Page 1


ǞȋǴǭǺǗǻǸǵǺǾ ǕǐǝǕǟǒǚǍǐǘǍǑǍ


ǞȋǴǭǺǗǻǸǵǺǾ

ǕǐǝǕǟǒǚǍǐǘǍǑǍ

ǒǷǾǸǵǮǽǵǾ


© 2008 Сюзан Колинс Игрите на глада Превод Деница Райкова Художник Тим О’Брайън Дизайн на корицата Огнян Илиев The Hunger Games Copyright © 2008 by Suzanne Collins All rights reserved. Published by Scholastic Press, an imprint of Scholastic Inc. First edition, October 2008 Никоя част от тази публикация не може да се възпроизвежда, съхранява в записваща система или да се разпространява в каквато и да е форма и по какъвто и да е начин, електронен, механичен, фотокопирен, запис или другояче, без писмено разрешение от издателя. No part of this publication may be reprooduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written perimission by the publisher. ISBN 9789548208635 Всички права запазени. Екслибрис 2009


ǚǭǑdzDzǶǹǾǜǽǻǵǹȇǾ


ǤǭǾǿ,

ǟǽǵǮȀǿǵǿDz


1 Ʉɨɝɚɬɨɫɟɫɴɛɭɠɞɚɦɞɪɭɝɚɬɚɫɬɪɚɧɚɧɚɥɟɝɥɨɬɨɟɫɬɭɞɟɧɚ ɉɪɨɬɹɝɚɦɪɴɤɚɡɚɞɚɩɨɬɴɪɫɹɬɨɩɥɢɧɚɬɚɧɚɉɪɢɦɧɨɧɚɩɢɩɜɚɦɫɚɦɨɝɪɭɛɢɹɩɥɚɬɧɟɧɤɚɥɴɮɧɚɞɸɲɟɤɚɋɢɝɭɪɧɨɟɫɴɧɭɜɚɥɚɧɟɳɨɥɨɲɨɢɫɟɟɦɭɲɧɚɥɚɜɥɟɝɥɨɬɨɩɪɢɦɚɣɤɚɧɢɊɚɡɛɢɪɚɫɟɱɟɟɢɦɚɥɚɥɨɲɢɫɴɧɢɳɚȾɧɟɫɟɞɟɧɹɬɧɚɀɴɬɜɚɬɚ ɇɚɞɢɝɚɦ ɫɟ ɢ ɫɟ ɩɨɞɩɢɪɚɦ ɧɚ ɥɚɤɴɬ ȼ ɫɩɚɥɧɹɬɚ ɟ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɫɜɟɬɥɨɡɚɞɚɝɢɜɢɞɹɋɟɫɬɪɢɱɤɚɬɚɦɢɉɪɢɦɫɜɢɬɚ ɧɚ ɤɴɥɛɨ ɧɚ ɟɞɧɚɬɚ ɫɢ ɫɬɪɚɧɚ ɫɟ ɟ ɫɝɭɲɢɥɚ ɤɚɬɨ ɜ ɩɚɲɤɭɥ ɜ ɬɹɥɨɬɨ ɧɚ ɦɚɣɤɚ ɧɢ ɚ ɛɭɡɢɬɟ ɢɦ ɫɚ ɩɪɢɬɢɫɧɚɬɢ ɟɞɧɚ ɤɴɦ ɞɪɭɝɚ ȼ ɫɴɧɹ ɫɢ ɦɚɣɤɚ ɦɢ ɢɡɝɥɟɠɞɚ ɩɨɦɥɚɞɚ ɜɫɟ ɨɳɟ ɢɡɬɨɳɟɧɚɧɨɧɟɬɚɤɚɫɥɨɦɟɧɚɢɫɴɫɢɩɚɧɚɅɢɰɟɬɨɧɚɉɪɢɦɟ ɫɜɟɠɨɤɚɬɨɤɚɩɤɚɞɴɠɞɩɪɟɤɪɚɫɧɨɤɚɬɨɢɝɥɢɤɚɬɚɧɚɤɨɹɬɨɟ ɤɪɴɫɬɟɧɚɇɹɤɨɝɚɦɚɣɤɚɦɢɫɴɳɨɟɛɢɥɚɦɧɨɝɨɤɪɚɫɢɜɚɂɥɢ ɩɨɧɟɬɚɤɚɫɟɝɨɜɨɪɢ ɇɚɤɨɥɟɧɟɬɟɧɚɉɪɢɦɧɚɫɬɚɧɢɥɫɟɬɚɦɞɚɹɩɚɡɢɟɧɚɣ ɝɪɨɡɧɢɹɬɤɨɬɚɪɚɤɧɚɫɜɟɬɚɋɩɥɟɫɤɚɧɧɨɫɩɨɥɨɜɢɧɥɢɩɫɜɚɳɨ ɭɯɨɨɱɢɫɰɜɹɬɧɚɝɧɢɟɳɚɬɢɤɜɚɉɪɢɦɝɨɤɪɴɫɬɢɀɴɥɬɭɪɱɟ ɤɚɬɨɧɚɫɬɨɹɜɚɲɟɱɟɰɜɟɬɴɬɧɚɤɨɡɢɧɚɬɚɦɭɧɚɩɨɦɧɹɳɡɚɠɴɥɬɟɧɢɤɚɜɚɤɚɥɛɢɥɫɴɳɢɹɬɤɚɬɨɧɚɹɪɤɨɬɨɰɜɟɬɟɌɨɣɦɟɦɪɚɡɢ ɇɚɣɦɚɥɤɨɬɨɦɢɧɹɦɚɞɨɜɟɪɢɟɆɢɫɥɹɱɟɦɚɤɚɪɬɨɜɚɞɚɛɟɲɟ ɩɪɟɞɢ ɝɨɞɢɧɢ ɨɳɟ ɫɢ ɫɩɨɦɧɹ ɤɚɤ ɫɟ ɨɩɢɬɚɯ ɞɚ ɝɨ ɭɞɚɜɹ ɜ ɟɞɧɚɤɨɮɚɤɨɝɚɬɨɉɪɢɦɝɨɞɨɧɟɫɟɭɞɨɦɚɆɴɪɲɚɜɨɤɨɬɟɧɰɟɫɩɨɞɭɬɨɬɝɥɢɫɬɢɤɨɪɟɦɝɴɦɠɚɳɨɨɬɛɴɥɯɢɉɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɧɟɳɨɤɨɟɬɨɦɢɬɪɹɛɜɚɲɟɛɟɲɟɨɳɟɟɞɧɨɝɴɪɥɨɡɚɯɪɚɧɟɧɟ ɇɨɉɪɢɦɫɟɦɨɥɟɲɟɬɨɥɤɨɜɚɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ±ɞɨɪɢɩɥɚɤɚ±ɱɟ 9


ɬɪɹɛɜɚɲɟɞɚɝɨɩɪɢɟɦɚɇɟɳɚɬɚɩɨɬɪɴɝɧɚɯɚɞɨɛɪɟɆɚɣɤɚɦɢ ɝɨɢɡɱɢɫɬɢɨɬɩɚɪɚɡɢɬɢɬɟɚɬɨɣɟɪɨɞɟɧɦɢɲɟɥɨɜɟɰɈɬɜɪɟɦɟ ɧɚɜɪɟɦɟɞɨɪɢɭɥɚɜɹɩɨɧɹɤɨɣɩɥɴɯɉɨɧɹɤɨɝɚɤɨɝɚɬɨɭɫɩɟɹ ɞɚɭɛɢɹɧɹɤɚɤɴɜɞɢɜɟɱɞɚɜɚɦɜɴɬɪɟɲɧɨɫɬɢɬɟɧɚɀɴɥɬɭɪɱɟɬɨȼɟɱɟɧɟɦɢɫɴɫɤɚ ȼɴɬɪɟɲɧɨɫɬɢ ɇɢɤɚɤɜɨ ɫɴɫɤɚɧɟ Ɍɨɜɚ ɟ ɧɚɣɛɥɢɡɤɨɬɨ ɩɨɞɨɛɢɟɧɚɨɛɢɱɤɨɟɬɨɧɹɤɨɝɚɳɟɩɨɫɬɢɝɧɟɦɩɨɦɟɠɞɭɫɢ ɉɪɟɦɹɬɚɦ ɤɪɚɤɚ ɩɪɟɡ ɥɟɝɥɨɬɨ ɢ ɧɚɯɥɭɡɜɚɦ ɥɨɜɧɢɬɟ ɫɢ ɛɨɬɭɲɢɆɟɤɚɬɚɤɨɠɚɟɩɪɢɟɥɚɮɨɪɦɚɬɚɧɚɤɪɚɤɚɬɚɦɢɇɚɜɥɢɱɚɦ ɩɚɧɬɚɥɨɧɢ ɪɢɡɚ ɩɴɯɚɦ ɞɴɥɝɚɬɚ ɫɢ ɬɴɦɧɚ ɩɥɢɬɤɚ ɜ ɲɚɩɤɚɬɚɢɝɪɚɛɜɚɦɬɨɪɛɚɬɚɡɚɩɪɨɜɢɡɢɢɇɚɦɚɫɚɬɚɩɨɤɪɢɬɨ ɫɞɴɪɜɟɧɚɤɭɩɚɡɚɞɚɛɴɞɟɨɩɚɡɟɧɨɨɬɧɚɛɟɡɢɬɟɤɚɤɬɨɧɚɢɡɝɥɚɞɧɟɥɢɬɟɩɥɴɯɨɜɟɬɚɤɚɢɧɚɤɨɬɤɢɬɟɟɫɥɨɠɟɧɨɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɩɚɪɱɟɧɰɟɤɨɡɟɫɢɪɟɧɟɭɜɢɬɨɜɥɢɫɬɚɨɬɛɨɫɢɥɟɤɉɨɞɚɪɴɤɴɬ ɧɚɉɪɢɦɡɚɦɟɧɜɞɟɧɹɧɚɀɴɬɜɚɬɚȼɧɢɦɚɬɟɥɧɨɫɥɚɝɚɦɫɢɪɟɧɟɬɨɜɞɠɨɛɚɫɢɢɫɟɢɡɦɴɤɜɚɦɧɚɜɴɧ ȼɬɨɡɢɱɚɫɧɚɲɢɹɬɪɚɣɨɧɨɬɈɤɪɴɝɤɨɣɬɨɜɫɢɱɤɢɧɚɪɢɱɚɬɉɥɚɫɬɚɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨɝɴɦɠɢɨɬɪɚɛɨɬɧɢɰɢɜɴɜɜɴɝɥɢɳɧɢɬɟɦɢɧɢɧɚɩɴɬɡɚɫɭɬɪɟɲɧɚɬɚɪɚɛɨɬɧɚɫɦɹɧɚɉɪɟɝɴɪɛɟɧɢ ɦɴɠɟɢɠɟɧɢɫɩɨɞɭɬɢɤɨɤɚɥɱɟɬɚɧɚɪɴɰɟɬɟɉɨɜɟɱɟɬɨɨɬɬɹɯ ɨɬɞɚɜɧɚɜɟɱɟɧɟɫɟɦɴɱɚɬɞɚɢɡɬɴɪɤɚɬɜɴɝɥɢɳɧɢɹɩɪɚɯɨɬɢɡɩɨɱɭɩɟɧɢɬɟɫɢɧɨɤɬɢɨɬɛɪɴɱɤɢɬɟɩɨɢɡɩɢɬɢɬɟɫɢɦɴɪɲɚɜɢ ɥɢɰɚɇɨɞɧɟɫɱɟɪɧɢɬɟɩɨɫɢɩɚɧɢɫɴɫɫɝɭɪɢɹɭɥɢɰɢɫɚɩɭɫɬɢ ɉɪɨɡɨɪɰɢɬɟɧɚɬɭɦɛɟɫɬɢɬɟɫɢɜɢɤɴɳɢɫɚɫɴɫɫɩɭɫɧɚɬɢɤɚɩɚɰɢɀɴɬɜɚɬɚɡɚɩɨɱɜɚɱɚɤɜɞɜɚɋɴɜɫɟɦɫɩɨɤɨɣɧɨɦɨɠɟɲɢɞɚ ɫɢɩɨɫɩɢɲɞɨɤɴɫɧɨȺɤɨɫɢɜɫɴɫɬɨɹɧɢɟɞɚɫɩɢɲ ɇɚɲɚɬɚɤɴɳɚɟɩɨɱɬɢɧɚɤɪɚɹɧɚɉɥɚɫɬɚɌɪɹɛɜɚɞɚɨɬɦɢɧɚ ɫɚɦɨɧɹɤɨɥɤɨɩɨɪɬɢɡɚɞɚɫɬɢɝɧɚɞɨɡɚɩɭɫɧɚɬɨɬɨɩɨɥɟɢɡɜɟɫɬ ɧɨ ɤɚɬɨ Ʌɢɜɚɞɚɬɚ ȼɢɫɨɤɚ ɜɟɪɢɠɧɚ ɨɝɪɚɞɚ ɭɜɟɧɱɚɧɚ ɫ ɤɥɭɩɨɜɟɨɬɛɨɞɥɢɜɚɬɟɥɨɬɞɟɥɹɅɢɜɚɞɚɬɚɨɬɝɨɪɚɬɚɢɜɫɴɳɧɨɫɬ ɨɛɝɪɴɳɚɰɟɥɢɹɈɤɪɴɝɇɚɬɟɨɪɢɹɫɟɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɱɟɩɨɧɟɹ ɬɪɹɛɜɚɞɚɬɟɱɟɬɨɤɞɜɚɣɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢɱɚɫɚɜɞɟɧɨɧɨɳɢɟɬɨɡɚ 10


ɞɚ ɜɴɡɩɢɪɚ ɯɢɳɧɢɰɢɬɟ ɠɢɜɟɟɳɢ ɜ ɝɨɪɚɬɚ ± ɝɥɭɬɧɢɰɢ ɞɢɜɢ ɤɭɱɟɬɚ ɫɚɦɨɬɧɢ ɩɭɦɢ ɦɟɱɤɢ ɤɨɢɬɨ ɧɹɤɨɝɚ ɡɚɫɬɪɚɲɚɜɚɯɚ ɭɥɢɰɢɬɟ ɧɢ ɇɨ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɟ ɝɨɥɹɦ ɤɴɫɦɟɬ ɚɤɨ ɢɦɚɦɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨɞɨɪɢɫɚɦɨɡɚɩɨɞɜɚɬɪɢɱɚɫɚɜɟɱɟɪɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɞɚɹɞɨɤɨɫɧɟɲȾɨɪɢɩɪɢɬɨɜɚɩɨɥɨɠɟɧɢɟɜɢɧɚɝɢ ɫɟɜɫɥɭɲɜɚɦɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɡɚɞɚɞɨɥɨɜɹɠɭɠɟɧɟɤɨɟɬɨɨɡɧɚɱɚɜɚɱɟɩɨɨɝɪɚɞɚɬɚɬɟɱɟɬɨɤɌɨɱɧɨɫɟɝɚɬɹɟɛɟɡɦɴɥɜɧɚɤɚɬɨ ɤɚɦɴɤɋɤɪɢɜɚɦɫɟɡɚɞɯɪɚɫɬɢɬɟɥɹɝɚɦɩɥɴɬɧɨɩɨɤɨɪɟɦɢɫɟ ɩɪɨɦɭɲɜɚɦɩɪɟɡɩɨɥɨɜɢɧɦɟɬɪɨɜɢɹɨɬɜɨɪɜɨɝɪɚɞɚɬɚɤɨɣɬɨɟ ɬɚɦɨɬɝɨɞɢɧɢȼɨɝɪɚɞɚɬɚɢɦɚɨɳɟɧɹɤɨɥɤɨɫɥɚɛɢɦɟɫɬɚɧɨ ɬɨɱɧɨɬɨɜɚɟɬɨɥɤɨɜɚɛɥɢɡɨɞɨɜɤɴɳɢɱɟɩɨɱɬɢɜɢɧɚɝɢɜɥɢɡɚɦ ɜɝɨɪɚɬɚɨɬɬɭɤ ɓɨɦɫɟɨɡɨɜɚɜɚɦɫɪɟɞɞɴɪɜɟɬɚɬɚɢɡɦɴɤɜɚɦɥɴɤɢɤɨɥɱɚɧ ɫɴɫɫɬɪɟɥɢɨɬɟɞɢɧɤɭɯɞɴɧɟɪȿɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɚɧɚɢɥɢɧɟɨɝɪɚ ɞɚɬɚɭɫɩɹɜɚɞɚɩɨɩɪɟɱɢɧɚɦɟɫɨɹɞɧɢɬɟɠɢɜɨɬɧɢɞɚɜɥɢɡɚɬɜ Ɉɤɪɴɝȼɝɨɪɚɬɚɬɟɫɟɫɤɢɬɚɬɧɚɜɨɥɹɚɢɦɚɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɧɟɳɚɡɚɤɨɢɬɨɱɨɜɟɤɞɚɫɟɬɪɟɜɨɠɢ±ɨɬɪɨɜɧɢɡɦɢɢɛɨɥɧɢɨɬɛɹɫɠɢɜɨɬɧɢɢɥɢɩɫɚɧɚɢɫɬɢɧɫɤɢɩɴɬɟɤɢɩɨɤɨɢɬɨɞɚ ɜɴɪɜɢɲɇɨɢɦɚɫɴɳɨɢɯɪɚɧɚɚɤɨɡɧɚɟɲɤɚɤɞɚɹɧɚɦɢɪɚɲ Ȼɚɳɚ ɦɢ ɡɧɚɟɲɟ ɢ ɦɟ ɧɚɭɱɢ ɧɚ ɧɹɤɨɢ ɧɟɳɚ ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɛɴɞɟ ɪɚɡɤɴɫɚɧɧɚɩɚɪɱɟɧɰɚɨɬɟɤɫɩɥɨɡɢɹɜɦɢɧɚɬɚɇɹɦɚɲɟɞɨɪɢ ɤɚɤɜɨɞɚɩɨɝɪɟɛɟɦɌɨɝɚɜɚɛɹɯɧɚɟɞɢɧɚɣɫɟɬɉɟɬɝɨɞɢɧɢɩɨ ɤɴɫɧɨɜɫɟɨɳɟɫɟɛɭɞɹɢɦɭɤɪɟɳɹɞɚɛɹɝɚ Ɇɚɤɚɪ ɱɟ ɜɥɢɡɚɧɟɬɨ ɛɟɡ ɩɨɡɜɨɥɟɧɢɟ ɜ ɝɨɪɚɬɚ ɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɚɡɚɛɪɚɤɨɧɢɟɪɫɬɜɨɫɟɧɚɥɚɝɚɬɧɚɣɫɭɪɨɜɢɧɚɤɚɡɚɧɢɹɩɨɜɟɱɟɬɨɯɨɪɚɛɢɯɚɪɢɫɤɭɜɚɥɢɚɤɨɢɦɚɯɚɨɪɴɠɢɟɌɟɨɛɚɱɟɧɟ ɫɦɟɹɬ ɞɚ ɫɟ ɜɩɭɫɧɚɬ ɜ ɬɚɤɚɜɚ ɚɜɚɧɬɸɪɚ ɜɴɨɪɴɠɟɧɢ ɫɚɦɨ ɫ ɧɨɠ Ɇɨɹɬ ɥɴɤ ɟ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɪɹɞɤɚ ɜɟɳ ɢɡɦɚɣɫɬɨɪɟɧ ɨɬ ɛɚɳɚ ɦɢ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɨɳɟ ɧɹɤɨɥɤɨ ɤɨɢɬɨ ɞɴɪɠɚ ɞɨɛɪɟ ɫɤɪɢɬɢ ɜ ɝɨɪɚɬɚ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɭɜɢɬɢ ɜ ɧɟɩɪɨɦɨɤɚɟɦɢ ɤɚɥɴɮɢ Ȼɚɳɚ ɦɢɦɨɠɟɲɟɞɚɢɡɤɚɪɚɞɨɛɪɢɩɚɪɢɨɬɩɪɨɞɚɠɛɚɬɚɢɦɧɨɚɤɨ ɜɥɚɫɬɢɬɟɝɨɨɬɤɪɢɟɯɚɳɟɲɟɞɚɛɴɞɟɩɭɛɥɢɱɧɨɟɤɡɟɤɭɬɢɪɚɧɡɚ 11


ɩɨɞɫɬɪɟɤɚɬɟɥɫɬɜɨɤɴɦɛɭɧɬɉɨɜɟɱɟɬɨɦɢɪɨɬɜɨɪɰɢɫɟɩɪɚɜɹɬ ɱɟɧɟɡɚɛɟɥɹɡɜɚɬɦɚɥɰɢɧɚɬɚɨɬɧɚɫɤɨɢɬɨɥɨɜɭɜɚɬɡɚɳɨɬɨɢ ɬɟɠɚɞɭɜɚɬɡɚɩɪɹɫɧɨɦɟɫɨɫɴɳɨɬɨɥɤɨɜɚɤɨɥɤɨɬɨɢɜɫɢɱɤɢ ɨɫɬɚɧɚɥɢȼɫɴɳɧɨɫɬɬɟɫɚɫɪɟɞɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟɧɢɤɥɢɟɧɬɢɇɨ ɦɢɫɴɥɬɚɱɟɧɹɤɨɣɦɨɠɟɞɚɜɴɨɪɴɠɚɜɚɉɥɚɫɬɚɧɢɤɨɝɚɧɟɛɢ ɛɢɥɚɞɨɩɭɫɧɚɬɚ ȿɫɟɧɧɨɜɪɟɦɟɧɟɤɨɥɰɢɧɚɫɦɟɥɱɚɰɢɫɟɩɪɨɦɴɤɜɚɬɜɝɨɪɚɬɚ ɞɚɫɴɛɢɪɚɬɹɛɴɥɤɢɇɨɜɢɧɚɝɢɜɛɥɢɡɨɫɬɞɨɅɢɜɚɞɚɬɚȼɢɧɚɝɢɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɛɥɢɡɨɡɚɞɚɢɡɛɹɝɚɬɨɛɪɚɬɧɨɜɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ ɧɚɈɤɪɴɝɚɤɨɜɴɡɧɢɤɧɚɬɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢÄɈɤɪɴɝɄɴɞɟɬɨɦɨɠɟɲɞɚɭɦɪɟɲɨɬɝɥɚɞɜɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ´ɩɪɨɦɴɪɦɨɪɜɚɦ ɉɨɫɥɟɛɴɪɡɨɯɜɴɪɥɹɦɩɨɝɥɟɞɩɪɟɡɪɚɦɨȾɨɪɢɬɭɤɞɨɪɢɜɬɚɡɢ ɩɭɫɬɨɲɫɟɬɪɟɜɨɠɢɲɱɟɧɹɤɨɣɦɨɠɟɞɚɬɟɩɨɞɫɥɭɲɜɚ Ʉɨɝɚɬɨɛɹɯɩɨɦɚɥɤɚɩɥɚɲɟɯɦɚɣɤɚɫɢɞɨɫɦɴɪɬɫɧɟɳɚɬɚ ɤɨɢɬɨɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨɢɡɬɴɪɫɜɚɯɩɨɚɞɪɟɫɧɚɈɤɪɴɝɩɨɚɞɪɟɫɧɚɯɨɪɚɬɚɤɨɢɬɨɭɩɪɚɜɥɹɜɚɬɧɚɲɚɬɚɫɬɪɚɧɚɉɚɧɟɦɨɬɞɚɥɟɱɧɢɹɝɪɚɞɧɚɪɟɱɟɧɄɚɩɢɬɨɥɚȼɤɪɚɹɧɚɤɪɚɢɳɚɬɚɪɚɡɛɪɚɯ ɱɟ ɩɨ ɬɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɫɚɦɨ ɳɟ ɫɢ ɧɚɜɥɟɱɟɦ ɨɳɟ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ Ɂɚɬɨɜɚɫɟɧɚɭɱɢɯɞɚɫɢɞɴɪɠɚɟɡɢɤɚɢɞɚɩɪɟɜɪɴɳɚɦɱɟɪɬɢɬɟ ɧɚɥɢɰɟɬɨɫɢɜɦɚɫɤɚɧɚɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟɡɚɞɚɧɟɦɨɠɟɧɢɤɨɣɞɚ ɩɪɨɱɟɬɟɦɢɫɥɢɬɟɦɢȾɚɫɢɜɴɪɲɚɬɢɯɨɪɚɛɨɬɚɬɚɜɭɱɢɥɢɳɟ Ⱦɚɜɨɞɹɫɚɦɨɭɱɬɢɜɢɪɚɡɝɨɜɨɪɢɩɨɛɟɡɨɛɢɞɧɢɬɟɦɢɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɹ ɩɚɡɚɪ Ⱦɚ ɧɟ ɨɛɫɴɠɞɚɦ ɧɢɳɨ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢ ɜɴɩɪɨɫɢɜÄɌɚɥɚɫɴɦɚ´ɬɨɜɚɟɱɟɪɧɢɹɬɩɚɡɚɪɤɴɞɟɬɨɫɢɢɡɤɚɪɜɚɦɩɨɝɨɥɹɦɚɬɚɱɚɫɬɨɬɩɚɪɢɬɟȾɨɪɢɭɞɨɦɚɤɴɞɟɬɨɧɟɫɴɦ ɬɨɥɤɨɜɚɥɸɛɟɡɧɚɢɡɛɹɝɜɚɦɞɚɨɛɫɴɠɞɚɦɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɢɬɟɦɢ Ʉɚɬɨɧɚɩɪɢɦɟɪɀɴɬɜɚɬɚɢɥɢɧɟɞɨɫɬɢɝɚɧɚɯɪɚɧɚɢɥɢɂɝɪɢɬɟ ɧɚɝɥɚɞɚɉɪɢɦɦɨɠɟɞɚɡɚɩɨɱɧɟɞɚɩɨɜɬɚɪɹɞɭɦɢɬɟɢɬɨɝɚɜɚ ɤɚɤɜɨɳɟɫɬɚɧɟɫɧɚɫ" ȼɝɨɪɚɬɚɦɟɱɚɤɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬɱɨɜɟɤɩɪɟɞɤɨɝɨɬɨɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɩɪɟɫɬɪɭɜɚɦȽɟɣɥɍɫɟɳɚɦɤɚɤɦɭɫɤɭɥɢɬɟɧɚɥɢɰɟɬɨ ɦɢɫɟɨɬɩɭɫɤɚɬɚɤɪɚɱɤɢɬɟɦɢɫɟɭɫɤɨɪɹɜɚɬɞɨɤɚɬɨɫɟɢɡɤɚɱ 12


ɜɚɦ ɩɨ ɯɴɥɦɨɜɟɬɟ ɤɴɦ ɧɚɲɟɬɨ ɦɹɫɬɨ ± ɫɤɚɥɧɚ ɢɡɞɚɬɢɧɚ ɨɬ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɪɚɡɤɪɢɜɚ ɢɡɝɥɟɞ ɤɴɦ ɧɹɤɚɤɜɚ ɞɨɥɢɧɚ Ƚɴɫɬɚɥɚɤ ɨɬ ɛɨɪɨɜɢɧɤɨɜɢ ɯɪɚɫɬɢ ɹ ɡɚɳɢɬɚɜɚ ɨɬ ɧɟɠɟɥɚɧɢ ɩɨɝɥɟɞɢ ɉɪɢ ɜɢɞɚɧɚȽɟɣɥɤɨɣɬɨɱɚɤɚɬɚɦɫɟɭɫɦɢɯɜɚɦȽɟɣɥɬɜɴɪɞɢɱɟ ɧɢɤɨɝɚɧɟɫɟɭɫɦɢɯɜɚɦɨɫɜɟɧɜɝɨɪɚɬɚ íɁɞɪɚɫɬɢɄɚɬɧɢɩ±ɤɚɡɜɚȽɟɣɥɂɫɬɢɧɫɤɨɬɨɦɢɢɦɟɟɄɚɬɧɢɫɧɨɤɨɝɚɬɨɡɚɩɪɴɜɩɴɬɦɭɝɨɤɚɡɚɯɝɨɩɪɨɲɟɩɧɚɯɟɞɜɚ ɟɞɜɚɁɚɬɨɜɚɧɚɧɟɝɨɦɭɫɟɫɱɭɱɟɫɴɦɤɚɡɚɥɚÄɄɚɬɧɢɩ´ɉɨɫɥɟ ɤɨɝɚɬɨɨɧɡɢɩɨɥɭɞɹɥɪɢɫɡɚɩɨɱɧɚɞɚɦɟɫɥɟɞɜɚɢɡɰɹɥɚɬɚɝɨɪɚ ɫɧɚɞɟɠɞɚɬɚɱɟɳɟɦɭɞɚɦɯɪɚɧɚɬɨɜɚɫɬɚɧɚɨɮɢɰɢɚɥɧɢɹɬɦɢ ɩɪɹɤɨɪɇɚɤɪɚɹɫɟɧɚɥɨɠɢɞɚɭɛɢɹɪɢɫɚɬɴɣɤɚɬɨɪɚɡɝɨɧɜɚɲɟ ɞɢɜɟɱɚ ɉɨɫɥɟ ɦɚɥɤɨ ɫɴɠɚɥɹɜɚɯ ɡɚɳɨɬɨ ɬɨɣ ɧɟ ɛɟɲɟ ɥɨɲɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹɇɨɩɨɥɭɱɢɯɩɪɢɥɢɱɧɚɰɟɧɚɡɚɤɨɠɚɬɚɦɭ íȼɢɠɤɚɤɜɨɡɚɫɬɪɟɥɹɯ±ȽɟɣɥɜɞɢɝɚɫɚɦɭɧɯɥɹɛɫɴɫɡɚɛɢɬɚɜɧɟɝɨɫɬɪɟɥɚɢɚɡɫɟɡɚɫɦɢɜɚɦɌɨɜɚɟɢɫɬɢɧɫɤɢɯɥɹɛ ɨɬɩɟɤɚɪɧɢɰɚɬɚɧɟɧɹɤɨɣɨɬɩɥɨɫɤɢɬɟɞɟɛɟɥɢɫɚɦɭɧɢɤɨɢɬɨ ɩɪɚɜɢɦɫɴɫɡɴɪɧɨɬɨɨɬɞɚɠɛɢɬɟɫɢȼɡɟɦɚɦɝɨɜɪɴɰɟɢɡɦɴɤɜɚɦɫɬɪɟɥɚɬɚɢɩɨɞɧɚɫɹɦɤɨɪɚɬɚɫɩɪɨɛɢɬɚɬɚɜɧɟɹɞɭɩɱɢɰɚ ɤɴɦ ɧɨɫɚ ɫɢ ȼɞɢɲɜɚɦ ɚɪɨɦɚɬɚ ɢ ɭɫɬɚɬɚ ɦɢ ɫɟ ɧɚɥɢɜɚ ɫɴɫ ɫɥɸɧɤɚɏɭɛɚɜɢɹɬɯɥɹɛɤɚɬɨɬɨɡɢɟɡɚɫɩɟɰɢɚɥɧɢɫɥɭɱɚɢ íɆɦɨɳɟɟɬɨɩɴɥ±ɤɚɡɜɚɦȽɟɣɥɫɢɝɭɪɧɨɟɛɢɥɜɩɟɤɚɪɧɢɰɚɬɚɧɚɪɚɡɫɴɦɜɚɧɟɢɝɨɟɢɡɬɴɪɝɭɜɚɥɡɚɧɟɳɨ±Ʉɨɥɤɨɬɢ ɢɡɥɟɡɟ" íɋɚɦɨɟɞɧɚɤɚɬɟɪɢɰɚɂɡɝɥɟɠɞɚɫɬɚɪɟɰɴɬɛɟɲɟɜɫɚɧɬɢɦɟɧɬɚɥɧɨɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɬɚɡɢɫɭɬɪɢɧ±ɤɚɡɚȽɟɣɥ±Ⱦɨɪɢɦɢɩɨɠɟɥɚɤɴɫɦɟɬ í ȿ ɞɧɟɫ ɜɫɢɱɤɢ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɚɦɟ ɦɚɥɤɨ ɩɨɛɥɢɡɤɢ ɧɚɥɢ" ±ɤɚɡɜɚɦɛɟɡɞɨɪɢɞɚɫɢɧɚɩɪɚɜɹɬɪɭɞɚɞɚɧɚɩɪɚɜɹɝɪɢɦɚɫɚ ±ɉɪɢɦɧɢɟɨɫɬɚɜɢɥɚɛɭɱɤɚɫɢɪɟɧɟ±ɂɡɦɴɤɜɚɦɹ ɉɪɢɜɢɞɚɧɚɬɨɜɚɥɚɤɨɦɫɬɜɨɨɱɢɬɟɦɭɫɜɟɬɜɚɬ í Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɢ ɉɪɢɦ ɓɟ ɫɢ ɧɚɩɪɚɜɢɦ ɢɫɬɢɧɫɤɨ ɩɢɪɲɟɫɬɜɨ±ɂɡɜɟɞɧɴɠɬɨɣɡɚɝɨɜɚɪɹɫɚɤɰɟɧɬɤɚɬɨɨɬɄɚɩɢɬɨɥɚ 13


±ɢɦɢɬɢɪɚȿɮɢɌɪɢɧɤɟɬɦɚɧɢɚɤɚɥɧɨɠɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɚɬɚɠɟɧɚ ɤɨɹɬɨɩɪɢɫɬɢɝɚɜɟɞɧɴɠɝɨɞɢɲɧɨɩɨɜɪɟɦɟɧɚɀɴɬɜɚɬɚɡɚɞɚ ɢɡɱɢɬɚɧɚɝɥɚɫɢɦɟɧɚɬɚ±Ɂɚɦɚɥɤɨɞɚɡɚɛɪɚɜɹɑɟɫɬɢɬɢɂɝɪɢ ɧɚɝɥɚɞɚ±Ɍɨɣɨɬɤɴɫɜɚɧɹɤɨɥɤɨɛɨɪɨɜɢɧɤɢɨɬɛɥɢɡɤɢɬɟɯɪɚɫɬɢ±ɂɧɟɤɚɲɚɧɫɨɜɟɬɟ«±ɉɨɞɯɜɴɪɥɹɦɢɟɞɧɚɛɨɪɨɜɢɧɤɚ ɤɨɹɬɨɨɩɢɫɜɚɲɢɪɨɤɚɞɴɝɚ ɍɥɚɜɹɦ ɹ ɫ ɭɫɬɚ ɢ ɪɚɡɤɴɫɜɚɦ ɧɟɠɧɚɬɚ ɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬ ɫɴɫ ɡɴɛɢɋɥɚɞɤɨɫɬɢɩɱɢɜɢɹɬɜɤɭɫɢɡɛɭɯɜɚɤɚɬɨɟɤɫɩɥɨɡɢɹɜɭɫɬɚɬɚɦɢ í «ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɜɢɧɚɝɢ ɧɚ ɜɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ ± ɞɨɜɴɪɲɜɚɦ ɫɴɫ ɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚɪɟɩɥɢɤɚɌɪɹɛɜɚɞɚɫɟɲɟɝɭɜɚɦɟɩɨɬɨɡɢɜɴɩɪɨɫ ɡɚɳɨɬɨɞɪɭɝɚɬɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɟɞɚɫɦɟɨɛɟɡɭɦɟɥɢɨɬɫɬɪɚɯɈɫɜɟɧɬɨɜɚɬɢɩɢɱɧɢɹɬɡɚɄɚɩɢɬɨɥɚɚɤɰɟɧɬɟɬɨɥɤɨɜɚɩɪɟɜɡɟɬɱɟ ɧɚɧɟɝɨɩɨɱɬɢɜɫɢɱɤɨɡɜɭɱɢɫɦɟɲɧɨ Ƚɥɟɞɚɦ ɤɚɤ Ƚɟɣɥ ɢɡɦɴɤɜɚ ɧɨɠɚ ɫɢ ɢ ɪɟɠɟ ɯɥɹɛɚ Ȼɢ ɦɨɝɴɥɞɚɦɢɟɛɪɚɬɉɪɚɜɚɱɟɪɧɚɤɨɫɚɫɦɭɝɥɚɤɨɠɚɞɨɪɢɢɦɚɦɟ ɟɞɧɢɢɫɴɳɢɫɢɜɢɨɱɢɇɨɦɟɠɞɭɧɚɫɧɹɦɚɪɨɞɧɢɧɫɤɚɜɪɴɡɤɚ ɩɨɧɟɧɟɛɥɢɡɤɚɉɨɜɟɱɟɬɨɫɟɦɟɣɫɬɜɚɤɨɢɬɨɪɚɛɨɬɹɬɜɦɢɧɢɬɟ ɫɢɩɪɢɥɢɱɚɬɩɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧ ȿɬɨɡɚɳɨɦɚɣɤɚɦɢɢɉɪɢɦɫɬɟɯɧɢɬɟɫɜɟɬɥɢɤɨɫɢɢɫɢɧɢ ɨɱɢɜɢɧɚɝɢɢɡɝɥɟɠɞɚɬɧɹɤɚɤɧɟɧɚɦɹɫɬɨȼɹɪɧɨɟɊɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɦɚɣɤɚ ɦɢ ɛɢɥɢ ɱɚɫɬ ɨɬ ɦɚɥɤɚɬɚ ɬɴɪɝɨɜɫɤɚ ɩɪɨɫɥɨɣɤɚ ɤɨɹɬɨɫɧɚɛɞɹɜɚɫɩɪɨɜɢɡɢɢɜɥɚɫɬɢɬɟɦɢɪɨɬɜɨɪɰɢɬɟɢɨɬɜɪɟɦɟɧɚɜɪɟɦɟɩɨɧɹɤɨɣɤɥɢɟɧɬɨɬɉɥɚɫɬɚȾɴɪɠɚɥɢ ɚɩɬɟɤɚ ɜ ɩɨɯɭɛɚɜɚɬɚɱɚɫɬɧɚɈɤɪɴɝɌɴɣɤɚɬɨɩɨɱɬɢɧɢɤɨɣɧɟɦɨɠɟ ɞɚɫɢɩɨɡɜɨɥɢɥɟɤɚɪɢɚɩɬɟɤɚɪɢɬɟɫɚɧɚɲɢɬɟɥɟɱɢɬɟɥɢȻɚɳɚ ɦɢɫɟɡɚɩɨɡɧɚɥɫɦɚɣɤɚɦɢɡɚɳɨɬɨɩɨɜɪɟɦɟɧɚɥɨɜɭɜɚɧɢɹɬɚ ɫɢɩɨɧɹɤɨɝɚɫɴɛɢɪɚɥɥɟɱɟɛɧɢɪɚɫɬɟɧɢɹɢɝɢɩɪɨɞɚɜɚɥɜɧɟɣɧɚɬɚɚɩɬɟɤɚɡɚɞɚɩɪɚɜɹɬɨɬɬɹɯɥɟɤɚɪɫɬɜɚɋɢɝɭɪɧɨɧɚɢɫɬɢɧɚ ɝɨɟɨɛɢɱɚɥɚɡɚɞɚɧɚɩɭɫɧɟɞɨɦɚɫɢɢɞɚɝɨɡɚɦɟɧɢɫɉɥɚɫɬɚ Ɉɩɢɬɜɚɦɫɟɞɚɧɟɡɚɛɪɚɜɹɦɬɨɜɚɤɨɝɚɬɨɜɢɠɞɚɦɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɠɟɧɚɬɚ ɤɨɹɬɨ ɫɟɞɟɲɟ ɛɟɡɭɱɚɫɬɧɨ ɛɟɡɢɡɪɚɡɧɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɢɠɢ14


ɦɚɞɨɤɚɬɨɞɟɰɚɬɚɫɬɚɜɚɯɚɤɨɠɚɢɤɨɫɬɢɈɩɢɬɜɚɦɫɟɞɚ ɩɪɨɫɬɹ ɡɚɪɚɞɢ ɛɚɳɚ ɦɢ ɇɨ ɞɚ ɫɢ ɤɚɠɚ ɱɟɫɬɧɨ ɧɟ ɫɴɦ ɨɬ ɨɧɟɡɢɤɨɢɬɨɩɪɨɳɚɜɚɬ Ƚɟɣɥɧɚɦɚɡɜɚɮɢɥɢɢɬɟɯɥɹɛɫɦɟɤɨɬɨɤɨɡɟɫɢɪɟɧɟɢɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɩɨɫɬɚɜɹɩɨɟɞɧɨɥɢɫɬɟɧɰɟɛɨɫɢɥɟɤɜɴɪɯɭɜɫɹɤɚɞɨɤɚɬɨ ɚɡ ɨɛɢɪɚɦ ɛɨɪɨɜɢɧɤɢɬɟ ɨɬ ɯɪɚɫɬɢɬɟ Ɋɚɡɩɨɥɚɝɚɦɟ ɫɟ ɜ ɟɞɧɚ ɧɢɲɚɜɫɤɚɥɢɬɟɈɬɬɭɤɫɦɟɧɟɜɢɞɢɦɢɧɨɧɢɟɜɢɠɞɚɦɟɹɫɧɨ ɞɨɥɢɧɚɬɚɤɨɹɬɨɩɪɟɡɥɹɬɨɬɨɝɴɦɠɢɨɬɩɥɹɱɤɚ±ɡɟɥɟɧɢɪɚɫɬɟɧɢɹɤɨɪɟɧɨɩɥɨɞɧɢɪɢɛɢɤɨɢɬɨɩɪɨɛɥɹɫɜɚɬɧɚɫɥɴɧɱɟɜɚɬɚ ɫɜɟɬɥɢɧɚ Ⱦɟɧɹɬ ɟ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɟɧ ɫɴɫ ɫɢɧɶɨ ɧɟɛɟ ɢ ɥɟɤ ɛɪɢɡ ɏɪɚɧɚɬɚɟɩɪɟɤɪɚɫɧɚɫɢɪɟɧɟɬɨɫɟɩɪɨɫɦɭɤɜɚɢɩɨɩɢɜɚɜɬɨɩɥɢɹɯɥɹɛɚɛɨɪɨɜɢɧɤɢɬɟɫɟɪɚɡɬɚɩɹɬɜɭɫɬɚɬɚȼɫɢɱɤɨɳɟɲɟ ɞɚ ɟ ɫɴɜɴɪɲɟɧɨ ɚɤɨ ɬɨɜɚ ɧɚɢɫɬɢɧɚ ɛɟɲɟ ɩɪɚɡɧɢɤ ɚɤɨ ɫɜɨɛɨɞɧɢɹɬɞɟɧɨɡɧɚɱɚɜɚɲɟɫɚɦɨɫɤɢɬɚɧɟɢɡɩɥɚɧɢɧɢɬɟɫȽɟɣɥ ɞɨɤɚɬɨ ɥɨɜɭɜɚɦɟ ɡɚ ɞɧɟɲɧɚɬɚ ɜɟɱɟɪɹ ɇɨ ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɜɚ ɜ ɞɜɚ ɱɚɫɚɬɪɹɛɜɚɞɚɡɚɫɬɚɧɟɦɧɚɩɥɨɳɚɞɚɜɨɱɚɤɜɚɧɟɞɚɫɴɨɛɳɹɬ ɢɦɟɧɚɬɚ íȻɢɯɦɟɦɨɝɥɢɞɚɝɨɧɚɩɪɚɜɢɦɧɚɥɢɡɧɚɟɲ±ɬɢɯɨɤɚɡɜɚ Ƚɟɣɥ íɄɨɟ"±ɩɢɬɚɦɚɡ íȾɚɧɚɩɭɫɧɟɦɨɤɪɴɝɚȾɚɢɡɛɹɝɚɦɟȾɚɠɢɜɟɟɦɜɝɨɪɚɬɚ Ɍɢɢɚɡɞɜɚɦɚɬɚɛɢɯɦɟɦɨɝɥɢɞɚɫɟɫɩɪɚɜɢɦ±ɤɚɡɜɚȽɟɣɥ ɂɞɟɹɬɚɟɬɨɥɤɨɜɚɚɛɫɭɪɞɧɚɱɟɧɟɡɧɚɦɤɚɤɞɚɪɟɚɝɢɪɚɦ íȺɤɨɧɹɦɚɯɦɟɬɨɥɤɨɜɚɦɧɨɝɨɞɟɰɚ±ɞɨɛɚɜɹɛɴɪɡɨɬɨɣ ɌɟɧɟɫɚɧɚɲɢɞɟɰɚɪɚɡɛɢɪɚɫɟɇɨɫɴɫɫɴɳɢɹɭɫɩɟɯɦɨɠɟɯɚɢɞɚɛɴɞɚɬȾɜɟɬɟɛɪɚɬɱɟɬɚɧɚȽɟɣɥɢɟɞɧɚɫɟɫɬɪɚɉɪɢɦ Ɇɨɠɟɞɚɜɤɥɸɱɢɬɟɜɛɪɨɣɤɚɬɚɢɦɚɣɤɢɬɟɧɢɡɚɳɨɬɨɤɚɤɛɢɯɚ ɠɢɜɟɥɢ ɬɟ ɛɟɡ ɧɚɫ" Ʉɨɣ ɳɟ ɯɪɚɧɢ ɬɟɡɢ ɝɴɪɥɚ ɤɨɢɬɨ ɜɢɧɚɝɢ ɢɫɤɚɬɨɳɟ"Ⱦɨɪɢɩɪɢɩɨɥɨɠɟɧɢɟɱɟɢɞɜɚɦɚɬɚɥɨɜɭɜɚɦɟɜɫɟɤɢɞɟɧɩɚɤɢɦɚɜɟɱɟɪɢɜɤɨɢɬɨɞɢɜɟɱɴɬɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɪɚɡɦɟɧɹ ɫɪɟɳɭɦɚɫɜɪɴɡɤɢɡɚɨɛɭɜɤɢɢɥɢɜɴɥɧɚɩɚɤɢɦɚɧɨɳɢɜɤɨɢɬɨɫɢɥɹɝɚɦɟɫɤɴɪɤɨɪɟɳɢɨɬɝɥɚɞɫɬɨɦɚɫɢ 15


íɇɟɢɫɤɚɦɧɢɤɨɝɚɞɚɢɦɚɦɞɟɰɚ±ɤɚɡɜɚɦ íȺɡɛɢɯɦɨɝɴɥȺɤɨɧɟɠɢɜɟɟɯɬɭɤ±ɨɬɜɪɴɳɚȽɟɣɥ íɇɨɠɢɜɟɟɲ±ɤɚɡɜɚɦɩɨɞɪɚɡɧɟɧɚ íɁɚɛɪɚɜ±ɬɪɨɫɜɚɫɟɬɨɣɜɨɬɝɨɜɨɪ Ɍɨɡɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɦɢ ɫɟ ɫɬɪɭɜɚ ɧɚɩɴɥɧɨ ɢɡɥɢɲɟɧ Ʉɚɤ ɛɢɯ ɦɨɝɥɚɞɚɢɡɨɫɬɚɜɹɉɪɢɦ±ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬɱɨɜɟɤɧɚɫɜɟɬɚɤɨɝɨɬɨɫɴɦɫɢɝɭɪɧɚɱɟɨɛɢɱɚɦ"ȺɢȽɟɣɥɟɨɬɞɚɞɟɧɧɚɫɟɦɟɣ ɫɬɜɨɬɨɫɢɇɟɦɨɠɟɦɞɚɡɚɦɢɧɟɦɬɚɤɚɱɟɡɚɳɨɞɚɫɢɩɪɚɜɢɦ ɬɪɭɞɚɞɚɝɨɜɨɪɢɦɡɚɬɨɜɚ"Ⱥɞɨɪɢɢɞɚɦɨɠɟɯɦɟ«ɞɨɪɢɢɞɚ ɦɨɠɟɯɦɟ« ɨɬɤɴɞɟ ɫɟ ɜɡɟɯɚ ɜɫɢɱɤɢ ɬɟɡɢ ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɡɚ ɞɟɰɚ" ɆɟɠɞɭɦɟɧɢȽɟɣɥɧɢɤɨɝɚɧɟɟɢɦɚɥɨɥɸɛɨɜɧɚɜɪɴɡɤɚɄɨɝɚɬɨ ɫɟɡɚɩɨɡɧɚɯɦɟɛɹɯɤɥɶɨɳɚɜɚɞɜɚɧɚɣɫɟɬɝɨɞɢɲɧɚɢɦɚɤɚɪɞɚ ɛɟɲɟɫɚɦɨɫɞɜɟɝɨɞɢɧɢɩɨɝɨɥɹɦɬɨɣɜɟɱɟɢɡɝɥɟɠɞɚɲɟɤɚɬɨ ɦɴɠɌɪɹɛɜɚɲɟɧɢɞɴɥɝɨɜɪɟɦɟɞɨɪɢɫɚɦɨɞɚɫɟɫɩɪɢɹɬɟɥɢɦ ɞɚ ɫɩɪɟɦ ɞɚ ɫɩɨɪɢɦ ɩɪɢ ɜɫɹɤɚ ɫɞɟɥɤɚ ɢ ɞɚ ɡɚɩɨɱɧɟɦ ɞɚ ɫɢ ɩɨɦɚɝɚɦɟɟɞɢɧɧɚɞɪɭɝɡɚɞɚɢɡɛɟɝɧɟɦɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ ɈɫɜɟɧɬɨɜɚɚɤɨɢɫɤɚɞɟɰɚȽɟɣɥɧɹɦɚɧɢɤɚɤɴɜɩɪɨɛɥɟɦɞɚ ɫɢɧɚɦɟɪɢɠɟɧɚɌɨɣɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɟɧɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɫɢɥɟɧɞɚ ɫɟɫɩɪɚɜɢɫɪɚɛɨɬɚɬɚɜɦɢɧɢɬɟɢɭɦɟɟɞɚɥɨɜɭɜɚɈɬɧɚɱɢɧɚ ɩɨ ɤɨɣɬɨ ɦɨɦɢɱɟɬɚɬɚ ɜ ɭɱɢɥɢɳɟ ɫɢ ɲɟɩɧɚɬ ɤɨɝɚɬɨ ɦɢɧɚɜɚ ɩɨɤɪɚɣɬɹɯɫɢɥɢɱɢɱɟɝɨɯɚɪɟɫɜɚɬɌɨɜɚɦɟɤɚɪɚɞɚɪɟɜɧɭɜɚɦɧɨɧɟɩɨɨɧɚɡɢɩɪɢɱɢɧɚɡɚɤɨɹɬɨɫɢɦɢɫɥɹɬɯɨɪɚɬɚɌɪɭɞɧɨɫɟɧɚɦɢɪɚɬɞɨɛɪɢɩɚɪɬɧɶɨɪɢɡɚɥɨɜ íɄɚɤɜɨɢɫɤɚɲɞɚɩɪɚɜɢɦ"±ɩɢɬɚɦɚɡ±Ɇɨɠɟɦɞɚɨɬɢɞɟɦ ɧɚɥɨɜɞɚɥɨɜɢɦɪɢɛɚɢɥɢɞɚɛɟɪɟɦɩɥɨɞɨɜɟɤɨɪɟɧɢɢɬɪɟɜɢ íɏɚɣɞɟɞɚɥɨɜɢɦɪɢɛɚɜɟɡɟɪɨɬɨɓɟɡɚɥɨɠɢɦɜɴɞɢɰɢɬɟɢ ɳɟɩɨɫɴɛɟɪɟɦɩɥɨɞɨɜɟɢɤɨɪɟɧɢɜɝɨɪɚɬɚɓɟɧɚɦɟɪɢɦɧɟɳɨ ɯɭɛɚɜɨɡɚɞɨɜɟɱɟɪɚ±ɤɚɡɜɚɬɨɣ Ⱦɨɜɟɱɟɪɚ ɋɥɟɞ ɀɴɬɜɚɬɚ ɜɫɢɱɤɢ ɛɢ ɬɪɹɛɜɚɥɨ ɞɚ ɩɪɚɡɧɭɜɚɬɂɦɧɨɝɨɯɨɪɚɧɚɢɫɬɢɧɚɩɪɚɡɧɭɜɚɬɨɬɨɛɥɟɤɱɟɧɢɟɱɟɞɟɰɚɬɚɢɦɫɚɛɢɥɢɩɨɳɚɞɟɧɢɡɚɨɳɟɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚɇɨɩɨɧɟɞɜɟ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɳɟɫɩɭɫɧɚɬɤɚɩɚɰɢɬɟɧɚɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟɫɢɳɟɡɚɤɥɸ16


ɱɚɬɜɪɚɬɢɬɟɫɢɢɳɟɫɟɫɟɱɭɞɹɬɤɚɤɞɚɨɰɟɥɟɹɬɩɪɟɡɢɞɧɢɬɟ ɦɴɱɢɬɟɥɧɢɫɟɞɦɢɰɢ ɍɫɩɹɜɚɦɟɞɚɫɟɫɩɪɚɜɢɦɞɨɛɪɟɏɢɳɧɢɰɢɬɟɧɟɧɢɨɛɪɴɳɚɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟɜɬɚɤɴɜɞɟɧɤɨɝɚɬɨɢɡɨɛɢɥɫɬɜɚɩɨɥɟɫɧɚɩɨɜɤɭɫɧɚɩɥɹɱɤɚɄɴɦɨɛɹɞɜɟɱɟɢɦɚɦɟɞɟɫɟɬɢɧɚɪɢɛɢɬɨɪɛɚɡɟɥɟɧɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɢɧɚɣɯɭɛɚɜɨɬɨɨɬɜɫɢɱɤɨɰɹɥɚɬɨɪɛɚɹɝɨɞɢɆɹɫɬɨɬɨɤɴɞɟɬɨɪɚɫɬɚɬɨɬɤɪɢɯɚɡɧɨɧɚȽɟɣɥɦɭɯɪɭɦɧɚɢɞɟɹɬɚ ɞɚɨɩɴɧɟɬɟɥɟɧɢɦɪɟɠɢɨɤɨɥɨɧɟɝɨɡɚɞɚɩɨɩɪɟɱɢɧɚɠɢɜɨɬɧɢɬɟɞɚɦɢɧɚɜɚɬɨɬɬɚɦ ɇɚɩɴɬɡɚɜɤɴɳɢɫɟɨɬɛɢɜɚɦɟɞɨÄɌɚɥɚɫɴɦɚ´±ɱɟɪɧɢɹɬɩɚɡɚɪɤɨɣɬɨɞɟɣɫɬɜɚɜɢɡɨɫɬɚɜɟɧɫɤɥɚɞɤɴɞɟɬɨɧɹɤɨɝɚɫɚɫɴɯɪɚɧɹɜɚɥɢɜɴɝɥɢɳɚɄɨɝɚɬɨɢɡɦɢɫɥɢɯɚɩɨɟɮɢɤɚɫɧɚɫɢɫɬɟɦɚɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɧɟɧɚɜɴɝɥɢɳɚɬɚɨɬɦɢɧɢɬɟɧɚɩɪɚɜɨɞɨɜɥɚɤɨɜɟɬɟÄɌɚɥɚɫɴɦɚ´ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɩɪɟɜɡɟɦɹɫɬɨɬɨɉɨɬɨɜɚɜɪɟɦɟ ɜɞɟɧɹɧɚɀɴɬɜɚɬɚɩɨɜɟɱɟɬɨɦɚɝɚɡɢɧɢɢɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɢɫɚɡɚɬɜɨɪɟɧɢɧɨɱɟɪɧɢɹɬɩɚɡɚɪɜɫɟɨɳɟɟɞɨɫɬɚɨɠɢɜɟɧɋɥɟɤɨɬɚ ɪɚɡɦɟɧɹɦɟɲɟɫɬɨɬɪɢɛɢɬɟɫɪɟɳɭɯɭɛɚɜɯɥɹɛɚɞɪɭɝɢɬɟɞɜɟ ±ɫɪɟɳɭɫɨɥɆɚɡɧɚɬɚɋɚɟɤɨɤɚɥɟɫɬɚɬɚɫɬɚɪɢɰɚɤɨɹɬɨɩɪɨɞɚɜɚ ɝɨɪɟɳɚ ɫɭɩɚ ɨɬ ɝɨɥɹɦ ɤɨɬɟɥ ɜɡɟɦɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚ ɡɟɥɟɧɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɨɬ ɪɴɰɟɬɟ ɧɢ ɢ ɜ ɡɚɦɹɧɚ ɧɢ ɞɚɜɚ ɞɜɚ ɝɨɥɟɦɢ ɤɴɫɚ ɩɚɪɚɮɢɧ Ⱦɪɭɝɚɞɟ ɛɢɯɦɟ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɤɥɸɱɢɦ ɦɚɥɤɨ ɩɨɞɨɛɪɚɫɞɟɥɤɚɧɨɫɟɫɬɚɪɚɟɦɞɚɩɨɞɞɴɪɠɚɦɟɞɨɛɪɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫ Ɇɚɡɧɚɬɚɋɚɟȿɞɢɧɫɬɜɟɧɨɧɚɧɟɹɦɨɠɟɦɞɚɪɚɡɱɢɬɚɦɟɜɢɧɚɝɢ ɞɚɤɭɩɭɜɚɦɟɫɨɨɬɞɢɜɨɤɭɱɟɇɟɥɨɜɭɜɚɦɟɧɚɪɨɱɧɨɬɟɡɢɤɭɱɟɬɚɧɨɚɤɨɬɟɧɚɩɚɞɧɚɬɢɭɫɩɟɟɲɞɚɥɢɤɜɢɞɢɪɚɲɟɞɧɨɞɜɟ ɟɦɟɫɨɬɨɫɢɟɦɟɫɨÄɉɭɫɧɚɥɢɝɨɜɫɭɩɚɬɚɫɬɚɜɚɝɨɜɟɠɞɨ´ ɤɚɡɜɚɆɚɡɧɚɬɚɋɚɟɢɧɚɦɢɝɚɇɢɤɨɣɧɚɉɥɚɫɬɚɧɹɦɚɞɚɫɛɴɪɱɢɨɬɜɪɚɬɟɧɨɧɨɫɩɪɢɜɢɞɚɧɚɟɞɢɧɯɭɛɚɜɛɭɬɨɬɞɢɜɨɤɭɱɟɧɨ ɦɢɪɨɬɜɨɪɰɢɬɟɤɨɢɬɨɢɞɜɚɬɜÄɌɚɥɚɫɴɦɚ´ɦɨɝɚɬɞɚɫɢɩɨɡɜɨɥɹɬɞɚɛɴɞɚɬɦɚɥɤɨɩɨɩɪɢɞɢɪɱɢɜɢ Ʉɨɝɚɬɨɩɪɢɤɥɸɱɜɚɦɟɫɬɴɪɝɨɜɢɹɬɚɧɚɩɚɡɚɪɚɨɬɢɜɚɦɟɞɨ ɡɚɞɧɚɬɚ ɜɪɚɬɚ ɧɚ ɤɴɳɚɬɚ ɧɚ ɤɦɟɬɚ ɞɚ ɩɪɨɞɚɞɟɦ ɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚ 17


ɹɝɨɞɢ ± ɡɧɚɟɦ ɱɟ ɬɨɣ ɨɫɨɛɟɧɨ ɦɧɨɝɨ ɝɢ ɨɛɢɱɚ ɢ ɳɟ ɩɥɚɬɢ ɬɨɥɤɨɜɚɤɨɥɤɨɬɨɦɭɩɨɢɫɤɚɦɟȼɪɚɬɚɬɚɨɬɜɚɪɹɞɴɳɟɪɹɬɚɦɭ Ɇɚɞɠ Ɍɹ ɟ ɨɬ ɦɨɹ ɤɥɚɫ ɜ ɭɱɢɥɢɳɟ Ɍɴɣ ɤɚɬɨ ɟ ɞɴɳɟɪɹ ɧɚ ɤɦɟɬɚ ɛɢɯɬɟ ɨɱɚɤɜɚɥɢ ɞɚ ɟ ɧɚɞɦɟɧɧɚ ɢ ɧɚɞɭɬɚ ɧɨ ɬɹ ɫɢ ɟ ɫɜɹɫɬɧɚɉɪɨɫɬɨɟɞɨɫɬɚɡɚɬɜɨɪɟɧɚɄɚɬɨɦɟɧɉɨɪɚɞɢɮɚɤɬɚ ɱɟɧɢɤɨɹɨɬɞɜɟɬɟɧɟɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɤɴɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɤɪɴɝɩɪɢɹɬɟɥɢɜɭɱɢɥɢɳɟɞɨɫɬɚɱɟɫɬɨɫɟɨɤɚɡɜɚɦɟɡɚɟɞɧɨ±ɨɛɹɞɜɚɦɟ ɡɚɟɞɧɨɫɟɞɢɦɟɞɧɚɞɨɞɪɭɝɚɜɤɥɚɫɩɚɪɬɧɢɪɚɦɟɫɢɜɫɩɨɪɬɧɢɬɟɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹɊɹɞɤɨɫɢɝɨɜɨɪɢɦɤɨɟɬɨɱɭɞɟɫɧɨɭɫɬɪɨɣɜɚ ɢɞɜɟɬɟɧɢ Ⱦɧɟɫ ɜɦɟɫɬɨ ɫɢɜɚɬɚ ɭɱɢɥɢɳɧɚ ɭɧɢɮɨɪɦɚ ɬɹ ɧɨɫɢ ɫɤɴɩɚ ɛɹɥɚɪɨɤɥɹɚɪɭɫɚɬɚɤɨɫɚɟɜɴɪɡɚɧɚɫɪɨɡɨɜɚɩɚɧɞɟɥɤɚȾɪɟɯɢɡɚɀɴɬɜɚɬɚ íɏɭɛɚɜɚɪɨɤɥɹ±ɤɚɡɜɚȽɟɣɥ Ɇɚɞɠɝɨɫɬɪɟɥɜɚɫɩɨɝɥɟɞɤɚɬɨɫɟɨɩɢɬɜɚɞɚɪɚɡɛɟɪɟɞɚɥɢ ɬɨɜɚɟɢɫɤɪɟɧɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɢɥɢɢɪɨɧɢɱɧɚɡɚɛɟɥɟɠɤɚɊɨɤɥɹɬɚ ɧɚɢɫɬɢɧɚɟɯɭɛɚɜɚɢɜɨɛɢɤɧɨɜɟɧɞɟɧɬɹɟɞɜɚɥɢɛɢɹɨɛɥɹɤɥɚ Ɇɚɞɠɩɪɢɫɜɢɜɚɭɫɬɧɢɧɨɩɨɫɥɟɫɟɭɫɦɢɯɜɚ íȿɚɤɨɜɤɪɚɣɧɚɫɦɟɬɤɚɨɬɢɞɚɜɄɚɩɢɬɨɥɚɬɪɹɛɜɚɞɚɢɡɝɥɟɠɞɚɦɞɨɛɪɟɧɚɥɢɬɚɤɚ" ɋɟɝɚ ɟ ɪɟɞ ɧɚ Ƚɟɣɥ ɞɚ ɫɟ ɫɦɭɬɢ ɇɚɢɫɬɢɧɚ ɥɢ ɝɨ ɦɢɫɥɢ" ɂɥɢɩɪɨɫɬɨɫɟɡɚɹɠɞɚɫɧɟɝɨ"ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɦɜɬɨɪɨɬɨ í ɇɹɦɚ ɞɚ ɨɬɢɞɟɲ ɜ Ʉɚɩɢɬɨɥɚ ± ɯɥɚɞɧɨ ɤɚɡɜɚ Ƚɟɣɥ ɉɨ ɝɥɟɞɴɬɦɭɫɟɫɩɢɪɚɜɴɪɯɭɦɚɥɤɚɤɪɴɝɥɚɛɪɨɲɤɚɤɨɹɬɨɤɪɚɫɢ ɪɨɤɥɹɬɚɂɫɬɢɧɫɤɨɡɥɚɬɨɄɪɚɫɢɜɨɢɡɪɚɛɨɬɟɧɚȻɢɦɨɝɥɚɞɚ ɨɫɢɝɭɪɢɯɥɹɛɚɧɚɟɞɧɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨɡɚɦɟɫɟɰɢɧɚɪɟɞ±Ʉɨɥɤɨ ɩɴɬɢɟɜɤɥɸɱɟɧɨɢɦɟɬɨɬɢ"ɉɟɬ"Ɇɨɟɬɨɛɟɲɟɜɤɥɸɱɟɧɨɲɟɫɬ ɩɴɬɢɤɨɝɚɬɨɛɹɯɟɞɜɚɧɚɞɜɚɧɚɣɫɟɬ íɌɹɧɟɟɜɢɧɨɜɧɚɡɚɬɨɜɚ±ɤɚɡɜɚɦ íɇɟɧɢɤɨɣɧɟɟɜɢɧɨɜɟɧɡɚɬɨɜɚɉɪɨɫɬɨɬɚɤɚɫɬɨɹɬɧɟɳɚɬɚ±ɤɚɡɜɚȽɟɣɥ ɅɢɰɟɬɨɧɚɆɚɞɠɟɫɬɚɧɚɥɨɡɚɬɜɨɪɟɧɨɢɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɌɹ 18


ɫɥɚɝɚɩɚɪɢɬɟɡɚɹɝɨɞɢɬɟɜɪɴɤɚɬɚɦɢ íɄɴɫɦɟɬɄɚɬɧɢɫ íɂɧɚɬɟɛɫɴɳɨ±ɤɚɡɜɚɦɚɡɢɜɪɚɬɚɬɚɫɟɡɚɬɜɚɪɹ ȼɴɪɜɢɦɦɴɥɱɚɥɢɜɨɤɴɦɉɥɚɫɬɚɇɟɦɢɛɟɲɟɩɪɢɹɬɧɨɱɟ ȽɟɣɥɫɟɡɚɹɞɟɫɆɚɞɠɦɚɤɚɪɱɟɟɩɪɚɜɪɚɡɛɢɪɚɫɟɋɢɫɬɟɦɚɬɚɧɚɀɴɬɜɚɬɚɟɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɢɜɴɪɯɭɛɟɞɧɢɬɟɫɟɫɬɨɜɚɪɜɚ ɧɚɣɥɨɲɨɬɨɨɬɧɟɹȾɨɛɢɜɚɲɩɪɚɜɨɞɚɛɴɞɟɲɜɤɥɸɱɟɧɜɀɴɬ ɜɚɬɚɜɞɟɧɹɜɤɨɣɬɨɧɚɜɴɪɲɢɲɞɜɚɧɚɣɫɟɬɉɪɟɡɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚ ɢɦɟɬɨɬɢɫɟɜɩɢɫɜɚɜɟɞɧɴɠɇɚɬɪɢɧɚɣɫɟɬɝɨɞɢɧɢ±ɞɜɚɩɴɬɢ ɂɬɴɣɧɚɬɚɬɴɤɢɬɴɣɧɚɬɚɬɴɤɞɨɤɚɬɨɧɚɜɴɪɲɢɲɨɫɟɦɧɚɣɫɟɬ ±ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚɜɤɨɹɬɨɢɦɚɲɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɢɟɤɨɝɚɬɨɢɦɟɬɨɬɢɜɥɢɡɚɜɭɪɧɚɬɚɫɠɪɟɛɢɹɫɟɞɟɦɩɴɬɢɌɨɜɚɜɚɠɢ ɡɚɜɫɟɤɢɝɪɚɠɞɚɧɢɧɜɴɜɜɫɢɱɤɢɬɟɞɜɚɧɚɣɫɟɬɨɤɪɴɝɚɜɰɹɥɚɬɚ ɞɴɪɠɚɜɚɉɚɧɟɦ ȿɬɨɹɨɛɚɱɟɭɥɨɜɤɚɬɚȾɚɤɚɠɟɦɱɟɫɬɟɛɟɞɧɢɢɝɥɚɞɭɜɚɳɢ ɤɚɤɜɢɬɨɛɹɯɦɟɧɢɟȺɤɨɪɟɲɢɬɟɞɚɞɨɛɚɜɢɬɟɢɦɟɬɨɫɢɩɨɜɟɱɟ ɩɴɬɢ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬɟ ɬɟɫɟɪɢ ɋɪɟɳɭ ɜɫɹɤɚ ɬɟɫɟɪɚ ɜɢ ɞɚɜɚɬ ɨɫɤɴɞɟɧ ɝɨɞɢɲɟɧ ɡɚɩɚɫ ɨɬ ɡɴɪɧɨ ɢ ɨɥɢɨ ɡɚ ɟɞɢɧ ɱɨɜɟɤ Ɇɨɠɟ ɞɚɩɪɚɜɢɬɟɬɨɜɚɢɡɚɜɫɟɤɢɨɬɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɫɢ ɂɬɚɤɚɧɚɞɜɚɧɚɣɫɟɬɝɨɞɢɲɧɚɜɴɡɪɚɫɬɦɨɟɬɨɢɦɟɛɟɲɟɜɤɥɸɱɟɧɨ ɱɟɬɢɪɢ ɩɴɬɢ ȼɟɞɧɴɠ ± ɡɚɳɨɬɨ ɬɪɹɛɜɚɲɟ ɢ ɬɪɢ ɩɴɬɢ ±ɡɚɪɚɞɢɬɟɫɟɪɢɜɡɚɦɹɧɚɧɚɞɚɠɛɢɨɬɡɴɪɧɨɢɨɥɢɨɡɚɦɟɧ ɡɚ ɉɪɢɦ ɢ ɡɚ ɦɚɣɤɚ ɦɢ ɂ ɬɚɤɚ ɩɪɟɡ ɜɫɹɤɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜ ɤɨɹɬɨ ɫɟɧɚɥɚɝɚɲɟɞɚɝɨɩɪɚɜɹȺɛɪɨɹɬɧɚɜɩɢɫɜɚɧɢɹɬɚɫɟɧɚɬɪɭɩɜɚɁɚɬɨɜɚɫɟɝɚɧɚɲɟɫɬɧɚɣɫɟɬɝɨɞɢɲɧɚɜɴɡɪɚɫɬɢɦɟɬɨɦɢɳɟ ɛɴɞɟɜɩɢɫɚɧɨɜɀɴɬɜɚɬɚɞɜɚɣɫɟɬɩɴɬɢɂɦɟɬɨɧɚȽɟɣɥɤɨɣɬɨ ɟɧɚɨɫɟɦɧɚɣɫɟɬɢɨɬɫɟɞɟɦɝɨɞɢɧɢɩɨɦɚɝɚɡɚɢɡɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨ ɢɥɢɢɡɯɪɚɧɜɚɫɚɦɩɟɬɱɥɟɧɧɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨɳɟɟɜɤɥɸɱɟɧɨɱɟɬɢɪɢɣɫɟɬɢɞɜɚɩɴɬɢ ɅɟɫɧɨɳɟɪɚɡɛɟɪɟɬɟɡɚɳɨɧɹɤɨɣɤɚɬɨɆɚɞɠɤɨɹɬɨɧɢɤɨɝɚ ɧɟɟɛɢɥɚɢɡɥɨɠɟɧɚɧɚɪɢɫɤɚɞɚɢɦɚɧɭɠɞɚɨɬɬɟɫɟɪɚɦɨɠɟɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɪɚɡɞɪɚɡɧɟɧɢɟɬɨɦɭɒɚɧɫɴɬɢɦɟɬɨɞɚɛɴɞɟɢɡ19


ɬɟɝɥɟɧɨɟɦɧɨɝɨɦɚɥɴɤɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɧɚɲɢɹɧɚɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚ ɉɥɚɫɬɚɇɟɧɟɜɴɡɦɨɠɟɧɧɨɦɚɥɴɤɂɜɴɩɪɟɤɢɱɟɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɫɚɜɴɜɟɞɟɧɢɨɬɄɚɩɢɬɨɥɚɚɧɟɨɬɨɤɪɴɡɢɬɟɢɫɴɫɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɧɟɨɬɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɧɚɆɚɞɠɬɪɭɞɧɨɟɞɚɧɟɧɟɝɨɞɭɜɚɲɫɪɟɳɭɨɧɟɡɢɧɚɤɨɢɬɨɧɟɢɦɫɟɧɚɥɚɝɚɞɚɜɡɟɦɚɬɬɟɫɟɪɢɫɪɟɳɭ ɩɨɞɩɢɫ ȽɟɣɥɡɧɚɟɱɟɝɧɟɜɴɬɦɭɤɴɦɆɚɞɠɟɩɨɝɪɟɲɧɨɧɚɫɨɱɟɧȼ ɞɪɭɝɢɞɧɢɞɴɥɛɨɤɨɜɝɨɪɚɬɚɫɴɦɝɨɫɥɭɲɚɥɚɞɚɝɨɜɨɪɢɜɢɫɨɤɨɩɚɪɧɨɢɝɧɟɜɧɨɡɚɬɨɜɚɤɚɤɬɟɫɟɪɢɬɟɫɚɩɪɨɫɬɨɨɳɟɟɞɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚɩɪɢɱɢɧɹɜɚɧɟɧɚɫɬɪɚɞɚɧɢɹɜɧɚɲɢɹɨɤɪɴɝɇɚɱɢɧ ɞɚɧɚɫɚɠɞɚɬɨɦɪɚɡɚɦɟɠɞɭɭɦɢɪɚɳɢɬɟɨɬɝɥɚɞɪɚɛɨɬɧɢɰɢɜ ɉɥɚɫɬɚɢɨɧɟɡɢɤɨɢɬɨɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨɦɨɝɚɬɞɚɪɚɡɱɢɬɚɬɧɚɜɟɱɟɪɹ ɢ ɩɨ ɬɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɚ ɫɢɝɭɪɧɢ ɱɟ ɧɢɤɨɝɚ ɧɹɦɚ ɞɚ ɫɢ ɢɦɚɦɟɞɨɜɟɪɢɟ íȼɩɨɥɡɚɧɚɄɚɩɢɬɨɥɚɟɞɚɧɚɫɚɠɞɚɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɩɨɦɟɠɞɭ ɧɢ±ɦɨɠɟɛɢɳɟɲɟɞɚɤɚɠɟɬɨɣɚɤɨɧɹɦɚɲɟɞɚɝɨɱɭɟɧɢɤɨɣ ɞɪɭɝ ɨɫɜɟɧ ɦɟɧ Ⱥɤɨ ɧɟ ɛɟɲɟ ɞɟɧɹɬ ɧɚ ɀɴɬɜɚɬɚ Ⱥɤɨ ɟɞɧɨ ɦɨɦɢɱɟɫɴɫɡɥɚɬɧɚɛɪɨɲɤɚɢɛɟɡɬɟɫɟɪɢɧɟɛɟɲɟɤɚɡɚɥɨɧɟɳɨ ɤɨɟɬɨɫɢɝɭɪɧɚɫɴɦɫɦɹɬɚɲɟɡɚɛɟɡɨɛɢɞɧɚɡɚɛɟɥɟɠɤɚ ȾɨɤɚɬɨɜɴɪɜɢɦɯɜɴɪɥɹɦɛɴɪɡɩɨɝɥɟɞɤɴɦɥɢɰɟɬɨɧɚȽɟɣɥ ɜɫɟɨɳɟɝɧɟɜɟɧɩɨɞɤɚɦɟɧɧɨɬɨɫɢɢɡɪɚɠɟɧɢɟəɪɨɫɬɧɢɬɟɦɭ ɢɡɛɭɯɜɚɧɢɹɦɢɫɟɫɬɪɭɜɚɬɛɟɡɫɦɢɫɥɟɧɢɦɚɤɚɪɧɢɤɨɝɚɞɚɧɟ ɝɨ ɤɚɡɜɚɦ ɇɟ ɱɟ ɧɟ ɫɴɦ ɫɴɝɥɚɫɧɚ ɫ ɧɟɝɨ ɫɴɝɥɚɫɧɚ ɫɴɦ ɇɨ ɤɚɤɜɚɩɨɥɡɚɢɦɚɞɚɤɪɟɳɢɲɩɨɚɞɪɟɫɧɚɄɚɩɢɬɨɥɚɧɚɫɪɟɞɝɨɪɚɬɚ"Ɍɨɜɚɧɟɩɪɨɦɟɧɹɧɢɳɨɇɟɩɪɚɜɢɧɟɳɚɬɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢ ɇɟ ɩɴɥɧɢ ɫɬɨɦɚɫɢɬɟ ɧɢ ɋɚɦɨ ɫɬɪɹɫɤɚ ɞɢɜɟɱɚ ɧɚɨɤɨɥɨ ɢ ɝɨ ɪɚɡɝɨɧɜɚȼɴɩɪɟɤɢɬɨɜɚɝɨɨɫɬɚɜɹɦɞɚɤɪɟɳɢɉɨɞɨɛɪɟɞɚɝɨ ɩɪɚɜɢɜɝɨɪɚɬɚɨɬɤɨɥɤɨɬɨɜɈɤɪɴɝɚ ɋȽɟɣɥɫɢɪɚɡɞɟɥɹɦɟɩɥɹɱɤɚɬɚɤɚɬɨɨɫɬɚɜɹɦɟɩɨɞɜɟɪɢɛɢ ɞɜɚɫɚɦɭɧɚɯɭɛɚɜɯɥɹɛɡɟɥɟɧɢɪɚɫɬɟɧɢɹɤɢɥɨɝɪɚɦɹɝɨɞɢɫɨɥ ɩɚɪɚɮɢɧɢɩɨɦɚɥɤɨɩɚɪɢɡɚɜɫɟɤɢ íɓɟɫɟɜɢɞɢɦɧɚɩɥɨɳɚɞɚ±ɤɚɡɜɚɦɚɡ 20


íɈɛɥɟɱɢɫɢɧɟɳɨɯɭɛɚɜɨ±ɨɬɝɨɜɚɪɹɬɨɣɫɪɚɜɟɧɬɨɧ ȼɤɴɳɢ ɨɬɤɪɢɜɚɦ ɱɟ ɦɚɣɤɚ ɦɢ ɢ ɫɟɫɬɪɚ ɦɢ ɫɚ ɝɨɬɨɜɢ ɡɚ ɬɪɴɝɜɚɧɟ Ɇɚɣɤɚ ɦɢ ɧɨɫɢ ɯɭɛɚɜɚ ɪɨɤɥɹ ɨɬ ɞɧɢɬɟ ɫɢ ɜ ɚɩɬɟɤɚɬɚɉɪɢɦɟɨɛɥɟɱɟɧɚɜɞɪɟɯɢɬɟɤɨɢɬɨɧɨɫɟɯɡɚɩɴɪɜɚɬɚɫɢ ɀɴɬɜɚ±ɩɨɥɚɢɛɥɭɡɚɫɠɚɛɨɆɚɥɤɨɫɚɝɨɥɟɦɢɧɨɦɚɣɤɚɦɢ ɝɢɟɩɪɢɤɪɟɩɢɥɚɫɤɚɪɮɢɰɢȼɴɩɪɟɤɢɬɨɜɚɛɥɭɡɚɬɚɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɟɢɡɜɚɠɞɚɨɬɩɨɥɚɬɚ Ɉɱɚɤɜɚ ɦɟ ɜɚɧɚ ɫ ɬɨɩɥɚ ɜɨɞɚ ɂɡɫɬɴɪɝɜɚɦ ɦɪɴɫɨɬɢɹɬɚ ɢ ɩɨɬɬɚɧɚɬɪɭɩɚɧɢɜɝɨɪɚɬɚɢɞɨɪɢɫɢɢɡɦɢɜɚɦɤɨɫɚɬɚɁɚɦɨɹ ɢɡɧɟɧɚɞɚ ɦɚɣɤɚ ɦɢ ɟ ɢɡɜɚɞɢɥɚ ɡɚ ɦɟɧ ɟɞɧɚ ɨɬ ɫɜɨɢɬɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɪɨɤɥɢ±ɦɟɤɚɫɢɧɹɞɪɟɯɚɢɨɛɭɜɤɢɜɬɨɧɫɧɟɹ íɋɢɝɭɪɧɚɥɢɫɢ"±ɩɢɬɚɦɚɡɈɩɢɬɜɚɦɫɟɞɚɩɪɟɜɴɡɦɨɝɧɚ ɧɚɜɢɤɚ ɫɢ ɞɚ ɨɬɯɜɴɪɥɹɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳ ɨɬ ɧɟɹ Ɂɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨɜɪɟɦɟɛɹɯɬɨɥɤɨɜɚɫɴɪɞɢɬɚɱɟɧɟɩɨɡɜɨɥɹɜɚɯɞɚ ɩɪɚɜɢɧɢɳɨɡɚɦɟɧȺɬɨɜɚɟɧɟɳɨɫɩɟɰɢɚɥɧɨȾɪɟɯɢɬɟɨɬ ɦɢɧɚɥɨɬɨɫɚɦɧɨɝɨɫɤɴɩɢ íɊɚɡɛɢɪɚɫɟɏɚɣɞɟɫɴɳɨɢɞɚɬɢɜɞɢɝɧɟɦɤɨɫɚɬɚ±ɤɚɡɜɚ ɬɹɈɫɬɚɜɹɦɹɞɚɢɡɫɭɲɢɤɨɫɚɬɚɦɢɫɤɴɪɩɚɞɚɹɫɩɥɟɬɟɢɞɚ ɹɜɞɢɝɧɟɜɢɫɨɤɨɧɚɝɥɚɜɚɬɚɦɢȿɞɜɚɭɫɩɹɜɚɦɞɚɫɟɩɨɡɧɚɹɜ ɧɚɩɭɤɚɧɨɬɨɨɝɥɟɞɚɥɨɨɛɥɟɝɧɚɬɨɧɚɫɬɟɧɚɬɚ íɂɡɝɥɟɠɞɚɲɤɪɚɫɢɜɚ±ɨɛɚɠɞɚɫɟɫɩɨɞɚɜɟɧɨɉɪɢɦ í ɂ ɢɡɨɛɳɨ ɧɟ ɩɪɢɥɢɱɚɦ ɧɚ ɫɟɛɟ ɫɢ ± ɤɚɡɜɚɦ ɚɡ ɉɪɟɝɪɴɳɚɦ ɹ ɡɚɳɨɬɨ ɡɧɚɦ ɱɟ ɬɟɡɢ ɫɥɟɞɜɚɳɢ ɧɹɤɨɥɤɨ ɱɚɫɚ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɭɠɚɫɧɢ ɡɚ ɧɟɹ Ɍɹ ɟ ɜɴɜ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɧɚɣɝɨɥɹɦɚ ɛɟɡ ɨɩɚɫɧɨɫɬɡɚɳɨɬɨɢɦɟɬɨɟɛɢɥɨɜɤɥɸɱɟɧɨɫɚɦɨɜɟɞɧɴɠɇɟ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɯɞɚɜɡɟɦɚɧɢɤɚɤɜɢɬɟɫɟɪɢɇɨɬɹɫɟɬɪɟɜɨɠɢɡɚ ɦɟɧɑɟɧɟɦɢɫɥɢɦɨɬɨɦɨɠɟɞɚɫɟɫɥɭɱɢ ɁɚɤɪɢɥɹɦɉɪɢɦɩɨɜɫɟɤɢɜɴɡɦɨɠɟɧɧɚɱɢɧɧɨɫɴɦɛɟɡɫɢɥɧɚɫɪɟɳɭɀɴɬɜɚɬɚɆɴɤɚɬɚɤɨɹɬɨɦɟɨɛɡɟɦɚɜɢɧɚɝɢɤɨɝɚɬɨ ɬɹɢɡɩɢɬɜɚɛɨɥɤɚɫɟɧɚɞɢɝɚɜɝɴɪɞɢɬɟɦɢɢɡɚɩɥɚɲɜɚɞɚɩɪɨɥɢɱɢɧɚɥɢɰɟɬɨɦɢɁɚɛɟɥɹɡɜɚɦɱɟɛɥɭɡɚɬɚɩɚɤɫɟɟɢɡɦɴɤɧɚɥɚɨɬɩɨɥɚɬɚɨɬɡɚɞɢɫɟɧɚɫɢɥɜɚɦɞɚɨɫɬɚɧɚɫɩɨɤɨɣɧɚ 21


íɉɨɞɩɴɯɧɢɫɢɨɩɚɲɤɚɬɚɩɚɬɟɧɰɟ±ɤɚɡɜɚɦɤɚɬɨɩɪɢɝɥɚɠɞɚɦɨɬɧɨɜɨɛɥɭɡɚɬɚɡɚɞɚɹɧɚɦɟɫɬɹ ɉɪɢɦɫɟɢɡɤɢɤɨɬɜɚɢɦɢɨɬɩɪɚɜɹɟɞɧɨɥɟɤɨÄɄɪɹɤ´ íɌɢɫɢÄɤɪɹɤ´±ɤɚɡɜɚɦɫɱɢɫɬɨɫɴɪɞɟɱɟɧɛɟɡɝɪɢɠɟɧɫɦɹɯ Ɍɚɤɚ ɤɚɤɬɨ ɫɚɦɨ ɉɪɢɦ ɦɨɠɟ ɞɚ ɦɟ ɧɚɤɚɪɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɫɦɟɹ ± ɏɚɣɞɟɢɞɜɚɣɞɚɹɞɟɦ±ɤɚɡɜɚɦɢɛɴɪɡɨɹɰɟɥɭɜɚɦɩɨɬɟɦɟɬɨ Ɋɢɛɚɬɚ ɢ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɜɟɱɟ ɫɟ ɜɚɪɹɬ ɧɚ ɹɯɧɢɹ ɧɨ ɬɨɜɚɳɟɟɡɚɜɟɱɟɪɹɊɟɲɚɜɚɦɟɞɚɡɚɩɚɡɢɦɹɝɨɞɢɬɟɢɯɥɹɛɚɨɬ ɩɟɤɚɪɧɢɰɚɬɚɡɚɹɞɟɧɟɬɨɬɚɡɢɜɟɱɟɪ±ɡɚɞɚɝɨɧɚɩɪɚɜɢɦɫɩɟɰɢɚɥɧɨɬɚɤɚɤɚɡɜɚɦɟȼɦɟɫɬɨɬɨɜɚɩɢɟɦɩɪɹɫɧɨɦɥɹɤɨɨɬɤɨɡɚɬɚ ɧɚɉɪɢɦɅɟɣɞɢɢɹɞɟɦɬɜɴɪɞɢɹɯɥɹɛɩɪɢɝɨɬɜɟɧɨɬɩɨɥɭɱɟɧɨɬɨɫɪɟɳɭɬɟɫɟɪɢɬɟɡɴɪɧɨɦɚɤɚɪɱɟɢɛɟɡɞɪɭɝɨɧɢɤɨɣɧɹɦɚ ɤɨɣɡɧɚɟɤɚɤɴɜɚɩɟɬɢɬ ȼɟɞɢɧɱɚɫɚɫɟɨɬɩɪɚɜɹɦɟɤɴɦɩɥɨɳɚɞɚɉɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨɟ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɨɫɜɟɧɚɤɨɧɟɫɢɧɚɫɦɴɪɬɧɨɥɟɝɥɨɌɚɡɢɜɟɱɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ ɜɥɚɫɬɢɬɟ ɳɟ ɨɛɢɤɚɥɹɬ ɞɚ ɩɪɨɜɟɪɹɬ ɞɚɥɢ ɫɥɭɱɚɹɬɟɬɚɤɴɜȺɤɨɧɟɟɨɬɢɜɚɲɜɡɚɬɜɨɪɚ Ɍɨɥɤɨɜɚɩɨɡɥɟɜɫɴɳɧɨɫɬɱɟɩɪɨɜɟɠɞɚɬɀɴɬɜɚɬɚɧɚɩɥɨɳɚɞɚ±ɟɞɧɨɨɬɦɚɥɤɨɬɨɦɟɫɬɚɜɈɤɪɴɝɤɨɢɬɨɩɨɧɹɤɨɝɚɫɚ ɩɪɢɹɬɧɢɉɥɨɳɚɞɴɬɟɡɚɨɛɢɤɨɥɟɧɨɬɦɚɝɚɡɢɧɢɚɩɪɟɡɩɚɡɚɪɧɢɬɟɞɧɢɤɨɝɚɬɨɜɫɟɤɢɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɥɚɝɚɫɬɨɤɚɬɚɫɢɨɫɨɛɟɧɨ ɚɤɨɜɪɟɦɟɬɨɟɯɭɛɚɜɨɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɬɨɟɧɚɩɪɚɜɨɩɪɚɡɧɢɱɧɨɇɨ ɞɧɟɫ ɜɴɩɪɟɤɢ ɹɪɤɢɬɟ ɡɧɚɦɟɧɚ ɨɤɚɱɟɧɢ ɩɨ ɫɝɪɚɞɢɬɟ ɜɢɬɚɟ ɦɪɚɱɧɚɚɬɦɨɫɮɟɪɚɋɧɢɦɚɱɧɢɬɟɟɤɢɩɢɫɤɚɦɟɪɢɬɟɧɚɤɚɰɚɥɢ ɤɚɬɨɦɢɲɟɥɨɜɢɩɨɩɨɤɪɢɜɢɬɟɫɚɦɨɞɨɩɴɥɜɚɬɟɮɟɤɬɚ ɏɨɪɚɬɚɦɴɥɱɚɥɢɜɨɜɥɢɡɚɬɟɞɢɧɩɨɟɞɢɧɢɫɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬ ɀɴɬɜɚɬɚɟɞɨɛɪɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚɄɚɩɢɬɨɥɚɞɚɜɨɞɢɫɦɟɬɤɚɢ ɡɚɛɪɨɹɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨȾɟɰɚɬɚɧɚɜɴɡɪɚɫɬɦɟɠɞɭɞɜɚɧɚɣɫɟɬ ɢɨɫɟɦɧɚɣɫɟɬɝɨɞɢɧɢɫɟɫɴɛɢɪɚɬɜɩɪɟɝɪɚɞɟɧɢɫɜɴɠɟɬɚɭɱɚɫ ɬɴɰɢɢɫɟɧɚɪɟɠɞɚɬɩɨɜɴɡɪɚɫɬɧɚɣɝɨɥɟɦɢɬɟ±ɨɬɩɪɟɞɦɚɥɤɢɬɟɤɚɬɨɉɪɢɦɩɨɧɚɡɚɞȻɥɢɡɤɢɬɟɢɦɫɬɨɹɬɤɪɚɣɜɴɠɟɬɚɬɚ ɢ ɫɟ ɞɴɪɠɚɬ ɡɞɪɚɜɨ ɡɚ ɪɴɰɟ ɇɨ ɧɟ ɥɢɩɫɜɚɬ ɢ ɬɚɤɢɜɚ ɤɨɢɬɨ 22


ɧɹɦɚɬɥɸɛɢɦɱɨɜɟɤɱɢɹɬɨɫɴɞɛɚɟɡɚɫɬɪɚɲɟɧɚɢɥɢɜɟɱɟɢɦ ɟɜɫɟɟɞɧɨɌɟɫɟɪɚɡɯɨɠɞɚɬɢɡɬɴɥɩɚɬɚɢɫɴɛɢɪɚɬɡɚɥɨɡɢɡɚ ɞɜɟɬɟɞɟɰɚɱɢɢɬɨɢɦɟɧɚɳɟɛɴɞɚɬɢɡɬɟɝɥɟɧɢɆɨɠɟɞɚɫɟɡɚɥɚɝɚ ɧɚ ɤɚɤɜɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɞɚɥɢ ɳɟ ɫɚ ɨɬ ɉɥɚɫɬɚ ɢɥɢ ɞɟɰɚɧɚɬɴɪɝɨɜɰɢɞɚɥɢɳɟɢɡɞɴɪɠɚɬɢɧɹɦɚɞɚɫɟɪɚɡɩɥɚɱɚɬ ɉɨɜɟɱɟɬɨɯɨɪɚɨɬɤɚɡɜɚɬɞɚɫɢɢɦɚɬɪɚɛɨɬɚɫɦɨɲɟɧɢɰɢɬɟɧɨ ɦɧɨɝɨɦɧɨɝɨɩɪɟɞɩɚɡɥɢɜɨɋɴɳɢɬɟɬɟɡɢɥɢɰɚɫɚɫɤɥɨɧɧɢɞɚ ɞɟɣɫɬɜɚɬɤɚɬɨɞɨɧɨɫɧɢɰɢɚɤɨɣɧɟɟɧɚɪɭɲɚɜɚɥɡɚɤɨɧɚ"Ɇɟɧ ɜɫɟɤɢɞɟɧɢɦɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɞɚɦɟɡɚɫɬɪɟɥɹɬɡɚɛɪɚɤɨɧɢɟɪɫɬɜɨ ɧɨɦɟɫɩɚɫɹɜɚɚɩɟɬɢɬɴɬɧɚɯɨɪɚɬɚɱɢɟɬɨɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɟɞɚɫɥɟɞɹɬɡɚɬɨɜɚɇɟɜɫɟɤɢɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɯɜɚɥɢɫɴɫɫɴɳɨɬɨ ȼɴɜ ɜɫɟɤɢ ɫɥɭɱɚɣ ɞɜɚɦɚɬɚ ɫ Ƚɟɣɥ ɫɦɟ ɫɴɝɥɚɫɧɢ ɱɟ ɚɤɨ ɬɪɹɛɜɚɞɚɢɡɛɢɪɚɦɟɞɚɥɢɞɚɭɦɪɟɦɨɬɝɥɚɞɢɥɢɨɬɤɭɪɲɭɦɜ ɝɥɚɜɚɬɚɤɭɪɲɭɦɴɬɳɟɟɦɧɨɝɨɩɨɛɴɪɡ ɉɪɢɫɬɢɝɚɬ ɜɫɟ ɩɨɜɟɱɟ ɯɨɪɚ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɬɨ ɫɬɚɜɚ ɜɫɟ ɩɨɬɹɫɧɨ ɢ ɤɥɚɭɫɬɪɨɮɨɛɢɱɧɨ ɉɥɨɳɚɞɴɬ ɟ ɞɨɫɬɚ ɝɨɥɹɦ ɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɡɚɞɚɩɨɛɟɪɟɧɚɛɪɨɹɜɚɳɨɬɨɨɤɨɥɨɨɫɟɦɞɟɫɟɬ ɯɢɥɹɞɢɞɭɲɢɧɚɫɟɥɟɧɢɟɧɚɈɤɪɴɝɁɚɤɴɫɧɟɥɢɬɟɛɢɜɚɬɧɚɫɨɱɜɚɧɢ ɤɴɦ ɛɥɢɡɤɢɬɟ ɭɥɢɰɢ ɤɴɞɟɬɨ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬ ɫɴɛɢɬɢɟɬɨɧɚɟɤɪɚɧɢɬɴɣɤɚɬɨɬɨɫɟɢɡɥɴɱɜɚɧɚɠɢɜɨɩɨɬɟɥɟɜɢɡɢɹɬɚɜɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚ Ɉɡɨɜɚɜɚɦ ɫɟ ɫɪɟɞ ɝɪɭɩɚ ɲɟɫɬɧɚɣɫɟɬɝɨɞɢɲɧɢ ɦɨɦɱɟɬɚ ɢ ɦɨɦɢɱɟɬɚɨɬɉɥɚɫɬɚȼɫɢɱɤɢɫɢɪɚɡɦɟɧɹɦɟɤɪɚɬɤɢɤɢɦɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɫɴɫɪɟɞɨɬɨɱɚɜɚɦɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɫɢ ɜɴɪɯɭ ɜɪɟɦɟɧɧɚɬɚ ɫɰɟɧɚɢɡɞɢɝɧɚɬɚɩɪɟɞɫɴɞɚɇɚɧɟɹɢɦɚɬɪɢɫɬɨɥɚɩɨɞɢɭɦɢ ɞɜɟɝɨɥɟɦɢɫɬɴɤɥɟɧɢɫɮɟɪɢɟɞɧɚɡɚɦɨɦɱɟɬɚɬɚɢɟɞɧɚɡɚɦɨɦɢɱɟɬɚɬɚȼɡɢɪɚɦɫɟɜɤɴɫɱɟɬɚɬɚɯɚɪɬɢɹɜɫɮɟɪɚɬɚɫɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚɦɨɦɢɱɟɬɚɬɚȼɴɪɯɭɞɜɚɣɫɟɬɨɬɬɹɯɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɟɢɡɩɢɫɚɧɨ ɧɚɪɴɤɚÄɄɚɬɧɢɫȿɜɴɪɞɢɣɧ´ Ȼɚɳɚɬɚ ɧɚ Ɇɚɞɠ ɤɦɟɬɴɬ ɔɧɞɴɪɫɢ ɤɨɣɬɨ ɟ ɜɢɫɨɤ ɨɩɥɟɲɢɜɹɜɚɳɦɴɠɢȿɮɢɌɪɢɧɤɟɬɩɪɢɞɪɭɠɢɬɟɥɤɚɬɚɧɚɢɡɛɪɚɧɢɰɢɬɟɨɬɈɤɪɴɝɤɨɹɬɨɬɨɤɭɳɨɟɩɪɢɫɬɢɝɧɚɥɚɨɬɄɚɩɢɬɨɥɚ 23


ɫɴɫ ɫɬɪɹɫɤɚɳɚɬɚ ɫɢ ɲɢɪɨɤɚ ɛɹɥɚ ɭɫɦɢɜɤɚ ɪɨɡɨɜɟɟɳɚ ɤɨɫɚ ɢɹɪɤɨɡɟɥɟɧɤɨɫɬɸɦɡɚɟɦɚɬɞɜɚɨɬɬɪɢɬɟɫɬɨɥɚɉɪɨɲɟɩɜɚɬ ɫɢɧɟɳɨɟɞɢɧɧɚɞɪɭɝɢɩɨɫɥɟɪɚɡɬɪɟɜɨɠɟɧɨɩɨɝɥɟɠɞɚɬɤɴɦ ɩɪɚɡɧɢɹɫɬɨɥ Ɍɨɱɧɨɤɨɝɚɬɨɝɪɚɞɫɤɢɹɬɱɚɫɨɜɧɢɤɭɞɪɹɞɜɚɤɦɟɬɴɬɫɟɤɚɱɜɚ ɧɚɩɨɞɢɭɦɚɢɡɚɩɨɱɜɚɞɚɱɟɬɟȼɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚɫɟɩɨɜɬɚɪɹɟɞɧɨɢ ɫɴɳɨɌɨɣɪɚɡɤɚɡɜɚɡɚɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɚɉɚɧɟɦɫɬɪɚɧɚɬɚɢɡɞɢɝɧɚɥɚ ɫɟ ɨɬ ɩɟɩɟɥɢɳɚɬɚ ɧɚ ɦɹɫɬɨ ɧɹɤɨɝɚ ɧɚɪɟɱɟɧɨ ɋɟɜɟɪɧɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚɂɡɛɪɨɹɜɚɛɟɞɫɬɜɢɹɬɚɛɭɪɢɬɟɩɨɠɚɪɢɬɟɧɚɯɥɭɜɚɳɢɬɟɦɨɪɟɬɚɩɨɝɴɥɧɚɥɢɬɨɥɤɨɜɚɝɨɥɹɦɚɱɚɫɬɨɬɫɭɲɚɬɚɠɟɫɬɨɤɚɬɚ ɜɨɣɧɚ ɡɚ ɦɚɥɤɨɬɨ ɨɫɬɚɧɚɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɟɩɢɬɚɧɢɟ ȼ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɫɟ ɩɨɹɜɢɥɚ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ ɉɚɧɟɦ ± ɫ ɛɥɹɫɤɚɜɚɬɚ ɫɢ ɫɬɨɥɢɰɚɄɚɩɢɬɨɥɢɬɪɢɧɚɣɫɟɬɬɟɨɤɪɴɝɚɤɨɹɬɨɞɨɧɟɫɥɚɦɢɪɢ ɩɪɟɭɫɩɹɜɚɧɟɧɚɫɜɨɢɬɟɝɪɚɠɞɚɧɢɉɨɫɥɟɧɚɫɬɴɩɢɥɢɌɴɦɧɢɬɟ ɞɧɢ±ɛɭɧɬɴɬɧɚɨɤɪɴɡɢɬɟɫɪɟɳɭɄɚɩɢɬɨɥɚȾɜɚɧɚɣɫɟɬɨɤɪɴɝɚ ɛɢɥɢɩɨɛɟɞɟɧɢɬɪɢɧɚɣɫɟɬɢɹɬ±ɢɡɬɪɢɬɨɬɥɢɰɟɬɨɧɚɡɟɦɹɬɚ ɋ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɢɡɦɹɧɚɬɚ ɜɥɟɡɥɢ ɜ ɫɢɥɚ ɧɨɜɢ ɡɚɤɨɧɢ ɤɨɢɬɨ ɞɚɝɚɪɚɧɬɢɪɚɬɦɢɪɚɚɤɚɬɨɟɠɟɝɨɞɧɨɧɚɩɨɦɧɹɧɟɱɟɌɴɦɧɢɬɟ ɞɧɢɧɟɛɢɜɚɞɚɫɟɩɨɜɬɨɪɹɬɧɢɤɨɝɚɜɟɱɟɛɢɥɢɜɴɜɟɞɟɧɢɢɂɝɪɢɬɟɧɚɝɥɚɞɚ ɉɪɚɜɢɥɚɬɚɧɚɂɝɪɢɬɟɧɚɝɥɚɞɚɫɚɩɪɨɫɬɢɄɚɬɨɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɡɚɛɭɧɬɚɜɫɟɤɢɨɬɞɜɚɧɚɣɫɟɬɬɟɨɤɪɴɝɚɬɪɹɛɜɚɞɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɟɞɧɨɦɨɦɢɱɟɢɟɞɧɨɦɨɦɱɟɧɚɪɟɱɟɧɢɬɪɢɛɭɬɢɤɚɬɨɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜɢɝɪɢɬɟȾɜɚɣɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢɦɚɬɚɬɪɢɛɭɬɢɫɚɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɧɚɨɝɪɨɦɧɚɨɬɤɪɢɬɚɚɪɟɧɚɤɴɞɟɬɨɦɨɠɟɞɚɢɦɚɜɫɢɱɤɨ±ɨɬ ɢɡɝɚɪɹɳɨ ɝɨɪɟɳɚ ɩɭɫɬɢɧɹ ɞɨ ɡɚɦɪɴɡɧɚɥɚ ɝɨɥɚ ɩɭɫɬɨɲ ȼ ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟɧɚɧɹɤɨɥɤɨɫɟɞɦɢɰɢɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟ ɛɢɹɬɞɨɫɦɴɪɬɉɨɫɥɟɞɧɢɹɬɨɰɟɥɹɥɬɪɢɛɭɬɫɬɚɜɚɩɨɛɟɞɢɬɟɥɜ ɂɝɪɢɬɟ Ⱦɚɜɡɟɦɚɞɟɰɚɬɚɨɬɧɚɲɢɬɟɨɤɪɴɡɢɞɚɝɢɡɚɫɬɚɜɹɞɚɫɟɢɡɛɢɜɚɬɜɡɚɢɦɧɨɞɨɤɚɬɨɧɢɟɝɥɟɞɚɦɟ±ɬɨɜɚɟɧɚɱɢɧɴɬɧɚɭɩɪɚɜɧɢɰɢɬɟɜɄɚɩɢɬɨɥɚɞɚɧɢɧɚɩɨɦɧɹɬɤɨɥɤɨɢɡɰɹɥɨɡɚɜɢɫɢɦɨɬ 24


ɦɢɥɨɫɬɬɚɢɦɄɨɥɤɨɦɚɥɴɤɲɚɧɫɢɦɚɦɟɞɚɨɰɟɥɟɟɦɫɥɟɞɨɳɟ ɟɞɢɧɛɭɧɬȻɟɡɡɧɚɱɟɧɢɟɫɤɚɤɜɢɞɭɦɢɫɢɫɥɭɠɚɬɢɫɬɢɧɫɤɨɬɨ ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɟ ɹɫɧɨ Äȼɢɠɬɟ ɤɚɤ ɜɡɟɦɚɦɟ ɞɟɰɚɬɚ ɜɢ ɢ ɝɢ ɩɪɢɧɚɫɹɦɟɜɠɟɪɬɜɚɚɜɢɟɧɟɦɨɠɟɬɟɞɚɧɚɩɪɚɜɢɬɟɧɢɳɨȾɨɪɢ ɫɚɦɨ ɩɪɴɫɬ ɞɚ ɩɨɜɞɢɝɧɟɬɟ ɳɟ ɜɢ ɭɧɢɳɨɠɢɦ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɹ ɱɨɜɟɤɌɨɱɧɨɤɚɤɬɨɫɬɚɧɚɜɈɤɪɴɝ´ Ɂɚ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɹɬ ɩɪɟɠɢɜɹɜɚɧɟɬɨ ɤɚɤɬɨ ɦɴɱɢɬɟɥɧɨ ɬɚɤɚ ɢ ɭɧɢɡɢɬɟɥɧɨɜɄɚɩɢɬɨɥɚɢɫɤɚɬɨɬɧɚɫɞɚɫɟɨɬɧɚɫɹɦɟɤɴɦɂɝɪɢɬɟɧɚɝɥɚɞɚɤɚɬɨɤɴɦɩɪɚɡɧɟɧɫɬɜɨ±ɫɩɨɪɬɧɨɫɴɛɢɬɢɟɤɨɟɬɨɢɡɩɪɚɜɹɜɫɟɤɢɨɤɪɴɝɫɪɟɳɭɞɪɭɝɢɬɟɉɨɫɥɟɞɧɢɹɬɨɰɟɥɹɥɬɪɢɛɭɬ ɩɨɥɭɱɚɜɚɥɟɫɟɧɢɛɟɡɝɪɢɠɟɧɠɢɜɨɬɤɨɝɚɬɨɫɟɩɪɢɛɟɪɟɭɞɨɦɚ ɚ ɨɤɪɴɝɴɬ ɨɬ ɤɨɣɬɨ ɢɞɜɚ ɟ ɨɛɫɢɩɜɚɧ ɫ ɧɚɝɪɚɞɢ ɜ ɝɨɥɹɦɚɬɚ ɫɢɱɚɫɬɫɴɫɬɨɹɳɢɫɟɨɬɯɪɚɧɚɉɪɟɡɰɹɥɚɬɚɝɨɞɢɧɚɫɬɨɥɢɰɚɬɚ ɩɨɞɚɪɹɜɚɧɚɩɨɛɟɞɢɥɢɹɨɤɪɴɝɡɴɪɧɨɢɨɥɢɨɢɞɨɪɢɞɟɥɢɤɚɬɟɫɢ ɤɚɬɨɡɚɯɚɪɞɨɤɚɬɨɧɢɟɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɫɟɛɨɪɢɦɫɝɥɚɞɚ íɌɨɜɚɟɜɪɟɦɟɤɚɤɬɨɡɚɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɬɚɤɚɢɡɚɩɨɤɚɹɧɢɟ ±ɧɚɩɟɜɧɨɪɟɞɢɤɦɟɬɴɬ ɋɥɟɞɬɨɜɚɩɪɨɱɢɬɚɫɩɢɫɴɤɚɫɩɪɟɞɢɲɧɢɬɟɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɨɬ ɈɤɪɴɝɁɚɫɟɞɟɦɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢɝɨɞɢɧɢɫɦɟɢɦɚɥɢɬɨɱɧɨ ɞɜɚɦɚ ɋɚɦɨ ɟɞɢɧɢɹɬ ɟ ɨɳɟ ɠɢɜ ɏɟɣɦɢɱ Ⱥɛɴɪɧɟɬɢ ɲɤɟɦɛɟɫɬɦɴɠɧɚɫɪɟɞɧɚɜɴɡɪɚɫɬɤɨɣɬɨɬɨɱɧɨɜɬɨɡɢɦɨɦɟɧɬɫɟɩɨɹɜɹɜɚɩɨɞɜɢɤɜɚɧɟɳɨɧɟɪɚɡɛɢɪɚɟɦɨɢɡɥɢɡɚɫɴɫɡɚɥɢɬɚɧɟɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚɢɫɟɫɬɨɜɚɪɜɚɧɚɬɪɟɬɢɹɫɬɨɥɉɢɹɧɟɆɧɨɝɨɌɴɥɩɚɬɚ ɨɬɜɪɴɳɚɫɴɫɫɢɦɜɨɥɢɱɧɢɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɢɧɨɬɨɣɟɨɛɴɪɤɚɧɢ ɫɟɨɩɢɬɜɚɞɚɫɝɪɚɛɱɢȿɮɢɌɪɢɧɤɟɬɜɫɢɥɧɚɩɪɟɝɪɴɞɤɚɤɨɹɬɨ ɬɹɟɞɜɚɭɫɩɹɜɚɞɚɢɡɛɟɝɧɟ ɄɦɟɬɴɬɢɡɝɥɟɠɞɚɩɪɢɬɟɫɧɟɧɌɴɣɤɚɬɨɜɫɢɱɤɨɬɨɜɚɫɟɩɪɟɞɚɜɚɩɨɬɟɥɟɜɢɡɢɹɬɚɬɨɱɧɨɜɦɨɦɟɧɬɚɈɤɪɴɝɟɡɚɩɨɫɦɟɲɢɳɟɧɚɰɹɥɉɚɧɟɦɢɬɨɣɝɨɡɧɚɟȻɴɪɡɨɫɟɨɩɢɬɜɚɞɚɩɪɢɜɥɟɱɟɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨɨɛɪɚɬɧɨɤɴɦɀɴɬɜɚɬɚɤɚɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹȿɮɢ Ɍɪɢɧɤɟɬ Ȼɨɞɪɚ ɢ ɤɢɩɹɳɚ ɨɬ ɟɧɟɪɝɢɹ ɤɚɤɬɨ ɜɢɧɚɝɢ ȿɮɢ Ɍɪɢɧɤɟɬ 25


ɢɡɩɪɢɩɤɜɚɞɨɩɨɞɢɭɦɚɢɩɪɨɢɡɧɚɫɹɞɟɠɭɪɧɚɬɚɫɢɪɟɩɥɢɤɚ íɑɟɫɬɢɬɢɂɝɪɢɧɚɝɥɚɞɚɂɧɟɤɚɲɚɧɫɨɜɟɬɟɞɚɫɚɜɢɧɚɝɢ ɧɚɜɚɲɚɫɬɪɚɧɚ±Ɋɨɡɨɜɚɬɚɤɨɫɚɫɢɝɭɪɧɨɟɩɟɪɭɤɚɡɚɳɨɬɨ ɫɥɟɞɫɛɥɴɫɴɤɚɫɏɟɣɦɢɱɤɴɞɪɢɰɢɬɟɫɚɫɟɢɡɦɟɫɬɢɥɢɦɚɥɤɨ ɜɫɬɪɚɧɢ ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɜɪɟɦɟ ɬɹ ɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɬɨɜɚ ɤɚɤɜɚ ɱɟɫɬ ɟ ɞɚ ɛɴɞɟɬɚɦɦɚɤɚɪɧɚɜɫɢɱɤɢɞɚɢɦɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɟɩɪɨɫɬɨɤɨɩɧɟɟ ɞɚɹɩɨɜɢɲɚɬɢɞɚɹɢɡɩɪɚɬɹɬɜɩɨɯɭɛɚɜɨɤɪɴɝɤɴɞɟɬɨɢɦɚ ɢɫɬɢɧɫɤɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɚ ɧɟ ɩɢɹɧɢɰɢ ɤɨɢɬɨ ɬɟ ɢɡɥɚɝɚɬ ɩɪɟɞ ɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚ ɉɪɟɡ ɬɴɥɩɚɬɚ ɡɚɛɟɥɹɡɜɚɦ Ƚɟɣɥ ɤɨɣɬɨ ɨɬɜɪɴɳɚ ɧɚ ɩɨɝɥɟɞɚɦɢɫɟɞɜɚɞɨɥɨɜɢɦɚɭɫɦɢɜɤɚȼɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɞɨɫɟɝɚɲɧɢɬɟ ɀɴɬɜɢ ɫɟɝɚ ɩɨɧɟ ɫɟ ɫɥɭɱɜɚ ɧɟɳɨ ɡɚɛɚɜɧɨ ɇɨ ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɦɟ ɨɛɡɟɦɚ ɬɪɟɜɨɝɚ ɡɚ Ƚɟɣɥ ± ɜ ɨɧɚɡɢ ɝɨɥɹɦɚ ɫɮɟɪɚ ɢɦɟɬɨ ɦɭ ɟ ɩɭɫɧɚɬɨɱɟɬɢɪɢɣɫɟɬɢɞɜɚɩɴɬɢɢɲɚɧɫɨɜɟɬɟɧɟɫɚɧɚɧɟɝɨɜɚ ɫɬɪɚɧɚɁɚɪɚɡɥɢɤɚɨɬɦɧɨɝɨɞɪɭɝɢɦɨɦɱɟɬɚȺɦɨɠɟɛɢɬɨɣ ɫɢɦɢɫɥɢɫɴɳɨɬɨɡɚɦɟɧɡɚɳɨɬɨɥɢɰɟɬɨɦɭɫɬɚɜɚɦɪɚɱɧɨɢ ɨɬɜɪɴɳɚɩɨɝɥɟɞɂɫɤɚɦɢɫɟɞɚɦɨɠɟɯɞɚɦɭɩɪɨɲɟɩɧɚÄɇɨ ɜɫɟɩɚɤɬɚɦɢɦɚɯɢɥɹɞɢɥɢɫɬɱɟɬɚ´ ȼɪɟɦɟɟɡɚɬɟɝɥɟɧɟɬɨɧɚɠɪɟɛɢɹȿɮɢɌɪɢɧɤɟɬɤɚɡɜɚɤɚɤɬɨ ɜɢɧɚɝɢÄɉɴɪɜɨɞɚɦɢɬɟ´ɢɫɟɧɚɫɨɱɜɚɤɴɦɫɬɴɤɥɟɧɚɬɚɫɮɟɪɚ ɫɢɦɟɧɚɬɚɧɚɦɨɦɢɱɟɬɚɬɚȻɪɴɤɜɚɜɴɬɪɟɡɚɪɚɜɹɪɴɤɚɞɴɥɛɨɤɨ ɜɫɮɟɪɚɬɚɢɢɡɦɴɤɜɚɤɴɫɱɟɯɚɪɬɢɹɌɴɥɩɚɬɚɞɪɭɠɧɨɫɢɩɨɟɦɚ ɞɴɯɩɨɫɥɟɫɬɚɜɚɬɨɥɤɨɜɚɬɢɯɨɱɟɢɝɥɚɞɚɩɚɞɧɟɳɟɫɟɱɭɟɚ ɧɚɦɟɧɦɢɫɟɩɨɜɞɢɝɚɢɨɬɱɚɹɧɨɫɟɧɚɞɹɜɚɦɱɟɧɟɫɴɦɚɡɱɟ ɧɟɫɴɦɚɡɱɟɧɟɫɴɦɚɡ ȿɮɢɌɪɢɧɤɟɬɩɚɤɫɟɜɪɴɳɚɧɚɩɨɞɢɭɦɚɪɚɡɝɴɜɚɥɢɫɬɱɟɬɨ ɢɩɪɨɱɢɬɚɢɦɟɬɨɫɹɫɟɧɝɥɚɫɂɬɨɜɚɧɟɫɴɦɚɡ ɉɪɢɦɪɨɭɡȿɜɴɪɞɢɣɧɟ

26

Сюзан Колинс - Игрите на глада (откъс)  

Сюзан Колинс - Игрите на глада (откъс)