Page 1


2 octombrie SFINÞII ÎNGERI PÃZITORI Comemorare Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Domnul, care este slujit de îngeri! Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu;


2

2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

9

acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Domnul, care este slujit de îngeri! Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Doamne, þie-þi aparþine tot ce universul are, Tu conduci cu-nþelepciune ºi pãmânt, ºi cer, ºi mare. Fiind drept, la toatã lumea tu împarþi ce se cuvine: Pentru rãu aplici pedeapsã, dai rãsplatã pentru bine. Pe-acel duh ce împotrivã-þi a-ndrãznit sã se ridice, ªi pe celelalte duhuri care-au fost cu el complice, Le-ai zvârlit în focul veºnic; le-ai slãvit în schimb pe cele Ce-au rãmas supuse þie, au luptat, þi-au fost fidele.


Oficiul lecturilor

3

Poruncind acestor duhuri sã rãmânã pururi treze, Le trimiþi la fiecare dintre noi sã ne vegheze; Fãrã preget, vin trimise, de la tronul milei tale, Sã ne-aducã, sã ne-mpartã daruri supranaturale. Îi rugãm pe sfinþii îngeri sã coboare, sã ne-asiste Cu iubire, mai cu seamã, când ne-apasã gânduri triste; Sã ne dea curaj, tãrie ºi îndemn la fapte bune, Sã ne scape din capcane când vicleanul ni le pune. Cãtre culmi de viaþã sfântã sã ne-nalþe, sã ne-atragã, Curãþia sã ne-o facã sã ne fie tot mai dragã. Cu cerescul jar ne ardã întinarea de pe buze, Sã-i avem pe drumul vieþii credincioase cãlãuze. Doamne, noi suntem nevrednici ºi nevolnici, o ºtim bine, Neînstare sã-þi aducem slava ce þi se cuvine; Îndreptãm spre sfinþii îngeri rugãmintea sã-þi prezinte ªi omagiile noastre prin cântãrile lor sfinte. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Ne-ai mântuit, Doamne, ºi preamãrim mereu numele tãu. Psalmul 43 (44) Nenorocirile poporului În toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit (Rom 8,37). I Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit; † pãrinþii noºtri ne-au povestit * lucrarea pe care ai sãvârºit-o în zilele lor, în zilele de demult. 3 Tu cu mâna ta ai alungat neamuri ºi i-ai sãdit pe ei, * ai zdrobit popoare ºi i-ai lãsat pe ei sã se rãspândeascã. 4 Cãci nu prin sabia lor au luat în stãpânire pãmântul, * ºi nu braþul lor i-a mântuit, 2


4

2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

ci dreapta ta ºi braþul tãu ºi lumina feþei tale, * pentru cã în ei þi-ai gãsit plãcerea. 5 Tu eºti regele meu, Dumnezeule, * cel care hotãrãºti victoriile lui Iacob! 6 Prin tine i-am respins pe duºmani † ºi în numele tãu i-am cãlcat în picioare * pe cei care s-au ridicat împotriva noastrã. 7 Cãci nu mi-am pus încrederea în arcul meu * ºi nu sabia mi-a adus salvarea, 8 ci tu ne-ai salvat de duºmanii noºtri * ºi i-ai fãcut de ruºine pe cei ce ne urau. 9 În Dumnezeu ne vom mândri toatã ziua, * preamãrind mereu numele tãu. Ant. Ne-ai mântuit, Doamne, ºi preamãrim mereu numele tãu. Ant. 2 Iartã-ne, Doamne, ºi nu fã de ruºine moºtenirea ta. II Acum însã tu ne respingi ºi ne acoperi de ruºine * ºi nu mai ieºi, Dumnezeule, alãturi de oºtirile noastre. 11 Ne faci sã dãm înapoi în faþa vrãjmaºului * ºi cei care ne urãsc ne pradã. 12 Ne dai ca pe niºte oi la tãiere * ºi ne risipeºti printre naþiunile pãgâne. 13 Îþi vinzi poporul tãu fãrã câºtig * ºi nu te îmbogãþeºti prin vânzarea lui. 14 Tu ne faci de ruºine în faþa vecinilor noºtri, * de râs ºi de batjocurã pentru cei din jurul nostru. 15 Ne faci sã fim de pominã printre pãgâni * ºi popoarele clatinã din cap la vederea noastrã. 16 Toatã ziua ocara este înaintea mea * ºi ruºinea îmi acoperã faþa, 17 din cauza glasului ce mã insultã ºi mã ocãrãºte, * în faþa duºmanului ºi a celui dornic de rãzbunare. Ant. Iartã-ne, Doamne, ºi nu fã de ruºine moºtenirea ta. 10


Oficiul lecturilor

5

Ant. 3 Scoalã-te, Doamne, ºi elibereazã-ne pentru îndurarea ta. III Toate acestea au venit peste noi, † dar n-am uitat de tine * ºi n-am cãlcat legãmântul tãu. 19 Inimile noastre nu s-au dat înapoi * ºi paºii noºtri nu s-au abãtut de pe calea ta. 20 Dar tu ne-ai aruncat în locul unde sunt ºacalii * ºi ne-ai acoperit cu umbra morþii. 21 Dacã am fi uitat de numele Dumnezeului nostru * ºi am fi întins mâinile spre un dumnezeu strãin, 22 oare Dumnezeu nu ar fi bãgat de seamã, * el, care cunoaºte ascunziºurile inimii? 23 Cãci pentru tine suntem daþi morþii toatã ziua, * suntem socotiþi ca niºte oi de înjunghiere. 24 Trezeºte-te, pentru ce dormi, Doamne? * Scoalã-te, nu ne respinge la nesfârºit. 25 Pentru ce îþi ascunzi faþa? * Pentru ce uiþi de nenorocirea ºi de oprimarea noastrã? 26 Cãci sufletul nostru este doborât în praf * ºi trupul nostru s-a lipit de pãmânt. Scoalã-te, Doamne, vino în ajutorul nostru * ºi, pentru îndurarea ta, mântuieºte-ne! Ant. Scoalã-te, Doamne, ºi elibereazã-ne pentru îndurarea ta. V. Doamne, la cine sã mergem? R. Tu ai cuvintele vieþii veºnice. 18

LECTURA ÎNTÂI Din cartea lui Iob

11,1-20

Opinia comunã este exprimatã de Þofar Þofar din Naamat a luat cuvântul ºi a zis: 2 „Sã rãmânã aceastã nãvalã de cuvinte fãrã rãspuns 1


6

2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

ºi sã creadã limbutul cã are dreptate? 3 Îi vor face vorbele tale goale pe oameni sã tacã? ªi-þi vei bate joc de alþii, fãrã sã te facã cineva de ruºine? 4 Tu zici: «Cuvintele mele sunt curate ºi nevinovat sunt eu înaintea ta». 5 Ah! de ar vrea Dumnezeu sã vorbeascã, de ºi-ar deschide buzele cãtre tine, 6 ca sã-þi descopere tainele înþelepciunii ºi gândurile sale ascunse, ai înþelege cã cere mult mai puþin de la tine decât ar merita nelegiuirea ta. 7 Oare crezi tu cã poþi pãtrunde adâncimile lui Dumnezeu, cã poþi cuprinde desãvârºirea Celui Atotputernic? 8 Este mai presus de ceruri: ce poþi face? Mai adâncã decât infernul: ce poþi ºti? 9 Întinderea ei este mai lungã decât pãmântul ºi mai latã decât marea. 10 Dacã prinde el, dacã închide ºi cheamã la judecatã, cine-l poate opri? 11 Cãci el cunoaºte înºelãciunea oamenilor; ºi, vãzând nelegiuirea, oare nu o ia în seamã? 12 Dar ºi un om fãrã minte câºtigã înþelepciune, aºa cum puiul de mãgar devine mãgar. 13 Dacã îþi vei îndrepta inima spre Dumnezeu, dacã îþi vei întinde mâinile spre el, 14 dacã vei îndepãrta de la tine fãrãdelegea care este în mâinile tale ºi nu va rãmâne nedreptatea în cortul tãu, 15 atunci îþi vei ridica fruntea fãrã patã, vei fi tare ºi fãrã fricã; 16 îþi vei uita suferinþele ºi-þi vei aduce aminte de ele ca de apa care a trecut. 17 Seara zilelor tale va strãluci mai tare decât soarele la amiazã, întunericul tãu va fi ca aurora dimineþii. 18 Vei fi plin de încredere ºi speranþa nu-þi va fi zadarnicã.


Oficiul lecturilor

7

Te vei uita în jurul tãu ºi vei dormi liniºtit. 19 Te vei culca ºi nimeni nu te va tulbura, ºi mulþi vor cãuta bunãvoinþa ta. 20 Dar ochii celor rãi tânjesc; ei n-au loc de scãpare: speranþa lor este ultima suflare!” RESPONSORIUL 2Cor 4,8-9a.10 R. Suntem apãsaþi de necazuri din toate pãrþile, dar nu striviþi; suntem în cumpãnã, dar nu disperaþi; * suntem persecutaþi, dar nu abandonaþi. V. Pretutindeni purtãm în trupul nostru moartea lui Isus, ca sã se arate ºi viaþa lui Isus în trupul nostru. * Suntem persecutaþi. LECTURA A DOUA Din Predicile sfântului Bernard, abate (Pred. 12 in psalmum Qui habitat, 3.6-8: Opera omnia, Edit. Cisterc. 4 [1966], 458-462)

Sã te pãzeascã pe toate cãile tale El va porunci îngerilor sãi sã te pãzeascã pe toate cãile tale (Ps 90,11). Sã-i mulþumeascã Domnului pentru milostivirea sa ºi pentru minunile sale faþã de fiii oamenilor. Sã-i mulþumeascã ºi sã spunã între neamuri cã mari lucruri a fãcut Domnul pentru ei. O, Doamne, ce este omul, cã te îngrijeºti de el sau cã te gândeºti la el? Te gândeºti la el, te interesezi de el, ai grijã de el. În sfârºit, i-l trimiþi pe Unicul-nãscut al tãu, faci sã coboare asupra lui Duhul tãu, îi promiþi ºi vederea feþei tale. ªi pentru a demonstra cã cerul nu neglijeazã nimic din ceea ce ne provoacã fericire, ne pui alãturi acele duhuri cereºti, ca sã ne ocroteascã, sã ne instruiascã ºi sã ne cãlãuzeascã. El va porunci îngerilor sãi sã te pãzeascã pe toate cãile tale. Câtã reverenþã trebuie sã trezeascã aceste cuvinte în tine, câtã devoþiune sã-þi dea, câtã încredere sã reverse în tine! Reverenþã, datoritã prezenþei, devoþiune,


8

2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

datoritã bunãvoinþei, încredere, datoritã ocrotirii. Aºadar, sunt prezenþi, ºi sunt prezenþi la tine, nu numai cu tine, ci ºi pentru tine. Sunt prezenþi pentru a te ocroti, sunt prezenþi pentru a te bucura de ei. Chiar dacã îngerii sunt simpli executanþi ai poruncilor divine, trebuie sã le fim recunoscãtori ºi lor, pentru cã ascultã cu atâta iubire de Dumnezeu pentru binele nostru. Aºadar, sã fim evlavioºi, sã fim recunoscãtori acestor ocrotitori aºa de mari, sã-i iubim ºi noi, sã-i cinstim atât cât putem ºi atât cât trebuie. Întreaga iubire ºi întreaga cinste sã meargã la Dumnezeu, de la care derivã în întregime ceea ce este al îngerilor ºi ceea ce este al nostru. De la el vine capacitatea de a iubi ºi de a cinsti, de la el vine ceea ce ne face vrednici de iubire ºi de cinste. Fraþilor, sã-i iubim cu drag pe îngerii lui Dumnezeu, ca pe aceia care vor fi, într-o zi, împreunã-moºtenitori cu noi, fiind, între timp, cãlãuzele ºi tutorii noºtri, constituiþi ºi puºi în fruntea noastrã de Tatãl. Acum suntem fii ai lui Dumnezeu. Suntem, chiar dacã acum nu înþelegem în mod clar, deoarece suntem încã niºte copii sub conducerea administratorilor ºi a tutorilor ºi, prin urmare, nu ne deosebim deloc de slujitori. De altfel, chiar dacã încã suntem copii ºi ne rãmâne un drum aºa de lung ºi aºa de periculos, de ce sã ne temem dacã avem ocrotitori aºa de mari? Nu pot fi învinºi, nici seduºi ºi cu atât mai puþin nu pot sã seducã ei, care ne pãzesc pe toate cãile noastre. Sunt fideli, sunt înþelepþi, sunt puternici. De ce sã tremurãm? Doar sã-i urmãm, sã stãm aproape de ei ºi sã rãmânem sub ocrotirea Dumnezeului cerului. RESPONSORIUL

Ps 90 (91),11-12.10 R. El va porunci îngerilor sãi sã te pãzeascã pe toate cãile tale; * ei te vor purta pe mâini, ca nu cumva sã-þi loveºti piciorul de piatrã. V. Nici un rãu nu te va lovi, nici o nenorocire nu se va apropia de locuinþa ta. * Ei te vor purta.


Laudele

9

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care, în providenþa ta negrãitã, binevoieºti a-i trimite pe sfinþii îngeri sã ne pãzeascã, ascultã rugãciunea celor care te implorã: dã-ne sã fim pururi apãraþi prin ocrotirea lor ºi sã ne bucurãm în veci, alãturi de ei, în ceruri. Prin Domnul nostru Isus Cris-tos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Tu, Stãpâne al puterii ºi-al mãririi infinite, Ai creat întreaga lume, ai pus aºtrii pe orbite. Cu purtarea ta de grijã, te arãþi un bun Pãrinte, Rânduieºti un rost la toate cu-nþelepte-aºezãminte. Am greºit, speranþa însã în iertare ne rãmâne; Te rugãm, urechea-þi pleacã milostiv spre noi, Stãpâne. Dimpreunã cu lumina ce ne vine de la soare, Fã ºi-n inimi strãlucirea ta cereascã sã coboare. Bunul înger, pus de pazã, aripile ºi le-ntindã, Sã ne apere fãptura noastrã slabã, suferindã. Toatã pofta ºi pãcatul þinã-le de noi departe, Stingã focul duºmãniei ºi-al plãcerilor deºarte.


10

2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

Duhul rãu, ce-odinioarã a-ndrãznit sã se rãscoale Împotriva Celui Veºnic, permanent ne dã târcoale; Pune curse ºi încearcã sã ne-atragã, sã ne-nºele; Nu permitã bunul înger sã cãdem cumva în ele. Fie zid de apãrare când duºmanul dã asaltul, Ca un scut mereu din ceruri ni-l trimitã Preaînaltul; Pe cãrãrile dreptãþii, sigur paºii sã ni-i poarte, Sã putem trãi în pace anii vieþii pân-la moarte. Preamãrit sã fie Tatãl, Dumnezeul nostru care, Trimiþând pe Fiu-n lume, ne-a salvat, din îndurare. Duhul Sfânt primeascã cinste; sã primeascã veºnic slavã Trinitatea ce prin îngeri cârmuieºte-a lumii navã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Domnul îl va trimite pe îngerul sãu cu tine ºi îþi va cãlãuzi paºii. Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2 Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã. 5 Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã,


Laudele

11

7

când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. Domnul îl va trimite pe îngerul sãu cu tine ºi îþi va cãlãuzi paºii. Ant. 2 Binecuvântat sã fie Dumnezeu, care l-a trimis pe îngerul sãu ºi i-a scãpat pe slujitorii sãi, care s-au încrezut în el! Cântarea Dan 3,57-88.56 Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 68 Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * 69 binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul!


12

2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

74

Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Binecuvântat sã fie Dumnezeu, care l-a trimis pe îngerul sãu ºi i-a scãpat pe slujitorii sãi, care s-au încrezut în el! Ant. 3 Voi, îngeri, ºi toate puterile cereºti, lãudaþi-l pe Domnul! Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor


Laudele

13

Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1

Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor, 7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. 3 Voi, îngeri, ºi toate puterile cereºti, lãudaþi-l pe Domnul! Ex 23,20-21a LECTURA SCURTÃ Iatã, eu trimit un înger înaintea ta, ca sã te ocroteascã pe cale ºi sã te conducã în locul pe care þi l-am pregãtit. Poartã-te cu respect înaintea lui ºi ascultã-i glasul. RESPONSORIUL SCURT R. În faþa îngerilor * îþi voi cânta, Dumnezeul meu! În faþa. V. ªi voi preamãri numele tãu, * îþi voi cânta, Dumnezeul meu! Slavã Tatãlui. În faþa.

Ant. la Benedictus: Toþi îngerii sunt duhuri care slujesc, trimiºi sã-i ajute pe aceia care moºtenesc mântuirea.


14

2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Toþi îngerii sunt duhuri care slujesc, trimiºi sã-i ajute pe aceia care moºtenesc mântuirea.


Ora medie

15

RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Fraþilor preaiubiþi, sã-l lãudãm pe Domnul, care e înconjurat de mulþime de îngeri, ºi sã-l rugãm ca aceºti slujitori slãviþi sã ne ajute pe calea vieþii noastre: Binecuvântaþi-l pe Domnul, toþi îngerii lui! Dumnezeule, care ai poruncit îngerilor tãi sã ne pãzeascã pe toate cãile noastre, – dã-ne harul sã înaintãm astãzi fãrã piedicã pe cãile tale. Pãrinte, a cãrui faþã îngerii noºtri o vãd pururi în ceruri, – fã-ne sã cãutãm neîncetat faþa ta. Dumnezeule, ai cãrui fii vor deveni asemenea îngerilor, în ceruri, – dãruieºte-ne curãþia inimii ºi a trupului. Dumnezeule, trimite-l pe Mihail, conducãtorul oºtirilor cereºti, în ajutorul poporului tãu, – ca sã-l apere în lupta împotriva Satanei ºi a îngerilor lui. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care, în providenþa ta negrãitã, binevoieºti a-i trimite pe sfinþii îngeri sã ne pãzeascã, ascultã rugãciunea celor care te implorã: dã-ne sã fim pururi apãraþi prin ocrotirea lor ºi sã ne bucurãm în veci, alãturi de ei, în ceruri. Prin Domnul nostru Isus Cris-tos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.


2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

16

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALMODIA Ant. Primeºte-mã, Doamne, dupã cuvântul tãu ºi voi trãi; sã nu dai de ruºine speranþa mea. Psalmul 118 (119),57-64 VIII (Heth) Am zis: partea mea, Doamne, * este sã pãzesc cuvintele tale. 58 Am cãutat faþa ta din toatã inima, * aratã-þi îndurarea faþã de mine dupã cuvântul tãu. 59 Am cercetat cãrãrile mele * ºi mi-am întors paºii dupã învãþãturile tale. 60 Mã grãbesc ºi nu vreau sã întârzii * sã pãzesc poruncile tale. 61 Laþurile celor rãi m-au înconjurat, * dar eu nu uit de legea ta. 62 În miez de noapte mã scol ca sã te laud * pentru judecãþile tale drepte. 57


Ora medie

17

63

Sunt prieten cu cei care se tem de tine * ºi cu cei care pãzesc învãþãturile tale. 64 Plin este pãmântul, Doamne, de îndurarea ta, * învaþã-mã îndreptãrile tale! Psalmul 54 (55),2-15.17-24 Prietenul perfid Isus a început a se înfiora ºi a se neliniºti (Mc 14,33). I Pleacã-þi urechea, Dumnezeule, la rugãciunea mea, † nu te ascunde de la cererea mea; * 3 ia aminte la mine ºi rãspunde-mi, umblu agitat în mâhnirea mea† ºi sunt cuprins de tulburare * 4 la glasul duºmanului, la strigãtul celui rãu. Cãci revarsã asupra mea blesteme * ºi mã persecutã cu furie. 5 Inima mea se zbate înlãuntrul meu * ºi groaza morþii a cãzut peste mine. 6 Teamã ºi cutremur au venit peste mine * ºi m-a cuprins teroarea. 7 ªi am spus: „Cine îmi va da aripi ca de porumbel, * ca sã zbor ºi sã-mi gãsesc adãpost? 8 Iatã, mã îndepãrtez în fugã * ºi rãmân în pustiu. 9 Îl aºtept pe acela care sã mã salveze * dinaintea vântului furtunii ºi a vijeliei”. 10 Împrãºtie-i, Doamne, încurcã-le limbile! * Cãci am vãzut în cetate violenþã ºi dezbinare. 11 Zi ºi noapte o înconjoarã peste ziduri, † fãrãdelege, viclenie ºi necaz în mijlocul ei, * 12 ºi n-au lipsit din pieþele ei înºelãciunea ºi silnicia. 2

13

II Cãci dacã un duºman m-ar fi insultat, * l-aº fi suportat;


18

2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

dacã cel care mã urãºte † s-ar fi ridicat cu orgoliu asupra mea, * poate m-aº fi ascuns de el. 14 Dar eºti tu, om asemenea mie, * prietenul meu ºi omul meu de încredere 15 cu care mã înþelegeam aºa de bine * ºi mergeam cu însufleþire spre casa lui Dumnezeu! 17 Iar eu strig cãtre Dumnezeu * ºi Domnul mã va mântui. 18 Seara, dimineaþa ºi la amiazã eu gem ºi suspin * ºi el îmi aude glasul. 19 El rãscumpãrã sufletul meu în pace † de cei care vin asupra mea, * cãci s-au înmulþit cei care sunt împotriva mea. 20 Dumnezeu va asculta ºi-i va umili, * el, care este dinainte de veacuri. Cãci nu este în ei îndreptare * ºi nu se tem de Dumnezeu. 21 Fiecare îºi întinde mâna împotriva aliaþilor sãi, * profaneazã legãmântul sãu. 22 Cuvintele lui sunt alunecoase ca untul, * dar în inima lui este luptã; vorbele lui sunt mai unsuroase decât untdelemnul, * dar ele sunt sãbii scoase din teacã. 23 Încredinþeazã Domnului grijile tale † ºi el te va hrãni, * nu-l va lãsa niciodatã pe cel drept sã se clatine. 24 Iar tu, Dumnezeule, vei face ca ei sã coboare * în prãpastia pierzãrii: oamenii vãrsãtori de sânge ºi cei vicleni† nu vor ajunge la jumãtatea zilelor lor. * Dar eu, Doamne, îmi pun încrederea în tine. Ant. Primeºte-mã, Doamne, dupã cuvântul tãu ºi voi trãi; sã nu dai de ruºine speranþa mea.


Vesperele

19

LECTURA SCURTÃ Fap 12,7 Iatã cã un înger al Domnului a venit la el ºi o luminã a strãlucit în încãpere. Îngerul l-a lovit în coastã pe Petru, l-a trezit ºi i-a zis: „Scoalã-te în grabã!” Iar lanþurile i-au cãzut de la mâini. V. Domnul l-a trimis pe îngerul sãu. R. ªi m-a scos din mâna lui Irod. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care, în providenþa ta negrãitã, binevoieºti a-i trimite pe sfinþii îngeri sã ne pãzeascã, ascultã rugãciunea celor care te implorã: dã-ne sã fim pururi apãraþi prin ocrotirea lor ºi sã ne bucurãm în veci, alãturi de ei, în ceruri. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Vesperele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Cu cântãri de bucurie sã-i slãvim pe îngeri iarãºi; Ei ne sunt pe drumul vieþii credincioºi ºi buni tovarãºi. Ni-i trimite nouã Domnul în iubirea-i milostivã, Mai ales atunci când Rãul se ridicã împotrivã. Duhul rãu, cãzut din slavã, cel cu chipul de tãciune, Din infern capcane scoate ºi-nainte ni le pune, Drumul strâmt al mântuirii el încearcã sã-l închidã, Ne împinge la pierzare, în invidia-i perfidã.


2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

20

Bunul înger sã coboare, sã ne stea mereu de pazã, Sã ne-aducã, din lumina paradisului, o razã. Ne înlãture din cale tot necazul, toþi vrãjmaºii, ªi, luându-ne de mânã, cãtre cer ne poarte paºii. Preamãrire-n veci Treimii ºi prinos de închinare; Ea pe aripi de arhangheli ºi de îngeri tronu-ºi are. Veºnic fie adoratã pe pãmânt aºa precum e Sus în ceruri. Cinste, slavã sã-i aducã-ntreaga lume. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Îngerul Domnului vegheazã lângã cei ce se tem de el ºi-i scapã din primejdie. Psalmul 33 (34) I Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, * lauda lui va fi fãrã încetare în gura mea. 3 Sã se laude sufletul meu în Domnul! * Sã audã cei umili ºi sã se bucure! 4 Preamãriþi pe Domnul împreunã cu mine, * sã înãlþãm numele lui împreunã! 5 L-am cãutat pe Domnul ºi el mi-a rãspuns * ºi m-a eliberat de orice teamã. 6 Priviþi la el ºi veþi fi luminaþi * ºi feþele voastre nu se vor ruºina. 7 Acest sãrac a strigat ºi Domnul l-a ascultat * ºi l-a scãpat din toate necazurile sale. 8 Îngerul Domnului vegheazã lângã cei ce se tem de el * ºi-i scapã din primejdie. 9 Gustaþi ºi vedeþi cât de bun este Domnul, * ferice de omul care se încrede în el. 10 Temeþi-vã de Domnul, voi, sfinþii lui, * cãci de nimic nu duc lipsã cei ce se tem de el. 11 Bogaþii au sãrãcit ºi îndurã foame, * dar cei care îl cautã pe Domnul nu duc lipsã de nimic. 2


Vesperele

21

Ant. Îngerul Domnului vegheazã lângã cei ce se tem de el ºi-i scapã din primejdie. Ant. 2 Viu este Domnul, cãci îngerul lui m-a ocrotit. II 12

Veniþi, fiilor, ascultaþi-mã, * vã voi învãþa frica de Domnul. 13 Cine este omul care doreºte viaþa, * care vrea zile multe ca sã vadã binele? 14 Fereºte-þi limba de rãutate * ºi buzele de vorbe înºelãtoare; 15 fugi de rãu ºi fã binele, * cautã pacea ºi urmeaz-o. 16 Ochii Domnului sunt peste cei drepþi * ºi urechea lui ia aminte la strigãtele lor. 17 Faþa Domnului este împotriva celor ce fac rãul * pentru a ºterge amintirea lor de pe pãmânt. 18 Când cei drepþi strigã, Domnul îi aude * ºi-i scapã din orice strâmtoare. 19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobitã * ºi-i mântuieºte pe cei cu sufletul mâhnit. 20 Multe încercãri se abat peste cel drept, * dar Domnul îl elibereazã din toate. 21 El vegheazã asupra fiecãruia din oasele sale, * nici unul din ele nu va fi zdrobit. 22 Pe cel nelegiuit îl va ucide rãutatea, * iar duºmanii celui drept îºi vor primi pedeapsa. 23 Domnul elibereazã sufletele slujitorilor sãi, * nu vor fi pedepsiþi cei ce se încred într-însul. Ant. Viu este Domnul, cãci îngerul lui m-a ocrotit. Ant. 3 Binecuvântaþi-l pe Dumnezeul cerului ºi înaintea tuturor celor vii lãudaþi-l, cãci ºi-a arãtat faþã de voi îndurarea sa! Cântarea Ap 11,17-18; 12,10b-12a


22

2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

11,17

Îþi mulþumim þie, * Doamne, Dumnezeule atotputernic, cel care eºti ºi care erai, * cãci ai luat în mânã puterea ta cea mare ºi ai început sã domneºti. 18 ªi s-au mâniat neamurile, * dar a venit mânia ta ºi timpul sã-i judeci pe cei morþi ºi sã dai rãsplata slujitorilor tãi, profeþilor ºi sfinþilor, * ºi celor ce se tem de numele tãu, mici ºi mari. 12,10b A venit acum mântuirea ºi puterea ºi împãrãþia Dumnezeului nostru * ºi puterea Unsului sãu, cãci a fost alungat acuzatorul fraþilor noºtri, * care îi pâra în faþa Dumnezeului nostru zi ºi noapte. 11 Iar ei l-au învins prin sângele Mielului * ºi prin cuvântul mãrturiei lor; ºi nu ºi-au iubit viaþa, * pânã la moarte. 12a De aceea, bucuraþi-vã, cerurilor, * ºi voi, care locuiþi în ele! Ant. Binecuvântaþi-l pe Dumnezeul cerului ºi înaintea tuturor celor vii lãudaþi-l, cãci ºi-a arãtat faþã de voi îndurarea sa! LECTURA SCURTÃ Ap 8,3-4 A venit atunci un alt înger ºi a stat în picioare înaintea altarului. El avea un vas de aur pentru tãmâiere ºi i s-a dat multã tãmâie, ca s-o aducã împreunã cu rugãciunile tuturor sfinþilor pe altarul cel de aur care este înaintea tronului. ªi fumul de tãmâie s-a înãlþat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreunã cu rugãciunile sfinþilor. RESPONSORIUL SCURT R. Îngerilor sãi * le-a poruncit Dumnezeu pentru tine. Îngerilor.


Vesperele

23

V. Sã te pãzeascã pe toate cãile tale, * le-a poruncit Dumnezeu pentru tine. Slavã Tatãlui. Îngerilor.

Ant. la Magnificat: Îngerii lor vãd pururi faþa Tatãlui meu, care este în ceruri. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46

Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Îngerii lor vãd pururi faþa Tatãlui meu, care este în ceruri.


24

2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sã-l rugãm pe Domnul sã ne facã mai râvnici în a-i asculta glasul, asemenea îngerilor care fac voia lui. Sã-i aducem mulþumire, spunând: Împreunã cu îngerii, cântãm imnul mãririi tale! Dumnezeule, care i-ai rânduit pe îngeri vestitori ai faptelor tale minunate, – fã ca ºi noi, cu ajutorul lor, sã vestim oamenilor mãreþia ta. Stãpâne preaînalt, pe care îngerii te proclamã fãrã încetare sfânt, – fã ca în Bisericã sã rãsune pururi lauda ta. Tu, care ai poruncit îngerilor sã-i pãzeascã pe slujitorii tãi pe cale, – fã ca toþi cei care cãlãtoresc sã ajungã nevãtãmaþi, cu pace ºi bucurie, la þintã. Tu, care le-ai încredinþat îngerilor misiunea de a vesti oamenilor pacea, – porunceºte-le sã inspire necontenit popoarelor ºi celor care le conduc gânduri de pace. Când îi vei trimite pe îngeri sã-i adune din cele patru vânturi pe aleºii tãi, – fã ca toþi fraþii noºtri sã se numere printre cei aleºi. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care, în providenþa ta negrãitã, binevoieºti a-i trimite pe sfinþii îngeri sã ne pãzeascã, ascultã rugãciunea celor care te implorã: dã-ne sã fim pururi apãraþi prin ocrotirea lor ºi sã ne bucurãm în veci, alãturi de ei, în ceruri. Prin Domnul nostru Isus Cris-tos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin.


Completoriul

25

Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMODIA Ant. Ziua ºi noaptea am strigat înaintea ta, Doamne. Psalmul 87 (88) Rugãciunea unui om grav bolnav Acesta este ceasul vostru ºi puterea întunericului (Lc 22,53). 2 Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, * zi ºi noapte strig înaintea ta.


26 3

2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

Rugãciunea mea sã ajungã înaintea ta, * pleacã-þi urechea la strigãtul meu. 4 Cãci sufletul meu e sãtul de rele * ºi viaþa mea se apropie de locuinþa morþilor. 5 Sunt numãrat printre cei care coboarã în groapã, * sunt ca un om care nu mai are putere. 6 Stau întins printre cei morþi, * ca cei uciºi, culcaþi în mormânt, de care nu-þi mai aduci aminte * ºi pe care mâna ta i-a pãrãsit. 7 M-ai aruncat în groapa cea mai adâncã, * în întuneric ºi în umbra morþii. 8 Mânia ta apasã asupra mea * ºi toate valurile tale le-ai prãvãlit peste mine. 9 Ai îndepãrtat pe cunoscuþii mei de la mine, * m-ai fãcut urâciune înaintea lor. Sunt închis ºi nu pot ieºi, * 10 ochii mei s-au stins de suferinþã. Toatã ziua strig cãtre tine, Doamne, * ºi-mi întind mâinile spre tine! 11 Oare pentru cei morþi ai sã faci minuni? * Sau se vor scula umbrele sã te laude? 12 Se vorbeºte oare în mormânt despre bunãtatea ta * ºi despre fidelitatea ta în locul pierzãrii? 13 Sunt cunoscute oare minunile tale în întuneric * ºi dreptatea ta în þara uitãrii? 14 Dar eu strig cãtre tine, Doamne, * de dimineaþã rugãciunea mea se înalþã la tine. 15 Pentru ce, Doamne, respingi sufletul meu? * Pentru ce îmi ascunzi faþa ta? 16 Eu sunt sãrac ºi în prag de moarte încã din tinereþe; * sunt sfârºit, oprimat de spaimele tale. 17 Peste mine au trecut mâniile tale * ºi înfricoºãrile tale m-au nimicit. 18 M-au înconjurat ca apa ziua întreagã * ºi toate împreunã se revarsã peste mine. 19 Ai îndepãrtat de la mine pe prieten ºi vecin * ºi întunecimile sunt cunoscuþii mei. Ant. Ziua ºi noaptea am strigat înaintea ta, Doamne.


Completoriul

27

LECTURA SCURTÃ Cf. Ier 14,9b Tu eºti în mijlocul nostru, Doamne, ºi numele tãu este invocat asupra noastrã; nu ne pãrãsi, Doamne, Dumnezeul nostru! RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale, Doamne, încredinþez sufletul meu. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29

Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic, dãruieºte-ne, te rugãm, harul sã fim atât de strâns uniþi cu Fiul tãu unul-nãscut în moartea ºi îngroparea sa, încât sã ne învrednicim a învia împreunã cu el la o viaþã nouã. El, care vieþuieºte ºi domneºte în vecii vecilor. R. Amin.


2 octombrie, sfinþii Îngeri Pãzitori

28

Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului, Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii, vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice, tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii, pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte, Fecioarã de-a pururi, care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea, îndurã-te de noi, pãcãtoºii. Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie!


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

29

Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


2 octombrie, ss. Îngeri Păzitori(vin)  

Liturgia orelor