Page 1

Zwaluuíen wil geen laagvlieger ziin rbt'.t

ràê

bijna elf meter (het dubbele van de in

van de voetbar",,;;Ë';ï;;- mm;i:lT$iY#'#lr*1,:W: luwen wil spreken, moet men "."' ïó"iËËti'd-tr.uu"" duid-efiik. rieer stappen nuuih"t ni.u*. terrein í:llïi|;3ïï:t,,i:l'ft'?:::$ïrtË; van de Vlaardingse zatetdag 3;;;;ó;i*;àiri.;6 houdt iatuurtweede klasser aan de Zwaluwen- lijk meer risico in". De jonge Deiftse men o-efenmeester is echter wel optilnislaan in Holy. Daar vindt "ï;; b ij v oo rb eeld vo orzit t er :';i3; T.i'"!Ëfijl' #' #ïJ.",::;Ï"ffii Snoek in een OUdere plunje Sjou- af te blijven, maar via h_et noemen van wend met materialen vóor- de de ,middenmoot komt hij uiteindelijk tegelzetter, je ziet .ï t..t.,ttit Ïff},,,f"ï#.ïit;ïï,:ï ;'*ï;:J.#:

lljï'ïïf::Ël#ï'ïllï.ï'i'ï1i,.ïï in gebruik wil nemen.

Als n:en

,s

avonds

bestuursleden

w.el

hij het begrijpt,-,,. dat

vindt

";;

Zwa- idèn. We zjjn beslist geen staartclub en Ho-ly graag goed voetbal laten meer willen -in zren. Naast het eerste echter is dit jaal ,, lronten, clan alleen oe groene zeker het tweede, dat in kwaliteit grasrnat. Onder leiding van ,,uit' weinig minder is, uiterst belangrijk. ioerder" Bas de Pel en onder het Het moet promoveren naar de eind van toezicht van de,,architecten" 3:lriË'iil:r-'":ï'i"i'oïi'ii"fi'fiï

De Bruijn en ga maar door. luwen werkt momenteel op

Roel Schipper en Wim Bronwasse eindigen". wordt door een constante groep Zwaluwen gewerkt aan de ge- Zwaluwen, dat zaterdag vijfendertig jaren reedmaking 1an de nieuwe vesti- jaar bestaat, heeft na een aant,l o' ging in Holy. Het ::ïo':11J*:iïli:*Ï?, *biedt' voor het grote aantal zitten de zwart-wittgn daarbij ruimte

*à.'.'

mee.

voorzitter v.d. snoek zegt: ,,wij

tija

*fr"yfi:

leden. Aan de Zwaluwenlaan ferschijnt

hpb.

lïïïÏ

Trï";ïY ;t

I'lïtf*r:l ::Ï

ben profijt van de stakingen, wani nu ólubgebouw met elf kleedkamers, vijÍ komên ei zelfs overdag sommigen wer- waslókalen, afgescheiden scheidsrech' ken". Zwaluwen heeft in Holy een terslokaliteiten, een bestuuts- en een voetbalcomplex ter beschikking gekXe- commissiekamer, een moderne keuken gen van vier voetbalvelden en _QÈ'ir, en een kantine van ruim zestien bij ierlicht halfverhard trainingweld.' Het is er zaterdag reeds begonnen met

voetbalwedstrijden voor junioren en

lagere teams, hoewel het clubgebo-uw nóg niet gereed was en men zich elders moest verkleden. Aanstaande zaterÓag is dat anders. Dan zijn er kleedkamers bruikbaar en kan men provisorisch van de kantine gebruik maken.

De thuiswedstrijd van het eerste team tegen Amstelveen heeft men echter omgezet in een uitwedstrijd en - hoe-

officieel


Dfl

c-u\l

Ar,.

gJr,ffi.

.,ïnï""t"t'-

enrv eu'-

rrrst aarr;teBKÏ"ïï"agf:l ^af -iàixe1 or^; ïï9'43"o*=

i:l *i

I

""'^t"Ljlï Jii"ï'l""'Jlàït Ji'ï":ï'nt

*::'i'"Í;*:"3J$ÏÏi':t:";tsll;' pitllàJ"

*qt ï,"ïi"áË"ï!1"ïi_ Ut;g,ïï"oË"-. - .ee€, ecL a-" r, oP ts"'à;a tf-ï'3i.n"*;31

ï"" t;:

uit e9!t-j-"n' \(on brerrb-'

$6

Z

IXIALUWEN_I.IERM,{,NDAD

5_I

"

f)ndanks uitstekend \:erweer van iiermandad heeft Zu'aluu'en zljn

serie oefenr'vedstrijden met een fikse zege kunnen openen. Uit een stra.f* schop legcle Toj daarvoor al in dc achiste minuut cic bas1s i1-0). Van

\Vijk rrergrooite clie voolsprr,rng tot -l-0 waa,ni Tol ccn itr-Ir.,rup r",ocLzaakl.c dje Leen Sparreboom itr

een tegendoelpunl omzette (2-1). Na rust gebeurde, ]ret. tussen de tiendei en 25ste miriuut dat Zwaluwen zii4. vírorsprong met cie regelmaat vah de kJok opvoerde. Aan die goaltjesregcn,

nanren achtereenvolgcns Van

Wi.ji<,

v. d. \,Vilde en aanvoerder Van Gen' Ceren deel. Hei dapper voihoudende' llermandad kon ááar niets *u"r tegenover . stellen, zoclat Zw-aiuwenl'Í met 5-1 aa:r irei iangste eitrd trok.

i.,,.

,,'ïroNS.fER_zïl..lLUWEN 2_3. Ëcn taktisch beter spelend Z*riuw"#

heert nÍet aiieen mèr e_z

E;;'à"Ë

*:rt:lg Monster nam door. Koevoer ï*_,_rerolng__yil een strafsctrop, maar

Wijk zorgde voor een ::|jru"l rustsland. Buitètaa"

1_2

lr"sflrie iI strrJd e.en "Jos kwartjer na ae frervattiË

.r,, .ian ,.8. ,d" tegentleÍfer. l:nde.kwam te laat. ecrst tien mirl. vo:r y.l^l-t

tijd.

urtslag.

t

"rr'i,iài.tlï

gewonnen,_maar werd novenOlón win_ naar van de door oe geei_zwá;tg#;_ organiseerde nederJa Jgseri".

Goecte wedsíi.t:U

rn*ï':rlïiË

l j I

j

f


NSYV misï nu ,g$6v,, d" Plas

Debutanten

fualuwen"eil nVYËt topBers indeling. Vrijwel unaniem vc.rw-'ash. ten de clubs een prettig seizoer4 al

T\E VIER sefroU moteerde cjubs in 28, hlm van de debutanten, verto" nen een opvalle.nde

mate Yan

êensge-

zitd,hei.d. Zèwel ÁS\YÍ.I en Àms'tel'

veen als NSVV en

W'oudriohem

,"pelen de cornqretitie '70/'?l zuiver op hanilharring, En ilat is volkomen te lrc,grijpen, zeirer bij Amstelveen alsrneàe NSW, die reeds eerder

voor ko,rter of langer tijd in de t*'eeile klas meedraaiden. Met dit ailes ntig leverld,ig'ïoor ogen past Arnstel:rrees

ef v@r orn een

seizoen

lang nlet degradatiezorgen te wor' den gecor#ronteerd, l{u oeÍenrrleêster Van Oostvoo,rn met heel rl-et yerse ka:ac:hten aan de training iro,r: beginn'an,

is

nreat optimistiscrhr

Z0 strekèn de tn'ee jaat ge,l,eilen vertrohk{:n Leveed'ig (Ajax) en

Koppen (AFC) rveer o1r 'het ver" trouw.de ne-qt in Árn-rte,lreen neer, everlals Steer"ens die een peniode vam betaald voetlial :lf s,loot" Een

nieuw gezicLt in dr .torrdaardploeg is ooh doelman [)e \Faard, dje het vocrhije seizoen zijr' rvedstrijden in het t*-eede heepte, naar de pl,aats gaat inneme.n van de naar St. Marti'

nus ov*re.tappende Van iler l-liet" Iets rr-at spil De Jonlier hern na' deed.

Zwaluwen en

RWH,

d,ie zich bejde

vor'sterkten. De f ormatie l.an de nieuwo Delftse trainer Van Buren

z'al en'en blij zijn met de overschrijting van Scbouten (er-Capel-

le) als Ra-VH 'ilat is met de terugkolnst varx goailgettór In 't Ve,lil ran llOS. En daa,rmee zijn a,lle punten gcvan overeenlimst nog

^iet noemd, want oo[r de Ritldefkerkse

tweeddr,laseer kreeg een and'ere oelenmeester in d,e persoou van de

voot eorwolidarie van het

kÍla,soersclnp, .voor;pelt nren

tw-eede-

in H.I.

ArnlmcJrt, Een veru achting waarbij NSln zich aro'sluit, lenteer omdat

trainer flokl<e op 29

augu.stus

niet

rneor good-old Ba's v.d. Plas de wei kan riur strren; Met jeugdspalers a,ls Kn.oop, Reodijk en Ple,it tsi,i men eerst eenÉ rustig de l<at uit de boom kijken. Yierile rlerbutant Woudri' ohem doet da.t net zo, al wil voo.rz,itter Kilwinger best hwijt &t hli bepaatd niet gelmft in een tecb,oi' sc,he meerdor*heid bij de vereniggngen elie al Langer in de rveede kltr meedraaien.. Rotrtiniers als Ilenk eo Elui.'b van Strat'en alsmede Den Tek zutllen er .ove.rigets niet rneer bij D,at mognlijk in tegeÍr6telling tot doehnan Baks, tlie Zuilócilrem vaarwel zegde, Maar ilan z.al hij

zijn.

eer6i nog moetefl bervijzen, meer kwaliteitem te hdbben dan Grem. men Én dat is nier eea kftx d,ie een hancloiniLaai

is

ge-fikst .

..

::

S!ZO, mopperf WoÈdridbem vom't in 28 stellig

aitzsrdwiág wanne,er rnen ziclr ,toorË .xlet de competilio'

twrc&n

In 't

Vel.d kon a€cretaris fluizer ook Bira;hy (De Zweneri en Kulper (Iu-

Bij 45w[I slaat de L'r,ians mcgeliik naar de Lant ratr dc aanwin" .à, * Van Os (Orermaa'.; alsme' de D. van Kooten (IFC) - door, aangeziem het nog niet roor de rolli hondend prorclr't zeker is, dat de Burs er *'e' De Ba&kor en --u"Yan ophoud*n.:AswH ;;-.*d;; znl aidr volledig dienen te g<rr-en

gpen

Overbeek (naar SMS) staat de door-

sto.ot ván .A-jurrior Joop Veyere naar de top alsmerle het feit. da€ Groowe,ld toch bij SIZO biijft" Maar dé favorieten zijn nietternin

heer . Herwi,g. Afgezie.n van

Aanwinsten

in

stippen NSYV en lffoudrichem de verrà r'eis naar É{CSC aan. Ànder' zijds ie b'ij VRC met geju'ich ont' v;rngen, dat m,en w€r tegen Vest€' lij'ke ,equipes rnoet aantreden. SIZO is in feite nog het minst enthou.siast $'anne€r het .qtelt, da,t het gernis aan etreekduels (zoárls teg€n Rijnsrhtrgse B.oys) duidelijk zijn neersileg zal vinden in de te incasserën entreegelalen, Datzelfde SIZO kun je overigtns reLenen tot de formaties die we aan het eind lran he.t seizoerr m€gê'lijk in de bovenste regionen zu,llen terngzien. Tegenover het vertr"ek van

als lid ,inschrijven. Spil Mon'ster sgreelt e<rhter rdet nreer, Zwa,luwen zai niet alleen trij scfirerp"

suLind.e)

Bdhutter Schouten baat hebben,

profijt trek*en van Vormeer (,ex-Fo,rtu,na Vl.) mae.r welÀicÈln ook

VRC

telt

mèe

Met ZwaÈrrven en RYVH maakt VÊC eelet oÍr'de prestaties iu het

vaorbije seizoen een treste kans op de titel, al mag het vertrek r"an topsoorer Con Aatrbers rli:rar cle afde' li'ngscluÈr Renswoude zeker nie*

worden ondersehat. Jlaar

Y{n

DOVO kwarn vold,,cnJc tegovicÀt

nu niet slechts rechtsbuitsn-GÈrt Visschens, maar ook de junio,ren

Van lfattem en Flarlog van club verrvissel,ilen" Bij I{CSC verwac,bt meu rcn rrlccesvolle mnpetir,ie. Afgezi'eo va,n lret feit dat rnen langsamoihand is ge,acc,l,imatiseeril, noikt men op een de,rde of vierde positie nu de ro<lrn er na de instelling van êen eorsle klas duidelijk af is. Rob Sij,m en Cornelis I(rocn (treiden vedhrrioderi) zijn niet rnee,r van de pa,rtij, maar HCSC ]reeft in Mo*selaar ,en Van Eiezen goeal€ jeugd-

apolam, Enig nieuw gezich* bij NDSM ten slctte is trainer Faoger aan'gpraien de selectie in tact bleef. Z,orgen }iggen veeleer op

hq

gebÈetl

van de acco.mrnodatie uu de Ámotendarrue vereniging zijn tenerin rno6 vsdaten temijl het g€{ne€ntolijk s,portcomplex pas o'yer acht ia'ar-tlaa,r is. Quo vadis" NDSM?


VeË'rÉE-qseëccËe caesËe*ëÀag

V,waËaaweae 6egem ri,,ït$;ultt;;11"ffiï. 2-l',

$ ffi{}

He1 onberet<en bare

srzo, crat r.ori g jaar rnear zwaruwËn, .i#^"ircïïb'"ri,ï ff"#ïï1"05'X:"59",veirig síerrcn,'t'Ë"it tug"., uitgehaald. ou HiiiueJ-*ers wonnen.,,.raiunjurfj?troït'{t*:,.ve_rrassend

ofi'ï."ï.i,iï':'

íFi1ffi:'"#1,:ï",ï#ï'iï

r:'"",',1,x""ï -..'Ëi.-àJ.^fiïït"o,r:Éï'1,,ïi"

Daarna werden àe vraaroing"". :ï"ilfff"{ïIloos inkopte I l-o). uit voor de equipe van^ Jo.s. euiteraai. ïio;i"'",::l voorsprong zerfs tot 2-0' Andermrài-**"ï"r.in weer teverde Siitsma r.,ut,"ààiíË"'Jia";àï;àï Grooíveld-de afronàer en 2-0 kon voorkomen. Zwaruwen r"ttá- oË" ?olg"I dat docrman Boers dat overigens eerst na u"n- xwa"H"ir"i" t#.ïde her ft rn*il"t*ï-uï"ïli"n.i"i, i#"ile"rdoelpunt

fl:?"":i;.SïpHi3'ïi resurteeràe. cees

;; ;;;il#;;ï#ï.ii#: *íilSi*lot.oiïï"#,.nr doei. Iroewer srZo ook ;;" door ziin sner en u".triràna "àp'de*iette*:!:iq ïïïïJ.1";tï3* ?i: 'aarlijkst schoot net naast en .r;t"àr"n.-'ËïË-oË' à;Ë;ïï";í""ïe ï;"ï;"nïL,rïï1,,iï:, daarna het in*iarier

3veneens presteerde."-",Ir,ïu^r?-À ook in een wantropie

"rorr* tar beianden, war Zwatuwen

iiàt. c.ïïit.ïet reit;àt'a"^vjià?d;ï:ËË:i:i1i3';:i,'.:,Ë""i,j\ij5ï naakte, kostte de zwarr-witten ;;;;";;ï.ïiluo",r. Ieicring arbiter Bo'e. yoor v. o. nee

-'/u Y- I lt

'--

2dJ klas

B

ASWH"_NSVV

HCSC-NDSM Amstelveen-Woudrichem SIZO-Zwaluwerr VRC_RVVH

i-i 2-l

0-1


r{

tÍ{

,.,s \, L

N

t'^ ${t àe "re ,1 tK' uels

-\t

r-

{oo

C

l

I

.& AA^SïELVEEN-ZWALUWEN 2"7

(door Henk de Boer)

ÏWEEDE HELFT

nodis lrterd van êell besllst Êlet overïuigenrl spelend Amstèlveen

verloren, Als belangriikste reden voor dg?,f.. neÉe.rl$48..is aan te

voeren:het ontbrekcn v&n

een

rrlb.'aanv*f.'fiiet d€' ro..broodnotlige stootkracht sehenken. Zoals gezegrl maakte AnesÈelveen als ploeg geen Erote indruk" Het veldspel vertoonde minder inhoud dan bii de vogels en roor* al. in de eerste v!.!it en vecrtig

minute: bleek dil

rnen r-àn

AfLOOp I i WEIFËLEND ", ' tr;rï u:erd irr! even.nï -Yilï--lÏ'tibor Faartrij komt dÈt de vlharcling- ;óóilil:-z*Àí"*Ë" h",i h"t;Ë:l een irard ctia-go;-t eour., i:'-u],'::11:t l"an Torr se achtet'hoede nog te vaak mis' i.irË-á*i-aoólman a"ï"Je;;a lÏ1-{ f:iÏrt ju'ichend'an 1velie' tasttte. Ondanks de numerieke lï'ËË!cï"'ïitn-n" i";;Ë'iË-Aë lyt-'9i"; ",*:ru Ët;;te '$m{et: tËÀï*i,i"'* -ïoà.ti de had bij het rne,erderheid d.ie *rtËiiir."'n I I ] oeen o* {: l ll ::P } g "-111: -Y':$ ïàilt' trt* LW geug met te weinig mankraeht ultge- ià.iJàvoerde a,mstelveense of,fen.*ie'i'e knapte' e" ;" iïiià"!.p"ï"i,r rle rr,ïeáe o NVR| EN DËLl K | ;;;ri;-i,.,iii, Ëi,.' jiJïl*r,"iit cLties. onlstonclen er door weiï,à, genornen, aanvaispatt(i" lov*-r de:.anvaispatr(if elend irr gri-ipen krit eke -qiÍuatie'-s ing de hêl'e wedstrijd wedstri-id genoÍnen, Ir een p'oging lover de hêt'e voor het êoài van Aad Biiers. Ook nen van de ttruisclub aan ba:rtjetr lhad een geiiikspel de'{eriio,qding hii zat er nug u'Pl et:tts naasl" te leggen ging de vlaardir'g_it'lluister weergej,.ren.

s.prong b,ii de rttst.

I I

sÏTRKF WIND

len;,die vooralsnog de

nodige

precisie tËi(órí klr'am€n om e{oelrijpe kansen op te kunnen levcren. Daarbíj rrraakte het cle fout de bal teveel door hert midden te,

-

;:

J

i

de

. Zwaiuu'en iregon met Ce vrij stevige wind in de nrg en startte meteen mel een. ser:i* aant,a{-

doorlcBend r"arr speelbare balleri

i

:

in"divrcluele akties.

in het tri.izcn.ilr. Aacl zllli vestlÊiir..

aandacbt cp

daarui{ r.verden oe .toonoÀatt..en

u

Le crusarnen*

hangerrd um Ztralut',.en le kunnen r"e,rontrusien. v,.rornanlr:iijk moesi het bij Amstelveen ko* vr-aarhi.i

knaptre spelers, gas,t er Éced re* Nadatler voot de tureede maal lzaax q*a d-àl .',*tt'orzendl**S* senààn en is zei<èr geen wou'drr- was afgetra'Fr. bleek al gauw d.a,i iStlp zíin ploeg.nÍtast de"ffip.Ëirem". I)e amstelveense PJoeg trainei Van Oostyoryr-ne de ti.iC lkers -brach!.^ Amsteivee'n . ging oBereerele irr het begin dan ook li't .t,. *u*r g,rr'd lrerttt had. De lcloor, het wi'Ide rneer en rook ziin I vàornamr:iiik oP de eig*n hel{t en ,oDrohcllr\r'er{ zJF.pF rrl varraf ltet litans.--A-glessiev': akties van To.nl "fgelrriik Zrvaiwqera hu.d hierv*n moeten' i",,rulf r:rr: 1'p1l hcler'llan Welie en-y:gn Yry LT& q*i en kuntien Proil'leYell' Met ge- iir,,iii a-ï,"..1.it',:tttt dat, rtr te- !komsÍig 'an llr:iiand Spa',i, aaaÍ* heirie *pt gt.l 6p111'gls51lel 'l'i8j tui Zwalitr.e . ./or)r" ciÊ lden"verwnrrins in ttre r:nlregelde Ë;".iioilfris't-ot:<r{ gehr"ttik mrrakte lvr]tr'detligi11g ':;;'r! dé bezoekers, die r,iierrgeii afgeronr:l rlr:n:' dr'op- Irioi.. passàs, le':ensgetaari!.jli t,'Íj de i'an d,r"*n Iqcr'e'qeld aan de noodrem tnoest irar"rl*, r.,'irrd. plr:e{ ur'rd Lrn- |t;:e.kkerr 'Zwaii.rrven n'í)de lriet heers+nd.: *rilrci. in het {{o'elgeD* rllaardir,.{se "rneár "rr,eà. i-rieil. lrn.:rr'Ërgn.\ \'dn 11.*e met :rtker'. er't rïleer iil l1:ul<keri en :rtker', Íaalrie l}:ul<kerr en irei. leek m€t a!Ë ËÍro* ziin Êrtrte .prirre,l..racht cdl'. rioor- lrrt riuilerllrrÊe -s;imenspel r:n vrel | 1c i't"rln dcslrnan Àad Roers ".'iutl.t*i iupcnrl g+r,aar zotr hehlien bete* oioïri lk'l rnicltlen-,'rlc ldaai'in re zuJlt;i slag,en' kánd. haa er ortgetrviireic[ rnEer in k.u &orr lrr r ê.le l:atl(len \'an ile,l t gezeten elan de rnagere 1*{t vcror- ámsteiveense .il*r:natie en var! i

maar kórr z;r'h .1eecl.' 11'gi'i il1: h*rsíe1.le*. Dit ail.es

I

kol nieí

tijCi

verheL*!1 dat

achterhoede irarder rngrijpett. De ;ilt*ilóilir toonclen h;*.i w*in,ig

I

I opstelli*sen: begrip vnor en gingen :..:ï-ltï:l ! o**tot,u***, De waart], lr*urt stendger ïegeilaar: M. vander !Íeur-el,,1{renL pes'aRnen sfeer r(I Ii'il !rrL{ I| H?n.1.' sreef in"frrit-.,,..i6i - - :'. e*n gespannên een rrcr H.e-uvel', ''''t vr'n leidde. Amstelr,een tu*iiiu **i l l*-l:^\t-*'t',ii,' Ï l';';ir' \velie''

de terste he{ft de betere Plneg was en bleef. Het kreeg met een enkel , doelpuut, geseoord door Frans i;ïi.rËr.i*. ióo'ou' ,r'.oi-g-. ;t ipll*"i;" l1:l:r I van Ree mèt een slim koPballetje áui, *o*ettt zeket verdien{e, q,9- , Zr'lp' vÈr'ritit È' I uit een voorzet van Henk van lijkmaker. uit'lr.leef. !.er1ta1lie i ZWRLUWEN: B.rer.s, Struys, I Genderen. niet gehe€l loon naar scheidsrechterlrik lngrup€Ít. vel- lToi- Van r,er Giessen_ Simoirs. lwerken. De amstelveense doei- hinderde echter dat emotionele $ïà;,-.-ïil^"G;;Ën. "'c' lrnan Piet de Waard hÉ'l een giroot "iii,ieï' r !{l wii-Ë rr{.>t a'"o\it'€lrslsruE I aandeel bi.i het in Loom houden eeII €en iii X* wegÏ Buiteiaar. 'ïl;f1ï*";fil,Ë*,H:*;i;-_ Buitelaar. ,

I I

Zqtaluwe'rl ge'JureneÍ*

van de vlaardingse aanval.

luwen-defenoie was

er (e

oor-

"*;*'il

il; v*

Soheidlrechter; F. van Datrt. ' Sco,rwerloop: 35e minuut' Van Ree 0-1; 6Be minuut Zijp f-1; r84e minuut Van Weiie 2-1.


*^ à&

ffi*weerÍr* neÓeÉlaa$

^,.-r.i

Wtr*q*3g*ï--f$fi$*n**t'i*x*

a

l- 9"7D

2aá klij s NDSM-ASIVH 0_2 IE oudrichem-HCSC B-1 Amstelveen-Zwaluwen Z-l RVVH-SIZO 2_0 NSVV-VRC 2_0 RVVH ....... z 2 0 0 4 s-0 ASWH ..... Z 2 O O 4 6-2 Amstelveen Z 0 0 4 5---g 'Woudrichem ... ZZtOl25-4 ....... 2 7 o 12.4_4 ryqJv F-I-ZO_ ......:... ....... z r o r Z z_C qqsc . ........ 2 o r r r z-+ z r r r r_-s ryDSM Zwaluwen ...... .... 2 o 0 O Z O f+ vnc zoozoo_g


iii;:rl,,iii.,:, .:,,i,,i

tt;i:

liii

a .

-.

w" VÁl{ BUUÊEIY zelÍoe1'l"rou'1JJcn ' .

.

TRAI}{[R VAH BUURINI

Met rust eÍr zellvertrou\MeÍl kan Zwaluwen heel goed mee $tru3's, $Jestertiijk, Ilo1, gíJed rneekàr"r eu zel.Ís in <ie kopgaan ilraaien" Er Sinrons, Varr den Giessen" Fr.li* Êïoerp mee kan IrLAÁ.R,DINGnN. Zwalu- te!aa:r:, Van det Graaf, 1ran. Ree" moet alleen -\vait merï rusí en zelíl,ert"ir:rlLru'en kn'g:ren. ïvefl gaat morgelr tle derde rdt- trran \ïijir en f")e \Yilrie. {VÈn onze spÍ).lt;retláktie!

B,oe,r:s,

wèalstrijd tegernoet en 'waarsclriinliik is het gedeeltelijk Va.n Brl.uren geett direct toe, dafi Aan de ancere kanc !s er .r'*ar' r'laai'aan te wiiten, dat de resul- de start niet veil.gens de verwaeh- schijirtiik een t-nrg;lag va;r de i taten tot dusver nogal tegenge- tingen is, maar kan daar zo en- gïote kracilt. :ii--" vorig .laal g** vallen zi.in. De vogels hebben kele oorzaken vrloi' gsven. De g:,]ven rïo.êsï uvordÊrr. Natrrurli,ik nog gren enkel Punt rveten Ëe vo,n'naams*e is ivel, dat het nieu* moei .'t' rvpi i',r1.'lzi{'iti:} rij" ry1f i veizamelen en staan daardoor r-re complex nog n.iet gereed is. corrcitrsiry.:, .'v;,fi4r, il; ret lt.rg lrs-' I

|

I I

0p een gedeeltle laatste

Plaats

waardoór er rnei de-trtining niet ter n:r-re,t. hekiik*n. D.a;,rr rvas het oefenpl'i:gra.n:ma eigeniij!r :rie'í sterk genoeg vcor. Het fruictelijke beeld unrhreekt nog een lrteíie".

rnet VR,C, tlat echter een sleehter de jui-qte sfeer ontstaat" o,trlet is moeilijk trm je op het oude conn* tloelgemicldelde heeft. plex te verkleden en dan naar het Trainer Van Buuren heefr eeu nieuwe complex ie gaan orn daar p,uzzeltje op te iossen gehad met te trainen. bertrekking to,t de o,p'ste'1ling van de zwart-vritte fonmatie. Henk Bove,ndien draaide Ziwalrawen van Gende,ren han narnelijk we- hoi vorige seizo'en heed goed mee gens zijn werk nie't aanwezig zijn, en is deze start een anti*alimax' terwijl Cees van der Pijl ïnomen- Toch zullen w-e niet verdedigend teel nog van zijn vakantie geniet. te werk gaan in Den Hetder, De .elf spelers, d.!e morgen in maax gewoon ons eigen sPeI sPeien. 1À''e heib en een Ploeg, die het veld zullen komen zijn:

Tegen HeSe rnoet de kans oF henstel toeh we{ aarllvefiig zljn' De mannen uit Den Helder wisten tot nrr toe pas één p,u rt te tre'halen in de thnisrrryeds,trijd tegen ND,SM (1-1), ierwijl de ui'twedstrijd tegen I8'oerdriehem met 3-

-lJgrroiïl t'u$ --

l


--t &i,

ffimi# ïËïd:,:,n"Hïi.Jt;l

*ffi

Íiliiiiïiiiliiliili'i'ix

i*t*"iqs*'*:l;ili'r

ffi

ffi

U--g*:Ar'lli'sffi-:'

;tt,"-ffiii:{ïïï*r f,w atruï{en

rnís

ïOL: strafschop

gemisr

te s Írafscft op

*ffi :innen ae-iiie;'

ï.ïï,ï,ïjï!".f

tt- ? 'Ju Zde klas

NDSM_NSW esq&I-\ryoudrichem IICSC-Zwaluwen Amptelveen-RWH

SÏZO_VRC ASWH

nvv$tii

1-2 3-0

,_,

1*t 90 ë-L

.3

3

0

Amstelveen B 2 t NSws2Á srzo32À -rl/oudriehem R I À Hcsctó; Zwaluwen NDSMrÀi i o ï

vncsóo

B

069-2 054-r o 5 6_-4 L46-5 L 4 5--5 4. 4 O-í 724_.6 4Iffi 2 1 9-{5 3 0 2-d'


... ,*;tt. a' or,*o,É.-, _g '.. :.=!:.1:

r:tn:,.

j:.,:

i:.n:.,r:. jP::i; r,., -:]!:. ';.''-:,li.J; r;i€::.' .i:=,

i:

*

:,

'

::.:

ii_.'-:r::jt:

* ' Zwaluwen-Asl{H 3-l: na 3 uit-wedstriiden E eelde Zwaluwen eindelijk een thuiswedstrijd-en nogwel voorhet "Z*rtrïenlaan. De beloning w:as een eerste en verdiende overwinning. eerst op het niáuwe .port"àáOJi doelpunt voor Zwaluwen. Hier scoort Frans v.d: Ree het derde""íài

=í-*v

lïïïï"frfi#il,:.*-,,",

aiur,yem l'etr{$Íearcle

oï'"."39 le.toon-à'" --,GesterkÍ

ffiffiffi

zege op ASS/E{ dile a

À SWH I5 ÀL) debutrnr iu ?B de leidilg i*rijt aan -{mslelr,een dal ee1 r,oorrreffe" rerrtree rraakt en uu \ron hij ïRC dat purrtloo: lnatste is, ASW}I rgoest voot Zn'alurten tla,t r,oor het *er:.r op het lieurve I'eld str.alend nretcel oóli voor eerste-*'insr zorgde" iiaardour rnen ee. sport sreeg. rtswH dee.lt de !*eede plaats met RïYH dar teleursrelde. met I-l rege' I1(lSC";n \sv\r cïat mer een o.. veïr'acht falentl SIZO rle liachel aanmaalite: il-l. Intus.eu zalitt trirrdrichetr nsar tle voorlaaÍste piaats door thui-. londuit te falr:n trret r erlie, legen l;'.:1 zwalijie NIl5l'!.

- lijke :buigen

ZIVALUIVËN-ÀSWH 3-t" Na een hoogstaantl duel heeft Zr.lralurven eindelijk een overwinning behaald. Na een gelijkopgaantle beginfase nam rle thuisclub na twintrig rninuten tle leidihg tloor De Graaf nft aangel'en van

g$i ft*:i',rffi

;*ff;:fr*ffi

Van lVijk (l-0). Een lrwartier laÍeï

verhoogden,,de vogels" de score, toen

Bakker

(ASM) ile bal over zijn uitin het

Iopende doelman Scheurrvater eigen tloel kopte (2-0r,

Even voor de rust rverd een Zwaluwen-doelpunt rvegens hands afgekeurd. In de trveecle helft was aSlÍH sterker. Het aanvalsspel r;an cle Ambaclrters was echter te zrvak. ïn cle trvintigste minuut jnvam cie thuisclub aan een derde treíïer. Van Ree, 'die na een uitval scoorcr,e. tr';ls er de maker van. Na een half nur reclcle ASIVH de eel. Struis rna_akte biiinen de beruchte lijnen eer_r l-ranCsl.al. De straÍschop '"verd clool Dorré jn een doelpunt omgezei (3-1) Zwalr_ilven,

dat Siir:ons en Varr \Vijii nog rerving rioor Van Cendcr.en err Van dcr piji. kreeg na enkele fraaie _uitvatlen nóg

scoringsmogeliikheden n-raar de staná u.erd niet meer verairder.d. Het r,r'as een verdiende zege rrai-r Zwaiuwen in rleze door scheicls;:echíer Overkleeft goed geleide wedstrijd.

iïïilïï#,iË*'.-Ti,.tt tq -q ))c / -

Zde ktas ll'oudrichem-NDSilI Zrvaluwen-ASWH RVVH-HCSC VBC-AmsÍelveen NSVV-SIZO Amslelveen

* VAN RfE. doeipuni

Êvvlr

NSVV AgWH

4 ,{

4 ,

SIZO

4

HCSC

4 1

Zwalàu'en

NDS['

\trrou.lrichen]

.1

4

4

E

1-2

3-t

1-r r-2 7-r

,3 .-1 - o- *7 !--Ji 2206 s-z 3016 u-b 3016 lo-b 2024 6-12 112:3 ,| 0313 C_J 1123 4-6 1032 o-.s 00.1 0

,

i I 1

I

I I I

I J

t I

I


!nosaa*a*,

ffiffi

,'ffffi **md,"#5ï- w *qpy:lyà"ïyfrii':""::*ïr#ïir11"$:*t$lï;i*:ïll,':qËfr

tffff*r,

,,*ff**t***#

ïun$n*ïm*g-

t_L

- r'7CI

?da klas

B

c'uilrichem-NSV1l{DSM-Zwalurverr ,1SlVH-RVVÉÍ

1-5 2-0

,dmstelveem- SIZO

z-0

14

l-l l*2

i{{"tsc-vRc

Airrstelveen

NSVl'

R\TVH

ÁSWH sÍzo

NDSM

t

Zwaluwen

HCSC VR.C

14ïoudrÍcheni

5.1 5{0 5.tl D:L

520 511

JUó

510 5" ï-.0

I

0 I

1

à

10*5 10-l

0?6-3 1 ? 1t-6 256-6 z 4 ,6--14 3 3 ',t---g 236-9 425-9


I' Keeper Bax van Woudrichem.werpi zich voor de voeten van.'de Zwaluwenlinksbuiten v. d. Wilde eÀ'{voóikomt een tweede treffer

UWAt{IWEffi $8.H0{}T MHTËEru plaatsíe cle bal voor. het rlóel, waar I cn i<eeper Íl:rl:s rvist claar wel raad aanvoercler Buitelaar ilankbaar van mcc. Toen v. d. Pijl J:ort daarna ocg deze unieke kans profiteerde door van !n cr3 ruei Eal<s llv;aó te staan schoct

de Vlaardii-rgse rechtsbr-riten de bai naast het door Bal<s verlaten doel. Deze speler mist o.i. de nodige

dichtbij raak te schieten (1-0). trVelisrvaa: miste Van

VÍ,AARDINGEN

Voordat ook

rnaar één speler van trVourlrichem tle bal had aahgeraakt, lag de bal op het

Zwaluwenveld achter keeper Baks,

tlie juist zaterdag zijn rletruut in het hooftlteam rnaakte, Een bittere pil

voollVoudrichem, dat deze tegenslàg rnoedig opving en zich in de rvetlstrijd beslist niet de mindere toonde van Zwaluwen, dat met deze enige treífer u k twee kostbare punten

doelpunt was van

thuish grote

want

de opzet ervan,

'

aftrap belegerde Zwa-

van tle Brabantlers.

passeertle enkele tegen-

tle bal naar tle

vrij-

staande v. d. Graaf, tlie op links zióh handig van tlvee spelers ontcleeil, hij

Wijk de

rne'1,^r:s

bal

tuen die voorgezct i;erd, maar het ging allemarl zo razendsnel, daÍ :e-

rou.tine, zodat we er begrip voor had-

den dat trainer Van Buuren hem na

te telbouwc;:eerd rvas om ie ; rust verving door Krijgsman. Een viie]:eseffen rvat er eigenlijk êbEurde. ; genC schot van iJm ','an Straten l\{aar Zwaiuwen widí datrdeker wel kwam in de veilÍge handen van en de Vogels zagen káns om'die kostBoei:s. bare voorsprong tot. het einde toe c,lercen

NOODWEER vast te houden. Dat kOslte'meer moeite cjan we Cachten, walrt i- ondanks : Ldet moeite kon Boers een kopbal de Cwars over het veld stáande wind : varr Peler' Vinl< verwerken en de iat Woerllummers zagen toch kans kt-am lrenr claarhij te . hulp. Onder - de o'm het defensie van Zl.valuwen knap werkeiijk nuodweer verstreken de iastig te maken en de ijverige iJm tien nlinuten vooÊ'de rust. .ran Straten verdiende og het míd- laatste Na rust verscheen Zwáiuwen in clenveld meer steun van zijq mede- r geel-zwa:'te kleuren (vó,r .rust oranspelers. ie-zwart) en Woudrichern in het Van der Weyde kreeg in de tiende , blauw-wit. T{et spelbeel{ wercl iets rninuut een scoringskans, maar zÍjn I aantrekkelijker, vporal ook omdat de schot ging naast. Aan cie andere kant I wind i.ets minder hard was. was een schot lran r'. d. Fijl te tam Toch hadden beide teams niet het preCiliaat tweede-klasser. want weril

wist zich le weinig kansep te pen. Boulenois

I I

i

er

slechL geplaatst en de voorhoede

schep-

trof nog genmàal de

Zwaluvrden-staander en .. Boerq dook eenmaêl'fraai de bal'uit het doel na een hard schot van dezelfde Boulenois. Ván'WiÍk miste de kans op 2-0 toen v. d. \Milde op links de bal fraai voorzette. Daarmee is alles wel verteld van dit sporiieve duel, waarmee

arbiter Van Amerom weinig

moeite

had.

ZWA,LUWEN: C. Boers; a. StruiYs, Westerdijk, Tol en Simons; m. v. d. Giessen en Buitelaar; v. Van der Pijl (Krijgsman), v. d. Graaf,.Van Wijl< en v. d. Wilde.' WOUDRICFIEM: d. Baks;' a. Van Wijk, Hartman; A. Vink en K. van Strateni M. S,'::èàn Straten, IJ. van Straten' en RuiÈ ,(I{ilwinger);. v. P. Vink, Bóulenèis (Smit) ên v. d. Weyde.


Zwaluwen-Woudrichem

1-0 VLÀARDINGEN. Een geladen - Zwaluwen in het veld gekomen

heeft in de wedstrijd tegen Woudrichem de punten in eigen

huis kunnen houden. Hoewel goed

voetbal door de slechte weersomstandigheden nauwelijks mo-

gelijk was, kwam het spel van de gasten toch het beste uit de verf. Zwaluwen startte bijzonder goed

en nam direct het initiatief. De

bal werd direct op links gespeeld,

waar Frans van der Graaf twee

man omspeelde en de bal. voor

trok. De

opgekomen kanthalf Frans van der Graaf was er snel

bij en knalde de bal in de wen: 1.-0.

tou-

Woudricpem probeerde met goed voetbal terug te komen, maar de Vl4ardingse verdediging draaide

uitstekend. Zwaluwen beperkte zich tot het plaatsen van enkele tegenstoten via snelle uitvallen. Jos Buitelaar en de voor Frans van Ree ingevallen Kees van Piji

G-_srraten'slorï

\\

rW

#fuïjffi

misten echter enkele goede kansen.

Na de hervatting kon Zwaluwen

maar weinig gebruik màken van

het windvoordeel, omflat de ploeg

voor rust al te veel had moeten geven. De vogels kwamen wat

in de verdrukking, maar

wisten

de zaak achter toch dicht te hou-

"rW J*/ oIZg 2de klas B Zwaluwen-Wouclrichen RVVTI_NDSM

yRc-aslvH srzo-HCSC

,

NSVV-Amstetrveen

65 63 Amstêlveen .63 ASWH 62 zwalu$ten t 62 NDSM :l SIZO 'i.:;;;,i. 60 T{CSC iË::tl 62 VRC 61 woudrichem NSVV

RVVlÍ

1-0 1-{l 1-0 1-1 1Jl 1 10 19-7 0 I ',l*3 1 I 10-6 2 7 TI_? 3 5 8-9 3 5 6-7 ?--15 lar|-5.'.fi,; '4 ?-10. 4 .4 6* 9., 5 2 7-15i


i *í

' rF-0.'"ffUtt

s

chíàt'Áw

al;ww ert' i t'tt t'"t'

n$ j\tlrÏ

fuiBN

NAAR r-1 n$ffiu** n de Zwaruwen.aaïllng*uru*un

l0't p2de klas

r6lïut***

f \ Li"#*ït*$+:^s:t;rr Àïi

vun

*"im'

B

s-1

NDSM-VBC

l-1

ÀslryH-SrZO

\

fr

Zra'aluw'en-NSW

ï{ouilrictiern-RWII

x:hi':'s"'r""';:irt

7

HCSC-Amstelveen

1-4

t-,1

o-s

A&1ste1v€en 7 5 1 1 lt. 13-6 ?iÈ-9; i 5 íi.-A 18 ,1,á* NSVV 9? + .l 2 i'S Àsl.&lí ? 3 t 3 ?10-10r zwslrÍwèï! 7 2 2 .3 6 7-B: l{DsM ? 2 I 4 5 7-10 vRc slzoT2r'459-19 HCSC?04347-I3 f.i/oudriehêm710li28'{9

i

"

i

i

j


-

otrwffipon

nwALrJt#qfu oÉ'

ru-_

,,\SVV

*-l#*l*,oÀtt

bePerkte zieh rL& rust tot verdedigen

'

rJoor ÍJE'\

\'\Hrll\LL\

-

donr de vsak veet te fet spelenc" eentrumverdediger Van Holten

Ean NSW zwaár onderuit ge" haald. De toegekênde r flije tràp leverde lniets op, omdatriêe gas-

K {;RcCIÍ'fi h-

[r:u

ten de bal goed w'egrveikien" In de zestigste minuut was hel

U:ft',"!Ht;f;

!:'ltt''J -""'\"rv I ';::i l-,u.ir ,,,t"t'dagnriddag tPst'u6' v o ge ['. t" * .;l;;en verdiende *'t'"'a **'il t ti"tt i ï,ïïrl' í., -ïï'"r*n J, i*'ï* rt "" en Maarte* Ï,1-in;*'i, " {", 11"'',lo'ol-,lu."jl,*ilrf,1*er * ltu ËLvru te verde. rsil Fr:arrs r4n der L'raar sto6d adij liÏ" i'rr'n, J" t'u**'l" helll een {o*t[oze Pt de heàaftins se91 ;;;"" tfum"tiit ' \ilorbprorrg ^F:f^T íot, zranr rern,iit ,,t* *tp 'l*$ 'l3t" tai""uón t*sun:Fbn -Ë:,. à',ae'" rrr t. zf""tt-*-Ï"1ílïi';" ï;; iË'ï ,i *Jlt':,'. de slecbto aftrerhlng' srux -r "".0':ll ï1

\1

*

geluk weer aan de Zwáluwerrzíj= de, toen spits Van Heemskerl€ met een hard sehot.de lat trof.

*

Uwalu$'en schrok . daar blijkbaar van en er rverd €en goe(le aanval opgezet. tinlrsbuiten De Wilde Jeek door te btehen, muai

irij n'erd juist buiten het straf= schopgei:ied tegen rle grnnd g'e= llieïJtt. Er' ontstonden é:I,.!rme diseussies tussen de spelefs onder= iiïlg en de scheids|ecitter. die zich bti5Xbaa.r' r'oorgenomen-ihaci. Ljc

":'".",Ï;;à*'iïr.'ï,.'

\\'edstrijd nret 'ZP 'trran

ï,;rÏ.::l'Ïi.lr;i*l'::rx*ip;i''ïu"nË-Ë-;'ïijff-#t"$g o,..rdipnqle. rturlirr,'cr

f.ont€rr tê

ï,,iïJï". eze * rpr.I tr "rïI *,.11.-::,;á* ii,r. r*.r,ru* . "..'* 1..t, zllrrkkc oltlre'olebPtr.ino"i,.i uan' ,ï" .i,"-U;j" tu'"h 1\cl lra!''; '.' "' .it.*:i'*otrr:rï"í ï!t;:'ïd:ï. zr,Jru$t.ir ir..Èr i. rrriz,rn,lef ,,,Í,,. (rc f,irrl.n go'glllu,ïl: "ïj: ll..,,Ïl*3:,,-Jt"Ë ;;.;.r'"pp:*: speeroe

uit

r.i$

ren"

,i

*

I

lreter afstand van het doeÍorrtler'gehaald n'erct 'cl&iit de di1i, q'ijis te fel spelencló.Vàil GenOe-

;,i],'' ".í:i','1,ïiï'#H'á'"0"'1nK rtrJ ae'ual i{et'rl ii,tíiiï.".' ï-"ti-:"it:lË;tïËiff"; r,1 ,lrat' t\.custrrJ.(I1 *t ,,ïlr,l'r'*i"' "rrrenraat leBen Facr :'ÏJl ;:ljrrà"#ï.oJ'à", z-o'

*,', o.i",f*#t

,,rr, Yl ïirr"ïit,g* zelfral Vtak O*",ïààt had Knoop ,:rr * r:1"ir ' rrinlt'le lrlLstci{'Ér}d'-ol'' dat 'i*v-r, nret losgelaten' echte;' ÍlírÊI" ir-L ,i, L ",'Ï'"r*r'.r';;"; tttg,"l:o nlet la-leï Boers r]rr zri!í.,) cr! e\jcll ]'ï^tJ ,ioo,'líJor""

.

- 1:a1*"-X[:ilï8"*::;ru\i.en enker€ Toch rsertl rk: aanr"a{ dcctv van werd Zo itI:t un r'aa-i!"tËíenstoten' - t' ;,.w.1i11!\\err uu*'g*uo'ï*n ", :u;;t. d-r3ff"Ë:;i"h ui* '''l'.' ïi'', i'" rc c" rir"oat, ;;ï6;;?'i';t "a' pa'ss op buiten ,r"'"ci"irJ- rïiuuul een j;ïï'-;H-rïi--;nïr';ï-""ff ti'-''r-^t" 'r--tl' fiwt'ltlwen bleef ko-:*r*t'',1+J"3,ï"'"iï"3i1. Nsvv-elefensie'

-

* GETUK "l::. ll;;";,',*--*ï,:''ïËhrïïï:ïïr,,,-*,"ij,ïftï.J#1""*a:*ïff ; 1rnÈílP hanli' nrtS'l tloor doei' u?t" tfi,friittff"h;:;;" ";;';;;,,,

*l;

?*"ïiitit""

"p"

;:t,1".',i1; ï1'*ilïïït i,:ïl iï}gÍ$"t;l" ''*u5t ïli"- q=r; rle naal schóot. Aan

:Yïtï wlï ":ï;;;';; :*:-'xi*lui'$'#'ï**""*'*'**T;ï:;,x'+'x.akïií*'1;ry4 mnn.r toe& deze al-

ï,",,ï

l;-srnen. :- Ëïi.Ê;;-t {itessr'rt S:'i":"tïXït,'Ëïïr;Ë' Rnr.r,rshack \arr cr*:raar:ht oP leen op (tqt rivcÀ *'4"---' ïi?á .1,1"'t,f.. ,i* Yrat v'el te

de bal kreeg van aan-

de bovenkant van. de kruising

I-ii1.cc|

hel<rvaa nt -ËcsÍopt

hij

voercler Buitelaar en lteihard op

rïe,'lir.

lchol

2-1,

Ëchoutea" .Deze spê{er was n.aurr,'elijks een minuut ln iret veld,

toen

ciesrSl q1. ïii'lr"i"Jo*r $crd gelrouden" Hoelli.lní",.,,,ii",i{ r.rr tl"rirhor. dilt hrl Ïït 'it'i ïË't*i ti"t-xlen*'ast had' .j;rr.triii. rr,aer lrr'L Boers';"io',.i;;"lrïï àï*t-*upperen,.elaL-de ;,1';;-:;l',.,:;:i ;,,,,,,toi{r,,nn o"*"* l:;""dà,;iï.g";; ,,"'G.',1'or' r,'r ,,u.,",,.',.1r.tèrugspringende

|]ïuo"ui,-"* krees de c"9*

tr:ir.p

signaal- kroop Zuralurvdn rveer: ooor het oog ván cle naakl. toelr Reedijk opnieuw hard op de paal schoot, buiten. be!èik van doel' -nran Boers" Vijf minuten later .'werd De !1'llde vervangen tlool

}'rans vau !1r- u""*ii*t'it""t te tonen' zlu3l"]:::t

"

vlije

Trr.rintig rninuten vor:r het eilcl-

t .",."ou"

,,

Ffltuu

toegekende

eloor trran Heemskerh:

ïiL*,,"',"tt'#"*r-,siït.'"x""iliïjl*$ï*ï1,Ë;iË$'fË-ï,r,'a:: ',"u0, (t- r=el'íipthfiilt4, over de kruising h.opre'

\

De

x{.erd bijzonder hard ingeschoten

fn lê1 {ust'hul"{'n"

tir,:hishuiten

DOELPUN.ï

Ondanks alles kredg IySVï cerr a.er verdieurl doeldunt.",Joen rir actieve' Snijders op. Éëi.[d.' deítig

esoistisuh

r GoED BEGIN

l'.'

heëindigen.

har

r''t:

van paal en lat schoot. Toegegevcrr" het was z.uir"*r

pech, maar Zwaluwen had zijn geluk nog nÍet verspeeld, want ko!'L daarna schoot, rReedijk de

ba1

*.

.'-

buiten bereik van Bbers

voor het doel tangs; inaaf Vander Giessen maaide over de bal

heen. Even later moest Boels met een enor"rne snoekduik een

sehot van Van Heerriskerh stoppen"

*

TRIEST EINEE

Voor l.ÍSW-&anvoerdeJ' Van

der Ste! kreeg de rvedstrijcl eeu bijzonder triest slot. Tn'ee minuten voor het einrle raakte hij geblesseerdj e.Ir..rnoest per brancartt

van hèt veld gedragen'wolden, wadqa hij door ge,-G-GD voor qÍ#Ëffle naar het ftlg'ziekeniruis véËF6erd werd. '';


RYYË{-ZWTAtUS[rffiNr

slouris#Ëk.

;*.lk"t

W,*

;lt3Ï .'15

Kr.l*irà

%*t.ffii+x 'fïiffi*ïi**rï$-ryirl, Ë:.'im

"slrÏffi*ij,Ëq$*ïFr*"ï*

ËË

{:ï:n'iï:ïí:fq;ry;

'riiiï$*;.199;tirï.i"t#

llï'xr:$ t!;"ffi

u"'#*U*"q.{*:*rït'l}:E'

1i


ffiENNE

sTffi$Tp

ffiroffi'*-ff

'

*-.1:.,-t^1",,#'ulïïJrï iicewel lreepel i'"^1t3;

Ï;"iïJ;Ë?'i', "iT"^J'iË er ,o'ï]11....,'*".', {?"ó'3:l'J.,?; de SVi'H ,i .,. een doelptti't ii:l:ïÍ:p'ilir::"ïl genc de P?':..:u'"'"*" I

uiuorrlt vocrkomsn

- . RhlH;zwaluwen 2-2 RIDDTRKERK .._ Zwaluwen heeft zaterdaf ,edn goede :pres-

tatte geleverd door het

Ridd.ér-

kerkse R\rVH op eigen. veld.een gelijkspel af te dwingen;

RWH dat voor de rgst enigs4ins

ovèrdonderd leek door heÈ felle en technisch goed verzoi*de sDel van Zwaluwen, keek hafltime ie-

gen een

1-0

:achterstand aan

door,êen aoelpunt van'Van Gen-

(7- lo' '7c

deren:

Nadat er voor dc tweede keer rvas afgetrapt, toonde RWH dat het wat'betreft de afloop van de

wedstrijd andere plannen had. Binnen tien minuten stond het met 2-1 voor door ondermeer een doelpunt vaí de uit het be,

B&VII-Zwaluwen

in 't Veld (ex-DOS).

.A,mstelvéeà-ASWH

taalde voetbal teruggekeerde Jos

De Ridderkerkse formatie ging

nu veel beter spelen, doch ZÈ"alu-wen-liat_zien dat'de ploeg meer yger_klgcht heeft gekregèn en

hield RWII knap tn beuwang. Het was tenslotte Buitelaar die lyyaluwlg aan het verdiende geItjkspel hietp.

2de klos B 9-C

'g-2

VRC-Woudrichern SIZO-NDSlïT

2-A 0-0

rlcsc-Nsw

NSIr'V

Amstelveen

RVVÍ{

ASIVI{" Zwaluwen

trrRc SIZO

NDSM

HelS ' -:WoLtdricberá

r-3

860 I 5. ,844 .8 4 831 831 o4

2 2

- --&' ê*;È',

81a

272 23-10 712 6 ot2 1313- 6 2r0 15- I ii8 12-12 47 l0-12 1l-t9

ao

4,

?-10

'4è-

?2

8+1e-l

10*22

l I


GoaI van Sehoeman omtnam T,waluwen winst arbiter Bos uit het veld gezonden wegens natrappen. Na rust een levendige wed-

strijd. Vooral het laaiste kwartier was urtermate spannend" Vijftien minuten voor

het einde nam Zwaluwen cie leiding toen VFIC-doelman Cornelisse een voorzet van Van de Wilde niet juist beoordeelde en de toegesnelde Van der GraaÍ de openingstreffer in het net kon schieten. VRC kwam echter sterk terug. Ondanks

het feit dat het met slechts tien

man

speelde zette het Zwaluwen, waar Struys

al in de eerste helft was vervangen door Den Ouden ondêr druk. Dat resulteerde een kleine tien minuten voor het einde in

,

de

geliJkmaker

z schitferénde .;.

.Een

tegenvaller was ook het werk van Zw6luwen dat zich niet kon losmaken van VRC.

' ZWALUWEN-VRC t-'1. ln de stromende regen hebben Zwaluwen

toen Schoeman

sols met een hard,

een

voor

doelman Boers onhoudbaar schot aÍrondde:

í-1"

4i+?

!iry

.i{a

en VRC

een acceptabel partutje op de grasmat

gelegd. Vooral ín de tweede helft, Zwaiuwen was de betere ploeg, maar nrjste in de voorhoede een afwerker. De eerste helft verliep zonder doelpunten. Ondanks goede kansen voor Van Genderen enerzijds en Mulder anderzijds. Deze Mulder werd overigens vlak voor de rust door

a

Vreugde en uerd,riet. Frans d,e Graat heelt zoiuist ge. scaord^ De rserded'igers oan

YRC zijn ildep teleur-

gesteld . .

. iii:ilili :ï::i:ir.!:i:t,:iil*iiji'sii::;rïi:


Zwaluwen-VRC

1-]

Ï;'-*"1i;5ffi

iïffirt{"ï.rf.,"'Íïi::'"ïïï**ï* ïït$,Ër'-**i,...tl.r.''*ïiïilfrl:lË':+hïÏl"

hi

be'!exc'"""

*,';'4iÏ:-=:'":lï.",'-"fu"ïË'^i":Afï,Xt':ï::

t

ïiï.ffi1'i1*it*tt""t"*::*

ïËË-,:-.,".ffi{il.,i:'*iï

ffi'''ki

,

W

eg-topscor?,,:,,._.::

*:*'Étrffi w-ffiftw*twm.r,tm :,1ï#:,i,ii',

.

t-1-/ 2de klas iiSVr*-RVfI{ Zw"aluwen-VHC

l{ouilrichem-SïZ{.} ;ïDSM-Amsíeh'ce* ÁËI'VH-IICSC

lt\ivH

NSW

Ámstelveen

ÁS1l,lll. . .,,.' Ztl/algs/elf VII,C' NDSI{

srzo

HCSC

'Woudríchen

tp.')

0

B rl-3 1-1

4-r

, 2-1 ,-, i,t il l+ l0-o 60 3 t2 23-13 I 52 :l 12 14--8

ii .+-: à- 11 . ,17"-11 .3 ;,.9- IS:-13

4 I 11*13 I Ll 4 L 9-1.1 I 3l 5 ? 12-23 I t)ó 4 5 10-18 I 20 7 4 14-23


ZwuluweÍI wittl

nLttttg

/'ií

oefenduel u(tn OIYmPín Y-ts . 'i:,e"

(\ran onze sporrredacricJ

*i;""ïrïr- À9'h,iïJ;':1r",i:"*;"ii :,?Ï"--ï'.,.,ï:ï9r^u".'loopbal uro'u \\uru' .. vobr Schouten in de p1oe3'' oUrl-l3ËYÉlnLAND - Ter Selegenheid tan de officiêle i"-q"- Upnrêurv nan Oll prpia cett voul 6ruikrenrilrg ran de liclrtinstaua- s.rons. evcrtals bij hct ccr' 'raar\\:as el' een I'outje tie, die is opgesteld trij een tao sle Ooïtpunt tle relden van Olympia, Èipeelde ditmaal vari de nliddelljinie Zrvalun'en op uitnodigiltg var de- r,'oor nocli.g. Ook nu trad, Zrvatuze. vereniging een vrierdschapp€- rten snel 1en ant*'c,orel klaar 'r tijLe rvedÉtrijd, dio ruet :)-4 5e- Ju-.'o""t ïan een doelpunt r-an kan met Olyrnpiil Euitelaar' n-erd. 2-2. n:onnen \.an der GraaÍ: rschí trots zlin op dq --nÍeg- r-erhoogde de-score nog lroor r.ust wààrbii rr,e tiehtinstaUatie, -de tot J-3 doo' ecn goedgeplaatste naarrt var de heer Stolli tnet be- ÈaI in de hoetr. lrekking tol do lotstandkonlrng rnag genoetrd rnag ltleÍ ere Senoellrd erlart, itret ertar, ., \ r.r\r ^

rvnrdón'

vl,ÀAIiDINGIl]N

Flet \\:erd eerl nuttige eu aalr.treli- Na tle llefv;j.Ltrng oftspoÈ arcir lteliilie oefenrvedsiliSrl, rvaarin een $trijcl met \visÈelendê kansen. eclri'er rlel enkele tekortËonin* waartrij de tr',-ee i'aoriloeCes ert-

lnaàl drie kwartier gedir:teelcl lrer:ft, dnrkte zljn dominerenile lol t.n slotte uit irr ,'r,n ti * l eindstand. Alleen in cle tweecie'-

se!.l r"ran de vogcis iu het oog trele. nialen jn de buitenspelvel ,iprongun. De vdorhoede zal ruaL licpen. Zrvaluwen had hel meÈste tbiuàu?ri:r.ur ruoeten gaan opere- su"ees, u'ant een . schitteïentle ei rleel rneer móeten schie- voorzei van Breedveld lvertl e:Jcn "ntr Wal tle nriddenli:rÍe betrêft, Íroai .door Buitelaar met een ten. *ui e* aarrvallende taak zat het ,,rechtse direete" r'ia de binnen. x'el goecl, De vert{edigende taak irant vEn de paat afgerond: 2-{. .zal icirter: rvat serieuzer en soli-. Na eeti korte periode ïan duiste]:ileropgevaimoetenlvbrden" . nis - het lieht viel even uit : Oot irï cle clefensie waren een t'erd de q'eclstrijd ten ,slotte paat" kieine foutjes te bespeureh, beêindigd" zonder dat d.e ploegeD looltramelijk, rr-al cle rugdekking nbg tot scoren kt';attten" . lretreft. ïfoólriran Boers tén siotté-, terug- [4ríaiu*-en h:on r''an*-eËe hel-tÁJg] l,ean op een solide partij -tle u'edstrijd, sllp,' r$àrop Su,qp99ld Ï?Id: .iï zien, Á1 rïlet al rvas díe cle entlrcrusiaste toesehourl'ers yotgeqge formatie in het \'Êlct.

helft, toen

4 0

lttweïl r,vilt v,rt:g. Slecht.s tjen nrir.dnurpsrrzp.

I)itill'rli1 rrerr! SIZO, tioqda.t- Zwa= lrr!\'{rn nLrg l-rvee tl'efffl's aan hct lc't.a.ai toevopËrh. uaal eet lLrlitle rtt:dei'laag ,qerlpr:e!].

Àarr'u.ultellk

ge-

'iet 'ele'raal .:j,:rr :err Sii,-t,'*,ru,""a' .i.) 'r eri.:te ra.ertst.r.i;rt ur.ri"ir"r'o,iir,,"n irr Hillcg.orrr \\lerr.t ve|loren.

tPl

Lltrnttercn.

Nog voot' de r'lr'-si zulgtl(tr, va.n G.t:ilor*tr en- l,Pr Tsi' :l::'i;;,T"'11: van Wi.iii. de laat-ste nret i:en kop-

ua*r.*taÉi-i.i: eiàai, Sebouten en-1'àh'de:a'!1". ,n

i;

st.eeg

rl,rn snel. 11'rt na oLrsts)\,e()r. - ' \,ier rrrinrrr,'rr ïrrintiten s;.relen t esrrlíeet.cie in hr:t ",,"r^- ,:-",,ii''' crrt.ste dtrelpunt dotil, Hsrt}i vari

Vlaardingse elefensie irekwaanr mridqen: v an \YrJti"'€rl':'Êu&El1d+ 'r i'oá"t. Varr der..P{i|.r'iV,qp,={9;', afstrafte. Buitelaaï, i.p1,1 ;;Ë;; snel eeR antt-r:nrel

cle score inrniddels tot r,r'as opgelopen, zakte ZwïL-

nrlten (llrrrrtli dezer

''r -.., ::.,.-. . .' Íl-._t=_1?"i; i*^^r" p^o_o : ..r,t;:ooto*;Li5ï.1. i Tier:r lreslist rvaard. ïfe thuiselub,'doel: ' oers r"-..ir*.,*"jà - -r.&-*" Árugslllan .. wE:ltir'urJn' acllter: nanr. al snel cle leiding, tr:en cie .{":* n.^;i^íÁ*.-o..f\r9r !:.|irrtarr. rpitsspeier eeÍI fnutje ín.tle iv'?,r_l"qeTg9ren-uJ..rY,tllt*.';ïÏïil^,;1...:,. I '' geddirotete"kregen'

Zwillrrwen

ciat de -strijd tegen SIZO twee-

r

i;ll.ï], ï;l:,""::í,,;lï,,;:it:,,"j: ij t)-v00}.spi.()ng. illet

r r

Sjaak

.ljri.,edveld op dt, plaats van A|ie van der (iiltssen ert Cor Dekher. a.ls vot'vang'er. van I,{aarten Tul

blrtr_'k Zw-;rhrr,vr-,n nint lan klilcl.tl t.q hel.1l,rq11 inÊr.:bt.,ct. Itt rle Éie 1tjnurt1. r'al rje lg,ecrle Itelft '.{'as itet Jr-rs Er!1telaar.. die

1-? ltet !{enk vatr Gel= Ce r:lerde ttêffêr tiet. aa!1, telr:ener:, zcals Aezêgd ,1è1 Z\ïalur.r;en tcen siat tërug. doeh ]1iét Da eer dÊI.Ê11.

róor !anË, l'ant bah.e!ï,riege r1aakt"Ê Àa,l de 1.À.ilde er. i_(] ria.n, llat SIZCT u1t èÊn .slr-a.fgchóp \1 ÉÊFltl h;;rrls r tn l-arrl 1\.ci.teidi.ik. f.ien ]i1il'luten r-oí!r t.tíd te€en-

111'pl;,111111.,-

niet lc

á'

\o1rrr'r'lt! r.ct.onttrr-slen.

/,rr.aitt15r.!t

()ok S.iatk Elet'dt eld nanl e{'11 ;randerl ir:, cle scr_tre dool tkt t,intl_ sternri 0p fi l. ie lrepalcrt. J:|rrltot. \\,-ns hr:t riat H.cnli lan Lltn_ cl,.r'r.n, riir r:ir zrjtr b:rt.(,, 511,.1 arl rlc la,at.ste rvelien ,-. tegËn SIZ{} een goecle en eorlerte lved= sl.!'i,i(l ,speeldr: vQolr een lioltte ovr:rlr"r.ding weld opgeschrev-en. r

hlijfi o+rn slechte naa.rn bij de scheirlsrecrlrtri's door.1À/erken,

7-o

._


*

ván cenueien.ran

tikt het tweede

z*ffiË.'

doelpunt voor de'VIaardingers in de touwen teqen het zwakke

S'-a uit i-.lillegom

Ztt-ahtlt+'en srlaaí'rte er een sclautterefesËi$xe Y&xl: 6-1 VLAARDII{GEI\í Zwaluwende weilstrijtl van zijn pupillen tegen SIZO een trots man voelen. Niet alleen.omdaÍ-tle Vogels met 6-l'wonnen van de tegenvallende Hillegommeïs, maar vooral omtlat er leuk werrl gecombineet'al en sommige van zijn j.ongens af en toe met tle tral

Wijk, Van Genclereu en Simoirs; Van der Graaf, Breedveid en v.

traifiêr Van Buuren kon zich na

zij wiltlen. Vooral de niet altijil even gemakkelijke v. tl, SViltle '.lie al na vijf rninuten in het boekje n de arbiter stontl!), Buitelaar, tlerlen wat

-Éreedvelil eir Van Genderen.

SIZO miste zulke uitbiinkers, want aileen Grootveld en ín mindere mate Êakker konden enig gevaar stichten in de Vlaardingse defensie, waarin

keeper Boeis voortreffelijk werk deed.

Qua,,plóeg stak Zwaluwen met kop en schoirders boven SIZO uit en de

ievanche voor

2-1

de destijds

geleden"'

nederlaag was overduidelijk. En rrerdiend, laten 'lve dat even duidelijk stellen. Behoudens een periode van

twintig minuten in de trveede helÍt heeft Zwaluwen i.n deze sportierre wedstrijd de lakens uitgedeeld en

\rras

er rnaar één ploeg die goed voetbal spelen op zijn doeiman Clay, "rraardat al gauw op 2-0 kwam. " Eerst in de zesde minuut toer aanvoerder Camphorst vergat terug te spelen op ziin doelman Clay, waarna Breedveld kans zag deze keeper -te 'eaaspeler*. cn-liggt'ncl -op de grond

de bal*toch, nog naar Van Genderen te schieten,.rdie van dichtbij 1-0 aante-' kehde.'",1Íier minuten iater zigzagde

Van Gèhderen langs v. d. Schrier en Lanïers, om vervolgens ook CIay in

de luren te rlegger-r, waarna hij ui2-0 inschoot. In de laatste minurlt voor rust bediende v. trYijk

terst kalm

Iinksbuiten v. d. Wilde van 'n droompass! op zijn beurt plaatste rr. ci. Wilde de bal hoog voor het doel en op on-

* d.

Wilde.

'SIZO:

d. Clay; a. Lanfers, v

d,

Schrier iRas), Camphorst en v' \Ham;

navol.gbare rvijze kopte Van liVÍjk achter doelman CIay.

3-0

nr. Keyzer, \'erkerk en Sluimer; v. Bakker, Van Grootveld en v. d' Jagt'

Toerr Buitelaar kort na de thee eeil een-trvee-combinatie met v. lMijk op

iistige .'vijze omzette in 4-0 (er zat een buitenspelluchtje aan deze treffer!) zakte SIZO niet in elkaar, integendeel. Juist toen kwamen de

,.1a''e1

orasje-zwarten terug en keePer Boers moest aI zijn talenten tonen

bij

schoten

en

koPballen van Vair

Grootveld. v. d. Jagt en Bakker. IIet nodige geiuk kwam hem daarbij soms te hulp. Na een half uur bracht v. d. Wilde de handen van de toeschouwers oP

elkaar en liet

hii ook hun

lachspie-

ren werken, toen hij vanaf het middenveld een soio ondernam, daarbij

vijf man haudig omspeelde ont ten slotte rria Clay op weergaioze I'rrijze voor 5-0 te zoigen. Een juri"eel van r. eerr cloclpunt!

3l-(Êr7fr

Nadal 00k v. Gencleren een. ,,boq-

king" van arbiler Schmidt kreeg, maakte de goeci spelende lryesteïdijk onnodig hands bij een voorzet vÈn Verkerk" De hiervoer 'terecht toegestane straÍschop rverd door Camphorst in een doeipunt omgèiet (5-1). tsreedveld bracht tien minuten voor tijd met een prachtig diagonaal schot

de eindstand olr 6-1. Gèzíen het

gladde veld er: rekening houdend.e rnet

àe neerstromende motregen konden

te toeschouwers terugzien óp eed, aantrekkelijk duel, al was het soms een

spel van kat en

muis.

,

.

.:'

ZWALUWEN: ri. Boc:'s: a. StIuJs.

Westerdijk. Dekker en Simons; m. Van

2de klas

B

2-1 0*4

NSVV'-ASlVH lVo udrichem-Amstetveen

6-l 5-t

Zwaluwen-glZ0

RVItI-VBC;, P"vvH

ÀrnÈteivëën NS-UV

ÀSIVH Zwaluiter: 'i(DsM \r"RC "

sixd

HCSC

w-oudrichem

.4.

t

lU S 1062 10?0 1043 1043 932 1032 1031 905 102A

"4

0

2 3 3 3 4 5 6 4 a

Js 91*? 11 18-I 14 25:14 11 18-:-13 11 19-14 A 9-11 I 12-18 7 13-29 5 10-18 4 14-27


ceremonieel het.!--^^-+ voor ' n-ndc '":-i.JadËJ hrcêqe:

ï:ïi:""*:mïËï'j ffi:Ë

ï,,"'ï"*H;ffu*niï weg lladÀ

* ll- ler

o

il!?a'" "i";i ::'j,ï;i iïï: r::",$:Ï cÏ;' in" ï; á;lvwitk

ï*l.l"':l*i*:i:"tr'""i{i haciden ge:,'; ;i;;;"n

ook

ïi[]:l'.ï'::1':;ï"i:"'i*"f'l anderziicls zijn fruut il-iji;;"eq*911t--ja"i"t,ït; i"iti at" tegenstribbelen;;

ï=.,,1,*

zagen r^ 1^^irrr'^"ï" *ri *"t """"n:t::t man vàÍl 30 ^lnao t*Ërf ,""Àneid bii.Zwaluwen r-tór' o en gehouden"' i"" Iemaal niet

ïlïïït

"ïË-

iË*ï:-ï.ffiï,rlïifit, ï":ïi i:Ï

:'l-mFí"'

:ilJffi

;gl:

"

ïïri,"ifi?i"i.L,it{

?YftïÏ,ï"ra'#'ïu* nvo

treeft

t:*ff*:,m den: HVO"'

Zrv:l1tr.-':en. tle vele rverïle:rarEhcdèn do0r w.orelt er in lret nieurr'e Praeses D. rran bestuurskarner. i:n de pi.achtigc -cornplex al druii -gesecuncleerd'door zijn b*stullt's"u"ï"d.i* Ë*"tá uo" e.* tul.t, à;;-H;;k uui n*.t

@ 'Tussen

lcden.

N íen

m &g,usl,ww e'fi,carrlpl

ex,

VaKRffivffimffi

dfffËcAëne

GARAl\{TTE

rlec.or

or* verkregen "llet^-'- *tLrrarrJ . --- -rrantie zijn ffioêt eVenWeI .eerr ëd van éên uitbouw

Ï:ïï

verenl'

r^"r^dc oorootste "'*;;"ïe VêÍl Zàucruab" .'rtrog1y in dê OoK een uPt ítinsen. tribune - :- --^- ^.n nvetoekte -..ÉG"'en,

die"' I Y:'Tiï;IIi ert >P", '"*-'aeses, I -re"" rle zvlalulÁ ren_pf jjskas't i ït"ïï"rtï"oí*"ï in de wel bij ï ;:ï';;;?r'."-9"", 1''""r "nËï rrËti""t leven"'

'rr**u*r;l:":;.'ixll

ï,ï'-irtfl#i]q'r'H ;;" * i::ltll"-"; ;'llliuïï'";;

"

;ï;;; ï":":1,"-n1"ilËiË-Ï; ï': 'iot sebouw zal ooK I i'-i',^--r^ lêIr urclo'"

tle ieugct' <lnrn "---- voor

'teeÍi mOe. di" 5u.t"tt u-"ll:*tïi";" zieh nu

{en uitzrverm"tt'1"ïàt,lon*,,"o lïrnle-Ï,, vot iiver -gaanaan ovefgevel ' kan

ple-egt voorzil,ter van der snoeh te vlaardingen ,,IÈegeren is vooruitzien", tgubó,t*r"r,complex van zwaluwen officieel rr"i ats r.ritvloeiuut a"ï"*i"ï'r;i ";;;r;"ï worden orrergedragen" gever t het geheel, op steenrvorp afDrie bouwmasrJs, vÀrbonden door twee tus nenletlen' * a" Ífaardingse llolywijk,-een gigantische aanblik' stand van ropu"t "i*ï"tr

zeggcn en

i


*Ï:; '?,i""ffjilï nieuwe recteatrregtbourv van Zwalutlert

Programma

sPortredactie Vlaartlingen - Het Prográtrma op""ing vai hel zw-alu' "otia-aË ziet er als volst llrsncsÍnpfux Van onze

-+

I

I I

uit: vrijtlag, 19.30 uur: officiêle overa'"u"Ït in nieuwe occommodatie aan Zwalurvenlaan

orijdtg, 2l uur: officiële rece-ptie ó*n-it nieuwe accommodatie' Zwaluwenlaan zaterdag, 10 uur: Zwaluwen D 1' VI. Pípi[en Elftal axn Zwalu' rvenlaan.

uur; Zwaluwen' zattrdag, 20 uur: oPenjuis- vo-or

zaterdag, 14.30 Amstelveen

Ieelen*en werkers van Zwalu-

1 dn'i"

íi*uwJáecomotlaiie.


Wím a{rwe ffiss,ut,Yen: ^Ek beww b ew o $rY e clst' Ambitieuze'Wim van Buuren, de nieuwe - Zwaluwen weet zich gesteund door een, adjudant fir goed geoLiede organisatie en kan daarom tevreden oprnerken: ,,ik ben bevoorrecht boven het gros van mijn coilega's. Je spreekt natuurlijk veXe trainers, m'aar zoals ik bij Zwaluwen ben,opgevangéYr. kan ik hooglijk waarin een peri'o'de van deren. De hele sfeer bij de vogels - nieuwe home koortsachtige activiteiten voor het - is Maar naast al die positieve uitlatingen van de ex-semi-prof 'van DHC, ADO ,en Sparía weet hij od<: ,,dat iederee,n tergen je raanleunt wanneer'de resu,ltaten goed zijn. Dah je dan veel' vuldig wordt ,lleconfronteerd rrnet schouderl<lopjes en 'dat je

Vlaa'rdingen

wo,rrdt opgevaïlgen. Dat pa,sit rru éénmaLaL dn Lre,t sysiteeÍn van de verènigin:gen".

,,Marar vanze.lfsprel<]end rnoelt ik het waarrnaken", vervorlgit hiJ. ,,,In 't heg'in heb je te rnakerr rneit een aaa:fto,oppernirode, ril,aaf

za[ je je ,moettem bèwijzen. En atrs in< rne b'esreFreri'denr ui,h rdnik s,[a,arg i[< daar wdl Ín, Vooral de samenwerfl<ring rne,t de jongens Ís veeltbe{lorvend. Er bers,ta.an tot op heden ge'en c'o!t}. fliciten, uitgezormderd dan rdat i[< Itrenk van Gender'en een keer moest zeggen dat hij ernaast zou staan tegen ASWH. Henk is ee,n uÍtersrt bekwa,me spe{er, maa,r àf en toe to tra,rd, werkt te veel rrnet [<ra.cihÈ ,en 'da,t Íevert lrerm consóarlt waarscihuwingen en schorsingen op. Hoervel de handsbal afgelopen zaterdag tegen SIZO naar mijn smaak te zwaal bestraÍt was met eeu ,dlan

officiële waarschuwing".

,,trk heti Liet Henk rnoeten zoggen dat hij te harrrd speelde 'en dat . is geaccepteerd, Hij heeit het goed opgevangen en speelt op

.'t

qgenblik wat rninder hard. Herb lange ,ge,sptekken rnet hem

waarin ik hem voorhoud, clat hij die hardheid niet nodig Ihee{t". Maar ove'rigens niets dan lof over de selectie, dia veel voo'r Wim van Buuren o,ver hee,ft,

WENSDROOM 's.ro>ï€J>l

uaa 13az

',,.ree>11a

ap u€^

lrq uala

ro>iaz qro+ a,tr ua8Sol 1e6"

'a?suallr JoêLLr 000'0? lulnJ {".--q^q"l"'

ránr.'.-

"f-..

-aq ueepaS lpJolr\ smq opnc 1aq do poq uêa mne8 1e .ra 'uo,


rt De werflrzaàm*r6den aalL_het pracrhtige, nieuwe eomplex van de Vlaardingse tweede-klasser. Zwaluwen zijn in volle gang. Hier enkeLe Zwaluwen-ledei in. actie.

7,o zal Zwaluwen in de toekomst in aanmerking komen om

flwaluwen: à-tiuauerl erL aoetbal,í,evt VLÀARDINGEN

Met man

- Zwaluwèn en macht is men bi,j avontl-aan-aVond aan het werk

om het nieuwe clubhuis in ile Holywijk op tijil klaar te krij-

gen ,,Op tiiil" wil niet zeggen bij de aanvang van het nieuwe

die kaart is niet haalbaan Maar bij rle

voetbalseizoen, want

tweede thuiswetlstrijd zit er toch een kans in dat dan tle officiêle opening kan plaatsvintlen. Gespeelil wortlt er intussen wel, hoewel het ou,tle veld aan ile Kethelweg kan niet meer gebruikt worilen. Daar verkleilen en wassen d.e spelers zich nog wel, maar dan gaat men in auto's naat het nieuwe velal, alat

erprachtig bijligt

Maar de lokaliteiten

moeten

nog worden afgewerkt en daar-

aan zal nog enkele weken ge-

dokterd moeten worden. Overlgens wordt.het een complex dat

een KNÏfB'er waardig

geacht

moet worden. Zo'n KNVBler wil

Zwaluwen ook zijn, want men

heeft zelfs aan de v,ogrschriÍten voldaan die.de KNVB stelt

voor officiële ontmoetingen.

belangrijke ontmoetingen van de I(NVB op haàr veld te doen

spelen, zoals btrjlioorbeeld een distrietswedstrijd, of mogelijk nog eens een interlandontmoeting. De kantine heeft iets bijzonders, want de ingang daarvan bevindt zictr aan de straatzijde. 's Avonds kan men daar dus zo naar binrienwippen, ook al komt men niet vooí het voet-

ballen Bij wedstrijden waar

entree gehewen wordt zal die deur dichtblijven en gaan de 1oketten open. Een goede gedach-

te van de bouwcornmissie, die veel medewerking ondervindt bij een grote kern van trouwe ledenvan Zwaluwen.

-lVorden de kansen voor het niêuwe seizoen door al die werkzaamheden minder? Integendeel, zo dedeneert men bij

Zwaluwen, want de spelers zijn erop gebrand om op het nieuwe veld in het eerste seizoen goed voor de dag te komen. Secreta-

ris Henk de Bruijn liet het vloord ,,kampioenschap" zelfs vallen en hij meent daàr gegronde redenen voor te hebben. De nieuwe trainer Van

Buuy'en kreeg de beschikking over v.d. Meer die van VFC en Fortuna weer naar het Zwalu-

wen-nest terugkeerde, van Kleywegt van Fortuna.b en van Schouten, die in Capelle al ultblinker was.. Er vertrukken gecn spelers, zodat de selectiegioep alleen maar is uitgebreid. Bert van Veen pukkelt nóg steeds met een enltelblessure en zal de eerste weken zeker.niet van- de '-

partij

zijn.

.,';,,,t

-

De elialcommissie van

de

Vogels, bestaancle uit de hex-n Krijn Boog, Jan feizerw#rd, Cor Viskil, Wim Visser én Kees van Vliet zal alle moeite hebben om in samenwerking rrret de

trainer

de juiste samenstel-

ling te -vinden, maar wanneer dat lukt dan kon secretaris De Bruyn het wel eens bij het rechte eind hebben: een kampioenschap voof het dan inmid-

dels 35-jarige Zwaluwen en voór Vlaardingen een eerste klasser bij het zaterdagvoetbal.


Het nieuwe Zwaluwencomplex

Ă­n

t'ogelvlucht met het in aanbauw ziinde clubgebouw.


Drie-tonner

t)a,na,aond, geopend

Zwaluwen strijlcen op een o nreu$r gebo,uwd Erest neer (Van een onzer verslaggevers) Tweedeklasser Zwaluwen bereikt vanavond VLAARDINGEN een inijlpaal in haar- 35-jarige geschiedenis. Zes november 7970 zal in het geheugen van elke zwart-wit (gestreept) denkende Vlaardinger gegrift blijven, als de daturn, 'vr/aarop het gevo,gelte neer moeht strijken op een nieuw nest. Een metamorfose is op zijn plaats, u/anneer men duidelijk wil mraken, dat de voetbalvereniging Zwaluwen vanavond na de officiële opening door wethouder G. Kloots, over een ongelofelijk fraai clubhuis zal kunnen beschikken. Het nieuwe Zwaluwen-complex, In het gebouw zijn een geriefelijke reeds bestaande uit een hoofdveld, en uiterst ruime kantine, compleet drie bijvelden en een verhard trai- met bar, elf kleedkamers, een beningsveid, is nagenoeg klaar. ,,Ín de stuurskamer, waar een raadsvergadewellicht niet eens zo verre toekomst ring 2ou kunnen plaatsvinden, een ruimte, die men de veel omvattende kan daar nog een- tribune op het -naam hoofdveld bijkomen", vertelt de heer H. de Bruyn, secretaris van Zwaluwen.

Tevreden Op het moment is Zwaluwen echter meer dan tevreden. Het mag het zijn. Slechts weinig clubs mogen over een dusdanig imposant clubhuis beschik-

ken, als aan de Zwaluwenlaan

wijk Holy,

is verschenen.

in

de

commissiekamer heeft gegeven, een scheidsrechterskamer en nog tal van berghokken ondergebracht. De hele toestand heeft het niet onaanzienlijke bedrag van drie ton gekost. Ruw verdeeld, kostte het de gemeente Vlaardingen een ton, betaalde

Zwaluwen zelf contant een ton (dit

geld was beschikbaar, voornamelijk

door de voor negentigduizend gulden aan de gemeente verkochte kantine op het oude complex aan de Kethel-

:t

Vooraanzicht nieuwe accommodatie

weg) en werd de resterende ton, door

zelfwerkzaamheid

bij elkaar

ge-

bracht.

Er is hard gewerkt door de Vlaardingers. Secretaris De Bruyn: ,,Hetwas niet zo, dat alles op de schouders van een paar man neerkwam, nee, iedere avond was er wel een ploeg van minstens twintig man aanwezig,

terwijl ook 's zaterdagsochtends nog hard aan de -rerwezenlijking van het geheel \uer.d gewerkt."

,,Al het timmerwerk,. het aa$leggen

van de elektriciteit S het àfwerkende gedeelte is door eigen.' leden gedaan. Ook de ruim tien meter lange

tafel in de bestuurskamer is een product van eigen bodem."

,,Nu ailes er staat, zal het in het begh wel vreemd zijn, dat er niet meer, elke avond zoveel Zwaluwen aan de Zwaluwenlaan zullen bivakkeren. Maar ja, we denken al aan een

tribune en nog verder aan een ver-

lichting voor het hooÍdveld, Als we dan nog eersteklasser worden ook, zou het helemaal rond zijn", zegl de heer De Bruyn. Dit jaar al? ,,De achterstand is al erg'groot geworden op

RVVH, maar de 6-1 winst op SIZO, aÍgelopen zaterdag heeft ons weer vertrouwen geschonken."


teneí-ïru

,rWa&rderíng Vlaarrlingen-Sehieilam

raieui,we

over&aeersË?e

Tussen

alle fraaie bloemstukken rloor was daar die vanzelfsprekenile waardering, .kreeg lret gros van de sprekeis ,en later de genodigden ruimsshoots de gelegenheiil om hun waartlering uit te sprekenlrover het inmense ge-

van Zwalu. na het officiële geileelte -de vele ver- rnet eigen tegenwoordigers bouwencomplex'

wén. Konrlen toen

ogen aanschóuwen.tot wellc een niveau Zwaluwen was gekomen

en:constateren dat de vogels

bet minst Iuxueuze.gebouw hebben, tlat ile laatste jaren van ile grond is gekomen. Want hetds

een feit dat ile gebourvencomplexen van voetbalverenigingen steeds irnmenser beginiren te worden Er worden heden ten {age geeB -,,kanfines" rneer gebouwd : Ur*Xar,,gebouwencomplexen'? .te(E voetbalbedri,ivcn. WeÉhouder':: ,t. G. Kloots illustreercle dií'duideliik met eeen

klelne twe-e miljoen die cle gemeente [ëdt geinvesteerd in het recreafïtbroject in de llolv-

wijk, incÍusief het complex van

ile honkbalvereniging trIoly en de aanleg vau wanileloaile{ en straten.

En in het luxueuze recreatiegpbouw van de vogels momoreerde voorzitter Dick van der Snoek het als een: ,,Zwaiuwen 19?0 presenteert zich". In een tijdsbestek van 35 jaar hehben de vogels vele ups en downs ge-

kend. Zijn zeven maal verhuisrl

en hebben in cle jaren vijftig,

met nanlen als VogJ,er, Van der

Weyden en Bergwerf, om er

@ Ouerzicht xan

de d,rukte rond d:: offzciëIe ouerdracht.

daarna overtlroeg aan de heer Á. G. Kloots, in zijn functle als voorziÉíer v."n de VRSR" Na

ecn hisÉorisch overzicht memoreerile rle Vlaardingse weÈhou-

der, ,,alat verandering geen verbetering bepaalcl uiet voor Zwaluwen opgaat". Daarom ha<l hij er groot vertrouwen in dat Zwatrurven zijn taak ver' etontl in de sportgemeenscíhaP. Namens het gemeentebestuur en VR.S& booil hii tle vereni.

de r:raatschapp{i van morgen eír dal ls een 'waardevol gegevei

I)e teugd is vandaag aan

dr

da,; nier slechter en niet betr. dan vroeger, maar zij leeft r,

een anclerê omstandigiiêir Daarom zijn er altijd noi: leugdleiders die deze jeugd w; len opvangen. Kijk maar or Jeugdieiderscursus m het SUF

Iight-paviljoen". En tot de aarr maar enkelen te noemen, glowezige commissaris van po1 riejaren gehad. ,,Toen", zei de tie, de heer aVn Tcledo: ,,\Mai praeses, ,,was Zwaluwen zijn glng naast bloemen ook aloel- Ínag u blij zijn <lat er in Vlaa" tijd ver vooruit. \{as de club in dingen zoveel sportverenigir,uetten aan. Viaardingen een begrip en <lie gen zijn die de jeugd êpn war: image is noE eens tot uitdruk- Verscheidene sprekers lieten zich $ari toedragen. king gekomen toen de vogels nieb onbetuigd in verklaringeÈ enkele jaren geleden het plan r)ok dat Zwaluwen spoedig eerste weid nog het woord gêvoêrir opnamen om in de Viaardingse Irlasser zou zijn, maar bij monJoor mevrouw Van den Beri; Holywijk, op de grens met het de van voorzitter Van der Aklierman, ecntgencre van tI,' Schiedamse Groenoord, een Snoek her;nnerde hij eraani .rverieden plonter van Zlartr-' maehtig sportcomplex te boumcel hei topteam ,,rijP" ÏvVan. wen, Iíart;* van der tserg, dre ,,Dat wen, dat zijn weerga niet kent. zÍjn voor clie hoogste k1as. een kwarr eeuw secretarls lii Dat aangepast is aan de eisen tte€! we mei hangen en wurgen geweest. 7,íj,,Wa! zou mrl;r en de behoeften zoals de HoIyrlie ,,top" bereiken, is dat veel man trols geweest ziJn als hr.i wijk voorstelt. Het is bepaalrl te broos". Naast veel waarde. nad mogen meemaxen. Or, ' niet het eerste het beste com- rmg blikte de voorzitter van de dit hegrn, hel was je opstaan eil p1ex, want IfVO is anderhalf afdeiing Rotterda'm, de oaar bed Êaan, \i/as rnaar ee' jaar geleden i:r de nieuwe wijk KI\ÍVB, lreer Jan Bijloo, teru'g oP zo'n nreiÍg beg1n. Wanneer Zwa]lgekomen". Voorzitter aJn van 15 à 20 jaar geleden: ,,Toen wen toen moesi spelenr wàs Zelm van HVO zag dat in zijn was er heel veel voor ncdig om Ínaar éen elftal en in dat vê epreekbeurt uiteraard niet als het gemeeniebestuur te overtuiDand: zwaiuwen. v/airheen een concurrentie: ,,We vinden gen van cie noodzaak voor eenjuliie vlucirt? " het eenvoudig nodig dat er een vereniging een gebouw te bezit. tweede club bij zou kornen, ten. Nu ls spcri een maaschaPwant wij kunnen het niet meer pelijk verschijnsel en dat mani. SAMENLEVING aan. De jeugdstroom in de Hofesieert, zrch steeds mêer. Maar mÍdclen in ale same' lywijk is te groot voor ons. underzijds zijn het de heren ,.Wij staanEtemoreerdc voorpittt;' Daarom opent Zwaluwen nu de llmit en Van der Berg geweest leving", Van der Snoek, ,,en .\ve richremoeetrijkheid sterk uit te breirlie de fundamenten voor Zwa, op de toekornst". Namecr den". luwen s!êr/ig hehhpn opgr| ons de sectie vcetlral van de VIÈÍ$l. bouwd". ,

,

VERTROUWEI{ Iu eerste lnstantio weril het

ge-

bouwencomplex door arbhitect

Geluk overgedragen aarr Zwaluwen-preases,

die

de

hct

rprah

d.e

heer .Í. Honrdijh (voor-

Snoek: nitter van Fcrtunal, tena'i;il ooir de Íreer l{. Grocneveld (vocrr: ,,Natuurlijk hebt u:verplichtin+: :Vlaartlingen, . nog dan hcÍ llen tegenover het 'femecnterre-' irtuur en zware Íihanciële las- woord kwam. I[ij zei: ,,Do ten, maar werkt aan de jeugd, trleeste gebouwetr zien er

En tot voorzitter Van der

mooier uit ilan van ous, maar over l'ijf jaar zulien v,'ij wedij.

veren. Ook \ffat de pa'esfatres betreÍÍ". Verder vtrerclen de he-

ren Eakker (VSV) en Van Zelnr {HVC ) nog heí rvoord.


Zwg,hl,wenr-&ccornm,od,utie Van onze sportretlaetie

Vlaarilingen - De nieuwe &ccom. modatie van Zwaluwen heeft op

tle officiële overdracht

veel

waardering gekregen maar oolí

jaloerse blikken van

andere

verenlgingen. lVaarvoor voorzitter Vantler Snoek alleen m.aar kon zeggen: ..Dat Zrvaluwen de knoop heeft doorgehakt. enkele, jaren gelerten verder heefd ee. keken tlat ziin neus lang was eu

het beleicl stecvast op tle tockomst heeft gerichl"

'

Alleen het gigantische gebouwencompiex kost ai drie ton. waar. van rle zelfwerkzaamheid erooï. is. maar nog niet in qelrlwaarde te schatten is. In totaal bevat het sebouw elf kleedcabinÊs ên vljf '"1'asruimtcn. Naast eên re.

creatiegelrouw, inclusief bar van

71ie

eên

meter lengte. hevaf,

dc acccn:rnodatie een besiurtrskamer. een cornmissiekampr de nodiee toileteroePen en hê"' gingsruimten

D:els in steen englas opgetrokkerr

ziin er rond 30.000

gevelstenen

ii'i verwi:ikt en 43.000 kal.hzancLstenen. En verCer bevat het Eehou',o; 195 m2 icunsigiazuur

vloertegcis. líaasi uitvoerder Bas Ce Pee is ook Ëoel Schil;-

per als houwkrrndige da,adwerkelijk bii tle horrw tretrokkon

Iíi'i rnaakte de hesr"':ting, de beslektekeninoen en iret vooriopig onivlern. I)earnaast is het detinitieve nntvrern .gekcmen van de trit hartrjen 'W. gcrveesi.

heer

Brontr!aqcer.

I{et geiele

@ Op d,e grens lan Vlaar"dznge:t en

col:r.niex bevai viif

Sci-lzcCcm, rj.e

@ Eén Dan de uele cadeau's: doelnetten,

aangebod,en door het Vlaardzngs gemeentebestuur en VRSR. Ltnks in beeld, ',-aorzitier Van der Snoelc en rechts tui'ethoud,er Kl,oots.

sportveiden, waarvan er één ;.raii veirard is. Het nieuwe re.

creatiegebouw. dat . voor een g::ori c.lee ten riienste za) s\aan

van Ce:eugd. heeft slleen al t:en l-r:erviakte.van l?5 m2. Het is een feit dat de ieuqd van

--ïv3-lii;en riiet rneer ba:,"meÍt uit-

te z\&'ermen. Jeugd die hij Zwa-

nieuwe accommodatie t.tan Zwaluwen.

luwen grote aandacht,zal kr';-

gen, getuige onder meer het hstructieboekje vcol reugdl.; ders dat is uitgegeven, j.)r .

die mogeli in een ;eul bestuur. heeit al clsnnen

.jeugdcommissie gaat veranderen

voorraad om de nevenactivitc. ten hoog op te schroeven,


Vlaardings PupilÏesr

Elftal Van onze sPortretlaetie

'#"iJiltn'"""*"#l;êïli3ï"

-"":iÍ"ï*ïlï1,i,'*Irï::!

,"hïf "Ï#;.'";;.;"t'"siïïïlïrtiïï

w**ffi *'e kousen-

13,'s-G:'avenzar"rde 10-12.- Ove' nr^orenlma: ^raaidwijk-i'

:I

#

gÍffi :i,l_ " iH,8:T_ &i*.?: st er' en-Mon " 7"nà., rl" "*t

TWEEDE KLAS zal claags na cie olficië' 4rvaluwen -'iJ-À""nine Ysn zijn njeuw com' tesn Amslelveen on'

ï-r.ïiËi..ï ei' Ëà.ràiËn- r.u"áen blijveri oP sraat Ë;Ë-?;;';: Amstelveen met.14 Puntea' 'fi;;q Ë;;;iàerd'

in een urthalqr i1'moeten á-b"kze *;ïtitij z:!.. Het laatste i.;:ï-iïisr'i: À!:ól +êqên \\'oudl'lcnem leVefde evenwel ,,Pule" -wln st 'oP' Niet' ÀáËr-treett eercier

t"miot uoói Z\Á/aluwenbij.qen dra' te :f!' lïà'Ë.#"i:tt

'i"tnti" oPening ;Ë;'fi áí feeste"i5te ?á" i" álJ"*e accoirroda4ie' RVVH L0-16' aan de toP: itancl -Amstelveen -'li"ïv-ïo-l4. loio-tl, zwalurven il"' isrvu -' ï"' rr óverig Programma:

tï-y*-'Y;i{f"ï";"'ï"ËËï NSVV.

Mar S!1ui; e1 zij staan ;;;i;*" Aat Boers: voor een borg u"a"re ïià""- -u-tï""" tesin Àmstel' ;;;;ï"

Trvee-eenheitL

veen.


De, inleiding hiervan vormde het doelpunt in eigen goal van 1iles-

terrlijk na een kwartier spelen. Àmstelveen, hierdoor' goedkolp aan een 1-0 voorsprong gekonren, rook zijn ka.ns en trok zich

uÍt een scrimmage er 1-3

van maakte, waren veel toeschouwers reeds huisrvaarts gekeerd.

zo mogelijk in de verdediging terïg. Zvlaltwen kreeg hierdoor de ruimte om aan te valien etr deed

dit

ook.

Dat het daarbij weÍlig

succes

had, kwam duordal het verzuitnde het spel via de vleugels open te gooien en in plaats daarvan fa,ntasielóos te veel door het nridden bleef aanvallen. Toen na rust Dekker even naar voren was gegàan, verslapte achter hij Zwal,uwen een ogenblih de eoncentr:atie en kon Amstelveen laten zien hoe kansen benut clienen te worden,

a-2.

Zwaluwen ging nog wel door,

doch de ware inspiratie bleef -- Een sterlr zoek, wat toeh wel nodig was, verdedigend Àmstelveen dat met daar de defensie van Anrsteh'een een geqjkspet in de gedachten niet eenvoudig te ontregelen naar Vlae-rdingen was gekomen, bleek. Vooïal verdedigend ging bezorgd€ Zwaluwen met eeÀ 3-1 Zwalurven veel, te veel, risÍco's Vi,AÀRDItt'eEN

nederladg èen lichte kater

feestel$ke opening

blj

var het

de

nieu-

we elubgebouw.

nemen, waL Amstelveen nlet cen

derde doelpunN afstrafte. toen Iíar Struys één minuut voor tijd

T,nvalurseÊa speeËde saieË c$oorËasËenêd geean{eg nE tiid zal het leten of

U d" r'"trt'r

Woudrichem

bt1

tegen HCSC in het verre Den Helder de kans heeft verspeeld om zljn plaats irr de tweede klas vast te houden. Winst had nodig geweest, maar het werrl remise, '"vaardoor men onderaan bleef. Hei enige positieve was mo-

geiijk dat Woudrichem een punt

inliep

op SIZO dat tegen RVVH de eerste thuisnederlaag leed al werd het echter slechts 1-0. Tcch twee punten voor de leiders, waarCoor eer knap bij een thuis nog niet vefslagen Zwaluwen winnend Amstelveen geen revanche dus voor de Vlaardin-

-$ers

niet kbn inlopen. NSVV

moest

wat nieuw terrein prUs geveri doordat

men gedeeltelijk vastliep bij VRC: 1-1 . Voor ASWH zijn de kampioenskansen wel verkeken nu men thuis tegen NDSM te' ieurstelcie meï. 2-2.

ZWALUWEN - AMSTELVEEN 1-3. 'Het vrijilagavontl officieel geoFende sportpark van Zwaluwen heeft de Vla,artlingse tweetle-klasser zatertlag in de strijtt tegen Amstelveen g€en geluk kunnen brengen' Zwalnwen, veelal in ,ile aanval, ging

Amsteiveen

; }-3

kwam na ruim

kwartier wat gefukkig aan zijn

een op,e-

n.ngsdoelpunt. Westerdijk schoot na-

melijk in eigen doel. Na de pauze verhoogde Van'der Heuvel de score

een Íel aanvaliend Zrvaluwcc dat echter met lede ogen moest toezien dat aan de anCere kant cioelman Boers voor de derde lrr:aal rnoest vissen. Ditmaal door toedoen van Van \Melie. In de iaatste minuut

tct 2-0. Hierna

kon Van Genleren na een

Ír'aaie

voorzet van Van der Wilde de Vlaardingse eer redden: 1-3. Al met al zeker geen slechte r,vedstrijd, waarin

Zwalu'"ven beslist

niet

onvoiCoende

speelde, maar tocnde .dat het aanval-

lend nog veel te kort kwam, Dit in

tegenstelling tot Amstelveen, dat met name in Yan l.Velie en Van der Heu-

vel enkeLe

.gcralfineerde

Speiers

/-rt-r 7 0

kent.

ldeTita-R

.{sw$=NDsilr

t_t

-

HCSC-l{ouilribherh

met 3-l kansloos ten onder. Simpelweg omtlat Arnstelveen vooral in ,tle voorhoeile veel en veel tloortasteniier

Zwaluwem:*nrstelveen

waf,

RVVH Amstelveen NSI/V

1-1

ï-3

slzo-avvH-. VEC-I\'ISW "

AS\['I{.

Zwa.lu$fien.

NDSTf.

vRc .I srzo

}{CSC.'

: .

woudricheln

0-1

.'r-t_..

11 I 11 ',ï 11 7 11 4 103 11 3 100 112

78 22-'t 16 91-- I 15 26-15 12 2G-15 11 20- -17 I 11-i3

I 6 5

13-19 t

1.-19

15--2A


Q Onder de nieulve Zwaluwenklok en onder genot van een glas pils worden de bewoners van de Holywijk

Zrvalu$'en TAnATOnd

geïnformeerd ovèr Zwaluwen"

'-

cpen huis voor buren Van onze sportretlactie

Vlaartlingen ,,Zwalurven '70 presenteert- zich,,. Onder dit motto wil dc zaterrlag tweecleklasser op zijn nieuw iporteomplex op verantwoorile wiJze de gemeenschap en wel speciaat ile Holy-gpmeenschap ttiencn. 'l

;

"1":";

Eén van:{le uitvloeisels is de jeugil e6Ë6gezonde en sportieve ontspaduing te geven, maar ook ile,orid*ren langs de lijn ile gelegeriheliÍ te geven zich te

ont6pgnf6i, zowel buiÉen als in het nieuwe recreatie gebouw.

Het streven van Zwaluwen Ís er

verder op gericht om achter elke juniorspeler een otrder_ steunend^lid te hebben, hetgeen voor .vijftien gulden per ]aar mogelijk is. Ondersteunencle le_ den hebben dan recht op toegang bij aile wedstrijben-df ".i:e lret complex alsmede vrije toe'_ gang.en. rec.ht op.deelname aan

activiteiten, zoals klaverjas,. olngo. en contactavonden.

In een speciale brief heeft Zutalu-|, rven zich dezer dagen aan 1b00 bewoners in de Holywijk gepre_ senteerd en de 2.g. ,,burèn"' verzocht vanavond _ 2b no-, vember -- het nieuwe reerea_, ttiegebouw

te bezichtigen. Zwa-t

luwen houdt tussen acÍt en haif, elf open huis aan de Zwaluwen-

laan.

Í

I


TUSSEN GROEITOORT)

film met deelnemers aan het KNVB-sportkamp. Volgende

week woensdag zullen de prijs-

EN ETOTY

winnaars bekend worden

Be; e,hqgwelr"

ge-

maakt van de uitgebreide krantenactie, terwijl er zaterdag 12 december een bingo-dansant is voor alle leden rnet hun dames. llet jaarlijkse klaverjastoernooi staat te waehten op 23 de: cember, onder leiding van Koos l van der \Àreijden, terwijl de ;

nieuwjaarsinstuÍf gepland is

'

voor zaterdag 2 januari om 1b uur. Wederom--zbl er-dan bingo

nuvorden

gespeeld.

1\*AAMGEVIhIG Eu^1_gnroup

.var

Zwaluwen om

te berlenken voor nóJ :gl laam complex heeft heel íàt lr9ulve ,j":".o naa_r_ voren gebraeht.

zal binnenkort be::9n.Jury srrsslng nemen over deeen [&êilt-

geving. Suggesties onder

Le waren: sporÍeentrumanileDe t rapper, Het Vogelhuis of In ,t Vogelhuis,

:.rilt':

il:

'

Zwaluwenhonkje, In heÉ Zwalur,rtje, IIolv-Zwaíuw _I)e Treffer, SllortparÈ De Zwal Oitfuï, .Spojtp?rk Flarrtinga, tentois, Fladrler en fn ,t praet-

c0HsBpHeK

huys.

!?at Oittentois betreft moet er Jn de omgeving van.de.Gedempte Biersloot e.en straatje of hofje

Vlaardingen/Schiodam

hebben bestaan dat de naam

Druppelsgewijs kwamen de gasten binnen, de voorname-

lijk irnport-Vlaardingers uit de Holywijk, Grotendeels verrast dcor de ltrxe in het

nieqwe spo,rtcomplex van ' Zwaluwen, dat aan de Zwa-

.*.Iuwenlaan, op de grens met

het

Schie'dannse Groenoord,

open huis hield. Open huis voor de zg. ,,huÍen"

in de Holywijh,

Daarvoor had de zaterdag-tweedeklasser een brief laten uitgaan onder het matto:,,ZÉaluwen '70 presenteert zich'l. Het comité van ontvangst, in de .vorm van bestuur- en cornmissieleden - met hun tlames verwelkomilen de gasten. Uitgebreiil werd hun verteltl on- koÈ der heÍ genot van een kop

fie - over allerlei zaken die Zwaluwen ter harte gaan"

Uit

Om maar te noemen de toto en ondersteunende leden, vrant samen met de nieuwsgierige blik kregen de zg. ,,buren" de gelegenheid zich oP enigeriei wijze

en thuis droeg. De onverval-

st-E Viaardinger sprak

wel uit in: Oittentois.

áari Zrivaluwen te binden. Want het bestuur van de vogels was er van overtuigd dat dit com' plex, dat zijn weerga in wijde omtrek niet kent, oP verantwoorde wiize de gemeenschaP

EF.N

BAL

OP

Voorzitter Jl. A. van der Snoek idee getanceerd om op f::l!,h"t net nleuwe terrein een bal in dè

en wel speciaal de Holy-gemeenschap za1 rnoeten dienen. In dle geest wil Praeses Van 'cler Snoek het comPle5 benut zien. Hij: ,,Iedereen moet zich bij ons thuisvoelen, ongedwongen, zo'dat de student naast de timmerman kan voetballen. Maar ook hun omgang in het

mast te lijsen.ten.teken d;i_;; gebruit, l3ÍL,old Vlaardings aclrviteiten zijn. E::^Ilt, gn, .betekende vroeser, uoen Vlaardingen nog een

rvas. o-p de torenkijker ferusitê

roen de taak zodra

ls van Plan een groot aantai activiteiten te gaan organiseren, voorna4elijk voor

hij

een

Vlaardings schip eag; een bal

Zwaluwen

op de toren te hijsen. Om het .van acfiviteiten te..accentueren zal er op. de zateldageheel

de jeugd, maar om al die acties

te steunen zijn er veel ondersteunende leden nodig. De wens is: achter elke ju-

gen een bal ,Ín zwartrvitte,kleu-

financieel

ren worden

Zwaluwenlaan.

gehesen aan de

nior een ondelsteunend iid..

ACTIVITEITEN een contactavond en een kamp-

ïis-

was, dat ér bij een l:.ïsgl-aars oq een logger Ín aaniocht !_-11

reéreatiegebouw elkaar niet als vreemderi zien".

Activiteiten voor de jeugd die vorige week al is begonnen met

dit vrij-

i

l

8

r tt-?0


- i' _ tegen het een

MELISSANT.ZI4'ALU14'EN-

ltí

t

t-'7 C

Melissant r,'erdiende klas hoger uitkomende Zwaiuwen rr;eel' dan een

l-2 nederlaag. Voor,r.ust in de meerder-

q'as Zwaluwen, iets.

heid. hetgeen in eerste instantie in .ia3êê.*:€Ëe!^,van Sjaak Breedr,'eiC^ Ín de twintigste rninuut resulteerde. Zeven minui:en latèr schoot-tom Keizer wie anders Melissant 1ileer naast

- een klvartièr Zwaluwen. Na

in

iTOEKOMST ZWATUWTiI ,

de

jeugdcomóissie van de onlangs naar

een nieuw complex getrokken Vlàar-

.dingse voetbalvereniging Zwaluwen heeft

tweede helft keurde arbitèr Schroots

op advies van zijn grensrechter

llE v

,eên uitstekend initiatieÍ getoond met de I uitgave van een boekje onder de titel:

een

doelpunt van Lubbers wegens buitenspel af. Dat l.rad hij in de dèrtigste rninuut ool; nlpeten dcen, toen invaller Vetir r-ooi'.Zwaluwen scoorde. Ditrnaal negeei:de,hij echtet' zijn fel protesterende lijn-l-rulp. Zr,r,'aluwen won zo gelukkig.

r,,Wie de jeugd vormt, vormt de toekomst." ÊHet betreft een handleiding voor jeugd, lêidêrs en .jeuEdtrainers. Hèt dertig' pagí'na's tellênda.werkje ia samengesteld door trainer W. C. van Buuren, jeugdtrainer C. . Wielaard én ilredisch verpleger J. Witte. ' De jeugdlelifprs 'aliesvan Zwaluwen kunnen I op dre mánief naslaan wat ziJ óver , het juniorenwerk willen weten, Onze com' plimenten voor dit initiatiêf.

Ztv alu,wen s ch otva arcliger

danhezoekend HCSC: 3-l . .;& :,.]Ê

ft"$ï,;1!i'Éïv';"1"r.j',',;'iï#.ii,;.;ffi iï*ïírï-hiïïïï:'lï veen plukte de Ridderkerkers net als verschil blijft twee punten. NSW viel bar tegen

glgstijds thuis een puntje af. Het

i

door een defensief NDSM O-0 te gunrËn, waardoor de Numansdorpers niet konden

'inlopen, Dat deed Zwaluwen door een 3-1 zege op HCSC wel, maar met zes punten achterstand op RWH mag nauweiUKs meer

van êen kans worden gespro_ ken. SIZO bleef in zorgen doordát men volgens.het .,boekje" de keerzijde proefoe van het succes dat men in september tegen VBC boekte.

ZïVALUIVEN-IICSC B-1. Zwaluwen heeft in een leuke wedstrijcl een ver_ diende, iets geflatteercle J-l overwin-

ning behaaltl op IICSC. De

Vlaar_

dingers tlankten deze zege vooral aan

de stootkracht van dó voorffie, voor Zwaluwen onder. ,.ïïif*

lvanÍ qua veltlspel tleed HCSCi-níet Integendeel. De Helderse for#ràÈ

zette ?waluwen meteen na het eeisË fluibigriàal van de eoed leidendó aibitelsi&1.gman onder druk. Zrvaluwen ,Ying;qêÍ dffensief echter goed op. On'qÊr. aanvoering van Struys maakte rrct dê,HCSC-aanvallen onschadelijk. g#attrt&en nam na een half uur Ëet 'initiatief over. En met succes. Want eerst scoorde Schouten, na een cor-

ner van Van der Graaf en

)É FRANS v. d, GRAAF: tweemaal

7 l- tt- '/o

daarna

tekende Van cler Graaf, na.schitterend aangeven vatr Buitelaar voór de

treÍfer. Na rr-rst een sterker Zrvaluwen dat echter aanvankelijk niet in staat bleek d,oelman Diii<shoorn te passeren. Aàn de anclere kant miste Otter uit een strafscl-ropj tvu"sede

door arbiter Bergman toegekend om-

dat Struys'de .doorgebroken Wiersma

binnen dq lijnen onderuit had

ge-

haald. Vjei ,Van der Graaf bêsliste Zwaluwen hierna de strir'd. Dat::Mar-

Zde klas NSVY-NDSM Zwaluwen-HCSC BVVH-.dnstelveen

{t-0 3-1

1-l 2-l

VRC'SIZO

RVVIl

Amstêlveen NSVV

-ZwaJhwen AI,TÀTH

vRc

NDSM

srzo rÍcsc

\ryo,,rdrici1em

B

12

12 11

12 11

72 11 L1

?5019e3-8 732J722-10 ? .l 3 16 26-15 S,.'e ,4 'rA 23-14' 4"1 e n zo-r; 4 3 5j11 ts-20 3 é\i4 í'10 11-13 3 1,,a. 7. 7+-32 o €.;í_6 lz-zz 2 1 -8r'.:r '5 i5-28 fi-...,.


@ Frans l'an der {}raat^: goed vo+l t$'ee goals.

r{$ Isaac van

Wijk in heftig sluel met een

Noordtrrollander,


* Zwaluwen-HCSC 3-1: Zwaluwen herstelde zich keurig na de nederlaag op eigen veld tegen Amemuiden. Zij wonnen nu zeer verdiend van het toch sterk geachte HCSC met liefst 3-1. Hier ziet u hoe het eerste doelpunt van Zwaluwen tot stand kwam.

rffi

&Wffi &ëewffiRRL ffitrË*etrdctr

\-,.ril r'.,.r lir .L-f leck'-tc l{rlcir;:iÊ ior'::y::rti: ierug te konlett

E

ir)en 1\áê,r

sti'i:fschop toekencie. 1)ebut:rrrl

Oi,'len 1.e:rslotte, omciai niemand. r';,:tl iIf-lSC de strafsc[o1: t]urÍde ie neme.ir, schot.rt er.-enlvel hoog rJ1.r

vern,eer had op l{eÉ hi-j vlagen aantrekËieÀijk

van Z$'aIrrv,,-eit ciat da,airnee het ca:roeiige verlies Ëegell lXrnsËeivegn uil,wiste *i1 rïiiilgclijXr rxog ecn acnnige {cekomst, tegeraroet

spel.

gaat. tliÈsiag 3-1 en.dgarover I'iel nieí íe --Io"eláe rse tor matis**we+* :'ln ire moeïês gedralkó, onrJar;fts het &it; dat het in eerste insàantie Zn'altlniven *uorii dË't{Ïuo"* È

stak.

thui;c1ub mc-t een cpe:',.ijk ofrnoe,clig worclen oFgevargen. Scha,ten farr F'r'ans van riel Griaaf en Isaácl c1e

fensief, ma:rr- clat kcn

v:n Wijl i:rachten rvel geira;,'mer, z:cii mee. rnaar gcaiie Dij,k;hoorn slopie cie scirciei: i:ep:r,aici iesoiuut. Ancierzijcis zi;-rsl-.eer1cle i{CSC op het taciisch uiigangsirunt: rrla snelie act:e:; cl-e Zwaiuv're:r-defen;qle ie onlre.ge en. r:taar hei si,ond eenvouriig vasi d,ai ;coral Maarten Ta,l a,ls uitb,liriker zeker eeil gi'ote sta-in-c1e-weg was. -

,

",r';ri'r'd. Zrvniur', e:i 't-c:

tu.:-

sen Hoelandi en Wiersr:ta nau-

I{et gevarieerder aant'atrspaVlaardingen trcon lt'as -er in feite de corzaak van dat HCSC uiteindeiiik mcest capitreieren. Geen

0l

Ook í;r'lweecle instaniie r.::is de slriid vcor::il het aaniii'il:en rvel Daardoor rverclen tie aciic.s

'We'liswaar be,gon

s linkerspiis

cor'.Lect ieider cie :rrbiter een

ffiffiK€WffiRffi-KBffi&WW€&ffi

íwis Écn. Se

Èatf Í.1y

ï{cr-.lr'mait oncler.nit, haaicle eit de

'"','e1i jks gehonoreercl.

Zr,v

aiu..ver,

l,r..iChl \.ooràl nri.er' \ Jri:t;i(. i,l zijn patroin.. Trirchite vcol'ai in

voitedlge eenheici cle puniel naar zich toe te trekken en C:rt

í jcl'ua i liiker en hacl diiit oort -,'eie rna^ ien hr:i irr.iiiatief . Doeli:er.r,'ust rv,..r'rl el' n.r.,t' ..opct'ri',t?.r:r" !ezocht e* daar'bri bieei< ciat lerhteispil.s Cees 1-'arr der" Fi.ii zich 1ri j via-gen oncleischeidcie, al leek hij bij tijcl eri wl.jle rvat re passir:Í.

In de 2i1 irlinuuf verdweén er e.,'enrrel rtan ::ijn r;oet een keu_ llge páss ir:iar Scitouten die .iD zijn beurt Frans v:tn iler Graai bedÍendt- en toen rvas het B_0. De si.ri.jd Lvas lrcslist, ai ging vallel vool cje geblesseercle l{C$C voi.rral niet bij cte paiitren .i\ad van dei 1,f i1de cie b:11 rir neerzitter-r. 1ii:1 l,farteng kvr:r_ een hoekscircp \;Ern- Frans r':in rnen tie lioordhoiianclers cp B*l cler Graaf koit inkoppen: i-0. cn. toe:'i vJerd het nog .ger.aariijk De vogels, vcoral sÉerli op heÉ cck. Vooral Íoen Aci ]3oers ie midtlenvlak, rr.aar oneielr and-*veel ]ytet cie b;r.l liep en ÍICSC re .Ios lluitelaar, Hcai< r'an eei: v;';ie trap mocht ,iretrren riie Genrleren en Isaàc r.'an ïÈiijk dc evenwel op de muur aibrokkelseepter zr*'aaiden, l*,v:t*ren na cie. r.ltim een iralf uur v;ederom cïr cen goatr toen tle aefleve Fr*ns van der Graaf var! zÈker á&'i1!' En anclerzijclg enjiele sciroten l..iin ]:,-ehrman. l\{Íiiij' ilet waren ovetiÍ,; rneter afsÉand een kogel lorliet ilie voor de overigens Lre- i-rgens cie enige rvapenfeite n, k\:,'ame goa.lie Dijkshocrn te Cie Zwalur,ven nie,ï meer konden velrassen. rnrchtig rvas: 2---j0. scheen aalciig 'ie iuki<en l,:en iir cle 25e minuut, de ieiciing lvercl genornen. ..Spits" Schcuten J<reeg in cïie iase de ,.cpening" op zijn naaÍl, tceir h.ij -- ais in-


.-".-$^1s,

N

W lr-

tLt70

2DE I{LAS

B

NSVV-lïouelrichem Zrvaluwen-NDS}Í ByvIl-AStVH

vRc-Hcsc

SlZo-Amstelveen t4 I RVVH A:nslel\'êèn l{ I 'IISVV l+ B 14.., 5, , Zwqlurve:r t?'i 4 .nswlÍ 14 '5 .vRc

2-0 1-1 1-0

3-2

l'2

5 o 23 26*8 3 221 27-11 3.319 29-16 i-.- --4 15 25-20 5.: 5 t3 2!-L7 ; 6 13 18-25

:$F*- li Ë#6-ig; "woudFtclrem .HCSC

13 3 1 S" 716-30 13 0 6 7 6 14-27

I


I

ASE'

Ef -7-,waEmRv'eHB

voethal niets te HENDRIK IDO ÁMBACHT Triest resultaat van vlif minuten turven in de tweeile helft bli het iluel ASWH-ZwaIuwen: arbifer Henk

Brantl moet het spel maar liefst achtmaal voor min of meer ernstige overtredingen onderbreken. l(og triester j resulíaat van ASIïH-Zq'aluwen: de w'edstrijrl, begonnen om half drie, duurt niet tot kwart over vier, maar tct tivee minuíen voor half viif. 6mzaak'.' Scheitlsrechter nranC rioel iri totaal dertien minuten bijÉellen frAi i de vaak uitersí grove charges ri'aaï'l beicle ploegen zich meenden aan ie buiten te moeten gaan, I

i

I r

r

i

ÀSVlrH-Zwaluwen:

met

de tien minuten voor rust verkregen 1--0 voorsprong door een íbuitenspei) treffer van Cees van der Pijl op aile mogelijke, maàr vooral onmcgeiijke

middelen trachtte

verdedigen.

Ook ASWH valt echter :riet

voetital

had het allenraal niels te maken. Dê eerste helft ging het nog wel. Mede

te

Grootste boosdoeners? Strul's.'0" To] en n.lVesierdijk, die gezamenli;k Xveegiijke AswH-vaorwaartsen Dorré en Hollander naar het ]everi stonden.

vrij

te

Opgezrveept door het fanatieke pu-

bliek ging de Ambachter-formatie aI-

had

rglaBcera met het maken van doelpunten in evenwichi gehouden. Zwaluwen nam in de eerste helft verdiend de leiding door een treffer van Van der PijI. Verdiend, omdat de Vlaardirrgse formatie in de eerste helf t het besie voetbal liet zien. Na rust cion'lineercle ASIVH echter. De afr';eer van Zwaluwen hield echter lang stand. ïwiirtig minuten voor het einde werd ile verdiende geiijkmaker echter geboren. Gerrit Hollander rvurrncie zicir dooi. de Zu'alun'en-defensie heen en gai

doelman Boers het nakijken. Verder

kura-men beide ploegen niet. Àltha-ns

niet op voetbalgebied..

biter Brand autoritair * - te rveinig verloo:: zijn greep :p h*:t spei, rrr,Ët èls gevolg dat- AstrVH-Zwaluwen orrt-

ASIVH: d: Scheurwater; a: Lodder,

Van der Burg, Ván 't HoÍ en Van

'.iq:iCer,3::

zich voor zouden moeten schamen. ' Wie v,ras de schuldige? ïn eefste in-

Schouten.

stantie Zwaluwen, dat aanvankeiijk

g: gtriiys, err Ruitelaqg -r: Vê! .$er -rlán

ZWALUI|VEN: cil Boers;

T''1, Weste;d.ijk en

in l'ên mneluit o:'dinaire gooi-

,rardde

.

Osch; m: Van Kooten, Dorré en Ritrneester; vt Maliegrr:m, Hollanrler en Kanters.

door de strakke leiding van Brand bieef irei toen nog enigszins binnen dq perken. Na rust echter niet rneer. Ar{

en-smijtpartij. waar beide ploigen

rr*$9

Ptjl, Van cÍer wen net niet helernaal uit de hand liep. Ernsiige. blessures bleven wonderwel ult, Hoewel Boers en Van Genderen (beiden Zwaluwen) en Scheurwater en Lodder Sr (beiden AS\,4/H) na afloop toch wel enkele pijnlijke plekken konden tonen.

Simc.rns3:.Srij:rYa.a

Graaf,

Wilk sgri

:

ASWH en Zwaluwen hebben elkaar

Zwaluwen

nenasrt geen a$sËarld

Vla*rdingerr * Het Ambacht,se ASltr'H k*vam niet los van

ASWH-Zwa!uwen I J I:I.

rI. 51'1g4att"

-{SWH

kreeg Ín dcze rvedstrijd meer dan het vet'dicnde. ,],le; nslns 1n de ste heiÍt zor-r een 3- ti voolsprong van Z.walrrr,ven niet geÍiatteercl geweest zijn. Door enigszÍns zelÍzucitig spel bleef

het rroor de Viaarclingers bij het ene doelpur-lt ciai na een hali uur speien tot stand kwam.

Het was Van der tsiji die rnet een mooie ïob cle i:al over de ve;:dediging en cie handen I'an

de keepel in

neerde,

c1e

touwen depo-

0-1. Onrlanks het

veel

lletere Spel r. arr Z'r-alU.,r0rr zag het geen kans het overwlcnt in r:reer trefferi uit Íe cirutrken. Ook na de hervatiiitg aanvalt-

kelijk een slerker Zu'aluwen. doch ASWH ciat cr nlL harclcri

tegenaan ging en meer en meer lret initiatief narL. De een na de andere corner daalde neer \roor het doe] r'an Zwaluwen. Met nog een ikwartier te spelen wrong }Íallegrom zich door de verclediging en dat,betekende t--1. ASWH tràci')tte hierna met al-

le rnicldelen de voile $''irr-cl te grijpen, doch Zr.r'alurven ckrorstoncl de storm en behaaicle een,

zeker gezien de spelverhouding

in de eerste heifi. alleszins diend gelijkspel.

vei--

zijn

revanelËge<iachteti. Vooral niet in trreecie instan-

tie toen Zrtaiun'en

de tertgeis

adem happencl

en de moesí laten ïieíen rncgeliikhealle thuisclub tlen aangreLip 0$t de zt-artr,r'itten ttr kleincren

li:r

ee':r

t;alf il,.r:i ki'eeg ÀS\ïH via

Iler f{Oilanief "rd.l een olil.veerstaaniira.re sclc rvel <le geii;k:nilker '0p eÈii .o::e-seítee:'b1:':d ' mÉiiir d.aa.:::-i:r un'tá:a,rdCe iie: rspei iosh wei i:: te lte.r{i vce.'-

b'r.i. ï.lr."qr irrrd S:]:iedamse s:'o.1e: Henk Brlintl hei er rrroeii:jk

i'Ínee, :r1aaT

de

ágre-'s$r''lte!!

ero,de snel, o*.eg, .AsWT{-511-al.u*

zDE KtAs g

',.\.il s irr:ora,i in eÉ]"$te rn.-ctgnije e::.l duel ci'at lte.. ;rianl"ij-

weil

iier-r votit'li:"", t,'aaLc'l '.1'!ts. I)r:

V':;orrl hr:t rnrdclenr:eiC ivas pe:1 :.'1.a::cr.t -ii brz.'- v:r-'..ie r':ge-\i l'.i aa : l: i c r.i.: z',-r€ I'me'r',c.r. - cÏ lêid l:.eper cf spaak :Í iÀeijen oIL-

e.;en staa:-rde hcueien óege$ de oiernrirc,i::, r':lii.a.r ioerï Den H*1ii:lie-: ;:,:jn r--lub $.eÊu l*i -qpeelCe. rvas de aàrdiighÈid eJ

!llt àrrii:r ge:s r"|*ndeii iallge ïi;d .irlri ]liêÈSi€--schap. Ín3.:ri $ion- ,TGRESSiEb' ilerli.jk B€r1órg r*'erd i:t ovc-.i\tjrtiti niei: .:: gOirLs 'lri5ecir,lii.l. Na i:.rsl mr.re:;t .l\StrVH u icit nog *'el I

:r

aurl' keu:i g af germr,*,

1--1

c. S il 21 15.* I 8 ;i I t9 25*l {) / 3 3 1? 27-16 74 24-19 11 15-23 10 11-14 0 6

6

m;*a,r lret duel ei"ldigale tocir'ire-

vreeligend, iien i'l:n .1e,,ÏSWl{"doeirtsir'r doei /ág ,:,'*rdwiinèvi: 0*t ' :ÍJàil:voor i\ati'sChOr#:en ai Fr]]} ,sciiourcÍ! r.t'erd op de va1ree,;: nog vcrvang'e:l door !:an Cer Steen l:r:.sir:.iri s,c:hot gsg€Ír,gn. Zw*luwen Éiars I'oo.r,at:teclmisch be- ctie ee*r :h.ard sehss r-a:kelhgs gaanr 'ieÍ, lragt von{l het irrij\baar náasf z-ê19

SIg$-rr*SVV

-4..RVIII . * Anrs'.ei veets t; tJ -\è\"/ Zwaluwen13544 ASWH12453 vRc13436 NDSM72345 slzoi3328 Woudrichem72318 HCSC t2

. AS1!'H iiarïr cle teugeis in h,anden, trvaêrliaLn éénmaal HeÊk vall Ge*der*n hjjna he-, sLachtolter 1v'eïd tosn hij in zi;:r dj $"e1"d getiraP.", af

o,gl'esriei

N,n een ir:iJí ulr:' irivatrt Zil'alu\uen .;lcir :ra.n rie .,cp*;rlng'' i-ia Cees viii.- iler Plji cltt ee:1 larnge hàl -.ia.li'li de ieciti€ritjn r;ia rie 'ltan-

{l-} t-1 o-2

Ámsielveen*ïlr{.

es onr de ee::si.e hel{t

inei eel, cescireiden vooisrlïo1lg i:l ie sluiten.

ASWll-Zwatrurven HCSC*RïAJíJ

hlDS*ï*ltoudrie;hcin

.,veiieii

B 15-33 7 76-28 6 12--24

lltz:/c 2de KIAS

B

2-l

NDSM.HCSC Woutlriclgrm-ASWH t,.'" RVVH " Dr' 14950 Amstelvêln i 14932 NSVV fÈ/' 14833 ASWH Ii 1.1 554 Zwaluv/en 145á4 NDSM i.l 455 vRc 1.1 536 SIZO 14329 'Woudrichem 14 3 110 HCSC 14068

1-3

23 26- I 2L 27-tL 19 29-16 15 2L1B 15 25-20

tó ftslb 13 18-25 I 16-35 ,

6

lt+J

15-29


hei ZVYALtntrSN - SSS 3-1' OP van Zwaluwen h"ïi';;h;;d" vel& -d3ïf :ï"J"',rzi: d?'?Liï"ïx-f i",f

àïlïi'"ï;',ieóst"-renen

sestrekL

Y,,r:iíitffi SSS

25-2. '

i.!,|,í!t

,ii;:ii;ii# 'Íi*uu',

'*i!;,í!itíi:iffi

i;Íli;iiít:i#

,'ti

,;1,,fi1

::,::irillitl,:;.#

Íii:Wr+;i;Íi

:lit:Í#iffi

il

+

goal VAN GENDEREN: tweede

t_* | - 7t )


ï(rachtrneting ploegen eindigde

,

Mistroostig kijkt Eíjhenbroek (Vlaard.ingen) cte bat_nn. Iets te uet uoor zíin d'oel ile getegeíheil' ouei hent heen het net te ttindcn: 7-0'

sttr'and',

booil hii Pijpers (z'u:uluu:ert')


tussen,,, beide rI

t-

onbeslist

r

'i/

Door HENK GROOTEN O{schoon de eompetitieduels VLAÀRDINGEN van Zwaluwen en Ylaardingen waren afgelast, kwamen de beide ploegen toch in het veld' De twee llaardingse clubs benutten de vrije zaterdagmiddag voor hetlpelen van een onderlinge oefenwedstrijd tlie eindigde in een 1-l gelijkspel" ti' '

Belongstellíng ualt mee .'i.r',

het feit d.at er niets behend' was 7pmaakt, was er een' reilelijhe belottgstelling Dw1, het Tlubli'ek dat'een Gezíen

aantrelrkelijke weítstrijá kreeg ooor geschoteld' Y oor Zw a' lutnen en, í/Iaarding"i, dí" beíde in de sterhst mogelijke opstelling oerscheien,.tnas het een bijzonder nuttíge krachtmeting.

Bij

Zwaluwen

ontbraken

Sjaak Simons wegens verhindering en Maarten Tol aloor een bleisure. Voor hen in de Plaats

deden mee Van tler Steen en Leen Pijpers, waarbij vooral tle laatste een goetle intlruk achterliet. Ook Ylaartlingen teltle twee invallers. Zoiwel Gerrit Karnaat als Sjaak Jansen karnPen met een blessure, Zij wertlen vervangen tloor Gerartl Meeder, clie bijnoneler sterk,in tle lucht bleek

in zijn voor'deel besliste, en ile altijil been menig kopiluel

weeglijke Nico van aler Lugt,

fr

Blessure

Met cle rust was ihet nog S-4, ofschoon beide elftallen kansen hadden gehad op dè openingstreffer. In de tweede noinuut na

de hervatting was

Vlaardingen

open gevailen Plaats werd in-

,genornen .door Ton Gru'ben.

ff Aanaal,sspel Over en weer startten

beide

forrnaties rrnet' gped uitgevoer'de

aanvallen. Een van deze aanvallen leverde na zes minuten voor Vlaardingen de eerste reêIe kans

op. líadat in eerste instàntie

Cees trVesterhout een voorzet van de snelie Jan va,n der Mark n.iet onder controle had kunnen krijgen, was het de veel in be-

weging zijnde Nico van der Lugt die een schot waagde, maar de bal ging hoog over.

bij een aanval uit de verdediging

Zwaluwen dat

massaal

kwam, kreeg op zijn beurt enke-

le minuten later een mooie

kans

dicht bij een doelpunt, toen de doorgebroken Cees \{esterhout

buiien Aart

stormde" Deze wist Westerhout af te stoppen, maar de Viaardingen-speler bleef hierbij gebles-

kenbroek eerder bij de bal, maar hij liet hem."veer giippen. Frans de Graaf bedacht zich geen moment en schoof de bal in het door Eijkèhbroek verlaten

het veld 'woiden

Wonderchem

alleen

op

doelman Boers af-

Met een zware bloeduitstoriing in de linkerknie moest hij even later van seerd liggen.

gedragen. De

a

de score te openen', toen links-

de Wilde met'

de

dieptepass Frans de Graaf lan-

ceerde. Wel was doelman Eij-

op om met een lange haal oPluchting in de gelederen van Vlaardingen te brengen.

Doordat beide pioegen de bal

fÈet het tempo hoog, waardoor de q/edstrijd het aanzien ten volle ivaard was. ïrla snel speelden,

tijd dook Cees in het doelgebiecl twintig

doel. Juist'opi

minuten vergastte Aarte


de Witde 'de toeschouvrrers op een fraaie solo, Hij zette enkele

verdedigers

op het

verkeerde

been en stevende alleen op doel-

man Eijkenbroek af. Maar in de afwerking faalde De Wilde. Zijn schot was van aIIe kracht ontbloot en.Eijkerrbroek had weinig moeite om de bal onder controle te krijgen.

Maarten van der Zwan, had vlak daarop het vizier.eveneenmin scherp staan, want na een combinatie met Jan van der Mark schoot hij hoog over. Toch had kees van der Pijl met nog een kwartier in de eerste helft te spelen, Zwaluwen. aan een 1*-0 voorsprong kunnen heïpen.

Doordat ,,ausputzer" Wonderchem te lang aarzelde met ih grijpen kwam Van der Pijl uit een pass van De Graaf vrij voor Eijkenbrd<. Doch ten koste van een fi<i,eliffilop wist Eijkenbroek redd{i,g id$rengen. ;iï,.

rHierna bleef 4uraluwen aan-

dringen, waaraan de

pioeg deelnam. Zo dook

gehele

in

de

35e minuut de mee naar voren getrokken . Mar Struys in de

aanval op.-'Hij kreeg de bal toe gespeèid

van rechtsbuiten Van

der Pijl en schoot

vervolgens

hard in. De bal spatte af op

de

vuisten van Eijkenbroek en ging coftrer. Uit de hodkmho,p plaatste Frans de Graaf de , al haar-

zuiver op het hoofd van Henk van Genderen die fraai inkopte. Maar even fraai tikte Eijken;broerk de bal ruit d,e linker bo-

fr In

Incíd,ent

tot dat ogenblik zonder ontstond enige wrijving tussen de

incidenten verlopen wedstrijd

rechtsachter d.e l{eer van I/iaardingén en linksbuiten De Wilde van Zwaluwen, Op een gegeven moment zou De Wilde zeifs naar de benen van De Heer getraPt Lreblben, nadat deze rnet een sliding de bal voor zijn voeten had weggehaald.

het was zeer ver-

standig van trainer Van Buuren

Zwaluwen oil, latende, De Wiide naar

van

de

schuldvraag buiten beschourr,'ing

juist buiten 5*1 16-5nsis1 gebied door twee \rlaardingse verdedigers aangeïallen. De.€oed l€i-

áende scheidsrechfer

Auke

soor

Pioeg floot

een

overtreding en eerr vrl.le trap plaatste zi-ch achíer'de bal en de

harde boogbal die van zijn schoen vertrok, verrastte doelman Eijken;broek rrolkomen.

Denkende dat er een voorzet zou komen, stond hij te ver voor zijn

doel opgesield, waar:rra hij tot zijn grote schrik de bal over hem heen in het doel zag verdwijnen: 1-0.

de

Maar één minuut iater.. was het gelijk. Een vloeiende àáával Dit leverde voor wat betreft: Maarten van der Zwan de vervanging wel een moeilijkvan der Lugt kon doelkleedkamer te sturen.

heid op, aangezien

Zwaluwb.,ir,

niet over een reserve beschiktè;l

Noodgedwongen

werd

daaromi

slechts onderbreken

laatste vast te houden

een sirafschop.

rsaar met tÉn man i,.eraer gÉ i rrË:. Hoosenboord maakte speeld. Ondanks een man mi{naËË ti-m-etei stip geen fout der bleef Zwaluwen in het velh en schoot Viaardingen naast zijn de geiijke van Vlaardingen.

fr

Doelpunte'n

De kansen die hierrra optraden, Iagen goed verdeeld. Eerst was het Jan van der Mark die, na goed aangeven van Maarten van der Zwan, een hard schot loste, dat evenwel geen genade kon vinden in de ogen van doel-

man Boers. Een poging van Zwaluwen in die richting gelukte even later wel.

Met nog zo'n vijf minuten te spelen werd Frans de Graaf

tegenstander:

1-1.

Hiermee

kwam tevens het einde van een" op een enkeie uitzondering na, sportieve wedstrijd. Zwaluwenl Boers, Struijs, Van cler Steen, lVesierdijk, Pijpers, Van Genderen, Buiielaar, Van der liji, Van

Wijk, De Graaf, De Wilde. Vlaardingen:

Eijkedbroek, De Heer, 'Won-

derchem, Meeder, Hoogerboord, Joppe, Van der Zwan, Goos, Van der Mank, Van der Lugt, liilesterhout (Gruben).

venhoek.

ffiSpe,e

Ltrant

De derste helft op de laatste

tien minuten na een sierker Vlaardingen te zien gegeven, doch een Vlaardingen dat geen openingen wist te maken in de solide defensie van Zwaluwen, dat sterk verdedigend speelde. Met snelle aanvallen, waarbij het geheie elftal was betrokken. traehtte het Vlaardingen te

overrompelén. Meestal rrerden de acties van Zwaluwen ingeleid vía dè.;'uitstekende linksbuiten Aart de Wiide en spits Frans de 'GraaÍ, Zwaluwen zsu zeker guc-

des gehad hebben met

deze

speeltrant, het snel vanuit de verdediging overschakêlèn naar de aanval, ware het niet dat

doelman Eijkenbroek in een voortrefÍelijke vorm bleek te steken.

Ook in cle tweede helÍt bleef het vertoonde spel aan beide

kanten van goed gehalte. In de 70e minuut bediende de uitste, kend op dreef zijnde Theo Joppe

zíjn

ploegmakker

l{uib

Goos

met éen prachtige dieptepass. Uit diqrs schot bel.qndde de bal. vla de handen van, d@lrnan Boers tegen de lat.

O

Ili,er g Cges Westerhout (recluts) nog aolop in's,ctie. Et)en l"ater zou hij d,oor een blessure (zie loto boaen in) het oelil moetetu aerl,aten.


FortuÍra wint met

ruiÍn verschil spelregelfinale

y7. t-t$/

t

v"n orrffio

s';

reE gr'6ts Vlaardingeu

j€uBur'eam van Fortun" -tiortuna Lis ï 'c! jeugdteam - Het $3tqlr geworden- van de spelregelwedstrijÍerenisi;;h;f;;Jig",ri.ue"a. Deername voor dit ,1ï,*'f"j"-,Y-T*g.Í.::ryiu:*:hters evenemenr, ditmaal in het frlaie, iaarliikse ían Z-waluwurr, ,"jJ ;"".ïJJ: d.i:;.*;Ë-"!r; ring. Behalv.e Fortuna namen *Fortuna ovo 'st,'rsï'u' Zwaluwen. "" -i""""r, werd met ruim verscttii ""rr-d""r namelijk'65z punten, wat overeen komt met 79.4 procent goed beantwoord" .rr""gun.-Op de tweede plaàts eindigde DVO ,gZ met 482 rsB in derde positie"eindigà" *"ï z*,aÉ*,en ,root Ïiá _ iilllï';r1""J*iil Persoonlijke winnaar werd aad Biesheuvel van het vlaardingse Fortuna met nraar liefst 141 punten' De vele vragen ro"r1 s-"n""r-r."ri;Ë* Ërt"ra door voorziger G. van ,*""a"r,der Borden, die gesecuníeerd *,"rJ-a*" de heren vrl"rriírr,-à;;;;" ;;ï;ï**, te*ijr Í de heer Neelemans de deelnem.., ir_ *DEELI\EMERS "n "rig"rïra" l;;."'. i

I

I

à;iï;;".

Í"ïï

EIke ploeg bestorrd uit zes deelnemers, te weten 2 A._ B_ en C-ju_ nroren en er waren voor elke speler vijf vrag,en rte teànt_ woorden. Maximaal waren er ger-.trg punten per vraag te be.

Ile

Etmis" Fortuna: H. van Kouíe-

ge-en definiti,eve beslemming gekregen, aangezien fortuná oe beKer nu voor de derde^ achtereenvolgende

ryraassluise Exce.lsior

het

klei_

noo-d.tvreemaal won. Om definit_ief- i4 hêó bêzit te tromen ïïn

:de.beker moeó de winnaar hem vijf maal gewonnen frebben- oi drie maal achter elkaar.

tleelnenrende teams bestonden

DVO '32: H. v.d. Lintlen, p. Vierhof, F'. Verschoor, H. VerFchoor, G. Bergwerf en H. v.rl.

DE wisselbeker, inzert van .het evenemênt. heelt ilog steeds maar

i

uit:

halen.

-niet sewonn.en. maal. t$eft ook het

;

.

ren, J" Overdieck, A. Biesheuvel, L. IVesftlijk, H. v.il" Lugf en P. van $raar. TSB: S. Verschoor, G. Ham, P. rle Wit, P. Rensmeijer, Pr van Leeuwen gn K. v.al. Heem;,Zwaluwen: K, Kornaat, J. .vai,Dijk, P. rle Vries, G. van Toor, K. Boog en

B. Vogel"


Zwaluwen v

, '' "v f'-rs.t:

?;

varu 4de lelaisrdërl ALTII]S

,ZWALUVI'EN-SXMPER ,r-iSemper Altius -nrr-Id. - vierileklasser stunt uit om in Vlaartlintweetleklasser Zwaluwen tle r"" íii ""o Een

ïói"""áe bekerronile te bereiken'

ie-cf,nisch beter Zwaluwen wertl reetls

in ale zevenile mlnuut op een achtercezet. Het rvas Linrle tlie met "trnA schot doelman $oers .en -oíachtie -gaf: 0--1. Halvefifege seen kans Ëwam Zwaluwen gelÍik via PijPers' áie Van Wiik verving. In tle tweeile helft verliepen- veertig minuten zontler tloelpunteri.

Vlak voor tijd was het Linde van de gasten echiiter, die SemPer laar

teet< te schieten. Pijpers dacht 'uoo" de tweede maal echter juist "r á.ra"it ou"" en in de gong zorgde hij voor 2-2". Het bleek uitstel van exe-

vrinJt

want in de dertiende minuut 'de verlenging schoot Janssen sËáner definitieÍ naar winst' DoelÀán'Kleinjan was bij Semper Altius

"ntie. van

de grote man,

Een

keek Zwaluwen oPnieuw te'gen eÀn ackrters'tand oP, toen Struis

schot,..bon een "*an tle

rtnnuallop uan' SemPer -41' rirrs strzii- af oP de Zrculu'

á" U"t t"g"tr''n tegenstander oPË""ià". v'ía deze becluusde sPeler dê bal in het doel' "utá**n minuten voor het einde Tien van de wedstrii'd was het oP-

u:en-terde.diging.

nieuw PijPers, die de gelijkma-

k.r

lièt tekenen. Na een af-

""tr aanval kreeg hij de bal nèit"e"tt

3" zá"Àet"" afstand van het

in ziin bezit en

In de eerste helft van de ver-

'i

,we6-gs66Ev -

off

doel

schoot raak:

lffolJolr,ï;t"Í;

ït''Ë'lffi , ï*ffi**i-f "

#:lÏHfr t3; Írït";:*}$Ë

VLAARDINGEN - Zwaluwen i 2-3 ceis in de cersle beke-rro-n99 struikeld over . vierdeklasser Semper Altius en de vogels' hebben dai aan zic]nzelf te wijten' Er werd te weinig geïnteres;

seerd gesPeeld, teÍwiji de gasten bovendien een goed'e Partij voetbal lieten zien.

Zwaiuwen leek oP 1-0 te komen" toen Pijpers een indirecte vrije schoP onder de lat knalde' Hei doelpunt werd terecht afgekeurd^ omdat niemand de bal

meer had aangeraakt. Na een kwartier viel het eerste doelpun'u aan de andere kant. Zwaluwen kwam na 25 minu,ten sPelen geiijk door PijPers, die een indirËcte

vrije traP benutle door

bal via een sPeler in het

de

doe'l te

schieten. Pech hacïden de vogels, á"t ."tt schot van de doorgebróken Van der Wilde tegea '':de

p'aa1 belandde, onbere:ikbáar voor de doelirnan van SemPer Altius, Tiên minuten na de hervattin'g

2

3-í-'r-

t


W'B wÊ w

gt ií\ l.-

:rla t3

ffiË Wqê !

t5{ fc

t>

lj

:: .'5

iiiiiti;1';g:ti1:6

#iiiuffi

Íiïffi

iirti'ffi

iÍffi i'!iiË.ii,,iÉ iii:.ir:

ffi

-í1


{J

u

h 2

í) cl

()

3


helpt ZwaHu\,treffi exËE {fue&qcp"} -ift*.'r

droom KAN!iHI$

Vlaardingen - De nonchalante Zwaluwen-equipe rvas tenslotte zwaaÍ ontgoocheld. Op w'rede lr-ijze irad vlerdeklasser Semper Altius de Vlaardingse beker-illusies verstoord, op een gedecideerde wijze. Er moest u'elisu'aar eerst een ver:lenging aan te pas komen om de ontknoping te lanceren en juist daarin sloeg laag geplaatst Sernper Altius zijn slag. Zoals bij vcrige treffers, manoeuvreerde de Rijslvijkse elf wederom langs de falonde Zwaluwen-verdediging, ditrnaal op links, goed genoeg om goalie Aad Boers voor de derde rnaal het nahijken te geven: 2-3. Voor Zwaluwen bleef de &ijswijkse poort toen gesloten ofschoon het opveerde, Semper Altius tekenen van conditie-verval veÉoonde en de Vlaardingers een beter spel-

inzicht hadden.

Vlaardingen

Zwaluwens - van Buuren trainer lvim houdi niet van haive rnaatre,gelen. lvan&eer éÉn van zijn puDillen zicht

op het sportieve vlah nieli kan beheersen wijst hii zoneJer'

meer naar de kleedcal:ine. Over"kwarn dat eer"der Aad van der Wilde zaterdagmiddag kon reehter-

spils Cees van def Pijl zich niet beheerselt, traF

te halverwege voor trusl nar waardoor

hij

de zon-

rler pardon de laao we"rl

rriigestuurd.....

Cemmentaar van lÀtirn vao Buuren: ,,ik kan rrle voor' stellen dat de iongens na

die 2-1 achterstand te' gen vlerdeklasser SemPet A.ltius emotioneel ge' Êtemd waren, maar der'

gelijke,,methodes" moe'

ten worde4 vonrko$en.

Vooral ook orn het drei

gende predikaat, ,,dat wii

te hard spelen" te verliezen. Een'stap oP

deweg,.."

maar in de lrraalfile rninuut zette harilwcrkende Lcen I'i.i" pers de aehterstanal om: 1*ï,

Zg'alurven rvÊs voor Íle rust wel

i i I I

i

stcrker, ltoAr nitnl bepaaltl gr"' noegen nrot nonr-.halante Ëogtagen, Een aetie van Cees van

der PiJl werd door Eultelaar orer gesehoten en lR rrer! vttl, gende fage drukie Frans van der Gr.aaf vc.n dichtbij de bnl in handen lan uitstekende goalie Kleinjan, Zelís h;lalde cen snetle actie van Aacl van tler w-ilde

.de onderkant van ilc paal.

,rMaatregelen?t

de ,,zonclaar"

Al in de eeïste nrinutel moest d* íhuiselub bakzeil halen (0-t),

de goe-

Vandaar die ontgoocheling toen arbiier Jan lliast na tlvee uuir afblies. lMat trainef voetbal 'Wim van Buuren .allcen maar deed opmerken:,.schooivoetbal, Ik heb het de boys nog zo gezegd: onderschát Semper Al-

tius niet.

-VIa:rr

lroÏEer cr

z0

groot mogelijke winst uit te ha' len. Voor de rust lrwam dat be' paald niet tot uitdrqklring, rl.aarom heb ik er in de rust fel op geharner{ bepaald geên senoegen te nemen met een 3-1

achterstand".

Zwaluwen veerde voornl. in (lê slotfase van de strijd wel even op, maar het was in feite heel

Het waren daden wêar

de

vierdehlasser weinig tegenovr.r kon stellen. Maar toen halverwege een serie fouten jn hct

Vlaardingge yerlveer aanleirling rrlercl lroor een 1-2 voor, spl"eÍrg, zakte ZrvAlu\4'gn weg, À4oesl; ook wel omclat Sernpqf Altius vyiend pn vijand verbaageie (.lpoir E'rt inaet. In de fweede helft kwan Leen Fij" pÊr$ ntet eeil Imapj:e schuiyef wi:lisrvaër" op 2*!. nraar r.ïaaf. na 1ieí ËA niets rneer toe. Uit een hpekschop {één van elf na nist) krvilru Buitelaar no$ wel tot ecn pliernende kopbel die knap rverd af.Eeweerd cloor gq4-

w€zen

lic Kleinjan, maal" daar bleef

en Zwaluwen. Vanr-elÍrpretkcttri was de inzet bij de gastcn Í..woidig. Mirar claal stond t,egenover dat Semper Altius toch altijd nog kwaliteit op rle goed bespeeltrare grasmat kon leg-

Helverwege de cersfe verlengigg soloqle spits Linde van $À langs Frsns van der Graaf. Sjaak Si.

stuntelig voetbal. In

geen verschil te zien tussen SA

gen. D;'adrver;!tclijk de Bi,l

ir

de

ploeg trachtte té houden en vooral in persconlijhe duels Zwaluwen onttroondde,

het bij.

VF]RtENíGTNG

mons en zelfs doelmsn 416

Boers om daermee Semper Altius naar cle tweerle ronrle be"

kervgetbql te wijaen, Van der l{ilde werd nog vefvangen door Frans Krijgsman, nacla! vlak voor de rust ook Ceeg ypn 46t

Pijl plaats had moeten maken voor Koos Vet, maar Zwaluwen ontkwam niot aan de pware be, proevin8.....

S/IM VAi\{ BïJT]REÏT: ,SCHOOLVOETBAL'


ia;::

|

::fr:ït:i

if Mot een sirnpcle

::ilr

iraedbeweQÍng re-

kent keeper Froers van'|Svaiuwen de bal

h

waarbij Per-er Knoop vft l'lSfv (rechts) slechts figuran'.en zijn$l

$.Tol

ffiwa&uwem $vetrríDrmpelde

fqSVV iru twee nlilauteïl NUMANSDOBP

doelpunt werrl niet meegetelel omtlat

Een ,,blacli-out" Numans-

- is de van twee minuten

de uitstekentl leitlqnde arbiter Van

Bljk resoluut voor buitenspel blies. Toch kwam NSVV vertlienrl op 2-1 via een goecl schot van Knoop, En

dorpse formatie in de rveilstrijd tegen

Zlvalulven noodlottig geworilen. ftnmers het verdeiligenrie kwartet Van der Giesen - Van Ho&en - Van der Stel-Reedijk bleek koit natlaí NSVï een 2-l voorsprong hatl genomen in slaap gesust zodat tïe hantlige Frans v, d. Graaf trveemaaí. achter elkaar kon uithalen en dat' betekenale 2-3; de winst was verkeken, IIet wanhoopsoffenslef, zo je er nog van kon spreken, van NSVV zette geen zotlen

tllik en daartloor hon Zwaluwen mef tle volle buit huiswaarts keren. Geen onvertliend resultaat ge'zien het spel van de Vlaardingers. aan de

Professioneel is te r.reel gezegd rnaar toch was het merkbaar dat de Vlaardingers al langer in de tw'eede klas meedraaien. Men raakte niet in paniek na de achterstand, speeide koeibloedig en met overleg. NSVV daar-

entegen was

.

te

enthousiast. Sprong te snel met kansen om en piaatsíe soms erbarmelijk slecht. NSVV was ondanks alle goede wil nog onvoiwassen. Toch kreeg men aI in de vierde minuut een droomkans toen Reedijk hard op de kruising schoot. NSW bleef aanvallen, maar om-

dát

succes uitbleef, raakte men in

verrvarring. Zr.valuu'en kieeg grecp op het spei

*

veroverde l-ret midrlen-

toen was NSYV even in een roes rlie nootllottig zou rilontlen, Een iilee van * wat kan ons nog gebeuren *-

clit succes \,ïant een goecl doolgevoerde aanval bracirt Ce bal bij r'. ci. Graaf iile keurig vcorzette naar Bu,itelaar die met een simpele voetber..'eging keep v. d. Giesen (ingevailel-t voor cle verhinderde Verboom) hei

brak vooral de verclediging op en daarilooÍ kon v. d. Graaf beheerst in de 31ste en 33ste minuut de bal achter v. il" Giesen deponeren (2-ii), Zwalrrwen had in de lesterende tijcl al1es onder controle en zeiÍs het keiharde schot van Heemskerh kon

verzuimde echter cioelpunten te ma-

tegen de onfortuinlijke ltiui-transCorpers. Ook sportief gezien een r;ol-

','eld en zette cle NSrv-ri verdedigit-tg onder druk. In de l?cie minuuï hàcl

nakijken gaf (0-1). NSVV ,,nam" het niet eu trok ten aanval. De ploeg rran trainer Hokke

ken. Dat matige spel van voor de rust werd goedgemaakt na de thee toen een herboren. NSVV binnen de l<rijtiijnen verscheen van het trijzonder goed bespeeibare velcl. A1 in de

eerste minuut profiteerde Peter Knoop van een rveifeiing in de Zlvaluwen defensie en schoot hii via de lat in, 1-1. NSVV bleef komen. On: stuimig werden de Vlaarrlingers ,,teruggesiingerd" in de eigen veste.

Àrie van tler Giesen schoot naast, Heemskerk schoot over en Knoops

geen gevaar meer sticitten. Het bleef 2-3. Verdiende zege voor- Z'*alur.riett doende want de kleine uítspaiiinkjes

werden goed onderdrukt door Van Rijk.

NSVV: d. v. d. Giessen; a. J. r'. cl. Giesen, Van Floiten, v. C. SteI er: Reeclijh; m. Deelen en Snijders; v. I-IeemsLerk, Reedijli.

v. cl, Gieseu, Knoop en

ZWALUWEN: d. Boers; a. Struys, \Vesterdijli, Tol eir Simons; r'r'r. v. cl. Steen, Buitelaar en Pijper; v. v. c1. Graaf, Van Wijk (Molenaar) €n v. d. Wilde.


ffiwa9áEsvesa wf$se

ffierveËxs

ru$VV Ëarug

NSVV rsakt achterop !::

ffirgeloos Zr,uuluwert zegeuuert

tegensíelling tot vo::ige week. gr.oot. Iletgeen - in sralen NSVY rneerdsre in paniek braeht, vooral na de rust. _plo-e-g rvas,

Zwaiuwen tvàs riiet t.e vergelijken Een ku'et'tier na rust ontstond de mei vorige "week. Wim van geli"ikmaker na een afgeslagen

Ëuyren had zijn stem vooraf .danig iaten glinken, hetgeen zeer duideiijk rnerkbaar tvas, rvant Zwaluwen boulvde vanaf het begin zijn acties zorgvuidig op en profiteerde al in de l8de minuut een ,ogeheide" kans toen de bal via Van V/iik naar invalier Jaap van der Steen en

(Van onze sportredaktie)

NUilLANSDORP Nu Zrvalu- de rven be,vrijrtl is van d,ruk te moeten, beantq'oor,tlen aanr tle ,,hoog gos,íem'ile" velrwachtingenl gaa,lr

heí meó tlo week bet,er sp'e-

\en. Zo moes* NSVV, tihuis

;

spe"

Frans van der Gr:raf sprrrng die op zijn beuli ics Ê',rileiaar nader:cie en ineens de bai harci in-

lentl altijil e,en tegensta,nde'r' van formaat, ilo.or eenr 3-2 netlerlaag ie beiile punten aan Vlaarrl'ingse

schoot:0-1.

---be.zo'e,kers laten"

Zrvalnu'en bleef vool. cle iust ieis

síêrker, maar aan de audeile kant moest de snel ingrijpende

Het Ridderkerkse RVVH dat

zelf. n,ie-t speelde en bij deze wedstrijd. aanwezig was, raàkie hierdoor een ias,tlge aehtervolger

kwijt. Tevens konden de

rr

-d'

Nauwlettehd gatlegeslagen rloor tie IIVVFt-equipe heeít Ervalurven op knappe lr.ijze NSVV beil*.ongen. Irl feite tèrugger,veren in zijn laa{ste serieuze kans op tïe titel. De jeugelige Nn, rtlansdarpse formaíie. die ,.puur" cp tïe aanval sneekle, wercl rnet tactische wapens verslagcn. De bervee,glijkheid van ile Vlaardingse

Vlaardingen-

zilrartr,r'iite clefelrsie een rl'aakr:aÊtrl 0og l-louCelr op de i:ij íijd

en

speiers

wijif glldde acties van

thuiscltib.

zich op de hoogte stellen van de huidige krachí rran, Zwaluwen, waartegen voigende wee,k moet

dc

actie '*'aarbij de bal ce:it log cle.onderlcant van de lat had ge-

t'aakt. Een verdedigingsfout van

Paul lVesterdijk levelde zeifs * - iir de twintigste minuut

een \rocrsptong op voor de gasiheren, maar toen vor<i Zwaiu-

';ien i:ei rvelietjes. Een dlagonaai sehoi van Frans van derGraaf na een actie rvaar de

I

der Graaf rliiumer cirie in

iouwen: 2--3. NSV:\i

rvl,l.s

rle

toen ai

ie nerveiis ge'*vorCerr om nog -,ï.ï[ l:"'.';'iï É'" i; i1ËË" met een liesbles$ure rvorclón

tïï

vervangen; gnor Moleiiaa::.

worden aangetreden.

,Dool nreer ïust Ín eijn Fpel verovercle Z'waluweti it-t een overigen. op en ucer gaande rvedsirijd een. licht overwicht. NSVV moest lvinn,en, wiide hel niet verd,er achierop raken bij

de trvee koplopers RVVH

DVO.lS2 oefent

el'l,

Yan onze sportr..cJactie

iiepen.

Na tsrintig minuten speien

nan:, Zwalu-,rven. de le,idÍng. Bij sen aanvai over r'echts, waarin chtereenvol_g-ens

Van der Steen,

.-Pijpers cn Van der Graa.f een aandeel, hadden. was het Buite-

laar die rie r"riteindelijke voorzet

doeitreffenC afrondde: 0;1. De eerste de beste aanval van NSVV in de tweede heift iever-

de de gelijkmaker op. Via de onderkant van de lat schoot van der Knoop raakt; 1-1. Door dezellde spelers zou het zelfs in de 25e

minuut 2-1 worden.

..

het

Op verharcle \'laardilgen , teriein van- Zw'aluwen aan de Zn'alurvenlaan oeiende D\tO '3: tegen een combinati.e van c1e vogeis. In het nuttige duel *'on::e:r de DVO'ers rnet 1-0. iia ! circa een haif uur scoorde Bas I Post het eerste en naar latei: l:leek e,pige doelpunt. Posiiie!'e liant r'$,i1'de witzwarten .rlus heï rrardi$]_!pbourr,"eude sp+i.

:

In

dc

lweeciê'he!íi rvogen beirie íeams

aardig,legéí elkaar op. tij

à

lItret an'twoord 'v.an Zwalurven lie,t siechts vijf m,inuten op zich wachten" l\a een schitterende aanval. u'aarbij het gehele elftal was betrokken, knalde De GraaÍ

,30-/-'//

fraai in: 2-2, En één minuut

iater zorgde opnietiw De Graaf voor

2-3.

N;SVV wilcte nog w'el iets teïugdtoen, maar Zwaluwen, wist de rust: in, de ploeg te handhaven en kon daardoor de meeste tegensitoten reeds op het middenveld ontkrachten. VolgendC week tegen RWH zal moetml biijke.n, of de opgaandê lijn bij Zwaluwen zich doorzet.

i

hele aanval aan m€elveikte be- i tekenCe 2-2 en tien minuten loor tijd kanjerde Frans vani

litj

Amsteiveen. Dit haC zijn, inr4oed op het spel r'an de NumansdorpeÍs die gespannen in het vt".ld

i

?de KIAS

B

NSVY-Zwaluwen

slzo-AslvH

......

Amstelveen-HCSC nvvtl 71 AnsteLïeell NSVV 15 15 ZwaluwL.n 15 NDSM 1.1 vÊc 1.:r 15 SIZO .wouclrichem 1{ Í{CSC 15

9 I 6 5 4 5 3 3 0

5 0 23 26-8 crtatolq 3 41931-19 5 47728-22 6 41626-2{:) 6 51314-16 3 613 18-25 3 I 918-3ï 110 ?17-33 6 I 616,31

i


ffiwmBmï{eK} hoee#g ,,u

inK€VY&K

Zwaluwen-RVVH'. r'ooral Vlaardinotrrmoetiug waarln de act-ies vin overmoetiige "àLa en kwétsen' om ïïïti"àï"p *àjti" tËegendat dat in 't'beeen

--

l;.-&.

Ë'*'LÍ;il'r 6"'3-t1x;3^

i,:lit# iii""ïï"'i .i,a"n'

*:'*

hedw&I3g

# T".' ïÏ"Ë Ë

De absentie van

toeï::'r;;"; wijk had erderwel Graaf '"'"ï:'ï hïi rtÏ*'"""gekomen' een i-- -i^* '^l'" was vooral iï"ïÏriiiï"i'ruuËaanJmo"t tii;;ïiil vËeldeed' Pe'soonli'ike

mandekking

Vlaatdingen - Geen van bcide zou verlies behoeven te accepteren: Zwalulven en RVI'I{ $'aren in het door taktiek gekenrnerkte duel volledig aan elkaal gervaagtl. Een botsing rtie trainer Wim van Buuren liever als einelstrijd hail gezien; als ontknoping voor }et kampioensctrlap van ilie trvecde klas. Maar slechts de Ridilerkerkse formatie kon zich ilie ,.schone" ilroom veroorloven, Zag Amstelveen bij ASI1H ileels struiketen (1-1) en aangezien het zelf ook tot een rlraw kwam {1-l), is de uitgangspositie voor de makhers van George in 'tr y614 bepaaltl hoopvol'

Marr Ín Pure "dadendrang" .',nprl vlaardingse goalie,Aat oP ;i-;;uw-setractee'd Ë;;ï. ^;'""À cótc" in 't veld

itg.i ?à"

een schot van Hartos

"li'ïá"ïr'tl:i iiu u"""ten van. de ex-semtt'o* even p,:ái ï"p"rd", zag het ci donker urt'

VOORSPROI!{G g

grepen. Da"t Ëw-am vooral

tot uitdrukliing j4 s4elle Van Lionjlie lgselmq:iig grote ac!iu'i'r.:it cntpLooide' In cii,35e minltlli $iP-S c| vooi" Zrval':tt"'en 'Eeei'i 1'touden aai1, 1hoet'ei eeu schlemielige goat-;it':; hncl:cchnn oP oD links' \ran bii een..hoelischoP

l,ïo""-"á* het- teer zoda-iq scherP dat Zrvalttwens ee-v'

dc Paal mis''e en e;eorma:r bii tL"v";,f de bai in clcei cluwËu in

cie: i-1 . De veel direciere oPËá,.* ,r". RvvH kwanr nu tot uitdrukking. Deels door de trase uitbou$'aclies van Zwaluwen Vlaardingse

á*ott" RVVi{ dc

equipé herhaaldelijk terugl '

th Í\rreêr.!ê.instal-'tie q,'as cie slleet-"*iir" ='vgosna nreli'ik :re t eelrd e ' Zwatuvlenfuiilde zo goed en..zc kwaad aIs$àat kan zijn geluRe stanct behouden en maande vooial in de defensie to't groie orlet-tendneid. Paui Westeldijk en Maaften ?oi stor:den nrll\Àreljiks tce dat lirr ;rtr.;rii.ike duo ln 't Veld en Van Lc'on aan zijn trckken kwam. .

1-',;

Q Een

rJ.

ri

onureerstaenbare solo

uan Aad uat1, d,er Wilde is nauwelqks te stuiten.

In cle vijítiende minuut

rrriste

Zwalurven een voorsllrong bij

hacheiijke situatie.s voou het 'cioel van RVVI{. Cees van der Pijl en Frans va:-r .der Grazrf hadden toen grote . mceite Ce bal in doèl te brengen. In de sloifase zag RVVI{ nog een goal afgekeurd wegens'duwen, In feite waren de moc. gesfreden teams er het er olier eÉns dat winst een o:-^clenkl:ar'c zaak zou zijn.


De angst

van

RYVH Van onze sporl,redactie

* Later', Éoen he! veelkoppige Bubliek .- vgldgan huisg'aarts keer..fu.oi, *àf ook een tevreden Írainer w*in van }luuren zijn uitleg: ,.met de puntenvercleling kan ik gerust zcggen dat de vorm er is, We hebben goed voetbal laten zien in een duel clat heeft aahgetoond ilat we zeker in de kop van tle Vlaarclingen

trveede klas thuishorén'!.

$

Àieirtr-'eliitq Leen Pqipers,'tz tt:*arborg ,-eor een ualckundiq bezet ,mrdd.en-

tekl

Mairr anderzijds noemt \ïirn van Buuren cle genraakte

fouien 1,egen rnindq!e goden in de competitie. Daar sLaa t wei tegenover cia: een NSVV eu RVVH nleet' rnspireren.,,Vor:ige u'eek heeft RVVH zeker Aad van

der Wilde in cle ga,ten gehad. rvarrt ru wercl lrij grotencleels'uitgeschakeld. In feite is RIM clat'niêrg;lelemaai gelukt, getr"rige de eerbÉe gOal van Aad.'l[áur irtl.'.'!èder gcval offêïcle

RtrVH zi;n ,,spitstt 'r Van Ldbn op om zijn rcclrter ribt{f,gel rugcickkiirg tc ge'venPl '

í'tt

Uiterst velbolgen wa len &diweI cle Élauunr-itten. \,-ê0fat he': afgekeulcle dóelpunt Wirs maal moeiiijk tc verwerkcn. Trainer Ilerwig hierover: ,,\ei.j hadcien duiclelijk angst 'voor de Vlaardingers. Een uitstekende plo,eg met een lerzensgevaarlijhe linksbui-

ten. Ik dacht clat \À/e er aardig in waren geslaagcl

om juist die linkerspits te blokkeren". Gco:'g-e in 't Veld (ex semiploÍ van DOS) hon het moeilijk vervrerken over zijn afgekeurde goal: ,,Onbegrijpelijk", tierde hij. En verder: ,,Niets van waar dat semi-profciubs op mij loeren. Ik heb tenminste met niefnaÈd,r.contact, gehad. Ik heb,iir Ridderkerk een goed lopencle sportzaak en ik ben er ook niet zo happi.g op. Of het zou een aantrekkelljk contract moeten zijn. Dan is er over te praten, al is er deu nog attijcl een FC glotencieels

Utíecht clat cen vinger in de pap l'reeft.

éz

_,7 í

zDE Zwaluwen

Wouilriehem-

KI.AS

SVVH

.

. - VRC NIISM; SIZO .... ASIilItr * Amstelveen

NSV\I*;-HCSC,"r" RvvII

15

s

Amstelveen

16

10

Zwaluwen

16 16 16

NSW

ASIIVÍI NDSM

vRc

l5

slzo

15 16 15

IICSC

t6

woud!'iehem

6 4 3 6 1 6

0 2 4 4 4 5

24 24 27 18 1? 14

x 1 13 4 I 10 1 10 g 6 10 6

21-9 30-13 36-19

29-23 2',t-21

15-1? 2A-25 19-38

2r-35 16-36


RYl/Ff BEJUBETtrE GËd" I J KW

| -l

A:AR#fG ZW ALUWtrru

rLAARDÏNGEN_Meteenzeuenklapperbejubelde-eengroep ín,'t VeId xn de usedRirí:;;íe;rieis a" gelijkm,aker_uan Geoige Hoeueel uan Zwaluwen. rírrii t"oà" het a1tíid,"*oált it" te bekampen nzet, maar tre weten hadden zr.ch bij íoíó""í*"rk de Rídd,erkerkers ureugdedans een onL TDas ríLeer d'aarna-geen--ye!'en: er áat í" ;;;1;;i doelpunten ín íÀ'""r" d,oelpunt te m.ak"er.r,. WeI aielen er nog tweemoest de strak terecltt maar líjstaanuoerd,ers, d,e i"lÍ uoord,e"t uan d'eze treffers afkeu' iioi ncn tu laconiek íetd'end,e at'bíter \4/ossili iàí: éé" wegens een ouertred'ing en één uegens hands' Een zege voor Rijstlijk c.s. zou toch

teveel ván het goede zljn geweest' want tle in oranje-zwarte kleuten ge-

stoken Vlaartlingers speeltlen qua in-

zet beslist niet mintler dan EWH, itat in In 't Veltl ei Den Hartog ile sevaarlrikste spitsen hatl. Bii Zwafuwen was v.d. Graaf tle grote ani-

mator, maar hii vonrl te weinig steun bii ile falenile v.il' Pirjl en de weer te egoistisch spelende v.il. Wilile.

Weliswaar was het deze ,,Pingelaar" die op uitgekookte wijze de score opende, maar meer kwam er deze middag niet uit. De hoge voorzet van v. d" Graaf lePelde hij in de 1?e minuut listig over de ver uit

zijn docl gekomen Rijsdijk in de uiterste hoek en op dat inoment w-as de 1-0 vcorsprong zeker verdíend.

'Voordien had v. d" Pijl al een kans gemist door de bal bii een vrije kans voorlangs het doel te schieten, ter-

wijl v. d" lVilde zijn schot

8l,g

door

Rijsdijk tot hoekschop zag verwerkt. Een rush oP rechts van Den Hartog bracht keeper Boers aan de andere kant languit oP de grond en de van zijn vuisien terugkomende bal werd door Steketee rakelings over geschoten.

Een kans voor Brouwer

ging

rakelings langs het door Boers verdedigdJ doel en al deze afwisselende spelmomenten beloofden een span-

schoot. Toch hadden de ,gasten vijf minuten voor rust reden'tbt juichen Een op links door Và Ï:oon '^no. men hoekschop werd íêdf 'ver nd vlak voor de Èriipgrage frandèÈ--van Boers ingekopt en bif '- Zwaluwen

vraagt men zich nu nog af hoe di doelpunt langs de kluwen van spelerl

kon (1-1). In de tweede helft noteerden we een kogel van v" d. Graaf die net over het RVVH- doel ging en een prachtige redding van Boers, toen

Ín't

Veld atleen oP hem aÍstevende Diverse blessures hielden het spel

onnodig op en van mooi voetbal was geen sprake meer. Technisch speel"

áe RWH iets beter, maar zowel teveel steken valien door slech.

Zwaluwen als de lijstaanvoerder lie'

nènd duel. Spannend is het dan ook wel eeworden, maar van werkelÍjk klasevoetbal hebben de ?50 toeschouwers toch niet kunnen genie-

plaatsen en verkeerd opstellen. Hel tweedeklaspeil werd dan ook nau welijks gehaald, maar de spanning vergoedde veel, Zo veel, dat maar weiáig toeschouwers voor het eindsignaal het veld verlieten.

door de bank genomen a1s sPortief

Tbl, \{esterdijk en Simons; m: Bui' telaar, Pijpers en v. d. Steen; v r'. d. Pijl, v. d. Graaf en v. d. Wil-

ten. Er werden na het oPeningsdoelpunt teveel overtredingen ge: maai<t, al rnogen we dit duel wel beoordelen.

RWH

scoorde door

In 't Veid in

de 26ste minuut wel een . doelPunt àn wel na fraai combinatiei3pei tussen Van Loon, Brouwer en In 't Veld, rnaar laatstgenoemde had de bal met

de hand

meegenomen voordat nij

ZWALU\ryEN:

d: Boers; a: Struis

de.

RVVH: d: Rijsdijk; a: Mak, Mon'

stre, Sihouten en Schippsr; m: Troost Steketee; v: den Hnrl(rg, v. Loon

(v" d. Spoel),

wer.

I[ 't Vdlfl en Brou


DE HAVENLOODS, DONDERDAG 18 FEBRUARI 1971

,,stropdassenelftal" van Zwaluwen wil anoniem'

Unle[e handlcidln

Ze zitten boordevol ideeën, de leden van het ,,stropdassenelftal" van Zwaluwen.

Grandioqs. Het zijn mensen, die allen hun sportieve verdiensten voor de vereniging hebben gehad en die nu in de nadagen van hun sportleven in het .r.g"nà" èlftul ..tt Uàttetle trappen op een gezelligheidsbasis, maar die nu ook hun morele verplichtingen tègenover de vereniging, die hun zovele jaren onder één

voetbaldilk heeft gèhouden, willen nakomen. Daarom willen ze stuk voor stuk als anonierne.:r{eden van het negende elftal bezien worden. Geen namen van een enkeling iri de krant, alstublieft, want ze vinden het geen geweldige prestatie, dat ze de jeugdafdeling met hun initiatieven een nieuwe impuls gegeven hebtren. Ze achten hót hun verdienste niet, dat met deze actie weer jong leidersbloed is toegevloeid; dat de animo voor dat omstreden leiderschap bij de jeugd weer is toegenomen en dat men, en dat is nu juist het unieke, een handleiding heeft uitgegeven voor deze jeugdleiders en jeugdtrainers.

ze dat één van initiatiefnemers, Dick Visser, daarover benaderen begint hii met een Doodgewoon, noemen

en deze

wanneer we

duidetijke vermaning aan ons adres: ,,Kijk, ik ben de leeftijd te boven om over mijn rol in dit proces buiten mijn schoenen te gaan lopen. Ik wil per sé

voorkomen, dat mijn naam in verband

gebracht wordt met al

deze

vernieuwingen. Het verenigingsleven van Zwaluwen moet centraal staan in

ons gesprek. . Hoe enorm het momenteel gaat en vooral onS streven voor de toekomst. Ik zov het plezieriger vinden, wanneer er andere mensen dan wij met name genoemd zouden worden. Mensen die aan de weg timmeren, maar zich moeilijk kunnen uitdrukken. Deze moeten in de belangstelling Daar drijft een vereniging op".

mensen

komen.

Goed, we hebben de belofte gedaan.

We zullen onze lovende

woorden

matigen. Geen persoonsverheerlijking dus. Maar uiteindelijk kwamen we daar ook niet voor. Het boekje ,,Wie de jeugd vormt, vormt haar toekomst" had ons nieuwsgierig gemaakt naar de motieven van die vier mensen, die zich verantwoordeiijk hebben gesteld voor de inhoud daarvan. Een uniek geval,

dat boekje en met recht heeft de voorzitter van de KNVB-afdeling Rotterdam, de heer J. Bijloo, het ook Zwaluwen-bestuur dan gecomplimenteerd met deze vooruitstrevende uitgave. ,,Het verschijnen van deze handleiding voor jeugdleiders kan niet los gezien

worden van het jeugdwerk in onze vereniging", aldus vertelt de heer Visser. ,,Iedereen is lange tijd druk bezig geweest met de nieuwe accomo-

datie in Holy en met de verhuizing. Dan kom je, wanneer je dat allemaal

zo gadeslaat, op een bepaald moment

tot de ontdekking, dat je zelf drie

jongens hebt - waarvan er al twee bij Zwaluwen voetballen en de derde, hij is negen, staat te popelen om lid te worden - en dan vraag je je af hoe dat dadelijk opgevangen moet worden.

Harde werkers Bij de aanleg van de velden en de bouw van de accommodatie zijn door ge-

meenschap en de vereniging investerin-

gen gepleegd. Zoiets moet waargemaaki.worden. U moet weten, dat de twee broets Roodenburg zich jaren

hebben,belast met de handel en wan-

del

vadr,

de jeugdafdeling. Maar

die

mensen' iaken ook op leeftijd' Eigenlijk om deze harde werkers enigszins.te

ontlasten zijn Cees Wielaart, mijn bÍoe, en ik ingesprongen. De lacune,

die door het gedeelteldk wegvallen van de Roodenburgjes was ontstaan, was door Harry van der Berg jr. (red. een

neef van'de oud-Zwaluwensecretaris met dezelfde naam).al oPgevuld. \{e

vreesden echter, dat met de verhuizing

de stroom leden uit de HolY-wijk ondubbelzinnig zou toenemen. Dan zou het voor die Paar mensen niet te

doen geweest zijn de zorg voor

de

jeugd op zich te nemen.

Er was een tekort aanjeugdleiderseen jeugdtrainers. Daar moest verandering in komen. Cees Wielaart heeft zich ontzettend ingespannen om leiders te werven. Telkens viel echter de vraag:

hoe moeten we dat doen? Wat verwacht de vereniging van een jeugdleider? Dan kan je wel zeggeí'. mensen, dat kan je leren op de cursus jeugdleider van de KNVB, maar, geloof me, veel mensen kunnen het niet opbrengen om die cursus te gaan volgen'

Éet idee van die handleiding borreide toen zomaar ineens bij ons oP. Een handleiding, die overzichtelijk moest zijn en de aanstaande jeudleiders een

béetje wegwijs moest makeq oP het gebied van jeugdbegeleiding. Eeen toe-

valligheid was, dat dit idee zo ongeveer samenviel met de komst van onze nieuwe trainer, Wim van Buuren. Hij was meteen enthousiast. Dat maken we toch, zei hij en nadat we allemaal onze gedachten op papier hadder gezet en daarover een aantal avonden bijelkaar zíjn gaan zitten is er tenslotte dit product uit geboren".

Aanwijzingen Voor ons op tafel iigt dit product:

een

goed verzorgd pamflet, waarin de jeugdleiders op simpele wijze, na het

,,ten geleide", kunnen lezen, hoe ze, in

grote lijnen gesteld, mqeten handelen wanneer ze een jeugdteam aan hun beslissingen en initiatieven toevertrouwd kÍiigen. Gezag, discipline, cor-

rect gedrag, leren verliezen, kameraadschap, technische aanwijzingen, eerste

hulp, juniorenbepalingen: het zljn maár enkele onderwerpen, die in de handleiding worden aangesneden. Voor een aankomend jeugdleider zijn ze van onschatbare waarde.

,,We hebben getracht de gedachten,van óns vieren (red. Wim van Buuren, Cees

Wielaart, Dick Visser en medisch ver-

onder.:.1voorden. -te pleger -brengenJ. Witte) in een zo beperkt mogelijke samenstelling en toch, dat klinkt wol-

licht -paradoxaal, zo. uitgebreid mogetjk tè zijn. In eeir vereniging zíjn jeugdleiders verrekt belangrijke mensen en waar we nu met onze vereniging naar toe willen groeien is de vorming;

var een

moderne jeugdbegeleiding,

waarbij we ons nu reeds realiseren, dall wanneèr dit niet gebeurt en je straks met een vereniging zit van zo'n 900 leden, de mogelijkheid bestaat, dat er een vervlakking, een verwatering op' treedt. Door teams te vorrnen en door

in die teams kameraadschap te kweken bouw je een wederzijds begrip op. In dezelfde sfeer proberen we nu onze jeugdleiders te passen. We hebben al twee keer een bijeenkomst gehad met de jeugdleiders. Dan leren ze dejeugdcommissie en elkaar beter kennen. Ze kunnen dan vragen stellen en opmerkingen maken, liefst opbouwend na-

tuurlijk, over de gang van zaken in de verenigj4g en de jeugdafdeling".

'6,

G

een legpuzzel

ZwaluÈën heeft zijn jeugdleiders ingepast in het verenigingspatroon. Voor deze mensen mag de voetbalvereniging geen legpuzzel zijn, waarin ze elke

week hun aansteltring krijgen, de

spe-

lerskaarten in ontvangst nemen, hun wedstrijd leiden, hun kaarten en wedstrijdformulier weer inleveren en huis-

waarts gaan zonder enige notie te hebben van wat zich achter hun ruggen afspeelt in het raderwerk van de veren1gmg.

Zwaluwen betrekt zijn leiders daarbij naar gelang hun interesse en ambities. Beide factoren zijn volop aanwezig zo blijkt, want de belangstelling groeit zienderogen. Dat is dan ook een eerste vereiste, want de club heeft zich voor ogen gesteld ontspanningsdiensten te verlenen aan de snel groeiende wijk waaÍ ze thans haar basis heeft: Holy. ,,We zitten nu met onze vereniging in

een grote stadswijk, waar de mensen dreigen onder te gaan tussen het beton. Waar we een massaficatieproces beleven. Dan is het groots een eigen club te hebben. Een toevluchtsoofd, waar je weet altijd welkom te zijn", meent de heer Visser.

,,Dat geldt voor cie jeugd en voor hun ouders, maar ook voor de jeugdleiders. Daarom ook organiseert de jeugdcommissie volgende week woensdag in het nieuwe clubgebouw een ouderavond. We willen daarmee'inhoud geven aan

ons streven naar een nieuwe benadering van de jeugd. Op deze avond kunnen de ouders dan kennis maken


helpen o

als steun aan eugd 1Ï1i1:1.,ii;i11:'.i'i1i.. j,,,.;,'1,,.

lL'1;;;iil..:..=,,t.

.,','ffi;*..,,

l,,,ii,

ffi

ts

CD

tso

Ê

CD

}ll

tn

Een van de heren Roodenburg tussen de Zwaluwen-junioren bii het tafelvoetbalspel'

met de jeugdleiders en we willen trachten iets van het enthousiasme van de

jeugsdcommissie en haar leiders over te brengen op die ouders. Immeis voor de jongens is hun sport pas compleet wanneer ze weten, dat ze er thuis over kunnen praten en het haalt de",'ouders uit hun isolement.

Scheidsrechter Koen Brouwer heeft

eens gezegd tijdens een voordracht: Por die ouders op om met hun kinderen naar het foetbalveld te gaan, want

pas op het veld leren deze mensen hun

kinderen kennen. Volgens ons heeft Koen Brouwer gelijk".

Ruggesteuntje Vele verenigingen uit de omgeving hebben Zwaluwen laten

itrrgeten

bewon-

dering te hebben voor 'de initiatieven van de jeugdcommissie. Niet ten on' rechte overigens, want men heeft met deze handleiding de spijker op de kop geslagen. Maar is een jeugdleider eigenliik wel uit een boekje te leren, hoe hij

de jeugd moet' benaderen

of

hoe hij

een wedstrijd moet Ieiden?

,,Dat is het natuurlijk niet", beaamt de heer Visser, ,,maar, kijk, als iemand leert autorijden en hij weet helemaal

nlet, hoe dat ongeveer werkf, dan komt hij er misschien wel, maar niet

ver. Wanneer een kleine handleiding voorhanden is en hij daardoor op het spoor gezet wordt, dan komt hij er wellicht beter.

Ons boekje is, als het ware, een steun-

tje in de rug oP weg naar een goed

jêugdleiderschap. Een karakter kan je

niei veranderen - ook niet door een boekje met adviezen -, maar je kan de mensen wel op bepaalde zaken attent maken. We hebben het idee, dat we met dit boekie het maximum gedaan hebben, wat we konden doen. Kijk en wanneer er dan oP een .bijeenkomst

van jeugdleiders vragen loskomen, dan is dát èen bewijs, daÏ ze er aandacht

aan besteed hebben. Naar ons

idee eeeft die handleiding een zekere ruggeiteun aan de jeugdleiders".

Duidelijk wordt het voetbal om het voetbai in het boekje centraal gesteld.

De winst is dan ook bijzaak. Ook mikt de jeugdcommissie op de sociale kant van het velenigingsieven.

Betaalde kracht ,,Voetbal is niet alleen zaligmakend"' meent de heer Visser, ,,Het gaat ons van de jeugd in-.een om de opvang ^

soortieve en- kameraadschappelijke sieer. Sinds kort hebben we de maandagavond geintroduceerd : als','jeu€dauoád. D" jóngens kunnen"dan tafelten-

nissen, dammèn, eventueel schaken leren en tafelvoetballen. Je krijgt hier-

door een leuke wisselwerking.Een andere dimensie vormen onze pogingen

om een goed en verantwoord clubinkomen te rèaliseren. Daardoor zouden we het jeugdwerk los moeten kunnen koppelen van de resultaten van het eerste

elftal. We proberen met onze jeugd financieel onafhankelijk te worden van de recete van dit elftal: dat is te grillig proberen met onze jeugd financieel onafhankelijk te worden van de recette van dit elftal: dat is te grillig

We willen naar - en ik weet, dat dit geen geheim meer is - een betaalde

jeugdtrainer, die op een verantwoorde wijze de leiding van de jeugd op zich kan nemen. We wiilen de jeugd op een moderne wgze gaan opvangen - noem

zoiets maar verantwoord amateuristisch, want professioneel past niet zo erg in ons straatje - ,waarin \,Íte vooral de B- en C-junioren goed willen gaan

begeleiden, omdat de A-junioren, voorzoveÍ ze capaciteiten bezitten, toch bij de senioren-selectie trainen. Door middil van een vaste jeugdtrainer kunnen we de ,jeugd vanaf het begin

van hun juniorperiode observeren en adviseren. We hbpen dan, dat daaruit op den duur een goede selectiegroep kan voortkomen".

Het is echter nog allemaal toekomst-

muziek deze jeugdtrainer. Maar Zwaluwen-voorzitter D. A. van der Snoek heeft met genoegen geconstateerd, zo-als hij ons tijdens de receptievan TBS

vertelde,

dat zijn jeugdafdeling

een

nieuwe weg is ingeslagen' Een weg met een duidelijk doel: de vorming van de jeugd en de zorg van de toekomst. Gerard S. Verver.


Zde KIAS

B

V}IC*NDSftT Tt1.-\rH

-4,nlstelVecil Zu.alu lveit ASiI.TH

'S-GRAVENZANDE -'s-Gravenzandse SV en Zwalurven speelden in het Juliana sportpark een oefenweilstrlitl tegen elkaar te spelen, die tenslotte in l-l een juiste uitslag kreeg. De Sport bouwde in de openingsfase via de uitstekende Lou Vos en de technisch begaafde Pajic op. Het zeer goed spelende duo Tol-WesterrÍijk en

keeper Boers kregen het zlvaar te

De tweehonderd toeschouwers

VNC

(en

lti i6

t

ln q

1Íi 1i;

.sIzo

16

WoudriÈhem IÍCSC

l5 l6

0

4 .1

4

't6

NDSÀÍ

stand op 1-1.. Deze ieuke wedstrijd werd goed geleid door scheidsrechter Van Antwerpen.

0-1 13

5 B

I

td

10 10

l.t :1 18 li 16 13 10 I

21-3

o

lu-Jb

30-13 36-19 2g-?3 2i--21 16-1? 20-30 19-33 5

de spelers) hadden voor de aanvang van deze ontmoeting één minuut stilte gehouden i.v.m. het overlijden van de heer Gerrit Prins, ex-trainer

en bestuurslid van de thuisclub.

verduren.

Geleidelijk aan verplaatsten de

Vlaardingers het spel, Doelman De Blok moest diverse keren handelend optreden, als de overigens redelijk spelende achterhoede van de thuisclub eens een steekje lieten vallen.

Hoewel"Van der Pijl, De Graaf en" De \trilde diverse aardige aanvallen op de grasmat deponeerden ontbrak ook bij Zwaluwen een schutter. Aan de andere kant waren Leo de Haan

en Pajic niet ver van een doelpunt

verwijderd.

Enigzins tegen de verhouding in

nam de thuisciub in de 36ste minuut

de leiding. Jaap Koole nam een vrije trap, die bij de verste paal in de doelmond werd gedeponeerd en door Lou Vos met een kopbal werd .(1-0).

af

gerond-

TERAGGEDRONGEN Na de hervatting werd Zwaluwen

in de

verdediging teruggedrongen.

Leo de Haan knalde tegen het houtvrerk en Leo van Geest schoot over.

Omdat Lou Vos een droomkans miste en het tweetal Ted MoritzKees Koedood

te

nonchalant speel-

den, kwamen de \,VesUanders niet

meer tot doelpunten. Toch waren de tegenstoten van Zwaluwen niet van gevaax bntbloot. Twèb "''ininuten voor tijd kwam Zwaluwen nog gelijk. De 'ffilde (in buitenspelpositÍe?) passte naar Bui-

telaar. Via de vingertoppen van De Blok en de paal bracht hij de eind-

l,o - 1"-'7 I *

VRC-Zwalqwen l -0 _ In êe}-} op goed peil staande en daardoor aantrekkelijks wedstrijrl i* Zwaluwen er niet in vRC 0p eigen terrein eóslaagá, ie f<folJ pen. ,;.

I erlies Zwaluwen

VT,AARDINGEN

na sportief duel VRC-ZWALUWEN l-0. Ondanks het feit, dat beide ploegen met vol- ledige inzet speelden, heeft men er

De Vlaaràingêf,s 1r/àïeh w€lis_ .x'aar techniseh de meerderen van

een sportieve wedstrijd van

Íweede helfl ,atta een over_ wlcht. te krjjÊ,en. maar konden dat niet in Coelpunten uitdruk_

ken. Toen Zrvaluwen halver_

wegg d9 eerste helft een

op van de weer. van zdn blessure

ach_

herstelde speler/trainer Gert van der 'Weerdhof, die rust in de defensie

terstand opiiep door een aehter_

kopbalo,was ae piois 3,T{s" nog geenszins geslagen. Zwaluwen kreeg wel kansert,

maar speelde te ong€ihtere$; seer.d om daorvan te profitêren. De besiiste wil om te winnen was niet aanwezig en daardoor bleef de staníi 1-0. Invaller De

bracht.

, l

boven de andere spelers

Hij had daarbij de steun van Bert Cornelisse, de keeper. Hij deeide na

afloop van

dit duel mee aan zijn

laatste seizoen bezig tê zijn. Hoewel Zwaluwen niet slecht speelde kon-

den de snelle

vleugelspelers De

\Àiilde en Van der Pijl, alsmede mid-

Geus .(voor Pijpers) speelde een uitsteliende wedstrijd eri :Stek fi-

guurlijk met kop en

ge-

maakt. De Veênendalers namen na zeventien minuten een voorsprong door ltrenk Schuman (1.*0). VRC bleef in deze periode goed op dreef. Bij de thuisclub viel het goede spel

Iiun tegenstar.ders en wisten in de

denvoor Van der Graaf niet tot treffers komen. Ook na de rust niet.

scli'óuders

uit"

f


írJ"a*chaPPelgkr

itËffru;le,:"i*ËË; ?!ii ;**r*' :;l;;' a"'t' ibËJlllïÍi tie ï:..'Ë:t"tt"'Ï "ll'v'

ffiË

Is-q-'71

/3-J

-'7 1

a .-^ -lnttnS0

Truee g;eb Lu \n F lí-

l;l; "tr Y'Y'fr"I:ï^qtrf*'#;:fÏi,r

[ -,1 -'/ t

9l -z- ')t 2de klas B Woudrichem-Zwaltt rven

NDSM-RVVH ASWII-VRC

Hcsc-sIzo

Amstelveen-NSVV r?tn7027 RÍr,lTF A6Étélveen

NSvv

ASWTT

z'vraluwen

NDsM

vRc srzo

Woudrichem HCSC

l-1 2-l 2-0

1-1

3-1

iÍ I Êli 37-23 ir 29_a4 iá.e 7 5tg m-25 ie E F-*J? 17-18 2'-.i2 29-10' 33-14

i

ir I i u"ilo i; 4 2 't''frB iá 2 61010

't23-41

n-&

20-36

Èe klas lB nvvyi'rvouarichem t-z amsrelveen-NDsilr

HCs.q

dfg;

,'lmstelvcen'. kamp, Ámslelveen NVVH NSvv-

18

AS1VH

l8

NDSN.T

l8

Zwalurven

vRc

trVoudrichem SIZO HCSC

i8 i8

12 10 6? 5ï

4

'i

19 29*2.t 19 30-25 1? 17-20 I 15 :12-.32 11 10 12 23-41 10

10 20*36


DIINSDAG

ACIIÏ zfr KTA$$fiN$

23

FEBR'UA,Ri 1971

$PHI,$N

VRItr flHKHR NATOMPHÏffiIA (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM

*

Een achttar clubs uit de tweede klassen van _gaat een nacompetitie spelen. Deze, voor de betrokken clubs verhelgende concru;ie, t on'*orden gutlgk^]1u",-"e d_e-gisterenavond in Rótterdam, op inítiatief van ASWH uit Hendrik ïdo Ambacht gehouden vergadering, waar h"t ,p"t"" van een extra reeks_lvedstrijden voor de binnénkort ,,werÈioze', tweedekiassers, weïd besprokèn. slechts toestemming de KNVB rest nog. "uá .l

het zaterdag-amateurvoetbal

In een bri.ef aan het ibestuur van ASWH heeft de KNVB ièchter reeds

laten doorschemeïen, dat men een verzoek om toestemming tot het spe-

lran een nacompetitie - georganÍseerd door een aantal clubs - zal ,,paraferen". Zoals bekend voelde de KNVB er niets voor, naast de extra ler1

competitie

voor de

eersteklassers,

ook ngg de clubs uit de tweede klassen, van een nacompetitie te voorzien.

Vroagtehen Dat de clubs de nog benodigde toestemming slechts als een farce zien en daar komt het gezien de brief, ge--

De loting had het volgende resultaat: Foule A: CS,VD (Delft), AS\,VH

(Ilendrik Ido Ambacht), Rijnsinrgse

Boys

(Rijnsburg)

(V1aa-rdingen). Poule

en

Zwaluwen

B: NEO

(Sprang

Capelie), NSW (Numansdorp), 'sGravenzandse SV (,s-GraveÀzande) en RVVH (Ridderkerk). De beicle poule-winnaars zul1en een

finale spelen, die op het veld van één der finalisten plaats zal vinden. De betrokken clubs mogen onderling regelen, waar de eindstrijd wordf gespeeld. Mocht er geen overeenstemmiirg óver de plaats van handeling worden ibereikt, dan zal het lot uitl wijzen, welke club er op eigen veld mag spelen. Verder zullen de num-

ridht aan ASVI/H inderdaad ook op moge blijken uit het feit, dat mers twee uit de poules om de derde men gisteren de organisatie in grote ,en vierde plaats spelen. Mochten er trekken reeds heeft rondgekrèsen. twee in een poule in punten_ De acHictubs zijn doollotlng inïe- aantal_clubs gelijk eindigen, dan wordt het

f:f i"',ir:it:: $'#i

{

zurlen

ecn

cloelsaldo van beslissende.aard.

Furce Waràneer cleze compet.iíie zal begitrnen is nog een rrLaagteken. Afgezien nog van eventuele afgelastiugen, heb_

ben CSVD, Rijnsburgse Boys, NEO.en 's-Gra'renzandse SV in tegenstel-

ling tot de overige ciubs, clià praktiscir zijn uitgespeeld in cle trveede - wedstrijden klas A nog ieder vijf

voor de boeg. Bovendien is cle kans

aanwezig, dat men in die iweede liias

A op ,,natuurlijke', wijze Leeds een r.'eriengstuk krijgt. De onclerlinge

verschillen tussen's-Gravenzandie SV, NEO

dat gisieren j;v.1p.,.carna-

vai overigens als enige verstek liet gaan en CSVD zijn immers r.an dien aard. dat beslissingswedstrij_ den nog tot cic mogelijkháen behËren' ff[ocht eén of meer varr genoem_ de clubs-inderdaad

bij

de beslissings-

wedstrijd(en) betro,kken raken, d"an .!:r}"li er vror die club(s) de moge_

Irjkheid zich terug tc trekken. C.-ectacht wordt cen derdekiasscr ciic

eventuee] opengevallen plaats dan te laten innemen

Indien de KNVB-competitie echler verder vlot verloopt en iÀ 2A de karn_ pioen aan het einde van twintig gespeelde wedstrijden bekencl is, woiOt 17

april

de eerste speeldag.


MA.ANID.AG 2ó A,PRIL

ï97ï

ZwaluweYU-CSVï) gemahkelijk praten, maar de VLAAADINGEN - Achteraf is het natuurlljk voor de nacompetitie gelilende weilstrijtl Zwaluwen-CSVD was echt een iluel voor tle nacompetitie. Het ware @npetitievuur ontbrak zowel bij cle spelers, als.bii ele toesqhgxrwers en mede dotilflat tle combinaties te ver werilen doorgevoerd werd het een niet zo aantrekkelÍrjke krachtmeting. Gezegtl moet rvortlen ilat Zrvaluwen zowel als CSVD soms leuke combinatles op de goetl bespeelbare grasmat legtle en de spelers vontlen elkaar op de korte afstanil soms opperbest. Maar het duurtle allemaal te lang en juist wanneer er een goede aanval weril verwacht, wertl zo'n conrbinatie voortijtlig beëinttigtl tloor een slechte pas;

Toen de striiÍl n.a tle thee met meer

elan werd voortgezet leiilile ilat tot enkele te felle r,:harges en beitle trainers moesÉen enkele keren met spons on antlere midilelen hun spelers oplappen. Ook al geen prettig klikspel

door

LIES }IAS'I'

voor de toeschouwers, die min of

meer blij waren toen scheitlsrechter na vier minuten blessureFrlskes - eintle aankontligcte. tijil het

-

De'S-tand was toen

iedebËen

1-l

en daar kon

wei vrede mee hebben. Als

ffir ploeg had moeten winnen dan zou dat CSVD geweest zijn, want de Delftse ploeg deed het technisch iets geschoolder, al lukten ook bij de rooder

witten de combinaties zelden.

want verder dan een voldoende kwam geen enkele speler.

ZWALLIWE\: d: Boers; a: Slru',:,

Westerdtk,i rÏol en Simons; m: Van Gendereif eBFijpers (Dekker); v: v"ci.

Graaf, v.

'Vijk,

Buitenlaar en r'.d.

Wilde. CSVD: d: Eikelenboom; a: v.d. Ahkei", Schuitemaker (v. Dijk), v. Ooste-

rom en Breedveld; m: v.d. Burg,

rr.

Peppen en Spee; v: v.d, Woord (Perquin), Hollaar en 1'. 'Wetturn.

NAAR HET NET Maar een fcit is, dat keeper Boers onder de Zwaluq'enlat veel meer '-erk te doen'kreeg dan zijn collega Eikelenboom, die bij de eerste de beste moeiIijke situatie naar het net moest. Dat was in de achttiende minuut, toen Buiteniaar de bai op maat naar Van Genderen schoof en laatstgenoemde de uitlopende Eikelenboom met een handige voetbeweging via de paal het na-

"kijken gaf (1-0). Eigenlijk was dat de eerste aanvai van Zwaluwen, want alleen CSVD was na tien minuten verkennen van -beide nog maar aan bod Fartijen geweest. De

bij !ïeligde

,de...zwart-

rvitten was van zeer kofielr duur.

De

l<iok rvas naurveli.iks zegtíg Seconden verder gedraaid. toen VarL..I{ettum op links de bal net nog..Sianen clc lijnen kon houden en zijn frááié voorzet rvercl schitterend door de goed meegekomen Van Peppen over de voor zijn doel staande Éoers gekopt

(1-1).

In ile eerste l-ieift gebeurde er weinig bijzonders meer, zodat we grote verwachtingen koesterden voor de

tw'eede vijfenveertig minuten. Maar dat zou i:itter iegenvailen. De strijd werd Íeller, de strak ieidende scheidsrechter Friskes moest het spel vele keren onde::breken door overtredingen. aI ging dat alles de perken der' sportiviteit niet teveel te buiten. , lfesterdijk liet bij Zwaluwen enkele

steken rralien, maar Hollaar, v.d. Woord en Van Peppen profiteerden daar niet van. Boers stopte zwevenC

op.fraaie wijze een inzet rran Spee en enGel,nrinuten vcióï het eifrdë bofte .Boersitoen e.n schot van van Penoen guerr .tïrêcër-1-ltilïo6i"aat oe bal ^ilrin of meer toevallig tussen zijn voeten

bleef zitten. Daarna'ontkwam CSVD nog net aan een nederlaag, toen de

ba1 na een combinatie tussen Buitelaar en v.d. Wilde vía de staander naast ging. Uitblinkers rvaren er niet,

8-

v-q-'?

/


ASWH

*

ZWALUWD,N

óen weinig plezierrge

3-È. In

ontrnoeting hesft ASWH veralieural e zege gepokt in deze trveeile weilSrijil voor ds na-

*ompetitie. Hot haril spelenil,e Zwalurven rilas voo,ral in het eerste half uur bestanid tegen tle strms knop opgezette comb,inaties van de Arnbach-

nict

In tle

2lsrte rninuut nam de thuis(lub meí l{) de leiding, tocn

ters.

Ritmeester scoorile na sen scrirnmagc' die was veroorzaakt na een hoekschop rran Mallegrom.

\rijf minuten 1à1e1 zag de dit keer nlet ze:+*!erk teidende arbiter Van o.i*r-i#iJunoodzaakt trvee speleis het teldi{ïti$-re sturen. Van der Linden (Zwalurven) cn \/atr det'Burg (ÀSWH) sprintten op eel'r dieptcpass, rvaartrij beide speiers ten val kwa-

men. Van der Linden tÍapte zijn tegenstander nê, die reageerde mel: ,,Baardje dat mag jij niet rneer doen". Daarop ontstond een handgemeen.

In de 28ste minuut werd de vool:spïong vergroot. Een vrije trap val: Holtander bracht Dorré in schietpositie en het was 2-0. Itort

claan'oor

had De 'Wilde een kans oP een Zwaluwen-treffer overgekoPt.

RUSTIGER de tweecle helft ging het er wat rustiger aan toe. ASWH irwam nii clertien minuten-op 3-0. Een bekeker-t

In

pass van Dorré belênelde bii Holiancler. Deze omspeelde een tegenstander

en gaf vervolgens Boels het naliijketl. Zwaluwett krvam terug en zou \'la

een kopstoot van Van redcicn:

3-1.

Wijk

c1e eer

cen YeleloverDe gaÉten -àp enbourvden brachteu vijf'tninuten =

tui.r-rt

voor

tijd

cle spannirrg- teruBgf-odtlc r

maaklc hands binneu het stráfscltopgebiecl en Schoutetr knalcle vanaf c1e "eïtnreterstip raak: 3-2. Daarbii bieef het.

l-r-')

t

Nacompe[itie 2ile klas

.\: Rijsuord-NS\'\' ..... B: CSVD-R!1'nsb. Boys

t_I

0-l

ÀSIVH*Zwaluwen PoulÈ A

niisoorcl 1 :1 I\SVV ............ 2 '1 NËO .............. 1 0 nvvH ......,.,... 1 0 Itii nsbuIsse

Às1vlí

Z$'aluwen CSVD

Í*1

t)

ft

l)

I

!

{J

I

0

0

I

0

r-t

1

:).

1*-*

1

1 1

4

9--+

Poulê B

ts:100 ..... ! I 0 ...2 0 1 .....r 0 1

1

3-*


--g

uwen

'.''.

teut"e{flgïï'

met Putl!,en'

9..,.

nffi*lr:F#:;Ë;-ïË:*'[ -sv''hiií*m Ëi:li:

ïï"xïËïi

i*ïflihï*;iF ïïí"á""'iu'

**

o"tt"t'

àoel blecf'

,*-""X, I t;;3l

*,"

"t:,'c'F,

lïn:l

*k{{*ffiti5:",ï,tl# *:Wtïrfcï,;ll''-ilsïl Ïiï-J..H-ïÈï*{*i,*ti'i$tl"e* t.b' tscctr "--' daar en

wassen

.Nàs

{1-r)'

tfn:t,i*tAftu-i'}ï:,"g'"l;i

i$lhÍr,ïlllg'ryE+';',j,ffi

llËffil-'ft"+'**'*Ëï'l* *ï

J#tï*"iki*

**

J"

"Ë""ii

e*'ffiËllffi3* bade i:elanoer

3^r-': t

't',*'+ï]*++**ï#,t'ïïqïi+ Pï?'11ï'Ëï1ïï'*lt -x;t "*ï iiËloi""ïl,i'"ft''ïo',li*,yalrJf,,t: g:jJ"

x'i: i.' *ïiËft :*51' ;:;l :

í:"Ï":ï""#'i',ï'ï""*]:"j;-S:;',t"Ë::

liacompetitie 2ile klas

A: Rijsoord-RYVH

.B: Rljnsb. Boys-Zwa csvD-ASwH "..."... Poule A Rijsoord

NSW

li*'g*ti"*ïl$r':ïffi Zwlll over

cien zal zlln'

RVVI{

NEO

21 21 10

Poul6 B

Zwa'l.uwen CS1ID

.:ti ti 0 f,

0

1 1

3Cd

30

c

s**"

? 9--{ i 2 3*S. 0 0-i

íf .

AijnsbunEse Bo.i*s

AS\ryïÍ'

{t-1 ,_r1-4.

1.

7

5 5.-i' 4 &-5 2 5-6 r

4-o


,ffibrse %ege r,uat,

afirra,

te hoog wit

DELFT * De íaatste plauts tJi,e CSVD in d'e rurcom'pett'tíe votíqe week reed,s bezette, kon ook zàtet'rlag irt de tlruisur]edstriid fe1en Zwaluwen niel uerlaten usordeti.. De goede rorm, wo'Qlna CSVD a.L etvtge tiid' op .:oeli is, bleelc soms geuonclen, maay clít m.ocht ioch onder de h,ete zon tnetueeL baien.

n'r,oe:;t keepe'r Eíkelbootit' d.ri,ernual' naar het net, teï*iil-zijtt 7t:'t'* Lu"uen-collegtt deze Ltieste gsttg i'11' de lftle uedstttjd bespuurtl bleef .

In tataal

Heet en stoffig tvas

het

aan

ele

Erassgtskade, waar de zon, die een aanval op de contlitie van de spelers

deett, dt'rÍt het publiek enthousiast rverd begroet. Eintlelijk een mogeliik-

tu*re*Xll:

h:f ,ffi,9,*fl*'"ïf."Ínef genot liep het echter antlers tlan w'as verwacht.

eloor

BERT MOLE}iÁAIi dan de gastheren, maar tocir.duurde het nog een half uur voordat rle scole

}:rij traag klvarr het spei op gang. opgevoerd kon worderr. Voornamelijk kregen de middenvelders Lhet druk, want van gevaarlijke aanvallen was nauw-eliiks sprake. Reden hiervoor rvas het falen l'an de -

bÀide voorhoedes, ciie wèï

genoeg

-óc

JUWEBL

opkomenite Zll'alulyeti-s'err[e^

ge- diger Simons gaf een irrwe*l vàn een rvat kan- voorzet, tlie vau Genderen met een voed, rnaar ond&tkry nogal i-eeÍvoirditË- hoofitk+ik ., rironildt'" ser,.. r,:er.pr.u'tsten. kreeg Zrvaluwen het Na ruim een lclva.l'tier vetrde net (!-!)' Hiermeeer"en-tp toren tloor dc u",' doe-lpunt' wat ,";*;,Ë'i,"ili'"Ë%;Ë;;c"-à;; ontlerkant van de lat tegen lïas ge' CSVo k;;;;;a vàn Ben van p;ópàir"'à""-ËJ De aehterstànct bleek voor de leiding Ieek te g"r..ï Lo:gJ*toch te veel"ïéi ziin" Bchalve Ëi""Àïïfito-át aà r;"i.t i;, -H"#;i csvDd"'oÁae p1""ó nroeitó-rr;ïi.";;i een -slappe korfbal van- van Peppen door hun tearnggtoten wertlen

;r;íffi*ïirir'+iïu* afstand krees dc

meer.

de I.Jssel'de ibal midden in het

voorsprong, steeds

scheidsrechter tsol

uit

eo€dleidend'I(rimpen aan ge-

aicht. Deze kanonskogel deed de arbi-

ter op zijn grondvesfen trilien.

Geheel niet ontmoedigd vervolgde de heer iBol het spel en kon víjf minuten later êen Zwaluwen-doelpunt in zijn bo,ekjè noteren. iIlet doelpunt kwam van de r"oet van Buitelear. De itweede helft met enkele wisselspe-

een ander beeld te zien. n combinee'rde net iets beter

*"ff:'"#;':l'

#.',;ïi,l"ïfio

l*Ï

De ,gasien gingen, gesteund cloor de

beter

sPelen"

I f-i''7

waarbii invailer Van der Giessetr ecn

rol speelde. Van zijn vcet liwam vier minuten voor tijd een voorzet. die door de gehele CSVD-

opvallende

I

veidedieine werd gemist, echter niei

doorJdJtoèstormende Van Genderen.

dÍe hiermee zijn tweede scoorde.

Al rnet al

cloelPunl

een verdiende ovenvin-

ning, hoeweL Lret totale krachtsr,'erschí nu ook weer niet zo groot was deed verrnoeden. als de uitslag-Eikelboom a: Van 0osCSVD d:

trom (Willigers), Zoutendijk, Bleedveld en Van der Eerg. m: Romeijn,

Ván PepPen, Van der ;{er (Ottingt v. Chung, Holizer, SPeegË i

a: StrLtijs, m: Van Genderen:cn Euitelaar; v: ,{a;t dct' Z\iALUtrÀIElÍ: d:

tsoqP5;

To1. 'Westdidijk en SimÓlls;

Graaf, Pijpèrs. \/an Mrijk erl Schou-

ten.

Nacotttpetitie 2de ls(ts -\: g,P.ftx-1'sy1'

5_3

Ë;ffi;fl1l;'f u"" Poule Á Eijsoorct F,v

v-*I{

NSVV

NEO

Pouie B

ASWIl

Rijbsbufgse Bovs

zw?lulven

cst-D

3xo ,11 301 +ót) 4.) 412 {01

t

2-1 0*3 4 4 3 I 6 r I

5-2

B.-11

13-10

1-4

10.*

6

b*a 2-9


IvIAANiDAG 17

Jvl.Et

Ï971

lVffiasdijk winna&K

Vlaardings torncffià VLAARDINGEN

Wanqnir veer'

- meeu ffn netien wetlstrijtlen niet gentien rtoetpunten oplevereffan- is

ór voor tle toeschouwers weinfi te beleven. Maar bij het blj Zwaluwen gespeeltle VZC tornooi was tlat toch niet het geval. In de eerste plaats tluurden ile weilstriiilen maar 2 x 20 minuten' maar daainaast zijn er zoveel straf-

schoppen genomen, dat er volop span-

ning ên oók nog sensatie viel te beIeven.

Toen bovendierl de heer

i.

J. Over-

kleeft in zijn speech bij de prijsuitreikÍng ze! dat de strafcommissies wel

kunnen verdwijnen wanne€r er ieclere zaterdag zo sportief gespeeld zou worden als nu, rÀ'as het voor iedereen

duidelijk dat dit VZC-tornooi in alle

opzichten geslaagd r,r,-as. Dat rnocht oàk op de namen geschreven wordeh .'an áe heren scheidsrechters Van Driel. Orsel. Roeifs en Van der Sman. want zij hebben goed geleirl en bezorgden sPelers en toeschou'*rr; claardoor een fijne sportdag, die eerst om

vijf uur zijn

einde vond.

Toen overhandigde de heer Over-

kleeft de eerste prijs aan de aanve'Lr-

der van Maasdijk, dat met de hoogste eer was gaan sirijken. Vier wedstrijden eindigflengf,oelpuntloos, maar lJmuiden toonde zich trijzonder schotvaardig in de ontmoe* 1:rrg tegen Oegstgeest, dat met 5-1 klup kreeg. AlIe andere lvedstrijden kenden hooguit twee treffers, behaive IJmuiden-Kozakken Boys (nrs. 2 van iedere poule) dat in 2-0 voor, IJmuioen

eindigde.

I

In ooule A werd Katwijk met vier prtttten winnaar en moesten stïafschopp€Ír'tussen JAC en Koz. BoYs (ieder- dS Puntèn) uitmaken lvie nummef twèE'w€rd. Èoure a hacl drie clubs met vieÉIÉtótett (Die Hashe. Maasdíjk en lJmuid*4)rzo-daL ool< hier vele stïafschoppen too'eÈn b€-

moesten leiden. sli.ssina ---óJ Ïinate tussen Katwijk en Maasdr ik bracht veel spaÈnillg, maar toen scheidsaffloot. was er nog nici Driel reóhter Van eóscoord, Een grote serie straÍschoppc'' ivx daarna nodig om Massdijk als win' naar te laten vertrekken.

Uitslagen Poulo A: JAc-Katw.ijk 0-0, Zwahtric-. BoYS tL--O, Kozakken BoYs -J'\L: -Koz, o-0. zwáluwen-Katwiik 0-1. z$ jald wen-l,cc 1-1, Katwijk-Koz' f'(': I .': nr' 2 Koz. BoYs. 1 Katwlik;'Die Nr. - -póu.te Haghe-Maa-sdijk c rr' S: oèÉstgeest-$muiden 1---5' Oegstgees' nie- Èaehe (F-1. Umuiden-Maasdijk l-l' ói. -rràEtie-tJmuiden 1-1, Maildijh*) . Nr. I Maasdijk, nr. oeÈstEeesl -'frèo"strija 1-0" nrs" 2: IJmuiden-Koz. Bcr s z-ó" -Ílnáiè tuÈsen de numners i: l{;i:ra wiiÈ-ttlaasaiit o-{, Maasdijk u';eL stiafschoppen. Winnaa1.. Maasdijk. 'i -h'a!wiik, 3 l-Jmuiden, 4 ilioz'Bklct:n e)''

I r* {-/

7/


{ Maarten

suceesuol,

het

de

Strugs u

de'gehjelë

waardo.br,!S[&

#Sffiffi

fu,íel*d stun,

#rudmrafus w#r#ses tloor

w &,re, Sc la,grÁ,m,il{x,t er VLAARDtrN$EttÍ

L1E5 }'TA5T

Ëiet was een rvat vreenrde oprtrerking, elie een vrou\ile-

- zaterdag maakÍe toen dc wetlstrijtl Zwaluwen-ASlÍIl lijke ASltrH-supporter

nog maar vijf minuÍen bezig was. Ze zei toenz,,Ik wou tlat het maar afgelopen was." Toch hadtlen rve begrip voor tleze getlachte, want in ilie vijf minuten was er Sl het één en antler gebeuril. Blj een Zwaluwen-aanval stopte k-eeper Ton Schëtilwater de bal fraai,'maar hlj kreeg het letler nieÉ klemvast;epjuist toen h5'i2íUli manrnoedig oqÉtat wilác rveipen kwam van Genileren ?Pngerentl oinft trachtcn íe scoi&lar :j3STC ' t'rr Van Genderew z,ag cl&t, rle bal ,,Ios" r;;as, rnaar niemand zau het erg ger

'uonden h,ebben xua.nneer hij met een sierlijk boogje ouer Seheurwater gesprongen zou zijn. Nu trapte htj steuig door en doordat ook Scheuruaater doorgíng, bleef \eletstgenoe. nde geblesseerd liggcn. Hii uie,L"tlit ctt na alloop zagen ue ltern níèt de linkerpols in het rerbanct en tf,.eflet- g|us. Hij- had, een gesclreur6st'p,E{i!i t"$ce gescheurde t'iirgcrs en é?hgffiïoken

i'itt'go,r.

1I

dacht irebl:en err vandaar haar opmerkurg. Gelukkig bleven we in het verdere veiLoop versehoond van ernstige lrlessures, maar toch '"r,'erd o.i. te dikwijls aan de noodrem getrokken. Scheidsxechter Letterman hield de teugels weliswaar strak, maar hij had toch nog sf,renger moeten optreden. Het bleef maar bij hard fluiten, maar een waarschuwend woord in de beginfase zou hier op zijn plaats geweest zijn. Wel schreef hij voor rust Henk van Genderen op, omdat die

vijf

,,zondaars" kunnen noemen.

l,agendijk om zijn cloel schoóÈ,te hor,rcien bÍj sehoten van Buiteldjá| en

Schouteu, iuiste uitslag, hoewel ASIí/H .,o1: pnnten', gewonnen zou irebben . .

CORTR"EFFETÏJK

na afloop nog rle hanrl elrukken, zodat men niet als vijanilen uit elkaar ging. Keeper Lageuilijk verving Scheurwater en hij deetl dat op rvaarlijk voortreffelÍjhe wijze. Aan tle andere kanÉ begon Zr.valuwen ook met een invaller vocr de afwezige keeper Boers en geregcl rnoet worden clat Simons het in het Z.,valuweniloel eveneens schitÍe-

,.Het zal ;ie krnd maar lvezetr" zal élie vrouwelijke ASWH-supporter ge-

meerdere keren de aandacht op zich vestigen door te stevig'spel, al" zàuden we vair beide pnrtijen nog wel

en invalieï'Goeree. Zuralqwen werkte zich na eerl half uur" k.rs en nu was het de beult aan

Gelukkig konilen de spelers elkaar

'r

qprak ovpr,,ziekelijke'feslissingen" iretgeen Letterman uiteraard niet accepteerdg Van Gendéren zoriri4 het verdere verloop van dit harcle. dUei

ballen van Lockler, Í;r., I)orr.e. eu Hoilander en bij scht-rten van Hollander

rend heeft gcdaan.

).ier,ig ui,eri cJoekjc k,'cr:g

2.

hli'bij

r'"rr llcllancler, F,iJsclijk. Dorre cn Lodcier sr., die het hem hecl lra.r'dc schoren

moeilijli maakterr.

Mallegrom en Hollancler misten voor een leeg doel (25ste rrrin.) en Dorre zag een vrije trap uitstekencl dooi: Simons

gekeerd.

Drie minuten voor

rust schoot Ritmeester hard op het Zwa-

luwendoel, \Mesterdijk wilde wegwerken, maar de bal caramboleerde langs de intussen uitgelopen Sinrons in het

;

doel (0-1). ïn de laatste minuut voor de thee laneeerde Buitelaar de vrijstaande

Schouten, die op línks kans zag de

i uitgelopen

Lagendijk met een

goed

schot het nakijken te geven (1-1). Na rust goed werk van Simons bij kop-

l- s-'/ I

Ï{ acam,petitíe Á: NEO-RVVH

2

de ktas 1*4

NSVV-RiisooriF".

itEà

n: zw;hróenj-Ébs'u Riinsb.

ffi-#l-o

Poule À

ItW!Í

RiJsoord NS.VV NEO

Poqfe

R{nsb. Boys zwaluwen

csvD

4! 31 50

16 15 24 27

53 51 50

1? 1.7 15 41

p.'l#

ASWiI

1-1 u-1 B-5 16-13

11*?

9-7


rlooq*.

Í

r.fffitsr

Vmkurutietoethu,l, 'rbíi

4r,,'

x .nocrnffi<ruíctet,iot .ÊI$fi1:,,,, ,Rijns_ 6at . ZwrLo,t

ZwrxÍ,w

ltrisvffirclat

i.à{i

btrrgse B'@'zott kunnen si.oren 'V.d. k[eer ziet dat ntet gelrcegen gebeu.-

Ërinthurgse Boys VLIARDINGEI'/ -_- Tusee keepersJoutetu ztln beslíssend geweest bE de uttslag uun het duel tussen' Zwaluweil' en.Rqnsb_urgse Bogs. pát de uítstàg d.erh.ulue 7-_7 was,laat ziclt' begrijpen. Geen compli' rruent d.us 'uaor beid.e uoorhoedeí, díe er uer'riq ran terecht fu4Q1'ten" Vooral clíe tan de \logels. uunt kansen zoud,en er genoeffi\eit zijn. Maar zol.ang bquoorbeeld een, línksbttiten' u.d. Wi'ld-effieds rtíets snd,ers blijJt daen dan, iwee, d,rt'e. tíer ett' aLs h'et kaiï óffi man 'p&sse'ren. orn duarna d'e bul o,&I'L ëell tegen'stander kwiit íe raken' koraen er geen kansen uoor ZtQalttweit.

" ,.

Helaas voor ile gastheren was trai-

ner Vair Buren reeds met vakantie,

want'.anders zou rr.d. lMilde stellig of lot orde zijn geroepen. of misscilien rvel vervangen zijn. Hoewel ,.verzor-

* ï"ï'nËi;;Ë.fá'ï*#'q";"1''ií;;; .tellig ook de-bevoegdhcid rvel voor tracl..trtij cleecl het niet en kon dat o.iook nnoeilijk" Immers Zuraluwen moest

a.l

aantreden

met

j,

ffi ;}g-re= g!ffiÈffi

.

i i

,,:;:;

ffi::.:+.:

invaller-keeper

Kruidenier, terwijl ook To1 en Simons rriet van cle partij waren.

Bij Rijnsburgse

Bo1-s rvas hcL rv,'i-

:lig anders. Daar misten rve Den Heyer. v. Duivenbode en A. Ouwersloot. maar wat

'*il je in een naderende

va-

kairtietijd en tijdens een pinkster-

rveekeinde. De spelers dachten er ken-

::eiijk net zo over, want vele toeschouwerS' vonden het vakantievoet-

bal rvat rvercl vertoond. Eir veel meer zat er t-riet ín, althans: kr,vam er niet Lrit.

'f or:ir moel gezegd r,vordeu dat scireidsrechter Moret meer heoÊtmoeten Íluiten dan van ,,1'akantievoetbal"

vr:rwacht mag worden. Hij hield de leugFs voor rust goed in handen. ol betd gezegd: hij floot voor icdere or:etf-r'eding, hoe klein soms ook.

d \'à r'ust zai hij er een enltele keet' en had een waarschuutencl -'naasí 'woord misschien al en toe moeten r,veerklinken. 'rVie

hieruit mochï tón-

i:luderen dat er onsportief gespeelcl rverd, heeÏt het volkomen mis' De r.vedstrijd mag zeket als sportief geboekstaafd w-orden" maar dat neemt uiet rveg dat er r,vel eens overtreding .qemaakt werd, al dan iriet gevoigd eloor fraai (shorv-)zr'veefduiken.

Zrvaluwen ging goed van start en heeper Van Gerven toonde spoetlig zijn klasse bij een harde kopbal van Yan Gentleren na cen goetle combinatie tussen Schouten en Buitelaar. Na nog enkele'fraaie retl{lingen van Van Gerven was het voor hem en zglrer

lok voor zlin

iearngenoten beiieallal xeleurstellentl, ilat hij een zacht schot

t'an v.tl. Wiltle verkeerd beoorileelde, rvaarbil ile bal langs zlin hantlen in het tloel roltle {1-0},

Iien eerveldrge blurlder' \ 3rl

urLsteke;de doelman, die daar

nr'rg

lichl ook

voor Zrvaluwenr maar er

voor buitensPel gefloten' idenier deed iret

bij

de

tgït àïrt-nË"""- àót v-oortrefielil k, na rust -.!ii Ë;.;óh;, van H. de MooY en

i.o" Z*""", Hartevelí en aanvoerder Vanclaar dat ]ret dË*it "à"'Egmond. ilat cleze (toch lange) *-,r tlàvtee*Oae

in de 20ste minuut de bal over gaan. toen Hartcvelt r.an twintig meter afstand een virle r,lau insclóot (1-1). Goede kansen Wel i.*Ë*Ë" er tlaarna niet rneer'raak' .citc,ói Schouteu nog eenmaal lcriririr; ;'rij storld wce," buitenspel' t'n'r."iil ,rbiter Moret op hetzelfcle Heeoer

,r"riÏu"" liet

lnËnt het einde aankondigcle'

ZIIiALUWEI'Í;

?-q- *'71

de;/e

d: Kruidenier;

a:

str'r.,yi, Westerdijk, rr'cl- Mcel etr r"cl' it"àn; Irr: van Genderetr en Pijpers: i,,-e;itetaar, Schouten, r'. Wijk (Kor-

naat) en v.d. \{ilde. ïiiJNSB. BOYS: d: Van Gerven; a:

r..ii-gutg, v. Starkenburg, Heemskerk m: Westra (Kuiven'1, ,t.Íg*oncl; "tr t'tirvenl, G]v.,Egmond. en H' de l\[oo.v; i': c. ó"wêrtloót (R. de MooY), zwaan en Hartevelt'

5ar:ompetiÍie ?dc: lilas

,tï68:

. n+mc:l

;rl diroi3-0 aeswbr€*-1 B: Zwaluwen:tiijnslr. Bo:glr{rslíl-l ''irv 0*2 :1ËIVH*CSYD -l: Rijsoortl*ItYYH NHO_NSVV

Pou1e ;tr

r{vvH ïlijtioord,.. n:b,t

.Jírsw: ijPX" -i;dzlcii

.tr]18 1;-17

6-9

11:i3

FouleFr_:iÍcidta, Ëg"..ih

iryo:*

1-g.aluwen ér' L:SVD

.l:

f.i16 rl*ó

+.:'B


Zwa]uwen vergadert (Van cnze sportrreclaktie)

VLAARDINGEN alge- De van ile mene jaarvergadering voetbálvereniging Zwaluwen zal op vrijila! 25 juni worden gehouden ih het clubgebouw aan tle Zwa,fuwenlaan, aanvang 20 uur, Dèze vergailering i$ toegsnkelijk voor letlen en ondersteu-

nentle leclen van

18 jaar

en

ouder.

Pe,rsooniijke omstandigheden

zijri er oorzaak van dat ênkele zeer ver.dienste.lrjke bestgurs[eden zich uit hun functieÉ zullen terugtrckken door zich niet irerkiesbaar te stellen. Zo zal de heer H. de Bruijn als secretaris aftreden en de heer W. Visser

als wedstrijdsecretaris.

Verder

zal de treer Kelzerwaard aftreden om zich niet rneer herkiesbaar te stellen. De aftred-encle bcstuursleden lI. rr. d. Berg en G- A. van Toor hebben zich rvel he'rkiesbaar gesteid.

Het bestu,ur is van

mening,

dat voldoende geschikte kandidaten voor een bestuursfunctie

in de vereniging aanwezig zijn. Tcrhter blijlkt hij velen de bereidheid om zich bescrhikba-ar te

steilen, niet zo duideiijli.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om de hindernis te nemen en zich kandidaat íe stellen, of geschikte kandidaten naar voren te brengen. De 800 Zwaluwen-leden kunnen niet in de steek worden gelaten, alclus het besïuur, clat rrerzekert rp het verlenen kinrg.

yan volle medewer-

Seizoen 1970 - 1971  

Krantenartikelen over v.v. Zwaluwen gedurende het seizoen 1970-1971