Page 1

www.reklama-apperkot.com

òèðàæ

15 êâ³òíÿ 2011 ð.

15000 ¹ 10 [484]

Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü íå èñêëþ÷àåò äðàêè çà ïîñëåäíþþ ÷èñòóþ âèëêó. ------ Èçîáðåòàòåëü ñóïåðêëåÿ óìåð â âîçðàñòå 94 ëåò.

ÀÍÅÊÄÎÒ Ðîäñòâåííèêè õîòåëè îñòëóæèòü ïàíèõèäó ïî íåìó â îòêðûòîì ãðîáó, íî íèêîìó òàê è íå óäàëîñü îòîäðàòü êðûøêó.

Îáúÿâëåíèå: "Ìåíÿþ îäíó áîëüøóþ ëþáîâü íà äâå ïîìåíüøå è â ðàçíûõ ðàéîíàõ". -----Îñòàëèñü íàåäèíå Ïóãà÷¸âà ñ Ãàëêèíûì. Âîò Ãàëêèí è ñïðàøè-

ÀÍÅÊÄÎÒ âàåò: "×òî ýòî âû, Àëëà Áîðèñîâíà, íà ìåíÿ òàê ïå÷àëüíî ñìîòðèòå?" - "Ñòàðååøü òû, Ìàêñèì... Ñòàðååøü.”


2

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ - òåë. 26-28-38

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎҔ

¹ 10 [484], 15 êâ³òíÿ 2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß 3 ãðí. òà 5 ãðí â³äîêðåìëåí³

ÏÐÎÄÀÌ

À/çàï÷àñòèíè îðèã³íàëüí³ íà à/ì âèðîáíèöòâà Êîðåÿ òà Êèòàé (Àìóëåò, Tiggo, Elara, Estar, QQ, Jaggi, Kimo, Geely). Ñóïåðïðîïîçèö³ÿ äëÿ ñòàíö³é ÑÒÎ òà ïîñò³éíèõ ïîêóïö³â. Çíèæêè äî 10% äî 31.05.2011 ð. ò. (0552) 511-576, (050)106-3609, ì-í “ÀâòîÑïåêòð”, ïð. Òåêñòèëüíèê³â, 7 Ìàãàçèí “Øâåéíèé ñâ³ò”. Ïðîäàæ áóäü ÿêîãî îáëàäíàííÿ: ìàøèíêè, îâåðëîêè, àêñåñóàðè, êîíñóëüòàö³ÿ, ãàðàíò³éíèé òà ï³ñëÿãàðàíò³éíèé ñåðâ³ñ. Áåç âèõ³äíèõ. âóë. Ê.Ìàðêñà, 55, ò. 397-395, 094-9790395, 063-1557346. Ïðîäàºòüñÿ òåðì³íîâî àâòîìîá³ëüíà ÃÁÓ 2005 ð. ªìí³ñòü 60 ë. Ðåäóêòîð “̳òöóá³ñ³”, ò. 095-415-32-39. Ïðîäàì ä³ëÿíêó 8 ñîòîê íà Ñõ³äíîìó, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, ò. 32-30-00, 050-581-5443. Áóò³ê íà âóë. Ìèðó. ÏÐÎÕ²ÄÍŠ̲ÑÖÅ!, 2 êâ. ì. ÄÅØÅÂÎ!, ò. 050-7287610, 098- 9687056. Ìåòàëîïðîêàò: àðìàòóðà, òðóáà, ëèñò, êóò, øâåëëåð, áàëêà. Äîñòàâêà Õåðñîí òà îáëàñòü, ò. 050-579-94-57. Ïðîäàì òåðì³íîâî á/â â ã/ñ: ï³äñèëþâà÷ Icon 700 PHOnic - 2450 ãðí.; aêóñòè÷íó ñèñòåìó Phonic ES153 400 Âò 2500 ãðí/ øò.; ì³êøåðíèé ïóëüò 18

9

12

14

16

11

Phonic AM532 - 1500 ãðí.; êîìáî ã³òàðíèé line 6 spayder 2 150Âò, 2x12"" (ñ êåéñîì) 3300 ãðí.; åëåêòðîã³òàðó Cort G-250 1650 ãðí., òåë. 050-31575-59. Êîìïüþòåð Celeron, ìîí³òîð, êëàâ³àòóðà, ìèøêà 1200 ãðí., ò. (050)4942504. Ïðîäàì áóò³ê, íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, ïë. 16 êâ. ì. ç îáëàäíàííÿì (îäÿã), ö³íà 6500 äîë. ÑØÀ, ò. 095340-69-06. 0

10

13

ÊÓÏËÞ Áà÷êè ïðàëüíèõ ìàøèí, ò. 050-396-43-15 Ñèíòåçàòîð "Ýëåêòðîíèêà ÝÌ-26 Âîêîäåð" àáî åñòðàä³í Àëüòà³ð, ìîæëèâî ó íåïðàöþþ÷îìó ñòàí³, ò. 44-65-73. 11

10

Ðàä³îäåòàë³ îïòîì, òåëåâ³çîðè á/ó ÷è íà äåòàë³, ìàãí³òîôîíè, ðàä³îòåõí³÷í³ çàñîáè, ðàäÿíñüê³ êîìï’þòåðè òà êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, ò. 393-065, 095-322-78-97.10

Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçáîðíèé â õ/ñ êóïëþ äîðîãî, ò. 050-396-4315, 444183. Àêêóìóëÿòîðè, òðóáó, ëèñò, êðóã, ïðîâîëîêó, àíîä: íåðæàâ³éêè, ì³äü, áðîíçà, àëþì³í³é, ÷îðíèé ìåòàë, òèòàí, îëîâî, ïðèï³é, êàäì³é, áîáá³ò, ëîê, âîëüôðàì, ìîë³áäåí, í³êåëü, í³õðîì, ñâèíåöü, ðàï³ä Ð6Ì5, òâ.ñïëàâè,VK-8, Ò11

15Ê6, öèíê, ôåðîñïëàâè, êîíòàêòè ç³ ñð³áëà òà ³íøå, ò. 050396-43-15,444-183.

Ïðîäàæ, ðåìîíò, îáñëóãîâóâàííÿ êîìï’þòåð³â, íîóòáóê³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ò. 095042-43-30, 380-860.

ÏÎÑËÓÃÈ

ÐÎÁÎÒÀ

11

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ìåáë³â, âàíòàæ³â, ïîñëóãè âàíòàæíèê³â, ò. 440-434,(050)974-3394,(050)207-56-14. Àíòåíè ñóïóòíèêîâ³: âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ çà 2 ãîäèíè! Àêóðàòíî, ãðàìîòíî, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü. Êàðòêè “Òðèêîëîð” ò. 393065, 095-3227897. À ÂÈ ÇÍÀªÒÅ, ÑʲËÜÊÈ ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÂÀØ Á²ÇÍÅÑ??? Àâòîìàòèçàö³ÿ îáë³êó, îáñëóãîâóâàííÿ ïðîãðàìè 1Ñ, áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíî... 050-494-25-04 Ìèõàéëî, 1c.kherson@gmail.com, www.1c-kherson.ucoz.ua Ðåìîíò õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ ïðîìèñëîâîãî òà ïîáóòîâîãî òèïó, ãàðàíò³ÿ, âè¿çä, ò. 396-759, 397-910, 095-414-47-48,093551-11-98,098-401-5524. Ïîñëóãè ïî âèêà÷ö³ ÿìè, âì³ñò ìàøèíè 9 ò., ò. 050-861-92-90. Ìàòåìàòèêà 5-9 êëàñ, ³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ, â÷èòåëü 1 êàòåãîð³¿, ñòàæ 20 ðîê³â 095-114-12-87. ßê³ñíî, øâèäêî óñ³ ðîáîòè ïî ñàíòåõíèö³, ò. 441-290 Ñàíòåõí³êà, óñ³ âèäè ðîá³ò, ò, 443-989. 16

10

14

áñ

10

10

10

43

ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜÑß

Ðîáîòà çà ì³ñöåì Âàøîãî ïðîæèâàííÿ., ò. 067-553-51-16.

12

Çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð, ÷/æ. Ðîáîòà ç êîñìåòèêîþ, ãðàô³ê â³ëüíèé, ò. (050) 517-81-65. 8

Ìåíåäæåðè ó ñôåð³ ðåêëàìè íà ðàä³î. Äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâèé. ³ê â³ä 25 ðîê³â. ò. 067-5153050. Çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð ïî ðåêëàì³. Ç/ï âèñîêà. ò. 263522. Çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó ïàð³êìàõåðèóí³âåðñàëè, ÷îëîâ³÷³ ìàñòåðà ó ñàëîí êðàñè íà 200 ðîê³â Õåðñîíó, çäàºòüñÿ êàá³íåò ìàí³êþðà â îðåíäó, ò. 095184-65-38. 0

3

13

ÎÐÅÍÄÀ Ó öåíòð³ îô³ñí³ ïðèì³ùåíí³, ï³ñëÿ ðåìîíòó. íà 2-ì ïîâ. â³ä 24 äî 113 êâ.ì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. âóë. Ïîëÿêîâà, 3, 264615, 0675536101. Ó öåíòð³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ ìàãàçèíó, ñàëîí òà ³í. ïëàùî 90 êâ. ì. ö³íà äîãîâ³ðíà. âóë. Ïîëÿêîâà, 3, 264615, 0675536101. Ó öåíòð³ õîëîäèëüíà êàìåðà 3 êóá.ì.. ç ïðèì³ùåííÿì 31 êâ.ì. òåìï. 0+7Ñ, âóë. Ïîëÿêîâà, 3, 264615, 0675536101. 48

48

48

ÀÍÅÊÄÎÒ Íè÷òî òàê íå âûçûâàåò óâàæåíèÿ íà äîðîãå, êàê ÊÀÌÀÇ ñ òðåóãîëüíè÷êîì "Ó" íà çàäíåì ñòåêëå. -----Ñîñåä èç äîìà íàïðîòèâ êàæäûé âå÷åð ñìîòðèò â áèíîêëü íà îêíà ìîåé êâàðòèðû, êàê ñ ýòèì áîðîòüñÿ? Êóïè ïíåâìàòèêó ñ îïòèêîé è ðàññìàòðèâàé åãî òîæå.

ÀÍÅÊÄÎÒ Êîíòðîë¸ð ñïðàøèâàåò ïàññàæèðà ñ ñîáàêîé: - À âû çàïëàòèëè çà ñîáàêó? - Íåò, ìíå å¸ ïîäàðèëè! -----Íà êàòîê òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê ïî âûäà÷å êîíüêîâ. Ãðàôèê ðàáîòû ñêîëüçÿùèé.

ÊÎÍIJֲÎÍÅÐÈ Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ

ÀÍÅÊÄÎÒ

* áåçêîøòîâíî òà áåç â³êîâèõ îáìåæåíü

- Ñî ñâîåé ïîññîðèëñÿ. - ׸ îïÿòü? - Âå÷åðîì õîòåë íàïèñàòü ñìñ "ñïîêè ÷ìîêè". - È ÷¸? -Òîðîïèëñÿ, ïîñëåäíèå 2 áóêâû íå íàáðàë. -----Ó ìîëîäîæ¸íîâ åñòü òàêàÿ òðàäèöèÿ - ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ íà ôîíå ÷óæîé ìàøèíû.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Âëàä ËÎÑÜ. Òèðàæ 15000 ýêç. Áåñïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â îôèñàõ, è íà ñòåíäàõ â ñóïåðìàðêåòàõ. Àäðåñ ðåäàêöèè: 73000, Óêðàèíà, ã. Õåðñîí, óë. Ïîëÿêîâà, 3, ê. 9. ò.: (0552) 26-28-38, ô. 2635-22, å-mail: apperkot@gmail.com. Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëà-

ìîäàòåëü. Ðåäàêöèÿ íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé. Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü ×Ï ËÎÑÜ Â.Â., ÄÜß×ÅÍÊÎ Î.Ä. Ðåã. ñâèä. ÕÑ ¹406/57ïð îò 2.04.2008ã. Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ ôîòîôîðì â Õåðñîíñêîé ãîðòèïîãðàôèè. Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 22.10.2010. Ôîðìàò À-3, îáúåì 2 ïå÷. ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. ¹ çàê

Газета "Реклама Апперкот" №10от 15,04,2011  

Эксклюзивный сборник анекдотов, реклама, Афиши, концертов