Page 1

สารสโมสร Club E-Bulletin ฉบับวันที่ 5 กันยายน 2555

สโมสรโรตารี ควนลัง-หาดใหญ่ Rotary Club of Khuanlang-Hatyai

สโมสรโรตารี ควนลัง-หาดใหญ่

Page 1


รายงานการประชุมประจาสัปดาห์ ครัง้ ที ่ 9 วันพุธที ่ 5 กันยายน 2555 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ เวลา 19.00-20.00 น. รายชื ่อสมาชิ กเข้าร่ วมประชุมดังนี ้ 1. นย.สุธิดา ประเสริ ฐผล 2. นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล 3. อน.พงศพัศ เรื องรอง 4. อน.ปกรณ์ เทพษร 5. รทร.พงษ์ ศกั ดิ์ ดีกาหมี น 6. รทร.จี รภา คุณานนท์โรจน์ 7. รทร.รัชดา เทพนาวา 8. รทร.สุนทร อิ นทเรื อง 9. รทร.ปั ณภัสร์ ดิ ษสระ 10.รทร.มาเหรี ยม หยีเส็นเบ๊ญละ 11.รทร.จันทร์ ศรี พุทธวงศษา 12.รทร.ณัญฒณา สิ งห์หนู 13.รทร.ษาพิ ชณ์นนั ท์ ไชยสังข์ และแขกผูม้ าเยีย่ มสโมสร คุณอภิ ศกั ดิ์ พงษ์ ธญ ั ญวิ ริยา และภรรยา

สโมสรโรตารี ควนลัง-หาดใหญ่

Page 2


นายกสุธิดา ประเสริ ฐผล วาระการประชุม วาระที่ 1 ข่ าวนายก

1.ขอเชิ ญร่ วมงานแสดงความยิ นดี สร.นครปฐมครบรอบ 43 ปี มี ท่านใดไป ให้ติดต่อที ่ นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล 2.ขอเชิ ญร่ วมงานฉลองสารตราตัง้ สโมสรโรตารี ชิโน ภูเก็ต วันที ่ 8 กันยายน 2555 โรงแรม A2 รี สอร์ ท 3. อบรมเยาวชนผูน้ าไรล่า กาหนดส่งใบสมัครได้ที่ รทร.รัชดา เทพนาวา ก่อนวันที ่ 15 กันยายนนี ้ ขณะนีส้ มัครมาแล้ว จานวน 5 คนแล้ว และ จะนาส่งเงิ นให้ทนั วันที ่ 15 กันยายน 2555 4.ประกาศรับนักเรี ยนแลกเปลีย่ น ระยะยาว 1 ปี ให้สงั คุณสมบัติของสโมสรภายในเดือนกันยายนนี ้ ฉนัน้ สโมสรต้อง ชาระค่า RI และ ค่าบารุงภาคให้แล้วเสร็ จ รสมทัง้ มี ชื่อ นายกรับเลือกอีกด้วย 5.กาหนดให้มีการรับการยกย่องของภาค ปี บริ หาร 2555-2556 กาหนดให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ การระหว่าง วันที ่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที ่ 31 มี นาคม 2556 เพือ่ รับรางวัล District Award Night วันที ่ 3 พฤษภาคม 2556 และให้ส่งภาคภายในวันที ่ 10 เมษายน 2556

สโมสรโรตารี ควนลัง-หาดใหญ่

Page 3


วาระที่ 3 สนเทศโรตารี โดย รทร.ปั ณภัสร์ ดิษสระ

ในเรื ่อง การรณรงค์ ขจัดโปลิ โอให้หมดไปจากโลกนี ้ โครงการกวาดล้างโปลิ โอให้หมดสิ้ นไป ยังประเทศทีท่ ีต่ อ้ งดูแลเป็ นพิ เศษคือ ปากี สถาน อัฟกานิ สถาน และ ไนจี เรี ย ด้วยการให้วคั ซี นให้ทวั่ ถึง โครงการกวาดล้างได้อย่างชาญฉลาด ยอดเยีย่ มยิ่ ง เป็ นแบบอย่างในการเลือกทา โครงการบาเพ็ญประโยชน์ทีด่ ีและยัง่ ยืนคือ เป็ นโครงการทีต่ รงกับความต้องการของชุมชน เป็ นโครงการทีท่ าไม่ยาก นัก การกวาดล้างโปลิ โอ มี ช่องทางทาได้สาเร็ จด้วยการให้วคั ซี นออย่างทัว่ ถึง การหยอดวัคซี นเพียง 1 หยด ก็ได้ผล แล้ว เป็ นวิ ธีการทีไ่ ม่ยาก ใครๆก็ทาได้ โรแทเรี ยนเราส่วนมากเป็ นนักธุรกิ จ ไม่ค่อยมีเวลา ถ้าเป็ นโครงการทีย่ ่งุ ยาก และใช้เวลามาก สมาชิ กเราจะเข้าไปมี ส่วนร่ วมได้ทวั่ ถึงจะเป็ นไปได้นอ้ ย ผลสาเร็ จของโรตารี สากลในการทาโครงการกวาดล้างโปลิ โอ ทาให้โรตารี สากลมี พืน้ ทีย่ ืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่าง สง่างาม แต่ละปี มี สโมสรต่างๆได้ทากิ จกรรมบาเพ็ญประโยชน์ได้สร้างผลสาเร็ จไม่นอ้ ย แต่ภาคเรายังไม่มีโครงการที ่ เป็ นเอกลักษณ์ทีใ่ ครๆก็รู้จกั ผลสาเร็ จของภาคคือการเพิ่มและรักษาสมาชิ กแต่กถ้าสมาชิ กใช้พลังของทัมและเลือกหาพันธมิ ตรทีม่ ี เป้ าหมาย เดียวกัน ทาโครงการทีเ่ หมาะสม ทาให้ใครๆก็รู้จกั ชื ่นชมยกย่องโรตารี จากกิ จกรรมทีเ่ ราทา ยึดถือเอาองค์กรโรตารี เป็ นอันดับแรก ช่วยให้ภาคเราสามารถพัมนาเติ บใหญ่ได้อย่างมัน่ คงตลอดไป

สโมสรโรตารี ควนลัง-หาดใหญ่

Page 4


วาระที่ 4 รทร.สุนทร อินทเรื อง เล่ าประสบการณ์ ไปงานสถาปนาคู่มิตร RC.Tropicana Damansara D.3300 Malaysia เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ประทับใจในการต้อนรับอย่างดี ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้รบั การต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นนี ้ ไปรับทีส่ ถานีรถไฟ ไปทาน ข้าวเช้า กลางวัน และทุกมื ้อ วันสุดท้าย RC.Sri Petaling ได้พาไปเทียววัดอิ นเดีย ไปทานอาหารกลางวันทีร่ ้าน ใช้มือทาน ประทับใจมาก ท่านกล่าวว่า สิ่ งหนึ่งทีเ่ ราได้รบั มิ ตรภาพทีด่ ีเช่นนีเ้ พราะพีป่ ้ อมได้สร้างไว้มาก ถ้าเขามา เยีย่ มเราขอให้บอก เราจะช่วยกันต้อนรับเหมื อนกับทีเ่ ขาต้อนรับเรา

รทร.สุนทร อิ นทเรื อง ประธานคณะกรรมการบาเพ็ญประโยชน์

สโมสรโรตารี ควนลัง-หาดใหญ่

Page 5


อน.ปกรณ์ เทพษร ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพสโมสร วาระที่ 5 พิธีต้อนรับสมาชิกใหม่ จานวน 3 ท่ าน คือ 1 รทร.ษาพิ ชณ์นนั ท์ ไชยสังข์ ได้รบั การแนะนา นย.สุธิดา ประเสริ ฐผล อาชีวะ นักบัญชี 2. รทร.ปั ณภัสร์ ดิ ษสระ แนะนาโดย รทร.อรทัย ชัยบุรี อาชี วะ marketing executive 3. รทร.มาเรี ยม หยีเส็นเบญละ แนะนาโดย อน.ปกรณ์ เทพษร อาชี วะ ผูเ้ ชี ่ยวชาญวัดสายตาประกอบแว่น

สโมสรโรตารี ควนลัง-หาดใหญ่

Page 6


อน.ปกรณ์กล่าวต้อนรับและแนะนาประวัติสมาชิ กและกล่าวแสดงความยิ นดีทีม่ าร่ วมสานอุดมการณ์ดว้ ยกัน มี อยู่ อย่างหนึ่งคือ ปฏิ ญาณตนในการเป็ นโรแทเรี ยนดังนี ้ 1.ยิ นดีชาระค่า RI จานวน 2 ครัง้ ประมาณ 1,800 บาท ค่า บารุงภาคปี ละ 900 บาท และค่าบารุงสโมสรเดือนละ 500 บาท 2.เข้าประชุมประจาสัปดาห์ทกุ วันพุธ เวลา 18.30 น. 3.เข้าร่ วมกิ จกรรมสโมสร หรื อมีส่วนร่ วมในการเป็ นสมาชิ ก 4.ปฏิ บตั ิ ตามกฏธรรมนูญและข้อบังคับของสโ มสรและโรตารี สากล

สโมสรโรตารี ควนลัง-หาดใหญ่

Page 7


อน.ปกรณ์ เทพษร ได้ ให้ ความรู้แก่ สมาชิก ในหัวข้ อการประชุมต่ างๆของสโมสรดังนี้ 1. การประชุมประจาสัปดาห์ ของสโมสร ทุกวันพุธ เวลา 18.30-21.00ทีโ่ รงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ นยก. อาภาฬฎี เลขะกุล ประธานบริ หารสโมสรจะเป็ นผูแ้ จ้งให้ทราบทุกครัง้ ขอให้สมาชิ กช่วยตอบรับด้วยว่าเข้า ประชุมได้หรื อไม่ การประชุมประจาสัปดาห์ มี โปรแกรมดังนี ้  กาหนดโปรแกรมและจัดวาระการประชุมสาหรับการประชุมล่วงหน้า  จัดโปรแกรมให้เกีย่ วเนือ่ งกับโครงการ กิ จกรรมในปั จจุบนั ของสโมสรโดยใช้ปฏิ ทินโรตารี  มอบหมายความรับผิ ดชอบในการจัดโปรแกรมให้คณะกรรมการบริ หารสโมสร  จัดโปรแกรมทีใ่ ห้ความรู้ใหม่ๆแก่สมาชิ ก  เริ่ มและเลิ กประชุมให้ตรงเวลา  เตรี ยมแผนสารอง หากโปรแกรมทีจ่ ดั ไว้ตอ้ งมี อนั ยกเลิ กไป 2. การประชุมกิ จกรรมสโมสร หรื อ เรี ยกว่า ประชุม Club Assembly เป็ นการประชุมสาหรับสมาชิ กทุกคน เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กอภิ ปรายและให้ความรู้แก่สมาชิ ก ส่งเสริ มให้สมาชิ กใหม่เข้าร่วมประชมกิ จกรรมสโมสร เพือ่ ให้เรี ยนรู้เกีย่ วกับการทางานของสโมสรมากขึ้น กาหนดการประชุมอย่างน้อย ปี ละ 6 ครัง้ 3. การประชุมคณะกรรมการบริ หารสโมสร หรื อ ประชุม Board เฉพาะ board เท่านัน้ ในสโมสรมี ทงั้ หมด  นายกสโมสร  อุปนายก  เลขา  เหรัญญิ ก  ประธาน 5 ฝ่ าย ประชุมเมื ่อมี การร้องขอ แต่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 4.การประชุมประจาปี เพือ่ เป็ นการทบทวนผลงานทีผ่ ่านมา และสรุปผลงานให้สมิ กทราบ พร้อมกับเลือกนายกในปี บริ หารต่อไปส่วนใหญ่ แล้วจะประชุมตอนประมาณสิ้ นเดือนธันวาคม

สโมสรโรตารี ควนลัง-หาดใหญ่

Page 8


นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล รับหน้าทีเ่ ลขา ชัว่ คราว

สโมสรโรตารี ควนลัง-หาดใหญ่

Page 9


สโมสรโรตารี ควนลัง-หาดใหญ่

Page 10

Club E-Bulletin # 9  
Club E-Bulletin # 9  

on 5th Sept 2012 RC.Khuanlang-Hatyai D.3330 Thailand