Page 1

³òàºìî ç ïåðøîòðàâíåâèìè ñâÿòàìè! www.reklama-apperkot.com

15000 ¹ 15 [441] ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Ëåä³ N

ÎÂÅÍ Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè îçíàìåíóåòñÿ ïîõîäàìè â âûøåñòîÿùèå èíñòàíöèè. Âàì ïðèäåòñÿ çàêðåïëÿòü è îòñòàèâàòü ñâîè äîñòèæåíèÿ. Ñåé÷àñ îñîáåííî íåæåëàòåëüíî âî âðåìÿ ðàáîòû äîëãî ðàçãîâàðèâàòü ïî òåëåôîíó, òàê êàê ýòî ñîáüåò âàñ ñ ðàáî÷åãî íàñòðîåíèÿ, èñïîðòèò âåñü äåíü è, êðîìå òîãî, ìîæåò âûçâàòü íåäîâîëüñòâî êîëëåã è íà÷àëüñòâà. Âàøè íîâîââåäåíèÿ íà ðàáîòå è äîìà áóäóò óñïåøíûìè, ÷òî äîáàâèò âàì óâåðåííîñòè â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ. Çà êàêîå äåëî âû áû íå áðàëèñü, íåóäà÷è âàì íå ãðîçÿò. _______________

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

Ìàòü Ýëòîíà Äæîíà âñåãäà ìå÷òàëà áûòü èäåàëüíîé ñâåêðîâüþ, à ñòàëà ò¸ùåé...

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Øîòëàíäñêèå äåòè èìåþò ïðåèìóùåñòâî ïåðåä îñòàëüíûìè: îíè ìîãóò äåðæàòüñÿ íå òîëüêî çà ìàìèíó, íî è çà ïàïèíó þáêó.

òèðàæ

30 êâ³òíÿ 2010 ã.

Ëåä³ N

ÒÅËÅÖ Ïîñòàðàéòåñü èñïðàâèòü îøèáêè, ïîêà ó âàñ åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü. Âàø óñïåõ íà ðàáîòå áóäåò âî ìíîãîì çàâèñåòü îò ïðèëàãàåìûõ óñèëèé. Ïîñòàðàéòåñü áûòü âíèìàòåëüíåå â ñâîèõ äåëàõ è ñëîâàõ, ïîòîìó ÷òî îøèáêè â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè áóäóò íåäîïóñòèìû. Ïîíåäåëüíèê îêàæåòñÿ óäà÷íûì äíåì äëÿ ðàçíîîáðàçíûõ íà÷èíàíèé. ÁËÈÇÍÅÖÛ Íà äàííîé íåäåëå âîëÿ, ýíåðãèÿ è ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé ìîãóò îêàçàòüñÿ â îäíîé óïðÿæêå è çàìåòíî ïðîäâèíóòü âàñ ââåðõ. Íî íå ïîääàâàéòåñü èñêóøåíèþ ðàññ÷èòûâàòü èñêëþ÷èòåëüíî íà âåçåíèå - òùàòåëüíî ïëàíèðóéòå ñâîè äåëà, òîëüêî òîãäà âû äîáüåòåñü íàìå÷åííûõ öåëåé.  ñðåäó èëè ÷åòâåðã áóäåò îïðàâäàí íåêîòîðûé ðèñê, âîçìîæíà òàêæå ðåàëèçàöèÿ ñàìûõ íåñòàíäàðòíûõ ïðîåêòîâ.  âîñêðåñåíüå âàì ìîæåò ãðîçèòü íåïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé._______________

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

ÀÍÅÊÄÎÒ - ß â÷åðà "Òèòàíèê" ñ ïîäðóãîé ñìîòðåë. - Äà? È ÷åì âñ¸ çàêîí÷èëîñü? - Ñåêñîì. - Êàê òàê? Òàì æå âðîäå âñå óòîíóëè?.. - Íå çíàþ, êàê ó íèõ òàì, à ó ìåíÿ ñåêñîì! ---------Ïðîãíîçèðóåìóþ ïîáåäó îäåðæàëè ðîññèéñêèå áîêñ¸ðû íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû ïî øàõìàòàì.


ÀÍÅÊÄÎÒ - Äåâóøêà, ñêîëüêî âû âåñèòå? - Ýòî ñåêðåò... - Íó ñêàæèòå õîòÿ áû ïåðâûå òðè öèôðû. ---------Èç ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà: - Âàøå ëþáèìîå ìåñòî îòäûõà? - Ñàëàò îëèâüå.

 ýòîé ñòðàíå âñ¸ äåëàåòñÿ ÷åðåç æ..ó, êðîìå êëèçìû. ----------Èç âñåõ ðîäñòâåííèêîâ ìîåé æåíû áîëüøå âñåãî ìíå íðàâëþñü ÿ. ----------Åñëè Âû âûó÷èëè íàçâàíèå âóëêàíà â Èñëàíäèè - ýòî ïðèçíàê òîãî, ÷òî Âàì â æèçíè íå÷åãî äåëàòü... ----------Ïóáëè÷íûé ÷åëîâåê ñ ïóáëè÷íîé äåâêîé â ïóáëè÷íîì äî-

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ - òåë. 26-28-38

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎҔ

ÀÍÅÊÄÎÒ ìå... È ýòî øî, ÷àñòíàÿ æèçíü? ----------Àáðàì ïîñëå óõîäà ãîñòåé: - Öèëÿ, òû çàìåòèëà, òâîé ëþáèìûé ïëåìÿííèê Èçÿ, ìåæäó ïðî÷èì, æðàë íå ïðîñòî ñ àïïåòèòîì çà òð¸õ äóðíûõ, íî è ñ ðàäîñòüþ íà ëèöî. Îí âîîáùå ñ äåòñòâà èìååò ìàíåðó íåäåëþ ñèäåòü íà äèåòå, ïðåæäå ÷åì ïîéòè â ãîñòè.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

¹ 15 [441], 30 êâ³òíÿ 2010 ãîäà

Ëåä³ N

ÐÀÊ Íà ýòîé íåäåëå íà ðàáîòå âàì ïðèäåòñÿ ðàçáèðàòüñÿ ñ áóìàãàìè è ïðî÷èìè íóäíûìè, íî êðàéíå íåîáõîäèìûìè âåùàìè. Âû ìîæåòå îùóòèòü íåñòàáèëüíîñòü â êàêîé-òî îáëàñòè, ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî âàìè íåäîâîëüíû, íî ïðè÷èíó ýòîìó íàéäåòå íå ñðàçó. Ýòî ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå ñïàäåò êî âòîðíèêó. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè îêàæåòñÿ ñïîêîéíåå è ðàçìåðåííåå ïåðâîé. Âîçìîæíû èíòåðåñíûå âñòðå÷è è ïîëåçíûå çíàêîìñòâà, êîòîðûå âñåëÿò â âàñ äóõ óñïåøíîñòè. ËÅ Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ìåòîäè÷íî è óâåðåííî äâèãàòüñÿ âïåðåä, òàê êàê âîçíèêíóò ïåðñïåêòèâû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äàâíî çàäóìàííîãî.  ðåøåíèè âàæíûõ âîïðîñîâ ñòàðàéòåñü èäòè íå íàïðîëîì, à â îáõîä. Òîëüêî íå áðîñàéòåñü â êðàéíîñòè, èíà÷å ïðàêòè÷åñêè âñå ðåçóëüòàòû áóäóò ñâåäåíû ê íóëþ, åñëè íå óéäóò â ìèíóñ. Íà ñðåäó íå ñòîèò ïëàíèðîâàòü íè÷åãî_______________ ñåðüåçíîãî.

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

Ó ìåíÿ çíàêîìûé îäèí ðàç äîïèëñÿ äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî îí áóõàë ðåàëüíî ñ Áóðàòèíî. Ïðèõîäèò äîìîé, âèäèò - Áóðàòèíî ó íåãî ñèäèò. Îí ñ íèì íà÷àë âûïèâàòü, ïîòîì ãîâîðèò - äàâàé ïîêóðèì? Òîò ãîâîðèò òû ÷å? ÿ æ äåðåâÿííûé, ÿ ñïàëþñü! ------------

ÀÍÅÊÄÎÒ Îäèí ìåäâåäü áûë ñîâîé. Îí ëîæèëñÿ ñïàòü íå ïîçäíåé îñåíüþ, êàê âñå íîðìàëüíûå ìåäâåäè, à ðàííèì ëåòîì. À çèìîé áðîäèë ïî ëåñó, ãîëîäíûé è íåäîâîëüíûé, è æàëîâàëñÿ íà æèçíü, êîòîðàÿ ê íåìó íåñïðàâäåëèâà. È íà ìèð, â êîòîðîì âñ¸ ëó÷øåå - æàâîðîíêàì.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ïî÷àñò³øàëè âèïàäêè ïîæåæ òà çàéìàíü ó æèòëîâîìó ñåêòîð³ ñàìå ÷åðåç ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïîâîäæåííÿ ç åëåêòðîïðèëàäàìè, çîêðåìà ç îðãòåõí³êîþ. Àäæå îäíà òàêà ïîä³ÿ çàãðîæóº âîäíî÷àñ ñîòíÿì ëþäåé, ÷àñò³øå çà âñå ñòóäåíòàì, æèòòÿ ÿêèõ ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ. 11-ãî áåðåçíÿ áëèçüêî î 16:30 â ãóðòîæèòêó Õåðñîíñüêîãî êîîïåðàòèâíîãî åêîíîì³êî-ïðàâîâîãî êîëåäæó ïî ïð. Óøàêîâà, 60-À, ñòàëàñÿ ïîæåæà â îäí³é ç æèòëîâèõ ê³ìíàò íà ï'ÿòîìó ïîâåðñ³. ² çíîâó ïðè÷èíîþ ëèõà ñòàâ... áàíàëüíèé íå âèìêíåíèé åëåêòðîïðèëàä, ÿêèé ëèøèâñÿ áåç íàãëÿäó âëàñíèêà. Êîðîòêå çàìèêàííÿ ìåðåæåâîãî

ÍÅÄÎÄÈÂÈËÈÑÜ

ô³ëüòðó (ó íàðîä³ - ïîäîâæóâà÷à) çíèùèëî êîìï'þòåð òà äîìàøí³ ðå÷³. À â³äñóòí³ñòü ó ïîìåøêàíí³ íà ìîìåíò çàéìàííÿ ãîñïîäàðÿ ìîãëà ñïðè÷èíèòè íå ò³ëüêè íåàáèÿêèé çáèòîê, à é âòðàòó çäîðîâ'ÿ òà æèòòÿ áàãàòüîõ ëþäåé, ÿêèì íå ïîùàñòèëî ñòàòè éîãî ñóñ³äàìè. Äî ðå÷³, îñòàíí³ ïîâåëè ñåáå â³äïîâ³äàëüíî: â³ä÷óâøè çàïàõ ãàð³ é ïîì³òèâøè äèì, âîíè ñïîâ³ñòèëè ³ àäì³í³ñòðàö³þ, ³ ñóñ³ä³â ïî ïîâåðõó, ³ ïîæåæíèõ. Îäèí íàâ³òü âèáèâ äâåð³, ïîáîþþ÷èñü çà æèòòÿ ãîñïîäàðÿ ê³ìíàòè. Çà ë³÷åí³ õâèëèíè îïåðàòèâíî ïðèáóëè ïîæåæí³-ðÿòóâàëüíèêè ÑÄÏ×-1 Ñóâîðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Õåðñîíà Õåðñîíñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ³ øâèäêî âïîðàëè-

ñÿ ç âîãíåì. Çäàâàëîñÿ á, ïðî ùî òóò ãîâîðèòè? Òðàãå䳿 æ íå ñòàëîñÿ? Àëå â³äêðèòèì çàëèøàºòüñÿ âàæëèâå ïèòàííÿ: íåäîäèâèëèñü ÷è íå äèâèëèñÿ çîâñ³ì êåð³âíèêè çàêëàäó? Ìàëî ÷îãî âàðòà, âèÿâëÿºòüñÿ, ïðîô³ëàêòè÷íà ðîáîòà ç ìåøêàíöÿìè ãóðòîæèòêó òà êîíòðîëü çà ¿õ ïîâåä³íêîþ. ² äî òèõ ï³ð, äîêè ³íôîðìàö³éíà òà ðîç'ÿñíþâàëüíà ðîáîòà â³äáóâàòèìåòüñÿ íà ïàïåð³, êîëüîðîâ³ ïëàêàòè òà ëèñò³âêè áóäóòü ÷è íå ºäèíîþ ïåðåñòîðîãîþ. À íèìè æèòòÿ òà çäîðîâ'ÿ íå çàõèñòèø ³ ìàéíî â³ä âîãíþ íå âáåðåæåø. Äåðæàâíèé ïîæåæíèé íàãëÿä Õåðñîíñüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ.

æèâèé çâóê

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

˳ö. ÍÐÓ ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ HP ¹ 0340-ì 03.04.1997 òà HP ¹0519-ì 31.03.2008 ð.

2


2

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ - òåë. 26-28-38

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎҔ

¹ 15 [441], 30 êâ³òíÿ 2010 ãîäà

ÏÐÈÂÀÒͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß 3 ãðí. òà 5 ãðí â³äîêðåìëåí³ Ï³ääîíè, ºâðîï³ääîíè á/ó ó õ/ñ. äîðîãî, ñàìîâèâ³ç, ò.0503964315 Âèðîáè ìåòàëåâ³ ³ç âì³ñòîì ìîë³áäåíà, òèòàíó, âîëüôðàìó, îëîâà, êîáàëüòó, í³îá³þ, êàäì³þ, ðàï³ä Ð6Ì5, ïðèïîé, ïîáåä³ò, ÒÂ. ñïëàâè, í³êåëü, í³õðîì, ôåðîñïëàâè, õðîì òà ³í. ò. (050)396-43-15, 444183 Ðàä³îäåòàë³ îïòîì, òåëåâ³çîðè á/ó ÷è íà äåòàë³, Ðàäÿíñüê³ êîìï’þòåðè òà êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, ò. 393065, 0953227897.

Ñòîâï÷èêè ñàäîâî-âèíîãðàäí³ H=2.20 ºâðîçàáîðè. Ïëèòêà òðîòóàðíà â àñîðòèìåíò³. Ö³íè âèðîáíèêà, ò. 442437, 099-9044805 Áóò³ê íà âóë. Ìèðó. ÏÐÎÕ²ÄÍŠ̲ÑÖÅ!, 2 êâ. ì. ÄÅØÅÂÎ!, ò. 050-7287610, 098- 9687056 Ìàãàçèí “Øâåéíèé ñâ³ò”. Ïðîäàæ áóäüÿêîãî îáëàäíàííÿ: ìàøèíêè, îâåðëîêè, àêñåñóàðè, êîíñóëüòàö³ÿ, ãàðàíò³é-íèé òà ï³ñëÿãàðàíò³éíèé ñåðâ³ñ. Áåç âèõ³äíèõ. âóë. Ê.Ìàðêñà, 55 ò. 397395, 0949790395, 063-155-7346

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÎÑËÓÃÈ

Ïðîäàì ãàðàæ âóë. ×åðíîìîðñüêà/Áåðèñëàâñüêå øîñå, ò. 0660566042 Ïðîäàì Çàç ϳêàï 1103 ÀÒ 13081 2006 ã.â. Óí³êàëüíà ðîçðîáêà Òþí³íãîâîãî àòåëëº ïðè çàâîä³ ÇÀÇ. Äâèãóí 1,3, Âàíòàæíèé â³äñ³ê 1,5*1,5*2ì âàíòàæîï³ä’ºìí³ñòü 1 ò.ã/î, ìåòàí, øóìî³çîëÿöèÿ, ñèä³ííÿ ìàçäà, õîäîâà òà îïòèêà - Âàç. òåë. 050-3157559. Ïðîäàºòüñÿ ä³ëÿíêà ïðàâèëüíî¿ ôîðìè ð-í Ñõ³äíèé, âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷, ò. 323000, 050 5815443 Ïðîäàì áóò³êè íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, 16 êâ.ì., 8 êâ.ì., êîíòåéíåð íà áóäü-ÿêèé á³çíåñ, ò. 26-21-27, 095-34069-06 Ïðîäàºòüñÿ ó÷àñòîê 0,167 ãà â ðàéîí³ Æèòëîñåëèùà ï³ä 9-ïîâåðõîâèé æèëèé áóäèíîê. ì. (067)5536101, 264615 Õåðñîíñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ "ϳÄæèÒðåéä ñ ìåòîþ ñòèìóëþâàííÿ çáóòà ïðîäóêö³¿ êîìïàí³¿ Ïðîêòåð åíä Ãåìáë, Áðàóí ïðîâîäå ðåàë³çàö³þ äàíî¿ ïðîäóêö³¿ çà 0,01 ãðí. 3.04.10, 10.04.10, 17.04.10, 24.04.10 ñ 8.00 äî 8.30. ʳëüê³ñòü òîâàðó îáìåæåíî. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.33-47-61. Çàáîðè, íàâ³ñè òà ³íøå ç ïðîôíàñò³ëó, ö³íà â³ä 40 ãðí. ò. 050494-11-30

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ìåáë³â, âàíòàæ³â, ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. ò. 440434, 8(050)974-3394, 8(050)207-56-14 ˳ö. À¹425040 ÃÀÒI Êîìï’þòåðíèé ðåìîíò, çá³ðêà òà íàëàøòóâàííÿ êîìï’þòåð³â áóäü-ÿêî¿ êîíôèãóðàö³¿. Âñòàíîâëåííÿ ÏÎ òà ÎÑ. Âè¿çä äî äîìó. Çàïðàâëåííÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè (ïðèíòåðè, ôàêñè òà. ³í.), âóë. Ê.Ìàðêñà, 13, ò. 420-898, (050)5545531 Ïîøèâ òà ðåìîíò óñ³õ âèä³â ðîáî÷îãî îäÿãó (îõîðîíà, ðèáàëêà, ïîëþâàííÿ) ò. 506344837 Àðêè, Àêóðàòí³ îòâîðè ó áóäü-ÿêèõ ñò³íàõ, çá³ëüøåííÿ òà âèð³çêà äâåðíèõ, â³êîííèõ ïðîéîì³â. Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, áàëêîíè "ï³ä êëþ÷", ̳í³ìóì øóìó òà ïèëó. ò. 440883,0509460537 Ôàõ³âåöü ç þðèäè÷íèõ ïèòàíü âèð³øóº ñïðàâè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèçíàííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà îᒺêòè íåðóõîìîñò³, íîâå áóä³âíèöòâî, ïåðåîôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³, ïîä³ë ìàéíà, âèä³ëåííÿ â íàòóð³, óçàêîíåííÿ êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè. ò.: 095-8929560, 0679226299 Ìåòàëåâ³ äâåð³, âîðîòà, ãðàòè, ñõîäè,êîçèðüêè, âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ, äîñòàâêà ò. 44-20-67, 0952088210

ÊÓÏËÞ 15

15

19

16

26

20

16

17

22

17

16

20

18

21

Àíòåíè ñóïóòíèêîâ³: âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ çà 2 ãîäèíè! Àêóðàòíî, ãðàìîòíî, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü. Êàðòêè “Òðèêîëîð” ò. 393065, 095-3227897 Ïðîêàò òóðèñòè÷íîãî ñïîðÿäæåííÿ. Íàìåòè, ðþêçàêè, áàéäàðêè òà ³íøå. ò. (066) 2057000. www.rise.in.ua Ñàíòåõí³êà, óñ³ âèäè ðîá³ò ò, 443989 “ÀÑÄ-Åêñïðåññ”. Êóð’ºðñüêà ñëóæáà äîñòàâêè. Äîñòàâêà êîðåñïîíäåíö³¿ òà ïîñèëîê ïî Óêðà¿í³, êâ³ò³â, ïîäàðóíê³â, âèêîíàííÿ äîðó÷åíü. ò. 440285, 050-5041349 Ðåìîíò áóäü-ÿêèõ øâåéíèõ ìàøèí ç ãàðàíò³ºþ, ò. 437338, 0637720337 ßê³ñíî, øâèäêî óñ³ ðîáîòè ïî ñàíòåõíèö³, ò, 441290 Çàìîâëåííÿ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ëåé â³ä 10 êã, â³ä 45 ãðí/ãîäèíó, äèñïåò÷åðñüê³ ïîñëóãè, ò. 411411, 0506060062 19

21

17

17

19

ÐÎÁÎÒÀ

ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜÑß

À ó Âàñ âæå º ãàðàíòîâàíå àâòîìàòèçîâàíå ðîáî÷º ì³ñöåâ ²íòåðíåò? Ïîñï³øàé îòðèìàòè! Âàøà âïåâíåí³ñòü ó çàâòðàøíüîìó äí³! (ÏÊ íå îáîâ'ÿçêîâî) ò. 0 6 6 718-13-05 Çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð, ÷/æ. Ðîáîòà ç êîñìåòèêîþ, ãðàô³ê â³ëüíèé, ò. (050)5178165 Ìåíåäæåðû ó ñôåð³ ðåêëàìè íà ðàä³î. Äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâèé. ³ê â³ä 25 ðîê³â. ò. (067) 515-30-50. Çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð ïî ðåêëàì³. Ç/ï âèñîêà. ò. 263522. 19

ÎÐÅÍÄÀ Çäàþòüñÿ îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ âóë. Ïîëÿêîâà, 3, äî 150 êâ.ì., ì³ñöå äëÿ ïàðêîâêè, ò. 264615, (067)5536101, ö³íà 1 êâ.ì. - 100ãðí, òîðã ìîæëèâèé. Çäàì â îðåíäó íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ïî âóë. Ãîðüêîãî, 84.2 êâ.ì., îõîðîíà òà ïîæåæíà ñèãíàë³çàöèÿ, 3 òåë. ë³í³¿, ³íòåðíåò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð, 8000 ãðí. Âëàñíèê 067-5551126

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

ÀÍÅÊÄÎÒ - Òåáÿ íå ðàçäðàæàåò, ÷òî òâîé ìóæ â êîìïàíèè õâàñòàåòñÿ ñâîèìè ëþáîâíûìè ïîõîæäåíèÿìè? - Ïóñòü èíâàëèä ðàññêàæåò î âîéíå... ---------Ñîâåñòü ïîäñêàçûâàëà çàñòðåëèòüñÿ, îïûò âîçðàæàë... ---------- À ìåíÿ íå áåðóò êàðòîøêó ñàæàòü... Ãîâîðÿò, ÷òî ÿ åå íå ñàæàþ, à õîðîíþ.... ---------ß ìíîãî ÷åãî âèäåë â ýòîé æèçíè, è ìåíÿ ñëîæíî óäèâèòü... Íî äåìîíñòðàöèÿ íåóäà÷íûõ äóáëåé â ïîðíîôèëüìå, âñòàâëåííàÿ â ñàìîì êîíöå, îòïðàâèëà ìåíÿ â íîêàóò... ---------- Ñ âèäó ÿ êàæóñü õèëûì è áåççàùèòíûì, íî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî çà ïëå÷àìè ó ìåíÿ äåñÿòü ëåò çàíÿòèé â øàõìàòíîé ñåêöèè.

Ëåä³ N

ÄÅÂÀ Òî ê ÷åìó âû ñòðåìèòåñü, ìîæåò îêàçàòüñÿ ïðîòèâîïîëîæíûì òîìó, ÷òî âàì íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü â ðåàëüíîñòè. Ñòðàõ çà ñâîå áóäóùåå ìîæåò çàñòàâèòü âàñ çàíÿòüñÿ ïîñòðîåíèåì "êîâàðíûõ çàìûñëîâ". Íå ñòîèò ïîääàâàòüñÿ ýòîìó ðàçðóøèòåëüíîìó æåëàíèþ - ïîäîáíûå çàíÿòèÿ íå ëó÷øèì îáðàçîì îòðàæàþòñÿ íà õàðàêòåðå è ñàìî÷óâñòâèè. Ïîâåðüòå çâåçäàì: åñòü êóäà áîëåå ðàöèîíàëüíûå è ÷åñòíûå ñïîñîáû ðåøåíèÿ ïðîáëåì. ÂÅÑÛ Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ èçðÿäíî ïîòðóäèòüñÿ, è äåëà ïðè ýòîì áóäóò ïðîäâèãàòüñÿ ìåäëåííî. Çàòî èõ äâèæåíèå áóäåò âåðíûì, è îùóùåíèå ýòîãî ïðèäàñò óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ.  ñðåäó âàì ñëåäóåò îáðàòèòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà ñâîè íåäîñòàòêè è ïîñòàðàòüñÿ èõ èñïðàâèòü òàêèì îáðàçîì âû ñìîæåòå èçáåæàòü ìíîãèõ íåïðèÿòíîñòåé. _______________

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

ÀÍÅÊÄÎÒ - Äèñêðèìèíàöèÿ! ß êóáèê Ðóáèêà çà 10 ñåêóíä ñîáðàë, à ìåíÿ â Êíèãó Ãèííåñà íå çàïèñàëè. -  ÷¸ì äèñêðèìèíàöèÿ? Ê ÷åìó ïðèäðàëèñü? - Ê äèàãíîçó "äàëüòîíèçì".

"ÐÎÇÁÈÒ²" ÃÐÎز ÕÅÐÑÎÍÑÜÊÈÕ ÄÎвÃ

Ïðîäàì Çàç ϳêàï - 1103 ÀÒ 13081 2006 ã.â. Óí³êàëüíà ðîçðîáêà Òþí³íãîâîãî àòåëëº ïðè çàâîä³ ÇÀÇ. Äâèãóí 1,3, Âàíòàæíèé â³äñ³ê 1,5*1,5*2ì âàíòàæîï³ä’ºìí³ñòü 1 ò.ã/î, ìåòàí, øóìî³çîëÿöèÿ, ñèä³ííÿ ìàçäà, õîäîâà òà îïòèêà - Âàç. òåë. 050-3157559.

ÎÐÅÍÄÀ

îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ ó öåíòð³ ì³ñòà â³ä 18 äî 45 ì. êâ àâòîñòîÿíêà äëÿ ñëóæáîâèõ àâòîìîá³ëåé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îõîðîíà. ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ 200 ì.êâ ç âåíòèëÿö³ºþ îïàëåííÿì, îõîðîíîþ òà âáóäîâàííèìè ñòåëàæàìè.

ò. 26-46-15, 8067-553-61-01

Óïðàâë³ííÿ äîð³ã Õåðñîíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîðóøèëî ô³íàíñîâó äèñöèïë³íó íà ñóìó ìàéæå 1 ìëí. 420 òèñ.ãðí. çà ïåð³îä ç æîâòíÿ 2007 ïî áåðåçåíü 2010 ðîê³â. Ïî áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó íå îáë³êîâóâàëèñÿ ñâ³òëîôîðè, äîðîæí³ çíàêè òà ï³øîõ³äí³ îãîðîäæåííÿ íà ñóìó áëèçüêî 943 òèñ.ãðí., ÿê³ âñòàíîâëåí³ ó 20082009 ðîêàõ. Òîìó íà ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ íåçàêîííî âèòðà÷åíî ïîíàä 87 òèñ. ãðí. À òåõí³÷í³ ïàñïîðòè àâòîäîð³ã ó ì³ñò³ Õåðñîí³ òåæ í³äå íå îáë³êîâóâàëèñÿ. Äî ðå÷³, çà âèãîòîâëåííÿ òàêî¿ äîêóìåíòàö³¿ ñïëà÷åíî áþäæåòí³ ãðîø³ â ñóì³ ìàéæå 90 òèñ.ãðí. Äî òîãî æ âèÿâëåíî âèïàäîê çàâèùåííÿ âàðòîñò³ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà ñóìó ùå ïîíàä 130 òèñ.ãðí. Ó Õåðñîí³, ÿê âèÿâèëîñÿ, î÷èñòêà äîð³ã â³ä ñí³ãîâî-ëüîäîâîãî ïîêðèòòÿ ïðîõîäèëà íàâ³òü òîä³, êîëè ìåòåîðîëîãè îáëàñíîãî öåíòðó íå ñïîñòåð³ãàëè ³ íå ô³êñóâàëè àòìîñôåðíèõ îïàä³â.  òîé æå ÷àñ ï³äðÿäíà îðãàí³çàö³ÿ ðîçêèäàëà

ïî àâòîøëÿõàõ ï³ñêîñóì³ø ïðîòè îæåëåäèö³ ïðè ö³ëîäîáîâ³é òåìïåðàòóð³ ïîâ³òðÿ âèùå çà íóëü ãðàäóñ³â ïî Öåëüñ³þ. Îòæå, ÊÐÓ âñòàíîâèëî: çà â³äñóòíîñò³ ñí³ãîâî-ëüîäîâîãî ïîêðèòòÿ â ì³ñò³ íåçàêîííî ñïèñàíî 1236 òîíí ï³ñêó òà íà÷åáòî âèêîíàíî â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 113 òèñ. ãðí! Óïðàâë³ííÿì áåçï³äñòàâíî ñïëà÷åíî áåç äîãîâîðó òà àêòó âèêîíàíèõ ðîá³ò çà áóö³ìòî îòðèìàí³ þðèäè÷í³ ïîñëóãè á³ëüø í³æ òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Áåç ï³äòâåðäæåííÿ äîêóìåíò³â íà âèòðàòè óïðàâë³ííÿ áåçï³äñòàâíî ñïèñàíî âàðò³ñòü ñêðåò÷ - êàðò íà ïîïîâíåííÿ ìîá³ëüíîãî çâ'ÿçêó â ñóì³ ïîíàä 8 òèñ.ãðí. ×àñòèíà ìàéíà óïðàâë³ííÿ äîð³ã âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ãîñïðîçðàõóíêîâèì ï³äðîçä³ëîì íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 36 òèñ.ãðí. Ìàòåð³àëè ðåâ³ç³¿ ïåðåäàíî ïðàâîîõîðîííîìó îðãàíó.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Âëàä ËÎÑÜ. Òèðàæ 15000 ýêç. Áåñïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â îôèñàõ, è íà ñòåíäàõ â ñóïåðìàðêåòàõ. Àäðåñ ðåäàêöèè: 73000, Óêðàèíà, ã. Õåðñîí, óë. Ïîëÿêîâà, 3, ê. 9. ò.: (0552) 26-28-38, ô. 26-35-22, å-mail: apperkot@gmail.com. Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ðåäàêöèÿ íå âñåãäà

ðàçäåëÿåò ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé. Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü ×Ï ËÎÑÜ Â.Â., ÄÜß×ÅÍÊÎ Î.Ä. Ðåã. ñâèä. ÕÑ ¹406/57-ïð îò 2.04.2008ã. Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ ôîòîôîðì â Õåðñîíñêîé ãîðòèïîãðàôèè. Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 14.04.2010. Ôîðìàò À-3, îáúåì 1 ïå÷. ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. ¹ çàê

Ïðåñ-ñëóæáà ÊÐÓ ñîíñüê³é îáëàñò³

â

Õåð-


Îòäåë ðåêëàìû òåë. 26-28-38 ¹ 15 [441], 30 êâ³òíÿ 2010 ãîäà

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎҔ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Ëåä³ N

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Îáúÿâëåíèå.  áîëüíèöó òðåáóþòñÿ ëþäè ñ òåìïåðàòóðîé 36,6 äëÿ ïðîâåðêè òåðìîìåòðîâ. -------Îáúÿâëåíèå. Îäèíîêèé, ôëåãìàòè÷íûé, ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîçíàêîìèòñÿ ñ àïàòè÷íîé äåâóøêîé äëÿ äëèòåëüíûõ, âÿëûõ îòíîøåíèé. Æåëàòåëüíî ïî ïåðåïèñêå. -------Ðîññèéñêèì èñòîðèêàì ñòàëà èçâåñòíà äîëæíîñòü Èâàíà Ñóñàíèíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò. - Ïî÷åìó ïåðååäàåøü? Ó òåáÿ ëèøíèé âåñ! - À, ýòî íå ëèøíèé! Ýòî çàïàñíîé.

Ëåä³ N

ÊÎÇÅÐÎà Íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ ïåñòðîé è íàïðÿæåííîé, íî ýòî íå äîëæíî ïóãàòü âàñ. Áîëåå òîãî - ïîïûòêà èãíîðèðîâàòü ñîáñòâåííûå ïðîáëåìû ìîæåò ëèøü óñèëèòü èõ ìíîãîêðàòíî. Âî âòîðíèê íå ñòåñíÿéòåñü ïðîÿâèòü ñâîè îðãàíèçàòîðñêèå è ëèäåðñêèå êà÷åñòâà.  ÷åòâåðã èëè ïÿòíèöó ñàìîé âàæíîé ïðîáëåìîé ìîãóò îêàçàòüñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè. ÂÎÄÎËÅÉ Íà ýòîé íåäåëå íå ïðåíåáðåãàéòå âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷èòü êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü - îíà ìîæåò âàì ïðèãîäèòüñÿ.  ñðåäó âû ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî áåñêîíå÷íûå íåïîëàäêè è çàäåðæêè â ðàáîòå ïåðåïîëíÿþò ÷àøó âàøåãî òåðïåíèÿ. Òåì íå ìåíåå, ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíÿòü õëàäíîêðîâèå: ìíîãèå èç âîçíèêøèõ ïðåïÿòñòâèé íà ñëåäóþùèé äåíü èñ÷åçíóò ñàìè ñîáîé. _______________

ÑÊÎÐÏÈÎÍ Íà ðàáîòå âàøè äåëà áóäóò ïðîäâèãàòüñÿ âåñüìà óñïåøíî. Ñêîðåå âñåãî, àêòèâèçèðóþòñÿ ñâÿçè ñ çàðóáåæíûìè èëè èíîãîðîäíèìè ïàðòíåðàìè. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïåðñïåêòèâíûå ïðåäëîæåíèÿ è óäà÷íûå âñòðå÷è. Ó÷èòûâàéòå, ÷òî îñíîâíûå ïðèíöèïû, õàðàêòåðèçóþùèå íà ýòîé íåäåëå âàø çíàê, - ýòî íåçàâèñèìîñòü è äîáðîæåëàòåëüíîñòü. ÑÒÐÅËÅÖ Ïîñòàðàéòåñü ÷åòêî ðàñïëàíèðîâàòü äåëà íà âñþ íåäåëþ. Âîçìîæíî, íåëèøíèì áóäåò äàæå ñîñòàâèòü ñåáå ãðàôèê â ïèñüìåííîì âèäå. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè áóäåò óñïåøíåå âòîðîé. Îäíàêî íå ñòîèò òîðîïèòü ñîáûòèÿ, ëó÷øå âñå äåëàòü âîâðåìÿ. Ñðåäà - óäà÷íûé äåíü äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîäóìàííûõ çàìûñëîâ. Åñëè âû ðåøèëè ïîâûñèòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü, òî ýòî çàíÿòèå ëó÷øå íà÷èíàòü ñ ÷åòâåðãà. ______________

ÀÍÅÊÄÎÒ

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ, ò. 26-28-38

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

Ëåä³ N

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Ëåä³ N

ÐÛÁÛ Íà÷èíàÿ ñî âòîðíèêà ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà èíâåíòàðèçàöèè è ñèñòåìàòèçàöèè ñîáñòâåííûõ æåëàíèé. Ïîíèìàòü, ÷åãî õîòèòå â äàííûé ìîìåíò áîëüøå âñåãî, î÷åíü âàæíî, òàê êàê èìåííî íà ýòîé íåäåëå ñòîèò ðàáîòàòü â ñîîòâåòñòâóþùåì íàïðàâëåíèè. _______________

ÀÍÅÊÄÎÒ Äèçàéíåð: - Âåñíà... Ïîðà óáèðàòü ¸ëêó èç øàïêè ñàéòà.

Çäîðîâ’ÿ òà ùàñòÿ âàì áàæຠìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45,

ò. 263512

˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

* âàðò³ñòü õâèëèíè - 3,12 ãðí ç ÏÄÂ

3


Îòäåë ðåêëàìû òåë. 26-28-38 ¹ 49 [376], 19 äåêàáðÿ 2008 ãîäà

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎҔ

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ, ò. 26-28-38

5


6

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎҔ

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ - òåë. 26-28-38 ¹ 42 [369], 31 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà


Îòäåë ðåêëàìû òåë. 26-28-38 ¹ 42 [369], 31 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎҔ

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ, ò. 26-28-38

7

Газета "Реклама Апперкот" №15  

Рекламный еженедельник Реклама Апперкот №15