Page 1

0

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

1

*7ÐGÐoжpâÌOÐHâÌLµÀÐÔ

+·âÌLkØc¤Øh½Éi?Ê`Ìk?hµÊ—cÉʽÐÅ]]

Òg@]ËöhGCgc@]Á D]O Ä@ËÏÉÐ]]Ô Òg?ÊGÉ’ÁÄ@ËÙ_ÑKÐð¹ÉÏcÑÁÏÉ@_еÒÐÁÚÐ}ÉÐÔÉʽÐÅ]]

+ÄÏdG’kÉÊÁÙ_ÒÏg@wÑ­@½


2

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

3

7ѵÐpâÌO

É NÐ]]]ð¹ÉÏcÒÏg@]]GgÏc ÏÉÏch]]µÏc·]]âÌHâÌLµÑÁ@]]Á?cÐ]]¹ À]]G ÉÊ]]G gØiѵÐ]]ËÏÉ@½

Ñ]¶âÌHâÌLµ)ÏÉÐ]ËÚÊ_Ïc?d]]¾¶pâ̽ йgÐÅ·âÌð¹@ËÐ_ʵÏÉÀÞÐG)Ä@µÐÌËg@̽?ègнÐLlÌk Ð]]]]¹ ÏgÙ]]S ÀÐ]]¹ ѵÐËÏÉ@wgÐ]]k Ð]]ËÏÉй¿]]â̺ð GgÐ]]}ÐÔÉÐ]]Áо}ÏcÒcgʵÑÁ@½iÐ]]G ?É

нÐL]]lÌkÉNÐ]ð¹ÉÏcÑ]k@GÉM]âÌGÐ]ÁÐËÚÐ]½ÐÅÐ]µ )DGÐ]Á gÐ]Å ?d]ËcgʵÒÐ]Á@`HâÌLµ Ð]G ÒdÁÏÊËÐ]O еÐKÐG@G?d¶âÌK@µÐ¹ÐÁ@ÌËg@ÌÁ?iÉÄ@k@ÔѵÐËÏÊâÌoÐGN@¶GÄ@µÐÌËg@̽?èg NÐ]ð¹ÉÏcÄÙ]w ÉÐ]ÌwNÐ]ð¹ÉÏcD]Á?jGÑKÐ]ËÙ_Ñ­@]½ ÉÐ]ËÐÅÏÉÐ]¶âÌ¡Øh½ ÉʽÐÅÑÁ@Ëe ÒÏÉÐ]]]Ë@µÐ]ÂK@ÅÒÏg@]GgÏcÐ]µ ’]w Ð]Á?hâËÊKÉÄÉÊ]wÙGÉ]G ÉÐ]Ô ÉÏÉÐ]Ë@µÐ]KÏÉÊK@Å

= ÄÉÉ?hKÉNÐð¹ÉÏc

Ñ]]k@GÐ]µ )ÏÉÊ]Kh}gÏÉgÙ]S É?gÙ]S ÒÏÉ@wgÐ]k Ð]¹ ÀcÉÊ]k Ð]µÐKÐG@GÑÂÌ]kÉÊÁÙ]G

¿]]½Ù_ÑKÐ]]HË@KÒ?èg?cÐ]]Á@KÐG@GÉÐ]]¹ CdÁÐ]]]Å Ð]¹)N@]µÏcNÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@]µ@ÌS@ÌSÐ]ÁÐËÚ Ð]G ¿¶âÌKнj_¿LâÌHÌÁ?ÊKÀg?c?ÊÌÅ?cÐð¹ÉÐÅÉй)ÐïÁh}gØiѶâÌð¹@_rнÐÔ)ÏÊËöhGgÏc +MâÌGchµеÐKÐG@GÑÁchµdÁнÐð¹ÉÏc

ÑÁ@µÐ]]]ÁÐËÚÉʽÐ]]]Å ÒÏÉÏgеÙ]]]]µ NÐ]]]]ð¹ÉÏcÐ]]]µ ÀÐ]]]]¶GÏÉÐ]]G Ïe@]]½@ÔÐL]]lËÊâÌO

)ÑKÐËÞнٵÑ]]oÉÏèg)Òg@̽?ègÑ]]oÉÏèg)ÒgÉÊG@ÔÑ]]oÉÏèg)@L]]lâÌÔ)ÉÉf]]â̽)Ð]]]¡Øh½ÑÁ@]Ëe ¸Ð]]]Ë ?dKÐ]]]ð¹ÉÏcÒÏÊ]]]âÌwg?ÊwÐ]]]¹ ÒÉʽÐ]]]Å )Ä@]]]ÌKÞÉÉ@ÅÒg@]]̽?ègÒg@Ì]]oÙÅÒÏc?èg ÒÐ]]]]ïð¹Ð½ÙµÑÁ@ËeÐ]]]]G Ä@µÐ]]]]ÌËg@̽?ègнÐL]]]]lÌkÒdÁÏÊËÐ]]]]]O @ÅÏÉgÐ]]]Å+ÏÉÐ]]]Áh}Ïc

ѽÐL]]]lÌkÏdÁÐ]]]wgÐÅ)Ð]]]ð¹ÙKÉd]]]ÁÊKÉÉÐ]]]]LOgØiѵÐ]]ÌËdÁÏÊËÐOÏÉÐ]]ÌÌKÐË@¡Øh½ ÑKÐ]]]ËÞнٵÉÒgÉÊG@]ÔÉÒg@]̽?ègÑ]oÉÏègÒÉÞʲð¹Ð]Å ?dµÐ]ËÐïð¹Ð½ÙµgÐ]Å Ð]¹ Òg@]̽?èg

)Ð]]ËÐËÐïð¹Ð½ÙµÉÐ]]Ô Ñ]]oÉÏègÒÙLµ@]]¢ËcÒÏÉÐ]]Á?dïÁÏègÉÐ]]ËÐËÐïð¹Ð½ÙµÉÐ]]]Ô ÒÉÉf]â̽É

Ïg?Ê]G gÐ]k Ð]K@µÏcg@]µ ?dKÐ]ð¹ÉÏcÐ]¹ ÉÉ?hµÉÏöhËÐ]O Òg@]̽?ègѽÐL]]lÌk?dK@µÄ@½ÐÅй

ÓÒg@]]]̽?ègÉÒgÉÊG@]]]Ô Ñ]]]oÉÏègÉÄ@]]]ËeÒÙ½Ð]]]ÂË?cÉÐ]]]]ïð¹Ð½ÙµÑÁ@]]ËeÑÁ@]]µ@ÌS@ÌS +ÐËÐËÐïð¹Ð½ÙµÉÐÔÑKÐËÞнٵ


4

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

D]GÏcÜÐ]¶âÌK g@SgØiÃËеÏcNÐð¹ÉÏcÑk@GDK@µоâÌÔ’ÂÌGÏcʵÏÉÜ@WgÐÅÐG

ÉÐ]Ô ÒÏÉÐ]Áchµ@ÌS)ÐKÞÐ]kÏcrÐ]ð¹ÐË?ègÉÐ]]Ô Ðµ)?dKÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐð¹ÐË?ègйDµÐËÜÐ}й

Ñ]ïÁh} Ò?ègÏgÐkDGÑLk?èg ÒÏÉÐÔ+ÐËÑÁÄ@k@ÔѶâËg@µ@ÅÏÉgÐŵÐËйrÐKÐG@GÉÉc

?d]oÏÉÐÔ ÜÐ]} Ð]¹ Ä@µÐ]ÌËg@̽?ègнÐL]lÌkÉNÐ]]ð¹ÉÏcÐGNÏg@GÐkÏÉÐÂËeÙKÉ’kÉÊÁ

Ð]KÐG@GÀÐ]Ô gÐ]k Ð]¹ ’]kÉÊÁ?d]pÌGÏgÐ¥ÑÁ@½iÐ]]¹ ʶð¹ÐG?dËcgʵÑÁ@½iйgÐÅ ¸ÐÁ +MâÌGеÐKÐG@GÒÐLlË@oеÏÉ?gcÐÁDOÒÙKÉÐÔÑ_ÐË@GÉне

?c@]]]KÏgÐ]kйÏdÁÐwgÐÅ)ÙLµ@¢ËcÐGÀжGÀеÐÁÉÐ_?cÀg@ËöhGÐÁ@ËÙÅÉÐÔgÐGй

É Ä@µÏÉ@wgÐ]]k Ò?ÉÉcÐ]]]G Ä?ègÐ]]]]}Ð]]]]Gch]]]]µ¿]]]]L]kÏcÀÞÐ]]G )ÀÉÊ]]]G?èg?ègÉÜcÉÉc

É NÐ]]]]ð¹ÉÏcÐ]]G DGÐ]]Å ÒgÉÉcÄ@]]Ë ·]]ËjÁѵÐ]]ËdÁÏÊËÐODKÐ]]G@GgÐ]]Å ÒÏÉÐ]]ÁdÂâËÊ_ Ð]]G Ð]µ ÏÉÐ]½Ð¶GÙµÏÉ@wgÐ]k Ð]¹ Ð]ËÏg@½eÉÐ]Ô ¿]ÌÁ?ÊK@]K )ÏÉÐ]Á@µÐÌËg@̽?ègнÐL]lÌk

+ еÐKÐG@GÑÂÌkÉÊÁÙGMâÌGMlËÊâÌOÒÏhâËÊ}

Ñ]]k@G?d½Ð]]]µÐËÑ}gÐ]G Ð]¹ ÏÉÐ]}gÐGÉÉcÐ]G ÏÉÉch]µ ÀÐ]µÐKÐG@GÑÂÌ]kÉÊÁÉÐ]½ÐÔ

+ÀеÏcÄ@µÐÌËg@̽?ègнÐLlÌkÑk@G?d½ÏÉÉcÑ}gÐGйÏÉÀеÏcNÐð¹ÉÏcÒgÙÌK

É Ä?gÐ]ÂâËÊ_Ð]G ·âÌKÐ]½j_ÏÉÐ]HâÌLµÀÐ]Ô Ò@]ïâËègÐ]¹ ?ÊLGÀg?c?ÊÌÅ?dpÌË@KÙµй

+ÀжGÒdÁнÐð¹ÉÏchK@ËiÉÀжGÒcgʵÒÐÁ@`HâÌLµ

Îh®µ

/--.,0,.2


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

5


6

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

.-

7ÀеÐËÑ}gÐGѵÐpâÌO

ÒgÐ]]k Ð]]]¹ Ä@Æ]]ÌSÑÁ@]]]KкºÌ]½ÉÊ]]]½Ð]ÅÐ]]]]µ ÒÐ]]ÂÌ]½ÏiÙ]]} ÀÐ]]Ô ’ÂÌ]]GÏc¸ÏÉ

dÁÐ]]w Ù]]G ÏÉÊ]]G rÐ]]G?cÏÉÐ]]Ì̶ÌL̹ÙOÊÌSÒÉÉèg Ð]]]¹ ?dÌL]k?èg Ð]¹ )ÄÉÊ]]G DSÐL]pÌÁ +NÐð¹ÉÏcChKÉÏcÄ@ÌâÌOе·â̾âËgÐÅ

É@]}iÏcÉNÞÐkÏcÉÐËÐ]ÅÒÙ]_ÒÉ?h]µÒg@ËcÒgÉÊÂkÐÁ@KÐ]ð¹ÉÏcÉÐ]¹DµÐ]ËgÐ]Å

ÒÐïð¹Ð½Ù]]]µÐ]µÐ]]]ËÐ]ËÐ]µÐ]ËÉÐ]]]]Ô NÐ]]ð¹ÉÏc@]]K?É+Ð]]ËÐ]ÅÒÙ]]]_ÑKÐ]]H]Ë@]KÒÉ?giÐ]]½?c

ѵÐ]]]ËÐïð¹Ð]½Ù]µgÐ]]Å ÉÏÉÐ]]KÏÉÉchµ@ÌS¸Ð]]Ë Ð]]]]¹ ÏÉÐ]ÌËg@̽?èg ÒÉÉèg Ð]]¹ ÑKÐ]Ë@¡Øh½ Ð]]]G +ж]ËcÑÁ@]µÐï]ð¹Ð½Ù]µÐ]¹Ù_ÐGgÐkÉi?É@ÌSÒg@̽?ègѶâËÏg?ÉбÄÏÉ@_ÐKÏÉÉchµ NÊ]]µ Ð]]¹ NÐð¹ÉÏcÒÏcg@]ËcÐ]µ’Á?jGÏÉÐÔDGÏc)ÃËеÏcNÐð¹ÉÏcÑk@GDK@µÜ@WgÐÅ ÒÐ]]]]ïð¹Ð½ÙµÉ¤Øh]]½ ÑÂKÉж]]pâÌOѽ@ŠÐ]]Ô Ê¶]]]ð¹ÐG)ÏÉÐ]]Ë@µÐKÏÉÊ]]]K@ÅÐ]Á?d]]]¶]âËöhOÉ

Ð]]]]]¹ ÉÏÉÊL]]]]]pËØèg ?d¶âÌ©@]]]ÁÙ±dÁÐ]]]w Ð]]]]G ÑKÐ]]]Ë@¡Øh½ÒÐï]]]]ð¹Ð½Ùµ)Ð]]]ÌÌKÐË@¡Øh½ DOMkÏcÏÉÐÁ@µÐÌË@KÏgÐkÐðºâÌ_ÉÏKÉÄ?jâÌ_Ð]Ð]µ)ÏÉÊG?d]½?ÉÏcgÐ]GѶâÌÂKÉжpâÌO

Ð]]¹ | Ä@µÐËÑË@KÏgÐ]k ÐÌÌKÐ]]Ë@]¡Øh½Ðï]]ð¹Ð½Ù]µ Ñ]Á?c¸ÐËÐ]¹ÉÄÉÊGÜжâÌKÉN@µÏc

É Òf]âÌKÉd]ÁÊKÉŸÁÐ]]S ÒÙ]ÅÐ]G|MâÌ]G?cÀj̹@Ëd]Ë@]ÔÒGÉ’Ë@ÔÒgÐïËg@}h]âËe MâÌ]]G ÏÉÐÌËÊ]]âËf]GÑÁch]]µ ’]G?cÉÒgÉÊG@]ÔÑoÉÏègÒÙ]ÅÐ]G|)MâÌGÏÉÐïÁÏiÉÉhGÏi ÑÁ@µÐ©@ÁÙ]]± ÒÏÉ@]]wgÐ]kÉÏÉÊ]]GÐÅÄ@]]ËÙ]_ÒgÐï]]]Ëg@]µÉеÐ]ËgÐÅÒÉÊ]½ÐÅÐÁ@]½ÐÔ) Ð]]]]G ÒdÁÏÊËÐ]]]O ch]]]µ Ä@@]]]]G ÏÉÏgÐ]]]]]k Ð]]]¹ ÒÏÉÐ]]]Ô+Ã]]]KÐ]ð¹ÉÏcÑÁÉÊ]]]G M]]]kÉgc

ÑÁÉÊ]]]]]]GM]]]kÉgcÑLâÌ]]]ÁÙ]wÑÁch]]]µÐ]Á?ÉÐÂ]GÐ]]]G ’]]]âÌ]ðº]G@]]]G Ä@]]]Ë ÑÁchµÐ]]]wÐÂ]G +ÉÊGÐÅÏÉÐKÐð¹ÉÏc

Ñ]]ÁÉÊG?dËÐ]]OÐG)ÏÉÐË@]]]µ Ð]]LâÌGâÒÊ]]]Á ѶâÌKÐ]]]ð¹ÉÏcÏg@]]]G Ð]]]¹ ?d¶âÌK@]]µ gÐ]]Å Ð]]]¹ ÀðÚÐ]]G

NÐ]ð¹ÉÏc¿]âÌðºG ?ÊKÏc?cÏhâ̹+ÃâËc·âÌONðÚÐkÏcÉ¿âËgÐÅɼÐ}йе)NÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐð¹ÐË?èg

+ âÒh}@ÁÙ_йÏÊâÌo¸ÐËNÐð¹ÉÏcÒÏÉÐË@µÐÂK@Å8ÏÉÐË@]µÐL]âËc¸ÐËÏÊâÌod]ÁÐwÐ]G


..

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ð]]]¹ Òi?É@ÌSÉÐ]ÌÌÁ¸Ð]Ë Ê]]µÏÉÄ@Ì_ØcÉg@]]G Ä@µÐKÐ]]ð¹ÉÏcÒÏÉÐ]]Ô gÐ]]G Ð]]¹ ÉÐ]½ÐÔ

ÒÏg@]]]]½eÒÉÉèg Ð]]]]¹ É NÐâ]]]]¹ÉÏcÒÐÂ]]]]]̽ÏiÒgÐ]]GÉÉèg ÒÉÉèg Ð]]]¹ Ð]]]ËÐ]Å?d]]]Á@ÌÁ?ÊâÌ]Á ÑËÏÉÐ]KÐÁÉÑÂÌË@]Ô ÒÉÉèg Ð]]]¹ NÐ]ð¹ÉÏcÑÁ?ÊLp]ÌÁ?cÒÐK@]Å·]âÌOÒi?É@Ì]SÉÄ?ÊLpÌ]Á?c ) Ch}Ð]Á Ù]]_ Ð]]¹ ÏÊâÌ]o ¸Ð]]Ë NÐ]ð¹ÉÏcÏÉÉchµÄ@Ë?ÉÄ@ËÉʽÐÅÐÁ@½ÐÔ)ÏÉÐÌËgÊL¹ÐµÉ

ÑKÐð¹ÉÏc)Ñð¹?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc)Ïc@kÑKÐ]ð¹ÉÏc)ÄÐÅNÐ]ð¹ÉÏcÐ]¹¸ÐËÏÊâÌod]ÁÐwʶ]ð¹Ð]G

+ ÒgÏÉgÐkÐx¾ÌÁÄÏÉ@_ÑKÐð¹ÉÏc)É?ÉÐKÒgÏÉgÐkÄÏÉ@_

ÏÉ@]k@ËÐ]G NÐ]ð¹ÉÏcÑÁÉÊ]GdÁÐGDOÑKÐG@G)ÃËеÏcNÐ]ð¹ÉÏcÑk@GDK@µ@]ÅÏÉgÐÅ

7 ÏÉÐË@µÐÂâËc

+=ÏÉ@k@ËÐGDGÏcdÁÐGDONÐð¹ÉÏc@Ë@Ô]]

+=ÐËÑwÐÌËdÁÐGDOÉÐÔѽ@ŠÐÔÉÏÉ@k@ËÐGDGÏcdÁÐGDONÐð¹ÉÏcÑwÙG]]

Ð]]}gÐG ÀÐÔÏÊÌÁ?i¿o@GÐGÉÀеÏcNÐð¹ÉÏcÒgÙÌKÑk@G?cÐ}gÐGÀÐ]¹Ü@WgÐÅÐG

]] 7ÏÉÐoÐGDkÐGÀжG

NÐ]]]]ð¹ÉÏcÒÏg@]]]]GgÏcÑ]]]]ËÉÉf]âÌ]½Ñ]]]]µÐ]ËÐ]KgÊ]µÑk@]]]]]G ?d]]]½Ð]µÐ]ËÑ]]]oÐ]GÐ]]]¹

Ð]]]ÂK@]ÅÑÁ@µÏÊâÌ]]o ) NÐ]]]]ð¹ÉÏcÑÁ@µÐ]]ð¹Ð]Ë?èg ÑÁch]]µ Òg@]]Ëc)NÐ]]ð¹ÉÏc ÑÁch]]µÐk@Â]âÌO) Ñ]ÁÉÊGM]kÉgcÒÐ]©@ÂGÑÁchµÐ]wÐÂG)ÐÁ?ÉÐÂ]]G ÒÏÉÐ]]Ách]µÑ]]o É NÐ]ð¹ÉÏcÒÏÉÐ]Ë@]µ +ÀеÏcNÐð¹ÉÏc

+ÀеÏcNÐð¹ÉÏcÑÁ@µÏgÙSÑk@G?d½ÏÉÉcÑoÐGй

+ÀеÏcÏÉ@k@ËÐGNÐð¹ÉÏcÒdÁÐGDOÑk@G?d½ÐËDkÑoÐGй


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

ÀеÐËÑoÐG +NÐð¹ÉÏcÒÏg@GgÏcÑËÉÉfâ̽ѵÐËÐKgʵ7ÀеÐËÑk@G +ÑÁ@µÐð¹ÐË?èg É NÐð¹ÉÏcÑÁchµÐk@ÂâÌO7ÀÏÉÉcÑk@G +NÐð¹ÉÏcÒÏÉÐË@µÐÂK@ÅÑÁ@µÏÊâÌo7ÀÐËDkÑk@G ÑÁÉÊGMkÉgcÑÁchµ%ÐwÐÂG&ÐÁ?ÊÂG7ÀÏg?ÊwÑk@G +Òg@̽?èg ÑKÞÐkÏcÉNÐð¹ÉÏc

./


.0

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

7ÀеÐËÑk@G 7NÐð¹ÉÏcÒÏg@GgÏcÑËÉÉfâ̽ѵÐËÐKgʵ

ÒÙ_ÒÊâËfG)N@¶Gg@µ@]ÆÁÐKÐGDÁ?ÊK@Á)CfG@ÆÁÐKÐGDÁ?ÊK@ÁMoÉhkÐG¤Øh½

| ) ÄÐ]]µÏcDKÒÉÉèg Ð]µÏÉÐLâÌHGÐÁ@ÌÌkhKнÉÐÔÒïÁ?gÐGÉN@¶Gc@Ëi)N@¶G’G?c ÒcÊ]]_ ÒiÐ]]}ÏègÉ@Å Ð]¹Ä@Ë)ÃGÞʲð¹ÐÅÏÉÐLoÉhkÐ]¹ÐÁ@ÌÌkhKнÉÐÔÑÁ@µÏÉ@wgÐk

?d]ð¹Ð½Ù]µÉRÉÉh]}É@]ÁÐ]¹ÉMâÌGÜжâÌK¤Øh½N@]µÏcMlËÊâÌOÐËÙG+ÏÉÐËÙ]_¤Øh½

ÑÁ@]]oÐGÄ@]]o ?dâ]]¹Ð½Ù]µÒÐ]]¶ËcÑÁ@]]µÐµ@]KÜÐ]} Ð]¹ÒÏÉÐÔÙG)MâËhïGÒÙ]_Ò@]ïâÌS Ù]]G ÒÙL]]kÐÔÐ]]LâËh€DµgÐ]Ô Ä@]Ë ÒÙ]_ ÒÙL]kÐÔÐK@]]€ DµgÐ]Ô ÉÐ]µÐËgÐ]]Å µÐ]Ë

·â̵@]]K gÐ]Å ?dK@]µ Ä@½Ð]Å Ð]]¹ RÉÉh]]} ÑÁ@]]µÐÌÌLp]}ÐÌËd]]ÁÏÉÏegÐGÑ]ÁchµNÐ]½j_

Ð]ïð¹Ð½ÙµÉRÉÉh]} Ð]ËЩ@ÂGÀÐ]Ô gÐ]k Ð]]¹ ) ÒÐ]µÐOÉÉh}gÐ]H½?gÐGÐ]ËÐÅÒÙ]]_ Ñ­@½ Ð]¹g@]SgØiÐÁ@ÌË@]KÏgÐkÐï]ð¹Ð½Ù]µÉÐ]Ô)ÄÉÉ?giн?cÉÄÉÊ]GMkÉgcÄ@µÐËÑË@KÏgÐk

¸Ð]]]Ë Ñ¶Ëj]]]Á É gÉÉcѽj]]]_ Ä@]]]]ËÉʽÐ]Å@]]K?É& Ä?giÐ]½Ïc?cÃâËÊ]]_ ÒÐ]©@ÂGgÐ]k

Ä@]]µÐËÑË@]KÏgÐ]k ÐÌKÐË@]¡Øh½Ðï]ð¹Ð½Ù]µеÃÂÌGÏcÒ?ÉÄ@µÏÉÏgÐð¹Ù¶â̹Ð]¹ð“Ð}+%ÄÉÊG NÞÐ]]]kÏcÉ%Ä@µgÚ?Éhs@¦¹?&?dÁ@]µÐ]ð¹ÐË?ègÉÜ@pËèg Ð]¹ÄÉÊ]GÉ?ÉÐKÒg@]̽?èg Ñð¹Ð½Ù]µ Ä@]]]µÏgÐkÐGNÞÐ]]kÏc)ÉÊG?giÐ]]½?cÃ]]âËÊ_ÒЩ@]]]ÂGgÐ]]]k Ð]]]¹ ÐÁ@ËÐï]]]]ð¹Ð½Ù]µÉÐ]]¹

Ñ]Á?iÏc?cÊ]]]_ ÑÁ@]½gЭÑÁchµDSÐGDSÐGÄ@ËнÐÔÉÄÉÊGÏcÄ?g?dKÞÐ]kÏcÑwÐ]¶º½ É]]]G ÉÐ]½ÐÔ+ÄÉÊ]]wÏcÏÊ]]âËègÐ]G MËgÐ]Á É J?cÑ]âÌOÐ]G Ð]Á@ÌËg@̽?èg Ðï]]ð¹Ð½Ù]µÀÐ]Ô )

Ê]]µÏÉÄ@µÐËÑË@KÏgÐ]]k ÐÌÌKÐË@¡Øh½Ðï]]]ð¹Ð½Ù]µgÐ]]]k Ð]]]¹ ÐËÐ]]Å i?É@]]Ì]SÑÁÉÊ]]]wÙ]]G 7ÒÏÉÐÔÐGNÏg@GÐk%iÙÅ)ÝâÌ_)Ä?jâÌ_&

=@ÁÄ@ËÄÉÊGNÐð¹ÉÏcÐÁ@ËÐïð¹Ð½ÙµÉÐÔ@Ë@Ô]]

7ÐÁ?ÉÐ]¹ÉÉègÐÂËÐ]Œ@ËÏcÐËÐÅÄÉÊwÙGCdÁÐÅÏg@ÌkhOÀÐÔÒÏÉÐÁ?d½ÞÏÉÙG

ÒÏÊ]]âÌwg?Êw Ð]]]¹ Ä@]]]Ë ) ÄÉÊ]]]G gÐwÙ]]]µ Ð]]]µ ÐÁ@]]]]ÌÌKÐË@]¡Øh½Ðï]]ð¹Ð½Ù]µÉÐ]]Ô ]]]

âÍ]]]¹ Ä@ÌKÐ]]]ð¹ÉÏcÒÉ@]Á ChÁ?ÊK@]Á ÄÉÊ]wÏcÏÊ]âËègÐ]G ?d̵Ð]ðºâÌ_Ä@]Ë ÑÁ?jâÌ]_ ѽÐL]lÌk


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

.1

ÒÏÉÐ]¹hK@ËiÏÉÊGÑSÙ¹ÙË@GѵÐÌËdÁÏÊËÐOÄ@ÌÁ?ÊâÌÁÒdÁÏÊ]ËÐOÒÏÉÐ]ÔgÐ]GÐ]¹+ChÂG +MâÌG?giн?cÄ@µÐoÐGÉ@ÅÐÌËdÁÏÉÏegÐ]GÒЩ@]ÂGgÐ]kÐ]¹MâÌG¸ÐËd]ÁÏÊ]ËÐO

ÉÊ]]G ?dËÐOÙGÒchµMkÏcѶâÌÁÏÉ@]_NÞÐ]kÏcÐ]µÏÉÐË@]µÐK@]ÅDK@]µNÐ]ð¹ÉÏc]]

¸ÐÌËgÐGÏÊ_@]]]G NÞÐ]]kÏcÐ]]]µ ÒÐÁ?g?dKÞÐ]kÏcÉÐ]Ô ÑK@]ÌSÐ]]¹ ) Ð]KÐð¹ÉÏcÒcÊ]_ Ð]µ ÏÉÐÁ?g?dKðÚÐ]]kÏcÉÐ]]G NÞÐ]kÏc ÑÁ@½ÐÁÉÄ@½ÉÄ@ÌÁ@µÐÌËgÐGÏÊ_@]GÐ]¹ÉÊG%i@ÌL½?&

NÐ]]ð¹ÉÏcÄ@µÐÌË@KÏgÐ]]k Ð]]ÌÌKÐË@¡Øh½Ð]]ïð¹Ð½ÙµÐÁ@ÁÉÊ]]wÙGÀÐ]Ô ÑâââÌ]O Ð]G+ÉÊ]G dÁÐ]G Ð]]]¹ ÉÊ]]]]G ¸Ð]]ÌËgÐGÏÊ_@G?cÐ]]Á@Ë@ïð¹Ð½ÙµÉÐ]]]¹ NðÚÐ]]kÏcÒÏÉÐ]]Ô gÐ]]G Ð]]]¹ ) ÄÉÊGÐ]]Á ÄÐ]Ë@]_f]âËgcѶ]âÌÂ]KÉÐ]¶pâÌOÐGÉ?ceØèg ÜÐ}йÉg?dKÞÐkÏcÑkеÑÁ@µÐÌËgÐGÏÊ_@G

Ð]]µ ÑËÐ]]p̽Ð]ÅÉÀ?ÉÏcgÐ]]G Ѷ]]âÌÁÏÉ@]_)ÏÉÐ]]Ë@]µ Ð]K@]ÅNÞÐ]kÏcÒÏi@]KѶ]âÌÁÏÉ@]_ +%NÐð¹ÉÏc& Ãâ̹ð ÏcÑâÌOÐ]µ%Îʦ½&ch¶LkÏcѵÐ]ËÏg?ÉÐ]±Ð]¹ÐÌ]ÌL]Ëh]Gq]ËÉÐ]Ô

ÄÉÊ]]GÜжâÌKÉÏÉÐ]ÁÉÊG·Ëj]]Á ¸Ð]]Á ) Ïch¶]]]LkÏcѵÐËÏÉÐÁÉÊ]G·ËjÁNÐ]ð¹ÉÏc]]

ÒÏÉÐ]]ÁÏÉÊ]Gf]âËgc É Ð]ÌÌKÐËÞнٵъ@½@]]Ô ÑÁÉÊ]]G Üж]âÌK)ÃâËÊ]_ÒÐ]©@ÂGgÐkÐ]¹ Ѷ½Ð]wgÐHÁ?gÐGÐÁch]µMkÐÅ)ÉÊK@Å?cÉ@kÉÐÔÉ@LlâÌÔÑÁ@µÏÉÐÁÙGÐÁ@Š@½@ÔÉÐ]Ô

+Ä@µÐËÑLp}ÐÌËdÁÏÉÏegÐG

Ðïð¹Ð½ÙµÉÐÔ@Ë@ÔÒÏÉÐÔÒÏg@GgÏcѵÏgÐkѶâÌð¹@_dÁÐwÑÁch¶k@]Gr@]O

=ÐÁÄ@ËÄÉÊGNÐð¹ÉÏcÄÉÊHK@Å·âÌOð»âÌ_ÉiÙÅÉÄ?jâÌ_Ð]¹еÒÐÁ@ÌË@KÏgÐk

ÉÉèg ÐÂËÐ]]]]_ÏcÄ@]]]]]µÐ]Á?i@]k@]ËÉÄ@]]]µÐ]­Ê]kкËЭâÒd]]]ÁÐÅÑÁÉÊ]]]wÙ]G?cÏh]]]âÌ]¹

+ÐKÐG@GÉÐÔÒÏg@GgÏc

%.&

É Ä@µÐ]]ÌËg@̽?ègÏg@]]]o Ð]]]¹ NÐ]]]ð¹ÉÏcÄ?Ê]]]âÌÁÐ]]]¹ ÏÉÉch]]]]µ Òi?É@]]Ì]SÙ]]LkgÐ]Ô]]

Ïg@]]]]o ÒÏÉÐ]]]]Ô gÐ]]]]G Ð]]]]]¹ %ÝâÌ]]]_ ) iÙ]]]Å ) Ä?jâÌ]]]_ & Ä@]]]µÐÌ]ÌSÙ]¹Ù]Ë@]GÐï]]]ð¹Ð½Ù]µ )Ä@µÐÌÌL]]oÉhkÐ]]ÌËg@̽?ègÐ]]]ïð¹Ð½ÙµÐ]]¹ ÄÉÊ]]G ·âËgÙ]]S Ïd]]ÁÐ]wgÐ]ÅÄ@]]µÐÌËg@]̽?èg

+?ciÙÅÉÝâÌ_ÉÄ?jâÌ_ð¼Ð]}Ð]¹ÉÊ]GÐ]ÅÄ@Ì]Ëi?É@]ÌS?d]K@]µÄ@]½Ð]ÅÐ]¹ÀÞÐ]G +Ík@Ìl¹?¿Ì¢ÂLº¹н@¦¹?mkÚ?ÉйÉd¹?ÐËh¢Á]]°h„?о̦} +c7ÐÁ?ÉöhG Î


.2

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

£]]®W&gÙ]]]S ÒÏÉÐ]Á@½Ù]G ÄÉÊGÐ]]Á M]]kÉgc@]]ÆÁÐ]KÄ@]]µÐÌ]Ëg@]̽?ègÏg@]o7ÀÐ]]µÐ]Ë Ñ¶âÌÁÉÊGÐ]Å Ñ]ÁchµÃ]½?iÐ]]µ ÑKÐ]ËÞнٵ Ѷâ̊@]½@]ÔÑÁ@]ÂâÌÅÒcÐGÙ]Gʶ]ð¹ÐG+%¨Ê¹?

+Ä@µÐµ@KÙGÏo@G

ÒÙ]]_ D]]Á?ÊKÏc)Ý]]âÌ_)iÙ]]Å ) Ä?jâÌ]]_ ÒÐÁ?ÉÐ]]]]xâÌOÐ]]G Òg@]]̽?ègÒg@]]o 7ÀÏÉÉc

+N@¶GÒÙ_Ò@®L¶ÌÔ

ѵÐ]]]]]ËÐ]ï]ð¹Ð]½Ù]µgÐ]]Å É NÐ]]ð¹ÉÏcÄ?ÊâÌÁÐ]]¹ N@]]µÏcÑð¹Ð]]¶âÌK@]]lÁÏgЭÐ]]¹ÑïËc]]

+ÏÉÐÌËg@̽?ègѶ]âÌKÞÐ]kÏcÄÐ]ËÚÐ]¹Ch]µÏc¿]µÊ]WÐ]µ ÑKÐ]Ë@]¡Øh]½

ÒÐ]]]ï]ð¹Ð]½Ù]µÑÁ@]]]µÐ]µ@]KÄ?Ê]]]âÌÁÐ]]]¹ Ð]]]ÌËg@]̽?ègÒi?É@]]]Ì]SÑï]]]]ËcÒÚNÐ]]ð¹ÉÏc

Ä@]]ËhKÒеÐ]]oÐGÉÄÐ]]µÏcÒg@]]̽?ègÑKÞÐ]]kÏcÒÐ]]¡?ègÄ@̶âÌ]]]oÐGÐ]µ)?dÌKÐ]Ë@¡Øh½ É@wÐGÌÔ+N@µÏcÄ@̾µÊWеÃGÐKÞÐkÏcÉÐÔÑwжº½DGÏcÉÄgÐkÐGNÞÐkÏc

|)ÒеÐKÞÐ]kÏcÑÁchGÏÊâËègÐ]G Ù]G gÐ]G ÐLâËhïÁ@ËÏcNÞÐkÏcеÒÐÁ?i?h½@ÔÉй’oÙO

@]Ë@ÔÐ]µ ÒÏÉÐ]¹ ’]oÙOÉ@]w ÐG@ÅÏÉgÐÅ) MâÌGNÐ¥@ÁбÐG|MâÌGjâÌÅÑÁ@ÂâÌÅg@µÐG Ä@]Ë ÏÉÐ]ÂLâÌHGÙ]µ ÑSÙ¹ÙË@]G ѽÐL]lÌkÒÐ]©@ÂGgÐ]k Ð]¹ ÐÁ@ÌÌKÐË@¡Øh½Ðïð¹Ð½ÙµÉÐÔ

ï½@±Ð]]k Ð]ïð¹Ð½ÙµÉÐ]Ô gÐ]}ÐÔ@ÅÏÉgÐ]Å +=DGÐ]Å Ä@Ì]oÐGÉ@ÅÑKÐ]ËÞнٵѶâ̊@]½@Ô

+@ÁÄ@ËÉÉ?hµÒg@ËcѶâ̾âËgÐÅgÐkйMâÌGÉÊG

ÉÐ]Ô NÐ]Á@ÁÐK)D]Á?iÏcNÐ]ð¹ÉÏcÐ]G Ä@µÐ]ðºâÌ_ÉiÙ]Å É Ä?jâÌ]]_ ) ÑïËcÐËÏÊâÌoÉÐG

+ÉÉ?hµÒg@ËcѶâ̾âËgÐÅgÐkй ’ÌÁï½@±ÐkÉÃËgÐwÙµеÒÐÁßâÌ_ 7ÙlËègÄ@S]]

NÐ]]ð¹ÉÏc7D]]ð¹ÏcÉÐ]]¶ËjÁÏÉÐ]]ËÑïËcÑ]]ÁÉÊwÙGÐ]]]¹ Ù]lËèg Ä@]S Ñ]ÁÉÊwÙG@ÅÏÉgÐ]Å

@]]K ÏÉÐÁ@µÐËÑË@KÏgÐ]k Ð]ïð¹Ð½ÙµÐ]¹ NÐ]ð¹ÉÏc+Ð]ËÑÁÑKÐ]ËÞнٵÑL]oÉhkѵÐ]ËÏcg@Ëc

NÞÐ]]]]kÏcÄ?Ê]]âÌÁÐ]]¹ ÏÉ?giÐ]]½?cÒg@]]̽?ègÒi?É@]]ÌSÒÐ]]©@ÂGgÐ]]k Ð]]¹ Øöh½Ð]]Ô ÒeØèg

+?cÏgÐkÐGNÞÐkÏcÉÄ@µÐkÏcÐG ~+DXULR ÙËgÙÅ]]

Ð]]G iÙ]]Å É Ý]]âÌ_ÉÄ?jâÌ]]_ Ê]]]µÏÉÄ@µÐËÑË@KÏgÐ]k Ð]ÌÌKÐË@¡Øh½Ð]ïð¹Ð½ÙµÙ]ËgÙÅ

ÉÉ?h]]]]µ Òg@]]ËcѶâ̾âËgÐ]]Å gÐ]]k Ð]]¹ Ð]]µ ÒÐ]]ÁßâÌ_ÉÐ]]Ô @ÅÏÉgÐ]]Å ) D]]Á?i@ÁNÐ]]ð¹ÉÏc


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

.3

ѶâÌ©@]ÁÙ±Ð]¹ @Æ]ÁÐKÃËÐ]]¶GNÐð¹ÉÏcÑk@G’Á?ÊK@Á)Dð¹Ïc@ÅÏÉgÐÅ)’ÌÁÉÊKhï½@±Ðk

+ÑKÐË@¡Øh½ÑÂKÉжpâÌOÑÁ@µÐ©@ÁٱйMâÌGÐÁ?cÉÊKÉжpâÌO

c@]]ÌÂGÑLâËg?dKÞÐ]]kÏcgÐ]]k йеÐËÑÁÒg@̽?ègѵÐËÐïð¹Ð½ÙµgÐÅ8NÐð¹ÉÏc

Ð]]]ïð¹Ð½ÙµÑÁ@]]]ËeÐ]]]¹ ¤Øh]]]½ Ð]]]µ ÏÉÐ]]Ë@µÐ]]LâËcD]]K@µNÐ]]ð¹ÉÏc@ÅÏÉgÐ]]Å +D]]G?hÁ ·]]]ËjÁÒ@½Ð]]]ÂGgÐ]]]k Ð]]]¹ ÑÁ@µÐ]]]ÌËdÁÏÊËÐO)M]]]âÌGÉÊGi@]]]]GgÏcÄ@µÐËÑË@KÏgÐ]]k

Ð]]]ÌËdÁÏÉÏegÐGÉUÁ@]]]½@ÔÉÒµÐ]]]Ë Ð]]]¹ M]]]âÌG%ÎÊ]]]]¦½&ch¶L]]kÏcÒÏÉÐ]]ÁÉÊG ÏÉÐ]]¶âÌOÉÊK@]]Å?cÉ@kÉÐÔÉ@LlâÌÔÑÁ@µÏÉÐÁÉʽÐÅÉÏÉÐK@¶GÄ@ËÙµÄ@µÐoÐGÉ@Å

ÒdÁÏÉÏegÐGgÐHÁ?gÐGÐïð¹Ð½ÙµÑLkÐÅÐK@µÉÐÔ)ÏÉеÐËÐGDLkÐHÌGÉ?dGCh} ÑÁ@µÐµ@KÄ?ÊâÌÁ йÃâËÊ_ÒЩ@ÂGgÐkйÒdÁÏÊËÐOÒ@ïâÌS%Îʦ½&ch¶LkÏc

Î@]]k@ËÑ©@]]ÁÙ±Ð]]K@}ÏcÏÉÐ]]LËgÐÁ ÉJ?cÑ©@ÁÙ±й¤Øh½)ÏÉÐLâËh}Ïc?dð¹Ð½Ùµ Ä@µÐÌÌL]]]p}Ð]]ËÒdÁÏÉÏegÐGÉʽÐ]]ÅÉÏÉÐ]]Ë@µÐ]]LâËcM]]ð¹ÉÏcÐ]]K@µÉÐ]]Ô ) É?h]]kÉÊÁ É@]]kÉÐÔÉ@L]]lâÌÔÑÁ@µÏÉÐ]]Á ÉʽÐÅ Ä?ÊâÌÁй·âËchOÐLâÌGÏcÉÏÉÐK@µÏcÙµÏÉжâÌO

ÉÏgÐGÄ@_gÐwgÏÉÑð¹@_ÉÑË@k@ËÉÒg@̽?ègÑKÞÐkÏcÒЩ@ÂGÐLâÌGÏc)?cÉÊK@Å?c

ÑLâËg?dKÞÐ]]]]kÏcÑÁ@]]]]µÏcg@ËcÐ]]]]¹ DµÐ]]]Ë Ð]]]µ ¤Øh]]]½ Ð]]]¹ ¤Øh]]]½ ÑÁchµg@]]]}ièg +ÐËÑË@KÏgÐk

]] ØcG]]

Ð]]¹ Ð]]Ë âÒÊ]]Á ѶâÌ©@]]]ÁÙ±ʶð¹Ð]G)Ð]ÌÌÁÒg@]̽?ègÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ)NÐ]ð¹ÉÏc7âÑ]ð¹ÏcØcG

+ Òg@̽?ègÒÐïð¹Ð½ÙµÉÒg@̽?ègÑKðÚÐkÏcÑÂKÉжpâÌOÑÁ@µÐ©@ÁÙ±

NðÚÐ]kÏcÑÁ@µÐ]­@½Ð]¹ ÉÊ]G ·âÌ­@½?dÁ@µÐÌË@KÏgÐkÐïð¹Ð½Ù}йÒg@̽?ègÑKðÚÐkÏc

Òg@]̽?ègÑKðÚÐ]kÏc)%i@]ÌL½?&ÑÁ@µÐ]ÌËgÐGÏÊ_@GÐ]¹ ÉÊ]G ¸Ð]ÌËgÐGÏÊ_@GÄ@]Ë MkÏcÐG + @½ÏcÐÁÑÁ@½ÐÁÐGÉ@½ÐÔÒÏÉÐÁ@½ÐG)ÏÉÏg?dKðÚÐkÏcÑkеÐGÉÊGMkÏÊËÐO

Ð]¹ ÒÏjâÌ]Å ÉÐ]Ô )ÏÉÊGÄ@µÏjâÌÅÄ?ÊâÌÁÒâÑÁÛ¾º½ÑKÐG@GÀÏcgÐÅÒg@̽?ègÑKðÚÐkÏc

NðÚÐ]]kÏcÄÏÉ@_ÏÉÐÔ)ÐË@HKÉеgÐk?cègÐoйÉÐË?ÉÊGhK@Á?ÊKÐGÉhKjâÌÅÐGÒÉʽÐÅ

ÒÏchµgÐ]k ѽÐLkÐÔ ÉgÉÐSÉÊGÐÁ q̶âÌLkÐGgÐGzÌÅ+ÉÊGÏcÒg@̽?ègÒÐïð¹Ð½ÙµÉ

+ âÒhïG?èg ÉÊKÉеgÐk


.4

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÐKðÚÐ]]]kÏcÉÐ]]]Ô Ò@]]]Á?ÊKÐ]]]]¹ ) NÉж]]pâÌO¤Øh]]½ Òg@Ì]]oÙÅÑL]]k@ÔâÑK@]]µ ÀðÚÐG

Ïi@]K ѵÐËÏÊâÌ]o Ò?ÉcÐ]]G Ä?ègÐ}ÐGchµÑLkÏc¤Øh½+ÃGÀ?ÉÏcgÐG@½ÐÁ?cÐÁ@ÌËg@̽?èg )Ã]âËègÙïGÄ?g?dKÞÐ]kÏcÏdÁÐ]wgÐÅM]âÌGÀ?ÉÏcgÐ]G NÞÐ]kÏcе)Òg@]]̽?ègÑÂLl`¶âËgè й

ÏÉжâÌL]]kÏcÐ]]¹ É M]]]âÌGÀ?ÉÏcgÐ]G Ä@µÐ]oÐGÉ@ÅÐ]ÌËdÁÏÉÏegÐGÑÁchGÏÊâËègÐ]G ÒÏÉÐ]ÔÙG

·]]âËgÙSÐ]]G Ù_gÐ]]k Ð]]¹ É Ð]]Á@¾âÌÅѵÐ]]Ë@ïâËgè Ð]]G h]]]K ѶâÌL]kÏcÙ]G ÏÉÐ]LâËgjâËÊïG

É Ä@µÏgÐ]]k Ð]]G NÞÐ]]kÏcÑÁ@µÐÌÌL]]lËÊâÌOÜÐ]]} Ð]]¹ ÃGÉ@]]]ŠÊ}NÞÐ]kÏcÑÁ@]µÏg@ËöhG +Ä@ÌÁ@µÐŠ@½@Ô

Ñ]kеÉÒg@]̽?ègÑKÞÐ]kÏcÄ?Ê]âÌÁÐ]¹ N@]]µÏcMkÉgcÒg@µ@ÌSrÐÁ@ÂKÉжpâÌOÀÐÔ

Ä@]]Ë ) Ä@ÌÁ@µÐ]­@½Ð]¹ DGÐ]Á ·âÌ­@]½ Òg@]̽?ègÑKÞÐ]kÏcÐ]µ ¸ÐËÏÊâÌ]o Ð]G ) g?dKÞÐ]kÏc

ÒÏi@]]K ѶâÌÁÏÉ@]]_ ch]]µ Ò?ÉrÐ]]½ÐÔ+Ä@ÌÁ@µÐ]]ÌËgÐGÏÊ_@GÐ]]¹ DGÐ]]]Á ¸Ð]ÌËgÐGÏÊ_@G Òch¶LkÏcѵÐËÏg?ÉбrÐÁÏÉ@_ÉÐÔ) ÏÉÐË@µÐLâÌGNÞÐkÏcѽ?ÉÏcgÐGÉÑËÐp̽ÐÅ

+NÐð¹ÉÏcÃâ̹ð ÏcÑâÌOÏÉÐËÑË@k@ËÒÉÉèg йеÐËÐïð¹Ð½Ùµ

?cÉ?hµÎg@ËcѵÐËÉÉfâ̽йÐÁÉ?d¶âËöhOÉNʵйÐÁÐÂKÉжpâÌOÀÐÔ7âÍð¹ÏcØcG

CdÁÐ]]]Å ÒÙ]Å Ð]G ʶð¹Ð]G ) Ð]ÌÌÁ¤Øh]½ ÒÉiÏg@]Ô ÒÉÊ]G ·]Ë?cÐ]¹ @ÅÏÉgÐ]Å ) ÏÉ?cÒÉÉèg

@Æ]]ÁÐKNÐ]]ð¹ÉÏc+ÏÉÐ]]Ë@µÐ]]]KÏÉÊK@ÅÏÉÏgÙ]SÉ?gÙSÑKÐ]ËÞнٵÉÒÉÉf]â̽ ÒgÐ]¶âÌKg@µ ) NÐ]]ð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐ]Å Ù]G ʶð¹Ð]G )NÐ]Ë@Á·]âÌO+%NÞÐ]kÏc)¼Ð]} ) ¿âËgÐ]Å &ÑÁ@µÐ]ð¹ÐË?ègй

ÑÂLl`¶âËègN@µÏcMlËÊâÌOrÐÁÞÐË?ègÉйÐïS

É NÞÐ]]]kÏcÒÏcg@]]]ËcÄ?Ê]]]âÌÁÐ]]]¹ N@]]]¶GÒi?É@]]]ÌSM]]]]âÌG·]]âËgÙSÐ]]G Òg@]]̽?èg

Ð]]¹ É ÃGÐ]Á NÞÐ]kÏcÒÐ]©@ÂGÉNÐ]G@GÄ@µÏg?dKÞÐ]kÏc¸ÐËÏÊâÌ]o Ð]G Ä@µÏg?dKÞÐ]kÏc

Ð]µ M]âÌGÏi@]K Òch¶L]kÏcѵÐ]ËÏg?ÉбD]GÏc)NÞÐ]kÏc ÒЩ@ÂGÉNÐG@GÏÉÐÔÒ@ïâÌS

Ïg?ÉÐ]]]]± ÉÐ]]]]Ô ) Ä@µÏgÐ]]]]kÐHKÞÐkÏcÉÄ@µÏg?dKÞÐ]]]]kÏcÉÉcgÐ]]]]]Å Ð]]]¹ M]]]âÌG@]]]ÌS +ÐKÐð¹ÉÏcrÏch¶LkÏc

]]7¿Ìð¹ÏcÐÁ@ÁÉÊwÙGÉÐÔÑÁdÁ@ïÁÐlð¹ÐÅÙGÉнÐÔ

É iÙ]ÅÉÄ?jâÌ]_ ChÁ?ÊK@]Á ÒÏÉÐ]]Ô gÐGй)’ÌÁ?cÑïËcÑÁ@µÐÁÉÊwÙGÜÐ}йоâÌÔ

NÞÐ]]kÏcÙ]]G Ä@ÌÁÉÊH]]oÐG?cÉÐ]]ïð¹Ð½ÙµÄ?Ê]]âÌÁÒi?É@]]]ÌS)ChÂ]G?cNÐ]ð¹ÉÏcÐ]G Ý]âÌ_


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

.5

ÉÐ]]Ô ) NÐ]]ð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐ]]Å Ù]]G ·]]âËgÏÊâÌOÐ]]LâÌG@Á)Ä@L]]kÏcÐGNÞÐ]]kÏcÉÄ?gÐkÐG gÐ]]]]Å Ê]]]µÏÉ+ÏÉÐ]]]Ë@µÐ]]]KÐÁÉÊK@ÅD¶]]]kgÊ_ѵÐËÏÊâÌ]]]o Ð]]]G ÏÉÏgÐ]]]k ÒÐÁ@L]]]o NÐ]]]]HË@KÐGN@]]]µÏcÏÊ]]]â̹Ñ]]]k@GÑ]]]ïËcÒÏÉÐ]]]Ô +Ð]]]¶ËcÑL]]]oÉÉhkѵÐ]]]ËÏcg@Ëc ÉÐ]]]Ô ) Ä?gÐ]]]k Ð]]]G NÞÐ]]kÏcÉÄ@L]]kÏcÐ]]G NÞÐ]]kÏcÙ]]G Ð]]ïð¹Ð½ÙµÑÁÉÊH]]oÐG?c ÑÁ@µÐ]]¹ÙOÉ ð¼Ð]]½ÙµÊâÌÁйN@ÁÐKʶð¹ÐGÑKÐË@¡Øh½ÒÐïð¹Ð½Ùµй¸ÐÁÐËÏcg@Ëc

+ ÑKÐË@¡Øh½ÒÐïð¹Ð½ÙµйÐïSÐËÐÅ?chK

ÀÞÐ]G)Ã]]¶ËjÁÏÉÐÌÌLk?èg йоâÌÔÑÁÉÊwÙGÐGÒÐGgØiÙËgÙÅÑÁ@µÐÁÉÊwÙGÀÞÐG

Ñ©@]]ÁÙ±Ð]]]¹ ÏÉÐ]Ë@µÐ]LâËcâÑK@]µ NÐ]ð¹ÉÏc)âѹð ÏcÐ]µ ’]ÌÁ?cÐ]ÁÉÊwÙGÉÐ]Ô ÜÐ]}йÐ]¾âÌÔ

Ò@]]]]k@ËÑÁchµÉÏöhËÐ]]]]]O Ñ©@]]]ÁÙ±Ù]]]G ÏÉÐ]]]LâËjâËÊïGÏÉÐ]]]LËgÐÁÉJ?cÑÁchµÉÏöhËÐ]]]O

gÐ]]GйCgchâ̽eÐ]Á NÐ]ð¹ÉÏc Ð]G @ÌK@LËgÐ]G âÑ]GÏc)âÑ]G Ð]ÁÉÊwÙGÉÐ]Ô ÑâÌOÐ]G)É?h]kÉÊÁ É DL]]kÐGÏc%Ð]]ÌÔ@x²¹?³G?Ê]l¹?& Ä@µÐ]ÌËgÏÉc?cÐÂÌ]pâÌOÐGM]pOÐ]KÞÉÉÉÐ]Ô ÒÏÉÐ]Ô

+ ÐÌÌÁÒÉ?hkÊÁÒ@k@Ë

ÏÉжâÌL]]kÏcйNÞÐkÏcDGÏc)Dð¹Ïcе’ÌÁ?doÐÁÉÊwÙGÉÐÔÜÐ}й@ÅÏÉgÐÅ

CdÁÐ]]Å Ð]]ËÏÉй)Ù_gÐ]]k Ð]]¹ÉÒ?ÉÐL]]o@Ô ÒÏÊâÌoÐGhKѶâÌLkÏcÙGÏÉÐLâËgjâËÙïG

Ð]]]]G h]]K ѶâÌL]]kÏcÙ]]G ÏÉÐ]]LâËgjâËÊïGÏÉжâÌL]]kÏcÐ]]¹ NÞÐ]]kÏc?dKÐ]]ð¹ÉÏcÐ]]¹ g@]]S ÉÐ]]¹ NÐ]]ð¹ÉÏc еDÁÐËÐ}@ÁÏÉÐÔrÏÉÐÔ+ÒfÌKÉdÁÊKÑÁ@ÂâÌÅg@µÐGÐGÄ@Ë)@KÏcʵ

+DGÐÁ?cÐÁ@KÐð¹@W

ÑKÞÐ]]kÏcÒÏÉÐÁchµ@ÌSgÐ]]}ÐÔ]]]]7’]]â̹ð ÏcÏÉØc]]]G ÑÁ@µÐ]ÁÉÊwÙG ègÐ]½Ð¹ÀÞÐG

gÐ]ÅÉ?dÌL]k?èg Ð]¹ ÏÉÐ]Ô)NÐ]ð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐ]ÅÙGM]]âÌGVgнg?dKÞÐkÏcÑkеÉÒg@̽?èg Ð]¹ ÏÉÉch]µ Òg@]µ@ÌSØöh½Ð]Ô ÑKÐ]ð¹ÉÏc)Ð]Ë?ÉÙLµ@]¢Ëc ʵÏÉ?cØöh½ÐÔÒg@}eØèg йʵÏÉ

Ð]]G ÒdÁÏÊËÐ]]O NÐ]]]ð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐ]Å 8?cg?dKÞÐ]kÏcÑ]kеÉÒg@]̽?ègÑKÞÐ]kÏcÄ?Ê]âÌÁ q̶âÌ©@]]ÁÙ±dÁÐ]w @]K Ä@µÐËÑË@KÏgÐ]k Ð]KÐð¹ÉÏcÀÞÐ]G +Ð]ÌÌÁÏÉÐÁ?g?dKÞÐ]kÏcÑ]Á?ègÙ}

Ð]G g@]S gØi)?cg?dKÞÐ]kÏcÑ]kеÉÒg@]̽?ègÑKÞÐ]kÏcÄ?Ê]âÌÁÐ]¹ ÑÁ?iÏcÐ]]Á Ä@ÌËi?É@ÌS Ïg?ÉÐ]]± ÉÐ]]Ô ?dK@]]µ Ä@½Ð]]Å Ð]]¹ ÉÊ]]wÏcÉ@]]Á Ð]]¹ NÐ]]]ð¹ÉÏcg?dKÞÐ]kÏcÑ]kеÑÁ@½Ð]Á + ÉÊG?dâÌKÄ@ÌKÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐð¹ÐË?ègÉʽÐÅÉ NÐð¹ÉÏcÐÁ@ÌËg@̽?èg


.6

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ïg@]]o ÒÏÊ]]âÌwg?ÊwÐ]]¹ ÏÊÌ]]k@Á %.&ÑKÐ]]ð¹ÉÏcѽÐLÌ]]k ¤Éh]]½ ÏÉÏf]]]â̽Ð]¹ ÉÐ]½ÐÔ

+ %ÐÌk@Ìl¹?Äd›?& ?dÁ@µÐÌËg@̽?èg

ÉÉcgÐ]]Å Ð]]]µ ÉÊHK@]Å ·]âÌOÏÉ@]L̹ÉÉÐ]¹ ÉÊGÏi@]K ѵÐ]ÌËÉÏi%gнÙ]k&Ð]ÁÉʖÙG

Ð]]ËÏc?èg ÉÐÔ@KеÐÌËÉÏi)Ä@ËÉÊG@ÂâÌÅgÉÊo@GÙG?dÁ@ËÙ_ÜÐ}йN?gÊ­ÉкSc Òg@GÉÉèg

Ù]S NÐ]HË@KÐGÐ]ðºâËÉÐÁ?cѽÉÊGÉgÐ]G +’]ð¹ÏcÑ]ËÉÉfâ̽ ÒÏÉ@wgÐkCdÁÐÅÉÊGMÌOÐG ÐËgнÙ]]k Ð]]¹ Ò?ÉÐ]]]ÌËÉÏiÉÐ]Ô ÑLÌOÐ]G Ð]ËÙG)rÐ]o É @L]oÐÅÐ]G ¸Ð]Ë ÐKÏÉÊL]pËÐ} ·âËg@]]o dÁÐ]]w É Ã]]G DSÐL]]]pÌÁCÉÐ]¹ Ð]ÁÉÊGb?cÉb@]o Ѷð¹Ð]_ Ð]µ ch]µ Ä@µÐ]ÌËg@Ô

ѵÐË@]]o@O)ÉÊG?]]} %gÊ]]]k&g?Ê]ËcÐ]G ÒgÉÏcÐÁ?g@]o ÉÐ]¹ Cg@]o gÐ]Å +ÄÐ]¶GM]kÉgc

g@]]¶Á?ÊâÌÁÒÙ_gÐÅ)ÉÊGÏÉÐLkÏcÐGÑÂÌË@ÔÒg@GÉg@µ?dK@µÄ@½ÐÅйе%·º½&ÉÊGÐÅ ÐÁ?g@o Àй¸ÐËgÐÅ?dÌLk?ègй)Òеж¹Ð_ÉеÏg@oÒdÁÏÉ?cÊ_Ä?ÊâÌÁйÉÊG%ŸÌkÉ&

ÑKÐ]ð¹ÉÏcÃ]â̹ð Ïc ÑâÌOÐËÙG)ÉÊG?dâÌKÑKÞÐkÏcÉÀÐLlÌk)ÉÊGÉ?ÉÐKÒg@̽?èg ѵÐËеÐË ÑK@]]µ Ð]]¹ Ä@µÐ]]ÌËg@̽?ègÏg@]]]o ÑKÐ]ð¹ÉÏc+%ÐÌ]k@Ìl¹?Äd]›?Ð]¹Éc& Ä@µÐ]ÌËg@̽?ègÏg@]o ÉÐKhPlÔÉ@½Øèg @ÅÏÉgÐÅ)@½ÐÁÄ@µÐËd̽ÉÑo@µÉѺG@GÉÑÁ?dºµÑÁ@µÐKÐÌËgÙK?hP¾ÌÔ

Ä@ÌÁ@µÐ]ÌËg@̽?ègÏg@]o ÒÏcg@]Ëc)ÄÙ]µ Ñ]]ÂÌwÉdÂÌÅÑÁ@µÏg@oÉÒhl̽Ò@Lð¹cÑÁ@µÏg@o

+ ÏÊÌÂÌGÏÉÐÁ@ËÙ_ÐG

Ð]¹ %.&Ñ]ÂÌË?iÒ%143&Ñð¹@]k )ÀÐ]]TÂâÌOÒÏcÐkÑË@KٵйÉ?co@OѶâÌ©@ÁÙ±йÉнÐÔ

ÒÏcÐ]]k Ð]¹ ÀÞÐ]G)@]_ÉÉèg ÑÁ@½ØègÑKÐ]ËgÙK?hP¾ÌÔ)Ä@µÐ]̹٩нÒg@]oÊ}ÉrhâÌ]Å h]âËe ÒÉ@]]Á Ð]]G ÏÉÏch]]µ ÑL]]kÉgcCÊ]]Á йgÐ]]k Ä@¾ð¹èg@]]]o ) Ñ]ÂÌË?iÒ%5--& Ñð¹@]k )ÀÐL]oÐÅ

Ñð¹@]k ÀÐ]ËÏcÒÏcÐ]k ÑÁ@µ@KÏgÐ]kй)@]_ÉÉèg ÏÉÐÁ@]lËc ÀÞÐG)ÏÉÏiØOÑKÐËgÙK?hP¾ÌÔ

ÑÁ@µÐ]_gÐwйɸÏÉgÐ]Å )ÏÉÐ]Ë?ègÐ}Ä@]lËcÑKÐ]Ë@}ÐGÏgÏc ѽÐLlÌk)ÑÂÌË?iÒ%6.. &

Ð]GÏgÏc)ÏÉÏÉÊ]G ÜÐ]¶âÌK ?dÁ?öh½ÊµÊWÑkеÜÐ}йNÞÐkÏcÏÉÐÁ@lËc+ÉÊGÐÅ?dÁÙµ ÐÂ]l¹?%.& cd]¦¹?]]] Ó@]]x²¹?к‡]]¿Ëd²¹?´?h¦¹?¿¶…?K@kc]]ÍÁ@HÌp¹?M¦º} +c7ÐÁ?ÉöhG Î

/.v %.624& @Ho]]hp¥Ðl½@†? +10*1/v ÎgÊLkd¹?ÄÊÁ@²¹?Ïc@ÌkÉÐÌk@Ìl¹?¿¢Â¹?ÉN@Ëh¢Â¹?]]°h„?о̦} +c7ÐÁ?ÉöhG Î


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

/-

ÄÏÉ@]_ ÒÙ]_) ÉÊGg?iÉÒÉÏiÄÏÉ@_ÒÙ_ÒÏÉÐÔgÐGй)ÉÊGÒg@̽?ègÑKÞÐkÏcÄÏÉ@_ Òg@]]̽?ègÑKÞÐ]]]kÏc?d]ËÙ_ÒÐ]µÐ¾âËgÐÅÒÏÊ]âÌwg?ÊwÐ]¹ ÉÊ]G É?h]µ Òg@]ËcѶâ̾âËgÐ]Å

ÐË@ÁÉÊGÑwжº½Ä@µÐµ@KÐË?ÉÊGÏcrÏÉÐÔgÐHÁ?gÐGchµÏcÄ@µÐµ@KйÑLpPð¹@O)ÉÊGÐÅ

ѽÐL]lÌkÑÁ@µÐ]ÌKÐË@ÁÐ]¹ Äch]µ g@}iègÙ_ÙGÑKÐË@¡Øh½+ÐË@Gch¶GÙGÄ@Ë?ÉÐÁgÐkÉ

ÑKÐËÙ¶]o@OÐ]¹ ÑÁchµg@]}iègɤØh]½ ÑpË@k@ÔÑÂLk?g@OÙGÉÑKÐË@}ÐGÏgÏc]]Ñð¹?cÊÌ­

Ð]]]¹ Ä@µÐ]]ð¹?cÊÌ­Ð]]¾âËgÐÅÒÏÉÐ]]ÁchµÙµÐ]]G @]]lð¹ÐÅ)¤Øh]]½ Ù]]G ÑwÐ]]¶º½ÉÒÉÏiÙ]]G

rÏÉÐ]]G M]]âÌÂâÌGÒcÐ]]G ÏÉÏgÐ]]k ÒÐ]]]Á@Š@½@ÔÉÐ]Ô D]Á?ÊLG@]K ) ?dKÐ]ð¹ÉÏcÒÏÊ]âÌwg?Êw

Ü@]W gÐ]Å ÐG+ÉÊG?dËÐOCÊÁÑKÐð¹ÉÏcÉÏÉÐË@µÐK@Å %Ðxƹ?ht¥&ÏÉÐÁ@ËeÑ_gÐw Ð]]µ )Ð]]ËÏÉÐÔÄ?g@]]S ÑKÐ]]]ð¹ÉÏcÉ@L]lâÌÔÑKÐ]ð¹ÉÏcÄ?Ê]âÌÁÒi?É@]ÌS7’]â̹ð Ïc?dÌË@]KÙµÐ]¹ É °@]½ Ð]¹ ÉÊ]G D]oÐGNÞÐ]kÏc)ÉÊ]G @L]kÏÉ g?dKÞÐkÏcÑkеgÐkйÄ?g@SÑKÐð¹ÉÏc

ÐËÑË@]]]k@ËÑ]]]¶âËÉ?h`¶âËèg@L]]]]lâÌÔÑKÐ]]ð¹ÉÏcÀÞÐ]]G +ÉÐ]]Ô %N?i@]]ÌL½?&ÑÁ@µÐ]]ÌËgÐGÏÊ_@G

+%ÐÌÁÊÁ@±о¢Â½&


/.

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

7ÀÏÉÉcÑk@G 7 ÑÁ@µÐð¹ÐË?èg É NÐð¹ÉÏcÑÁchµÐk@ÂâÌO

Ñ]ÁchµÐ]k@ÂÌOÑ]k@G?d½Ð]µÐËÑL]kÐG й ) ÏÉÐLkÐGÉÉcÐGÃËеÏcÄ@½Ðk@GÀÐÔ

+ ÃËеÏc NÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐð¹ÐË?ègÑk@G?d½ÏÉÉcÑLkÐGйÉÃËеÏcNÐð¹ÉÏc

ÀеÐËÑLkÐG

]] NÐð¹ÉÏcÑÁchµÐk@ÂâÌO]]

]]7%.&ÐÁ?ÉйÄÐÅi?É@ÌSѶâÌÁÉÊwÙGÉGdÁÐwÑÁchµÐk@ÂâÌOÉNÐð¹ÉÏcÒÏg@GgÏc

]]7ÐÁ?ÉйÏÉÉchµÄ@ÌKÐð¹ÉÏcÒÐk@ÂâÌOÄ@µÐËÑË@lÁÏgЭÐÁ?i@k@Ë

Ñ]]ÁchµÒg@]Ëc&&7D]ð¹ÏcÉN@]µÏcNÐ]ð¹ÉÏcÒÐ]k@ÂâÌO%(VPHLQ&Ä@]@ÔÄ?i@]k@Ë]]

+%%Ä@µÏÉÐKÐÁй¸ÐËÏÉÐKÐÁÙGÐËÑË@k@Ë

Ð]]µ@KÐ]]¹ Dð¹Ð]]]½Ùµ&&7D]ð¹ÏcÉN@]µÏcNÐ]ð¹ÉÏcÒÐ]k@ÂâÌO7 0DOEHUJ VhâÌH¹@]½ ]]

ÜÐ]½ÙµÐ]µ ) Ä?ÉѶâÌÂL]l`¶âËèg ÄÏÉ@_)É?hµÒg@ËcѶâ̾âËgÐÅgÐkÑÁ@µÏÉÊKhï½@±Ðk

+%%DGgеDOh½ÐÔÉÏÉ@l­ÐÁѶâÌKÞÐkÏcÄÏÉ@_Ä@µÐµ@KgÐHÁ?gÐG

ÑË@]]k@ËѵÐ]]]ËеÐËNÐ]ð¹ÉÏc&&7D]ð¹Ïc %RQQDUG cg@]ÁÙGÑË@]lÁÏgЭÑÁ?i@]k@Ë]]

ѵÐ]]ËÏÉÐKÐÁgÐ]]HÁ?gÐGÐ]]]¹ ÐKÞÐ]kÏcÄÏÉ@]_ ÑKÐ]ËÞнٵѵÐ]Ë@}iÏc)ÐËÑËÐ]p̽ÐÅ

ÉÐ]]Ô Ð]]G @]]GÏcÏÊâËgè Ð]]G NÞÐ]]kÏcrÐ]]Ë@}iÏcÉÐ]]Ô )·â̾âËgÐ]]Å gÐ]]]k Ð]¹ ÉÊKhï½@±Ð]k Ð]µ ÏÉÐ]ËÏcc@½ÏjâÌ]Å ÉÐ]Ô Ò@]]ïËègйÉÄÉ@LkÏÉÒÙ_ ÒÉÉiÏg@ÔgÐkйеÒÐÁ?i?h½@Ô

%%+ÏÉÉchµ“ÙOÙÁÙ½ÒÙ_

+//2*///v %.621& “ÉÚ?ЦHï¹?]]ÎgÊLkd¹?ÄÊÁ@²¹?]]gÊ®t¥d¦k+c7ÐÁ?ÉöhG Ï


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

//

NÞÐ]kÏcÉÄ?g?dKÞÐ]kÏcÄ?ÊÌÁÐ]¹ ÐËÒg@µ@ÌSNÐð¹ÉÏc&&7Dð¹Ïc 'XJXLW ÑïËc]]

É iÙð¹@ÔЩ@ÁÙ±йÄ@Ë)MâÌG?dÁ@µÐËÑË@KÏgÐkЩ@ÁÙ±йÐËg@µ@ÌSÉÐÔÌÔ ) Ä?gÐkÐG +%%MâÌG?dÁ@µÏÉÊKÉжpâÌO

Ð]]¹ еÐËÏÊâÌ]]o NÐ]]]ð¹ÉÏc&&7D]ð¹ÏcÉN@]µÏcNÐ]ð¹ÉÏcÒÐ]k@ÂâÌO %XUGHDX ØcgÙ]G ]]

+%%Òg@̽?ègÑKÞÐkÏcÑÁ@µÏÊâÌo

NÐ]]ð¹ÉÏcÑ]]ÁchµÐ]]k@ÂâÌO ÒÏg@]]GgÏcÄ@¾ð¹Ð]]Ô ÑÁ@µÐÁ?i@]]k@ËÐ]]¹ CdÁÐ]]]Å @ÅÏÉgÐ]Å

]]7ÐÁ?ÉйÉÉèg ÐKÏÉÊLl_Ä@ËÙ_ÑÁÉÊwÙGÉG

Òg@GÉÑËg@̽?ègÉÑËÏÉÐKÐÁÑÁchµÒg@ËcNÐð¹ÉÏc&&7Dð¹Ïc %OXQWVFKOL ÑpLÂðºG]]

+%%ÏÉ?hµÒg@ËcѵÐËÐïð¹Ð½ÙµÑÂLl`¶âËèg

âÍG@]]Á dÁÐGDOе)ÐËÏc?ÔÄÏÉ@_ѶâÌð¹Ð½ÙµNÐð¹ÉÏc&&7Dð¹Ïc -HOOLQHN ·Â̺ÌS]]

ÒÐ]Â̽ÏiÐ]µ )ÏÉÐ]ËÙ_ÐGÐ]KÐHË@K Ѷâ̽ÐLlÌkÄÏÉ@_)DGÐÁÏÉÐËÙ_ÒcÊ_ÐG@ÆÁÐK

+%%CfGÙ_ÐGgÐkÉݽ@µѶâÌÁ@ËeN@µÏcrÙ_ÙG

ÒgÏÉgÐ]]]k Ñ­@]½ ÒÐ]¡?ègD]Á?ÊKÏcÐ]¶â̹ð нٵNÐ]ð¹ÉÏc&&7D]ð¹Ïc /DEDQG  dÁ@]GÚ]]

+%%?dÌâÌKý?dÁÐÔе)Ä@µÐµ@KgÐHÁ?gÐGN@¶G

7ÐÁ?ÉйÏÉÉchµÐk@ÂâÌOÄ@ÌKÐð¹ÉÏcÄ@µÐÌÌÁÙlµÐkÙº¶ÁÐÔÐÁ?i@k@Ë @ÅÏÉgÐÅ

Ѷâ̾âËgÐÅgÐkйÄÉÊKhï½@±ÐkÄ@µÐµ@KйDð¹Ð½Ùµ&&7Dð¹Ïc 6DOPRQG dÁٛ@k]]

+%%ÏÉÏjâÌÅÒ@ïâËgйÒi?Ê_ÑLk?ègÉÑLo@ÔÑÁchµ’G?cÙGÉÉ?hµÒg@Ëc

Ѷâ̾âËgÐ]]]Å ÒÉÊL]]]pÌÁ?cÄ@µÐ]]]µ@KÐ]]]¹Dð¹Ð½Ùµ&&7D]]]]ð¹Ïc

+ROODQG

d]]ÁÞÙÅ]]

+%%ÃGÏcÄ@ËÙ_й·âËeÙÌKÄ@ËÐÂËgØiÑKÞÐkÏcÑwжº½)ÄÉÉ?hµÒg@Ëc

Ñ]¾µÊWDGÐ]Å ·âÌKÞÐ]kÏc)D]GÏc?d¶âÌK@]µ Ð]]¹ NÐð¹ÉÏc&&7Dð¹Ïc :LOORXJKE\ ]]

ÉÐ]Ô ?d¶âÌK@]µ й)?d¶ð¹Ð_âѹð нٵÉ@ÁйN@¶GÄ@µ@}iÏcÉÄ@µÐµ@KÑKÐËÞнٵÑLËgÐÁ +%%DGÐÁÒÙ_ÒÏÊâÌoÉ@ÅѶâÌÂLl`¶âËgÑwжº½ÐKÞÐkÏc

Ð]¹ D]GÏc@]k@ËÑwÐ]¶º½Ð]¶â̹Ð})NÐ]ð¹ÉÏc&&7D]]ð¹Ïc :RRUGR:LOVRQ ÄÙl¹É]]

+%%ÉÉ?hµÒg@ËcѶâ̾âËgÐÅgÐk


/0

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ã]]]â̹ð ÏcÑ]âÌOÐ]µ âÍGÐ]Å ¸Ð]ÌËÉÏiD]GÏc)NÐ]ð¹ÉÏcÑÁchµÐ]k@ÂâÌOÙ]G Ü@]W gÐ]Å ÐG

É ÑËÐ]p̽ÐÅѵÐËÏÊâÌ]o ÐGÃGDSÐLpÌÁÒgÐkй·âÌ¡Øh½Ðð¹Ð½ÙµÒÏÉÐÔÙG¿âËgÐÅ

Ù]G Ð]]ËÐÅ·â̽ÐLlÌkÉ·âÌKÞÐkÏcÐGÄ@ÌÌLlËÊâÌOrСØh½Ðð¹Ð½ÙµÉÐÔ)ÉÊKhï½@±Ðk ÐL]o D]k ÀÐ]Ô Ñ]ÂKh}¸Ð]Ë Ð]G +N@]€ Ä@]̶âËègÉâÎgÐ]]G ÏÊâËègÐGÄ@ÌÁ@µÏg@GÉg@µÒÏÉÐÔ

Ð]k@ÂâÌONÐ]ð¹ÉÏc’]Á?ÊKÏcÐ]ÌâÌOÉÐ]G +NÐ]ð¹ÉÏcÃ]â̹ð ÏcÑ]âÌO)âÍ]]GÏcMkÉgc¸ÐËÏg?Éб

Ð]]G Ã]]]GÏcÉÉ?h]µ Òg@]ËcѶâ̾âËgÐ]Å ÑâÌSÐL]pÌÁÄ@µÐ]µ@KÐ]¹ Dð¹Ð]½Ùµ7’]â̺ð GÉÃËÐ]¶G ÄÏÉ@]]_ Ñ]]Á?öh¾µÊWѵÐ]]Ë@}iÏcÄÐ]]]ËÚÐ]¹ Ã]âËhµÏcð¼Ø]ÁÙµÉÑËÐ]p̽ÐÅѵÐËÏÊâÌ]o Dð¹Ð]½Ùµ7’]â̺ð GÉ@]K?ÉÄ@½Ð]Å Ð]G ÃËÐ]¶GÐ]k@ÂâÌONÐ]ð¹ÉÏc’]Á?ÊKÏc Ä@Ë+ÏÉÐËgÏÉgÐk

+?dÁ?öh¾µÊWÒg@̽?ègѶâÌKÞÐkÏcÒÐË@kйÃâËeÏcÉÉ?hµÒg@ËcѶâ̾âËgÐÅgÐkй¤Øh½

7ÀÏÉÉcÑLkÐG 7NÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐð¹ÐË?èg

Ñð¹Ð]Ë?ègD]k Ð]¹ NÐ]ð¹ÉÏcÐ]µ CÉÐ]µÏcgÏcÄ@]½ÙG NÐð¹ÉÏcÒÐk@ÂâÌOÒÏÉÐÁchµÑoÐG

qÌÁ@]Á?dâÌPÁ?cÄ@µÐ]Á?i @k@ËйCdÁÐÅ )^NÞÐkÏc)¿âËgÐÅ)¼Ð}`7MâËc·âÌOѵÏgÐk

Ð]]]G ÃËÐ]]]µÏcÄ@µÐ]]]ð¹ÐË?ègÉʽÐ]]Å Ñ]]k@GÐ]]¾âÌÔÐ]]ËÙG)Ã]]âÌÁÏc?cÀÏg?Ê]]w Ñð¹Ð]]Ë?ègÐ]]G Ä@]]Á?dâÌPÁ?cÒÏg@]]GgÏcÄÐ]]Å Ð]]µ rÐ]]]Á?i?É@ÌSÐ]ÁÉÊwÙGÉ]G ÉÐ]Ô É ÏÉÐ]pÌÁ@Á?dâÌPÁ?c 7ÉÉèg ÐÂËЌ@ËÏc

]]7ÀеÐË Ù]_ Ð]¹ Ä@]µÏfâËÊKÉʽÐ]Å )Ð]ð¹Ð½ÙµÉÐ]Ô ) Cc·]âÌO¸@]K ·â̹ð Ð]½ÙµÐ]¹ ¼Ð]} 7 ¼Ð}

Òg@]Ëc ѵÐËÏg@½e?cÏhâ̹+ÐÂËD½)ÐÂËhâÌÁ)ÏgÉÐ})Ü?d½)É@ÌO)Äe)zµ)ègʵ)Ch}Ïc DKÐ]]ð¹ÉÏcÃÁ?ÊLGÄ@µÐµ@KйDð¹Ð½ÙµÒÏÉÐÔÙGÏfâËègÃ˽еʵÏÉMâÌG?hÁ?cÐËÑÁÉ?hµ

âÍ]GÏc·âËg@]̺½ ÑÁ?ÊLpÌÁ?cÒÏg@½edÂÅÉ’wʵÏÉÐËÐÅNÐð¹ÉÏcCdÁÐÅ)ÃÂâÌG·âÌO ÄÙ]]̺½Ê]]âÌÁÐ]]¹ ÑÁ?ÊL]]pÌÁ?cÒÏg@]]½eÐ]ËÐÅqÌKÐ]ð¹ÉÏcgØi)qËhK@]ËiCiÙ]K Ïh]ïGÉ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

/1

ÒÐ]Á@µ@KÉÐ]Ô ) %NÐ]ð¹ÉÏc“Ð]} & Ch]KÉÏc ÑâÌODÂâËc·âÌO¼Ð}еÒÐð¹Ð½ÙµÉÐÔ+Ͻе

ÑÁ@µÐ]µ@KÄ?Ê]âÌÁÒdÁÏÊËÐ]O ) NÐ]ð¹ÉÏcÒÐ]Ì¥Ïèg ChKÉÏcÄ@ÌâÌOâÎc·âÌOð“Ä@Ìð¹Ð½Ùµе DGÐÅNÐð¹ÉÏcÙG%ÓÚÉ&Ä@ÌËhïÁÐËÚÜнٵÑÁ@µÐµ@KDGÏc)ÐË?cÏÉйNÐð¹ÉÏcÉÜнٵ

É Ä@]Ì}Ù]G ÑÌÅ@ÁÐ]K É qË@]k@ÔÑ]Áchµ ’G?cgÐHÁ?gÐGÃGNÐð¹ÉÏcÑÁ@µ@k@ËÑwжº½)

ÄÐ]]ËÚÐ]]¹ Ð]]ËÐÅÐ]]]ÁÐËÚÉÉc%À?jL]¹?&Ñ]¶âÌÂKh}Ù_@]K?É8ÏÉÐ]KÐð¹ÉÏcÄÐ]ËÚÐ]¹ Ä@]Ìð¹@½ ?dÌL]k?èg Ð]¹ ch]µ Ä@]@GÏÉÏgÐ]k Ð]¹ ÒÏÉÐ]Ô +NÐ]ð¹ÉÏcÉÜÐ]]½ÙµÑÁ@µÐµ@K 8ÏÉÚÉÉcgÐÅ

Ù]G ÑÌÅ@ÁÐ]K Ñ]Áchµ’]G?cÉ‘]k?g@O@ÅÏÉgÐ]Å ) DÁÐ]ËÐ}Ïc%ÐÌ]]lÂS&Ðk@ÂâÌOÒеØG

Ð]¹ CdÁÐ]Å Ð]k@ÂâÌOÒÏg@]GgÏc ÉнÐÔ+ÏÉÐKÐð¹ÉÏcÄÐËÚйÜнٵÑÁ@µÐµ@KÑð¹@½ÉÄ@Ì} ÒÐ]µØGÏÉÐ]Ë@µÐ]K@ÅD]K@µ ) ÏÉÐËÑË@]]lÁÏgЭÑoègÙoÐGÏÉÐÂLkÐHËÏcÄ@µÏÉÏgÐð¹Ù¶â̹

Ò?ÉÄ@µÐÌL]lËÉ?dâÌOÐ]µ ) ?c@L]lâÌÔÒÐ]ËÐÂâËÉÀÐ]]Ô Ð¹ÉÊGï½@±ÐkÉMpËÐïâÌONÐð¹ÉÏc

Ä@]@GÊ]µÏÉrÐÌË@]k@ËÏgÏÊ]âÌOÉÐ]Ô ) ÑË@]k@ËÑ]]¶âËgÏÊâÌOÐGCh¶GÒg@Ëc¼Ð}еchµ Ð]k@ÂâÌO+?dKÐ]]ð¹ÉÏcɸ@KÄ?ÊâÌÁйÐËÑË@k@ËѵÐÌËdÁÏÊËÐOе)%ÐÌlÂS&ÐËÐk@ÂâÌOchµ Ä@]Ë ¿âËgÐ]Å ) Ã]âËÊ_7Ä@µÐ]µ@KÐ]G D]p_ÐHËÏc NÐð¹ÉÏcÐËЩ@ÂGÉÉcÀйDµÐËgÐkй +%¿âËgÐÅ ÃâËÊ_&ÏÉжâÌOÉÉcgÐÅ

Ä?ÊâÌÁйÐËÐÅÒi?É@ÌSCdÁÐÅ ?iÏcÑLlËÊâÌOÐGÄ@µÐLoÑÁÉÊGÐÁÜжâÌKgÐGй

7ÉÉèg нÐ`ÌG?cÏÉÐKÐÁɼÐ}

Ð]]¹ NÐ]]HË@KÐGÐ]]ð¹ÙKÉd]]ÁÊKѵÐ]]ÌËdÁÏÊËÐOÏÉÐ]]]KÐÁÉNÐ]ð¹ÉÏcÄ?Ê]âÌÁÒdÁÏÊËÐ]O

ÏÉÐ]]¶âÌOÏÉÐKÐÁÒЩ@ÂGgÐkйÄ@µÐKÐð¹ÉÏcÒÐGgØiе)ÏÉнÐÅÏciÙÁÒÏcÐkÑLk?ègÉ@Á

gÐ]kйNÐ]ð¹ÉÏcD]GÏcÐ]µ Ñ]Á?iÏcr@]G Ð]]G Ò?Éi%.52.& ÑÂÌpÁ@½Ñð¹@LÌÔÒ@Á?i)ÄÉÉ?hÁ 7Ã]â̹ð Ïc ÉÏÉÊKh}ÐÁÉÊwÙGÀйÄ@ËÐÂ_ÏègCdÁÐÅÀÞÐG)ChÂGÏÉжâÌOÏÉÐKÐÁÒЩ@ÂG ) NÐ]]ð¹ÉÏcð“Ð]]} ÒÏÉÐÁdÁ@]]oÏÊð¹ÐÅÒÙ]]]Å Ð]LâÌGÏc@]ÅÏègѵÐËÏÊâÌ]o Ð]G Ñ]ÁchµÉÏöhËÐ]O ) Ã]]âËeÏc?d̽?g@]]Ô É qË@]]k@ÔÉÑËÉÊKhïµÐ]]Ë ÒègÐ]]OÉÐÔÐ]]¹ Ð]]]Á@KÐð¹ÉÏcÉÐ]Ô ?d¶âÌK@µÐ]¹ Ñ]khKнÐ]ÂHGD]oÏcÐ]µ jâÌ]Å Ð]G gØiÑKÐ]ð¹ÉÏc CdÁÐÅÑÁÉÊGMkÉgc?dK@µÄ@½ÐÅй

ÑÁ@µÐµ@KÄ?ÊâÌÁÒdÁÏÊËÐO?dK@µÄ@½ÐÅйÉнÐÔ+ÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑpË@k@ÔÉÑLo@ÔgÐkй

) iÐ]]]}ègÑLâ̵Ð]Ë Ù]G ÏÉÐ]LâËègÐ}ÏcÐ]µ ) Ð]ÌÌÁ@Ì}ÑL]oÉhkѵÐ]ÌËdÁÏÊËÐOÏÉÐ]KÐÁ¸Ð]Ë


/2

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

+ègÏÉ@]]]GÉG)É@]]]]G ) MËgÐ]]Á @ÅÏÉgÐ]]Å +Ä@µÐ]]ËÏÉÐKÐÁÐ]]oÐGÉ@ÅÐ]]Š@½@Ô)Ä@]]½i)’Ë@]]Ô

ÑË@]k@ËѵÐ]ËÏÉÐÁ?cg@µz]ÌÅÉÐ]ÌÌÁ ÑË@k@ËѵÐÌËdÁÏÊËÐOÏÉÐKÐÁ¸ÐËÄ?ÊâÌÁÒdÁÏÊËÐO

ѵÐ]ÌËdÁÏÊËÐOÃ]]ÂâËc·âÌO·â̹Ð}еÜнٵÑÁ@µÐµ@KÄ?ÊâÌÁÒdÁÏÊËÐOÀÞÐG+ÏÉÐLâÌG@Áð“ Ã]]Kh}Ù_ɸgÐ]Ô Ä@½Ð]Å É Äh}Ïdð¹Ð]Å NÐ]ð¹ÉÏcÄ@½Ð]Å ÒÐ]k@ÂâÌOÄ@ËÉʽÐ]Å É ÐËÑË@]k@Ë ) ÄÐ]¶GNÞÉÉÐ]¹ Òh}gÐGDGÏc+MâÌÂâÌOÐlËÏc NÐð¹ÉÏcÑÁ@µ@k@Ëе)Ä@ËÙLkÐÔÐLâËÉеÏc

Ä@½Ð]Å Ð]¹ ) Ã]G @k@ËÑwжº½)ÄжGÉÏöhËÐONÐð¹ÉÏcÑÁ@µ@k@Ë)ÄжG?c@OÊkйNнj_ Ä@]ËÙGÉN@]¶G’]G?cÄ@]Ìð¹@½ÉÄ@]Ì}Ù]G qË@]k@ÔÉѽ?g@]]Ô É ÑÌÅ@ÁÐKDGÏcNÐð¹ÉÏc?dK@µ @]]]}iÏcÉÀ?cÐ]¹ Äh]ïGÄ@]ËÙ_Ò@]ïâÌSÉÏÉÐ]KÐð¹ÉÏcÑÁ@µÏigÐ]G ÐL]k@ÔÉ@]Á Ð]ÂâËj€Ð]ËÐÅ

Ð]]¹ Äh]]ïGgÏÉÐ]]Ë@OÉÐ]]ºOÉh]]ËiÏÉÉÑL]]p}ÒgÐ]]HÁ@½gЭÐ]]ÂHGÉ?dKÐ]]]ð¹ÉÏcÑÁ@µÏigÐ]G ÒÐ]Á@­@½ÉÐ]Ô ÉʽÐÅйÄhïGgÏÉcÉÊkÃÁ?ÊKÏc+ÄchGÏÊâËègÐGÑÁ@µ@}iÏcÉ@OÊkÑÁ@µÏjËèg

DGÐ]Å ÏÉÐ]KÐÁÐ]ËÏÉйØöh½Ð]Ô )ÏÊÌ]p_ÐGÑÁ@]]ÌâÌONÐð¹ÉÏcÑÁ@µÏÉ?hÁ?cÉÑLogÊk@k@Ëе DHK@ÅÐ]Á ·]âÌO ÏÉÐKÐÁ¸ÐËйDGÐÅqÌKÐð¹ÉÏcDGÏc)DGÐÁNÐð¹ÉÏcÐËÏÉÐKÐÁÉÐÔÀÞÐG ¸Ð]ËÏÉÐKÐÁdÁÐ]w Ð]¹ ?h]lËÊkÐ]ÁÉʖÙ]G ) ÄÐ]µÐÁ Ðl±Ä@½i¸ÐËÐGrÐÁ?ÉÐKÐÁÉÐÔÉ

d]]ÂÅÐ]]¹ @ÅÏÉgÐ]]Å ) “@]]]LÌÔ)Ñ]lÁÏègЭ)ÑÁ@¾ð¹Ð]Ô ) Ð]Ë?dâÌKÒÐ]Á@Á@½iÀÐ]Ô ÉÏÉÊK@]Å ·]âÌO r?cÐ]ÁеÐ]¹ ) h]K ѶâÌÁ@]½idÁÐ]]w йÐïSÄÐÅÒcgÏÉÐÔÉÒdÂÅ)Òj̺ïÂÌÔ ÑÁ@µÐÁ@½i + ÑlÁÏègЭÉÒj̺ïÂÌÔ)ÐËÐÅÑÏègÑÁ@½iÉÉc

) N@]µÏcÏÉÐ]KÐÁÒ@]o@½ÐKÏÉÐ]Á@¡Øh½ѶâÌÂÌÁ?ÉöhÌâ ]K Ð]]¹ ÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÒ@k@Ë@ÅÏÉgÐÅ

Ð]¹ ÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑKÐË@kеÒÐð¹Ð½@½ÉN@ÂG?cÙGÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁѵÐÌÌKÐË@kеÒÏÉÐÔDG +N@¶G?dð¹Ð}

]] 7ÀÏÉÉc Ù]]G ÐL]]lËÊâÌOÑÁÉÊGÐ]]Å Ð]]µ NÐ]]ð¹ÉÏcÑÁ@µÐÌ̵ÏgÐ]]k Ð]]]ð¹ÐË?ègÐ]¹ DµÐ]Ë 7¿âËgÐ]Å

DSÐL]pÌÁÒgÐ]k Ð]¹ NÐð¹ÉÏcÑÁ?ÊLpÌÁ?cеÐÌËÉÏi¿âËgÐÅ)оâËgÐÅNÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐÅ

Ñ]]ÁÉÊGÀ?ÉÏcgÐGÉÄ@ËeÉÄ@½ÙGÄh}ÏcgÏÉð“ÒcÉÊkÉÑËÐp̽ÐÅѵÐËÏÊâÌoÐGÃGÏc

)b@]G )@]ÌwÐ]¹ Äh]ïGgÏÉcÉÊ]k Ð]ËÐÅÄ@]]ËÙG+Ä@ÌÁ@µÐÌÌLlËÉ?dâÌOÑÁchµ?dËÐOÉÄ@ÌÁ@Ëe


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

/3

Ð]¹ NÐ]ð¹ÉÏcѾâËgÐ]Å ÉÐ]½ÐÔ+Ä@µÐ]Â̽ÏihâËeÉ’½ÏigÐ]]k ?jÁ@µÉÄ@½@k)MoÏc)@ËgÏc

g@GÉèg ÉÐÔÉеоâËgÐÅÑÂ̽ÏiÉеоâËgÐÅÑÁ@@Ô?dÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÒ@k@ËÒÏÊâÌwg?Êw

gÐ]]k йÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑLËgÐÁÉнÐÔ+ÏÉÐLâËh}ÏcÄÉ@¶¹ÏÉеоâËgÐÅÐGеÒÐÁ@Ë@ËgÏcÉ rÐ]Ë?cÉнÉÐ]Ô ) N?ÉègÏc@]ËgÏc»]̽D]k @]K NÐð¹ÉÏcÒgÉÊÂkеÏÉÊGï½@±ÐkÏÉÐÔ

ÉÐ]]Ô @]]ÅÏÉgÐÅ+ÏÉÊ]G RÙ]K Ò?cÉÐ]½ ÃËhK@Ëi?cÐK@µÉйе)ÏÉÊG·âÌOÙKк¹Ê}Ò?cÉн ѵÐË?ÉÐÅÉrейChÂÌHËÏcÉ@wÐGÐ]µÐËÐËЭ@]kÐ]½

CdÁÐÅÉ ÉÊG´Ð¹ÏgÏÊâÌOÀÐÔÀÏÉÉcÉÀеÐËÑÁ@ÆÌSÑïÁÐSr@OÀÞÐG)?dÌË@k@Ô

Ð]¹ CdÁÐ]Å É h]l̽)Ä@]ÁÙË )@̹@LÌÔ)¼@ïKgÊO)@ÁÏdÁжkÐÔÑÁ@KÐð¹ÉÏcʵÏÉNÐð¹ÉÏc

Òg@]]Ëc»]]]̽cÐ]k ÉÉc@]K »]̽g?Ê]w Ð]G Ä@ËÐ]Ë?cÉнÉÐ]Ô ’]KÚÒ@¶ËgÐ]½ÐÔÑÁ@]KÞÉÉ

Ð]wg@OdÁÐ]w Ð]¹ ¿âËgÐ]Å âÍGÏc)MâÌGÐwg@O¸ÐËѶâ̵@_ÐÌÌÁVgн¿âËgÐÅ+ÏÉÉchµ dÁÐ]w Ð]¹ Ð]ËÐÅNÐ]ð¹ÉÏcÐ]ÁÉʖÙ]G ) ÃG@]¶¹ÏÉÐ]¶âÌOÒÏÉÐ]Ô D]G DHK@Å·âÌO¸ÐÌËÉÏi Ð]¹ Ä@̶âËdÁÐ]Å ’ÂÌGÏcÃËжGÄ@µÐKÐð¹ÉÏcÒ@o@½ÐKgÐ}ÐÔ+'ÏÉÊK@Å·âÌO¸ÐËÐ}gÉÉc

Ð]]µÉÊxGÄ@ÌÁ@µÏgÐGÉÉèg Ä@̶âËdÁÐÅ+@ËgÏcйÄÉ?öhG?cÄ@ÌoжËcѶâËdÁÐÅÉÄ@ËgÏcgÐk

Ð]]ÁÉʖÙ]]]G +Ð]Á@KÐð¹ÉÏcÉÐ]Ô ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁÑKÐË@]kеgÐ]k Ð]K@¶Gg@]µ ÏÉÐ]Ô ÒÏÉÐ]Ô D]G ÑÁÏÉ@]]]_ Ä@]]ËhKѶâËdÁÐ]]Å ) ϽÐ]]µ hKÐ]]½ÙºÌµ%.\2& ÒÐ]]µÐÌËÉÏiÒgÐ]]GÉÉèg Ä@]]¶ÌK@­ ѶâËgÉÊÂ]]k NÐ]]]ð¹ÉÏc;âËgÐ]Å Ð]Ë?É]o@GÉÐ]½ÐÔ+ÒÉÏiÐ]¹ Ã]Á?É?h­ÉÄ@]O ѶâËgÐ]GÉÉèg

Ð]]KÞÉÉÀÞÐ]]G ) DGÐ]]Á Ð]]pâ̵ÉD]]ÁÛ¾º½Ò@]]]ïâÌSÉDGÐ]Å ÒÉ?h]µ Òg@]ËcÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁ

) ÉÊG?hµÐ]]Á Òg@]]]ËcÄ@]ÌÁ?ÊâÌÁÒgÉÊÂ]k ¸Ð]ËÏÉ@½@]K ?cÐ]ÁеÉ@¶Ëh½Ð]Ô ÑÁ@µÏÉÊKhïµÐ]Ë Ð]¹ +ÏÉÏgÉÊÂ]k ÑÁÉÊGÐ]Á Òg@ËcÒÙÅÐGDGÐÁ¿âËgÐÅÑð¹ÐË?ègеDÁÐËÐ}@ÁÏÉÐÔrÏÉÐÔ

ÉÐ]¹ âѵÐ]Ë Ñ¾âËgÐ]Å Ð]G Ð]Â̽ÏiÀÐ]Ô gÐ]k Ð]¹ ¸Ð]ÌËÉÏiÐ]wg@OÉʽÐ]]Å ?cØöh½ÐÔÒeØèg Ñ]OÙKÒgÊ]]o@GÉgʵ@GÒgÐl½ÐSÉÉcgÐÅ@ÆÁÐK)ÐËÐÅÄ@ÌÁÉÊGеChÁÏc?cÐÁ@KÐð¹ÉÏc

ÄÐ]µÏcD]K ÒÉÉèg Ä@µÐ]]KÐð¹ÉÏcÉÐË@ÁÀ?ÉÏcgÐ]GѶ]âÌÁ@]Ëeg@]µÐ]GrÏÉÐÔеDGÐÁÒÉÏi

+MlÁ?iÑÁ@µ@ÌS@ÌSÏg?ÊGÒÏg@GgÏcÒg@ÌÁ?i ÒÏÉÐÁchµÙµ ÑLkÐGнÐG +ÏÉÊK@Å·âÌOÐ}gÉÉc%4---& й’P̺̭ÑKÐð¹ÉÏc


/4

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

=ÏÉжâÌKÐð¹ÉÏcÑKÞÐkÏcÑ®â̵èghâËeÐLâÌwÏc·â̾âËgÐÅÄÙw]]

) Ä@]µÏÉÏgÏjâËÊ}Ð]ËÙÅ ÉÄ@µÐ©@kÐËÙÅÙGÏÉÉchµÄ@ÌoÐG?cÄ@µÐÁ?i@k@ËйCdÁÐÅ

7ÄÐÁ@½ÐÔÄ@µÐ©@kÐËÙÅ

+%Э@w?&gÐkÐÂLl_ )%ÓÛÌLk?&ÃKh}?gÐkÐ]GMkÏc

+%Àc@²K&ÄÉÊwgÐkÐG)%¼i@ÂK&Ä@ÂâÌÅi?É)Ä@µÏÉÏgÏiÊâÌ}ÐËÙÅ

J@HkÚ?& Ä@µÐÌËÙLµ@¢ËcÐËÙÅÙGÏÉÉchµÄ@ÌoÐG?cÄ@µÐÁ?i@k@ËйжËcѶâËdÁÐÅ Ð]G ÃKh}?gÐ]k ÐGMkÏcÒÙ_ÑK@µ+%ÐÌÁÊÁ@²¹?J@HkÚ?& Ä@µÐÌË@k@ËÐËÙÅÉ%Ð̦±?ʹ?

ÒÙ]Å Ð]G ) ·âÌKÐ]ð¹ÉÏcÙ]G ·â̾âËgÐ]Å Ñ]®â̵èg h]âËe ÐÁÊwÑÁ@µÐËÙÅйÏÉÊGÙÅÃËhKjâÌÅ É ÏÉÐÂ̽ÐËÐTÂâÌOÒÏcÐkй?dÁ@ÆÌSÐG@OÉgÉÐÔÑÁ@µÐKÐð¹ÉÏcÒÏÉÐÁÉÊGÉßGÉrgÐO

ÄÐ]ËÚÐ]¹ ·â̾âËgÐ]Å Ñ]ÂKh}Ù_Ð]]G ÒÙÅÐLâÌHGgÐkÐÂLl_ÒÏÉÐÔgÐGй)rÏÉÐÔr@O ¸ÐÁ) DGgÐïËg@µrеÏgÐkÐÂLl_ÉDGÄÏÉ@_DGоâËgÐÅÉÐÔDGÏc)ÏÉжâÌKÐð¹ÉÏc

+DGÐÁÏÉÏgÐkÐGÒgÐïËg@µÒgÏÉgÐkÉÏÉÐLâËiØdÌG·âÌKÐð¹ÉÏc@ÆÁÐK

Ð]]KÏÉÉchµÒgÐïËg@µÑPÌlÁÏhO]jOÙÅ]ÑË?hlËÊkÑÁ?i@k@ËrÐLkÐGнÀÐÔÙG]]

)%3DOPDV& i@]¾ð¹@OÒÐ]}gÉÉcÒÐ]]pâ̵йÏÉchµgÏc?dÁÐð¹ÙÅъ?i@±йѾµÊWÉgÏÊâÌO

ÒÐ]]µÐ}gÉÉc@¶Ëh½Ð]]]ÔÏdÁÐwgÐÅ)?c@¶Ëh½Ð]Ô É ?dÁÐ]ð¹ÙÅÄ?Ê]âÌÁÐ]¹ ÉÊ]G ¸ÐËÐ]pâ̵Ð]µ ÉÊGdÁ@OÐ]k ?cgÐkÐGÒÙ_ѶÌLµ?hOÉÒgÐïËg@µÒgÏÉgÐk?dÁÐð¹ÙÅÀÞÐG)ÏÉÏÊHËiØc

+%й@¦­ÏgÊtGÓÛÌLk?&

ÀÐ]]]ð¹Ð±Ð]¹ ¿âËgÐ]Å ÒÙ¶]o@OÐ]G M]oÉÉhkÑ]¾µÊWÐ]G gÐ]kÐÂLl_ 7gÐ]kÐÂLl_

ÏÉÏÉ@]]]Ô ÑL]k@ÔÑÂËiÐ]G?cÒÙ]Å Ð]G ·âÌKÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µÏÉ?g@ÁÐ]µ ·]ËjÁÐ]ÁÉʖÙ]G ) CgcÏc ÉÒÉÏiÐ]]K@¶ËÏcÉÏÉÐK@µÏcöhOÑÁ@µÏÉ?g@Áе·âÌKÐð¹ÉÏcÄ@Ë)CÉеÏcgÏcÐG¸ÐËÐ}gÉc

ÀÞÐ]G +%ÄÉÊ]G Ñðº]kÐÔÒÙ]Å ÉÉcÐ]½ÐÔ&?dÁÐ]ð¹ÙÅÊ]µÏÉ ÒеоâËgÐÅй·âÌoÐGÐLâÌGÏc ) Ä@µÐËÑË@]]k@ËÐ]ËÙÅÉÄ@µÐ]ËÙLµ@¢ËcÐ]ËÙÅÙ]G ÄÐ]µÏcrÐ]G?cÄ@µÐ]ËÙÅÐ]µ ÒÐ]Á?ÉÐÔ

ÄÐ]]ËÚÐ]¹ ·â̾âËgÐ]Å Ñ]ÂKh}?cgÐ]k Ð]G M]kÏcÙ]G Ð]̦±?ÉѵÐ]ËÙÅÄchµ]}?cÃ]ÂÌGÏc ;âËgÐ]Å gÐ]k Ð]G M]kÏcjâÌÅÐ]G ѶâÌKÐð¹ÉÏcMâÌGÏc?d¶âÌK@µйÄchµ}?c+ÏÉжâÌKÐð¹ÉÏc +DÂâÌOÐlG?cÏi@KѾâËgÐÅgÐkÐGÒÙ_ÒgÏÉgÐkÉChïG ?chKѶâÌKÐð¹ÉÏc


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

/5

Ä@]]G йÉÉcg?Ê_MkжoÑKÐð¹ÉÏcÑLp}ÑKÞÐkÏcDGÏc?cÐK@µÀйDð¹Ïc]®Ëèg ]]

gÐ]]}ÐÔ)ÐKÞÐ]]kÏcÉÐ]]]Ô Ñ]ÁÉÊw·]âÌKÉÏÉÐÁdÁ@]oÏÊð¹ÐÅÐ]G ÏÉÐ]LâÌÂâ̽ÐÁÑÁ@µÐ]¾âËgÐÅ ÉÐ]Ô ) N@]HGÉ@]]Á йÉ?hµ}?cѾâËgÐÅйÑLp}ÑKÞÐkÏcCÉÐËÐÁÉÊKÉеgÐkÑKÐð¹ÉÏc

+ÉÊKÉеgÐ]k ÑKÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µÐ]]¾âËgÐÅй·âÌoÐGÐÂG@ÁÉÉ?ègØcÑKÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐ¾âËgÐÅÐK@µ ?c@L]lâÌÔÑK@µÐ]¹ ÀÞÐ]G ÉÊGÐ]Å ÒÙ]_ ÒgÐ]ïËg@µ?d]ËÙ_ÑK@µÐ]¹ Ð]ËÙÅÀÐ]Ô ÏdÁÐ]]w gÐÅ

gÐ]]k Ð]]G ÏÉÐ]]]¶âÌKÐð¹ÉÏcÄÐ]ËÚÐ]¹ ÒgÏÉgÐ]k ÑÁdÁ@OÐ]k Ù]G ¸Ð]ËÙÅÐ]LâÌG@ÁÄchµ]}?c Ð]ËÙÅÀÞÐ]G +D]G ?ÉÏègjâÌ]Å gÐ]G Ð]ÁchG@ÁÐ]O D]GÏcDGÐ]Á ?d¶âÌK@]µ Ð]¹ @ÆÁÐK?d¶â̾âËgÐÅ

@]]]]}c?cÑ]]]]¾µÊWÉÄ@µÐ]]]]ÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÐ]]]]ÂKÉжâËègÐ]]]]]¹ ÄÉÊK@]]]Å ·]]]âÌOÄ@µÐËÑË@]]]k@Ë +Ä@µÐÌÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÏÉ?h`¶âËègÒg@ËöhGÉÄ@µÐÌÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ

] 7ÀÐËDk %Ðïºl¹?&NÞÐkÏc

¸Ð]]ËÐïð¹Ð½ÙµgÐÅÑÁ@µÐÌÌLlËÉ?dâÌOйеÐÌÌLlËÉ?dâÌONÞÐkÏc7NÞÐkÏcѶ½Ðw

À?ÉÏcgÐ]G É Ä@ËeÙG%Ä?g@G)É@Ô)?ÉÐÅ&ʵÏÉÐÌÌLoÉhk ѵÐËÏcg@Ëc?dK@µÄ@½ÐÅйÉ

+Ä@ËeÑKÉÏègÑÁÉÊG

ÑL]]kÐGgÐkÉÒi?h­gÐ]]]k ?c@KÏgÐ]k Ð]¹ ) ÏÉ@]ÌÁÉcÐ]LâËcÜ?d]½D]K@µ7D]ð¹Ïcd]ËØh­

É ·]Ë?cÑL]ogÐOgÐkh]]âËeй CeÏc?cÐÂâËÉDGѶâÌLoÐÅÐGй)Ch}ÏcgÏÉÒÙ_Ò@ÅÏèg

¸É@]G ÑKÞÐ]kÏc Щ@ÁÙ±ÀÐÔr@O)DÂÌGÏcѵÏgÐkÑð¹Øèg ?cЩ@ÁÙ±Àй·Ë?c)?c¸É@G É ÏÉÐ]LâÌGÏc¸É@]G ÒÐ]µÐ½ÏÉÐÔÉÐ]¶GÏÉÐ]Ô É Ä@½gÐ]­ ÒÉÉègÐGÉÉèg Ü?d½ÉÏÉÐË@µÐLâËc

ÜÐ]} Ð]¹ ÑKÉеÉmð¹ÐÅÑÁdÁ@ŠÊ}ÉÄ?cIð¹@±йÙ_ÙGð¼?d½gÐkÐLâËÉеÏcg@oÊ} D]GÏc )ÐÁ@€@KʱɸÏègÐ}йDGÏcÑâËègÉ@ÅÑÁÞ?d½Ñð¹Ð¶âÌKDK@µ+?cÏÉÐð¹@½ѽÐLlÌk

ÑÁ@µ@]k@ËègÉMËgÐ]Á É J?cÒdÁÐGDO )DHGÒеÐOÉÉh}ÑKÞÐkÏcÉÀÐLlÌkÒdÁÐGDO É@]]k@ËÉMËgÐ]]Á É J?cÒdÁÐ]]GDOD]]GÏc)Ch]]]µÏc?dÁ@]ÌÁ?ÊâÌÁÐ]¹ Ð]µ D]G Ð]Á@Ëg@ËÉÐ]Ô

ÀÐ]Å É ÄÐ]µÏcнÐL]lÌkÉÐ]Ô ÑKÐË?gÐÂâËÊÁÑÁ@µ@LkÙ½@½е)MâÌGÐÁ@€@KʱÑÁ@µ@lâËèg Ð]]G M]]kÐÅD]]GÏchKÏgÉÐ]]]} ÑÁÐ]½ÐKÜ?d]½@]K ]ÌÔ+?cÐ]Á@€@KбgÐ]k Ð]G ÃKÞÐ]kÏc


/6

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÑÂKhïð¹Ð]Å É@OÊ]k ÑÁ@µÏjËègйÄchµNнj_ÐK@}Ïc@K)N@µÏchK@ËiѶâÌKÞÐkÏcÑÁÉÊGÐÅ ÒgÐLÁÐ]]k ) NÐ]]ð¹ÉÏcÑÁ@µÐð¹@]]]pËèg Ð]¹ жâÌð¹@]pËèg NÞÐ]kÏc+ÏgÉÐ]}ÉngÊ]± ÑÁ@½gÐ]­ É ¸gÐ]Ô

hK@]ËiÙ]G +ÄÉÊ]G DSÐL]pÌÁNÐ]ð¹ÉÏc;âËgÐ]Å gÐ]k Ð]¹ Ð]µ Ð]ËÐïð¹Ð½ÙµÉÐ]Ô ÑÁchµ ÜØÁÙµ Ñ]â̹ÉCh]¶GÒÙKÉ@]K ÏÉÐ]¶âÌÁÐËÚdÁÐ]w Ð]¹ N@µÏcMlËÊâÌONÞÐkÏcѶ½ÐwÒÏÉÐÁchµDo

7ÐËÐÅÏÉÐÁ?d½ÞÏÉÐGÑLlËÊâÌOÐËÐÅg@ÌkhOCdÁÐÅ)ÏÉÐLâËgdð¹Ù¶G

7g?dKÞÐkÏcÒ@}iÏc*.

g@]]]ËöhG)gÐÁ?c@]k@Ë)ÜÐ]½ÙµÑ]Áchµð¼Ø]ÁÙµÒÏÉ@wgÐ]k @]K?É)g?dKÞÐ]kÏcÒ@]}iÏc

ÀÐSgÐ]]k É ÜÐ]]½ÙµÑÁ@µÐ]]µ@KÑÁ@]]ËeÒgÐ]]`¶âËègÉgÐ]]]µ Òg@]ËcnÉÊÁÏg@]w )M]kÏcÐG ÉÐ]]Ô Ñ]ÁÉÊGÀ?ÉÏcgÐ]G ÉÐ]ïð¹Ð½ÙµÑÁ@]ËeÑÁ@µÐÌ̵ÏgÐ]k Ð]ðºâÌÅÒgÐ]µ Òg@]ËcÉÐ]ïð¹Ð½Ùµ ÑKÉÏègʵÏÉ)ÏÊLpËØèg ?d¶âÌ©@ÁÙ±dÁÐwÐGÉfâ̽ʵÏÉg?dKÞÐkÏcÒ@}iÏcÀÞÐG+ÐÁ@Ëe

Ð]¹ ) h]K ѶâÌ©@]ÁÙ±Ù]G ÏÉÐ]]¶âÌ©@ÁÙ±йÏÉÊG?dÂKÉжpâÌOйÀÏcgÐÅ)ÉÉfâ̽ÑÌLoÉhk

ÉÐÔ?dÁ@Ëeð¼Ð}йÉÊG?cM_ÐkѵÐÌâÌÁÛ¾º½й¤Øh½DK@µ?dÁ@µÐËÑË@KÏgÐkЩ@ÁÙ±

É Òf]âÌKÉd]ÁÊKÉÑÁÏcÐ]G Ò@]Á?ÊKÉÉi@]G Ð]G Ð]µ ) NÞÐ]kÏcÒÏÉ@wgÐ]]k ÐÁÊGÏcÐÁ@kе

Ð]]ÁÉÊGÏc)dÁ@OÐ]kÏc?dÁ@ËgÐ]GÉgÉÏcѶð¹Ð]_ gÐ]k Ð]G Ä@]ÌÁ@ËÙ_)Ä@]ËÙ_Ñ]ð¹ÙKÉd]ÁÊK Ð]]]]ïð¹Ð½Ù}Ð]]]]]¹ ÀÞÐ]]]G ) ch]]]µÏcÄ@ËÐ]]]ïð¹Ð½ÙµÑKÐ]]]Ë?gÐG?ègÉNÞÐ]]]kÏcÒÏÉ@wgÐ]]]k ) M]kÏc ÐKh}ÏcÐËÏÊâÌoÀÐGÄ@ÌKÞÐkÏcеÒÐÁ?É@wgÐkÉйCdÁÐÅ?dÁ@µÐËÑË@KÏgÐk

?cÐ]Á@©@ÁÙ±ÉÐ]¹ ·âËdÁÐÅйÐÁÉʖÙG)Ä@ËеоµÊWÐG?cÏc Ä@Ë@ÅÐGiØOѶâËi?ÊâÌo NÊ]ïËÏc@]K?É)ÒÙ]_ Ñð¹@OÐË?cÏcÒdÁÏÉ?cÊ_%ÑKЮÌk&ÒÉ@Âð¹ÏÉ@ÔMkÏcÐGNÞÐkÏc ch]µÏcM]kÉgcÒÙ]_ Ù]G ÒiØ]O Ñ]]¶âËcÉʖÉNÐHËÐÅÉ@¾ÌÅÏgÙSÀÐG%À?cÊ_ý&

ÒiØ]O Ð]G ÒÙ]Å ÏÉÊ]GÏc Ð]½ÐÔ ) ch]µÏcÄ@Ë@]o@½ÐK ÏgÙSÉÐG qËÐïð¹Ð½ÊµÍÁ@µÐµ@K)

Ð]¹ ·â̵ٹ@]ËcÉÙ]}ÊL®}ÏgÙSgÐ]Å Ñ]ÁÉÊG%h]®µ&?ÉÏèg@]Á Ð]G É NÞÐkÏcÑÁchµ@o@½ÐK ÀÐ]Ô Ò?j]]k ÑoÊKÐKÞÐkÏcÉÐÔÒgеÑxâÌOgÐk+g?dKÞÐkÏcÑË?ÉÏèg@ÁÄ@Ë)ÑË?ÉÏèggÐk ÑâÌSÐ]]GDSÉÊ]]GÏc·âÌÁ@½gÐ]]­ gÐ]]]Å ÒÏc@]½@ÔѶð¹Ð]_ )ÏÉÏÉÊ]GÏcr@]ÌÁÉcÉÐ]Ô É@]ÌÁÉc

Ù]]G )ÏÉÊwgÏcÏÉ?cÊ_ÒÚй%ÐK@µÉÐÔÑKÐ̺±Ð¥ÒÏhâËÊ}ÐG&ÒÏÉÐÔgÐGйÐË@Gch¶G


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

0-

ÑÁ@µÐ]µ@K gÐ}ÐÔCÉеÏcgÏcÄ@½ÙGÃËжGhl̽ÑÁ@µÐK@½ÏgÐÅÒ@o@½ÐKgÐ}ÐÔÐÁÉʖ ?cнÏcgÐkÉйÑÁ?ÊKÏcÄ@ËÐÁÐË@ÁÉÊGÐÁÏgÙSÉйѶâÌKÞÐkÏchâËeйÐËÐïð¹Ð½ÙµÉÐÔ

Ð]̶̵ÐKÐ]ÁiнÏg@]µ ÉÐ]Ô )ÏÉÐ]]½ÐµѶ̵ÐKѵÐË@Á?ÊKÐGÉÑË@KÏgÐkÒi?h½@ÔÐGÉ

ѵ@]]K ¤Øh]]½ ÑÁÉÊwÙGÉ]]G Ñ]]KÉÏèg ÑÂKÉж]]pâÌOÐ]]G ÀÞÐ]]]G + ÄÏd]G À@ŠÐ]Ô Ð]ËÏgÉÐ} ÒÉ?gchâÌ]Á Ð]G ÒÙ]_ ÏÉÐ]Ô Ò@]ïâÌSÐ]¹ )N@]ÂG?c dÁÏÉ?cÊ_ÐGÒÙ_ÑÁ?ÊLËÐÁg?dKÞÐkÏc

ÉÐ]]Ô ÒÏc?]]Ô g?dKÞÐ]]kÏc ѵ@]]K ) ÉÐ]]]Ë?cÊ_NÞÐ]kÏcÒÏÉ@wgÐ]k @]K?É)@]ÁÏc?c?cÊ]_ É Ä@½gÐ]]­ É N@]]µÏc?cÊ]]_ ÜÐ]]} Ð]]¹ Ð]]]l±ÉÐ]Ô ) Ð]ïð¹Ð½ÙµgÐ]k Ð]¹ N@]µÏcDSÐ]GDS D]]GÏcÏg@]]Ëcg?dKÞÐ]]kÏc?cÏhâÌ]]¹ +Ѷð¹Ð]]_ Ð]]]LâÌÁÐËÐïËÏcÉM]âËh}ÏcgÏÉð“Òg@]}eÙ½@Ô

Ѷpâ̽gÐkÐGDGÐÅÑÁdÁ@OÐkÙ_ÑKÐHËÐÅÉDGÏhÅÐGÄÏÉ@_)DG@Á?ÊKÐGѶâÌkе

É NÏ]]oÐ]¥ ʵÏÉMpOÑÁÉÊGÐÅ@ÅÏÉgÐÅ)À?h}ØhOÑÁÉÊGÐÅйÐïSнÐÔ )?d̶ð¹Ð_ ?cÏhâÌ]]¹ + ÏÉÐ]]ïð¹Ð½ÙµÄÐ]]ËÚÐ]]]¹ NÞÐ]]kÏcÄÏÉ@]]_ ÒiÐ]]}ÏègÒÉ?h]]k@]]ÁÉgØiÑ]]½j]_ É ¸Ù¹@]]ËcÐ]]ËÙG)Ð]]Ë?cÊ_ÒÉ?gchâÌ]Á Ä@]Ë ÒgÐ]ÂâËÊÁchµD]O Ä@]½Ïe@½@ÔÊ]µÏÉNÞÐ]kÏc

ÑË?ÉÏèg@]Á Ð]G ÒеÐKÞÐ]kÏcÑÁchGÏÊâËègÐ]G ÒÏÊâÌ]o É g?dKÞÐ]kÏc ÑkеgÐkйÙ}ÊL®} ÉÐ]]Ô ÑÁ@µ@]]k@ËègÉ@]]k@ËÉÄ@½gÐ]]­ ÑxâÌOgÐ]]k D]]kеgÐ]]Å ) ?gcÏcÀÐ]]]ð¹Ð±Ð]¹ %h]®µ&

+ÏÉÏÉÊ]]GÏc@]]ÌÁÉcÉÐ]]Ô É @]]ÌÁÉcÀÐ]]Ô Ò?j]]]k Ñ]oÉÊKÄ@]½ÊïâÌG)Ð]Ë@Gch¶GÒÐKÞÐ]kÏc

%Ñ]kʽ& ?cÊ]_ ÒÉ?gchâÌ]Á ÑKÐË@µØgÐkÐGÄ@µÐÌÌÁ?Ì¥DK@µÐKÐð¹@WÀÐÔÙGrÐÁÉʖ Ä@¦ÁÐ]]µ ѵ@_ÉÏgÐGÒöhGÄ@ÌLk?ègÏÉ@ÁÑPkÒ@ËgÏcÉÃK@Æð¹ÐÅÄÉÊGкËÙµ·â̹ð нٵе É Nh]]}ÏcgÏÉð“ Ò@]]k@ËègÉ@]]k@ËÉÄ@½gÐ]]­ ) ?c?cÊ]]_ ÜÐ]]]} Ð]¹ ÄchµÐ]l±Ð]G Ñ]kʽ) Ü@_%.-& йеÏÉ?cÊ_ÄÐËÚйMpËÐ}DOÄ@̶âËgÉÊLkÏcÉÄ@µÐÌÌÁ?Ì¥ÏdÁ@ËÐïËÏc

?dÌL]k?èg Ð]¹ ÀÞÐ]G +%.6 ]]]0/ ]]]]/- ÏÉÐSÉgÊ_й&еÐKÐÌkÏÉÏcÃâÌð¹ÏcÑâÌO)ÏÉÊK@Å·âÌO Ä@µÐ]ÌÌÂÌË@ÔÏgÐ]]HÂ̽йÄ@ËcÉÊkÐÁ@KÞÐkÏcÉÐÔÒÐGgØi?ÉÐÔ)ÉʽÐÅ’âÌð¹ÐÁgÐ}ÐÔ

?ÉÐ]K@µÉÐ]Ô Ñ¶ð¹Ð]_ ÑKÐ]Ìðº±Ð¥ )Ä@ÌÁ@µÐKÞÐkÏcÑÁchµjâÌÅÐGÉÏÉÐÁ@½ÙGNh}ÏcgÏÉ

D]GÏcÉÐ]ËÏÉ?cÊ_ÄÐ]]ËÚйR?h_ÐGÄ@Ër@GÐGN@¶GDKÄ@ËÉÉèg ·âÌLogÐÅе)ÉÊG ch]µ Ä@]@GÊ]µÏÉ)?hµÏcÐ]Á gÐ]k Ð]¹ ѵٹ@]Ëc NÞÐkÏcg@SgØiÐËÙG)ÄжGÑè¹ÊGб ·ð¹Ð]]_ É ?cÏcÄ@ËеÐKÞÐ]]kÏcÐ]]G Ò?ÉÏègÄ@µÐ]]ÌÌÂÌË@ÔÏʵÐ]]k Ð]]]¹ Ä@]ÌÂKh}gÏÉcÉÊ]k


0.

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÉʽÐ]Å ) ÏÉÊGÐ]Á ?dKÞÐ]kÏc ÑKÐ]½j_Ð]¹ D]K@µÉʽÐ]Å ’Ë@]Ô ÉнÐÔ+chµÏcÑÁ@Ìð¹ÊGб 7ÒÙ_ѽÏcgÐkÑKÞÐkÏcgÐkйÏÉÊG·ÌoègÙo?dÌÁÉÊGMkÉgcÑK@µйDÂÌË@Ô

ÒÏgØiÉ¿]]ð¹ÉiÉÐ]]Ô gÐ]]HÁ?gÐGÏÉÊ]]G ·âÌ]]oègÙo?c@KÏgÐ]]]k Ð]¹ Ð]µÐ¹ÉÊSÑÂÌË@]Ô ]]

Ð]]ºËÙµÄ@µÐ]]µÐ¹ÉÊS)ÏÉÐÁ@µÐÌËh]]l̽ÄÐ]]ËÚÐ]]]¹ ÏÉÏÉÊ]GÏcÄ@µÐ]µÐ¹ÉÊSÒÉÉègÐ]GÉÉèg

Ñ]]kʽ)ÏÉÏdÁ@kÉÐwÏcÄ@ÌÁ@ËÏcÐÁ?eØèg ÉÉchµÏcÄ@ÌâÌOÄ@Ëg@µÄ@µÐÌËhl̽ÉÄÉÊG?hµ

Ð]¹ ch]µÒ?ÉgÏcÐ]± ) Ä@µÐÌËh]l̽ÑL]kÏcÐ]]¹ ÉÊGÒg@}iègÄch½йÑð¹?d½ÐGÒÙ_е ÏgØiÉ¿]ð¹Éi ÉÐÔÒÉÉègÐGÉÉèg ÉÊGÏgÉÐ}еÄ@o@O)MâËh¶GÊâÌ_ÐG?dÁÉÐ¥­ѶoÙµ

Ä@µÐÌËh]l̽M]kÏch]âËeÐ]¹ ÉÏÉÏch]µÙµÑÁ@µÐ]µÐ¹ÉÊSÉʽÐ]Å ?d½@ŠÐ]Ô Ð]]¹ É ÏÉÏÉÊG +Ä@¦Áеѵ@_ÉÏgÐGÏÊâËÉйÉ%@ÂÌk&ÑLoÏcÏchµÄ@ËÉÉèg É ÃK@Æð¹ÐÅ

Ð]¹ ÑÂÌË@]Ô ÑÁ?É@]ÌOÐ]¹ ÏÉÊ]]G ·âÌkеMoÏcgÏi)ÏÉÐËÑLoÏcgÏiÑÂÌË@ÔNÐHlÁÐG]]

Ù]]G ch]]µÏcѶð¹Ð]]]_ Ð]¹ Ò?É?c%ir@]O//3 ]]]iq]âÌO.30 & Ä@µÐÌÌ]kg@OÑKÞÐ]kÏcÑK@]µ

Ä@µÏdÁÐ]]]]]ÅеÉ Ä@µÐÌÌK?hµÙL]]]]]khÔÉÑ]]]]]kg@OÑKÞÐ]]]]]kÏcÒecÄch]]]]]]µ règÙ]]]]o Ò?É?cM]]oÏcgÏi)ÄÉÊ]]]G Ä@]µÏg?iÉÒÉÏiÒÐ]GgØiÄÏÉ@]_ Ð]Á?ÉÐÔÐ]µ % Ä@]µÏdÁÊ_@Ô&

ÒgÉÊG@]Ô ÑµÐ]Ë Òi@]lµ@wÙ]]G Ch¶GÒg@µÉ@ÅÉÃâËh¶GrÐG?cÐÁ?g?iÉÒÉÏiÉÐÔchµÏc

ÑÂÌË@]]Ô )’]]Ë?ir@]]]O % 305 ]]]//3& Ä@µÐÌÌÁ@]k@kÑKÞÐ]kÏcÑÂK@]Å Ð]G É Ð]ÁÐËÚÐ]½ÐÅ

+NÐð¹ÉÏcÑÏèg ÑÂÌË@ÔÏÉÊGMoÏcgÏi

Ð]µ ) Ä@µÐÌËÉÏiÄÏÉ@_gÐHÁ?gÐGÄ@µÏg@ÌKÊSÑoâgÙoйÉÊGÑLËhGÑÁ@½ÑÂÌË@Ô]]

+ÏÉÐ]]ÌÌKÐËÛËÙµÒ@]]]}iÏcÉM]oÏcgÏiÑÂÌË@]Ô ÒÏ@]Á Ð]G ÏÉÏdÁ@]kÉÐwÏcÄ@]ÌÁ@µÏg@ÌKÊS Ð]G É ch]µÏc%ÑÁ@µÐ]ÌÌÁ@Ì}&ÑÁ@µÐ]ÌÌWÉÉèg ÐL]o Ñ]ÁÉÊHð¹?i Ò?É?cÑÁ@½ÑÁ@µÏcÉʽgЭ

ÑÁ?gÐ]µÉÏöhËÐO)?cÏcÀÐ]ð¹Ð±Ð]¹ ègÐ]]o ÐGÒÏcc@½?cgÐHÁ?gÐGй)Ä?cÏcÀÐð¹Ð±йÒhâÌ_ É Ñ]]]Á?iÏcÄ@LËÐ]]]o Òg?ch]]]µ Ð]]]]G Ä@ÌÂL]]oʵÉÑ]]l¶ÌkÑ]]ÁÉÊGÜÐ]]¶âÌKÐ]]ÂÌË@ÔÀÐ]]Ô

Ä@ÌÁ@µÐ]_@GÉÄ@µÐ]ïðºâ̵ѽÉÊGÉgÐ]G ÑÂÌÂwÐ]Á É ÃËöhGÐ]Á É ÄÞÊ]S ÀеÓÄchµÐÁÐl±

rÏÉÐ]]]G ) ÉÊ]G Ü@µÊL]pµÉg@]µ ÑÂL]l`µÐO?d]ËÙ_Ð]¹ ÒÙ]_ rÐ]½ÐÔ)Ñ]Á?iÏcr@GÐ]G

ÑÁch¶Á?hâËÉ?dËÙ_йÒÙ_rнÐÔе)dÁ@ËÐ}ÏcÄ@µÐÌËÉÏiÄÏÉ@_ÐGÒgØiѶâÌÁ@Ëi +ÑLp}ѵÐËÏÊâÌoÐGÉÊGÒgÙK?hP¾ÌÔÑKÞÐkÏc


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

0/

ÒecrÐ]]ÂÌË@ÔÀÐÔ)ÏÉÐË@µÐK@Å’Ë?ir@O ѽÐTÂâÌOÒÏcÐkйѵÏciнÑÂÌË@Ô]]

·âËÉ@]]]ÌOgÐ]]]Å ch]]]]µÏcÄ@]]Ë?É?c)ÉÊ]]G ÒgÐ]]GÏÊ_@GÉÑKÐ]]Ë@ÂÌwÒi?É@]]ÌSÑÁÉÊGÐ]]Å

?dK@]]µ Ä@½Ð]Å Ð]¹ ÀÞÐ]G +Ch]¶GrÐ]G?cÑÁ@]lµÐËÐ]G ÒÉÏiÉD]LâËgdGÒÉÏi¸Ð]ËÐwg@O É Ä@]ÂâÌÅÄeÒ@]}iÏcÑÁ@½Ð]Á Ù]]G Ä@ÌÁchµ?É?cʵÏÉÉÊG?dâÌKÒÙ½@ÁÒègÏÉ@GÉGCdÁÐÅ

ÒcÊ]_ É Ä@µÐ]ËÉÏiÄÏÉ@]_ Ù]G ÉÊGÐ]Å ÑÁ@]ËiÐ]Á?ègÏÉ@GÉ]G ÀÐ]Ô Ä@]½Ê} DG)ÄchµÊo ÏÉß]G É rgÐ]O É Ä@]]ÌÂËöhGÉÄ@ÌÂLoʵÉÄ@ÌÁ@ÁÉ?ègÐÂKÉеÐËÙG)ÒgÙK?¾ÌÔÑKÞÐkÏc

Ð]]ÂK@ÅÉNÐ]]ËgÙK@LµcÑÁ@]]¶âËÊÁÐ]]©@ÁÙ±ÉNÞÐ]]kÏcÑÂKÉж]]]pâÌOÉÐ]½ÐÔ+Ä@]ÌÁchµDO

Ð]¹ ) âÎh¶GÄ@Ìk@GN@µ@ÁMlËÊâÌO?cÏhâ̹)ÑÁchµÏjÌLµ?hOÉ Ñk?hµÊ—cÒGÒÏÉÐË@µ

ÒÏÉÐÔÀÞÐG+Ä@ÌÁchµn@GgÐkÐÂÌâËcÒfâËgcÐG?dÁ@½ÉÊK@Å?cÑÁ@µÐk@GйÒÏÉÐÔgÐG

Ñ]]kеÐ]]G ÉÊ]]G M]]kÏÊËÐOÄ?g@]]S Òg@]]̽?ègÑKÞÐ]]]kÏc’]ÂÌHËÏcÊ]µÏÉ’]â̺ð ÌGÏÉ@]½ Ä?ÉÐ]]]Ô ÑÁ@½Ð]]Á Ð]]G +ÉÊ]]G?ÉÄ?ÉÐ]]Ô ÑµÐ]]ÌËgÐGÏÊ_@GÉ·âÌ­@]]½ Ê]]µÏÉÉÏÉÏg?dKÞÐ]]kÏc É@]Á Ð]¹ NÐ]ð¹ÉÏcÒÏg?ÉÐ]± qËg@]S CdÁÐ]Å É ÏÉÏÉÊ]GÏch]âËeÉÏgÐ]k Òg@]]̽?ègÑKÞÐkÏc ÒgÐ]ÂâËÊÁÄ?g?dKÞÐ]]kÏc)ÏÉÊKhï½@±ÐkÉÏÉÐLO@LlâÌÔÒg@̽?ègÑKÞÐkÏcÀÞÐG)ÉÊwÏc

Ñ]]¶ð¹Ê½ NÞÐ]kÏc)ÄÐ]µÏcÏÉÐ]KÐð¹ÉÏcÒÉ@]Á Ð]G NÞÐ]kÏcÒÐ]¡?ègÉÃËg@]̽?ègÑKÞÐ]kÏc Ñ]]Á?ègÙ}ÉÄ@½Ð]]Á Ð]]G )ÄÐ]]µÏcÐKÞÐ]]kÏcÉÐ]]Ô ÒÐ]]¡?èg@Æ]]]ÁÐKÄ?g?dKÞÐ]kÏcÉÐ]KÐð¹ÉÏc

+DwÏc·âÌKNÐð¹ÉÏcÒÏg?ÉбÐÁÉDGÏc´Ð¹Òg@̽?ègÑKÞÐkÏcÐÁ)Ä?g?dKÞÐkÏc

% À@¶…?Ðïºk & Ä?g?dKÞÐkÏcÑKÞÐkÏc+/

ÑKß]kÏcÑ]k@GN@]µÏcM]lËÊâÌO)ch]µ Ä@½g?dKÞÐ]kÏcÒ@]}iÏcÑ]k@G ?c@KÏgÐkй

7ÐÁ?ÉйÏÉÊK@Å·âÌO·âÌKÐG@GdÁÐwйеÃËжGqËg?dKÞÐkÏc 7%À@©gÚ?ÉÐïºl¹?& Ächµg@w@ÁÉNÞÐkÏc*A

É ÄÉÊ]]G À?ÉÏcgÐ]]G É ÄÉÊ]]G NÞÐ]]kÏcÐ]]G Ù]]G ÐÌ̵ÏgÐ]]]k Ѷâ̹ð @]pËèg Ächµg@]w@Á

Ð]ËÏÉй)ÏÉÐ]K?cÏcŸ]ÁÏèg¸ÐËÏÊâÌ]o dÁÐ]wÐGrÐ]Áchµg@w@ÁÉÐ]Ô ) NÞÐkÏcÒÏÉÐÁ@½ D]]G ŸÁÐSÒhKÑÁ@µÏi?h½@ÔÉrÙPËgiÉÏg@ËÐKÉRÙKÉÒi@GgÐkÒjâÌÅÑÁ@ÂâÌÅg@µÐG ÏÉ?h]µ ÉÏöhËÐOÉбÏigØiѶâËi?ÊâÌoнÐÔ)ÃGÏcÑ_@ËNÞÐkÏcйÒÐÁ?ÉÐÔgÐHÁ?gÐG


00

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ïi?ÊâÌ]]o ÀÐ]]]Ô ?dÌ]k?hµÊ—cѽÐL]lÌkÐ]¹ ÀÞÐ]G )ÏÉÐ]Á@µÐËgÊK@LµcнÐL]lÌkÄÐ]ËÚй

Ñ]]]]Á?öh¾µÊWÑK@]]µ Ð]]¹ @¶Ëh½Ð]]Ô ÑÁ@µÏÉÊKhïµÐ]]Ë Ð]]KÐËÚÉÉ)Ch]]µÏcÉÏöhËÐ]]O ½Ð]]µ Ù]G gÉÊ]o@GÑÁ@]µÏi?Ê_?cÊSec@]ÂâÌÅg@]µ Ð]G Òi@GgÐkÒjâÌÅi%.532*.53-& ?dÂ̺¶ÁÏh­ ?jkйÒÙ_Ächµg@w@ÁÒhKÑÁ@µÏÊâÌoÉнÐÔ)?dKÞÉÉй“?gdÌ­ÑKÞÐkÏcÑÂLk?g@O

·âËègNÞÐkÏcÒg@GÉg@µNÐð¹ÉÏcÑÁ@µ@k@ËÉgÉÊLkÏcDK@µÏÉÐLâÌÂÌGÏc?dÁ@µÐËÑË@k@Ë

gÐ]]Å Ñ]]ÁchµDSÐ]]]GDSÙ]G É ?dµÐ]ËÏÊâÌwg?ÊwgÐ]Å Ð]¹ É ·]âËg?ÊGgÐ]Å Ð]¹ ) ÄÐ]_Ïc

ÑÁ?gеÑxâÌOgÐ]k ÉÏÉÉch]µ Òg@]ËcÒ?j]]k ) ·âÌKÐð¹@WgÐÅÑÂLl`¶âËègÙGÄ@Ë)¸ÐË@k@Ë ?dÁ@µ@]]k@ËCdÁÐ]]Å Ð]]¹ +ÏÉÐ]]ÂGÏcÄchµdÁÐ]]]G É Ä?cÏg?cD]k Ð]¹ Ñ]oÉÊKÐÁ@Ë@]k@ËÉÐ]Ô

ÑKÐ]ÌÁ@]K?É&)Ê]pâÌO ÑpoÙµÐGMkвÁÐÔÐGÑÂLoʵÉ Ä@¾LpÌÁйÏgÉÐ}ÑKÐÁ@Ì_ Ïg?cD]k Ð]¹ Ò?j]k ) %Ñ]ÁchµDSÐ]GDSÄ@]o@OÉÒÙ]G Ä@]Á?c ÄÛÌOÉ·âÌkеÑÂLoʵ ÒÏÉÐ]]Ô Ù]G еÐË?j]k rÐ]½ÐÔ)CgcÏcÏg?cD]k Ð]¹ @]¶GÐ]Á?g@µÉÐ]Ô ÒÏÉÐ]Ô @]K?É)Ð]Á?c

) chµÄ@@GеÏÉÏgÐkÒÐÁ?i?ÊâÌoÉй +ÏÉÐÁÉжGgÉÉcÐÁ@pÌÔÉйÃGg@w@ÁѶð¹Ð_

+NÞÐ]kÏcÑ]ÁÉÊGÀ?ÉÏcgÐ]G É ‘]k?g@OÙ]G ·âËi?h½@ÔʵÏÉCÉеÏcgÏcÐGÄchµg@w@Á Ð]¹ Ã]]G Òcc@½ÒjâÌÅÄÏÉ@_Ä@̵ÉcgÐÅÉDGÐÅNÞÐkÏcÉÉc?dKÐð¹ÉÏcйDG@ÁÉнÐÔ

ÉÐ]Ô É M]âÌGÏcM]kÉgc Ù_É@ÁÒègÐo?ÉÐÔÉÊG?ÉgÐ}ÐÔ)ŸÁÐSÑÁ@µÏi?h½@ÔÉi@GgÐk

NÐð¹ÉÏcÉÉcÐLâÌGÏcÐKÐð¹ÉÏcÉÐÔÄ@Ë)MâÌGÏcÉ?ÉÐKÄ@̶â̵ÐËÑÁ@½ÐÁÐGÄ@ËqËÏègÐo

Òg@]̽?ègÑKÞÐ]]kÏc@ÅÏÉgÐÅ+DGÏcÒÙ_Òcc@½ÒjâÌÅÉÒÙ_ÑKÞÐkÏcÉеÐËgÐÅÉ

?dKÐ]ð¹ÉÏcÑKÞÐ]kÏcÜ@]O Ð]¹ D]G@ÁÉD]G Ächµg@]w@ÁÉÒc@]½ ÒjâÌÅÄÏÉ@_ÒÙ_DGÏc ÉÐ]]Ô Òg?Ê]G Òg@]̽?ègÑKÞÐ]kÏcD]GÏcÉDGÐ]Å Ð]¶ËcÒcc@]½ ÒjâÌ]Å É Òi@GgÐ]k ÒjâÌ]Å

+ N?cÐÁÐÁ?jâÌÅ

7%ÄÊÁ@²¹?ÉÐïºl¹?& @k@ËÉNÞÐkÏc*J

ÑÂL]]]l`¶âËègÙ]G Ð]ËÐÅ@]k@ËÐ]G ÑL]lËÊâÌONÞÐ]kÏcch]¶âÌOÄ@]½Ïe@½@Ô]pâÌOÊ]µÏÉ

ÑÁ@µÐ]]µ@KÉf]]âËÊKÐ]]¹ ·â̵@]]K É f]]âËÊKgÐ]]]ŠѵgÐ]Ô É °@]½ Ñ]ÁchµÒg@]ËcÉÐ]ïð¹Ð½Ùµ

Ð]¹ Ð]ïð¹Ð½ÙµÐ]]ËÙGÄÉÊGi?ÉÚÄ@µÏÉ?hÁ?c@k@Ë)?dÁ@µÐËÑË@KÏgÐkÐïð¹Ð½Ùµй+Ðïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐËdÁÏÉÏegÐGÉ°@½ÒÐïÁ?Éèg й&ÉÊGi?ÉÚNÞÐkÏcÉÉÊGi?ÉÚÏÉÐÂLl`¶âËgè ÒÉÉèg


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

01

ÑÂL]]l`¶âËgÑÁ?dâÌOÏgÐ]]]O É ÄchµÐ]oÐ}ÜÐ]} Ð]¹ ÀÞÐ]G ) % ÏÉÐ]ð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐ]µ@KÉf]âËÊK

Ð]¹ ·]ËjÁѵÐ]ÌËdÁÏÊËÐO @K?É+ÄÉÊGjâÌÅÐG?cÐïð¹Ð½ÙµйNÞÐkÏcÉÀÐLlÌk)ÑË@k@Ë

NÞÐkÏcÑÁÉÊGjâÌÅÐG)õÐËÑHËgÐKÉ@ÅÐLoÉÉcÉÐÔ)ÐËÐÅ?c@k@ËÉNÞÐkÏcÄ?ÊâÌÁ

Ä@ÌÁchµÐ]]oÐ}ÉÄ@]]µÏÉ?hÁ?c@]]]k@ËÑ]ÁÉÊGjâÌÅÐ]G ) M]âÌGÏcjâÌÅÐ]G ÑË@]k@ËÑÂL]l`¶âËèg gÐ]Å ÒÏÉÐ]Ô gÐ]G Ð]]¹ ÃËжGÄchµg@w@ÁÐGÏe@½@ÔDGÏc?cÏhâ̹ ) MâÌGÏcjâÌÅÐGNÞÐkÏc

ÉÏöhËÐ]O Ù]G ÜÐ]½ÙµÑÁ@µÐ]µ@KÑÁchµg@]w@ÁÙ]G âÍGÐ]Å ÏÉ?ÉcÐ]G ѵÐË?jkDGÏc¸ÐË@k@Ë

Ù]]G ÐKÞÐ]]kÏcÒÐÁ?g@µ@]]k ѶâËi?h½@]]Ô @]]k@Ë)ÏÉÐ]]ÌâÌOÄÉÊ]]G M]]]kÏÊËÐOÀÐ]Å É Äch]µ ÑK@]µ Ð]¹ Ð]µ DL]kÏÉÏc ѵÏcÐËѶâËjâÌÅgÐkйqË@k@ËÀÞÐG)Ðïð¹Ð½ÙµÑÁchGÏÊâËgè ÐG ) âÎh]¶G»âÌ]pâÌO@]k@ËD]K@µ)%?j]k&Ð]Áchµg@]w@Á rÏjâÌÅÉÐÔ)ÏÉÐË@µÐLâËc?dLlËÊâÌO

gÐ]k ÒÉÉègÐ]GÉÉèg É ÏÉÐ]Ë@µÐ]LâËc?j]k Ð]K@µÉÐ]Ô ) ChµÐ]Á DSÐ]]GDS+Ch¶GÑxâÌOgÐk

ÑLâËg?dKÞÐ]kÏcNÞÐ]kÏc@]k@ËD]G D]G@Á ?c@Á?ÊKйÜ@WgÐÅÐG)ÏÉÐLâÌGÏcÄ?gеÑxâÌO

É NÞÐ]kÏcÑÁchGÏÊâËègÐ]G Ù]G ÐÌ̵ÏgÐ]k Ѷâ̹ð @]pËèg @]k@ËÉ@]¶GNÞÐ]kÏc ÒС?èg)N@¶G +ÑÁÉÊGÀ?ÉÏcgÐG

7 ègÏÉ@GÉGÉNÞÐkÏc+]S

É Äch]]µ DSÐGDSÙG)ÏÉÏÉ?hÁ?cÒ@k@ËÒ@ïâËègйN@µÏcÐïð¹Ð½ÙµѾµÊWNÞÐkÏc

?cÐÁ@Ë@]k@ËÉÐ]Ô Ü@]O Ð]¹ Ð]µ MâÌL]kÐGÏc ÐÁ@Ë?jkÉÐGMpO)É?hÁ?cÒ@k@ËÑÁchµÉÏöhËÐO

É ÏÉÐ]Ë@µÐ]LâËc?j]k Ð]K@µÉÐ]Ô ) ?h]µ É?h]Á?cÒ@]k@Ë йÑxâÌOgÐkDK@µ)ÄÉÉ?gcg@oÐW ÑÁchµg@]w@ÁÉÉ?h]Á?cÒ@]k@ËÏdÁÐ]wgÐÅ ÀÞÐG)ÏÉÐLâÌGÏcÄ?gеÑxâÌOgÐkÒÉÉègÐGÉÉèg

ÃâËgchâ̽eÏcNÞÐkÏcÒÐK@ƶâÌOѵÏgÐkѶâÌð¹@pËègÐGÐÁ@Ë@k@ËÉйÄ?cÐÁÚÙGÐïð¹Ð½Ùµ

ÉÐ]Ô ÒÏg@]GgÏcÐ]ïð¹Ð½ÙµÒègÏÉ@]G É]G É NÞÐ]kÏcÒÏg@]GgÏcѶð¹Ð]_ ÑKÐ¥@ÁбÀÞÐG) É ÄchGÏÊâËègÐ]]G Ñ]]]LâÌÁÙwÙ]G gÏÉ@½Ð]S ÑÂÌÁ?ÉöhÌâ ]K É N@]GÏcÄ@ËÏÊâËègÐ]G Ð]µ ÒÐKÞÐ]kÏc

Ä@]Ë ·âÌ]kеM]kÏcÙ]G ·âÌÁ@]kеdÁÐ]w Ä@]Ë ·âÌ]kе MkÏcйNÞÐkÏcÒÏÉÐÂLk?Ê}

NÞÐ]kÏcÑÁ@µÐð¹@]pËèg Ð]¹ ÃGÐ]Á q̶âÌð¹@]pËèg gÐ]}ÐÔÒÉʽÐ]Å ÐÁ@½ÐÔ)жËcѶâÌÁ@kе Ð]]µ ÒÐKÞÐ]]kÏcÉÐ]]Ô Ù]]G Ѷð¹Ð]]]_ Ò?ÉÐÁgÐ]k Ä@]Ë ) ÄÉÊ]G Ñ_@]Ë Ù]G öâËg@]µÙÅÏÉÐ]Ô

ÑKÐ]¥@ÁбgÏÉ@½Ð]S É MâÌGgÐ]k Ð]¹ Ѷð¹Ð_Ò?ègÉG·âÌKÞÐkÏcgÐÅ)N@µÏcÄ@̾µÊW


02

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

gÐ]]Å ÀÞÐ]]G ) M]]âÌGÏcÉÐ]]LGÉjâÌ]]]Å Ð]G É ï½@±Ð]k ÐKÞÐ]kÏcÉÐ]Ô ÏÉÐ]Ô ) DGÐ]Å D]O É?ÊâÌ]o ÉÉ?eÐðºoÉi?ÉÚѶâÌKÞÐkÏcÏÉÐÔ)MâÌGÐÁ?dð¹Ð}йѶð¹Ð_ÑKÐ¥@ÁбDKÞÐkÏc

NÞÐ]kÏc·âÌK@]µ | @]Ë@Ô)ÏÉÐ]Ë@µ ÐLâËcNÞÐkÏcÑË?ÉÏèg@ÁÉÒ?ÉÏègÒG?cÏhâ̹)MâÌGÏc

= ÐË?ÉÏèg@Á·âÌK@µ|ÉÐË?ÉÏèg 7 ÑË?ÉÏèg ÒеØG+c

ÒÏcg@]ËcgÐ]HÁ?gÐGÐ]ËÐÅÄ@ÌKÐ]HË@KѵÐ]Ë?èg ÉGѶð¹Ð_?d¶âÌK@µÉM_ÏÉgÐÅй

Ñ]]ÁchGÏÊâËègÐ]G Ñ]LâÌÁÙwÉÏÉÐÂL]k?Ê}ÉÃ]Kh}M]kÏcÐGNÞÐ]kÏcÑ]LâÌÁÙwÉNÞÐ]kÏc rÐ]Á?ègÏÉ@G ÉGÉÐÔ)Äh}Ïc‘kÏcÐGNÞÐkÏcеÏÉÐÁ@kеÉÐÔÄÐËÚйNÞÐkÏc

Ð]]]ÁÉʖÙG)Ã]]]]âËègÙ}ÏchKѶâÌK@]]µÙGÏÉÐ]]¶âÌK@µÐ]]¹ É hKѵÐ]]Ë@ïâÌSÙGÏÉÐ]]µÐË@ïâÌSÐ]]¹ Ð]]¹ g?dKÞÐ]]kÏc)@]]o@OÐ]]µ ÉÊ]]]G?ÉÄ@]Ë?ÉöhG?d]¶âÌL_ÏÉÐ]¹ Ä@µÐËÑË@]lÁÏgЭ)@]lÁÏgЭй

ÒÐ]ð¹@½ÐÂGÐ]¹ @Æ]ÁÐK ¸ÐÁ)ÉÊG?ÉÄ@ÌÁÊwÙGÄ@̶âËdÁÐÅNÐÁ@ÁÐK)âÍGÄÙGgÙGÒÐð¹@½ÐÂG ÀÐ]Ô ÑâÌOÐ]]G É ÐËÏÊâÌoÉÐG)MâÌGÄÙGgÙGÒеÏgÉÐ}ÏègʵÒÏÉÐÁйʶð¹ÐGMâÌGÄÙGgÙG

Ð]ËÐð¹@½ÐÂGÉÐ]¹ É Ð]Ë?ÉÊGh]K ѶâÌ]kеg?dKÞÐ]kÏc gÐ}ÐÔÐK@µÉÐÔÏg@Ëc?É)ÐËÐÁÉʖ Ü@]]W gÐ]]Å Ð]]G ) Ѷð¹Ð]]]_ ÑÂÌÁ?ÉöhÌâ ]K Ð]G ÉÊ]GÏc?ÉÏèg@]Á ÐKÞÐ]kÏcÉÐ]Ô ÏÉÐ]Ô )Ð]Ë?ÉÊGÐÁ ÄÐ]ËÚÐ]¹ ÏÉÐ]LâËhµÏdKÏèg ÉÏÉÐ]LâÌGÏcѶð¹Ð]_ Ñ]]ÁÉÊGÑ_@ËÒÉÉègÐGÉÉèg ?ÉÏèg@ÁÑKÞÐkÏc

+%Ä@µÏÉ?hµ¿µÊW&ÏÉÏgÏÉ@½ÐS

NÞÐkÏcÐG‘pËÐ}ÑÁ@µÐËÙÅ+ 0

ÏÉжâÌ]kеÄÐ]ËÚÐ]¹ ) M]]âÌG·âÌÂâËÊoÉ@ïâÌS gÐÅй·âÌKÞÐkÏcgÐÅ’Á?iÏcʵÏÉ

7ÐËÏÉÐÔg@ÌkhO?cÏhâ̹)MâËhGÏcÏÊâËègÐGÏÉжâÌÁ@kеdÁÐwÄ@Ë = NÞÐkÏcÄÏÉ@_ÐÂGÏc ÙGÐÁ@kеÉÐÔ@Ë@Ô]]]

?d̶ð¹Ð]]_ gÐ]]k Ð]]G É ÄÐ]]¶GgÏcÄ@½gÐ]]]­ É g@]ËöhGÃ]Á?ÊLGN@]µÏcð“Ä@]Ë?ÉÑ]w ]]]]

+=ÃÂâÌOÐlÌG

]7ÄÐÁ@½ÐÔNÞÐkÏcÐÂÁÐËÐ}Ïc·âÌkеdÁÐwÄ@ËnеCdÁÐÅÒÐÁ@ËÙÅÉÐÔ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

03

+7ÑÁÏcÐGÒjâÌÅ]]A

Ð]ïð¹Ð½ÙµÐ]¹ NÞÐ]kÏcÐ]G nÐ]µ CdÁÐ]Å ÑÂL]pËÐ} ÙGÉÊG·âËg@µÙÅÑÁÏcÐGÒjâÌÅ

É @]Á?ÊKÐ]G É jâÌÅÐGѵÐËÏchµgÐkÐGѶð¹Ð_Ò?ÉöhGÉlËÊâÌOе)?dÁ@µÐËÑË@KÏgÐk

Ä@µÐËÑË@KÏgÐ]]k Ð]]]ïð¹Ð½Ùµ+dÁ@OÐ]lËÏcÐ]K@µÉÐ]Ô ÑÁ@]ËeÑSgÐ]½ É ¼Ð]Å )ÜÙ]K É d]ÁÊK ÒÏÉÐ]]ÁÊGÉÉègÐGÉÉèg Ù]]G ÉÊGÐ]]Å ÒiÐ]]GÐÁÉÑKÐ]]Ë?i@ÔÉÑÁÏcÐ]]G Ò@Á?ÊKÐ]]]G Ä@ÌÌL]lËÊâÌO g?Ê]k Ѷð¹Ð]_ Ð]ËÙG)@]ËeÏcÄ@ËgÐ]G É gÉÏcÐ]¹ еhKÑÁ@µÐOÉÉh}É ÜнٵÉMoÉhk

Ä@ËÐÁ@ËÐïð¹Ð½ÙµÉÐÔÑÁ@µÏigÐGÐË@O)ÄÉÊGÄ?ÉʽÐÅÒÉ@wgÐGй)nhKÐÁÉ?i@Ôɸ@w

ѶâËg@]]µÙÅch]µ Ä@]@GÊ]µÏÉÀÞÐ]G )NÞÐ]kÏcÒÐ]Ë@O)rÐ]Á@Ë@OÉÐ]¹ ) M]kÏcÐ]Kh}Ïc

É Òg@]]̽?ègѽÐL]]]lÌkÑ]KÉÏèg ÑÂKÉж]pâÌOɤØh]½ ÑÂKÉж]pâÌOÜÐ]}йÉÐËÑË@KÏgÐ]k ·âËi?h½@]Ô É ÏÉÐ]LâÌG@½Ð]µ ÒÏÉ@]@OCdÁÐ]Å ) ÏÉ?cM]kÏc йÒÙ_Ñ_ÐË@G)NÞÐkÏc

Ð]G ‘]pËÐ} ÙGжâËg@µÙÅÏi?h½@ÔÀÐÔ)ÐÌËi@GgÐkÒjâÌÅ)NÞÐkÏcÐG‘pËÐ}ÙGMâÌG ÏÉÐ]]oÙPËgi É RÙ]K É @OÊ]k É Òi@GgÐ]k ÒjâÌ]Å ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐ]G Ò@]ïâËègÐ]¹ @]K?É)NÞÐ]kÏc Ð]]]¹ NÞÐ]kÏcÐ]G ‘]pËÐ}Ù]G rÐ]Ë@ïâËgè ÀÐ]Ô ÀÞÐ]G )NÞÐ]kÏcÐGÄÐ]}ÏcnÐ]µ CdÁÐ]Å ÏÉÐo@OÉÏgÐGÏÉÐÁ?ègÐ}ÉÒØègТo@OÐGN?dGÉÉèg ¸ÐË@ïâÌSgÐÅй?cØöh½ÐÔѽÏcgÐk

NÞÐ]]kÏcÐ]G Òi@GgÐ]k Ä@]Ë ÑÁÏcÐ]G ÒjâÌÅÐ]G ÒÐÁ@]kеÉÐ]Ô ÉÐ]½ÐÔ+âÎgcÏcÀÐ]ð¹Ð±Ð]¹ gÐ]G Ð]ÁÐGÏc@ÁÐ]O ) ÄÐ]G@ÁÏÊ]ËègÐ]G ÑË@]ÅÏègÐ]G NÞÐ]kÏc rÐËÏÊâÌoÉÐGgÐÅ)ÄÐ}Ïc Ù]]G ÄÏcÏcÜÉÐÅÉÄ@ËеÐKÞÐkÏcÐGѶð¹Ð_ÑÁchµÒi?èg ÙGcÙL̽ÉQÌlÁ?hOCdÁÐÅ

Ù]G Ñ]Ë?ÉÏègÏÉÐ]]oÐË@ïâËègÉй)ÐKÞÐkÏcÉÐGÃG»Ë@±ÒÏÉÐÔÙGѶð¹Ð_ÒiÙkÑÁ@pâ̵?èg +ÄеÏc’G?cÄ@ËеÐKÞÐkÏc

]7NÞÐkÏcÉNÐHËÐÅ+J

ÏÉÐ]LâÌGÏcÙ]]µ ?d¶âÌkейNÐðºkÐ_ÉN@®ÌkâÑð¹Ð½ÙµеÐËÏcg@ËcNÐHËÐÅÒÏcg@Ëc

gÐ]k Ð]G DÂâÌOÐ]kÏcÒÙ]_ еÒÐkеÉÐÔÙGѶð¹Ð_ÑÁ@pâ̵?ègUÁgÐkÒÐË@½ÐLâÌGÏc) ÒÙ]]_ ÀÐ]]Å Ä@]]Ë ) ÏÉÐ]]]ËеÏgÐGÉgÉÏcÄÐ]ËÚÐ]¹ M]âËhµÏcdÁÐ]kÐOÄ@]Ë ) ?cgÐ]G É gÉÏc Ð]¹ Ð]ËÏcg@ËcÀÐ]Ô ?dÌL]k?èg Ð]¹ )ÏÉÏgÐ]]GÉgÉÏcÄÐËÚйChµÏcdÁÐkÐO ÀÐÅÉDÂâÌOÐkÏc


04

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÒgÐ]]GÏÊâËgè ÐGÐ]]ÂGÏcÉNÞÐ]]kÏcÐ]]LâÌÁÐËÐ}ÏcnÐ]]]µ CdÁÐ]Å ?dÌKÐ]Ë@¡Øh½ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ

@]]]ÌS@]]ÌSÒÐ]]Ë@OÉÐ]]ºOÉÜØèg ?c]]½jÁÑL]]k@ÔÐ]]¹ É g@LÁ@½Ð]]¹gÐOÉh]]ËiÏÉÓÑL]]p} ?d¶âÌK@]]µ ÉʽÐ]Å Ð]¹ É ¸Ð]Ë@ïâÌSÉʽÐ]Å Ð]¹ Ð]µÐËÏcg@ËcNÐ]HËÐÅÒÏcg@]Ëc+Äh]}ÏcgÏÉ ÏÉÐËÑË@KÏgÐ]k ѵÐË“ÙOй)?dÁdÂâËÊ_Ѷâ̹ÙOйÐÁÉʖÙG)âÎhµÏcÒcÐGÉÏÉÊGÐÅ

ÄÉÐ]µÏcgÏcÐ]G ·âÌ]kеdÁÐ]w Ä@Ë·âÌkе?d¶â̹ÙOÉʽÐÅй)Þ@GÑÁdÂâËÊ_ÐK@}Ïc@K Ð]G ·âËi@GgÐ]k dÁÐ]w ?ci@GgÐ]k ·â̹ð Ð]½ÙµÉ@]Á Ð]¹ Ä@]Ë ) ĵÏhËiɵÚ@whKÑÁ?Éй Ù]G )ÄgØiÐ]Á@ËÙÅÉÐ]Ô Ê¶ð¹Ð]G )Mo¸ÐËÙGÏÉÐÂâËègÐ}@ÁNÐHËÐÅÑÁ@µÐËÙÅ+ÄÉеÏcgÏc

É Ñ]]]]µÏhËiÑËÛËgÐ]]} ÑÁ@]]ËeÄ@]]Ë ?dïÁÐ]]S ÑK@]]µ Ð]]¹ ?c@OÊ]]k ÑÁ@]]µÏjËègÐ]]¹ Ð]]ÁÉʖ Ñ]]µÏhËiÉr@]]]G ÒÐ]ÌÁÊG?d]oigÏÉÐ]¹ ) N?cÏcÒÐ]µÐÁÏÉ@_ÐG·âÌKÐ]HËÐÅÑ]khKÐÁÉ@w É@]Á Ð]¹ ) Ñ]ÂÌGgÉÉcÉÏÉÐ]Á?d¶â̹ÉÜ@ËÐ]_ Ñ]Á?É?h­?dÂÌ]kÉÊÁÐ]¹ ) D]]ÂÌGÏcÒÙ_Ñð¹Øèg

Ñ]µÏhËiÉÞ@]G É É@]w É ÀÏcÑ]¶âÌOÉ·]âËègÉÑ]Á?ÊS%ègÊ]µ Ä@]]Ë ÃGzµ&?cÉÚDð¹Ð½Ùµ ÒcÐ]G ?c¤Øh]½ Ð]¹ @Æ]ÁÐKNÐ]HËÐÅÒÏcg@]Ëc ÉнÐÔ+ÒеÐÁÏÉ@_ÐGN?cÏc·âÌKÐHËÐÅ

Ð]ÁÉʖÙ]G )ChÂ]ÌGÏc NÐHËÐÅÒÏcg@Ëc?cgÏÉйÐOÉÜÏe@ÔÑÁ@ÆÌSйNÐÁ@ÁÐK)âÎhµ@Á Ð]¹ Ð]Á@ïÁйʱÉi@]± ÉÐ]¹ DµÐ]Ë ’]ÂÌGÏc Äöh­ÏcÏÉÐÁ@@ÔÐGŸÁйʱÉi@±ð“ÙODK@µ ?châÌ]o Ñ]OÉÉh}É@]Á Ð]¹ Ä@]Ë ) N@]µÏcÄ@]ÌË@¾ÂâËègÉÑKÐË@µØgÐ]k ÉÐËÏÉÐÁ@ËÉʽÐÅqâÌO

ÉÐ]½ÐÔ+M]âÌG]]ð¹ÙKÉdÁÊKÉhKjâÌÅÐGhKÑÁ?ÉйDGÏcеN@µÏcÄ@ÌÌKÐË@µØgÐkDµÐË Ð]ÁÐ}ÏcÐ]µ ?d¶âÌÁ@]kеÐ]¹ Ð]KÐHËÐÅÑÁÉÊGÐ]Å Ä@½ÐµÐ]k@G йÄ@¾LkÐGн?cÏhâ̹оâÌÔ

]7ÐÁ?ÉйDÂÌGÏcѵÏgÐkÍð¹Øèg ?cÏg?ÊGÉй·âÌLodÁÐwе)NÞÐkÏc

g@]]S gØiÉеÐ]]kеÐ]]K?cÏcÐÂÌ]]kеѶâÌKÐ]]HËÐÅеÐ]]kеÒÐ]]]ð¹@½ÐÂGÒÉ?h]k@Á

ÒÐ]ð¹@½ÐÂGÒÉ?h]k@Á ÒÙÅÐGNÞÐkÏcÐÁÐ}ÏcnеCdÁÐÅ@K?É)NÞÐkÏcÐLâÌÁÐËÐïËÏc ÉÉ?h]k@Á?cÐ]ËÐð¹@½ÐÂGÉÐ]¹ ÏÉÊGÐ]Å Ä@̶âÌ]kеÄ@]Ë É ?cÐ]ïð¹Ð½ÙµÊ]âÌÁÐ]]¹ ÏÉÐÁ@kеÉÐÔ

?dµÐ]ËÐïð¹Ð½ÙµÉʽÐ]Å Ð]¹ Ð]ð¹@½ÐÂGÑËÉ?h]k@Á+ÏÉÉch]µ Ð]ïð¹Ð½ÙµÐGѶâÌKÐ]]½j_ÉÏÉÊG DµÐËdÂÅй?hâËdÁ@ÔÑÁcg?fHð¹ÐÅÐÁÉʖÙG)ÉÊKÉеqâÌOÄ@ËMâÌGÉÊKÉе?Éc)ÐËÐÅ

Ð]]¹ hËiÐ]]ÁDGÑÁcg?fHð¹Ð]]]Å @ÅÏÉgÐ]Å ) ÏÉÊ]G ÒdÁ@]© Ñ]xµÐ]µ ÉÊ]G ÏÉÐ]Ô ÑÁ@µÐ]ËÙÅÐ]¹

ÑÁcg?fHð¹Ð]Å @ÅÏÉgÐ]Å ) ÏÉÊGÙKÙGÑxµеÒÏÉÐÔÙGÏÉÐLâËègÐ}ÏcÒgØiDoÐGÄ@Llµ@O


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

05

Ð]¹ ÉÐ]Ô ÒÉ?h]k@ÁÉÏÉÊGÐ]Å ÒÙ]_ ÒgÐ]ïËg@µѵÉ@]G Ñ]oÙG)@¶Ëh½Ð]Ô Ð¹rÙGÒеÏègʵ +ÏÉÉchµ’G?cÙGÑïÁc@ÅÏg?iÐÅÏÉÐÁ@µÐÌ̶Ëh½ÐÔÄÐËÚ

É ÑKÐ]]Ë?i@ÔÉÑËÏiÐ]]GgÐSÉjâÌ]]Å Ð]]G ÑKÐ]]ÌÁÊGÉеÐ]]kеѵÚ@]]]wÉM]_Êw]]

¤Øh½CdÁÐÅÒcÉÊ_ÒÐK@ƶâÌOе)ÐËÐÂÌkеѶâÌKÐHËÐÅ?d¶âÌK@µÉʽÐÅйѵÏhËi

ÑK@]µ Ð]KÐHËÐÅÏgÙ]S ÀÐ]Ô ÀÞÐ]G ) NÞÐkÏcÐG‘pËÐ}ÙGжâËg@µÙÅ+ÏÉÊK@Å·âÌOÑâ̹ ÒÙ]]_ ÑK@µ)?cÉÊpâÌOÜÐ}йCh¶GcgÉ?gÐGgÐ}ÐÔÒÙ_ÐKÏÊKh}ÑâËÊÁѶâËi?ÊâÌo@LlâÌÔ

Ð]]¹ r@L]lâÌÔNÐ]Á@ÁÐKÉq]ËhK?ÉcѶâÌ©@]ÁÙ±dÁÐ]w @]K ÏÉÐÁ@µÐËÑË@KÏgÐ]k Ð]©@ÁÙ±Ð]¹ dÁÐ]]w Òf]]ÌKÉd]]ÁÊKÉjâÌ]]Å É ¼iÑÁÏcÐ]]]G ÉÐ]ÌÁÊG?dÁ@µÏÊKÉÐ]µ?ÉcÐ]ïð¹Ð½ÙµCdÁÐ]Å Ò@]]]Á?ÊKÒÏÉÐ]Ô gÐ]G Ð]¹ )NÞÐ]kÏcÐ]G ‘]pËÐ}Ù]G öâËg@]µÙÅdÁÐ]wÉÄÉÊ]G ·âËg@]µÙÅ

ÐÁ@]kеÉÐ]Ô Ñ]ÁÉÊHð¹?i ÙGÄÉÊG·âËg@µÙÅdÁÐwÐÁ@KÐG@GÉйÉhâÌpÏègÐoÉÑÁÏcÐG

É ÑÁ@]ÌÁÉÀgÐ]Á Ð]ËÏÉй)ÄÉ?ègÙ]} Øöh½Ð]Ô ÑÁ@]µÏgÏÊâÌOÀÞÐ]G +?dÁ@ËgÐ]G É gÉÏcgÐkÐG

CdÁÐ]Å ) Ѷð¹Ð]_ Ñ]ÁchµNÐ]½j_ÉѶð¹Ð]_ Ð]G Äch]µ NÐ¥@ÁбÑpâ̵ɸٹ@ËcÒ@Á?ÊK

Ð]LâÌÁÐËÐïGÐ]kеÉÐ]Ô É N@]¶G MkÉgcÐÂÌkеѶâÌKÐHËÐÅ)еÐkеÑÁЗcqËg@S +NÞÐkÏc

·âÌKÐ]HËÐÅ)·]âËcÉʖÐ]µ %I]lL¶½&ÏÉ?hµgÐGÐL]kÏc͵Ð]ËâÊÅÎgÉÊG@]Ô Í]oÉÏèg]]

Ð]]]]]]]]]K@¶Á@ËÏcÉÏÉÐ]]]]]]]]K@µÏcâʵÎgÉÏcÐ]]]]]]]]¹ Ͷð¹Ð]]]]]]]]_ÉÎÐ]]]]]]]]µÐÁÏÉ@_Ð]]]]]]]]K?cÏc ÉÐ]G Ä?c

NÐ]]HËÐÅÉChµ@ÁÎgÉÊG@ÔÑoÉÏègÑð¹âÉhèйÑð¹âʶÁâÉöh½ÐÔ)NÞÐkÏcÄÏÉ@_

| Ð]Ë@OÉÐ]ºOÒdÁÐ]Å ÑÂKh}MkÏcÐG@ÅÏÉgÐÅ+ÄÐË@½gÐkɼÊOÄÏÉ@_еÒÐÁ@kе É?hµgÐGÐL]kÏcѶâÌKÐ]HËÐÅ)ÑKÐ]Ë@Kg@OÒÐ]ºOÉÐ]Ë@O|M]]âÌGÄchGÏÊâËgè ÐGÑÁ@µ@}iÏcй + ÒеÐÁÏÉ@_ÐG?cÏc

ÉÐ]]Ô ÐÂÌ]]kеÑKÐ]]HËÐÅÐ]]]µ MâËÉÐ]µÏcgÏcÄ@]½ÙGÄ@½Ð]µÐKÐG@GÒÏÉÐ]ÁdÂâËÊ_й

ÉÐ]Ô É?hµgÐGÐL]kÏcÑKÐ]HËÐÅÀÞÐ]G )ÏÉеÐ]kеÑLâÌ]kеÐ]G ÏÉ@PkÐwеÐËÐKÐHËÐÅ

ÑKÐHËÐÅ?dÌLk?èg й+N@µÏcÒgÐGÐLkÏcÒÙ_ÙGеÐkе?ceØèg ÜÐ}йеÐËÐKÐHËÐÅ

ÑKÐ]]HËÐÅÑÁ@]]ÂâÌÅM]kÏcÐGÙ]G Ð]p̵ÐËÙÅÉÐ]KÐHËÐÅ ÒÐÂ̱ÐL]k?èg ÒÐ]©@ÂGÐÂÌ]kе +É?hµgÐGÐLkÏc


06

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

]]7ÒgÉÊG@ÔÒjâÌÅ]]]S

Ð]©@ÁÙ±Ð]¹ +NÞÐ]kÏcÐ]G ‘]pËÐ}ÑÁ@]µÏg@µÙÅÐ]¹ Äg@]µÙÅ)¼Ê]]O ÉÏg@O)ÐË@½gÐk

ÉÐ]]]©@ÂG)ÉÊ]]]G Ä@]]]]ËeÒÏÉ@wgÐ]]k ÒÉÏi)?dÁ@µÐ]]ÌËg@̽?ègÐ]]ïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐËÑË@KÏgÐ]]k Ñ]ÂÌw&ÉÊ]G ÏÉÐ]Á@µÐÌËÉÏiÄÏÉ@]_ M]kÏc ÐGNÞÐkÏc+ÉÊGÒgÉÊG@ÔÑoÉÏègÒеÐð¹Ùµ ÑÁchµÐ]]oÐ}ÉÄdÁÐ]]kÏgÐOÉÏÉÐ]]Ë@µÐÂK@ÅɤØh]]½ ÑÂKÉж]]]pâÌOÐG+%ÑK?hµÙL]kgÙÔ

ÄÏÉ@]]]]_ +ÒgÉÊG@]]Ô Ñ]]oÉÏègÒÐ]]µÐð¹ÙµÉÏÉ@wgÐ]]k ÏÉÊ]]G N@]]Å ð“Ò?É@]]K ) Òi@]]kÐpÌO Ð]µ ) ÑK?hµÙLkÉgÊÔÑÂÌwgÐHÁ?gÐG·âËjâÌÅÐÁÉÊG%?ÉegÙGÑÂÌw&Ä@µÐ}g@µÉÐË@½gÐk ÉÐÔÄ?ÊâÌÁй¸ÐÌâÌÁÛ¾º½ÏgÙSÀÐG)chµÏcÑKÐË?gÐG?èg ÐK@µÉÐÔÑÂÌpÁ½ ÑKÞÐkÏc

Ÿ]]]ÁÏèg)ÑÂÌ]]pÁ½ÉÑ]]k?hµÊ—cÄ?Ê]]âÌÁÒD]]ÁÛ¾º½)ÏÉÐ]]Ë@µÐ]]K@Å?cÏgÐ]]l½ÐSÉÉc

Ñ]ÂÌwÉÑK?hµÙL]kÉgÊÔ ÑÂÌwÄ?ÊâÌÁйе)ÉÊGÐËDÁÛ¾º½ÉÐÔÒÐÂ̱ÐLk?ègÒÏÉÐÁ?c

Ñ]ÂÌwÐ]G ¸Ù]w ?dL]k?ègÏÉ@Á ÑÁ@µÏcÐkйÄ@ÌÁ?ÊKÄ@µÐÌËi?ÉegÙG)ÉÊG@OgÐG?dËi?ÉegÙG CdÁÐ]]Å Ð]]¹ Ð]]ËÏÉйÉÐ]]]½ÐÔ+NÞÐ]kÏcÑÁÏÉ@]_ Ð]ÂHGÄ@]ËÙ_ÉÄÏd]G?cÑK?hµÙL]kgÙÔ

Éй)ÄÏdGÏÉÚÐGÄ@ËhKÒÉÐÔÃÁ?ÊKÐÁÐÁ?jâÌÅÉйÀ@µzÌÅÉÃGÐÅjâÌÅÉÉc?d©@ÁÙ±

& Ñ]]oеÉÉèg NÞÐkÏcÐËÏÉй)MâÌGÏcMkÉgc?cÏjâÌÅÉÉcÉÐÔÄ?ÊâÌÁйDÁÛ¾º½ ?cÐK@µ ÀÞÐ]]G ) D]]HK@Å·]]âÌOÄ@]]µÏhËiÏÉÉÄ?h]]]ËiÏɸØgÐ]k É g@]½Ùµ¸ØgÐ]k Ð]¹ % ÒhÅ@]¡ ·]âÌOÄ@µÐ]¶Á@GÄÏÉ@]_É Ä@]µ@ÌÁ@P½ÙµÉÄ@µÐ]}g@µÄÏÉ@]_ Ð]¹ %»]¡& gÐHâÌ]]k ÑKÞÐkÏc

+NðÚÐkÏcgÐkйÐËÐÅÄ@ÌÁ@½Ê} йgÉÉcͶâÌÁch¶]âÌKg@]µе)âK@Å

Ä@µÏgÉÐ]]} Ð]]ËdÁÉÏegÐGÄÏÉ@]]_ÉÄ@]]]µ@ÌÁ@P½âʵÄÏÉ@]_)Ð]ËÐÅqËg@]S gâÉiÉÐ]½ÐÔ

gÐ]ÅÐG)Ð]Á@KÐG@GÉÐ]¹ Éh]ËiÏÉ ÉgÐÂâËÊÁâÎdÁÐÅйÐËÐÅÄ@ËhKjâÌÅÐG͵ÐËÐïâÌSÉiÊ®Á ͵ÐËÏÊâÌ]o Ð]G ) ÄÐ]µÏcÄcg?fHð¹Ð]Å É ÄdÁ@ËÐ}?gÍÁ@µ@}iÏcйg@µâÍG¸ÐË@ïâËgÉi?h½@Ô

ÉÐË@½gÐ]k É ÒÉÏiÄÏÉ@]_ Ͷð¹Ð]_ ÉÐ]½ÐÔ+ÏÉÐ]Á@ËÊ_NÐ]½j_Ð]Â_Ïc NÐk@Ìkp} Ð]]]¹ NÞÐ]kÏcÏÉÐ]Ô ) ‘âÌGÉÊGÐ]Á qÌKÞÐ]kÏcÄÏÉ@]_ gÐ]}ÐÔâÍK@]µ ÉʽÐ]Å )dÁÐ]½Ðð¹ÉÏc

ÑKнj_ÐKÐÁ@ËÊLl_ÉÐÁÉÊGNÞÐkÏcѶËjÁÀÏcgÐÅ+ÏÉÊGÐÁgÉÉcÐGÄ@ÌÁch¶âÌKg@µ

Ð]]ÂÌÁ?ÉöhGgÐ]]}ÐÔ)ÏÉÉch]]µ Òg@]]µ ?dÁ?ÉÐ]]Ô ÒdÁÏÉÏegÐ]G ÒÏÊ]âÌwg?ÊwÐ]¹ É ÏÉÐ]Á@ËÙ_ Ä@]µÏg@µÄÏÉ@]_ É Ä@µÐ]ÌÌKÐâ̵ÐËÄÏÉ@]_ ’]ÂÌGÏc)Ä@Æ]ÌSÑÁ@µÐÌÌ]]k?hµÊ—cÐKÐð¹ÉÏc


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

1-

Ä?g?dKÞÐ]kÏcÉNÐ]ð¹ÉÏcÒg@]̽?ègÑ]oÉÏègÑ]ÁchµÐL]k?g@ÔÐ]¹ Ã]ÂÌGÏcjâÌ]Å ÐGѶâÌð¹Øèg ÒÏgÐ]G ÑÁchµÐ]oÐ}ÉÄ?dð¹ÐÅgÐ]k ÃËÐ]µÐÁ]]G йÏÉÐÔMâÌGÏcÉнÐÔ+ÄеÏcÐLk?g@Ô

Ð]]]Ë@ÂâÌÅѶ½Ð]w É QÌ]lÁ?hOgØi)Í]k?hµÊ—cÒ?ÉÐ]Å É rÐ]µ ÑÁÉÊGÐ]Å É Àj̹@Ì]oÙk

+ÄÐ]]ïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐ]]ÂËg?Ê_Ïf]]âËÊKÉÒdÁÏÉ@]]Á À@]]]½ Ð]ÂÌwÒdÁÏÉÏegÐ]G Ð]¹ Ð]µ ÏÉÐ]Ë@µ ÏÉ?h]]]]`¶âËègÉÄ@µÐ]]]]ÌËg@¶âËhµÐ]]]]Kg@OÉÄ@µÐ]]]]ÌËg@¶âËhµ@¶ËdÁÐ]]]]k Ñ]]]]]ÁÉÊGM]]]kÉgc

É ·âËjâÌ]]]]]]Å Ñ]]]]]]ÁÉÊGM]]]]]]kÉgcÙ]]]]]]G ÄÙ]]]]]]Å Ä@ËÉʽÐ]]]]]]]Å hKÑÁ@µÐ½j̹@Ì]]]]]oÙk

ÉÐ]]]¹ CdÁÐ]]]Å +?d̶Ì]]]kÛµÒg?cÐË@½gÐ]]]k ÀÏcgÐ]]]]G Ð]]¹ CÊ]]Á ѵÐ]]ËÏÉÐÁÉÊGÉÉègÐGÉÉèg ѽÐL]]lÌk)ÏÊ]]ÌÂÌGÏÉÐ]]Á@ËÙ_Ð]]G Ä@]]ÌÌK?hµÊ—cÑÂKÉж]]]pâÌOhK@]ËiÐ]µ ÒÐ]Á@KÐð¹ÉÏc

Äg?dKÞÐ]]kÏcÐ]]Á@KÞÉÉÉÐ]]]¹ Ð]µ ÒÐ]Á@Kg@OÉÐ]Ô É âÎh]µÏcÉÏöhËÐ]O ?d]âÌKÄ@̽j̹@Ì]oÙk

gÐ]]Å )@ÌS@ÌSÐ]G )ch]µ Ä@@GÐ]µ ÒÐ]Á?g@µÙÅÀÐ]Ô Ü@WgÐ]ÅÐG+ÃÁ@µÐ]K?hµÊ—c¼@Ì]oÙk

ÉÐ]]Ô ÉʽÐ]]Å ÑÁÉÊGÐ]]]Å Ð]G Ð]ËÏÉй)Ð]ËÐÅÄ@]ËhKÒÉÐ]Ô gÐ]k Ð]¹ ÑÁch¶âÌKg@]µ ÉÐ]µÐË )NÞÐ]]kÏcÄÏÉ@]]]_ Ð]LâÌHG·âÌ]kеÄ@]Ë ·]âÌOÉÉh}ÉÏÉÐ]Ë@µÐ]LâÌGNÞÐ]kÏc)Ð]Á?g@µÙÅ

+Ã]Kh} MkÏcÐGNÞÐkÏcÙGÃGѵÏgÐkÒÏÉ@wgÐkÒi@GgÐkÉÑÁÏcÐGÒjâÌÅÐËÏÉй

É N?cÏcÒÐ]µÐÁÏÉ@_Ð]G hK@]ËiѶâÌKÐ]HËÐÅÏÉÐ]Ô ) M]kÏcÐ]G ?]} NÞÐ]kÏc еÀÞÐG +ÉÊGÐ]Å Ñ]LÌOÐ]G Ñ]¶âËg?iÉÒÉÏi´?hâÌ]¥ ÒgÉÊo@GDK@µ)q̹ÊOÉÏg@OÄÏÉ@_ÐLâÌGÏc

) Nh]} ?dËgÐ]k Ð]G Ä@ÌL]kÏc ÉÃK@ÅÏÉÏgÉÉeйÄÉÊGÒg@ÔѶâÌð¹Ð½ÙµеÄ@µÐËgнÙk

ÉÐ]]µÐOÉÉh}ѵØgÐ]]k ÒjâÌ]]Å Ð]]G ÏÉ@KgÐ]]]k Ð]¹ @]K?É)Ïg?iÉÒÉÏiÉÐ]Ô ÄÏÉ@]_ Ð]ÁÉÊG ÏÉÐ]KÐHËÐÅÉÑÁÏcÐ]G ÒjâÌ]Å Ð]¹ ÏÉ@KÏgÐ]k Ð]¹ rÏÉÐÔе)ÒÙGеÐOÉÉh}ÑË?ÉÐÁgÐk

+?d±?hâÌ]¥ ÒgÉÊ]o@GgÐ]k Ð]G NÞÐ]]kÏcÄÏÉ@_ÏchµÑÁ@µÐËgнÙk)ÏÉÊKh}ÒÏÉ@wgÐk

Ð]G ѶâÌKÐ]ËgÙK?¾ÌÔÐ]]ËchµÉchµdÁнÐð¹ÉÏcÑKÐð¹ÉÏc)ÐËÐwÉ@ÁÉÐÔÒÉÏiÑÌLÌOÐG ÒÐ]]]]]GgØiÉÄ@µÐËgÊ]]]o@ÔÉÄ@µÐ]]]ËcеÐÔgÐ]]]k Ð]]]¹ M]]]âËhKÉÏcM]]]o Ä@½Ð]]]Å +jâÌ]]]Å gØiÒdÁÐ]½Ðð¹ÉÏc É ÒgÉÊG@]Ô Ñ]oÉÏèg?dK@]]µ Ä@½ÐÅй+ÄÙµÒÉÉf̽ÑÁ@µÐKÐËgÙK?¾ÌÔ

ÉÉ?h]k@ÁѶâÌ]kеÐ]LâÌGÏcÉÒÐ]µÐÁÏÉ@_Ð]]K?cÏcÑKÐËÞнٵÒgÐLÁÐkÉNÐHËÐÅg@S ÒgÉÊG@]]]Ô Ñ]oÉÏègÐ]µ +?dÁ@½Øöh½Ð]Ô Òg@]}eØèg Ð]¹ NÐ]HË@KÐ]G ) NÞÐ]kÏcÐ]K@ïGD]Á?ÊKÏc

“Ê]]O ÉÏg@O·âÌkе+?dKÐð¹ÉÏcÒg@̽?èg Òg@GйÐËÐÅÒ?h¶o@ÔÉ´ÏigØiѶâÌÁch¶âÌKg@µ


1.

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

gÐ]Å Ä@]Ë+NÞÐ]kÏcÐ]G ‘]pËÐ}Ù]G gÐ]]G ÐLâËhïGi?h½@ÔÉ@ïâËèg@ÅÏdÁÐwDÁ?ÊKÏcDGÐÅ

ÏÉÐ]Ô ch]µ Ä@]@GÒÐ]½ÐÔ )ÄjâËg@OÏcÑÁ@µÐÌÁÉÏegÐGеÒÐÁ@kеÉÐÔÑÂLpËÐ}DGÐÁ rÏg@]]O ¼Ê]]O ) ÏÉÐ]]LâÌGÏcðÒÏg@]]OɼÊ]]O É NÐ]]]HËÐÅ ÑÁÏcÐ]G ÒjâÌ]Å Ð]µ ) DÂâËÐ]}Ïc

Ð]]]ÁÐËÚнÐÅѶâÌÁch¶âÌK@]µ @]K?É+ÏÉÐ]LâÌGÏcð“Ñ]¡Øh½Ñ]ÁÉÊGÑKÐË@]kеÐGÉNÐ]HËÐÅ) +NÞÐkÏcÐG‘pËÐ}ÙGÄ@ïâËgè еÒÐÁ?g@µÙÅÉÐÔÄ?ÊâÌÁйÐËÐÅ

Ä@Á?dâÌOÄ?c)/

%.&

ÒÐ]Á@KÐð¹ÉÏcÉÐ]Ô ÄÐËÚйÏi@KÑKÐð¹ÉÏcÑÁch¶¹ÊH±@K?É)·âÌKÐð¹ÉÏcÐGÄ@Á?dâÌOÄ?c

Ñ]]ÁÉÊwÙGÉ?èg ÀÞÐ]]G ) ?dÌKÐ]]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐ]ïð¹Ð½ÙµÐ]¹ ·â̽?dÁÐ]Ô Ê]µÏÉ Ä?c?g@]Ô Ð]¹ Ð]µ

= NÐ]ð¹ÉÏcÐ]LâÌGÏcÄ@]Á?dâÌOÄ?cÐ]G NÐ]ð¹ÉÏc@]Ë@Ô)Ä@]]Á?dâÌOÄ?cÒÏg@GgÏcÐËÐÅi?É@ÌS Ó¿âËgÐ]Å É ¼Ð]} Ê]µÏÉÐ]¶ËcÑÁ@µÐ̵ÏgÐ]k Ð]ð¹ÐË?ègÑÁÉÊGÐ]Å Ð]G ¸Ð]ËÏg?Éб gÐÅÄ@Ë +=@µ@ÁÄ@Á?dâÌOÄ?cÐGMlËÊâÌOÓCgchâ̽eÏcNÐð¹ÉÏcÐGNÞÐkÏc

ÑÁ@µÐð¹@]pËèg Ð]¹ жâÌð¹@]pËèg É ÐL]lËÊâÌO Ä@Á?dâÌOÄ?cÃâ̹ð ÏcÄ@µÐÁÉÊwÙGйCdÁÐÅ]]

Ä?c7Ã]â̹ð ÏcÄ@µÐ]ÁÉÊwÙGÒÐ]GgØi ÀÞÐG+ÐËÑÁÙGÑÁÉÊGNÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐÁÐGÉNÐð¹ÉÏc

ʶð¹Ð]G )NÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µÐð¹@]pËèg Ð]¹ Ð]ÌÌÁ·âÌð¹@]pËèg @]K?É)Ð]ÌÌÁÒgÐ]µ?dËÐO Ѷâ̹ð Øèg Ä@Á?dâÌO É DÂâÌOÐkÏcÒÙ_NÞÐkÏc)¼Ð})¿âËgПÏÉÒÙ_ÑÁ@µÐð¹@pËègÑÁÉÊGÐÅÐGNÐð¹ÉÏc

ÒgÐ]µ?dËÐOÑ]¶â̹ð Øèg Ä@]Á?dâÌOÄ?c@]K?É)D]p_ÐG@ÁD]]O ÒÐÁÉÊGÉÐÔÄ@Á?dâÌOÄ?c)MâÌGÏc

Ä?cÀÞÐ]]G ) NÐ]]ð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐ]]Å Ù]]]G D]ÂÌGÏc%¯]o@µ&gÏdÁ@]pÌOÑ]¶â̹ð Øèg ʶð¹Ð]G +Ð]ÌÌÁ ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊ]âÌÁÒÐ]ïð¹Ð½ÙµÐ]µ Ch]]}gÏÉÐÁ@­@½ÉйcÉÊkN?cÏcNÐð¹ÉÏcÐG@Á?ÊKÄ@Á?dâÌO ÒÐ]¡?ègÉÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐ]ïð¹Ð½ÙµѶâ̽?dÁÐ]Ô ÐLâÌGÏc@ÅÏÉgÐÅÉÑÁ@µÐ½?dÁÐÔÐGÐËÉ?c %Z]Ëhs&M]âÌG?h¶]o@ÔÐ]]ËÏÉйÄ@Á?dâÌOÄ?cÉнÐÔ+ÏÉÏgÏcйN@µÏcÒÊ_ÑËÙ_ÐGgÐk

+% Ѿw & MâÌGѵØègÏÉ@ÁÄ@Ë

+À@¦¹?Éd¹?ÄÊÁ@²¹?°?¥Ú?]]»¾„?Ñ̎ 7 ÐÁ?ÉöhG Î


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

1/

Ð]]G Ã]]âÌÁÏc?d]]]âËÊÁÑKÐ]ð¹ÉÏcÐ]G Ä?cÄ@µÐ]KÐð¹ÉÏcÐ]µ Ð]ËÏÉÐÔ)?h¶]o@ÔÑÁ@]Á?dâÌOÄ?c

Ð]¹ Ä@]Ë ) ?d¶âÌÁ@ËÐ]G Ð]¹ ·âÌKÐ]ð¹ÉÏcgÐ]Å @]K?É)@Æ]ÁÐKÐ]G Ä@]Ë rÏÉÐÔ+?h¶o@ÔѵÐËÏÊâÌo ÑKÐ]ð¹ÉÏcÐ]G Ä?c)Ð]¶Ëc ѶâËi?h½@ÔgÐÅÄ@Ë)?dKÐð¹ÉÏcÒÏgÉÐ}ѶâÌkhOgÐGѶâÌÁ?Édâ̹

Äch]µgÙ½Ò@]ïâËègÐ]¹ ÏÉÐ]¶âÌONÐ]ð¹ÉÏc Dð¹Ð½Ùµ@K?É)ÜнٵÒÏÊâÌoÐGÄ@Ë+N@ÁÏc?dâËÊÁ Ð]]G Ä?c)?d¶âÌ]]lÁ?h®ÁÙµÐ]]¹ Ä@]]Ë ¸Ð]]Ëн@ÁÐ]]]Á@¾L½Ä@]Ë ¸Ð]Ëн@ÁÄ@—Ð]O Ñ]ÁhµgÏcÉ

Ð]]¹ ÄÏdÁÐ]]¹ Ñ]]lÁ?h®ÁÙµÐ]]¹ @¶Ì„Ð]]G Ð]]G Ä@]]Á?dâÌOÄ?cÊ]]]µÏÉ)Ã]âÌÁÏc?d]âËÊÁÑKÐ]ð¹ÉÏc

Ä@Á?dâÌOÄ?c@ÅÏÉgÐÅ+%i.545& Ñð¹@kйÐÌÂÌLÁÐLkÙµÑlÁ?h®ÁÙµйÄ@ÁÙË)%i.50.&Ñð¹@k

?h¶]o@ÔÉÙ_ÉÐL]k?èg ѵÐËÏÊâÌ]o Ð]G ÐËÏÉйÄ@KÐð¹ÉÏcÏdÁÐwgÐÅ+âÍGѵØègÏÉ@ÁÐËÏÉй ÑKÐ]ð¹ÉÏc)NÉÐ]µ É mð¹Ð]]Å É g?chµÉ·ÌLµ?hOÐGÀÞÐG)ÄÐÁÐÁ?dâËÊÁÑKÐð¹ÉÏcÐGÄ?c

ÒÐ]]¡?ègÄÏcÏcD]]O ÒÏÉÐ]]Ô Ò@]]Á?ÊKÉÏÉÐ]]ÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐ]]ïð¹Ð½ÙµÉ@]]Á ÐÂ]]]pâ̵Ïc?ègâÎÊ]Á É Ä@]]Á?cÉÄch]]µ ÜÊ]]H±É ?dÌKÐ]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐ]]]ïð¹Ð½ÙµÄ?Ê]âÌÁÐ]¹ N@]¶GÒÙ]_ ÒgÏÉgÐ]k ÜÐ]]} Ð]]¹ ÏÉÐ]]Á@KÐð¹ÉÏcÄÐ]]ËÚÐ]]¹ %N?g@®]]k&Ä@µÐÌÌ]]]k@½ÙºGcÏÉ?gchâÌ]Á ÑÁchµègÙ}Êð¹@]Ô

Ð]µ ÒÐ]Á?É?h`¶âËèg ÉÉ?giн?cÉÐÔйâÎÊÁÑKÐð¹ÉÏcÑÁch¶ð¹ÊH±@ÅÏÉgÐÅ+?dâËÊÁÑKÐð¹ÉÏc

) Ã]]âËhµÏc ÜÊ]]H±Ñ]]â̹ÑLâ̽?dÁÐ]]]Ô Ù]G Ä@µÐ]KÐð¹ÉÏc@Æ]ÁÐKÉÏÉÐ]Á@µÐKÐð¹ÉÏcÐ]G ÃKÐ]HË@K Ð]G Ä@]Á?dâÌPÁ?cÉÐ]½ÐÔ+âÎÊ]Á ÑKÐ]ð¹ÉÏc ÐGÐÁ@Á?dâÌOÄ?c?dâËÙ_йÒÙ_ÒÉʽÐÅÐÁ@½ÐÔ

Ä?cÐËÐÅÄ@ËÙG)Ä?c?g@ÔйеÒÐÁ@KÐð¹ÉÏcÉÐÔÒÉÉiÏg@ÔÊGÏÉÐLâËègÐ}ÏcCÊÁÑKÐð¹ÉÏc

Ä@]]Á?dâÌOÄ?c?dÌL]]k?èg Ð]]¹ +ÄÐ]]ÁÐÁ?d]]]âÌOÑ]pÌÁ?cÃ]Á?ÊKÏcÉÄÐ]ÂG?d]âËÊÁÑKÐ]ð¹ÉÏcÐ]G ÉÏÊâÌ]o É VgÐ]½ É ¼Ð]Å É ÑKÐË@¾âËgÐÅÉÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑoÉÏègÉbØcÉg@GÙGÏÉÐLâËöh}Ïc

Ð]]¹ CÊ]]]Á ÑKÐ]ð¹ÉÏcÑÁÉÊHL]kÉgcÑÁch¶âÌKg@]µÉCÊ]Á ÑKÐ]ð¹ÉÏcÑ]ÁÉÊGM]kÉgcÑ]LâÌÁÙw CÊ]Á ѶâÌKÐ]ð¹ÉÏcÑ]ÁÉÊG MkÉgcgÐ}ÐÔ)Ä@µÐÌÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÉÑKÐË@¾âËgÐÅÐÌËdÁÏÉÏegÐG

qÌKÐ]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐïð¹Ð½ÙµÉgÐ]]G ÉgÉÏcÑÁ@µÐ]]]¾âËgÐÅgÐ]k Ð]¹ N@]¶GM]kÉgcÑ]khKн Ð]]G Ä@]]Á?dâÌOÄ?cÏÉÐ]]Ô ) DGÐ]]Å ?cgÐ]]G ÉgÉÏcÒÐ]]Á@KÐð¹ÉÏcÉÐ]]]Ô ÜÐ]} Ð]¹ ÒdÁÏÉÏegÐ]G

ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ ÑÁ@µÐKÐð¹ÉÏcй·âÌKÐð¹ÉÏcgÐÅÄÐËÚйDG@ÁÄ@k@ÔѶâÌLoCÊÁѶâÌKÐð¹ÉÏc ъ?i@]± ÙG·âËg@µÙÅÐLâÌHGCÊÁÑKÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGMkÉgcgÐ}ÐÔÀÞÐG+ÏÉÐËÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ Ð]]ÌÌÁVgÐ]]½ )N@]]]¶GÄ@ÌÁ@µÐ]ÌËdÁÏÉÏegÐGÑKÐ]½j_ÉÄ?c?g@]Ô Ð]¹ Ð]µ ÒÐ]Á@KÐð¹ÉÏcÉÐ]Ô


10

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ð]]G ÀÞÐ]G +âÍGÐ]Å ?d]âËÊÁÑKÐ]ð¹ÉÏcÑ]ÁÉÊGM]kÉgcÐ]¹ Ä@ËdÁÉÏegÐ]G Ä@µÐ]KÐð¹ÉÏcÉʽÐ]Å

Ä@]Á?dâÌOÄ?c ÏÉÐ]Ô ) N@]¶GÄ@µÐ]]KÐð¹ÉÏcÒÐGgØiÑKнj_ÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑpâ̵É@ÅÒÏhâËÊ} Ä?cÉÄch]µ ÜÊ]]H±йÃG@Á?èg?ègÐÁ@KÐð¹ÉÏcÉÐÔÉMâÌGÏcÁ@k@ÔÏÉÐÁ@µÐKÐð¹ÉÏcÄÐËÚй

Ð]]G ec?cÑïÁÐ]]]S Òèg@]S ?gÐ]LºïÂÔÏÉÐ]ËÐïÁ?Éèg ÀÐ]¹ gÐ]Å +?d]âËÊÁÑKÐ]ð¹ÉÏcÐ]G Ä@]Á?dâÌO

Ð]¹ ) dÁ@ËÐ]}?èg@¶Ëh½Ð]Ô Ð]G ÒÙ]_ ÑÁ@]Á?dâÌPÁ?cÒèg@]S @]lÁÏgЭÒÏÉÐ]Ô gÐ]G Ð]]¹ @lÁÏgЭ

Ð]G Ä?cÉÐ]½ÐÔ +ÏÉÏÉÊGÉÊGÐÁÑËÛµÐË@¶Ëh½ÐÔÉ?gÐLºïÂÔÄ?ÊâÌÁÑïÁÐS@LpâÌÅ?d¶âÌK@µ +N@]µÏcNÐ]ð¹ÉÏc ÑKÐË?gÐÂâËÊÁеÒÐKнʶWÉÐÔй’oÙOÉ@wÐG)MâËhÁÏc?dKÐð¹ÉÏc

@]K ) qË@]k@ÔÑÁÐ]½ÊŠÐÔÑÁ@µÐËÑËÐ]p̽ÐÅÐ]½?dÁÐÔÐ]]¹ жâ̵ÐËе%’w&ÐÁÉʖÙG

ÑL]pPð¹@OÐ]G rÏÉÐ]]Ô ) chµÏcÑÂÌwÑKÐË?gÐÂâËÊÁ%·ÌoÒ@µ&ÒеÐKнʶW¸ÐËÏÉ@½ ÒÐ]GgØiÐ]¹ %·Ì]o Ò@]µ& ÏdÁÐwgÐÅ)@¶Ëh½ÐÔÑÁ@µÏÉÊKhïµÐËÐKÐËÚÉÉÑÁ?cÑKнg@ËÉ

ÑÁ@µÐ]]µÊxGÐ]]}gÉÉcÉ%?iÙ½gÐ]]]­ & ÒÐ]}gÉÉcйÉÏÉÏÉÊ]G?h_gÉÉcNÞÉÉÑÁ@µÐ]wÉ@Á Ð]G Ä@]]Á?dâÌOÄ?cÒÏg@GgÏcÐËÑLp}ÏÉÐÁchµÄÉÉèg ÉÐÔr@O+ÉÊG?gcØg@½Ð}ÒgÐGÉgÉÏc

ÒÏg@]GgÏc еÃËжGÐÁ?gÙÌKÉйDµÐËgÐÅÑk@GNgʵѵÐËÏÊâÌoÐG’Á?iÏcÑLlËÊâÌO ]]7ÄÉÉ?hKÉÄ@Á?dâÌOÄ?c

+%ÐÕp›?ÐËh¢Â¹?&gе?dËÐOÒgÙÌK ].

NÞÐ]]kÏc)¼Ð]]} ) ¿âËgÐ]]Å Ñð¹@]]pËèg D]]kgÐÅÑÁÉÊGÐ]]]Å gÐ]µ?dËÐOÒgÙ]ÌKÑ]âÌOÐ]G

Ïd]]WÉ& ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁѵÐ]ËеÐËgÐ]Å +NÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@ÂâÌÆ]¶âÌOÙ]G Ð]ÌÌÁnÐ]G %ÒgÏÉgÐ]k& É@]]Á Ð]]LâÌxGÉÑKÐ]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÑË@]]]k@ËѵÐÌÌKÐË@]kеÄÏÉ@]_ Ð]LâÌHGÒÏÉÐ]Ô Ù]G %Ð]̹Éc

ÑÁ@µÐ]]KÐð¹ÉÏcÄÐ]]ËÚÐ]]]¹ âÎhÂ]G ?d]âÌOÑ]Á?cN@]µÏcM]lËÊâÌOÏÉÐ]ÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ +0 ¿âËgÐ]Å +/ ¼Ð}+. 7NÐð¹ÉÏcÐLâÌGÏcÐÁÞ@pËègÀÐÔÑÁÉÊGÐÅÐGNÐð¹ÉÏc@K?É)ÏÉжËc

+ Ä@Á?dâÌOÄ?c+1 NÞÐkÏc

+Ch}ÏcÏÉÙ_ÐGÒdÁЕÐHË@KDk)?dÁ@Á?dâÌOÄ?cйgе?dËÐOÒgÙÌKÜ@WgÐÅÐG

Ð]]]LâÌG@ÁÉNÐ]]ð¹ÉÏcÐ]]LâÌG@ÁÑKÐ]]ð¹ÉÏcÊâÌÁѵÐ]]ËеÐËgÐ]]Å ÏgÙ]]ÌKÀÐ]]Ô Ñ]]âÌOÐ]]G ]?

Ä?cÐ]]G @Æ]]ÁÐKÏÉÐ]]ÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐ]]ïð¹Ð½ÙµÉ@]]Á Ð]]LâÌw@ÁÉÑKÐ]]]ð¹ÉÏcÊâÌÁѵÐÌKÐË@]kе


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

11

gе?dËÐO ÑÁch¶âÌKg@µÃâÌð¹ÏcÑâÌOrнÐÔ)ÏÉжËcÑÁ@KÐð¹ÉÏcÄÐËÚйMâÌGÐÁÄ@Á?dâÌO +%ÓÑp›?hOÚ? &

gÐ]HÁ?gÐGD]p_ÐGÏc Ïi@KÒеÐËÐGÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑKÐË@kеÑ®kÏÉÄ@Á?dâÌOÄ?c]J

?d]âÌOÄ@]ÌÁ?cÒÐ]Á?ÉÐÔgÐ]HÁ?gÐGD]G@ÁÒЮ]kÏÉ ÉÐÔ É ÏÉ@Á?dâÌOÄ@ÌÁ?cÒÐÁ@KÐð¹ÉÏcÉÐÔ

Ð]]ËÐÅÑ]]ËÏc?èg ѶâÌÁch¶âÌKg@]]} Ä@]]Á?dâÌOÄ?cÐ]]]µ DÁÐ]ËÐ}ÏcÏÉÐ]Ô Ò@]K?ÉÐ]½ÐÔ)ÏÉ@ÁÐ]Á

+%ÑHlÁhOA& Ð]¹ еÒÐÁ@KÐð¹ÉÏcÉÐÔÒÉiÏg@ÔÙGÏÉÐLâËègÐ}ÏcÒÉ?ÉÐKÐGжâËg@µÄ@Á?dâÌOÄ?c ] ]S +ÃâÌÁÐ]]]Á ?d]]âÌOÑ]]pÌÁ?cÃ]]Á?ÊKÏcÉÃ]]âÌÂG?d]]âËÊÁѶâÌKÐ]]ð¹ÉÏcÐGÄ?cÃ]]Á?ÊKÏc)Ä?c?g@]]Ô

gе?dËÐOÒgÙÌK%ÑWÉèg&ÑÌÁ@Ì}ѵÉ@GÐGi%.50. ]] .44- & ÝïÌÅÑÁ@¾ð¹ÐÔÑ­ÊkкËЭ

ÏÉÉch]µ ð“Ä@ÌL]pPð¹@OÉÏÉÉch]µ Ä@ËgÐ]µ?dËÐO ÒgÙÌKÑk@GÒÐÁ@Ë@Á?i@k@ËÉÐÔ+ChÁÏc?c

) i%.515 ]]] .452& %:KHDWRQ & ÄÊ]LËÉ )i%.6.. ]] .52.& ·ÂºË)M_@GgÐKÙ¹ʵÏÉÄgØi +·Ì®ÁÙG)gÊÌ­)i%.6-3 ]].5/1& Ù®¹@µ

]7Äg?ÊwNÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐð¹@pËèg7âѹð Ïc·Ì®ÁÊG

+ÑËÙ_Ѷâ̾µÊWÐGÉ?hµ¿µÊW%]S +DËÙ_ÐGgÐk%J +¤Øh½·â̹ð нٵ%? +·â̾âËgÐÅgÐkйï½@±Ðk%c

ÒgÙ]ÌKÐ]G Ò?Éöh]G hK@ËiÄ@ËÉʽÐÅй%/HQRUPDQG&dÁ@½hÁʹÒÏÉÐÔgÐGйÀÞÐG

7ÉÉèg ÐÂËÐ_ÏcÑÁ@µÐÁÉÊwÙG?cÏhâ̹)ÏÉÉchµð“ÑLpPð¹@OÉÏÉÊGÐÅgе?dËÐO

ÑÁÉÊGÐ]Å NÐ]ð¹ÉÏc)Ã]â̹ð ÏcÐ]µ ÏÉÐ]K?cÏcÐ]Á@ÁÉÊwÙG ÉÐÔÑwgÐOgÐG7%.&dÁ@½hÁÙ¹

Ä@]]]]Á?dâÌPÁ?cr@]]]]O ÑË@]]]]]k@ËÑÁÉÊGÐ]]]Å ÀÞÐ]]]G ) Ä@]]]Á?dâÌOÄ?cq]]]âÌOÐ]]]ËÐÅÑ]]]¦±?É

7Dð¹ÏcÉÏÉÐË@µÐLâËc

ÑÁÉÊGÐ]]Å ÐGÏÉÐLâËègÙïGNÐð¹ÉÏcÒcc@½ÑÁÉÊGÐÅÐÌÌÁÑË@k@ËѶâËg?chµÄ@Á?c@ÌPÁ?c

ÑKÐË@kеÉNÐð¹ÉÏcÒcc@½ÑÁÉÊGÐÅÑÁ@µÐð¹@pËègйжâ̹ð @pËègÄ@Á?dâÌPÁ?cʶð¹ÐG)ÑË@k@Ë 7Dð¹ÏcÉNÐð¹ÉÏcÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑË@k@Ë

+.-5*.-4¼ ]] Ä@Lð¹Êkd½@W7ÐÁ?ÉöhG Î


12

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ѵÐ]ËеÐËgÐ]Å @]K?É)Ð]ËÐÅÑKÐË@]kеÐÁÉ°@½Ð]Á ÍË@k@ËÒÏÊâÌw?ÊwÒÏÉÏgÏcй

Ä@]Á?dâÌOÄ?cÐ]G @Æ]ÁÐK)ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁÑË@]k@ËÑKÐË@]kеÐÁÉÐ]]ËÐÅÑ­@½ÐÁÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ

ÑKÐË@kеÉ°@½ÄÏÉ@_ÐK@¶ËÏcÉÏÉÐÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÒ@k@ËÒÏÊâÌwg?ÊwÐK@Ïcе)DGÐÁ

É ?d]ÌËÙ_ÊâÌÁÒ@]k@ËÒgÐHâÌ]k Ð]]¹ ¸@KÄ?ÊâÌÁйN@µÏcÒi?É@ÌSdÁ@½gÐÁÙð¹+ÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ 7âÑð¹ÏcÉ?dÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÒ@k@ËÒgÐHâÌkйNÐð¹ÉÏc

NÐ]ð¹ÉÏcÀÞÐ]G ) Ñ]ÁÉÊH¶Ë?cÐ]¹ Ð]G CgcÏcÀÐ]ð¹Ð±Ð]]¹ ÑË@k@ËѵÐÌÌKÐË@kеÐG¸@K

ÉÐ]]Ô gÐ]]k Ð]]]¹ + DGÐ]Á Ä@]Á?dâÌOÄ?cÐ]G @Æ]ÁÐKÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁÑð¹Ð]½ÙµѶâ̽?dÁÐ]Ô Ð]LâÌG@Á dÁ@]½hÁÙ¹ +ÐÌÌÁÑKÐË@kеÉ°@½ÑË@k@ËÒÏÊâÌwg?ÊwÒÏÉÏgÏcйMâ̹ð ÏcеÎÐËЩ@ÂG

7 Dð¹ÏcÉÏÉÐK@µÏcNÏèg %¼Édº¹ÐÌk@kÚ?´Ê²…?&NÐð¹ÉÏcÙGÑKÏègÐÂGÑ­@½

ÑL]oÉhkÒ@]k@ËdÁ@]]½hÁÙ¹?dâÌK@µй)DLkÐGÏcÑLoÉhkÒ@k@ËÐGMpOÏgÙÌKÀÐÔ

7Dð¹ÏcÉÏÉÐK@µÏcNÏèg

¸ÏÉÐ]Á )Ð]Á@Á?dâÌOÄ?cDGÐ]Å ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁ Ò@k@ËÑÁÉÊGÐÅ ÏÉÐËÙÅÐGе·â̽@ŠÐÔ

ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊ]âÌÁÑKÐË@]kеÑÁ@µÐð¹@]pËèg йMâÌG·â̹ð @pËègÉMâÌGNÐð¹ÉÏcÑKÏègÐÂGѶâÌ­@½ Òg@]µ?É?c gÐkйÉÐËÐÁÐËÚÉÉcÑâ̵ègÊ}Éð¼@ÔѶâËg@µ)ÏÉÐLâÌGÏcð“ÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑ­@½е ÏÉCÊ]Á ÑKÐ]ð¹ÉÏcÄÐ]ËÚй )ÐÁ@Á?dâÌOÄ?c?dËÙ_йÒÙ_ rнÐÔе)DGÏcCÊÁÑKÐð¹ÉÏc

+ ÐÁÙµÑKÐð¹ÉÏcÐG

Ð]]]Á@ÁÉÊwÙGÉÐ]]¹ CdÁÐ]]Å )MâËÉÐ]]µÏcgÏcÄ@µÐ]]ÁÉÊwÙGÉʽÐ]]Å ÒÏÉÐ]]ÁdÂâËÊ_Ð]]G

8ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊ]âÌÁÒÐ]ïð¹Ð½ÙµÑLâ̽?dÁÐ]]Ô É NÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐÅÄ?ÊâÌÁйÏÉÉchµÄ@ÌËi?É@ÌS ÑLâ̽?dÁÐ]]Ô Ù]]G Ð]]SgнÀÞÐ]]G )NÐ]]]ð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐ]ÅÙGÐ]ÌÌÁVgÐ]½ Ä@]Á?dâÌOÄ?cÃ]â̹ð Ïc

ÒÐ]]]ïð¹Ð½ÙµÐ]]]µ ÒÐ]]]Á@µgÐÔÉ°@]]]]½ ÉÐ]]¹ Ã]]Kh}gÏÉcÉÊ]]k ÉÑKÐ]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐ]]ïð¹Ð½Ùµ

8ÄÐ]]Á@½ÐÔÐ]]ËÐÅÄ@ËÐ]]Á@ÁÉÊwÙGÀÐ]]Ô ÒÐ]]]Á?ÉÐÔ+N?d]ËÏcÑÁ@µÐ]½?dÁÐÔÐ]G ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁ +ÀÐËÏciÙÁÒÏcÐkÑÁ@µÐÁ?i@k@ËÒÐGgØiÉJØo)Ml̹)gЗ@ÆÂGÊÔ

ѵÏgÐ]k ѶâÌSgнÐGÄ@Á?dâÌOÄ?cÉMâÌLkÏÉÏcÐÁ@ÁÉÊwÙGÀÐGecdÁ@½hÁʹÀÞÐG

+ NÐð¹ÉÏcÒÏg?ÉбÑÁÉÊGÐÅÙGDÁÏc?c


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

13

%Ïgh²›?ÐËh¢Â¹?& gÏcg@ËöhG)gÏdÁ@pÌOÒgÙÌK]/

ѵØègÏÉ@]]Á gÐ]]]k Ð]¹ Ä@ËÉʽÐ]Å Ð]ËÐÅÏgÙ]ÌKÀÐ]Ô Ð]G Ä@]Ë?ÉöhGÐ]µ ÒÐÁ@Á?i@]k@ËÉÐ]Ô

ѵÐ]]ËеÐËgÐ]]Å 7D]]ð¹ÏcÐ]]µÏgÙÌKÒÐ]]©@ÂGѵØègÏÉ@]]]Á +ÏÉÐ]ÂGÏcÙ]µ Ð]µÏgÙÌKÒÐ]©@ÂG Ð]]µ NÐ]]ð¹ÉÏcÑ]]ÁÉÊGM]]]kÉgcÙ]G ÐL]lËÊâÌOÐ]µ )âÍ]G ?d]âÌKÒÐÁÞ@]pËèg ÉÐ]Ô ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁ

âÍ]GÏcM]kÉgcNÐ]ð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐ]Å Ð]]G É ÒgÐkйõٵÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÒ@k@ËÑÁ@µÐÁ?i@k@Ë ) NÐ]]½Ê¶W)Ð]]]¾âËgÐÅÉÐ]Ô gÐ]k Ð]¹ ÉÊ]G ï½@±Ð]k ÑÁ?ÊL]pÌÁ?c) ¿âËgÐ]Å 7ÄÐ]Á@½ÐÔе gÐ]]ÅйÐÁÞ@]]pËèg ÀÐ]]Ô ÑÁÉÊGÐ]]Å Ð]]]G )?cÏÉÏgÏcÉÑËÙ_É@]Á Òg@]GÉg@µÐ]¹ ÑËÙ_ÐGgÐ]k ?cÐ]ËеÐËÉÐ]¹ ÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑË@k@ËÑKÐË@kеÉNÐð¹ÉÏcÏÉÐÔ)?dÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁѵÐËеÐË

ÒgÙ]]ÌKѵØègÏÉ@]]]Á ÒÏÉÐ]Ô gÐ]Gй) MâÌG?hÁÐ]Á ?d]âÌOÑ]pÌÁ?cgÐ]}ÐÔM]âÌGÏcÐL]kÐSgÐG

ÑË@]]]k@ËÑKÐË@]]]kеÉNÐ]]]]ð¹ÉÏcÄ?Ê]]âÌÁÐ]]¹ MâÌÁ?i@]]Á Òi?É@]]ÌS%gÏdÁ@]]pÌO&gÏcg@]]ËöhG +?dÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ

ÑL]]oÉhkѵÐËÏÊâÌ]]o Ð]]]G ?ÉÐ]Ô M]âÌGM]kÉgc·âÌKÐ]ð¹ÉÏcgÐ]Å 7D]ð¹Ïc%FKHQ& Ã]pK

ÑKÐË@]kеÙ]G Ð]ÌÌÁ ·]âËgÏÊâÌOÄ@]Á?dâÌPÁ?c)ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐ]ïð¹Ð½ÙµѶâ̽?dÁÐ]]Ô ÐLâÌGÏc

É ÏÉÐ]K@µÏcNÏègÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁÑKÐË@]kеÉNÐ]ð¹ÉÏcÄ?Ê]âÌÁ Òi?É@ÌSÃpKÉÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ 7D]]ð¹Ïc@ÅÏÉgÐ]]]Å)M]âÌGÏc?d]o@k@ËÐ]¹ ?ÉÐ]Ô ÉÊGÐ]Å ?d]¦±?ÉÐ]¹ gÐ]}ÐÔNÐ]ð¹ÉÏc)M]â̹ð Ïc

) MâÌGÐ]Á ?cÐ]¶Ëc ÑÁ@KÐð¹ÉÏcÜÐ}йÑo@GÒdÁÏÊËÐOÉDG?hÁÐÁ?dâÌOÑÁ?cÐËÏÉйNÐð¹ÉÏc

DÂâËÐ]}@Á ÏÉÐÔÀÞÐG)ÏÉÐLâÌHGÑkgʱÉÑÁ?h}ÑoÉÊKÑÁ@µÐ­@½ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐGÙGÐËÉй

Ð]¹ Ã]Kh}gÏÉcÉÊ]k Ñ]Á?h}ÒÏÉÐ]Ô gÐ]G й)MâÌÂâÌÅÐÁÒg@µÐGÉMâÌGÐÁ°@½ÄÏÉ@_е

É N@]µ@ÁM]kÉgcÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁÑKÐË@]kеÄ@]Á?dâÌPÁ?cgÐ]}ÐÔ+DÁÐ]]ËÐ}@ÁÑÁÉÊGÐÁ)°@½ É cÉÊ]]]k Ä@]Á?dâÌPÁ?c?dK@]µ Ä@½Ð]Å Ð]¹ ÀÞÐ]G )Ð]ËÐÅÄ@]Á?dâÌPÁ?cq]âÌO ÐÌÌKÐË@]kеÉÐ]Ô

ÒÐÁ@Á?i@]k@ËÉÐ]Ô ÒÐ]ÂËgØi +?dÌÌÁÉgÏcÉÒgÉÊG@ÔÉÒg@̽?ègÒg?ÊGйÐËÐÅÒÙ_ÑïÁh}

ÒÉiÏg@]Ô Ù]G ÏÉÐ]]LâËègÐ}ÏcCÊÁÒеÐËÐGÄ@Á?dâÌPÁ?c7Ãâ̹ð ÏcÐËÐÅÏgÙÌKÀÐGÄ@Ë?ÉöhGе ?d]]]âÌOÑ]Á?cÐ]ËÐÅqÌÁ@]ËÙG)Ã]âÌÂG?d]âËÊÁÑKÐ]ð¹ÉÏcÐ]G Ä?cÐ]ËÐÅÄ@]ËÙG)Ä@µÐ]KÐð¹ÉÏc

@Æ]ÁÐK+CÊ]Á ÒÐ]]µÐËÍKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑKÐË@kеgÐkÐK@µ@Ág@µzÌÅÐÁ@Á?dâÌPÁ?cÉÐÔ)ÃâÌÁÐÁ ÑKÐ]ð¹ÉÏcÜÐ]} Ð]¹ ÐÁ@L]kØcÉÑË@]k@ÔѵÐ]ÌËdÁÏÊËÐOÑÁch¶L]kÉgcÊ]G Ïgж]]oÙ_@ïâËèg


14

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

) ÄÉÉ?h]KÉÄ@]Á?dâÌPÁ?cÒÏg@]]GgÏcÒÐÁ?gÙÌKÉÐÔÉÄ@Á?dâÌPÁ?cÑÁch¶k@Gr@O+?cÉ?hÂâÌPÁ?c

) ÀÐ]¶GÑKÐ]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÑÂLl`¶ËègÑÁ@µÐïÁh}Щ@ÁÙ±йCdÁÐÅÑk@G ?iÏcÑLlËÊâÌOÐG

ÉÏgÐ]]G NÐ]]ð¹ÉÏcÒÐ]]µØG)%i.315& Ñð¹@]]k r@]]]O+Ä@]Á?dâÌPÁ?cÐ]G ÄÉÊ]G @Â]o@ÔhK@]ËiÙ]G Ð]]µÙKÐð¹ÉÏcÉÏÉÐ]]]Kh}Ä@Ë@OÉgÉÐ]Ô Ä@µÐ]ËÑËÏÉÐKÐÁÐ]¡?jG+@]Á ÒÉ@ïÁÐ]Å ÄÉÊGï½@±Ð]k @ÌÁ@¾ð¹Ð]Ô ÑKÐð¹ÉÏc)?dKÐð¹ÉÏc¸ÐËйÏÉÐKh}Ä@̵ÐËÄ@µÐËÑË@̹@LÌÔÉÄ@µÐËÑË@ÌÁ@¾ð¹ÐÔ

ÏÊ]G É ÏÉÐ]Ë?cÑ]ïÁÏèg%i.5.2& Ñð¹@]k @ÂÁÐ]]Ì¡ÒÏhïÁÙµйÏÉ@ïÁÐÅÀÐÔ+@̹@LÌÔÑKÐð¹ÉÏc) ÑÁ@—ÐOÉ@ÅÑÁ@KÞÉÉÄ?ÊâÌÁй%ÑGgÉÚ?§¾L?&ÑOÉgÉÐÔÒÐïð¹Ð½ÙµÑÁÉÊGMkÉgcÒÙÅ

Ò@]]}gÏcÄÏÉ@]]_ Ð]]ÁÉÊG@ÂÁÐ]]]Ì¡ÒÏh]ïÁʵÑÁ@KÐ]ð¹ÉÏc+%nd]²›?¯¹@]XL¹?¼Éc&?ciØ]O Ù]G M]l_ÏcÄ@]Ë?c)ÉÊ]G ðÄ@]ËÉiÏg@Ô ÒÐÁ?ÉÐÔÙGÏÉÏchµÄ@ËÏc)ÑOÉgÉÐÔÒÐïð¹Ð½Ùµ +ÉÊGÐÁðÄ@ËÉiÏg@ÔÒÐÁ?ÉÐÔ

@]]ÌS?dÁÐ]]ð¹ÙÅÐ]]¹ Ä@̽Ð]]µÐËÐ]]µ ) % i.50-& Ä@]]ÁÙËÉ@¶Ì„Ð]]]G Ñ]ÁchµÜÊ]H±Ð]Á?Éй

ÑË@]k@ÔѶâÌL]o ) ÏÉÐ]ð¹Ð½ÙµÉÐ]Ô ÒÏg@ËÐ]Å É@ÁÐÁÉÊwÙG+@̵gÊKйÄ@̽ÏÉÉc)ÏÉÏÊGÉÊG

Ù]]G ÉÊ]]]G ·âËi?h½@]Ô ¸ÏÉÒÏÉÐ]Ô gÐ]G Ð]¹ ) @]¶GÐ]oÐ}gÐ]ÂK@ÌÂGÒgÙ]ÌK?cÐ]ËÏÉ@½ÀÐ]¹ ÉÊ]G Ð]]ÂGÐÁÒÏÉÐ]]Ô Ù]]G +ÄÉÊ]]G ?d]]ÁÉÊGc?i@]]Ô É ÄchµÐ]]oÐ}Ð]¹ Ð]µ ÒÐ]Á@KÐð¹ÉÏcÉÐ]¹ Ã]KhïâËèg +% ’]]lkٛ?Ïc@]l¹? & MâÌGÐ]Á Ä@µÏgÐ]ÂâËgiн?cÑÁjÌ]Ô Ð]G @Æ]ÁÐKÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁ Ѷâ̽?dÁÐ]Ô

ѵÐ]ËÐïð¹Ð½Êµ ʶð¹ÐG)ÉÊGÐÁÏÉ?hµѵÐËÐïð¹Ð½Ùµ?cЩ@ÁÙ±ÉйÑOÉgÉÐÔÒÐïð¹Ð½ÙµDð¹ÐG Ð]]G ÀÞÐ]]G +ÉÊHK@]]Å ·]]]âÌOÑOÉgÉÐ]Ô ÑXÌ]kнѶâÌKÐ]ð¹ÉÏcdÁÐ]w Ð]¹ Ð]µ ) ÉÊ]G g?cgÉÊÂ]k

q]]âÌOÉÏgÐ]G É ÄchµÐ]oÐ}Ð]G É Ð]Â̽ÏigÐ]k ÀÐ]Ô ÑÁ@]µ@ÌS@]ÌSÐ]ïð¹Ð½ÙµÑÁchµÐ]oÐ}

ÉÐ]Ô ) Ä@]ËeÑÁ@µÐÌL]lËÉ?dâÌOÉÄÚÐ]} Ä?Ê]âÌÁÒdÁÏÊËÐ]O É ÑKÐ]Ë@¡Øh½ÒÐ]]ïð¹Ð½ÙµÑÁÉÊw Ð]¹ ) ÄÉÊ]GgØi ?c@KÏgÐkйеgÐÂK@ÌÂGÒgÙâÌKÑÁ?hïÁÐËÚ+ÏÉÐË?hµÏgÐGÏgÐGÐËÐïð¹Ð½Ùµ cgÉ?gÐ]G ʵÏÉÑKÐË@½ÐµÐÁÉÊGÏÉÐÁÉÊGÀеÀÐLlÌGÒÏcÐkÒ@KÏgÐkÉÀÐËÏciÙÁÒÏcÐk

+ÄÉÊG%gÏcg@ËöhG&gÏdÁ@pâÌOÒgÙÌKÒhïÁÐËÚÒÐÁ?ÉÐÔÜÐ}й

@]]ïâËèg%i.6-4 ]]]] .566& Ñð¹@]]k Ð]]]¹ Ò@]ÅÚÑÁ@]µÏhïÁÙµ7Ã]â̹ð ÏcÄÐ]Å ÄÉÊ]wÙGCdÁÐ]Å

ÀÐ]Ô É Ð]ËÐÅ?cØöh½Ð]Ô Òg@]}eØèg йеÒÐÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÐÂLl`¶âËègÉÐÔÙGÄÉÊGgжoÙ_

gÐ]k Ð]¹ Ð]µ )ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐ]ïð¹Ð½ÙµÑÂL]l_q]âÌOÙ]G ÄÉÊ]G r@GÒÉ@ïÁÐÅÐÁ?hïÁÙµ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

15

ÏgÏÊ]]]]]âÌO?dK@]]]µ Ä@½Ð]]]Å Ð]]]¹ ÉÏÉ?h]]]Á N@]]]ÌÂGÑKÐ]]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÑLâËg@Ì]]]khOgÐGÒÐ]]]©@ÂG

7 D]ð¹ÏccÙ]ðºµÊ]µÏÉgÐ]Å ÄÉ?]} É@]w gÐ]]Gй% ÐHÁ@lÁÚ?N?g@HL¥Ú? & Ä@µÐÌÌKÐË@¡Øh½

Ê]‹ & chµÐL]k?g@ÔÄÉÊ]G ÄÉÉcgÐ]}ÐG ÙGÄ@ËÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑÂLl`¶âËègÒ@ÅÚÑÁ@µÏhïÁÙµ Ä@ËÐ]]GgØiÉÏÉÐ]]]ÁÉÊGÙµNÐ]ð¹ÉÏc%/3&)%i.566& Ñð¹@]k ?d½Ð]µÐËÒÏh]ïÁÙµÐ]¹ +%Ð]̛@¦¹? gØiÐ]]]µ ) ÏÉÐ]]]ÁÉÊGÙµNÐ]]]ð¹ÉÏc%11& ?d]]]½ÏÉÉcÒÏhïÁÙµÐ]]]]¹ ÀÞÐ]]G ) ÄÉÊ]]G ÍOÉgÉÐ]]Ô

?cÐ]ËÏÊâÌwg?ÊwÀÐ]¹ +ch]µ Ä@Ëg?d]oÐG?dË@]ÌK ÑË@Ìk@ÔÉ’KÚÒ@¶Ëh½ÐÔÑÁ@µÐKÐð¹ÉÏcй

%i.6-4& Ñð¹@]k %@]¦º¹Ð]̽ʾ¥Ð]̦˜& ÑÁ@Æ]ÌSÒïL]]p}ѵÐËÐïð¹Ð½Ùµ7Dð¹ÏccÙºµ ÄÐ]ËÚй?h]µ ?c@]ÌKÑ]Á?É?h­Òg?d]oÐG ÒÏÉйÐïSÀÏÉÉcÑË@ÅÚÒÏhïÁÙµ)ÏÉÐË@µÐK@Å

ÏÉÐ]]¶âÌOÑÁ@µÏjâÌÅÐ]]G É Ä@]]µÏi?ÉÚÐ]]KÐð¹ÉÏc?dK@]]µ Ä@½Ð]]Å Ð]]]¹ ) ÏÉÐ]Á@ÆÌSÑÁ@KÐ]ð¹ÉÏc

Ñ]ÁchµM]kÐÅÉÏègÐ]o ÉÐ]Ô Ñ¶â̽@ŠÐÔʵÏÉ)ÀеÐËÑÁ@ÆÌSÑïÁÐSr@O+ÏÉÏchµÙµ

Ð]]]¹ Ä@Æ]ÌSÐ]µ )ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁѶâÌÂL]l`¶ËègÒÏÉÐ]Ë@µÐ]ÂK@ÅÐ]G ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ

% ¿]]½Ú?Ð]Ht¥& Ä@µÏÉÐ]KÐÁÒÐ]ð¹Ð½ÙµÒÉ?h]`¶ËègÏÉÐ]K@€gÉÉcÏgÙ]S ÉÐ]¹ ÑK@]kÏg@µ +ÏÉÐË@µÐK@Å

%.&

7MâÌGÐÅÏÉÐÁ@Á?dâÌPÁ?cÐGÒdÁÏÊËÐOÒÏÉÐÔ

ÏÉÏgÐ]µ?dËÐOÒgÙ]ÌKÐ]¹ hK@]Ëich]µÏcÄ@]ÌÁ@Á?dâÌPÁ?cÑ]¾µÊWÐ]µ ÒÐÁ@Ë@k@ËègÉÐÔ]]

Òg?d]oÐG ÙG)ÉÊGÐÅÒÙ_ÉÐLk?ègѵÐËgÐïËg@µÄ@Á?dâÌPÁ?cÒÏÉÐÔgÐGй)ÄÉÊG·ËjÁ Ð]¹ Ã]Kh}gÏÉcÉÊ]k É ?dÌKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐ]ïð¹Ð½ÙµÑÁ@]ËeÐ]¹ É?h]Á?dâÌPÁ?cÑKÐ]]ð¹ÉÏcÑÁchµ

Ð]]]]Ë@¾§]]]]L¾L¹?& Ä@µÐ]]]]ÌÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ@]]]]k@ËègÑ]]]]âÌOÐ]]]]G Ä@]]]]]µÏÉ?hµ’]]]G?cÐ]]]­@½ +%Ð̹Éd¹?d¥?ʲ¹? ÐGÏÉÐÁ@KÐð¹ÉÏcÄÐËÚй%Í¥@¾„?°?¥Ú?& ÜнٵÐGÄ@Á?dâÌPÁ?cÒÏcg@Ëc]] еÒÐÁ@KÞÉÉÉÐÔÉ@̵gÊK)@¶Ì„ÐG)Ä@ÁÙËÐÁÉʖÙG)CÊÁÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÒеÐË

ÄÐ]]ËÚÐ]]¹ ÉʽÐ]]Å Ð]]Á@KÐð¹ÉÏcÀÐ]]Ô )Ä@²¹Ð]]G ÒÐ]]wÉ@ÁÐ]]¹ ÏÉÐ]]ÁÉÊG@]]ÌS @̵gÊKй

ÄÉÊ]]G À?dÁÐ]]Ô ÐGÉнÐÔ+?hÁ?dâÌOÄ@ÌÁ?cÜнٵÐG)ÏÉÐÌÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐïð¹Ð½Ùµ +1./*1..v À@¦¹?Éd¹?ÄÊÁ@²¹?°?¥Ú?]]»¾„?Ñ̎ +c7ÐÁ?ÉöhG Î


16

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÒÐ]]ïð¹Ð½ÙµÉ@]]Á ÐÁÉÊw ÙGÉÊG·âËgÏÊâÌO %¿½Ú?ÐHt¥& ?dÁ@µÏÉÐKÐÁÒÐð¹Ð½ÙµÐ¹

ÑOÉgÉÐ]]Ô Ð]]Á ) ÉÊGÐÁVgн ) ÐË?ÊGÀ?dÁÐÔÐG·âÌKÐð¹ÉÏcgÐÅ ) ÏÉÐÌÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ ÒÐïð¹ÐG?cÒÙ_йÒÙ_нÐÔ+ÙKÉÐÔѵÐÌÌÁ@Lkg@oÄÏÉ@_@Ë)ÑXÌkнÐÁ)DG

À?dÁÐ]]ÔÐGÙ]]G @]]Á ÏÉÚÐGÑÁ@µÐÁÙµÏgÏÊâÌOÉÏÉÐË@µÐK@ÅÏi@KÒgÏÊâÌOеÐËÏÉÐÔ

À?dÁÐ]]Ô Ð]]G Ù]]G Ä@µÏÉÐ]]KÐÁÒÐ]]ð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐSgн+ÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐïð¹Ð½ÙµÑÁÉÊG

Ñ]]¾µÊWÒÙ]]_ ch]]µÏcÑLâ̽?dÁÐ]]Ô Ò?É?cÐ]]µ ÑKÐ]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒÐ]]µÐËÐË?ÊGÏc)ÄÉÊG

&M]]]âÌGÏcÑÁ@µÐ]]]ÌÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÐ]]]ËdÁÐGDOÐ]]µ Ð]]Ë@G?dGÑLÁÏgÐ]]}ÉÐ]]Ë@Gch¶GÒÙ]]_ É ÉÊG@]]ÂË?cÐ]]ð¹Ð½Ùµ еÐË@Gch¶GÜÊGбÒÐÂLl`¶âËgè ÉÐÔÉ%Ð̹Éd¹?N@½?jL¹Ú?

+ÉÊGÐÅÏÉÐÌÌÁ@@ÔÉÑË@ËgÏcÉÑË@¶oÉÉÒg?dµÐwÒjâÌÅÐGÒdÁÏÊËÐO

ý)Ä@Á?dâÌPÁ?cÒÏg@GgÏcÀжGÀÙ_ÑÁÉÊwÙGÐGÏe@½@ÔCÉнÏc?dÌË@KÙµй

) ¿âËgÐ]]Å)¼Ð]]} ) M]]âËc·]]âÌOѵÏgÐ]]k Ñð¹@]]]pËèg DkйNÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐÅÐË?É¿âÌO ѵÐËÏÊâÌ] o Ð]]G É Ð]]ÌÌÁ@]]ÅÏègrÐ]]ÁÉÊwÙGÀÐ]]Ô ?dK@]]µ Ä@½Ð]]Å Ð]]¹ ÀÞÐG)NÞÐkÏc

Ä@]]]Ë ) Ð]]]ËÐïð¹Ð½ÙµÐ¹ÉCègÙ]]]}Ïch]]]K ѶâÌKÐ]]]ð¹ÉÏcÙ]]]G ÏÉÐ]]]¶âÌKÐð¹ÉÏcÐ]]¹ Ñ]]ËÏfâËgè

+CègÙ]]}Ïch]]K Òg@̽?ègѵÐËÏg?ÉбÄ@˸ÐËÐïð¹Ð½ÙµÙGÏÉÐÌËg@̽?ègѵÐËÏg?Éб

chµâÍOÄ@½Ïe@½@ÔеÐÁ@Ì̵ÏgÐkÐð¹ÐË?ègÉйÐïS)ÐÌÌÁ?dâÌKÑÁ@½Ê}еÒÏÉÐÔ

É ÑKÐ]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒdÁÏÉÏegÐ]]G ) NÐ]]ð¹ÉÏcÑÁÉÊGMkÉgcgÐkÙG’µÏgÐkÑð¹ÐË?ègÉ

ÑKÐ]]ð¹ÉÏcÑ]]ÁÉÊG MkÉgcgÐkйÐËÐÅÄ@ËÙ_ÒgÐïËg@µqÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑpâ̵É@Å

й)N?dGÒÙ_ÑÁÉÊGNÐð¹ÉÏcÐGÒèg@SgÐ}ÐÔqËg@̽?ègѵÐËÏg?ÉбgÐÅ+CÊÁ

M]]âÌGÏcÉÊKhï½@±Ð]]k É DL]]kÏÉÏcÒÙ]]_ Ñ]]âÌOgÐ]]k Ð]]¹ É NÐð¹ÉÏcÐLâÌGÏc?d¶âÌK@µ ·]]âÌKÑKÐ]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÑ]]pâ̵É@ÅÉÑKÐ]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒdÁÏÉÏegÐ]]G gÐ]]k Ð]]K@µÐÁ g@µgÐ}ÐÔ

Ïg?ÉÐ]]]± ÉÐ]]¹ NÞÐ]]kÏcD]]GÏc)ÏÉÐ]]¶ËcѵÐ]]ËÚÐ]]¹ ) ÏÉÐ]]µÐËÚÐ]]¹ Ð]]½ÐÔ+N?cÐ]]Á Ð]]]G | )MâÌGÐ]]]Å ÒÉ?gcèg@]]]S ÑKÐ]]]ð¹ÉÏcÒÏg?ÉÐ]]]± ÑÂL]]]k?g@OÒ@]]]Á?ÊK?cÐ]]]ÌËg@̽?èg Ð]]¹ M]]âÌGÑ]]k@½ÙºGcÒi?h½@]]Ô Ð]]G | ?cNÐ]]ð¹@WCdÁÐ]]Å Ð]]¹ M]]]âÌGÒi@GgÐkÒi?h½@Ô

+?chKÑKÐð¹@WCdÁÐÅ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

2-

ÀÐËDkÑk@G NÐð¹ÉÏcÒÏÉÐË@µÐÂK@ÅÑÁ@µÏÊâÌo 7 ÏÉÐË@µÐLâËc¸ÐËÏÊâÌodÁÐwÐGNÐð¹ÉÏc

Ð]¹ ÜÙ]]w ѵÐÌËÉÏiÐwg@OgÐkйÄ?ÊLpÌÁ?cй·âÌOÉh}ÑÁÉÊGï½@±Ðk 7 ÀеÐË

Ä@ÌÁÉÊGï½@±Ð]k ÐG)ÃGgÐHwÙµÉÑË@KÏgÐkѶâ̶ð¹Ð_ ÑÁ?ÉÊLpÌÁ?cÄ@Ë)ÉÊLpÌÁ?c

Ð]oÐ}ÄchGÏÊâËègÐ]G Òg@]µ ) Ã]âÌÁÏc ÏÉжâÌOÄ@ÌÁ@µ@}iÏc)ÄÐ_Ïc·âËègÄ@ËÙ_Òg@GÉg@µ É Ñ]LâÌÁÙwÐ]ÌÌÁŸ]Áh}]ÌÔ +DÂâÌOÐkÏcÒÙ_ÉMâÌGÏcMkÉgcNÞÐkÏc)ÄÏcÏcDO

ÐOÉÉh}ÉÐÔÏÉÐÔ)NÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐð¹@pËègÑÁ@ÁÏÉжâÌOÉÄÉÊGÐÅÐG+ÐKÞÐkÏcÉÐÔÒgÙS

É@]]]lð¹ÐÅÏÉÙ]]]_ Ð]]]G Òg@]]]̽?ègѵÐ]]]]ËеÐËÊ]]µÏÉDÂâÌOÐ]]kÏcÒÙ]]_ ÉÏÉÊGï½@±Ð]]k +%@ÆK?fGоÔ@±ÐÌk@ÌkÏdWÉ&

ѵÐËÏÊâÌ]o Ð]G ÐËÏÊâÌ]o ÀÐ]G NÐ]ð¹ÉÏcÑ]ÁÉÊGM]]kÉgcÑK@µ’â̺ð GgÐ}ÐÔÐÌÌLoÉhk

dÁÐ]]w Ð]]G M]]âÌGݽ@]]µ ÑÁ@µÐð¹@]]pËèg @]]]K NÐ]ð¹ÉÏcÒÏÉÐ]Ô gÐ]G Ð]¹ ) Chµ@]Á Òg@]ËccgÉÉ

+ Ä@¶¹ÏÊâÌOÉÃKhïµÐË)ÄÉÊGrÐG?c)Òg@µ}?c)règÙo)ègÐo)N?ÉègÏc?d¶âÌ©@ÁÙ±

Ð]¹ | ÄÉÊ]G M]kÉgcÏgÙ]S ÀÐ]G ?c@KÏgÐ]k Ð]¹ Ð]Â̽ÏiÀÐ]Ô gÐkÑÁ@KÐð¹ÉÏcÒÐGgØi «

@OÉgÉÐÔ)@²Ëh­ÐÔ)@Ìk@Ô

Ñð¹@]k Ð]¹ É ?cÉcgÊ]G?ègÒÏcÐ]k Ð]¹ ÐËÏÊâÌ]o ÀÐ]G NÐ]ð¹ÉÏcÑ]ÁÉÊGM]kÉgcÙ]]G ÐÁÉʖ

+ÑË?É@]ÔeØèg Ò@̲Ëh­Ð]Ô ÑÁ@µÏÉ?g@ÁÐ]µ Ð]LâËÉеÏc е@ËH̹)ÐË@ËH̹ÑKÐð¹ÉÏc%i.5/.&

?cÑË@¶Ëh½ÐÔѵÐË@ÌÁ@P½ÙµÒhâËcÉ@whâËeйеÏÉÊK@Å·âÌOÐÁ?É?hµc?i@ÔкËÙµÉÐÔй

Ä@]]ËÙ_Ù]G Ä@̶âÌKÐ]ð¹ÉÏcCÉÐ]¹ É @]ËH̹Ù]G ÏÉÐ]KÐÁÉ?gjâËÊ}Ä@µÐ]ºËÙµÑÁchµg@]}iègÙ]G +ÏÉ@½ÐÁ?cнÏcgÐkÀйÐËÏÊâÌoÀÐGNÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGMkÉgcÀÞÐG+ÏÉ@ÁÏÉжâÌO

Ù]G ¸ÉÊ]xGѵÐ]ËеÙKÐð¹ÉÏcdÁÐ]w ÑÁ@]¶¹ÏÊâÌOÐ]G D]GÏc MkÉgcNÐð¹ÉÏc 7 ÀÏÉÉc

) M]âÌGÏc@]k ѶâÌKÐ]ð¹ÉÏcÐ]ÌâËÊÁÐ]KÐð¹ÉÏcÉÐ]Ô gÐ}ÐÔÌÔ)CÊÁѶâÌKÐð¹ÉÏcÑÁ@ÂÌÅ·âÌO


2.

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

?dÌËÏÉÐKÐÁѶâÌ¡?jGÒgÐïËg@µhâËeйе)@lÁÏègЭ)@̹@LÌÔʵÏÉ%dWʽ&Ðwg@O¸ÐË

ѶâÌKÐ]]ð¹ÉÏcÑÁ@]]]ÂâÌÅ·]âÌOÙ]G ÏÉÐ]ÂGÏcÙµÐ]Á@µÉÊxGÐ]KÐð¹ÉÏcÉÐ]Ô Ä@]Ë +ÄÉÊ]G M]kÉgc +%i.545 &Ñð¹@kй@¶Ëh½ÐÔÑÁ@µÏÉÊKhïµÐËÐKÐËÚÉÉÑÂKhïµÐËÐÁÉʖÙG)Ñð¹?gdÌ­

dÁÐ]]]w Ä@]]Ë ·âÌKÐ]]ð¹Éc)·âÌKÐ]]ð¹ÉÏcÒÏÉÐÁ@]]oÏÊð¹ÐÅÉÄ?öh]]G?cÐ]]¹ Ð]]ËÏÉй 7ÀÐËD]]k

7ÏÉÐË@µÐÂâÌGÏi@KѶâÌKÐð¹ÉÏc

ÉÐ]]Á?öhâÌ}règÙ]o ÑK@GÐ]_ Òi?ÊâÌ]o Ð]G ) ·âÌKÐ]ð¹ÉÏcÐ]¹ ·â̾âËgÐ]Å ÒÏÉÐ]ÁÉÊG@ÌS+.

7Ð]]]ÁÉʖÙ]]]G )Ù_ÐGgÐ]]]k ѶâÌKÐ]]]]ð¹ÉÏcÑÁ@ÁÏÉÐ]]¶âÌOÉÑËÙ_ÐGgÐ]]k ÑÁdÁ@ËÐ]]}?èg

Ð]¹ Ä@]]ÁÙË)@ËLËgÐÔÑKÐð¹ÉÏcÑÁ@ÂâÌÅ·âÌOÉ@ÌOÊÌkÐÔй@ËLËgÐÔÒÏÉÐÁÉÊG@ÌS ) %i.443&Ñð¹@k?gÐLºïÂÌÔй@¶Ëh½ÐÔÑÁ@µÏÉÊKhïµÐËÐKÐËÚÉÉÒÏÉÐÁÉÊG@ÌS)@̵gÊK

Ð]]¹ Ä@]ÁÊâË)@ÌÁ@P]lÌÔÐ]¹ @]GʵÉØ]O É ·Ì]lµÐ½)%i.5//& ¼@]}ÊKgÙOÐ]¹ »Ëi?gÐ]G

+’wйÄ?ÊË@K)@̵gÊK

M]kÉgcÉÒi?Ê]_ ?cÊSѶâÌ­?jGÄ@Ë)ŸÁÐSÒÙÅÐG·âÌKÐð¹ÉÏcÒÏÉÐÁ@oÏÊð¹ÐÅ +/

ÒÏÉÐÁ@]]]oÏÊð¹ÐŸÏÉÐËÏÉÐÁ@]]]oÏÊð¹ÐÅÉÐ]]]]Ô Ñ½@ŠÐ]]Ô Ð]]¹ ·âÌKÐ]]ð¹ÉÏcdÁÐ]]w Ñ]]ÁÉÊG Ñ]]ÁÉÊGM]]kÉgcÉ ÀÐ]]µÐËÑÁ@Æ]]ÌSÑïÁÐ]]S r@]]]O ègÐ]SнÉ@]l½ÐÁÑKÐ]ËègÙK?¾ÌÔ

+@̵@­ÙºkÙ¶ÌpK)ègÐSн)@l½ÐÁÑKÐð¹ÉÏc

Òg@¶Ââ̹ð Ð]]G Ä@]]Ë Òg?ch]]µ ѶâÌÂKhïµÐ]]Ë Ð]]]G Ð]µ ÒÐ]Á@KÐð¹ÉÏcÉÐ]Ô ÒÏÉÐ]ÁÉÊG@ÌS+0

) ÀÏÉÉcÑKÐ]ð¹@W+UËÉgÐ]Á É dËÊ]k ÒÏÉÐ]ÁÊG@ÌSÊ]µÏÉÀÐ]]µÐËÑKÐð¹@W+ÄÉ@¶¹ÏÉжâÌO ѽ@ŠÐ]Ô Ð]¹ âÎÊ]Á ѶâÌKÐ]ð¹ÉÏcdÁÐ]w Ñ]]ÁÉÊGMkÉgcÉMâÌ¡ÙkÑLâ̵ÐËÒÏÉÐÁ@oÏÊð¹ÐÅ +ÐËÏÉÐÁdÁ@oÏÊð¹ÐÅÉÐÔ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

2/

ÀÏg?ÊwÑk@G Òg@̽?èg ÑKÞÐkÏcÉNÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGMkÉgcÑÁchµ%ÐwÐÂG&ÐÁ?ÉÐÂG 2ULJLQHGH,HWDW

ÐÌk@Ìl¹?Ðïºl¹?ÉйÉd¹?Ï@pÁ»Ìs@K

n@G%.&NÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGMkÉgcÑLâÌÁÙwÒÏg@GgÏcÄÉÉ?hµn@GÒÐÁ?gÊâÌKÉÐÔÉʽÐÅ

gØiѶâÌð¹Ð]Ë?èg%Ñ]k@Ìk&Òg@]̽?ègÑKÞÐ]kÏcÒÏÉÐ]Ô gÐ]]Gй)ÄеÏcÒg@̽?ègÑKÞÐkÏcй

Ä?É?h]­ É ÑÂKÉж]pâÌOÉNÞÐ]kÏcÑð¹Ð]Ë?èggÐ]Å )%Ä?ègÙ]} Ð]]G кG@±&ÐÌ̶ÌL¶¹@ËcÉŸÁh}

?d¶âÌK@]]µ Ð]]¹ +NÐ]]]ð¹ÉÏcÑ]ÁÉÊGM]kÉgcÒÙ]Å Ð]G ÏÉÊ]G CÉÐ]¹ÉÏhâÌ]¹ ÒÐ]µÏg?ÉбÑ]ÁÉÊG É]]G Òi?É@]ÌSÉMâËhµ@]Á Ñ]k@GÏdÁÏÉÐ]Ô %¼Ð]} )¿âËgÐ]Å&NÞÐ]kÏcÒÐ]¶ËcÑÁ@µÐ]ð¹ÐË?èg Ð]¹ Ð]µ )%I]µh½Ö]o&Ð]]ËÐK@Å·âÌOѶâÌLoÏÉЩ@ÂGйNÐð¹ÉÏc+ÐÌÌÁgÐkйÑÁ@µÐÁÉÊwÙG

Ñ]ÁÉÊGM]kÉgcÒÐ]©@ÂGÑ]k@GÒÐ]Á?gÙÌKÉÐ]¹ ·]âËgÙÌKgÐ]Å )ÏÉÊK@]]Å ·âÌO·âÌLodÁÐw Ð]©@ÂGÒcgÐ]G Ð]ÁеÏcÐ]oÐG ÉÐÔ)ÄеÏcÐËÐK@Å·âÌOÉйDoÐGÑk@G)ÄеÏcNÐð¹ÉÏc

+NÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGMkÉgcÑKÐÌÁÙwÒÏÉÐÁch¶ÌoÙG

Ñ]]oжËcѶâËdÁÐ]Å É ÑÂÌË@]Ô Ñ¶âËdÁÐ]Å ÉÐ]ÌËi?L®ÌÔÐ]Á?gÙÌKÉÐ]¹ CdÁÐ]Å ÉÐ]½ÐÔ

)ÉÉèg Ð]]½Ð€Ð]Á?gÙÌKÉÐ]¹ CdÁÐ]Å ?iÏcÑL]lËÊâÌOÐGÐ]ËÙG+ÐÌÌL]lÁ?iÉÏÊâÌ]o ÙLµ@]¢Ëc ÏgÙ]ÌKÑ]Áchµn@]G Ð]]G É ÀеÏcDOMkÏcÏÉÐÁ@µÐÌËi?L®ÌÔÉÑÂÌË@ÔÏgÙÌKй@KÏgÐk

+¿ÂâËcDOÑË@KÙµÄ@µÐÌÌLlÁ?i

+/.6*/-.u]]ÐË@Ìl¹?¿¢Â¹?]]Ǻ̹»½@µd¾ˆ+c7ÐÁ?ÉöhG

+26]/6 v Ík@Ìl¹?¿Ì¢ÂLº¹н@¦¹?mkÚ?ÉйÉd¹?ÐËh¢Á ]] °h„?о̦} +c


20

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

7 ÀеÐË ÑLkÐG

7 Ä@µÐÌÌÂÌË@ÔÏgÙÌK

'RFWULQHV7KHRFUDWLTXHV

?d]âÌOÑKÞÐ]kÏcÐ]µ N@]µÏc@]ÌS@]ÌSѶâÌ©@]ÁÙ±dÁÐ]w йn@G?dÌLk?ègйÏgÙÌKÀÐÔ

)ÏÊ]ÌÁ?id]ÁÏÉ?cÊ_Ð]G ÒÙ]_ ÒcÊ]_ g?dKÞÐ]kÏcÑ]kе?c@KÏgÐ]k Ð]¹ ÄÙ]w е)ÏÉÊLpËØèg

Òh]l̽Ð]¹ Ð]KÐð¹@WÀÐ]Ô ÙGrÐÁÉʖ)ÏÊÌÁ?iÄ@ËdÁÏÉ?cÊ_ÐGÑpËgÐGÉgÉÏcÒежð¹Ð_ Ð]¹ Ä@µÐÌÁÉÐ¥h­ÑKÞÐkÏcÑK@µйнÐÔ+?cÊ_Ò@K?ÉÐG%¨g&ÏÉÊKÉÉÄ@ÌÁÉÐ¥h­ÐGÄÙµ

M]kÉgc Cègʱйg?dKÞÐkÏcÑkе)ÉÊG?ÉègÏÉ@GÐK@µÉÐÔ+ÀÐTÂâÌOÉÀÏg?ÊwÑÁ@µÐÁ?jâÌ_ +ÄÉÉ?hµMkÉgcð“ÒжËcÑÁ@µÐ¡Øh½ÒÏègʱÉйÏi?É@ÌSÏÉ?hµ

rÐ]ÁÉʖ+Ñ]Á?iÏc ?cÊ_ÒègʵÐGÄ@ËÙ_Ä?g?dKÞÐkÏcCdÁÐÅ?cЩ@ÁÙ±ÀйgÐÅ

йÄ@µÐÌÁÉÐ¥­ÑKÞÐkÏcÑK@µйÀÐLoÐÅÉÀÐKÉÐWÉÀÐoÐoÑÁ@µÐÁ?jâÌ_нÐÔÙG

Ò ng@]­ )’]w )d]ÂÅ)h]l̽йÐ]ïSÐ]©@ÁÙ± ÀÐÔ+ÑÁ?iÏc?cÊ_ÒègʵÐGÄ@ËÙ_hl̽ )ÏÉÊ]G @]ÅÏègÑLâËg?dKÞÐ]kÏc й¸ÐËÏÊâÌo?cЩ@ÁÙ±ÀйNÞÐkÏcÒÏÊâÌo+ÏÉÊLpËØèg ?dâÌO Ä@µÏg?dKÞÐ]kÏc+?cgÐ]kÐGNÞÐ]kÏcÉg?dKÞÐ]kÏcÄ?Ê]âÌÁ йÏÉÊGÐÁ¸ÐÌÌpâ̵É@ÅzÌÅ

?cÊ]_ Ð]G Ù]_ +g?dKÞÐ]kÏcÑ]kеÑÁ@]µÏg@ËöhGÉÑË@]]¾ÂâËègÙGÒÉ?ÉÐKÐGÄÉÊGÏc|жº½ )Ñ]p_ÐGÏcNÞÐ]kÏcÐ]G ÒiØ]O ѶâËi?ÊâÌ]o )g?dKÞÐkÏcÑkеÑÂÌÁ?i?cÊ_ÒègʵÄ@Ë

NÐ]½j_Ð]¹ Ñð¹@]W É Ü@]½ É Ä@]Ì}@]ÌÁÉcÉÐ]]Ô É@ÌÁÉcÀÐÔÒ?jkÉ?cÊ_ÑkhKй ·ð¹Ð_ É Ð]]K@µÉÐ]]Ô ÉÊGÐ]]Å ÒÏÉÐ]]Ô Ñðº±Ð]]]¥ Ð]Á ·ð¹Ð]_ )Ù]}ÊL®}ɸٹ@]ËcD]G ÉÊG?dKÞÐ]kÏc

)N@]]¶GÑL]]lð¹ÐÅgÐGÉMâÌÁ?iÐ]]Á ?cÊ]]_ ÒègÊ]]]µ Ð]G Ä@]Ë ?cÙ]_ Ð]G NÞÐ]kÏcÑÁ?ÊLËÏcÐ]Á Ä@]ËeØèg )ÄÉÊ]G ?cgÏcÐ]G Ïc?ègѵÐËÏÉÐÁdÁ@]kÉÐwÉÄ?h}Òg@]µ hâËeйÐïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@K ÒÉÏiÉÄdÁÐ]¶ð¹ÐÅ]G É jâËg@]µ É ÏgÊ]o É ÞбÉ%N@½?hÅ?&N@½gÐÅÑÁch¶LkÉgcÐG

É ègÐ]o Ð]¹ Ä@]ÌÁchµÎg?d]oÐGÐ]¹ Ð]ïS)gÐ]k Ïch]GÏch]K ÒgÙSÉ?gÙSÒg@µÉÄßâ̵


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

21

ÄÉÉ?h]]µ n@]G Ð]©@ÁÙ±ÀÐ]Ô ÒÏg@]GgÏcÒÐ]Á@ÁÉÊwÙGÉÐ]Ô+g?dKß]kÏcÑ]kеÑÁ@µÐ]ïÁÐS +%ho@H›?ÑÜ?? ³…?ÐËh¢Á& Ù_ÉÐLk?èg ÑLâËdÁÏÉ?cÊ_Ñ­@½ÒgÙÌKÃâÌð¹ÏcÄ@ÌâÌO

ѶâÌ©@]ÁÙ±%ÑXÌ]l½&ÑÂÌL]lËhµÑÂÌË@]Ô Ñ]ÁchµD]O M]kÏcÉÏÉÐ]]Ë@µÐÂK@ÅÐG]]

D]G ѶâÌ]poÙµÉÜÉÐ]]ŠйÉÊGÑLËhG?dËÙ_йÒÙ_rЩ@ÁÙ±ÀÐÔ)ÏÉÐË@µÐK@ÅCÊÁ Ð]¹ ch]]µ ÜÊH±Ä@̶âÌLoÉʽÐÅ)ÏÉCÊÁÑÂÌË@ÔÑÁ?dËgʽÉÄ?gеÉÏöhËÐOÄÐËÚйÄ@wÉ

ÏgÙSÉʽÐÅÑoÉÊKÉÄÉÊGÄÞ@KÉÄ?dâ̹É‘oʵÑoÉÊK)?dÁ@ËеÐÌâËÊÁÐÂÌË@ÔÉ@ÂâÌO

Ê]]µÏÉÀÞÐ]G +Ä@µÐ]ÌÌÁ@½Øèg gÐ]H½?gÐG?cÏÉ@]l­ÐÁѵÐ]ÌâÌÁÛ¾º½Ð]¹ ÃK@]Å ¸ÐËЊж]oÐÔ

ÒÙ]]_ ÙLµ@]]¢ËcÊ]]]µÏÉÉMâÌL]kÏÊGÒÙ]_ Ñ]âÌOgÐ]k Ð]¹ ÒÐ]ÌÌÁ?ÊKCÊ]Á ÑÂÌË@]Ô À@ŠÐ]Ô

Òg@¶L]kÏcN@]¶Gg@]w@ÁÄ@µÐ]ÌÌÁ@½Øèg ÒÐ]K@µÉÐ]Ô ÑKÞÐkÏc?dK@µÄ@½ÐÅй)DÂâÌOÐlG Ð]]¹ ) Ä@ËÐ]]]µÐÂÌË@ÔÒÏÉÐ]ÁchµÉßGÉÏÉÐÁch¶Ì]o Ð]¹ ÄÐ]µÐÁÑÂÌL]lËhµÑÂÌË@]Ô ÑÁ?É@]ÌO

Ð]ÂÌË@Ô ÉÐ]Ô Ñ]½?h}ØhOÉÉÏöhËÐ]]O Òhïð¹ÐÅÉÑÂÌLlËhµÑÂÌË@ÔÑÁ?É@ÌO?cÏÉÐÔgÐH½?gÐG Ð]G ) ÄÐ]µÐÁM]kÉgcÙ]G ÒÐ]½Ðð¹ÐwÉŸÁÐ]K É ÄеÐÁNÐð¹ÉÏcÒg@GÉg@µÑÁ?cgÏÊâÌLkÏc

CdÁÐ]Å ) ¸Ð]ËÐKÉ ÙGÏÉÐLâËègÐ}ÏcÐÂKÉж¶âËègÉÐÔÒЩ@ÂG)ÄжGÒg@µÉ@ÅÏÉÐÁ?ÉÐxâÌO

Ù]G ÒÏÉÐ]Ô && 7 ÑKÐ]ËÊKÉm]ð¹ÙOÃ]â̹ð Ïch]K ѶâËdÁÐ]Å É ÑKÐ]]ËÉÊKÉ%@lÌ¥&Ãâ̹ð Ïcnе

+%%âÍG?cÊ_ÙG@GÐË?cÊ_ÙGrÏÉÐÔ)DGgÐlËбÙG@GÏgÐlËб

?cÊ]_ ÒègʵÐGÐÁÉ?cÊ_ÐGÐÁÄ?g?dKÞÐkÏcdÁ@Ë@_ÒÏcÐkUÂâÌOе?cЩ@ÁÙ±Àй

Ð]G ÀÞÐ]G +Ð]¶ËcÑ]¶âÌ¡Øh½ÉʽÐ]Å Ê]µÏÉÄÉÊ]G ÑË@k@ÔѶâÌ¡Øh½ÏÉÏÉèg ÉйÉÄ?hÁ?iÏc

?cÊ]]_ ÉÊ]G iØ]O ѶâÌ­@]½ Ä?g?dKÞÐ]kÏcÑKÞÐ]kÏcÑ]âËÊÁÑÁdÁ@ïÁÐ]lð¹ÐÅɬ@]ÁÙ±Ñ]âÌO ÉÐïð¹Ð½ÙµÒg@GÉg@µÑÂLl`¶âËègÙGÉÊGcg?fHð¹ÐÅÑÁ?ÉÐÔÒÙ_gÐÅÉÉÊHÌp_ÐGÑÁ@ÌâÌO

?dËÊâÌ]pGÉÑÁ?cgÐ}gÐ]k Ð]¹ ÑÁ@µÐ]K@±Êº_нN@µ@ÁiÐ]W ?cÊ]_ Ð]]ÌâÌOÉÐG+ÑÁchGÏÊâËgè ÐG

É ÄÐ]€ ·]âËègѶð¹Ð]_ ÑÁ@]Ëe ÒÏÉÐÔÙGÉÊG?cÐÁ?g?dKÞÐkÏcÉÐGÑKÞÐkÏcÐËÙG)ÃâËfG É ÄÉÊ]GÏcÐ]Á?hâËʵÑKÞÐ]kÏcÑwÐ]¶º½Ѷð¹Ð]_ Ð]ÌâÌO ÉÐG)ÏÉÐÁЀÒgÉÉcÒÊâÌpOй ÑÁ@µÐ]µ@K+?hµÏcÐ]Á NÞÐ]kÏcÑÁchGÏÊâËègÐ]G ÑKÐ]ÌÁÙw gÐkй·ÌµÙ¹@ËcÉÙ}ÊL®}zÌÅ

Ä@Ëg@¶L]]lð¹ÐÅgÐGÉch]]]µÏcÜÊ]H±Ä@Ëg?dKÞÐ]kÏcѶâ̽ÐL]kÐÔÏgÙ]S ÉʽÐ]Å Ð]ïð¹Ð½Ùµ

Òg@¶L]]lð¹ÐÅgÐGÏÉÐ]]Ô ) Ð]]Ë?ch¶GÄ@Ëg@¶L]]lð¹ÐÅgÐGgÐ]]]}ÐÔÏÉÐ]Á?ÉÐxâÌOÐ]G ) chµÏcÐ]Á


22

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ð]Ë?ÊGÏc)r@]ÌÁÉcÉÐ]Ô Ò?j]k Ò?ègÏgÐ]k Ñ]]oÙÁÏcÄ@Ë@ÌÁÉcÀÐÔÒ?jkÉchµÏcÄ@Ë?cÊ_ D]GÏcÒÏÉÐÂÌ]khPâ̹@]ÌÁÉcÉÐ]¹ ÒÙ]_ ?cÊ]_ ) ?cÊ]_ ÑLkÏcÐKÐË?dGÄ@ÌÁ@µÐLoÉʽÐÅ

g?dKÞÐ]kÏcÑ]kеÐ]ÌâÌO ÉÐG+N?cÏcÄ@ÌÁ@µÐÌÌxâÌOgÐkÒ?jkÉÄ?g?dKÞÐkÏcgÐHÁ?gÐG ÒÙ]G ·ð¹Ð]_ ) ÏÉÐ]¶ð¹Ð_ÄÐ]ËÚ йÉÊGÐÁgÐH½?gÐGѵÐËÏÉÐÂÌkhPâ̹zÌÅ?cЩ@ÁÙ±Àй

Ð]]ïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐ]]µ@Kʶð¹Ð]]G ) N@]]¶GNÞÐ]kÏcÒg@]L­ÏègÉÏÊâÌ]o gÐ]k Ð]¹ ¸Ù¹@]ËcÉÊGÐ]Á +ÏÉ?cÊ_ÑLkÏcÐG?cÏcÄ@ÌKÞÐkÏcÒgÉÐSÉÄÉÊGÏcNÞÐkÏcÒÉ?ÉÐKÑwжº½

)ÄÉÊGhKÉÐLOÉhKjâÌÅÐGÄ@µÐÌÌÂÌLlËhµÉÑÂÌLlËhµÑÂÌË@Ô?ceØèg ÜÐ}й ]]

Ðð¹Øèg ÉÐG·âÌLk@ÔÐLpËÐ}@K?c@OÉgÉÐÔйgØiѶâËg?iÉÒÉÏiÄÏÉ@_ÏÉÊGÐlÌÁе

Òi?ÉÚ+N@]]¶GNÞÐ]]kÏcÒ@]]o@½ÐK ÉMâÌpÌÁ?cÄ@LkÏÉÐLkÏcDGÐÁ»Ë@±ÐÁ@¢ÌKÐïâÌÁ ÑÁ?cgÏÊâÌL]]kÏcÙ]]G Ð]]lÌÁеÙ]]G dÁ@]]l_Ïèg“Ð]]Å Ä@µÐ]]ÌÌÁ@½Øèg ÑKÞÐkÏcÒÐK@µÉÐÔ

Ð]]G Ñ]]oÙÅÉݱÐ]]¥ ÒÙ]]_ ?cÊ]]_ CÊ]]Á ÑÁdÁ@ïÁÐ]]lð¹ÐÅ ÑâÌOÐG)NÞÐkÏcÒg@GÉg@µ Ð]]µ ÒÐKÞÐ]]kÏcÉÐ]]Ô Ñ]]ÁchµÒg@]]ËcÐ]]¹ ÄdÁнÉiÏg@ÔÄ@ËÙ_ÉÏÉ?cÄ@µÐÌÌÂÌLlËhµ

) Ð]]]lÌÁеÑL]]]kÏcÐ]]]]KÉеNÞÐ]]kÏcÑ]]Ë?ÉÏègÉÄch]]µÜÊH±@]]K?É)N@]]GÏcÄ@ËÏÊËègÐ]]G +Ð]]Ë@KhïGM]]kÏcÐ]]G ÑKÞÐ]]kÏc DOÉÉh}Ä@ËDkеÙGÐË?ÊGÐÅÒdÁн?iÏèg ÐË?ÊGÏc

Ð]]]G )ÐKÞÐ]]]kÏcÉÐ]]]G Ñ]]]]p_ÐGÏcÑ]]Ë?ÉÏèg)NÞÐ]]kÏcgÐ]]k Ð]]¹ Ð]]lÌÁеÒdÁÐ]]½?iÏèg

Ð]]¹ NÞÐ]]kÏcÏgÙ]]ÌKÀÐ]]Ô Ñ]]âÌOÐ]]G +ÉÊGÏcÐ]]Á ?ÉÏègÐKÞÐ]]kÏcÉÐ]]Ô ÏÉÐÔÏÉÐÁ?ÉÐxâÌO ÉÐ]]Â_ÏègÉ@]]¶GgÐ]]k Ð]]¹ ѵٹ@]]Ëc ÉÊGÐÁÒÙGDkеzÌÅе ) ÏÉ@ÅÏègѶâÌKÞÐkÏc

Ä@µÐÌÌÂÌLlËhµÒÏÉÐÂÌkhPâ̹ÉÒhâËcÉ@whâËeй·âÌKÞÐkÏcÏÉÊG)@¶GÑLlð¹ÐÅgÐG

@KDÁ?jG@KchµÏcÑKÞÐkÏcÒhâËcÉ@wÐlÌÁе)ÏÉÐlÌÁеÒ@ïâËgè йÉÊwÏcÏÊâËègÐG

7 Ã]]]âÌð¹ÏcÑ]]âÌOÐ]]©@ÁÙ±ÀÐ]]Ô +N@]]µÏcÐ]]µÐÂÌË@ÔÑÁ@µÏcʽgÐ]]­ ÒÉÏöhËÐ]]O ¸Ð]]ËÏc?èg |

+%WKHRULHGXGURLWGLYLQSURYLGHQWLHO& Ù_ÊLk?èg@ÁÑLâËdÁÏÉ?cÊ_Ñ­@½ÒgÊÌK

?dËÐ]]]µÐHâÌLµÐ]]¹ Ð]]ºËй»Ì½@]]µ cÐ]]½ÐWнgÙ]]LµcÄ@µÐ]]ÌÌÂÌË@ÔÏgÙ]]ÌKÒÏg@]]GgÏc cgÏiÉ@]]Á ÑÂÌË@]]Ô ÒgÊ]]ÌKÐ]]]G Ð]Á?gÙÌKÀÐ]Ô Ð]ËÐð¹ÐÅ

%.&

7âÑ]ð¹ÏcÄ@µÐ]ÌËg@̽?ègнÐL]lÌk

/-2 v ÐË@Ìl¹?¿¢Â¹?]]Ǻ̹»½@µd¾ˆ+c 7 ÐÁ?ÉöhG %.&


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

23

É ’Ë@]Ô Ä?Ê]âÌÁÐ]¹ N@]µÏcÒi?É@]ÌSÐ]µ ) D]]G ÑÂÌLlËhµÑÂÌË@Ô|ÐÁ@ÂÌË@ÔÉÐÔ)MâËh¶G Ä@µÐ½@ÁgÐGй)ÏÉÐK@µÏcÙµÏÉжâÌONÞÐkÏcÉ’Ë@ÔеѽÛlÌÔÑÂÌË@Ô|)NÞÐkÏc

Dð¹Ð]½Ùµ+ÄÐ]µ@ÁÒdÁÐ]kÐOÉÏÉÐ]Áh}@Á¸Ð]Ë Ð]Á?gÙÌKÀÐ]Ô ÜÐ]} й?dÁ@ÌÁ@µÐPÌlÁ?hOÉ

ÉÏÉÐÁdÁ@]]kÉÐwÙG)ÐÁ?gÙÌKÉÐÔÜ@OÐKÏÉ?cÄ@ËÙ_NÞÐkÏcÑÁchµ¼ÙOÙÁÙ½ÙG·ð¹Ð_ +ÏÉÐÂÌË@ÔÉ@ÁÐGѶð¹Ð_ÑÁ?cЊжoÐÔ

Ñðº±Ð]¥ Ð]µ ) ÄÉÊK@]Å ·]âÌOÑ]­?gÊ_ÒègÏÉ@]GÉ]G Ð]¹ Ð]]Á?gÙÌKÀÐÔ7Dð¹Ïc@ÅÏÉgÐÅ

+ ÄÉÊLoöhË?cÉÏÉÐË@µÐÌLâÌÁ@ËÉ@ÂÌŤØh½

ÑÁ?cЊж]oÐÔ ÉÏÉÐÁdÁ@kÉÐwÙG?cЩ@ÂGйÄ@µÐÂÌË@ÔÐLk?ègÐË?ÉÄ@½?ÉöhGоâÌÔB

) ÄÉÊK@]ŠѶð¹Ð]_ Ñ]oÙ_ÉhâÌ]_ ÙGÏÉÐÁ?ÉÐxâÌOÐGʶð¹ÐG)ÏÉÐË@µÐKÐÁÉÊK@ÅÐÁѶð¹Ð_ É ¤Øh]½ Òg@]̽?ègÑÁ@]ËeÑÁ@µÐ]©@ÁÙ±Ð]¹ öâÌ©@]ÁÙ± ÒÏÉÐÁ?dïÁÏègrÐÁ?gÙÌKÉÐÔÀÞÐG

ÑKÞÐ]kÏcÉÐ]Á?gÙÌKÉÐ]Ô Ü@]O Ð]KÏÉ?cÒÙ]_ ¤Øh]½ ?dË@]ÌKÐ]µ +ÑKÐ]]Ë@¡Øh½ÒÐïð¹Ð½Ùµ

¤Øh]½ Ð]Á?gÙÌKÉÐ]Ô ÀÞÐ]G ) Ѷð¹Ð]_ ÑÁ?cЊж]oÐÔÉÏÉÐÁdÁ@]kÉÐwÙ]G ÏÉ@]]ÂâÌÅg@µÐG É ÑLâÌÁ@ËÉdÁ@OÐ]k É?h]µ Òg@ËcѶâÌ©@ÁÙ±ÒÙLµ@¢Ëcʶð¹ÐG)ÄÉÉchµÐÁÒ?dËÐO@ÅÏÉgÐÅ

+ÏÉ@½ÒÙ_ÒgÐïËg@µØöh½ÐÔÒeØèg @KЩ@ÁÙ±ÉйDoÐG?do@LlâÌÔÑK@µйNÐÁ@ÁÐK

7ÀÏÉÉcÑLkÐG

% ÐËd²¦¹?N@Ëh¢Â¹? & Ä@µÐÌÌLkÐGCh}ÏgÙÌK

NÐð¹ÉÏc+ch¶âÌOÀÏe@½@ÔÉchµ¿k@GÏÉÏgÐkйʵÏÉ)Ä@µÐÌÌÂÌË@ÔÏgÙÌKÑâÌOÐG

ÉÏc?]]]Ô ÒÏÉÏgÐ]k Ð]K@_ÏcNÞÐ]kÏcÉNÐ]ð¹ÉÏcÑ]ÁÉÊGM]kÉgcÑ]LâÌÁÙwÉNÞÐ]kÏcÉ

h]t¥ & ?cÏÉÐ]Á@Ëe ѽÏcgÐkйÒg@̽?ègÒGÑÁchµÐoÐ}ÐGÀÞÐG)ÏÉСØh½ÒÉiÏg@Ô Ù]G ÏÉÏg?Ê]_ Ð]Á?hÂÌÅÏÉÐ]Á@@ÔÐ]¹ NÞÐ]kÏcÉNÐ]ð¹ÉÏcCÊ]Á ÒGÑâÌOÐG)% Ðxƹ?

Ð]]]G ?gcCh]} CÊ]Á Ñ]ÁÉÊwÙGÑ]âÌOÐ]G NÐ]ð¹ÉÏcÉNÞÐ]kÏcÑÁÉÊGÐ]Å @]K?É)ÒÉÏigÐ]k ÒgÐ]]Ác@ÌÂGÉgеMkÉgcÏÉÊGÒÙ_¤Øh½ÒÉiÏg@ÔÉÏc?Ô)ÏÉСØh½ÒÉiÏg@ÔÉÏc?Ô

+ÏÉÐ]]LâÌÂÌGÏcÒÙ]]_ ?dÌL]]kÐGCh]]]} Ð]¹ Ð]ÁÉÊwÙGÀÐ]Ô ÑµØègÏÉ@]Á )NÞÐ]kÏcÉNÐ]ð¹ÉÏc

Ò@ïâËègйÉÏÉÊLkÐGÄ@̵ÐÌÌLkÐGCh}ÏÉжâÌOÉÏÉÐKÐÁÉÊGÙµÉʽÐÅÐïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@K


24

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

?É)Ð]ËеÏgÙÌKѵØègÏÉ@]Á Ð]½ÐÔ +ÏÉÊGMkÉgcNÞÐkÏcÉNÐð¹ÉÏcÏÉÐÌÌLkÐGCh}ÉÐÔ

Ð]ïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐ]µ@KN@]µÏci?]L®ÌÔ?É)%Ð]ÌËi?L®ÌÔ&Ïjâ̽@]Ô Ä@]—h}ÏgÙ]ÌK ÀÐÔÏg@Ëc

)Ð]]ÌÌÁgÐÂâ̛Ð]]k ѵÐ]]ËÐïð¹ÐGz]]ÌÅ+ÏÉÊL]]kÐGÄ@ÌL]]kÐGCh]]]} ÉÏÉÐ]KÐÁÉÊGÙµÉʽÐ]Å

ѶâÌ©@]]]ÁÙ±Ä@]]Ë )D]]G?cÒÉÉèg %§]]±?É&ÙLµ@]]¢ËcÊ]]µÏÉÐÌÌL]]kÐGCh]]} ÉÐ]]Ô DÂâ̛Ð]]lÌG ÉÐ]]Ô Ð]]ËÙG)NÐ]]ð¹ÉÏcÉNÞÐ]]kÏcÑ]]ÁchµÐ]]oÐ}ÉÄÉÊ]]]G M]kÉgcÐ]¹ D]G ÐÂ̱ÐL]k?èg

ÑL]]]]kÐGCh]]]]} ÐÂL]]]]kÐGÏcNÐ]]]]ð¹ÉÏcÉNÞÐ]]]]kÏcÑ]]]]]ÁÉÊGM]]]kÉgcÒÐ]]]Á@ÁÉÊwÙG ÏgÙ]]ÌK& ’â̺ð GÐÁ?gÙÌKÉÐG’Á?ÊKÏcÐËÙG)‘kÐGÏci?L®ÌÔÐGMpO)ÏÉÐÌÌKÐËÞнٵ

@Âo@ÔhK@ËiÙGÉÉèg ÐÂËÐ_Ïc°ÊkкËЭDkÑÁÉÊwÙGÉG?cÏhâ̹)%Ä@µÏjâ̽@ÔÄ@—h} +ÏgÙÌKÉÐÔѵØègÏÉ@ÁÐGÄÉÊG

% i.346 ] .255 & jOÙÅÑÁÉÊwÙG 7ÀеÐË

ÄÏÉ@]_ Ð]KÏÉÊGÄ@]o@O еÏÉÊGÜg@o’pÁ½Ò@LkÙ½@½ÉÏÉ@Ëe?gÐLºïÂÌÔйjOÙÅ

Ñ]oÉÏègÒg?ʽÐ]Å@ÁÉÒÊâÌ]pGÒÙ]_ ÒÉ@]w Ð]G ?dÌÁ@]ËeÑK@]µ Ð]¹ )Ð]]KÞÉÉÉÐÔÑKÞÐkÏc

h]ËiÏÉÉÉcÉ·âÌÂÌ]pÁ½ ÐKÞÉÉÉÐÔй?cÐËÏÉ@½ÉйgÐÅ)ÏÊÌÂÌGÒ?gÐLºïÂÌÔÒg@̽?èg Ä@]lËcÉÒg@]½ÙµÐ]G ÏÉÊ]G ÏÉÐÌÌÂÌ]pÁ½Ð]¹ Òg@]̽?ègѽÐL]]lÌkÉÄÉÉ?gcÏg?cDkй

?dÂÌ]]]pÁ½ÜÐ]]]}йj]]]OÙÅÒdÁÏÊËÐ]]]O ÉÐ]]]]Á?É?cÉèg ÀÐ]]Ô )ÑÂÌ]]pÁ½Ù]]G ÏÉÐ]]KÏÉ?ègÐ} )Ð]ð¹ÙSʘ¤Øh]½ 7Ð]Ë?ÉD]O jOÙÅ)ÐËÐÅÑÁ@µÐÁÉÊwÙGgÐkйÒÉ?ÉÐKѵÐÌËgÐïËg@µ ÒÏÉÐ]Ô gÐ]Gй )DGÏcMkÉgcÄÉÊG ð“´èg)ÑLlËÉÐoÙ_)ÉÉiÏg@Ô7MkÐÅÏÉÐð¹ÙSʘй Ñ]ÁÉÊGM]kÉgcÒÙ]]Å ÐÂGÏc)?d¶ð¹Ð_ÉʽÐÅÄ?ÊâÌÁйÐoÐGÉ@ÅÉÐËÑLp}ÐÁ@LoÉÏèg ÀÐÔ

É@]Lµ@OÒµÐ]]Ë MâÌÁÏcÏÊâÌOÄ@Ìð¹@ODÁÛ¾º½ÑÁ@Ì})Ðïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@KÄ?ÊâÌÁйDÁÛ¾º½ Ù]_ Ð]¹ É ^@½Ð]K ÑÁÉÊG@OgÐ]G ÉÐÁ@¾L½ÑÁ@½ÐÁʵÏÉÑÁ@µÙ¶o@OÉÐÌâÌÁÛ¾º½ÀÐÔ)ÄжG É?dÁ@µÐ]µ@KÉʽÐ]Å Ä?Ê]âÌÁÐ]¹ ÑËÐ]p̽ÐÅÉÀ?ÉÏcgÐ]G ѶâËègÐ]o ÒÙ]Å ÐLâÌGÏcÄÉÊwgÏc

D]]GÏc)ÄÐ]]¶Gg@]]]}iègÐËÑË@KÏgÐ]k Ð]Á@ËeÀÐ]Ô ÑKÐ]½@ÅÐÁÐ]¹ Ä@ËÙ_ÒÏÉÐ]Ô Ù]G Ä@µÐ]µ@K

+Gi@GgÏcÑKÐÂËнйÉN@¶GÄ@Ëg@}ièg¸ÐË@ïâËègÒÏÉÐÂËiØcÙGÃÂâÌGg@µÐGÄ@Ìðº±Ð¥

É ÑµÙµ@]]Á ÉègÐ]]]o Ð]¹ ÉÊHK@]Å ·]âÌO?c@KÏgÐ]k Ð]¹ ¤Éh]½ ÑÁ@]Ëej]OÙÅÑ]ÁÉÊwÙGÐ]G

ÉÐÔ°@½ÄÏÉ@_)hKÑÁ@µÐOØh}ɸ@KgÐkÐË@KʵÏcÑð¹ÐÅDOØh}ɸ@KgÐÅ)DÁÛ¾º½


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

25

ÒÐ]]µÐÁÏÉ@_gÐ]]}ÐÔ·âÌ­@]]½ @]]K?É)CjâËg@]]PÌGÉD]]ÂâÌGÑL]]]kÏcÐ]G gØiÐ]G ÉÊ]G Ð]kе

)@]k@ÔÄ@L]kg?cÄ@]Ëe+ÉÊGÏcÐ]Á Ð]­@½ÉÐ]Ô ÄÏÉ@]_ ÏÉÐ]Ô )CjâËg@PÌGjâÌÅÐGÐË@HÌÁ?ÊLËÐÁ Ð]¹ %Ä@]¾w& ¸Ð]ÌÌLÁh}z]ÌÅ+ÏÉÐ]ËÙ_ÑKÐ]½j_ÐL]lÏcÉ?cÏcNÉÊ]]± Òi?ÉÚjâÌÅÐG gÐ]k Ð]Á@KʵÜÐ]Å ÉègÐ]o É ÒÊâÌ]pOÐ]G Ðïð¹Ð½Ùµ+ÉÊGÐÁ·âÌkеzÌÅÑð¹@½ÉÄ@ËegÐk

ÜÐ]½ÙµÑÁ@µÐ]µ@K?cÐ]_ØcÉg@GÀÐ]¹ +ÉÊGÐ]Á ÒÙ]]_ Ñð¹@½ÉgÐkÄÏÉ@_nе+@ËeÏcµÐË

Ù]G ÏÉÐ]Ë@µÐ]LâÌG]o@G ѶâÌoÉÏègе¸ÐËÏg@w@ïâËgè ÒÏÉÐÂËiØcÙG@ÂâÌÅg@µÐGÄ@Ìðº±Ð¥ ÑÁ@µÐ]]]µ@KÉʽÐ]Å ?cÏhâÌ]¹ +N@]¶Gg@]}iègÑ]khKнÐ]¹ Ä@ËÉʽÐ]Å Ñð¹@]½ ÉgÐ]k )Ä?ÉʽÐ]Å

Òg@TµÐ]Ë ÑµÐËÏÊâÌ]o Ð]]G Ähïð¹ÐÅÄ@ËÙ_ÑÁ@µÐ­@½ÉʽÐÅйMkÏc?cÄ@Ëg@ËöhGÜнٵ Ù]G Ä@]ËÙ_ÑÁ@µÐ]­@½ÉʽÐ]Å Ð]¹ Ähïð¹Ð]Å M]kÏcÄ@ËÉʽÐ]Å ÒÏÉÐÔgÐk йÃKÉжâËgè É

?cÏhâÌ] ¹ +%@]o@O&Ï]½ qËÉÐ]Ô Ð]µ )Ð]ËÐÂKÉж¶âËègÉÄ?cg@]ËöhGÉÐ]Ô ÒÏÉÏgÏcÐ]µ ·âÌ]kе

Ð]Ë?cÄ@ÌKÞÐ]kÏcÉÄ@]ËÙ_ÑÁ@µÐ]­@½ÉʽÐ]Å Ð]¹ Nhïð¹Ð]Å Ä@ÌL]kÏcÄ@ËÉʽÐ]]ŠѶð¹Ð_ D]G ÄÙwgÐ]Å CÊ]Á Ñ]oÉÏègÒÐ]ÌâÌOÉÐ]G )?cÐ]µÐÂKÉжâËèg йÉÊGÐÁÄÐËÚе)½ÑLkÏc

ѶâÌKÞÐ]]]kÏcÉʽÐ]Å @]o@OÐ]ÁÉÊwÙGÀÐ]Ô Ñ]âÌOÐ]G+Ê]pâÌOÑ]oÉÏègÐ]¹ D]GÏc]o@GgÐ]Å ÉÐ]¹ ÏÉÊGÐ]Á ÄÐ]ËÚ ÒÏÉÐÔgÐGй)zÌÅÐGgÐHÁ?gÐGÐÌÌÁg@ÌkhOgÐGÉMkÏcÐLâËÉеÏc

É ÜÐ]½ÙµD]GÏcʶð¹Ð]G +ÏÉÐ]ð¹Ð½Ùµ ÄÐËÚйDG@ÁѵÐËÏÉÐÂÌkhPâ̹zÌÅÉ?cÐÂKÉж¶âËèg

ÀÐ]]]Ô+ÄÐ]]]]µÐÁÑ]]oеÐKÞÐkÏcѵٹ@]]ËcÉÃ]]G NÞÐ]]kÏcÑwÐ]]¶º½ÜÐ]]½ÙµÑÁ@µÐ]]µ@K +ÏÉÊKh}ÒÏÉ@wgÐkÏÉ@Ëe?dË@ÌKÒЩ@ÁÙ±ÉÐÔÉjOÙÅÑÁ@ËeйjOÙÅÒÐÁÉÊwÙG 7 % i.4-1 ]].30/ & ¸Ù]]]]¹ÄÙ]]SÑÁÉÊwÙG 7ÀÏÉÉc

¤Øh]]½ ÑË@KÏgÐ]]k ÑÁ@]]]ËeÑ]ÂÌGÏcÒ?É)ÉÊ]G ÒjÌ]ºïÂÌÔѵÐ]ÌKÞÉ@ÅÐ]µ ¸Ù]¹ ÄÙ]S

Ð]¹ ÑÁ@]lµÐËÉÒi?Ê]]_ ÑLk?ègÉÑLkÐGgÐk)ÏÉÊGѽ?g@ÔÉѾâÌÅöhOÉÏcÊk@ÔѶâÌÁ@Ëe

Ð]G ?dÌL]oÉhkÒ@]k@ËÒÐË@]k йÐïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@K)ÏÉÊGÐÅ?cÐïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@KÄ?ÊâÌÁ ÒÐ]]]]Á?ÉÐxâÌOÐ]]]]]G rÐ]]]Á@ÁÉÊwÙGÀÐ]]]Ô )Ä@]]]ËeÏcÑL]]]kÐGgÐkÉѽ?g@]]]Ô É ÑÁ@]]]lµÐË Ð]]¹ ÉÊHK@]]]Å ·]âÌO¤Øh]½ Ò@KÏgÐ]k ÑÁ@]ËeÑ]ÂÌGÏcÒ?ÉÉÐ]Ô Ð]µ )Äj]OÙÅÑÁ@µÐ]ÁÉÊwÙG

+?cjâÌÅDGgÐkÐGjâÌÅÐGÑÁÉÊGÜ?iÉÑÁ@lµÐË@ÁÉÃËöhGÉ‘oʵ


26

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

gÐ]kÐGÑËÏcÊ]k@ÔÐ]G Ä@]ÌÁ@ËeÏÉ@KÏgÐ]k Ð]]¹ ÏdÁÐwgÐÅÄ@µÐµ@K)DÂÌGÏc?ɸٹÄÙS

ÑL]kÐGCh]} gÐ]GÏchGÄ@Ë@ÁÐ]O h]K ·]âÌOÉ·]âËègÉ]µ@wѶâÌÁ@]ËeÉ@]ÂâÌOÐ]¹ ÀÞÐ]]G )chGÏc

MâËh}Ïdð¹Ð]Å M]kÏc)ÜÐ]½ÙµÑÁ@µÐ]]µ@Kй·â̵@KgÐÅе%Í¥@¾LSÚ?d²¦¹?& ÑKÐËÞнٵ Ð]]µ )g?dKÞÐ]]kÏcÑ]]kеÙ]]G )ÑÁ@µÐ]]]­@½ÉʽÐ]Å Ð]¹ ¸Ð]Á ÒÙ]_ ÑÁ@µÐ]­@½Ð]¹ CdÁÐ]Å Ð]¹

g?dKÞÐ]]kÏcÑ]]kеÐ]]]ÌâÌOÉÐ]G ÄÐ]µÏcÒg@]ËcÐ]Á@­@½ÉÐ]Ô Ä@]ËÙ_gÐ]Å ÜÐ]½ÙµÑÁ@µÐ]µ@K ÉÐ]¹ Ä@ÌL]kÏcÜÐ]½ÙµÑÁ@µÐ]µ@KÉÏÉ?gcD]O Ñ­@]½ еÒÏgÉÊÂkÉй@GÏcÏÊâËègÐGNÞÐkÏc

M]kÏcÐ]ÌÌÁÒÙ]G )g?dKÞÐ]kÏcÑ]kе?dK@]µ Ä@½Ð]Å Ð]¹ ÀÞÐ]G +ÉÐ]Ô Ù]]G ÏÉÊKhïð¹ÐÅÐÁ@­@½ Ä@ËÐ]Á ÉÏÉÊKh}Ð]Âð¹ÐÅð“Ä@ÌL]kÏcÉÃÁ@]ÌKÞÉÉ@ÅÑ]Å Ð]µ ÒÐ]Á@­@½ ÉÐÔgÐkÐK@¶GÒfâËgc

ÉÐ]]]ÌÌÁ@]]]ÅÏègÒеÐKÞÐ]]]kÏcg?dKÞÐ]]]]kÏcÑ]]kе @]]K?É)g?dKÞÐ]]kÏcÑ]]kеÐGÏÉcg@P]]k

?cÉ?h]]µ Òg@]]ËcÒÏÊ]]]âÌwg?Ê]w Ð]¹ D]GÏcÐ]µ )ÒеÐKÞÐ]kÏcÑÁchGÏÊâËègÐ]G Ð]¹ Ïg@Ì]khOgÐG

Ð]¹ ÏÉÐ]LâÌGÏcÒg@Ì]khOgÐGÑ]oÉÊKN@]¶Gi@]GgÏcÐ]ËÏÊâÌwg?Êw ÉÐÔgÐ}ÐÔ+N@HGÒÏÊâËgè ÐG É ÑKнÚÐ]]k É qË@]]k@ÔÐ]]]¹ Ïg@Ì]khOgÐGg?dKÞÐ]kÏcÑ]kе)ÏÉÐ]ð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐ]µ@KÄÐ]ËÚ +?dÁ@ÌKÞÉÉ@ÅÄ?ÊâÌÁй%й?d¦¹?&Òi?Ê_ÑLk?ègÉÑÁ@lµÐËÑÁchµ’G?c ] 7Ù]]kØèg ¸@]]SÄ@]]SÑÁÉÊwÙG 7ÀÐËDk

]ŠiÉNÙ]µ @L]lâÌÔ?d¶âÌK@]µ Ð]¹ ÏÉÊ]G ·]]Ë?cйÑLkÐGgÐkÐG¤Øh½&&7Dð¹ÏcÙkØèg

ÑKÐ]]HË@KÑKÐ]]]̶ð¹Ê½ÒÏÉÐ]Ô q]âÌO?c@KÏgÐ]k Ð]¹ ¤Øh]½ )Ð]Ë?ÉÑ]âÌOÙ]kØèg @]K?É+%%ÏÉ?h]µ +ÏÉÊGÐ]Å ÑÁ@]lµÐËD¶]kègÙ_ ÐGÉÏÉÊGMkÐGgÐkÉc?i@ÔÏÉÐË@µÐLâÌG%Ðs@†?Ð̶º›?&

+@½ÐÁÐÌÌÁ@lµÐËÉÐÔ)ÏÉÐË@µÐK@ÅNÐHË@KÑKÐ̶ð¹Ê½DK@µÀÞÐG

ÄÉÉ?dÁ@½Ù_йÄ@½@Á?ÊKÉjâÌÅÒÏÉÐÔ]Ò@ïâÌS]ÑK@ÌSй&&7Dð¹ÏcÙkØèg @ÅÏÉgÐÅ

ѵÐË@]k@ËÑ]âÌOÐ]G N@]¶GÄ@]¾¾µÊWÐ]µ ?cÏÉÏgÐ]k ѶâËjâÌ]Å Ð]¹ ÃËÐ]µ Ñð¹Ð]]¶âÌK@G)ÃËе

)N@]]¶GÄ@–@µÐ]]oÐGÉ@ÅÐ]]]½eÉcÒïÁ?gÐ]G É@]¶Gð“Ä@—h}gÐ]G É CjâËg@]PÁ@”)Ð]ÁÚc@¥ +%%+?dÌË@KÐÅ@KÐÅѶâÌÂK@ƶâÌOйN@¶Gð“Ä@½ïÁ?gÐG

ÑÁ@µÐ]ÌÌKÐHË@K@]Á?ÊKÉjâÌ]Å ÜÐ]½Ùµ ÑÁ@µÐµ@KÉʽÐÅDGÏc)ÐË?ÉÑâÌOÙkØèg ?cÏhâ̹

ÉʽÐ]]Å ÐÁ@Ë@Á?ÊKÉjâÌÅÉÐÔDGÏcʶð¹ÐG)ÃÂâ̶ÐÁÉÄÏcÐÁØg@½Ð}?dÁ@ËÙ_йÄ@ËÙ_ ÏÉÏgÐ]k ÒÏjâÌ]Å ÉÐ]]Ô )ÃâÌÂGÏÉжâÌOhKgÐïËg@µÉhKÏgÉÐ}ѶâËjâÌÅÒÏÉÐÔÙGÏÉÐÁжGÙµ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

3-

·â̵@]K gÐÅ ÑÁ@ÂâÌÅi?É’â̺ð GgÐ}ÐÔÐÌÌLoÉhkѶâÌLoÉÏÉÊK@Å·âÌOÄ@µÐµ@KÒjâÌÅй Ch]]} ?d]]ËÙ_Ð]]¹ ÒÙ]]]_ Ð]½ÐÔ+ÏÉÐ]ËÙ_ÒÚÐ]¹ D]kеgÐ]Å É ÒÙ]_ Ò@]Á?ÊKÉjâÌ]Å Ð]¹

ÒÏÉÐ]Ô Ù]G +%Ð]ÁÚc@¥ ѵÐË@k@Ë&ÏÉ@ÁÒÉ@ÁÙkØèg ееÐË@k@ËÐGÑLlËÊâÌO)еÐÌÌLkÐG

É Ch]¶Gð“Òh}gÐ]G É CgjâËg@]PGÜÐ]½ÙµÑÁ@µÐ]µ@KÐ]¹ ·â̵@]K gÐ]Å ÐË@]k@Ë ÉÐÔÑâÌOÐG ÜÐ]½ÙµÙ]G Ci?ÊâÌ]o ÄÙ]w&&7D]ð¹Ïc @ÅÏÉgÐÅ+ÏÉÐÂHGÄ@ÌÁ@µÐoÐGÉ@ŠнeÉcÒÉÉègÐGÉÉèg ÜÐ]½ÙµѶâ̵@]K gÐÅÑð¹@½ÉgÐkÏÉÐoÐGÉ@ÅѵÐË@Á?ÊKÉjâÌÅÉʽÐÅÐGеÏÉÐLâËgiØdG

nÐ]µ Ñwжº½ÉÏÉÐÁhïHµÐË?dð¹Ð½ÙµйÄ@µÐµ@KÉʽÐÅÏi?ÊâÌoÀÐÔÑâÌOÐG)CgjâËg@PG Òg@Ì]khOÙ]kØèg ?cÏhâÌ]]¹ +%%Ä?g@SʵÏÉÃG MkÐGgÐkÉDGÐÁÄ@ËÙ_ÒcÊ_@ÆÁÐKÃGÐÁ Ð]µ )%Ð]ÌKÐËÞнٵÑÂK@]Å ·]âÌO&ÑKÐ]l_нÐ]µ ÏÉÐÂËiØdG·âËi?ÊâÌoÄÙw)N@µÏcÏÉÐÔ

ÒjâÌ]ŠйеrÐGÉ@ÅѶâËjâÌÅÐGCjâËg@PGÜнٵÑÁ@µÐµ@KÉʽÐÅ Ñð¹@½ÉgÐkDÁ?ÊLG ÉjâÌ]Å É Ä?ÉʽÐ]Å ÒÏc?]Ô Ù]G Ä@µÐ]µ@KÑwÐ]]¶º½ÐK@µÉÐÔ)DHK@Å·âÌOÄ@µÐµ@KÉʽÐÅ Ð]¹ Ð]oÐGÉ@ÅÏjâÌ]Å ÉÐ]]Ô ÒÏÉÐÔgÐGйÄ@µÐµ@KÒcÊ_ÙGÐÌÌwжº½)rÐGÉ@ÅÑKÞÐkÏc

ÑKÐËÞнٵÑLkÐGCh}ÑÁ@µÐSgнÒÏg@GgÏcÙkØèg ÉнÐÔ+ÏÉÊK@Å·âÌOÄ@ËÙ_ÒcÊ_

ÑË@]KÙµ Vgн¸ÐËÐGÉʽÐÅÑLkÐGCh}ÑÁ@µÐSgн&&7Dð¹Ïc % Í¥@¾LSÚ?d²¦¹?&

ÒÏÉÐ]Ô gÐ]GйÉÄ?ÉʽÐ]Å Ù]G â]âËcÑÁ@µÐ]­@½Ð]¹ i?ÉÒÉ?ÉÐ]]K ÐG·â̵@K gÐÅ)MâËcDO ÏÉÐ]ËÏg@GÉÐ]¹ Ä@ËÉʽÐ]Å gÐ]Å ?ÉÐ]Ô ÒÉ?ÉÐKÐGDÂâËcÒÙ_ÑÁ@µÐ­@½йi?É·â̵@KgÐÅ

) M]âÌG% £]®‚& Ã]Kh}Ù_D]G D]GÏcÐ]Á@­@½ÉÐ]¹ ÑÁ@ÂÌÅi?É)¸ÐËʵÏÉÃGÏcÄ@lµÐË +%%MâÌGÏcÏÊâÌoÃËhKÉ?ÉÐKÐGÃKhïµÐËÐK@µÉÐÔ

) ÏÉÐ]LâËÊKÐÁ?d]ËÙ_Ð]¹ ¤Øh]½ ÒjâÌ]Å É@]Á?ÊKÒÏÉÐ]Ô Ù]G ]]]7 Dð¹ÏcÉDÂÌGÏc?ÉÙkØèg

¸Ð]Ë Ð]¹ ÏÉÐ]ÁжGÒÙ]µ É ÄÐ]€ ¸ÐËÄ@ÌÁ@µ@Á?ÊKÉjâÌÅÉʽÐÅÄ@µÐµ@KN@µÏcMlËÊâÌO ѵÐË@k@ËÒÐË@kйÏÉжâÌOÉʽÐÅ@K)ÄжGÒÐLk?g@Ô?cg@ÌËÐK¸ÐËÐGÉ?c@Á?ÊKÉjâÌÅ

Ä@ÌL]pOÜ@]]O É Ä@ÌÁ@µÐoÐGÉ@ÅнeÉcйCjâËg@PÁ@ÌGÐË@k@ËÉÐÔ+ÏÉÐÂâÌkÐ?cÐÁÚc@¥ ·â̵@]K ÉʽÐÅеÃâËhµÏcÐLk?g@ÔÉÃâËh_Ïc·âËègÐËÏÊâÌoÉÐGÄ@µ@Á?ÊKÉjâÌÅ+N@¶Gð“ Ä?ÉʽÐ]Å ÙG%£®‚& ÃKh}Ù_DGDÂâÌGÑÁ@µÐ­@½ÉʽÐÅй%¼i@ÂK&i?ÉÏÉÐËÙ_ÒÚй

õÐËʵÏÉÄ@ËÉʽÐÅÄ@µÐµ@K?cÏhâ̹)ÏÉÊKh}Ù_йÑÁ?ÉʽÐÅеÒÐËÏg?ÉбÉÐÔÙG)


3.

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ä@]ËÙ_Ù]G Ä@]ÌÁ@ÂâÌÅi?É?dÌL]k?èg Ð]¹ Ð]µ ) Ä@ÌÁ@µÐ]]­@½ÉʽÐÅйÄ@ÂâÌÅi?ÉйÃÁ@lµÐËÉ

ÄÐ]]µÏcg@µ?dÁ?ÉʽÐÅÑKнj_йÉÄh}Ïc¸ÐËÉʽÐÅÄ@µ@Á?ÊKÉjâÌÅÐÌâÌOÉÐG+ÏÉÊG h]âËeÐ]ÁÐ_ÏcÄ@]ËÙ_ÉÃ]GÏci?h­gÐ]k Ä?g@]S Ê]µÏÉÉ?dÁ?ÉʽÐ]ŠйÏÉÐÁh}Ïc¸ÐËÉ Ã]kеÄ@½Ð]Å Ä?g?cNÞÐ]kÏcÉM]kÏcÐG NÞÐkÏc?cÏhâ̹+ÉÐÌÌLp}ÒÏc?ÔÒÐLk?g@Ô

+ÃâËhµÏc@o@½ÐKÏÉÏi?É@ÌSÒ@ïÌÁÐoÙ}ÉÉcйÀÞÐG

) ¸Ù]¹ ÄÙ]S ) j]OÙÅn@]½ÙK°Ê]]kкËЭDkgÐÅÑÁ@µÐÁÉÊwÙGÒÉÉèg ÐÂLl_r@O

]] 7 ÐËÐÅ?dÁ@ÌÁ@µÐÁÉÊwÙGй¸ÐÌËi?É@ÌSdÁÐw) CÉеÏcgÏcÄ@½ÙGÙkØèg ¸@SÄ@S

É Ñ½?g@]Ô @]Á ÉègÙ]o ÉègÐ]]o еÏÉÐK@µÏcÑo?ÉÑKÐË@¡Øh½ÑÁ@ËeÒ@KÏgÐk7jOÙÅ]]

+ÏÉÊGÐK@µÉÐÔÑÁ@ËeÒgÊLkÏcµÐËgÐkÐÁ@Kʶð¹ÐÅ

gØiѵÐ]ËÏc?èg @]K ?c@KÏgÐ]k йÑKÐË@¡Øh½ÒÐïð¹Ð½ÙµÉ¤Øh½ÑÁ@Ëe7Dð¹Ïc¸Ù¹]]

+ÏÉÊGÐÅ?c?g@ÔйÒi?Ê_ÑLk?ègÉÑÁ@lµÐËÉÏÊÌÂÌGÏÉÐÁ@ËÙ_ÐGÄ@̾âÌÅÉѽ?g@Ô

ÑL]oÉhkÑÁ@]lµÐË?c@KÏgÐ]k Ð]¹ É ÏÉÊ]G ·]Ë?c йÒc?i@ÔÐG¤Øh½7Dð¹ÏcÙkØèg ]]

+ÏÉ?c·âÌKÒÐÌÌÁ@lµÐËÉÐÔÉÏÉÐË@µÐKÏÉÊK@ÅNÐHË@KÑKÐ̶ð¹Ê½@KÏÉÊGÐÅ

i?ÉÄ@ÌÁ@µÐ­@½ÉʽÐÅй%d²¦¹?c?h­?&еÐÌÌLkÐGCh}ÑÁ@µÐµ@K7Dð¹ÏcjOÙÅ]]

Ð]ÌÌÁ Ѷâ̽?jLºÌÔzÌÅÄ@ËgÐHÁ?gÐGежËcѶâÌkеÙG%£®‚& ÃKh}Ù_DGÃÂâÌÅÏc +zÌÅÐGgÐHÁ?gÐGÐÌÌÁg@ÌkhOgÐGÉ

Ä@ÌÁ@µÐ]­@½Ð]¹ CdÁÐ]ŠйÐÂËiÐG?cÄ@ÌÁ@µÐ­@½йÄ@µÐµ@KÑÂËiÐG?c7Dð¹Ïc¸Ù¹]]

Ïg@Ì]khOgÐGÏÉ?h]µÙG%¼i@]ÂK&Ñ]ËÏhâËeÒÐ]OÉh}ÉÐ]Ô Ä@]Ë ÒÐ]kеÉÐ]Ô +ÒÉʽÐ]]Å ¸ÐÁ

ÜÐ]]Å ð“Ä@ÌL]]]kÏcÄ@µÐ]µ@KÐ]µ N@]¶GÐ]Á@­@½ÉÐ]Ô Òg@¶L]kÏcD]G@Á)Ä@µÐ]µ@KgÐ]HÁ?gÐG +ÏÉÊKh}ÐÁ

ÉÐ]]µÐËgÐÅÉÃÂâËcÄ@ÌÁ@µÐ­@½ÉʽÐÅйi?ÉÃKh}Ù_DGÄ@µÐµ@K7Dð¹ÏcÙkØèg ]]

ÉÐ]¹ M]kÏcâÍ]kеgÐÅ)·]âÌOÉh}Ä@]Ë ·âÌ]kеÙ]G ¸Ð]Á Ä?ÉʽÐÅÙGÏÉÐËÙ_ÄÐËÚй

Ð]]¹ ÏÉÐ]]]ÂHGÙµÉʽÐ]Å ÐÁ@KÞÐ]kÏcÀÐ]Ô ÒÏÉÐ]Ô Ù]G ) Ch]}ÏcÜÐ]Å ÑKÐ]ËÐÅÒÐKÞÐ]kÏc ÀÐ]]Ô Ù]]kØèg Ñ]]ÁÉÊwÙGÐ]]G ) D]]ÂâËc·]]âÌOÄ?ÉʽÐ]]Å ÑKÞÐ]]]kÏcÐ]µ ?d]ÂðºGѶâÌKÞÐ]kÏc

ʶð¹Ð]]G )Ð]]]ÌÌÁÐ]¶ËcѶâÌL]kÐHâËh}gÐ]Å Ê]µÏÉÉÏÉÉch]µ M]kÉgcÑKÐ]ð¹ÉÏcÐÌL]kÐHâËh}


3/

hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

É ·Ì¹Ù]]]]]k@µЭÊ]]]]]kкËЭ@ÅÏÉgÐ]]]]]Å +NÐ]]]]]]HË@KÑ]]]]¶âËgÙSÐ]]]]¹ еÐÌÌL]]]]kÐHâËh} ÀÐËÏci@oÒÏcÐkй%.&Ä@µÐLÁ@LlKØhO

É ¼Ð}еÏÉÉchµÄ@ËÏÉÐÔÑk@GÉÏÉÉchµÄ@ÌKÐËÞнٵkÐGCh}Ñk@G

%N@]]½?jL¹?&Ñ]]]ÂKh}Ù_ÉÄÉÊKÉÐ]¶¶âËègÐ]Á?dÁнÉiÏg@ÔѵÐÌÌL]kÐGCh]} gÐ]kй]½

+NÐHË@KѶâ̾µÊWdÁÐwÑâÌOÐGÏÉÊGÐÅ?dÁ@ÌÁ?ÊâÌÁйâ͵ègÙ}Êð¹@Ô 7Dð¹Ïc%:DOLQH& ’¹@¡@LkÙ½@½ÉнÐÔ

N?gÉÐ]K ÑÁ@µÐ]¾µÊWÙGÏÉÐ]LâËègÐ}ÏcÌË@]Ô ÑÁ?É@ÌOÎÚйÑLkÐGCh}ÒGÒÏÉ@wgÐk

ÉÐ]Ô ÑâÌOÐ]G )ÏÉ?]kÐG¸Ð]ÌÌÁ@—ÐOÉ@Å ?ccÊÅÐËÉ?cÊ_Ä?ÊâÌÁйе)ÏÉÊK@Å?d̶âËdÁÐÅйе ) D]ÂâÌGð“Ä@]Ëi?É?cÊ]_ gÐ]}ÐÔ ?d¶âÌK@µÐ¹?cÊ_ÙGDGÐÁ|жº½DÁ?ÊKÏccÊÅÐËÐÌÌÁ@—ÐOÉ@Å

+ÃâËgÐïG?cжËcѵÐË?cÊ_Ò?ÉcÐGÉÃÂâÌG?cÊ_йi?ÉÃÁ?ÊKÏcrÐK@µÉÐÔ

ÀÐËDkÑLkÐG Ä@µÐÌÌLlÁ?iÏgÙÌK

ÐÁ@ÌÌL]]lÁ?iѵÐ]]ËЩ@ÂGgÐ]]k Ð]]]¹ Ð]µ M]âËhKÉÏcÐ]Á?gÙÌKÉÐ]G Ä@µÐÌÌL]lÁ?iÏgÙ]ÌK

Ѷ½Ð]]]w ÒÏÉÐÁch¶Ì]o É Ä@µÐL]o Ù]G ¤Øh]½ Ñðº±Ð]¥ Ñ]ÁÉÊwÙGgÐ]k Ð]¹ ) ÄÉÉ?giÐ]½?c ÉÐ]]]Ô +?dÌKÐ]]]ËÞнٵÑÁ@]]]Ëe%§Ô@]]]]±É&ÒÙLµ@]]¢ËcÑË@Â]]oØèg Ð]]¹ NÐ]]ð¹ÉÏcÉNÞÐ]]kÏc

ÀÞÐ]G ÄgØiÄÐ]µÏcÐÁ@ÌÌL]lÁ?iѵÐËÏÊâÌ]o Ð]G NÐ]ð¹ÉÏcÉNÞÐ]kÏcÑ]]k@GÒÐÁ@ÁÉÊwÙG 7 ÉÉèg ÐÂËÐ_ÏcÏgÙÌKg?ÊwÀÐÔоâÌÔ

+%ͺÔ@¦¹?gÊïL¹?ÐËh¢Á& Ä?jâÌ_ÑÂKÉжpâÌOÒgÙÌK

+.

+%ÐHºª¹?ÉÏʲ¹?ÐËh¢Á& ÄÉÊHð¹?iÉjâÌÅÒgÙÌK

+/

+%͏gBL¹?gÊïL¹?ÐËh¢Á& ѵØhËcÑÂKÉжpâÌOÒgÙÌK

+1

+%ÐÌlµg@›?ÐËh¢Â¹?& Ñlµg@½ÒgÙÌK

+0

7 Ä?jâÌ_ÑÂKÉжpâÌOÒgÙÌK+.

+4v ÒgÊLkd¹?ÄÊÁ@²¹?Ïc@ÌkÉÐÌk@Ìl¹?¿¢Â¹?ÉN@Ëh¢Â¹?]]°h„?о̦} +c7ÐÁ?ÉöhG %.&


30

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ѵÐ]]ËÏcg@ËcÐ]]µ ÜÐ]]½Ùµ)ÐÌÌÁ@L]]kg@oM]]oÉhkÐ]]G ¤Øh]]½ 7 D]]ð¹ÏcÙL]kgÐÔ]]

ÒÏjËgÐ]]© ÑL]]lËÊâÌOÑ]]âÌOÐ]]G M]]âÌGÏcM]]]kÉgcÒÙ]_ %Ð]̦ÌH}ÏhÅ@]¡& ÐÌÌL]oÉhk

ÉhâÌ]Á)ÏÉch]µ M]kÉgcÑ]oÐÂÌâ̽ )ÏÉchµMkÉgcÒhâÌÁMoÉhk+?d¡Øh½йÑKÐËÞнٵ

@ÅÏÉgÐ]Å +?cgÙ]S ÑÂL]k?g@O ÉÄÉÊGc@ËiÉ@ÂâÌOйÉÏjËgЩѾµÊWÐGÄh}Ïc¸ÐËD½ ÐKÏÊÌ]]]p_ÐGÑ]]]µÏhËi)ÏÉÉch]]]µ M]]]]kÉgcѶð¹Ð]]_ i?É@]]ÌSѵÐËÏÊâÌ]]o Ð]]G M]]oÉhk É D½ÉhâÌÁÑÁch}¸ÐËÐG)Ä@µÐºËÙµйÏÉÉchµÑoÐGDGÉ%Ä@µÐLkÐGgÐk&Ä@µÏc?i@Ô

Ä@]ÌÁÉÊGÄ?É?h]­ É Ä@µÐ]Á?jâÌ_Ñ]ÁÉÊGÜÐ]½Ùµ ÐG)ÏÉÊGMkÉgcÄ?jâÌ_)Ä@µÐºËÙµÉc?i@Ô

Ý]âÌ_ Ñ]ÁÉÊGÄ?É?h]­ Ð]G ÉÏÉÊ]]G MkÉgcÝâÌ_ÏKÑÁÉÊGÜнٵÐGÉÏÉÊGMkÉgcÏK Ä@µÐÌËg@̽?ègÏg@]]]o ) Ñ]]]ÁÉÊGÄ?É?h]]]­ ÉCcÚÑ]]]]ÁÉÊGÏgÉÐ]]} Ð]]G ÉÏÉÊ]]G M]]kÉgcCcÚ +ÏÉÐË@µÐKÐÁÉÊK@Å

)Ä?jâÌ]_&ÏÉÊK@]Å ·]âÌO·âÌ]oÐGdÁÐ]w Ð]¹ )ÐL]p}NÐ]ð¹ÉÏc7âÑ]ð¹Ïc ÙLkgÐÔ@ÅÏÉgÐÅ

+%Ä@µÐµ@K)ÝâÌ_

Ñ]]®â̵ègh]âËeÐ]ÂwÏcÐ]¶âÌÁ?jâÌ_dÁÐ]w ÒÏÉÐ]ÂKhïµÐËNÐ]ð¹ÉÏc)Ð]Ë?ÉÑ]âÌOÄ?cÙ]G ]]

+ÏÉÐÌËgÏÉgÐkÄÏÉ@_ѶâÌKÞÐkÏc

Ñ]ËÞÙ± É@ÁÐLâÌwÏcNÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGMkÉgcÑKÐÌÁÙwÒÏÉÐÁchµÑoÙGÏgÙÌKÀÐÔ

Ñk@GÒÐÁ?ÉÐÔ+N@µÏcDOMkÏcÏÉÐÌÌKÐË@¡Øh½ÒÐïð¹Ð½ÙµÒÐÁ@oÀеÐËй)ÏÉÏÉÉfâ̽

Ð]¹ Ä?jâÌ]_ @]K?É )ÏÉÊ]G ·]]Ë?cÑÁ?jâÌ_]Ä?jâÌ_?c@KÏgÐkйÐË?ÉÄ@ÌâÌOÄеÏcÏgÙÌKÀÐÔ

ÜÐ]} Ð]¹ ·âËÉ@]ÌOdÁÐ]w Ð]G DÁÐ]ËÐ}ÏcÏÉÐ]Ô rÐ]½ÐÔ +ÉÊHK@Å·âÌOÑÁ@µÐð¹?d½É·Ë?c

ÀÞÐ]G +ÏÊÌÁ?iÐ]Á Ð]Á?jâÌ_ ÉÐÔÑÁÏÉ@_ÐGÄ@ËÙ_Ä@ÌkеÄ@o@OÉÐÁÉÊGÜжâÌKÄe¸ÐË ÉÏÉÊGÐ]]Å Ñ]¶âÌÁedÁÐ]w @]Ë ·]âÌÁe·âËÉ@]ÌOgÐ]Å ÉÏÉ?ègÙ]} нÐL]lÌkÉÐ]Ô ?ceØèg ÜÐ]} Ð]¹

É ÄegÐkÐGÒÉ?ÉÐKÑKÞÐkÏcÉÏÉÊGÄ?jâÌ_ÄÏÉ@_¸É@G)¸É@GÑÁ?jâÌ_ÐKÏÊGÄ?jâÌ_

g@]S CdÁÐ]Å @ÅÏÉgÐ]Å +Ä@]]ÌÁ@ËeÐGÄ@ÂâÌÅÒ@KÙµÉÄchGÉ@ÁйÒÏc?èg@K)ÏÉÊGÐÅ?dð¹?d½ ÏÉÊ]G ¸É@GеÄ?jâÌ_ÄÏÉ@_ÑKÞÐkÏcÉÏÉÙ_ÐGÏÉÊKh}ÒÐÁ?gÙSÉйÉкËÙµÄ?jâÌ_ dÁÐ]]w Ð]G ÏÉÊ]G ÉÏÉÉch]µ Òc@]ËiÐ]Á@Á?jâÌ_ÉÐ]¹ ·âÌÁ?jâÌ]_ gÐ]Å +ÏÉÐ]KÏÊKh}Ñ]pÌÁ?ÉÐÔ

ÀÐ]Ô ÑÁÉÊGÐÅÐG)ÏÉÊGÐÅ?dÁ@ÌÁ?ÊâÌÁйÑÂËÙ_É@ÅÒdÁÏÊËÐOÐÁ@Á?jâÌ_ÀÐÔ)·âÌÁ?jâÌ_


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

31

ÏÉÐ]LâËègÐ}Ïc¸Ð]ËÏKgÐ]]Å Ò@½ÐÂG@K?É)ÏÉÊGMkÉgcÏKÏÉжâÌOÐÁ@ÂâËÙ_É@ÅÐÁ?jâÌ_ gÐ]Å ÑÁ@½?dÁÐ]Ô @]K?É+ÏÉÊK@]Å ÏÉÐ]Á?jâÌ_¸Ð]Ë Ð]¹ ÏÉ@KÏgÐ]k Ð]¹ е·âÌÁ?jâÌ_dÁÐwÙG

ð“ Ä@ËÐ]]]¶ËcѶâÌÁ?jâÌ]_ dÁÐ]w ÉÏÉÉch]µ Ä@]Ëc@ËiCi]É?iÐ]G Ð]Á@Á?jâÌ_ÉÐ]¹ ·âÌÁ?jâÌ]_ Ð]µ )Ð]ÁÉÊGM]kÉgc¸Ð]ËÏKdÁÐ]w Ð]Á@Á?jâÌ_ÀÐ]]¹ ¸ÐËgÐÅÑÁÉÊGc@ËiÐG)ÏÉÐKÏÉÊG ·âÌKÏ]]]oÐ¥dÁÐ]w Ñ]ÁÉÊGÜÐ]½ÙµÐ]G )ÏÉ@]ÂâÌÅ·]âÌOÄ@ÌKÏ]oÐ¥ÏÉÐ]¶âÌOÐ]Á?KÀÐ]Ô

gÐ]k Ð]¹ qÌÁ@KÐ]ð¹ÉÏcÒÐ]GgØi)ÏÉÊK@]Å ·]]âÌOÏÉÐKÐÁ?dÁ@ÌÁ?ÊâÌÁйÑÂËÙ_É@ÅÉÏÉжâÌO

NÞÐkÏc)ÄÙµÑÁ@ÁÙËÑÁ@µÏg@oÒÐGgØiÉ@½Øèg йÉнÐÔ+ÄÉÊK@Å·âÌOÏÉÐKÐÁÒЩ@ÂG

É ÊHK@]]Å ·]]]âÌO·âÌÁ?jâÌ]_ dÁÐ]w Ð]¹ g@]o )ÏÉÊ]G ÏÉÐ]Á@µÐÁ?jâÌ_ÒgÐ]µÊâÌ_ÐGM]kÏcÐ]G + ÉÊGÏÉÐÁ@Á?jâÌ_ÄÏÉ@_ÉÐÔMkÏcÐGNÞÐkÏc

Äi?ÉÚgØiÒÏÉÐ]Ô gÐ]GйÄ@µÐ]Â_ègÀÞÐ]G )ÏgÐ]k Ð]¹ ÒÐ]Â_ÏègCdÁÐ]Å ÏgÙ]ÌKÀÐÔ

ÒgÙ]]ÌKÐ]]ËÏÉй)ÉÉèg Ð]]ÂËÐ_ÏcrÏÉÐ]]Ô ÀÞÐ]]G +N@]]]µ@ÁÄ@]ÌÁchµ¸Ù¹@]ËcÐ]G M]lËÊâÌO

)NÐ]ð¹ÉÏcÑ]ÁÉÊG MkÉgcÑKÐÌÁÙwÒÏÉÐÁchµÑoÙGDGÐÁÙÅ@ÆÁÐKÄ?jâÌ_ÑÂKÉжpâÌO

ÜÐ]½Ùµ ÑÂKÉжpâÌOÑKÐÌÁÙwÉ?dÁ@µÐËÑËÉÉfâ̽Щ@ÁÙ±ÜÐ}йÏÉ@ŠÊ}жâËgÙÌK ÀÞÐG +ÏÉÐK@µÏcÑoNÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGMkÉgcÑKÐÌÁÙwй·âÌ©@ÁÙ±Ä@Ë·âÌoÐGÉ

+%ÐHºª¹?ÉÏʲ¹?ÐËh¢Á& ÄÉÊHð ¹?iÉjâÌÅÒgÙÌK]/

NÐ]ð¹ÉÏcÒЩ@]ÂG ÐGÄ@ËÏgÙÌKÀÐÔÉÄÉ?ÉÉcÏgÙÌKÀÐÔÒÏg@GgÏcÄ?gÐkÉÊÁйgØi

+%»âÌ­ÙSÉÑïËc É gЗ@ÆÂGÙÔÙGÏÉÐH̹ÙG&йÏÉ@Á?c

ÉÐ]]Ô +Ð]]ËÐÅÒÙ]]]_ ÒhïÁÐ]ËÚgÐ]Å r@L]lâÌÔ@]K ÉÏÉÊGÐ]Å ÏÉ@KÏgÐ]k Ð]¹ ÏgÙ]ÌKÀÐ]Ô

Ñ]]ÁÉÊGM]]kÉgcÒÙ]]Å jâÌ]]Å )Ã]]ÂÌGÏc?ÉÄÉÉ?ÉÉcÏgÙ]]]ÌKÀÐ]Ô ÒÏg@]GgÏcÒÐÁ@Ë@Á?i@]k@Ë Éh]]GÏiÒÙ]Å Ð]G Ä@µÐ]Á?jâÌ_ÄÏÉ@]_ Ð]¹ DµÐ]Ë ?dÁ@µÐËÑË@KÏgÐ]k Ð]ïð¹Ð½ÙµÐ]¹ +Ð]KÐð¹ÉÏc

ÑKÐ]]ËÊÌÁ?ÊK·â̺ð âÌ_gÐ]k Ä@]Ë )N@]¶GÐ]¶ËcÑÁ@µÐ]Á?jâÌ_Ñð¹Øö]ÁÙµÑKÐ]ËÊÌÁ?ÊKÏÉÐ]ïÁÏi ÐËÏÊâÌ]o ÉÐ]G +N@]¶GÄ@ÌL]kÏch]âËe ÉMâÌÂâÌOÐlG?chKÑÁ@µÐðºâÌ_gÐkÐGÒÙ_ÑKÞÐkÏc

ÉÐ]½ÐÔ +ÏÉÊ]G jâÌ]Å Ð]G ÉÐ]LONÞÐ]kÏcÉÏÉ@]¶¹ÏÉÐ]]¶âÌOÉÏÉÊKh}ѵÐËÒg@̽?ègÑð¹Ð½Ùµ Ð]G É ÒÏÉÐ]ÁÉÊGÉß]G É rgÐ]O É Òg@̽?ègÑð¹Ð½ÙµÑÁ@ÁÏÉжâÌOÙGÏÉÊG·âËi?h½@ÔjâÌÅ


32

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

?dË@]ÌK)ÏÉÊ]G ÏcgÐ]G ÉÏh]ïGÉègÙ]o ÉègÐ]o âÑð¹Ð]½ÙµÑKÐ]]Ë@¡Øh½ÒÉÉfâ̽+ÑÁÉÊGNÞÐkÏc

Ð]]¹+ÏÉÉdÁ@OÐk?cÉ?ègØcÉjâÌÅDGgÐkÐGÒÙ_ÑKÞÐkÏcÉNÞÐkÏcÐKÏÉÊGjâÌÅÄÏÉ@_ Òg@̽?ègÒÏg?ÉбÑÁchµMkÉgcÙGÐÁ@Ë@ïâËgè ÉÐÔÑÁ@ÂâÌÅg@µÐGÉŸÁÐSÉjâÌÅ?dÌLk?èg

Ð]ïð¹Ð½Ùµ)ÏÉÐ]LâËhµ@ÁÀÐ]µ Ñ]ð¹Øèg Ð]¹ )Chµ@Áð“Ñð¹Ù¶ÁжâÌLo)NÞÐkÏcÑÁchµÄ?É?h­É

ɵÐ]Ë Ñ]Áchµ É@Lµ@OÙGjâÌÅgÐGÐKÏÉchGÄ@Ë@ÁÐOg@SgØiÄ@µÐËÑË@KÏgÐkÐÌËg@̽?èg É ÏÉÉch]]µ ÒÐ]]¶ËcÒg@]]̽?ègѶâ̹ð Ð]]½ÙµÑð¹Øö]]ÁÙµÒg@]]̽?ègѶâ̹ð Ð]]½Ùµg@]]S CdÁÐ]]Å

h]âËeÒg@]̽?ègÑð¹Ð]½Ùµ?d½@ŠÐ]Ô Ð]¹ qËg@]S CdÁÐ]Å)ÏÉÐ]]ËÙ_Ñ®â̵èghâËeÐÌKÐËÉÊLl_ ÑKÐð¹@WйÀÞÐG+ÏÉÐKÏÉ?ÉÊKÉÏÉÊGÄÉÉ?dLkÏcÞ@GÒg@̽?ègÑð¹Ð½ÙµÒÏg?ÉбйÐLkÏc

ÒÙ]_ ÑÁ@µÐ]ÌËdÁЕÐHË@KÑKÐ]ËÊÌÁ?ÊK)É?ègØc Ä@]Ë ÐL]kÏch]âËeÒg@]]̽?ègÑð¹Ð½Ùµ?cжËc

gÐ]k Ð]¹ É ÏÉÉdÁ@OÐ]k ?cgÐkÐGÒÙ_MkÏcÞ@GÒg@̽?ègÑð¹Ð½ÙµÏdÁÐwgÐÅ)CjâËg@PG

f]âËgcÉÊ]Kh}À@±Ð]k É ÏÉÊ]G ÑK@]µ Ð]ÁÉÊGÄ?É?h]­ ÀÐ]Ô ÀÞÐ]G)ÏÉÊ]G Ä?É?h]]­ ÉÐÔÑG@lÌW

ÑKÐ]ð¹@WÙ]G ÏÉÐ]KÐÁÉ?ègÐ}Ïg@]GÉÉcÄ@µÐL]o ?cÉ@]ŠÊ}ÑSgÐ]]½ É ¼ÐÅй)ÏÉÊGÐÁÄ@Ë@_ ѶâÌÂÌÁ?ÉöhÌâ ] K ÐGÀÞÐGÐË?cjâÌÅÒgÙÌKÜÐ}йÒÐÁ?Éйжâ̵ÐËеÑïËcÉнÐÔ+Ä@ËÙ_ 7âÑð¹Ïc)ÏÉÏÁ?É?h­

NÞÐ]kÏc)Ä?gÐ]k ÐGNÞÐkÏcÉÄ@LkÏcÐGNÞÐkÏcÄ?ÊâÌÁйеÐÌËg@µ@ÌSNÐð¹ÉÏc

ÏÊ]]âËègÐ]G ÐKÞÐ]kÏcÉÐ]Ô ÏÉÐ]Ëcc@½Ñ]Áchµg@]w@ÁÑÁ@]ÂâÌÅg@µÐ]G Ò@]ïâËègÐ]¹ Ä@L]kÏcÐ]G ÒÏd]ËcÐ]¹ jâÌ]Šʶð¹ÐG)DLkÐG@ÁÒcc@½ÑKÞÐkÏcÐGMpO@ÆÁÐKÐGÑïËcÀÞÐG+ÄÐGÏc

ÏÉÐ]ËÐïÁ?Éèg Àй+ÏÉÐLâËh}ÏcrÐÁ?gÙSÉйÉÒgÉÊG@ÔÒjâÌÅÉÑÂÌË@ÔÒjâÌÅÏÉÐËÑïËc

ÒÏÊâÌ]o Ð]G NÐ¥@ÁбÐïð¹Ð½ÙµÉCègÙïG?ceØèg ÜÐ}йÒcc@½ÒjâÌÅÑÁ@ÂâÌÅg@µÐGÐËÏÉй )N@]µÏc Ä@ËÐïð¹Ð½ÙµÐGrжpâÌONÞÐkÏcеÒÐÁ@Kнj_ÉÐÔÒÙÅÐG)N@¶GNÞÐkÏc

?dKÞÐ]kÏcÐ]¹ Ð]µ D]GÏcÑÂÌË@]Ô Ä@]Ë Ñ±Û_Ð]Ô ÒgÏÊ]âÌOCdÁÐ]Å ÑwÐ]]¶º½Ðïð¹Ð½ÙµÄ@Ë Ð]]ËÐÁ?ÉйÜÐ]]½ÙµÑÁ@µÐ]]µ@KÑwÐ]]¶º½DÁÐ]]ËÐ}ÏcÏÉÐ]]Ô rÐ]]]½ÐÔ)D]GÏcÐL]kÐSgÐG

Ñ]]âÌOÑïËc+Òcc@½ÒjâÌÅÙG¸ÐÁÄ@µÐÌ̱Û_ÐÔÄ@Ë Ä@µÐÌÂÌË@ÔÏgÏÊâÌOÙGDGÑwжº½ gÐ]Gй )?dKÐð¹ÉÏcÑKÞÐkÏcÉÝâÌ_¸ØgÐkÑKÞÐkÏcÄ?ÊâÌÁйÐÌÁÙKÉÐÔÒi?É@ÌSÐË?É Ð]¹ ÐKÞÐ]kÏcÉÉcÉÐ]Ô Òi?É@ÌSÉjâÌÅÑÁ@ÂâÌÅg@µÐGgÐGÐÁÐGÏc@ÁÐOÄ@Ì}ÉcgÐÅÒÏÉÐÔ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

33

ÀÐÔÑÁ?gеÐÂ_Ïèg +%ÐSgd¹?&?cкOйÐÌËi?É@ÌSʶð¹ÐGÐÌÌÁ?dKÞÐkÏcÒcÊ_ÑLoÉhk

ÀÐ]µ Ð]]µ DÁÐËÐ}ÏcÏÉÐÔ)ÃGÄÐGÒcc@½ÒjâÌÅÐG@ÆÁÐKÒÐÁ@KÞÐkÏcÉÐÔ7ÃâÌð¹ÏcÏgÙÌK +ÄØöh]]G gÐ]]k @]]K ÐÁ@KÞÐ]]kÏcÉÐ]]Ô Ð]]]ð¹@Wн)Ð]ËÐÅ?dÌKÐ]ËÞнٵÑÁ@]ÌÁÊGÐ]¹ Ñ]KgʵÉ

Ð]]Á@µ@KÉÐ]]]Ô D]GÏc)Ã]G ÑwÐ]¶º½ÜÐ]½ÙµÑÁ@µÐ]µ@KÉDGÐ]Á ÑK@]µ ÒÏÉÐ]Ô Ù]G NÞÐ]kÏc

@]K?É+Ã]G |Ð]¶º½ ?dËcc@]½ ÒjâÌ]Å Ñ]khKÐ]¹ @ÆÁÐK¸ÐÁ)DGÐÅNÞÐkÏcÐGÄ@ÌKÐ¥@Áб +DGÉÐLOѶâÌKÞÐkÏcÒÏÉÐÔÙGDGÜнٵÑÁ@ÌÁÊGÒÉÞʲð¹ÐÅNÞÐkÏcDGÏc +ÉÉèg ÐÂËÐ_ÏcjâÌÅÒgÙÌKÒÏg@GgÏcÐÁ@ÁÉÊwÙGÀÐÔ?dË?ÉÉcйÉнÐÔ

%.&

ÉÏjâÌ]]Å ÐGÒ@k@Ë)ÏÉÊGÑwжº½ÄÉÉcgÐ}е@k@ËÃËÁÙµ73OXWDUNH7¸g@KÙºO]]

+?cjâÌÅDGgÐkÐGÑKÐÌLkÏcÞ@G

Ñ]Ë?cÊ_Ñ]¶â̾µÊW)?dïÁÐ]S Ð]¹ ÃKÉеgÐ]k )Ä@µÐÂÌ]pâÌO ÑÁÉÊwÙGÐG7ÑpLºG]]

+@ÂâÌÅÏcMkÏcÐGÄ@ÌÂKÉеgÐkеÒÐÁ?ÉÐÔъ?i@±йÉÊG

ÍKÐËÉdÁ@OÐ]]k ÉÊKÉеgÐ]]k Ð]]ÌÌKÐËÞнٵѶâ̽ÐL]]lÌkNÐ]]ð¹ÉÏc7gÐ]]—@ÆÂGÙÔ]]

+?cÊKÉеhâËegÐkÐG

?d½Û]]lÌÔÐ]¹ )ÑKÐ]ËÊKÉÉѽÛ]lÌÔÑKÐ]­ÛÌ_ÒÏg@]GgÏc%/&q̱?iÏöh¹ÉdGÐ]¥ “Ð¥

D]]k ?d̽Û]]lÌÔÑKÐ]]­ÛÌ_ÒÉÉf]]â̽Ð]]¹ ÀÞÐ]]G )D]]G Ð]]¥ÐË@GʽÐ]]]G NÐ]­ÛÌ_D]GÏc

ÉÏÉÐË@µÐKÐÁÉÊK@ÅŸÁÏiÉhGÏiÉÒcc@½ÒjâÌÅÐGÒ?ÉcÉÐÔ)DGÐÁÜÏÉÐÔÒеЮ̹Ð_ +NÞÐkÏcÐKÐÁÉÊG

7NÐð ¹ÉÏcÒÏÉÐÁchµÑoÙGÑlµg@½ÒgÙÌK]]0

NÐ]]]ð¹ÉÏcÑ]]]ÁÉÊGM]]]kÉgcÑKÐ]]]ÌÁÙwÙ]]]G ÑÁ@]]]¶âËègÉ@ÅÉmµg@]]]]½ ÒÏÉÐÁchµÑ]]o

Ä@µÐËÑË@KÏgÐ]k ÏgÐ]Å Ð]ð¹Ð½ÙµD]ÂÌGÏc?ÉÑ]lµg@½ÒgÙ]ÌK+Ð]]ËgÉÊG@ÔѵÐËÏÉÐÁchµÑo f]âËÊKÉ’]w ?dÁ@µÐËÑË@KÏgÐ]]k Ðïð¹Ð½ÙµйÒÏÉÐÔgÐGйÏÊÌÂÌGÐÁÏÉÙ_ÐGÄ@ÌKÐð¹ÉÏc

Ð]G ÉÊ]G ÜÐ]½ÙµD]K@µÀÞÐ]G )f]âËÊKÉ’]w Ð]G ÉÊGÉÊGÐ]Á ÐK@µÉÐÔÜнٵ@K?É)ÏÉÊGÐÁ +Ík@Ìl¹?¿Ì¢ÂLº¹н@¦¹?mkÚ?ÉйÉd¹?ÐËh¢Á]]°h„?о̦}+c7 ÐÁ?ÉöhG%.& +/.0v ÐÌk@Ìl¹?¿¢Â¹?]]к̹»½@µd¾ˆ+c7ÐÁ?ÉöhG Ï


34

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ñ]]]ÂÌwÉgÐÂâÌ]]kÉÐwÑ]]ÂÌwÉÏÉÐ]]Ë@µÐ]]K@ÅÑKÐ]]Ë@ÂÌwÒD]]âÌÁÛ¾º½Éf]]âËÊKÉ’]]w gÐÂâÌ]kÉÐwÑ]ÂÌwÒdÁÏÉÏegÐ]G ÒÏÉÐ]Ô Ù]]G ÏÉÐË@µÐK@ÅNÐð¹ÉÏc)ÄÉÊG?dËÐOÏÉ@kÉÐw NÐ]ð¹ÉÏc%Ñ]ð¹?cÙÌ­&?dÌK?hµÙL]kØgÐÔѽÐL]lÌkÐ]¹ +ÏÉ@]kÉÐwÑ]]ÂÌw gÐHÁ?gÐGCjâËg@PG ѽÐL]]]lÌkÐ]]]¹ +Ä@]]]]µÏg@ÌKÊSgÐ]]HÁ?gÐGCjâËg@]]OÏcÄ@µÐ]]ÌËÉÏiÄÏÉ@]]_ ÒdÁÏÉÏegÐ]]G +Ä@]µÏg@¶âËhµgÐ]HÁ?gÐGCjâËg@]OÏcÄ@µÐË@½gÐ]]k ÄÏÉ@_ÒdÁÏÉÏegÐGNÐð¹ÉÏc?dËi?ÊSgÊG

ÄÏÉ@]_ ÑKÐ]Ë@½ÐµÒdÁÏÉÏegÐ]G D]K@µÉʽÐ]]Å ÉÐËÐL_@kÑk?hµÊ—cÏgÙÌKÀÐÔÑâÌOÐG NÐ]]ð¹ÉÏc&&7âÑ]]ð¹Ïc’]]Â̹+Ä@µÏÉ@]]kÉÐwÉÄ@]]µÏg@¶âËhµgÐ]]HÁ?gÐGCjâËg@]]OÏcÐË@½gÐ]k D]]]ÁÛ¾º½Ä?Ê]]]âÌÁÐ]]]¹ ÃK@]]]Å ·]]]âÌOÑÁÉÊGÐ]]]Á @]]]Á?ÊKÐ]]]]¹ ÏH¥Ð]]K ÀÐ]]Å )Ð]]¶â̽@ŠÐÔ

йеÒÐËÏc?ègÉÐÔ@KÉ?d¶âÌK@µÉÃâËÊoйMâÌGÏcMkÉgcNÐð¹ÉÏc+%%?dÁ@µÐÌÌKÐË@ÂÌw

Ð]ÌâÌOÉÐ]G É ?dÁ@µÐ]ÌÌKÐË@ÂÌwD]ÁÛ¾º½Ä?Ê]âÌÁ йChµÐÁÃK@Å·âÌO?dKÐG@GÉ·ÌLµ?hO +ÃâÌG·âÌOChµ@ÁеDÂâ̾ð¹ÐkÏcÐÁ@ÌÌKÐË@ÂÌwDÁÛ¾º½ÉÐÔNÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐÅ

Àj̹@Ì]oÙkÑ]oègÙoÒÐ]K@µÉÐ]Ô@KNÐ]ð¹ÉÏc gÐkйÐÁ@µÐÌÌlµg@½ÑÁÉÊwÙGнÐÔ

+MâÌGÏc@OgÐG

Ð]]]K@ïGÄ?g?cÐË@½gÐ]k ÒÏÉÐÁdÁ@]kÉÐwÐ]µ M]âÌGÏc@OgÐ]G ?d¶âÌK@]µ Ð]¹ Ð]oègÙoÀÐÔ

Ð]]K@µÉÐ]]Ô +MâËhµÐ]]Á ¼Ê½Ð]]]WÐKÏÉÐÁ@µÏÉ@]kÉÐwÉÄ?g@]¶âËhµÄÐ]ËÚÐ]¹ ]ÌÔ·âÌL]k@Ô

gÐÂâÌ]]]kÉÐwÒg?cÐË@½gÐ]k ÑKÐ]ð¹ÉÏcÉѕÐ]W ѶâÌL]o Ð]LâÌGÏcg@]¶âËhµÑ]ÂÌwÑ]oègÙo ÑKÐ]ËgÙK@Lµc@]K?É)D]ÁÏcÏÉÐ]¶âÌOg@]]¶âËhµÑÂÌwÑKÐð¹ÉÏcÏÉÐÔÒÐïâÌSйÉDÂâÌ_ÉègÏc

É ÏÉÐ]]]Ë@µÐ]]LâËcg@]]¶âËhµÑ]]ÂÌwÑKÐ]]ËgÙK@Lµc?dËÐ]]ïâÌSÐ]]¹ É D]]_ÉègÏcg?cÐË@½gÐ]]k ÜÐ]} Ð]¹ Àj¹@Ì]oÙkѽÐL]lÌkÑ]ÁchµÉÏöhËÐ]]O ÐG)ChµÏcÉÏöhËÐOÀj¹@ÌoÙkѽÐLlÌk

Ð]ËÐïð¹Ð½Ùµ ÉÐÔÐK@µÉÐÔ+ÏÉÐË@µÐLâËcÑ¥ÊÌoÒÐïð¹Ð½ÙµÉDÂâ̽@ÁfâËÊKÉ’w?ceØèg

ÏgÙ]ÌKÀÐ]Ô ÀÞÐ]G +ÏÉÐ]]LâËÊKÏc@KDGÏcjµÉi?ÉÚNÐð¹ÉÏcÉDÂâ̽@ÁNÐð¹ÉÏcÐGÑLlËÊâÌO ÑKÐ]]ÌÁÙwÒÏÉÐ]]]ÁchµÑ]o Ð]µ C]}ÏcgÐ]k Ð]¹ ÒÏÉÐ]Ô ÒÐ]Â_Ïègh]K ÑÁ@]µÏgÙÌKÊ]µÏÉ Ð]KÏÉchµÒgÉÊG@]Ô Ñð¹Ð]Ë?ègÉÏÉÐ]ÌËgÉÊG@ÔÑ]oÉÏègÐ]]G ÏÉÊLkÐGÑKÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGMkÉgc

ÑË?fâËgcÐ]G ÐL]k?èg Ð]ËЩ@ÂGÉÐ]Ô )NÐ]ð¹ÉÏcÑ]ÁÉÊGM]]kÉgcÒÏÉÐÁchµÑoÙG¸ÐËЩ@ÂG


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

35

Ä@½Ð]Å Ð]¹ ÀÞÐ]G)Ð]ïð¹Ð½Ùµ ÉNÐð¹ÉÏcÉNÞÐkÏcgÐkйÏÉÊGÐÅÒgÐïËg@µÑð¹Øèg ÉÉfâ̽ +NÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGMkÉgcÑKÐÌÁÙwÒÏÉÐÁchµÑoÙGÐÌÁÙÅе@K?dK@µ

ÉÐ]Ô )Ñ]­?gÊ_ÑL]o CdÁÐ]Å )ÑÂÌË@]Ô Ñð¹Ð]Ë?èg?dÁ@µÐËÑË@KÏgÐ]k Ð]ïð¹Ð½ÙµÐ]]¹ ÐËÏÉй

Ñ]]¶â̹ð Øèg )Ð]ËÚÄ@ÌÁ@µÐÌÌL]oÉhkÏcg@]ËcÑÂâÌÆ]Á ÉÊHL]pËÐ}DKÄ@]Ìâ̹?É·ð¹Ð]_ ÒÐÁ@]kе ÒÐÁ@kеÉÐÔÉÒgÉÊG@ÔÑð¹ÐË?èg@KÜнٵÑÁchGÏÊâËègÐGÉNÞÐkÏcйDHÌÂÌGÄ@ËhK@Ëi

+ÏÉÊGMkÏcÐGÄ@ÌËgÉÊG@ÔÑoÉÏèg

ÒgÙ]ÌK@ÅÏÉgÐ]Å +Ð]ÁÉÊGNÐ]ð¹ÉÏcÉNÞÐ]]kÏcÒÏÉ@wgÐkg@SgØiÄ@µÐÌÌWÉèg ÐLo

É Àj¹@Ì]oÙkѽÐL]lÌkÉ@]Ëg@L̹ØhOÑKÐ]]ËgÙK@LµcÑÁÉÊGMkÉgcr@O 7 âÑð¹ÏcÑlµg@½ Ð]]¹ ÀÞÐ]]G +M]]âÌwÏcÉ@]]Á Ð]]]¹ @]K M]âÌGÏci?ÉÚÉj]µ NÐ]ð¹ÉÏc)Ñ¥ÊÌ]o ÒÐ]ïð¹Ð½ÙµÄ@]o@O Ð]]¹ )¸Ð]]ËÏÉ@½Ù]]G Nh]]}gÏÉÄ@Ì¥ÊÌ]]o ѽÐL]]]lÌkÐ]G Ð]µ ÒÐ]Á@KÐð¹ÉÏcÉÐ]¹ ?d]¶ÌLµ?hO )ÉÊ]]G hKjâÌ]]Å Ð]]G NÐ]]]ð¹ÉÏcÑ]ð¹Øèg ?dÁ@µÐÌ]lµg@½Ñ]¾µÊWÉNÞÐ]kÏcÑK@]µ Ð]¹ ÏÉÐ]µÐËÚ ÉʽÐÅÉchµÏcÑKÐð¹ÉÏcÑâÌSÐLpÌÁÑÁ@µÐµ@KÒg@GÉg@µÒÐGgØiÑÁ?cgÏÊâÌLkÏcNÐð¹ÉÏc

ѵÐ]ËÚÐ]¹ +ÏÉÐ]KÐð¹ÉÏcÄÐ]ËÚÐ]¹ Ä?hµÏcÐLk?g@ÔÄ@µ@}iÏcÉÀ?cÉʽÐÅÉÄ@µÏg@GÉg@µ gÐ]G Ð]¹ Ä@]_Éèg Ð]Á@KÐð¹ÉÏcÉÐ]Ô ÒÐ]GgØiÐ]¹ Ä@µÐÌÌlµg@½ÑKÞÐkÏcÉÀÐLlÌkÏÉжËc Ѷð¹Ð]_ Ð]G NÐ]¥@ÁбÉÃ]ÂâÌ_ÉöhGÒÉ?ÉÐ]K Ð]G ÑKÐ]]Ë@ÂÌwѽÐLlÌkÑÁ?ÊLÁ@ËÐÁÒÏÉÐÔ

Ñ]]¾µÊWÒgÙK@]]]L¶ËcÑKÞÐ]kÏc@ÅÏÉgÐ]Å ) Ã]G Ñ¥ÊÌ]o ѵÐ]ËÐïð¹Ð½ÙµD]GÏcÐ]µ ÄÐ]¶G )ch]]]µÏcÉÐ]]]LGÄ@]]]ËÙ_ÑKÞÐ]]]]kÏceØèg Ð]]G eØèg ) ch]]µÏcÒÐ]]Á@KÐð¹ÉÏcÉÐ]]Ô ÒÐ]]GgØi

Ð]G É NÐ]ººÌ½ ÑÁ?gÏiÊïoÙ_ÒÏÉÏgÐkÏÉÊHLl_Ä@ËеÐð¹@½ÐÂGÉÄ@ËÙ_ÑÁ?gÏiÊïoÙ_ q]]ÌË?ÉcÒÐ]KÐð¹@WÀÐ]Ô Ù]G Ð]ÁÉʖ+Ñ¥ÊÌ]o ѵÐ]ËÐïð¹Ð½ÙµÑÁ@]Ác@ÌÂGÑÂK@]Å ÏÉÐ]ïÁÐK +?cÙ¶lÌoÉ@pKÑKÞÐkÏcÑK@µйÐË@ÌÁ@½Øèg ÑKÐð¹ÉÏc

ѵØhËcÑÂKÉжpâÌOÒgÙÌK+1

ѵÐ]]]ËÙÅÙ]G ÏÉÐ]LâÌÂâËègÐ}@ÁNÐ]ð¹ÉÏcÑ]ÁÉÊGM]kÉgc ) Ñ]µØhËcÑÂKÉж]pâÌOÒgÙ]ÌK

Ð]]¹ D]]ÁÏc?cÑL]]oÉhkѵÐ]]ËÏcg@ËcÐ]]G NÐ]]ð¹ÉÏcÑ]]ÁÉÊGM]]]kÉgcʶð¹Ð]G )É?h]µ Òg@]Ëc Ð]K?É)Ä@]wÉÉD]G ÑKÐËÞнٵѵØhËcÑÂKÉжpâÌOÉÑKÐË@¡Øh½ÒÐïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÏcg@Ëc

) ¸Ð]ËÙÅ@Æ]ÁÐK Ù]G ÏÉÐ]LâÌÂâËègÐ}@ÁNÐ]ð¹ÉÏcÑ]ÁÉÊGM]kÉgc ѵØhËcÑÂKÉжpâÌOÒgÙÌK


36

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

NÐ]ð¹ÉÏcÑ]ÁÉÊGM]kÉgc?dÌL]k?èg Ð]¹ )ChÂ]ÌGÏc?cÐ]¶ËcÑÁ@]µÏgÙÌKÐ]¹ ÄÙ]w Ê]]µÏÉgÐÅ

)ÒgÉÊG@ÔÑoÉÏèg)jâÌÅÑÁ@ÂâÌÅg@µÐG)Ä?jâÌ_ÑÂKÉжpâÌO)¸ÐËÙÅdÁÐwÙGÏÉÐLâËöhÌâ }Ïc

Ð]]]¶ËcÑÁ@]µÏgÙÌKÉʽÐ]Å )Ð]ËÐK@Å·]âÌOÑ]¶âËgÙÌK)ÏgÙ]ÌKÀÐ]Ô @]K?É)Ä@µÐ]ÌÌÂÌË@ÔÐ]ËÙÅ

ÑKÐ]ËÞнٵ ÑoÉÏègÉжâËgÙSdÁÐwNÐð¹ÉÏcÏgÙÌKÀÐÔÑâÌOÐG+ÏÉÐLâÌLkÐGÏc ÏÉжâÌO

·âÌKÐ]ð¹ÉÏcgÐ]Å ÑÂKÉж]]pâÌOÄ@Ë)ÏÉÊLpËØèg ?dÌâÌOÒÐÁ@_ØcÉg@Gɬ@ÁÙ±ÉÐÔÉÏi?É@ÌS Ð]¹ Òg@]̽?ègѽÐL]lÌkÐ]ÌâÌOÀÐ]G +ÏÉÊ]G ÒÙ]_ ÑKÐ]HË@KÑ_ØcÉg@]G Ä@]Ë ¬@]]ÁÙ±ÑâÌOÐG ÀÞÐ]G ·âÌKÐ]ð¹ÉÏcÙGM]âÌGÉ@]ŠÊ}É?h]µ Òg@]ËcѶâ̽ÐL]lÌk ÐËÏÉй)ÐËÑËÏfâËgè ?dKÐð¹ÉÏc

ÀÞÐ]G )?d¶âÌK@]µ Ð]¹ ?dKÐ]ð¹ÉÏcÐ]¹ M]]âÌGÉ@ŠÊ}ÐËÏÉй+жËcѶâÌKÐð¹ÉÏcÙGMâÌGÐÁÉ@ŠÊ} +жËcѶâÌK@µÙG?dKÐð¹ÉÏcÄ@½ÐÅйDGÐÁÉ@ŠÊ}

É@]]lð¹ÐÅÑ]¶âËgÙÌKÏgÙ]ÌKÀÐ]Ô )Ã]ÂÌGÏc?É·âËdÁÐ]Å ÏgÙ]ÌKÀÐ]Ô ÑÁdÁ@ïÁÐ]lð¹ÐÅÙG

Ð]]]ÁÉÊwÙGÀÐ]Ô +Ð]ËжËcÑÁ@]µÏgÙÌKÉʽÐ]Å ÒÏÉÏgÐ]µÙµʶð¹Ð]G )?d]ËÙ_Ð]¹ ÒÙ]_ Ð]ÌÌÁ ?dÌL]k?èg Ð]¹ )Ð]ËжËcÑÁ@]µÏgÙÌK ÉʽÐÅÒÏÉÏgеٵѵØhËcÑÂKÉжpâÌOÒgÙÌK)ÐLk?èg ¸Ð]]]Ë Ä@]Ë Ù]Å ¸Ð]Ë Ñ½@ŠÐ]Ô NÐ]ð¹ÉÏcÑ]ÁÉÊGM]kÉgcÉNÞÐ]kÏcÒÏcg@]ËcÉNÐ]ð¹ÉÏc

)ÑÂÌË@]]]Ô ÒÙ]Å )Ä?jâÌ]_ ÑÂKÉж]pâÌO)õÐ]ËÙÅdÁÐ]w ѽ@ŠÐ]ÔgÏcʶð¹Ð]G )’]ÌÁNÐ]ð¹@W ’]Á?ÊKÏcÐ]ËÙG+ÒgÉÊG@]Ô ÒÙ]Å )Ä@µÏgÐ]µ D]ÁÛ¾º½Ð]ÁÐËÚÑKÐ]¾¶W )jâÌÅÑÁ@ÂâÌÅg@µÐG

ÑÁ@µÐ]]]]]ÁÉÊwÙGÉgÙ]]]]]ÌKѽ@ŠÐ]]]]]Ô ?d]]]]]ËÙ_Ð]]]]]]¹ ÒÙ]]]]_ rÏgÙ]]]]ÌKÀÐ]]]]Ô ’]]]]â̺ð G ÐGÏÉÐÂL]]]kÐGÏcNÐ]]]ð¹ÉÏcÒÏÉÐ]]]Ë@µÐÂK@ÅÐ]]]ËÐÅÄÉÊ]]]wÙGCdÁÐ]]]]Å@ÅÏÉgÐÅ+Ð]]ËжËc Ð]G @]K?É)Cgd]G èg@]S gÉÊL]kÏcÐ]µ ÏÉÐ]Ë@µÐLâËcD]K@µNÐ]]ð¹ÉÏc

%.&

7Ãâ̹ð ÏcÉÏÉÏgÉÊLkÏc

ÒcÒg@]]µ&7Ð]]]ËÐÅÄ@ËÐ]ÁÉÊwÙGÀÐ]Ô ÒÐ]Á?ÉÐÔ)ÏÉÐ]Ë@µÐLâËcNÐ]ð¹ÉÏcgÉÊL]kÏcÑÁ?cèg@]S

+%ÃlºµmÁ@Å)Vº½

ÉÏÉÐ]]Ë@µÐLâËcD]]]K@µNÐ]ð¹ÉÏc)Ð]Ë?ÉgÐ]Å ?d]oÙLµ@¢ËcÐ]¹ Ê]µÏÉÉ?dÌL]k?èg Ð]¹ ÀÞÐ]G

ÑÁ@]µ@}iÏcÉÀ?cÉNÐ]ð¹ÉÏcgÐ]Å )ÏÉÐ]Ë@µÐLâËcgÉÊL]kÏcÐ]K@µ ÉÐÔ)MâÌGÏc ÉÊKhï½@±Ðk +ÏÉÐÁеÏcÒg?ʽÐÅÉÏÉÐÂÂâÌoÏÉÏcÑð¹ÐÅÉÃÁÐÁÏc?cgÉÊLkÏcNÐð¹ÉÏc

+23v Ík@Ìl¹?¿Ì¢ÂLº¹н@¦¹?mkÚ? É Ð¹Éd¹?ÐËh¢Á]]°h„?о̦} +c7ÐÁ?ÉöhG%.&


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

4-

7Ãâ̹ð ÏcÐËÐÅqÌÁÉÊwÙGCdÁÐÅÀÞÐG

Ð]¹ Ð]¶âËg@µÙÅqËÉÐ]Ô ÀÞÐG)NÐð¹ÉÏcÑÂK@ƶâÌOйÐËÐÅÑÁiнѶâÌð¹Øèg gÉÊLkÏc

+ÐÌÌÁqËg@µÙÅе@KÉNÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐÅÑÁ@µÏg@µÙÅ

7âÑð¹ÏcÐË%ÑïËc&Ä?i@k@ËÑÁÉÊwÙGе)ÐËÐÅжËcѶâÌÁÉÊwÙG@ÅÏÉgÐÅ

%.&

?dÌKÐ]Ë@¡Øh½ÒÐ]]ïð¹Ð½ÙµйDGÐÅÒi?É@ÌSgÐ}ÐÔ)ÏÉÐË@µÐLâËc?d¶âÌK@µйNÐð¹ÉÏc

Ä@]Ë D]G ÀÐ]µ gÐ]}ÐÔ ÐËÐïð¹Ð½ÙµÉÐÔÌÔ)Ä?gÐkÐGNÞÐkÏcÉÄ?g?dKÞÐkÏcÄ?ÊâÌÁй

+gÐHwÙµÄ@Ë·â̾âËgÐÅgÐkйDGÉÊKhï½@±Ðk)gØi

¸Ð]Ë@Á?ÊK ÉjâÌÅzÌÅе)MâÌG?ÉѵÐË@Á?ÊKÉjâÌÅÄÏÉ@_DGÏcMkÏcÐGNÞÐkÏc

+ÏÉÐLâÌHGÒÉÉègÐGÉÉèg DÁ?ÊKÐÁ?dKÐð¹ÉÏcй

)ÄgØiÑ]KgʵÉÀÐ]µ ch]µ D]O ÀÏe@]½@Ô?d½Ð]¶ËcѶâÌKÐ]G@G йʵÏÉÐÁÉÊwÙGÀÐÔ

Ä?Ê]âÌÁÒi?É@]ÌSÉNÞÐ]kÏc8Ð]ËÏÉÐÔ)ÃËÐ]]¶GDOÒÏe@½@Ô?cÏhâ̹N@µÏcMlËÊâÌOÒÏÉÐÔ

)NÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µÐ]ð¹ÐË?ègÐ]¹ Ã]G ·â̹ð Ð]Ë?èggÐ]}ÐÔÄ?gÐ]]kÐG NÞÐkÏcÉÄ@LkÏcÐGNÞÐkÏc

Ä@µÐ]ð¹ÐË?ègÉʽÐ]Å D]GÏc)DGÐ]]Å NÐð¹ÉÏcÒÏÉÐÔÙG)ÃÂâÌÅ@Á·âÌONÐð¹ÉÏc@ÆÁÐKÐGÀÞÐG

Ñ]]]]]ÁÉÊwÙGÐ]]]]]G qÌÁ@]]]]]Á?dâÌPÁ?cÐ]]]]]¹ Ð]]]]]ïSNÞÐ]]]]kÏc)¿âËgÐ]]]]Å )¼Ð]]]]} )ÃGÐ]]]]Å

+Ä@µÐÁ?i@k@ËйCdÁÐÅ

+ÉÊpâÌOÒÏÉ@wgÐkÄ@½ÐÅ7ÐÁ?ÉöhG Î


4.

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÀÏÉÉcÑoÐG ÉÉcÐ]G Ð]Á@½ÉÉchµÐµN@]µÏcNÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µÏÊâÌ]]oÑk@GÀеÐËÑ}gÐGѽÏÉÉcÑoÐG

Ñ]k@GÐ]¹)%Ð]wg@O¸Ð]Ë ÑKÐð¹ÉÏc&ÃËеÏcÏc@kÑKÐð¹ÉÏcÑk@G)?d½ÐµÐËÑk@Gй)ÏÉÐk@G +ÃËеÏc“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÑk@G)?d½ÏÉÉc

7ÀÏÉÉcÑoÐG

%%NÐð¹ÉÏcÑÁ@µÏÊâÌo&&

%.&

dÁÐ]]w Ù]]G NÐ]]ð¹ÉÏcÑÁch¶]]oÐG?cÄ@]]Ë )Ch]]]µÏcNÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µÏÊâÌ]o Ñ]k@GD]K@µ

NÞÐ]]kÏcÊK@ÅgÐ}ÐÔ)ÐÁchµrÐG?cÉÐÔÙGЩ@ÂGÐLâËhµÏcNÞÐkÏcÑð¹ÐË?èg)¸ÐËÏÊâÌo gÐ]}ÐÔÀÞÐ]G +%ÐïÌ]lH¹?Ð]]¹Éd¹?&Ïc@kÑKÐð¹ÉÏcÃâ̹ð ÏcÑâÌOÏÉÐÔ)ÉÊG¸ÐË?dKÐð¹ÉÏcй MlËÊâÌOÐËÙG?+“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÃâ̹ð ÏcÑâÌOÏÉÐÔ%cd¦L½&ÉÊGÏh­?dKÐð¹ÉÏcйNÞÐkÏc +ÃËжGNÐð¹ÉÏcÒÐËÏÊâÌoÉÉcÀÐÔÑk@GÒfâËgcÉgÉÉcÐGN@µÏc +/-- йÉd¹?ÐËh¢Á]]ÎÉ@p¹?gf½ +c7ÐÁ?ÉöhG %.&

?dKÐð¹ÉÏcÒhKÑÁ@µÏgÙSÜ@Oй)ÄеÏcNÐð¹ÉÏcÑÁ@µÏgÙSÑk@GDK@µÄ@µÐÁ?i@k@ËйCdÁÐÅ ? gÐ]G Ð]¹ 8 M]âÌG“?gd]]Ì®ÁÙµÑKÐð¹ÉÏcÒÉ@ÁÐÌÁ·âÌLo?dÌLk?èg йÀÞÐG)ÄеÏcq̹?gdÌ®ÁÙµÑk@G ¸ÐÌÁ@—ÐOÉ@Å)ÏÉÐÂGÏcÙµÏÉжâÌO·âÌKÐð¹ÉÏcdÁÐwеÏÉÐLâËh}ÏcÐÁ@KÐð¹@WÉÐÔ“?gdÌ®ÁÙµÒÏÉÐÔ ?dÁ@]ËÙ_Ä?Ê]âÌÁÐ]¹ + ÄÉÐ]µÏc·]âËèg¸Ð]Ëн@ÂÁ@—ÐOÄ@]Ë ¸Ð]Ëн@ÁÐïð¹ÐGgÐ]k Ð]]¹ )ÏÉÐK@µÏcÄ@ËÙµ ÒgÐ]ÂâËÙÁÐ]¹ Ð]µ ) nh]ïÁÙµÄ@]Ë ÄÐ]½ÊŠÐÔÄ@]Ë Ðð¹Ð½ÙµÃâÌð¹ÏcÑâÌOеÄеÏcÒg@Ëc¸ÐË@}iÏc

Ä@]pâÌOÐ]µ ÒÐ]ÁÞ@_ÉÐ]Ô ÑÁdÁ?ègÐ]O?ègÐ]G DL]kÏdð¹ÐÅÉM]]âËc·âÌOÄ@µÏÉÊGg?doÐGÐKÐð¹ÉÏcÉʽÐÅ ·âÌKÐ]ð¹ÉÏcgÐ]Å ?d]̹?gdÌ®ÁÙµ ÑKÐð¹@Wй@ÅÏÉgÐÅ+ÄÉÊKʵ·âËègÒgÐkйÄ@µÐÁ@—ÐOÉ@ÅÐKÐð¹ÉÏc @ÅÏÉgÐ]]Å ) DGÏcÒÙ_ÑKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑKÐË@kееÒÏÉйÐïSCjâËg@OÏcÒÙ_ÒÙ_É@ÁÒgÏÉgÐk


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

4/

ÀеÐËÑk@G+ %ÄÉÊHµÐË&Ðwg@O¸ÐËÑKÐð¹ÉÏc %ÏdWʛ?йÉd¹?& Ïc@kÑKÐð¹ÉÏc

D]kеÐ]µ@KÐ]µ DÁÐ]]ËÐ}@ÁÏÉÐÔrнÐÔ)ÐËÐÅNÞÐkÏc¸ÐË)?cÏc@kÑKÐð¹ÉÏcй

%]H¦K&ÄÉÊ]wÙGÉ]G ÑLâ̵Ð]Ë Ê¶ð¹Ð]G )DGÐÅÏÉÐLkÏcÐGÄ@ÌKÞÐkÏcDkеdÁÐwÄ@Ë +NÞÐ]]kÏcÒÏg@]GgÏcÄÉÊ]wÙGÉ]G ÑÁÉÊHµÐ]Ë @]K?É)DÁÐ]ËÐ}ÏcNÞÐ]kÏcÐ]G NÏg@GÐ]k Ð]G ÐKÞÐ]kÏcÉÐ]¹ H¥Ð]K ÀÞÐ]G )?d¶âÌÁÐ]ËÚdÁÐwgÐ]k Ð]LâÌHG rÐG?cNÞÐkÏcÐËÏÉй Ð]G ÑÁ@Á?c@]k@ËÑKÞÐ]kÏcÑÁÉÊHµÐ]Ë )NÞÐ]]kÏcÑÁÉÊHµÐË+MâÌGÏcÉÊKhïµÐËѵÐËÏÊâÌo

)N@]GÏcÏÊâËgè Ð]G ?dKÐ]ð¹ÉÏcÐ]¹ Ä@Á?c@]k@ËÒg@]]GÉg@µÄ@Á?c@k@ËÒ@}iÏc¸ÐËÐK?É)MâËc?c?Éc

¸ÐË@K?É)MâËc?c?ÉcÐGÑÁdÁ?ègÐO?ègÑKÞÐkÏcÑÁÉÊHµÐË)Ä@Á?c@k@ËÒgÐLÁÐkÑÁÉÊHµÐË +ÏÉÐÁdÁ?ègÐO?ègÒÉÉèg йN@GÏcÏÊâËègÐGNÐð¹ÉÏcÉʽÐÅhâ̽@Ô

É UÁ@]]]]]½@Ô@]]]]K?É)Ð]]]]¶â̵ÐËÑKÐ]]]]ËÞнٵÒÐ]]]]K@ƶâÌO)?dÁ@µÏc@]]]]k Ð]]]]KÐð¹ÉÏcй

gÐ]]Å +õÐ]]Ë É Ã]]]¶ËjÁÏÉÐ]µÐËÐ]¹ NÐ]ð¹ÉÏcÑÁ?ÊL]pÌÁ?cÉÐ]ïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐ]ÌËdÁÏÉÏegÐG ·]âÌOÑÁÉÊHµÐ]Ë ÏÉÐ]Ô )ÄÉÊ]G ¸Ð]Ë ÑÁ?ÊL]pÌÁ?cÑÁ@µÐ]ÌËdÁÏÉÏegÐG ÉUÁ@½@Ô·âÌKÐð¹ÉÏc

?cÏc@]]]k ÑKÐ]]ð¹ÉÏcÐ]]¹ Ð]]µ Ð]]ïÁh}ѶâÌð¹@]]_ rÐ]]½ÐÔ+DÁÐ]]ËÐ}ÏcÑKÐ]]ËÞнٵÒÐ]]K@Å

+DGÏcÐLkÐSgÐG

) Ã]xGgÏcÄ@µÐ]ïÁÏc ÒÙµÐGÐÌÁVgн)ÄеÏcÄ@ËgÏcÄ@µÐKÐð¹ÉÏcÒgÐÂâËÙÁеÒÐÁ?g@ËöhGÉÐÔ

ÙGÄ@ÌïÁÏcеÒÐÁ@KÐð¹ÉÏcÉÐÔ?cÐKÐð¹@WÀй)ÃxGgÏcÄ@µÐïÁÏcÒÐÂËgØiÐGÐÁ?g@ËöhGÉÐÔÐËÏÉй ÑKÐ]ð¹@W)ch]µ Ä@]@GÏÉÏgÐ]k Ð]¹ ÒÐ]ÁÞ@_ÉÐ]Ô gÐ]]G й8ÏÉÐÌâÌOÃG@ÁdÁÐHâÌOÏÉ?cÐÁеÏg@ËöhG Ð]¹ ÏÉÐ]ÂGÏcÙ]µ ?d]̹?gdÌ®ÁÙµѶâÌÂKhïµÐ]Ë Ð]]¹ еÒÐÁ@KÐð¹ÉÏcÉÐÔ)еØigйѶâÌLð¹@W“?gdÌ®ÁÙµ ÑÁ@—Ð]OÉ@ÅÄ@]Ë ) “?gd]Ì­ѶâÌKÐ]ð¹ÉÏcÐ]ÂGÏcÉÏÉÐ]]ÂGÏcÙµ?d̹?gdÌ­ѶâÌKÐð¹ÉÏcйÄ@Ë?d½@ŠÐÔ + DÂâ̽@ÁÏÉжâÌOÄ@ÌÁÉÊGÏÉжâÌOÉDwÏc·âÌK?d¶âÌKÐ̹?gdÌ®ÁÙµйÄ@ÌÁ?ÊâÌÁ


40

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÉÏöhËÐ]O ÄchGÏÊâËègÐ]G ѽÐL]lÌk¸Ð]Ë )?cÏc@]k ѶâÌKÐ]ð¹ÉÏcÉʽÐ]Å Ð]¹ Ð]ÌÌÁVgн

ÑKÐ]ËÞнٵÒÐ]K@ƶâÌOÑLâ̵Ð]Ë É Ã]µÊxGÉÀÐ]µ Ä@ÌÁ@µÐ¾âËgÐÅÒÐÁ@KÐð¹ÉÏcÉÐÔ)Ch¶G ÉÏöhËÐ]O ?dÁ@]Ë@ÌK%ÒdÁÏÉ@]Á&ѽÐL]lÌk)?dÁchGÏÊâËègÐ]G йÏÉÐÔ)ÏÉÐLOÉÏjâÌÅÐG?dÁ@Ë@ÌK É ÄÉÉßGgÐ]G Ä@ÌÁ@µÐ]¾âËhÅÉÄ?É?h]­ Ä@ÌÁ@µÏgÐ]GÉÉèg Ð]]µ ÒÐÁ@KÐð¹ÉÏcÉÐÔÀÞÐG+ChµÏc

Ð]]]ÌÌLâ̵ÐËÉÐ]Ô ÏdÁÐ]wgÐÅ)Ð]ÌÌÁjâÌÅÐ]G gØi?dÁ@]Ë@ÌKÑKÐ]ËÞнٵÒÐ]K@ƶâÌOÑLâ̵Ð]Ë

?dÁ@]]]Ë@ÌK%ÒdÁÏÉ@]]]Á@Á&ѽÐL]]]lÌkÏÉÐ]]]Ô )MâÌGÐ]]]Å gÐ]]]]Å É@]]ŠÊ}ѵÐ]]ËÏc?èg@KD]]GÏc

+ChµÏcÉÏöhËÐO

Ѷâ̽ÐL]]lÌkÐ]µ )@ÌÁ@LËgÐ]G ÃâËgchâÌ]½eÏcÏc@]k ÑKÐ]ð¹ÉÏcÐ]G Ð]µ ÒÐ]Á@KÐð¹ÉÏcÉÐÔ

ѽÐL]]lÌkgØiѵÐ]ËÏc?èg @]K Ð]µ )@]lÁÏgЭ+Ch]µÏcÉÏöhËÐ]O ?c@]ÌKÒÉßGgÐ]G ÒdÁÏÉ@]Á@Á

)dâÌÔÊ]k )?dÁÐ]¹ÙÅ)@¶Ì„Ð]G )¼@]ªKhO)@ÌÁ@P]lÌÔ)@ÅÏÉgÐ]Å )ChµÏcÉÏöhËÐO?c@ÌKÒdÁÏÉ@Á +hKÑÂÌKÚÒ@¶Ëh½ÐÔÉÑË@Ìk@ÔÉÑË@OÉgÉÐÔÑÁ@KÞÉÉCdÁÐÅɸg@¾ÌÁ?c)fËÉgÐÁ

ÒÏÊ]]âÌwg?ÊwÐ]¹ ÒdÁÏÉ@]Á@ÁÉÒdÁÏÉ@]Á ÑÁ@µÐ½ÐL]lÌkÒÏg@]GgÏcÒg@]ÌÁ?ihK@]ËiÙ]G

+ÏÉÐÂËжGÑoÐKÐG@GÉÉcÉÐÔ’Á?iÏcÑLlËÊâÌOÐG)?cÏc@kÑKÐð¹ÉÏc

7ÀеÐËÑLkÐG % ÐËjµh›? & ÒdÁÏÉ@ÁѽÐLlÌk

¸@]K Ð]µ DÁÐ]ËÐ}@ÁÏÉÐ]Ô rÏÉÐ]Ô )NÞÐ]kÏcÑÁÉÊHµÐ]Ë @]K?É)ÒdÁÏÉ@]]Á ѽÐLlÌk

Ä@]Ë )NÞÐ]kÏc ÑÁchGÏÊâËègÐGÙGDGÐÁ·âËgÐl½ÐSdÁÐwÄ@Ë)DGÐÅ?dKÞÐkÏcйÒÉÏèg

)?dKÐ]ð¹ÉÏcÐ]¹ MâÌGÐ]Á ?cÐÁ@KÞÐ]kÏcÉÐ]Ô Ä?Ê]âÌÁÐ]]¹ Òi?É@ÌSÉMâÌGÐÁ·âÌKÞÐkÏcdÁÐw ÀÞÐ]G +Ð]ËÐÅi?É@]ÌSѶâÌKÞÐ]kÏcdÁÐ]]w @K?É)ÒgÏÉc?c)ÄdÁ?ègÐO?èg)Ä@Á?c@k@ËÑKÞÐkÏc Ò@}iÏc ¸ÐË@K?É)DÁÐËÐ}ÏcÐKÞÐkÏcÉйÄchµH¥ÐKÑÁÉÊHµÐË)NÞÐkÏcÑÁÉÊHµÐË

@ÅÏÉgÐ]Å +N@]µÏcgÏcNÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µÐ]wÉ@ÁÉʽÐ]Å Ù]G @]k@ËègÉ@]k@Ë е)ÐËÐÅÄ@Á?c@k@Ë

DÂâËègÐ]OÏc?ègNÐ]ð¹ÉÏcÑÁchGÏÊâËègÐ]G Òg@]GÉg@µÉʽÐ]]Šе)ÐËÐÅÄdÁ?ègÐO?ègÒ@}iÏc¸ÐË ÏÉÐ]ÁdÁ?ègÐO?èg Ò@}iÏcѵØgÐkйе)ÏÉенÏgÐÅÒÏÉÏgÐkйѽÏgÐÅѵÐËÏÊâÌoÐG


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

41

ÏgÐ]GÏÊâËgè ÐG)Ä@]µÏhËiÏÉÐ]K@}Ïc@]K +%Ä?hËiÏɸØgÐk)g@½Ùµ¸ØgÐk&N@µÏcDOMkÏc

h]âËeÐ]¹ ]½jÁÑL]k@ÔÐËÏÊâÌ]o ÀÐ]G )Ð]µÐ½ÏgÐÅÒÏÉÏg?Ê]_ @]K Ä@]]µÏg@¶ËhG)Ä@µÐÌÌLp} +ÏÉÐÌÌLâËg@ÌkhOgÐGÒÉÉèg йMâÌGÏc?chKigÐGѶâÌLk@ÔÑð¹ØöÁÙµ

+N@GÏcÄ@ËÚÉN@ÁÏc?cÄ@µÐÌÌLp}ÏgÐHÁ@½gЭÉÄ@µÏg@¶ËhGÒÙ_NÞÐkÏc?cÏhâ̹

Ð]]¹ Ð]]ËÐÅÑKÐ]]ËÞнٵÒÐ]]K@Å·]]âÌOÑLâ̵Ð]]Ë Ð]]G ÑL]lËÊâÌONÐ]ËdÁÏÉ@Á@ÅÏÉgÐ]Å

)?dKÐð¹ÉÏcÑÁ@ÌKÞÉÉ@ÅÄ?ÊâÌÁйrÐGÉ@Åъ@½@ÔÉÒdÁÏÉÏegÐGÑÁÉÊGÐÅ@K?É)?dKÐð¹ÉÏc

dÁÐ]GDO ÒÏc?ègÉÉÉf]â̽Ù]G ÏÉÐ]LâËègÐ}Ïc ÐÌÌLâ̵ÐËÉÐÔÑÁÉÊGÐÁÉÄÉÊGÐÅ?dÌLk?èg й

Ñ]]k@GChÁ?ÊK@Á)ŸÁÏèg)iÐ}Ïèg )’Ë@Ô7ʵÏÉÏÉÐÁ@µÏdÁЕÐHË@KÐLoÐGÄ@ÌKÞÉÉ@ÅÑÁÉÊG

DG?cCh}Ä@ËÙ_gØiÒежð¹Ð_?d¶âÌKÐð¹ÉÏcйCh¶GÑKÐËÞнٵÒÐK@Å·âÌOÑLâ̵ÐË

dÁÐ]]]w Ð]¹ Ð]KÐð¹ÉÏcÉÐ]Ô ?d¶âÌK@]µ Ð]¹ )ÏÉÐ]ÌËiÐ}Ïèg )ÑËÐ]¶xâËèg)ÑÂÌË@]Ô ÒègÏÉ@]G É]G Ð]G ÒdÁÏÉ@]Á ѽÐL]lÌkÑÁchµÉÏöhËÐ]O ?dK@]µ Ä@½Ð]Å Ð]¹ +MâÌHK@]Å ·]âÌO ·âËiÐ}Ïèg)·âÌÂÌË@Ô

ÑKÐ]]Ìðº±Ð¥Ñ]]ÁÉÊG·]]ËjÁµÐ]]ËйhK@]]ËiÉÄÉÊ]]G ¸Ð]]Ë ÒÙ]]Å Ð]]]LâÌGÏcÀ@ŠÐ]Ô Ê]µÏÉ +Ѷð¹Ð_ÑÁÞнٵÑÂKhïµÐËhK@ËiÉNÐð¹ÉÏcÑÁ@ÌKÞÉÉ@Å

Ù]G ÏÉÏdÁÏÉ@]Á Ð]¹ NÞÐkÏcÒÏÉÐÁÉÊGq_ÐO@K?É)ÒdÁÏÉ@ÁѽÐLlÌkÜ@WgÐÅÐG

Ù]G ÏÉÏgÐ]]k йÏÉÐLâÌGÏcq_ÐOѽÏgÐÅѵÐËÏÊâÌoÐGе)NÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐwÉ@ÁÉʽÐÅ

+N@µÏcg@µÒÙ_ÒÏÉÏgÐkÑkhOgÐGÑð¹ØöÁÙµhâËeйÉg?Ê_ÑLk@Ô)ÏÉÏg?Ê_

% ÐËjµh›?Ã¥ & ÏÉÐËdÁÏÉ@Áй]]

ÉÐ]ËÐÅÄ@]]ÌÁ?É?h­É Ä@OѶâËgÐGÉÉèg Ä@µÐKÐð¹ÉÏcйCdÁÐÅÏÉÏchµÄ@–ÉÉèg ʵÏÉ

?cÏhâÌ] ¹ )Ð]pËi?ÉÚÐ]Á ÉÏjâÌÅÐ]G Ïh]­ Ð]Á )ÏdÁÏÉ@]½@½?dÁ@]Ë@ÌKÑKÐ]ËÞнٵÒÐ]K@Å·]âÌO Ð]¹ ÀÐ]Å )ÒdÁÏÉ@]Á ѵÐËÏÊâÌ]o Ð]G ÏÉÏdÁÏÉ@]Á ÄÐ]]ËÚйNÞÐkÏcÒg@GÉg@µÑÁchGÏÊâËègÐG

@]]S )ÏÉ@ŠÊ}ÐÁqÌKÐð¹ÉÏcÑÁ@µ@ÌS@ÌSÐwÉ@ÁѶð¹Ð_ÙGÀÐÅ)ÏgÏcÐGNÞÐkÏcÒ@Á?ÊK

Ð]µ )N@]ÁÏc?c?dÁ@]µ@ÌS@ÌSÐ]wÉ@ÁÐ]¹ ÒÙ]_ ÑKÐ]HË@K ÒgÐÂâËÊÁÒdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏcÐËÙG É Ã]GÏc?dËdÁÏÉ@]Á ÑKÞÐ]kÏcÒÏc?]Ô h]]âËeйÉÄеÏcÒdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏcÑKÐË?gÐÂâËÊÁ

Òh]K ÑÁ@µÐÌË@]k@Ô ÏgÐHÁ@½gЭÉg@¶ËhGÜÐ}йÃGÏci?É@ÌSÉMâÌGÏcÄ@ÌKÐHË@KѶâËg@G


42

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÒкOÐGÐÁ?ÉÐÔѵgÐÔжÁÊw+%Ä@ÌÁ?cÚ)Ä@ÌÁchµÜØöÁÙµ)Ä@ÌÁ@Á?c&ÒÉÉèg й?dKÐð¹ÉÏc

ÑKÞÐ]]kÏcÑÁ@µ@]]k@ËègÉ@]]k@ËÑÁchµÐ]]]½ÐSgÐKÐ]G ‘]kÏdð¹ÐÅÐ]µ )Ð]ÌËg@̽?ègѵÏgÐ]k

Éй¸ÐËÐwÉ@ÁgÐÅÑKÐHË@KÑ_ØcÉg@GÜÐ}йеÒÐËÏÊâÌoÉÐG)ÐÁ@wÉ@ÁÉйÒdÁÏÉ@Á

ÒgÉÉcgÐ]G йÀÞÐG)ÐËÏÉÏdÁÏÉ@ÁйÀÐÅNÞÐkÏc ?cÏhâ̹?dÌLk?ègй)DŠÊïGÐÁ@wÉ@Á Ù_ÉÐL]]]k?èg ÉgÐ]ïËg@µѵÐËÏÊâÌ]o Ð]G D]Á?ÊK@ÁdÁÏÉ@]Á )NÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µÐ]¾âËgÐÅÑ]Á?É?h­É

Ä@]]Ë ¸Ð]]ËÐwÉ@ÁgÐ]]]Å Ð]¹ NÐ]ð¹ÉÏcÒgÐ]ÂâËÊÁÐ]ËÙG)CgÐ]GÏÊâËgè Ð]G Ä@]µÏg@GÉg@µÉʽÐ]Å g@]]]ËöhGÒÐ]ïâËègÐ]¹ )?dÁÏÉ@]Á ÑÁ@µ@]k@ËégÉ@]k@ËÒÏÊ]âÌwg?ÊwÐ]¹ ÉÑË@Â]oØèg Ð]¹ )·â̾âËgÐ]Å

Ä@]Ë )%ÑL]p}Òg@]ËöhG&D]G ÏÉÐ]¶ð¹Ð_Ñð¹Ð]½ÙµÐ]G ÒdÁÏÊËÐ]O D]G Cg@ËöhG|)ÏÉÐÁchµgÏc

É bØcÉg@]G ÑÁch}É@wgÐ]G Ð]¹ Ð]G +%ѵ@]]K Òg@ËöhG&DGÏÉжâ̵@KÐGÒdÁÏÊËÐODGâÒg@ËöhG NÞÐ]kÏc ?doÏÉÐÔÜÐ}й+N@GÏcÏÊâËègÐGеÐwÉ@ÁÒg@GÉg@µ)еÐwÉ@ÁÑKÐHË@KÑoÉÏèg 7Ãâ̹ð Ïc+ÃwÏcÏÊâËègÐGo@GÄ@µÏg@GÉg@µÏÉÐËdÁÏÉ@ÁйÑKÐð¹@WйÀÞÐG)ÐËdÁÏÉ@ÁgÐÅ

ÏÉÐ]]ËdÁÏÉ@ÁÐ]]¹ ÑK@]]µ Ð]]¹ ÀÞÐ]]G )Ð]]oʵÐwÄ@½Ð]]Å CgcÏcð“Ñ]]âÌOÒÐ]]]oʵÐwÉÐ]Ô&

Ð]]¹ ÒÐ]]ÁÉʖ+D]]GÏchKjâÌ]]O Ð]]G ÉhKjâÌÅÐ]]G Ð]]µÐÁ?dâ̹@]]K?É)%Ïh]]K NgÊ]]]µ Òеж]kÏc

Ä@]ÌâÌOÐ]]µ ÄÐÅÄ@µÐÌÁ?ÉÏg@oÉNÞÐË@ÔйNÐð¹ÉÏcÑÁ@µÏgÐÂâËÊÁ@lÁÏgЭй)ÏÉÐÁdÁÏÉ@Á ?dÁ@µÐÌÌÁ?ÉÏg@]]o É NÞÐË@ÔÒhKÑÁ@µ@}iÏcÜ@OйNÐð¹ÉÏcе%°htL½&gÐ`âËègÐGÃâ̹ð Ïc +ÐÁ@Ë@ïâÌSÉйÄ@µÏg@GÉg@µÑÁchGÏÊâËègÐGйÄ?ÉÐÔÑÁchµÒg?doÐGÙG)ÏÉ@ÁÑÁ@Ë?c

7ÀÏÉÉcÑLkÐG

% ÐËjµh½Û¹? & ÒdÁÏÉ@Á@ÁѽÐLlÌk

É NÐ]ð¹ÉÏcÑ]Á?É?h­Òg@]GÉg@µÑ]ÁÉÊGCh}Ð]G É NÐ]ð¹ÉÏcÒgÐ]]GÉÉèg ÑÁ?É?h­gÐGй

ÉÐ]ËÐÅÒÙ]_ ÒdÁÐ]•ÐHË@KÐ]Á@¾âËgÐÅÉÐ]¹ ¸ÐËgÐÅе)ÑÁ@µ@ÌS@ÌSоâËgÐÅÑÁÉÊGÐÅ

Ð]¹ Òi?ÊâÌ]o )Ð]ËÐÅÄ@]ËÙ_Ñ]oÐGÉ@Å ÒdÁÏÉÏegÐGÐÁ@¾âËgÐÅÉй·â̾âËgÐÅgÐÅѶð¹Ð_ Ù]G )Ä@]µ@ÌS@ÌSÐ]¾âËgÐÅѶð¹Ð]]_ й¸ÐËÏÉÐÁÉÊG·ËjÁɸÏÉÏÉÐË@µÐK@ÅÏÉÐËdÁÏÉ@Á gÐ]GйÄ@]¾ÌÂÌG ʵÏÉ+?cÐÁ@¾âËgÐÅÉйÄchGÏÊâËègÐGÒg@µÑÁchµgÐïËg@µÉÄchGÏÊâËègÐG )N@]ÁÏcÄ@]Ë?cÒÙ]_ NÐ]]ð¹ÉÏc?dÁ@µÐ¾âËgÐÅйNÐð¹ÉÏcÑÁ?gÐÂâËÊÁ)%ÏÉÏdÁÏÉ@Áй&ÒÏÉÐÔ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

43

É Ïc?]]]]Ô ÑL]]k?èg Ð]]¹ Ð]]ËÙG)Ä@µÐ]]wÉ@ÁѶð¹Ð]]_ ¸Ð]]Á ÄÐ]]µÏcNÐ]]ð¹ÉÏcÑKÐ]]Ë?gÐÂâËÊÁ ¸ÏÉÒdÁÏÉ@]]Á@ÁѽÐLlÌkÐÁ@ËÙÅÀÐÔgÐGй)ÄgÉÉcÏÉÐÁ@wÉ@ÁÉÐÔѶð¹Ð_ÑLlËÉ?dâÌO NÐ]ð¹ÉÏcÉCjâËg@]OÏcNÐ]ð¹ÉÏcÑLâ̵Ð]Ë ¸Ð]ËÚ йÀÐÅ)ÏÉÐË@µÐK@ÅÉ@ŠÊ}ѶâËi?ÊâÌoÉ

ÉÑL]lËÉ?dâÌO ÉNÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐwÉ@ÁÉʽÐÅÒg@GÉg@µÀÐÅ)ÏÉÐLâÌÂâ̽ÏcÑËÐwg@O¸ÐËÐG DSÐ]]GDSÉÄ@½gÐ]]­ É@]]k@ËègÉ@]]k@ËÐ]]ÂâËhµÏcÄ@]]]µ@ÌS@ÌSÐ]¾âËgÐÅѶð¹Ð]_ ÒÉiÏg@]Ô

)?dÁ@]µ@ÌS@ÌSÐ]¾âËgÐÅÉÒdÁÏÉ@]Á ÑKÞÐ]kÏc Ä?Ê]]âÌÁйrÐGÉ@ÅѵÐËÏÊâÌoÐGÃâËhµÏc

Òg@]ËcÄ@µÐ]¾âËgÐÅÑKÞÐ]kÏcÉÒdÁÏÉ@]Á ÑKÞÐkÏcÉÉcgÐÅÒg@GÉg@µNÐð¹ÉÏcÑÁ@µ@k@Ë +ÄÐ_ÏcÄ@̶âËègÉÄеÏc

ÑËÙ_ÐGgÐ]]k D]]GÏcÄ@µÐ]]ÌËdÁÏÉ@Á@ÁÐ]]¾âËgÐÅ)ÏÉÏh]K ѵÐ]ËÚÐ]¹ )¸Ð]ËÚÐ]¹ Ð]½ÐÔ

ÒÐ]ScÊGÉMâÌ]kÐHGÒÙ]_ Ñ]Ë?g?cÐ]G M]pO DGÏc·â̾âËgÐÅgÐÅ@K?É)MâÌGÐÅÄ@ÌË?g?c

·â̾âËgÐ]]Å z]]]ÌÅ)Ð]SgнÀÐ]Ô D]G Ð̵ÏgÐ]k ѶâÌSgÐ]½ Ð]½ÐÔ)MâÌGÐ]Å ÒÙ]_ ÑKÐ]HË@K

gÐ]Å É N@]Å gÐ]}ÐÔ+ÒdÁÏÉ@]Á@ÁѽÐL]lÌkÒi?ÊâÌ]o gÐ]k Ð]]¹ CgÐGÏÊâËègÐGÒÙ_DÁ?ÊK@Á ÏÉÐ]Ô )Ä@]µÏg@µÑÁchGÏÊâËègÐ]G Ð]¹ MâÌL]kÐHGNÐ]ð¹ÉÏcÑ]Ë?g?cÒ@]Á?ÊKÐ]G MpO·â̾âËgÐÅ

+ÒdÁÏÉ@Á@ÁѶâ̾âËgÐÅÐLâÌHGDÁ?ÊK@Á

ÑKÐ]]HË@KÒdÁÏÉÏegÐ]]G Ä@µÐ]]¾âËgÐÅÄ@]]Ë Ä@µÐ]wÉ@ÁѶð¹Ð]_ )ch]µ D]O Ä@]½Ïe@½@ÔÊ]µÏÉ

Ù]G Ð]ËÙG)Ð]ËÐÅÄ@]ËgÙSÐ]½ÐÅÑL]kÐÅÉÉiÏg@]Ô )?dÁ@]ÌÁ?ÊâÌÁÐ]¹ Ð]oÐGÉ@Å е)ÐËÐÅÄ@ËÙ_ É M]]]kÐÅÉÉiÏg@]]]Ô ÉÐ]]]Ô ÒÏÉÐ]]]Á?dïÁÏègD]]]GÏc·âÌKÞÐ]]kÏcÄ@]]Ë ¸Ð]]Ë@}iÏcgÐ]]Å ÒÏÉÐ]]Ô

Ù]]G ÑLÁgÐ]]} ÃË]]]o@G+Ð]ËÐÅÏÉÐ]Á@µÐwÉ@ÁѶð¹Ð]_ Ð]G Ä@ËdÁÏÊËÐ]O Ð]µ M]âÌGÐÁ@ÌL]lËÉ?dâÌO ÄÐ]¶GÐ]]Á@wÉ@ÁÉÐÔѶð¹Ð_ÒÉ?ÉÐKÑKÐË?gÐÂâËÊÁ?dÁ@µÐwÉ@Áй Ä@µÏg?dKÞÐkÏc@}iÏcÒÏÉÐÔ

É À?c)ÐÁ@Ì]]k?hµÊ—cѶâÌ]]lÌkØöhOÑâÌOÐ]]G @]]K?É)ÃâËgchâËfHð¹Ð]]Å ÏÉÐ]]¶ð¹Ð_ÄÐ]]ËÚÐ]]]¹ D]GÏc Ä?Ê]âÌÁÐ]¹ Ð]ËÐÅÜÙ]K É d]]ÁÊKѵÐÌËdÁÏÊËÐOеDÁÐËÐ}ÏcÏÉÐÔнÐÔ)ÃâËgiнÏc?cÄ@µ@}iÏc

H¥Ð]K É Ñ¶ð¹Ð]_ Òg@]µÏcgÉÒg@]GÉg@µ ÐGÄ?cbÐË@GÏÉ?hÁ?i ʵÏÉ+?dËdÁÏÉ@Á@ÁÉÑk?hµÊ—c É ‘]]]]k?g@O)Ä@]]]]ÌÁ@µÏÉiÏg@ÔÉM]]]]kÐÅÐ]]]G Ä?cbÐ]]]Ë@GÉÄ@ÌÁ@µÐ]]]ÁÉÊwÙGÉ?èg Ð]]]¹ Äch]]]µ

ÑL]k@ÔgÐ]k й|ÉNÐð¹ÉÏcÑLk@ÔgÐkй|)Ä@ÌÁ@µÐoÐGÉ@ÅÐÌËdÁÏÉÏegÐGÑÁchµÐ½ÐSgÐK

Ä@]Ë )Ñ]k?hµÊ—cDGÐ]G DÁÐ]ËÐ}Ïc Ñ]k?hµÊ—c ÑlÌkØhO?dËÙ_йÒÙ_)Ä@µÐwÉ@ÁѶð¹Ð_


44

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ѶâËÉ?hµÉÏöhËÐ]]O É ¸ÏÉÐÂ̱ÐL]]k?èg ѵÐ]]ËdÁÏÉ@Á@Á?dKÐ]]]ËgÙK@LµcÒÏÊ]âÌwg?ÊwÐ]¹ ’]âÌðºG@]G Ѷð¹Ð]]]_ ÄÐ]]]ËÚÐ]]]¹ Ä@µÐ]]]¾âËgÐÅÑÁ@]]]µ@}iÏcÑÁcg?fHð¹Ð]]]Å Ð]]]]G +Ð]]ÌÌÁ’]]¶½Ê½À?ÉÏcgÐ]]G

Ð]]¹ ¸Ð]]ÌËdÁÏÊËÐOÐ]]LâÌGÏcÏÉÐ]]]ÌËdÁÏÉ@ÁÑKÞÐ]kÏcÐ]G Ä@µÐ]wÉ@ÁÒdÁÏÊËÐ]O )ÏÉÐ]Á@µÐwÉ@Á

ÒgÐ]ÂâËÊÁÄ@µÐ]¾âËgÐÅ ÑÁ@µ@}iÏcÒÏÉÐÔgÐGй)ÒdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏcÉÄ@µÐwÉ@ÁѶð¹Ð_Ä?ÊâÌÁ

+ ÏÉÐÁ@¾âËgÐÅÉÐÔѶð¹Ð_ÄÐËÚйÄÉ?hÁ?cÄcg?fHð¹ÐÅÐGе)ÄÐÁ@¾âËgÐÅÉÐÔѶð¹Ð_

]] 7ÒdÁÏÉ@Á@ÁÒкOÉMoÉhk

dÁÐ]]]w ?dKÐ]]]ð¹ÉÏcÑÁ@]]]µÏg@¶ËhGð¼Ð]]]]}й)Ä@µÐ]]¾âËgÐÅйÄ@µÏÉ?gchâËfHð¹Ð]]Å @]]}iÏc

ÒhâËcÉ@]w +?dËdÁÏÉ@]Á ÑKÞÐ]kÏcÜÐ]}йÄ@]lÌËdÁÏÊËÐOÒg?Ê]G Ð]¹ ÐËÐÅÄ@̵ÐÌËi?É@ÌS ÉÐ]Ô @]k@Ë@]K?É)D]G @k@ËÑâÌOÐGDGÏcÄ@µÏÉ?gchâËfHð¹ÐÅ@}iÏcgÐkйÒdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏc

ÒhâËcÉ@]w )N@µÐ]Á ÏÊ]â̹Ñ]k@G@]k@Ë DK@µÐÌÌÁÒhâËcÉ@w@K?É)N@µÏcÒg@ËcÐÌËhâËcÉ@w É NÐ]HË@KÒg?Ê]G % ÑÔ@ÂPL]kA & Ð]ËÐÁ?g@µ?gÐ]Kɸ@]K ѵÐ]]ÌËhËcÉ@wÒdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏc

q]ÌOÒÏcg@P]k?èg É Ä@½gÐ]­ ÒdÁÏÉ@ÁÑKÚÐkÏc@ÅÏÉgÐÅ)ÏÉÐLËh}ÏcNÐHË@KÑð¹ÊSʘ Ð]wÉ@ÁÐ]¹ NÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@]µÏg@¶ËhGÀÞÐ]G ) N@]µ@ÁÄ@µÐ]wÉ@ÁÑÁ@]µ@}iÏc ÒÐLk?g@ÔÐL_ÏÉ

ÏÉÐ]]ËdÁÏÉ@ÁÑKÞÐ]]kÏcÄÐ]]ËÚйÃ]]âËhµÏcÒhâËcÉ@]]w ) % Ä@µÐ]]]¾âËgÐÅ&?dÁ@µÐ]Ì̵ÏègÐ} Ä@]ÌÁ@µÏg@GÉg@µ ÉʽÐÅ)N@µÐÁÏÊâ̹Ñk@Gr@k@ËgÐ}ÐÔNÐÁ@ÁÐKÀ?ÉÏcgÐGѵÐËÏÊâÌoÐG ÒÐL]]]k?g@ÔÐ]]ËÐÅÒÙ]]G ÒdÁÏÉ@]]Á ÑKÞÐ]]kÏc@ÅÏÉgÐ]]Å )ÏÉÐ]]ÌËhâËcÉ@wh]]âËeÐ]]LâËÉеÏc

ÀÐ]Ô ÑâÌOÐ]G )ÏÉÐ]Á@½gЭÉÏcg@P]k?èg Ñ]ÁchµgÏcÒ@ïâËègÐ]¹ N@]¶GÄ@]]µÏg@¶ËhGÒÐL_ÏÊpâÌO

ÑÁ@]]µÏg@¶ËhGÜÐ]]} Ð]]¹ Ä@µÐ]]¾âËgÐÅÑÁ@µÏÉ?gchâËfHð¹Ð]]Å @]]]}iÏcÄ?ÊâÌÁÐ]¹ Ð]ÁchµcgÉ?gÐG Ñ]]]Á?öh¾µÊWÀÞÐ]G Ã]Á?öh¾µÊWÄ@µÏÉ?gchâËfHð¹Ð]Å @}iÏcÐ]µ CÉÐ]µÏcgÏcÄ@]½ÙG)?dKÐ]ð¹ÉÏc

ÀÐ]]µ Ä?ÉÐ]]]Ô ÑÁ@]ogÐkѵgÐ]Ô )ÄÐ]µÏcg@µ?dÁ@µÐ]ÌËdÁÏÉ@ÁÐ]Á?öh¾µÊWÜ@]O Ð]¹ )’]µÏÉÚ ÑÁ@µ@Á?ÊKÐ]]¹ cÉÊ]]k Ð]]ËÐÅÄ@]]ËÙG)’]]µÏÉÚÑ]]]Á?öh¾µÊWÜ@]W gÐ]ÅÐGÀÞÐ]G )ÏÉÐ]ÁеÏc +?dLlËÊâÌOÑK@µÐ¹Äh}gÏÉÒdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏc

ÉʽÐ]Å gÐ]kÐGÜ@]G Ð]µ ?dËdÁÏÉ@]Á ÑKÞÐ]kÏcÜ@]O Ð]]¹ ?dKÐð¹ÉÏcйchµÄ@@GʵÏÉ

Òg?d]oÐGÐ]G Ð]µ )ÄÐ]Å Ñ]µÏÉÚÑ]]Á?öh¾µÊWÄ@ËNÞÐkÏc)Dpâ̵Ïc?dKÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐwÉ@Á


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

45

Ð]]Á?öh¾µÊWеÒÐÁ@Ëg@¶KÐHË@KÉÐÔ)ÄÐGÏcÏÊâËgè ÐGÄ@ËÙ_ÑÁ@µÐwÉ@ÁÒdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏc

Ð]]¹ CègÙ]]]ïGÐ]ËÏÉй)CègÙ]}Ïch]K ѶâÌKÐ]ð¹ÉÏcÙ]G ÏÉÐ]¶âÌKÐð¹ÉÏcÐ]¹ Ð]Á@ËÐÅÄ@µÐ]Ì̵ÏÉÚ

ÉÐ]Ô Òg@]GÉg@µNÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µ@]k@Ë)?dKÐ]ð¹ÉÏcÄ@½Ð]]ŠйhKѵÐËÐwÉ@ÁÙGÏÉеÐËÐwÉ@Á

CdÁÐ]Å Ð]µ )ÄеÏcÒg@ËcÄÉ?gcÄ@µÐwÉ@ÁÑÁ@µ@}iÏcÐGÒÐÁ@ÌËg@¶KÐHË@KÉÐÔÉÐÁ@wÉ@Á

Òg?Ê]]]â̹Ð]K@}Ïc¸Ð]ËÏc?èg@K)ÏÉßGgÐ]G ÉgØiÄ@µÐ]¾âËgÐÅÑÁ@µÐ]Á?öh¾µÊWÑKÞÐ]kÏcg@]S Ïg?ÉÐ]]]±Ð¹Ég?cgÉÊÂ]k Ð]Á@wÉ@ÁÉÐ]Ô ÑÁ@µÐ]ÌËg@¶KÐHË@KqËg@]S CdÁÐ]Å ÀÞÐ]G +“?gd]Ì­ É Ä@µÐ]]wÉ@ÁÄ?Ê]]âÌÁÒdÁÏÊËÐ]]O ?dKÐ]]ð¹ÉÏcÐ]]¹ ÒdÁÏÉ@]]Á@ÁÒÐ]]ºOÜ@]]]W gÐ]Å Ð]G )ÄÉ?gc

ÄÐ]ËÚÐ]¹ Ä@µÐ]wÉ@ÁÑ]ÁchµÜØö]ÁÙµ ÒÏc?èg @ÅÏÉgÐÅ)N@_ÏcÒgÏcÒdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏc gÐ]]]kйÒdÁÏÉ@]Á ÑKÞÐ]kÏcÑÁ?cgÏÊâÌL]kÏcÉÒhâËcÉ@]w gÐ]}ÐÔ+ÏÉÐ]ÌËdÁÏÉ@ÁÑKÞÐ]kÏc )Ïi?ÉÚÄ@µÐ]ÌËdÁÏÉ@Á@ÁÐ]wÉ@Á ÑKÞÐ]kÏcÏÉÐ]Ô)ÉÊ]G Ä?É?h­gÐ]G Ä@µÐÌËdÁÏÉ@Á@ÁоâËgÐÅ

ÏÉÐ]Á@¾âËgÐÅÉÐ]Ô Ñ¶ð¹Ð]_ ÄÐ]ËÚÐ]¹ Ä@µÐ]¾âËgÐÅÒg@]GÉg@µÒÐ]GgØiÉÊK@]Å gÐ}ÐÔÀÞÐG

ÉÐ]Ô ÏÉÐÔ)ÒdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏcѽеѵÐÌËhâËcÉ@wÉÄ?cgÏÊâÌLkÏcÜÐ}йÄ?hGÏÊâËègÐG + “?gd]]]Ì­Ð]]¹ ÏÉÐ]]ÂGÏc·]]ËjÁÉÃ]]ËeÏc?dKÐ]]ÌËdÁÏÉ@Á@ÁÒÐ]]ºOÒègÐ]]OÉÐÔйÐ]]Á@¾âËgÐÅ

ÉÉcÑk@GÄ?É?h­ѵÐËÏÊâÌoÐG’Á?iÏcÑLlËÊâÌOÐG?dÁ@½ÏÉÏgÐkÒÐk@GÀÐÔÑË@ÂoØègй

ÑL]]k@ÔgÐ]]k Ð]]¹ Ch]]µÏcÉÏöhËÐ]]O @]]lÁÏègЭÐ]]¹ Ä@]]]̶âËgÙS)ÃËÐ]¶GÒdÁÏÉ@]Á@ÁÒgÙ]S @]̹@LÌÔÐ]¹ qÌÁ@]ËhKÒÏÉÐ]]Ô )%ѶÌkÛµÒdÁÏÉ@Á@Á&ÃâÌð¹ÏcÑâÌOеÄ@µÏg@oÉÄ@µÐKÞÐË@Ô

+%Òg@̽?ègÑKÐË@¾âËgÐÅ&Ãâ̹ð ÏcÑâÌOеChµÏcÉÏöhËÐO

]]7ѶÌkÛµÒdÁÏÉ@Á@Á7ÀеÐË

Ä@µÐ]]KÞÐË@ÔÑLk@ÔgÐkй)ChµÏcÒcÐG@lÁÏègЭйѶÌkÛµÒdÁÏÉ@Á@ÁѽÐLlÌk

7 Ä@µÐÌÌÁ?ÉÏg@oÉ

BA B7Ð]Ë?dâÌK

7 %/H'HSDUWHPHQW& %Ó?ʺ¹?& Ä@µÐKÞÐË@Ô*.

Ò@}iÏcÉÉc ÉеÐËgÐÅÒdÁÏÉ@Á@ÁѵÐËÐwÉ@ÁdÁÐwʵÏÉÄ@µÐKÞÐË@Ô

+%°htL½&gÐ`âËègÐGBJ ) NÞÐË@ÔÒÐlÁÙµ

/HFRQVHLO*HQUHUDO NÞÐË@Ô%ÄнʊÐÔ&ÒÐlÁʵ

]] A


46

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÏÉÐ]]]]Á@µÐKÞÐË@ÔѶð¹Ð]]]_ ÄÐ]]]ËÚÐ]]]¹ Ù_ÉÐL]]]k?èg ѵÐËÏÊâÌ]]]o Ð]]]G Ð]]]Ë@}iÏcÀÐÔ

) MâËhâËfGÏdð¹Ð]]Å ÒÙ]_ ÒÐ]lÁÙµ@]lÁÏgЭÑ]KÞÉÉÐ]¹ ·âÌKÞÐ]Ë@ÔgÐ]Å É CgchâËfGÏdð¹Ð]Å

D]G Ch]µÏcDSÐ]GDSÉÏÉÐ]KÞÐË@ÔÒg@]GÉg@µÐ]G Ð]KÐHË@KNÞÐ]Ë@Ô ÒÐlÁÙµÑÁ@µÏg@ËöhG ÉÐ]]¹ @Æ]]ÁÐK)ÒdÁÏÉ@]]]Á ÑKÞÐ]kÏcÒÐL_ÏÊ]pâÌOÒdÁÐ]½?iÏègÐ]G DGÐ]Å ÑL]lËÊâÌOÒÏÉÐ]Ô

ÑÁ@]µÏg@ËöhGÐ]µ rÐ]Á@KÐð¹@WÉÐ]¹ DµÐ]Ë +DÂâÌOÐlÌG?h¶o@ÔÐG@k@ËеDGÐÁ?cÐÁ@KÐð¹@W ÉÐ]]]Ô ÒdÁÏÉ@]]Á ÑKÞÐ]]kÏcÒdÁÐ]]½?iÏègq]]âÌOÃâËhµ@]]Á DSÐ]]G D]]S NÞÐ]]Ë@ÔÒÐ]]lÁÙµ

ÒÐ]ScÊGÑÁchµÏc@]½@Ô ʵÏÉ+ÏÉÐÁ@µÐÌË?g?cÏg@GÉg@µÐGÄg?cÒdÁÏÊËÐOеÐËÐÁ?g@ËöhG Ð]]G ) âÍGgÐkйÄ@ÌËdÁÏÉ@ÁÑKßkÏcÒdÁн?iègDGÏcе)igбÒÉÉèg ÐÂLl_ÉNÞÐË@Ô

ѶâËg@]]ËöhGÐ]]G Ä@]]Ë ) ÏÉÏg@]]½Ùµ¸ØgÐ]]]k ÄÐ]ËÚÐ]¹ M]âÌwÏcgÏc·]âÌÏègÉâÎgè ÒÏÊâÌ]o ÏÉÐ]ÂGÏcÏÉÐÁdÁ@]oÏÊð¹ÐÅ ÒÉÉègÐGÉÉèg NÞÐË@ÔÑÁнʊÐÔÑÁ@µÏg@ËöhG@ÅÏÉgÐÅ+Òg?iÏÉ

]] 7 ?cÐKÐð¹@WÉÉcÀй

ÑÁ@µ@]]k@ËÉÀÐL]]lÌkÒÐ]]ÁÉÐxâÌOÐ]]G N@]]¶GgÏcg@]]ËöhGNÞÐ]]]Ë@ÔÒÐ]lÁÙµD]K@µ]]

Àd]¥& Ä?ÉÏèg@ÁÒÏÉÐÔgÐGйÏÉÐÂâËhÂâÌoÉÏdð¹ÐÅÐÁ?g@ËöhGÉÐÔ+DGÏÉÐËdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏc r@]O ) M]âÌwÏcgÏc ÏÉÏg@½Ùµ¸ØgÉÐkÄÐËÚй%ÀÊkh½&·âÌègÉCèg ÐG)%ÐÌ¥Éhp›?

@]K?É)%°h]tL½&gÐ]`âËègÐGÒg@]µ?É?cgÐ]]k й)?dKÐð¹ÉÏcÑÁнʊÐÔÜÐ}йÒg@µfâËÉ?èg

r@]O qËÉÐ]Ô ) ÏÉÐLâÌÂâÌ]oÏÊð¹ÐÅÐ]]µ?ÉÏèg@ÁÏg@ËöhGN@µÏcg@½Ùµ¸ØgÐkй?É?cgÐ`âËègÐG Ð]]µ?ÉÏèg@ÁÏg@]ËöhG·]âÌÏègÉCègÐ]G ?dKÐ]ð¹ÉÏc%ÄÐ]½ÊŠÐÔ&ÒÐ]lÁÙµÜÐ]} Ð]¹ Òg@]µfâËÉ?èg +ÏÉÐLâÌÂâÌoÏÉÏdð¹ÐÅ

ÒÙ]]_ ÑÁ@µÐ]]ÌËg@¶KÐHË@KÒÏÉÏgÏcÐ]]¹ Ch]]ïGgÏÉg@]]]ËöhGNÞÐ]Ë@ÔÒÐ]lÁÙµD]K@µ]]

ÀÐ]Ô ) ÒÙ_ÑË@k@ËÑÁ@µÐÂLpÌÁ?cÒÏÉÏgÏcйN@¶GgÏcg@ËöhGÄ@Ë)%ÐK@s@tL_?Vg@_&

g?h]±&Ð]Á?g@µÙÅѶâËg@]]ËöhGÐGÏÉÐÂâÌoÉÏdð¹ÐÅ%°htL½&ÏÉÏgÐ`âËègÐGÄÐËÚйÐÁ?g@ËöhG +N@¶GÒg@ËcÑpËеÙÅ?cеÏÉÐÁdÁ@oÏÊð¹ÐÅÒg@ËöhGйgÐ`âËègÐGDGÏc@K?É+%IHl½ 7 %°htL½&gÐ`âËègÐG]J

ÒÙ_ÉÐLk?èg Òg@¶ËhG)ÏÉÐÌËdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏcÄÐËÚйÏÉ?hÁ?cеÐË@}iÏcgÐ`âËègÐG

ÒÐ]µÐKÐG@GÐ]¹ É D]kÏdð¹ÐÅÄ@]ÌâÌOgÐ]`âËègÐGÐ]µ ÒÐÁ?g@µÉйÐïS)ÐËdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏc


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

5-

ÒÐ]lÁÙµÐ]µ ÒÐ]Á?g@ËöhGÉÐ]ÔÑÁchµDSÐ]GDSÐ]G D]kÏdð¹ÐÅ )chµÄ@@G?dÁ@½ÏÉÏgÐk +N@µÏcÄ@ËgÏcNÞÐË@Ô

7 йÄÉÊK@Å·âÌOÑÁ?ÉÏg@oÑÁ@µ@}iÏc]]7 /HPXQLFLSDO ÑÁ?ÉÏg@o*.

ÏÉÐ]]]]¹Ð}ÄÐ]]]]ËÚйÙ_ÉÐL]]]]k?èg ÑÁ@µÐ]]]]½?dÁÐÔÐ]]]]]µ )ÑÁ?ÉÏg@]]]o ÑÁÐ]]]½ÊŠÐÔ]]]]]

+ ÃâËgchâËfGÏdð¹ÐÅ

ÏÉÐÌÌÁ?ÉÏg@]]o ÑÁÐ]]½ÊŠÐÔÄÐ]]]ËÚÐ]¹ Ð]µ ÑÁ@]µÏgÏcÏdËg@ËÉÑÁ?ÉÏg@]o ѵØgÐ]k ]]

+ÃâËgchâËfGÏdð¹ÐÅ

+%°htL½&gÐ`âËègÐGÃâ̹ð ÏcÑâÌOеÒdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏcÒgÐÂâËÊÁ]]

Ù_ÉÐL]k?èg Ð]Á?g@ËöhGÉÐ]Ô ) N@]µÏcgÏcg@]ËöhGg@]o ÑÁchGÏÊâËègÐ]G ÙGÑÁ?ÉÏg@oÑÁнʊÐÔ

Ð]¹ ÏÉÐ]Á?dâÌO?Éöh]G ÐLâÌL]kÐGÄ@]ËÏc@]k@ËÐ]µ âÍGÐ]Á ?cÐ]Á@KÐð¹@WÉÐ]¹ @Æ]ÁÐK ÃâËhµÏcDSÐGDS ÒÐ]]ScÊGÐ]]G NÏg@GÐ]]]k N?cÏcŸ]ÁÏcÑÁ?ÉÏg@]o ÑÁÐ]½ÊŠÐÔ)ÏÉÐ]ÌËdÁÏÉ@ÁÑKÞÐ]kÏcÄÐ]ËÚ Ð]]G D]]kÏdð¹ÐÅ)M]]âËhµÏcDSÐ]]GDSÉÏc@]]½@ÔÏÉÐÌÌÁ?ÉÏg@]]]o ѵØgÐ]k ÄÐ]ËÚÐ]¹ Ð]µ )ÐÁÞ@]k

DSÐ]]GDSÙ]G ÏÉ?gcD]O Ñ]l̹ÙOÑKÞÐ]kÏc)ÑÁ?ÉÏg@]o ÑÁ?gÐ]HÁ@½gЭÒg@]GÉg@µÑÂL]l`¶âËèg

É ÑL]]p}Ïg@]]ËöhGÑ]]ÁchµgÏcÒ@]]ïâËègÐ]]¹ N@]]GÏcÏÊâËgè Ð]]G ÑÁ@]]]µÏg@GÉg@]µ )ÑÁ@µÐ]µgÐÔÑ]Áchµ Ð]]K@cÉN@]]µÏcÏc@]]½@ÔÐÁÞ@]]k ÒÐ]]ScÉÊG)%Ð]]½@¥É Ð]]Ëch­N?g?h]±& ÏÉÐ]Á@µÐÌÌKÐHË@K

DSÐ]GDSÐ]ËÐScÊGÉÐ]Ô ÒÙ]_ gÐ]Å ) ÒgÐ]k Ð]¹ Ä?d]ïÁÏcÙ]G ÍÁ?ÉÏg@oÑÁнʊÐÔÀÏcgÐG À@ŠÐ]]Ô ÏÉÏgÐ]]`âËgè ÐGÒÐ]]ïâËègÐ]]¹ g@]]SgØiÒdÁÏÉ@]]Á ÑKÞÐ]]]kÏcÜÐ]} Ð]¹ ÒdÁÏÊËÐ]O +N@]µÏc

) ÏÉÐLâÌÂâÌ]oÏÊHð¹ÐÅÑÁ?ÉÏg@]o ѵØgÐ]k ÑÁ@]µÏg@ËöhG ÐËÐÅÒÙG%°htL½&gÐ`âËègÐG)MâËgcÏc ÑÁ@µ@]k@ËÉÀÐL]lÌkÜÐ]} Ð]¹ ÄÉÊGÐ]Á É@]ŠÊ}Ä@]Ë ) ÄÉÊGÐ]Á ?ÉÏègÐ]Á?g@ËöhGÉÐ]]Ô ÉÊK@ÅgÐ}ÐÔ

NÐ]]Á@ÁÐK)ÏÉÐ]]K@¶GÜ@KÐ]G ÑÁ?ÉÏg@]o ѵØgÐ]k ÑÁ@]µÏg@ËöhGÐ]ËÐÅÒÙ]G ) ?dËdÁÏÉ@]Á ÑKÞÐ]kÏc ÏÉÐÌ]l̹ÙOÑKÞÐ]kÏcÐ]G Ä@ËdÁÏÊËÐOеÏÉÐLâËh}ÏcÐÁ?g@ËöhGÉÐÔнÐÔ)ÃGqË?ÉÏèggÐ}ÐÔ Ñ]ÁchµDSÐ]GDSÙ]G MlËÊâÌOÒg@µÑÁ?d½@ŠÐÔÐGDlð¹ÐÅÒÙ_ÐËÐÅÒÙGgÐ`âËègÐG)ÐËÐÅ

ÀÐ]]µ Ä@]]Ë N@µÐ]Á Ä@ËDSÐ]GDSÑÁ?ÉÏg@]o ѵØgÐ]k gÐ]}ÐÔ)ÒdÁÏÉ@]Á ÑKÞÐ]kÏcÑÁ@]µÏg@ËöhG

ѵØgÐ]k Ð]ËÐÅÒÙ]G ÒdÁÏÉ@]Á ÑKÞÐ]kÏc@ÅÏÉgÐ]Å ) Ä@]ÌÁchµDSÐ]GDS йN@¶GѽÐ_gÐK ¸ØgÐ]k Ð]¹ ·]âÌÏègÉâÎègÐL]lËÊâÌOÑ]Á?cÚÙ]G 8ÏÉÐLâÌ]pâ̶G g@µÐ¹ÑLkÏcÉN?dGÚÑÁ?ÉÏg@o


5.

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÑKÞÐ]]]]kÏcÐ]]]]]G ÑÁ?ÉÏg@]]]o ÑÁÐ]]]½ÊŠÐÔÑÁ@µÐ]]]ÌËdÁÏÊËÐOÀÞÐ]]]G+M]]]âÌxGgÏcÏÉÐ]]]Á?hËiÏÉ

ÑÁ?ÉÏg@]o ÑÁÐ]½ÊŠÐÔÐ]µ ÒÐÁ?g@ËöhGÉÐÔ)MâËÉеÏcgÏcÐGÏÉеÐËÉÉèg dÁÐwйÏÉÐÌËdÁÏÉ@Á ÄÐ]ËÚÐ]¹ M]âËgdGD]O Ä@]Ë?ÉöhGD]GÏcÐ]ËÐÅÏÉÐ]ËÑË?g?cÒg@]G Ð]G Ä@ËdÁÊËÐO É N@µÏcÄ@ËgÏc

¸ØgÐ]k ÄÐ]ËÚÐ]¹ qËg@]S CdÁÐ]Å ) %°htL½&gÐ`âËègÐG]]ÏÉÐÌËdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏcÒgÐÂâËÊÁ Ð]¹ ÏÉÐ]LâËhïGÑÁ?ÉÏg@]]o ÑÁнʊÐÔÒ@ïâÌSDÁ?ÊKÏcgÐ`âËègÐG)ÏÉÙ_É@ÁÒhËiÏÉÄ@ËÄ?hËiÏÉ ÑËÊKÉÐ]]]¶µÐODÁ?ÊKÐ]]]Á Ä@]]]Ë qâ̵É@]]]ŠѵÐ]]]ËÐScÊGÙ]]]G N?cÐ]]]Á Ÿ]]]ÁÏcgÐ]]}ÐÔ?d¶âÌK@]]µ gÐ]]`âËègÐG+N?cÏcÀ@ŠÐ]Ô ÐÁ@L]o ÀÐ]Ô gÐ]`âËgè ÐGÐ]K@µÉÐ]Ô ÏÉÐ]Ô )ÏÉÐ]K@¶Göh]O Ð]ScÊG%j]T¥&

Ð]]G Ð]Á?g@ËöhGÉÐ]Ô ÉÊK@]Å gÐ]}ÐÔÏÉÐLâÌÂâÌ]oÏÊð¹ÐÅÑÁ?ÉÏg@]o ÑÁÐ]½ÊŠÐÔÑÁ@]µÏg@ËöhGD]Á?ÊKÏc

ÑK@]]µ Ð]]¹ Ä@]]µÏg@ËöhGÄ@]]Ë ) ÄÉÊ]]G ÏÉÐ]]ÌËdÁÏÉ@ÁÑKÞÐ]kÏcÑÁ@µ@]k@ËÉÀÐL]lÌkÒÐ]Á?ÉÐxâÌO

ÑÁ@µÐ]]ÌËg@¶KÐHË@KÒÏÊ]]âÌwg?ÊwÐ]]¹ Ä@]]Ë)ÄÉÊG?}Ð]]ÁgÏÉ?dÁÐ]½ÊŠÐÔÑÂL]pÌÁ?cÑÁ@µÐ]¹Ê_ Ù]G )ÄÉÊG?]}gÏÉ ?dÁнʊÐÔÑÁ@½?dÁÐÔйDµÐËÒgÐïËg@µhâËeйÄ@Ë)ÄÉÊGÐÁ?dÁнʊÐÔ

Ð]]G ÏÉÐ]]K@µÏcÜÐ]wÊOÐ]Á?g@ËöhG ÉÐ]Ô gÐ]`âËgè ÐG?cÏhâÌ]¹ +ÑLâÌ]kеÒdÁÏÉÏegÐ]G ÑÁ@]ÂâÌÅÒcÐ]G

Òg@]ËöhGÐ]¹ )MâÌGÐ]Å ?d]âÌKÒdÁÏÉÏegÐ]G ·âÌ]kеÒg@]µ?É?cgÐ]k Ð]¹ Ä@Ë)ÒÙ_ÒcÊ_Òg@ËöhG âÎgè Ð]]G Ð]]ËÐÅÒÙ]]G ÒdÁÏÉ@]]Á ÑKÞÐ]]kÏc)Ã]]]âËhµÏcÄ@ËÐ]G ÑÁ@µÐ]ËÙÅ?cÐ]µÏÉÐÁchµÜÐ]wÊO Ð]ÁÉʖÙ]G&+ÏÉÐLâÌÂâÌ]oÏÊð¹ÐÅÑÁ?ÉÏg@]o ÑÁÐ]½ÊŠÐÔÄ?h]ËiÏɸØgÐ]k ÒÐÁ?g@µÙÅѶâÌÏègÉ

Òg@]]]GÉg@µgÐ]]]k Ð]]]K@¶Gg@]]]µ Ð]]]µ ) ÒееØgÐ]]k É ÑÁ?ÉÏg@]]o ÑÁÐ]]½ÊŠÐÔÄ?Ê]]âÌÁѵٵ@]]Á @]K ÑÁ?ÉÏg@]o Òg@]GÉg@µÑÁchGÏÊâËègÐ]G Ù]G M]âÌG ·âÌO¸ÐËÐÁfâ̹?cÐËÏÉ@½ÉйDGÏc%ÄнʊÐÔ

+?dïÁ@½ÉÉcÒÏÉ@½йMâËhµÏcÏi@KѶâÌÁcg?fHð¹ÐÅ

%ÐÌk@Ìl¹?Ð̺̾±Ú?& Òg@̽?ègÑKÐË@¾âËgÐÅ7ÀÏÉÉc

ÃË]o@G Ð]µ Ch]µÏcÉÏöhËÐ]O ?d]âÌKÄ@̶̽ÐL]lÌkÏgÙ]S ?d]KÞÉÉ йÐÁ@¾âËgÐÅÀÐÔ

ÒÐ]ÁÉʖ)ÏÉÐ]LâÌGÏc·]ËjÁ ÏÉÐ̹?gdÌ­ѽÐLlÌkй¸ÐËÏc?èg@K)ÐËÒdÁÏÉ@Á@ÁÒÐÁÉʖ dÁÐ]]]w Ð]]]]KÐð¹ÉÏcÀÐ]]Ô ÑÁ@µÐ]]¾âËgÐÅ+ÏÉÐ]]ÂÌÂÌGÏc@]]̹@LÌÔÐ]]¹ Òg@]]̽?ègÑKÐ]]Ë@¾âËgÐÅ

Ò@]}iÏc)Ä@Á?c@]k@ËÒ@]}iÏc7ÄÐ]GÏcÏÊâËgè Ð]G ¿âËgÐ]Å Òg@]GÉg@µÐ]]µ )ÐË?dâÌK Ä@̵ÐË@}iÏc

ÑKÞÐkÏcÒgÐÂâËÊÁ)%@LÁÙSѵØgÐk&ÄdÁ?ègÐO?ègÒ@}iÏcѵØgÐk)%@LÁÙS&ÄdÁ?ègÐO?èg


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

5/

É ÉÐ]]LGѵÐ]]ÌËdÁÏÊËÐO+D]]pÌÁÏc?c¿âËgÐ]]Å ÑL_Ð]]LË@OÐ]]¹ Ð]]µ ) %JÉd]]]½&ÒdÁÏÉ@]Á Ð]¹ Ð]Á@Ë@}iÏc ÉÐÔgÐHÁ?gÐGÏÉÐÌËdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏcÄÐËÚйÐËÐÅgØiѶâÌÁ?cgÏÊâÌLkÏc

Ä@Á?c@]k@ËÒ@]}iÏcÏdÁÐ]wgÐÅ+Ä@]ÌÁ@µÏg@µ ÑÁchGÏÊâËègÐG@KÏÉÐÁ@ÌÁdÁ?giн?cÑKÐÌÁÙw Ð]¹ ÒееØgÐ]k É ÄdÁ?ègÐ]O?ègÒ@]}iÏc)CgchâËfGÏdð¹Ð]Å ÏÉÐ]µÐ¾âËgÐÅѶð¹Ð]_ ÄÐËÚй

ÀÐL]lÌkÉ@]k@ËÑ­@]½ ¿âËgÐ]Å ÑÁÐ]½ÊŠÐÔ )ÃâËgchâËfGÏdð¹ÐÅÏÉÐÁ@Á?c@k@ËÒ@}iÏcÄÐËÚ ÄÐ]ËÚÐ]¹ Ä@µÐ½ÐL]lÌkÉ@]k@ËÑÁ@]Á?cr@]O ÄdÁ?ègÐ]O?ègÒ@]}iÏcѵØgÐ]]k ) ÐËÐÅÑÁ@Á?c Ð]µ )ÐÁ@½ÐL]lÌkÉ@]k@ËÉÐ]Ô %g?d]sA&Ñ]ÁchµgÏcÐ]G D]]kÏdð¹ÐÅ)ÏÉоâËgÐÅÑÁнʊÐÔ

ÑKÞÐ]kÏc ÀÞÐ]G +%Ð]Ëg?cÚ?¯Ô@]¡Ê¹?h]ËdË& ÄÐGÏcÏÊâËègÐGÄ@µÐÌKÐË?gÐGÊâËègÐGеgÐÔ

ÑËÐ]]©@ÂGѽÐL]]lÌk)Ð]]Á@¾âËgÐÅÉÐ]]Ô Òg@]]GÉg@µÐ]]¹ D]]ÂÌGÏcr@]]G Ñ]]]¶â̹ð Øèg ÒdÁÏÉ@]Á )ÏÉÐÁ@µÐ¾âËgÐÅÑÁнʊÐÔÒ@ÅÏègÒÐÂËgØiÄÐËÚйÄ@ÌÁchµdÁÐkÐOr@OÄ@µÐ¾âËgÐÅ

нÐL]lÌkÉÐ]Ô D]GÏc)N@]¶GgÐ]k Ð]¹ Ä@ÌËdÁÐ]½?iÏèg@]k@ËÐ]G @]̹@LÌÔÑÁ@½Ð]]¹gÐODGÏc

ÒgÐ]ÂâËÊÁÉÐ]½ÐÔ+?c@]]̹@LÌÔÒg@½ÙµÑÁ@µ@k@ËÉgÉÊLkÏcÜÐ}йÃG É@ŠÊ}ÐÁ@ËÑËЩ@ÂG

Òg@]]µÉ@Å?d¾âËgÐ]]Å ÑÁ@]]µ@}iÏcÜ@]]O Ð]]¹ %JÉd]]½&ÒdÁÏÉ@]]Á ÑKÞÐ]kÏcÒÉ?gchâÌ]Á Ä@]Ë ?dËdÁÏÉ@]Á ÑKÞÐ]kÏcÒg@]GÉg@µÜÐ]} Ð]¹ ) N@]µÏc ?cеоâËgÐÅйÄchGÏÊâËègÐGÒg@GÉg@µ Ð]G D]GÏcÃ]âËhÁÏc?cÏÉÐ]¾âËgÐÅÑÁÐ]½ÊŠÐÔ ÄÐËÚйеÒÐÁ@Ë@k@ËÉÐÔ+N@_ÏcÄ@̶âËèg ÒÐÁ@Ë@]k@ËÉÐ]Ô ÉÐ]½ÐÔ)Ã]xGgÏc ÒdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏcÒÉ?gchâÌÁ%9LVD ] ÏoBK& ÒÏjÌ­

Ñ]]]]ÂÌGÒdÁÏÉ@]]Á ÑKÞÐ]]kÏcgÐ]]}ÐÔ)Ã]]wÏcgÏcÏÉÐÁ@Á?c@]]k@ËÒ@]]}iÏcÄÐ]]ËÚÐ]]¹ Ð]]µ ÑL]p} ÒdÁÏÉÏegÐGÐGÄ@ËiÄ@Ë)¿âËgÐÅ%N@s@tL_A&ÑÁ@µÐÌËg@¶KÐHË@KйÐËÉÏègÏc@Ëi

Ù]]G ÏÉÐ]]LâËöhâÌïÁ@ÌGD]]Á?ÊKÏcÐ]]K@µÉÐ]Ô ) ÃÁÐ]ËÐ}ÏcÄ@µÐ]¾âËgÐÅÒdÁÏÉÏegÐ]G Ð]G Ä@]Ë ) Ð]¹ Ñ]]µÙµ?cÄнʊÐÔgÐ}ÐÔ+Ä@ËÏÉÐÁdÁ@p_@ÌOÉ@wCÊÁйgÐkÙG¿âËgÐÅÑÁнʊÐÔ

ÐË@k@ËÉÐÔÐËÐÅÒÙGÐK@µÉÐÔ)Ä@µÐïÁÏcÒ@ÅÏèg ÒÐÂËgØiÐGchµеÏÉ?hÁ?c@k@ËgÐk

Ð]]G ÏÉÐÁdÁ@]]p_@ÌOÉ@wÙ]]]G %@]̺¦¹?ÐËgÊL]kd¹?Ð]¾¶?&Þ@]G ÒgÉÊL]kÏcÒ@]}c?cÐ]K?dG Ð]¹ Ä@]Á?c@]k@ËÑÁ@¶ÁÐ]½ÊŠÐÔÀÏcgÐ]G Ð]K@Ïc Ä@Ë)еÏg@ËöhGÑKÐË?ÉÏèg@ÁÄ@ËÑKÐË?ÉÏèg

gÐ]}ÐÔ)ÐË@]]k@ËÉÐÔÒÉ@ŠÊ}ÐÁÄ@ËÒÉ@ŠÊ}ÒÉÉèg йÑÁdÁ@ïÁÐlð¹ÐÅÙG@̹@LÌÔÒg@½Ùµ Ð]G ÄdÁ@]p_@ÌOÉ@wÙ]G Ä?cg@]ËöhGÐ]G ÐKÐHË@K@}iÏcÉÉcÉй À@µйÉÊGÐÅÄ@½Ê}ÉÊK@Å


50

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Þ@]G ÒgÉÊL]kÏcÒ@]}c?cÏÉÐ]Ô )Ð]µÏÉ?hÁ?c@]k@ËÑ]kÊÁÏg@wgÐ]]k йÑË?ÉÏèg@ÁÄ@ËÑË?ÉÏèg

gÐ]]k Ð]]¹ g@]]ËöhGN@]]µÏcÒg@]]ËcÐ]]ÁÐËÚÉÐ]]]Ô @]K?É)N?cÏcÐ]KÐG@GÉÐ]Ô gÐ]k Ð]¹ g@]ËöhG Ð]¹ Ð]ËÐÅÄ@]½Ê}ÉÏÉÊ]wgÏcÏÉÐ]]¾âËgÐÅÑÁнʊÐÔйеN?dGÐË@k@ËÉÐÔÑkÊÁÏg@w Ð]]¹ Ch]]ÁÏc?c´ÏiÑ]]¶âÌÁ?cÚÐ]]G Ä@]]]Ë )¿âËgÐ]Å %v@]tL_A&ÑÁ@µÐ]Ëg@¶KÐHË@KÐ]¹ Ñ]Á?cÚ

Ð]]KÏÉ?cÑ­@]]½ @]]̹@LÌÔÒgÊL]]]kÏc@ÅÏÉgÐ]Å+h]K ÑÁ@µÐ]¾âËgÐÅÄ@]Ë NÐ]ð¹ÉÏcÒdÁÏÉÏegÐ]G Ð]¹ Ä@µÐ]¾âËgÐÅÐ]¹ ·â̾âËgÐ]Å gÐ]Å ÑÁнʊÐÔÒÏÉÐÁdÁ@oÏÊð¹ÐÅÙGÒdÁÏÉ@ÁÑKÞÐkÏc

?d]]âÌKÒ@]ÅÏègÒÐ]ÂËgØiÄ@]Ë ) @]ÂâÌÅÄ@]Ëi?ÉÑÁ@µÐ]½?dÁÐÔÒÐ]GgØiÉÊK@]Å gÐ]}ÐÔ?d¶âÌK@]µ Ñ]ÁchµÑxâÌOgÐ]k Ð]G @]lð¹ÐÅ¿âËgÐ]]Å ÑÁнʊÐÔÄ@Ë)?dÁ?dïÁÏcÑK@µйÉÊGÐÁMkÉgc

Ð]¹ ¸ÐÌÌ]khKнgÐÅÐ]G ÉÊ]G Ä@]Ë )g@]½ÙµÑÁ@µ@]k@Ëѵ@Â]]khKѶâÌÁdÁ@¶oÄ@Ë)gÉÊLkÏc É @]]LÁÙS&¿âËgÐ]]Å ÑÁÐ]]]½ÊŠÐÔÐ]¹ ?h]µ?É?cgÐ]}ÐÔ@ÅÏÉgÐ]Å ) ÑËÉÐ]KÐÁÑ]pË@k@ÔgÐ]k gÉÊL]]kÏcÑxâÌOgÐ]]k ÒееØgÐ]]]k É @]LÁÙSgÐ]}ÐÔ·âÌK@]µ )N@€ÏÉÚÐ]G %ÒееØgÐ]k

ÑÁÐ]]½ÊŠÐÔÒÏÉÐÁdÁ@oÏÊð¹ÐÅDGÏc)Ä@µ@k@Ëѵ@ÂkhKѶâÌÁdÁ@¶oÐGÃlð¹ÐÅÄ@ËÄжG g@]]½Ùµ¸ØgÐ]]]k @]K?É)ÏÉÏg@]½Ùµ¸ØgÐ]k Ð]¹ M]âÌxGgÏcÐ]Á?g@µÙÅѶâËg@]ËöhGÐ]G ¿âËgÐ]Å

Òg@]ËcÏg@]ËöhGÉÐ]Ô ÒÙ]Å ?dË@]ÌKÉN?cÏc¿âËgÐ]Å ÑÁÐ]½ÊŠÐÔÒÏÉÐÁdÁ@]]oÏÊð¹ÐÅÒg@ËöhG Òg?Ê]]G Ð]]¹ ·âËgÙP]]lOdÁÐ]]w Òg@]]µfâËÉ?ègÐ]]G g@]]½Ùµ¸ØgÐ]]k ?cÐ]]ËÏÉ@½ÉÐ]]]¹ ) N@]µÏc ÑÁ@]Á?cÐ]G D]kÏdð¹ÐÅ%Ä?gÐ]ÂâËÊÁ ÉÄ?O&ÑÁнʊÐÔÑÁ@½?dÁÐÔÄ?ÊâÌÁй?dÁ@µÐ¾âËgÐÅ

Ð]¹ Ð]ËÐÅÄ@]ÌÂKÉÞ@OÙ_Ñ­@½Ð]µ ÒÐÁ@]kеÉÐ]¹&D]HK@Å·]âÌO nеDkйе·âÌOÉh} ѶÌÁcg?fHð¹Ð]Å @]K Ð]µÐ¾âËgÐÅÒg@]]GÉg@µÐGDkÏdð¹ÐÅÐOÉh}ÀÐÔ+%?d¾âËgÐÅÑÁнʊÐÔ

+MâËgdGÀ@ŠÐÔÐÁcg?fHð¹ÐÅÉÐÔ?dïÁ@½DkÒÏÉ@½йDGÏcе)CÊÁ

Ð]]¹ ) ÒdÁÉÏ@Á@ÁÄ@Ë)âÍGÒdÁÏÉ@ÁÐËÏÉйNÐð¹ÉÏcе)CÉеÏcgÏcÄ@½ÙGdÌË@KÙµй

Ég@µÐGÒdÁÏÊËÐO%ÒdÁÏÉ@Á@Á)ÒdÁÏÉ@Á&ÐÁ@½ÐLÌkÉйDµÐËÑÁchµÉÏöhËÐOÏÉÐÔgÐG

+ÐÌÁÏÉÐKÐð¹ÉÏcÒgÙSÑÁch¶Ëg@ËcÐGÒdÁÏÊËÐOÉÐËÐÅÏÉÐKÐð¹ÉÏcÑÁchGÏÊâËègÐGÒg@G


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

51

ÀÏÉÉcÑk@G “?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc

ÑKÐ]ð¹ÉÏcѶ½Ð]w Ñ]]k@G?d½ÐµÐËÑLkÐGй)ÏÉÐLkÐGÉÉcÐGÃËеÏcÄ@½Ðk@GÀÐÔ

ÑKÐ]]ð¹ÉÏcÒÏg@]]GgÏc¸Ð]]]ËÐÁÉʖdÁÐ]w Ñ]k@G?d]½ÏÉÉcÑL]kÐGÐ]¹ É ÃËÐ]µÏc“?gd]Ì­ +ÃËеÏc%?dÁch¶âÌSÐGDSй“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc&“?gdÌ­

7ÀеÐËÑLkÐG “?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcѶ½Ðw

]]7“?gdÌ­ÑKÐð ¹ÉÏcѶ½Ðw7ÀеÐË

ÉÉcÄ?Ê]âÌÁ йÑLâ̵ÐË)Ðð¹Ð½Ùµ)ÑLâÌÁ@—ÐOÉ@Å)%)HGHUDOLVP& Àj̹?gdÌ­ÒÏÉ?g?i

Ð]G +ÐËÉ?f½ÉÀÐKѵÐËÏÉ?g?iеÏÉ?g?i?dÌLk?ègйÏdÁÐwgÐÅ)DÁÐËÐ}ÏchK@ËiÄ@Ë)Ú ÏÉÐ]¶âÌO·â̾âËgÐ]Å dÁÐ]w Ä@]]Ë ) ¸ÐËеÙKÐð¹ÉÏcdÁÐw)?d̹?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcйÜ@WgÐÅ

ÑKÞÐ]kÏc&ÏÉÐKÞÐ]kÏc¸Ð]Ë Ñ]®â̵èg h]âËeÐ]ÂwÏc?cg@]G Ég@]µ CdÁÐ]Šй)ÏÉÐÂGÏcÙµ ?dK@]µ Ä@½Ð]Å Ð]¹ )Ð]ËÐÅÄ@]âËÙ_ÑKÐ]HË@K ÑKÞÐkÏc?chKÒg@GÉg@µCdÁÐÅй)%“?gdÌ­

É]]G CdÁÐ]]Å ÉÐ]]½ÐÔ+ÏÉÐËÑË@]]k@ËÉÒg@]]̽?ègÒÉÉèg Ð]]]¹ Ã]ÂâÌÅÏc·]âÌONÐ]ð¹ÉÏc¸Ð]Ë 7 “?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÒÏg@GgÏcÐËÐÅÄÉÊwÙG

%.&

Ð]]¹ )ÐKÐð¹ÉÏc¸ÐË&&“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcеÐË?cÐË?ÉöhGÉйÒdÁÏÉнÐÅcнЈ+c]]

ÑË@]k@ËѽÐL]lÌkÄ@̶â̵Ð]Ë gÐ]Å Ð]µ Cc·]âÌO gÙSÉ?gÙSÑËgÉÊLkÏcѶâÌÁ@̵dÁÐw Ð]G Ð]µ ) ’]¹?gdÌ­ÒgÊL]kÏcÑwÐ]¶º½Ä@Ì]]oÉʽÐÅ)ÐËÐÅÒÙ_ÒÙ_ÐGgÐkÉNÐHË@K ) À@ŠÏgÐ]]]k É CgchâÌ]]½eÏcÄ@µÐ]]Ëg@̽?ègÉÑË@]]k@ËÐ]]ÂK@ƶâÌOÒgÐ]]`¶âËgÉgÐ]]ÁÏÉжâÌO ..4¼ ] %.661& ÀÐËDkÑð¹@k/ Ïg@½e]“ÉÏcÑKÐk@Ìk]rÏègе@µÄ?ÊËÐk7ÐÁ?ÉöhG Î


52

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÏÉÐ]]ËÏg@GÀÐ]]¹ gÐ]]]Å ]]] +%%Ð]ËÐLâËÉ@ÔÒg@]̽?ègÉÒgÉÊL]kÏcÑ]¶â̾âËeèg“?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏc ?d˵Ð]]Ë ÜÐ}йежâÌKÐð¹ÉÏcdÁÐwÑKÐË@¶ËgÐoÀj̹?gdÌ­&& 7ÐËÊKÉÙËgÙÅCgdÁÐÔ

ѵÐÌËdÁÏÊËÐO

Ð]µ Ð]ËÐÅÄ@ÌËgÉÊL]kÏc ѵÐË@k@ËÏÉжâÌOÄ@ËÉʽÐÅ@K?É)ÐËÐÅÄ@ÌËÙ_É@ÁÑË@k@Ë

+%%DÂâËgiнÏc?cÄ@µÏg?doÐGÐKÐð¹ÉÏcÒÉgÐkйÞ@GѶâÌKÐð¹ÉÏc

ѵÐ]]]ËÏcg@ËcÑË@]]k@ËÒÏÊ]]âÌwg?Êw“?gd]]Ì­Ñ]]¾âËeèg&&D]]ð¹Ïcd]]Á?gÊËcÄ?i@]]k@Ë]]

+%%ÐËg@̽?èg

ÑKÐ]]ð¹ÉÏc&& 7DÂâÌ]]k@ÁÏcÏgÙ]]]S ÀÐ]G “?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏcq̹?iÐ]© »Ì¥@¾]lÌÔ+c]]

ÒdÁÏÉ@]]Á ѶâÌKÐ]]ð¹ÉÏcÐ]]µ ÄÉÊKÉÐ]]µ ·]]âËègÏÉÐ]]]Ô gÐ]k Ð]¹ Ð]¶âÌKÐð¹ÉÏcÐ]ð¹Ð½Ùµ“?gd]Ì­ нÐL]lÌkgÐ]k Ð]G Ð]KÐð¹ÉÏcÀÐ]Ô ÒеÊ_ÐGgÐ]]k ÐËÒgÉÊLkÏcнÐLlÌk+ÃÂâËgiнÏc?c +%%DGÏcÜ?i?dÁ@µÐ½?dÁÐÔÐKÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐÌËgÉÊLkÏc

É ¼Ð]]Å É Ð]]Â̽ÏiÐ]]G ÑL]]lËÊâÌO“?gd]]Ì­ÑKÐ]]]ð¹ÉÏcÒÏÉÐ]Ë@µÐÂK@ÅÉÄÉÊ]G ?dËÐ]O

ÑKÐ]]]ËÞнٵÉÑ]]]µØhËcÉÒg@]]]̽?ègÑ]]]oÉÏègÉbØcÉg@]]]G ) Ð]]]ËÐÅÉ@]]]]ŠÊ}ÑSgÐ]]½ Ð]¹ ) ÑÁÉÊGÙ_ÐGgÐ]k q]âÌO@¶Ëh½Ð]Ô ÑÁ@µÏÉÊKhïµÐ]Ë Ð]]KÐËÚÉÉÐÁÉʖÙG+DÂâÌOÐlËÏc

ÀÞÐ]G +ÄÉÊ]G ?dÌÁ@LËgÐ]G Òg@]]µ}?châËeйÉÊHK@Å·âÌO?cÊS¸ÐËйѶâ̾âËgÐÅdÁÐw Ð]¹ ?dÁ@]Ëg@ËöhG@]Ì®¹cÛ­Ñ]lÁ?h®ÁÙµÐ]¹ %i.454& Ñð¹@]k )ÐÁ@¾âËgÐÅÉÐÔ ÑÁÉÊGg@}iègr@O +ÃÂâÌÆG·âÌO@¶Ëh½ÐÔ“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÉÏÉÐÂHGÙµ?dð¹?gdÌ­ѶâÌKÐð¹ÉÏc

Òi?É@]]ÌSÉNÐ]ð¹ÉÏcÒÐ]Â̽ÏiÒgÐ]GÉÉèg ÒÏÉÐ]ÁÉÊGÉßGÉrgÐ]O É ÒgØi@ÅÏÉgÐ]Å

“?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏc ÑÁdÁ@OÐkÙGõÐËÙÅdÁÐw?cÐÁ?ÊLpÌÁ?cÉÐÔÄ?ÊâÌÁй’Ë@ÔÉÄ@½i +ÏhKÒжËcÑKÞÉÉCdÁÐÅÉ?cÐÁеÉdÂÅrÐKÐð¹@WÀÐÔÙGÐÁÉʖ)

Ä@]Ë ·â̾âËgÐ]Å Ð]¶ÁÊw)Ch]GÏcÙ]G Ò@ÁÐOеÐÌLlËÊâÌO)ÃKhïµÐËÉÄÉÊGÜнٵ

É CjâËg@]PGÑÁ@µÐ]ËdÁÏÉÏegÐG DÁ?ÊK@ÁÉChµ@ÁDOÑLogØi@ÆÁÐKÐG¸ÉÊxGѶâÌKÐð¹ÉÏc

ÑÁ@µÏÉÊKhïµÐ]]Ë Ð]]KÐËÚÉÐ]]¹ ·â̾âËgÐ]]Å Ð]]]ÁÉʖÙ]G+N?d]G Ð]Á@ËdÁÏÉÏegÐGÉÐ]G Ð]oÐ} ) ÉÊ]]]GÏci?ÉÚÒÙ_Ð]]¹ ÑÁch¶Ëh}gÐ]]G Ò@]]Á?ÊK)Ð]]Ë?ÊGÐÁÃKhïµÐ]]Ë gÐ]]}ÐÔ)@¶ËgÐ]]½ÐÔ

Òi@kÐpÌOÉÐË@½gÐk+ÄhâËcÙ½ÉÊKÉжpâÌOÑïÁÐSÒi?h½@ÔÑÁÏÉ@_ÐLâÌHGÑÁ?ÊKÏdËÐÁ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

53

¿]S CdÁÐ]Å ?d¶âÌK@]µ Ð]¹ ) ÉÊ]wÏcÏÊâËgè Ð]G ?d¶]kÐK ѶâËèg?i@]G ÒÏÊâÌw?ÊwйÑÁ@}gi@GÉ gÐ]k Ð]¹ É ÃÂâËiÐGÏcqÌKÐð¹ÉÏcÒgÉÊÂk?dÁ@½Øöh½ÐÔÒg@}eØèg йÄÐÅÒgÉÊG@ÔÑð¹ÙSÉ É ÑSÙ¹Ð]]µÐKÑÂKÉж]]pâÌO@ÅÏÉgÐ]]Å+Ch]]µÏc?dð¹Ð]]} Ð]]]¹ Ä@ËÐ]ð¹Ð½@½?dÌÁ@Æ]ÌSÑL]k@Ô

@Æ]]ÁÐKÐ]]G ·â̾âËgÐ]]]Å Ð]µ )ÏÉÉch]µ Ò?É?dÁ@µÐ]KÐð¹ÉÏcÄ?Ê]âÌÁÐ]¹ @ÌSÙ¹Ð]µÐKÑ]âÌÁÛ¾º½ Ð]]KÐËÚÉ@L]]lâÌÔ)ÃKhïµÐ]]Ë Ð]]G ÀÞÐ]]]G +ÏÉÐ]LâÌHGÐ]ÌâÌÁÛ¾º½ÉÐ]Ô ÒÉÉègÐ]GÉÉèg DÁ?ÊKÐ]Á Ð]]¹ ÏÉ@wgÐ]G ÒgÉÊG@]Ô É Òg@]̽?ègÉÒi@GgÐ]k ÒjâÌ]Å ÑÁÏÉ@]_ @¶ËgÐ]½ÐÔÑÁ@µÏÉÊKhïµÐ]Ë

ÉʽÐ]]Šъ?i@]]± Ð]]G ÉÐ]]Á@µÐ¾âËgÐÅÉʽÐ]]Å Ñ]]Å Ð]]Ë@Á?ÊKÉjâÌ]]]Å ÉÐ]Ô Ð]µ ) ?dÁ@Æ]ÌS +ÏÉÐLâËègÐ}ÏcÄ@µÐ¾âËgÐÅ

“?gdÌ­ÑKÐð ¹ÉÏcÑÁ@µÏcg@Ëc7ÀÏÉÉc

ÑÁ@]]Á?cÐ]]¹ N@]]µÏcÒg?d]]oÐG)Ð]]ËÐÅÑKÐ]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÑKÐË@]]]kе“?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏc+.

ÍÁ@µÐ]KÐð¹ÉÏcÜÐ]} Ð]¹ Ð]µ ÒÐ]]Á@½@ÂÁ@—ÐOÉÐÔÒ@ïâËègйÄ@µÐÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ%d¥?ʲ¹?&@k@Ëèg

ÀÞÐ]]G +ÙL]]kÐÔÐ]]LâËÉеÏcÑKÐ]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÑLâËg@Ì]]khOgÐGÒÙ]]_ gÐ]]Å +DL]]]kÐHËÏc?ch]K Ð]Á ) ÄÐ]¶GÄ@KÐ]ð¹ÉÏcÜÐ]} Ð]¹ Ðð¹Ð½@½ÃÁ?ÊKÏcÐÁ)ÐÌÌÁÄ@ËÐÁ@­@½ÀйzÌÅÄ@µÐ¾âËgÐÅ

)ÐËÐÅÄ@ÌÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑKÐË@kе

+ÙLkÐÔÐLâËÉеÏcÄ@ÌÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÑLâËg@ÌkhOgÐGÐÁ

йÉʽÐÅÉÄhïð¹ÐÅÐk@ÂâÌO¸ÐËÉʽÐÅDGÏcNÐð¹ÉÏc“Ð}?d̹?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcй+/

ÉÐ]]¹ ¸Ð]]Ë gÐ]]]Å Ð]ËÏÉйÏdÁÐwgÐÅ+Ð]Ì̹?gdÌ­ÑKÐ]ð¹ÉÏcÒÞ@]Ô Ð]µ Ã]G ?cÞ@]Ô ¸Ð]Ë h]âËe ÀÞÐ]]]]G)DGÐÅÒÙ_ÐGÑKÐHË@KѵÐËÐÁ@]]]]pÌÁgÐÅÄ@]]]]]Ë ) Þ@]]]Ô Ä@]]]Ë )Ð]]]k@ÂâÌOÐ]]]Á@¾âËgÐÅ

ÑKÐ]]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒ@]]]k@ËÉ%À@]¦¹?“Éd]¹?ÄÊÁ@]²¹?&ÑL]p}ÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒ@]k@ËÒÏÊâÌwg?ÊwÐ]¹

ÏÉÐ]]]ËÐïÁ?Éèg ÀÐ]]¹ +Cgc@]]Á âÍ]]O ѶâÌ_Ð]]Ë@Gz]]ÌÅ)%v@]]†?Éd¹?ÄÊÁ@]]²¹?& ?dKÐ]]HË@K )Cgchâ̽e@]]]Á NÐ]ð¹ÉÏc“Ð]} ÉÑKÞÉÉ@ÅÐ]G M]âÌG·â̾âËgÐ]Å gÐ]Å ÑâÌSÐL]pÌÁ·âÌ]kеgÐÅ ¸Ð]Ë Òhïð¹Ð]Å Ð]µ “?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏc“Ð]} ) CgcÐÁDO“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÒÐk@ÂâÌOgÐ}ÐÔ

+?cÏÉÏgÏcÑÁ@ÆÌSÀÏcgÐGйÄÉеÏcg@ËcÐËÏÊâÌoÉÐG)ÄÐk@ÂâÌO

ÉÐ]]]Ô ) Ã]ÂâÌÅÏc·]âÌO¿âËgÐ]Å ¸Ð]Ë )ÏÉÐ]̹?gdÌ­ÑKÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µÐ]¾âËgÐÅÉʽÐ]ÅÐG+0

ѾâËgÐ]Å ÀÞÐ]G +Ð]ËÐÅÑKÐ]ð¹ÉÏcÊâÌÁÒÏg?ÉÐ]± É Ð]]̹?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcѾâËgÐÅ)rоâËgÐÅ


54

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ѵÐ]]ËÏg?Éбz]ÌÅÉ“?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏcѾâËgÐ]Å Ð]¹ öâÌ]oÐGÄ@µÐ]ÁÙLÁ@µ]Ä@µÐ]KÐËÚÉÉ

+ÐÌÌÁÄ@ÌÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁ

ÉʽÐ]]Å Òg@]GÉg@µÐ]µ )Ð]ËÐÅ“?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏcÒgÉÊL]kÏc?d]̹?gdÌ­ÑKÐ]ð¹ÉÏcй+1

ÄÐ]Å Ä@µÐ¾âËgÐÅÑÁ@µÏgÉÊLkÏc)?d̹?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÒgÉÊLkÏcÜ@Oй+N@_Ïd¶âËègNÞÉÉ

ÒgÉÊL]]]kÏcÜÐ]]} Ð]]¹ M]]âÌGi?É@]]ÌS%·â̾âËgÐ]]Å&·âÌKÐ]]ËÚÉÉÒgÉÊL]]kÏcÐ]]ËÏÉйÐ]]µ ÑKÐ]]]ð¹ÉÏcÑÁ@µÐ]KÐËÚÉÉÐ]¹ ·âÌKÐ]ËÚÉÉz]ÌÅÒgÉÊL]kÏcD]G@ÁÀÞÐ]G ) ?ch]K Ѷâ̾âËgÐ]Å

+MâÌGÏÉÐÌ̹?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÒgÉÊLkÏcÒÐÁ?ÉÐxâÌOÐGÄ@ËMâÌGÐÁÉ@ŠÊ}“?gdÌ­

É NÞÐ]kÏc ÒÐÁ?ÉÉcÒÏcg@ËcÑïÁh}gÐGйÉ“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÒÐÁ?cg@ËcÉйÐïS

Ñ]k@GÒf]âËgcÐ]G ’Á?iÏcÑLlËÊâÌOÐG?d̹?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcйÄ@Á?c@k@ËÒ@}iÏcÒÐÁ?ÉÉc Ð]]¹ “?gd]]Ì­ÑKÐ]]ð¹ÉÏcÐ]]µ ÃËÐ]]]µÏcrÏÉÐ]G Ïe@]½@Ô@ÅÏÉgÐ]Å +ÃËÐ]¶GÐ]KÐG@GÉÉcÉÐ]Ô +ÏhKjâÌÅÐGÄ@µÐKÐËÚÉÉ

7?d̹?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcйNÞÐkÏcÒÐÁ?ÉÉc

Ð]]µ ) “?gd]]Ì­ÑKÐ]]ð¹ÉÏcÑKÞÐ]]kÏc+Ð]]ËÐÅNÞÐ]]kÏcÉÉc?d]]̹?gdÌ­ÑKÐ]]]ð¹ÉÏcÐ]¹

É Ä@µ@]]]]k@ËÉÐ]]]]ËÐÅÏÉÐ]]]]]Ì̹?gdÌ­ÑKÐ]]]ð¹ÉÏcÑÁ?ÊL]]]pÌÁ?cÉʽÐ]]]Å Ð]]]G ÒdÁÏÊËÐ]]]O É Ch]µÏcD]O Ä@]Ëg@µ?dKÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µÐ]wÉ@ÁÉʽÐ]]Šй“?gdÌ­ÑKÞÐkÏcÑÁ@µÐ½ÐLlÌk

ÀÏcgÐGйQkÙµÐÂHGÄ@µÐwÉ@ÁÄ@ËÄ@µÐ¾âËgÐÅÑÁÉÊGÐÅÒÏÉÐÔDG)ÃâËhµÏcÉÏöhËÐO

Ä@½gÐ]­ É@]k@âËèg)Ä@µÐ]¾âËgÐÅÑKÞÐ]kÏcD]GÏcrÏÉÐ]¹ c@]ËiÉ?cÐÁ@½ÐL]]lÌkÉ@k@ËÉÐÔ

ÉÐ]G D]kÏdð¹ÐÅ)“?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏcÑKÞÐ]kÏc +Ä@ÌÁchµDSÐGDSÙGÄжGgÏcÉÄfâËèg?c

Ñ]oÉÏègÐ]G Ð]ËÐÅÄ@ÌËdÁÏÊËÐ]O É Ïg@]ËcÏÊ]âÌO Ä@ËïLp}ѵÐËÏÊâÌoеÒÐÁ@µgÐÔÉg@µ

ÑÁ@KÐ]ð¹ÉÏcÜÐ]} Ð]¹ “?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µÐ]]ËdÁÏÊËÐOÉÒgÉÊG@ÔÒg@GÉqË@k@ÔÑLp} Òg@¶Ââ̹ð ÐGÑÂLkÐG)ÒdÁÏÊËÐOÑÁ@Á?cÉÄchµMkÉgc)Òh}gÐGѵgÐÔ@ÅÏÉgÐÅ+?chK

+Ä@µÐ]]ÌÌKÐð¹ÉÏcÊâÌÁÐ]]ð¹Ð½ÙµègÙ]]µ É Ä@KÐ]]ð¹ÉÏcÐ]¹ NÐ]ð¹ÉÏcÒgÐ]ÂâËÊÁÉÝ]lÁÙµÑÁ@]Á?c) ]] 7 йMâËc·âÌO“?gdÌ­ÑKÞÐkÏcÉнÐÔ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

55

Ä@̶â̵Ð]]Ë)âÎc·]]âÌOÄÐ]]½ÊŠÐÔÉÉcÐ]]¹ Ð]]Ë@}iÏcÀÐ]]Ô ]]]] 7 Ä@Á?c@]]]k@ËÒ@]}iÏc]]

+N@µÏcÄ@µÐwÉ@ÁÑKÐË?gÐÂâËÊÁÄ@ËhKÒÉÐÔ)N@µÏcNÞÉÉÉʽÐÅÑKÐË?gÐÂâËÊÁ

Ð]G Ä?h]ËiÏɸØgÐ]k Ä@]Ë ) g@]½Ùµ¸ØgÐ]k Ð]¹ M]âËc·]âÌO]]]] 7 ÄdÁ?ègÐO?ègÒ@}iÏc]]

+?dKÐð¹ÉÏcйÉ?hµÉÏöhËÐOѽÐLlÌkÒÏhâËÊ}

+Þ@G“?gdÌ­Ò@}c?cÃâ̹ð ÏcÑâÌOg@SgØiе]]7ÒgÏÉc?cÒ@}iÏc]]

Ã]]âËhÁÏcÏÉÐ]]¶âÌOÏÉÐ]]Á@µÐ¾âËgÐÅѶð¹Ð]]_ ÄÐ]]ËÚÐ]]]¹ Ä@µÐ]¾âËgÐÅÑKÞÐ]kÏcÀÞÐ]G

ÉÐÔ8d̹?gdÌ­ÒgÉÊLkÏcÜÐ}йDGÉ@ŠÊ}DGÏcе)·â̽ÐLlÌkÒÏhâËÊ}ÐG

ÉÐ]Ô ?dÌLk?ègйÀÞÐG+ÏÉÐÁh}ÏcÒgÏÉc?cÉÄdÁ?ègÐO?ègÉÄ@Á?c@k@ËÑÁ@µ@}iÏc)ÐÁ@Ë@}iÏc

ÑKÞÐ]]kÏcÉ“?gd]]]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏcÑKÞÐ]kÏcÐ]¹ ¸Ð]ËgÐÅÐ]µ ÒÐ]ÁÞÊSʘɸgÐ]Ô Ég@]µ ·]âËègÄ?c?g@]Ô Ð]¹ Ð]µ ÒÐ]Ë@ïâËgè D]k ÉÐ]¹ ¸Ð]Ë@ïâËgè Ñ]âÌOÐ]]G )ÃkÏdð¹ÐÅÄ@ÌâÌOÄ@µÐ¾âËgÐÅ ]7ÄÐÁ@½ÐÔrÐÁ@Ë@ïâËègÉÐÔ)ÃâËh_Ïc

%.&

ÄÐ]µÏcÒg@]]ËcÐÁ?g@µÉ¸gÐÔÉÐÔ“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÑÁ@µ@k@ËÉgÉÊLkÏc]7 ÀеÐËÒ@ïâËèg

Ð]]G Ä@µ@]]k@ËÉgÉÊL]]kÏc@]]K?É)D]]kÏdð¹ÐÅÄ@]]ÌâÌOÄ@µÐ]]¾âËgÐÅÑKÞÐ]]]kÏcÐ]¹ ¸Ð]Ë gÐ]Å Ð]µ

Ä@µÐ]¾âËgÐÅÑKÞÐ]]kÏcÉ“?gdÌ­ÑKÞÐkÏcÉÉcgÐÅѵgÐÔÉg@µ%htW&É?hÁÐKѵÐËÏÊâÌo ÉÐ]Ô ) D]kÏdð¹ÐÅ Ä@]ÌâÌO“?gd]Ì­ÑKÞÐ]kÏc еÄеÏcÒg@ËcÐÁ@µgÐÔÉg@µÉÐÔ)ÄеÏcÒg@Ëc

ÀÐ]]Ô ÀÞÐ]G +D]kÏdð¹ÐÅÄ@]ÌâÌOÄ@µÐ]¾âËgÐÅÑÁ@µÐKÞÐ]kÏcÐ]µ ÄÐ]µÏcÒg@]ËcrÐ]Á@µgÐÔÉg@]µ Ð]µ )ÏÉÐ]Ë@µÐ]ÂâËc CÊÁÒg@GÉg@GÉg@µÒÏÉÐÔgÐGйÐÌÌÁ%Ѻ¾¥&ѶÌLµ?hOѵÐË@ïâËègÐË@ïâËgè

Ð]¹ DµÐ]Ë Òg@]µ É ¸gÐ]Ô Ü@]O Ð]ÂâËgdGÉÃ]âËh€·]]âËègÀ?ÉÏcgÐGѵÐËÏÊâÌoÐGN@µÏcMlËÊâÌO

Ð]G Ä@]Ëg@¶Á?ègÙ}g@]G Ég@]µ CdÁÐ]Å Ð]ËÏÉй bØcÉg@GÑÁ?ègÙ}ÐG@ÅÏÉgÐÅ)еÐKÞÐkÏcÉÉcgÐÅ ÑKÞÐ]]kÏcÜ@]O Ð]ÂâËh€ÉÃ]âËh¶GgÏcÄ@µÐ]¾âËgÐÅÑKÞÐ]kÏcÐ]¹ N@]¶GM]lËÊâÌOÉMâÌG?cgÐ]k

ÏÉÐ]Ô ÙLµ@]¢ËcÊ]µÏÉNÐ]ð¹ÉÏcÒg@]GÉg@µÉ¸gÐ]Ô Ñ]]Á?É?h­@ÅÏÉgÐÅ)ÏÉÐÁ?ÉÐxâÌOÐGÉ“?gdÌ­ Ü@]O Ð]ÂâËh€ÉÃ]âËgdGÏÊ]âÌwg?ÊwÐ]¹ Ä@]µÏg@µÉ¸gÐ]Ô ÉʽÐ]Å M]âÌGÜ@WÐ]½ е)DÂâÌOÐkÏc

+Ä@µÐ¾âËgÐÅÑKÞÐkÏcÄ@Ë)“?gdÌ­ÑKÞÐkÏc

+ /06 v ÐÌk@Ìl¹?¿¢Â¹?] к̹»½@µd¾ˆ +c7ÐÁ?ÉöhG%.&


56

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ð]]]G Ã]]]]âËhµÏcÒg@]]ËcÄ@µÐ]]¾âËgÐÅÑKÞÐ]]kÏcÑÁ@µÐ]]µgÐÔÉg@]]µ ]7 ÀÏÉÉcÒ@]]ïâËèg

ÄÉ?hµÐ]]Á Òg@]]ËcÉÏÉÐ]]ÂÂâ̽ÏcÐ]]µ ÒÐ]]Á?g@GÉg@]]]µ ÉÐ]Ô É %h]tW&É?hÁÐ]K ѵÐËÏÊâÌ]o É?hÁÐ]K ѵÐËÏÊâÌ]o Ð]G Ä@µÐ]¾âËgÐÅÒg@]]G Ég@µ@K?É+“?gdÌ­ÑKÞÐkÏcÒÙLkÐÔÐÁÉеÏc

Ä@]]]ÌâÌO“?gd]Ì­ÑKÞÐ]kÏcÉʽÐ]Å %.&ÏÉÐ]ÂÂâ̽ÏcÐ]µ Ð]Á?g@GÉg@]µ ÉÐ]Ô É Ã]âËhµÏcÒg@]Ëc ÒgÊ]o@GÑLâ̵Ð]Ë @ÅÏÉgÐ]Å ) %6.ÒÏc@]½&ÏÉ?h]]µ ÉÏöhËÐO?cÐÁейÐË@ïâËègÀÐÔ+DkÏdð¹ÐÅ +%52 ÒÏc@½&@̲ËgЭÐÔ

ѵÐËÏÊâÌ]]]o Ð]G Ã]âËhµÏcÒg@]Ëc“?gd]Ì­ÑKÞÐ]kÏcÑÁ@]µÏg@GÉg@]µ 7ÀÐËD]k Ò@]ïËèg

ÑKÞÐ]kÏc@]K?É)D]kÏdð¹ÐÅÄ@]ÌâÌOÄ@µÐ]¾âËgÐÅÑKÞÐ]kÏcÏÉÐ]]LâÌÂâ̽ÏcÑwgÐÅÉÉ?hÁÐK ÒÙL]kÐÔÐ]LâËhïÁ@ËÏcÄÉ?hµÐ]Á Òg@]ËcÉÏÉÐ]ÂÂâ̽Ïc еÒÐÁ?g@GÉg@µÉÐÔÉʽÐÅ¿âËgÐÅ

ÒÐ]]GgØiÉÐ]]½ÐÔ+ÙL]]kÐÔÐ]]LâËÉеÏcÒÐ]]Á?g@GÉg@µÉÐ]]]Ô ÑÁchGÏÊâËègÐ]G ѵgÐ]Ô É ÒÙ]_ )%D]k ÒÏc@]½&?h]lËÊkÐ]Á?Éй%/&ÏÉÊ]Kh}gÏÉ Ä@̽ÐËDkÒ@ïâËègÐGÄ@µÐ̹?gdÌ­ÐKÐð¹ÉÏc ·Ì]]lµÐ½)%.46. ÒÜ@]]k ÀÐ]]ËÏcÒÏÉÐ]]]Áchµg?ʽÐÅ&@¶Ëh½Ð]Ô ÑÁ@µÏÉÊKhïµÐ]Ë Ð]KÐËÚÉÉ ÑKÐð¹ÉÏc?d¶âÌK@µйÉнÐÔ+%2. ÒÏc@½&@̹?kÊÔ)%.-1 ÒÏc@½&’LÁÐSgÐÔ)%..4 ÒÏc@½&

Ò@]}iÏcÉNÞÐ]kÏcÐ]Á@¾âËgÐÅÉÐ]¹ ¸Ð]ËgÐÅÉM]âËc·]âÌO·â̾âËgÐ]Å dÁÐ]]w й“?gdÌ­

ÒÐ]]]µÏg?ÉбÐ]Á@¾âËgÐÅÉÐ]¹ ¸Ð]Ë gÐ]ÅеDÁÐ]ËÐ}@ÁÏÉÐ]Ô Ð]½ÐÔ)Ð]ËÐÅÒÙ]_ ÑKÐ]HË@K

ÑKÞÐ]]kÏcÑÁ@]]µ@}iÏc É À?cÒÏÉÐ]]Ô gÐ]]G Ð]]]¹ ) “?gd]Ì­ÑKÞÐ]kÏcgÐ]H½?gÐGDGjâÌÅÐ]G À?cÀÐ]Ô +“?gd]]Ì­ÑKÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐwÉ@ÁÉʽÐÅйÄgÏÉ@½ÐSÒ?ègÉGÒÉÞʲð¹ÐÅ“?gdÌ­ ÃâËgchâËfGÏdð¹ÐÅÏÉÐÁ?ÉÐÔÄÐËÚй)ÄеÏcÄ@µÐ¾âËgÐÅÉʽÐÅÑKÐË?gÐÂâËÊÁÐÁ@Ë@}iÏcÉ

ÑÁ@]ÌKÞÉÉ@ÅÉʽÐ]]Å ÜÐ}йÐËÐÅÒÙ_ÉÐLk?ègѵÐÌËdÁÏÊËÐO“?gdÌ­ÑKÞÐkÏcÐËÙG) +?c@]ïâËègÐ]¹ ·âÌP]kÙµÐ]ÂHGÄ@µÐ]¾âËgÐÅ ÑÁ@µÐKÞÐ]kÏcÑÁÉÊGÐ]Å ÒÏÉÐ]Ô DG)?dKÐð¹ÉÏc

gÐ]]Å ) ?dÁ@µÐ]wÉ@ÁÉʽÐ]Å Ð]¹ Ã]âËhµÏcÉÏöhËÐ]O Ù_ÉÐL]k?èg “?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µ@]k@Ë ÑKÞÐkÏcÑÁ@µ@k@ËÉgÉÊLkÏcÜÐ}йDGÉ@ŠÊ} DGÏcÄ@µÐ¾âËgÐÅй¸ÐË@k@ËègÉ@k@Ë /45 v %.621& “ÉÚ?ЦHï¹?)ÎgÊLkd¹? ÄÊÁ@²¹?]gÊ®t¥d¦k+c 7 ÐÁ?ÉöhG%.&

+ÏÉ@wgÐkÄ@½ÐÅ%/&


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

6-

ÉÐ]Ô +ÏÉÐLâÌGÏcÜ@KÐG?dÁ@µ@k@ËÉgÉÊLkÏcÜÐ}йÏÉ@ŠÊ}ÐÁеÒÐoÐGÉÐÔ+?d̹?gdÌ­

gÐ]]k Ð]]¹ ) Ã]]wÏcgÏcÏÉÐ]]Ì̹?gdÌ­ÑKÐ]]ð¹ÉÏcÐ]]¹ Ð]]µ ÒÐ]]]Á@ÌÌKÏègÐÂGнÐL]lÌkÉ@]k@Ë Ð]¹ ) Ä@ÌÁchµÉÏöhâËÐ]O É Äch]µ Ïc@]ÌO ÙGÄfâËhö G?cÉ@ŠÊ}Ò@k@âËgè ÉÄ@½gЭ)ÐÁ@µÐ¾âËgÐÅ

?dÁ@µ@]k@ËÉgÉÊL]kÏc ÜÐ}йâÍGÉ@ŠÊ}Ä@ÌËg@̽?èg ѽÐLlÌkDGÏcÉÐÁ@µÐ¾âËgÐÅgÐk Òg@¶Ââ̹ð Ð]]G Ä@]]]Ë É %h]ËdtKÉc?L]kA&Äcg@]Á ÉÏcgÉ@]Å gÐ]k Ð]¹ ÃÂâÌOÐ]lGV@]G D]G@ÁÉ

Ð]G @Æ]ÁÐK)%Ä@µÐ]¾âËgÐÅ&?dÁ@]ËÙ_Ä?Ê]âÌÁ йÄ@ËÉ?cÏÉÏgÏcÑÁ@KÐð¹ÉÏcÜÐ}й‘kÐHG MâËÉÐ]µÏcgÏc Ä@½Ðk@GÀÐÔÑË@ÂoØèg й+DGÐÁ ¼?gdÌ­ÑÁ@Á?c@k@ËÑÁнʊÐÔÒdÁн?iÏèg +?dÁ@µÐ¾âËgÐÅÑKÞÐkÏcgÐkÐGÐLkÏcÞ@G“?gdÌ­ÑKÞÐkÏcе

?d]̹?gdÌ­ ÒgÉÊLkÏcÑË@ÂoØèg й)ÐËÐÅÒgØiѶâÌ_ÐË@G“?gdÌ­ÒgÉÊLkÏcÉнÐÔ

ÑKÞÐ]kÏcÉ“?gd]Ì­ÑKÞÐ]kÏcÄ?Ê]âÌÁ йÃâËhµÏcrÐG?cÄ@µÏg@GÉg@µÉÑËÊLpËØökÏc Ð]G ÑL]lËÊâÌO%gÊL]kd¹? »Ëd¦K&gÉÊLkÏcѵÐËÏÉÐÁchµg?ʽÐÅgÐÅÐËÙG+?dÁ@µÐ¾âËgÐÅ

gÐ]]]]]]Å ÒÏÉÐ]]]]Ô gÐ]]]]Gй)Ð]]]]ËÐÅÄ@µÐ]]]]¾âËgÐÅÉʽÐ]]]]Å ÒgÐ]]]]ïËg@µѵÐÌËg?d]]]]oÐG Ð]]¹ CdÁÐ]]Å Ñ]]ÁchµNÉÏiÙ]]G ¸Ð]]]ËÙÅÐ]LâÌHGÐ]ËÏÉйgÉÊL]kÏcѵÐ]ËÏÉÐÁchµg?ʽÐÅ

Ð]]]¹ ÏÉÐ]]]Á@ÌÁÉÊGÒg?d]]]oÐGÒ@]]]]ïâËègÐ]]¹ Ð]]Á@¾âËgÐÅÀÐ]]Ô @]]S ) Ä@µÐ]]¾âËgÐÅÑÁ@µÐ]]­@½ ÑKÞÐ]kÏcÉÄ@]ËÙ_Ä?Ê]âÌÁÐ]¹ ÄjâËg@]PGÑ]]pâ̵É@ÅÃÁ?ÊKÏc)gÉÊLkÏcÒÏÉÐÁchµg?ʽÐÅ

+?dÁ@µÐ¾âËgÐÅÒcÊ_Ä?ÊâÌÁйÑpâ̵É@ÅÑÂLk?g@OÉ“?gdÌ­

+?dKÐð¹ÉÏcйÄ@Á?c@k@ËÒ@}iÏcÒÐÁ?ÉÉc

?dÁ@]ÌÁ?ÊâÌÁÐ]¹ Ð]µ ) âÎc·]âÌO ·â̾âËgÐÅdÁÐwйchµÄ@@GʵÏÉ“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc

dÁÐ]]]w É ’Ë@]]]Ô É Ä@]]]]½iÒi?É@]]ÌS)ÏÉÐ]]ÌÌKÐËÞнٵÒÉÉèg Ð]]¹ Ð]]ËÐÅÒi?É@]]ÌSgØi

)Ð]]]ËÐÅÄ@Á?c@]k@ËÑÁÐ]½ÊŠÐÔÉÉc)?d]̹?gdÌ­ÑKÐ]ð¹ÉÏcÐ]¹ Ð]ËÙG+h]K ѵÐ]ËdÁЕÐHË@K ѵÐ]ËÏfâËèg ÒÏh]âËÊ}Ð]G M]âËc·]âÌO“?gd]Ì­ ÑKÐð¹ÉÏcÑÁ@ÌKÞÉÉ@ÅÀÐSgÐkйÄ@̶â̵ÐË ÉÉ@]w Ð]G ) N@]]µÏc“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÑÁ@ÌKÞÉÉ@ÅÉʽÐÅÑKÐË?gÐÂâËÊÁ@K?É)ÉÉ?hµÒg@Ëc

ÒÏf]]]âËèg“?gd]]]]Ì­ÒgÉÊL]]kÏcÐ]]ÁÉʖÙ]]G +Ä@]]µ@ÌS@ÌSÐ]]¾âËgÐÅÉʽÐ]]Å Ð]]¹ ’]]oÙO


6.

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ÿ]ÁÏc%/----& gÐ]Å @]]K?É+MâÌÁÏc?c?cÐÁнʊÐÔÉй¸ÐÌkgʵgÐH½?gÐGŸÁÏc%/----&

+MâËÉеÏcgÐGѵÐÌÌkgʵ

ÉÉcÏÉÐ]]Ô ) M]]âÌGnÐ]]µ%1----& ÑÁ?ÊL]]]pÌÁ?cMâÌGÐ]Å ·â̾âËgÐ]Å gÐ]}ÐÔ?cÏhâÌ]¹ @]S

%.3----&ÑÁ?ÊL]pÌÁ?cgÐ]}ÐÔh]K Ѷâ̾âËgÐ]]Å +MâËÉеÏcgÐG?d¹Ð}ÑÁнʊÐÔйÑkgʵ

Ð]¾âËgÐÅÐ]¹ CdÁÐ]Å ?cÏhâÌ]¹ ’]ÂÌGÏcÊ]µÏÉ+MâËÉÐ]µÏc gÐGÑkgʵ%5& ÏÉÐÔMâÌGnе

) ?d¹Ð]} ÑÁÐ]]½ÊŠÐÔйâÍGÏcÀеÄ@ËgÐÂâËÊÁÏÉÐÁ@ÌÁ?ÊLpÌÁ?cѽеÒÙÅÐGÄ@µÐ¹?gdÌ­ ÑKÐ]]ð¹ÉÏcÒg@GÉg@µgÐkÐGÄ@µÏgÉÐ}оâËgÐÅÑLkÏcÞ@GÉÄÉÊGÜ?iÒÙÅÐLâÌHGÐËÏÉй

Ä?Ê]]âÌÁÐ]]¹ Ñ]]pâ̵É@ÅÙ]]G Ð]]ËÙG)Ã]]G É?gÊ]]_ °@]]½ Ä@µÐ]]]µÉÊxGÐ]¾âËgÐÅÉ?d]̹?gdÌ­ Ä@µÐ]¾âËgÐÅÑKÐ]Ë?gÐÂâËÊÁÐ]µ Ð]]ËÐÅhKѶâÌÁнʊÐÔ)?d̹?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÑÁ@µÐ¾âËgÐÅ

ÑL]]]k@ÔÉÄ?ÊL]]]]pÌÁ?cÒÏg@]]½eÐ]]¹ ’]]oÙOÉ@wÐ]]G ) Ä@]]lµÐËѵÐËÏÊâÌ]]o Ð]]G N@]]µÏc

ѵÐËÏÊâÌ]]]o Ð]G Ð]Á@¾âËgÐÅÉÐ]¹ ·â̾âËgÐ]Å gÐ]Å )Ð]Á@¾âËgÐÅÉÐ]Ô ÒgÉÊG@]Ô É ÑKÐ]ËÞнٵ Ù]G ) Ä@µÐ]¾âËgÐÅÑÁÐ]½ÊŠÐÔ Ãâ̹ð ÏcÑâÌOеÐËÐÅ?cÐÁнʊÐÔÉйÄ@ËgÐÂâËÊÁÄ@lµÐË

ÑÁÐ]]½ÊŠÐÔÐ]]µ ) Ä?]]O ÑÁÐ]]½ÊŠÐÔ@¶Ëh½Ð]]Ô ÑÁ@µÏÉÊKhïµÐ]]]Ë Ð]KÐËÚÉÉÐ]¹ Ð]ÁÉʖ ÉÉc@¶Ëh½Ð]]]Ô ÑÁ@µÏÉÊKhïµÐ]Ë Ð]KÐËÚÉÉÑÁ@µÐ]¾âËgÐÅÐ]¹ ·â̾âËgÐ]Å gÐ]Å )Ð]Á@µÐ¾âËgÐÅ

Ð]¹ ) Ä?]O ÑÁÐ]½ÊŠÐÔɼÐ]} ÑÁÐ]½ÊŠÐÔÐ]ÁнʊÐÔÉÉcÀÐ]Ô +ÐËÐÅ?c@ÌKÒgÐÂâËÊÁ “?gd]Ì­ѵÐË@]k@ËgÐ]Å @]K?É)ÏÉÐÁ@Á?c@]k@ËÒÉÉèg Ð]¹ ÄÐ]µÏcg@]µ ÑÁ@lµÐËÒЩ@ÂGgÐk qÌÁÐ]¾}ÏcÑKÐ]ð¹@WCdÁÐ]Å ÀÞÐ]G +âÍ]xGgÏcÄÐ]½ÊŠÐÔÉÉcgÐ]Å ÒdÁÐ]½?iÏègÐ]]G DGÏc Òg@¶L]lð¹ÐÅgÐGqÌÁ@µÐ]¾âËgÐÅÑÁÐ]½ÊŠÐÔgÐ]}ÐÔNÐ]Á@ÁÐKD]wÏcgÏc@]k@ËÐ]]µ )ÐËÐÅ

Ð]ïSÉÐ]½ÐÔ+MâËhÂ]ÌGÏc@]l½ÐÁÉ@̹?]kÊÔ“?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏc йÐËÏcg@ËcÀÐÔ)ÄжG )D]wÏc ÏÊâËgè ÐGÄнʊÐÔÉÉcgÐÅÄ?ÊâÌÁÑpâ̵É@ÅÒЩ@ÂGgÐkйе)Ä@Á?c@k@ËÒg@µÐ¹ Ch]]µÏcÒcÐ]G ?c@]ÌKÑÁ@µÐ]ÁнʊÐÔÐ]¹ DµÐ]Ë ÑÌL]kÏcÞ@GеÐ]ËÐÅhKÑKÐ]ð¹@WCdÁÐ]Å

ÑÁÐ]]½ÊŠÐÔD]GÏc)@¶Ëh½Ð]Ô ÑÁ@µÏÉÊKhïµÐ]Ë Ð]KÐËÚÉÉÐ]¹ Ð]ÁÉʖÙ]G +hKÒÉÐ]Ô gÐ]kй

ÑÁ@]ÂâÌÅ·]âÌOÉNÐ]ð¹ÉÏcÑÁ?É?h]khPâ̹ÏgÉÐ]} ÑÁ@]Á?cgÐ]]k йCöhGgÏcÒdÁн?iÏèg Ä?O

Ð]¹ +D]kÏdð¹ÐÅÄ@]ÌâÌOg@]½Ùµ¸ØgÐ]k Ð]µ ) ?dÁ@KÐ]ð¹ÉÏcÜÐ]} Ð]¹ Òg@¶Ââ̹ð Ð]]G ÑÂLkÐGÄ@Ë Ð]¹ ÏÉÐ]¶âÌO Ä@µÐ¾âËgÐÅÑÁнʊÐÔɼÐ}ÑÁнʊÐÔÉÉcgÐÅN@µÏcMlËÊâÌO?hlËÊk


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

6/

CdÁÐ]Å Ñ]ÂKh}gÏÉÙ]G %% “?gd]Ì­Ñð¹Ð]½Ùµ&&Ã]âÌð¹ÏcÑ]âÌOÐ]µ ÏÉÐ]ÂHGÙµ?dð¹Ð]]½Ùµ¸ÐË

) ÄiÐ]]½ “?gd]]Ì­Ò@]]}c?cÑÁ@½?dÁÐ]]Ô ) “?gd]]Ì­ÑÁÐ]]½ÊŠÐÔÑÁcg?fHð¹Ð]]]Å Ê]µÏÉg@]ËöhG

ÑÁ@]µ@}iÏc Ä?ÊâÌÁÑÁ@µÐËѵٵ@ÁÉDÁÛ¾º½ÑÁchµgÐkÏg@w)ÑLp}ÑÁcgÊH̹ÑÁ?cg@ËöhG g@]S ÉÉc¼Ð]} ÑÁÐ]½ÊŠÐÔ ÑÁ@½?dÁÐ]Ô ÒÏg@]½eÐ]µ ?d¶âÌK@]µ йнÐÔ)“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc

ÉÐ]Ô Ù]G ?d]Á?dïÁÏcÑK@]µ Ð]]¹ @K?É)Ä@µÐ¾âËgÐÅÑÁнʊÐÔÑÁ@½?dÁÐÔÒÏg@½eйÄhK@Ëi

ÏÉÐ]Ô DGÐ]Å Ñ]ïÁÏc¸Ð]Ë Ä@µÐ]¾âËgÐÅÑÁÐ]½ÊŠÐÔgÐ]}ÐÔch]µ Ä@]@G еÒÐÁ?g@GÉg@µ ?d]ËÙ_Ð]¹ ÒÙ]_ rнÐÔ)DGÏcÑïÁÏcÉÉcÐïÁÏc¸ÐËÉÐÔgÐH½?gÐG¼Ð}ÑÁнʊÐÔ

+?dÁ@µÐ¾âËgÐÅÑÁнʊÐÔgÐkÐGN@µÏcÞ@G¼Ð}ÑÁнʊÐÔÑïÁÏc

+ÏhKjâÌÅÐGÄ@µÐKÐËÚÉÉй“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc

%.&

ÉÐ]]Ô Ð]]¹ “?gd]]Ì­ÑKÐ]]ð¹ÉÏc@]]K?É)ÏhKjâÌ]]Å Ð]]]G Ä@µÐ]KÐËÚÉÉÐ]¹ “?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏc

gÐ]]H½?gÐG“?gd]]]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏcÒjâÌÅÐ]G +ÏÉÊK@]Å ·]âÌOÄ@]Ìâ̹Ð]µ ÏhKjâÌ]Å Ð]G Ð]Á@KÐËÚÉÉ ]] 7 ÐÁ?ÉйCÉеÏcgÏcÐGÏÉеÐËÚdÁÐwйÄ@µÐKÐËÚÉÉ

) DGÐ]Å ÒgÏÉgÐ]k Ð]µ ·âÌKÞÐ]kÏc)ÏÉ?ÉÐ]K ѶâÌKÞÐ]kÏc ÄÏÉ@_“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc]]

É ÄdÁ?ègÐ]O?ègÉÄ@Á?c@]]k@ËÒ@}iÏcÒ@ïâËègйN@µÏcÐKÞÐkÏcÉÐÔÒС?èg “?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc +ÏÉÐËgÏÉc?c

CègÙïGNÐð¹ÉÏc“?gdÌ­ÒÏÊâÌoDÁ?ÊLGÐLk@ÔÉÐÔÐK@ïGÏÉÐËÑË@k@ËÒÉÉèg йÐËÏÉй

Ð]¹ ÒöhÌâ }g@]µ ѵÐ]ËеÐËdÁÐ]w Ð]ÂHG@Æ]ÁÐKÄ@µÐ]KÐËÚÉÉ?dË@]ÌKÉÏc@]k ѶâÌKÐ]]ð¹ÉÏcÙG

Ä@µÐ]]KÐËÚÉÉÑÁ@µÐKÞÐ]kÏcÀÞÐ]G + Ã]G Òg@]̽?ègѵÐ]ËеÐËdÁÐ]w Ð]µ ÒÏÉÐ]Ô Ò@]ïâÌS É Äg?cgÉÊÂ]k ѶâÌKÞÐ]kÏcdÁÐ]w ÉÐ]ËÐÅÏÉÐ]]Á@ËÙ_ÒcÊ_ÑÂLl`¶âËègÐGÄ@ÌËdÁÏÊËÐO + “?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÒgÉÊLkÏcÑâÌOÐGÃâËh¶Gc@ËiÉÀе À?ÉÏcgÐGÐËÏÉй + /5/ ] /46 ¼ ÉÊpâÌOÒÏÉ@wgÐkÄ@½ÐÅ7ÐÁ?ÉöhG Î


60

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ð]µ Ð]ËÐÅÄ@Á?c@]]k@ËÑKÞÐkÏc)Ä@µÐKÐËÚÉÉÉ“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcй’Á?iÏcʵÏÉ]]

) ?d]ËÙ_ÑÁ@µÐ]Ëg@¶KÐHË@KÒgÉÊÂ]k Ð]¹ ÉÐ]µÐËgÐ]Å ÙL]kÐÔÐ]LâËÉеÏcÑÁ@Á?c@]]k@ËÒg@µ ÜÐ]} Ð]¹ ÃGÐ]Á É@]ŠÊ}“?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µ@]k@ËÉÄ@µÐ]KÐËÚÉÉÑÁ@µ@]]k@ËâÑK@µÀÞÐG

“?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@µ@]k@Ë ÉÏÉÐÂÂâ̽ÏcbÐË@GDGÄ@µÐKÐËÚÉÉÑÁ@µ@k@ËÏÉÐÔ+?cµÐË Ð]]KÐËÚÉÉ)%ÉÉcÒÏc@]]½ ] i.54.& Ñð¹@]]k Ð]]¹ @ÌÁ@¾ð¹Ð]]]Ô ÑÁ@µÏgÉÊL]kÏc+Ã]âËhµÏcÉÏöhËÐ]O

Ä@]ËÏe@½@Ô)%..0 ÒÏc@]½&?h]lËÊk )%ÉÉcÒÐ}öhGrÐoÒÏcc@½&@¶Ëh½ÐÔ ÑÁ@µÏÉÊKhïµÐË

+ ÏÉÉchµÏÉÏgÐkÒÐð¹@_ÉÐG

) ÏÉÐ]ÂHGÙµ?d]̹?gdÌ­ ѶâÌKÐð¹ÉÏcйÄеÏcÄ@µÐKÐËÚÉÉй?ÉеÒÐÁ@Š@½@ÔÉÐÔ]]

ÉÐ]Ô ÑÁ@]ÂâÌÅÎcÐ]G Ù]G ÄÐ]¶GM]kÏc Þ?É“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÑKÞÐkÏcеN@µÏcðÄ@Ë?É

7 Dð¹ÏcÉÏÉÉchµÑk@GѺ̶kʽ@LkÙ½@½ÐÁ?ÉйCdÁÐÅеÐÁ@Š@½@Ô

ÉʽÐ]Å Ð]G Äg?dËdÁÏÊËÐOеÐËÐÁ@KÞÐkÏcÉÐÔÉʽÐÅÄÏÉ@_“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc&&

É MkÙO)ÉÉ?gc7ÐGÐËÐÅÄ@ÌËdÁÏÊËÐOеÒÐÁ@KÞÐkÏcÉÐÔNÐHË@KÐG+ÏÉÐÁ@µÐKÐËÚÉÉ

Ä@µÐ]ÌÌÁ@}gi@GÐÁ@]pÌÁÉÐ]±ÏgÏÉ) Òi@GgÐkÒjâÌÅ)ÏÉÏgÏcÑÁ@}gi@Gɸh½Ê})ÄdÁ@ËÐ} ÑÁch¶ð¹ÊGÐ]]]± ) %Ïh]]TÅ&|Ù]]µ É Ä?cDOÐ]]k@ÂâÌOÉÐ]]k@ÂâÌO)%nÛ]]­?&Ñ]]wÉÊOÐ]]Ë@½É ÑKÐ]]ð¹@WÑÁ?cèg@]]S ) NÐ]]ð¹ÉÏcÒÏÉÏgÏcÒgÉÊÂ]]k)“?gd]]Ì­ÑKÐ]]]ð¹ÉÏcÐ]¹ Ïi@]K ѽ?dÁÐ]Ô

+%%ÑïÁÐSÒg@GÉg@µ)Ä@µÐÌË?g?c@k@Ë Òg?iÊ}@Ëh­

) Ä@µÐ]KÐËÚÉÉÐ]¹ DµÐ]Ë É ÒÙ]_ Ä?Ê]âÌÁÑÁ@µÐ]]Ì̵ٵ@ÁÒ@o@½ÐK“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc]]

Ð]¹ Ã]kÏdð¹ÐÅÏg@]µ ÀÐGÄ@µÐ̹?gdÌ­ÐKÐð¹ÉÏcÒÐGgØi+N@µÏcÄ@µÐKÐËÚÉÉÄ?ÊâÌÁйÄ@Ë Ò@]}c?c @¶Ëh½ÐÔÑÁ@µÏÉÊKhïµÐËÐKÐËÚÉÉйÐÁÉʖÙG+ÏÉÐÌËgÏÉc?cѵÐË@}iÏcÒ@ïâËèg ÑÁchµ@]]]o@½ÐKÐ]]]G @]]]K?É8D]]]kÏdð¹ÐÅÏg@]]]µ ÉÐ]]]]G %6XSUHPH

FRXUW&

Þ@]]G “?gd]]Ì­

Ä?Ê]]âÌÁÑÁ@µÐÌ̵ٵ@ÁÄ@Ë)Ä@µÐKÐËÚÉÉйDµÐËÉ“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÄ?ÊâÌÁÑÁ@µÐÌ̵ٵ@Á

+Ä@ËÙ_Ä@µÐKÐËÚÉÉÒcÊ_

+D]]kÏdð¹ÐÅÏg@]µ ÉÐ]G %7ULEXQDO IHGUHUDO& “?gd]Ì­Ò@]}c?c?h]lËÊkÐ]¹ @ÅÏÉgÐ]Å

Ð]µ ¸Ð]Ë@}iÏcÒÙL]kÐÔÐKÏÉÊL]l_Ä@ËÐ]Ëg@¶KÐHË@KÉÐ]Ô Ä@µÏgÉÊLkÏcйCdÁÐÅÀÞÐG


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

61

ÐL]l_ ÒÐËg@¶KÐHË@KÉÐÔ%i.54.& Ñð¹@kй@ÌÁ@¾ð¹ÐÔÒgÉÊLkÏcÐÁÉʖÙG)ÐÌÌÁÒgÏÉc?c +%&RQVHLOIHGHUDO& “?gdÌ­ÒÐlÁÙµÒÙLkÐÔ

Ð]¹ ÑL_Ð]S gÉÊLkÏc)Ä@µÐÌ̵ٵ@ÁÑÁchµ@o@½ÐK@K?É)ÏÉÏgÐkÒÐÌËg@¶KÐHË@KÉÐÔ

Ð]¹ Ch]¶GÐ]Á@KD]G@ÁÉÐ]Ë@KÙµ ?cÏg?Ê]G ÉÐ]]¹ qÌ̹?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc Òg@ËöhGÉÏÉÉchµgÐk

+?chKѶâÌKÞÐkÏczÌÅÀÏcgÐG

7 ÀÏÉÉcÑLkÐG “?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÒÏg@GgÏc¸ÐËÐÁÉʖdÁÐw %?dÁchµDSÐGDSй“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc& %.&@¶ËgнÐÔ“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc7ÀеÐË

Ð]]¹ Ä@]ÌÁÉÊGg@]}iègr@]O @¶Ëh½Ð]Ô ÑÁ@µÏÉÊKhïµÐ]Ë Ð]KÐËÚÉÉÒ@L]lâÌÔÑÁ@µÐ]KÐËÚÉÉ

ÏÉÐ]]]]¶âÌO?dÌKÐ]]]]ËÚÉÉ%.0& ѶâÌÁÙÌ]]]]k?gd®ÁÙµÐ]]]]¹ @KÏgÐ]]]]]k ) @ÌÁ@LËgÐ]]]G Òg@]]]µ}?c D]O ÑË@]KÙµ“?gd]Ì­ѶâÌKÐ]ð¹ÉÏcÐ]G É ch]µ ÒÐoÐ} ÐÁÙÌk?gd®ÁÙµÀÐÔ)ÏÉÐÁÉÊGÉÊGÙµ

+MâËc·âÌONÐËÚÉÉ@ŠÐOйÐKÞÉÉÀÐÔ@LlâÌÔ+N@Å

%/&

]] 7@¶Ëh½ÐÔ“?gdÌ­NÐð¹ÉÏcÑ Á@µ@}iÏc]A ]]7 Ä@Á?c@k@ËÒ@}iÏc+ .

) âÒc ·]âÌOÄÐ]½ÊŠÐÔÉÉcÐ]¹ ?c@¶Ëh½Ð]Ô Ñ]ð¹?gdÌ­ ÑKÐð¹ÉÏcйÄ@Á?c@k@ËÒ@}iÏc

ÑÁÐ]]]]½ÊŠÐÔ)ÀÐ]]µÐËÑÁÐ]]½ÊŠÐÔ+%nh]]ïÁʵ& Ã]]â̹ð ÏcÏÉÐ]]¶âÌO Ä@̵ÉÉcgÐ]]ÅÐGÐ]]µ ÒÏf]]âËègÒÏgÊâÌ}Ð]]G N@]]µÏc@¶Ëh½Ð]]Ô ÑÁ@]]ÌKðÚÉÉ@ÅÉʽÐ]]Å ÑKÐ]]Ë?gÐÂâËÊÁе)Ð]Á?gÐÂâËÊÁ Ä@ËgÐ]]ÂâËÊÁÄgØiÑÁ?ÊL]]]pÌÁ?cÐ]µ ÒÐ]Á@KÐËÚÉÉÉÐ]Ô @]K?É)·âÌKÐ]ËÚÉÉgÐ]Å ÑÁ?ÊL]pÌÁ?c + /04 v ] ÐÌk@Ìl¹?¿¢Â¹?]к̹ »½@µd¾ˆ+c7ÐÁ?ÉöhG Î

ÏÉ@wgÐkÄ@½ÐÅ%/&


62

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÑÁÐ]]]]½ÊŠÐÔÑÁ@½?dÁÐ]]Ô ÀÐSgÐ]]k )ĽÐ]]µ ÑÁ?ÊL]]pÌÁ?cÐ]]µ ÒÐ]]Á@KÐËÚÉÉÉÐ]]¹ ÏhK@]]Ëi

Ù]]]G ÃâËgchâËfGÏdð¹Ð]]]]Å Ü@]]k ÉÉcÙ]]G Ð]]µ ) ý?dÁÐ]]Ô %102& ?cgi@]]W Ñð¹@]]W Ð]]¹ Ä?gÐ]]ÂâËÊÁ g?iÐ]Å%1--& ÒÐ]¶ËjÁÑKÐ]Ë?gÐÂâËÊÁÐ]Á@½?dÁÐÔÉÐ]¹ DµÐ]]Ë gÐÅ)ÐÁнʊÐÔÀÐÔÑLâ̽?dÁÐÔ

ÑÁÐ]½ÊŠÐÔÐ]¹ DGÐ]ŠѶâËgÐ]ÂâËÊÁDGÐ]Á z]ÌÅ·âÌKÐ]ËÚÉÉgÐ]Å DGÏcÀÞÐG)N@µÏcnе

ÑÁÐ]]½ÊŠÐÔÒg@]]µ +Ð]]KÐËÚÉÉÉÐ]]Ô ÑÁ?ÊL]]pÌÁ?cÒÏg@]]½eÐ]]¹ ’]]oÙOÉ@wÐ]]G ?dÁ?gÐ]ÂâËÊÁ ÒÏeØh]]O Òg@ÌÂ]]pâÌOÑ­@]]½ @ÅÏÉgÐ]]Å +É?ÉÐ]]K ѵÐËÏÊâÌ]]o Ð]]G ÐÁ@Á?c@]]]k@ËÒg@]µ Ä?gÐ]ÂâËÊÁ

ÒÏÉ@]]½ )Ð]]ËÐÅ?dÁ?]]O ÑÁÐ]]½ÊŠÐÔgÐ]]k Ð]]G ÐL]]]kÏcÞ@]G ÏÉÏÉÉèg ÉÐ]¹ )Ñ]Ë?g?cÑÁ@µ@]k@Ë ÑÁ?gÐ]ÂâËÊÁÒ% & D]GÏc·âÌSgÐ]½ Ð]G )%Ðð¹@krÐo&?dÁ?OÑÁнʊÐÔйÑKÐË?gÐÂâËÊÁ Ð]¹ Òg?d]oÐGÄ@Á?c@]k@ËÐ]¹ Ð]]ïSÄ?OÑÁнʊÐÔ+ÏÉÐÂâËh¶GCÊÁ Cg@SÜ@kÉÉcÉʽÐÅ

gÐ]k Ð]¹ MâÌGdÁн?iÏègDGÏcÄ?OÑÁнʊÐÔÐÁÉʖÙG)N@µÏcNÞÐkÏcÑÁchGÏÊâËègÐG ÜÐ]} Ð]¹ Òg@¶Ââ̹ð Ð]G ÑÂL]kÐGNÐH]lÁÐ]G MoÄ@½ÐÅ)NÐð¹ÉÏcÑÁ?gÐHÁ@½gЭÏgÉÐ}ÑÁ@Á?c

Ä?gÐ]ÂâËÊÁ ÉÄ?OÑÁнʊÐÔÉÉcgÐÅÜ@WgÐÅÐG+ÏÉÏg@½Ùµ¸ØgÐkÄÐËÚй?dÁ@KÐð¹ÉÏc

ÉÉcÀÐ]]¹ DµÐ]Ë Ñ]ÁÉÊG»Ë@]± DGÐ]G @]K?É)ÃÁ@]lµÐËÏÉÏÉÉèg ÀÐ]¹ )ÃÁ@Á?c@]k@ËÒg@]µ Ò@]}iÏc Ã]G »Ë@]± ÄÐ]½ÊŠÐÔÉÉcgÐ]Å D]GÏc)@]k@ËÐ]G D]G@ÁÍË@]k@ËѵÐ]]ËÏeØhOzÌÅÐÁнʊÐÔ

+Ch¶GDOÄ@Ëg@µÉ@k@ËÐGGÐÁ@ËÑË@k@ËÏeØhOÉÐÔ@K)Ä@µÐËÑË@k@ËÏeØhOÐG

ÒÏÉ@]½ÙG @¶Ëh½ÐÔÑÁ@µÏÉÊKhïµÐËÐKÐËÚÉÉйg@½Ùµ¸ØgÐk7g@½Ùµ¸ØgÐk+/

g@]S ÉÉcD]G@Á @K?É+âÍG¸ØgÐkhK@ËiÜ@kMoÐÅйDG@ÁÉCgchâËfGÏdð¹ÐÅÜ@kg?Êw Ñð¹@]k Ð]¹ ?cgÉÊL]kÏc й// ÒÏÉÐÁchµg?ʽÐÅÒÏhâËÊ}ÐGнÐÔ&ÏÉÐLâËgchâËfHð¹ÐÅhK@Ëi +%i.62.

]] 7 ÐËÐÅÑÁ?É?h­ÑKÞÐkÏcg@½Ùµ¸ØgÐk

ÒÙ]_ gÐÅ+ÐÁchGÏÊâËègÐGÒ@}iÏcÒÞ@GѵØgÐk)ÀÐLlÌkÑÁchµgÏcÒ@Á?ÊK7ÐÁ?Éй

Ä?]]O ÑÁÐ]]½ÊŠÐÔ?cÏg@]]µ ÉÐ]]¹ ) N@]]GÏcÄ@]]ËÚÉN@]]ÁÏc?cÄ@µÐ]]]Ì̹?gdÌ­ÏgÐ]HÁ@½gЭ É NÐ]ð¹ÉÏcÑÁ?gÐ]ÂâËÊÁ ÑÁ@]Á?cÐ]¹ N@]µÏcÐL]k?g@Ô ÏÉÏgÏcÑKÐk@Ìk)N@µÏcÑïÁÐÅ@½ÐÅ

ÜÐ]]} Ð]]¹ Òg@]]µÉ@ÅÐ]]G Ð]]Á@½ÐÔMâÌL]]]kÐGÏcÒg@¶Ââ̹ð Ð]G É ?dÁ@µÐ]KÞÉÉÐ]¹ Ä@µÐð¹Ê]lÁʵ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

63

ѵØgÐkg@½Ùµ¸ØgÐk)%¼Éd¹@G°?¥Ú?&@ÁÏc?dÁ@KÐð¹ÉÏcÐGÄ?c)?dÁ?OÑÁнʊÐÔ

ÑÁ?cg@]ËöhGÑ­@]½ )Ð]ËÐÅÒgÊK@]]LµcÐx¾ÌÁѶâÌKÞÐkÏc?dïÁÐSÑK@µйÉÐË@OÙkÑLp} Òg@ÌÂ]pâÌOÐ]ËÐÅÒÙ]G ¸ØgÐ]k ) ?dÁ@Á?c@]k@ËÒg@]µ Òg?Ê]G Ð]¹ @ÅÏÉgÐ]]Å )ÐËÐÅÑÁcgÊHâ̹

Ð]G Ä@]Ë ) Ù_ÉÐL]k?èg ѵÐËÏÊâÌ]o Ð]G N@]¶GÑ]khïÁÙµ ÒÐLk?g@ÔÉN@¶GÑË@k@ËÒÏeØhO É Ð]]]½@ÁgÐGÉÐ]Ô Ò@]ïâËègÐ]¹ N@]µÏcÑË@]k@ËÒÏeØh]O Òg@ÌÂ]pâÌOÙ_ÉÐL]k?èg@ÁѵÐËÏÊâÌ]o

ÒÐL]]k?g@ÔÐ]]½@ÁÒÏÊâÌ]]]o Ð]G É N@]µÏcÄ@]ËÏc@½@Ô?d¶â̹ð @]k ÒÏÉ@]½ Ð]¹ Ð]µ ÒÐ]Á@½?h}ØhO

) ÄÉÊK@]Å ·]âÌOÑË@]k@ËÒÏeØh]O Ð]¹ ÐÁ@½?h}ØhOÉÐÔ?dÌLk?ègйе)N@µÏcÄ@ÌkhïÁÙµ

ÑÁ@µÐ]½?dÁÐÔÐ]¹ DµÐ]Ë Ò@]ïâËègÐ]¹ ¸ØgÐ]k 8?d]khïÁʵÐ]¹ ÏÉÐ]ËеÐKg@OÒ@]ïâËèg йÄ@Ë +nhïÁÙµÀÏcgÐGÐK@€ÑË@k@ËѵÐËÏeØhODÁ?ÊKÏcÏÉÐËеÐKg@O

7 Ä@µÐKÐËÚÉÉ+J

·âÌKÐ]ËÚÉÉgÐ]Å )ÏÉÊK@]Å ·]âÌONÐ]ËÚÉ%2-& Ð]¹ @¶Ëh½ÐÔÑÁ@µÏÉÊKhïµÐËÐKÐËÚÉÉ

Ä@Á?c@]]k@ËÒ@]]]}iÏcѵÏgÐ]k Òg@]µ )Ð]ËÐÅÒÙ]_ ÑKÐ]ËÚÉÉѾµ@]W É Ä@Á?c@]k@ËÒ@]}iÏc

Ѿµ@]]W +ÃKgʵÑÁ@µÏÉÐÁÉÊGÙµ“Ê_ÉÏÉÐLâÌGÏcÙµg@SÉÉc?d¶â̹ð @kйе)ÐÁ@Á?c@k@Ë +?d̹?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcй¸ØgÐkÒÏÉйÐËÐÅÄ@ËÁ?É?h­ѶâÌKÞÐkÏcÄ@µÐKÐËÚÉÉ

) ?dKÐ]]ËÚÉÉÐ]]¹ Ð]]]ÁdÁ?ègÐO?èg Ò@]}iÏcѵØgÐ]k 7NÐ]ËÚÉÉѾµ@]W ÑÁ@µÐKÞÐ]kÏcÐ]¹

Ä@Á?c@]k@ËÑÁÐ]½ÊŠÐÔÙ]G Ð]]½@ÁÑÁchµÐLk?g@Ô)NÐËÚÉÉÒÐÁÞ@kÒÐScÊGÑÁchµÏc@½@Ô

+ÑË@k@ËÒÏeØhOйÏÉÊK@Å·âÌOе

ÑÁ?g?dKÞÐkÏcÉÒdÁÏÉ@ÁÑÁ?g?dKÞÐkÏcÄ?ÊâÌÁÒdÁÏÊËÐO+]S 7Ä@µÐ¾âËgÐÅ

ÑÁch¶]oÐG?cÙ]G )%i.46. &Ñð¹@]k Ð]¹ gÉÊLkÏcÒÏÉÐÁchµg?ʽÐÅ’½ÐËÏcÒÏhâËÊ}ÐG

ÉÏöhËÐ]O Ð]ËЩ@ÂGÀÐ]Ô Ä@µÐKÐËÚÉÉÑKÞÐkÏcÉ“?gdÌ­ÑKÞÐkÏcÄ?ÊâÌÁйÄ@µÏg@GÉg@µ 7ÏÉ?hµ

ÄÉ?hµÐ]]Á Ð]]]©ÏcбÄ@]Ë “?gd]Ì­ÑKÞÐ]kÏcÐKÐÁÉ?gchâÌP]kÐÁÐ]µ ÒÐÁ@KÞÐ]kÏcÉÐ]Ô

ÑKÞÐ]kÏc)gÉÊL]kÏc@]K?É+Ä@µÐ]KÐËÚÉÉÑKÞÐ]]kÏcÙGÏÉÐÂÂâ̽Ïc)Ä@µÐKÐËÚÉÉgÐkй


64

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ä@µÐ]KÐËÚÉÉD]G@ÁÐ]µ ÏÉÉch]µ Ïg@]ËcÒg@]GÉg@µ CdÁÐÅ@ÅÏÉÐÅ)ÏÉÉchµÒg@Ëc“?gdÌ­

ÉÐ]½ÐÔ+ÃâËgchâÌ]]½eÏcÄ@µÐKÐËÚÉÉÒg@GÉg@µÐG ÏÉÐÂÂâ̽ÏcеÒÐÁ?g@GÉg@µÉÐÔ)ÄжÌG gÏcÐ]]G ÏÉÐ]]µÐËÉÉèg dÁÐ]]w Ð]]¹ ?dÁ@µÐ]]¾âËgÐÅgÐ]]k Ð]]]G “?gd]Ì­ÑKÞÐ]kÏcÑL]kÏcÞ@G ÒÐ]Á@Ëg@¶Ââ̹ð ÐGÉÐ]Ô É Ã]âËhÁÏc?cgÉÊL]kÏcÑ]âÌO ÐGÒÐÁ@Ë@k@ËÉÐÔÉgÉÊLkÏc+MâËÉеÏc

É Ã]âËhÁÏc?c NÞÉÉÒÞ@G Ò@k@ËÐG)DLkÐGÄ@ËÏc@¶Ëh½ÐÔÑÁ@µÏÉÊKhïµÐËÐKÐËÚÉÉе

) M]âÌG·âÌKÐ]ËÚÉÉgÐ]Å Ð]¹ ?dKÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@]µ@}c?c ÉʽÐÅйÃâËhµÏcÉÏöhËÐOÉDSÐGDS gÐ]Å Ð]¹ ?dKÐð¹ÉÏcйÃGÞ@GÒ@k@ËÉgÉÊLkÏcÒÐÁ?ÉÐxâÌOеÒÐÁ@Ë@k@ËÉgÉÊLkÏcÉÐÔ

ÏÉ@ŠÊ}Ð]Á Ð]µ ?dÁ@ËÐ]oÐGÉÐ]]¹ ÏÉÐÂGÏcÜ@KÐGÉChµ@ÁDOÄ@Ëg@µÏÉÐÔ)ÃG?d¶â̾âËgÐÅ ÃÁ?ÊK@]Á Ä@µÐ]KÐËÚÉÉÉÐ]½ÐÔ%/° 3À&+?d]]̹?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÑÁ@µ@k@ËÉgÉÊLkÏcÜÐ}й

“?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏcÑÁ@]µ@}iÏcÒdÁÐ]½?iÏègÐ]G @Æ]]ÁÐKÄжGg@GÉg@µCdÁÐÅÑÁ?cègÏÊâÌLkÏc

+%0° )/° ].- »t­].À&+DGÐÁ

7Ê]]µÏÉÐ]]ËÐÅnh]]ïÁÙµÒdÁÐ]]]½?iÏègÐ]G Ä@ÌL]lËÊâÌOÄÐ]Å g@]GÉg@µCdÁÐ]Å )Ð]Á?Éй

ÑÂL]]kÐG)?dÌL]]o@ÔÑK@]]µ Ð]]]¹ ÑïÁÐ]S ÒègÙO@]O Ä@]Ë Ñ½?jÌ]Á Òi@GgÐ]k ÒjâÌ]Å ÑÁÉÊGÐ]Å

) ?cÐ]Á@ïâÌGѶâÌKÐ]ð¹ÉÏcÜÐ]} Ð]¹ Ä@]Ë ?ch]K ѶâÌKÐËÚÉÉÜÐ}йÃKÉж¶âËègÄ@ËÒg@¶Ââ̹ð ÐG

Ñ]]oÉÊKNðÚÉÉÐ]]µ ) âÑGÐ]]]Á ?d¶âÌK@]µ Ð]¹ @ÌÁÐ]K ·âÌïÁÐ]SgÐÅ%»]_dK&ÒÏÉÏÉ@]Á Ð]ÁÉÊw +N?cÐ]Á ‘]l_?ÉcÐGg?Ê]G е?dµ@ÂkhKÒhKѶâÌKÐð¹@WgÐÅйÄ@Ë)ÏÉÐLâÌHGÒg@µ}?c ?dÁ@µ@k@ËÉgÉÊLkÏcйÄ@µÐÌÌLp}@k@Ëèg ÐG‘kÐG MpOÐGÑð¹?gdÌ­ÑKðÚÐkÏcÉнÐÔ

7 Ð]ÁÉʖÙ]G ?châÌ] ¹ ?dÁ@µÐKÐËÚÉÉÑKðÚÐkÏcgÐkÐGâÑÂâÌOÐlGÒÙ_ÑKÐk@ÌkâÑÁ?ÊKÏc)

ÑÁ@µÐ]]]Ì̊iÐ]]]ÌÌG@KʱйѵÐ]]]]Ë Òg@]]µ?É?c%MâÌÁg@]]G&ÑHÌ]]lÌl̽ÑKÐ]]ËÚÉÉѾµ@]]W )Ð]KÐËÚÉÉÉÐ]G gÐkÒcgÙ®l¶ÔÒÙ¶Á?iйÑG@KʱÐLâÌHGÉÊGchµÒ?É?cеÏÉÏÊGch¶KÏèg

Ѿµ@]]]W %i.63/& “ʺËÐ]]]Ô %/1& Ð]]]¹ Òd]]]µÄÙ]]]S Ñ]]]ð¹gdÌ­ÑKÐ]]]ð¹ÉÏcѵØh]]k ÀðÚÐ]]G Ð]]ÌG@KʱÐ]]]G Äd]ÂâËÊ_Ñ­@]½ É ÏÉÐ]LâÌHGiÐï]o@OÏg@]ËöhGÉÐ]¹ ch]µ g@]w@ÁÒÐ]µÐKÐËÚÉÉ

’½Ð]]]ËÏcg?ÊwÐ]]]G ÑL]]]pOg@]]]½Ùµ¸Øh]]]k +É?hGÉ@]]]]Á ÑKÐ]]ËÚÉÉÐ]]¹ N?d]]G Ð]]µÐ̊i Ð]]¹ n@]]G Ð]]µ ) %i.535& Ñð¹@]]k ÒgÉÊL]]kÏcйM]]kÐGÀÐ]]]µÐËÑðº]kЭÒÏÉÐ]Áchµg?ʽÐÅ

йÃGDSÐLpÌÁ·âÌÂâËÊoÉÐïâÌSgÐÅйN@µÏcÑð¹?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÑÁ@ÌKðÚÉÉ@ÅÑÁ@lµÐË


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

65

É Ä@µÐÌL]kÐGgÐkÉÄ@]ËeÑÂL]]k?g@OÒÉÉèg й|)MâÌGÏÉÐK?i@ÌL¾ÔÒÉÉèg й|)?dKÐð¹ÉÏc

+ ?c@}c?cÀÏcgÐGйMâÌGÏÉÐÁ@ÌÌÁ@lµÐË

ÀÏÉÉcÑk@G

]] ?hlËÊk“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc]]

ÉÐ]Ô ) ?dð¹ÐÅÒgÐ]k ÏÉнÐËÏci@Ì]k ÒÏcÐ]k Ð]]¹ ?c@KÏgÐkй?hlËÊk“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc

Ä@]]]ÌÁ?ÊâÌÁÑ]oÐGÉ@ÅÒdÁÏÉÏegÐ]G ÑÂL]k?g@OÐ]µ ÉÊHK@Æ]¶âÌOÄÙLÁ@]µ âÑ]k Ð]¹ @ÌÁÐ]K Ð]K@µ %.0 & Ð]G ÉÊ]G ?d]]½ÐËÏd¡ÐÅÒÏcÐ]]k ÑLk?ègÏÉ@ÁйÐÁÙLÁ@µâÑkÀÐÔ)ÏÉÏÉÊGchµÑÁ@ËÙµ

Ð]G öâÌKÐ]]ð¹ÉÏcdÁÐwе)?hÁ?dÁ@ËÙ_ÐGgÐkÐGÄ?c@Ìð¹@¢LkÉÉÒн@ÂÁ@—ÐOйÉÄÙLÁ@µ É?h]µ ÍË@lÁÏgЭÑoègÙoâÑK@µÀðÚÐG+ÏÉÐKÐÁÉÊGÙµÏÉжâÌOÑÁ@—ÐOÉ@ÅÑLâ̵ÐËÒÏÊâÌo gÐ]]k ÏdÁ@OÐ]]k Ò%i.465& Ñð¹@]]k ÒgÉÊL]]kÏc@]]lÁÏgЭ)ÉÊ]]]G jâÌÅÐ]G Òg@]½ÙµÑKðÚÐ]kÏc

Ð]]¹ É ?d]âËh}ÏÉÐ]µÐËÐGÒ?h]lËÊkÑÁ@µÐ]ÁÙLÁ@µÏgÉÊL]kÏcÉÐ]Ô ÒÏgÙ]Ì}Ð]G ) ?c?h]lËÊk

Ð]¹Éc& Ïc@]k ÒÐ]wg@O¸Ð]Ë Ñ¶âÌKÐð¹ÉÏcÐGÉÊG?hlËÊk)ÏÉÏchµÒÙµ?cÏc@kѶâÌKÐð¹ÉÏc ѵÐ]]Ë ?c?h]]lËÊkÑKÐ]]ð¹ÉÏcÑ_ØcÉg@]]]G ð¼Ð]}йÐ]oÉÏègÀÐ]Ô ÀðÚÐ]G +%ÐïÌ]lGÏd]Wʽ

gÐ]k ÙGÏÉÐÂËâgÐïGÄ@µÐÁÙLÁ@µÏÉ?cÒg?ÊGÉchµнÐGѵgcÄÙ̺O@ÁÐËÙG)ÏÉÐKh}ÏcÐÁ ÑKðÚÐkÏcÑK@µй)Ä@µÐÁÙLÁ@µÄ?ÊâÌÁÑÁ@µÐÌËdÁÏÊËÐOÑÂLl`¶âËègÙG“?gdÌ®ÁÙµÒÏÊâÌo

@]ÂÌÌ¡Ñ]lÁ?h®ÁÙµÑÂL]kÐGÑK@µÐ]¹ É ÄÙLÁ@]µ %.6&Ð]G ÉÊGÄ@µÐÁÙLÁ@µÒÏg@½e?dÁÙ̺O@Á ?hlËÊk?gcg@ËöhG?cÐlÁ?h®ÁÙµÀй)ÄÙLÁ@µ%//&ÐLpËÐ}Ä@µÐÁÙLÁ@µÒÏg@½e%i.5.2& Ñð¹@k

Ñð¹@]k ÒgÉÊL]kÏcÑâÌOÐ]G ÀðÚÐ]G + ÑËÐ]p̽ÐÅѵÐËÏÊâÌ]o Ð]G M]âÌG ÄÐËÚâÍGѶâÌKÐð¹ÉÏc ÉÐ]]G Ä@̵gcÄ@µÐËÑË?hlËÊk)Ïi?ÉÚÄ@µÐÁÙLÁ@µÄ?ÊâÌÁ ÒdÁÏÊËÐOеNÉеgÏc%i.5.2&

ÒgÉÊL]kÏcÒÏgÙ]Ì}Ð]G Ð]µ ÄègÙ]ïG“?gd]®ÁÙµÑKÐ]ð¹@W?cÄ@]Ëg@ËöhGÐ]ËÙG )chµÐËi?ÉÚ

% i .515&Ñð¹@]]k ÒgÉÊL]]kÏcÑâÌOÐG)Ñ]]ð¹?gdÌ­ѽÐL]]lÌkÐG ÉÊ]]]G ?c?g@ÔÐ]¹%i.5.2& Ñð¹@]k ѶâÌKÐð¹ÉÏcÐGÉÊG?hlËÊkÑKÐð¹ÉÏc)%i.541& Ñð¹@kйÏgÉÊLkÏcÉÐÔÒÏÉÐÁchµg?ʽÐÅÉ

+ @LlâÌÔÑK@µ@K“?gdÌ­


66

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

+ ?hlËÊkй“?gdÌ­ÑKÐð ¹ÉÏcÑÁ@µ@}iÏc ]] A

+ ÄÉÊK@ƶâÌOÐË@}iÏcÉÉcÀй?hlËÊkй“?gdÌ­ÍKÐð¹ÉÏcÑÁ@µ@}iÏc

]] 7 “?gdÌ­ÒÐð¹Ð½Ùµ].

ÑÁÐ]]]½ÊŠÐÔÉ ¼Ð]} ÑÁÐ]½ÊŠÐÔ)ÏÉÊK@Æ]¶âÌOÄÐ]½ÊŠÐÔÉÉcÐ]¹ “?gd]Ì­ÒÐ]ð¹Ð½Ùµ

ÑKÐË@µØh]]k Ð]G ?dÂL]pÌÁ?c¸Ð]Ë Ð]¹ ÏÉÐ]ÂGÏcÙµÏÉÐ]¶âÌOÐ]µ )%Ä@µÐ]¾âËgÐÅ&Ä@µÐ]ÁÙLÁ@µ ÑÁcg?fHð¹Ð]]Å 7ÄÏcÏcÐ]]Á@KÐG@GÀÐ]]Ô gÐ]]]k Ð]¹ g@]ËöhGÉÑËÏÉÐ]KÐÁÑÁÐ]½ÊŠÐÔѵØgÐ]k ÑÁ?cg@]]ËöhG)“?gd]Ì­Ò@OÊ]k ÒgÚ@]k ¸ØgÐ]k ÑÁ@]Á?c)“?gd]Ì­ÑÁÐ]½ÊŠÐÔÑÁ@½?dÁÐ]Ô

ÑKÐ]]ð¹ÉÏcÑÁ@]]µ@}iÏcÉÀ?cÄ?Ê]]âÌÁÐ]]]¹ Ä@]¶âÌÁÛ¾º½ÉÐ]pâ̵ÒÏÉÐ]ÁchµÚ ¸Ð]Ë ) ÄcgÊ]Hâ̹

ÒÐ]GgØi ?gd]Ì­ÒÐ]ð¹Ð½Ùµ @ÅÏÉgÐÅ+ðÚ@G“?gdÌ­Ò@}c?cÑÁ@½?dÁÐÔÑÁ@Á?c)?c“?gdÌ­

Ð]]]]G âÍGÏcÐ]]µ Ä@Á?c@]]k@ËÒg@]]µ Ê]]µÏÉ)@]]GÏcÏÊâËgè Ð]]G “?gd]]Ì­ÑKÐ]]ð¹ÉÏcÑÁ@]]µÏg@GÉg@µ ÒdÁÐ]½?iÏègâÍGÐ]G ) M]âÌxGgÏcÄ@µÐ]ÁÙLÁ@µÉÑËÏÉÐ]KÐÁÑÁÐ]½ÊŠÐÔ ÉÉcgÐÅÒdÁн?iÏèg ÑKÐË@µØgÐ]k ) Ð]ScÊGÑÁ@]Á?c)M]âËh¶GM]kÉgc Ä@ËMâÌxGgÏc@k@ËÐð¹@WнÄ@̶âÌÁÐËÚ

ð¼Ð]}йÒg@]µ Ãâ̹ð Ð]]G É ÃKжâËègÑÂLkÐG)ÑÁdÁ@LkÏÉÉŸÁÐSÑÁdÁ@ËÐ}?èg)@OÊkÑÁchµ ÑÂL]]k?g@OÉ?dÁ@KÐ]]ð¹ÉÏcÐ]]¹ NÐ]]]ð¹ÉÏcÒgÐ]ÂâËÊÁÉð»]lÁÙµÑÁ@]Á?c)?cÏÉÏgÏcÑÁ@KÐ]ð¹ÉÏc + ÏÉÏgÏcÉÏÉÏÉ@Áй“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏcÑpË@k@Ô 7 “?gdÌ­ÑÁнʊÐÔ]/

ÃâËgchâËfGÏdð¹Ð]]]Å ÏÉÐ]̹?gdÌ­ÒÐ]ð¹Ð½âʵÄÐ]ËÚй“?gd]Ì­ÑÁÐ]½ÊŠÐÔÑÁ@µÐ]½?dÁÐÔ

ÑSgÐ]½ D]]GÏc)ÐÁнʊÐÔÀÐÔâÊGÃâËgchâËfGÏdð¹ÐÅÒÐÁ@½dÁÐÔÉÐÔ)ð¼@kg?ÊwÒÏÉ@½âÊG ÒÉÊL]pÁ?cÄ@]]ËhK@ËiâѵÐËйâÑG@Á)?dÁ@µÐÁâÊLÁ@µÑÁнʊÐÔйDG?dâÌKÄ@ÌÁÉÊGÀ?dÁÐÔÐG ÑÁÐ]]½ÊŠÐÔйMâÌGÐ]]Å À?dÁÐ]]Ô ÉÉcÄâÊLÁ@]]µ ¸Ð]]ËйMâÌG@]Á @]K?É)M]âÌGÄâÊLÁ@]µ Ä@½Ð]Å

âÑG@]ÁÉÄhâËfGÏdð¹Ð]Å ð¼@]kÉÉc ÒÏÉ@½âÊGÒеÏhïâÌSɸâÉgÐk?dÁ@ËâÊ_Ä?ÊâÌÁй)?d̹?gdÌ­

Ä@Ìð¹Ð]]Å ð¼@]]kÉÉdâÊ]]]G @ÌÁÐ]K ÒÐ]µÏhïâÌSɸâÉgÐ]k @]K?É+ÃâËgchâËfHð¹Ð]Å ÀÏÉÉcÒg@]SâÊG

“?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏc ѵØgÐk“?gdÌ­ÑÁнʊÐÔѵâÉgÐk)ÏÉÐÂâËh¶GÏi@KâÍG@ÁÉÄhâËfGÏc Òg@]G Ég@]µ “?gd]Ì­ÑÁÐ]½ÊŠÐÔѶâ̽?dÁÐ]Ô gÐ]]Å ÏÉÐÁchµg@µÒÉÉègйÀÞÐG+ÐË?hlËÊk

+ N@GÏcÏÊâËègÐGÄ@µÐKÏg?iÏÉйâѵÐË


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

.--

7 Ä@µÐÁâÊLÁ@µ+J

ÉÐ]]¹ âÑÁâÊLÁ@µgÐ]]Å+ÏÉÊK@]]Å ·]]âÌOÄâÊLÁ@]]µ %//&Ð]]¹ ?h]]lËÊkÐ]]]¹ “?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏc

ѽÐL]lÌkÒÐ]©@ÂGgÐ]kйÑÁ@µÐ]½?dÁÐÔÐ]µ )Ð]ËÐÅÒâÊ]_ ÑÁ@Á?c@k@ËÒ@}iÏcÐÁ@ÁâÊLÁ@µ ÒÉÏöhËÐ]]O âÑGÐ]]Á ?dÁâÊLÁ@]]µ M]]oÐÅÐ]]¹ @Æ]]ÁÐK)ÃâËgchâËfGÏdð¹Ð]]]Å Ñ]ËÏfâËèg ÑKÐ]Ë?gÐÂâËÊÁ )?dÁ@Á?c@]]k@ËÒ@]]}iÏcð¼@OÐ]]]¹ ÉÐ]½ÐÔ+M]l̹ÒÐ]©@ÂGgÐ]kйÄÐ]µÏcÐ]ÂËgâÉiѽÐL]lÌk Ð]µ ) âÒgchâËfGÏdð¹Ð]Å ÏÉÐ]¾âËgÐÅÑÁ@Á?c@]k@ËÒ@]}iÏcÄÐ]ËÚй )ÐËÐÅ¿âËgÐÅÑÁнʊÐÔ

Ã]]â̹ð ÏcÑ]]âÌO?ch]]K ѶâËdÁÐ]]]Åй)NÐ]ð¹ÉÏcÑÁÐ]½ÊŠÐÔÃ]â̹ð ÏcÑ]âÌO?dÁâÊLÁ@]µ âÒdÁÐ]Åй + âÒc·]âÌOÀ?dÁÐ]Ô %..*2& Ð]¹ Ð]ÁнʊÐÔÀÐ]Ô ÑÁ@½?dÁÐ]]Ô ÒÏg@½e)NнʶWÑÁнʊÐÔ

)NÐ]½Ê¶WÑÁÐ]½ÊŠÐÔÄ@]Ë ) ¿âËgÐ]Å ÑÁÐ]½ÊŠÐÔÉÄ@Á?c@]k@ËÒ@]}iÏcÄ?Ê]]âÌÁÒdÁÏÊËÐO

+?d]̹?gdÌ­ ÑÁнʊÐÔÉ“?gdÌ­ÒÐð¹Ð½âʵÄ?ÊâÌÁйÐÌËdÁÏÊËÐOÄ@½ÐÅʵÏɸÐËÏc?èg@K

) N?d]GÚNÐ]½Ê¶WÑÁÐ]½ÊŠÐÔÑÁ@µÐ]½?dÁÐÔ Ð]]ËÐÅÒâÊGÄ@Á?c@k@ËÒ@}iÏc?cÏhâ̹ÀðÚÐG

ÑÁ@µÐ]ÁâÊLÁ@µÐ¹âÒdÁÐ]ÅйÉÐ]½ÐÔ+qÌÁ@ÌÁcg?fHð¹Ð]Å ÒÏÉ@]½ ÑÁÉÊGÉ?ÉÐ]K q]âÌONÐ]Á@ÁÐK ÑÁâÊLÁ@]]µ âÑ]]kй)âÒh]]µÏcÏc@]]ÌOâÊ_ÉÐL]]kè?gÑ]]]k?hµÊ—c?c?h]lËÊk“?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏc ·âËg@]]]S Ù]G ÉÐÁðÚ@]k Ð]Á@ÁÙLÁ@µÉÐ]¹ ¸Ð]ËgÐÅÑÁ?ÉÊL]pÌÁ?cÉʽÐ]Å ?d]̹?gdÌ­ÑKÐ]ð¹ÉÏc ѶâÌÁ@OÏègâÊ}Ð]]]¹ ÏÉÐ]ÂGÏcâʵ%g@]Ë@ÔÄ@]Ë Ä@]lÌÁÑïÁ@½Ð]¹ ÉМÐ]o ¸Ð]Ë ÒeØèg Ð]¹ hK@]Ëi&

ѶâÌÁÐ]½ÊŠÐÔÄÐ]ËÚйÐ]µ ÒÐÁ?eâÉöh]]O ÉÐ]]ÔÒÏÉÐ]Ách]]µÛµÐ]ËÉÄ?d]]ï]]ÁÏcâÊ]]G?dÌLp} 7ÐÁ?Éй)ÃâËhµÏcÏc@½@ÔÏÉÏÉ?gchâËfHð¹ÐÅ

ÒÏÉÐ]]]Áchµg?ʽÐÅ)ÄâÊLÁ@]]µ ÒÐ]]ScÊG) Ä@]]µÏÉ?hµÏc@]]½@Ô@]]k@ËgÐ]]kйÄ?d]]ïÁÏc

+MâÌGÐÅgÐ}ÐÔgÉÊLkÏc

Ð]¹ ) MâËhÂ]ÌGÏc ±ÏiѵÐËÏÊâÌoÐGâÊ_ÉÐLk?èg@ÁÑk?hµÊ—cÑÁchµÉÏöhËÐO@ÅÏÉgÐÅ

Ïgc@]]H›? & ͺÌ̽)“Ð}ÒgÐ`pâÌPkÏc7âÊ_ÉÐLk?èg@ÁÑk?hµÊ—cÑÁchµÉÏöhËÐOÑÁ@µÏcg@Ëc gÐkйÄ@µÐÁâÊLÁ@µÉÄ@Á?c@k@ËÑÁ@µÐÁнʊÐÔÒÏÉÐÁdÁ@oÏÊð¹ÐÅ)ÀâÉdÁ?öh®Ëèg )%ÐÌH¦p¹?

+Ä@ÌKðÚÉÉ@ÅйÉ?hµÒg@ËcѵÐËÏfâËègÒg@µ?É?c


.-.

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

]] 7Ä@µÐÁâÊLÁ@µÑKð ÚÐkÏcɓ?gdÌ­ÑKð ÚÐkÏcÄ?ÊâÌÁÒdÁÏÊËÐO]V

Ä@µÐ]]ÁâÊLÁ@µÑKðÚÐ]]kÏcÉ“?gd]]Ì­ÑKðÚÐ]]]kÏcÄ?ÊâÌÁÐ]¹ Ä@]µÏg@GÉg@µÑ]ÁchµrÐ]G?c

] 7 ÏÉ?h¶oÐG?cÐËÏÊâÌoÀÐG%i.541& Ñð¹@kÑlË@½Ò%/6& ÒgÉÊLkÏcÒ%0& ÒÏcc@½ÑâÌOÐG

) Ä@µÐ]ÁÙLÁ@µ ÙGÏÉÐÂâËègÐ}Ïc“?gdÌ­ÑKðÚÐkÏcð¼@OÐKÐÁÉ?gcÐÁеÒÐÁ?g@GÉg@µÉÐÔ

Òg@]GÉg@µÏÉÐ]]ÂÂâ̽ÏcеÒÐÁ?g@GÉg@µÉÐÔÉÏÉ?h¶Ëg@Ëc“?gdÌ­ÑKðÚÐkÏcÎg@GÉg@µ@K?É

) ?dÁ@µÐ]ÁÙLÁ@µÑKðÚÐ]]kÏcgÐkÐGÐð¹?i“?gdÌ­ÑKðÚÐkÏcÉнÐÔ)ÃÁ@µÐÁÙLÁ@µÑKðÚÐkÏc É@]Á Ð]LâËj_ÐÁâÍ]GÏc“?gd]Ì­ÑKðÚÐ]]kÏc+âÎÉеÏcgÏc%.3)3)2&ÑÁ@µÏcc@½Ð¹ÐÁÉÊHð¹?iÀÐÔ

Ð]]]¹ N@]¶GÄ@ËgÏÉgÐ]kÉÄ@ÌÁ@µÐ]wÉ@ÁÉÄ@µÐ]ÁÙLÁ@µÁÏgÐ]} +ÏÉÐ]Á@µÐÁÙLÁ@µÒg@]GÉg@µ Ð]]­@½Í]]ÁchµÑLÁgÐ]]]} @ÅÏÉgÐ]Å )ÏÉÉch¶Ëg@]Ëc%0& ÒÏcc@]½ Ð]µ ?cÉ?h¶Ëg@]ËcÒgÉÊÂ]k É Ä@µÐÁÙLÁ@µÒg@½ÙµÒÏÊâÌoÑÁchµÑLÁgÐ})Ä@µÐ¾âËgÐÅÑÁ@ÌKðÚÉÉ@ÅÑÁ@µÐÌËgÉÊLkÏc

ÑKÐ]]ð¹ÉÏc+ÏÉ?gcÄ@]]ÌâÌOgÉÊL]]kÏcÑâÌOÐ]]]G Ð]µ Ä@µÐ]¾âËgÐÅ%v@]tL_?&Òg@]µ NÐ]HË@K ÉÐ]]Ô gÐ]}ÐÔNÐ]Á@ÁÐK&N@]¶GÄ@µÐ]ÁÙLÁ@µÒg@]GÉg@µÑÁ?cgÏÊâÌL]kÏcÐ]ËÐÅÎÙ]G “?gd]Ì­ gÐ]]kйâÍGÐ]]Å ¸ÐÌÌ]]khKнgÐ]]}ÐÔ?d¶âÌKÐ]]ð¹@WÐ]]]¹ )%âÍGchµÐ]Á ðÄ@]Ë?É?cÐ]Á@¾âËgÐÅ

ÑâÌOÐ]]]G Ð]]]Á@µÐÁÙLÁ@µgÐ]]]k Ð]]]¹ @ÅÏÉgÐ]]]]Å +“?gd]]Ì­ÑKÐ]]ð¹ÉÏcÒgÏÉgÐ]]k ÉgÉÊL]]kÏc

@ÅÏÉgÐ]Å ?+N@]¶GÄ@ÌËgÉÊL]kÏcÑLÁÏgÐ]} ÄÐ]]¶G“?gdÌ­ÑKðÚÐkÏcй?É?c%3 & ÒÏcc@½ ÑÁ@µÐ]]ÏègÊâËg É@]]k@ËÐ]]]¹ âÒdÁÐ]Å gÐ]k Ð]¹ M]âÌG Òi?èg “?gd]Ì­ ÑÁÐ]]½ÊŠÐÔâÍ]GÏc É âÒgè É@]]k@ËÉÐ]]Ô “?gd]]Ì­ÍKÐ]]]ð¹ÉÏcÒdÁÐ]½?iÏègâÍGÐ]G ) Ä@µÐ]ÁÙLÁ@µ%ÑÁ@µÐ½Ê]kgн&

Ñ]âÌÁÛ¾º½Ð]ËÐÅÒÙ]G “?gd]Ì­ÒÐ]ð¹Ð½Ùµ+%.0 ° .-/ À & Ã]âËh¶GÉÏöhËÐ]O âÍG@ÁÐÁ@Ïèg ] 7 Ch]]]]¶GÐ]]]]Á@SgнÀÐ]]]]Ô ÒÉÏöhËÐ]]]]O âÒh]]]]]µÏcâÑK@]]]µ ÄÙLÁ@]]]µ ÒgÉÊL]]]kÏcÑLÁÏgÐ]]]}? +âÍG“?gdÌ­ÎgÉÊLkÏcÒÐÁ?ÉÐxâÌOÐGDG?dâÌKѶâÌLoÄÙLÁ@µÒgÉÊLkÏcDG@Á]].

+N@¶GÄ@ÌKðÚÉÉ@ÅÒg@̽è?gÑ­@½ÑLÁÏgÐ}ÄÙLÁ@µÎgÉÊLkÏcâÍGÏc]]/ % »]Ëd¦K&ÏÉÐ]Áchµg?ʽÐÅÙ]G MâÌGg@]G Ð]¹ÉâÍ]Gchµð¼ÊGÐ]]± Ä@ËÏgÉÊLkÏcÀÐÔÄ@ÌKðÚÉÉ@ÅâÍGÏc]]0

ch]]]]µ Ä@ËgÉÊL]]]kÏcÒÏÉÐ]]]Áchµg?ʽÐÅ Ò?É?cÄ@]]]ÌKðÚÉÉ@ÅÒ@]]]ÅÏègÒÐ]]]ÂËgØiÉÊK@]]]Å gÐ]]]}ÐÔ ÉÐ]Ô âÍ]GÏc ) chµÐ]Á Ä@µÐ]ÁÙLÁ@µÐ]¹ â͵Ð]]Ë Ð¹ÒgÉÊLkÏcÑLÁÏgÐ} “?gdÌ­ÑKðÚÐkÏcÉÊK@ÅgÐ}ÐÔ + N@¶GÁÏgÐ}?gdÌ­ÑKðÚÐkÏc@KÏÉÐK@¶Gg?ʽÐÅÒеÏgÉÊLkÏcÐÁÙLÁ@µ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

.-/

ѶâËg@]]]µ Ã]Á?ÊLGÄ@µÐ]ÁÙLÁ@µÒÏÉÐ]Ô âÍ]G ?dÁ@ÌÁ@Á?c@]k@ËÑKðÚÐ]kÏcÐ]¹ N@]¶GÄ@µÐ]ÁÙLÁ@µ ÒÏÉÐ]]ÔgÐGÐ]]]¹ )“?gd]Ì­ÒÐ]ð¹Ð½ÙµÒÏÉÐ]ÁÉÊGÉÉègÐGÉÉèg Ù]G ÄÐ]¶GgÐ]ïËg@µÉÑ]¶ÌLµ?hO

]7Dð¹Ïc%ÍÔ@x²¹?¿Ì¢ÂL¹?ÄÊÁ@± & ÒgÏÉc?cÑÂLl`¶Ëèg ÑË@k@Ëй%. ° .45 & ÒÏcc@½ “?gdÌ­ÒÐð¹Ð½ÙµÑÁ@µÏg@ËöhG

Ù]G ÒÏÉÐ]Ô ) ÏÉÐ]LâËh}ÏcÄ@µÐ]ÁÙLÁ@µÑÁ@]µÏg@ËöhG@ÌÁÐ]K % Ã]¦} &Ð]Á@K )ÃâËhµ@ÁÐÁ@K

ÒhâËcÉ@]]]w Éhï¶]pâÌÔÐ]µ “?gd]Ì­ÑÁÐ]½ÊŠÐÔÙ]G Ð]ÁchG@ÁÐ]O ÏÉÐ]LâÌÂâ̽ÏcÄ@µÐ]ÁÙLÁ@µ ÒÐð¹Ð½ÙµâÑÁ?ÊKÏc@ÌÁÐK“?gdÌ­ÑÁнʊÐÔÀðÚÐG+ÐÌ̹?gÏdÌ­ÒgÉÊLkÏcÑÁchµÉÏöhËâ ÐO

Ñ]ÁchµÑKÐ]]Ë?ecÐLâÌHGÐËÏÉйÉâÑÂHË?câÒÉÐËÏcÒÐÌË@k@ËÉйÏÉÐK@¶Gg?c@}@Ô“?gdÌ­

+Ä@µÐÁÙLÁ@µ%v@tL_?&Òg@¶KÐHË@K


.-0

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÀÐ]]]ËD]]kÑ]]]oÐ]]]G

NÐ]]]]ð¹ÉÏcÒd]]]]]ÁÐ]]]GD]]]O % Ð]]]¹Éd]¹?d]]]ÌÌ]]²]]K & ]] ÏÉ@k@ËÐGNÐð ¹ÉÏcÒdÁÐGâÑO]]

?dÌÁ@]µÏÉchµÉg@µÐ]¹ M]kÏc Ð]G NðÚÐ]]kÏcÑwжº½@K?É)ÏÉ@k@ËÐGNÐð¹ÉÏcÒdÁÐGDO

+Ä?c?g@ÔйеÒÐÁ@Ë@k@ËÉ@k@ËègÉÐÔÙG

%.&

+M]âËc·]âÌONðÚÐ]kÏc)¼Ð]} ) ¿âËgÐ]Å Ð]¹ NÐ]]ð¹ÉÏc+ch¶âÌOÄ@½Ïe@½@Ô?dpâÌOйʵÏÉ

Ä@]Á?öh¾µÊWÄ@]Ë ) Ä?g?dKðÚÐkÏc@K?É)йÐ}ÉNÞÐkÏcÐÁ@¾LkÐGн?cÏhâ̹оâÌÔÒÏÉÐÔ

+N@µÏcÄ@̾µÊWNðÚÐkÏcе ÒÐÁ?ÉÐÔ)Ä@µÏÉ?hµ¿µÊWÉ

Ð]­@½ÉÐ]Ô ÐGÄ@ËdÁÐGâÍOÉÄ?c?g@ÔйеÏÉÐÁ@Ë@k@ËègÉ@k@ËÉÐGNðÚÐkÏcÒdÁÐGDO

Ð]]G ÏÉ?gcÄ?gÐ]]kÐGNðÚÐ]]kÏcÐGÐ]]µ ÒÐ]]]Á@ÌÌÂÌË@ÔÉÑKÐ]ËðÚнٵÉÒgÉÊG@]Ô É Òg@]̽?èg

+ NÐð¹ÉÏcÑÁ@µ@k@ËÒÏhâËÊ}

Ð]oÐGÀÐ]Ô N@]µÏcM]lËÊâÌO ÃËÐ]¶GÐËйÐ]kнÀÐ]]Ô Ñk@GÒöhOÉöhwÐGÒÏÉÐÔgÐGй

7 n@GÉÉcÐGÃËжG

Ñ]k@G)?d]½ÏÉÉcÑ]k@GйÉÃËÐ]µÏc ÒdÁÐGâÑOÒÐÂÌxÂGÑk@G)?d½ÐµÐËÑk@Gй]]

+ÃËеÏcNÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGdÁÐGâÑOÑÁ@µÏi?h½@Ô

+..5v ) ÄÊÁ@²¹?Ïc@ÌkAdH½]³Ì­ÊKÎ_+c7 ÐÁ?ÉöhG Î


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

.-1

ÀеÐËÑk@G

ÒdÁÐGâÑOÒÐÂÌxÂG

% dÌ̲L¹?AdH½&

ÒÐ]ÂÌxÂGÒÐ]]©@ÂGÑk@G?d½ÐµÐËÑLkÐGй)ÏÉÐLkÐGÉÉcÐGÃËеÏcÄ@½Ðk@GÀÐÔ

ÒÐ]ÂÌxÂGѽ@ŠÐ]Ô Ñ]k@G?d]½ÏÉÉcÑL]kÐGйÉÃËÐ]µÏc%“?]̹ÒÐ]¶xâËèg&ÒdÁÐ]GDO + ÃËеÏcÄÉÊGdÁÐGDO

7 ÀеÐËÑLkÐG %.& “?̹ÒжxâËèg 7 ÒdÁÐGâÑOÒÐÂÌxÂGÒЩ@ÂG

ÑÂÌË@ÔÐ]]¹ ) M]]âÌGÏcM]]kÉgc ð¼Ð]]]½âʵ¸@]K ÑÁÉÊGÐ]G ) ÏÉÊK@]Å ·]âÌO¸@KÐ]¹ ð¼Ð]½âʵ

·âËg@]µ ÉʽÐ]Å âÑ]GÏc@]K?É)?d]Â̽ÏigÐ]kйM]âËhÁÏc?c?cÊ]_ ÒÐÂâËÉÐG¸@K?dÌÂÌLlËhµ

qÌKÐ]ð¹ÉÏc)ÑÁ?iÏcÐ]Á Ò@]k@ËÏÉÐ]Ë@µ ÐK@ÅâÑK@µ¤âÉh½%/&+ ¸@KÑÁchµg@}ièg âÊGMâËh¶G Ð]¹ ÉÊ]G c?i@]Ô ) ch]GÏcgÐ]kÐGÑÁ@]ËeÑL]kÐGgÐkÐG É@ËeÏcÑLkÐGgÐkÐG@K?É)ÉÊGÐÁ ) ÉÊ]G NÐ]ð¹ÉÏcÐGÑL]lËÊâÌO¸@]K âÑK@]µ +?dÌÁchµg@]µ É ÄÉÊGâÑSÐLpÌÁÉÄchµâÊwÉÊK@Å Ä@ÌKÐ]]]ð¹ÉÏcÄ@µÐ]µ@K+%Í¥@]¾LSÚ?d]²¦¹?&ÏÉÐ]ÌKÐËðÚнâʵÑL]kÐGâÒh]} Ò@ïâËègÐ]¹ ÏÉÐ]Ô

ÒÐ]oÐïÁ@GrÐ]ÁÉÊwâÊG ÀÐÔgÐÅ+Ñkее@KÒc?i@ÔÑÂLk?g@OÑÁ@ÂâÌÆËcÐGÙG@ÁÏÉжâÌO

É ÏÉÐ]Ë@µÏÉÊHK@]Å Ïi@KÐ]µ ÏÉ?ÉegâÊ]G Ñ]ÂÌwÄÐ]ËÚй%i.5 ) .4& ÑÁ@µÏcÐ]kй?h]]µÏcâÊG

gØiÐ]µ )?dÌËgÉÊG@]Ô ÒiÐ]µgн ¼ð Ð}й@ŠÊ}ÏcÐÁÑKÐËðÚнâʵÉÒg@̽?èg Ñð¹âÉèg Éiеgн ѶâËiÐ]]µgнÐ]]]K@ïGÉN@]ÂG?cÑÂÌ]pÁ½ÑKÞÐ]kÏcÙ]G CgÉÊÂ]k ÒÏÉÐ]Ô Ù]G )ÉÊ]G r@]G ÒâÊ]Å ÏÉÊ]G rÏÉÐ]Ô gÐ]Å +?dÌËgÉÊG@]Ô ÒiÐ]µgнð¼Ð]}йÉ@]ŠÊ} Òg@̽?ègÉÑKÐËðÚнâʵ 0-6v ) йÉd¹?ÐËh¢Á]]ÎÉ@p¹?gf½ +c 7ÐÁ?ÉöhG %/& .23v )Ík@Ìl¹?¿Ì¢ÂLº¹н@¦¹?mkÜ?ÉйÉd¹?ÐËh¢Á]]°h„?о̦} +c 7ÐÁ?ÉöhG%/&


.-2

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

É Òg@]̽?ègÒg@]G Ñ]Áchµ¸@]w âÊ]G @K?É)%i.456& Ñð¹@kй@lÁÏgЭйÄ@µÐ­@½ÑÁdÁ@ËÐ}?èg ÑÂÌ]]pÌÁ½Ò@]]ÅÏègÑKðÚÐ]]]kÏcÐGgÐ]H½?gÐGÉ@]lð¹ÐÅÏi@]K Ò?ÉegÊ]G Ñ]ÂÌwÑKÐ]ËðÚнâʵ ÒgÐ`pâÌPkÏcÉc?i@ÔÒgÉÊG@ÔÒÏg@GgÏc%mÌÀÏc@Ô&ÑÁ@µÐÁÉÊwâÊG@ÅÏÉgÐÅ+ÐK@µÉÐÔ

Ð]O?h_ѶâËg@]µ NÐ]ð¹ÉÏc “Ê_ÏcÐKÉÊG?ÉÑâÌOÉÐÔе)%ÐËch®¹?Ïgc@H›?& Ñkее@K ÒgÉÊG@]Ô Ñ]ð¹âÊSʘÙG DGÏÉе@KÑLkÏcÐGMâÌGÏcÒgÐ`pâÌPLkÏc)?dËgÉÊG@ÔÒg?ÉÊGй Ð]LâËÉжGÑ]kеÐ]µ@K ÒgÐ`pâÌPLkÏcеMâËh}ÏcÏÉ@wgÐkÏÉÏÉйc?i@ÔÒgÉÊG@Ô@K?É+

“?]̹ÒÐ]¶xâËègÑÁchµÉÏöhËÐ]O ÉнÐÔ+%Ð¥@¾„?& ÏÉÐð¹Ð½âʵÒgÐ`pâÌPLkÏcÒÏÉÏgÐk ÒÏÉ@wgÐkÐGÉÊG%.&%Ñ¥@¾LSÚ?d²¦¹?&ÑKÐËÞнٵÑLkÐGCh}ÒgÙÌKÒ@½ÐÂGgÐkй

ÑÁ?cèg@]]]S ÒÐ]]]½@Á?ÉöhGÊ]]]µÏÉ)?d]]]KÞÉÉCdÁÐ]]]]Å Ð]]¹ ÒgÉÊL]]kÏcÒÐ]]½@Á?ÉöhGCdÁÐ]]Å

&& N@]]]µÏcD]O M]kÏcÐËÏe?ÉÐL]kÏcÀÐ]G Ð]µ % i.443 & Ñð¹@]k Ð]¹ @¶Ëh½Ð]Ô ÑËÙ_ÐGgÐ]k

Ä@]Ìâ̹Ð]µ ’¹ÏiÐ]Ô Ñ­@]½ ÄÏÉ@]_ É ¸Ð]Ë ÐGÃÁ@lµÐËÃGÏc·Ë?cйÏÉÐK@µÉйѶð¹Ð_ ÒÏcc@]]½ @ÅÏÉgÐÅ+%%ÄÉÊGMkÉgcÐÁ@­@½ÀÐÔÑÂLk?g@OÙGqÌÁ@µÐKнʶW)MâËöhxG@Á?c

É ÃGÏc·Ë?cйÑLkÐGgÐkÐGѶð¹Ð_&&Dð¹Ïc%i.46. & Ñð¹@k@lÁÏgЭÒgÉÊLkcй¸ÐË

D]ð¹ÏcgÉÊL]kÏcÄ@½Ð]Å Ð]¹ ÉÉcÒÏcc@]½ @ÅÏÉgÐ]Å+%%¸Ð]ËÐG ÃÁ@lµÐË?c@k@ËÀÏcgÐGй ÐÌÌL]]]oÉhkÐ]]]­@½ÑÂL]]]k?g@OÐ]]]¹ Ð]]]]ÌÌLËhG)Ñ]]k@ÌkѶâ̹ð Ð]]½ÙµÉʽÐ]]Šъ@]]½@Ô&& ÒecÏÉÐÁ@]]lð¹ÐÅÉqË@]]k@Ô)Òg?d]]¶ð¹Ê½)Òc?i@]]Ô )ÄÐ]]Á@½ÐÔÐ]]]µ ¤Øh]½ ÑÁ@µÐ]Ì̹ÏiÐÔ

Ñ]ÁchµÒ@]Á?ÊK йÐÌÌLËhGÑLkÐGgÐk&&7Dð¹ÏcqËg?Êw ÒÏcc@½@ÅÏÉgÐÅ+%%Òg?cgØi Ð]­@½ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐ]G Ù]G ·âËgÉÊÂ]k z]ÌÅÉDÂâËÐ]}ÐÁ ·ð¹Ð_ÐGÄ@Ëiе·âËg?chµÉʽÐÅ ÑÁ@ÂâÌÅg@µÐ]G °@]½ Ñ]âËègÐ]K@_ÐÁÏgÐ]}ÐK DGÐÁÏÉÐÔ@ÆÁÐK)ÐÌÌÁ¤Øh½ÑÁ@µÐÌÌLoÉhk

ÑL]lËÊâÌOÑKÞÉÉ@]ÅɤØh½Ñ­@]½ ÑÂL]]k?g@O&&Dð¹ÏcqË%./& ÒÏcc@½+%%ÏÉÏhKÑÁ@kе Ä?ÉʽÐ]Å ÒdÁÏÉÏegÐ]]G ÙGDGÏcÐKÞÐkÏcÉÐÔе)ÐËÐÅÑLp}ѶâÌKÞÐkÏcÑÁÉÊGÐÅÐG

+%%еÐKÞÐkÏcÄÏÉ@_ÒdÁÏÉÏegÐGÙG¸ÐÁMâËhÂâÌÆGg@µÐG

64*63¼ @k@ËÑLp}ÒgÙâÌK]ъigÐGÒd¥Ðk+c7ÐÁ?ÉöhG%.&


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

.-3

“?̹ÒжxâËèg ѵâÉègÏÉ@Á7ÀеÐË

+ % “?̺¹?IÅf›?Äʾx½&

ÒÐ]]¶xâËèg+++ÑLâÌ]]kеÑL]]kÐGgÐk)Òh]]¶Ì­ÑL]]]kÐGgÐk)ÒgÉÊG@]Ô ÑL]kÐGgÐk

Ð]]Á@KgеÉÐ]]¹ âѵÐ]]]Ë )%¨@]ï± & ?dKgÐ]µ ÏgâÊ]S ÉÉcÄ?Ê]âÌÁÐ]¹ N@]µÏcÒi?É@]ÌS“?]̹

É ?cÐ]]]KgеÉÐ]¹ ‘]kÐGgÐkÄ@µÐ]µ@K@]K?É)%c?h]­Ú?&ÏÉÐ]Á@µÐµ@KÐ]G Ð]ËÐÅÒdÁÏÊËÐ]O

Ñ]âÌOrÐ]½ÐÔ)N@]¶GÐ]KgеÉÐ]Ô ÑÁ?cgÏÊâÌL]kÏcÐ]ÌÌÁÒâÊ]G ¸ÐËÏÊâÌ]o zÌÅÐGNÐð¹ÉÏc @]]ïâËègÐÁ@ÌÌLkÐGgÐkÀÐÔ@K?É)%ЦÁ@›?N@Ëh…?& Ä@µÐLkÐGgÐGÐÌÌLkÐGgÐkMâËhKÉÏc

Ä@µÐ]]µ@KÒÐ]ÁÞÙSʘÀÐ]Ô ÑÁ?cgÏÊâÌL]kÏc¸ÐËÏÊâÌ]o z]ÌÅÐ]G Ð]µ Äh]}ÏcNÐ]ð¹ÉÏcÐ]¹

NÐ]]ð¹ÉÏcÐ]]µ Ð]]ËÐKgеÉÐ]]Ô @]]K?É)Ð]]KÐð¹ÉÏcÎg@]]GÉg@µÍKgÐ]]]µ Ä@]ËhKÎÉÐ]Ô + N@µÐ]Á

Ä@]ËÙ_]kÐGgÐkÐ]ËÐÅÄ@]ËÙGÄ@µÐ]µ@K?cÏhâÌ]¹ +N?cÏcÀ@ŠÐÔ?dâÌKÍ¡?jG)Íð¹ÙSʘ ÀÐ]Ô ) NÐ]]ð¹ÉÏcÒÐÁ@¡?jGÉÐÔÒÏÉÐÁÉÊGÉÉègÐGÉÉèg É ÄchµÒg@¶Llð¹ÐÅgÐGÙGÃÂâÌGg@µÐG + %Ïâc@]]t¹?N@]]]Ëh…?&)ÏÉÐ]ÁÉÊGÉÉègÐGÉÉèg ÑL]kÐGgÐk)âÒh]KÉÏcÑ]âÌOrÐÌL]kÐGgÐk ÑL]kÐGgÐk)ÑLâÌ]kеÑL]kÐGgÐk)ÒgÉÊG@]Ô ÑL]kÐGgÐk7Ä@µÐL]]kÐGgÐGÐÌÌLkÐGgÐk

“?̹ÒжxâËègÑÁ@µÐÌ̵ÏgÐkЩ@ÂGйжâ̵ÐËÒgÉÊG@ÔÑLkÐGgÐk+ÏÉÐLâËh}ÏcÒh¶Ì­

ÑÁ@ÁÏʶâÌOÑLkÐGgÐkÉ%·º¾L¹?ÐËhW & ÑLâËg?d¶ð¹Ê½ÑLkÐGgÐk7йÏÉÊK@Å·âÌOе + Òi@kÐpÌOÉÑÁ@}gi@GÑLkÐGgÐkÉÄchGÏÊâËègÐG)ÏeâÉhO

]]]7%%Ïc@t¹?N@Ëh…? && Ä@µÏÉÐÁÉÊGÉÉègÐGÉÉèg ÐÌÌLkÐGgÐk

?cÐ]Á?g?ÊGÉÐ]¹ NðÚÐ]kÏcÒg@¶L]lð¹ÐÅgÐGÙ]G Ä@]ÌKðÚÉÉ@ÅÐ]G ÄÏcÏcg?Ê]]G ÐÁ@ÌÌLkÐGgÐkÀÐÔ

Ð]µ ÒÐ]ËÏÊâÌwg?ÊwÉÐ]¹ ÏÉÐ]ÂGÏcNÐ]ð¹ÉÏc ÒÉÉègÐGÉÉèg @K?É8ÄжGÑÁ?cgÏÊâÌLkÏcÐËÐÅÄ@ËâÊGе ÑL]kÐGgÐk7Ð]¹ ÄÉÊK@Æ]¶âÌOÐÁ@ÌÌL]kÐGgÐkÀÐ]Ô ) N?cÏcÀ@ŠÐ]Ô ?dâÌKÒâÊ_Ñð¹ÊSʘNÐð¹ÉÏc

ÏgâÊ]]]S ÀÐ]]]Ô +gÙ]]]S É?gÙ]]]S Ñ]]]]OÉh}ÉÐ]]ð¹Ð½âʵÑÁch¶L]]kÉgc)Ä?dÁ@]]pÌOâÊ_)ÏÉÐ]]ÁchµÉðÛG Ð]¹ ) NðÚÐ]kÏcÒÏÉÐ]ÁÉÊGÉÉègÐGÉÉèg Ù]G ·âËi?h½@ÔÐÂHG·âÌK@µÉʽÐÅÐÌÌÁVgнÐÁ@ÌÌLkÐGgÐk

Ð]ÁÉʖÙ]G ) Ð]ÌÌÁÏÉÐ]]Ëg@̽?ègÒg@GÉÉg@µÐGÄ@ÌËdÁÏÊËÐOÐÁ@ÌÌLkÐGgÐkÉйâÒdÁÐÅÒÏÉÐÔgÐG


.-4

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Òg@]̽?ègѶâËi?ÊâÌ]o Ð]µ ÒÐ]Á@OÉh}Éð¼Ð]½âʵÉÐ]Ô Ä@Ë)Ä@µÐÌoigÏÉн@ÁeâÉgè Ég@¡âÊ}ÑÁ@ÂâÌÅgÏc

ÉʽÐ]Å âÎh]Á?ÊKÏcÐ]¶ÁÊw)%]lÁ& ’]ËÏc?èg ÉʽÐÅÐÁ@LoÀÐÔ?dÌLk?ègйÀðÚÐG)âÊ_ÐÁh}@Á ) ÒÐ]ÁðÚнٵÉègâÊ]µ Ég@]¡Ù}ÉÐ]½@ÁeØèg ÉÐ]Ô NÐ]Á@ÁÐK)âÎhÂâÌÆ]G g@µÐG ?dKÐk@ÌkÉ@ÂâÌOй·âÌLo

ÏÉÏgÐ]k Ð]¹ Ð]µ ÒÐ]Á@ËÙÅÀÐ]Ô gÐ]Gй +ÃâËhÁÏcÏÉжâÌOÄ@ËÃâËhÂâÌÅÏcg@µÐGÒg@̽?ègÒg@µÙGе

Òi?É@]]ÌS)N@]µÏcÐÁ@ÌÌL]kÐGgÐkÀÐ]Ô ð¼Ð]}йÐ]ð¹Ð½@½ÏÉÐÌËg@ÌL]kÐÅÐGNðÚÐ]kÏcch]µ Ä@]@G Ð]¹ Ð]ËÐÅÏÉÐKÐ]k@ÌkÐ]G Ä@ÌËdÁÏÊËÐ]O Ð]µ ÒÐ]Á?g@¡Ù}ÉÐ]½@ÁeØèg É RØh]} ÉÐ]Ô Ä?Ê]âÌÁ йN@µÏc

ÉÐ]½@ÁeØèg Ê]µÏÉ)Ð]ÌÁÏÉÐKÐ]k@ÌkÐ]G Ä@ËdÁÏÊËÐ]O Ù_ÉÐLk?èg ѵÐËÏÊâÌoÐGе)ÒÐÁ?ÉÐÔð¼Ð} Ä@]]̽ÏÉÉcÒgÙ]S Ð]G NÐ]ð¹âʽÑÁ@]k@ÔÐ]G âÑK@]µ )Ä@µÐ]ÌÌKÐËðÚнâʵÉÑ]oigÏÉÉÑGÏcÐ]Ô Ïg@]¡âÊ} + N?c@]Á âÑ]O Ä@ÌKÐ]ð¹Ù½ÐÌÁ@]k@ÔÉÐ]G É Ä@̽еÐËÒgÙSÀÏcgÐGÐK@_ÏcÏgÐ}ÐK’ÂÌGÏc)N?cÏc Ég@]¡Ù}ÉÐ]Ô @]K Ã]ËigÏÉÉÐÁðÚ@]k Ð]µ N@]µÏchK@]ËiÐ]Á@½@ÁeØèg Ég@]¡âÊ}ÉÐ]¹ Ñ]]oÙOÉ@w@ÅÏÉgÐÅ

ÒÉ?cÉÉèg hK@]]ËiÄ@]]ÌË?ÉÉcÒÐ]]Á@½ÐÔÒÏÉÐ]]Ô gÐ]G Ð]¹ ) ÄÐ]Á@L­ÐÅÄ@]Ë ÄÐ]Á?eâÉèg Ð]µ ÒÐ]Á@½@ÁeØèg +Äh}ÏcÙ_й ÑK@µÉÐÁ?eØèg

7%% ?̺¹?IÅf›?t½ && “?̹ÒжxâËèg ÑkÉÊÁÏg@w7ÀÏÉÉc

ÒÉÉèèg Ð]¹ ) N@]µÏcÄ@µÐ]µ@KÑL]kÐGgÐkgÐ]k йM_ÐSchµÄ@@GʵÏÉ“?̹ÒжxâËèg

ÑL]kÐGgÐkÉÄi?É@]ÌS ÑLoÉÉcNðÚÐkÏcɸ@KеN@_Ïcg@ËcÏÉÐÔ)ÏÉÐÌLâÌkеÉÒgÉÊG@Ô

Ð]]]Á@ÁÉÊwÙGÀÐ]]Ô ÀðÚÐ]]G +NðÚÐ]]kÏcÒÏÉÐ]]ÁÉÊGÉÉègÐGÉÉèg Ù]]G ÏÉ@]]Á?c·âËi?h½@]]Ô Ð]]G Ñ]]kее@K Ù]]G M]]âÌG·âËi?h½@]]Ô ÑL]]kÐGgÐkÐ]]µ ) ÒÏÉÐ]]Ô gÐ]]HÁ?gÐGÐ]]¹ ÏÉÐ]]KÐÁÉÊGÐ]]Â_ÏègÒÉÉègÐ]GÉÉèg Òg?d]oÐG¸@]K @]K?É)ÐËÒg?d]oÐGÑL]kÐGgÐk 7M]âÌð¹Ïc ÐËÐÅÄÉÊwÙG)NðÚÐkÏcÒÏÉÐÁÉÊGÉÉèg Ê]]µÏÉqÌÁ@µÐ]]µ@KÐ]]Ë?ɸÐ]]ËÉÊÁ@_Ê]]µÏÉNÞÐ]]kÏc@]]K?É)NðÚÐ]]kÏcÑÁ@ÁÏÉÐ]]¶âÌOÐ]]¹ N@]µÏc

) ÏÉÊK@]Å ·]âÌOÐ]Á?cgÐGÉÐ]¹ ÏÉÊÁ@]_ ÉÐ]Ô ) ÏÉÊÁ@]_ ÉÐ]]¹ жâÌoÐG·âËcgÐGgÐÅ@K?É)’Á@µÏcgÐG ) ÏÉÊK@]Å ·]âÌO·âÌ]oÐGdÁÐ]w Ð]¹ NðÚÐ]kÏc+ÏÉÊÁ@]_ ÉÐÔÑÁ@ÁÏÉжâÌOйжâÌoÐG·âËcgÐGgÐÅ Ð]¹ rÐ]ÁÉÊwÙGÀÐ]Ô ÒÏÉ@wgÐ]k + жâÌ]kеÄ@]Ë Ð]¶â̵@KNðÚÐ]kÏc ÒÐ]K@Å·]]âÌOй·âÌoÐGgÐÅ N@]µÏcÏÊ]â̹Ñ]k@G?c%ÑKÐ]ËðÚнٵÑL]kÐHâËh}&Ñ]HâÌLµÐ]]¹ еÏÉ?}gÏÉÏÉ%ÙkØèg ¸@SÄ@S&

Ãw@]ÁgÏcÐ]ËÏÊâÌwg?ÊwÉÐ]¹ À@ŠÐ]]Ô ÊµÏÉÀðÚÐG)’ÁÄÉÉèg ÏgÙSÀÐGÑpÌÁ@µÐk@GÏdÁÐwgÐÅ ÄÉÊ]G âÑSÐL]pÌÁÑL]kÐGgÐk йn@G“?̹ÒжxâËèg7ÃâÌð¹ÏcÄ@µÐÌÌlµg@½hK@ËiÄ?h}ÐÂ_Ïèg +


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

.-5

ÐÁ@ÌÌL]]kÐGgÐkÉÐ]]Ô ÀðÚÐ]]]G + N@]µÏcÙwÉÊK@]Å ÑL]kÐGgÐkÉÒgÐ]ÁÊÅÉÒh]¶Ì­ÑL]kÐGgÐkÉ

+ÏÉÐË@½gÐkÉÐË@½ÑÁÉÊGÐGÄdÁÐG@OÉʽÐÅ

Ð]]¹ âÑGÐ]]ŠѵÐÌL]]kÐGgÐkÑ]]w ð¼Ê]]O ÉÏg@]]O âÑ]]G ) g?cÐ]]]Á ѶâÌ]kеâÑ]GÏc@]Ë@Ô ]]

M]âÌGÉÊGâÑSÐL]pÌÁ·]âËg?ÉÏcÄ@]Ë ?d¶âÌ_?cgÐwй?d¶âÌK@µйÄÉÊHâÌSÐLpÌÁ ÑLkÐGgÐk

+=MâÌGâÍSÐLpÌÁMkÏcÏgÉÉcѵÐËÐwÉ@ÁйMâÌGÏdÁÏÉÐÔgÐÅÑË?g?cÒ@Á?ÊKÄ@Ë

M]âÌG¸Ð]Ë@ïâÌSÉÃâËÊ]o gÐ]Å Ð]¹ Ð]ËÐÅÄ@ËÏÉÐ]Ô ÑL]kÐGgÐk ÉÃÁ?ÊKÏcÐÁ@kеÉÐÔ@Ë@Ô]]

+=ÏdÁÐGâÑOÏÉÐÁ@ËÙ_ÑË?g?cÒg@GÉÄ@ËeÑoÉÏègÐGÄ@ÌÁÉÊGâÑSÐLpÌÁÄ@Ë)ÃGâÍSÐLpÌÁ

Ä@]ÌË?g?c Ò@]Á?ÊKÐ]G е)ÄÐË@½gÐkÄÏÉ@_еÐËÐÁ@kеÉÐÔÙGÐÌÌLkÐGgÐkÉÐÔ

NÐH]]]lÁÐ]]G M]]o Ä@½Ð]]Å + ÄÐ]]¶G’]]G?cÄ@]]ËÙ_Ù]]G ÐÌÌL]]kÐGgÐkÉÐ]]Ô ) Ã]]Á?ÊKÏc

+ÏÉÐËgÐ}н@ÁeØèg

ÑLkÏcÐGgÐ}ÐÔ¸ÐËн@ÁeØèg ) ’ÌÁÏÉÐË@½gÐkÄÏÉ@_MkÏcÐGÄ@µÐ½@ÁeØèg @Ë@Ô]]

+=MâËhïGgÏÉð“ÒcÉÊkMâÌÁ?ÊKÏcÄÙw@Ëg@L̹ØöhOÑÂÌw)MâÌGÏÉÐÁ?g?cÐË@½gÐk

Ð]¹ Ä@]ËÙ_Ѷ]pâ̽âÑ]GÏc)ÒgÐ]}н@ÁeØèg Ù]]G öh}ÐÁÐ_ÏcÄ@Ë@Á?ÊKеrÐÁ@kеÉÐÔ

+ ÃËØdGÉÃkÉÊÂGÄ?g?cÐË@½gÐkÑðº±Ð¥ÐGÉÄÏdGIð¹@±

7 ÀÏÉÉcÑLkÐG ÄÉÊGdÁÐGâÍOÒÐÂÌxÂGѽ@ŠÐÔ ]] @k@ËÙGNÐð¹ÉÏcÑwжº½]]

ѵØègÏÉ@ÁеÄ@µÐµ@KÑLkÐGgÐk7Ä@•ÉÉÉchµ Ä@–@µÐµ@KÑLkÐGgÐkÑk@G?dpâÌOй

ÐÁ@ÌÌL]]]kÐGgÐkÉÐ]Ô ?dÌL]k?èg Ð]¹ + Ð]KÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGdÁÐ]GâÑOÒÏÉ@wgÐ]k )Ð]̹?̹ÒÐ]¶xâËèg Ñ]k@GâÑK@]µ Ð]¾âÌÔ?cÏhâÌ]¹ +Ã]G Ä@µÐ]µ@KÑË@]k@ËѶâÌ­@]]½ @K?É)âÑG@Á?dÁ@ÌâÌOÑÁ?c@k@ËâÑGÏc

gÐ]]G Ð]¹ )ÃËÐ]¶G@]k@ËÙ]G NÐ]ð¹ÉÏcÑwÐ]¶º½Ñ]k@GD]GÏc)ÃËÐ]µÏcNÐ]ð¹ÉÏcÑÁÉÊGdÁÐ]GâÑO ¸ÐÌÌL]]kÐGgÐk)ÏÉ@]]Á ?dÁ@]ÌâÌOÑ]Á?cÉÏÉÉch]µ ÑÁ@Ì]k@G@]k@ËÐÁ@ÌÌL]kÐGgÐkÉÐ]Ô ÒÏÉÐ]Ô

ÉÐ]]¹ Ã]Kh}jâËèg+еÐÌÌL]kÐGgÐkÄÙ]w ÏÉÐ]Ô )M]âËh¶G»âÌ]pâÌOÉMâË}Ð]Á ð“Òj]âËèggÐ]}ÐÔ


.-6

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ñ]ÁchµÉÏöhËÐ]O É Äch]µ âÑSÐ]GâÑS)ÏÉÐ]KÐð¹ÉÏcÄ@]Ë ÏÉÐKðÚÐ]kÏcÄÐ]]ËÚйÐÁ@ÌÌLkÐGgÐk ѶâÌPL]kÏcѶâ̽@ŠÐ]ÔgÏc ʵÏÉ@K?É)Ù_ÐKÏÉÊKh}ÒÐÁ@ÌÌLkÐGgÐkÉÐÔеÐËÐÁ@Ë@k@ËÉÐÔ

ÉÐ]]]Ô ) Ð]]ËÐÅ@]]k@ËÏgÙ]]S ÉÉc ?cÏhâÌ]]¹ @]]S ) @]]k@ËÙGÐ]]KÐð¹ÉÏcÑwÐ]]¶º½)ÄÉÊGdÁÐ]]GâÑO

É?h]]]]]Á?cÒ@]]]]]k@ËÃ]]]]]â̹ð ÏcÄ@]]]]]ÌâÌOÉN@]]]]]ÁÏcÄ@]]]]]Ë?cÒÙ]]]]]]_ NÐ]]]]ð¹ÉÏcеÒÐÁ@Ë@]]]]k@Ë )ÄhKigÐ]G NÐ]ð¹ÉÏcÐ]¹ É ÃKÐ]ð¹ÉÏcÒÏÉÏgÐ]k Ð]¹ Ð]µ ÒÐÁ@Ë@k@ËÉÐÔÉ%ͦwʹ? ÄÊÁ@²¹?&

Ñ]]k@GN@]]µÏc M]]lËÊâÌOÐ]]ËÙG+%Í]]]¦ÌHï¹? ÄÊÁ@]²¹?&ÑL]oÉhkÒ@]k@ËM]âËhKÉÏcÄ@]ÌâÌO + ÐÁ?ÉйâѵÐËgÐÅÙGNÐð¹ÉÏcÑwжº½ÉÃËжGÑLoÉhkÒ@k@ËÉÉ?hÁ?cÒ@k@ËÉÉcgÐÅ

g@µgÐG)É?hÁ?cÒ@k@ËÙGNÐð¹ÉÏcÑwжº½7ÀеÐË

7%ͦwʹ?ÄÊÁ@²º¹йÉd¹?¨Êx_&

ÒÉÊ]G ·]Ë?cÐ]¹ É?h]Á?cÒ@]k@Ë@]K?É)N@]]µÏcgÏcÉ?hÁ?cÒ@k@ËNðÚÐkÏc’Á?iÏc¸ÏÉ

+ N@]µÏcÄ@]ËgÏcÒÙ_Ð]µ âÑ]G ÐÁ@Ë@]k@ËÉÐ]Ô ÑwÐ]]¶º½MâÌGÏcNÐð¹ÉÏc?cÏhâ̹+ ÐKðÚÐkÏc

ÉÐ]]Ô É?hÁ?cÒ@k@ËMâÌGÏcÄÙw)N@¶GdÁÐGâÑOgжLkÉgcÉ?h¶LkÉgcMâÌGÏcÄÙwÀðÚÐG +=ÏÉ@ÁÒ?cÒÙ_еN@¶GdÁÐGâÑOÐKðÚÐkÏc

ÏÉÐ]ÁÏcÏc Ïg@Ì]khOÀÐ]Ô Ñ]½ðÚÏÉ+%Ÿ]ºSÉŸÁhÆ]Ô & ÑÁ@¾ð¹Ð]Ô Ñ]]k@Á@k@ËÉÉcgÐÅ

7 Ãâ̹ð ÏcÉ

ÉÐ]Ô ?cÏhâÌ]¹ ÀðÚÐ]G + M]âÌGÏcÉ?h]Á?cÒ@]k@ËÒdÁÐ]GâÑOÒÙ]_ ÒÏc?ÔÐ]G NðÚÐkÏc]]

Ò@]k@ËÑwÐ]¶º½ÒÙ]_ ÒÉÉiÏg@]Ô Ð]G NðÚÐkÏcÑwÙG@Ë@Ô7âÑð¹ÏcеqâÌOÐLâËcÏg@ÌkhO +=MâÌGÏcÉ?hÁ?c

Ð]Ë?cÏÉй NðÚÐkÏc ÒdÁÏÉÏegÐG 7MâÌð¹ÏcÉÏÉÐK?cÏcÏg@ÌkhOÀÐÔѽðÚÏÉ ŸÁhÆÔ]]

hK@]Ëi)M]âÌG@]k@ËÑwÐ]¶º½hK@]Ëi@]K ÐKðÚÐkÏcÉÐÔÒÏÉÐÔgÐGй)MâÌG@k@ËÑwжº½ NâðÚÐ]kÏcÃ]ÂÌGÏc âÑK@µÄ@ÌKðÚÉÉ@ÅÒÏÉÐÔgÐGй)MâÌGÏchK@ËiÑË?ÉÏèg É MâÌGÏcjâÌÅÐG

ÒÏÉÐ]Ô gÐ]G Ð]¹ )ÃG@k@ËÑwжº½qÌÁ?ÉÐÔN@µÏcð“Ä@Ë?É)ÐË@k@ËÑwжº½ÏgÙSÉÐG Ù]G NðÚÐ]kÏcÑwÐ]¶º½Ñ]½ÏÉÉcÒÙ]Å +Ï%Í¥h]o & ÐË?ÉÏègÐKðÚÐkÏcÉÐÔÄеÏcMkÐÅ

ÉÐÔÐËÐÅ@k@ËÐGÑLlËÊâÌONÐð¹ÉÏcÒÏÉÐÔÙGÏÉÐLâËègÐ}Ïc)·ÂºÌSÑÁÉÊwÙGÐG)@k@Ë


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

..-

+Ä@µÐ]]]µ@KÉg@]¶ËhGÉgÐ]HÁ@½gЭÉNðÚÐ]kÏcgÐ]k Ð]¹ Ã]âËh¶GâÑSÐ]GâÑSÐ]µ ÒÐÁ@Ë@]k@Ë N@]µÏc MlËÊâÌO?É)%ÐÌÁÊÁ@²¹?Юt¹?ÏdWÉ & ÑË@k@ËÒÉ@Âð¹ÏÉ@Ô ÒÉÊKhïµÐË@ÅÏÉgÐÅ

ÑËÉÊKhïµÐ]Ë É Ð]ÌÌÁ?ÉÏègѶâÌL]o É MâÌG@]Á É Ä?ÉʽÐ]Å gÐ]k йMâËh¶GâÑSÐGDS@k@Ë Ég@]]¶ËhGgÐ]]kйM]]âËh¶GâÑSÐ]]GâÑS@]]k@Ë)N@]]]µ@ÁdÁÐ]kÐOÏÉÐ]Ô qË@]k@ËÒÉ@]Âð¹ÏÉ@Ô

Ð]]¹ +NðÚÐ]]kÏcÑÁ@]]khOgÐGÏgÉÐ]]]} gÐ]kйMâËhµÐ]Á ÑSÐ]GâÑSÉÄ@µÐ]µ@KÉgÐ]HÁ@½gЭ

?ÉÏègѶâÌKðÚÐ]]kÏcÐ]]G ) N?cÏcM]]kÏcйÒÙ]]_ Ñ]]Ë?ÉÏègÐKðÚÐ]]]kÏcÉÐ]Ô ?c?ÉѶâÌKÐ]ð¹@W Òj]âËègÉM]âÌG ?ÉÏègÐKðÚÐkÏcÉÐÔÒÏÉÐÔÒÉ@ÂâÌOй+Ä@µÐµ@KÑÁÉÊwÙGÉdËcÐGâÒhÂÌG@Á

Ð]G NÐ]ð¹ÉÏcÉNðÚÐ]kÏc @KMâËh¶GÑSÐHâÌSÄ?ÉʽÐÅgÐkй@k@ËÐLlËÊâÌO)MâËïGð“ Ð]Â_ÏègÒdÁÉÊKÐ]G %Ñ]ïËc&ÀðÚÐ]G )ÏÉÐÁ@ÌKðÚÉÉ@ÅÄÐËÚйâÒh¶Gð“Ä@ËïLpOÉÃGjâÌÅ gÐ]Å É âÑ]G @]k@ËÑwÐ]¶º½ÒÙ]]_ ÒÉÉiÏg@ÔÐGââÑK@µNÐð¹ÉÏc7âѹð ÏcÉMâËh}ÏcÏgÊâÌKÀй

?dÌL]k?ègйÏÉÐ]Ô ) âÒÉÐ]ËÏcÒÙ_Ð]µ âÑ]G |жº½ÐËÏÊâÌoÉÐGÉâÑGÐÁ|жº½âÒÉÐÌGâÑK@µ

ѶâÌL]o ?cÐ]ËÏÊâÌwg?ÊwÉÐ]¹ @]k@ËÙG NÐð¹ÉÏcÑwжº½gÐkйÄchµÐl±ÉÐÌÌÁÑwжº½ Ð]LâËÉжG¸Ð]ÌÌwжº½gÐ]Å ÒÏÉÐ]Ô gÐ]]Gй)ÐÌâÌSÐGѶâÌÁÉÊwÙGÐÁÉÊwÙGÀÐÔ+Ðð¹@KÐG

É ð¼@]W gÐ]Å Ð]¹ Ïg@GÐ]¹ ) MâÌG@]Á ÉÐ]LOѵÐ]ËÑwжº½)ÏÉÏcÉÊ]_ ÒÉÉiÏg@ÔÉÏc?ÔhâËe

Ð]G Ð]½ÐÔ)Ä?c?g@ÔÐ]]¹ÐµÃGÐÁÐÁ?É?hÁ?c@k@ËÉÐÔÑwжº½NÐð¹ÉÏcÄ@ËNðÚÐkÏc?d¶âÌK@µ

§]]±?É&Ä@µÐL]]o ÒÙLµ@]]¢ËcÑ]]¾µÊWÀðÚÐ]]G )%³]]ï›?&Ð]]]ÌËfâÌHÁ?ÉÏègÑ]¾µÊWÑKÏÉ?ÉÐ]K ÉÉcÄ?ÊâÌÁÐ]]]¹ Òi?É@]ÌSM]âÌGÏc?cÏhâÌ]¹ ?dÌL]k?ègй8=Ð]ËÑwÏgÏÊ]âÌK ÀÐ]Ô gÐ]kй%gÊ]½Ú?

Ê]]µÏÉâÑ]]G % j]]µh½ & ÏÉ?h]]µÙµNðÚÐ]]kÏc?dË@ÌKÐ]]µ ·â̽ÐL]]]lÌk)M]âËh¶G?d½ÐL]lÌk g?dKðÚÐ]kÏcѵ@]K ?cÐÁ@½ÐL]lÌkÏgÙ]S Àйе)ÑÁ@µÏÊâÌoÉ@ÅÉÄ@µÐËgÙK@LµcнÐLlÌk

Ñ]oÉÏègÐ]½ÐÔÉÄ?c?g@]Ô Ð]¹ Ð]µ ÒÐ]]Á?É?hÁ?c@k@ËÉÐGâÑGÐÁ|жº½ÐËÐÁ?ÉйgÙK@LµcÄ@Ë Ä@]]Ì̶ÌLµ?hO ÑKðÚÐ]kÏcÐ]µ +ÑLâÌÁ@µÏÊâÌ]oÉ@ÅÉÄ@µÐ]ËgÙK@LµcнÐL]lÌkÒgØiÒÐ]GgØi ÒÏÉÐ]]Ô gÐ]]Gй)Ð]]ÌÌÁ@]]]ÅÏèg Ñ]¶âÌÁÉÊwÙGÐ]½ÐÔÀðÚÐ]G +Ð]ËÐÅNÐ]ð¹ÉÏcÑ]oÉÏèggÐ]kй Òg@]oÊ}h]âËeÐ]¹ Ð]µÐÁf̹Ѷâ̽?dÁÐ]Ô gÐ]Å ) MâÌG¸ÐËÐÁf̹MkÏcÐGÐËÏÉйNðÚÐkÏc

ѵ@]K g@]S âÒdÁÐ]Å ) ÒÙ]_ ÒÉÉiÏg@ÔÐ]G M]âÌGÏcÄ@]µÏÉ?hÁ?c@]k@ËÑwÐ]¶º½?ch]]K ÑÁ?ÉÐÔ

É@]k@ËÉÐ]]Ô ?d¶âÌK@µÐ¹NÐHË@KÐGMâÌGÏcÄ@µ@k@ËègÉ@k@ËÑwжº½gÙK@Lµc Ä@Ëg?dKðÚÐkÏc


...

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

?d¶âÌK@µÐ]¹ rÐ]½ÐÔÄÐ]¶GÒÉÏöhËÐ]O É Äh]ïGÙ]]_ йÄ@µÐLËgÐÁÉJ?cÒÐGgØiÐÁ@Ë@k@Ëèg É Ð]ïð¹Ð½ÙµgÐ]k Ð]G M]âÌHð¹?iÍÁ@]Ì}Òh]K ѵÐ]ËÏiÉgÐ]Å Ä@]Ë ÌË@]Ô ÑL]]kÐÅе)âÑGÏc

ѵ@]K Ð]µ N@]µÏcM]kÉgc?ÉѵÐ]ËÐÂ̽ÏiÐ]oÉÏèg ÀÐ]Ô Ä@]Ë Ð]_ØcÉÉg@GÀÐ]]Ô ) ?dKÐð¹ÉÏc

NÐ]]ð¹ÉÏcѽÐL]]]lÌkÉÊK@]Å gÐ]}ÐÔÀðÚÐ]G + M]âÌGÄ@]µÏÉ?hÁ?c@]k@ËÑwÐ]¶º½g?dKðÚÐ]kÏc

dÁÐwgÐkÐGÄ@µÐKðÚÐkÏcÄ@Ë)ÉÊGÐÅ?dÁ@µÐKðÚÐkÏcÄ?ÊâÌÁйÒi?É@ÌSÉÊG·âËgÙSÐG

M]]âËh}Ïc?ègh]K ÒеÐKðÚÐ]kÏcDKðÚÐ]kÏcgÐ]Å ÏÉÐ]Ô ) ÄÉÊ]G ?h]µ rÐ]G?c)?d¶âËgÐ]l½ÐS h]K ÑÁ@µÐKðÚÐ]kÏcÙ]G gÉÊÂ]k ·âÌKðÚÐ]kÏcgÐ]Å @K?É8N@µÏcÏÊâ̹Ñk@GÙ̶lLÁÙ½ʵÏÉ

Ð]ÌÌKÐG@GѵÐ]ËÑwжº½?cÏhâÌ]¹ ·âÌKðÚÐ]kÏcgÐ]Å ÑwÐ]¶º½?dÌL]]k?èg йÀðÚÐG+MâÌÁÏc?c

É rÉÏèg@]K?É)Ð]ÌÌKÐG@GÐ]ÁÉÊHwжº½ ÏgÙSÀÐÔ’â̺ð G’Á?ÊKÏc)âÑGÒcÊ_ÒÏÉйhK@Ëi

ÑwÐ]¶º½ѶâÌÁdÁ@ïÁÐ]lð¹ÐÅ gÐż@WgÐÅÐG)MâÌÂâÌOÐlËÏc NÐð¹ÉÏcÑLp}Ñ_ØcÉÉg@G ÒgÉÊG@]Ô É Òg@̽?ègÑoÉÏèg ÒÏÊâÌwg?ÊwйMâÌGÏc)@k@ËÙGÒÙ_ÒÉÉiÏg@ÔÐGNðÚÐkÏc É ÏÉÐ]LâËh¶GNÏègÒg@TµÐ]Ë ÐGChÁ?ÊK@ÁÉCh¶G@ÌSÐG?d¶âÌKÐð¹ÉÏcgÐÅÑKÐËÞнٵÉ

+MâËh¶GÄ@µÐLoÒÙLµ@¢ËcÒÉ@wÏègÒÏÉÐÔDG)MâËhµÐÁdÁÐkÐO

ÑLoÉhkÒ@k@ËÙGNÐð¹ÉÏcÑwжº½7ÀÏÉÉc

7 %ͦÌHï¹?ÄÊÁ@²º¹йÉd¹?¨Êx_&

ÐËÐÁ?dÁнÉÉiÏg@ÔѵÐÌwжº½)É?hÁ?cÑk@ËÙGNÐð¹ÉÏcÑwжº½chµÄ@@GʵÏÉ

ÐÁ@Ë@k@ËÉÐÔÑwжº½ÑpËÙ_ÒÉÉiÏg@ÔÉÏc?ÔÐGÉN@ÁÏc?c@k@ËÒÙ_NÞÐkÏc@K?É)

ѶâÌSgÐ]½ É ¼Ð]ŠйÉÏÉÐKÐÁÊGÏgÙÌKÀÐÔÒÉÉègÐGÉÉèg ÒÐÁ@Â_Ïèg ÉÐÔgÐGй+MâÌGÏc

+ÏÉÐË@µÐK@ÅÑLoÉhkÒ@k@ËÒgÙÌK)NÞÐkÏcÒÏÉÐÁÊGÉÉègÐGÉÉèg ÙGÉÒÉÉfâ̽

Ò@]]k@ËÒgÙ]]ÌKÐ]]Á?ÉйDµÐ]]Ë ) ÑL]]]oÉhkÒ@]k@ËÒÏg@]GgÏcÄÐ]Å gÙ]ÌKÉÉcÉÐ]½ÐÔ

7ÐÌÌKÐËÞнٵÑLoÉhkÒ@k@ËÒgÙÌK)qÌÁ@ËhKÒÉÐÔ)ÐÌ̶ÌkÛµÑLoÉhk 7 ѶÌkÛµÑLoÉhkÒ@k@ËÒgâÊâÌK ±.


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

../

ÑL]k?èg ÑÁ@µÐÂÌxÂGÉð¼?gʽÉ’Ë@ÔйÑLoÉhkÒ@k@ËÑÁ@µ@k@ËègÉÑLoÉhkÒ@k@Ë

ÑL]]lËÉ?dâÌOÐ]]¹ )%ÑÂÌË@ÔѵÐ]]ËЩ@ÂGÊ]]µÏÉÐ]]½ÐÔ&ÏÉÊ]]]Kh}Ä@ËÏÉ@wgÐ]k ÏÉÐ]ÌËi?Ê_

ѵÐ]ËЩ@ÂGÊ]µÏÉÐ]½ÐÔ&·]pâ̽Òf]âÌHÁ?ÉÏèg Ñ]¾µÊWÐ]G Ä@µÐ]]µ@KÒdÁÏÉÏegÐGÓ¤Øh½ ÏÉÐÁ@ÌÌL]lÁ?iÄ@]Ë )ÑÂÌË@]Ô ÑµÐ]ËЩ@ÂGйÑL]oÉhkÒ@]k@Ë ÑÁ@µ@k@âËèg@K?É)%ÐÁ@ÌÌLlÁ?i ÒÐÁ@Ë@]k@ËÉÐ]Ô M]âÌGÏcÏgÙ]âÌKÀÐ]Ô ÒÏh]âËÊ}Ð]G NðÚÐ]kÏc?cÏhâÌ]¹ +ÏÉÊKh}Ä@ËÏÉ@wgÐk ÒÉÏöhËÐ]O M]âÌGÏc@]K?É)Ã]G ÑL]oÉhkÒ@]k@ËÑ]âÌOÐ]G ) % Ä@]µÏÉ?hÁ?c@]k@Ë& N@ÁÏcÄ@Ë?c

Ð]µ MâÌÁÐ]ËÐ}ÏcÏÉÐ]Ô Ð]½ÐÔ+N@]¶GÐ]ËÐïð¹Ð½Ùµ ÉÐÔÑÁ@µÐÌÌLlËÉ?dâÌOÉ’Ë@ÔÉð¼?gÙ½

NðÚÐ]kÏcеM]âÌGÏcÏÉÐÁ@Ë@]k@ËÉÐ]Ô Ò@]ïâËègÐ]¹ ) ÑL]oÉhkÒ@]]k@ËÙGNðÚÐkÏcÑwжº½

?cÏhâÌ]¹ NðÚÐ]kÏc@]K?É)N@]µÏcÑL]oÉhkÒ@]k@ËÒÉÏöhËÐ]O ?dÁ@Ë@ÌKÉMâÌÁÏcÄ@Ë?cÒÙ_

?dÁ@½ÏÉÏgÐ]k ÒÐ]k@G Àй+%ѱÛ_?&Ïjâ̽@Ôð¼?gÙ½ѶâÌÁÉÊG|жº½)ÒеÐÁÉÊG|жº½ ÏÉÐ]]µÐËÚÐ]]¹ ) MâËcg@µÐ]]G M]]]o ÉÉcÙ]G Ð]¶â̵ÐwÏgÙ]âÌKÀÐ]Ôе)MâËÉÐ]µÏcgÏcÄ@]½ÙG Ò@]]k@Ë@]]K?É)N@]]ÂG?cÄ@]]µÏÉ?hÁ?c@]]]k@ËÑL]oÉhkÒ@]k@ËÒÏgÊâÌ}Ð]G M]âÌGÏcNðÚÐ]kÏc Ä@]Ë?cÐ]µ ÒÐÁ@Ë@]k@ËÉÐ]Ô ÑÁ@Á?cÐ]¹ Ð]ÌÌÁi?h­gÐ]k É N@]µÏc|Ð]¶º½ NðÚÐkÏcÑLoÉhk

Ù]G Ð]¶âËg@µÙÅÏÉÏh]K ѵÐ]ËÚй+N@]¶GÑL]oÉhkÒ@]k@ËÒÉÏöhËÐ]O M]âÌGÏcʶð¹Ð]]G )N@ÁÏc

É ch]µ ÑÁ@µÐÌÌL]oÉhk@]k@ËÒÉÏöhËÐ]O NðÚÐkÏcgÐ}ÐÔжÁÊw)NðÚÐkÏcÑÁÉÊGjâÌÅÐG

+MâÌGÏcjâÌÅÐGNðÚÐkÏcÏÉÐÔ)@Á?c?cÐÁ@Ë@k@ËÉÐÔÑË@ÂoØèg йÑÁ@µÏÉ?hÁ?c@k@Ë

ÒÏÉÐ]ÔgÐGйÏi?ÉÚÑ]¶âÌð¹Øèg NðÚÐ]kÏcÑ]ÁchµdÁÐ]G âÍ]O Ù]G ÑL]oÉhkÒ@]k@Ë Ñð¹Øèg ÉнÐÔ

gÙ]SÉ?gÙSÒÏÉÐ]Á?d¶â̹Ù]G ÄÉÉ@]]ŠÊ}Ég@GйÉ’ÌÁÉ?hµÒg@ËcÑÁ@µÐPÌlÁ?hOÐË@k@ËÀÐÔ

ÎÙ]_ ÒcÊ]]_ ÒdÁÏÉÏegÐGеÏÉÐK?dGÄ@̶â̹¸ÐËÏÊâÌoÐGMâÌÁ?ÊKÏcNðÚÐkÏcÒÏÉÐÔgÐGй) NðÚÐ]]kÏcÑwÐ]]¶º½ÉÏÉÐ]K?cÏcŸ]ÁÏèg?dÁ@]µÏÉ?hÁ?c@]k@ËÐ]¹ NÐ]ð¹ÉÏcÒÏg@]µ ÀÐ]Ô ) MâËjâËg@]PG

ÑÁ@µÐPÌ]lÁ?hOÉ’Ë@]Ô É ð¼?gÙ]½ Ð]G NðÚÐ]kÏcÒ?Éöh]G ÒÏc?ègÐ]G ÐL]kÏÊËÐO ÑLoÉhkÒ@k@ËÙG Ò@]]k@ËÏÉÐ]]Ô)ÐÁ@PÌ]]lÁ?hOÉÐ]]G M]]âÌGjâÌÅÐ]]G Ò?Éöh]]G ÐKðÚÐ]]kÏcÉÐ]Ô gÐ]}ÐÔ+ÏÉÐË@]k@ËÉÐ]Ô

Ò@]k@ËÑÁchµÐ]ÁÉÏöhËÐOÉÄchµÉÏöhËÐ]O @]K?É)M]âËhµÏcÉÏöhËÐ]]O ?dÁ@µÏÉ?hÁ?c@k@ËйÑLoÉhk + ÏÉ@LkÏÉÐKðÚÐkÏcÉÐÔÒÏc?ÔgÐkйÏÉÐKðÚÐkÏcÄÐËÚйÑLoÉhk ]] 7 ÑKÐËð ÚнٵÑLoÉhkÒ@k@ËÒgÙâÌK ]]] /


..0

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÑL]oÉhkÒ@]k@ËÑwÐ]¶º½NÐ]ð¹ÉÏcch]µ Ä@]@G?dÌL]oÉhkÒ@]]k@ËÒgÙâÌKйʵÏÉ

ѾµÊWÉð¼?gʽÒÉðÚʲð¹ÐÅÉÐKÐð¹ÉÏcÒÏÉÏgÐkйÉÏÉÏgÏcйеÒÐË@k@ËÉÐÔ)MâÌGÏc

É ÏÉÏÉ?h]Á?cÒ@]k@ËÐGch]µ Ä@•Ð]ð¹ÉÏcÒdÁÐ]GâÑOÑ]k@G@ÅÏÉgÐ]]Å +ÐÌËfâÌHÁ?ÉÏèg É ·pâ̽ ÐÂ_ègÑïËcÀðÚÐG+N@ÁÏcÄ@Ë?cÒÙ_еMâÌGÏcÐÁ@Ë@k@ËÉÐÔÑwжº½NÐð¹ÉÏc7Ä@•ÉÉ

@]K?É)Ð]Ì̲ËjÌ­@L̽ѵÐ]ËеØGÑL]oÉhkÒ@]]k@Ë7âѹð ÏcÉâÒh}ÏcеÏgÙâÌKÉÉcgÐÅй

Ñ]ïËc@ÅÏÉgÐ]Å + % §]±?ʹ?ɨÊ]wʛ? Ó?gÉ& ÐËÏÉÙLµ@¢ËcÉNÐG@GMpOйеÐËеØG

@Æ]]ÁÐKNÐð¹ÉÏc7Mâ̹ð ÏcÉMâÌGNÐð¹ÉÏcÒch¶LkÏc@k@Ëе)ÏÉÐK?cÏcrÏÉÐÔÑwgÐOgÐG ʶð¹Ð]G ) N@]µ@ÁgÏcqË@]]k@ËÉÐÌÌÁÒgÏÉgÐkÑÁÏÉ@_Éð¼Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@Kйжâ̵@KʵÏÉ

¸Ð]]Ë Ð]]¹ g@]]]µ ÑÁch¶]oÐG?cÉð¼Ð]½ÙµÑÁ@µÐÌÌL]lËÉ?dâÌOÐ]¹ ÑÁÉÊGÐ]Å ÉÐ]¶âËgÐHÁ@½gЭ ÏÊâÌ]]oÐGÄ@µ@k@ËNÐð¹ÉÏc)ÐËÏÉÐÔgÐÅÏÉ@k@ËÐGNÐð¹ÉÏcÒdÁÏÊËÐO+ÏÉÊK@Å?cÐïð¹Ð½Ùµ r@]]k@ËÒÐ]]©@ÂGÉÐ]]ËÐÅgÐ]]]Å ÒÙ]_ @]k@Ë@ÂÌ}Ð]Ô ) M]âËfâËgè Ïc?cѶ̵Ð]K ѶâËi?ÊâÌ]o É

ÑïÁÐ]]Å@½ÐÅ+Òi?Ê`ÌL]]k?ègÐGÄch¶L]kÐÅÉÑKÐ]ËðÚнٵÑïÁÐ]Å@½ÐÅÙ]G ÏÉÐ]LâËègÐ}Ïc

Ïf]]âËÊKÄ?ÊâÌÁ@ÅÏÉgÐÅÉÄ@µÐµ@KÄ?ÊâÌÁÑïÁÐÅ@½ÐÅÒÙLµ@¢ËcÒÏÉÐÁ?dïÁÏègÑKÐËðÚнٵ

+ÑKÐËÉÉdÁ@OÐ]]k Ð]ïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐÌÌL]lËÉ?dâÌOÐ]ÌÌïÁÐÅ@½ÐÅÉÐ]Ô +Ð]ð¹Ð½ÙµÑÁ@]µ@ÌS@ÌS Ð]]]µ ch]µ ÑL]kÐÅÐ]ïð¹Ð½Ùµ%ÒgÉÊG@]Ô ± ÑKÐ]ËðÚнٵ&ѵÐË@]k@ËèggÐ]Å 7 âÑ]ð¹ÏcÑ]ïËc

ѵÐË@k@ËègÐK@µÉÐÔ)N@¶GÑxâÌOgÐk·âÌkеgÐÅgÐH½?gÐGchµÒ?jkÒ?É?cÉÐLlËÊâÌO

É âÒh]}ÏcÏÉ@wgÐ]k ÏÉÐ]ïð¹Ð½ÙµÐ¹Ñ]ïËcÑ]ÁÉÊwÙGÐ]G @]k@Ë@]K?É+ÏÉÐ]Ë@µÐ]]LâËcÑË@k@Ë @]]]k@ËègÉÐ]Ô ÉÏÉÐ]Ë@µÐ]LâÌÂâËcÑKÐ]ËðÚнٵ]]] ÒgÉÊG@]Ô ÑµÐË@]k@ËègÐ]ïð¹Ð½ÙµÑL]lËÉ?dâÌO ) Ð]]]ËÐÅÒÙ]_ ÒdÁÐ]•ÐHË@K¸Ð]ËÐïð¹Ð½ÙµgÐ]Å + @]k@ËÐ]LâÌGÏcÐ]ÌKÐËðÚнٵ± ÒgÉÊG@]Ô

Ð]¹ ?cµÐ]Ë ð¼Ð]}йÄ@µÐ]µ@K ÒÐð¹Ð½@½ÉÏÉÐÌÁ@µÐµ@KÒÐÁ?eØèg Ñð¹ÙSʘÒÙÅÐGð¼Ð½Ùµ ÑL]]lËÊâÌO)Òg@]]̽?ègÉÒgÊL¹Ð]]µ ) ÑKÐ]]]ËðÚнٵ ) ÒgÉÊG@]Ô 7 ?dÁ@]ËeÑÁ@]µÏg?ÊGÉʽÐ]Å

âÑ]GÏc·â̵@]K gÐ]Å + N@]¶GÒg@]Ëc ·âÌkеÉʽÐÅÑ­@½еÐËПÐË@k@ËÉ‘l`¶âËègÐG

ѵgÐ]]Ô ÉÐ]]ÌÌwÐ]]]ïð¹Ð½ÙµgÐ]H½?gÐGÑ­@]½ @]K?É+Ð]ËÑwѵgÐ]Ô ÉÐ]ËÑwÑ­@]½ M]âÌÁ?jG Ñ]]¡?jGÑ]]ð¹ÙSʘÉÐ]]ð¹Ð½@½ð¼Ð]]}йð¼Ð]]½Ùµ@]]]K?É + Ð]ËÑwÐ]ËÐïð¹Ð½ÙµÉÐ]Ô gÐ]HÁ?gÐG É?h]µ Òg@]]ËcѶâËg?ÊG ÑÂLl`¶âËègÙGÏÉÐË@µÐKÙK@ŸÐË@k@ËègеN@µÏcMkÐÅ?cÐÁ?eØèg


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

..1

ÒÉ?h]µ Òg@]ËcÑ]¶âËg?ÊGÒÏÉÐ]Ô Ù]G Ð]kÐG¸ÐË@]k@ËègÑÁÉÊGÐ]]Å @Ë@ÔÀðÚÐG+?cÐïð¹Ð½ÙµÐ¹

Ðïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@KÄ@Ë)Ðïð¹Ð½ÙµâÑGÏc 7 âÑð¹ÏcÑïËc?cÏhâ̹+=N@€·âËègÐïð¹Ð½ÙµÑÁ@Ëe

ÐË@]k@ËègÉÐ]Ô ÑxâÌOgÐ]k Ð]µ ÒÐÁ@]kе ÉÐÔgÐkÐLâËhÂâÌOÐlG?jkâÑGÏcеÄжGMkÐÅ

) ѵÐË@]]]k@ËègÑÁÉÊGÐ]]]]Å ) ÏÉÐL]]o ÉÉcÐ]]G ÐL]]kÏÊËÐO@]]k@ËÑÁÉÊGÐ]]Å @]]K?É)ÄÐ]]µÏc

+ ?jkÉÒgÉÊG@Ô± ÑKÐËðÚнٵ

]] ÑïËcÑÁ@µÐÁÉÊwÙGgÐkйÐÂ_Ïèg]]

ÉÐ]]¹ ) ?dKÐ]]]ð¹ÉÏcÐ]¹ ÏÉÐÁ@Á?c@]k@ËÒ@]}iÏcÐ]¹ M]âÌwÏcgÏcâÑK@]µ @]k@Ë’]Á?iÏcÊ]µÏÉ

âÑSÐ]HâÌS@]K?É+ÏÉÐ]]LâËhµÏcÉðÛG?dÁ@µÐÌÌÏègн@ÁeØèg йе)MâËhµÏcÉÏöhËÐOÏÉÐK@µ

ÐË@]k@ËÉÐ]Ô ÑµØègÏÉ@]Á @ÅÏÉgÐ]Å + ÏÉ?h]µ Òg@]ËcÏÉÐ]ÌK@µÒÉÉèg Ð]¹ ÐÌË@]k@Ë ÉÐÔÑÁchµ

Ð]]ÂK@ÅÐGNÏg@GÐ]]k Ñ]]]ïËcÑ]ÁÉÊwÙGÒÏhâËÊ}Ð]G ÀðÚÐ]G + ÏÉ?h]µ Òg@]ËcÉÃ]oØèg É ÄÉÉèg

M]]kÐÅÉ%ÒgÉÊG@]Ô ]]] ÑKÐ]ËðÚнٵ&ѵÐË@]k@ËègÐ]¹ @]k@Ë 7âÑ]ð¹Ïc Ð]µ ) @]k@ËÒÏÉÐ]Ë@µ Ð]]]KÏÉÊK@ÅÄ?gÐ]µ ÑxâÌOgÐ]k gÐ]k Ð]G ?j]k ÑÁdÁ@OÐ]k ÑL]lËÊâÌOÐ]G Ä@]ÌKðÚÉÉ@ÅÑ]Áchµ

7 ÏÉÐË@µÐLâËc·âËg@ÌkhOdÁÐw?cÏhâ̹+ÏÉÐË@µ

ÒÉÉèg Ð]]¹ @]]k@ËÐ]]LâÌGÏcÄÙ]]]w N@]µÏcÏÊ]â̹Ñ]k@GÑ]ïËcÐ]µ ÒÐË@]k@ËègÉÐ]Ô @]Ë@Ô]]

+ = ÄжGÐË@k@ËègÉÐÔÑLlËÊâÌOÐGMkÐÅÄ@ÌKðÚÉÉ@ÅйdÁÐwâÍGÏc@K?É)ÏÉÐÌLâËdÁÐw

gÐ]]kйÄÐ]]¶G?j]]k ÑÁdÁ@OÐ]]k ÑL]]lËÊâÌOÐ]]]G M]kÐÅÄ@ÌKðÚÉÉ@ÅÐ]¹ dÁÐ]w M]âÌGÏc

= @k@ËÐLâÌHGÐË@k@Ëèg ÉÐÔÒÏÉÐÔÙG)Ä?gеÑxâÌOgÐk

Ð]ËgÉÊG@Ô]]] ÑKÐ]ËðÚнٵ@]k@ËègÉÐ]Ô Ð]µ )Ð]ËеÐ]ÌÌK@µÏÉ@]½ ÉÐ]Ô Ä@]Ë ) ÐK@µÉÐÔ]]

+=âÎhµÏcâÑSÐGâÑSÉ@k@ËÐLâÌGÏc

Ð]]]¹ ð¼Ð]½ÙµÑÁ@µÐ]µ@KÑ]Á?cfâËÉÉM]kÐÅÐ]µ )Ð]ËÑwÐË@]k@ËÉÐ]Ô ÑµØègÏÉ@]Á @]Ë@Ô]]]

+ = ÑË@k@ËѵÐË@k@Ëèg ÐGÄжËÏcÏÉÐËgÉÊG@Ô]]ÑKÐËðÚнٵѵÐË@k@Ëèg + = N@µÏcÒg@ËcеØègÏÉ@ÁÉÐÔDµ]]


..2

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÉÐ]]Ô Ð¶ÁÊw)Ðïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@KÒÙLkÐÔÐLâËh€ÐÁchµÎg@ËcÉÐÔâÒhÁ?ÊK@Á?cÏhâ̹

Ð]ËÏÉйÏÉÐ]Ô ) N@µÏcÒg@ËcNðÚÐkÏc’âÌðºGgÐ}ÐÔ+Ðð¹@WнÏÉжÌLµ?hOÒÉÉèg йÐLo @]k@ËègÉÐ]Ô gÐ]Å Ä@]Ë ) N@]¶GÒg@]ËcÒÙ]_ ÒdÁÏÉÏegÐ]G ÑâÌOÐGеØègÏÉ@ÁÉÐÔNðÚÐkÏc

@K?É)MâÌG@Á@k@ËÑwжº½NðÚÐkÏc?cÏhâ̹+N@µÐÁdÁÐkÐOgÐÅÐËgÉÊG@Ô]]ÑKÐËðÚнٵ

) NðÚÐ]]]kÏcÐ]]]K@µÉÐ]]]]Ô ) ÏÉÐ]]LâËÉеÏcgÉÉcð¼Ð]]½ÙµÑÁ@µÐ]]µ@KÑ]]Á?cfËÉÉM]]kÐÅй

Ð]]]¹ ) rÏÉÐ]ÁÉÊGÉÉègÐGÉÉèg ÀÐ]Ô + ÏÉÐ]LâÌGÏcÒÉÉègÐ]GÉÉèg ¼Ð]} É âÑG@]Á ?ÉÏègѶâÌKðÚÐ]kÏc

+Ð]ÌÁÏÉ@]k@ËÑÁ@Æ]ÌSÐ]G ÒdÁÏÉÐ]O É M]âËgcÏcÀÐ]ð¹Ð±Ð¹?dËg@]̽?ègÑ]]oÉÏègÒÏÊâÌwg?Êw ]]]] ÑKÐ]]ËÞнٵ@]]k@ËègÉÐ]]Ô ÒÐ]]©@ÂGÑ]]ïËc)ch]]µ Ä@]]@GÏÉÏgÐ]]]k Ð]¹ Ê]µÏÉÉÐ]½ÐÔ

ÑKÐ]ËÞнٵÑïÁÐ]Å@½ÐÅÐ]]G ÄchµMkÐÅÙGÏÉÐLâË}Ïc)@k@ËÐLâÌGÏcеÒÐÌËgÉÊG@Ô

+ Òi?Ê_ÑLk?èg É

É Ð]]ÌÁÑKÐ]]]G@GѵÐ]ËеØGÐ]µ ÏÉÐ]Ë?dwgÐOgÐGÑL]oÉhkÎ@]k@ËÒgÙ]ÌKÑ]ïËc]]]

ѵÐËÙLµ@¢ËcÙGÏÉÐLâËègÐïGÑKÐËÞнٵÑïÁÐÅ@½ÐÅgÐ}ÐÔ?cÏhâ̹ÀÞÐG)ÐÌ̲ËjÌ­@L̽ + ÐÌÌKÐËÞнٵÑïÁÐÅ@½ÐÅÒg?chµÉѶÌLµ?hOÑÁÉÊGÐÅrÏÉÐÔе)ÑKÐG@G

MâÌÁÏc?cÑË@k@ËÒ@k@ËègÑÁ@µÐ©@ÂGйâѵÐËÐGÑïËcеÒi?Ê_ ÑLk?èg@Ë@ÔÀÞÐG]]

= ¸ÐËÙLµ@¢ËcÑwÙGÏÉÐLâËègÐ}Ïc

= MâÌGÐÅNÐG@GʵÏÉ?cÙLµ@¢ËcйжâÌLoÒi?Ê_ÑLk?èg @Ë@Ô]]

Ð]¶âÌKÐð¹@W@]]K?É)ÐËÐÅÏÉСØh½ÒÏÉÐÁchµGÐGÒdÁÏÊËÐOжâÌLoÒi?Ê_ÑLk?èg ]]

Ð]]¹ É h]]K ѶâÌ]]kеÙ]]G ÏÉжâÌ]]kеÐ]]¹ âÒgè Ù]]}ÏcÉÏÉÊ]]G M]]kÉgc?d]]]¡Øh½Ѷ]pâ̽Ð]¹

ѶâÌL]o @]K?É)h]K Ñ]¶âÌL_ÏÉÉ·âÌK@]µ Ù]G ÏÉÐ]¶âÌK@µ йÉhKѶâÌð¹Ð½ÙµÙGÏÉеÐÌð¹Ð½Ùµ

ð Ò]]G ¤Øh]]½ Ð]]]ËÏÉÐÔgÐ]Å qËÉÐ]Ôе)ÑL]oÉhkÒ@]k@ËÊ]µÏÉgÐ]Å Ð]Ì̲ËjÌ­@L̽ ÑÁ@µÐ]Ì̲ËjÌ­@L̽Ð]µØGÉÑL]oÉhkÒ@]k@ËÐ]µ ) ?d¶âÌK@]µ Ð]]¹ ÑïËc@K?É+ÏÉÐKÏÉchµ

ÑL]]k?èg É ÑKÐ]]]ËÞнٵÑïÁÐ]Å@½ÐÅÐ]G ÑL]pO?dËÐ]µgÏÙÌKÐ]¹ ÒÙ]_ ) chµÐ]Á dÁÐ]kÐO

+ ÑL]oÉhkÒ@]k@Ë ʵÏÉgÐÅÐ̲ËjÌ­@L̽ѵÐËеØGqËi?Ê_ÑLk?èg)MkÐGÒi?Ê_ ÑïÁÐ]]Å@½ÐÅÐ]]¹ Ð]]µ ) ÑKÐ]]]G@GÒ@]k@ËÙ]G ÏÉÐ]LâËöhâÌ}ÏcNÐ]ð¹ÉÏcÍwÐ]¶º½Ñ]ïËc?cÏhâÌ]¹

7 âÑð¹ÏcÉÏÉÊKh}ÒÏÉ@wgÐkÏÉÐÌKÐËÞнٵ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

..3

ÏÉÐ]Ô ÒÐ]µÙÅ·âÌKÞÐ]kÏc gÐÅÑÁ@µÏg@ËöhGÙGÄ@ÌKðÚÉÉ@ÅÑwжº½ÉÄÉÊGdÁÐGâÍO

ÐÌÌwжº½ÉÐÔ)DGÐÅÑïÁÏiÉhGÏiÉÒcc@½Ò@Á?ÊKÃËhKÏgÉÐ}ÐKÞÐkÏcÉÐÔеÐÌÌÁ

|Ð]¶º½ NÐ]ð¹ÉÏc@]K?É8Ä?dÌKÐ]G@GÒ@]k@Ë ÒÏÊâÌwg?ÊwйÐÁ?g@ËöhGÉÐÔе)MâËcÏÉÏÉй

É N?cÏcNÞÐ]]kÏcÐ]]G Ñ]]Ë?ÉÏègrÐ]]ÁÉÊHwжº½ÉÐ]]]Ô gÐ]Å ) ÑKÐ]G@GÒ@]k@ËÙ]G M]âÌGÏc ÒÉÉiÏg@]Ô Ð]G NÐ]ð¹ÉÏcÄ@]lËc?cÏhâÌ]¹ ÀÞÐG+GNÞÐkÏcÑwжº½N@µÏcÄ@µÐµ@Kй?É

Ð]]¹ ÏÉÐ]]Ô ÉÊGÐ]]Á |Ð]]¶º½gÐ]]}ÐÔ+MâÌG@]]Á Ä@]]Ë M]]âÌGÏcÐÁ@Ë@]]k@ËÉÐ]]]Ô ÑwÐ]¶º½ÒÙ]_ Ñ]Ë?ÉÏègÐKÞÐ]kÏcÉÐ]Ô ÉÏÉ?cÒÚÐð¹Ð½ÙµÉÐÔÑLkÐÁÉMkÐÅйÉÑLp}ÒdÁÏÉÏegÐG

йÐKÞÐkÏcÉÐÔÒÏÉÐÁÊGÉÉègÐGÉÉèg )ÐÌÌÁ?ÉÏèg еÄеÏcMkÐÅÄ@ÌKÞÉÉ@ÅÉMâÌÂâ̽@Á

Ð]µ ÒÐ]KÐð¹@W ÀÐÔÀÞÐG)N@µÏcâÍOMkÏcÄÉÊGÑ_@ËÉrègÙoÐGÏÉÐÁ@ÌKðÚÉÉ@ÅÄÐËÚ

@k@ËÑÁ@ÆÌSйÏgÉÉcÉÏÉÐK?Ê_Ïc¼Ê_?dKÐk@ÌkÑÁ@ÆÌSй?dÌLk?ègйÃËеÏcÍk@G

NÐ]ð¹ÉÏcÑÁÉÊGÐ]]Á |жº½@K?É+N@¶G|жº½âÍOÑKÐð¹ÉÏcÑLlËÉÑïËcеÒÐË@k@ËÉÐÔ)

ÄÐ]]ËÚйNÞÐ]]kÏcÒÏÉÐ]]ÁÉÊGÉÉègÐGÉÉèg É NÞÐ]]kÏcÍË?ÉÏèg@]]]Á ÉÏÉÐ]ÌKÐG@GÑË@]k@ËÐ]G Ð]µ ÒÏÉÐ]¹ hK@]ËiÐ]ËÐÅÏÉÐKÐ]k@ÌkÐ]]G Ä@ÌËdÁÏÊËÐOÄ@ËÉʽÐÅÐÁ@½ÐÔ)ÏÉÐÁ@ÌKÞÉÉ@Å

Ä?Ê]âÌÁÐ]¹ Ð]µ MâË]}ÏcÑ]ïËcgÐ]kй ÐÂ_Ïèg@ÅÏÉgÐÅ)MâÌGÐÅÏÉ@k@ËÐGÄ@ÌËdÁÏÊËÐO Ê]]]µÏÉÄÐ]Å ?dÌKÐ]Ë@¡Øh½ÒÐ]ïð¹Ð½ÙµÐ]¹ Ð]µ ÒÐ]Á@ËÙLµ@¢ËcÉÐ]Ô ) ?dÁ@]µÙLµ@¢ËcÉʽÐ]Å «

Ó@²LÂÌÔÉ%ZºsÛ¹Ó@²H¹?&jâÌÅÐGÒÏÉÐÂÁ@½

ÉÐ]]]Ô Ù]G ¸Ð]ËÐÂÌxÂGÐ]ËchµÉcg?fHð¹Ð]Å ÑKÐ]ËÞнٵÑïÁÐ]Å@½ÐÅÎÙLµ@]¢Ëc@Æ]ÁÐK

+@k@ËÐÂGÏcе%ÒÐÁ@ÌKÐËÞнٵ]]ÒgÉÊG@Ô&@k@Ëèg

dÁÐ]]w Ä?Ê]]]ÌÁÐ]¹ cg?fHð¹Ð]Å ÑKÐ]ËÞнٵÑïÁÐ]Å@½ÐÅÒÙLµ@]¢Ëc?cÏhâÌ]¹ Ñ]ïËc@]K?É

ÑÁcg?fHð¹Ð]Å qËÉÐ]Ô +ch]µ ͲËjÌ­@]L̽ ѶâÌPÌlÁ?hOÒÉÏöhËÐO@K?É)?chKѵÐËÙLµ@¢Ëc

ÒÏÉÐ]]Ô gÐ]]]Gй7âÑ]ð¹ÏcÑ]ïËc@ÅÏÉgÐ]Å ) ÒÙ]_ ÒÉÉiÏg@]Ô Ò@½Ð]ÂGgÐ]kйÐ]µÐËÙLµ@¢Ëc ð¼Ð]½ÙµÑÁ@µÐ]µ@KâÑ]GÏc)ð¼Ð]½ÙµÑÁ@]ËeÙ]G ÐL]lËÊâÌOѶâÌL]o ÑKÐ]]ËÞнٵÑïÁÐÅ@½ÐÅ

Ñ]ïËc?cÏhâÌ]¹ ) ÄÐ]]¶GÑKÐËÞнٵÑïÁÐÅ@½ÐÅÒÉÏègâÒègÉÄжGÑÁ@µÐPÌlÁ?hOÒÉÏöhËÐO

Ïjâ̽@]Ô Ü?gÙ]½ @ÅÐ]G ÉÐ]Ô Ð]µ ) ÑKÐ]]ËÞнٵÑïÁÐÅ@½ÐÅÐG?cÒjâ̽@ÔÜ?gÙ½ѵÐË@ÅÐG


..4

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ð]¹ жâÌPÌ]lÁ?hO?d]ËÙ_Ð]¹ ÒÙ]_ rÐ]½ÐÔÐ]µ ) Ä@µÐ]Ì̲ËjÌ­@L̽ ÐPÌlÁ?hOйжâ̵ÐË 7ÃâÌÌâ ¹ð ÏcÑïËcÑÁ@µÐÁÉÊwÙGgÐkйÉнÐÔ+ÑLoÉhkÒ@k@ËÑÁ@µÐPÌlÁ?hO

É@]]k@ËÑ]]âÌOÐ]]G ÏÉÊ]]G M]]kÉgc¤Øh]]½ q]]]âÌOM]oÉhk’]Á?iÏcÄ@½ÉʽÐ]Å Ê]µÏÉ

¤Øh]]]]½ ÑÌL]]]oÉhkѵÐ]]]ËйÏc@¥Ê½ÒÏgÏÙ]]]Ì}Ð]]]G ) ·]]]âÌO É ·]]]âËèggØiѵÐË@]]]k@Ëèg É M]oÉhkÒÏÉÐ]Ë@µÐÂK@ÅйÐ]Á ÏÉÊGÐ]Á ѶâÌKÞÐ]]kÏczÌŤØh½@K?É)ÏÉÐË@µÐKÏÉÊK@Å

ѵÐË@]k@ËègÉ@]k@ËdÁÐ]w ѽ@ŠÐ]Ô ¤Øh]½ Ð]ËÙG@]S ) ÒÙ_ÒcÊ_ÒÏÉÐË@µÐÂK@ÅйÐÁ Ù]G ¤Øh]½ ÑL]lËÊâÌO + ÄÐ]µÏcÒg@]ËcÑ]ð¹ÙSʘÑÁ@µÐÌ̵ÏgÐ]k Ð]ðºâÌÅ е)ÐÌÌLoÉhk

·âÌPÌ]lÁ?hOÉ@]k@ËègdÁÐ]]w gÐGÐKÉchGÒ@ÁÐO)MoÉhkð¼Ð}йÒÙ_ÑÁ@ËeÑÂLl`¶âËèg

Ð]KÏÉchGÒ@ÁÐ]O ¤Øh]½ ÐÁÉʖÙG+MâÌGÏÉÐÌËÉÐ¥нÒÉÉèg й|ÉÒcc@½ÒÉÉèg й|

?d]ËÙ_Ò@]Á?ÊKÐ]¹ Ð]]µ )ÒÐÁ@ÌÌkhKнÉйÒÙ_ÒcÊ_ÑÂLk?g@OÙGg@Ëc@ÁѶâËjâÌÅgÐG Ñ]ÁÉÉgÏcѵÐ]ËÐÁ@¾L½ ÐÁ?g@Ëc@ÁÏjâÌÅÉÐGÄÉÊGègÏÉ@G?cÏhâ̹)MâËjâËg@PGð“ ÒÙ_ÏÉÊGÐÁ

) M]âÌGÏcÉÏÉÊGÐ]Å Ð]Á?ègÏÉ@GÏgÙ]S ÉÐGÑLlËÊâÌO¤Øh½ÐËÙG)ÏÉÉchµ’G?c¤Øh½ÙG ·Ìð¹Ð]½ÙµgÐ]Å Ð]¹ @]]S ) ÏÉÉdÁ@OÐkÒÐKÐð¹@WÉÐÔMoÉhkÑL_ÐkÉMoÉhkÐKÐHð¹ÐÅ

j̽@]Ô Ü?gÙ]½ ѶâÌPÌ]lÁ?hOdÁÐ]w Ä@]Ë ) ·âÌÂÌË@]Ô ’]ÂÌGÏc?ch]K ѵÐ]]ËÙÅdÁÐwð¼@Oй Ñ]ïËcÉÐ]½ÐÔ +ÃâËgchâÌ]½eÏcÑL]oÉhkÒ@]]k@ËÐG?dÌLk?ègйе )ð¼Ð½ÙµÒ@k@ËègÐÂGÏc

ѵÐË@]k@ËègÐ]µ ÏÊ]ÌÁ?iÏÉÐ]G Ò@]k@ËÒÏÉÐ]Ë@µÐÂK@ÅÉÏÊÌ]oÙOÏÉÏgÐ]k ÒÐ]½ÐÔ йÒÉ@w gÐ]]k Ð]]¹ N@]]]¶G?j]k ÑÁdÁ@OÐ]k Ð]G M]kÐÅÜÐ]½ÙµÉMâÌGÐ]Å ÒgÉÊG@]Ô ]]] ÑKÐ]ËÞнٵ + ÐËgÉÊG@Ô]]ÑKÐËÞнٵ)@k@ËègÉÐÔÑÁ?gеÑxâÌOgÐk

Ä@]@GÐ]µ ÑL]oÉhkÒ@]k@ËÒÐ]Á@©@ÁÙ±ÉÐ]¹ Ð]¶âÌ©@ÁÙ±N@]µÏc Ñk@GÑïËcÒнÐÔÀÞÐG

ѶâÌ©@]]ÁÙ±Ð]]¹ÉÏÊÌ]oÙO@]k@ËÑ]ÁÉÊGM]kÉgcѶâÌ©@]ÁÙ±dÁÐ]w Ð]¹ ÒÉ@]w Ñ]ïËc@]K?É)ch]µ ÑL]]oÉhkÒ@]]k@ËѶâÌ©@ÁÙ±Ð]]G gÐ]]Å À@ŠÐ]]Ô É ¸ÏÉÀÞÐ]]G )ÏÉÉch]]µ âÑ]]]O ÑL]kÏcÏÉÏ]o@O âÒdÁÐ]]Å Ð]]ËÙG)ÄÏcÐÕð¹ÐÅgÐ]]]k ÏÉÐ]ð¹Ð½ÙµÒÏÉÏÉ@ÁÐ]¹ Ñ]ïËcÑÁ@µÐ]ÁÉÊwÙG+âÎgcÏcÀÐ]ð¹Ð±Ð¹

+ ÏÉ@ÁÑïËcÑÁ@µÐÁÉÊwÙGйÄ@ÌÌKÐËÞнٵÑLoÉhkÒ@k@ËÒgÙÌKÒÉ@ÁÄ?gÐkÉÊÁй

ÑKÞÐ]kÏcÒ@]}iÏcÄÐ]ËÚÐ]¹ Ð]µ )ÐËÐÁ@Ë@k@ËÉÐÔÉ?hÁ?cÒ@k@Ë’Á?iÏcʵÏÉÉнÐÔ

?dÁ@µÐÌÌÏègÐÌLp}н@ÁeØègйеÃâËhµÏcÉÏöhËÐOÏÉÏeØèg ÉйÉÃâËhÁÏc?cÏÉÐÁ@Á?c@k@Ë


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

..5

ÑÁ@]ËeÑ]ÁÉÊG¸Ð]ËÐGð¼Ð]¶âÌKÉÄÉÊ]G Ä?É?h]]­ É ÄÉÊGâÎh}ÐGÐKÐHð¹ÐÅ)ÏÉÐÂâËhµÏcÉðÛG ѵÐ]]ËÐïð¹Ð½Ùµ)Øöh½Ð]]Ô ÒÐ]]ïð¹Ð½Ùµ+âÑÂâÌOÐ]]kÏcÐ]]ËÙLµ@¢ËcÀÐ]]]Ô Øöh½Ð]Ô ÒÐ]ïð¹Ð½Ùµ +?dÁ@µÐ]]ÌËg@̽?ègÉÍKÐ]]ËÞнٵÉÒgÉÊG@]]]Ô Ïg?Ê]G ÉʽÐ]ÅйÐ]ð¹Ð¶âÌOÉð¼Ð]¶âÌKÓÄ?É?h]­

ѵgÐ]Ô É °@]½ Ñ]Áchµ Îg@ËcÙGÐËÐÅcgÉʽÉcgÉÉÑÂLl`¶âËègÐGÑLlËÊâÌO·âËgÙSÐG |É ÉÏgÐ]kй|)M]âÌÁ?jGð¼Ð]½ÙµѶâ̵@]K ÉʽÐ]Å ¸ÐËÏÊâÌ]oÐGÐ]]ïð¹Ð½Ùµй·â̵@KgÐÅ + ÒÙLkÐÔÐLâËÉеÏc

É ð¼?gÙ]]]½ Ñ]ÁÉÊGi?ÉÚÉÄ@µÐ]µ@KÒcÉÊ]_ ÑÁÉÊGdÁÐ]GâÑOÑ]ÁÉÊGi?ÉÚgÐ]GйÉÐ]½ÐÔ

ѵÐ]]Ë@}iÏcÄÐ]]]ËÚйM]âËh€·]âËègÐ]ïð¹Ð½ÙµN@]µÏcM]lËÊâÌO)ÑKÐ]ËÞнٵÒdÁÏÊËÐ]O

+ÏÉÐÁ@Á?c@k@ËÑKÞÐkÏcÐGNÐHË@K

Ã]]âËhÁÏc?c ÏÉÐÁ@Á?c@k@ËÒ@}iÏcйеÒÐÁ@Ë@k@ËÉÐÔ)’â̺ð GgÐ}ÐÔÐÌÌLoÉhkѶâÌLo

) N@]µÏcÄ@]ÌÁÉÊGM]lËÊâÌO ÐGMkПÐËÐïð¹Ð½ÙµgÐÅе)ÃâËc·âÌOÐÁ@Ë@k@ËÉÐÔй

Ä@ËÐ]]ÂÌxÂG@]]]K?É+Ð]ËÐïð¹Ð½ÙµÉÐ]Ô ÑÁ@µÐÌÌL]lËÊâÌOÉMËgÐ]ÁÉJ?cð¼Ð]}йÄÉ@]ŠÊ}Ð]µ ÑÁÉÊGÐ]Á |Ð]¶º½Ä@]Ë ) ÄÉÊ]G |Ð]¶º½ ?dÌLk?ègйÉнÐÔ+ÑLoÉhkÒ@k@ËÙGÏÉÐLâËègÐ}Ïc

Ð]G ÒdÁÏÊËÐ]O Ð]¶âÌKÐG@G)ÏÉÐÌÌL]oÉhkÒ@]k@ËÐG|M]âÌG ÏÉÏÉ?hÁ?cÒ@k@ËÐG | NÐð¹ÉÏc + ?cNÐð¹ÉÏcйÐËÐÅÏÉÏÉ?hµÉÏöhËÐOѽÐLlÌk

gÐ]Å ÐÌÌÁÏc@½@ÔÒÙ_ÒdÁÏÉÏegÐGÑÂLk?g@OÙGgÙK@Lµc)?cÒgÙK@LµcѽÐLlÌkй

) ÒÏgÉÐ]} É@]ÌOÑÁ@]]Ì}ÑÁÉÊHð¹?i)MâÌGÑÁ@µÐÌËdÁÏÉÏegÐGÐGecеN@¶GÉÏöhËÐOÐË@k@Ë Ñ]¾µÊWÑÁ@L]]kÏÉ?èg)g@¶Llð¹ÐÅgÐGÑÁÐËÚÉNg@OÑÁÉÊGÐÁ)Ä@µÐËÑËÐÂÌkеÐËdÁÏÊËÐO

ÉÐ]]¹ É Òi@GgÐ]]k Ò@]]]KÏcʵÒ@]ïâËègÐ]¹ ÑÂK@]Å É Ÿ]ÁÏiÉh]GÏiÒÐ]©@ÂGgÐ]kйgÙK@]Lµc

É Ñ¶ð¹Ð]]]_ ÑïÁÏcÐ]]G ÄÉÊGÐ]]Á M]]lËÊâÌOÉÄcg?fHð¹Ð]]Å ÒÐ]]kØhOÑÁÉÊGÐ]]Á )ÏÉÐ]]Á?gÙS )MâÌG¸ÐËÏÊâÌogÐÅÐGÏÉ@½ÃËhKfâËgcÙGgÙK@LµcѾµÊWÑÁÉÊGÀ?ÉÏcgÐGÙGÄ?dð¹ÉÐÅ

ÑâÌOÐ]]G ÑÁchµÉÏöhËÐ]]]O É ÏÉ@]k@ËÐGNÞÐ]kÏcÑÁ@]µ@}iÏcÑÁÉÊGÐ]Á |Ð]¶º½ÒÙ]Å Ð]LâÌGÏc Ð]µ MâÌG@]Á ÐÁ@Ë@]]k@ËègÉ@k@ËÉÐÔÑwжº½?cÏhâ̹NÞÐkÏc?dÌLk?ègй+ÑLâÌkеÒÉÉiÏg@Ô

Ù]]G Ð]]ÌÁÑKÐG@GÒg@]]µÙÅÒÏÉÐ]]Ô gÐ]]Gй )âÍGÐ]]Á ?d]]ËÙ_ÒdÁÏÉÏegÐ]]]GйÑÁchµÉÏöhâËÐ]O


..6

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ð]]KÐð¹ÉÏcÒÐ]]GgØiйØöh½Ð]]Ô Ð]]ÁÉʖÙ]]G )?dKÞÐ]]]kÏcgÐ]kÐGÐÁ@Ë@]k@ËÉÐ]Ô ÑÁdÁ@OÐ]k

+ ÄÐÅÄ@½Ð¹gÐO)ÒgÐ}н@ÁeØèg)%J?jWA&ÑKÐË@Kg@OÑÁ@µ@k@Ë?dÁ@µÐÌËgÙK@Lµc

ÒdÁÏÉÏegÐ]]]GйÐ]¶ÁÊw)âÒhµ@]ÂâÌOÑ]¶ÌLµ?hOÒg@]µ É âÎhµ@]Á ÉÏöhËÐ]O Ñ]xÌÅÀðÚÐ]G

+ ÐÌÌÁ?cg?dKðÚÐkÏcÑkе

r@]G ѵÐËÏÊâÌ]oÐGÐ]µ ÒÐ]Á@KÐð¹ÉÏcÉÐ]Ô NÐ]HË@KÐG?dÌ]k?hµÊ—cÑKÐ]ð¹ÉÏc йÀÞÐG

Ò@]]}iÏc)ÄÐ]Å gÙ]SÉ?gÙSÒ@]}iÏc’]ÂÌGÏc)M]âËhµÏcâÑSÐ]G âÑ]S ?d]âÌKÄ@Ì]k?hµÊ—c

âÒdÁÐ]]]Å Ð]¹ÐµÄdÁ?ègÐ]O?ègÑKÞÐ]kÏc+MâËgchâËfGÏdð¹Ð]Å ÏÉÐ]¶ð¹Ð_ÄÐ]ËÚйеÄ@Á?c@]k@Ë Ð]Á@½Ð¹gÐOÉÐ]Ô ÒÉÞʲð¹Ð]Å @]Ë ) MâËgchâËfHð¹ÐÅÏÉжð¹Ð_ÄÐËÚйgÐÅâÍGÏc)?d½ÐLlÌk

ÑÁÉÊGÐ]Å @]K?É+Ù_ÐGgÐ]k ÒgÏÉc?cÑKðÚÐ]kÏcÑÁÉÊGÐ]Å )ÏÉÉcg?fHÌð¹Ð]Å ·¹Ð]]_ еâÍG

ÒÙ]Å Ð]LâÌGÏcеi?É@]ÌSѶâÌKÞÐ]kÏcdÁÐ]]w ÑÁÉÊGÐÅÄ@Ë)i?É@ÌSѶâËgÐl½ÐSdÁÐw gÐ]Å 7 âÍ]ð¹Ïc]]] Ù̶lÌLÁÙ½]]ʵÏÉÄ@ËN@¶GdÁÐGâÍOhKÑÁ?ÉÐÔ·âÌKÞÐkÏcgÐÅÒÏÉÐÔ

?dÌL]]]k?ègй  Ðïº]]l¹?¯]]±ÊKÐïº]]l¹? && MâÌÂâÌL]]kÏÉÏc?ègh]]K ÑÁ?ÉÐ]]Ô ·âÌKÞÐ]]kÏc

gÐ]]Å ÑwÐ]]¶º½7’]]â̹ð ÏcÏÉÐÁ@]]lËcrÐ]]Á?i?É@ÌSÐKÞÐ]]]kÏcÀÐ]Ô ÑÁÉÊGÐ]ÁÐGNÐ]Á@ÁÐK ÑÁÐ]ËÚÑÁÉÊGÐ]Å É ÑKÐ]G@GÒg@]G É ÏÉÐ]KÐð¹ÉÏcÑL]]p}ÑoÉÏègÐGÐLkÏÊËÐO·âÌKÞÐkÏc

ÑKg@]O ÒÏÉÐÂL]kÐGÒÙ]Å Ð]LâÌGÏc)g@]µ M]lð¹ÐÅgÐGÑKg@]]O ÑÁÉÊGÐÅÐÁÉʖÙG+g@oÊ} ÑKg@]O ÄÐ]ËÚйÑË@]k@ËÑ]¶âÌÁchµ»âÌ]pâÌOÄ@]Ë ¸Ð]]ËÐð¹ÐÅgÐÅÒÏÉÐÔgÐGй)g?dKÞÐkÏc

É Ä@µÐ]]½@ÁeØèg ÄÐ]ËÚйÑÂÌ]kÉÊÁgÐ]kйÉÄch]µ Ð]Â_ÏègÒÙ]Å Ð]LâÌGÏcÏÉÏg?dKÞÐ]kÏc ÙGÏÉÏg@¶Llð¹ÐÅgÐGÑKg@OÄÐËÚйÒÏÉÐÂLk?Ê}¼ÐÅÐGÉÄdÁ@ËÐ}?ègÒжËcÑÁ@µÏi?h½@Ô

·âÌÁÐ]]]ËÚgÐ]Å ÑÂL]l_gÏcÙ]_ É âÑ]ÁÛ¾º½ÑÁÉÊGÐ]Å Ð]ËÙG)g?cNÞÐ]kÏcÑ]Áchµi?ÉÚ

ÉÏöhËÐ]O @k@ËgПÐÁN@µÏcg@w@Ág?dKÞÐkÏcÑKg@O )жËcÑÁ@µÐÁÐËÚйÏo@GÉÐÔе

Òg@]̽?ègÑÁÐ]ËÚÑ]Áchµi?ÉÚ ÉѶð¹Ð_ÑÁchµÒi?èg ÙGN@¶GqËo@GÑLoʶð¹ÐGN@¶G ѶâÌÁÉÊHwÐ]]]¶º½NÞÐ]]]]kÏcÑ]]ÁÉÊG|Ð]]¶º½MâËÉÐ]]µÏcgÏc?cÏhâÌ]]¹ Ê]]µÏÉ+ÒgÐ]]HÁ?gÐG

ÒgÐ]]]ïËg@µh]âËeÐ]¹ Òg@]w@ÁÐ]G ÀÞÐ]G ) M]âÌGÏc|Ð]¶º½ÒÙ]_ NÞÐ]kÏc@]K?É)Ð]ÌËcÉÊ_ + NÐð¹ÉÏcÒg@GйÑLp}ÑoÉÏèg É ÑKÐG@GÒg@µÙÅÉg@oÊ}


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

./-

ÀÏÉÉcÑk@G ]] NÐð¹ÉÏcÑÁchµdÁÐGâÍOÑÁ@µÏi?h½@Ô]]

âÑ]]]GÏcNÐ]ð¹ÉÏc)Ä@µÐ]µ@KÑL]kÐGgÐkÑÂL]k?g@OÉ@ÂâÌOÐ]¹ É ch]¶âÌOÄ@]½Ïe@½@ÔÊ]µÏÉ

É £ÌLµ@]Ô ÑµÐËÏÊâÌ]oÐGNÐ]ð¹ÉÏcÑÁchµdÁÐ]]GâÑOÉ@ÂâÌOйÀÞÐG)ÏÉ@k@ËÐGMâÌGdÁÐGâÑO

rÐ]Á?i?h½@ÔÉÐ]Ô ) Ð]ËdÁÐGâÑOÉÐ]Ô Ñ]Á?c À@ŠÐ]Ô Ù]G MâÌGÐ]Å i?h½@]]Ô MâÌGÏc)ѶÌLµ?hO ѵÐËÏÊâÌ]oÐGN@]µÏcÒdÁÐ]GâÑOÉNÐ]ð¹ÉÏcÑÁchµdÁÐ]GâÑOÙGÐ]ËÐÅÒgÐ]]ïËg@µѶâËdÁÐÅ

+ ÃËg@̽?ègÉÑKÐËÞнٵÉÒgÉÊG@ÔÑoÉÏègrÐÁ?i?h½@ÔÉÐÔ+Ù_ÉÐLk?g@Á

) Ù_ÉÐL]k?èg ѵÐËÏÊâÌ]oÐGN@]µÏcdÁÐ]GâÑO NÐð¹ÉÏcÐËÐÅrжËcÒi?h½@Ô@ÅÏÉgÐÅ

Ð]]¹ Äch]]µ Òg?d]]oÐG É NÞÐ]]kÏcÑÁ@]]]µÏg@ËöhGgÐ]k Ð]¹ ÒhâËcÉ@wÐ]¹ rÐ]Á?i?h½@Ô ÉÐ]Ô

+ ÃâËc·âÌONÞÐkÏcÑÁ@µÏg@ËöhG

ÑÁ@µÙ_ÉÐL]k?èg Ïi?h½@]Ô É Ù_ÉÐL]k?g@Á Ïi?h½@ÔÉÉcgÐÅÑk@GN@µÏcMlËÊâÌOÐËÙG

ÑL]]kÐGÐ]]¹ ÏÉÐL]]kÐGÉÉcÐ]]G ÃËÐ]]µÏcÄ@½ÐµÐ]]]k@GÉÃËÐ]¶GNÐ]ð¹ÉÏcÑÁchµdÁÐ]GDO

ÑL]kÐGÐ]¹ É ÃËÐ]µÏcNÐ]ð¹ÉÏcÑÁchµdÁÐ]GDOÑÁ@µÙ_ÉÐL]k?èg@ÁÏi?h½@]]Ô Ñk@G?d½ÐµÐË ]] 7 ÃËеÏcNÐð¹ÉÏcÑÁchµdÁÐGDOÑÁ@µÙ_ÉÐLk?èg Ïi?h½@ÔÑk@G?d½ÏÉÉc

7 ÀеÐËÑLkÐG ]] NÐð¹ÉÏcÑÁch¶ÁÐGDOÑÁ@µÙ_ÉÐLk?èg@ÁÏi?h½@Ô]]

É ÑKÐ]ËÞнٵÉÒgÉÊG@]Ô Ñ]oÉÏèg ÐGÄ@ËdÁÏÊËÐOÐÁ?i?h½@ÔÀÐÔ)chµDOÄ@½Ïe@½@ÔʵÏÉ

7ÃËжG·âÌKÐð¹@WgÐÅÑk@G@ÌSÐGN@µÏcMlËÊâÌOÐËÙG)ÐËÐÅÏÉÐÌËg@̽?èg 7NÐð ¹ÉÏcÑÁÉÊGdÁÐGâÑOÉÒgÉÊG@ÔѽÐLlÌk 7 ÀеÐË

ÒgÉÊG@]]Ô Ñ½ÐL]]lÌkNÐ]]ð¹ÉÏcÑ]]ÁÉÊGdÁÐ]]GâÑOÑÁ@µÙ_ÉÐL]]]k?èg@ÁÏi?h½@ÔÐ]¹ âѵÐ]Ë

Ä@µÏg?cÐË@½gÐ]]k @]]Ah¹?À@]]¢Â¹?& ?cÒg?cÐË@½gÐ]]k ѽÐL]]]lÌkй)ÏÉ?h]µ ÉÏöhËÐ]O


./.

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ñ]]ð¹ÊSʘ@]]K?É)ÐL]]kÏcÐGÄ@]]ÌËgÉÊG@ÔÑ]]ð¹ÊSʘÉÃÁ@µÐ]]ÌËgÉÊG@ÔÏeØh]]]O ÄÏÉ@]_ Ð]]]µ MâÌÁÐ]ËÐ}ÏcÏÉÐ]Ô rÐ]½ÐÔ)ÏÊâËègÐ]G ÄÐ]HËÏcÄ?g?cÐË@½gÐ]k ?dKÐ]ð¹ÉÏcÐ]¹ ÒgÉÊG@]Ô

Ð]¹ ÃÁ?öh¾µÊWÉg@ËöhGÄÏÉ@_Ä?ÉÐÔ)ÐËÏÉÐÁ?g?cÐË@½gÐkÑLkÏcÐGÒgÉÊG@ÔÑKÞÐkÏc

Òg@]̽?ègÑKÞÐ]kÏcÐ]¹ ÒgÉÊG@]Ô ÑKÞÐ]kÏc?cÒÙ]_ йÒÙ_rнÐÔ)?dËgÉÊG@ÔÒg?ÊG

ÀÐ]Ô ) Òg@]̽?ègÑKÞÐ]kÏcÐ]¹ ÒgÉÊG@]Ô ÑKÞÐkÏcÒg@µ@ÌSÒÙÅÐLâÌGÏcÉÏÉÐK@µÏc@ÌS Ð]]¹ ) ÏÉжËcÒÉÐG·âÌKÞÐkÏcgÐÅÑÁÉÊGdÁÐGâÑOÒÙÅÐLâÌGÏcÀ@ŠÐÔʵÏÉrÐKÐð¹@W 7Ãâ̹ð Ïc)ÏÉÐÁ@µÐLl̹@ÌoÙkÄÐËÚйMâË}ÏcÐÁ@ÁÉÊwÙGÀÐÔgÐkйÐÂ_Ïèg?dÌLk?èg

ѽÐL]]]]]lÌkйÒgÉÊG@]]]]Ô ÑKÞÐ]]]]kÏcÉÒg@]]]]̽?ègÑKÞÐ]]]]kÏcÄ?Ê]]]]âÌÁÒg@]]]]µ@ÌS

M]âÌGÒgÉÊG@]Ô | NÐ]ð¹ÉÏc ÑKÞÐkÏcÒÏÉÐÔgÐGй)ÐËÐLkÐHð¹ÐÅѶâÌLo?dËg?cÐË@½gÐk

Ñ]]Á?èg¿]]µÊWÉÄg@]]]ËöhGÄÏÉ@]_ Ä?ÉÐ]Ô )ÐËÏÉÐÁ@µÏg?cÐË@½gÐ]k ÑL]kÏcÐ]G Òg@]̽?ègÄ@]Ë ÏÊâËègÐGÒgÉÊG@ÔÑð¹ÉÊSʘNÐð¹ÉÏc)?cÑLl̹@ÌoÙkѽÐLlÌkйÀÞÐG+ÄÐÂ̱ÐLk?èg

@]]K?É)?cÒg@]]̽?ègÑKÞÐ]]kÏcð¼@]]]O Ð]¹ Ð]ÌËgÉÊG@ÔÑKÞÐ]kÏcÑÁÏÉ@]_ ÒÙ]_ @]K?É)N@]GÏc +ÏÉÐÂGÏcÙµ?dKÐð¹ÉÏcÑLkÏcйÒg@̽?ègÉÒgÉÊG@ÔÑKÞÐkÏcÉÉcgÐÅ

ÒgÉÊG@]Ô ÑÁ@]ËeÑÁch¶µ@]w Ð]G ) ÑL]l̹@ÌoÙkѽÐL]lÌkÑÁ?hïÁÐ]ËÚ ÑÁÉÊwÙGÐG

ð¼Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@K)Òcc@½Òi?h½@ÔÑÁchµ’G?cÉÄch¶Á?É?h­Éð¼Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@KÉÑLp}

¸ÐÁNÐð¹ÉÏc?cÏhâ̹)ÏÉÊK@Å?dÁ@µ@k@ËйеÄhïGgÏÉÐÁ@ÌÌLkÐGgÐkÉйcÉÊkÃÁ?ÊKÏc

ѶâËi?h½@]Ô ÉʽÐ]Å ÑÁchµ’G?cÙGöh}ÐK@€Ò@Á?ÊK MâÌGÏcʶð¹ÐG)MâÌGdÁÐGâÑOâÑGÏc

+ð¼Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@KÒi?h­gÐkÉÒc?i@ÔÙGMlËÊâÌO

É ?cÒg?cÐË@½gÐ]k ѽÐL]lÌkÐ]]¹ ÐÁ)ÃâË}@ÁgÏÉ@ÅÏèg ѵÐËÏÊâÌoÐGÄ@µÐLo?cÏhâ̹

+ ?cÑLl̹@ÌoÙkѽÐLlÌkйÐÁ

ÑKÞÐkÏcÉÉcgÐÅÄÏÉ@_Ä?g?cÐË@½gÐkÉÊK@ÅgÐ}ÐÔ)?dËg?cÐË@½gÐkѽÐLlÌkй

nÐ]µÐµ@KÑL]kÐGgÐkÙ]G ·âÌÁÉÊGÐ]Å z]ÌÅÏÉÐ]Ô )ÄÉÊ]G Òg@]̽?ègÑKÞÐ]]kÏcÉÒgÉÊG@Ô

Ù]G Ä?g?cÐË@½gÐk)Ѻ¦Ì­ÉѶÌLµ?hOÑKÞÐkÏcÄÏÉ@_ÐÂGÏcÄ?g?cÐË@½gÐk)MâÌÂâ̽@Á ÉÐ]]G ecÐ]]µ ÏÉеÐË@]]k@ËÉ@]]k@ËèggÐ]]]ÅÐGÃG@]Á dÁÐ]GâÑOÄ@]ËÙ_ÒdÁÏÉÏegÐ]G ÑÂL]k?g@O

ÒiÊ]]®ÁÉNÞÐ]]kÏcÑÁÉÊGÐ]]Å ð¼@]]O Ð]]¹ ?dKÐ]ð¹ÉÏcÐ]¹ âÑK@]µ ÀÞÐ]G +M]âÌGÐ]ÌËdÁÏÉÏegÐG


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

.//

É Ä@µÐ]ÌËg@¶âËhµÏÉ?giÐ]½?c ÉÐð¹Ð½ÙµʵÏÉ+ÃGÐÅжËcÒg@oÊ}ÉiÊ®Á)Ä?g?cÐË@½gÐk

ÉÐ]Ô Ñ]ïÁÏcÉŸ]ÁÏègNÐ]ð¹ÉÏcÒÐ]K@ƶâÌO ¸ÐËÏÊâÌoÐG )hKÑÁ@µÏfâËÊKÉ’wÑÁ?gÐÂâËÊÁ Ñ]]]pâ̵É@ÅÐ]]]K@µÉÐ]]]Ô )ÏÉÐ]]]K?dGÐ]]]]Á@Ë@ÌS@ÌSÏÉ?giÐ]]½?cÉð¼Ð]]½ÙµÉf]]âËÊKÉʽÐ]]Å

ÑÂL]]]k?g@OÑKÐ]]]Á@½ÏiÐ]]]ÂGÏc·]]]]âÌOÉh}gÐ]]Å Òg@]]oÊ}ÉÄ@]]µ@ÌS@ÌSÐ]]ÌËdÁÏÉÏegÐG ʶð¹Ð]]G ) NÐ]]ð¹ÉÏcÑÁÉÊGdÁÐ]]G âÑ]]O @Æ]]ÁÐK¸Ð]]]Á É ð¼Ð]½ÙµÑÁ@µÐ]µ@KÑÁ@µÐÌÌL]kÐGgÐk

ÑÂL]]]pâÌÅÐÁÉÄ?g?cÐË@½gÐ]]]k Ù]]]]G Ä@]]Á?cgÉÊÂ]]k É@ÂâÌOÐ]]¹ qÌKÐ]]ð¹ÉÏcÑÁ?cgÏÊâÌL]]kÏc

Ñ]]ÂKh}gÏÉcÉÊ]]k Òi?h½@]]Ô Ñ]]Áchµ’]]]G?c@ÅÏÉgÐ]Å ) Äch]µ ¼Ù]OÙÁÙ½ÏÉÐÁdÁ@]kÉÐw + ÄÉÊK@Å?dÁ@µ@k@ËйеÒÐÁ@ÌËc?i@ÔÉÐÔÉÑLkÐGgÐkÉйÐïð¹Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@K

¸Ð]Ë ÒgÙK@]LµcѶâ̽ÐL]lÌkÉÊK@]Å gÐ]}ÐÔ)?dÌL]]l̹@ÌoÙkѽÐLlÌkй@ÅÏÉgÐÅ

Ã]]½ Ñ]]ÁÉÊwÙGÐ]]G Ð]]]K@µÉÐ]Ô ) ÉÊ]G M]kÏcÐGѶâËg@]ËöhGÉʽÐ]Å dÁÏÉ@]Á ) ÉÊ]G Ð]ÁÐËÚ

Òc?i@]Ô Ð]G M]âËgcÏcâÑ]O Ä@]̶âËg?ÊGÏgÙ]]S zÌÅÐÁÉÒcc@½Òi?h½@ÔÐÁð¼Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@K

É@]k@ËgÐ]Å Ð]G âÑG@]Á dÁÐ]G âÑ]O z]ÌÅ Àj̹@ÌoÙkÒgÙK@Lµc’â̺ð G@GÄ@ËNÐð¹ÉÏc)ÃËfG ÑL]]]]l̹@ÌoÙkѶâ̽ÐL]]]lÌkÀÞÐ]]]G ) M]]]âÌGÑÁ@µÐ]]]ÌËdÁÏÉÏegÐGÒecÐ]]]µ ¸ÐË@]]]k@Ëèg ?cнÐL]]]lÌkÉÐ]]¹ )ÐÌKÐËg?dKÞÐ]]kÏcÒÐ]]ÁÉʖÃË]]o@G?dÌ]]k?hµÊ—cÒÏÊâÌwg?ÊwÐ]]¹ Ñ]ÂKh}gÏÉcÉÊ]k Ñ]½?iÐ]LâÌGÏcÀÐ]]Å ) N@µÏc’G?cÒcc@½Òi?h½@ÔÒÙ_ÀÐÅNÐð¹ÉÏc

+ Ä@ÌÁ@µÐÌÌLkÐGgÐkÉÒc?i@Ôйð¼Ð½ÙµÑÁ@µÐµ@K

]] 7 NÐð ¹ÉÏcÑÁÉÊGdÁÐGâÍOÉÑKÐËÞнٵѽÐLlÌk7ÀÏÉÉc

+Ä@]]µÏÉ?hµ¿]]]µÊWÉÄ@µÐ]Á?èg¿]µÊWÄ?ÊâÌÁÐ]¹ Ð]µÐÌËdÁÏÊËÐO?cѶâÌ]oÐGйNÐ]ð¹ÉÏc

ÏÉÐ]]Á@µÏÉ?h¶¾µÊWÐGÒgØiѵÐ]]ÌËdÁÏÊËÐONÞÐ]]]kÏcÑÁÉÊGÐ]ÁdÁÐGâÑOÉÄÉÊGdÁÐ]GâÑO Ä@µÏÉ?hµ¿µÊWÑKÐËÞнٵÑLk@Ô@K?É)ÐËÐÅ

+ N@µÏcÒg@Ëc?dKÐð¹ÉÏcйÑÁ?èg¿µÊWÒi?ÊâÌoÒÏÊâÌwg?Êw

·ð¹Ð]_ ÑÁÞÐ]½ÙµÒg@]ÌÁ?iÉÒg@Ì]oÙÅÑL]k@Ô’]ÂÌGÏc?dÁ@µÏÉÊKÉÐ]µ?Éc ÐKÞÉÉй

Ð]G Ä@µÐ]µ@KÑ]ÁÉÊGègÏÉ@]G Ð]Á@ËÐïð¹Ð½Ùµ ÉÐÔÑÁ@µÐÌËdÁЕÐHË@Kй)ÐLk@ÔÀеÉÏi?ÉÚ

ÏgÉÐ]} Ð]G É ÜÐ]½Ùµ É@ÁѶâÌÁ@kеdÁÐwÑÁ@Á?ciØOÐGÉ‘kgÐOÑKÐÌkеÉgÏcб


./0

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

rÐ]]Á@ËdÁЕÐHË@KÀÐ]]]Ô ) ÏÉÏf]ÌKÉd]ÁÊKÉjâÌ]Å Ð]G Ѷð¹Ð]_ Ð]G Äch]µ Òi@Á@]o É ’]Á?i Ñ]]¶âÌKÞÉÉÐ]]¹ Ð]]ÁÉʖÙ]]G ) ÄÐ]]Á@ËÐïð¹Ð½ÙµÉÐ]]]Ô ÑÁ@µÐÌL]lËÊâÌOÒÉðÚʲð¹Ð]Å Ð]KÐHð¹ÐÅ

Ð]ðºâËÉÐÁ?cÒÐ]ÂâËÉgcÙ]]G Ѷð¹Ð_+‘kÏcÏgÉÉcеÒÐÁ@wÉ@ÁÉй?cÉÊKÉе?ÉcÑð¹@µÊLpµ Ð]¹ ?cÐ]ËÐÂâËØgcÉÐ]Ô ð¼Ð]} Ð]¹ M]lGÐ]G M]lGÄ@]ËÙ_ÒÉi@]]G ÐG@K?É)ÃÂâËcg@µÐGMk?c

ÑÁchµÐ]]Ë@KÐ]]G Ä@]]o@O)M]]âËÉÏcÑ]]]o@GѵÐ]Ë@Á?ÊKÉ·âÌÁÉÊGÉÉdÁ@]½ rÏÉÐ]Ô ) Ä?cg@]µ Ä@]]o@OÉÏÉÐð¹Ïe@ÔÑÁ@ÂâÌÅg@µÐGÒ@ïâËègйÄ@½gÐ_ÑÁ@KÉʵÉÑÁch¶Á@½gÐ_ÐGÉÐÂâËÉgc M]âËh¶G Ü@½ÐoÒ@GÑÁ?ÉègÏÉ@wMâÌGÏcrÏÉÐÔ)еÏÉ?hKÉʵÐÁ@½gÐ_ÑÁchµÉеÉÄÐo

Ð]µ@µÐ]¹ Ð]µÐðºâËÉÐÁ?cÒÏÉÐ]Ô Ù]G À?ÉÏcgÐ]G ѵÐËÏÊâÌ]o Ð]G ÏÉÚ¸Ð]Ë Ð]¹ @GÑÂK@ÅÄ@ËÉ

ÉÐ]Ô ÑÁÉgÏcÒg@GgÐ}ÐÔ)ÐËÐÂâËØgcÒÐkØhOе)?cÐËÐkØhOÉй@ÌÁÐK)ÏÉÐLâËh¶G@ÌS ÀÐ]µÐË)ÏÉÉdÁ@OÐ]k ?cÒgÐ]kÐGÒÙ]_ ѵÏgÐ]k ÑL]]o ÉÉc’ÂÌGÏcÏÉÐÂËжHÌoжð¹Ð_ ·âÌKÞÐ]kÏcgÐ]Å Ð]]ËÙG@S+gÏcбÐGÄÉÊGègÏÉ@GÀÏÉÉc)ÉÉi@GÉ@Á?ÊKÉjâÌÅÐGÄÉÊGègÏÉ@G ?cÐ]]¶ð¹Ð_ÉÐ]]Ô ÑÁ@µÐ]]ÌÌKÏègÐÂGÐPÌ]]lÁÏhOÜÐ]}й·âÌSgÐ]½ Ð]G ?dÁ@]OÏègÙ}Ð]¹ MâÌGÐ]Å

ÉjâÌÅÐGÑKÞÐkÏcg@SâÒdÁÐÅÉÄеÏcоµÊWÉÐÔÑð¹ÉÊH±жð¹Ð_ÉÐÔÏÉÐÔ)â͊ÊïG

rÏÉÐÔNÐÁ@ÁÐKMâÌHGÄ@ÌoÉÊK¸ÐËнÐð¹ÐwÉŸÁÐKgÐÅ)MâËÉÏcrÙ_Ä@ËfÌKÉdÁÊK

É ÑËÐL]kÐSÒÉÉdÁ@]½ Òg@]G É ÄÏcÏcѽÐ]ð¹Ð±Ð]¹ gÏcÐ]± ÐG)âÍGÏÉÐKÞÐkÏcÄÐËÚй

Ê]µÏÉ)ÄÏd]G Ä@µÐÌÌL]kÐGgÐkÐGÙKÉÐ]Ô Ñ¶âÌ_Ð]Ë@G N?c@ÁâÍOÄ@Ëg?ÊGÄ@ÌÁ?gÏiÊ}ÑÁ?h} ѶâÌLo ÐGÏÉÐKÞÐkÏcÄÐËÚйrÐÁ@ÌÌLkÐGgÐkÉÐÔÑÁchµ»âÌoâÍOchµÙGÄ@½Ïe@½@Ô + ÄÏcÏcÀÐð¹Ð±йÉ?hkÉÊÁÏg@wй

’]]â̺ð G@]]G Ä@]]Ë Ä@µÏÉÊKÉÐ]]µ?ÉcÐ]]]ïð¹Ð½Ùµ)ÏÉÐ]oжËcѵÐ]ËÚй)¸Ð]ËÚÐ]¹ Ð]½ÐÔ

ÉdÁÏÉ@]Á Ä?Ê]âÌÁÐ]¹ Ïi?ÉÚ?dÁ@Ë@ÌKÄdÁ@ËÐ}ÉÏÉÐÂLk?Ê}Òi?h½@Ô)Ä@µÏÉÊKʵ?ÉcÐKÐð¹ÉÏc

ÒÙÅÐ]G Ð]ÌÌÁ?dÁ@ÌÁ?ÊâÌÁÐ]¹ ÙKÉÐ]Ô ÑµÐ]ÌËdÁÏÊËÐO е)Ä@µÐLkÏcÏgÉÉcÐwÉ@ÁÒÐGgØi

Ð]ËÐÅ%ÍÁ@]¶½&ÑËÐ]ïâÌSÑ]¶âÌÁ?öhG?cÐ]ËÙG)ÄdÁ@ËÐ]} ÉÏÉÐÂL]k?Ê} ÑÁ@µÏi?h½@ÔÑÁÉÊGÐÁ )N@¶GÐÁ@wÉ@ÁÀÐÔÒg@GÉg@µÑÁ?cgÏÊâÌLkÏcâÑÁ?ÊK@ÁNÐð¹ÉÏc?c?ÉѶâÌKÐð¹@Wй+?c?g@Ôй

ѾµÊWÐG NÐð¹ÉÏc@K?É+MâÌGÏcMkÉgc%ÍÁ@¶½d̲K&ÑËÐïâÌSѶâÌÁÉÊGdÁÐGâÑOÐËÙG +ÏÉÐÁ@wÉ@ÁÉÐÔÒg@GÉg@µÐK@_@ÁMkÏcÉMâÌGÏcdÁÐGâÑOÐÁ@wÉ@ÁÉÐÔÑÁ?öhG?c


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

./1

É ÑKÐ]]]ËÞнٵÒg@Ì]]]oÙÅÒg@]]]]G Ä?Ê]]âÌÁÐ]]¹ Ð]]ËÐÅÉÐ]]LOѵÐ]]ÌËdÁÏÊËÐOÉÐ]]½ÐÔ

Ð]]¹ M]]âËh¶GÉÏöhËÐ]]O “?]]̹Ñ]]k?hµÊ—cÐ]]]ËÐÅ?c@]Á?ÊKÐ]¹ +?d̹?]̹ÑKÐÌÌ]k?hµÊ—c

+ ?dËgÊL¹ÐµÉÒg@̽?ègÉÒgÉÊG@ÔÑÁ@µÏg?ÉÊGй?c?iÏg@oÉg@ÌoÙÅѵÐËÐïð¹Ð½Ùµ

ÑÂKÉеgÐ]k )Ð]ÌÌÁÄ@]k@Ô ѶâÌLoÑÁchµÉÏöhËÐO?cÉÊKÉе?ÉcѵÐËÐïð¹Ð½ÙµÐ¹ÀÞÐG

+ Ðð¹@WнgØiÏgÙSÉйѵÐËÏeØhO

ÉÏÉÐË@µÐLâËcjâÌÅÐGѶâÌKÞÐkÏc?cÐÁ@ËÐïð¹Ð½ÙµÉйg@SâÒdÁÐÅÐËÙG@S

)Ä@µÐÌ]kеÐ]µ@KÐÌÌL]kÐGgÐkÐ]K?c@Á ÙKÉÐÔѶâËg?ÊGÉн@ÁgÐGÐK@µÏcÀj̹@ÌoÙk

ÒÉÊKÉÐ]µ?ÉcÑÂL]l`pâÌOÉ@]]ÂâÌOй?dKÞÐkÏcÒ@ïâËègйIkÙµÐÂG@ÁÐÁ@ÌÌLkÐGgÐkÉÐÔ

hKg@Ì]oÙÅÉh]K ÉÊKÉжpâÌOѵÐËÐïð¹Ð½ÙµÙGÏÉÏÉÊKÉе?ÉcѵÐËÐïð¹Ð½Ùµйжð¹Ð½Ùµ âÑ]OÉÄ@µÐÌ]kее@KÐÌL]kÐGgÐkÐ]K?c@ÁÙKÉÐ]Ô Ñ¶âÌ_Ð]Ë@GÀj̹@Ì]]oÙkÑKÞÐkÏc@K?É)

Ñ]ÁchµM]kÉgc ÉÐËÐïð¹Ð½ÙµÉÐÔÑÁ?ègÙ}É@ÂâÌOйÏÉÐÁ@ÌÌLkÐGgÐkÉÐGMâÌG@ÁqËdÁÐG M]]âÌGÏcÐKÞÐ]]kÏcÉÐ]]Ô ?c?ÉѶâÌKÐ]]ð¹@WÐ]]¹ ÀÞÐ]]]G ) ÑKÐ]ËÞнٵ]ÒgÉÊG@]Ô Ñ¶âÌ]oègÙo

ÏÉÐ]]]Á?ÉÐxâÌOÐGÑÁ@µÐ]]]½@ŠÐÔÉʽÐ]]]Å @ÂÌ}Ð]]]]Ô ) N@]]¶Gg@]]µ ÏÉÏgØiѵÐÌËg@Ì]]oÙÅÐG Ò?Écй¸ÐËѶâÌ©@ÁÙ±dÁÐwÑÂËöhGÐGÑLlËÊâÌOÏgÙSÉйѶâÌÂKÉжpâÌO)ÏÉÐLâËègÐ}Ïc

+ кOÐGкOÙ_gÐkйѵÐËÏÊâÌoÐGÉÐËПÐË

+ NÐð¹ÉÏcÑÁÉÊGdÁÐGâÑOÉÒg@̽?èg ÑoÉÏèg7ÀÐËâÑk

ÒÏc?ègÉch]µ Ä@¾ÌKÐ]ËÞнٵÉÒgÉÊG@]Ô Ñ]oÉÏègÑ]k@G ?dÁ@½ÉÉchG?ègÑÁ@µÐKÐG@Gй

+ NÞÐkÏcÙGÄ@ÌÁchµdÁÐGâÑOÉNÞÐkÏcgÐkйÄ@ÌÁch¶âÌKg@µ

Ð]]ËÐÅÒÙ_ÉÐL]]k?èg ѵÐ]]ÌËdÁÏÊËÐOÒg@]̽?ègÒg@GÐ]µ ÏÉÐ]ÂËжGÄÉÉèg ÏÉÐ]Ô M]âÌGÏc?cÏhâÌ]¹

) MâÌGÐ]Á ?d]o@GѶâÌ]oÉÏègÐ]¹ ÑKÐËÞнٵÉÒgÉÊG@ÔÒg@G@K)ÏÉÐÌÌKÐËÞнٵÉÒgÉÊG@ÔÒg@GÐG ÒÙ]Å Ð]LâÌHGÐ]µ ÒнÐL]lÌkÉÐ]Ô )ÏÉÐ]Ë@µÐ]LâÌG Ðð¹@WнÉÊKÉжpâÌOÒg@̽?ègѶâ̽ÐLlÌkÏÉÐÔ

Ѷâ̽ÐL]]lÌkð¼@]]W gÐ]Å Ð]G +Ä?c?g@]Ô Ð]¹ Ð]µ ÒÐÁ@Ë@]k@ËÉ@]k@ËègÉÐ]ÔÐGNÐ]ð¹ÉÏcÑ]ÁchµdÁÐ]GâÑO Ä@]½Ê}âÑ]G ÏÉÐ]Ô )âÑ]G?hÁc@]ÌÂGÄcg?fHð¹Ð]Å ÉÑ]k?hµÊ—c ÒЩ@ÂGgÐkйеÉÊKÉжpâÌOÒg@̽?èg Ð]]G Ã]]GÏcdÁÐ]]GâÑO?dË@]]ÌKÐ]]µ )ÏÉÐËÑË@]]k@ËѵÐ]ËÏÊâÌwg?ÊwÐ]K@_ÏcÄ?g?dKÞÐ]kÏcÉNÐ]ð¹ÉÏc


./2

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

NÞÐ]kÏcÑ]ÁÉÊGrÐ]G?cÉNÞÐ]kÏcÒ@]ÌS@ÌSÒgÐ]l½ÐSÉÄcg?fHð¹Ð]]Å ÑÁÉÊGÐÅ+ÏÉÐÁ@µ@k@Ë & ÒdÁÏÉ@]]Á@ÁÄ@]]Ë “?gd]]Ì­ѵÐËÏÊâÌ]]o Ð]]G NÐ]]ð¹ÉÏcÒÐ]]K@ƶâÌOÉ?d¶âËgÐ]]l½ÐSdÁÐ]w gÐ]k Ð]G

gÐ]Å Ð]¹ ?ÉÄcg?fHð¹Ð]Å ) ÏÉ@]k@ËÐ]G ‘]ð¹ÉÏcÑ]]ÁÉÊGdÁÐGâÑOѽ?iÒÉʽÐÅÐÁ@½ÐÔ)%Òjµh½Ú Ä@]½Ê}âÑ]G rÏÉÐ]]Ô ) MâÌÂâÌGMkÏcÐG·ð¹Ð_ÒdÁн?iÏèg еN?dGð¼ÉÐÅN@µÏc·âÌKg@OÉnе Ò@]]K?É)Äcg?fHð¹Ð]]Å @ÅÏÉgÐ]]]Å + M]âÌGÏcÏÉÐ]¶ð¹Ð_ÉÐ]Ô ÑÁ@µÐÌÌL]lËÊâÌOÑÁ@ÂâÌÅÒcÐ]G Ò@]ïâËègÐ]¹ ?cÐ]KÐð¹@WÉÐ]¹ )?d¶âÌ]kеdÁÐ]w Ä@]Ë ?d¶âÌKg@]O dÁÐ]w Ä?Ê]âÌÁ й·âÌkеÄ@Ë·âÌKg@OÑÁcg?fHð¹ÐÅ ÑÁ@]]]ÂâÌÅÒcÐ]G Ù]G ) ÏÉÐ]Á@¢ÌKÏiÙOѵÐ]ÌâÌÁÛ¾º½Ð]ÁÉеÏc)ÐÁ@ÌKÐË@]kеÉÐ]Ô Ä@]Ë Ð]Á@Kg@OÉÐ]Ô

Ð]µ еÐËÐ]kØhO?dËÙ_Ð]¹ ÒÙ]_ rÐ]½ÐÔ+ÏÉÐ]Á@ÌÁchµNÐ]½j_Ò@]ïâËègÐ]¹ Ѷð¹Ð_ÒdÁн?iÏèg Òg?ÉÊ]G ·âÌK@]µ g?dKÞÐ]kÏcgÐ]}ÐÔÉÐ]½ÐÔ+ ÏÉ@]k@ËÐ]G M]âÌGdÁÐ]GâÑON@]µÏcg@]w@Ág?dKÞÐ]kÏc É @]Á?ÊKÉʽÐ]Å ?d]Áchµ¿]µÊWÑK@µÐ]¹ ÏÉÐ]Ô )ÏÉÐ]LâËgchâËfHð¹ÐÅÐ]¶ËcѶâËg@]S Ù]G âÑGÐÅÒÏÉÐÔ

Ð]LâÌGÒÐ]Â_ÏègN@µÐ]Á ?ÉѶâËg@]µ N?cÏcð¼ÉÐ]Å É NÐ]ð¹ÉÏc ÑÂLl`pâÌOÙGöh}ÐK@_ÏcѵÐËÏiÉÉ

M]âÌGÏcdÁÐ]HâÌOÉ@]]µ@Á@k@ËѺâÌpâÌO@K?É+ÏÉÐÁ@µÏg@ËÐÁÐKg@OÄÐËÚйÒgÐkй?gÐÅÐLÌGÉgÐk

Ð]Â_ÏègÏÉÏh]K ѵÐ]ËÚйÉM]âÌÂâÌGM]kÏcÐGѶð¹Ð]_ ÒdÁн?iÏèg ÏÉеÐËÚйÒÏÉÐÔÙG)ÏÉÐÌâÌO

7 M]âÌð¹ÏcÐ]ËÐÅÄÉÊ]wÙGÀðÚÐ]G + Òg@]̽?ègÑÁ@]OÏègÙ}gÐ]k ÑÁ@µÏg@ËÐÁÐKg@OÑLkÏcgÐGÐK@_ÐÁ

ÑÁchGÏÊâËègÐ]]]G Ð]]G Ñ]]ïÁh}ÏdÁÏÉÐ]]Ô Ä@]]ÌKÞÉÉ@ÅÉÏi?ÉÚ NðÚÐ]]kÏcÙ]]G Ä@]]ÌKðÚÉÉ@ÅÒhâËcÉ@]]w ·]ËjÁÐ]¹ Ð]¶âÌïÁ@½ rÐoÒжËjÁqËÉÐÔе)âÍGÐÁ?dKgʵѵÐËÏÉ@½й@ÌÁÐKÄÏc@ÁNÞÐkÏc

ÄÏcÏcNÞÐ]kÏcÐ]G bÐ]Ë@GÄ@]ÌKÞÉÉ@Å?d¶âÌïÁ@]½ rÐ]o ]] UÂâÌOй@ÆÁÐK)Äcg?fHð¹ÐÅÒÏÉÐÁÉÊG ÙKÉÐ]Ô ÑµÐ]ÌËhâËcÉ@wD]G NÞÐ]kÏcÐ]¶ËcÑÁ@µÐ]L_ÏÉ Ñ]Ë?ÉcÉÐ]Ô ) ÄÐ]]µÏcgÐkйÒÙ}ÊL®}É É Ü@]]k D]k ÒÏÉ@]½ Ð]¹ ÏÉÐ]Ô ) M]âÌG·âËg@]S Ü@]k %1& Äcg?fHð¹Ð]Å gÐ]}ÐÔÐ]ÁÉʖÙG)ÏÉÐ]LâÌÂâ̽Ïc

) Ð]]]¶âÌïÁ@½%3)2& Ð]]]µ ÒÐ]]]KgʵÏÉ@]]]½ ÉÐ]]]¹ )ÏÉÐ]]]LâÌÂâ̽ÏcÒhâËcÉ@]]]w D]]]G NÞÐ]]]kÏc?d¶âÌL]]]o Ñ]]]ÁchµÒi?ègÉÑL]p}Ò?ègÐ]¹ Ächµg@]µ Ù]G öh]} Ð]ÁÐ_ÏcÄ@]ËÙ_Ñ]poÙµÉð¼ÉÐ]Å Ä?g?dKÞÐ]kÏc

ÏÉÐÁ@]lËc)ÄÐ]µÏc’]G?cÐ]¶ð¹Ð_ÉÐ]Ô ÑÁ@µÐ]ËdÁÏÉÏegÐGÄ?ÉÐ]Ô Ð]µ Ä@]ÌÁ?dâÌO ÐÁ@¾L½ÉѶð¹Ð_ Äcg?fHð¹Ð]Å ?d]oÐÁÉÊwÙGÀÐ]Ô ÜÐ]} Ð]]¹ Ü@WgÐÅÐG+N?dGDOÄ@ÌïÁÏc·ð¹Ð_ÄеÏc?ÉѶâËg@µ

@ÅÏÉgÐ]Å +ÏÉ@]k@ËÐ]G ÑÁchµdÁÐ]G D]O É NÞÐ]kÏcÀÏcgÐ]]G йÄ@Á?cQkÙµÙGÐKÐÁ@½ÏiÃËo@G ·âÌÁÐ]ËÚgÐ]Å ÑÁÉÊGdÁÐ]GDO ÒÙÅÐLâÌGÏc?d¶âËgÐl½ÐSdÁÐwgÐkÐGNÞÐkÏcÑÁÉÊGrÐG?c


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

./3

ÒgÏÉc?cÉÄdÁ?ègÐ]O?ègÉÄ@Á?c@]k@ËÑKÞÐ]kÏcÑÁÉÊGÐ]Å ÐÁÉʖÙG)?chKÑÁ?ÉÐÔÒg@oÊ}hâËeй

z]ÌÅÉÄÉÉ?h]µ Òg@]ËcÄ@]µÏg@µÒÏÉÐ]Ô gÐ]G Ð]¹ ·âÌKÞÐ]kÏcgÐ]Å Ñ]ÁÉÊGdÁÐ]HâÌO ÒÙÅÐLâÌGÏc) ÑKÞÐ]kÏcÒgÉÊÂ]k Ð]G ÏdÁÐGDO@K?É)N?dGÚÒÙ_Òg@µйDÁ?ÊK@ÁÐÁ@KÞÐkÏcÉй·âÌKÞÐkÏc

Ð]¹ ÏÉÐ]Ô D]GÏc)ÃËÐ]µÏcÐKÞÐ]kÏcD]k ÀÐ]Ô Ä?Ê]âÌÁÒg@]µ@ÌS Ñk@G?d¶âÌK@µйÉнÐÔ+ÏÉÐËÙ_ Ñ]]k?hµÊ—cÑ]]¶âÌKÞÉÉÐ]]¹ ÐKÞÐ]]kÏcD]]k ÀÐ]]]Ô ÑÁÉÊGÐ]Å Ñ]k@GÐ]¾âÌÔÐ]µ ) MâË]ïGÉ@]w gÐ]G ѶâÌ]]]]]lÌkØhOÑâÌOÐ]]]]G NÞÐ]]]]kÏcÒÏÉÐÂL]]]]k?Ê}ÉNÞÐ]]]]kÏcÐ]]]]µ ) ÃËÐ]]]]µÏc?cÐÂ̱ÐL]]]]k?èg ÑKÐ]ð¹ÉÏcÑKÐ]HË@KÐ]G NÐ]ð¹ÉÏcÒÐ]K@ƶâÌO @ÅÏÉgÐÅ)MâÌxGÏÊâËègÐGÃâËÉ@_ɸ@OÒÐÁ@Ìk?hµÊ—c

gØiÐ]¹ Ð]¶ÁÊw) ?dÁÏÉ@]Á gÐ]k Ð]G MâÌÂâÌOÐ]kÏc ÒdÁÐGDO?dËÙ_йÒÙ_)ÒdÁÏÉ@Á@ÁÉ“?gdÌ­

ÀÞÐ]G ) É?h]µ Òg@]ËcgÉÊÂ]k ѵÐËÏÊâÌoÐGN@µÏcÒg@ËcdÁÏÉ@ÁÑÁ@µÏg@GÉg@µgÉÊLkÏc)?dKÐð¹@W Ð]]]¾âËgÐÅÑKÞÐ]]]kÏch]]]âËeÐ]]]LâËÉеÏcÒÉʽÐ]]]Å ÏÉÐ]]]ÂÂâ̽ÏcÐ]]]µ ÒÐ]]]Á?g@GÉg@µÉÐ]]]Ô ÉʽÐ]]Å

ÃâÌÁ@]Á?c ¸ÐË@]k@Ëz]ÌÅÐ]Á@¾âËgÐÅÉÐ]Ô ·âÌSgÐ]½ Ð]]G +Ä@µÐÌ̹?gdÌ­оâËgÐÅÄ@ËÄ@µÐÌËdÁÏÉ@Á@Á

Ð]G M]âÌGÏcdÁÐ]GDOÒdÁÏÉ@]Á ÑKÐ]ð¹ÉÏcÀÐ]Å ?cÏhâÌ]¹ @]K?É+M]âÌGÏÉÏgÉÊL]kÏcÉÐ]]Ô ÒÐÁ?ÉÐxâÌOÐG +ÏÉ?h]Á?cÒÙ]G ÒÏgÉÊÂ]k ÉÐ]¹ hK@]Ëi)N@]¶GÄ@µÐ]¾âËgÐÅÒg@]GÉg@µÑÁ?cgÏÊâÌL]kÏcD]G@ÁÉÏÉ@]k@Ë ÒgÉÊL]kÏcÒÐ]Á?ÉÐxâÌO ÐGе)ÄжGgÏc¸ÐË@k@ËÄ@Ë)·âËg@ËöhGÃÁ?ÊK@ÁÄ@µÐ¾âËgÐÅ)@ÅÏÉgÐÅ ÄÐ]ËÚÐ]¹ ÀÐ]Å )ÏÉÐË@µÐLâÌÂâËcÐÁÐËÚÉÉcѵÐÌËdÁÐGDO?dËÙ_йÒÙ_нÐÔ+MâÌGÏÉÐKÐð¹ÉÏc

+ÏÉÊK@Å·âÌOð Ä@ÌKÐð¹ÉÏcеÒÐÁ@¾âËgÐÅÉÐÔÄÐËÚйÀÐÅ)ÏÉÏdÁÏÉ@Á

7ÀÏÉÉcÑLkÐG 7NÐð¹ÉÏcÑÁchµdÁÐGDOÑÁ@µÙ_ÉÐLk?èg Ïi?h½@Ô

]] 7NÞÐkÏcÑÁ@µÏg@ËöhG gÐkйÒhâËcÉ@w7ÀеÐË

dÁÐ]GDOÙ]G @]S ) N@]GÏcÏÊâËgè Ð]G ÒÙ]_ ÑKÞÐ]kÏcg@]ËöhG É@k@ËÐG·âÌKÞÐkÏcgÐÅ

hK@]ËiÉ@]ÂâÌOÐ]¹ )ÏÉÐÌËhâËcÉ@whâËeÐLâËh€ÐKÞÐkÏcÉÐÔDGÏc·âÌKÞÐkÏcgÐÅÑÁchµ

Ä@ËÉʽÐ]Å NÐð¹ÉÏcÑÁ@µ@k@Ëе)ÃËжGÏÉÐÔÑk@GÐLlËÊâÌOÒhâËcÉ@wÒÏÉÐÁchµÄÉÉèg

) ÑËÐ]]©@ÂGÒ@]]k@Ë)%Vgd]]K&ÄÐ]]ºOÐ]]G Ð]]ºOʶð¹Ð]]G )Ð]]]ÌÌÁÄ@Ì]pâ̵¸Ð]Ë É @ÅÐ]G ¸Ð]Ë ÑË@]k@ÔÒ@]k@ËgÉÊL]kÏcr@]O )ÐËÏÉÐÁ@µ@]k@ËÉʽÐ]Å ÒÏÉÏgÐ]k Ð]¹ %gÉÊLkÏc&ÑKÏègÐÂG


./4

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ð]¹ Ð]µ Ã]âËcÐ]Á?g@ËöhGÉ@]k@ËÉÐ]Ô Ä@]o@O)M]âÌwÏcgÏcÏÉÐÁ@Á?c@]k@ËÒ@]}iÏc йеMâËc

Ð]]ºOÐ]]]G Ð]ºOÑ]âÌOÐ]G +Ã]wÏcgÏcÏÉÐ]Á@µÏg@¶ËhGÉÄ?h]ËiÏɸØgÐ]k É g@]½Ùµ¸ØgÐ]k MâÌG@]Á Ä@]]µÏg@¶ËhGÉÄ@µÏhËiÏÉ)Ä?hËiÏɸØgÐk)g@½Ùµ¸ØgÐkÑÁ@µÏg@ËöhG)%VgdK&

@]k@Ë)?dÁ@Ìð¹Ð]} Ð]¹ Ã]G É@]ŠÊ}M]âÌGÏcʶð¹Ð]G ) ÃGÏÉÐÁ@µÐËÑË@k@Ô@k@ËÒÐÁ?ÉÐxâÌOÐG ¸ÐËÏÊâÌ]]o zÌÅÐGDG@ÁÐÁ@Ë@k@ËÉÐÔ ) ?cgÉÊLkÏcÜÐ}йÃGÉ@ŠÊ}DGÏcÄ@µÐËÑË@k@Ô

+ÃGÏÉÏgÉÊLkÏcÒÐÁ?ÉÐxâÌOÐG

ÒhâËcÉ@]w+=N@]¶ËÏc ·âÌÁÐËÚÑwÐËhâËcÉ@wÉÐÔ@Ë@Ô)ÏÉÐË@µÐLâËc·âËg@ÌkhO?cÏhâ̹

Ä@]Ë Ò@]}iÏcÐ]G Ð]KÐHË@K?cÏÉÏgÐ]k Ð]ºO Ò@k@ËÜÐ}йÄ@µ@k@ËÉg@ËöhGÒÉ@ŠÊ}gÐkй +ÒhâËcÉ@wÙGÐËÐÅ@}c?cÏgÙSÉÉc?cÏhâ̹ÀÞÐG)ÏÉÐÌËgÏÉc?cÑKÞÐkÏc

Ä?Ê]âÌÁÐ]¹ | N@]µÏcÄ@µÐ]pâ̵ ÉDÁÛ¾º½Ò@o@½ÐKеÐËÑË@k@ÔÒ@}c?cÐÁ?ÉйDµÐË

Ð]]¹ Ð]]½ÐÔ)M]]âÌG?dÁ@]]]ÌKÞÉÉ@ÅÉÄ@µÐ]ÌËöhâÌ}g@µ@]}iÏcÄ?Ê]âÌÁÐ]¹ | ) M]âÌG?dÁ@]ÌKÞÉÉ@Å

+MâËhµÏcÉÏöhËÐO@ÌÁ@LËgÐG

Ð]µ ÒÐ]Á@ÌâÌÁÛ¾º½ÉÐ]pâ̵ÉÐ]G M]âÌGÏcNÐ]]HË@Kе)ÐKÐHË@KÒ@}c?cqÌÁ@ËhKÒÏÉÐÔ

ÒgÏÉc?cѵÐ]Ë@}iÏc @lÁÏgЭйÐÁÉʖÙG)ÐËÐÅÏÉÐÁchGÏÊâËègÐGÒg@µÐGÄ@ÌËdÁÏÊËÐO ÑÁ@]]µ@}iÏcÒhâËcÉ@]]w Ð]]G Ð]]KÐHË@KÐ]]µ ) NÐ]]ð¹ÉÏcÑÁÐ]]]½ÊŠÐÔÃ]â̹ð ÏcÍ]âÌOÐ]µ Ð]ËÐÅ

É Äch]µ Ü@KÐ]G ÐGMâÌLkÏdð¹ÐÅNÐHË@KÄ@ËMâÌGÍË@k@Ô|@}c?c?cÏhâ̹+ÏÉÐÁchGÏÊâËègÐG

ѵÐ]ËкOÐ]¹ Ð]µ ÄÐÁ@Á@Ë@]k@ËÉÐ]Ô ÒÐÁ?ÉÐxâÌOÐGеÒÐÁ@Ë@k@ËÉg@ËöhGÉÐÔÑÂLl`µÐO

Ïe@½@ÔÐLlËÊâÌO+ÐËÐÅ?dÁ@µ@k@ËÄ?ÊâÌÁйеÎÐËкOÐGкOÉÐÔÒÏhâËÊ}ÐGÄ?chKigÐG

Ð]]G M]]âÌG¸ÐËÏÊâÌ]]o É i?h½@]]]Ô gÐ]Å Ð]G NÐ]ð¹ÉÏcѵÐ]ÌËdÁÐGDOgÐ]Å Ð]µ ÃËÐ]¶GÏÉÐ]G

Ñk?hµÊ—cѵÐË?ÉÐÅÉrеÐGÑLlËÊâÌO)ÏÉÐpÌKÞÐkÏcÑÁ@µÏg@ËöhGgÐkйÒhâËcÉ@w

DµÐ]]Ë ) MâÌGÐ]]Å ÒÙ]]_ Ñ]]pâ̵·âÌKÞÐ]]kÏcgÐ]]Å ?dË@]ÌKÐ]µ )Ð]ËÐÅÐÂ̱ÐL]k?èg “?]̹ Ð]µ ) MâÌGÐ]Å Ù_ÐGgÐkÒgÏÉc?cѶâÌKÞÐkÏcMâÌGÏcеÐËÒgÏÉc?cÑKÞÐkÏcrÐÁ?Éй

Ä@]]]]Ë )ÏÉÐ]]]]ÁdÁ?ègÐO?èg ÑKÞÐ]]]]kÏcÄÐ]]]]ËÚÐ]]]]]¹ MâÌGÐ]]]Á gÐ]]]k Ð]]]¹ ѶâËg@]]]oÊ}z]]]ÌÅ +NÐð¹ÉÏcÒhKѶâÌKÞÐkÏcgÐÅ


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

./5

]] 7NÞÐkÏcÑÁ@µÏg@ËöhGйÒg?doÐG7ÀÏÉÉc

Ñ]k?hµÊ—c)ÑKÐ]Ë?gÐÂâËÊÁÑ]k?hµÊ—c+Ð]ËÐÅÑ]k?hµÊ—cgÙ]S D]]k ’Á?iÏcʵÏÉ

+Ù_ÉÐLk?ègÐx¾ÌÁÑk?hµÊ—c)Ù_ÉÐLk?èg

ÑÁ@µÏgÐÂâËÊÁ¼Ð}еÐËÐÌk?hµÊ—cÉÐÔÑKÐË?gÐÂâËÊÁ Ñk?hµÊ—c

Òg@]µ Ð]G ‘kÏdð¹ÐÅÐÁ?gÐÂâËÊÁÉÐÔ?dË@ÌK)É?hµÒg@ËcѵÐËÏÉ@½ÙGMâËhâËfGÏdð¹ÐÅ

Ð]]¹ Ïc?i@]Ô ¼Ð]} ’]â̺ð GgÐ]}ÐÔÐÌÌL]oÉhkѶâÌL]o +NÞÐ]kÏcÑÁchGÏÊâËègÐ]G É Ä@Á?c@]k@Ë @]]K?É)Ù_ÉÐLk?ègÑk?hµÊ—c+Ä@ÌÁcg?fHð¹ÐÅÒÏÉ@½ÑÂK@ÅÑË@KÙµr@OÄ@ËÏÉÐÁcg?fHð¹ÐÅ

z]ÌÅÉÒÙ]_ ÒgÐ]ÂâËÊÁÐ]K@¶Gh]K ѶâÌÁ@kеÒÏÉÐÔDGN@µÏcÒÙ_ѾµÊWÒÙ_¼Ð} +MâÌGÐÅ·âÌÁ@½Ð¹gÐOÄ@Ë·âÌÁнʊÐÔ

Ð]µ ÐËÐÌ]k?hµÊ—cÉÐ]Ô ÐÁ@¾L]lGн?cÏhâÌ]¹ Ð]µ Ù_ÉÐLk?èg Ðx¾ÌÁÑk?hµÊ—cÀÞÐG

Ð]¹ ’]ÌÁc?i@]Ô Éi?h­gÐ]k Ð]Á?gÐÂËÊÁÀÐ]Ô ÀÞÐ]G +ChâËfGÏdð¹Ð]Å ÒÙ_ÑÁ@µÏgÐÂâËÊÁ¼Ð} @ÅÏÉgÐ]Å ) cgÊ]½ É cgÉѵÐËÏÊâÌ]o Ð]G N@]]µÏcÄ@ÌËhâËcÉ@w¼Ð}ʶð¹ÐG+?d¶âÌLoÉʽÐÅ

ÏÉÐ]¹Ð}ÑL]kÏcgÐGÐ]ÂâËh€D]GÏcÄÐ]]µÏcÄ@ËgÏcÄ@µÏgÐÂâËÊÁеÒÐÁ?g@ËöhGÉйCdÁÐÅ

ÐLâÌÂâÌOÐ]lGg@]ËöhGÐ]ËÐÅÑ­@]½ ¼Ð]} @ÅÏÉgÐ]Å )Ä@ËÏÉÐ]Ách¶KÏèg Ä@ËÄ@ÌÁchµdÁÐkÐOÙG @ÅÏÉgÐ]Å +%ÑH¦]p¹? ^?±Ú?&ÏÉÐ̺ºÌ½)ÏÉÐÌ̹Ð}Òg@ÌÂpâÌOÒ@¶âËègй?dÌÁ@µÏgÐÂâËÊÁgÐk

ÉÐÔɼÐ}Ä?ÊâÌÁÐLâËÉжGÐpâ̵gÐ}ÐÔ?d¶âÌK@µй)ÐËÐÅÑÁ@µÏgÐÂâËÊÁÑÁ?cÚÑ­@½¼Ð}

ÑÁchµdÁÐ]GDOÐ]G Ù_ÉÐL]k?ègÐx¾ÌÁÑ]k?hµÊ—cÒdÁÏÊËÐ]O Ü@]]W gÐÅÐG+ÏÉÐÁ?gÐÂâËÊÁ “Ð]]} ÑÁchµÙïL]k?èg rÐ]Á?ÉÐÔÐ]µ ѵÏgÐ]k Òi?h½@]Ô ÉÉcÙ]G ÏÉÐ]LâËègÐ}Ïc)ÏÉÐKÞÐ]kÏc +%ÐÌH¦p¹?Ïgc@H›?& ’¹Ð}ÒgÐ`pâÌPLkcÉ%ÐÌH¦p¹?бc@t›?& ]] 7 %ÐÌH¦p¹?бc@t›?&ѺºÌ½)“Ð}ÑÁchµÙïLk?èg*.

Ã]wÏcgÏcÏÉÐÁ@Á?c@]k@ËÒ@}iÏcÐ]¹ Ð]µ ÒÐ]Á?g@ËöhGÉÐ]¹ CdÁÐ]Å Ñ]Áchµ DSÐGDSÙG

Ù]G M]âËh¶G gÐkйÄ@̽ØdÁ?h®ËègɼÐ}ÑLkÏcgÐGÐÂâËh€ÐÁ?g@ËöhGÉÐÔN@µÏcMlËÊâÌO ¼Ð]} ÉÏÉÐ]¹Ð}ÀÏcgÐ]G ÐË?h_·âËg@ËöhËÉÊK@ÅgÐ}ÐÔ)N?dGgÐkйÄ@Ëg@ËöhG¼Ð}ÒÏÉÐÔ

Ä@]Ë )@]k@ËÐ]LâÌGÏcÏg@]ËöhGÉÐ]Ô ÏÉÐ]Ô )ÉÊ]G »Ë@]± ÏÉchµÑÁ@Ëg@Ëc@k@ËÒÐÁ@SgнÉÐÔÐG


./6

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

ÏÉÐÔ)ÏÉÐË?hµNÏègÏÉйÐ}ÄÐËÚйgÐ}ÐÔÀÞÐGMâËhµÏcDSÐGDSÉÑË@k@Ë Ñ¶âËg@ËöhG

Ïg@]ËöhGÉÐ]Ô ?cÏhâÌ]¹ +MâÌGÉÊGÐÁgÐÅеÐËÏÉÐÔʵÏÉgÐÅÉÏÉÐLâÌGÏcÜ@KÐGÏg@ËöhGÉÐÔ

ѶâËg@]ËöhG dÁÐwÄ@Á?c@k@ËÒ@}iÏc@K?É8·âËg@ËöhGdÁÐwÄ@Ë)MâÌG·âËg@ËöhG@ÆÁÐKÐËÏÉй

Ã]â̹ð ÏcÑ]âÌOÐ]½ÐÔ)Ð]Á?g@ËöhGÉÐ]¹ DµÐ]Ë ÑÁcg?fHð¹Ð]Å ÙG¼Ð}ÑLkÏcgÐGÐK@_ÏcÑË@k@Ë ÒgÉÊL]kÏcÒÏeØh]O D]k )%i.62.& Ñð¹@]k Ð]¹ Ð]ÁÉʖ ÙG+%/RSLWLRQ ] g@ÌL_A&’Âxð¹ÐÅ

+%i.54/& Ñð¹@kÒgÉÊLkÏc7йÄÉÊHK@Å·âÌOе)@lÁÏgЭйÏÉйÐ}ÑLkÏcgÐGÐÁ?h_

Ù]G @]ÅÏègѶâÌKÞÐ]kÏcÄÏÉ@]_ ÒgÐ]ÂâËgiн?cѶâÌÁÐ]½ÊŠÐÔÑÁcg?fHð¹Ð]Å Òg@ÌÂ]pâÌO

+Ïi@KѶâËgÉÊLkÏcÑÁ@Á?c

ÑÁ@]Á?cÙ]G g?cgÉÊÂ]k ѶâÌKÞÐ]kÏc ÄÏÉ@_ÒgÐÂâËgiн?cѶâÌÁнʊÐÔÑÁcg?fHð¹ÐÅ

+Ïi@KѶâËgÉÊLkÏc

gÉÊL]]kÏcÒÏh]]âËÊ}Ð]]G g@]]ËöhGCdÁÐ]]Å ÑÁchµDSÐ]]]GDSÙ]G g@]S CdÁÐ]Å ÉÐ]½ÐÔ

Ù]G ÉÊGÐ]Á Òg@¶L]lð¹ÐÅgÐG?cÐ]ËÏÉ@½ÉÐ]]¹ gÐ}ÐÔ)MâÌGègÐPâÌK¸ÐËÏÉ@½)N@µÏcMlËÊâÌO

Ïg@]]ËöhGÉÐ]]]Ô ÏÉÐ]Ô )ÄÉ@]ÂË?cgÉÊL]kÏcÐ]µ ÒÐ]Á@SgнÉÐ]Ô Í]âÌOÐ]G еÐÌË@]k@ËÏg@]ËöhG

) ÉÊGÐÅÏÉйÐ}ÄÐËÚйÒg@¶Llð¹ÐÅgÐG?cÐËÏÉ@½ÉйgÐ}ÐÔÀÞÐG)MâËhµÏcDSÐGDS

) N?dGgÐkйÑË@KÙµÒg@ËöhG¼Ð}ÒÏÉÐÔÙG)ÏÉнØdÁ?h®Ëèg ÐLâËh_ÏcÏg@ËöhGÉÐÔÏÉÐÔ

»Ë@]± ¼Ð]]} gÐ}ÐÔÀÞÐG)MâËhµÏcDSÐGDSÏg@ËöhGÉÐÔÏÉÐÔÑâÌOÉÊG»Ë@±¼Ð}gÐ}ÐÔ

Ä@µÏg@ËöhGеÒÐÁ@KÐð¹@WÉй?dÌLk?ègй+ÏÉÐLâÌGÏcÜÐwÊOÏg@ËöhGÉÐÔÏÉÐÔÑâÌOÉÊGÐÁ

ÉÐ]]Ô Ñ]]ÁchµÀØd]]Á?h®Ëèg ) ?cÐ]]Á@KÐð¹@WÉÐ]]¹ ÏÉÐ]]]ÂÂâ̽Ïc¼Ð]} Òg@¶L]lð¹ÐÅgÐGgÐ]k Ð]¹

Ò@]}iÏc@]K?É+ÏÉÐ]LâÌÂâ̽Ïc¼Ð]} Òg@¶L]]lð¹ÐÅgÐGgÐkйʶð¹ÐG)ÐÌÌÁÉ?hÂâÌOÐkÐÁ?g@ËöhG

¼Ð]]} Ð]]µ âÍGÐ]]Á ?d¶âÌK@]]µ Ð]]¹ @Æ]]ÁÐK)ÏÉÐ]]½ØdÁ?h®ËègÐ]]K@_@ÁÐ]]]Á?g@ËöhGÉÐ]Ô Ä@Á?c@]k@Ë gÐ]k Ð]¹ Ð]K@µÉÐ]Ô ÏÉÐ]Ô )¼Ð]} Òg@¶L]]lð¹ÐÅgÐGr@O)N@¶GÐÁ?g@ËöhGÉÐÔÒg@¶Llð¹ÐÅgÐG @]K?É+ÏÉÐ]½ØdÁ?h®ËègÐ]K@€Ð]Á?g@ËöhGÉÐ]Ô Ð]µ @ËgÐkÐGÏÉ?hÂâÌOÐkÉÐÁ@Á?c@k@ËÒ@}iÏc g@]w@Á)ÏÉÐ]¹Ð} ÄÐËÚйÄ@µÏg@ËöhGÒg@¶Llð¹ÐÅgÐGqâÌOÏÉ@KÏgÐkй)Ä@Á?c@k@ËÒ@}iÏc

ѵÐËÏÊâÌ]o Ð]G ¼Ð]} Òg@¶Llð¹ÐÅgÐGr@OÀÞÐG)ÏÉнØdÁ?h®ËègÐK@€ÐÁ?g@ËöhGÉÐÔÐÌÌÁ Ä@]ÌÁÉÊwÙG·âËdÁÐ]Å ÀÞÐ]G +ÏÉÐ]½ØdÁ?h®ËègÐ]K@€Ð]Á?g@ËöhG ÉÐÔDGÏcg@w@ÁÉ?hÂâÌOÐk


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

.0-

gÐ]]Gй+NÞÐ]]]kÏcÑÁchµdÁÐ]GDOÐ]¹ M]âÌÂÌGÏcg?cgÉÊÂ]k Ñ]¶â̹ð Øèg ÀØd]Á?h®âËègÐ]µ Ð]Ë?É Ð]]G Ð]Á?g@ËöhGÉÐ]Ô Ê¶ð¹Ð]G N@]µ@ÁÄ@]µÏg@ËöhGѵØègÏÉ@]Á ÑÁ@]Á?cÐ]¹ Òg?d]oÐG¼Ð]} ÒÏÉÐ]Ô @ÌÁÐ]K )Ð]ËÑËÐðºµ@µÑ]¶â̹ð Øèg ¼Ð]} Ñ]]ð¹Øèg ?cÏhâ̹+ÏÉйÐ}ÑLkÏcgÐGÐÂâËh_ÏcÒÉ?hµÏc@½@Ô

Ð]]G ¼Ð]]} ÒÏÉÐ]]Ô r@]]O )Ã]]]âËh¶GDSÐ]GDSÄ@]ËÙ_Ê]µÏÉN?cÏcÄ@]µÏg@ËöhGÐ]G NÐ]ð¹Ù½ ÑL]kÏcgÐGÐ]ÂâËh_ÏcеÐ]Á?g@ËöhGÉÐ]Ô ÉÐ]½ÐÔ +N@]¶G dÁÐkÐOÐÁ?g@ËöhGÉÐÔÀØdÁ?h®Ëèg

ÒÏÊ]]]âÌwg?ÊwÐ]¹ gÐ]}ÐÔ)Ã]G g?cgÉÊÂ]k É ÀÐ]µ ѶâÌL]o Ð]ËÏÉйÀØd]Á?h®ËègÙ]G ÏÉÐ]¹Ð} ÙG¸ÐËÙÅÐLâÌHGÐËÏÉйÀØdÁ?h®Ëèg@ÅÏÉgÐÅ)ÃâËh¶G@o@½ÐK?dÁ?É?h­ÉÄ@OѶâÌKÞÐkÏc

Ä?Ê]âÌÁÐ]¹ Ð]µÐËdÁÏÊËÐONÞÐ]kÏc жÁÊw)ÑÁchµdÁÐGDO¸ÐÁNÞÐkÏcÑÁchµjÌÅÐG )Ð]ËÐÌËdÁÏÊËÐO ÉÐÔѶâËi?h½@Ô´ÏcÄ@Ëg@ËöhG)?cgÐkÐGNÞÐkÏcÉMkÏcÐGNÞÐkÏc

@]S + ÄÐ]}Ïc¸Ð]Ë Ð]G ÏÉÐ]±ÏcÄ@]Ë g@]ËöhGÒ@]ïâËèg йgÐkÐGNÞÐkÏcÉg?dKÞÐkÏc@K?É

ÉÐ]G Ä?cÐ]Á@¾L½@]K?É)ÏÉÐ]½ØdÁ?h®ËègÒ@]ïâËègÐ]¹ ·âËg@ËöhGgÐÅÐG¼Ð}ÑÁÉÊG»Ë@±ÐËÙG +ÏÉÉchµgcÄ@ËÏg@ËöhGÉÐÔеÒÐOÉÉh}ÉÑKÐË@kе

%ÐÌH¦p¹?Ïgc@H›?& ѺºÌ½)“Ð}ÒgÐ`pâÌPLkÏc+/

¼Ð]]} @]K?É)ÏÉÐ]¹Ð}ÄÐ]ËÚÐ]¹ g@]ËöhGÑÁchµÏc@]½@ÔÐ]¹ Ð]ÌÌLËhG“Ð]} ÒgÐ`]pâÌPLkÏc

Ò@]]}iÏc)ÏÉÐÁ@Á?c@]]k@ËÒ@]]}iÏcÀÏcgÐ]]]G Ð]K@ÏcÉ N@]µÏcÒg@]ËcÑË@]k@ËѵÐËÐ]kØhO

Ð]]]¹ ÀØd]Á?h®Ëègѽ@ŠÐ]Ô gÐ]}ÐÔ)ÏÉÐ]½ØdÁ?h®ËègÐ]K@€Ð]ËÏeØhOÉÐ]Ô M]âÌGÏcÄ@Á?c@]k@Ë Ð]]¹ ÀØd]]]Á?h®Ëègѽ@ŠÐ]Ô gÐ]}ÐÔ)M]âËhµÏcDSÐ]GDSÏÉÐ]Ô ) ÉÊ]G ?cÐ]µÏeØhOъ?i@]± Ä@Á?c@]k@Ë Ò@}iÏc?dÌË?ÉcÒÐKÐð¹@WÀй)ÏÉÐLâÌGÏcÜ@KÐG?ÉÐÔÉÊGÐÁ?cеÏeØhOъ?i@± Ð]]¹ Ñ]]Áchµ?É?cÐ]]G+%M]]âÌÂÌHGÒg@¶L]]lð¹ÐÅgÐGÑ]]ð¹Øèg&M]]âÌÂÌHGÒÙ]]]_ Ñ]ð¹Øèg M]âÌÁ?ÊKÏc Ð]ËÏeØhOÉÐ]Ô ÑµÐËÏeØhOÏecMâÌÁ?ÊKÏcÄ@Ë )ÏÉÐÁжGNÏègÐËÏeØhOÉÐÔеÄ@ÌKÞÉÉ@Å

?ÉÐ]Ô ?hµdÁÐ]kÐOÐ]ËÏeØhOÉÐ]Ô gÐ}ÐÔÏgÙSÉÐG)ÏÉнØdÁ?h®Ëèg ÐK@`ÌGÉN@¶GÏc@½@Ô +ÏÉÐLâÌGÏcÜ@KÐGÏÉ?hµrжpâÌOÏÉйÐ}ÄÐËÚйеÒÐÌËgÐ`pâÌPLkÏcÉÐÔ

ÀÐ]]Ô ) É?gfâËgè ?c@]]Á ÒgÐ`]]pâÌPLkÏc)Ð]]ËÐÅ“Ð]]} ÒgÐ`]]pâÌPLkÏcgÙ]]]S ÉÉcÉÐ]½ÐÔ

É?ÉÐ]K@Á ѶâËg@ËöhGÒÏeØhOÄ@Ë)É?ÉÐK@ÁÑË@k@ËѵÐËÏeØhOйÐÌÌLËhGÐÌËgÐ`pâÌPLkÏc


.0.

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

Ð]ðºâÌÅÐ]µ )ÏÉ?ÉÐ]K@ÁѶâËg@]ËöhGÒÏeØh]O @]]K?É)ÏÉ?hµÒg@ËcÑÁ@µÐÌ̵ÏgÐkÐðºâÌÅ@ÆÁÐKе Ð]¹ ÒÏÉÐ]Ô Ù]G ÏÉÐÁ@Á?c@]k@ËÒ@]}iÏc ÑLkÏcgÐGÐLâËh_ÏcÉÏÉ?hµÒg@ËcÑÁ@µÐÌ̵ÏgÐk

+N@¶GgÏc·âÌOÉ·âËègÑË@k@ËѶâËg@ËöhG?cÐËÏeØhOÉÐÔÒÏÊâÌwg?Êw

ÏgÙ]]]S ÀÐ]]]]Ô )ÏÉ?gf]]âËèg?cÒgÐ`]]pâÌPLkÏc)“Ð]]} ÒgÐ`]]pâÌPLkÏcÑ]]½ÏÉÉcÒgÙ]]S

É Ïcc@]]½ Ð]]]G É N@]µÏcÏc@]½@ÔÉ?ÉÐ]K ÑË@]k@ËѵÐ]ËÏeØhO?dË@]ÌK¼Ð]} ÐÌËgÐ`]pâÌPLkÏc

+N@µÏcÑÁ@½Ð¹gÐOÒÐLk?g@ÔÏÉÐÌÌKgʵÉÀеDGÓÐ}öhG

Ð]]G ÏdÁÐ]]wgÐÅ“Ð]]} ÒgÐ`]]]pâÌPLkÏcMâËÉÐ]µÏcgÏcÄ@]½ÙG?dÁ@½ÐµÐ]k@GÐ]¹ Ê]µÏÉ

É N?cÏdð¹ÐÅgÐ]k ÏÉÐ]¹Ð}Ð]¹ Ð]¶âËg@ËöhGÒÐ]µØGÀÞÐ]G MâËègÐ]OÏcDK?dÁ@Á?c@]]k@ËÒ@}iÏc

Ð]¹ M]âÌÂÌGÏci?ÉÚÑ]¶â̹ð Øèg Ð]} ÒgÐ`]pâÌPLkÏcÀÞÐ]G +N@]µÏc Òg@ËcÑkÉÊÁÏg@w¼Ð} ÒÏÉÐ]Áchµg?ʽÐÅÙ]G ChÂ]âÌÅÏcg@µÐ]G g@]SgØiÒÏÉÐ]Ô gÐGй)NÐð¹ÉÏcÑÁchµdÁÐGDO

@]]]]k@ËÒÏÉÐ]]Áchµg?ʽÐÅÉÄ@]]Á?cÙ]]G Chµ@]]Á ÉÏöhËÐ]]O É ChÂâÌÅ@]]Á g@µÐ]]G É gÉÊL]]kÏc ÏÉÐÁ@Ë@]]]k@ËÉÐ]Ô Ò@]ïâËègÐ]¹ NÞÐ]kÏc?dÌL]k?èg Ð]¹ Ð]µ +%Ð]Ëc@¦¹?’]Á?ʲ¹?&Ä@µÐËÑË@]k@Ô

ÒÐ]Á?eØèg ÑÁ@]ËeÐ]G Ä@ËdÁÏÊËÐ]O rÐÁ@Ë@]k@ËÉÐ]Ô gÐ]Å É N@µÏcNÞÐkÏcÒС?èg ÐÁ?eØèg

+ÐËÐÅÏÉÐËѶð¹Ð_

) M]âËhµÏcÒcÐ]G ?c?h]lËÊk“?gd]Ì­ÑKÐ]ð¹ÉÏcÐ]¹ chµÄ@@GÏÉÏgÐkйеÒнÐÔ

Ù]]]]G Ð]]]]Á “Ð]]]]} ÒgÐ`]]]]pâÌPLkÏc@¶Ëh½Ð]]]]Ô ÑÁ@µÏÉÊKhïµÐ]]]]]Ë Ð]]]KÐËÚÉÉÐ]]]¹ ÀÞÐ]]]G +M]]âËhµÏcÉÏöhËÐ]]O ?dÁ@µÐËÑË@]]k@Ô@]]k@ËÒg?Ê]]G Ð]]¹ Ð]]]Á É gÉÊL]kÏcÒÏÉÐ]Áchµg?ʽÐÅ

ÉÉèg ÐÂâËh_ÏcgÉÊLkÏcÒÏÉÐÁchµg?ʽÐÅÙGеrÐÁ@̹Ð}ÐËgÐ`pâÌPLkÏcÉÐÔ@ÅÏÉgÐÅ

ÑL]]k@ÔgÐ]]kйÉ?h]]lËÊkÐ]]]¹ Ð]ÁÉʖÙ]G ) ÃâËgchâÌ]½eÏcM]kÏcÒÐ]ŠÐOÐ]G É Ã½Ð]µ .63-& Ñð¹@]k ѽÐ]µÐËÑÁÉÊÁ@]µ @KÒ%i.56.& Ñð¹@kйÏÉÏiÉʽÐKÒ%2& й“?gdÌ­ÑKÐð¹ÉÏc

ÐG@ÆÁÐK¼Ð}ÐÌËgÐ`pâÌPLkÏc@L­ÐÅÉÐÔй)ÉÉèg ÐË?h_“Ð}ÒgÐ`pâÌPLkÏc@L­ÐÅ%i

Ð]]lÁÙµ@ÅÏÉgÐ]]Å +ÃK@]]Å ÄÉÊ]]G M]]l¶oÑ]]]oÉÊKÑ]oеÐË?ÉcÉÐ]Ô ) ÉÊ]G »Ë@]± Ò%5,.&

ÑkÉÊÁÏg@wÑÁchµÒg@ËcйÃÂÌGÏcÞ@GѶâ̹ð Øèg %Ð̺ÌP¾L¹?m¹@?& Ä@µÐÌKÐË?gÐÂâËÊÁ

ÐÁ@ËgÐ`]pâÌPLkÏcÉÐ]]Ô ) ÄжG¼Ð}й?É?cÃÁ?ÊKÏcжÁÊw)Ä@µÐÌ̹Ð}ÐÌËgÐ`pâÌPLkÏc

gÐ]Å gÐ]H½?gÐGÃ]Á?ÊKÏc@ÅÏÉgÐ]Å +M]âËhµÏcgÐ]k Ð]¹ Ä@]̽ØdÁ?h®ËègD]]K@µÏÉÐK@¶GNÏèg


hÕÂՍ#h՞ÕÙ#ÈÐhEÊÕL

.0/

Ù]]G ÏÉÐ]]]¹Ð}ÀÏcgÐ]G Ð]ÁÐ`ÌGÉÄÐ]¶GÏc@]½@Ô¸Ð]ËÏeØhOÏec“Ð]} ѵÐÌËgÐ`]pâÌPLkÏc ÄÐ]ËÚÐ]¹ ÒÐÁ@ÌËgÐ`]pâÌPLkÏcÉÐ]Ô Ð]µ )ÏÉÊKÉÐ]µgÏcÏÉÐ]Ô rÐGÉhSÐKÐG+ÀØdÁ?h®Ëèg ÒÏÉÐÁchµg?ʽÐÅÐGÄ@ÌËdÁÏÊËÐOÉÃâËhµÏcrжpâÌOÏÉÐÁ@µÐÌÌKÐË?gÐÂâËÊÁÐÁнʊÐÔ

ÐÌËgÐ`]pâÌPLkÏcÀÞÐ]]G ) ÃâËhµÏcdÁÐkÐOÏÉйÐ}ÄÐËÚйg@SgØi)ÐËÐÅÏÉÏgÉÊLkÏc

NÏègÏÉÐ]¹Ð}ÄÐ]ËÚÐ]¹ g@]S gØi)Ð]ËÐÅÏÉÐ]KÐG@GÄ@½Ð]]Å ÐGÄ@ËdÁÏÊËÐOеÄ@µÐÌ̹Ð} ¸ÐËÉÑ]]k )%i.60.& Ñð¹@]k @]K %i.56/& Ñð¹@]k Ð]¹ 7 Ð]KÐð¹@WÀÐ]Ô Ù]G rÐ]ÁÉʖ)ÏÉÐ]ÂâËhµÏc

ÑÁ@]Ë%/2& ¼Ð]} )ÏÉ?h]µ rж]pâÌOgÉÊL]kÏcÒÏÉÐ]Áchµg?ʽÐ]Å Ù]G “Ð}ÒgÐ`pâÌPLkÏc

ch]]µ Ä@]@GÏÉÏgÐ]k Ð]¹ ÒÐ]½ÐÔ+ÏÉÉch]µ dÁÐ]kÐOÑÁ@Ì]oÐo@Æ]ÁÐK)ÏÉÐ]KÏÉÉchµNÏèg M]âÌGÏcÜ@]W gÐ]Å Ð]G ÀÞÐ]G )ÏÉ?h]KÉ“Ð]} ÒgÐ`]]pâÌPLkÏcgÐkйеÐËÐÂ_ÏègCdÁÐÅ “Ð]} ÒgÐ`]pâÌPLkÏcÐ]ËÏÉй )MâËïG?èg ?dËÙ_ÒgÉÊÂkйÉMâËh¶GdÁÐGDONÞÐkÏc

Òg@]G ÜÐ]} Ð]¹ É ?ch]K ÑÁ@]µÏi?h½@Ô ÜÐ}йÑÁÉÊGÐÅÀÞÐG)DÂÌGÐÁŸÁh}gØiѶâ̹ð Øèg

+MâÌGÀеÏdÁÐwgÐÅ)MâÌGÏcgÐÅÒÙ_ÒgÐïËg@µ?dKÐð¹ÉÏcÒg@GйÉÉ@ŠÊ}


.00

ÉEºÕÑÐlEÑÂDíl ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ¾ÎÔh#×lÞÑP

تيۆری ده‌وڵه‌ت و سيسته‌مه‌ ڕاميارييه‌كان  
تيۆری ده‌وڵه‌ت و سيسته‌مه‌ ڕاميارييه‌كان  

0 ÉEºÕÑÐlEÑÂDí l ÕÂÕQqÑp#Î#SÕõ ¾ÎÔh#×lÞÑP +·â ÌLkØc¤Øh½Éi?Ê`Ìk?hµÊcÉʽÐÅ]] Òg@]Ëö hGCgc@]Á D]O Ä@ËÏÉÐ] ]Ô Òg?ÊGÉÁÄ@ËÙ_ÑKÐð ¹ÉÏcÑÁÏÉ@_еÒÐÁÚÐ...