Page 1

www.reklama-apperkot.com

òèðàæ

13 òðàâíÿ 2011 ð.

15000 ¹ 12 [486]

- Êàê ìîæíî çàèìåòü òàêîå ñîñòîÿíèå? - Îáÿçàòåëüíî íóæåí êàïèòàë. Õîòÿ áû íåáîëüøîé, ñòàðòîâûé. - À êàê çàèìåòü

ÀÍÅÊÄÎÒ Èâàíîâ! Òû ÷åì òóò çàíèìàåøüñÿ òðåòèé äåíü, óòêíóâøèñü â ìîíèòîð? - Âûïîëíÿþ Âàøå ïîðó÷åíèå, øåô, ïðîèçâîæó ìîíèòîðèíã.

ÀÍÅÊÄÎÒ ñòàðòîâûé êàïèòàë? - Îáÿçàòåëüíî íóæåí ïèñòîëåò. Õîòÿ áû íåáîëüøîé, ñòàðòîâûé.


2

ÐÅÊËÀÌÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ - òåë. 26-28-38

“ÐÅÊËÀÌÀ ÀÏÏÅÐÊÎҔ

¹ 12 [486], 13 òðàâíÿ 2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß 3 ãðí. òà 5 ãðí â³äîêðåìëåí³

ÏÐÎÄÀÌ

À/çàï÷àñòèíè îðèã³íàëüí³ íà à/ì âèðîáíèöòâà Êîðåÿ òà Êèòàé (Àìóëåò, Tiggo, Elara, Estar, QQ, Jaggi, Kimo, Geely, Df, faw, foton, jac). Ñóïåðïðîïîçèö³ÿ äëÿ ñòàíö³é ÑÒÎ òà ïîñò³éíèõ ïîêóïö³â. Çíèæêè äî 10% äî 31.05.2011 ð. ò. (0552) 511-576, (050)106-3609, ì-í “ÀâòîÑïåêòð”, ïð. Òåêñòèëüíèê³â, 7 Ìàãàçèí “Øâåéíèé ñâ³ò”. Ïðîäàæ áóäü ÿêîãî îáëàäíàííÿ: ìàøèíêè, îâåðëîêè, àêñåñóàðè, êîíñóëüòàö³ÿ, ãàðàíò³éíèé òà ï³ñëÿãàðàíò³éíèé ñåðâ³ñ. Áåç âèõ³äíèõ. âóë. Ê.Ìàðêñà, 55, ò. 397-395, 094-9790395, 063-1557346. Ïðîäàºòüñÿ òåðì³íîâî àâòîìîá³ëüíà ÃÁÓ 2005 ð. ªìí³ñòü 60 ë. Ðåäóêòîð “̳òöóá³ñ³”, ò. 095-415-32-39. Ïðîäàì ä³ëÿíêó 8 ñîòîê íà Ñõ³äíîìó, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, ò. 32-30-00, 050-581-5443. Ïðîäàì 2 ä³ëÿíêè ïîñ.Êóéáèøåâî, ò. 05053-62-350. Áóò³ê íà âóë. Ìèðó. ÏÐÎÕ²ÄÍŠ̲ÑÖÅ!, 2 êâ. ì. ÄÅØÅÂÎ!, ò. 050-7287610, 098- 9687056. Ìåòàëîïðîêàò: àðìàòóðà, òðóáà, ëèñò, êóò, øâåëëåð, áàëêà. Äîñòàâêà Õåðñîí òà îáëàñòü, ò. 050-579-94-57. Ïðîäàì òåðì³íîâî á/â â ã/ñ: ï³äñèëþâà÷ Icon 700 PHOnic - 2450 ãðí.; aêóñòè÷íó ñèñòå-

ìó Phonic ES153 400 Âò 2500 ãðí/ øò.; ì³êøåðíèé ïóëüò Phonic AM532 - 1500 ãðí.; òåë. 050-315-7559. Ïðîäàì áóò³ê, íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, ïë. 16 êâ. ì. ç îáëàäíàííÿì (îäÿã), ö³íà 6500 äîë. ÑØÀ, ò. 095340-69-06. 0

13

ÊÓÏËÞ

18

14

12

14

14

16

11

Ó ìàòðîñîâ íåò âîïðîñîâ. Çà âñþ èñòîðèþ ïðîãðàììû "×òî? Ãäå? Êîãäà?" îò ìàòðîñîâ íå ïðèøëî íè îäíîãî âîïðîñà. ------Âûõîäÿ íà óëèöó â íîâûõ òóôëÿõ íà øïèëüêå, áåðèòå ñ ñîáîé ïóñòóþ áóòûë-

ÀÍÅÊÄÎÒ êó èç ïîä âèíà. Ïóñòü ëó÷øå äóìàþò, ÷òî Âû íå óìååòå ïèòü, ÷åì ÷òî Âû íå óìååòå õîäèòü íà êàáëóêàõ. ------Çà âûïèâêó âñåãäà ðàñïëà÷èâàëàñü îíà... åãî ïå÷åíü.

ÊÎÍIJֲÎÍÅÐÈ Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ

Áà÷êè ïðàëüíèõ ìàøèí, ò. 050-396-43-15 Ñèíòåçàòîð "Ýëåêòðîíèêà ÝÌ-26 Âîêîäåð" àáî åñòðàä³í Àëüòà³ð, ìîæëèâî ó íåïðàöþþ÷îìó ñòàí³, ò. 44-65-73. 11

11

Ðàä³îäåòàë³ îïòîì, òåëåâ³çîðè á/ó ÷è íà äåòàë³, ìàãí³òîôîíè, ðàä³îòåõí³÷í³ çàñîáè, ðàäÿíñüê³ êîìï’þòåðè òà êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, ò. 393-065, 095-322-78-97.11

ÏÎÑËÓÃÈ

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ìåáë³â, âàíòàæ³â, ïîñëóãè âàíòàæíèê³â, ò. 440-434,(050)974-3394,(050)207-56-14. Àíòåíè ñóïóòíèêîâ³: âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ çà 2 ãîäèíè! Àêóðàòíî, ãðàìîòíî, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü. Êàðòêè “Òðèêîëîð” ò. 393065, 095-3227897. À ÂÈ ÇÍÀªÒÅ, ÑʲËÜÊÈ ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÂÀØ Á²ÇÍÅÑ??? Àâòîìàòèçàö³ÿ îáë³êó, îáñëóãîâóâàííÿ ïðîãðàìè 1Ñ, áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøòîâíî... 050-494-25-04 Ìèõàéëî, 1c.kherson@gmail.com, www.1c-kherson.ucoz.ua 16

ÐÎÁÎÒÀ

ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜÑß

Ðîáîòà çà ì³ñöåì Âàøîãî ïðîæèâàííÿ., ò. 067-553-51-16. 12

Çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð, ÷/æ. Ðîáîòà ç êîñìåòèêîþ, ãðàô³ê â³ëüíèé, ò. (050) 517-81-65. 8

Ìåíåäæåðè ó ñôåð³ ðåêëàìè íà ðàä³î. Äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâèé. ³ê â³ä 25 ðîê³â. ò. 067-5153050. Çàïðîøóºòüñÿ ìåíåäæåð ïî ðåêëàì³. Ç/ï âèñîêà. ò. 263522. Çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó ïàð³êìàõåðèóí³âåðñàëè, ÷îëîâ³÷³ ìàñòåðà ó ñàëîí êðàñè íà 200 ðîê³â Õåðñîíó, çäàºòüñÿ êàá³íåò ìàí³êþðà â îðåíäó, ò. 095Ðåìîíò õîëîäèëüíîãî 184-65-38. 11

0

3

13

îáëàäíàííÿ ïðîìèñëîâîãî òà ïîáóòîâîãî òèïó, ÎÐÅÍÄÀ ãàðàíò³ÿ, âè¿çä, ò. 396759, 397-910, 095-414- Çäàì ê³ìíàòó ç³ âñüî47-48,093-551-11ìåòàëåâèé 9 8 , 0 9 8 - 4 0 1 - 5 5 - 2 4 . ìà çðó÷íîñòÿìè â 3-õ ê³ìí.êâàðòèð³ íà Îñò-

Ãàðàæ ðîçáîðíèé â õ/ñ êóïëþ äîðîãî, ò. 050-396-4315, 444183. Àêêóìóëÿòîðè, òðóáó, ëèñò, êðóã, ïðîâîëîêó, àíîä: íåðæàâ³éêè, ì³äü, áðîíçà, àëþì³í³é, ÷îðíèé ìåòàë, òèòàí, îëîâî, ïðèï³é, êàäì³é, áîáá³ò, ëîê, âîëüôðàì, ìîë³áäåí, í³êåëü, í³õðîì, ñâèíåöü, ðàï³ä Ð6Ì5, òâ.ñïëàâè,VK-8, Ò15Ê6, öèíê, ôåðîñïëàâè, êîíòàêòè ç³ ñð³áëà òà ³íøå, ò. 050396-43-15,444-183. 11

11

14

Ðåìîíò áóäü-ÿêèõ øâåéíèõ ìàøèí ç ãàðàíò³ºþ, ò. 437338,063-772-03-37. Ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíê³â ï³ä êëþ÷, ò. 42-81-51 Ïîñëóãè ïî âèêà÷ö³ ÿìè, âì³ñò ìàøèíè 9 ò., ò. 050-861-92-90. ßê³ñíî, øâèäêî óñ³ ðîáîòè ïî ñàíòåõíèö³, ò. 441-290 Ïðîäàæ, ðåìîíò, îáñëóãîâóâàííÿ êîìï’þòåð³â, íîóòáóê³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ò. 095042-43-30, 380-860. Ñàíòåõí³êà, óñ³ âèäè ðîá³ò, ò, 443-989. 14

14

áñ

13

43

13

21 - 24 àïðåëÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëñÿ åâðîàçèàòñêèé ñåìèíàð ïî Òðàäèöèîííîìó Îêèíàâñêîìó êàðàòý-äî Ãîäçþ-Ðþ ïîä ðóêîâîäñòâîì ñåíñåÿ Ìîðèî Õèãàîííà (10 äàí øåô èíñòðóêòîðà IOGKF) ïðè ó÷àñòèè åãî ëó÷øèõ ó÷åíèêîâ ñåíñåÿ Êóðàìîòî 6 äàí è ñåíñåÿ Íàêàìóðà 6 äàí. Ìåðîïðèÿòèÿ òàêîãî óðîâíÿ âïåðâûå ïðîõîäèëî â Óêðàèíå, à ïîñëåäíèé âèçèò ñåíñåÿ Ìîðèî Õèãàîííû â Óêðàèíó áûë â 1997 ã. Íà ñåìèíàðå ïðèñóòñòâîâàëè áî-

ðîâ³ ò.27-08-44. Ó öåíòð³ îô³ñí³ ïðèì³ùåíí³, ï³ñëÿ ðåìîíòó. íà 2-ì ïîâ. â³ä 24 äî 113 êâ.ì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. âóë. Ïîëÿêîâà, 3, 264615, 0675536101. Ó öåíòð³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ ìàãàçèíó, ñàëîí òà ³í. ïëàùî 90 êâ. ì. ö³íà äîãîâ³ðíà. âóë. Ïîëÿêîâà, 3, 264615, 0675536101. Ó öåíòð³ õîëîäèëüíà êàìåðà 3 êóá.ì.. ç ïðèì³ùåííÿì 31 êâ.ì. òåìï. 0+7Ñ, âóë. Ïîëÿêîâà, 3, 264615, 0675536101. 14

-------Ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè è ïðåäñòàâèòü òðóäíî, ÷òî "Ñâèíàðêà è ïàñòóõ" - íå ïîðíóõà. -------Ïîìíþ, êîãäà âûøåë ôèëüì "Õàëê", ÿ òàê è ñêàçàë êàññèðøå: "2 áèëåòà, íàõàëêà".

ÀÍÅÊÄÎÒ -------Ìàìà çàáûëà ïîêîðìèòü ðûáîê, çà ýòî ðûáêè ìàìå ñäîõëè. -------Äåïóòàòû åäèíîãëàñíî îòâåðãëè ïðîåêò Çàêîíà î ïðîæèòî÷íîì ìàêñèìóìå. --------

48

48

48

ëåå 200 ÷åëîâåê èç Óêðàèíû, Äàíèè, Áîëãàðèè, Âåíãðèè, Ðóìûíèè, Ïîëüøè, Ìîëäîâû, Áåëîðóññèè, Ðîññèè, Ãðóçèè, Òàäæèêèñòàíà, Êàçàõñòàíà. Õåðñîíñêàÿ Îáëàñòíàÿ ôåäåðàöèÿ Òðàäèöèîííîãî Îêèíàâñêîãî Ãîäçþ ðþ Êàðàòý-äî â ñîñòàâå 36 ÷åëîâåê ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ýòîì ãðàíäèîçíîì ìåðîïðèÿòèè. Ïîçäðàâëÿåì ñ àòòåñòàöèåé: ×óïðèíó Òàòüÿíó - 1 äàí, ïðåäñåäàòåëÿ ÕÎÔÒÎÃÊ ßêîâëåâà Àðò¸ìà - 3 äàí!!!

* áåçêîøòîâíî òà áåç â³êîâèõ îáìåæåíü

ÀÍÅÊÄÎÒ Ðàáèíîâè÷ è Øëåìåíçîí ïðîãóëèâàþòñÿ ïî Äåðèáàñîâñêîé, èì îáîèì óæå çà âîñåìüäåñÿò. Ìèìî ïðîõîäèò õîðîøåíüêàÿ äåâóøêà. Îáà îãëÿäûâàþòñÿ íà íå¸, è Ðàáèíîâè÷ âçäûõàåò: - Ѹìà, ãäå íàøè ñåìüäåñÿò? --------Òðàâìàòîëîãè î÷åíü ëþáÿò ñïîðò. Ïðàêòè÷åñêè âñå åãî âèäû, çà èñêëþ÷åíèåì ðàçâå ÷òî øàõìàò.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Âëàä ËÎÑÜ. Òèðàæ 15000 ýêç. Áåñïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â îôèñàõ, è íà ñòåíäàõ â ñóïåðìàðêåòàõ. Àäðåñ ðåäàêöèè: 73000, Óêðàèíà, ã. Õåðñîí, óë. Ïîëÿêîâà, 3, ê. 9. ò.: (0552) 26-28-38, ô. 2635-22, å-mail: apperkot@gmail.com. Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëà-

ìîäàòåëü. Ðåäàêöèÿ íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé. Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü ×Ï ËÎÑÜ Â.Â., ÄÜß×ÅÍÊÎ Î.Ä. Ðåã. ñâèä. ÕÑ ¹406/57ïð îò 2.04.2008ã. Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ ôîòîôîðì â Õåðñîíñêîé ãîðòèïîãðàôèè. Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 22.10.2010. Ôîðìàò À-3, îáúåì 2 ïå÷. ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. ¹ çàê

Газета "Реклама Апперкот" №12 от 13,05,2011  
Газета "Реклама Апперкот" №12 от 13,05,2011  

эксклюзивный сборник анекдотов, реклама, Афиши, концертов