Issuu on Google+

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Mandag d. 5. marts 2012 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej 68 Dagsorden ifølge vedtægterne § 8. Dagsorden For den ordinære generalforsamling gælder mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Godkendelse af budget og kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt.

I nærværende omdelte dokument indgår bestyrelsens beretning, regnskab for 2011, budget for 2012 samt de indkomne forslag. Se for opdateret information på Informationskanalen og www.smorumnet.dk

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 1






    

 

                                           

     

 

                                   

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 2




                     ���             



             

Smørum Kabelnet 2011: 2946 medlemmer fordelt på pakker

771 26%

Family og MIX med HD 1456 50%

67 2%

Family pakken alene Mix 1 pakken Grundpakken alene

652 22%

Smørum Kabelnet 2010: 2913 medlemmer fordelt på pakker

794 27%

Family og MIX med HD Family pakken alene 35 1%

1.612 56%

Mix 1 pakken Grundpakken alene

472 16%

  



     

 

         

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 3


    



  

  



       



         



   



                       



                      



     

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 4


                 



                          



   

                           



           



         

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 5




Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 6

  


 

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 7


Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 8


Ændringer i TV-pakker TV-kanaler:

Pris

Kanal 4 Kanal 5 6'eren CANAL9 DK4 TV2 Sport Discovery Animal Planet CNN Eurosport MTV National Geographic Channel Disney Channel TLC TCM TV3 TV3+ TV3 Puls TV2 Charlie TV2 Zulu TV2 Film TV2 News Viasat Nature / Crime Viasat History Viasat Explorer TV2 Film HD TV3+ HD Kanal 5 HD National Geographic Channel HD BBC HD Animal Planet HD Discovery HD Showcase Eurosport HD 6'eren HD BBC Entertainment BBC Knowledge BBC Lifestyle Voice 2 valgfri: f.eks. TV2 News og TV2 Zulu Nicelodeon/VH1 TCM/Cartoon TV2 Sport HD Eurosport 2 HD Nicelodeon HD MTV live HD National Geographic Wild HD ESPN America HD Silver HD History HD

Antal TV-kanaler heraf HD TV-kanaler

Udgår Udgår Udgår Udgår Ny Ny Ny Family Mix m/HD Mix 1 HDTV-pak. Family 2 Family 3 HD pakken 285,00 49,00 225,00 39,00 235,00 334,00 99,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 0

14 8

12 2

5 5

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 9

1 1 1 1 1

14 2

30 8

12 12


Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 10


Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 11


Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 12


 Smørum Kabelnet udsender disse digitale TV-kanaler i formatet DVB-T med MPEG-2 komprimering. Hvis du abonnerer på Family pakken, har du automatisk adgang disse kanaler:





Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 13


til dagsordens pkt. 3

SMØRUM KABELNET - RESULTATOPGØRELSE 2011 Note

Realiseret

Budget

Andre indtægter

1.279.780,13 90.750,00 1.370.530,13 31.717,82 1.402.247,95 -

1.073.566,84 100.000,00 5.000,00 1.178.566,84 15.000,00 1.193.566,84 -

Indtægter i alt

1.402.247,95

1.193.566,84

Indtægter Kontingenter Lejeindtægter Tilslutningsafgifter Renteindtægter

1

Omkostninger 2 3 4 5 6 7 8 9

Antennedrift Bestyrelse Bestyrelseshonorar Konsulenthonorar Foreningsmøder Foreninger Kontorhold Renter og Gebyrer Udbygningsomkostninger Øvrige omkostninger Omkostninger i alt Årets resultat - overført til egenkapital

398.217,74 47.413,88 63.000,00 29.533,20 39.088,00 14.387,00 22.699,43 (398.461,00) 20.117,60

445.000,00 50.000,00 76.000,00 10.000,00 25.000,00 45.000,00 12.000,00 26.000,00 460.000,00 40.000,00

235.995,85

1.189.000,00

1.166.252,10

4.566,84

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 14


SMØRUM KABELNET - BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 AKTIVER

31-12-2011

31-12-2010

Tilgodehavender Tilgodehavender hos medlemmer m.m. Andre tilgodehavender Likvider Bankkonto - driftskonto Bankkonto - formuekonto Kassebeholdning AKTIVER I ALT

113.437,50 113.437,50

154.477,50 154.477,50

2.332.435,86 776.140,77 352,00 3.108.928,63

1.751.305,92 755.368,15 352,00 2.507.026,07

3.222.366,13

2.661.503,57

PASSIVER Kreditorer Canal Digital Andre kreditorer

-

398.461,00 230.271,00 628.732,00

Moms Indgående moms Udgående moms Momsafregning

(28.384,99) 22.687,50 0,07 (5.697,42)

(54.843,07) 26.791,54 272,25 (27.779,28)

5.199,32 658.692,40 (657.431,80) 6.459,92

9.710,31 566.500,00 (571.010,99) 5.199,32

Copydan COPY-Dan fra 2010 COPY-Dan - opkrævet i 2011 COPY-Dan - betalt i 2011 Egenkapital Egenkapital pr. 1. januar 2011 Årets resultat Egenkapital pr. 31. december 2011 PASSIVER I ALT Egenkapitalens andel pr. Medlem (2.928)

2.055.351,53 1.166.252,10 3.221.603,63

1.583.442,78 471.908,75 2.055.351,53

3.222.366,13

2.661.503,57

1.100,27

550,00

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 15


SMØRUM KABELNET - NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Realiseret

Note 1 - Andre indtægter Øvrige indtægter

-

Budget

-

Note 2 - Antennedrift Serviceaftale Forsikring DONG Reparationer Diverse

275.092,80 8.328,75 75.449,91 2.500,00 36.846,28 398.217,74

300.000,00 10.000,00 90.000,00 5.000,00 40.000,00 445.000,00

2.641,98 32.054,90 3.723,00 8.994,00 47.413,88

50.000,00

3.777,20 25.756,00 29.533,20

5.000,00 20.000,00 25.000,00

39.088,00 39.088,00

45.000,00 45.000,00

462,00 5.000,00 8.925,00 14.387,00

2.000,00 5.000,00 5.000,00 12.000,00

600,00 22.099,43 22.699,43

1.000,00 25.000,00 26.000,00

Note 3 - Bestyrelse Bestyrelsesmøder Udvalgsmøder Kørselsomkostninger Bestyrelsessamling

Note 4 - Foreningsmøder Generalforsamling Information og omdeling

Note 5 - Foreninger Forenede Danske Antenneanlæg

Note 6 - Kontorhold Porto Kontorartikler/trykning af materialer Udbringning/omdeling

Note 7 - Renter og gebyrer Gebyrer - Bank og Giro Gebyr - PBS Danmark

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 16


Note 8 - Udbygningsomkostninger Tilbageførte hensættelser

(398.461,00) (398.461,00)

460.000,00

1.757,60 11.520,00 6.840,00 20.117,60

20.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

Note 9 - Øvrige omkostninger Anskaffelser Afskrivning på tilgodehavender Webside

Smørumnedre, den 30. januar 2012

Henrik Dagø kasserer

Revisorpåtegning Foranstånde regnskab er revideret og fundet ioverensstemmelse med de for mig forelagte bilag, ligesom de anførte likvide midler er konstateret tilstede. Regnskabet viser et retvisende billede af Smørum Kabelnets drift for regnskabsåret 2011. Smørumnedre, den 30. januar 2012

Mogens Palsbjørn revisor

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 17


til dagsordens pkt. 4

Indkomne forslag: Forslag A, TV2 forbliver i grundpakken Forslagsstiller: Bestyrelsen Bestyrelsen foreslår at TV2 fortsat er i grundpakken Det er et brud på vores princip om, at grundpakken ikke skal indeholde betalingskanaler. Baggrund TV2 blev en betalingskanal 1. januar 2012, og bestyrelsen har besluttet at lade TV2 forblive i grundpakken. Det vil fordyre grundpakken med 168 kr. om året. Det er denne beslutning, vi beder om accept af ved generalforsamlingen. Da TV2 er den TV-kanal i Danmark, som har absolut flest seere, tror vi ikke denne beslutning vil få medlemmerne i Smørum Kabelnet til at fravælge kanalen. Generalforsamlingen kan naturligvis omgøre forslaget. Hvis forslaget forkastes, fjernes TV2 fra grundpakken så hurtigt det er praktisk muligt. TV2 vil så indgå i Family pakken, med omtrent samme pris. Her sendes TV2 ligeledes analogt og digitalt, uden behov for kodekort. Vi har en stor gruppe af vore medlemmer, som alene har grundpakken. Det er for at tilgodese disse medlemmers interesse bestyrelsen anbefaler, at TV2 forbliver i grundpakken. Så medlemmer med grundpakken ikke behøver at købe Family Mix for at se TV2.

Forslag B, TV2-Regionalerne tilbage i grundpakken. Forslagsstiller: Johnny Berthelsen, Rytterparken 30 Jeg vil forslå at alle TV2-Regionalerne: Østjylland, Midt-vest, Nord, Syd, Fyn, Lorry, Øst og Bornholm kommer på Grundpakken igen.

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 18


Forslag C, Tilkøbe TV - Kanalerne enkeltvis. Forslagsstiller: Johnny Berthelsen, Rytterparken 30 Jeg vil foreslå at man kan tilkøbe tv-kanalerne enkeltvis, udover tv-grundpakken.

Forslag D, Forslag om udskiftning af Tv & Internet udbyder. Forslagsstiller: Qaiser Abbas, Hindbærvangen 5 Forslag indgives grundet bedre alternativ, eksempelvis ComX Networks A/S.

Få det seneste fra Smørum Kabelnet her ...

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 19


VEDTÆGTER    FOR    SMØRUM KABELNET                         

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 20


Foreningens vedtægter er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 14. marts 2001 og igen  på ekstraordinær generalforsamling den 18. marts 2009.    § 1.  Navn og hjemsted  Foreningens navn er Smørum Kabelnet med hjemsted i Ledøje‐Smørum.    § 2.  Formål  Foreningens formål er at eje og drive kabelnet i Ledøje‐Smørum til forsyning af medlemmerne med  kabeldrevne tjenester. Det drejer sig primært om radio‐ og tv‐signaler fra de af generalforsamlingen  til enhver tid fastsatte radio‐ og tv‐programmer og sekundært om andre signaler, eksempelvis in‐ ternet og telefon. Foreningen skal  varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles inte‐ resser i forbindelse hermed.    § 3.  Medlemskreds  Som  medlem  kan  optages  enhver  ejer,  lejer  eller  andelshaver  af  fast  ejendom  mod  betaling  af   tilslutningsafgift  og  kontingent.  Øvrige  omkostninger  til  etablering  m.v.  afholdes  af  det  enkelte  medlem.    § 4.  Kapital og drift  1) Den til foreningen nødvendige kapital tilvejebringes gennem tilslutningsafgift og kontingent fra  medlemmerne.  2) Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, mens tilslutningsafgiften fastsættes af bestyr‐ elsen.  3) Kontingentet  skal  kunne  dække  foreningens  direkte  driftsudgifter,  herunder  administration,  vedligeholdelse samt eventuelle afgifter, der måtte blive pålagt foreningen.  4) For  medlemmer,  som  efter  bestemmelser  i  byplanvedtægter,  lokalplaner,  deklarationer  eller  lignende  har  tilslutningspligt,  men  ikke  ønsker  at  modtage  radio‐  og  tv‐signaler,  fastsættes  et  beløb til driften af kabelnettet af generalforsamlingen.    § 5.  Udtræden af foreningen  1) Udmeldelse af Smørum Kabelnet, eller for medlemmer med tilslutningspligt jf. § 4 stk. 4, opsig‐ else af signalmodtagelse, kan kun ske med mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.  2) Udmeldelse,  henholdsvis  opsigelse  af  signalmodtagelsen,  skal  ske  skriftligt  til  foreningens   formand.  3) Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen andel af foreningens eventuelle  formue.  4) Ved fraflytning overdrages forpligtelserne til den nye ejer, lejer eller andelshaver.  5) Omkostninger ved frakobling og eventuel senere gentilslutning afholdes af medlemmet.    § 6. 

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 21


Frakobling af signalforsyning og eksklusion af medlemmer  1) Ved kontingentrestance er bestyrelsen efter 14 dages frist fra påkrav bemyndiget til uden yder‐ ligere varsel at afbryde forbindelsen til antenneanlægget. Senere genetablering af forbindelsen  kan kun ske ved indbetaling af restance samt de ved afbrydelsen og genetableringen forbundne  omkostninger.  2) Medlemmer, der efter afbrydelse af forbindelsen selv tiltvinger sig adgang til fordelerbokse og  genetablerer signalforsyningen, anmeldes til politiet for tyveri.  3) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af stk. 2, eller hvis medlemmet holder sine in‐ stallationer i så dårlig forfatning, at øvrige medlemmers brug af det fælles antenneanlæg gene‐ res.  4) Et ekskluderet medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig  og bindende afgørelse på førstkommende generalforsamling.  5) Eksklusion  fritager  ikke  et  medlem  for  indbetaling  af  det  skyldige  beløb  og  berettiger  ikke  et  medlem til udbetaling af noget beløb.    § 7.  Generalforsamling  1) Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Egedal Kommune. Ordi‐ nær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske via lokalpressen  og på Smørum Kabelnets hjemmeside med mindst 21 dages varsel.  2) Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være  medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen.  3) Forslag  fra  medlemmer  skal  stiles  skriftligt  til  bestyrelsen  og  være  denne  i  hænde  senest  14   dage før generalforsamlingens afholdelse.   4) Forslag,  budget  og  regnskab  skal  offentliggøres  på  foreningens  hjemmeside  senest  7  dage  før  generalforsamlingens afholdelse.    § 8.  Dagsorden  For den ordinære generalforsamling gælder mindst følgende dagsorden:  1. Valg af dirigent.  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  4. Indkomne forslag.  5. Godkendelse af budget og kontingent.  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.  8. Eventuelt    § 9.  Beslutninger og afstemning  1) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem,  også medlemmer uden signal, har én stemme pr. registreret tilslutning. Alle beslutninger på ge‐ neralforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal, for så vidt der ikke efter nærværende  vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.  2) Medlemmer i kontingentrestance fortaber stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen.  3) Et stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt af et andet stemmeberet‐ tiget medlem. Fuldmægtigen kan højst repræsentere ét medlem. Det skal af fuldmagten frem‐ gå,  til  hvilke  punkter  på  dagsordenen  fuldmagten  gælder.  Fuldmagter  kan  ikke  bruges  under   behandling af uventede forslag/afstemninger.  Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 22


4) Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal, hvis dirigenten eller mindst 10 af de frem‐ mødte stemmeberettigede medlemmer kræver det, ske skriftligt.  5) Ved vedtægtsændringer, større ombygning og væsentlige ændringer af anlægget, kræves det, at  mindst 2/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuld‐ magt, og at ændringen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmer‐ ne ikke til stede på generalforsamlingen eller repræsenteret ved fuldmagt, men forslaget i øvrigt  vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraor‐ dinær  generalforsamling,  på  hvilken  forslaget  kan  vedtages  med  2/3  af  de  afgivne  stemmer  uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.      § 10.  Ekstraordinær generalforsamling  Ekstraordinær generalforsamling udover det i § 9 stk. 5 nævnte tilfælde afholdes, når bestyrelsen  måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 100 af foreningens medlemmer, også medlem‐ mer, der ikke modtager signal, bilagt dagsorden fremsender skriftligt ønske herom. Bestyrelsen er  herefter forpligtet til senest 14 dage herefter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære gene‐ ralforsamling til afholdelse senest 21 dage fra indkaldelsen. Indkaldelsen varsles via lokalpressen og  på Smørum Kabelnets hjemmeside.    § 11.  Referater  De på generalforsamlingen behandlede forslag og vedtagne beslutninger nedskrives i et generalfor‐ samlingsreferat, der underskrives af dirigenten. Referatet skal offentliggøres på Smørum Kabelnets  hjemmeside senest 21 dage efter generalforsamlingens afholdelse.    § 12  Bestyrelsen  1) Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalfor‐ samling. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis hvert år i forholdet 4:3. Efter første general‐ forsamling afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.  2) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter  selv  sin  forretningsorden.  Konstituerende  møde  skal  afholdes  senest  4  uger  efter  generalfor‐ samlingen.  3) Bestyrelsen udfærdiger referat over forhandlinger med de af bestyrelsen trufne beslutninger.  4) Bestyrelsen kan om nødvendigt nedsætte udvalg, programudvalg m.m. med et bestyrelsesmed‐ lem som formand.    § 13  Tegning – hæftelse   1) Bestyrelsen  repræsenterer  Smørum  Kabelnet  og  leder  og  bestyrer  dets  anliggender,  herunder  dets formue.  2) Smørum Kabelnet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der  påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.  3) Smørum  Kabelnet  tegnes  i  alle  anliggender  af  formanden  eller  næstformanden  i  forbindelse  med 3 af bestyrelsens medlemmer.          Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 23


§ 14  Regnskab og revision  1) Kassereren  modtager  foreningens  indtægter  og  udbetaler  alle  udgifter,  der  skal  attesteres  af  formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Kassereren skal føre regnskab og medlems‐ liste.  2) Kassebeholdning  udover  kr.  5.000,00  skal  henstå  på  bankkonti.  På  disse  konti  kan  der  kun   hæves af kassereren eller formanden.  3) Foreningens egenkapital kan efter bestyrelsen skøn investeres i værdipapirer med lav risiko.  4) Foreningens  regnskabsår  er  kalenderåret.  Kassereren  indkalder  til  revisionsmøde  senest   den  1.  februar  efter  regnskabsårets  afslutning,  hvorefter  det  reviderede  regnskab  forelægges  bestyrelsen.    § 15  Opløsning af foreningen  Opløsning  af  Smørum  Kabelnet  kan  kun  vedtages  på  en  generalforsamling  i  henhold  til  reglerne  i   § 9 stk. 5. I tilfælde af foreningens opløsning skal de fremmødte medlemmer tage stilling til anven‐ delsen af foreningens midler samt udvælgelse af likvidator. 

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 24


til dagsordens pkt. 5

SMØRUM KABELNET - BUDGET 2012 RESULTATOPGØRELSE Realiseret 2011

Budget 2012

Andre indtægter

1.279.780,13 90.750,00 1.370.530,13 31.717,82 1.402.247,95 -

1.385.372,50 259.200,00 5.000,00 1.649.572,50 25.000,00 1.674.572,50 -

Indtægter i alt

1.402.247,95

1.674.572,50

Indtægter Kontingenter Lejeindtægter Tilslutningsafgifter Renteindtægter

Omkostninger Programkøb Antennedrift Bestyrelse Bestyrelseshonorar Konsulenthonorar Foreningsmøder Foreninger Kontorhold Renter og Gebyrer Udbygningsomkostninger Øvrige omkostninger Omkostninger i alt Årets resultat - overført til egenkapital

398.217,74 47.413,88 63.000,00 29.533,20 39.088,00 14.387,00 22.699,43 (398.461,00) 20.117,60

494.928,00 435.000,00 50.000,00 76.000,00 10.000,00 30.000,00 45.000,00 17.000,00 26.000,00 1.500.000,00 30.000,00

235.995,85

2.713.928,00

1.166.252,10

(1.039.355,50)

Kontingentforslag for 2012 Grundpakken

888,00

Medlem uden signalforsyning

460,00

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 25


til dagsordens pkt. 6

Bestyrelsen 2011-12

Formand: Mikael Schrøder Mikael startede i Antenneforeningen Smørum i 1990 og var med til fusionere denne med Smørumnedre Antennelaug i 2001. Mikael blev næstformand i Smørum Kabelnet i 2002 og har været formand siden 2007. Medlem af forretningsudvalget

Næstformand: Carsten Riis Fredriksen Carsten blev medlem af bestyrelsen i 2007. Han blev næstformand og den post har han haft lige siden. Medlem af forretningsudvalget.

Kasserer: Henrik Dagø Henrik startede i Smørum Kabelnet i 2001 i forbindelse med fusionen af de 2 antenneforeninger. Henrik har siden 2003 været kasserer. Medlem af forretningsudvalget.

Driftsansvarlig: Steen Eget Steen blev bestyrelsesmedlem i 2001, og har siden haft ansvaret for driften. Hans arbejdsområde er desuden medlemsservice, kontakt til serviceleverandører amt udbygning af nettet. Medlem af forretningsudvalget.

Drift og information: Flemming Jørgensen Flemming startede i 1994 i Smørumnedre Antennelaug, som efter fusionen i 2001 blev til Smørum Kabelnet. Han har siden arbejdet med Infokanalen og hjemmesiden, og fra 2005 også med driften. Medlem af hjemmeside gruppen.

Sekretær: Torben Trans Torben er foreningens sekretær, og har haft denne post siden sin start i bestyrelsen i 2005. Torben tager sig også af lokaleleje mv. Medlem af hjemmeside gruppen.

Medlemsadministration: Niels Engel Niels blev medlem af bestyrelsen i 2010, og blev valgt ind på grundlag af en kritisk holdning vedr. prisstigningerne på Family Mix. Niels arbejder med medlemsadministration og information. Medlem af hjemmeside gruppen. Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 26


til dagsordens pkt. 6

Bestyrelsen i Smørum Kabelnet: Mikael Schrøder, formand Henrik Dagø, kasserer Steen Eget, daglig drift Niels Engel, medlemsadministration, hjemmeside

- modtager genvalg - modtager genvalg - modtager genvalg - modtager genvalg

Carsten Riis Fredriksen, næstformand Flemming Jørgensen, daglig drift, info-kanal, hjemmeside Torben Trans Berg, sekretær, hjemmeside

- IKKE på valg - IKKE på valg - IKKE på valg

Revisor

Mogens Palsbjørn

- modtager genvalg

Suppleanter

Henrik Haas, Astershaven 275 og Bo Nielsen, Åkandehaven 148 - på valg

Radio

Frekvens

Station

Art

88,20 Mhz 89,40 Mhz 91,10 Mhz 91,70 Mhz 92,10 Mhz 92,60 Mhz 93,10 Mhz 93,50 Mhz 95,60 Mhz 97,90 Mhz 98,80 Mhz 99,60 Mhz 100,60 Mhz 101,40 Mhz 103,10 Mhz 103,50 Mhz 103,80 Mhz 104,20 Mhz 105,00 Mhz 105,80 Mhz 106,30 Mhz 107,25 Mhz

Pop FM DR P1 The Voice DR P4 Københavns radio Radio NRJ RTL Radio DR P3 100 soft Svensk P1 Svensk P2 Radio Klassisk Svensk P3 Radio Ballerup 100FM Radio 24 Syv WDR 4 Radio Jazz m.fl. DR P2 Klassisk Jam Radio Klassisk Radio (tysk) Nova FM Sputnik

lokalradio lands radio lokalradio lands radio lokalradio satelit radio lands radio lokalradio lands radio lands radio lokalradio lands radio lokalradio lands radio lands radio satelit radio lokalradio satelit radio satelit radio satelit radio lands radio satelit radio

Oversigten er sidst opdateret 12.11.2011 Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 27


TV

Program

Kanal

DR 1 S9 ZDF S10 DR 2 K5 Sverige TV 1 K6 TV 2 K7 DR ramasjang (analog) K8 NRK1 K9 SK - information K10 Sverige tv2 S13 ARD S14 DR K (analog) S15 DR update S16 Prøvekanal S17 Folketinget - analog S18 TV4 S19 DR1 - digitalt (MUX1) DR2 - digitalt (MUX1) Lorry - digitalt (MUX1) TV Hovedstaden - digitalt (MUX1) DR K - digitalt (MUX2) DR ramasjang - digitalt (MUX2) DR HD - digitalt (MUX2) DR Update - digitalt (MUX2) Folketinget - digitalt (MUX2) TV3 - digitalt 3+ - digitalt TV3 puls - digitalt Kanal København 6’eren K50 Eurosport K51 dk4 K52 kanal 5 K53 National Geographic channel K54 Disney channel K55 Animal planet K56 MTV K57 kanal 4 K58 TV2 Charlie K59 Discovery channel K60 TV3 K64 3+ K65 TV2 sport K66 Canal9 K67 TV3 puls K68 CNN K69

Frekvens 161,25 Mhz 168,25 Mhz 175,25 Mhz 182,25 Mhz 189,25 Mhz 196.25 Mhz 203.25 Mhz 210.25 Mhz 245.25 Mhz 252.25 Mhz 259.25 Mhz 266.25 Mhz 273.25 Mhz 280.25 Mhz 287.25 Mhz 562 Mhz 562 Mhz 562 Mhz 562 Mhz 578 Mhz 578 Mhz 578 Mhz 578 Mhz 578 Mhz 698 Mhz 698 Mhz 698 Mhz 698 Mhz 703.25 Mhz 711.25 Mhz 719.25 Mhz 727.25 Mhz 735.25 Mhz 743.25 Mhz 751.25 Mhz 759.25 Mhz 767.25 Mhz 775.25 Mhz 783.25 Mhz 815.25 Mhz 823.25 Mhz 831.25 Mhz 839.25 Mhz 847.25 Mhz 855.25 Mhz

Stereo/TekstTV S / T S / T S / T S / T S / T S S/T T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T S/T

1) DVB-T modtager behøves ı 2) DVB-T modtager + Mpeg4 behøves ı Oversigten er opdateret 11.01.2012 Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 28

Pakke Grund Grund Grund Grund Grund Grund Grund Grund Grund Grund Grund Grund Grund Grund Grund Grund 1) Grund 1) Grund 2) Grund 1) Grund 2) Grund 2) Grund 2) Grund 2) Grund 2) Family 2) Family 2) Family 2) Family 2) Family Family Family Family Family Family Family Family Family Family Family Family Family Family Family Family Family


Hvad er en ”utæt” HF installation?

Information om din interne antenneinstallation

Utætheden består i, at installationen ikke er i stand til at holde de uønskede luftbårne signaler ude af ens egen antenneinstallation. Disse blandes med de signaler, der sendes via Smørum Kabelnets antenneanlæg. Herved opstår der en blanding af 2 forskellige signaler, forstået på den måde at man f.eks. ser to TV programmer på samme tid. Med Hove senderen i ”Baghaven” til Smørum, kan en ”utæt” HF installation gøre, at man kan se TV 2 og DR 1 analog næsten snefri, eller med støj, Ved ændring af installationen hvor det hele er HF-tæt, vil man ikke kunne se signal fra Hove. Imidlertid behøver det uønskede signal ikke at være et TV signal, det kan være mange forskellige slags signaler. Dette opleves bl.a. ved at der optræder striber af forskellig art, der løber ”skråt” hen over billedet og sildebens mønstre der kommer og går med forskellige intervaller.

Disse skal ”udryddes”, for at man efter ombygningen af anlægget til UHF kan se TV, og ikke mindst få digitalt TV. Ligeledes vil man opleve massive problemer, når alle luftbårne signaler bliver digitale. Ved søgning efter DVB-T kanaler vil man med en ”utæt” installation få en masse kodet kanaler med, det er de som Boxer udsender på det digitale teristiske net fra Hove senderen. Oplever du dette så få udskiftet stik og samlinger, det er ikke så dyrt og hjælp til hvordan kan findes på hjemmesiden www.homeconnect.me. Plastik vinkelstikket anvendes oftest til at forbinde TV’et med antennedåsen, kaldet en snøreledning, og for at gøre det rigtig skidt, så sidder der plastik vinkelstik i begge ender.

Hvad er så de hyppigste årsager til utætheden? Der er mange årsager til utætheder, men der er specielt 3 der gør sig gældende. Den første er det man populært kalder ”plastik vinkel stikket”.

Antennedåse med ”plastik vinkelstik”

Denne skal erstattes med en færdigkøbt snøreledning, der er udført af dobbeltskærmet ledning med støbte fabriksmonterede stik og gerne en ferritkerne på kablet.

Her vist med og uden plastik kappen.

Dette stik ”må man ikke” længere benytte i en moderne antenneinstallation. Dette skyldes bl.a. at monteringsskruen der fastholder inderlederen simpelthen fungerer som en ”stueantenne” og opfanger de luftbårne signaler, og blander dem med de kabelbårne signaler i anlægget.

Fabriksmonteret snøreledning, med dobbeltskærmet kabel og støbte stik.

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 29


Et andet meget overset problem er, at snøreledningen godt nok er udført med støbte stik, og som sådan ligner den på billedet, men den er ikke udført med dobbelt skærm. Medfølgende snøreledninger til f.eks. videoer og andet udstyr som Harddiskoptagere er ikke nødvendigvis udført dobbeltskærmede. Ligeledes må vi konstatere af bl.a. byggemarkeder sælger enkeltskærmede kabler, og desværre stadig plastik vinkel stik. Plastik vinkel stikket optræder også andre steder i installationen og skal her erstattes med et antennestik med metal hus der skærmer for de luftbårne signaler.

En tredje hyppig årsag til utæthed i installationen er signalsplittere som påsættes antennedåsen for at opsplitte signalet til f.eks. to TV apparater.

Disse er som oftest udført af det man kan kalde 2 halvdele, som efterlader en lille sprække mellem disse. Denne sprække er endnu en årsag til utæthed.

Eksempel på en dårlig TV splitter (tydelig sprække mellem de 2 halvdele), med 2 plastik vinkelstik

Splitteren skal være udført i ét hus, eventuelt loddet sammen. Antennestik udført i metalhus.

Endnu bedre er det at udføre installationen med forstærkere og fordelere der benytter F-connectorer. Husk at disse skal spændes med en nøgle.

TV splitter i lukket hus, med 2 gode snørekabler.

En korrekt husinstallation laves typisk således, når flere tv-apparater skal tilsluttes. V Værelse 1 Værelse 2 V Værelse 3 V Værelse 4 V

Eks. Med tilslutninger i stue og 1 sal

tilslutning af modem

Rigtig antenneinstallation udføres med F-Connectorer Stikledning ude fra.

4 tilslutnings muligheder på 1 sal.

TF 4 - 12 T

Datafilter DVU 4

TF 4 - 16

230 V.

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 30

20 db Husforstærker

4 tilslutningsmuligheder i stue tv i stue tv på værelse e tv i køkken tv i værelse

De bliver skruet på F-connectoren og kan fås med eller uden vinkel


Kortet kan også ses på hjemmesiden

www.smorumnet.dk

Falck KONGEBAKKEN

Smørum Kabelnet

8-12

14-16 18-24

2-6

ideret juni 2009 af f-service.dk

80-86 96-102

38-42

74-80

26-36

72

52-58

44-50 60-70 52-58

208-212

202-200 198 196

182-186

16 4 18 Askebjerggård 6 20 8 10 22 12 24 14 26

28 30

31 29 33 35

37 41

20-17 16-13

38-35

KON

26

21-22

SEN

28

30

1-4

RK LD S

PA

7

148 146 138 136

11

5

3

1

9

17

43

Fiber Tvillinggård

© Smørum Kabelnet revideret juni 2009 af f-service.dk

31

17-20

57-60

52-49

5-8

13-16

53-56

RA HA

29

25

24-21

KO NG

21 19

140-144

21 27

1-6

39-44

45-48

23

160-168

7-12

23-24

GEÅ

15 13 27 25

156-150

188-194

158

E-kæde

30-25

34-31

39

170-180

2

F-kæde

9-12

30

34-31

38-35

KON

23-24

GEÅ

SEN

39-44

RK

45-48

S

PA

52-49

KO

NG

HA

RA

LD

53-56

F-kæde

E-kæde 1

3 5 7 11 25

13

23 15

12

14

10

9

1

2

4

6

5

8

3

en

mos

ge

Kon 13

18

17

16

19 11

2

6

7 5

3

2

Fiber Kirsebærhaven

4 8

9 1

B-kæde

A-kæde 25 23

Fiber Åkandehaven

21-27

Fiber Rytterkær

13

11

4 8

2

6 9 7 5

3

1

B-kæde

B-kæde 21-27

Fiber Rytterkær

4

Fiber Råbroparken

C-kæde PILEKÆR

D-kæde

EGEKÆR

Fiber Nøddelunden Fiber Råbroparken Fiber Nøddelunden II

Fiber Nøddelunden II

20

Fiber Nøddelunden II

Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 31


Oplysningsskema Jeg har problemer med mit: Internet

ip-telefoni

Jeg har kontaktet vores service udbyder – Stofa

ja

nej

Min internet-udbyder er:

Canal Digital / Stofa Canal Digital / Stofa

tv-signal

radiosignal

Navn: Adresse: Telefonnummer e-mail:

Min ip-telefon har jeg hos: Mit problem er:

Denne del udfyldes og afleveres til Smørum Kabelnets drift på generalforsamlingen eller i postkassen hos Steen Eget, Nøddelunden 316 eller Flemming Jørgensen, Nøddelunden 140.

Navneskift: Navn: Adresse:

Denne del udfyldes og afleveres til Niels Engel på generalforsamlingen eller i postkassen hos Niels Engel, Latyrushaven 18, 2765 Smørum eller informationen sendes på e-mail til engel.niels@gmail.com Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2012 – side 32


Generalforsamlingen 2012