Page 1

พรชัยยานยนต์

สะดวกมากมายทั้งห้องสมุดประชาชน หอพระพุทธอังคีรสซึง่ ถือเป็นพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองระยอง และ เป็นทีป่ ระดิษฐานของพระอังคีรส อยูด่ า้ น หน้าของสวนศรีเมือง เพื่อให้ประชาชน เข้าไปสักการะบูชา สนามกีฬาเอ็กซ์ตรี ม สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนาม บาสเก็ตบอล สนามเทนนิส สนามเซปัก ตะกร้อลานแอโรบิก สวนส�ำหรับการออก ก�ำลังกายของผู้สูงอายุ มีสถานีส�ำหรับ การออกก�ำลังกายอย่างปลอดภัยหลาย สถานี มีอุปกรณ์พร้อมกับค�ำอธิบายวิธี การใช้อย่างละเอียด การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 สายสุขมุ วิท แล้วให้เลีย้ วเข้าถนนตากสิน มหาราช แล้วจนถึงส�ำนักงานเทศบาล ใน อ�ำเภอเมืองระยอง ให้เลีย้ วขวาเข้าไป 50 เมตร ถึงสวนศรีเมือง

21 เพื่อนระยอง l September 2012

ส�ำหรับผู้ที่รักการขับขี่คงพลาดไม่ได้กับ นิ ต ยสารเพื่ อ นระยองในเล่ ม นี้ เพราะ เราจะพาท่านไปโลดแล่นสู่โลกของการ ขับเคลื่อนอย่างรักโลกในแบบECO ไป กับซูซูกิพร้อมกับพรชัยยานยนต์และ พลาดไม่ได้กับสาวสวยสุดน่ารักที่มีดีกรี เป็นถึงมีสทีนไทยแลนด์ปี 2011 “น้อง มุก” มุกดา นรินทร์รักษ์ ที่พกพาความ น่ารักสดใส สมวัย มาอย่างเต็มเปี่ยม ผลงานล่าสุดของเธอคือพรีเซ็นเตอร์คน ล่ า สุ ด ของซู ซู กิ วั น นี้ น ้ อ งมุ ก จะพาเรา ไปสู่บรรยากาศแบบECO กันที่ “สวน ศรีเมือง” สวนสาธารณะใจกลางเมือง ระยอง ซึ่ ง เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ น ใจ และออกก�ำลังกายที่ใหญ่ที่สุดของ จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วยพื้นที่ที่ แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ร่มรื่นไปด้วย ต้นไม้ขนาดใหญ่ ภายในสวนศรีเมือง มีพร้อมสรรพไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความ


เพื่อนระยอง l September 2012

22

นางแบบ ชื่อเล่น อาชีพ

: : :

ทร์รักษ์ มุกดา นริน มุก แสดง ดารานัก

Thank you

เพื่อนระยองขอขอบคุณ : เสื้อผ้าสวยๆจากร้าน @i-tim TEL. 086-712-3454 , Follow me TEL.080-563-3224และ พรชัยยานยนต์ TEL.038-623-178 โลกผลัดใบ ใบไม้ผลัดเปลือก ผู้ เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า ประชากรที่ เ พิ่ ม จ� ำ นวน มากขึ้ น เกิ น 2,000 ล้ า นคน ตั้ ง แต่ ยุ ค เบบี้บูมในช่วงปี 1960 ก�ำลังส่งผลโดยตรง ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ โ ลก ล่าสุดอาจทะลุหลัก 9,000 ล้านคน ซึ่งใน ปี 2050 ปัญหานี้จะส่งผลถึงความสมดุล ของโลกที่ประชากร 2,000 ล้านคนเกิน กว่านี้เท่าไหร่ โลกก็ยิ่งเป๋ไปมากเท่านั้น เพราะของเสี ย จ� ำ นวนมหาศาลและ ทรัพยากรที่ถูกดูดดึงไปใช้กันแบบฮวบๆ นับวันจะยิ่งลดลงไปทุกขณะ ประกอบกับ มลพิษทางน�ำ้ ทางอากาศเพิม่ มากขึน้ ทุกที รวมถึงภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติซงึ่ นับวันก็ยงิ่ ทวีความรุนแรงมากขึ้น

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อ�ำนวยการ ศู น ย์ พ ลั ง งานเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม อุ ท ยาน สิ่ ง แวดล้ อ มนานาชาติ สิ ริ น ธร กล่ า วว่ า “ค�ำตอบของสิ่งแวดล้อมคือ ไคลเมต สมาร์ต (Climate Smart) มนุษย์จะต้อง ปรับตัว จะอยู่ จะสู้ หรือจะหนี ค�ำตอบ ที่ดีที่สุดคืออยู่กับความเปลี่ยนแปลง ให้ได้ นี่คือการเรียนรู้เรื่องการปรับตัว ต้องอยู่และเอาตัวรอดให้ได้” นอกจาก นี้ ไคลเมต สมาร์ต คือเทรนด์สิ่งแวดล้อม ที่ก�ำลังมา เพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า แม้ วันนีเ้ ราท�ำดีตอ่ โลก เช่น หยุดก๊าซคาร์บอนฯ ได้เป็นศูนย์ โลกก็ยงั หายนะต่อไปอีกไม่ตำ�่ กว่า 500-1,000 ปี เพราะฉะนัน้ ในช่วงชีวติ ของเราเจอแน่ เราจึงต้องมีความรู้ ป้องกัน ชีวิตทรัพย์สินของตัวเองให้ดีที่สุด ปรับตัว

และปรับใจเรียนรูท้ จี่ ะใช้ชวี ติ เพือ่ ให้เราละ โลกอยู่ร่วมกันอย่างคุ้มค่าที่สุด ดังนั้น ซูซูกิ จึงภูมิใจน�ำเสนอ ซูซูกิ เน็กซ์ มอเตอร์ไซค์ ECO ทีส่ ร้างขึน้ ภายใต้ แนวคิดใหม่ดว้ ยการพัฒนารถจักรยานยนต์ ออโตเมติกสุดประหยัด พร้อมเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ECO นัน้ มาจาก Ecology+Economy หมายถึง ความสมดุลกันของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ที่พร้อมเติบโตไป ด้วยกันอย่างยัง่ ยืน ซูซกู ิ จึงได้มงุ่ มัน่ พัฒนา รถจักรยานยนต์ให้มีความประหยัด คุ้มค่า มากที่สุด เพื่อตอบรับกระแสรณรงค์ให้คน บนโลกใบนีร้ ว่ มกันใช้ทรัพยากรทีส่ นิ้ เปลือง ทุกอย่างด้วยความประหยัดและคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ นั่นจึงเป็นที่มาของมอเตอร์ไซค์ ECO ขึ้น

ซูซูกิ เน็กซ์ มอเตอร์ไซค์ ECO ครั้งแรกของเมืองไทยจากซูซูกิ


check in เพื่อนเช็คอิน

ปากกา แฟลชไดร

Kameo House

นระยอง2012 l September 2012 เพื่อนระยองเพืl ่อAugust

24 24 TEL. 038-804991

แกวน้ำ

ถ้าคุณก�ำลังหาทีพ่ กั ในจังหวัดระยอง ไม่ตอ้ งมองหาทีไ่ หนแล้ว ทีน่ ดี่ ที สี่ ดุ แล้ว สถานทีต่ งั้ เป็นศูนย์กลางของระยอง

ง่ายที่จะเดินทางไปที่ไหนมาไหนได้อย่างสะดวก ร้านอาหารมีบรรยากาศดีและก็โรแมนติก ทิวทัศน์สวย Kameo House มีห้องพักให้เลือกหลายตามความต้องการของคุณ ด้วยห้องสตูดิโอ, ห้อง two bedroom sweet และห้อง one bedroom sweet การตกแต่งภายในมีโทนสีทมี่ คี วามสว่าง เน้นการออกแบบสไตล์ยโุ รป เรียกได้วา่ หรูหราเลยทีเดียว ภายในมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบครันอาทิเช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฟิตเนต สระว่ายน�ำ้ รวมไปถึง ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม และมีมาตรฐานระดับสากล Kameo House จะไม่ท�ำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน

นาิกา เคร�่องคิดเลข

เข�มกลัด

พัด

HUB

กระบอกน้ำ ปากกาพรอมสกร�น หมวก รม พวงกุญแจ

สมุดโนต

เสื้อคละแบบ

ถุงผา


food&drink เพื่อนพาชิม เพื่อนระยองชวนชิม การันตีความอร่อย

หลังสวน

เพื่อนระยอง l September 2012

26

TEL.089-544-8999 , 080-070-2562

coffeeconner

มุมกาแฟ

TEL. 038-621626

“เย็นย�่ำก็ฮัมเพลง” ประโยคที่พาให้คิดถึง บรรยากาศตอนเย็น นั่งสบาย ดนตรีเบาๆ คงจะ เป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่ “หลังสวน” ร้าน อาหารกึ่งบาร์ ในบริการที่เป็นกันเอง ท�ำให้ได้ ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ที่สวนหลังบ้าน กินไป ดื่ ม ไป ชิ ล ชิ ล รสชาติ อ าหารที่ ไ ม่ ส ามารถ ปฏิเสธได้ถงึ ความอร่อยเพลิดเพลิน ไปกับวงดนตรี ชั้นน�ำที่จะช่วยเพิ่มอรรถรสให้คุณมากยิ่งขึ้น และ ยังสามารถใช้เป็นจุดรวมพล หรือที่สังสรรค์ใน หมู่เพื่อนได้เป็นอย่างดี ถ้าเย็นนี้ยังไม่มีนัด ก็เจอ กันที่หลังสวนนะครับ...

ที่สาขาถนนยมจินดา(โรงสีเกา)

àÁ¹Ùá¹Ð¹Ó

¡ŽÇÂàµÕëÂǹéÓµ¡ µÑºÅÇ¡¨ÔéÁ ÅÙ¡ªÔé¹ËÁÙ»œ§ ¹éÓÍÑުѹ

¡ Ñ ¹ Ë Í × Á ¹ Œ Í “¹éÓà ” § Ö ¶ § Í è × Ã ¤ à ´ ¼Ñ¡Ê

Cafe’ Kantary

ะ เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ ใจกลางเมืองระยองนี่เองค่ ว Cafe’ Kantaryากาศ นตั ว ส่ น ป็ และเ ุ ่ น อบอ ึ ก ู ้ ส วามร ค ให้ ่ อันชวนฝนั ที

เมือ่ เดินเข้าไปเราจะพบกับบรรย ๆ ก็ท�ำได้อย่างสบาย สามารถมานั่งพบปะสังสรรค์หรือจะมีประชุมเล็กลองมากมายมาน�ำเสนอ ทั้งโฮมเมด ม ้ ลิ า ่ น ่ ที ำ นะน� แ ’ มนู เ มี ary Kant Cafe ครื่องดื่มที่ ได้คัดสรรวัตถุดิบมาอย่าง เบเกอรี่ที่เค้าท�ำเองสดใหม่จากเตาทุกวัน และเ คุณสาวๆ ที่กลัวอ้วนกันอีกด้วย พิถีพิถัน นอกจากนั้นยังมีบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์เอาใจีเดียวค่ะ ที่ส�ำคัญราคามิตรภาพ เรียกได้ว่ามี ให้เลือกรับประทานกันไม่ถูกเลยท ไม่แพงอย่างที่คิด..

แยกตนมะขาม

สวนศรีเมือง กวยเตี๋ยวเรือระยอง

ถ.ยมจินดา

รานราย็อง

หอกลั่น

ถ.สายลาง

ถ.สุขุมวิท Tel. 088 152 1523, 084 867 2424 E-mail. diboscocoffee@gmail.com

¾Õè⹍µ ÍØ´Á ¡çÂѧ “á¨Ç”

สาขา กนกนคร(ตรงขามเมโทรแคท) สาขา ปม ปตท. ตะพง, สาขา ถนนยมจ�นดา(โรงสีเกา)


nightlife ลั่นล้า

เพื่อนระยอง l September 2012

28

ROUTE 99

ท า บ 0 4 2 ะ ล ว  ก แ

“ข้ามิได้ชนื่ ชอบรสชาติสรุ า หากแต่ขา้ ชอบบรรยากาศการร�ำ่ สุรา ดืม่ สุรากับสหายทีร่ ู้ใจหมืน่ จอกมิเมามาย” บรรดานักดื่มอาจเคยได้ยินผ่านหูมาบ้าง “ข้ามิได้ชื่นชอบรสชาติสุรา หากแต่ข้าชอบบรรยากาศการที่มี เด็กชงสุรา ดื่มสุรากับโคโยตี้ที่รู้ใจหมื่นชอทมิเมามาย” อันนี้ส่วนตัวนะครับ หลังจากที่เป็นคนเขียนถ่ายทอด อารมณ์ และความรู้สึกของ Dr.K มากว่า 10 เล่ม และเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มสุดท้ายของคอลัมน์ ไนท์ไลฟ์ ก็เลย ต้องขอสักหน่อย ขอปิดต�ำนานที่ร้าน Route 99 หรือโรงเบียร์เก่า นักเที่ยวทั้งหลายคงชินกับดื่มแบบเดิมๆ ที่ ทุกทีท่ ำ� เหมือนๆ กัน แต่สำ� หรับที่ Route 99เป็นแนวใหม่สำ� หรับคนระยองเลยทีเดียว คือดืม่ แบบบุฟเฟต์ จ่าย ครั้งเดียวมิกเซอร์ฟรีทั้งคืน เกินคุ้มครับ แถมยังเป็นสถานบันเทิงครบวงจร ทัง้ วงดนตรีสด DJ เปิดแผ่น สาวสวยน่ารัก ทีจ่ ะคอยมานัง่ พูดคุยเพิม่ บรรยากาศในการดืม่ ให้คณ ุ สนุกยิง่ ขึน้ ผมกล้าฟันธง แทนหมอลักษณ์เลยว่า สาวๆ ที่นี่น่ารักจิงๆ ทั้งหน้าตาทั้งอัธยาศัยจากที่ได้ สัมผัสมา บรรยากาศร้านทีก่ ว้างขวาง โอ่โถง ตบแต่งบรรยากาศแบบยุโรป ท�ำให้ รู้สึกสบาย ได้ครบทุกรสชาด กลับบ้านสบายใจเพราะงบไม่บานปลาย เหมาะ แก่การสังสรรค์เป็นทีส่ ดุ หากคุณก�ำลังมองหาความสุข ผมขอแนะน�ำ Route 99 ที่เดียวจบ คุมงบได้ ส�ำหรับแฟนๆ คอลัมน์ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันมา และอยากให้ติดตามกันต่อไป หวังว่าคงมีโอกาสได้เก็บบรรยากาศ ความสุข มาฝากกันอีกครั้ง สวัสดีครับ......

t r e c n Coof the h t n mo

Pin : 225E0A51

www.facebook/Zoods

ZoodsVirtigo


บกับว วันจันทร-พ วันเสาร 2ง1 ไขเค็ม .30น.-22.3 0น.

จง 089-9339073, บิ๊ก 084-3520930

บรรยากาศดี... ดนตรีเลิศ... อาหารอรอยเวอร

รับจัดงานเลี้ยง สังสรรค


เรือ่ งของกาแฟทีเ่ ล่าขานกันมา

เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับความเป็นมาของกาแฟนัน้ มีมากมาย หลากหลายแบบ เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ เ ล่ า ขานกั น มายาวนาน และ แพร่หลายคือ เรื่องของคนเลี้ยงแกะจากคาฟฟา เอธิโอเปีย ในราวปี ค.ศ.1000 เขาค้นพบว่า แกะในฝูงมักจะคึกคักหลัง จากกิน “ผลเชอรรี่สีแดงๆ” ชนิดหนึ่งเข้าไป และแล้ววันหนึ่ง เขาก็เลยลองกินดูบา้ ง หลังจากกินเข้าไปเขาก็รสู้ กึ สดชืน่ คึกคัก ไม่ต่างกับฝูงแกะของเขา เขาจึงได้แนะน�ำให้เพื่อนๆ ได้ทดลอง กินดูบ้างแต่เขาได้บาทหลวงองค์หนึ่งต�ำหนิที่เขาน�ำผลไม้แห่ง ซาตานนั้นมาให้ผู้คนได้รู้จัก แต่พอเมื่อท่านบาทหลวงองค์นั้น ได้ลองลิม้ ผลของต้นไม้ชนิดเดียวกันนีด้ บู า้ ง ท่านก็พบว่า ตนไม่ ง่วงนอนขณะสวดมนต์อีกต่อไป นั่นจึงเป็นที่มาของการน�ำผล เชอรี่สีแดงหรือลูกของต้นกาแฟ มาเพื่อ การบริโภค ต้ น กาแฟนั้ น แรกๆ มี ที่ เ อธิ โ อเปี ย ก่ อ นจะถู ก น� ำ ไป ปลูกที่อาระเบีย และก็ได้ปลูกให้สัตว์เลี้ยงกินแต่ว่าชาวเติร์ก เป็นชนชาติแรกทีน่ ำ� กาแฟมา ผ่านกรรมวิธเี พือ่ ท�ำเป็นเครือ่ งดืม่ โดยมักจะเติมเครื่องเทศเข้าไปด้วย ต่อมากาแฟก็ถูกแนะน�ำ ออกไปสู่ดินแดนส่วนอื่นๆ ขณะนั้นคนบางกลุ่มคัดค้านและ

“สิงหระยอง” บริการเครื่องดื่ม เบียรสด, โซดา, น้ำดื่มสิงห รับจัด Event, Thank you Party, งานสังสรรคตางๆ

เรียกกาแฟว่าเป็น “เครื่องดื่มของปีศาจ” เมื่อโป๊ปวินเซนต์ ที่ 3 ตัดสินพระทัยที่จะลองดื่ม พระองค์จึงได้ค้นพบความอร่อย ลึกล�้ำของเครื่องดื่มที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางขึ้นจนถึง ปั จ จุ บั น อิ ต าลี เ ป็ น ชาติ ห นึ่ ง ที่ มี ก าแฟเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ วัฒนธรรม คอฟฟีเ่ ฮาส์แห่งแรกของโลกเกิดขึน้ ในอิตาลี เครือ่ งชง เอสเปรสโซเครื่องแรกก็ก�ำเนิดที่นี่ จึงไม่แปลกที่ชื่อ และศัพท์ ที่ใช้ในแวดวงกาแฟส่วนใหญ่เป็นภาษาอิตาเลียน ด้วยคุณลักษณะอันโดดเด่นท�ำให้เครือ่ งดืม่ ชนิดนีเ้ ป็น ที่นิยมของผู้คนมาเนิ่นนาน ในบ้านเรานั้นความนิยมดื่มกาแฟ นับวันดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการขยายสาขาของ กาแฟยี่ห้อดังจากต่างประเทศ รวมทั้งการเปิดตัวของกาแฟ แบรนด์ไทย อีกทั้งคอฟฟี่เฮาส์ขนาดเล็กอีกมากมายที่ท�ำให้ คอกาแฟมีตัวเลือก ด้วยมนต์แห่งกาแฟ ท�ำให้ในปัจจุบนั ความรู้ เรือ่ งเครือ่ ง กาแฟก็เป็นที่นิยมศึกษา จากทั้งคนที่ปรารถนาจะมีธุรกิจเกี่ยว กับกาแฟ รวมทั้งคนที่เพียงรักการดื่มกาแฟ Di BOSCO เป็นอีกผูห้ นึง่ ซึง่ ท�ำหน้าทีม่ อบความรูเ้ กีย่ ว กับกาแฟให้กบั บุคลทัว่ ไป หากท่านสนใจในการท�ำธุรกิจกาแฟ อย่างมีรูปแบบและคุณภาพ เราชาว Di BOSCO ยินดีที่จะ ให้การปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อเราได้ที่ Tel : 088-152-1523, 084-867-2424 E-mail : diboscocoffee@gmail.com

ติดตอ : 081-300-1840, 038-610-961-2 คุณวิทยา/คุณบุญฤทธิ์


ร้าน

i-tim ถ.สุขุมวิท

ถ.ราษฎรบำรุง(สายลาง) ไอเดียร กุงยาง

สวนแกว รีสอรท

เพื่อนระยอง l September 2012

34

สี่แยกระยองออคิด

จำหนายเสื้อผามือสอง รุนเกา อเมริกา ญี่ปุน รับทำเครื่องเงิน ตม สะสมรแะเป า ก แลก

BIG-JHON Lee RED WING Denime LEVI'S Wrangler Skull Converse CLarks SEBAGO EDWIN CAMPER BIGSTONE BOBSON EVISU

P

By PO

ฟรี

จำหนายกระเปา, เสื้อผา นำเขาจากฮองกง, ไตหวัน รับบัตรเคดิตทุกธนาคาร ทั้งปลีกและสง รับสมัครตัวแทนจำหนาย พรอมเปนตัวแทนนำเขาสินคาทุกประเภทในราคากันเอง

แคท 083-3229603 E-mail : ratreey.yoswong@gmail.com

แหลมทองระยองชั้น 2 ตรงขาม Big C

www.facebook.com\FASHIONS.BAG


autotune แต่งรถ : พรชัยยานยนต์

เพื่อนระยอง l September 2012

36 36

ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซต์

รถจักรยานยนต์เป็นหนึ่งในยานพาหนะยอดนิยม ยิ่งในยุคน�้ำมันแสนจะแพงอย่างเช่นทุกวันนี้ ตามเมือง ใหญ่ๆ ที่จราจรติดขัด ดูเหมือนรถจักรยานยนต์จะเป็น พาหนะที่น่าใช้มากที่สุด เพราะอัตราสิ้นเปลืองน�้ำมัน เชื้อเพลิงจะประหยัดกว่ารถยนต์มาก เมือ่ มีผหู้ นั มาใช้รถจักรยานยนต์มากขึน้ แต่ยงั ขาด เรื่องของการดูแลรักษา และอาจจะยังไม่เข้าใจ จึงขอน�ำ เสนอการดูแลรักษาเครือ่ งยนต์ให้อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมใช้ งานเสมอมาฝาก ล้อและยาง เริ่มต้นกันที่ “ลมยาง” การเติมลมทุกครั้งควรมีการวัด ลมยางให้ได้ตามที่สเป็คก�ำหนด เพื่อยืดอายุการใช้งานของ ยาง อีกทั้งช่วยในการทรงตัวและลดแรงกระแทก ส�ำหรับแรง ดันลม ยางหน้าใช้ 28 ปอนด์ ยางหลัง 30-32 ปอนด์ (ขึ้นอยู่ กับรุน่ และน�ำ้ หนักบรรทุก) และเพือ่ ความแน่นอนควรมีเกจ์วดั แรงดันลมแบบพกพาเอาไว้เพื่อได้ค่าที่ถูกต้อง ระบบไฟ และแบตเตอรี่ ระบบไฟและแบตเตอรี่ ที่เราต้องคอยดูแลบ�ำรุงรักษา เป็ น ประจ� ำ เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาเรื่ อ งระบบไฟ โดยเแพาะ แบตเตอรี่ แ บบเติ ม น�้ ำ กลั่ น ต้ อ งหมั่ น ตรวจระดั บ ของน�้ ำ กลั่นให้อยู่ในระดับที่ก�ำหนดเสมออย่าปล่อยให้น�้ำกลั่นแห้ง ส่วนแบตเตอรี่แบบแห้งไม่ต้องดูแลมาก แค่เช็คที่ขั้วของ แบตเตอรี่อย่าให้สกปรกเป็นพอ หัวเทียน ส�ำหรับเรือ่ งของ “หัวเทียน” ควรเลือกใช้ให้ตรงตามสภาพ การใช้งานและเครื่องยนต์ อย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าเมื่อใช้ หัวเทียนแบบที่ใช้ในรถแข่งแล้วรถจะแรง เพราะรถแข่งใน

สนามได้ผ่านการโมดิฟายมาแล้ว ไม่เหมือนรถบ้าน กรองอากาศและไส้กรอง ซึ่งรับหน้าที่ในการกรองฝุ่นละอองที่ปะปนอยู่ในอากาศ ไม่ให้เข้าไปภายในตัวเครื่องยนต์ แต่เมื่อใช้งานผ่านไปนานๆ กรองอากาศจะตั น มี ส ่ ว นท� ำ ให้ ส ่ ว นผสมไอดี เ ปลี่ ย นไป เครื่องยนต์จะกินน�้ำมันมากขึ้นและวิ่งไม่ค่อยออก ฉะนั้นควร ท�ำความสะอาดไส้กรองทุกๆ 4,000 กม. และเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 12,000 กม. แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานด้วย หากเป็นที่มี ฝุ่นมากๆ การท�ำความสะอาดต้องบ่อยมากขึ้น น�้ำมันเครื่องของรถ 4 จังหวะ ส� ำ หรั บ รถจั ก รยานยนต์ 4 จั ง หวะ การเปลี่ ย นถ่ า ย น�้ำมันเครื่องควรเปลี่ยนตามเวลาที่ทางผู้ผลิตได้ก�ำหนดไว้ แต่หากว่ารถมีการใช้งานหนักหรือว่าจอดติดไฟแดงบ่อยๆ นานๆ การเปลี่ยนถ่ายก็ต้องเร็วกว่าเดิมเพื่อรักษาชิ้นส่วน ภายในเครือ่ งยนต์ ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ควรมีการ เปลีย่ นถ่ายน�ำ้ มันเกียร์บา้ ง เพราะน�ำ้ มันหล่อลืน่ เมือ่ ใช้ไปนานๆ ประสิทธภาพการหล่อลืน่ จะลดลง ส่งผลให้คลัทช์และชุดเกียร์ ตัดส่งก�ำลังไม่ได้ดีเหมือนเดิม ออโต้ลูป ส�ำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ซึง่ ส�ำคัญมากในระบบการท�ำงานของเครือ่ งยนต์ 2 จังหวะ เพราะจะช่ ว ยให้ จั ง หวะการหล่ อ ลื่ น ระหว่ า งลู ก สู บ และ กระบอกสูบเป็นไปอย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ ฉะนั้นผู้ที่ ใช้เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ออโต้ลูปจะต้องมีอยู่ในระบบเสมอ รถจักรยานยนต์เกียร์ ออโตเมติค CVT (Continous Variable Tranmission) หรือที่เรียกกันว่า “รถสายพาน” ตอนนี้ก�ำลังเป็นที่นิยม ของผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ทุกระดับชั้น ส�ำหรับการดูแลรถ

สายพานจะแบ่งการดูแลรักษาออกเป็น 2 ส่วน คือ - เครื่องยนต์ - ระบบขับเคลื่อน ในส่ ว นของเครื่ อ งยนต์ การดู แ ลรั ก ษาก็ เ หมื อ นกั บ เครื่องยนต์ 4 จังหวะทั่วไป เช่น การตรวจ เช็คระยะห่างของ วาล์ว, เปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่อง, ท�ำความสะอาดกรองอากศ เป็นต้น อีกส่วน คือ ระบบขับเคลื่อน ซึ่งจะแตกต่างไปจากรถ ที่ใช้ “โซ่” เพราะในชุดสายพานมีกลไก การท�ำงานที่ต้องดูแล รักษาพอๆ กับเครื่องยนต์เลยทีเดียว เริ่มจาก - ไส้กรองอากาศชุดสายพาน ให้ท�ำความสะอาดทุกๆ 3,000 กม. - สวิงอาร์มตรวจสอบการหลวมคลอน และอัดจาระบี ทุกๆ 24,000 กม. - การรั่วซึมของน�้ำมันเฟืองท้ายเมื่อครบ 1,000 กม. แรก และทุกๆ 3,000 กม. - เปลี่ยนน�้ำมันเฟืองท้ายเมื่อครบ 1,000 กม. และทุกๆ 10,000 กม. - สายพาน V ให้ตรวจสอบการช�ำรุดเสียหายและสึกหรอ เมื่อครบ 7,000 กม. และทุกๆ 3,000 กม. - ตัวสายพานควรเปลี่ยนใหม่เมื่อครบ 25,000 กม. เหล่านี้เป็นการดูแลเบื้องต้น ที่เราสามารถตรวจสเช็ค ได้ด้วยตัวเอง เพื่อยืดอายุการใช้งานให้รถของเรา แต่ถ้าเพื่อ ความปลอดภัย 100% ก็ควรเข้ารับการตรวจเช็คกับทาง ศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมที่มีช่างผู้ช�ำนาญ และเมื่อรถเรา ปลอดภัยแล้วตัวเราก็ต้องปลอดภัยด้วยเช่นกัน ฉนั้น ขับขี่ทุก ครั้งอย่าลืมสวมหมวกกันน็อคด้วยนะครับ

à§ÒÁÒ¡æ

“ขอบคุณทุกคำชม”

ªÍº

à§Ò¨¹à¾×è͹·Ñ¡ ·Õ躌ҹà¤Å×ͺ·Ø¡¤Ñ¹

รับถายภาพนิ่ง - VDO (Cinematography)

Production house And Studio Studio Indoor-Outdoor Pre-wedding รับปริญญา ,งาน Event งานพิธี, งานจัดเลี้ยง ฯลฯ Tel. 086-560-3002, 086-330-1897

àËÁ×͹䴌öãËÁ‹

´ÙáÅ´ÕÁÒ¡

ÊÁ¤ÓÃèÓÅ×Í

äÁ‹µŒÍ§ä»·Ó·Õè¡Ãا෾


พรชัยยานยนต “ฉลองความสำเร็จ ยอดขายอันดับ 1 ซื้อซูซูกิทุกรุนที่พรชัยยานยนตวันนี้ เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องฟรี 4 ป พรอมหมวกกันน็อคเต็มใบ”

ผมมั่นใจในคุณภาพ รถซูซูกิทุกรุน

ยอดขายรถจักรยานยนตยี่หอ ซูซูกิ อันดับ 1 ของประเทศไทย ป 2553 เปนเครื่องพิสูจนวา พรชัยยานยนต

คืออันดับ 1 ในใจคนระยอง

ฟรี เงินดาวน ทะเบียนป พ.ร.บ. ประกันรถหาย 2

มอเตอรไซด สำหรับวัย... นารัก คลองแคลวมีสไตล แบบคิกคุอโนเนะ ที่ใครๆก็ตองเหลียวหลังมอง

มอเตอรไซค ECO ครั้งแรกของเมืองไทยซูซูกิ

ย า ม ก า ม ณ ุ ค า น ม ส ง อ ข บ ั ร ม พรอ ท

า บ า  ว ก น ั พ น อ ื ด เ  ค แ น ผอ

รถนำเขาราคาพิเศษ สาขา มาบตาพุด, สาขา ตลาดแมแดง สาขา สี่แยกโรงแรมคามิโอ **ถายน้ำมันเครื่องฟรี ในชวงเวลาที่บริษัทกำหนดเทานั้น

ตัวแทนจำหนายซูซูกิอยางเปนทางการ โทร. 038-623-178, 038-612-390

Hotline : 085-487-0874

มอเตอรไซดขนาดกะทัดรัด แฮนดพับเก็บได เครื่องยนตทรงพลัง 4 จังหวะ 125 CC เครื่องเงียบ ระบบคลัชออโต เขาเกียรงาย นุมนวล มีระบบสตารทดวยไฟฟา สบายสุดๆ ลอขอบ10 นิ้ว ระบบกันสะเทือนหนึบดวยโชคอัพน้ำมันจาก Gazi คนตัวเล็กขับขี่สบาย จดทะเบียนได

สาขาจันทอุดม ขาง รพ.ระยอง สาขาสุขุมวิท 4 แยกคามิโอ สาขามาบตาพุด 4 แยกมาบตาพุด ตลาดลานปูน


variety อัพเดท หนัง เพลง หนังสือ

Argo ่อนระยอง2012 l September 2012 เพื่อนระยองเพืl August

40 40

The Expendables 2

ผู้ก�ำกับ : Ben Affleck เขียนบท : Chris Terrio , Joshuah Bearman นักแสดงน�ำ : Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman

ผู้ก�ำกับ : Simon West เขียนบท : Richard Wenk, Sylvester Stallone นักแสดงน�ำ : Sylvester Stallone, Liam Hemsworth and Randy Couture | See full cast and crew

เรื่องย่อ : “เป็นเรื่องจริงที่ว่าด้วยการสร้างหนังปลอม” ทั้งนี้เพราะสร้างจาก เหตุการณ์จริงในปี 1979 ที่เกิดสถานการณ์ตัวประกันสหรัฐขึ้นในอิหร่าน มี การบุกสถานทูต และชาวอเมริกัน 52 คนถูกจับเป็นตัวประกัน และมี 8 คน ที่หนีรอดไปหลบในสถานทูตแคนาดาได้ เบน แอฟเฟล็ค รับบทเป็นเจ้าหน้าทีซ่ ไี อเอทีไ่ ปช่วยเหลือพาพวกเขา หนีออกจากอิหร่านด้วยการปลอมตัวเป็นทีมสร้างหนังไซไฟปลอมๆ ของ แคนาดา เรื่อง Argo เบื้องหลังภารกิจนี้ถูกเก็บง�ำมาหลายสิบปีจนกระทั่ง กลายเป็นบทความในนิตยสาร Wired

เรื่องย่อ : ในภาค 2 นี้ แก๊งแก่พระกาฬที่ประกอบด้วยบาร์นี่ รอส (สตอลโลน), ลี คริสต์มาส (เจสัน สแตแธม), หยินหยาง (เจ็ตลี), กันนาร์ เจนเซ่น (ดอล์ฟ ลันด์เกรน), โทลล์ โรด (แรนดี้ โคเทอร์), เฮล ซีซาร์ (เทียรี่ ครูว์) มารวมกลุ่ม กันอีกครั้งพร้อมด้วยลูกทีมใหม่คือ บิลลี่ เดอะคิด (เลียม เฮมส์เวิร์ธ) และ แม็กกี้ (ยูนาน) ในการปฏิบตั ภิ ารกิจตามค�ำสัง่ ของ มร.เชิรช์ (บรูซ วิลลิส) ซึง่ เดิมทีนนั้ ดูเป็นงานง่ายๆ แต่แล้วก็เกิดเรือ่ งผิดพลาดขึน้ เมือ่ หนึง่ คนในทีมถูก ฆ่าตาย ภารกิจใหม่จึงกลายเป็นภารกิจล้างแค้น บุกเข้าแดนเผด็จการของ ศัตรูตวั ฉกาจทีม่ อี าวุธหนักมากมาย พร้อมกองทัพทหาร คอยจัดการพวกเขา

MUSIC

update by

เพลง ศิลปิน สังกัด เพลง ศิลปิน สังกัด

: นาฬิกาเรือนเก่า : ปาล์มมี่-อีฟ ปานเจริญ : GMM

“ความรักครั้งเก่ากับนาฬิกาเรือนเก่า” ด้วย ความที่ดนตรีของเพลงนี้ มีเสียงเหมือนนาฬิกาตุ้มเหล็ก เก่าๆ ดังอยู่ เลยถูกหยิบมาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียน เนื้อเพลง เปรียบเปรยความรักครั้งเก่าเหมือนนาฬิกา เรือนเก่า อาจจะดูไร้ค่า แต่ไม่ไร้ความหมาย เพราะทุก ครั้งที่นาฬิกาเดิน ภาพความทรงจ�ำเก่าๆ กลับเดินตาม มาให้เราได้นึกถึง แม้ว่าจะผ่านไปเนิ่นนานแล้วก็ตาม เพลงหม่นๆ กับอารมณ์แห่งการสูญเสียที่ไม่รู้จะกลับมา หรือเปล่าแต่ใจยังคงเฝ้าคอย

: ไม่รัก…ไม่ต้อง : นิว-จิ๋ว : GMM

“ด้วยอย่าแสดงความห่วงใย เพราะใจยังไม่แข็ง พอ” เพลงที่แทนความรู้สึกของคนที่เคยรักกัน แต่มีอัน ต้องเลิกรา แต่แล้วตัวเราเองยังตัดใจไม่ได้และยิง่ เมือ่ อีก ฝ่ายทีท่ งิ้ เราไปกลับมาแสดงความห่วงใยก็ยงิ่ กลับท�ำให้ เรารู้สึกเจ็บปวดมากขึ้น สุดท้ายก็เลยบอกกลับไปว่าไม่ รักกันแล้วก็ปล่อยกันไปดีกว่า เนื้อหาบีบเค้นอารมณ์ คนถูกทิ้งที่ยังมีแผลใจ ท�ำนองติดหู โดดเด่นด้วยเสียง ร้องของนิวและจิ๋วบางช่วงรู้สึกถึงความแปลกใหม่ มี การร้องเสียงสูงขึน้ ไปอีกขัน้ ฟังแล้วแผดเผาในความรูส้ กึ รวมถึงการประสานเสียงของเธอทัง้ สองทีป่ ระสานไปกับ ท่วงท�ำนองได้อย่างลงตัว

: สบู่ : แสตมป์ อภิวัชร์ : LOVE IS

“ในห้วงขณะที่เราตกเป็นทาสของ “ความคิด” แค่สบู่ก้อนเดียวก็ สามารถท�ำร้ายเราได้” เป็นเพลงที่ DRAMA เอามากๆ ส�ำหรับชายกลาง อย่าง แสตมป์ อภิวัชร์ ซึ่งได้เรื่องราวจากเพื่อนคนหนึ่งที่ก�ำลังสร้างเรือนหอ แล้วไม่มีโอกาสได้แต่งงานกัน มีเหตุให้ต้องเลิกรากันไป ของใช้ต่างๆ ที่ซ้ือ มาด้วยกันก็ตอ้ งใช้คนเดียว “สบู”่ ก็เป็นสิง่ หนึง่ ทีพ่ วกเขาซือ้ เพือ่ มาใช้ดว้ ยกัน แต่กลับไม่ได้ใช้ดว้ ยกัน ผมว่าไม่ได้มแี ค่คนรักทีม่ อี ทิ ธิพลกับเรา สิง่ ของเครือ่ ง ใช้มันก็มีอิทธิพลในความรู้สึกกับเราเช่นกัน “สบู่” เพลงของผู้ที่พักอาศัยอยู่ ในห้องกาลเวลา ห้องที่ไม่มีประตูเปิดกลับมาสู่ปัจจุบัน

เพลง ศิลปิน สังกัด

ดีเจ.ต้องตา

phuan2  

phuanrayong_september_2