Page 1

АНЕКДОТ Влaсти Египтa и Турции требуют, чтобы российские туристы фо­ тогрaфировaлись нa зaг­ рaнпaспорт пьяными.. Веселого настрою вам бажає магазин ювелірних виробів

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45, ˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03

Девочка с пирсин­ гом, купаясь в реке, поймала судака на пупок.

Любопытный фaкт: Уголовнaя стa­ тья «Зa попытку г о ­с у ­д a р с т в е н н о г о пе­ре­воротa» есть, a зa сaм госудaрственный переворот стaтьи нет...

-------------Народная примета: вы решили позвонить вашей лучшей подруге с телефона мужа, а на экране высвечивается «Сергей Геннадьевич -

компы» - это к разводу. -----------У оленей - самцов, чем больше и ветви­ стее рога, тем красивее самец. У людей - мужи­ ков, чем больше рога,

АНЕКДОТ тем красивее самка! Веселого настрою вам бажає магазин ювелірних виробів

Ëåä³ N

âóë. Æîâòíåâî¿ ðåâ., 45, ˳ö. ÀÀ ¹554690ÌÔÓ â³ä 15.05.03


2

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎÒ”

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ - òåë. 26-28-38

ГАЗЕТА ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ

ЩО КРАЩЕ – ВУГІЛЛЯ, ДРОВА, ЧИ ПАЛИВНІ БРИКЕТИ?

Життя не стоїть на місці. Час рухається вперед, а разом з ним – і новітні технології. Серед яких найбільш актуальною для людства є пошук заміни традиційних видів палива. На більш енергомісткі, менш затратні та екологічно чисті. Саме такою альтернативою – екологічно чистим біопаливом є паливні брикети, ідеальне паливо для використання в житлових приміщеннях. Вони мають широке застосування і можуть використовуватися для приготування їжі (гриль, барбекю і т.д.), як паливо для печей, камінів, всіх видів топок, для обігріву житлових приміщень, лазень, наметів, теплиць і т.д. У чому ж переваги використання паливних брикетів замість звичайних дров або вугілля? ВЕЛИКА в 30 разів менше, ніж при згоранні ТЕПЛОТВОРНА ЗДАТНІСТЬ легкого коксу; Паливні брикети володіють в 50 разів менше, ніж при згоранні відмінною теплотворною здатністю вугілля-антрациту. тобто високою віддачею тепла. А викид сірки в навколишнє сере­ ТРИВАЛИЙ ГОРІННЯ довище складає всього 0,032%. При горінні паливні брикети дають НЕМАЄ НЕОБХІДНОСТІ стійке високе полум'я, аж до повного ВИВОЗИТИ ПОПІЛ згоряння, протягом 2,5-3 годин. Крім Паливні брикети характеризуються того вони горять в 2 рази гарячіше і як низьким вмістом золи. Якщо при згоранні мінімум в 2 рази довше, ніж звичайні бурого кам'яного вугілля залишається сухі дрова і мають сталу температури до 40% золи, чорного вугілля - до 20% при згоранні. золи а дров - до 15%, то при згоранні ЧИСТЕ ПОВІТРЯ В БУДИНКУ наших брикетів залишається лише від За європейською класифікацією 0,5% до 3% золи. палива паливні брикети відносяться ЗРУЧНІСТЬ до категорії бездимного палива. ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ, Відсутність диму під час їх згорання ЗБЕРІГАННІ ТА ВИКОРИСТАННІ дозволяє безугарно розтоплювати Завдяки своїй спіцефічній формі печі і каміни при малих тяги димохо­ паливні брикети дуже компактні, ду, взимку на холодну трубу, коли в не забруднюються, не займають димоході утворюється холодна проб­ багато місця і дуже зручні при ка, і частина диму від звичайних дров транспортуванні. Окрім того, при або вугілля потрапляє в приміщення. правильних умовах вони можуть Не шкодять вашому здоров’ю зберігається необмежено довго. Паливні брикети - ідеальне Щільність паливних брикетів паливо для людей, що піклуються 1.1-1.4 тонн/куб.м, це в 2,5 рази про своє здоров'я. Вони не тільки не більше щільності звичайного викликають алергії, але й на відміну дерева. Насипна щільність брикету від вугілля не утворюють пил і дрібні 1000 кг/куб.м, (дров близько 300 кг/ фракції які забруднюють повітря, куб.м). Висока щільність, правильна псують продукти та одяг. форма і невеликі розміри брикетів НИЗЬКЕ ВИДІЛЕННЯ дозволяють щільно укладати цїх або ЧАДНОГО ГАЗУ І СІРКИ насипати через спеціальні рукава, Чадний газ (CO), який зазвичай що дозволяє автоматизувати про­ виділяється при згоранні традиційних цеси навантаження-розвантаження і видів палива, дуже небезпечний для спалювання цього палива. здоров'я людини, так як він не має за­ МИ НЕ ПРОСТО ПРОДАЄМО паху і викликає отруєння, а при висо­ ПАЛИВНІ БРИКЕТИ, МИ ЇХ САМІ ких концентраціях навіть смерть. При ВИРОБЛЯЄМО. згоранні наших паливних брикетів в Виробнича база ПП «Біотопнавколишнє повітря його виділяється люкс» розташована в пригороді набагато менше: Херсона, селищі Антонівка. в 15 разів менше, ніж при згоранні Де ви можете купити деревні природного газу; паливні брикети прямо у виробв 20 разів менше, ніж при згоранні ника. дизпалива; Наш телефон: 095-70-11-026.

ПРИВАТНI ОГОЛОШЕННЯ 3 грн. та 5 грн. вiдокремленi ПРОДАМ À/çàï÷àñòèíè îðèã³íàëüí³ íà à/ì âèðîáíèöòâà Êîðåÿ òà Êèòàé (Àìóëåò, Tiggo, Elara, Estar, QQ, Jaggi, Kimo, Geely, DF, FAW, Foton, JAC). Ñóïåðïðîïîçèö³ÿ äëÿ ñòàíö³é ÑÒÎ òà ïîñò³éíèõ ïîêóïö³â. Ò. (0552) 511-576, (050)106-36-09, ì-í “ÀâòîÑïåêòð”, ïð. Òåêñòèëüíèê³â, 7. Ìàãàçèí “Øâåéíèé ñâ³ò”. Ïðîäàæ áóäü ÿêîãî îáëàäíàííÿ: ìàøèíêè, îâåðëîêè, àêñåñóàðè, êîíñóëüòàö³ÿ, ãàðàíò³éíèé òà ï³ñëÿ­ ãàðàíò³éíèé ñåðâ³ñ. Áåç âèõ³äíèõ. âóë. Ê.Ìàðêñà, 55, ò. 397395, 094-979-03-95, 063-155-7346. 2-кімнатну квар­ тиру, пров. Комбайновий, 11, 1/5, (заг. пл. 44,26, газколонка, роздільні кімнати, м/пл. вікна), ціна - 33000$, т. 095-125-14-46. 2-кімнатну квартиру, вул. Михайловича, 35, старий фонд, 1/1, (заг. пл. 37,58, газ­ колонка, АГВ, роз­дільні кімнати), ціна - 33000$, т. 095-125-14-46. Ïðîäàì òåðì³­ íîâî á/â â ã/ñ: aêóñòè÷íó ñèñ­òåìó Phonic ES153 400 Âò - 2500 ãðí/ øò.; ì³ê­øåðíèé ïóëüò Phonic AM532 - 1500 22

35

Юридичні послуги ãðí.; òåë. 050фі­зичним та юридич315-75-59. ним особам. Швидко, якісно, К У П Л Ю недорого, т. 095-368-53-40. Сантехроботи, Áà÷êè ïðàëüíèõ ìà­­ рі­­­­шення ваших проб­­ øèí, ò. 050-396-43-15. лем, заміна труб, Ãàðàæ ìåòàëåâèé вста­­новлення сан­­­­­­ ðîçáîðíèé â õ/ñ техприладів, т. 44-06-71. êóïëþ äîðîãî, ò. 050- Ремонт швейних 396-43-15, 444-183. ма­шин на дому, швидко, Ðàä³îäåòàë³ îïòîì, якісно, т. 095-631-57-30. òåëåâ³çîðè á/ó ÷è íà Автовантажопеäåòàë³, ìàãí³òîôîíè, ðàä³î-òåõí³÷í³ çàñîáè, ревезення до 4т, Jac, ðàäÿíñüê³ êîìï’þòåðè автомобілем òà êîìïëåêòóþ÷³ äî борт-тент, вантажни­ т. 441-943, íèõ, ò. 393-065, ки, 050-680-15-90. 095-322-78-97. Àêóìóëÿòîðè, òðó­ Ïîñëóãè ïî âèêà÷ö³ áó, ëèñò, êðóã, ïðî­ ÿìè, âì³ñò ìàøèíè 9 ò., âîëîêó, àíîä, íåð­­æà­ ò. 050-861-92-90. â³éêè, ì³äü, áðîíçà, ßê³ñíî, øâèäêî óñ³ àëþì³í³é, ÷îðíèé ðîáîòè ïî ñàíòåõíèö³, ìå­ òàë, òèòàí, îëîâî, ò. 441-290. ïðèï³é, ñóðìà, êàä­ Ñàíòåõí³êà,т.37-68-90. ðåìîíò, ì³é, áîáá³ò, ëîê, Ïðîäàæ, âîëüôðàì, ìîë³­ îá­ñ­­­ëóãîâóâàííÿ êîì­ íîóò­­áóê³â, áäåí, í³êåëü, í³õ­ ðîì, ï’­­þòåð³â, ñâèíåöü, ðàï³ä Ð6Ì5, êîìï­­ëåêòóþ÷èõ, ò. 095òâ. ñïëàâè,VK-8, 042-43-30, 380-860. Ò-15Ê6, öèíê, ôåðî­ Ñàíòåõí³êà, óñ³ âè­ ñïëàâè, êîíòàêòè ç³ äè ðîá³ò, ò. 443-989. ñð³áëà, ðàä³îäåòàë³, åëåêòðî-, ðàä³îîáëàä­­ РОБОТА íàííÿ òà ³íøå, ò. 050запрошуються 396-43-15. 0

37

36

33

36

43

43

43

áñ

31

31

43

31

36

ПОСЛУГИ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ меблів, вантажів, послуги вантажників, т. 440-434, (050)97433-94, (050)207-56-14. Ðåìîíò áóäü-ÿêèõ øâå­éíèõ ìàøèí ç ãà­ ðàí­ò³ºþ, ò. 43-73-38, 063-772-03-37.

43

40

¹ 36 [510], 4 листопада 2011 ðîêó

Çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð ïî ðåêëàì³. Ç/ï âèñîêà. ò. 263522. áñ

РIЗНЕ Загублено печатку ТОВ “Витарина” (код 34755839). При знаходженні зателе­ фонувати 26-46-15.

Наш город по какойто странной привычке частенько называют провинциальным, на­ ходящимся в стороне от многих современных течений, тенденций, технологий. Причем, такое мнение бытует в основном у самих хер­ сонцев. Что ж: никто и не говорит, что Херсон – это крупный культурный и промышленный центр, чуть ли не столица мира. Но и он, безусловно, достоин пристального внимания и уважения, а по многим параметрам готов даже делиться опытом с другими укра­ инскими городами. Например, это смело можно сказать о при­ менении передовых строительных техно­

логий, в частности, об остеклении фасадов. Известно, что веду­ щие архитекторы мира широко используют большие площади осте­ кления при создании современных проектов коммерческой и жилой недвижимости. При этом использование такой технологии позволяет работать с любыми фор­ мами и создавать непо­ вторимый образ совре­ менного здания. Также фасадное остекление - непременный атрибут любого современного энергосберегающего и экологичного здания. Технология предпола­ гает высокую прочность всех конструкций, не говоря уже об эстетиче­ ской стороне вопроса:

ажурные, изящные архитектурные компози­ ции, созданные благо­ даря современному фасадному остеклению, придают зданию вид какого-то диковинного объекта из фантастиче­ ского будущего. Именно подобные технологии применяются в настоящее время при строительстве офисноторгового центра на ули­ це Суворова, 12 (заказчик - ООО "Херсонский опто­ вый торговый дом-02"). Фасадное остекление на этом здании осуществля­ ет украинская компания “Eclipse” – молодое, но очень перспективное предприятие, чей про­ фессионализм позволяет успешно осваивать отечественный строи­ тельный рынок. Проекту остекления уделялось самое пристальное внимание. В конкурсе на лучшее решение этого вопроса участвовало три компании – признанные лидеры в Европе на рынке современного фа­

садного остекления. Луч­ шим был признан проект компании Reynaers Aluminium – признанного лидера на рынке фасад­ ного дизайна. Достаточно сказать, что эта фирма проектировала фасад­ ные конструкции таких жемчужин современной архитектуры, как не­ боскреб Бурдж Халифа в Дубайе (Объединенные Арабские Эмираты) – самое высокое здание в мире – и расположенный в том же городе семиз­ вездочный отель Бурдж аль-Араб. Наилучшего качества будут и сами стекла, монтирующиеся на объекте уже сейчас. Производитель, фирма Guardian, тоже является несомненной топ-компанией своего профиля. Стекццла на объекте будут очень тем­ ными, они пропускают внутрь 20% солнечного освещения, технология их производства позво­ ляет, с одной стороны, сберегать тепло внутри

здания дольше, чем при аналогичных стеклах, а с другой, в летнее время такие стекла помогают существенно экономить на охлаждении воздуха (кондиционеры стано­ вятся практически не нужны). Кроме всего прочего, здание будет обладать своей собственной, уни­ кальной «изюминкой». Сюрприз подготовили и разработали инженеры фирмы Eclipse. Они задумались над тем, как придать более изящный вид углам объекта, ведь углы дома – это «ахил­ лесова пята» любого архитектора. Решено было монтировать угло­ вые стекла без опорных стоек. Это создаст за­ мечательный эффект: со стороны прохожим будет казаться, что, ни­ чем не закрепленные, стекла просто висят в воздухе! Открытие торгового комплекса запланиро­ вано на конец декабря этого года.

«БАМБАРДИР» праздник туризма в Херсоне! В начале ноября автолюбители и пешеходы нашего города были изрядно удивлены необычным пожарным автомобилем, буксирующим не менее необычный пожарный прицеп. Но как оказалось в дальнейшем, к тушению огня данные транспортные средства отношения не имеют, а выполнены так, потому как привезли настолько «горячие путевки», что для безопасности персонала и граждан перевозить их можно только в пожарной машине. Насколько «горячи» стоимости путевок, оцените сами: 19 Евро (автобусная экскурсия по Европе, 4 дня, проезд, проживание, питание включены), отдых на море в Египте обошелся от 349 у.е. и т.д. Уникальный «Бам­ бардир» был создан на базе Chevrolet Vandura Сергеем На­ заренко, создателем футуристических авто для фильма «Обитае­ мый Остров». Передвижной офис турагентство на ко­ лесах предназначен для продажи путевок клиентам в любое время, в любом

месте. Для работы в офисе есть все необ­ ходимое: три разные линии высокоско­ ростного интернета, Wi-Fi, генератор электроэнергии, ноут­­­буки с режимом автономной работы в течение 12 часов, в и д е о н а бл юд е н и е , GPS навигатор. Проект реализован Сетью Агентств Горя­

щих Путевок, которую в Херсоне представ­ ляет туристическое агентство «Пятый океан». Офис проводит ежедневную продажу горящих путевок в разных городах Украины. В каждом городе «ярмарка горящих путевок» длится неделю, за­ тем турагентство на

колесах переезжает в другой город. Про­ дажа горящих путевок началась 17 октября и завершится 26 декабря, за это время «Бамбардир» посетит 9 городов Украины За первые недели работы «офис на ко­ лесах» уже установил несколько рекордов. «Бамбардир» полу­ чил награду за то, что является «первым в мире турагентством на колесах», устано­ вил рекорд скорости продаж – 76 туров за два часа работы, про­ вел самый активный флеш-моб «поклон­ ников», и установил рекорд одновре­ менной фотосъемки – 230 фотографов одновременно. «Бам­ бардир» попал в книгу рекордов Украины. Прибытие в Херсон было отмечено заме­ чательным праздни­ ком и розыгрышем, в результате, которого счастливым облада­

телем путевки в Вен­ грию на 6 дней стала Закомарина Елена. И у Вас также есть все шансы! Ведь отъезд «Бам­ бардира» из Херсона будет также отмечен праздничным розы­ грышем 3-х путевок который состоится 5,11,2011 возле Ки­ нотеатра «Украина» с 15.00, принять участие в нем может каждый желающий заполнивший анкету и пришедший на розыгрыш. Кроме того отдель­ ная путевка будет вручена пользовате­ лю соцсети который сфотографировался с «Бамбардиром» и, собрал макси­ мальное количество «лайков» под своим фото. Подробности смотри на сайте www. tourism.ks.ua. Добро вать в бию»!

пожало«Бамбар-


¹ 36 [510], 4 листопада 2011 ðîêó

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎÒ”

ГАЗЕТА ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ

СИМВОЛ ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ ТРАДИЦИЙ У меня дома работает итальянец – с гордостью может сказать любой владелец бытовой техники ARDO. Эта фраза давно превратилась в девиз компании, поскольку каждый ее продукт от идеи до последнего винтика рождается именно в Италии. У марки ARDO Merloni Group». Вся Начиная со стадии богатая история, техника выпускается п р о е к т и р о в а н и я , которая сформиро­ в Италии, на предпри­ инженеры ARDO валась в этой сол­ ятиях, сосредоточен­ всегда принимают нечной европейской ных в ее северной и только те решения, стране. В 1968 году центральной части. которые оказывают на потомственный произ­ Ни для кого не секрет, нее наименьшее вли­ водственник Антонио что экономическая яние. Специальные Мерлони основал ситуация заставила функции в технике компанию ARDO, взяв многие европейские ARDO помогают Вам в качестве названия бренды перенести экономить не только два итальянских п р о и з в од с т в е н н ы е личное время, но и слова: «Arredamento мощности в страны энергоресурсы, бе­ Domestico». В бук­ третьего мира, тем речь воздух и воду. Не вальном переводе самым удешевив ис­ менее важный аспект это означает «техника ходные материалы и - забота компании о для дома». С этого затраты на рабочую здоровье своих по­ момента понятие силу. Компания ARDO требителей. Прогрес­ комфортного быта в этом отношении сивные программы, приобрело новое зна­ не изменяет своей которыми оснащена чение. Современная, философии и про­ бытовая техника, функциональная и должает радовать позволяют Вам гото­ по-настоящему стиль­ своих потребителей вить здоровую пищу, ная техника покорила истинно итальянским долгое время сохра­ сердца потребителей продуктом. нять в ней полезные многих стран мира. Еще один ключевой вещества, стирать Сегодня ARDO принцип политики без лишних затрат является междуна­ компании – неиз­ химических моющих родным брендом менная забота об средств и дышать концерна «Antonio окружающей среде. чистым воздухом. Матеріал підготовлено за побутової техніки «ТехноЛайн»

сприяння

співробітників

ARDO специали­ зируется на выпуске крупной бытовой тех­ ники: холодильников, морозильных камер и ларей, стиральных, стирально-сушильных и сушильных машин, посудомоечных ма­ шин, плит и вытяжек. Помимо этого компа­ ния производит широ­ кий спектр встраивае­ мой бытовой техники. Вся продукция семьи ARDO неизменно со­

четает в себе передо­ вые конструкторские решения, высокие технологии, а также лучшие традиции ита­ льянского дизайна. Технику ARDO Вы можете приобрести в магазине «Техно Лайн» по адресу: пр-т Текстильщиков, 4.

Херсонская команда заняла первое место в номинации "Колумбы жанра", а вышеупомяну­ тый видеоролик команды будет представлять всю Украину на знаменитом Венецианском кинофе­ стивале. Более того: ка­ питан школьной команды КВН Юлия Гейса была награждена за лучшую игру на сцене дипломом "Лучшая актриса". Как рассказала пре­ подаватель по химии и биологии херсонской школы 45 Алла Ревко, уже 4 года в их школе работает театральная студия. В студии и роди­ лась известная уже на весь Херсон школьная команда КВН. Ребята не­ однократно побеждали в местных и региональных конкурсах. "Мы очень боялись, переживали, что не сможем удивить одесситов оригиналь­ ностью шуток, ведь мы ехали в столицу смеха. Но к большому удивле­ нию и радости для нас, зрители смеялись почти после каждой шутки юных КВНщиков, - от­ метила Алла Ревко. – От­ дельную благодарность хотелось бы выразить депутату Херсонского горсовета Сергею Кару­ носу, который всемерно поддерживает ребят во всех их начинаниях. В частности, он помогает в финансировании по­ ездок команды в другие города, а в Одессу «Бри­ гада зайцев» ездила уже четыре раза! Кроме того, Сергей Андреевич хорошо известен всему избирательному округу, в котором расположена наша школа, и где он по­ бедил на выборах в гор­ совет. И известность эта достигается не громкими словами, а конкретными делами».

ЗНАКОМТЕСЬ - ЧАЙ

Маття японский порошковый зелёный чай. Именно этот чай традиционно используется в классической японской чайной церемонии. Молодые чайные листочки укрывают от солнца за пару недель до сбора, чтобы они медленнее росли. Потом их собирают, высушивают, удаляют стебли и прожилки и перетирают в нежную, практически невесомую пудру сочного зеленого цвета. И вот тут начинается волшебство! Маття можно просто пить, заваривая горячей водой, но зачастую его используют по-другому: добавляют в мороженое, сладкое и несладкое тесто и даже делают с ним макароны и соус. Можно было бы подумать, что дело в каком-то уникальном вкусе маття, но это не так. Каждый японский ребенок знает, что травянисто-зеленая пудра невероятно полезна: в таком чае просто зашкаливает концентрация антиоксидантов, полезных кислот и витаминов. Японцы и не ограничиваются питьем отвара из листьев. Они в буквальном смысле поедают их целиком. Именно поэтому, вероятно, и живут они в среднем дольше всех на планете. Средняя (!) продолжительность жизни народонаселения Страны Восходящего Солнца давно перевалила за 75 лет и продолжает неуклонно расти. А по количеству

долгожителей они давно впереди планеты всей... Ученые разных стран утверждают, что это стало следствием правильного, сбалансированного рациона питания, непременным ингредиентом которого является чай. И напоследок - чайная загадка от Ольги Швец. Дзюнь! и крыша набекрень желтый чай... Если Вы угадаете название чая, о котором идет речь, и пришлете его название в смс на номер 0976006005 то первых десять приславших правильный ответ ожидает сюрприз - чайная церемония в подарок с этим самым загадочным чаем. Овет на загадку прошлого номера Си Ху Лун Цзин. Правильный ответ прислал Констанин Сафонов. Поздравляем победитителя!

Херсонская областная организация по­ли­тической партии «Україна Майбутнього» провела соцопрос среди жителей г. Херсона с целью выяснить, какое место в их жизни занимает интернет.

Таланты Второго Таврического включить команду в про­ грамму гала-концерта. Дети подготовились более тщательно, и вот результат – второе место! Второй пример. Боль­ шой резонанс в Одессе получило выступление команды КВН «Бригада зайцев» школы №45. Этому предшествовала своеобразная предысто­ рия. Недавно учащиеся Одесской гимназии № 1 им. А. П. Быстриной и ученики театральной студии "Современник" по­ сетили херсонскую школу 45 с творческим подар­ ком - спектаклем "Одной звезды я повторяю имя". Спектакль был посвящен памятной дате - 70-летию со дня рождения педагога Аллы Петровны Быстри­ ной. Костюмированное представление, высокий лиризм и поэтичность не оставили равнодушным херсонских зрителей. И они решили посетить Одессу с ответным визи­ том и привезли с собой команду КВН "Бригада зайцев". Гости подарили одесситам массу смеш­ ных, необычных ми­ ниатюр и шуток. Смех и улыбки не сходили с лиц учеников и учителей все выступление. Ну а юмо­ ристический фильм "С любовью к родной шко­ ле", который привезли с собой херсонские ребята, вызвал настоящий шквал аплодисментов. Главные роли в фильме сыграли сами ученики и препо­ даватели. Команда активно при­ нимает участие в между­ народных фестивалях, выступает со своими программами в оздоро­ вительных детских лагерях Причерноморья. В Одессе «зайцы» побы­ вали в рамках фестива­ ля "Жарт-птиця - 2011".

«Технополис» + «Оскар» = развитие Херсона Общим местом в последние годы было утверждать, что Херсон – привлекательный город для инвесторов, что для влиятельных компаний необходимо создавать благопри­ ятные условия, и что эти взаимоотношения бизнеса и города приве­ дут в итоге к развитию общего благосостояния херсонцев. Но на деле все эти процессы, признаемся честно, не всегда протекают гладко. Тем не менее, с каждым годом ситуация улучшается, и это становится возможным в том числе благодаря активности уже наших, херсонских предприя­ тий, заинтересованных в сотрудничестве с мощными компаниями всеукраинского мас­ штаба. Яркий пример – взаи­ модействие Торговой сети «Оскар» с одним из крупнейших в стране дистрибьютеров аудиовидео-бытовой техники – компанией «Техно­ полис». Сегодня эта компания, основанная в 2003 году, представляет собой разветвленную, динамично развиваю­ щуюся структуру, а ее сеть включает в себя 58

3

Насколько глубоко херсонцы погружены в виртуальный мир?

салону

пр. Текстильників, 4, т.: 32-06-46, 51-90-45, 51-95-83

Нынешняя осень богата спортивными и творческими успехами херсонских школьников, о чем мы неоднократно сообщали на страницах нашего издания. Оче­ редными примерами могут служить недавние достижения команд общеобразовательных школ №№44 и 45. Как известно, школы эти расположены в микрорайоне Второй Таврический и являются самыми обыкновенными школами, а вовсе не какими-то новомодными образовательными за­ ведениями «элитного» типа. Тем не менее, в этих школах учатся дети, которые ничуть не менее талантливы. Так, совсем недавно команда школы №44 очень ярко «открыла Европу»: представляя Италию на Первом городском фестивале «Открывая Европу», она заняла почетное второе место и получила в подарок от организа­ торов – Оргкомитета проекта Херсон-2012 – два новеньких радио­ микрофона. Как говорит художественный руко­ водитель коллектива Людмила Мальчикова, с самого начала было при­ нято решение подгото­ вить яркий театральный, «фестивальный» номер. В этом ребятам помогла руководитель театраль­ ной студии «Маска» Елена Ткач. В отбороч­ ном раунде, который проходил в школе №56, команда заняла итоговое шестое место, при этом по условиям конкурса в финал должно было попасть пять команд. Но жюри было настолько впечатлено компози­ цией, предложенной от школы №44, что решило

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ - òåë. 26-28-38

магазинов аудио-видеобыттехники, работаю­ щих во всех регионах Украины. Первым шагом в сотрудничестве стало открытие в Херсоне фирменного магазина «Технополис», которое состоялось вчера, 3 ноября. Гипермаркет «Оскар», расположен­ ный по адресу: улица 49-й Гвардейской ди­ визии, 24, предоставил новому партнеру свои торговые площади. В свою очередь, благода­ ря «Технополису», у са­ мого гипермаркета по­ является возможность еще более расширить круг своих клиентов. Но главное, что несомнен­ ные выгоды от этого удачного симбиоза двух компаний ощутят сами горожане. Событие вызвало большой интерес у хер­ сонцев: торжественное открытие магазина по­ сетило несколько тысяч жителей Таврического и других районов города. Как заявили на от­ крытии представители обоих предприятий, деловые связи двух компаний-партнеров в дальнейшем будут только развиваться.

По сообщению гла­ вы Международного телекоммуникацион­ ного союза при ООН Хамадун Туре, число пользователей Интер­ нета в мире достигло двух миллиардов. Это около 30% населения Земли. Украинская ауди­ тория пользователей интернета составляет 23 759 419 человек в месяц. По географиче­ скому распределению лидирует киевский регион. Его доля составляет 56,67% от общей аудитории. Далее, в порядке убывания, следуют такие крупные регио­ ны как: Харьков, До­ нецк, Одесса, Львов, Днепропетровск, Крым, Луганск. Их суммарная доля со­ ставляет 32,84%. В то же время у Ровен­ ского, Житомирского и Ивано-Франковского регионов наименьшая активность, всего 0,26%, 0,24% и 0,12% соответственно. На остальные регионы пришлось 9,87%. Учитывая важную роль, которую играет виртуальный мир в нашей жизни, ХОО ПП «Україна Майбутньо­ го» было проведено исследование с целью изучения статистики использования интер­

нета. Насколько со­ вершенно владеют херсонцы навыками пользования Все­ мирной паутиной, как часто пользуются интернетом, зареги­ стрированы ли они в социальных сетях и какую из них предпо­ читают - такие вопро­ сы ставились перед жителями Херсона во время проведения уличного опроса. Аудитория интернетпользователей Херсонской области по последним данным составляет всего 4%. Пользуются интерне­ том 71% херсонцев старше 12 лет, то есть приблизительно 209 тыс. жителей. При этом, у 13% опрошенных низ­ кий уровень пользова­ теля интернета, а у 29% - высокий. Наиболее «профессиональной» частью пользователей интернета являются две возрастные группы: 12-17 лет и 18-25 лет (по 57% оценили свой уровень как «Высо­ кий»). Среди тех людей, которые Интернетом пользуются, 55% за­ являют, что делают это ежедневно. Примерно столько же людей постоянно в течение дня используют и со­ циальные сети.

Наиболее рас­ пространенной соц. сетью является сайт «Вконтакте» его предпочитают 53,6% пользователей интер­ нета. В то же время, « Од н о к л а с с н и к а м » досталось 20,3% по­ читателей, остальные набрали менее 10%. Интересно, что «одно­ классниками» больше пользуются люди старшей возрастной группы, а «Вконтакте» больше всего любит молодежь 18-25 лет. Преимущественно, люди используют соцсети для обще­ ния – об этом заявили 71% пользователей интернета. Допол­ нительными целями являются: поиск по­ лезной информации (21,7% ответов), про­ слушивание музыки и просмотр видео (14,1%), для работы (10,6%). Остальные варианты ответов набрали менее 10%: для развлечения, для знакомств, для про­ смотра фотографий. Таким образом, несмотря на сравни­ тельно небольшую аудиторию интернетпользователей, у херсонцев есть все шансы не только не заблудиться во Всемирной паутине, но и со временем зна­ чительно пополнить ряды пользователей Интернета. Пресс-центр ХОО «Україна Майбутнього»

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Âëàä ËÎÑÜ. Òèðàæ 15000 ýêç. Áåñïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â îôèñàõ, è íà ñòåíäàõ â ñóïåðìàðêåòàõ. Àäðåñ ðåäàêöèè: 73000, Óêðàèíà, ã. Õåðñîí, óë. Ïîëÿêîâà, 3, ê. 9. ò.: (0552) 26-28-38, ô. 26-35-22, å-mail: apperkot@ gmail.com. Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü

íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ðåäàêöèÿ íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé. Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü ×Ï ËÎÑÜ Â.Â., ÄÜß×ÅÍÊÎ Î.Ä. Ðåã. ñâèä. ÕÑ ¹406/57-ïð îò 02. 04. 2008 ã. Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ ôîòîôîðì â Õåðñîíñêîé ãîðòèïîãðàôèè. Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 27.10.2011. Ôîðìàò À-3, îáúåì 2 ïå÷. ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. ¹ çàê

АНЕКДОТ Дедушка решил, что он не так уж бо­ лен, увидев сколько таблеток принимает внук перед дискоте­ кой.


4

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ - òåë. 26-28-38

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎÒ”

ГАЗЕТА ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ

¹ 36 [510], 4 листопада 2011 ðîêó

Зубенко Алена

Кинотеатр "Украина" г. Херсон, пр. Ушакова, 45 Тел: 0(552) 49-13-35

Заражение

03.11. – 09.11.

Бабло

03.11. – 09.11.

Живая сталь

03.11. – 09.11.

Сеансы уточняйте Сеансы уточняйте

Сеансы уточняйте

Паранормальное явление 3 03.11. – 09.11.

Сеансы уточняйте

ККЗ "Юбилейный" г. Херсон, пр. Перекопская, 13 Тел: 0(552) 26-47-07

Нечто

03.11. – 09.11.

Сколько у тебя...?

03.11. – 09.11.

Адвокат дьявола

03.11. – 09.11.

Сеансы уточняйте Сеансы уточняйте

Сеансы уточняйте

3D МИР г. Херсон, ул. Суворова, 13 Тел: 0(552) 26-46-59

Кот в сапогах 3D

c 27 октября

Сеансы: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00

Паранормальное явление 3 03.11. – 09.11.

Сеансы: 21:45

Мультиплекс в Сити-Центре г. Николаев, пр. Ленина, 98 Тел: 0(512) 58-87-00

Приключения Тинтина: Тайна единорога 3D 03.11. – 09.11.

Сеансы: 010:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10, 23:20

3D Кот в сапогах

03.11. – 09.11.

Сеансы: 10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30

Три метра над уровнем неба 03.11. – 09.11.

Сеансы: 13:20, 17:10

Время

03.11. – 09.11.

Сеансы: 10:40, 12:55, 15:10, 17:25, 22:00

Влюбленные невротики 03.11. – 09.11.

Сеансы: 15:30

Главное - не бояться! 03.11. – 09.11.

Сеансы: 11:20, 19:20, 23:30

Реальная сталь

Сеансы: 21:20

03.11. – 09.11.

Газета "Реклама Апперкот" №36 oт 04.11,2011  

Газета Хороших новостей! Эксклюзивные анекдоты, афиша: кино , театр, концерты, реклама