Page 1

www.reklama-apperkot.com

òèðàæ

25 áåðåçíÿ 2011 ð.

15000 ¹ 7 [481]

ÀÍÅÊÄÎÒ Îäåññà. Íà áàëêîí âûõîäèò ìàìà è êðè÷èò: - Àðêàøà! Äîìîé! Ìàëü÷èê ïîäíèìàåò ãîëîâó è êðè÷èò â îòâåò: - ß çàì¸ðç? - Íåò! Òû õî÷åøü êóøàòü!

ÀÍÅÊÄÎÒ Äâåðü ðàñïàõèâàåòñÿ è â êîìíàòó âáåãàåò ïàðåíü: - Çäîðîâî, ïàïà! Îòåö ñèäèò ó êîìïüþòåðà, íå ïîâîðà÷èâàÿ ãîëîâû ñïðàøèâàåò: - Òû ãäå áîëòàëñÿ? -  àðìèè, ïàïà...


2

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ - òåë. 26-28-38

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎҔ

¹ 7 [481], 25 áåðåçíÿ 2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß 3 ãðí. òà 5 ãðí â³äîêðåìëåí³

ÏÐÎÄÀÌ

ÀÍÅÊÄÎÒ

Ìàãàçèí “Øâåéíèé ñâ³ò”. Ïðîäàæ áóäü ÿêîãî îáëàäíàííÿ: ìàøèíêè, îâåðëîêè, àêñåñóàðè, êîíñóëüòàö³ÿ, ãàðàíò³éíèé òà ï³ñëÿãàðàíò³éíèé ñåðâ³ñ. Áåç âèõ³äíèõ. âóë. Ê.Ìàðêñà, 55, ò. 397-395, 0949790395, 063-155-7346. Ïðîäàì Çàç ϳêàï 1103 ÀÒ 13081 2006 ã.â. Óí³êàëüíà ðîçðîáêà Òþí³íãîâîãî àòåëëº ïðè çàâîä³ ÇÀÇ. Äâèãóí 1,3, Âàíòàæíèé â³äñ³ê 1,5*1,5*2ì âàíòàæîï³ä’ºìí³ñòü 1 ò.ã/î, ìåòàí, øóìî³çîëÿöèÿ, ñèä³ííÿ ìàçäà, õîäîâà òà îïòèêà - Âàç. òåë. 050-3157559. Òåðì³íîâî ïðîäàì áóäèíîê â ñìò Àíòîí³âêà (10õ10), âîäà, åëåêòðèêà, òåëåôîí, ïàðîâå îïàëåííÿ, íà âóëèö³ º ãàçó, ä³ëÿíêà 12 ñîòîê, ñàä, ò. 066- 74401-36. Ïðîäàºòüñÿ òåðì³íîâî àâòîìîá³ëüíà ÃÁÓ 2005 ð. ªìí³ñòü 60 ë. Ðåäóêòîð “̳òöóá³ñ³”, ò. 095-415-32-39. Ïðîäàì ä³ëÿíêó 8 ñîòîê íà Ñõ³äíîìó, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, ò. 3230-00, 050-581-54-43. Ïðîäàì òîðã³âåëüíå îáëàäíàííÿ - ñòåëàæ³ äëÿ DVD-äèñê³â àáî êíèã,DVD-äèñêè (ë³öåíç³ÿ) îïò â³ä 15 äî 20 ãðí., òîðã, ò. 220810, 0970582345. Ìåòàëîïðîêàò: àðìàòóðà, òðóáà, ëèñò, êóò, øâåëëåð, áàëêà. Äîñòàâêà Õåðñîí òà îáëàñòü, ò. 050-579-94-57. Êîìïüþòåð Celeron, ìîí³òîð, êëàâ³àòóðà, ìèøêà 1200 ãðí., ò. (050)4942504. Ïðîäàì òåðì³íîâî á/â â ã/ñ: ï³äñèëþâà÷ Icon 700 PHOnic - 2450 ãðí.; aêóñòè÷íó ñèñòåìó Phonic ES153 400 Âò 2500 ãðí/ øò.; ì³êøåðíèé ïóëüò Phonic AM532 - 1500 ãðí.; ì³êðîôîí Baer Dinamic Dmx 29 - 290 ãðí.; ñòîéêè ì³êðîôîíí³ - 190 ãðí/øò.; êîìáî ã³òàðíèé line 6 spayder 2 150Âò, 2x12"" (ñ êåéñîì) - 3300 ãðí.; ì³êøåðíèé ïóëüò Sound king as-602 - 600 ãðí.; åëåêòðîã³òàðó Cort G-250 1650 ãðí., òåë. 050-315-75-59. Ïðîäàì âåëîñèïåä Cross country Comanche Tomahawk 2200 ãðí., òåë. 068-275-82-98. 6

 ñåëüñêóþ øêîëó ïðèåõàëà ìîëîäàÿ ó÷èòåëüíèöà. Íà ïåðâîì óðîêå îíà ãîâîðèò: - äåòè, çàïîìíèòå: Áîãà íåò! Ìîæåòå ñìåëî ïîêàçûâàòü ôèãè â íåáî. Âñå äåòè íà÷àëè äðóæíî ïîêàçûâàòü ôèãè â íåáî. Òîëüêî íà çàäíåé ïàðòå òèõî ñèäèò Ìîéøà è íå ïîêàçûâàåò íè÷åãî. - Ìîéøà, à òû ïî÷åìó ôèãó íå ïîêàçûâàåøü? Áîãà âåäü íåò! - Åñëè òàì íèêîãî íåò, òî êîìó ïîêàçûâàòü ôèãó?.. À åñëè òàì êòî-òî åñòü, òî çà÷åì ïîðòèòü îòíîøåíèÿ?.

7

12

14

ÊÎÍIJֲÎÍÅÐÈ Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ

ÀÍÅÊÄÎÒ Ïðèõîäèò Ðàáèíîâè÷ íàíèìàòüñÿ àãåíòîì ïî ïðîäàæàì. Åìó ãîâîðÿò: Èìåéòå â âèäó, íàø àãåíò ïî ïðîäàæàì äîëæåí óìåòü ýñêèìîñàì çàãíàòü õîëîäèëüíèêè. - Ýòî äëÿ ìåíÿ ïóñòÿêè, - ãîâîðèò Ðàáèíîâè÷. - Îäíàæäû ÿ ïðîäàë àðàáñêîìó øåéõó, âëàäåëüöó ãàðåìà èç 347 æåí. . . - Íó, øåéõó íåòðóäíî ïðîäàòü. . . - Äà, Ðîëëñ-Ðîéñ íåòðóäíî. Íî ÿ-òî âïàðèë åìó íàäóâíóþ áàáó. . .

ÊÓÏËÞ Ñèíòåçàòîð "Ýëåêòðîíèêà ÝÌ-26 Âîêîäåð" àáî åñòðàä³í Àëüòà³ð, ìîæëèâî ó íåïðàöþþ÷îìó ñòàí³, ò. 44-65-73. Ðàä³îäåòàë³ îïòîì, òåëåâ³çîðè á/ó ÷è íà äåòàë³, ìàãí³òîôîíè, ðàä³îòåõí³÷í³ çàñîáè, ðàäÿíñüê³ êîìï’þòåðè òà êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, ò. 393065, 0953227897. Êóïëþ äîðîãî á/ó: êðàïåëüíó ñòð³÷êó, òåïëè÷íó ïë³âêó, ñàìîâèâ³ç â³ä 250 êã., ò. 0957668028, 050-8671347. Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçáîðíèé â õ/ñ êóïëþ äîðîãî, ò. 050-396-4315, 444183. Àêêóìóëÿòîðè, òðóáó, ëèñò, êðóã, ïðîâîëîêó, àíîä: íåðæàâ³éêè, ì³äü, áðîíçà, àëþì³í³é, ÷îðíèé ìåòàë, òèòàí, îëîâî, ïðèï³é, êàäì³é, áîáá³ò, ëîê, âîëüôðàì, ìîë³áäåí, í³êåëü, í³õðîì, ñâèíåöü, ðàï³ä Ð6Ì5, òâ.ñïëàâè,VK-8, Ò15Ê6, öèíê, ôåðîñïëàâè, êîíòàêòè ç³ ñð³áëà òà ³íøå, ò. 050396-43-15,444-183. 7

10

8

11

11

ÏÎÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ìåáë³â, âàíòàæ³â, ïîñëóãè âàíòàæíèê³â, ò. 440-434,(050)974-3394,(050)207-56-14.

16

0

Àíòåíè ñóïóòíèêîâ³: âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ çà 2 ãîäèíè! Àêóðàòíî, ãðàìîòíî, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü. Êàðòêè “Òðèêîëîð” ò. 393065, 095-3227897. À ÂÈ ÇÍÀªÒÅ, ÑʲËÜÊÈ ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÂÀØ Á²ÇÍÅÑ??? Àâòîìàòèçàö³ÿ îáë³êó, îáñëóãîâóâàííÿ ïðîãðàìè 1Ñ, áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíî... 050-494-25-04 Ìèõàéëî, 1c.kherson@gmail.com, www.1c-kherson.ucoz.ua Ðåìîíò õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ ïðîìèñëîâîãî òà ïîáóòîâîãî òèïó, ãàðàíò³ÿ, âè¿çä, ò. 396-759, 397-910, 095-414-47-48,093-55111-98,098-401-55-24. Ìàòåìàòèêà 5-9 êëàñ, ³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ, â÷èòåëü 1 êàòåãîð³¿, ñòàæ 20 ðîê³â, ò. 095-114-12-87.

0

7

11

7

10

Ïîñëóãè ïî âèêà÷ö³ ÿìè, âì³ñò ìàøèíè 9 ò., ò. 050-861-92-90. Ñàíòåõí³êà, óñ³ âèäè ðîá³ò, ò, 443-989 Áîéëåð³â âñòàíîâëåííÿ, ÷èñòêà, çàì³íà àíîäà,ðåìîíò, ñàíòåõðîáîòè, ò. 44-06-718. Ñàíòåõðîáîòè, ð³øåííÿ âàøèõ ïðîáëåì, çàì³íà òðóá, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõïðèëàä³â, ò. 44-06-71 ßê³ñíî, øâèäêî óñ³ ðîáîòè ïî ñàíòåõíèö³, ò. 441-290 Ïðîäàæ, ðåìîíò, îáñëóãîâóâàííÿ êîìï’þòåð³â, íîóòáóê³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ò. 095-04243-30, 380-860. áñ

10

8

8

10

43

ÐÎÁÎÒÀ

ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜÑß

Ðîáîòà çà ì³ñöåì Âàøîãî ïðîæèâàííÿ., ò. 067-553-51-16. 8

Çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð, ÷/æ. Ðîáîòà ç êîñìåòèêîþ, ãðàô³ê â³ëüíèé, ò. (050) 51781-65. Ìåíåäæåðè ó ñôåð³ ðåêëàìè íà ðàä³î. Äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâèé. ³ê â³ä 25 ðîê³â. ò. 067-5153050. Çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð ïî ðåêëàì³. Ç/ï âèñîêà. ò. 263522. Çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó ïàð³êìàõåðèóí³âåðñàëè, ÷îëîâ³÷³ ìàñòåðà ó ñàëîí êðàñè íà 200 ðîê³â Õåðñîíó, çäàºòüñÿ êàá³íåò ìàí³êþðà â îðåíäó, ò. 950184-65-38 6

0

3

9

ÎÐÅÍÄÀ Ó öåíòð³ îô³ñí³ ïðèì³ùåíí³, ï³ñëÿ ðåìîíòó. íà 2-ì ïîâ. â³ä 24 äî 113 êâ.ì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. âóë. Ïîëÿêîâà, 3, 264615, 0675536101. Ó öåíòð³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ ìàãàçèíó, ñàëîí òà ³í. ïëàùî 90 êâ. ì. ö³íà äîãîâ³ðíà. âóë. Ïîëÿêîâà, 3, 264615, 0675536101. Ó öåíòð³ õîëîäèëüíà êàìåðà 3 êóá.ì.. ç ïðèì³ùåííÿì 31 êâ.ì. òåìï. 0+7Ñ, âóë. Ïîëÿêîâà, 3, 264615, 0675536101. 48

48

48

14

вÇÍÅ

Çàãóáëåíå ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè ìîðÿêà Óêðà¿íè ¹À 362955 âèäàíå 30.10.07 íà ³ìÿ Åëåêòðèê: ðåìîíò ïî- Áîíäàðü À.². ïðîõàííÿ áóòîâèõ åëåêòðîïðè- ïîâåðíóòè çà âèíîãîëàä³â ó Âàñ íà äîìó, ò. ðîäó, ò. 068-277-3989 050-709-14-93. 7

9

ÀÍÅÊÄÎÒ Âûõîäèò ñòîìàòîëîã èç êàáèíåòà, ãäå îñòàëñÿ ëåæàòü ïàöèåíò, è íåðâíî õîäèò èç ñòîðîíû â ñòîðîíó, òåðåáÿ ïîäáîðîäîê. Çàêóðèë, íî òóò æå âûêèíóë ñèãàðåòó â îêíî. Ìåäñåñòðà åãî ñïðàøèâàåò: - ×òî ñëó÷èëîñü? Ñëîæíûé ñëó÷àé? Ñòîìàòîëîã îòâå÷àåò: - Òÿæåëåéøèé - ó êëèåíòà áàáëà äî õðåíà, à âñå çóáû çäîðîâûå...

ÀÍÅÊÄÎÒ - ×òî òàêîå êâàñíîé ïàòðèîòèçì? - Ýòî ïîñòîÿííàÿ ãîòîâíîñòü êâàñèòü çà Ðîäèíó!

ÀÍÅÊÄÎÒ Çàäàéòå äðóãó ñëåäóþøèé âîïðîñ: Âèííè Ïóõ - ñâèíüÿ èëè êàáàí? È íàñëàæäàéòåñü... 90% îòâå÷àþò - ñâèíüÿ, õîòÿ ïðàâèëüíûé îòâåò ìåäâåäü. ----- Ìîñêâå ïðîâåëè êðàø-òåñòû ðîññèéñêèõ àâòîìîáèëåé. Ñàìûì îïàñíûì áûë ïðèçíàí àâòîìîáèëü "Îêà": ïîêà ñàæàëè ìàíåêåí â ìàøèíó, åìó ñëîìàëè îáå íîãè.

ÀÍÅÊÄÎÒ

* áåçêîøòîâíî òà áåç â³êîâèõ îáìåæåíü

Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé âûñòóïàåò íà äèñïóòå î ïðîëåòàðñêîì èíòåðíàöèîíàëèçìå: - Ñðåäè ðóññêèõ ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ ðóññêèì, ñðåäè ãðóçèí ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ ãðóçèíîì... Âîïðîñ èç çàëà: - À ñðåäè äóðàêîâ? Îòâåò: - À ñðåäè äóðàêîâ ÿ âïåðâûå.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Âëàä ËÎÑÜ. Òèðàæ 15000 ýêç. Áåñïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â îôèñàõ, è íà ñòåíäàõ â ñóïåðìàðêåòàõ. Àäðåñ ðåäàêöèè: 73000, Óêðàèíà, ã. Õåðñîí, óë. Ïîëÿêîâà, 3, ê. 9. ò.: (0552) 26-28-38, ô. 2635-22, å-mail: apperkot@gmail.com. Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëà-

ìîäàòåëü. Ðåäàêöèÿ íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé. Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü ×Ï ËÎÑÜ Â.Â., ÄÜß×ÅÍÊÎ Î.Ä. Ðåã. ñâèä. ÕÑ ¹406/57ïð îò 2.04.2008ã. Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ ôîòîôîðì â Õåðñîíñêîé ãîðòèïîãðàôèè. Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 22.10.2010. Ôîðìàò À-3, îáúåì 2 ïå÷. ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. ¹ çàê

Газета "Реклама Апперкот" №7 от 25,03,2011  
Газета "Реклама Апперкот" №7 от 25,03,2011  

Эксклюзивный сборник анекдотов, реклама, Афиши, концертов