่อง : 34 x 18.5 x 11.5 ซม. ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 42 x 22.5 x 15 ซม. ระดับเสียง : ≤ 65 เดซิเบล เอ อัตราการพ่นสูงสุด : ≤ 0.1 มล. / นาที แรงอัดอากาศสูงสุด : ≤ 0.15 MPa ปริมาณบรรจุของกระเปาะพ่นยา : สูงสุด 6 มล. การใช้-การพักเครื่อง : เปิดเครื่องใช้ 30 นาที / ปิดเครื่องพัก 30 นาที 02-OC-403AI

เครื่องพ่นยา YUWELL 403 AI

Laryngoscope (เครื่องส่องหลอดลม)

Laryngoscope Set ประกอบไปด้วย - Handle : ใช้บรรจุแบตเตอรี่ สามารถถอดฝาด้านท้ายเพื่อเปลี่ยนถ่าน ใช้ถ่านขนาด C จํานวน 2 ก้อน - Blade : ทําจากสแตนเลส ที่มาพร้อมกับหลอดไฟแบบเส้นใยนําแสง ไม่ร้อน - Blade โค้งในชุดมาตรฐานมี เบอร์ 0, 1, 2, 3 อย่างละ 1 อัน - บรรจุในกล่องอย่างดี ทําให้จัดเก็บได้ง่าย 74-MD-810-83

LARYNGOSCOPE SET BLADE 0,1,2,3

02-04.2100.01

LARYNGOSCOPE BATTERY HANDLE

02-04-015

MCINTOSH BLADE No.0

02-04-011

MCINTOSH BLADE No.1

02-04.1110.90

MCINTOSH BLADE No.2

02-04-013

MCINTOSH BLADE No.3

02-04-014

MCINTOSH BLADE No.4

02-LA5002.1

LAMP, CONVENTIONAL SMALL (blade No.0)

02-LA5002

LAMP, CONVENTIONAL LARGE

|

45

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT Ri-Mini Oto/ophthalmoscope (R3012)

Ri-Mini

Ophthalmoscope - ใช้หลอดไฟฮาโลเจน 2.5 โวลท์ - ปรับ Corrective Lens ได้ตั้งแต่ -20 ถึง +20 Dioptres - เลือกช่องแสงได้ 4 แบบ ได้แก่ วงกลมเล็ก, วงกลมใหญ่, ครึ่งวงกลม, Fixation Star - มี Filter แบบ Red-free filter (filter สีเขียว) Otoscope - ให้ความสว่างระบบไฟเบอร์ออฟติก จึงไม่ร้อนรบกวนคนไข้ ใช้หลอดไฟฮาโลเจน 2.5 โวลท์ - มีเลนส์กําลังขยายประมาณ 2.5 เท่า แบบถอดออกได้ 74-R3012

Ri-Mini Otoscope/Ophthalmoscope

Mark-ll Oto/ophthalmoscope

Mark-ll Classic**

Mark-ll Premier

Ophthalmoscope - ใช้หลอดไฟสูญญากาศ (Vacuum) - มีเลนส์ให้เลือก ตั้งแต่ -20 ถึง +40 diopter แสดงตัวเลขสีแดง (-) และสีเขียว (+) เห็นได้ ชัดเจน Otoscope - ใช้หลอดสูญญากาศ (Vacuum) - มีเลนส์ส่องตรวจขนาดใหญ่ กําลังขยาย 3 เท่า อุปกรณ์ตรวจคอ (มีเฉพาะรุ่น Mark-ll Premier) - อุปกรณ์ส่องหลอดลม Curved illuminator ให้ความสว่างแบบไฟส่องตรง หลอดไฟ สูญญากาศ 2.5 V - ไม้กดลิ้นโลหะ (Metal Tongue Depressor) ใช้ติดกับ Curved illuminator - อุปกรณ์จับไม้กดลิ้น ใช้ติดกับ Curved illuminator เพื่อจับไม้กดลิ้น - มีกระจกส่องหลอดลม (Laryngeal mirrors) 2 ขนาด No.3 (Ø 20 มม.) และ No.4 (22 มม.) อุปกรณ์ตรวจจมูก (มีเฉพาะรุ่น Mark-ll Premier) - ต่อกับหัวตรวจ otoscope สามารถปรับเปลี่ยน Speculum ได้

74-MD-808-816

Mark-II Classic Oto/Ophthalmoscope Diagnostic Set**

74-MD-808-820

Mark-II Premier Diagnostic Set

Stethoscope - ให้เสียงคุณภาพดี - Chest piece เป็น Zinc Chrome - Bell sizes ขนาด S, M, L - Diaphragm แบบผู้ใหญ่ และเด็ก - หูฟังทำ�จากพลาสติกสีดำ�, แบบใส และแบบ mushroom - สายยาว 60 ซม. 45-310046

Stethoscope , length 60 cm

Stethoscope 3M Littmann TM

R

Pediatric Chestpiece Size

1 & 1.31 Inch

1.3 & 1.7 Inch

Diaphragm Diameter

1.31 Inch

1.7 Inch

02-3MSTET-01

Classic II Pediatric

Classic lll

Classic lll

Stethoscopes เด็กเล็ก รุ่น LITTMANN

02-3MSTET-02 Stethoscopes รุ่น LITTMANN classic lll

|

46

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT KRUUSE Dual Tube Stethoscope

KRUUSE

สำ�หรับการใช้งานทั่วไป (Designed for auscultation in general veterinary practice) • หัวรับเสียง 2 ด้าน (Dual head) • จุกหูฟังนิ่มสบาย (Soft eartips) • ท่อนำ�เสียงคู่ (Acoustic sensitive Dual tubing) • ความยาวรวม 74.5 cm • Large diaphragm: 40 mm • Small diaphragm: 26 mm • หัวรับเสียง (chest piece) ผลิตจาก Zinc alloy และ ท่อโลหะสำ�หรับหูฟังทั้งสองข้างผลิตจาก aluminium

01-292401

KRUUSE Dual Tube Stethoscope

KRUUSE Professional Stethoscope

KRUUSE

สำ�หรับการใช้งานทั่วไป (Designed for auscultation in general veterinary practice) • จุกหูฟังนิ่มสบาย (Soft eartips) • หัวรับเสียงคู่ (Acoustic sensitive n Dual head) • ความยาวรวม 77 cm • Large diaphragm: 44 mm • หัวรับเสียง (chest piece) และ ท่อโลหะสำ�หรับหูฟังทั้งสองข้างผลิตจาก Stainless steel

01-292400

KRUUSE Professional Stethoscope

KRUUSE Small Head Stethoscope

KRUUSE

พัฒนารูปแบบเพื่อการใช้งานในสัตว์ที่มีขนาดเล็ก (Small animals) • ไวต่อการรับเสียง • หัวรับเสียงคู่ขนาดเล็ก (Dual small head) • จุกหูฟังนิ่มสบาย (Soft eartips) • ความยาวรวม 76.5 cm • Large diaphragm: 40 mm • หัวรับเสียง (chest piece) และ ท่อโลหะสำ�หรับหูฟังทั้งสองข้างผลิตจาก Stainless steel

01-292402

KRUUSE Small Head Stethoscope

KRUUSE Cardiology Stethoscope

KRUUSE

พัฒนารูปแบบเพื่อการใช้งานที่ความถี่ต่ำ� (Low frequency) แต่ให้การประเมิณผลที่มากขึ้นของการฟัง เสียงหัวใจ (Heart sound) • ไวต่อการรับเสียง • หัวรับเสียงคู่ (Dual head) • จุกหูฟังนิ่มสบาย (Soft eartips) • ความยาวรวม 72.5 cm • Large diaphragm: 44 mm • หัวรับเสียง (chest piece) ผลิตจาก Stainless steel และ ท่อโลหะสำ�หรับหูฟังทั้งสองข้างผลิตจาก Aluminium

01-292403

|

47

KRUUSE Cardiology Stethoscope

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT Diagnostic set Buster Diagnostic set มาพร้อมกับด้ามจับสำ�หรับใส่แบตเตอรี่ เซทชุดตรวจบรรจุอยู่ใน กระเป๋า พร้อมหัวตรวจ 3 แบบ และแบตเตอรี่ 2 ก้อน 01-270500

BUSTER diagnostic set

01-270501

Bulb for BUSTER diagnostic set**

Doppler

Ultrasonic Doppler Flow Detector Park Model 811-B เครื่องวัดแรงดันเลือดสำ�หรับสัตว์เล็ก คุณสมบัติของเครื่องวัดแรงดันเลือด • ขนาด กว้าง 13.7 x ยาว 8.3 x สูง 19.7 ซม. • น้ําหนัก 1.3 กก. • มาพร้อมลำ�โพงในตัว และสามารถต่อเข้ากับชุดหูฟังได้ • ตัวเครื่องมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto-shutoff option) เมื่อไม่ใช้งาน • แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ (Rechargeable battery) 74-217300

Parks Doppler 811-BL Includes probe and charger

อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย • เครื่องวัดความดันเลือด รุ่นปาร์คโมเดล 811-บีแอล • หัวตรวจอัลตร้าโซนิคชนิดแบน (Flat probe) 1 อัน • เจลสำ�หรับตรวจ 2 ขวด ขนาด 0.25 ลิตร • ชุดเกจวัดความดันเลือด (Sphygmomanometer) • ชุดสายรัด วัดความดันเลือด (cuffs) 5 ขนาดคือ 1.9, 3.3, 5.0, 7.5 และ 10.0 ซม. • แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ติดตั้งภายในเครื่องวัดความดัน • อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ พร้อมหัวปลั๊กเปลี่ยนแบบ 4 แบบ

74-217305

Parks Doppler 811-B Spare Probe 8.2MHz (Infant)

74-217301

Sphygmomanometer**

45-217307

1.9 cm Doppler Blood Pressure Cuff Ideal for small

45-217308

3.3 cm Doppler Blood Pressure Cuff Ideal for cats

74-217301.1

5.0 cm Blood pressure cuff (5.0 x 15.5 cm)

74-217301.2

7.5 cm Blood pressure cuff (7.5 x 23 cm)

74-217301.3

Blood pressure cuff 14 cm.

74-R129

10 cm Blood pressure cuff (10 x 35 cm)

Electric Cautery Unit

เครื่องจี้ห้ามเลือด พร้อมหัวจี้ ขนาด 80 วัตต์ น้ำ�หนักเบาเพียง 980 กรัม SET

Thermo Cautery Unit Set

45-324000

Engel Electrocautery Unit 100 S (cautery tip not included)

45-324001

Cautery Tip - Flat, round

45-324004

Cautery Tip - pointed form

45-324006

Cautery Tip - Sharp

45-324012

Adapter for cautery tip

BUSTER vacu support อุปกรณ์รองตัวสัตว์ สำ�หรับผ่าตัดและตรวจ สามารถใช้รองนอนเพื่อป้องกันความเย็นจากโต๊ะ ทนทาน ต่อน้ำ�ยาทำ�ความสะอาด Radiolucent. 01-273291

BUSTER vacu support, 30 x 60 cm white

01-273294

BUSTER vacu support, 50 x 100 cm white

01-273295

BUSTER vacu support set, 30x60cm, 50x100cm, 1pump

01-273296-T

Vacu Foot Pump

|

48

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT BUSTER animal stretcher Frame made of lightweight metal covered with heavy duty nylon, reinforced vinyl laminated fabric. Stretcher is fitted with two straps with Velcro fasteners to hold patient in position. 120 x 50 cm 01-280706

BUSTER animal stretcher 120x50 cm

Straps for Animal Stretcher 01-280708

Straps for animal stretcher

โต๊ะตรวจสัตว์ หน้าเรียบ • โต๊ะทำ�จากสเตนเลส พร้อมตะขอสำ�หรับมัดเชือก • มีที่สำ�หรับวางถังขยะ • มีที่เสียบเสาน้ำ�เกลือ 30-A 198-3

โต๊ะตรวจสัตว์หน้าเรียบ 56 x 113 x 87 ซม.

โต๊ะผ่าตัดยกขอบ • โต๊ะทำ�จากสเตนเลส พร้อมตะขอสำ�หรับมัดเชือก • ที่สำ�หรับวางถังขยะ • ที่เสียบเสาน้ำ�เกลือ • มีรูระบายน้ำ� 30-A 198-6

โต๊ะผ่าตัดยกขอบ 56 x 113 x 87 ซม.

30-A 199

ตะแกรงล้างแผล (วางบนโต๊ะยกขอบ)

เสาน้ำ�เกลือ 30-A 201

เสาน้ำ�เกลือสเตนเลส (สำ�หรับเสียบโต๊ะ)

02-2515

เสาน้ำ�เกลือ แบบสี่แฉก

02-2517

เสาน้ำ�เกลือ แบบห้าแฉก

โต๊ะวางเครื่องมือผ่าตัด แบบเมโย 30-BK 044 โต๊ะวางเครื่องมือผ่าตัด แบบเมโย 4 ล้อ 30-BK 045 โต๊ะวางเครื่องมือผ่าตัด แบบเมโย 2 ล้อ

|

49

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT รถเข็นวางเครื่องมือ 30-BS390

รถเข็นวางเครื่องมือ แบบมีที่รัดขวดยา (16x20x32”)

30-BS392-20 รถเข็นวางเครื่องมือ แบบไม่มีที่รัดขวดยา (16x20x32”)

ที่ล้างแผล 30-BS425

ที่ล้างแผล ขนาด 38x54 ซม. ปรับระดับได้

เกจออกซิเจน และสายออกซิเจน 02-GN01195M

เกจออกซิเจน Generico

02-BMI

สายออกซิเจน 7 ฟุต (2 เมตร)

Ambu Bag (ถุงลมช่วยหายใจ ชนิดใช้มือบีบ) 02-PC01003

RESUSCITATOR INFANT (เด็กเล็ก) 250 ml

02-PC01002

RESUSCITATOR CHILD

(เด็กโต)

02-PC01004

RESUSCITATOR ADULT

(ผู้ใหญ่) 1500 ml

500 ml

RESPIVET Respiratory Monitor

เครื่องเฝ้าระวังการหายใจ ช่วยให้ปลอดภัย และบ่งชี้ภาวะการหยุดหายใจ จะมีเสียงสัญญาณ เตือน มีเสียงสัญญานอัตราการหายใจแต่ละครั้ง โดยต่อกับท่อหลอดลมของเครื่องดมยาสลบ แบตเตอรี่อายุยาว ขนาด ; 13x13x6 ซม. ประกอบด้วย : ปลั๊กชาร์จ, Connector และ Sensor 45-217100

RESPIVET Respiratory Monitor

45-217101

RESPIVET Sensor

45-217106

Connector for RespiVet Respiratory Monitor

|

50

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT Plastic Connector for Endotracheal Tubes

Connector

Swivel Connector

01-272440-57

KRUUSE connector for Endotracheal tube No. 2.5 - 11.00

45-213920

Swivel connector

KRUUSE Metal connector

KRUUSE

01-271990

Metal connector 12.0 mm

01-271995

Metal connector 13.0 mm

01-271996 01-271997

Metal connector 14.0 mm Metal connector 16.0 mm

KRUUSE Metal connector

KRUUSE endotracheal tube with balloon

KRUUSE

ท่อสอดหลอดลมแบบยาง แบบมีคัพ สามารถนำ�ไปฆ่าเชื้อได้ด้วยการอบด้วยความร้อนไม่เกิน 134 C หรือฆ่าเชื้อด้วยการอบด้วย ethylene oxide

KRUUSE endotracheal tube with balloon

01-272019

KRUUSE endotracheal tube with balloon 2.5 mm

01-272020

KRUUSE endotracheal tube with balloon 3.0 mm

01-272021

KRUUSE endotracheal tube with balloon 3.5 mm

01-272022

KRUUSE endotracheal tube with balloon 4.0 mm

01-272023

KRUUSE endotracheal tube with balloon 4.5 mm

01-272024

KRUUSE endotracheal tube with balloon 5.0 mm

01-272025

KRUUSE endotracheal tube with balloon 5.5 mm

01-272026

KRUUSE endotracheal tube with balloon 6.0 mm

01-272027

KRUUSE endotracheal tube with balloon 6.5 mm

01-272028

KRUUSE endotracheal tube with balloon 7.0 mm

01-272029

KRUUSE endotracheal tube with balloon 7.5 mm

01-272030

KRUUSE endotracheal tube with balloon 8.0 mm

01-272031

KRUUSE endotracheal tube with balloon 8.5 mm

01-272032

KRUUSE endotracheal tube with balloon 9.0 mm

01-272033

KRUUSE endotracheal tube with balloon 9.5 mm

01-272034

KRUUSE endotracheal tube with balloon 10.0 mm

01-272035

KRUUSE endotracheal tube with balloon 11.0 mm

01-272036

KRUUSE endotracheal tube with balloon 10.5 mm

Pre-order 01-272040

KRUUSE endotracheal tube with balloon 12 mm x 48 cm

01-272041

KRUUSE endotracheal tube with balloon 13 mm x 48 cm

01-272042

KRUUSE endotracheal tube with balloon 14 mm x 48 cm

01-272043

KRUUSE endotracheal tube with balloon 16 mm x 48 cm

Plastic Endotracheal Tube with Cuff ท่อสอดหลอดลมพลาสติกใส มีคัพ บรรจุในซองสเตอร์ไรด์พร้อมใช้งาน ชนิดใช้แล้วทิ้ง 02-EN001ST-16ST

สายเอ็นโด ใส (มีคัพ) 2.5 - 10.0 mm

Plastic Endotracheal Tubes

Holder for Endotracheal Tubes Holder

30-271705

|

51

Holder for endotracheal tubes (Holds up to 16 tubes)

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT

BUSTER ICU CAGE

กระเป๋าสำ�หรับให้ออกซิเจนและพ่นยาแบบพับเก็บได้ คุณสมบัติ

- สามารถควบคุมระดับของการรักษาด้วยออกซิเจนได้ตามต้องการ - สามารถใช้เพื่อการรักษาด้วยการพ่นยา - สามารถใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์วางยาสลบได้ - สามารถพับได้เพื่อสะดวกในการเก็บและเคลื่อนย้าย

คุณลักษณะของสินค้า

- วัสดุโพลีไวนิลคลอไรด์ ทำ�ความสะอาดง่าย - ด้านในของกระเป๋าเคลือบแป้ง - โครงสเตนเลสรองรับรูปทรงกระเป๋าด้านใน - สามารถเพิ่มหรือลดอุณหภูมิภายในได้ด้วยแผ่นเจลหรือแผ่นให้ ความร้อนไฟฟ้า

อุปกรณ์เสริมในชุดสินค้า

- หัวเวนทุริ (venturi) 6 ชิ้น ประกอบด้วย สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีขาว สีน้ำ�เงินและใส(ไม่มีช่อง) อย่างละ 1 ชิ้น - ชุดกระเปาะพ่นยาพร้อมสาย (Nebuliser) 1 ชุด - ข้อต่อตัวที (T-piece) 1 ชิ้น - หัวปิดข้อต่อ (Cap) 1 ชิ้น - สายสำ�หรับออกซิเจน (Oxygen tubing) 2.1 เมตร 1 ชิ้น แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้าแบบกระแสตรง สำ�หรับกระเป๋าขนาด M และ L ขนาด 40x30x35 เซนติเมตร ให้ความร้อนได้ 38 ถึง 43 องศาเซลเซียส ตั้งเวลาหยุดอัตโนมัติได้ตั้งแต่ 1-9 ชั่วโมง กระแสไฟฟ้าตรง ไม่เป็นอันตรายหากสัตว์กัดแทะ แผ่นเจลสำ�หรับให้ความร้อน (เข้าไมโครเวฟ) และให้ความเย็น (เข้าตู้เย็น) แบบชั่วคราว ขนาด S x 1 แผ่น, M x 2 แผ่น, L x 4 แผ่น

01-271711

ICU Cage, S, 45x35x35 cm

01-271712

ICU Cage, M, 60x45x45 cm, incl. mat

01-271713

ICU Cage, L, 110x65x65 cm, incl. mat

01-271728 Nebuliser for aerosol therapy 01-271715

BUSTER Electric Heat mat 45x35x35 cm

|

52

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

ANAESTHESIA

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT

เครื่องดมยา พร้อมอุปกรณ์เสริม

Eickemeyer Narkovet

รายละเอียดคุณลักษณะ - Isoflurane Vaporizer TEC3 - ถังบรรจุโซดาไลม์ ขนาด 1.3 ลิตร ถอดเปลี่ยนได้ง่าย - อุปกรณ์วัดการไหล (Rotameter) 0.4 i V 4.4 l /min - มีอุปกรณ์วัดความดัน (Manometer) ภายในระบบ - มีวาวล์ปล่อยความดันในตัวเครื่อง - มี Oxygen bypass เพื่อความปลอดภัย - ระบบท่อเข้าตัวสัตว์แบบ Y-piece - มีท่อระบบเปิด สำ�หรับสัตวน้ำ�หนักน้อยกว่า 7 กก. - ถุงสำ�รองอากาศขนาด 2 ลิตร - ชั้นวางสเตนเลส พร้อมขาตั้งล้อเลื่อน พร้อมอุปกรณ์เสริม - Endotracheal tubes แบบใส w/ cuff 8 ขนาด (3.0-10.0mm) ขนาดละ 1 ชิ้น - Isoflurane 250 ml 1 ขวด - Animal masks 6 ขนาด ๆ ละ 1 ชิ้น - เกจออกซิเจน (สำ�หรับปรับความดัน) 1 ตัว - Respiratory monitor 1 เครื่อง - Eick Sorber Anaesthetic Gas Absorber 1 ชุด - โซดาไลม์ 5 กก.

วิธีการใช้งาน

https://youtu.be/PgiwVPd8AWw

45-SET213062 เครื่องดมยาสลบ พร้อมอุปกรณ์เสริม

|

53

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT

ANAESTHESIA

Isoflurane Vaporizers This style of vaporiser has been the industry standard for many years. Features: - Calibrated dial: 0 to 5% at 0.5% intervals - Laser calibrated (0.25 to 5%) - Large sight glass for easy liquid level checks - Safety lock - Frame mount (23 mm male / female tapers) - High precision anaesthesia control - 0 - 7 Volume % option available - Isoflurane Safety Key Filler (213246) not included Tec3 Isofluranfordamper, cagemount withkeyfill er system

45-213261

Aerrane Isoflurane

Aerrane Isoflurane, USP 12-ISO-2

Aerrane Isoflurane 250 ml

Isoflurane Vaporizer Safety Key Filler (Key Filler สำ�หรับ Isoflurane Vaporizers) - เป็นตัวเติมน้ำ�ยาดมสลบที่จะพอดีกับปากขวด และ Vaporizer ของ Isoflurane เท่านั้น 45-213246

Isoflurane Safety Key Filler

Eick Sorber Anaesthetic Gas Absorber (ตัวกรองก๊าซดมสลบ) - บรรจุตัวกรองคาร์บอน ทำ�หน้าที่ดูดซับก๊าซดมสลบ และป้องกันไม่ให้ก๊าซไหลรั่ว ออกจากระบบ - เชื่อมต่อกับ Pressure Relief Valve ของเครื่องดม - ควรเปลี่ยนตัวกรองเมื่อตัวกรองมีน้ำ�หนักถึง 1,000 กรัม - มาพร้อมกับท่อก๊าซ 45-21348801

Eick Sorber Anaesthetic Gas Absorbe

Gauge Oxygen for Anaesthetic Machine 38-OX25-EK เกจออกซิเจน เครื่องดมยา

Soda Lime 02-SODA-03 โซดาไลม์ 4.5 กก. (Sofnolime)

|

54

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

ANAESTHESIA

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT Bain Mapleson Circuit Connects to EICKEMEYER NarkoVet Anaesthetic Machine 45-213092

Bain Mapleson Circuit

EICKEMEYER APL Valve Pressure Range : 0-80 cm H2O 45-21309537

EICKEMEYER APL Valve,0-80 cm H20

Adapter for Scavenging Hose Compatible with 22mm and 30mm scavenging hoses. 45-21309513

Adapter for Scavenging Hose

Adapter, 15 mm outer diameter 9-11 mm 45-21309510

Adapter, 15 mm outer diameter 9-11 mm

AG Cuffill

KRUUSE

อุปกรณ์อัดอากาศและวัดความดันสำ�หรับท่อช่วยหายใจชนิด PVC และ Silicone Endotracheal Tube ลักษณะและคุณสมบัติ • วัดค่าและแสดงผลความดันภายใน cuff • ใช้งานง่าย (สำ�หรับการอัดอากาศเท่านั้น ห้ามใช้กับของเหลว) • พกพาสะดวกและน้ำ�หนักเบา • ลดความเสี่ยงอันตรายจากความดันภายใน cuff ที่มากเกินไป • สามารถวัดค่าได้ตั้งแต่ 0-99 cm H2O และ มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ +2 - cm H2O • สามารถใช้งานได้ 100 ครั้ง (ตัวเลขดิจิตอลแสดงจำ�นวนครั้งคงเหลือที่สามารถใช้งานได้) • อุปกรณ์ปิดตัวเองอัตโนมัติภายใน 60 วินาทีหลังจากเปิดใช้งาน 01-272460

|

55

AG Cuffill

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT Re-Breathing Bag (ถุงสำ�รองอากาศ)

KRUUSE

ถุงสำ�รองอากาศ แบบยางสีดำ� 01-271600

Re-breathing Bag 0.5 L

01-271610

Re-breathing Bag 1.0 L

01-271620

Re-breathing Bag 1.5 L

01-271630

Re-breathing Bag 2.0 L

01-271640

Re-breathing Bag 3.0 L

01-271645

Re-breathing Bag 4.0 L

01-271646

Re-breathing Bag 5.0 L

01-271647

Re-breathing Bag 15 L

01-271648

Re-breathing Bag 30 L

Anaesthetic Circuit

KRUUSE

F-hose for Komesaroff, complete with 2 l breathing bag

01-271543

Anaesthetic Circuit 74-W6653

Anaesthesia Circuit

Adult Anes Circuit 60 นิ้ว 74-W6619

Adult Anes Circuit 60”

Mapleson / Ayre’s T-piece - สำ�หรับสัตว์น้ำ�หนัก < 7 กก. - มี Pressure relief valve - สายนำ�อากาศยาว 1.8 เมตร - พร้อมถุงสำ�รองอากาศ 0.5 ลิตร 45-21309514

Ayre’s T-Piece, modified, with APL

Jackson Rees Circuit สายสำ�หรับเครื่องดมยาสลบแบบ Jackson Ree พร้อมถุงสำ�รองอากาศขนาด 0.5 ลิตร มีสาย ก๊าซทิ้ง Scavenger tubing 74-G6417

|

56

Jackson Ree 0.5 L

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

ANIMAL HOSPITAL EQUIPMENT Anaesthetic Circuit Tubing - Y-Connector - Transparent - Smoothbore ( O : 22 mm, Length: 1.2 m) 45-212718

Anaesthetic Circuit Tubing, 22 mm, Length: 1.2 m

Eickemeyer Wood’s Lamp When a hair is plucked from a cat with M. canis dermatophytosis, 50% of M. canis strains produce an apple green colour when illuminated. Helps detect fungal, bacterial, and parasitic infections with its large magnifying window. - Window Size : 10.5 x 7 cm - 3 Diopters (175% magnification) - High depth of focus - 9 Watt UV light - Wavelength: 360 nm

45-179020

Eickemeyer Wood’s Lamp

Veterinary Refractometer - The refractometer is a valuable practice tool providing fast results - Graduated scale - Small sample sizes (1 drop) - Lens with diopter adjustment 45-726000

|

57

Veterinary Refractometer

|


w w w. b e c -v e t.c o m

SURGICAL 01 General 02 Eyes


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

GENERAL

SURGERY ใบมีดผ่าตัด

02-FT03...

FEATHER Surgical Blade เบอร์ 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24

02-PM010...

PARAMOUNT Surgical Blade เบอร์ 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24

ด้ามมีด ด้ามมีด เบอร์ 3 ใช้กับใบมีด เบอร์ 10, 11, 12, 15 ด้ามมีด เบอร์ 4 ใช้กับใบมีด เบอร์ 20, 21, 22, 23, 24

ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 3

ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 4

02-08.0100.03

ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 3

02-08.0120.04

ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 4

กรรไกรผ่าตัด

ตรง ป้าน/ป้าน

ตรง แหลม/ป้าน

ตรง แหลม/แหลม

02-10.0010.13

กรรไกร ตรง ป้าน/ป้าน

13 ซม.

02-10.0010.14

กรรไกร ตรง ป้าน/ป้าน

14 ซม.

02-10.0010.16

กรรไกร ตรง ป้าน/ป้าน

16.5 ซม.

02-10.0012.13

กรรไกร ตรง แหลม/ป้าน

13 ซม.

02-10.0012.14

กรรไกร ตรง แหลม/ป้าน

14 ซม.

02-10.0012.16

กรรไกร ตรง แหลม/ป้าน

16.5 ซม.

02-10.0014.13

กรรไกร ตรง แหลม/แหลม

13 ซม.

02-10.0014.14

กรรไกร ตรง แหลม/แหลม

14 ซม.

02-10.0014.16

กรรไกร ตรง แหลม/แหลม

16.5 ซม.

02-10.0011.13

กรรไกร โค้ง ป้าน/ป้าน

13 ซม.

02-10.0011.16

กรรไกร โค้ง ป้าน/ป้าน

16.5 ซม.

02-10.0013.13

กรรไกร โค้ง แหลม/ป้าน

13 ซม.

02-10.0015.13

กรรไกร โค้ง แหลม/แหลม

13 ซม.

02-10.0015.14

กรรไกร โค้ง แหลม/แหลม

14 ซม.

กรรไกรผ่าตัด โค้ง

โค้ง ป้าน/ป้าน

โค้ง แหลม/ป้าน

โค้ง แหลม/แหลม

|

60

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

GENERAL

SURGERY

MAYO SCISSORS 02-10.0052.17

MAYO SCISSORS STR. 17 cm

02-10.0053.17

MAYO SCISSORS CUR. 17 cm

IRIS SCISSORS 02-10.0144.11

IRIS SCISSORS STR. 11.5 cm

02-10.0145.11

IRIS SCISSORS CUR. 11.5 cm

METZENBAUM SCISSORS 02-10.0340.14

METZENBAUM SCISSORS STR. ป้าน/ป้าน 14.5 cm

02-10.0341.14

METZENBAUM SCISSORS CUR. ป้าน/ป้าน 14.5 cm

DRESSING FORCEPS 02-12.0010.13

ปากคีบ ไม่มีเขี้ยว 13 ซม.

02-12.0010.14 02-12.0010.16 02-12.0010.18 02-12.0010.20

ปากคีบ ไม่มีเขี้ยว 14 ซม. ปากคีบ ไม่มีเขี้ยว 16 ซม. ปากคีบ ไม่มีเขี้ยว 18 ซม. ปากคีบ ไม่มีเขี้ยว 20 ซม.

TISSUE FORCEPS 1x2T 02-12.0114.13

ปากคีบ มีเขี้ยว 13 ซม.

02-12.0114.14 02-12.0114.16 02-12.0114.18 02-12.0114.20

ปากคีบ มีเขี้ยว 14 ซม. ปากคีบ มีเขี้ยว 16 ซม. ปากคีบ มีเขี้ยว 18 ซม. ปากคีบ มีเขี้ยว 20 ซม.

|

61

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SURGERY

GENERAL ADSON FORCEPS 02-12.0066.12

ADSON BRAIN FORCEPS 12 cm

02-12.0246.12

ADSON TISSUE FORCEPS 12 cm

Micro Forceps 02-12.0320.10

MICRO FORCEPS STR. 10.5 cm

02-12.0321.12

MICRO FORCEPS CUR. 12.5 cm

HARTMANN FORCEPS 02-14.0030.10

HARTMANN HEMOSTATIC FORCEPS STR. 10 cm

02-14.0031.10

HARTMANN HEMOSTATIC FORCEPS CUR. 10 cm

HALSTEAD MOSQUITO FORCEPS 02-14.0060.12

HALSTEAD MOSQUITO FORCEPS STR. 12.5 cm

02-14.0061.12

HALSTEAD MOSQUITO FORCEPS CUR. 12.5 cm

CRILE FORCEPS 02-14.0094.14

CRILE HEMOSTATIC FORCEPS STR. 14 cm

02-14.0095.14

CRILE HEMOSTATIC FORCEPS CUR. 14 cm

|

62

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

GENERAL

SURGERY

ROCHESTER-PEAN FORCEPS 02-14.0220.14

ROCHESTER-PEAN FORCEPS STR. 14 cm

02-14.0220.16 02-14.0220.18 02-14.0220.20

ROCHESTER-PEAN FORCEPS STR. 16 cm ROCHESTER-PEAN FORCEPS STR. 18 cm ROCHESTER-PEAN FORCEPS STR. 20 cm

02-14.0221.14

ROCHESTER-PEAN FORCEPS CUR. 14 cm

02-14.0221.16 02-14.0221.18

ROCHESTER-PEAN FORCEPS CUR. 16 cm ROCHESTER-PEAN FORCEPS CUR. 18 cm

ALLIS TISSUE FORCEPS 4x5T 02-52.0010.12

ALLIS-BABY TISSUE FORCEPS 12 cm

02-52.020.15

ALLIS TISSUE FORCEPS 15 cm

TOWEL CLAMPS 02-14.0740.09

BACKHAUS TOWEL CLAMPS 9 cm

02-14.0740.11

BACKHAUS TOWEL CLAMPS 11 cm

MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 02-22.0050.14

MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 14 cm

02-22.0050.16 02-22.0050.18 02-22.0050.20

MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 16 cm MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 18 cm MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 20 cm

MATHIEU NEEDLE HOLDER 02-22.0200.14

MATHIEU NEEDLE HOLDER 14 cm

02-22.0200.17 02-22.0200.20

MATHIEU NEEDLE HOLDER 17 cm MATHIEU NEEDLE HOLDER 20 cm

|

63

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SURGERY

GENERAL SENN MUELLER RETRACTOR

18.0194.16

18.0195.16

02-18.0194.16

SENN MUELLER RETRACTOR SHARP 17 cm, S.S

02-18.0195.16

SENN MUELLER RETRACTOR BLUNT 17 cm, S.S

BONE CURETTE 02-28.0364.01

WILLTGER BONE CURETTE 00/0 13.5 cm

02-28.0364.02

WILLTGER BONE CURETTE 0/1 13.5 cm

BONE SPOON 02-28.0374.13

VOLKMANN BONE SPOON DOUBLE ENDED

SPONGE FORCEPS 02-16.0082.25

FORESTER sponge forceps, serr 25.0 cm

LISTER BANDAGE SCISSORS 02-24.0010.11

LISTER BANDAGE SCISSORS 11 cm

02-24.0010.14

LISTER BANDAGE SCISSORS 14 cm

02-24.0010.18

LISTER BANDAGE SCISSORS 18 cm

SPENCER STITCH SCISSORS 02-10.0820.13

SPENCER STITCH SCISSORS 13 cm

NASAL SPECULA 02-46.0040.01

VIENNA NASAL SPECULA 14.5 cm INFANT

02-46.0040.02

VIENNA NASAL SPECULA 14.5 cm CHILD

|

64

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

GENERAL

SURGERY

KRUUSE Scissors

KRUUSE

01-130525

KRUUSE Scissors str. B/P 14 cm (KRUUSE Q)

01-130450

KRUUSE Scissors str. B/P 16 cm (KRUUSE Q)

01-130515

KRUUSE Scissors str. P/P 14 cm (KRUUSE Q)

01-130470

KRUUSE Scissors str. P/P 16 cm (KRUUSE Q)

01-130520

KRUUSE Scissors str. B/B 14 cm (KRUUSE Q)

01-130460

KRUUSE Scissors str. B/B 16 cm (KRUUSE Q)

01-130445

KRUUSE Scissors str. B/P 14 cm (STANDARD Q)

01-130455

KRUUSE Scissors str. P/B 16 cm (STANDARD Q)

01-130629

KRUUSE Scissors str. B/P 18 cm (STANDARD Q)

01-130446

KRUUSE Scissors str. P/P 14 cm (STANDARD Q)

01-130457

KRUUSE Scissors str. P/P 16 cm (STANDARD Q)

01-130631

KRUUSE Scissors str. P/P 18 cm (STANDARD Q)

01-130447

KRUUSE Scissors str. B/B 14 cm (STANDARD Q)

01-130456

KRUUSE Scissors str. B/B 16 cm (STANDARD Q)

01-130630

KRUUSE Scissors str. B/B 18 cm (STANDARD Q)

KRUUSE Cooper Scissors (Curve)

KRUUSE

01-130010

KRUUSE Cooper scissors P/B 14 cm (KRUUSE Q)

01-130030

KRUUSE Cooper scissors B/P 16 cm (KRUUSE Q)

01-130040

KRUUSE Cooper scissors B/B 16 cm (KRUUSE Q)

01-130120

KRUUSE Cooper scissors B/B 14 cm (STANDARD Q)

01-130215 01-130020 01-130216 01-130217

KRUUSE Cooper scissors P/P 14 cm (STANDARD Q) KRUUSE Cooper scissors P/B 14 cm (STANDARD Q) KRUUSE Cooper scissors P/B 16 cm (STANDARD Q) KRUUSE Cooper scissors B/B 16 cm (STANDARD Q)

Le Grange , Serated 01-282409

|

65

KRUUSE

Le Grange (STANDARD Q)

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SURGERY

GENERAL

KRUUSE Speculum

KRUUSE

01-273110

KRUUSE Speculum model Killian 6.0 cm (STANDARD Q)

01-273130

KRUUSE Speculum model Killian 8.5 cm (STANDARD Q)

KRUUSE Halsted Mosquito pean

KRUUSE

01-140010

Halsted Mosquito pean cur. 12.5 cm (KRUUSE Q)

01-140050

Halsted Mosquito pean str. 12.5 cm (KRUUSE Q)

01-140040

Halsted Mosquito pean Str. 13 cm (STANDARD Q)

01-140020

Halsted Mosquito pean cur. 13 cm (STANDARD Q)

KRUUSE Rochester Pean Curve

KRUUSE

01-140110

Rochester pean cur. 14 cm (KRUUSE Q)

01-140130

Rochester pean cur. 16 cm (KRUUSE Q)

01-140145

Rochester pean cur. 18 cm (KRUUSE Q)

01-140120

Rochester pean cur. 14 cm (STANDARD Q)

01-140245

Rochester pean cur. 16 cm (STANDARD Q)

01-140146

Rochester pean cur. 18 cm (STANDARD Q)

01-140150

Rochester pean cur. 21 cm (STANDARD Q)

|

66

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

GENERAL

SURGERY

KRUUSE Rochester Pean Straight

KRUUSE

01-140210

Rochester pean str. 14 cm (KRUUSE Q)

01-140230

Rochester pean str. 16 cm (KRUUSE Q)

01-140247

Rochester pean str. 18 cm (KRUUSE Q)

01-140220

Rochester pean str. 14 cm (STANDARD Q)

01-140240

Rochester pean str. 16 cm (STANDARD Q)

01-140246

Rochester pean str. 18 cm (STANDARD Q)

01-140250

Rochester pean str. 21 cm (STANDARD Q)

KRUUSE Intestinal Forceps

KRUUSE

01-140645

Intestinal forceps cur. 23 cm (KRUUSE Q)

01-140640

Intestinal forceps str. 23 cm (KRUUSE Q)

01-140610

Intestinal forceps cur. 23 cm (STANDARD Q)

01-140630

Intestinal forceps str. 23 cm (STANDARD Q)

Backhaus towel forceps

KRUUSE

01-140580

Backhaus towel forceps 9 cm short (STANDARD Q)

01-140585

Backhaus towel forceps 11 cm, stainless steel (STANDARD Q)

01-140590

Backhaus towel forceps 13 cm long (STANDARD Q)

KRUUSE Allis Forceps 01-140520

|

67

KRUUSE

KRUUSE Allis forceps 15 cm (KRUUSE Q)

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SURGERY

GENERAL KRUUSE Tissue Forceps 01-282349

KRUUSE

KRUUSE Tissue Forceps, Adson Brown

Anatomic Forceps

KRUUSE

01-140717

Anatomic forceps Str. 15 cm (STANDARD Q)

01-140721

Anatomic forceps Str. 18 cm (STANDARD Q)

KRUUSE Castration hook for cats 01-200160

Castration hook, cats 18 cm

Wound retractor Senn-Miller

Retractor Gelpi 01-140663

KRUUSE

Retractor Gelpi, 18 cm

Wound retractor 01-140652

68

KRUUSE

KRUUSE Wound retractor Senn-Miller 16 cm (STANDARD Q)

01-140670

|

KRUUSE

KRUUSE Wound retractor 14 cm , (STANDARD Q)

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

SURGERY

GENERAL

KRUUSE Mathieu Needle Holder

KRUUSE

01-151723

Mathieu Needle holder 14 cm

(Tungsten Carbide)

01-151726

Mathieu Needle holder 17 cm

(Tungsten Carbide)

01-151724

Mathieu Needle holder 14 cm

(KRUUSE Q)

01-151725

Mathieu Needle holder 17 cm

(KRUUSE Q)

01-151722

Mathieu Needle holder 14 cm

(STANDARD Q)

01-151721

Mathieu Needle holder 17 cm

(STANDARD Q)

KRUUSE Mayo Needle Holder 01-151713

KRUUSE

KRUUSE Mayo Needle holder Hegar, 13 cm (Tungsten Carbide)

KRUUSE Needle holder Hegar Olsen

KRUUSE

01-151760

KRUUSE Needle holder Hegar Olsen, 14 cm (KRUUSE Q)

01-151770

KRUUSE Needle holder Hegar Olsen, Hard metal, 14 cm

KRUUSE Neivert Needle Holder

KRUUSE

01-282408 KRUUSE Neivert Needle Holder, 13 cm (KRUUSE Q)

|

69

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SURGERY

Eye Surgery Kit

EYES

ชุดเครื่องมือศัลยกรรม cornea และ eyelid พร้อมกล่องใส่ เครื่องมือขนาด 290x135x40 mm (1 ชุดประกอบด้วย) - Autoclavable Instrument Container

981702

- Silicone Positioning Mat 275x125 mm

981703

171207

- Tenotomy Scissors STEVENS, 11 cm, curved, blunt /blunt 110911 - Beaver Scalpel Handle 101710 - ADSON Forceps 12 cm 132812 - Eyelid Retractor BARRAQUER (Colibri) 170004 - Corneal Scraper KUHNT 170331 - Lens Loup WEBER 170464 - Cytodialysis Spatula CASTROVIEJO,double 170512 - Iris Forceps HESS (Colibri), 7 cm 171007 - Iris Forceps BISHOP-HARMON, 8.5 cm, 1x2 teeth, 0.5 mm 171108 - Fixation Forceps GRAEFE, 11 cm, with splint 171411 - Suture Forceps CASTROVIEJO,teeth 0.5 mm, 10 cm 171505 - Suture Forceps TUEBINGEN, 10 cm 171510 - Chalazion Forceps DESMARRES,9 cm 171522 - Iris Scissors CASTROVIEJO,10 cm, curved, sharp 171710 - Corneal Scissor CASTROVIEJO, 10 cm left 172110 - Corneal Scissor CASTROVIEJO,10 cm right 172111 - Needle Holder BARRAQUER, 11 cm,curved, round handle

171007

171108 171510

1172111

172110

171710 173011

132812

170004 171522 171505 171411

170331

170464

110911

101710 170512

Eye Surgery Kit 45-173020

Eye Surgery Kit (Cornea & Eyelid)

45-110911

Stevens Tenotomy Scissors-Fine, Length : 100 mm

45-101710

Beaver Blade handle, Length : 100 mm

45-170004

Barraquer Speculum, Length: 40 mm

45-170331

Kunht Corneal Scraper

45-170464

Lens loop Weber

45-170512

Cyclodialysis Spatula CASTROVIEJO, double

45-171007

Hess (Colibri) lris Forceps, Length: 70 mm

45-171108

Bishop-Hermon Iris Forceps, Length: 85 mm

45-171411

Graefe Fixation Forceps with Pin , Length: 110 mm

45-171505

0.5 mm Castroviejo Suture Forceps, Length: 100 mm

45-171510

Tuebingen Suture Forceps, Length: 100 mm

45-171522

Desmarres Chalazion Forceps - Size 2, Length: 90mm

45-171710

Castroviejo Iridectomy Scissors - Sharp Tips, Leng

45-172110

Castroviejo Corneal Scissors, Length: 100 mm, curved

45-172111

Castroviejo Corneal Scissors, Length: 100 mm, curved

45-173011

Barraquer Needle Holder, Length: 110 mm, curved

173011

Complete set 173020

|

70

|


w w w. b e c -v e t.c o m

w w w. b e c -v e t.c o m

DENTAL EQUIPMENT 01 Mouth Gags & Toothbrush 02 Dental Instruments 03 Dental Machines


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

DENTAL EQUIPMENT

Mouth Gags & Toothbrush

Mouth gag for dog, autoclavable

KRUUSE

สำ�หรับค้ำ�บริเวณฟันเขี้ยว บน - ล่าง 01-270935

Mouth gag Cat 6 cm

01-270938

Mouth gag Cat 8 cm

01-270940

Mouth gag Dog 11 cm

*สามารถออโตเครปได้

Mouth gag set f/dog Smith-Baxter

KRUUSE

สำ�หรับค้ำ�บริเวณฟันตัด บน - ล่าง 01-270976

Mouth gag for dog, size 1, Smith-Baxter

01-270977

Mouth gag for dog, size 2, Smith-Baxter

01-270978

Mouth gag for dog, size 3, Smith-Baxter

01-270979

Mouth gag for dog, size 4, Smith-Baxter

*สำ�หรับสุนัข

BUSTER wedge mouth prop สำ�หรับค้ำ�บริเวณฟันกราม บน - ล่าง 01-270955

Buster Wedge mouth prop small

01-270956

Buster Wedge mouth prop large

*วัสดุอ่อนโยนต่อสารเคลือบฟัน

|

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

DENTAL EQUIPMENT

Dental Instruments

Dental Instrument Set for Feline and Small Dogs, 8 pieces ชุดอุปกรณ์ทำ�ฟันสำ�หรับแมวและสุนัขขนาดเล็ก 8 ชิ้น เหมาะสำ�หรับ - ทำ�ฟันในแมว - ทำ�ฟันสุนัขขนาดเล็กและพันธุ์ทอย - อุปกรณ์มาพร้อมกับกล่องบรรจุสวยงาม ประกอบด้วย KRUUSE Elevator, straight tip, 1 + 2mm, stubby handle KRUUSE Explorer and Measuring Probe, fine, cats/small dogs KRUUSE Extraction Forceps, small, cats/small dogs KRUUSE Periosteal Elevator, double ended, fine, cats/small dogs KRUUSE Resorptive Lesion Probe KRUUSE Sickle Scaler, fine, cats/small dogs KRUUSE Curette, fine, cats/small dogs

Dental Instrument Set for Feline and Small Dogs 01-282366

282347 1 mm

282348 2 mm

KRUUSE

Instrument Set for Feline/Small dogs, 8 pieces

KRUUSE Elevator, straight tip, stubby handle

KRUUSE

Elevator ออกแบบมาสำ�หรับแมวและสุนัขขนาดเล็ก จึงมีความบางและแคบกว่าปกติ รวมทั้ง บริเวณปลายที่ยาวขึ้น ทำ�ให้สามารถแทรกผ่านเข้าไปจัดการราก และกระดูกที่แตกออกได้ หมายเหตุ: Stubby handle มีขนาดเล็กกว่า Standard ดังนั้น หากพบว่าการจับ elevator ทำ�ให้ต้องงอนิ้วมากเกินไป สัตวแพทย์ควรพิจารณาเลือกใช้ชนิดให้เหมาะกับขนาดของมือ 01-282347

KRUUSE Elevator, straight tip 1 mm, stubby handle

01-282348

KRUUSE Elevator, straight tip 2 mm, stubby handle

KRUUSE Explorer and Measuring Probe 01-282395

KRUUSE

KRUUSE Explorer and Measuring Probe, fine, cats/ small dogs

KRUUSE Double Ended Periosteal Elevator

KRUUSE

Periosteal elevator ปลาย 2 ด้านเป็นทรงกลม ขนาดเล็กพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานใน แมว และสุนัขขนาดเล็ก 01-282396

|

73

KRUUSE Double Ended Periosteal Elevator, fine, cats/small dogs

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

DENTAL EQUIPMENT

Dental Instruments

KRUUSE Resorptive Lesion Probe KRUUSE Probe สำ�หรับทดสอบความลึกและหินปูนที่ติดอยู่ในร่องเหงือก อุปกรณ์นี้ทำ�มาให้สามารถใช้ใน การตรวจสอบกระดูกที่หายไป รวมทั้งการสะสมของโรคเหงือกและฟันอีกด้วย 01-282397

KRUUSE Resorptive Lesion Probe

KRUUSE Sickle Scaler KRUUSE Sickle scaler ปลายโค้ง 2 ด้าน และปลายจะคมแหลม ใช้สำ�หรับจัดการกับหินปูนที่อยู่ระหว่าง ฟันและเหงือก 01-282398

KRUUSE Sickle Scaler, fine, cats/small dogs

KRUUSE Curette KRUUSE Curette ใช้เพื่อทำ�ความสะอาดและกำ�จัดเศษอาหาร รวมทั้งหินปูนได้ลึกมาก ตั้งแต่ต่ำ�สุดของร่อง เหงือกจนถึงด้านบนสุด การทำ�ความสะอาดที่เหมาะสม ส่งผลให้เนื้อเยื่อเหงือกที่อักเสบสามารถ รักษาตัวได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว 01-282399

KRUUSE Curette, fine, cats/small dogs

KRUUSE Extraction Forceps KRUUSE อุปกรณ์ที่ใช้สำ�หรับถอนฟันภายหลังจากการทำ�ลายรากฟันด้วย luxator หรือ elevator สปริงและขนาดของอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อป้องกันการใช้แรงที่มากเกินไป ทำ�ให้สามารถควบคุม การถอนได้มีประสิทธิภาพมากกว่า 01-282400

|

74

KRUUSE Extraction Forceps, small, cats/small dogs

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

DENTAL EQUIPMENT

Dental Instruments

RABBIT AND RODENT DENTAL CARE, 8 pieces ชุดอุปกรณ์สำ�หรับทำ�ฟันในสัตว์ฟันแทะ 8 ชิ้น บรรจุกล่อง เหมาะสำ�หรับการตรวจช่องปาก กระพุ้งแก้ม และการรักษา ประกอบด้วย KRUUSE Incisor Luxator KRUUSE Molar Luxator KRUUSE Spatula KRUUSE Cheek Dilator, M KRUUSE Cheek Dilator, L KRUUSE Cheek Dilator, curved, long KRUUSE Rodent Mouth Gag KRUUSE Rabbit Molar Teeth Extraction Forceps

KRUUSE rabbit and rodent set, 8 pieces 01-282319

KRUUSE

Kruuse rabbit and rodent set, 8 pieces

KRUUSE Incisor Luxator

KRUUSE

ช่วยในการตัดเซาะ Periodontal Ligament ของ Incisors ทั้งด้าน Medial และ Distal 01-282300

KRUUSE Incisor Luxator

KRUUSE Molar Luxator

KRUUSE

ช่วยในการตัดเซาะ Periodontal Ligament ของฟัน Molar และ Premolar 01-282301

KRUUSE Molar Luxator

KRUUSE Spatula

KRUUSE

อุปกรณ์ช่วยในการตรวจช่องปากและกระพุ้งแก้ม 01-282302

|

75

KRUUSE Spatula

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

DENTAL EQUIPMENT M

Dental Instruments

KRUUSE Cheek Dilators

KRUUSE

ช่วยขยายพื้นที่ระหว่างกระพุ้งแก้มสัตว์ฟันแทะ เพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น

L

01-282307

KRUUSE cheek dilator .S

01-282308

KRUUSE cheek dilator, M

01-282309

KRUUSE cheek dilator, L

S

KRUUSE

KRUUSE Cheek Dilator, Curved

ช่วยขยายช่องปากได้มากขึ้น ช่วยดันกระพุ้งแก้มออกไปด้านข้าง 01-282310

KRUUSE Cheek Dilators, Curved, long, 4.1 cm

KRUUSE Rodent Mouth Gag

KRUUSE

สำ�หรับถ่างปากระหว่างฟันแทะบน-ล่าง หมุนสกรูเพื่อขยายตามต้องการ 01-282315

KRUUSE Rodent Mouth Gag

KRUUSE rodent mouth gag, wire 01-282314

|

76

KRUUSE

KRUUSE rodent mouth gag, wire

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

DENTAL EQUIPMENT

Dental Instruments

KRUUSE Rabbit Molar Teeth Extraction Forceps

KRUUSE

ออกแบบมาให้มีความบาง ปลายทำ�มุม 100 องศา ง่ายต่อการถอนฟัน Molar และ Premolar 01-282317

KRUUSE Rabbit Molar Teeth Extraction Forceps

KRUUSE rodent tooth rasp, narrow

KRUUSE

ตะใบสำ�หรับสัตว์ฟันแทะ 01-282303

KRUUSE rodent tooth rasp, narrow

KRUUSE Table Top Mouth Gag

KRUUSE

อุปกรณ์ถ่างปากสัตว์ฟันแทะแบบตั้งโต๊ะ ปรับระดับเงยของสัตว์ให้เหมาะสมได้ ปรับความกว้าง ของปากที่อ้าได้ ช่วยให้การทำ�งานของสัตวแพทย์ง่ายขึ้น 01-282318

KRUUSE Table Top Mouth Gag

Micromotor

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกรอฟันตัดเขี้ยวไฟฟ้า (Micromotor) รุ่น ZAS - สามารถเลือกปรับรูปแบบการทำ�งานได้ 2 ระบบ คือ ใช้สวิทช์เท้าควบคุมการทำ�งาน หรือ ปรับให้ทำ�งานแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเหยียบสวิทช์เท้า - มีปุ่มสำ�หรับหมุนเพื่อตั้งความเร็วรอบ โดยสามารถปรับตั้งความเร็วของเครื่องได้ตั้งแต่ 0 - 35,000 รอบ/นาที - สามารถต่อกับหัวตัดและหัวสำ�หรับขัดได้ โดยส่วนที่นำ�มาต่อสามารถนำ�ไปอบกับเครื่อง อบนึ่งฆ่าเชื้อได้ - ตัวด้ามสามารถใช้งานได้นาน โดยที่หัวไม่ร่อน - ตัวสายด้ามกรอสามารถยืดได้ไม่เกิน 1 เมตร - มีปุ่มสำ�หรับปรับการหมุนของด้ามกรอให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา หรือหมุนตามเข็มนาฬิกาได้ - มีไฟสำ�หรับแสดงการเปิด - ปิดของเครื่อง และไฟแสดงเพื่อแจ้งให้ทราบว่าหัวกรอทำ�งานอยู่ - ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ำ�หนักเบา สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปใช้งานนอกสถานที่ - ใช้กำ�ลังไฟขนาด 220 โวลต์ 66-000015

|

77

เครื่อง Micromotor สำ�หรับ ขัด กรอ ตัดฟัน

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

DENTAL EQUIPMENT

Dental Machines

เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า - ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ - ความถี่การสั่นสะเทือนของหัวขูดประมาณ 25,000 รอบ/นาที - แฮนด์พีซเป็นแบบ Electro Magnetic Transducer - มีสวิทช์เปิด - ปิดเครื่อง พร้อมหลอดไฟแสดงการทำ�งานของเครื่อง - สามารถปรับปริมาณน้ำ� และความแรงของการสั่นสะเทือนได้ตามต้องการ - มีสวิทช์เท้าควบคุมการทำ�งานของเครื่อง - มีฟิวส์ป้องกันการลัดวงจร - มีหัวขูดหินปูน 1 หัว 66-000012

เครื่องขูดหินปูน

66-000013

หัวขูดหินปูน

เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ได้ แบบมีเครื่องกำ�เนิดอากาศอัดในตัว - อุปกรณ์ประกอบด้วย : หัวกรอเร็ว, หัวกรอช้า, หัวเป่าน้ำ�-ลม, มีระบบดูดน้ำ�ลาย, หัวขูดหินปูน - ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีความสมดุล - ด้านบนของเครื่องสามารถวางถาดเครื่องมือและวัสดุได้ - ตัวเครื่องทำ�จากโลหะพ่นสีป้องกันสนิม - ตัวเครื่องสามารถเปิดได้ 4 ด้าน เพื่อสะดวกในการเปิดเครื่องเพื่อดูแลรักษาส่วนต่างๆภายใน - ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 66-000011

เครื่องกรอฟัน พร้อมชุดขูดหินปูน

SMI-SPON - Secure and quick haemostasis, stops bleeding effectively Significantly reduces blood loss - Absorbs 30-40 times its own weight in blood and fluids - Can easily be reduced in size to any required format- does not stick to gloves or instruments - May be applied dry or be soaked with sterile physiological solution or antibiotics - Gamma sterilized, individually blister packed and ready to use 36-ZHG101010

SMI-Spon, Dental Cube, 10x10x10 mm, 32 Pc.

36-ZHG705010

SMI-Spon, Regular, 70x50x10 mm, 10 Pc.

|

78

|


DIAGNOSTIC EQUIPMENT

w w w. b e c -v e t.c o m


Test Kit : Vet-Smart

ชุดตรวจ เวท-สมาร์ท แอนติเจน เทสต์ ซีพีวี (เอฟพีวี)/ซีซีวี

เป็นการทดสอบด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี สำ�หรับการตรวจหา แอนติเจนของเชื้อพาร์โวไวรัสที่ทำ�ให้เกิดโรคลำ�ไส้อักเสบในสุนัข (CPV Ag) หรือโรคไข้หัดแมว (FPV Ag) และเชื้อโคโรนาไวรัส (CCV Ag) ในอุจจาระหรืออาเจียนของสุนัข (หรือแมว) ขั้นตอนการทดสอบ 1. เก็บตัวอย่างอุจจาระ โดยใช้ไม้พันสำ�ลีเก็บตัวอย่างจากช่องทวารหนัก หรืออาเจียน ของสุนัข (หรือแมว) 2. จุ่มไม้พันสำ�ลีลงในหลอดบรรจุน้ำ�ยาไดลูเอนท์ ปั่นไม้พันสำ�ลีให้ตัวอย่างละลายออก มาให้มากที่สุด 3. นำ�ชุดตรวจออกจากซองบรรจุ และวางไว้บนพื้นที่ผิวเรียบและแห้ง 4. หยดตัวอย่างที่ได้จากการสกัดในข้อ 2 ลงในหลุมตัวอย่าง หลุมละ 2 หยด 5. อ่านผลที่เวลา 5-10 นาที หากอ่านผลหลังจาก 10 นาทีไปแล้วอาจให้ผลที่ผิดพลาด ได้

Co

CCV (FPV

Co

CC

การแปลผลการทดสอบ

CPV (FPV)(+)CCV(+)

ผลบวก : ปรากฎแถบสีในแถบควบคุม (Con) และแถบทดสอบที่จำ�เพาะกับ CPV (FPV) และ/หรือ CCV

CCV (FPV

Co

CC

CPV (FPV)(+)CCV(-) Co

CCV (FPV

Co

CC

Vet-Smar Antigen Test CPV (FPV)/CCV

ผลลบ : ปรากฎแถบสีเฉพาะในแถบควบคุม (Con) แต่แถบทดสอบที่จำ�เพาะกับ CPV (FPV) และ/หรือ CCV ไม่ปรากฎแถบสีใด ๆ

CPV (FPV)(-)CCV(-) Co

CCV (FPV

Co

CC

Vet-Smar Antigen Test CPV (FPV)/CCV

แปลผลไม่ได้ : ไม่ปรากฏแถบสีที่ตำ�แหน่งแถบควบคุม (Con) ซึ่งควรจะต้องเกิดขึ้นทุกครั้ง ควรทำ�การทดสอบ ซ้ำ�ใหม่

Vet-Smar Antigen Test CPV (FPV)/CCV

Co Vet-Smar Antigen Test CPV (FPV)/CCV

แปลผลไม่ได้ Co

CCV (FPV

Co

CC

Vet-Smar Antigen Test CPV (FPV)/CCV

Vet-Smart Antigen Test CPV (FPV)/CCV 27-VET-06-010

Vet-Smart CPV+CCV Ag Test (เขียว) ลำ�ไส้

ชุดตรวจ เวท-สมาร์ท แอนติเจน เทสต์ ซีดีวี เป็นการทดสอบด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี สำ�หรับการตรวจหา แอนติเจนของเชื้อไวรัสดิสเทมเปอร์ที่ทำ�ให้เกิดโรคไข้หัดในสุนัข (CDV Ag) ที่อยู่ในสารคัดหลังจากเยื่อเมือกตา หรือน้ำ�มูก น้ำ�ลาย และปัสสาวะของสุนัข การแปลผลการทดสอบ ผลบวก : แปลผลไม่ได้ : ขั้นตอนการทดสอบ

1. หยดน้ำ�เกลือลงไม้พันสำ�ลี 4-5 หยด 2. ใช้ไม้พันสำ�ลีที่มีน้ำ�เกลือเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจาก เยื่อเมือกตา หรือน้ำ�มูก น้ำ�ลาย หรือปัสสาวะ 3. จุ่มไม้พันสำ�ลีลงในหลอดบรรจุน้ำ�ยาไดลูเอนท์ ปั่นไม้ พันสำ�ลีให้ตัวอย่างละลายออกมาให้มากที่สุด 4. นำ�ชุดตรวจออกจากซองบรรจุ และวางไว้บนพื้นที่ ผิวเรียบ และแห้ง 5. หยดตัวอย่างที่ได้จากการสกัดในข้อ 3 ลงในหลุม ตัวอย่าง 4 หยด 6. อ่านผลที่เวลา 5-10 นาที หากอ่านผลหลังจาก 10 นาที ไปแล้วอาจให้ผลที่ผิดพลาดได้

ปรากฎแถบสีในแถบควบคุม (Con) และแถบทดสอบที่จำ�เพาะกับ CDV Vet-Smar Antigen Test (CDV)

ไม่ปรากฏแถบสีที่ตำ�แหน่งแถบควบคุม (Con) ซึ่งควรจะต้องเกิดขึ้นทุกครั้ง ควรทำ�การทดสอบซ้ำ�ใหม Vet-Smar Antigen Test (CDV)

ผลลบ :

ปรากฎแถบสีเฉพาะในแถบควบคุม (Con) แต่แถบทดสอบที่จำ�เพาะกับ CDV ไม่ ปรากฎแถบสีใด Vet-Smar Antigen Test (CDV)

ไม่ปรากฏแถบสี Vet-Smar Antigen tTes (CDV)

ปรากฏแถบสีที่แถบทดสอบ

Vet-Smart Antigen Test Canine Distemper (CDV) 27-VET-02-010

80

Vet-Smart CDV Ag Test (ม‹วง) ไขŒหัด


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

DIAGNOSTIC EQUIPMENT WITNESS FeLV-FIV R

Allows combined detection of Feline Leukemia Virus (FeLV) p27 antigen and Feline Immunodeficiency Virus (FIV) antibodies in feline whole blood, serum or plasma. The kit is based on Rapid Immuno-Migration (RIMTM) technology. 68-34781

WITNESS FeLV - FIV 10 tests

KRUUSE VET-10 Urine Strips

KRUUSE

ชุดทดสอบปัสสาวะสำ�หรับสุนัขและแมว สามารถตรวจได้ 10 ค่าทางเคมี แปรผลง่ายและรวดเร็ว 1. ควรตรวจปัสสาวะทันทีที่เก็บได้ หรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง 2. หากจำ�เป็นต้องเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจภายหลัง - เก็บไว้ในตู้เย็น - เก็บไว้ในภาชนะกันแสง - สามารถเก็บได้ 2-3 ชั่วโมงโดยค่าที่ได้ยังคงใกล้เคียงเดิม - ควรตั้งปัสสาวะที่แช่เย็นทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนทดสอบ

01-290798

KRULAB VET10 Urine Test Strips, 100/pk

KRUUSE Biopsy punch sterile

KRUUSE

High quality, sterile and disposable skin biopsy punch with lightweight handle. The cutting blade is one piece (not seam rolled) thus ensuring a clean cut. ขนาดบรรจุ : 10/pk 01-273690

KRUUSE Biopsy punch sterile, 3 mm

01-273691

KRUUSE Biopsy punch sterile, 4 mm

01-273692

KRUUSE Biopsy punch sterile, 6 mm

01-273693

KRUUSE Biopsy punch sterile, 8 mm

Jamshidi Biopsy Needle Tapered end reduces crush artifacts Suitable for bone marrow biopsies 45-184903

Jamshidi Biopsy Needle, 11G (Length: 170mm, Inside: 2mm)

45- 184905

Jamshidi Biopsy Needle, 8G (Length: 170mm, Inside: 3mm)

|

81

|


KRUUSE Dermatophyte test

KRUUSE

KRUUSE Dermatophyte test สำ�หรับวินิจฉัยเชื้อราก่อโรค โคโลนีแยก Microsporum และ Trichophyton ใช้งานสะดวก อ่านผลได้เร็วที่ 2-12 วัน 01-290610

KRUUSE Dermatophyte test , 6/pk

82


VACCINES w w w. b e c -v e t.c o m


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

VACCINES Rabisin

Inactivated Adjuvated Vaccine Against Rabies For Multispecies ข้อบ่งใช้ : วัคซีนสำ�หรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโค กระบือ สุนัข ม้า แมว แกะ mustelidae 04-23172913

Rabisin 1 ml (บรรจุกล่องละ 100 โด๊ส)

04-23172914

Rabisin 10 ml (บรรจุกล่องละ 10 ขวด)

Pneumodog

Inactivated Bordetella bronchiseptica and Inactivated Parainfluenza type 2 ข้อบ่งใช้ : ใช้สำ�หรับฉีดให้สุนัขเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจ (Kennel cough) ซึ่ง เกิดจากเชื้อ Bordetella bronchiseptica และ Parainfluenza type 2 04-23172919

Pneumodog (บรรจุกล่องละ 10 โด๊ส)

Primodog

Attenuated Canine Parvovirus Cornell 780916 Strain High Passage (115) High Titer Vaccine ข้อบ่งใช้: ใช้ฉีดป้องกันโรคพาร์โวไวรัสในสุนัข 04-23172921

Primodog (บรรจุกล่องละ 100 โด๊ส)

Recombitek C3 (rDAP) rD : Distemper

A : Adenovirus P : Parvovirus 04-23172932

Recombinant Canarypox Vector ซึ่งให้ HA และ F glycoproteins MLV, type 2 MLV, low-passage, high-titer Recombitek C3 (บรรจุกล่องละ 25 โด๊ส)

Recombitek C4/CV (rDAPPC) rD : Distemper

Recombinant Canarypox Vector ซึ่งให้ HA และ F glycoproteins A : Adenovirus MLV, type 2 P : Parvovirus MLV, low-passage, high-titer P : Parainfluenza MLV C : Coronavirus MLV 04-23172945

|

84

|

Recombitek C4/CV (บรรจุกล่องละ 25 โด๊ส)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

VACCINES Recombitek C6 (rDAPP-LCI) rD : Distemper

Recombinant Canarypox Vector ซึ่งให้ HA และ F glycoproteins A : Adenovirus MLV, type 2 P : Parvovirus MLV, low-passage, high-titer P : Parainfluenza MLV LCI : Leptospira killed, L. canicola and L. Icterohaemorrhagiae 04-23172930

Recombitek C6 (บรรจุกล่องละ 25 โด๊ส)

Recombitek C6/CV (rDAPPC-LCI) rD : Distemper

Recombinant Canarypox Vector ซึ่งให้ HA และ F glycoproteins A : Adenovirus MLV, type 2 P : Parvovirus MLV, low-passage, high-titer P : Parainfluenza MLV C : Coronavirus MLV LCI : Leptospira killed, L. canicola and L. Icterohaemorrhagiae 04-23172931

Recombitek C6/CV (บรรจุกล่องละ 25 โด๊ส)

Purevax R

: Attenuated feline Rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain)

C

: Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)

P

: Attenuated feline Panleucopenia virus

Ch

: Attenuated Chlamydophila felis (905 strain)

FeLV : Recombinant cararypox vector - FeLV (vCP97) 04-23172918

Purevax RCPCh (บรรจุกล่องละ 10 โด๊ส)

04-23172912

Purevax RCP-FeLV (บรรจุกล่องละ 10 โด๊ส)

Purevax Felv 04-23203672

|

79

#Purevax Felv (บรรจุกล่องละ 10 โด๊ส)

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

VACCINES Defensor 3

Inactivated rabies vaccine for dogs, cats, cattle and sheep ข้อบ่งใช้ : วัคซีนสำ�หรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ใน สุนัข แมว โค และ แกะ 68-ME 004

Defensor 3, 1 ml (บรรจุกล่องละ 50 โด๊ส)

Vanguard HTLP 5/L Canine Distemper Virus

Canine Adenovirus type 2 (CAV-2) Canine Parainfluenza virus Canine Parvovirus (low passage, high titre : HTLP) Leptospira canicola and L. icterohaemorrhagiae as a diluent 68-PF 001

Vanguard HTLP 5/L (บรรจุกล่องละ 25 โด๊ส)

Vanguard HTLP 5/CV-L Canine Distemper Virus

Canine Adenovirus type 2 (CAV-2) Canine Parainfluenza virus Canine Parvovirus (low passage, high titre : HTLP) Leptospira canicola , L. icterohaemorrhagiae and Inactivated Coronavirus as a diluent 68-PF 002

Vanguard HTLP 5/CV-L (บรรจุกล่องละ 25 โด๊ส)

Vanguard 5/L

Canine Distemper Virus Canine Adenovirus type 2 (CAV-2) Canine Parainfluenza virus Canine Parvovirus Leptospira canicola and L. icterohaemorrhagiae as a diluent 68-PF 1001

Vanguard 5/L (บรรจุกล่องละ 50 โด๊ส)

Versican Plus DHPPI+L4R Canine Distemper Virus Canine adenovirus type 1 & 2 Canine parvovirus Canine parainfluenza virus Leptospira 4 serogroup Rabies virus 68-VER

|

86

#Versican Plus DHPPI+L4R (บรรจุกล่องละ 50 โด๊ส)

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

VACCINES Felocell CVR

เป็นวัคซีนเชื้อเป็น สำ�หรับป้องกันโรคไวรัสในแมว 3 ชนิด คือ Feline Rhinotracheitis virus Feline Calicivirus Feline Panleukopenia 68-FEL

Felocell CVR (บรรจุกล่องละ 25 โด๊ส)

Leukocell 2

เป็นวัคซีนสำ�หรับฉีดให้กับแมว เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งของอวัยวะน้ำ�เหลือง (lymphoid tumors) ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อ feline leukemia virus (FeLV) และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ เชื้อ FeLV Feline Leukemia virus vaccine 68-LEU

Leukocell 2 (บรรจุกล่องละ 50 โด๊ส)

Primucell FIP

เป็นวัคซีนหยอดจมูก เพื่อช่วยป้องกันโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบชนิดติดเชื้อในแมว Feline Infectious Peritonitis, FIP (Feline Infectious Peritonitis, FIP) ที่มีสาเหตุมาจาก เชื้อ FIP virus วิธีการใช้ : หยอดวัคซีนลงในช่องจมูก ข้างละ 1/2 โด๊ส 68-PRI

Primucell FIP (บรรจุกล่องละ 25 โด๊ส)

Fel-O-Vax FIV

เป็นวัคซีนใช้สำ�หรับฉีดแมว เพื่อป้องกันการติดเชื้อ Feline immunodeficiency virus (FIV) Inactivated Feline immunodeficiency virus vaccine 68-FEL0001

Fel-O-Vax FIV

Fel-O-Vax LV-K IV

วัคซีนสำ�หรับป้องกันโรคแมว Feline Leukemia Rhinotracheitis Calicivirus Panleukopenia Chlamydia Psittaci 68-FEL0003

|

87

Fel-O-Vax LV-K IV

|


w w w. b e c -v e t.c o m


PHARMACEUTICS


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

PHARMACEUTICS Previcox

ยาเม็ดชนิดเคี้ยวสำ�หรับสุนัข เพื่อบรรเทาอาการปวด Firocoxib Coxib-class non-steroid Aniti-inflamatory drug Selective for COX-2 Dose : 5 mg/kg once daily Chewable tablet ขนาดบรรจุ: 60 เม็ด/กระปุก 04-23172941

Previcox 57 mg (1 tab/10 kg)

04-23172940 Previcox 227 mg (1 tab/45 kg)

Rimadyl Chewable

ยาเม็ดชนิดเคี้ยวสำ�หรับสุนัข เพื่อบรรเทาอาการปวด และอักเสบ Non-steroidal Anti-inflammatory Drug Carprofen 25 mg and 75 mg For the relief of pain and inflammation Dosage : 2 mg/lb (4.4 mg/kg) sid or 1 mg/lb (2.2 mg/kg) bid ขนาดบรรจุ : 60 เม็ด/กระปุก 68-R0831902

Rimadyl Chewable 25 mg x 60 tab

68-R0831901

Rimadyl Chewable 75 mg x 60 tab

Rimadyl Injectable

ยาฉีด บรรเทาอาการปวดและอักเสบ สำ�หรับสุนัข Non-steroidal Anti-inflammatory Drug Carprofen 50 mg/ml Dosage : SC to dogs is 2 mg/lb (4.4 mg/kg) sid or 1 mg/lb (2.2 mg/kg) bid For control of postoperative pain, administer approximately 2 hours before the procedure ปริมาณ : 20 มล./ขวด 68- R0831801 Rimadyl Injectable 20 ml

Synulox RTU

Broad spectrum of bactericidal activity against the bacteria Clavulanic acid as Potassium clavulanate 35 mg/ml, Amoxicillin trihydrate 140 mg/ml Dosage : 8.75 mg/kg ปริมาณ : 40 มล./ขวด , 100 มล./ขวด 68-RTU

Synulox RTU 40 ml

68-RTU100

Synulox RTU 100 ml

|

90

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

PHARMACEUTICS

Clavamox Drops ยาผงละลายน้ำ� สำ�หรับให้สุนัขและแมวกิน Broad-spectrum antibiotic amoxicillin and clavulanate potassium วิธีการละลาย : ละลายน้ำ� 14 มล. ลงในขวดขนาด 15 มล. เขย่าแรงๆ จนยาละลาย (เมื่อผสมแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็น และใช้ให้หมดภายใน 10 วัน) ใน 1 มล. ประกอบด้วย Amoxicilin trihydrate 50 mg/Clavulanate potassium 12.5 mg ปริมาณ : 15 มล./ขวด, 12 ขวด/แพ็ค Dosage : Dog 6.25 mg/lb (1ml/10lb) twice a day, Cat 6.25 mg (1 ml) twice a day 68-CLAV003

Clavamox Drops 15 ml

Vibra Vet ไวบร้าเวท 100 เพสต์ สำ�หรับสุนัขและแมว Doxycycline asmonohydrate 100 mg ปริมาณ : 2.5 กรัม/หลอด, 20 หลอด/กล่อง Dosage : First dose 5 mg/kg and then 2.5 mg/kg For skin infection : pyoderma, folliculitis. Respiratory system, Urogenital Infection 68-VIBRA

Vibra Vet 100 paste

Antirobe Aquadrops

คลินดามัยซิน ไฮโดรคลอไรด์ ชนิดน้ำ� สำ�หรับให้ในสุนัขและแมวกิน Brand of clindamycin hydrochloride oral solution Clindamycin 25mg/ml ปริมาณ : 20 มล./ขวด Dosage : Dog 5.5 - 33 mg/kg (2-6 ml/4.5kg) every 12 hours, Cat 11 - 33 mg /kg (1-3ml/2.3kg) once every 24 hours 68-ANTIROBE Antirobe Aquadrops 20

|

91

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

PHARMACEUTICS ProHeart SR-12

ProHeart SR-12 มีตัวยา Moxidectin ที่มีฤทธิ์ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ (Dirofilaria immitis) ได้นาน 12 เดือน สามารถให้ไนสุนัขอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังผสมแล้ว สามารถเก็บได้นาน 8 สัปดาห์ ภายใต้อุณหมูมิ 2-8 องศาเซลเซียส Moxidectin 10 mg/ml ปริมาณ : เมื่อผสมแล้วได้ 9 ml (1 ชุด สามารถให้กับสุนัขได้ทั้งหมด 180 กิโลกรัม) Dosage : 0.5 mg/kg หรือ 1 ml/ 20 kg 68-Pro

ProHeart SR-12

Immiticide

มีตัวยา Melasomine dihydrochloride มีฤทธ์ิฆ่า Adult HW & L5 Dose : 2.5 mg/kg วิธีใช้ : ฉีดเข้ากล้ามเน้ือลึกบริเวณ Lumbar Muscle ขนาดบรรจุ : กล่องละ 5 ขวดๆ ละ 50 มก. พร้อมน้ํากลั่น 2 มล. 04-23172920

IMMITICIDE 50 mg

IVOMEC

Ivermectin 1.0% w/v 04-23173005

IVOMEC 100 CC.(FOR SWINE)

Dectomax

Doramectin 10% w/v (10 mg/ml) 68-DECTO

|

92

DECTOMAX INJ 200 CC

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

PHARMACEUTICS

KOACT 625, 375

ยาปฏิชีวะ Amoxicillin/Clavulanate แบบเม็ด Broad Spectrum Antibiotic การออกฤทธิ์ของยากลุ่ม Beta - lactamase inhibitor อะม็อกซิซิลลิน เป็นอนุพันธ์ของยากลุ่มเพนิซิลิน ทํางานร่วมกับ เกลือโปแทสเซียมของ กรดคลาวูลานิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 18-KOA 625-50

KOACT 625 (50 เม็ด/กล่อง)

18-KOA 375-50

KOACT 375 (50 เม็ด/กล่อง)

KOACT 312.50

- Amoxicillin 250 mg/ Clavulanate 62.50 mg/5 ml - ใน 1 มล. มียาตัว Amoxicillin 50 mg และ Clavulanate 12.50 mg - Broad Spectrum Antibiotic - ยาผงละลายน้ำ� สำ�หรับให้สุนัขและแมวกิน - ผสมน้ำ�ตามระดับที่กำ�หนด เขย่าตัวยาให้เข้ากัน จะได้ยาปริมาณ 100 ml - หลังผสมควรเก็บไว้ในตู้เย็น และใช้ให้หมดภายใน 7 วัน - เขย่าขวดก่อนกิน - ผลิตโดย บริษัท AUROBINDO INDIA 18-KOA 312

KOACT 312.50

Rowatinex

ยากินช่วยละลาย-ขับนิ่ว และป้องกันการก่อตัวของก้อนนิ่ว ลดการบีบเกร็งในทางเดินปัสสาวะ จึงช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ทำ�ให้ก้อนนิ่วออกมาสะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มการขับปัสสาวะ ขนาดรับประทาน : เพื่อการรักษา ครั้งละ 1 แคปซูล/ตัว ก่อนอาหารเช้า-เย็น, เพื่อการป้องกัน วันละครั้ง 18-00221001

ROWATINEX 20 TABLETS x 5 Boxs

Rowachol

ยากิน เพื่อสลายนิ่วในถุงน้ำ�ดี รักษาความผิดปกติของตับ ถุงน้ำ�ดีและท่อน้ำ�ดี ขนาดรับประทาน: เพื่อการรักษา ครั้งละ 1 แคปซูล/ตัว ก่อนอาหารเช้า-เย็น 18-00221002

|

93

ROWACHOL 100 TABLETS

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

PHARMACEUTICS B-Young Dr.Choice B-Young ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อชะลอความชรา คืนความสดใสให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรัก Complete Senior Care (บำ�รุงสุขภาพสัตว์สูงวัย) - Curcumin - Xanthone - Grape Seed Extract 69-I-BYO

B-Young 100 tabs

Livo-B

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อช่วยรักษาโรคตับ สำ�หรับสุนัขและแมว กระตุ้นการสร้างเซลล์ตับ ขจัดสารพิษ ปรับค่าการทำ�งานของเอนไซม์ตับ Complete Liver Care (บำ�รุงตับ) - Silymarin - Choline 69-I-LIV

LIVO-B 100 tabs

Ferro-B

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อช่วยรักษาภาวะโลหิตจาง เพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็ก ฟื้นฟูร่างกายจากการผ่าตัด หรือติดเชื้อพยาธิเม็ดเลือด Complete Blood Care (บำ�รุงเลือด) - Ferrous Amino Acid Chelate - Copper Amino Acid Chelate - Folic acid - L-Carnitine 69-I-FER

Ferro-B 100 tabs

Osteoflex • อาหารเสริมสุขภาพของข้อต่อ และ สะโพกให้ดียิ่งขึ้น • ปรับปรุง/พัฒนาปัญหาข้อเรื้อรัง • ป้องกันการเสื่อมของกระดูกอ่อน (MMP Activities) • เพิ่มความหล่อลื่นให้กับข้อต่อและเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกแข็ง และ กระดูกอ่อน • ลดและบรรเทาอาการเจ็บปวดของข้อกระดูก ลดอาการอักเสบ • เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of life) ของสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ • สารสกัดธรรมชาติ 100 % 69-I-OST

| 95 |

OSTEOFLEX BLISTER PACK 30 tabs


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

PHARMACEUTICS Betadine Solution

โพวิโดน ไอโอดีน 10% ในรูปของเหลว ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ Broad Spectrum ออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส และโปรโตซัว 18-ABD001

เบตาดีน โซลูชั่น 15 ซีซี

18-ABD005

เบตาดีน โซลูชั่น 500 ซีซี

Betadine Ointment

โพวิโดน ไอโอดีน 10% ในรูปแบบครีม ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ Broad Spectrum ออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส และโปรโตซัว 18-ABD003

เบตาดีน ออยเม้นท์ 50 กรัม

Betadine Scrub

โพวิโดน ไอโอดีน เซอร์จิเคิล สครับ 7.5% ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ Broad Spectrum ออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส และโปรโตซัว ใช้ล้างทำ�ความสะอาดผู้ทำ�การผ่าตัด บริเวณพื้นผิวที่ต้องการผ่าตัด หรือใช้ในการล้างทำ�ความ สะอาดเครื่องมือผ่าตัด 18-ABD002

|

96

เบตาดีน สครับ 500 ซีซี

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

PHARMACEUTICS

Shampoo Malaseb Shampoo

(แชมพูยา สําหรับโรคผิวหนัง ที่เกิดจากเชื้อรา ยีสต์ และแบคทีเรีย) Malaseb is registered to treat Seborrhoeic Dermatitis and Dermatophytosis.Seborrhoeic Dermatitis is the scientific name for a skin infection involving bacteria (Staphylococcus) and yeast (Malassezia) Dermatophytosis is the scientific name for ringworm, a condition which is not due to worms (like the name suggests) but is in fact a fungal infection. 69-MAL002

Malaseb 250 ml

69-MAL001

Malaseb 1,000 ml

Pyohex Shampoo

(แชมพูยา สําหรับรักษาโรคผิวหนัง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย) Pyohex shampoo is for the treatment of bacterial (Staphylococcal) skin infections in dogs. Bacterial skin infections on dogs can have a wide variety of symptoms or appearances and causes. Chlorhexidine gulconate 3% (30 g/l) 69-I-PYOH001

Pyohex shampoo 250 ml

Natural Shampoo

(สูตรอ่อนโยน กําจัดกลิ่น และส่ิงสกปรก โดยไม่ทําลายผิวหนัง ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น) ใช้ได้ทุกช่วงอายุ เหมาะสำ�หรับลูกสัตว์ Natural is a mild hypoallergenic shampoo which is gentle on skin and tough on dirt. Coconut oil Glycerine 69-SHAMPOO

Natural Shampoo 250 ml

Aloveen Shampoo & Conditioner

(ลดอาการคัน ผิวแห้ง หยาบ, Conditioner ไม่ต้องล้างออก) Aloveen Shampoo and Aloveen Intensive conditioner can be used on any dog or cat that enjoys a moisturising, lightly fragranced shampoo, and helps those who suffer from dry and itchy skin. Colloidal oatmeal 2% (20g/l) Aloe vera 69-SHAMPOO-1

Aloveen Shampoo 250 ml

69-SCON-1

Aloveen Condition 100 ml

|

97

|


ช่วยปกป้องสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก ทั้งภายนอกและภายใน

PARASITICIDES

ยากินกำ�จัดเห็บหมัด กันพยาธิหนอนหัวใจ ถ่ายพยาธิลำ�ไส้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

PARASITICIDES NexGard Spectra ผลิตภัณฑ์สำ�หรับป้องกันเห็บ หมัด ไร พยาธิทางเดินอาหาร และพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข Chewable tablets for the treatment of flea and tick infestations in dogs when the concurrent prevention of heartworm disease and/or treatment of gastrointestinal nematode infestations is indicated ตัวยาสำ�คัญ : Afoxolaner/ Milbemycin oxime บรรจุในแผงบลิสเตอร์ แผงละ 3 เม็ด 04-N23173063

NexGard Spectra XS/2-3.5 kg สีส้ม

04-N23173064

NexGard Spectra S/3.5-7.5 kg สีเหลือง

04-N23173065

NexGard Spectra M/7.5 -15 kg สีเขียว

04-N23173066

NexGard Spectra L/15-30 kg สีม่วง

04-N23173067

NexGard Spectra XL/30-60 kg สีแดง

NexGard ผลิตภัณฑ์สำ�หรับป้องกัน และกำ�จัดเห็บ หมัดในสุนัข Chewable tablets for the treatment of flea and tick infestations in dogs ตัวยาสำ�คัญ : Afoxolaner ขนาดยา 2.7 - 6.9 มิลลิกรัม ต่อน้ำ�หนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม บรรจุในแผงบลิสเตอร์ แผงละ 3 เม็ด 04-N23173059

NexGard Dog S/2-4 kg สีขาว-ส้ม

04-N23173060

NexGard Dog M/4-10 kg สีขาว-น้ำ�เงิน

04-N23173061

NexGard Dog L/10-25 kg สีขาว-ม่วง

04-N23173062

NexGard Dog XL/25-50 kg สีขาว-แดง

Broadline ผลิตภัณฑ์หยดหลัง เพื่อป้องกัน และกำ�จัดปรสิตทั้งภายในและภายนอกในแมว The most comprehensive parasite control for cat ตัวยาสำ�คัญ : Fipronil, (S)-Methoprene, Eprinomectin, Praziquantel ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด 04-23174145

Broadline spot on solution <2.5 kg

04-23174146

Broadline spot on solution 2.5-7.5 kg

Frontline Plus Cat กล่องสีเขียว สําหรับแมว Fipronil 10% w/v, (S)-methoprene 12% w/v ปริมาณ : 0.5ml/หลอด ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด, แพ็คละ 10 กล่อง 04-F23172933

|

100

|

FRONTLINE PLUS CAT


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

PARASITICIDES

Frontline Plus Dog XS กล่องสีชมพู สําหรับสุนัข น้อยกว่า 5 กก. Fipronil 10% w/v, (S)-methoprene 9% w/v ปริมาณ : 0.5 ml/หลอด ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด, แพ็คละ 10 กล่อง 04-F23173013

FRONTLINE PLUS DOG-XS

Frontline Plus Dog S กล่องสีส้ม สําหรับสุนัข ไม่เกิน 10 กก. Fipronil 10% w/v, (S)-methoprene 9% w/v ปริมาณ : 0.67 ml/หลอด ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด, แพ็คละ 10 กล่อง 04-F23172937

FRONTLINE PLU DOG S

Frontline Plus Dog M กล่องสีฟ้า สําหรับสุนัข 10-20 กก. Fipronil 10% w/v, (S)-methoprene 9% w/v ปริมาณ : 1.34 ml/หลอด ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด, แพ็คละ 10 กล่อง 04-F23172938

FRONTLINE PLUS DOG M

Frontline Plus Dog L กล่องสีม่วง สําหรับสุนัข 20-40 กก. Fipronil 10% w/v, (S)-methoprene 9% w/v ปริมาณ : 2.68 ml/หลอด ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด, แพ็คละ 10 กล่อง 04-F23172939

FRONTLINE PLUS DOG L

Frontline Plus Dog XL กล่องสีแดง สําหรับสุนัข 40-60 กก. Fipronil 10% w/v, (S)-methoprene 9% w/v ปริมาณ : 4.02 ml/หลอด ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด, แพ็คละ 10 กล่อง 04-F23172917

|

101

FRONTLINE PLUS DOG XL

|


FrontLine TRI-ACT 04-T23203662

FRONTLINE TRI-ACT S (5-10 กก.)

04-T23203663

FRONTLINE TRI-ACT M (10-20 กก.)

04-T23203664

RONTLINE TRI-ACT L (20-40 กก.)

04-T23203665

FRONTLINE TRI-ACT XS (2-5 กก.)

04-T23203666

FRONTLINE TRI-ACT XL (40-60 กก.)

102


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

PARASITICIDES

ฟรอนท์ไลน์ สเปรย์ สำ�หรับฉีดพ่นบนตัวสัตว์เลี้ยง หรือบริเวณกรง คอก บ้าน ช่วยเสริมการกำ�จัด เห็บหมัด ได้ครบวงจร ตัดวงจรการแพร่ระบาด ได้อย่างเห็นผลรวดเร็ว

1. Wear gloves and use the spray in a well ventilated place.

2. Hold the flask upright.

3. Apply spray on your pet’s coat brushing him the wrong way in accordance to the recommended dosage.

4. Rub the animal to favor the contact of Spray with the skin.

4. To handle the head of the animal, put spray in the palm, then apply to the delicate zones

Frontline Spray ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำ�จัดเห็บ หมัด เหา ไร ที่มีประสิทธิภาพ และออกฤทธิ์อย่างรวดเร็ว สำ�หรับสุนัขและแมว ที่มีอายุตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป Fipronil 0.25% w/v ขนาดบรรจุ : กล่องละ 6 ขวด - Frontline Spray ขนาด 100 ml 6 ปั๊ม /1 กก. (1 ปั๊ม = 0.5 มล.) - Frontline Spray ขนาด 250 ml 2 ปั๊ม /1 กก. (1 ปั๊ม = 1.5 มล.) 04-F23172924

FRONTLINE SPRAY 100 cc

04-F23172923

FRONTLINE SPRAY 250 cc

|

103

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

PARASITICIDES

Heartgard

ยาป้องกันโรคพยาธิหนอนหัวใจ รักษา และควบคุมพยาธิทางเดินอาหารในสุนัข

Heartgard Plus S กล่องสีฟ้า ≤ 11 กก. Ivermectin 68 micrograms/เม็ด, Pyrantel 57 mg/เม็ด (Ivermectin 6 micrograms/kg, Pyrantel 5mg/kg) ขนาดบรรจุ : กล่องละ 1 แผงๆ ละ 6 เม็ด 04-23172942

Heartgard Plus S

Heartgard Plus M กล่องสีเขียว สุนัข 12-22 กก. Ivermectin 136 micrograms/เม็ด , Pyrantel 114 mg/เม็ด (Ivermectin 6 micrograms/kg, Pyrantel 5mg/kg) ขนาดบรรจุ : กล่องละ 1 แผงๆ ละ 6 เม็ด 04-23172943

Heartgard Plus M

Heartgard Plus L กล่องสีน้ำ�ตาล สุนัข 23-45 กก. Ivermectin 272 micrograms/เม็ด , Pyrantel 227 mg/เม็ด (Ivermectin 6 micrograms/kg, Pyrantel 5 mg/kg) ขนาดบรรจุ : กล่องละ 1 แผงๆ ละ 6 เม็ด 04-23172944

|

104 |

Heartgard Plus L


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

PARASITICIDES

Revolution

ใช้เพื่อรักษาและปัองกันหมัด ควบคุมจํานวนเห็บ ปัองกันพยาธิหนอนหัวใจ รักษาและป้องกันไรหู โรคขี้เร้ือนแห้ง และพยาธิตัวกลมในสุนัข ตัวยาสำ�คัญ : Selamectin Revolution สีชมพู 0 - 2.5 kg Selamectin 6% (15 mg) ปริมาณ : 0.25 ml/หลอด ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด 68-REV001

Revolution 15 mg (0-2.5 kg) ชมพู

Revolution สีม่วง 2.6 - 5 kg Selamectin 12% (30mg.) ปริมาณ : 0.25 ml/หลอด ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด 68-REV002

Revolution 30 mg (2.6-5 kg) ม่วง

Revolution สีน้ำ�เงิน 2.6 - 7.5 kg Selamectin 6% (45mg.) ปริมาณ : 0.75 ml/หลอด ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด 68-REV003

Revolution 45 mg (2.6-7.5 kg) น้ำ�เงิน (แมว)

Revolution สีน้ำ�ตาล 5.1 - 10 kg Selamectin 12% (60mg.) ปริมาณ : 0.5 ml/หลอด ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด 68-REV004

Revolution 60 mg (5.1-10 kg) น้ำ�ตาล

Revolution สีแดง 10.1 - 20 kg Selamectin 12% (120mg.) ปริมาณ : 1.0 ml/หลอด ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด 68-REV005

Revolution 120 mg (10.1-20 kg) แดง

Revolution สีเขียว 20.1 - 40 kg Selamectin 12% (240 mg) ปริมาณ : 2.0 ml/หลอด ขนาดบรรจุ : กล่องละ 3 หลอด 68-REV006

|

105 |

Revolution 240mg (20.1-40 kg) เขียว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

PARASITICIDES

Cazitel

tablets for dogs

ยากำ�จัดและควบคุมพยาธิในทางเดินอาหาร สำ�หรับลูกสุนัข และสุนัขโต

For the control of - ROUNDWORMS - Toxocara canis, Toxascaris leonine - WHIPWORMS - Trichuris vulpis - HOOKWORMS - Ancylostoma caninum, A. braziliense, Ancylostoma ceylanicum, Uncinaria stenocephala - TAPEWORMS - Dipylidium caninum,Taenia ovis,T. pisiformis, T. hydatigena and Echinococcus granulosus (hydatid tapeworm). - Also controls the shedding of oocysts of the protozoan Giardia sp. - Does not control heartworm in dogs. ตัวยาสำ�คัญ : 50 mg PRAZIQUANTEL, 49.8 mg PYRANTEL (as pyrantel embonate) and 250 mg FEBANTEL Cazitel วิธีการให้ - 1 เม็ดต่อน้ำ�หนัก 10 กิโลกรัม 68-ZE 002 Cazitel 48 tab - เดือนละครั้ง 68-ZE 001 Cazitel 104 tab

|

106

|


SUPPLEMENTS & CARE PRODUCTS

w w w. b e c -v e t.c o m

ขนาดใหม่!

245 ml ดื่มหมดในครั้งเดียว

เปิดแล้ว สามารถเก็บไว้ได้ในตู้เย็นนาน 2-3 วัน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SUPPLEMENTS & CARE PRODUCTS i-Cal Plus อาหารเสริมแคลเซียมบำ�รุงกระดูก ประกอบด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอัตราส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งยังเพิ่มเติมสังกะสี (Zn) และแมกนีเซียม(Mg) ซึ่งจะช่วยให้การดูดซึมแคลเซียมมีประสิทธิภาพดีขึ้น มีกลิ่นและรสชาติที่ สัตว์เลี้ยงชื่นชอบ 05-I-CAL P25

i Cal PLUS 25 เม็ด

05-I-CAL P50

i Cal PLUS 50 เม็ด

i-Fur Plus อาหารเสริมบำ�รุงขนและผิวหนัง ประกอบด้วยโอเมก้าและสังกะสี ซึ่งช่วยบำ�รุงขนและผิวหนัง มี Yeast ซึ่งเป็นแหล่งรวมของ วิตามินบี และยังเพิ่มทอรีน(Taurine) ที่เป็นกรดอะมิโนจำ�เป็นในแมวด้วย 05-I-FUR P25

i Fur PLUS 25 เม็ด

05-I-FUR P50

i Fur PLUS 50 เม็ด

Asta Coat อาหารเสริม Omega-3 ลดการอักเสบ Antarctic Krill oil 425 mg. (Omega-3 Fatty Acids 50 mg. Lecithin 5 mg. Phospholipids 50 mg. และ Astaxanthin 0.3 mg) - Omega-3 ของ Krill Oil อยู่ในรูป Phospholipids ซึ่งสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดี - Krill Oil มี Astaxanthin ซึ่งเป็นสาร antioxidant ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า วิตามินซีถึง 6,000 เท่า Use For : Anti-inflamatory, Relieve pain, Joints mobility, Cardiovascular health, brain, skin, eyes 09-ASTA C

ASTA Coat 50 tab.

OREGO

สารเสริมอาหารบำ�รุงระบบทางเดินอาหาร แก้ปัญหาถ่ายเหลว ลดเครียด และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สารสกัดจากพืชโอริกาโนสายพันธุ์ Origanum Vulgare spp. Hirtum มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ แบคทีเรียก่อโรค (แกรมลบ) เร่งการผลัด villi ที่ผนังลำ�ไส้เล็ก ส่งผลให้ทำ�ลายวงจรชีวิตของ โปรโตชัว เพิ่มความยาวของ Villi จึงดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น วิธีใช้ : หยด 6 - 9 หยด/น้ำ� 500 มล. ขนาดบรรจุ : กล่องละ 24 ขวด 06-OREGO-1

|

108

|

OREGO Canine Complete 5 ml


ใหม่! เจลอาหารเสริมเพื่อการปรับ สมดุลของปัสสาวะ B-Tonic (ผลิตภัณฑ์บำ�รุงเลือด) มีสารสำ�คัญคือ DL-Methionine ซึ่งเป็นสารเพิ่มความเป็น กรดของปัสสาวะ (acidifier) - ช่วยละลายและป้องกันการเกิดนิ่วกลุ่ม struvite - ช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย - ช่วยลดกลิ่นของปัสสาวะ ขนาด 30 กรัม 08-UC0800

# Methiplus Gel 30 g

สำ�หรับสุนัขและแมวอายุ 3 เดือนขึ้นไป - แมว อายุ 3 เดือน ขึ้นไป น้ำ�หนักตัว 1-12 กก. ให้กิน 3 กรัมต่อวัน - สุนัข อายุ 3 เดือน ขึ้นไป น้ำ�หนักตัว 5-50 กก. ให้กิน 6 กรัม ต่อวัน

109


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SUPPLEMENTS & CARE PRODUCTS Neprovit เจลอาหารเสริมเพิ่มพลังงานและสารอาหาร

สูตรพิเศษช่วยเสริมสร้างการทำ�งานของไต - เหมาะสำ�หรับสัตว์ป่วย ไม่กินอาหาร หรือสัตว์ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัด - สำ�หรับสัตว์ป่วยที่มีค่าไตสูง และสัตว์เลี้ยงที่ต้องการดูแลสุขภาพไตให้ยืนยาว (ปราศจาก เกลือโซเดียม และมีโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสม) - ประกอบด้วย omega 3, 6&9,Vit A, E, B1, B2, B6, B12, C, Folic acid, Di-Methionine,L-Lysine,Taurine, lron, lodine, Manganese, Calcium carbonate ขนาดบรรจุ : กล่องละ 12 หลอด 08-NEP01

NEPROVIT ขนาด 30 กรัม

Auri Cleans น้ำ�ยาล้างหูและทำ�ความสะอาดหู ชนิดอ่อนโยน ส่วนประกอบ : Deionized water, Propylene glycol , Aloe Vera gel, Lactic Acid, Glycerin, Salicylic Acid สำ�หรับชำ�ระล้างสิ่งสกปรกและไขมันส่วนเกิน กำ�จัดกลิ่นเหม็น ใช้ได้ทั้งในสุนัขและแมว 09-NANO 003

Auri - Cleans 100 ml

MAMORU Care สเปรย์ฆ่าเชื้อและกำ�จัดกลิ่นอเนกประสงค์ “ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ยับยั้งเชื้อรา กำ�จัดกลิ่น” - สามารถ....ฆ่า และ ยับยั้ง เชื้อโรคได้กว่า 2,000 สายพันธุ์ ป้องกันโรค อาทิ โรคหวัดแมว และโรคเชื้อราในสัตว์ - ป้องกันการเกิดเชื้อโรคที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่ได้กว่า 96 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย - ป้องกันการเกิดกลิ่นได้ยาวนาน กำ�จัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กว่า 90% ภายใน 10 นาที - ป้องกันการเกิดเชื้อรา

ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์

- สารสกัดจากธรรมชาติ อาทิ ข้าวโพด แป้ง - สารวิทยาศาสตร์ที่ปลอดภัย ใช้ในวงการแพทย์และวงการอาหาร 1-((Diiodmethyl)sulfonyl)-4-methylbenzene Polyaminopropyl-biguanide Cycloheptaamylose

400 ml

50 ml

07-MMR01

มาโมรุ แคร์ ขนาด 50 ml.

07-MMR02

มาโมรุ แคร์ ขนาด 400 ml.

|

110

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

SUPPLEMENTS & CARE PRODUCTS

B-Tonic (ผลิตภัณฑ์บำ�รุงเลือด)

เหมาะสำ�หรับ - สัตว์เลี้ยงที่ สูญเสียเลือด (จากการผ่าตัด หรือได้รับบาดเจ็บ) - สัตว์ป่วยจาก โรคพยาธิเม็ดเลือด - สัตว์เลี้ยงที่ต้องการบำ�รุงพิเศษ (ลูกสัตว์ที่กำ�ลังทำ�วัคซีน, สัตว์ป่วยมะเร็ง) ขนาด 100 ml 09-Z002

# B-Tonic ขนาด 100 ml.

Balance Boost Iron

Beta-Glucan

Increase Erythropoiesis

|

111

|

Stimulates the immune system


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SUPPLEMENTS & CARE PRODUCTS BEC OLOS PLUS นมแพะสูตรพิเศษผสมคอลอสตรัม นมแพะสูตรพิเศษผสม Colostrum สำ�หรับสัตว์ - อุดมไปด้วยโปรตีน แคลเซียม และไขมันที่เป็นสารอาหารจำ�เป็น และใกล้เคียงนมสุนัข - ใช้ทดแทนนมแม่ เหมาะสำ�หรับลูกสัตว์กำ�พร้า หย่านมเร็ว และแม่สัตว์ที่มีลูกจำ�นวนมาก - มี Growth Factor ที่สำ�คัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกสัตว์ - นมแพะสามารถดูดซึมได้ดีและย่อยง่าย จึงเหมาะกับสัตว์ป่วย หรือสัตว์ที่มีอายุมาก - เหมาะกับลูกสัตว์ที่แพ้นมโค ขนาดบรรจุ : ลังละ 12 กระป๋อง 09-Z001

BEC OLOS PLUS ขนาด 400 ml

09-Z001-S

BEC OLOS PLUS ขนาด 245 ml

|

112

|


SHAMPOO

นวัตกรรมการป้องกันในรูปแบบแชมพู สำ�หรับสุนัขและแมว

กำ�จัดแบค

กำ�จัดแบคทีเรีย และสิ่งสกปรกอื่น ๆ มีค่า pH ที่เหมาะสมสำ�หรับสัตว์ อ่อนโยน ไม่ทำ�ให้เกิดการระคายเคือง ลดกลิ่นสะสมของสัตว์เลี้ยงได้ดี สามารถใช้อาบน้ำ�ได้ 1 - 4 ครั้ง / สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับสภาพผิว)

วิธีใช้ 1. ชโลมน้ำ�ให้ขนเปียกทั่วตัวสัตว์เลี้ยง 2. ผสมแชมพูกับน้ำ�เข้าด้วยกัน ฟอกให้ทั่วตัว โดยเฉพาะบริเวณผิวหนัง อุ้งเท้า ง่ามเท้าทิ้งไว้ 10 นาที 3. ล้างออกด้วยน้ำ�สะอาด เช็ดขนให้แห้ง วิธีเก็บรักษา o

- ควรเก็บในที่แห้งและอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 c - อายุการใช้งาน 3 ปี นับจากวันที่ผลิต

200 ml

09-NANO004

#Nano KleaRx shampoo 200 ml

NANO KLEA SHAMPOO ใช้สำ�หรับสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหากลิ่นตัว ช่วยลดกลิ่น ใช้อาบน้ำ�สัตว์เลี้ยงที่เกิดปัญหาโรคผิวหนังจากเชื้อแบคทีเรีย โดยฟอกทิ้งไว้ 10 นาทีก่อนล้างออก สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง (สำ�หรับเชื้อราและยีสต์ ซิลเวอร์นาโนมีคุณสมบัติ ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ ใช้สำ�หรับฟอกทำ�ความสะอาดแผลเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้สำ�หรับฟอกสครับทำ�ความสะอาดผิวหนังสัตว์เลี้ยงก่อนทำ�การเย็บแผลหรือผ่าต

113


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

SUPPLEMENTS & CARE PRODUCTS เจลทำ�ความสะอาดหู (Ear Cleaning Gel) ขนาด : 125 ml เจลทำ�ความสะอาดหูที่ดูแลและปกป้องสุนัขและแมวของคุณ ด้วยส่วนประกอบจากสังกะสี (Zinc) และแรมโนสช่วยปรับสมดุลในบริเวณที่ละเอียดอ่อน ในช่องหู และแรมโนสยังช่วยดูแล ผิวที่บอบบาง ลดอาการแพ้ และแห้งคัน 04-23173074

Ear Cleaning Gel

โฟมทำ�ความสะอาดแบบไม่ต้องล้างออก (Leave In Foam)

ขนาด : 150 ml อีกหนึ่งทางเลือกที่แตกต่างของแชมพูและครีมนวดแบบเปียกทั่วไป โฟมช่วยทำ�ความสะอาด และ บำ�รุงเส้นขนสำ�หรับสุนัขและแมว ด้วยส่วนผสมของอินคาอินชีออยล์ที่อุดมไปด้วยกรดไขมัน โอเมก้า แรมโนสช่วยลดกลิ่น และลูมิเนสซีนที่ปกป้องจากอนุมูลอิสระ เพื่อขนที่ดูเงางามอย่างเป็น ธรรมชาติ การใช้โฟมทำ�ความสะอาดแบบไม่ต้องล้างออก ช่วยให้ยาหยดป้องกันเห็บหมัด ฟรอนท์ไลน์คงประสิทธิภาพได้ดี 04-23173075

|

114

|

Leave In Foam


MISCELLANEOUS

อุปกรณ์พัฒนาทักษะ

w w w. b e c -v e t.c o m


BUSTER Interactive Toys

BUSTER Soft Cube Kruuse ได้พัฒนาของเล่นยอดนิยมทรงลูกบาศก์ให้เงียบและนิ่ม ไม่กระทบกับพื้นจนเกิดเสียงดัง รบกวน แต่ยังคงความน่าสนใจต่อสัตว์เลี้ยง ให้พวกเขาได้ใช้เวลาค้นหา ฝึกทักษะ สนุก และได้รับของรางวัลจากขนมที่ซ่อนอยู่ภายใน - ไม่มีส่วนผสมของสาร Softener - เหมาะสำ�หรับการใช้งานบนพื้นไม้และลามิเนต - Magenta Red (สำ�หรับสุนัขน้ำ�หนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัม) - Blue (สำ�หรับสุนัขน้ำ�หนักมากกว่า 10 กิโลกรัม) 01-274052

BUSTER Soft Cube

Blue

01-274061

BUSTER Soft Cube Mini Magenta Red

Catrine Catmosphere แมวมีสัญชาตญาณผู้ล่าตามธรรมชาติ กระตุ้นพฤติกรรมนี้พร้อมขนมแสนโปรดของน้องเหมียวที่ จะออกมาเหมือนเป็นของรางวัลสำ�หรับความขี้สงสัย ของเล่นทรงกลมจะทำ�ให้เกิดการเคลื่อนที่อย่าง คาดเดาไม่ได้ ทำ�ให้น้องเหมียวตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ออกกำ�ลัง - ช่วยให้แมวชอบการเคลื่อนไหวคล้ายการได้รับรางวัลจากการล่า ลดน้ำ�หนักในแมวที่อ้วน - ของเล่นชิ้นนี้ ยังมีขนาดที่เหมาะกับการเล่นของลูกสุนัขได้ด้วย มีให้เลือก 2 สี Black และ Pink 01-274510

Catrine Catmosphere treat ball Black 95 mm

01-274511

Catrine Catmosphere treat ball Pink

116

95 mm


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

MISCELLANEOUS BUSTER ActivityMat ชุดพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความสามารถ ให้กับสุนัขด้วยการสร้างความท้าทายในค้นหาขนมที่ซ่อนไว้ในชุดทดสอบ ต่างๆตามระดับความสามารถของสุนัข (แบ่งออกเป็น 3 ระดับ) - BUSTER ActivityMAt เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะทางการ คิดแก้ปัญหาและให้เกิดการสร้างกิจกรรมที่มีร่วมกันระหว่างสุนัขและ เจ้าของ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ - BUSTER ActivityMat ประกอบด้วยกระดุม 35 เม็ด ที่เว้นระยะห่าง กัน 10 เซนติเมตร ให้เจ้าของสามารถเลือกติดชุดทดสอบตามขนาดและ ความสามารถของสุนัข ปรับเปลี่ยนให้เกิดการท้าทายที่เปลี่ยนแปลงและ แปลกใหม่เสมอ - BUSTER ActivityMat สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ด้วย กระเป๋าพร้อมหูหิ้วที่มาพร้อมกับชุด Starter Set ให้เจ้าของสามารถสร้าง ความสนุกสนานให้กับสุนัขได้ทุกที่ที่ต้องการ

BUSTER ActivityMat Starter Set (01-274337) ประกอบด้วย 1. Basic Mat สำ�หรับการใช้งานหลักเพื่อยึดชุดทดสอบต่างๆให้อยู่กับที่ 2. ชุดทดสอบ (Activities Tasks) 3 อันสำ�หรับสร้างความท้าทายที่แตกต่างกัน - Envelope - Water Lily - Cone Cloth 3. กระเป๋าสำ�หรับเก็บและเคลื่อนย้าย BUSTER ActivityMat ให้สามารถไปได้ทุกที่ 01-274337

BUSTER ActivityMat, starter set W/3 activities

อุปกรณ์ทุกชิ้นของ BUSTER ActivityMat ผลิตมาเพื่อการใช้งานสำ�หรับสุนัขเท่านั้น ไม่แนะนำ�ให้ใช้กับเด็ก หรือ ทิ้งไว้กับสุนัขเพียงลำ�พัง สามารถทำ�ความสะอาดได้ด้วย การเช็ดทำ�ความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำ�บิดหมาด ๆ

| 117 |


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

MISCELLANEOUS

BUSTER Toys

BUSTER Flex Range

ของเล่นเนื้อยางยืดหยุ่นมีให้เลือก 4 รูปทรง ตามความชื่นชอบของสุนัข ผลิตจาก Silicone คุณภาพสูงที่ ปลอดสารพิษ (Non-Toxic Silicone) จึงปลอดภัยต่อน้องหมาที่ชอบแทะของเล่นชิ้นโปรด Flex Toys สามารถซ่อนขนมทั้งแบบเม็ดแห้ง หรือ ซ่อนอาหารเปียกที่เข้าช่องแช่แข็งทั้งชิ้นเพื่อเพิ่ม ความสนุกสนานคลายร้อน - ปลอดสารพิษจากอุตสาหกรรมการผลิตทั้ง BPA และ phthalate - สามารถเข้าเครื่องล้างจานได้ - เข้าช่องแช่แข็งได้โดยไม่ทำ�ลายคุณสมบัติ - ทนต่อการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย - สี Pastel น่ารัก

BPA & phthalate free

Dishwasher-safe

Frost-proof

(ไม่มีช่องซ่อนขนม)

Bacteria-resistant silicone 01-276501

BUSTER Flex Ball, Pink, Size 6.35 cm

01-276504 BUSTER Flex Fly Wheel, Pink, Size 11.0 cm 01-276508 BUSTER Flex Bone, Light blue, Size 16 cm 01-276509 BUSTER Flex Star, Purple, Size 13 cm

BUSTER FLEX TOYS เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด สำ�หรับลูกสุนัขและสุนัขตัวเล็ก

|

118

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

MISCELLANEOUS

BUSTER Sensory Ball ลูกบอลที่มากกว่าของเล่น แต่ ช่วยกระตุ้นระบบประสาททั้ง 5 ของสุนัขไปพร้อมๆกับความสนุกสนาน กลิ่นและรสชาติ : ลูกบอลจะมีกลิ่นเนื้อที่โดดเด่น ซึ่งเป็นกลิ่นที่คนเลี้ยงสุนัขทุกคนรู้ว่าเป็นของโปรดของเจ้าตัวเล็ก เสียง : ลูกบอลจะมีทั้งเสียงกระดิ่งขณะที่กลิ้งไป และเสียงปิ๊บ ๆ เมื่อถูกกัด ทำ�ให้ระบบการรับเสียงถูกกระตุ้นและสุนัขสนุก เมื่อไล่ตาม สัมผัส : พื้นผิวของลูกบอลจะมีความแตกต่างกันไป เมื่อสุนัขเปลี่ยนตำ�แหน่งคาบ ความรู้สึกก็จะต่างกัน การมองเห็น : ลูกบอลประกอบด้วยสี 3 สี ทำ�ให้สุนัขมองเห็นมันมีลวดลายที่น่าสนใจ กระตุ้นการมองเห็น มีให้เลือก 2 ขนาด

NSES E S S ’ G THE DO RY BALL L L A TE SO ACTIVA BUSTER SEN WITH

Small, 6.35 cm

Medium, 8.25 cm

BPA & phthalate free

01-276512

BUSTER Sensory Ball Small, 6.35 cm,S

01-276513

BUSTER Sensory Ball Medium, 8.25 cm,M

| 119 |


Tablet Introducer

ที่ป้อนยาเม็ดสําหรับสุนัขและแมว

ใช้สําหรับป้อนยาสุนัขและแมวให้สะดวก ยิ่งขึ้น ปลอดภัยทั้งต่อตัวสัตว์เลี้ยง และเจ้าของสัตว์เอง

Safety Soft (ปลายอ่อน)

- วัสดุคุณภาพ ทนทาน มีความยืดหยุ่น - สำ�หรับป้อนยาเม็ด หรือ แคปซูล - ใช้ได้ทั้งสุนัข และแมว หรือ สัตว์ขนาดเล็ก - ใช้งานง่าย จับถนัดมือ สะดวก - ปลอดภัยจากการให้ยาสัตว์เลี้ยงด้วยมือซึ่ง เสี่ยงกับการโดนกัด - มีที่จับยาให้เลือก 2 แบบ Safety Soft (ปลายอ่อน), Classic (ปลายแข็ง)

Classic (ปลายแข็ง)

Tablet Introducer (ที่ป้อนยา) 01-273090

BUSTER Tablet Introducer Classic (ปลายแข็ว) , 10/pk

01-273093

BUSTER Tablet Introducer Safety Soft Tip (ปลายอ่อน), 10/pk

120


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

MISCELLANEOUS

KRUUSE Premium Digital Thermometer with Flexible tip

• ปลายอ่อนโค้งงอเพื่อความสบายในการวัดอุณหภูมิ • ตัวเลขไฟดิจิตอลขนาดใหญ่ ง่ายต่อการอ่าน • อ่านค่าได้อย่างว่องไวและแม่นยำ�-ภายใน 10 วินาที • อ่านค่าย้อนหลังล่าสุดได้ • ใช้งานได้มากถึง 5000 ครั้ง • แม่นยำ�สูง (+/- 0.1 C หรือ +/- 0.2 F) • มีฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ • สามารถเปลี่ยนหน่วยวัดจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮท์ได้ • กันน้ำ�บางส่วน (water resistant) • สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ 01-291128 KRUUSE Premium Digital Thermometer with Flexible tip

KRUUSE Premium Digital Thermometer

• ลักษณะและคุณสมบัติ • ตัวเลขไฟดิจิตอลขนาดใหญ่ ง่ายต่อการอ่าน • อ่านค่าได้อย่างว่องไวและแม่นยำ�-ภายใน 10 วินาที • อ่านค่าย้อนหลังล่าสุดได้ • ใช้งานได้มากถึง 5000 ครั้ง • แม่นยำ�สูง (+/- 0.1 C หรือ +/- 0.2 F) • มีฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ • สามารถเปลี่ยนหน่วยวัดจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮท์ได้ • กันน้ำ�บางส่วน (water resistant) • สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ 01-291129 KRUUSE Premium Digital Thermometer

KRUUSE Digital Thermometer

KRUUSE

KRUUSE

KRUUSE

-​ Memory display for last temperature taken - Over 5000 measurements - Accuracy (+/- 0.1 C หรือ +/- 0.2 F) - Automatic shut-off function - Measuring scale in Celsius or Fahrenheit (switchable) - Water resistant - Replaceable battery - Easy to read digital LCD - Fast and accurate measurement ~ 15 seconds - Small light weight unit 01-291126

KRUUSE Digital Thermometer

KRUUSE Thermometer cover for digital thermometer

KRUUSE

พลาสติกหุ้มปรอท ใช้แล้วทิ้ง เป็นส่วนประกอบจากพลาสติกและกระดาษ ช่วยให้จับได้ง่าย และป้องกัน เชื้อโรค, Latex-Free 01-299020

Thermometer cover

1,000/1 pk

Digital Thermometer 02-POL-001

ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล MT-B122(C&F)

ปรอทวัดทางทวาร 02-POLYGRESS-2

ปรอทวัดไข้ทางทวารหนัก 12 pcs./pk

02-POLYGRESS

ปรอทวัดไข้ทางปาก

|

121

|

12 pcs./pk


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

MISCELLANEOUS BUSTER Vet nylon muzzle for brachycephalic dog ปลอกปากสำ�หรับสุนัขพันธุ์หน้าสั้น ตัวปลอกปากจะปิดถึงตา ช่วยลดความเครียด แต่ยัง สามารถเปิดปากเพื่อทำ�การตรวจรักษาได้ วัสดุโปร่งรังสี x-ray สามารถซักได้ที่ 300C 01-279460

Vet nylon muzzle, Brachycephalic, S

1 pc

01-279461

Vet nylon muzzle, Brachycephalic, L

1 pc

BUSTER Vet nylon muzzle for cat ปลอกปากสำ�หรับแมว ตัวปลอกปากจะปิดถึงตา ช่วยลดความเครียด แต่ยังสามารถเปิดปาก เพื่อทำ�การตรวจรักษาได้ วัสดุโปร่งรังสี x-ray สามารถซักได้ที่ 300C 01-279462

BUSTER Vet nylon muzzle for cat, S

1 pc

01-279463

BUSTER Vet nylon muzzle for cat, M

1 pc

02-279464

BUSTER Vet nylon muzzle for cat, L

1 pc

Vet Examination Bag กระเป๋าจับบังคับสัตว์ มีช่องเปิดเพื่อตัดเล็บและฉีดยาได้ 01-279800

BUSTER Vet Examination Bag S (0-2 kg)

01-279801

BUSTER Vet Examination Bag M (2-4 kg)

01-279802

BUSTER Vet Examination Bag L (4-6 kg)

01-279803

BUSTER Vet Examination Bag XL (6-8 kg)

BUSTER Othaematoma Compress,Sterile แผ่นฟองน้ำ�สำ�หรับรักษา Aural Haematoma 01-161640

BUSTER Othaematoma Compress, Sterile 12 x 8cm,10 pk

BUSTER surgical cover Disposable, sterile packed. Flexible green plastic covers, in peel-pack. Dispenser box of 25/pk 01-141765

BUSTER surgical cover, 30 x 45 cm, 25/pk

01-141770

BUSTER surgical cover, 60 x 90 cm, 25/pk

01-141775

BUSTER surgical cover, 45 x 60 cm, 25/pk

01-141780

BUSTER surgical cover, 90 x 120 cm, 25/pk

01-141840

BUSTER surgical cover, 120 x 120 cm, 25/pk

01-141845

BUSTER surgical cover, 120 x 250 cm, 25/pk

01-141850

BUSTER surgical cover, 120 x 180 cm, 25/pk

|

122 |


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

MISCELLANEOUS

Nail clipper

01-131325 01-131330

กรรไกรตัดเล็บสำ�หรับสัตว์เลี้ยง ใช้ได้นาน ไม่เป็นสนิม ด้ามจับถนัดมือ ไม่ลื่น สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว วัสดุคุณภาพดี มีความแข็งแรง

01-131345

01-131347

01-131410

01-131325

Nail Clipper for dog 11 cm, Standard Quality

01-131330

Nail Clipper Guillotine 12.5 cm

01-131345

Nail Cutter, Heavy Duty for dog 16 cm

01-131347

Nail scissors, vet., strong, 16 cm

01-131410

Nail cutter for cats, stainless, 7.5 cm

| 123 |


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

MISCELLANEOUS ผŒากอซพับ (ไม‹สเตอรไรด) 02-GG80102

ผ้าก๊อซพับ ขนาด 2x2” (100 ชิ้น)

02-GG80103

ผ้าก๊อซพับ ขนาด 3x3” (100 ชิ้น)

ผ้าก็อซพับ สเตอร์ไรด์ 02-GG80104-B

ผ้าก็อซพับ สเตอร์ไรด์ ขนาด 2x2” (5ชิ้น/ซอง, 20 ซอง)

02-GG80105-B

ผ้าก็อซพับ สเตอร์ไรด์ ขนาด 3x3" (5ชิ้น/ซอง, 20 ซอง)

02-GG80107

ผ้าก็อซพับ สเตอร์ไรด์ ขนาด 4x4” (5ชิ้น/ซอง, 50 ซอง)

ผŒากอซมŒวน 02-GG80101

ผ้าก๊อซม้วน ขนาด 6"

02-GG80100

ผ้าก๊อซม้วน ขนาด 9”

สำ�ลีม้วน, สำ�ลีปั้น 18-T 101

สำ�ลีม้วนตรารถพยาบาล 450 กรัม

18-T 102

สำ�ลีปั้นตรารถพยาบาล 0.35 กรัม

หมวกคลุมผ‹าตัด 02-DR-0205

Double Elastic Cap Green (100 ชิ้น/แพ็ค)

ผ้าปิดจมูก 02-DR-0100

Face Mask DURA, สีเขียว (แบบผูก) (50 ชิ้น/กล‹อง)

02-DR-0101

Face Mask DURA, สีเขียว (แบบคลŒองหู) (50 ชิ้น/กล‹อง)

02-DR-0101.1

Face Mask STAR, สีเขียว (แบบคลŒองหู) (50 ชิ้น/กล‹อง)

|

124 |


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

MISCELLANEOUS

ถุงมือยาง (สีม่วง) 02-SAM-SS

ถุงมือยาง เบอร SS

(100 ชิ้น/กล‹อง)

02-SAM-S

ถุงมือยาง เบอร  S

(100 ชิ้น/กล‹อง)

02-SAM-M

ถุงมือยาง เบอร  M

(100 ชิ้น/กล‹อง)

02-SAM-L

ถุงมือยาง เบอร  L

(100 ชิ้น/กล‹อง)

ถุงมือยาง ไม่มีแป้ง (สีเขียว) 02-SAM-S.1

ถุงมือยางศรีตรัง เบอร์ S ไม่มีแป้ง

(100 ชิ้น/กล‹อง)

02-SAM-M.1

ถุงมือยางศรีตรัง เบอร์ M

(100 ชิ้น/กล‹อง)

02-SAM-L.1

ถุงมือยางศรีตรัง เบอร์ L

(100 ชิ้น/กล‹อง)

ถุงมือผ‹าตัด (ไม‹สเตอรไรด) 02-DR#6

ถุงมือผ่าตัด เบอร  6

12 คู‹/กล‹อง

02-DR#6 1/2

ถุงมือผ่าตัด เบอร  6 1/2

12 คู‹/กล‹อง

02-DR#7

ถุงมือผ่าตัด เบอร  7

12 คู‹/กล‹อง

02-DR#7 1/2

ถุงมือผ่าตัด เบอร  7 1/2

12 คู‹/กล‹อง

ถุงมือสำ�หรับการตรวจโรค (สเตอรไรด) 02-DR#6S

ถุงมือตรวจโรค เบอร  6

50 คู‹/กล‹อง

02-DR#6 1/2S

ถุงมือตรวจโรค เบอร  6 1/2

50 คู‹/กล‹อง

02-DR#7S

ถุงมือตรวจโรค เบอร  7

50 คู‹/กล‹อง

02-DR#7 1/2S

ถุงมือตรวจโรค เบอร  7 1/2

50 คู‹/กล‹อง

แผ‹นรองซับ Blue Pad

แผ‹นรองซับความชื้นกันเป„œอน ซึมซับไดŒมากกว‹าดŒวยเจลคุณภาพจากญี่ปุ†น บรรจุ 10 ชิ้น ขนาด : 45x70 cm 02-BS002

แผ่นรองซับ Blue Pad (10 ชิ้น/ห‹อ, 12 ห‹อ/ลัง)

ฟิลม - น้ำ�ยาลŒางฟิลมเอกซเรย Fuji 18-B/G0810

ฟิล์มเอกซเรย  8x10” Blue/Green (100 แผ่น/กล่อง)

18-B/G1012

ฟิล์มเอกซเรย์ 10x12" Blue/Green (100แผ่น/กล่อง)

18-B/G1215

ฟิล์มเอกซเรย์ 12x15” Blue/Green (100แผ่น/กล่อง)

18-B/G1417

ฟิล์มเอกซเรย์ 14x17” Blue/Green (100แผ่น/กล่อง)

18-H011-1

น้ำ�ยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ Developer, 5L

18-H011-2

น้ำ�ยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ Fixer, 5L

18-FREE001

ซองใส่ฟิล์มเอกซเรย์ 15x19” (50 ซอง)

| 125 |


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

MISCELLANEOUS กระจกสไลด์ 02-DA9000

กระจกสไลดใส (100 ชิ้น/กล‹อง)

02-DA9090

กระจกสไลด์ฝ้า (100 ชิ้น/กล‹อง)

Cover Glass 02-DA2200

Cover Glass 22 x 22 มม. (100 ชิ้น/กล‹อง)

จานนับยา 02-M012

จานนับยา

เหล็กกดลิ้น 02-M 017

เหล็กกดลิ้น 15 ซ.ม.

02-M 016

เหล็กกดลิ้น 17 ซ.ม.

ถาดสี่เหลี่ยมตื้น 02-K049

ถาดสี่เหลี่ยมตื้น ขนาด 9”

02-K028

ถาดสี่เหลี่ยมตื้น ขนาด 11”

02-K027

ถาดสี่เหลี่ยมตื้น ขนาด 13”

ถาดสี่เหลี่ยมลึก 02-K038

ถาดสี่เหลี่ยมลึก ขนาด 11”

02-K037

ถาดสี่เหลี่ยมลึก ขนาด 13”

|

126 |


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

MISCELLANEOUS

กล่องเครื่องมือแพทย์ 02-M002

กล่องเครื่องมือแพทย์ 8 x 3” มีฝา

02-M005

กล่องเครื่องมือแพทย์ 8 x 5 x 2” มีฝา

02-M028

กล่องเครื่องมือแพทย์ 12 x 8 x 2.5” มีฝา

02-M029

กล่องเครื่องมือแพทย์ 12 x 8 x 2” มีฝา

ชามรูปไต 02-M003

ชามรูปไต 8”

02-M006

ชามรูปไต 10”

กล่องสำ�ลี 02-M009

กล่องสำ�ลี 3"

02-M011

กล่องสำ�ลี 4 x 2.5"

02-M026

กล่องสำ�ลี 5 x 6.5”

เทอร์โมมิเตอร์/ฟอร์เซปจาร์ 02-M038

เทอร์โมมิเตอร์จาร์ 1 x 4”

02-M031

ฟอร์เซปจาร์ 2 x 4.5”

อัลตราซาวด์เจล 88-M2-150-001

Ultrasound Gel 250 g

88-M2-150-004 Ultrasound Gel 5,000 g

|

127

|


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

MISCELLANEOUS เซตให้เลือด 02-BAS-002

เซตให้เลือด

Injection Site Adapters - Heparin Caps Progress

02-IJ077018

Heparin Cap PROGRESS

86-P9TH30TB

Injection Plug แบบเสียบ ME

Injection Plug

ทรีเวย์ สตอปค็อก 02-TWAY

ทรีเวย์ สตอปค็อก

เข็มสไปนัล 02-SP118

เข็มสไปนัล 18 x 3 1/2”

02-SPI20S

เข็มสไปนัล 20 x 3 1/2”

02-SPI22S

เข็มสไปนัล 22 x 3 1/2”

02-SPI23S

เข็มสไปนัล 23 x 3 1/2”

02-SPI25S

เข็มสไปนัล 25x 3 1/2”

สเกาเวน 02-NP0221-227

|

128

|

สเกาเวน เบอร 21 , 22, 23, 24, 25, 27, 3/4” (50 ชิ้น/กล‹อง)


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

MISCELLANEOUS

IV Catheter 02-NP031620

IV Catheter 16G x 2”

(50ชิ้น/กล่อง)

02-NP0318

IV Catheter 18G x 1 1/4”

(50ชิ้น/กล่อง)

02-NP032012

IV Catheter 20G x 1” 1/4”

(50ชิ้น/กล่อง)

02-NP032211-2

IV Catheter 22G x 1 -1 1/4”

(50ชิ้น/กล่อง)

02-NP032407-11

IV Catheter 24G x 3/4”-1”

(50ชิ้น/กล่อง)

เข็มฉีดยาพลาสติก 02-NP011811-15

เข็มฉีดยาพลาสติก 18G x 1” -1 1/2”

(100ชิ้น/กล่อง)

02-NP012011-15

เข็มฉีดยาพลาสติก 20G x 1”- 1 1/2”

(100ชิ้น/กล่อง)

02-NP012111-15

เข็มฉีดยาพลาสติก 21G x 1” -1 1/2”

(100ชิ้น/กล่อง)

02-NP012211-15

เข็มฉีดยาพลาสติก 22G x 1” -1 1/2”

(100ชิ้น/กล่อง)

02-NP012311

เข็มฉีดยาพลาสติก 23G x 1”

(100ชิ้น/กล่อง)

02-NP012411-15

เข็มฉีดยาพลาสติก 24G x 1”-1 1/2”

(100ชิ้น/กล่อง)

02-NP012506-11

เข็มฉีดยาพลาสติก 25G x 5/8”- 1 1/2”(100ชิ้น/กล่อง)

02-NP012605-11

เข็มฉีดยาพลาสติก 26G x 1/2” - 1”

(100ชิ้น/กล่อง)

02-NP012705

เข็มฉีดยาพลาสติก 27G x 1/2”

(100ชิ้น/กล่อง)

ไซริงคพลาสติก 02-NP0401 02-NP0403-03L 02-NP0405-05L 02-NP0410-10L 02-NP0420-20L 02-NP0450 02-NP040102

ไซริงคพลาสติก ติดเข็ม 1 cc Insulin + Needle 27 x 1/2” (100ชิ้น/กล่อง)

02-NP040104

ไซริงค พลาสติก ติดเข็ม 1 cc Turbuculin + Needle 26 x 1/2” (100ชิ้น/กล่อง) ไซริงคพลาสติก ติดเข็ม 1 cc Turbuculin + Needle 27 x 1/2” (100ชิ้น/กล่อง)

02-NP040102-4 02-NP040104 02-NP04032410

|

129

ไซริงคพลาสติก ไม‹ติดเข็ม 1 cc หัว Slip (100ชิ้น/กล่อง) ไซริงคพลาสติก ไม่ติดเข็ม 3 cc หัว Slip / Lock (100ชิ้น/กล่อง) ไซริงคพลาสติก ไม่ติดเข็ม 5 cc หัว Slip / Lock (100ชิ้น/กล่อง) ไซริงคพลาสติก ไม่ติดเข็ม 10 cc หัว Slip / Lock (100ชิ้น/กล่อง) ไซริงคพลาสติก ไม่ติดเข็ม 20 cc หัว Slip / Lock (100ชิ้น/กล่อง) ไซริงคพลาสติก ไม่ติดเข็ม 50 cc หัว (สำ�หรับป้อนอาหาร) (50 ชิ้น/กล่อง) ไซริงคพลาสติก ติดเข็ม 1 cc Insulin + Needle 26 x 1/2” (100ชิ้น/กล่อง)

|

ไซริงคพลาสติก ติดเข็ม 3cc (100ชิ้น/กล่อง)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

MISCELLANEOUS KRUUSE Venocan Mini IV catheter 01-121940

KRUUSE Venocan Mini IV catheter, 0.6 x 13 mm, 26G x 1/2, 50/pk

กล่องปลดเข็ม 86-OTH75PTI

กล่องปลดเข็ม size s

86-OTH74TP

กล่องปลดเข็ม size m

ผ้าคลุมผ่าตัด และผ้าห่อเครื่องมือ 33-004

ผ้าคลุมผ่าตัดขนาด 24’’x24’’ หน้าต่าง 1.5’’x4’’

33-06004

ผ้าคลุมผ่าตัดขนาด 36’’x36’’ หน้าต่าง 2’’x5’’

33-06005

ผ้าห่อเครื่องมือ 24’’x24’’

แอลกอฮอล์ แอล ซอฟฟ์ 26-AL001

แอลกอฮอล์ แอล ซอฟฟ์ 70% ขนาด 450 ซีซี(ฟ้า)

26-AL002

แอลกอฮอล์ แอล ซอฟฟ์พิ้งค์ (ชมพู)

แอลซอฟฟ์ เจล 26-AL005

|

130 |

แอล ซอฟฟ์ เจล 450 ml


LARGE ANIMALS


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด

Large Animals

KRUUSE Digi-temp Express

KRUUSE

ปรอทวัดอุณหภูมิคุณภาพสูง สำ�หรับใช้ในสัตว์ใหญ่ • ใช้เวลาวัด < 15 วินาที • วัดได้อุณหภูมิระหว่าง 32-440C • ความแม่นยำ� +/- 0.10C • หน้าจอกว้าง อ่านง่าย • น้ำ�หนักเบา • แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่า 2,000 ครั้ง • Auto power off: ประมาณ 3 นาที หากไม่ได้ใช้งาน 01-291114

Digi-temp Express Thermometer

Equivet Stomach Tube

KRUUSE

ท่อพลาสติกพีวีซีสำ�หรับสอดจมูกเข้าสู่กระเพาะอาหารสำ�หรับม้า พร้อมปลายทรงกรวย 01-190211

EQUIVET Stomach tube foal, 9x2100 mm

01-190221

EQUIVET Stomach tube, S,

01-190231

EQUIVET Stomach tube, M,

16x2700 mm

01-190241

EQUIVET Stomach tube, L,

19 x 3000 mm

ราคา/ชิ้น

13x2700 mm

KRUUSE Endotracheal Tube for Large Animals

KRUUSE

• ท่อสอดหลอดลมสำ�หรับนำ�แก๊สสลบเข้าสู่ตัวสัตว์ พร้อม cuff ที่ป้องกันการสูญเสียแก๊สขณะสลบ • สามารถทำ�ให้ปลอดเชื้อด้วยการ autoclave ได้ (อุณหภูมิไม่เกิน 134 องศาเซลเซียส) หรือด้วยการ อบแก๊ส ethylene oxide • ห้ามทำ�ให้ปลอดเชื้อด้วยการอบความร้อน (Dry heat sterilization) • ใช้กับ ET Connector

ราคา/ชิ้น

01-272044 01-272045 01-272046 01-272047 01-272048 01-272049

KRUUSE endotracheal tube for large animals 18 mm KRUUSE endotracheal tube for large animals 20 mm KRUUSE endotracheal tube for large animals 25 mm KRUUSE endotracheal tube for large animals 30 mm KRUUSE endotracheal tube for large animals 35 mm KRUUSE endotracheal tube for large animals 40 mm

KRUUSE Silicone Endotracheal Tube

KRUUSE

• ท่อสอดหลอดลมสำ�หรับนำ�แก๊สสลบเข้าสู่ตัวสัตว์ พร้อม cuff ที่ป้องกันการสูญเสียแก๊สขณะสลบ • Silicone tapered connection สามารถต่อเข้ากับเครื่องดมยาสลบได้เกือบทุกรุ่น • สามารถทำ�ให้ปลอดเชื้อด้วยการ autoclave ได้ (อุณหภูมิไม่เกิน 115 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 20 นาที) หรือด้วยการอบแก๊ส ethylene oxide - นุ่มและยืดหยุ่น - ให้ความสะบายแก่สัตว์มากกว่า endotracheal tube ชนิดอื่นๆ - มองผ่านได้ตลอด (Fully transparent) - Universal connector สามารถต่อเข้ากับเครื่องดมยาได้ทุกขนาด (ไม่ต้องมี connector เพิ่ม) - คุณภาพสูง เหมาะสำ�หรับใช้งานกับม้า ราคา/ชิ้น

01-282200

KRUUSE Silicone Endotracheal Tube I.D. 14 mm, O.D.

01-282210 01-282220

KRUUSE Silicone Endotracheal Tube I.D. 16 mm, O.D. KRUUSE Silicone Endotracheal Tube I.D. 18 mm, O.D.

01-282230

KRUUSE Silicone Endotracheal Tube I.D. 20 mm, O.D.

01-282240

KRUUSE Silicone Endotracheal Tube I.D. 22 mm, O.D.

01-282250 01-282260 01-282270 01-282280

KRUUSE Silicone Endotracheal Tube I.D. 24 mm, O.D KRUUSE Silicone Endotracheal Tube I.D. 26 mm, O.D KRUUSE Silicone Endotracheal Tube I.D. 28 mm, O.D KRUUSE Silicone Endotracheal Tube I.D. 30 mm, O.D

|

132

|


สั่งสินค้า โทร. 0-2903-1916 8.30น.- 17.30น. (จันทร์-ศุกร์) 8.30น. - 12.00น. (เสาร์์) สั่งสินค้ากับทาง BEC ครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ

Large Animals

Examination Gloves - Large Animal • สำ�หรับการล้วงตรวจผ่านทวารหนักในวัวและม้า • ทนทาน ยากต่อการฉีกขาด • 100 ชิ้นต่อกล่อง • ความยาว 93 เซนติเมตร 45-930191

Examination Gloves - Large Animal (Length: 93cm)

Swent-Reusable Hypodermic Needles • Professional standard quality hub • Conical section, 6% Luer Lock • Hypodermic Needles is made from AISI SS 304 • Back Cut cannula • Products supplied are nonsterile 15-92-101

SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 13Gx 1.1/2”

15-92-146 15-92-163 15-92-164

SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 14Gx 1.1/2” SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 16Gx 3/4” SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 16Gx 1”

15-92-166

SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 16Gx 1.1/2”

15-92-174 15-92-181 15-92-183 15-92-184 15-92-186 15-92-191 15-92-193 15-92-194 15-02-201 15-02-203 15-92-211 15-92-213 15-92-215 15-92-221 15-92-223

SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 17Gx1” SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 18Gx1/2 SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 18Gx3/4” SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 18Gx1” SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 18Gx 1.1/2” SWENT"REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 19Gx1/2" SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 19Gx3/4” SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 19Gx1” SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 20Gx1/2” SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 20Gx1” SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 21Gx1/2” SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 21Gx1” SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 21Gx1.1/2” SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 22Gx1/2” SWENT”REUSABLE HYPODERMIC NEEDLES 22Gx1.”

|

133

|


134


BEC Office

บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด 61/232, 638 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 11140 Best Equipment Center Co., Ltd. (BEC) 61/232, 638 Moo 6 Kanchanaphisek Road, Tambol Saothonghin, Amphur Bangyai, Nonthaburi 11140, Thailand


Profile for BEC-Best Equipment Center Co., Ltd.

BEC CATALOG vol.5  

New! PRODUCT CATALOG vol.5

BEC CATALOG vol.5  

New! PRODUCT CATALOG vol.5

Profile for bec-vet
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded