Page 1

కం ాలూ.. మకరం ాలూ..

పంతుల

ో ాల కృషణ్

ల్ ె : 9490314932 ల్ ాట్ నం. 25, ఆల ాటి నగర్ హ ె ి ప ీ టన్ం,హెద ౖ ాబాద్--500028

అంకితం ా

ఆకృ

ాద పదమ్ములకు

ా చ్న

వ ై మ

కృప ా ై కు య ి గ ాకృ

వ్ీ కృ

ే న ి ఈ

ేయుము

ఈ కృషు ణ్ డు ధనుయ్ ౌను ఈ ా ా


ా కం ాలు పదయ్ం

ల ె ుగు

ఆల కాపరులు

ా ి జెం ా. జెం ా

ై క ి ా

త ై ం ప ాయ్ న్ ఆల ంి

అంటూ అకష్రముమ్కక్ ా

ము ి ి ో

ల ె ుగు పదయ్ం ొపప్దనం.. వచన క తవ్ంలో కూ ా

ారంటే అ ి

ాలా ొపప్

ె ేప్ అవకాశం ఉ ాన్ పదయ్ంలో ఉనన్ ొగసు ాదు. ా ా కీ, ఉపయుకత్

న ై

ాషకీ అవసర

న ై ఛందసుస్లు ాన్

అయా రస ోషణకి అను న ై ఛందసుస్లు రం వు న్

ే ారు.

ాడుకు

ట ే ి కాలంలో సవ్ఛఛ్

న ై

ా ా న్ ా కి

. మ కవులు ప ాయ్ న్

ల ె ుగులో మాటాల్డు

కోవడం కూ ాఅరు ై ోతుంటే ప ాయ్లెవ క ి ి కా ా .? ఒక తరం ముందు ారంద క ి ీ కొ ోద్ ొ ోప్ ప ాయ్లు లేదు.

ల ె ుగు సంసక్ృ

కా ాడుకో ా .

ఉం ాలంటే

ి త్ ా ాష

. గం ర ..

ాగవతంలోనూ

న ై షయా న్

ా న ి ప డూ వృ త్ ా న్ ి త్ ా

ా ి ా

ి న

కా ాయ్లు చదువుకునన్ ప ే ప ే చదువుకు ే

ాణిణ్ . ఆ

న ై

యమాలు కం ా కి ఉ ాన్

ాణిణ్ కాను. కొ న్ కా ాయ్లలో న చ్న ధం ా కంఠసథ్ ం అ

ాకిషట్ం. ష ే ం ా ా ా న్

న ప ాయ్లూ

ం ి 69లో పర్ ే సూ త్ ఉండ ా (AUG 09)లో కా కి ాయం

ఎటూ కదల ా కి ా

కంపూయ్టర్ ముందు కూ ోచ్ ా కి ా

కొ ాన్ళుళ్ లు పడలేదు. అ మం

ే అనన్టుట్

మ ో ా ి

ే ట ి జ్ంె టు సబుబ్

ాకు ఆ ాయం ఒకరకం ా

అ ల ె ాగంటే మంచం

ాడు మరక కూ ా

ల ే ు

ేగ ి న ి ఆ ో లోల్

ే ంి ద ే ె ాప్ .

ి న పుసత్ కాల ో ాటు

ఆతమ్ కధ అనంతం చదవడం తట ంిథ్ ం ి .అందులో

ఎందుకు ర్ా ే ో ా

( ఎందుకే

టి ాకోస

ేఅ

ఉంటుం ి )

కంద పదయ్ం ఛందసస్ం ా వరం ా ా డ ే ు. కంద పదయ్ం ఛందసుస్ ె

న ి ేఅ

ా ఇంటోల్ ఛం ో గం ాలు ాన్ ఎనన్డూ కలగ

ాయాల

న ే ూ ప ాయ్లు ాయగల ా అ

పర్య న్ం

ి ి ి మ ి ువవ్ శతకం గురుత్కొ చ్ కం ాలే

దటి ోతలు మాతముమ్డూ క ా రచ

పం త ి ుడూ అ ే ిన మా అమామ్ బాగు ాన్య ాకిషట్

ి

ిం ం .ి ఓ ెండుమూడు ప ాయ్లు కషట్ ప ి ా న ే ు. ా

ప ాయ్లకి

ఊ న ి టల్

ాకు

ంి ం ి .అంతకు ముందు ఎ ోన్ ారుల్ చ ి నప డు

ననన్ల ంి న

ోటల్ లాల్ కంద ప ాయ్లే

ంె డు ా ే ఉ ాన్

చూ ాల

ల ే కొల ి కంద ప ాయ్లు షట్

ాకు 68

ార్యాల ే ఆలోచన మాతర్ం ఎనన్డూ కలుగ లేదు.

అనంతం చ ి క ే

ప ాయ్ న్

క ే ూరచ్ ా కే. అందుకే కంద పదయ్ం

నన్పప్టినుం ీ ాహి ాయ్ లాష

.

ాష

ప ె ప్ ా కీ, సమాసభూ

ి న త ీ ప ాయ్లకి లేన న్

అ ప ాయ్ కి అందం

ఉ ాన్

ల ె ుగు

ెలుగు ఛందసుస్లో కం ా కి ఒక పర్ య్ే కత ఉం ి

ారతం లోనూ, ముఖయ్ం ా క

ి ా కంఠసథ్ ం వ చ్ే . డ ే ు ఆ ప ి ిథ్

ే ప ాయ్లు

న పంతుల జో ా ావు ( టిట్బాబు) లు సు ా ాణి ా ా ాణులు.

తలలూపడం

ాక

ం .ి ఆ ఊపులో ే కొ ిద్

ల ె ుగు ల ె ుగులో Phd

ాళుళ్

ాయ్సం ా కి పచచ్జెం ా

ెలలోల్ నూట యా ై వరకూ

న ై కంద ప ాయ్లు ా న ే ు.. ర క ి ులెవ ై ా చదువుకొ

ఆనం ి త్ ార ే ఉ శ ేద్ ం ో

ాటిలో కొ న్టి

ారవ్జ నత లేదనన్ కారణం ా ఇకక్డ

కక్డ

ే ాచ్ను..

ర ే చ్లేదు.

ి న

ాటికి


మచుచ్కి ఇందులో

ేరచ్

పదయ్ం ఒకటి :

ఇహసుఖములనం ంి చగ అహరహమును ాటు పడుచు అలు ర ె ుగక గృహమును సవ్రగ్ సహచ ి ఇ ి

ాకున్

య ిర్ సఖి

ా ాత్ ల మ్ీ

ారయ్ంటే మ ేర్ ునన్ ఏ మ ాడ

చ ి

ంి చదగగ్ ీ అ

ేను

.అ

మ ో షయం. ఇందులో మకరం ాలు కేవలం సర ా ప ాయ్లు. ాటిలల్ ో ా ాలే. సర ా ా ా ా న్ పర్

పలకడం

పుసత్ కం ష్క ి లో

వ ల్ ో ఇ చ్ే ను. ే చ్ి న ప ాయ్లు

ొలుతను

ప ె ప్డం జ ి ంి .ి అందు త ే అ ే

ం ంచవు. ా సర ాకోసం సం ోషంకోసం ాసు కునన్ .

ాకు తృ ిత్ ి ేత్

ా చదువుకోదగగ్ ీ ఆ డ దగగ్ ర

ాలా మటుట్కు జనశృ లో ఉనన్

ాటి ప ాయ్లోల్

ఈ ప ాయ్లు కేవలం ఉ ాన్య

ా ంచడం వలల్ ే) ఇందులో *మారుక్

ప ాయ్లకి సంసక్ృత మూలాలు ాన్

ప ాయ్లు

ా ాకు సహక ంి న

ద ాసుకునన్ .ి (ఇ ి ఇకక్ ై ా ఎందుకుపర్ త్ ా ం ానంటే

ఈ పదయ్ం

ార్రధ్ న

న చ్ి న

ే ంే ాసుకుంటు ాన్ ో పటిట్ంచుకోక ో

అ ధ్ ాం ి ల మ్ి

సరసవ్

ాచ్

ా కి

. ఈ ప ాయ్లోల్ ఏవ ా

కృప మాతర్

ా రసవంతం ా

ే కారణం. అ

ా అదృషట్ ంÑ పంతుల ో ాల కృషణ్ --

ాలా ోట

న్ ే తల యు

కలమును

ప ే టిట్యుంటి క తలు

నలుగురు

ె చ్ె ి పలుకులు

ార్యన్

ప కింపగ జేయుమమమ్ పలుకుల త ల్ భూషణములు వలదమామ్ ా ా

ామత ల్ పదసంపద

భూషణములు కవులకు గూభ్షణముల

చ్ ననున్ బోర్వుము త ల్


ంె కటే ాయ

రుమల కొండల పర

దను

ె ల ె ి ాడు పర్జలంద క ి ై

సుత్

సరగున కొండకు ోవుడు కరుణాతుమ్

డ ే ుకొనగ కా

ఎకక్ ొ కొండల ాకుక్ ఇకక్డ

దను

యు ాన్వటంచు తలచుట

త ే న్

ా హృదయములో

చకక్గ కొలు న ై ఆపద

తములకై

కుక్ల

దు జాడను చూడన్

పదముల డువ బోను ాప

దయ

ో ాలు

కావుమయయ్

రజ నయ ా

పుచునను

తలపున స

ావ్సముం లుపుచు

ఆ ా

మ ి

తల

ో ంద హ ీ

ఆ ా ించన్

గురుడు భకుత్ల

బాసట ా

ాథు

కరములు రముగ

పరమ పదమును

ర ే ుచ్న్

దయకై ి ి

మనమును కరుణాతుమ్

లుపుచు సతతము

పరమా ామ్ యనుచు

ి

ార్ థ్ ంి పదగున్

పర్ణవ సవ్రూప ావన

కల ో లే ో యనకను కలడను

ఆశయ మ

ి ి ీ

ా ా

ామ మంతర్ము

కంజద ా

న్

ాయ్నము

న ి యాతండు జనుల సంర ంి చున్

గుణ ాందర్ సకల ము గణ

త ి

ం ా

మణి, యగణిత ాధుసుజన గణ వం త ి , మా పర్ణతులు క ై ౌను ావ్

ై


అమృ ానంద పర్ ా ా ి

సమ క ి భకత్ జన హృదయ సం ా ,ీ ఓ

కలలను ాకారపరచు కరుణామయు ా

మలా ామ్ మలచ త ి సమసత్ దు ి ాప ర సదు గ్ రు ా

కొ

రను

ే ొక

కారుణయ్ము గడ న

ె యును

వరముల

గడ ి

వ ే మర

కడ

రపు సందర్ము

డువను

పద

వ ై ము

న ి ముల న న్యు

ాద

గరువము ేవ

ే ెం న ై న్

ోడన్

ి

ాయ్నము డన్

ం న ి కో ద ె

ి సరవ్జనులు వ థ్ ల ి ల్ ం ా

ో ాల కృషణ్ ావును

కే

ి ననున్ కావుము ా

లుపుచు

రతము ా

కోరను కో క ి లను, కడ ాబాధల కథ

న్ ే

పరువము జా ిన వయసున పర ంతన ోన్

ఓ ావన చ ి ా, మము

ర ే

పదయుగళము

అరువ ి ఎ

కా ాడగ కోరుకొందు కావుము ా

ద ె

తలపుల

ాద వలల్ ా,మా ా ాల న్యు హ ంి చు బాబా ా

న ప కే వ ై మ

ే ా

రతుడ, తయ్ము

కృప పుమనుచు

న్ ే

ే ద ె

కా ాడుము సరవ్ జనుల కరుణామయు ా కలుగ కలల

ర ి ులను కోరను ర ె ర ే కునన్ కాగుచు నుండన్

న ి కలుముల తృ ిత్

ంి న సదు గ్ రు గుణ ానము

త ే ున్


అడుగక

న ె న్డు అమమ్యు

కుడువగ బెటట్దు అ ంె త కూ ి అడుగక ే వర

చ్ె ి

కడుకరుణామయుడు ా ా

కొ

యునన్న్

కా డ ె ు జనులన్

ె ి జనులకు

ఏ యాపద కలుగ బోదు

ెనన్ం న ై న్

ి ావనుడగుచున్

రతము ా నరునకు

కక్

ి ిధ్

ె ి

ొరకును నముమ్డు

రల్

స ాభ్వన మ ి ండగ స ాభ్షణముల ె నుట ఆ ై సదభ్కిత్ క

***

ాగయ్ము క

మన

ై

కక్ం ే ెలుగు

ాష

తకిక్న కవులకు

కక్

అకక్జమగు నత

ై

వ ే ను చూ న్ ె

అ తర ాధయ్ం

రుగ ననన్య ో క ారతమందున అరణయ్ పరవ్పు ష ే ం ా

ారగు ఱ ె ఱ్ న, పర్బంధ పర ా.

న ై న్

ి ాగ మనకం ంి ెన్

పూ ిం న ె ు, ఘన క

ియుండుట

మ ాభ్గయ్ము ా ె తలతు మ ల ి ో

ా ి ోవగ

ననన్య

కక్న క

దలపక

పర ంతన మ ి

ారత కావయ్ము

మును న ె న్డు లే మన

కి జేజల ే ు ప కి ా ల ి బడుదున్

పరులకు

న ె ుగున తనదగు ై

ాయక భకుత్ల ా ె ి ా

కవుల పర్శంస

శ ే వ్రు ై


ఇముమ్గ చకక్ కమమ్

ెలుగున

రుత ార్యపు ాపల

కనన్యయ్ కథలు కమ యం ా

ముమమ్రమగు భకిత్ కలుగ బ

మ్ె ర ోతనన్

చవులూ డ ె ు

ె ెప్

ాటువులను వు ా ే ాథుం ే

గురజాడను

ఇంపగు కావయ్ం

మ ే ాయను మకుటము ో

ే ను ంతు గురు ావము ో కక్న

ఆ తదుప ి కవులయందు

ే తగుదురు యుగ కవులను రుప

ల ె దులు అ న్

ాలక్ల ై

మ ే రు న త్ ంి చు చుండు

లక్ం

మ ే నయున్

ఆధు కులలో గురజా

మ ే కూర జయ లాసం

మ ే న ప ాయ్ల యాట

ో యు

బడ న ి క ాయ్

ఆ ి కవులందు

శృం ారపు రస ఖరం

ామానుయ్ల

వు గురజాడ యనుట ా య ి ు ా ే

కరమగు ఖాయ్

లేక ప కెద

ెంకట క

ోడన్

ర ం ె మన మ క

వభకిత్ ప ాయణుండు

ఇంకే య ి ు ాటి ా

పర

సరసుల మనసుల

ారవ్ ౌము ాతడు

జంకే

బాపల

ప ణ ి యముల ఖం ంి న ాగవతంబున్

అవ లగ ె ెప్నతడు ఆ

పరువము సడ న ముదుస

ంే డల్

నన్

కు ి ిం

ంె ిక

ంే కట కవులును ి ల ె ుగు ా ి గుం ెల

సరసపు క

ా వరష్ం

ము ి మ ె ు

ోత ి ి

ం ా

ారు ము ద్ ై ోవన్

య ే న్


ఒక

ంకొక యును

ఒక ో

ర ే ుచ్చును పలుక్

కొం ెపు బు ధ్ ులు కొందరు ొ

మ్క

ోడన్

ిం న జాషువ మనక

బడ న ి యత ే

ా సందర్ము తర న కౌశల

ంె న్ ే

గమ ంచ త

కవులకు న ి తపప్

అమరుడు మనక

స ి కారయ్ము కా ా

కటి బర్తుకుల

ధ ా

ాహ

ెలుగులు

ం న్ ె

భకా

రయ్ధు ణ ీ ుడు, కందుకూ ి యనఘుడు కా ే ము మన త

మాణికయ్ం చూ న ె ు ెరుగ ార చ ి

మన కుటుంబ మాధురయ్ము ే రలు

కను ా రచనల ొబగులు కాంతం కథలన్

దర్ క

ొనుచు సుధను

రు

ి వం త లై వం ెడు

ి

జనము

చ చూడగ వలయును కద

ధవల

లకుడు కా ే

అమృతం కు ి ిన ా

చూ ా మణి ఆరుదర్

ప హ ి ంి ప ాటింపక ే

మం ల క తల మనకం

సుక ందుర్ం ే కనపడు నగణిత ఖాయ్

పంచముడ

రు

గురుతర రు కర

మ్యు నుండన్

ార్ న లకుక్ న నం ంి తున్

ా లందున ా ాల గూ చ్ి ొపప్గ కవుల ొ

ీప్డన

ె ేప్

నరుత్ కం ాటస్ంటూ ---


బాపూ-రమణలకు

కం ాలు పంతుల వం ానవ్యుడను

జేజేÑ సుంద ి కోసము

ెదకుచు

ఎందును ానక సుగు ొ అందము బొ చందము

ైమ్

న ే ుండం ా

న ి

కే తగున ి శహబాస్ బాపూ

ఎనున్దు

న్ ే

పనున్ను

సయ్ము

న ె ున్గ కథలను పం ంి చుటలో

నున్ను న ె న్డు

అం ో

ం న ే

ారల

డ లేదు ఎ

ా ాన్ళళ్ కితము

ే మ్

ె న్ ై లో తమను క ి ాన్ ెళ్ౖ ా

వ్ రమణా

ి

ే ిన

ాటిం

ెనన్డు

సనన్ ల ి క మ ి ము య ి ును సం ోషము ో *****

ం ో క తల నలల్ గ ర ే త్ ున్

అంద ి ెందము లలరగ కం ాలను ందు జేతు కాంచుడు

ం ార ంి ప రం ట ి బందరు లడూ డ్ ల వంటి ప ాయ్

అంద క ి ీ ఉ తము కొం ామంటే బే ి

ొరకవు కోమటి కొటోల్

జగణము నుంచక

ార్స య

యమముల

ే ియు

ారున నల,జ,ల

ార్ న ి కంద

ాటించుచు ే

ె మధురము ప ాయ్లందున్

వయ్రథ్ పదముమ్ల ే ,ి రరథ్ క

ాం క క తల న ల్ న, ఏకా

ాయ్రథ్ ము

ి ిధ్ ంచ చ ె ట

ారథ్ క రచనలు సుక క ాధయ్ములౌ ా


కిల్షట్ ార్సను

ేయుచు

కషట్

ల ె గుచు క తలు

మ్ై నను

ఇషట్ ము తు ట్ ి

ాక ి క

ంి

మం

మ ి

తూగగ

పురమను యూరున

ారవ్

ా ాయణులను పర జననము

సరవ్ము

ంచుడు, ెంట ె, ఏకీ ేయున్

ెంచక, మం

తత్ ము

ా ర్

ా ే యటంచు సతతము ొలుతున్

యా డ కబురులు కడుపును ామ ి వందుచు

మ్ె

బాధ బోవు

ర ె ుగను తం ీర్

వ ై మమ్నుకూ ంపక ఏ ేళను జరుగదు ప

భ న ి

ేతల ను ి య ి ు మసలె ి

చ్ ి

మ ె మ్గు

,ి

ే న ి

ై ా

జాతక ఫలముల నముమ్చు

అమమ్ను మరువగ జాలను కమమ్

డ ె ుతూ

పం ాంగం చూడకం ,ి పనులను ఆరం

ెంతయు

ారవ్ యు ివ్

ార్ త్ ా

పనులు తల

ాతయు

ా ి

వ ై మమ్నుకూ ం న ఆ ళ ే ె అలవడున ి అల ోకం ా

కష్

ంప దలపడు

ెపుడున్

య ే ుచు

ొరకదు ఫ తమమ్టంచు దుర ల ి ల్ క ే ి ి పర్యతన్ము సరగున ే కారయ్ తల న ప

ఎవవ్ క ి ై ా

ెం న్ ే

పుటుట్క దండుగ

అరకొర యతన్ము ంపున్

ెనటుల

ే న ి

ి ిధ్ జరుగును సు

మ్

ర ె ర ే గ

వలయును కాసత్ ంత శ ధ్ ప లో ఎపుడున్ సులభ

మ్ ియ

తలచుచు

అలసతవ్ము ప కి ాదు ఆవం ై ా


ఆలసయ్మమృతము షం ాలై ా

అకక్ర క

లువజేయ ా ై ోవున్

ేలే ఒనగూరు కాలం వృధ

అకక్ర

ేయకునన్ కారయ్ములందున్ తయ్ము

అరథ్

ల ే

ి

ా లొ

కనుమ

మ్ై నన్

దప న ి వయసున గూ ా

మూరథ్ రహితులుం ద ె ర ి మూరఖ్త ా ే

లకడ కలుగున్

డ ే లు కటట్ కు

మూలాలను మర తనతప

ాం ెన్

కా కి ో

యునన్

మ ి మ్ట

వయ్రథ్ మగు శమను బొం ె ి

ాము వలదు

ల ే ను కాళూళ్

ా ే

ప ె రమారథ్ ంబ

ారథ్ కయ్ము

యనుచును

కలాము ప కిన పలుకులు ఖాయ్

న ి

లెకక్ను జేయరు మనలను లేశ

కలలను ాకారపరచు కా ోయ్నుమ్ఖులై సలుపుడు కృ ియ

ళ ే ల

చకక్గ మన ెంత జేరు చతురులు

ప ె ుడు

కలలను ాంచుడు

న ి

న కూ ా

ే ిన ా ాలు ోవు

డుగం ై ా

కా ిం ై ా పుణయ్ము ోవ ము ప్ే కలుగన్

ాను ానక

కులమత

ోషము తరుల కారయ్ములందున్

గుణహీనుడు చూ ట ె ట్ ును తన పృషఠ్ ము ాన లేడు

ే ిన ా ాలు కడుగు

తమందున్

ే ాలు మర

ే ఉం ా జనము కషట్ సుఖాలోల్

క సుంటే కలదు సుఖం ా ై

ెవడున్

ల ిలల్ ును ాం

అపుడు శవ్ం

ం ా


న ేవ్

కో క ి లే గు ాలై ావ్ ీ

ే ను ేత్

కు ాం

కో క ి ల నణ

నవవ్క యుం ె ి బర్తుకులు నవువ్ల ాలే

నయ్ం

న ొవ్క చకక్

ే ిన

ా క ి ె సుఖ ాంతులుండు వసుధలొ

ప ె ుడున్

పరులను బా ంి చు మాట పలుకక

ెపుడున్

ా ాయణుం ె నముమ్డు

నరకము

ాకము లనుచును

పరలోకము లే

న ేవ్ పరమౌషధముమ్ నరులకు

రల్

ెంచుకు

ా మనము

పంచుకు

ోళ్

ర ే ంటమునకు

కులుకుచు ోవలదు

లేవు ప క ి ంి పం ా

ెపుడు కో క్ె ం న ై న్

చులకన ా చూ ెదరట

నరులకు ఈ లోక మం ె నముమ్డు

రల్

తలవంపులు కలుగవచుచ్ తరుణీ మణి ో

మర యు

నన్టి త ె లను

సూక్టరు

అరు ంె చ

ప ే టి భయమ ి తలపక ే

మాటల

దను

ో ై ాగన్

ోట ె

ల ె ల్ ో

ాడుచు చ ద ె రు మ

బాటల ో

ా కె

ొరకును ాం యు సుఖములు

మ ేర్ లతలేన్

ార్ ా మనము ాలో

ిలువ

ొరకును తమ కరమ్ ఫలము

నరుడుండదగు,

డన్

ఇంచుక ావ్ ధ్ ా న్ వద

ల ే ొనగూ చ్ె ి

నరు ల ి

గము

మం గ బర్తకాలంటే

ప ి సము కొరకెన ౖ ను ఒరులకు

వన మంతర్ము

ారల

లేకుం ా

ె ి జనులా లుపుడు

ొరవను

డకన్


ఈశవ్రు ా హిమ ి ి , ర ేశవ్రు ా ాలకడ ాశవ్త ఆ శవ్

తనస డ ే లు కా ా

తనస

రుల గృహ సుఖముల

ివ్ ల లో

ా ావ్ ిసత్ ూ *

సుజనుల కుపకారమనుట సూనృత ా

లు న ై టిట్ మం

ట ె ల్ న్

ోటు అగుపడద

శవదహనమునకును కూడ

ా ద ె రకటా *

ి క ి డ ె ు

త ె ుకులు

య్

కడు ార

ే న ి కాటేయగలదు `

ట ె ట్ ి

ాతురు

త ే ుల్

ట ె ట్ న ి

డువదు మన గడప కుకక్

ాన్గు ద క ి ి కూడదు ోవన్

దూరము ానుండవలయు దుషు ట్ లకెపుడున్ *

ే లే

ె క ి న ి

వరకు కాటికి ోవగ

ోరపు మణి యునన్దనుచు కూరపు

ట ె ట్ న ె ు తల ై

స ె ె ి పసులకు కా ే ోటీ

ి టీ పటుట్కు

ర ె కుగను

గ ే న య ి ు

తంబుండగ

కసవును

ే ా *

ంపక మలయా ిర్

అ వలు వంట

య ి ు వు ా

రుస రుస లా ె ి అయయ్లు

పయ్మనరథ్ ము గంధపు

ారము తలకున్

కొసరుగ లంచంబడుగుచు ొణుగుచు, ఆ ై

య ి ు నుంటన్

అ క ై య్త

పసగల

ే ొక

ె చ్న యగున ి

నుగంగను

దర్యు

గజ ా లు మందబు ిధ్ క

వ తను

ాస ముం ి ి

అజగరములు అ

యుండగ

ావ్సం ో

ెం న

కొడుకులె మన ారు కారు

ో ంద హ ీ


మకరం ాలు-

కందరుప్ య ే ు బాణము

ిం ల ి ు మాటల ో ే ాం ల ి ు ాక త చంపకు

ార్ ి చ ి ెద

ి ో

క తల, మా

కొంపకు ావలదనకుడు కోపను

ోడన్

కం ా బచచ్ కూ ే ందులలో వం ద ె ర ి ంత

ె చూడన్

కొందరు వం న ి రు గ, ప సందుగ నుండును కదయ ి ాటియు లేకన్

సుంద ి

ెందము ాయంబా

కొంద ి

అందం

అంద ి ో తగవులాడు అవలకష్ణ కక్

కా ీ కప

ే!

పర్కక్ను

ే న ి

జస

అకుక్న

ే ి

ొగసుగ

క ె క్ి ము ద్ ాడ వల ె

ాటల గం ిన్ ె

ద రప్న్

న ె ు ే

కే ొంతం

సుంద ి

ాటి ా న్ చూడగ లే ే

ఎందుకు ఈ బర్తుకెందుకు ొందక

ోటి ొందు పూ ణ్ ంే దు ముఖీ

ె ళ్కి ముంద ి వలపులు ె ెళ్ౖ న

ట ీ కెటల్ ా వ చ్ె న్ ?

జ ై ంబం ే

ాటెన్

మందుగ అం య ీ ా ె అధ ామృత

కందకు లే ే దుర ా ఎందుకు మ ి క త్

ాలుచూపు సూటిగ

ద ి ప కుదరవు

ెళళ్ము కా ాళ్ ా ో ా

ో ి ి సరసము ే ాళ్ పడుట

ిసరం ై ా ె కాము

కెన ౖ న్

ల ోడను ొడవలు పడుచును రుకుక్ట కంటెన్

పడుచును మన

యనుచును గులాము లౌట

ల ే ౌ


ఎంత

ా ను చూ న ి కళళ్కు జెటట్ ుల కలుగునయయ్ ో

గు ి

చూడన్

ఉం ే ా ీ ాజ

మ్ే యనుచు తల

వగతురు జాణల్

అనుకుంటా ప

ి ా

తయ్ం

ాళళ్కి

ాటలు లేక

ి చ్ పటిట్ందంటూ

ేడల లోపల జ ి డ ె ు ల ె ల్ ి

ో వ ె ి ొ ి ల్ కి త ల్ కి

టింగల్ న్

ే ేత్ ర డుదురు

చచ్ము

ో ంద హ ీ

ా న దం ా

కొలల్ రు లెతత్ ుకు ో ా ొలుల్న

డ ే ుచ్టె

ంతగ మ

ో ొటట్ గ

కాం ామణి

ేయు బోధ క ట్న్ ె లెకచ్ర్ మ్ే కా ీ

ిగ ట్ ె

ల ీ ొగల

వగలా ి

ల ి ెను

ో ంద హ ీ

ెగలును ఆ ై

ియము

మగ ాయ క ి చ ి ుచ్కికుక్ మధుర

గడడ్ ం ఎ ెడ్ ం

క ె ా ా

డడ్ లు

ాలు

కండలు

ంె

ె ంెడ్ అంటూ

అడడ్ ం ే

ట ె ట్ క

యయ్కుండ

ే చ్ి న మగ కి ఏకాంతమునన్

అ డ్ ాల ాటి

ోడలకే వ ె ులుండగ లౌడుగ

ంె త

ొగలను

ి మా ాటలు కొందరు నకుం ా ఉండలేరు

చదువులు చ ి మ

ి ి ె మనగ

య్ ామా

ొరకదు ా

ా ా ఊరూ ా

కి లోటులేదు సరవ్ం

ి ధ్ ం

ల ె ిన యా

ా ాయంగళళ్ లోన

ట్ ాకులు ఫులేల్ !


క ే ాట ఆడు ా క ి ి

హ ి

ఆక దప లును లేవు ఆటలొ మునుగన్ క ే ాటలొ బంధుతవ్ము లాకేతవ్ము

నయ్ం

పగలే మదయ్ము ోలుచు తగరుల మాంసము భు ం

ే ె పుణయ్ము

తరుణీమణి హరు

ాకు కొముమ్ లజజ్ యు

ైన ల మ్ి తన ే కా ా

ి ాపంబే

కొ

గరళము తన కంఠ ీమ కాలచ్గ ా ాతుమ్ న ై నరకు

త యక

ా ై

కో ా వ్త

న ై సతయ్ కూ చ్న

మగువల ొందును ో ె ి

ాపపు

జగ

ీ ావ జరుపుకొనుడు

ె ి న ి బార్హమ్ణునకు జం ెంబేలా

ల ె ల్ ును తన మాట తత్ లుల్

,ె కొ

ఉలల్ మునకు ాం

ఊ గ ి

ే ా

ళ ే న్

ొల న ె ు ి వ్ె ల

ల ె గ్ ున్

ంె ల్ ాడగ

తరుణులు ోటీ పడుదురు తమలో ొరకరు

లే

కటి

ి మ ి ంతు

క త్ ంటను, అ మ ి ి యటులుండం ా

ఇలల్ క ి పుటలుల్

ాలెచ్న్

ాభ్గుయ్నకున్

ప ణ ి యమాడగ పడతులు పృ వ్ీ సథ్ లో

మగలను నమమ్రు మగువలు

మా ంగ్

ముగురమమ్ల

మా ంగ్ జాకెటల్ ు జోళుళ్ మా ంగ్ నగలున్

రు చూడ ముచచ్ట ొలుపున్

రలు లం ాల్

మగలను నమమ్క క ే ద

మా ంగల్ న్ కు ి న ె ు

త ల ి ేయు ాన్రు

మా ంగ్ మగ ే

ారు తమతమ మగలన్

ొరకడు మహి ా మణికన్ ి


మా మనుమడు-మా నన్మనుమ ంి టను మా

వురు

కో ల ె కొ చ్ం త కా ాల

న ా ే ొక స ి కొతత్ వసంతం

ే ాగమయం ాడుకుం ి కమమ్

ాగం

లువగు బహుమతులే క

ంి చవు యాతమ్ తృ ిత్ కవులకు ఎపుడున్

తలలూచు ర క ి ులునన్ను కలుగును సం ోష

ెం ొ కవులకు ఇలలో

లేక

స ే త్ ూ

ే లకు లేదు కొదువ ఏం ే న ి ా

ాడు ఎపుడున్ ము ేద్

బు ి బు ి తడబడు నడకల ఎడ ెడ లేచుచు పడుచును గడ డ మ ి

లకడ లేకన్

ే ె ి మా మను ె

దము మా మనసుల మకుక్వ

హదుద్లు ెదద్గ

----------

ె రుగును ోలను

న ి అలల్ ి

ేసత్ ూ వదల

ెంకితనం ో

ఒ క ిద్ లేకయు నునన్ను ము కద ేద్ మాకు ాన్ య న న్ ే ాయ

మును చూడన్

ే ల ి ువగ పరుగున ననున్ంజే ే

అ న్ ె ము పు న్ ె ము

ర ె ుగ

కనన్డు మా కనుల ంపు కాం *****

డ ే క్న్

ెంచున్


కం ాలు

ష్క ి లో * ప ాయ్లకు సంసక్ృత మూలాలు

ఈశవ్రు ా హీమ ి ి అ ే ప ాయ్ కి... అ ా ే ఖలుసం ా ే ారం శవ్ ర మం ర ి ం, హిమాల

ే హర శ్ే ే, హ ి శ్ే ే మ

అజగరములు అ

ద ౌ

దర్యు అ ే ప ాయ్ కి....

గజా ాం మంద బు శ ిధ్ చ్ స ాప్ణా మ బార్హమ్ణా ా మ క ే తవ్ం ర్ అ

దర్ ా

ల్ ోకోపకారకమ్

పయ్మనరధ్ము అ ే ప ాయ్ కి...

అ ప చ ి యాదవజాఞ్ సంతత గమ ాద ాద ో ఙవ మల.

ే లల్ పురం ీర్ చందన తరుకాషట్

ంధనంకురు ే

ోరపు మణియునన్దనుచు అ ే ప ాయ్ కి.... దురజ్ న ప హ ి రత్ ోయ్ దయ్యా2లంకృ ో2 స ి న్ మణి ా భూ త ి సరప్ కిమ ా నభయంకరం భం...

kandala makarandaalu  

kandaala makarandaalu