Page 1

‘Ó\T>∑T |ü<ä´+ yÓ\T>∑T õ\T>∑T\T

XÊ. Ä~Hé ldü‹ ø=|ü⁄Œô|’", <äqTe⁄ô|’, q+k˛‘·ÔØj·T+ãTô|’" u≤<ëã®+ãT\ô|’" >∑b˛\ ‘·{Ïô|’" u≤*+&É¢ô|’ q÷‘·ï eT sê´<ä+ C…+<äT ø£s¡+ãT Å–+ <ä>∑T≥ MT"<Ó’ Hêø£s¡+ãT+≥ y˚T˝Ÿ >±<˚ ? sê»´eTT ^»´eTTHé dü‘·‘·y˚T ? ø±j·T+ãT HêbÕj·Ty˚T ? uÛ≤e+: kÕø屑·TÔ l eTVü‰ $wüßíe⁄ e≥TyÓ’ e∫à HêeTT+<äT #˚sTT #ê∫ n&ÉT>∑T‘·THêï&ÉT. <ëq$TeTàì Hê eTT+<äT #ê∫q Ä #˚sTT kÕe÷q´yÓTÆq<ë @$T ! ‘=\T‘· \ø°åà <˚$ ø=|ü⁄Œ ô|’q, X¯Øs¡+ ô|’q, |üjÓT´<ä ô|’Hê,bÕ<ä |ü<ëà\ ô|’Hê, #ÓøÏÿfi¯fl ô|’Hê, bÕ*+&É¢ ô|’Hê dü] ø=‘·Ô >ös¡yêìï bı+<˚~ ! n≥Te+{Ï #˚sTT Ç|ü⁄Œ&ÉT ÅøÏ+~~ ø±e&É+, <ëq$T#˚à Hê#˚sTT ô|’~ ø±e&É+ m+‘· n<äèwüºyÓ÷ ø£<ë ! m+‘· y˚T\T ! n{Ϻ uÛ≤>∑<˚j·T+ eTT+<äT á sê»´eTq>± m+‘· ?! Ç~ XÊX¯«‘·+ ø±<äT ø£<ë ! á X¯Øs¡+ ≈£L&Ü düs¡«ø±\+ ì*#˚~ ø±<äT ø£<ë ! <˚y˚+Å<äTì #˚‹˝À z&çb˛sTTq ã* #·Åø£e]Ô, sêø£ådü >∑Ts¡Te⁄ X¯óÅ≈£îì ñ|ü<˚X¯+‘√ $X¯«õ<ë´>∑+ #˚dæ ‹]– >=|üŒ X¯øÏÔeT+‘·T&Éj·÷´&ÉT. >=|üŒ <ëq>∑TD dü+|üqTï&ç>± U≤´‹ #Ó+ <ë&ÉT. Ç‘·ì qT+&ç uÛÑ÷] dü+|ü<ä\qT <ëq+>± d”«ø£]+∫q uÛÑè>∑Te+X¯|ü⁄ Åu≤Vü≤àDT\T Ç‘·ìøÏ >=|üŒ ã\ dü +|ü<äqT düeT≈£LsêÃs¡T. <ëì‘√ ã* ‘·q |ü>∑ rs¡Tà ø√e&É+ ø√dü+ <˚e‘·\ô|’ j·TT<ë∆ìøÏ yÓfi≤fl&ÉT. <˚e >∑T s¡Te⁄ ãèVü≤düŒ‹ ã* nCÒj·TT&Éì #Ó|üŒ&É+‘√ #˚ùd~ ˝Òø£ Ç+Å<ë~ <˚e‘·\T dü«s¡Z˝Àø±ìï$&ç∫ ø£ø±$ø£˝…’ b˛j·÷s¡T . ã* neTsêe‹ì eX¯+ #˚düT≈£îHêï&ÉT . <˚e‘·\ <Ó’q´+ #Ó|üŒq\$ ø±≈£î+&Ü ñ+~. _&ɶ\ <äT'K+ n~‹øÏ <äTdü‡Vü≤+>± e÷]+~. leTVü‰ $wüßíe⁄qT y˚&ÉT≈£î+~. <˚ee÷‘· n~‹ >∑sꓤq yêeTq eT÷]Ô>± eTVü‰ $wüßíe⁄ Ä$s¡“¤$+#ê&ÉT. ‘·+Å&ç ø£X¯´|üÅ|üC≤|ü‹ yêeTqT&çøÏ e&ÉT>∑T #˚kÕ&ÉT. >±j·TÅ‹ì ñ|ü<˚•+#ê&ÉT.ãèVü≤düŒ‹ »+<ë´˙ï, ø£X¯´|ü⁄&ÉT eTT+» <äs¡“¤\ yÓTT\Å‘ê&ÉT ˙, n~‹ ¬øö|”Hê˙ï,uÛÑ÷<˚$ q\¢ì õ+ø£ #·sêà˙ï, #·+Å<äT&ÉT <ä+&Ü˙ï, nø±X¯+ >=&ÉT>∑Tq÷,ÅãVü≤à ø£eT+&É˝≤˙ï düs¡dü«‹ »|üe÷\q÷ dü|üÔ ãTTwüß\T |ü$Å‘·yÓTÆq <äs¡“¤\q÷ Ä e≥Te⁄øÏ Ç#êÃs¡T. yê{Ïì d”«ø£]+∫, Ä ÅãVü≤à#ê] ã* <ä>∑Zs¡≈£î e#êÃ&ÉT. sêø£ådüsêE ã*ì eT÷&É&ÉT>∑T\ H˚\qT <ëq$Te«eTì ø√sê&ÉT. eTVü‰<ë‘· ã* n‘·q&ç– q <ëq+ Çe«&ÜìøÏ dü+‘√wü+>± dæ<ä∆ |ü&ܶ&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT sêø£ådü >∑ Ts¡Te⁄ X¯óÅ≈£î&ÉT ª e<äT› düTe÷ ! yêeTqT&ÉT mes¡qT≈£îHêïe⁄ ? <˚eø±s¡´+ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ e∫Ãq eTVü‰ $wüßíe⁄. ˙dü +|ü<äq÷,‘˚»düT‡q÷,sêC≤´˙ï <ëq s¡÷|ü+˝À n|üVü≤]+∫ Ç+Å<äTìøÏ ø£≥ºu…≥º&É+ ø√dü+ e∫Ãq ø£|ü≥ e≥Te⁄. ˙$#˚à eT÷&É&ÉT>∑T\ <ëq+‘√ $X¯«eT+‘ê ÄÅø£$T+#·T≈£î+{≤&ÉT. C≤Å>∑‘·Ô !µµ nì ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. e÷q<ÛäqT\T e÷≥ ‹s¡T>∑ ˝Òs¡T. y˚T{Ï <ë‘· ã* e÷≥ ‘·|ü⁄Œ ‘ê&Ü ! eT+∫ bı\+ , eT+∫ $‘·ÔHê\÷ ˇπø#√≥ ¬s’‘·T≈£ î \_Û+#·&É+ ns¡T<äT. n˝≤π> <ë‘·≈£î ‘·–q <Ûäq+, ñ‘·ÔeTT&Ó’q <ëqÅ>∑V”≤‘· <=s¡ø£&É+ n<äèwüº+>± uÛ≤$+#ê&ÉT. n+‘˚ ø±<äT, <ëqÅ>∑V”≤‘· #˚sTT ÅøÏ+<ë, <ë‘· #ÓsTT´ MT<ë, ñ+≥T+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT <ëq$T#˚à ‘·q #ÓsTT´ MT<ä ñ+&É&Üìï ‘·q uÛ≤>∑<˚j·T+>± bı+– b˛‘·THêï&ÉT ã*. <ëq eT&çπ> #˚sTT ‘·q #˚‹ ÅøÏ+<ä ñ+~. Ä #˚sTT nkÕe÷q´yÓTÆq~. q÷‘·q eTsê´<ä‘√ l<˚$ ‘·qTyÓ˝≤¢ ‘·&ç$Tq #˚sTT. q÷‘·q eTsê´<ä‘√ ≈£L&çq #˚sTT nq&É+ W∫‘·´e+‘·+. eTsê´<ë $\dæ‘·+. kÕVæ≤r Å|æj·TT\≈£î <äøÏÿq kÕ«<äT |òü\+ ! á |ü<ä´+ b˛‘·q uÛ≤>∑e‘·+ yêeTq #·]Å‘· ˝Àì~. düe Ts¡ŒD: |ü+‘·T\ CÀ>±sêe⁄

padyam  

telugu padyam