Page 193

gondolkodás kiteljesítése itt, a szülőföldről nő ki. Hiszen azok az emberek veszik körül, akiket Ő leg− jobban ismer, és legjobban tisztel, mert gyerekkori élményként mellette vannak mindenütt. A szob− rász is — nemcsak tanult mesterségénél fogva — tudatos alkotó. Felismerései, indulatai, érzelmei is vezetik kezét a munkálkodásában. Györfi Sándor egyik meghatározó felismerése, amit sugall az alkotásaiban, amit meg is fogalmaz így, hogy a nagy kultúrák a helyben maradó népeknek a sajátos− ságai. Hiszen azok a kultúrák maradtak fönt, élnek tovább és léteznek, amelyek helyben maradt népek sajátosságai. Ha időnként, a történelem mostoha oka következtében nem is becsülik, nem hívják rá a figyelmét a népnek arra, hogy milyen értékek fölött él, lakik, de akkor is jelen van. Mert az ősök kultúráját igazán csak a helyben maradó népek tudják megőrizni. És tovább vinni. Ott ülnek rajta. Nem engedik, hogy más szellemű, idegen népek oda települjenek, akik átformálnák, átalakítanák, esetenként elpusztítanák ezeket az értékeket. Ez a gondolatsor éppen István király ünnepén, a millenniumra készülő, az ezer éves keresz− tény magyar államiság részének az ünnepén talán soha sem volt igazabb. Hiszen magyarságunk ezer éves jelenléte a Kárpát medencében ennek a kultúrának a teremtő továbbvitelét is jelenti. A kultúrát csak helyben lehet megőrizni. Mesében, dalban, szerszámokban, a tárgy világában, építészetben, la− káskultúrában, munkaeszközökben és szokásokban. Mert az egyébként eltűnik, más nemzetség el− pusztítja. Más számára más az érték. Sajnos napjaink számos, még európai példája is mutatja ezt. A másik, amit még szeretnék idézni, az indulat. Árnyaltabban fogalmazva az az érzelmi gaz− dagság, ami nélkül igazi alkotóművész nem létezhet. Hiszen nélkül minden szobor csak mestermun− ka. Erről éppen az elmúlt évtizedek néhány kiváló munkája is tanúskodik. Mert hiszen ha nincs in− dulat, nincs érzelmi töltés, nincs személyes varázsa az alkotásnak, akkor az igazán csak mestermun− kaként van jelen. Nincs aurája annak a szobornak Györfi Sándor munkái ezekről a személyes érzelmi gondokról is vallanak. Mindegyikük meg− állásra, gondolkodásra, érzelmi azonosulásra késztet bennünket. Mert van igazságtartalmuk, erejük, varázsuk. Elmenve mellettük úgy érezzük, hogy ezt az embert mi is így ismertük, olvasmány élmé− nyeinkből, valóság ismeretünkből ez a kép, csak nem tudtuk így megfogalmazni. Ez az az aura, amit a művész keze átad nekünk. Ez a hitelesség. mire föl kell figyelnünk. Hiszen a földműves barázdált arca nemcsak a nagyapát idézi, hanem erre az arcra kiült a gyönyörűen megmunkált föld szépsége és időtlensége is. Tehát az érték van jelen. És az alkotó−teremtő szó ezekkel az értékekkel gazdagít ben− nünket. A térélmény, a gazdagság, amely körül vesz bennünket, a változó térnek a pillanatnyi megra− gadásával is, ennek a térnek az újraalkotásával is a művész segít bennünket a magunk megmaradá− sában. A gyermekkor valósága és a gyermekkor világa életre szóló élményként, a szülőföld szerete− téhez kötve az alkotó művészt, az alkotó embert segíti. Györfi Sándor két évtizede él itt közöttünk és munkásságával világunkat gazdagítja. Én hiszem azt, hogy ez a gazdag munkásság még sok évtizedig tart és mind városunk, mind nemzetünk haszná− ra és örömére még nagyon sok értékes alkotással gazdagít bennünket. Kívánom, hogy úgy legyen és kérem, tekintsék meg és szeressék a kiállítást.” Karcagi Kalendárium 1998. Szerkesztette Körmendi Lajos 199−200 old. Ökrösné Bartha Júlia: Kun emlékpark Ill.: Az első és hátsó címlapon valamint a kötetben Györfi Kun emlékhely szobrainak fotói. A kunok magyarországi betelepítésének valamint az emlékhely ihlette „kun babák” eredetének történeti összefoglalása. 1995−ben avatták, „a hat nagykun város és a hetediként csatlakozott Berekfürdő lakossága

191

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign