Page 1

³òàºìî ç Äíåì Ïåðåìîãè! www.reklama-apperkot.com

15000 ¹ 16 [442]

Åñëè ïðîíàáëþäàòü çà îáåçüÿíîé, âîçíèêàåò ïîäîçðåíèå, ÷òî îíà çíàåò êàê ñòàòü ÷åëîâåêîì, íî íå õî÷åò ýòîãî äåëàòü..

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Ëåä³ N

ÎÂÅÍ Ïðîäåìîíñòðèðóéòå ìèðó, íàñêîëüêî âû ýíåðãè÷íàÿ è äåÿòåëüíàÿ ëè÷íîñòü. Íà ðàáîòå âîçìîæíû áëàãîïðèÿòíûå ïåðåìåíû - ñêîðåå âñåãî, ïðåäñòàâèòñÿ âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà. Åñëè âû ðàáîòàåòå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ïîñòàðàéòåñü ïðîÿâèòü áîëüøå ëîÿëüíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì ó÷åíèêàì. Ñëîâà "íàäî" è "õî÷ó" ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ëáàìè, òàê ÷òî, ïî âîçìîæíîñòè, ïðåäîñòàâüòå âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè èì îáîèì. ÐÀÊ Âàì æåëàòåëüíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñàìûõ âàæíûõ äåëàõ, îòëîæèâ âñå âòîðîñòåïåííîå è íå ñðî÷íîå. Îáñòîÿòåëüñòâà ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òî âàñ íàäî áóäåò ïðèíÿòü æèçíåííî âàæíîå ðåøåíèå. Ïðèäåòñÿ òàêæå îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû â îòíîøåíèÿõ ñ ïàðòíåðàìè. Ðåàëüíî ðàññ÷èòûâàéòå ñèëû, íà ðàáîòå ïîñòàðàéòåñü ðåøàòü òîëüêî òå ïðîáëåìû, êîòîðûå èìåþò ê âàì íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå. _______________

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

- Æîðà, íà ðûáàëêó íàäîëãî åäåòå? - Íå, íà äâà ÿùèêà âîäêè... -----------Äâà ïðîêòîëîãà äîëãî ðàññìàòðèâàþò êàðòèíó Ìàëåâè÷à, ïîòîì îäèí ãîâîðèò äðóãîìó: - Äà íó, êîëëåãà! Ñîâñåì íå

ÀÍÅÊÄÎÒ ïîõîæå!

-----------Òîëüêî äâà âèäà æèâûõ ñóùåñòâ íà Çåìëå ñïîñîáíû èñïîëüçîâàòü ëþáîâü ê ñåáå â êîðûñòíûõ öåëÿõ - ýòî æåíùèíû è êîòû.

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

- Äîâåëè ãàèøíèêè! Ñåãîäíÿ ñåë íà óíèòàç è íà÷àë òóàëåòíîé áóìàãîé ïðèñò¸ãèâàòüñÿ!

òèðàæ

7 òðàâíÿ 2010 ã.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ïàðåíü ó÷èò äåâóøêó âîäèòü ìàøèíó: - ß òåáå ñêàçàë: òîðìîçè, à òû ÷òî ñäåëàëà? - ß íà÷àëà òîðìîçèòü, íî ó ìåíÿ ÷òî-òî íå ïîëó÷èëîñü... - Äà, ïðàâèëüíî: òû íà÷àëà òîðìîçèòü, à íàäî áûëî íàæàòü

ÀÍÅÊÄÎÒ íà òîðìîç!..

--------Áûâàåò, ëþäè ïðèòÿãèâàþò äîáðî. Áûâàåò, ëþäè ïðèòÿãèâàþò çëî. À áûâàþò òàêèå, êîòîðûå ïðèòÿãèâàþò òîëüêî ìóõ.

ÀÍÅÊÄÎÒ Íüþ-Éîðê. Çàäåðæàííóþ ïîëèöèåé Íàîìè Êýìïáåë ïðèøëîñü îòïóñòèòü, òàê êàê ôîòîìîäåëü îñòàëàñü íåäîâîëüíà ñâîèìè ôîòîãðàôèÿìè àíôàñ è â ïðîôèëü. ---------Âàòèêàí.  àðõèâàõ îáíàðóæåíà ïåðåïèñêà ïàïû Áåíåäèêòà XVI ñ ïàïîé Êàðëî. ---------Ñåâåðîêîðåéñêèå ÷èòàòåëè ñúåëè æóðíàë "Êóëèíàðèÿ" ---------- ×òî òàêîå ðîì? - Íó ýòî òèïà òàêàÿ âîäêà ïèðàòñêàÿ... Íåëèöåíçèîííàÿ, ÷òî ëè?

Ëåä³ N

ÄÅÂÀ Íà ýòîé íåäåëå øóì è ñóåòà áîëüøèõ êîìïàíèé áóäåò òÿãîòèòü âàñ. Ïîèùèòå âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè ìàêñèìóì âðåìåíè â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå. Âî âòîðíèê, ïðåæäå ÷åì ðåøàòü íåêóþ ïðîáëåìó, ðàññìîòðèòå åå ïîâíèìàòåëüíåå - ìîæåò áûòü, âàøå âîñïðèÿòèå ñèòóàöèè èçìåíèòñÿ, è ðåøåíèå ïîòðåáóåò ñîâåðøåííî äðóãîãî ïîäõîäà.  ñðåäó ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü ñâîè èäåè. Ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü óêðåïèòü ñâîé àâòîðèòåò, ìîæåò äàæå ïîÿâèòüñÿ øàíñ çàíÿòü áîëåå âûñîêîå ïîëîæåíèå. ÂÅÑÛ Íà ýòîé íåäåëå íå ñòîèò ñåáÿ ïåðåãðóæàòü. Ïîñòàðàéòåñü íåñêîëüêî ñîêðàòèòü îáúåì ðàáîòû. Ëó÷øå ëèøíèé ðàç îáäóìàòü ñâîè ñëîâà è äåéñòâèÿ. Áûñòðûé ïðîãðåññ â äåëàõ ñåé÷àñ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæåí, ïîýòîìó æåëàòåëüíî çàïàñòèñü òåðïåíèåì.  ñåðåäèíå íåäåëè âîçìîæíû íåîæèäàííûå èçâåñòèÿ.  ïÿòíèöó âàñ ìîãóò âîâëå÷ü â ñëóæåáíûå èíòðèãè. Ê êîíöó íåäåëè óäàñòñÿ ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå ðóêîâîäñòâà è çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé âëèÿòåëüíûõ ëèö. _______________

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

ÀÍÅÊÄÎÒ

È ïîøåë äåä ê Ñèíåìó ìîðþ. È çàêèíóë íåâîä. È ïîéìàë çîëîòóþ ðûáêó. È ìîëâèëà åìó òîëüêî â ïðèñóòñòâèè ìîåãî ðûáêà ÷åëîâå÷åñêèì ãîëîñîì: àäâîêàòà". "ß áóäó ðàçãîâàðèâàòü ñ âàìè

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03


ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎҔ

ÀÍÅÊÄÎÒ Ñîâðåìåííûé àâòîïðîì äàåò ÷åëîâåêó ãðîìàäíûå âîçìîæíîñòè. Åùå 200 ëåò íàçàä ëþäè è ìå÷òàòü íå ìîãëè óìåðåòü íà ñêîðîñòè 390 êì\÷. ---------Ñ ðîæäåíèÿ îòëè÷àëñÿ òàêèì õóëèãàíñêèì õàðàêòåðîì, ÷òî áûë îïðåäåë¸í â ÿñëè ñòðîãî ðåæèìà.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ - òåë. 26-28-38 ¹ 16 [442], 7 òðàâíÿ 2010 ãîäà

Ëåä³ N

ÑÒÐÅËÅÖ Âàì íåîáõîäèìî óãëóáèòüñÿ â ðàáîòó. Ïðè óðåãóëèðîâàíèè âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì íå ñòîèò îæèäàòü íåìåäëåííûõ ðåçóëüòàòîâ. Ïðèíèìàéòå ëþäåé, ñ êîòîðûìè âàì ïðèõîäèòñÿ îáùàòüñÿ, òàêèìè, êàêèå îíè åñòü íà ñàìîì äåëå, - ýòî ïðîùå, ÷åì îáùàòüñÿ ñ îáðàçàìè, ñîçäàííûìè â âàøåì âîîáðàæåíèè. Îñòàâüòå ñòåðåîòèïû îòíîøåíèé è ïîïðîáóéòå áûòü åñòåñòâåííåé è ïðîùå â äåëîâîì îáùåíèè - âû óáåäèòåñü, ÷òî ëþäè ê âàì ïîòÿíóòñÿ. ÑÊÎÐÏÈÎÍ Î ñïîêîéíîé æèçíè ìîæåòå ïîçàáûòü, çàòî ýòà íåäåëÿ îáåùàåò áûòü æèâîé è óâëåêàòåëüíîé. Ïðèäåòñÿ ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, òàê ÷òî íàìåòüòå ïðîãðàììó-ìèíèìóì è ïðèñòóïàéòå ê äåéñòâèÿì. Âàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à - íè÷åãî íå óïóñòèòü.  ïîíåäåëüíèê òîëüêî óñåðäèå è öåëåóñòðåìëåííîñòü ïîìîãóò äîñòè÷ü æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ.  ñðåäó íå ñòîèò õâàñòàòüñÿ ñâîèìè óñïåõàìè ïåðåä ìàëîçíàêîìûìè ëþäüìè. _______________

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

Âíîâü íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê îòëîæåíà áîðüáà ñ êîððóïöèåé, òàê êàê âûäåëåííûå íà ýòè öåëè 400 ìëí. äîëëàðîâ íåïîíÿòíî êóäà ïîäåâàëèñü. --------Ñåêðåòàðøà: - Ó ìåíÿ òàêèå óçêèå äæèíñû, ÷òî åñëè ÿ ïîëîæó â çàäíèé êàðìàí êîðïîðàòèâíûé ìî-

ÀÍÅÊÄÎÒ ------------Îõîòèëèñü ðåáÿòà íà Äíåïðå, äè÷è íå íàøëè, ïîýòîìó ñ ãîðÿ íàïèëèñü. Ñåëè â ëîäêó è ñòàëè ãðåñòè îáðàòíî. Âäðóã ðÿäîì íà âîäå çàìå÷àþò óòêó. Îíè å¸ õëîï âåñëîì, îíà óòîíóëà, íî ñíîâà âñïëûëà, îíè ñíîâà âåñëîì - îíà îïÿòü âñïëûâàåò. È òóò ðàçäà¸òñÿ ãîëîñ èç êàìûøåé: - Áåé, áåé, íå ñòåñíÿéñÿ - îíà ðåçèíîâàÿ.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ïî÷àñò³øàëè âèïàäêè ïîæåæ òà çàéìàíü ó æèòëîâîìó ñåêòîð³ ñàìå ÷åðåç ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïîâîäæåííÿ ç åëåêòðîïðèëàäàìè, çîêðåìà ç îðãòåõí³êîþ. Àäæå îäíà òàêà ïîä³ÿ çàãðîæóº âîäíî÷àñ ñîòíÿì ëþäåé, ÷àñò³øå çà âñå ñòóäåíòàì, æèòòÿ ÿêèõ ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ. 11-ãî áåðåçíÿ áëèçüêî î 16:30 â ãóðòîæèòêó Õåðñîíñüêîãî êîîïåðàòèâíîãî åêîíîì³êî-ïðàâîâîãî êîëåäæó ïî ïð. Óøàêîâà, 60-À, ñòàëàñÿ ïîæåæà â îäí³é ç æèòëîâèõ ê³ìíàò íà ï'ÿòîìó ïîâåðñ³. ² çíîâó ïðè÷èíîþ ëèõà ñòàâ... áàíàëüíèé íå âèìêíåíèé åëåêòðîïðèëàä, ÿêèé ëèøèâñÿ áåç íàãëÿäó âëàñíèêà. Êîðîòêå çàìèêàííÿ ìåðåæåâîãî

ÍÅÄÎÄÈÂÈËÈÑÜ

ô³ëüòðó (ó íàðîä³ - ïîäîâæóâà÷à) çíèùèëî êîìï'þòåð òà äîìàøí³ ðå÷³. À â³äñóòí³ñòü ó ïîìåøêàíí³ íà ìîìåíò çàéìàííÿ ãîñïîäàðÿ ìîãëà ñïðè÷èíèòè íå ò³ëüêè íåàáèÿêèé çáèòîê, à é âòðàòó çäîðîâ'ÿ òà æèòòÿ áàãàòüîõ ëþäåé, ÿêèì íå ïîùàñòèëî ñòàòè éîãî ñóñ³äàìè. Äî ðå÷³, îñòàíí³ ïîâåëè ñåáå â³äïîâ³äàëüíî: â³ä÷óâøè çàïàõ ãàð³ é ïîì³òèâøè äèì, âîíè ñïîâ³ñòèëè ³ àäì³í³ñòðàö³þ, ³ ñóñ³ä³â ïî ïîâåðõó, ³ ïîæåæíèõ. Îäèí íàâ³òü âèáèâ äâåð³, ïîáîþþ÷èñü çà æèòòÿ ãîñïîäàðÿ ê³ìíàòè. Çà ë³÷åí³ õâèëèíè îïåðàòèâíî ïðèáóëè ïîæåæí³-ðÿòóâàëüíèêè ÑÄÏ×-1 Ñóâîðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Õåðñîíà Õåðñîíñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ³ øâèäêî âïîðàëè-

ÀÍÅÊÄÎÒ áèëüíèê, òî ïîïîé ñìîãó äîçâîíèòüñÿ äî äèðåêòîðà. - È ÷òî òû åìó ñêàæåøü? --------Ê òðèäöàòè ãîäàì ó æåíùèíû ñêëàäûâàåòñÿ òàêîé èäåàë ìóæ÷èíû, ïîä êîòîðûé ïîäõîäèò ëþáîé ìóäàê.

ñÿ ç âîãíåì. Çäàâàëîñÿ á, ïðî ùî òóò ãîâîðèòè? Òðàãå䳿 æ íå ñòàëîñÿ? Àëå â³äêðèòèì çàëèøàºòüñÿ âàæëèâå ïèòàííÿ: íåäîäèâèëèñü ÷è íå äèâèëèñÿ çîâñ³ì êåð³âíèêè çàêëàäó? Ìàëî ÷îãî âàðòà, âèÿâëÿºòüñÿ, ïðîô³ëàêòè÷íà ðîáîòà ç ìåøêàíöÿìè ãóðòîæèòêó òà êîíòðîëü çà ¿õ ïîâåä³íêîþ. ² äî òèõ ï³ð, äîêè ³íôîðìàö³éíà òà ðîç'ÿñíþâàëüíà ðîáîòà â³äáóâàòèìåòüñÿ íà ïàïåð³, êîëüîðîâ³ ïëàêàòè òà ëèñò³âêè áóäóòü ÷è íå ºäèíîþ ïåðåñòîðîãîþ. À íèìè æèòòÿ òà çäîðîâ'ÿ íå çàõèñòèø ³ ìàéíî â³ä âîãíþ íå âáåðåæåø. Äåðæàâíèé ïîæåæíèé íàãëÿä Õåðñîíñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ.

æèâèé çâóê

Äâèæåíèå "Äà÷íèêè Ðîññèè" îáðàòèëèñü ê ïðåçèäåíòó ÑØÀ: "Ãîñïîäèí ïðåçèäåíò, êîãäà-òî äàâíûì-äàâíî â ×èêàãî 1 ìàÿ áûëà ðàññòðåëÿíà äåìîíñòðàöèÿ òðóäÿùèõñÿ, áëàãîäàðÿ ÷åìó ìû èìååì ñåãîäíÿ òàêîé çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê. Íåëüçÿ ëè ðàññòðåëÿòü åùå êàêóþ-íèáóäü äåìîíñòðàöèþ, æåëàòåëüíî â èþëå èëè àâãóñòå, ÷òîáû ó íàñ áûë åùå îäèí íåðàáî÷èé äåíü?"

˳ö. ÍÐÓ ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ HP ¹ 0340-ì 03.04.1997 òà HP ¹0519-ì 31.03.2008 ð.

2


2

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ - òåë. 26-28-38

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎҔ

¹ 16 [442], 7 òðàâíÿ 2010 ãîäà

ÏÐÈÂÀÒͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß 3 ãðí. òà 5 ãðí â³äîêðåìëåí³ ÊÓÏËÞ Ðàä³îäåòàë³ îïòîì, òåëåâ³çîðè á/ó ÷è íà äåòàë³, Ðàäÿíñüê³ êîìï’þòåðè òà êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, ò. 393065, 0953227897. 19

ÏÎÑËÓÃÈ

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ìåáë³â, âàíòàæ³â, ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. ò. 440434, 8(050)974-3394, 8(050)207-56-14 ˳ö. À¹425040 ÃÀÒI Êîìï’þòåðíèé ðåìîíò, çá³ðêà òà íàëàøòóâàííÿ êîìï’þòåð³â áóäü-ÿêî¿ êîíôèãóðàö³¿. Âñòàíîâëåííÿ ÏÎ òà ÎÑ. Âè¿çä äî äîìó. Çàïðàâëåííÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè (ïðèíòåðè, ôàêñè òà. ³í.), âóë. Ê.Ìàðêñà, 13, ò. 420-898, (050)5545531 Ïîøèâ òà ðåìîíò óñ³õ âèä³â ðîáî÷îãî îäÿãó (îõîðîíà, ðèáàëêà, ïîëþâàííÿ) ò. 506344837 Àðêè, Àêóðàòí³ îòâîðè ó áóäü-ÿêèõ ñò³íàõ, çá³ëüøåííÿ òà âèð³çêà äâåðíèõ, â³êîííèõ ïðîéîì³â. Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, áàëêîíè "ï³ä êëþ÷", ̳í³ìóì øóìó òà ïèëó. ò. 440883,0509460537 Óñ³ âèäè ìàñàæó: êëàñè÷íèé, àíòèöåëþëèòíèé òà ³íø³. ò. 0953026425 Ðåìîíò õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ ïðîìèñëîâîãî, ïîáóòîâîãî òèïó. Ãàðàíò³ÿ, âè¿çä, ò. 396759, 0954144748, 0 9 6 5 5 1 1 1 9 8 , 0984015524 Ñàëîí-àòåëëº “Ãëàìóð” âèêîíóº øèòòÿ òà ðåìîíò óñ³õ âèä³â îäÿãó, à òàêîæ øèòòÿ øòîð, ëàìáðåêåí³â òà áóäüÿêîãî ³íòåð’ºðó, ïð. 200 ðîê³â Õåðñîíó, 7, íàâïðîòè ìàã. ѳëüïî, ò. 372051 Ìåòàëåâ³ äâåð³, âîðîòà, ãðàòè, ñõîäè,êîçèðüêè, âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ, äîñòàâêà ò. 442067, 0952088210 Àíòåíè ñóïóòíèêîâ³: âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ çà 2 ãîäèíè! Àêóðàòíî, ãðàìîòíî, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü. Êàðòêè “Òðèêîëîð” ò. 393065, 095-3227897 Ïðîêàò òóðèñòè÷íîãî ñïîðÿäæåííÿ. Íàìåòè, ðþêçàêè, áàéäàðêè òà ³íøå. ò. (066) 2057000. www.rise.in.ua Ñàíòåõí³êà, óñ³ âèäè ðîá³ò ò, 443989 22

17

16

20

17

32

17

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Ëåä³ N

ÒÅËÅÖ Ñîáåðèòåñü ñ ñèëàìè è ñäåëàéòå íà ýòîé íåäåëå êàê ìîæíî áîëüøå ðàáîòû, äàæå åñëè íà âàøåì ïóòè áóäóò ïîñòîÿííî âîçíèêàòü íåïðåäâèäåííûå îáñòîÿòåëüñòâà.  êà÷åñòâå íàãðàäû ïåðåä âàìè ìîãóò îòêðûòüñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû. Îñíîâíûå ïðîáëåìû ê êîíöó ýòîãî ïåðèîäà äîëæíû îòîéòè â ïðîøëîå. Òàéíûå íåäîáðîæåëàòåëè, åñëè îíè èìåþòñÿ, ìîãóò îáíàðóæèòü ñåáÿ, ñîâåðøèâ îøèáêó. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè áóäåò íàñûùåííåå, ÷åì âòîðàÿ, - èñïîëüçóéòå áëàãîïðèÿòíîå ðàñïîëîæåíèå çâåçä è ìàêñèìàëüíî ðåàëèçóéòå ñâîè âîçìîæíîñòè.  ïÿòíèöó ñòàðàéòåñü íå ëåíèòüñÿ, õîòü ýòî è áóäåò íåïðîñòî: ïðèäåòñÿ ïîáîðîòüñÿ ñ ñîáîé. Ïîñâÿòèòå îäèí èç âûõîäíûõ äðóçüÿì, à äðóãîé ñåáå. Íå ïîçâîëÿéòå, ÷òîáû âñå, êîìó íå ëåíü, ïîêóøàëèñü íà âàøå ëè÷íîå âðåìÿ. _______________

21

19

21

17

Ôàõ³âåöü ç þðèäè÷íèõ ïèòàíü âèð³øóº ñïðàâè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèçíàííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà îᒺêòè íåðóõîìîñò³, íîâå áóä³âíèöòâî, ïåðåîôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³, ïîä³ë ìàéíà, âèä³ëåííÿ â íàòóð³, óçàêîíåííÿ êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè. ò.: 095-8929560, 0679226299 “ÀÑÄ-Åêñïðåññ”. Êóð’ºðñüêà ñëóæáà äîñòàâêè. Äîñòàâêà êîðåñïîíäåíö³¿ òà ïîñèëîê ïî Óêðà¿í³, êâ³ò³â, ïîäàðóíê³â, âèêîíàííÿ äîðó÷åíü. ò. 440285, 050-5041349 Ðåìîíò áóäü-ÿêèõ øâåéíèõ ìàøèí ç ãàðàíò³ºþ, ò. 437338, 0637720337 ßê³ñíî, øâèäêî óñ³ ðîáîòè ïî ñàíòåõíèö³, ò, 441290 Çàìîâëåííÿ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ëåé â³ä 10 êã, â³ä 45 ãðí/ãîäèíó, äèñïåò÷åðñüê³ ïîñëóãè, ò. 411411, 0506060062 18

17

19

ÏÐÎÄÀÌ Ìàãàçèí “Øâåéíèé ñâ³ò”. Ïðîäàæ áóäüÿêîãî îáëàäíàííÿ: ìàøèíêè, îâåðëîêè, àêñåñóàðè, êîíñóëüòàö³ÿ, ãàðàíò³é-íèé òà ï³ñëÿãàðàíò³éíèé ñåðâ³ñ. Áåç âèõ³äíèõ. âóë. Ê.Ìàðêñà, 55 ò. 397395, 0949790395, 063-155-7346 Ïðîäàºòüñÿ ä³ëÿíêà ïðàâèëüíî¿ ôîðìè ð-í Ñõ³äíèé, âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷, ò. 323000, 050 5815443 Ïðîäàì Çàç ϳêàï 1103 ÀÒ 13081 2006 ã.â. Óí³êàëüíà ðîçðîáêà Òþí³íãîâîãî àòåëëº ïðè çàâîä³ ÇÀÇ. Äâèãóí 1,3, Âàíòàæíèé â³äñ³ê 1,5*1,5*2ì âàíòàæîï³ä’ºìí³ñòü 1 ò.ã/î, ìåòàí, øóìî³çîëÿöèÿ, ñèä³ííÿ ìàçäà, õîäîâà òà îïòèêà - Âàç. òåë. 050-3157559. Ïðîäàì áóò³êè íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, 16 êâ.ì., 8 êâ.ì., êîíòåéíåð íà áóäü-ÿêèé á³çíåñ, ò. 26-21-27, 095-34069-06 Õåðñîíñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ "ϳÄæèÒðåéä ñ ìåòîþ ñòèìóëþâàííÿ çáóòà ïðîäóêö³¿ êîìïàí³¿ Ïðîêòåð åíä Ãåìáë, Áðàóí ïðîâîäå ðåàë³çàö³þ äàíî¿ ïðîäóêö³¿ çà 0,01 ãðí. 3.04.10, 10.04.10, 17.04.10, 24.04.10 ñ 8.00 äî 8.30. ʳëüê³ñòü òîâàðó îáìåæåíî. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.33-47-61. 26

20

Ïðîäàì ãàðàæ âóë. ×åðíîìîðñüêà/Áåðèñëàâñüêå øîñå, ò. 0660566042 Çàáîðè, íàâ³ñè òà ³íøå ç ïðîôíàñò³ëó, ö³íà â³ä 40 ãðí. ò. 050494-11-30 Ñòîâï÷èêè ñàäîâî-âèíîãðàäí³ H=2.20 ºâðîçàáîðè. Ïëèòêà òðîòóàðíà â àñîðòèìåíò³. Ö³íè âèðîáíèêà, ò. 442437, 099-9044805 Ïðîäàºòüñÿ ó÷àñòîê 0,167 ãà â ðàéîí³ Æèòëîñåëèùà ï³ä 9-ïîâåðõîâèé æèëèé áóäèíîê. ì. (067)5536101, 264615 Áóò³ê íà âóë. Ìèðó. ÏÐÎÕ²ÄÍŠ̲ÑÖÅ!, 2 êâ. ì. ÄÅØÅÂÎ!, ò. 050-7287610, 098- 9687056 16

16

ÀÍÅÊÄÎÒ ß â ìèðå âèäåë ìíîãî êîíòðàñòîâ... Íî Áåíòëè ñî ñòàðûì äåðåâÿííûì ïðèöåïîì - ýòî ñèëüíî.. -------------Êàê âñ¸-òàêè çàáîòÿòñÿ î ëþäÿõ ïðîèçâîäèòåëè! Ïîçèöèÿ â ñóïåðìàðêåòå: "Ñåäàëèùå äëÿ óíèòàçà îäíîòîííîå".

17

ÐÎÁÎÒÀ

ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜÑß

À ó Âàñ âæå º ãàðàíòîâàíå àâòîìàòèçîâàíå ðîáî÷º ì³ñöåâ ²íòåðíåò? Ïîñï³øàé îòðèìàòè! Âàøà âïåâíåí³ñòü ó çàâòðàøíüîìó äí³! (ÏÊ íå îáîâ'ÿçêîâî) ò. 0 6 6 718-13-05 Çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð, ÷/æ. Ðîáîòà ç êîñìåòèêîþ, ãðàô³ê â³ëüíèé, ò. (050)5178165  ñàëîí çàïðîøóºòüñÿ ìàñàæèñò, ïð. 200 ðîê³â Õåðñîíó, ò. 0660934959 Ìåíåäæåðè ó ñôåð³ ðåêëàìè íà ðàä³î. Äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâèé. ³ê â³ä 25 ðîê³â. ò. (067) 515-30-50. Çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð ïî ðåêëàì³. Ç/ï âèñîêà. ò. 263522. 19

17

ÎÐÅÍÄÀ Çäàþòüñÿ îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ âóë. Ïîëÿêîâà, 3, äî 150 êâ.ì., ì³ñöå äëÿ ïàðêîâêè, ò. 264615, (067)5536101, ö³íà 1 êâ.ì. - 100ãðí, òîðã ìîæëèâèé. Çäàì â îðåíäó íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ïî âóë. Ãîðüêîãî, 84.2 êâ.ì., îõîðîíà òà ïîæåæíà ñèãíàë³çàöèÿ, 3 òåë. ë³í³¿, ³íòåðíåò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð, 8000 ãðí. Âëàñíèê 067-5551126 Çäàºòüñÿ â îðåíäó êàá³íåò ìàñàæó, ò. 0660934959, ïî 200 ðîê³â Õåðñîíó.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Ëåä³ N

ÁËÈÇÍÅÖÛ Íà ýòîé íåäåëå íå ñëåäóåò ïîçâîëÿòü ñîòðóäíèêàì è íà÷àëüñòâó ñîìíåâàòüñÿ â òîì, ÷òî ó âàñ åñòü ñâîÿ ïîçèöèÿ ïî êëþ÷åâûì âîïðîñàì. Åñëè âû ñ ÷åì-òî íå ñîãëàñíû - âûñêàçûâàéòå ñâîè âîçðàæåíèÿ ñðàçó. Âïîñëåäñòâèè ñëó÷àÿ ìîæåò è íå ïðåäñòàâèòüñÿ.  ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ â ïîíåäåëüíèê ðàçáåðèòåñü ñ ìåëêèìè áûòîâûìè äåëàìè, à âòîðîþ ïîëîâèíó ëó÷øå ïîñâÿòèòü îòäûõó. Âòîðíèê ñïîñîáåí ïðèíåñòè íîâûå èäåè, íà âîïëîùåíèå êîòîðûõ óéäåò íåìàëî ñèë, çàòî ðåçóëüòàò áóäåò òîãî ñòîèòü. ×òîáû ïðåóñïåòü, âàì íàäî óïîäîáèòüñÿ ÷åðåïàõå, à íå ãåïàðäó. "Òèøå åäåøü - äàëüøå áóäåøü", - âîò äåâèç ýòîé íåäåëè.  ïÿòíèöó ìîãóò çàâÿçàòüñÿ î÷åíü ïîëåçíûå äëÿ ðàáîòû çíàêîìñòâà. _______________

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

17

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

ÀÍÅÊÄÎÒ

- Ñêàæèòå, äîêòîð, ïðàâäà, ÷òî ìåíÿ áóäåò îïåðèðîâàòü ñàì çíàìåíèòûé ïðîôåññîð? ðèòü, ïîìíèò ëè îí åùå õîòü - Äà, ïàðó ðàç â ãîä îí áåðåò- ÷òî-íèáóäü. ñÿ çà îïåðàöèè, ÷òî áû ïðîâå-

ÀÍÅÊÄÎÒ Ìîñêâè÷àì íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè äàþò òðè âûõîäíûõ. Îäèí èç íèõ - íà äîðîãó äî äà÷è... Âòîðîé - îòäîõíóòü ïåðåä äîðîãîé Òðåòèé - íà äîðîãó äî äîìó ----------È âñå-òàêè êîìàð - ñòðàííîå ñóùåñòâî... Çíàåò, ÷òî ïðèáüþò èëè îòðàâÿò - íåò, íàäî âñå ðàâíî ïåðåòüñÿ íà 12-é ýòàæ è ïèùàòü íàä óõîì...

Ïðîäàì Çàç ϳêàï - 1103 ÀÒ 13081 2006 ã.â. Óí³êàëüíà ðîçðîáêà Òþí³íãîâîãî àòåëëº ïðè çàâîä³ ÇÀÇ. Äâèãóí 1.3, Âàíòàæíèé â³äñ³ê 1,5*1,5*2ì âàíòàæîï³ä’ºìí³ñòü 1 ò.ã/î, ìåòàí, øóìî³çîëÿöèÿ, ñèä³ííÿ ìàçäà, õîäîâà òà îïòèêà - Âàç. òåë. 050-3157559.

ÎÐÅÍÄÀ

îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ ó öåíòð³ ì³ñòà â³ä 18 äî 45 ì. êâ àâòîñòîÿíêà äëÿ ñëóæáîâèõ àâòîìîá³ëåé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îõîðîíà. ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ 200 ì.êâ ç âåíòèëÿö³ºþ îïàëåííÿì, îõîðîíîþ òà âáóäîâàííèìè ñòåëàæàìè.

ò. 26-46-15, 8067-553-61-01

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Âëàä ËÎÑÜ. Òèðàæ 15000 ýêç. Áåñïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â îôèñàõ, è íà ñòåíäàõ â ñóïåðìàðêåòàõ. Àäðåñ ðåäàêöèè: 73000, Óêðàèíà, ã. Õåðñîí, óë. Ïîëÿêîâà, 3, ê. 9. ò.: (0552) 26-28-38, ô. 2635-22, å-mail: apperkot@gmail.com. Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëà-

ìîäàòåëü. Ðåäàêöèÿ íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé. Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü ×Ï ËÎÑÜ Â.Â., ÄÜß×ÅÍÊÎ Î.Ä. Ðåã. ñâèä. ÕÑ ¹406/57ïð îò 2.04.2008ã. Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ ôîòîôîðì â Õåðñîíñêîé ãîðòèïîãðàôèè. Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 6.05.2010. Ôîðìàò À-3, îáúåì 2 ïå÷. ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. ¹ çàê


Îòäåë ðåêëàìû òåë. 26-28-38 ¹ 16 [442], 7 òðàâíÿ 2010 ãîäà

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Ëåä³ N

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

ÊÎÇÅÐÎà Íà ýòîé íåäåëå âçâåøèâàéòå êàæäîå ñëîâî, òàê êàê áîëòëèâîñòü ìîæåò ñûãðàòü ñ âàìè çëóþ øóòêó. Âàøà äåÿòåëüíîñòü ìîæåò ïðîèçâåñòè ïîëîæèòåëüíîå âïå÷àòëåíèå â îáùåñòâå, îñîáåííî åñëè âû áóäåòå õðàíèòü ñïîêîéíîå ìîë÷àíèå. Âîçìîæíû ïðîáëåìû ñ àâòîðèòåòîì - ïûòàÿñü åãî ïîâûñèòü, âû ðèñêóåòå âîâñå åãî ëèøèòüñÿ. Ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü äðóçåé, åñëè, êîíå÷íî, âû íå ïîñòåñíÿåòåñü î íåé ïîïðîñèòü. ÂÎÄÎËÅÉ Âîñïîëüçóéòåñü óäà÷íîé íåäåëåé è ìàêñèìàëüíî åå èñïîëüçóéòå. Íå îòêàçûâàéòåñü îò ïîåçäîê, îíè îêàæóòñÿ íà ðåäêîñòü óäà÷íûìè. Íå ñòîèò óâëåêàòüñÿ ìèñòèêîé è ðàçãàäûâàíèåì ÷óæèõ ñåêðåòîâ, òàê êàê ýòî ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü ñïëåòíè è èíòðèãè âîêðóã âàñ.  ñðåäó ïîñòàðàéòåñü íå äåðãàòüñÿ è íå ñóåòèòüñÿ ïî ïóñòÿêàì, èíà÷å ìîæåòå äîïóñòèòü îïëîøíîñòü â ñåðüåçíîì äåëå. ×åòâåðã ïîçâîëèò ðàçðóøèòü ñòàðîå, îñâîáîäèâ ìåñòî äëÿ ñîçäàíèÿ íîâîãî. _______________

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎҔ

* âàðò³ñòü õâèëèíè - 3,12 ãðí ç ÏÄÂ

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ, ò. 26-28-38

Ëåä³ N

ÐÛÁÛ Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ÷üåìó-òî òâîð÷åñêîìó ïðîöåññó. Íå óïóñêàéòå åãî - ïåðåä âàìè ìîãóò îòêðûòüñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû. Ìíîãèå íåäîðàçóìåíèÿ è íåóðÿäèöû îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì, áóäóò íàëàæèâàòüñÿ îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè, äðóçüÿìè, âîîáùå ñ îêðóæàþùèìè. Òàéíûå âðàãè, åñëè îíè èìåþòñÿ, ìîãóò "çàñâåòèòüñÿ", ñîâåðøèâ îïëîøíîñòü. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïîçèòèâíåå, ÷åì âòîðàÿ, ïîýòîìó èñïîëüçóéòå áëàãîïðèÿòíîå ðàñïîëîæåíèå çâåçä è ìàêñèìàëüíî ðåàëèçóéòå ïðåäëàãàåìûå ñóäüáîé âîçìîæíîñòè. ËÅ Ïðîäîëæàéòå àíàëèçèðîâàòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ è âîïëîùàòü ñâîè ìå÷òû â ðåàëüíîñòü. Ïðèâîäèòå â ïîðÿäîê âñå, äî ÷åãî äîòÿíåòåñü.  òîì ÷èñëå è ñîáñòâåííûå ìûñëè. Ýòî ïîìîæåò âàì ïðîëèòü ñâåò íà ïðè÷èíû ïðîèñõîäÿùåãî. ×òîáû èçáåæàòü âîçìîæíûõ íåïðèÿòíîñòåé, ïîñòàðàéòåñü ïðîÿâèòü ñîáðàííîñòü è óðàâíîâåøåííîñòü. Íûíåøíÿÿ íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ äóõîâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ - ïîñòàðàéòåñü õîòÿ áû èçðåäêà îá ýòîì âñïîìèíàòü. _______________

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

ÀÍÅÊÄÎÒ Ñîâåñòü ïîäñêàçûâàëà çàñòðåëèòüñÿ, îïûò âîçðàæàë...

3

Газета Реклама Апперкот №16  

Реклама, смешные анекдоты и гороскоп. Без политики! Читайте в свежем выпуске газеты Реклама Апперкот №16

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you