Page 1

www.reklama-apperkot.com

òèðàæ

2 âåðåñíÿ 2011 ð.

15000 ¹ 27 [501]

ÀÍÅÊÄÎÒ Ñòîÿò äâà çîìáè, ëîâÿò ïîïóòêó íî÷üþ äî êëàäáèùà, âñå ìèìî ïðîíîñÿòñÿ. Îäèí äðóãîìó: - Íå, Âàñÿ, òàê íàì òî÷íî íèêòî íå îñòàíîâèò. - Ïî÷åìó? - Ó òåáÿ ãîëîâà äîëæíà áûòü íà ïëå÷àõ, à òû åå ïîä ìûøêîé äåðæèøü.

------- Ïàï, âîò ðàíüøå, ìû ê êîììóíèçìó øëè, à òåïåðü èäåì ê äåìîêðàòèè? - Ñòîèì ìû, ñûíîê...

Íàø ïîåçä îñòàíîâèëè ñðåäü ïóòè è ãðàáÿò... ------Íà ñâàäüáå îíà êëÿëàñü, ÷òî òîëüêî

ÀÍÅÊÄÎÒ ñìåðòü ìîæåò ðàçëó÷èòü èõ, íî îêàçàëîñü, ÷òî ò¸ùà òîæå íà êîå÷òî ñïîñîáíà.

Èíòåðåñíî, îæèäàþò ëè íóäèñòû óâèäåòü ñâîþ íîâóþ ïîäðóãó îäåòîé íà òðåòüåì ñâèäàíèè? -----Ïåíñèîíåðêà Êëàâäèÿ Ïåòðîâíà ïîñòè-

- ß ñåãîäíÿ íå âûñïàëñÿ... - À ïðè÷èíà? - Ïðè÷èíà òîæå íå âûñïàëàñü... -----Åñëè âûéòè ñ ÷åëÿ-

ÀÍÅÊÄÎÒ ðàëà ñâèòåð ñ áåëûì ïîðîøêîì, íàéäåííûì åþ â êîìíàòå âíóêà. Ñâèòåð ñåë, à âíó÷îê íåò.

ÀÍÅÊÄÎÒ áèíñêîé äèñêîòåêè è äîëãî ñìîòðåòü íà çâåçäû.... òî êðîâü èç íîñà èäòè ïåðåñòàíåò.


2

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ - òåë. 26-28-38

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎҔ

¹27 [501], 2 âåðåñíÿ 2011 ðîêó

ÊÎÍIJֲÎÍÅÐÈ Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ

ÏÐÈÂÀÒͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß 3 ãðí. òà 5 ãðí â³äîêðåìëåí³

ÏÐÎÄÀÌ

À/çàï÷àñòèíè îðèã³íàëüí³ íà à/ì âèðîáíèöòâà Êîðåÿ òà Êèòàé (Àìóëåò, Tiggo, Elara, Estar, QQ, Jaggi, Kimo, Geely, DF, FAW, Foton, JAC). Ñóïåðïðîïîçèö³ÿ äëÿ ñòàíö³é ÑÒÎ òà ïîñò³éíèõ ïîêóïö³â. Çíèæêè äî 10% äî 31.08.2011 ð. ò. (0552) 511-576, (050)106-3609, ì-í “ÀâòîÑïåêòð”, ïð. Òåêñòèëüíèê³â, 7 Ìàãàçèí “Øâåéíèé ñâ³ò”. Ïðîäàæ áóäü ÿêîãî îáëàäíàííÿ: ìàøèíêè, îâåðëîêè, àêñåñóàðè, êîíñóëüòàö³ÿ, ãàðàíò³éíèé òà ï³ñëÿãàðàíò³éíèé ñåðâ³ñ. Áåç âèõ³äíèõ. âóë. Ê.Ìàðêñà, 55, ò. 397-395, 094-97903-95, 063-155-7346. Ïðîäàì òåðì³íîâî á/â â ã/ñ: ï³äñèëþâà÷ Icon 700 PHOnic - 2450 ãðí.; aêóñòè÷íó ñèñòåìó Phonic ES153 400 Âò - 2500 ãðí/ øò.; ì³êøåðíèé ïóëüò Phonic AM532 - 1500 ãðí.; òåë. 050-315-75-59. Ìåòàëîïðîêàò: àðìàòóðà, òðóáà, ëèñò, êóò, øâåëëåð, áàëêà. Äîñòàâêà Õåðñîí òà îáëàñòü, ò. 050-579-94-57. 22

Ïðèõîäèò ïàöàí¸íîê â ìàãàçèí è ãîâîðèò ïðîäàâùèöå: - Ìíå áóòûëêó âîäêè! - Ñëûøü, à íå ðàíîâàòî?! - Äà íåò... Â÷åðà äîãîâîðèëèñü ñ äðóçüÿìè â òðè, çíà÷èò â òðè.. ------ Ýòà Êñþøà, îíà àëêîãîëèê. - Øîïîãîëèê! - Øîïîãîëèê âèííî-

ÀÍÅÊÄÎÒ âîäî÷íîé ïðîäóêöèè. ------ Äîáðûé äåíü, óâàæàåìûå æèëüöû íàøåãî ìèêðîðàéîíà. Âû äîçâîíèëèñü â ïðè¸ìíóþ ÆÝÊà ¹13, ñ Âàìè ãîâîðèò àâòîîòâåò÷èê. Îñòàâüòå âñÿêèå íàäåæäû ïîñëå çâóêîâîãî ñèãíàëà...

28

0

25

ÊÓÏËÞ Áà÷êè ïðàëüíèõ ìàøèí, ò. 050-396-43-15

31

ÀÍÅÊÄÎÒ - Â÷åðà ìåíÿ êàê ïåøåõîäà ïðîïóñòèëà äåâóøêà íà êðàñíîì Ìàòèñå, ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî îñòàíîâèâøèñü. - Ýòî îíà ïåäàëè ïåðåïóòàëà... -----Íà Ñòàðîêîííîì áàçàðå, â Îäåññå. - Ìóæ÷èíà, êóïèòå ñîáà÷êó! - Òàê îíà æå äîõëàÿ... - Íó... ÿ óñòóïëþ... -----Ñàìûå ëó÷øèå äåâóøêè ýòî ñòóäåíòêè èíñòèòóòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Ó íèõ íà äâà ÿçûêà áîëüøå, ÷åì ó äðóãèõ äåâóøåê.

ÀÍÅÊÄÎÒ Îäíàæäû ìíîãîäåòíûé îòåö, øàõò¸ð-ñòàõàíîâåö Ïåòðîâ, â òå÷åíèå âñåãî âûõîäíîãî äíÿ íàáëþäàë îáðàç æèçíè ñâîåãî êîòà, è ê âå÷åðó, ÷òîáû íå çàäóøèòü åãî èç çàâèñòè, âûøâûðíóë íà óëèöó...

Ðàä³îäåòàë³ îïòîì, òåëåâ³çîðè á/ó ÷è íà äåòàë³, ìàãí³òîôîíè, ðàä³îòåõí³÷í³ çàñîáè, ðàäÿíñüê³ êîìï’þòåðè òà êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, ò. 393-065, 095-322-78-97. 26

Ñèíòåçàòîð "Ýëåêòðîíèêà ÝÌ-26 Âîêîäåð" àáî åñòðàä³í Àëüòà³ð, ìîæëèâî ó íåïðàöþþ÷îìó ñòàí³, ò. 44-65-73. Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçáîðíèé â õ/ñ êóïëþ äîðîãî, ò. 050-396-4315, 444183. Àêêóìóëÿòîðè, òðóáó, ëèñò, êðóã, ïðîâîëî27

31

êó, àíîä: íåðæàâ³éêè, ì³äü, áðîíçà, àëþì³í³é, ÷îðíèé ìåòàë, òèòàí, îëîâî, ïðèï³é, ñóðìà, êàäì³é, áîáá³ò, ëîê, âîëüôðàì, ìîë³áäåí, í³êåëü, í³õðîì, ñâèíåöü, ðàï³ä Ð6Ì5, òâ.ñïëàâè,VK8, Ò-15Ê6, öèíê, ôåðîñïëàâè, êîíòàêòè ç³ ñð³áëà, ðàä³îäåòàë³, åëåêòðî-, ðàä³îîáëàäíàííÿ òà ³íøå, ò. 050396-43-15. 31

ÏÎÑËÓÃÈ

ëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ, äîñòàâêà, ò. 442-067, 095-208-82-10. Ïðîäàæ, ðåìîíò, îáñëóãîâóâàííÿ êîìï’þ27

ÐÎÁÎÒÀ

ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜÑß

òåð³â, íîóòáóê³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ò. 095042-43-30, 380-860. Ñàíòåõí³êà, óñ³ âèäè ðîá³ò, ò, 443-989. Çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð, ÷/æ. Ðîáîòà ç êîñìåòèêîþ, ãðàô³ê â³ëüíèé, ò. (050) 51781-65. Ñàëîíó êðàñè "Àëëà" ïîòð³áí³ ïåðóêàð³ òà êîñìåòîëîã ç äîñâ³äîì ðîáîòè, ò. 095184-65-38. Ìåíåäæåðè ó ñôåð³ ðåêëàìè íà ðàä³î. Äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâèé. ³ê â³ä 25 ðîê³â. ò. 067-515-30-50. Íà âèñòàâêó-ïðîäàæ á³ëîðóñüêèõ òîâàð³â â ÊÊÇ “Þâ³ëåéíèé” ç 5 ïî 14 âåðåñíÿ ïîòð³áí³ ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè, àäì³í³ñòðàòîðè, íàãëÿäà÷³, îõîðîíö³, 3/ï ùîäåííî, ò. 33-02-04, 33-10-29. Ïîòð³áí³ ðîçïîâñþäæóâà÷³ ðåêëàìíèõ ëåñò³âîê, îïëàòà ïî÷àñîâî, ò. 33-02-04, 3310-29. Íà âèñòàâêó-ïðîäàæ á³ëîðóñüêèõ òîâàð³â íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ ñòàðøèé ïðîäàâåöü, ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè, ïîñò³éí³ â³äðÿäæåííÿ, ò. 33-02-04, 33-10-29. Çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð ïî ðåêëàì³. Ç/ï âèñîêà. ò. 263522. 43

31

26

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ìåáë³â, âàíòàæ³â, ïîñëóãè âàíòàæíèê³â, ò. 440-434,(050)974-3394,(050)207-56-14. Ðåìîíò áóäü-ÿêèõ øâåéíèõ ìàøèí ç ãàðàíò³ºþ, ò. 43-7338,063-772-03-37. Ìåáë³ ç íàòóðàëüíî¿ äåðåâåíè: ñõîäè, äâåð³, ë³æêà, ñòîëè òà ³íøå, ò. 095-084-35-16. Àðêè. Àêóðàòí³ îòâîðè ó áóäü-ÿêèõ ñò³íàõ, çá³ëüøåííÿ òà âèð³çêà äâåðíèõ, â³êîííèõ ïðîéîì³â. Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, áàëêîíè "ï³ä êëþ÷", ̳í³ìóì øóìó òà ïèëó. ò. 440883,050-946-05-37. Þðèäè÷í³ ïîñëóãè ô³çè÷íèì òà þðèäè÷íèì îñîáàì. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî, ò. 095-368-53-40. Ìàòåìàòèêà 5-9 êëàñ, ³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ, â÷èòåëü 1 êàòåãîð³¿, ñòàæ 20 ðîê³â, ò. 095-114-1287. Ïîñëóãè ïî âèêà÷ö³ ÿìè, âì³ñò ìàøèíè 9 ò., ò. 050-861-92-90. ßê³ñíî, øâèäêî óñ³ ðîáîòè ïî ñàíòåõíèö³, ò. 441-290. Ìåòàëåâ³ äâåð³, âîðîòà, ãðàòè, ñõîäè,êîçèðüêè, âèãîòîâ34

31

31

28

27

27

áñ

31

31

ÀÍÅÊÄÎÒ Øêîëüíèêàì íà çàìåòêó. ×òîáû ïîëó÷àòü "ïÿò¸ðêè" ïî èñòîðèè, ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî çíàòü âñþ èñòîðèþ. Äîñòàòî÷íî çíàòü âñåãî îäíó èñòîðèþ - ïðî ó÷èòåëüíèöó è ñàóíó.

0

Ìåíÿþ íåìåöêóþ îâ÷àðêó íà ðóññêîãîâîðÿùóþ. -----Áåçðàáîòíûé ñ áîëüøèì ñòàæåì, îáðàçîâàíèå íåçàêîí÷åííîå ñðåäíåå, ðàññìîòðèò

ÀÍÅÊÄÎÒ äîñòîéíûå ïðåäëîæåíèÿ ðàáîòû. -----Ìåíÿþ òåùó íà êðûñó ïëþñ ñ ìåíÿ äîïëàòà.

27

27

* áåçêîøòîâíî òà áåç â³êîâèõ îáìåæåíü

27

Êîëëåêöèîíåð Ñèäîðîâ ïóòàë ïîíÿòèÿ ôèëàòåëèñò è ôåòèøèñò, ïîýòîìó ÷àñòî íþõàë ìàðêè è ñêëàäûâàë â àëüáîì æåíñêîå íèæíåå áåëü¸. -------

áñ

ÎÐÅÍÄÀ Çäàþòüñÿ â àðåíäó áóò³êè íà ðàä³îðèíêó, ò. 050-535-51-66, 050105-10-91 (³òàë³é).

ÀÍÅÊÄÎÒ Ñûíîê, òû óæå âçðîñëûé, ìû ðåøèëè, ÷òî ïðèøëî âðåìÿ ñ òîáîé ïîãîâîðèòü. - Îãî!!! À ÿ äóìàë, âû íåìûå.

31

ÀÍÅÊÄÎÒ

Äàþ óðîêè îðôàãðàôèè. ------Ïðîïàëà òåùà: óøëà ãóëÿòü ñ ñîáàêîé è íå âåðíóëàñü. Íàøåäøåìó ñîáàêó ãàðàíòèðóþ âîçíàãðàæäåíèå. ------Ïðîäàþ "Ìîñêâè÷ 412" 1985-ãî ãîäà âûïóñêà ñ ïðåêðàñíûì

ÀÍÅÊÄÎÒ âèäîì

íà óëèöó. ------Îòåö íàø¸ë ó Âîâî÷êè ïðåçåðâàòèâû è çàñòàâèë åãî âûêóðèòü âñþ ïà÷êó. ------Ïðîäþ êëâèòóðó. Íå ðáîòåò îäí êëâèø. -------

Äâîå âîðîâ íî÷üþ çàáðàëèñü íà õëåáîçàâîä. Èõ çäåñü âñòðåòèëè õëåáîì-ñîëüþ: õëåáîì - ïðÿìî èç ïå÷è, ñîëüþ - ïðÿìî èç äâóñòâîëêè ñòîðîæà äåäà Àíòèïû÷à. -----Øîòëàíäñêèé âåòåðèíàð, äåëàÿ èñêóññòâåííîå äûõàíèå áîëüíîé îâöå, èçîáð¸ë âîëûíêó. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Âëàä ËÎÑÜ. Òèðàæ 15000 ýêç. Áåñïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â îôèñàõ, è íà ñòåíäàõ â ñóïåðìàðêåòàõ. Àäðåñ ðåäàêöèè: 73000, Óêðàèíà, ã. Õåðñîí, óë. Ïîëÿêîâà, 3, ê. 9. ò.: (0552) 26-28-38, ô. 26-35-22, å-mail: apperkot@gmail.com. Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëà-

ìîäàòåëü. Ðåäàêöèÿ íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé. Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü ×Ï ËÎÑÜ Â.Â., ÄÜß×ÅÍÊÎ Î.Ä. Ðåã. ñâèä. ÕÑ ¹406/57ïð îò 2.04.2008ã. Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ ôîòîôîðì â Õåðñîíñêîé ãîðòèïîãðàôèè. Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 01.09.2011 ã. Ôîðìàò À-3, îáúåì 2 ïå÷. ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. ¹ çàê

Газета "Реклама Апперкот" №27 от 02.09,2011  

эксклюзивный сборник анекдотов, реклама, Афиши, концертов

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you