Page 1

^s*

.s(.. '. i


ui-t

'r0N5

\ran

l.liÀ

d"e

{.ïdi}Rï;\}r' of "}ï SCIïï l,)I:iNÁ:11'-?l C, J"V. ?'Irief de en Vlledet!.

r Vzé. t7 3 t-. Uit het,,Zwaluwen"-nest. Ondcr dezen titcl 'i,r'illen we geregld, tweemaal per maand, iets vertcllen van dc vcrrichtingen van onze voetbalclub. Het 'n'cl cn het rvce ! Want het zullen zeker niet allecn overwinningen zijn dic te vermelden zijn, rnaar dat's mindel, ncclerlagcn ziju vaal< voor een jonge club, wat de regen in 't voor-

jrrl is...

grot'izaam!

Zondet: naam, bleck

al gauw, ging tt niet cn zoo is de club

bij dcn voetbal-bulgcrlijkcn stand

aangcgevcn als L.V.V. (LieÍclc crr Vrede's Voctbalelub) ,,Zwahtwen". Zwart-wit zljn dc clubkleurcn, dc shiits, "waar"in ,,zevel" reeds dczen zomer

speeldc, zijn gehandihaafd. Onzc inschrljving blj de Z.L.C., dc organisatic die de Zater-

/ ,4?á.,/23t WINTXR'ïIOETBAI. De. spelers van

L&Y 7 en Obadja À ur

eventueele 'belang-

stellenden van andere afcleelingen worden uitgenoodigd tot

een vergaclering in ,,Obailia" op DOND'ERDAG 5 'SEPTEMBER, dós avontls te 8 uur, ter ibespreking van de planncn om in den komenclen winter aan de competitic det Z'A"C' tleel te nelnen.

Wit dit

pogen kans van slagcn lhebben, dan dienen de

àf persoonlijk aanwczig Ï'e zljn, àf. aan te voren van hun <lcclnatne kcnnis tc van elftalleiclers hungeven, opdat wc op de vergadcring een tluirlelijk becl& krljgcn van dc totalc declname.

adspirant-deelnemers,

,/.t' /<fu,.

?J-

r$stusP0rb

tcgcn M.V.\r. Il. l2 Octobcr'. .lc cllltai thuis tcgcn VSC il, 2e elftal vr!j, .19 Octobur'. 1c clftal thuis tegen K.V.C., 2c elftal. uit

o$-{nn*

'Over het laatste restjc zomer-programlna kurrncn we gevoegeqk het zwijgen toàoen. 'n Éeetjc tcgcn' 'n grootc dosis futËosieid en dó,lcst waren beletsclen voor het doorgaan r-an á" r:"st.,"r,"ocle ka,rnpiocnswcrlstri;jtlcrr, cnz' cn zoo ging het scizoen -

tcgr:n Ilxcclsior II, I{aassluis. I)c aanvang clezer wedstrijdcn is op 3 uur gesteltl. Nu, doet je bcst, Zwai:thcmdenr ctr . . . succes !

./5'M..ryJ.f.

uit als cle bckcnde naclitkaars.

onze winter-plaurien evenwel betere berichten' Irr een noedbczochte v.,r.gu,[.]ri's is i' bcginsel besloten tot op'iclrlirrg

óu",

dagnridcla3competitie voor clubs uit Vlaarclingen cn omliggcnde plaatsen uitschrijft, werd geaccepteerd. IIet 1e elftal komt uit in de 2e klasse en het 2e in de reserveklasse, men zot d,er,e ook 3e kiasse kunnen noemen. De diverse kiassen (afdcclingcn) bestaan uit 8 elftallen. Onze .beide elftallen spclcn tlus clk 14 rvedstlijdcn, n.l. tegen icclcr cler 7 tegenstantlcrs 2 maal, ccnmaal thuis cn eenrnaal uit. Onze thuiswcdstr'ljden spelcn we op het ,,Sportveld", de uitwedstrJjtlen vanzclÍsprekend op clc terreinen van de tegenpartij. Hierdoor komen in den loop van den winter een paar uitstapjes naar Schieclam en Maassluis, (voor het 1e) en naar Maasland, Maassluis, Rozenburg en ,Schipluiden (voor het 2e) op het progràmnrà te staan. We vermelden ecn en ander wat blecdvoerig voor eventuccl niet voctbal-deskundige lezers. Ecn rnooic gelcgcnheitl tot ocfcnen werd op Zatefi,ag 14 Scptember ons elftal gcbodctr, tocn rhet cen friendly game op ons Sportvelcl tegen V.V.O.C. f, een C.J.M.V.-club uit Den llaag, speeldc. De 'wedstrljd werd met 1-0 door ,,Zwaluwen" ge\vonnen I jammcr dat een straffc wincl goed spel onmogeiijk maaktc. Daarentcgen welcl cen onderlinge wedstrljd tusschen onzc beicle elftallen, ile volgende week gespeeld (uitsiag 5-5), door mooi zonnewecl begunstigd. En nu staat dan clc competitie te'beginnen; de eerste rveclstr'!;'clen zljn blj het verschi.jncn ïan clit ,,Maanclblad" zelfs reeds gespcclcl. Vool ile korncnde Zatcrdagcn luidt het progranima: 5 October:. Ic clltal uit tcgcn IÍclculcs B, 2e clftal thuis

rlc compeïu,, ,,alttb'', dic tlczcn winter met 2 elltallen in zal hoofd",',' elftal y,al eerste IIet uitkorncn. Z.it.C. tiiie vari'de zakelijk uit spelcrs van lr. & V. 7 bestaan cn het 2e uit spelers

uun Onoal" À, de katnpioensplot:g van dc 2c klassel tocir zljn tu,i vat on,lnló aftleelingcn óoli rlcctls vcrtegenwoordigd' JIet rpl".lt tevens t'an zclf,-dat tritrtrwc Icdclr nog stecds rvelkorrl ,inf uu"ttt.ttling bij dc aanvoottlcrs: J' Karnaat, Paralleilveg 3ó en ïI. Voglcr, Wilhclnrinastrraat 49' gcDe verdclc"uitírourv ilcl clrtb tttoct nog wordcn ter hantl ,ro,ouo, aan naànr cu htlsltttrrsltltltrn rnoeten nog gekozen, regleeischen de *""t.i nog lvorclcn vtistgestcld. Ilaal vooralsnogoptr,ccle' in eerste het voor voor:bereidà'clc lverhzaanih",lnn Identiteitskaarten' aandacht' onze compctitie et' ,ti"o."l!jt kcnden we ",,n t"iliát*"llntcn, inlefgtdtlcn cn waarbor.qsornnlen uáot u,.,r" ,or,t,,,'*.,,i,rL,'lirlorr rlictl htrt worrdt nu crnst' Onder'! toa*alt"n spclcn ottztl 1,loc,gcn a l vast tlcn paal' ocfcnrvcclstrijcleu Als de Ècrlac[.rur tlrct oirs \i()]'sulli, ,,ril.tt, *t' in de komentle

*oatt,l.tt in clit rubrickje gcxrgcltl wat vertellen over prestatics van orrze,,borrtlst'-voctballcrs'

!\atuurlljk .graag'

*.

*.

Recl.

de

UIT HTT ZWALU'IVEN-NEST. We sohrijven half October -cn- de-talrljke

najaarsstormcr

hebbcn oueituigend aangetoond, dat de zoàer nu toch dcfini tief afschcid. Èeeft gcnómenl ook dc zwaluwen hebben onr

wo." u"ttut"n on, ii zocler klimaat den witrlcr door dr br""ó"".-... ón" Z*oto*.n-nest is echter nog allerminst ver var iuàË ftnt is cr trij tijilcn ccn gckwettcr cn gctierelierkaml in sportieve b.tu"g en als uitgcïlogcn wordt is lict -om alierlËi andcrc vogclJ 1c bckampcn. Klaaien, ekstels, wa tegen zoovecl sterke: zwaluwen tle dat nict al. Geen woncler, i;i""s"rtlus nog niet opgn*ur..,t waïer en menige !:eel moestel tui"í. AtiË.n án jo"gà"gu.dc speclde cen gelijken kamp teger ilc Maaslanclschc ,,sPreegwen'1! . Maar om nu ,lcze- kreupele 'beeldspraali te laten vaLcn, d' to*oltatcn iir t1c cómpctitic waren nog vrlj matig' O1 ".r*i"prachtigcn miclilag, vol najaarszonneschljn, tc meer -o1 ccn volgád op .ót triestcn regcnmorgen, clel ;;ï.!;J;i,í, wijl;negoi àáË" 3.pt"ttiU"t,'groicl hct óerste elftal mct een 0-8 neder tegcu H'Y'O' II, tciwljl dicnzelfcler il;; ;p oigcn *ia-aag ons"trvccdc op ,l'c Scl,i1'luiclcnsoLc irlei met 6-? he .

,onderspit clolÍ tegcn S.N'À. .--U"

ï"fg."ac ti,ek giug hct el ibctcr', lrocw.cl de 7-'1 neder Ar;-;"t 1c te sÉhkcn krceg-in ccn uit-wedstrljd' tege-r Z-r14-uw-9n { Ë;;"d." B, toch wcl zwaal op-dc maag lag;M'V'V' II ui i;;.'à; "".áicnstelfik rverk doór thuis tegen (1-1)' spolcn gelijk tc lVlaaslancl -^iV" t*i;E fen uict^of binnerr cnkclc weken zullen beiclc elÍ toti"tt ,riíg.specld" ziju cn -d'c -rcsultaterr.verbetercn' IV ;;;it""';;; drt op tlc",,standjcs", dic t'c b,',] "ti I"LqïÏl gclcgcnhciif hopcn tc publir"ct'r'errr olrzc cl[tallcn behoorll'lK ge ir""ï."" zullcri inneinón. ovcrigens lnagl met genoegen :;;;i;;;..al wot'tlctt, tlat de ciubgecst uitmunteird is; nog wa betcr vel.dwerk cn 't knmt in orcle' en volstaa Er bcreiktc ons nogi geen nieuw pÍogramma vo'or 19 October t at È.oï' vedstrijdcn cer nog *Jào* "t"t Dit"zijn Zwaluwen I thuis tegen K'V'C' et Zfie "**àia."tcgen Excelsior II in Maassluis' uit if f"*." tuJ*'


,/2fr4../?At-.

Ir speelt tlan op h"t s;;;;;;" veld gelegen Zwaluwen I ontmoet op het vlak achter ons "t".r*" V.S.C.-terrein 'ale reserves van Y.S.C.; aanvang der wetlstrijclen kwart over twee. Voor de daarop volgende 2 Zate'rdagea zullen verrnoedelijk ook nog wedstrijden vastgestelcl wonclen, waa oveï ons nog geen programma bereikte. Daarna worclt gedurende December en de 1e helft van Januari cle competitie Zwaluwen

Uit het Zwaluwen-nest' 12 October rvas het tweedc elftal vrij, d'us was allcs, wat cle rzwart-lvitte klcuren clraagt, naar het Sportvelcl gekornen om clen strijtl van het ecrstc t'-cg'en het stcrke-, ongcslagen V'S'C' bij de Íi tá ri.tt."pe gasten "2-0 blekcn áuidelijk sterker,- ha.rldeu

voorsprongr welkc zlj onclanks harrlnckvan de Zwaluíen hierna tot 5-0 op wistcu t igárr tegn"stancl

ïust reeds ..o

stilgclegd.

voet'ctt. te '-De op een van dic Zaterd'ag,rvcrgasttc".ons--wecÏ 'ito*t,,", tlic tlit najaar "olg""de zoo vaak Nooitl-ÏVcstci b.eruchte reeds r.1c lagc l:r,nclcn irtltl iltl zco ttlisl'cliltln' Ilet spclen van ccn voetbalïctlstrljcl is onclcr rlczc omstandigihcden'lolu."":9-t' pá*io" althans in"krachten niet te veel uiteenloopen, fciielljkI ;;;"i"t"ttJLr.. Dit gold ook voor den wedstrijd ilie Zwaluwcn ài;; ;i'd,iË tegcn"K.V.C. tc spclen harl' K'V'C' is cen aartligc aall nloeg met .7cle"bckcr.tlc gczicht.', g<rlatc' tlic tocbchnorcn ;'-els' 'zooals-'tla,,rt' o.,i,. zijtr Vtur dcr lVelj<lcn, Van ià.4? ,,r,.v ctc' Ïi[nk,"B. Dljkshoortr, Vittt tltrr Sclttra't', Van Tcijlingcn, dtr vcrltt'trgtrn bo.tlgcnoot, als ïà"tl-'a" t"tí, t,rct t1i,,r st.ttrt Z*u,lu.tctt ,o"t +-2 tlc l<ritlirrgl in de tn'-ceilc hclÍt warcn dtr b"r.l.j,,;i*rhuttgn,l, K.V.C. krvín spoetlig gelljk (4-4)' Iooidczcrt ,tog"uÁtA",1igntï *írten dc onzcn tot de laatste minuut voor.o()ll nogtra-als kecper rle nlocst tocn rtuía t" hanïltaven, con 4-5 ."G.i"ht sc,hot cafituleercn. lfet einde bracht r'lus op Jrct crrr'str: stccrls nog elftal 1c het ,oo ócht .r, ;.al:.irá; donzcllidcn *i"tip""í:. iri tle cornpetitie. Zwaluwcn 1I spceltlc fpgctr ffi;;c eËn uitwcrlst',;'l np ,,hct 'Siot't".jrr Maassluis vcr:lorcrl lvaaÏnrcc 4-0 I)c Ll"à"ltior' clc zware ïcsetvos uott ! wcrd, "'ó"' was niot onccrvol r-an Octobcl Icvcrcle evcnccns twct" Luuitt. Zaterdag ruJÀl ,1J.,, op. Eón, ïuurjn ons 2e clftal als. eustlrclr f;tt1; R"J,V', dat ziin 11n;.:::".ïi: ;;.1" ïrrr t'tàt ltozcnburgsche t('gcn (u(: irct 5-1 bewccs cn cen uitwedstrijd varl.,on: ('clste gil's' mcnschen, tlic ons in hct rlagelijksch levcn vllrr Il' w' c. L' G' ""ttig" vooizien, te ;;;;;-";a -fti.t electrieiterit 1rl<rucn ,to.g a. balans' stcrk naar tlcn verkccrtlcn kant ó"f. door (7-1). *"n" is bijgc-

ber als volgt uit:

i,i"r;;lscudl

conrpclititrstrrn<l vatr rlc 2c kiassc

wcrlit tot 26 0ctobcr. gesp. gew. gcl'

r"-t' 010 13-4 o 63q-11

vrl' Pt'

gem.

,_ 5 50 Y.S.O.II 1.50 p.w.n 2 2 4 617-4 1.50 4 :t 0 1 510-9 tr. v. o. lt 1,.25 Hollvwoodll I 21 I nàót.r G.í.e"W.II Ë.ï.c. 7,*alo*eo

5 5 G 5

I 2 2 415-13 0.80 2 0 3 I'14-2I 0.80 1 L 4 312-26 0.50 005 06-32 0.-

lfet programnlil vool dc konlende weken is als volgt sàIlrcllgcsteld: ;"ïi;;: Zwalurvcn I thuis tcgen P'W' II,II' (uit ScSicd:r'r') ; Zwaluwcn II uit tegcn OlYrnPia Zwaluwcn I vrij; Z'lvaluwcn Jl. thuis tcgcn s.N.À. írif. Sclrirrluidcn). à*"f"*.i I uit tt'gcl V.S'C. II; Zwaluwen II thuis 16 tegcn D.V.O. II. ,/5-./t'-"-r<

,?3

elftal zou het zwaar to verantwooribezoek moest bij Olympia II, dat in de Reserve-klasse ongeslagen aan clen spits staat. Dic ncderlagen zijn clan ook gckomen cn ze wàrcn raak ook, maar daarom was 't nog allclrninst ccn ,,vcr.'lorclrt' middag. Daar was ten eerste het franie ho::fstwccl, dnt voor spclers cn toeschouwers het verblijf op ilo sportvclclcrr tot ccn ,,cldoraclo" maakte en vervolgcns gaf hct spcl realcn tot tevredenheicl. Er wcrcl cloor beide elftallen flink aangepakt en, vooral voor de rust, krachtig tegenstancl geboclen. Bovenal: het waren sportievc kampen. Nog meer routine, techniek en vooral ook uithoudingsvermogen moeten er komen. Nu wonncn onzc tegcnstanvonclen, Ook het tweecle

het op

ders onderscheidenlljk met 9-0 cn 7-2! ' De week claarop hacl ons cerste vrlj en wljl S.N.A., die de gast van Zwaluwcn II zou zijn, uitstel vroeg en verkrceg voor dezen wedstr"ljd, gaf dit een uitnemcntle gelcgenheid om onze beide elftallen eens voor cen oefen-match tegen elkaar in het velil te sturen. ffet tweecle elftal had zich voor die gelegeniheid nog eens in hct oudc kanarie-gccl gehuld on hacl in de eerstc helft het 'beste van het spel, zoodat de rust zoolryaaï met 1-0 voor ,rde hoop der toekornstt' inging, maar daarta hersteltle het eerste zich en ileecl, wat men van een behoorlijk eerste elftal mag verwachten, zij sloegen hun jongere broers

met 5-3. ' '[Vij memoreeren nog èven

cle weclstrljden

Olympia

II

R. V. V. Excelsior II

D.V.O.II M.V.V.il

H. V. O. IIr S. N. A. Zwaluwen

II

voor ]-6 Novemiber.

? 7 6 6 7 7 7 5

zag er ná 9 Novem-

pt. v.-t.

gem.

6101331-10 1.85 517 n24-13 1..57 4 0 2 823-6 1.33 2 3 1 770-7 1.16 3 0 4 614-250.85 12 4 413*21 0.í7 7 0 6 210-260.28 01416-23020

./ 4c2.,/t? 3J-. Uit hei

Zwaluwen-nest.

Oir 16 Novcmbr:l warcn onzc 1e clftallers de gastcn van II, r1c naaste hurcn thrs en wc za!ïen hier een, vooral

V.S.C.

in dc

ccrstc

ld{it,

vrij r'r'cl gclijk opgitirtrclorr strljd.

I)e rust

brak aill rnct 0-0 ! Zou dau cindclljk ons ecrste elftal ' . . . ' ? Maar ncerr, cclr klein overwicht, dat de gastheeren allengs verkregcn, wistcn ze rog juist in een paaï doelpunten tot uitdrukliing te brengen cn zoo won V.S.C. II nog met 3-0. Toch valt er verbctering te constateeren sinils de kanslooze waarmee vooï ccrtigcn tijcl de thuisweclstrljd tcgen die

5-0,

club verlorcn rvcrcl. Op eigen grotrtl wtrs op

rlit zelfcle tljclstip inmiddels ook ccn spa,nncntltr litltttll 1;c ltrLttstrltotlwott, rl.l. 'rle ontmoeting tusschcn ons 2c cliltal cn I).V.O. II. Dil lelatste clftal, dat ecn goede plaats op cle ranglljst inneemt en bovcndicn verstcrkt was met een paar solide, oude krachten, iboomen wortelcnd in ccn voligc ceur'v, mcendc rcgelrecht op een ovcrlt'itrning 'a,f tc stevcncn. Ileir 2-1 voorsprong blj half-time rvÊcs rcsls 'in die riclrting. Maar cle jonge Zr.valuwcn iblevcn marinrocdig tegcnstand bicclcn. Dc vcrdeiliging stond als een rots cn cle voorlroede ,,zaL er goed optt. Tot zoo waàï, ca. 20 miuutcrr voor ,het eincle tle gelljkniaker gcscoord rrerd.: 2-2, wclkc stantl ver:der gehandhaaf<l bleef. Zwalurvcrr 1I wil, 't blijkt rvcl uit hct bovcnstaandc, rriet als llckhcsluitur bli.jvcrr l'rrrrg<rcltrr cn

tl.ocl,

z'rr bcst van tle laatstc

plaats a1. 1,tr liotrrurr. I rr iljt loÍlllclijlic stlcvon rvcrd het den volgcntlcrr Za,tcrclag op orrverrvachte wijze geholpen tloor S.N.A., den tegenstander van dien middag. De heeren uit Schipluiclen zijn n.]. niet opgehomen. Dezclfde 'wed.strijd rvas, aooals gemcld, ecn paaï weken terug ook reecls vastgestelcl; op hun tljclingloos verzock lvcrd toen uitstel vcrlccncl, nu licten ze * op zich wachten, thetgeen orrs 2e elftal een reglernentaire

5-0

overwinning oplcvert. TIct behoeft r.vel geen betoog, clat

Voglcr en z'rr,,tnànnen" licvcr een fcrme partlj haclden gcspeckl, hacldcn gcstrcclen orn lcvanche voor de tlcstijcls in fe

Zwaluwennes;t. 't Was reecls lang uitgcrrraakt: voor 2 Novomber ibchocfden we op gcen winst te rekcncn! llct eerste vreescle voor dubbelc cijfers in clen thuiswcclstrijd tegen P.W. II (Plaatselijkc V/crken) uit Schiedam, welks vlugge voorhoede in de vorige 4 wedstrijden liefst 33 uraal het doel van de tegenpartij had gc-

,de R,eserve-klasse

gesp. ge\M. gel. vrl.

,schipluiden gclcilen

J-"

Uit het

den.hebtrren, waar

De competitiestantl in

J

6-2

rrcdcl:laag, clan dcze papiert-'n zege

boeken.

Was hct 2e dus tot iedigheid gccloemd, Zwaluwen f had z'n handen (?) móér dan vol aan Tlollywood II te Maassluis, rvaar ,hct op bczock was. Onvollcdighcid (er werd. met 10 man gespeekl), cen uitcrst zwaar-bespeelbaar"terrcin met een cloelgcbied, rlat vecl van ecn nodderpoel weg hàal en haast niet te verdedigell lvas, maar ook eerr handige, vlugge voorhoede der gastheererl, waren allc factoren, clie tot een groote nederlaag mecwerkten. Bij de thce was het 6-0, einde 10-0. ,,IIicrna "betert', placht mtn grootmoetlers almanak te verrncltlen

!


z..r^9a. De 30e November

z,roZet- ..e

?rt-.

Uit het Zwaluwen-nest. was de laatstc Zatcld,ag van tlit jaar,

waarvooï vàrlrvege d"e Z.L.C. con competitie-programma was samengesteld en hielin kwarn onzc club nog slechts éénmaal

voor. Voor ons twcctlc clÍïnl wns narnelijk vastgcstelcl dc thuisweclstrijcl tcgen Olyrnpia 1I, een crristigc kanipiocnscantliclaat, "rvaar inclertijd. ,,rtit" meï,7-2 van verloren werd. Of firet aan het gurc, regenacJrtige wcer lag, w'cten wc niet, maar

op hct rrtct I tnln n.b. - kans ccrr mooie en gaf zoodocnr'lc tlc Zrva,lttlv(ll-r'osol'vos om revanchc tc rrcrncrr. Onzc .iong<rns lrcllbcrr cvcnrvcl van dezc omstancligheid nict wctorr tc ploÍitccrcn I clc ga.stcn maaktcn in de 2e helft het cenige doelpunt vau dcn wcclstrrjd en zoo won dit gehantlicaptc elftal tocth met 1-0. De stantl in cle 2e klasse cler Z.A.C. is thans: Olympia kwam zccr onvollc<lig

vetrd,

gcsp. gew. gcl. vrl.

pt. v.-t. gcm. 11 47-1.4 1.57

laat staan voctball<r'itclrtctr ztrlltrn itt strtllt ibli,ikcn hct vatr dczc plaats af tc brcrrgcn, ilill,t'vool is lrct vclschil rttct onzc bulcn, het min of mcer verwantc l(.V.C. r'cctls tc groot. Toch moct het elftal wcl in staat geacht worden in tle 2c hclft vau thct seizoen een paar puntjes in'de wacht tc slccpcn. Dc stanil in dc ll,csci:vc-l<lassc vertoont hct volgcntlc bccld: Pt. v.-t. gem. 7 75 34-13 1.66 71532-15 16ti 1 10 17-9 7.25

gesp. gew' gel. vrl.

OlympiaII R.V.\r. D. Y. O. II Excelsior II H. V. O. III zwa,luwenll M.V.V.II s.N.A.

I I 8 7 I 6 B 9

7 1 7 1 3 4 4 0 4 0 12 12 10

;i 4 5 5 8

ll 24-8 1.74 ÍJ 16-26 1.413-26050 413-260.50 270-360.22

De jongc Zwaluwen zijn een paar treclen op de competiticlaclclcr ntral hovcn gcklautcril crr rvc ltt'ltlrr,rr ,locdcn nrocd, dat

zc

zich, dool hcl; vcroyeren vnlr rlog t'ttlitrlc pultcn in de 6 rrrtlchcs, ongc\:c{'l' op tlczc hoogtc zullcrt hun-

rcsteerendc

ncn harrilhavcri.

t/--t^

.

'/q -t 6. Uit het

in

,,Rust

roest" dachtr:n dtl Zwalttwtltl

<lrt

Zwaluwennes:b.

ztl spccldcn

claar:ortr

tlczc eompctitic-vltttltri,itr (l(rl). l)il,illr vl'ictttlschappcl!jkc p-artijt.jcs. Zoo ontvirrg o1r 14 I)<rocrrt'bcr orts cclstr: hct 3e clfJal várl g.V.O. cn cl ontspoir zich eerr interessantc strijtl, clic na een aanvankclljkc aehtcrstand van 1-0 bij de rust, tcnslottc in een 3----2 zege voor de Zr,valurven cindigdc, dic tlanrclool 'wecr ccns ]nct zoet van dc ovclrwinnjng nochtcn smahcn. I)c week daarop, Zatcr:tlag 21. I)cctrtrlbtrt', slxltlltlc hct trvccdc clftal ccn uitwedstrljd tcgtlt ctln ,funiorcl Íll,tl vtrr hct Schictlamschc A.rS.V., welke een gclijh spcl (2:2) oplcvcrde crr op deir oc,htencl van 2en Kcrstdag 'was het weer Zwaluwen I, dat op ons sportvcld ccn ontmoeting gcanangeerd had tcgcn -D.V.D', uit personeel van Drukkerlj V-an Doorcn' Jammer-clat door onvolledigheid der gasten clc s'edstrijd veel

De crnstige ziektc van onzen clubgenoot en aanvocrder Jan ccn ,hevige longontstckingr noS vcrcrgerd door Karnzrat allcrhent'lc--cornplicaties

-- wierp cl'onkerc schacluwcn op ons clublcverr cn leiáclc onzc aa'nclacllt vrijr-cl gc,hecl vau de andcre zakctr a1l. ts Zortriags voor Nicurvjilar I'ctilen rve door ile 11 Jan' tiidirrg yan z'n zicl<tc opgosohlikt cn col'st tltans ,,r

cnl<clc tcckt,rtrcn,

- wlizen. tlic op intrcdc van ltclstel

aan interesse verloor', het werd nu cen gemakkelijkc

6-0

ovcr-

ot rrl c

lgosc lri

li t

r,

r'r t l .

,Dcn laatstcr. ti.itl zwce l'tlorr itogal ccns anilcrc vogcls ronrlonr ons zrvalulcnncst rnct hct kcnnelijk docl zich daar cen plaatsje tc vcrovct'cn, m. a. lv. ctrkclc spclers uit antlere r r:-rcerli'3ingcu, spclendc in ilc Z.A.C., mcdcledcn van ,,L. cn V.tt, vcrzochtcn ovcrschrijving cn toctleding tot onzo club, cen ,bcwljs van tlc

aarLtrckkingskracirt, dic cr tccds vitlt ltct ,,rtcst" uitgaat. propos, als dit voolbccld dool allc rbij aldele clubs aangcslotcii,,L. cn Vttcls (cn dat zijn er o. i. wel ihaast cven veel als ei: in de ,,Zrvalur'r'ent' speierr) gevolgcl rverd, dan zouden we op uitbreiding van ons ,Spoïtpark diencn bcdaclit tc z!jn!

A

Hi.j

"ijn is nu voor vcrtlore vcrplc,ging in hct ziekcnhuis opgenomel' trMi.j hopcn vtLtig, dat dc bctcrc berichtcn rnogen aanhoudcrt en tlat Jan binnerikolt l'ccr gchccl hcrstcltl bii zlin ouclers, brocls cn zusjcs mag terugkecren.

***

IIc,t volgcntlt: is spci:iitnl voor onzc hritljcs, clic lid van

Jongclic't1eir-aftl., tltrzttr tlag<ltt ,,.iottgclittgcnt'..

zulltln

. nict zullcir wordcn. Dc k'wcstie van dcn

een

worden

vcrgadertijcl

spcelt n.l. wccr een groote ro1. Mcn hecft allerhantle bezwaren tcgen het vcrgaderen in de avonilur:cn, tcrwljl dc Vcreeniging nu.- cenmaal glcen lokalen genocg bcsc'hikbaar hceft om alle

afiileelingcn tusschen clen micldag ondcr tc brengen. Toch zouilen lvc dic ledcn ch:ingcntl willen aanraden mee ovcr te gaan

cn

r1o

Vclccniging r:riet clen rug toe te kccren. De periocl.e op is toch r'vel cle beiangrlikste

r'l'c Jongclilgt--áf,i. iluotg.bracht

,,ri i,rtÀ'tss,iitsttr uit ilir vt,:.t'rigirrgsloopibaar'r' Dat claarenbovcn hct litllrallschnp onzcr club slechts open staat voor Ieclcl van,,L. cn V'" is ecn factor van den trvecden rang, maar moet'toch door bctrokkcnen niet ovcr het hoofcl worden gezien ! Enfiu, naar verluidt rvord.t er ernstig naar een oplosiing gezocht en komt het wel in ordc.

***

Van hct gloonc vtl'tl nicts <1an goeds-' \4rel werclen op den laatston TJaii,r',lag van lttrl orrtlc .iillr ccn paar vriendschappelijke r'r,eclstlijtlcn vcllolcu: Zrvllttwotr I uit tcgcn ee1-D'!'OaZwaluwen II thuis contra D'V'D' 3-7, cámbinatic á-3 "tt goed in. Op 4 Jan' zctte het oomtloch 1936 zcttc dadclljk pctiticracl ziclt r,,'ccr in'liewcging 1n hgt.bracht een thuisweilstr:ijc1 voor ons 2c elftal tegen Excelsior II uit Maassluis, alwaar wc rlcstljcls ccn 4-0 neilcrlaag te incassccrcn hadClcn gekrcgen. Nu ging het beter, vcel beter. Na een aanvanke' Iijkcn achterstarrd was hct bij tle rust ai 3-3 crr na een sparl' n-oncle trvecde hcift r'vonncn cle onzen ten laatste met de korf' balci.jfers 7-5. Dc cerste heusche competitie-overwinning kor' zoodácncle l'orrlen gcbockt. I)cn vongcnilcn Zatcrdag (11 Jan') gingcn dc jonec Zwrlrtwct.t vtrl'rltlt: op hci; pacl van tlc deugd

ór *ottnou, lllvc<'t t'ctt i,ltttisr,t't'tlsLliid, van H.V.O. III mei 2-0 I ccrr zccl tnooi rcsulttlat! Zwnluwen II hceft thans B puirtcn uit l0 wedstrlclen en beclrcigt nu een paar elftallent

ilio uog bovcn haar op de ranglijst prijken' Bravo ! Ook ons 1.c ellltal, clat dienzelfilen micldag op het ,,Sun' light"-vclcl ccn titrvedstrijil tegen K.V.C. speelcle, voldeed aar tkr vcrrvachtitrgen, al lverd het dan gcen vollc revánohe op cL r.an clcn or'haan-t't'edstrlid in October. Allcs scheen er ccrst op tc'lviizcn, tocn lr'e ccn 1-2 achterstancl van de rus. tot 3-2 ]ratltlin opg,chaalil, tloch cc,n minuutje voor het eindr he'r:l I(.V.C, zoowaàï nog cclls sllcces cn scoorcle clen gelijk rna)<cr (3-3). Ec.'r rcrnisc-partijtjc, dat geen krvaad kan voo hct noodige zclfveltlouwcr en de hatclljke 0 op het punten

r[-5

lijstjc is tcnmirrstc

verdlrreneir.

,4á..Ura_ Uit het

een ploegjc bcstaande

winning voor onze zwarthemd.en ! En hiermedc is dan zccrr I'nnlsclrlinlijli tltt voctbal voor 1.935 dcfiniticÍ1 opgcbolgtttr I Itr<tl vtrt'tt'ortwtrtt lilttt tlc lricurvc tljds}<ring voor àtrzc clrrb tt'r{trtrtottt \t'ol'tltttt gtrzitltr. In kortcn tijd hcc{t zich con Itoclltc, ilirrkc vrietrtlclrclttb gtlvorlntl, ilic c<ln 30-ta1 ,,L. ctt V."t,t's trctr I'ijnc gclegcnhcid gccÍit hurL spolt, hct voctbalspcl, tc bcocllcncrt, ecu bton van gezonclo ontslrarlning en. van gepast vernraak. Wanneer c1k cler lctlcn zicih voolneenrt ook in dc toekomst allcs te tlocn ortt <ltln rtairrn van tlc club als centlurn r-an kameraarlschap trn slxrltivittlit lroog tc houdcn, dan dulven rvc hct ool< irr lÍ)jJ(i rvtrl w(]cr wagcll oll spclcn t1e lesultatcn op lurt grocttc volti toch fttitolijk lllailr oolt

í.

Uit het Zwaluvren-nest.

of

II 7 4 3 0 Y.S.C.II 8 6 0 272 17-8 1.50 Hercules 9 4 3 271 25-207.21 7 4 0 3 823*13 1.1.4 H.V.O. II 723-1.5 I.Hollywoodll 7 313 G. L. en W. II g 4 0 5 8 27-27 0.88 77 3 3 5 I 20-37 0.82 K. V. C. Zwaluwenl 8 0 0 8 0 6-540.Ons le clíltat strlll; hicr rotsvast ottd.ct'aan cn gcctr P.K., P. W.

"t

Zwaluwen-nest

We zijn ditmaal fcitelljk al klaar voor we nog bcgonnen aljn want sinds ons vorig overzicht is er door de club niet gespeelcl Op Zatelclag 18 Januari rhadclcn snccuwbuien dc terreinen mel ccn wittc r-adc bcclckt crr wcrcl hct geheele proglamma var d,c Z.A,.C. nfgclast I cu dc lcgcnval vau dc week daarop wai óorzaak, dat dcn volgendcn 7'aterdag ons veld werd afgekeurd, Dc voor dien miclilag vastgestelde wedstrijd voor ons ectste elftal tegen Tlerculcs uit Schieclam vondr dus geen doolgang eir mcn tra,chtto zoo goccl en zoo kwaail als tt ging zich in een onclcrling ocÍcnpaltijt;jo wat los tc trappcn. ja, znlk soort voetbalEerr dichtellijk aangclcgd clublid

lers zijn

el

macleliefjes

ook nog

.was zecï verheugil alwcer tle eerste

op ons iportvelil

aan te trefferi, nraat een ander

mcende clat hct nog restanten (Januari-opruimingsmaancl) van het vorigc scizoerr tvarcn.

eind Een grappcrtmakcr u'ccs op hct kranigc fcit dat we - ziinl dit jaar: met ibeicle elftallen nog ongeslagcn - naaste vooruitzichten betreft, we kriigen een hóól en wat de bljzondere Fcbruarimaand, cen zooals er in een eeurr maar ccn ptrar voorkontcn, ecn Sprokkclmaand met 5, zegge vijf

Januari

'itïÍï:i;rogramnrla voor de komende wekcn staat nog te weinig met zekcrrheitl vast om het te kunncn publiccerenl in totaal heellt ons 1e clftal nog 2 thuis- en 2 uitwedstlijdan cn het 2e nog 4 uitwed.strijden te spelen' ' Lest Best: Onzc patiënt maakt het goeil cn ntptnt in betcrsehrp toc.


,/' Voor 21 X{aalt

waS een vrienclschappelijke -r'vedsti'ljd gc-

arrangeerd tusschcn het

elftal clftal

le

Zwaluwen-tcanr en ,,Nima", ccn

samengesteld uit..persorreel van de Nieutve Mntcx. Dit speelt in tle 1e klassc van le Z.A'.C. cn rvc lvalen dus

op het ergstc voor:"bcrcicl. Dc Zwaluwcn, dic twce nieuwc spelers in de gcletlercrr rhtrdden opgcïromen, hctgccn evcnvecl vcrsterkingcn blckur te z!in, wccrdel zich cchtcr: flink cn hct wercl lang gcen ccnzljtligc kamp. Naclat ilc lust mct 1-3 rvas ingega:rn, blaclrt hot ei.ndc ccn 5-2 ovcnvinning voor ,Nima". Dezc ocfenpartlj zal, ntcde door hct stlalcnde rooljaarsrvt'or', bij allcn cc11 aangcrlàrtro hcrinner:ing Jrebbcn :rchtcrgclaten.

/í-qr?za;a ,.7 J í Uit het

Zwa,luwen-nest.

Ook ons 2e elftai hccft in goctlc oltlc ztn ecrsite cornpctititr beëindigd. Op 28 Maart speeldo hct in Maasland tcgtrir M'V'f II den-laatstcn wedstrlicl. Dt: gasthccr-ctr ha,rlcten hun clfttr'l

geducht vcrstcikt tloot' trtrtt. paar spelersr uiti hct 1tl op tc

nu*.n; wel is lvaar ]ra<l<lcn onze jongens blj mst nog mct 2-1 d; lcicling, naar in de 2c helfÍ moestcn zii ilc vlag stri.jkel: het wcrdr 4-2 voor M.V.V. Volgens onzc !ïcgcvens is de cindstand van, clc ll'tlscrvcklassc cler

'L.lv.C.:,

gesp. gew. gel.

R. V. V. Olvmoia II

v.-t' gem' 23 53-22 L.64 21 57-25 1.50 18 30-15 1.28 17 48-18 1.21 74 24-34 7.928-50064 4 2ó-50 0.28

vïl. Pt.

\4 1r 7 2

14 10 1 3 14 6 6 2 D."V.'O. II 14 8 1 5 Excelsior II H. V. O. ilI 14 6 2 6 Zwaluwenll 14 3 3 8 M. V. V. U* 1,4 3 2 I L4 10J3 010-61 0.s. N. a.t n'

t

4 verlicspunten wegens niet opkomen. 6 verliespunten wegens niet opkomen.

ï:[ocwcl door: orttstttLili.g]rrrdort tl<r cinclsp'nlt ccir ibcctjtl bcnetlen tl'e vcrrwacLting gc'blovrru is, llt:'lt,titlvclr lvo ove.r hct totaal

Uit het Zwaluwen-nest Behalvc in verschillcnde series. welke volgens hct z.g. afvalsystecm rvordcn gcspeeld en tloor zusterverecnigingcn, zoowcl hier tcr stecle als in den omtrck worden uitgeschreven, zal 'onze club dezen zomeL ook uitkomcn in een zonieravónci,cornpctilic. grij zljn n.1. toegctrerlen tot cle S.V.C. te Schiedarn, l'elke organisatie compctitic-voet,bal op zomet:avonden organiseert voor clubs uit Schiotla,rrt cn ontgeving, dus prccies .op dezelfde wljzc, waarop dc Z.A.C. dit verzorgt op ZaLerd'ag' *iddag"n gedirende cle ïintcrmaanden. Ook iro i. ou.n" -ót beitle clftallen ingesohreven, zoodat rvei vaststaat, dat ook' vool ile zomer:rlaanden ecn interessant voetbal-programma voor dc dcur staat, Dit nog te mecr, wljl onze club ook nog rvcl op ccn of andcrc, zlj Íret bescheiiien wljze, mee zal rverken .aan t1e viering va,tr L. crt Vts Gour'lcn Feest! Wat dc vcr:r:ichtirrgcrt rltrt' Zrvalnrvcrt op hct glocne (ja, nu 'wccu zoo llisch-goblocrrrd, ccltt grocne) veld betreft, lnogen we op 0orl paar goode vcrrichtingen van het tweeile elftal wljzen: Zoo leverde cie op den morgen van 2en Paaschclag op het Sportvekl gespceldc wcdstrij'd, tegcn D.V.O. III ccn goecle .5*0 overwinning op en ook in de ontmoeting tegen Fortuna A, cen flinh Junior-t:lftal ts Zaterdags ciaarna op hct Fortunaveld gespeeld, bleven cle onzen in cle meerclorheicl en wel met 2-0. Laatstgenoemile rvedstrijd konilen wlj volgen vanaf een triburrc, liellst een overclekte, hetgeen gccn overboclige weelde was, want ibohalvc rlc kampcnclc ,clftal.lcn strcclen vaak storm en hagci tliur rn,idclag om dcn voorràng! Zwaluwcn

denrorrstlatic

elftal van scitool D. C)nze lnenschen nanlen het niel erg' Êeïieus op, dc schooljongens watcu ttouwens veêl tc lich't en de overwiitt ing van Zwaluwcn II met 4-3 hacl dus nict vccl te beteekenen. Op 11 April was hct rlat-L wocr ilc hcur:t van hct 1c elfital, dat'G. L. & W. TT, ook ill wtrtrt: ccti oudtl bckcnde, tc gast ihail' Een 1-l aclrtcr:síantl bij dc r:ust wcrtl tcnslotte in ccn 4-3 ,over:winning orngczet. Tot ons genoegcn zàgen !Íe Jan Kar'weer in ons mitlnaat, die zJo lang door ziektc afwezig '\l/asr den. IIii fuugccrdc in dezc rnatch als scheir'lsrechtci" Voor 2en Èaaselrtllaq hatldcn wo ons een voeltbal-uitstapjc naar Den Haag of eltltrt's voot'gcstclil; hct geluktc ecirtcr nict

-r:yr-."4"

;",.t

r" ""t"t

elftat op' eigén terÍeïn een wed'striJtl tegcn een D.V-O.'attiaf sij'elpí:

tot 15 Mei, IÍet is vobrts rÏr bctlocling onr voórloopig l;éf begin o'atr &n zorncrtijd -- door te gaan -rnet het spéIen

r.ian vrierid'scÏ'appellilrc spclcn, waarn-.a cltlc zullen wor'den a{gcwisselcl mct scrie-wedstrii'clcn op zom-er-avonden. Recds bereikten ons'eenige uitnootligingcn hiertoê, waaróp zal worderr ingeschrcr,'en. Dàt trrengt, 'weer leven in dé brouwërij !

op

],{àa,-slanal

in hct over- en naasttrappen:

tallooze kansen

werclen dool ltcrt r.clprutst. Zoocloenile kon de voorsprong goeddecls gcltltrrllritirl'rl u'tttrl.ttrt crr JrI'acht rct einrle de onzen een 4--2 ovcrwinning.

Voor a.s. Zrtcrtia,g (2 Mci) staat trcn wcrlsti'frd van

ons

eerstc tegen ,,Sunlig"httt op hct programma. Plaats van hande-

ling: ,hct Sportvcltl; aanvang 3 uur.

./í- é/e- ,/íq .V 6

uitbliivenl

.een

I wildc hierbij nict aclrterblijven en bracht

een overwinning mee naar huis. I{et sneelÁo dral mct er,kolo irrt allcrs tcgen cen M.V.V.-eornbinatic lni.l,l, voor' 'l u'in,1je spclcnrl na de ccrste hcllt rceds met "o 3-0. Hicrbij' gar.cn clc voor'ltoecle-spctrers cler thuisclub een

25 April oi1

rcsull,aat vill1 onze icservcs niet ontevredeu tc zlin. 0p tlcrL 'duur: zullcri voor Vogler en z'n luidjes grooterc succcssctr rticl

Uiteraarcl zljn we vcrder voorloopig op vriendschappelijke wedstri.jdcn aangcwezen. Zoo spccldc Zwaluwen I, evenecns op 28 Maart, thuis tegen P.W. Il uit Schicdarn, de kampioenerr vàn dc 2,' ltlassc. Het zijn prottigc, sporticvc tegcnslanclers en dc ontrnoetingcu in de comlietitic, lrocwcl. bciclc rloor ons verloren. had,lcrr i[c aangcnailrttsttr ltclirtrttllittgtrl aclrtcl'gclatcn. Viijwcl c.lirt'ct rta <ltrtr a,litrap namen ile gasten wccr ilc leiding, rnaar: daarna botlen de Zwalu.wen zooveel tegeustirntl, ,dat vei'dct ons doel voor doorboring gespaard ;bleef. Na dtr rust scoortlcn we zelfs rlcn gcllikrnakcr' (1-1 ) nrct wclkctr ,stand het cindc kwam. Gezicn rlc ltlnclrt viln tlc teecnpali'i.i .een Eoecie nrestrtic ! Dó volsËr,d.'rr Zll,cldng sptrclrlc ':n's 2c ccn partijtjc tcgctr

.*Za' ..2 3 6

.

Uit het Zwaluwen-nesÍ' :lfli,aclLting van lLct nat.lolcn<l zorttcrstlizoctl r-crr1 il de aÍigcloolrorr lvcl<t'tt tlc t't't'lis otrÍi'lttl'1'1lr5fl ii1l1rrr ttrgtltr bcvr:icndo l-olccnigitrqt,tt t'rr t'lttlt.jt's vttor'lqtrzt'i

In

01, il,'rr octsl('tt 2,r1,,',',1,'g virlr lilot'irtrrtatttl sllctllrlc cetrt Z'lr-alrtl't:rr I op Iurt Sportvclrl tcgcn Surrlight II or ltlllooL llil urrr tocli rncctcrrtlecls geiijk opgaanclcn str'!jtl mtrt '{-1. NrI aíiloop van ck:ze ontnroctirtg voncl nog een u'cdstrijtl plaats vaÍr hct tivcctlc clltal icgcrr r:cn H.IJ.S.-tcarn. Ook lrier zcgèvicr:dcn dq gasterr, cn rvcl t*:l 5-2. rDc vólgcnclc wcek, op 9 Mci, waren cchtcr: r1c bordjc

verhangerr. \Vccr speeltlcn 'bcitlc elf,talicri na elkaar op eige grond, rnaal dczc r,-ctlstt'iitlttn lcvcrtltlll nu 2 overwinningc voor clo Zrv:iluwctr op. lrL lrtrl lc cllltal, tlat tcgcn VSC II o hct vcld'kryanr, zag-cu rve trvcc bekcndc L. en V.-crs ecn gasl rol vervullcnl 't was ovcrigcns een matige vertooning, di

3-2 in ons voordeel beslist werd. Zwalurven II r'von ver volgcns urcb 7-4 van ,,De Yalkt'. Dc inrlecling' vrtr rltr S<r'lrictl. Voctbal-Compctitic is bcken 'u'aa gewortlrrr. Zwalurv<'lL .t. is iugtrdctlltl jtr tlc 1c klasse Bt iict tlc volgcrrtl'c tegcnstantlcrs op zijrr rvcg zal vinrlen: B!41 zwalt I, FSV I, eri Trekvogels I' aLlen uit Schietlarn cn I{uli; {a I van Over:schie. Hct is niet onmogciljk clat dezc klasse no nrct ecn elfltal zal n'orrlen uitgebrcid. Zlaluwen If, dat in cle rcservc 2c klassc uitkomt, krijg nog ouc]e bckcnden bchaivc I{VO TII cn DVO III rnct

Schictlarnschc cllllalltlr to br:kilrtrlrctt, cn ,Iliauwzrva,r't Il.

-' Il t. lv. HBS III,'DR'Z

f)e thuiswcclstrlir1en, zoowel voor hct ecrste als voor h< tu,cede elÊtal, zullcn'zooveel mogellik op Maandagar'1nile gespeelil worden. Voor dc trveede' helft van Mci luidt ht programma: -

Woensdag 20 Mci Rlluwzwnr:t l-Zwaluwen I, terrein-DRl te Schiedia;. -'- Vrijtlag 22 Mci TIVO I[-Zwaluwen II, tc Dondcrtlag 28 Mci Zwaluwe rcin IIVO, ViaartlingenlOost. r-Huriifa, op het Éportveld -en Yrijdag 29 llfei DVo ttIZwaluv-ón TT, terrcin I)VO, Maassluisschetlljk' Alle avondwcclstrijilcn vangen te 7 uur aan'


/)t'4' .? r é

/-,2---"*" -/c/ ,.? ,16. ,_

-+

Uit het Zwa,luwen-nest. I op ihet sportveiil weer

IIei ontving Zrvaluwen iekentle uit de ivinber-competitie, n'1' Hoiiywood 1I, "."-o"á" voor het spelen van een vliendsch. wedstrijtl; tle gasten waren .minder stàrk clan eertijds en rnede hierdoor geluktc het. de Zalerdag 16

tp"fntAe Zw-.-ploeg-met 5-1 de ovenn"inr'ing te..behalen' op dienzeifrlÀ midrlag gespeelclen rveclstrljd tegen lee" "." H.V.d._comb. op het Vulkàn--teircin rrcrrl ons 2e ellltal s-z ,,ingemaaÈt". 'tWas ánders tlien rnrdclag al knap

"íoi fn

-"1 warm, echÍ iomer-weertje, clat billljke verlangcns bij onzc *p"1.* opriep om hun líei'elingsspott-gcclurenrle c1c komerrde te d;;;ï.r'hoáfidzakelijk ttuu. ,1. koelere avonclcn o\'-et rvan-t l'erden, I'ervull subiet t'elke tÀttg'.". Verlangens] ivo.ï*duguuorlcl áaarop (20 Mci) hacl--Zrv' I rle cerste match ooà" J" S.V.C. t" sp"lËtt ào rvel tegen rBlauw-zwart I te 'Schie-

dam, Orrze zwartjei startten uitsiekend en wonnenr- ondanks

3-0, t'elk-c

Uit het,,Zwaluwen"-nest. dat ook voor de V.S.C.-serie had ingeschreven en blj loting ret elftal der ,,Groenteboeren" als tegenstancler was toegevallet, zag zich op 11 Juni na feilen strijcl tloor eeu 4-3 nederlaag uitgesohakelcl. Pas in cle laatste minuut scoorde de tegenpartlj het vinnende doelpunt. Zaterdag 13 Juni speelde het 1c elftal op het Sportveld een vrien<lschappelljken rvcclsirijcl tc-r'cir het personcelselftal van de Íima C. v. cl. Burg. W'e kunneir beter schrijven, clat men trachtte te spelcn, I'ant kort na rrst moest, blj een stand van 3-0 voor de gasten, gestaakt worclen wegens hevigen regenval, die de spelers nog inkele uren in d.e,rkeettt geZwalurven

II,

kluisterd liield. Thans het een en ander over tle competitie. Voor ilen 15en stond de interessante partlj Zri'alul'en I-K.V.C. op hei programma. Het worcli schijnbaar- een soolt tlaclitic, dat dezc

;;ilg; beurt ;;;ffbij de"rust hcreiki was. Vrijdagavonil I'as 'het tle TJI' o"rË Reserves, clie het moestcir ofttt-en tegen t['V'O"u" uitspelend. De strijd ging meest gelljk-op, behalve *u"nà"n= in ilen aanval i"-ft.i it"ttte krvartier toett átt'Ë lJogens sterk ilet een gelljk spel (3-3) genoegen 'waren. Tooh moestel zij"."o 2-2 noteering hacl gebrac'ht' Den -"Áurr, nadat d.e poor" hceft, '[e club nog een Zatertlagsavonds, clag, ;;É;;h;" 's 7.(' tle plaatselijke r-er-

ontrnoetingen blj sto''m-*inc1 gespeeid wordenl ook thans deed deze weer afbreuk aan jhet spel. Na een meest gellik opgaanden strljd rvon K.V.C. ten slotte met 3-2. Ook de op 19 Juni gespeelde uitwedstrijd van het 1e tegen F.S.Y. in Schiedam

;;;igi"g', R'.V.V., in óiivriendsch' onturoeting

tegen H.B.S.

tegensta"ncl cler thuisclub, 'met

bàrËnt aan Rázenburg g"br:acht, rliràl

stancl

ecn gelijk spel

(2-2) afclivong.-ivedstrijcl-pr*ograruma vemreidt o'm' vool- 8 '-H"ï "iÀto:e 7 uul op het avonds dtt Juri, Zrvalunven ff-ó.n.z.il, Spoltleld'

/,t>2"í.t-t4-' ,? 3

I

í.

uit het ZwaJuwen-nest.

I

l'ercl cle cornpctitie voortgezet met L Ou l)ondeliiag iE IIciolls \all .--io.n'tltui.t"ectstlijd .eerste clÏttrl tcgen hct sterke ol' eeIrollc. irijze rrrer-ó-1 \'aar'\'arl óio1'..r,i., ii,u'.lit een ;;;i;t"" rvercl. Zrvaluire' Il 1'"tilt tlie*z-elfde' avond een slotte ten dat III, D-'V'O' tegen uit partlitje sfuttttn,.cl oplcvcrde' Yooï onze Zwarthemclen [-1. .o:t reeks seric-rvedstllidcn, clió Zwaluwen I r-ervolgens fn ""g" te strclcu kreeq, waren ntt,. jo''tgt"t, meiÏe iloor

onvollecligherei

;:ó;;-w-er.kc,ï ot ti.t'tt" vuwó''c1i''ge.', t'-et etg fortu-inlii.5: JIei voor' t1e V'S'C'-

I-I{'D'Y', op 30 rvo-or*ti. iÀp..fa, ,.iil.rt rve kort zijt en cle onvliencleliike solrlnllgeÏr r'arr spel Let otcr tteet'sclrt'iji't'tL u-i.i,Len ivii rien. tÍc allee'' dat àà.'ri*"',.ïort,l.i', i,, .1" 1'"'1 lroudett' lVe.hopcuproduct broze het met fabrieksclub deze vau .vau á"-*f"ï"r" Iror,'tirrou wat zachter zullen omgaan cian mct hun tegenstanblj Cels. antlcrs krljgen á" uf,t",lr"'J beschacligdc beschuitjes \ïaar' 1-l tlelL stanrl ]rLf l ; cirrdiq'Ip i,"r,'""ifrilt I Dc"íedstrijrl àoZ, a.tt rvedstrijd Zw.

een ibe'hel hier óen afval-scric gold rt-irtl r'erlergcl ten eincle

;lt;tht te ve,-krijgen. Sipoeclig' scoorde I{'D'Y' nu het winrr."J"-ao.rp"nt 1í-z;. Op 2 Jtrri rrercl voor de z'g" Zilverent,ut-*o'l"van}I.Y.V.te}Iaasiandtegenolympialvarrhier. gevoclen en S;-p"Aa. É[eL klasseverschii tleecl zich duidelijk 7-2,tc r:ret moeite veel te niet c's' Asscnberg Ëet'kostte gespeeld: nog te }laassluis 6 Juni n,innen. vervolgens ferd op à*ulonu"o l-Èoll1-l'ood iI r-oo'' c'le Holl1-wood-serie' O.ok hiel rvercl na spannencieu strljtl eel gelijk spel (3-3) bereild' verkeer*."" *rou!' i-rt d" ve:'lenging cle schaai.naar clen dan te En van' ".à"t 4-3 er áaakte Holywoocl à.ir Lo"t doori w.i"tt ,1ut onze jongeís 5 r'an de 7 goals scoorden ' ' 'II! tijclens Inmitldels hatl Donderclagavond teioren Zwaluwen

k cn-*'edstrii cl e' aanhoudenduo *átre gJn ..t vriendschappellj D-R'Z' III tegen l\{aar verloren' 6"--4 met fI ;;;;;"il;l'cht Deze ontaf' ertreter het Reserves oiils.hi.auí brachten onze het ;;";i"t voor de competitic vond 8 Juni" opgelukkig' -Spo'-.tveld onder plaats."Het ,"u, .",t Í'ei bervogcn strijrl' tlie rristen te 3-0 uet onze bo5-r s aarin cn stoncl f.iai"s áà.á" punten Z"g.ui.t"tt. óere or er.tinning brengt orls 21 - met 5 ranglljst' c1e r'an hooÏcl uit 3 wedstrijclen - i-óottoolig aariliet r11ar'fee1 i:,",*,'11:Ï:^^, "Z"g, i""g" Zïaluwen, '^'^*.**. uit het eompleet plogramma uittreksel een nog ï"15 fiiJt i e

voor de komencle dagen:

17 Juni: Zwaluwen Woenstlag '' -- -ter-rein

II uit

D.P'.2., Schiedam'

tegen Blauwzwart

II'

I uit tegcn F'S'V' I te Schiedam' II thuis tegen H'B'S' III uit Zwaluwen lfoulríug 22 Jtni: S-óhiedam, oP het 'sPortveld'

Vrijdag 19 Juni: Zwaluwen

'

ging voor ons veriorer; tlc cijfers il-3 tegen deze sterke ploeg zljn evenlvel niet oneei:r-ol.

Zwalurven II verliet het pad de,' deugtl, door ook haar beicle comp.-ri'edstrlji1en in dezc periode te verliezen, n.1. op 17 Juni tegen Blaul'zl-art Itr in Schiedam (5-0) en op 22 Juni t'huis

IIf,

cvenecils eerl Schierlarnsch el{ta1

(4-0).

1

Deze minder gunstige resriltaten l-erclen zeifs l'eroorzaakt door 1l clftal D1 den overgang ran sommige spelels_ïï

11

eiftal-commissie is terecht van meening, dat ile sterkste spelers hier:in thuis hooren. Overigens zal dosr'ds voortdurende leden-

a'anwas ons 2e elftal -w-el spoedig 'weer $p oude kracht kunnen uitkomen. De uitbreiding van ,het leclental brengt tevens mee, dat er op het oogenblik rcecls ge'werkt wor:clt aan de vorming l'an een àe eHial. Dat n-ordt een drulite claar op ons Sportveltl ! Van het nieuwe programma r-alt alleen te vermelden de op

Vrijdag 3 Juli te spelèn thuiswedstrijd: Zwalurven I-Trek-

't'og"t., een Schiedámsch onderwljzers-e1fta1.- \l'e noodigen alle L. en \r.-ers uit eens een kljkje te komen nemen'

/,_í-f/4á

ry3í. Uit het,,Zwalulen"-nesL in t1e :rfge-

\Vannee,t: ri,e hicr' tlc vcrlichtingen \:an de club looperr. n,cken, chlonologisch gelangschikt,

I'illcn ilocn volgen'

h"bbcn wc aiicrcerst tc r-ermcldcn tlen op 26 Juni gespeelden coml-rctitie-l-cclstlijtl \'a11 olrs 1c tescu Concolilia I il Schie-

LeatstgcnoeriL,le tootltlc zich tle stelkste e1l \roD met -l-1' speelden cl.en r olgenilen c1ag, 's Zatertlagsuritlc-lags Dan - van lret 1e, aangevulcl nrc1, cnkele arispilaut-leden l'at luicljes o1.r het Sportveld c'cn vlicndschappeli.jli parl,ijtje iegeu een c1r'.nr.

clnbje: D.l'.S., mct als uitsiag 1-3.

II Íhoit tngo,t H'Y'O' IItr r-oor tle de rust rvas lnet 0-1 ing.gnu,t i.r-isteir onzc jbneeni nret 2-l dc ovcrl.inting uit l,ci rrtu:- 1t' slool,otr. H.\.o. IlI lrootf l|o1l\rt'1r- llt ottzp I.sol\Ps bcpaakl lastigc tcgcusiaitdcis: in f corr irctiticri-eclstrijcleu tiil ctltal bleef Zt. II steeds ongc.siagenl tcicn 'i-olgen Op

ZO

Juni'speeltlc Ztv.

ctlnpctitie. Na ipannen'1cn strlit1

cic bciclc ï'ealslïijtler1 van onzc elftallcn tegen Snnre sp. op 30 Juni en 1 Juli gcspe elti r oor t1e z'g'

li:ht i cl II,

'srtrlight. Z.,valuwcn I levelde hicl ectr lc<ieliaag-seiie r at ller aa'r a.1<clijlic 2-0 t'LchterStatrtl irijzonlci: lrzre't, r oot',il)LotIq' oill te scttelr; nret 5---1 I'er11 gerr'ist rner., itt ceti'r'c-'tatic.

tllaaitL crr daaltrzr Ï'crtl, rl:rÈk zij uitstekerrti spel r-an rle heele ploo:'. de voolsprong nog opgcïoeril tot 8-ó. T)ool rleze or-er'itirt.it,g rnakerrlo" óett goetlc kans op ecir clel prijzen jl dezê seric. Sunlighí II blcek i1c nrcctclcte van Zl-alurveir'II ol won trrtrl j-0,

Het is cen z.,valc zrÍcleeling rvaalin ons 1e voor d'c cornp: clel' een -q.\-.C. is ingeileelcl. Ook de Schiedamsche ,,Tlekvogels" tler lcidenclc ciubs, clie n'e op 3 Juli i,huis te bekampen k'-eg'en, is nict voor cle poes. Toi tle-rust ging het goed (3-2 r-oo-r T'), maar- c'lzraura lóek hei of de lijd vool den i'nmaak recds gekomen was. De Schiec'ilmscllc hcercn \l'o1111e11 uret 8-3' Tocil r-ocldeu onze jongeus niets looi de ontlerste plaats; zij sloegen

clc hekkcnsluiters aliveer op liet Sportvelcl op 6 Juti -" eveneens uit 'Scliieclam, ruet- 4-1' Blaurvzrvalt,

Tcnslotte vermeltien wc nog de comp.wedstrijrl D'R'Z' IIIZl,aluwen II, clic op 10 Juh in Schicclam gespegi-tl rl'erri- De gasthceien wistcu rcvanchc te nemen op c1e destljds,in Ylaariiing"n gcletlcn 3-0 neclcrlaag door thans met 4-? tc zegeviclcir.

:


,4?.

,/í- /t//r/.

//í,1 á.

Uit' het Zwaluwen-nest'

Uit het,,Zlalulen"-nest" NaLuullijk rvillctr rlc,.Zwirlttivctt" rtict aeh-felbiijvcn bij d.c oní h"t VcrceniJings-'Iul-'ilcum crL zc hcbbcn ccn wcdviering-g.*tungecrtl,

clic'cioór- vcllo onzcl lctlcn, rnairr ook tloor

.i.:i1à

Volledigtreidshalve geven 'we hier de uitslagen van een paar vriencischïppelfke uitíedstrijtlen clie het 1c elftal nog speelile:

l;ii;; $"t'tlicfhcbbcrs buitcn tlc Vcr:ct'niging op prijs-gcstclcl oud-D'O'S' za.I rl'ol,lJn, n.l. cel nttrtclt van orts lc ellltnl tcgcn vcrr:ichtingen dc cn bestaan het zich zullen oudcrcn tlc vnorol van dcze ,,roetnr-uclttett club r'vcl herinncrerr en 'hct \{as ons óen bijzotttleï gcnoegcn' dat al clc spelers ^"1t lqt A*" zich ""f. cersíc dftrrl,-al tlió outlc ,rkcient' r'an D'O'S' "oot-tfig. op nottt" vclzock voor"'tl<tzott rvcrlstrij<1 bcschikba'al steldcn' ó'. -tá*it;jtr wor'(lt g(rsl)(r('ltI o1' vli,l'Jl)À(l' 7 tl.. Par:rllclies avo'4s"tc lalf acht op ht't Sunli*ht-veld. atr'tr ^l]Grlsrus' weg. Dus allen naar Zwnluwcn-D'O'S'

!

Nog evcn ilc lcsulttrten sincls 11 Juli gemomoreorcl' Op dicn Zrv. T tlor indelti.jr,l door r.cgrril gcstmrkLcn wcilstlijcl ,[olori, "oo ltct ltcrsott<rtrts-Xt-t'''t vlttt tlo l)l' C' v' cl' Burg ttg,:n. Borg;, '0oL ti.. vitrl tlt' wtrrlsl'r'!id i' lrtri; rvatcr, zij hct àoi"..r*r,,ti.

r-ijl tnkclc spclct's - vcrstek lictert gatrn we€ïcns blj voorbaat vcrl"i,r"t.ptillt.it, nr.,r. 't \\ràs zoodocndc recdsLliet tegen tlc ovcrstrckt welr1, 0-4 maar líet iuíàtt ott clat strfrdcndc grocpje spelcrs t-oi tgl:. nracht -

íli-quurtijk,

Mnorr,lug 13 Juli t,aà trct trvccdc cll,tal lv<rr,r reclcn tot juich... Il6i, rvotr op hct Spoi'tvtrlrI vittt ]]lttrtrvzwar:t II 'it li--l ; onzo,iorigt,rrs w'rorl i'tlt',r"rlrr,,rl tsovcrwcgcntl Sclic4arrr 'r.t tttotrsl; rlit;zt'll'tlc clftal( ? ! ?) Zatcrdag's stcrkcr'. l)tta,i.rrttitrgt'rr á,in..r,o irr Sc,li.iiarrr r.rrt (i*l rlc vlag st1ijh.* tcgc'..[f.B.S. varr iii. nit was rcc<ls tlc vóórlaatste competiticwctlstriid cvcnvccl Zï*t,i.,,tt II, van tlc 9 ontmoetingen won..hct er 4, tcrrvijl er éé. in cen gelljk spcl cildig'd,c' ;;;;i;;'ui,''1o..,', "'V",for"il.rl ."á to Zïvaluwen I op haar vert1crcn tocht door:

,tc',,o,ï1,.tiLic. Op 14 Juli wercl

cle-

verrc reis naaL Ovclsclric

il,cn- ibaa's blccÍ: iltl Huriifl 'b-2.olsO1'opi^tieuw 20 'luli thttis tr'lr'tr Cot.trotbij tlc àïr"ï'ï1r"S.iin',fo- .u',fo lurt ri.r:st ook nict vlottc': jottgcns ct' k,ntctt.onzt' tl;ttt trtrt:tt' 1 ïrr"t'oJ,ïui-rri.'' -ti, ziclt iri'"n-Cor.,..o.clia nràct rrog iillt' zt'ilur hijzetten.on ve'-.rlogclijkc kleinst "ïtárs Ë.-)"Ë" i i.t te zien ont;qaan' l\{ct-hct. De-strijcl tegen cen (5-6)' Schiedàrr'',trrrs ti. ;;'ilit'";;;" Tr:ckvogcls' 24 'luti on !i1 ;;,;;t" stcrt " S.tlicaamschc Plocg, r-c'-'wachting' evencclls vcrrttraL u-cr''] gespcelr'l, ïi.ï.b-" l"r,tnin ging it-nrct lust tlc gLrsl)àrll.n' ook ï"l.".'r",,it heJft itet hier tc '9*) ns ccrr 4-2 aclJe,,stu"tl wist Zrvalurvcl) w()cr gclljkgc.ttctrt'vol tritrt btrhocft 6-4 'ht'ts.lt í;-Ï."il';i;,l*L;à vtrrloor I I'rrtr tltl to1' ;ácïd tc l'ortltrtt. Zrviiltttvtln l rvon 2 ctt1c'-wijl nog 2 u'cilst'rij' gcspct,t,l,, ,,,r,tt1"'tifitrworlstrijclcn,

orilr,'rrrotn<tn, rvaar

sastlrcclcir \rorlrtotr nr,'t

herlcn

.dctr rcsteei'cn.

*

Uit het ,,Zwaluwen"-nest' onze elftalien het resteehebben woken In de afgeloopcn afgcwerkt' i;;;;"tond-competitie rende progranlma van'?;' succes' stijgend toevoegen^:rnet We kunnen er echter "i;; ""t enkelc puntcn gin-ge3 enz' Tntegcndeel, tlootl onvoiled'igheid *" "tr'tir hct schccle scizot'tt' o. i. ioodcloo. 't'''lott'n'' àï)Í"" o"" t't'r'slt'-op1 tn6"n i1r 'le gcconstrtct't'rl eiutL mag

S.V.C. niet sel'e"l

.t"rt

.

"ït;i;';" 'i't o"'ui;''"';i'i;$'*"Ï:i:Iat

in

ccn

-:i^i:: toeh afdecling werd geplaattt'- la1l, z'rl'nog rn onqcvccr tn án" t'rvccde cl{tal.

"."r íiI1";;;à;';-o"a"'-'i"t'' cindigcn' , A. i .i'*iï4.'" v"', ,lc 'r:rnglijst spct'lt1o b?ï'.;f, her volgcrrde. op 27 Juli

war dc wedstrijrlcn tcgcn T'S'V' niet complcetï;';lf;;i;e íit'.sp-g't""til tt ook geen I'oorts iN-as -"t i-z' I uit Schiedu* ttt' t'n'Ët acht, op 4 uitkomend, man negen woncler: dal zw. Ir, -"i hckkesluitet's dc tcScn iil-u,)' Augustus cen lliksclit' ';''à";.'';; Dcn uuliligc' nartii wcrd dt' D.V.O. 1IT, nrocsL "t""'-"ti"'í' oo 7 Aug. op het su'triiiï..ià';';o-""* 'dÏ]]]'i.'''-wedslrtid ouwcrjcs blckcn hct nog lang dwalu,r'ctl I-oud D'ulS' Dc de jongero Zw'niet verlcerd te zgnr ;;;ti;";;-J"ko"tlet' een lang

;:tiËay.'r*'"$;,ï:".ï*f.tn"il$jjl'ï-"rï:-xï*,li s di cnt gr';;s'; d*, *""J;li: "a;J';ïl "iil;ili;.ï ;,hield'en z'e dapper vol' kregcn rocmd, tot dc t*ut'tt."i"']oo'ut ongcwgztgc Dosse-'l

de standlleef zelts nog mcnige ft''uto't'unt'-*aar: labctr we taart " .' maàI' nee'wecr (1-l). De beschïtiba*'àt*tifa" langs watcr lievcr zwiisen, andcrs i;ótï;;;;;iuwen'het K.'v'C'-Zwaluwe. r'

A"s:ï5r;i;'í";i""i;' i"à?ï*"r- "nb-egrijp,eltjkc

den mondl op 10 Deze mateh [s,fl:, mcde

schcidsreeh-

van tcrlijkcbesris-.insen,:;;.,".i."1'.Ïl]':"LÏ,ïÏ;il;":f, tcrliikc beslrs-crngerr' :ïr.ï .ïïrf i.ï,"ïïÏ r"g"tt"utig' overwicht wa s

Dat' tegenpunt zï;'iï:ï" J"ï":Ï :ï:' ;i'i;i ;;;' i--i' steeds Yu*Tl wc nog echter een ,,prasht-goallli"ï;;ïàà'i' op onze eerste ovct*r*iti"s

'ïgttïll'v'c'

,/p r ó

Tot hoclang nog9

op 22 Aug. wcrd met 5*1 van Olympia II verlorcn, maal op Z'O -t"ug. Àioog 'let D.Y.O. II inct 3--1. Daarbij komt. dan tle hielboicn rcótls gemcrnolccrclc z.g. kampioenswedstïijd tegen

Zwaluwctr II (3-1). Itlr hcclstrltto voorts cen betrekkelijke rust in onze gcledcren, 'tL soort vau voctbai-vacantie, clie heusch rvel veidie.d is. Ifaar, reccls statrt 1ct wi.tcrscizoen wccr voor cle deur en voor hct eintle van tlczc rnaand zal het compctil,ierad weer gaan draaien. J[c radcn voetbzrllersleden ,ru.t,.^,,L. cn V.?t, die idee hebben licl van tle,rZwaluwent'te ,ur",látt, aatr, dit rtu te dcen cn zich hieltoc op te geven bij de aanvoct lcrs'ol cttu t'lcr Jrestuursleden. Ook jongeren vanaf 14 jaar kunncn zich ita,rrrncl<.lcn mct het oog op clc mog'elijk"lrcict clat tIc Z.A..C. ilczcrr. rvirrtcr. ook c.' Juttior-cor'.petitie zal organisccrcn. Ilrr- clalr t.locu lvo dau natuurlijl< mct ccn blftal aan mec

!

De 5c Scpternber was een gedenkwaartlige tlag: onze club ibestond toen óón jaar, een mlilpaal, 'waarbli cvcn stil gestaan werc1. Op ile eerÁte jaarvergailering, die-we den l0dcir in

nog eens.in.heb ,,Oiba,dja;' lhielclen, doorliepen'lve het verleclen Íao*vcïslag, m,aai nu is het oog weer op de toekomst gericht en *u ,o"1r0,t,.'íot alle Zwalurv"".t;; Vooruit, rraar wijder vlucht!

/' / 4.r4. /?3 e. Uit het Zwaluwen-nest' is voorblj De horte rustpoos tusschen de beide seizoenen competitie nieuwe de draait oittto*t uïoitrua als volgt: "rJrrJïit óe indeeting onzer elftallen is dit- jaar de overgangs"i;;.". klasse,,volgt 1e van soort À", eJn itï;;; ,6iu* clubs' ii;-:;;J; bebaivc Zwrtluwcn r, nos 3 vJaardingsche Rozeuburg uit v's.c', ;Ï"k.íJ:;'olv-pi* "" P.W' uit .'"9I+.ry'v'v' Schicdam zijn opgcrtomen' no-á"r]""rJ.. É's.v. "tt hun 1c elftal; ce* z'warc i; il;;ï;;s 8 clubs; alle rnct wecr zwaa: te vcrantwoo'den zullcn tt.t ;;d;;t;il*" 'tjclons niet meèr vobr do rol van hekkeffi;ï;. M;;" ze krijgen J"rii;;,-il-bul"ue"*w" elkaar, Zwaluwenl ons 2c elftal is ile volgt'nde tcgeningcdeelil in de liescrvc 2e klasse "l]-tlqi (oudc stínclcrs op z'r- wêg: D.V0. III cn H.V.O. III vrrrr hicr

II van Hoogvliet, R"V'\r. II van IiozcnII uit Schietlam. Bij elkaar ecn aftl'eelingn 'rur,í'in",tonzc liesorves hct wel klalcu zullcnl 'tmogc dau nog gcen karnpiocnscltllr woLtlctt, als trr ,,gtlwcr:kt" rvordt is ccrl gocdc pl:rats vt't'zt'lit'l rl. " Slechts twcc wctlsl,rljrlctr vrillen ic vr:rmelclen' I'ien oefcn-

bckcndcn), H.V.V.

b.,tg

X.n.C.

*'eclstrijcl van Zwiliurveti U. tcg'c,'t ec* trJ.V'O-combinatie, welke op, 12 Septcnibcr op hci Sportreld gespeelcl,en cloo'- ons lret 3l-2 verlàren r,vcrcl cn e"t,. .litn partii den volgenden Zabetd'ag, rn-aarin Zwaluwcn I de mecrdere bleek van het elftal van clen fq.A.S.B. (6-3)' We zagen in ons c1Ítal cnkele nieurve gczichten, aatrrvinslcn, die cen paar,,desettcutst'tt rnoestcn vcrvangellt ,ruí, *o mogen vcr"lrouwcn met succcsl Was iloq lrij warm voor voetba"l cn dit ï'as zckct' dc rcderr, dat er even iets aar-rbr:andde...

!


,/J- té/-

./"r/41y._z2Sá

,/,4 t í ,a

J

Uit het

Zwaluwen-nest.

bepaald lilet eerste optreilen in het nieuwe seizoen kan niet :rchterecnI I'crloor Zwaluwcn wordcn' genàmo *";;;;*l cu ]ret tweetle ;;iË;";"ï; wedst*ijdc" rnct Íliksche cljfers van- bcitlc clí.tailen was slicl I{ct af' tctcr crr'vcinig f,t"l Ut"?fti in tlen o"".e" en opveilcnd rninrler van gchaltc clan b'v' spr"lers __ nrocsten "r'lkeeren Verschillenile ,d-.r' d; ló;;;t -r-"J* afop het laatste mo*e"t - iloo:: wer'hzaamheclen .uiaarcloor onze ploegen met- invallers en vaak rnet "ág' .ái."i;""Ë tcgt'n ic"-enstanui".r',",. ró ntan tlcrr strijd mocJcn annbirrdcn lrtrtnct'it'l: in dc ders. dic llict allct'rr ttltt"'itt']" lrl:l:ll llu- ook

Ïi-#aï.ï,iï ";;,,;; Záu;t t'",''1' was rlirtt 'n'tu'illjk al blj veri-oren ! voorbaat -d tU September zettc hct competiticrad zich in berveging'f' gast van V'S'C' Zwaluwcn I hacl een uit-rredstrtid à" ttu* de buren. Vooral vooï cle rust walen 'dcze stukken 10-tal zich ""tï""-"st" sterkcr (4-0),,t,oo, i" ác 2o hcl1t hersteldo ons* ncrlerl:rn*l 6-l t'ert ..iig.)iti.. I l,lt t'irr'llcs',ltart, 'l]t::11::Ï Ïo)-ili]L llog we \ol1g r!o,_l'too l<rvratl rrir,t, irls wc wcten, tlat

Jaar

i""t.<lc r:liÏal van V'S'C' Zrvalulr'en Tr ;h";;*;-ïnrt-rt"r t't'n gelijk spcl i;ïr'ï1""';;;riJ.n- .i,r,rtg op lr.t Sportvcld cen aa'vankcnadat no'""buig, ïit ii irátàLi t.g." R.v.v' 12 -2): liike 2-o-r'oolsp o'g t*at t; tle rust"íerdrvenc. was zootlaL hct N'iài* *""to.i r"ia" pot*i;ïn elk nog eerttttaal' trvcctle n'ret 3-3' Dàit u'Jlgt"tt1"tt Zrii''r'r}q \\ràs ons ;i;ili.;* een thuiszr'v.rt'-lvittc' tltrt' Íï.1 cl cerstc hct ,p,,oftlc " ntij"" tcgcn hct bni"'*""tt' ii'V'C' I)czc broetlerstrijil rïàrirt:í' jammcr *nuï' it, trcrr tlatliliorrccle ncdcrlairg; hct is leiging-vcrtoonen cle "l.aigJï gemaakt, l('V'C' art ,ï" cijJicls, ttrgcrr heb 2-5' In dezen .toa" ongon*íigo" t" *otcl"tt' óitmaal'lvas c.eremorriëel -eenig zon{gr. otcrigt"os ïeàritta-""rdón op hci Sportveltl in gebruih g'e1o{Ien: iloelpalen àu-"i""."n --Den Zt'alu10en Ociobor wt''l op eig"" grrnod' itc rvedstrijd toonden gasten Dc *""-if-i.e.C. II (Échietiu"r; 'g"'1't-tltl' bij hl lí'-t irnc' *lifd^ ziclr dc ntccl'dett'tt, cerr 3-t uo'''t1lr'u"g dtcrl drg r',,Ji",'-t"g tot 6-L vergroot' Ons .ecrstr: I'l ltal l'as rianle tcrrcin naar Kcthel-Bijclotp g:ffi"tt, wrar het nic,t zeer hct ecrste tcam van ï"rr f"S.V. is gclegoi. Iiicr rno<tsten wear:mo,. 't gcleek wcl o[ àËr"-S"íi"a"-í.n"".toUJcharnpcn. Och grof wild' ma-aÏ op op nict gcoptrncl, jachtscizoer was het Tu'aall wclr""t;Ëï,"i1"1ï* "ó.ir.,ït.,' ZwT lt"v^t''''l''r'uam'l' hct clczcrr lr.rrvjjl rrlgcvuu'd, Ir,.,' op *.rá.,, schot.n scr.iclrlc trcfl{'en! te belagcrs gelukte hun Ï'*"r:'i*".tt*al 't'

/,-'/-r?..

li]ll

tlctr vclkctlllctt kant,

op erlkatil clr Jllovcri 1;altlnckkig itr rltrtr slitrltl liwam gcell vcr-

rcldetligcrl. liln tn<rt succcs;

<rr:

r.o. o'ric'strrrpcn-, rlat

onz.e lcáen

indi"í

irrrnsrlu.ijvirrg voo!.(,(!r wt,rl,-lr.ijrl .lrcbbr,n gckrcgen, nict ttt' wccl<, (,rr \.'()or.itl rrict Vrljtlag,s of Zatcrdagí nog troctc. riÍis.lr.i.iv.' voor hct verleenen vÀn me.lewcrkiie aaí antlolc clubs in onze Verccniging. In iaatstgcnornra l,,"'rL ri c'rder bckenil, vóór de aanschriiving rlcnïvcclstriid ni""",i_ 'a' c. karr rnen clesnooilÉ konrt, dan hecÍit zulks o'dór'c'*.irtcrr 'bcricht v'n verhiutlcri'g' orrr te inst*ren. Entin, 'octballcn to.- z:rkc. In dcn wcdstlil'd op Rozenburg werden 6 goals ge1 rrratkl,, cvcnals voor c,nkelc lveken in àc op het Sportvilcl g.syr..l<1.rr Llrui.swoclstriid. \\rcrd h.t tocn ccl^rtcr cc. puntenv.r'tkr.lirrs (:l-;J), rrrr tr,.l<k<,rr rl. llozrrrliur.scrs aanhet lan.gste citrd crr lvorur()rl rrrr.1, 4-2. Ilct Slror,lvcll was rlit:rt rnitlrlag getuige van een spannenden s;tlijd tusschcn Zwaluwcn_I en Oiympia I. Ilerst naÀ Oll,mpi6s rlc lciding, maar het geluktc onze blàndc veteraan de pártljen op gelljken voct tc brengen. Ook in het eerste halfuur na"de lust zien beide partijen kans cenmaal het net te vinclcnl als rlan Olympia ccliter cloor ecn strafschop voor ile dercle inaal sr:oort (2-ii) ontzinkf dc Zwaluwu,r den moecl en voor liet r,irrtlsigrrtLal wr.t'rl<lirrkt, gclul<t lrrrt dc gzrsten nog tv,ee keer te

ttoclpu'tt,rr, zoorlut Jrct.irrrl. l<rrrrl; r'rrt 2_b. Dc zooveelste ntxlcllaag, maar éón, rlie hoop op betcl tloct vcrwachten. . . als slcchts een klcin dcel tlet' gemiste kansen was bcnut . . . . . , Mct voldocning kunncn we nog gewag rnaken van cle toe_ ilcding van cnkele nieuwe lcden, zoódat de hoop gewettigil is, dat hct spclen met onvolledige, gebrokcn elftaÍle-n, orlr"ltocli al niet bijzoncler kraehtige lviófslag nog niet meer zal vcr.

lr rrrmcn.

Zwaluwen-nest.

:raar spoedig maaktcn wc gelljk, namcn tlc Jcicling cn l.ocn dc rust aangckorrdigil wcrd, stontlcn 'wc mct 5-1 vool. Ecn ong'ekcnde rn-eclilc, hocrn'el hct nog dc vraag was, o1l Lct voltloencle was on <.lc,n'w'crlstriicl uit het vuur (licvcr': uit <lcn. stolm) tc sleepen. Dc voor:slrrong vcrdween tlnu ooli als sltccuw voor tlc zon: 5*2, 5-3,5-+,5--,li! Nog ruirn 20 rttinuton, clus dat kon nog gemakkelijk 5*10 I'oltlctr! Matr nrcn, r'[c tar.rrlc,tt.

w. will.'

íe-({,rr. Iirtr,ï ru

t/

ijuliir:rencle wind, dic van tlocl tot docl stond, cen gocdc hontlgcnoot. Om ,zich natuurlijk in cle twcedc hclft evon fcl tcg,on ons te keercn, In het cerstc geilccltc r-an ilen str:ijil krv:rtrt ltci; cr op aan, zoovccl moer:li.jh pr:ofi1,cct'<lltltl vatr ltct rvintlvootr1ccl, c,-n Ílirrkcrr. vool'sl)r'orls l'tl ttcttttctt. Wcl is rvaar js P. lV. cl rle club rt.ict ttlir.- ottt als s()willir{ sllclrt.ollirr tc íiuugccrerl dc ecrste goal kwam tlrtrL ook rrog

Zwa,luwen-nest"

rê2c...qt6.

I)c lvcitrigcn <li<r Ztrtcrtlagttiitldag 17 Octobtrr'.rlc clcnrcntcrr gctlotsccltl hcbben om op hct Spoltveld tc korttcrr kijkcn, hdrberi rla trr eeir zonclcrling' voctbal -schoulvspol kunrrctl w'aaLn(rlnell. Ons cclstc cll'1,4,J spctrl<'ltt <laa,r' tcgcn htrt ongcslagcu P.W. I uit Schicdlrrr <rrr rvi.il tIit orrz<r i<rnigtr rvctlstlijtl vocr" <'[icn dag was, btrlttttrltlcll wo rrlt tttrtts ttit'i; ttt<rt otls ]La,ast tlarlitioneelc ticntal nii, 1,tr liolrtt'tt. N<rt'tl, w(r 1\rillroll lu Ícitclijk rnct ztn tlvaalvcn, altltntrs voor tlc mst, I'l'ant toctr toond.c zic]t tltr

jongens zcttcn tlo

tloch

ry -7 6 Uit het

ol

Uit het

Op dcn laat,sten Zatefi,ag van October speelde ons 2e elftal _.- hct 'eerstc was dien middag vrii op eon der l{.V.O.. - ,,jk _ tegen vcldcn. * H.V.O. is nl. twee-tno"irr"r. het- ae clftal van dezc club. Ifel; wercl een 3-0 n".ederiaag:vo";;";; Rr:serv.s, natlat r'ct cen 1-0 achterstand áe rust rvas ingcgaan. In de 't:eds vorigc orrtrnoctingcn tcgen dit eiftal bi";;; we stccds ongoslagen cn ul toontl.o H.V.O. III zich ditmaal dc sterkere, cen tegenpuut Latldcrr l,c zt,kcr vcrdiend. Ifct zelfdc elftal had op Z Novembcr dc uit_wedstrljd tegen R.V.V. fI in Rozenburg tà spelen. El is eerst noqal wat nlots olrgt,konrcn Pijpct'srvce tc ovcrwinncn gcwcest, "voortlat' hci door'.q'aan van dezen wcrtstrijd vaststoná. lIcn ,1"".iá ;;; gocrl, clit is gccn otla:tngenaamheicl tegenover het pijper*"o"prj

ántlcling nrocr cir zoo lcverdc rlczc lridtlag nLcl, I']'(lcnty W(ind) orrs toclr log c('lr lrrrlï.]c op, I)e volgcntlc lveck hatldcn wc tw()() .lvctlstrijilcn tc spclcn cn _- irei vcrhaal drcigt ccntonig' tc worilclr zàgen wc wocll onvollccligc elftallen op hct vcld komen' Zwalurven II proibccrtle het ditmaal eens met I man tegen DV'O IrI en vcrtastc ons niettemin met een gclijk spel (1-1). De gasten wcrkteu in zoover meclc aan mcer gelijke krachtsverhoucling, doordat een hunner spelers, clie een onhoffclijke opmcrking tcgcn tlen scheidsrcchter maakte, recds binncn cnkclc ntinutcn naar hct klecdlokaal wcrd vcrtvczcn. Zwaluwen I vontl clicn midclag de zooveclste Sohietlarnschc tegenstaniler, ditmaal Ifercules, dat' z'n thuisweilstrljden op het n.y.O.rtcrrein speelt, tegenover zich' It clc ccrste helft was Ilercules wat sterkcr en hacl bovenclien nogal veine met als resultaat een 4-0 voo$prong. Later wogen de partljen vrljwel tegen elkaar op en ZwaluwerL zàg kans tcgen te seoren. Het eincle kwam met 4-1 voor llereules. Mogen we in ons volgencl verslag eens van de eerste overwinning in dit nieuwe seizoen melcling maken, Zwal:uwenl

Uit het

Zwaluwen-nest..

Dc 14o Novcrrrbcl is ccl cc,htc Ovcrrrtaassc'he voetbaldag" vooï olrze Zwaluwcn gewordcn. I{et eerste elftal was naar Rozcnburg uitgevlogen om daar R'V.V. I te bekampen. Iloewel weer zccï onvolledig uitkomend, hailden de zwartjes langen tljd hct beste van het spcl: een 1-0 vooïsprong trij de rust wist men tot een kwartier voor het einde te handhaven. Maar toen Rozenburg eenmaal gelijk gernaakt had, was 't plots radicaal rqet de gasten gcclaan en als tt <rindsignaal weerklinkt hceft R.V.V. nog con ongcilaclrte 7--1 ovcrwimring behaalcl.

Zwaluwcn

II

orrLvirrg

II.V.V. Il, nict dc groote

Haagsché,

maar hct 2c elÍtal varr dc club uit Hoogvliet, nummer óén van haar afdeeling. Alles is betrekkelijk en zoo is de &-0 nederlaag ilie onze jongeus leclen ,,ibetrekkelljk" nog niet zoo'n heel slccht resultaat tegcn tlib elftal, clat feitelljk een klasse hooger had moctcn rvordctt ingcdccl<l. Reecls clen volgcndcn Zatcr<lag (21 Nov.) krep;cn we cle herhaling van laatstgenoemd clrama' Toen blacht Zwaluwen Itr n.l. eèn tegenbezoek aan IIVV If. De jonge Zwaluwen ibrachten, behalve een 8-0 neclerlaag, ettelljke bloempotten vol Iloogvlietsche klei aan voetirálschoenen en -brocken mee naaï huis. I{ranig cloelwerk van clen nieuwen keeper had hen voor er-qer gespaárd. }I.V.V. II v<xhoogcle haar score tot 40-3 in 6 gcworrncn partijcn! Ditmaal lest best! Want rlienzelfilen miàdag zorgtle het eerste elftal voor een ware ,,Jubileum"verrasiirlg, door op hei Sportveld Y.S.'C' f, onze buren, mel 1-2 te slaan. Een prachtige revanche voor de in het ibegir van hct seizoen gclcdcn 6-1 ucder'.'laag. Dc lust ging met eer 0-l aohtelstand in cn tocrr V.S.C. ccnigcn tljd claarna ter tweeden rnale cloelp'unttc, leek het lot al wcer besiist' In hel laatste kwartier sloeg de ,sohaal echter radicaal naar onzeÍ kant over en met korte onderbrekingen weldcn 4 doelpunter gescoord, de meeste van gocde kwaliteit. Hct harcle werker ías belooncl en onze ccrstc zegc in dezc compctitie een feit Behocven ïr'e nog tc vtrrmcldcn, dat na afloop in de keet eer jolige stemming 'heerschte en clat . . . Enfin, 't was net of ck iui clkaar weei wat fikscher in dc oogen durfclen te kljken met zooiets van: .,wc kunnen 't toch ook nogtt!


/r &.zq r /.

Z

voor 28 November rvas areen -,3l"ïit;Í;ïï]ïiï;''-::,'; 1e ellital vastqesteld., en wcl de thuiswedstrijd tegen F.S.V., waartegen destijds jn Schicdanr dc glootstc nel,lerlaag van dit seizoen (I2-2) 'n'e-rcl Éïelcdcn. \Aicl lr'clrl niet àp een r.olledige revanche gerekend, maar rncn ,hooptc intusschcn wel het er aanmerkelijk Jretcr aÍi te brenqcn. 't Licp in 't cor:st u'erkelijk gesrneerd, zood.aL na eeriigcn 1;ij<1 zeifs ccn 2-0 voorspïong hereikt was, maar allengs kwam clti w:rtervlugge voorhocde vzin F.S.V. ,,cr in", met het gevolg, dat blj de rust de gasten reeds met

3-2

dc hiding'badrlcn. Nrdirrn 'wcrd dczc qc,leidclljk il.-I0, is al nict vccl beter dan

vergroot en hct citr<l-rrsrrltull,:

in dc Sc,hicdarnsehc ontrrrr-rctiug. I{ier volgt dc bijgelvcrkte stand vau de Ovulg:rngsklassc: gesp. gew. gel. vrl. pt. v.-t. gem. P. \4/. 7 4 3011 26-747.57

cle cijfers

Hercules

F. S. V. v. s. c. R. V. V. Olympia

7 8 8 8 9 8

ó 0 21078-12 1.43 5 0 31043-20 1.25 413 923-78 1.L2 4 7 3 925-257.72 3 3 3 920-18 1.116 313-260.37

K. V. C. Zwaluwen I 1 7 7 321-56 0.33 Zrooals mcn ziet bczeL ons clftrl rvel is rvaar r1e laa,tstc plaats, naar hct staat tlairl nog liurg nict lropcloos, vcel zal yan. dcn werlstrijd l{.V.C.-Zwalur,vcrr alharr-qcn. Voofts valt het op, d,at het aantal vóór-doelpunten zckcrr voldocnde genbemd mag worclcn. Maar.' tc{cn, wcct gc . . . ' De conrpctitic is nu w(jcr' vool cnkclc wckcrr, gcdurcntle tlc kortste ivinterdagen, stopgezct. Dc Z.It .C. hecÍt voor Zljn aangesloten vereenigingen in die rveken ecn afval-ser)erhel, Z.A,.C,Deccniber-Tournooi, georganiseerd, waaraan vrijlrel alle elftallen uit de 1e hlasse er1 overgangsklasse <leelnemen. I)e prirtljcn rverclen blj loting aangewezen. Zwaluwcn loottê tegcn H.V.O., wdkc club momenteel ile 1e plaats in de 1e klassc bezet. \{re tloen }ret nict minder! Iloogst'waarschljniijk zal dana 'wetlstrljcl op 19 Deccmbcr gespeekl rvordenl do duur rlczcr ontmoetingen is 2 x 30 minuttur aanvang half ihi<,. Zouden we dle 2e ronde ibereiken ?

z/+-. ryay' Uit

het,,Ztvaluuren"-nes+;,

De rvcdstrijd tegcrr II.\r.O. r'oor: Irc1, Z.A.C.-tournooi js in de te vcnva,r:htct rrcdltirlrrg 3cëinttiq,[. lilr wcrcl op ncutraal

tcrrcil

(D.V.O.-vclrl) t1r s'1,r,t'lrI t'Lr hlr,lt, lrlocgtrn tc]tleil ccn tlrictnl iuvallcr:s, lrot'tl't,l ll.V.0. tloolqaans strrr:kcl ll.as, liorr.del. wlj ltaatr sllrl 1,oclr nict ovcru'clcligcntl vitrdcl ()l zrlg Zwaluwcrr haus, <lc s(iorc \irfi laag te houden. IIct 0-2 r'r-u"ri gedraaid. Nadat H.Y.0. hicrzrirrr irog 2 doclpuntcn had tocgel'ocgtl, rl'istcn dr zl'llt-r-ittcn ,,dc ccrr tc leildcnt', zootlat nret L--r[ lrct ciurlc lil'rrrn. Voor'2r'rr

]iclstrlirg

''lt'eclstlijrlcn g'c:rlllrrrsct'r'rl.

1,rvt'r,l,:rl vr.i<rrrrlsclu.rpppclijl<c

l)il r,lrr

1,t,1,2c <ril'tnl

vonrl cchtcr

,"rvcgcrls telloirrsirllit,ulirrg gcorr rloo-lgmrg. Dc r,veilstrijtl, die cns 1o op lLct Spori,r't'1tl tegetr ecn D.Y.O.-conrbinatic. rnccsl, spcicls ui1, hr;t 2c clÍtai <lczor club, speel<:lc, slaagrle clanr.cn-

tegcrr uitstchcnd.1)ij lnst u.as het log rlubbci-blnrrli, rloclr allcngs li'll':lrnt'rr rlc orrzcrr or-t'r'tuigcr(l irr rlc rrrr:ct'tlcr'lrcicl rru. ,dc 3--1 ovolri,irrnin! u rurlirr rlr' pir,r'i,i.i oirrrligric, lir[s qlrrd verdit:nd. I)ool rlil srrccr,s.ic slrriir,rr rvc lrt'i; .jrrlrr 1936 dus,rnct een ovcrwirrlilg ri l. llier vol!,t tlc t'orrrpr,tiiit'sttrrrtI in rlc lcscrvc 2c ]ilasst' r'irn 'de Z.À.C.: q()sl r. gcrv. gel. vrl. pt. v.-t. gcrn.

H.V.V. Ir N.F.C, II H. V. O. III R.V.V.tI D. V. O. III Zwaluwen Il

7 7 7

5 I'r

i

61013 12110 4oB 8 1.7 3 3 023 2 ll 252

43-5

1.tii5

12-:i3 à-13 7-31

0.60 0.40 0 28

23--',t2 7.43 L7--13 r.14

Ook orrs 2c t'l i"lrrl bczot o1, 't oogcnblili uog rk: ondcrstc lriatrts, r))lilr'rvo qtr,r'u lrct. ccir gocdc lians orrr itcz.c ti.jilcns hct twccr.lo rkrtrl r.rtri lrr'1. scizocrr'.c r.cllatclr olr cclt oI tx'cc s]ttx'tcl op dc cornpctitit,lrtrlrlt:r: tc si,i;igcrr. Iic str'!jdlust dcl luid.jcs

is daal bolg vooi'. Als colst

rlezc gcdrvongcrr voctbalpauzc nlaÍlr ('(rlls lchtcr clen rug is

-

vr.'cl

ti langen b

t2?ayr-- .2,1/

. Uit het ,,Zyrraluwen"-nest. Het jaar 1937 lvas nog pas enkele uren oud, tocn men een groot aantal Zwalawen op 't .Sportveld bijeen zà9. nr was n.l. afgespioken op Nieuwjaaïsmorgen cen onderlin-ge wedstrljd te spelen, trIet weer heeft het 1e contra het 2e elftal - binnen en langs cle lijnen nict neegewcrkt: 't was claar helaas en wat een nriezerig, kil cn guur, in óón v'oord 'unhcimisch" z!jn, wercl zoocloencle aardige openlucht-reccptie had kunnen ecn ona,angcnarne corvée. lMel hiclden cle lui et tlcn moetl in cn wcrd ei een uurtje iustig op los getrapt, rnet uls resultaat l-1, yn26'- van een werkelljke krachtmeeting kon door: een en ander geen sprake zijn. Er zijri voorts nog een paar vriendschappelljke wedstrijden gcspeeld, bcidc tcgcu cl-tírllcn van H.Y.O. fn den eersten, op 2 Jemuari op ccn dcr ll-.V.O.-tcrlcincn gespeelcl, wist een eombiriatie dczcr cluh meL 2-0 ovcr: oïls .l.e olftal clen baas

tc blijven. De

rlic

wc<lst,rijtl

Zwaluwcn

II

clen volgenclen

9 Jatruari, op cigen velcl tegen H.V.O. III speelde, cincligr:lo daarentegcn in ons voordeel (2-I), een krauige prestatie van onze zeer onvolledige ploeg. Beide élftallen hcbben hiermecle een goetle oefcning achter den rug voor de hervat zal worclen. compctitie, clie nu lrel weer 7,'aterd.ag,

:poeXig ilr

Wc roepen de leclen onzer club op tot het bljwonen eener die, ,gehouden zal worden op DfNSDA9, 26 _vcrgadering, JANUARI, rlcs avondr; 8 nur', iu ,,Obadja't'' Allcr opkomst ook adspimntlcácn t"t erttáott bela'gstelie'den i ;;*;;ht l 7i;n rvcthonn.

/fu2..?q.

ïïi:ÏJïï;Ïïl;

n"n f O,,,t .l a,it tra,t'i s: i rl I c t,,," r, 1I.\r.O. IIL Dc viercie '.,rrï;:rff *xrt braoht ons twcirtlc <r1r 't vt'lrl ttrgcrr ontrnoeting in óén mairrrr'l tu-sscltcu ll.V.O.- ctr Zwa1ut'cnclftallen cn ()cl1 herhaliug vàrr ccn, lle vorigc 'wcck gcspcelclo vlicndschappcl!jkc partij. Bci.-le elftalien liwantcn nu cchter aanrnerkclij,h stullicr uit: in ons elftal z.agen lve zelfs ceu paal geziclrton vàn 1e elftal-spelers. Ondanks deze ver-qter-' king. somniig';cn beweerden zelfs, juist tengevolge hierl'ant rr

r

t

u'erd de r.vcdstr'licl verloren. itceds ibij dc lLrst stotràc.ri àr: gasteni met 5-1 voor'; in tle tweede helft weril nict mcor gescoord. I{.V.O. was juist icts sterltcr, màal viJlkreeg' hir-'r,door toeh icts meer dan hct velcliencle. Den r,olgonrlcn Zlto]'rlng, rlrrn 2ilt'n \'illr Irollwnlir-an11, woltl .eern tri.onrlililq'vool lrt'i, 1o trlll,rrl. Ilct lrclrartlrl<r n.l. rlc trvccrlc cornpctii.ic olt,r'rvirrrrirrl irr tlii st'izocr crr <la,t uog u,cl trrgeu hct Schir,rlLnrs<rlLc }Icrcules, ccn club, tlie lang nict vool dc pocs is. In hct cerste halfluur' \'vaïen cle parti.jen om treurtcn in de nreertlclhcicl, clh wist clit in 2 rloelpuntcn uit tc rlruklien, rloch daalna rnoest de l{clculcs-doclmln nog t.recmaal voor rlcn Zwalurverr-aanlal zrvichtor. Dc rtst ging in met 1-*2. llorr derde tloelpunt voor lfcrcules, uit een du.bieuzt,n st,r'ai.schop ontstaan, deecl r'le spanniirq l'ccr: stijg'cn, rnnaa- ecn orrzeï voorwaaltscu stckl<r nrtrt 2 Í'r'itairr urriLls rlc ovcr:winning veilig. Eindo 6-ii! J{ct u.:r,s .irrrrrrrr,r' rlrri: llorculcs cloor onnoodig llolsrcilrr sorrts zt:lls linv rlr,r,l, tlrr rrLltLe lL trachLtc te Ílorcceren,

Zc r,agt,n rllalrloor: ccir ,liunnol spclcrs naal hct klccdlohaa,l lc grooter maakte. Zrvalurvcn boclitu intusschcu ,,cclr 1)aaï kostbale pultentr zoo dat,hcct, ilic lrr,t vitn tlc onrlo'sl,c pl:r;rts allhiclpcn. Deze n'ordt []rans door K.V.0. bczci,, rrriurl ilt vclnrocrtr stcr:k, clat dcze vcrwczon, lrcl,gcen ]run onvollc'iligheirl

clu,b, clic irnnrcls Zwalurvcn nog ccn l<ccr.' rnorrt onttnocteu, il 'dezen weclstrijtl wel alles op het s1;'el za|. zettr:n, om voor hct einilklasscrnt.nt nog rveer mct ons \''i]1] plaats tc ruilen. lVaalil

dus voor uw zaak, Zr'va1ul'en ! Z'wtllurvcn lI mocst clien mirltlag ook spelen, rnaar clc om-

stantlighedr:n rLooptco tot het .,rràgen van uitstel. Sommige spclors lnoctcrr r':lal< ts Zl1,clr1il.qsrni11r1a,i1s l.crken en dan lever'r het gr:ool,u rrror:ilijklrt:illn op trvrre corirpletc ploegcn op h'ct veltl tc blcngen. Al:; bilnenkorl ccn paar ledrn hul militaileri dienstplicht nroetcn gairn vcrvullcn, r'ort.lt het el natuurlijir nict bctcr op cn i1aa.r'orrr n,ill,l wo tlcze plaats ook cens als

gratis, advcr:turtitluirrrto bt'uirttcrr. lVclkc lcclen onzel Vcreenigilrg, beoclcrraar.* onzcr urooio sport, r,r'illcn zich als litl va,n rle club opgcven om rlc opcn plaatscn in te nemen? Zich op te geven bij éón olzer c:rptains: J. Kai:naat, Parallehveg 30 of 'C. r'an

I)ijli, 1c Van l,eljtlen Gaclstraat

81.


.4* 4á.

.ír) nuit

h"t,,Zwalu1ren"-nest De vorst beroofcle op ons o1l 30 Januari van een voetibalmiclclag, een verlies, clàt eerclcr aarrvaar:cl zot zijn, wanrreer we et"ïat ijsvermaak voor in clc plaats gckregen hadden, rnaaï zoover kwarn het nu juist weer nict. IIct vastgestclde ,plograrnlna trel]d, een week later afgewcrkt, en vermeldde ironi o.r. club twee uitrtedstrijden' Zwaluwen I trok naar Sohieclam vooï een hernieuwcle kracirimeting tegcn P'W' Op eigcn grond h,adden rve het dcstijds bestaan ecn gelljk spel te bóalen (5-----5), us rtronhtctl wc oP een- rÁ''aïme ontvangst rekenen. it W,it al spocdig 2-0 voot: rlc thuisclub, maar het Ïrarcle werken van onze jougcrrs wctrl rlttlt succcs bekrooncl,

zoodat ze nog voor rust t'len aclttclstarrtl 1ot il-2 kondcl ver- kleinen. Na'cle hewatting werd zellis op ft:nrtic wljzc gclljk getnaakt en cle strfu'cl was toen rveer gehecl opcn' IIet l:ratstrr Ëwartier uerd ons echter weer noodlottig, vermoeidheid en het zware vclcl speeldcn clanig parien, zood'aÍ' P'Vtr' nog een ,1nt einilsttr'ncl op 8-3 ibracht' recks doelpunten lotr makcn "o .Dc stantl vatr dc ovtrglrtgslilassc llrid.t nu:

W. v, s. c.

P.

R. V, V. x'. s. v. Hercules

Olympia

K. V.

C.

Zwaluwen

pt. v.-!. g.ery: '1i - 6 -3 2 15 47-26 7.36 10 6 1 3 13 i0-22 1.30

gcslr. gcw. gcl. vrl.

n0 10 11 10 11 rt

6131328-26 6 0 47í248-24 (i 0 5 12 2(j-?5 :l 3 4 Í) 2l-20 2 1 lJ 521-41 2 7 8 530-07

1.30

1,.20

1.09 0.90 0.45 0.45

I)e 4 lioogstgcplaatsL6l clurbs hcbbcn rlclihuivc a]le rrog ccrt ibeuoedc ktrus op hnt kampioenschapr terwijl hct voor Ïrct cn Zwalurvcn tusschen plaats uitsluitentl oràer:sbe zel,tcn tlcr: IIV.C. gaat. Nu laatstgcrtorlrttrlc ook 1ïcci: een paar puntcn .,""orra.,j' hcc.ft, staatr btritlc cltrbs 1u'lrr:tisch, g<lliili' Onzg lcsor:r't,s rnotlstgn tc1 trvtltltltr ""''111 il<:tr stlijtl aanbin,1"n tog"tt D.V.0. III cn braclrttlrl lrct trvtrnitls tlcn volig<lrl i;;;; #"" tot ecn gelljk spel. Na tlc ccrslc spcclhclfi' lcitlrlc n.V.O. rtog nret 2-:l. ,ln rlaar:na t'tltcn c1e ;longc Zwitltwcn r,r'ijrvcl gcicgeld in tl. r*ccrclcrircid. Zli rvisl;t'rr rlczc sloc'hts

tc ztr11,cn ctr rvci:rl *lzoo lrt.l; .i.nd-lcsultitat 1t:tli I'a,ak vortr' '1;.glijptrn! oicrrvinning I)c 2-2.

irr'óórL rliiclpilnt oirr

7 c4zd

.t J/

/v-tr'Qxzyzl

/9 ë/

Uit het Zwaluwen-nest' Vool 1lJ Ftrbrru:tli $'ltlett tlool tlt:lr t:otrtlrrrliticllitlclllctlt-t u-crlstlijrlcrL voor' ollzo <rlrLh vastqcst;cltl. IIct trt'r's1;c rrll'tal n'ist ilezen rnitltlll-,; cchltrr l,tr benuttcn tloor htli, sltt'it'lt virtt tltrtt vliclclsclrnppclljk partljt;]c tergen K.Y.rC., ecn r'r'otlstr'liil iiio rvtrI bcvlerliging schonk, t':rnt hocrn'cl rnel '1 invalicls uit,kotticritl, \\r:is con gelljk spcl (3-3) hct lesultaat. t t olls 1\ro('l' ol) ooll \'?rlr' ,,Drr volgoudc Zalcrtlng" ,,vtlgastl,o dic bcruclrtc Noor'd-\\rosict'si,ot'ttrrrlt, rlit'rlil ttlt,iaal zoo vnltii rectls tlc lnge laniltrrr itittt tltr ztrc l;cisttrttlt'rr. l'ltlt spelctl r.art ccu voot,bltlurctlsh'ijtl is otttlctr tlczc orllsttrurJighctlcn, lYl'll)l1o01: partijen althans in kracliten nict te vecl uitccnloopcn, feitelljk -ien Ëterijtje. Dit goltl ook vool ilen 'rvcdstr'ljd, t'lic Zrvalrru'cn I .clien miciát1g't<tgtln K.V.C). tc spelcn harl. I(.V.C. is cen anriligc ploeg, met vt'lc btlktltttlc gtlzicllttrtr .. '" ,'[Í\, zoo wtls ltet, crt ioch---schrcv.tt t'tt lttll, vol'ollgil,illl(l(r o,r'slrlrrlrli<llijk 'ict o'cr 'den op 20 Ft$r:un'r'i .i'l' gtrsl'crrlrltrrr rvtrtlstliirl' rrtiral' was ltot 'de inlàiding varl ons vcrslag vtn o('il o1r 19 Oc'tobcr'1935 gcspcelde outnroeting, even€cns ttrgen K.V'C- I Het wil dc trad-itie eairtooncn, clat dc rvedstrljdcn tegen rlczc club rnccstal .ondcr hct woeden rler clementen gespeeltl rvolticrt' I:[elaas, werd ook otrn andere traditie bevcstigd, err wcl, dat I{'V'C' in .tlc wederzi.iclsche kampen stecd.s aan 'l'ret langstc trind tlci<t' Doelpuntcri warcn dit keer eens zctrr cluur. I)e eerste liell't verstreek putrtloos, rnaa.r' l<ort tra dc r"trst, tclcn Zwaluwcn log r.el het rvinrlvoortlc.l lru<1 gckr:cgtrrl, scooLtltltr rlc blaruvtu hct .eenige doelpunt uit een stlafschop. rlle pogingcn door onzc tc brcngen, .jongóns "iouïd"n ot.larttotltnt , om vcraltlcring in rlen stantlfeitelljk ccn cr1 zoo ciniligrlc dezc ontmoetine' clie thuisweclstrlj11 voor K.V.C- $'its' llli.Lillr wilgons terreingeibrck

van deze, óp het Sportvelil gtrspccltl wcrcl, in een teleur.sfellenden 110 necleilaag. llet ,al uu hard rverken worilen voor Zwaluwen ont de laatste plaats nog tc ontloopctr!

Uit het,,Z'waluwen"-nest. I)c volvlogcll \lieken heb.bcn maàr 'n hecl schlllc oogst r>lrqoLcr"uritl. ln 't gehecl óón wedstrijd, de laatstc conrPcti.tio*.cilstliir'l vali orrs twcetle, op 27 FcJxuai:i teqen N.tr'.C. II uit Sclrit'ditrrr gcs|1,111{. Dc Sc,hictlannrcls, blcken de stcrksten,

llrtnr,trl tliutt rlrr orrzorr lrcL ilitkccr \{oc}t oens met ztn negenen 1,r'oltccltlt,tr. 1l'iitlr'rrrr tlc lrtst,, rlic rroi;

in

stroomeir )ro('r'

cl ilooliltr

li-0

:bliililrrrl.r'

inging, vicl rlt- r-r'gcn lrct voctbalvuur: ;bii

rrrrk<'lc N.Ir'.0.*rt's, ll'attt rinui"roli,iks ccn a.ch1,tal ltas te bel\'cgou. ollr het leltl weer tc botrcclen. Toch wist <lit i:estant Ilirrli vol tc h,rutlcu rn zcll's clen vooLsptorlg nog op fc r-oer:en. N.lr'.(1. l'on tt.rrslottc nrct 6-.1, iuist dezelíde clifers, waalmee ooli do (rolsi(r w(,{ls1 r'ijtl togcl dit clttal verlolen t'erd. ZwaIul'crr l l hctrl'1; rlil scizot'rr vrrrr rlc 10 wcrlstlijtlen er 13 gelijk

Icspcolrl crr 7 vcllortu, rlor,llrrrrrl,crrc'lj lirrs l l--4+. \rolgencle rrrairl zoo rrrolcli]k rlc l't>llrrrligo t'iirtlst,iurrl vlu ilc Ilcsclvc 2c l<ltsst'.

Orrlrrulis lrrrt, li'i1,, .rlill; tlerri volgcntlen Zatcrr},11q hct hcele ill)lrlir trv()g('ns suocuwval r'crcl afgcli:lst en dus ooh r'le rrctlsi:r'ijtl Olvnriria-Zr'r'aluwcn nie1, rloor girrg, kornt ook voor lrcL lc t'll'1.al hert eintle der competitie in t1, ziclrt. Behalvc bt.rlocldcn urt'r,r'eclstriid tegcn. Olyrnpia, r,roeten we het RozenlrrLrrgst'lrc rti.V.V. nog ,,thuistt ontmoeten. Waa.r ons nog' ctteli,jl<t' rrr:rlrrr'[cn van het zomerpïogramma scheiclen, is bes].otcn ('(,rr z.g. Ncdcrlaugsclie te organiseercn. Een aarrtal clubs, spclcurlc irr rlc Z.Á.0. is uii,scnoorlig'ti, nr<rt lrct I c clftal l)r'ogl

1;t,g'on lro1, oltz<:

t,c liolrrcn s1tt,lr,tt.

ilio Zwnluwcir I tlc

Voot'ilc

b<rii[c tt:genstanilers,

grool,sto n<ilcrlaa,g tocb'-cngen, rvorrclcn l'r,uaic pr'ljzcn uitgeloofd. 'Ongotrvljfcid zal dit cen uitstckenrle ocÍ'cning \:oor ollze pioeg zijn; hopen rve clus, rlat dit plan rrrlg slageu. Wat het 2e elftal betreft, zljn we met hct .lJrrsl,rrrrl r.iur dc Z.,L.C. fu ondcrhancleling om to tr:rtchtcn <loli vtxll rkrztr bo).s nog een klcine reeks interc-qsattte wr,,tlst.r'i.jrlt'n

vaslgcstcll Ío lrlijgcn.

/.-Q-;z .Z q. Uit het,,Zlaluwen"-nest. Nu ooii ons 1e elftal zijn beide laatste ,,Bonds"-wedstrljrlcn gcspceltl hceft, behoort de 'rvintercornpetitie 1936/t37 voor onzc club 'rveer tot het velleclen. De uitrvcdstrljd .tegen ,,O11'rnpiat' o1r 13 }Iaart levcrde zoolvaaï nog een punt,je op, tt was ccn kanrp met wissclendc kansen, \vaarbrj elk tler partijen onr bcurt dc leiding nam. Een 1-0 achterstand was reeds voor Iust tlool onzc jongcr-rs in ccu 2-1. vool'sprong omgezet,

tnaal nn<Iicn g,itl' lcrr Olvrnpirr.-vlor,dg"ol Íi <krzc rnct 3--2 de lcitling'. I)irirlrrii rvirs Zwrrlrrwcn w(rol' lrrr borl, maaktc gelijk, bluchí rlrr stlrtd zcl['s op 4-l], tloch vool het einclsignaal klonk zag ook Olyurpia kans uog eens tc doelpunten (4-4). Door dit vlij behoollijkc resultaat was mcn vol goedcn mocd voor rlcrr, tlcir volgcndere 'LaLetdag tc spelen thuis-r,r'cclstrljd tegerr II.V.V. \\'c moesten echtcr in ckr duchtig getlainclc, pittig spclcrrdc Rozcubulgcls dc mccrderen eLkcnncn, al lroct gezegd dat ilc Zwaluwenplocg .flink partlj gcge\ren hecÍit. Oorspronkelijh vcllicp dc scorc gohccl gelijlr atrn dic in dcn vorigen rvedstrijcl : van 0-1. lrl:rlrl<rrr rlc zwin't-'n'ittcn op tot 2--1., m,aar nl spoctlig u'ls lrcl w('(,1" 2-3 voor: lt.V.V. In de twcccle helft licp lrcl, cclrtcr tnrlolsI laatstgcnocmclc club màakte aan alle twijÍ'cl ocrr cilclc door nog 2 kctrr te doelpuntel. Fjinclc 2-5. Ilcn blcssulc, dic onze keeper: gcr:leeltelijk ,,vleugellamtt rnaahtc, was mcdc vall invlocil op tlczcn uitslag. ÍIet cerste cl Ltal rl'ou tli'co rnalil, sptrcltlc trvtrc trt'aal gclijk, terwlil 10 v'cilstriitlen il dczc courpctitic vcrlolcn l,-erdcn I cle cloelpuntcuci.jficrs luiilcn 36-77. Hct laat ten slottc toch K.V.,C. i og otrdó" zich op dc ranglijst, maar dat v/e g'een hekkesluiters zijn gelr'orrlcn, dankerl rvc toch niet uitsluitend aan eigerr plcstatics . . . ! Maal al zijn tlan de cljfcrs nog niet'hijzonder J'r'aai, tlc lcsultatcn zijn toch al heel wat betcr (cn dat in ccn zltaltlcr'c klassc) dan volig jaar:. Bcgin April lropon rvc nict dc ncclcrlaag-serie tc bcginnenl crrkclc clubs schrcven leeds irt, van eenige &nalere moet de bcslissi;rg rtog bitrttr,r komctt,

I{ct twceclc cll'1;a,l lvtrs ook gclcgcltl iu actie, hct spceltle vlicnr-lsclrappclijkc rvcrlstlijclrrrr op l] at:hterercnvolgcnd.e Zatertlaglcn, wa2rr-\'àn wc volstaa,n hicl dc nitslagen to vermelden: l.iJ Maart Zwalurven Il-Schictl. FI.B.S. clÍtai 1-2; 20 Maart ]I.\r.O. lIf-Zruuiurven Il 2-1; 27 ]Iaalt Zwahrwen ll*

\

.F.C. jurr.-,'orrrb. 6--2. Na 2 klcino nctlcllagcu bracht tlc laatstc wct1.sl'r'ijcl r-lus rvcer r'( ll5 ocrr ort'r'witrttiill;.


zr al*q.)a '? al

Z',lf .4lZzt'rtJ)

Uit het,,Zwaluwen"-nest, 9p den mol'gen van den 2en Paaschdag was er op het Sportveld een broeclclstrljd tc aanse.houwcn. De heicle elftallen ónzcr club tráden weer cens binncn <lc li.jncn om elkaar te bckam-

pen. ttWas clitrnaal eclr zoct.orrg,clijlic stlijil en vooral na dc lust, die mct 2-1 n'as ingugaan, scoordcn <lc le elftzrllors er Iustig op los. Eindstand 12:l ! Men moet tlit soort .ri'edstrljclen ovcrigens niet te serieus nemen: er wcrd vaak br:iaf

lict de teugcls wel eens glippen, maar al met al was het ,ccn prettiqe ochtencl. Ecn paar spelcls, dic zich voor hct eerst met onzc kieulen tooiden, zullcn wt:l uvcrr zuovcLc vcr.stclkingcn rroor onzc elfselachen en de scheidsrechter

tlllerr blijkcn. I)atlentcscrr

vcr.lr)r.r'rr

die kort hierop naar Almclo vcltlol<,

wrr rrrct Ifunk \rogler',

<rcn

qrrcd spclcr en trouw

clubmakker'.

ts Zaterdags d.ri.v. speclclen bcidc clltnllcrr ccn vricndlschappelijkeir wedstrljd. Zw. I bracht het op het II.V.O.-lerr. tot cen gelljk spcl (2;2) en Zw.II, r-lat sterk onvolleilig moest uitkomen, verloor op eigen grond van het clerile elftal vqn

D.V.O. nrct 5-1. Dan mccnrlur wc ililrl orrzc scr.ic 1,u kutrncu bcginnen; viJfi clubs hcbbcn ingcsc,hrevcn: I1.V.0., I).V.O., G.L.&W. en

N.LM.A., allen van alhier en P.W.

gcnoerncls club voor 10

April

uit

Schieilam. Laatst-

aangeschrevcn, bleek vcrlinder-rl aanvang der seric-wcclstrijden nog een weck

cn nroest dus c1e verschoven woldcn.

Iihrr vlicndsclrnl4rcliil<c wr,rlstriid, voor'

den,vrljgckomcn rnirltlug irilrrgcvrnrrgrl, vicl iu. tt water, maar dat kunnen wc toch orrrnogclijli o1r rtlicrrirrg viur clic paar mililc regenbuitjcs sch.uivcl. I,lifi{ do stilarl; varr tlit muisje konrt

ter tafcl op dc....

* *

i

Spoeileischend.e ledenvergadËring

van cle,,Zwaluwen,, opl MAANDAG 19 APIiIL, ,savonds 8 uur, in',,Obaclja". IVc rekencn op aller aanwezigheid I

w.

b

cgirrnc*

rlcz

Jiï:iïïtï;,it:ï

c* ri crr r n rcr r".ÏlÏ,, lrï1, lurtc hornt wctcrr wo nict,

rnaar: tlc Zwa-

ling van. allc L. <ln V.'ols ltrrlrovr:lct? Thans icts rvat dc vootballcls van dc Jongclingsafclccling', niet-lcilcn tlel Zwaluwcn misschicn zaI intercsseeren. Sint1s de onilcrlingc cornpetitie op zomcravorrdcn voor dc ouclcrt: afdeclingcn is stopgczet, loopen e,r: een aantal ilczcr: 1c<lcrr lond, dic bcst tszorncrg ccns een ballct.ic zortdcn l'illcrL tra1rpen, maar ditit,t: ts'lvitttct:s gcrlrr i,i,j11 oÍ' Ittsl; voor: hcbbcn. Ilii voldocndc bc)l,rrg'il,cllirrg rvil orrs bcil[trrrl rllar n'cl cut speciaai Zomerelftal uit sanxrnsi,rrllt,rr, r[11; rlirrr ui.l, zal kornel voor rIu zomer-competitie van dc S.V.C. ctr op tlezc manicr kiin rckonctt. op cen ïeeks inteïcssantc rvedstrijden. 'Spoedigc alnnrckling van gcgadigden is nootlzakelijk, want 4" i"t.Ittl"i,,

al

hcel gauw. Dat onze beiale ,,doorgol'irrterrlc" clftallen rvecr aàn dc zomcravond-comp. declncnren, sprccli{; vanzelf.

De kleincrc pltttntrtt ltctlloll wo tllccn cvcn itr vogclvluclrt' Zoo worclt er gcr'vcrkt aatt ltttt ot'ganir:ccrclt v:t[ ccll trip naar: I)en Haag op Pinkstermaan<-lag voor het spcletr vztll ecn

wetlstr{r.l tcgeu ecn club uit dcn I'I.I{.V.'B' Dan is bcil.-rt.,t-t, tlitt onzc spclers tijtlcns tl<l zonrerrnaandctt in witte brockjcs, in plaats vatl zwalte uit zullcn komen. Dat is een wat Íleuriger gezicht, wcct rt. 's Winters hee{t cLat gccn zin, want dan zoutlen rle jongcns vaak met wittc pantalons en mct zlvarte van het vcld komen ! op, -irlo trog ccn blik achterwaarts, want er is ook nog gevoetbald. Onze cerste necler"laag-wealstïijd vonal plaats op 17 April tegen Ir.JM. uit Schieclam en clczc Inannell helrtben anrlst^onds e"en goecle gooi naar tlcu lcu prijs gcilaan. Ilet vcltloverwicht ván tle gasten was tiet zoo grootr maar zij worlntn

het velrc in schoivaardighcid. De rschieilammcrs leiilclen bli de rust rnct 5-2 ell wonlrclt met 10-2. Den volgcnden Z'ater. <lag brachten onzc Reserves €en tegenbezoek aan Schietlanr cn"speelclen ilaar tegen P.W. II ccn prettigcn weclstri.jil' TerzeHder tijd had ó itut ,sportvcltl een vricndschapfclijke ontmoetin!' plaa,ts' i.aarin Zwaluwen I met 3-1 ecn V'S'C'eombinatió versloeg' Laatstgenoemde club gaf zieh rog op voor onze serie, de 6e dcelnemer dus; de inschrijving is thans gcsloten.

hct vcrtrek wcrcl een herhaling van den wedstrijd voor alcn volgcnclcn avond afgesproken. Dus wel op korten termijn, maar uitstcl was niet nogelijk, wijl \\roensclag hct schip I'eer: zoc mocst kicztrn. Ook dic twcccle weclstrijrl had een aang'enaam vcrloolr cn tlittttiritl. worttttltt oltztl ;iottgcris -- tlie zich m('t 4-l. In verband met inclerclaad ilc stot'listtrtr l.ootttlrrtt

bcitlc kcercn reecls orn de vroeg invallcutlc tluistcluis wcld half zeven begonnen en <luurclen dc weilstrijclen mààt een uuï' Op Zaterdag 1 llei speelde het 1e elftal nogmaals th'uis een vricndscliappelljken wedstrljd en nu was een combinatic vari G. L. & W. ilc tegenpartlj. En voor de derde maal die week smazrktcn <1c Zwaluwen hct zoct der ovcrwinning (3--2). b.otaanrt. Wc vcrtrurltlrlctt I'trtrtls r[rlrr r,vt,tlstliirl ir-r Schierlam tegen

luwcrr hcbbcn allcrlei plaunen, grootc cn lilcirr.c. Àllcrccrst dan iets over heb ,rgroote" plan, Ons ncst, dc ,,kcctt'is orrs aller trots, maar rve zouclcn zo nog tvat gc" riefclijkcr willen. makcn door cr een waschgelcgenhcirl bii aan te brengcn. TIct wil nu nogal ccns vooll<nnrcn clat rlc spclels na a,Íloop veur oclr match op r:cl ,,llrppcligtt trturcirr rn.ct celt hoevcelhcitl rttodtlcr aan lijll cn sport,lclccding thuis kornerr, rvaai: el,tclijkc blocrrrlrotl;oll 1r()o te vullot warcn. Ook staat nog dc aanschaf-[ing val cloolnetten op onzc vctlarrglijst. Tcrr ein<le tleze uibbreidingcn, lvaaivoor ons ten ccncnmal.c hct gelcl ontbreekt, te kunncn bekostigen, wcrd bcslotcn ocn loterij op touw tc zeï,Len, lvaaraan cen grloot aantal rruttigr: en fraaie prijzcn vcrrboudctr ziin. I)c prjjs dcr lotcn is slcclrts 1.0 cents. Mogen wc dczr-. Zwalrtwcrr-ll.t',0. il. dc irclangstr:l-

Bond sluit

nrisschicir ccn u'iLrikele zitplaats aan 10 personen bictlcn. lrtfibcn rlc Zrvtrlur'r'cn hun ccrstcn,,lnternationalen" wedstr'licl gcspccltl. I)tr bcrrrlttrring viln lrot Dr itsche motorschip ,r\\raltlautholn", rltt bi; rlo l'l,N.C.l(. irr lirtlrrn lag, bczit een ei!{cn voetbalploeg on mct derzc spltkur wo vool Mnandagavonit 3 Mei voor een fliendly-garne a{i. Dc luid.jcs, iir kculiq clthtonuc g'estokcn, blcken íiairc sportlui en prettige tegenstandel:s tc zijn crr rnetlc dool het prachtige zomcrweer, werd het ccn gczclligc uvond. I)c l)uitschers demonstrecrclcn een aarclig sptrllct.jc, rrrtial lnrn doclnran vcr:richtte 'wondcren. Vooral aan hcm w:rs Irirt l,c rlrrrrl<crr, rlll 11t' rrcrlolllag' rlcr gastcn geen glootclc ir1'rrrctingtrrr il,lr,nniun. Nu \\'ottltctt tlc Zrvalu.t'cn slcchts op hct rrippt'rl.]ri rrrcl, 2- -1. ll'oclr <lc sclrcitlsrcclttcr inlukJrcn blics, lllcvcrr rlt' l)rritst,lrt'r's cvcn staan, stldrtcn dcn ttïln cn licpcn lrun ovcr'\,r,irrirills ecn driemaàl hcrhaald ,,Sieg Hciltt too ! Illen typischc attentie. I)c liurnisnrahing s'as wederzijcls gocil bcvallcn, wttltt toor

Dc Resclvcs wilr'(ill will; uitvlicgoriu, zooals cchte zwaluwert

/ -/ëa' ?J/. lrcl; r.loor dc nieuwc

Uit het Zwaluw'en-nest. Wcl is wau niet in een prachtig, riar* Staclion rrrct 60.000 urarr publick, nlaàl' op ons cigeu simpel sportveld, ,lvààr ccrr patrr gctimn'erten, rlie men nauwclijks bankjes kan noetnctt,

P.W. II op 24 April. I)c ouzen rtraalitctt 2 tlotrlpuntcn' maar de ccriijliheid gebictlt tc bekennerr, tlat tltr gasthccren er 6 togcnovcr sl<rkicn. I)cn volgenden Zatertlag orrlviug hct 2c ccr clltal vau ilc rSchieclamsche H.B.S., rlat rnct 5-0 zcgtr-

vicrdc cn weer een rveek later zag:en 1ve clc jonge ,zt'alt-wi1,ttlr op hczoek blj de N.A.S.B. (een staaltje van sport-vclbroctkrring in politiek-bewogen tijtl!9). Met 5-2 bleef dc ontvangcncle club in cle meerclerheial. De witte broekjes doen het uitstekend ! Stemming voor: zomcrelftal echter flauw!

Uit het

Zwaluwen-nest

Op ons Slrollvclrl werdcn in cle iaatstc wcken gccn

wecl-

strijdcn gcspccld, hct u'as n.i. iu dc rcparatic. Een paar leden (hulclc aan clic stille lvelkers!) hebben wa,t oneffenheden on kalc plekkcn weggewcrkt, aoo is b.v. het iloelgebied aan dc stadszijde lvccl gehccl van nicuwc gmszoilen I'oorzien. IIct

bcrljc voor: dc zorrrolr,orrrpcl;ii,ic is rlrrs als tt lrare gcspreid. IJ<rt lcis.jc \:iul onzo spt'lcr.s rrurr. I)<'n llaag op T'weeden Pirrkstclrlug is iriu'rlig gcslntii'r[. I)ccls pcr' Íiets, decls per tlein vcrtloli.licn zc irl vlorrg ntral rlc Ffofstad, waar <1e gastheeren ai voor: qirlsrrrr lurdrlcn gczorgrl, clic allen veilig op hct tclleirr

rlcrr il'loclrvcq bra,chtcn. Zwalurvcn II specltle het cerst crr rvol to,gotr. V.t].lr'., \vliu viln onzo l'cs()l'vcs rrrct 4-1 verloren. ])aarrra ku,trrrr orrs cclstr. r,ll'iirl o1, Irt'l vr,lr[1 de tegcnstantler, i.Larr

\r.\'.0.G. (olrkrlaÍtlcclirril' viul tlc C..1.V.,,T)trniëItt), outlc bokcnrltr. Zl'r,luwcrr speeldo n.l. dcst.ij<ls haar rucdstrljtl tc.qcn dczc clLrb. Dat rvas

is

een

ecrstcrr

in Vlaardingcn, in

rggp,t.

lÍ)i]5 on ZwalLrrven \ron tocir tnct l-0. V.V.O.G. zettc cr lu alltrs op <irn tlrlns cintlrlijii lcvanchc tc rremen cn clc strijd

hlrtl ccn spirrrrrcrr,l vcl'loo1r. Nadnt Zlr-alurvcn rrret 2-0 drr It'irlirrq hrr.rl r|'irrrrl, Inttcsl zrr icr,lr nrct ucn gciijk spcl (2-2) q(jlroog(jlL iicr)r(,n. S1.r'al'st:liolrlrorL bcslislcn dcn stlijd cchtcl tcrr onzcn gurrstc rill zoo rvon Zx'alun en eelr ílaaic vclgulde rncdaillc, dic r-oor- rlezcrr wtrdstlijd uituclooírl rvcltl rloor dt: orrtvang'r:rrtlc r'<'r'r,t'ujginl.lrrn. Orrs co stc blili. Onzo irt'rlcr'lurrg-sclic loolri, rrict lrr:prra lrl o1r roilct.jcs. Ecrsi o| 22 r\loi wt't'rl lrit,r'r'rxrl rlc l,u't,crlo u'crlstliirl y,^cspcclcl cirlel 1.cg'cn I).V.O. I ccrr u,ccl< lcr,olcrr harl dczc kaur'Jr wrrgens legon gccn rloolqang l<unrcrr vintlcrr. ln dc ccr:ste helft was weliswalr I).V.O. sl.cr:kc.r', rnrr.nl Zrvalul-en vccrl geva.-lijkcr voor.' rloel. Bcirlc 1rrr,r'tijcn scoordcn toen jJ rloclpuntr:n. Ntl dc rust rlcdcn tlc rncclrlcrc loui,ino cn hc1, uithoudinq'svermoqen tïc srcllal tcn rrursi,rr r.:rrr I).V.O. rloolslalrr, rla,t dan ook rnct 9-4 won. I)ooi: dc bor,crr gcschctste leden wcld, cle wc<lstrij<l op hct vekl r-an r1o teo^crrpartij gcspccld. Na afloop spt:cklc Zwa-

II nog ccn vlicndschappeiljk partljtje tegen een D.V.O.combin:r.tic cn vellool met 3-0. Het speipcil vao ons tweedc

luwen

elftai velbci,olt larszaarn cn bctcrc rcsnlt*tcn zullcn dair ook rvcl nit'l uilhlijvel.


'.7ry Elke vereenigling maakt

Uit het "Zwaluwen"-nesL

in haar best'aan talrijke ups..en

ontkomen claar natuurliik niet aan. Zoo mogctr wc rlitmaal op cen ',upt"/411 betcekcnis lc'ltr'tal,ontstaan cloor de ;ï,"ï;^;;;*i,tl"ta"tlng'an,'tri gri-I('\f'C'-t:rs' ÏIci in onze kringen toetrecling vàn ccn aantai in spo,ticven rkamp de vaak zoo we lvaar ;;h;;;i; k.V.c., ter ziele en we zijn tijd ee'igen is sinds ;;;;;JktolJto^, nalatenEeweest zoocloende hót grootste tlecl der tlc trouw cverr ",o3-Eclukkis kcrcls d-ai-.dlzc hopcn wc :;'ïi;';;ïilli;;;. zwart-wittc kleurctri zullcn verilecligel- als - ze die voorheen i'lrn.tr.,lo,,. 'l'trvcns ziin wc zootlocndc *'ecr cen stap

d";;;aootl .n'ooË dc Zrvaluwcn

;;fi;" ett Y..".'lid ;i;trt* fri; orr. itlcaal : ,ÀlkJ'vo.iltt)lt'rs,r'au "L'der elftallen gekomeil. I)e siltrrcrtsl'clling .,,;;; ;;;-g."ondi{ }rerzien en tle tot-st*rnil-ko'ting lal ct'n "'"ï-"2*"fï*en" lljkt verzekertl' derd.e -"ï;; elftal;Áeravond-cotnpetitie, die intussclten begonuen is' ;; *rr"niá" Zwaluwen I recds 3 wedstrljden: op 27 Mci tegcn ;í;;tjï; in óut'""tti'" op 3 Ju'i th':is tegen Ïl*eules e. op ? Juni

in

Schicclam togen F.S.V. Wcl is rvaar gitrgtrir al dczc

rvcclstrijicn verloren (clc cijfcrs warcn lí--3, 3--1 cn 5-1), wercl docr dc onzen vaak heel g;oed p:rrtij gi)gcvon' ,rlaot \rooral"iin eerstgctLocmtlcn rvcrlstriid, dic op lroog 1-rcil stonrl, waren ilc Zrva,lttwt'tt gtltltlszitts tltl rrtitttltlt <ltr <ltr ltroost Ite t'

,Op 29 Jnni zetle Zwaluwen I cle weclstriidenreeks vooft met eerr thuiswedstrrjd voor cle competitic tegen V.V.R,. ('Schiedarn), rvelke ontmoeting een teleurstellentl vcrloop trad. Blijkclic een ptraats baarjclachten onze jongens deze tegenstanclers

onder Zwalurven op de ranglijst inncmen - wel i,e kunncn ,,hebben", rnaar de gasten spceld.en vlot en energiek, leitldcn met 6*-1. 'Ier a,1'wistenslotte en'wonnen met 2.-0 bij de rust 2 Juli * voor onzo seling spcclcle het 1e Yrljdag daarop ciglcn irc<lcllaagsclic 1;t'gttn N.I.M.A. -\Ycliswaa-r: rverd rvecr rerlorcn (4-1 ), nt:titt' 't spcl was nu toch stukken beter. En de opglande lijn weltl 1Iu nog voortgczct in dcn derden 'wcrlstrljd, dien wlj nog te ntcniorceren hcbbcn. Dit bctlof het competitic-treffen tegen het 'scihiedamschc F.S.V., dat op 6 Juli óvenecns op hct Sportveid plaats vond. Na een gelljk opgatntle cclstrr hcl]'t (1-l), maakte F.S.V. 3 cioelp'Lrnten en scheen sncl op ccl g^r'ootc zcgc af tc gaan, rnaa.r ilaama wistcn ile zr,vart-rvittcn nog 2 ntlitl lrtrt ttct (',l) tc vindcn, <laarmecle cle overwinning dcl gitsl;trrt 1,o1; ilc l<lcinsl, rnogcijkc proporties tcrug 1,c rblcngcn (4-:l) !

I)c twoc wcilsi;r'ijrlorr tlic Zwalulveu II in tle eerste dagcn beide uitweclvan Juli voor tlc <lornpctitie te spelen had

stlijderr lcgen Schietlamsche elubs --- lcvertlen-één nedcrlaag en óón ovcrrvinning op: op 1 Juli wercl van N.F.C. II met 4--Jvcrlolen, maar clen 5en zegevierdcn onzc jon.gens net 6*-2 olcl lfcrculcs lI in een keurigen rvcclstrijd, hctgeerr tcvens ecn mooic revanche beteekenile voor cle destijds op het Sportvekl gcleclen

2r-0 necler:laag.

stcvigc llulrjl'1, t0i rlc ltrirl,stc rrrirrrrr;i, vo0t rl0 ovcÏv'ittttittg

/

vcchtcn.

ons twccd0 trll'l,il1 lro0lit,tr o1r 2 .lrrrri irr lii0lticclatrr ttigtrtt Zwalt-Wit Ill ccrL gclijk spcl (2-2) irr curr rvotlstli.itl mt:t ttrl van a:rnvcchtbalc ichóit.lsr:cchtcrlijkc' beslissirrqcn' I)oor lrri; temqtlckken van Zu'art-\Vit telt tlczc partij cvcnwol uicl

,n"u,uoo. t1c eompctitio. 11.* v'ic'tlschappclijkcn I'crlstli.itl tc'gun ccn junior-ólÍtal vatt lr'ot't'unit rveltl, medtl lloor lttrt' otrtoÏl",lig opl."lt,ntt van orrz(! 1tl.trg, tt.tt Íikscltr 7 -1 rltrtlc'lairg vc,or Zrvnlirrvr'L.l l. 1l'.' sl.ttir s'c.lrl,r tlil;.ll'1,'l o' l0,ltr.i.o1r liot Spr.ltvcld nog cctr aardigcri wctlstri.jcl voot' tle t'otrtptri'itit' tcgen }fcrculcs

Ii uit

Sehietlam, dict de gasten cen

2--0

ztrgt'

Ol)Jc\('l(l{'.

*

,-*2e2

*

.2 t/ Uit

het,,Zwalu.wen"-ne$t.

Op 12 Juli tlok Zlr.aluwcl I wecr ecils llaaï Schiedarn" llclculcg was onzc tegenstander. Als nu ecns cle kwaliteit c'u nict irct gctal der doelpunten.den tloorslag had gegevern, iratldcn n,e boslist ge'$ronnen. Bij de rust stoncl dc thuisch:b lcctls nlr:t 3-0 voor, maar ch: beidc doclpunten die Zrv. kort rua dc hclvuttirrrr scoorrlt,, r'a.rrrn tvcrkclijk juweeltjes. Daarrra voclrlc Ilcrculcs cr'<:rrr.r'rrl rlcu sl;nrr(l loL 7-2 op, cen tó groote

overwinning voor. oclr gcrilg vclttovcrwiclrt. Mr'rcr voldoening schonk ,:lc op 20 Juli gcspecltlu thuisrvcilstlijd teqcn Hurl'fa, dc club dic olgcslagen aan'het ho<lÍd dcr ra,rrglijst priikt.

I{ocwcl 'lw. tnct vcrscrhillende invallers speeldc, wist het rie balans iang in evenwictht te houden, Pas kort voor: de ru,st

.4/ííà- ryrl

3-3 stand tot 3-5 in hun voordecl tocl Zw. er dilt'ct in de 2e hclft uit een straÍschop,* 4-5 van maakte, klopte m.enig i[furyfa-har:t. zagen de gastcn kans ecir

Uit het,,Zwaluwen"-nest. ts

Was het in het btr14'in Juni, ook ttvontls, sorns Fcitclljl< trr warnr vool voctba,l, lrot weer van dc llltli,sttllvchen rvas tilt'ittvool itlcaal tl'1xrt vttlblijf op de vcldcl, zoo vooï spclcrrs rtls toesc,lrou-r,-cls, trtrlr otttspàtrning' van dc prrlttigsto soolt' Wat rlc.,'clt'icrlti;iltu,ttt vatt ltot ecrste elfttll bctrr:l]t. 1)togcll we lrllcr:cclst tlc klttitrcr rtuar vcldiende ovelwinnirlg op Bln'uwzlart vcrltclden, clic 16 Juni in Schieilarn bcvocirtcn rvcrtl' Blauwzwart is wel 'weer'het zrvakste zusje in olrzc afidctrling, mààl: zc bood 'lralihrckl<ig tegenstantl elr. ï)lls 12 tllirruteu voot' hef cinr-lc rvcr:tl rtt<tb trcn Ir'aaitln kopbirl qt'seoottl. Zrvn]u'rvrn I bezct tnor.ncnttrtrl ttrrrt 2 lrttrrlt'tt rtil; '1, rvrrrlstli.jtlcn clc 4e plirtri's in cen altlccling vitrt (i trlttibs. Vcnltll wctrlorr ncg 2 rvctlstlijdcn vool scries gespccll, tlic b<:itlrrn t'trtlorcrt tvelilclt: o1r 12 Juni voor cle Eicelsior-sede lc Maassluis tegen Í{oilvu'oorl met 5--2 en den 2l.en in Xlaasland, voor ,1e z.g. Zilvctcn-iialweilstrijden van II.V.V. tegen onze r;tadgcnootcn G.L.& \\t', met 3-1. In lrcl, bijzonrl<rr lantstgcnocttttlc wcrlstrijd ston<l o1r een bolLcorlijli pcil, watr,r'bii lttrt lilirsstrvtrlsclril ttlnslottc ttlr gunstc v:1.1r orlzc l,tlgtlltsliltttltlt's lrtrslist'tr' Met lret twcc<lc gatti, lrtrl: (il'os(r(rll(lo I \\ItrltI rltrsti.jds c1c ccr',sttr cornpetitiern'edstllid vctlorrltt, clc twcctlc, oP 17 Juni, tcgon hct stelÈc HB,S tII (Schieclam) op het Sportvclcl gcspccld, cindigcle reecls in ecn gerlijh spel (1-t) cn cle clcldc, ovcnecrls .een fhuisr,veilstrijcl, wcr.J een klinkeride overl'inninq. Dit '.1'as op 22 Juni cn als tegenstancler fungcertle D.R.Z. II' c\'ílnoons

Schieclam. tïet 2e el{tal maakte c'en fer:mcn indmh -- alltr verander:ingen blekcn ditlrraal velbctel"ingen - ell wàs ltct gr:ootstc deel vnrr t'irrn wcilstr:iir1 sttrrk in dtrn irtrllval. Mct ccn '4-1 toutslx'orrg 'rvt'r'il gcth'irrtirl tltt itl vtlrwctr'-dcrl <1e gasteu zich tot het uitcrsttrr clk tloclpunt hunnerzljds rvertl piompt met een tegcnpunl; bcantlvoord' Het eintlc blaclrt ons elfltal

uit

cett 7--4 ovcnvinlinq, dic, rlls tlit tcarn intact blij{-itr zeker door mecrdcre gcl'olgd zal worclcrt' Voor clc Dxcclsior-scrie

otn

tc

zetten, maal

angstig. Op clen .Juur kondcn de onzen eehtcr rriet tcgcn lui irls Blonisteel op cn zoo werd het ten slottc 5-8. ,Ook Zwerluwcn II spccl<lo 2 cornpctiticrvctlstlijrlcl, bcitle in Sclriotlarn. .FIt't v<rlloor

o|

15

.luli

rrrcl, onqor'ltcht ihoogc scor:e

van l:[.B.$. ]ll (7--0), rrr:rtl rrrirllil.c wccr vncl gocd cloor op den 22rlr varr .l)..l.i.2. I l. rrrct 4-1 tc wiirucn. Ons 2e heeÍt van dc 7 tot tlusr.cr gospccldc weclstrljtlcn er 3 gewonnen, 1 gclijk gcspccld cn 3 verlolen en is vall een goode plaats op tlc ranglljst vcrzchertl. 'Iusschen dc beclrijven door speelde Zw. II op 13 Juli nog voor de nedcrlaag-seric, clic H.V.O. voor harr 3e elftal orgauiseeri;. Ilet rcsulta:r,t was ncgaticf : 2-0 voor II.'V.O. ilI. Ons llo zcb rcgclm:rtig lraar l'ccks ocfcnwcdstrijden voor-t, rnaar: liau nog b<rsi (]()n llillr' Í't;r'rnc, jonitc klachten getrruiken. Spciu's uit orrzo ;jorrgclictlen-cllitallcn, tlic zich aan willen sl.uiten, wr:tcn lret arlrcs. Vooluit, na tle zomcravoncl-weclstrijilcn rnct zrvalt-r'vit dc wilter-competitie in!

/í- -4,-è2./,/,?Irloschci.rlcnhcid

Uit het,,Zwaluwen"-nest. siert den mcnsclL, voolaLl den spoltrnan cn

claa'-orn zullcn rvc gccri hoogtlr'avcnclc rvnorrlalr q'!jt1r:n aan de

2 lirtrtstc compctiíic-rvcdstrijilcir tlic Zrvaiurvcn I dczen zourer slrecldtr r'n rlic bcidc in ccn ovclrvinling vLrolr ouze ciu:b eintligdorr : op 27 .Iuli 1;lnris tcgcn Illrrnu'zur:rr"i; (2-1) cn op 3 Aug. uit t,ogr,rL V.V.it. (5-1). lkrt zijn rnooic resulttten, rvaar \vc cclrt rncc in ons schik zijn. Genocmde ScliicclarrL-qchc l,egenstenrlels zullen nu vermoeclelijk allc tlvc,e ontlcr ons op

dtr rarrelijst cirrdigr.rr. Zwaluwcn 1l s'tclde in haar laatstcrr wcdstr.ijrl eenigszins tclcnr. Zonclcr Lalr dric ,,eraclist' spclcndc verl-olcn zí op 4

Aug. thuis o1, Lct nippcrtie van het 2e elltal van N.X'.C" (l-2). Itrxr,'lsiol Laktc ons ccn pocts door: ons 2c clftal r.oor rrills rru:rr'-\lars.iui-s tu latt'n korrróri, lor,rr i.r,l trun,;esr.lrror.en ] 't Is op ons ircst tcgerilvoorrlig een gekwetter: van jewelste' I u':rs otrr ('l' \'ool lnurl sot'ic tr'glrr n[.\.\'. Il ic -rrr,lr,ir. Zrv. I Het jongstc bloccl Zwalulvctt, volrttcridc hct 3c1e elftai, pro- I z:J i|t.r,\v(.k(,n l)r.rrltll{'ll orlt (lI l,{,>l(.í,t{.rrrlr, rvt,,l>lr.jjtlr.rr roor onzc nedcrlaaq-selic tc slrclcn cl1 ons 2c klijgt rrogi ccn nabeerdL ii ecn ilrietal oeÍcnmatchcs voot hct ccrst de vleugcls corrrpt:titie vnn cle S.V.C. tc venvcr,ken, ïl-aarmec 4 r,,cclstrijdcn uit te slaan. 't Is nu nog rnaar rvat gefladdt:rr màar we hebhcn gerrocicl zijn. goeden moed, tlat zc ií September ook aan tle compctiticviucht tlee kunnen nemen ! maaktc het 2tle ecn teverg'eelschr:n, mn,ar: ilaatrom geen onpret-

tigen tocht nilar }laasslttis, daar II.V.O. ll niet opl<wam kómen wc zoodocndc goedkoop in clc 2e roncle'

en


/ /€/ ^/. .2 .,

/ /d. /2 q.

J,tUit het' ,,Zwaluwen'l-nest.

\rool ile zoolcelstc ntaal rrtocst trcn rverlstrfid van Z'lval. I voor- {lnze ncilerltrag-si'i'itl wt'g;tltls t:egtn uitgcsteltl rvolilcn. Ditrnaal (13 Áu*.) zon Il.V.O. lls l,trgcrrlrnltij gcftrngcci:cl hebbcir. Op 19,\nr. r'otttI t'trtt rvcilstL'j.ir[ icgcrL C1.L.&\\r. Jricr i'oor eclrtcr: cloor'.:.r'utg'. lloiilc clÍtallcn teltlcn ri'tclijkc invaJlu:s, maar'lct vioi,tt bij ortzc tcqt-nstanclers toch vclri:rvcg le1; Jrcstc. Nadat de rust een 3-0 \roorspnor)9; had opgelcvelcl, voerdcn ile gasteu tlcn stancl geleidclljk tot 6-1 op. IIet la:rtste clccl r,irtr tlcir l'ccls,trÏd ging in tle duistcrnis t-etJoten, het rvas cornpltrct nrtclrt toen dc scheidslcchtcl voor de lnitstc rua,al blics. Nog lrvt't' r,t'tlsi,r'jitlcrr, 1,. r.. 1'rrscrr .lI.V.O. cir V'S.C., rvachtcn ous, \ioor'(liil tlt,ztr ]irttg'qt,t t,ll lt: stlt it: 1ot llct vcllccrlcu zaI bchooreii.

\rau Zrvah'Lr-, cn II r-a1len cnlicltr goctlc vcrrichtingcn te rroteeleir. Op 20 Aug. r'oucl eindelljk irr Maassluis de wetlstrijcl tegen II.V.\r. If voor clen halven eindstrijcl van dc Exc'-scrie pláats. E'- rvcrrl in wind en ïegen gespeeld" en". goetl gcspcelcl. Ecrr spoctlig vcllno,gcn 2:0 voorsprong werd nict rnecr prijsgt;gcvcrl ctr ltcl, tritttlc krvam rnet ilczelfcle cljfcrs. Door clcze

oventÍinnixg hrijgerr we dezer dagen clen eindstrid voor deze scric te spelen tegen Excelsior II; het gaat dan orn clen 1en

,en 2den pii;*.

E."lt

gekencle weelile voor een Zwaluwen-ploeg! rooh de nacompe'titie levcrcle ons 2e suc'ccssen op. Eerst werd op 17 Au,g. thuis tcgcrr ]T.V.O. li t't'ri rbcnauwci gelfiIt.spelletje bercikt (21-2), o(,rr rlil;sl,rr.g' tlic grrzicn dc onvolledigc

,opkomst der gnstcn rrict bcvt'trtligtltr, ltttrill op 24 Aug. lcvcrdeu oirzc jongens cctr 1\'ailitl prcstatic, door ol'ttttocns in cigen home spelend hct stelke H.B.S. fII met 2-*1 tc kloppcn. ''Onzc spelers zullel wel met ,genoegen aan het ,,kruiscrd-ien wedstrljd terugclenken. ,Toen vervolgctrs lict II.IB;.,S. II cle nog te spelen wedstrijd togcn 'ons tlvectlc g'e\\,onncn gaf, lvcrcl on.ze positie nog roosklcttli'1tlt

incidcnt" uit

bericht k*vam, clat

cu is, nrct r-rog óón wedstlijd te spelen, de kans op ccit kattrpiocnscli'np j.n dez-e i<Ieine compctitie lang niet uit,gcsloton !

/g a7

.t.f /q.

Uit het,,Zwalutven"-nest,

De einiistand

iir

1'r'airic

plijs tct

dozc afdecling luidt:

tr.v.o. It H. B. S. III N.F.C. II 11. B. S. II

4 4 4 1

3

2 1 I *

Vell. Pnt. Docl1rt. Gcnr74-6 l.7it 7 2 6 7-4 1.50 1

-2: :l g-7 0.75 2 3 ]r-]2 0.7ít :l 1 1*13 0.2it 'De eersitc Zaterdagnrirlclag in Scptcmhcr wcrd benut om tcgen H.V.O. <len leàtstcir wcrl'str'ljd trok zich in- V.S.C. nricldcls tcrug vool" ollzc ncdcrlaag-seric tc spcien. 't \Vcrrl ccll

c

7 I r

in'maakpartij en

<oste H.V.O.

niet al tc

't 14-0 invallcls speleude Zrvalun'culrlocg te-tbelciker. Zlj won hicrrncdc dcn 1.cn plijs in orrzc;;1'fi1r, tcrwljl cle tcg,cnparti.j uit \,vir.

nr.oeite om de hoogstc scol'c

rle ccrstc ontnroctirrg,

lrrr1, Solr'ic<ltruschc,

vecl togel ccn ntct riivers,:

I).W.

rloor" een

10*?

overwinning zicli dcn Zcn plijs zict tocgcwczcn. f)crr 5en Septernber \\rts ïooL onzc club een helangr{jke dag, toen bcstontl ,,Zwuluwen" n.l. 2 jzrar, ccn jubil<'um dat inrnitldcls nict ,,ircvi1;r'1[" is. Nilast vccl tclculstclling en kleine

vcrilrietciljkhcdell zijn cr <rclrtcr vnklounclc licl'rtpuntcn cn hoopvollc s-vmpto'lncn voor ilc totrliornst om met vertrouwen en ecr.L gcmatied optirnisrne aitl den vcrdtlnrn ollbouw var!

het

,,ncst

"

voor:t

tc

werken.

vclkiczilg gchoudon, 'rvclhc 1,ot lrsult,nat had, tlat K. Smit ais voolzittcl cn II. van den Bcrg als sccrctalis herkozcn rvu:tlcn, tcnviji vcrdcr in hci bcsturrr gekozen wcr'alen C. van tt lIol', P. II. Xltulltrvcld trtt J. van Itosscn. Bij dcn eerstcn

thuiswcdstnjtl vool tlo cotrrlrctitic zullctt do spclcls clcl diverse clltallct il tlc g'clcgicrrhttirl gos,t'cltl rvor'<lcrt rltntn rcsp. aanvocl'rlcr:s tc, kiczcn.

Dc paar: Zateltlagcn, die ons nog I'estcn, voorclat het compctiticlacl wccr in Lre,lveging lvercl gestcld, wcrdcn zooals gcr,voonlijk bcnut voor cnkclc fliendll' gamtrs. Op 11 Scpt. zou Zmal. l. spclon tcgt n hc.t schciclslechle.rs-clftal clcr ,S.V.C., nura,r' tlc Sclritxlrr rrtsclto ltccttrtt 'lrrltltlctt tolIS naar clc lucirt cn dcri 'iltrrotnctt't' gclit'lit,rt t'n ilic voot"slrtrlrlcn wcirrig goctls, iius blcvcn zij trltuis. l,lt' vitrltrtt l,touwtttts atrnvankelljk íllinke buitjcs, rnaar rbij dcl ztrlttvitngsi:ijtl was hct dr'oog cn hct veld idctral. Gclukkig tloolcle op cen tlcr onrligqende velclen noq ccn cliltal r'ontl, rle Luxor-bo.ys, rlat zijn tcgeristancler niet op zrg kolncn clagcn cn clus werd fluks overeengekomen tcgen clkandcr" tc spclcu. De Íilmholclen bleken prcttigc sportlui; Zu'alrln'cn rvon dcrt rvcrlstrlicl net 7-2. I)cn volgclclcrr Zrrtr:r'tlag zoLl nu dc wcclstliitl tcScn cle Schie-

I t'r' litl'ilttt itltlcltlaatl ccn

lrlocq'tti1, St'lrictlrtttr, tttilitt'tltrzc olti,popttltt ziclr rLls ctll club, rvtlttl tlttu aàr'rligc, -i'.v'.'g,'rr.,,rr,rrl. È'rrÍ'irr, w-lrert is a narrtcr u'ctlstliicl, rvitalin de gastcn met 8-3 in clc rrttrordr,r'lrtritl blcl'cu. DierrzclÍdcn nricldag spcelde ZwaI. II tegcn I.[.\r.O. lll op hct I[.V.O.-tcrrcin; tt r,v:ts ccn ka]m partijtje, waaliu onzt' jongens met 2-0 dc ll.V.O.-rcscrrves den biras blevcn. Wccr ccn Zatclclng later, den 25st;cn ,Septern'bor', bcgon clo et-.nrpctitic. All.cen orrs 1c hatl clicn middag tc spclcn, n.l' in Schictlarrr toqon hct werlbckontle P.W.. Dc \'orwachtirlgen lvirorcu rrai trru'liili tti01, Iroog gtsl)tlllll('llr tttititl' tloor lttlt, ,,cL'am:r' vilrr rlt, r'r'ru,issclrlr' r'ot'llritlst'ltocltttltt' tvt't'tI lrtlt bijhans ccn dtlbtclt' ( 10- l ). I,'i.jrr rlt,ctl ltt't ctrrltt,t,r' tirtt, tlat tijtlcns cn n:r' tlcn rvctliLlijtl tlc storrrrrittg- zoo gzrtr['b]tlcl. Dus toclL nog rviilst!

,/,.f á4(.

/?/

.

Uit het,,Zlaluwen"-nest.

clecl.

Gcsp. Gerv, Gcl.

Zlraluwenll 4

riídccling,z,tllorr [] clfltallcn tlen strijcl tcqcn eikanl aanbinclcn. Op 20 ,Scptembcl hielden we onzc jaarvergaderinq in ,,Orbaclja.". Dczc hatl ()on gozcllig ver'loop, alleen ontbrakcn log tc vocl lcden op ltct aq4rè1. Ifi' wcr"d o.m. een bestuurs-

rlarrrscrlr(' srrlt<ritlst'trclrtt't's tloot'gitittt

I)en 28sten Augustus vond in }laassluis dc cindstrljrl i'oor dc ltrxcclsior.seric (2c aÍtl.) plaa,ts, 'waarin ons 2e elftal uitkwarn ttgcn Iilxcelsiol II. Itr hci, l)cg'irr g^inrÍ rlc str'ljd gclljk op ctr tle lust krtarrr nrct ocn l-0 voolsllll)rrg voor llxcclsior. Nadicn toontlt, laalstgcnocnulc zich eohtur uitgcsprokcn tlr stcrltstc cn \\,orr onllcrllcigtl rrrct 5-0. I{iclncc won Zwal, II dcn 2cu prij-*: ccn l'r'aaicu, vctzilveldcn lnuwcltak. Twco dagcn latcr', rlcn l30stcn, spccldc Zwalulvcn II op hr,t Spor:tvold rlen laatsten rvedstrijrl voordc na-co'mpctitic dcl S,V.C., tegcn N.F.C. II uit Schicclam. HeL rrcrd ccn pakkcnil siot, rvant dool rnct 5-3 te 'lvinncn, ,vclovcrtde ons 2c lrct kampioetts,chap in .lilrr,ssr' -A.. I,lcl rnooi succ{rs, rlat hooÍ'dzakcllk br:r'eikt is rlo<ll gcrrgcl<l crr tlorrl opkorncn. Ook

lricr vicl onzcn joirgcns oon

Uit het Zwaluwen-nest. 1!i.j hebben, zij )rct niet ccnigc aarzeling, voor tle nieurve conrpctitic van c'[e Z.A.C. mct 3 clftallen ingeschrcven. ÏIeb anntal b,cschikibarc spclcls is hiervool feitelijk iets te krap. irraal misschicn loopcn hier en daal in ,,I:. cn V. t' nog 'n'cl een paar voctballcr:s rontl, clie willen toetrcrlen in onzc gelederen cn waardoor wc onzc cIÍltallcn kunnen completecrcn. Zrvaluwcn I spcelt dit jaa,r il tlo lc kla-qscr rwaa,r'in alle (11) le clftallen dcr declncrrtcnilc clubs uitkotiicrt, zooclat hct een Irrogf ilrrrma van 20 weclstrijilen vooï dcrl ibocg heeílt. trfet 2e on 3c clÍ'i,irl ziju beitle in de Reser:ve-kla-*sc ingccleclil; in deze

Wc gingcn, wirt tlc te vcrwachterr rcsultatcn van het le clftal Ícticft, nict iltcpaalil iroopvol tlc nicuwc cornpetitie tcgcruoct. Illcnstlce ls ct'.rr intlccling clic alle er:rs'tc elftallenr dris ook tlc ztvtttc,,kllàlten", t'lic vorig jaar nog con klasse hoogcl slrccltlcrt, in óón afdceling te samen bracht cn ancler,ij,l"i ,,og,,,, wc juist in clozc wekcn een paar on'zer beste spclcrs vcrtrckkór. Wc vcrnocddcn dan ook steïkr dat tlc zivarc ncilcrlzr.rg irr'ollzcu oolstcn wt:tlstrfcl, dooi'velc van hctzclilile kali'bcr: gcvolgd ztttt worclt:ti. Mnar liljk, 't liep hecl artdt'r's

!

Den 2t,n í)ctoiber tratl tle plocg op het 'Sportvclcl aan om zich tc meteu met hct Schictlamsche llercuiesr een outle tegenstnndcr, dic ilezcn zolneu nog karnpioen van haaï afdceling il cle S.V.C. werct. Wij verloren toer beicle weclstrijcle'n tegen clczc clu'b, clic nu ook het wintcrscizocn wcer mct €cn overtlirect wcrd cl van weerszijder wiuning ,É.g.rtrt.t, wàs. ^l met Ilercules iets in de rneerderecn aft;dig ipel ontwikkclcl hcitl. Ileri ttóolbraak gecÏt ons korten tljd r1c lcicling, doeh Han zien tle gasten kans rnct 2 doelpunten ons een 1-2 achtelstantl tc hczorllen. Dan zetten onze jon€ïens zioh nog

.t, loolvaot, 't lukt: ccn pracht-goal,^gcliik, en €ven later: eèn bisnumrncrtjc, zood'at we mct 3-2 voor zwart-wit gaan thecclrinhen. Ook in de 2e hclft is het voortclurend een"spannende strijd geblcven. Een meer dan-vertliende strafschop wercl naastgeschoten en misten iwe zoottoencle de kans op tren vciligen -4-2 vootsplong' Tocn Hercules qven h,ter weer gelijk maakte, g{jnsdc ilo neclerlaag ons &l weer

cens cxtra scltrap

toc, doch hót z,woegen wercl bcloond

I

een paar minuten voor in, de overwinning

,heí cinde schoot onze rnid-voor onhoudbaar

was ('cn

fcit

geworrlerr

(4-3).


,ff

maicli, bp 4i Oct.'-' oottlbbn ttruiëwcàstrijd, nu tegen N.I.M.A. is ondanks een paar onaatrgename strubtbelingen eerr succes- geworden. Toen we op cen zeker nroment met 2-0 achtei stondcn, kregen we weer een strafschop toegekencl (verclientl?). Ditmaa,l ,,zat,, de hal en nadat gedraaid was volgde spoeclig dc gclijkrnakcr. N.I.M.A. kwam Obk'tïeL'vótrg.ehcle

thans gcn'eldig opzettcn (Jn onze velclcdiging mocst nog eenmaal cnpitulccrcn. Zwaluwen had ec,hter ook nog wat in haar nrar"s. Door een 3c doelpunt onzerzljdsi eindigde tle kamp in een gelijk spel (3-3), hetgeen ook eeu eervol resultaat gcnoemd kan worderr, Onze rcs-ervctrocpen hcbbcn bcidc eennraal actc dc.prcserlee

Op ilcn cclston Zntcrdag spccldc ons derde zifn cerstcn compctitic,lvcdstrijtl oyr dc ,,Vulcaan,, tegcn II.V.ó. III en nroest ccn tc vcrrvachtcn grootc trcdcr.laag slikkon (11-2). Tijclens clczen rrcdstrijcl vcrworrddc zich helaas een onzer jongere spelers vrij ernsíig; hij ecn val raaktc ecn gegeven.

cllcboog

Dat

uif

den kom.

,ons tweecle

plocgje

-spclcncl,

elftal den Zatetdag tlaarop tegen hetzelfde

hct er ook

ma,ar povertjes áfbracht, .wàs een

IIot gcrrris van orrzclr spil, dic rnet cen ,,knietlc" sukkclt cn tle nooclzal<clijkc ovcr'í.lo.ng van dcn centcr-r,oor naar het 1e heb,ben * hct clftal van I)e clat moct - verzwakt,clkend I(eljzcr c.s. -rvel danig Dc jongste H.v.O.-liehting won ditmaal rnct 1-0. tcgenvallcr.

Uit het,,Zwaluwen"-nest. is een rnljlpall in tlc histolie vat

l)e daturn varr l-6 October onae club gewor:tlcn: op dien clag hobhcn lvc n.1. voor hi:t

Dlic

3 clftallen in

con'rpetitieverbancl gcsp.eeld.

cornplcLe ploegen ontlanks cnkclc uitvallers 'n'egens zickte

tclwijl n'e vorigcir rvintcl vaak niet 2 zccr onvollrrdigc cliï:rllcl. sukkcldt:rr: hct gaat wcrkcl!.ik clcsctrnrlo bi.j Zlyalulvcn! Van alle fronten rverden.ons naast.rnati,gc r:crrtltntun utg*"Ïtr, bóribhten gemeldi uil alles bilj[t rlaï, irt u,tru gelcrlcrcn alonr cen prima sternming heerscht. Zrvaluwcn I ilok clicn mitlclag naar i\{aa.slantl cn llon trict vcrltitrdclcn dai; M.V.V. hier ten koste van zwalt-tvit zijn ccrstc wiristpunten in dezc compc,titie vcrovoïclo. Na ccn 'aanvankclijkerl voolsl)r'olg rlel orLzcrr, hacl ll\rY i:eeds bij rust rrtct 4-2 t1o leitling,', I'cike z j tlaaln:r nog tot 7-2 opvoerdc. Ons twctti-lc ging rvccl bij H.V.O. op bezocik, ditmaal om tegen IT.V.O. II te spelcn. IJ'e overr'vinninq der thuisclub (7-1) lag in cle lijtr iler: vel-,va,c'h,tingen. Voor ons r'lcrcle clftal, dat op het Sportveltl tegcn Lct sl,t,r'lic N.Ir.0. ll uit Schictltnr trrocst aantredcn, hicltlen rvc hol ltirli. vasl,: tlat zou rvel ccrr lltlicalc inmaakparti rvorrrlcl. X'ltirl rlc ZrvtlrLrvcn-babys rvcct'dcir zich uitstckcntl cn liclrcu ccn lclrlclstrutl in de trveede hcllit glootcnilccls cnz. en ,1at

in. Dc rrcdcrlr.ag wt:r'tl zcocloctrdc bcpclkt toL T-5, een zins bevredigeirr-l lcsult:rat ! Dcn vol.gclrkrn Zaterd:rp-;

spelers, met oude, 'bekcndc gczicihtcn in dc gclcclcrcn opgega voor half-limQ aardiE partli' Mct 1-0 voor -1191!en'Qn 'n.V.Cr. rverá gecïraaid, doch nadien toonden onze' teg'enstanders zich duid;rlijk cle stelkstcn en rÁronnen clan ook met 5-0' Áts Jan r:n l{ottli rvat ingcspeeld r'ijt:., zal dit hopenlijk voor ons clflul ccn vtl'stcr'l<ii1g bcteckcnen. Op het na'bijgelegen

G.L.&\\'.-tcn'cin bortil tiitrrrurl Zrvaluwcn fI den strijcl aan nret tlc G.L.&W.-.r'tlscrvcs. ,latrtttttlr" lïcrlo(lg' zàgcn onze jongens trcn rnocizaaln vcrkrcgtrtr 2--0 r'oor:sprong irr hct laatste haif uur verlorcn ga,ltt, .,ri tttocstc:n zij rnet een puntenvercleeliug gonocgon ncmon. '

EigónIjk is tht niet heelemaal juist, want onzerzijcls

trllc-q-

23 Oct., br'...ciri ons nà ccn leolis

- tricstcn, regenllclttigen miildag praclrtigc rajaalstlagcn, ccn cn lhet rvas llso l' lrc1, rvitcl z tn si,rrrrrlrcl lttd gcllrukt o1r hct spcl vlln onzt: jougcns. VooraI bi.j Zr,v:llrrlvcn I, rltrt thuis specldc tcgern het Rozen'burgschc Ii.V.V., wiido hct niet vlotten en tlc bezoekers proíiitecrdcn hien'an tloor reecls spoctlig

een vijltal gcals te makcn. Nog voor" rust ,,rcdde Zwirluwtxr de ecr", r1raa,1' eon ih'ietal d.oelpunteir in het laatstc kwalticr van t.len -qtliitl r'oorilr c'lcrr eindstancl tot 8-1 t-ool tlc cilaritlbeu'-oncls o1r. Zrvirlurv<rn II iblcef in. de buultl lLet rvas o1; bczock blj D.V.O. Il. llii rlt: t:trsl storrtl lLt-'i;2-0 voor laatstgclocrrxl cl1'tal, luri3corr .jttisl vclrlrtcrttl.c hlcolt oIn D.V.O. dc ovclr'vintrirrg tc vctzcliclclt, tt il,rLt rur:1 i:i -rstnl scool'clc onzc 'blonrlgcloktc vctcr:aan in t1c trr,-eedc hclft ecn tcgcnputtt, rnr,al daar.';b!i blecil |et tlen ooh (2r--1). Ecn volgcndorr licelhopcn rvij wccl' ecns van het zoct ccnr:r ovcrrvinniirg 1,u ruogol vcrltaltrn. ,t* *

G.L.&W. Toervijzing van dit protest zou de eindstanil van 2"-2 toL 2-1 in onÀ voorileel kunnen verander"en. Ilaar d'aarovcr zullcn kna,ppere voetballccren darL uw dienaar zich de

Uit het,,Zwa,luwen"-nest. Novemb,:r braclrt stagnatie in hct tot <lusver vlotte vrlloop van cle comp,etitie. De Bondsleitling hacl (o' i' u'at voor:balig) wcgelrs rliin hcvigen regcnval het geheele programrrrl a1'gcirist. (jtts 1.c.r't't,itt hlccl< got'd bcspetllbaar cn t'laalom bllchtirn wc hitl'otts t't't'sltr trrl l,wtrtr<'[c t'llt:rl il hct vclcl, waar, Dc

lllc

tussrrlLctr clc ibuit.jss rl99r", trgrt st'zt'lliq 9rr<ltrllilrg

g.s'co1cl. Zrval'ivcti

lirrs clj'-iI)ctr

(4-3

bij N.I'.C. in Schicclam

en rnocst mcÍ

6-2

bazock

de meelclcrheid van

I lv.tr ttitrt z'tttltrt:

partijtje'

rvcrcl

rrrocil'. mtlt kleine

).

volgcntlon Zrti,cltlag was hct wccr zoo nrogclijk nog rrrirrtlcr" aairlokkclijlt crr rlc ter':einen zeeï zckel vcel slcchter' l)c Ltil,lvcrlsi,r'ijtl vau Zr,valu'tvcn I tcgcn (+.L.tt\f . outtr:rrililc dan ook in cen rnotiderballct. G.L.&\\r. wàs op hct vcld niert zoovcel sterker', maar veel productievcr, het scooltlc voor de rust 3 maal en daitrue nog 2 licer, voordat Zrvalurveu rnet een ilcun schot ,,rl-e eer' lcdclc". Ecnigen tijC naclat de gasthrceren Irci. hirlvc ilozijir vol htrcldt:n gernaaki, k'n'am het cinile (6--1). Ors i.lclrlc clÍ1ul borrd ditrn zr:l [i1cu nritldrrg, or-cneens uits1'rclcntl, tlrrr orrqcliilit'rr si r'[jrl rl,rir 1('r]('ll ll.V.O. 1I cn verloor: rrrr'1,

Í)--2.

Ilc stautl

i1r (l() r'rsolvc-lilrlssc clcr: Z.À.C]., bljgr:rvcrkt rnot 27 Novcurbt'r', is tls volgi: gesp. gcw. gel. vrl.

H.V.O. II N. F. C. II H.V.V. II H. V. O. III G.L.enW. II* D.V.O. II Zwaluwenll ZwaluwenIII

? 6 5 ri 5 5 5 5

6 0 5 0 4 0 3 0 2 \ 1 0 014 0 0

pt. v.-t'

toi

cn

gem'

11229-8 1.71 1 10 24-14 1..67 1 815-5 1.60 3 6 19-11 1.2 312-141 0.60 4 2 6-160.40 14-76025 ó 011-360'-

o 2 verliospunten wegens niet opkomen Zooals nrcl zicl i-< tlc posititr vln onze clftallen hierin nog

'll,'cl r,-ool cctiigc vtrtiltctclirtq vtrl,baat'. Tcnslotte rno!ïen. wc n.et ccrrigc voltlocrting ge'wagen, dat 11c h,ng'r'crbcitlcle doclnt:tten gtearrivecrd zit'n. Onzc keepels

liuuncn tlus in het

vervoLÉï

,,glabbelt:trt'.

,zí d.*./q J;

30 'Octoiber door dc vcrsc rillenilc clftallcn dcr cluib gespeclde

I ging'op

!

./.1fo<./2t2"

Oncianks alle krachtsir'-spanning blcven ook in rlc laatstc weken ilc resrrltaten maar matig. Zoo cindigden de drie op rveclstrljden alle in. rrcdcriagcn. Zlvalutvcrr

wercl

gcprotestcercl tcgcn cle toekenning van het 2e d.o'elpTrnt van

hc,r:sens moeten pljnigen

/64,a--. .2 J/

cerst tegcljk mct

dcze elub erkenncn. Ons twecclc blijfl. na hct sueccsvol zomcr'Éóizoun cctrigszins telcurstellen, het ver'loor thans thuisspelend met 4---0 .tt* d" stevige, ietwat bonkige leseïvcs l':all H.V.V. uit Hoogvliet. Zs'aluwen III'weertle Zich tegen C+'L,&W. II' ..'coral voor de rust uitstekenil en hacl op dit tijtlstip nog slechts cen kleine achtcrstancl (1-2). In de 2e lielft voerden dc Eastliccrcn de sland echtcr rt'lcitlcllik iot 6--l op. I)"cn 6en Novern.bcr brltelrl tlt'tr tlrrrisrvr'dst:'ijd vau olrrs Ic elftal tcgen D.V,O. Dc Zrvllun'cn-plocg had <pn iaar nicuw'e

Uit

het,,Zwa,luwen' l-nest

Op 27 Sept. kreeg ons eerste elftal II.Y.V.

uit

Hoogvliet

op hezoek en we rnogen zeggen: onze 'Overrnaassche vrienden llie,b;ben de punton niet cadeau ,gekregen. Natla,t de gasten vpot cle rust zich van con klciue 1-'0 voorsprong hadden verzekerd, rnaakte na dien onze spil uit cen vrijen schop op fraaie w{jzo ge[jk. Naarmai;e de t!jd" verstreek nam de spanning toe, maat

minuten gelukte het I[.Y.Y., tlat alles op den aanval zettc. nog tweemaal te scoren en zoodoende met &"'1

in de laatste


tt

rvinnen. Onze iongste licliting verloo' in Sciriedanr met dezelfde cljíers van N.F.C. II. Den volgenden Zatet:dag 4 Dec. klve,rnen rve bijna handen, lees voeten, tekort.- Drie iredstrljden, waarvan ons eerste uit tegen het rnachtige H.\'.O., hetgeen dan ook een 7-2 nederlaag n-elc]. Ons 2e elltal zorsdc clien mitldag ec,hter

voor een

'rvar:e

St. Nlicolaas-r'errassing. Het trok met fiets

en

Spido naar Hoogvliet, om daar op hun cigen grond de ]I.V.V.ïeserves te ontmocten. Op het Spoltvelil l'erd destijds leetls met 4-0 van deze tegenstandels yerlol'eu er1 11:e maakten ons over: hei velloop r-an dezen xedstlijd van te voren heel geen illusies, tcmecr'rl.aar ons eliial lang uiet itr z'n sterkste opstelling uitkwam. De bo..-s hebben er-enrrel vanaf het eerste mornent flinli nnr,.repakt, tle bclooliing kr,.-anr in een goeal doel1ruut, clat de aanr..relilei llak r oor de I'ust -icoolrdc. Het antrvoord van H.V.Y. kt-arn pr'oi;rpt na t'lr her'-,'atting: hinrtetr I rr.inuut geli"ik, 5 minuti:u latcr 2-1 I Zl-alul'crr zag dànroil edrter kans het offcnsiell ovcr te nerncrr; dc stand $'as rlt, eenigen tijcl wecl gelijk en ecn dert'le cloelpunt g,af ons cen \:oorspl'orlg, dic tot hct cinclsiqnaal sehandhaafd iblecf : Z,s.al.

Il

hacl mcl

3-2 tle oler'uinirrrr3 be-.ochterr. Ecn kinli il

rleu

kabel r'oor H.\-.\-., tlat zr' kampiocirslinrrsctr leelijk ziet dalcn. Rest nog te velmeli.len, ilat Zrval. I1I zic]r rlicn nricltlag op cig'cn verld door een sielk onvoileilig GL&f\r II nrct 5-L

3eklopt

UITSLAC VERLOTING,,ZWALUWEN'" Lot Pri.is Lot Prij-s Lot Prijs Lot Prijs Lot Prijs [,ot Prljs No. No. No. No. \o. \o. l{o. No. No" No. No. No. I ?9 141 50 378 !11 ó17 72 652 7 851 19 L5í 21 383 ;1 í22 17 696 8ít óDD J;I 72 99, tL q] I li'r J 39; 6E ;il1 97 Tt7 5,1 861 70 32 8 174 89 +01 íi0 .-';t)'í 2l 713 1(){-) 877 86 36 80 2A7 69 -11+ 2it í17 11 729 1il 886 93 12 7:l 229 ,10 122 96 í5:l +2 712 92 891 1ï 43 18 234 +6 +:17 2() 558 78 7i-)6 +8 E9+ 6.i 1t8 Srt 250 52 4+A 15 572 94 775 ',I{) 912 90 't: I )t.)) 444 44 it97 27 784 7L 936 fi t)j ó;) -J: :iC 4+8 9ó 601 36 789 :2 948 7(i 63 22 28+ -.) t'.-: .)0n ll +5S +1 617 71 796 56 9í7 65 ?it 82 300 it +{j| ir I u19 53 799 +5 9ri9 14 79 1() 3+0 it + t ;) ill tjSll l!,] s20 3 979 6r s0 s6 3+2 29 7t7 12 668 ?)T 823 51 987 76 E9 1 3l!l E3 +r1 82 673 28 831 ilq 990 6d 72r' +:l 3ó0 38 ,)UU cc tlró ll 817 32 725 I 353 ó8 511 98 685 78 850 7it Prijzen kurrncn worden afgchaalcl bij A. rur t -h101. r

Oostelstlaat

zag;.

Sneeurv en reg'c1r bezorgc'len oils op l1 Dccembcr deu tn-eetlen iu rlit -.eizoen. De comlretitielcider g:al: tii 1ig c{.r :tl.ccir c.loor' het ltcc'lc 1r'-ocr1 rrrl zccï tcrc'clt gr'àtrrrlà. Hr't zit't r.r'riiral uit, tl:rt tr. br'h:illc liometrclcn

65.

z 6i2a2r. ,/2

r

?

.

slior-tloozen rilielda1

rrannceï boi endicu ons 1e llijnl )rce{t cle Zaterciag - uirt r t'e1 tc r.oetballer z,al zijt. De tr-ce volqencl.: t'r'r'stc rreken Zaterclagen, va-llcir n.1. op 2en I(erstclag' en Nicux'jaalst.l.aq', tlat t olrlt dus eeu soort van voetbal-l'intcrsb,np tot 8 Jan. I **t*

eeit danrp. Het leven rlir rlel lalen rriilritkl:tg yrtn Zatti'clag-. l1 Decembttt' i,. olz. chiburakkei' Jan Ncoriii.jli na een ;ricktc van slecirts eiil*lc riagen gestoncn. Reecls een paar tnaal in h,-ttele jrirel linrl ec11 clrlsti!.0 zit,lite r-:tt-t een oltzei' leden tirdelijk een scllacLu\\olr hei rl,-rbli 1-cit ar'1\'Lr1l ,rlr. lLltlrl rlll tliírlrlle('li'i" '16' fl3n11 or cr et,l .jotr::' lelen. L)rt juis: Jrlo. tlie t r:1, "-r'ocliike, soms lniiilric,irii,:c. nir:r.i' altijtl c-ii:itr,'t'l' :l)oii\liclld. { \'crl lool ,liill 2{lsii:n r-clirr:rrilaq ltccn }noe:t !.'rliltt... lIiral als s-e ]ret niet r.;i:tcl. hirtllrn l-,."t iro! op z'tr ziekberl uit ziiii ei3el irroitii li.Lurnen liooLc:n: Gorl r-ei:'.gist zich nicrl, ! Det tiroost, tlic zljl rer' \ïautcu rt'si. is de r'1jl'stc, ciic Gotl t'en tnensch ontftr cleze e,rrr-.ti-.rrdi.ilit.ilori 1:r'ri:firtlllii'n. iil otrs, zijrt clubvlicndrn, I'oelr: ilit sier','eiL t,ri : ,''i, r,,.ri c, l[t,ii. t1oi.h bo'ernltl: \\-ee.t llli'ci"i I

Uit het,,Zlva,luwen"-nest. I{et vool 11 Dec'

Yastgeste}de Z'A.C.-progranrna, rlat slcchtc lïecr cn detr toestaud der terreinetr tt'as

*'egens hei afg:cla,st, $-crd tm dcn \olgenclen ZatcrtlaE gcspccld, .rrratlr ooÉ tlezcn mirlclaq ttareu de t:lcnteltten tcgen. Ecn mooie gclcgcnheid om eer,,s de I'are am,biti.c onzer spclels te toctsett' Zà scheiren een Daar jongens liever- blj ile klehel tc blijver5

het Spoitvetá t"-- l.o-"tt, waardoor ilc brocclersir'i"itl III--Z'.n'. Íf tusschen 2 onvoiledigc elft:rllen qespcclcl Z.r. 'aar $,eïd. \-oolts rvelri ir, Schieclatn tijtlens rlen l-etlstliicl \'O'\-'I'Zrvaluu-cti I ccn clkelctr -.pe1cl dt lLodder-or.gie te el'g en

6an

te vlocg r1c klerclkamel' 1r-rr,l op. I)e tel'reiusgesteltllieirl rv:.s liicr ind.erdaad tlcrtrig, ritaar tlc taak cler' 10 res-

zo(1ht ili.j

tcerencle zrvarlhcmclen r\,eLil er door iret r.ct'trck v.r,tr ltun clubmakker liet liclrtcr op. zc z$,-oegtlen rnoeclis <1oor er strnzrktcn dc voltloenirrg, dat de achtelstand althans niet gror.rtel ri ertl' \í.O,Y.T., tle--nieurvclirtg iu onze conrpetitic, lvon verdielLtl'

rriral l'at gcfiatteerd mct 6-1. Voor clen [lalrïàng van cle ]rierbotcn sel]]cldc ontllroctinl{ tusschcn otrs 2e en Je ':lÍtal is o1'' llet tclleitr lll ri cCstlijc'lopstelling. ccn lrinnut stiltc in acltt s'elornell tcr llclrde'nkirlll oàn orltii juist een *-eeli tc r-otetr ovt'rlt'c1eti lnedcspelcl Jnl Noordijk. fs $gd-s1riji1 rellity itr c'.'tr Plcttigc sfecr, zooals dat ,,onder-orrs' r bthoort, lrlaÍil cle uitslag -is corr ï:arÉ] \:er'rassing gervoltlel. Rcetls blj rust hadden Van Rootr ctt 'ztt1 mamrc"tjó een l-0' vootspt:ongl zij l-istcn dczc nailieu niet rilleen ie iiiantihavetr, *aar nog of fc loclt'n, zclfis tot 5--0, vaarmede het eitrilc klyam. \1iij rcrr,r-lcirtcn lu binncnliolt voorstclk:n om de nunrnering tlczer clftailell olil te keelcn, maar. 3e elftellcls, $-acht irog even: de retnrntrrtltch staat

Z:v.II-Zw.III

Dat kan kcl cels ecn geweidige tevatrche rvorden

loeget'enscltt. De 2..\.t. Lilil ira:rl aailleirling ltli c1e jaars-,risscliu: eri het ícrt di'.r ,le c:.iitputitic tcr' llalierrregc gevorrlclrl is, in Lrel Orficiëelc lledecleciingen een bescltouli/iilg ol)geromerr orer' (lcll gang vàn zakerr en claarin o.a. r'ertneld: zrri uitcirrtleli"jh Zx'alul en ]ret zl'a,kke ,,In de rclrtcrhoecle zusje l.el blijkcrr, .ofschootr men hierbii niet uit llret oog mrg

ler'liezen dai het physlnL" krachtsverschil tus::oltcrr deze ploeg cn dc andelc \\'cl ïat Er'oct is". \\re hebben dit onzen jongens vertelcl cn dcze yoelclen terccht nic:ts voor clcn titel r-an het zrvekke zusjc. Nieuwjaal is een bij uitstek gesc,hikte dag 1.-oor goede lroortletrens en zii krvamcn dan ook ovelceD in cle

compotitiehclft rrlle krechteu in te sp'tuttell om de te ontloopcu. En rvartllijk, rr e zljrr goed gestalt, rvant ile eer,.tlolgentle ZaterclaE (8 Jnn.) heeft ons eelste il ScLiedarL tegcn Hercules een keulige plcstatie gele vercl door geiijk te spelcn (2-2). \\taar l'e dcstijcls tliuis van deze club zelts gelïolrrleu hctr,ben (4-3), blcvcn $ie dit 1ri-eecle

onderste plaats

'o2*"' 7 t "'

,on.l"'r'ool tle tlcur, voor 8 Jan. is

Uit het,.Zwaluwen"-nest. Zooals :cbr.uiiiriijh hcclt olrs ('et'stt'elitai \ir ttri jlrrtl':trrot'3'ett o1 liet -9poi:lr-eitl ecrr rrienrlschappclijk paltfjt,jc -:^cspcc1t1, ditliaal teqren ecu cornbinatic ondcl tlen naaur ,,Iloccl-\\-it", met als rcsultar,t een gclijk spel (1-1). In rle lichtcl!ik gchaveircle kect (ongcnooilt' :!:1'r1r'11 rïrlr'(il cll eerl rrrc'lrt i:t tlen looir dc'r'rreek olr bezocli gcrr-eest, hat.lclen lrct cen crl iLrlrler' :elool,j r l tLeu boci leelijh bcschailigd) :il6 hcbJtcn l e :lkaar ,lr' l.r-.r.,i ::*i.lt'ukt etl r.il loor'-qpoedig

vzrstgestelcl' !

seizoen tegen Flerculcs ongeslagcn. \\re citeercn nog c'ens tle hovenaangehaalde ,,O. M.": ,,II.\r.\'. en P.lÏ. z.!jn clit jaar zrrahker dan x'e gervend $/àren, doch s'ii nlceneil. dat zi.i voor dc laatste plaats toch noq' l'el tc ster'h znllen blijkcrr". \:og telL paal gocdc lxestatic,. onze'r'zii,:ls erri l-ij zrjLr +'r'\-itit o\-cltuigd, drrt rle ciilri:iiinii l,ct Z.-\.{.-btslutr.t' itl It'i ctrgclljk zai sl*llelr. De',1-eede onclerlin!,e $'erlsíriid tusschen ollze lescrvctloepcrl is tlc cerste spoedig ger-olgc. Dit kccr' lungcclclcn

r1e hridjcs ran Zn-alul'en II iils e:i,qtheeren cl ltct is hun gclukt, zij hc:t rrrei !t |rtir' hli'ic1it-irLsllarrtliuS. r'ct-anchc te nenlcr] op tle glootc 5--i.) iltcier'lrl,:d itr tlt: i'or,ige orrtlroetiiig. 1\-e1 nameu cle ,,bLb;-'s" alrrvanirclijl< ilc leiding, n]àar ko1't r-ool cle lust hrvam rle starrd gelijh. Iu de tl.eede helft rrcr:rl

hct 2e ziendcroogen stcr'l<er en rnuaktc het rvinnende doelpunt, (2-1), ec,n rt:sultaat dat dc krachtsvc'r'houtling goerl rveergeeft.


,'

Íá?

.

Zzr'fu<a-24,/?tA.

e í í / 4íí//, w t/a.*-44t I

Uit het,,Zrvaluwen"_nesit, Vóór en_.op 12 Februari r-arcn dc rveclsontstandigheden wecr vflr'r_ dien aald, dat rbijna alle ter"r:ci.nen moesten ivorclerr i lEekeul'(l zt'lÍ's ons Spor| r r.ld rvas orrbesper,lh:rir r. r,ri tlat

Uit het,,Zrvaluwen"-nes,t. ' Van het moclderigc, tlmssigc' r'clr.l vau II.V'V. in HooEvlict hebben we hiel al cctts rncttl vcl'tcld cn toctt de voolaí,rlaandr;

dagen nog een ovcr'"'locdig'cir rcgtltrvitl .1:tvtln, vtli'lnocdden wc stellig, dat rle voor l5 Jrtiuirt'i va::r.gesi,t'ldc uilrvedsl.r'ijd vanl ons eerste tcgon ilc loot'l*wittcn ivcl getln doolglarrg zon kuntttlrt :.l13rrlienrcl cri . r'inden. Il.et ti,ur:c;p. !l1cli cc|ter lict ',oIIiciëicl" \vrlrlr cl tiicn rnicldag cr-'n sl.cvigtr britrs stonrl' lian tlrcn i:ir:h

-

zegt $'at!

r1c wedstrljcl N.I.niI.A. tegcu Zlr'aluwcn I gespeelcl rvor<lcn rn dczc rnatch, tlic oyr cen dcr II.V.O.telrcinen plaats vond, is, bljzoncler na tlt: r'ust, lroq ('crr intct'cssantc ptrltij gervorden. k cle 1e helfL was N.I.n't.4. bcpaalcl stcrker cn s(oorr'le tn'cc rnaal, rvaalnà een Í]cllt: ha,grrlbui <1e ,onbeschuttc spelols kwnrn tcistelen; zij rvisten rtict 'h,oe ltet veege lijíl tc btrlgcn ! Ir)cn tcgcnpunt zolgdc ervool rlat rlc

voolstc:llctr, ;lat yfu rritrl bclrlr.rlti otttlcl itlcalc lcllcitls- cir

rvecrsornslan,lighe<1cn l\'trltl gesl,ctritl. Nict de"t rve tuct cer ctl ander onze oe<lcrlaa.g tcgtrn tle lJooilvlietcls rl'illcn gocrlprritcu,

zc'gtr rloor lia:rl dc,ortastendhc'id e,n grooterc schotvaaltlir.lrt'irl. I)tnli z'i,i tlcz<: eigcnsclrzrpperr stoncl 11.V.V. na cen gel!il<olrlrtarrtlc rrt'tr;1c lrcli't tot.'h b!j r:trst net 3-1 voor. Na cle 1:aLrzt: ztltltr tlc Z',r'itlti',t't'tt-ploeg ccn o{.ferrsicË in, dat tot een trvecrlc tcqttrrl;urrt trlr bijla.. ' ttit rlr:r'r gclijk. rnaker leidcie, Ilc stiltcidsn:clttcr ltl{'olldc cc}ttor: ettn ovcrtrc' cling tc cotx;'tateclcn en l<cutIc otrs clet'clc tloclpunt nict toc. Mct ons ovclrviclrt rvrts lrt't loltt ltl'gtrlool)crl; c\:(11] lirter lllt's trct 4-'2 c'n bij hct <'irrtlsi':rrrtrt I 7 2 r ool I't.\'.V. l)it'rt z,cii'rlcrr" mi<ldag lcvertle Zrvitlutlt'n ll I t't'rr lt('{'1, gr)('(lc 1lr'trsi'ltic. O1r het spór:ri,eld otttviug'r:rr zt' 11.\'.ít. tl, tl{Ít'irlo's itr tlc .l:lcselvcIilassc. fn gctlacht,.'iI zlligen $''€) otlzc ]'t)-scÍvcs ll itrgt'nr:rakt,

want If,\r.\r. vcrrlitrrttlr, tlc

cc,n tloclpuntcnrei:t,ti,'Íïaaïtr1oe 1I.\r.0' zijn iloclgemicltlelde wat ol kon 1'r'isst'lrcll, lrrilil.r'l<i.j1;, tlrrzlr,jonqctrs r't:l'tcn t,ítlt schr,ap en rnlalitctr ,'rct lrtttt gitstt'tt zoo lrrstig rnogeli.il<. 1)ozc 'r4iollnen Àvcliswlr,rl', tttiu.rt: tttt't zrit'r' ltrr$rrltt'irltlI rlijlic|s (rust 0-2, cintlstand ]-2) ctr vo<tlul in tle lt'eede hr:llit hirrg tÏo If.V.O.-overw.inniu:^ r.:lirli àalr ct'n zij derr r1raat1,]tt. ,tr{'et P.W. uit Sr,lLictltrrn gaat }rct riict goecl. \roor dcn 22tn st,ond de we{.strijti Zwaluwcn-'.W. op het programrla' eetr ontrnoeting, lvarlrol) 1r-c orlS teslrilst l-radden van'*'ege ihct belang clat bei.de clubs ]rtrrldctr blj den uitslag in vcr']re.nrl' rrrct dc oriiltllstc pliritl.r op ilc t'lrreliisl;. ()ll P.\\r: ct'irto- strijdcu/'] Inoo i.s, wc w()1olr Itcl; tri<'1,, zi.j Iiu'ltrrrtrtt irr trlli gt'r:r[g[Í\-.n1r. En daal stontl oru:r; plocg'dtrs, tru .ia, nret ccr, rt'q'1,írLcuu 5*0 overwinning, die ons g(len sikkepit kan schelen. lVo ku.am,en immels orrr tt-' r'octiballcn! IIaar: ook dat ktvatn nog in ortlc, rvrnt op óón rlcl tc,nt'iy'Fin r1r, buutt blcck nog ecu cluh r:ond" to rlolcn die tcvergec.['sr:]r ccn tcgtrrrst.atttIrrr zot lrl; (ln zoo weld flrrks ol') ons vr-'ld tc;qcn,,,Olyrnpit" ccn vlicnr'[schappelijhc rrcrlstrijd gcallanqeclcl. 't Wcld ccn gczcllix,^ lrartijtjc, wa.arin wc ons vcld-oven'icht pns in cle laatste tnirrutcn

Dc eind,SïaËffiFF2ïn

ons voordccl aan en we kond€n het zeer bijzor,ilclc ['cit consi;a{,crrt'n r]ui, Zrvalu'wen I o'p óón nritldag twec ovr,r'rr'irnrirrgorllrlrl ltclrrrtltl. Iilet was rlLcn rnirltlrrg rkr bt'rrr'l lrur Zu"uluwon TII. orn rtaal lloogvliet tc gaan. Zij mocl,crr n.rcl 3--0 dc puntjes in dit lanrlelijke stukje Rotlei'rlrrm laten. Hrrdclen ze soms den zwil,ren strijd tegen H.V.O. noE in clc heenen? Vooral varl ons 2e elftal, det deze beide rveken niet uit,kwam, hopcu 'n'e -- titlgcnrs:L als 'hcí nu toch zclieï is * volgcnde maal gocilc silcccsÊeu tc liunncn nrcl.den!

z

6

Fz-/2,.

,ry; í .

Uit het,,Zwaluwen"-nest. Na ctn voci,balloozcLr Zatcltlag (20 'Tanuuli tadtlcn wtl vriiaf door afkcru'ing rlcr tci'rcinott) 'lii'vitrrt illrr oll 31 ,Ianuari dcr lang vcrbcidric . . . cclstc tltirriugsavonrl ! Zclf's dc Groote Gebeurtenis horr rlien avontl rict gclrt:cl <locn triisluhkcu, maar: hicr:ovcr w-ellicht elcicrs meel.

De 5e tr'cbruári was gelukkig weer ecn idcalc vr-rctbaldag. elÍtal ciniving het 1\faaslandsche ]lI.V.Y., rlat rlit

Ons ec::ste

rol vcr:vult, rnaar \vaarvaÍr in dcn uitrvcdstr'ljd met groote cijfcrs vellolctr (7-2).Dezen middag gillg hct ibeber; bij rust lcidclc Zwaluwen mct 1-0, lclivijl liolt n,r tlc hclvatting ilc voorspïong zelfs tot 2-0 opgevocrd worll. I)c M.alslatrdurs haddcn er-errwel nog niet al hurr kruit vcrsclotcn cn hun tranvallcn hcgonnen stccds rnccr velwarring in rlc Zwalnrvcn-clclcnsie ir seizoen och maar ccn bcscheidcn

we niettcmin

stichtcn. Zij rnaalitcu, ccn vcrdiencl tcgcnpunt cn krvarncn cvcn

ge llk, rnaar c'le strafschop u'aaruit clit twccile. M.V.V.-doelpunt ontstond, was ioch lvcl een wilib z,wal'e straí: op cen lrlcine or.crtr:ctling van ccn on'zcl vcrdecligcrs. Zoo einriigclc cleze stlijtl in ccrr puntcrrvcrtlecling (2-2), hoewel de overwinning ons langrn tijcl tocgc'n'crftt hed! Zwaluwen III stord door ecn noodelooze verzwakking, vcr'ortrzaakt door een onvolletlige op <omst, gij voorbaa;t leeds verlorcn in haar uii.-wcdstrijd tcgcn D.V.O. III. Jammer, 'r'ant r:nder norrnalc omstandighoden was, clunkt ons, eren gunstiE i'esultaat voor cle jeugdigc zwàïtherrrden geenszins onrnogeli.lk ge-w-eest. Nu wcerdc ons 9'tal zic'h zoo qoecl mogeilj'k, waardoor de score betrelihelijk laag blcef (4-0). rOns tweede elftal is ,zoo là:ng'zarnerhand min of mecr ira

latel zclfs

cle vergetelhe.cl geraakt; het speelde door allerlci oorzaken sinds vele wehen iriet, maar de strljdlust is, geloof me, niet gedoofd en r^,e veïwaohten dan ook in ons volgend overzictrt van cleze ziide goede bcrinirten!

cn zoorloentle had<lctr onze Reservcs opnieultr

vrijaf. Maal- lvcl horr

achiclstanr'l blj tlc rust nict, oirovclliorncnlljk wes. Toch harl N.I.M.A. na dc hcrvr'rtiing *'ecr'lrcl, cclst, srrcot's (3-1 ), nraal

toen ook Zrva,lurvcn

kcrr:1,

tlaarol-r l<zitts zag' olrttittrtw

hct

clocl

te vindcn, kr:crrlc,1c spanning terug. Pzrs in de laatsttr rnirtrtut

stcltlc N.l.'l\'[.A. rnct ccn vierdc cr.oelpunt de ovelrvinning vt'iliu' (4-2.1 . h'r tcgcnsi cllinq rrrrrl, tlc voligc u'ct'l< wits op 19 Febr. het l'ccr itleanl. Dc brridc Reselt,u-ploogoll viln Zwtrlttrvctt ntoetstcrt tlcn stljjd n:rnhiutlon tcgcn I:[.V.0. I] cn 1lI. JIct l'llcl ]rt'idc thuisweilstrljden, maar om practische rcclenen werd dc ontrnocting Zrval. III-}T.V.O. III op dc ,,V'ulcaan" gespeeld. In dezctt wctlstlijtl lirvamen in totaal . . . 16 man op het velcl: tegcnover

I

9

l-I.V.O.-crs stondcn slcclrts

7

zlvalt-rvittcn

!

De

tninst onvollcdigc pJocg' hrtrl rrir,1'rtrulijlt ilc bt:stc kansen cn won rnct 7-3. Ook irr ilun iurdt'r'cn Zrvrtlurvcn-Il.V'.O.-kamp acgcvicrdcn dc gastcnl '/wa,l. ll ku'atrr voor lt,et ecr,st scdert I Januali op hct vc,lcl cn Ïrad wcllicl'rt last v:rn -qttive botten. ÏIicrnon H.V.O. II mei 5-0." lllaar nu lest besr,. Ook ons ecrste ]rad clicn ntiddag tc spelen, het rnocst cle vcrlc rcis naar Ro'zenburg onderncmcn en in 'dicn lastigor uitlvorlstli.jr'l tc.gctr R.V.V. hatldcn we weinig vcltlour\rcnr voor,irl ills \4,-c ilrrrr rltr i,lrtris Írttltlr'lorr 8-l nerler laag clachtcl. I)c cctslc Iiltrp is ccltl.trl ttog sl.ttcils ctlrl rlaalclcr rvaalcl cn tlii:ntattl rvls Irtlt i'cn rlub;bcltr lilltP, wir trl lrilrnt'n ifu trO rninut,cn storrtl Zrvrlltrltrtt tnct 2-0 votlr'. Ntt rril tril cctt .hall rrrrr"s1,r.l,,rr rrnr:,liLc li.\'.V. <rr'2--L ,;i11,, t.t.ut tvull.tcp, sJ,.a,ntl gtrllrr:r.i,l rvr.r',1. llrrt'rroI nat,gurlijk nict ontcvlctlcn, will'(ln \\'o irog l,llt'r'rninst gcnrst op hct trinr1resulta:rt. \\re, r'recsr:lcrr n.l. cen irrzinl<ing, nlanr die blccf uit. lÀIas hct al een gcvolg -.'11^ dc tlaininE, of hiclil iret fijnc voctbairveer: ons fit? f)c jongcns I Liclrlcn in elk gevo"l den strljr-l d:rppel r.o1 en verrler d,an cen orrgcldig rloelpunt brachtcn de Rozcn,burgcrs ht:t nict. TIct traatstc krvarticr" zag zel.fs Zrralulycn wccl in r.ltrn ir:urvul crr ,tocn ilc schr:irlsrcr,lti:<,r'alblics )r:rtl ,,lrr,l zlvlli.lic zus.i<r" <1c onvcltvlchtc, trlritl vcrrliuttrlc ovct'tvittrrittg ltci'ot'llrtctt. I)t: x'sultatorr vln. o]is ct,l'si,o cll'l;rr I irr tlo l:ilrisl,c 'wcl'<,n lIrVcD vcLtloulon voor lrcl rtstccr:cnrI rurrrrlrct,itio-pr:ogf irrrlrnà. Zaterclag 5 n'laart Zwalurven-lf.V.O. op het Sportveld (haif dlic). G:rat clat zien!

/í' u/Za -y4zí ./?t f

.

Uit het,,Zwaluwen".nest. ncst vorlolrn zott l" ditrnzr,al Ícitclijk eeir ,bcteren ,,I{ct

ondertitcl voor.' olrs ovcrzicht z!jn, want de rnededcciing rlie rve een dcrl l:ratstc Fcbruaridagen ontvingen kwam er op neer, dat wc v:rnaÍl I Maart ons tcrrein kwi.jt r.aakten. Ii-icts mirrilcr! Ons fijnc Spoltvcld, rl:rt sinds rle opricirting vau dc club, nu al twee cn ocn hal li .itu,l, ous slnrt-ccrrtlum was en waar we zooveel licf en lccd mct cle ,,Zwaluwcntt clooLmaakten. Nict a.llccrr echter clat we van dit rnilieu met cen zekeren rveelnoed a{scheicl moesten nemen, rnaar bovendien kwelt ons dc vlaag, hoc zoo spoectig mogeiljlr lry'eer ecn nieuwe speelgeicgenhciil te virrdcn. Dat zal lang nict gcrnakkelljk z1jn, zoo min voor

ons als voor dc irndcrc gcdulrccrdc clubs. V/ant ,aangézien irct'hcckr 1,r:r:rrincrr*conrplcx tan dr:n Maa,ssluisscheclljk' èeir' anrl<rre bcstcrnrning kr'!jgt, komcn allc claar spelencle vereenl!' gingcn,,op dc kcicn" to- staan: 8 clubs, rnct ecn naar schatting luiru 20Lt ,spclcrs. het heeler z.g. kleinrrre voctbal hier tcr'stede wor,rlt c.r' r.lool gctroffcn. Itrcns tc mccr vnlt do weinige speolgclcgcnhcid alhiur opl wn,i zoudcn cnkclc gcmcentelijÈe sport,' terleincn hicr ccrr schittclcrrdc oplossing kunnen ibreng'en !'l \\rc hc'bben inmidilcls nntuurlijk nict stilgczetcn, rnaar zien op' tlit mornent nog gecn lic'ht aan cle kim.


'Onder ilozc omsta,ndigheclen zullen we met het vcrmcldcn der resríltaten kort zijn. Op 26 trlobruali was hct ile aífseheiclsr.oorsteiling op ons soede, oucle ,Sporíveld. Zwaluwcu I bracht hct er tegen hct Schicclamschc N.F.C. nict slec,ht af cn verloor nct hct eenigc cloeipunt iir ccn wcdstrijcl, waarin onac jongens minstens cvcnvcol ka,nscn tot scoren krcgen (0-1). . 'I)icn z,clÍdcl r-rrirlillg rnocst ccl vclzwal<t 2c clÍtal olinicur{r dc meerdclhcicl vzrrr H.V.O. III crkcnncn, tlat na ccn aànvan-

kelijken 2-0 achtcr,s,tand, tcn slottc nog met 4-3 won. Dr: r.oor 5 n{,aar.t vastgcstelde ontmocting Zalulven I_[LV.O. I had nu op he vclci van de tcgcnstandcrs plaats cn ihct is nir oens Eecn spellctjc van kat crr rnuis gtwoldcn. De u.s, kaÍn_ pioencn 'haddcn dc gr:ooi,si,c rrocitc orri ,Z,wa,luwenrr er, ondàr te-houden. Da,nk zii voolal lrct gocclc spcl van dc tweedir helft zag ]LV.0, sccn l<irrrs dc voór'rlc rust vclkrcgen 2_0

vool'spr'oIg op te vocloil 0rr IiwNrn rnt't onvcrandcrrlon stand

lrct cindt'.

Stand var: de

H. V. O. N. L M. A. G. L. en W. H. V. V. D. V. O.

, r

F. C. \. R. V. V.

le

klasse (Z.l\.C.)

gesp. gew. gel. vrl.

16 14 0 15 10 4 16 1t Z 15 I 3 77 1.r 0 74 I 2 13 4 R

Zwaluwen 19 :]

pt. v.-t.

gem.

/,-írr-././

J I // 4-<-4,2 c-2"</.a.*,É4

, I

Uit

l

', "l

lt'1, t:t'r's1,c -scltot vian D.V.O. vlail< ua, ritlrr aItnlp was a'i [laak, rlor,lr orrtlrtttli:; ltur-r nlrtucritlli ovtlrwicht (Zwaluwen spe'olde

.j

rrrrt lt) rrrlir) l-rlecl clo s't,antl 1ot cerrigen tljd

kolt

na' de rust veldcr: ttoh'tcr cikaàr \YceÏ ? doel-

ï).V.O. (3-0') crL juist als .ïrc ecn ,,inrna:llizicJr los te werlicn' 1,rrr'1 iit,jottgrt:tr Ilt'<'z('nt wo(lt Zu'irlLtrvtrlt ..,t ,,,1,' tlt' liotti.lt's v('lrlilllg,('ll: tl, lt'ot'tlL :l!-1, li--2 ctr sl:ehtp l,t'i ttttii;,i,lrnriil lt'rli, ,l).\'.O' \'illt ('('ll r1r'li,ili slrtrl ol' clgcr"

1,,,iii.l,,, rloor

''1,

\\ius It'tt riIttl<litr ttirll-, tt'itttl, tttllt ottzc bt:it[tl rttscr:ve-plocgctt

rlitrlr rrritldrg aaDttctLotr. l)c lcsultatc]r w;ar:cn rtlrall: 1I erldigde in een 7-1 ovcru'inirirrq r,oor,.lc gas{}rccrt'tt ctr Zwaltrrvcn I1l, dat cen,,ttluislt'rirlliltt" in Iloi,Evlit't 1,tr slrcltrtt itttl, vclloor viltr de lI'.V'V..1il()('n1('rl '/,ot, /.\')e.

N.l,'.C. il-Zt'itlulvcn

,1rrr;rl rrilt I -i.

lr(' ll)(' (tj u'ct'1, ivtrl, tlitr sl,trtltrttrltr r'oor'.ia'illsd'ag) 'braclrÍ; srlrllrt.s ous 3c ttli i,al o1.r ht'L vtrlrl, t'lt \','cl. I'cgtlu iI)'.V.O. 1f, wt'llio s t'tlstlijtl nre i, ,l-1. vcriolctr wer(l' Dit rvas tcvens dc lrr:r1:tr' r:(,rul,rtitit--ottitnocting van ollze,,babYtstt. Wtll is allc ll-cclstrijdcn verlorerr cu cindigt \\ ir;r' \\ r'rrl('l) rli) X "n, pLa:rts v:ru de ranglijst (doclptrnttrnlr'1 t'lli.ll o1r ilc ittit,tstr-r ciil'r'irr: li{, rurrr cu ï'5 i;t'gcn), mailr t1o g<rosl ibii dit plotg,ic ib'l)illrlil ('tr trrt'1. ('llli('lr v('lii(rtliitttlt'tt. zttiictt rntlítcrl;ijd tlro rr,;ttllitl,t'it ttttli tt'rl \t'l iltrl,tttt'tt. i),r'lr iuli]ttttrlIrr 7lt{t'r(lirq nl()r':rl. ()lls :o (l(rll sl,r'iji[ ltlr:tlrl tkrzttn L,rtrrlrsl.:Lii(lr:ir it.ltirhitttl,'tr t'tt lto,'\l'tll grrlrarrtlit,irltt tlrlot: ottvtlli.rrlii,rii,rirl bt:r:1r1, rlc uilsirig aiLt ll.i,'.(-). l.I r'lu l,ilrltjcs (0--'t). i)r' riL.rrr:ilr-urolor r-au Zwa.Lur'ven trf dieilt t:eIIS geslilccrc{! l)ir,rrzt'llrien rrrirldug spettlde lhct cerrste clÍta'l dcl rtv:tlLri'it1,'rr rlrr r.óírr-lriui-stc cotrrl-:rctiticrved,stliid. tcgtn N.0.V.t't r'r'rr t.ltrti'rwctlsl,rij'tl die op het tcri:cin dcr tegenparllj il ro'c'lr,crillrrr \r,:rs

'"'rr

stgostttlrl. Í,lvaltrrvcn. lhccÍlt revauche genorncn oP

rlc iir. llt,r:r'tr;lrt't '-r.r'k'rlt,tt (i---1 rrrrrltrt'lititg trtt ovoltuigentl alrlflrt.crtrrrl !rirrrr lrliutts lxrrrtll \"rO.\".1. o1r tltr ll,rr,g'lijst, terectlrt rr lrt:zr'.i:1,t,rr" 't (-iirrg a,ittlcls iu hct eetst larr.q nic.t llrr,ar wcllscill' )..t.).\'.1. n:urr rlt lciclitrg cu ver'lrco11r1c ditl tot 2l-0, waarl tr.qcnur,r'r Z,rt rdttwr lr, \:()ol' r'usb éón tllrclliunt korl stallen. N'n r1,l lrerr'tllinri is rlc íarrtl lpoeclig geiljk cn dlrt trtecncn grke]e trlr:cil"litttrlci s Irttrr itier-ittch't tol urrliair spcl t<-' ntootcn nclnen. .l)ri1. r'i',lii.rrdcrt Z,u.alulvctt uict rlc natrvitlltlrt tc ihr:rvatten. llet l("n

\v(,r

irclij,li .r,'lri1'lllot11l

;;31|16,1;

rl('lll(rrr oltizo jongens de leicling

lu r,lirli lour" ircl, cirrr-lsignaitl blcnEcn zc de stand op 4-2. / r,.,iLri , rr 7,,'.,1,, j;lr...rhritlcrrr- inrrll.t'r's irr rlo gcledel'erl. Een ,.,,r,,, .l'n1",. ,n1fí, u,' it, ,1rrí rily'.;r rij,t l-riirrr-- zijrr. " - ncus. Flr'í zoci<cn nti,nf eclr rrieniv reltl rnortll. wclhclirL Dinrrcl.rol:t keer hierover d,us, naar wfi rlct su{roes bcloond, Ecir Itu1rttl,

1;",1 ',',

"

het,,Zwaluwen"-nest

rrrocl,i

hicr nrrtuurlijk n:lal l'ordun

ovcr'.qr,braclrt.

Wc tlrolrurr i[al. rlr lroog noorl'znkcliil<<r l'rillizlanr]rcrlcn rrog r,ótil 'lict ciirdc vir.rr <lczt'rrrlurrrl, oÍ'irrrrlt,r's irr t'll< gcvai bij lrct ircgin v1n llgt zornulscizocn (lil X,lr,i) goloirtl zrrlkrrr kornen. Als wc lrct nicul,r'c ,,rrí:sttt bctr.clikcu, zul er. zck<tl vlt-'ugrle irr dc Zrv$lut'en-gclcdercn ziin!

/ í4-í.'/2tí

'

)

()p 12 \itart weïal hct plog'ra,mrna vooÏtglezet n\et den we''lF str';irl I).V.,O. I-Zrvalttrvcn 1' D.V.O' is oo'li aI tcrrcinloos cn ,,,,íl ,i,'r,, tcrlstlijd tllarottt ooli op' hct II'Y'|O'-veld plaats'

nol.eerL:tt lvc

E

1.t, r'trr'l,t,llt'rr. \Vc irclthcrL bcsllg wctcn to lcggcn ol) coll llir-rkr: stlook glorrrl, rlic ccu oudci'tlct:l volrnt !:al] e('n tcncin, ('v()llccns itirrr rlou t\laaslLtisscrirrtrli.jh r.rclcgcn, rrrriu u'at verilcrd)l), ovon voorbij Irr'lt z.g-. rvoorrwagcrrkunrp. )i ijvclt, lrunrlt:Lr z.ullerr tllLchton ol' ,ioo sl)r,cdiq rnogcliih r:cn buhoollijli voctbaivcl<l varL tc nrakcn. Ook G.L.&\\i. cn V.S.C. hlijgcn iricr huu rlorniirilir.l. Ons r.r,ld zal hct niidrkrlste van tlc drieiormcrr. Ook

tlc ,,kocl,t'

Uit het,,Zwalu'ffen"-nest

Illn

ZJ

Waar ]rct ci.nde van cle winter-compctitic rradert, rnoet rvordcn uitgezierr naar tcgcnstanders voor vric'ndschappelijke r,vedstrljdcn cn zoo speeldc op 2 April ons 3e tegen II.V.O. Uï, notabcirc verstcrkt met cen paar Zwalurven-cracks. Uitslag 5-1 vool r1e Oranjehcmtlcn. 's Zatcldags daarop slrcclcle ZwaIuwcn T, ovcrlocns vlicnrlsrlh,aTrpclijk rir Schie<lam, tegcn P.W. cctt gcecllig 1r,url,i.j i.;jc, rvu,irrin hct gcducht tcq.cn zat. Nadat Zlhtrvcl nnet vccl :rrocitc t'intlolijl< rlorr 2--0 lrr:,lrtu.stnnrl, lvaar'nrt,c rlc ru,st rvas ingcgaan, tot, 2-2 Irad gcnivcllccnl, zag P.W. kr.ns nog cnkclc kansen tc benuttcii crr dcn si,a,nd in cle laatsl,c nrinutcn op 5-2 to blcngcn. I)c op rlicnzclÍidcn midrlag op 'hct H.V,O.-terrcirr gcspcckle c:orrp. u.cclsl,r'ijil Zrvrr,lrLu't'n TI_-G.L &\\,'. Il, lttvcrr1e zoowaàr (iolr i)&ill yluut,jcs vool' onzo lrlocg op. I{oer,vcl }rct spcl nog $ eillig bcvrclliging sclronk, zt'gcr, it,r rlc orrs 2c rrlct l]-J . llct r:lLl lvcl nict nootlig zijn hicr.riog vtrcl o\'cr ulrs nicu.n'c

F

,rrrgt,rvijizgtl.'

./

tcrlcin

2 28 72_22 7.73 7 24 44__27 7.60 J Zt b6*2? 1.b0 3 27 58_22 7.4A , 6 22 65_33 1.30, 4 18 58_35 1.ió ' 6 11 34_31 0.84

B 18 9 gg_tJ3 t7 { J 10 7 Z7_ó7 0.42 0.11 {erculesf N. O. v. I. 10 1 2 7 4 15_44 0.10 M. V. V. 14 2 | 77 5 21_46 0.35 P. W.t 16 2 7 73 1 26_?7 0.06 t 4 verlicspunten wegens niet opkomen.

,/J'4;14.-/

Uit

hct,,Zwaluw0n"-ne$t.

llclrllr,c <rt,rr vliorrlsclrrrpptrliil<c lr,crlsl,r'iirl vlul <lts crtr;3to 1,t.gur l l.V.O. ll, rlrr 'lirrrrrpio,rrrcn <lcrl ll,r'sct.vtr I<lassc, wrrrd cI' rlc ll:ri,s1 c rvcil<r,rr rrir'1; gcsyxlcl<[. I)czc ontrrrorrtirrg, wolho op .l (i À1rlil plllts vorrrl, <rirrrlitt(lo in (r<lr gclijk spol (2--:À)Ilovcntlicrr glÍ' N..lt'.(). II haar nog tcgcn Z'rval. LI. tc spclcn wcdstlijtl gclvorrncrr, wi:lk voor.bceld gcvolgd wcrd door G.L.&W. t,t:r opzicLtc van dcn wedstrijd Zrwal. I-G.L.&W. f. Waar lu:t hicl de laatste competitie-rvedstrijclen van ons eerstc en tucedc elftal betlof, sluiten we met deze papieren overwinrlingcn ilrrt seizoen af. Zrvalulven III was reccls sinds enkele

wcken uitgcspceld. Wc zullcn i4ccn nitvocri.gc na,llcscltorrwingcn houclen, maar nrogen toclr l'cl cv<,n cutrstatccrrrn, dut orrztr opti.rnistischc ver. waeih;tingcn tcu opziclrtc vilr ons cur.stc clttal ná Nieu,rvjaar in.

vcrvulling zijn u;cg,tan. .l)it zal icder: opvallen als we hier de rcsultaten van dc eerste en de h.veede competitiehelft onder elkaar vcrmcldcu:

gosp. gelv. gel. verl. pnt. doelpnt.

11 11

vóór Nicurvjaar daarna

119318*64 +2510Pl6-21

Zwaluwen I zal wa,arschijnlljh ,4 clutrs aehter zich op cle langlijst laten ur hccft duiclolijk nangetoond niet voor ,,het zrvakkc zusjc" tc .lvillen í'ungecrt'n. Dc lagele elftallen speeltlen meestal wol nlct animo, maar presteerden slechts mátig; hopenlijk zal de kornende zomcr hier wel weel voor de noodige

vcrstclking 'z,otget,

En als 1\'c RÍrn den zo.merr tlenken, dan clenken we natuurlijk ook wcu: airn tlc ,zomciavonrl,competitie van tle S.V.C., ilie 16 rMei aanvangt cn \ry'a&rvoor we rnct 3 clftallen inschreven. Orrze eenige zorg is maar, dat ons nicuwe ten'ein tijdig geree.tl komt. \Ve laten daarom de eerste weken hct bruine mónster rusten en aan ihet werk met schop en kruiwagen. Allernaal, clenkt daaraan lui, niet dat karwei ,aan. een páar ,,voor-trekr kerstt ovcllatcn! ,/

J- Q:.ri' /2 J í

Uit het,,Zwa,luwen,'-nest 't Loopt met dc wcrkzaamhedcn op. ons nieuwc sportveld

niet zoo vlot als \)Í'c ons haddcn voorgcsteld. Wc tellen onder onzo leden den laalstcn tijd gelukkig vrljrvel geen werkloozen, rnaar dat brengt rnec, dat al het werk op rhet terrein tÍp of in de avonduren moct worden verrichtAan het omwerken van zootn ongclijk terrein tot een eenigszins behoorlijk voetbah'eid zit trouwens veel mecr vast dan

Zaterdagmicldagen

men aanr-ankelljk zou clenlrcn. Er zijn er ontler ile plocg boven-, dien noq al te vcel ilic hct-wel ,,gelooven,t en clic pas rveer op liomen dagen als er wccl te trappen valt, Te mecr zljn we de lui crkentelijk die elk uur van hun vrijcn tljrl ibeschikbaar stcld.cn _om_ net rappe harrden hct nieuwe ,,ncst " te helpen bouwen ! IIct tlat al wordt het wel de laatste week van dlze maand eeï we het nieuwe vcld rzullen kunnen inwljden.


Voor de zorneravond-competitie van de S.V.e:, die weer. voor de deur staat is ons cerste elftal ingedeeld in de le kl. B;' onze tegenstanclcrs aijn Romi, D,Y.0. en H.V.O. If van hior en de -(chietlarnsche clubs \\r.F., It,S.V., lB.Z.S. cn-D.R.Z. Men ziet, verschillende nicuwelingen. fn de reserve klas zlin alle lagere elftallen inqedceld, behalve ons tweede cn clerde elftal msken Stecds Iïooger ff, Hercules II, Y.V.R II (alle Scrhiedam) en II.Y.O. ILI hiervan dc,el uit. Na zootn voetballoozc periode zal met tc mcer animo dc rricun

e wcdstlijdt,rr rceks bcgroct

u ordcn

!

'K"z?38' r*

Fra c hri g.

z o,n e ïw e cr,

*.

;ÍHlïff ";" itri

r.

9.,r1r, "r,ï11"1ïï een'Jrcerlijke ontspariring ibiijft, ecï aárlïJi'r1,urrr*nc1c wetl_ rn c e ie n cl c e gï g,í.dig;, .,"1'r";; :i:li ^,ï o's ,Sporr1,a.r.,ït., .

*l*i:"^*

ti

:l

;lïï

nt'ïii; """ ï;.ïii;; "ï;'."#il; ,,ii"ri;;_;-indrukken der

club'lcvcn,. :1, dii"T zijn o"rË oooÀuir-.t" laatste ryckcu. Dàor dcn ou.r,"io"J uo" iíïà.ilta"" weer volstaan rrrct êcn ovcr.zirlrt ;" ,rn5*oln-ioJrt. mocten we Op t4 .Tuni gcspcctrl Novr rrr. op zeker -rïraiË, ls.:l,icctam

rr:r*tr.

)::*j'

jongcns met i_0 á" ::ïï:1! .]'il-d,:1..::," sclrrokken zc blijkbaar zoo van, rlat hct

ï"ji

";r;#ï;:? bïË:

Dc nicurve

Uit het,,Zwaluwen"-ne$t. zom('1'-conlpctitic zcl;to al atttstotrds rntlt ecn

veïrassing in. Het lulkto Zwalurvcn [1 n.l. lraal cclstcn wcdop strijd in ien ovcnvinning om te zettcn. In tlcz'c l)artij' 'lie18 Mei gespccld -;vercl fiungccrde St' Hooger II uit rSohieclam

g1l;kopgaancle cercte helft brak de tcec;tàncler. Na ""tt lilrl, maar na tle hervatting" wàrcrr I'nst nict blanhcn sl.irtttl a1s

onze jongcns lttrt ttttrcst

itt

<ltt ttttlcrrl<,rhrlir1. tZli scoolde-n.twee-

maal, 'wàar tcgcnovcr' tle glsttllr l<ot't vool lrct cindsignaal cen icJenl)unt rvisten te stcllen (2!1). Dat gaf den burger rrloctl.

rDcn volgentlen avond zagcn we de premièr<l van ons derde

op het H.V.O.-vcld tcgcn ihct

dcr"cltr

clftal van rlie club. Of-

.r,ho"r, onzc boys zich hitÍ'tig wtlttt'tlrtt.t, tttocsttrn ze de mccrtderheitl hunncl gtlsthetrtttt trl'ktrltttrrtlr rlitr <lrln rxrk rttttt 4-O wonncu' Ook hct <iubuut vtrtt Zwtltrwctt I wrrs ttitrt succesvol' Doztl ploog hwam op 2() Mci uit togen hct Scrhicdamsche D.B,.IZ. Lu trien zr-tÍ,{ gcon kans zieh te hand;haven tegen een negental f6,genst,anders. ltren 'tloelpunt in éón iler eerste minuten gcscóo,rd, bcsliste clcn strijd ten gunstc onzer gasten (0-1). Dc tweetle rverlstrijd varl ons tweede lbracht hcn ooki de tweeclc zogc on ditm,aal 1ro!l op mecl' ovcrtuigcnalc vt/iizo. lf)c op Zi--r 1!tci g()sJ)coldc trhuiswedstrljd togen V.V.[t. II (Sdh,ic-

I

l

ttnrn) lcvcrdc n.l. een stevige 3-4 ovelwinning op. llón zwalurv maakt nog geen lentc, masr met 4 punten uit twcr:

wcdstrijden sti.j,gt d'e hoolr op een gunstig seizocn. iDc reiiclveklas clel S.V.C. onderging nog ccnigc uitbreiding rloor ht:t toctlcdcn r/art ,St. lloogcr III cn N.I'.C. II (bcidc 'Scrhicda,m).

lVc sprlhcn hictbovcn eor) p2lraï maal ovcr' ,,íhuiswerlstrjftlen", deze par.tijcn welden ailc gespeeld op hct tcrrcin van

I

V.S.C., onze n,aaste bulcn. IIct. moncnt dat wc ons eigcn vcld kunnen inrvljilen, lijkt nu cvetrwel aanstaande. Hicl lolqt ecrl igïecp uit het wctlstrljdpr,ogrammrl. va,Il dr) homen<lc rla.,9'cn: \'r'ljdtrr Íl Juni Zwaltrwctr fll-Z,waluwen 1I, 'Dinsdag 7 Juni Zrvaluw(]n l*W.Ir'. (Wilton li\:iicnoord), Dtondelilag 9 Juni Zrvaluwctr II-ll.V.O. III' Vriida$ 10 Juni Zwaluwcn 3--V.V.Ii, II. I,lr is dus volop wcrk aan don winkelZwalulven, denkt el om, allen in zoniertenuc, dus met witttl pantalon

!

./t'

.a'

2*ro,Z

,,41

*

J I

ui,

het ,,Zwaluwen"-nest.

Dc laatstc schotjcs wegen hct zwàar:st, dat hce lt olrzc 1r)o()digo sjourvcls-ploeg ontlclr'ontlctr tóctr zc olzt' ,kt,t't i1 gr,rleelterr naar ,lict nicnwc vclrl ovcrltrlclri;crr, uraal cn['irr, ooli het glootstc strrli, rlc corrrplctc l'ot>r'gt'vtil vnrr orls clublruis is op tlc lrlauts viLrr lrt,siurrrrriug.qr,ltorrrtrrr. IIo<r rlll irr ztn wrrr.]<

ili lritrrr rrict, r'r'r1,r'llt'rr, rlrri, zorr t,t' r'ccl lrriurtc bcslt:rn. Feit is, clat r[c lict'1, licrrliq is,lrt'r'r'czt,rr <,rr ook ons liorrwc veltl . . . rrou ja, cl u,or:dl o1r .qr.slrccrltl. Hiel ccn kort chronologisch ovcrizicht vau dc gtsircclrk' wrdstli.jclcn; 27 llei Zs'aluwcn I-R.S.V. (S'rltrrrr) ocu lbr.sclr gcspceldc wctlstr'.ijd, r.aaliu 1-rnltljen clkaat' rv<riuig tocg"lvt'rr. giug kau

tur slotte door onzc .iongcus r.ir.tlicnd rnct l]-l werd gt:wonnen. I)icn zellticn avoncl speclilo ,lret dcr.rlc in Schicd:urL tcg,cn St. TToogcr' Il <'rr irrcirssc('1.(l(, (]l) ni(,rr\- (.(,n 4--0 nc'ilcl[lag. Op :i0 Ilt'i wt,r.rl crrrlbtrgirr .qcrntaht airrr tlc ontmocting Zn'alurvcr 1-D.V.0. I3;lj ccn starrcl r-au ]-0 irr ons voolrlccl nrocst tvcgcus ccn hcvig,c i'ogcrrhui grstatrlit, worden; rnct droo:{ vco cy(,lr latrr naal hnis... ! ii Juni Zrvtluwen III-Zwalurvcn 1I ecn broedelstrijrl, rvuar:irr dc jongclcu zich rra rust (0-3) goccl I'ccrrlcn. Ilirrrlstnrtl 2-4. 7 .truni rloch rvclkc

1*$r.I'. (S'clarn) dc ccrstc 'rvcr'lstr.ijtl op ons niculr.r, veltl. Ilcn paltij, lva:rlirr Zlvllrrwcrr voor,l.rlrrr.crtl haar nrcrrr,tlcr heid dcrnonstlccrrlru crr gt'rrrald<clijlt nrct 6-1 n'orrncn. 9 Juni Zwaluwcu II-,If.\r.O. ITI, een wcrlstr.ijrl rnct rvissclcndc kausen, lvaarirr tlc gastcn uitcindcJijk aan hct lirussic cirrrl tr.ok, Zwalur,vcn

ken (3J). Ifielnede voltroh zich dt: cclstc cornp.nrxlcr.J:rag vooï ons twcetlc. 10,Iuni Zs'aluworr III-,,iPcr:hvogclstt, ccrr vricnclsc,happelijk partiitjc ingelnschl r\'cgcns uitstel vari rlc I'astgesteldo cornp.r-ctlstlijtl. Dc vlr,t,rrrrlri voqels $-at0r1 r'lc orlzc vc1'rc de baas on wonncll rnct

8-2.

afwaarts ging, zooclat NOVf nog juist met B-2 kon winnen" Op 16 Juni evcnceus irr Schiedam B.ZlS.-ZwaL I. ,Ofschoon

mct verschcidcne invallcrs spclcncl, slaagclc Zwaluwcn er met nict tc vccl noeitc in met 3-1 ccn ]ran^st traditioncclc overwinning op Blauwzwart te behalen. 1Z Juni Zwaluwcn II_ Ilcrculcs J"f, ccn match, spannend van ,begin tot hct cinil. Il,csultaat ccn puntcnvcrdceling (2-2), *"i o.r, protest I{., rlat gccn protcst blcck tc r,ijn! \iJ Juni Zwàluwcn van I_

H.Y.9, II 3*3, cct lxi.rcihtrosuliaat, gozicn r1c onvollcclige opstclling wcgcns wcrken enz. van clivàrsc onzer spelers. ál Juni Zwal. III-D.R,.Z. II g-4 cn dat naclat $/e zoowaar \veer ccrst rnct 2-0 hadtlcn voorgestaan. IIoc kan ,t, hoe kan rt? 23 Juni D.V.O.-Zrval. f op ons vclil g".poni,l, ,n klcinc dcbnelc: 6-1. lVccr cen serlie invallcr*, "diË echÍcr in deze

cn

ju tltrrorigc.

herbrbr'r.r.

wcitstrijdcn vall ,hct lc zich dappcr g**""J Jl-NOVf f ll, wcll<c rra g"t1t Ë" ,ust_

25 Jruri Zwrrl.

starxl (1-1),. lrr rlc 2c hcl llt gcrnaikclijlc in ons voordeel bcslrst wcrd..(f-t). I|wal. II rbchaalclc íot heden S p""t"; uit 6 wcrlstrijdcn. Nog nooit vertoond !

/t/-.*4'./2 í I

.

Uit het,,Zwaltlwe["-neÉ,t kunnon wol trict zoo goos{,alriÍltig ovtrr: hct wecr.' sohrijven als dc vorigc rrraul, irrarrr' 0lrl:irr, dc weclstliitlorr ontaardden zoodocndc nict in ,,zwcctvoctrbit,l", Altijd allcs van den gunstigJstcn kant bchi.jkrrrr is ccn cigrlnschap ilic uw collcsponden door lict velslaan van vaak grootc rcoksotr nederlagen rvel geleerd. heeft. Die tljd schijnt overigens voorblj, want de r:csultatcn in de huidige . zomeï-competitie blljven zeer ibevrcdigend. IIet eerste elftal handhaaÍt zich goed in het middcn van de ranglljst en behaalde tot nu toe B punten uit 7 wcdstrljtlen; het heeft momenteel juist de helft van thet proglamma afgewerkt en wc geven de uidjes wel cen kansje om rhun positie norr v<rlilcl to vclbct<rrcn. Marlr rlan ons tweecle! Ilat heeft waraat.iu kunipiorrrrsrlllllos, ibezct ilret 14 piunten uit I wedstr:ijdcn op tt nrorrtctrt dc oclstc plaats in een klas van 10 eiftallcn. We willen echter niet, te vroeg juichen, er zijn zeker een vicr-, vijfital ernstige concurrent.en, die er alles op zullen zettcn met ons twcecle van plaats te ruilen. Maar de prestat,ies tot heclen z4n in iecler geval fraai en ongealacht. 'Ons clerde gaat rustig op clen ingeslagen weg voort, cl. w. z. met z'tt wedstrljden, zij bet meest met bescireiden cljfers, te verliez,en. Waarsohiinliik zal nict in het rninst voor dit ploegje de training, dic tlczur' dirgcn wcrd licrvat, ('s Zaterdagsrnicldags vanafl lhalÍl vicl op het Sportvelil) heilzame gevolgen kunnen hebben, Lratcn we clus afspreken, dat \Àre in oÍrs volgend ovcr-zicht het eerste winstpunt voor de jongste zwartwitten nrogcn ibegroeten. Van de wedstrijden clitmaal niet vocl mccl dan uitslagen. 28 Juni G.L.&1Àtr.-Zwa1. I (9 man: Pijpersavond) in lanslancl gcspcelcl voor de M.V.Y.-serie 4-2. Nog nict ecns zoo kwaacl, jarnmcr dat onz"e onvoltalligVtre

hcicl cen juiste krachtsmeting onmogelijk maakte. 30 Juni Zwal. III-Éterc. II 2-6. l Juli N.F.C. II, S'clam-Zwal. II 1-7 (terr. II.V.O.) Een serie Zwal. vuurp{jlen met een N.F.rC.klap aan het slot. 4 JuIi. Zwa7. IIT-Y.V.R. IÍ 2i-5, benevens D.R.Z., rS'clam-----Z"wa1. II 3-_6. 6 Juli R,OMI*Zwal. I 2-2. Ecn .fforsche werlstli.id, waarin het onzen jongcns gelukte een 2--0 achtcrstand in ccn g'clijk spel om Le zeLten 7 J:u/ri Zwal. II-N.F.C. II 2-2. De 3e we.dstrljd van ons 2de ibinnen een weck, zoodat vermoeidheid een woordje neesprak.


,t .42.q .,/A l E. ./Uit

2.r'gr24..7 Z í Vool Zlvaiuwcn I loo1it tlc zomelcomlreLitie ten einde. De tegen R.S.V. op 18 Aug. in Schiedanr voorlaatstc weilstrljcl - eclatante 7-0 overwiniring, waar"rnec gespeeld werd cen het kofigcletLcn gevestigde record in comp. wedstrljclen(6*0) al wccl vclbctercl weld. Meer vcrheugend is rnisschien nog wel hei fcit, tlat in clczett wecistrljd een nieuwc spelel onze gclcttelen vcsrlclhtc; rclcgclr'l uitkomen varr clezen oud-L. en V.cl zou cori gctlttclrtr) iriur\4rilrst vooï onze voorrhoede betee-

het,,Zw&luwen"-nesÈ

II tegen __In den weclstrljd tussChen onzc ïeservetroepcn op 11 Juli gespceld, warcn dc,,gïoot; bloers,, stËrk II in de- meer$erherd., zc worlncrr dan ook óirbedreigd met flinke cljfe-rs, 7-1, in Ícgcnstclling mct clc angstigJ ovcrwinning in de cerste ontmoeting. Den 13en Juli Lo"cst Zwal. I jï

Schiedam den strljd aanbinden tegen D.R.Z., den leider in de afdeeling. D.R.Z. won verdiend, -maar liehtelijk geflatteerd y-ct 5-0. Den_ volgcnden dag speclde Zwal. IIi ,ro! oer.s een keer tegen Pechvogcls cn al wcrd hot gccn volledige revanche, toch brachtcn onz. .iorrg<'rs Jrrr'l, .r' rl.ztirr kc.r bctei af als vooí c.enige wc'kcn: 5*b wrr,s Lcl; rrrsrrlt.rua,t van dit vriendsdhappc_ lljke partijtje. Bol:rngr.ijl<cr. wa,s, rlat dczclfdc knapcn pr*, ""ntà.gno hcl; iri lrun cornpctiti.,*.it*trla {_agen later - 1gi Juli N.F.C. fI cveneens tot -ecn gclilk spcl wistcrr i,r: brrrrrnel {2_Z)-

keren. Op 26 Aug. volgt nu log ilc thuisrvctlstrijd tegen D.V.O., dat zich na afloop ongcslaguu lianrpiocn kan noemen, tenzij... Zwaluwen kans zict rcvanche te ncmon op de destijds gcletlcn 6-1 neder:laag!

Ifet

cerste winstpunt is erl ons tlcrlc lrt,r,l't ,i.Èw"i aír, onze afspr:aak gehouden (zio vorigen ,rsc,lrildknaaprr) ! Dat dienzclídcn avond ons tweede tegón ÉV.O. III uit_Épelená cven-ccns rnet cen gclijk spcl genoegen moest nemcn, wàs wel ec_n kleinc tcgcrrvnlltrr'. orrz. rlirsurtnltc' tcgon lr.v.o.-etftanen ziin mcestal nict te best c. tlit'rn,.l o,tgirig o's ccn dre.igende ncderlaag sleclrts door een prachtig doelpunt vrijwel i" an laats% se,conde (21.--2). 22 Juli *ui orrr-eerste ólftal weer aan de bcurt. Het sper:lde thuis tegen ,RiOM en hoewel bii rust de noteeling nog 1-1. was, blck<rn lricr:ra de gasthecreí de beste papicre' t. h.tr.b.,. Í{rx'r. doo' rrr:t nici benutterr van eel,straÍschop con olrr.orrisclrc kwrtrr,l ,|ij Zw.al, I _ rvon RIOTMI nrtrt il-1.- Nirrl,;1111'1'11 rlt,zrr crr .1., v.,.igc nederlaag, maar ook hct ílcit, dat W,I,-. zicrh uit dc cornpctitic terugt.oí en onze grootc ovcrwinning tegen clie club, belhaald. dus "komt

te

ve.rvall,en, hebbr:n onze positie op cle ranglijst clanig ver_ Op clenzelfclen datum had nóg ee,, or-iód*"hapirclijke

,

Ons twcotlt, till'i,al bewlntlclt nog stecds ,het pac1, dat mogclijk tot Irct, kanrpiourrs<rlrulr lt'irlt,, al ourlcr"n'oirdcn ze terclcge dn,t rlit lrttl rrict stcods ovcl lozt'rt g'uit1,. illogcu I).'It.Z. II thuis o1l 12 Àug. .i.1. wclrl wcliswaal w('('r gowollllcn (l)-0), rnan' tlc zcgc rvus u'cirtig ovcltuigenrl cn het spel vccl tc prinriticf. Wc Iratltlt'l tl:rrr ooli o('rl z'wilai',hooílcl in den volgcnden'lvecl; .stlijd olr lll Àrrg. llolriulcs II tc Schiccltrm t[' meer' - l)irur' onzcl'l,rrgcrr tlaal ocn lrcsl,r' li lttolrtcrr rlool vtlivurulitt.q,cu vcrhirrcleltl lva] on. Ous clftal blce[i dau ook vrrl bcncdol zljn

uolnralc plcstaties en hct kosttc }lcrcules niet al tc vcr:l moei.tc zcg'eviclen. Nict ontnroecligd bond Zwaluwen If .tiou 23crr c\:onoensin ScLieiiau clerr str'ljcl aarr tcgcn Novi II cl lrà ccn bui.tongcwoon spanneirdc kanrp, wa,albf onr beulteu ltal'tljorl t[c ltrirlins lrtt]tlt,tt, wontlotl ottztt .iottetrlts rnet 4-3. Zwllulvcu lI wotr loi rlrrsvr,r'r't' 10 rvtrtlsl;ti.irltrrr, sl)ocldc cr 2

trct 4-l te

gcli.jk cn vcllool t,r'!. Í)ot,llrrrrri,trrrcii li'r'" 5Í)--24. Hct heellt nog 4 r,vetlstr'!jtku ir Jrctto, lvuilr'uutlcl V.V.R. fI cn Steccls

.Hoogcr

.lI, dc

zwa_kb.

, )'

wcdstrijd plaats tusschen Burgo IIi en Zwaluwcn i.t í;", z,ckcr ,,vier", Lct is geen verglssing); cle uitslag was Z_,1. rrrrrrlll ijt(x)1, lcdcn sloot zir,lr <lc lu.itl,sl;c wokorr .iorrgrrr.c ]1j(,u l)tt orls *ilrr (,r z.rr k.'tlcn rve het dion dag voor ,t ccrst cc's 'probcclon mct ecn 4c clftai !

concurlcntcn*.bcidcu ,,uit".

Zlaluwen LII zag ,icl, rntJ ccirige tlagen tnsschenruimtc, tcgtn dc bcidc lcr+crvc-plocgon van Stccds Hoogcl goplàatst.

0p l(i Àrrg. onlvirrr.l lrt'1, Sl,. II. lll orr voolzil,tt,r,i.jrnit wts 'bijna z'rr,,liogoli.ils",;rr.t'lrritr o1r rltr uvr,r.wirrnirrg, kwiit sowcesl,, lls rlc glst,r,ir rrit'1 ,1r lrr,1; lirttsl,r,oogcrrblili l;irus hatltlcri errzicn grrlljk trr rrrirl(rrrr

,//-,442../2 Je

,:="r<.r7"/.

Uit het,,Zwalulven"-nest In tlezc lvàl'me clagen hceft ons Sportveld cen anntlckkcli.ihcid te tnecr gekregcn door de omstandigheicl, tlat lrct zoo ,dicht bij t1o lViaas is gclegcn. Nlenigccn, heusclt nitrt trlLtrtrn cn sonrs ,onze spcltl's, lrctrl't hitrr il.cn laatsttrn tijd ill'gtrlijks

l't'issclrt,tttl birtl g()llorll(rtI tltl- zitlh tlillltr' *"", dnn rlat na lator ,,zonlt{rII" ol) olls sl,r'arltl. Iltri, Zu'aluwtln-bail is plotseling populail gcwoldenl Jarnrrttll dat de cntouragc ni<lt vo['rlocnilJis om allc L. en V.-ers hiertoe eens uit tc noocligtrn' Een poging van zekere zijile om enkelc onzer spelcïs ondcr' pressic or,ler-tc hcvclet'r ha<1 gccn succcs; lrct was c''n weirrig <'trrr vtrt

' iportief en zek0r

s<r(rlI Nttrai,trllrisf isrrh

(:|,-:l). il'cgcrr rfjt,. Il. ll olr lÍj) Àr1r. zij lrt't rtct cct'r'ollc t.iii'r.rs (l-a j.

u'rrrtl ntturrlli.ili vcrlor.r'rr,

pl:lrtr lttaàr gchlkkig:

Hc{ Viel Om! Wat ilc resutattttr bctl'trl'i; l<tttttttrtt rvc trllcl'<ttlt'st ol) eillr paàt fraaie tloclpuntcnseries wijzcn, tlitl voor Zwaluwtrn rtlcolds , beteekenen. Op 28 Juli krvam Zivai. TI op het vtrltl tcg'tlr Sl. 1 Hong"t III uii Schieclam en vcrovcrtle voor de rust (ion 3-0 ooori1rtottg. Hielna kl'am echtel r1e bui pas los: ltlgtllrntrtig werd de scorrc vct'ltoogrl <rrt hii lrt,t trindsignititl wa,s tltl stand . . . I2-0, I)c tr,grrrrsi,irrrtlcls ltcl,ttotrrltrtr ziclt sltr<,ltt,<l vtlrlitlzcts, imaaï onzc plotrg 'wits Irilllrrrlli.il< olrgttl ogtttt. Op hurl wog nàill' het kampioortsclr:r1' zttllrlrr ztt ttrtltl,t't' ttog wtrl t'ool lttlctcltl vul'cll 'konren te staauI voorl<lolriq sl,ititI' lrrts twtlctlo nog bovtlnaati met V.V.R,. II en St. Ifoogtrl ll op rltr ]rielerr. Dc op 5 Àug' ,gespeeldc wetistri.jd Zwalurvcn I-B.Z.S. I (S"dam) brnclrt ons ceil twecde groote orrerlviniring. De ruststancl was 1-0 cn

korten tijtl tlaarna kr,vam ook hier de bui, maar ccn echtc. iRegen en onweer tlrcven vr:icntl en vijanil (niet tc lcttcrli.ik nemen: tlc weilsrijcl werd in cle Jreste verstandhoucling gcspeeld) naar clc kc<rt tolugr rrril:'lr ntr ctrttigclt tijrl hon gclukkig her:vat worclcn; in il<'rr lttsi,<rtrt'rrrttltrtt sptltltiiil voolr-lcn Zwal. den stancl tot 6-0 ol). Eorl trvctrrlc wcdstrijtl van ons cerste, uit tegen H.V.O. II (9 Aug.) einiligclc mindel succesvol. Ons elftal <warn met tah'ijhe invallors uit cn was bovcndien onvoltallig. Oncler dcze omstandighcdcn was hct gccn wontler clat H.V.O. met 5-2 zegevierde. trVannecr komt Zwaluwen I 'wcer eens complect in het velcl? Ilen drictal comp.-wedstïijalen .cloor ons clcrdc gcspccld gingcn voi'lolort. f)c jongens boclen vaak flink tegenstan<l cu vcltlicncn ecn pluim voor hun clap-

per volhoutlen. De cijfcrs warcn: 26 Juli V.V.R. II-Zw. III -í-2, 29 Juli Zw. ITI-NOYI II 0---4 en 8 Aug. D.R.Z. IIZw. III 4-0. Tcn slotte cle uitslagcn van ecn paaï vricndsch. partljtjes: 2 Aug. Zwal.-cornb.-Brugo-comb. 4-1, 6 Aug. RoMf-comb.-Zwaluwcn I\r 4-2.

Uít het,,,Ztvalulven"-nest. AIs Scptcmber in 't lancl is, is 'het toch feitelijh nrct de

voctballerii

tot

De duur cler wcdstr'liclen

's avoncis geclnan.

rnoet

tot ccn ulll worcl'en ingekrompeu, urnarin dan nog vool'corr r.lccl hct s|cl rloorl dc invallentlc' 70 minutcn, Iater zelÍs

dnistcrnis vullorcrr gtli,{;. tl; Ts w<rll<cli.jli ilrnrncr <lat diverse compctiticwcdstrif tk:n orr rltr r d clgc l if lic onrstancligheclen moeten $'oldcn gespccld, spccitra,i voor on.s tweede elftal, voor wien

irnmcrs leeds zulko ,rgloote belangent' op het spei stonalen.

I:atcn we aanstonds vertellen, dat het zoo zeer begeercle kampioenschap ons niet ten dee,l geyallen is, onclanks, tle uitcrste kraclrtsinspanning van. al onze spelers. Een 2-1 overwinning, den 30en Augustus op V.\r.F,.

:II in

Sehieclam be-

vochtcn, schalr,eldc clczc plocg voot: do ccrcplaats uit en bracht orrs nog cen flinl<c stnp nadcr: tot ,hct booogdc doel. De ontnTocting St. IToogur,

Il-Zwaluwcn II zou thans practisch

(le

bcslissing rnoctcrr br:cngen, r,vie van beide den titel zou verovclen. Dcze weclstr:ijd werd op g September gespeelcl en óns cl.fta1, dat wcldla een tiental werd, kon niet I'erhindelen dat St. I'Ioogr:r lcccls I'ool lust ccn vciligc 2-0 voorsproíg nam. In dc tweeclc hcl I'1; klvlrncrt rvo al spocdig in clc nachtsehuit (zic bovcn) on gecn der' partijcn u,isl; mccl tc scoren. IVel is w:lar staan nog twee wedstrijclen voor ons tweetlc op het progïamma, (als tt u belieft niet meer op avonduren raststellon, compctitieleider!) maar clie kuniren geen verandering van bcteckenis meer in de ranglljst brengen. I

Dc laatstc worlstrijd van Zwaluwcn T,

t. w. tegcn

D.V.O.,

'wàarover- wc den voÏigen keer rcccls spraken, bracht eren vorrassing, cn wcl een zeeï aàngename. 'Onze zwarthcmclen slaag-

den er namelijk in met duitlelijke cljÍers (3*1.) te zegevierren. nict het kampioenschap, maar ze kregen vàn onzc jongcns toch maar hun ccniqe nc<lerlaag van het scizoen te slikkuu ! Zwaluwcn f oincligde met 12 punten uit cvt'nvccl wodstrijclen (5.a,cw.,2 gclljk,5 verl.) op de 5e plaats. In doelpunten uitgeclrukt: 311 voor en 28 tegen. Ook voor hct eerste walen d.e :resultaten belangrlik beter tlan vorige J-k:t kostte D,V.O, rvel

jar:en.

Van Z,waluwcn fIf vcrmeltlclen we nog niet den uitslag van den op 23 Àrrsustus gcspccl<lcn thuisweclstrijd tegen H.V.O. ITI. Dezc leverdc clen gastel een 5-2 overwinning op. Vervolgens wer"rl op 5 Septcmber in Schiedam de strijd aangebondcn tcg'en Tlercules II; 'twaren ïwee zeer geilunile ploegjes, die elk:rzrr hier cle zege betwistten. Een ,2-0 voorsprong iler

onzen werd ee,rst verkleind en ging in cle laatste minuut gehrnl tb niet: eindstand" 2-2. \\rillen jullie pcrsé niet winnen, jongens? Ja, dat toch blijkbaar'.wel, want een op Zater:dag, 10 September Eespeelalo vriendschappelijke wedstrljd tegen l\{.V.Y. If eincligcle in een stevige overwinning (5-1) voor cle jonge Zrvar"t-witten.


,/ Z,t4- ./ê í í. ,a U

Ilct.

it

het,,Zwalulryen,,-nest.

bcocÍ.c'ing van ihci" Z*i,r:r"r1ag'ridda,g_r.oetbal i. dc:zc omgcving g':rnt hcl in olnvrrrltsclrc r:ichtir-rg.- I)e aaLrrrrclrling. r.'a' cnkclc rrrc.sl ir L.,f. l,,,,,r,r,ri,cls_vt,r,cerri.g.inecn, 'ic'twl .1rrhr:, had con uitb11;i1li11* rlirr corrrl;clil,ic rltrr. Z.A.C. t,,r, g:."oig.. Do cc.-st..l Ita-llrrrr vur tkr derr,cmcnd. cr*lls rv,,i.,l.lir i,, L,o'o, gl'ool)clr, con 1c cu ccn 2e klassc, clli bcstaandc uit g ploogcn" o'ilc'gcb'a.1Lt. Z*'al.*'cn r is irr dc 2c krass. ire,,d.,er,r- r,r, rnoc'1,,.uitkonrt:n tcggrr V.S.C., NOVI, ltOl,II, ll.p.I{., Rurgo, 1,lSS0 crr Ptrlilrrrisrnccslr'r't,n. I)r, tllit,'r,r,r,slltclrunu,,tn ,i1rr ,rï,i .i r-rtaa' ottda k.rrrriss(,r, (l(, \;{,r, :rrr,l,,r.,, rri.rr*,clirrgori, Vnu,. tic lagrtlc trl/'i;irllrrrr zijrr ooli ?;rl'rlccliltqctr govor.rrrtl: rlc Il,cs. -Lc klzrssc, lullirr orrs I,l,r,r,rlc cll'i:al crr tio ll,r,s. jc l<la,**t. \rrailrin ons clcldc t,11iilt is ol)g(,ilorll(,11. [)rr ]rlirrrrr0n 0rn ooli ons ricltlc cLlltal aan.Jc corrrlrr,liÍi. {1, l;1 11,;1 rl.r,lrrorrr.., b._ c'1.

.9in'ci-l r'ttstc, t'olrn a'n to o,,,r,,',, i ir.i, z.tt ,lrrrr r,r'r''aarrs irr dc lics. ilc kia,ss. gcPla,rtst r'o'ii.n. l). bcirlt: r,os.r.vr,_a Í,rlcclirr_

go' zrJl.'

'llcstn

rlarr n.kcr icdcr: l.cl.

an.

uit teu

I)c rttitltrll

'rirste 7 clfta,llc'

Sclrl,r,rrrlrcl Jlt'r,pgl :rllt.rlr,i l)(,slol1rrt1t,i1!l1ll ol, vocl,ba,l,qobicrl rrrcrlc..Jlrr.r..r'nlrlt,r.irrg.r,rr r:rrr rl.rr,,llontl,r crr

da chrbs (ook_,,Z*'ah*c'"

hit_.lr,l

I)entc11.

Zoo ook irlj orrs. 'lt"Ltndag, 17 .(rpt. wctcl uog bcrrut vool hct spelcn van ccr paal ocfcnparbljtjes. Dc ou<1c plocg vutr

K.V.C. r.as r1c gast van ons cerstc otr tooucle hct voctballtrrr lict vellccld fu zijri 't lsas ccn Iust te zicn lroc cctiigctt Jruuncr', thans op-cn-top Zn a)uwcrr-spclcls, aldus Irct tlotl ) r'arr lrnn liqr':r r.lrrlr ]rcsi,r>olii,or. I)c rrit,sll! wil,s ('('ll tclijli spcl : ' 1-1 5,, 1:rrr,qr.rr,rr i!irl vrrrrr lrci lllsl; woÍr' í)l) ci.qrrr volrJ ruruwczis, tici <iir:cct de gctlaantcvcrrvisscling op rlic ons lilrrcrl' lokaal nritlriels ::appe schilciershandcn, acticvc clublorlcn, ilr:rl onilcrg,uart. De wctlstrijtl Z,r'aluwen IV-G.L. & W. II op lrcl V.S.C.-r.clrl llcsPcelrl rvorrl dool Jalrtsl,gcnocrnclc rnct 5-i} gr'rrog

\ÀOlill0lr.

I)c volEt.rrrlr'rv('('k

2-[

lrt,i, rnconr-.rrs.,O]r dt,zcrr

S<r1rt.

- Sclrtonbcr-lvàs iani,stcrr Zatr,r'dag irr rvas lict nog volop zonl()r'. Toch lrccí't hct ons cclstc clftal niet al te vcel zrvcctdluppols geliost ccn glootc ovcrrvinning op B.P.M. te bchakrn, rtlnrvoor lvas ilc tcgcnstantl van hct ncgentnl bczookols l1r gt'r'ing, ai igeloo\'(]n l'c ook tlon vollcrligcn lrloog virrr ilo Birtiral'sclrt'1,t'

kunnen ,,lttlbh<rtttt. Nil t'l'lt

5-l

\'oolsl)l''rru 5ii

w{'r(l

(l('

'ttsl;ctt ibr':tclrl cindstand l1 I. C)ok orrs i,wccrlc sl.rllt,t,<r niot kwantl ttcrlcrlaag Bulgo II 6-2 toc. Di.t is tlus wcl ceu uit-spelcncl een hcel goed bcgin, tc meer als we het gaan vergclijkcn nrcl ïr'ocEelcr lcsultaterr. Ongetwil'fcld zullen onze elftallcn <rchtt'r' lbg' vool' hclter vulon komcn te.staan.

)

Ifut dc zorrrcli,r'uirrirrg olr lrrrl, Lcrlt'irr nroosl; rraluLtttijk gc' stopt, rvor,clcrn. Vana{' bogilr Oct,rÍrt't' vt't wttclttctt wc trcltttrt' allur wccl in het ÏIanclelsgcboulv ictlctt,tr l)onrlcrtlagavorrrI van hahi ticn tot half eif. 'Wenscht

U

een gezelligen

vtutn

Zaterdagrnicldag? Komt

dan voetballen hij Cc ,,Zwalnwen"! ,,L. en V," bieclt Brachtig sportvelcl. Maakt cr dus gebl'uik van!

/,r e-í.rys s

U

eeu

.

Uit het ,,2*uto*.rr'

j*.rt,

lijkcrt dit' Dc opi'oeping r,an tahijkc lnilitaircn - 1qàf natuull!.ik ook trol. donkelc rlngcn al wcct' latrg Lltllctltrlt lrct 'bcstuur'Lct veel spelcls vttt tlc Z.À.(1. t'rr rltt:ttottr bt's'loot proglanlrna vart 1. ()ctobt't' lot tlolt t-olstrlttkltt Zatcr'<lag uit ttl itetierl. f)nzc club b<rhocltlc slcchts rvr:itrig latrdvr:r'dcdigcls nl' te rsiaau cu dtts rvt'rrl bcslotctr enkclc vlit'ntlschappc)ijkc rvtril-

strijdcn tt-' ot'ganisccrcu. Zwaluwctr I speeldc met cetr 1{}-tal, dat tijdcns dcrr t'crlstrljt1 tloor blcssules nog inklolilp tot cctr Fi tal tutrrutcn op heí Burgo-tcllcitt tt:gclt dc club vtttt tlitttt rraarrr. Bi.i r'nst "$rcr'(l

1-0 aclrtt.rsttrurl gt'nol.t't't't1., rttitirt' rlaarna rverd hct ,,huilent'ctr zàE Bur',g'o kaus tlcrt stand tot 7-1 op te voclen. lI br:echt ihet cr tliuis ttgeu cen V.,S.C.-cotnbinatitr betcl "4w. af: het rvcinig -*cticusc paltijije cirrtligrlc in ccn gcli.jk spcl (5--5). \ioorts tt'eld cl oJr het H.V.O.-ttrt'rcirt tussclten clit H.V.O.-eorn;b. en Zl'al. III nog $rtlt gosl)cold, tlat bliikcus rlcn uitslag íl0- 6) vclrnocdlijk kor'Íbal is gcrvccst!

een

N0Vl-mannen daarna de lciding te ncmcn, mazu allbngs krvirrnen dc Zwàluu<rn in rle nreerder"hcid, I'el:kc in 2 doelpunten tot uitilg kn,anr, zoodnt bij het eintle onzer. jorrglns nict con zwaar fer''ocltten 3-2 zege huistoc gingen. Ook ons tweede srna,aktc rvccr hct zoct der ovcrrvinning:. Iï.V.V. fI rvas met €el'l onvollcalige bcnrntrning uit Ilooqvliet gckorncn, lllaar. wecrtlc zich toch korrlaat. I)c gastcn kondcn cr:lrtcl nict vctrhinderen, dat Zwalurven rnet rle puntcn ginq str.ijkcn (4-0). 'OnS rlclrie elftal zag geeu kans hct goetle voorbcckl van dc ou<lcrc broels tc volgen en verloor rlc uit-rvedstlijd tcgen II.\I.O. IIf mct 7-3. I)oor ziektc, enz. r.noeten evcnwel nosal wat ,,vieltjes t t opqcstclrl r'ordcr.r. \\rc hebben ihct inmitl<lels p,1)waagd ook rnct tlczc .iongstc ,,Zwlrlu'wcntt-lic,lrting roor. r'lc compet.itic in tc sehrijvcu, zood:rt wc in 't velvolg nicur,vs van 4 ílrontcn te vcrmeldcn.kr.ijgcn. Iilrrr pnar. s.l,r,vigc Obad.j:rnen nrct volr.locndo voctbalanirno en in hct gcnot lal ccu vr.iicu Z:rÍcrrlagrniddaq liurrncn wo \-ool laatstgcnoemrl ploegic iiog stctrl s e-,cllruik trtt,

/ -72f ,/4rJ I

il.gu', j'i,st,c' op 2i)

dcz.r.

Scpt., ccn. cccrl_ qcslaagde, opgervcktc Ietleui,or.-q.aii,,li,-,g, ,,,:ou,. nrce lr.t ikr clubjla. al'gcslotc, rvcril), 11c opstt'1li'g'ti.r r,ll'ttrlltu cis.lrt bijzondul. zor'Íf, c' w,r'd1;'r'r'r.,'', .,...','r. cirrr pilrtsic ,,gc'onsc)t'ltt crr inilcrrlil,r'ilsliir.r.i .r,rr irrrrl.r.r, l):rlx,r,assall vl.:l_ gcn r1c aln,lar.;lri:. I)rrrr linrlr.lijli l,rrtr lrli, u,irrirllsoizoon ccn

lanvalrg

Na deze ii'ien.dseh. liflafjes kleqen rve op I Octobcl ccrr strvig competil,iemaal. 'lwal, I lvas nu de gast van het Schicdamschc NOVI en zaE kans <lc ovelwinnin.g uit het vuul tc sleepen. Bij <le thce uras de stanrl getijk (1-1 ).Wel rvisten dc

,,,1 1iu,, verkeeren !,, D. j"i.th"J'l'#ï;iï31ïïÏ;."ï",i: woorcl kan men clen laatstcn tijd in onzcn kring weer eerls duitlelijk constatcct'ctt. \\'ij hcdoclon wat clc rcsultaten van onzc ciuh botrcÍ't. lrlrr il:rn irr rlàtr grrnstigctr zin <les woordsl vcrkccrcn tcn gocrkr | 'lot htt cloor' tl<r trrairting komen cn cle daarcloor.verklegen rueerdere balcontróle cn grootqï uithou' dingsvermogt:n9 Zoo ja, dan rnoet dit voor velcn een aànsporing zijn om in het vervolgook den wekelijkschentrainings.avond geregeld tc bezoeken. Ifogelljk spclen ook de gr:ootere routinc en hct stljgcnd cnthousitsnrc ecn woordje mee. Een feit is het, rlat ilo trrsrtll;rr,1t'rr sprrrrtgs{r,wijzc vorbctoren en tle l.llrl voonlrij is,,lrrl wr,orrs rri{ rrrocsir,rr prrllr,rr lr,r'rrrt'rr lt'virrdcn oul tl ollz(| -.- r,rrtl< zwl,n'-- rrcil<lr"lngrrrr --- tc:lrcs<:ilrriivcrr, Op 15 Octob<rl lrr.lr:rtlrlc n,,r*ta,,,*''1.,' rrl Í'l,rr.l z tn tlcr.'clc optrctrvolgentlc ovcrwinrriug door op cigcn. vclrl .lr],SSO mct 3-2 l,c verslaan. Toch gaf deze lretlstrfitl zcker gecn algeheelc voldocning. IiiSSO had vrijwel voortclurend" een veldover:wicht, de mcerclere schotvaarclig"heid deed echter cle schaal naar dc

zljdc van Zwaluwen oversiaan.

Al met al een angstige

zcge.

Op het naastbijgelegen vekl zag Zwa7. ïII terzelftdertijcl kans ftrct 2e clftal van G.L.&\Y. cen 2-0 nealerlaag toc tc brcngcn. Eintlclijk w:rs voorz. Smit zijn ,kogcltjcs" kwijt!

Dc volgcnrlc Zirl,orlirg, 22 Ocl,olrrrr', wils ccn ,.glorictlag! Al onze vier cl{tallcn hwu,nrcrr dicn nriddag op het veld, dat was' nog hooit vertoonrl cn Jrovcnrlicn waren de uitslagen meer dan hcvredigcnd. Daar u'ns allereerst ons tweede elftal, clat in een uit-wcdstrijcl H.Y.O. If, dat langen tijd vrijivel onverslaanbaar werd geacht, mct 4-1 in het zanil deed bijten. Deze uitslag zal voor H.V.O. zeker cen harde noot zijn cn bracht on.s aan r1e spits van allc :reservcplocsrcn, dcr Z.A.C.

trvccd-e

Zwalur.vcn f stclr'lr: r'rioi; 1r.l,.rrl cn vt,r.bci.cr.tlc z,n mooie positie nog dool P:rklirrisrrrocst<lrrrrr op cigcn glond in ecn min of meeï ,,harclcn" rvctlstrijrl ccn 3-1 ncderlaaE toe te brengen. De punten lvclclcn ons hier allcrminst cadeau geEeven en de overv-inning was allcszins vcriliend. Zwaluwen III speelde clitmaal thuis cn ondcrvonil cen hcftiec tcecnstand van het bezoekencle M.Y.Y. If uit XÍlrslanr'l. Trlor 2-1. voorspr.ong bij rust kon niet bchouclen u'onlcn; Irct cinilrt'sultrat was àen-gelijk spel (2-2).Tcn slotte nog icts over hot ilcbuut van óns"vierde elftal. Zíj spee)den tegcn B,urgo III en hielilcn voor half-time aarclig stand. Met e€n adhteistand ran 2-0 'r'r,crd geilraaicl, maar daarna wisten de Burgo-jongens cle stand tot g,-0 op tó voer€n. Zlj hadden hun meerrlerheid niet voor het minsi te danken aan het feit dai hun 2e elftal vrljaf hacl, Ons aclvies voor het 4e: mocd. hotdcn cn .... ocfencn!

Na tlezen Za,Letdag luidde de stand van clc 2c klasse tler Z.A.C.:,

v.-t. gem. Zwaluwen 4 4 0 0 820*6 2.gesp. gew. gel. vrl.

v.s.c. Burgo R.O.M. I. E.S.S.O. N.O.V.L Pakhuismeegt. B.P.M.

4 4 4 4 4 4 4

2 2 21 2 0 t t 10 10 10

0 1 2 2 3 3 3

Pt.

6 9-à 512-6

1.50 7.25

472-727.-

310-160.75

211-11

0.50

210-150.50 2 7-200.50


,/J'.4'2y. ,.2

"t

,-

.r'veelde van cen cerste el{tal dat or-rgeslagen aàn hct hoofcl valn de rtrnq'lijst pfijkt, licfst mct ccn respcc-

tlc nooit qekende

Uit het,,Zwaluwen"-nest. Z,ooals lge al vermoed tladden, ontmoctte ons ecrstc cllital in. dcn op 29 Oct. gespecklcn uit-ucdstlil'tl tegen ROIII hcftigCii tegenstand, zoo'ta(r zoll's, tlat wc pc1' sak'lo mct hct behaalcle, gelljko spel (1-1 ) hr:usch niet orrvoldaan ziju. ll)err volEcnden Zatcrda,g spceldcn \\ro onzen return-match tcgeu B.P. I. cn ollschoon de heeren tha,ns ccn vollec1ig eriftal op Ce been

bracthtcn, vernrochten,/,t, onz,c olcrwinnirrq nir.t irr,9,evaar. te.

brcngen; goed rvcrk van hun tlochnan voor'li*'arn ccll zlvarc ireder'laag. Zwalutvcn zcgcvio'dc mct il-0 rrrr rncde dool het

ta,belen l)untenvobrlsprcng op allè klassegen'ooten. lVant de r:ornpetitie strzlt vool Dcccrnbcl en cl.e ccrste ,rircltcn van Jaluali, op cen enhclerL inla.sr:h-u'cdstrijd ua, stop: de donkcre dagen vóór r:n na Kerstmis . . . Voor dc cci'stc cl Êtallen otgenisccr"tlc dc Z.'\.C. een tournooi, z.g. afr,-al-sclicwcdstrijdcn. Naar" vcr'luir1t, loottc Zlvalu$,en voor dc custc rondc FI.V.V. uit Hoogvlict, ceil dcl stcrhste clubs uit de eels'te klassc. Daar kunnen wc dus val lustr:n1 of zorgerr iLr]lic soms vool ccn St, Nicolu;rs sullrlisc )

,z-r-

falen v:rn rlc corrcrrllcrrl;crr lrrrcí'1, orrs ct'r'si.c zrl voolsplong r.;a

nzicrrli.j

lt

v(,r'gl.(,i..

Zrvtrlu'wcn Il, tlat lllccrr 611 lultstbcdoclclcn Zattlr'ilng tti spclen had, bracht hct cl rrrinrlcr gocrl al'. NI]I,\ lI zag n.l. irarrs ons tlvccdo tle ecrstc rrcrlcr,lllg 1.ot'l.c lllt'rrgcu. Sonrlligc iongens rvàlcn cï eerr beci,.jtr rri1., rna:r l rlosorrrlarrl<s lvas tle stancl bij i'ust nog gelijk (l-L).'Ioel ci.rrttlicn ccltcr: ecn sltclcl rvorl<clijk,,uitt'blcei< tc zijn, nam NIM'\ ztt l<rnsclt 1y:lal cn klolri,c rlc lcsi,r,clcrrrl.c 10 rnct 3-1 . Ilen l\rl'anger

ncclcrlaag

!

I)c stand in rlc lrsclvc lc lilussc

rlt,r. Z..'\.( 1. Irrirtt : gesp. gew. gel. vrl. pt. v.-t. gem.

Zwaluwenll 4 3 0 1 615-G 1.b0 N. I.M.A Ir 4 3 0 1 611_6 1.50 H.V.O. II I 2 0 2 112.*"t7 1._ H.V.V. Ir 4 2 0 2 412*t27._ BursoII :i 0 1 2 1 4-11 0.33 D. V. O. IIr, :| 0 1 2 () 3_11 0._ r 2 vcrliespuntcn wegens niet opkomen Zrvaluwcrr III speel<lo op 29 Oct. een thuisrvcdstr.ijd tc.gcn llSS0 II" In ccn aardiqen strijd, rvaaritT oltzc jonguns zich

gr,ootendeels dc sterrksten toonden, rvist nicttenrirr IiISSO rnct

2-1

clc puntjcs tc vu'ovtrlcn . . . ,Ons viurrlo bt'irrrl,rvoolrll; [,orr vollrr llirl rltr vt,r'rvirc]rl,ingcrr ( ?) Wc vclrvac,}ttcr rr.l. voor:J,oopig nog stcv-.igc rretlorlrigcn 'cn clie zijir dan ook pr,ionrpt op dc- uitslagenlijit vor.sclrerlcn : 29

Oct. II.V.O. III-Zw.IV 13-0 cn 5 Nov. Zw. I}--M.V.V. TI 1-8. NIct lret noodi,ge zelfvcrtrou.lven cn na qcïegcldc traininjl zijn rvc ovcltuiqrl, clat dc divcrse tcg.cnsdanrlors iu dc 2ó ronde de grootstc moeite znllou LeLiburr orrr tlc hcl{t vnn hct a,antal-r:eke schoten te lossor, \ïàa.1nreo z,e llu ollzr, ,jouqc Zwaluwt,rt a l:laelrten ! IIebt u dc nieutve shirts van onze spelels al trcrvoudcld? I)t, ,jougetrs wonscllrlcrr t,err lr':rt llrrrliqr.r'n;llrtoltsl ,,r.irrg r.rr lrr'1 r,csultaat

lilnic, vcrticairl

gostr'ccl)t{' z$,:l t 1-\vil.i,c l'r'okjcs - hcrd(:u gcrrrgrljrl..o;r rlrr vt'r'sclrillcrrrlc zljrl, vanell Vlatrlrlingsclro v.qetbah,:elden tc , bcziclt!igcr;,

Nou

jij,

sccletr lis

Is Irt't ccu vurbctuling

o li,

nicl

I

!

Uit het,,Zw.aluwen"-nest. toe bekerwedstrijd tegen II.V.V., tlen 3en Decem'ber op het ROMI-veldl gespeeld, is allerlminst c(]n succes gewordeu. Het weinig aantrokkelljke weer noodde mecr tot een partijtje tafeltennis of desnoods een spelletje domino bij t1e kachel en dit had ook invlocd op de opkornst der spelers. Toen ibij het begin van den wcdstrljd zich echter 10 lZwaluwcn tegenover ecn 9-tal .floogvlietcrs opstcltlen, lcck een .gunstig resu]taat waarschljnlljk. Ecloch . . . na ccn periode van Zw.-ove rwieht kwarn het eerste doelpunt aan den anderen kant en ofschoon Zw. spoeclig ge'{jk maakte en nog versohillende g'oede kansen kreeg, was heí" H.V.V., dat nog een keer doelpunttc crr zoodoencle met een 2-1 v.oorsprong kon gaan rusten. Na de hcrvattingl ibracht Zw, z'n clfdc mannctje op het veld, maar ook tocn bluvr,u r{uccosson onzcrziitls uit. H.V.V., dat zieh in den lcgcn cn don rnodtlcl blijl<ba,ar ,,reuze-lekker" voelde, wist zclÍfs hct initiaticll in, hanclcn te ncmcn en met (1--4). een tweetal doelpunten de overwinning veilig te \roor ilen volgenilen Zaterdag was een thnisweclstriid voor ons 2e elftal ingelascht en rÀrel tegen Burgo II. We haclden ons tweedc sinds lang nict aan het werk gezien en meenden tlat rle plocg wel zou bltkcrr vrur gccsi,dlift cn strijrllust, vooral ook waar zc w(lor' ;bovcu u.nu rlc mnglijst, vun hun afdceling p{jktc. Ilcn ctr trn<lct'lict cvcuwcl vccl tc wttttsc}tcn over en dc 1-0 voolsprorl,g bij du rrrsl, blccl< rlun ook onvoltlocn,dc. tDe gasten, dic tor:lr oo'k lrtrusch rri<rt, zoo'n ovcr-wcldigcrrdern inclruk maaktcn, J)r'oliltlerdcn varr rlivt:r'sc l"outjcs varr onzc .jongens en vcrovcrdcn met 4-.3 beidc punten. Ons laatstc tcgenlur,t was echter een ,rjurveeltje"! Ons edvies aan de lui van het tweede, neen, feitelijk aan zrl onze actieve leden is: trainen, voortdurend en gcregeld trainen ! Juist ook in deze weken, nu de voet'bal gedecltclljk $...............te11en

stil ligt. I{et vcrsterkí den onderlingen band cn geeft ons ccn tcchtrischcn voorsprong als str:aks dc compctitic wcrrr' hcrvat worrlt. Wc v<rrwachtcn clus in 't vclvolg' nlrlcn dic n,ict pelsó vtrlhindurrl zijrr I)orrdcrrlagstvorrrls hulf ticu in hcl; Ilanclelsgcbouw

Êpeeld cn vcrlolcn tcnslottc m.ct .l--10. Ooli in dc,.n'volgendcn weclstrijcl, ts Zatcrilrgs daar,op irr Mausianrl, mocst het vierclc de meerclerhcid van haar tcgcusttrrclcrs, ctitm.aal M.V.V. Ir, erkenncn. rDaa.r in de klei hebbcn de jongstc zlvart-rvitten zich echter flink geweetd. Uitslag 7-2 (rust 3--r2) voor M.V.V. Yerder mogcn rve nogi etln paaï fïaaie resultàten van laatst-

bedoeldcn Za1;eltlng vermelden. Zwalurven I was op ibezoek bij onzc nààstc brucn, V.S.C.; dc spanncndo rvcdstlijd rvcril pas een krvarticl voor: ]roi, ciutic <lool lrct r:cnig,c doclpunt in ons voortleel bcslist (0-1 ). ()n cigcn glorrcl haalde on.s dclide een duiclclijkc zcge binrren: T3urgo lII wercl hicr met 5-1 het kincl van ile rekening. Wc gevcn het ilerclc nog ccn gocdc kans op een plaats vlak achter de leiclers ! Op Zatcrclae clern 26en liet Novernbelmaan,il zich l'ccr cens van haar warc zljde kennenl het stormde (ln r'ogcndc dat hct een aarrrl had crr lrct ltat ziclL hogriilrcrr, tl:rt cr orriler clie omst"anclighcdel vrtn gocrl voctbirl gocn syrrahe kon zijn. Maar spannring was cï des t,c rnccr in tk:n op het Eurgo-telreiu gespec'ldcn rvcclstrijd tusschcu de cerste elftallen van Burgo en Zwaluwen. Voor: dc rust, met den winil in rlur mg spclend,

wistc,n onzc jonr{ens het niet vertler clau óón tloclllilnf 1s blengen e\ ze zàgc.t dezen klcinen \roo1'spr'oni{ zelfs tot 10 nii.nuten r,.ool hct cindc,gehan'dh:itrfd, i,oon Burgo ui.t oen vrijen scholr gelijh kou rurkcl (1 1). Mct dezen stanil kwam het; cintle van ecn r-edsttijd, wil.lïin oltzc ploeg zoowel v,arl .ltet weer als vrn (lo 11,g('r,l):u'lij lrcol rvtt fo rÀr'rlrrlcrr htcft gerhatl ! lln zoo vierr-.n lvc clus bintrenkort c1t: jaarwisscling mct

!

/)7-a44 ./2 t?.

,/ 4à4- ,/t7./ E Uit h,et,,Zwalu1ven"-nest. Dcn 12en Novcnrltcl hadden tlc mr.rosl,o Zwtlrrrvor gr:tlrvouecrr vrijnf cloor uitstcl hunnel 'wedstlijclcn. JLmm{:r, lnril lrt.l rirrs wecr een Yan rlic prachtige Zatelclagmiiltlaqerr, wàalu:r[ tlit ilÍIjaal zoo rijk is. Nu mot'st ons viertlc iir ccn'thuisn,trlstr.ijrl togen ESSO II ,,rlc ccr'" van de chrb ophourlcn. Na ccn lhniÍl uurtjo lvils clc starrd 1-1 en ibij lust wclcl ccn 3-1 achtcl stanrd-genotecrrl, rnlar in de 2e hcll't lvclcltrr-r dc ;jongcns ovcr*

flac.,.Z-/ I

llct

Uit

het,,Ztvaluwen"-nest.

ligt nu rcllatur eri cl is op hct oogcnblik natutrrlijlr geen ccn vall rlr, .iongcrrs, <[ic zoli's lnilirl ilillr voctbal dènkt. Wc rnolrcrr 1,r'ornvr,rrs rricl z(,gs^(,u tlat rltr volst als s1rclblckcr is opgcl,r't:tlt,rr, da,alvoor hacklcn tkl paar weclstrijtleri. dio voor liclstrrris o1r het programmà stonclen tc weinigi ort hct

lijf

nest

cn bovcudicu eacit het !jsver.maak vollcclige vcrgoeding,

En zoo spclen dc luid.jrrs nu uit-.wcdstr'ljdcn ibij ,,Scl,outv" óf nog vexlclolr: o1r tlo gJlxlrlc ijzcr.s .rvt'l te vclstaau! Zatcrdag lT l)eccrrrbt'r'is rrr nog wnt gcspcc.lrl, nlàitl iu zoorl fclle kou (de Vrijclag t,cvor'on was rlc volst ingcvallcn), ilat het zoo min voor de spelcrs als voor.de luttclc bczoekels een genoegen gcnocmcl i<on worden. I)e jorrg'ens van het eeïsis kozen darr ook dc rv{j-rtp putl;, toen zc in ovcr'leg met hu}r tegenstandels, eel] oombinatic van oucl-V.S.C.-crs na een klein half- urirtie spelens bij den stancl 1-1 het -kleecllokaal wccr opzochtcrr. I)<r ingelaschte competitiewcilstrij,il tusschen ons delrlc crr vitrtlc clïtal had orrdcr,nor,rnaler: rveersomstandighedcn rvel ceu aartlig partljtje kunncn lvorclcn. Nu.," brrr, de herinne::iug iloct ons rillenI een cele-saiuut echtcl: aan die st.oere, koude hel<len" De cintlstarirl was 5-t in hr:t voorcleel van III en rle stand in dc r.cs. 2c klasse luiil,t rlaarmec:

v.-t. genx. 5 0 01034-8 2.211 511-6 1.2b 3 I 2 7 18-13 1.1? 4 0 3 8 26-17 1.14 2 2 2 621_-14 1.I 0 3 2Ll-14050 0 0 6 0 5-520,-

gesp. gew. gel. vrl.

H.Y.O.ilI G.L.enW. II Zwaluwenlll E. S. S. O. II M.V.v. II BurgoIII

5 4 6 7 6 .t ZwaluwenlV 6

pt.


Eenige onzer leden liadtlen ingeschrevcn vool tlcu velillool, die de vereeniging D.H.C. te ,Delft op 2en KerstchS organiseerde I alle clrie kwanietr met lauweïen getooiil tiaar huis. Van

de talrijke deelnertrers k'wam Jan Karnaat in de D'klassc (nieuwelingen 3ryá K.M.) als I3e aan, tcrwljl Nlari Karnaat en Gillis Nouwt ottdclsclreidenliik no. 6 en no. 14 n'alen in dé Junioresklassc ovcr er:n baan van 17z K.IVI. Vtre staan hicrmcdc aan ltet slot van dc spo''tvel'r'ichtingon otzet: ,,Zwalttwen" o\,ur' 1938 cn Irye mogen welkclilk oP eeïr prettig sportjaar terug'zi.err. Wc wenschen (tlaar is htt immers heden de dag voor) ilen leden alle goecls, vooï (le komcndtl dagen eventuecl nog .ren flinke portie i.jsvcnnank, uraar denk er om je Donilcrclagavon<lcrr vli.i tc horttlcn, want de ï,raining gaat door, zooclat nls sl,t'al<s dtt voctbal rveel gaat rollttrr op de bekenrle vraag vrr]) do schcidst'cchttrls: ,,Zwalul.enr klilal?tt uit 50. 60 kcelen ecr tlitvclcrttl ,,jatt kan weerklinlit'n!

/r'/2-4-*./7 Ilr is zoowaar

J.y'.

dooi lvaren cle tcrlcinen naturrr')i.ik trog lti<rt irltlaal, maar de voor Ourlejaarsdag ingelasclrtc compctiticweclstrijd Zaluwen II-D.V.O. II kon toch iuist doorgang vinilen' Ons tweede bracht ecn Jralf elftal invallers in het veld en al weerde deze combinatie zich nict krrirzrtl, zc motrst allcrtgs de meerderheirl

van de extra stcr':k oJrgtrsl,t,ltltr I).V'O'-111otrg <tt'kcnncn en veïloor met 1-4. Op dr:n ccl'stctt Zitl,<rt rlitg irr lrrri, Itittttlvtl .iaar stond cle

machinc cclttcr wcct' sl,o1r; i.jztrl, slto()tlw (rtt l'(rgclr behecrsclhtcn de situatic tl<rlnratt: ctat het ons uict t'aarlzaattL lcck, den strijd tegen al deze clcmenten tegclijk aan te ibinden' Voor tle volgcntle wcken is nu wecr een competitie-progràmma samcngestelrl. lMc zorgen toch zeker allen voor ccn gocden start in 1939 ! Hct vierdc za.l natuurlijh nog veel

lecrgeld moetcn ibctalcn, rtraar Jttr1, twtttxlc cn derde elftal kurinen gocdc lrlrtatscrr bli,iv<'n brrzcttcn. Vrlrl lrttt ccrste vcr.

wachten we cvenwcl riog lvilt:trrrlo's. Wàt, dat zal óón blik op ontlerstaandc langlijst duidolijli rrrukcn. Stand 2c klasse Z.À.C. : gesp. gew. gcl.

lJ 6 7 7 7 7 (j ri,

.z .72áz

vll. pt.

ti 2 0 ír 7 2 3 2 7 2 3 2 313 3 0 4 2 O4 I 1 6

v.-t.

l1 26-tj

gem.

818-14 1.14 713-t1 t.779-17 1.624-21 0.85 4:t4-1{) 0.67 :l 1:l-40 0.37

in haar klasse blljft

bezetten.

Zwaluwcn III deed wat wij van clif clftal mochten verwachtcn cn slocs tlicnzcllltlcn midtl:rg in ccn ndt-we'lstrij'l BURTGO III rnct 3-2. IIct stccg hir:rtloor ctln paar sporten op rle compctiticlad.cler en zal zitrh als no. 2 wcl wcten te

lrtrtct'. Zwaluwcn

4 I'r.rbrulri \ilas hct weel mis: een nawintertjc ibracht juist zoovecl volrst dat dc weclstrijden rnoesten worden afgelast' LIet gchccle 1l:ogr:a,mrhn wcrd naar clen volgcnclcn-Zatetdag ue.s.iioven, rnaal zicl<ilr vtrn t:nkclc orrzcr spclcls dwong ons Ioen vooï tlcn wcclstrijcl, clie voor ons ecrrste was vastgcstelcl, uitstel te vragen, Nu rloest ons vierde alleen de ccr van cle <:lub ophouden en het heeft zich waarclig van dicn plich! 99kweten. Toen zich tegenover on.s ploegje een zeeï onvolleclig Ilurgo III opstelcle, vàrmocclden rn'e hoogstcns clat cle gobruikeliikc nccleilane door 'o'nzc ;ionq'cns tlitma'nl mct wet klciner:e r:fí'.órs zctu *o,,i1,,,t gtrltrtl<rtt, rn:ulr ilt' luiiljcs clachten ,,nu of nóoitt' cn ploÍlitccrctrilc vtttr ltlttt ovrtttnatilrt, trapten zc met 4-----ll hnn ecl:ste ovcïwinrring' ibij clkilirr.,Bravo! Dc stancl in de Res. 2e klasse luiclt thans: gesp. gew. gel.

7 7 4 8 6 7 ZwÀluwenIV 7

H.V.O.rI Zwaluwenlll G.L.enW. II E.S.S.O. II M.Y.E. II BurgoIII

7 4 2 4 2 7 7

0 L 7 0 2 0 0

wl. Pt. v.-t.

gem-

01450-9 2.2 927-75L'28 7 511-6 7'2b 4 826-27 L.2 62r-L4t.6 276-27 O28 6 2 9-530,28

Uit het,'Zlvaluwen"rnesit 'Ons dcrdc elftal zette z'n zcgetocht voort cn slocg op 18 It'ebruari in }Iaasland de reserves van M.Y.V. met 4-2. I)i1, is rceds <lc vicrdc achterccnvolgcnclc ovclwirtttitlt] vlttt ottztl jongc kcurplooq' ttrt z(t wilsr voll<ottt<rrr vtlltlitltttl. Mct grlool'tl

ttnoàit" lr.tf tlc i,irrrisclrtlr l,ol cit. I0 trritrttltrtt voor ilLct citttltr ccn gitlijlrcrr sl,rrrrrl (: 2) rvcitrtt itr llittrtIlrilvtltt, rna'tlt' toctl

Uit het,,Zwaluwen"-nest. 14 Jenuari wils coll tlitg^ I'atr lil<rinc v<lrtllitlttrlijkherleu. Ons derclc trok naal Nlaasland orrt drial tot tlc ontdckhing ttr komen dat het \'I.V.'V.-veld afgckeurd was. Ilrger was, clat NIMA II op het iSportveld zich anilermaal de meeltlere o\".or' Zwaluwen II toorrdr:, ofschoon onzc ploeg tlitmaal toch wcl in een ,,bijzondoct' opstelling op het veltl versc'hcen. Nicttemin gclukto lrct dit WLrndcrteam nict ook ttrtrar óón doelpunt te mahcn cn lvorl NIIIA met 4-0. lr<r1,

na 1Ó wedstrijtlcn nog ongcslagen is, nrct een voorsplong van 4 of meer pnt"tttott op ieder cler concurrenten dc eerste plaats

,. ê4.a. ?í /p -?

1.75

7 22-'.t9 1.16

./Z rZ.

Zaterclae rlitllitlt,tlvolgencltl litrlr

Uit het,,Zwaluwen"-nest' var Janllari stoncl 'een zware Yoor wedstrijd voo,r het eerste elftal op het pÏogranma; onze ,raasteïuur, Y.S.C.' was dien middag onzc-gast' Het is een spannon,l", soms wat Ílorsche strijd geworden, waarin v-oor de rust V.S.C. cn nadicn doorgaans onze ploeg in de meerderh.i,l -o*, welk ovcrwicht elk der lreicle elftalten in éón doelpunt wisi onr te zetten' Zoo eindigde dus deze wedstrijcl in àen geiijk spel (1-1), tloor welk resultaat Zwal' I, clat nu den laatsten ÍZaÏ'erd'ag

hanclhavcn.

Uit het,,Zwaluwen"-nest irr I{)i}U toclt ttog g<rvo<rtbtr'l11 ! Na cle sneilc

Z.,valuwen !1. s. s. o. Burgo v.s.c. RO.M.L N.O.V. I. Pakhuisrneeet. B. P. M.

/í- 4^/L.qr ?

l

I

kwaln

na cen lango nrstlrtrtitlth wt'ct't'trtts itt itt:1,itr ttn toondc iu ztrl thuisr,vedstr'!jd tcgcn Ititl<lrttislrtccstu'ctt ltct nog uict vcllcerd te z\jn. Tlet was een aàïdi-qe str'ljcl, waarirt onzc zwatL-wittcn uitgàsproken cle sterksten bleken. Voo'r' dc rust scoorde Z$'. twee maal en na cle ,hervatting wcrcl spoeilig ten dercle maler ged,oelpunt. IIet stoere volho;nclen van de gastenr ook mtlt een grooten achterstand. dient geroemd te worclen, al ibleven successen uit. Voor het einclsignaal klonk hadtlen onze jon-

gens alaarenteg'cn l<ans gczicn dctr sta,nrl op 5-0 te trrengen cn mealc door lxrt stluikclcll vÍlll otlzcn voorttaarnsten concurtent

ESSO, r.lat rnet 3-2 van V.S.C. vcrloot', br:rcltt rlezc mitldag ons weeï een stapjc nader tot hct docl, dat wlj ir.- ons l.orig ovcrzic,ht op hct oog hacltlen. Zwaluwen II herstelde zic,h en bcvoclrt tcgcn trrct tharrs sterke D.\r.O. II ccn eelijk spcl, rvrrtir'ol), gczicn dc opstclling van ons tl'ccclc in rlczcrr rvcrlsi.r'i.jrl, rricrnaud gerckencl had. Dc uitslag 2-2 is tcvcrrs ocn lovanche op cle vool kort o1r eígen veld gelerleri nctlcrlaagJ Legen dit elftal. Tn dc homcndc wcken. hopen we ook onzc llgcrc elftallerr rveer oens nair 't 'lverl< tc zien. f)cze' jongels srnachten als tt lvare naàr cen partijtje voetbal I

volgrlcn ]lor:1, ttit cll<rtilr ott rvtrct'síttartbtlar.' clc bcidc c]oclpuntcn, <lic tklr lvcrtstrijtl inr lrct voorrleel van Zr,valuwen III beslistc. 't Wcrrl ccrr gczclligc thuisreis. Dienzelftlen midclapJ krecg %wal. lV met 6-0 klop van E.S.S.O. II, cijfers die toch al wccr gunstiger w.arcn dan dic, uit clen destljds gespecldcn thuis,r,vcdstrijd tegen clit elftal. Dcn 25cn tr-eibriuari blaclrt otts tltrrt b<rlairgrijkon r'r'cdstlijd Zwtrlurvctr-]Jlll"go, (r(ltl tlcl' lrrsf iqsi,c ltittrltllltisscn, t'lic wc o1l den rvcg' rutitl' ltct Ioklittrtrlt' liiltrlpioctts<llttrl) llog te ncmen haddcn. Ilovorrtlit,rr is (was?) I3urgo zeJf ook nog gcgadigde

naal rlicu titcl. 't Was de vraag of de ettelljke

rn'eken rge-

dwongcn ntst otrze ploeg goecl gedaan hai.l'c1en. Burgo had rlaarcntcgcn .juist dcn laatstcn tijtl gcregold gcspeeltl. Was aanvankclijk du sclrttitt ovtrtr ltttt vtrltl stanntlc hevige wind (dic I we voor rust g'otxldccls tcgttn lriltltlcn) r'ccds cen handicap voor goed. spel, aI spoetlig begon boverr'clicn cen kille, alles doordringende regen te vallen, die de matoh tot het laatste

uloment ,,opvroo frkte t'. In ernst : tt was honileweer, in geencndeele gescliikl voor voetbal. De jongens pasten zich nog zoo goed mogelljk aan en w'e w.aren met den 1*0 achterstantl, lryaaïmee de n'st inging, niet eens erg ontevreden. De her-

vatting rbracht nict clc vo:waclrtc vcldmcerclerheicl voor

,cle

z,wart-witten. WèI wercl gelijk gemaakt; maax even later'had

Burgo de lciding hercvèr'cl (1-2). Men waande toen den wodit.ild voor clà onzen verlorenl groot.was dus 'cle vreugtle in dc Z"rraluwcn-gcle.deren, toen eenige min'uten voor het eincle ten tweede nralc'itct Burgo-tlocl welil doorboor'd (21-2)' noor' nat, kotld, ma,ar gelukhig,. z,oehten even later de Z;waluwel het' kleeclÍokaal op. De pl'oeg was ongeslagen gebleven' -er: had de puntenvooisprong-behoutlen, clie cle hoop op het be' geerde eintL,csultaat doet groeierl


-f4r/-r4_Z/2r2.

,r7 e/.a.etí /? J? Uit het,,Zwa,luwen,"-nest

llen tien,tal onzer spclels, dat onder den naam Zwaluwcn Ll Zaterdag 4 Maart naar lloogvliet trok, moest tlaar * zlj het na haldnekkigen tegensbancl crkennen van -- clc rmrcltlerhcid TI.V.V. IL Na een 2:--0 achterstancl bli tlo rust verloor onze ploeg ten slotte met 5-0.. Ons clerde bezorgde H.V.O. III, cle a.s. ,kanpioenen in deze klasse, het eerste verliespuntje dool tegcn dit clubje gelljk te spelen (1-1). lVlj zljn zeker niet ontevr,ederr, maar hier harl met een weinig meel doorzctten toobr lr.cl t'cn ovelwinniug geiboekt kunnen 'lvorclcn. Inmirldcls is tkr tweedc ïJlà,ats nu

deÍinitief

ons.

Zaterd-aq 11 Maarl, is

il

'bela4grljke dag gervorr[.n.

tl<r

gcsciricdclis va,n Zu'aluwcn

]Iut llng bcgtcci'rl<r

een

harnpioenschap

lag nu vlak in ons berei.k. Doortlilt lJur.rlo tlc \,oïigc week,z,oo vrienclclijh r'vas gernreest nog cen punt tc vcrspclen, ontbraken ons nog maar twee punten en bracht ccn .ovclwinning in den

voor dicrr iriidrlag' vastgesteldcn wedsirijd tegcn ErSSO ons levens dcn titcl. I,lr'hlccl< ccn g;roote belangstelling voor dezcu strijd tc bostaarr; oon voor Zl,l.t,r.rlirgnrirltlàg,cn oni_qe\yoon groot aantal tocrschotrtyors vyoorr.tlc rlc onl,rrroctirru, bi.i r,n zii hcbbcn een vinnigcn kamp kunnen zierr van twec paltijcn, dic clkaar meestal maar lvcinig toegaven. Met ccn gocd doelp'Lrnt h,acl Zrvalutt'cn zich reecls binnen enkele minuten ecn voolsprlo,ng

bezorgcl cn ontlanks harnckl<ige lrof]iilÍ{()ll zirg(fr} gecrr tlcr: par]tijcn hans, zoomin vool irls rll rlrr lusl, vr,r'a.rrtlcling in den stand tc il:rcngcrr. Voolll irr lrcl. Iluli;t. wclrl ilr1ll, nog a,l ccns rangstig voor oris rlo<rl1 tl.c zcrrrnycrr zrr]lcr sorrrrrricc onzcr. jongcirs rvcl lrlltor Ircblrcrr gcspcclr[ <rrr r,vc rrrochten olts dan ook niet vcilig ac|tcrr ccr dc scheidsrochtcr' lrct laatste fluitsignaal dced hoorcn. Ma,ar toen lvas het dan ook of wc na een langc, zwale reis de veilige thravcn binnenv,oeren, toen was . . . rrcen, laten rve hort zïjn, toen $ras ,,Zlryaluwen" karnpioen! Nota benc: ongcslagen I Met glunilere q'czichtcr-r vertlwcncn

ztr

itt

lrc/; lilccdlolil,al, waar. toen c.'rrig,,rr lijtl crrrriLl, gclrr<:1r1, ! Irlr wlr'trrr lrccl r,vat handen te d.ulili.rr, urrrrplirrr.rrl,r:rr van dcn Ilond cu dc tegcnpartij en daar ging zoownirr onzc vlag -

'rvirs. .

git het,.,Zwaluwen"-;; Een paar weken zonaler sensatie. Het leek eï nog op of hct vierde in ztn thuiswedstrijd. op den eersten van deze maand voor een heel 'biizonderc vclrassing zou zoïgen. Ze haalclen het stoute stukje uit om bij dc rust met 3-l op deze kampioenen voor te staan I in de twecde heift waren cle bordjes echter radicaal vcrhangen, dc ILV.O.-ers riepen ,,1 Apriltt en won-

ruin vcÏschil i 7-3. I)aareartegen slocg ccn Zwaluwcn-plocg, hooftlzakelijk uit 2e clftalspclers bcstaanale, dienzclfdcn mialdag ccn Ii.V.O.combinatie met 3-2. 't Was een tam, vriendschappelijk parÍljtjc, dat al heel weinig om het lijf had. Voor den 8en April was een oefenwerlstrijd tusschen ons tweecle en alerde cl{ltal op touw gczct, 't Ging voor een onderlinge partij, .een spellctjc lussr:lcn ncstgcnóoten, soms knap vinnig toe, doch o,mtrent de kraclrtsvulhouding zijn we niet veel wijzer geworden. Geruimen tijd had lII cen voorsprong, rnaar tcnslotte won het tweede toch (4-3), wat dit elftal nict in dc laatstc pl:rats aan ecn paal fiksche,rinvallers,, te nen nog met

danken hcclt.

FIet ibekende zonrclvclschiinst:l bii Zwaluwcn: e en nieuw clíltal viel clitmaal nu rceils, in het plille voorjaar te constateeren, Daar clartelde 1:oor het eerst ons ,rviifcle' elftal, een Junior-ploeg over het velcl. Deze hope van Zwaluwen bcgon mct een ncderlaag, maar clat is mindet: zoo zijn alle elftallen van de club gestart ! Op tlen molÍror van dcn 2cn Paaschdag een hecrlljke

lentcdag is cr: op hcl; Spor.tvc)d no.g cor vr.icnrlsch. wedstrijd gcspeeld -tusschcn ccn cornbinittiu vln onzo club en een elftal van M.V.V. Dc Maaslandcrs krcgcn dc heclc buit en keerden rnet een 2-1 overwinning huiswaarts. Ons cerste mstte op ztn lauweren en zal in afwachting van

tlc prornotiewedstrijden in dc komentle rveken een paar oefena w{rdstriid('n sDolí,ï).

.

Strr,rrrI vrrrr rkr

in top ! ,Dc bcide laatste lesteerende competiticwr,rtstr"ijtl<,ii hocvci:l ons nu geen zolg meer te gevcn en ibeteokcncn lro.og_ etens ecn eoedc training \,roor tlc claarna l,olgendc prorrrotitiwedstrljdcn (tcgen N.F,C.?), dc ltratsl,<r bclct.sclcn rloor. or,r,,

cntróe

in

clc eclsto klasse

v.s.c.

II wilde tlien

/ .-?L{€-/.f J_F Uit In tlc ai'gclooltt'tt

r'vt,l<r,rr lrt'rrl'i,

ct'r's1,c

v.-t.

gom.

4(i-1;l 1.71 14 7 4 31rl 40-24 1.28 13 64 316 4t-28 7.23 72 5 2 ó12 39-34 1.-

13 71 12 7'J

ri 1611 4 7 6 I 318 7 1 7 71

1,

4t-40 1.0.81 3l-39 0.58 34-29 22-87

0.07

niet opkomcn. l)c l'ocstitvrlrrrl, rlir,rrl t'<'rr lroos.irr irr rlrr pcrr wa,s, kornt riu ook irr ziclrt,. I)r,rlirlrrrrr is o1r 3{i Ál'll,ll, lrclrtrrlr'l un birrrrcrr <rnl<clc tllp;cn zttllt,tr rltr lctlcrr t'rr irtrtlclc gcnoodigtlcn wcl hct

" 2 verliespunten

wegens

lrmurarnnra,book.ic orrtvlrrgcrr, <ltrt hcn ovcr cen en andcl nadel

het,,Zwaluwein "-nest.

olts

Íjosl). gcw. gcl. vrl. pl,. 14 10 4 0 24

Burgo E.S.S.O. N.O.V. I. R.O.M. I. Pakhuismeest. B. P. M.*

!

middag do storrrninq" natuur.lijl< rrict bedcrvcn en ontiutselde H.Y.O. II eorr bclr.r,nllijk purït. Driemaal Jracl ons tr,vecdc ccn. \.roolsl)r.ollg, lnail,l' lLct' cimlc gaf tocrht nos ccn lqolijk rp,,1 (3--;l).í)rri t,ll'1,a1 bcëincligdrr hiclmcdo lrci, <:orrrlrrrl,itic,pr nririrrrrnr:r : 13 lrurrtrrrr uit 10 rvcilstr'ljilcn, hct is rrrtirl ,,.irrisl volrlo<'r.rtIc. . .:'! Zwaluwen

Zwaluwen

2c lil:rssc (7'.4.<1.):

rlc

irr krrr liclrterr.

.z áz-c ry 3?

conryct,ii,io

beëi.ndigd urci lrr,1, slrclt'tr vrtrr rlr'Lwcc lt's1,t,r'r't'rrrlc l,hrrisu'r'rlrstriiclen. lJn lroc ! 01r 18 -Nllilalt onl,r'ins()u w{: NOV I rLit Sclric

Uit

danr. Voor rlcu atrnvaug van tlt'rr rvcdstli.jtl bootl rlii. cll'ltl

het,,Zwaluwen"-nest.

"on.zen Ílànr-ocr:dcr: een .[raai boe]ict bloemcn

atn in vcllnrrl met lrct bchaaltlc kanrpioenschap, een gcstc dir orrzcn .jt'rrq,,rrs natuullljk ccrr hlltclijh applaus ontloktc. Dit was tlouwcr.i

ZaI Zwahwen rlc klocrrr o1r Itc1, wc'r'k zcttcn cn na hct brrhalcn van hct harnlrio<trischtlr tlcr 2c lilassc, door succcsvol

hct ecnigt, nrorrrcnl wiliu'ol) ouzc gastt,n rlc lt'iding lrltltlcn, rvlrrl, tijdcns ilon u'ctls1,r'ijrl l<r'cgorr zc bi.jrrl. sccrr vorr1, irau dcn glorrrl. Dc tlocllrurrl,r'rr voLgrlorr cll<ll l loqtrlrrrir l,ig op crr bii rlc rrrsl; lhatlclcn 1yc 1111rtls cott 5.--0 loorslrlrtrrq', (,('n su(,(1('s wiutlititrr rlc invallcr in oltz<r voollxrcrlc cr,rr :lrclroolli.ili lirrrrlt,cl Irltl. lrr rlr, twcede hclft'blccl tlc st,:rrrrl llrrgtrll 1!j11 onvt'r'anrlcltl, rrrlur tenslottc rnoest ilc NOVl-rloclrrrarr rrog driemaal zrviclLtcn. IIcl;

optlotlcn ooli tlo l)l'ouoticwcdstlijdeir tegcn N.F'C' uit Sctrietlanr, ook lrci; lu l<lassc-schnp van tltt Z.A.C. l'crovc'-cn? TIÓt trclstc ti cl'i'rrrr Irt't'l'i t'c(rrls pllrrt,$ gt'vtttt<1trtt (29 Aplil), doch

eincle h'warn" alzoo rnet ecn 8 0 zl'go, ccn nitslag^ tlic vrrr,rnocrlr:lijk iets klcirrel was gcweest als NOVI volloilig u'rrs rril gckorncrr.

Naast otts, op het G.L.&\\r.-tci'rcin spet-'lrlr Zl'aluu.crr I V tegcn G.L.&1\r. IT. Onzr: jongstc 1'cscrvos slot,rlcn Ircusclr gt'crr

kwaatl figtntt crt lol lioli, r'ool l,ijrl Llccl'rlr,5irrl11;1 1 i11 qr1'1r11wiclit. Dintlclijl< ,t:r l' rlc r'orrlinc rlr,r' 1t'rcrrsl,urrrlt'r's tlcrr rloor. slag. Uitslag 4-2 r116r' (i.l,.ct W.

Op hetzellilc vclrl kon rrren rlcrr volgcrrrlr,rr Zlttrlrlag rlcrr hroederstlijd. tusschen 4 en 3 aanschoLrwcLt. I)c ,,klcintjcst, waren zoo trrutaal rrir koltcn íijrl r'lc ltric'line 1,c rrcmcu, hctgcou Zwaluwcn III nict belei,tc op rrrgclnrtl,igc rviizc mc1, tl I

te

winnerr.

N[ie ;bij dcn lvcilstlijtl Zwllrru,on I-BOIII rlien midcltrg ons elftal cens opnanr, zitl zioh ovcl cle zondcrlinge si),tnctr.Jtelling ver:r,r'bndcrd hebbcn. Was het kampiocnschap dc Z.waluwen nanr' lrct lroofd g,estegen cn ilachtorr zc' nrct di<r cornbinatie ccn tcgenl)àrtlj als R,OMI te kunrrcrr slatrrr? IIclaas, tt was jrarrle noodzaak, rloor ziektc oll ,blrssnr.cs cn wer'l<cn van veltschillcnrlc spt'lrrr.s wilr'(,n rl-c gctlwongcn 5 invallcls, waarondcr 2 van tt dcri:dc, op lc stcllcn. ,De laatstc wc,ilstr:ijcl móest dus wel ale eeïste ncdea'laag worden! Bij rust stoncl lZwaluwcn met 2-1 achter, natliei is cr hcel hard gcwcrkt ern een gcweldige kogel bracht partijcn spoedig rvccL, op gclijker voet. Itrven voor tijd kwam stlafsc]Lop - wcuitduseen lret winnende punt (3:2) en besloten tnct clczc zwaaF ibevochten, doch vcrr'liende ovelrvinning, ongcslagen hct cornpetitie-programma.

tlc

l,qllit'ltt lrcslisst,rtrlr:

t'lrrrisrvt'rlst'r'iitl

ztll hoogstwlrrtr'

6 -hlt'i op otts Slrttr t'vtrlrl 1,tr ltrtttst:ltotLwt'n zijtr' solr!jnlijtr .!ln tl:rn nog; cvelr, cn iret is lvcct' 15 -Nlt'i, tltl dti,utrt wilal'ol) do zorncltijcl ingaat en l,evens dc cornpctitio vart dc 'S.V.0' Dat rbeteekent voor Z,n'alur,vcn dc opclrirrg rvecl gaat draaien., 'intensief

zomer-proglamma. \\le sc]rrevcn ii.l. van cerr zeer ooh nu met 4 elftallen in en za,gcn ors ce.-.ste clftal in clc stcrkstc aftlccling, tle le klasse A. ingedceltl. In deze klassc zullcn ccrr 9-lirl <rlrrbs clkttlr gaan ibcliampcn. II cn III makcn dcrcl uit varr dc ll'cs. 1o klasstl e u ols vicrdc vond ccn plaatsjc irr de ,Res. 2e klasse. De reserve-afdeelingell zullcrr

icdcr vcrntocdelljk uii 6 elftallen bcsta,an. Wc hopcn wccr van ccn ltoks pi'cttilqc sportieve wctlstri.jdtrll ttr mogcn 'gewagcnVun hct grrocuo vcld hct volgcucle. Op 15 April vonii ccn vricndschappcli.jk pru'tijtjc plaats tusschen een met diversc invallers uitkomerrtl 1c clftal van ile club en D.IV.O' I' Na

een gelijkopgaanden strljcl won D.V.O. mct klein vcrschil

(2-3).

Den volgenclen Zaterdag speelden dc tweede eiÊtailen

van dczclfde clu,bs tcgen elkaar. Ovel dc opkomst onzer spelers in dczcrr wcdstrijd zou nog wcl het eer en andeï tL' zeggen zijn. Gecn wonder dat onze sterk onvoltallige plbeg m.et 5-1 het onderspit moest delven. Deze beide weilstrliclen wcïden op het spoïtveld gespeelcl. Verheugeniler \,vas de gang van zaken in den wedstrjjd ESSO ll-ZrÍ'aluwen III.,In dezen voorlaatsten competitiewedstrijd van het derde zagen dezc jongens kans een recordoverwinning te behalen. Voor dc lust tcgen den wind spelenal bereikten zij reecls een 3*0 voorsplong en claarua voerclen ze alen stancl tot 9-1 op. Een keurige revanche voor ale hleine nederla'ag, ilie het 3e destljds thrus mo'est incasseeren.


/J-)2L4í; /27.

.qJ?

,2.í-.42

"

-

tt, het ,,Zwaluwen"-nest.

De promotie van Zwaluwen naar de 1e klassc, is -een feit'

onze f"- á.i op 29 Àpril gespecldcn uit-wedstrijil konclen jongens ltàt ,tiet ve.dci dàn ctrn -qeUjk spel (2-2) brengen' geheel aan b"á ont-ooting, ilic door allerlci oorzalion nict geileeltc in voldccd, werd voor ecn groot a" ver"""*u"fltingËir kinderspel maar nog was clit maar d.n t"g.n gesieeld, gÀi.r."ri bij ïe hui, die den volgenclen 7'aleyd'ag, kort vo-o-r-het ï-astgesteláe aanvangsuur ,ror, á"t thuiswedstrijtl tegen N'IF'C' bsbírsttc. Dit was verschillende spe].ers van dc tegcnpartlj t1ff,lruot t" ba., want na lan.g wac]rttrn tcldc, dc scheiclsrechter rcglementair ;;ï ;;"t 6 N.F.C.-tl's, rv,t"''t[t"rt' rL' wt"lstrijclgcen slot dat rlr"í 5*0 door otts gowollll()ll was. Inderdartl, pakte ! ' lt wu. ondertusschen al lang I,00r. pr'àclrtig wcolr geworden e. ,oo kon er indeihaast rrog .ir. vrientlsch' wcdstrljcl gespeelcl

iuo"a.tt tegen D.V.O., tlat weneens zontlcl tcgcnstandcr was'

ó^r"?a*tË" bewczcn ,1oo, ..n 4-0 overrvinning h,u-n su1'eriorit"'il- fi,;; iqeclijkcltii(l op hct ViS.C.-veld gespeeldc-w-t'*t+$ van ons 4c tog,rltt con l)('l'solt0olstlftal van cen mculleLlalllreK C. t'. a. n.; gl"g rrir:t 4-li voot'rltr zwru't-'rvittcn vcrloren' i.q.' Zoo,"ol or* i"'ílr otrs 4c elftal latl voor d. compctitie nog óón rvcdstrijd te spelcn, bcitle tegen G' -L' & W' II' Laatstgenoemrle gLt d"rn pa'-tijcn.echter zonder spelen gelvonnen' Trr dc cornpetitic-indttling i,t't tlt' S'V'Ct zi.jn noq-enkcle g"knnt,,,,. Zrvaluwcrt I spcclt tttt irr tlc 1c klassc B

*ïtiging"" cn Zw.

fI in tlc irr l<lnssc O, rvtrlli<r

bt'irlt'irl'rlt'trlirlgt:n

uit

7

c1Íltirllcn bcsttr.atr. 7'wal. llf cn tV zijn t'trs1r' iir tlc Iles' ltl klasse en clc Res. 2c l<lassc opgellonlen' Ten slotte zal op 18 Mei (Ilórr elva'artstlag) ecn groot aant:rl lcdr:n van tlc club cen uitstapjc naal Breda rnkcn, rvaa'r' rncl: ccn cotnb. v:rn lc cn 2o cl fta,l een rvedstr:ijd zlrl gcspeclil rvortlctt t,t,gr,rr \ lill Nl tIl l()'S ,FjJ)Ol'1,VCfOOtt., tlt'tt slttilt rrill\Lrlr('nd(' irl \/,1., 1., lil.ss,, r,:r,' tt. rtl.Z.lVI.C. (Bredasclrt, Z*i,t,r'rlirgrrritltlltg Cornpot,ilic),

iDc cintlstanil

in tle reservc 2e klassc

H. V. O. ilr

gesp. gew. gel'

Zwaluwen III E. S. S. O. II

12 t1 1

12 12 M. V. V. II L2 BursoIII L2 G.LïenW. II tZ Zwaluwen IV 12

rvcrcl:

vll. pt. v.-t' gem' 0 23 65-13 1.92

I 2 2 78 44-20 1'50 5 0 7 10 35-42 0.83 4 3 5 11 30-21 0.92 1L 7 926-32075 4 I ? 919-37 0'7ó 2 0 10 4 20-?4 0'33

,/;244zd ry J,? Uit het,,Zlalulven"-nes:t' ('('ll ll0-1 rll. lrcr'lt s,l:tg l"n On F[cmclvaall ',Zwaluwcn" tlag t.;l; ;;;;:.-gr;1,, ,|l,1'''tr()rrr('rr' 'i wirs hijrr;r rlt'ttinlrt'ck'tr loo1r dcn ptïËf.tig voor.jaalswct'l' trtt dc paar -r'cgtrnbuitrn tlocn' ïr" a"i middás kouden aan dc stcltrtltirtg gtxrn altrrcuk en1'' m911 {t iil'iï"Ë"*""à.1il in de prachtige omg-wing,Mierlo's S'V' Dc , rroofáoi-*er was de weàstrijdltgt"Íutt àf' Dc was alles terrein, ' ;;;;;'"" a. ."to"tug" op .hef cer.t bezoek dit aan herinnering aÏs ons *r[i,ft...u-*"" botlen Dc aan' Mierlo van van kleuren cle io

ïïÏtrtiïi""r""ï;.

Ottzo rttrtt' irtvtrllors spolcrttlt: I wcdstri.j,l zr'l l' rtr'lrlrr r':lt ttllcttr" ltll Ir'"llltis''ll llt:rt'rligcr' Ir":t'tt t'1'tat:u:""''" I nlocg hlt't'k '..i,, 'rri''l tttt't )J - I { r'rr-l :t -l ) ' l'ot t'i,i,.,t,,",":r'5 t'rr t.t I iJÏ'- tr'tt ons iu tlcn loo' v'tl r'tic'ndc' Zuitlcliili. àiw,c k;;t"1 ^:-"'..-'-I rí;;"liik brcrtgtrtt' tcgenbczoek ccn cigcir ('('ll< oT)het 'rtcst I rlt'u zontct' , r l* I T)c start varr onze elftailcn vool'het nicuwc zolnotsclzo(lll 3 ovc'wi""ingen cn írórr neclcrlaag' En I i"ïrtri,ï.,ti1;;".'*tt J l. riaL. trlr rlr,zo laltslc ,1r,, ,,nf \.r' o's vicr.,l,I tcgcrr H.V.U. korr ïÈ-ír"i- tnrt,o,rt',','"tittrl trt.i' 5 I 'ltz. l'trtftrtts tlcn -baas inginlg' II'V'O' ii-l voot: rrttrl. tlitr tltr t," uï*;ï"". ï;;;;;i 'rtsl', r.tri'bill' Vcrlcrveg hct ."* Íat ctlu litrttt'i9, "1"t"ttt""l lrrrllill'!r' h'{l: otrs 'lt r''1"' rl:rl o1' lJ bt'l'"tultlt' t'csullr'.rl -"áiJ. zoo geiluchtc llcrcules II uit Schicrlurn rnct -nf* vcÏ/-u u"a.t* ook rrletterde. al ziju ;e' ovcr cle prcstatics van hct twcede gcspcelden vrientlM-ci 13 een'op Na I i;;ïï; "tt"í..a."' tcgen NIMA IT'..r1oor Z'lval' II met I -ïïïpp"ii;r..n -{i 'g"uíol,.rr,,u,rvcrlstrijcl won"rlit <íÍ'tal o1, rlcn,lgen ook den eersten I (Schiedam). en *.attïi,f voor de cornpt'titit'tegcu U'\V'S' rrrocht natuurlljk niet achterblljven I Zwaluwen 4--2. t;;;;;ï ' tegeu r".gá. aat ;bij den op 23 Mei gcspceliien thuiswedstriid"boekten Bij rust "" Kethi I dc puïten ii Vtaardi"gón blcven' we ecn 3-1 voo sprongt maar tlóot t*tt paar foutjes ^i: "3t9 wcer gelijk komen (3-3)' rlet Ë";;;"; Ë"d;-à" gïsten den moeite veel te al Ëàstte den zwart-wittin cvenwcl nict zoo kwam en heloveren te wccrvoorsprong áanvankelljken met een 5-3 overwinning het eincle' *miJg *ienclsch. wedsïrijd Beatrix-Zwaluwen IV' 25 Mci gespeeldl. 4--7.

Uit het ,,Zwaluwe,n,,-nest-.

Als vcn'eweg clc mooistc verrichting onzel club in cle iaatste weken willcn rvc hier in cle cer,stó plaats het ïr.aaie l,esultaat

rnemorecl'en, dat ons celstc elfta,l bchaalde in zijn wetlstrijtt vool dc Z lvcrcn Bal-serie van M.V.V. te llaasland tegËn

H.V.0. Eij dc l,ust bockte Zwal, ecn 2-1 voolsprong, ái* aanvankclijk zclls tot 4-l verhoogd werd. Natlioir *r, È'.V.0. sterker cn blacht hct tot ccn gelijk spel (4-4). De verlen* ging lever'dc geen lcsuli,aat c,p cn 1,-,o.it ,lou" lrót ncmen van ,stlaf schoppcn ccn bcslissing rvoldcrr volklegcu: Zrva,luwen bcnutte zc alle 3, de twccdó r'atr H.\-.U. rvcitl gcstopt.... Voor de ccrste maal bereikte zoodoencle ons 1e -otttul an Ze. lonrlr' in t,err sori,.. Resl riog te r.armclrlon ,tnf o,,r." i;a"i;t à stcr: ,,Piola" n'iet g.hc.l aan dc hooggcspa.nc' vcrwacÍrtinócra Jrt'anl woolrltlt',

Deze paltrj ry9rd o1 3 r\Íei gcslrccll on lricr giugcn itog aalr vooraf' cen op 26 IIci gcspeeldc thuiswerlstlijd varr ons tu,eedc. t1'Sen D.W.S.-(S'rlam), uitslag 2-*5 crr 2 .n,cilstrijden van het rlt,rrlo: op l7 nlr,i rt'g,.rr RODÀ, M.aasslrris {rlicnáschappelijk) cl op 30 }Íci tcgcrr Burgo If, .rvelke ,beirlc door onze Jongens,. gowonnen wclclur. I)c cii l'crs 111111111 S-! un 3-1. lcr'ryocdlllk log vcrrnot:itl van rlcn bovcn hcsptokctr selic_ rvctlstrijd had ons eerstc, dat bovc'dic'mct diverse i.vallers. spcelclc, op 2 Juni een rakc nederlaag tegen D.V.O. tc in_ casscclen (6*2). Dienzelfdcn avond vór.looi het viercle thuis van F.S.V. II uit Schicdam, maaï het was lveer op het nip:. pcrtjc (2-3). En ccn paar'dagcn latcr., ilcn bcn verloor na l_angc1 tijrl ooli irot dodc crlr rvtxlstli.jil Iicl; wa,s NIMA fI (?)] ; rlat tloor: ..rr (i-2 ,v.r'wirrrrirrg vo,r.l'o1,iu rlt, opmarsch vaí Zwuluwr.n I [[ :.1 rritlr,. JI^ct_wccr' wercl g,aarrt.lcwog, tvilr.me l. cn dc ircsultaten bcter op 6 Juni slocg het eerste thuis met B-1 R,OMr cn dcn gcn; lracl hct tweedc wccr reden tot juichen: dc kampioen van het. voli.E_ ja:rr Stecds lloogcr II lverd cr in Schieáam ,,netjes" rrurt 2*1 onilcrgchourlen. Tcn slottc r'l,.on dcn volgenden das. .rs vi.r'rl. rv.lv.r'rli.rrrl rrrr'1,.1,---2 virrr N.lr,.C. Il.,llct vir,rrtà,, rlaa,r rrr..t, irr rril,iiiili.rr ,,,, ,,,, ,,, lr"f r,o"i ','r. Ircly|;1,,' 1.grrrrw..r,rliu vatr dc ovclwirurirrg eclrloclil, zrrllr,rr cl wcl nrccr

l

_

l,cgcnsi,trrtr[crs srrtrvt:rr

i

!

zoottls rucrr zi.l; is rr' rl'rrli g.v,rri.lr:r lrl, rrrrir,r' hct llostuur lrad toch nog g'clc.gcrlrcid tot lrct vorrlt:n ,",, ,lr,,s1,rckingnrr" Ovcl clc hicr:van, dic rvetiicht vool dc tocÈornstïa* 'csultatcn ilo, club van groot belang zullen zijn, zoo mogelijk iets in ons

volgcnd ovcrzicht.

//2ëcá /?J ?

.

Uit het,,Zwaluwen"-nest. f)c lcsultatt'n vir,ll or)zo cltrb lattrtt ziclr vrLal< vclgtlliji<en lnet lrct vclschi.jrtst'l viut t,'ll ctt v loct.l. Ovtllwirrtringctr crt tredel'I:rgcn wisselt:n clkaal stccds wecr af. Maal op .1.3 Juni in Schit:darrr kceldc Lct gctij juist tijclens een rvcdstri.jd. 't War; voor de lust tegct Ilerculcs I bar: slccht gegaàn tln wc stonri<rn tlnn ook met 1-0 achter. Maar een I'are Zwaluwcn-vloed

spoclikr als het ware alle tcgenstand van }Ierculcs iu tlc twccdc helft rveg en zoo lvercl het nog ecn flinkc ovclwinning {4-1). Daags rlaarna, v<tlloot' lLct vitrrrlc iLr cttn bcpaaltl on-

voldocnd gelcirlt,tr wcrlstli.jtt op lr<rt II.V.0.-vtlil met tlezelfcle NOV I tl, telwlil ccrr rvcdstlijcl van Zwa1. III, rlicnzellldcn avourI in Maaslancl tegen ]I.V.V. II gespeelcl, r:vcnnrin succcs oplevcrde. Dcze ontmoeting, die voor tle neder-

cijíirs varr

laagsclic golrl, welkc

lt.V.V. voor Jtaar

tweede

clftal

had

uitgesclrrcvcrt, wot'rl door tlc tlruis<:lub rnet 3-2 gewonnen' Zwtrluwcn [I zag tlcu ltit,tr btrirltr ltttrttclt rlaar Schiedam gaant door in ecn valr bciclc zljden mtrtig gesptrtrlil paltijtjc met 1-0 van Ii.S.Y. te verliezen.l het eenigc doclpunt ontstond uit een strafschop. lMat ,,jong" bloecl zal hopcnlijk ons twcede spoetlig weer naar hooger plan voercn. Op 20 Juni gelukte het orrs vicrde nog wel in een uit-wedstrljd een gelijk spcl te verovcïen; de tegenstancler was Kethel II, uitslag 1-1. Ook Zwaluwen ITI bocktc clcn volgendcn alag wccr succes; rra zwa-

rcn strijd gcluktc hct ll.Z.S. Il rnct aen 1-2 neclerlaag naar Schieclam terug te zend-en, lvaardoor het derde wcer tot de leiders \àt: z'n klasse ging behooren. Zwaluwen I clat dien lavoncl voor de Zilveren-Bal rvcclstrijden van M.V.V. tegen NIMA in het veltl kwam, rvas reeds na ecn klvartiel cen geslagen elftal. In mindcl dan gcen tijd had NII{A zich n.l"een 4-0 voorsprong vcrscltallt cn oílschoon de strljcl verclcr vrijwcl gelijk opSlngr haddcn ook daarna alleen de groen-witten rcdcn tot juichen. 't lVeril 6-0 en hierdoor is vermoeclelijk Zwal. voor ver:dere deelname uitgescltakelil. Nog niet zeker' want één clcr i] verliezers uit clcze (Ze) r:onde loot blj voor-de1 halvcn eindstrijd. Zwaluwcrt 1i: (zes?) kn'artr ectr paal :keeti vool het slrelen t-a,n vt'icndscJr. rvedstrijilcn op hct veld. en wat rncel zcgt, boidc nrzrlon wcld get'ontrert !


//q/.ry 3t

z-r)7.-Zz ..?3? Aan dcn 26en Juni behouden we de meest prcttige helinneringen. 't Was cen prachtigc z'omeràvond en in een vlotten. faiien werlstril'cl zagcn wc on,s deldc op ovcrtuigcndc wljze een 0-3 zcge ,behalcn op D.V.O. II, rlat toch oo\ cen behoorlijk ,,pootige" ploeg op het veld blaclrt. N.ltrar Zonne en z'n j,ongens warcn nu eenmaal in topvorm. Den volgen<1en avontl rvas het ook mooi weer cn opnicuw wou een onzer elftallen:

nu het tweede tegen St. Hooger II met 3-2. Maar yan dezen lvealstrijd zijn allerminst aangcname herinneringcn achtergeblevcrr: toen onze tegénstanclers ccn aanvankelljke voor-' sprong zagen vcrlolcll gil:ul, bcgonrror zo ()r' tlcn smijtparti.j van je welstc varr 1c rnlkcrr. tt Wrrrd cun onsportieve vertooning, clie zich hopunlijk rrirrrrrrcl za,l lrurhalcn. Op 30 Juni zag ons vierde zich rrct B-1 grftloTrl, dool C.W.S. II uit Sohieclam, een zecl sterk elftal, rlat zcll's irr ccn hoogcrc afdeeling gccn slecht figuur zou rnakcu. Dr,rr lcn Juli speelde voor de R.V.V.-serie te Rozenburg een Zwaluwen-comtbinatie, waalaa,n haast al onze el{tallen mannetjes }radtlen geleverd, tegen het Maassluisschc llxcclsior. Ons lappendeken bleef met 7-1 in dc nrindu:hcid. Toch wtrs rlic 1c Juli voor ons fcitelljk ecn ibcl,anglijkc dag, want op ditrrr rlrlrrrrr ging dc huur van het nu voormalige G.L.&W.-veld op onzc club over. Een -paar vrtendsch. wedstrijden dien mid<lag op ons ,,Sportcomplextt gespeekl leverden ,overwinningen zoowel voor V als VI op. Op clen 4cn vtn dic nraa,nil hocl<ton we een p,aaï verrassingen: Zwalhwcri I n,orr irr <rcrr hirll'rrrrr' (?) yànD.R,Z,, Schicdarn rnct 2-1. (]n olls tlclrlc lccil ()(rn onvclrwitclte, maar niet onvclclicnrlc rrcrlcllutg t,cgcn Ilrrrso I I (l-0). Speclde cle

walmtc jullic lxrlt<rrr,

jongr,rrs?,ls,11l111yrrrr

ll kon hct den

volgenden avontl nict bolw<l'kcn tcgcrr C.W.S. I, alweer eon Schicdarnschc tegenstantler en ver'loor rnct 5-2, wclk lot ts andcrenclaags gecleelcl 'lvercl door ons vierde team, dat nct 5-3 cloor H.Y.O. TI rvercl geslagen. Een uitslag clie cle krachtsr'crhouiling ilitrnaa,l wcrkelljk niet juist weergaf.

.2 r? Uit hot,,Zwaluwein"-nest. Jk lLool van zóóveel vacnnti<'plrr nnol] \'o01' dc ccrste vi'coli vir,rr -A.ugustr-rs, rlat ik nc irl'r-r'utg of t,r' rvt'r'l<olijk nog spoltlie vcntlo lczcls in Vlallrrlingcn aclrtclgrhltrvt'n zullcn zijn als clrt l\laandbltr,d uitkornt. l]ie cnkelcn r-illcrr rltn zt'l<ut t trl

rnet een overzicht in telegramstijl gerroegcn rr(inlcn. (Tk nroet n.1. ook nrijn hofftrls gaan pakkcn, \rrect t) !) Dc lcsultatcn gcven bovcnrlicn wcinig aar-Llciding tot uitbrurdigt 1oíuitingcn. 1.1

Juli: Zlvtl.

ncclcr'laag.

ll--11.7,.5. 1 1--2. [(lt'iltr, rnltrr:

Lics in

11c

vr:rdicrrcl<r

grrltrrlclt'n cu loclr vcr'lorcu I? lTcrc. TI,

III 2-2. Ous dcrcle geclt de hoop o1i don eu:ctitel nog nict op. 13 Juli : Ztval. IV-Pcchvogcls l.-.-6. (Vriendschappelljk). 14 Juli: Ketihcl I-7'wà1. I 2-2. IIt't Stdam-Zrval.

opgeraaptc zoodjc ofi rkr tlionrl van tlc lmitcnspclcr:s. 1B Juli: Zwal. I-D.V.O. I l-0. I)c sclroorrstc lrlr,rrl in lrct wurlstr.iidcnsnoel vàn dczc lvt,lit,rr ! Wr,gons rrt,rr l,cgclijlicr'1.iirl r'loor II.V.O. gcieden neilerlaag bcdllagt tkr irclri,clsl,irnrl van ous colstc o1r dezc club nog nlààr één punt cn kau or no!ï van allcs gcbeurcn. B.Z.S. II S'tlam-Zwal. II 11-2. Een match mct

2 kccpcrs, rnaa.r' feitelljk zondcr ecn. 21 Juli: Zlval. ITTNIIIÀ 11 0-2. Itren tclcurstcllende uitslag; dezc stlijd blacht nict de gclrooptc rcvanche. C.\\r.S. 1T, S'clanr*Zwnl. IV 9-2. I)c ovt'r'rnir,clrt wtrs te elooi; ! f2 .lrrli: V.S.C.-s6n1l.Zwal.-comb. ll il. Vlirrrrrlscrlrappcl'qili, rrrir,irl niot vr:oollik. 25 Juli: Zwal. IV-l(trl,lrci Il 3-2. Il;nv6L,vigr'" blljkt nicts voor ilc onderstt. 1rlirll,s i,r'

r,oclcrr.

tt

-/f -4r4. /.? 3? ,//

.

Uit het,,Zwaluwen"-nest.

tll De ,jougcrts virlt olls 71'*111' 11111írtttltltt ltlttt sttcr:ctalis op z tla'li tloerl vcr',]aardarq' rrlg{'lls gi otll trt' llit'tts1 ttttrtr i tl l<trntttln ,noi ,,.,, or,clu,ittriittg. Zii slot'gcrr op 2(i ,:lrrli ll.O.II'T. rrrci; t!-l ; gezit'ir rlt' olisi.t'llirrg, virD llct ,rt'll'titl" r)l1z(ll' gastlttlLrttltr ov0t,i.qcns Dirrt zootrr gorv0ldigc kr,ireltl,i,0trr,. IIr'i: rlrrldt' r-ctlasttl r'lool op dcn 2Ecn trón vttrtliende 2-I zt'gtr op lret Schiodarnsche ll.R.Z. II tc behalen; nà ecn lceks rninaieï inrlruii'rvehkeircle lesultatcn lvccï een .aartlig su<loosjc' In dc ecrste u,eck van AugLtslrus vcr:vicltrn, Ilool't1z;r'1<clijl( l\rogcns tlc vcle taeanties, rrilàl'ovort rvt' rl.tt vorigtr ttllta'l 4.1 ;icltrcvcn, de mccste land cn zellls ilaar"buiten rveclstrljt1cn. 'onzc Naar allc ltocktrti vtln ons Zrvalurrcn uitgezwermd' Alleen op 3 Aug. vond rÍir.ren de weclstri.jd N.lr'.C. Il'----Zrvaiuwen IV rloorg:rng' Dc Schieclanrmers behaallen een 7-2 overwinrring. Tot slot hcbben we nog' de uitsla'g van tlerl op 8 Augustus gespeelclen wcdstlijd Zwaluwcn III-D.V.O. II te vermelclen. Ír,- ,l"re ontmoetirrg blcven dc gastcn onze zwart-lvitten met 3-1 rle baas. Het vcrmoeden rljst, tlat eenige onzeï spelers de emoties van het verblijf in cen ki.ppenhok nog niet te boven waren.

Uit het,,Zwaluwen"-nest. De vacanties moÉ1ell dan voor cle jongens achtcr den rug zijn, er l-rcerschte óp et't otrl de velden toch vaak een soort ván vacanticstcmming. I{et ging soms niet zoo scrieus, - et waïer] mcer wegblij\,-ersr grootschc vcI:richtingcn bc-hoorclen

tot

de uitzonde

riigcn. Aan-alles kan mcn zien clat hef

seizoen

:rfloopt.

De op 10 Augustus gcspcdilc wcrlstr'ljd D.P,.Z. I-ZwaIv wcn I eischtc zooveel rcscrvc-klachtcn op, dat wc ccn voor

dien zelÍilen avoud vastgcstclden wctlstrljd van ons tr'vecde ge' wonncn moesten gevcn. llnmicldels won D.fl'.Z. bovengeloemtlg n'ratc r met 3-0. I)cn volgcnden dag maakte Zlrvaluvftn IV weer een goedc ibcult iloor in ctrn thuiswcilstrijd NOYI-IT uit Sc riedàm mct 5-2 tc kkrl4rctt, tclwi.jl dit elftal op clen 14en zichzelf tractcerde. Er was l.l' dicn avontl ctrn ,'Bakkcrsploegt' tc gast cn door clezc mct 5-1 to slaan, krvamerl ànzc*luirijcs in hct bczit van ecn voor dczenÈwcdstrijrl uitgcloofilur'tatutl l)crr lTen rn'as het lief en leeà weeï gelijl(ciijk vcrrleclrl: llurso I rvon rnct flinke ciji'crs van Zwaluwcn

IÍ (6-1), màal orIS rlt:r'tlc. wist op l'r'aaic lvi.izc D.ilt.Z. II dc punten afihandig tc makcn (1-3). Op 18 Augustus warcn we

.qctuige vàn cen spannenden wcdstrijcl tusschcn ons ccrste óHtaL en llcrcules uit Schiedam. Bij rust hatldcn cle gastcn met 2-1 dc leiding, maar alvorens c1e strijd door de invallcntle duisternis in ccn schimmenspel ontaarrldc, hàcl Zwaluwen kans gczicn gclijk 1,tr nrnlion (2-2). Op iltrn 22trn Aug. rvcrd een hócl bijzontlo' r'treot'rl srrht'<tltcrr. Sirrrls 22 Juli 1938, dus gedurendc 13 lra,a,ltiltrrr wil,s olls <rtrtsl'c trll'tal in competitievoetbal op eigcn voltl ortgttslagtltl gcblcvcn cn hieraan maakte thans H.V.O. een cinde. In een kamp tusschen twee stcl'l( onvollecligc plocgen bleek H.V.O. oveï een iets sterkerc combinatie te beschikken en won met 3*1. Den volgendon avond bciiindigclc ons derde z'n programma met een wedstrljtl tegen B.Z.S. ÍI in Schiotla,nr. Ikrt wcltl onzc jongcns heusch niet gcrnakkcl!jk gcrrtila,kt ctt ztr Ittttltltrtt ltt,trl wat tcgenstand te óverwinncn, vool tlc zogo was bclra,a,ld (l-2). Zwaluwcn III legtle bcsla,g op rltr 2t1 pltltrts trrt triniligt slcchl;s rlón punt oniler den kampiocn (Nl'MÀ tl). IIct gotrilc voorbtrt:ld wcrtl dcn 25en door ons twood{) gcvols(l; ook <.lit <rll'tal sloot zoowaàl cle competitic met €en overwinnig af : cen ,rmachlíg'' Burgoteam wercl cloor een wel zeer jeugdig aancloencl ,Zwaluwen II met 2-1 geslagen ! Ten slotte zagen we met genoegen ons

riilrlt: rnkct* mrlcn irr r rientlsrlrirppelijkc wcdslrijdcu rran.hct ls ,t '' t - ,t., uitslagcn tlocrr nog mindt'r: ier zakc' maà llol; waaraan

;;i.;; ";; foo,l,"'ocforring ,toót cle winter-compctitic' rlit clÍ't4,1 stlirl<s rltltll zal tttlrncrt' ,, Sr .-.t7224-/,

.23?

Uit het,,Zwaluwenl'-nest. llocrvel de mecste onzer spelers nog oncler den dienstplichtigen Ieefti.jd zijn, hebben toch geleidelijk rceds een i0-tal Éun voetbaluitr-usting iloor het rnilitaire pàk vervangen' Verschilende clubs hebbcrl naaï Ycrhouding zolÍls hcel wat meer lanclsvertlctligcls rrLo(ltcrl u'listaan. Op den dag dcl mobilisatic mccnrlc rlan ook hct Bestuur dcr S.V.C. clc competitie te moctcn stolrzetterrl het gelaste de nog ïestecïende wedstrljden af. Zwaluwen, clat juist clien avond (29 Aug.) den te spelen had, kwam uit tegen TI.V'O. laaisten wctlstrijcl - doorgang te laten - ovcïecn, dczcn toch met de tcgcnpartii vindcn. En het i.s walrliih nog nict dc minst intercssante strljil van het nu afgcslóten zontcrseizocn geworclcn' Beirle elfiallen kwamen wecr met invallers uit, rnaar waren goed aan elkaar gewaagcl. Ons team slaagde er in revanche te neÍnen vooï de een fireek te voren gelealen necle.laag en sloog IIV.O. met het eènige iloelpunt in dezen weclstrijd. We eindigden oncler H.V.O, op cle 2e plaats met 16 punten uit 12 weilstrijden (7 gcw., 2 gel. cn 3 verl'). Ook mct c1c voorbcrciilingcn voor hct winterseizoen moest

met den nicurv ingetrcden tocstancl rekening \voralen gehouden. Op een vergadedng van het bestuur van de Z.A.C. met de aËngeslotenllubs werd besloten een z.g. Nood-competitie uit tc schrijven. I)e gewone intleeling vervalt: het totaal aantal sp€lers cn elftallón is natuurlijk aanzienlïk lager dan vorig

jàar. Ruim 20 clÍltatlcn zullcn ver4oeclelljk rleel

kunnen

groepen ingecleclcl. Dc juiste groepen, die elk dus uit 7 of 8 elfvan dcze samenstelling tallen zullen bestaan, staat nog niet ofÍiciëcl vast. 'Onze elubr die net 4 cl{tallen uitkomt, ziet ziin eerstc elftal in Groep 1 opgenomen; hierin zijn tlc stcrkste colste elftallcr., Le zamen gè6racht. Zwaluwen II volgt in Groep 2 en IIf en IV in de 5" g"o"p. Ook het opnieuw samenstellen onzer elftallcn heeft nogal rvat wljzigingen meegebrac.ht: cnkele joogg spelers zullen naar het 1e opschuiven, het (oude) 2e elftal komt te vervallen en ale volgencle elftallen krljgen alle een lager nummeï, III wordt 1T, enz.

í"*otr en cleze wordcn in drie


een voor voetbal veel te hooge temperatuur speeltle Zwaluwen ï op Zaterdag 9 Septemtreï een ,,eere-wedstrljc1" tegen ESSO op het RiOMf-veld. Onze aanvoercler hacl ;b!j het begin van deze kamp van het ESSo-bestuur een prachtige bloemenmancl in ontvangst te némen. Tijdens het spel zal menigeen met heimwee aan cle genietingen van het op slechts 100 Meter afstancl gelegen H.Y.O.-bad hebben gedacht. De wedstrijd eindigde met 3-'2 in het voordeel onzer zwart'-

/ (4r/-ri/. .2 J /.

In

rvitteri. Hier volgen ten slotte de uitslagen van enkele tloor' cle lagere elftallen gespcelde vricnclschappelijke weclstlijden:' 26 Aueustus (Schieclam) D.II.Z. jun'-Zwal. V 4-3, (Maassiuis) hODA-ZwaI. J_-2,2 Scptcmbcr Zwal' IV-V.S.C" II 7*3,9 Scpternbel Zwal. V-D'I1,.'1'. .jtt:n.2-\'

/ Zz4. /? 37 Uit het,,Zwalu\ven"-nest. Nadat olr 16 Septernbor nog con panr oel'crrrvcclstlijclcrr go_ sqgeld- rrlrcn, \r,a:rrin ons ,,niculcl, clerdc np uvt,r.ïuigr,ridc wijzc MSO IT sloce.(]0-l) cn het vierrle con klcirre ricdcr_ laag tcecn V.S.C. ll 1,<' slil<licrr klccr{.(jl-1), rvold tlerr vol_ gottil( ll Ztrlt.r',llr'1 rrrr.t rlc 1ir,urrr, (.{)lltl,(.l ilir.r,.,rr lrr,:i1 ggrrrllkl. Zwalurvcn T, II en III kwarnon dicn rnirltlag, op hct.'vcld en _ z1] ;lclc el1'tzrllcn spcelden naa,st clkaar: het cÀ.stà ,,uit', tcgcn V,S.C. .onzc burtu, het trvccdc oïr eigcn vc1tl tcgr,l N.I.IL,!"

fI cn hct dcldc rla.ur w(,('r'r:rasi ,,1,,,,,*,,,,,i"ria vcttt t.g,,,n Ir.V.O. III. 't \Virs ocrr grrwilwiir. r,irrr l<lr,rrlt,rr, waalbij ïct zwart cu n ii, rrrrl,urrrlilt< rlornirr<lcr.rlrr. Orrs ca.str', rlilt .rrr.t i,r,v<rr: irvilllt,r.s, lrrilirr or,ar.igars i' z,rr .

niunwc.s_anrcrrstclling rri1,l<wurrr, Irrtrl lrr:1, tr,scrr V.S.ó. l:r,rr,g nict malikclijh.'1'oclr rlt,rrrorrsl,r,cor.rlo lrc1, lrli,lr:r,ris irr rlo ccr.str:l-.hclÍlt ccn goctl sltclr'zoodllt <lu lust rnci, <lcn vcr,ilicrrtlc 3_l voor. splotts aan,brak. Spocdig claama weltl hct 3-2 cn kot,t voor hct cintle moest onze nog tneernaal capituhcririr, waaldoor wc met 4-3.verdcdiging. vcr.loren. Spijiig., want ocn gclijk ,spel.l Jct,i. had onzo lrlor:g toch zcker: ivel ï-t,r.tlit,rr,l. l\t,ru,i.,",.'tui '.1 l'trrl wnt rrr.tr. is ingespc.rd, zar zwaruwt'rr .olrr.r, lr.rrsr,rr j"-lllr:,,. Nood-conpctitie nog, wcl van zich-latcn spr.ukou. Nll'rÀ rI toondc zich de ri.u'rrcrc'an hct r'ct trirr,ijli<r irrvall<rls spclende Zwalurven Tl urr won mct b_0 (rust 2_0). Op lrct vcld ging het rar,lig qt,)ijlt op, rlaar aiicen NIIIA "1,,,]k^tï ,oru I Àls

rL, rloclpu.ntir:s cn claar go,ri 1,,,t ,,rrror.qcn

t'

hij voctbal log stcorls eerL.paal sterrcn, r,vicl vocl,balphrnje schijn_

baar nu nog àarl de wiigcn l,i,rg., rr1,,,,,.i,,,,;',i,, purti.j zijn, zal Itet zclicr bctcr gaan. Ook tegàn I3urgo cn I'[.V.V. ...! Ons dcrdc tcn slotte zorgdc vonl a a,r,tlig,c l-cr.rasri,.,g. Na ccrr .:t,liikolra.t;rnrlc,,orslt, lrollí, rlil "lnn rrrr,l rlt,..trrrrl II alg('slolcn w.r'rl, lr*lrlrc' tlc jongcrrs nr.i; t,rrri.r. gocdc 11o.rputrtcr v.or d. ..r'si,. Zw:rrrrw.'ri-ov,,r'wi,rLirrg irr irct ni.uu,r, seizocn gezorgtl. (iezcgrI rnoct wolrlt,rr, ttat If.V.O. TII rniudor. sterk rvas als voorhcen. Dc cinclcijllcrls waren 4_1.

zí'44

..? A ? Uit het,,Zlvaluvren"-nest.

Nu zoudcu lvc.lraast ccl lollicrl rvilltrn gilur zingcn op rlc

kcurige_ zcgc, die ons eet'ste derr latrtsterr Scptcrnbcr'op N1MA

hehaaldc. Een overwinning nog rvcl, nadat we binncn 20 minuten recds een 2-0 acliterstand Laddeu moeten boeken. Martr Brêro hacl voor den zooveelsten keer wcer eens gclijk: ,t .l(an

verkeercn! Bij hct cer,stc tegenpunt dachtcn we : aár.tlig, hccl aardig, rnaar rióu Zwuluw, <rnz. ll.ocrr <rcrrigrrrr 1,ijtl later, iirr a"r, prachtschot, d. NlN[À-h..Jrr. rlrrrr bal ,it he,t rrct kon. 'prri.rrw g-rabbclcn, zootlat ruct ocn grlijl<crr sl,rrrrtl gclrarrzccr.tl kon worden, stondcn ttl gczi<rhl,crr rr,I lrtrrrl glrrrrtltr:. irr <lc twccclc helÍt vond hei gocdc_spc[ vtrr rlc ZwtluwurL-plocg lru.al bckloning in een Íraai dcrde doelpunt, v-aar dc gaslen niets mcci: tcgcnl ovcr kondcn stellen, zoodat cleze match cen evcl1 one.cdaàhte als vcrdiencle 3-2 overwinning oplevelde. Het vcrsËg blecf toch proza, zooals U zíeí, zeket: door het plozaïsclr oj,trcdcrr,

van ccn cler NIMA-spelers, die op. rveinig sporticvc rnanier. toondc, uiterst siec}t tcgor ztn vcr'li<rs i,<r l<unncrr... Dienzelfdcn rnidr.[rg sl)col(lo lrcl; i,wct,tlc tcgcn Il0]II, vorig seizo_en nog togcrrstandcl van Zwaluwen I. In ccn aárcligei _ocrr sti:ljrl scoordc ITOMI vóór', tir Zwal. ná rust. alzoo rnet 1l_1 de punten broetlerlijk cleelt,nd. On> vit,r,It, ,lat voor 't eerst hct _competiticparl betracl, speelde uit tcgcn II.V.O. III. Het deecl dat nict onr.'crdienstelijk, had tijclc$k zelfs clc leicling, doch verloor op hct allerlaatstc nippci:tic (f-Z;. Dcn volgcirdcrr Zittcldaq. (Z Oct.) Irurl lrct ccrstc weer ecn ,,zwalo ": lI.\'.t ). t'lr ci!crL qlorrr[! Ilci, lvcrd een eervolle nctlcrlaaq_ (|-]), iru,lat rlc lust ccn gclfrken stand (1_1) opgclevo,I lrad. l-, rr lc)ullrat. tlal l-o ,jn. n,,n paar jaar. gclcclcn nog nict voor: haddcn kunnen stcllcn. Zrvaiuwen"Ill vicl ile eer te beurt dc eerste te iljt, ilie lLct rnooic, nieuwe vc1cl van B.P.II., op rlc tcrrcinot, troi, rlc ,Slrcll atrn clen paral_ lelweg kwarn bcspclcu. .llct hccft tlaar ccn b]jna onbescheiden vrijmocdigheid aau clcn clag gelegrl, cloor er hun gastheereno B.P.M., net 7-I te verflettóreri. 'Do twccclc voltleffcr va,n ons dcrr.lc. Zwal,. IY vcllool tcnslotte thuis van Bunro TI na een gclljk opgaanclen stlij,l rnct -l-1. t*'

..{linkg_ Obacljanen, clie

tijtje willen

,s

Woensclagsmiilclags r.eir .fijn parvoef,ballen, kunnen zich aánmeldeí: Oosterstr. 59.

,D* worctt dan rle r00e korre *n"'"rtjJ"1ï"ïiïiiiïH;,Ïffi' onzer club. J{ondercl maal hebben w" ór.s met mecr of miláer ariimo neergczet om ove.r het wel cn wec dcr zwart_witten te vcrtellen cn vrijwel evenveel keeren hccft cle tReclacteur be_

r_cidwillig zijn kolommen afgestaan vool onzc ,,nesterijen"Wlj zijn lLem claar crkcntclijÈ vooÍ en rekencn nu maax wccr op zf n.gewaardecldc mcclewcrking voor dè volgenile 100 ont_

boezcmingcn.,.! Dat onze club-ovcrzichtcn aldra r:avolging vontlcn en vaar_ diger penncn het maandelijks gcrbcurei dïr diver." ;rrd;;_ .-(Turnreflexcn,

afdeoling_en gingen beschrijven

Koo"_;;;;;

Jghnl' Blunt c.a.) heeft o.i. Schildknaap cn Maandblail voái z'trjongen]czcrskr'ingaantrckkclijkergcmaakt'

Iïet bovenstaande nioest orrut,,ru, hct ha't, alccr we tlitmaal ons gewolro voetbaloverzieht gevcn. Daa,.m,,o Lu,,,,*n *n"iï"u-

wcns irort zijn, want op 14 October weld hct gcheele pro_ glanrma wcg()lts lveersomstancligheclen afg.clast. Restcert dan dcn.21cn van 'Wijnrnaancl. 't Hecït dien "midilag in .len weel_ stlijd van ons curstc tcgon pa,khuismccstclcn duchtig g".pu.r_ ncn. Twccmaal namcrr orizt jougcls t1c ltiiding, maar pïompt zorgden de .gasten bcicle keelen voor dcu gIí;k-uL"'". Mli nog onzc kleint: _nauwclijks 2 ninuten tc spelcn ilc vcriledigirrg' van p. mct ."r, ""rra"sttó fruai ,.t ot, auf-;oi*i ]l]tilt.r' rrr rlc' uitr,r'ste' lrock van hct doel verdwecn qf_á): Grootc vrcugdc! Iio.t, daarop klinkt het cin<lsig,nazrl:

ITlt

vicr.clc heeÍit

attclcrmaal vcllort:n, rnaal toch zr,kol uit,i tclcurgr,.stclà. È.É.M; rn.t ccn st.r'k.r' .l Í'l'l rla,r voor. lior:t .i,ag'r à's derdc, was rl. t.gc'pa't!i. voor: iltr sr:oor.rl. t.nrn ccrr straf'ustclen standdi1; sclrop cn nadicn vocrtlc lict tot 3_0 'itop, -uo, ir"a

tcgcrrpuntje, dat.ten laatste kwam, was dubbel rli<rrrd.

B.P.If. r,-ou clus rlet 3-1.

.rr,l*urs ,,"r-

zí-,,-/zrt-. / pJ ? ! lVcllit,

Uit het,,Zwaluwen"-nest.

lror,vcollrcrlr,rr rrcclslls I)c llilt rlc laltsltt tt'clirrr gt'r'r.uist rcl,r'rl lrct'11; lvt,i,t,rr tvc rrirri, l voor. orrs wÍts ht't.Jrvall.rrrLr, rlrrt lrcl lllc dr.io rl. l,.tstt, Zal,ur.tlagr.irLlngur gcrlulcrrrlc tkr sl.reclurcn voortdurencl rcgcnclc. ,t }locht dan Vrijrlng, soms zelÍs Zaterdagmorgen, mooi droog wecr zijn, zoo orrr ttvcc uur', halÍ drie, r'iel de iegen op veltlen en... spelcr:s\\,'aut a1 wclclcn sornrlise r.r'edstrijilen dan al afgelast en rnoest zcll's ccn cnkcle ontijdig .n'orden gest,aakt, cle elt,nrentt,u Lcbbcn Iit'gcrr . ..

rlc sportactic toch niet geLcel kunnen verhiuclo'cn. Zoo rvas op 2fl Oct. in ons cigcn Spor.tpar.k tusschcl tlc buit.jcs door ccrr lltlnirrs r)il (l(,r'us1, -.* slruinurrikl strijtl 1,c annsohorrwcn l,rrssclrorr orrs IIc crr ll.V.V. rrit Ilzr,aslantl-

Itt

i't licpcrr orrzc iorru<rns ct,n 0-2 achtcrstaniL M:raslanrl zourlor,rrrlt. irog juist ilc zcgc latend.

tli<r twccrL: lrcl

toL

2-!l in,

'cir vio,lc ,,1Ítal tcgen u irtr l lrlt th,r.dc olkaal irr hct krijt tladcn, wees alles er op, tlat ons vieicle zich ten koste van hun oudere ibroers van hun eerste óverrvinning gingen verzekeren. Brons en ztn mannen waren waarlijk stelker en stonden ;bij de rust nret 3-1 voor. De schcidsrechter voncl tocn vcrrlcr: spclcn niet velantwoor:d en staaakte ilcn wcrlstlijrl, zooililt ilc illusic van Zwal. IV in rlcn regcn srnooldc. ()1r orrs. arrrlt,r'r. r'r.klr

lwal. III zooiloende ontgaan was, kreeg . I)e-ncdrrrlaag,.dic hct dcn vol!-ïcudcn Zaterd,ag te slikken te,fen ESSO. He-t cl1'tal van dczc oliemen.cchen slaagde er in met gering, verschil tc zcgcvicrcrr (?-gl. Bij de andere voor cliln -iaaag vastgcstcldo wcrlstli.jclcn won Pluvius ! Op den 11cn Novctnbcl rnaaktc ons ccrste een reisje naar .is

een, voolal op cigcn veld, 'uiterst lastige tegenstander en ook thans toonile dit clftai zieh weer cle sterkste, al zouclen wc de cljfers lvaarmce H.V.V. won

Iloogvliet. H.V.V.

(4-0) eenigszins geflatteeftl willen noemen. Over de vette Hoogvlietsche hici schrcven .\Àre al bij vorige gelegenhetlen, het moet wel ecn specialc attractie zljn scholneí eir vertlere voetbaluitmsting hicr lirtr,r. van tc orrtclot,n. Dat Zr,val. II dienze_lfden rniddag van I{.V.O. II zo:n winncn, hadden we niet rlurvcn .hopen. Onze zwart-w.itten waren echter vcruit ilc sterhsten en lvonnen zelfs meí inclrukwekkende cijfers: 7-2. Bravo, ditmaal dus zekcr: lest bcst!


22aa..? lr.

,/ 4a" .U J -? Uit het,,Zwaluwem"-nest. Na rcgen is ditmaal rvel is rvaar gecn zonrcschijn gcvolgil, rrraar in elk scval i;och bctcrrveel voor het speleir lrá, orrró wedstrjjden. lloo yanfl op 18 Novembcl ccrr ontmoeting plaats tusschen ons eerstc clÍltal en D.W.S. uit Schicdam, n.r, ,llnu*e

aanwinst voor de Z.I\.C.,Inaar onze menschcn van het,,oudert 2c elftal nog wel ,bekend, dte deze iuidjes dczen zomer voor cle S.V.C.-competitic een paaï maal onlmocttcn. Mct de incleeling in groep A schljnt mcn intusschcn wcl wat hoog ge_ grepen te hebben, warrt zij bctoondcn zirth, ín dczen weclstrljtl alílrans, nqg nict lijp vool dc hoogstc klassc. Zond.cr: moeiie slaagde Zwalurvol c.r: irr voor ,.dc lust ocn B-0 voorspïong te -vcrwelvcn, dic nadicrr Lot"T--0 kon wordcn opgeuoertil Enfin, dien tijd hebbcn wc zclí ook gckcr.rd! ^'Over het licllclijke beckjc, dat r.lc cerrc lrclÍ't van ons sport_ complcx van ,cle andcr.e schcidt, spcclclcn III cn IV . . . t<at cn rnuis mct clkarrdcr. Ons dcrdc, dnt dion midclag u,cl wat tc stclh wus, was niet eerder tcvr.eden ccr hct ,Ie,, ar-oo kccper varr hot viu,rlc ccn dozijn ballcn uit het net hatl laten grabbolcn ! Ditrrraal vclsl,oort1c gccrr rnalsch lcgcnbuitje het tot stand konrcn varr een olljiiciëclou uil,slrg: .jc nroct maar pcch hcbhcrr, vicllingcn ! De volgentle rveck moest ons vicrde spr:elcle op dcnzcliidcn qlonrl, maar

sne

Uit het,,&wal'uwen"''nost. Toorl het half Deeemtrer ging vriezen, daohten we den voetbal

wel voor de rest van t39 op te kunnen bergen, maaÍ de dooi kwam nog bijtijds om een voor den Tweeden I(erstrlag vastgestelalen wedstrijcl d,oorgarg te doen vinden. Onze jongens von.den het blijkbaar ook een buitenkansje, ze betraden glundergad het velcl en hebben tegen D.V.O. gocd partij gegeven. Allengs ontstond er een Zwaluwen-ovelwicht, dat in het enkele

rust scoorclcn, nict voldoende tot uiting kwam, Ofschoon in de trveede helft ons overwicht

doelp;uat, dat we voor dc

minder sprekend was en op den duur zelíis geheel verdween, is toen toch onze ovcrwinping beklonken. Onze voorspronq wcrd 2-0, later 3-0 en toen kwam ccn welverdiend tegenpunt alen eindstand op 3*1 brengen. Met dczen wcdstrijd (die voor de qompetitie gespeckl wcrd) sluit ons cclste op fraaie wlj,ze het ouile jaar af. Ons tweecle klimt langs de competitieiaddcr naar bovcn en bcroikte cle mitklelste sport en hoc III en IY er voor staan btijkt duidelijk uit onderstaande ranglijst van Grocp C. gesp. gew. gel. vrl. pt. v.-t. gem. '

ZwaluwenIII 5 4 0 1 829-8 E.S.S.O, 4 3 01 612-12 E.V.O.III 5 311 716-13

ven tcgcn Itr,SSO. Men

nu verkochlen do lui hun

BurgoII B.P.M. Y.S.C. II

3 3 4 ZwaluweulV tt

Ilil ilrr rust rvas hct nog 1-1, maar ooli daalna, tocn Ir)SS0 rlor sl,arrrl srrrrccssir,vclijk toí l_L opvocrdc (rlc rl.tlt,rr lr<r1; rl*ir' rr.g, lrcst), ''blcvurr onze 'dil zjt 'uil.i.s .joirgcns klarrig vollrorrrlcrr, rncl, lrr,1, r'r,srrll,lir1;, nog 2 Icg'crrpnntcn nrlirli-l;r'n, tlcrr <rinrlsl,lrrrl ulzoo ,rf T-:] b.:c,rgá{. .rvctlstlijt[ iruicl toch r,vcl wat duulclcr'.

Mccr naar hct Oostun vorrd do J.ioMl-Zwa]irwcn IJ plants; het was ccn prcttigc, faire, ilotr bciclc paltijcrr uit_ stchcrrrl gcspeclde wedstrijcl, Van cenig overwicht van ccn der clltallcn was niets merkbaar, ,zoodat óen gelijk spel hicr wel dc juiste b.elooning gcwccst was. ROMI *u-, *t,t",r zoo gcluk_ kig rrrct vliju'r:l rlor 1',.,,i"1n1 trap varr clcl wcclst.ijrl lr.t iic'inc dotrlJrttrtt i,c sc<)r'ctr, zoorlaL zlj ,,voorloopig" nrct l-0 won. Dit ,rvoorloopigc', sl:rat_op ecn muisjc, of lióver op, hct staartjc van ccn rrnrisie, dat zich clicn middag .op hct RdN{I_vcltl vrx_ toorrtlc cn tlat de betrokkenen, zooals clat met zullic nruizcn_ sl:r:rlljos rvc]..vlkor gebcurd, nog rvt,l voor vorl,assirr,;.crr zal lionrcrr tc stcllcn.

r;' 8z2. .? s-?. Uit het,,Zwaluwe,n"-nest. Evorrr,,ls tlc voli.qtr .]it|trtt otgltnisootl, tltr Z.À.0. ook ilitmanl gedurend€ lict ,,geslotcrt scizotlntt '!vo(lL cclL ttirunooi vool' tltr f5 huur' .rr.rg"siót"tt clubs, spcciaai voor clle ect.stc c1fftn'll.rr' Zwaluwen hail ook ingeschreven en loottet der traclitic gctrort'w,

Êetr zeer stclken tegcnstander, n'1. NINIA. Dc zrvart-wittcn hebben dan ool< tlc ct:l-qtc rondc niot ovtrrlccftlI ztl lttlltbtltl zij het, met ccrc ntcl, 2-1. ittr vlitq trtocttlr strijliotr. lltril

- ttit litttrrtctl liollttrlt, <lilrl rvils, volgtrns ottz<l onze plocg vollcilig stelligc or,-erl,uigirtg, cclt vollilssirlg trirrl; rrii,gtlslotcn gtrwtrtrst'

/ ozzlzz*t-(

1;v1r1i,11l91rlttlt: rv'1jzt,, rtttlt {-ii. I)cztl ov<rlwinning braclrt ottzc plottg voolloopig op de ccrltplilats vittt de ranglijst; zouden we clie kunncn houden, jongcns? Ooh het lierdc nraakte een gocde beurt: het ontving trI.V.O. 1II cn notecrclc bij r:ust cen 2-1 en daarna zelfs ccn 3-l voor''spronÉi. Slcchts met ,ilc grootste rnoeite wistcn de glstcn tcrL slotte ecn gelijk spcl (3-3) ui1. hct vuul tc slccpen! De prcstatics tlio rlc vtrt'sr,lrilltrttrlt'clttJrs ilr tltl JrooÍltlgloclr tot heden lcvcltlt'u zi.irt vtrt'wt'r lil irr tlttrr otttlct'staa,lrtlcu stantl.

gcsp. gew. gel. vrl.

7 6 6 H.Y.Y. Zwaluwen 6 5 v.s.c. Pakhuismeest. 7 4 D.V.O. D W.S. 3

H. V. O. N. I. M. A.

pt. v.-t.

gem'

5 2 0 12 2l-70 r.7l 4 0 2 rt 21__11 1.33 3 l2 716-15 1.16 3 0 3 617-15 1.21 2 572-t4 1.1 2 I 418-25 O.57 0 2 2 2 6-9 0.50 0 0 3 0 6-21 0.-

,z

y' 9,ê

'

moddcl'rnocrirssolr ol) lrcl; vclt[, rlctltrrr lrllo vrrlwachíiugcn zich 1,r:u,p1rcrr [,crict. ]liur wlts voot onte íl,wà-

cens colrt ,,los" i,c

luwctr tiog niets tc gt:rtictcrr. ,Zc zullrrrr r,i<rlt il,ar,c wcck noE moetcn vcrgcrrocllcl rn0L,,kooltjo-kihlicntt op hct gcruitc trorcl mct dc wittc en zwarto schljvcn! Vool onzc kortclings ingcstclde O. & O.-avoncljes is trouwens veel animo: icdcr Iicl is' daar Dinsclagsavoncls welkom! En wat dc voetballerij betreft: ,,Knietjes" en andcre ongcmakken hebben ruimschoots cle gelegenheicl gchad tc gcnczen. Waar zal al dic 'opgespaarde energie ]rcen moctcn9 lVee, onzc ccrste tcgcnstander, clie moet het wcl zwaar te

! O.[ zou misseihicn tlc hngrlur:igc gctlwongcn rust ons irct s|<rl vtrrltrrrt'rl lrtrbbcn or zrLll<tLr wc dcn tcgcnstanrlcr tlus tc tnccl Irtrbbun t,rr rlrtchtcn? 1!fa,ar nccn, vcrlcert vcrclurcn lrrijgol

ccn cclttc zrvalttrv lrcL sclrcrt'rr ovur.'wci oli Plas? Nooit imnrcrs!iDus volwtolrlcu wij van onzc,,Zwaluwcrr" zoo mogelijk lcods dcn cors{,cn Zatcrlag van lcntcmaand cen algemccnc trck naar het ouc1c, vcrtrouwdc ncst cn een succesvolle hcrvatting van de zoo lang gcstàgnreeïalc cornpctitie: ccrr davelcndc opcning van het nicuwc I'oorjaarsseizoen!

vlrrassing (we lecllclen imrrtcrs irr Sintcrklaastijd: 2 Dcc') kwam nu uit Maaslancl, vanlvaal ons tweede clftal tlionzclÍlrlcrr

hoervel op rvcitri.g

2 0 1 4 8-10 1.33 1 0 2 2 6-12A.67 1 0 3 2t4*11 0.50 015 110-290.17

ur, o* ,,rzwaluwen"-nest, l{aar:t...... Lcntcmaancl! Dat één zwaluw cclitor nog gccrr )crrto ur:rir,)it,, orrr-lclvottclcu dc sr'ltruitrtclc cnktitii-Lgcn, iric zich j.l. Zat,r,r:rll.g' brril,rrr lrct ,,nttsl," wun,gilcu. l)tr soppcrig'c

rDie

middag mct cen klinkcnde 6-3 ovcrwinning, op II.V.V.'bcvochtcn, vanclailn krvam.ttWas een aardigr tacti.sch lraltlit.jtr voetba, da,t ctl'st irr lrttt lilatstc ls'itli,it'r ilool' tlctr locl<s keurigc tloclprtnttrrr irt orts l'ootlltrt,l Jtt'slisl; wtlltl. De volgcntlc Zatclilag btit.cltt rtog (r('ll l)ilitl' z.g. irrhaalwctlstrljden. Zrvaluwcn TTl slrtrtrlrlrr ttii; it'grrtr V.S.C. II crr \Yorrt

1.60 1.50 1.40

,/J',:-l{a 'zí.Z

fa

Uit het,,Zwa1uwen"-nrest. Ncen, ons optimisme \Mas niet misplaatst: de ,Zwaluwen hebbcn hun spcl in clcn barrcn wintcr van '40 niet verleercl en met vccl anirno wcrcl op 2 Maart voor het eerst in clit jaar clón strijd aan 'twce f,rontqn' aangeborrden. Stijve knieën raakten weldra los en qtËamme spieïen wcrtlen soepel als

In dcn strij<l van ons cerstc tcgcn V.S.C. was de wincl voor cle rust onze bondgenoot cn clank ztj d,eze mcdewcrking vcrovcrilcn wlj een 3-1 voorsprong. Ilet l'as wel evcn de vlaag ol clit voldocndc zou blijken tc z!jn, maar al spoeclig wcleer'.

blcck, dat rl'c

lLol,

ooli tcgcrlV.S.C. èn dc r,vind op konden

u'ist ook rr:l r,ust gclcgcld cle voorsplong to vclgrootcrr, zoodat ruet ecn groote zcgc (7-1.) hct eintle klarn. Ons clcldc is van mercning dat hct ook in een Noodconrpetitio rrog rkr mocitc loont voor: ccn kampioelschap te vcchterr: he l, slorq rlicrr rrritlda,g [].P.NI. rntrar liefst mt't 11-1" I'a:ri'bij cclrtlr.'dicrrt opgcrrrcllit, dat onze gasten mct een ,rcllltalt' varr slechts lJ rnan uitkwamcn. rrclrlen, r'arrl, Zwal.

Op tlcn 9cn Maart troh oirs eerste traar tle Vcutlelingenplaat rvaar PakhuisrrreestcrcrL sntrl<te rcvanchc op de in Vlaardingen gclcderr ncdclla,zrg' te ncmcn. Oor.spronhcli.jk met ecn 10-tal spr:Icls ovelgevarcrr, lvaar.bij tvc tot ons .gcnoegen twce onzer

militairc lcdcn oprncr,ktr'rr, lclr[ ,[e ,,invallert, die later de plocg cornplcct rrraakte, nrct plezicr rbcgroet. Er stonrl weer zoo'n siraÍfe wind (daar krijgon d,r Zafcr.lacrniddagen ruimschools hun tlecl van) t'n opuicuw was Jrij in de eeistc helft in ons voordcel. Zr.valuwen maaktc een twcetal doelpunten (dc t'r,r.ecde kwam voor cen schoonhciclsprijs in aanmeiking), rnaar tocn P. nog vool dc rust kans zag een tegenpunt -te scoïen, lcck cen ncderlaag nict te ontgaan. ver in de tweede helft rvist dc thuisclub eclrtcr pas geiijh te makên en daarna had. zoowaar Zw. nog r:le beste kanscn. Er werd evenwel niet meer gedoclpunt en zoo eindigde dezc ontmoeting in een puntenverdceling (2-2). Op eigen grond moest voigens het


/ í-&í' /2 f z

IÏ bekampen. Allerlei oorzaken ivarin echter reden, dat wlj voor dezé parti vrijwel het ge-

programma, ons 'tweede D.V.O.

heele vierde moesten opstellên. Die jongens hebben zich echter kranig gehouclen en al moesten zlj dan natuurliik een nederlaag incasseeten, ze hebbera ilie zoo klcin mogelljk gehouclen (1-3). Tijdens den weclstrijdrZwaluwen III*Burgo II heb-

Jrcn 'we nog lang ons har!. vast moeten houden (!), vooral toen Burgo dc ruststand van 1-1 tot 3-1 in haar voorcleel omzette. Hct laatste woord was evenwel aan zwart-wit: in cle laatstc 5 minuten volgclen nog twee voltreffers en was dus ook hier een gelijk spet (3-3) het resultaat.

wcdstlijtl NIlV{A-Zrvaluu'en lrebben cle groen-witten op oveltuigcnde wljze rcvanchó ge.nomen op de in het najaar tegen ons geleclen ncderlaag. clen op 16 Maart gespeclclcn

hct begin loe het bcstc vcrmoeden, (ecnigen tijtl had 'Lw. zelÍs rnct 1-0 tlc lciding), spoeclig bleck cle rncerderheid der gasthccrcn, die tlc 2-1, ;bij rlc lust bcrcikt, allengs tot 5-1 fristen op te vocren. Het blecf dicn lri.ddag trouwens niet bij dic eene neilerlaag: ook ons twecde elftal was iriet togen zijn icg'enstander, Burgo, opgelvassen. Icts wat, gezien de vcrzwakl<ing, clic ook onzc Rcserves, speciaal door het in rnilitaircn dicnst gaau varr vclc onzcr lcdcrt, niet tc verwondcrcn is. 'tWclrl licl'st'lli-lJ; lnil,l,r'tti<rt zoo zcer door deze hooge cijfcls, als wcl rloor^ c[ctt wcirris l'r'issc]ren speeltrant viln vcrschillcnrlc 13ulgo-krrapcrr Itccl't tlczc wedstrijd ccn onaàngcnamcn indluk achtergelatcu, inth'ukkcn die onze slrclcrs in dcn vorrn van lidtcckens cn builen toonden ! Zwa-

Dcecl

IV ]ricld dicn middag de eer van clc club hoog en slocg Burgo tI met 3-1, de eerste overwinning onzei ,,babyts" in rlcze competitic, die te meer opvalt, als we deze zcge vcrgolijhcn bij hct r:csulíaat dat orrs dcrdc ilcn volgcnden 'Zttor'dng tcgc'n d<rnzclldcn tegcrrstander had. tc botrkcn. Zwtluwtrn lll vcrloor: rr.1., na langcn tijd de leiding tc Jrcbbon gchacl, mct 3-2, ccir uitslag, die r1c kampioenskanscn vair onzc piocg iir haal afclecling vrijrvcl tot nul reducecrt. Ditmatrl rnocht luwern

cchtcl ons ccrstc wect hct zoct clcr overwinning smakcn. llttt,

tcrrein als thuischlb liungccrclc, bleck sincls dc voligc ontmocting flink vooluit gogàar1 ts zijrr, maar mocst nicttclriu tlet kloitrc.cijfels (2-l) dc puntjcs blj de zrvart-r,vitten laten. Orrs clftal bczet t]rarts achter H.V.O. en NIIIA * de 3c plaatq. - Op den ochtend valr 2en Paaschclag spcirltlc tcnslotte cctr vrlj stcrkc conrbiuatic ccn vricntlschlplrcl'1jk pnr:ti.jt.jc tc.qctr t1c ,,Pcchvogclst'. tt Was al. ccht lclrtc in lrct ncst cu lt<r1; vcrblijil, zoo bittncr als buitr:n tlc li.jncrr ccn gorlocrgon. ftt t:trrt

,Schiedarnschc D.W.S., clnt o1r otts cigen

iuwen-ploeg

Zrvu,-

net 7-2,

/ t' ,4"-+./

,/q)

IISSO in'Groep C behaalde kampioenschap. Tijclens cle match bewees ons elftal echter, althans in deze opstelling, niet de minderc te zijn van de kampioencn en behaaldc een verclienstelijk gelijk spel (1-1). Dicnzelfden micldag speelale een zeer jeugclige comJrinatie onzer club, ilie volgens het prodeel van D.V.O.

Uit het,,Zwaluwen"-nest.

vooral voor dc rust pittig gcspecidcn wcdstlijtl won tlc

op 13 Aprii ,bood onze aanvoerder namens zijn ploeg den gastheeren ecn ,ribloctnetjet' aan ter gelegenheid yaq het door

grammà ons tweede elftal voor mocst stellen, tegen D.V.O. Ir. Dit weinig scrieuze partljtje eindigde rnet 5-2 in het voor-

/ tzr-//,/? ra In

Voor den aanvang

Uit het,,Zwalulyen"-nest. van clen wedstrljd ES,SO--Zwaluwen III

Uit het,,Zlvaluwen"-nest" I)c aligcloopcn ovcrzichtspcriodc is nu nict bcpatlrl ccn succcsvollc gcrvecst. iZoo hracht cle laatste Zaterda"g jn llaalt

tlric wedstr'ljdcn en drie ncderlagen. I)at het ccr:stc lr<:t thuis tcgen ILV.O. zwiraï tc vt'r'clurcn zou klijgt,rr, haditcrL wc bcgr.oI)er], maaL toelr lrltI Zwtluwcrr krrrrrrcn ,iLLichcrr, tls LIct ,,als" (,rt ,,rlliult " rl,olrl1, t'clrtcl nicts lrclcil<t, ook gcur

voctbahvctlsh'1jt[ g<rwortntrn (,ll zoo rrrut,stcrr rvc rrrct lt'crlt: oo.gcrt

toczicn hoc ccrr llrrrr.'lnlicli,jlit) v(xll'slll'ollq (kolt rrtr rlc l.usl, zciÍs 3-1) vollolcrr girrg crr irr curr raclicalc 7-ii rrcdclla,,rg verkctl'de. Ecn lichtpunt was hct optreden v&n crlr rricurvcn ruridricnvoor, rlie ecn flirrke aanwinst bleek. Ons twcede elftal bracht het tegen Burgo tot lrccl wat betcrc cljfcls dan voor enkele weken op cigcn vcld. fVcliswlar wold opniouw verlorcn, maar Burgo is uitgesprokcn ile stcrksto irr dczc atdr:cling cn rvoldt zorrdcl twij{bl hilrrrpior:n. Ook hicr was ilc uitslng 7-il. Vool orrs gcvocl br.uclrl; cclrtcr Zwuluwcn IV het cr dien ruitl<lag lrct,bcsle aÍ1. I)czc plo<rg nroest ook al f6rgcn eon kilrrrlriocnscarrdirlt:tt in het veld. De thuiselub ESSO hacl cclrtcr alLc tnooite orn onzo Jlclrnc boys onder do. knie te houdcn, iloch wou ten slottc rnet 3-1. Zatet:dag 6 April stond er voor dc club rnaar'óón conrpetiticwedstrljd op het programma cn kondcn wc zoodoende ook het aantál onzer ncrluriagcn tot óón bcpclken. . . ! Ons eerstc elftal_rnocst rr.l. dicn dag rrrct lileinc cljfcrs de meerder-

heid van D.V,O. crkcrrnr:r'r. INcrL paar andere vleugels, voor" iedere vogcl wel ccn handicall waten ook den Zr.valuwen wat onwennig. Vooral het vcrlies van ïes, dic zooveel jaren trouw

onze, kleuren verd.edigcle en nu ook door llar.s is opgcslokto. werd- zwaar gevocld. Tweemaal wer.d ccn aclrterstand genivel-

leerd,.cloch hct derdc D.V.O.-schot was doodelijk (2-3). Er is weer cerr nieuw junior-ploegje gevorlnd, het speelcle clien micldag z'n cerste *east4à en smàakte aL terstond hct zoet van de overwinning, Voor nieuwc leden hebben we nog eenige plaatsjes in het. nest gereserveeril; meldt u echter spoedig, want het zomerseizoen staat voor de deur!

Het

trveede

clÍtal waar we rlcn

strijd tegen NINIA 1I

volgcnden Zaterdag den cï hcel wat steviger

rnee àanborldcll, zilg

uit. Nicurve, frissche krachtcn, import uit hct verïe N, . . . stonderr in en voor het doel als een rots in cle 'brancling.

Flclaas was cchter de NlMA-aanval als cen ïustige zec krif zomerhoeltc, zooclat onze verilecliging zijn grootsche kunnen niet voldoenrle korr dcmonstreeren. Onze voorhoede schoot cr lustig op los, wcliswáar niccstal mis, ,rnirnr toch ook zeven maal raak, waartegcnovcl NIMÀ, dat slcchts 9 man tot zljn 'bcschihking hacl, hct maar tot óón cloelpunt kon brengen (1-7)" De juniores gingen voort met het spelan van vrienilsch. rvcdstrljdjes. O. a. wercl tegen het vicrde ecn gelljk spel (3-3) ;bereikt: een aardig resultaat. T{ei Z.A.C.-programma is bijna afgcrvclkt, onzc elftallen hcbiben nog ecn cnhclcn wcrlstrijti tc spclcn ol zijn al uitgespeclcl en het zomcrscizocn is iu ziclrt. ]locrls sclrreven we weer in voor d,e' S.V.C. crr wt:l rnct ch'ie clÍtallen. De voorloopige incleeling van dc aÍdccling, rvaarin ons eelste elftal uitkomt

(groep B) is als volgt: H.Y.O., Zwaluwen, B.Z.S., D.11,.: .. C.\Y.S.. Steecls llooger cn S.C.F. De laatste vijf allen uit Schicclam.

z /az-z / /4 ?a /'/ ,/

-

Uit

het,,Zwa,luïven"-nest. wc ons ditmaal Mct wcl iicergezet voor hót schiijven van een overzicht van lict clubgcbórcn. Maar in cle ,eórste en voornaamste plaats toch wel inct gevoelens van groote.clankbaarheiil' Volgens tot-heden ontv;gen berichl,en zijn n.i. a\ otlr leclen die oncler de ucor goÍnengcle gevoelens hebbrll

*op"rrJn stonilen (een- 20-tal) in de voorblje oorlogsdag-en gcspaarcl gebieven en ,bevinclen zich in 'goealen "welstand' rW'at iulien die bcrichten, na veel angst cn zorg ccn vïeugde gcbracht hcbbcn in tltl gczinnctl van al dic jongcns, 'blijdschap vtrt'glool, wt't'rl, ortrrltlii sontntigeu hunner iii. hint cn tlttrr: trog'íc]'niïtt1gc,t ttt"tt:tlrrt tltrrnobilisatic cn rceds profitecrtlcn van ,te inct groot vcr:loll iu Vlrlnrdingcrll,cLug,gckccrcl zlin' Mogo irr4cr:J danf itgarr,, tot Iltlr', ili. lrrt. lcven vcrloste vau het vcrdcrÍ cn hutr jr:ugd alzoo wilde vcrnieuwen. 'Ioen na de tólstá oorlogsclagen hci leven weer cenigszins zlin gewonen loop -.t*hernam, waïen er al.gauw wat ,,pionietstt

velal een ;ballctje gingen.trappen cn modo ,1í" 'Ë avottds op cloor cle 100 minuten zonnervinst wàl'cil wc in tlt: gclcgcnhcid cnhele vriendschappelijkc wctlstr:litltlr to organiscercn'

De uitslagen vil,rt tw(rc vlionilsch4pclijkc spelcn waïell:

23 Mei Zwaiirwcn-t,orrrb'-Boat''ix 9-I; 25 Mci Zwaluwcn III 2-4. Ook vóór clen l0clen Mei is nog wcl hct -V.S.C.-cornll. ccll orr ilntlcr gtlspecld, rraar alle herinnering hieraan is a,ls tt warc itoor do trinstige 'gebeurt<:nisscn tlaartra vervaagil' Wc vormclaleu sltrclrts dc Llclcnvc4i'arloring tlic onzo club op 7 Mei Licld cn waar o.'m. .lrct llcstnur wlrrrtl'gcreorganiseerd cn op 7 personen lvcrcl gebra,clrt. lln tenslotto, de z,g. BgnclcnwedstrijAen op Hemelvaartsdag, waar het iloel van'het il'L'C" clliïl op suocesvolle wijze vcrdedigrl wcrd cloot onzen kceper,

l{cnk Lrngstlaat.


./J-fé,í-.--..

/???

-

Uit het,,Zwaluwen"-nest. Voor de zomeravond-compeiitie, die inmiddels een paat weken later dan antlers * ibcgonncn is, zlin we- voorloopig op het spelen van uitwedstrljden àang,ewezen. Voor cle thuisweclstrljden r,vordt een opiossing gezocht:. cle nrederverking

van enkele zustervereerrigingen is toegezcgd. Dat zijn ware

vrienden

in

den noocl. Bravo ! De cerste klap, die imrners nog steeds een claalder s.aard is, hebben we op 5 Juni in Schiedam aan T).I1.2. toegebracht. Ons eerste was dierr avond aarrlig op schot I nadat mcn zich voor de rust reeds van cen 3-0 voorspr.ong vcrzckertl had, werd de stand in clc trvecdr: hcl.ft allcngs tot 7-2 opgevoerd. Een onzc miiitailc lcdt,n hail ztl oudc plaats.]e wecr inge-

nomen; zi;'n cnthousiersrnc won

tcchniek...!

"*

hct ditmaal nog r-an cle

*

Het ecrste optleden r,-an het gchecl hclzicne. 2e clftai vonil op 10 Juni eveneens in Schicdam plaais (of ligt hci I'.S.Y.tcrrein op Kethcl's er.onclgebicd?) n.l. tegen Stceds Hooger L[. Vool tle r"ust was lrct,,krrur1dc" en wc dr,aaiiien mct een 7-1 achterstand, rlaar na hct nlrtbr.cugcn vir,n cen l)aar kleine wijzigingen in de ploeg ging het aanziciilljk beter en gaf Zrvaluwen verclcr gehecl del toon aarr. Wc wisten den achtcrstanil to't 7-5 in tc loopen cn het vermoedcn is nict ongcg'r'onr1, dat het cindsignn:rl bij St. IT. nct cen zuclrt varr vcr'lichting ontvan.gcu

wt'r.tl.*

i

Tusschcn dczr,;bt'rlriivr,,, ,ln,i,'slrcolrlt' orrs rlcr.rlc op 7 Juni vliriudsclriurlrolijkcn wcrlstli jrl tceur een n{.V.V.-combinatic, I'cllic rlool tlo thLrisclrrl,r rnct 4-1 !lc\{onlcn wcrd. Ecn prcttig partijíic!

in }fntrsland ccrr

,..-/','

,'? ? z Uit

het,,Zwaluwen"-nest. lltrt ccrstc optrederr van ons velnieuwde 3e elftal in cle .zonrcrc,ompetitic heeft wcl geen overwinning opgcleveld, nraal was Loclr nict onbcvledigentl. Tegen het 'bepaald sterkelc H.V.O. I[ l'eld op 15 Juli vriór'dc rust de stantl blank gehoudcn, nraal in rlt' twccrlc lrr,ll'l nrocstrn olzc jongens mei. 4-1 tlc rncerdclhcid dcr- thuisclub clkcnucn. Den 19en speelde het eelstc cen vrien'dschappcli.jken lvcdstri.jd tcgeu Huri.jfa in Ovclschie en won daar in de rirnboc mct 2-1. Ons iwourlc zas zclf's knns dicn irvontl tlvcc ovcr winningen tr' bt'lrrilcn: r,crr pu1riclcrr 5-0 l,ugtrrr N.[.Xr[.4. II, dat verstcli lict g'aln bi,j rlcrr virs|gcstcklcrr corrr|ctitit'rvctlstr'ljd en een 3-1 op ocn c)1tal, surrrorrgt,sl,clrl uit soldaton van cclr ,batteli.j Duitsch luclrt:rí'wct,r-qtsrrhui,,ergcns in Jrct bcztrt .gebicd", rvelke wcdstrljd in aller'fr1 was ,besploken tocn blccli

dat N.I.M.A. in geen velden of wegen was te bespculcn. Dus nog'onvert\rachts rrcn intcrttltiortirlrr otti.rrrot'ritr.g! Vrijdagavond 21 Juni t.r'ok ccu clÍ'tal, gruotcutlccls samcn.gesteld uit spckrrs villl olrs oclstc, rLil,itl Nlirasltrrrr'1, olr cl tlcu partlj tegen M.V.V. I Lc sJrclon. I)t: Xlatslnn<[cls bleken wcer: over ecll Ílink elftal te bcsclrikkcn cu bclcirlrlclr ons con wal'Ínc ontvang'st. Na cen 2-0 mststand voerden zlj de score zclf's tot 4-0 op en eerst in rle allerlaatslc rninuut gcluktc hct ons ,,tle eei: tc reddcn" (4-1). Ook bij dcn vliendschappcli.jkun -wedstrijd. II.V.O. III-'ZwalrLwt'u ll[, dcn vol.genrlen rniclclag gespeeld, kontltttr onzo klcurctr het niet tot t,cn olt'r'wintring brengen. De plocg van IT.V.O. won rnct 3--2. De glootste tegenvallcl was cclrtt'l' rkl zivir.r'rr ncdcrltrag tlic Zwaluwen I dcn 25cn tcgcl I3.Z.S. irr Sclrit:tllrn rnocst boektrn. Deze club, die in ontmoctingcrr in volige seizoeneu vaak ecn ,,zacht eitjett voor onze jongens was, had er nu danig clengang in cn klopte ons met 6-1 (ruststand 3-0). Nlogelijk icts

geflatteerd, maar zeker vcr.tlicnd ! .Mct genocgen nlogon wc t'r. ltrnslottc van gewag maken, dat we in het ver:volg des V.'ijdagsa.,.onds dc beschikking ovcl het II:Y.O.-veld hcbben g'eki'cgcn voor hct spelen van thuisweclstr'ljden voor clc cornpctitio. Iltrl is natLrur.lijk maar ecn gecleeltcllkc oplossing van tlc rrrotrilijkhedcn, maar we kunnen gelukkig vooruit !

oNs SPoRTHOEKIE. 'l'!'c

Uit het ,,Zwaluw@tt-0ffi van het nest verclreven Zwaluwen kunnen het in rhun

tljtlrlljke ballingschap nog steeds niet al te best wennen; ec{;uige dc maget'e resultaten tot heclen in cle Zomerayondrron4.rctitic behaalcl. Ook de laatste weken trokken onz€ jongens bi.j.n:r stcerls weer aan hct kortste eincl. Zoo rn,ocst op 26 Juni ons derdc in Schieclam op het knussb tr).11.2.-veld met 4-1 de meerclerheicl van B.Z.S. II erkennen; dczc cljfers waren trouwens werkelijk niet oneervol. Daarentcg'err ha<l ,Zwaluwen II op ' den 28sten, zeker b.ehooren te lviurrc.rr van het heusch nict zoo sterkc D.W.S. II. ,t Liep ccirl,cr an.dcrs: onclanks ccn kennelljke .vclil-meerclerheid der zlzrlt-witten maakte D.\f.S. juist één cloelpunt meer en won rn('t 4-3. Op 2 Juli was het derde weer aan .de tbewt, dat ook í,hans nict kon verhincleren dat de gasten, C.\4I.,S. II ,uit, Sclric,rlzrnr,

llet

ruct do buit gingen strljken 1Z--+).

decluemcn van ons eerste elftal aan ile Zilveren.Balwedstrljden, uitgcsc,hrcvcu door M.V.V. tc ,Maasland, is een traclitic gcr,vorilen, cvenals trouwons hct fcit, clat we meestal loor .de eerste lonale e'en der stcrkstc clubs als tegenstander krten. ,Ilitmaal was het NIMA en we konilen hel dus wel ,,bcs_tellen". Op 3 Juli lad het treffe,n plaats en hoewel Zwr,lulvcn crrkele reserves in tle gelederen had, was het voor dc lust een gelijkopgaapde str!j,cl,-waarin ibeide'partijen tweemanl hct ,rloel wistern tc vinclen. Dan was het óchter NfMA; dat twoc do.lpu'tc' o.s van vcrclcre deelnarne uitl 'rct 'og sclralrcltlc (2-4). I)en 5den maaktc hct twcctlc wat gocd, door op he,t H.V.O,1,r'r'r-cin nret 3-,1 to winncn van D.W..,S. fI, een spoeilige Ïtrr,-airche dus op de boven velmeLde 4-3 nerclsdzàg. Op g..futi kon men Zwalu.wen I tegen een ouden tegenstande,r, Hercules,

iri Sohiedam aan h ct werk zien cn aanvankelijk niet, z"ondey, rrrsultaat.Onzc r'ubulLa?iL. LrlIZc ltlcnt{} ltlci vool.Sfrl.Oltg W1S r.Vt.nWCl VOO1 flC p,aUZO rccds wttggewcr'Írt urr irr dir t,w,t,,ilr hlll't bcslistc hncliclo H., Tï dat ,{-+l wc<rdc hclÍ't morn<rntecl aarr hc1; hooí'rl,

.van,dcr la,nglijst st,na,t, meí cen twecclc elocllrunt do partij irr z,n voorri,,,,i qendrn avond vo.lo9r. lt<,t rlprrft, an.Jct.malrls1Z*f 1J Dorn voivan lf,V.O. lt-

ou met 6--'2. Het zal dc luidjes van Brons b-:t]'-ekkeliik,zware klaiook maar Aèn overwinning "iJ-*"""rff"ri fe 11'1,;1: marï mct 'nerraltn: des te meer genoegen zouden we een ;uc. ccsjc bcgrocten.

ta"/.

/7

t/a

.

UÍt het,,Zwaluwen"-nest. cn lT .luli 'i.1. hco['t ons twccilc ,z'rr positie danig vt:rbctt--id mr,t ]rct bchalcn vtrr 1,lvcc glootc ovcrwinningcn. In den ccrsten rvudstli.jrl was l)ro Pir,tria 1I uit Sc]ricdam de tegenpartij, clic dnor: orrvollcrligc opkornst hct onze jongens wcl wat al te g:cnrakkelijk maakic;7-2 was hicr het resultaat. Maar dc uitrvedstrijd tegen NIMÀ fI,, evenals de vorige ,Op 1.2

orrtmocting op het H.V.O.-veld gespceld, was toch zckcr. wcl ecn scricuze partii. I{et spcl dcl zwntt-wittcn was cchtcr ioovecl haniligcr, clc nnrrvullcu zoovccl talri.jko: cn... tlocltrcffcndcr, rlat r'<r rnct trog' grootcr cij l'cr.s zcgcvicrdcn <lan

in den vorigerr r,vcdstrijcl: irr bcidc spccllrclíitcn 5 rloclpuntcn tegen 0 (0*10). Ifct dcrilc spccldc ool< twce kecr, beirle malen tcgcn V.S.C. fL l)ezo club, andcrs ouzc nairstc buul aan tlen DijÈ, moesten wc nu, zoowcl uit a,ls thuis, in Schictlnm garulbckampcn.

Ontlanks hct ft'it, tlal, Jict orrs cl Ítal goluktc in dcze trvce lrart!jcn 10 tkrcJlruutcn 1.c scor.cn, I,vcrtlcn zc toch bciclc vcr'Ior:cn ! Ilcrst, op 17 Juli, .wcrden na een gr.ootcn achterstantl bli .de,mst (9-1) nog lcdelijkc eindcij fcrs bcrcikt, (10-6) cn in clc,,thuis"-wcdstrijrl op 22 Juli ging het nog spanucntlcr toc. Ecnigen tljd harl Zu'alLrwr,u zelÍs dc lcicling-- met 3-2 om tensiottc toolL nog met 5, -4 ic verliezen. Nu nog 4 kanscn op clc kogc'lties van <len voorzitter, jongens! I)c r:csultator van rlc twcc wc,lstrijdct tlic \r,-e van ons eerste tc vcr:meklen hcbbcn zijn nict zoo fraai als van het 2e, rnaaï r\,-ccr gunstiger darr v:rn ,,3,t: é6n Eewonncn en óón verIj1gl,.D. ovclwinning rnerc'l behaald op 1g,Tuli en wcl tergen C.W.S. van gchied2lm. hr rlezen thuiswcrlstriicl siaagden o-nzc jonggnl cr in, zoirrlcr bepaalde top-pr.cstatics tc v-er.r.ichtcn, ecn bchoorlijkc 6-3 zcgc tc bchalelr. Den 24stcn gingen zc evenwcl tcgen Stccds lfoo,ger, clat een keur van -,rgioote " S.chieilamschc ,spelers in de geledercn heeft, mct nog'grootere eijfers 1,cn (9-1). ,hopen, tlat ileze uitsÍa! onzcn -onclcr: juist Wc ex-aanvo_erdcr, clic zijn verloving viercle, den avànd nict vergalcl heeft

!


z /ez.í. /2

Nu nog even het verleclen, cl.w.z. een teruglilih op cle laatstgespeelde wedstrljden, iets wat ditmaal slec,hts weinig tijd

"z Uit het,,Zwaluwen"-nest.

,Er is clc laatste wekcn lvccr dlul< gcspeclcl eir zoorvel ons 2e als ons ,3e clílial konclcn dc zomercompctitic r:cccls bcëindigcn, terr'v.{jl hct ct:r'stc, dat wat grootcr J)1'oglanr}}ra tc vcrrverken hceÍt, nog t'wec rvetlstr'ljden voor clen bocg hecl't. Dc i:csultatcir van laatstgenoend el{'tal 'war:cn intusschcn niet onbcvrccligencll hicr volgcn enkelc uitslagi:n:2 Àug. tegcn lkrrcules 1-1 ,9 Aug. tcgen V.S.C. 10-1 (!), 16 Àug. tegen IB.Z.S. 1-1, 19 Aug. oprricurv Y.S.C.3-2 cl 2.1),\te. tegen C.\\r.S. ,,tnt:t z'n zrchtcu" 7-1. Dc r:clstc drie rvcdstlijdcn ,,thuistt, t1c bcidc .laatste uit-gcspccid. Àlzoo 3 gewonnen cn 2 gelljk, hr,tgotu ons nog ccu goede plazrts rncrrt vcrzckcli,,

in }et

einrl-kiassc-

(en ruimte) ver:gtrv/ani het waren et maar 3! Ten eerste de r'óorlaatste weclstrljcl van ons eeïstc op 28 Aug. tegen St' Ilooger uit Schiedam gespeeld cn dooï dcze met met 6*1 gewónnen, waaÍdooï St. Hooger het kampioenscllap in z'n afcleeling behaaldc. \rervolgens twee vricncisch. wcdstrijclen:

30 Aug. Huryfa lI-Zwalurven III tc Overschie, waar

./,4a1. ,e

Hct twcedc maaktc op 26 Juli ccn hccl goot'lc borrr"t cloor St. Hoogel II thuis nct 4-2 tc slaan, doclr stclrle den 31en icgen D.V.O. II rvat tclcur. IJct mocst tocn rnct een gelljk -spe1

(3-3)

!ïenoc.gen ncrnen, màal 01) 7 Aug. ktroptc

hct

.S.V.C.: Gr:sp. Gcw.

10 rvcr1"-tr'ljclcrr gespecl<l cn 3 rnaal

B.Z.S. Zwaluwen Ilercules D.R.Z. c.w.s. v. s, c.

rver,ii 6 maal gcwonnen, óón kcer gelijk vcrlorcrrl Op 24 Aug. vond nog ecn vlicnclscir. wedstrijrl in Schicdam tegen S.C.F. 1[ plntr1,s, wolkc iloor ons 2c mct 3-2 gcrvonncn welr1.

rrckliig

tc.gcrrst,a,rrrl ,srrlrorlon cn slrcclcl rlan ccn kurrrlriounsplotg'!

vlst nit't rnindcr.prcttig

grr-

Tcn slotte spcclde cen clfial, grootcnclcels Lrcstaandc uit outl-nilitailcn cn grootschweg Zwaluwen IV gcr.loopt, op Zatclrlag 10 rr'ug. voor tlc nt'rlcrltrag-serie van Tï.V.O. tegcre II.V.O. III en rr.on mct 6-2, tcrwijl ecn ontmoeting \-an ecn f)uitsch niilitair clftal met ons ocr.stc door onvolledige opkomst vàn onzen ploeg nict gchecl tot z'n lccht kwam; in dezen op 12 Aug. op het Sunlight-vcld gespccklen wedstrijd blevcn wè met 7-3 in tle minclelhcid.

Gcl.Verl' I)oclp. Pnt. Gem.

St. HoogcI' 12 10 1

laag:6-3. I)e trvcecle plaats rvcrd ons dccl;in

Zwaluwen III Irt:cl't rlcu rvcg nir,il,l' o('ll ovetwiuningr.lczcn zorncr uict ktrrncrr vindon. lJolrnlvo ocn pàilr r<'dcr'lag"cn in vr:icnclsch.6rtttrrorttingrtn, $,ttt'tl{tn t'lc volgclds compctitic-uitslagcn r.loor rluzc plorrg gcbockt: Í)r Aug. 0.\\r.S. lI uit 2-7, 12 Àug. thuis contlu lJurso I I ,1 -5 ('bijna laak, ccn gocrlrr voolsprong ging vcrlorcn !) cu ilcn l.9cn "wccr tcgcn het IIe( ?) van tBurgo, nu uit, 1--7. I(on de orrdcrste plaats onzon jong'cns zoodocndc niet ontgaan, zc hcbben toch bijna stccds Jrald-

Uit het,,Zwalutven"-ne$t. Hier: volgt tle bcloofde cinilstantl tler 1e klasse B Yan ale

den-

zelfdcn 'tcgcnstandcr na, flellen strijd nct 3-1. Dc laatstc rvedstlijtl van Zr'. IT, oir 17 Aur. (Z.r,toldagmirlrlag) op Boschhock tcgen Plo f'atlir I[, rvclcl rra, lattgcrr 1,!jrl 11c co'stc ucclcr'-

o'nze

jongcns zoowaar mct een 1-3 overwinning uit den str:ijd kwarnen cn 31 Aug. Ilxcelsior II-lZwaluwcn II te Maassluis, uitslag 2-2. De laatste ,bondswedstrijd, die voor 6 Sept' vastgesteld was, wcrd ons door D.R.Z. cadcau g€daan. Door dezc reglem. 5-0, welden cIe einclcijfers van het cerstc: 6 gew., 2 gel., 4 verl. wcdstrljden, doelp. 44 voor en 34 tegcn. Volgendcn keer zoo mogelijk cen ranglijstjc.

12 12 12 12 12 12

I 6 5 4 2 2

2 2 :l 7 r 0

I 73-17 2 48-19 4 1+-3+ rl 23-30 729-42 928-59 10 22-66

21 18 14

7.75

4

0.33

1.50

7.77

13. 1.08 90.75 50.42

'Ons eerstc bczct tlus tlc clcrdc pI:rats, tltr orrrstarrdigheden in aanmerking nernend gecn onbevrcdigcncl resultaatl het tweede elÍtal rnikte noE iets hoog;cr cn eindigde als No. 2 en Zwalurven III was in ccn zwaïc afdeolingg ,,hekkesluitertt. ,De nieuwe competitie is nog niet begonnen. Dc N.V.B', af,deeling Rotterdam, waarin wc stlaks zullen uitkomen, heeft dc indoclilg voor ric Zatcltlag-cornpctitic wci bckcnd gemàakt. Hieruit blijkt rlat Zwaluwcn I is ingurlcclrl in de le klasse E met de 1c eiltalkrn van rlc volgcnrlc clrrbs: D.V.O., H.V.O., NIMA en Sunlight vatr lricr', (i.'l'.11. r'rr W.A.II.S.Y. van .Schieclam (grootc onbckertrlt,rr I), II.V.V. rrit Hoogvliet, l.V.Y. uit Maaslaurl on l|x<urlsiol uit M.:rnssluis. [,lcn klas ilie niet mis is ! Ons tweede za1 in dc llc klassc I! tlc volgencle tcsenstanilers oyt z'rt weg ontmoeten: Bur€ïo II, D.V.O. II, Excelsior If, G.T.B. II, Sunlight II cn Vlaarclingen If, terwljl o rs clerde clen strijd aan zalmoeten binden in cle 3oklasse tr'enwel tegen: D.\\r.'S. II, H.V.O. III. M.V.V. II, V.S.C. II, NIMA II

,

en W.A.II.S.V. II.

/J',/cz4á- ,/tï ? v Uit het,,Zwaluwen"-nest. Op 5 September zijn rve rnet cle club een belangrijke mijlpaal gepasseerd, toen bcstond ,,Zwalulrent, n.l. 5 jaar'. Gevierd is dit ccrste lustr:urn nict, rnaar wc kunncn nict nalatcn toch evcn blj dit {tit stil io staln. Want al ging het lang niet altijcl voor tlcn wind,,,Z\,valu$'t'n" is in dic peliodc gegróeid vaak tcgen dc vcrtL.ukking in dc gr,ootste èlub in - tot Vlaardingen, die zich speciaal het Zatcrdag-voctbal ten doel stelt cn zeifs in wijden omtlek zullcn weinig oí gccn clubs gevonden worden, dic mct hetzelfde aantal of rnccr clftallen aan Zater:dagmirldag-colnpctitics dcelncmen. Dc grootstc club, ja, maal lang nict clc stcrhste. Natuur.lijk is lrct spelpeil allcngs opgevoercl cn ,b.v. niet te velgelljkeu mct dat uit ons ecrsie serzoen, màar ecn en andel

is nog voor. vccl ver-beteringen

vatbaar. ,Stelicn rvc ons daai:on.L ten docl als ccn soort van nieuw ,,vijf jarcn 1rlan" in. tiezc korrt,nflo lrr,r'iode onzc voctbal-capaciteitcn zoo op trr l'oor.crr, tlat we ,,Zwaluwentt rbij Jrert

10-jarig ibestaan als clc stelkste Zaterdagmidilg-elub kuincn

,betitclen.

Maar latcn .t\ic onzo tockornstillusics irí'blckr:n en llo,q cvcn ]ret hedcn 'beschou-,vcn, dat feitetljk niet zoo rooskleuiig is. f)aar is nog stceds dc omstanclighcicl, rlat we nict ort:r onzc torrcinen kunncn bosclrikkr,n, r'cir ht,zu-lar', dat natuurlijk in het wii'tcrscizocrr nog vccl grootcl is dan tles zomer:s. Wie breng't hier laad? I)an irccÍt de bck<rndc fusie op voctbalgcbicd er. toc gclcid, r'lat ook dc Z.A,.C., dr: organisalic waarin rvc alle jarcn van ons bcstatrn rnet genoegcir spcclde,n, ont-

bonden wordt. lMe komen ook met alle andere clubs in den lande in dc ,,nieuwet' N.V.B. tereciht; wc hopen, dat hierin ook de bclangen van hct door'-dc-wccksche voctbal veilig zullcn z!jn. Wat wc ackcr wetcn is, tlat dc llin,ancieelc lastcrr aan het deelncmen aan dc compctitie verbonden, in clk geval hooller zullcn z!jn. . . . In ecn vergadering, die we ibinnenkor:t hopen te houden, zullcn we onze lec.lcn nadcr van dczc affairc op de hoogtc bn,ngen.

T,ate,n lr,'c hopcn <lirt do vo_ctbal wccr: spoctlig

kan gaan rollen,

want cloot' hct slrt'clvclborl.. vlu rlc la:ttstc r,vcken zouden we haast velgotcn Itoc.lrot bruirrc rnonst(rr tl rtit ziet!

,/ tft7../2/a Uit het,,Zwaluwen"-nest. Do nieurve competitie loopt nog eenigszins als eer vertraagale llitm; op 28 Sept. éón weclstrijd: ons eeïste uit tegen Sunlight I en den volgenden ,ZaLerd.ag opnieuw óón ontmoetinÉ1, nu ons tweecle dat op ,bczoeh ging bij dc Sunlight-reserves. ,Successen hebbcn ons dezc bciclc rvcdstrljclen nict opgelever(l, Zwaluwen

ging met 4-1 ondcl cn het twee'cle verloor met 3-0. Deze cijfers warcn daarom zoo tclcurstellencl, omclat het spelbeeld fcitelljk bctcre rcsultatcn had cloen verwachten: de zwart-

I

wittcn walcn nrccstcntljds, voolal in laatstgenoemde mateh in den aànval, maal }claas lict productief cn rlit verschafte

de zeeprbeys 2 mogeliik nict onvcrdien'dc, maar ,rlan toch sterk gcÍilatteerdc o'verwinuinge,n. AIs het cnílLousiasme in tt vervolpl evenwel gepaard gaat rnet ile noo<lige schotvaardighcitl zullen wc ongctrvijfeltl heel spoedig de eerste ,,N.V.B."-overwinningen hunncn vermclden. Er warcn \l/eel een praar ,,nieuwe gezichtcn" in 'dê ploegcu, die stellig verstei"kinrgcn van de geleileren beteekencn cn gocrl de lecgc plaatscn kunnen innenten van <le luicljcs, <1ic tljdelijk 's Zateltlags hct voetbalvelcl voor het lcsiokaal hcbbcn rnoetcn vclwissclcn.

Op 5 October kwam ook ons clcrtle, na ecn langdurige rus.t; $,ce; ecns binneu de lljncn; he'u speelcle een vriendschappelilk partijtjc tegcn ecn Junior-elftal va1l de Hollancliaan en weÏ'l rnet klein vclschil geklopt (3-2). rDezer dagcn w"tdct v'e vcuast met de medeileeling, clat we met ons z.g. militair elftal, dat clcelnam aan de nederlaag-serip,

die II.V.O. voor haar 3c clftal harl uitgcschrcven' den pr{si ecn flraaie beker, hebbcn []ewonnell. \\Ie boekten n'l' inclcrtljtl het beste resultaat, ccn 6-2 zegc en braclrten hiermcc II'V'O' een III cle eenige ucilerlaag in deze serie toc I het is tevens jongen-s onze waar sjouwen,. liet balken voor belooning goeile áien middag tó genoopt werderr. l{ct prljzen nooit vcrwencl, doet rlit sueáesje ons tlci te mcer genocgen. Nog eerr pa.aï zulke pullen en wo ,rUt,,t onclanks dc sterk gestegen houtprljzen to'b iret aanschaÍfen van een prljzenkast moeten ovcrgaau!


De kennismaking' van ons eerstc elftal met z'il nieuwe tegenstanders, G.T.B. (12 Oct.) en \V.A.H'S.V. (19 Oet'.) z'al deze Schiedanrsche clubs vei'moctlelijk meer bevredigcl hcbben iian ons. Dcze gingen althans met de volie l'inst strijkcn. In eerste ontmocting 'ivonnen dc gastheeren met 6-3 tegen de '\ry.A.II.S.V. was er oorsprolikelijk rneel spanrring cu Iging'en we met een 4-3 achtcrstatrd rusten. Irr de 2e herlft zorgdc c1c ex ,S.V.Y.-midvoor cl met een reeks onhoudbare cloclpuuten voor, dat hct nog een zwàre ireclellaag loor t1c zvrart-'tvittcn werd (9-3).

Den 12en October debuteercle ons derdc in den N.V.B. mct een kleine nederlaag tcgen \IlIÀ IL Het eenige rloclpunt ontstond uit een straischop (1-0). Zrvalul'en II bci:eitlde rlen volgenilen Zatcrdag eerl aangcrlanre verrassing in ztn rTiedstrijcl tegen G.T.B. II. door dit clftal met grootc cijfcrs te slaan. Reetls aanstoncls rvierpen onze jongens zich rrtet vuur in derl stri.jd. Na het eclste rloelpunt beleeftlc ons doel nog l'el cnkele

benaun'dc oogenblikkcnr maar rlra 'n'et'cl clc voorsprong' \iergroot en toen licp cle boel gesmeerd. Rust 4-0, cintlstand 8-0!! Een nooi rcsriltaat. rïaarrllec dc lui van )ret 2e clanig' in hun schik rvaren.

.2,2c..2"a Uit het,,Zwaluwen"-nest. Het tochtje, dat ons derde op 26 Octobcr naar ]Iaaslaucl oncle_rrram-,-scheen op ecrr grootc neclerlaag uit te zullcn loopen. De M.V.V.-reserves, die iu de eelste Éelft voor den wind

spelend, een 3-0 voorsprong veror.erd hadden, voerdcn den stand nadien zeifs tot 5-0 op, maar in het laatste kivartiertje wisterr onze jongens toch ook nog driemaal het doel te vindeï, waardoor de eindstand 5-3 r'oor M.V.v. II rverri. Den ZdenNovember kwam het eerste met verschillencle invallers zelfs trouwe cloelwachter ont.brak clitmaal op tt appèI- tegenonze NIMA in het veld. De vrij zware netlerlaaj, de vierde- in successie (7-2) behoeft dus niót te venvonderei, maar het wordt nu toch hoog ti.jd, dat €r eens voor n-at rvinstpuT.t_el gezorgd rvoldt. Zrvaluwen II, dat in z'l voligen rvedstrijd het zoet der overwinning smaakte, glng op deir goeden -ondubbelánnige weg voort _sloeg Vlaarilingen II met -en Deze cijfers: _ 6-1. plaafselljkó ,,der,by " wertl in lieth-el gespeeld !

'Vbor den gtlen November stond. de ivedstri.jd II.V.V._ Zwaluwen I 9p het programma en dus trok on?e ploeg, nu in een behooriijke formatie, per Spido naar Tfoogvliei; b-; het terrein gearrivecrd. vonden *. àur. gesloten Éeet ár, geen slloor' I:an de'i'ood-titleir. Die moesten bieten looien, hadtlen veel te laat uitstel gerraagcl en bezorgtlen ons zoocloenrle t'en r.-ergeefsche reis, r.nct als pleistcr: op de l-olr1c ecn r,eglenrcntaire 5-0 I Dat onzc lcs. tegcu alle r.e3'cls in, hct eelste bij de boot las, leek ons al eeu sle.clrt vooltcekm! Zu'aiuri'eir IIf '

speelcle rlierr micldag tegcn IJ.\'.O. ITI err brlLaultle na 12 achtereertvoigenclc rreclerlagcn (.10 irr het zonrer.seizocrr en 2 in cleze compciitie) l eel c.ns o{'n or-clu-inrrii,?. Eu r-olkorricn veldien,l: dr' r.ijl, r's rtilr', Ir: l usi I l, ,.irr,lstarrrl f -1. Dc lui begrepen zeker, dat ze uit een antlel raatje moestcn gaan tappen, nu ze Benjamin-aÍ zi.jn. Ja, rvant juist <lienzelfilen tlag kwam r-oor 't eelst ecn nicurve lichtiire op het vclr1 : Zrvalurven I\r, dat alsnog toegeiaten l.as in dezeliile a{deeling en tegen 1ï.4.H.S.V. II zljn debuut maakte. Die eerste rvcdsrri;'d I'e,'d naturrr'lijk een heel zrrare neclerlaag, maar rlat )roort er bif en als siraks enkele ,,cursisten" cn andere gekooicle Zrvalurven worden losgelatcn, komt er voldoende versterking onr ook ons vierde een ferme ploeg te maken !

*

De plograrnna's rool 16 en 23 \ovember ver.rlelclden voor cle club ieder slechts één -,reclstlijc1, nraar' root' eerstg,enoemdeu datum €en van de bovenste plank: II.V.O. I-Z,walurven I. De uitslag was boven verwachting een gelijk spel (0-0) ; een bril noemt men dit in voet.tralverslagen. Dif rcsultaai,' ,,,r.* kregen na hard zvi,oe€ïell, doet ons rnet meer. r,ertlouwetr de volgende wedstrijclen van

ors eerste tegemoet

zien.

De volgende rveek regende het zoowai aanhouclcud en toen het _weer Z.aterdag rverd, kon het najaarszonnetje nog. zoo.

vr-oolijk schijnen, het kon niet verhindercn, dat het'I{aassluissche terrein, waal'op ons vier.de tegen Excelsior ITI uit moesf, kornen, onbespeelbaar bleek en afgekeurtl rvercl. zoocla,r de 23e epr yet'loron

r-naïholÀo.'*..

.r--A--./2 ??Uit het,,Zwaluwen"-nest.

\Íe

kunneiL dezen kcer. Ícitelljk rvel ophouclen ïooï rfirg bcginncn, 'lvant er is rlc laatste weken in he1 gehecl niet door ols gespeelcl. Van de toch al hleinc programÀats krvam .door aÍlasling- of cloor afkeuring dcr terieinen, alles lr,egens den ovclr,locdigcn r'egenval, niets terecht. Dc llond hcelÍ nu jret besluit llenonrell cle Zaterdagcornpttiiie tot half Januari gc-

heel_stop te zctten, zoodat Íre onze voetbalspuiletjes iel voorlo-opig.mei karnfer.ballctjes in de kast konclen bergen, rlare het niet, dat. \ïe vool' de volgendc l'eek (rvckon) enÉcló vriendsch. rveclstrijden haildcn kunncn beleggen. Tenzlj de rcge_n, dic nu ecns afgewisseld r,r,ordt door trag.ót, ae overland houd

i.

Dc stancl in dc 1e klasse B, waarin ons cerste elfial uitkomt, is momenteel als voJgt:

pt. v._t. gem. ? 0I1428__74 1.15 b 0 1 t0 1g_10 1.6? 4 L 2 925*77 7.28 3 0 2 613_16 1.20 3 3 2 s16_167,12 z 2 s 6 21_i6 ó.óá 3 2 2 624_230.85 1 l4 B1{_260.50 1 1 6 Zi+_ZZ O.SZ

gesp. gew. gel. vrl.

3 Ëunlight l,xe-errior(M.) 6

N.r.[r.4. 7 e.T.B. 5 H.V.O. 8 w. A. H. s. v. 7 H.V.V.* 7 Zwaluwen 6 D.v.o. 8 M.V.V. 6 0 0 6 011_23ó._

I 2 verliespunten wegens niet opkomen. Zwaluwen ff kwam in dit seizocn tot heden driemaal op het veld, verloor den eersten wedstrijd cn. .won el toen trvee en staat in z'n afdeeling op de 2e ilaats; cle kans lrlx,cclsior fI, dat bovenaàn itaat, va^n "*;;i plaats te ruilen, zich voor toen er cen wedstrijd í"*r.fr.ï tuicle rivalen deetl wártl vastgestefd..Regen haalde zie boven _ een streep door alle voetbalberekeningen. Het tlerdc s|eelJo

(,\.erreeils clr.icmaal. moest trl.ee kcer.

,,lcetgeld." b_etalef, doch rvon overtuigend ín ,,n derden-w;,r.-rriÈ en in dit kiasje, dat te_r.nauweinood begonnel i., ,it ,rËg. genoeg perspectief vool \\-ijnhorst cn ile zijnen. Éet is in dezelfde afdeeling ondergebra,cht, lo-e"á pas latervierdË ingg_ deeld en bracht het nog maar tot 1 gáspeelde 1n" wedstrijd. "ui.fo"Jrrl

1935-1940 vv Zwaluwen  
1935-1940 vv Zwaluwen  

1935-1940 vv Zwaluwen

Advertisement