Page 1

The Sea Forest by Living Connection

Facebook.com/Seaforest.Condominium


gardendecor แต่งสวน : บทความโดย ณัฐณัฐภาส รุ่งฐิติธนธรณ์ (อดีตผู้จัดการสวน สวนนงนุช พัทยา)

ต้นไม้ มงคล

...น่าสนใจ

เพื่อนระยอง l January 2013

หั น ไปดู ป ฏิ ทิ น แล้ ว ต้ อ ง “ 62 ตกใจ...นี่อีกไม่กี่เดือนจะ

สิ้นปีอีกแล้ว เทศกาลของ การเฉลิมฉลอง การส่งค�ำ อวยพร ความคิดถึง และ ความปรารถนาดี ไปยังคนที่ เรารกั ใกล้จะมาถงึ แล้ว วันนี้ ผมเ ลยนึ ก ถึ ง ต้ น ไม้ ม งคล 9 ชนิ ด กั บ ช่ ว งเวล าดี ๆ แบบ นี้ น� ำ มาเล ่ า สู ่ กั น ฟั ง ครับ...ไปดูกัน!

ต้นราชพฤกษ์

ต้นขนุน

ต้นชัยพฤกษ์

ต้นทองหลาง

ไผ่สีสุก

ต้นทรงบาดาล

ต้นสัก

ต้นพะยูง

ต้นกันเกรา

หมายถึง ความยิ่งใหญ่ มีอ�ำนาจวาสนา เป็น หมายถึง หนุนน�ำให้ดขี นึ้ ร�ำ่ รวยขึน้ ท�ำอะไรจะมี หมายถึง การมีโชคชัย ชัยชนะ ชนะอุปสรรค ต้นไม้ใหญ่ สูงได้ถึง 8-15 เมตร ให้ดอกสี ผู้ให้ความเกื้อหนุน เป็นไม้ผลขนาดใหญ่ให้ ต่างๆ ไม้ใหญ่สูงได้ถึง 15 เมตร ให้ดอกสีขาว เหลืองสด ผลสีเหลือง รสอร่อย นิยมปลูกหลังบริเวณ อมชมพู แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง หลังบ้านเพื่อให้ช่วยเกื้อหนุน

หมายถึง การมีทรัพย์สนิ เงินทอง มีเงินทองใช้ หมายถึ ง มี ค วามสุ ข กายสบายใจ ไร้ ทุ ก ข์ หมายถึง ความมั่นคง หรือท�ำให้บ้านและ ไม่ขดั สน ใช้ในงานจัดสวน ให้รม่ เงาดี ทรงพุม่ โรคภัย ชีวิตมีความสุข ล�ำต้นสูง 10-18 เมตร ครอบครั ว มี ค วามมั่ น คงแข็ ง แรง เป็ น ไม้ ปลูกบังลมได้ดี ชอบขึ้นตามริมห้วย แม่น�้ำ ประดับความสูง 3-5 เมตร ให้ดอกสีเหลืองสด สวยกิ่งอ่อนมีหนาม

หมายถึง ความมีศกั ดิศ์ รี ความมีเกียรติ อ�ำนาจ บารมี คนเคารพนับถือและให้ความย�ำเกรง นิยมปลูกเพือ่ ใช้เนือ้ ไม้ในเชิงพาณิชย์ เนือ่ งจาก เนือ้ ไม้สวย มีความคงทนสูง มอด ปลวกไม่กนิ

หมายถึง การพยุง อุ้มชูฐานะให้ดีขึ้น เป็นไม้ หมายถึง ป้องกันภัยอันตราย และสิ่งไม่ดี ขนาดใหญ่สูง 15-25 เมตร เนื้อไม้สวยใช้ท�ำ ต่างๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต เป็นไม้สูง 15-25 เมตร ดอกสีเหลืองอ่อนมีกลิ่นหอม เนื้อไม้ เครื่องเรือน เครื่องดนตรี สวย สมัยโบราณนิยมท�ำเสาบ้าน  

โอ้โฮ!...เป็นไงบ้างครับ ไม้มงคล 9 ชนิด ความหมายดีทุกต้นเลยนะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ต้นไม้ชนิดอื่น ก็ สามารถท�ำให้เรารู้สึกมีความสุข และสบายใจได้นะครับ ไม่ได้มีแค่ 9 ชนิดนี้เท่านั้นนะ อันนี้อยู่ที่ความเชื่อผสมกับ ความชอบส่วนตัว ชอบต้นไหนก็ปลูกได้หมดแหละ ส�ำคัญที่....รักสวน ต้องรู้รักษา....นะครับ...สวัสดีครับ


อีกหนึ่งโครงการคุณภาพ จากเครือบ้านสิริศา “ÊдǡʺÒÂ·Ø ¡ ¡ÒÃà´Ô ¹ ·Ò§”

โปรโมชั่น


sky infinity edge pool sky fitness

TEL.081-353-6659, 087-774-2847, 080-582-6642


เตรียมพบกับ โครงการ

ผนังกออิฐมวลเบา, ปูนฉาบสำเร็จ อุปกรณประตู-หนาตางวินเซอร, ระบบสายไฟรอยทอ ถนนในโครงการกวาง 14 เมตร, สระวาน้ำ, คลับเฮา, สนามฟุตซอล ระบบรักษาความปลอดภัยกลองวงจรปด 16 ตัว

แยกทาบรรทุก

Tel. 089-136-5933, 087-958-1777

phuanrayong_jan_p61-72  

phuanrayong15-4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you