Page 1

ÄeTTø£Ô e÷\´<ä lø£èwüí <˚esêj·T\T ‘·\" ãø£å#·Ã¤≥ Å>∑TøÏÿ u≤‘·Te⁄\T πø<ës¡+|ü⁄" >∑T˝≤´+‘·s¡ düú* ìÅ~+|ü">∑ p∫ j·÷¬s≈£î \TwükÕï‘·Å|üj·÷‘·~«C≤ e*|æ+&ûø£è‘· XÊ≥T\ q‡$" <ä<ë yêdü+ãT" CÒs¡Œ">∑ πs e⁄\ &ç>∑Z HÓ«dü" u≤iT yêì" >∑ì qe⁄« HêÙ*>√b˛´|òüTeTT˝Ÿ

390

l $\T¢ |ü⁄‘·÷Ôs¡T es¡íq uÛ≤e+: $\T¢ |ü⁄‘·÷Ôs¡T bı˝≤\˝À ñqï ø±\Te\˝À u≤‘·T\T ¬sø£ÿ\qT ‘·\\˝À ô|≥Tº≈£îì ìÅ~düTÔHêïsTT. n~ #·÷dæ Ĭs≈£î\T (‘·\es¡T\T) ÅbÕ‘·'ø±\+˝À Åu≤Vü≤àDT\T kÕïHêìøÏ e∫à kÕïHê\T #˚XÊø£, ‘·eT ã≥º\T |æ+&ç, nø£ÿ&É ô|≥Tºø=ì eTs¡∫ Çfi¯fl≈£î yÓ[fl b˛j·÷s¡qT≈£îì, yê{Ïì ‹]– Ä u≤|üqj·T´\ Çfi¯fl≈£î n|üŒ–<ë›eTqT ≈£îHêïs¡T. n˝≤ nqT≈£îì, πse⁄\˝À ~>±H˚ u≤‘·T\˙ï bÕ]b˛j·÷sTT ! n~ #·÷dæ ô|’s¡T\qT ø±bÕ&ÉT‘·÷ ñqï ô|’s¡T ø±+‘·\T ‘·\es¡T\qT #·÷dæ |ü]Vü≤dæ+#ês¡T. ã*dæqVü≤\¢ø£ #·Ã¤≥\ ô|’"<äeT E+EiTeTT+&ÉT¢ sêj·T">±" >∑\eTeTT \T+&ÉT" ã+&ç jÓTTiT">∑+ ã&ç ˙ ¬s&É*+|ü" <äèwüí ˝À" <ä\ø=q e+– eTTHé »\eTT" Å<ëyÓ&ÉT ÅøÏ+<ä{Ï y˚fi¯ófl MT"<ä≥Hé ì*|æ eTs¡+<ä e÷qTø£s¡DÏ ìï ø£{À|üeHêì˝≤Vü≤‹Hé

391

uÛ≤e+: e] ô|’s¡T\T |ü+&ç |üø±«ìøÏ e#êÃsTT. Çø£ ˙s¡T nø£ÿs¡ ˝Ò< äT. n+<äT #˚‘· ¬s’‘·T\T ˙{Ïì e]eTfi¯fl˝À ñ+&Éìe«≈£î+&Ü #˚XÊs¡T. m|ü⁄Œ&É÷ Ä eTfi¯fl˝À ˙s¡T Å‘ê>∑T‘·÷ ñ+&˚$ ø£qTø£, ˙s¡T ˝Òø£ b˛e&É+‘√ e]ô|’s¡T &ÉdæŒ yê* b˛sTT+<ë nqï≥Tº>± Äe] eTfi¯fl˝À |ü⁄wæŒ+∫ ñqï #Ó+>∑\Te |ü⁄e⁄«\ MT<ä ˝À>∑&É ˙fi¯ófl Å‘ê–q Åy˚fi¯fl e˝… ñqï eTT+&ÉT¢ sêdüT≈£î+≥÷ ñ+fÒ |üP\ ‘˚HÓ Å‘ê>∑T‘·THêïj·÷ nqï≥Tº>± #Ó+>∑\Te |ü⁄e⁄«\ MT<äøÏ e+– ñHêïsTT. n˝≤ e+–q e] ô|’s¡T >±*øÏ ø£<äT\T‘·÷ ñ+fÒ, ˙s¡T ˝Òø£ <ä|æŒø£ #˚‘· &Édæ‡ b˛sTT k˛* b˛‘·THêïj·÷ nqï≥T¢>± ñHêïsTT. á $<Ûä+>± nø£ÿ&ç e] bı˝≤\˝À ô|’s¡T\T |ü+&ç Ä ãs¡Te⁄ #˚‘· ÅøÏ+~øÏ e+– b˛sTT ñHêïj·Tì uÛ≤e+. k˛s¡D>∑+&É¢ sê" >=<äeT #·Tø£ÿ\T |ü≥º dü‘·T \ÿyê≥eTT˝Ÿ #˚s¡T|ü eTÚøÏÔø£+ãT \ì ∫\T¢\T |ü⁄‘·TÔs¡T <ä eTà≥+#·T" u§ ˝≤Œs¡T $‘êqVü‰s¡eTT\ j·T+<=–Vü‰s¡‘· Åy˚* Åbı<äT› b˛" >± s¡‹ &Édæ‡ >±&ÉTŒ\≈£î >±" <Óie q®qT $∫à y˚T&É\Hé

392


uÛ≤e+: nø£ÿ&ç y˚T&É\T qø£åÅ‘·eT+&É˝≤ìï ‘ê≈£î‘·THêïj·Tì es¡íq. Ä $*¢ |ü⁄‘·÷Ôs¡T |ü≥ºD+ ˝Àì y˚T&É\T qø£åÅ‘ê \qT ‘ê≈£î‘·÷ ñ+&É&É+ #˚‘· #·Tø£ÿ\T Ä y˚T&É\ øÏ{Ïø°\ ˝ÀqT+&ç y˚ T&É\˝ÀøÏ Å|üy˚•dü÷Ô ñ+&É&É+ ø£<äT›. n˝≤ Äy˚fi¯ ø=ìï ∫qï qø£åÅ‘ê\T k˛s¡D >∑+&É¢ ˝ÀqT+&ç ( Ä øÏ{Ïø° ˝ÀqT+&ç) y˚T&É\˝ÀøÏ e#êÃsTT. nø£ÿ&É j·TTe‘·T\T Ä ∫qï #·Tø£ÿ\qT |ü≥Tº ø√&ÜìøÏ yÓ+≥H˚ >∑yêøå±\ ‘·\T|ü⁄\T eT÷dæ y˚XÊs¡T. ‘·eTqT Ä j·TTe‘·T\T eTT‘ê´\T nqT≈£îì mø£ÿ&É s¡+Å<Ûë\T #˚kÕÔs√ nì ∫qï #·Tø£ÿ\≈£î uÛÑj·T+ y˚dæ+~. #·|ü⁄Œq Ä j·TTe‘·T\ düT+<äs¡yÓTÆq y˚T\Tø£≥¢ jÓTTø£ÿ Vü‰sê\˝À Åø£eT+>± Vü‰s¡ s¡÷|ü+˝À Åy˚˝≤&ÉT‘·÷ ñ+&ç b˛j·÷sTT. sêÅ‹ >∑&ç∫+~. s¡‹Åø°&É #˚‘· n\dæq Ä j·TTe‘·T\T >±* ø√dü+ øÏ{Ïø°\T ‘Ó]#ês¡T. yÓ+≥H˚ n ∫qï #·Tø£ÿ\T ã‘·T≈£î Je⁄&Ü ! nqT≈£î+≥÷ Ä y˚T&É\T $&ç∫ yÓ[fl b˛j·÷sTT. mø£ÿ&ç sê»´yÓ’uÛÑeeTT ˝…ø£ÿ&ç uÛÀ>∑eTT ˝Ò{Ïdü+ÅuÛÑeT+ ãø£ÿ≥ ãT<äT“<äÅ|ü‹eT yÓTÆqX¯Øs¡eTT q$Tà yÓ÷ø£å|ü⁄+ »øÏÿ >∑DÏ+|ü≈£î+{Ï j·TT>∑dü+<ÛäT\ ì*Ãj·TT" >±\T #˚‹ã˝Ÿ Å‘=≈£îÿqeTàqTÅ|üuÛÑè‘·T\THé <äT<ä s¡÷|üi ≈£î+&É H˚]Ãπs.

393

uÛ≤e+: uÛÀ–ì <ä>∑Zs¡≈£î ãj·T\T <˚]q bÕ+&É´sêE ‘√ |üs¡<˚• $Å|ü⁄ &ÉT ˇø£ XÀ¢ø+ #ÓbÕŒ&ÉT. n~ $qï bÕ+&É´sê E˝À eTs¡TŒ e∫à +~. Ç˝≤ nqT≈£îHêï&ÉT: uÛ≤e+: á sê»´+, á uÛÀ>∑+ @M XÊX¯«‘ê\T ø±e⁄. á dü+‘√cÕ\÷ XÊX¯« ‘·+ ø±e⁄. nj·T´jÓ÷´ ! ˙{Ï ãT&É>∑ ‘√ düe÷q yÓTÆq á <˚Vü‰ìï q$Tà, yÓ÷ø£å e÷sêZìï $X¯«dæ+#·≈£î+&Ü, ñHêïqT. j·TT>±\ ø=B› Åã‹øÏHê, uÛÑ÷$Tì bÕ*+∫q eTqTe⁄ yÓTT<ä\>∑T yês¡T ‘·eT ‘·eT X¯Øsê\T ì\T|ü⁄ø√ >∑* >±sê ! ˝Ò<äT ø£<ë ! nì bÕ+&É´ sêE $#ês¡ j·TT≈£îÔ&Ó’ ñHêï&ÉT. kÕ«MT ! qqTï ì‘·'|ü⁄sê|ü]ƒ‘· XÊÅdüÔ Å>∑+<∏äC≤‘·´+<ÛäT, Hê sêeTøå±àKqq ÅøÏj·÷Ks¡KìÅ‘·Å>±Væ≤‘√<ä´‹ÿD k˛Ôe÷ dæï>∑∆ø£X¯ó, q“¤e<䓤eq <ëdüT, Hê«~">±" ã+|ü⁄#√ uÛÑ÷MTuÛÑè‘·‡uÛÑ H√≥ yÓTÆq qj·TX¯+ãT ©à≈£î sê≈£î+&ÉTH˚ ?

394

( $wüßí ∫‘·TÔ&ÉT j·T<∏ëÅ|üø±s¡+ eTHêïs¡T kÕ«$TøÏ ùde\T #˚dü÷Ô ñ+&É>± ˇø£ s√E kÕ«$T $wüßí ∫‘·TÔì‘√ yÓ+≥H˚ eT<Ûäs¡T≈£î b˛sTT, nø£ÿ&É bÕ+&É´ sêE ø=\Te⁄˝À nH˚ø£ Ç‘·s¡ eT‘ê\ >=|üŒ‘·Hêìï >∑T]+∫ HêHê $<Ûë\T>± |ü\T≈£î‘·Tqï yê]‘√ yê<äÅ|ü‹yê<ë\T #˚dæ, yê]ì z&ç+∫, yÓ’wüíyêìï kÕú|æ+∫, $<ë´X¯ó˝≤ÿìï Å>∑Væ≤+#·eTì Ä<˚•+#ê&ÉT. n+‘˚ ø±ø£, ÇVü≤ ˝Àø±\≈£î s√dæ ñqï bÕ+&ÉT sêEì <äj· T‘√ yÓ’wüíe eT‘êe\+ãTì>± #˚j·TeTì ≈£L&É #ÓbÕŒ&ÉT. eTHêïs¡T kÕ«$T MT<ä uÛÑøÏÔ ‘·|üŒ n+‘·>± bÕ+&çr Å|üø£s¡¸ ˝Òì $wüßí ∫‘·TÔ&ÉT kÕ«$T ‘·qqT Ä˝≤>∑Tq |ü+&ç‘· #·s¡Ã #˚j·TTeTì Ä<˚•+#·&É+‘√ ìyÓ«s¡ b˛sTT Å|üu ÛÑTe⁄‘√ Ç˝≤ nHêï&ÉT: )


|ü<ä´ uÛ≤e+:ªªkÕ«MT ! H˚qT Ç+‘·≈£î eTT+<äT @ XÊÅkÕÔ\÷ #·<äTe ˝Ò <äT. H˚qT XÊÅdüÔ v±„q+ ˝Òì |ü⁄≥Tº Å>∑T&ç¶ yê&çì. MT ùde≈£î |üP\ ø√dü+ #Ó≥T¢ Hê{Ï, Ä |üP\ ‘√≥ dü+s¡ø£åD ø√dü+ dü< ë >∑Tq|ü+‘√ H˚\qT Å‘·e«&É+ #˚‘· Hê #˚‘·T \T ø±j·T\T ø±∫ b˛sTT m+‘· _s¡TdüT>± ñHêïjÓ÷ #·÷&ÉT ! H˚qT MT ø√yÓ\≈£î <ëdüT&ÉqT. n≥Te+{Ï qqTï bÕ+&É´ sê» düuÛÑ≈£î yê<ëìøÏ |ü+|ædüTÔHêïe⁄. H˚qT Ä |ü+&ç‘· düuÛÑ˝À ¬>\Te ˝Òø£ z&ç b˛sTT ‹]– eùdÔ <˚es¡ yê]øÏ n|üø°]Ô ø£\T>∑T‘·T+~ ø£<ë ! µ nì $wüßí ∫‘·TÔ&ÉT kÕ«$TøÏ $qï$+#·T ≈£îHêï&ÉT. >∑èVü≤düe÷às¡®qyÓ÷, »˝≤|üVü≤s¡DyÓ÷, X¯è+>±s¡ |ü\´+øÏø± eVü≤q+uÀ eqe÷*ø±ø£s¡DyÓ÷ yê\¢uÛÑ´\uÛÑ´<Ûä«» Å>∑Vü≤D+uÀ e´»Hê‘·|üÅ‘·<Ûäè‹jÓ÷ ÅbÕ^›|æø±s√|üyÓ÷ qèVü≤Ø yê<äeTT ˝Ò\ ˝Ò¬s sTT‘·s¡T ©ï ©\≈£î+ u≤Å‘·eTT˝Ÿ ?

395

uÛ≤e+: ( ô|’ dü+<äs¡“¤+ ˝ÀH˚ $wüßí ∫‘·TÔ&ÉT kÕ«$T‘√ |ü*øÏq e÷≥\T) z qs¡dæ+Vü≤ kÕ«MT ! MT ø√yÓ\qT ‘·T&Ée&ÉyÓ÷, ( |ü]e÷s¡®q+ #˚j·T&ÉyÓ÷) MT ùde≈£î rs¡∆»\+ ‘˚e&Éy Ó÷, $˝≤kÕs¡∆+ <˚es¡ yês¡T n~Ûs√Vü≤D+ #˚dæ ñ+&˚ X¯è+>±s¡ |ü\¢øÏì yÓ÷j·T&ÉyÓ÷, ‘·T\dæ <ä+&É\T e÷\>± ø£{Ϻ <˚es¡≈£î düeT]Œ+#·&ÉyÓ÷, Å|üuÛÑT‘·«+ bı+&ÜìøÏ ‘·–q <Ûä«C≤ìï ( f…¬øÿeTT\qT)yÓ÷j·T&ÉyÓ÷, Meq, >=&ÉT>∑ T yÓTT<ä\>∑T yêìì |ü≥º&ÉyÓ÷, <˚es¡ eTT+<äT BbÕìï ô|≥º&ÉyÓ÷, Hê≈£î ‘·–q |üqT\T. n+‘˚ ø±˙, y˚πs yê<ë\T Hê¬ø+<äT≈£î ? ˙ ©˝≤ $˝≤dü+ #·÷|ü&ÜìøÏ eT¬ses¡÷ <=s¡ø£ ˝Ò<ë ? ! esê¸ø±\ es¡íq »\<Ûäs¡ eTT|ü⁄Œ‘√" ãT\T kıdü+>∑T s¡dü+ ãì j·T|üŒjÓ÷~Û ì+ bı\j·T">∑"Å>√* ô|’ <ä~Û |üjÓ÷~Ûj·TT" Å>√\">∑" Åu≤"∫ <Í≥" u… qTŒ\TdüT">∑s¡Tfi¯fl Å>±j·T qyÓ ? b˛ e&É>∑+&É¢q sê˝…"" >±ì Hê" &ç\" ã&ÉTyêì" ~qï j·T|ü⁄ &˚ #·* |ü+&ÉT¢|ü&É+>∑ H˚{ÏøÏHé

396

uÛ≤e+: y˚T|òüTT&ÉT ñ|ü⁄Œ‘√ ≈£L&çq |ü⁄\T|ü⁄ eT+∫ s¡T∫ì ÇdüTÔ+ <äH˚ Ä˝À#·q‘√ eTT+<äT>± \eD düeTTÅ<ä+ ˝Àì ˙{Ïì Å‘ê>±&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· <ä~Û ( ô|s¡T>∑T) düeTTÅ<ä+ ˝Àì ˙{Ï ì Å‘ê>±&ÉT. nsTT‘˚ n|üŒ{Ïπø <ä~Û düeTTÅ<ä+ ˝Àì ˙s¡T |ü⁄*dæ b˛e&É+ e\¢ $TøÏÿ* |ü⁄\¢qsTTq Ä ô|s¡T>∑T >∑&ɶ\qT yÓ+≥H˚ ø£øÏÿ y˚kÕ&ÉT. n˝≤ y˚T|òüTT&ÉT Åø£øÏÿ y˚dæ q ô|s¡T>∑T >∑&ɶ˝Ò e&É>∑fi¯ófl nH˚ ù|s¡T‘√ H˚\ MT<ä ≈£î]kÕsTT. á e&É>∑fi¯ófl <ä~Ûø£D≤\T ø±ø£ b˛‘˚, uÛÑ÷$T MT<ä |ü&ÉT‘·Tqï á e&É>∑+&ÉT¢ ‹q>±H˚ <ä+‘ê\T õ\T¢eTì nq&ÜìøÏ ø±s¡D+ @$T{Ï ?


‘·&ç ‘·\ &ç–Z eTT+|ü »&É‘·+ <äT~ i…|üŒ\" >∑qTï $|æŒ |ü⁄ ˝§Œ&É#·T#·T ˙s¡T eTT+>∑s¡\ b˛*ø£ eTT≈£îÿq" >∑÷&É ø√≥" >=+ ‘=&çj·TT#·T >∑÷"{Ïø£i¿ dü>∑ yÓT‘·TÔ#·T i…ø£ÿ $<äTs¡TŒ eTTqTï>± e&É≈£î"f… ø±ø£ #˚wüߺ&ç¬> |ü≈£åî\T |üø£åeTT C≤qTe⁄˝Ÿ #=s¡Hé

397

uÛ≤e+: Ä esê¸ düeTj·T+˝À |ü≈£åî\˙ï ‘·&çdæ eTT<ä›sTT b˛j·÷sTT. es¡¸|ü⁄ ˙s¡T yÓTT<ä≥ yê{Ï ‘·\\T ‘·&ç|æ y˚dæ+~. Ä ˙{Ï ‘·T+|üs¡T\T yê{Ï ø£fi¯fl˝ÀøÏ #˚sêsTT. ∫ø±>±Z Ä |ü≈£ åî\T ø£+{Ï i…|üŒ\T ≥|ü≥bÕ ø=≥Tºø=ì Ä ˙{Ïì $<äT\Tà ≈£îHêïsTT. ø=ìï ˙{Ï _+<äTe⁄\T eTT¬øÿs¡\˝≤ yê{Ï eTT≈£î ÿ\ MT<ä |ü&ܶsTT. Ä˙{Ïì #·|üŒ]+#êsTT. >∑÷{Ï |ü⁄&Éø£\j·T+<äT eT÷‘·T\qT dü>∑+ ‘·T&ÉT#·T ø=HêïsTT. yÓ÷ø±fi¯ófl >∑T+&Ó˝À¢ ô|≥Tº≈£îì, ø±fi¯ófl eTT&ÉT#·Tø=ì eDøÏ b˛‘·THêïsTT. y˚πs @ #˚wüº\÷ ˝Òø£ ñ+&ç b˛j·÷sTT. Ç*¢\T¢ ~s¡T>∑ H=øÏÿ+ ‘·ãT“ •œ j·Tu…“ H˚ ì+{Ï˝À" ã÷] sTT&ç $düs¡ø£ sê"»<äT, sêõq s¡e⁄\T ø=˝≤Œdü˝… >±ì ø£\Z<äT >∑÷&ÉT <ëq" >∑*¬> H˚ì ≈£L s¡>∑T≥ eT+<Ó’q" u…H=Œ>∑ düTK uÛÑTøÏÔ ùd≈£Ls¡, <ë uÛÑTøÏ Ô sTT&çq" Åu≤>√“¤ø£Ô\¬ø riT ãVüQ»HêqïeTT, Bi Hês¡T\ ø=<äe⁄" ãTq'Å|üj·T‘· ï e÷»´|ü≥eTTK´\j·T yÓTqï sê\j·÷+>∑ <ës¡T\j·T yÓTqï s¡+‹ø£ø±s¡»ìø£ |ü#·q Hê+<Û√>∑èVæ≤DÏ sê$T" ã&Éø£ eTs¡T&ÉT yÓ&ÉyÓ&ÉHÓ j·÷s¡« H=–* s¡»®&çì >∑èVüQ\T.

398

uÛ≤e+: Ä esê¸ ø±\+˝À >∑èVæ≤DT\ nedüú\T n+‘ê sTT+‘ê nì #Ó|üŒ&ÜìøÏ ˝Ò<äT ! Ç+{Ï+{Ïø° ‹]–‘˚ ø±˙, ì|ü⁄Œ <=s¡ø£<äT. <=]øÏHê, Ç+{Ï ô|’ ø£|ü⁄ŒqT <ëìô|’ ñ+∫ $düs¡ø £ b˛‘˚ sêEø√<äT. sêE≈£îHêï <ëì e\q e+≥ ne⁄‘·T+<äH˚ ÄX¯ ˝Ò<äT. nqï+ ñ&çøÏHê , ≈£Ls¡ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+<äH˚~ <äTs¡¢uÛÑ+.≈£Ls¡ ‘·j·÷s¡sTTHê, Ä <ä≥º eTsTTq bı>∑‘√ n+‘· ùd|üP ø£fi¯fl eT+≥\‘√ñøÏÿ]_øÏÿ] ø±e&É+ #˚‘· uÛÀ»q+ düTKø£s¡+ ø±<äT. Ç+{Ï*¢bÕ~ø° e+&çq Ä nqï+ ‘=* ã+‹ yê] uÛÀ»Hê\πø dü]b˛‘·T+~. $T–*q ø±kÕÔ ≈£ LkÕÔ nqï+ ≈£L&Ü nqTø√ ≈£î+&Ü e∫Ãq n‹<∏äT\≈£î ô|≥º&Üìπø dü]b˛‘·T+~. Çø£ Ç+{À¢ Ä&Éyêfi¯fl uÛÀ»q+ ø√dü+ eT∞fl yÓTT<ä{Ï qT+&û Å|üj·T‘·ï+ yÓTT<ä\T ô|≥º e\dæ+<˚ ! n˝≤ e+≥ #˚j·T&ÜìøÏ Ä&ÉTyês¡T eT+≥ sêC… j·T´&É+ ø√dü+ H˚‹˝À eTT+∫q ø√ø£\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. Ç+{Ï yêkÕ\T bısTT´˝ÀøÏ yÓ[fl b˛‘·THêïj·T ì ≈£L&Ü |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. sêÅ‹ #ê˝≤ s¡a≤eTT es¡≈£L n˝≤ e+&É&É+‘√H˚ dü]b˛‘·T+~. Ç+‘· #˚dæHê yê]øÏ ‹q&ÜìøÏ #ê© #ê\ì ‹+&ç. ˇø√ÿ kÕ] nB ñ+&Éø£ b˛e#·TÃqT. á$&É>±] u≤<Ûä\T sTT˝≤ ñ+fÒ, nø£ÿ&É |ü&Éø£ >∑ ~˝À eT>∑&ÉT Ç˝≤¢\T Å|üø£ÿ˝ÀøÏ m+‘·ø° sêø£ b˛e&É+ #˚‘· eT<äq‘ê|ü+‘√ Äs¡TÃ≈£î b˛‘·÷ y˚–s¡ |ü&ÉT‘·÷ ñ+{≤&ÉT. á $<Ûä+>± $&ÉTe≈£î+&Ü ≈£î]ùd Ä yêq\ e\¢ n+‘ê #ê˝≤ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T.


>=&ÉT>∑T\ >±*" >∑÷*à eTiÏ ø√\\‘√&ÉTq bÕi HêHÓÃ" CÒ &ÉŒ&É »&ç y˚T|òüTT" &É ≥¢>∑T≥ bÕ+<∏äT\ ô|’ "<äq¬ø+‘· yÓ’s¡yÓ÷ ‘·&çdæq y˚Tq ì+øÏ j·T~ <ës¡ $jÓ÷>∑ »qeVæ≤ï" >=+‘· ø=+ ‘·T&çô| $<Ûë‘· s¡ø£å $wü yÓTTø=ÿø£ e÷≥eTè‘·+ãT ùdj·TT≥Hé.

399

uÛ≤e+: Ä esê¸ ø±\+˝À »&çyêq ≈£îs¡Tdü÷Ô ñ+fÒ u≤≥kÕs¡T\T >=&ÉT>∑ T\T #˚‘· |ü≥Tºø=ì yÓfi¯SÔ ñ+&É>± ô|qT >±* yê] >=&ÉT>∑T\qT m>∑Ts¡ ø={Ϻ+~. yê]øÏ #˚‹˝À ∫es¡øÏ >=&ÉT>∑T ø£i¿\T e÷Å‘·y˚T $T–˝Ò˝≤ #˚dæ+~. n˝≤ #˚j·T&ÜìøÏ y˚T|òüTT&çøÏ Ä u≤≥kÕs¡T\+fÒ m+‘· $s√<ÛäyÓ÷ ø£<ë ! >=&ÉT>∑T\T m–] b˛e&É+ e\¢ yêfi¯ófl ‘·&çdæ eTT<ä›\e⁄‘·THêïs¡T. nB yê] bÕ*≥ eT+∫<˚ nsTT+<˚yÓ÷ ! n˝≤ es¡¸+˝À Hêq&É+ e\¢ yê]˝À n+‘· es¡≈£L ñqï uÛ≤s¡´\ $s¡Vü≤+ e\¢ |ü⁄{Ϻq $Ts¡Vü‰–ïì ÅãVü≤à <˚e⁄&ÉT á $<Ûä+>± qsTTHê ø=+‘·˝À ø=+‘· #·˝≤¢πs˝≤ #˚XÊ&ÉT. ˇø√ÿ kÕ] $wü+ ≈£L&Ü neTè‘·+ ne⁄‘·+<ä+{≤s¡T. n+fÒ sTT<˚ ø±uÀ\T ! s¡j·TeTTq eèw溬ø’ jÓTT~"– s¡#·Ã\ô|’ $~ÛsTT+‘·T s¡TÅ>∑‘·Hé Vü≤j·T|ü‹ MT"<ä <ä+‹|ü‹ Hê‘·ì ô|’ qè|ü‹+ >∑C≤~ ì s¡íj·TeTT\ yÓTT‘·TÔ˝≤&ÉT<äTs¡T ÅeTu§“ø£ sTT+#·Tø£ $|üŒ $#·Tà yÓ TT >∑ZsTT eTiÏ bÕiÏb˛<äTs¡T düeTdüÔ~XÊ>∑‘·T ˝…’q j·T<Ûä«>∑T˝Ÿ.

400

uÛ≤e+: ôVAs¡Tq ≈£î]ùd Ä es¡¸+ qT+&ç ‘·|æŒ+#·T ø√&ÜìøÏ u≤≥kÕs¡T\T >∑ã>∑u≤ nø£ÿ&É ñqï düÅ‘·+ ns¡T>∑T\ MT<ä≈£î #˚s¡T‘ês¡T. nø£ÿ&É n|üŒ{Ïπø #ê˝≤ eT+~ ñ+&É&É+ #˚‘· ‘=&É ‘=øÏÿ&ç>± ñ+≥T+~. m˝≤>√ düs¡T›≈£î+{≤s¡T. Çø£ yÓTT<ä˝…&É‘ês¡T, eè<∏ë #·s¡Ã\T ! ˇø£&ÉT nX¯«|ü‹ n~Û≈£î&É+{≤&ÉT. eTs=ø£&ÉT <ëìì K+&ç+∫, ø±<äT, ø±<äT, >∑»|ü‹ Å|üã\T&Éì yê~kÕÔ&ÉT. Ç+ø=ø£&ÉT Ms¡+<ä] ø£+f… qs¡|ü‹ >=|üŒ yê&Éì yê~kÕÔ&ÉT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü, yê&ç ø£+f… M&çøÏ >∑Ti≤¿\T m≈£îÿe>± ñHêïj·T˙, M&ç ø£+f… yê&çøÏ @qT>∑T\T ‘·≈£îÿe>± ñHêïj·T˙, yÓTT<ä\sTT q |üìøÏ e÷*q yê<äq\T #˚kÕÔs¡T. Ç+‘·˝À eTãT“\T $&ç∫ yêq ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘·T+~. <ëì‘√ bı˝ÀeT+≥÷ me] <ë]ì yês¡T bÕ]b˛‘ês¡T ! e÷˝≤dü] ø£<∏ä. ÅãVü≤à sêø£ådæ ñ+&˚ e≥eèø£å+ #·÷#·T≥ ø±+#Ó HÓ’«wüíe⁄" &És¡∆jÓ÷»q »{≤|òü÷{À‘·úXÊUÀ|üXÊ U≤+#·s¡a≤È≥#·s¡qàs¡T Å<äj·T <äMj·T' Åù|wæ‘√<ä´#·Ã¤<√ <ä+#·rÿ≥ø£è‘· Å|üD#·Ã¤\q *bÕ´~ ‘ê<Ûä«q´ ì dü‡+#ê sê‘·Ô eTVü‰|òü˝À|üeT|òü\kÕŒ¤j·T <ä«≥øå±à»eTTHé

401

uÛ≤e+: ( e÷\ <ëdü] s√p ‘·q }]øÏ eT÷&ÜeT&É\ <ä÷s¡+˝À yêeTHê‘·s¡ +‘√ yÓ\dæq kÕ«$T øÏ eT+fi¯¬ø’•øÏ øÏ sê>±˝≤|üq‘√ ¬ø’+ø£s¡´+ #˚ùd n\yê≥T‘√ ãj·T\T <˚] <ë]˝À, Ä Nø£ {Ï y˚fi¯ ÅãVü≤à sêø£ådüT&ÉT+&˚ eTVü‰


e≥eèø£å+ düMT|æ+#ê&ÉT) Ä |üs¡eT uÛ≤>∑e⁄‘·T&ÉT ˇø£ eTVü‰ e≥eèøå±ìï #·÷XÊ&ÉT. <ëì }&É\T ns¡∆jÓ÷»q $d”Ôs¡í+˝À yê´|æ+∫ ñHêïsTT. }&É\ ô|’uÛ≤>∑+ qT+&ç bı&ÉyÓ’q XÊK\÷, ñ|üXÊK\÷ $düÔ]+∫ ñHêïsTT. Ä XÊK\˝Àì Ä≈£î*ï ø°≥ø±\T s¡+Å<Ûë\T #˚XÊsTT, Ä Ä≈£î\T >±*øÏ #Ó≥Tº qT+&ç ‘Ó– <ä÷s¡+>± m–] |ü&ÉT‘·THêïsTT Ä <ës¡+≥ e#˚à u≤≥ kÕs¡T\≈£î nø£ÿ&É ÅãVü≤à sêø£ådæ ñ+<ä˙, n≥T ~≈£îÿ sêe&É+ Å|üe÷<äø£s¡eT˙, Ä #Ó≥Tº u≤≥ kÕs¡T\qT ôV≤#·Ã]dü÷Ô Ä≈£î\T nH˚ C≤ãT\ MT<ä, |ü⁄s¡T>∑T\ #˚‘· ‘=\e ã&çq ^‘·\T nH˚ nø£åsê\‘√ sêdæ |ü+|ü⁄‘·Tqï≥Tº>± ñ+~. >±*øÏ m–] e∫à |ü&çq Ä Ä≈£î\ C≤ãT\T #·÷dæ |ü~∏≈£î\T nfÒ y˚|ü⁄ sê≈£î+&Ü C≤Å>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·THêïs¡T. n˝≤ Ä #Ó≥Tº u≤≥kÕs¡T\qT eTVü‰ $|ü‘·TÔqT+&ç ø±bÕ&çq |ü⁄D´|òü\+ e\¢ eT<ÛäTs¡yÓTÆq >=|üŒ |ü+&É¢qT ø£*– ñ+~. Ç˝≤+{Ï ˇø£ ô|<ä› eTiÏ¿ #Ó≥TºqT e÷\<ëdü] #·÷XÊ&ÉT . $»j·T$˝≤dü+ #˚eT≈£Ls¡ y˚+ø£≥ ø£$ XË’\eTT ˝…øÏÿ j·Twüº eT<ä kÕeT» eTÚfi¯ó\ MT"<äT>± eTVü‰ ø√\ ≈£î˝Ò+Å<äT yê&ç ã\T ø=eTTà yÓTTq+ã&ç düs¡«<ë $wü C≤«\\T Å>∑eTTà X‚wüß ‘·\ #êj·THÓ jÓ÷&Éø£e∫à ≈£L&Ó, HÍ uÛÑ÷\*‘ê+– ¬ø+‘·e\b˛ s¡|òüTTHê<∏ä qèbÕ\eTÚ[ô|’Hé

402

uÛ≤e+: ø=+&É\T m≈£îÿ‘·÷, nwüº~>∑ZC≤\ ‘·\\ MT<äT>± Å|üj·÷D+ #˚dæ ,Ä~ esêVü≤+ jÓTTø£ÿ dü÷~>± ñqï ô|< ø√s¡ yÓTTq MT<ä|ü&ç,m|ü⁄Œ&É÷ $wüC≤«\\T Å>∑≈£îÿ‘·÷ ñ+&˚ Ä~ X‚wü ßì |ü&É>∑\ MT<äqT+&ç, uÛÑj·T|ü&É≈£î+&Ü e∫Ã, uÛÑ÷<˚$ s¡|òüTTHê<∏äTì ø£\TdüT≈£î+~. ÄyÓT≈£î Ä sê»ÅX‚wüߘìô|’ m+‘· Åù|yÓ÷ ø£<ë ! |üs¡«‘ê\T, nwüº ~>∑ZC≤\T, Ä~ esêVü≤+, Ä~ X‚wüße⁄, Çe˙ï uÛÑ÷uÛ≤ sêìï eVæ≤dü÷Ô ñ+{≤sTT. Mìï+{Ï ø£Hêï ‘·qqT s¡|òüTTHê<∏ä eTVü‰ sêE #·ø£ÿ>± uÛÑ]+#· >∑\&Éì n‘·ì ô|’ n+‘·T ˝Òì e\|ü⁄‘√ uÛÑ÷<˚$ e∫à n‘·ìì #˚]+~. uÛÑ÷uÛ≤sêìï s¡|òüTTHê<∏äT&ÉT #·ø£ÿ>± uÛÑ]düTÔHêï&Éì uÛ≤e+ ! s¡dæ≈£î+&Í s¡|òüTTHê<∏äT ø°]Ôdü‹ j·TÚsê ! ‘=\Ô yê>∑“+<ÛäeTTHé s¡düyê<ä+ãTqT, sê»eX¯´$~Û H˚s¡+uÀ\T " ! >±≈£îqï yÓ ø£ÿdü|ü⁄+ ÅuÖ&Ûç eVæ≤+∫ X‚wü|òüDÏ eT÷">∑+CÒj·T" <ësêÅ~ qT \¢düeTT \«\ÿ">∑ #Û·Å‘· #êeTs¡ eTVü‰\≈£åîà˝Ÿ q>∑Hé X¯ø£´y˚T ?

403

uÛ≤e+: s¡dæ≈£î&ÉsTTq s¡|òüTTHê<∏äTì ø°]Ô ø±+‘· yÓTT<ä≥ yê>∑“+<Û ä $<ä´q÷, |æeTà≥ es¡Tdü>± s¡düyê<ä $<ä´q÷, sê»eX¯´ $~Û˙ H˚s¡Tà ø=qï~ ø±uÀ\T ! Wsê ! m+‘· ÄX¯Ãs¡´+ ! yê>∑“+<Ûä $<ä´ H˚s¡Tà ø=qï~ ø£qTø£H˚ Ç‘·s¡T\≈£î uÛÑ]+|üsêì HÓ’|ü⁄D´+‘√ uÛ≤cÕ ì~∏ nì|æ+#·Tø=qï Ä~ X‚wüßì ≈£L&Ü eT÷>∑ yêì>± #˚j·T>∑*–+~. ‘Ó\¢<äq+˝À s¡|òüTTHê<∏äTì ø°]Ô s¡düyê<ä+ H˚s¡Tà ø=qï~ ø£qTø£H˚ yÓ+&ç ø=+&ÉqT ôd’‘·+ |ü]Vü≤dæ+#·>∑*–+~! sê»eX¯´ $<ä´ H˚s¡Tà ø=+~ ø£qTø£H˚ sê» ˝≤+#Û·Hê\sTTq ‘Ó\¢ ‘êeTs¡\, ‘Ó\¢ >=&É T>∑T yÓTT<ä\sTTq eTVü‰ dü+|ü<ä\qT ≈£L&Ü |ü]Vü≤dæk˛Ô+~.


ø°]Ô ‘Ó\¢>± ñ+≥T+<äì ø£$ düeTj·T+. ‘Ó\¢ì s¡|òüTTHê<∏äTì ø°]Ô ‘Ó \¢<äHêìøÏ Å|üdæ~∆ bı+~q düs¡dü«r <˚$ì ( yê>∑“+<Ûä $<ä´ H˚]à $<ä´\˝À düs¡dü«‹ì, ) s¡düyê<ä $<ä´ H˚]à bÕ<äs¡kÕìï, sê»eX¯´ $<ä´ H˚]Ã, #·+Å<äT&ç˙ ( sê E n+fÒ #·+Å<äT&ÉT nì ≈£L&Ü ns¡∆+ !) Ä~X‚wüß˙, yÓ+&ç ø=+&Éq÷ ‘Ó\ ¢ ‘êeTs¡\q÷, ‘Ó\¢ >=&ÉT>∑T\q÷ $T+∫ b˛sTT+~ ! n&ÉT>∑T e÷Å‘·yÓT ø±ø£ j·T+‘· ¬ø≈£îÿ&ÉT>∑ ˙" C≤˝…H˚ j·T\ ã* #·Åø £e]Ô ? j·÷ y˚fi¯ ø£≥T"<√∫q+‘· e÷Å‘·yÓT ø±ø£ ø√]ÿ ¬ø∫Ã#ÓÃH˚ j·Ts¡ÿ dü÷‹ ? ‘·÷"–q e÷Å‘· $T‘·TÔqHÓ" >± øÏ#·Ã e∫Ãq~ ø=eTàìjÓTH˚ •_$uÛÑT+&ÉT ? ø£\e÷Å‘· eT|ü⁄&ç#ÓÃ" >±ø£ ø£≥º&É>±">∑ qìX¯+ãT ì#ÓÃH˚ j·TeTè‘·ø£ s¡T"&ÉT ? yê] H˚ Ø‹ Åã‹ ùdj·Te#Óà HÓ\¢ j·Ts¡Tú\ >∑è‘ês¡Tú\ H=qs¡Tà q{Ϻ j·TÅ|ü r‘· $‘·s¡DÏøÏ eTVü‰Åq‘ê|ü ‹>∑à |òüTèDÏøÏ q#·T´‘· s¡|òüTTHê<∏ä qè|ü‹ eTDÏøÏ !

404

s¡|òüTTHê<∏äTì <ëq>∑TD es¡íq yêeTqT&ÉT n&ç–q eT÷&ÉT n&ÉT>∑T\ H˚\qT <ëq+ #˚XÊ&ÉT ã* #·Åø£ e]Ô . ( yêeTqT&ÉT m+‘· n&ç–‘ n+‘˚˚ ‘·|üŒ n+‘·ø£+f… m≈£îÿe <ëq+ ã* #˚j·T ˝Ò<äì #·eT‘êÿs¡+ !) Ç+Å<äT&ÉT Å u≤Vü≤àD y˚wü+˝À e∫à ø£s¡Tíì <ëq+ n&ç– n‘·ì ø£e#·≈£î+&É˝≤\T <√#·Tø=ì b˛j·÷&ÉT (n|üŒ{ÏøÏ ‘·q≈£î ‘√∫q+‘· e÷Å‘·y˚T <ëq+ #˚XÊ&ÉT ‘·|üŒ dü÷s¡´ |ü⁄Å‘·T&Ó’q ø£s¡Tí&ÉT n+‘· ø£+f… m≈£îÿe <ëq+ #˚j·T ˝Ò<äì #·eT‘êÿs¡+ !) X¯sêD≤]újÓÆT e∫Ãq bÕe⁄sêìï ø±bÕ&˚+<äT≈£î &˚>∑≈£î ‘·q ãs¡Te⁄≈£î ‘·÷π> e÷+kÕìï ‘·q X¯Øs¡+˝ÀqT+&ç ø√dæ <ëq+ #˚XÊ&ÉT •_ #·Åø£e]Ô . ( ‘·q X¯Øs¡+ ˝Àì e÷+dü+ m+‘· ‘·÷ø£+ eùdÔ, m+‘· ‘·÷–‘˚ n+‘˚ Ç#êÃ&ÉT ‘·|üŒ •_ n+‘·ø£+f… m≈£îÿe Çe«˝Ò<äì #·eT‘êÿs¡+!) #·+Å<äT&ÉT ‘·q |ü<äVü‰s¡T ø£fi¯\\T ˝Àø±ìøÏ ÇdüTÔHêï&ÉT. #·+Å<äø±+‹ì Å|üdü]+|ü #˚düTÔHêï&ÉT ( #·+Å<äT&ÉT ‘·q |ü<äVü‰s¡T ø£fi¯\˝À s√EøÏ ˇø£ ø£fi ¯ e÷Å‘·y˚T ÇdüTÔHêï&ÉT ø±ì n+‘· ø£+f… m≈£îÿe Çe«&É+ ˝Ò<äì #·eT‘êÿs¡+ ! n+‘˚ ø±ø£, ġø£ÿ ø£fi¯ ≈£L&Ü ˇø£ ìj·TeT+ Å|üø±s¡+ sêÅ‹ |üP≥ e÷Å‘·y˚T ÇdüTÔHêï&ÉT ! ) eT] s¡|òüTTHê<∏äT&√ ! j·÷#·≈£î\ q+<äs¡˙ ø£è‘ês¡Tú\qT #˚düTÔHêï&ÉT. n{Ϻ eTVü‰ <ë‘·, >=|üŒ ‘˚»düT‡˝À dü÷s¡T´ì‘√ düe÷qyÓTÆq yê&É÷ , n#·T´‘·sêE ≈£îe÷s¡T&É÷ nsTTq s¡|òüTTHê<∏ä eTVü‰ sêEøÏ Ä ã*, ø£s¡Tí&ÉT, •_, #·+Å<äT&ÉT @ $<Ûä+>±q÷ dü] sês¡T ! Äø±s¡eTTq q\Tq+‘·yê" &ÍHÓø± Vü≤j·T düeT´>±s¡÷&Ûç q+‘·yê"&Ó — j·T‹ <äj·÷eT‹ sêeTTq+‘· yê" &ÍHÓø± j·Tdüe÷q >∑Ts¡TuÛÑøÏÔ q+‘·y ê"&Ó — j·TeTèc˛øÏÔ <Ûäs¡àE q+‘· yê"&ÍHÓø± j·TqïdüÅ‘·Ô U≤´‹ q+‘·yê"&Ó — j·÷\+ãTq" –Ø{Ï j·T+‘·yê" &ÍHÓø± j·T$T‘· Hê≥´ÅbÂ&Ûç q+‘·yê"&Ó — s¡dæø£e÷Å‘·T+&Ó j·T+‘·'|ü⁄s¡ Å|üMD kÕs¡kÕ ø£å´<Ûäs¡ düT<Ûës¡dü \q <ëX¯ó ø£eq q‘·eTTK ãVüQø£˝≤ ø£\q Vü≤èwüº ãT<Ûä» HêkÕúì s¡|òüTTHê<∏ä uÛÑ÷$TC≤ì !

405


uÛ≤e+: s¡<∏äTHê<∏äT&ÉT s¡÷|ü dü+|ü<ä˝À q\Tì n+‘· yê&ÉT.n+‘˚ ø±<äT, >∑TÅsê\qT #·ø£ÿ>± kÕ«Ø #˚j·T&É+˝À ≈£L&Ü n‘·ì‹‘√ düe÷qy˚T. <äj·÷ >∑TD+˝À lsêeTTì n+‘· yê&ÉT. n+‘˚ ø±<äT, >∑Ts¡TuÛÑøÏÔ˝À ≈£L&Ü n+‘· yê&˚. eTèwü\T ø±ì |ü\T≈£î\T ( nq>± dü‘·´yÓTÆq e÷≥\T) |ü\ø£&É+˝À <Ûäs¡à sêE n+‘· yê&ÉT. n+‘˚ ø±<äT, nqï düÅ‘ê\T ø£{Ϻ+∫ nqï <ëq+ #˚j·T&É+˝À ≈£L&Ü n+‘·yê&˚. j·TT<ä ∆+˝À ns¡T®qTì n+‘· yê&ÉT. n+‘˚ ø±<äT, Hê≥´+˝À ≈£L&Ü n+‘· H˚s¡Œ]. ( ns¡T®qT&ÉT ãèVü≤qï\>± $s¡≥Tì ø=\Te⁄e˝À qs¡Ôq XÊ\˝À Hê≥´+ H˚πsŒ yê&ÉT) s¡|òüTTHê<∏äT&ÉT kÕe÷q´yÓTÆq s¡dæ≈£î&ÉT ø±<äT. n‘·ì ø=\Te⁄e˝Àì ø£esTTÅ‘·T\T ÄX¯ó ø£$‘·«+ #ÓãT‘·÷ ñqï|ü⁄Œ&ÉT Ä ø£eq e÷<ÛäTsê´ìøÏ Ä ø±+‘·\ n<ÛäsêeTè‘·+ eT]+‘· rj·T<äq+ ø£*–dü÷Ôñ+≥T+~. Ä düuÛÑ˝À ñ+&˚ Ç‘·s¡ ø£e⁄\T ≈£L&Ü Ä ø±+‘·\ e˝… ‘êeTT ø£$‘·«+ #Ó|üŒ ˝ÒeTì dæ>∑T>∑TZ‘√ ‘·\\T e+#·T≈£î+≥÷ ñ+{≤s¡T. n{Ϻ nkÕ<Ûës¡D Å|ü‹uÛÑ >∑\ ø£esTTÅ‘·T\qT ‘·q düuÛÑ˝À ñ+#·Tø=ì @*q s¡ |òüTTHê<∏äT&ÉT s¡dæø£ e÷Å‘·T&ÉT ø±<äT ! e÷≥\ H˚s¡TŒ˝≤, düs¡dü e÷s¡ZeTT˝≤, ø=\Te⁄+&ÉT Ø‘·T˝≤ bÕ≥\ >∑+<ÛäT˝≤, ø£fi¯\uÛ≤>∑´eTT˝≤, ãVüQ<ëq ©\˝≤ Hê≥ø£XÊ\˝≤, jÓTTø£ ≥qq«\ <Óìï≥" p&É qìï≥Hé y˚T{Ïj·TT" ^]Ô˝À\T"&ÉT " EMT s¡|òüTTHê<∏äqèbÕ\T" &çeTàVæ≤Hé

406

uÛ≤e+: e÷≥˝≤&É&É+˝À #·eT‘êÿsê˝≤ ? ø=\Te⁄ #˚ùd |ü<ä∆‘·T˝≤ ? n+<ä>∑‘ÓÔ˝≤ ? $<ë´ dü+|ü<ä˝≤ ? nH˚ø£ <ëHê\T #˚ùd $˝≤kÕ˝≤ ? Hê≥ø£XÊ\˝≤ ? Ç~, n~ nì #Ó|üŒqø£ÿs¡ ˝Ò<äT . mìï $wüj·÷\˝À #·÷dæHê nìï+{Ï ˝Àq÷ á ˝Àø£+˝À s¡|òüTTHê<∏ä eTVü‰ sêE n~Û≈£î&ÉT. Ä‘·&ÉT ø°]Ôj ·T+<äT ÄdüøÏÔ ø£\yê&ÉT. ‘ê s¡dü|ü⁄wæ˜yÓTÆ" Åã‹|ü<ä+ãTq C≤‹j·TT yês¡Ôj·TTHé »eT ‘êÿs¡eTT qs¡∆ >ös¡eeTT" >∑\Z qH˚ø£ ø£è‘·T˝Ÿ Å|üdüqï >∑+ ;Ûs¡>∑‹Hé s¡∫+∫ eTVæ≤ $T+∫q#√ ì"ø£ X¯≈£îÔ ˝…e« s¡ j·÷´ ! s¡|òüTTHê<∏äuÛÑ÷|ü s¡dæø±Å>∑DÏøÏHé C…$k˛"ø£"C…|üŒ">∑Hé

407

uÛ≤e+: X¯è+>±sê~ s¡kÕ\qT #·ø£ÿ>± b˛wædü÷Ô, Å|ü‹|ü<ä+ ˝Àq÷ C≤‹ ( dü«uÛ≤e es¡íq\T), yês¡Ô ( ø£<∏äqT q&ç|æ+#˚ H˚s¡TŒ) #·eT‘êÿs¡+, #·ø£ÿì ns¡∆ |ü⁄wæº ø£*π>≥≥T¢, Å|ükÕ<ä >∑ TD+‘√ ( n+<äs¡ø° düT\uÛÑ+>± ns¡∆eTe⁄‘·÷, ˝À‘Ó’q Äs¡∆ $X‚cÕ\T ø£*–q) nH˚ø£ ø±yê´\qT dü«j·T+>± s¡∫+∫, ˝Àø£+˝À #ê˝≤ Å|üU≤´‹ bı+<ë&ÉT. n≥Te+{Ï s¡|òüTTHê<∏ä uÛÑ÷|ü‹ #Óe⁄\≈£î q∫Ãq≥T¢>± ø±yê´\T #Ó|üŒ&ÜìøÏ düeTs¡T∆\T eT¬se«s¡÷ ñ+&És¡T ø£<ë !


s¡|òüTTHê<∏äTì |üsêÅø£eT es¡íq s¡+uÛÑ yêøÏ≥qT <√s¡D+ãT\T >∑f…º&ÉT res¡ yÓTTø£ø=+‘· B\T |ü&çjÓT — y˚Tqø£ sTT+{Ï˝À y˚T\ÿ≥T¢ düe]+#·T dü+s¡+uÛÑ yÓTTø£ø=+‘· dü&É\yêi…" — >∑qø±+– sTT+{Ï˝À" >∑s¡÷Œs¡ y˚~ø£˝Ÿ düe]+#·T {§ø£ø=+‘· C≤>∑T|ü&ç jÓT — Vü≤]DÏ ã+>∑s¡T y˚T&É qs¡$] ôd»®\T ì]à+#·T {§ø=+‘· ì\Tø£&ÉjÓT´ eTãT“ >∑ãT“q ˙ XÖs¡´eTVæ≤eT $qø£ ‘Ó>∑Te ‘√&ÉT‘· HÓ~]+∫ ‹]– $iÏ– bÕiÏb˛sTTq eT˙ï\ bÕ≥T dü÷∫ düeTs¡ ìX¯Ù+ø£ s¡|òüTTHê<∏ä kÕVü≤kÕ+ø£ !

408

uÛ≤e+: s¡|òüTTHê<∏äTì‘√ j·TT<ë∆ìøÏ ‘Ó*j·Tø£ e∫Ã, Ä‘·ì <Ûë{ÏøÏ Ä>∑ ˝Òø£ yÓqT ‹]– sêE\T bÕiÏb˛j·÷s¡T. yês¡T j·TT<ä∆+˝À eTs¡DÏ+∫ ñ+fÒ yê]øÏ Ms¡ dü«s¡Z+ \_Û+∫ ñ+&˚~. n˝≤ Ms¡ dü«s¡Z+ bı+~q yê] ø√dü+ s¡+uÛ≤~ n|ü‡s¡dü\T dü«s¡Z+˝À düø£\ Ä<äs¡ düHêïVü‰\÷ #˚j·T&É+˝À ìeT>∑Tï˝…’ b˛j˚T yês¡T. ø±ì Ç|ü⁄Œ&ÉT yês¡T |æ]øÏ |ü+<ä˝…’ yÓqTï #·÷|ü&É+ e\¢ yê]øÏ Ms¡eTs¡D+ \_Û+#˚ neø±X¯ y˚T ˝Ò<äT. n+<äT #˚‘· s¡+uÛ≤<äT\≈£î ø=+‘· |üì e‹Ô&ç ‘·–Z+~. s¡+uÛÑ≈£î yêøÏ{À¢ ‘√s¡D≤\T ø£fÒº ‘=+<äsê, y˚ Tqø£≈£î #ê+~˙\T düe]+#˚ ‘=+<äsê, ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ø£qø±+–øÏ ø£s¡÷Œs¡ y˚~ø£\T ì]à+#˚ |üì ø=+‘· Ä\dü´eTsTT+~. Vü≤]DÏ sTT+≥ ã+>±s¡T y˚T&É\˝À ns¡$] ôd»®\T ì*∫ b˛j·÷sTT. ( Çø£ÿ&É s¡+uÛ≤<äT\≈£î ‘=+<äs¡ m+<äTø£j·÷´ n+fÒ s¡|òüTTHê<∏äTì‘√ b˛sê&çq yês¡T ø£åD≤\˝À #·∫à dü«sêZìøÏ yÓfi≤Ôs¡T ø£qTø£ ! ) s¡|òüTTHê<∏äT&ÉT: Å|ü‹|ü<ä´eTTq+<äT" »eT‘·èÿ‹ >∑\T>∑+ C…|üŒ H˚s¡TÔ yÓ˝…¢&É" u…fi¯ó øö ø£è‹$+{Ï eTbÕs¡eTT>± øÏå‹˝À ˙ e÷s¡Z yÓTe]øÏHé sê<äT düTMT!

409

s¡|òüTTHê<∏äTì <ëq>∑TD+ Äq‹ sTT#ÓÃHê j·T~ •˝≤ø£ås¡ yÓTe«ìH˚ì yÓT#ÓÃHê yêì" >∑è‘ês¡Tú" CÒj·TT — ã>∑yê"&ÉsTTqHé X¯s¡D+ãT" C§#ÓÃHê j·÷ qs¡T H˚s¡yÓT+#·ø£ ‘·q+{Ïyêì H=qs¡Tà — ì#ÓÃHê, j˚TqT>∑TbÕ"&ç, sT÷&ÉT>∑\<˚ s¡|òüTTHê<∏ä qèbÕ\eTÚ[øÏHé

410

#·+Å<äÅ|üdüÔs¡ kÂ<∏ä UÒ\q |üs¡XÊ´e÷ ≈£î#·<ä«+<ä« ì düÔ+Å<ä Å|ü‘·´Vü≤ *|üÔ >∑+<Ûä ø£\Hê dü+‘√wæ‘· <√´<ÛäT˙ kÕ+Å<ä Å|üdüTŒ¤≥ Vü‰≥ ø±+ãTs¡TVü≤ #·+#· #·Ã+#·Ø ø√‘·ÿs¡+ _+Å<ä Å|üdüú |ü⁄s¡+ãT uÛ≤dæ\T s¡e÷ùV≤˝≤ ø£fi≤yêdüyÓTÆ

411


uÛ≤e+: Ç+Å<äÅ|üdüú |ü⁄s¡ es¡íq Ç~. #·+Å<äø±+‘· eTDT\‘√ ø£{Ϻq y˚T&É\ MT<ä Ä≥˝≤&ÉT ø√e&É+˝À ÄdüøÏÔ‘√ j·Te«qe‘·T\T #·qT>∑e\+<äT ÅX¯<ä›>± Å|ü‹~q+ |üPj·Tã&çq ø£dü÷ÔØ, ≈£î+≈£îe÷~ ˝Ò|üq\ |ü]eTfi¯eTT jÓTTø£ÿ bı+~ø£ #˚‘· dü+‘√wæ+#˚ $<Ûä+>± #˚j·Tã&çq Äø±X¯ >∑+>∑˝À <ä≥º+>± ñqï $ø£dæ+∫q |ü<ëà\˝À ‹s¡T>∑T‘·Tqï ‘·TyÓTà<ä\ düeT÷Vü≤+ ø£\~˙ï, nsTTq Ç+Å<äÅ|üdüú |ü⁄s¡+ dü+|ü<ä\ ≈£L, $˝≤kÕ\≈£L, $<ä´\≈£L ÄyêdüyÓTÆ ˇ|ü⁄Œ‘·÷ ñ+≥T+~. Ä j·Te«qe‘·T\T |üPdüTø=qï Ä˝Ò|üHê\ |ü]eTfi¯+ Äø±X¯ >∑+>∑˝À ñ+&ÉT |ü<ëà\˝Àì ‘·TyÓTà<ä\ es¡≈£L yê´|æ+#êj·T+fÒ, Ä |ü≥ºD+ ˝Àì y˚T&É\T n+‘· m‘· TÔ>± ñHêïj·Tqï e÷≥ ! n+‘˚ ø±ø£, Ä |ü⁄s¡+ s¡e÷ùV≤˝≤ ø£˝≤ yêdæjÓÆT ñqï<äq&É+˝À \ø°åà, bÕs¡«r, düs¡dü«‘·T\≈£î ì\j·TyÓTÆ, n+fÒ, dü+|ü<ä\≈£L, $˝≤kÕ\ø°, $<ä´\≈£L Ä≥|ü≥ºsTT ñ+<äì uÛ≤e+ ! sêEHé uÛÀ–j·TT kÂeTT´"&ÉTHé >∑$j·TT dü‘·«vó„+&ÉT ˙ &ÍqHé <˚»' ÅkÂ&ÛÉe#√ $y˚ø£ qj·T uÛÑ÷‹ XÊ¢|òüT\Hé $T+#·T HÍ sêEHé uÛÀ–j·TT kÂeTT´"&ÉTHé >∑$j·TT düs¡«vó„+&ÉT HÓ㓤+>∑T\Hé jÓ÷õ+|üHé s¡|òüTTHê<∏ä uÛÑ÷s¡eTDes¡T´+&˚ <ÛäsêeT+&É*Hé !

412

uÛ≤e+: á s¡|òüTTHê<∏äTq≈£î ` sêE ( #·+Å<äT&ÉT), uÛÀ– ( Ä~ X‚ wüß&ÉT), kÂeTT´&ÉT ( #·+Å<äTì ≈£îe÷s¡T&ÉT ) , ãT<ÛäT&ÉT, ø£$ (X¯óÅ≈£î&ÉT) düs¡«vó„&ÉT ( •e⁄&ÉT) kÕ{Ï sê>∑\yês¡T nH˚$<Ûä+>±, ø±+‹j·T+<äT, e÷≥ H˚s¡TŒq+<äT, $y˚ø£eTTq+<äT, ˙‹j·T+<äT, ◊X¯«s¡´eTTq+<äT, bı>∑&ÉÔ\#˚‘· n‹X¯sTTdü÷Ô ñ+{≤&ÉT. @ $<Ûä+>± #·÷dæHê, sêEHé ( bÕ*+#˚ yê&ÉT) uÛÀ–j·TT ( uÛÀ>±\T nqTuÛÑ$+#˚ yê&ÉT) kÂeTT´&ÉT ( düeTs¡dü uÛ≤e+ ø£\yê&ÉT) ø£$ (ø£MX¯«s¡T&ÉT) düs¡«vó„&ÉT ( düø£\ $<ä´\÷ ‘Ó*dæq yê&ÉT) nsTTq s¡|òüTTHê<∏ä sêj·T\T ˝Àø£+˝À sêE\+<ä]˝À ÅX‚wüߘ&ÉT. ‘·&É"u≤≥T >∑\<äT y˚<äeTT\ Hê‘·ì ø£+#·T" ãs¡y˚Twæ˜ yÓT#·Ãs¡T <Ûä s¡DÏdüTs¡T\T ø£&Ée÷≥T |ü>∑yêì" >∑ì #˚eTi#Ó q+#·T uÛ≤s¡Ze⁄ yÓT#·Ãs¡T u≤VüQ»qT\T |üqøÏ sê ø=ø£eT÷\" ã&çjÓT Hê‘·ì edüTÔeì ≈£îuÒs¡T yÓT#·Ã s¡s¡´»qT\T M{ÏbÕf…Æq Hê"π>{Ï bÕ≥Tq H˚$T j·Tì Vü≤˝≤j·TT<ÛäT yÓT#·Ãs¡+Å|òæTuÛÑe⁄\T bÕ&ç"<ä|üŒø£ <Ûäs¡à+ãT |ü≥Tº $&Éø£ \ø£å\≈£î qeTà"C≤* q\Z&É\ uÛÑ ÷$T |üs¡T\T y˚T\q"<ä–, sTT≥T¢ |ü⁄]" u§\T‘·Ts¡T #·<äTe⁄ kÕeTT\ <Ûäq <Ûëq´ dü+|ü<ä\qT.

413

uÛ≤e+: Ä Ç+Å<ä Å|üdüú |ü⁄s¡+ ˝Àì Åu≤Vü≤àDT\T ÅãVü≤àì yÓT#·TÃø√s¡T.ø±s¡D+ n‘·ìøÏ y˚<ë\T #·<äe&É+˝À ‘·&Éu≤≥T ñ+<äì! (k˛eTø±düTs¡T&ÉT y˚<ë\T n|üVü≤]+#·T≈£î b˛sTTq|ü⁄Œ&ÉT Åã Vü≤à≈£î y˚<ä |üsƒ¡q+˝À ‘·&Éu≤≥T ø£*–+<äì Å|üdæ~∆) ∫e] kÕ] ø£åÅ‹j·Te<∏ä #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT |ü>∑yê&çì #·÷dæ ‘·q #˚‹ |ü≥Tº $&ç∫ ô|{≤º&Éì |üs¡X¯ó sêeTT&çì nø£ÿ&ç sêE\T yÓT#·TÃø√s¡T. (lsêeTT&çì #·÷dæ n‘·ìøÏ ‘·q $\T¢ Ç∫à y˚XÊ&É T ø£<ë)


nø£ÿ&ç yÓ’X¯ó´\T ≈£îuÒs¡T&çì , yêì dü+|ü<ä |üìøÏ sê≈£î+&Ü ˇø£ eT÷\ ( ñ‘·Ôs¡ ~≈£îÿq !) |ü&ç ñ+<äì n‘·ìì yÓT#·TÃø√s¡T. |ü≥ºD≤ìøÏ #˚≥T ‘Ó#˚à Hêπ>{Ï #ê\T ø£\yê&Éì nø£ÿ&ç ø£s¡¸≈£î\T ã\sêeTT&çì yÓT#·TÃø√s¡ ( ã\sêeTT&ÉT ‘·q Hê>∑*‘√ Vü≤dæÔHê |ü⁄sêìï ô|øÏ*+∫, j·TeTTq˝À |ü &Éy˚j·T&ÜìøÏ Å|üj·T‹ï+#ê&Éì |ü⁄sêD ø£<∏ä) Ä Ç+Å<ä Ådüú |ü⁄s¡+˝À ñ+&˚ Hê\T>∑T C≤‘·T\ yês¡÷ Hê´j·T, <Ûäsêà\T $&ÉTe ≈£î+&Ü, \ø£å\ ø=B› <ÛäHêìï ≈£L&Ü yê] e<ä› ô|{≤º\+fÒ qeTà<ä–q yê¬s’ Hê\T>∑T ~≈£îÿ\˝À ñ+&˚ sêE\T y˚T\T y˚T\ì yÓT#·TÃ≈£î+≥÷ ñ+&˚ Å|ües¡Ôq ø£\yê¬s’ #·<äTe⁄, kÕeTT, <Ûäq+, <Ûëq´+ yÓTT<ä\sTTq yÓ’uÛÑyê\‘√ ˇ|ü⁄Œ‘·÷ ñ+{≤s¡T ! Ä |ü≥ºD+ ˝Àì ø£+<äø±\T, ø√≥ø=eTà\T: ª ˙ dü]jÓÆTq <˚e‘·{Ïì+ >∑\"–+#Ó<ä, ˙ e&É+|ü⁄e÷ Hê dü] X‚wü|üqï>∑|òüD≤ìeVü≤+ãTµµ q≥+#·T q|ü⁄Œ]Hé u≤dü\T ùddæ ø=qïeq uÛ≤dæ\T kÕ\•U≤[ UÒj·TeTT˝Ÿ yÓ÷düyÓT jÓÆTq, $wüßí|ü<äeTTHé ã*|”sƒ¡eTT eTT≥º H˚{ÏøÏHé !

414

uÛ≤e+: Ä |ü≥ºD+˝À ø√≥ ø=eTà\ es¡Tdü ø£+<äø£+‘√ Ç˝≤ n+~: ª ˙‘√ |ü+‘êìøÏ e#˚à Äø±X¯ >∑+>∑qT H˚qT ø£\∫ y˚kÕÔqT. •øÏåkÕÔqT. <ëìøÏ Å|ü‹>± qTe⁄« Hê ø√≥ ø=eTà\≈£î b˛{°>± e#˚ÃÄ~ X‚wüßì |ü&É>∑\qT nD∫ y˚j·TTeTT ! nì, Ä ¬s+&É÷ Å|üe÷D≤\T #˚düT≈£îHêïj·÷ nqï≥Tº>± nø£ÿ &ç ø√≥ ø=eTà\ es¡TkÕ, ø£+<äø£eT÷ ˇ|ü⁄Œ‘·÷ ñHêïsTT. Ç~ ì»+ ø±ø£ b˛‘˚, ø√≥ø=eTà\T ( kÕ\•U≤[) $wüßí |ü<ë˙ï , ø£+<äø£+ ( UÒj·T+) ã* |”sƒê˙ï ‘êø£&É+ m+<äT≈£î ? Ç+<äT˝À #·eT‘êÿs¡+ ø√≥ø=eTà\T $wüßí |ü<ëìï, n+fÒ, Äø±XÊìï ‘ê≈£î‘·THêïj·T˙ ø£+<äø£+ ã*|”sƒêìï (bÕ‘êfi≤ìï ‘ê≈£î‘√+<ä˙ ns¡∆+. n+fÒ Ä |ü⁄s¡+˝À ø√≥ø=eTà\T Äø±X¯eT+‘· m‘·TÔ>± ñHêïj·T˙, ø£+<äø£+ bÕ‘êfi¯+ es¡≈£L ˝À‘·T>± yê´|æ+∫ ñ+<ä˙ uÛ≤e+ ! πs\eTè‘ê+X¯ó˝À X¯X¯eTT ¬seTTà<ä eT+#·T" <ä\+∫ C≤fi¯óyê y˚T* |üdæ+&ç k˛j·T>∑|ü⁄ y˚T&É\ >∑TC…®q>∑÷fi¯fl dü+<ä&çHé u≤*ø£ \T+&ç j·÷e\" »q+ >∑ì, ∫+‹*, e+≥sTT+{Ï ≈£î+ <˚ *~ jÓT+<äT" uÀ">∑\<äT? H˚"{ÏøÏ H˚eTì j·T+<äTs¡+<äT\Hé

415

uÛ≤e+: Ä |ü≥ºD+˝À sêÅ‘·T\+<äT C≤fi¯óyê <˚X¯|ü⁄ y˚T˝…’q ã+>±s¡+‘√ #˚j·Tã&çq n+<äyÓTÆq y˚T&É\ MT<ä u≤*ø£\T #·+Å<äTì˝À ñ+&˚ ≈£î+<˚\TqT |ü≥Tº≈£î+<ëeTì nqTø=Hêïs¡T. ø±˙ yêfi¯ófl >∑TC…®q >∑÷fi¯fl Ä≥˝À |ü&ç Ä dü+>∑‘˚ eTs¡∫ b˛j·÷s¡T. yêfi¯fløÏ Ä dü+>∑‹ v±„|üø£+ e#˚à dü]πø #·+Å<äT&ÉT <ä÷s¡+>± yÓ[fl b˛j·÷&ÉT. n~ #·÷dæ $#ê]+∫, düπs˝Ò ! Ç~ e+≥ sTT+{Ï ≈£î+<˚˝Ò ø£<ë ! mø£ÿ&ç øÏ b˛‘·T+~ ! Çyêfi¯øÏ b˛‘˚ b˛sTT+~ ! nqT≈£î+≥÷ ñHêïs¡T. n+fÒ, Ä |ü⁄s¡+˝À y˚T&É\T Äø±X¯eT+‘· m‘·TÔ>± ñHêïj·Tì uÛ≤e+. n+<äTπø #·+Å<äT&ÉT Ä y˚T&É\ øÏ{Ïø°\ >∑T+&Ü sêÅ‹ y˚fi¯\ <ä÷], Äe\øÏ b˛‘·÷ ñ+{≤&ÉT !


|ü⁄qïeT πs\" <ä‘·TŒs¡eTT bı+‘·HÓ b˛ •Ksê[ <ë"øÏ $ ∫äqï>∑‹Hé düT<Ûës¡düeTT ∫+~ |üsTT+ ~>∑yêi q+‘· qT+ &ç HÓï\ düï–\T¢ — q~ ìø£ÿeTT ø±<äìπsì, j·÷ |ü<ë s¡«HÓï |üdæ+&ç y˚T&É\≈£î sê"ãìj˚T $T≥ kÂ<ÛäHêeTeTT˝Ÿ !

416

uÛ≤e+: |üP]íeT sêÅ‘·T\+<äT #·+Å<äT&ÉT Ä |ü≥ºD+ #˚s¡Te>± b˛‘·÷ ñ+{≤&ÉT. n˝≤ yÓfi‚fl≥|ü⁄Œ&ÉT y˚T&É\ es¡Tdü ‘êøÏ #·+Å<äT&çøÏ >±j·TeTÚ‘·T+~. Ä ø±s¡D+ e\¢ #·+Å<äT&ç ˝Àì düT <Ûä n+‘ê y˚T&É\ MT<ä ì\Te⁄Hê ø±] b˛‘·T+~. n+<äT e\¢ |ü⁄qï$T Hê{Ï qT+&ç #·+Å<äT&ÉT ø°åDÏ+∫ b˛‘·÷ ñ+{≤&ÉT. Ç~ ì»+. ø±<ä+{≤sê ? Ä |ü<äVü‰s¡T eHÓï\ ã+>±s¡T y˚T&É\≈£î kÂ<∏ë\ì ù|¬s+<äT≈£î e∫Ã+<ä +{≤s¡T ! düT<Ûä n+fÒ, düTqï+, neTè‘·+ nH˚ ¬s+&ÉT nsê∆\÷ ñHêïsTT. düT<∏ä‘√ ( düTqï+‘√ ) ø£{Ϻq$ ø£qTø£ kÂ<ÛäeTT\T nì ù|s¡T. nsTT‘˚ ø£$ #·+Å<äTìøÏ >±j·T+ ‘·–*, n‘·ì ˝Àì düT<Ûä ( neTè‘·+) n+‘ê y˚T&É\ ô|’ ø±&É+e\¢ yê{ÏøÏ kÂ<ÛäeTT\T nì ù|s¡T e∫Ã+<äì #·eT‘·ÿ]düTÔHêï&ÉT. Ä |ü≥ºD+˝À y˚T&É\T n+‘· m‘·TÔ>± ñHêïj·Tqïe÷≥ ! y˚&ÉTø£ q|ü⁄ŒØ Vü≤s¡T\ y˚>∑eTT >∑H=Zì ˝Òfi¯ófl >±&ÉTŒ‘√" ª >∑÷&ç #·q q«˝… qàqeTT, ≈£L&É">∑ H√ø£ jÓ÷&çq{Ϻ yê s√&Éìyê] yÓ÷#·T≥µµ ì jÓTT~›ø£" ã+<ÓeTT yÓ’∫ ≈£L&É˝Ò ø√&ÓqT >±ø£ yÓ÷j·T">∑" ÅãjÓ÷»q y˚T eTì\T+ >∑Ts¡+>∑eTT˝Ÿ ?

417

uÛ≤e+: Ä |ü≥ºD+˝Àì >∑TÅsê\T #ê˝≤ y˚>∑+>± |ü]¬>&ÉT‘·÷ ñ+{≤sTT. yê{Ï y˚>∑+ #·÷dæq ˝Òfi¯fl≈£î m+‘√ eTT#·Ã≥ y˚dæ+~. n|ü⁄Œ&É$ >±&ÉTŒ‘√ ª eTq+ Ä >∑TÅsê\‘√ |üs¡T>∑ T˝À b˛{° |ü&É<ë+ ! yê{Ï‘√ ø£\dæ |ü]¬>&É<ë+. n˝≤ yê{Ï‘√ düe÷q+>± |ü]¬>‘·Ô ˝Òø£ z&ç b˛sTTq yês¡T ¬>*∫q yê]ì yÓ÷j·T&É+ |ü+<Ó+ ! µ nì düs¡<ë>± ˝Òfi¯ófl >±*‘√ |ü+<Ó+ ø£{≤ºsTT. ø±ì z&ç b˛j·÷sTT. ø±ø£ b˛‘˚, >±*ì ˝Òfi¯ófl yÓ÷dü÷Ô ñ+&É&ÜìøÏ ø±s¡D+ @$T{Ï ? >±*øÏ ≈£îs¡+>∑+ ( ˝Ò&ç) yêVü≤q+. nì Å|üdæ<ä∆y˚T. Ä $wüj·÷ìï ø£$ |ü+<Ó+˝À z&ç b˛e&É+ e\¢ ˝Òfi¯ófl >±*ì yÓ÷düTÔHêïj·Tì #·eT‘·ÿ]düTÔHêï&ÉT. n+‘˚ ø±ø£ Ä |ü≥ºD+˝Àì >∑TÅsê\T ˝Òfi¯fl ø£+f…, y˚>∑+>±q÷, >±*‘√ düe÷q+>±q÷ |ü]¬>&É‘êj·Tì ø£$ ø£\Œq ! ÄDÏ yÓTiT+>∑T eTT‘ÓÔ|ü⁄ {§j·÷s¡|ü⁄ ÅeTT>∑TZ\T, s¡‘·ï B|æø± ÅX‚DT\T, <Ûä÷|üyêdü\T, Vü≤è<ä´ ìs¡+‘·s¡ yê<ä´ |òüTÀwüeTT˝Ÿ sêD" u§q+>∑"uÀ\T $T>∑T\+ >∑qT$+ <=q]+#·T, ì‘·´ ø£ ˝≤´DeTT" ã#·Ã‘√s¡DeTT HÓ’ »qT˝…\¢s¡T qT\¢dæ\¢">∑Hé

418

uÛ≤e+: #·ø£ÿ>±. >∑TÅ&É+>±, eT+∫ Å|üø±X¯+ >∑\ eTT‘ê´\‘√ y˚dæq kı>∑ôd’q eTT>∑TZ\÷, s¡‘·ï BbÕ\ es¡Tdü\÷, düT>∑+<Ûä yêdüq\÷, m&É‘Ó>∑≈£î+&Ü eTH√Vü≤s¡+>± $ì|æ+#˚ yêsTT<ë´\ |òüTÀwü\÷, Ä |ü≥ºD+˝À ì‘·´eT÷


$ì|ædü÷Ô ñ+{≤sTT. Ä |ü≥ºD+ n+‘· XÀuÛ≤j·Te÷q+>± ñ+≥T+~. ì‘·´ø£˝≤´D+ |ü#·Ã‘√s¡D+˝≤>± ø£qT\ |ü+&ÉTe⁄ #˚dü÷Ô ñ+≥T+~ ! Ä|ü⁄s¡ y˚T\T y˚T\T ã[j·T+#·T" Åã»˝Ÿ »j·T yÓ≥Tº#·T+&É Hê v±„ |ü]bÕ\q Åe‘·T"&ÉT , XÊ+‹ <äj·÷uÛÑs¡DT+&ÉT, dü‘·´ uÛ≤ cÕ |üs¡‘·‘·Ô« ø√$<äT"&ÉT, kÕ<ÛäT» Hê<äs¡äDT+&ÉT, <ëq $ <ë´ |üs¡‘·+Å‘· e÷qdüT"&ÉT <Ûäs¡à‘·q÷"E" &ÉT<äÅ>∑‘˚"E&Ó’.

419

uÛ≤e+: ‘êqT #˚dæq Äv„\ Å|üø±s¡+ ‘·qT ≈£L&Ü q&ÉT#·T ø=H˚ yê&É÷, XÊ+‹, <äj·T ÄuÛÑs¡D≤\T>± ø£\yê&É÷, dü‘·´ dü«s¡÷bÕìï #·ø£ÿ>± ‘Ó\TdüT ø=qï yê&É÷, eT+∫ yê]ì Ä<ä]+∫, b˛wæ+#˚ yê&É÷, <ëq$<ä´˝À eT+∫ ÄdüøÏÔ ø£\yê&É÷, rø£åD yÓTÆq |üsêÅø£eT+ ø£\yê&É÷ nsTTq <Ûäs¡à sêE Å|ü»\+‘ê CÒCÒ\T |ü\T≈£î‘·÷ ñ+&É>± Ä Ç+Å<ä Å|üdüú |ü⁄sêìï |ü]bÕ*düTÔHêï&ÉT. Äe\" uÀsTTq yÓqÿ Hê&ÉT f…qï"&ÉT ˝Ò<äT, yÓTT>∑eTT eTT+<äi q+≥ yÓ TT<ä˝… ˝Ò<äT eTq$ #Ó|æŒq" CÒj·T≈£îìøÏ jÓTqï&ÉT ˝Ò<äT, ø=<äe>± q&ÉT|ü⁄≥ yÓTT<ä˝… ˝Ò<äT #·q$∫à #Íø£ #˚dæq~ jÓTqï"&ÉT ˝Ò<äT, |ü<ä] ôV≤∫Ã+#·T≥ yÓTT<ä˝… ˝Ò<äT yÓT∫Ãq#√" >=+#Ó $T#·Tà f…qï"&ÉT ˝Ò<äT, yÓTTø£ $T#·Ãø£|ü⁄ yÓT#·T à yÓTT<ä˝… ˝Ò<äT eTiÏj·TT" <=*¢{Ï sêE\ eTVæ≤eT ˝…ìï sTT‘·"&Ó b˛ kÕs¡«uÛÖeTT" &ÉÅ |ü‹eTT" &Éq">∑ Åã»\" u≤*+#Ó düø£\ ~>±“¤düe÷q ø°]Ô $düs¡T+&ÉT bÕ+&É yêÅπ>düs¡T+&ÉT !

420

uÛ≤e+: <Ûäs¡àsêE Äe\≈£î b˛sTTq yê] >∑T]+∫ #Ó&ɶ>± m|ü⁄Œ&É÷ e÷≥˝≤&É&ÉT. eTTKÅ|”‹ e÷≥\T ndü˝Ò ˝Òe⁄. düVü‰j·T+ #˚j·TeTì n&ç–‘˚ #˚j·Tø£ b˛e&É+ n+≥÷ m|ü⁄Œ&É÷ ˝Ò<äT. n˝≤>∑ì @<√ ø=~›>± Ç∫à |ü+|æ y˚j·T&ÉeT÷ ˝Ò<äT. u≤>± #·qTe⁄ Ç∫à eTìwæì ˝À≈£îeÉ #˚j·T&É+ mqï&É÷ ˝Ò<äT. ‘=+<äs¡ |ü&ç ôV≤∫Ã+#·&ÉeT÷ ˝Ò<äT. yÓT∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ø=+#Ó+ Çe«&É+ ˝Ò<äT. $X‚wüø±qTø£\T ÇkÕÔ&É T. n˝≤>∑ì ns¡Ω‘· ˝Òì yê]øÏ @<√, eTTKÅ|”‹ ø√dü+ yÓT#·Tà ø√e&ÉeT÷ ñ+&É<äT. Ç+‘˚ ø£≈£î+&Ü düTÅ|üdæ<äT∆˝…’q |üPs¡«|ü⁄ sêE\ >∑TD>∑D≤\qT |ü]o*+∫, á <Ûäs¡àsêCÒ düTe÷ ! kÕ{Ï ˝Òì kÕs¡«uÛÖeTT&ÉT nq&ÜìøÏ ‘·–q≥Tº>± nìï ~≈£îÿ\q÷ Å|üø±•+#˚ ø°]Ô düeT÷Vü≤+ >∑\ <Ûäs¡àsêE Å|ü»\qT |ü]bÕ*dü÷Ô ñHêï&ÉT. m+‘· ˝…dü‡">∑ qTqï q+‘· y˚&ÉT¬ø ø±ì Å|ü»\ ø£*à ø£dü÷j·T|ü&ÉT≥ ˝Ò<äT ‘·qT">=\« e˝… q+<äiqT Å|æj·T+uÒ ø±ì eTìdæ yÓ>∑{Ï+#·T¬ø’q ˝Ò<äT ì#·Ã y˚&çq q]ú øÏ#·Tà ∫‘·ÔyÓT ø±ì eTTqT|æ+‘· sTT∫Ë qqT≥ ˝Ò<äT πse>∑˝Ÿ <Ûäs¡à e÷]®+#·T <äèwæºjÓT ø±ì Hê´j·T+ãT <ä|æŒq q&Éø£ ˝Ò <äT


ª ø£\"&Ó sTT≥Te+{Ï sêE ˝Àø£eTTq HÓ+<äT »\~Û e\sTT‘· edüTeTr #· Åø£yÓT\¢ j˚T\e˝… XÊX¯«‘·eTT>±">∑ ˙ |òüTqT+&Ó ! j˚T\e˝… qqT´µµ \q qèbÕ\T" &É\¬s.

421

uÛ≤e+: Å|ü»\ e<ä› m+‘· dü+|ü<ä ñ+fÒ n+‘·>± dü+‘√wækÕÔ&ÉT. ø±˙ yê] ø£*$TøÏ ndü÷j·T |ü&É&ÉT. n+<äs¡÷ ‘·qì ùd$+#ê\˙, ‘·q‘√ ‘·eT |üqT\T #˚sTT+#·T ø√yê\˙ ø√s¡T≈£î+{≤&˚ ‘·|üŒ eTìwæ n+fÒ <˚«wü+ @e÷Å‘·+ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. n&ç–q yê]øÏ Çyê«\H˚ düs¡<ëj˚T ‘·|üŒ Ç+‘·≈£î eTT+<äT ˙≈£î Ç+‘· Ç#êÃqT ø£<ë ! nq&É+ ˝Ò<äT. sêÅr |ü>∑\÷ <Ûäs¡àø±sê´\T #˚dü÷Ô |ü⁄D´+ dü+bÕ~+#ê\H˚ ø√]πø ø±˙ @Hê&É÷ Hê´j·÷ìï $&ç∫ ô|≥º ˝Ò<äT. Ç˝≤+{Ï sêE ˝Àø£+˝À eTs=ø£&ÉT ñHêï&Ü ? ! düeTTÅ<ä |üs¡´+‘·yÓTÆq á uÛÑ÷$Tì á |òüTqT&˚ XÊX¯«‘·+>± |ü]bÕ*+#ê* . Ç‘·s¡ sêE\T m+<äT≈£î ? nH˚$<Ûä+>± Ä <Ûäs¡àE&ÉT ˇ|ü ⁄Œ‘·÷ ñHêï&ÉT. <˚e Åu≤Vü≤àD uÛÑøÏÔ Åb˛e⁄, Å|æj·T eø£èÔ«+ãT ø±D≤∫, $<ë´yÓ’<äTwü ´eTT ~≈£îÿ, <Ûäs¡àeTTq≈£îHé <ësêÿD, eTsê´<ä≈£îHé sƒê, yÍ∫‘·´eTT Je>∑i¿, Væ≤‘· •wüº Åyê‘· dü+‘√wüD l eÅC≤+–, j·TC≤‘· X¯Å‘·T"&ÉT eTV”≤uÛÑèHêàÅ‘·T"&˚ #·÷&É">∑Hé 422 uÛ≤e+: <˚e‘·\ j·T+<ä÷, Åu≤Vü≤àDT\ j·T+<ä÷ uÛÑøÏÔøÏ sê•. Å|æjÓ÷ ≈£îÔ\≈£î Äyêdü+. $<ë´ bÕ+&ç‘ê´\øÏ ÄÅX¯j·T+ <ÛäsêàìøÏ ì<äs¡Ùq+. düuÛÑ´‘·≈£î kÕúq+, W∫‘ê´ìøÏ ÅbÕD≤<Ûës¡+. Væ≤‘·T\T, •wüߺ\ düeT÷Vü‰ìøÏ dü+‘√wü ô|fÒº ãT~∆ ø£e#·+>± ø£\yê&ÉT. n{Ϻ <Ûäs¡àsêE kÕ<Ûës¡DeTsTTq sêC≤ @$T ! ø±&ÉT. ø√|ü yÓTTøÏ+‘· ˝Ò<äT, ãT<Ûäø√{ÏøÏ" >=+>∑T |üdæ+&ç, dü‘·´e÷ s¡÷|üeTT, ‘ês¡‘·eT´eTT ˝…iT+>∑T dü«‘·+Å‘·T"&ÉT, q÷‘·q Å|æj·÷ {À|üeTT ˝Òì ìX¯Ã\T"&ç≥T˝Ÿ ø£è‘· \ø£åDT"&Ó’ #Ó\+>∑">± <ë«|üs¡ \ø£åDT+&Éq">∑ e#·Tà H=ø√ j·T\ <Ûäs¡àq+<äqTHé !

423

uÛ≤e+: <Ûäs¡àsêEøÏ ø√|ü+ ø=+#Ó+ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. |ü+&ç‘·T\≈£î ø=+>∑ T ã+>±s¡+ ˝≤+{Ï yê&ÉT. dü‘·´y˚T s¡÷|ü⁄ <ë*Ãq yê&ÉT. eT+N #Ó&ܶ ‘Ó*dæq yê&ÉT. dü«‘·+Å‘· u≤yê\T ø£\yê&ÉT . Åø=‘·Ô$ n+f ‘Ó>∑ yÓ÷E |ü&ç b˛j˚T Ä&É+ãs¡+ ˝Òì yê&ÉT. dæús¡ dü«uÛ≤e+ ø£\yê&ÉT. Çe˙ï ø£è‘· j·TT>∑ +˝À eTqTwüß\≈£î ñ+&˚ \ø£åD≤\T. eT], <Ûäs¡à sêE <ë«|üs¡ j·TT>±ìøÏ #Ó+~q yê&ÉT. Çìï ø£è‘·j·TT>∑ \ø£åD≤\T ø£* –q <Ûäs¡à sêEì <ë«|üs¡ \ø£åD≤\T ø£\yê&ÉT nq e#·TÃHê !


ns¡T®qT&ÉT n‘·ì qT‹+|ü X¯ø£´yÓT »j·T+‘·Tì ‘·eTTà"&ÉT k˛j·T>∑eTTàqHé ã‘·>∑ ≈£î˝≤~Û|ü <Ûä«Eì ÅbÕD düKT+&ÉT ø£èbÕs¡düeTTàqHé ø£å‹<Ûäs¡ ø£q´ø±~Û|ü‹øÏHé Åã‹CÀ<äT dü$T»®j·TeTTà q+ <ä‘·ì ø£‘·+&Ó kÕ{Ï #·‘·Ts¡_∆ |üØ‘· eTV”≤‘·\eTTàqHé

424

uÛ≤e+: Ä ns¡T®qT&çì bı>∑&É&É+ me]ø° kÕ<Ûä´+ ø±<äT. n+<ä+˝À »j· T+‘·Tì ‘·eTTà&ÉT ! Ç+Å<äTì ø=&ÉT≈£î »j·T+‘·Tì e+{Ï yê&ÉT. <äj·÷s¡dü+˝À |ü≈£åî\ ≈£î˝≤ìøÏ n~Û|ü‹ nsTTq >∑s¡T&ÉTì ‘·q yêVü≤HêìøÏ <Ûä«»eTT>± >∑\ yê&Ó’q lø£èwüßíìøÏ ÅbÕD düKT&ÉT ! j·TT<ä∆ $»j·÷\˝À |üs¡«‘· sê» ≈£îe÷¬sÔ nsTTq bÕs¡«‹øÏ |ü‹ nsTTq •e⁄ìøÏ m~] Ms¡T&ÉT. (•e⁄&ÉT øÏsê‘· y˚wü+˝À ñ+&É>± ns¡T®qT&ÉT n‘·ì‘√ b˛sê&ç, bÕX¯ó |ü‘·+ bı+<ë&Éì |ü⁄sêD ø£<∏ä Å|üdæ<ä∆+) #·‘·TkÕ‡>∑s¡ |üs¡´+‘·yÓTÆq uÛÑ÷ eT+&É \+˝À n‘·ìøÏ n‘·H˚ kÕ{Ï ! ns¡T®qT&ÉT Ç+Å<äTì n+X¯ e\q |ü⁄{Ϻq yê&ÉT ø£qTø£ »j·T+‘·TìøÏ ‘·eTTà&ÉT ø±e&É+, ø£è wüßíì ÅbÕD düKT&ÉT ø±e&É+, j·TT<ä∆+˝À •e⁄&çøÏ Å|ü‹ CÀ<äT ø±e&É+ yêdüÔyê˝Ò ø£<ë ! düTuÛÑÅ<ä es¡íq n‹e ≈£î#·+ãT\THé yÓTiT">∑T{≤s¡TqT, y˚q*j·TTHé <Ûäsê~Û b˛ qï‹j·TT, qV”≤quÛÑ÷‹ ø£\q+ãT |òüTHêuÛÑT´<äj·T+ãT, ì|ü⁄Œ &=+ ~‹ eTì e÷{ÏøÏ e÷{ÏøÏì ì¬øÿ&ÉT ˙˝…Z&ÉT $i¿M¬>&ÉTHé øÏå‹ ì≥T>±<Ó jÓTTø=ÿø£ìøÏHé q&ÉTeT+Å‘·|ü⁄ " >∑*à ø£*ZqHé.

425

uÛ≤e+: Ä düTuÛÑÅ<ä ≈£î#ê\T , ì>∑ì>∑˝≤&˚ q÷>±s¡T, E≥Tº á eT÷&É÷ es¡Tdü>± sêE\ ◊X¯«sê´˙ï, m≈£îÿesTTq ◊X¯«s¡´ ÅbÕ|æÔ˙, >=|üŒ nuÛÑT´<äj·÷˙ï Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£<ë, bı+<ëeTT nì, e÷{Ï e÷{Ïø° ì≈£îÿ‘·÷, ˙\T>∑T‘·÷, $Ås¡M>∑T‘·÷ ñ+{≤sTT. ì»y˚T, q&ÉeT+Å‘·|ü⁄ dæ] ø£*–‘˚ ˝Àø£+˝À mes¡sTTHê n+‘˚ ø£<ë ! düTuÛÑÅ<ä≈£î á XÀuÛÑ+‘ê q&ç ej·TdüT˝À e∫Ãq<˚ ! düÔHê\÷, q÷>±s¡÷, ø=|üPŒ ì≈£îÿ‘·÷, ˙\TZ‘·÷, $Ås¡M>∑T‘·÷H˚ ñ+{≤sTT eT] ! ÄyÓT ≈£î#ê\T |üs¡«‘ê\ e˝… m‘·TÔ>± ñHêïsTT. q÷>±s¡T nVæ≤ (bÕeTT), ø£èwüí düs¡Œ+ e˝… q\¢>± ì>∑ì>∑ ˝≤&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~. ø=|ü⁄Œ |òüTqeTT n+fÒ y˚T|òüTeTT e+{Ï nuÛÑT´<äj·T+ bı+<äT‘·Tqï~ nì uÛ≤e+ ! »\s¡TVü≤>∑+~Û MqT\ |üdü˝Ÿ qedü+K´ q<˚$T ˝…ø£ÿqTHé C…\Te qU≤+≈£îsê[ HÓ\#˚&çj·T ôd’ø£eTT" <ë qT#·Tø£ÿqTHé u§\"‘·Tø£ >∑_“ #·qTï">∑e |ü⁄e⁄«\ #Ó+&É¢qT ˝Ò<äT ã+‘·qTHé >∑*øÏ e÷U≤s¡$+<ä eT\ ø£\«\sêj·Tì Å‘√dæ sê»qTHé !

426


uÛ≤e+: |ü<ëà\ e+{Ï |ü]eTfi¯+ uÛÑ]‘·yÓTÆq X¯Øs¡+ >∑\ düTuÛÑÅ<ä jÓTTø£ÿ #Óe⁄\ n+<ä+ ‘=$Tà~ dü+K´qT n<=ø£ ˝…ø±ÿ ! nì ádü&çdüTÔ+~ ! ÄyÓT #Óe⁄\T ‘=$Tà~ dü+K´ ø£+f… kÂwü˜e + ø£\$ nqT≥. ÄyÓT >√s¡T\ es¡Tdü #·+Å<ädüœ ‘ês¡ n+<ëìï ñ#·Tø˘ ! nì ‹s¡düÿ]düTÔ+~ ! ‘ês¡ ˇø£ #·Tπøÿ ø£<ë ! nì eTs=ø£ ns¡∆+. ÄyÓT _>∑TyÓ’q #·qT>∑Tã“\T |ü⁄e⁄«\ #Ó+&É¢qT ‹s¡düÿ]düTÔ+ ~. n~ ã+‘˚ ø£<ë ! nì eTs=ø£ ns¡∆+. |ü<äà+ ˝≤+{Ï ÄyÓT eTTK+ ø£\Te\ sê»sTTq #·+Å<äT&çì Å‘√dæsêE ( #· <äs¡+>∑+ ˝À Ä≥ø£≥Tº) n+≥T+~. n‘·&ÉT sêCÒ ø£<ë ! ( #·+Å<äT&çøÏ sêE nH˚ ns¡∆eT÷ ñ+~) nì ìs¡düq. ø£&ÉT ôV≤#·Tà ø=|ü⁄Œ <ëìHé >∑&ÉeHé »qT<√sTT ôV≤#·Tà ø£{Ï j·Tìï{ÏøÏHé ø£&ÉT ôV≤#·TÃ, ôV≤#·Tà \ìïj·TTqT q&ÉTy˚T ˝Ò<äT >±ì HêØeTDÏøÏHé

427

ns¡T®qT&ÉT #˚dæq >∑+>± qB Å|üX¯+dü ‘ê ôd’]+|ü ø£|üs¡í j·TT+&É">∑ uÛÑe <äZs¡“¤eTTàq+ <ë*à ‘˚ CÀ2düVüQ´Hé X¯s¡»qTà" >±+∫ j·T\ ˙Vü‰s¡ ø£åe÷uÛÑè‘Y ≈£îe÷ Ø kÕ|ü‘·ï´eTT" >∑qï yÓ÷Vü≤|ü⁄" ãTs¡+ÅBÛ s¡‘·ïeTÚ Be — ø± y˚, düs¡«vó„"&ÉT ìqTï H˚\ ‘·\ô|’ HÓøÏÿ+#·Tø√ C≤Vü≤ïM !

428

uÛ≤e+: z >∑+>±<˚M ! n\$ ø±ì ≈£îe÷s¡ kÕ«$T ‘˚»düT‡qT bÕs¡«‹ dü Væ≤+#· ˝Òø£ b˛e&É+ e\q ˙e⁄ <ëìì ˙ >∑s¡“¤+˝À <Ûä]+∫ n‘·ìøÏ |ü⁄≥Tºø£ ì#êÃe⁄ ! n+<äT #˚‘· bÕs¡«‹øÏ ˙e⁄ düe‹yÓ’Hêe⁄. n+<äT≈£î ø£<ë, ìqTï •e⁄&ÉT ‘·\ô|’ <Ûä]+∫ n$T‘·+>± >ös¡$düTÔHêï&ÉT ! uÛÑ^s¡<∏äT&ÉT >∑+>∑qT dü«s¡Z ˝Àø£+ qT+&ç uÛÑ÷$TøÏ ‘Ó∫à q|ü⁄Œ&ÉT Ä y˚>±ìï mes¡÷ uÛÑ]+#· ˝Òs¡T ø£qTø£, n+<äs¡÷ ÅbÕ]∆+#·> ± •e⁄&ÉT ‘·q »{≤p≥+˝À >∑+>∑qT ã+~Û+#ê&ÉT. •e •s¡düT ô|’ >∑+>∑ ñ+&ÜìøÏ ø±s¡D+ Ç~ ø±>±, ø£$ #· eT‘êÿs¡+>± bÕs¡«‹øÏ >∑>∑ düe‹ ø±e&ÜìøÏ eTs√ kÂsêDÏø£ Å|üe÷D+ #·÷|æ+#ê&ÉT. n+‘˚ ø±<äT, me]qsTTHê, >ös¡$+#ê*‡ eùdÔ ‘·\ MT‘· ô|≥Tº ø√e&É+ nH˚ C≤rj·÷ìï yê&É‘ês¡T. Bìì nq«s¡∆+>± ø£$ Çø£ÿ&É e]í+#·&É+ »]–+~. eTTqTø£\T >∑+>±q~˝À H=q]+#·T≥ ø£qï uÛ≤>∑´ eTTqï<Ó ? j·TqT#·THé eTTqTø£\T >∑+>± ~– |ü]»qeTT\T ¬ø’˝≤ >=q+>∑ kÕïH√qTàKT"&Ó’

429

uÛ≤e+: ns¡T®qT&ÉT >∑+>± q~˝À eTTqø£\T y˚j·T&É+ ø£Hêï uÛ≤>∑´+ eTs=ø£{Ï ñ+<ë ! nqT≈£î+≥÷, ‘·q |ü]»q+ ( q~ ˝À‘·÷, sêfi¯Sfl s¡|üŒ\÷ e¬>’sê\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT ø√&ÜìøÏ) q~˝À eTT+<äT ~>∑>± ( eTTqT ø£\T>∑+>±Hé) yê] #˚j·T÷‘·‘√ kÕïq+ #˚j·T&ÜìøÏ >∑+>∑˝À ~>±&ÉT !


}<äTø£ b˛e⁄ X¯+KeTT qôVA ! >∑fi¯ πsK — X¯sêdüq+ãT\Hé yê<äT≈£î" ã≥Tº" >∑H=“eT\ yÓ’K] — e+ø£\T rs¡T#·THé >∑{≤ øå√<äj·T©\ kÕj·Tø£ düeT÷Vü≤eTT\Hé $wüe÷ÅdüTÔ ¬>\TÃ"uÀ j˚T <=s¡ kÕ{Ï sT÷ qs¡Tq ¬øqï">∑ Ms¡ $˝≤dü dü+|ü<äHé

430

uÛ≤e+: ns¡T®qT&çì #·÷dæ Hê>∑ø£q´ ñ\÷∫ #˚dæq es¡íq Ç~. u≤|ü⁄πs ! á‘·ì ( ns¡T®qTì) ø£+sƒ¡ kÂ+<äs¡´+ X¯+U≤ìï }~bÕπsdüTÔ+~. (‹s¡düÿ]düTÔ+~) ø£qT u§eT\ rs¡T $+&É¢qT b˛{≤¢≥≈£î |æ\Tdü÷Ô ñ+{≤sTT. á‘·ì ø£&É ø£+{Ï #·÷|ü⁄\ kı>∑düT u≤DdüeT÷Vü≤|ü⁄ e+ø£\T rs¡TdüTÔ+~. Ç‘·&ÉT $wüe÷ÅdüTÔ&Ó’ q|üŒ{Ïø° eTqà<ÛäT&çì ¬>\Te >∑\&ÉT. Ms¡$˝≤kÕ\ uÛ≤>∑´+˝À á‘·ìøÏ dü] b˛\Ã&ÜìøÏ @ sêE düe÷qT&É T ø±>∑\&ÉT ? X¯+K+ }<äT≈£î+≥÷, $\T¢ |ü≥Tº ø=ì u≤D≤\qT ‹qï>± #˚dü÷Ô j·TT<ä∆ dü+s¡+uÛÑ+˝À ñ+&˚ á qs¡T&ÉT m+‘· Å≈£Ls¡yÓTÆq u≤D≤\T ø£\yê&çHÓ’Hê »sTT+#·>∑\&ÉT. Ms¡‘·«+˝À Ç‘·ìøÏ @ sêp kÕ{Ï sê˝Ò&ÉT nì uÛ≤e+. qTe⁄e " ãTe⁄« »e«ì Hêdæ ∫e⁄s¡T düe⁄s¡T qT$<ä yÓ÷$ eTãT“ qTãT“ ¬>ãT“ _uÀ“ø£e‹ y˚DÏ yÓTi|ü⁄ H=i|ü⁄" <Óie y˚TqT.

431

ø£ìïj·T" >±ì y˚i=ø£‘Ó" >±qT eTH√Vü≤s¡s¡÷|ü, ˙≈£î H˚ »ìïj·T |ü{Ϻ j·TT+{Ï HÓ\»e«qeT+‘·j·TT H˚"{Ï<ë"ø£ — Hê ø£qTï\ j·÷q ! Hê e\|ü⁄ ø£düTÔ] HêeTeTT ‘√&ÉT ! qeTTà, ø± <äqïqT ˙<äT yÓ÷$ eT<ÛäTsêeTè‘· e÷ìj·TT u≤dü ùdôd<äHé !

432

X¯j·T´≈£î"<ës¡Œ">± <äTiTeTT C≤i… — q<ä+‘·≥" »ø£ÿ ~<ä›"uÀ" ãjÓT´<ä C≤i… — q j·T´~]bÕ≥Tq Å>∑≈£îÿq ˙$ C≤i… — sê »jÓT´&É q$«˝≤dæì jÓTTj·÷s¡eTT"p∫ ø£e⁄+–*+#Ó — HÍ HÓjÓT´&É y˚T˝… #·÷‘·Ts¡T, >∑DÏ+|üs¡T C≤D\T C≤iTbÕ≥T\Hé

433

#Óô|Œ&ç<˚$T ø£qTï">∑e #˚s¡\ ¬ø≈£îÿ&ÉT, #·+Å<ä_+ãy˚T ‘·|üŒ<äT yÓ÷eTT, yÓ÷$ qe‘ê ∫e⁄ ¬sø£ÿ&ç e÷≥ ? >=|üŒ≈£îHé >=|üŒ |æiT+<äT, >∑_“ #·qT >∑Tã“\T øö"–{Ï ¬ø#·TÃ, C≤fi¯óyê jÓTT|ü⁄Œ\ ≈£î|üŒ y˚TqT, q&ÉT eTTqï<= ˝Ò<= jÓTiT+>∑ì+‘·≈£îHé

434

á yÓ\+~ jÓTT&É˝Ÿ ô|’"&ç˝À yÓ\+~, sT÷ HÓ\+‘· \˝≤≥+ãT ˝Ò HÓ\+‘· á düTbÕDÏ s¡<äÅX‚DÏj˚T düTbÕDÏ á_ &Üs¡T eTè>∑leT<ä l_&Üs¡T.

435


uÛ≤e+: á n+<äyÓTÆq ø±+‘· jÓTTø£ÿ X¯Øs¡+ ã+>±s¡+˝À $TøÏÿ* yÓ\ ø£\~. á ‘·s¡TDÏ qT<äTs¡T u≤\#·+Å<äT&É+‘· ( á HÓ\ n+‘·) eT+∫ \ø£åD≤\T ø£*–q áyÓT <ä+‘ê\ es¡Tdü X¯óuÛÑÅ |ü<äeTsTTq ø±+‹ >∑\ eTT‘ê´\T. ( á _&É Äs¡T) á ∫qï<ëì q÷>±s¡T ø£dü÷Ô] jÓTTø£ÿ q\¢ì ø±+‹øÏ Äyêdü+. ª ‘·q≈£î+ >ö"–* sT÷ y=ø£|ü⁄Œ&ÉTqT Hê<∏ë ˙ø£s¡düŒs¡Ùq+ ãTq –*Z+‘·˝…µ j·T+#·T" ã~àì ø£sê+uÛÀ»+ãTqHé eT+<äeT+ <ä q≥ <ë«j·TT #·\ <ä›fi≤+>∑Tfi¯ó\T >∑qŒ≥º+>∑ q yÓ«\TZ sê j·Tì sê sê ! j·Tì |æ˝…ÃHê" <ä¬> ~«πsbòÕ‘·´+‘· Bs¡È<Ûä«qT˝Ÿ !

436

uÛ≤e+: ( ∫Å‘ê+>∑<äqT #·÷dæq ns¡T®qTì $s¡Vü≤+ . ns¡T®qT&ÉT $XÊs¡<äTì‘√ #Ó|æŒq~) <ä÷s¡+ qT+&ç #·øÏÿ* –+‘·\T ô|≥º&Éy˚T ø±ì mqï&É÷ ‘·qøÏ øö–* düTK+ Çe«e⁄ nì |ü~àì ( ‘êeTs¡ r>∑) ‘·q Å|æj·TT&çì sêsê nì |æ\TdüÔñqï≥Tº>±, z $XÊs¡<ë, #·÷XÊyê ! Ä ‘êeTs¡ r>∑ |ü<äà+ nH˚ #˚‹‘√ >±*˝À yÓT\¢>± ø£<ä\T‘·Tqï ‘êeTs¡ πs≈£î nH˚ y˚fi¯fl‘√ ôd’>∑ #˚dü÷Ô ‘·TyÓTà<ä\ <Ûä«qT\‘√ sêsê nì ‘·q Å|æj·TT&çì |æ\TdüTÔHêïsTT ø£<ë ! (‘·TyÓTà<ä≈£î ~«πs|òü+ nì ù|s¡T ! Ä ¬s+&ÉT πs|òüeTT\≈£î ( ¬s+&É T s¡ø±sê\≈£î) Bs¡È+ ÇùdÔ sê sê ne⁄‘·T+~! ) ø£å‹|üsTT e{ϺÅe÷≈£î\T " õ–s¡Œ edü+‘·T&ÉT <ë s¡k˛|ü >∑T+ _Û‘· |ü<ä yêdüq˝Ÿ HÓi|ü, yÓT#·Ãø£ #·+Å<äT&ÉT $TqTïqHé Åãdü qï‘·j·TTqT kÂ≈£îe÷s¡´eTT >∑q+ã&É i≤ \Zs¡>∑+>∑" CÒôd H˚ >∑‹ s¡∫sTT+∫ πsì düeTø±\eTT yês¡\T yÓT#·Ãπs ø£<ë !

437

uÛ≤e+: ••s¡+˝À uÛÑ÷$T MT<ä ÅyÓ÷&ÉT ˝…’ ñqï #Ó≥T¢ ∫>∑T]+#˚ ˝≤>∑ Tq edü+‘·+ sê>±H˚ Ä≈£î\T, |üPe⁄\T yÓTT<ä\ >∑T yêì #˚‘· düTyêdüq\qT $düÔ]+|ü #˚XÊ&ÉT edü+‘·T&ÉT. #·+Å<äT &ÉT <ëìì yÓT#·Tà ø√ ˝Ò<äT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Äø±X¯+˝À $eT\‘·«+, ø√eT\‘·«+ ø£qã&˚ ˝≤>∑Tq #·+Å<äø±+‘·•\\T ø£s¡T>∑T q≥T¢>± #˚kÕ&ÉT. m+‘· #·ø£ÿ>± #˚dæq|üŒ{Ïø° düeTø±*≈£î\T yÓT#·Tà ø√s¡Tø£<ë ! ns¡T®qT&ÉT ø£|ü≥ j·T‹>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT düTuÛÑÅ<ä n‘·ì‘√ |ü*øÏq e÷≥\T: ª ne⁄>±, MT ]≥eTTqTï >∑H=Zqì #êj·T˝Ÿ ˝Òe⁄>± ! Hê"{Ï qT+ &ç $X‚wü+ãT\T ø=ìï $TeTTà q&ÉT">∑Hé y˚&Éÿ jÓT´&ÉTHé Hê≈£î — HÓ j·T´$ >∑H=Z+{Ï] |ü⁄D´uÛÑ÷eTT \≥ sê»´+ãT \àH√v„+ãT ˝… j·T´$ ? j˚Tj˚T |ü⁄s¡eTT \Zq+ã&çjÓT MTø£+<ä+<äT e÷s¡Z+ãTqHé µ

438


m>∑T ãT»+ãT\ yê"&ÉT eTè>∑sê» eT<Ûä´+ãT" ãT&çøÏ |ü⁄#·TÃø=qT HÓqï&ÉTeTT yê"&ÉT HÓiÏ yÓ+Å&ÉTø£\ yê"&ÉT, ˙\+|ü⁄ ìø£s¡+|ü⁄ yÓTiT">∑T C≤eTq #êj·T y˚Tì yê"&ÉT >=|üŒ ø£qTï\ yê"&ÉT, ø√<ä+&É >∑TD øÏD≤+ø£eTT˝…’q eTT+CÒ‘·T \eTs¡T yê"&ÉT ã$] >∑&ɶeTT yê"&ÉT, |üìï <ä+ _&ç &Ü">∑ e#·Tà q+<ä|ü⁄ yÓqTï eT#·Ã yê"&ÉT >∑s¡>∑s¡ì yê"&ÉT, qe⁄« yÓTT>∑+ãT yê"&ÉT #·÷&É">∑\ yê"&ÉT y˚T˝…’ q kıã>∑T yê"&ÉT yê$ y˚Tq‘·Ô ø=&ÉT≈£î ø±e\j·TT Hê≈£î, qs¡T®qT+&ÉT |üsêÅø£yÓ÷ bÕs¡T®qT+&ÉT !

439

uÛ≤e+: m‘·ÔsTTq uÛÑTC≤\T ø£\yê&ÉT. dæ+Vü≤+ q&ÉTeTT e+{Ï düqïì q&ÉTeTT ø£\yê&ÉT. q\¢ì E≥Tº ø£\yê&ÉT. ˙\eTDT\ jÓTTø£ÿ n#·ÃeTsTTq #êeTq #êj·T ø£\yê&ÉT. $XÊ\ H˚Å‘·T&ÉT . $+{Ï n˝…¢Å‘ê&ÉT dü<ë |ü≥Tº ø√e&É+ e\q ø±j·T\T ø±∫q eTT+CÒ‘·T\T ø£\yê&ÉT. ã$] >∑&ɶ+ ø£\yê&ÉT. |ü+<Ó+ y˚dæ <ë– ñ+&ÜìøÏ #ê*q+‘· |ü⁄≥Tº eT#·Ã yÓqTï MT<ä ø£\yê&ÉT. Hê>∑s¡ø£‘· ‘Ó*dæq yê&ÉT. qe⁄« eTTK+ yê&ÉT. #·÷&É #·ø£ÿì yê&ÉT. y˚T˝…’q kı>∑düTø±&ÉT. es¡dü≈£î Hê≈£î y˚Tq‘·Ô ø=&ÉT≈£î. >=|üŒ |üsêÅø£eT+ ø£\yê&ÉT, ns¡T®qT&ÉT ! MT ]+Å<äÅ|üdüúeTT" >∑ì Hêsê ? bÕ+&Ée⁄\"p∫Hêsê ? düTKT˝…’ yê¬s\¢s¡T H=ø£#√ qTHêïsê ? MsêÅ>∑>∑DT´ qs¡THÓiT>∑T<äsê ?!

440

#·+Å<√bÕ\+uÛÑq+ •e⁄"&ç≥T s¡eTà≥+#·T <äj·T #˚dæq#√" <ä\ ¬øøÏÿ ‘·TÅ>∑yÓ’ uÛÑeeTTq" p#·T#√ q&ÉT>∑T e{Ϻ‹ y˚eTq e#·Tà ˙>∑TD+ ãe⁄ qe⁄ ! q+~qHé dæ>∑j·TT q+<äø£ j·TTqïqT >±fi¯ófl |ü≥Tº ø=+ <äTe⁄ Vü≤]D≤+ø£ ! y˚\ø=\"<äT˝Ÿ >∑<ä ˙ q&Éø£˝Ÿ <ä\+|ü">∑Hé !

441

uÛ≤e+: z Vü≤]D≤+ø± ! ( õ+ø£ ∫Vü≤ï+>± >∑\ z #·+Å<äT&Ü) •e⁄&ÉT <ä >∑Zs¡≈£î s¡eTàì Ä<ä]ùdÔ ‘·\MT~øÏ mø±ÿe⁄ ! ( •e⁄ì ‘·\ MT<ä #·+Å<äT&ÉT n\+ø±s¡+.) ‘·\ MT<ä≈£î mø£ÿ&ÉeT+fÒ >∑]«+#êe⁄ nì ns¡∆+. <äø£åj·Tv„+ dü+<äs¡“¤+˝À ñÅ>∑+>± #·÷dü÷Ô ø±fi¯ófl |ü≥Tº ≈£îHêïe⁄ ! WqT˝Ò ! n+~‘˚ E≥Tº ! n+<äø£ b˛‘˚ ø±fi¯ófl ! @eTHê* ? ˙ dü«uÛ≤e+ #ê˝≤ $∫Å‘·yÓTÆq~. Ä˝À∫ùdÔ , ˙ q&Éø£\T ndü+U≤´ø±\T. y˚\ ø=\<äT\T nH˚ <ëìøÏ düeTj·÷qT es¡ÔHê\T nì eTs√ ns¡∆ +!


düTuÛÑÅ<ës¡T®qT\ $yêVü≤ y˚fi¯ ns¡T®qTì #·÷dæ ˇø£ #Ó*ø£‘ÓÔ nãT“s¡ |ü&ÉT≥. j·T‹y˚wü+ãTq ììï Hêfi¯ófl eTq j·TT<ë´Hê+‘·s¡ øå√DÏ qT qï‘·"&Ü ! sT÷‘·" &É<˚{Ï e÷≥ ! ø£qT">√ eT+ <Óqï"&˚ ˙ ‘·qT <äT´‹, sT÷ sê»dü, MT yÓTT>∑+ãT ø£fi¯, © jÓTTj·÷´s¡, MT Mø£å D≤ eTè‘· © ˝≤_Ûqj·T+ãT, © kı>∑düT, © MTkÕ\˝À qe⁄«\THé !

442

uÛ≤e+: Çìï Hêfi¯Sfl eTq ñ<ë´q eq+˝À |üP<√≥ ˝À|ü\ ñqï ‘·&Ü , á‘·& ÉT ! mes¡T qeTà>∑\s¡T ? Ä j·T‹øÏ á X¯Øs¡ ø±+‹, á ؃$, á eTTK es¡ÃdüT‡, á ˇj·÷´s¡+, neTè‘· yÓTT*π ø á #·÷|ü⁄\÷, á $˝≤düe+‘· eTsTTq #˚wüº\÷, á ø£˙ø£ì|æ+#·ì qe⁄«\÷ Ä ñ<ë´q eq+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT @ düeTj·T+˝À qsTTHê #·÷XÊe÷ ! kÕs¡+>∑<Ûäs¡ #·]Å‘·eTT sê»sê» qπs+Å<äT&ÉT dü+‘êq+ ø√dü+ n\eT{Ï+#·T≥ #·øÏÿ*–+‘· yÓ{ϺqqT kÕ¬s" –ø±–øÏHé qe⁄«#·THé ãsTT+ »ø£ÿ" ã&É+>∑ »ø£ïÇ ≈£îe÷s¡Tì eT≈£îÿe MTi">± H˚&ÉTŒ sê" C…øÏÿ* ^"{Ï jÓT‹Ô jÓT&É" CÒ]∫ eTT#·º Bs¡T q≥T¢>± qø£ÿ≥ eTT<äT›˝≤&É e\<ë ? ø£\<ë sTT≥Te+{Ï uÛ≤>∑´eTTHé

443

dü+‘êq ÅbÕ|æÔ¬ø’ áX¯«sês¡Ãq kÕïq+ u§q¬sà eT+<ëøÏ˙ <Ûäs¡Tq≈£î eÅdüÔ+u§dü"¬>" >∑è‹ÔyêdüTq≈£îqT s¡‘êïdüqeTT ô|f…º s¡õ‘êÅ~ ì\j·TTq ø£\"<Ó >∑+<ÛäeTT uÛÑdæ‘ê+>∑Tq≈£îqT düe]+#Ó"ãTwüŒ+ãT #·+Å<äX‚Ks¡Tq≈£î ì#Óà <Ûä÷|ü+ ãq˝Òø£åDTq≈£î qTì#Ó B|üeTT |üs¡+ CÀ´‹ dü«s¡÷|ü⁄q ø£eTè‘êqï $T&çjÓT $cÕX¯qTq≈£ î <ä+&ÉeT]Œ+#Ó q\ »>∑<ä«+~‘·Tq≈£î q$T‘· <Ûësêfi¯ Vü≤s¡¸ u≤wüŒ ì_&É |ü⁄\ø±+≈£î sê+øÏ‘· H˚Å‘·>±Å‘·T" &É>∑T#·T sê»sê» qπs+Å<ä $uÛÑT+&ÉT

444

uÛ≤e+: sê»sê» qπs+Å<äT&ÉT <Ûësêfi¯+>± ø±s¡T‘·Tqï Äq+<äu≤cÕŒ\‘√, y˚Tì |ü⁄\ø£\‘√ Ä >∑+>±<Ûäs¡T&çøÏ k Õïq+ #˚sTT+#ê&ÉT ! ø£è‹ÔyêdüqTq≈£î ã≥º*#êÃ&ÉT ! yÓ+&ç ø=+&É MT<ä ñ+&˚ yê&çøÏ s¡‘êïdüq+ ô|{≤º&ÉT ! ã÷&ç<ä |üPdüT≈£îH˚ yê&çøÏ >∑+<Ûä+ |üPkÕ&ÉT ! #·+Å<äTì ‘·\ ô|’ <Ûä]+∫q yê&çøÏ |ü⁄e⁄«\T Ç#êÃ&ÉT ! |üs¡+ CÀ´‹ dü«s¡÷|ü⁄&çøÏ B|ü+ ô|{≤º&ÉT ! düeTdüÔ ˝Àø£ e+<äT´&çøÏ <ä+&É+ ô| {≤º&ÉT !


eT+Å‘ê_Ûùwø£ y˚T eTsê´<ä" CÒôdH√ ‘·\ ¬øøÏÿq $wüeTT ‘=\">∑ ˝Ò<äT >±s¡T&É eTDÏVü‰s¡ y˚TØ‹ ì&çjÓTH√ yÓT&É"E≥Tºø=qï bÕyÓT&É\ ˝Ò<äT q<äT≥ >∑+<Ûä|ü⁄ _+<äT e~ jÓT≥T¢ ô|f…ºH√ HÓij·T eT÷dæq ø£qTï ‘Ói e ˝Ò<äT <Ûä÷|ü $X‚wü y˚Ts¡÷|ü⁄q" >∑÷¬sÃH√, yÓ+{≤&ÉT uÛÑ÷‘·eTT˝Ÿ $&ÉTe ˝Ò<äT ‘Ó*j·T qeTè‘· ø£s¡T+&Éq" <˚»]\T¢ H√wüBÛX¯ó ≈£î\+ãTq qT<䓤$*¢ jÓTìïø£≈£î HÓ≈£îÿ sê»qπs+Å<ä $uÛÑT"&ÉT |ü+#·X¯s¡yÓ’] |üP»>±$+#· T q|ü⁄&ÉT

445

uÛ≤e+: dü+‘êHês¡∆+ sê»sê» qπs+Å<äT&ÉT •e⁄ì |üP» #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT eT+Å‘ê_Ûùwø£+ m˝≤ #˚XÊ&√ ø±˙, •e⁄ì ‘·\¬øøÏÿq $wü+ ~>∑H˚ ˝Ò<äT! >±s¡T&É eTDÏVü‰s¡+ m˝≤ ‘=&ç>±&√ ø±˙, yÓT&É˝Àì bÕeTT ø£<ä\ ˝Ò<äT.! kÕ«$T qT<äT≥ $ã÷~ u§≥Tº m˝≤ ô|{≤º&√ ø±˙, eT÷dæq ( eT÷&√) ø£qTø£q ‘Ós¡ eH˚ ˝Ò<äT ! m˝≤ <Ûä÷|ü+ düeT]Œ+#ê&√ ø±˙ uÛÑ÷‘·>∑D+ kÕ«$Tì $&ÉTeH˚ ˝Ò<äT ! #˚] qèbÕ\T" &És¡ŒDeTT ùddæq #·¬øÿs¡ \T|üŒ‹\T¢ |ü+ <˚s¡eTT ˝≤s¡–+|ü⁄#·T qT‹+|ü"<=&É+¬> eTùV≤X¯ó"&ç+|ü⁄qHé ª kÕ¬s≈£î" >∑T‘·TÔø£Hé $wüeTT Hê\Tø£ u…\¢eTT yÓ{Ϻ j·÷&ÉT≥˝Ÿ y˚Ts¡\≥j·T´ kÕ$T !µµ ø£ì y˚T\eTT˝≤&ÉT#·T >ö] qe«">∑Hé

446

uÛ≤e+: Ä sêE düeT]Œ+∫q #·¬øÿs¡ Å|ükÕ<ë\T ‹+≥÷ •e⁄&ÉT yÓT#·Tà ≈£î+≥THêï&ÉT≥. n|ü⁄Œ&ÉT bÕs¡«‹ ª >=+‘·T ø£˝À $wü+ Hê\Tø£ MT<ä u…\¢+µ n+fÒ Ç<˚ ! nì qe⁄«‘·÷ y˚T\e÷&ç+ ~≥ ! •e⁄&ÉT >∑s¡fi¯ ø£+sƒ¡T&˚ ø£<ë. u≤\T&Ó’q kÕs¡+>∑<Ûäs¡Tq≈£î ‘·*¢ <ä+Å&ÉT\ ñ|ü#êsê\T. ø£qTi…|üŒ y˚j·Tø£ ø£qT>=+#·T"<äq˝Àq qT+>∑T+>∑j·Tì kÕ¬s qT>∑Z&ç+ |ü HÓ\qe⁄« bÕ\ ãT>∑Z\ô|’ <äTyê[+|ü q‘·Ô‘·Ô j·Tì <√"– j·÷&ÉT#·T+&É $<Ó›eTT˝Ÿ ùdj·TT#·T $+‘· ˝Ò ¬øe«s¡T #·|üŒ≥T˝Ÿ #·i∫q düs¡d ø£s¡T >∑ õ*_* eTT<äT› e÷≥\‘√&É <ë~ Åy˚\+~ yÓT\¢HÓ’ ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T *&É">∑ >∑qT yÓTTi+– #Ó\T˝Ÿ eTiT+>∑Tq q&É+– ‘=+– #·÷∫ <√ã÷∫ j·Tq+ –ø±øÏ ø£qï>∑ " >∑Te÷s¡T">ö–≥ >±s¡$+∫ j·T\s¡T<äTs¡T y˚&Éÿ"<ä*<ä+Å&ÉT\qT~q+ãT

447


#Ó+#·T\T e∫à sêEqT y˚≥≈£î ÄVü‰«ì+#·T≥ kÕMT, $+»|ü⁄">=+&É ø±i&É$ |ü»®Hé >∑÷&ÓeTT˝Ÿ >∑{Ϻ MT ùdeT+uÒ dü‘·$T#·Ã " >√] ã\Tu…’dæHé u≤¬>ZeTTHé >∑*Zj·÷ ã÷$THé y˚"≥\" <√"≥\+ ~s¡T>∑T MT |ü⁄H˚ïq e÷ ø£∫Ãø£+ uÒ$THé ˝Òø£ düTø±q qT+&ÉT<äeTT ˙y˚ ~≈£îÿ>± HÓeTà~Hé

448

nj·T´ |üsê≈£î e÷ì ‘Ó*j·THé $qT, \#·Ãq<˚e⁄&ÉTHé dæsê eTj·T´j·TT d”‘·eTeTà ø=i¬ø’ ‘=\T‘·Hé >∑qT|ü≥Tº eTT#·TÃ ã˝Ÿ <äj·T´|ü⁄ eT÷"ø£"»+|æq bı˝≤q≈£î yÓTTqïqT y˚"≥ ˝≤&ÉT ø√" »j·T´q" uÀsTT j·÷ j·T&É$ #êj·T\" >∑+{Ï$T yê˝…àø£+ãT\Hé

449

kÕs¡+>∑<Ûäs¡Tì bÕe⁄sê\ y˚≥ ø£+{ÏøÏ" CÒjÓ÷s¡>± ì*Œ ø£H=Zì ª j·Tqïqï ! jÓT+‘· <äµ e«HÓ&ÉT yês¡T e*|ü #˚\ eTTdüT">∑T yÓ’∫ y˚eT¬s dü÷∫ ª Vü‰ ! ø£+{Ï ">∑+{Ï H˚µ qHÓ&ÉT yês¡T yÓT&É\ô|’ Vü≤düÔ+ã *&ç ‘·|üŒ ø°øÏå+∫ ª j·TÚs¡ ! $TøÏÿ* bı&ɵ eHÓ&ÉT yês¡T |üfiËfl+|ü⁄ ˙{Ï ˝À|ü* ˙&É |ü]øÏ+∫ ª ø£ì|æ+#·<˚ #êj·Tµ qHÓ&ÉT yês¡T >=ãT“ >=ãT“q" <ä\˝…‹Ô ø=+<äi+<äT" p&É"p&É+>∑" bı>∑\T M&ç |ü&çq q$«H√<äeTT">∑ì q$« q{Ϻ yês¡THÓ’] Ô|üøÏå $Vü≤]+#·T qedüs¡eTTq

450

uÛ≤e+: kÕs¡+>∑ <Ûäs¡T&ÉT m>∑Ts¡ y˚dæq bÕe⁄s¡+ Äø±X¯+˝ÀøÏ m–]+~. n+‘ê n~ m–]q y˚ù| #·÷dü÷Ô n+≥THêïs¡T. ø£+{ÏøÏ #˚sTT zs¡>± #˚]Ã, nã“ ! m+‘· <ä÷s¡+ nH˚ yês¡T ø=+<äs¡T. e*|ü #˚\ eTTdüT>∑T y˚düTø=ì Ä" ! H˚qT #·÷XÊqT ! nH˚ yês¡T ø=+<äs¡T yÓT&É\ MT<ä #˚sTT ô|≥Tºø =ì nã“ ! m+‘· bı&Éy√ ! nH˚ yês¡T ø=+<äs¡T. |üfiËfl+˝À b˛dæq ˙fi¯fl˝À #·÷dæ, ˙&É ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<˚ ! nH˚ yês¡T ø=+<äs¡T. ‘·\ ˝…‹Ô n˝≤ #·÷dü÷Ô ñ+fÒ ‘·\ bÕ>±\T C≤] b˛sTTq yês¡T ø=+<äs¡T. Ä $H√<ëìï #·÷dæ ø=+<äs¡T qyê«s¡T. düTãT~∆ kÕs¡+>∑<Ûäs¡TìøÏ Væ≤‘·e⁄ #Ó|ü⁄Œ≥ sêC§ø£"&É÷s¡ ˝Ò&ÉT, #Ó*ÅbÕj·T|ü⁄ _‘·Ô], ˙e⁄ s¡÷|üπs U≤õ‘· eTqà<∏äT+&É, e≥T">±e⁄q" uÀ <ä>∑<äj·T´ ˙≈£î H√ sê» ≈£îe÷s¡ ! jÓTø£ÿ&ç |üsêøÏ≥T dü÷&ÉÉ" >∑<äj·T´ ! uÛ≤$T˙ sêE\ ∫‘·ÔeTT˝Ÿ" <Ó*j·T sê <Ó≥T b˛ jÓT≥T e#·TÃH√ ø£<ë !

451


uÛ≤e+: Å|üuÛÑTe⁄\ yês¡T q>∑s¡T˝À ˝Òs¡T. #Ó* ( ∫Å‘ê+–) ej·TdüT˝À ñqï kı>∑dü]. ˙e⁄ kÂ+<äs¡´+˝À eTqà<∏äT&çì »sTT+∫q yê&ç$. z sê»≈£îe÷sê ! Ç<Óø£ÿ&ç |üsêø£j·÷´ ! Ç˝≤ #·÷ &Éej·÷´ ! uÛ≤$TqT\ jÓTTø£ÿ, sêE\ jÓTTø£ÿ eTqdüT\T ‘Ó\TdüTø√e&É+ ø£wüº+ ! m≥T b˛sTT m≥T edüTÔ+<√ ! kÕs¡+>∑<Ûäs¡Tì düe÷<Ûëq+ mø£ÿ&ç düT<äT›\j·T´ sTT$ ! me«] ¬ø’qqT" C…\T¢">± øÏ\Hé <äøÏÿ jÓ÷»˝≤ $eT\ ‘êeTs¡kÕøÏåøÏ" >∑\Z H˚s¡TÃH˚ ? j·Tø£ÿ≥ ! ‘·|æŒ<ë] j·T≥T˝…’qT Hê Vü≤è<äj·÷+ãTC≤‘· e÷ ~≈£îÿq" õ≈£îÿH˚? |üs¡ dür $eTTK+ãì ˙ yÓiT+>∑y˚ ?

452

uÛ≤e+: ÇyÓø£ÿ&ç e÷≥\j·÷´ ! qTe⁄« #Ó|æŒq e÷≥\T ˝Àø£+˝À me] ø£sTTHê #Ó\T¢‘êj˚TyÓ÷ ø±˙, ìs¡à\ eTsTTq Ä |ü<äà+ ˝≤+{Ï ø£qT\T ø£\ ÄyÓT≈£î ø£\T>∑<äT. njÓ÷´ ! ˇø£ y˚fi¯ nfÒ¢ »]–Hê,Hê eTqdüT nH˚ |ü<äà+ n≥T y˚|ü⁄ Äø£]¸‘·+ ne⁄‘·T+<ë ? Hê eTqdüT |üüsêsTT Ä&ÉTyê] |ü≥¢ $eTTK+>± ñ+≥T+<äì ˙≈£î ‘Ó\j·T<ë ? kÕs¡+>∑<Ûäs¡Tì #·÷dæq ∫Å‘ê+– e\|ü⁄ ª ø£+‘·T"&= ø±ø£, j·÷ s¡»˙ ø±+‘·T"&= ˝Òø£ »j·T+‘·T"&√ sTT‘·+ &Ó+‘· $˝≤dü ! yÓT+‘· ø£fi¯ ! jÓT+‘· jÓTTj·÷s¡ ! µ eT≥+#·T $düàj·÷ Åø±+‘· eTq+ãT ‘√&É" ãT\ø£˝Ÿ <=\ø£Hé >∑qT i…|üŒ y˚j·Tø£ ø±ÿ+‘· eTVü‰_Û˝≤wü"<ä≥ 'ø±X¯|ü&ç #·÷#Ó" >∑Te÷s¡ X‚Ks¡THé

453

#·ø£ÿì yês¡˝À $T>∑T\" »ø£ÿì yê" &ç≥T e+{Ï yêì H˚ HÓø£ÿ&É" p∫ ø±q — »>∑rX¯«s¡ ! ∫‘·Ôs¡T e+<äT Åyêj·Tsê ~≈£îÿ eTVü≤˙j·T s¡÷|üyÓTTø£ sTT+‘·j·TT uÛ≤>∑´eTT">±<Ó jÓTT#ÓÃeTT˝Ÿ <äøÏÿ q ≈£L]à HêøÏ‘·"&ÉT <äøÏÿq" <ä≈£îÿqT e÷≥˝Ò{ÏøÏHé

454

kÕs¡+>∑<Ûäs¡T&ÉT sêE ˝Òì y˚fi¯ sê" C…\¢ ~+<äT Hê e\q" <ä|ü⁄Œ >∑\<äT \\q ôd’|ü⁄ eTqT#·T eTqT#·T y˚"&ÉTø=qT Ø‹ ÅyÓTTø£ÿ kÕ s¡+>∑<Ûäs¡Tq ø£qT">∑T s¡+>∑qj·Tq

455


∫Å‘ê+– qs¡à >∑s¡“¤ dü+uÛ≤wüD+ n\¢q >±~∏ sê»düT‘·T" &É]à* y˚Tqø£ eTT<=›qs¡Œ sê –*¢ ≈£î#·+ãT˝≤q" <äeTøÏ+#·T≥ >∑+{ÏyÓ sê≈£îe÷s¡ ! j·TÚ q\¢ q>±~Û sê» düT‘·T" &É]à* y˚Tqø£ eTT<=›qs¡Œ sê –*¢ ≈£î#·+ãT˝≤q" <äeTøÏ+#·T≥ u≤\´eTT" >±<Ó ø±ì˙ ?!

456

uÛ≤e+: ∫Å‘ê+–ˇø£ ∫Å‘·|ü{≤ìï kÕs¡+>∑<Ûäs¡TìøÏ #·÷|ædü÷Ô y˚Tqø± $XÊ«$TÅ‘·T\ Å|üDj·T düìïy˚XÊìï $e]+∫+~. n\¢q >±~∏sê» düT‘·T&ÉT ( $XÊ«$TÅ‘·T&ÉT) nì |ü*ÿq <ëìì kÕs¡+>∑<Ûäs¡T&ÉT n\¢ ,q>±~Ûsê» düT‘·T &ÉT nì $]∫, |üs¡«‘·sê» ≈£îe÷s¡T&Ó’|ü yÓTÆHê≈£î&ÉT ‘·*¢ y˚Tqø£ ≈£î#ê\T ‘ê≈£î≥≈£î ‘·eTøÏdüTÔHêï&É˙, n~ u≤\´ #˚wüº ø£<ë n˙ W∫‘·´+ #·÷bÕ&ÉT. >±~∏sêE ≈£îe÷s¡T&ÉT $XÊ«$TÅ‘·T&É T. y˚Tqø£ Å|æj·TT&ÉT. q>±~Ûsê» ≈£îe÷s¡T&ÉT yÓTÆHê≈£î&ÉT. y˚Tqø£ ø£≈£îe÷s¡T&ÉT. ∫Å‘ê+– eTTì˙, kÕs¡+>∑<Ûäs ¡T&ÉT ÄyÓT ≈£îeTs¡T&ç˙ ñ<˚›•+∫ #ÓbÕŒs¡T. sêE ∫Å‘ê+– \ X¯è+>±s¡+ n‹e ! ˙ yÓ÷$ eTT<ë›&É >∑*Zq" C≤\T ~yê´eTè‘·+ãT dæ~∆+∫ q≥T\ ! ‘=j·T´* ! ˙ ô|’≥" ~j·T´">∑*–q"C≤\T <äTsêZ~Û|ü‘·´+ãT <=s¡øÏq≥T\ ! eTT~‘· ! ˙ yÓTT\q÷\T eTT≥º>∑*Zq"C≤\TuÛÑ÷˝Àø£ eT+‘·j·TT H˚* q≥T\ ! j·T*y˚DÏ ! ˙ ˙$ j·T+≥ >∑*Zq"C≤\T q\eT÷\<ÛäqeTT Hêø£_“ q≥T\ ! Ç+‘· e÷Å‘·eTT ùdj·Te⁄ sTT+<äT e<äq, ‘êfi¯"C≤\ eTH√C≤–ï" <ä*s¡T"uÀ"DÏ ! eTq$" CÒ ø=qT$T"ø£ HÓ’q eT+<äj·÷q ! j˚T\ <äj·T" p&Éy˚ qqTï ˝À\ qj·Tq !

457

ø±\T #˚‘·T\T qs¡ø£ã&çq kÕs¡+>∑<Ûäs¡Tì <äTdæú‹ ‘·\es¡T ˝Ò">∑ ˝Ò">∑ |ü⁄*‘·+&ÉeTT HÓ‘·TÔ{Ï >ö\T¬ø’ Vü≤fi≤ Vü≤[ yÓTsTTsê">∑ i≤">∑\sTT q{Ϻ eèø£+ãT\T ø√\TŒ\T˝Ÿ s=<ä˝Ÿ ∫\T≈£î#·T ˙">∑ ˙">∑\TqT" JeT\T <=+‘·s¡ >±">∑" u…’ |üsTTHé _\_\ eT÷">∑, eT÷">∑ e˝… u…–Z*. |ü\ÿ">∑ ˝Òø£ y˚<äqHé

458

uÛ≤e+: ‘·˝≤s¡T\T kÕs¡+>∑<Ûäs¡Tì ø±\T #˚‘·T\T K+&ç+∫ yÓ[fl b˛j·÷s¡T. Ä <äTsêZ≥$˝À ˇ+≥]>± ìdü‡Vü‰j·T+>± |ü&ç ñHêï&ÉT kÕs¡+>∑<Ûäs¡T&ÉT. HÓ‘·TÔ s√&ÉT‘·÷ ñHêï&ÉT. Ä HÓ‘·TÔs¡T Å>√\T≥¬ø’ ∫qï |ü⁄\T\÷, e#˚à ‘√&˚fi¯Sfl, eTTdüTs¡T ø=+≥Tqï á>∑\÷, NeT\÷ n‘·ì X¯Øs¡+ MT<ä ã\ã˝≤ eTTdüTs¡T ø=HêïsTT. n‘·qT @MT |ü\Tø£ ˝Òø£. eT÷>∑yêì e˝… |ü&ç ñHêï&ÉT.


aamuktamalayda  
aamuktamalayda  

padyam collection