Page 1

KATA §OYKAN EYA°°E§ION

KATA §OYKAN EYA°°E§ION

¶ÚfiÏÔÁÔ˜

\EÂȉ‹ÂÚ ÔÏÏÔd â¯›ÚËÛ·Ó àÓ·Ù¿Í·Ûı·È ‰È‹ÁËÛÈÓ ÂÚd ÙáÓ ÂÏËÚÔÊÔÚËÌ¤ÓˆÓ âÓ ìÌÖÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ 2 ηıg˜ ·Ú¤‰ÔÛ·Ó ìÌÖÓ Ôî à\ àگɘ ·éÙfiÙ·È Î·d ñËÚ¤Ù·È ÁÂÓfiÌÂÓÔÈ ÙÔÜ §fiÁÔ˘, 3 ö‰ÔÍ ÎàÌÔ›, ·ÚËÎÔÏÔ˘ıËÎfiÙÈ ôÓˆıÂÓ ÄÛÈÓ àÎÚÈ‚á˜, ηıÂÍɘ ÛÔÈ ÁÚ¿„·È, ÎÚ¿ÙÈÛÙ £ÂfiÊÈÏÂ, 4 ¥Ó· âÈÁÓˇá˜ ÂÚd zÓ Î·Ù˯‹ı˘ ÏfiÁˆÓ ÙcÓ àÛÊ¿ÏÂÈ·Ó.

1

5 \EÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ ^HÚˇÒ‰Ô˘ ÙÔÜ ‚·ÛÈϤˆ˜ Ùɘ ’IÔ˘‰·›·˜ îÂÚ‡˜ ÙȘ çÓfiÌ·ÙÈ Z·¯·Ú›·˜ âÍ âÊËÌÂÚ›·˜ \A‚È¿, ηd ì Á˘Óc ·éÙÔÜ âÎ ÙáÓ ı˘Á·Ù¤ÚˆÓ \A·ÚÒÓ, ηd Ùe ùÓÔÌ· ·éÙɘ \EÏÈÛ¿‚ÂÙ. 6 oHÛ·Ó ‰b ‰›Î·ÈÔÈ àÌÊfiÙÂÚÔÈ âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ÔÚ¢fiÌÂÓÔÈ âÓ ¿Û·È˜ Ù·Ö˜ âÓÙÔÏ·Ö˜ ηd ‰ÈηÈÒÌ·ÛÈ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ôÌÂÌÙÔÈ. 7 K·d ÔéÎ qÓ ·éÙÔÖ˜ Ù¤ÎÓÔÓ, ηıfiÙÈ ì \EÏÈÛ¿‚ÂÙ qÓ ÛÙÂÖÚ·, ηd àÌÊfiÙÂÚÔÈ ÚԂ‚ËÎfiÙ˜ âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ ·éÙáÓ qÛ·Ó.

1

\EÂȉc ÔÏÏÔd âȯ›ÚËÛ·Ó Óa Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ‰È‹ÁËÛÈ ÁÈa Ùa ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ôf Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Û\ âÌĘ, 2 Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Úe˜ ¬Û· ·Ú¤‰ˆÛ·Ó Û\ âÌĘ âÎÂÖÓÔÈ, Ôf âÍ àگɘ ñÉÚÍ·Ó ·éÙfiÙ˜ ηd ‰È¿ÎÔÓÔÈ ÙÔÜ §fiÁÔ˘, 3 Ê¿ÓËΠηÏe ηd Û\ â̤ӷ, Ôf ö¯ˆ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¬Ï· âÍ àگɘ Ìb àÎÚ›‚ÂÈ·, Óa Ùa ÁÚ¿„ˆ Û\ âÛ¤Ó· Ìb Ùc ÛÂÈÚ¿, âÍÔ¯Òٷ٠£ÂfiÊÈÏÂ, 4 ÁÈa Óa Ì¿ıF˘ ÙcÓ àÏ‹ıÂÈ· ÙáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÁÈa Ùa ïÔÖ· Âr¯Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ^O Z·¯·Ú›·˜ ηd ì \EÏÈÛ¿‚ÂÙ 5 K·Ùa Ùd˜ ì̤Ú˜ ÙÔÜ ^HÚˇÒ‰Ë ÙÔÜ ‚·ÛÈϤˆ˜ Ùɘ \IÔ˘‰·›·˜ qÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ îÂÚ‡˜, Ôf èÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Z·¯·Ú›·˜, àe ÙcÓ îÂÚ·ÙÈÎc Ù¿ÍÈ ÙÔÜ \A‚È¿. K·d ì Á˘Ó·Öη ÙÔ˘ qÙ·Ó Ì›· àe Ùd˜ àÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔÜ \A·ÚÒÓ, ηd èÓÔÌ·˙fiÙ·Ó \EÏÈÛ¿‚ÂÙ. 6 oHÙ·Ó ‰b ηd Ôî ‰‡Ô ÂéÛ‚ÂÖ˜ âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ. B¿‰È˙·Ó Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Úe˜ ¬Ï˜ Ùd˜ âÓÙÔÏb˜ ηd Ùa ·Ú·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘, œÛÙ Óa ÂrÓ·È ôÌÂÌÙÔÈ. 7 \AÏÏa ‰bÓ Âr¯·Ó Ù¤ÎÓÔ, ‰ÈfiÙÈ ì \EÏÈÛ¿‚ÂÙ qÙ·Ó ÛÙÂÖÚ·. oHÙ·Ó ‰b ηd Ôî ‰‡Ô ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ìÏÈΛ·˜. ^O Âé·ÁÁÂÏÈÛÌe˜ ÙÔÜ Z·¯·Ú›·

8 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b âÓ Ùˇá îÂÚ·Ù‡ÂÈÓ ·éÙeÓ âÓ ÙFÉ Ù¿ÍÂÈ Ùɘ âÊËÌÂÚ›·˜ ·éÙÔÜ öÓ·ÓÙÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ, 9 ηÙa Ùe öıÔ˜ Ùɘ îÂÚ·Ù›·˜ öÏ·¯Â ÙÔÜ ı˘ÌÈÄÛ·È ÂåÛÂÏıgÓ Âå˜ ÙeÓ Ó·eÓ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘. 10 K·d ÄÓ Ùe ÏÉıÔ˜ qÓ ÙÔÜ Ï·ÔÜ ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓÔÓ ö͈ ÙFÉ œÚ÷· ÙÔÜ ı˘ÌÈ¿Ì·ÙÔ˜. 11 òøÊıË ‰b ·éÙˇá ôÁÁÂÏÔ˜ K˘Ú›Ô˘ ëÛÙg˜ âÎ ‰ÂÍÈáÓ ÙÔÜ ı˘ÛÈ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔÜ ı˘ÌÈ¿Ì·ÙÔ˜. 12 K·d âÙ·Ú¿¯ıË Z·¯·Ú›·˜ å‰ÒÓ, ηd Êfi‚Ô˜ â¤ÂÛÂÓ â\ ·éÙfiÓ. 13 Er ‰b Úe˜ ·éÙeÓ ï ôÁÁÂÏÔ˜Ø Mc ÊÔ‚ÔÜ, Z·¯·Ú›·! ¢ÈfiÙÈ ÂåÛËÎÔ‡ÛıË ì ‰¤ËÛ›˜ ÛÔ˘, ηd ì Á˘Ó‹ ÛÔ˘ \EÏÈÛ¿‚ÂÙ ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ˘îfiÓ ÛÔÈ, ηd ηϤÛÂȘ Ùe ùÓÔÌ· ·éÙÔÜ ’Iˆ¿ÓÓËÓ. 14 K·d öÛÙ·È ¯·Ú¿ ÛÔÈ Î·d àÁ·ÏÏ›·ÛȘ. K·d ÔÏÏÔd âd ÙFÉ ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ·éÙÔÜ ¯·Ú‹ÛÔÓÙ·È. 15 òEÛÙ·È ÁaÚ Ì¤Á·˜ âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘, ηd ÔrÓÔÓ Î·d Û›ÎÂÚ· Ôé Ìc ›FË, ηd ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ^AÁ›Ô˘ ÏËÛı‹ÛÂÙ·È öÙÈ âÎ ÎÔÈÏ›·˜ ÌËÙÚe˜ ·éÙÔÜ, 16 ηd ÔÏÏÔf˜ ÙáÓ ˘îáÓ ’IÛÚ·cÏ âÈÛÙÚ¤„ÂÈ âd K‡ÚÈÔÓ ÙeÓ £ÂeÓ ·éÙáÓ, 17 ηd ·éÙe˜ ÚÔÂχÛÂÙ·È âÓÒÈÔÓ ·éÙÔÜ âÓ

8 ≠OÙ·Ó ‰b qÏıÂÓ ì ÛÂÈÚa Óa âÊËÌÂÚ‡ÛFË ì ‰È΋ ÙÔ˘ (îÂÚ·ÙÈÎc) Ù¿ÍÈ, ηd ÙÂÏÔÜÛ Ùa îÂÚ·ÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ· Úe˜ Ùe £Âfi, 9 âÍÂϤÁË Ìb ÎÏÉÚÔ, ¬ˆ˜ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó ÛÙe îÂÚ·ÙÂÖÔ, ÁÈa Óa ÂåÛ¤ÏıFË ÛÙe Ó·e ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ηd Óa ı˘ÌÈ¿ÛFË. 10 ≠OÏÔ ‰b Ùe ÏÉıÔ˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó ö͈ (àe Ùe Ó·e) ηÙa ÙcÓ œÚ· ÙÔÜ ı˘ÌÈ¿Ì·ÙÔ˜. 11 º·ÓÂÚÒıËΠ‰b Û\ ·éÙeÓ ôÁÁÂÏÔ˜ K˘Ú›Ô˘, ηd ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÛÙa ‰ÂÍÈa ÙÔÜ ı˘ÛÈ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔÜ ı˘ÌÈ¿Ì·ÙÔ˜. 12 K·d Ù·Ú¿¯ıËΠï Z·¯·Ú›·˜ ¬Ù·Ó Âr‰Â, ηd ÙeÓ Î˘Ú›Â˘Û Êfi‚Ô˜. 13 TÔÜ Âr ‰b ï ôÁÁÂÏÔ˜: «Mc ÊÔ‚ÄÛ·È, Z·¯·Ú›·! ¢ÈfiÙÈ ÂåÛ·ÎÔ‡ÛıËÎÂ ì ‰¤ËÛ› ÛÔ˘, ηd ì Á˘Ó·Öη ÛÔ˘ ì \EÏÈÛ¿‚ÂÙ ıa ÛÔÜ ÁÂÓÓ‹ÛFË ˘îe ηd ıa ÙeÓ çÓÔÌ¿ÛF˘ \Iˆ¿ÓÓË. 14 K·d ıa ö¯F˘ ¯·Úa ηd àÁ·ÏÏ›·ÛÈ. K·d ÔÏÏÔd ıa ¯·ÚÔÜÓ ÁÈa Ùc Á¤ÓÓËÛ› ÙÔ˘. 15 £a ÂrÓ·È ‰b ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÌÚÔÛÙa ÛÙa Ì¿ÙÈ· ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘. K·d ÎÚ·Ûd ηd ôÏÏ· ÌÂı˘ÛÙÈÎa ÔÙa ‰bÓ ıa ÈFÉ. K·d ıa ÁÂÌ›ÛFË àe ¶ÓÂÜÌ· ≠AÁÈÔ àÎfiÌË àe ÙcÓ ÎÔÈÏ›· Ùɘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘. 16 K·d ÔÏÏÔf˜ àe ÙÔf˜ \IÛÚ·ËÏÖÙ˜ ıa âÈÛÙÚ¤„FË ÛÙeÓ K‡ÚÈÔ Ùe £Âfi ÙÔ˘˜. 17 AéÙe˜ ‰b ıa ÚÔÔÚ¢ıFÉ à\ ·éÙeÓ (ÙeÓ K‡ÚÈÔ Ùe £Âe) Ìb åÛ¯f ηd ‰‡Ó·ÌÈ \HÏÈÔ‡ (ÙÔÜ ÚÔÊ‹ÙÔ˘ \HÏ›·


246

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ·ã

Ó‡̷ÙÈ Î·d ‰˘Ó¿ÌÂÈ \HÏÈÔ‡, âÈÛÙÚ¤„·È ηډ›·˜ ·Ù¤ÚˆÓ âd Ù¤ÎÓ· ηd àÂÈıÂÖ˜ âÓ ÊÚÔÓ‹ÛÂÈ ‰Èη›ˆÓ, ëÙÔÈÌ¿Û·È K˘Ú›ˇˆ Ï·eÓ Î·ÙÂÛ΢·Ṳ̂ÓÔÓ.

18 K·d Âr Z·¯·Ú›·˜ Úe˜ ÙeÓ ôÁÁÂÏÔÓØ K·Ùa Ù› ÁÓÒÛÔÌ·È ÙÔÜÙÔ; \EÁg Á¿Ú ÂåÌÈ ÚÂÛ‚‡Ù˘ ηd ì Á˘Ó‹ ÌÔ˘ ÚԂ‚Ë΢ַ âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ ·éÙɘ. 19 K·d àÔÎÚÈıÂd˜ ï ôÁÁÂÏÔ˜ ÂrÂÓ ·éÙˇáØ \EÁÒ ÂåÌÈ °·‚ÚÈcÏ ï ·ÚÂÛÙËÎg˜ âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ηd àÂÛÙ¿ÏËÓ Ï·ÏÉÛ·È Úfi˜ Û ηd Âé·ÁÁÂϛ۷Ûı·› ÛÔÈ Ù·ÜÙ·. 20 K·d å‰Ôf öÛFË ÛȈáÓ Î·d Ìc ‰˘Ó¿ÌÂÓÔ˜ Ï·ÏÉÛ·È ô¯ÚÈ w˜ ì̤ڷ˜ Á¤ÓËÙ·È Ù·ÜÙ·, àÓı\ zÓ ÔéÎ â›ÛÙÂ˘Û·˜ ÙÔÖ˜ ÏfiÁÔȘ ÌÔ˘, Ô¥ÙÈÓ˜ ÏËÚˆı‹ÛÔÓÙ·È Âå˜ ÙeÓ Î·ÈÚeÓ ·éÙáÓ. 21 K·d qÓ ï Ï·e˜ ÚÔÛ‰ÔÎáÓ ÙeÓ Z·¯·Ú›·Ó, ηd âı·‡Ì·˙ÔÓ âÓ Ùˇá ¯ÚÔÓ›˙ÂÈÓ ·éÙeÓ âÓ Ùˇá Ó·ˇá. 22 \EÍÂÏıgÓ ‰b ÔéΠ䉇ӷÙÔ Ï·ÏÉÛ·È ·éÙÔÖ˜, ηd â¤ÁÓˆÛ·Ó ¬ÙÈ çÙ·Û›·Ó ëÒÚ·ÎÂÓ âÓ Ùˇá Ó·ˇáØ Î·d ·éÙe˜ qÓ ‰È·Ó‡ˆÓ ·éÙÔÖ˜, ηd ‰È¤ÌÂÓ ΈÊfi˜. 23 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ ó˜ âÏ‹ÛıËÛ·Ó ·î ìÌ¤Ú·È Ùɘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·éÙÔÜ, àÉÏıÂÓ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ ·éÙÔÜ. 24 MÂÙa ‰b Ù·‡Ù·˜ Ùa˜ ì̤ڷ˜ Û˘Ó¤Ï·‚ÂÓ \EÏÈÛ¿‚ÂÙ ì Á˘Óc ·éÙÔÜ, ηd ÂÚȤÎÚ˘‚ÂÓ ë·˘ÙcÓ ÌÉÓ·˜ ¤ÓÙÂ, ϤÁÔ˘Û· 25 ¬ÙÈ Ô≈Ùˆ ÌÔÈ ÂÔ›ËÎÂÓ ï K‡ÚÈÔ˜ âÓ ì̤ڷȘ ·x˜ âÂÖ‰ÂÓ àÊÂÏÂÖÓ Ùe ùÓÂȉfi˜ ÌÔ˘ âÓ àÓıÚÒÔȘ.

ÎÂÊ. ·ã

KATA §OYKAN

247

‰ËÏ·‰‹), ÁÈa Óa âÈÛÙÚ¤„FË Î·Ú‰Èb˜ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙa Ù¤ÎÓ·, ηd àÂÈıÂÖ˜ ÛÙc ÊÚfiÓËÛÈ ÙáÓ ÂéÛ‚áÓ, ηd öÙÛÈ Óa ëÙÔÈÌ¿ÛFË ÁÈa ÙeÓ K‡ÚÈÔ Ï·e Ìb ÚÔÔÚÈÛÌfi». \AÈÛÙ›· ÙÔÜ Z·¯·Ú›· ηd ÚÔÛˆÚÈÓc ÙÈ̈ڛ· 18 Er ‰b ï Z·¯·Ú›·˜ Úe˜ ÙeÓ ôÁÁÂÏÔ: «¶á˜ ıa ÂÈÛıá ÁÈ\ ·éÙfi; ¢ÈfiÙÈ âÁg ÂrÌ·È ìÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ηd ì Á˘Ó·Öη ÌÔ˘ â›Û˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ìÏÈΛ·˜». 19 K·d ï ôÁÁÂÏÔ˜ àÔÎÚ›ıËΠηd ÙÔÜ ÂrÂ: «\EÁg ÂrÌ·È ï °·‚ÚÈ‹Ï, Ôf ·Ú›ÛÙ·Ì·È âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ηd Ìb à¤ÛÙÂÈÏ ÁÈa Óa ÌÈÏ‹Ûˆ Ûb Û¤Ó· ηd Óa ÛÔÜ àÓ·ÁÁ›ψ ·éÙa Ùa Â鯿ÚÈÛÙ·. 20 K·d å‰Ôf ıa ÂrÛ·È ‚ˆ‚e˜ ηd ‰bÓ ıa ÌÔÚFɘ Óa ÌÈÏ‹ÛF˘ ̤¯ÚÈ ÙcÓ ì̤ڷ, Ôf ıa Á›ÓÔ˘Ó ·éÙ¿, âÂȉc ‰bÓ ›ÛÙ¢Û˜ ÛÙÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÔ˘, Ôî ïÔÖÔÈ ıa âÎÏËÚˆıÔÜÓ ÛÙeÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘˜». 21 ^O ‰b Ï·e˜ ÂÚ›ÌÂÓ Ùe Z·¯·Ú›· ηd àÔÚÔÜÛÂ, ‰ÈfiÙÈ öÌÂÓ ÔÏÏc œÚ· ̤۷ ÛÙe Ó·fi. 22 K·d ¬Ù·Ó ‚ÁÉÎÂ, ‰bÓ ÌÔÚÔÜÛ Óa ÙÔf˜ ÌÈÏ‹ÛFË, ηd ηٿϷ‚·Ó, ¬ÙÈ Âr¯Â ‰ÂÖ çÙ·Û›· ̤۷ ÛÙe Ó·fi. TÔf˜ öηÓ ‰b Ó‡̷ٷ ηd ·Ú¤ÌÂÓ ‚ˆ‚fi˜. 23 K·d ¬Ù·Ó Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Ôî ì̤Ú˜ Ùɘ îÂÚ·ÙÈÎɘ ñËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘, ÉÁ ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔ˘. 24 MÂÙa ‰b àe Ùd˜ ì̤Ú˜ ·éÙb˜ Û˘Ó¤Ï·‚ÂÓ ì \EÏÈÛ¿‚ÂÙ ì Á˘Ó·Öη ÙÔ˘, ηd öÎÚ˘‚ ÙcÓ âÁ΢ÌÔÛ‡ÓË Ù˘ âd ¤ÓÙ ÌÉÓ˜, ηd (öÂÈÙ·) öÏÂÁÂ: 25 «òEÙÛÈ öηÓ Ûb ̤ӷ ï K‡ÚÈÔ˜ ηÙa Ùd˜ ì̤Ú˜ (Ùɘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ìÏÈΛ·˜ ÌÔ˘), ηÙa Ùd˜ ïÔÖ˜ â¤‚Ï„ Ìb Âé̤ÓÂÈ·, ÁÈa Ó\ àÊ·ÈÚ¤ÛFË Ùc ÓÙÚÔ‹ ÌÔ˘ (ÁÈa ÙcÓ àÙÂÎÓ›· ÌÔ˘) ÌÂÙ·Íf ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ». ^O Âé·ÁÁÂÏÈÛÌe˜ Ùɘ ·Úı¤ÓÔ˘ M·Ú›·˜

26 \EÓ ‰b Ùˇá ÌËÓd Ùˇá ≤ÎÙˇˆ àÂÛÙ¿ÏË ï ôÁÁÂÏÔ˜ °·‚ÚÈcÏ ñe ÙÔÜ £ÂÔÜ Âå˜ fiÏÈÓ Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜, Fw ùÓÔÌ· N·˙·Ú¤Ù, 27 Úe˜ ·Úı¤ÓÔÓ ÌÂÌÓËÛÙÂ˘Ì¤ÓËÓ àÓ‰Ú›, ˇz ùÓÔÌ· ’IˆÛ‹Ê, âÍ ÔúÎÔ˘ ¢·˘˝‰, ηd Ùe ùÓÔÌ· Ùɘ ·Úı¤ÓÔ˘ M·ÚÈ¿Ì. 28 K·d ÂåÛÂÏıgÓ ï ôÁÁÂÏÔ˜ Úe˜ ·éÙcÓ ÂrÂØ X · Ö Ú Â , Î Â ¯ · Ú È Ù ˆ Ì ¤ Ó Ë ! ^ O K‡ÚÈÔ˜ ÌÂÙa ÛÔÜØ ÂéÏÔÁË̤ÓË Ûf âÓ Á˘Ó·ÈÍ › Ó . 29 ^H ‰b å‰ÔÜÛ· ‰ÈÂÙ·Ú¿¯ıË âd Ùˇá ÏfiÁˇˆ ·éÙÔÜ, ηd ‰ÈÂÏÔÁ›˙ÂÙÔ ÔÙ·e˜ ÂúË ï àÛ·ÛÌe˜ ÔyÙÔ˜. 30 K·d ÂrÂÓ ï ôÁÁÂÏÔ˜ ·éÙFÉØ Mc ÊÔ‚ÔÜ, M·ÚÈ¿Ì! EyÚ˜ ÁaÚ ¯¿ÚÈÓ ·Úa Ùˇá £Âˇá. 31 K·d å‰Ôf Û˘ÏÏ‹„FË âÓ Á·ÛÙÚd ηd Ù¤ÍFË ˘îfiÓ, ηd ηϤÛÂȘ Ùe

26 K·Ùa ÙeÓ ≤ÎÙÔ ‰b ÌÉÓ· (Ùɘ âÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Ùɘ \EÏÈÛ¿‚ÂÙ) ï £Âe˜ à¤ÛÙÂÈÏ ÙeÓ ôÁÁÂÏÔ °·‚ÚÈcÏ Ûb Ì›· fiÏÈ Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜ çÓÔÌ·˙Ô̤ÓË N·˙·Ú¤Ù, 27 Úe˜ Ì›· ·Úı¤ÓÔ ÌÓËÛÙÂ˘Ì¤ÓË Ìb ôÓ‰Ú· çÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ \IˆÛcÊ àe Ùe Á¤ÓÔ˜ ÙÔÜ ¢·‚›‰, Ùe ‰b ùÓÔÌ· Ùɘ ·Úı¤ÓÔ˘ qÙ·Ó M·ÚÈ¿Ì. 28 K·d ¬Ù·Ó ï ôÁÁÂÏÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠÛ\ ·éÙcÓ ÂrÂ: X · Ö Ú Â Û ‡, Ô f ÂrÛ· È ÁÂÌ¿ ÙË à e ¯¿ÚÈ! ^O K‡ÚÈÔ˜ ÂrÓ·È Ì · ˙ › Û Ô ˘ . E é Ï Ô Á Ë Ì ¤ Ó Ë Â r Û · È Û f  Â Ú È Û Û fi Ù Â Ú Ô à  \ ¬ Ï Â ˜ Ù d ˜ Á ˘ Ó · Ö Î Â ˜ . 29 \AÏÏ\ ·éÙ‹, ¬Ù·Ó Âr‰Â, Ù·Ú¿¯ıËΠÔÏf àe Ùe ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ηd ÛÎÂÙfiÙ·Ó àe ÔÜ pÚ·Á ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·d ÔÜ àԂϤÂÈ ï ¯·ÈÚÂÙÈÛÌe˜ ·éÙfi˜. 30 ^O ‰b ôÁÁÂÏÔ˜ Ùɘ ÂrÂ: «Mc ÊÔ‚ÄÛ·È, M·ÚÈ¿Ì! ¢ÈfiÙÈ öÙ˘¯Â˜ ÂéÓÔ›·˜ àe Ùe £Âfi. 31 K·d å‰Ôf ıa


248

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ·ã

ùÓÔÌ· ·éÙÔÜ ’IËÛÔÜÓ. 32 OyÙÔ˜ öÛÙ·È Ì¤Á·˜ ηd Yîe˜ ^Y„›ÛÙÔ˘ ÎÏËı‹ÛÂÙ·È, ηd ‰ÒÛÂÈ ·éÙˇá K‡ÚÈÔ˜ ï £Âe˜ ÙeÓ ıÚfiÓÔÓ ¢·˘U‰ ÙÔÜ ·ÙÚe˜ ·éÙÔÜ, 33 ηd ‚·ÛÈχÛÂÈ âd ÙeÓ ÔrÎÔÓ ’I·Îg‚ Âå˜ ÙÔf˜ ·åáÓ·˜, ηd Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ·éÙÔÜ ÔéÎ öÛÙ·È Ù¤ÏÔ˜. 34 Er ‰b M·ÚÈaÌ Úe˜ ÙeÓ ôÁÁÂÏÔÓØ ¶á˜ öÛÙ·È ÌÔÈ ÙÔÜÙÔ, âÂd ôÓ‰Ú· Ôé ÁÈÓÒÛΈ; 35 K·d àÔÎÚÈıÂd˜ ï ôÁÁÂÏÔ˜ ÂrÂÓ ·éÙFÉØ ¶ÓÂÜÌ· ≠AÁÈÔÓ âÂχÛÂÙ·È âd Ûb ηd ‰‡Ó·ÌȘ ^Y„›ÛÙÔ˘ âÈÛÎÈ¿ÛÂÈ ÛÔÈØ ‰Èe ηd Ùe ÁÂÓÓÒÌÂÓÔÓ ±ÁÈÔÓ ÎÏËı‹ÛÂÙ·È Yîe˜ £ÂÔÜ. 36 K·d å‰Ôf \EÏÈÛ¿‚ÂÙ ì Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÛÔ˘ ηd ·éÙc Û˘ÓÂÈÏËÊ˘Ö· ˘îeÓ âÓ Á‹ÚÂÈ ·éÙɘ, ηd ÔyÙÔ˜ ÌcÓ ≤ÎÙÔ˜ âÛÙdÓ ·éÙFÉ ÙFÉ Î·ÏÔ˘Ì¤ÓFË ÛÙ›Ú÷·Ø 37 ¬ÙÈ ÔéÎ à‰˘Ó·Ù‹ÛÂÈ ·Úa Ùˇá £Âˇá ÄÓ ®ÉÌ·. 38 Er ‰b M·ÚÈ¿ÌØ \I‰Ôf ì ‰Ô‡ÏË K˘Ú›Ô˘Ø Á¤ÓÔÈÙfi ÌÔÈ Î·Ùa Ùe ®ÉÌ¿ ÛÔ˘. K·d àÉÏıÂÓ à\ ·éÙɘ ï ôÁÁÂÏÔ˜. 39 \AÓ·ÛÙÄÛ· ‰b M·ÚÈaÌ âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ Ù·‡Ù·È˜ âÔÚ‡ıË Âå˜ ÙcÓ çÚÂÈÓcÓ ÌÂÙa ÛÔ˘‰É˜ Âå˜ fiÏÈÓ ’IÔ‡‰·, 4 0 ηd ÂåÛÉÏıÂÓ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ Z·¯·Ú›Ô˘ ηd äÛ¿Û·ÙÔ ÙcÓ \EÏÈÛ¿‚ÂÙ. 41 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ ó˜ õÎÔ˘ÛÂÓ ì \EÏÈÛ¿‚ÂÙ ÙeÓ àÛ·ÛÌeÓ Ùɘ M·Ú›·˜, âÛΛÚÙËÛÂÓ Ùe ‚Ú¤ÊÔ˜ âÓ ÙFÉ ÎÔÈÏ›÷· ·éÙÉ˜Ø Î·d âÏ‹ÛıË ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ^AÁ›Ô˘ ì \EÏÈÛ¿‚ÂÙ 42 ηd àÓÂÊÒÓËÛ ʈÓFÉ ÌÂÁ¿ÏFË Î·d ÂrÂÓØ EéÏÔÁË̤ÓË Ûf âÓ Á˘Ó·ÈÍd ηd ÂéÏÔÁË̤ÓÔ˜ ï ηÚe˜ Ùɘ ÎÔÈÏ›·˜ ÛÔ˘. 43 K·d fiıÂÓ ÌÔÈ ÙÔÜÙÔ ¥Ó· öÏıFË ì Ì‹ÙËÚ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ÌÔ˘ Úfi˜ ÌÂ; 44 \I‰Ôf ÁaÚ ó˜ âÁ¤ÓÂÙÔ ì ʈÓc ÙÔÜ àÛ·ÛÌÔÜ ÛÔ˘ Âå˜ Ùa tÙ¿ ÌÔ˘, âÛΛÚÙËÛ Ùe ‚Ú¤ÊÔ˜ âÓ àÁ·ÏÏÈ¿ÛÂÈ âÓ ÙFÉ ÎÔÈÏ›÷· ÌÔ˘. 45 K·d ̷ηڛ· ì ÈÛÙ‡۷۷ ¬ÙÈ öÛÙ·È ÙÂÏ›ˆÛȘ ÙÔÖ˜ ÏÂÏ·ÏË̤ÓÔȘ ·éÙFÉ ·Úa K˘Ú›Ô˘. 46 K·d Âr M·ÚÈ¿ÌØ MÂÁ·Ï‡ÓÂÈ ì „˘¯‹ ÌÔ˘ ÙeÓ K‡ÚÈÔÓ 47 ηd äÁ·ÏÏ›·Û Ùe ÓÂÜÌ¿ ÌÔ˘ âd Ùˇá £Âˇá Ùˇá ÛˆÙÉÚ› ÌÔ˘, 48 ¬ÙÈ â¤‚Ï„ÂÓ âd ÙcÓ Ù·›ӈÛÈÓ Ùɘ ‰Ô‡Ï˘ ·éÙÔÜ. \I‰Ôf ÁaÚ àe ÙÔÜ ÓÜÓ Ì·Î·ÚÈÔÜÛ› Ì ÄÛ·È ·î ÁÂÓ·›Ø 49 ¬ÙÈ âÔ›ËÛ¤ ÌÔÈ ÌÂÁ·ÏÂÖ· ï ¢˘Ó·Ùe˜ ηd ±ÁÈÔÓ Ùe ùÓÔÌ· ·éÙÔÜ, 50 ηd Ùe öÏÂÔ˜ ·éÙÔÜ Âå˜ ÁÂÓÂa˜ ÁÂÓÂáÓ ÙÔÖ˜ ÊÔ‚Ô˘Ì¤ÓÔȘ ·éÙfiÓ. 51 \EÔ›ËÛ ÎÚ¿ÙÔ˜ âÓ ‚Ú·¯›ÔÓÈ ·éÙÔÜ, ‰ÈÂÛÎfiÚÈÛÂÓ ñÂÚËÊ¿ÓÔ˘˜ ‰È·ÓÔ›÷· ηډ›·˜ ·éÙáÓØ 52 ηıÂÖÏ ‰˘Ó¿ÛÙ·˜ àe ıÚfiÓˆÓ

ÎÂÊ. ·ã

KATA §OYKAN

249

Û˘ÏÏ¿‚F˘ ÛÙcÓ ÎÔÈÏ›· ηd ıa ÁÂÓÓ‹ÛF˘ ˘îfi, ηd ıa ÙeÓ çÓÔÌ¿ÛF˘ \IËÛÔÜ. 32 AéÙe˜ ıa ÂrÓ·È Ì¤Á·˜ ηd Yîe˜ ÙÔÜ ^Y„›ÛÙÔ˘ ıa çÓÔÌ·ÛıFÉ. K·d ıa ÙÔÜ ‰ÒÛFË ï K‡ÚÈÔ˜ ï £Âe˜ Ùe ıÚfiÓÔ ÙÔÜ ¢·‚d‰ ÙÔÜ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ (ÙÔÜ ÚÔÁfiÓÔ˘ ÙÔ˘), 33 ηd ıa ‚·ÛÈχFË ÛÙeÓ ÔrÎÔ ÙÔÜ \I·Îg‚ ·ÓÙÔÙÈÓ¿, ηd Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ‰bÓ ıa ñ¿ÚÍFË Ù¤ÏÔ˜». 34 Er ‰b ì M·ÚÈaÌ Úe˜ ÙeÓ ôÁÁÂÏÔ: «¶á˜ ·éÙe ıa Û˘Ì‚FÉ Û\ â̤ӷ, àÊÔÜ ‰bÓ Û˘Ó¢ڛÛÎÔÌ·È Ìb ôÓ‰Ú·;». 35 K·d ï ôÁÁÂÏÔ˜ Ùɘ à¿ÓÙËÛÂ: «¶ÓÂÜÌ· ≠AÁÈÔ ıa öÏıFË â¿Óˆ ÛÔ˘ ηd ‰‡Ó·ÌÈ ÙÔÜ ^Y„›ÛÙÔ˘ ıa Ûb âÈÛÎÈ¿ÛFË. °È\ ·éÙe ηd Ùe ±ÁÈÔ ·È‰›, Ôf ıa ÁÂÓÓËıFÉ, ıa ÂrÓ·È Yîe˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ (ù¯È ˘îe˜ àÓ‰Úfi˜). 36 \I‰Ôf ‰b ì \EÏÈÛ¿‚ÂÙ ì Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÛÔ˘ ö¯ÂÈ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ Î·d ·éÙc ˘îe ÛÙa ÁÂÚ¿Ì·Ù¿ Ù˘, ηd Óa ·éÙ‹, Ôf ÙcÓ öÏÂÁ·Ó ÛÙÂÖÚ·, ÙÒÚ· ÂrÓ·È ÛÙeÓ ≤ÎÙÔ ÌÉÓ· Ù˘. 37 ¢ÈfiÙÈ ‰bÓ ÂrÓ·È à‰‡Ó·ÙÔ ÛÙe £Âe ηӤӷ ÚÄÁÌ·». 38 ^H ‰b M·ÚÈaÌ ÂrÂ: «\I‰Ôf ÂrÌ·È ì ‰Ô‡ÏË ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘. hA˜ Á›ÓFË Ûb ̤ӷ Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Úe˜ Ùe ÏfiÁÔ ÛÔ˘». K·d öÊ˘Á à\ ·éÙcÓ ï ôÁÁÂÏÔ˜. ^H ·Úı¤ÓÔ˜ M·Ú›· âÈÛΤÙÂÙ·È ÙcÓ \EÏÈÛ¿‚ÂÙ 39 ™ËÎÒıËΠ‰b ì M·ÚÈaÌ Ùd˜ ì̤Ú˜ ·éÙb˜ ηd ÉÁ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙcÓ çÚÂÈÓc ÂÚÈÔ¯c Ûb ÌÈa fiÏÈ Ùɘ Ê˘Ïɘ ÙÔÜ \IÔ‡‰·. 40 K·d ÌÉΠÛÙe Û›ÙÈ ÙÔÜ Z·¯·Ú›·, ηd ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙcÓ \EÏÈÛ¿‚ÂÙ. 41 K·d ÌfiÏȘ ì \EÏÈÛ¿‚ÂÙ ôÎÔ˘Û Ùe ¯·ÈÚÂÙÈÛÌe Ùɘ M·Ú›·˜, ÛΛÚÙËÛ Ùe ‚Ú¤ÊÔ˜ ÛÙcÓ ÎÔÈÏ›· Ù˘. K·d Á¤ÌÈÛ àe ¶ÓÂÜÌ· ≠AÁÈÔ ì \EÏÈÛ¿‚ÂÙ, 42 ηd ÊÒÓ·Í Ìb ʈÓc ÌÂÁ¿ÏË Î·d ÂrÂ: «EéÏÔÁË̤ÓË ÂrÛ·È Ûf ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ à\ ¬Ï˜ Ùd˜ Á˘Ó·ÖΘ, ηd ÂéÏÔÁË̤ÓÔ˜ ÂrÓ·È ï ηÚe˜ Ùɘ ÎÔÈÏ›·˜ ÛÔ˘. 43 K·d ᘠÌÔÜ öÁÈÓ ì ÌÂÁ¿ÏË ·éÙc ÙÈÌc Óa öÏıFË Úe˜ â̤ӷ ì ÌËÙ¤Ú· ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ÌÔ˘; 44 \I‰Ôf ‰¤, ÌfiÏȘ ì ʈÓc ÙÔÜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔÜ ÛÔ˘ öÊı·Û ÛÙa ·éÙÈ¿ ÌÔ˘, ÛΛÚÙËÛ Ùe ‚Ú¤ÊÔ˜ Ìb àÁ·ÏÏ›·ÛÈ Ì¤Û· ÛÙcÓ ÎÔÈÏ›· ÌÔ˘. 45 K·d ̷ηڛ· ÂrÓ·È ·éÙc Ôf ›ÛÙ¢ÛÂ, ¬ÙÈ ıa âÎÏËÚˆıÔÜÓ Ùa ÏfiÁÈ· ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ Úe˜ ·éÙ‹Ó». ≠YÌÓÔ˜ ηd ÚÔÊËÙ›· Ùɘ ·Úı¤ÓÔ˘ M·Ú›·˜ 46 Er ‰b ì M·ÚÈ¿Ì: «¢ÔÍ¿˙ÂÈ ì „˘¯‹ ÌÔ˘ ÙeÓ K‡ÚÈÔ 47 ηd ͤÛ·Û Ùe ÓÂÜÌ· ÌÔ˘ Ûb ⋲ÌÓÔ ÁÈa Ùe £Âe Ùe ÛˆÙÉÚ· ÌÔ˘, 48 ‰ÈfiÙÈ ÚfiÛÂÍ ÙcÓ Ù·ÂÈÓc ‰Ô‡ÏË ÙÔ˘. K·d å‰Ôf àe ÙÒÚ· ıa Ìb ̷ηڛ˙Ô˘Ó ¬Ï˜ Ôî ÁÂÓ¤˜, 49 ‰ÈfiÙÈ ï ¢˘Ó·Ùe˜ öηÓ ÌÂÁ¿Ï· Ú¿ÁÌ·Ù· Û\ â̤ӷ, ηd ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ ÂrÓ·È Ùe ùÓÔÌ¿ ÙÔ˘, 50 ηd Ùe öÏÂfi˜ ÙÔ˘ âÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ûb ÁÂÓÂb˜ ÁÂÓÂáÓ Ûb ¬ÛÔ˘˜ ÙeÓ Û¤‚ÔÓÙ·È. 51 K·Ù›Û¯˘Û Ìb Ùc ‰‡Ó·Ì› ÙÔ˘, ‰È·ÛÎfiÚÈÛ ñÂÚËÊ¿ÓÔ˘˜ ÛÙe ÊÚfiÓËÌ· Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘˜. 52 °ÎÚ¤ÌÈÛÂ Ù˘-


250

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ·ã

ÎÂÊ. ·ã

KATA §OYKAN

251

ηd ≈„ˆÛ ٷÂÈÓÔ‡˜Ø 5 3 ÂÈÓáÓÙ·˜ âÓ¤ÏËÛÂÓ àÁ·ıáÓ Î·d ÏÔ˘ÙÔÜÓÙ·˜ âÍ·¤ÛÙÂÈÏ ÎÂÓÔ‡˜. 54 \AÓÙÂÏ¿‚ÂÙÔ ’IÛÚ·cÏ ·È‰e˜ ·éÙÔÜ ÌÓËÛıÉÓ·È âÏ¤Ô˘˜, 55 ηıg˜ âÏ¿ÏËÛ Úe˜ ÙÔf˜ ·Ù¤Ú·˜ ìÌáÓ, Ùˇá \A‚Ú·aÌ Î·d Ùˇá Û¤ÚÌ·ÙÈ ·éÙÔÜ Âå˜ ÙeÓ ·åáÓ·. 56 òEÌÂÈÓ ‰b M·ÚÈaÌ ÛfÓ ·éÙFÉ óÛÂd ÌÉÓ·˜ ÙÚÂÖ˜ ηd ñ¤ÛÙÚ„ÂÓ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ ·éÙɘ.

Ú¿ÓÓÔ˘˜ àe ıÚfiÓÔ˘˜ ηd ⋲„ˆÛ ٷÂÈÓÔ‡˜. 53 ¶ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Á¤ÌÈÛ Ìb àÁ·ı¿, ηd ÏÔ˘Û›Ô˘˜ ö‰ÈˆÍ Ìb ¯¤ÚÈ· à‰ÂÈ·Ó¿. 54 BÔ‹ıËÛ ÙeÓ \IÛÚ·cÏ Ùe ‰ÔÜÏÔ ÙÔ˘ Ìb Ùe Óa ı˘ÌËıFÉ Óa οÓFË öÏÂÔ˜ 55 ÛÙeÓ \A‚Ú·aÌ Î·d ÛÙÔf˜ àÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÔÙÈÓ¿, ¬ˆ˜ Âr¯ÂÓ ñÔÛ¯ÂıÉ ÛÙÔf˜ ·Ù¤Ú˜ Ì·˜». 56 òEÌÂÈÓ ‰b ì M·ÚÈaÌ Ì·˙› Ù˘ (Ì·˙d Ìb ÙcÓ \EÏÈÛ¿‚ÂÙ) ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂÖ˜ ÌÉÓ˜ ηd â¤ÛÙÚ„ ÛÙe Û›ÙÈ Ù˘.

57 TFÉ ‰b \EÏÈÛ¿‚ÂÙ âÏ‹ÛıË ï ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔÜ ÙÂÎÂÖÓ ·éÙ‹Ó, ηd âÁ¤ÓÓËÛÂÓ ˘îfiÓ. 58 K·d õÎÔ˘Û·Ó Ôî ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Î·d Ôî Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ ·éÙɘ ¬ÙÈ âÌÂÁ¿Ï˘Ó K‡ÚÈÔ˜ Ùe öÏÂÔ˜ ·éÙÔÜ ÌÂÙ\ ·éÙɘ, ηd Û˘Ó¤¯·ÈÚÔÓ ·éÙFÉ. 59 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ ÙFÉ çÁ‰fiFË ì̤Ú÷· qÏıÔÓ ÂÚÈÙÂÌÂÖÓ Ùe ·È‰›ÔÓ, ηd âοÏÔ˘Ó ·éÙe âd Ùˇá çÓfiÌ·ÙÈ ÙÔÜ ·ÙÚe˜ ·éÙÔÜ, Z·¯·Ú›·Ó. 60 K·d àÔÎÚÈıÂÖÛ· ì Ì‹ÙËÚ ·éÙÔÜ ÂrÂÓØ O鯛, àÏÏa ÎÏËı‹ÛÂÙ·È ’Iˆ¿ÓÓ˘. 61 K·d ÂrÔÓ Úe˜ ·éÙcÓ ¬ÙÈ Ôé‰Â›˜ âÛÙÈÓ âÓ ÙFÉ Û˘ÁÁÂÓ›÷· ÛÔ˘ n˜ ηÏÂÖÙ·È Ùˇá çÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ‡Ùˇˆ. 62 \EÓ¤Ó¢ÔÓ ‰b Ùˇá ·ÙÚd ·éÙÔÜ Ùe Ù› iÓ ı¤ÏÔÈ Î·ÏÂÖÛı·È ·éÙfiÓ. 63 K·d ·åÙ‹Û·˜ ÈӷΛ‰ÈÔÓ öÁÚ·„ ϤÁˆÓØ ’Iˆ¿ÓÓ˘ âÛÙd Ùe ùÓÔÌ· ·éÙÔÜ. K·d âı·‡Ì·Û·Ó ¿ÓÙ˜. 64 \AÓÂˇÒ¯ıË ‰b Ùe ÛÙfiÌ· ·éÙÔÜ ·Ú·¯ÚÉÌ· ηd ì ÁÏáÛÛ· ·éÙÔÜ, ηd âÏ¿ÏÂÈ ÂéÏÔÁáÓ ÙeÓ £ÂfiÓ. 65 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âd ¿ÓÙ·˜ Êfi‚Ô˜ ÙÔf˜ ÂÚÈÔÈÎÔÜÓÙ·˜ ·éÙÔ‡˜, ηd âÓ ¬ÏFË ÙFÉ çÚÂÈÓFÉ Ùɘ ’IÔ˘‰·›·˜ ‰ÈÂÏ·ÏÂÖÙÔ ¿ÓÙ· Ùa ®‹Ì·Ù· Ù·ÜÙ·. 66 K·d öıÂÓÙÔ ¿ÓÙ˜ Ôî àÎÔ‡Û·ÓÙ˜ âÓ ÙFÉ Î·Ú‰›÷· ·éÙáÓ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø T› ôÚ· Ùe ·È‰›ÔÓ ÙÔÜÙÔ öÛÙ·È; K·d ¯ÂdÚ K˘Ú›Ô˘ qÓ ÌÂÙ\ ·éÙÔÜ.

°¤ÓÓËÛÈ, ÂÚÈÙÔÌc ηd ùÓÔÌ· ÙÔÜ ˘îÔÜ ÙÔÜ Z·¯·Ú›·

67 K·d Z·¯·Ú›·˜ ï ·ÙcÚ ·éÙÔÜ âÏ‹ÛıË ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ^AÁ›Ô˘ ηd ÚÔÂÊ‹Ù¢Û ϤÁˆÓØ 68 EéÏÔÁËÙe˜ K‡ÚÈÔ˜, ï £Âe˜ ÙÔÜ ’IÛÚ·‹Ï, ¬ÙÈ âÂÛΤ„·ÙÔ Î·d âÔ›ËÛ χÙÚˆÛÈÓ Ùˇá Ï·ˇá ·éÙÔÜ, 69 ηd õÁÂÈÚ Τڷ˜ ÛˆÙËÚ›·˜ ìÌÖÓ âÓ Ùˇá ÔúΡˆ ¢·˘U‰ ÙÔÜ ·È‰e˜ ·éÙÔÜ, 70 ηıg˜ âÏ¿ÏËÛ ‰Èa ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙáÓ êÁ›ˆÓ ÙáÓ à\ ·åáÓÔ˜ ÚÔÊËÙáÓ ·éÙÔÜ, 71 ÛˆÙËÚ›·Ó âÍ â¯ıÚáÓ ìÌáÓ Î·d âÎ ¯ÂÈÚe˜ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ÌÈÛÔ‡ÓÙˆÓ ìÌĘ, 72 ÔÈÉÛ·È öÏÂÔ˜ ÌÂÙa ÙáÓ ·Ù¤ÚˆÓ ìÌáÓ Î·d ÌÓËÛıÉÓ·È ‰È·ı‹Î˘ êÁ›·˜ ·éÙÔÜ, 73 ¬ÚÎÔÓ nÓ üÌÔÛ Úe˜ \A‚Ú·aÌ ÙeÓ ·Ù¤Ú· ìÌáÓ, ÙÔÜ ‰ÔÜÓ·È

57 ™˘ÌÏËÚÒıËΠ‰b ÛÙcÓ \EÏÈÛ¿‚ÂÙ ï ¯ÚfiÓÔ˜ Óa ÁÂÓÓ‹ÛFË Î·d Á¤ÓÓËÛ ˘îfi. 58 K·d ôÎÔ˘Û·Ó Ôî Á›ÙÔÓ˜ ηd Ôî Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ Ù˘, ¬ÙÈ ï K‡ÚÈÔ˜ öηÓ ÌÂÁ¿ÏÔ öÏÂÔ˜ Û\ ·éÙ‹, ηd Û˘ÌÌÂÙÂÖ¯·Ó ÛÙc ¯·Ú¿ Ù˘. 59 TcÓ çÁ‰fiË ‰b ì̤ڷ qÏı·Ó Óa οÓÔ˘Ó ÂÚÈÙÔÌc ÛÙe ·È‰d ηd öÏÂÁ·Ó Óa Ùe çÓÔÌ¿ÛÔ˘Ó Ìb Ùe ùÓÔÌ· ÙÔÜ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Z·¯·Ú›·. 60 \AÏÏ\ öÏ·‚ Ùe ÏfiÁÔ ì ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ηd ÂrÂ: «òO¯È, àÏÏa ıa çÓÔÌ·ÛıFÉ \Iˆ¿ÓÓ˘». 61 TfiÙ Âr·Ó Úe˜ ·éÙ‹Ó: «K·ÓÂd˜ ÌÂÙ·Íf ÙáÓ Û˘ÁÁÂÓáÓ ÛÔ˘ ‰bÓ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì\ ·éÙe Ùe ùÓÔÌ·». 62 òEÎ·Ó·Ó ‰b Ó‡̷ٷ ÛÙeÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÁÈa Ùe ᘠıa õıÂÏ Óa çÓÔÌ·ÛıFÉ. 63 TfiÙ ˙‹ÙËÛ ÌÈa ÌÈÎÚc Ͽη ηd öÁÚ·„ Ùd˜ ϤÍÂȘ: «\Iˆ¿ÓÓ˘ ÂrÓ·È Ùe ùÓÔÌ¿ ÙÔ˘». K·d ¬ÏÔÈ àfiÚËÛ·Ó. 64 \A̤ۈ˜ ‰b Ùe ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ôÓÔÈÍ ηd ì ÁÏáÛÛ· ÙÔ˘ χıËΠηd ÌÈÏÔÜÛ ‰ÔÍÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ùe £Âfi. 65 K·d ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ Á‡Úˆ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ η٤Ϸ‚ ‰¤Ô˜, ηd Û\ ¬ÏË ÙcÓ çÚÂÈÓc ÂÚÈÔ¯c Ùɘ \IÔ˘‰·›·˜ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·Ó ¬Ï· ·éÙa Ùa ÁÂÁÔÓfiÙ·. 66 K·d ¬ÏÔÈ, ¬ÛÔÈ ôÎÔ˘Û·Ó, ÛΤÙÔÓÙ·Ó Î·d öÏÂÁ·Ó: «T› pÚ·Á ıa Á›ÓFË ·éÙe Ùe ·È‰›;». K·d Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ qÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘. ≠YÌÓÔ˜ ηd ÚÔÊËÙ›· ÙÔÜ Z·¯·Ú›· 67 K·d ï Z·¯·Ú›·˜ ï ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Á¤ÌÈÛ àe ¶ÓÂÜÌ· ≠AÁÈÔ Î·d ÚÔÊ‹Ù¢Û ϤÁÔÓÙ·˜: 68 «hA˜ ÂrÓ·È ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ˜ ï K‡ÚÈÔ˜, ï £Âe˜ ÙÔÜ \IÛÚ·‹Ï, ‰ÈfiÙÈ âӉȷʤÚıËΠηd ëÙԛ̷Û χÙÚˆÛÈ ÁÈa Ùe Ï·fi ÙÔ˘, 69 ηd öηÓ ÁÈa ÌĘ Óa ÚÔ¤ÏıFË ‰‡Ó·ÌÈ ÛˆÙËÚ›·˜ àe ÙeÓ ÔrÎÔ ÙÔÜ ¢·‚d‰ ÙÔÜ ‰Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘, 70 ¬ˆ˜ Âr¯ÂÓ ñÔÛ¯ÂıÉ Ìb Ùe ÛÙfiÌ· ÙáÓ êÁ›ˆÓ ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ ÙÔ˘ àe ÙcÓ àÚ¯·›· âÔ¯‹. 71 ^EÙԛ̷Û ۈÙËÚ›· à\ ÙÔf˜ â¯ıÚÔ‡˜ Ì·˜ ηd à\ ¬ÏÔ˘˜ ¬ÛÔÈ ÌĘ ÌÈÛÔÜÓ, 72 ÁÈa Óa ‰Â›ÍFË öÏÂÔ˜ Úe˜ ÙÔf˜ ·Ù¤Ú˜ Ì·˜ ηd Óa âÓı˘ÌËıFÉ ÙcÓ êÁ›· ñfiÛ¯ÂÛ› ÙÔ˘, 73 ÙeÓ ¬ÚÎÔ Ôf öηÓ ÛÙeÓ \A‚Ú·aÌ ÙeÓ ·Ù¤Ú· Ì·˜, œÛÙ Óa ÌĘ


252

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ·ã, ‚ã

ìÌÖÓ 74 àÊfi‚ˆ˜, âÎ ¯ÂÈÚe˜ ÙáÓ â¯ıÚáÓ ìÌáÓ ®˘Ûı¤ÓÙ·˜, Ï·ÙÚ‡ÂÈÓ ·éÙˇá 75 âÓ ïÛÈfiÙËÙÈ Î·d ‰ÈηÈÔÛ‡ÓFË âÓÒÈÔÓ ·éÙÔÜ ¿Û·˜ Ùa˜ ì̤ڷ˜ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ìÌáÓ. 76 K·d Û‡, ·È‰›ÔÓ, ÚÔÊ‹Ù˘ ^Y„›ÛÙÔ˘ ÎÏËı‹ÛFËØ ÚÔÔÚ‡ÛFË ÁaÚ Úe ÚÔÛÒÔ˘ K˘Ú›Ô˘ ëÙÔÈÌ¿Û·È ï‰Ôf˜ ·éÙÔÜ, 77 ÙÔÜ ‰ÔÜÓ·È ÁÓáÛÈÓ ÛˆÙËÚ›·˜ Ùˇá Ï·ˇá ·éÙÔÜ âÓ àʤÛÂÈ êÌ·ÚÙÈáÓ ·éÙáÓ 78 ‰Èa ÛÏ¿Á¯Ó· âÏ¤Ô˘˜ £ÂÔÜ ìÌáÓ, âÓ Ôx˜ âÂÛΤ„·ÙÔ ìÌĘ àÓ·ÙÔÏc âÍ ≈„Ô˘˜ 79 âÈÊÄÓ·È ÙÔÖ˜ âÓ ÛÎfiÙÂÈ Î·d ÛÎÈ÷Ä ı·Ó¿ÙÔ˘ ηıË̤ÓÔȘ, ÙÔÜ Î·Ù¢ıÜÓ·È ÙÔf˜ fi‰·˜ ìÌáÓ Âå˜ ï‰eÓ ÂåÚ‹Ó˘. 80 Te ‰b ·È‰›ÔÓ ËûÍ·Ó ηd âÎÚ·Ù·ÈÔÜÙÔ Ó‡̷ÙÈ, ηd qÓ âÓ Ù·Ö˜ âÚ‹ÌÔȘ ≤ˆ˜ ì̤ڷ˜ àÓ·‰Â›Íˆ˜ ·éÙÔÜ Úe˜ ÙeÓ ’IÛÚ·‹Ï.

ÎÂÊ. ·ã, ‚ã

KATA §OYKAN

253

àÍÈÒÛFË, 74 àÊÔÜ Ï˘ÙÚˆıÔÜÌ àe Ùa ¯¤ÚÈ· ÙáÓ â¯ıÚáÓ Ì·˜, Óa ÙeÓ Ï·ÙÚ‡ˆÌ ¯ˆÚd˜ Êfi‚Ô 75 Ìb ¬,ÙÈ ÂrÓ·È ÂéÛ¤‚ÂÈ· ηd àÚÂÙc âÓÒÈfiÓ ÙÔ˘ ¬Ï˜ Ùd˜ ì̤Ú˜ Ùɘ ˙ˆÉ˜ Ì·˜. 76 K·d Û‡, ·È‰›, ı\ àÓ·ÁÓˆÚÈÛıFɘ ÚÔÊ‹Ù˘ ÙÔÜ ^Y„›ÛÙÔ˘. ¢ÈfiÙÈ ıa ÂrÛ·È Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘, ÁÈa Óa ëÙÔÈÌ¿ÛF˘ ÙÔf˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ (ÁÈa Óa ‰È·‚FÉ), 77 ÁÈa Óa ‰ÒÛF˘ ÛÙe Ï·fi ÙÔ˘ ÁÓáÛÈ ÛˆÙËÚ›·˜, Ôf âÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ìb ÙcÓ ôÊÂÛÈ ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ ÙÔ˘˜ 78 ÏfiÁˇˆ Ùɘ âÏ‹ÌÔÓÔ˜ ηډÈĘ ÙÔÜ £ÂÔÜ Ì·˜, âÍ ·åÙ›·˜ Ùɘ ïÔ›·˜ Ê¿ÓËΠÛb ÌĘ ≥ÏÈÔ˜, Ôf àÓ¤ÙÂÈÏ àe Ùe ⋲„Ô˜ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ (ù¯È àe ÙeÓ ïÚ›˙ÔÓÙ·), 79 ÁÈa Óa ʈٛÛFË ÙÔf˜ ηıËψ̤ÓÔ˘˜ ÛÙe ÛÎÔÙ¿‰È ηd ÛÙe ˙fiÊÔ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘, ÁÈa Óa ï‰ËÁ‹ÛFË Ùa fi‰È· Ì·˜ ÛÙe ‰ÚfiÌÔ Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜ 1». 80 Te ‰b ·È‰d ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηd ‰˘Ó¿ÌˆÓ ÛÙe ÓÂÜÌ·, ηd ˙ÔÜÛ ÛÙÔf˜ âÚËÌÈÎÔf˜ ÙfiÔ˘˜ S˜ ÙcÓ ì̤ڷ Ùɘ ‰ËÌÔÛ›·˜ âÌÊ·Ó›ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ ÛÙeÓ \IÛÚ·‹Ï. ^H Á¤ÓÓËÛÈ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ Ûb ÛÙ·ÜÏÔ Î·d ì àÓ¿ÎÏÈÛ› ÙÔ˘ Ûb Ê¿ÙÓË!

\E Á¤ÓÂÙÔ ‰b âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ âΛӷȘ âÍÉÏı ‰fiÁÌ· ·Úa K·›Û·ÚÔ˜ AéÁÔ‡ÛÙÔ˘ àÔÁÚ¿ÊÂÛı·È ÄÛ·Ó ÙcÓ ÔåÎÔ˘Ì¤ÓËÓ. 2 A≈ÙË ì àÔÁÚ·Êc ÚÒÙË âÁ¤ÓÂÙÔ ìÁÂÌÔÓ‡ÔÓÙÔ˜ Ùɘ ™˘Ú›·˜ K˘ÚËÓ›Ô˘. 3 K·d âÔÚ‡ÔÓÙÔ ¿ÓÙ˜ àÔÁÚ¿ÊÂÛı·È, ≤ηÛÙÔ˜ Âå˜ ÙcÓ å‰›·Ó fiÏÈÓ. 4 \AÓ¤‚Ë ‰b ηd ’IˆÛcÊ àe Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜ âÎ fiψ˜ N·˙·ÚbÙ Âå˜ ÙcÓ ’IÔ˘‰·›·Ó, Âå˜ fiÏÈÓ ¢·˘˝‰, ≥ÙȘ ηÏÂÖÙ·È BËıϤÌ, ‰Èa Ùe ÂrÓ·È ·éÙeÓ âÍ ÔúÎÔ˘ ηd ·ÙÚÈĘ ¢·˘˝‰, 5 àÔÁÚ¿„·Ûı·È ÛfÓ M·ÚÈaÌ ÙFÉ ÌÂÌÓËÛÙÂ˘Ì¤ÓFË ·éÙˇá Á˘Ó·ÈΛ, ÔûÛFË âÁ·ˇˆ. 6 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b âÓ Ùˇá ÂrÓ·È ·éÙÔf˜ âÎÂÖ âÏ‹ÛıËÛ·Ó ·î ìÌ¤Ú·È ÙÔÜ ÙÂÎÂÖÓ ·éÙ‹Ó, 7 ηd öÙÂΠÙeÓ ˘îeÓ ·éÙɘ ÙeÓ ÚˆÙfiÙÔÎÔÓ, ηd âÛ·ÚÁ¿ÓˆÛÂÓ ·éÙeÓ Î·d àÓ¤ÎÏÈÓÂÓ ·éÙeÓ âÓ ÙFÉ Ê¿ÙÓFË, ‰ÈfiÙÈ ÔéÎ qÓ ·éÙÔÖ˜ ÙfiÔ˜ âÓ Ùˇá ηٷχ̷ÙÈ.

2

8 K·d ÔÈ̤Ó˜ qÛ·Ó âÓ ÙFÉ ¯ÒÚ÷· ÙFÉ ·éÙFÉ àÁÚ·˘ÏÔÜÓÙ˜ ηd Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ˜ Ê˘Ï·Îa˜ Ùɘ Ó˘ÎÙe˜ âd ÙcÓ Ô›ÌÓËÓ ·éÙáÓ. 9 K·d å‰Ôf ôÁÁÂÏÔ˜ K˘Ú›Ô˘ â¤ÛÙË ·éÙÔÖ˜ ηd ‰fiÍ· K˘Ú›Ô˘ ÂÚȤϷ̄ÂÓ ·éÙÔ‡˜, ηd âÊÔ‚‹ıËÛ·Ó Êfi‚ÔÓ Ì¤Á·Ó. 10 K·d ÂrÂÓ

ì̤Ú˜ ‰b âÎÂÖÓ˜ ‚ÁÉΠ‰È¿Ù·ÁÌ· àe ÙeÓ K·›Û·Ú· AûÁÔ˘ÛÙÔ 2 Td˜ Óa Á›ÓFË àÔÁÚ·Êc ÙáÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ¬Ï˘ Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘. 2 AéÙc ì

àÔÁÚ·Êc qÙ·Ó ì ÚÒÙË Ôf öÁÈÓÂ, ¬Ù·Ó ìÁÂÌgÓ Ùɘ ™˘Ú›·˜ qÙ·Ó ï K˘Ú‹ÓÈÔ˜. 3 K·d ‹Á·ÈÓ·Ó ¬ÏÔÈ Ó\ àÔÁÚ·ÊÔÜÓ, ηı¤Ó·˜ ÛÙc ‰È΋ ÙÔ˘ fiÏÈ. 4 \AÓ¤‚ËΠ‰b ηd ï \IˆÛcÊ àe Ùc °·ÏÈÏ·›·, àe ÙcÓ fiÏÈ N·˙·Ú¤Ù, ÛÙcÓ \IÔ˘‰·›·, ÛÙcÓ fiÏÈ ÙÔÜ ¢·‚›‰, Ôf çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È BËıϤÌ, âÂȉc ηٷÁfiÙ·Ó àe ÙcÓ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· ηd Ùe Á¤ÓÔ˜ ÙÔÜ ¢·‚›‰, 5 ÁÈa Ó\ àÔÁÚ·ÊFÉ Ì·˙d Ìb Ùc M·ÚÈaÌ Ùc ÌÓËÛÙ‹ ÙÔ˘, ì ïÔ›· qÙ·Ó öÁÎ˘Ô˜. 6 ≠OÙ·Ó ‰b qÙ·Ó âÎÂÖ, Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Ôî ì̤Ú˜ Óa ÁÂÓÓ‹ÛFË. 7 K·d Á¤ÓÓËÛ ÙeÓ ˘îfi Ù˘ ÙeÓ ÚˆÙÔÁ¤ÓÓËÙÔ Î·d âÎÏÂÎÙfi, ηd ÙeÓ Û·ÚÁ¿ÓˆÛÂ, ηd ÙeÓ Í¿ψÛ ̤۷ ÛÙc Ê¿ÙÓË (ÛÙe ·¯Ó›), ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ ñÉگ ÁÈ\ ·éÙÔf˜ ÙfiÔ˜ ÁÈa Óa ηٷχÛÔ˘Ó. Te Ì‹Ó˘Ì· ÙÔÜ àÁÁ¤ÏÔ˘ Úe˜ ÙÔf˜ ÔÈ̤Ó˜ Ùɘ BËıÏÂ¤Ì ^O ⋲ÌÓÔ˜ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ: ¢fiÍ· âÓ ñ„›ÛÙÔȘ £Âˇá… 8 ™\ ·éÙc ‰b ÙcÓ ÂÚÈÔ¯c ñÉÚ¯·Ó ÔÈ̤Ó˜, Ôf öÌÂÓ·Ó ÛÙcÓ ⋲·ÈıÚÔ Î·d ʇϷÁ·Ó ‚¿Ú‰È˜ Ùc Ó‡¯Ù· ÁÈa Ùe Ô›ÌÓÈfi ÙÔ˘˜. 9 K·d å‰Ôf ôÁÁÂÏÔ˜ K˘Ú›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠÛ\ ·éÙÔf˜ ηd Ï¿Ì„È K˘Ú›Ô˘ öÏ·Ì„Â Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ηd ηٷÙÚfiÌ·Í·Ó. 10 ^O ‰b ôÁÁÂÏÔ˜ ÙÔf˜ ÂrÂ: «Mc ÊÔ1. òH, ÙÔÜ Î·ÏÔÜ


254

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ‚ã

ÎÂÊ. ‚ã

KATA §OYKAN

255

·éÙÔÖ˜ ï ôÁÁÂÏÔ˜Ø Mc ÊÔ‚ÂÖÛıÂ! \I‰Ôf ÁaÚ Âé·ÁÁÂÏ›˙ÔÌ·È ñÌÖÓ ¯·ÚaÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ, ≥ÙȘ öÛÙ·È ·ÓÙd Ùˇá Ï·ˇá, 11 ¬ÙÈ âÙ¤¯ıË ñÌÖÓ Û‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙ‹Ú, ¬˜ âÛÙÈ XÚÈÛÙfi˜, K‡ÚÈÔ˜, âÓ fiÏÂÈ ¢·˘˝‰. 12 K·d ÙÔÜÙÔ ñÌÖÓ Ùe ÛËÌÂÖÔÓØ EñÚ‹ÛÂÙ ‚Ú¤ÊÔ˜ âÛ·ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÓ, ΛÌÂÓÔÓ âÓ Ê¿ÙÓFË. 13 K·d âÍ·›ÊÓ˘ âÁ¤ÓÂÙÔ ÛfÓ Ùˇá àÁÁ¤Ïˇˆ ÏÉıÔ˜ ÛÙÚ·ÙÈĘ ÔéÚ·Ó›Ô˘ ·åÓÔ‡ÓÙˆÓ ÙeÓ £ÂeÓ Î·d ÏÂÁfiÓÙˆÓØ 14 ¢ fi Í · â Ó ñ „ › Û Ù Ô È ˜ £  ˇá Î · d â  d Á É ˜  å Ú ‹ Ó Ë , â Ó à Ó ı Ú Ò  Ô È ˜ Â é ‰ Ô Î › · . 15 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ ó˜ àÉÏıÔÓ à\ ·éÙáÓ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓeÓ Ôî ôÁÁÂÏÔÈ, ηd Ôî ôÓıÚˆÔÈ Ôî ÔÈ̤Ó˜ ÂrÔÓ Úe˜ àÏÏ‹ÏÔ˘˜Ø ¢È¤ÏıˆÌÂÓ ‰c ≤ˆ˜ BËıÏÂbÌ Î·d ú‰ˆÌÂÓ Ùe ®ÉÌ· ÙÔÜÙÔ Ùe ÁÂÁÔÓfi˜, n ï K‡ÚÈÔ˜ âÁÓÒÚÈÛÂÓ ìÌÖÓ. 16 K·d qÏıÔÓ Û‡۷ÓÙ˜, ηd àÓÂÜÚÔÓ Ù‹Ó Ù M·ÚÈaÌ Î·d ÙeÓ ’IˆÛcÊ Î·d Ùe ‚Ú¤ÊÔ˜ ΛÌÂÓÔÓ âÓ ÙFÉ Ê¿ÙÓFË. 17 \I‰fiÓÙ˜ ‰b ‰ÈÂÁÓÒÚÈÛ·Ó ÂÚd ÙÔÜ ®‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÜ Ï·ÏËı¤ÓÙÔ˜ ·éÙÔÖ˜ ÂÚd ÙÔÜ ·È‰›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘. 18 K·d ¿ÓÙ˜ Ôî àÎÔ‡Û·ÓÙ˜ âı·‡Ì·Û·Ó ÂÚd ÙáÓ Ï·ÏËı¤ÓÙˆÓ ñe ÙáÓ ÔÈÌ¤ÓˆÓ Úe˜ ·éÙÔ‡˜. 19 ^H ‰b M·ÚÈaÌ ¿ÓÙ· Û˘ÓÂÙ‹ÚÂÈ Ùa ®‹Ì·Ù· Ù·ÜÙ· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Û· âÓ ÙFÉ Î·Ú‰›÷· ·éÙɘ. 20 K·d ñ¤ÛÙÚ„·Ó Ôî ÔÈ̤Ó˜ ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ˜ ηd ·åÓÔÜÓÙ˜ ÙeÓ £ÂeÓ âd ÄÛÈÓ Ôx˜ õÎÔ˘Û·Ó Î·d Âr‰ÔÓ Î·ıg˜ âÏ·Ï‹ıË Úe˜ ·éÙÔ‡˜.

‚ÂÖÛıÂ! ¢ÈfiÙÈ å‰Ôf ÛĘ àÓ·ÁÁ¤Ïψ ¯·Úa ÌÂÁ¿ÏË, ì ïÔ›· ıa ÂrÓ·È ÁÈa ¬ÏÔ Ùe Ï·fi, 11 ¬ÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠۋÌÂÚ· ÁÈa ÛĘ ÛÙcÓ fiÏÈ ÙÔÜ ¢·‚d‰ ÛˆÙ‹Ú, ï ïÔÖÔ˜ ÂrÓ·È ï XÚÈÛÙfi˜ (ï MÂÛÛ›·˜), ï K‡ÚÈÔ˜ (ï °È·¯‚¤). 12 K·d ·éÙe ÂrÓ·È Ùe ÛËÌÂÖÔ, Ìb Ùe ïÔÖÔ ıa ÙeÓ àÓ·ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ: £a ‚ÚÉÙ ‚Ú¤ÊÔ˜ Û·ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î·d Í·ψ̤ÓÔ Ì¤Û· Ûb Ê¿ÙÓË (·¯Ó›)». 13 K·d Í·ÊÓÈÎa Ì·˙d Ìb ÙeÓ ôÁÁÂÏÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠ≤Ó· ÏÉıÔ˜ àe ÔéÚ¿ÓÈÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· àÁÁ¤ÏˆÓ, Ôf ‰ÔÍÔÏÔÁÔÜÛ·Ó Ùe £Âe ηd öÏÂÁ·Ó: 14 ¢ fi Í · Û Ù e Ó ⋲ „ È Û Ù Ô £  fi, Î · d Û Ù c Á É Â é ‰ Ô Î › Ì Ë Û È 1 , Û Ù Ô f ˜ à Ó ı Ú Ò  Ô ˘ ˜  é Ù ˘ ¯ › · . 15 ≠OÙ·Ó ‰b Ôî ôÁÁÂÏÔÈ öÊ˘Á·Ó à\ ·éÙÔf˜ ÛÙeÓ ÔéÚ·Ófi, ÙfiÙ Ôî ôÓıÚˆÔÈ Ôî ÔÈ̤Ó˜ Âr·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜: «hA˜ ÄÌ ÏÔÈeÓ S˜ Ùc BËıÏÂbÌ Î·d i˜ ‰ÔÜÌ ·éÙe Ùe ÚÄÁÌ·, Ôf öÁÈÓÂ, ηd ï K‡ÚÈÔ˜ ÌĘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ». 16 K·d ÉÁ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, ηd ‚ÚÉÎ·Ó Ùc M·ÚÈaÌ Î·d ÙeÓ \IˆÛcÊ Î·d Ùe ‚Ú¤ÊÔ˜ Í·ψ̤ÓÔ ÛÙc Ê¿ÙÓË (ÛÙe ·¯Ó›). 17 K·d ¬Ù·Ó Âr‰·Ó, öÎ·Ó·Ó ÁÓˆÛÙe Ùe ÏfiÁÔ, Ôf ÂåÒıËΠÛ\ ·éÙÔf˜ (àe ÙeÓ ôÁÁÂÏÔ) ÁÈa ÙÔÜÙÔ Ùe ·È‰›. 18 K·d ¬ÏÔÈ, ¬ÛÔÈ ôÎÔ˘Û·Ó, ı·‡Ì·Û·Ó ÁÈa ¬Û· Âr·Ó Ôî ÔÈ̤Ó˜ Úe˜ ·éÙÔ‡˜. 19 ^H ‰b M·ÚÈaÌ ‰È·ÙËÚÔÜÛ ¬Ï· ·éÙa Ùa ÏfiÁÈ·2 ̤۷ ÛÙcÓ „˘¯‹ Ù˘ ηd Ùa Û˘ÏÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó. 20 K·d Ôî ÔÈ̤Ó˜ â¤ÛÙÚ„·Ó ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·˜ ηd ñÌÓÒÓÙ·˜ Ùe £Âe ÁÈa ¬Ï· Ôf ôÎÔ˘Û·Ó Î·d Âr‰·Ó, ηıg˜ Âr¯·Ó ÂåˆıÉ Û\ ·éÙÔ‡˜ (àe ÙeÓ ôÁÁÂÏÔ).

21 K·d ¬Ù âÏ‹ÛıËÛ·Ó ·î ìÌ¤Ú·È çÎÙg ÙÔÜ ÂÚÈÙÂÌÂÖÓ Ùe ·È‰›ÔÓ, ηd âÎÏ‹ıË Ùe ùÓÔÌ· ·éÙÔÜ ’IËÛÔܘ, Ùe ÎÏËıbÓ ñe ÙÔÜ àÁÁ¤ÏÔ˘ Úe ÙÔÜ Û˘ÏÏËÊıÉÓ·È ·éÙeÓ âÓ ÙFÉ ÎÔÈÏ›÷·.

^H ·ÚÔ˘Û›·ÛÈ ÙÔÜ \IËÛÔÜ ÛÙe Ó·fi

22 K·d ¬Ù âÏ‹ÛıËÛ·Ó ·î ìÌ¤Ú·È ÙÔÜ Î·ı·ÚÈÛÌÔÜ ·éÙáÓ Î·Ùa ÙeÓ ÓfiÌÔÓ Mˆ˘Û¤ˆ˜, àÓ‹Á·ÁÔÓ ·éÙeÓ Âå˜ ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì· ·Ú·ÛÙÉÛ·È Ùˇá K˘Ú›ˇˆ, 23 ηıg˜ Á¤ÁÚ·Ù·È âÓ ÓfiÌˇˆ K˘Ú›Ô˘ ¬ÙÈ ÄÓ ôÚÛÂÓ ‰È·ÓÔÖÁÔÓ Ì‹ÙÚ·Ó ±ÁÈÔÓ Ùˇá K˘Ú›ˇˆ ÎÏËı‹ÛÂÙ·È, 24 ηd ÙÔÜ ‰ÔÜÓ·È ı˘Û›·Ó ηÙa Ùe ÂåÚË̤ÓÔÓ âÓ ÓfiÌˇˆ K˘Ú›Ô˘ ˙ÂÜÁÔ˜ ÙÚ˘ÁfiÓˆÓ j ‰‡Ô ÓÂÔÛÛÔf˜ ÂÚÈÛÙÂÚáÓ.

^H ÂÚÈÙÔÌc ηd Ùe ùÓÔÌ· \IËÛÔܘ 21 K·d ¬Ù·Ó Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Ôî çÎÙg ì̤Ú˜ ÁÈa Óa Á›ÓFË ì ÂÚÈÙÔÌc ÛÙe ·È‰›, ÙfiÙ èÓÔÌ¿ÛıËΠ\IËÛÔܘ, ¬ˆ˜ èÓÔÌ¿ÛıËΠàe ÙeÓ ôÁÁÂÏÔ ÚÔÙÔÜ Û˘ÏÏËÊıFÉ ÛÙcÓ ÎÔÈÏ›· (Ùɘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘).

22 \E›Û˘ ¬Ù·Ó Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Ôî ì̤Ú˜ ÁÈa ÙeÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ìb Ùe ÓfiÌÔ ÙÔÜ Mˆ˘ÛÉ, ÙeÓ àÓ¤‚·Û·Ó ÛÙa ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì·, ÁÈa Óa ÙeÓ àÊÈÂÚÒÛÔ˘Ó ÛÙeÓ K‡ÚÈÔ, 23 ¬ˆ˜ ÂrÓ·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙe ÓfiÌÔ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘, ¬ÙÈ Î¿ı àÚÛÂÓÈÎfi, Ôf àÓÔ›ÁÂÈ Ì‹ÙÚ· (ÚˆÙfiÙÔÎÔ ‰ËÏ·‰‹), ı\ àÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙeÓ K‡ÚÈÔ, 24 ηd ÁÈa Óa ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ı˘Û›·, ¬ˆ˜ àӷʤÚÂÙ·È ÛÙe ÓfiÌÔ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘, ≤Ó· ˙ÂÜÁÔ˜ ÙÚ˘ÁfiÓÈ· j ‰‡Ô ÌÈÎÚa ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·. 1. òH, ÂéÏÔÁ›· 2. òH, Ùa Ú¿ÁÌ·Ù·


256

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ‚ã

ÎÂÊ. ‚ã

KATA §OYKAN

257

^O ™˘ÌÂgÓ ñÔ‰¤¯ÂÙ·È Ùe ıÂÖÔ ‚Ú¤ÊÔ˜, ‰ÔÍÔÏÔÁÂÖ Î·d ÚÔÊËÙ‡ÂÈ

25 K·d å‰Ôf qÓ ôÓıÚˆÔ˜ âÓ ^IÂÚÔÛÔχÌÔȘ ˇz ùÓÔÌ· ™˘ÌÂÒÓ, ηd ï ôÓıÚˆÔ˜ ÔyÙÔ˜ ‰›Î·ÈÔ˜ ηd ÂéÏ·‚‹˜, ÚÔۉ¯fiÌÂÓÔ˜ ·Ú¿ÎÏËÛÈÓ ÙÔÜ ’IÛÚ·‹Ï, ηd ¶ÓÂÜÌ· qÓ ≠AÁÈÔÓ â\ ·éÙfiÓ. 26 K·d qÓ ·éÙˇá ίÚËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÓ ñe ÙÔÜ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ Ìc å‰ÂÖÓ ı¿Ó·ÙÔÓ ÚdÓ j ú‰FË ÙeÓ XÚÈÛÙeÓ K˘Ú›Ô˘. 27 K·d qÏıÂÓ âÓ Ùˇá ¶Ó‡̷ÙÈ Âå˜ Ùe îÂÚfiÓØ Î·d âÓ Ùˇá ÂåÛ·Á·ÁÂÖÓ ÙÔf˜ ÁÔÓÂÖ˜ Ùe ·È‰›ÔÓ ’IËÛÔÜÓ ÙÔÜ ÔÈÉÛ·È ·éÙÔf˜ ηÙa Ùe ÂåıÈṲ̂ÓÔÓ ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘ ÂÚd ·éÙÔÜ, 28 ηd ·éÙe˜ ≤ͷÙÔ ·éÙeÓ Âå˜ Ùa˜ àÁοϷ˜ ·éÙÔÜ Î·d ÂéÏfiÁËÛ ÙeÓ £ÂeÓ Î·d ÂrÂØ 29 NÜÓ àÔχÂȘ ÙeÓ ‰ÔÜÏfiÓ ÛÔ˘, ¢¤ÛÔÙ·, ηÙa Ùe ®ÉÌ¿ ÛÔ˘ âÓ ÂåÚ‹ÓFË, 3 0 ¬ÙÈ Âr‰ÔÓ Ôî çÊı·ÏÌÔ› ÌÔ˘ Ùe ÛˆÙ‹ÚÈfiÓ ÛÔ˘, 31 n ìÙԛ̷۷˜ ηÙa ÚfiÛˆÔÓ ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ Ï·áÓ, 32 ÊᘠÂå˜ àÔÎ¿Ï˘„ÈÓ âıÓáÓ Î·d ‰fiÍ·Ó Ï·ÔÜ ÛÔ˘ ’IÛÚ·‹Ï. 33 K·d qÓ \IˆÛcÊ Î·d ì Ì‹ÙËÚ ·éÙÔÜ ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ˜ âd ÙÔÖ˜ Ï·ÏÔ˘Ì¤ÓÔȘ ÂÚd ·éÙÔÜ. 34 K·d ÂéÏfiÁËÛÂÓ ·éÙÔf˜ ™˘ÌÂgÓ Î·d Âr Úe˜ M·ÚÈaÌ ÙcÓ ÌËÙ¤Ú· ·éÙÔÜØ \I‰Ôf ÔyÙÔ˜ ÎÂÖÙ·È Âå˜ ÙáÛÈÓ Î·d àÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ ÔÏÏáÓ âÓ Ùˇá ’IÛÚ·cÏ Î·d Âå˜ ÛËÌÂÖÔÓ àÓÙÈÏÂÁfiÌÂÓÔÓ, 35 ηd ÛÔÜ ‰b ·éÙɘ ÙcÓ „˘¯cÓ ‰ÈÂχÛÂÙ·È ®ÔÌÊ·›·, ¬ˆ˜ iÓ àÔÎ·Ï˘ÊıáÛÈÓ âÎ ÔÏÏáÓ Î·Ú‰ÈáÓ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ›. 36 K·d qÓ òAÓÓ· ÚÔÊÉÙȘ, ı˘Á¿ÙËÚ º·ÓÔ˘‹Ï, âÎ Ê˘Ïɘ \AÛ‹Ú. A≈ÙË ÚԂ‚Ë΢ַ âÓ ì̤ڷȘ ÔÏÏ·Ö˜, ˙‹Û·Û· öÙË ÌÂÙa àÓ‰Úe˜ ëÙa àe Ùɘ ·ÚıÂÓ›·˜ ·éÙɘ. 37 K·d ·éÙc ¯‹Ú· ó˜ âÙáÓ çÁ‰Ô‹ÎÔÓÙ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ, m ÔéÎ àÊ›ÛÙ·ÙÔ àe ÙÔÜ îÂÚÔÜ ÓËÛÙ›·È˜ ηd ‰Â‹ÛÂÛÈ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Û· Ó‡ÎÙ· ηd ì̤ڷÓ. 38 K·d ·≈ÙË ·éÙFÉ ÙFÉ œÚ÷· âÈÛÙÄÛ· àÓıˆÌÔÏÔÁÂÖÙÔ Ùˇá K˘Ú›ˇˆ, ηd âÏ¿ÏÂÈ ÂÚd ·éÙÔÜ ÄÛÈ ÙÔÖ˜ ÚÔۉ¯Ô̤ÓÔȘ χÙÚˆÛÈÓ âÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. 39 K·d ó˜ âÙ¤ÏÂÛ·Ó ±·ÓÙ· Ùa ηÙa ÙeÓ ÓfiÌÔÓ K˘Ú›Ô˘, ñ¤ÛÙÚ„·Ó Âå˜ ÙcÓ °·ÏÈÏ·›·Ó Âå˜ ÙcÓ fiÏÈÓ ë·˘ÙáÓ N·˙·Ú¤Ù. 40 Te ‰b ·È‰›ÔÓ ËûÍ·Ó ηd âÎÚ·Ù·ÈÔÜÙÔ Ó‡̷ÙÈ ÏËÚÔ‡ÌÂÓÔÓ ÛÔÊ›·˜, ηd ¯¿ÚȘ £ÂÔÜ qÓ â\ ·éÙfi.

25 K·d å‰Ôf ÛÙa ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì· qÙ·Ó ≤Ó·˜ ôÓıÚˆÔ˜ çÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ ™˘ÌÂÒÓ, ·éÙe˜ ‰b ï ôÓıÚˆÔ˜ qÙ·Ó âÓ¿ÚÂÙÔ˜ ηd ÂéÏ·‚‹˜, ηd ÂÚ›ÌÂÓ Ùc ÛˆÙËÚ›· ÙÔÜ \IÛÚ·‹Ï, ηd ¶ÓÂÜÌ· ≠AÁÈÔ qÙ·Ó â¿Óˆ ÙÔ˘. 26 K·d ÙÔÜ Âr¯Â àÔÎ·Ï˘ÊıÉ àe Ùe ¶ÓÂÜÌ· Ùe ≠AÁÈÔ, ¬ÙÈ ‰bÓ ıa ö‚ÏÂ ı¿Ó·ÙÔ ÚÔÙÔÜ å‰FÉ Ùe XÚÈÛÙe ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘. 27 K·d Ìb ÙcÓ ·Ú·Î›ÓËÛÈ ÙÔÜ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ qÏı ÛÙe Ó·fi. K·d ¬Ù·Ó Ôî ÁÔÓÂÖ˜ öÊÂÚ·Ó Ùe ·È‰d ÙeÓ \IËÛÔÜ ÛÙe Ó·fi (Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈ˜ ÛÙeÓ â͈ÙÂÚÈÎe ¯áÚÔ ÙÔÜ Ó·ÔÜ), ÁÈa Óa οÓÔ˘Ó ÁÈ\ ·éÙe ¬,ÙÈ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Úe˜ Ùe ÓfiÌÔ, 28 ÙfiÙ ·éÙe˜ (ï ™˘ÌÂgÓ) ÙeÓ ÉÚ ÛÙcÓ àÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ηd ‰fiÍ·Û Ùe £Âe ηd ÂrÂ: 29 «TÒÚ·, ¢¤ÛÔÙ·, àÔχÂȘ Ùe ‰ÔÜÏÔ ÛÔ˘ ÂéÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Úe˜ Ùe ÏfiÁÔ ÛÔ˘, 30 ‰ÈfiÙÈ Ùa Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Âr‰·Ó ÙeÓ ÛˆÙÉÚ·, 31 ÙeÓ ïÔÖÔÓ ëÙԛ̷Û˜ ÁÈa ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ Ï·Ô‡˜, 32 ÊᘠÁÈa Óa ʈٛ˙FË ÙÔf˜ âıÓÈÎÔf˜ (ÙÔf˜ Â剈ÏÔÏ¿ÙÚ˜) ηd ÁÈa Óa Ï·ÌÚ‡ÓFË Ùe Ï·fi ÛÔ˘ ÙeÓ \IÛÚ·‹Ï». 33 K·d ï \IˆÛcÊ Î·d ì ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ı·‡Ì·˙·Ó ÁÈa ¬Û· ϤÁÔÓÙ·Ó ÁÈ\ ·éÙfiÓ. 34 K·d ï ™˘ÌÂgÓ ÙÔf˜ ÂéÏfiÁËÛ ηd Âr ÛÙc M·ÚÈaÌ Ùc ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘: «\I‰Ôf ·éÙe˜ ıa Á›ÓFË ·åÙ›· ÁÈa Ó\ àÔÏÂÛıÔÜÓ Î·d Óa ÛˆıÔÜÓ ÔÏÏÔd ÛÙeÓ \IÛÚ·‹Ï. \E›Û˘ ıa ÂrÓ·È ÛËÌÂÖÔ (ı·ÜÌ·) Ôf ıa àÓÙÈϤÁÂÙ·È (àe ÙÔf˜ ηÎÔÚÔ·ÈÚ¤ÙÔ˘˜), 35 àÏÏa ηd Ùc ‰È΋ ÛÔ˘ „˘¯c ıa ÂÚ¿ÛFË ‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ. òEÙÛÈ ı\ àÔÎ·Ï˘ÊıÔÜÓ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔd (Ì˘ÛÙÈÎb˜ ÛΤ„ÂȘ ηd ‰È·ı¤ÛÂȘ) àe ÔÏÏb˜ „˘¯¤˜». ^H ÚÔÊÉÙȘ òAÓÓ· ‰ÔÍÔÏÔÁÂÖ Î·d ïÌÈÏÂÖ ÁÈa Ùe ıÂÖÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ 36 ^YÉگ â›Û˘ οÔÈ· òAÓÓ· ÚÔÊ‹ÙÈÛÛ·, ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔÜ º·ÓÔ˘‹Ï, àe Ùc Ê˘Ïc ÙÔÜ \AÛ‹Ú. AéÙc qÙ·Ó ÔÏf ìÏÈÎȈ̤ÓË Î·d ö˙ËÛ ëÙa öÙË Ìb ôÓ‰Ú· àÊ\ ¬ÙÔ˘ ó˜ ·Úı¤ÓÔ˜ qÏı Ûb Á¿ÌÔ. 37 AéÙc â›Û˘ qÙ·Ó çÁ‰fiÓÙ· Ù¤ÛÛ·Ú· öÙË ¯‹Ú·, ì ïÔ›· ¬Ìˆ˜ ‰bÓ àÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÙ·Ó àe Ùe Ó·fi, ηd Ìb ÓËÛÙÂÖ˜ ηd ‰Â‹ÛÂȘ (ÚÔÛ¢¯b˜) Ï¿ÙÚÂ˘Â Ì¤Ú· ηd Ó‡¯Ù· Ùe £Âfi. 38 K·d ·éÙc ÙcÓ œÚ· ·éÙc ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠηd ‰ÔÍÔÏÔÁÔÜÛ ÙeÓ K‡ÚÈÔ, ηd ÌÈÏÔÜÛ ÁÈ\ ·éÙeÓ Ûb ¬ÏÔ˘˜, ¬ÛÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ï‡ÙÚˆÛÈ ÛÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. \EÈÛÙÚÔÊc ÛÙc N·˙·Ú¤Ù 39 ≠OÙ·Ó ‰b (ï \IˆÛcÊ Î·d ì M·Ú›·) öÎ·Ó·Ó ¬Ï·, ¬Û· ïÚ›˙ÂÈ ï ÓfiÌÔ˜ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘, â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙc °·ÏÈÏ·›· ÛÙcÓ fiÏÈ ÙÔ˘˜ N·˙·Ú¤Ù. 40 Te ‰b ·È‰d ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηd ‰˘Ó¿ÌˆÓ ÛÙe ÓÂÜÌ· ηd Á¤ÌÈ˙ àe ÛÔÊ›·, ηd ì ¯¿ÚÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ qÙ·Ó â¿Óˆ ÙÔ˘. ^O \IËÛÔܘ ‰ˆ‰ÂηÂÙc˜ ÛÙe Ó·e ηٷÏ‹ÙÙÂÈ ÙÔf˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ ^H K·ÈÓc ¢È·ı‹ÎË 9


258

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ‚ã, Áã

41 K·d âÔÚ‡ÔÓÙÔ Ôî ÁÔÓÂÖ˜ ·éÙÔÜ Î·Ù\ öÙÔ˜ Âå˜ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ ÙFÉ ëÔÚÙFÉ ÙÔÜ ¶¿Û¯·. 42 K·d ¬Ù âÁ¤ÓÂÙÔ âÙáÓ ‰Ò‰Âη, àÓ·‚¿ÓÙˆÓ ·éÙáÓ Âå˜ ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì· ηÙa Ùe öıÔ˜ Ùɘ ëÔÚÙɘ 43 ηd ÙÂÏÂȈۿÓÙˆÓ Ùa˜ ì̤ڷ˜, âÓ Ùˇá ñÔÛÙÚ¤ÊÂÈÓ ·éÙÔf˜ ñ¤ÌÂÈÓÂÓ ’IËÛÔܘ ï ·Ö˜ âÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ηd ÔéÎ öÁÓˆ \IˆÛcÊ Î·d ì Ì‹ÙËÚ ·éÙÔÜ. 44 NƠ̂۷ÓÙ˜ ‰b ·éÙeÓ âÓ ÙFÉ Û˘ÓÔ‰›÷· ÂrÓ·È qÏıÔÓ ì̤ڷ˜ ï‰eÓ Î·d àÓÂ˙‹ÙÔ˘Ó ·éÙeÓ âÓ ÙÔÖ˜ Û˘ÁÁÂÓ¤ÛÈ Î·d âÓ ÙÔÖ˜ ÁÓˆÛÙÔÖ˜Ø 45 ηd Ìc ÂñÚfiÓÙ˜ ·éÙeÓ ñ¤ÛÙÚ„·Ó Âå˜ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ ˙ËÙÔÜÓÙ˜ ·éÙfiÓ. 46 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ ÌÂı\ ì̤ڷ˜ ÙÚÂÖ˜ ÂyÚÔÓ ·éÙeÓ âÓ Ùˇá îÂÚˇá ηıÂ˙fiÌÂÓÔÓ âÓ Ì¤Ûˇˆ ÙáÓ ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·d àÎÔ‡ÔÓÙ· ·éÙáÓ Î·d âÂÚˆÙáÓÙ· ·éÙÔ‡˜. 47 \EÍ›ÛÙ·ÓÙÔ ‰b ¿ÓÙ˜ Ôî àÎÔ‡ÔÓÙ˜ ·éÙÔÜ âd ÙFÉ Û˘Ó¤ÛÂÈ Î·d Ù·Ö˜ àÔÎÚ›ÛÂÛÈÓ ·éÙÔÜ. 48 K·d å‰fiÓÙ˜ ·éÙeÓ âÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó, ηd Úe˜ ·éÙeÓ ì Ì‹ÙËÚ ·éÙÔÜ ÂrÂØ T¤ÎÓÔÓ, Ù› âÔ›ËÛ·˜ ìÌÖÓ Ô≈Ùˆ˜; \I‰Ôf ï ·Ù‹Ú ÛÔ˘ ÎàÁg 牢ÓÒÌÂÓÔÈ â˙ËÙÔÜÌ¤Ó ÛÂ. 49 K·d Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø T› ¬ÙÈ â˙ËÙÂÖÙ¤ ÌÂ; OéÎ Fõ‰ÂÈÙ ¬ÙÈ âÓ ÙÔÖ˜ ÙÔÜ ¶·ÙÚfi˜ ÌÔ˘ ‰ÂÖ ÂrÓ·› ÌÂ; 50 K·d ·éÙÔd Ôé Û˘ÓÉÎ·Ó Ùe ®ÉÌ· n âÏ¿ÏËÛÂÓ ·éÙÔÖ˜.

51 K·d η٤‚Ë ÌÂÙ\ ·éÙáÓ Î·d qÏıÂÓ Âå˜ N·˙·Ú¤Ù, ηd qÓ ñÔÙ·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ ·éÙÔÖ˜. K·d ì Ì‹ÙËÚ ·éÙÔÜ ‰ÈÂÙ‹ÚÂÈ ¿ÓÙ· Ùa ®‹Ì·Ù· Ù·ÜÙ· âÓ ÙFÉ Î·Ú‰›÷· ·éÙɘ. 52 K·d ’IËÛÔܘ ÚÔ¤ÎÔÙ ÛÔÊ›÷· ηd ìÏÈΛ÷· ηd ¯¿ÚÈÙÈ ·Úa £Âˇá ηd àÓıÚÒÔȘ.

\E Ó öÙÂÈ ‰b ÂÓÙÂηȉÂÎ¿Ùˇˆ Ùɘ ìÁÂÌÔÓ›·˜ TÈ‚ÂÚ›Ô˘ K·›Û·ÚÔ˜, ìÁÂÌÔÓ‡ÔÓÙÔ˜ ¶ÔÓÙ›Ô˘ ¶ÈÏ¿ÙÔ˘ Ùɘ ’IÔ˘‰·›·˜, ηd ÙÂÙÚ·Ú¯ÔÜÓÙÔ˜ Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜ ^HÚˇÒ‰Ô˘, ºÈÏ›Ô˘ ‰b ÙÔÜ à‰ÂÏÊÔÜ ·éÙÔÜ ÙÂÙÚ·Ú¯ÔÜÓÙÔ˜ Ùɘ ’IÙÔ˘Ú·›·˜ ηd TÚ·¯ˆÓ›ÙȉԘ ¯ÒÚ·˜, ηd §˘Û·Ó›Ô˘ Ùɘ \A‚ÈÏËÓɘ ÙÂÙÚ·Ú¯ÔÜÓÙÔ˜, 2 â\ àÚ¯ÈÂÚ¤ˆ˜ òAÓÓ· ηd K·˚¿Ê·, âÁ¤ÓÂÙÔ ®ÉÌ· £ÂÔÜ âd ’Iˆ¿ÓÓËÓ ÙeÓ

3

ÎÂÊ. ‚ã, Áã

KATA §OYKAN

259

41 K·d ‹Á·ÈÓ·Ó Ôî ÁÔÓÂÖ˜ ÙÔ˘ οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ ÁÈa ÙcÓ ëÔÚÙc1 ÙÔÜ ¶¿Û¯·. 42 K·d ¬Ù·Ó (Ùe ·È‰d ï \IËÛÔܘ) öÁÈÓ ‰Ò‰Âη âÙáÓ, ηd àÓ¤‚ËÎ·Ó ÛÙa ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì·, ¬ˆ˜ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó ÁÈa ÙcÓ ëÔÚÙ‹, 43 ηd ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Ùd˜ ì̤Ú˜ (Ùɘ ëÔÚÙɘ), ηÙa ÙcÓ âÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Ùe ·È‰d ï \IËÛÔܘ öÌÂÈÓ ›Ûˆ ÛÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ï ‰b \IˆÛcÊ Î·d ì ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ‰bÓ Ùe àÓÙÈÏ‹ÊıËηÓ. 44 K·d âÂȉc ÓfiÌÈÛ·Ó ¬ÙÈ qÙ·Ó ÛÙc Û˘ÓÔ‰›· ÙáÓ ÚÔÛ΢ÓËÙáÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÌÈĘ ì̤ڷ˜ ‰ÚfiÌÔ Î·d öÂÈÙ· ÙeÓ àÓ·˙ËÙÔÜÛ·Ó ÌÂÙ·Íf ÙáÓ Û˘ÁÁÂÓáÓ Î·d ÙáÓ ÁÓˆÛÙáÓ. 45 K·d âÂȉc ‰bÓ ÙeÓ ‚ÚÉηÓ, â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ àÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ·éÙfiÓ. 46 MÂÙa ÙÚÂÖ˜ ‰b ì̤Ú˜ ÙeÓ ‚ÚÉÎ·Ó ÛÙe Ó·e Óa οıÂÙ·È àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔf˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ (ÙÔf˜ Ú·‚‚›ÓÔ˘˜), ηd Óa ÙÔf˜ àÎÔ‡FË Î·d Óa ÙÔf˜ ÚˆÙ¿FË. 47 ≠OÏÔÈ ‰¤, ¬ÛÔÈ ÙeÓ ôÎÔ˘·Ó, ı·‡Ì·˙·Ó ηd àÔÚÔÜÛ·Ó ÁÈa Ùc ÛÔÊ›· ηd Ùd˜ à·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. 48 K·d ¬Ù·Ó (ï \IˆÛcÊ Î·d ì ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘) ÙeÓ Âr‰·Ó, âÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó, ηd ì ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÙÔÜ ÂrÂ: «¶·È‰› ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ÌĘ Ùe öηÓ˜ ·éÙfi; \I‰Ôf ï ·Ù¤Ú·˜ ÛÔ˘ ηd âÁg Ûb àÓ·˙ËÙÔ‡Û·Ì Ìb 片ÓË». 49 Er ‰b Û\ ·éÙÔ‡˜: «°È·Ù› Ìb àÓ·˙ËÙÔ‡Û·ÙÂ; ¢bÓ Í¤Ú·ÙÂ, ¬ÙÈ Ú¤ÂÈ Óa ÂrÌ·È ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔÜ ¶·Ù¤Ú· ÌÔ˘;». 50 \AÏÏ\ ·éÙÔd ‰bÓ Î·Ù¿Ï·‚·Ó Ùe ÏfiÁÔ Ôf ÙÔf˜ ÂrÂ. ^O \IËÛÔܘ ˙FÉ ÛÙc N·˙·ÚbÙ Ìb ñÔÙ·Ác ÛÙeÓ \IˆÛcÊ Î·d Ùc ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 51 òEÂÈÙ· η٤‚ËΠ̷˙› ÙÔ˘˜ ηd qÏı ÛÙc N·˙·Úb٠ηd ˙ÔÜÛ Ìb ñ·ÎÔc Û\ ·éÙÔ‡˜. K·d ì ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚÔÜÛ ¬Ï· ·éÙa Ùa ÏfiÁÈ·2 ̤۷ ÛÙcÓ „˘¯‹ Ù˘. 52 K·d ï \IËÛÔܘ ÚfiÎÔÙ Ûb ÛÔÊ›· ηd Ûb àÓ¿Ù˘ÍÈ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ηd Ûb àÁ¿Ë Î·d ÂûÓÔÈ· àe Ùe £Âe ηd àe ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜. ¶ÚÔÊËÙ›· ÁÈa Ùe ÚÔ‰ÚÔÌÈÎe ΋ڢÁÌ· ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ Ùe ‰¤Î·ÙÔ ¤ÌÙÔ ‰b öÙÔ˜ Ùɘ ‰È·Î˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÙÔÜ K·›Û·ÚÔ˜ 3 K·Ùa TÈ‚ÂÚ›Ô˘, ¬Ù·Ó ìÁÂÌgÓ Ùɘ \IÔ˘‰·›·˜ qÙ·Ó ï ¶fiÓÙÈÔ˜ ¶ÈÏÄÙÔ˜, ηd

ÙÂÙڿگ˘ Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜ ï ^HÚˇÒ‰Ë˜, ï ‰b º›ÏÈÔ˜ ï à‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ qÙ·Ó ÙÂÙڿگ˘ Ùɘ \IÙÔ˘Ú·›·˜ ηd Ùɘ TÚ·¯ˆÓ›ÙȉԘ ¯ÒÚ·˜, ηd ï §˘Û·Ó›·˜ qÙ·Ó ÙÂÙڿگ˘ Ùɘ \A‚ÈÏËÓɘ, 2 ηÙa ÙcÓ àÚ¯ÈÂÚ·Ù›· ÙÔÜ òAÓÓ· ηd ÙÔÜ K·˚¿Ê·, qÏı ÚfiÛÙ·ÁÌ· ÙÔÜ £ÂÔÜ ÛÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË ÙeÓ ˘îe ÙÔÜ Z·¯·Ú›· ÛÙcÓ öÚËÌÔ, 3 ηd ηÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ (ï \Iˆ¿ÓÓ˘) qÏı Û\ 1. òH, ηÙa ÙcÓ ëÔÚÙ‹ 2. òH, Ú¿ÁÌ·Ù·


260

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Áã

Z·¯·Ú›Ô˘ ˘îeÓ âÓ ÙFÉ âÚ‹Ìˇˆ, 3 ηd qÏıÂÓ Âå˜ ÄÛ·Ó ÙcÓ ÂÚ›¯ˆÚÔÓ ÙÔÜ ’IÔÚ‰¿ÓÔ˘ ÎËÚ‡ÛÛˆÓ ‚¿ÙÈÛÌ· ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ Âå˜ ôÊÂÛÈÓ êÌ·ÚÙÈáÓ, 4 ó˜ Á¤ÁÚ·Ù·È âÓ ‚›‚Ïˇˆ ÏfiÁˆÓ ^HÛ·˝Ô˘ ÙÔÜ ÚÔÊ‹ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙÔ˜Ø ºˆÓc ‚ÔáÓÙÔ˜ âÓ ÙFÉ âÚ‹Ìˇˆ, ^EÙÔÈÌ¿Û·Ù ÙcÓ ï‰eÓ K˘Ú›Ô˘, Âéı›·˜ ÔÈÂÖÙ Ùa˜ ÙÚ›‚Ô˘˜ ·éÙÔÜØ 5 ÄÛ· Ê¿Ú·ÁÍ ÏËÚˆı‹ÛÂÙ·È Î·d ÄÓ ùÚÔ˜ ηd ‚Ô˘Óe˜ Ù·ÂÈÓˆı‹ÛÂÙ·È, ηd öÛÙ·È Ùa ÛÎÔÏÈa Âå˜ ÂéıÂÖ·Ó Î·d ·î ÙÚ·¯ÂÖ·È Âå˜ ï‰Ôf˜ Ï›·˜, 6 ηd ù„ÂÙ·È ÄÛ· ÛaÚÍ Ùe ÛˆÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ.

ÎÂÊ. Áã

KATA §OYKAN

261

¬ÏË ÙcÓ ÂÚÈÔ¯c ÙÔÜ \IÔÚ‰¿ÓÔ˘ ηd ΋ڢÙÙ ‚¿ÙÈÛÌ· ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ ÁÈa ôÊÂÛÈ ÙáÓ êÌ·ÚÙÈáÓ, 4 ηıg˜ ÂrÓ·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙe ‚È‚Ï›Ô ÙáÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔÜ ^HÛ·˝Ô˘ ÙÔÜ ÚÔÊ‹ÙÔ˘ Ôf ÂrÂ: ºˆÓc ëÓfi˜, Ôf ʈӿ˙ÂÈ ‰˘Ó·Ùa ÛÙcÓ öÚËÌÔ, ^EÙÔÈÌ¿ÛÂÙ ÙcÓ ï‰e ÁÈa Óa ‰È·‚FÉ ï K‡ÚÈÔ˜, åÛÈ¿ÍÂÙ ÙÔf˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈa Óa ÂÚ¿ÛFË. 5 K¿ı ʷڿÁÁÈ ıa ÁÂÌ›ÛFË Ìb ¯áÌ· ηd οı ‚Ô˘Óe ηd ÏfiÊÔ˜ ıa ¯·ÌËÏÒÛFË (ıa åÛÔ‰ˆıFÉ), ηd Ùa ÛÙÚ·‚a ıa Á›ÓÔ˘Ó úÛÈ· ηd Ôî àÓÒÌ·ÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ıa Á›ÓÔ˘Ó ïÌ·ÏÔ›. 6 K·d ÙfiÙ οı ôÓıÚˆÔ˜ ıa å‰FÉ Ùc ÛˆÙËÚ›·, Ôf ÚÔÛʤÚÂÈ ï £Âfi˜. AéÛÙËÚe âÏÂÁÎÙÈÎe ΋ڢÁÌ·

7 òEÏÂÁÂÓ ÔsÓ ÙÔÖ˜ âÎÔÚ¢Ô̤ÓÔȘ ù¯ÏÔȘ ‚·ÙÈÛıÉÓ·È ñ\ ·éÙÔÜØ °ÂÓÓ‹Ì·Ù· â¯È‰ÓáÓ! T›˜ ñ¤‰ÂÈÍÂÓ ñÌÖÓ Ê˘ÁÂÖÓ àe Ùɘ ÌÂÏÏÔ‡Û˘ çÚÁɘ; 8 ¶ÔÈ‹Û·Ù ÔsÓ Î·ÚÔf˜ à͛Ԣ˜ Ùɘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜, ηd Ìc ôÚÍËÛı ϤÁÂÈÓ âÓ ë·˘ÙÔÖ˜, ¶ · Ù ¤ Ú · ö ¯ Ô Ì Â Ó Ù e Ó \ A ‚ Ú · ¿ Ì. §¤Áˆ ÁaÚ ñÌÖÓ ¬ÙÈ ‰‡Ó·Ù·È ï £Âe˜ âÎ ÙáÓ Ï›ıˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ âÁÂÖÚ·È Ù¤ÎÓ· Ùˇá \A‚Ú·¿Ì. 9 òH‰Ë ‰b ηd ì àÍ›ÓË Úe˜ ÙcÓ ®›˙·Ó ÙáÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ ÎÂÖÙ·ÈØ ÄÓ ÔsÓ ‰¤Ó‰ÚÔÓ Ìc ÔÈÔÜÓ Î·ÚeÓ Î·ÏeÓ âÎÎfiÙÂÙ·È Î·d Âå˜ ÜÚ ‚¿ÏÏÂÙ·È.

7 òEÏÂÁ ‰b ÛÙa Ï‹ıË, Ôf ö‚Á·ÈÓ·Ó Î·d ‹Á·ÈÓ·Ó ÁÈa Óa ‚·ÙÈÛıÔÜÓ à\ ·éÙfiÓ: «T¤ÎÓ· ÁÂÓÓË̤ӷ àe ç¯È¤˜! ¶ÔÈfi˜ ÛĘ ÂrÂ, ¬ÙÈ ıa ÍÂʇÁÂÙ àe Ùc ̤ÏÏÔ˘Û· çÚÁ‹; 8 K¿ÓÂÙ ÏÔÈeÓ öÚÁ·, Ôf ÂrÓ·È Î·ÚÔd ÌÂÙ·ÓÔ›·˜, ηd ÌcÓ àÚ¯›ÛÂÙ Óa ϤÙ ÁÈa ÙÔf˜ ë·˘ÙÔ‡˜ Û·˜, ¶ · Ù ¤ Ú · ö ¯ Ô ˘ Ì Â Ù e Ó \A ‚ Ú · ¿ Ì. ¢ÈfiÙÈ ÛĘ ϤÁˆ, ¬ÙÈ ï £Âe˜ ‰‡Ó·Ù·È à\ ·éÙÔf˜ ÙÔf˜ Ï›ıÔ˘˜ Óa ‚Á¿ÏFË Ù¤ÎÓ· ÁÈa ÙeÓ \A‚Ú·¿Ì. 9 òH‰Ë ‰b ηd Ùe ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ ÂrÓ·È ÎÔÓÙa ÛÙc Ú›˙· ÙáÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓØ Î·d οı ‰¤Ó‰ÚÔ, Ôf ‰bÓ Î¿ÓÂÈ Î·Úe ηÏfi, Îfi‚ÂÙ·È Û‡ÚÚÈ˙· ηd Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙc ʈÙÈ¿. K‹Ú˘ÁÌ· ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ ηd ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘

10 K·d âËÚÒÙˆÓ ·éÙeÓ Ôî ù¯ÏÔÈ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø T› ÔsÓ ÔÈ‹ÛÔÌÂÓ; 11 \AÔÎÚÈıÂd˜ ‰b ϤÁÂÈ ·éÙÔÖ˜Ø ^O ö¯ˆÓ ‰‡Ô ¯ÈÙáÓ·˜ ÌÂÙ·‰fiÙˆ Ùˇá Ìc ö¯ÔÓÙÈ, ηd ï ö¯ˆÓ ‚ÚÒÌ·Ù· ïÌÔ›ˆ˜ ÔÈ›و. 12 oHÏıÔÓ ‰b ηd ÙÂÏáÓ·È ‚·ÙÈÛıÉÓ·È, ηd ÂrÔÓ Úe˜ ·éÙfiÓØ ¢È‰¿ÛηÏÂ, Ù› ÔÈ‹ÛÔÌÂÓ; 13 ^O ‰b Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø MˉbÓ ϤÔÓ ·Úa Ùe ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔÓ ñÌÖÓ Ú¿ÛÛÂÙÂ. 14 \EËÚÒÙˆÓ ‰b ·éÙeÓ Î·d ÛÙÚ·Ù¢fiÌÂÓÔÈ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø K·d ìÌÂÖ˜ Ù› ÔÈ‹ÛÔÌÂÓ; K·d Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø Mˉ¤Ó· Û˘ÎÔÊ·ÓÙ‹ÛËÙ Ìˉb ‰È·Û›ÛËÙÂ, ηd àÚÎÂÖÛı ÙÔÖ˜ 焈ӛÔȘ ñÌáÓ.

15 ¶ÚÔÛ‰ÔÎáÓÙÔ˜ ‰b ÙÔÜ Ï·ÔÜ Î·d ‰È·ÏÔÁÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¿ÓÙˆÓ âÓ Ù·Ö˜ ηډ›·È˜ ·éÙáÓ ÂÚd ÙÔÜ ’Iˆ¿ÓÓÔ˘, Ì‹ÔÙ ·éÙe˜ ÂúË ï XÚÈÛÙfi˜, àÂÎÚ›Ó·ÙÔ ï ’Iˆ¿ÓÓ˘ ±·ÛÈ Ï¤ÁˆÓØ 16 \EÁg ÌbÓ

10 TeÓ ÚˆÙÔÜÛ·Ó ‰b Ùa Ï‹ıË Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «T› Óa οӈÌ ÏÔÈfiÓ;». 11 K·d à·ÓÙÒÓÙ·˜ ÙÔf˜ öÏÂÁÂ: «≠OÔÈÔ˜ ö¯ÂÈ ‰‡Ô ¯ÈÙáÓ˜, i˜ ‰ÒÛFË Û\ âÎÂÖÓÔÓ Ôf ‰bÓ ö¯ÂÈ, ηd ¬ÔÈÔ˜ ö¯ÂÈ ÙÚfiÊÈÌ·, i˜ οÓFË Ùe ú‰ÈÔ». 12 oHÏı·Ó ‰b ηd ÙÂÏáÓ˜ ÁÈa Óa ‚·ÙÈÛıÔÜÓ Î·d ÙÔÜ Âr·Ó: «¢È‰¿ÛηÏÂ, Ù› Óa οӈÌÂ;». 13 AéÙe˜ ‰b ÙÔf˜ ÂrÂ: «Na ÌcÓ ÂåÛÚ¿ÙÙÂÙ ٛÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ à\ ¬,ÙÈ ÛĘ ö¯Ô˘Ó ‰È·Ù¿ÍÂÈ». 14 TeÓ ÚˆÙÔÜÛ·Ó ‰b ηd ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔd ϤÁÔÓÙ·˜: «K·d âÌÂÖ˜ Ù› Óa οӈÌÂ;». K·d Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜: «\Ae ηӤӷ Óa Ìc ¿ÚÂÙ ٛÔÙ ·Ú¿ÓÔÌ· ηd â΂ȷÛÙÈο, àÏÏa Ó\ àÚÎÉÛı ÛÙe ÌÈÛıfi Û·˜». K‹Ú˘ÁÌ· ÁÈa ÙcÓ ñÂÚÔ¯c ηd Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ MÂÛÛ›· 15 \EÂȉc ‰b ï Ï·e˜ Âr¯Â Ùc ÌÂÛÛÈ·Îc ÚÔÛ‰ÔΛ· ηd ¬ÏÔÈ ÛΤÙÔÓÙ·Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜ ÁÈa ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË, Ì‹ˆ˜ ·éÙe˜ ÂrÓ·È ï XÚÈÛÙfi˜ (ï MÂÛÛ›·˜), Ì›ÏËÛ ï \Iˆ¿ÓÓ˘ Ûb ¬ÏÔ˘˜ ϤÁÔÓÙ·˜: 16 «\EÁg ÌbÓ ÛĘ ‚·Ù›˙ˆ Ìb ÓÂÚfiØ àÏÏ\ öÚ¯ÂÙ·È ï åÛ¯˘ÚfiÙÂÚfi˜ ÌÔ˘, ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ‰bÓ ÂrÌ·È ôÍÈÔ˜ Óa χۈ Ùe ÏÔ˘Úd ÙáÓ ñÔ‰ËÌ¿ÙˆÓØ ·éÙe˜ ıa ÛĘ ‚·Ù›ÛFË Ìb


262

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Áã

≈‰·ÙÈ ‚·Ù›˙ˆ ñÌÄ˜Ø öÚ¯ÂÙ·È ‰b ï åÛ¯˘ÚfiÙÂÚfi˜ ÌÔ˘, Ôy ÔûÎ ÂåÌÈ îηÓe˜ ÏÜÛ·È ÙeÓ îÌ¿ÓÙ· ÙáÓ ñÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·éÙÔÜØ ·éÙe˜ ñÌĘ ‚·Ù›ÛÂÈ âÓ ¶Ó‡̷ÙÈ ^AÁ›ˇˆ ηd ˘Ú›Ø 17 Ôy Ùe Ù‡ÔÓ âÓ ÙFÉ ¯ÂÈÚd ·éÙÔÜ Î·d ‰È·Î·ı·ÚÈÂÖ ÙcÓ ±ÏˆÓ· ·éÙÔÜ, ηd Û˘Ó¿ÍÂÈ ÙeÓ ÛÖÙÔÓ Âå˜ ÙcÓ àÔı‹ÎËÓ ·éÙÔÜ, Ùe ‰b ô¯˘ÚÔÓ Î·Ù·Î·‡ÛÂÈ ˘Úd àÛ‚¤ÛÙˇˆ. 18 ¶ÔÏÏa ÌbÓ ÔsÓ Î·d ≤ÙÂÚ· ·Ú·Î·ÏáÓ ÂéËÁÁÂÏ›˙ÂÙÔ ÙeÓ Ï·fiÓ. 19 ^O ‰b ^HÚˇÒ‰Ë˜ ï ÙÂÙڿگ˘, âÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˜ ñ\ ·éÙÔÜ ÂÚd ^HÚˇˆ‰È¿‰Ô˜ Ùɘ Á˘Ó·ÈÎe˜ ÙÔÜ à‰ÂÏÊÔÜ ·éÙÔÜ Î·d ÂÚd ¿ÓÙˆÓ zÓ âÔ›ËÛ ÔÓËÚáÓ ï ^HÚˇÒ‰Ë˜, 20 ÚÔÛ¤ıËΠηd ÙÔÜÙÔ âd ÄÛÈ Î·d η٤ÎÏÂÈÛ ÙeÓ ’Iˆ¿ÓÓËÓ âÓ ÙFÉ Ê˘Ï·ÎFÉ.

21 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b âÓ Ùˇá ‚·ÙÈÛıÉÓ·È ±·ÓÙ· ÙeÓ Ï·eÓ Î·d ’IËÛÔÜ ‚·ÙÈÛı¤ÓÙÔ˜ ηd ÚÔÛ¢¯Ô̤ÓÔ˘ àÓ¡ˆ¯ıÉÓ·È ÙeÓ ÔéÚ·ÓeÓ 22 ηd ηٷ‚ÉÓ·È Ùe ¶ÓÂÜÌ· Ùe ≠AÁÈÔÓ ÛˆÌ·ÙÈΡá Âú‰ÂÈ óÛÂd ÂÚÈÛÙÂÚaÓ â\ ·éÙfiÓ, ηd ʈÓcÓ âÍ ÔéÚ·ÓÔÜ ÁÂÓ¤Ûı·È ϤÁÔ˘Û·ÓØ ™ f  r ï Yîfi˜ ÌÔ˘ ï àÁ·ËÙfi˜, âÓ ÛÔd Âé‰fiÎËÛ·. 23 K·d ·éÙe˜ qÓ ï ’IËÛÔܘ óÛÂd âÙáÓ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· àÚ¯fiÌÂÓÔ˜, üÓ, ó˜ âÓÔÌ›˙ÂÙÔ, ˘îe˜ ’IˆÛ‹Ê, ÙÔÜ ^HÏ›, 24 ÙÔÜ M·Ùı¿Ó, ÙÔÜ §Â˘˝, ÙÔÜ MÂϯ›, ÙÔÜ ’Iˆ·ÓÓÄ, ÙÔÜ ’IˆÛ‹Ê, 25 ÙÔÜ M·ÙÙ·ı›Ô˘, ÙÔÜ \AÌÒ˜, ÙÔÜ N·Ô‡Ì, ÙÔÜ \EÛÏ›Ì, ÙÔÜ N·ÁÁ·›, 26 ÙÔÜ M·¿ı, ÙÔÜ M·ÙÙ·ı›Ô˘, ÙÔÜ ™Â̲, ÙÔÜ ’IˆÛ‹¯, ÙÔÜ ’Iˆ‰Ä, 27 ÙÔÜ ’Iˆ·ÓÓ¿Ó, ÙÔÜ ^PËÛÄ, ÙÔÜ ZÔÚÔ‚¿‚ÂÏ, ÙÔÜ ™·Ï·ıÈ‹Ï, ÙÔÜ NËÚ›, 28 ÙÔÜ MÂϯ›, ÙÔÜ \A‰‰›, ÙÔÜ KˆÛ¿Ì, ÙÔÜ \EÏ̈‰¿Ì, ÙÔÜ òHÚ, 29 ÙÔÜ ’IˆÛÉ, ÙÔÜ \EÏȤ˙ÂÚ, ÙÔÜ ’IˆÚ›Ì, ÙÔÜ M·Ùı¿Ù, ÙÔÜ §Â˘˝, 30 ÙÔÜ ™˘ÌÂÒÓ, ÙÔÜ ’IÔ‡‰·, ÙÔÜ ’IˆÛ‹Ê, ÙÔÜ ’IˆÓÄ, ÙÔÜ \EÏȷΛÌ, 31 ÙÔÜ MÂÏÂÄ, ÙÔÜ M·˚Ó¿Ó, ÙÔÜ M·ÙÙ·ıÄ, ÙÔÜ N¿ı·Ó, ÙÔÜ ¢·˘˝‰, 32 ÙÔÜ ’IÂÛÛ·›, ÙÔÜ \ø‚‹‰, ÙÔÜ BÔfi˙, ÙÔÜ ™·ÏÌÒÓ, ÙÔÜ N··ÛÛÒÓ, 33 ÙÔÜ \AÌÈÓ·‰¿‚, ÙÔÜ \AÚ¿Ì, ÙÔÜ \IˆÚ¿Ì, ÙÔÜ

ÎÂÊ. Áã

KATA §OYKAN

263

¶ÓÂÜÌ· ≠AÁÈÔ Î·d ʈÙÈ¿. 17 Te ÊÙ˘¿ÚÈ ÙÔ˘ ÂrÓ·È ÛÙe ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, ηd ıa ηı·Ú›ÛFË ÙÂÏ›ˆ˜ Ùe êÏáÓÈ ÙÔ˘, ηd ıa Û˘Ó¿ÍFË Ùe ÛÈÙ¿ÚÈ ÛÙcÓ àÔı‹ÎË ÙÔ˘, âÓˇá Ùe ô¯˘ÚÔ ıa ηٷη›FË Ìb ʈÙÈa Ôf ‰bÓ ıa Û‚‹ÓFË». 18 K·d ôÏÏ· ‰b ÔÏÏa ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜ ΋ڢÙÙ ÛÙe Ï·fi. ^O ^HÚˇˇÒ‰Ë˜ Ê˘Ï·Î›˙ÂÈ ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË âÍ ·åÙ›·˜ ÙÔÜ âϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ 19 ^O ‰b ^HÚˇÒ‰Ë˜ ï ÙÂÙڿگ˘, âÂȉc âÏÂÁ¯fiÙ·Ó à\ ·éÙeÓ ÁÈa ÙcÓ ^HÚˇˆ‰È¿‰· Ùc Á˘Ó·Öη ÙÔÜ à‰ÂÏÊÔÜ ÙÔ˘ ηd ÁÈa ¬Ï· Ùa ηÎa Ôf öηÓ ï ^HÚˇÒ‰Ë˜, 20 Û\ ¬Ï· ·éÙa ÚfiÛıÂÛ ηd ÙÔÜÙÔ, ‰ËÏ·‰c öÎÏÂÈÛ ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË ÛÙc Ê˘Ï·Î‹. ^H ‚¿ÙÈÛÈ ÙÔÜ \IËÛÔÜ 21 ≠OÙ·Ó ‰b ‚·Ù›ÛıËΠ¬ÏÔ˜ ï Ï·fi˜, ‚·Ù›ÛıËΠ‰b ηd ï \IËÛÔܘ ηd ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó, ôÓÔÈÍ ï ÔéÚ·Óe˜ 22 ηd η٤‚ËΠÙe ¶ÓÂÜÌ· Ùe ≠AÁÈÔ Ìb ۈ̷ÙÈÎc ÌÔÚÊc ÛaÓ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ â¿Óˆ ÙÔ˘, ηd qÏı ʈÓc àe ÙeÓ ÔéÚ·Óe Ôf öÏÂÁÂ: ™ f  r Û · È ï Yîfi˜ ÌÔ˘ ï àÁ·ËÙfi˜, âÛ¤Ó· âͤÏÂÍ·1 (ηd η٤ÛÙËÛ· MÂÛÛ›·, XÚÈÛÙfi). ^H ÓÔÌÈÎc ÁÂÓ·ÏÔÁ›· ÙÔÜ \IËÛÔÜ 23 AéÙe˜ ‰b ï \IËÛÔܘ qÙ·Ó ÙÚÈ¿ÓÙ· âÙáÓ, ÛÙcÓ àÚ¯c ÙÔÜ ÙÚÈ·ÎÔÛÙÔÜ öÙÔ˘˜, ηd qÙ·Ó, ηÙa Ùe ÓfiÌÔ, ˘îe˜ ÙÔÜ \IˆÛ‹Ê, ˘îÔÜ ÙÔÜ ^HÏ›, 24 ˘îÔÜ ÙÔÜ M·Ùı¿Ó, ˘îÔÜ ÙÔÜ §Â˘˝, ˘îÔÜ ÙÔÜ MÂϯ›, ˘îÔÜ ÙÔÜ \Iˆ·ÓÓÄ, ˘îÔÜ ÙÔÜ \IˆÛ‹Ê, 25 ˘îÔÜ ÙÔÜ M·ÙÙ·ı›Ô˘, ˘îÔÜ ÙÔÜ \AÌÒ˜, ˘îÔÜ ÙÔÜ N·Ô‡Ì, ˘îÔÜ ÙÔÜ \EÛÏ›Ì, ˘îÔÜ ÙÔÜ N·ÁÁ·›, 26 ˘îÔÜ ÙÔÜ M·¿ı, ˘îÔÜ ÙÔÜ M·ÙÙ·ı›Ô˘, ˘îÔÜ ÙÔÜ ™Â̲, ˘îÔÜ ÙÔÜ \IˆÛ‹¯, ˘îÔÜ ÙÔÜ \Iˆ‰Ä, 27 ˘îÔÜ ÙÔÜ \Iˆ·ÓÓ¿Ó, ˘îÔÜ ÙÔÜ PËÛÄ, ˘îÔÜ ÙÔÜ ZÔÚÔ‚¿‚ÂÏ, ˘îÔÜ ÙÔÜ ™·Ï·ıÈ‹Ï, ˘îÔÜ ÙÔÜ NËÚ›, 28 ˘îÔÜ ÙÔÜ MÂϯ›, ˘îÔÜ ÙÔÜ \A‰‰›, ˘îÔÜ ÙÔÜ KˆÛ¿Ì, ˘îÔÜ ÙÔÜ \EÏ̈‰¿Ì, ˘îÔÜ ÙÔÜ òHÚ, 29 ˘îÔÜ ÙÔÜ \IˆÛÉ, ˘îÔÜ ÙÔÜ \EÏȤ˙ÂÚ, ˘îÔÜ ÙÔÜ \IˆÚ›Ì, ˘îÔÜ ÙÔÜ M·Ùı¿Ù, ˘îÔÜ ÙÔÜ §Â˘˝, 30 ˘îÔÜ ÙÔÜ ™˘ÌÂÒÓ, ˘îÔÜ ÙÔÜ \IÔ‡‰·, ˘îÔÜ ÙÔÜ \IˆÛ‹Ê, ˘îÔÜ ÙÔÜ \IˆÓÄ, ˘îÔÜ ÙÔÜ \EÏȷΛÌ, 31 ˘îÔÜ ÙÔÜ MÂÏÂÄ, ˘îÔÜ ÙÔÜ M·˚Ó¿Ó, ˘îÔÜ ÙÔÜ M·ÙÙ·ıÄ, ˘îÔÜ ÙÔÜ N¿ı·Ó, ˘îÔÜ ÙÔÜ ¢·‚›‰, 32 ˘îÔÜ ÙÔÜ \IÂÛÛ·›, ˘îÔÜ ÙÔÜ \ø‚‹‰, ˘îÔÜ ÙÔÜ BÔfi˙, ˘îÔÜ ÙÔÜ ™·ÏÌÒÓ, ˘îÔÜ ÙÔÜ N··ÛÛÒÓ, 33 ˘îÔÜ ÙÔÜ \AÌÈÓ·‰¿‚, ˘îÔÜ ÙÔÜ \AÚ¿Ì, ˘îÔÜ ÙÔÜ \IˆÚ¿Ì, ˘îÔÜ ÙÔÜ \EÛÚÒÌ, ˘îÔÜ ÙÔÜ º·Ú¤˜, ˘îÔÜ ÙÔÜ \IÔ‡‰·, 34 ˘îÔÜ ÙÔÜ \I·ÎÒ‚, ˘îÔÜ ÙÔÜ \IÛ·¿Î, ˘îÔÜ ÙÔÜ 1. BϤ Ùe ^HÛ. Ì‚ã 1 ¬ˆ˜ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙe M·Ùı. È‚ã 18.


264

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Áã, ‰ã

\EÛÚÒÌ, ÙÔÜ º·Ú¤˜, ÙÔÜ ’IÔ‡‰·, 34 ÙÔÜ ’I·ÎÒ‚, ÙÔÜ ’IÛ·¿Î, ÙÔÜ \A‚Ú·¿Ì, ÙÔÜ £¿Ú·, ÙÔÜ N·¯ÒÚ, 35 ÙÔÜ ™ÂÚÔ‡¯, ÙÔÜ ^P·Á·Ü, ÙÔÜ º¿ÏÂÎ, ÙÔÜ òE‚ÂÚ, ÙÔÜ ™·ÏÄ, 36 ÙÔÜ K·˚Ó¿Ó, ÙÔÜ \AÚÊ·Í¿‰, ÙÔÜ ™‹Ì, ÙÔÜ NáÂ, ÙÔÜ §¿Ì¯, 37 ÙÔÜ M·ıÔ˘Û¿Ï·, ÙÔÜ \EÓÒ¯, ÙÔÜ ’I¿Ú‰, ÙÔÜ M·ÏÂÏ‹Ï, ÙÔÜ K·˚Ó¿Ó, 38 ÙÔÜ \EÓÒ˜, ÙÔÜ ™‹ı, ÙÔÜ \A‰¿Ì, ÙÔÜ £ÂÔÜ.

ÎÂÊ. Áã, ‰ã

KATA §OYKAN

265

\A‚Ú·¿Ì, ˘îÔÜ ÙÔÜ £¿Ú·, ˘îÔÜ ÙÔÜ N·¯ÒÚ, 35 ˘îÔÜ ÙÔÜ ™ÂÚÔ‡¯, ˘îÔÜ ÙÔÜ P·Á·Ü, ˘îÔÜ ÙÔÜ º¿ÏÂÎ, ˘îÔÜ ÙÔÜ òE‚ÂÚ, ˘îÔÜ ÙÔÜ ™·ÏÄ, 36 ˘îÔÜ ÙÔÜ K·˚Ó¿Ó, ˘îÔÜ ÙÔÜ \AÚÊ·Í¿‰, ˘îÔÜ ÙÔÜ ™‹Ì, ˘îÔÜ ÙÔÜ NáÂ, ˘îÔÜ ÙÔÜ §¿Ì¯, 37 ˘îÔÜ ÙÔÜ M·ıÔ˘Û¿Ï·, ˘îÔÜ ÙÔÜ \EÓÒ¯, ˘îÔÜ ÙÔÜ \I¿Ú‰, ˘îÔÜ ÙÔÜ M·ÏÂÏ‹Ï, ˘îÔÜ ÙÔÜ K·˚Ó¿Ó, 38 ˘îÔÜ ÙÔÜ \EÓÒ˜, ˘îÔÜ ÙÔÜ ™‹ı, ˘îÔÜ ÙÔÜ \A‰¿Ì, ˘îÔÜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ^O ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ÂÈÚ¿˙ÂÈ ÙeÓ \IËÛÔÜ

\IËÛÔܘ ‰b Ï‹Ú˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ^AÁ›Ô˘ ñ¤ÛÙÚ„ÂÓ àe ÙÔÜ ’IÔÚ‰¿ÓÔ˘, ηd õÁÂÙÔ âÓ Ùˇá ¶Ó‡̷ÙÈ Âå˜ ÙcÓ öÚËÌÔÓ 2 ì̤ڷ˜ ÙÂÛÛ·Ú¿ÎÔÓÙ· ÂÈÚ·˙fiÌÂÓÔ˜ ñe ÙÔÜ ¢È·‚fiÏÔ˘, ηd ÔéÎ öÊ·ÁÂÓ Ôé‰bÓ âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ âΛӷȘ. K·d Û˘ÓÙÂÏÂÛıÂÈÛáÓ ·éÙáÓ ≈ÛÙÂÚÔÓ â›ӷÛÂ. 3 K·d ÂrÂÓ ·éÙˇá ï ¢È¿‚ÔÏÔ˜Ø Eå Yîe˜ Âr ÙÔÜ £ÂÔÜ, Âåb Ùˇá Ï›ıˇˆ ÙÔ‡Ùˇˆ ¥Ó· Á¤ÓËÙ·È ôÚÙÔ˜. 4 K·d àÂÎÚ›ıË ï ’IËÛÔܘ Úe˜ ·éÙeÓ Ï¤ÁˆÓØ °¤ÁÚ·Ù·È ¬ÙÈ ÔéÎ â\ ôÚÙˇˆ ÌfiÓˇˆ ˙‹ÛÂÙ·È ï ôÓıÚˆÔ˜, àÏÏ\ âd ·ÓÙd ®‹Ì·ÙÈ âÎÔÚ¢ÔÌ¤Óˇˆ ‰Èa ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ £ÂÔÜ. 5 K·d àÓ·Á·ÁgÓ ·éÙeÓ ï ¢È¿‚ÔÏÔ˜ Âå˜ ùÚÔ˜ ñ„ËÏeÓ ö‰ÂÈÍÂÓ ·éÙˇá ¿Û·˜ Ùa˜ ‚·ÛÈÏ›·˜ Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘ âÓ ÛÙÈÁÌFÉ ¯ÚfiÓÔ˘, 6 ηd ÂrÂÓ ·éÙˇá ï ¢È¿‚ÔÏÔ˜Ø ™Ôd ‰ÒÛˆ ÙcÓ âÍÔ˘Û›·Ó Ù·‡ÙËÓ ±·Û·Ó ηd ÙcÓ ‰fiÍ·Ó ·éÙáÓ, ¬ÙÈ âÌÔd ·Ú·‰¤‰ÔÙ·È, ηd ˇz âaÓ ı¤Ïˆ ‰›‰ˆÌÈ ·éÙ‹ÓØ 7 Ûf ÔsÓ âaÓ ÚÔÛ΢ӋÛF˘ âÓÒÈfiÓ ÌÔ˘, öÛÙ·È ÛÔ˘ ÄÛ·. 8 K·d àÔÎÚÈıÂd˜ ·éÙˇá ÂrÂÓ ï ’IËÛÔÜ˜Ø ≠Y·Á ç›Ûˆ ÌÔ˘, ™·Ù·ÓÄ! °¤ÁÚ·Ù·È Á¿ÚØ K‡ÚÈÔÓ ÙeÓ £ÂfiÓ ÛÔ˘ ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ ηd ·éÙˇá ÌfiÓˇˆ Ï·ÙÚ‡ÛÂȘ. 9 K·d õÁ·ÁÂÓ ·éÙeÓ Âå˜ ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì·, ηd öÛÙËÛÂÓ ·éÙeÓ âd Ùe ÙÂÚ‡ÁÈÔÓ ÙÔÜ îÂÚÔÜ, ηd ÂrÂÓ ·éÙˇáØ Eå Yîe˜ Âr ÙÔÜ £ÂÔÜ, ‚¿Ï Û·˘ÙeÓ âÓÙÂÜıÂÓ Î¿ÙˆØ 10 Á¤ÁÚ·Ù·È ÁaÚ ¬ÙÈ ÙÔÖ˜ àÁÁ¤ÏÔȘ ·éÙÔÜ âÓÙÂÏÂÖÙ·È ÂÚd ÛÔÜ ÙÔÜ ‰È·Ê˘Ï¿Í·È ÛÂ, 11 ηd ¬ÙÈ âd ¯ÂÈÚáÓ àÚÔÜÛ› ÛÂ, Ì‹ÔÙ ÚÔÛÎfi„F˘ Úe˜ Ï›ıÔÓ ÙeÓ fi‰· ÛÔ˘. 12 K·d àÔÎÚÈıÂd˜ ÂrÂÓ ·éÙˇá ï ’IËÛÔܘ ¬ÙÈ ÂúÚËÙ·ÈØ OéÎ âÎÂÈÚ¿ÛÂȘ K‡ÚÈÔÓ ÙeÓ £ÂfiÓ ÛÔ˘. 13 K·d Û˘ÓÙÂϤ۷˜ ¿ÓÙ· ÂÈÚ·ÛÌeÓ ï ¢È¿‚ÔÏÔ˜ à¤ÛÙË à\ ·éÙÔÜ ô¯ÚÈ Î·ÈÚÔÜ.

4

‰¤, ÁÂÌÄÙÔ˜ àe ¶ÓÂÜÌ· ≠AÁÈÔ, â¤ÛÙÚ„ àe ÙeÓ \IÔÚ4 ^O‰¿ÓË,\IËÛÔܘ ηd Ùe ¶ÓÂÜÌ· ÙeÓ ó‰ËÁÔÜÛ ÛÙcÓ öÚËÌÔ, 2 ¬Ô˘ Û·Ú¿ÓÙ· ì̤Ú˜ ÂÈÚ·˙fiÙ·Ó àe Ùe ¢È¿‚ÔÏÔ, ηd ‰bÓ öÊ·Á ٛÔÙ Ùd˜ ì̤Ú˜ âÎÂÖÓ˜. K·d ¬Ù·Ó (Ôî ì̤Ú˜) ÙÂÏ›ˆÛ·Ó, ⋲ÛÙÂÚ· ›ӷÛÂ. 3 TfiÙÂ ï ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ÙÔÜ ÂrÂ: «\EaÓ ÂrÛ·È Yîe˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ‰áÛ ‰È·Ù·Ác Û\ ·éÙe Ùe Ï›ıÔ Óa Á›ÓFË ôÚÙÔ˜». 4 ^O ‰b \IËÛÔܘ ÙÔÜ àÔÎÚ›ıËΠϤÁÔÓÙ·˜: «ErÓ·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ, ¬ÙÈ ï ôÓıÚˆÔ˜ ‰bÓ ˙FÉ Ìb ôÚÙÔ ÌfiÓÔ, àÏÏa Ìb οı ÏfiÁÔ, Ôf ‚Á·›ÓÂÈ àe Ùe ÛÙfiÌ· ÙÔÜ £ÂÔÜ». 5 ≠YÛÙÂÚ· ï ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ÙeÓ àÓ¤‚·Û Û\ ≤Ó· „ËÏe ‚Ô˘Óe ηd ÙÔÜ ö‰ÂÈÍ ¬Ï· Ùa ‚·Û›ÏÂÈ· Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘ Ûb ÌÈa ÛÙÈÁÌ‹, 6 ηd ÙÔÜ ÂrÂ ï ¢È¿‚ÔÏÔ˜: «™\ âÛ¤Ó· ıa ‰ÒÛˆ ÙcÓ âÍÔ˘Û›· ¿Óˆ Ûb ¬Ï· ·éÙa Ùa ‚·Û›ÏÂÈ· ηd Ùc ‰fiÍ· ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ Û\ â̤ӷ ö¯ÂÈ ·Ú·‰ÔıÉ, ηd ¬Ô˘ ı¤Ïˆ Ùc ‰›Óˆ. 7 \EaÓ ÏÔÈeÓ âÛf Ìb ÚÔÛ΢ӋÛF˘, ¬ÏË (ì âÍÔ˘Û›· ηd ì ‰fiÍ·) ıa ÂrÓ·È ‰È΋ ÛÔ˘». 8 ^O ‰b \IËÛÔܘ à·ÓÙÒÓÙ·˜ ÙÔÜ ÂrÂ: «\EÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘ àe ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, ™·Ù·ÓÄ! ¢ÈfiÙÈ ÂrÓ·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ: TeÓ K‡ÚÈÔ Ùe £Âfi ÛÔ˘ Óa ÚÔÛ΢ӋÛF˘ ηd ·éÙeÓ ÌfiÓÔ Óa Ï·ÙÚ‡ÛF˘». 9 \E›Û˘ ÙeÓ ó‰‹ÁËÛ ÛÙa ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì· ηd ÙeÓ öÛÙËÛ ÛÙe ôÎÚÔ Ùɘ ÛÙ¤Á˘ ÙÔÜ Ó·ÔÜ Î·d ÙÔÜ ÂrÂ: «\EaÓ ÂrÛ·È Yîe˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ¤Û à\ â‰á οو, 10 ‰ÈfiÙÈ ÂrÓ·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ, ¬ÙÈ ıa ‰ÒÛFË âÓÙÔÏc ÛÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈa Û¤Ó· ÁÈa Óa Ûb ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó, 11 ηd ¬ÙÈ ıa Ûb È¿ÛÔ˘Ó ÛÙa ¯¤ÚÈ·, ÁÈa Óa Ìc ÎÙ˘‹ÛF˘ Ùe fi‰È ÛÔ˘ Ûb ¤ÙÚ·». 12 ¶¿ÏÈ à·ÓÙÒÓÙ·˜ ÙÔÜ Âr ï \IËÛÔܘ: «òE¯ÂÈ Ï¯ıÉ: Na Ìc ÚÔηϤÛF˘ ÙeÓ K‡ÚÈÔ Ùe £Âfi ÛÔ˘». 13 K·d àÊÔÜ ÙÂÏ›ˆÛ οı ÂÈÚ·ÛÌe ï ¢È¿‚ÔÏÔ˜, àÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠà\ ·éÙeÓ Úe˜ ηÈÚfiÓ.


266

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ‰ã

ÎÂÊ. ‰ã

KATA §OYKAN

267

^O \IËÛÔܘ ÛÙc °·ÏÈÏ·›·

14 K·d ñ¤ÛÙÚ„ÂÓ ï ’IËÛÔܘ âÓ ÙFÉ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔÜ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Âå˜ ÙcÓ °·ÏÈÏ·›·ÓØ Î·d Ê‹ÌË âÍÉÏı ηı\ ¬Ï˘ Ùɘ ÂÚȯÒÚÔ˘ ÂÚd ·éÙÔÜ. 15 K·d ·éÙe˜ ≛‰·ÛÎÂÓ âÓ Ù·Ö˜ Û˘Ó·ÁˆÁ·Ö˜ ·éÙáÓ ‰ÔÍ·˙fiÌÂÓÔ˜ ñe ¿ÓÙˆÓ. 16 K·d qÏıÂÓ Âå˜ ÙcÓ N·˙·Ú¤Ù, Ôy qÓ ÙÂıÚ·Ì̤ÓÔ˜, ηd ÂåÛÉÏı ηÙa Ùe Âåˆıe˜ ·éÙˇá âÓ ÙFÉ ì̤Ú÷· ÙáÓ Û·‚‚¿ÙˆÓ Âå˜ ÙcÓ Û˘Ó·ÁˆÁ‹Ó, ηd àÓ¤ÛÙË àÓ·ÁÓáÓ·È. 17 K·d â‰fiıË ·éÙˇá ‚È‚Ï›ÔÓ ^HÛ·˝Ô˘ ÙÔÜ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ηd àÓ·هͷ˜ Ùe ‚È‚Ï›ÔÓ ÂyÚ ÙeÓ ÙfiÔÓ Ôy qÓ ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÓØ 18 ¶ÓÂÜÌ· K˘Ú›Ô˘ â\ â̤, Ôy Â¥ÓÂÎÂÓ ö¯ÚÈÛ¤ ÌÂ, Âé·ÁÁÂϛ۷Ûı·È Ùˆ¯ÔÖ˜ à¤ÛÙ·ÏΤ ÌÂ, å¿Û·Ûı·È ÙÔf˜ Û˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔ˘˜ ÙcÓ Î·Ú‰›·Ó, ÎËÚÜÍ·È ·å¯Ì·ÏÒÙÔȘ ôÊÂÛÈÓ Î·d Ù˘ÊÏÔÖ˜ àÓ¿‚Ï„ÈÓ, àÔÛÙÂÖÏ·È ÙÂıÚ·˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ âÓ àʤÛÂÈ, 19 ÎËÚÜÍ·È âÓÈ·˘ÙeÓ K˘Ú›Ô˘ ‰ÂÎÙfiÓ. 20 K·d هͷ˜ Ùe ‚È‚Ï›ÔÓ àÔ‰Ôf˜ Ùˇá ñËÚ¤ÙFË âοıÈÛÂØ Î·d ¿ÓÙˆÓ âÓ ÙFÉ Û˘Ó·ÁˆÁFÉ Ôî çÊı·ÏÌÔd qÛ·Ó àÙÂÓ›˙ÔÓÙ˜ ·éÙˇá. 21 òHÚÍ·ÙÔ ‰b ϤÁÂÈÓ Úe˜ ·éÙÔf˜ ¬ÙÈ Û‹ÌÂÚÔÓ ÂÏ‹ÚˆÙ·È ì ÁÚ·Êc ·≈ÙË âÓ ÙÔÖ˜ èÛdÓ ñÌáÓ. 22 K·d ¿ÓÙ˜ âÌ·ÚÙ‡ÚÔ˘Ó ·éÙˇá ηd âı·‡Ì·˙ÔÓ âd ÙÔÖ˜ ÏfiÁÔȘ Ùɘ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÙÔÖ˜ âÎÔÚ¢Ô̤ÓÔȘ âÎ ÙÔÜ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ·éÙÔÜ Î·d öÏÂÁÔÓØ Oé¯ ÔyÙfi˜ âÛÙÈÓ ï ˘îe˜ ’IˆÛ‹Ê; 23 K·d Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø ¶¿ÓÙˆ˜ âÚÂÖÙ¤ ÌÔÈ ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏcÓ Ù·‡ÙËÓØ \ I · Ù Ú ¤ , ı Â Ú ¿   ˘ Û Ô Ó Û Â · ˘ Ù fi Ó Ø ¬Û· äÎÔ‡Û·ÌÂÓ ÁÂÓfiÌÂÓ· âÓ ÙFÉ K·ÂÚÓ·Ô‡Ì, Ô›ËÛÔÓ Î·d z‰Â âÓ ÙFÉ ·ÙÚ›‰È ÛÔ˘. 24 Er ‰¤Ø \AÌcÓ Ï¤Áˆ ñÌÖÓ ¬ÙÈ Ôé‰Âd˜ ÚÔÊ‹Ù˘ ‰ÂÎÙfi˜ âÛÙÈÓ âÓ ÙFÉ ·ÙÚ›‰È ·éÙÔÜ. 25 \E\ àÏËı›·˜ ‰b ϤÁˆ ñÌÖÓ, ÔÏÏ·d ¯ÉÚ·È qÛ·Ó âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ \HÏÈÔf âÓ Ùˇá ’IÛÚ·‹Ï, ¬Ù âÎÏ›ÛıË ï ÔéÚ·Óe˜ âd öÙË ÙÚ›· ηd ÌÉÓ·˜ ≤Í, ó˜ âÁ¤ÓÂÙÔ ÏÈÌe˜ ̤Á·˜ âd ÄÛ·Ó ÙcÓ ÁÉÓ, 26 ηd Úe˜ Ôé‰ÂÌ›·Ó ·éÙáÓ â¤ÌÊıË \HÏ›·˜ Âå Ìc Âå˜ ™¿ÚÂÙ· Ùɘ ™È‰ˆÓ›·˜ Úe˜ Á˘Ó·Öη ¯‹Ú·Ó. 27 K·d ÔÏÏÔd ÏÂÚÔd qÛ·Ó âd \EÏÈÛ·›Ô˘ ÙÔÜ ÚÔÊ‹ÙÔ˘ âÓ Ùˇá \IÛÚ·‹Ï, ηd Ôé‰Âd˜ ·éÙáÓ âηı·Ú›ÛıË Âå Ìc NÂÂÌaÓ ï ™‡ÚÔ˜. 28 K·d âÏ‹ÛıËÛ·Ó ¿ÓÙ˜ ı˘ÌÔÜ âÓ ÙFÉ Û˘Ó·ÁˆÁFÉ àÎÔ‡ÔÓÙ˜ Ù·ÜÙ·, 29 ηd àÓ·ÛÙ¿ÓÙ˜ âͤ‚·ÏÔÓ ·éÙeÓ ö͈ Ùɘ

14 ^O ‰b \IËÛÔܘ ÁÂÌÄÙÔ˜ Ìb Ùc ‰‡Ó·ÌÈ ÙÔÜ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ â¤ÛÙÚ„ ÛÙc °·ÏÈÏ·›·. K·d Ê‹ÌË ‰È·‰fiıËΠÁÈ\ ·éÙeÓ Û\ ¬ÏË ÙcÓ ÂÚÈÔ¯‹. 15 K·d ‰›‰·ÛΠÛÙd˜ Û˘Ó·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ηd ı·˘Ì·˙fiÙ·Ó à\ ¬ÏÔ˘˜. ^O \IËÛÔܘ ÎËÚ‡ÙÙÂÈ ÛÙcÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ N·˙·Ú¤Ù £·˘Ì¿˙ÂÙ·È Î·d ηٷ‰ÈÒÎÂÙ·È àe ÙÔf˜ Û˘Ì·ÙÚÈáÙ˜ ÙÔ˘! 16 K·d qÏı ÛÙc N·˙·Ú¤Ù, ¬Ô˘ Âr¯Â àÓ·ÙÚ·ÊÉ, ηd ÌÉΠηÙa Ùc Û˘Ó‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙcÓ ì̤ڷ ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙc Û˘Ó·ÁˆÁ‹, ηd ÛËÎÒıËΠÓa àÓ·ÁÓÒÛFË. 17 K·d ÙÔÜ ‰fiıËΠ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ ÚÔÊ‹ÙÔ˘ ^HÛ·˝·, ηd àÊÔÜ ÍÂÙ‡ÏÈÍ Ùe ‚È‚Ï›Ô (Ôf qÙ·Ó Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Ûb Û¯ÉÌ· Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘), ‚ÚÉΠÙe ̤ÚÔ˜ ¬Ô˘ qÙ·Ó ÁÚ·Ì̤ÓÔ: 18 Te ¶ÓÂÜÌ· ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ÂrÓ·È â¿Óˆ ÌÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Ìb ö¯ÚÈÛÂ. Mb à¤ÛÙÂÈÏ Óa ʤڈ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ ôÁÁÂÏÌ· ÛÙÔf˜ Ùˆ¯Ô‡˜, Óa ıÂÚ·‡ۈ ÙÔf˜ ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÛÙcÓ Î·Ú‰È¿ (¬ÛÔ˘˜ ö¯Ô˘Ó „˘¯ÈÎa ÙÚ·‡Ì·Ù·), Ó\ àÓ·ÁÁ›ψ ÛÙÔf˜ ·å¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ àÂÏ¢ı¤ÚˆÛÈ Î·d ÛÙÔf˜ Ù˘ÊÏÔf˜ àfiÎÙËÛÈ Ùɘ ïÚ¿Ûˆ˜, Ó\ àÔÛÙ›ψ ÙÔf˜ àÓ·‹ÚÔ˘˜ ñÁÈÂÖ˜, 19 Ó\ àÓ·ÁÁ›ψ ÂéÏÔÁË̤ÓË âÔ¯c ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘. 20 ≠YÛÙÂÚ· Ù‡ÏÈÍ Ùe ‚È‚Ï›Ô Î·d Ùe ö‰ˆÛ ¿ÏÈ ÛÙeÓ ñËÚ¤ÙË (ÛÙeÓ êÚÌfi‰ÈÔ, ÛÙeÓ âÈÌÂÏËÙc) ηd οıËÛÂ. K·d ¬ÏˆÓ Ùa Ì¿ÙÈ· ÛÙc Û˘Ó·ÁˆÁc qÙ·Ó ÚÔÛËψ̤ӷ Û\ ·éÙfiÓ. 21 òAÚ¯ÈÛ ÙfiÙ Óa ÙÔf˜ ϤÁFË: «™‹ÌÂÚ· âÎÏËÚÒıËÎÂ ì °Ú·ÊÈÎc ·éÙc ÂÚÈÎÔc ÛÙa ·éÙÈ¿ Û·˜ (‰ÈfiÙÈ àÎÔ‡Û·Ù â̤ӷ, ï ïÔÖÔ˜ ηÙa ÙcÓ ÚÔÊËÙÈÎc ÂÚÈÎÔc ÂrÌ·È ï ¯ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ηd àÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ Óa ÎËڇ͈)». 22 K·d ¬ÏÔÈ ÙeÓ âȉÔΛ̷˙·Ó ηd ı·‡Ì·˙·Ó ÁÈa Ùa ¯·ÚÈو̤ӷ ÏfiÁÈ·, Ôf ö‚Á·ÈÓ·Ó àe Ùe ÛÙfiÌ· ÙÔ˘, ηd öÏÂÁ·Ó: «¢bÓ ÂrÓ·È ·éÙe˜ ï ˘îe˜ ÙÔÜ \IˆÛ‹Ê;». 23 AéÙe˜ ‰b ÙÔf˜ ÂrÂ: «\AÛÊ·Ïᘠıa ÌÔÜ ÂåÉÙ ·éÙc ÙcÓ ·ÚÔÈÌ›·, \ I · Ù Ú ¤ , ı Â Ú ¿   ˘ Û Â Ù e Ó ë · ˘ Ù fi Û Ô ˘ . ≠OÛ· àÎÔ‡Û·ÌÂ, ¬ÙÈ öÁÈÓ·Ó ÛÙcÓ K·ÂÚÓ·Ô‡Ì, οÓ ηd â‰á ÛÙcÓ ·ÙÚ›‰· ÛÔ˘». 24 \E›Û˘ ÂrÂ: «\AÏËıÈÓa ÛĘ ϤÁˆ, ηÓÂd˜ ÚÔÊ‹Ù˘ ‰bÓ ÙÈÌÄÙ·È ÛÙcÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. 25 \E›Û˘ àÏËıÈÓa ÛĘ ϤÁˆ, ÔÏÏb˜ ¯ÉÚ˜ qÙ·Ó ÛÙd˜ ì̤Ú˜ ÙÔÜ \HÏÈÔf (ÙÔÜ \HÏ›·) ÛÙeÓ \IÛÚ·‹Ï, ¬Ù·Ó ÎÏ›ÛıËΠï ÔéÚ·Óe˜ âd ÙÚ›· öÙË Î·d ≤ÍÈ ÌÉÓ˜ ηd qÏı ÂÖÓ· ÌÂÁ¿ÏË Ûb ¬ÏË Ùc ¯ÒÚ·, 26 àÏÏa Ûb ηÌÌ›· à\ ·éÙb˜ ‰bÓ öÛÙÂÈÏÂ ï £Âe˜ ÙeÓ \HÏ›·, ·Úa Ûb Ì›· ¯‹Ú· ÛÙa ™¿ÚÂÙ· Ùɘ ™È‰ˆÓ›·˜. 27 \E›Û˘ ÔÏÏÔd ÏÂÚÔd qÙ·Ó ÙcÓ âÔ¯c ÙÔÜ ÚÔÊ‹ÙÔ˘ \EÏÈÛ·›Ô˘ ÛÙeÓ \IÛÚ·‹Ï, àÏÏa ηÓÂd˜ à\ ·éÙÔf˜ ‰bÓ Î·ı·Ú›ÛıËΠ(àe Ùc ϤÚ·), ·Úa ï NÂÂÌaÓ ï ™‡ÚÔ˜». 28 \E͈ÚÁ›ÛıËÎ·Ó ‰b ¬ÏÔÈ ÛÙc Û˘Ó·ÁˆÁc àÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ·éÙ¿,


268

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ‰ã

fiψ˜ ηd õÁ·ÁÔÓ ·éÙeÓ ≤ˆ˜ çÊÚ‡Ô˜ ÙÔÜ ùÚÔ˘˜, âÊ\ Ôy ì fiÏȘ ·éÙáÓ ˇèÎÔ‰fiÌËÙÔ, Âå˜ Ùe ηٷÎÚËÌÓ›Û·È ·éÙfiÓ. 30 AéÙe˜ ‰b ‰ÈÂÏıgÓ ‰Èa ̤ÛÔ˘ ·éÙáÓ âÔÚ‡ÂÙÔ. 31 K·d ηÙÉÏıÂÓ Âå˜ K·ÂÚÓ·Ô‡Ì, fiÏÈÓ Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜, ηd qÓ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ·éÙÔf˜ âÓ ÙÔÖ˜ ™¿‚‚·ÛÈ. 32 K·d âÍÂÏ‹ÛÛÔÓÙÔ âd ÙFÉ ‰È‰·¯FÉ ·éÙÔÜ, ¬ÙÈ âÓ âÍÔ˘Û›÷· qÓ ï ÏfiÁÔ˜ ·éÙÔÜ. 33 K·d âÓ ÙFÉ Û˘Ó·ÁˆÁFÉ qÓ ôÓıÚˆÔ˜ ö¯ˆÓ ÓÂÜÌ· ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘ àηı¿ÚÙÔ˘, ηd àÓ¤ÎÚ·Í ʈÓFÉ ÌÂÁ¿ÏFË 34 ϤÁˆÓØ òE·, Ù› ìÌÖÓ Î·d ÛÔ›, ’IËÛÔÜ N·˙·ÚËÓ¤; oHÏı˜ àÔÏ¤Û·È ìÌĘ; Or‰¿ Û ٛ˜ Âr, ï ±ÁÈÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. 35 K·d âÂÙ›ÌËÛÂÓ ·éÙˇá ï ’IËÛÔܘ ϤÁˆÓØ ºÈÌÒıËÙÈ Î·d öÍÂÏı à\ ·éÙÔÜ. K·d ®Ö„·Ó ·éÙeÓ Ùe ‰·ÈÌfiÓÈÔÓ Âå˜ Ùe ̤ÛÔÓ âÍÉÏıÂÓ à\ ·éÙÔÜ, ÌˉbÓ ‚Ï¿„·Ó ·éÙfiÓ. 36 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ ı¿Ì‚Ô˜ âd ¿ÓÙ·˜, ηd Û˘ÓÂÏ¿ÏÔ˘Ó Úe˜ àÏÏ‹ÏÔ˘˜ ϤÁÔÓÙÂ˜Ø T›˜ ï ÏfiÁÔ˜ ÔyÙÔ˜; ≠OÙÈ âÓ âÍÔ˘Û›÷· ηd ‰˘Ó¿ÌÂÈ âÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔÖ˜ àηı¿ÚÙÔȘ Ó‡̷ÛÈ, ηd âͤگÔÓÙ·È; 37 K·d âÍÂÔÚ‡ÂÙÔ q¯Ô˜ ÂÚd ·éÙÔÜ Âå˜ ¿ÓÙ· ÙfiÔÓ Ùɘ ÂÚȯÒÚÔ˘.

38 \AÓ·ÛÙa˜ ‰b âÎ Ùɘ Û˘Ó·ÁˆÁɘ ÂåÛÉÏıÂÓ Âå˜ ÙcÓ ÔåΛ·Ó ™›ÌˆÓÔ˜. ^H ÂÓıÂÚa ‰b ÙÔÜ ™›ÌˆÓÔ˜ qÓ Û˘Ó¯Ô̤ÓË ˘ÚÂÙˇá ÌÂÁ¿Ïˇˆ, ηd äÚÒÙËÛ·Ó ·éÙeÓ ÂÚd ·éÙɘ. 39 K·d âÈÛÙa˜ â¿Óˆ ·éÙɘ âÂÙ›ÌËÛÂ Ùˇá ˘ÚÂÙˇá, ηd àÊÉÎÂÓ ·éÙ‹ÓØ ·Ú·¯ÚÉÌ· ‰b àÓ·ÛÙÄÛ· ‰ÈËÎfiÓÂÈ ·éÙÔÖ˜. 40 ¢‡ÓÔÓÙÔ˜ ‰b ÙÔÜ ìÏ›Ô˘ ¿ÓÙ˜ ¬ÛÔÈ Âr¯ÔÓ àÛıÂÓÔÜÓÙ·˜ ÓfiÛÔȘ ÔÈΛϷȘ õÁ·ÁÔÓ ·éÙÔf˜ Úe˜ ·éÙfiÓØ ï ‰b ëÓd ëοÛÙˇˆ ·éÙáÓ Ùa˜ ¯ÂÖÚ·˜ âÈÙÈıÂd˜ âıÂÚ¿¢ÛÂÓ ·éÙÔ‡˜. 41 \EÍ‹Ú¯ÂÙÔ ‰b ηd ‰·ÈÌfiÓÈ· àe ÔÏÏáÓ ÎÚ·˘Á¿˙ÔÓÙ· ηd ϤÁÔÓÙ· ¬ÙÈ Ûf Âr ï XÚÈÛÙfi˜, ï Yîe˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. K·d âÈÙÈÌáÓ ÔéÎ Âú· ·éÙa Ï·ÏÂÖÓ, ¬ÙÈ Fõ‰ÂÈÛ·Ó ÙeÓ XÚÈÛÙeÓ ·éÙeÓ ÂrÓ·È.

ÎÂÊ. ‰ã

KATA §OYKAN

269

29 ηd ÛËÎÒıËÎ·Ó Î·d ÙeÓ ö‚Á·Ï·Ó ö͈ àe ÙcÓ fiÏÈ Î·d ÙeÓ Î·Ù·‰›ˆÍ·Ó S˜ ÙcÓ ôÎÚË ÙÔÜ ‚Ô˘ÓÔÜ, ¿Óˆ ÛÙe ïÔÖÔ qÙ·Ó ÎÙÈṲ̂ÓË ì fiÏÈ ÙÔ˘˜, ÁÈa Óa ÙeÓ Ú›ÍÔ˘Ó ÛÙe ÁÎÚÂÌfi. 30 \AÏÏ\ ·éÙe˜ ¤Ú·Û àÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ηd öÊ˘ÁÂ. £ÂÚ·›· ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÙcÓ K·ÂÚÓ·Ô‡Ì 31 K·d η٤‚ËΠÛÙcÓ K·ÂÚÓ·Ô‡Ì, fiÏÈ Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜, ηd ÙÔf˜ ‰›‰·ÛΠÙa ™¿‚‚·Ù·. 32 K·d âÎÏ‹ÛÛÔÓÙ·Ó ÁÈa Ùc ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ÌÈÏÔÜÛ Ìb ·éıÂÓÙ›·. 33 K·d ÛÙc Û˘Ó·ÁˆÁc qÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜, Ôf Âr¯Â àοı·ÚÙÔ ‰·ÈÌÔÓÈÎe ÓÂÜÌ·, ηd ÎÚ·‡Á·Û Ìb ʈÓc ÌÂÁ¿ÏË 34 ϤÁÔÓÙ·˜: «òA, Ù› ÎÔÈÓe ñ¿Ú¯ÂÈ àÓ¿ÌÂÛ· Ûb ÌĘ ηd Ûb Û¤Ó·, \IËÛÔÜ N·˙·ÚËÓ¤; oHÏı˜ Óa ÌĘ ηٷÛÙÚ¤„F˘; ™b ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÈfi˜ ÂrÛ·È, ï âÎÏÂÎÙe˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ (ï âÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ àe Ùe £Âfi)». 35 K·d Ùe â¤ÏËÍ ï \IËÛÔܘ ϤÁÔÓÙ·˜: «Na ÛȈ‹ÛF˘ ηd Óa ‚ÁFɘ à\ ·éÙfiÓ». TfiÙ Ùe ‰·ÈÌfiÓÈÔ ÙeÓ öÚÚÈÍ οو âÓÒÈfiÓ ÙÔ˘˜ ηd ‚ÁÉΠà\ ·éÙeÓ ¯ˆÚd˜ ηıfiÏÔ˘ Óa ÙeÓ ‚Ï¿„FË. 36 K·d ¬ÏÔÈ ·åÛı¿ÓıËÎ·Ó Î·Ù¿ÏËÍÈ Î·d ‰¤Ô˜, ηd Û˘ÓˆÌÈÏÔÜÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ϤÁÔÓÙ·˜: «T› ÂrÓ·È ·éÙe Ùe ÚÄÁÌ·; ¶á˜ âÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎa ηd ‰˘Ó·ÌÈÎa ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ Ùa àοı·ÚÙ· Ó‡̷ٷ, ηd âͤگÔÓÙ·È;». 37 K·d ì Ê‹ÌË ÙÔ˘ ‰È·‰È‰fiÙ·Ó Ûb οı ÙfiÔ Ùɘ ÂÚÈԯɘ. £ÂÚ·›· Ùɘ ÂıÂÚĘ ÙÔÜ ™›ÌˆÓÔ˜ ηd ôÏÏˆÓ àÛıÂÓáÓ 38 ≠OÙ·Ó ‰b öÊ˘Á à\ Ùc Û˘Ó·ÁˆÁ‹, ÉÁ ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔÜ ™›ÌˆÓÔ˜. ^H ÂıÂÚa ‰b ÙÔÜ ™›ÌˆÓÔ˜ ñ¤ÊÂÚ àe ÌÂÁ¿ÏÔ ˘ÚÂÙe ηd ÙeÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ·Ó ÁÈ\ ·éÙ‹. 39 K·d àÊÔÜ ÛÙ¿ıËΠàe ¿Óˆ Ù˘, â¤ÏËÍ ÙeÓ ˘ÚÂÙe ηd ÙcÓ ôÊËÛÂ, ηd ÛËÎÒıËΠà̤ۈ˜ ηd ÙÔf˜ ‰È·ÎÔÓÔÜÛÂ. 40 K·d ¬Ù·Ó ï ≥ÏÈÔ˜ ö‰˘Â, ¬ÏÔÈ ¬ÛÔÈ Âr¯·Ó àÛıÂÓÂÖ˜ àe ‰È¿ÊÔÚ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙÔf˜ öÊÂÚ·Ó Û\ ·éÙfiÓ. K·d ·éÙe˜ öıÂÙ ¿Óˆ Ûb ηı¤Ó· à\ ·éÙÔf˜ Ùa ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ηd ÙÔf˜ ıÂÚ¿¢ÛÂ. 41 òE‚Á·ÈÓ·Ó ‰b ηd ‰·ÈÌfiÓÈ· àe ÔÏÏÔ‡˜, Ôf ÎÚ·‡Á·˙·Ó ηd öÏÂÁ·Ó: «™f ÂrÛ·È ï XÚÈÛÙfi˜ (ï MÂÛÛ›·˜), ï Yîe˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ». \AÏÏa Ùa â¤ÏËÙÙ ηd ‰bÓ Ùa ôÊËÓ Óa ïÌÈÏÔÜÓ, ‰ÈfiÙÈ õÍÂÚ·Ó ¬ÙÈ ·éÙe˜ ÂrÓ·È ï XÚÈÛÙfi˜ (ï MÂÛÛ›·˜). Ta Ï‹ıË àÓ·˙ËÙÔÜÓ ÙeÓ \IËÛÔÜ Ì¤¯ÚÈ ÙcÓ öÚËÌÔ

42 °ÂÓÔ̤Ó˘ ‰b ì̤ڷ˜ âÍÂÏıgÓ âÔÚ‡ıË Âå˜ öÚËÌÔÓ ÙfiÔÓ. K·d Ôî ù¯ÏÔÈ âÂ˙‹ÙÔ˘Ó ·éÙfiÓ, ηd qÏıÔÓ ≤ˆ˜ ·éÙÔÜ Î·d ηÙÂÖ¯ÔÓ ·éÙeÓ ÙÔÜ Ìc ÔÚ‡ÂÛı·È à\ ·éÙáÓ. 43 ^O ‰b ÂrÂ

42 ≠OÙ·Ó ‰b ÍË̤ڈÛÂ, öÊ˘Á ηd ÉÁ Û\ ≤Ó· öÚËÌÔ ÙfiÔ. K·d Ùa Ï‹ıË ÙeÓ àÓ·˙ËÙÔÜÛ·Ó Î·d ÉÁ·Ó ≤ˆ˜ âÎÂÖ Î·d ÙeÓ ÎÚ·ÙÔÜÛ·Ó ÁÈa Óa Ìc ʇÁFË à\ ·éÙÔ‡˜. 43 \AÏÏ\ ·éÙe˜ ÙÔf˜ ÂrÂ: «¶Ú¤ÂÈ Î·d ÛÙd˜ ôÏϘ


270

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ‰ã, Âã

ÎÂÊ. ‰ã, Âã

KATA §OYKAN

271

Úe˜ ·éÙÔf˜ ¬ÙÈ Î·d Ù·Ö˜ ë٤ڷȘ fiÏÂÛÈÓ Âé·ÁÁÂϛ۷Ûı·› Ì ‰ÂÖ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜØ ¬ÙÈ Âå˜ ÙÔÜÙÔ à¤ÛÙ·ÏÌ·È. 44 K·d qÓ ÎËÚ‡ÛÛˆÓ Âå˜ Ùa˜ Û˘Ó·ÁˆÁa˜ Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜.

fiÏÂȘ Óa ÎËڇ͈ Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. ¢ÈfiÙÈ ·éÙc ÂrÓ·È ì àÔÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘». 44 K·d ΋ڢÙÙ ÛÙd˜ Û˘Ó·ÁˆÁb˜ Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜.

\E Á¤ÓÂÙÔ ‰b âÓ Ùˇá ÙeÓ ù¯ÏÔÓ âÈÎÂÖÛı·È ·éÙˇá ÙÔÜ àÎÔ‡ÂÈÓ ÙeÓ ÏfiÁÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d ·éÙe˜ qÓ ëÛÙg˜ ·Úa ÙcÓ Ï›ÌÓËÓ °ÂÓÓËÛ·Ú¤Ù, 2 ηd Âr‰Â ‰‡Ô ÏÔÖ· ëÛÙáÙ· ·Úa ÙcÓ Ï›ÌÓËÓØ Ôî ‰b êÏÈÂÖ˜ àÔ‚¿ÓÙ˜ à\ ·éÙáÓ à¤Ï˘Ó·Ó Ùa ‰›ÎÙ˘·. 3 \EÌ‚a˜ ‰b Âå˜ íÓ ÙáÓ ÏÔ›ˆÓ, n qÓ ÙÔÜ ™›ÌˆÓÔ˜, äÚÒÙËÛÂÓ ·éÙeÓ àe Ùɘ Áɘ â·Ó·Á·ÁÂÖÓ çÏ›ÁÔÓØ Î·d ηı›Û·˜ ≛‰·ÛÎÂÓ âÎ ÙÔÜ ÏÔ›Ô˘ ÙÔf˜ ù¯ÏÔ˘˜. 4 ^ø˜ ‰b â·‡Û·ÙÔ Ï·ÏáÓ, Âr Úe˜ ÙeÓ ™›ÌˆÓ·Ø \E·Ó¿Á·Á Âå˜ Ùe ‚¿ıÔ˜ ηd ¯·Ï¿Û·Ù Ùa ‰›ÎÙ˘· ñÌáÓ Âå˜ ôÁÚ·Ó. 5 K·d àÔÎÚÈıÂd˜ ï ™›ÌˆÓ ÂrÂÓ ·éÙˇáØ \EÈÛٿٷ, ‰È\ ¬Ï˘ Ùɘ Ó˘ÎÙe˜ ÎÔÈ¿Û·ÓÙ˜ Ôé‰bÓ âÏ¿‚ÔÌÂÓØ âd ‰b Ùˇá ®‹Ì·Ù› ÛÔ˘ ¯·Ï¿Ûˆ Ùe ‰›ÎÙ˘ÔÓ. 6 K·d ÙÔÜÙÔ ÔÈ‹Û·ÓÙ˜ Û˘Ó¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÏÉıÔ˜ å¯ı‡ˆÓ ÔÏ‡Ø ‰ÈÂÚÚ‹ÁÓ˘ÙÔ ‰b Ùe ‰›ÎÙ˘ÔÓ ·éÙáÓ. 7 K·d η٤ÓÂ˘Û·Ó ÙÔÖ˜ ÌÂÙfi¯ÔȘ ÙÔÖ˜ âÓ Ùˇá ëÙ¤Úˇˆ ÏÔ›ˇˆ ÙÔÜ âÏıfiÓÙ·˜ Û˘ÏÏ·‚¤Ûı·È ·éÙÔÖ˜Ø Î·d qÏıÔÓ Î·d öÏËÛ·Ó àÌÊfiÙÂÚ· Ùa ÏÔÖ·, œÛÙ ‚˘ı›˙ÂÛı·È ·éÙ¿. 8 \I‰gÓ ‰b ™›ÌˆÓ ¶¤ÙÚÔ˜ ÚÔÛ¤ÂÛ ÙÔÖ˜ ÁfiÓ·ÛÈÓ ’IËÛÔÜ Ï¤ÁˆÓØ òEÍÂÏı à\ âÌÔÜ, ¬ÙÈ àÓcÚ êÌ·ÚÙˆÏfi˜ ÂåÌÈ, K‡ÚÈÂ. 9 £¿Ì‚Ô˜ ÁaÚ ÂÚȤۯÂÓ ·éÙeÓ Î·d ¿ÓÙ·˜ ÙÔf˜ ÛfÓ ·éÙˇá âd ÙFÉ ôÁÚ÷· ÙáÓ å¯ı‡ˆÓ Fw Û˘Ó¤Ï·‚ÔÓ, 10 ïÌÔ›ˆ˜ ‰b ηd ’I¿Îˆ‚ÔÓ Î·d ’Iˆ¿ÓÓËÓ, ˘îÔf˜ Z‚‰·›Ô˘, ÔQ qÛ·Ó ÎÔÈÓˆÓÔd Ùˇá ™›ÌˆÓÈ. K·d Âr Úe˜ ÙeÓ ™›ÌˆÓ· ï ’IËÛÔÜ˜Ø Mc ÊÔ‚ÔÜ! \Ae ÙÔÜ ÓÜÓ àÓıÚÒÔ˘˜ öÛFË ˙ˆÁÚáÓ. 11 K·d ηٷÁ·ÁfiÓÙ˜ Ùa ÏÔÖ· âd ÙcÓ ÁÉÓ, àʤÓÙ˜ ±·ÓÙ· äÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·éÙˇá.

5 Ó\ àÎÔ‡FË Ùe ÏfiÁÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d ·éÙe˜ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙc Ï›ÌÓË

5

12 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ÂrÓ·È ·éÙeÓ âÓ ÌÈ÷Ä ÙáÓ fiÏÂˆÓ Î·d å‰Ôf àÓcÚ Ï‹Ú˘ ϤÚ·˜. K·d å‰gÓ ÙeÓ ’IËÛÔÜÓ, ÂÛgÓ âd ÚfiÛˆÔÓ â‰Â‹ıË ·éÙÔÜ Ï¤ÁˆÓØ K‡ÚÈÂ, âaÓ ı¤ÏF˘, ‰‡Ó·Û·› Ì ηı·Ú›Û·È. 13 K·d âÎÙ›ӷ˜ ÙcÓ ¯ÂÖÚ· ≥„·ÙÔ ·éÙÔÜ ÂåÒÓØ £¤Ïˆ, ηı·Ú›ÛıËÙÈ. K·d Âéı¤ˆ˜ ì ϤÚ· àÉÏıÂÓ à\ ·éÙÔÜ. 14 K·d ·éÙe˜ ·Ú‹ÁÁÂÈÏÂÓ ·éÙˇá ÌˉÂÓd ÂåÂÖÓ, àÏÏa àÂÏıgÓ ‰ÂÖÍÔÓ Û·˘ÙeÓ Ùˇá îÂÚÂÖ Î·d ÚÔÛ¤ÓÂÁΠÂÚd ÙÔÜ Î·ı·ÚÈÛÌÔÜ

£·˘Ì·ÛÙc êÏÈ›· ηd ÎÏÉÛÈ ÙáÓ ÚÒÙˆÓ Ì·ıËÙáÓ K·ıg˜ ‰b Ùe ÏÉıÔ˜ Û˘ÓˆÛÙÈ˙fiÙ·Ó Î·d öÂÊÙ â¿Óˆ ÙÔ˘ ÁÈa

°ÂÓÓËÛ·Ú¤Ù, 2 Âr‰Â ‰‡Ô ÏÔÖ·, Ôf qÙ·Ó ÛÙcÓ ôÎÚË Ùɘ Ï›ÌÓ˘. Oî ‰b êÏÈÂÖ˜ Âr¯·Ó ηÙÂ‚É à\ ·éÙa ηd Âr¯·Ó χÓÂÈ Ùa ‰›¯Ù˘·. 3 \AÊÔÜ ‰b ÌÉΠÛ\ ≤Ó· àe Ùa ÏÔÖ·, Ôf qÙ·Ó ÙÔÜ ™›ÌˆÓÔ˜, ÙeÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ Óa Ùe ÙÚ·‚‹ÍFË Ï›ÁÔ àe ÙcÓ ÍËÚa Úe˜ Ùc Ï›ÌÓË. K·d àÊÔÜ Î¿ıËÛÂ, ‰›‰·ÛΠàe Ùe ÏÔÖÔ Ùa Ï‹ıË. 4 K·d ¬Ù·Ó ö·˘Û Óa ïÌÈÏFÉ, Âr ÛÙe ™›ÌˆÓ·: «º¤Ú ¿ÏÈ Ùe ÏÔÖÔ ÛÙa ‚·ıÂÈa ηd Ú›ÍÂÙ Ùa ‰›¯Ù˘· Û·˜ ÁÈa „¿ÚÂÌ·». 5 ^O ‰b ™›ÌˆÓ ÙÔÜ Âr ÙfiÙÂ: «¢È‰¿ÛηÏÂ, ¬ÏË Ùc Ó‡¯Ù· ÎÔÈ¿Û·Ì ηd ‰bÓ È¿Û·Ì ٛÔÙÂ. \AÏÏa ÁÈa Ùe ÏfiÁÔ ÛÔ˘ ıa ڛ͈ Ùa ‰›¯Ù˘·». 6 K·d àÊÔÜ Ùe öηӷÓ, öÈ·Û·Ó ¿Ú· ÔÏÏa „¿ÚÈ·, ηd Ùa ‰›¯Ù˘¿ ÙÔ˘˜ ôÚ¯ÈÛ·Ó Óa Û¯›˙ˆÓÙ·È. 7 K·d Ìb Ó‡̷ٷ ÚÔÛοÏÂÛ·Ó ÙÔf˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜, Ôf qÙ·Ó ÛÙe ôÏÏÔ ÏÔÖÔ, ÁÈa Óa öÏıÔ˘Ó Óa ÙÔf˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. K·d qÏı·Ó ηd Á¤ÌÈÛ·Ó Î·d Ùa ‰‡Ô ÏÔÖ·, œÛÙ Óa ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Óa ‚˘ıÈÛıÔÜÓ. 8 ≠OÙ·Ó ‰b ï ™›ÌˆÓ ¶¤ÙÚÔ˜ Âr‰Â Ù› öÁÈÓÂ, öÂÛ ÛÙa fi‰È· ÙÔÜ \IËÛÔÜ Î·d ÂrÂ, «Na ‚ÁFɘ ηd Óa ʇÁF˘ àe ̤ӷ, K‡ÚÈÂ, ‰ÈfiÙÈ ÂrÌ·È ôÓıÚˆÔ˜ êÌ·ÚÙˆÏfi˜». 9 AéÙe ÂrÂ, ‰ÈfiÙÈ ‰¤Ô˜ ΢ڛ¢Û ·éÙfiÓ, àÏÏa ηd ¬ÏÔ˘˜, ¬ÛÔÈ qÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘, ÁÈa Ùa ÔÏÏa „¿ÚÈ· Ôf öÈ·Û·Ó, 10 ïÌÔ›ˆ˜ ‰b ηd ÙeÓ \I¿Îˆ‚Ô Î·d ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË, ÙÔf˜ ˘îÔf˜ ÙÔÜ Z‚‰·›Ô˘, Ôf qÙ·Ó Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔÈ ÙÔÜ ™›ÌˆÓÔ˜. ^O ‰b \IËÛÔܘ Âr Úe˜ Ùe ™›ÌˆÓ·: «Mc ÊÔ‚ÄÛ·È! \Ae ÙÒÚ· ηd ÛÙe ëÍɘ ıa „·Ú‡F˘ àÓıÚÒÔ˘˜». 11 K·d àÊÔÜ öÊÂÚ·Ó Ùa ÏÔÖ· ÛÙcÓ ÍËÚ¿, ôÊËÛ·Ó Ùa ¿ÓÙ· ηd ÙeÓ àÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. £ÂÚ·›· ÏÂÚÔÜ 12 K·d ¬Ù·Ó qÙ·Ó Ûb Ì›· àe Ùd˜ fiÏÂȘ, å‰Ôf ≤Ó·˜ ôÓıÚˆÔ˜ ÁÂÌÄÙÔ˜ àe ϤÚ·. K·d ¬Ù·Ó Âr‰Â ÙeÓ \IËÛÔÜ, öÂÛ Ìb Ùe ÚfiÛˆÔ Î·Ùa Áɘ ηd ÙeÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ ϤÁÔÓÙ·˜: «K‡ÚÈÂ, âaÓ ı¤ÏF˘, ‰‡Ó·Û·È Óa Ìb ηı·Ú›ÛF˘ (àe Ùc ϤÚ·)». 13 TfiÙ ±ψÛ Ùe ¯¤ÚÈ Î·d ÙeÓ ôÁÁÈÍ ηd ÂrÂ: «£¤Ïˆ, ηı·Ú›ÛÔ˘ (àe Ùc ϤÚ·)». K·d à̤ۈ˜ ì ϤÚ· öÊ˘Á à\ ·éÙfiÓ. 14 AéÙe˜ ‰b (ï \IËÛÔܘ) ÙÔÜ ö‰ˆÛ ÙcÓ âÓÙÔÏ‹, «Na Ìc Ùe ÂåFɘ Ûb ηӤӷ, àÏÏa ‹Á·ÈÓ ηd ‰ÂÖÍ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÛÔ˘ ÛÙeÓ îÂÚ¤·, ηd ÚfiÛÊÂÚ ÁÈa ÙeÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÛÔ˘, ¬ˆ˜ ‰È¤Ù·Í ï Mˆ˘Ûɘ, ÁÈa Óa ÛÔÜ ‰ÒÛÔ˘Ó ‚‚·›ˆÛÈ (ÁÈa Ùc ıÂÚ·›· ÛÔ˘)». 15 ^H ‰b Ê‹ÌË ÙÔ˘


272

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Âã

ÎÂÊ. Âã

KATA §OYKAN

273

ÛÔ˘ ηıg˜ ÚÔÛ¤Ù·Í Mˆ˘Ûɘ Âå˜ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔÓ ·éÙÔÖ˜. 15 ¢È‹Ú¯ÂÙÔ ‰b ÌÄÏÏÔÓ ï ÏfiÁÔ˜ ÂÚd ·éÙÔÜ, ηd Û˘Ó‹Ú¯ÔÓÙÔ ù¯ÏÔÈ ÔÏÏÔd àÎÔ‡ÂÈÓ Î·d ıÂÚ·‡ÂÛı·È ñ’ ·éÙÔÜ àe ÙáÓ àÛıÂÓÂÈáÓ ·éÙáÓ. 16 AéÙe˜ ‰b qÓ ñÔ¯ˆÚáÓ âÓ Ù·Ö˜ âÚ‹ÌÔȘ ηd ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓÔ˜.

‰È·‰È‰fiÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ηd Ì·˙‡ÔÓÙ·Ó Ï‹ıË ÙÔÜ Ï·ÔÜ ÔÏÏ¿, ÁÈa Ó\ àÎÔ‡Ô˘Ó Î·d Óa ÙÔf˜ ıÂÚ·‡FË àe Ùd˜ àÛı¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. 16 AéÙe˜ ‰b Û˘¯Óa àÔÛ˘ÚfiÙ·Ó Ûb âÚ‹ÌÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ηd ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó.

17 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ ÌÈ÷Ä ÙáÓ ìÌÂÚáÓ Î·d ·éÙe˜ qÓ ‰È‰¿ÛΈÓ, ηd qÛ·Ó Î·ı‹ÌÂÓÔÈ º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Î·d ÓÔÌԉȉ¿ÛηÏÔÈ ÔQ qÛ·Ó âÏËÏ˘ıfiÙ˜ âÎ ¿Û˘ ÎÒÌ˘ Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜ ηd ’IÔ˘‰·›·˜ ηd ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. K·d ‰‡Ó·ÌȘ K˘Ú›Ô˘ qÓ Âå˜ Ùe åÄÛı·È ·éÙÔ‡˜. 18 K·d å‰Ôf ôÓ‰Ú˜ ʤÚÔÓÙ˜ âd ÎÏ›Ó˘ ôÓıÚˆÔÓ n˜ qÓ ·Ú·ÏÂÏ˘Ì¤ÓÔ˜, ηd â˙‹ÙÔ˘Ó ·éÙeÓ ÂåÛÂÓÂÁÎÂÖÓ Î·d ıÂÖÓ·È âÓÒÈÔÓ ·éÙÔÜ. 19 K·d Ìc ÂñÚfiÓÙ˜ Ô›·˜ ÂåÛÂÓ¤ÁΈÛÈÓ ·éÙeÓ ‰Èa ÙeÓ ù¯ÏÔÓ, àÓ·‚¿ÓÙ˜ âd Ùe ‰áÌ· ‰Èa ÙáÓ ÎÂÚ¿ÌˆÓ Î·ıÉÎ·Ó ·éÙeÓ ÛfÓ Ùˇá ÎÏÈÓȉ›ˇˆ Âå˜ Ùe ̤ÛÔÓ öÌÚÔÛıÂÓ ÙÔÜ ’IËÛÔÜ. 20 K·d å‰gÓ ÙcÓ ›ÛÙÈÓ ·éÙáÓ ÂrÂÓ ·éÙˇáØ òAÓıÚˆÂ, àʤˆÓÙ·› ÛÔÈ ·î êÌ·ÚÙ›·È ÛÔ˘. 21 K·d õÚÍ·ÓÙÔ ‰È·ÏÔÁ›˙ÂÛı·È Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø T›˜ âÛÙÈÓ ÔyÙÔ˜ n˜ Ï·ÏÂÖ ‚Ï·ÛÊËÌ›·˜; T›˜ ‰‡Ó·Ù·È àÊÈ¤Ó·È êÌ·ÚÙ›·˜ Âå Ìc ÌfiÓÔ˜ ï £Âfi˜; 22 \EÈÁÓÔf˜ ‰b ï ’IËÛÔܘ ÙÔf˜ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔf˜ ·éÙáÓ àÔÎÚÈıÂd˜ Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø T› ‰È·ÏÔÁ›˙ÂÛı âÓ Ù·Ö˜ ηډ›·È˜ ñÌáÓ; 23 T› âÛÙÈÓ ÂéÎÔÒÙÂÚÔÓ, ÂåÂÖÓ, àʤˆÓÙ·› ÛÔÈ ·î êÌ·ÚÙ›·È ÛÔ˘, j ÂåÂÖÓ, öÁÂÈÚ ηd ÂÚÈ¿ÙÂÈ; 24 ≠IÓ· ‰b Âå‰ÉÙ ¬ÙÈ âÍÔ˘Û›·Ó ö¯ÂÈ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ âd Ùɘ Áɘ àÊÈ¤Ó·È êÌ·ÚÙ›·˜ – ÂrÂ Ùˇá ·Ú·ÏÂÏ˘Ì¤ÓˇˆØ ™Ôd ϤÁˆØ òEÁÂÈÚ ηd ôÚ·˜ Ùe ÎÏÈÓ›‰ÈfiÓ ÛÔ˘ ÔÚ‡Ԣ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎfiÓ ÛÔ˘. 2 5 K·d ·Ú·¯ÚÉÌ· àÓ·ÛÙa˜ âÓÒÈÔÓ ·éÙáÓ, ôÚ·˜ âÊ\ n η٤ÎÂÈÙÔ àÉÏıÂÓ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ ·éÙÔÜ ‰ÔÍ¿˙ˆÓ ÙeÓ £ÂfiÓ. 26 K·d öÎÛÙ·ÛȘ öÏ·‚ÂÓ ±·ÓÙ·˜ ηd â‰fiÍ·˙ÔÓ ÙeÓ £ÂfiÓ, ηd âÏ‹ÛıËÛ·Ó Êfi‚Ô˘ ϤÁÔÓÙ˜ ¬ÙÈ Âú‰ÔÌÂÓ ·Ú¿‰ÔÍ· Û‹ÌÂÚÔÓ.

17 M›· ‰b ì̤ڷ Ôf ·éÙe˜ ‰›‰·ÛÎÂ, οıÔÓÙ·Ó ó˜ àÎÚÔ·Ù·d º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Î·d ÓÔÌԉȉ¿ÛηÏÔÈ, Ôf Âr¯·Ó öÏıÂÈ àe οı ¯ˆÚÈe Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜ ηd Ùɘ \IÔ˘‰·›·˜ ηd àe ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. K·d ‰‡Ó·ÌÈ K˘Ú›Ô˘ âÓÂÚÁÔÜÛ ÁÈa Óa ıÂÚ·‡FË ÙÔf˜ àÚÚÒÛÙÔ˘˜. 18 K·d å‰Ôf ÌÂÚÈÎÔd ôÓ‰Ú˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ¿Óˆ Ûb ÎÚ‚‚¿ÙÈ ≤Ó· ôÓıÚˆÔ, Ôf qÙ·Ó ·Ú¿Ï˘ÙÔ˜, ηd ÚÔÛ·ıÔÜÛ·Ó Óa ÙeÓ ‚¿ÏÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙe Û›ÙÈ Î·d Óa ÙeÓ àÔı¤ÛÔ˘Ó âÓÒÈfiÓ ÙÔ˘. 19 K·d âÂȉc ÏfiÁˇˆ ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜ ‰bÓ ‚ÚÉÎ·Ó ÙÚfiÔ ÁÈa Óa ÙeÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì¤Û·, àÓ¤‚ËÎ·Ó ÛÙcÓ çÚÔÊc ηd àÓ¿ÌÂÛ· àe Ùa ÎÂÚ·Ì›‰È· ÙeÓ Î·Ù¤‚·Û·Ó Ì·˙d Ìb Ùe ÎÚ‚‚¿ÙÈ ÛÙe ̤ÛÔÓ ÌÚÔÛÙa ÛÙeÓ \IËÛÔÜ. 20 K·d ¬Ù·Ó Âr‰Â ÙcÓ ›ÛÙÈ ÙÔ˘˜, ÙÔÜ ÂrÂ: «òAÓıÚˆÂ, ÛÔÜ ö¯Ô˘Ó Û˘Á¯ˆÚËıÉ Ôî êÌ·Úٛ˜ ÛÔ˘». 21 Oî ‰b ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ ôÚ¯ÈÛ·Ó Óa ÛΤÙˆÓÙ·È Î·d Óa ϤÁÔ˘Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜: «¶ÔÈfi˜ ÂrÓ·È ·éÙfi˜, Ôf ϤÂÈ ‚Ï¿ÛÊËÌ· Ú¿ÁÌ·Ù·; ¶ÔÈfi˜ ÌÔÚÂÖ Óa Û˘Á¯ˆÚFÉ êÌ·Úٛ˜, ·Úa ÌfiÓÔÓ ï £Âfi˜;» 22 \AÏÏ\ ï \IËÛÔܘ ηٿϷ‚ Ùd˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘˜ ηd Ì›ÏËÛ ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «T› ÛΤÙÂÛı ̤۷ Û·˜; 23 T› ÂrÓ·È ÂéÎÔÏÒÙÂÚÔ, Óa Âåá, “™ÔÜ ö¯Ô˘Ó Û˘Á¯ˆÚËıÉ Ôî êÌ·Úٛ˜ ÛÔ˘”, j Óa Âåá, “™‹Îˆ ηd ÂÚ¿Ù·”; 24 °Èa Óa Ì¿ıÂÙ ‰¤, ¬ÙÈ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ö¯ÂÈ âÍÔ˘Û›· Óa Û˘Á¯ˆÚFÉ êÌ·Úٛ˜ ¿Óˆ ÛÙc ÁÉ», – Âr ÛÙeÓ ·Ú¿Ï˘ÙÔ: «™b Û¤Ó· à¢ı‡ÓÔÌ·È: ™‹Îˆ ηd ¿Ú Ùe ÎÚ‚‚¿ÙÈ ÛÔ˘ ηd ‹Á·ÈÓ ÛÙe Û›ÙÈ ÛÔ˘». 25 K·d à̤ۈ˜ ÛËÎÒıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜, ÉÚ Ùe ÎÚ‚‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ηd ÉÁ ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·˜ Ùe £Âfi. 26 K·d ¬ÏÔÈ öÌÂÈÓ·Ó Î·Ù¿ÏËÎÙÔÈ Î·d ‰fiÍ·˙·Ó Ùe £Âe ηd ΢ÚȇıËÎ·Ó àe ‰¤Ô˜, ηd öÏÂÁ·Ó: «\A›ÛÙÂ˘Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Âú‰·Ì ۋÌÂÚ·».

27 K·d ÌÂÙa Ù·ÜÙ· âÍÉÏı ηd âı¿۷ÙÔ ÙÂÏÒÓËÓ çÓfiÌ·ÙÈ §Â˘˝Ó, ηı‹ÌÂÓÔÓ âd Ùe ÙÂÏÒÓÈÔÓ, ηd ÂrÂÓ ·éÙˇáØ \AÎÔÏÔ‡ıÂÈ ÌÔÈ. 28 K·d ηٷÏÈgÓ ±·ÓÙ· àÓ·ÛÙa˜ äÎÔÏÔ‡ıËÛÂÓ ·éÙˇá. 29 K·d âÔ›ËÛ ‰Ô¯cÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ §Â˘U˜ ·éÙˇá âÓ ÙFÉ ÔåΛ÷· ·éÙÔÜ, ηd qÓ ù¯ÏÔ˜ ÙÂψÓáÓ ÔÏf˜ ηd ôÏÏˆÓ ÔQ qÛ·Ó ÌÂÙ\ ·éÙáÓ

òAÊÂÛÈ êÌ·ÚÙÈáÓ Î·d ıÂÚ·›· ·Ú·Ï‡ÙÔ˘

^H ÎÏÉÛÈ ÙÔÜ §Â˘˝ (ÙÔÜ M·Ùı·›Ô˘) 27 MÂÙa ‰b à\ ·éÙa (ï \IËÛÔܘ) àÓ·¯ÒÚËÛ ηd (ηı\ ï‰eÓ) Âr‰Â ≤Ó· ÙÂÏÒÓË çÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ §Â˘˝, Ôf ηıfiÙ·Ó ÛÙe ÙÂψÓÂÖÔ, ηd ÙÔÜ ÂrÂ: «\AÎÔÏÔ‡ıËÛ¤ Ì». 28 K·d Ùa ôÊËÛ ¬Ï· ηd ÛËÎÒıËΠηd ÙeÓ àÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. 29 K·d ÙÔÜ öηÓ ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÍ›ˆÛÈ ï §Â˘U˜ ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔ˘, ηd qÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÉıÔ˜ ÙÂψÓáÓ Î·d ôÏÏˆÓ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙe ÙÚ·¤˙È. 30 Oî ‰b ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ÙÔ˘˜ (Ôî ÓÔÌԉȉ¿ÛηÏÔ› ÙÔ˘˜) ηd Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ öÎ·Ó·Ó Û¯fiÏÈ· ÛÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜: «°È·Ù› ÙÚÒÁÂÙ ηd ›ÓÂÙÂ


274

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Âã

ηٷΛÌÂÓÔÈ. 30 K·d âÁfiÁÁ˘˙ÔÓ Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ·éÙáÓ Î·d Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ·éÙÔÜ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø ¢È·Ù› ÌÂÙa ÙáÓ ÙÂψÓáÓ Î·d êÌ·ÚÙˆÏáÓ âÛı›ÂÙ ηd ›ÓÂÙÂ; 31 K·d àÔÎÚÈıÂd˜

ÎÂÊ. Âã

KATA §OYKAN

275

Ì·˙d Ìb ÙÔf˜ ÙÂÏáÓ˜ ηd êÌ·ÚÙˆÏÔ‡˜;». 31 \AÔÎÚ›ıËΠ‰b ï \IËÛÔܘ ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «¢bÓ ö¯Ô˘Ó Ôî ñÁÈÂÖ˜ àÓ¿ÁÎË àe å·ÙÚfi, àÏÏ\ Ôî àÛıÂÓÂÖ˜. 32 ¢bÓ qÏı· Óa ηϤۈ êÁ›Ô˘˜, àÏÏ\ êÌ·ÚÙˆÏÔf˜ Ûb ÌÂÙ¿ÓÔÈ·».

ï ’IËÛÔܘ Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø Oé ¯Ú›·Ó ö¯Ô˘ÛÈÓ Ôî ñÁÈ·›ÓÔÓÙ˜ å·ÙÚÔÜ, àÏÏ\ Ôî ηÎᘠö¯ÔÓÙÂ˜Ø 32 ÔéÎ âÏ‹Ï˘ı· Î·Ï¤Û·È ‰Èη›Ô˘˜, àÏÏa êÌ·ÚÙˆÏÔf˜ Âå˜ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·Ó.

\EÍ àÊÔÚÌɘ âÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈa Ùc ÓËÛÙ›· 33 TfiÙ âÎÂÖÓÔÈ ÙÔÜ Âr·Ó: «°È·Ù› Ôî Ì·ıËÙ·d ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÓËÛÙÂ‡Ô˘Ó Û˘¯Óa ηd οÓÔ˘Ó ÚÔÛ¢¯¤˜, ïÌÔ›ˆ˜ ηd Ôî Ì·ıËÙ·d ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ, âÓˇá Ôî ‰ÈÎÔ› ÛÔ˘ Ì·ıËÙ·d ÙÚÒÁÔ˘Ó Î·d ›ÓÔ˘Ó;». 34 AéÙe˜ ‰b Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜: «M‹ˆ˜ ÌÔÚÂÖÙ Óa âÈ‚¿ÏÂÙ ÓËÛÙ›· ÛÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜

33 Oî ‰b ÂrÔÓ Úe˜ ·éÙfiÓØ ¢È·Ù› Ôî Ì·ıËÙ·d ’Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÓËÛÙ‡ԢÛÈ ˘ÎÓa ηd ‰Â‹ÛÂȘ ÔÈÔÜÓÙ·È, ïÌÔ›ˆ˜ ηd Ôî ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ, Ôî ‰b ÛÔd âÛı›Ô˘ÛÈ Î·d ›ÓÔ˘ÛÈÓ; 34 ^O ‰b Âr Úe˜

ÙÔÜ Á¿ÌÔ˘, âÊ\ ¬ÛÔÓ ¯ÚfiÓÔÓ ï N˘ÌʛԘ ÂrÓ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜; 35 £a öÏıÔ˘Ó ¬Ìˆ˜ ì̤Ú˜, ¬Ù·Ó ı\ àÔÛ·ÛıFÉ à\ ·éÙÔf˜ ï N˘ÌʛԘ ηd ıa ı·Ó·ÙˆıFÉ, ηd ÙfiÙÂ, âÎÂÖÓ˜ Ùd˜ ì̤Ú˜, ıa ÓËÛÙ‡ÛÔ˘Ó». 36 TÔf˜ Âr ‰b ηd Ì›· ·Ú·‚ÔÏ‹: «K·ÓÂd˜ ‰bÓ ‚¿˙ÂÈ Ì¿ÏˆÌ· àe öÓ‰˘Ì· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

·éÙÔ‡˜Ø Mc ‰‡Ó·Ûı ÙÔf˜ ˘îÔf˜ ÙÔÜ Ó˘ÌÊáÓÔ˜, âÓ ˇz ï N˘ÌʛԘ

Ûb öÓ‰˘Ì· ·Ï·Èfi. \AÏÏÈá˜, ηd Ùe ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ıa Û¯›ÛFË (ÁÈa Óa Ï¿‚FË Ùe Ì¿ÏˆÌ·), ηd Ìb Ùe ·Ï·Èe ‰bÓ ıa Ù·ÈÚÈ¿ÛFË Ùe Ì¿ÏˆÌ· Ôf ıa

ÌÂÙ\ ·éÙáÓ âÛÙÈ, ÔÈÉÛ·È ÓËÛÙ‡ÂÈÓ; 35 \EχÛÔÓÙ·È ‰b ì̤ڷÈ,

ÏËÊıFÉ à\ Ùe ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ (^O \IÔ˘‰·˚ÛÌe˜ ηd ï XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌe˜ ‰bÓ Û˘Ì-

ηd ¬Ù·Ó à·ÚıFÉ à\ ·éÙáÓ ï N˘ÌʛԘ, ÙfiÙ ÓËÛÙ‡ÛÔ˘ÛÈÓ âÓ

›ÙÔ˘Ó Î·d ‰bÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·È, ‰ÈfiÙÈ ï ÚáÙÔ˜ ¿ÏȈÛÂ, ¬ˆ˜ ≤Ó· öÓ‰˘Ì·, ηd ï ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂrÓ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜). 37 \E›Û˘ ηÓÂd˜ ‰bÓ ‚¿˙ÂÈ

âΛӷȘ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ. 36 òEÏÂÁ ‰b ηd ·Ú·‚ÔÏcÓ Úe˜ ·éÙÔf˜ ¬ÙÈ Ôé‰Âd˜ â›‚ÏËÌ· îÌ·Ù›Ô˘ ηÈÓÔÜ âÈ‚¿ÏÏÂÈ âd îÌ¿ÙÈÔÓ ·Ï·ÈfiÓØ Âå ‰b Ì‹ÁÂ, ηd Ùe ηÈÓeÓ Û¯›ÛÂÈ Î·d Ùˇá ·Ï·Èˇá Ôé Û˘ÌʈÓÂÖ Ùe â›‚ÏËÌ· Ùe àe ÙÔÜ Î·ÈÓÔÜ. 37 K·d Ôé‰Âd˜ ‚¿ÏÏÂÈ ÔrÓÔÓ Ó¤ÔÓ Âå˜ àÛÎÔf˜ ·Ï·ÈÔ‡˜Ø Âå ‰b Ì‹ÁÂ, ®‹ÍÂÈ ï ÔrÓÔ˜ ï Ó¤Ô˜ ÙÔf˜ àÛÎÔ‡˜, ηd ·éÙe˜ âί˘ı‹ÛÂÙ·È Î·d Ôî àÛÎÔd àÔÏÔÜÓÙ·ÈØ 38 àÏÏa ÔrÓÔÓ Ó¤ÔÓ Âå˜ àÛÎÔf˜ ηÈÓÔf˜ ‚ÏËÙ¤ÔÓ, ηd àÌÊfiÙÂÚÔÈ Û˘ÓÙËÚÔÜÓÙ·È. 39 K·d Ôé‰Âd˜ ÈgÓ ·Ï·ÈeÓ Âéı¤ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó¤ÔÓØ Ï¤ÁÂÈ Á¿ÚØ ï ·Ï·Èe˜ ¯ÚËÛÙfiÙÂÚfi˜ âÛÙÈÓ.

ÎÚ·Ûd Ó¤Ô (ÌÔÜÛÙÔ) Ûb àÛÎÈa ·Ï·È¿. \AÏÏÈá˜, Ùe ÎÚ·Ûd Ùe Ó¤Ô ıa Û¿ÛFË Ùa àÛÎÈ¿, ηd öÙÛÈ Î·d ·éÙe ıa ¯˘ıFÉ, ηd Ùa àÛÎÈa ıa ηٷÛÙÚ·ÊÔÜÓ. 38 °È\ ·éÙe ÎÚ·Ûd Ó¤Ô Ú¤ÂÈ Óa ‚¿˙Ô˘Ó Ûb àÛÎÈa ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ïfiÙ ηd Ùa ‰‡Ô ‰È·ÙËÚÔÜÓÙ·È. 39 \E›Û˘ ηÓ›˜, Ôf öÈ ·Ï·Èe ÎÚ·Û›, ‰bÓ âÈı˘ÌÂÖ à̤ۈ˜ Ó¤Ô, àÏÏa ϤÁÂÈ: Te ·Ï·Èe (ÎÚ·Ûd) ÂrÓ·È Î·ÏÏ›ÙÂÚÔ» (≠OÛÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ ÛÙeÓ \IÔ˘‰·˚ÛÌe ÂrÓ·È ·Ï·Èa àÛÎÈ¿, Ôf ‰bÓ ‰‡Ó·ÓÙ·È Óa ‚·ÛÙ¿ÛÔ˘Ó Ùe Ó¤Ô ÎÚ·Û›, Ùe XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. ^O XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌe˜ à·ÈÙÂÖ Ó¤· àÛÎÈ¿, àÓıÚÒÔ˘˜ âÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ˘˜ àe ÙeÓ \IÔ˘‰·˚ÛÌfi. \AÏÏ\ Ôî Ê·Ó·ÙÈÎÔd \IÔ˘‰·ÖÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó, ¬ÙÈ ï \IÔ˘‰·˚ÛÌe˜ ÂrÓ·È Î·ÏÏ›ÙÂÚÔ˜ àe Ùe XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌe ¬ˆ˜ Ùe ·Ï·Èe ÎÚ·Ûd ÂrÓ·È Î·ÏÏ›ÙÂÚÔ àe Ùe Ó¤Ô).


276

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÛÙã

ÎÂÊ. ÛÙã

KATA §OYKAN

277

òO¯È àfiÏ˘ÙË Î·d Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎc Ù‹ÚËÛÈ ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘

\EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b âÓ ™·‚‚¿Ùˇˆ ‰Â˘ÙÂÚÔÚÒÙˇˆ ‰È·ÔÚ‡ÂÛı·È 6 ·éÙeÓ ‰Èa ÙáÓ ÛÔڛ̈ÓØ Î·d öÙÈÏÏÔÓ Ôî Ì·ıËÙ·d ·éÙÔÜ ÙÔf˜ ÛÙ¿¯˘·˜ ηd õÛıÈÔÓ „Ò¯ÔÓÙ˜ Ù·Ö˜ ¯ÂÚÛ›. 2 TÈÓb˜ ‰b ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ ÂrÔÓ ·éÙÔÖ˜Ø T› ÔÈÂÖÙ n ÔéÎ öÍÂÛÙÈ ÔÈÂÖÓ âÓ ÙÔÖ˜ Û¿‚‚·ÛÈ; 3 K·d àÔÎÚÈıÂd˜ Úe˜ ·éÙÔf˜ ÂrÂÓ ï ’IËÛÔÜ˜Ø Oé‰b ÙÔÜÙÔ àÓ¤ÁÓˆÙ n âÔ›ËÛ ¢·˘U‰ ïfiÙ â›ӷÛÂÓ ·éÙe˜ ηd Ôî ÌÂÙ\ ·éÙÔÜ ùÓÙ˜; 4 ^ø˜ ÂåÛÉÏıÂÓ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d ÙÔf˜ ôÚÙÔ˘˜ Ùɘ ÚÔı¤Ûˆ˜ öÏ·‚ ηd öÊ·ÁÂ, ηd ö‰ˆÎ ηd ÙÔÖ˜ ÌÂÙ\ ·éÙÔÜ, ÔR˜ ÔéÎ öÍÂÛÙÈ Ê·ÁÂÖÓ Âå Ìc ÌfiÓÔ˘˜ ÙÔf˜ îÂÚÂÖ˜; 5 K·d öÏÂÁÂÓ ·éÙÔÖ˜ ¬ÙÈ Î‡ÚÈfi˜ âÛÙÈÓ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ηd ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. 6 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b ηd âÓ ëÙ¤Úˇˆ ™·‚‚¿Ùˇˆ ÂåÛÂÏıÂÖÓ ·éÙeÓ Âå˜ ÙcÓ Û˘Ó·ÁˆÁcÓ Î·d ‰È‰¿ÛÎÂÈÓ. K·d qÓ âÎÂÖ ôÓıÚˆÔ˜, ηd ì ¯ÂdÚ ·éÙÔÜ ì ‰ÂÍÈa qÓ ÍËÚ¿. 7 ¶·ÚÂÙ‹ÚÔ˘Ó ‰b Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Âå âÓ Ùˇá ™·‚‚¿Ùˇˆ ıÂÚ·‡ÛÂÈ, ¥Ó· Â≈ÚˆÛÈ Î·ÙËÁÔÚ›·Ó ·éÙÔÜ. 8 AéÙe˜ ‰b Fõ‰ÂÈ ÙÔf˜ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔf˜ ·éÙáÓ, ηd ÂrÂ Ùˇá àÓıÚÒˇˆ Ùˇá ÍËÚaÓ ö¯ÔÓÙÈ ÙcÓ ¯ÂÖÚ·Ø òEÁÂÈÚ ηd ÛÙÉıÈ Âå˜ Ùe ̤ÛÔÓ. ^O ‰b àÓ·ÛÙa˜ öÛÙË. 9 ErÂÓ ÔsÓ ï ’IËÛÔܘ Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø \EÂÚˆÙ‹Ûˆ ñÌĘ Ù› öÍÂÛÙÈ ÙÔÖ˜ Û¿‚‚·ÛÈÓ, àÁ·ıÔÔÈÉÛ·È j ηÎÔÔÈÉÛ·È, „˘¯cÓ ÛáÛ·È j àÔÎÙÂÖÓ·È; 10 K·d ÂÚÈ‚Ï„¿ÌÂÓÔ˜ ¿ÓÙ·˜ ·éÙÔf˜ ÂrÂÓ ·éÙˇáØ òEÎÙÂÈÓÔÓ ÙcÓ ¯ÂÖÚ¿ ÛÔ˘. ^O ‰b âÔ›ËÛÂ, ηd àÔηÙÂÛÙ¿ıË ì ¯ÂdÚ ·éÙÔÜ ó˜ ì ôÏÏË. 11 AéÙÔd ‰b âÏ‹ÛıËÛ·Ó àÓÔ›·˜, ηd ‰ÈÂÏ¿ÏÔ˘Ó Úe˜ àÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù› iÓ ÔÈ‹ÛÂÈ·Ó Ùˇá ’IËÛÔÜ. 12 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ Ù·‡Ù·È˜ âÍÉÏıÂÓ Âå˜ Ùe ùÚÔ˜ ÚÔÛ‡ͷÛı·È, ηd qÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ˆÓ âÓ ÙFÉ ÚÔÛ¢¯FÉ ÙÔÜ £ÂÔÜ. 13 K·d ¬Ù âÁ¤ÓÂÙÔ ì̤ڷ, ÚÔÛÂÊÒÓËÛ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ·éÙÔÜ, ηd âÎÏÂÍ¿ÌÂÓÔ˜ à\ ·éÙáÓ ‰Ò‰Âη, ÔR˜ ηd àÔÛÙfiÏÔ˘˜ èÓfiÌ·ÛÂ, 14 ™›ÌˆÓ·, nÓ Î·d èÓfiÌ·Û ¶¤ÙÚÔÓ, ηd \AÓ‰Ú¤·Ó ÙeÓ à‰ÂÏÊeÓ ·éÙÔÜ, ’I¿Îˆ‚ÔÓ Î·d ’Iˆ¿ÓÓËÓ, º›ÏÈÔÓ Î·d B·ÚıÔÏÔÌ·ÖÔÓ, 15 M·Ùı·ÖÔÓ Î·d £ˆÌÄÓ, ’I¿Îˆ‚ÔÓ ÙeÓ ÙÔÜ \AÏÊ·›Ô˘ ηd ™›ÌˆÓ· ÙeÓ Î·ÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ZËψًÓ, 16 ’IÔ‡‰·Ó ’I·ÎÒ‚Ô˘ ηd ’IÔ‡‰·Ó ’IÛηÚÈÒÙËÓ, n˜ ηd âÁ¤ÓÂÙÔ ÚÔ‰fiÙ˘.

6

K·Ùa ‰b Ùe ‰Â˘ÙÂÚfiÚˆÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ1 ·éÙe˜ (ï \IËÛÔܘ) ÂÚÓÔÜÛ ̤۷ àe Ùa Û·ÚÙ¿. K·d Ôî Ì·ıËÙ·› ÙÔ˘ Ì·‰ÔÜÛ·Ó (öÎÔ‚·Ó) Ùa ÛÙ¿¯˘·, Ùa öÙÚÈ‚·Ó Ìb Ùa ¯¤ÚÈ· ηd öÙÚˆÁ·Ó. 2 MÂÚÈÎÔd ‰b àe ÙÔf˜ º·ÚÈÛ·›Ô˘˜ ÙÔf˜ Âr·Ó: «°È·Ù› οÓÂÙ ¬,ÙÈ ‰bÓ âÈÙÚ¤ÂÙ·È Ùe ™¿‚‚·ÙÔ;». 3 TÔf˜ àÔÎÚ›ıËΠ‰b ï \IËÛÔܘ ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «OûÙ ·éÙe ‰bÓ ‰È·‚¿Û·ÙÂ, Ôf öηÓÂ ï ¢·‚›‰, ¬Ù·Ó ›ӷÛ ·éÙe˜ ηd Ôî Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘; 4 ≠OÙÈ ÌÉΠ‰ËÏ·‰c ÛÙeÓ ÔrÎÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d ÉÚ ηd öÊ·Á ηd ö‰ˆÛ ηd ÛÙÔf˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔf˜ ôÚÙÔ˘˜ Ùɘ ÚÔı¤Ûˆ˜, ÙÔf˜ ïÔ›Ô˘˜ ‰bÓ âÈÙÚ¤ÂÙ·È Óa Ê¿ÁÔ˘Ó ·Úa ÌfiÓÔÓ Ôî îÂÚÂÖ˜;». 5 \E›Û˘ ÙÔf˜ öÏÂÁÂ: «^O Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÂrÓ·È Î‡ÚÈÔ˜ ηd ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘». £ÂÚ·›· ηÙa Ùe ™¿‚‚·ÙÔ 6 K·d ôÏÏÔ ‰b ™¿‚‚·ÙÔ ·éÙe˜ (ï \IËÛÔܘ) ÌÉΠÛÙc Û˘Ó·ÁˆÁc ηd ‰›‰·ÛÎÂ. K·d qÙ·Ó âÎÂÖ ≤Ó·˜ ôÓıÚˆÔ˜ Ôf Ùe ‰ÂÍ› ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ qÙ·Ó ·Ú¿Ï˘ÙÔ. 7 K·d ÎÔ›Ù·˙·Ó Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ iÓ ıa ıÂÚ·‡ÛFË Ùe ™¿‚‚·ÙÔ, ÁÈa Óa ‚ÚÔÜÓ Î·ÙËÁÔÚ›· âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. 8 \AÏÏ\ ·éÙe˜ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔf˜ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ηd Âr ÛÙeÓ ôÓıÚˆÔ Ìb Ùe ·Ú¿Ï˘ÙÔ ¯¤ÚÈ: «™‹Îˆ ηd ÛÙ¿ÛÔ˘ â‰á ÌÚÔÛÙ¿». K·d ·éÙe˜ ÛËÎÒıËΠηd ÛÙ¿ıËÎÂ. 9 Er ‰b ï \IËÛÔܘ Úe˜ ·éÙÔ‡˜: «™Ä˜ âÚˆÙá: T› âÈÙÚ¤ÂÙ·È Ùe ™¿‚‚·ÙÔ, Óa οÓFË Î·ÓÂd˜ ηÏe j ηÎfi; Na ÛÒÛFË ôÓıÚˆÔ j Óa ÛÎÔÙÒÛFË;». 10 K·d àÊÔÜ ÂÚȤÊÂÚ Ùe ‚ϤÌÌ· Û\ ¬ÏÔ˘˜ ·éÙÔ‡˜, Âr Û\ ·éÙfiÓ: «≠AψÛ Ùe ¯¤ÚÈ ÛÔ˘». K·d ·éÙe˜ Ùe öηÓÂ, ηd àÔηٷÛÙ¿ıËΠÙe ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, œÛÙ Óa ÂrÓ·È ¬ˆ˜ Ùe ôÏÏÔ. 11 AéÙÔd ‰b öÁÈÓ·Ó ö͈ ÊÚÂÓáÓ, ηd öÎ·Ó·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ âd Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈa Ùe Ù› ıa ÌÔÚÔÜÛ·Ó Óa οÓÔ˘Ó ÛÙeÓ \IËÛÔÜ. ^H âÎÏÔÁc ηd Ùa çÓfiÌ·Ù· ÙáÓ ‰Ò‰Âη àÔÛÙfiÏˆÓ 12 AéÙb˜ ‰b Ùd˜ ì̤Ú˜ ‚ÁÉΠÛÙe ùÚÔ˜ ÁÈa Óa ÚÔÛ¢¯ËıFÉ, ηd ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û ÛÙcÓ ÚÔÛ¢¯c Úe˜ Ùe £Âfi. 13 K·d ¬Ù·Ó ÍË̤ڈÛÂ, οÏÂÛ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘ ηd âͤÏÂÍ à\ ·éÙÔf˜ ‰Ò‰Âη, ÙÔf˜ ïÔ›Ô˘˜ ηd èÓfiÌ·Û àÔÛÙfiÏÔ˘˜: 14 Te ™›ÌˆÓ·, ÙeÓ ïÔÖÔ Î·d èÓfiÌ·Û ¶¤ÙÚÔ, ηd ÙeÓ \AÓ‰Ú¤· ÙeÓ à‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, ÙeÓ \I¿Îˆ‚Ô Î·d ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË, Ùe º›ÏÈÔ Î·d Ùe B·ÚıÔÏÔÌ·ÖÔ, 15 Ùe M·Ùı·ÖÔ Î·d Ùe £ˆÌÄ, ÙeÓ \I¿Îˆ‚Ô ÙeÓ ˘îe ÙÔÜ \AÏÊ·›Ô˘ ηd Ùe ™›ÌˆÓ· Ùe ÏÂÁfiÌÂÓÔ ZËψً, 16 ÙeÓ \IÔ‡‰· ÙeÓ ˘îe ÙÔÜ \I·ÎÒ‚Ô˘, ηd ÙeÓ \IÔ‡‰· ÙeÓ \IÛηÚÈÒÙË, ï ïÔÖÔ˜ ηd öÁÈÓ ÚÔ‰fiÙ˘. 1. òIÛˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚfiÚˆÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ âÓÓÔÂÖ Ùe ‰Â‡ÙÂÚÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÙa Ùe ÚáÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔÜ ¶¿Û¯·.


278

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÛÙã

ÎÂÊ. ÛÙã

KATA §OYKAN

279

¶Ï‹ıË Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó Úe˜ ÙeÓ \IËÛÔÜ

17 K·d ηٷ‚a˜ ÌÂÙ\ ·éÙáÓ öÛÙË âd ÙfiÔ˘ ‰ÈÓÔÜ, ηd ù¯ÏÔ˜ Ì·ıËÙáÓ ·éÙÔÜ, ηd ÏÉıÔ˜ ÔÏf ÙÔÜ Ï·ÔÜ àe ¿Û˘ Ùɘ ’IÔ˘‰·›·˜ ηd ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Î·d Ùɘ ·Ú·Ï›Ô˘ T‡ÚÔ˘ ηd ™È‰áÓÔ˜, 18 ÔQ qÏıÔÓ àÎÔÜÛ·È ·éÙÔÜ Î·d å·ıÉÓ·È àe ÙáÓ ÓfiÛˆÓ ·éÙáÓ, ηd Ôî ç¯ÏÔ‡ÌÂÓÔÈ àe ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ àηı¿ÚÙˆÓ, ηd âıÂÚ·‡ÔÓÙÔ. 19 K·d Ę ï ù¯ÏÔ˜ â˙‹ÙÂÈ ±ÙÂÛı·È ·éÙÔÜ, ¬ÙÈ ‰‡Ó·ÌȘ ·Ú\ ·éÙÔÜ âÍ‹Ú¯ÂÙÔ Î·d åÄÙÔ ¿ÓÙ·˜.

20 K·d ·éÙe˜ â¿Ú·˜ ÙÔf˜ çÊı·ÏÌÔf˜ ·éÙÔÜ Âå˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ·éÙÔÜ öÏÂÁÂØ M·Î¿ÚÈÔÈ, Ôî Ùˆ¯Ô›, ¬ÙÈ ñÌÂÙ¤Ú· âÛÙdÓ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 21 M·Î¿ÚÈÔÈ, Ôî ÂÈÓáÓÙ˜ ÓÜÓ, ¬ÙÈ ¯ÔÚÙ·Ûı‹ÛÂÛıÂ. M·Î¿ÚÈÔÈ, Ôî ÎÏ·›ÔÓÙ˜ ÓÜÓ, ¬ÙÈ ÁÂÏ¿ÛÂÙÂ. 22 M·Î¿ÚÈÔ› âÛÙ ¬Ù·Ó ÌÈÛ‹ÛˆÛÈÓ ñÌĘ Ôî ôÓıÚˆÔÈ, ηd ¬Ù·Ó àÊÔÚ›ÛˆÛÈÓ ñÌĘ ηd çÓÂȉ›ÛˆÛÈ Î·d â΂¿ÏˆÛÈ Ùe ùÓÔÌ· ñÌáÓ ó˜ ÔÓËÚeÓ ≤ÓÂη ÙÔÜ YîÔÜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. 23 X¿ÚËÙ âÓ âΛÓFË ÙFÉ ì̤Ú÷· ηd ÛÎÈÚÙ‹Û·ÙÂØ å‰Ôf ÁaÚ ï ÌÈÛıe˜ ñÌáÓ ÔÏf˜ âÓ Ùˇá ÔéÚ·Óˇá. K·Ùa Ùa ·éÙa ÁaÚ âÔ›Ô˘Ó ÙÔÖ˜ ÚÔʋٷȘ Ôî ·Ù¤Ú˜ ·éÙáÓ. 24 ¶ÏcÓ Ôé·d ñÌÖÓ ÙÔÖ˜ ÏÔ˘Û›ÔȘ, ¬ÙÈ à¤¯ÂÙ ÙcÓ ·Ú¿ÎÏËÛÈÓ ñÌáÓ. 25 Oé·d ñÌÖÓ, Ôî âÌÂÏËṲ̂ÓÔÈ, ¬ÙÈ ÂÈÓ¿ÛÂÙÂ. Oé·d ñÌÖÓ, Ôî ÁÂÏáÓÙ˜ ÓÜÓ, ¬ÙÈ ÂÓı‹ÛÂÙ ηd ÎÏ·‡ÛÂÙÂ. 26 Oé·d ¬Ù·Ó ηÏᘠñÌĘ ÂúˆÛÈ ¿ÓÙ˜ Ôî ôÓıÚˆÔÈ. K·Ùa Ùa ·éÙa ÁaÚ âÔ›Ô˘Ó ÙÔÖ˜ „¢‰ÔÚÔʋٷȘ Ôî ·Ù¤Ú˜ ·éÙáÓ.

27 \AÏÏa ñÌÖÓ Ï¤Áˆ ÙÔÖ˜ àÎÔ‡Ô˘ÛÈÓØ \AÁ·ÄÙ ÙÔf˜ â¯ıÚÔf˜ ñÌáÓ, ηÏᘠÔÈÂÖÙ ÙÔÖ˜ ÌÈÛÔÜÛÈÓ ñÌĘ, 28 ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙÔf˜ ηٷڈ̤ÓÔ˘˜ ñÌÖÓ, ÚÔÛ‡¯ÂÛı ñbÚ ÙáÓ âËÚ·˙fiÓÙˆÓ ñÌĘ. 29 Tˇá Ù‡ÙÔÓÙ› Û âd ÙcÓ ÛÈ·ÁfiÓ· ¿Ú¯ ηd ÙcÓ ôÏÏËÓ, ηd

17 K·Ù¤‚ËΠ‰b Ì·˙› ÙÔ˘˜ ηd ÛÙ¿ıËΠÛ\ ≤Ó· ÙfiÔ ‰ÈÓfi, ¬Ô˘ qÙ·Ó ÏÉıÔ˜ àe Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘ ηd ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÉıÔ˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ à\ ¬ÏË ÙcÓ \IÔ˘‰·›· ηd ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Î·d Ùd˜ ·Ú·ÏÈ·Îb˜ fiÏÂȘ T‡ÚÔ Î·d ™È‰áÓ·, 18 Ôî ïÔÖÔÈ qÏı·Ó ÁÈa Óa ÙeÓ àÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·d Óa ıÂÚ·¢ıÔÜÓ àe Ùd˜ àÛı¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ηıg˜ ηd Ôî âÓÔ¯ÏÔ‡ÌÂÓÔÈ àe Ó‡̷ٷ àοı·ÚÙ·, ηd ıÂÚ·‡ÔÓÙ·Ó. 19 K·d ¬ÏÔ˜ ï Ï·e˜ ÚÔÛ·ıÔÜÛ Óa ÙeÓ àÁÁ›ÍFË, ‰ÈfiÙÈ ‰‡Ó·ÌÈ ö‚Á·ÈÓ à\ ·éÙeÓ Î·d ıÂÚ¿¢ ÙÔf˜ ¿ÓÙ˜. M·Î·ÚÈÛÌÔd ηd Ù·Ï·ÓÈÛÌÔ› 20 TfiÙ ·éÙe˜ ÛÙÚ¿ÊËΠÚe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘ ηd öÏÂÁÂ: «EéÙ˘¯ÂÖ˜ ÂrÛı ÛÂÖ˜ Ôî Ùˆ¯Ô›, ‰ÈfiÙÈ ‰È΋ Û·˜ ÂrÓ·È ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 21 EéÙ˘¯ÂÖ˜ ÂrÛı ÛÂÖ˜, Ôî ïÔÖÔÈ ÙÒÚ· ÂÈÓÄÙÂ, ‰ÈfiÙÈ ıa ¯ÔÚÙ¿ÛÂÙÂ. EéÙ˘¯ÂÖ˜ ÂrÛı ÛÂÖ˜, Ôî ïÔÖÔÈ ÙÒÚ· ÎÏ·›ÂÙÂ, ‰ÈfiÙÈ ıa ÁÂÏ¿ÛÂÙÂ. 22 EéÙ˘¯ÂÖ˜ ÂrÛıÂ, ¬Ù·Ó ÛĘ ÌÈÛ‹ÛÔ˘Ó Ôî ôÓıÚˆÔÈ, ηd ¬Ù·Ó ÛĘ àÊÔÚ›ÛÔ˘Ó Î·d ÛĘ ¯Ï¢¿ÛÔ˘Ó Î·d ÛĘ ‰˘ÛÊËÌ‹ÛÔ˘Ó âÍ ·åÙ›·˜ ÙÔÜ YîÔÜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. 23 X·ÚÉÙ âΛÓË ÙcÓ ì̤ڷ ηd ˉ‹ÛÂÙ àe ¯·Ú¿, ‰ÈfiÙÈ Ó¿, ï ÌÈÛıfi˜ Û·˜ ıa ÂrÓ·È ÔÏf˜ ÛÙeÓ ÔéÚ·Ófi. Ta ú‰È·, ó˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, öÎ·Ó·Ó Ôî ·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔf˜ ÚÔÊÉÙ˜. 24 \AÓÙÈı¤Ùˆ˜ àÏÏÔ›ÌÔÓÔ Ûb ÛĘ ÙÔf˜ ÏÔ˘Û›Ô˘˜, ‰ÈfiÙÈ õ‰Ë ö¯ÂÙ Ͽ‚ÂÈ ¬,ÙÈ qÙ·Ó Ó\ àÔÏ·‡ÛÂÙÂ. 25 \AÏÏÔ›ÌÔÓÔ Ûb ÛĘ ÙÔf˜ ¯ÔÚÙ¿ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ıa ÂÈÓ¿ÛÂÙÂ. \AÏÏÔ›ÌÔÓÔ Ûb ÛĘ, Ôf ÙÒÚ· ÁÂÏÄÙÂ, ‰ÈfiÙÈ ıa ÂÓı‹ÛÂÙ ηd ıa ÎÏ·‡ÛÂÙÂ. 26 \AÏÏÔ›ÌÔÓÔ ¬Ù·Ó ÛĘ â·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó ¬ÏÔÈ Ôî ôÓıÚˆÔÈ. Ta ú‰È·, ó˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, öÎ·Ó·Ó ÛÙÔf˜ „¢‰ÔÚÔÊÉÙ˜ Ôî ·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘˜». \AÁ·ÄÙ ÙÔf˜ â¯ıÚÔ‡˜ Û·˜ 27 «§¤Áˆ ‰b Ûb ÛĘ, Ôf Ìb àÎÔÜÙÂ: N\ àÁ·ÄÙ ÙÔf˜ â¯ıÚÔ‡˜ Û·˜, Óa οÓÂÙ ηÏe Û\ ·éÙÔf˜ Ôf ÛĘ ÌÈÛÔÜÓ, 28 Óa ‰›ÓÂÙ Âé¯b˜ Û\ ¬ÛÔ˘˜ âÎÛÙÔÌ›˙Ô˘Ó âÓ·ÓÙ›ÔÓ Û·˜ ηٿÚ˜, Óa ÚÔÛ‡¯ÂÛı ÁÈa ¬ÛÔ˘˜ ÛĘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Î·Îá˜. 29 ™\ ¬ÔÈÔÓ Ûb ÎÙ˘÷Ä ÛÙc Ì›· Ï¢Úa Ùɘ ÛÈ·ÁfiÓÔ˜ (ÛÙe ≤Ó· Ì¿ÁÔ˘ÏÔ), ÚfiÛÊÂÚ ηd ÙcÓ ôÏÏË. K·d ·éÙfiÓ, Ôf ÛÔÜ ·›ÚÓÂÈ Ùe ·ÓˆÊfiÚÈ, Ìc âÌÔ‰›ÛF˘ Óa ÛÔÜ ¿ÚFË Î·d Ùe Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. 30 K·d Ûb ηı¤Ó·, Ôf ÛÔÜ ˙ËÙÂÖ, ‰›ÓÂ. K·d à\ ·éÙfiÓ, Ôf ·›ÚÓÂÈ Ùa ‰Èο ÛÔ˘, Óa Ìc ˙ËÙFɘ Óa Ùa ¿ÚF˘ ›Ûˆ. 31 K·d ηıg˜ ı¤ÏÂÙ Óa οÓÔ˘Ó Ôî ôÓıÚˆÔÈ Ûb ÛĘ, öÙÛÈ Óa οÓÂÙ ηd ÛÂÖ˜ Û\ ·éÙÔ‡˜. 32 \EaÓ ‰b àÁ·ÄÙ âΛÓÔ˘˜, Ôî ïÔÖÔÈ ÛĘ àÁ·ÔÜÓ, ÔÈfi˜ ÌÈÛıe˜ àÓ‹ÎÂÈ Ûb ÛĘ; ¢ÈfiÙÈ Î·d Ôî àÛ‚ÂÖ˜ àÁ·ÔÜÓ âΛÓÔ˘˜, Ôî ïÔÖÔÈ ÙÔf˜ àÁ·ÔÜÓ. 33 K·d âaÓ ÂéÂÚÁÂÙÉÙ âΛÓÔ˘˜, Ôî ïÔÖÔÈ ÛĘ ÂéÂÚÁÂÙÔÜÓ, ÔÈfi˜ ÌÈÛıe˜ àÓ‹ÎÂÈ Ûb ÛĘ; ¢ÈfiÙÈ Î·d Ôî àÛ‚ÂÖ˜ Ùe ·éÙe Ú¿ÙÙÔ˘Ó. 34 K·d âaÓ ‰·-


280

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÛÙã

àe ÙÔÜ ·úÚÔÓÙfi˜ ÛÔ˘ Ùe îÌ¿ÙÈÔÓ Î·d ÙeÓ ¯ÈÙáÓ· Ìc ΈχÛF˘. 30 ¶·ÓÙd ‰b Ùˇá ·åÙÔÜÓÙ› Û ‰›‰Ô˘, ηd àe ÙÔÜ ·úÚÔÓÙÔ˜ Ùa Ûa Ìc à·›ÙÂÈ. 31 K·d ηıg˜ ı¤ÏÂÙ ¥Ó· ÔÈáÛÈÓ ñÌÖÓ Ôî ôÓıÚˆÔÈ, ηd ñÌÂÖ˜ ÔÈÂÖÙ ·éÙÔÖ˜ ïÌÔ›ˆ˜. 32 K·d Âå àÁ·ÄÙ ÙÔf˜ àÁ·áÓÙ·˜ ñÌĘ, Ô›· ñÌÖÓ ¯¿ÚȘ âÛÙ›; K·d ÁaÚ Ôî êÌ·ÚÙˆÏÔd ÙÔf˜ àÁ·áÓÙ·˜ ·éÙÔf˜ àÁ·áÛÈ. 33 K·d âaÓ àÁ·ıÔÔÈÉÙ ÙÔf˜ àÁ·ıÔÔÈÔÜÓÙ·˜ ñÌĘ, Ô›· ñÌÖÓ ¯¿ÚȘ âÛÙ›; K·d ÁaÚ Ôî êÌ·ÚÙˆÏÔd Ùe ·éÙe ÔÈÔÜÛÈ. 34 K·d âaÓ ‰·Ó›˙ËÙ ·Ú\ zÓ âÏ›˙ÂÙ àÔÏ·‚ÂÖÓ, Ô›· ñÌÖÓ ¯¿ÚȘ âÛÙ›; K·d ÁaÚ êÌ·ÚÙˆÏÔd êÌ·ÚÙˆÏÔÖ˜ ‰·Ó›˙Ô˘ÛÈÓ ¥Ó· àÔÏ¿‚ˆÛÈ Ùa úÛ·. 3 5 ¶ÏcÓ àÁ·ÄÙ ÙÔf˜ â¯ıÚÔf˜ ñÌáÓ Î·d àÁ·ıÔÔÈÂÖÙ ηd ‰·Ó›˙ÂÙ ÌˉbÓ àÂÏ›˙ÔÓÙ˜, ηd öÛÙ·È ï ÌÈÛıe˜ ñÌáÓ Ôχ˜, ηd öÛÂÛı ˘îÔd ^Y„›ÛÙÔ˘, ¬ÙÈ ·éÙe˜ ¯ÚËÛÙfi˜ âÛÙÈÓ âd ÙÔf˜ ௷ڛÛÙÔ˘˜ ηd ÔÓËÚÔ‡˜. 36 °›ÓÂÛı ÔsÓ ÔåÎÙ›ÚÌÔÓ˜, ηıg˜ ηd ï ·ÙcÚ ñÌáÓ ÔåÎÙ›ÚÌˆÓ âÛÙ›.

ÎÂÊ. ÛÙã

KATA §OYKAN

281

Ó›˙ÂÙ Û\ âΛÓÔ˘˜, àe ÙÔf˜ ïÔ›Ô˘˜ âÏ›˙ÂÙ Óa ¿ÚÂÙ ›Ûˆ, ÔÈfi˜ ÌÈÛıe˜ àÓ‹ÎÂÈ Ûb ÛĘ; ¢ÈfiÙÈ Î·d àÛ‚ÂÖ˜ ‰·Ó›˙Ô˘Ó Ûb àÛ‚ÂÖ˜ ÁÈa Óa ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ Ùa ·éÙ¿. 35 N·›, Ó\ àÁ·ÄÙ ÙÔf˜ â¯ıÚÔ‡˜ Û·˜, ηd Óa ÂéÂÚÁÂÙÉÙÂ, ηd Óa ‰·Ó›˙ÂÙÂ, ¯ˆÚd˜ Óa ÂÚÈ̤ÓÂÙ Óa Ï¿‚ÂÙ ›Ûˆ Ù›ÔÙÂ. K·d öÙÛÈ ıa ÂrÓ·È ï ÌÈÛıfi˜ Û·˜ Ôχ˜, ηd ıa ÂrÛı ·È‰Èa ÙÔÜ ^Y„›ÛÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ·éÙe˜ ʤÚÂÙ·È Ìb ηψۇÓË ÛÙÔf˜ ௷ڛÛÙÔ˘˜ ηd ηÎÔ‡˜. 36 Na ÂrÛı ÏÔÈeÓ ÛÏ·Á¯ÓÈÎÔ›, ¬ˆ˜ ηd ï (ÔéÚ¿ÓÈÔ˜) ·Ù¤Ú·˜ Û·˜ ÂrÓ·È ÛÏ·Á¯ÓÈÎfi˜». Mc ηٷÎÚ›ÓÂÙ 37 «K·d Óa Ìc ηٷÎÚ›ÓÂÙÂ, ηd ‰bÓ ıa ηٷÎÚÈıÉÙÂ. Na Ìc ηٷ‰Èο˙ÂÙÂ, ηd ‰bÓ ıa ηٷ‰ÈηÛıÉÙÂ. Na Û˘Á¯ˆÚÉÙÂ, ηd ıa Û˘Á¯ˆÚËıÉÙÂ. 38 Na ‰›ÓÂÙÂ, ηd ıa ÛĘ ‰ÔıFÉ. ¢Ô¯ÂÖÔ ÌÂÙÚ‹Ûˆ˜ ÛˆÛÙfi, Ôf

37 K·d Ìc ÎÚ›ÓÂÙÂ, ηd Ôé Ìc ÎÚÈıÉÙÂØ Ìc ηٷ‰Èο˙ÂÙÂ, ηd Ôé Ìc ηٷ‰ÈηÛıÉÙÂØ àÔχÂÙÂ, ηd àÔÏ˘ı‹ÛÂÛıÂØ 38 ‰›‰ÔÙÂ, ηd ‰Ôı‹ÛÂÙ·È ñÌÖÓØ Ì¤ÙÚÔÓ Î·ÏfiÓ, ÂÈÂṲ̂ÓÔÓ Î·d ÛÂÛ·ÏÂ˘Ì¤ÓÔÓ Î·d ñÂÚÂί˘ÓfiÌÂÓÔÓ ‰ÒÛÔ˘ÛÈÓ Âå˜ ÙeÓ ÎfiÏÔÓ ñÌáÓØ Ùˇá ÁaÚ ·éÙˇá ̤ÙÚˇˆ, ˇz ÌÂÙÚÂÖÙÂ, àÓÙÈÌÂÙÚËı‹ÛÂÙ·È ñÌÖÓ. 39 Er ‰b ·Ú·‚ÔÏcÓ ·éÙÔÖ˜Ø M‹ÙÈ ‰‡Ó·Ù·È Ù˘ÊÏe˜ Ù˘ÊÏeÓ ï‰ËÁÂÖÓ; Oé¯d àÌÊfiÙÂÚÔÈ Âå˜ ‚fiı˘ÓÔÓ ÂÛÔÜÓÙ·È; 40 OéÎ öÛÙÈ Ì·ıËÙc˜ ñbÚ ÙeÓ ‰È‰¿ÛηÏÔÓ ·éÙÔÜØ Î·ÙËÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ ‰b Ę öÛÙ·È ó˜ ï ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ ·éÙÔÜ. 41 T› ‰b ‚ϤÂȘ Ùe οÚÊÔ˜ Ùe âÓ Ùˇá çÊı·ÏÌˇá ÙÔÜ à‰ÂÏÊÔÜ ÛÔ˘, ÙcÓ ‰b ‰ÔÎeÓ ÙcÓ âÓ Ùˇá 剛ˇˆ çÊı·ÏÌˇá Ôé ηٷÓÔÂÖ˜; 42 hH ᘠ‰‡Ó·Û·È ϤÁÂÈÓ Ùˇá à‰ÂÏÊˇá ÛÔ˘, à‰ÂÏʤ, ôʘ â΂¿Ïˆ Ùe οÚÊÔ˜ Ùe âÓ Ùˇá çÊı·ÏÌˇá ÛÔ˘, ·éÙe˜ ÙcÓ âÓ Ùˇá çÊı·ÏÌˇá ÛÔ˘ ‰ÔÎeÓ Ôé ‚Ï¤ˆÓ; ^YÔÎÚÈÙ¿! òE΂·Ï ÚáÙÔÓ ÙcÓ ‰ÔÎeÓ âÎ ÙÔÜ çÊı·ÏÌÔÜ ÛÔ˘, ηd ÙfiÙ ‰È·‚Ϥ„ÂȘ â΂·ÏÂÖÓ Ùe οÚÊÔ˜ Ùe âÓ Ùˇá çÊı·ÏÌˇá ÙÔÜ à‰ÂÏÊÔÜ ÛÔ˘.

Ùe ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ ıa ö¯FË Û˘ÌÈÂÛıÉ Î·d ÎÔ˘ÓËıÉ Î·d ıa ñÂÚÂίÂÈÏ›˙FË, ıa ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙcÓ àÁηÏÈ¿ Û·˜. Te ̤ÙÚÔ ‰ËÏ·‰‹, Ôf ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖÙ ÁÈa ÙÔf˜ ôÏÏÔ˘˜, ıa ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıFÉ ÁÈa àÓÙ·fi‰ÔÛÈ Ûb ÛĘ». 39 \E›Û˘ ÙÔf˜ Ì›ÏËÛ ·Ú·‚ÔÏÈÎá˜: «M‹ˆ˜ ‰‡Ó·Ù·È Ù˘ÊÏe˜ Óa ï‰ËÁFÉ Ù˘ÊÏfi; ¢bÓ ıa ¤ÛÔ˘Ó Î·d Ôî ‰‡Ô Ûb Ï¿ÎÎÔ; 40 ¢bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ Ì·ıËÙc˜ àÓÒÙÂÚÔ˜ àe Ùe ‰È‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘. K·ı¤Ó·˜ ‰¤, Ôf ıa ÙÂÏÂÈÔÔÈËıFÉ, ıa Êı¿ÛFFË Ùe ‰È‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘. 41 °È·Ù› ‰b ÙcÓ àÁΛ‰·, Ôf ÂrÓ·È ÛÙe Ì¿ÙÈ ÙÔÜ à‰ÂÏÊÔÜ ÛÔ˘, ‚ϤÂȘ, Ùe ‰b ‰ÔοÚÈ, Ôf ÂrÓ·È ÛÙe ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ, ‰bÓ ‚ϤÂȘ; 42 hH ᘠÌÔÚÂÖ˜ Óa ϤÁFF˘ ÛÙeÓ à‰ÂÏÊfi ÛÔ˘, “ \A‰ÂÏʤ, ôÊËÛ Óa ‚Á¿Ïˆ ÙcÓ àÁΛ‰·, Ôf ÂrÓ·È ÛÙe Ì¿ÙÈ ÛÔ˘”, âÓˇá Ûf ‰bÓ ‚ϤÂȘ Ùe ‰ÔοÚÈ, Ôf ÂrÓ·È ÛÙe ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ; ^YÔÎÚÈÙ¿! BÁ¿Ï ÚáÙ· Ùe ‰ÔοÚÈ àe Ùe ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ, ηd ÙfiÙ ıa å‰Fɘ ηı·Úa ÁÈa Óa ‚Á¿ÏF˘ ÙcÓ àÁΛ‰·, Ôf ÂrÓ·È ÛÙe Ì¿ÙÈ ÙÔÜ à‰ÂÏÊÔÜ ÛÔ˘».


282

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÛÙã ˙ã

ÎÂÊ. ÛÙã, ˙ã

KATA §OYKAN

283

Te ‰¤Ó‰ÚÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È àe ÙeÓ Î·Úfi…

43 Oé Á¿Ú âÛÙÈ ‰¤Ó‰ÚÔÓ Î·ÏeÓ ÔÈÔÜÓ Î·ÚeÓ Û·ÚfiÓ, Ôé‰b ‰¤Ó‰ÚÔÓ Û·ÚeÓ ÔÈÔÜÓ Î·ÚeÓ Î·ÏfiÓØ 44 ≤ηÛÙÔÓ ÁaÚ ‰¤Ó‰ÚÔÓ âÎ ÙÔÜ å‰›Ô˘ ηÚÔÜ ÁÈÓÒÛÎÂÙ·È. Oé ÁaÚ âÍ àηÓıáÓ Û˘ÏϤÁÔ˘ÛÈ ÛÜη, Ôé‰b âÎ ‚¿ÙÔ˘ ÙÚ˘ÁáÛÈ ÛÙ·Ê˘Ï‹Ó. 45 ^O àÁ·ıe˜ ôÓıÚˆÔ˜ âÎ ÙÔÜ àÁ·ıÔÜ ıËÛ·˘ÚÔÜ Ùɘ ηډ›·˜ ·éÙÔÜ ÚÔʤÚÂÈ Ùe àÁ·ıfiÓ, ηd ï ÔÓËÚe˜ ôÓıÚˆÔ˜ âÎ ÙÔÜ ÔÓËÚÔÜ ıËÛ·˘ÚÔÜ Ùɘ ηډ›·˜ ·éÙÔÜ ÚÔʤÚÂÈ Ùe ÔÓËÚfiÓØ âÎ ÁaÚ ÙÔÜ ÂÚÈÛÛ‡̷ÙÔ˜ Ùɘ ηډ›·˜ Ï·ÏÂÖ Ùe ÛÙfiÌ· ·éÙÔÜ. 46 T› ‰¤ Ì ηÏÂÖÙ K‡ÚÈÂ, K‡ÚÈÂ, ηd Ôé ÔÈÂÖÙ L ϤÁˆ; 47 ¶Ä˜ ï âÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi˜ Ì ηd àÎÔ‡ˆÓ ÌÔ˘ ÙáÓ ÏfiÁˆÓ ηd ÔÈáÓ ·éÙÔ‡˜, ñԉ›͈ ñÌÖÓ Ù›ÓÈ âÛÙdÓ ¬ÌÔÈÔ˜Ø 48 ¬ÌÔÈfi˜ âÛÙÈÓ àÓıÚÒˇˆ ÔåÎÔ‰ÔÌÔÜÓÙÈ ÔåΛ·Ó, n˜ ηd öÛη„ ηd â‚¿ı˘Ó ηd öıËΠıÂ̤ÏÈÔÓ âd ÙcÓ ¤ÙÚ·ÓØ ÏËÌ̇ڷ˜ ‰b ÁÂÓÔ̤Ó˘ ÚÔÛ¤ÚÚËÍÂÓ ï ÔÙ·Ìe˜ ÙFÉ ÔåΛ÷· âΛÓFË, ηd ÔéÎ úÛ¯˘Û ۷ÏÂÜÛ·È ·éÙ‹ÓØ ÙÂıÂÌÂÏ›ˆÙÔ ÁaÚ âd ÙcÓ ¤ÙÚ·Ó. 49 ^O ‰b àÎÔ‡Û·˜ ηd Ìc ÔÈ‹Û·˜ ¬ÌÔÈfi˜ âÛÙÈÓ àÓıÚÒˇˆ ÔåÎÔ‰ÔÌ‹Û·ÓÙÈ ÔåΛ·Ó âd ÙcÓ ÁÉÓ ¯ˆÚd˜ ıÂÌÂÏ›Ô˘Ø Fw ÚÔÛ¤ÚÚËÍÂÓ ï ÔÙ·Ìfi˜, ηd Âéıf˜ öÂÛÂ, ηd âÁ¤ÓÂÙÔ Ùe ®ÉÁÌ· Ùɘ ÔåΛ·˜ âΛӢ ̤Á·. \E Âd ‰b âÏ‹ÚˆÛ ¿ÓÙ· Ùa ®‹Ì·Ù· ·éÙÔÜ Âå˜ Ùa˜ àÎÔa˜ 7 ÙÔÜ Ï·ÔÜ, ÂåÛÉÏıÂÓ Âå˜ K·ÂÚÓ·Ô‡Ì. 2 ^EηÙÔÓÙ¿Ú¯Ô˘ ‰¤ ÙÈÓÔ˜ ‰ÔÜÏÔ˜ ηÎᘠö¯ˆÓ õÌÂÏÏ ÙÂÏ¢ÙÄÓ, n˜ qÓ ·éÙˇá öÓÙÈÌÔ˜. 3 \AÎÔ‡Û·˜ ‰b ÂÚd ÙÔÜ ’IËÛÔÜ à¤ÛÙÂÈÏ Úe˜ ·éÙeÓ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘˜ ÙáÓ ’IÔ˘‰·›ˆÓ âÚˆÙáÓ ·éÙeÓ ¬ˆ˜ âÏıgÓ ‰È·ÛÒÛFË ÙeÓ ‰ÔÜÏÔÓ ·éÙÔÜ. 4 Oî ‰b ·Ú·ÁÂÓfiÌÂÓÔÈ Úe˜ ÙeÓ ’IËÛÔÜÓ ·ÚÂοÏÔ˘Ó ·éÙeÓ ÛÔ˘‰·›ˆ˜, ϤÁÔÓÙ˜ ¬ÙÈ ôÍÈfi˜ âÛÙÈÓ ˇz ·Ú¤ÍÂÈ ÙÔÜÙÔ. 5 \AÁ·÷Ä ÁaÚ Ùe öıÓÔ˜ ìÌáÓ, ηd ÙcÓ Û˘Ó·ÁˆÁcÓ ·éÙe˜ ˇèÎÔ‰fiÌËÛÂÓ ìÌÖÓ. 6 ^O ‰b ’IËÛÔܘ âÔÚ‡ÂÙÔ ÛfÓ ·éÙÔÖ˜. òH‰Ë ‰b ·éÙÔÜ Ôé Ì·ÎÚaÓ à¤¯ÔÓÙÔ˜ àe Ùɘ ÔåΛ·˜ öÂÌ„Â Úe˜ ·éÙeÓ ï ëηÙfiÓÙ·Ú¯Ô˜ Ê›ÏÔ˘˜ ϤÁˆÓ ·éÙˇáØ K‡ÚÈÂ, Ìc Û·ÏÏÔ˘Ø Ôé Á¿Ú ÂåÌÈ îηÓe˜ ¥Ó· ñe ÙcÓ ÛÙ¤ÁËÓ ÌÔ˘ ÂåÛ¤ÏıFË˜Ø 7 ‰Èe Ôé‰b âÌ·˘ÙeÓ äÍ›ˆÛ· Úe˜ Ûb âÏıÂÖÓØ àÏÏ\ Âåb ÏfiÁˇˆ, ηd å·ı‹ÛÂÙ·È ï ·Ö˜ ÌÔ˘. 8 K·d ÁaÚ âÁg ôÓıÚˆfi˜ ÂåÌÈ ñe âÍÔ˘Û›·Ó

43 «¢bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ ‰b ηÏe ‰¤Ó‰ÚÔ, Ôf Óa οÓFË Î·Îe ηÚfi, ÔûÙ ηÎe ‰¤Ó‰ÚÔ, Ôf Óa οÓFË Î·Ïe ηÚfi. 44 °È\ ·éÙe οı ‰¤Ó‰ÚÔ àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È (ó˜ ηÏe j ηÎe) àe ÙeÓ Î·Úfi ÙÔ˘. \E›Û˘ àe àÁοıÈ· ‰bÓ Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÛÜη, ÔûÙ àe ‚¿Ù· ÙÚ˘ÁÔÜÓ ÛٷʇÏÈ· (Ta àÁοıÈ· ηd Ùa ‚¿Ù· ‰bÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙa ‰¤Ó‰Ú·). 45 ^O ηÏe˜ ôÓıÚˆÔ˜ àe Ùe ηÏe àfiıÂÌ· Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘ ‚Á¿˙ÂÈ Ùe ηÏfi, ηd ï ηÎe˜ ôÓıÚˆÔ˜ àe Ùe ηÎe àfiıÂÌ· Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘ ‚Á¿˙ÂÈ Ùe ηÎfi. ¢ÈfiÙÈ àe Ùe ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· (Ùe ͯ›ÏÈÛÌ·) Ùɘ „˘¯É˜ ïÌÈÏÂÖ Ùe ÛÙfiÌ· ÙÔ˘». ^O ÊÚfiÓÈÌÔ˜ ηd ï ̈Úe˜ ÔåÎÔ‰fiÌÔ˜ 46 «°È·Ù› ‰b Ìb ÚÔÛʈÓÂÖÙÂ, “ K‡ÚÈÂ, K‡ÚÈ”, ηd ‰bÓ Î¿ÓÂÙ ·éÙa Ôf ϤÁˆ; 47 K·ı¤Ó·˜, Ôf öÚ¯ÂÙ·È Úe˜ â̤ӷ ηd àÎÔ‡ÂÈ ÙÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÔ˘ ηd ÙÔf˜ âÊ·ÚÌfi˙ÂÈ, ıa ÛĘ ‰Â›Íˆ Ìb ÔÈfiÓ ÂrÓ·È ¬ÌÔÈÔ˜Ø 48 ÂrÓ·È ¬ÌÔÈÔ˜ Ìb ôÓıÚˆÔ Ôf ÎÙ›˙ÂÈ Û›ÙÈ, ηd öÛη„ ‚·ıÂÈa ηd öıÂÛ ıÂ̤ÏÈ· ¿Óˆ ÛÙe ‚Ú¿¯Ô. K·d ¬Ù·Ó öÁÈÓ ÏËÌ̇ڷ, Ùe ÚÂÜÌ· ÙÔÜ ÓÂÚÔÜ öÂÛ Ìb ïÚÌc ¿Óˆ ÛÙe Û›ÙÈ âÎÂÖÓÔ, àÏÏa ‰bÓ ÌfiÚÂÛ Óa Ùe ÁÎÚÂÌ›ÛFË, ‰ÈfiÙÈ Âr¯Â ıÂÌÂÏȈıÉ ¿Óˆ ÛÙe ‚Ú¿¯Ô. 49 \AÓÙÈı¤Ùˆ˜ âÎÂÖÓÔ˜, Ôf ôÎÔ˘Û ηd ‰bÓ âÊ¿ÚÌÔÛÂ, ÂrÓ·È ¬ÌÔÈÔ˜ Ìb ôÓıÚˆÔ Ôf öÎÙÈÛ Û›ÙÈ ¿Óˆ ÛÙe ö‰·ÊÔ˜ ¯ˆÚd˜ ıÂ̤ÏÈÔ. Te ÚÂÜÌ· ÙÔÜ ÓÂÚÔÜ öÂÛ ¿Óˆ ÙÔ˘, ηd à̤ۈ˜ öÂÛÂ, ηd ì ÙáÛÈ ÙÔÜ ÛÈÙÈÔÜ âΛÓÔ˘ qÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏË». ^H ›ÛÙÈ ëηÙÔÓÙ¿Ú¯Ô˘ ηd ì ıÂÚ·›· ÙÔÜ ‰Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ≠OÙ·Ó ‰b (ï \IËÛÔܘ) ÙÂÏ›ˆÛ ¬Ï· Ùa ÏfiÁÈ·, Ôf Âr¯Â Óa ÂåFÉ ÛÙe 7 Ï·fi, ÌÉΠÛÙcÓ K·ÂÚÓ·Ô‡Ì. 2 K¿ÔÈÔ˘ ‰b ëηÙÔÓÙ¿Ú¯Ô˘ ‰ÔÜÏÔ˜, ÙeÓ ïÔÖÔÓ âÎÙÈÌÔÜÛÂ, qÙ·Ó àÛıÂÓc˜ ηd ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜. 3 ≠OÙ·Ó ‰b

ôÎÔ˘Û ÁÈa ÙeÓ \IËÛÔÜ, à¤ÛÙÂÈÏ Úe˜ ·éÙeÓ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘˜ ÙáÓ \IÔ˘‰·›ˆÓ Ìb ÙcÓ ·Ú¿ÎÏËÛÈ Óa öÏıFË Î·d Óa ÛÒÛFË Ùe ‰ÔÜÏÔ ÙÔ˘. 4 \EÎÂÖÓÔÈ ‰b ÉÁ·Ó ÛÙeÓ \IËÛÔÜ Î·d ÙeÓ ·Ú·Î·ÏÔÜÛ·Ó ıÂÚÌa ϤÁÔÓÙ·˜: «\AÍ›˙ÂÈ Óa ÙÔÜ Î¿ÓF˘ ·éÙfi. 5 ¢ÈfiÙÈ àÁ·÷Ä Ùe öıÓÔ˜ Ì·˜, ηd Ùc Û˘Ó·ÁˆÁc ·éÙe˜ öÎÙÈÛ ÁÈa ÌĘ». 6 ^O ‰b \IËÛÔܘ ÉÁ ̷˙› ÙÔ˘˜. \AÏÏ\ ¬Ù·Ó ϤÔÓ ‰bÓ àÂ֯ ÔÏf àe Ùe Û›ÙÈ, ï ëηÙfiÓÙ·Ú¯Ô˜ öÛÙÂÈÏ Úe˜ ·éÙeÓ Ê›ÏÔ˘˜ ηd ÙÔÜ ÂrÂ: «K‡ÚÈÂ, Óa Ìc Ù·Ï·ÈˆÚÉÛ·È, ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ ÂrÌ·È ôÍÈÔ˜ Óa ÌFɘ ÛÙe Û›ÙÈ ÌÔ˘. 7 °È\ ·éÙe ‰bÓ ıÂÒÚËÛ· ÙeÓ ë·˘Ùfi ÌÔ˘ ôÍÈÔ ÔûÙ Óa öÏıˆ Úe˜ âÛ¤Ó·. \AÏÏa ‰áÛ ‰È·Ù·Ác Ìb ÏfiÁÔ, ηd ıa ıÂÚ·¢ıFÉ ï ‰ÔÜÏÔ˜ ÌÔ˘. 8 ¢ÈfiÙÈ âÁg ÂrÌ·È ôÓıÚˆÔ˜ ñÔÙ·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ Ûb âÍÔ˘Û›·, ö¯ÔÓÙ·˜ ¬Ìˆ˜ ÛÙd˜ ‰È·Ù·Á¤˜ ÌÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜, ηd ϤÁˆ Ûb ÙÔÜÙÔÓ, “ ¶‹Á·ÈÓ”, ηd ËÁ·›ÓÂÈ, ηd Û\ ôÏÏÔÓ, “ òEÏ·”, ηd öÚ¯ÂÙ·È, ηd ÛÙe ‰ÔÜÏÔ ÌÔ˘, “K¿Ó ·éÙfi”, ηd Ùe οÓÂÈ». 9 ≠OÙ·Ó ‰b ôÎÔ˘Û ·éÙa ï \IËÛÔܘ, ÙeÓ ı·‡Ì·Û ηd ÛÙÚ¿ÊËΠÚe˜ Ùe Ï·fi, Ôf ÙeÓ àÎÔÏÔ˘ıÔÜÛÂ, ηd ÂrÂ: «™Ä˜ ϤÁˆ, ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ›ÛÙÈ ÔûÙ ÛÙeÓ \IÛÚ·cÏ ‰bÓ ‚ÚÉη». 10 K·d ¬Ù·Ó â¤ÛÙÚ„·Ó Ôî àÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ ÛÙe Û›ÙÈ, ‚ÚÉÎ·Ó ÙeÓ àÛıÂÓÉ ‰ÔÜÏÔ ñÁÈÉ.


284

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ˙ã

Ù·ÛÛfiÌÂÓÔ˜, ö¯ˆÓ ñ\ âÌ·˘ÙeÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ·˜, ηd ϤÁˆ ÙÔ‡Ùˇˆ, ÔÚ‡ıËÙÈ, ηd ÔÚ‡ÂÙ·È, ηd ôÏÏˇˆ, öÚ¯Ô˘, ηd öÚ¯ÂÙ·È, ηd Ùˇá ‰Ô‡Ïˇˆ ÌÔ˘, Ô›ËÛÔÓ ÙÔÜÙÔ, ηd ÔÈÂÖ. 9 \AÎÔ‡Û·˜ ‰b Ù·ÜÙ· ï ’IËÛÔܘ âı·‡Ì·ÛÂÓ ·éÙfiÓ, ηd ÛÙÚ·ÊÂd˜ Ùˇá àÎÔÏÔ˘ıÔÜÓÙÈ ·éÙˇá ù¯Ïˇˆ ÂrÂØ §¤Áˆ ñÌÖÓ, Ôé‰b âÓ Ùˇá ’IÛÚ·cÏ ÙÔÛ·‡ÙËÓ ›ÛÙÈÓ ÂyÚÔÓ. 10 K·d ñÔÛÙÚ¤„·ÓÙ˜ Ôî ÂÌÊı¤ÓÙ˜ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ ÂyÚÔÓ ÙeÓ àÛıÂÓÔÜÓÙ· ‰ÔÜÏÔÓ ñÁÈ·›ÓÔÓÙ·. 11 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ëÍɘ âÔÚ‡ÂÙÔ Âå˜ fiÏÈÓ Î·ÏÔ˘Ì¤ÓËÓ N·˝ÓØ Î·d Û˘ÓÂÔÚ‡ÔÓÙÔ ·éÙˇá Ôî Ì·ıËÙ·d ·éÙÔÜ îηÓÔd ηd ù¯ÏÔ˜ Ôχ˜. 12 ^ø˜ ‰b õÁÁÈÛ ÙFÉ ‡ÏFË Ùɘ fiψ˜, ηd å‰Ôf âÍÂÎÔÌ›˙ÂÙÔ ÙÂıÓËÎg˜ ˘îe˜ ÌÔÓÔÁÂÓc˜ ÙFÉ ÌËÙÚd ·éÙÔÜ, ηd ·≈ÙË qÓ ¯‹Ú·, ηd ù¯ÏÔ˜ Ùɘ fiψ˜ îηÓe˜ qÓ ÛfÓ ·éÙFÉ. 13 K·d å‰gÓ ·éÙcÓ ï K‡ÚÈÔ˜ âÛÏ·Á¯Ó›ÛıË â\ ·éÙFÉ Î·d ÂrÂÓ ·éÙFÉØ Mc ÎÏ·ÖÂ! 14 K·d ÚÔÛÂÏıgÓ ≥„·ÙÔ Ùɘ ÛÔÚÔÜ, Ôî ‰b ‚·ÛÙ¿˙ÔÓÙ˜ öÛÙËÛ·Ó, ηd ÂrÂØ N·ӛÛÎÂ, ÛÔd ϤÁˆ, âÁ¤ÚıËÙÈ! 15 K·d àÓÂοıÈÛÂÓ ï ÓÂÎÚe˜ ηd õÚÍ·ÙÔ Ï·ÏÂÖÓ, ηd ö‰ˆÎÂÓ ·éÙeÓ ÙFÉ ÌËÙÚd ·éÙÔÜ. 16 òEÏ·‚ ‰b Êfi‚Ô˜ ¿ÓÙ·˜ ηd â‰fiÍ·˙ÔÓ ÙeÓ £ÂfiÓ, ϤÁÔÓÙ˜ ¬ÙÈ ÚÔÊ‹Ù˘ ̤Á·˜ âÁ‹ÁÂÚÙ·È âÓ ìÌÖÓ, ηd ¬ÙÈ âÂÛΤ„·ÙÔ ï £Âe˜ ÙeÓ Ï·eÓ ·éÙÔÜ. 17 K·d âÍÉÏıÂÓ ï ÏfiÁÔ˜ ÔyÙÔ˜ âÓ ¬ÏFË ÙFÉ ’IÔ˘‰·›÷· ÂÚd ·éÙÔÜ Î·d âÓ ¿ÛFË ÙFÉ ÂÚȯÒÚˇˆ. 18 K·d à‹ÁÁÂÈÏ·Ó ’Iˆ¿ÓÓFË Ôî Ì·ıËÙ·d ·éÙÔÜ ÂÚd ¿ÓÙˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ. 19 K·d ÚÔÛηÏÂÛ¿ÌÂÓÔ˜ ‰‡Ô ÙÈÓa˜ ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ ·éÙÔÜ ï ’Iˆ¿ÓÓ˘ öÂÌ„Â Úe˜ ÙeÓ \IËÛÔÜÓ Ï¤ÁˆÓØ ™f Âr ï \EÚ¯fiÌÂÓÔ˜ j ≤ÙÂÚÔÓ ÚÔÛ‰ÔÎáÌÂÓ; 20 ¶·Ú·ÁÂÓfiÌÂÓÔÈ ‰b Úe˜ ·éÙeÓ Ôî ôÓ‰Ú˜ ÂrÔÓØ ’Iˆ¿ÓÓ˘ ï B·ÙÈÛÙc˜ à¤ÛÙ·ÏÎÂÓ ìÌĘ Úe˜ Ûb ϤÁˆÓØ ™f Âr ï \EÚ¯fiÌÂÓÔ˜ j ≤ÙÂÚÔÓ ÚÔÛ‰ÔÎáÌÂÓ; 21 \EÓ ·éÙFÉ ‰b ÙFÉ œÚ÷· âıÂÚ¿¢Û ÔÏÏÔf˜ àe ÓfiÛˆÓ Î·d Ì·ÛÙ›ÁˆÓ ηd ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÔÓËÚáÓ, ηd Ù˘ÊÏÔÖ˜ ÔÏÏÔÖ˜ ⯷ڛ۷ÙÔ Ùe ‚ϤÂÈÓ. 22 K·d àÔÎÚÈıÂd˜ ï \IËÛÔܘ ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø ¶ÔÚ¢ı¤ÓÙ˜ à·ÁÁ›ϷÙ ’Iˆ¿ÓÓFË L Âú‰ÂÙ ηd äÎÔ‡Û·ÙÂØ T˘ÊÏÔd àÓ·‚ϤÔ˘ÛÈ Î·d ¯ˆÏÔd ÂÚÈ·ÙÔÜÛÈ, ÏÂÚÔd ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È, ΈÊÔd àÎÔ‡Ô˘ÛÈ, ÓÂÎÚÔd âÁ›ÚÔÓÙ·È, Ùˆ¯Ôd Âé·ÁÁÂÏ›˙ÔÓÙ·È. 23 K·d ̷οÚÈfi˜ âÛÙÈÓ n˜ âaÓ Ìc ÛηӉ·ÏÈÛıFÉ âÓ âÌÔ›.

ÎÂÊ. ˙ã

KATA §OYKAN

285

^H àÓ¿ÛÙ·ÛÈ ÙÔÜ ˘îÔÜ Ùɘ ¯‹Ú·˜ Ùɘ N·˝Ó 11 K·ÙfiÈÓ ‰b (ï \IËÛÔܘ) ‹Á·ÈÓ Ûb Ì›· fiÏÈ çÓÔÌ·˙Ô̤ÓË N·˝Ó. K·d ‹Á·ÈÓ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ àÚÎÂÙÔd Ì·ıËÙ·› ÙÔ˘ ηd Ï·e˜ Ôχ˜. 12 ≠OÙ·Ó ‰b ÏËÛ›·Û ÛÙcÓ ‡ÏË Ùɘ fiψ˜, å‰Ôf ÁÈÓfiÙ·Ó ì âÎÊÔÚa ëÓe˜ ÓÂÎÚÔÜ, Ôf qÙ·Ó ˘îe˜ ÌÔÓÔÁÂÓc˜ ÛÙc ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ·éÙc ‰b qÙ·Ó ¯‹Ú·, ηd Ï·e˜ ÔÏf˜ àe ÙcÓ fiÏÈ Ùc Û˘ÓÒ‰Â˘Â. 13 ≠OÙ·Ó ‰b ï K‡ÚÈÔ˜ ÙcÓ Âr‰Â, Ùc ÛÏ·Á¯Ó›ÛıËΠηd Ùɘ ÂrÂ: «McÓ ÎÏ·Ö˜!». 14 òEÂÈÙ· ÏËÛ›·Û ηd ôÁÁÈÍ Ùe ʤÚÂÙÚÔ, ·éÙÔd ‰b Ôf Ùe ‚¿ÛÙ·˙·Ó ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó, ηd ÂrÂ: «N·ӛÛÎÂ, Ûb Û¤Ó· à¢ı‡ÓÔÌ·È, ۋΈ!». 15 K·d àÓ·ÛËÎÒıËΠï ÓÂÎÚe˜ ηd ôÚ¯ÈÛ Óa ÌÈÏ¿FË, ηd ÙeÓ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙc ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. 16 K·d ‰¤Ô˜ ΢ڛ¢Û ¬ÏÔ˘˜, ηd ‰fiÍ·˙·Ó Ùe £Âe ϤÁÔÓÙ·˜, «MÂÁ¿ÏÔ˜ ÚÔÊ‹Ù˘ âÌÊ·Ó›ÛıËΠÛ\ âÌĘ», η›, «^O £Âe˜ âӉȷʤÚıËΠÁÈa Ùe Ï·fi ÙÔ˘». 17 K·d ‰È·‰fiıËΠ·éÙc ì Ê‹ÌË ÁÈ\ ·éÙeÓ Û\ ¬ÏË ÙcÓ \IÔ˘‰·›· ηd Û\ ¬Ï· Ùa ÂÚ›¯ˆÚ·. \EÚÒÙËÌ· ÁÈa ÙeÓ \EÚ¯fiÌÂÓÔ Î·d à¿ÓÙËÛÈ ÙÔÜ \IËÛÔÜ 18 K·d àÓ‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÛÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË Ôî Ì·ıËÙ·› ÙÔ˘ ¬Ï· ·éÙ¿. 19 TfiÙ ï \Iˆ¿ÓÓ˘ οÏÂÛ ‰‡Ô àe ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘ ηd öÛÙÂÈÏ ÛÙeÓ \IËÛÔÜ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «™f ÂrÛ·È ï \EÚ¯fiÌÂÓÔ˜ (ï MÂÛÛ›·˜), j Ú¤ÂÈ Óa ÂÚÈ̤ӈÌ ôÏÏÔÓ;». 20 ≠OÙ·Ó ‰b Ôî ôÓ‰Ú˜ ÉÁ·Ó Û\ ·éÙfiÓ, Âr·Ó: «^O \Iˆ¿ÓÓ˘ ï B·ÙÈÛÙc˜ ÌĘ öÛÙÂÈÏ Ûb Û¤Ó· Óa ÚˆÙ‹ÛˆÌÂ: ™f ÂrÛ·È ï \EÚ¯fiÌÂÓÔ˜ (ï MÂÛÛ›·˜), j Ú¤ÂÈ Óa ÂÚÈ̤ӈÌ ôÏÏÔÓ;». 21 AéÙc ‰b ÙcÓ œÚ· (ï \IËÛÔܘ) ıÂÚ¿¢Û ÔÏÏÔf˜ àe ÓfiÛÔ˘˜ ηd ‚·Û·ÓÈÛÙÈÎb˜ àÛı¤ÓÂȘ ηd ÔÓËÚa Ó‡̷ٷ, ηd Ûb ÔÏÏÔf˜ Ù˘ÊÏÔf˜ ¯¿ÚÈÛ ÙcÓ ¬Ú·ÛÈ. 22 òEÂÈÙ· àÔÎÚ›ıËΠï \IËÛÔܘ ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «Na ÄÙ ηd Ó\ àӷʤÚÂÙ ÛÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË ·éÙa Ôf Âú‰·Ù ηd àÎÔ‡Û·ÙÂ: T˘ÊÏÔd àÔÎÙÔÜÓ ÙcÓ ¬Ú·ÛÈ Î·d ÎÔ˘ÙÛÔd ÂÚÈ·ÙÔÜÓ, ÏÂÚÔd ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È (àe Ùc ϤÚ·), ΈÊÔd àÎÔ‡Ô˘Ó, ÓÂÎÚÔd àÓ·ÛÙ·›ÓÔÓÙ·È, Ùˆ¯Ôd àÎÔ‡Ô˘Ó ¯·ÚÌfiÛ˘Ó· ÌËӇ̷ٷ. 23 K·d ÂéÙ˘¯c˜ ÂrÓ·È âÎÂÖÓÔ˜, Ôf ‰bÓ ıa ÎÏÔÓÈÛıFÉ à¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘».


286

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ˙ã

ÎÂÊ. ˙ã

ãKATA §OYKAN

287

^O \IËÛÔܘ ϤÎÂÈ Ùe âÁÎÒÌÈÔ ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘

24 \AÂÏıfiÓÙˆÓ ‰b ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ ’Iˆ¿ÓÓÔ˘ õÚÍ·ÙÔ Ï¤ÁÂÈÓ Úe˜ ÙÔf˜ ù¯ÏÔ˘˜ ÂÚd ’Iˆ¿ÓÓÔ˘Ø T› âÍÂÏËχı·Ù Âå˜ ÙcÓ öÚËÌÔÓ ı¿۷Ûı·È; K¿Ï·ÌÔÓ ñe àÓ¤ÌÔ˘ Û·Ï¢fiÌÂÓÔÓ; 25 \AÏÏa Ù› âÍÂÏËχı·Ù å‰ÂÖÓ; òAÓıÚˆÔÓ âÓ Ì·Ï·ÎÔÖ˜ îÌ·Ù›ÔȘ äÌÊÈÂṲ̂ÓÔÓ; \I‰Ôf Ôî âÓ îÌ·ÙÈÛÌˇá âÓ‰fi͡ˆ ηd ÙÚ˘ÊFÉ ñ¿Ú¯ÔÓÙ˜ âÓ ÙÔÖ˜ ‚·ÛÈÏ›ÔȘ ÂåÛ›Ó. 26 \AÏÏa Ù› âÍÂÏËχı·Ù å‰ÂÖÓ; ¶ÚÔÊ‹ÙËÓ; N·›, ϤÁˆ ñÌÖÓ, ηd ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ ÚÔÊ‹ÙÔ˘. 27 OyÙfi˜ âÛÙÈ ÂÚd Ôy Á¤ÁÚ·Ù·È, \I‰Ôf âÁg àÔÛÙ¤Ïψ ÙeÓ ôÁÁÂÏfiÓ ÌÔ˘ Úe ÚÔÛÒÔ˘ ÛÔ˘, n˜ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÙcÓ ï‰fiÓ ÛÔ˘ öÌÚÔÛı¤Ó ÛÔ˘. 28 §¤Áˆ ÁaÚ ñÌÖÓ, Ì›˙ˆÓ âÓ ÁÂÓÓËÙÔÖ˜ Á˘Ó·ÈÎáÓ ÚÔÊ‹Ù˘ ’Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ B·ÙÈÛÙÔÜ Ôé‰Â›˜ âÛÙÈÓØ ï ‰b ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ âÓ ÙFÉ ‚·ÛÈÏ›÷· ÙÔÜ £ÂÔÜ Ì›˙ˆÓ ·éÙÔÜ âÛÙÈ. 29 K·d Ę ï Ï·e˜ àÎÔ‡Û·˜ ηd Ôî ÙÂÏáÓ·È â‰Èη›ˆÛ·Ó ÙeÓ £ÂfiÓ, ‚·ÙÈÛı¤ÓÙ˜ Ùe ‚¿ÙÈÛÌ· ’Iˆ¿ÓÓÔ˘Ø 30 Ôî ‰b º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Î·d Ôî ÓÔÌÈÎÔd ÙcÓ ‚Ô˘ÏcÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ äı¤ÙËÛ·Ó Âå˜ ë·˘ÙÔ‡˜, Ìc ‚·ÙÈÛı¤ÓÙ˜ ñ\ ·éÙÔÜ.

31 T›ÓÈ ÔsÓ ïÌÔÈÒÛˆ ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ùɘ ÁÂÓÂĘ Ù·‡Ù˘, ηd Ù›ÓÈ ÂåÛdÓ ¬ÌÔÈÔÈ; 32 ≠OÌÔÈÔ› ÂåÛÈ ·È‰›ÔȘ ÙÔÖ˜ âÓ àÁÔÚ÷Ä Î·ıË̤ÓÔȘ ηd ÚÔÛʈÓÔÜÛÈÓ àÏÏ‹ÏÔȘ ηd ϤÁÔ˘ÛÈÓØ –HéÏ‹Û·ÌÂÓ ñÌÖÓ, ηd ÔéÎ èÚ¯‹Û·ÛıÂ. –\EıÚËÓ‹Û·ÌÂÓ ñÌÖÓ, ηd ÔéÎ âÎÏ·‡Û·ÙÂ. 33 \EÏ‹Ï˘ı ÁaÚ ’Iˆ¿ÓÓ˘ ï B·ÙÈÛÙc˜ Ì‹Ù ôÚÙÔÓ âÛı›ˆÓ Ì‹Ù ÔrÓÔÓ ›ÓˆÓ, ηd ϤÁÂÙÂØ ¢·ÈÌfiÓÈÔÓ ö¯ÂÈ. 34 \EÏ‹Ï˘ıÂÓ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ âÛı›ˆÓ ηd ›ÓˆÓ, ηd ϤÁÂÙÂØ \I‰Ôf ôÓıÚˆÔ˜ Ê¿ÁÔ˜ ηd ÔåÓÔfiÙ˘, Ê›ÏÔ˜ ÙÂψÓáÓ Î·d êÌ·ÚÙˆÏáÓ. 35 K·d â‰ÈηÈÒıË ì ÛÔÊ›· àe ÙáÓ Ù¤ÎÓˆÓ ·éÙɘ ¿ÓÙˆÓ.

24 ≠OÙ·Ó ‰b Ôî Ì·ıËÙ·d ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ àÓ·¯ÒÚËÛ·Ó, (ï \IËÛÔܘ) ôÚ¯ÈÛ Óa ϤÁFË ÛÙa Ï‹ıË ÁÈa ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË: «T› ‚Á‹Î·Ù ÛÙcÓ öÚËÌÔ Óa å‰ÉÙÂ; K·Ó¤Ó· ηϿÌÈ, Ôf Ùe ۷χÂÈ ï ôÓÂÌÔ˜; (òO¯È ‚‚·›ˆ˜). 25 \AÏÏa Ù› ‚Á‹Î·Ù Óa å‰ÉÙÂ; K·Ó¤Ó· ôÓıÚˆÔ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ìb ÔÏ˘ÙÂÏÉ âÓ‰‡Ì·Ù·; \I‰Ô‡, ¬ÛÔÈ ÊÔÚÔÜÓ Ï·ÌÚb˜ âÓ‰˘Ì·Û›Â˜ ηd ˙ÔÜÓ Ìb àÔÏ·‡ÛÂȘ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙa àÓ¿ÎÙÔÚ·. 26 \AÏÏa Ù› ‚Á‹Î·Ù Óa å‰ÉÙÂ; ¶ÚÔÊ‹ÙË; N·›, ÛĘ ϤÁˆ, ηd ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àe ÚÔÊ‹ÙË. 27 AéÙe˜ ÂrÓ·È âÎÂÖÓÔ˜, ÁÈa ÙeÓ ïÔÖÔ ÂrÓ·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ: \I‰Ôf âÁg àÔÛÙ¤Ïψ ÙeÓ àÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ ÌÔ˘ ÚˆÙ‡ÙÂÚ· àe Û¤Ó·, ηd ıa ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛFË Ùe ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘. 28 ™Ä˜ ϤÁˆ ‰¤, Á˘Ó·Öη ‰bÓ Á¤ÓÓËÛ ÚÔÊ‹ÙË Î·Ó¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ àe ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË Ùe B·ÙÈÛÙ‹. \EÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ï ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÛÙc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ (ÛÙcÓ \EÎÎÏËÛ›·) ÂrÓ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ à\ ·éÙfiÓ (âÍ âfi„ˆ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ). 29 ≠OÏÔ˜ ‰b ï Ï·fi˜, ¬Ù·Ó ôÎÔ˘Û (ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË), ηd ·éÙÔd Ôî ÙÂÏáÓ˜, ‰fiÍ·Û·Ó Ùe £Âe ηd ‚·Ù›ÛıËÎ·Ó Ìb Ùe ‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘. 30 \AÏÏ\ Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Î·d Ôî ÓÔÌԉȉ¿ÛηÏÔÈ àÚÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔf˜ ë·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ùe ı¤ÏËÌ· ÙÔÜ £ÂÔÜ Ìb Ùe Óa Ìc ‚·ÙÈÛıÔÜÓ à\ ·éÙfiÓ». \AfiÚÚÈ„È Î·d ‰Èη›ˆÛÈ Ùɘ ÛÔÊ›·˜ 31 «Mb Ù› ÏÔÈeÓ (ηÙfiÈÓ Ùɘ àÓˆÙ¤Úˆ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚĘ ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ ηd ÙáÓ ÓÔÌԉȉ·ÛοψÓ) Óa ·ÚÔÌÔÈ¿Ûˆ ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ·éÙɘ Ùɘ ÁÂÓÂĘ; Mb Ù› ÂrÓ·È ¬ÌÔÈÔÈ; 32 ErÓ·È ¬ÌÔÈÔÈ Ìb ·È‰È¿, Ôf οıÔÓÙ·È Î·Ùa ïÌ¿‰· ηd ÚÔÛʈÓÔÜÓ Ôî ·ÖÎÙ˜ Ùɘ ÌÈĘ ïÌ¿‰Ô˜ ÙÔf˜ ·ÖÎÙ˜ Ùɘ ôÏÏ˘ ïÌ¿‰Ô˜ ηd ϤÁÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜: — ™Ä˜  ·›Í·Ì ¯·Úԇ̠ӷ ÙÚ· ÁÔ‡‰È·, ηd ‰ bÓ ¯ÔÚ¤„·ÙÂ. — ™ Ä ˜ Ù Ú · Á Ô ˘ ‰ ‹ Û · Ì Â Ì Ô È Ú Ô Ï fi Á È · , Î · d ‰ b Ó Î Ï ¿ „·ÙÂ. 33 oHÏı ‰ËÏ·‰c ï \Iˆ¿ÓÓ˘ ï B·ÙÈÛÙc˜ ¯ˆÚd˜ Óa ÙÚÒÁFË „ˆÌd ηd ¯ˆÚd˜ Óa ›ÓFË ÎÚ·Û›, ηd ϤÁÂÙÂ, “¢·ÈÌfiÓÈÔ ö¯ÂÈ”. 34 oHÏı ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, Ôf ÙÚÒÁÂÈ Î·d ›ÓÂÈ, ηd ϤÁÂÙÂ, “ \I‰Ôf ôÓıÚˆÔ˜ Ê·ÁĘ ηd ÔåÓÔfiÙ˘, Ê›ÏÔ˜ ÙÂψÓáÓ Î·d êÌ·ÚÙˆÏáÓ”. 35 \AÏÏ\ ì ÛÔÊ›· ‰ÈηÈÒıËΠàe ¬Ï· Ùa ·È‰È¿ Ù˘ (≠OÏÔÈ Ôî Û˘ÓÂÙÔd ôÓıÚˆÔÈ àÓ·ÁÓÒÚÈÛ·Ó, ¬ÙÈ ì ÛÔÊ›· âÓ‹ÚÁËÛ ۈÛÙa ηd ‰Èa ̤ÛÔ˘ ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ ηd ‰Èa ̤ÛÔ˘ ÙÔÜ YîÔÜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘)».


288

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ˙ã, Ëã

ÎÂÊ. ˙ã, Ëã

KATA §OYKAN

289

«\AʤˆÓÙ·È ·î êÌ·ÚÙ›·È ·éÙɘ ·î ÔÏÏ·›, ¬ÙÈ äÁ¿ËÛ Ôχ»

36 \HÚÒÙ· ‰¤ ÙȘ ·éÙeÓ ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ ¥Ó· Ê¿ÁFË ÌÂÙ\ ·éÙÔÜØ Î·d ÂåÛÂÏıgÓ Âå˜ ÙcÓ ÔåΛ·Ó ÙÔÜ º·ÚÈÛ·›Ô˘ àÓÂÎÏ›ıË. 37 K·d å‰Ôf Á˘Óc âÓ ÙFÉ fiÏÂÈ ≥ÙȘ qÓ êÌ·ÚÙˆÏfi˜, ηd âÈÁÓÔÜÛ· ¬ÙÈ àÓ¿ÎÂÈÙ·È âÓ ÙFÉ ÔåΛ÷· ÙÔÜ º·ÚÈÛ·›Ô˘, ÎƠ̂۷۷ àÏ¿‚·ÛÙÚÔÓ Ì‡ÚÔ˘ 38 ηd ÛÙÄÛ· ç›Ûˆ ·Úa ÙÔf˜ fi‰·˜ ·éÙÔÜ ÎÏ·›Ô˘Û·, õÚÍ·ÙÔ ‚Ú¤¯ÂÈÓ ÙÔf˜ fi‰·˜ ·éÙÔÜ ÙÔÖ˜ ‰¿ÎÚ˘ÛÈ Î·d Ù·Ö˜ ıÚÈÍd Ùɘ ÎÂÊ·Ïɘ ·éÙɘ â̷ͤÛÛÂ, ηd ηÙÂÊ›ÏÂÈ ÙÔf˜ fi‰·˜ ·éÙÔÜ Î·d õÏÂÈÊÂ Ùˇá Ì‡Úˇˆ. 39 \I‰gÓ ‰b ï º·ÚÈÛ·ÖÔ˜ ï ηϤ۷˜ ·éÙeÓ ÂrÂÓ âÓ ë·˘Ùˇá ϤÁˆÓØ OyÙÔ˜ Âå qÓ ÚÔÊ‹Ù˘, âÁ›ÓˆÛÎÂÓ iÓ Ù›˜ ηd ÔÙ·c ì Á˘Óc ≥ÙȘ ±ÙÂÙ·È ·éÙÔÜ, ¬ÙÈ êÌ·ÚÙˆÏfi˜ âÛÙÈ. 40 K·d àÔÎÚÈıÂd˜ ï ’IËÛÔܘ Âr Úe˜ ·éÙfiÓØ ™›ÌˆÓ, ö¯ˆ ÛÔ› ÙÈ ÂåÂÖÓ. ^O ‰¤ ÊËÛÈØ ¢È‰¿ÛηÏÂ, Âå¤. 41 ¢‡Ô ¯ÚˆÊÂÈÏ¤Ù·È qÛ·Ó ‰·ÓÂÈÛÙFÉ ÙÈÓÈØ ï Âx˜ üÊÂÈÏ ‰ËÓ¿ÚÈ· ÂÓÙ·ÎfiÛÈ·, ï ‰b ≤ÙÂÚÔ˜ ÂÓÙ‹ÎÔÓÙ·. 42 Mc â¯fiÓÙˆÓ ‰b ·éÙáÓ àÔ‰ÔÜÓ·È, àÌÊÔÙ¤ÚÔȘ ⯷ڛ۷ÙÔ. T›˜ ÔsÓ ·éÙáÓ, Âå¤, ÏÂÖÔÓ ·éÙeÓ àÁ·‹ÛÂÈ; 43 \AÔÎÚÈıÂd˜ ‰b ï ™›ÌˆÓ ÂrÂÓØ ^YÔÏ·Ì‚¿Óˆ ¬ÙÈ ˇz Ùe ÏÂÖÔÓ â¯·Ú›Û·ÙÔ. ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙˇáØ \OÚıᘠöÎÚÈÓ·˜. 44 K·d ÛÙÚ·ÊÂd˜ Úe˜ ÙcÓ Á˘Ó·Öη Ùˇá ™›ÌˆÓÈ öÊËØ BϤÂȘ Ù·‡ÙËÓ ÙcÓ Á˘Ó·Öη; EåÛÉÏıfiÓ ÛÔ˘ Âå˜ ÙcÓ ÔåΛ·Ó, ≈‰ˆÚ âd ÙÔf˜ fi‰·˜ ÌÔ˘ ÔéÎ ö‰ˆÎ·˜Ø ·≈ÙË ‰b ÙÔÖ˜ ‰¿ÎÚ˘ÛÈÓ ö‚ÚÂͤ ÌÔ˘ ÙÔf˜ fi‰·˜ ηd Ù·Ö˜ ıÚÈÍd Ùɘ ÎÂÊ·Ïɘ ·éÙɘ â̷ͤÍÂ. 45 º›ÏËÌ¿ ÌÔÈ ÔéÎ ö‰ˆÎ·˜Ø ·≈ÙË ‰b àÊ\ w˜ ÂåÛÉÏıÂÓ Ôé ‰È¤ÏÈ ηٷÊÈÏÔÜÛ¿ ÌÔ˘ ÙÔf˜ fi‰·˜. 46 \EÏ·›ˇˆ ÙcÓ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÌÔ˘ ÔéÎ õÏÂÈ„·˜Ø ·≈ÙË ‰b Ì‡Úˇˆ õÏÂÈ„¤ ÌÔ˘ ÙÔf˜ fi‰·˜. 47 Oy ¯¿ÚÈÓ Ï¤Áˆ ÛÔÈ, àʤˆÓÙ·È ·î êÌ·ÚÙ›·È ·éÙɘ ·î ÔÏÏ·›, ¬ÙÈ äÁ¿ËÛ ÔÏ‡Ø ˇz ‰b çÏ›ÁÔÓ àÊ›ÂÙ·È, çÏ›ÁÔÓ àÁ·÷Ä. 48 Er ‰b ·éÙFÉØ \AʤˆÓÙ·› ÛÔ˘ ·î êÌ·ÚÙ›·È. 49 K·d õÚÍ·ÓÙÔ Ôî Û˘Ó·Ó·Î›ÌÂÓÔÈ Ï¤ÁÂÈÓ âÓ ë·˘ÙÔÖ˜Ø T›˜ ÔyÙfi˜ âÛÙÈÓ, n˜ ηd êÌ·ÚÙ›·˜ àÊ›ËÛÈÓ; 50 Er ‰b Úe˜ ÙcÓ Á˘Ó·ÖÎ·Ø ^H ›ÛÙȘ ÛÔ˘ ۤۈΤ ÛÂØ ÔÚ‡Ԣ Âå˜ ÂåÚ‹ÓËÓ.

36 K¿ÔÈÔ˜ ‰b àe ÙÔf˜ º·ÚÈÛ·›Ô˘˜ ÙeÓ ·Ú·Î·ÏÔÜÛ ÁÈa Óa Ê¿ÁFË Ì·˙› ÙÔ˘. K·d ÌÉΠÛÙe Û›ÙÈ ÙÔÜ º·ÚÈÛ·›Ô˘ ηd οıËÛ ÛÙe ÙÚ·¤˙È. 37 K·d å‰Ôf ÛÙcÓ fiÏÈ ˙ÔÜÛ ̛· Á˘Ó·Öη, ì ïÔ›· qÙ·Ó êÌ·Úوϋ. K·d ¬Ù·Ó öÌ·ıÂ, ¬ÙÈ ÙÚÒÁÂÈ ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔÜ º·ÚÈÛ·›Ô˘, öÊÂÚ ≤Ó· àÏ¿‚·ÛÙÚÔ (Âr‰Ô˜ ‰Ô¯Â›Ô˘) Ìb ̇ÚÔ, 38 ÛÙ¿ıËΠ›Ûˆ ÙÔ˘ ÎÔÓÙa ÛÙa fi‰È· ÙÔ˘ ÎÏ·›ÔÓÙ·˜, ηd ôÚ¯ÈÛ Óa ‚Ú¤¯FË Ùa fi‰È· ÙÔ˘ Ìb Ùa ‰¿ÎÚ˘·, ηd Ùa ÛÎÔ‡È˙ Ìb Ùa Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘, ηd ηٷÊÈÏÔÜÛ Ùa fi‰È· ÙÔ˘, ηd Ùa ôÏÂÈÊ Ìb Ùe ̇ÚÔ. 39 ≠OÙ·Ó ‰b Âr‰Â ï º·ÚÈÛ·ÖÔ˜, Ôf ÙeÓ ÚÔÛοÏÂÛÂ, Âr ̤۷ ÙÔ˘: «AéÙfi˜, âaÓ qÙ·Ó ÚÔÊ‹Ù˘, ıa ÁÓÒÚÈ˙ ÔÈ¿ ηd ÔÈĘ ‰È·ÁˆÁɘ ÂrÓ·È ì Á˘Ó·Öη Ôf ÙeÓ àÁÁ›˙ÂÈ, ıa ÁÓÒÚÈ˙ ¬ÙÈ ÂrÓ·È êÌ·Úوϋ». 40 M›ÏËÛ ‰b ï \IËÛÔܘ ηd Âr Úe˜ ·éÙfiÓ: «™›ÌˆÓ, ö¯ˆ οÙÈ Óa ÛÔÜ Âåá». AéÙe˜ ‰b ÂrÂ: «¢È‰¿ÛηÏÂ, ϤÁ». 41 «¢‡Ô ¯ÚˆÛÙÔÜÛ·Ó Ûb οÔÈÔ ‰·ÓÂÈÛÙ‹. ^O ≤Ó·˜ ¯ÚˆÛÙÔÜÛ ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ‰ËÓ¿ÚÈ·, ηd ï ôÏÏÔ˜ ÂÓ‹ÓÙ·. 42 K·d âÂȉc ‰bÓ Âr¯·Ó Óa Ùa ‰ÒÛÔ˘Ó ›Ûˆ, Ùa ¯¿ÚÈÛ ηd ÛÙÔf˜ ‰‡Ô. §¤ÁÂ, ÏÔÈfiÓ, ÔÈfi˜ à\ ·éÙÔf˜ ıa ÙeÓ àÁ·‹ÛFË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ;». 43 \A·ÓÙÒÓÙ·˜ ‰b ï ™›ÌˆÓ ÂrÂ: «NÔÌ›˙ˆ âÎÂÖÓÔ˜, ÛÙeÓ ïÔÖÔ ¯¿ÚÈÛ Ùa ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·». K·d ·éÙe˜ ÙÔÜ ÂrÂ: «\OÚıa öÎÚÈÓ˜». 44 K·d àÊÔÜ Á‡ÚÈÛ Úe˜ Ùc Á˘Ó·Öη, Âr ÛÙe ™›ÌˆÓ·: «BϤÂȘ ·éÙc Ùc Á˘Ó·Öη; MÉη ÛÙe Û›ÙÈ ÛÔ˘, ÓÂÚe ‰bÓ ÌÔÜ ö‰ˆÛ˜ ÁÈa Ùa fi‰È· ÌÔ˘Ø ·éÙc ¬Ìˆ˜ Ìb Ùa ‰¿ÎÚ˘· ö‚ÚÂÍ Ùa fi‰È· ÌÔ˘ ηd Ìb Ùa Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ Ùa ÛÎÔ‡ÈÛÂ. 45 º›ÏËÌ· ‰bÓ ÌÔÜ ö‰ˆÛÂ˜Ø ·éÙc ¬Ìˆ˜, à\ Ùc ÛÙÈÁÌc Ôf qÚı ̤۷, ‰bÓ ö·˘Û Óa ηٷÊÈÏFÉ Ùa fi‰È· ÌÔ˘. 46 Mb Ï¿‰È ‰bÓ ôÏÂȄ˜ Ùe ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘Ø ·éÙc ¬Ìˆ˜ Ìb ̇ÚÔ ôÏÂÈ„Â Ùa fi‰È· ÌÔ˘. 47 \EÍ ·åÙ›·˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÛÔÜ Ï¤Áˆ: òE¯Ô˘Ó Û˘Á¯ˆÚËıÉ Ôî êÌ·Úٛ˜ Ù˘ Ôî ÔÏϤ˜, ÁÈ\ ·éÙe àÁ¿ËÛ ÔÏ‡Ø âÎÂÖÓÔ˜ ‰¤, ÛÙeÓ ïÔÖÔ Û˘Á¯ˆÚÂÖÙ·È Ï›ÁÔ, àÁ·¿ÂÈ Ï›ÁÔ». 48 Er ‰b Û\ ·éÙ‹: «òE¯Ô˘Ó Û˘Á¯ˆÚËıÉ Ôî êÌ·Úٛ˜ ÛÔ˘». 49 TfiÙ ôÚ¯ÈÛ·Ó Ôî Û˘Ó‰·ÈÙ˘ÌfiÓ˜ Óa ϤÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜: «¶ÔÈfi˜ ÂrÓ·È ·éÙfi˜, œÛÙ Óa Û˘Á¯ˆÚFÉ Î·d êÌ·Úٛ˜;». 50 Er ‰b Úe˜ Ùc Á˘Ó·Öη: «^H ›ÛÙÈ ÛÔ˘ Ûb öÛˆÛÂ. º‡Á ≥Û˘¯Ë». °˘Ó·ÖΘ àÎfiÏÔ˘ıÔÈ Î·d ‰È¿ÎÔÓÔÈ ÙÔÜ \IËÛÔÜ

8

8

K ·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ηıÂÍɘ ηd ·éÙe˜ ‰ÈÒ‰Â˘Â Î·Ùa fiÏÈÓ Î·d ÎÒÌËÓ ÎËÚ‡ÛÛˆÓ Î·d Âé·ÁÁÂÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ, ηd Ôî ‰Ò‰Âη ÛfÓ ·éÙˇá, 2 ηd Á˘Ó·ÖΤ˜ ÙÈÓ˜ ·Q qÛ·Ó ÙÂıÂÚ·Â˘Ì¤Ó·È àe ÓfiÛˆÓ Î·d Ì·ÛÙ›ÁˆÓ ηd ÓÂ˘Ì¿-

™Ùe ëÍɘ ‰b ÂÚÈÒ‰Â˘Â àe fiÏÈ Ûb fiÏÈ Î·d àe ¯ˆÚÈe Ûb ¯ˆÚÈe ÎËÚ‡ÙÙÔÓÙ·˜ ηd ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜ ÁÈa Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. M·˙› ÙÔ˘ ‰b qÙ·Ó Ôî ‰Ò‰Âη, 2 ηd ÌÂÚÈÎb˜ Á˘Ó·ÖΘ, Ôf Âr¯·Ó ıÂÚ·¢ıÉ àe ÓÔÛ‹Ì·Ù· ηd ‚¿Û·Ó· ηd ÔÓËÚa Ó‡̷ٷ ηd àÛı¤ÓÂȘ, ì M·Ú›· ì ^H K·ÈÓc ¢È·ı‹ÎË 10


290

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Ëã

ÙˆÓ ÔÓËÚáÓ Î·d àÛıÂÓÂÈáÓ, M·Ú›· ì ηÏÔ˘Ì¤ÓË M·Á‰·ÏËÓ‹, àÊ\ w˜ ‰·ÈÌfiÓÈ· ëÙa âÍÂÏËχıÂÈ, 3 ηd ’Iˆ¿ÓÓ· Á˘Óc XÔ˘˙Ä âÈÙÚfiÔ˘ ^HÚˇÒ‰Ô˘, ηd ™Ô˘Û¿ÓÓ· ηd ≤ÙÂÚ·È ÔÏÏ·›, ·¥ÙÈÓ˜ ‰ÈËÎfiÓÔ˘Ó ·éÙˇá àe ÙáÓ ñ·Ú¯fiÓÙˆÓ ·éÙ·Ö˜. 4 ™˘ÓÈfiÓÙÔ˜ ‰b ù¯ÏÔ˘ ÔÏÏÔÜ Î·d ÙáÓ Î·Ùa fiÏÈÓ âÈÔÚ¢ÔÌ¤ÓˆÓ Úe˜ ·éÙeÓ Âr ‰Èa ·Ú·‚ÔÏÉ˜Ø 5 \EÍÉÏıÂÓ ï ÛÂ›ÚˆÓ ÙÔÜ ÛÂÖÚ·È ÙeÓ ÛfiÚÔÓ ·éÙÔÜ. K·d âÓ Ùˇá Û›ÚÂÈÓ ·éÙeÓ n ÌbÓ öÂÛ ·Úa ÙcÓ ï‰fiÓ, ηd ηÙÂ·Ù‹ıË, ηd Ùa ÂÙÂÈÓa ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ Î·Ù¤Ê·ÁÂÓ ·éÙfiØ 6 ηd ≤ÙÂÚÔÓ öÂÛÂÓ âd ÙcÓ ¤ÙÚ·Ó, ηd Ê˘bÓ âÍËÚ¿ÓıË ‰Èa Ùe Ìc ö¯ÂÈÓ åÎÌ¿‰·Ø 7 ηd ≤ÙÂÚÔÓ öÂÛÂÓ âÓ Ì¤Ûˇˆ ÙáÓ àηÓıáÓ, ηd Û˘ÌÊ˘ÂÖÛ·È ·î ôηÓı·È à¤ÓÈÍ·Ó ·éÙfiØ 8 ηd ≤ÙÂÚÔÓ öÂÛÂÓ Âå˜ ÙcÓ ÁÉÓ ÙcÓ àÁ·ı‹Ó, ηd Ê˘bÓ âÔ›ËÛ ηÚeÓ ëηÙÔÓÙ·Ï·Û›ÔÓ·. T·ÜÙ· ϤÁˆÓ âÊÒÓÂÈØ ^O ö¯ˆÓ tÙ· àÎÔ‡ÂÈÓ, àÎÔ˘¤Ùˆ.

9 \EËÚÒÙˆÓ ‰b ·éÙeÓ Ôî Ì·ıËÙ·d ·éÙÔÜ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø T›˜ ÂúË ì ·Ú·‚ÔÏc ·≈ÙË; 10 ^O ‰b ÂrÂÓØ ^YÌÖÓ ‰¤‰ÔÙ·È ÁÓáÓ·È Ùa Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ÙÔÖ˜ ‰b ÏÔÈÔÖ˜ âÓ ·Ú·‚ÔÏ·Ö˜, ¥Ó· ‚ϤÔÓÙ˜ Ìc ‚ϤˆÛÈ Î·d àÎÔ‡ÔÓÙ˜ Ìc Û˘ÓÈáÛÈÓ.

11 òEÛÙÈ ‰b ·≈ÙË ì ·Ú·‚ÔÏ‹Ø ^O ÛfiÚÔ˜ âÛÙdÓ ï ÏfiÁÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. 12 Oî ‰b ·Úa ÙcÓ ï‰fiÓ ÂåÛÈÓ Ôî àÎÔ‡Û·ÓÙ˜, ÂrÙ· öÚ¯ÂÙ·È ï ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηd ·úÚÂÈ ÙeÓ ÏfiÁÔÓ àe Ùɘ ηډ›·˜ ·éÙáÓ, ¥Ó· Ìc ÈÛÙ‡۷ÓÙ˜ ÛˆıáÛÈÓ. 13 Oî ‰b âd Ùɘ ¤ÙÚ·˜ Ô¥, ¬Ù·Ó àÎÔ‡ÛˆÛÈ, ÌÂÙa ¯·ÚĘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙeÓ ÏfiÁÔÓ, ηd ÔyÙÔÈ ®›˙·Ó ÔéÎ ö¯Ô˘ÛÈÓ, ÔQ Úe˜ ηÈÚeÓ ÈÛÙ‡ԢÛÈ Î·d âÓ Î·ÈÚˇá ÂÈÚ·ÛÌÔÜ àÊ›ÛÙ·ÓÙ·È. 14 Te ‰b Âå˜ Ùa˜ àοÓı·˜ ÂÛfiÓ, ÔyÙÔ› ÂåÛÈÓ Ôî àÎÔ‡Û·ÓÙ˜, ηd ñe ÌÂÚÈÌÓáÓ Î·d ÏÔ‡ÙÔ˘ ηd ì‰ÔÓáÓ ÙÔÜ ‚›Ô˘ ÔÚ¢fiÌÂÓÔÈ Û˘ÌÓ›ÁÔÓÙ·È Î·d Ôé ÙÂÏÂÛÊÔÚÔÜÛÈ. 15 Te ‰b âÓ ÙFÉ Î·ÏFÉ ÁFÉ, ÔyÙÔ› ÂåÛÈÓ Ô¥ÙÈÓ˜ âÓ Î·Ú‰›÷·

ÎÂÊ. Ëã

KATA §OYKAN

291

ÏÂÁÔ̤ÓË M·Á‰·ÏËÓ‹, à\ ÙcÓ ïÔ›· Âr¯·Ó ‚ÁÂÖ ëÙa ‰·ÈÌfiÓÈ·, 3 ηd ì \Iˆ¿ÓÓ· ì Á˘Ó·Öη ÙÔÜ XÔ˘˙Ä, ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔÜ ÛÙeÓ ÔrÎÔ ÙÔÜ ^HÚˇÒ‰Ë, ηd ì ™Ô˘Û¿ÓÓ·, ηd ÔÏÏb˜ ôÏϘ, Ôî ïÔÖ˜ ÙeÓ ‰È·ÎÔÓÔÜÛ·Ó àe Ùa ñ¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ ÛÔÚ¤ˆ˜ 4 \EÓˇá ‰b Ï·e˜ ÔÏf˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÙ·Ó, ηd àe Ùd˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó Úe˜ ·éÙfiÓ, Âr Ìb ·Ú·‚ÔÏ‹: 5 «BÁÉΠï ÛÔÚÂf˜ ÁÈa Óa Û›ÚFË Ùe ÛfiÚÔ ÙÔ˘. K·d ¬Ù·Ó öÛÂÚÓÂ, ôÏÏÔÈ ÌbÓ ÛfiÚÔÈ öÂÛ·Ó ÛÙe ‰ÚfiÌÔ, ηd ηٷ·Ù‹ıËηÓ, ηd ÙÔf˜ ηٿʷÁ·Ó Ùa ÂÙÂÈÓa ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ. 6 òAÏÏÔÈ ‰b öÂÛ·Ó ÛÙe ÂÙÚá‰Â˜ ö‰·ÊÔ˜, ηd àÊÔÜ Ê‡ÙÚˆÛ·Ó, ÍÂÚ¿ıËηÓ, ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ Âr¯·Ó ñÁÚ·Û›·. 7 òAÏÏÔÈ ‰b öÂÛ·Ó àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙa àÁοıÈ·, ηd ʇÙÚˆÛ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ùa àÁοıÈ· ηd ÙÔf˜ öÓÈÍ·Ó ÙÂÏ›ˆ˜. 8 K·d ôÏÏÔÈ öÂÛ·Ó ÛÙe ö‰·ÊÔ˜ Ùe âÎÏÂÎÙfi, ηd ʇÙÚˆÛ·Ó Î·d öÎ·Ó·Ó Î·Úe ëηÙÔÓÙ·Ï¿ÛÈÔ». §¤ÁÔÓÙ·˜ ·éÙa ÊÒÓ·ÍÂ: «≠OÔÈÔ˜ ö¯ÂÈ ·éÙÈa ÁÈa Óa àÎÔ‡FË, i˜ àÎÔ‡FË». °È·Ù› ï \IËÛÔܘ ïÌÈÏÂÖ Ìb ·Ú·‚ÔϤ˜ 9 TeÓ ÚˆÙÔÜÛ·Ó ‰b Ôî Ì·ıËÙ·› ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜: «T› ÛËÌ·›ÓÂÈ ì ·Ú·‚ÔÏc ·éÙ‹;». 10 AéÙe˜ ‰b ÂrÂ: «™b ÛĘ ö¯ÂÈ ‰ÔıÉ Ùe ÚÔÓfiÌÈÔ Óa ÁÓˆÚ›ÛÂÙ Ùa Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, âÓˇá ÛÙÔf˜ ÏÔÈÔf˜ ïÌÈÏá Ìb ·Ú·‚ÔϤ˜, œÛÙÂ, âÓˇá ‚Ï¤Ô˘Ó, Óa Ìc ‚ϤÔ˘Ó, ηd âÓˇá àÎÔ‡Ô˘Ó, Óa Ìc ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó». ^EÚÌËÓ›· Ùɘ ·Ú·‚ÔÏɘ ÙÔÜ ÛÔÚ¤ˆ˜ 11 «^H ÛËÌ·Û›· ‰b Ùɘ ·Ú·‚ÔÏɘ ÂrÓ·È ·éÙ‹: ^O ÛfiÚÔ˜ ÂrÓ·È ï ÏfiÁÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. 12 Oî ‰b ÛfiÚÔÈ, Ôf öÂÛ·Ó ÛÙe ‰ÚfiÌÔ, àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜, Ôf ôÎÔ˘Û·Ó (Ùe ÏfiÁÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ), àÏÏ\ öÂÈÙ· öÚ¯ÂÙ·È ï ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηd ·›ÚÓÂÈ Ùe ÏfiÁÔ àe ÙcÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜, ÁÈa Óa Ìc ÈÛÙ‡ÛÔ˘Ó Î·d ÛˆıÔÜÓ. 13 Oî ‰b ÛfiÚÔÈ, Ôf öÂÛ·Ó ÛÙe ÂÙÚá‰Â˜ ö‰·ÊÔ˜, àӷʤÚÔÓÙ·È Û\ âΛÓÔ˘˜, Ôî ïÔÖÔÈ, ¬Ù·Ó àÎÔ‡ÛÔ˘Ó, Ìb ¯·Úa ‰¤¯ÔÓÙ·È Ùe ÏfiÁÔ, àÏÏ\ ·éÙÔd ‰bÓ ö¯Ô˘Ó Ú›˙· (‚·ıÂÈa Ú›˙·). AéÙÔd ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Úe˜ ηÈÚfiÓ, ηd ÙeÓ Î·ÈÚe Ùɘ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ àÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È. 14 Oî ‰b ÛfiÚÔÈ, Ôf öÂÛ·Ó ÛÙa àÁοıÈ·, àӷʤÚÔÓÙ·È Û\ ·éÙÔ‡˜, Ôf ôÎÔ˘Û·Ó Ùe ÏfiÁÔ, àÏÏ¿, ηıg˜ ÚÔ¯ˆÚÔÜÓ ÛÙe ‰ÚfiÌÔ Ùɘ ˙ˆÉ˜, Ôî àÁˆÓÈÒ‰ÂȘ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ ηd ï ÏÔÜÙÔ˜ ηd Ôî àÔÏ·‡ÛÂȘ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÙÔf˜ Û˘ÌÓ›ÁÔ˘Ó, ηd ‰bÓ Î·ÚÔÊÔÚÔÜÓ. 15 T¤ÏÔ˜ Ôî ÛfiÚÔÈ, Ôf öÂÛ·Ó ÛÙe âÎÏÂÎÙe ö‰·ÊÔ˜, àӷʤÚÔÓÙ·È Û\ ·éÙÔ‡˜, Ôf Ìb ηÏc ηd àÁ·ıc ηډÈa ôÎÔ˘Û·Ó Ùe ÏfiÁÔ, ηd ÙeÓ ÎÚ·ÙÔÜÓ, ηd ηÚÔÊÔÚÔÜÓ Ìb ñÔÌÔÓ‹». ^O χ¯ÓÔ˜ ÛÙe Ï˘¯ÓÔÛÙ¿ÙË 16 « K·ÓÂd˜ ‰¤, ¬Ù·Ó àÓ¿„FË Ï‡¯ÓÔ, ‰bÓ ÙeÓ ÛÎÂ¿˙ÂÈ Ìb οÔÈÔ ÛÎÂÜÔ˜, ÔûÙ ÙeÓ ‚¿˙ÂÈ Î¿Ùˆ àe Ùe ÎÚ‚‚¿ÙÈ, àÏÏa ÙeÓ ÙÔÔıÂÙÂÖ ¿-


292

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Ëã

ηÏFÉ Î·d àÁ·ıFÉ àÎÔ‡Û·ÓÙ˜ ÙeÓ ÏfiÁÔÓ Î·Ù¤¯Ô˘ÛÈ Î·d ηÚÔÊÔÚÔÜÛÈÓ âÓ ñÔÌÔÓFÉ.

ÎÂÊ. Ëã

KATA §OYKAN

293

Óˆ ÛÙe Ï˘¯ÓÔÛÙ¿ÙË, ÁÈa Óa ʈٛ˙ˆÓÙ·È ¬ÛÔÈ Ì·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û·. 17 òEÙÛÈ ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ ÎÚ˘Êfi, Ôf ‰bÓ ıa Á›ÓFË Ê·ÓÂÚfi, ÔûÙÂ Ì˘ÛÙÈÎfi, Ôf ‰bÓ ıa Á›ÓFË ÁÓˆÛÙe ηd ‰bÓ ıa öÏıFË ÛÙc ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. 18 Na ‰›ÓÂÙ ‰b ÚÔÛÔ¯c Ûb ¬,ÙÈ àÎÔ‡ÂÙ (àe ̤ӷ). ≠OÔÈÔ˜ ‰b ö¯ÂÈ, ıa ‰ÔıFÉ Û\ ·éÙeÓ

16 Oé‰Âd˜ ‰b χ¯ÓÔÓ ±„·˜ ηχÙÂÈ ·éÙeÓ Û·ÂÈ j ñÔοو ÎÏ›Ó˘ Ù›ıËÛÈÓ, àÏÏ\ âd Ï˘¯Ó›·˜ âÈÙ›ıËÛÈÓ, ¥Ó· Ôî ÂåÛÔÚ¢fiÌÂÓÔÈ ‚ϤˆÛÈ Ùe Êá˜. 17 Oé Á¿Ú âÛÙÈ ÎÚ˘ÙeÓ n Ôé Ê·ÓÂÚeÓ ÁÂÓ‹ÛÂÙ·È, Ôé‰b àfiÎÚ˘ÊÔÓ n Ôé ÁÓˆÛı‹ÛÂÙ·È Î·d Âå˜ Ê·ÓÂÚeÓ öÏıFË. 18 BϤÂÙ ÔsÓ ᘠàÎÔ‡ÂÙÂØ n˜ ÁaÚ âaÓ ö¯FË, ‰Ôı‹ÛÂÙ·È ·éÙˇá, ηd n˜ âaÓ Ìc ö¯FË, ηd n ‰ÔÎÂÖ ö¯ÂÈÓ àÚı‹ÛÂÙ·È à\ ·éÙÔÜ.

(ηd ôÏÏÔ), ηd ¬ÔÈÔ˜ ‰bÓ ö¯ÂÈ, ηd ·éÙfi, Ôf ÓÔÌ›˙ÂÈ ¬ÙÈ ö¯ÂÈ, ı\ àÊ·ÈÚÂıFÉ à\ ·éÙfiÓ». ^H ÓÂ˘Ì·ÙÈÎc Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· àÓÒÙÂÚË Ùɘ Û·ÚÎÈÎɘ 19 oHÏı·Ó ‰b Úe˜ ·éÙeÓ ì ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ηd Ôî à‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘, àÏÏa ‰bÓ ÌÔÚÔÜÛ·Ó Óa ÙeÓ ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó àe ÙeÓ ÔÏf ÎfiÛÌÔ. 20 K·d ÌÂÚÈÎÔd ÙÔÜ àÓ‹ÁÁÂÈÏ·Ó: «^H ÌËÙ¤Ú· ÛÔ˘ ηd Ôî à‰ÂÏÊÔ› ÛÔ˘ ÂrÓ·È ö͈ ηd ı¤ÏÔ˘Ó

19 ¶·ÚÂÁ¤ÓÔÓÙÔ ‰b Úe˜ ·éÙeÓ ì Ì‹ÙËÚ Î·d Ôî à‰ÂÏÊÔd ·éÙÔÜ, ηd ÔéΠ䉇ӷÓÙÔ Û˘ÓÙ˘¯ÂÖÓ ·éÙˇá ‰Èa ÙeÓ ù¯ÏÔÓ. 20 K·d àËÁÁ¤ÏË ·éÙˇá ÏÂÁfiÓÙˆÓØ ^H Ì‹ÙËÚ ÛÔ˘ ηd Ôî à‰ÂÏÊÔ› ÛÔ˘ ëÛًηÛÈÓ ö͈ å‰ÂÖÓ Û ı¤ÏÔÓÙ˜. 21 ^O ‰b àÔÎÚÈıÂd˜ Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø M‹ÙËÚ ÌÔ˘ ηd à‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ ÔyÙÔ› ÂåÛÈÓ Ôî ÙeÓ ÏfiÁÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ àÎÔ‡ÔÓÙ˜ ηd ÔÈÔÜÓÙ˜ ·éÙfiÓ.

Óa Ûb å‰ÔÜÓ». 21 AéÙe˜ ‰b àÔÎÚ›ıËΠηd Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜: «MËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ηd à‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ ÂrÓ·È ·éÙÔ›, Ôf àÎÔ‡Ô˘Ó Ùe ÏfiÁÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d ÙeÓ âÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó».

^O \IËÛÔܘ ηٷ·‡ÂÈ ÙcÓ ÙÚÈÎ˘Ì›· 22 M›· ‰b ì̤ڷ àÓ¤‚ËΠÛ\ ≤Ó· ÏÔÖÔ, ηıg˜ ηd Ôî Ì·ıËÙ·› ÙÔ˘,

22 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ ÌÈ÷Ä ÙáÓ ìÌÂÚáÓ Î·d ·éÙe˜ àÓ¤‚Ë Âå˜ ÏÔÖÔÓ Î·d Ôî Ì·ıËÙ·d ·éÙÔÜ, ηd Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø ¢È¤ÏıˆÌÂÓ Âå˜ Ùe ¤Ú·Ó Ùɘ Ï›ÌÓ˘. K·d àÓ‹¯ıËÛ·Ó. 2 3 ¶ÏÂfiÓÙˆÓ ‰b ·éÙáÓ àʇÓˆÛÂ. K·d η٤‚Ë Ï·ÖÏ·„ àÓ¤ÌÔ˘ Âå˜ ÙcÓ Ï›ÌÓËÓ, ηd Û˘ÓÂÏËÚÔÜÓÙÔ Î·d âÎÈÓ‰‡Ó¢ÔÓ. 24 ¶ÚÔÛÂÏıfiÓÙ˜ ‰b ‰È‹ÁÂÈÚ·Ó ·éÙeÓ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø \EÈÛٿٷ, âÈÛٿٷ, àÔÏχÌÂı·! ^O ‰b âÁÂÚıÂd˜ âÂÙ›ÌËÛÂ Ùˇá àÓ¤Ìˇˆ ηd Ùˇá Îχ‰ˆÓÈ ÙÔÜ ≈‰·ÙÔ˜, ηd â·‡Û·ÓÙÔ, ηd âÁ¤ÓÂÙÔ Á·Ï‹ÓË. 25 Er ‰b ·éÙÔÖ˜Ø ¶ÔÜ âÛÙÈÓ ì ›ÛÙȘ ñÌáÓ; ºÔ‚Ëı¤ÓÙ˜ ‰b âı·‡Ì·Û·Ó ϤÁÔÓÙ˜ Úe˜ àÏÏ‹ÏÔ˘˜Ø T›˜ ôÚ· ÔyÙfi˜ âÛÙÈÓ, ¬ÙÈ Î·d ÙÔÖ˜ àÓ¤ÌÔȘ âÈÙ¿ÛÛÂÈ Î·d Ùˇá ≈‰·ÙÈ, ηd ñ·ÎÔ‡Ô˘ÛÈÓ ·éÙˇá;

ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «hA˜ Âڿۈ̠ÛÙe à¤Ó·ÓÙÈ Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ Ï›ÌÓ˘». K·d à¤ÏÂ˘Û·Ó. 23 \EÓˇá ‰b öÏ·Ó, àÔÎÔÈÌ‹ıËÎÂ. K·d öÂÛ ÛÙc Ï›ÌÓË ÌÂÁ¿ÏË àÓÂÌÔı‡ÂÏÏ·, ηd Á¤ÌÈ˙·Ó àe ÓÂÚa ηd ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó (Óa ηٷÔÓÙÈÛıÔÜÓ). 24 TfiÙ ÏËÛ›·Û·Ó ηd ÙeÓ Í‡ÓËÛ·Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «¢È‰¿ÛηÏÂ, ‰È‰¿ÛηÏÂ, ¯·ÓfiÌ·ÛÙÂ!». \EÎÂÖÓÔ˜ ÙfiÙ ÛËÎÒıËΠηd â¤ÏËÍ ÙeÓ ôÓÂÌÔ Î·d ÙcÓ ÙÚÈÎ˘Ì›·, ηd ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Î·d öÁÈÓ Á·Ï‹ÓË. 25 TÔf˜ Âr ÙfiÙÂ: «¶ÔÜ ÂrÓ ì ›ÛÙÈ Û·˜;». Mb ‰¤Ô˜ ‰b ηd Ìb ı·˘Ì·ÛÌe öÏÂÁ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜: «¶ÔÈfi˜ pÚ·Á ÂrÓ·È ·éÙfi˜, œÛÙ ηd ÙÔf˜ àÓ¤ÌÔ˘˜ Óa ‰È·Ù¿ÛÛFË Î·d Ùa ÓÂÚ¿, ηd Óa ñ·ÎÔ‡Ô˘Ó Û\ ·éÙfiÓ;».


294

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Ëã

26 K·d η٤Ï¢ÛÂÓ Âå˜ ÙcÓ ¯ÒÚ·Ó ÙáÓ °·‰·ÚËÓáÓ, ≥ÙȘ âÛÙdÓ àÓÙ›ÂÚ· Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜. 27 \EÍÂÏıfiÓÙÈ ‰b ·éÙˇá âd ÙcÓ ÁÉÓ ñ‹ÓÙËÛÂÓ ·éÙˇá àÓ‹Ú ÙȘ âÎ Ùɘ fiψ˜, n˜ Âr¯Â ‰·ÈÌfiÓÈ· âÎ ¯ÚfiÓˆÓ îηÓáÓ, ηd îÌ¿ÙÈÔÓ ÔéÎ âÓ‰ȉ‡ÛÎÂÙÔ Î·d âÓ ÔåΛ÷· ÔéÎ öÌÂÓÂÓ, àÏÏ\ âÓ ÙÔÖ˜ ÌÓ‹Ì·ÛÈÓ. 28 \I‰gÓ ‰b ÙeÓ ’IËÛÔÜÓ Î·d àÓ·ÎÚ¿Í·˜ ÚÔÛ¤ÂÛÂÓ ·éÙˇá Î·È ÊˆÓFÉ ÌÂÁ¿ÏFË ÂrÂØ T› âÌÔd ηd ÛÔ›, ’IËÛÔÜ, Yîb ÙÔÜ £ÂÔÜ ÙÔÜ ñ„›ÛÙÔ˘; ¢¤ÔÌ·› ÛÔ˘, Ì‹ Ì ‚·Û·Ó›ÛF˘. 29 ¶·Ú‹ÁÁÂÈÏ ÁaÚ Ùˇá Ó‡̷ÙÈ Ùˇá àηı¿ÚÙˇˆ âÍÂÏıÂÖÓ àe ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. ¶ÔÏÏÔÖ˜ ÁaÚ ¯ÚfiÓÔȘ Û˘ÓËÚ¿ÎÂÈ ·éÙfiÓ, ηd â‰ÂÛÌÂÖÙÔ êχÛÂÛÈ Î·d ¤‰·È˜ Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓÔ˜, ηd ‰È·ÚÚ‹ÛÛˆÓ Ùa ‰ÂÛÌa äÏ·‡ÓÂÙÔ ñe ÙÔÜ ‰·›ÌÔÓÔ˜ Âå˜ Ùa˜ âÚ‹ÌÔ˘˜. 30 \EËÚÒÙËÛ ‰b ·éÙeÓ ï ’IËÛÔܘ ϤÁˆÓØ T› ÛÔ› âÛÙÈÓ ùÓÔÌ·; ^O ‰b ÂrÂØ §ÂÁÂÒÓØ ¬ÙÈ ‰·ÈÌfiÓÈ· ÔÏÏa ÂåÛÉÏıÂÓ Âå˜ ·éÙfiÓ. 31 K·d ·ÚÂοÏÂÈ ·éÙeÓ ¥Ó· Ìc âÈÙ¿ÍFË ·éÙÔÖ˜ Âå˜ ÙcÓ ô‚˘ÛÛÔÓ àÂÏıÂÖÓ. 32 oHÓ ‰b âÎÂÖ àÁ¤ÏË ¯Ô›ÚˆÓ îηÓáÓ ‚ÔÛÎÔÌ¤ÓˆÓ âÓ Ùˇá ùÚÂÈØ Î·d ·ÚÂοÏÔ˘Ó ·éÙeÓ ¥Ó· âÈÙÚ¤„FË ·éÙÔÖ˜ Âå˜ âΛÓÔ˘˜ ÂåÛÂÏıÂÖÓØ Î·d â¤ÙÚ„ÂÓ ·éÙÔÖ˜. 33 \EÍÂÏıfiÓÙ· ‰b Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ· àe ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÂåÛÉÏıÔÓ Âå˜ ÙÔf˜ ¯Ô›ÚÔ˘˜, ηd œÚÌËÛÂÓ ì àÁ¤ÏË Î·Ùa ÙÔÜ ÎÚËÌÓÔÜ Âå˜ ÙcÓ Ï›ÌÓËÓ Î·d àÂÓ›ÁË. 34 \I‰fiÓÙ˜ ‰b Ôî ‚fiÛÎÔÓÙ˜ Ùe ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÓ öÊ˘ÁÔÓ, ηd à‹ÁÁÂÈÏ·Ó Âå˜ ÙcÓ fiÏÈÓ Î·d Âå˜ ÙÔf˜ àÁÚÔ‡˜. 35 \EÍÉÏıÔÓ ‰b å‰ÂÖÓ Ùe ÁÂÁÔÓfi˜, ηd qÏıÔÓ Úe˜ ÙeÓ ’IËÛÔÜÓ Î·d ÂyÚÔÓ Î·ı‹ÌÂÓÔÓ ÙeÓ ôÓıÚˆÔÓ, àÊ\ Ôy Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ· âÍÂÏËχıÂÈ, îÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÓ Î·d ÛˆÊÚÔÓÔÜÓÙ· ·Úa ÙÔf˜ fi‰·˜ ÙÔÜ ’IËÛÔÜ, ηd âÊÔ‚‹ıËÛ·Ó. 36 \A‹ÁÁÂÈÏ·Ó ‰b ·éÙÔÖ˜ Ôî å‰fiÓÙ˜ ᘠâÛÒıË ï ‰·ÈÌÔÓÈÛı›˜. 37 K·d äÚÒÙËÛ·Ó ·éÙeÓ ±·Ó Ùe ÏÉıÔ˜ Ùɘ ÂÚȯÒÚÔ˘ ÙáÓ °·‰·ÚËÓáÓ àÂÏıÂÖÓ à\ ·éÙáÓ, ¬ÙÈ Êfi‚ˇˆ ÌÂÁ¿Ïˇˆ Û˘Ó›¯ÔÓÙÔ. AéÙe˜ ‰b âÌ‚a˜ Âå˜ ÏÔÖÔÓ ñ¤ÛÙÚ„ÂÓ. 38 \E‰¤ÂÙÔ ‰b ·éÙÔÜ ï àÓ‹Ú, àÊ\ Ôy âÍÂÏËχıÂÈ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·, ÂrÓ·È ÛfÓ ·éÙˇáØ à¤Ï˘Û ‰b ·éÙeÓ ï \IËÛÔܘ ϤÁˆÓØ 39 ^YfiÛÙÚÂÊ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎfiÓ ÛÔ˘ ηd ‰ÈËÁÔÜ ¬Û· âÔ›ËÛ¤ ÛÔÈ ï £Âfi˜. K·d àÉÏı ηı\ ¬ÏËÓ ÙcÓ fiÏÈÓ ÎËÚ‡ÛÛˆÓ ¬Û· âÔ›ËÛÂÓ ·éÙˇá ï ’IËÛÔܘ.

ÎÂÊ. Ëã

KATA §OYKAN

295

£ÂÚ·›· ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÙc ¯ÒÚ· ÙáÓ °·‰·ÚËÓáÓ 26 K·d η٤Ï¢Û ÛÙc ¯ÒÚ· ÙáÓ °·‰·ÚËÓáÓ, ì ïÔ›· ÂrÓ·È à¤Ó·ÓÙÈ àe Ùc °·ÏÈÏ·›·. 27 K·d ¬Ù·Ó ‚ÁÉΠÛÙcÓ ÍËÚ¿, ‚Ú¤ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ οÔÈÔ˜ ôÓ‰Ú·˜ àe ÙcÓ fiÏÈ, Ôf Âr¯Â ‰·ÈÌfiÓÈ· àe ÔÏÏa ¯ÚfiÓÈ·, ηd ÚÔÜ¯Ô ‰bÓ ÊÔÚÔÜÛÂ, ηd Ûb Û›ÙÈ ‰bÓ öÌÂÓÂ, àÏÏa ÛÙa ÌÓ‹Ì·Ù·. 28 ≠OÙ·Ó ‰b Âr‰Â ÙeÓ \IËÛÔÜ, ö‚Á·Ï ÎÚ·˘Á‹, ηd öÂÛ ÛÙa fi‰È· ÙÔ˘, ηd Ìb ʈÓc ÌÂÁ¿ÏË ÂrÂ: «T› ÎÔÈÓe ñ¿Ú¯ÂÈ àÓ¿ÌÂÛ· Ûb ̤ӷ ηd Ûb Û¤Ó·, \IËÛÔÜ, Yîb ÙÔÜ £ÂÔÜ ÙÔÜ ñ„›ÛÙÔ˘; ™b ·Ú·Î·Ïá, Ìc Ìb ‚·Û·Ó›ÛF˘». 29 ¢ÈfiÙÈ ‰È¤Ù·Í Ùe ÓÂÜÌ· Ùe àοı·ÚÙÔ Óa ‚ÁFÉ àe ÙeÓ ôÓıÚˆÔ. ¶ÔÏÏb˜ ‰b ÊÔÚb˜ ÙeÓ Âr¯Â È¿ÛÂÈ, ηd ÙeÓ ö‰ÂÓ·Ó Ìb êÏ˘Û›‰Â˜ ηd Ìb ‰ÂÛÌa ÛÙa fi‰È·, àÏÏ\ öÛ·˙ Ùa ‰ÂÛÌa ηd ÊÂÚfiÙ·Ó àe Ùe ‰·›ÌÔÓ· ÛÙÔf˜ âÚ‹ÌÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜. 30 TeÓ ÚÒÙËÛ ‰b ï \IËÛÔܘ: «¶ÔÈfi ÂrÓ·È Ùe ùÓÔÌ¿ ÛÔ˘;». AéÙe˜ ‰b ÂrÂ, «§ÂÁÂÒÓ», ‰ÈfiÙÈ ÔÏÏa ‰·ÈÌfiÓÈ· Âr¯·Ó ÌÂÖ Ì¤Û· ÙÔ˘. 31 K·d ÙeÓ ·Ú·Î·ÏÔÜÛ·Ó Óa Ìc Ùa ‰È·Ù¿ÍFË Óa ÄÓ ÛÙcÓ ô‚˘ÛÛÔ (ÛÙa ÙÚ›Û‚·ı· ÙÔÜ ÷±‰Ë). 32 oHÙ·Ó ‰b âÎÂÖ Ì›· àÁ¤ÏË àe ÔÏÏÔf˜ ¯Ô›ÚÔ˘˜, Ôf ö‚ÔÛÎ·Ó ÛÙe ‚Ô˘Ófi. K·d ÙeÓ ·Ú·Î·ÏÔÜÛ·Ó Óa ÙÔf˜ âÈÙÚ¤„FË Óa ÌÔÜÓ Û\ âΛÓÔ˘˜, ηd ÙÔf˜ â¤ÙÚ„Â. 33 K·d ‚ÁÉÎ·Ó Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ· àe ÙeÓ ôÓıÚˆÔ Î·d ÌÉÎ·Ó ÛÙÔf˜ ¯Ô›ÚÔ˘˜, ηd œÚÌËÛ ì àÁ¤ÏË ÙáÓ ¯Ô›ÚˆÓ ηd ÁÎÚÂÌ›ÛÙËΠÛÙc Ï›ÌÓË Î·d Ó›ÁËÎÂ. 34 ≠OÙ·Ó ‰b Âr‰·Ó Ôî ‚ÔÛÎÔd Ùe ÁÂÁÔÓfi˜, öÊ˘Á·Ó ‰ÚÔÌ·›ˆ˜, ηd Ùe àÓ‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÛÙcÓ fiÏÈ Î·d ÛÙa ¯ˆÚÈ¿. 35 K·d ‚ÁÉÎ·Ó ÁÈa Óa å‰ÔÜÓ Ùe ÁÂÁÔÓfi˜, ηd qÏı·Ó ÛÙeÓ \IËÛÔÜ, ηd ‚ÚÉÎ·Ó ÙeÓ ôÓıÚˆÔ, àe ÙeÓ ïÔÖÔ Âr¯·Ó ‚ÁÂÖ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·, Óa οıÂÙ·È ÛÙa fi‰È· ÙÔÜ \IËÛÔÜ, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ηd ÊÚfiÓÈÌÔ˜, ηd ÊÔ‚‹ıËηÓ. 36 Oî ‰b ·éÙfiÙ˜ ‰ÈËÁ‹ıËÎ·Ó Û\ ·éÙÔf˜ ᘠÛÒıËÎÂ ï ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜. 37 K·d ¬ÏÔ Ùe ÏÉıÔ˜ Ùɘ ÂÚÈԯɘ ÙáÓ °·‰·ÚËÓáÓ ÙeÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ·Ó Óa ʇÁFË à\ ·éÙÔ‡˜, ‰ÈfiÙÈ qÙ·Ó Î˘ÚÈÂ˘Ì¤ÓÔÈ àe ÌÂÁ¿ÏÔ Êfi‚Ô. TfiÙ ·éÙe˜ ÌÉΠÛÙe ÏÔÖÔ Î·d â¤ÛÙÚ„Â. 38 ^O ‰b ôÓıÚˆÔ˜, àe ÙeÓ ïÔÖÔ Âr¯·Ó ‚ÁÂÖ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·, ÙeÓ ·Ú·Î·ÏÔÜÛ Óa ÙeÓ ÎÚ·Ù‹ÛFË ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. \AÏÏ\ ï \IËÛÔܘ ÙeÓ ö‰ÈˆÍ ϤÁÔÓÙ·˜: 39 «°‡ÚÈÛ ÛÙe Û›ÙÈ ÛÔ˘, ηd ‰ÈËÁ‹ÛÔ˘ ¬Û· ÛÔÜ öηÓÂ ï £Âfi˜». K·d öÊ˘ÁÂ, ηd ‰È·Î‹Ú˘ÙÙ Û\ ¬ÏË ÙcÓ fiÏÈ ¬Û· ÙÔÜ öηÓ ï \IËÛÔܘ.


296

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Ëã

40 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b âÓ Ùˇá ñÔÛÙÚ¤„·È ÙeÓ ’IËÛÔÜÓ à‰¤Í·ÙÔ ·éÙeÓ ï ù¯ÏÔ˜Ø qÛ·Ó ÁaÚ ¿ÓÙ˜ ÚÔÛ‰ÔÎáÓÙ˜ ·éÙfiÓ. 41 K·d å‰Ôf qÏıÂÓ àÓcÚ ˇz ùÓÔÌ· ’I¿ÂÈÚÔ˜, ηd ·éÙe˜ ôÚ¯ˆÓ Ùɘ Û˘Ó·ÁˆÁɘ ñÉÚ¯ÂØ Î·d ÂÛgÓ ·Úa ÙÔf˜ fi‰·˜ ÙÔÜ ’IËÛÔÜ ·ÚÂοÏÂÈ ·éÙeÓ ÂåÛÂÏıÂÖÓ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ ·éÙÔÜ, 42 ¬ÙÈ ı˘Á¿ÙËÚ ÌÔÓÔÁÂÓc˜ qÓ ·éÙˇá ó˜ âÙáÓ ‰Ò‰Âη, ηd ·≈ÙË à¤ıÓFËÛÎÂÓ. \EÓ ‰b Ùˇá ñ¿ÁÂÈÓ ·éÙeÓ Ôî ù¯ÏÔÈ Û˘Ó¤ÓÈÁÔÓ ·éÙfiÓ. 43 K·d Á˘Óc ÔsÛ· âÓ ®‡ÛÂÈ ·¥Ì·ÙÔ˜ àe âÙáÓ ‰Ò‰Âη, ≥ÙȘ å·ÙÚÔÖ˜ ÚÔÛ·Ó·ÏÒÛ·Û· ¬ÏÔÓ ÙeÓ ‚›ÔÓ ÔéÎ úÛ¯˘ÛÂÓ ñ\ Ôé‰ÂÓe˜ ıÂÚ·¢ıÉÓ·È, 44 ÚÔÛÂÏıÔÜÛ· ùÈÛıÂÓ ≥„·ÙÔ ÙÔÜ ÎÚ·Û¤‰Ô˘ ÙÔÜ îÌ·Ù›Ô˘ ·éÙÔÜ, ηd ·Ú·¯ÚÉÌ· öÛÙË ì ®‡ÛȘ ÙÔÜ ·¥Ì·ÙÔ˜ ·éÙɘ. 45 K·d ÂrÂÓ ï ’IËÛÔÜ˜Ø T›˜ ï ê„¿ÌÂÓfi˜ ÌÔ˘; \AÚÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰b ¿ÓÙˆÓ ÂrÂÓ ï ¶¤ÙÚÔ˜ ηd Ôî ÛfÓ ·éÙˇáØ \EÈÛٿٷ, Ôî ù¯ÏÔÈ Û˘Ó¤¯Ô˘Û› Û ηd àÔıÏ›‚Ô˘ÛÈ, ηd ϤÁÂȘ Ù›˜ ï ê„¿ÌÂÓfi˜ ÌÔ˘; 46 ^O ‰b ’IËÛÔܘ ÂrÂÓØ ≠H„·Ùfi ÌÔ‡ ÙÈ˜Ø âÁg ÁaÚ öÁÓˆÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ âÍÂÏıÔÜÛ·Ó à\ âÌÔÜ. 47 \I‰ÔÜÛ· ‰b ì Á˘Óc ¬ÙÈ ÔéÎ öÏ·ıÂ, ÙÚ¤ÌÔ˘Û· qÏı ηd ÚÔÛÂÛÔÜÛ· ·éÙˇá ‰È\ mÓ ·åÙ›·Ó ≥„·ÙÔ ·éÙÔÜ à‹ÁÁÂÈÏÂÓ ·éÙˇá âÓÒÈÔÓ ·ÓÙe˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ, ηd ó˜ å¿ıË ·Ú·¯ÚÉÌ·. 48 ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙFÉØ £¿ÚÛÂÈ, ı‡Á·ÙÂÚ! ^H ›ÛÙȘ ÛÔ˘ ۤۈΤ ÛÂ. ¶ÔÚ‡Ԣ Âå˜ ÂåÚ‹ÓËÓ. 49 òEÙÈ ·éÙÔÜ Ï·ÏÔÜÓÙÔ˜ öÚ¯ÂÙ·› ÙȘ ·Úa ÙÔÜ àÚ¯ÈÛ˘Ó·ÁÒÁÔ˘ ϤÁˆÓ ·éÙˇá ¬ÙÈ Ù¤ıÓËÎÂÓ ì ı˘Á¿ÙËÚ ÛÔ˘Ø Ìc Û·ÏÏ ÙeÓ ‰È‰¿ÛηÏÔÓ. 50 ^O ‰b ’IËÛÔܘ àÎÔ‡Û·˜ àÂÎÚ›ıË ·éÙˇá ϤÁˆÓØ Mc ÊÔ‚ÔÜØ ÌfiÓÔÓ ›ÛÙ¢Â, ηd Ûˆı‹ÛÂÙ·È. 51 \EÏıgÓ ‰b Âå˜ ÙcÓ ÔåΛ·Ó ÔéÎ àÊÉÎÂÓ ÂåÛÂÏıÂÖÓ Ô鉤ӷ Âå Ìc ¶¤ÙÚÔÓ Î·d ’Iˆ¿ÓÓËÓ Î·d ’I¿Îˆ‚ÔÓ Î·d ÙeÓ ·Ù¤Ú· Ùɘ ·È‰e˜ ηd ÙcÓ ÌËÙ¤Ú·. 52 òEÎÏ·ÈÔÓ ‰b ¿ÓÙ˜ ηd âÎfiÙÔÓÙÔ ·éÙ‹Ó. ^O ‰b ÂrÂØ Mc ÎÏ·›ÂÙÂ! OéÎ à¤ı·ÓÂÓ, àÏÏa ηı‡‰ÂÈ. 53 K·d ηÙÂÁ¤ÏˆÓ ·éÙÔÜ, Âå‰fiÙ˜ ¬ÙÈ à¤ı·ÓÂÓ. 54 AéÙe˜ ‰b â΂·ÏgÓ ö͈ ¿ÓÙ·˜ ηd ÎÚ·Ù‹Û·˜ Ùɘ ¯ÂÈÚe˜ ·éÙɘ âÊÒÓËÛ ϤÁˆÓØ ^H ·Ö˜, âÁ›ÚÔ˘! 55 K·d â¤ÛÙÚ„ Ùe ÓÂÜÌ· ·éÙɘ, ηd àÓ¤ÛÙË ·Ú·¯ÚÉÌ·, ηd ‰È¤Ù·ÍÂÓ ·éÙFÉ ‰ÔıÉÓ·È Ê·ÁÂÖÓ. 56 K·d âͤÛÙËÛ·Ó Ôî ÁÔÓÂÖ˜ ·éÙɘ. ^O ‰b ·Ú‹ÁÁÂÈÏÂÓ ·éÙÔÖ˜ ÌˉÂÓd ÂåÂÖÓ Ùe ÁÂÁÔÓfi˜.

ÎÂÊ. Ëã

KATA §OYKAN

297

^O \IËÛÔܘ ıÂÚ·‡ÂÈ ÙcÓ ·îÌÔÚÚÔÔÜÛ· Á˘Ó·Öη ηd àÓ·ÛÙ·›ÓÂÈ ÙcÓ ÎfiÚË ÙÔÜ àÚ¯ÈÛ˘Ó·ÁÒÁÔ˘ \I·Â›ÚÔ˘ 40 ≠OÙ·Ó ‰b â¤ÛÙÚ„ ï \IËÛÔܘ, Ùe ÏÉıÔ˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ ÙeÓ ñÔ‰¤¯ıËÎÂ, ‰ÈfiÙÈ ¬ÏÔÈ ÙeÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó. 41 K·d å‰Ôf qÏı ôÓıÚˆÔ˜ çÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ \I¿ÂÈÚÔ˜, Ôf qÙ·Ó ôÚ¯ˆÓ Ùɘ Û˘Ó·ÁˆÁɘ. K·d öÂÛ ÛÙa fi‰È· ÙÔÜ \IËÛÔÜ Î·d ÙeÓ ·Ú·Î·ÏÔÜÛ Óa öÏıFË ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔ˘, 42 ‰ÈfiÙÈ Âr¯Â ı˘Á·Ù¤Ú· ÌÔÓÔÁÂÓÉ ‰Ò‰Âη âÙáÓ, Ôf ¤ı·ÈÓÂ. ≠OÙ·Ó ‰b ‹Á·ÈÓÂ, Ùa Ï‹ıË ÙeÓ ÂÚȤ‚·ÏÏ·Ó àÛÊ˘ÎÙÈο. 43 K¿ÔÈ· ‰b Á˘Ó·Öη, Ôf ñ¤ÊÂÚ àe ·îÌÔÚÚ·Á›· âd ‰Ò‰Âη õ‰Ë öÙË, ηd ‰·¿ÓËÛ ¬ÏË ÙcÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ Ûb å·ÙÚÔ‡˜, ηd ‰bÓ ÌfiÚÂÛ Óa ıÂÚ·¢ıFÉ àe ηӤӷ, 44 ÏËÛ›·Û àe ›Ûˆ ηd ôÁÁÈÍ ÙcÓ ôÎÚË ÙÔÜ âÓ‰‡Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, ηd à̤ۈ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ ì ·îÌÔÚÚ·Á›· Ù˘. 45 ^O \IËÛÔܘ Âr ÙfiÙÂ: «¶ÔÈfi˜ Ìb ôÁÁÈÍÂ;». \EÓˇá ‰b ¬ÏÔÈ àÚÓÔÜÓÙ·Ó, ï ¶¤ÙÚÔ˜ ηd ·éÙÔd Ôf qÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ Âr·Ó: «¢È‰¿ÛηÏÂ, Ùa Ï‹ıË ÂrÓ·È Û˘ÓˆÛÙÈṲ̂ӷ Á‡Úˆ ÛÔ˘ ηd Ûb Û˘ÓıÏ›‚Ô˘Ó, ηd Ûf ϤÁÂȘ, “ ¶ÔÈfi˜ Ìb ôÁÁÈÍÂ;”». 46 \AÏÏ\ ï \IËÛÔܘ ÂrÂ: «Mb ôÁÁÈÍ οÔÈÔ˜. ¢ÈfiÙÈ âÁg ηٿϷ‚·, ¬ÙÈ ‚ÁÉΠ‰‡Ó·ÌÈ àe ̤ӷ». 47 ≠OÙ·Ó ‰b Âr‰Â ì Á˘Ó·Öη, ¬ÙÈ ‰bÓ ‰È¤Ê˘Á ÙcÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘, ÙÚ¤ÌÔÓÙ·˜ qÏı ηd öÂÛ ÛÙa fi‰È· ÙÔ˘, ηd ÌÚÔÛÙa Û\ ¬ÏÔ Ùe Ï·e ÙÔÜ Âr ÙcÓ ·åÙ›·, ÁÈa ÙcÓ ïÔ›· ÙeÓ ôÁÁÈÍÂ, ηd ¬ÙÈ ıÂÚ·‡ıËΠà̤ۈ˜. 48 AéÙe˜ ‰b Ùɘ ÂrÂ: «òE¯Â ı¿ÚÚÔ˜, ÎfiÚË ÌÔ˘! ^H ›ÛÙÈ ÛÔ˘ Ûb öÛˆÛÂ. º‡Á ≥Û˘¯Ë». 49 \EÓˇá ‰b àÎfiÌË ÌÈÏÔÜÛÂ, öÚ¯ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ àe Ùe Û›ÙÈ ÙÔÜ àÚ¯ÈÛ˘Ó·ÁÒÁÔ˘ ηd ÙÔÜ Ï¤ÁÂÈ: «¶¤ı·Ó ì ı˘Á·Ù¤Ú· ÛÔ˘, ÌcÓ âÓÔ¯ÏFɘ Ùe ‰È‰¿ÛηÏÔ». 50 \AÏÏ\ ¬Ù·Ó Ùe ôÎÔ˘Û ï \IËÛÔܘ, ÙÔÜ ÂrÂ: «Mc ÊÔ‚ÄÛ·È! MfiÓÔ ›ÛÙ¢ ηd ıa ÛˆıFÉ (ıa â·Ó¤ÏıFË, ıa àÓ·ÛÙËıFÉ)». 51 ≠OÙ·Ó ‰b qÏı ÛÙe Û›ÙÈ, ‰bÓ ôÊËÛ Óa ÌFÉ Ì¤Û· ηÓ›˜, ·Úa ï ¶¤ÙÚÔ˜ ηd ï \Iˆ¿ÓÓ˘ ηd ï \I¿Îˆ‚Ô˜ ηd ï ·Ù¤Ú·˜ Ùɘ ÎfiÚ˘ ηd ì ÌËÙ¤Ú·. 52 òEÎÏ·È·Ó ‰b ¬ÏÔÈ Î·d Ùc ıÚËÓÔÜÛ·Ó. \AÏÏ\ ·éÙe˜ ÂrÂ: «Mc ÎÏ·ÖÙÂ! ¢bÓ ¤ı·ÓÂ, àÏÏa ÎÔÈÌÄÙ·È». 53 TfiÙÂ, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ ¤ı·ÓÂ, ôÚ¯ÈÛ·Ó Óa ÁÂÏÔÜÓ Âå˜ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. 54 AéÙe˜ ‰¤, àÊÔÜ ö‚Á·Ï ¬ÏÔ˘˜ ö͈ ηd ÙcÓ öÈ·Û àe Ùe ¯¤ÚÈ, ÊÒÓ·Í ϤÁÔÓÙ·˜: «KfiÚË, ۋΈ â¿Óˆ!». 55 K·d â¤ÛÙÚ„ Ùe ÓÂÜÌ· Ù˘, ηd à̤ۈ˜ ÛËÎÒıËΠâ¿Óˆ, ηd ‰È¤Ù·Í Óa Ùɘ ‰ÒÛÔ˘Ó Óa Ê¿ÁFË. 56 K·d Ôî ÁÔÓÂÖ˜ Ù˘ öÌÂÈÓ·Ó âÎÛÙ·ÙÈÎÔ›. \EÎÂÖÓÔ˜ ‰b ÙÔf˜ ö‰ˆÛ âÓÙÔÏc Óa ÌcÓ ÂåÔÜÓ Ùe ÁÂÁÔÓe˜ Ûb ηӤӷ.


298

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ıã

ÎÂÊ. ıã

KATA §OYKAN

299

\EÍÔ˘Û›· ÙáÓ ‰Ò‰Âη àÔÛÙfiÏˆÓ Î·d ï‰ËÁ›Â˜ Úe˜ ·éÙÔ‡˜

™˘ÁηÏÂÛ¿ÌÂÓÔ˜ ‰b ÙÔf˜ ‰Ò‰Âη Ì·ıËÙa˜ ·éÙÔÜ ö‰ˆÎÂÓ 9 ·éÙÔÖ˜ ‰‡Ó·ÌÈÓ Î·d âÍÔ˘Û›·Ó âd ¿ÓÙ· Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ· ηd ÓfiÛÔ˘˜ ıÂÚ·‡ÂÈÓ. 2 K·d à¤ÛÙÂÈÏÂÓ ·éÙÔf˜ ÎËÚ‡ÛÛÂÈÓ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d åÄÛı·È ÙÔf˜ àÛıÂÓÔÜÓÙ·˜. 3 K·d Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø MˉbÓ ·úÚÂÙ Âå˜ ÙcÓ ï‰fiÓ, Ì‹Ù ®¿‚‰Ô˘˜ Ì‹Ù ‹Ú·Ó Ì‹Ù ôÚÙÔÓ Ì‹Ù àÚÁ‡ÚÈÔÓ Ì‹Ù àÓa ‰‡Ô ¯ÈÙáÓ·˜ ö¯ÂÈÓ. 4 K·d Âå˜ mÓ iÓ ÔåΛ·Ó ÂåÛ¤ÏıËÙÂ, âÎÂÖ Ì¤ÓÂÙ ηd âÎÂÖıÂÓ âͤگÂÛıÂ. 5 K·d ¬ÛÔÈ âaÓ Ìc ‰¤ÍˆÓÙ·È ñÌĘ, âÍÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ àe Ùɘ fiψ˜ âΛӢ ηd ÙeÓ ÎÔÓÈÔÚÙeÓ àe ÙáÓ Ô‰áÓ ñÌáÓ àÔÙÈÓ¿Í·Ù Âå˜ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔÓ â\ ·éÙÔ‡˜. 6 \EÍÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ‰b ‰È‹Ú¯ÔÓÙÔ Î·Ùa Ùa˜ ÎÒÌ·˜ Âé·ÁÁÂÏÈ˙fiÌÂÓÔÈ Î·d ıÂÚ·‡ÔÓÙ˜ ·ÓÙ·¯ÔÜ.

9

\AÊÔÜ ‰b οÏÂÛ ¬ÏÔ˘˜ Ì·˙d ÙÔf˜ ‰Ò‰Âη Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘, ÙÔf˜ ö‰ˆÛ Ùc ‰‡Ó·ÌÈ Î·d ÙcÓ âÍÔ˘Û›· ¿Óˆ Û\ ¬Ï· Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·, ηd Óa ıÂÚ·Â‡Ô˘Ó Ùd˜ àÛı¤ÓÂȘ. 2 K·d ÙÔf˜ à¤ÛÙÂÈÏ Óa ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ó Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ηd Óa ıÂÚ·Â‡Ô˘Ó ÙÔf˜ àÛıÂÓÂÖ˜. 3 K·d ÙÔf˜ ÂrÂ: «Na Ìc ·›ÚÓÂÙ ٛÔÙ ÁÈa Ùe ‰ÚfiÌÔ, ÔûÙ ڷ‚‰È¿, ÔûÙ ۷ÎΛ‰ÈÔ, ÔûÙ „ˆÌ›, ÔûÙ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÔûÙ Óa ö¯ÂÙ ‰‡Ô ¯ÈÙáÓ˜. 4 K·d Û\ ¬ÔÈÔ Û›ÙÈ ÌÉÙÂ, âÎÂÖ Óa ̤ÓÂÙÂ, ηd à\ âÎÂÖ Ó\ àÓ·¯ˆÚÉÙÂ. 5 K·d ÁÈa ¬ÛÔ˘˜ ‰bÓ ıa ÛĘ ‰Â¯ıÔÜÓ, ¬Ù·Ó ıa ‚Á·›ÓÂÙ àe ÙcÓ fiÏÈ âΛÓË, Óa ÙÈÓ¿ÍÂÙ ηÏa ηd Ùc ÛÎfiÓË àe Ùa fi‰È· Û·˜ Û\ öÓ‰ÂÈÍÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜». 6 •ÂΛÓËÛ·Ó ‰¤ (ÁÈa ÙcÓ àÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜), ηd ÂÚÓÔÜÛ·Ó àe ¯ˆÚÈe Ûb ¯ˆÚÈe ÎËÚ‡ÙÙÔÓÙ·˜ Ùe Âé·ÁÁ¤ÏÈÔ Î·d οÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙÔÜ ıÂÚ·ÂÖ˜. \AÔÚ›· ÙÔÜ ^HÚˇÒ‰Ë

7 òHÎÔ˘Û ‰b ^HÚˇÒ‰Ë˜ ï ÙÂÙڿگ˘ Ùa ÁÈÓfiÌÂÓ· ñ’ ·éÙÔÜ ¿ÓÙ·, ηd ‰ÈËfiÚÂÈ ‰Èa Ùe ϤÁÂÛı·È ñfi ÙÈÓˆÓ ¬ÙÈ ’Iˆ¿ÓÓ˘ âÁ‹ÁÂÚÙ·È âÎ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ, 8 ñfi ÙÈÓˆÓ ‰b ¬ÙÈ \HÏ›·˜ âÊ¿ÓË, ôÏÏˆÓ ‰b ¬ÙÈ ÚÔÊ‹Ù˘ ÙȘ ÙáÓ àÚ¯·›ˆÓ àÓ¤ÛÙË. 9 K·d ÂrÂÓ ï ^HÚˇÒ‰Ë˜Ø ’Iˆ¿ÓÓËÓ âÁg àÂÎÂÊ¿ÏÈÛ·. T›˜ ‰¤ âÛÙÈÓ ÔyÙÔ˜ ÂÚd Ôy âÁg àÎÔ‡ˆ ÙÔÈ·ÜÙ·; K·d â˙‹ÙÂÈ å‰ÂÖÓ ·éÙfiÓ.

7 òAÎÔ˘Û ‰b ï ^HÚˇÒ‰Ë˜ ï ÙÂÙڿگ˘ ¬Ï· ¬Û· Á›ÓÔÓÙ·Ó à\ ·éÙfiÓ, ηd ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ûb àÔÚ›·, ‰ÈfiÙÈ ÌÂÚÈÎÔd öÏÂÁ·Ó, ¬ÙÈ ï \Iˆ¿ÓÓ˘ àÓ·ÛÙ‹ıËΠâÎ ÓÂÎÚáÓ, 8 ηd ÌÂÚÈÎÔ›, ¬ÙÈ âÌÊ·Ó›ÛıËΠï \HÏ›·˜, ηd ôÏÏÔÈ, ¬ÙÈ àÓ·ÛÙ‹ıËΠοÔÈÔ˜ àe ÙÔf˜ ·Ï·ÈÔf˜ ÚÔÊÉÙ˜. 9 K·d ï ^HÚˇÒ‰Ë˜ ÂrÂ: «TeÓ \Iˆ¿ÓÓË âÁg àÔÎÂÊ¿ÏÈÛ·. ¶ÔÈfi˜ ÂrÓ·È ÙfiÙ ·éÙfi˜, ÁÈa ÙeÓ ïÔÖÔ âÁg àÎÔ‡ˆ Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·;». K·d ˙ËÙÔÜÛ Óa ÙeÓ ‰FÉ.

10 K·d ñÔÛÙÚ¤„·ÓÙ˜ Ôî àfiÛÙÔÏÔÈ ‰ÈËÁ‹Û·ÓÙÔ ·éÙˇá ¬Û· âÔ›ËÛ·Ó. K·d ·Ú·Ï·‚gÓ ·éÙÔf˜ ñ¯ÒÚËÛ ηÙ\ 剛·Ó Âå˜ ÙfiÔÓ öÚËÌÔÓ fiψ˜ ηÏÔ˘Ì¤Ó˘ BËıÛ·˚‰¿. 11 Oî ‰b ù¯ÏÔÈ ÁÓfiÓÙ˜ äÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·éÙˇá. K·d ‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜ ·éÙÔf˜ âÏ¿ÏÂÈ ·éÙÔÖ˜ ÂÚd Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ηd ÙÔf˜ ¯Ú›·Ó ö¯ÔÓÙ·˜ ıÂÚ·›·˜ å¿Û·ÙÔ. 12 ^H ‰b ì̤ڷ õÚÍ·ÙÔ ÎÏ›ÓÂÈÓØ ÚÔÛÂÏıfiÓÙ˜ ‰b Ôî ‰Ò‰Âη ÂrÔÓ ·éÙˇáØ \AfiÏ˘ÛÔÓ ÙeÓ ù¯ÏÔÓ, ¥Ó· ÔÚ¢ı¤ÓÙ˜ Âå˜ Ùa˜ ·ÎÏˇˆ ÎÒÌ·˜ ηd ÙÔf˜ àÁÚÔf˜ ηٷχۈÛÈ Î·d Â≈ÚˆÛÈÓ âÈÛÈÙÈÛÌfiÓ, ¬ÙÈ z‰Â âÓ âÚ‹Ìˇ ˆ Ùfiˇ ˆ âṲ̂Ó. 13 Er ‰b Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø ¢fiÙ ·éÙÔÖ˜ ñÌÂÖ˜ Ê·ÁÂÖÓ. Oî ‰b ÂrÔÓØ OûÎ ÂåÛÈÓ ìÌÖÓ ÏÂÖÔÓ j ¤ÓÙ ôÚÙÔÈ Î·d å¯ı‡Â˜ ‰‡Ô, Âå Ì‹ÙÈ ÔÚ¢ı¤ÓÙ˜ ìÌÂÖ˜ àÁÔÚ¿ÛÔÌÂÓ Âå˜ ¿ÓÙ· ÙeÓ Ï·eÓ ÙÔÜÙÔÓ ‚ÚÒÌ·Ù·. 14 oHÛ·Ó ÁaÚ óÛÂd ôÓ‰Ú˜ ÂÓÙ·ÎÈÛ¯›ÏÈÔÈ. Er ‰b Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ·éÙÔÜØ K·Ù·ÎϛӷÙ ·éÙÔf˜ ÎÏÈÛ›·˜ àÓa

Te ı·ÜÌ· ÙÔÜ ¯ÔÚÙ·ÛÌÔÜ ÙáÓ ÂÓÙ·ÎÈÛ¯ÈÏ›ˆÓ àÓ‰ÚáÓ 10 ≠OÙ·Ó ‰b â¤ÛÙÚ„·Ó Ôî àfiÛÙÔÏÔÈ, ÙÔÜ ‰ÈËÁ‹ıËÎ·Ó ¬Û· öηӷÓ. K·d ÙÔf˜ ÉÚ ̷˙› ÙÔ˘ ηd àÔÛ‡ÚıËΠå‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Û\ ≤Ó· öÚËÌÔ ÙfiÔ, ÎÔÓÙa Ûb fiÏÈ çÓÔÌ·˙Ô̤ÓË BËıÛ·˚‰¿. 11 \AÏÏa Ùa Ï‹ıË ÙÔÜ Ï·ÔÜ, ÌfiÏȘ Ùe öÌ·ı·Ó, ÙeÓ àÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. K·d ÙÔf˜ ‰¤¯ıËÎÂ, ηd ÙÔf˜ ÌÈÏÔÜÛ ÁÈa Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ηd ıÂÚ¿¢Û ¬ÛÔ˘˜ Âr¯·Ó àÓ¿ÁÎË ıÂÚ·›·˜. 12 òAÚ¯ÈÛ ‰b ì ì̤ڷ Óa ‚Ú·‰˘¿˙FË, ηd ÙeÓ ÏËÛ›·Û·Ó Ôî ‰Ò‰Âη ηd ÙÔÜ Âr·Ó: «¢È¿Ï˘Û Ùa Ï‹ıË ÙÔÜ Ï·ÔÜ, ÁÈa Óa ÄÓ ÛÙd˜ Á‡Úˆ ΈÌÔfiÏÂȘ ηd Ùa ¯ˆÚÈ¿, ÁÈa Óa Ì›ÓÔ˘Ó Ùc Ó‡ÎÙ· ηd Óa ‚ÚÔÜÓ ÙÚfiÊÈÌ·, ‰ÈfiÙÈ â‰á ÂúÌÂı· Ûb ÙfiÔ öÚËÌÔ». 13 \AÏÏ\ Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜: «¢áÛÙ ÙÔ˘˜ âÛÂÖ˜ Óa Ê¿ÁÔ˘Ó». AéÙÔd ‰b Âr·Ó: «¢bÓ ö¯Ô˘Ì ·Ú·¿Óˆ àe ¤ÓÙ „ˆÌÈa ηd ‰‡Ô „¿ÚÈ·, âÎÙe˜ ηd iÓ ÄÌ âÌÂÖ˜ Óa àÁÔڿۈ̠ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈa ¬ÏÔ ·éÙe Ùe Ï·fi». 14 ¢ÈfiÙÈ qÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ôÓ‰Ú˜. TfiÙ Âr ÛÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘: «B¿ÏÙ ÙÔ˘˜ Óa ηı‹-


300

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ıã

ÂÓÙ‹ÎÔÓÙ·. 15 K·d âÔ›ËÛ·Ó Ô≈Ùˆ ηd àÓ¤ÎÏÈÓ·Ó ±·ÓÙ·˜. 16 §·‚gÓ ‰b ÙÔf˜ ¤ÓÙ ôÚÙÔ˘˜ ηd ÙÔf˜ ‰‡Ô å¯ı‡·˜, àÓ·‚Ϥ„·˜ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓeÓ ÂéÏfiÁËÛÂÓ ·éÙÔf˜ ηd η٤ÎÏ·Û ηd ≛‰Ô˘ ÙÔÖ˜ Ì·ıËÙ·Ö˜ ·Ú·ıÂÖÓ·È Ùˇá ù¯Ïˇˆ. 17 K·d öÊ·ÁÔÓ Î·d â¯ÔÚÙ¿ÛıËÛ·Ó ¿ÓÙ˜, ηd õÚıË Ùe ÂÚÈÛÛÂÜÛ·Ó ·éÙÔÖ˜ ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÎfiÊÈÓÔÈ ‰Ò‰Âη.

ÎÂÊ. ıã

KATA §OYKAN

301

ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ηÙa ïÌ¿‰Â˜ àÓa ÂÓ‹ÓÙ·». 15 K·d öÎ·Ó·Ó öÙÛÈ, ÙÔf˜ ö‚·Ï·Ó ¬ÏÔ˘˜ ‰ËÏ·‰c Óa ηı‹ÛÔ˘Ó ÁÈa Ê·ÁËÙfi. 16 ¶ÉÚ ‰b Ùa ¤ÓÙ „ˆÌÈa ηd Ùa ‰‡Ô „¿ÚÈ·, ⋲„ˆÛ ÙÔf˜ çÊı·ÏÌÔf˜ ÛÙeÓ ÔéÚ·Óe ηd Ùa ÂéÏfiÁËÛÂ, ηd Ùa öÎÔ„Â Ûb ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ηd Ùa ö‰ÈÓ ÛÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜, ÁÈa Óa Ùa ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙe Ï·fi. 17 K·d öÊ·Á·Ó ηd ¯fiÚÙ·Û·Ó ¬ÏÔÈ. K·d Û‹ÎˆÛ·Ó ‰Ò‰Âη ÎÔÊ›ÓÈ· àe ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ôf ÙÔf˜ ÂÚ›ÛÛÂ˘Û·Ó. ^H ïÌÔÏÔÁ›· ÙÔÜ ¶¤ÙÚÔ˘

18 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ÂrÓ·È ·éÙeÓ ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓÔÓ Î·Ù·ÌfiÓ·˜, Û˘ÓÉÛ·Ó ·éÙˇá Ôî Ì·ıËÙ·›, ηd âËÚÒÙËÛÂÓ ·éÙÔf˜ ϤÁˆÓØ T›Ó· Ì ϤÁÔ˘ÛÈÓ Ôî ù¯ÏÔÈ ÂrÓ·È; 19 Oî ‰b àÔÎÚÈı¤ÓÙ˜ ÂrÔÓØ ’Iˆ¿ÓÓËÓ ÙeÓ B·ÙÈÛÙ‹Ó, ôÏÏÔÈ ‰b \HÏ›·Ó, ôÏÏÔÈ ‰b ¬ÙÈ ÚÔÊ‹Ù˘ ÙȘ ÙáÓ àÚ¯·›ˆÓ àÓ¤ÛÙË. 20 Er ‰b ·éÙÔÖ˜Ø ^YÌÂÖ˜ ‰b Ù›Ó· Ì ϤÁÂÙ ÂrÓ·È; \AÔÎÚÈıÂd˜ ‰b ï ¶¤ÙÚÔ˜ ÂrÂØ TeÓ XÚÈÛÙeÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ.

18 K¿ÔÙ ‰¤, âÓˇá qÙ·Ó ÌfiÓÔ˜ ÁÈa ÚÔÛ¢¯‹, qÏı·Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ôî Ì·ıËÙ·d ηd ÙÔf˜ ÚÒÙËÛ ϤÁÔÓÙ·˜: «¶ÔÈfi˜ ϤÁÂÈ ï ÎfiÛÌÔ˜ ¬ÙÈ ÂrÌ·È;». 19 AéÙÔd ‰b à·ÓÙÒÓÙ·˜ Âr·Ó: «òAÏÏÔÈ ÌbÓ Ï¤ÁÔ˘Ó, ¬ÙÈ ÂrÛ·È ï \Iˆ¿ÓÓ˘ ï B·ÙÈÛÙ‹˜, ôÏÏÔÈ ‰b ï \HÏ›·˜, ηd ôÏÏÔÈ, ¬ÙÈ àÓ·ÛÙ‹ıËΠοÔÈÔ˜ ÚÔÊ‹Ù˘ àe ÙÔf˜ ·Ï·ÈÔ‡˜». 20 TfiÙ Âr Û\ ·éÙÔ‡˜: «K·d ÛÂÖ˜ ÔÈfi˜ ϤÁÂÙ ¬ÙÈ ÂrÌ·È;». \A·ÓÙÒÓÙ·˜ ‰b ï ¶¤ÙÚÔ˜ ÂrÂ: «ErÛ·È ï XÚÈÛÙe˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ (ï MÂÛÛ›·˜, Ôf öÛÙÂÈÏÂ ï £Âfi˜)». ^O \IËÛÔܘ ÚÔϤÁÂÈ Ùe ¿ıÔ˜ ηd ÙcÓ àÓ¿ÛÙ·Û› ÙÔ˘

21 ^O ‰b âÈÙÈÌ‹Û·˜ ·éÙÔÖ˜ ·Ú‹ÁÁÂÈÏ ÌˉÂÓd ϤÁÂÈÓ ÙÔÜÙÔ, 22 ÂågÓ ¬ÙÈ ‰ÂÖ ÙeÓ YîeÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÔÏÏa ·ıÂÖÓ Î·d àÔ‰ÔÎÈÌ·ÛıÉÓ·È àe ÙáÓ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚˆÓ ηd àÚ¯ÈÂÚ¤ˆÓ ηd ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, ηd àÔÎÙ·ÓıÉÓ·È, ηd ÙFÉ ÙÚ›ÙFË ì̤Ú÷· âÁÂÚıÉÓ·È.

21 AéÙe˜ ‰b ÙÔf˜ ö‰ˆÛ ·éÛÙËÚc âÓÙÔÏc Óa Ìc ϤÁÔ˘Ó ÙÔÜÙÔ Ûb ηӤӷ, 22 ηd ÚfiÛıÂÛÂ, ¬ÙÈ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Óa ¿ıFË ÔÏÏ¿, Ì¿ÏÈÛÙ· Ó\ àÔ‰ÔÎÈÌ·ÛıFÉ àe ÙÔf˜ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘˜ ηd ÙÔf˜ àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd ÙÔf˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜, ηd Óa ı·Ó·ÙˆıFFÉ, ηd ÙcÓ ÙÚ›ÙË ì̤ڷ Óa àÓ·ÛÙËıFÉ. Oî àÎfiÏÔ˘ıÔÈ ÙÔÜ \IËÛÔÜ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÛÙ·˘Úfi

23 òEÏÂÁ ‰b Úe˜ ¿ÓÙ·˜Ø Eú ÙȘ ı¤ÏÂÈ ç›Ûˆ ÌÔ˘ öÚ¯ÂÛı·È, à·ÚÓËÛ¿Ûıˆ ë·˘ÙeÓ Î·d àÚ¿Ùˆ ÙeÓ ÛÙ·˘ÚeÓ ·éÙÔÜ Î·ı\ ìÌ¤Ú·Ó Î·d àÎÔÏÔ˘ı›و ÌÔÈ. 24 lO˜ ÁaÚ iÓ ı¤ÏFË ÙcÓ „˘¯cÓ ·éÙÔÜ ÛáÛ·È, àÔϤÛÂÈ ·éÙ‹ÓØ n˜ ‰\ iÓ àÔϤÛFË ÙcÓ „˘¯cÓ ·éÙÔÜ ≤ÓÂÎÂÓ âÌÔÜ, ÔyÙÔ˜ ÛÒÛÂÈ ·éÙ‹Ó. 25 T› ÁaÚ èÊÂÏÂÖÙ·È ôÓıÚˆÔ˜ ÎÂÚ‰‹Û·˜ ÙeÓ ÎfiÛÌÔÓ ¬ÏÔÓ, ë·˘ÙeÓ ‰b àÔϤ۷˜ j ˙ËÌȈı›˜; 26 lO˜ ÁaÚ âaÓ â·ÈÛ¯˘ÓıFÉ Ì ηd ÙÔf˜ âÌÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙÔÜÙÔÓ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ â·ÈÛ¯˘Óı‹ÛÂÙ·È ¬Ù·Ó öÏıFË âÓ ÙFÉ ‰fiÍFË ·éÙÔÜ Î·d ÙÔÜ ¶·ÙÚe˜ ηd ÙáÓ êÁ›ˆÓ àÁÁ¤ÏˆÓ. 27 §¤Áˆ ‰b ñÌÖÓ àÏËıá˜, ÂåÛ› ÙÈÓ˜ ÙáÓ z‰Â ëÛÙËÎfiÙˆÓ, ÔQ Ôé Ìc Á‡ۈÓÙ·È ı·Ó¿ÙÔ˘ ≤ˆ˜ iÓ ú‰ˆÛÈ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ.

23 òEÏÂÁ ‰b Úe˜ ¬ÏÔ˘˜: «≠OÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Óa Ìb àÎÔÏÔ˘ıFÉ, i˜ à·ÚÓËıFÉ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘, ηd i˜ ÛËÎÒÓFË Ùe ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓá˜, ηd öÙÛÈ i˜ Ìb àÎÔÏÔ˘ıFÉ. 24 ¢ÈfiÙÈ, ¬ÔÈÔ˜ ıa âȉÈÒÎFË Óa ÛÒÛFË ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ (àÔʇÁÔÓÙ·˜ Ùe Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ), ıa ÙeÓ ¯¿ÛFË. \EÓˇá âÎÂÖÓÔ˜, Ôf ıa ı˘ÛÈ¿ÛFË ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ ÁÈa ̤ӷ, ·éÙe˜ ıa ÙeÓ ÛÒÛFË. 25 T› ‰b èÊÂÏÂÖÙ·È ï ôÓıÚˆÔ˜, âaÓ ÎÂÚ‰›ÛFË ¬ÏÔ ÙeÓ ÎfiÛÌÔ, àÏÏ\ àÔϤÛFË j ¯¿ÛFË ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘; 26 ≠OÔÈÔ˜ ‚‚·›ˆ˜ âÓÙÚ·FÉ ÁÈa ̤ӷ ηd ÙÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÔ˘, ıa âÓÙÚ·FÉ ÁÈ\ ·éÙeÓ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, ¬Ù·Ó öÏıFË Ìb Ùc ‰fiÍ· ÙÔ˘, ηd Ùc ‰fiÍ· ÙÔÜ ¶·Ù¤Ú· ηd ÙáÓ êÁ›ˆÓ àÁÁ¤ÏˆÓ. 27 \AÏËıÈÓa ‰b ÛĘ ϤÁˆ, ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈÎÔd à\ ·éÙÔf˜ Ôf ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È â‰á, Ôî ïÔÖÔÈ ‰bÓ ıa Á¢ıÔÜÓ ı¿Ó·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Óa å‰ÔÜÓ Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ (Ìb ÙcÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛÈ ÙÔÜ \IÔ˘‰·˚ÛÌÔÜ Î·Ùa ÙcÓ ±ÏˆÛÈ Ùɘ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Ùe 70 Ì.X. ηd ÙcÓ âÈÎÚ¿ÙËÛÈ ÙÔÜ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔÜ)».


302

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ıã

ÎÂÊ. ıã

KATA §OYKAN

303

^H ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛÈ ÙÔÜ \IËÛÔÜ

28 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b ÌÂÙa ÙÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ óÛÂd ìÌ¤Ú·È çÎÙg ηd ·Ú·Ï·‚gÓ ÙeÓ ¶¤ÙÚÔÓ Î·d ’Iˆ¿ÓÓËÓ Î·d ’I¿Îˆ‚ÔÓ àÓ¤‚Ë Âå˜ Ùe ùÚÔ˜ ÚÔÛ‡ͷÛı·È. 29 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ÚÔÛ‡¯ÂÛı·È ·éÙeÓ Ùe Âr‰Ô˜ ÙÔÜ ÚÔÛÒÔ˘ ·éÙÔÜ ≤ÙÂÚÔÓ Î·d ï îÌ·ÙÈÛÌe˜ ·éÙÔÜ Ï¢Îe˜ âÍ·ÛÙÚ¿ÙˆÓ. 30 K·d å‰Ôf ôÓ‰Ú˜ ‰‡Ô Û˘ÓÂÏ¿ÏÔ˘Ó ·éÙˇá, Ô¥ÙÈÓ˜ qÛ·Ó Mˆ˘Ûɘ ηd \HÏ›·˜, 31 ÔQ çÊı¤ÓÙ˜ âÓ ‰fiÍFË öÏÂÁÔÓ ÙcÓ öÍÔ‰ÔÓ ·éÙÔÜ mÓ öÌÂÏÏ ÏËÚÔÜÓ âÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. 32 ^O ‰b ¶¤ÙÚÔ˜ ηd Ôî ÛfÓ ·éÙˇá qÛ·Ó ‚‚·ÚË̤ÓÔÈ ≈ÓˇˆØ ‰È·ÁÚËÁÔÚ‹Û·ÓÙ˜ ‰b Âr‰ÔÓ ÙcÓ ‰fiÍ·Ó ·éÙÔÜ Î·d ÙÔf˜ ‰‡Ô ôÓ‰Ú·˜ ÙÔf˜ Û˘ÓÂÛÙáÙ·˜ ·éÙˇá. 33 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÛı·È ·éÙÔf˜ à\ ·éÙÔÜ ÂrÂÓ ï ¶¤ÙÚÔ˜ Úe˜ ÙeÓ ’IËÛÔÜÓØ \EÈÛٿٷ, ηÏfiÓ âÛÙÈÓ ìÌĘ z‰Â ÂrÓ·ÈØ Î·d ÔÈ‹ÛˆÌÂÓ ÛÎËÓa˜ ÙÚÂÖ˜, Ì›·Ó ÛÔd ηd Ì›·Ó Mˆ˘ÛÂÖ Î·d Ì›·Ó \HÏ›÷·, Ìc Âå‰g˜ n ϤÁÂÈ. 34 T·ÜÙ· ‰b ·éÙÔÜ Ï¤ÁÔÓÙÔ˜ âÁ¤ÓÂÙÔ ÓÂʤÏË Î·d âÂÛΛ·ÛÂÓ ·éÙÔ‡˜Ø âÊÔ‚‹ıËÛ·Ó ‰b âÓ Ùˇá ÂåÛÂÏıÂÖÓ âΛÓÔ˘˜ Âå˜ ÙcÓ ÓÂʤÏËÓ. 35 K·d ʈÓc âÁ¤ÓÂÙÔ âÎ Ùɘ ÓÂʤÏ˘ ϤÁÔ˘Û·Ø O y Ù fi ˜ â Û Ù È Ó ï Yîfi˜ ÌÔ˘ ï àÁ·ËÙfi˜Ø · é Ù Ô Ü à Î Ô ‡  ٠ . 36 K·d âÓ Ùˇá ÁÂÓ¤Ûı·È ÙcÓ ÊˆÓcÓ ÂñÚ¤ıË ï ’IËÛÔܘ ÌfiÓÔ˜. K·d ·éÙÔd âÛ›ÁËÛ·Ó Î·d Ôé‰ÂÓd à‹ÁÁÂÈÏ·Ó âÓ âΛӷȘ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ Ôé‰bÓ zÓ ëˆÚ¿Î·ÛÈÓ. 37 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b âÓ ÙFÉ ëÍɘ ì̤Ú÷· ηÙÂÏıfiÓÙˆÓ ·éÙáÓ àe ÙÔÜ ùÚÔ˘˜ Û˘Ó‹ÓÙËÛÂÓ ·éÙˇá ù¯ÏÔ˜ Ôχ˜. 38 K·d å‰Ôf àÓcÚ àe ÙÔÜ ù¯ÏÔ˘ àÓ‚fiËÛ ϤÁˆÓØ ¢È‰¿ÛηÏÂ, ‰¤ÔÌ·› ÛÔ˘, â›‚Ï„ÔÓ âd ÙeÓ ˘îfiÓ ÌÔ˘, ¬ÙÈ ÌÔÓÔÁÂÓ‹˜ ÌÔ› âÛÙÈØ 39 ηd å‰Ôf ÓÂÜÌ· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·éÙfiÓ, ηd âÍ·›ÊÓ˘ ÎÚ¿˙ÂÈ Î·d Û·Ú¿ÛÛÂÈ ·éÙeÓ ÌÂÙa àÊÚÔÜ, ηd ÌfiÁȘ àÔ¯ˆÚÂÖ à\ ·éÙÔÜ Û˘ÓÙÚÖ‚ÔÓ ·éÙfiÓ. 40 K·d â‰Â‹ıËÓ ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ ÛÔ˘ ¥Ó· â΂¿ÏˆÛÈÓ ·éÙfi, ηd ÔéΠ䉢ӋıËÛ·Ó. 41 \AÔÎÚÈıÂd˜ ‰b ï ’IËÛÔܘ ÂrÂÓØ oø ÁÂÓÂa ôÈÛÙÔ˜ ηd ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓË, ≤ˆ˜ fiÙ öÛÔÌ·È Úe˜ ñÌĘ ηd àÓ¤ÍÔÌ·È ñÌáÓ; ¶ÚÔÛ¿Á·Á ÙeÓ ˘îfiÓ ÛÔ˘ z‰Â. 42 òEÙÈ ‰b ÚÔÛÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ ·éÙÔÜ öÚÚËÍÂÓ ·éÙeÓ Ùe ‰·ÈÌfiÓÈÔÓ Î·d Û˘ÓÂÛ¿Ú·ÍÂÓØ âÂÙ›ÌËÛ ‰b ï ’IËÛÔܘ Ùˇá Ó‡̷ÙÈ Ùˇá àηı¿ÚÙˇˆ, ηd å¿Û·ÙÔ

28 \OÎÙg ì̤Ú˜ ÌÂÙa à\ ·éÙa Ùa ÏfiÁÈ· ·Ú¤Ï·‚ ÙeÓ ¶¤ÙÚÔ Î·d ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË Î·d ÙeÓ \I¿Îˆ‚Ô, ηd àÓ¤‚ËΠÛÙe ùÚÔ˜ ÁÈa Óa ÚÔÛ¢¯ËıFÉ. 29 K·d âÓˇá ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó, ì ÌÔÚÊc ÙÔÜ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ öÁÈÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ηd ì âÓ‰˘Ì·Û›· ÙÔ˘ Ï¢Îc ηd àÛÙÚ·ÊÙÂÚ‹. 30 K·d å‰Ôf ‰‡Ô ôÓ‰Ú˜ Û˘ÓˆÌÈÏÔÜÛ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘. oHÙ·Ó ï Mˆ˘Ûɘ ηd ï \HÏ›·˜, 31 Ôî ïÔÖÔÈ âÌÊ·Ó›ÛıËÎ·Ó Ìb Ï·ÌÚfiÙËÙ·, ηd ÌÈÏÔÜÛ·Ó ÁÈa ÙcÓ öÍÔ‰fi ÙÔ˘ (Ùe ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘), Ôf ıa Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔÜÛ ÛÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì (ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘). 32 ^O ‰b ¶¤ÙÚÔ˜ ηd ·éÙÔ›, Ôf qÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘, Âr¯·Ó ΢ÚÈ¢ıÉ àe ‚·Úf Ó˘ÛÙ·ÁÌfi, àÏÏa ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔf˜ ë·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ûb âÁÚ‹ÁÔÚÛÈ Î·d Âr‰·Ó Ùc ‰fiÍ· ÙÔ˘ ηd ÙÔf˜ ‰‡Ô ôÓ‰Ú˜, Ôf qÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘. 33 K·d ¬Ù·Ó ·éÙÔd àÔ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·Ó à\ ·éÙfiÓ, ÂrÂ ï ¶¤ÙÚÔ˜ ÛÙeÓ \IËÛÔÜ: «¢È‰¿ÛηÏÂ, ÂrÓ·È Î·Ïe Óa Ì›ӈÌ â‰á. K·d Óa οӈÌ ÙÚÂÖ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ì›· ÁÈa Û¤Ó·, ηd Ì›· ÁÈa Ùe Mˆ˘ÛÉ, ηd Ì›· ÁÈa ÙeÓ \HÏ›·». ¢bÓ õÍÂÚ ٛ ϤÁÂÈ. 34 \EÓˇá ‰b öÏÂÁ ·éÙ¿, qÏı ≤Ó· ʈÙÂÈÓe Û‡ÓÓÂÊÔ Î·d ÙÔf˜ ÛΤ·ÛÂ. K·d ÊÔ‚‹ıËηÓ, ¬Ù·Ó âÎÂÖÓÔÈ ÌÉÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙe Û‡ÓÓÂÊÔ. 35 K·d ʈÓc àÎÔ‡ÛıËΠàe Ùe Û‡ÓÓÂÊÔ, ì ïÔ›· öÏÂÁÂ: A é Ù e ˜  r Ó · È ï Yîfi˜ ÌÔ˘ ï àÁ·ËÙfi˜1, Û \ · é Ù e Ó Ó a ñ  · Î Ô ‡  ٠ . 36 K·d àÊÔÜ àÎÔ‡ÛıËΠì ʈӋ, ‚Ú¤ıËΠï \IËÛÔܘ ÌfiÓÔ˜. AéÙÔd ‰b Ù‹ÚËÛ·Ó ÛÈÁc ηd ‰bÓ àÓ¤ÊÂÚ·Ó Ûb ηӤӷ âÎÂÖÓ˜ Ùd˜ ì̤Ú˜ Ù›ÔÙ à\ ¬Û· Âr‰·Ó. £ÂÚ·›· ‰·ÈÌÔÓÈ˙Ô̤ÓÔ˘ ·È‰ÈÔÜ 37 K·Ùa ÙcÓ ëÔ̤ÓË ‰b ì̤ڷ, ¬Ù·Ó η٤‚ËÎ·Ó àe Ùe ùÚÔ˜, ÙeÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ Ϸe˜ Ôχ˜. 38 K·d å‰Ôf ≤Ó·˜ ôÓ‰Ú·˜ àe Ùe ÏÉıÔ˜ ÊÒÓ·Í ϤÁÔÓÙ·˜: «¢È‰¿ÛηÏÂ, Ûb ·Ú·Î·Ïá, ÎÔ›Ù·Í ÙeÓ ˘îfi ÌÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÜ ÂrÓ·È ÌÔÓ¿ÎÚÈ‚Ô˜. 39 K·d å‰Ôf ‰·ÈÌfiÓÈÔ ÙeÓ Î˘ÚȇÂÈ, ηd öÍ·ÊÓ· ‚Á¿˙ÂÈ ÎÚ·˘Á¤˜, ηd ÙeÓ Î¿ÓÂÈ Óa Û·Ú¿˙FË Î·d Ó\ àÊÚ›˙FË, ηd ÔÏf ‰‡ÛÎÔÏ· àÔ¯ˆÚÂÖ à\ ·éÙfiÓ, àÊÔÜ ÚáÙ· ÙeÓ Û˘ÓÙÚ›„FË. 40 K·d ·Ú·Î¿ÏÂÛ· ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÛÔ˘ ÁÈa Óa Ùe ‚Á¿ÏÔ˘Ó, àÏÏa ‰bÓ ÌfiÚÂÛ·Ó». 41 TfiÙ ‰b ï \IËÛÔܘ ÂrÂ: «oø ÁÂÓÂa ôÈÛÙË Î·d ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓË, ≤ˆ˜ fiÙ ıa ÂrÌ·È Ì·˙› Û·˜ ηd ıa ÛĘ àÓ¤¯ˆÌ·È; º¤Ú ÙeÓ ˘îfi ÛÔ˘ â‰á». 42 ¶ÚÔÙÔÜ ‰b àÎfiÌË Êı¿ÛFË (ÛÙeÓ \IËÛÔÜ), Ùe ‰·ÈÌfiÓÈÔ ÙeÓ öÚÚÈÍ οو ηd ÙeÓ öηÓ Óa Û·Ú¿˙FË. ^O ‰b \IËÛÔܘ âÈÙ›ÌËÛ Ùe àοı·ÚÙÔ ÓÂÜÌ·, 1. BϤ Ùe ^HÛ. Ì‚ã 1 ¬ˆ˜ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙe M·Ùı. È‚ã 18.


304

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ıã

ÙeÓ ·Ö‰· ηd à¤‰ˆÎÂÓ ·éÙeÓ Ùˇá ·ÙÚd ·éÙÔÜ. 43 \EÍÂÏ‹ÛÛÔÓÙÔ ‰b ¿ÓÙ˜ âd ÙFÉ ÌÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ.

ÎÂÊ. ıã

KATA §OYKAN

305

ηd ıÂÚ¿¢Û Ùe ·È‰d ηd Ùe ö‰ˆÛ ›Ûˆ ÛÙeÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. 43 K·d ¬ÏÔÈ âÎÏ‹ÛÛÔÓÙ·Ó ÁÈa Ùc ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ^O \IËÛÔܘ ÚÔϤÁÂÈ ÁÈa ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚa Ùe ¿ıÔ˜

¶¿ÓÙˆÓ ‰b ı·˘Ì·˙fiÓÙˆÓ âd ÄÛÈÓ Ôx˜ âÔ›ËÛÂÓ ï \IËÛÔܘ, Âr Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ·éÙÔÜØ 44 £¤Ûı ñÌÂÖ˜ Âå˜ Ùa tÙ· ñÌáÓ ÙÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ‡ÙÔ˘˜Ø ^O ÁaÚ Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ̤ÏÏÂÈ ·Ú·‰›‰ÔÛı·È Âå˜ ¯ÂÖÚ·˜ àÓıÚÒˆÓ. 45 Oî ‰b äÁÓfiÔ˘Ó Ùe ®ÉÌ· ÙÔÜÙÔ, ηd qÓ ·Ú·ÎÂÎ·Ï˘Ì̤ÓÔÓ à\ ·éÙáÓ, ¥Ó· Ìc ·úÛıˆÓÙ·È ·éÙfi, ηd âÊÔ‚ÔÜÓÙÔ âÚˆÙÉÛ·È ·éÙeÓ ÂÚd ÙÔÜ ®‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘.

K·d âÓˇá ¬ÏÔÈ ı·‡Ì·˙·Ó ÁÈa ¬Ï·, ¬Û· öηÓ ï \IËÛÔܘ, Âr Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘: 44 «¶ÚÔÛ¤ÍÂÙ ÛÂÖ˜ ·éÙÔf˜ ÙÔf˜ ÏfiÁÔ˘˜: ^OˆÛ‰‹ÔÙ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Óa ·Ú·‰ÔıFÉ Ûb ¯¤ÚÈ· àÓıÚÒˆÓ». 45 \AÏÏ\ ·éÙÔd ‰bÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó ·éÙe Ùe ÏfiÁÔ, ‰ÈfiÙÈ Ùe ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘ qÙ·Ó ÎÚ˘Ì̤ÓÔ à\ ·éÙÔ‡˜, ÁÈa Óa Ìc Ùe ηٷϿ‚Ô˘Ó, ηd ‰›ÛÙ·˙·Ó Óa ÙeÓ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈa Ùc ÛËÌ·Û›· ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘. ¶ÔÈfi˜ ÂrÓ·È àÓÒÙÂÚÔ˜

46 EåÛÉÏı ‰b ‰È·ÏÔÁÈÛÌe˜ âÓ ·éÙÔÖ˜, Ùe Ù›˜ iÓ ÂúË Ì›˙ˆÓ ·éÙáÓ. 47 ^O ‰b ’IËÛÔܘ å‰gÓ ÙeÓ ‰È·ÏÔÁÈÛÌeÓ Ùɘ ηډ›·˜ ·éÙáÓ, âÈÏ·‚fiÌÂÓÔ˜ ·È‰›Ô˘ öÛÙËÛÂÓ ·éÙe ·Ú\ ë·˘Ùˇá 48 ηd ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø lO˜ âaÓ ‰¤ÍËÙ·È ÙÔÜÙÔ Ùe ·È‰›ÔÓ âd Ùˇá çÓfiÌ·Ù› ÌÔ˘, âÌb ‰¤¯ÂÙ·È, ηd n˜ âaÓ âÌb ‰¤ÍËÙ·È, ‰¤¯ÂÙ·È ÙeÓ àÔÛÙ›ϷÓÙ¿ ÌÂ. ^O ÁaÚ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ âÓ ÄÛÈÓ ñÌÖÓ ñ¿Ú¯ˆÓ, ÔyÙfi˜ âÛÙÈ Ì¤Á·˜.

49 \AÔÎÚÈıÂd˜ ‰b ï ’Iˆ¿ÓÓ˘ ÂrÂÓØ \EÈÛٿٷ, Âú‰ÔÌ¤Ó ÙÈÓ· âd Ùˇá çÓfiÌ·Ù› ÛÔ˘ â΂¿ÏÏÔÓÙ· ‰·ÈÌfiÓÈ·, ηd âΈχ۷ÌÂÓ ·éÙfiÓ, ¬ÙÈ ÔéÎ àÎÔÏÔ˘ıÂÖ ÌÂı\ ìÌáÓ. 50 K·d Âr Úe˜ ·éÙeÓ ï ’IËÛÔÜ˜Ø Mc ΈχÂÙÂØ Ôé Á¿Ú âÛÙÈ Î·ı\ ñÌáÓØ n˜ ÁaÚ ÔéÎ öÛÙÈ Î·ı\ ñÌáÓ, ñbÚ ñÌáÓ âÛÙÈÓ. 51 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b âÓ Ùˇá Û˘ÌÏËÚÔÜÛı·È Ùa˜ ì̤ڷ˜ Ùɘ àÓ·Ï‹„ˆ˜ ·éÙÔÜ Î·d ·éÙe˜ âÛÙ‹ÚÈÍ Ùe ÚfiÛˆÔÓ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÔÚ‡ÂÛı·È Âå˜ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, 52 ηd à¤ÛÙÂÈÏÂÓ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ Úe ÚÔÛÒÔ˘ ·éÙÔÜ. K·d ÔÚ¢ı¤ÓÙ˜ ÂåÛÉÏıÔÓ Âå˜ ÎÒÌËÓ ™·Ì·ÚÂÈÙáÓ, œÛÙ ëÙÔÈÌ¿Û·È ·éÙˇáØ 53 ηd ÔéΠ≤ͷÓÙÔ ·éÙfiÓ, ¬ÙÈ Ùe ÚfiÛˆÔÓ ·éÙÔÜ qÓ ÔÚ¢fiÌÂÓÔÓ Âå˜ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. 54 \I‰fiÓÙ˜ ‰b Ôî Ì·ıËÙ·d ·éÙÔÜ ’I¿Îˆ‚Ô˜ ηd ’Iˆ¿ÓÓ˘ ÂrÔÓØ K‡ÚÈÂ, ı¤-

46 MÉΠ‰b Û\ ·éÙÔf˜ ï ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi˜, ÁÈa Ùe ÔÈfi˜ à\ ·éÙÔf˜ ÂrÓ·È àÓÒÙÂÚÔ˜. 47 ^O ‰b \IËÛÔܘ Âr‰Â Ùe ‰È·ÏÔÁÈÛÌe Ùɘ „˘¯É˜ ÙÔ˘˜, ÉÚ ≤Ó· ·È‰›, Ùe öÛÙËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ 48 ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «≠OÔÈÔ˜ ıa ÙÈÌ‹ÛFË ·éÙe Ùe ·È‰d ÛÙe ùÓÔÌ¿ ÌÔ˘, â̤ӷ ÙÈÌ÷Ä, ηd ¬ÔÈÔ˜ ıa ÙÈÌ‹ÛFË â̤ӷ, ÙÈÌ÷Ä ·éÙfiÓ, Ôf Ìb à¤ÛÙÂÈÏÂ. AéÙe˜ ÏÔÈfiÓ, Ôf ÂrÓ·È Ù·ÂÈÓfiÙÂÚÔ˜ ÌÂÙ·Íf ¬ÏˆÓ Û·˜, ·éÙe˜ ÂrÓ·È àÓÒÙÂÚÔ˜». ≠OÔÈÔ˜ ‰bÓ ÂrÓ·È âÓ·ÓÙ›ÔÓ Û·˜ ÂrÓ·È Ì·˙› Û·˜ 49 òEÏ·‚ ‰b Ùe ÏfiÁÔ ï \Iˆ¿ÓÓ˘ ηd ÂrÂ: «¢È‰¿ÛηÏÂ, Âú‰·Ì οÔÈÔÓ Óa ‚Á¿˙FË ‰·ÈÌfiÓÈ· Ìb Ùe ùÓÔÌ¿ ÛÔ˘, ηd ÙeÓ âÌÔ‰›Û·ÌÂ, ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ ÌĘ àÎÔÏÔ˘ıÂÖ». 50 K·d ï \IËÛÔܘ ÙÔÜ ÂrÂ: «Mc ÙeÓ âÌÔ‰›˙ÂÙÂ. ¢ÈfiÙÈ ‰bÓ ÂrÓ·È âÓ·ÓÙ›ÔÓ Û·˜. K·d ¬ÔÈÔ˜ ‰bÓ ÂrÓ·È âÓ·ÓÙ›ÔÓ Û·˜, ÂrÓ·È Ìb Ùe ̤ÚÔ˜ Û·˜». \AfiÊ·ÛÈ ÔÚ›·˜ Úe˜ ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ ÁÈa Ùe Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ \AÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙáÓ ™·Ì·ÚÂÈÙáÓ 51 ≠OÙ·Ó ‰b ÏËÛ›·˙ ì Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÈ ÙáÓ ìÌÂÚáÓ ÁÈa Ùe ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ·éÙe˜ ÛÙ·ıÂÚa ηd àÌÂÙ¿ÎÏËÙ· àÔÊ¿ÛÈÛ Óa ÌÂÙ·‚FÉ ÛÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. 52 K·d à¤ÛÙÂÈÏ ÌÚÔÛÙa à\ ·éÙeÓ àÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˘˜. K·d ÉÁ·Ó ηd ÌÉÎ·Ó Û\ ≤Ó· ¯ˆÚÈe ÙáÓ ™·Ì·ÚÂÈÙáÓ, ÁÈa Óa οÓÔ˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈa ÙeÓ âÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘. 53 \AÏÏa ‰bÓ ÙeÓ ‰¤¯ıËÎ·Ó (Ôî ™·Ì·ÚÂÖÙ˜), ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¢ı˘ÓfiÙ·Ó Úe˜ ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì (fiÏÈ â¯ıÚÈÎc ÁÈ\ ·éÙÔ‡˜). 54 ≠OÙ·Ó ‰b Ùe Âr‰·Ó Ôî Ì·ıËÙ·› ÙÔ˘ \I¿Îˆ‚Ô˜ ηd \Iˆ¿ÓÓ˘, Âr·Ó: «K‡ÚÈÂ, ı¤-


306

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ıã, Èã

ÏÂȘ ÂúˆÌÂÓ ÜÚ Î·Ù·‚ÉÓ·È àe ÔéÚ·ÓÔÜ Î·d àÓ·ÏáÛ·È ·éÙÔ‡˜, ó˜ ηd \HÏ›·˜ âÔ›ËÛÂ; 55 ™ÙÚ·ÊÂd˜ ‰b âÂÙ›ÌËÛÂÓ ·éÙÔÖ˜ ηd ÂrÂÓØ OéÎ Ôú‰·Ù Ô›Ô˘ Ó‡̷Ùfi˜ âÛÙ ñÌÂÖ˜Ø 56 ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÔéÎ qÏı „˘¯a˜ àÓıÚÒˆÓ àÔϤ۷È, àÏÏa ÛáÛ·È. K·d âÔÚ‡ıËÛ·Ó Âå˜ ëÙ¤Ú·Ó ÎÒÌËÓ. 57 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b ÔÚ¢ÔÌ¤ÓˆÓ ·éÙáÓ âÓ ÙFÉ ï‰ˇá Âr¤ ÙȘ Úe˜ ·éÙfiÓØ \AÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÛÔÈ ¬Ô˘ âaÓ à¤Ú¯FË, K‡ÚÈÂ. 58 K·d ÂrÂÓ ·éÙˇá ï ’IËÛÔÜ˜Ø Aî àÏÒÂΘ ʈÏÂÔf˜ ö¯Ô˘ÛÈ Î·d Ùa ÂÙÂÈÓa ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ Î·Ù·ÛÎËÓÒÛÂȘ, ï ‰b Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÔéÎ ö¯ÂÈ ÔÜ ÙcÓ ÎÂÊ·ÏcÓ ÎÏ›ÓFË. 59 Er ‰b Úe˜ ≤ÙÂÚÔÓØ \AÎÔÏÔ‡ıÂÈ ÌÔÈ. ^O ‰b ÂrÂØ K‡ÚÈÂ, â›ÙÚ„fiÓ ÌÔÈ àÂÏıfiÓÙÈ ÚáÙÔÓ ı¿„·È ÙeÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘. 60 Er ‰b ·éÙˇá ï \IËÛÔÜ˜Ø òAʘ ÙÔf˜ ÓÂÎÚÔf˜ ı¿„·È ÙÔf˜ ë·˘ÙáÓ ÓÂÎÚÔ‡˜Ø Ûf ‰b àÂÏıgÓ ‰È¿ÁÁÂÏÏ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ. 61 Er ‰b ηd ≤ÙÂÚÔ˜Ø \AÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÛÔÈ, K‡ÚÈÂØ ÚáÙÔÓ ‰b â›ÙÚ„fiÓ ÌÔÈ àÔÙ¿Í·Ûı·È ÙÔÖ˜ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎfiÓ ÌÔ˘. 62 Er ‰b ï ’IËÛÔܘ Úe˜ ·éÙfiÓØ Oé‰Âd˜ âÈ‚·ÏgÓ ÙcÓ ¯ÂÖÚ· ·éÙÔÜ â\ ôÚÔÙÚÔÓ Î·d ‚ϤˆÓ Âå˜ Ùa ç›Ûˆ ÂûıÂÙfi˜ âÛÙÈÓ Âå˜ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ. MÂÙa ‰b Ù·ÜÙ· àÓ¤‰ÂÈÍÂÓ ï K‡ÚÈÔ˜ ηd ëÙ¤ÚÔ˘˜ 낉ÔÌ‹ÎÔÓÙ·, ηd à¤ÛÙÂÈÏÂÓ ·éÙÔf˜ àÓa ‰‡Ô Úe ÚÔÛÒÔ˘ ·éÙÔÜ Âå˜ ÄÛ·Ó fiÏÈÓ Î·d ÙfiÔÓ Ôy õÌÂÏÏÂÓ ·éÙe˜ öÚ¯ÂÛı·È. 2 òEÏÂÁÂÓ ÔsÓ Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø ^O ÌbÓ ıÂÚÈÛÌe˜ Ôχ˜, Ôî ‰b âÚÁ¿Ù·È çÏ›ÁÔÈØ ‰Â‹ıËÙ ÔsÓ ÙÔÜ Î˘Ú›Ô˘ ÙÔÜ ıÂÚÈÛÌÔÜ ¬ˆ˜ â΂¿ÏFË âÚÁ¿Ù·˜ Âå˜ ÙeÓ ıÂÚÈÛÌeÓ ·éÙÔÜ. 3 ^Y¿ÁÂÙÂ. \I‰Ôf âÁg àÔÛÙ¤Ïψ ñÌĘ ó˜ ôÚÓ·˜ âÓ Ì¤Ûˇˆ χΈÓ. 4 Mc ‚·ÛÙ¿˙ÂÙ ‚·ÏÏ¿ÓÙÈÔÓ, Ìc ‹Ú·Ó, Ìˉb ñÔ‰‹Ì·Ù·, ηd Ìˉ¤Ó· ηÙa ÙcÓ ï‰eÓ àÛ¿ÛËÛıÂ. 5 Eå˜ mÓ ‰\ iÓ ÔåΛ·Ó ÂåÛ¤Ú¯ËÛıÂ, ÚáÙÔÓ Ï¤ÁÂÙÂØ EåÚ‹ÓË Ùˇá ÔúΡˆ ÙÔ‡Ùˇˆ. 6 K·d âaÓ Fq âÎÂÖ ˘îe˜ ÂåÚ‹Ó˘, â·Ó··‡ÛÂÙ·È â\ ·éÙeÓ ì ÂåÚ‹ÓË ñÌáÓØ Âå ‰b Ì‹ÁÂ, âÊ\ ñÌĘ â·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. 7 \EÓ ·éÙFÉ ‰b ÙFÉ ÔåΛ÷· ̤ÓÂÙ âÛı›ÔÓÙ˜ ηd ›ÓÔÓÙ˜ Ùa ·Ú\ ·éÙáÓØ ôÍÈÔ˜ ÁaÚ ï âÚÁ¿Ù˘ ÙÔÜ ÌÈÛıÔÜ ·éÙÔÜ âÛÙÈØ Ìc ÌÂÙ·‚·›ÓÂÙ âÍ ÔåΛ·˜ Âå˜ ÔåΛ·Ó. 8 K·d Âå˜ mÓ iÓ fi-

10

ÎÂÊ. ıã, Èã

KATA §OYKAN

307

ÏÂȘ Óa ÂåÔÜÌ Óa ηÙ‚FÉ ÊˆÙÈa àe ÙeÓ ÔéÚ·Óe ηd Óa ÙÔf˜ âÍÔÏÔıÚ‡ÛFË, ¬ˆ˜ öηÓ ηd ï \HÏ›·˜;». 55 \AÏÏ\ âÎÂÖÓÔ˜ Á‡ÚÈÛ ηd ÙÔf˜ â¤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜: «¢bÓ Í¤ÚÂÙ ÔÈfi ÛÎÔe ηd ÚÔÔÚÈÛÌe ö¯ÂÙ ÛÂÖ˜. 56 ^O Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ‰bÓ qÏı Óa ηٷÛÙÚ¤„FË àÓıÚÒÈÓ˜ ñ¿ÚÍÂȘ, àÏÏa Óa ÛÒÛFË». òEÂÈÙ· à\ ·éÙe öÊ˘Á·Ó ÁÈa ôÏÏÔ ¯ˆÚÈfi. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ì·ıËÙ›·˜ 57 K·ıg˜ ‰b ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙe ‰ÚfiÌÔ, ÙÔÜ Âr οÔÈÔ˜: «K‡ÚÈÂ, ıa Ûb àÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ¬Ô˘ ηd iÓ ñ¿ÁF˘». 58 ^O ‰b \IËÛÔܘ ÙÔÜ ÂrÂ: «Oî àÏÂÔ܉˜ ö¯Ô˘Ó ʈÏÈb˜ ηd Ùa ÂÙÂÈÓa ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ Ì¤ÚË Ôf ÎÔ˘ÚÓÈ¿˙Ô˘Ó, âÓˇá ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ‰bÓ ö¯ÂÈ ÔÜ Ó\ àÎÔ˘Ì‹ÛFË Ùe ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘». 59 ™\ ôÏÏÔÓ ‰b ÂrÂ: «\AÎÔÏÔ‡ıËÛ¤ Ì». \AÏÏ\ âÎÂÖÓÔ˜ ÂrÂ: «K‡ÚÈÂ, â›ÙÚ„¤ ÌÔ˘ Óa ¿ˆ ÚáÙ· Óa ı¿„ˆ ÙeÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘». 60 ^O ‰b \IËÛÔܘ ÙÔÜ ÂrÂ: «òAÊËÛ ÙÔf˜ (ÓÂ˘Ì·ÙÈÎa) ÓÂÎÚÔf˜ Óa ı¿„Ô˘Ó ÙÔf˜ (ۈ̷ÙÈÎa) ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ηd Ûf ‹Á·ÈÓ ηd ΋ڢÙÙ Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ». 61 Er ‰b ηd ôÏÏÔ˜: «K‡ÚÈÂ, ıa Ûb àÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ. \AÏÏ\ â›ÙÚ„¤ ÌÔ˘ ÚáÙ· Ó\ àÔ¯·ÈÚÂÙ›Ûˆ ÙÔf˜ ÔåΛԢ˜ ÌÔ˘». 62 ^O ‰b \IËÛÔܘ ÙÔÜ ÂrÂ: «K·Ó›˜, Ôf ö‚·Ï Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙe ôÚÔÙÚÔ Î·d ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Úe˜ Ùa ›Ûˆ, ‰bÓ ÂrÓ·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈa Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ». \EÎÏÔÁc ÙáÓ ë‚‰ÔÌ‹ÓÙ· àÔÛÙfiÏˆÓ Î·d ï‰ËÁ›Â˜ Úe˜ ·éÙÔ‡˜

10 Ì‹ÓÙ· (àÔÛÙfiÏÔ˘˜), ηd ÙÔf˜ à¤ÛÙÂÈÏ àÓa ‰‡Ô ÌÚÔÛÙa à\

MÂÙa ‰b à\ ·éÙa ï K‡ÚÈÔ˜ âͤÏÂÍ ηd œÚÈÛ ηd ôÏÏÔ˘˜ 낉Ô-

·éÙeÓ Ûb οı fiÏÈ Î·d ÙfiÔ, ¬Ô˘ âÚfiÎÂÈÙÔ Óa ÌÂÙ·‚FÉ. 2 òEÏÂÁ ‰b Úe˜ ·éÙÔ‡˜: «^O ÌbÓ ıÂÚÈÛÌe˜ ÂrÓ·È Ôχ˜, Ôî ‰b âÚÁ¿Ù˜ çÏ›ÁÔÈ. °È\ ·éÙe ·Ú·Î·Ï¤ÛÂÙ ÙeÓ Î‡ÚÈÔ ÙÔÜ ıÂÚÈÛÌÔÜ, ÁÈa Óa ‚Á¿ÏFË âÚÁ¿Ù˜ ÁÈa Ùe ıÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘. 3 ¶ËÁ·›ÓÂÙÂ. \I‰Ôf âÁg ÛĘ àÔÛÙ¤Ïψ ÛaÓ àÚÓÈa àÓ¿ÌÂÛ· Ûb χÎÔ˘˜. 4 Mc ʤÚÂÙ ̷˙› Û·˜ ‚·ÏÏ¿ÓÙÈÔ (Ìb ¯Ú‹Ì·Ù·), ÔûÙ ۷ÎΛ‰ÈÔ, ÔûÙ ñÔ‰‹Ì·Ù·. K·d ÛÙe ‰ÚfiÌÔ Óa Ìc ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÙ ηӤӷ (ÁÈa Óa Ìc ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÙ ÛÙe öÚÁÔ Û·˜). 5 ™\ ¬ÔÈÔ ‰b Û›ÙÈ Ì·›ÓÂÙÂ, ÚáÙ· Óa ϤÁÂÙÂ, “EéÏÔÁ›· Û\ ·éÙe Ùe Û›ÙÈ”. 6 K·d iÓ âÎÂÖ ñ¿Ú¯FË ôÓıÚˆÔ˜ ôÍÈÔ˜ ÂéÏÔÁ›·˜, ì ÂéÏÔÁ›· Û·˜ ıa öÏıFË Î·d ıa Ì›ÓFË â¿Óˆ ÙÔ˘. \AÏÏÈᘠıa âÈÛÙÚ¤„FË Û\ âÛĘ. 7 ™\ ·éÙe ‰b Ùe Û›ÙÈ Óa ̤ÓÂÙ ηd Óa ÙÚÒÁÂÙ ηd Óa ›ÓÂÙ ¬,ÙÈ ÛĘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó. ¢ÈfiÙÈ ÂrÓ·È ôÍÈÔ˜ ï âÚÁ¿Ù˘ ÙÔÜ ÌÈÛıÔÜ ÙÔ˘. Mc ÌÂÙ·‚·›ÓÂÙ àe Û›ÙÈ Ûb Û›ÙÈ. 8 K·d Û\ ¬ÔÈ· fiÏÈ Ì·›ÓÂÙ ηd ÛĘ ‰¤¯ÔÓÙ·È, Óa ÙÚÒÁÂÙ ¬,ÙÈ ÛĘ


308

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Èã

ÏÈÓ ÂåÛ¤Ú¯ËÛı ηd ‰¤¯ˆÓÙ·È ñÌĘ, âÛı›ÂÙ Ùa ·Ú·ÙÈı¤ÌÂÓ· ñÌÖÓ, 9 ηd ıÂÚ·‡ÂÙ ÙÔf˜ âÓ ·éÙFÉ àÛıÂÓÂÖ˜, ηd ϤÁÂÙ ·éÙÔÖ˜Ø òHÁÁÈÎÂÓ âÊ\ ñÌĘ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 10 Eå˜ mÓ ‰\ iÓ fiÏÈÓ ÂåÛ¤Ú¯ËÛı ηd Ìc ‰¤¯ˆÓÙ·È ñÌĘ, âÍÂÏıfiÓÙ˜ Âå˜ Ùa˜ Ï·Ù›·˜ ·éÙɘ Âú·ÙÂØ 11 K·d ÙeÓ ÎÔÓÈÔÚÙeÓ ÙeÓ ÎÔÏÏËı¤ÓÙ· ìÌÖÓ àe Ùɘ fiψ˜ ñÌáÓ Âå˜ ÙÔf˜ fi‰·˜ ìÌáÓ àÔÌ·ÛÛfiÌÂı· ñÌÖÓØ ÏcÓ ÙÔÜÙÔ ÁÈÓÒÛÎÂÙÂ, ¬ÙÈ õÁÁÈÎÂÓ âÊ\ ñÌĘ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 12 §¤Áˆ ‰b ñÌÖÓ ¬ÙÈ ™Ô‰fiÌÔȘ âÓ ÙFÉ ì̤Ú÷· âΛÓFË àÓÂÎÙfiÙÂÚÔÓ öÛÙ·È j ÙFÉ fiÏÂÈ âΛÓFË. 13 Oé·› ÛÔÈ, XÔÚ·˙›Ó, Ôé·› ÛÔÈ, BËıÛ·˚‰¿! ≠OÙÈ Âå âÓ T‡Úˇˆ ηd ™È‰áÓÈ âÁ¤ÓÔÓÙÔ ·î ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·î ÁÂÓfiÌÂÓ·È âÓ ñÌÖÓ, ¿Ï·È iÓ âÓ Û¿ÎΡˆ ηd ÛÔ‰ˇá ηı‹ÌÂÓÔÈ ÌÂÙÂÓfiËÛ·Ó. 14 ¶ÏcÓ T‡Úˇˆ ηd ™È‰áÓÈ àÓÂÎÙfiÙÂÚÔÓ öÛÙ·È âÓ ÙFÉ KÚ›ÛÂÈ j ñÌÖÓ. 15 K·d Û‡, K·ÂÚÓ·Ô‡Ì, ì ≤ˆ˜ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ ñ„ˆıÂÖÛ·, ≤ˆ˜ ÷±‰Ô˘ ηٷ‚È‚·Ûı‹ÛFË! 16 ^O àÎÔ‡ˆÓ ñÌáÓ âÌÔÜ àÎÔ‡ÂÈ, ηd ï àıÂÙáÓ ñÌĘ âÌb àıÂÙÂÖØ ï ‰b âÌb àıÂÙáÓ àıÂÙÂÖ ÙeÓ àÔÛÙ›ϷÓÙ¿ ÌÂ.

17 ^Y¤ÛÙÚ„·Ó ‰b Ôî 낉ÔÌ‹ÎÔÓÙ· ÌÂÙa ¯·ÚĘ ϤÁÔÓÙÂ˜Ø K‡ÚÈÂ, ηd Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ· ñÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ìÌÖÓ âÓ Ùˇá çÓfiÌ·Ù› ÛÔ˘. 18 Er ‰b ·éÙÔÖ˜Ø \EıÂÒÚÔ˘Ó ÙeÓ ™·Ù·ÓÄÓ ó˜ àÛÙÚ·cÓ âÎ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ ÂÛfiÓÙ·. 19 \I‰Ôf ‰›‰ˆÌÈ ñÌÖÓ ÙcÓ âÍÔ˘Û›·Ó ÙÔÜ ·ÙÂÖÓ â¿Óˆ ùÊÂˆÓ Î·d ÛÎÔÚ›ˆÓ ηd âd ÄÛ·Ó ÙcÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ ÙÔÜ â¯ıÚÔÜ, ηd Ôé‰bÓ ñÌĘ Ôé Ìc à‰È΋ÛFË. 20 ¶ÏcÓ âÓ ÙÔ‡Ùˇˆ Ìc ¯·›ÚÂÙÂ, ¬ÙÈ Ùa Ó‡̷ٷ ñÌÖÓ ñÔÙ¿ÛÛÂÙ·ÈØ ¯·›ÚÂÙ ‰b ¬ÙÈ Ùa çÓfiÌ·Ù· ñÌáÓ âÁÚ¿ÊË âÓ ÙÔÖ˜ ÔéÚ·ÓÔÖ˜. 21 \EÓ ·éÙFÉ ÙFÉ œÚ÷· äÁ·ÏÏÈ¿Û·ÙÔ Ùˇá Ó‡̷ÙÈ ï \IËÛÔܘ ηd ÂrÂÓØ \EÍÔÌÔÏÔÁÔÜÌ·› ÛÔÈ, ¶¿ÙÂÚ, ·ÚÈ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ Î·d Ùɘ Áɘ, ¬ÙÈ à¤ÎÚ˘„·˜ Ù·ÜÙ· àe ÛÔÊáÓ Î·d Û˘ÓÂÙáÓ, ηd àÂÎ¿Ï˘„·˜ ·éÙa ÓË›ÔȘ. N·›, ï ¶·Ù‹Ú, ¬ÙÈ Ô≈Ùˆ˜ âÁ¤ÓÂÙÔ Âé‰ÔΛ· öÌÚÔÛı¤Ó ÛÔ˘.

ÎÂÊ. Èã

KATA §OYKAN

309

·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó, 9 ηd Óa ıÂÚ·‡ÂÙ ÙÔf˜ àÛıÂÓÂÖ˜ Û\ ·éÙ‹, ηd Óa ÙÔf˜ ϤÁÂÙÂ: “ òEÊı·Û Ûb ÛĘ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ”. 10 ™b ¬ÔÈ· ‰b fiÏÈ Ì·›ÓÂÙ ηd ‰bÓ ÛĘ ‰¤¯ÔÓÙ·È, ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔf˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Óa ÂåÉÙÂ: 11 “ \AÎfiÌË Î·d Ùc ÛÎfiÓË àe ÙcÓ fiÏÈ Û·˜, Ôf ÎfiÏÏËÛ Ûb ÌĘ ÛÙa fi‰È· Ì·˜, ÙcÓ ÙÈÓ¿˙Ô˘Ì ηd ÙcÓ àÊ‹ÓÔ˘Ì Ûb ÛĘ. Na ͤÚÂÙ ‰b ÙÔÜÙÔ, ¬ÙÈ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ öÊı·Û Ûb ÛĘ (ηd ıa ÙÈ̈ÚËıÉÙÂ)”. 12 ™Ä˜ ‚‚·ÈÒÓˆ ‰¤, ¬ÙÈ Î·Ùa ÙcÓ ì̤ڷ âΛÓË (Ùɘ KÚ›Ûˆ˜) Ùa ™fi‰ÔÌ· ıa ÎÚÈıÔÜÓ âÈÂÈΤÛÙÂÚ· àe ÙcÓ fiÏÈ âΛÓË». T·Ï·ÓÈÛÌe˜ àÌÂÙ·ÓÔ‹ÙˆÓ fiÏÂˆÓ 13 «\AÏÏÔ›ÌÔÓfi ÛÔ˘, XÔÚ·˙›Ó, àÏÏÔ›ÌÔÓfi ÛÔ˘, BËıÛ·˚‰¿! ¢ÈfiÙÈ, âaÓ ÛÙcÓ T‡ÚÔ Î·d ÛÙc ™È‰áÓ· Á›ÓÔÓÙ·Ó Ùa ı·‡Ì·Ù·, Ôf öÁÈÓ·Ó Ûb ÛĘ, Úe ÔÏÏÔÜ ıa ÌÂÙ·ÓÔÔÜÛ·Ó Î·d ıa οıÔÓÙ·Ó Ìb Û¿ÎÎÔ (ÛaÓ öÓ‰˘Ì·), ηd Ìb ÛÙ¿¯ÙË (ÛÙe ÎÂÊ¿ÏÈ). 14 °È\ ·éÙe ì T‡ÚÔ˜ ηd ì ™È‰gÓ Î·Ùa ÙcÓ ì̤ڷ Ùɘ KÚ›Ûˆ˜ ıa ÎÚÈıÔÜÓ âÈÂÈΤÛÙÂÚ· àe ÛĘ. 15 K·d Û‡, K·ÂÚÓ·Ô‡Ì, Ôf ñ„ÒıËΘ ̤¯ÚÈ ÙeÓ ÔéÚ·Ófi, ıa ηÙ‚·ÛıFɘ ̤¯ÚÈ ÙeÓ ÷±‰Ë! 16 ≠OÔÈÔ˜ àÎÔ‡ÂÈ âÛĘ, àÎÔ‡ÂÈ â̤ӷ, ηd ¬ÔÈÔ˜ àÔÚÚ›ÙÂÈ âÛĘ, àÔÚÚ›ÙÂÈ â̤ӷ. K·d ¬ÔÈÔ˜ àÔÚÚ›ÙÂÈ â̤ӷ, àÔÚÚ›ÙÂÈ ·éÙeÓ Ôf Ìb à¤ÛÙÂÈÏ». \EÈÛÙÚÔÊc àe ÙcÓ ÂÚÈԉ›· ÙáÓ ë‚‰ÔÌ‹ÓÙ· àÔÛÙfiÏˆÓ 17 \E¤ÛÙÚ„·Ó ‰b Ôî 낉ÔÌ‹ÓÙ· (àfiÛÙÔÏÔÈ) Ìb ¯·Úa ηd öÏÂÁ·Ó: «K‡ÚÈÂ, ηd Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ· ñÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ûb ÌĘ Ìb ÙcÓ â›ÎÏËÛÈ ÙÔÜ çÓfiÌ·Ùfi˜ ÛÔ˘». 18 Er ‰b Û\ ·éÙÔ‡˜: «òE‚ÏÂ· Ùe ™·Ù·ÓÄ ÛaÓ àÛÙÚ·c Óa ¤ÊÙFË àe ÙeÓ ÔéÚ·Ófi. 19 \I‰Ô‡, ÛĘ ‰›Óˆ ÙcÓ âÍÔ˘Û›· Óa ·ÙÄÙ â¿Óˆ Ûb Ê›‰È· ηd ÛÎÔÚÈÔ‡˜, ηd â¿Óˆ Ûb ¬ÏË Ùc ‰‡Ó·ÌÈ ÙÔÜ â¯ıÚÔÜ, ηd Ù›ÔÙ ‰bÓ ıa ÛĘ ‚Ï¿„FË. 20 \AÏÏa Óa Ìc ¯·›ÚÂÙ ÁÈ\ ·éÙfi, ÁÈa Ùe ¬ÙÈ Ùa Ó‡̷ٷ (Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·) ñÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ûb ÛĘ. \AÏÏa Óa ¯·›ÚÂÙÂ, ‰ÈfiÙÈ Ùa çÓfiÌ·Ù¿ Û·˜ ö¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÉ ÛÙÔf˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜». ^O \IËÛÔܘ ‰ÔÍÔÏÔÁÂÖ ÙeÓ ¶·Ù¤Ú· 21 AéÙc ÙcÓ œÚ· ï \IËÛÔܘ ·åÛı¿ÓıËΠÛÙcÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ àÁ·ÏÏ›·ÛÈ Î·d ÂrÂ: «™b ‰ÔÍÔÏÔÁá, ¶·Ù¤Ú·, ·ÚÈ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ Î·d Ùɘ Áɘ, ‰ÈfiÙÈ à¤ÎÚ˘„˜ ·éÙa (Ùa ÔéÚ¿ÓÈ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) àe ÛÔÊÔf˜ ηd ÂéÊ˘ÂÖ˜, ηd Ùa Ê·Ó¤ÚˆÛ˜ Ûb Ó‹È·. N·›, ¶·Ù¤Ú·, ‰ÈfiÙÈ öÙÛÈ ı¤ÏËÛ˜». ¶ÔÈfi˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙeÓ ¶·Ù¤Ú· ηd ÙeÓ Yîfi 22 òEÂÈÙ· ÛÙÚ¿ÊËΠÚe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ηd ÂrÂ: «≠OÏ· ÌÔÜ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó àe ÙeÓ ¶·Ù¤Ú· ÌÔ˘, ηd ηÓÂd˜ ‰bÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÈfi˜ ÂrÓ·È ï Yîfi˜, ·Úa ï ¶·Ù¤Ú·˜, ηd ÔÈfi˜ ÂrÓ·È ï ¶·Ù¤Ú·˜, ·Úa ï Yîfi˜, ηd âÎÂÖÓÔ˜, ÛÙeÓ ïÔÖÔ ı¤ÏÂÈ ï Yîe˜ Óa Ê·ÓÂÚÒÛFË».


310

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Èã

ÎÂÊ. Èã

KATA §OYKAN

311

EéÙ˘¯ÈṲ̂ӷ Ì¿ÙÈ·

22 K·d ÛÙÚ·ÊÂd˜ Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ÂrÂØ ¶¿ÓÙ· ÌÔÈ ·Ú‰fiıË ñe ÙÔÜ ¶·ÙÚfi˜ ÌÔ˘Ø Î·d Ôé‰Âd˜ âÈÁÈÓÒÛÎÂÈ Ù›˜ âÛÙÈÓ ï Yîfi˜, Âå Ìc ï ¶·Ù‹Ú, ηd Ù›˜ âÛÙÈÓ ï ¶·Ù‹Ú, Âå Ìc ï Yîe˜ ηd ˇz âaÓ ‚Ô‡ÏËÙ·È ï Yîe˜ àÔηχ„·È.

23 \E›Û˘ à¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂrÂ: «EéÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ôî çÊı·ÏÌÔd Ôf ‚ϤÔ˘Ó ·éÙa Ôf ‚ϤÂÙÂ. 24 ™Ä˜ ‚‚·ÈÒÓˆ ‰¤, ¬ÙÈ ÔÏÏÔd ÚÔÊÉÙ˜ ηd ‚·ÛÈÏÂÖ˜ âÈı‡ÌËÛ·Ó Óa å‰ÔÜÓ ·éÙa Ôf ‚ϤÂÙ âÛÂÖ˜, àÏÏa ‰bÓ Âr‰·Ó, ηd Ó\ àÎÔ‡ÛÔ˘Ó ·éÙa Ôf àÎÔ‡ÂÙÂ, àÏÏa ‰bÓ ôÎÔ˘Û·Ó». «T› ÔÈ‹Û·˜ ˙ˆcÓ ·åÒÓÈÔÓ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Ûˆ;»

23 K·d ÛÙÚ·ÊÂd˜ Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ηÙ\ 剛·Ó ÂrÂØ M·Î¿ÚÈÔÈ Ôî çÊı·ÏÌÔd Ôî ‚Ï¤ÔÓÙ˜ L ‚ϤÂÙÂ. 24 §¤Áˆ ÁaÚ ñÌÖÓ ¬ÙÈ ÔÏÏÔd ÚÔÊÉÙ·È Î·d ‚·ÛÈÏÂÖ˜ äı¤ÏËÛ·Ó å‰ÂÖÓ L ñÌÂÖ˜ ‚ϤÂÙÂ, ηd ÔéÎ Âr‰ÔÓ, ηd àÎÔÜÛ·È L àÎÔ‡ÂÙÂ, ηd ÔéÎ õÎÔ˘Û·Ó.

25 K·d å‰Ôf ÓÔÌÈÎfi˜ ÙȘ àÓ¤ÛÙË âÎÂÈÚ¿˙ˆÓ ·éÙeÓ Î·d ϤÁˆÓØ ¢È‰¿ÛηÏÂ, Ù› ÔÈ‹Û·˜ ˙ˆcÓ ·åÒÓÈÔÓ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Ûˆ; 26 ^O ‰b Âr Úe˜ ·éÙfiÓØ \EÓ Ùˇá ÓfiÌˇˆ Ù› Á¤ÁÚ·Ù·È; ¶á˜ àÓ·ÁÈÓÒÛÎÂȘ; 27 ^O ‰b àÔÎÚÈıÂd˜ ÂrÂÓØ \AÁ·‹ÛÂȘ K‡ÚÈÔÓ ÙeÓ £ÂfiÓ ÛÔ˘ âÍ ¬Ï˘ Ùɘ ηډ›·˜ ÛÔ˘ ηd âÍ ¬Ï˘ Ùɘ „˘¯É˜ ÛÔ˘ ηd âÍ ¬Ï˘ Ùɘ åÛ¯‡Ô˜ ÛÔ˘ ηd âÍ ¬Ï˘ Ùɘ ‰È·ÓÔ›·˜ ÛÔ˘, ηd ÙeÓ ÏËÛ›ÔÓ ÛÔ˘ ó˜ Û·˘ÙfiÓ. 28 Er ‰b ·éÙˇáØ \OÚıᘠàÂÎÚ›ıË˜Ø ÙÔÜÙÔ Ô›ÂÈ Î·d ˙‹ÛFË.

29 ^O ‰b ı¤ÏˆÓ ‰ÈηÈÔÜÓ ë·˘ÙeÓ Âr Úe˜ ÙeÓ ’IËÛÔÜÓØ K·d Ù›˜ âÛÙ› ÌÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ; 3 0 ^YÔÏ·‚gÓ ‰b ï ’IËÛÔܘ ÂrÂÓØ òAÓıÚˆfi˜ ÙȘ η٤‚·ÈÓÂÓ àe ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Âå˜ ^IÂÚȯÒ, ηd ÏFËÛÙ·Ö˜ ÂÚȤÂÛÂÓØ ÔQ ηd âΉ‡Û·ÓÙ˜ ·éÙeÓ Î·d ÏËÁa˜ âÈı¤ÓÙ˜ àÉÏıÔÓ àʤÓÙ˜ ìÌÈı·ÓÉ Ù˘Á¯¿ÓÔÓÙ·. 31 K·Ùa Û˘Á΢ڛ·Ó ‰b îÂÚ‡˜ ÙȘ η٤‚·ÈÓÂÓ âÓ ÙFÉ ï‰ˇá âΛÓFË, ηd å‰gÓ ·éÙeÓ àÓÙÈ·ÚÉÏıÂÓ. 32 ^OÌÔ›ˆ˜ ‰b ηd §Â˘˝Ù˘ ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜ ηÙa ÙeÓ ÙfiÔÓ, âÏıgÓ Î·d å‰gÓ àÓÙÈ·ÚÉÏıÂ. 33 ™·Ì·Ú›Ù˘ ‰¤ ÙȘ ï‰Â‡ˆÓ qÏı ηÙ\ ·éÙfiÓ, ηd å‰gÓ ·éÙeÓ âÛÏ·Á¯Ó›ÛıË, 34 ηd ÚÔÛÂÏıgÓ Î·Ù¤‰ËÛ Ùa ÙÚ·‡Ì·Ù· ·éÙÔÜ âȯ¤ˆÓ öÏ·ÈÔÓ Î·d

25 K·d å‰Ôf οÔÈÔ˜ ÓÔÌԉȉ¿ÛηÏÔ˜ ÛËÎÒıËΠÁÈa Óa ÙeÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛFË, ηd ÂrÂ: «¢È‰¿ÛηÏÂ, Ù› Óa οӈ ÁÈa Óa ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Ûˆ ·åÒÓÈ· ˙ˆ‹;». 26 AéÙe˜ ‰b ÙÔÜ ÂrÂ: «T› ÂrÓ·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙe ÓfiÌÔ; T› ‰È·‚¿˙ÂȘ; 27 K·d âÎÂÖÓÔ˜ à·ÓÙÒÓÙ·˜ ÂrÂ: N\ àÁ·÷Ę ÙeÓ K‡ÚÈÔ Ùe £Âfi ÛÔ˘ Ìb ¬ÏË ÙcÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ηd Ìb ¬ÏË ÙcÓ „˘¯‹ ÛÔ˘ ηd Ìb ¬ÏË Ùc ‰‡Ó·Ì› ÛÔ˘ ηd Ìb ¬ÏÔ Ùe ÓÔÜ ÛÔ˘, ηd ÙeÓ ÏËÛ›ÔÓ ÛÔ˘ ÛaÓ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÛÔ˘. 28 TfiÙ (ï \IËÛÔܘ) ÙÔÜ ÂrÂ: «\OÚıa à¿ÓÙËÛ˜. AéÙe Óa οÓF˘, ηd ıa ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛF˘ ÙcÓ (·åÒÓÈ·) ˙ˆ‹». ^O ηÏe˜ ™·Ì·Ú›Ù˘ 29 \AÏÏ\ ·éÙfi˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Óa ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛFË ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘, Âr ÛÙeÓ \IËÛÔÜ: «K·d ÔÈfi˜ ÂrÓ·È ï ÏËÛ›ÔÓ ÌÔ˘;». 30 \A·ÓÙÒÓÙ·˜ ‰b ï \IËÛÔܘ ÂrÂ: «K¿ÔÈÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜ η٤‚·ÈÓ àe ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ ÛÙcÓ ^IÂÚȯÒ, ηd öÂÛ Ûb âÓ¤‰Ú· ÏFËÛÙáÓ. AéÙÔd ‰¤, àÊÔÜ ÙeÓ öÁ‰˘Û·Ó ηd ÙÔÜ Î·Ù¤ÊÂÚ·Ó Ï‹ÁÌ·Ù·, öÊ˘Á·Ó àÊ‹ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÌÈÛÔÂı·Ì¤ÓÔ. 31 K·Ùa Û‡ÌÙˆÛÈ ‰b οÔÈÔ˜ îÂÚÂf˜ η٤‚·ÈÓ ÛÙe ‰ÚfiÌÔ âÎÂÖÓÔ, ηd âÓˇá ÙeÓ Âr‰Â, ÙeÓ ÚÔÛ¤Ú·ÛÂ. 32 ^OÌÔ›ˆ˜ ‰b ηd οÔÈÔ˜ §Â˘˝Ù˘, ¬Ù·Ó öÊı·Û ÛÙeÓ ÙfiÔ âÎÂÖÓÔ, ÏËÛ›·Û ηd Âr‰Â, ηd ÚÔÛ¤Ú·ÛÂ. 33 \AÏÏa οÔÈÔ˜ ™·Ì·Ú›Ù˘ ‰È·‚¿Ù˘ öÊı·Û ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ηd ¬Ù·Ó ÙeÓ Âr‰Â, ÙeÓ ÛÏ·Á¯Ó›ÛıËÎÂ, 34 ηd ÏËÛ›·Û ηd ö‰ÂÛ Ùa ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ¯‡ÓÔÓÙ·˜ â¿Óˆ Ï¿‰È ηd ÎÚ·Û›. òEÂÈÙ· ÙeÓ àÓ¤‚·Û ÛÙe ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ˙ˇáÔ, ÙeÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ Û\ ≤Ó· ·Ó‰Ô¯ÂÖÔ, ηd ÙeÓ ÂÚÈÔÈ‹ıËÎÂ. 35 K·d ÙcÓ ôÏÏË ì̤ڷ àÓ·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ö‚Á·Ï ‰‡Ô ‰ËÓ¿ÚÈ· ηd ö‰ˆÛ ÛÙeÓ ·Ó‰Ô¯¤·, ηd ÙÔÜ ÂrÂ: “ºÚfiÓÙÈÛ¤ ÙÔÓ, ηd ¬,ÙÈ âd ϤÔÓ ‰··Ó‹ÛF˘, âÁÒ, ¬Ù·Ó â·Ó¤Ïıˆ, ıa Ûb ÏËÚÒÛˆ”. 36 §ÔÈfiÓ, ÔÈfi˜ à\ ·éÙÔf˜ ÙÔf˜ ÙÚÂÖ˜ ÓÔÌ›˙ÂȘ, ¬ÙÈ àԉ›¯ıËΠÏËÛ›ÔÓ Û\ ·éÙfiÓ, ï ïÔÖÔ˜ öÂÛ ÛÙÔf˜ ÏFËÛÙ¿˜;». 37 K·d âÎÂÖÓÔ˜ (ï ÓÔÌԉȉ¿ÛηÏÔ˜) ÂrÂ: «AéÙfi˜, Ôf ÙÔÜ öηÓ Ùe öÏÂÔ˜». TÔÜ Âr ÙfiÙ ï \IËÛÔܘ: «¶‹Á·ÈÓ ηd οÓ ηd Ûf ïÌÔ›ˆ˜». ^H M¿Úı· ηd ì M·Ú›· 38 K·ıg˜ ‰b ÔÚ‡ÔÓÙ·Ó (ï \IËÛÔܘ, Ôî Ì·ıËÙ·d ηd ôÏÏÔÈ), ÌÉΠÛ\ ≤Ó· ¯ˆÚÈfi. K·d οÔÈ· Á˘Ó·Öη çÓÔÌ·˙Ô̤ÓË M¿Úı· ÙeÓ ‰¤¯ıËΠÁÈa Óa ÙeÓ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛFË ÛÙe Û›ÙÈ Ù˘. 39 AéÙc ‰b Âr¯Â Ì›· à‰ÂÏÊc çÓÔÌ·˙Ô-


312

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Èã, È·ã

ÔrÓÔÓ, âÈ‚È‚¿Û·˜ ‰b ·éÙeÓ âd Ùe ú‰ÈÔÓ ÎÙÉÓÔ˜ õÁ·ÁÂÓ ·éÙeÓ Âå˜ ·Ó‰Ô¯ÂÖÔÓ Î·d âÂÌÂÏ‹ıË ·éÙÔÜ. 35 K·d âd ÙcÓ ·ûÚÈÔÓ âÍÂÏıÒÓ, â΂·ÏgÓ ‰‡Ô ‰ËÓ¿ÚÈ· ö‰ˆÎÂ Ùˇá ·Ó‰Ô¯ÂÖ Î·d ÂrÂÓ ·éÙˇáØ \EÈÌÂÏ‹ıËÙÈ ·éÙÔÜ, ηd ¬ ÙÈ iÓ ÚÔÛ‰··Ó‹ÛF˘, âÁg âÓ Ùˇá â·Ó¤Ú¯ÂÛı·› Ì àÔ‰ÒÛˆ ÛÔÈ. 36 T›˜ ÔsÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙáÓ ÙÚÈáÓ ÏËÛ›ÔÓ ‰ÔÎÂÖ ÛÔÈ ÁÂÁÔÓ¤Ó·È ÙÔÜ âÌÂÛfiÓÙÔ˜ Âå˜ ÙÔf˜ ÏFËÛÙ¿˜; 37 ^O ‰b ÂrÂÓØ ^O ÔÈ‹Û·˜ Ùe öÏÂÔ˜ ÌÂÙ\ ·éÙÔÜ. ErÂÓ ÔsÓ ·éÙˇá ï ’IËÛÔÜ˜Ø ¶ÔÚ‡Ԣ ηd Ûf Ô›ÂÈ ïÌÔ›ˆ˜. 38 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b âÓ Ùˇá ÔÚ‡ÂÛı·È ·éÙÔf˜ ηd ·éÙe˜ ÂåÛÉÏıÂÓ Âå˜ ÎÒÌËÓ ÙÈÓ¿. °˘Óc ‰¤ ÙȘ çÓfiÌ·ÙÈ M¿Úı· ñ‰¤Í·ÙÔ ·éÙeÓ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ ·éÙɘ. 39 K·d ÙFɉ qÓ à‰ÂÏÊc ηÏÔ˘Ì¤ÓË M·Ú›·, m ηd ·Ú·Î·ı›Û·Û· ·Úa ÙÔf˜ fi‰·˜ ÙÔÜ \IËÛÔÜ õÎԢ ÙeÓ ÏfiÁÔÓ ·éÙÔÜ. 40 ^H ‰b M¿Úı· ÂÚÈÂÛÄÙÔ ÂÚd ÔÏÏcÓ ‰È·ÎÔÓ›·Ó. \EÈÛÙÄÛ· ‰b ÂrÂØ K‡ÚÈÂ, Ôé ̤ÏÂÈ ÛÔÈ ¬ÙÈ ì à‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘ ÌfiÓËÓ Ì η٤ÏÈ ‰È·ÎÔÓÂÖÓ; Eåb ÔsÓ ·éÙFÉ ¥Ó· ÌÔÈ Û˘Ó·ÓÙÈÏ¿‚ËÙ·È. 41 \AÔÎÚÈıÂd˜ ‰b ÂrÂÓ ·éÙFÉ ï \IËÛÔÜ˜Ø M¿Úı·, M¿Úı·, ÌÂÚÈÌÓ÷Ę ηd Ù˘Ú‚¿˙FË ÂÚd ÔÏÏ¿, 42 ëÓe˜ ‰¤ âÛÙÈ ¯Ú›·. M·Ú›· ‰b ÙcÓ àÁ·ıcÓ ÌÂÚ›‰· âÍÂϤͷÙÔ, ≥ÙȘ ÔéÎ àÊ·ÈÚÂı‹ÛÂÙ·È à\ ·éÙɘ. K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ÂrÓ·È ·éÙeÓ âÓ Ùfiˇˆ ÙÈÓd ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓÔÓ, ó˜ â·‡Û·ÙÔ, Âr¤ ÙȘ ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ ·éÙÔÜ Úe˜ ·éÙfiÓØ K‡ÚÈÂ, ‰›‰·ÍÔÓ ìÌĘ ÚÔÛ‡¯ÂÛı·È, ηıg˜ ηd ’Iˆ¿ÓÓ˘ ≛‰·Í ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ·éÙÔÜ. 2 Er ‰b ·éÙÔÖ˜Ø ≠OÙ·Ó ÚÔÛ‡¯ËÛıÂ, ϤÁÂÙÂØ ¶¿ÙÂÚ ìÌáÓ ï âÓ ÙÔÖ˜ ÔéÚ·ÓÔÖ˜, êÁÈ·Ûı‹Ùˆ Ùe ùÓÔÌ¿ ÛÔ˘Ø âÏı¤Ùˆ ì ‚·ÛÈÏ›· ÛÔ˘Ø ÁÂÓËı‹Ùˆ Ùe ı¤ÏËÌ¿ ÛÔ˘ ó˜ âÓ ÔéÚ·Óˇá ηd âd Ùɘ ÁÉ˜Ø 3 ÙeÓ ôÚÙÔÓ ìÌáÓ ÙeÓ âÈÔ‡ÛÈÔÓ ‰›‰Ô˘ ìÌÖÓ Ùe ηı\ ì̤ڷÓØ 4 ηd ôʘ ìÌÖÓ Ùa˜ êÌ·ÚÙ›·˜ ìÌáÓØ Î·d ÁaÚ ·éÙÔd àÊ›ÂÌÂÓ ·ÓÙd Ùˇá çÊ›ÏÔÓÙÈ ìÌÖÓØ Î·d Ìc ÂåÛÂÓ¤ÁÎF˘ ìÌĘ Âå˜ ÂÈÚ·ÛÌfiÓ, àÏÏa ®ÜÛ·È ìÌĘ àe ÙÔÜ ¶ÔÓËÚÔÜ.

11

ÎÂÊ. Èã, È·ã

KATA §OYKAN

313

̤ÓË M·Ú›·, ì ïÔ›· ηd οıËÛ ÛÙa fi‰È· ÙÔÜ \IËÛÔÜ Î·d ôÎԢ Ùe ÏfiÁÔ ÙÔ˘. 40 ^H ‰b M¿Úı· qÙ·Ó à·Û¯ÔÏË̤ÓË Ûb ÔÏÏc ÊÚÔÓÙ›‰· (ÁÈa Óa ëÙÔÈÌ¿ÛFË Ê·ÁËÙ¿). ™Ù¿ıËΠÏÔÈeÓ Î·d ÂrÂ: «K‡ÚÈÂ, ‰bÓ Ûb ̤ÏÂÈ, Ôf ì à‰ÂÏÊ‹ ÌÔ˘ Ìb ôÊËÛ ÌfiÓË Óa ÊÚÔÓÙ›˙ˆ; ¶¤˜ Ù˘ ÏÔÈeÓ Óa Ìb ‚ÔËı‹ÛFË». 41 ^O ‰b \IËÛÔܘ Ùɘ àÔÎÚ›ıËÎÂ: «M¿Úı·, M¿Úı·, àÁ¯ÒÓÂÛ·È Î·d àÓ·ÛÙ·ÙÒÓÂÛ·È ÁÈa ÔÏÏ¿ (Ê·ÁËÙ¿), 42 âÓˇá ≤Ó· (Ê·ÁËÙe) ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ^H ‰b M·Ú›· ‰È¿ÏÂÍ ÙcÓ âÎÏÂÎÙc ÌÂÚ›‰·, Ôf ‰bÓ ı\ àÊ·ÈÚÂıFÉ à\ ·éÙ‹». ^H K˘ÚÈ·Îc ÚÔÛ¢¯‹ ≠OÙ·Ó ‰b (ï \IËÛÔܘ) qÙ·Ó Ûb οÔÈÔ ÙfiÔ Î·d ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó, Ìfi11 ÏȘ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔÜ Âr οÔÈÔ˜ àe ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘: «K‡ÚÈÂ, ‰›‰·Í¤ Ì·˜ ᘠÓa ÚÔÛ¢¯ÒÌÂı·, ¬ˆ˜ ηd ï \Iˆ¿ÓÓ˘ ‰›‰·Í ÙÔf˜ Ì·-

ıËÙ¿˜ ÙÔ˘». 2 TfiÙ ÙÔf˜ ÂrÂ: «≠OÙ·Ó ÚÔÛ‡¯ÂÛıÂ, Óa ϤÁÂÙÂ: “OéÚ¿ÓÈ ·Ù¤Ú· Ì·˜, Óa ‰ÔÍ¿˙ÂÙ·È Ùe ùÓÔÌ¿ ÛÔ˘Ø Óa öÚ¯ÂÙ·È ì ‚·ÛÈÏ›· ÛÔ˘ (Óa ‚·ÛÈχF˘ Ûb ÌĘ, Óa ΢‚ÂÚÓ÷Ę Ùc ˙ˆ‹ Ì·˜)Ø Óa Á›ÓÂÙ·È Ùe ı¤ÏËÌ¿ ÛÔ˘ ¬ˆ˜ ÛÙeÓ ÔéÚ·Óe öÙÛÈ Î·d ÛÙc ÁÉØ 3 Ùe „ˆÌ› Ì·˜ Ùe à·Ú·›ÙËÙÔ ÁÈa Ùc ˙ˆ‹ Ì·˜ ‰›Ó ̷˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿. 4 ηd Û˘Á¯ÒÚËÛ¤ Ì·˜ Ùd˜ êÌ·Úٛ˜ Ì·˜, ‰ÈfiÙÈ Î·d âÌÂÖ˜ Û˘Á¯ˆÚÔÜÌ Ûb ηı¤Ó·, ï ïÔÖÔ˜ (öÊÙ·ÈÍ Ûb ÌĘ ηd öÙÛÈ) ÂrÓ·È à¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ ¯ÚÂÒÛÙË˜Ø Î·d Óa ÌcÓ âÈÙÚ¤„F˘ Óa ñÔ·„ˆÌ Ûb ÂÈÚ·ÛÌfi, àÏÏa Áχوۤ Ì·˜ àe ÙeÓ ¶ÔÓËÚfi”». «AåÙÂÖÙÂ…˙ËÙÂÖÙÂ…ÎÚÔ‡ÂÙÂ…» 5 \E›Û˘ Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜: «¶ÔÈfi˜ àe ÛĘ ıa ö¯FË ≤Ó· Ê›ÏÔ, ηd ıa ¿FË Û\ ·éÙeÓ Ùa ÌÂÛ¿Ó˘ÎÙ· ηd ıa ÙÔÜ ÂåFÉ, “º›ÏÂ, ‰¿ÓÂÈÛ¤ ÌÔ˘ ÙÚ›· „ˆÌÈ¿, 6 âÂȉc Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ù·ÍȉÈÒÙ˘ qÏı Û\ â̤ӷ ηd ‰bÓ ö¯ˆ Ù› Óa ÙÔÜ ·Ú·ı¤Ûˆ”, 7 ηd âÎÂÖÓÔ˜ àe ̤۷ (àe Ùe Û›ÙÈ) à·ÓÙÒÓÙ·˜ ıa ÙÔÜ ÂåFÉ, “Mc Ìb âÓÔ¯ÏFÉ˜Ø ì ı‡Ú· ÂrÓ·È ϤÔÓ ÎÏÂÈÛÙ‹, ηd Ùa ·È‰È¿ ÌÔ˘ ÎÔÈÌáÓÙ·È Ì·˙› ÌÔ˘Ø ‰bÓ ÌÔÚá Óa ÛËΈıá ηd Óa ÛÔÜ ‰ÒÛˆ”; 8 ™Ä˜ ‚‚·ÈÒÓˆ, ηd âaÓ ‰bÓ ÛËΈıFÉ Óa ÙÔÜ ‰ÒÛFË âÂȉc ÂrÓ·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘, ¿ÓÙˆ˜ ÁÈa ÙcÓ àÓ·›‰ÂÈ¿ ÙÔ˘ ıa ÛËΈıFÉ Î·d ıa ÙÔÜ ‰ÒÛFË ¬Û· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. 9 °È\ ·éÙe âÁg ÛĘ ϤÁˆ, Óa ˙ËÙÉÙ ηd ıa ÛĘ ‰ÔıFÉ, Ó\ àÓ·˙ËÙÉÙ ηd ıa ‚ÚÉÙÂ, Óa ÎÙ˘ÄÙ Ùc ı‡Ú· ηd ıa ÛĘ àÓÔȯıFÉ. 10 N·›, ηı¤Ó·˜ Ôf ˙ËÙÂÖ, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ηd ¬ÔÈÔ˜ àÓ·˙ËÙÂÖ, ‚Ú›ÛÎÂÈ, ηd Û\ ¬ÔÈÔÓ ÎÙ˘¿ÂÈ Ùc ı‡Ú·, ıa ÙÔÜ àÓÔȯıFÉ. 11 ¶ÔÈfi˜ ‰b ·Ù¤Ú·˜ àe ÛĘ, ¬Ù·Ó ï ˘îe˜ ÙÔÜ ˙ËÙ‹ÛFË „ˆÌ›, ıa ÙÔÜ ‰ÒÛFË ¤ÙÚ·; hH ¬Ù·Ó ÙÔÜ ˙ËÙ‹ÛFË „¿ÚÈ, àÓÙd ÁÈa „¿ÚÈ ıa ÙÔÜ ‰ÒÛFË Ê›‰È; 12 hH ¬Ù·Ó ÙÔÜ ˙ËÙ‹ÛFË ·éÁfi, ıa ÙÔÜ ‰ÒÛFË ÛÎÔÚÈfi; 13 hAÓ ÏÔÈeÓ âÛÂÖ˜, âÓˇá ÂrÛı ηÎÔ›, ͤÚÂÙ Óa ‰›ÓÂÙ ÛÙa Ù¤ÎÓ· Û·˜ Ú¿ÁÌ·Ù· ηϿ, fiÛÔ ÌÄÏÏÔÓ ï ·Ù¤Ú·˜ Û·˜ ï ÔéÚ¿ÓÈÔ˜ ıa ‰ÒÛFË ¶ÓÂÜÌ· àÁ·ıe Û\ ·éÙÔf˜ Ôf ÙÔÜ ˙ËÙÔÜÓ;».


314

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. È·ã

5 K·d Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø T›˜ âÍ ñÌáÓ ≤ÍÂÈ Ê›ÏÔÓ, ηd ÔÚ‡ÛÂÙ·È Úe˜ ·éÙeÓ ÌÂÛÔÓ˘ÎÙ›Ô˘ ηd âÚÂÖ ·éÙˇáØ º›ÏÂ, ¯ÚÉÛfiÓ ÌÔÈ ÙÚÂÖ˜ ôÚÙÔ˘˜, 6 âÂȉc Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ·ÚÂÁ¤ÓÂÙÔ âÍ ï‰ÔÜ Úfi˜ Ì ηd ÔéÎ ö¯ˆ n ·Ú·ı‹Ûˆ ·éÙˇáØ 7 ÎàÎÂÖÓÔ˜ öÛˆıÂÓ àÔÎÚÈıÂd˜ ÂúFËØ M‹ ÌÔÈ ÎfiÔ˘˜ ¿Ú¯ÂØ õ‰Ë ì ı‡Ú· ΤÎÏÂÈÛÙ·È, ηd Ùa ·È‰›· ÌÔ˘ ÌÂÙ\ âÌÔÜ Âå˜ ÙcÓ ÎÔ›ÙËÓ ÂåÛ›ÓØ Ôé ‰‡Ó·Ì·È àÓ·ÛÙa˜ ‰ÔÜÓ·› ÛÔÈ; 8 §¤Áˆ ñÌÖÓ, Âå ηd Ôé ‰ÒÛÂÈ ·éÙˇá àÓ·ÛÙa˜ ‰Èa Ùe ÂrÓ·È ·éÙÔÜ Ê›ÏÔÓ, ‰È¿ Á ÙcÓ àÓ·›‰ÂÈ·Ó ·éÙÔÜ âÁÂÚıÂd˜ ‰ÒÛÂÈ ·éÙˇá ¬ÛˆÓ ¯ÚF‹˙ÂÈ. 9 KàÁg ñÌÖÓ Ï¤Áˆ, ·åÙÂÖÙÂ, ηd ‰Ôı‹ÛÂÙ·È ñÌÖÓ, ˙ËÙÂÖÙÂ, ηd ÂñÚ‹ÛÂÙÂ, ÎÚÔ‡ÂÙÂ, ηd àÓÔÈÁ‹ÛÂÙ·È ñÌÖÓ. 10 ¶Ä˜ ÁaÚ ï ·åÙáÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·d ï ˙ËÙáÓ ÂñÚ›ÛÎÂÈ Î·d Ùˇá ÎÚÔ‡ÔÓÙÈ àÓÔȯı‹ÛÂÙ·È. 11 T›Ó· ‰b âÍ ñÌáÓ ÙeÓ ·Ù¤Ú· ·åÙ‹ÛFË ï ˘îe˜ ôÚÙÔÓ, Ìc Ï›ıÔÓ âȉÒÛÂÈ ·éÙˇá; hH ηd å¯ı‡Ó, Ìc àÓÙd å¯ı‡Ô˜ ùÊÈÓ âȉÒÛÂÈ ·éÙˇá; 12 hH ηd âaÓ ·åÙ‹ÛFË ˇèfiÓ, Ìc âȉÒÛÂÈ ·éÙˇá ÛÎÔÚ›ÔÓ; 13 Eå ÔsÓ ñÌÂÖ˜, ñ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÔÓËÚÔ›, Ôú‰·Ù ‰fiÌ·Ù· àÁ·ıa ‰È‰fiÓ·È ÙÔÖ˜ Ù¤ÎÓÔȘ ñÌáÓ, fiÛˇˆ ÌÄÏÏÔÓ ï ·ÙcÚ ï âÍ ÔéÚ·ÓÔÜ ‰ÒÛÂÈ ¶ÓÂÜÌ· àÁ·ıeÓ ÙÔÖ˜ ·åÙÔÜÛÈÓ ·éÙfiÓ. 14 K·d qÓ â΂¿ÏÏˆÓ ‰·ÈÌfiÓÈÔÓ, ηd ·éÙe qÓ ÎˆÊfiÓØ âÁ¤ÓÂÙÔ ‰b ÙÔÜ ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘ âÍÂÏıfiÓÙÔ˜ âÏ¿ÏËÛÂÓ ï ΈÊfi˜, ηd âı·‡Ì·˙ÔÓ Ôî ù¯ÏÔÈ. 15 TÈÓb˜ ‰b âÍ ·éÙáÓ ÂrÔÓØ \EÓ BÂÂÏ˙‚ÔfÏ Ùˇá ôÚ¯ÔÓÙÈ ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ â΂¿ÏÏÂÈ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·. 16 ≠EÙÂÚÔÈ ‰b ÂÈÚ¿˙ÔÓÙ˜ ÛËÌÂÖÔÓ ·Ú\ ·éÙÔÜ â˙‹ÙÔ˘Ó âÍ ÔéÚ·ÓÔÜ. 17 AéÙe˜ ‰b Âå‰g˜ ·éÙáÓ Ùa ‰È·ÓÔ‹Ì·Ù· ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø ¶ÄÛ· ‚·ÛÈÏ›· âÊ\ ë·˘ÙcÓ ‰È·ÌÂÚÈÛıÂÖÛ·, âÚËÌÔÜÙ·È, ηd ÔrÎÔ˜ âd ÔrÎÔÓ, ›ÙÂÈ. 18 Eå ‰b ηd ï ™·Ù·ÓĘ âÊ\ ë·˘ÙeÓ ‰ÈÂÌÂÚ›ÛıË, ᘠÛÙ·ı‹ÛÂÙ·È ì ‚·ÛÈÏ›· ·éÙÔÜ, ¬ÙÈ Ï¤ÁÂÙ âÓ BÂÂÏ˙Â‚Ô‡Ï Ì â΂¿ÏÏÂÈÓ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·; 19 Eå ‰b âÁg âÓ BÂÂÏ˙‚ÔfÏ â΂¿Ïψ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·, Ôî ˘îÔd ñÌáÓ âÓ Ù›ÓÈ â΂¿ÏÏÔ˘ÛÈ; ¢Èa ÙÔÜÙÔ ·éÙÔd ÎÚÈÙ·d ñÌáÓ öÛÔÓÙ·È. 20 Eå ‰b âÓ ‰·ÎÙ‡Ïˇˆ £ÂÔÜ â΂¿Ïψ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·, ôÚ· öÊı·ÛÂÓ âÊ\ ñÌĘ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 21 ≠OÙ·Ó ï åÛ¯˘Úe˜ ηıˆÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ê˘Ï¿ÛÛFË ÙcÓ ë·˘ÙÔÜ ·éÏ‹Ó, âÓ ÂåÚ‹ÓFË âÛÙd Ùa

ÎÂÊ. È·ã

KATA §OYKAN

315

¶á˜ ï \IËÛÔܘ ‚Á¿˙ÂÈ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ· 14 òE‚Á·˙ ‰b (ï \IËÛÔܘ) ≤Ó· ‰·ÈÌfiÓÈÔ, Ôf qÙ·Ó ôÏ·ÏÔ, ηd ¬Ù·Ó ‚ÁÉΠÙe ‰·ÈÌfiÓÈÔ, ï ôÏ·ÏÔ˜ Ì›ÏËÛÂ, ηd ı·‡Ì·˙·Ó Ùa Ï‹ıË. 15 \AÏÏa ÌÂÚÈÎÔd à\ ·éÙÔf˜ Âr·Ó: «Mb Ùc ‰‡Ó·ÌÈ ÙÔÜ BÂÂÏ˙‚ԇÏ, ÙÔÜ ôÚ¯ÔÓÙÔ˜ ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, ‚Á¿˙ÂÈ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·». 16 òAÏÏÔÈ ‰b ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ˙ËÙÔÜÛ·Ó à\ ·éÙeÓ ÛËÌÂÖÔ (ı·ÜÌ·) àe ÙeÓ ÔéÚ·Ófi. 17 \AÏÏ\ ·éÙfi˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ᘠÛΤÙÔÓÙ·È, ÙÔf˜ ÂrÂ: «K¿ı ‚·Û›ÏÂÈÔ, Ôf ¯ˆÚ›ÛıËΠÛ\ àÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ· ̤ÚË, ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È, ηd ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ôf ‰È·ÈÚ¤ıËΠηd ÔÏÂÌÂÖ ÙeÓ ë·˘Ùfi Ù˘, ηٷÚÚ¤ÂÈ. 18 hAÓ ‰b ηd ï ™·Ù·ÓĘ ‰È·ÈÚ¤ıËΠÛb àÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ· ̤ÚË, ÙfiÙ ᘠ‰‡Ó·Ù·È Óa ÛÙ·ıFÉ Ùe ‚·Û›ÏÂÈfi ÙÔ˘; ¢ÈfiÙÈ Ï¤ÁÂÙÂ, ¬ÙÈ Ìb Ùc ‰‡Ó·ÌÈ ÙÔÜ BÂÂÏ˙‚ÔfÏ ‚Á¿˙ˆ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·. 19 hAÓ ¬Ìˆ˜ âÁg ‚Á¿˙ˆ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ· Ìb Ùc ‰‡Ó·ÌÈ ÙÔÜ BÂÂÏ˙‚ԇÏ, Ôî Ì·ıËÙ·› Û·˜ Ìb Ù›ÓÔ˜ Ùc ‰‡Ó·ÌÈ Ùa ‚Á¿˙Ô˘Ó; °È\ ·éÙe ·éÙÔd ıa ÛĘ ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó. 20 \AÏÏ\ iÓ âÁg Ìb Ùc ‰‡Ó·ÌÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ ‚Á¿˙ˆ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·, ôÚ· öÊı·Û Ûb ÛĘ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 21 ≠OÙ·Ó ï åÛ¯˘Úe˜ ¿ÓÔÏÔ˜ Ê˘Ï¿ÙÙFË Ùe Û›ÙÈ ÙÔ˘, Ùa ñ¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÂrÓ·È àÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ. 22 \AÏÏ\ ¬Ù·Ó ï åÛ¯˘ÚfiÙÂÚfi˜ ÙÔ˘ öÏıFË âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ηd ÙeÓ ÓÈ΋ÛFË, ÙÔÜ êÚ¿˙ÂÈ ÙcÓ ·ÓÔÏ›·, ÛÙcÓ ïÔ›· ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó, ηd ‰È·ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Ùa ñ¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ó˜ Ï¿Ê˘Ú·. 23 ≠OÔÈÔ˜ ‰bÓ ÂrÓ·È Ì·˙› ÌÔ˘, ÂrÓ·È âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘. K·d ¬ÔÈÔ˜ ‰bÓ Ì·˙‡ÂÈ Ì·˙› ÌÔ˘, ÛÎÔÚ›˙ÂÈ». ^YÔÙÚÔc ‰·ÈÌÔÓÈÛÌÔÜ Ûb ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ 24 «≠OÙ·Ó Ùe àοı·ÚÙÔ ÓÂÜÌ· ‚ÁFÉ àe ÙeÓ ôÓıÚˆÔ, ÂÚÓ¿ÂÈ àe àÓ‡‰ÚÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ηd ˙ËÙÂÖ àÓ¿·˘ÛÈ. K·d âÂȉc ‰bÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ, ϤÁÂÈ: “£a âÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙe Û›ÙÈ ÌÔ˘, à\ ¬Ô˘ ‚ÁÉη”. 25 K·d ¬Ù·Ó öÏıFË, Ùe ‚Ú›ÛÎÂÈ Û·ÚˆÌ¤ÓÔ Î·d ÂéÙÚÂÈṲ̂ÓÔ (≤ÙÔÈÌÔ Óa ‰Â¯ıFÉ â›Û΄È). 26 TfiÙ ËÁ·›ÓÂÈ Î·d ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ôÏÏ· ëÙa Ó‡̷ٷ, ÔÓËÚfiÙÂÚ¿ ÙÔ˘, ηd Ì·›ÓÔ˘Ó Î·d ηÙÔÈÎÔÜÓ âÎÂÖ, ηd öÙÛÈ ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηٿÛÙ·ÛÈ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ âΛÓÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË àe ÙcÓ ÚÒÙË». M·Î·ÚÈÛÌe˜ Ùɘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ Î·d ÙáÓ àÎÚÔ·ÙáÓ Î·d âÊ·ÚÌÔÛÙáÓ ÙÔÜ ı›Ԣ ÏfiÁÔ˘ 27 \EÓˇá ‰b (ï \IËÛÔܘ) öÏÂÁÂÓ ·éÙ¿, Ì›· Á˘Ó·Öη àe Ùe ÏÉıÔ˜ ⋲„ˆÛ ʈÓc ηd ÙÔÜ ÂrÂ: «EéÙ˘¯ÈṲ̂ÓË ì ÎÔÈÏ›· Ôf Ûb ‚¿ÛÙ·ÛÂ, ηd Ôî Ì·ÛÙÔd Ôf ı‹Ï·Û˜». 28 AéÙe˜ ‰b ÂrÂ: «N·›, àÏÏa ηd ÂéÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ¬ÛÔÈ àÎÔ‡Ô˘Ó Ùe ÏfiÁÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d ÙeÓ âÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó». Te ÛËÌÂÖÔ ÙÔÜ \IˆÓÄ 29 K·ıg˜ ‰b Û˘Ó·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ï‹ıË, ôÚ¯ÈÛ Óa ϤÁFË: «AéÙc ì ÁÂÓÂa ÂrÓ·È ÔÓËÚc ÁÂÓ¿. ZËÙÂÖ ÛËÌÂÖÔ (ı·ÜÌ·), àÏÏa ÛËÌÂÖÔ ‰bÓ ıa Ùɘ ‰ÔıFÉ, ·Úa Ùe ÛËÌÂÖÔ ÙÔÜ \IˆÓÄ ÙÔÜ ÚÔÊ‹ÙÔ˘.


316

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. È·ã

ñ¿Ú¯ÔÓÙ· ·éÙÔÜ. 22 \EaÓ ‰b ï åÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ·éÙÔÜ âÂÏıgÓ ÓÈ΋ÛFË ·éÙfiÓ, ÙcÓ ·ÓÔÏ›·Ó ·éÙÔÜ ·úÚÂÈ, âÊ\ Fw âÂÔ›ıÂÈ, ηd Ùa ÛÎÜÏ· ·éÙÔÜ ‰È·‰›‰ˆÛÈÓ. 23 ^O Ìc JÓ ÌÂÙ\ âÌÔÜ Î·Ù\ âÌÔÜ âÛÙÈ, ηd ï Ìc Û˘Ó¿ÁˆÓ ÌÂÙ\ âÌÔÜ ÛÎÔÚ›˙ÂÈ.

24 ≠OÙ·Ó Ùe àοı·ÚÙÔÓ ÓÂÜÌ· âͤÏıFË àe ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È\ àÓ‡‰ÚˆÓ ÙfiˆÓ ˙ËÙÔÜÓ àÓ¿·˘ÛÈÓ, ηd Ìc ÂñÚ›ÛÎÔÓ Ï¤ÁÂÈØ ^YÔÛÙÚ¤„ˆ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎfiÓ ÌÔ˘ ¬ıÂÓ âÍÉÏıÔÓ. 25 K·d âÏıeÓ ÂñÚ›ÛÎÂÈ ÛÂ۷ڈ̤ÓÔÓ Î·d ÎÂÎÔÛÌË̤ÓÔÓ. 26 TfiÙ ÔÚ‡ÂÙ·È Î·d ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ëÙa ≤ÙÂÚ· Ó‡̷ٷ ÔÓËÚfiÙÂÚ· ë·˘ÙÔÜ, ηd ÂåÛÂÏıfiÓÙ· ηÙÔÈÎÂÖ âÎÂÖ, ηd Á›ÓÂÙ·È Ùa öÛ¯·Ù· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ âΛÓÔ˘ ¯Â›ÚÔÓ· ÙáÓ ÚÒÙˆÓ.

ÎÂÊ. È·ã

KATA §OYKAN

317

30 ≠Oˆ˜ ‰ËÏ·‰c ï \IˆÓĘ (Ìb Ùc ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÈÎc ‰È¿ÛˆÛ› ÙÔ˘) öÁÈÓÂ

ÛËÌÂÖÔ ÁÈa ÙÔf˜ NÈÓ¢˝Ù˜, öÙÛÈ Î·d ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ (Ìb ÙcÓ àÓ¿-

ÛÙ·Û› ÙÔ˘) ıa Á›ÓFË ÛËÌÂÖÔ ÁÈ\ ·éÙc Ùc ÁÂÓ¿. 31 B·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔÜ NfiÙÔ˘

ı\ àÓ·ÛÙËıFÉ Î·Ùa ÙcÓ KÚ›ÛÈ Ìb ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ·éÙɘ Ùɘ ÁÂÓÂĘ ηd

ıa ÙÔf˜ ηٷ‰ÈοÛFË, ‰ÈfiÙÈ qÏı àe Ùa ¤Ú·Ù· Ùɘ Áɘ Ó\ àÎÔ‡ÛFË Ùc

27 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b âÓ Ùˇá ϤÁÂÈÓ ·éÙeÓ Ù·ÜÙ· â¿Ú·Û¿ ÙȘ Á˘Óc ʈÓcÓ âÎ ÙÔÜ ù¯ÏÔ˘ ÂrÂÓ ·éÙˇáØ M·Î·Ú›· ì ÎÔÈÏ›· ì ‚·ÛÙ¿Û·Û¿ Û ηd Ì·ÛÙÔd ÔR˜ âı‹Ï·Û·˜. 28 AéÙe˜ ‰b ÂrÂØ MÂÓÔÜÓÁ ̷οÚÈÔÈ Ôî àÎÔ‡ÔÓÙ˜ ÙeÓ ÏfiÁÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ˜ ·éÙfiÓ. 29 TáÓ ‰b ù¯ÏˆÓ â·ıÚÔÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ õÚÍ·ÙÔ Ï¤ÁÂÈÓØ ^H ÁÂÓÂa ·≈ÙË ÁÂÓÂa ÔÓËÚ¿ âÛÙÈØ ÛËÌÂÖÔÓ ˙ËÙÂÖ, ηd ÛËÌÂÖÔÓ Ôé ‰Ôı‹ÛÂÙ·È ·éÙFÉ Âå Ìc Ùe ÛËÌÂÖÔÓ ’IˆÓÄ ÙÔÜ ÚÔÊ‹ÙÔ˘. 30 K·ıg˜ ÁaÚ âÁ¤ÓÂÙÔ ’IˆÓĘ ÛËÌÂÖÔÓ ÙÔÖ˜ NÈÓ¢˝Ù·È˜, Ô≈Ùˆ˜ öÛÙ·È Î·d ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÙFÉ ÁÂÓÂ÷Ä Ù·‡ÙFË ÛËÌÂÖÔÓ. 31 B·Û›ÏÈÛÛ· ÓfiÙÔ˘ âÁÂÚı‹ÛÂÙ·È âÓ ÙFÉ KÚ›ÛÂÈ ÌÂÙa ÙáÓ àÓ‰ÚáÓ Ùɘ ÁÂÓÂĘ Ù·‡Ù˘ ηd ηٷÎÚÈÓÂÖ ·éÙÔ‡˜, ¬ÙÈ qÏıÂÓ âÎ ÙáÓ ÂÚ¿ÙˆÓ Ùɘ Áɘ àÎÔÜÛ·È ÙcÓ ÛÔÊ›·Ó ™ÔÏÔÌáÓÙÔ˜, ηd å‰Ôf ÏÂÖÔÓ ™ÔÏÔÌáÓÙÔ˜ z‰Â. 32 òAÓ‰Ú˜ NÈÓ¢U àÓ·ÛÙ‹ÛÔÓÙ·È âÓ ÙFÉ KÚ›ÛÂÈ ÌÂÙa Ùɘ ÁÂÓÂĘ Ù·‡Ù˘ ηd ηٷÎÚÈÓÔÜÛÈÓ ·éÙ‹Ó, ¬ÙÈ ÌÂÙÂÓfiËÛ·Ó Âå˜ Ùe ΋ڢÁÌ· ’IˆÓÄ, ηd å‰Ôf ÏÂÖÔÓ ’IˆÓÄ z‰Â.

ÛÔÊ›· ÙÔÜ ™ÔÏÔÌáÓÙÔ˜, ηd å‰Ôf â‰á ÂrÓ·È àÓÒÙÂÚÔ àe Ùe

™ÔÏÔÌáÓÙ·. 32 òAÓıÚˆÔÈ Ùɘ NÈÓ¢U ı\ àÓ·ÛÙËıÔÜÓ Î·Ùa ÙcÓ KÚ›ÛÈ

Ì·˙› Ì\ ·éÙc Ùc ÁÂÓÂa ηd ıa ÙcÓ Î·Ù·‰ÈοÛÔ˘Ó, ‰ÈfiÙÈ ÌÂÙÂÓfiËÛ·Ó âÍ

·åÙ›·˜ ÙÔÜ ÎËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ \IˆÓÄ, ηd å‰Ôf â‰á ÂrÓ·È àÓÒÙÂÚÔ àe ÙeÓ

\IˆÓÄ».


318

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. È·ã

ÎÂÊ. È·ã

KATA §OYKAN

319

^O χ¯ÓÔ˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ηd Ùe âÛˆÙÂÚÈÎe Êá˜

33 Oé‰Âd˜ ‰b χ¯ÓÔÓ ±„·˜ Âå˜ ÎÚ˘ÙcÓ Ù›ıËÛÈÓ Ôé‰b ñe ÙeÓ Ìfi‰ÈÔÓ, àÏÏ\ âd ÙcÓ Ï˘¯Ó›·Ó, ¥Ó· Ôî ÂåÛÔÚ¢fiÌÂÓÔÈ Ùe ʤÁÁÔ˜ ‚ϤˆÛÈÓ. 34 ^O χ¯ÓÔ˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·Ùfi˜ âÛÙÈÓ ï çÊı·ÏÌfi˜Ø ¬Ù·Ó ÔsÓ ï çÊı·ÏÌfi˜ ÛÔ˘ êÏÔܘ Fq, ηd ¬ÏÔÓ Ùe ÛáÌ¿ ÛÔ˘ ʈÙÂÈÓfiÓ âÛÙÈÓØ âaÓ ‰b ÔÓËÚe˜ Fq, ηd Ùe ÛáÌ¿ ÛÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓfiÓ. 35 ™ÎfiÂÈ ÔsÓ Ìc Ùe ÊᘠÙe âÓ ÛÔd ÛÎfiÙÔ˜ âÛÙ›Ó. 36 Eå ÔsÓ Ùe ÛáÌ¿ ÛÔ˘ ¬ÏÔÓ ÊˆÙÂÈÓfiÓ, Ìc ö¯ÔÓ ÙÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÎÔÙÂÈÓfiÓ, öÛÙ·È ÊˆÙÂÈÓeÓ ¬ÏÔÓ ó˜ ¬Ù·Ó ï χ¯ÓÔ˜ ÙFÉ àÛÙÚ·FÉ ÊˆÙ›˙FË ÛÂ.

37 \EÓ ‰b Ùˇá Ï·ÏÉÛ·È ·éÙeÓ Ù·ÜÙ· äÚÒÙ· ·éÙeÓ º·ÚÈÛ·Öfi˜ ÙȘ ¬ˆ˜ àÚÈÛÙ‹ÛFË ·Ú\ ·éÙˇáØ ÂåÛÂÏıgÓ ‰b àÓ¤ÂÛÂÓ. 38 ^O ‰b º·ÚÈÛ·ÖÔ˜ å‰gÓ âı·‡Ì·ÛÂÓ ¬ÙÈ Ôé ÚáÙÔÓ â‚·Ù›ÛıË Úe ÙÔÜ àÚ›ÛÙÔ˘. 39 Er ‰b ï K‡ÚÈÔ˜ Úe˜ ·éÙfiÓØ NÜÓ ñÌÂÖ˜ Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Ùe ö͈ıÂÓ ÙÔÜ ÔÙËÚ›Ô˘ ηd ÙÔÜ ›Ó·ÎÔ˜ ηı·Ú›˙ÂÙÂ, Ùe ‰b öÛˆıÂÓ ñÌáÓ Á¤ÌÂÈ êÚ·Áɘ ηd ÔÓËÚ›·˜. 40 òAÊÚÔÓ˜! Oé¯ ï ÔÈ‹Û·˜ Ùe ö͈ıÂÓ Î·d Ùe öÛˆıÂÓ âÔ›ËÛÂ; 41 ¶ÏcÓ Ùa âÓfiÓÙ· ‰fiÙ âÏÂËÌÔÛ‡ÓËÓ, ηd å‰Ôf ±·ÓÙ· ηı·Úa ñÌÖÓ öÛÙ·È. 42 \AÏÏ’ Ôé·d ñÌÖÓ ÙÔÖ˜ º·ÚÈÛ·›ÔȘ, ¬ÙÈ àÔ‰ÂηÙÔÜÙ Ùe 쉇ÔÛÌÔÓ Î·d Ùe ‹Á·ÓÔÓ Î·d ÄÓ Ï¿¯·ÓÔÓ, ηd ·Ú¤Ú¯ÂÛı ÙcÓ ÎÚ›ÛÈÓ Î·d ÙcÓ àÁ¿ËÓ ÙÔÜ £ÂÔÜØ Ù·ÜÙ· ‰b ö‰ÂÈ ÔÈÉÛ·È, ÎàÎÂÖÓ· Ìc àÊȤӷÈ. 43 Oé·d ñÌÖÓ ÙÔÖ˜ º·ÚÈÛ·›ÔȘ, ¬ÙÈ àÁ·ÄÙ ÙcÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ·Ó âÓ Ù·Ö˜ Û˘Ó·ÁˆÁ·Ö˜ ηd ÙÔf˜ àÛ·ÛÌÔf˜ âÓ Ù·Ö˜ àÁÔÚ·Ö˜. 44 Oé·d ñÌÖÓ, ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd º·ÚÈÛ·ÖÔÈ ñÔÎÚÈÙ·›, ¬ÙÈ âÛÙb ó˜ Ùa ÌÓËÌÂÖ· Ùa ô‰ËÏ·, ηd Ôî ôÓıÚˆÔÈ ÂÚÈ·ÙÔÜÓÙ˜ â¿Óˆ ÔéÎ Ôú‰·ÛÈÓ. 45 \AÔÎÚÈıÂd˜ ‰¤ ÙȘ ÙáÓ ÓÔÌÈÎáÓ Ï¤ÁÂÈ ·éÙˇáØ ¢È‰¿ÛηÏÂ, Ù·ÜÙ· ϤÁˆÓ ηd ìÌĘ ñ‚Ú›˙ÂȘ. 46 ^O ‰b ÂrÂØ K·d ñÌÖÓ ÙÔÖ˜ ÓÔÌÈÎÔÖ˜ Ôé·›, ¬ÙÈ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ÊÔÚÙ›· ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ·, ηd ·éÙÔd ëÓd ÙáÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ ñÌáÓ Ôé ÚÔÛ„·‡ÂÙ ÙÔÖ˜ ÊÔÚÙ›ÔȘ.

33 «K·ÓÂd˜ ‰¤, Ôf ôÓ·„ χ¯ÓÔ, ‰bÓ ÙeÓ ı¤ÙÂÈ Ûb ÎÚ˘Êe ̤ÚÔ˜, ÔûÙ οو àe Ùe Ìfi‰ÈÔ, àÏÏ\ â¿Óˆ ÛÙe Ï˘¯ÓÔÛÙ¿ÙË, ÁÈa Óa ‚ϤÔ˘Ó ¬ÛÔÈ Ì·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· Ùe Êá˜. 34 ^O χ¯ÓÔ˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂrÓ·È ï çÊı·ÏÌfi˜. ≠OÙ·Ó ‰b ï çÊı·ÏÌfi˜ ÛÔ˘ ÂrÓ·È ñÁÈ‹˜, ÙfiÙ ¬ÏÔ Ùe ÛáÌ· ÛÔ˘ ÂrÓ·È ÊˆÙÂÈÓfi. ≠OÙ·Ó ‰b ÂrÓ·È ‚Ï·Ì̤ÓÔ˜, ÙfiÙ Ùe ÛáÌ· ÛÔ˘ ÂrÓ·È ÛÎÔÙÂÈÓfi. 35 ¶ÚfiÛ¯ ÏÔÈfiÓ, Ì‹ˆ˜ Ùe âÛˆÙÂÚÈÎfi ÛÔ˘ Êᘠ(ï ÓÔܘ, ì Û˘Ó›‰ËÛÈ) ÂrÓ·È ÛÎÔÙ¿‰È. 36 \EaÓ ‰b ¬ÏÔ Ùe ÛáÌ· ÛÔ˘ ÂrÓ·È ÊˆÙÂÈÓfi, ¯ˆÚd˜ Óa ö¯FË Î·Ó¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÛÎÔÙÂÈÓfi, ıa ÂrÓ·È ÊˆÙÂÈÓe ¬ÏÔ ¬ˆ˜ ¬Ù·Ó Ûb ʈٛ˙FË ï χ¯ÓÔ˜ Ìb Ùc Ï¿Ì„È ÙÔ˘». ^O \IËÛÔܘ ηٷÎÂÚ·˘ÓÒÓÂÈ º·ÚÈÛ·›Ô˘˜ ηd ÓÔÌԉȉ·ÛοÏÔ˘˜ 37 ≠OÙ·Ó ‰b Âr ·éÙ¿, οÔÈÔ˜ º·ÚÈÛ·ÖÔ˜ ÙeÓ ·Ú·Î·ÏÔÜÛ Óa ÁÂ˘Ì·Ù›ÛFË ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔ˘. MfiÏȘ ‰b ÌÉΠÛÙe Û›ÙÈ, οıËÛ ÛÙe ÙÚ·¤˙È. 38 ^O ‰b º·ÚÈÛ·ÖÔ˜, ¬Ù·Ó Ùe Âr‰Â, ·Ú·ÍÂÓ‡ıËÎÂ, ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ χıËΠÚdÓ àe Ùe Ê·ÁËÙfi. 39 K·d ï K‡ÚÈÔ˜ ÙÔÜ ÂrÂ: «TÒÚ· âÛÂÖ˜ Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Î·ı·Ú›˙ÂÙ Ùe ÔÙ‹ÚÈ Î·d Ùe È¿ÙÔ ó˜ ÂÚȤ¯ÔÓ, ÚÄÁÌ· â͈ÙÂÚÈÎfi, âÓˇá Ùe âÛˆÙÂÚÈÎfi Û·˜ ÂrÓ·È ÁÂÌÄÙÔ àe êÚ·ÎÙÈÎc ‰È¿ıÂÛÈ Î·d (οıÂ) ηÎfi. 40 \AÓfiËÙÔÈ! \EÎÂÖÓÔ˜, Ôf öηÓ Ùe â͈ÙÂÚÈÎfi (Ùe ÛáÌ·), ‰bÓ öηÓ ηd Ùe âÛˆÙÂÚÈÎfi (ÙcÓ „˘¯‹); 41 °È\ ·éÙe ‰áÛÙ âÏÂËÌÔÛ‡ÓË âÎÂÖÓ·, Ôf ÂrÓ·È Ì¤Û· (ÛÙe ÔÙ‹ÚÈ Î·d Ùe È¿ÙÔ), ηd å‰Ôf ¬Ï· ıa Á›ÓÔ˘Ó Ûb ÛĘ ηı·Ú¿. 42 \AÏÏÔ›ÌÔÓÔ ‰b Ûb ÛĘ ÙÔf˜ º·ÚÈÛ·›Ô˘˜, ‰ÈfiÙÈ ‰›ÓÂÙ (ÛÙe Ó·e) Ùe ‰¤Î·ÙÔ àe ÙeÓ ‰˘fiÛÌÔ Î·d Ùe à‹Á·ÓÔ Î·d οı Ϸ¯·ÓÈÎfi, âÓˇá àÊ‹ÓÂÙ Ùc ı›· ÂéÛÏ·Á¯Ó›· ηd àÁ¿Ë. K·d ·éÙa öÚÂ Óa οÓÂÙÂ, àÏÏa ηd âÎÂÖÓ· Óa ÌcÓ àÊ‹ÓÂÙÂ. 43 \AÏÏÔ›ÌÔÓÔ Ûb ÛĘ ÙÔf˜ º·ÚÈÛ·›Ô˘˜, ‰ÈfiÙÈ àÁ·ÄÙ Ùa ÚáÙ· ηı›ÛÌ·Ù· ÛÙd˜ Û˘Ó·ÁˆÁ¤˜, ηd ÙÔf˜ ÂéÏ·‚ÂÖ˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔf˜ ÛÙd˜ àÁÔÚ¤˜. 44 \AÏÏÔ›ÌÔÓÔ Ûb ÛĘ, ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd º·ÚÈÛ·ÖÔÈ ñÔÎÚÈÙ·›, ‰ÈfiÙÈ ÂrÛı ÛaÓ Ùa ÌÓ‹Ì·Ù· Ôf ‰bÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È, ηd Ôî ôÓıÚˆÔÈ ÂÚÈ·ÙÔÜÓ â¿Óˆ ÙÔ˘˜ (ηd ÌÔχÓÔÓÙ·È Î·Ùa Ùe ÓfiÌÔ), ηd ‰bÓ Ùe ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. 45 TfiÙ οÔÈÔ˜ àe ÙÔf˜ ÓÔÌԉȉ·ÛοÏÔ˘˜ öÏ·‚ Ùe ÏfiÁÔ Î·d ÙÔÜ Ï¤ÁÂÈ: «¢È‰¿ÛηÏÂ, ϤÁÔÓÙ·˜ ·éÙa ñ‚Ú›˙ÂȘ ηd âÌĘ». 46 \EÎÂÖÓÔ˜ ‰b ÂrÂ: «K·d Ûb ÛĘ ÙÔf˜ ÓÔÌԉȉ·ÛοÏÔ˘˜ àÏÏÔ›ÌÔÓÔ, ‰ÈfiÙÈ ÊÔÚÙÒÓÂÙ ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Ìb ÊÔÚÙ›· ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ·, âÓˇá ÛÂÖ˜ ÔûÙ Ìb ≤Ó· àe Ùa ‰¿ÎÙ˘Ï¿ Û·˜ ‰bÓ àÁÁ›˙ÂÙ Ùa ÊÔÚÙ›·.


320

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. È·ã, È‚ã

47 Oé·d ñÌÖÓ, ¬ÙÈ ÔåÎÔ‰ÔÌÂÖÙ Ùa ÌÓËÌÂÖ· ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ, Ôî ‰b ·Ù¤Ú˜ ñÌáÓ à¤ÎÙÂÈÓ·Ó ·éÙÔ‡˜. 48 òAÚ· Ì·ÚÙ˘ÚÂÖÙ ηd Û˘Ó¢‰ÔÎÂÖÙ ÙÔÖ˜ öÚÁÔȘ ÙáÓ ·Ù¤ÚˆÓ ñÌáÓ, ¬ÙÈ ·éÙÔd ÌbÓ à¤ÎÙÂÈÓ·Ó ·éÙÔ‡˜, ñÌÂÖ˜ ‰b ÔåÎÔ‰ÔÌÂÖÙ ·éÙáÓ Ùa ÌÓËÌÂÖ·. 49 ¢Èa ÙÔÜÙÔ Î·d ì ™ÔÊ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ ÂrÂÓØ \AÔÛÙÂÏá Âå˜ ·éÙÔf˜ ÚÔÊ‹Ù·˜ ηd àÔÛÙfiÏÔ˘˜, ηd âÍ ·éÙáÓ àÔÎÙÂÓÔÜÛÈ Î·d âΉÈÒÍÔ˘ÛÈÓ, 50 ¥Ó· âÎ˙ËÙËıFÉ Ùe ·xÌ· ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ Ùe âί˘ÓfiÌÂÓÔÓ àe ηٷ‚ÔÏɘ ÎfiÛÌÔ˘ àe Ùɘ ÁÂÓÂĘ Ù·‡Ù˘, 51 àe ÙÔÜ ·¥Ì·ÙÔ˜ òA‚ÂÏ ≤ˆ˜ ÙÔÜ ·¥Ì·ÙÔ˜ Z·¯·Ú›Ô˘ ÙÔÜ àÔÏÔ̤ÓÔ˘ ÌÂÙ·Íf ÙÔÜ ı˘ÛÈ·ÛÙËÚ›Ô˘ ηd ÙÔÜ ÔúÎÔ˘. N·›, ϤÁˆ ñÌÖÓ, âÎ˙ËÙËı‹ÛÂÙ·È àe Ùɘ ÁÂÓÂĘ Ù·‡Ù˘. 52 Oé·d ñÌÖÓ ÙÔÖ˜ ÓÔÌÈÎÔÖ˜, ¬ÙÈ õÚ·Ù ÙcÓ ÎÏÂÖ‰· Ùɘ ÁÓÒÛˆ˜Ø ·éÙÔd ÔéÎ ÂåÛ‹ÏıÂÙÂ, ηd ÙÔf˜ ÂåÛÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘˜ âΈχ۷ÙÂ. 53 §¤ÁÔÓÙÔ˜ ‰b ·éÙÔÜ Úe˜ ·éÙÔf˜ Ù·ÜÙ· õÚÍ·ÓÙÔ Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ ‰ÂÈÓᘠâÓ¤¯ÂÈÓ Î·d àÔÛÙÔÌ·Ù›˙ÂÈÓ ·éÙeÓ ÂÚd ÏÂÈfiÓˆÓ, 54 âÓ‰Ú‡ÔÓÙ˜ ·éÙfiÓ, ˙ËÙÔÜÓÙ˜ ıËÚÂÜÛ·› ÙÈ âÎ ÙÔÜ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ·éÙÔÜ, ¥Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛˆÛÈÓ ·éÙÔÜ.

ÎÂÊ. È·ã, È‚ã

KATA §OYKAN

321

47 \AÏÏÔ›ÌÔÓÔ Ûb ÛĘ, ‰ÈfiÙÈ ÎÙ›˙ÂÙ Ùa ÌÓËÌÂÖ· ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ, âÓˇá Ôî ·Ù¤Ú˜ Û·˜ ÙÔf˜ ı·Ó¿ÙˆÛ·Ó. 48 òAÚ· ‚‚·ÈÒÓÂÙÂ, àÏÏa ηd âȉÔÎÈÌ¿˙ÂÙ Ùa öÚÁ· ÙáÓ ·Ù¤ÚˆÓ Û·˜, iÓ Î·d ·éÙÔd ÌbÓ ÙÔf˜ ı·Ó¿ÙˆÛ·Ó, âÛÂÖ˜ ‰b ÎÙ›˙ÂÙ Ùa ÌÓËÌÂÖ· ÙÔ˘˜ (âȉÔÎÈÌ¿˙ÂÙ Ùa öÚÁ· ÙáÓ ·Ù¤ÚˆÓ Û·˜, ‰ÈfiÙÈ Ôî ‰È·ı¤ÛÂȘ Û·˜ ÂrÓ·È ÊÔÓÈÎb˜ ηd ıa Û˘Ó¯›ÛÂÙ Ùd˜ âÁÎÏËÌ·ÙÈÎb˜ Ú¿ÍÂȘ âΛӈÓ). 49 °È\ ·éÙe ηd ì ™ÔÊ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ (ï ú‰ÈÔ˜ ï Yîe˜) ÂrÂ: «£\ àÔÛÙ›ψ Û\ ·éÙÔf˜ ÚÔÊÉÙ˜ ηd àÔÛÙfiÏÔ˘˜, àÏÏ\ à\ ·éÙÔf˜ ôÏÏÔ˘˜ ıa ÊÔÓ‡ÛÔ˘Ó Î·d ôÏÏÔ˘˜ ıa ηٷ‰ÈÒÍÔ˘Ó, 50 ÁÈa Óa ˙ËÙËıFÉ à\ ·éÙe Ùe Á¤ÓÔ˜ ì Âéı‡ÓË (ηd Óa âÈ‚ÏËıFÉ ì ÙÈ̈ڛ·) ÁÈa Ùe ·xÌ· ¬ÏˆÓ ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ, Ôf ¯‡ÓÂÙ·È àe ÙcÓ àÚ¯c ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘, 51 àe Ùe ·xÌ· ÙÔÜ òA‚ÂÏ Ì¤¯ÚÈ Ùe ·xÌ· ÙÔÜ Z·¯·Ú›Ô˘, Ôf ÊÔÓ‡ıËΠÌÂÙ·Íf ÙÔÜ ı˘ÛÈ·ÛÙËÚ›Ô˘ ηd ÙÔÜ Ó·ÔÜ. N·›, ÛĘ ϤÁˆ, ıa ˙ËÙËıFÉ ì Âéı‡ÓË à\ ·éÙe Ùe Á¤ÓÔ˜. 52 \AÏÏÔ›ÌÔÓÔ Ûb ÛĘ ÙÔf˜ ÓÔÌԉȉ·ÛοÏÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ (Ìb Ùc ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓË ‰È‰·Ûηϛ· Û·˜) àÊ·ÈÚ¤Û·Ù Ùe ÎÏÂȉd Ùɘ ÁÓÒÛˆ˜. ™ÂÖ˜ ‰bÓ Ì‹Î·ÙÂ, àÏÏa ηd âΛÓÔ˘˜, Ôf õıÂÏ·Ó Óa ÌÔÜÓ, âÌÔ‰›Û·Ù». 53 \EÓˇá ‰b ÙÔf˜ öÏÂÁ ·éÙ¿, ôÚ¯ÈÛ·Ó Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Óa âÍÔÚÁ›˙ˆÓÙ·È ÊÔ‚ÂÚ¿, ηd Óa ÙÔÜ ˙ËÙÔÜÓ à̤ۈ˜ à·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈa ÔÏÏa ˙ËÙ‹Ì·Ù·, 54 ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ\ ·éÙeÓ ·Á›‰·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Óa È¿ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ àe Ùe ÛÙfiÌ· ÙÔ˘, ÁÈa Óa ÙeÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó. ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ àe Ùc ˙‡ÌË Ùɘ ñÔÎÚÈÛ›·˜ ^H àÏ‹ıÂÈ· àÔηχÙÂÙ·È

Ó Ôx˜ âÈÛ˘Ó·¯ıÂÈÛáÓ ÙáÓ Ì˘ÚÈ¿‰ˆÓ ÙÔÜ ù¯ÏÔ˘ ó˜ η12 \EÙ··ÙÂÖÓ àÏÏ‹ÏÔ˘˜, õÚÍ·ÙÔ Ï¤ÁÂÈÓ Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜

·éÙÔÜ ÚáÙÔÓØ ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ 뷢ÙÔÖ˜ àe Ùɘ ˙‡Ì˘ ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ, ≥ÙȘ âÛÙdÓ ñfiÎÚÈÛȘ. 2 Oé‰bÓ ‰b Û˘ÁÎÂÎ·Ï˘Ì̤ÓÔÓ âÛÙdÓ n ÔéÎ àÔÎ·Ï˘Êı‹ÛÂÙ·È, ηd ÎÚ˘ÙeÓ n Ôé ÁÓˆÛı‹ÛÂÙ·È. 3 \AÓı\ zÓ ¬Û· âÓ ÙFÉ ÛÎÔÙ›÷· Âú·ÙÂ, âÓ Ùˇá ʈÙd àÎÔ˘Ûı‹ÛÂÙ·È, ηd n Úe˜ Ùe Ôs˜ âÏ·Ï‹Û·Ù âÓ ÙÔÖ˜ Ù·Ì›ÔȘ, ÎËÚ˘¯ı‹ÛÂÙ·È âd ÙáÓ ‰ˆÌ¿ÙˆÓ. 4 §¤Áˆ ‰b ñÌÖÓ ÙÔÖ˜ Ê›ÏÔȘ ÌÔ˘Ø Mc ÊÔ‚ËıÉÙ àe ÙáÓ àÔÎÙÂÓÓfiÓÙˆÓ Ùe ÛáÌ·, ηd ÌÂÙa Ù·ÜÙ· Ìc â¯fiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚfiÓ ÙÈ ÔÈÉÛ·È. 5 ^Yԉ›͈ ‰b ñÌÖÓ Ù›Ó· ÊÔ‚ËıÉÙÂØ ºÔ‚‹ıËÙÂ

12

TfiÙÂ, àÊÔÜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÔÏf ÌÂÁ¿Ï· Ï‹ıË Ï·ÔÜ, œÛÙ Óa ·ÙFÉ ï ≤Ó·˜ ÙeÓ ôÏÏÔ, ôÚ¯ÈÛ Óa ϤÁFË ÚáÙ· Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘: «Na ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÙÔf˜ ë·˘ÙÔ‡˜ Û·˜ àe Ùe ÚÔ˙‡ÌÈ ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ, Ôf ÂrÓ·È ñÔÎÚÈÛ›·. 2 ¢bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ ‰b Ù›ÔÙ ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ, Ôf ‰bÓ ıa ÍÂÛÎÂ·ÛıFÉ, ηd ÎÚ˘Êfi, Ôf ‰bÓ ıa Á›ÓFË ÁÓˆÛÙfi. 3 °È\ ·éÙfi, ¬Û· Âú·Ù ÛÙe ÛÎÔÙ¿‰È, ı\ àÎÔ˘ÛıÔÜÓ ÛÙe Êá˜. K·d ¬Û· Âú·Ù ÛÙe ·éÙd ÛÙa å‰È·›ÙÂÚ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ıa ÎËÚ˘¯ıFÉ ¿Óˆ àe Ùd˜ Ù·Ú¿ÙÛ˜». Mc ÊÔ‚ÂÖÛı ÙÔf˜ ÊÔÓ¢Ùa˜ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ 4 «§¤Áˆ ‰b Ûb ÛĘ ÙÔf˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘: Mc ÊÔ‚ËıÉÙ à\ ·éÙÔ‡˜, Ôf ı·Ó·ÙÒÓÔ˘Ó Ùe ÛáÌ·, àÏÏ\ öÂÈÙ· ‰bÓ ‰‡Ó·ÓÙ·È Óa οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. 5 £a ñԉ›͈ ‰b Ûb ÛĘ ÔÈfiÓ Óa ÊÔ‚ËıÉÙÂ. Na ÊÔ‚ËıÉÙ ^H K·ÈÓc ¢È·ı‹ÎË 11


322

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. È‚ã

ÙeÓ ÌÂÙa Ùe àÔÎÙÂÖÓ·È ö¯ÔÓÙ· âÍÔ˘Û›·Ó âÌ‚·ÏÂÖÓ Âå˜ ÙcÓ Á¤ÂÓÓ·Ó. N·›, ϤÁˆ ñÌÖÓ, ÙÔÜÙÔÓ ÊÔ‚‹ıËÙÂ. 6 Oé¯d ¤ÓÙ ÛÙÚÔ˘ı›· ˆÏÂÖÙ·È àÛÛ·Ú›ˆÓ ‰‡Ô; K·d íÓ âÍ ·éÙáÓ ÔéÎ öÛÙÈÓ âÈÏÂÏËṲ̂ÓÔÓ âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ. 7 \AÏÏa ηd ·î ÙÚ›¯Â˜ Ùɘ ÎÂÊ·Ïɘ ñÌáÓ ÄÛ·È äÚ›ıÌËÓÙ·È. Mc ÔsÓ ÊÔ‚ÂÖÛıÂØ ÔÏÏáÓ ÛÙÚÔ˘ı›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÂÙÂ.

ÎÂÊ. È‚ã

KATA §OYKAN

323

âÎÂÖÓÔÓ, Ôf ÌÂÙa Ùc ı·Ó¿ÙˆÛÈ ö¯ÂÈ Ùc ‰‡Ó·ÌÈ Óa ÛĘ Ú›ÍFË ÛÙc Á¤ÂÓÓ· (ÛÙcÓ KfiÏ·ÛÈ). N·›, ÛĘ ϤÁˆ, ·éÙeÓ Óa ÊÔ‚ËıÉÙÂ. 6 ¶¤ÓÙ ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ· ‰bÓ ˆÏÔÜÓÙ·È ÁÈa ‰‡Ô ‰ÂοÚ˜; K·d ¬Ìˆ˜ ≤Ó· à\ ·éÙa ‰bÓ ÂrÓ·È ÏËÛÌÔÓË̤ÓÔ àe Ùe £Âfi. 7 ≠OÛÔ ‰b ÁÈa ÛĘ, àÎfiÌË Î·d Ôî ÙÚ›¯Â˜ Ùɘ ÎÂÊ·Ïɘ Û·˜ ÂrÓ·È ¬Ï˜ àÚÈıÌË̤Ó˜. Mc ÊÔ‚ÂÖÛı ÏÔÈfiÓ. ErÛı àÓÒÙÂÚÔÈ àe ÔÏÏa ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ·». ¶ÂÚd ïÌÔÏÔÁ›·˜ ηd àÚÓ‹Ûˆ˜

8 §¤Áˆ ‰b ñÌÖÓØ ¶Ä˜ n˜ iÓ ïÌÔÏÔÁ‹ÛFË âÓ âÌÔd öÌÚÔÛıÂÓ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ, ηd ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ïÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ âÓ ·éÙˇá öÌÚÔÛıÂÓ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ ÙÔÜ £ÂÔÜØ 9 ï ‰b àÚÓËÛ¿ÌÂÓfi˜ Ì âÓÒÈÔÓ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ à·ÚÓËı‹ÛÂÙ·È âÓÒÈÔÓ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ.

8 «™Ä˜ ‚‚·ÈÒÓˆ ‰¤: °Èa ηı¤Ó·, Ôf ıa οÓFË ïÌÔÏÔÁ›· ÁÈa ̤ӷ ÌÚÔÛÙa ÛÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜, ηd ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ıa οÓFË ïÌÔÏÔÁ›· ÁÈ\ ·éÙeÓ ÌÚÔÛÙa ÛÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. 9 \EÎÂÖÓÔÓ ‰¤, Ôf ıa Ìb àÚÓËıFÉ ÌÚÔÛÙa ÛÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜, ıa ÙeÓ à·ÚÓËıá ÌÚÔÛÙa ÛÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ». ^H ‚Ï·ÛÊËÌ›· ηÙa ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜

10 K·d Ę n˜ âÚÂÖ ÏfiÁÔÓ Âå˜ ÙeÓ YîeÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, àÊÂı‹ÛÂÙ·È ·éÙˇáØ Ùˇá ‰b Âå˜ Ùe ≠AÁÈÔÓ ¶ÓÂÜÌ· ‚Ï·ÛÊËÌ‹Û·ÓÙÈ ÔéÎ àÊÂı‹ÛÂÙ·È.

10 «≠OÔÈÔ˜ ‰b ÌÈÏ‹ÛFË ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎa ηÙa ÙÔÜ YîÔÜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, ıa ÙÔÜ Û˘Á¯ˆÚËıFFÉ. \AÏÏ\ ¬ÔÈÔ˜ ıa ÚÔÛ‚¿ÏFË Ùe ≠AÁÈÔ ¶ÓÂÜÌ·, ‰bÓ ıa ÙÔÜ Û˘Á¯ˆÚËıFÉ» (BÏ·ÛÊËÌ›· ηÙa ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÂrÓ·È ì ÒÚˆÛÈ, ‰È·ÛÙÚÔÊ‹, àÌÂÙ·ÓÔËÛ›·. ^H ‰b àÌÂÙ·ÓÔËÛ›· ‰bÓ Û˘Á¯ˆÚÂÖÙ·È). òO¯È ôÁ¯Ô˜ ÁÈa ÙcÓ àÔÏÔÁ›·

11 ≠OÙ·Ó ‰b ÚÔÛʤڈÛÈÓ ñÌĘ âd Ùa˜ Û˘Ó·ÁˆÁa˜ ηd Ùa˜ àÚ¯a˜ ηd Ùa˜ âÍÔ˘Û›·˜, Ìc ÌÂÚÈÌÓÄÙ ᘠj Ù› àÔÏÔÁ‹ÛËÛı j Ù› ÂúËÙÂØ 12 Ùe ÁaÚ ≠AÁÈÔÓ ¶ÓÂÜÌ· ‰È‰¿ÍÂÈ ñÌĘ âÓ ·éÙFÉ ÙFÉ œÚ÷· L ‰ÂÖ ÂåÂÖÓ.

13 Er ‰¤ ÙȘ ·éÙˇá âÎ ÙÔÜ ù¯ÏÔ˘Ø ¢È‰¿ÛηÏÂ, Âåb Ùˇá à‰ÂÏÊˇá ÌÔ˘ ÌÂÚ›Û·Ûı·È ÙcÓ ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó ÌÂÙ\ âÌÔÜ. 14 ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙˇáØ òAÓıÚˆÂ, Ù›˜ Ì η٤ÛÙËÛÂÓ ÎÚÈÙcÓ j ÌÂÚÈÛÙcÓ âÊ\ ñÌĘ; 15 Er ‰b Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø ^OÚÄÙ ηd Ê˘Ï¿ÛÛÂÛı àe ¿Û˘ ÏÂÔÓÂÍ›·˜Ø ¬ÙÈ ÔéÎ âÓ Ùˇá ÂÚÈÛÛ‡ÂÈÓ ÙÈÓd ì ˙ˆc ·éÙÔÜ âÛÙÈÓ âÎ ÙáÓ ñ·Ú¯fiÓÙˆÓ ·éÙÔÜ.

11 «≠OÙ·Ó ‰b ÛĘ ï‰ËÁÔÜÓ ÛÙd˜ Û˘Ó·ÁˆÁb˜ ηd Ùd˜ àÚ¯b˜ ηd Ùd˜ âÍÔ˘Û›Â˜, ÌcÓ àÁˆÓÈÄÙ ÁÈa Ùe ᘠj Ù› ı\ àÔÏÔÁËıÉÙ j Ù› ıa ÂåÉÙÂ. 12 ¢ÈfiÙÈ Ùe ≠AÁÈÔ ¶ÓÂÜÌ· ıa ÛĘ ‰È‰¿ÍFË âΛÓË ÙcÓ œÚ· ¬Û· Ú¤ÂÈ Óa ÂåÉÙ». º˘Ï¿ÛÛÂÛı àe ÙcÓ ÏÂÔÓÂÍ›· 13 TÔÜ Âr ‰b οÔÈÔ˜ àe Ùe ÏÉıÔ˜: «¢È‰¿ÛηÏÂ, Óa ÂåFɘ ÛÙeÓ à‰ÂÏÊfi ÌÔ˘ Óa οÓFË ‰È·ÓÔÌc Ùɘ ÎÏËÚÔÓÔÌ›·˜ Ì·˙› ÌÔ˘». 14 AéÙe˜ ‰b ÙÔÜ ÂrÂ: «òAÓıÚˆÂ, ÔÈfi˜ Ìb η٤ÛÙËÛ ‰ÈηÛÙc j ‰È·ÓÔ̤· Ûb ÛĘ;». 15 TfiÙ Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜ (Úe˜ Ùe ÏÉıÔ˜ ‰ËÏ·‰‹): «Na ÚÔÛ¤¯ÂÙ ηd Óa Ê˘Ï¿ÁÂÛı àe οı ÏÂÔÓÂÍ›·, ‰ÈfiÙÈ ì ˙ˆc ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ (ì Ì·ÎÚÔ˙ˆ›· ηd ì ÂéÙ˘¯c˜ ˙ˆc) ‰bÓ âÍ·ÚÙÄÙ·È àe ÙcÓ àÊıÔÓ›· ÙáÓ ñÏÈÎáÓ àÁ·ıáÓ ÙÔ˘».


324

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. È‚ã

ÎÂÊ. È‚ã

KATA §OYKAN

325

^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ ôÊÚÔÓÔ˜ ÏÔ˘Û›Ô˘

16 Er ‰b ·Ú·‚ÔÏcÓ Úe˜ ·éÙÔf˜ ϤÁˆÓØ \AÓıÚÒÔ˘ ÙÈÓe˜ ÏÔ˘Û›Ô˘ ÂéÊfiÚËÛÂÓ ì ¯ÒÚ·Ø 17 ηd ‰ÈÂÏÔÁ›˙ÂÙÔ âÓ ë·˘Ùˇá ϤÁˆÓØ T› ÔÈ‹Ûˆ, ¬ÙÈ ÔéÎ ö¯ˆ ÔÜ Û˘Ó¿Íˆ ÙÔf˜ ηÚÔ‡˜ ÌÔ˘; 18 K·d ÂrÂØ TÔÜÙÔ ÔÈ‹ÛˆØ Î·ıÂÏá ÌÔ˘ Ùa˜ àÔı‹Î·˜ ηd Ì›˙ÔÓ·˜ ÔåÎÔ‰ÔÌ‹Ûˆ, ηd Û˘Ó¿Íˆ âÎÂÖ ¿ÓÙ· Ùa ÁÂÓ‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ ηd Ùa àÁ·ı¿ ÌÔ˘, 19 ηd âÚá ÙFÉ „˘¯FÉ ÌÔ˘Ø æ˘¯‹, ö¯ÂȘ ÔÏÏa àÁ·ıa ΛÌÂÓ· Âå˜ öÙË ÔÏÏ¿Ø àÓ··‡Ô˘, Ê¿ÁÂ, ›Â, ÂéÊÚ·›ÓÔ˘. 20 Er ‰b ·éÙˇá ï £Âfi˜Ø òAÊÚÔÓ! T·‡ÙFË ÙFÉ Ó˘ÎÙd ÙcÓ „˘¯‹Ó ÛÔ˘ à·ÈÙÔÜÛÈÓ àe ÛÔÜØ L ‰b ìÙԛ̷۷˜, Ù›ÓÈ öÛÙ·È; 21 O≈Ùˆ˜ ï ıËÛ·˘Ú›˙ˆÓ ë·˘Ùˇá, ηd Ìc Âå˜ £ÂeÓ ÏÔ˘ÙáÓ.

16 Er ‰b ηd Ì›· ·Ú·‚ÔÏc Û\ ·éÙÔf˜ ϤÁÔÓÙ·˜: «K¿ÔÈÔ˘ ÏÔ˘Û›Ô˘ àÓıÚÒÔ˘ ηÚÔÊfiÚËÛ·Ó ÏÔ˘Û›ˆ˜ Ùa ¯ˆÚ¿ÊÈ·. 17 K·d ÛÎÂÙfiÙ·Ó Ì¤Û· ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜: “ T› Óa οӈ, ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ ö¯ˆ ÔÜ Óa Û˘Ó¿Íˆ ÙÔf˜ ηÚÔ‡˜ ÌÔ˘;”. 18 òEÂÈÙ· ÂrÂ: “ TÔÜÙÔ ıa Î¿ÓˆØ ıa ÁÎÚÂ̛ۈ Ùd˜ àÔıÉΘ ÌÔ˘, ηd ıa ÔåÎÔ‰ÔÌ‹Ûˆ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜, ηd ıa Û˘Ó¿Íˆ âÎÂÖ ¬Ï· Ùa ÁÂÓ‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ ηd Ùa àÁ·ı¿ ÌÔ˘, 19 ηd ıa Âåá ÛÙeÓ ë·˘Ùfi ÌÔ˘: ^E·˘Ù¤ ÌÔ˘, ö¯ÂȘ ÔÏÏa àÁ·ı¿, Ôf àÚÎÔÜÓ ÁÈa öÙË ÔÏÏ¿Ø àÓ··‡Ô˘, Ê¿ÁÂ, ›Â, ÂéÊÚ·›ÓÔ˘”. 20 \AÏÏ\ ï £Âe˜ ÙÔÜ ÂrÂ: “ \AÓfiËÙÂ! AéÙc Ùc Ó‡ÎÙ· à·ÈÙÔÜÓ àe Û¤Ó· Ùc ˙ˆ‹ ÛÔ˘. AéÙa ‰¤, Ôf ëÙԛ̷Û˜, Ù›ÓÔ˜ ıa ÂrÓ·È;”. 21 òEÙÛÈ ·ı·›ÓÂÈ ¬ÔÈÔ˜ ıËÛ·˘Ú›˙ÂÈ ÁÈa ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ ηd ‰bÓ ÏÔ˘Ù›˙ÂÈ (ÁÈa Óa οÓFË Î·Ïa öÚÁ·) ÁÈa Ùc ‰fiÍ· ÙÔÜ £ÂÔÜ». òO¯È ôÁ¯Ô˜ ÁÈa Ùc ˙ˆ‹

22 Er ‰b Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ·éÙÔÜØ ¢Èa ÙÔÜÙÔ Ï¤Áˆ ñÌÖÓ, Ìc ÌÂÚÈÌÓÄÙ ÙFÉ „˘¯FÉ ñÌáÓ Ù› Ê¿ÁËÙÂ, Ìˉb Ùˇá ÛÒÌ·ÙÈ ñÌáÓ Ù› âÓ‰‡ÛËÛıÂ. 23 Oé¯d ì „˘¯c ÏÂÖfiÓ âÛÙÈ Ùɘ ÙÚÔÊɘ ηd Ùe ÛáÌ· ÙÔÜ âÓ‰‡Ì·ÙÔ˜; 24 K·Ù·ÓÔ‹Û·Ù ÙÔf˜ Îfiڷη˜, ¬ÙÈ Ôé Û›ÚÔ˘ÛÈÓ Ôé‰b ıÂÚ›˙Ô˘ÛÈÓ, Ôx˜ ÔéÎ öÛÙÈ Ù·ÌÂÖÔÓ Ôé‰b àÔı‹ÎË, ηd ï £Âe˜ ÙÚ¤ÊÂÈ ·éÙÔ‡˜Ø fiÛˇˆ ÌÄÏÏÔÓ ñÌÂÖ˜ ‰È·Ê¤ÚÂÙ ÙáÓ ÂÙÂÈÓáÓ; 25 T›˜ ‰b âÍ ñÌáÓ ÌÂÚÈÌÓáÓ ‰‡Ó·Ù·È ÚÔÛıÂÖÓ·È âd ÙcÓ ìÏÈΛ·Ó ·éÙÔÜ ɯ˘Ó ≤Ó·; 26 Eå ÔsÓ ÔûÙ âÏ¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ó·ÛıÂ, Ù› ÂÚd ÙáÓ ÏÔÈáÓ ÌÂÚÈÌÓÄÙÂ; 27 K·Ù·ÓÔ‹Û·Ù Ùa ÎÚ›Ó· ᘠ·éÍ¿ÓÂÈØ Ôé ÎÔÈ÷Ä Ôé‰b Ó‹ıÂÈØ Ï¤Áˆ ‰b ñÌÖÓ, Ôé‰b ™ÔÏÔÌáÓ âÓ ¿ÛFË ÙFÉ ‰fiÍFË ·éÙÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÂÙÔ ó˜ íÓ ÙÔ‡ÙˆÓ. 28 Eå ‰b ÙeÓ ¯fiÚÙÔÓ ÙÔÜ àÁÚÔÜ, Û‹ÌÂÚÔÓ ùÓÙ· ηd ·ûÚÈÔÓ Âå˜ ÎÏ›‚·ÓÔÓ ‚·ÏÏfiÌÂÓÔÓ, ï £Âe˜ Ô≈Ùˆ˜ àÌÊȤÓÓ˘ÛÈ, fiÛˇ ˆ ÌÄÏÏÔÓ ñÌĘ, çÏÈÁfiÈÛÙÔÈ; 29 K·d ñÌÂÖ˜ Ìc ˙ËÙÂÖÙ ٛ Ê¿ÁËÙ ηd Ù› ›ËÙÂ, ηd Ìc ÌÂÙˆڛ˙ÂÛıÂ. 30 T·ÜÙ· ÁaÚ ¿ÓÙ· Ùa öıÓË ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ âÈ˙ËÙÂÖ. ^YÌáÓ ‰b ï ·ÙcÚ Ôr‰ÂÓ ¬ÙÈ ¯ÚF‹˙ÂÙ ÙÔ‡ÙˆÓ. 31 ¶ÏcÓ ˙ËÙÂÖÙ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ, ηd Ù·ÜÙ· ¿ÓÙ· ÚÔÛÙÂı‹ÛÂÙ·È ñÌÖÓ. 32 Mc ÊÔ‚ÔÜ, Ùe ÌÈÎÚeÓ Ô›ÌÓÈÔÓØ ¬ÙÈ Âé‰fiÎËÛÂÓ ï ·ÙcÚ ñÌáÓ ‰ÔÜÓ·È ñÌÖÓ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó.

22 Er ÙfiÙ Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘: «°È\ ·éÙe ÛĘ ϤÁˆ, ÌcÓ àÁˆÓÈÄÙ ÁÈa Ùc ˙ˆ‹ Û·˜ Ù› ıa ÊÄÙÂ, ÔûÙ ÁÈa Ùe ÛáÌ· Û·˜ Ù› ıa ÓÙ˘ıÉÙÂ. 23 ^H ˙ˆc ‰bÓ ÂrÓ·È àÓÒÙÂÚË àe ÙcÓ ÙÚÔÊ‹, ηd Ùe ÛáÌ· àe Ùe öÓ‰˘Ì·; 24 KÔÈÙ¿ÍÂÙ ÙÔf˜ ÎfiڷΘ, ¬ÙÈ ‰bÓ Û›ÚÔ˘Ó ÔûÙ ıÂÚ›˙Ô˘Ó, ‰bÓ ö¯Ô˘Ó ÎÂÏÏ¿ÚÈ ÔûÙ àÔı‹ÎË, àÏÏ\ ï £Âe˜ ÙÔf˜ ÙÚ¤ÊÂÈ. ¶fiÛÔ ÔÏf âÛÂÖ˜ ÂrÛı àÓÒÙÂÚÔÈ àe Ùa ÂÙÂÈÓ¿; (\AÛ˘ÁÎÚ›Ùˆ˜). 25 ¶ÔÈfi˜ ‰b àe ÛĘ, ¬ÛÔ Î·d iÓ ÊÚÔÓÙ›ÛFË, ‰‡Ó·Ù·È Óa ÚÔÛı¤ÛFË ÛÙe àÓ¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ≤Ó· ɯ˘; 26 \EaÓ ÏÔÈeÓ ‰bÓ ‰‡Ó·Ûı ÔûÙ Ùe ÙfiÛÔ ÌÈÎÚe ÚÄÁÌ·, ÁÈ·Ù› àÁˆÓÈÄÙ ÁÈa Ùa ñfiÏÔÈ·; 27 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ Ùa ôÓıË fiÛÔ óÚ·Ö· ÂrÓ·È. ¢bÓ ÎÔÈ¿˙Ô˘Ó ÔûÙ ÁÓ¤ıÔ˘Ó. \AÏÏa ÛĘ ϤÁˆ, ÔûÙÂ ï ™ÔÏÔÌáÓ ·Ú\ ¬ÏË Ùc ‰fiÍ· ÙÔ˘ ÓÙ‡ıËΠÛaÓ ≤Ó· à\ ·éÙ¿. 28 K·d âaÓ Ùe ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ÙÔÜ àÁÚÔÜ, Ôf Û‹ÌÂÚ· ñ¿Ú¯ÂÈ Î·d ·ûÚÈÔ Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙe ÊÔÜÚÓÔ (ηd η›ÂÙ·È), ï £Âe˜ ÙfiÛÔ óÚ·Ö· ÓÙ‡ÓÂÈ, ‰bÓ ıa ‰ÒÛFË öÓ‰˘Ì· ÔÏf ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û\ âÛĘ, çÏÈÁfiÈÛÙÔÈ; 29 °È\ ·éÙe âÛÂÖ˜ Ìc ˙ËÙÂÖÙ ٛ ıa ÊÄÙ j Ù› ıa ÈÉÙÂ, ηd ÌcÓ àÁ¯ÒÓÂÛıÂ. 30 ≠OÏ· ‰b ·éÙa âȉÈÒÎÔ˘Ó (ÛaÓ Óa ÂrÓ·È Ì¤ÁÈÛÙ· àÁ·ıa) Ôî âıÓÈÎÔd (Ôî Â剈ÏÔÏ¿ÙÚ˜) ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘. °ÓˆÚ›˙ÂÈ ‰b ï ·Ù¤Ú·˜ Û·˜, ¬ÙÈ ö¯ÂÙ àÓ¿ÁÎË à\ ·éÙ¿. 31 °È\ ·éÙe Óa ˙ËÙÉÙ (ÁÈa Óa Ï¿‚ÂÙÂ) Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ηd ¬Ï· ·éÙa ıa ÛĘ ‰ÔıÔÜÓ âÈÚÔÛı¤Ùˆ˜. 32 Mc ÊÔ‚ÄÛ·È, ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ Ô›ÌÓÈÔ, ‰ÈfiÙÈ ï ·Ù¤Ú·˜ Û·˜ Âé·ÚÂÛÙ‹ıËΠÓa ‰ÒÛFË Ûb ÛĘ Ùc ‚·ÛÈÏ›·».


326

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. È‚ã

ÎÂÊ. È‚ã

KATA §OYKAN

327

¢áÛÙ âÏÂËÌÔÛ‡ÓË

33 ¶ˆÏ‹Û·Ù Ùa ñ¿Ú¯ÔÓÙ· ñÌáÓ Î·d ‰fiÙ âÏÂËÌÔÛ‡ÓËÓ. ¶ÔÈ‹Û·Ù 뷢ÙÔÖ˜ ‚·ÏÏ¿ÓÙÈ· Ìc ·Ï·ÈÔ‡ÌÂÓ·, ıËÛ·˘ÚeÓ àÓ¤ÎÏÂÈÙÔÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÔéÚ·ÓÔÖ˜, ¬Ô˘ ÎϤÙ˘ ÔéÎ âÁÁ›˙ÂÈ Ôé‰b Ûc˜ ‰È·Êı›ÚÂÈ. 34 ≠OÔ˘ Á¿Ú âÛÙÈÓ ï ıËÛ·˘Úe˜ ñÌáÓ, âÎÂÖ Î·d ì ηډ›· ñÌáÓ öÛÙ·È.

33 «¶ˆÏÉÛÙ Ùa ñ¿Ú¯ÔÓÙ¿ Û·˜ ηd ‰áÛÙ âÏÂËÌÔÛ‡ÓË. \AÔÎÙÉÛÙ Ô˘ÁÁ›, Ôf ‰bÓ ·ÏÈÒÓÂÈ, ıËÛ·˘Úe àÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ ÛÙÔf˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜, ¬Ô˘ ÎϤÙ˘ ‰bÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ, ηd ÛÎfiÚÔ˜ ‰bÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ. 34 ≠OÔ˘ ‰b ÂrÓ·È ï ıËÛ·˘Úfi˜ Û·˜, âÎÂÖ ıa ÂrÓ·È Î·d ì ηډȿ Û·˜». ^O âÚ¯ÔÌe˜ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ·åÊÓ›‰ÈÔ˜. \AÓ¿ÁÎË â·ÁÚ˘Ó‹Ûˆ˜

35 òEÛÙˆÛ·Ó ñÌáÓ ·î çÛʇ˜ ÂÚÈÂ˙ˆÛÌ¤Ó·È Î·d Ôî χ¯ÓÔÈ Î·ÈfiÌÂÓÔÈ, 36 ηd ñÌÂÖ˜ ¬ÌÔÈÔÈ àÓıÚÒÔȘ ÚÔۉ¯Ô̤ÓÔȘ ÙeÓ Î‡ÚÈÔÓ ë·˘ÙáÓ, fiÙ àӷχÛÂÈ âÎ ÙáÓ Á¿ÌˆÓ, ¥Ó· âÏıfiÓÙÔ˜ ηd ÎÚÔ‡Û·ÓÙÔ˜ Âéı¤ˆ˜ àÓԛ͈ÛÈÓ ·éÙˇá. 37 M·Î¿ÚÈÔÈ Ôî ‰ÔÜÏÔÈ âÎÂÖÓÔÈ, ÔR˜ âÏıgÓ ï ·ÚÈÔ˜ ÂñÚ‹ÛÂÈ ÁÚËÁÔÚÔÜÓÙ·˜. \AÌcÓ Ï¤Áˆ ñÌÖÓ ¬ÙÈ ÂÚÈ˙ÒÛÂÙ·È Î·d àÓ·ÎÏÈÓÂÖ ·éÙÔ‡˜, ηd ·ÚÂÏıgÓ ‰È·ÎÔÓ‹ÛÂÈ ·éÙÔÖ˜. 38 K·d âaÓ öÏıFË âÓ ÙFÉ ‰Â˘Ù¤Ú÷· Ê˘Ï·ÎFÉ Î·d âÓ ÙFÉ ÙÚ›ÙFË Ê˘Ï·ÎFÉ öÏıFË Î·d Â≈ÚFË Ô≈Ùˆ, ̷οÚÈÔ› ÂåÛÈÓ Ôî ‰ÔÜÏÔÈ âÎÂÖÓÔÈ. 39 TÔÜÙÔ ‰b ÁÈÓÒÛÎÂÙ ¬ÙÈ Âå Fõ‰ÂÈ ï ÔåÎÔ‰ÂÛfiÙ˘ Ô›÷· œÚ÷· ï ÎϤÙ˘ öÚ¯ÂÙ·È, âÁÚËÁfiÚËÛÂÓ iÓ Î·d ÔéÎ iÓ àÊÉΠ‰ÈÔÚ˘ÁÉÓ·È ÙeÓ ÔrÎÔÓ ·éÙÔÜ. 40 K·d ñÌÂÖ˜ ÔsÓ Á›ÓÂÛı ≤ÙÔÈÌÔÈØ ¬ÙÈ Fw œÚ÷· Ôé ‰ÔÎÂÖÙ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ öÚ¯ÂÙ·È.

35 «^H ̤ÛË Û·˜ Óa ÂrÓ·È Î·Ïa ˙ˆṲ̂ÓË, ηd Ôî χ¯ÓÔÈ Û·˜ àÓ·Ì̤ÓÔÈ, 36 ηd ÛÂÖ˜ ¬ÌÔÈÔÈ Ìb àÓıÚÒÔ˘˜ Ôf ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙeÓ Î‡ÚÈfi ÙÔ˘˜, fiÙ ıa âÈÛÙÚ¤„FË àe Ùe Á¿ÌÔ, œÛÙÂ, ¬Ù·Ó öÏıFË Î·d ÎÚÔ‡ÛFË Ùc ı‡Ú·, à̤ۈ˜ Óa ÙÔÜ àÓÔ›ÍÔ˘Ó. 37 EéÙ˘¯ÂÖ˜ ÂrÓ·È Ôî ‰ÔÜÏÔÈ âÎÂÖÓÔÈ, ÙÔf˜ ïÔ›Ô˘˜, ¬Ù·Ó öÏıFË ï ·ÚÈÔ˜, ıa ‚ÚFÉ Óa àÁÚ˘ÓÔÜÓ. \AÏËıÈÓa ÛĘ ϤÁˆ, ¬ÙÈ ıa ˙ÒÛFË Ùc ̤ÛË, ηd ıa ÙÔf˜ ‚¿ÏFË Óa ηı‹ÛÔ˘Ó, ηd ıa ÂÚ¿ÛFË Óa ÙÔf˜ ñËÚÂÙ‹ÛFË. 38 K·d iÓ öÏıFË Î·Ùa Ùc ‰Â‡ÙÂÚË ‚¿Ú‰È· Ùɘ Ó‡ÎÙ·˜ (ÌÂÙa Ùa ÌÂÛ¿Ó˘ÎÙ·), ηd ηÙa ÙcÓ ÙÚ›ÙË ‚¿Ú‰È· Ùɘ Ó‡ÎÙ·˜ (Á‡Úˆ ÛÙa ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·), ηd ÙÔf˜ ‚ÚFÉ öÙÛÈ, ÂéÙ˘¯ÂÖ˜ ÂrÓ·È Ôî ‰ÔÜÏÔÈ âÎÂÖÓÔÈ. 39 TÔÜÙÔ ‰b Óa ͤÚÂÙÂ, ¬ÙÈ, âaÓ ÁÓÒÚÈ˙ ï ÓÔÈÎÔ·Ú˘ ÔÈ¿ œÚ· Ùɘ Ó‡ÎÙ·˜ ıa öÏıFË ï ÎϤÙ˘, ı\ àÚÁ˘ÓÔÜÛ ηd ‰bÓ ı\ ôÊËÓ Óa ‰È·ÚÚ‹ÍFË Ùe Û›ÙÈ ÙÔ˘. 40 °È\ ·éÙe ηd ÛÂÖ˜ (Ôf ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ¬ÙÈ ï K‡ÚÈÔ˜ ïˆÛ‰‹ÔÙ ıa öÏıFË) Óa ÂrÛıÂ Û˘Ó¯ᘠ≤ÙÔÈÌÔÈ, ‰ÈfiÙÈ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ıa öÏıFË ÙcÓ œÚ·, Ôf ‰bÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ». ^O ÈÛÙe˜ ηd ÊÚfiÓÈÌÔ˜ ‰ÔÜÏÔ˜

41 Er ‰b ·éÙˇá ï ¶¤ÙÚÔ˜Ø K‡ÚÈÂ, Úe˜ ìÌĘ ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏcÓ Ù·‡ÙËÓ Ï¤ÁÂȘ j ηd Úe˜ ¿ÓÙ·˜; 42 Er ‰b ï K‡ÚÈÔ˜Ø T›˜ ôÚ· âÛÙdÓ ï ÈÛÙe˜ ÔåÎÔÓfiÌÔ˜ ηd ÊÚfiÓÈÌÔ˜, nÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ï ·ÚÈÔ˜ âd Ùɘ ıÂÚ·›·˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ‰È‰fiÓ·È âÓ Î·ÈÚˇá Ùe ÛÈÙÔ̤ÙÚÈÔÓ; 43 M·Î¿ÚÈÔ˜ ï ‰ÔÜÏÔ˜ âÎÂÖÓÔ˜, nÓ âÏıgÓ ï ·ÚÈÔ˜ ·éÙÔÜ ÂñÚ‹ÛÂÈ Ô≈Ùˆ ÔÈÔÜÓÙ·. 44 \AÏËıᘠϤÁˆ ñÌÖÓ ¬ÙÈ âd ÄÛÈ ÙÔÖ˜ ñ¿Ú¯Ô˘ÛÈÓ ·éÙÔÜ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ·éÙfiÓ.

41 TfiÙÂ ï ¶¤ÙÚÔ˜ ÙÔÜ ÂrÂ: «K‡ÚÈÂ, ÁÈa ÌĘ ϤÁÂȘ ·éÙc ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏc j ÁÈa ¬ÏÔ˘˜;». 42 Er ‰b ï K‡ÚÈÔ˜: «¶ÔÈfi˜ pÚ·Á ÂrÓ·È ï öÌÈÛÙÔ˜ ηd Û˘ÓÂÙe˜ ÔåÎÔÓfiÌÔ˜, ÙeÓ ïÔÖÔÓ ï ·ÚÈÔ˜ ıa οÓFË ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙáÓ ‰Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘, ÁÈa Óa ÙÔf˜ ‰›ÓFË ÛÙcÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË œÚ· ÙcÓ Î·ÓÔÓÈṲ̂ÓË ÙÚÔÊ‹; 43 EéÙ˘¯c˜ ï ‰ÔÜÏÔ˜ âÎÂÖÓÔ˜, ÙeÓ ïÔÖÔ, ¬Ù·Ó öÏıFË ï ·ÚÈfi˜ ÙÔ˘, ıa ÙeÓ ‚ÚFÉ Óa οÓFË öÙÛÈ. 44 \AÏËıÈÓa ÛĘ ϤÁˆ, ¬ÙÈ ıa ÙeÓ ‚¿ÏFË ñ‡ı˘ÓÔ Û\ ¬Ï· Ùa ñ¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘». ^O ηÎe˜ ‰ÔÜÏÔ˜

45 \EaÓ ‰b ÂúFË ï ‰ÔÜÏÔ˜ âÎÂÖÓÔ˜ âÓ ÙFÉ Î·Ú‰›÷· ·éÙÔÜ, ¯ÚÔÓ›˙ÂÈ ï ·ÚÈfi˜ ÌÔ˘ öÚ¯ÂÛı·È, ηd ôÚÍËÙ·È Ù‡ÙÂÈÓ ÙÔf˜ ·Ö‰·˜ ηd Ùa˜ ·È‰›Ûη˜, âÛı›ÂÈÓ Ù ηd ›ÓÂÈÓ Î·d ÌÂı‡ÛÎÂÛı·È, 46 ≥ÍÂÈ

45 «\EaÓ àÓÙÈı¤Ùˆ˜ ï ‰ÔÜÏÔ˜ âÎÂÖÓÔ˜ ÂåFÉ Ì¤Û· ÙÔ˘, “£a àÚÁ‹ÛFË ï ·ÚÈfi˜ ÌÔ˘ Óa öÏıFË”, ηd àÚ¯›ÛFË Óa ÎÙ˘÷Ä ÙÔf˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ηd Ùd˜ ‰ÔÜϘ, ηd Óa ÙÚÒÁFË Î·d Óa ›ÓFË Î·d Óa ÌÂı¿FË, 46 ıa öÏıFFË ï ·ÚÈÔ˜ ÙÔÜ ‰Ô‡-


328

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. È‚ã

ï ·ÚÈÔ˜ ÙÔÜ ‰Ô‡ÏÔ˘ âΛÓÔ˘ âÓ ì̤Ú÷· Fw Ôé ÚÔÛ‰ÔÎ÷Ä Î·d âÓ œÚ÷· Fw Ôé ÁÈÓÒÛÎÂÈ, ηd ‰È¯ÔÙÔÌ‹ÛÂÈ ·éÙfiÓ, ηd Ùe ̤ÚÔ˜ ·éÙÔÜ ÌÂÙa ÙáÓ à›ÛÙˆÓ ı‹ÛÂÈ. 47 \EÎÂÖÓÔ˜ ‰b ï ‰ÔÜÏÔ˜, ï ÁÓÔf˜ Ùe ı¤ÏËÌ· ÙÔÜ Î˘Ú›Ô˘ ë·˘ÙÔÜ Î·d Ìc ëÙÔÈÌ¿Û·˜ Ìˉb ÔÈ‹Û·˜ Úe˜ Ùe ı¤ÏËÌ· ·éÙÔÜ, ‰·Ú‹ÛÂÙ·È ÔÏÏ¿˜Ø 48 ï ‰b Ìc ÁÓÔ‡˜, ÔÈ‹Û·˜ ‰b ôÍÈ· ÏËÁáÓ, ‰·Ú‹ÛÂÙ·È çÏ›Á·˜. ¶·ÓÙd ‰b ˇz â‰fiıË Ôχ, ÔÏf ˙ËÙËı‹ÛÂÙ·È ·Ú\ ·éÙÔÜØ Î·d ˇz ·Ú¤ıÂÓÙÔ Ôχ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ ·åÙ‹ÛÔ˘ÛÈÓ ·éÙfiÓ.

49 ¶ÜÚ qÏıÔÓ ‚·ÏÂÖÓ âd ÙcÓ ÁÉÓ! K·d Ù› ı¤Ïˆ Âå õ‰Ë àÓ‹ÊıË; 50 B¿ÙÈÛÌ· ‰b ö¯ˆ ‚·ÙÈÛıÉÓ·È, ηd á˜ Û˘Ó¤¯ÔÌ·È ≤ˆ˜ Ôy ÙÂÏÂÛıFÉ! 51 ¢ÔÎÂÖÙ ¬ÙÈ ÂåÚ‹ÓËÓ ·ÚÂÁÂÓfiÌËÓ ‰ÔÜÓ·È âÓ ÙFÉ ÁFÉ; O鯛, ϤÁˆ ñÌÖÓ, àÏÏ\ j ‰È·ÌÂÚÈÛÌfiÓ. 52 òEÛÔÓÙ·È ÁaÚ àe ÙÔÜ ÓÜÓ ¤ÓÙ âÓ ÔúΡˆ ëÓd ‰È·ÌÂÌÂÚÈṲ̂ÓÔÈ, ÙÚÂÖ˜ âd ‰˘Ûd ηd ‰‡Ô âd ÙÚÈÛ›. 53 ¢È·ÌÂÚÈÛı‹ÛÔÓÙ·È ·ÙcÚ âd ˘îˇá ηd ˘îe˜ âd ·ÙÚ›, Ì‹ÙËÚ âd ı˘Á·ÙÚd ηd ı˘Á¿ÙËÚ âd ÌËÙÚ›, ÂÓıÂÚa âd ÙcÓ Ó‡ÌÊËÓ ·éÙɘ ηd Ó‡ÌÊË âd ÙcÓ ÂÓıÂÚ¿Ó ·éÙɘ.

ÎÂÊ. È‚ã

KATA §OYKAN

329

ÏÔ˘ âΛÓÔ˘ Ûb ì̤ڷ, Ôf ‰bÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ, ηd Ûb œÚ·, Ôf ‰bÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ηd ıa ÙeÓ Û¯›ÛFË ÛÙa ‰‡Ô, ηd ıa ÙeÓ Î·Ù·Ù¿ÍFË Ì\ âΛÓÔ˘˜, Ôf ‰bÓ ÂrÓ·È öÌÈÛÙÔÈ. 47 \EÎÂÖÓÔ˜ â›Û˘ ï ‰ÔÜÏÔ˜, Ôf ÁÓÒÚÈÛ Ùe ı¤ÏËÌ· ÙÔÜ Î˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘, àÏÏa ‰bÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ηd ‰bÓ öηÓÂ Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Úe˜ Ùe ı¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘, ıa ñÔÛÙFÉ ÔÏÏb˜ Ì·ÛÙÈÁÒÛÂȘ. 48 \EÎÂÖÓÔ˜ ‰¤, Ôf ‰bÓ ÁÓÒÚÈÛÂ, àÏÏ\ öηÓ Ú¿ÁÌ·Ù· ôÍÈ· Ì·ÛÙÈÁÒÛˆÓ, ıa ñÔÛÙFÉ çÏ›Á˜ Ì·ÛÙÈÁÒÛÂȘ. \E›Û˘ àe ηı¤Ó·, Ôf ÙÔÜ ‰fiıËΠÔχ, ıa ˙ËÙËıFÉ ÔÏ‡Ø Î·d à\ ·éÙfiÓ, Ôf ÙÔÜ âÌÈÛÙ‡ıËÎ·Ó Ôχ, ıa ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ». ^O XÚÈÛÙe˜ ‰È¯¿˙ÂÈ ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜! 49 «ºˆÙÈa qÏı· Óa ‚¿Ïˆ ÛÙc ÁÉ! K·d Ù› ôÏÏÔ ı¤Ïˆ, àÊÔÜ ϤÔÓ ôÓ·„Â; 50 B¿ÙÈÛÌ· (Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘) ö¯ˆ Óa Ï¿‚ˆ. K·d ᘠàÁˆÓÈá ηd àÓ˘ÔÌÔÓá, ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ ÙÂÏÂÛıFÉ! 51 NÔÌ›˙ÂÙÂ, ¬ÙÈ qÏı· Óa ‰ÒÛˆ ÂåÚ‹ÓË ÛÙc ÁÉ; òO¯È, ÛĘ ‚‚·ÈÒÓˆ, àÏÏa ‰È¯·ÛÌfi. 52 òEÙÛÈ àe ÙÒÚ· ¤ÓÙ Û\ ≤Ó· Û›ÙÈ ıa ÂrÓ·È ‰È¯·Ṳ̂ÓÔÈ, ÙÚÂÖ˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰‡Ô ηd ‰‡Ô âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÚÈáÓ. 53 £a ‰È¯·ÛıÔÜÓ ·Ù¤Ú·˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ˘îÔÜ, ηd ˘îe˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ·Ù¤Ú·, ÌËÙ¤Ú· âÓ·ÓÙ›ÔÓ ı˘Á·Ù¤Ú·˜, ηd ı˘Á·Ù¤Ú· âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌËÙ¤Ú·˜, ÂıÂÚa âÓ·ÓÙ›ÔÓ Ùɘ Ó‡Ê˘ Ù˘, ηd Ó‡ÊË âÓ·ÓÙ›ÔÓ Ùɘ ÂıÂÚĘ Ù˘ (âÍ ·åÙ›·˜ Ùɘ àÈÛÙ›·˜ ÙáÓ ÌbÓ Î·d Ùɘ ›ÛÙˆ˜ ÙáÓ ‰¤)». ^EÚÌËÓ›· ÙáÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙáÓ Î·ÈÚáÓ

54 òEÏÂÁ ‰b ηd ÙÔÖ˜ ù¯ÏÔÈ˜Ø ≠OÙ·Ó ú‰ËÙ ÙcÓ ÓÂʤÏËÓ àÓ·Ù¤ÏÏÔ˘Û·Ó àe ‰˘ÛÌáÓ, Âéı¤ˆ˜ ϤÁÂÙÂ, ùÌ‚ÚÔ˜ öÚ¯ÂÙ·È, ηd Á›ÓÂÙ·È Ô≈ÙˆØ 55 ηd ¬Ù·Ó ÓfiÙÔÓ Ó¤ÔÓÙ·, ϤÁÂÙ ¬ÙÈ Î·‡ÛˆÓ öÛÙ·È, ηd Á›ÓÂÙ·È. 56 ^YÔÎÚÈÙ·›! Te ÚfiÛˆÔÓ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ Î·d Ùɘ Áɘ Ôú‰·Ù ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈÓ, ÙeÓ ‰b ηÈÚeÓ ÙÔÜÙÔÓ ᘠÔé ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙÂ;

54 òEÏÂÁ ‰b ηd ÛÙa Ï‹ıË ÙÔÜ Ï·ÔÜ: «≠OÙ·Ó ‰ÉÙ Ùe Û‡ÓÓÂÊÔ Óa ‚Á·›ÓFË àe Ùc ‰‡ÛÈ, à̤ۈ˜ ϤÁÂÙÂ, “BÚÔ¯c öÚ¯ÂÙ·È”, ηd öÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È. 55 K·d ¬Ù·Ó (‰ÉÙÂ) Óa Ê˘Û÷Ä ÓfiÙÈÔ˜ ôÓÂÌÔ˜, ϤÁÂÙÂ, “K·‡ÛˆÓ ıa öÏıFË”, ηd öÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È. 56 ^YÔÎÚÈÙ·›! TcÓ ù„È ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ Î·d Ùɘ Áɘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ Óa ëÚÌËÓ‡ÂÙÂ. TeÓ ·ÚfiÓÙ· ‰b ηÈÚe (Ôf ‰Â›¯ÓÂÈ, ¬ÙÈ ï MÂÛÛ›·˜ qÏıÂ) ᘠ‰bÓ ëÚÌËÓ‡ÂÙÂ;». KÚ›ÓÂÙ Ùe ‰›Î·ÈÔ àÊ\ ë·˘ÙáÓ Î·d Ìc Êı¿ÓÂÙ ÛÙa ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·

57 T› ‰b ηd àÊ\ ë·˘ÙáÓ Ôé ÎÚ›ÓÂÙ Ùe ‰›Î·ÈÔÓ; 58 ^ø˜ ÁaÚ ñ¿ÁÂȘ ÌÂÙa ÙÔÜ àÓÙȉ›ÎÔ˘ ÛÔ˘ â\ ôÚ¯ÔÓÙ·, âÓ ÙFÉ ï‰ˇá ‰e˜ âÚÁ·Û›·Ó àËÏÏ¿¯ı·È à\ ·éÙÔÜ, Ì‹ÔÙ ηٷۇÚFË Û Úe˜ ÙeÓ ÎÚÈÙ‹Ó, ηd ï ÎÚÈÙ‹˜ Û ·Ú·‰ˇá Ùˇá Ú¿ÎÙÔÚÈ, ηd ï Ú¿ÎÙˆÚ Û ‚·ÏÂÖ Âå˜ Ê˘Ï·Î‹Ó. 5 9 §¤Áˆ ÛÔÈ, Ôé Ìc âͤÏıF˘ âÎÂÖıÂÓ ≤ˆ˜ Ôy ηd Ùe öÛ¯·ÙÔÓ ÏÂÙeÓ àÔ‰ˇá˜.

57 «\E›Û˘ ‰¤, ÁÈ·Ù› ‰bÓ ÎÚ›ÓÂÙ Ôî ú‰ÈÔÈ ÔÈfi ÂrÓ·È Ùe ‰›Î·ÈÔ; 58 K·ıg˜ ÏÔÈeÓ ËÁ·›ÓÂȘ Ìb ÙeÓ àÓÙ›‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÛÙeÓ ôÚ¯ÔÓÙ· (‰ÈηÛÙ‹), ÛÙe ‰ÚfiÌÔ ÚÔÛ¿ıËÛ Ó\ à·ÏÏ·ÁFɘ à\ ·éÙfiÓ (Ìb ‰È¢ı¤ÙËÛÈ Ùɘ ‰È·ÊÔÚĘ Û·˜), ÁÈa Óa Ìc Ûb Û‡ÚFË Ì¤¯ÚÈ Ùe ‰ÈηÛÙ‹, ηd ï ‰ÈηÛÙc˜ Ûb ·Ú·‰ÒÛFË ÛÙe âÎÙÂÏÂÛÙÈÎe ùÚÁ·ÓÔ, ηd Ùe âÎÙÂÏÂÛÙÈÎe ùÚÁ·ÓÔ Ûb Ú›ÍFË ÛÙc Ê˘Ï·Î‹. 59 ™ÔÜ Ï¤Áˆ, ‰bÓ ıa ‚ÁFɘ à\ âÎÂÖ, ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ ÏËÚÒÛF˘ ηd Ùe ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ÏÂÙfi».


330

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÈÁã

ÎÂÊ. ÈÁã

KATA §OYKAN

331

≠OÏÔÈ Ôî àÌÂÙ·ÓfiËÙÔÈ ı\ àÔÏÂÛıÔÜÓ

¶·ÚÉÛ·Ó ‰¤ ÙÈÓ˜ âÓ ·éÙˇá Ùˇá ηÈÚˇá à·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ˜ ·éÙˇá ÂÚd ÙáÓ °·ÏÈÏ·›ˆÓ, zÓ Ùe ·xÌ· ¶ÈÏÄÙÔ˜ öÌÈÍ ÌÂÙa ÙáÓ ı˘ÛÈáÓ ·éÙáÓ. 2 K·d àÔÎÚÈıÂd˜ ï \IËÛÔܘ ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø ¢ÔÎÂÖÙ ¬ÙÈ Ôî °·ÏÈÏ·ÖÔÈ ÔyÙÔÈ êÌ·ÚÙˆÏÔd ·Úa ¿ÓÙ·˜ ÙÔf˜ °·ÏÈÏ·›Ô˘˜ âÁ¤ÓÔÓÙÔ, ¬ÙÈ ÙÔÈ·ÜÙ· ÂfiÓı·ÛÈÓ; 3 O鯛, ϤÁˆ ñÌÖÓ, àÏÏ\ âaÓ Ìc ÌÂÙ·ÓÔÉÙÂ, ¿ÓÙ˜ óÛ·‡Ùˆ˜ àÔÏÂÖÛıÂ. 4 hH âÎÂÖÓÔÈ Ôî ‰¤Î· ηd çÎÙÒ, âÊ\ ÔR˜ öÂÛÂÓ ï ‡ÚÁÔ˜ âÓ Ùˇá ™ÈψaÌ Î·d à¤ÎÙÂÈÓÂÓ ·éÙÔ‡˜, ‰ÔÎÂÖÙ ¬ÙÈ ÔyÙÔÈ çÊÂÈÏ¤Ù·È âÁ¤ÓÔÓÙÔ ·Úa ¿ÓÙ·˜ ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔf˜ ηÙÔÈÎÔÜÓÙ·˜ âÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì; 5 O鯛, ϤÁˆ ñÌÖÓ, àÏÏ\ âaÓ Ìc ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛËÙÂ, ¿ÓÙ˜ ïÌÔ›ˆ˜ àÔÏÂÖÛıÂ.

AéÙc ‰b ÙcÓ œÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó ÌÂÚÈÎÔd ηd àÓ¤ÊÂÚ·Ó Û\ ·éÙeÓ ÁÈa ÙÔf˜ °·ÏÈÏ·›Ô˘˜, ÙáÓ ïÔ›ˆÓ ï ¶ÈÏÄÙÔ˜ àÓ¤ÌÈÍ Ùe ·xÌ· Ìb Ùe ·xÌ· ÙáÓ ı˘ÛÈáÓ ÙÔ˘˜ (ÛÊ¿˙ÔÓÙ·˜ ·éÙÔf˜ âÓˇá ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ı˘Û›Â˜ ÛÙe Ó·fi). 2 ^O ‰b \IËÛÔܘ ÙÔf˜ Âr ÙfiÙÂ: «NÔÌ›˙ÂÙÂ, ¬ÙÈ ·éÙÔd Ôî °·ÏÈÏ·ÖÔÈ, âÂȉc ö·ı·Ó ·éÙ¿, ñÉÚÍ·Ó êÌ·ÚÙˆÏÔd ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ à\ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ °·ÏÈÏ·›Ô˘˜; 3 òO¯È, ÛĘ ‚‚·ÈÒÓˆ. K·d âaÓ ‰bÓ ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÂÙÂ, ¬ÏÔÈ â›Û˘ ıa ¯·ıÉÙÂ. 4 hH âÎÂÖÓÔÈ Ôî ‰ÂηÔÎÙÒ, ¿Óˆ ÛÙÔf˜ ïÔ›Ô˘˜ öÂÛ ï ‡ÚÁÔ˜ ÛÙe ™ÈψaÌ Î·d ÙÔf˜ ÛÎfiÙˆÛÂ, ÓÔÌ›˙ÂÙÂ, ¬ÙÈ ñÉÚÍ·Ó ¯ÚÂáÛÙ˜ (ÛÙe £Âe ÏfiÁˇˆ êÌ·ÚÙÈáÓ) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ à\ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜, Ôf ηÙÔÈÎÔÜÓ ÛÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì; 5 òO¯È, ÛĘ ‚‚·ÈÒÓˆ. K·d âaÓ ‰bÓ ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÂÙÂ, ¬ÏÔÈ â›Û˘ ıa ¯·ıÉÙ».

6 òEÏÂÁ ‰b Ù·‡ÙËÓ ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏ‹ÓØ ™˘ÎÉÓ Âr¯¤ ÙȘ âÓ Ùˇá àÌÂÏáÓÈ ·éÙÔÜ ÂÊ˘ÙÂ˘Ì¤ÓËÓ, ηd qÏı ˙ËÙáÓ Î·ÚeÓ âÓ ·éÙFÉ, ηd Ôé¯ ÂyÚÂÓ. 7 Er ‰b Úe˜ ÙeÓ àÌÂÏÔ˘ÚÁfiÓØ \I‰Ôf ÙÚ›· öÙË öÚ¯ÔÌ·È ˙ËÙáÓ Î·ÚeÓ âÓ ÙFÉ Û˘ÎFÉ Ù·‡ÙFË, ηd Ôé¯ ÂñÚ›ÛÎˆØ öÎÎÔ„ÔÓ ·éÙ‹ÓØ îÓ·Ù› ηd ÙcÓ ÁÉÓ Î·Ù·ÚÁÂÖ; 8 ^O ‰b àÔÎÚÈıÂd˜ ÂrÂÓ ·éÙˇáØ K‡ÚÈÂ, ôʘ ·éÙcÓ Î·d ÙÔÜÙÔ Ùe öÙÔ˜, ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ Ûο„ˆ ÂÚd ·éÙcÓ Î·d ‚¿Ïˆ ÎfiÚÈ·. 9 KiÓ ÌbÓ ÔÈ‹ÛFË Î·ÚfiÓØ Âå ‰b Ì‹ÁÂ, Âå˜ Ùe ̤ÏÏÔÓ âÎÎfi„ÂȘ ·éÙ‹Ó.

6 Er ÙfiÙ ·éÙc ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏ‹: «K¿ÔÈÔ˜ Âr¯Â Ê˘Ù‡ÛÂÈ Ì›· Û˘ÎÈa ÛÙe àÌ¤ÏÈ ÙÔ˘, ηd qÏı ˙ËÙÒÓÙ·˜ Û\ ·éÙc ηÚfi, àÏÏa ‰bÓ ‚ÚÉÎÂ. 7 Er ÙfiÙ ÛÙeÓ àÌÂÏÔ˘ÚÁfi: “ \I‰Ô‡, ÙÚ›· öÙË öÚ¯ÔÌ·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ ηÚe Û\ ·éÙc Ùc Û˘ÎÈ¿, àÏÏa ‰bÓ ‚Ú›ÛΈ. Na ÙcÓ Îfi„F˘. °È·Ù› Óa à¯ÚËÛÙ‡FË Î·d ÙeÓ ÙfiÔ;”. 8 \AÏÏ\ ·éÙe˜ àÔÎÚ›ıËΠηd ÙÔÜ ÂrÂ: “K‡ÚÈÂ, ôÊËÛ¤ ÙËÓ Î·d ÙÔÜÙÔ Ùe öÙÔ˜, ÁÈa Óa Ûο„ˆ Á‡Úˆ à\ ·éÙc ηd Óa ‚¿Ïˆ ÎÔÚÈ¿. 9 K·d âaÓ ÌbÓ Î¿ÓFË Î·Úfi, ηÏá˜. \AÏÏÈᘠıa ÙcÓ Îfi„F˘ ÛÙe ̤ÏÏÔÓ”».

13

13

^H ·Ú·‚ÔÏc Ùɘ ôηÚ˘ Û˘ÎÈĘ

^O \IËÛÔܘ ıÂÚ·‡ÂÈ Ùc Û˘Á·ÙÔ˘Û· Á˘Ó·Öη Ùe ™¿‚‚·ÙÔ

10 oHÓ ‰b ‰È‰¿ÛÎˆÓ âÓ ÌÈ÷Ä ÙáÓ Û˘Ó·ÁˆÁáÓ âÓ ÙÔÖ˜ Û¿‚‚·ÛÈ. 11 K·d å‰Ôf Á˘Óc qÓ ÓÂÜÌ· ö¯Ô˘Û· àÛıÂÓ›·˜ öÙË ‰¤Î· ηd çÎÙÒ, ηd qÓ Û˘Á·ÙÔ˘Û· ηd Ìc ‰˘Ó·Ì¤ÓË àÓ·ÎÜ„·È Âå˜ Ùe ·ÓÙÂϤ˜. 12 \I‰gÓ ‰b ·éÙcÓ ï ’IËÛÔܘ ÚÔÛÂÊÒÓËÛ ηd ÂrÂÓ ·éÙFÉØ °‡Ó·È, àÔÏ¤Ï˘Û·È Ùɘ àÛıÂÓ›·˜ ÛÔ˘. 13 K·d â¤ıËÎÂÓ ·éÙFÉ Ùa˜ ¯ÂÖÚ·˜Ø ηd ·Ú·¯ÚÉÌ· àÓˆÚıÒıË Î·d â‰fiÍ·˙ ÙeÓ £ÂfiÓ. 14 \AÔÎÚÈıÂd˜ ‰b ï àÚ¯ÈÛ˘Ó¿ÁˆÁÔ˜, àÁ·Ó·ÎÙáÓ ¬ÙÈ Ùˇá ™·‚‚¿Ùˇˆ âıÂÚ¿¢ÛÂÓ ï ’IËÛÔܘ, öÏÂÁÂ Ùˇá ù¯ÏˇˆØ lEÍ ìÌ¤Ú·È ÂåÛdÓ âÓ ·x˜ ‰ÂÖ âÚÁ¿˙ÂÛı·ÈØ âÓ Ù·‡Ù·È˜ ÔsÓ âÚ¯fiÌÂÓÔÈ ıÂÚ·‡ÂÛıÂ, ηd Ìc ÙFÉ ì̤Ú÷· ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. 15 \AÂÎÚ›ıË ÔsÓ ·éÙˇá ï K‡ÚÈÔ˜ ηd ÂrÂÓØ ^YÔÎÚÈÙ¿! ≠EηÛÙÔ˜ ñÌáÓ Ùˇá ™·‚‚¿Ùˇˆ Ôé

10 K¿ÔÈÔ ‰b ™¿‚‚·ÙÔ (ï \IËÛÔܘ) ‰›‰·ÛΠÛb Ì›· àe Ùd˜ Û˘Ó·ÁˆÁ¤˜. 11 K·d å‰Ô‡, qÙ·Ó âÎÂÖ Ì›· Á˘Ó·Öη, ì ïÔ›· Âr¯Â ÓÂÜÌ· (‰·ÈÌfiÓÈÔ) àÛıÂÓ›·˜ âd ‰ÂηÔÎÙg öÙË, ηd âÍ ·åÙ›·˜ ·éÙÔÜ qÙ·Ó Î˘Úو̤ÓË, ηd ‰bÓ ÌÔÚÔÜÛ ηıfiÏÔ˘ Óa ÛËÎÒÛFË Ùe ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘. 12 ≠OÙ·Ó ‰b ÙcÓ Âr‰Â ï \IËÛÔܘ, à¢ı‡ÓıËΠÛ\ ·éÙc ηd Ùɘ ÂrÂ: «°˘Ó·Öη, ö¯ÂȘ âÏ¢ıÂÚˆıÉ àe ÙcÓ àÛı¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘». 13 K·d öıÂÛ â¿Óˆ Ù˘ Ùa ¯¤ÚÈ·, ηd à̤ۈ˜ Ùe ÛáÌ· Ù˘ â·ÓÉÏı ÛÙcÓ çÚı›· ÛÙ¿ÛÈ, ηd ‰fiÍ·˙ Ùe £Âfi. 14 ^O ‰b àÚ¯ÈÛ˘Ó¿ÁˆÁÔ˜ öÏ·‚ Ùe ÏfiÁÔ, ηd Ï‹Ú˘ àÁ·Ó·ÎÙ‹Ûˆ˜, ‰ÈfiÙÈ ï \IËÛÔܘ ıÂÚ¿¢Û ηÙa Ùe ™¿‚‚·ÙÔ, öÏÂÁ ÛÙe ÏÉıÔ˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ: «≠EÍÈ ì̤Ú˜ ÂrÓ·È, ηÙa Ùd˜ ïÔÖ˜ âÈÙÚ¤ÂÙ·È ì âÚÁ·Û›·. K·Ù\ ·éÙb˜ ÏÔÈeÓ Ùd˜ ì̤Ú˜ Óa öÚ¯ÂÛı ηd Óa ıÂÚ·‡ÂÛıÂ, ηd ù¯È ÙcÓ ì̤ڷ ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘». 15 TÔÜ à¿ÓÙËÛ ÙfiÙ ï K‡ÚÈÔ˜: «^YÔÎÚÈÙ¿! K·ı¤Ó·˜ àe ÛĘ Ùe ™¿‚‚·ÙÔ ‰bÓ Ï‡ÂÈ Ùe ‚fi‰È ÙÔ˘ j ÙeÓ ùÓÔ àe ÙeÓ ÛÙ·ÜÏÔ Î·d ï‰Ë-


332

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÈÁã

χÂÈ ÙeÓ ‚ÔÜÓ ·éÙÔÜ j ÙeÓ ùÓÔÓ àe Ùɘ Ê¿ÙÓ˘ ηd à·Á·ÁgÓ ÔÙ›˙ÂÈ; 16 T·‡ÙËÓ ‰¤, ı˘Á·Ù¤Ú· \A‚Ú·aÌ ÔsÛ·Ó, mÓ ö‰ËÛÂÓ ï ™·Ù·ÓĘ å‰Ôf ‰¤Î· ηd çÎÙg öÙË, ÔéÎ ö‰ÂÈ Ï˘ıÉÓ·È àe ÙÔÜ ‰ÂÛÌÔÜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙFÉ ì̤Ú÷· ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘; 17 K·d Ù·ÜÙ· ϤÁÔÓÙÔ˜ ·éÙÔÜ Î·ÙFËÛ¯‡ÓÔÓÙÔ ¿ÓÙ˜ Ôî àÓÙÈΛÌÂÓÔÈ ·éÙˇá, ηd Ę ï ù¯ÏÔ˜ ö¯·ÈÚÂÓ âd ÄÛÈ ÙÔÖ˜ âÓ‰fiÍÔȘ ÙÔÖ˜ ÁÈÓÔ̤ÓÔȘ ñ\ ·éÙÔÜ. 18 òEÏÂÁ ‰¤Ø T›ÓÈ ïÌÔ›· âÛÙdÓ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ηd Ù›ÓÈ ïÌÔÈÒÛˆ ·éÙ‹Ó; 19 ^OÌÔ›· âÛÙd ÎfiÎΡˆ ÛÈÓ¿ˆ˜, nÓ Ï·‚gÓ ôÓıÚˆÔ˜ ö‚·ÏÂÓ Âå˜ ÎÉÔÓ ë·˘ÙÔÜØ Î·d ËûÍËÛ ηd âÁ¤ÓÂÙÔ Âå˜ ‰¤Ó‰ÚÔÓ Ì¤Á·, ηd Ùa ÂÙÂÈÓa ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ Î·ÙÂÛ΋ӈÛÂÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÎÏ¿‰ÔȘ ·éÙÔÜ. 20 ¶¿ÏÈÓ ÂrÂØ T›ÓÈ ïÌÔÈÒÛˆ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ; 21 ^OÌÔ›· âÛÙd ˙‡ÌFË, mÓ Ï·‚ÔÜÛ· Á˘Óc öÎÚ˘„ÂÓ Âå˜ àχÚÔ˘ Û¿Ù· ÙÚ›·, ≤ˆ˜ Ôy â˙˘ÌÒıË ¬ÏÔÓ. 22 K·d ‰ÈÂÔÚ‡ÂÙÔ Î·Ùa fiÏÂȘ ηd ÎÒÌ·˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ Î·d ÔÚ›·Ó ÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ Âå˜ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. 23 Er ‰¤ ÙȘ ·éÙˇáØ K‡ÚÈÂ, Âå çÏ›ÁÔÈ Ôî Ûˇˆ˙fiÌÂÓÔÈ; ^O ‰b Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø 24 \AÁˆÓ›˙ÂÛı ÂåÛÂÏıÂÖÓ ‰Èa Ùɘ ÛÙÂÓɘ ‡ÏË˜Ø ¬ÙÈ ÔÏÏÔ›, ϤÁˆ ñÌÖÓ, ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÛÈÓ ÂåÛÂÏıÂÖÓ Î·d ÔéÎ åÛ¯‡ÛÔ˘ÛÈÓ. 25 \AÊ\ Ôy iÓ âÁÂÚıFÉ ï ÔåÎÔ‰ÂÛfiÙ˘ ηd àÔÎÏ›ÛFË ÙcÓ ı‡Ú·Ó, ηd ôÚÍËÛı ö͈ ëÛÙ¿Ó·È Î·d ÎÚÔ‡ÂÈÓ ÙcÓ ı‡Ú·Ó ϤÁÔÓÙÂ˜Ø K‡ÚÈ K‡ÚÈÂ, ôÓÔÈÍÔÓ ìÌÖÓØ Î·d àÔÎÚÈıÂd˜ âÚÂÖ ñÌÖÓ, ÔéÎ Ôr‰· ñÌĘ fiıÂÓ âÛÙ¤. 26 TfiÙ ôÚÍÂÛı ϤÁÂÈÓØ \EÊ¿ÁÔÌÂÓ âÓÒÈfiÓ ÛÔ˘ ηd â›ÔÌÂÓ, ηd âÓ Ù·Ö˜ Ï·Ù›·È˜ ìÌáÓ â‰›‰·Í·˜. 27 K·d âÚÂÖØ §¤Áˆ ñÌÖÓ, ÔéÎ Ôr‰· ñÌĘ fiıÂÓ âÛÙ¤Ø àfiÛÙËÙ à\ âÌÔÜ, ¿ÓÙ˜ Ôî âÚÁ¿Ù·È Ùɘ à‰ÈΛ·˜. 28 \EÎÂÖ öÛÙ·È ï ÎÏ·˘ıÌe˜ ηd ï ‚Ú˘ÁÌe˜ ÙáÓ ç‰fiÓÙˆÓ, ¬Ù·Ó ù„ËÛı \A‚Ú·aÌ Î·d ’IÛ·aΠηd ’I·Îg‚ ηd ¿ÓÙ·˜ ÙÔf˜ ÚÔÊ‹Ù·˜ âÓ ÙFÉ ‚·ÛÈÏ›÷· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ñÌĘ ‰b â΂·ÏÏÔ̤ÓÔ˘˜ ö͈. 29 K·d ≥ÍÔ˘ÛÈÓ àe àÓ·ÙÔÏáÓ Î·d ‰˘ÛÌáÓ Î·d àe ‚ÔÚÚÄ Î·d ÓfiÙÔ˘, ηd àÓ·ÎÏÈı‹ÛÔÓÙ·È âÓ ÙFÉ ‚·ÛÈÏ›÷· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 30 K·d å‰Ôf ÂåÛdÓ öÛ¯·ÙÔÈ ÔQ öÛÔÓÙ·È ÚáÙÔÈ, ηd ÂåÛd ÚáÙÔÈ ÔQ öÛÔÓÙ·È öÛ¯·ÙÔÈ.

ÎÂÊ. ÈÁã

KATA §OYKAN

333

ÁÂÖ ö͈ ηd ÔÙ›˙ÂÈ; 16 K·d ·éÙ‹, Ôf ÂrÓ·È ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔÜ \A‚Ú·¿Ì, ηd ï ™·Ù·ÓĘ ÙcÓ ö¯ÂÈ ‰Â̤ÓË âd ‰ÂηÔÎÙg õ‰Ë öÙË, ‰bÓ öÚÂ Óa Ï˘ıFÉ àe Ùa ‰ÂÛÌa ·éÙa ÙcÓ ì̤ڷ ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘;». 17 ≠OÙ·Ó ‰b öÏÂÁ ·éÙ¿, ηٷÈÛ¯‡ÓÔÓÙ·Ó ¬ÏÔÈ Ôî àÓÙ›ıÂÙÔÈ Û\ ·éÙfiÓ, âÓˇá ¬ÏÔ˜ ï Ï·e˜ ö¯·ÈÚ ÁÈa ¬Ï· Ùa ı·˘Ì·ÛÙa öÚÁ·, Ôf Á›ÓÔÓÙ·Ó à\ ·éÙfiÓ. ^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ ÎfiÎÎÔ˘ ÛÈÓ¿ˆ˜ ηd Ùɘ ˙‡Ì˘ 18 òEÏÂÁ â›Û˘: «Mb Ù› ïÌÔÈ¿˙ÂÈ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ηd Ìb Ù› Óa ÙcÓ ·ÚÔÌÔÈ¿Ûˆ; 19 ^OÌÔÈ¿˙ÂÈ Ìb ÎfiÎÎÔ ÛÈÓ·ÈÔÜ, ÙeÓ ïÔÖÔ ÉÚ ôÓıÚˆÔ˜ ηd ÙeÓ öÚÚÈÍ ÛÙeÓ ÎÉÔ ÙÔ˘. K·d àÓ·Ù‡¯ıËΠηd öÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¤Ó‰ÚÔ, ηd Ùa ÂÙÂÈÓa ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ Î¿ıËÛ·Ó ÛÙa ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘. 20 ¶¿ÏÈÓ ÂrÂ: «Mb Ù› Óa ·ÚÔÌÔÈ¿Ûˆ Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ; 21 ^OÌÔÈ¿˙ÂÈ Ìb ÚÔ˙‡ÌÈ, Ôf ÉÚ Á˘Ó·Öη ηd Ùe ö‚·Ï ̤۷ Ûb ÙÚ›· Û¿Ù· àχÚÈ (ÔÛfiÙËÙ· ÌÂÁ¿ÏË), ηd ‰¤¯ıËΠÙcÓ â›‰Ú·ÛÈ ÙÔÜ ÚÔ˙˘ÌÈÔÜ ¬ÏÔ Ùe àχÚÈ». ^H ÛÙÂÓc ‡ÏË Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ \AÔÎÏÂÈÛÌe˜ ÙáÓ Ìc àÏËıÈÓáÓ Ì·ıËÙáÓ 22 K·ıg˜ ‰b ‹Á·ÈÓ ÛÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ÂÚÓÔÜÛ àe fiÏÂȘ ηd ¯ˆÚÈa ηd ‰›‰·ÛÎÂ. 23 TÔÜ Âr ‰b οÔÈÔ˜: «K‡ÚÈÂ, ÂrÓ·È pÚ·Á çÏ›ÁÔÈ ·éÙÔd Ôf ÛˇÒ˙ÔÓÙ·È;». AéÙe˜ ‰b Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜: 24 «\AÁˆÓ›˙ÂÛı ÁÈa Óa ÌÉÙ àe Ùc ÛÙÂÓc ‡ÏË. ¢ÈfiÙÈ ÔÏÏÔ›, ÛĘ ‚‚·ÈÒÓˆ, ıa ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Óa ÌÔÜÓ, àÏÏa ‰bÓ ıa ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó. 25 ≠OÙ·Ó ıa ÛËΈıFÉ ï ÔåÎÔ‰ÂÛfiÙ˘ ηd ıa ÎÏ›ÛFË Î·Ïa Ùc ı‡Ú·, ηd ıa àÚ¯›ÛÂÙ Óa ÛÙ¤ÎÂÛı ö͈ ηd Óa ÎÙ˘ÄÙ Ùc ı‡Ú· ϤÁÔÓÙ·˜, “ K‡ÚÈÂ, K‡ÚÈÂ, ôÓÔÈͤ Ì·˜”, ÙfiÙ ıa àÔÎÚÈıFÉ Î·d ıa ÛĘ FÉ, “¢bÓ ÛĘ ͤڈ àe ÔÜ ÂrÛı”. 26 TfiÙ ıa àÚ¯›ÛÂÙ Óa ϤÙÂ, “º¿Á·Ì ÌÚÔÛÙa ÛÔ˘ ηd ȋηÌÂ, ηd ÌĘ ‰›‰·Í˜ ÛÙd˜ Ï·ÙÂÖ˜ Ì·˜”. 27 \AÏÏa ıa ÂåFÉ, “ ™Ä˜ ϤÁˆ, ‰bÓ ÛĘ ÁÓˆÚ›˙ˆ àe ÔÜ ÂrÛıÂ. º‡ÁÂÙ ̷ÎÚÈa àe ̤ӷ, ¬ÏÔÈ Ôî âÚÁ¿Ù˜ ÙÔÜ Î·ÎÔÜ”. 28 \EÎÂÖ ıa ÎÏ·›ÂÙ ηd ıa ÙÚ›˙ÂÙ Ùa ‰fiÓÙÈ· (àe ÙeÓ fiÓÔ), ¬Ù·Ó ıa å‰ÉÙ ÙeÓ \A‚Ú·aÌ Î·d ÙeÓ \IÛ·aΠηd ÙeÓ \I·Îg‚ ηd ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ ÚÔÊÉÙ˜ ÛÙc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ, âÛĘ ‰b Óa ÛĘ ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó. 29 £a öÏıÔ˘Ó ‰b ôÓıÚˆÔÈ àe àÓ·ÙÔÏc ηd ‰‡ÛÈ Î·d àe ‚ÔÚÚÄ Î·d ÓfiÙÔ Î·d ıa ηı‹ÛÔ˘Ó ÛÙe ÙÚ·¤˙È ÛÙc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 30 K·d å‰Ôf ÂrÓ·È ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔÈ, Ôf ıa Á›ÓÔ˘Ó ÚáÙÔÈ, ηd ÚáÙÔÈ, Ôf ıa Á›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔÈ».


334

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÈÁã, ȉã

ÎÂÊ. ÈÁã, ȉã

KATA §OYKAN

335

«¶ÔÚ¢ı¤ÓÙ˜ Âú·Ù ÙFÉ àÏÒÂÎÈ Ù·‡ÙFË…»

31 \EÓ ·éÙFÉ ÙFÉ ì̤Ú÷· ÚÔÛÉÏıfiÓ ÙÈÓ˜ º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ˜ ·éÙˇáØ òEÍÂÏı ηd ÔÚ‡Ԣ âÓÙÂÜıÂÓ, ¬ÙÈ ^HÚˇÒ‰Ë˜ ı¤ÏÂÈ Û àÔÎÙÂÖÓ·È. 32 K·d ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø ¶ÔÚ¢ı¤ÓÙ˜ Âú·Ù ÙFÉ àÏÒÂÎÈ Ù·‡ÙFËØ \I‰Ôf â΂¿Ïψ ‰·ÈÌfiÓÈ· ηd å¿ÛÂȘ âÈÙÂÏá Û‹ÌÂÚÔÓ Î·d ·ûÚÈÔÓ, ηd ÙFÉ ÙÚ›ÙFË ÙÂÏÂÈÔÜÌ·ÈØ 33 ÏcÓ ‰ÂÖ Ì ۋÌÂÚÔÓ Î·d ·ûÚÈÔÓ Î·d ÙFÉ â¯Ô̤ÓFË ÔÚ‡ÂÛı·È, ¬ÙÈ ÔéÎ âÓ‰¤¯ÂÙ·È ÚÔÊ‹ÙËÓ àÔϤÛı·È ö͈ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. 34 ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ì àÔÎÙ¤ÓÓÔ˘Û· ÙÔf˜ ÚÔÊ‹Ù·˜ ηd ÏÈıÔ‚ÔÏÔÜÛ· ÙÔf˜ àÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ Úe˜ ·éÙ‹Ó! ¶ÔÛ¿ÎȘ äı¤ÏËÛ· âÈÛ˘Ó¿Í·È Ùa Ù¤ÎÓ· ÛÔ˘ nÓ ÙÚfiÔÓ ùÚÓȘ ÙcÓ ë·˘Ùɘ ÓÔÛÛÈaÓ ñe Ùa˜ Ù¤Ú˘Á·˜, ηd ÔéÎ äıÂÏ‹Û·ÙÂ. 35 \I‰Ôf àÊ›ÂÙ·È ñÌÖÓ ï ÔrÎÔ˜ ñÌáÓ öÚËÌÔ˜. §¤Áˆ ‰b ñÌÖÓ ¬ÙÈ Ôé Ì‹ Ì ú‰ËÙ ≤ˆ˜ iÓ ≥ÍFË ¬Ù ÂúËÙÂØ EéÏÔÁË̤ÓÔ˜ ï âÚ¯fiÌÂÓÔ˜ âÓ çÓfiÌ·ÙÈ K˘Ú›Ô˘.

31 \EΛÓË ÙcÓ ì̤ڷ qÏı·Ó ÌÂÚÈÎÔd º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Î·d ÙÔÜ Âr·Ó: «º‡ÁÂ, ηd ‹Á·ÈÓ àÏÏÔÜ, ‰ÈfiÙÈ ï ^HÚˇÒ‰Ë˜ ı¤ÏÂÈ Óa Ûb ı·Ó·ÙÒÛFË». 32 Er ‰b Û\ ·éÙÔ‡˜: «Na ÄÙ ηd Óa ÂåÉÙ Û\ ·éÙc ÙcÓ àÏÂÔÜ, “ \I‰Ô‡, ‚Á¿˙ˆ ‰·ÈÌfiÓÈ· ηd οӈ ıÂÚ·ÂÖ˜ Û‹ÌÂÚ· ηd ·ûÚÈÔ, ηd ÙcÓ ÙÚ›ÙË ì̤ڷ Êı¿Óˆ ÛÙe Ù¤ÏÔ˜”. 33 °È\ ·éÙe Ú¤ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ηd ·ûÚÈÔ Î·d ÙcÓ ëÔ̤ÓË ì̤ڷ Óa Û˘Ó¯›Ûˆ ÙcÓ ÔÚ›· ÌÔ˘ (Úe˜ ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì), ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ ‰‡Ó·Ù·È Óa ı·Ó·ÙˆıFÉ ÚÔÊ‹Ù˘ ö͈ àe ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì». ¶ÂÚÈ·ıc˜ àÔÛÙÚÔÊc ÙÔÜ \IËÛÔÜ Úe˜ ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì 34 «^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, Ôf ÊÔÓ‡ÂȘ ÙÔf˜ ÚÔÊÉÙ˜ ηd ÏÈıÔ‚ÔÏÂÖ˜ ÙÔf˜ àÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ Úe˜ âÛ¤Ó·! ¶fiÛ˜ ÊÔÚb˜ ı¤ÏËÛ· Óa Ì·˙¤„ˆ Ùa ·È‰È¿ ÛÔ˘, ¬ˆ˜ ì ùÚÓÈı· Ùa Ô˘ÏÈ¿ Ù˘ οو àe Ùd˜ ÊÙÂÚÔÜÁ˜, àÏÏa ‰bÓ ıÂÏ‹Û·ÙÂ. 35 \I‰Ô‡, ÁÈa χË Û·˜ àÊ‹ÓÂÙ·È Ùe öıÓÔ˜ Û·˜ öÚËÌÔ (àÚÔÛٿ٢ÙÔ). K·d ÛĘ ‚‚·ÈÒÓˆ, ¬ÙÈ ‰bÓ ıa Ìb å‰ÉÙ (ÛÙcÓ ÚfiÓÔÈ¿ ÌÔ˘), ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ öÏıFË ï ηÈÚe˜ Ôf ıa ÂåÉÙÂ, EéÏÔÁË̤ÓÔ˜ ï âÚ¯fiÌÂÓÔ˜ âΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘». £ÂÚ·›· ñ‰ÚˆÈÎÔÜ Ùe ™¿‚‚·ÙÔ

K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá âÏıÂÖÓ ·éÙeÓ Âå˜ ÔrÎfiÓ ÙÈÓÔ˜ ÙáÓ àÚ¯fiÓÙˆÓ ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ ™·‚‚¿Ùˇˆ Ê·ÁÂÖÓ ôÚÙÔÓ, ηd ·éÙÔd qÛ·Ó ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·éÙfiÓ. 2 K·d å‰Ôf ôÓıÚˆfi˜ ÙȘ qÓ ñ‰ÚˆÈÎe˜ öÌÚÔÛıÂÓ ·éÙÔÜ. 3 K·d àÔÎÚÈıÂd˜ ï ’IËÛÔܘ Âr Úe˜ ÙÔf˜ ÓÔÌÈÎÔf˜ ηd º·ÚÈÛ·›Ô˘˜ ϤÁˆÓØ Eå öÍÂÛÙÈ Ùˇá ™·‚‚¿Ùˇˆ ıÂÚ·‡ÂÈÓ; 4 Oî ‰b ìÛ‡¯·Û·Ó. K·d âÈÏ·‚fiÌÂÓÔ˜ å¿Û·ÙÔ ·éÙeÓ Î·d à¤Ï˘ÛÂ. 5 K·d àÔÎÚÈıÂd˜ Úe˜ ·éÙÔf˜ ÂrÂØ T›ÓÔ˜ ñÌáÓ ˘îe˜ j ‚Ôܘ Âå˜ ÊÚ¤·Ú âÌÂÛÂÖÙ·È, ηd ÔéÎ Âéı¤ˆ˜ àÓ·Û¿ÛÂÈ ·éÙeÓ âÓ ÙFÉ ì̤Ú÷· ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘; 6 K·d ÔéÎ úÛ¯˘Û·Ó àÓÙ·ÔÎÚÈıÉÓ·È ·éÙˇá Úe˜ Ù·ÜÙ·.

14

14 ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ ≤Ó· ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈa Óa Ê¿ÁFË, ·éÙÔd ÙeÓ ÎÔ›Ù·˙·Ó ≠OÙ·Ó ‰b (ï \IËÛÔܘ) qÏı ÛÙe Û›ÙÈ Î¿ÔÈÔ˘ àe ÙÔf˜ ôÚ¯ÔÓÙ˜

ÚÔÛÂÎÙÈο (ÁÈa Óa å‰ÔÜÓ Ù› ıa οÓFË). 2 K·d å‰Ôf οÔÈÔ˜ ñ‰ÚˆÈÎe˜ qÙ·Ó âÓÒÈfiÓ ÙÔ˘. 3 ^O ‰b \IËÛÔܘ öÏ·‚ Ùe ÏfiÁÔ Î·d Âr Úe˜ ÙÔf˜ ÓÔÌԉȉ·ÛοÏÔ˘˜ ηd ÙÔf˜ º·ÚÈÛ·›Ô˘˜: «\EÈÙÚ¤ÂÙ·È Ùe ™¿‚‚·ÙÔ Óa οÓFË Î·ÓÂd˜ ıÂÚ·›·;». 4 \AÏÏ\ ·éÙÔd ÛÈÒËÛ·Ó. TfiÙÂ, àÊÔÜ ÙeÓ öÈ·ÛÂ, ÙeÓ ıÂÚ¿¢Û ηd ÙeÓ ö‰ÈˆÍÂ. 5 K·ÙfiÈÓ à¢ı‡ÓıËΠÚe˜ ·éÙÔf˜ ηd ÂrÂ: «T›ÓÔ˜ àe ÛĘ Ùe ·È‰d j Ùe ‚fi‰È ıa ¤ÛFË Ûb ËÁ¿‰È, ηd ‰bÓ ıa Ùe àÓ·Û‡ÚFË à̤ۈ˜ ηÙa ÙcÓ ì̤ڷ ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘;». 6 K·d ‰bÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Óa ÙÔÜ à·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û\ ·éÙ¿. \EÍ àÊÔÚÌɘ ÚˆÙÔηı‰ÚÈáÓ ·Ú·‚ÔÏc ÁÈa ⋲„ˆÛÈ Î·d Ù·›ӈÛÈ

7 òEÏÂÁ ‰b Úe˜ ÙÔf˜ ÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ·Ú·‚ÔÏ‹Ó, â¤¯ˆÓ ᘠÙa˜ ÚˆÙÔÎÏÈÛ›·˜ âÍÂϤÁÔÓÙÔ, ϤÁˆÓ Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø 8 ≠OÙ·Ó ÎÏËıFɘ ñfi ÙÈÓÔ˜ Âå˜ Á¿ÌÔ˘˜, Ìc ηٷÎÏÈıFɘ Âå˜ ÙcÓ ÚˆÙÔÎÏÈÛ›·Ó, Ì‹ÔÙ âÓÙÈÌfiÙÂÚfi˜ ÛÔ˘ F q ÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ñ\ ·éÙÔÜ, 9 ηd âÏıgÓ ï Ûb ηd ·éÙeÓ Î·Ï¤Û·˜ âÚÂÖ ÛÔÈØ ¢e˜ ÙÔ‡Ùˇˆ ÙfiÔÓ,

7 ¶ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰¤, ¬ÙÈ Ôî ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ‰È¿ÏÂÁ·Ó Ùd˜ ÚáÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙe ÙÚ·¤˙È, Âr Û\ ·éÙÔf˜ ÙeÓ ·Ú·‚ÔÏÈÎe ·éÙe ÏfiÁÔ: 8 «≠OÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Ûb ηϤÛFË Ûb Á¿ÌÔ, ÌcÓ Î·ı‹ÛF˘ ÛÙcÓ ÚÒÙË ı¤ÛÈ, Ì‹ˆ˜ àÓÒÙÂÚfi˜ ÛÔ˘ ÂrÓ·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ à\ ·éÙfiÓ, 9 ïfiÙÂ, ¬Ù·Ó öÏıFË âÎÂÖÓÔ˜, Ôf οÏÂÛ âÛ¤Ó· ηd ·éÙfiÓ, ıa ÛÔÜ ÂåFÉ, “¢áÛ Û\ ·éÙeÓ Ùc ı¤ÛÈ”, ηd ÙfiÙÂ


336

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ȉã

ηd ÙfiÙ ôÚÍFË ÌÂÙ\ ·åÛ¯‡Ó˘ ÙeÓ öÛ¯·ÙÔÓ ÙfiÔÓ Î·Ù¤¯ÂÈÓ. 10 \AÏÏ\ ¬Ù·Ó ÎÏËıFɘ, ÔÚ¢ıÂd˜ àÓ¿ÂÛ Âå˜ ÙeÓ öÛ¯·ÙÔÓ ÙfiÔÓ, ¥Ó· ¬Ù·Ó öÏıFË ï ÎÂÎÏËÎÒ˜ Û ÂúFË ÛÔÈØ º›ÏÂ, ÚÔÛ·Ó¿‚ËıÈ àÓÒÙÂÚÔÓ. TfiÙ öÛÙ·È ÛÔÈ ‰fiÍ· âÓÒÈÔÓ ÙáÓ Û˘Ó·Ó·ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÔÈ. 11 ≠OÙÈ Ę ï ñ„áÓ ë·˘ÙeÓ Ù·ÂÈÓˆı‹ÛÂÙ·È Î·d ï Ù·ÂÈÓáÓ ë·˘ÙeÓ ñ„ˆı‹ÛÂÙ·È. 12 òEÏÂÁ ‰b ηd Ùˇá ÎÂÎÏËÎfiÙÈ ·éÙfiÓØ ≠OÙ·Ó ÔÈFɘ ôÚÈÛÙÔÓ j ‰ÂÖÓÔÓ, Ìc ÊÒÓÂÈ ÙÔf˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Ìˉb ÙÔf˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜ ÛÔ˘ Ìˉb ÙÔf˜ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ ÛÔ˘ Ìˉb Á›ÙÔÓ·˜ ÏÔ˘Û›Ô˘˜, Ì‹ÔÙ ηd ·éÙÔ› Û àÓÙÈηϤۈÛÈ, ηd ÁÂÓ‹ÛÂÙ·› ÛÔÈ àÓÙ·fi‰ÔÌ·. 13 \AÏÏ\ ¬Ù·Ó ÔÈFɘ ‰Ô¯‹Ó, οÏÂÈ Ùˆ¯Ô‡˜, àÓ·‹ÚÔ˘˜, ¯ˆÏÔ‡˜, Ù˘ÊÏÔ‡˜, 14 ηd ̷οÚÈÔ˜ öÛFË, ¬ÙÈ ÔéÎ ö¯Ô˘ÛÈÓ àÓÙ·Ô‰ÔÜÓ·› ÛÔÈØ àÓÙ·Ô‰Ôı‹ÛÂÙ·È Á¿Ú ÛÔÈ âÓ ÙFÉ àÓ·ÛÙ¿ÛÂÈ ÙáÓ ‰Èη›ˆÓ. 15 \AÎÔ‡Û·˜ ‰¤ ÙȘ ÙáÓ Û˘Ó·Ó·ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù·ÜÙ· ÂrÂÓ ·éÙˇáØ M·Î¿ÚÈÔ˜ n˜ Ê¿ÁÂÙ·È ôÚÈÛÙÔÓ âÓ ÙFÉ ‚·ÛÈÏ›÷· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 16 ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙˇáØ òAÓıÚˆfi˜ ÙȘ âÔ›ËÛ ‰ÂÖÓÔÓ Ì¤Á· ηd âοÏÂÛ ÔÏÏÔ‡˜. 17 K·d à¤ÛÙÂÈÏ ÙeÓ ‰ÔÜÏÔÓ ·éÙÔÜ ÙFÉ œÚ÷· ÙÔÜ ‰Â›ÓÔ˘ ÂåÂÖÓ ÙÔÖ˜ ÎÂÎÏË̤ÓÔÈ˜Ø òEÚ¯ÂÛıÂ, ¬ÙÈ õ‰Ë ≤ÙÔÈÌ¿ âÛÙÈ ¿ÓÙ·. 18 K·d õÚÍ·ÓÙÔ àe ÌÈĘ ·Ú·ÈÙÂÖÛı·È ¿ÓÙ˜. ^O ÚáÙÔ˜ ÂrÂÓ ·éÙˇáØ \AÁÚeÓ äÁfiÚ·Û·, ηd ö¯ˆ àÓ¿ÁÎËÓ âÍÂÏıÂÖÓ Î·d å‰ÂÖÓ ·éÙfiÓØ âÚˆÙá ÛÂ, ö¯Â Ì ·ÚFËÙË̤ÓÔÓ. 19 K·d ≤ÙÂÚÔ˜ ÂrÂØ Z‡ÁË ‚ÔáÓ äÁfiÚ·Û· ¤ÓÙÂ, ηd ÔÚ‡ÔÌ·È ‰ÔÎÈÌ¿Û·È ·éÙ¿Ø âÚˆÙá ÛÂ, ö¯Â Ì ·ÚFËÙË̤ÓÔÓ. 20 K·d ≤ÙÂÚÔ˜ ÂrÂØ °˘Ó·Öη öÁËÌ·, ηd ‰Èa ÙÔÜÙÔ Ôé ‰‡Ó·Ì·È âÏıÂÖÓ. 21 K·d ·Ú·ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜ ï ‰ÔÜÏÔ˜ âÎÂÖÓÔ˜ à‹ÁÁÂÈÏÂ Ùˇá ΢ڛˇˆ ·éÙÔÜ Ù·ÜÙ·. TfiÙ çÚÁÈÛıÂd˜ ï ÔåÎÔ‰ÂÛfiÙ˘ ÂrÂ Ùˇá ‰Ô‡Ïˇˆ ·éÙÔÜØ òEÍÂÏı ٷ¯¤ˆ˜ Âå˜ Ùa˜ Ï·Ù›·˜ ηd ®‡Ì·˜ Ùɘ fiψ˜, ηd ÙÔf˜ Ùˆ¯Ôf˜ ηd àÓ·‹ÚÔ˘˜ ηd ¯ˆÏÔf˜ ηd Ù˘ÊÏÔf˜ ÂåÛ¿Á·Á z‰Â. 22 K·d ÂrÂÓ ï ‰ÔÜÏÔ˜Ø K‡ÚÈÂ, Á¤ÁÔÓÂÓ ó˜ â¤Ù·Í·˜, ηd öÙÈ ÙfiÔ˜ âÛÙ›. 23 K·d ÂrÂÓ ï ·ÚÈÔ˜ Úe˜ ÙeÓ ‰ÔÜÏÔÓØ òEÍÂÏı Âå˜ Ùa˜ ï‰Ôf˜ ηd ÊÚ·ÁÌÔf˜ ηd àÓ¿ÁηÛÔÓ ÂåÛÂÏıÂÖÓ, ¥Ó· ÁÂÌÈÛıFÉ ï ÔrÎfi˜ ÌÔ˘.

ÎÂÊ. ȉã

KATA §OYKAN

337

ıa ÎÈÓËıFFɘ Ìb âÓÙÚÔc Óa ηٷϿ‚F˘ ÙcÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛÈ. 10 °È\ ·éÙfi, ¬Ù·Ó ÚÔÛÎÏËıFɘ, ‹Á·ÈÓ ηd οıËÛ ÛÙcÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛÈ, œÛÙÂ, ¬Ù·Ó öÏıFË ·éÙfi˜, Ôf Ûb ÚÔÛοÏÂÛÂ, Óa ÛÔÜ ÂåFÉ, “º›ÏÂ, öÏ· ÌÚÔÛÙ¿, Ûb àÓÒÙÂÚË ı¤ÛÈ”. TfiÙ ıa ÙÈÌËıFɘ âÓÒÈÔÓ ÙáÓ Û˘Ó‰·ÈÙ˘ÌfiÓˆÓ ÛÔ˘. 11 \EÍ¿·ÓÙÔ˜ ηı¤Ó·˜, Ôf ñ„ÒÓÂÈ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘, ıa Ù·ÂÈÓˆıFÉ, ηd ηı¤Ó·˜, Ôf Ù·ÂÈÓÒÓÂÈ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘, ıa ñ„ˆıFÉ». Na ·Ú·ı¤ÙF˘ ÙÚ¿Â˙· Ûb Ìc ‰˘Ó·Ì¤ÓÔ˘˜ Óa àÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó 12 òEÏÂÁ ‰b ηd Û\ âÎÂÖÓÔÓ, Ôf ÙeÓ Âr¯Â ÚÔÛηϤÛÂÈ: «≠OÙ·Ó ·Ú·ı¤ÙF˘ ÁÂÜÌ· j ‰ÂÖÓÔ, Óa Ìc ηÏFɘ ÙÔf˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘, ÔûÙ ÙÔf˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜ ÛÔ˘, ÔûÙ ÙÔf˜ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ ÛÔ˘, ÔûÙ ÏÔ˘Û›Ô˘˜ Á›ÙÔÓ˜, Ì‹ˆ˜ ηd ·éÙÔd ηÙfiÈÓ Ûb ηϤÛÔ˘Ó Î·d öÙÛÈ ÛÔÜ Á›ÓFË àÓÙ·fi‰ÔÛÈ. 13 \AÏÏ\ ¬Ù·Ó οÓF˘ ‰ÂÍ›ˆÛÈ, Óa ηÏFɘ Ùˆ¯Ô‡˜, àÓ·‹ÚÔ˘˜, ÎÔ˘ÙÛÔ‡˜, Ù˘ÊÏÔ‡˜, 14 ηd ıa ÂrÛ·È ÂéÙ˘¯‹˜, ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ ÌÔÚÔÜÓ Óa ÛÔÜ àÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó, ηd ıa ÛÔÜ àÓÙ·Ô‰ÔıFÉ Î·Ùa ÙcÓ àÓ¿ÛÙ·ÛÈ ÙáÓ ÂéÛ‚áÓ». ^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘ 15 ≠OÙ·Ó ‰b οÔÈÔ˜ àe ÙÔf˜ Û˘Ó‰·ÈÙ˘ÌfiÓ˜ ôÎÔ˘Û ·éÙ¿, Âr Û\ ·éÙfiÓ: «EéÙ˘¯c˜ ¬ÔÈÔ˜ ıa Ê¿ÁFË ÁÂÜÌ· ÛÙc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ». 16 AéÙe˜ ‰b ÙÔÜ ÂrÂ: «K¿ÔÈÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜ ëÙԛ̷Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÂÖÓÔ Î·d οÏÂÛ ÔÏÏÔ‡˜. 17 K·d à¤ÛÙÂÈÏ Ùe ‰ÔÜÏÔ ÙÔ˘ ÙcÓ œÚ· ÙÔÜ ‰Â›ÓÔ˘ Óa ÂåFÉ ÛÙÔf˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜: “ \EÏÄÙÂ, ‰ÈfiÙÈ ¬Ï· ÂrÓ·È ϤÔÓ ≤ÙÔÈÌ·”. 18 \AÏÏ\ ôÚ¯ÈÛ·Ó à̤ۈ˜ ¬ÏÔÈ Óa ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ôÚÓËÛÈ. ^O ÚáÙÔ˜ ÙÔÜ ÂrÂ: “ \AÁfiÚ·Û· ¯ˆÚ¿ÊÈ, ηd Ú¤ÂÈ Óa ‚Áá ηd Óa Ùe å‰á. ™b ·Ú·Î·Ïá, Óa Ìc Ìb ñÔÏÔÁ›ÛF˘”. 19 òAÏÏÔ˜ ‰b ÂrÂ: “ \AÁfiÚ·Û· ¤ÓÙ ˙‡ÁË ‚fi‰È·, ηd ËÁ·›Óˆ Óa Ùa ‰ÔÎÈÌ¿Ûˆ. ™b ·Ú·Î·Ïá, Óa Ìc Ìb ñÔÏÔÁ›ÛF˘”. 20 K·d ôÏÏÔ˜ ÂrÂ: “N˘ÌʇıËη Á˘Ó·Öη, ηd ÁÈ\ ·éÙe ‰bÓ ‰‡Ó·Ì·È Óa öÏıˆ”. 21 ¶ÉÁ ‰b ï ‰ÔÜÏÔ˜ âÎÂÖÓÔ˜ ηd àÓ¤ÊÂÚ ·éÙa ÛÙeÓ Î‡ÚÈfi ÙÔ˘. \øÚÁ›ÛıËΠÙfiÙ ï ÔåÎÔ‰ÂÛfiÙ˘ ηd Âr ÛÙe ‰ÔÜÏÔ ÙÔ˘: “¶‹Á·ÈÓ ö͈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔf˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ηd ÛÙa ÛÙÂÓa Ùɘ fiψ˜, ηd ÙÔf˜ Ùˆ¯Ôf˜ ηd àÓ·‹ÚÔ˘˜ ηd ÎÔ˘ÙÛÔf˜ ηd Ù˘ÊÏÔf˜ ʤÚ â‰á ̤۷”. 22 Er ‰b ï ‰ÔÜÏÔ˜ (¬Ù·Ó â¤ÛÙÚ„Â): “K‡ÚÈÂ, öÁÈÓ ¬ˆ˜ ‰È¤Ù·Í˜, ηd àÎfiÌË ñ¿Ú¯ÂÈ ÙfiÔ˜”. 23 K·d ï ·ÚÈÔ˜ Âr ÛÙe ‰ÔÜÏÔ: “¶‹Á·ÈÓ ö͈ ÛÙÔf˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ηd ÛÙa ÛÙÂÓa ηd àÓ¿Áηۤ ÙÔ˘˜ Óa öÏıÔ˘Ó Ì¤Û·, ÁÈa Óa ÁÂÌ›ÛFË Ùe Û›ÙÈ ÌÔ˘”.


338

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ȉã, ÈÂã

24 §¤Áˆ ÁaÚ ñÌÖÓ ¬ÙÈ Ôé‰Âd˜ ÙáÓ àÓ‰ÚáÓ âÎÂ›ÓˆÓ ÙáÓ ÎÂÎÏËÌ¤ÓˆÓ Á‡ÛÂÙ·› ÌÔ˘ ÙÔÜ ‰Â›ÓÔ˘. 25 ™˘ÓÂÔÚ‡ÔÓÙÔ ‰b ·éÙˇá ù¯ÏÔÈ ÔÏÏÔ›. K·d ÛÙÚ·ÊÂd˜ Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø 26 Eú ÙȘ öÚ¯ÂÙ·È Úfi˜ Ì ηd Ôé ÌÈÛÂÖ ÙeÓ ·Ù¤Ú· ë·˘ÙÔÜ Î·d ÙcÓ ÌËÙ¤Ú· ηd ÙcÓ Á˘Ó·Öη ηd Ùa Ù¤ÎÓ· ηd ÙÔf˜ à‰ÂÏÊÔf˜ ηd Ùa˜ à‰ÂÏÊ¿˜, öÙÈ ‰b ηd ÙcÓ ë·˘ÙÔÜ „˘¯‹Ó, Ôé ‰‡Ó·Ù·› ÌÔ˘ Ì·ıËÙ‹˜ ÂrÓ·È. 27 K·d ¬ÛÙȘ Ôé ‚·ÛÙ¿˙ÂÈ ÙeÓ ÛÙ·˘ÚeÓ ë·˘ÙÔÜ Î·d öÚ¯ÂÙ·È ç›Ûˆ ÌÔ˘, Ôé ‰‡Ó·Ù·È ÂrÓ·› ÌÔ˘ Ì·ıËÙ‹˜. 28 T›˜ ÁaÚ âÍ ñÌáÓ, ı¤ÏˆÓ ‡ÚÁÔÓ ÔåÎÔ‰ÔÌÉÛ·È, Ôé¯d ÚáÙÔÓ Î·ı›Û·˜ „ËÊ›˙ÂÈ ÙcÓ ‰·¿ÓËÓ, Âå ö¯ÂÈ Ùa Úe˜ à·ÚÙÈÛÌfiÓ, 29 ¥Ó· Ì‹ÔÙÂ, ı¤ÓÙÔ˜ ·éÙÔÜ ıÂ̤ÏÈÔÓ Î·d Ìc åÛ¯‡Û·ÓÙÔ˜ âÎÙÂϤ۷È, ¿ÓÙ˜ Ôî ıˆÚÔÜÓÙ˜ ôÚ͈ÓÙ·È ·éÙˇá âÌ·›˙ÂÈÓ, 30 ϤÁÔÓÙ˜ ¬ÙÈ ÔyÙÔ˜ ï ôÓıÚˆÔ˜ õÚÍ·ÙÔ ÔåÎÔ‰ÔÌÂÖÓ Î·d ÔéÎ úÛ¯˘ÛÂÓ âÎÙÂϤ۷È; 31 hH Ù›˜ ‚·ÛÈχ˜, ÔÚ¢fiÌÂÓÔ˜ Û˘Ì‚·ÏÂÖÓ ëÙ¤Úˇˆ ‚·ÛÈÏÂÖ Âå˜ fiÏÂÌÔÓ, Ôé¯d ÚáÙÔÓ Î·ı›Û·˜ ‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È Âå ‰˘Ó·Ùfi˜ âÛÙÈÓ âÓ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿ÛÈÓ à·ÓÙÉÛ·È Ùˇá ÌÂÙa ÂúÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ âÚ¯ÔÌ¤Óˇˆ â\ ·éÙfiÓ; 32 Eå ‰b Ì‹ÁÂ, öÙÈ fiÚÚˆ ·éÙÔÜ ùÓÙÔ˜ ÚÂۂ›·Ó àÔÛÙ›Ϸ˜ âÚˆÙ÷Ä Ùa Úe˜ ÂåÚ‹ÓËÓ. 33 O≈Ùˆ˜ ÔsÓ Ę âÍ ñÌáÓ, n˜ ÔéÎ àÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÄÛÈ ÙÔÖ˜ ë·˘ÙÔÜ ñ¿Ú¯Ô˘ÛÈÓ, Ôé ‰‡Ó·Ù·È ÂrÓ·› ÌÔ˘ Ì·ıËÙ‹˜.

ÎÂÊ. ȉã, ÈÂã

KATA §OYKAN

339

24 ™Ä˜ ‚‚·ÈÒÓˆ ‰¤, ¬ÙÈ Î·ÓÂd˜ àe ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜ âΛÓÔ˘˜ ÙÔf˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ‰bÓ ıa Á¢ıFÉ Ùe ‰ÂÖÓÔ ÌÔ˘». \A¿ÚÓËÛÈ ¿ÓÙˆÓ ÚÔ¸fiıÂÛÈ Ì·ıËÙ›·˜ 25 K·Ùa ‰b ÙcÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‹Á·ÈÓ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ Ï‹ıË ÔÏÏ¿. K·d ÛÙÚ¿ÊËΠηd ÙÔf˜ ÂrÂ: 26 «\EaÓ Î·ÓÂd˜ öÚ¯ÂÙ·È Úe˜ â̤ӷ ηd ‰bÓ à·ÚÓÉÙ·È ÙeÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ηd Ùc ÌËÙ¤Ú· ηd Ùc Á˘Ó·Öη ηd Ùa Ù¤ÎÓ· ηd ÙÔf˜ à‰ÂÏÊÔf˜ ηd Ùd˜ à‰ÂÏʤ˜, àÎfiÌË ‰b ηd ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘, ‰bÓ ‰‡Ó·Ù·È Óa ÂrÓ·È Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔ˘. 27 K·d ¬ÔÈÔ˜ ‰bÓ ÛËÎÒÓÂÈ Ùe ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘ ηd ‰bÓ Ìb àÎÔÏÔ˘ıÂÖ, ‰bÓ ‰‡Ó·Ù·È Óa ÂrÓ·È Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔ˘. 28 ¶ÔÈfi˜ ‰b àe ÛĘ, Ôf ı¤ÏÂÈ Óa ÔåÎÔ‰ÔÌ‹ÛFË ‡ÚÁÔ, ‰bÓ Î¿ıÂÙ·È ÚáÙ· ηd ñÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ùc ‰·¿ÓË, âaÓ ö¯FË ‰ËÏ·‰c Ùa àÓ·Áηַ ÁÈa Óa ʤÚFË Ùe öÚÁÔ Ûb ¤Ú·˜, 29 ÁÈa Óa Ìc ‚¿ÏFË ıÂ̤ÏÈÔ Î·d ‰bÓ ÌÔÚ¤ÛFË Óa ÙÂÏÂÈÒÛFË Ùe öÚÁÔ Î·d àÚ¯›ÛÔ˘Ó ¬ÏÔÈ, ¬ÛÔÈ ıa ‚ϤÔ˘Ó, Óa ÙeÓ ÂåÚˆÓ‡ˆÓÙ·È 30 ϤÁÔÓÙ·˜, “AéÙe˜ ï ôÓıÚˆÔ˜ ôÚ¯ÈÛ Óa ÔåÎÔ‰ÔÌFFÉ Î·d ‰bÓ ÌfiÚÂÛ Óa ÙÂÏÂÈÒÛFË”; 31 hH ÔÈfi˜ ‚·ÛÈχ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Óa âÎÛÙÚ·Ù‡ÛFË âÓ·ÓÙ›ÔÓ ôÏÏÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜, ‰bÓ Î¿ıÂÙ·È ÚáÙ· ηd ÛΤÙÂÙ·È, iÓ ‰‡Ó·Ù·È Ìb ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó\ àÓÙÈÌÂÙˆ›ÛFË ·éÙeÓ Ôf öÚ¯ÂÙ·È âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ìb ÂúÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ôÓ‰Ú˜; 32 hAÓ ‰bÓ ‰‡Ó·Ù·È, âÓˇá âÎÂÖÓÔ˜ ÂrÓ·È àÎfiÌË Ì·ÎÚÈa àÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙa˜ ηd ˙ËÙÂÖ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈa ÂåÚ‹ÓË. 33 òEÙÛÈ ÏÔÈeÓ Î·ı¤Ó·˜ àe ÛĘ, Ôf ‰bÓ à·ÚÓÂÖÙ·È Ùa ¿ÓÙ·, ‰bÓ ÌÔÚÂÖ Óa ÂrÓ·È Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔ˘». Te êÏ¿ÙÈ ·Ú·‚ÔÏÈο

34 K·ÏeÓ Ùe ±Ï·˜Ø âaÓ ‰b ηd Ùe ±Ï·˜ ̈ڷÓıFÉ, âÓ Ù›ÓÈ àÚÙ˘ı‹ÛÂÙ·È; 35 OûÙ Âå˜ ÁÉÓ ÔûÙ Âå˜ ÎÔÚ›·Ó ÂûıÂÙfiÓ âÛÙÈÓØ ö͈ ‚¿ÏÏÔ˘ÛÈÓ ·éÙfi. ^O ö¯ˆÓ tÙ· àÎÔ‡ÂÈÓ, àÎÔ˘¤Ùˆ.

oH Û·Ó ‰b âÁÁ›˙ÔÓÙ˜ ·éÙˇá ¿ÓÙ˜ Ôî ÙÂÏáÓ·È Î·d Ôî êÌ·ÚÙˆÏÔd àÎÔ‡ÂÈÓ ·éÙÔÜ. 2 K·d ‰ÈÂÁfiÁÁ˘˙ÔÓ Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Î·d Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ϤÁÔÓÙ˜ ¬ÙÈ ÔyÙÔ˜ êÌ·ÚÙˆÏÔf˜ ÚÔÛ‰¤¯ÂÙ·È Î·d Û˘ÓÂÛı›ÂÈ ·éÙÔÖ˜. 3 Er ‰b Úe˜ ·éÙÔf˜ ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏcÓ Ù·‡ÙËÓ Ï¤ÁˆÓØ 4 T›˜ ôÓıÚˆÔ˜ âÍ ñÌáÓ ö¯ˆÓ ëηÙeÓ Úfi‚·Ù·, ηd àÔϤ۷˜ íÓ âÍ ·éÙáÓ, Ôé ηٷÏ›ÂÈ Ùa âÓÂÓ‹ÎÔÓÙ· âÓÓ¤· âÓ ÙFÉ âÚ‹Ìˇˆ ηd ÔÚ‡ÂÙ·È âd Ùe àÔψÏe˜ ≤ˆ˜

15

34 «XÚ‹ÛÈÌÔ Ùe êÏ¿ÙÈ. \AÏÏ\ âaÓ Î·d Ùe êÏ¿ÙÈ ¯¿ÛFË ÙcÓ êÏ̇ڷ ÙÔ˘, Ìb Ù› ıa ÙcÓ àÔÎÙ‹ÛFË ¿ÏÈ; 35 OûÙÂ ó˜ ¯áÌ· ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÔûÙ ó˜ ÎÔÚÈ¿. Te ÂÙÔÜÓ. ≠OÔÈÔ˜ ö¯ÂÈ ·éÙÈa ÁÈa Óa àÎÔ‡FË, i˜ àÎÔ‡FË». ^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ àÔψÏfiÙÔ˜ ÚÔ‚¿ÙÔ˘

15

≠OÏÔÈ ‰b Ôî ÙÂÏáÓ˜ ηd Ôî êÌ·ÚÙˆÏÔd ÙeÓ ÏËÛ›·˙·Ó (ÙeÓ \IËÛÔÜ) ÁÈa Óa ÙeÓ àÎÔ‡Ô˘Ó. 2 K·d Û¯ÔÏ›·˙·Ó Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ Î·d Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ϤÁÔÓÙ·˜, «AéÙe˜ ‰¤¯ÂÙ·È êÌ·ÚÙˆÏÔf˜ ηd Û˘ÓÙÚÒÁÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜». 3 TÔf˜ Âr ‰b ÙcÓ ëÍɘ ·Ú·‚ÔÏ‹: 4 «¶ÔÈfi˜ àe ÛĘ, Ôf ö¯ÂÈ ëηÙe Úfi‚·Ù· ηd ö¯·Û ≤Ó· à\ ·éÙ¿, ‰bÓ âÁηٷÏ›ÂÈ Ùa âÓÂÓ‹ÓÙ· âÓÓÈa ÛÙcÓ öÚËÌÔ, ηd ËÁ·›ÓÂÈ Î·d àÓ·˙ËÙÂÖ Ùe ¯·Ì¤ÓÔ, ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ Ùe


340

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÈÂã

Ôy Â≈ÚFË ·éÙfi; 5 K·d ÂñÚgÓ âÈÙ›ıËÛÈÓ âd ÙÔf˜ üÌÔ˘˜ ·éÙÔÜ ¯·›ÚˆÓ, 6 ηd âÏıgÓ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ Û˘ÁηÏÂÖ ÙÔf˜ Ê›ÏÔ˘˜ ηd ÙÔf˜ Á›ÙÔÓ·˜ ϤÁˆÓ ·éÙÔÖ˜Ø ™˘Á¯¿ÚËÙ¤ ÌÔÈ ¬ÙÈ ÂyÚÔÓ Ùe Úfi‚·ÙfiÓ ÌÔ˘ Ùe àÔψÏfi˜. 7 §¤Áˆ ñÌÖÓ ¬ÙÈ Ô≈Ùˆ ¯·Úa öÛÙ·È âÓ Ùˇá ÔéÚ·Óˇá âd ëÓd êÌ·ÚÙˆÏˇá ÌÂÙ·ÓÔÔÜÓÙÈ j âd âÓÂÓ‹ÎÔÓÙ· âÓÓ¤· ‰Èη›ÔȘ, Ô¥ÙÈÓ˜ Ôé ¯Ú›·Ó ö¯Ô˘ÛÈ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜.

ÎÂÊ. ÈÂã

KATA §OYKAN

341

‚ÚFÉ; 5 K·d ¬Ù·Ó Ùe ‚ÚFÉ, Ùe ı¤ÙÂÈ Ìb ¯·Úa â¿Óˆ ÛÙÔf˜ üÌÔ˘˜ ÙÔ˘, 6 ηd ¬Ù·Ó öÏıFË ÛÙe Û›ÙÈ ÚÔÛηÏÂÖ Ì·˙d ÙÔf˜ Ê›ÏÔ˘˜ ηd ÙÔf˜ Á›ÙÔÓ˜ ϤÁÔÓÙ·˜ Û\ ·éÙÔ‡˜: “X·ÚÉÙ ̷˙› ÌÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ‚ÚÉη Ùe ¯·Ì¤ÓÔ Úfi‚·Ùfi ÌÔ˘”. 7 ™Ä˜ ‚‚·ÈÒÓˆ, ¬ÙÈ öÙÛÈ ıa ÂrÓ·È ¯·Úa ÛÙeÓ ÔéÚ·Óe ÁÈa ≤Ó· êÌ·ÚÙˆÏfi, Ôf ÌÂÙ·ÓÔÂÖ, ·Úa ÁÈa âÓÂÓ‹ÓÙ· âÓÓÈa êÁ›Ô˘˜, Ôf ‰bÓ ö¯Ô˘Ó àÓ¿ÁÎË ÌÂÙ·ÓÔ›·˜». ^H ·Ú·‚ÔÏc Ùɘ àÔÏÂÛı›Û˘ ‰Ú·¯Ìɘ

8 hH Ù›˜ Á˘Óc ‰Ú·¯Ìa˜ ö¯Ô˘Û· ‰¤Î·, âaÓ àÔϤÛFË ‰Ú·¯ÌcÓ Ì›·Ó, Ôé¯d ±ÙÂÈ Ï‡¯ÓÔÓ Î·d Û·ÚÔÖ ÙcÓ ÔåΛ·Ó ηd ˙ËÙÂÖ âÈÌÂÏᘠ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ Â≈ÚFË; 9 K·d ÂñÚÔÜÛ· Û˘ÁηÏÂÖ Ùa˜ ʛϷ˜ ηd Ùa˜ Á›ÙÔÓ·˜ ϤÁÔ˘Û·Ø ™˘Á¯¿ÚËÙ¤ ÌÔÈ ¬ÙÈ ÂyÚÔÓ ÙcÓ ‰Ú·¯ÌcÓ mÓ àÒÏÂÛ·. 10 O≈Ùˆ, ϤÁˆ ñÌÖÓ, ¯·Úa Á›ÓÂÙ·È âÓÒÈÔÓ ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ âd ëÓd êÌ·ÚÙˆÏˇá ÌÂÙ·ÓÔÔÜÓÙÈ.

11 Er ‰¤Ø òAÓıÚˆfi˜ ÙȘ Âr¯Â ‰‡Ô ˘îÔ‡˜. 12 K·d ÂrÂÓ ï ÓÂÒÙÂÚÔ˜ ·éÙáÓ Ùˇá ·ÙÚ›Ø ¶¿ÙÂÚ, ‰fi˜ ÌÔÈ Ùe âÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ ÔéÛ›·˜. K·d ‰ÈÂÖÏÂÓ ·éÙÔÖ˜ ÙeÓ ‚›ÔÓ. 13 K·d ÌÂÙ\ Ôé ÔÏÏa˜ ì̤ڷ˜ Û˘Ó·Á·ÁgÓ ±·ÓÙ· ï ÓÂÒÙÂÚÔ˜ ˘îe˜ à‰‹ÌËÛÂÓ Âå˜ ¯ÒÚ·Ó Ì·ÎÚ¿Ó, ηd âÎÂÖ ‰ÈÂÛÎfiÚÈÛ ÙcÓ ÔéÛ›·Ó ·éÙÔÜ ˙áÓ àÛÒÙˆ˜. 14 ¢··Ó‹Û·ÓÙÔ˜ ‰b ·éÙÔÜ ¿ÓÙ· âÁ¤ÓÂÙÔ ÏÈÌe˜ åÛ¯˘Úe˜ ηÙa ÙcÓ ¯ÒÚ·Ó âΛÓËÓ, ηd ·éÙe˜ õÚÍ·ÙÔ ñÛÙÂÚÂÖÛı·È. 15 K·d ÔÚ¢ıÂd˜ âÎÔÏÏ‹ıË ëÓd ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ Ùɘ ¯ÒÚ·˜ âΛӢ, ηd öÂÌ„ÂÓ ·éÙeÓ Âå˜ ÙÔf˜ àÁÚÔf˜ ·éÙÔÜ ‚fiÛÎÂÈÓ ¯Ô›ÚÔ˘˜. 16 K·d âÂı‡ÌÂÈ ÁÂÌ›Û·È ÙcÓ ÎÔÈÏ›·Ó ·éÙÔÜ àe ÙáÓ ÎÂÚ·Ù›ˆÓ zÓ õÛıÈÔÓ Ôî ¯ÔÖÚÔÈ, ηd Ôé‰Âd˜ ≛‰Ô˘ ·éÙˇ á . 17 Eå˜ ë·˘ÙeÓ ‰b âÏıgÓ ÂrÂØ ¶fiÛÔÈ Ì›ÛıÈÔÈ ÙÔÜ ·ÙÚfi˜ ÌÔ˘ ÂÚÈÛÛ‡ԢÛÈÓ ôÚÙˆÓ, âÁg ‰b ÏÈÌˇá àfiÏÏ˘Ì·È! 18 \AÓ·ÛÙa˜ ÔÚ‡ÛÔÌ·È Úe˜ ÙeÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ηd âÚá ·éÙˇáØ ¶¿ÙÂÚ, ≥Ì·ÚÙÔÓ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓeÓ Î·d âÓÒÈfiÓ ÛÔ˘Ø 19 ÔéΤÙÈ ÂåÌd ôÍÈÔ˜ ÎÏËıÉÓ·È ˘îfi˜ ÛÔ˘Ø Ô›ËÛfiÓ Ì ó˜ ≤Ó· ÙáÓ ÌÈÛı›ˆÓ ÛÔ˘. 20 K·d àÓ·ÛÙa˜ qÏı Úe˜ ÙeÓ ·Ù¤Ú· ·éÙÔÜ.

8 «hH ÔÈ¿ Á˘Ó·Öη, Ôf ö¯ÂÈ ‰¤Î· ‰Ú·¯Ì¤˜, âaÓ ¯¿ÛFË Ì›· ‰Ú·¯Ì‹, ‰bÓ àÓ¿‚ÂÈ Ï‡¯ÓÔ Î·d Û·ÚÒÓÂÈ Ùe Û›ÙÈ Î·d „¿¯ÓÂÈ âÈÌÂÏá˜, ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ Ùc ‚ÚFÉ; 9 K·d ¬Ù·Ó Ùc ‚ÚFÉ, ηÏÂÖ Ì·˙d Ùd˜ ʛϘ ηd Ùd˜ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ˜ ϤÁÔÓÙ·˜: “X·ÚÉÙ ̷˙› ÌÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ‚ÚÉη Ùc ‰Ú·¯Ì‹, Ôf ö¯·Û·. 10 òEÙÛÈ, ÛĘ ‚‚·ÈÒÓˆ, ¯·›ÚÔ˘Ó Ôî ôÁÁÂÏÔÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÁÈa Ùc ÌÂÙ¿ÓÔÈ· ëÓe˜ êÌ·ÚÙˆÏÔÜ». ^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ àÛÒÙÔ˘ ˘îÔÜ, ÙÔÜ ÛÏ·Á¯ÓÈÎÔÜ ·Ù¤Ú· ηd ÙÔÜ ÁÔÁÁ˘ÛÙÔÜ à‰ÂÏÊÔÜ 11 Er â›Û˘: «≠EÓ·˜ ôÓıÚˆÔ˜ Âr¯Â ‰‡Ô ˘îÔ‡˜. 12 K·d ï ÓÂÒÙÂÚÔ˜ à\ ·éÙÔf˜ Âr ÛÙeÓ ·Ù¤Ú·: “¶·Ù¤Ú·, ‰fi˜ ÌÔ˘ Ùe ÌÂÚ›‰ÈÔ Ùɘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ôf ÌÔÜ ¤ÊÙÂÈ”. K·d ÙÔf˜ ‰È¤ÓÂÈÌ ÙcÓ ÂÚÈÔ˘Û›·. 13 K·d öÂÈÙ· àe Ï›Á˜ ì̤Ú˜ ï ÓÂÒÙÂÚÔ˜ ˘îfi˜, àÊÔÜ Ùa Ì¿˙„ ¬Ï·, öÊ˘Á Ûb Ì·ÎÚÈÓc ¯ÒÚ·, ηd âÎÂÖ ‰È·ÛÎfiÚÈÛ ÙcÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˙ÒÓÙ·˜ àÛÒÙˆ˜. 14 K·d ¬Ù·Ó Ùa ‰·¿ÓËÛ ¬Ï·, öÂÛ ÂÖÓ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÙc ¯ÒÚ· âΛÓË, ηd ·éÙe˜ ôÚ¯ÈÛ Óa ÛÙÂÚÉÙ·È. 15 K·d ÉÁ ηd ÚÔÛÎÔÏÏ‹ıËΠÛ\ ≤Ó· àe ÙÔf˜ ÔÏÖÙ˜ Ùɘ ¯ÒÚ·˜ âΛӢ, ηd ÙeÓ öÛÙÂÈÏ ÛÙÔf˜ àÁÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÁÈa Óa ‚fiÛÎFË ¯Ô›ÚÔ˘˜. 16 K·d ÚÔÛ·ıÔÜÛ Óa ÁÂÌ›ÛFË ÙcÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÙÔ˘ àe Ùa ͢ÏÔΤڷٷ, Ôf öÙÚˆÁ·Ó Ôî ¯ÔÖÚÔÈ, ‰ÈfiÙÈ Î·ÓÂd˜ ‰bÓ ÙÔÜ ö‰ÈÓ (ÙÚÔÊ‹). 17 TfiÙ qÏı ÛÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ ηd ÂrÂ: “¶fiÛÔÈ âÚÁ¿Ù˜ ÙÔÜ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ö¯Ô˘Ó ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ôÚÙˆÓ, âÓˇá âÁg Âı·›Óˆ àe ÂÖÓ·! 18 £a ÛËΈıá ηd ıa ¿ˆ ÛÙeÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ηd ıa ÙÔÜ Âåá: ¶·Ù¤Ú·, êÌ¿ÚÙËÛ· ÛÙe £Âe ηd Ûb Û¤Ó·. 19 ¢bÓ ÂrÌ·È ϤÔÓ ôÍÈÔ˜ Óa ϤÁˆÌ·È ˘îfi˜ ÛÔ˘. K¿Ó Ì ÛaÓ ≤Ó· àe ÙÔf˜ âÚÁ¿Ù˜ ÛÔ˘”. 20 K·d ÛËÎÒıËΠηd qÏı ÛÙeÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘.


342

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÈÂã, ÈÛÙã

ÎÂÊ. ÈÂã, ÈÛÙã

KATA §OYKAN

343

òEÙÈ ‰b ·éÙÔÜ Ì·ÎÚaÓ à¤¯ÔÓÙÔ˜ Âr‰ÂÓ ·éÙeÓ ï ·ÙcÚ ·éÙÔÜ Î·d âÛÏ·Á¯Ó›ÛıË, ηd ‰Ú·ÌgÓ â¤ÂÛÂÓ âd ÙeÓ ÙÚ¿¯ËÏÔÓ ·éÙÔÜ Î·d ηÙÂÊ›ÏËÛÂÓ ·éÙfiÓ. 21 Er ‰b ·éÙˇá ï ˘îfi˜Ø ¶¿ÙÂÚ, ≥Ì·ÚÙÔÓ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓeÓ Î·d âÓÒÈfiÓ ÛÔ˘, ηd ÔéΤÙÈ ÂåÌd ôÍÈÔ˜ ÎÏËıÉÓ·È ˘îfi˜ ÛÔ˘. 22 Er ‰b ï ·ÙcÚ Úe˜ ÙÔf˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ·éÙÔÜØ \EÍÂÓ¤ÁηÙ ÙcÓ ÛÙÔÏcÓ ÙcÓ ÚÒÙËÓ Î·d âÓ‰‡Û·Ù ·éÙfiÓ, ηd ‰fiÙ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔÓ Âå˜ ÙcÓ ¯ÂÖÚ· ·éÙÔÜ Î·d ñÔ‰‹Ì·Ù· Âå˜ ÙÔf˜ fi‰·˜, 23 ηd âÓ¤ÁηÓÙ˜ ÙeÓ ÌfiÛ¯ÔÓ ÙeÓ ÛÈÙ¢ÙeÓ ı‡Û·ÙÂ, ηd Ê·ÁfiÓÙ˜ ÂéÊÚ·ÓıáÌÂÓ, 24 ¬ÙÈ ÔyÙÔ˜ ï ˘îfi˜ ÌÔ˘ ÓÂÎÚe˜ qÓ Î·d àÓ¤˙ËÛÂ, ηd àÔψÏg˜ qÓ Î·d ÂñÚ¤ıË. K·d õÚÍ·ÓÙÔ ÂéÊÚ·›ÓÂÛı·È. 25 oHÓ ‰b ï ˘îe˜ ·éÙÔÜ ï ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ âÓ àÁÚˇáØ Î·d ó˜ âÚ¯fiÌÂÓÔ˜ õÁÁÈÛ ÙFÉ ÔåΛ÷·, õÎÔ˘ÛÂ Û˘Ìʈӛ·˜ ηd ¯ÔÚáÓ, 26 ηd ÚÔÛηÏÂÛ¿ÌÂÓÔ˜ ≤Ó· ÙáÓ ·›‰ˆÓ â˘Óı¿ÓÂÙÔ Ù› ÂúË Ù·ÜÙ·. 27 ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙˇá ¬ÙÈ ï à‰ÂÏÊfi˜ ÛÔ˘ ≥ÎÂÈ Î·d öı˘ÛÂÓ ï ·Ù‹Ú ÛÔ˘ ÙeÓ ÌfiÛ¯ÔÓ ÙeÓ ÛÈÙ¢ÙfiÓ, ¬ÙÈ ñÁÈ·›ÓÔÓÙ· ·éÙeÓ à¤Ï·‚ÂÓ. 28 \øÚÁ›ÛıË ‰b ηd ÔéÎ õıÂÏÂÓ ÂåÛÂÏıÂÖÓ. ^O ÔsÓ ·ÙcÚ ·éÙÔÜ âÍÂÏıgÓ ·ÚÂοÏÂÈ ·éÙfiÓ. 29 ^O ‰b àÔÎÚÈıÂd˜ ÂrÂ Ùˇá ·ÙÚ›Ø \I‰Ôf ÙÔÛ·ÜÙ· öÙË ‰Ô˘Ï‡ˆ ÛÔÈ Î·d Ô鉤ÔÙ âÓÙÔÏ‹Ó ÛÔ˘ ·ÚÉÏıÔÓ, ηd âÌÔd Ô鉤ÔÙ ö‰ˆÎ·˜ öÚÈÊÔÓ ¥Ó· ÌÂÙa ÙáÓ Ê›ÏˆÓ ÌÔ˘ ÂéÊÚ·ÓıáØ 30 ¬Ù ‰b ï ˘îfi˜ ÛÔ˘ ÔyÙÔ˜, ï ηٷʷÁÒÓ ÛÔ˘ ÙeÓ ‚›ÔÓ ÌÂÙa ÔÚÓáÓ, qÏıÂÓ, öı˘Û·˜ ·éÙˇá ÙeÓ ÌfiÛ¯ÔÓ ÙeÓ ÛÈÙ¢ÙfiÓ. 31 ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙˇáØ T¤ÎÓÔÓ, Ûf ¿ÓÙÔÙ ÌÂÙ\ âÌÔÜ Âr, ηd ¿ÓÙ· Ùa âÌa Û¿ âÛÙÈÓØ 32 ÂéÊÚ·ÓıÉÓ·È ‰b ηd ¯·ÚÉÓ·È ö‰ÂÈ, ¬ÙÈ ï à‰ÂÏÊfi˜ ÛÔ˘ ÔyÙÔ˜ ÓÂÎÚe˜ qÓ Î·d àÓ¤˙ËÛÂ, ηd àÔψÏg˜ qÓ Î·d ÂñÚ¤ıË.

\EÓˇá ‰b àÎfiÌË qÙ·Ó Ì·ÎÚÈ¿, ÙeÓ Âr‰Â ï ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ηd ÛÏ·Á¯Ó›ÛıËÎÂ, ηd öÙÚÂÍ ηd ÙeÓ àÁοÏÈ·Û ÛÊÈÎÙa ηd ÙeÓ Ê›ÏËÛ ıÂÚÌ¿. 21 K·d ÙÔÜ ÂrÂ ï ˘îfi˜: “¶·Ù¤Ú·, êÌ¿ÚÙËÛ· ÛÙe £Âe ηd Ûb Û¤Ó·, ηd ‰bÓ ÂrÌ·È ϤÔÓ ôÍÈÔ˜ Óa ϤÁˆÌ·È ˘îfi˜ ÛÔ˘”. 22 \AÏÏ\ ï ·Ù¤Ú·˜ Âr ÛÙÔf˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘: “BÁ¿ÏÂÙ ÙcÓ Î·ÏÏ›ÙÂÚË âÓ‰˘Ì·Û›· ηd âÓ‰‡ÛÂÙ ·éÙfiÓ, ηd ‰áÛÙ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È ÁÈa Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ηd ñÔ‰‹Ì·Ù· ÁÈa Ùa fi‰È·. 23 K·d ʤÚÂÙ ηd ÛÊ¿ÍÂÙ Ùe ηÏÔıÚÂÌ̤ÓÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ, ηd i˜ ÊÄÌ ηd i˜ ÂéÊÚ·ÓıÔÜÌÂ, 24 ‰ÈfiÙÈ ·éÙe˜ ï ˘îfi˜ ÌÔ˘ ÓÂÎÚe˜ qÙ·Ó Î·d àÓ¤˙ËÛÂ, ηd ı·Ó·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ qÙ·Ó Î·d ÛÒıËΔ. K·d ôÚ¯ÈÛ·Ó Óa ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó. 25 ^O ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰b ˘îfi˜ ÙÔ˘ qÙ·Ó ÛÙe ¯ˆÚ¿ÊÈ. K·d ¬Ù·Ó âÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÏËÛ›·Û ÛÙe Û›ÙÈ, ôÎÔ˘Û ÌÔ˘ÛÈÎa ùÚÁ·Ó· ηd ¯ÔÚÔ‡˜. 26 K·d àÊÔÜ Î¿ÏÂÛ ≤Ó· àe ÙÔf˜ ñËÚ¤Ù˜, ÚˆÙÔÜÛ Óa Ì¿ıFË Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. 27 AéÙe˜ ‰b ÙÔÜ ÂrÂ: “ ^O à‰ÂÏÊfi˜ ÛÔ˘ ö¯ÂÈ öÏıÂÈ, ηd öÛÊ·Í ï ·Ù¤Ú·˜ ÛÔ˘ Ùe ηÏÔıÚÂÌ̤ÓÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔÜ â¤ÛÙÚ„ ÛáÔ˜”. 28 TfiÙ èÚÁ›ÛıËΠηd ‰bÓ õıÂÏ Óa ÌFÉ Ì¤Û·. ^O ‰b ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‚ÁÉΠηd ÙeÓ ·Ú·Î·ÏÔÜÛÂ. 29 \AÏÏ\ ·éÙe˜ ÙfiÙ Âr ÛÙeÓ ·Ù¤Ú·: “ \I‰Ôf ÙfiÛ· öÙË Ûb ‰Ô˘Ï‡ˆ, ηd ÔÙb ‰bÓ öηӷ àÓ˘·ÎÔc Ûb âÓÙÔÏ‹ ÛÔ˘. K·d ¬Ìˆ˜ Û\ â̤ӷ ÔÙb ‰bÓ ö‰ˆÛ˜ ≤Ó· ηÙÛ›ÎÈ, ÁÈa Óa ‰È·ÛΉ¿Ûˆ Ìb ÙÔf˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘. 30 \AÏÏ\ ¬Ù·Ó qÏı ·éÙe˜ ï ˘îfi˜ ÛÔ˘, Ôf ηٿʷÁ ÙcÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÔ˘ Ìb fiÚÓ˜, öÛʷ͘ ÁÈ\ ·éÙeÓ Ùe ηÏÔıÚÂÌ̤ÓÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ”. 31 \EÎÂÖÓÔ˜ ‰b ÙÔÜ ÂrÂ: “¶·È‰› ÌÔ˘, Ûf ¿ÓÙÔÙ ÂrÛ·È Ì·˙› ÌÔ˘, ηd ¬Ï· Ùa ‰Èο ÌÔ˘ ÂrÓ·È ‰Èο ÛÔ˘. 32 òEÚÂ ‰b Óa ÂéÊÚ·ÓıFɘ ηd Óa ¯·ÚFɘ, ‰ÈfiÙÈ ·éÙe˜ ï à‰ÂÏÊfi˜ ÛÔ˘ ÓÂÎÚe˜ qÙ·Ó Î·d àÓ¤˙ËÛÂ, ηd ı·Ó·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ qÙ·Ó Î·d ÛÒıËΔ».

òEÏÂÁ ‰b ηd Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ·éÙÔÜØ òAÓıÚˆfi˜ ÙȘ qÓ ÏÔ‡ÛÈÔ˜, n˜ Âr¯ÂÓ ÔåÎÔÓfiÌÔÓ, ηd ÔyÙÔ˜ ‰È‚ϋıË ·éÙˇá ó˜ ‰È·ÛÎÔÚ›˙ˆÓ Ùa ñ¿Ú¯ÔÓÙ· ·éÙÔÜ. 2 K·d ʈӋ۷˜ ·éÙeÓ ÂrÂÓ ·éÙˇáØ T› ÙÔÜÙÔ àÎÔ‡ˆ ÂÚd ÛÔÜ; \Afi‰Ô˜ ÙeÓ ÏfiÁÔÓ Ùɘ ÔåÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÔ˘Ø Ôé ÁaÚ ‰‡ÓFË öÙÈ ÔåÎÔÓÔÌÂÖÓ. 3 Er ‰b âÓ ë·˘Ùˇá ï ÔåÎÔÓfiÌÔ˜Ø T› ÔÈ‹Ûˆ, ¬ÙÈ ï ·ÚÈfi˜ ÌÔ˘ àÊ·ÈÚÂÖÙ·È ÙcÓ ÔåÎÔÓÔÌ›·Ó à\ âÌÔÜ; ™Î¿ÙÂÈÓ ÔéÎ åÛ¯‡ˆ, â·ÈÙÂÖÓ ·åÛ¯‡ÓÔ-

òEÏÂÁ ‰b ηd Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘: «oHÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ï ïÔÖÔ˜ Âr¯Â ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹, ηd ·éÙe˜ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠÛ\ ·éÙfiÓ, ¬ÙÈ Û·Ù·Ï÷Ä ÙcÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘. 2 TeÓ ÊÒÓ·Í ÙfiÙ ηd ÙÔÜ ÂrÂ: “T› ÂrÓ·È ·éÙfi, Ôf àÎÔ‡ˆ ÁÈa Û¤Ó·; ¢áÛ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌe Ùɘ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÂÒ˜ ÛÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ ‰‡Ó·Û·È ϤÔÓ Óa ÂrÛ·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜”. 3 Er ‰b ̤۷ ÙÔ˘ ï ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜: “T› Óa οӈ ÙÒÚ·, Ôf ï ·ÚÈfi˜ ÌÔ˘ àÊ·ÈÚÂÖ Ùc ‰È·¯Â›ÚÈÛÈ àe ̤ӷ; Na Ûο‚ˆ ‰bÓ ÌÔÚá, Óa ˙ËÙÈ·-

16

^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ à‰›ÎÔ˘ ÔåÎÔÓfiÌÔ˘

16


344

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÈÛÙã

Ì·È. 4 òEÁÓˆÓ Ù› ÔÈ‹Ûˆ, ¥Ó·, ¬Ù·Ó ÌÂÙ·ÛÙ·ıá âÎ Ùɘ ÔåÎÔÓÔÌ›·˜, ‰¤ÍˆÓÙ·› Ì Âå˜ ÙÔf˜ ÔúÎÔ˘˜ ë·˘ÙáÓ. 5 K·d ÚÔÛηÏÂÛ¿ÌÂÓÔ˜ ≤Ó· ≤ηÛÙÔÓ ÙáÓ ¯ÚˆÊÂÈÏÂÙáÓ ÙÔÜ Î˘Ú›Ô˘ ë·˘ÙÔÜ öÏÂÁÂ Ùˇá ÚÒÙˇˆØ ¶fiÛÔÓ çÊ›ÏÂȘ Ûf Ùˇá ΢ڛˇˆ ÌÔ˘; 6 ^O ‰b ÂrÂÓØ ^EηÙeÓ ‚¿ÙÔ˘˜ âÏ·›Ô˘. K·d ÂrÂÓ ·éÙˇáØ ¢¤Í·È ÛÔ˘ Ùe ÁÚ¿ÌÌ· ηd ηı›Û·˜ Ù·¯¤ˆ˜ ÁÚ¿„ÔÓ ÂÓÙ‹ÎÔÓÙ·. 7 òEÂÈÙ· ëÙ¤Úˇˆ ÂrÂØ ™f ‰b fiÛÔÓ çÊ›ÏÂȘ; ^O ‰b ÂrÂÓØ ^EηÙeÓ ÎfiÚÔ˘˜ Û›ÙÔ˘. K·d ϤÁÂÈ ·éÙˇáØ ¢¤Í·È ÛÔ˘ Ùe ÁÚ¿ÌÌ· ηd ÁÚ¿„ÔÓ çÁ‰Ô‹ÎÔÓÙ·. 8 K·d âF‹ÓÂÛÂÓ ï ·ÚÈÔ˜ ÙeÓ ÔåÎÔÓfiÌÔÓ Ùɘ à‰ÈΛ·˜, ¬ÙÈ ÊÚÔӛ̈˜ âÔ›ËÛÂÓ.

ÎÂÊ. ÈÛÙã

KATA §OYKAN

345

Ó‡ˆ ÓÙÚ¤ÔÌ·È. 4 BÚÉη Ù› Óa οӈ, œÛÙÂ, ¬Ù·Ó àÔÂÌÊıá àe Ùc ‰È·¯Â›ÚÈÛÈ, Óa Ìb ‰Â¯ıÔÜÓ ÛÙa Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜”. 5 K·d àÊÔÜ Î¿ÏÂÛ ηı¤Ó· àe ÙÔf˜ ¯ÚˆÊÂÈϤÙ˜ ÙÔÜ Î˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜, Âr ÛÙeÓ ÚáÙÔ: “¶fiÛÔÓ çÊ›ÏÂȘ Û‡ ÛÙeÓ Î‡ÚÈfi ÌÔ˘;”. 6 \EÎÂÖÓÔ˜ ‰b ÂrÂ: “ ^EηÙe ‰Ô¯ÂÖ· Ï¿‰È”. TÔÜ Âr ÙfiÙÂ: “¶¿Ú Ùe ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈfi ÛÔ˘ ηd οıËÛ ηd ÁÚ¿„ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÓ‹ÓÙ·”. 7 òEÂÈÙ· Û\ ôÏÏÔÓ ÂrÂ: “™f ‰b fiÛÔÓ çÊ›ÏÂȘ;”. \EÎÂÖÓÔ˜ ‰b ÂrÂ: “ ^EηÙe Û·ÎÎÈa ÛÈÙ¿ÚÈ”. K·d ÙÔÜ Ï¤ÁÂÈ: “¶¿Ú Ùe ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈfi ÛÔ˘ ηd ÁÚ¿„ çÁ‰fiÓÙ·”. 8 ^O ‰b ·ÚÈÔ˜ âÎÊÚ¿ÛıËΠâ·ÈÓÂÙÈÎa ÁÈa ÙeÓ ô‰ÈÎÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹, ‰ÈfiÙÈ âÓ‹ÚÁËÛ ö͢Ó·». «¶ÔÈ‹Û·Ù ʛÏÔ˘˜ âÎ ÙÔÜ Ì·ÌˆÓÄ Ùɘ à‰ÈΛ·˜…»

≠OÙÈ Ôî ˘îÔd ÙÔÜ ·åáÓÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÊÚÔÓÈÌÒÙÂÚÔÈ ñbÚ ÙÔf˜ ˘îÔf˜ ÙÔÜ ÊˆÙe˜ Âå˜ ÙcÓ ÁÂÓÂaÓ ÙcÓ ë·˘ÙáÓ ÂåÛÈ, 9 ÎàÁg ñÌÖÓ Ï¤ÁˆØ ¶ÔÈ‹Û·Ù 뷢ÙÔÖ˜ Ê›ÏÔ˘˜ âÎ ÙÔÜ Ì·ÌˆÓÄ Ùɘ à‰ÈΛ·˜, ¥Ó·, ¬Ù·Ó âÎÏ›ËÙÂ, ‰¤ÍˆÓÙ·È ñÌĘ Âå˜ Ùa˜ ·åˆÓ›Ô˘˜ ÛÎËÓ¿˜. 10 ^O ÈÛÙe˜ âÓ âÏ·¯›ÛÙˇˆ ηd âÓ ÔÏÏˇá ÈÛÙfi˜ âÛÙÈ, ηd ï âÓ âÏ·¯›ÛÙˇˆ ô‰ÈÎÔ˜ ηd âÓ ÔÏÏˇá ô‰ÈÎfi˜ âÛÙÈÓ. 11 Eå ÔsÓ âÓ Ùˇá à‰›Îˇˆ ̷̈Ó÷Ä ÈÛÙÔd ÔéÎ âÁ¤ÓÂÛıÂ, Ùe àÏËıÈÓeÓ Ù›˜ ñÌÖÓ ÈÛÙ‡ÛÂÈ; 12 K·d Âå âÓ Ùˇá àÏÏÔÙÚ›ˇˆ ÈÛÙÔd ÔéÎ âÁ¤ÓÂÛıÂ, Ùe ñ̤ÙÂÚÔÓ Ù›˜ ñÌÖÓ ‰ÒÛÂÈ;

«¢ÈfiÙÈ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ÂrÓ·È â͢ÓfiÙÂÚÔÈ ÛÙc ‰È΋ ÙÔ˘˜ àÓıÚˆ›ÓË Ù¿ÍÈ àe Ùa Ù¤ÎÓ· ÙÔÜ ÊˆÙfi˜, 9 ÁÈ\ ·éÙe âÁg ÛĘ ϤÁˆ: K¿ÓÂÙ ÁÈa ÙÔf˜ ë·˘ÙÔ‡˜ Û·˜ Ê›ÏÔ˘˜ àe ÙeÓ ô‰ÈÎÔ Ì·ÌˆÓÄ, œÛÙÂ, ¬Ù·Ó Âı¿ÓÂÙÂ, Óa ÛĘ ‰Â¯ıÔÜÓ ÛÙd˜ ·åÒÓȘ ηÙÔÈ˘. 10 ^O âÏÂ‹ÌˆÓ ¬Ù·Ó ö¯FË âÏ¿¯ÈÛÙ·, ÂrÓ·È âÏÂ‹ÌˆÓ Î·d ¬Ù·Ó ö¯FË ÔÏÏ¿Ø âÓˇá ï àÓÂÏÂ‹ÌˆÓ ¬Ù·Ó ö¯FË âÏ¿¯ÈÛÙ·, ÂrÓ·È àÓÂÏÂ‹ÌˆÓ Î·d ¬Ù·Ó ö¯FË ÔÏÏ¿. 11 \EaÓ ‰b Ìb ÙeÓ ô‰ÈÎÔ ÏÔÜÙÔ ‰bÓ Ê·Ó‹Î·Ù âÏ‹ÌÔÓ˜, ·éÙe Ôf ‰Èη›ˆ˜ η٤¯ÂÙ ÔÈfi˜ àe ÛĘ ıa ‰ÒÛFË; 12 K·d âaÓ Ìb Ùa ͤӷ ‰bÓ Ê·Ó‹Î·Ù âÏ‹ÌÔÓ˜, Ùe ‰ÈÎfi Û·˜ ÔÈfi˜ àe ÛĘ ıa ‰ÒÛFË;». «Oé ‰‡Ó·Ûı £Âˇá ‰Ô˘Ï‡ÂÈÓ Î·d ̷̈Ó÷Ä»

13 Oé‰Âd˜ ÔåΤÙ˘ ‰‡Ó·Ù·È ‰˘Ûd ΢ڛÔȘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈÓØ j ÁaÚ ÙeÓ ≤Ó· ÌÈÛ‹ÛÂÈ Î·d ÙeÓ ≤ÙÂÚÔÓ àÁ·‹ÛÂÈ, j ëÓe˜ àÓı¤ÍÂÙ·È Î·d ÙÔÜ ëÙ¤ÚÔ˘ ηٷÊÚÔÓ‹ÛÂÈ. Oé ‰‡Ó·Ûı £Âˇá ‰Ô˘Ï‡ÂÈÓ Î·d ̷̈Ó÷Ä.

13 «K·ÓÂd˜ ‰ÔÜÏÔ˜ ‰bÓ ‰‡Ó·Ù·È Óa ÂrÓ·È ‰ÔÜÏÔ˜ Ûb ‰‡Ô ΢ڛԢ˜ (Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜), ‰ÈfiÙÈ j ÙeÓ ≤Ó· ıa ÌÈÛ‹ÛFË Î·d ÙeÓ ôÏÏÔ ı\ àÁ·‹ÛFË, j ÛÙeÓ ≤Ó· ıa ÚÔÛÎÔÏÏËıFÉ Î·d ÙeÓ ôÏÏÔ ıa ηٷÊÚÔÓ‹ÛFË. ¢bÓ ‰‡Ó·Ûı Óa ÂrÛı ‰ÔÜÏÔÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d ÙÔÜ Ì·ÌˆÓÄ». ^H ñ„ËÏÔÊÚÔÛ‡ÓË ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ ‚‰¤Ï˘ÁÌ· âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ

14 òHÎÔ˘ÔÓ ‰b Ù·ÜÙ· ¿ÓÙ· ηd Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔÈ ñ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ηd âÍÂÌ˘ÎÙ‹ÚÈ˙ÔÓ ·éÙfiÓ. 15 K·d ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø ^YÌÂÖ˜ âÛÙ Ôî ‰ÈηÈÔÜÓÙ˜ ë·˘ÙÔf˜ âÓÒÈÔÓ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ, ï ‰b £Âe˜ ÁÈÓÒÛÎÂÈ Ùa˜ ηډ›·˜ ñÌáÓ, ¬ÙÈ Ùe âÓ àÓıÚÒÔȘ ñ„ËÏeÓ ‚‰¤Ï˘ÁÌ· âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ.

14 òAÎÔ˘·Ó ‰b ¬Ï· ·éÙa ηd Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ, Ôî ïÔÖÔÈ qÙ·Ó ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηd ÙeÓ ¯Ï‡·˙·Ó. 15 Er ‰b Û\ ·éÙÔ‡˜: «™ÂÖ˜ ÂrÛı âÎÂÖÓÔÈ, Ôf ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ ÙÔf˜ ë·˘ÙÔ‡˜ Û·˜ ó˜ ηÏÔf˜ ÛÙa Ì¿ÙÈ· ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ, àÏÏ\ ï £Âe˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ùe âÛˆÙÂÚÈÎfi Û·˜, ì ‰b ñ„ËÏÔÊÚÔÛ‡ÓË (ñÂÚËÊ¿ÓÂÈ·) ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ ÂrÓ·È Ûȯ·ÌÂÚe ηd ÌÈÛËÙe ÚÄÁÌ· âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ».


346

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÈÛÙã

16 ^O ÓfiÌÔ˜ ηd Ôî ÚÔÊÉÙ·È ≤ˆ˜ ’Iˆ¿ÓÓÔ˘Ø àe ÙfiÙÂ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ Âé·ÁÁÂÏ›˙ÂÙ·È, ηd Ę Âå˜ ·éÙcÓ ‚È¿˙ÂÙ·È. 17 EéÎÔÒÙÂÚÔÓ ‰¤ âÛÙÈ ÙeÓ ÔéÚ·ÓeÓ Î·d ÙcÓ ÁÉÓ ·ÚÂÏıÂÖÓ j ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘ Ì›·Ó ÎÂÚ·›·Ó ÂÛÂÖÓ. 18 ¶Ä˜ ï àÔχˆÓ ÙcÓ Á˘Ó·Öη ·éÙÔÜ Î·d Á·ÌáÓ ëÙ¤Ú·Ó ÌÔȯ‡ÂÈ, ηd Ę ï àÔÏÂÏ˘Ì¤ÓËÓ àe àÓ‰Úe˜ Á·ÌáÓ ÌÔȯ‡ÂÈ. 19 òAÓıÚˆÔ˜ ‰¤ ÙȘ qÓ ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ηd âÓ‰ȉ‡ÛÎÂÙÔ ÔÚÊ‡Ú·Ó Î·d ‚‡ÛÛÔÓ ÂéÊÚ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ ηı\ ìÌ¤Ú·Ó Ï·ÌÚá˜. 20 ¶Ùˆ¯e˜ ‰¤ ÙȘ qÓ çÓfiÌ·ÙÈ §¿˙·ÚÔ˜, n˜ ₤‚ÏËÙÔ Úe˜ ÙeÓ ˘ÏáÓ· ·éÙÔÜ ìÏΈ̤ÓÔ˜ 21 ηd âÈı˘ÌáÓ ¯ÔÚÙ·ÛıÉÓ·È àe ÙáÓ „ȯ›ˆÓ ÙáÓ ÈÙfiÓÙˆÓ àe Ùɘ ÙÚ·¤˙˘ ÙÔÜ ÏÔ˘Û›Ô˘Ø àÏÏa ηd Ôî ·Ó˜ âÚ¯fiÌÂÓÔÈ à¤ÏÂȯÔÓ Ùa ≤ÏÎË ·éÙÔÜ. 22 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b àÔı·ÓÂÖÓ ÙeÓ Ùˆ¯eÓ Î·d àÂÓ¯ıÉÓ·È ·éÙeÓ ñe ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ Âå˜ ÙeÓ ÎfiÏÔÓ \A‚Ú·¿ÌØ à¤ı·Ó ‰b ηd ï ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηd âÙ¿ÊË. 23 K·d âÓ Ùˇá ÷±‰FË â¿Ú·˜ ÙÔf˜ çÊı·ÏÌÔf˜ ·éÙÔÜ, ñ¿Ú¯ˆÓ âÓ ‚·Û¿ÓÔȘ, ïÚ÷Ä ÙeÓ \A‚Ú·aÌ àe Ì·ÎÚfiıÂÓ Î·d §¿˙·ÚÔÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÎfiÏÔȘ ·éÙÔÜ. 24 K·d ·éÙe˜ ʈӋ۷˜ ÂrÂØ ¶¿ÙÂÚ \A‚Ú·¿Ì, âϤËÛfiÓ Ì ηd ¤Ì„ÔÓ §¿˙·ÚÔÓ ¥Ó· ‚¿„FË Ùe ôÎÚÔÓ ÙÔÜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ ·éÙÔÜ ≈‰·ÙÔ˜ ηd ηٷ„‡ÍFË ÙcÓ ÁÏáÛÛ¿Ó ÌÔ˘, ¬ÙÈ ç‰˘ÓáÌ·È âÓ ÙFÉ ÊÏÔÁd Ù·‡ÙFË. 25 Er ‰b \A‚Ú·¿ÌØ T¤ÎÓÔÓ, ÌÓ‹ÛıËÙÈ ¬ÙÈ à¤Ï·‚˜ Ûf Ùa àÁ·ı¿ ÛÔ˘ âÓ ÙFÉ ˙ˆFÉ ÛÔ˘, ηd §¿˙·ÚÔ˜ ïÌÔ›ˆ˜ Ùa Î·Î¿Ø ÓÜÓ ‰b z‰Â ·Ú·Î·ÏÂÖÙ·È, Ûf ‰b 牢ÓÄÛ·È. 26 K·d âd ÄÛÈ ÙÔ‡ÙÔȘ ÌÂÙ·Íf ìÌáÓ Î·d ñÌáÓ ¯¿ÛÌ· ̤Á· âÛÙ‹ÚÈÎÙ·È, ¬ˆ˜ Ôî ı¤ÏÔÓÙ˜ ‰È·‚ÉÓ·È öÓıÂÓ Úe˜ ñÌĘ Ìc ‰‡ÓˆÓÙ·È, Ìˉb Ôî âÎÂÖıÂÓ Úe˜ ìÌĘ ‰È·ÂÚáÛÈÓ. 27 Er ‰¤Ø \EÚˆÙá ÔsÓ ÛÂ, ¿ÙÂÚ, ¥Ó· ¤Ì„F˘ ·éÙeÓ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ ÙÔÜ ·ÙÚfi˜ ÌÔ˘Ø 28 ö¯ˆ ÁaÚ ¤ÓÙ à‰ÂÏÊÔ‡˜Ø ¬ˆ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ·È ·éÙÔÖ˜, ¥Ó· Ìc ηd ·éÙÔd öÏıˆÛÈÓ Âå˜ ÙeÓ ÙfiÔÓ ÙÔÜÙÔÓ Ùɘ ‚·Û¿ÓÔ˘. 29 §¤ÁÂÈ ·éÙˇá \A‚Ú·¿ÌØ òE¯Ô˘ÛÈ Mˆ˘Û¤· ηd ÙÔf˜ ÚÔÊ‹Ù·˜Ø àÎÔ˘Û¿ÙˆÛ·Ó ·éÙáÓ. 30 ^O ‰b ÂrÂÓØ O鯛, ¿ÙÂÚ \A‚Ú·¿Ì, àÏÏ\ â¿Ó ÙȘ àe ÓÂÎÚáÓ ÔÚ¢ıFÉ Úe˜ ·éÙÔ‡˜, ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÔ˘ÛÈÓ. 31 Er ‰b ·éÙˇáØ Eå Mˆ˘Û¤ˆ˜ ηd ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ ÔéÎ àÎÔ‡Ô˘ÛÈÓ, Ôé‰b â¿Ó ÙȘ âÎ ÓÂÎÚáÓ àÓ·ÛÙFÉ ÂÈÛı‹ÛÔÓÙ·È.

ÎÂÊ. ÈÛÙã

KATA §OYKAN

347

^O ÓfiÌÔ˜ ηd Ôî ÚÔÊÉÙ˜ 16 «^O ÓfiÌÔ˜ ηd Ôî ÚÔÊÉÙ˜ (ÚÔÊ‹ÙÂ˘Û·Ó ÁÈa Ùe MÂÛÛ›·) ̤¯ÚÈ ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË. \Ae ÙfiÙ ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ηd ηı¤Ó·˜ ÁÈa Óa ÙcÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛFË ‚È¿˙ÂÈ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘. 17 ErÓ·È ‰b ÂéÎÔÏÒÙÂÚÔ Óa ·Ú¤ÏıFË ï ÔéÚ·Óe˜ ηd ì ÁÉ, ·Úa Óa âÎ¤ÛFË Ì›· ÁÚ·ÌÌc àe Ùe ÓfiÌÔ. 18 K·ı¤Ó·˜, Ôf ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ùc Á˘Ó·Öη ÙÔ˘ ηd ·›ÚÓÂÈ ôÏÏË, ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ÌÔȯ›·. K·ı¤Ó·˜ â›Û˘, Ôf ·›ÚÓÂÈ ¯ˆÚÈṲ̂ÓË àe ôÓ‰Ú·, ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ÌÔȯ›·». ^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ ÏÔ˘Û›Ô˘ ηd ÙÔÜ Ùˆ¯ÔÜ §·˙¿ÚÔ˘ 19 «oHÙ·Ó ‰b οÔÈÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ηd ÊÔÚÔÜÛ ÔÏ˘ÙÂÏÉ âÓ‰‡Ì·Ù·, ηd ‰È·ÛΤ‰·˙ ηıËÌÂÚÈÓᘠÌb Ï·ÌÚa Û˘ÌfiÛÈ·. 20 oHÙ·Ó Î·d οÔÈÔ˜ Ùˆ¯e˜ çÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ §¿˙·ÚÔ˜, Ôf qÙ·Ó ÚÈÁ̤ÓÔ˜ ÎÔÓÙa ÛÙcÓ âÍÒÔÚÙ· ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÁÂÌÄÙÔ˜ ÏËÁ¤˜. 21 K·d ÚÔÛ·ıÔÜÛ Óa ¯ÔÚÙ¿ÛFË àe Ùa „›¯Ô˘Ï·, Ôf öÂÊÙ·Ó àe Ùe ÙÚ·¤˙È ÙÔÜ ÏÔ˘Û›Ô˘. òEÚ¯ÔÓÙ·Ó àÎfiÌË Î·d Ùa Û΢ÏÈa ηd öÁÏ˘Ê·Ó Ùd˜ ÏËÁ¤˜ ÙÔ˘. 22 \A¤ı·Ó ‰b ï Ùˆ¯e˜ ηd ÙeÓ ÉÚ·Ó Ôî ôÁÁÂÏÔÈ Î·d ÙeÓ öÊÂÚ·Ó ÛÙcÓ àÁηÏÈa ÙÔÜ \A‚Ú·¿Ì. \A¤ı·Ó ‰b ηd ï ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηd Îˉ‡ıËΠÌb ÙÈ̤˜. 23 ™ÙeÓ ‰b ÷±‰Ë ‚·Û·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ۋΈÛ Ùa Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ηd ‚ϤÂÈ ÙeÓ \A‚Ú·aÌ àe Ì·ÎÚÈa ηd Ùe §¿˙·ÚÔ ÛÙcÓ àÁηÏÈ¿ ÙÔ˘, 24 ηd ÊÒÓ·Í ηd ÂrÂ: “¶¿ÙÂÚ \A‚Ú·¿Ì, Ï˘‹ÛÔ˘ Ì ηd ÛÙÂÖÏ Ùe §¿˙·ÚÔ Óa ‚Ú¤ÍFË Ìb ÓÂÚe ÙcÓ ôÎÚË ÙÔÜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ηd Óa ‰ÚÔÛ›ÛFË Ùc ÁÏáÛÛ· ÌÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ‚·Û·Ó›˙ÔÌ·È Ì¤Û· Û\ ·éÙc Ùc ÊÏfiÁ·”. 25 \AÏÏ\ ï \A‚Ú·aÌ ÙÔÜ ÂrÂ: “¶·È‰› ÌÔ˘, ı˘Ì‹ÛÔ˘, ¬ÙÈ Âr¯Â˜ Ûf Ùa àÁ·ı¿ ÛÔ˘ Ìb Ùe ·Ú·¿Óˆ ÛÙc ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ¬ˆ˜ ηd ï §¿˙·ÚÔ˜ Ùa ηο. °È\ ·éÙe ÙÒÚ· â‰á ö¯ÂÈ àfiÏ·˘ÛÈ, ηd Ûf 片ÓË. 26 K·d âÎÙe˜ à\ ¬Ï· ·éÙ¿, ÌÂÙ·Íf Û\ âÌĘ ηd Û\ âÛĘ ñ¿Ú¯ÂÈ ÌÔӛ̈˜ ¯¿ÛÌ· ÌÂÁ¿ÏÔ, œÛÙ âÎÂÖÓÔÈ, Ôf ı¤ÏÔ˘Ó Óa ‰È·‚ÔÜÓ à\ â‰á Úe˜ âÛĘ, Óa Ìc ÌÔÚÔÜÓ, ÔûÙ Ôî à\ âÎÂÖ Óa ÂÚÓÔÜÓ Úe˜ âÌĘ”. 27 Er ÙfiÙ (ï ÎÔÏ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜): “™b ·Ú·Î·Ïá ÙfiÙÂ, ¿ÙÂÚ, Óa ÙeÓ ÛÙ›ÏF˘ ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔÜ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, 28 ‰ÈfiÙÈ ö¯ˆ ¤ÓÙ à‰ÂÏÊÔ‡˜, Óa ÙÔf˜ ÌÈÏ‹ÛFË âÓÙfiÓˆ˜ ηd Óa ÙÔf˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛFË (ó˜ ·éÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘˜ ÁÈa ÙcÓ â‰á ηٿÛÙ·ÛÈ), ÁÈa Óa ÌcÓ öÏıÔ˘Ó Î·d ·éÙÔd Û\ ·éÙe ÙeÓ ÙfiÔ ÙÔÜ ‚·Û·ÓÈÛÌÔÜ”. 29 TÔÜ Ï¤ÁÂÈ ï \A‚Ú·¿Ì: “ òE¯Ô˘Ó Ùe Mˆ˘ÛÉ Î·d ÙÔf˜ ÚÔÊÉÙÂ˜Ø i˜ àÎÔ‡ÛÔ˘Ó ·éÙÔ‡˜”. 30 \AÏÏ\ ·éÙe˜ ÂrÂ: “ òO¯È, ¿ÙÂÚ \A‚Ú·¿Ì, àÏÏ\ âaÓ Î¿ÔÈÔ˜ âÎ ÓÂÎÚáÓ ÌÂÙ·‚FÉ Úe˜ ·éÙÔ‡˜, ıa ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó”. 31 TÔÜ Âr ÙfiÙÂ: “ \EaÓ ‰bÓ àÎÔ‡Ô˘Ó Ùe Mˆ˘ÛÉ Î·d ÙÔf˜ ÚÔÊÉÙ˜, ÔûÙ âaÓ Î¿ÔÈÔ˜ àÓ·ÛÙËıFÉ âÎ ÓÂÎÚáÓ ıa ÂÈÛıÔÜÓ”».


348

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. È˙ã

ÎÂÊ. È˙ã

KATA §OYKAN

349

\AÏÏÔ›ÌÔÓÔ ÛÙeÓ ÛηӉ·ÏÔÔÈfi

òEÏÂÁ ‰b ηd Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ·éÙÔÜØ \AÓ¤Ó‰ÂÎÙfiÓ âÛÙÈ ÙÔÜ Ìc âÏıÂÖÓ Ùa ÛοӉ·Ï·Ø Ôé·d ‰b ‰È\ Ôy öÚ¯ÂÙ·ÈØ 2 Ï˘ÛÈÙÂÏÂÖ ·éÙˇá Âå Ï›ıÔ˜ Ì˘ÏÈÎe˜ ÂÚ›ÎÂÈÙ·È ÂÚd ÙeÓ ÙÚ¿¯ËÏÔÓ ·éÙÔÜ Î·d öÚÚÈÙ·È Âå˜ ÙcÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó, j ¥Ó· ÛηӉ·Ï›ÛFË ≤Ó· ÙáÓ ÌÈÎÚáÓ ÙÔ‡ÙˆÓ. 3 ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ 뷢ÙÔÖ˜.

17

\EaÓ ‰b êÌ¿ÚÙFË Âå˜ Ûb ï à‰ÂÏÊfi˜ ÛÔ˘, âÈÙ›ÌËÛÔÓ ·éÙˇáØ Î·d âaÓ ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛFË, ôʘ ·éÙˇá. 4 K·d âaÓ ëÙ¿ÎȘ Ùɘ ì̤ڷ˜ êÌ¿ÚÙFË Âå˜ Ûb ηd ëÙ¿ÎȘ Ùɘ ì̤ڷ˜ âÈÛÙÚ¤„FË Úe˜ Ûb ϤÁˆÓ, ÌÂÙ·ÓÔá, àÊ‹ÛÂȘ ·éÙˇá.

17

òEÏÂÁ â›Û˘ Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘: «ErÓ·È à‰‡Ó·ÙÔ Óa ÌcÓ öÏıÔ˘Ó Ùa ÛοӉ·Ï·. \AÏÏ\ àÏÏÔ›ÌÔÓÔ Û\ âÎÂÖÓÔÓ, àe ÙeÓ ïÔÖÔ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. 2 TeÓ Û˘ÌʤÚÂÈ Óa ÎÚÂÌ·ÛıFÉ Ì›· Ì˘ÏfiÂÙÚ· Á‡Úˆ àe Ùe Ï·ÈÌfi ÙÔ˘ ηd Óa ÚÈÊıFFÉ ÛÙc ı¿Ï·ÛÛ·, ·Úa Óa ÛηӉ·Ï›ÛFË ≤Ó· à\ ·éÙÔf˜ ÙÔf˜ Ù·ÂÈÓÔf˜ ηd àÛ‹ÌÔ˘˜. 3 Na ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÙÔf˜ ë·˘ÙÔ‡˜ Û·˜». \EaÓ êÌ·ÚÙ‹ÛFË Ûb Û¤Ó· ï à‰ÂÏÊfi˜ ÛÔ˘ «\EaÓ ‰b êÌ·ÚÙ‹ÛFË Ûb Û¤Ó· ï à‰ÂÏÊfi˜ ÛÔ˘, öÏÂÁͤ ÙÔÓ, ηd âaÓ ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛFË, Û˘Á¯ÒÚËÛ¤ ÙÔÓ (ÏËÛÌfiÓËÛ ÙcÓ êÌ·ÚÙ›· ÙÔ˘ ηd ·ÜÛ ÙeÓ öÏÂÁ¯Ô). 4 K·d âaÓ ëÙa ÊÔÚb˜ ÙcÓ ì̤ڷ (ÔÏÏb˜ ‰ËÏ·‰c ÊÔÚb˜) êÌ·ÚÙ‹ÛFË Ûb Û¤Ó·, ηd ëÙa ÊÔÚb˜ ÙcÓ ì̤ڷ Á˘Ú›ÛFË Ûb Û¤Ó· ηd ÛÔÜ ÂåFFÉ, “MÂÙ·ÓÔá”, Óa ÙeÓ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛF˘». «¶ÚfiÛı˜ ìÌÖÓ ›ÛÙÈÓ»

5 K·d ÂrÔÓ Ôî àfiÛÙÔÏÔÈ Ùˇá K˘Ú›ˇˆØ ¶ÚfiÛı˜ ìÌÖÓ ›ÛÙÈÓ. 6 Er ‰b ï K‡ÚÈÔ˜Ø Eå ö¯ÂÙ ›ÛÙÈÓ ó˜ ÎfiÎÎÔÓ ÛÈÓ¿ˆ˜, âϤÁÂÙ iÓ ÙFÉ Û˘Î·Ì›Óˇˆ Ù·‡ÙFË, âÎÚÈ˙ÒıËÙÈ Î·d Ê˘Ù‡ıËÙÈ âÓ ÙFÉ ı·Ï¿ÛÛFË, ηd ñ‹ÎÔ˘ÛÂÓ iÓ ñÌÖÓ.

5 Er·Ó ‰b Ôî àfiÛÙÔÏÔÈ ÛÙeÓ K‡ÚÈÔ: «¶ÚfiÛıÂÛ Ûb ÌĘ ›ÛÙÈ». 6 K·d ï K‡ÚÈÔ˜ ÂrÂ: «\EaÓ Âú¯·Ù ›ÛÙÈ ÛaÓ ÎfiÎÎÔ ÛÈÓ·ÈÔÜ, ıa ϤÁ·Ù Û\ ·éÙc Ùc ÌÔ˘ÚÈ¿, “Na ÍÂÚÚÈ˙ˆıFɘ ηd Óa Ê˘Ù¢ıFɘ ÛÙc ı¿Ï·ÛÛ·!”, ηd ıa ÛĘ ñ¿ÎԢ». «¢ÔÜÏÔÈ à¯ÚÂÖÔ› âÛÌÂÓ»

7 T›˜ ‰b âÍ ñÌáÓ ‰ÔÜÏÔÓ ö¯ˆÓ àÚÔÙÚÈáÓÙ· j ÔÈÌ·›ÓÔÓÙ·, n˜ ÂåÛÂÏıfiÓÙÈ âÎ ÙÔÜ àÁÚÔÜ âÚÂÖ, Âéı¤ˆ˜ ·ÚÂÏıgÓ àÓ¿ÂÛÂ, 8 àÏÏ\ Ôé¯d âÚÂÖ ·éÙˇáØ ^EÙԛ̷ÛÔÓ Ù› ‰ÂÈÓ‹Ûˆ, ηd ÂÚÈ˙ˆÛ¿ÌÂÓÔ˜ ‰È·ÎfiÓÂÈ ÌÔÈ ≤ˆ˜ Ê¿Áˆ ηd ›ˆ, ηd ÌÂÙa Ù·ÜÙ· Ê¿ÁÂÛ·È Î·d ›ÂÛ·È Û‡; 9 Mc ¯¿ÚÈÓ ö¯ÂÈ Ùˇá ‰Ô‡Ïˇˆ âΛӡˆ ¬ÙÈ âÔ›ËÛ Ùa ‰È·Ù·¯ı¤ÓÙ·; Oé ‰ÔÎá. 10 O≈Ùˆ ηd ñÌÂÖ˜, ¬Ù·Ó ÔÈ‹ÛËÙ ¿ÓÙ· Ùa ‰È·Ù·¯ı¤ÓÙ· ñÌÖÓ, ϤÁÂÙ ¬ÙÈ ‰ÔÜÏÔÈ à¯ÚÂÖÔ› âÛÌÂÓ, ¬ÙÈ n èÊ›ÏÔÌÂÓ ÔÈÉÛ·È ÂÔȋηÌÂÓ.

7 «¶ÔÈfi˜ ‰b àe ÛĘ, Ôf ö¯ÂÈ ‰ÔÜÏÔ ÁˆÚÁe j ‚ÔÛÎfi, ¬Ù·Ó (ï ‰ÔÜÏÔ˜) öÏıFË ÛÙe Û›ÙÈ àe ÙcÓ ⋲·ÈıÚÔ, ıa ÙÔÜ ÂåFÉ, “¶¤Ú·Û à̤ۈ˜ ηd οıËÛ Óa Ê¿ÁF˘”, 8 ηd ‰bÓ ıa ÙÔÜ ÂåFÉ, “^EÙԛ̷Û Óa ‰ÂÈÓ‹Ûˆ, ηd ˙ÒÛÔ˘ Óa Ìb ñËÚÂÙ‹ÛF˘ ̤¯ÚÈ Óa Ê¿Áˆ ηd Óa Èá, ηd öÂÈÙ· ıa Ê¿ÁF˘ ηd ıa ÈFɘ âÛ‡”; 9 M‹ˆ˜ çÊ›ÏÂÈ ÌÈÛıe ÛÙe ‰ÔÜÏÔ âÎÂÖÓÔ, ‰ÈfiÙÈ öηÓ ¬Û· ÙeÓ ‰È¤Ù·ÍÂ; ¢bÓ ÓÔÌ›˙ˆ. 10 òEÙÛÈ Î·d ÛÂÖ˜, ¬Ù·Ó οÓÂÙ ¬Ï·, ¬Û· ÛĘ ‰È¤Ù·ÍÂ ï £Âfi˜, Óa ϤÁÂÙÂ: “EúÌÂı· ‰ÔÜÏÔÈ àÓ¿ÍÈÔÈ (‰bÓ àÍ›˙Ô˘Ì ηÌÌ›· àÓÙ·ÌÔÈ‚‹), ‰ÈfiÙÈ Î¿Ó·Ì ·éÙfi, Ôf õÌ·ÛÙ·Ó ñÔ¯Úˆ̤ÓÔÈ Óa οӈÌ”». ^H ıÂÚ·›· ÙáÓ ‰¤Î· ÏÂÚáÓ. EéÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Î·d ௷ÚÈÛÙ›·

11 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ÔÚ‡ÂÛı·È ·éÙeÓ Âå˜ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Î·d ·éÙe˜ ‰È‹Ú¯ÂÙÔ ‰Èa ̤ÛÔ˘ ™·Ì·Ú›·˜ ηd °·ÏÈÏ·›·˜. 12 K·d ÂåÛÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ ·éÙÔÜ Âú˜ ÙÈÓ· ÎÒÌËÓ à‹ÓÙËÛ·Ó ·éÙˇá ‰¤Î· ÏÂ-

11 K·Ùa ÙcÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰b Úe˜ ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ (ï \IËÛÔܘ) ÂÚÓÔÜÛ àÓ¿ÌÂÛ· àe Ùc ™·Ì¿ÚÂÈ· ηd Ùc °·ÏÈÏ·›·. 12 K·d ¬Ù·Ó öÌ·ÈÓ Ûb οÔÈÔ ¯ˆÚÈfi, ÙeÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ‰¤Î· ÏÂÚÔd ôÓ‰Ú˜, Ôî ïÔÖÔÈ ÛÙ¿-


350

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. È˙ã

ÚÔd ôÓ‰Ú˜, ÔQ öÛÙËÛ·Ó fiÚÚˆıÂÓ, 13 ηd ·éÙÔd qÚ·Ó ÊˆÓcÓ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø ’IËÛÔÜ âÈÛٿٷ, âϤËÛÔÓ ìÌĘ! 14 K·d å‰gÓ ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø ¶ÔÚ¢ı¤ÓÙ˜ âȉ›ͷÙ 뷢ÙÔf˜ ÙÔÖ˜ îÂÚÂÜÛÈ. K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ñ¿ÁÂÈÓ ·éÙÔf˜ âηı·Ú›ÛıËÛ·Ó. 15 Ex˜ ‰b âÍ ·éÙáÓ, å‰gÓ ¬ÙÈ å¿ıË, ñ¤ÛÙÚ„ ÌÂÙa ʈÓɘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰ÔÍ¿˙ˆÓ ÙeÓ £ÂfiÓ, 16 ηd öÂÛÂÓ âd ÚfiÛˆÔÓ ·Úa ÙÔf˜ fi‰·˜ ·éÙÔÜ Â鯷ÚÈÛÙáÓ ·éÙˇá. K·d ·éÙe˜ qÓ ™·Ì·Ú›Ù˘. 17 \AÔÎÚÈıÂd˜ ‰b ï ’IËÛÔܘ ÂrÂÓØ Oé¯d Ôî ‰¤Î· âηı·Ú›ÛıËÛ·Ó; Oî ‰b âÓÓ¤· ÔÜ; 18 Oé¯ ÂñÚ¤ıËÛ·Ó ñÔÛÙÚ¤„·ÓÙ˜ ‰ÔÜÓ·È ‰fiÍ·Ó Ùˇá £Âˇá Âå Ìc ï àÏÏÔÁÂÓc˜ ÔyÙÔ˜; 19 K·d ÂrÂÓ ·éÙˇáØ \AÓ·ÛÙa˜ ÔÚÂ‡Ô˘Ø ì ›ÛÙȘ ÛÔ˘ ۤۈΤ ÛÂ.

ÎÂÊ. È˙ã

KATA §OYKAN

351

ıËÎ·Ó Ì·ÎÚÈ¿, 13 ηd ⋲„ˆÛ·Ó ʈÓc ϤÁÔÓÙ·˜: «\IËÛÔÜ ‰È‰¿ÛηÏÂ, âϤËÛ¤ Ì·˜!». 14 K·d ¬Ù·Ó ÙÔf˜ Âr‰Â, ÙÔf˜ ÂrÂ: «¶ËÁ·›ÓÂÙ ηd ‰Â›ÍÂÙ ÙÔf˜ ë·˘ÙÔ‡˜ Û·˜ ÛÙÔf˜ îÂÚÂÖ˜ (Oî îÂÚÂÖ˜ ıa ‚‚·›ˆÓ·Ó Ùc ıÂÚ·›·)». K·d âÓˇá ‹Á·ÈÓ·Ó, ηı·Ú›ÛıËÎ·Ó (àe Ùc ϤÚ·). 15 ≠EÓ·˜ ‰b à\ ·éÙÔ‡˜, ¬Ù·Ó Âr‰Â ¬ÙÈ ıÂÚ·‡ıËÎÂ, â¤ÛÙÚ„ ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·˜ Ìb ʈÓc ÌÂÁ¿ÏË Ùe £Âfi, 16 ηd öÂÛ Ìb Ùe ÚfiÛˆÔ ÛÙa fi‰È· ÙÔ˘ ηd ÙeÓ Â鯷ÚÈÛÙÔÜÛÂ. AéÙe˜ ‰b qÙ·Ó ™·Ì·Ú›Ù˘. 17 Er ‰b ÙfiÙ ï \IËÛÔܘ: «¢bÓ Î·ı·Ú›ÛıËÎ·Ó (àe Ùc ϤÚ·) ηd Ôî ‰¤Î·; Oî ôÏÏÔÈ ‰b âÓÓÈa ÔÜ ÂrÓ·È; 18 ¢bÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Óa Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÁÈa Óa ‰ÔÍ¿ÛÔ˘Ó Ùe £Âfi; BÚ¤ıËΠÌfiÓÔÓ ·éÙe˜ ï àÏÏÔÂıÓ‹˜;». 19 Er ‰b Û\ ·éÙfiÓ: «™‹Îˆ ηd ‹Á·ÈÓÂ. ^H ›ÛÙÈ ÛÔ˘ Ûb öÛˆÛ». ¶fiÙ ηd ᘠöÚ¯ÂÙ·È ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ

20 \EÂÚˆÙËıÂd˜ ‰b ñe ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ fiÙ öÚ¯ÂÙ·È ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ, àÂÎÚ›ıË ·éÙÔÖ˜ ηd ÂrÂÓØ OéÎ öÚ¯ÂÙ·È ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ ÌÂÙa ·Ú·ÙËÚ‹Ûˆ˜, 21 Ôé‰b âÚÔÜÛÈÓ, å‰Ôf z‰Â j å‰Ôf âÎÂÖØ å‰Ôf ÁaÚ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ âÓÙe˜ ñÌáÓ âÛÙÈÓ.

22 Er ‰b Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜Ø \EχÛÔÓÙ·È ìÌ¤Ú·È ¬Ù âÈı˘Ì‹ÛÂÙ ̛·Ó ÙáÓ ìÌÂÚáÓ ÙÔÜ YîÔÜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ å‰ÂÖÓ, ηd ÔéÎ ù„ÂÛıÂ. 23 K·d âÚÔÜÛÈÓ ñÌÖÓØ \I‰Ôf z‰Â, å‰Ôf âÎÂÖ. Mc à¤ÏıËÙ Ìˉb ‰ÈÒÍËÙÂ. 24 ≠øÛÂÚ ÁaÚ ì àÛÙÚ·c àÛÙÚ¿ÙÔ˘Û· âÎ Ùɘ ñ\ ÔéÚ·ÓeÓ Âå˜ ÙcÓ ñ\ ÔéÚ·ÓeÓ Ï¿ÌÂÈ, Ô≈Ùˆ˜ öÛÙ·È Î·d ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ âÓ ÙFÉ ì̤Ú÷· ·éÙÔÜ. 25 ¶ÚáÙÔÓ ‰b ‰ÂÖ ·éÙeÓ ÔÏÏa ·ıÂÖÓ Î·d àÔ‰ÔÎÈÌ·ÛıÉÓ·È àe Ùɘ ÁÂÓÂĘ Ù·‡Ù˘. 26 K·d ηıg˜ âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ NáÂ, Ô≈Ùˆ˜ öÛÙ·È Î·d âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ ÙÔÜ YîÔÜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘Ø 27 õÛıÈÔÓ, öÈÓÔÓ, âÁ¿ÌÔ˘Ó, âÍÂÁ·Ì›˙ÔÓÙÔ, ô¯ÚÈ w˜ ì̤ڷ˜ ÂåÛÉÏı Ná Âå˜ ÙcÓ ÎÈ‚ˆÙfiÓ, ηd qÏıÂÓ ï ηٷÎÏ˘ÛÌe˜ ηd àÒÏÂÛÂÓ ±·ÓÙ·˜. 28 ^OÌÔ›ˆ˜ ηd ó˜ âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ §ÒÙØ õÛıÈÔÓ, öÈÓÔÓ, äÁfiÚ·˙ÔÓ, âÒÏÔ˘Ó, âʇÙ¢ÔÓ, ˇèÎÔ‰fiÌÔ˘ÓØ 29 Fw ‰b ì̤Ú÷·

20 ≠OÙ·Ó ‰b (ï \IËÛÔܘ) ÚˆÙ‹ıËΠàe ÙÔf˜ º·ÚÈÛ·›Ô˘˜, fiÙ öÚ¯ÂÙ·È ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ÙÔf˜ à¿ÓÙËÛ ηd ÂrÂ: «¢bÓ öÚ¯ÂÙ·È ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·Ùa ÙÚfiÔ ı·Ùfi. 21 OûÙ ıa ÂåÔÜÓ, “ \I‰Ô‡, â‰á ÂrÓ·È” j “ \I‰Ô‡, âÎÂÖ ÂrÓ·È”. \I‰Ôf ‰¤, ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ ÂrÓ·È (õ‰Ë) àÓ¿ÌÂÛ¿ Û·˜». T› ıa Û˘Ì‚FÉ ÚdÓ Î·d ηÙa Ùc ‰Â˘Ù¤Ú· ·ÚÔ˘Û›· 22 Er ‰b Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜: «£a öÏıÔ˘Ó ì̤Ú˜, Ôf ıa âÈı˘Ì‹ÛÂÙ Óa å‰ÉÙ ̛· àe Ùd˜ ì̤Ú˜ ÙÔÜ YîÔÜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, àÏÏa ‰bÓ ıa å‰ÉÙÂ. 23 TfiÙ ıa ÛĘ ÔÜÓ, “N¿, â‰á ÂrÓ·È”, “N¿, âÎÂÖ ÂrÓ·È”. Na Ìc ÄÙ ηd Óa Ìc ÙÚ¤ÍÂÙ (Óa å‰ÉÙÂ). 24 ¢ÈfiÙÈ, ¬ˆ˜ ì àÛÙÚ·c àÛÙÚ¿ÙÔÓÙ·˜ Ï¿ÌÂÈ ÛÙcÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ôf ÂrÓ·È Î¿Ùˆ àe ÙeÓ ÔéÚ·Ófi, àe Ùe ≤Ó· ôÎÚÔ Ù˘ ̤¯ÚÈ Ùe ôÏÏÔ, öÙÛÈ ıa ÂrÓ·È Î·d ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ηÙa ÙcÓ ì̤ڷ ÙÔ˘ (^H ‰Â˘Ù¤Ú· ·ÚÔ˘Û›· ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ıa ÂrÓ·È ·åÊÓȉ›· ηd Ê·ÓÂÚc Ûb ¬ÏÔ˘˜, ¬ˆ˜ ì àÛÙÚ·‹). 25 \AÏÏa ÚáÙ· (ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘) ÚfiÎÂÈÙ·È Óa ¿ıFFË ÔÏÏa ηd Ó\ àÔ‰ÔÎÈÌ·ÛıFÉ à\ ·éÙc Ùc ÁÂÓ¿. 26 ≠Oˆ˜ ‰b öÁÈÓ ηÙa Ùd˜ ì̤Ú˜ ÙÔÜ NáÂ, öÙÛÈ ıa Á›ÓFË Î·d ηÙa Ùd˜ ì̤Ú˜ ÙÔÜ YîÔÜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. 27 òEÙÚˆÁ·Ó, öÈÓ·Ó, ôÓ‰Ú˜ Ó˘ÌʇÔÓÙ·Ó, Á˘Ó·ÖΘ ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·Ó, ̤¯ÚÈ ÙcÓ ì̤ڷ, Ôf ÌÉΠï Ná ÛÙcÓ ÎÈ‚ˆÙfi, ηd qÏı ï ηٷÎÏ˘ÛÌe˜ ηd ÙÔf˜ â͈ÏfiıÚ¢Û ¬ÏÔ˘˜. 28 £a Û˘Ì‚FÉ ïÌÔ›ˆ˜ ηd Ì\ âÎÂÖÓÔ, Ôf öÁÈÓ ηÙa Ùd˜ ì̤Ú˜ ÙÔÜ §ÒÙ. òEÙÚˆÁ·Ó, öÈÓ·Ó, àÁfiÚ·˙·Ó, ˆÏÔÜÛ·Ó, ʇÙ¢·Ó, ÔåÎÔ‰ÔÌÔÜÛ·Ó.


352

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. È˙ã, ÈËã

âÍÉÏı §gÙ àe ™Ô‰fïÓ, ö‚ÚÂÍ ÜÚ Î·d ıÂÖÔÓ à\ ÔéÚ·ÓÔÜ Î·d àÒÏÂÛÂÓ ±·ÓÙ·˜. 30 K·Ùa Ùa ·éÙa öÛÙ·È Fw ì̤Ú÷· ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ àÔηχÙÂÙ·È. 31 \EÓ âΛÓFË ÙFÉ ì̤Ú÷· n˜ öÛÙ·È âd ÙÔÜ ‰ÒÌ·ÙÔ˜ ηd Ùa ÛÎÂ‡Ë ·éÙÔÜ âÓ ÙFÉ ÔåΛ÷·, Ìc ηٷ‚¿Ùˆ pÚ·È ·éÙ¿, ηd ï âÓ Ùˇá àÁÚˇá ïÌÔ›ˆ˜ Ìc âÈÛÙÚ„¿Ùˆ Âå˜ Ùa ç›Ûˆ. 32 MÓËÌÔÓ‡ÂÙ Ùɘ Á˘Ó·ÈÎe˜ §ÒÙ. 33 lO˜ âaÓ ˙ËÙ‹ÛFË ÙcÓ „˘¯cÓ ·éÙÔÜ ÛáÛ·È, àÔϤÛÂÈ ·éÙ‹Ó, ηd n˜ âaÓ àÔϤÛFË ·éÙ‹Ó, ˙ˆÔÁÔÓ‹ÛÂÈ ·éÙ‹Ó. 34 §¤Áˆ ñÌÖÓ, Ù·‡ÙFË ÙFÉ Ó˘ÎÙd ‰‡Ô öÛÔÓÙ·È âd ÎÏ›Ó˘ ÌÈĘ, Âx˜ ·Ú·ÏËÊı‹ÛÂÙ·È Î·d ï ≤ÙÂÚÔ˜ àÊÂı‹ÛÂÙ·ÈØ 35 ‰‡Ô öÛÔÓÙ·È àÏ‹ıÔ˘Û·È âd Ùe ·éÙfi, Ì›· ·Ú·ÏËÊı‹ÛÂÙ·È Î·d ì ëÙ¤Ú· àÊÂı‹ÛÂÙ·È. 36 ¢‡Ô âÓ Ùˇá àÁÚˇá, Âx˜ ·Ú·ÏËÊı‹ÛÂÙ·È Î·d ï ≤ÙÂÚÔ˜ àÊÂı‹ÛÂÙ·È. 37 K·d àÔÎÚÈı¤ÓÙ˜ ϤÁÔ˘ÛÈÓ ·éÙˇáØ ¶ÔÜ, K‡ÚÈÂ; ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø ≠OÔ˘ Ùe ÛáÌ·, âÎÂÖ âÈÛ˘Ó·¯ı‹ÛÔÓÙ·È Î·d Ôî àÂÙÔ›.

ÎÂÊ. È˙ã, ÈËã

KATA §OYKAN

353

29 \AÏÏa ÙcÓ ì̤ڷ, Ôf ‚ÁÉÎÂ ï §gÙ àe Ùa ™fi‰ÔÌ·, ö‚ÚÂÍ ʈÙÈa ηd ıÂÈ¿ÊÈ à\ ÙeÓ ÔéÚ·Óe ηd ÙÔf˜ â͈ÏfiıÚ¢Û ¬ÏÔ˘˜. 30 Ta ú‰È· ıa Û˘Ì‚ÔÜÓ ÙcÓ ì̤ڷ, Ôf ıa Ê·ÓÂÚˆıFÉ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. 31 \EΛÓË ÙcÓ ì̤ڷ ¬ÔÈÔ˜ ıa ÂrÓ·È â¿Óˆ ÛÙcÓ Ù·Ú¿ÙÛ·, âÓˇá Ùa Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ıa ÂrÓ·È Î¿Ùˆ ÛÙe Û›ÙÈ, i˜ Ìc ηÙ‚FÉ ÁÈa Óa Ùa ¿ÚFË. K·d âÎÂÖÓÔ˜ â›Û˘, Ôf ıa ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙe ¯ˆÚ¿ÊÈ, Óa Ìc Á˘Ú›ÛFË ›Ûˆ. 32 Na âÓı˘ÌÉÛı Ùc Á˘Ó·Öη ÙÔÜ §ÒÙ. 33 ≠OÔÈÔ˜ ıa âȉÈÒÍFË Óa ÛÒÛFË ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ (àÔʇÁÔÓÙ·˜ Ùe Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ), ıa ÙeÓ ¯¿ÛFË. K·d ¬ÔÈÔ˜ ıa ÙeÓ ı˘ÛÈ¿ÛFË, ıa ÙeÓ ‰È·ÙËÚ‹ÛFË. 34 ™Ä˜ ‚‚·ÈÒÓˆ, âΛÓË Ùc Ó‡ÎÙ· àe ÙÔf˜ ‰‡Ô, Ôf ıa ÂrÓ·È ¿Óˆ Û\ ≤Ó· ÎÚ‚‚¿ÙÈ, ï ≤Ó·˜ ıa ·Ú·ÏËÊıFÉ (ÁÈa Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ), ηd ï ôÏÏÔ˜ ıa âÁηٷÏÂÈÊıFÉ. 35 \Ae Ùd˜ ‰‡Ô, Ôf ıa àϤıÔ˘Ó Ì·˙›, ì Ì›· ıa ·Ú·ÏËÊıFÉ, ηd ì ôÏÏË ıa âÁηٷÏÂÈÊıFÉ. 36 \Ae ÙÔf˜ ‰‡Ô, Ôf ıa ‚Ú›ÛΈÓÙ·È ÛÙe ¯ˆÚ¿ÊÈ, ï ≤Ó·˜ ıa ·Ú·ÏËÊıFÉ, ηd ï ôÏÏÔ˜ ıa âÁηٷÏÂÈÊıFÉ». 37 TÔÜ Ï¤ÁÔ˘Ó ‰b ÙfiÙÂ: «¶ÔÜ, K‡ÚÈÂ;». \EÎÂÖÓÔ˜ ‰b ÙÔf˜ ÂrÂ: «≠OÔ˘ ıa ÂrÓ·È Ùe ÙáÌ·, âÎÂÖ ıa Ì·˙¢ıÔÜÓ Ùa ùÚÓ·». ^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ àÛÏ¿Á¯ÓÔ˘ ÎÚÈÙÔÜ

òEÏÂÁ ‰b ηd ·Ú·‚ÔÏcÓ ·éÙÔÖ˜ Úe˜ Ùe ‰ÂÖÓ ¿ÓÙÔÙ ÚÔÛ‡¯ÂÛı·È ·éÙÔf˜ ηd Ìc âÎηÎÂÖÓ, 2 ϤÁˆÓØ KÚÈÙ‹˜ ÙȘ qÓ öÓ ÙÈÓÈ fiÏÂÈ ÙeÓ £ÂeÓ Ìc ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜ ηd ôÓıÚˆÔÓ Ìc âÓÙÚÂfiÌÂÓÔ˜. 3 X‹Ú· ‰b qÓ âÓ ÙFÉ fiÏÂÈ âΛÓFË, ηd õÚ¯ÂÙÔ Úe˜ ·éÙeÓ Ï¤ÁÔ˘Û·Ø \EΉ›ÎËÛfiÓ Ì àe ÙÔÜ àÓÙȉ›ÎÔ˘ ÌÔ˘. 4 K·d ÔéÎ äı¤ÏËÛÂÓ âd ¯ÚfiÓÔÓØ ÌÂÙa ‰b Ù·ÜÙ· ÂrÂÓ âÓ ë·˘ÙˇáØ Eå ηd ÙeÓ £ÂeÓ Ôé ÊÔ‚ÔÜÌ·È Î·d ôÓıÚˆÔÓ ÔéÎ âÓÙÚ¤ÔÌ·È, 5 ‰È¿ Á Ùe ·Ú¤¯ÂÈÓ ÌÔÈ ÎfiÔÓ ÙcÓ ¯‹Ú·Ó Ù·‡ÙËÓ âΉÈ΋ۈ ·éÙ‹Ó, ¥Ó· Ìc Âå˜ Ù¤ÏÔ˜ âÚ¯Ô̤ÓË ñˆÈ¿˙FË ÌÂ. 6 Er ‰b ï K‡ÚÈÔ˜Ø \AÎÔ‡Û·Ù ٛ ï ÎÚÈÙc˜ Ùɘ à‰ÈΛ·˜ ϤÁÂÈØ 7 ï ‰b £Âe˜ Ôé Ìc ÔÈ‹ÛFË ÙcÓ âΉ›ÎËÛÈÓ ÙáÓ âÎÏÂÎÙáÓ ·éÙÔÜ ÙáÓ ‚ÔÒÓÙˆÓ Úe˜ ·éÙeÓ ì̤ڷ˜ ηd Ó˘ÎÙfi˜, ηd Ì·ÎÚÔı˘ÌáÓ â\ ·éÙÔÖ˜; 8 §¤Áˆ ñÌÖÓ ¬ÙÈ ÔÈ‹ÛÂÈ ÙcÓ âΉ›ÎËÛÈÓ ·éÙáÓ âÓ Ù¿¯ÂÈ. ¶ÏcÓ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ âÏıgÓ pÚ· ÂñÚ‹ÛÂÈ ÙcÓ ›ÛÙÈÓ âd Ùɘ Áɘ;

18

TÔf˜ öÏÂÁ ‰b ηd ·Ú·‚ÔÏc ÁÈa Ùe ¬ÙÈ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ Óa ÚÔÛ18 ‡¯ˆÓÙ·È Î·d Óa ÌcÓ àÔοÌÓÔ˘Ó (ÛÙcÓ ÚÔÛ¢¯‹). 2 òEÏÂÁÂ: «™b οÔÈ· fiÏÈ qÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÈηÛÙ‹˜, Ôf £Âe ‰bÓ ÊÔ‚fiÙ·Ó, ηd àÓıÚÒÔ˘˜ ‰bÓ ÓÙÚÂfiÙ·Ó. 3 ™ÙcÓ fiÏÈ âΛÓË qÙ·Ó â›Û˘ Ì›· ¯‹Ú·, ηd âÚ¯fiÙ·Ó Û\ ·éÙeÓ Î·d öÏÂÁÂ: “¢fi˜ ÌÔ˘ Ùe ‰›Î·Èfi ÌÔ˘ à¤Ó·ÓÙÈ ÙÔÜ àÓÙȉ›ÎÔ˘ ÌÔ˘”. 4 °Èa àÚÎÂÙe ‰b ¯ÚfiÓÔ àÚÓ‹ıËÎÂ. \AÏÏ\ ⋲ÛÙÂÚ· Âr ̤۷ ÙÔ˘: “ hAÓ Î·d Ùe £Âe ‰bÓ ÊÔ‚ÔÜÌ·È, ηd ôÓıÚˆÔ ‰bÓ ÓÙÚ¤ÔÌ·È, 5 ¬Ìˆ˜, âÂȉc ì ¯‹Ú· ·éÙc Ìb âÓÔ¯ÏÂÖ, ıa Ùɘ ‰ÒÛˆ Ùe ‰›Î·ÈÔ, ÁÈa Óa ÌcÓ öÚ¯ÂÙ·È Î·d ÌÔÜ ‚Á¿˙FË ÙcÓ „˘¯‹”. 6 Er ‰b ï K‡ÚÈÔ˜: «¶ÚÔÛ¤ÍÂÙ ٛ ϤÁÂÈ ï ôÛÏ·Á¯ÓÔ˜ ‰ÈηÛÙ‹˜. 7 ^O ‰b £Âe˜ ‰bÓ ıa ‰ÈηÈÒÛFË ÙÔf˜ âÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÙÔ˘, Ôf ÎÚ·˘Á¿˙Ô˘Ó Úe˜ ·éÙeÓ ì̤ڷ ηd Ó‡ÎÙ·, ηd ÙÔf˜ ÂéÛÏ·Á¯Ó›˙ÂÙ·È; 8 ™Ä˜ ‚‚·ÈÒÓˆ, ¬ÙÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ıa ÙÔf˜ ‰ÈηÈÒÛFË. \AÏÏ\ ¬Ù·Ó ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ öÏıFË, ıa ‚ÚFÉ pÚ·Á ÙcÓ ›ÛÙÈ â¿Óˆ ÛÙc ÁÉ; (ıa ‚ÚFÉ ÈÛÙÔ‡˜, Ôf ıa ÚÔÛ‡¯ˆÓÙ·È âÈÌfiÓˆ˜;)». ^H K·ÈÓc ¢È·ı‹ÎË 12


354

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÈËã

ÎÂÊ. ÈËã

KATA §OYKAN

355

^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ ÙÂÏÒÓÔ˘ ηd ÙÔÜ º·ÚÈÛ·›Ô˘

9 Er ‰b ηd Úfi˜ ÙÈÓ·˜ ÙÔf˜ ÂÔÈıfiÙ·˜ âÊ\ ë·˘ÙÔÖ˜ ¬ÙÈ ÂåÛd ‰›Î·ÈÔÈ, ηd âÍÔ˘ıÂÓÔÜÓÙ·˜ ÙÔf˜ ÏÔÈÔ‡˜, ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏcÓ Ù·‡ÙËÓØ 10 òAÓıÚˆÔÈ ‰‡Ô àÓ¤‚ËÛ·Ó Âå˜ Ùe îÂÚeÓ ÚÔÛ‡ͷÛı·È, ï Âx˜ º·ÚÈÛ·ÖÔ˜ ηd ï ≤ÙÂÚÔ˜ ÙÂÏÒÓ˘. 11 ^O º·ÚÈÛ·ÖÔ˜ ÛÙ·ıÂd˜ Úe˜ ë·˘ÙeÓ Ù·ÜÙ· ÚÔÛˇ¯ÂÙÔØ ^O £Âfi˜, Â鯷ÚÈÛÙá ÛÔÈ ¬ÙÈ ÔûÎ ÂåÌÈ œÛÂÚ Ôî ÏÔÈÔd ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ, ±Ú·Á˜, ô‰ÈÎÔÈ, ÌÔȯԛ, j ηd ó˜ ÔyÙÔ˜ ï ÙÂÏÒÓË˜Ø 12 ÓËÛÙ‡ˆ ‰d˜ ÙÔÜ Û·‚‚¿ÙÔ˘, àÔ‰ÂηÙá ¿ÓÙ· ¬Û· ÎÙáÌ·È. 13 K·d ï ÙÂÏÒÓ˘ Ì·ÎÚfiıÂÓ ëÛÙg˜ ÔéÎ õıÂÏÂÓ Ôé‰b ÙÔf˜ çÊı·ÏÌÔf˜ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓeÓ âÄÚ·È, àÏÏ\ öÙ˘ÙÂÓ Âå˜ Ùe ÛÙÉıÔ˜ ·éÙÔÜ Ï¤ÁˆÓØ ^O £Âfi˜, îÏ¿ÛıËÙ› ÌÔÈ Ùˇá êÌ·ÚÙˆÏˇá. 14 §¤Áˆ ñÌÖÓ, η٤‚Ë ÔyÙÔ˜ ‰Â‰ÈηȈ̤ÓÔ˜ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ ·éÙÔÜ j ÁaÚ âÎÂÖÓÔ˜. ≠OÙÈ Ę ï ñ„áÓ ë·˘ÙeÓ Ù·ÂÈÓˆı‹ÛÂÙ·È, ï ‰b Ù·ÂÈÓáÓ ë·˘ÙeÓ ñ„ˆı‹ÛÂÙ·È. 15 ¶ÚÔÛ¤ÊÂÚÔÓ ‰b ·éÙˇá ηd Ùa ‚Ú¤ÊË ¥Ó· ·éÙáÓ ±ÙËÙ·ÈØ Î·d å‰fiÓÙ˜ Ôî Ì·ıËÙ·d âÂÙ›ÌËÛ·Ó ·éÙÔÖ˜. 16 ^O ‰b ’IËÛÔܘ ÚÔÛηÏÂÛ¿ÌÂÓÔ˜ ·éÙa ÂrÂÓØ òAÊÂÙ Ùa ·È‰›· öÚ¯ÂÛı·È Úfi˜ Ì ηd Ìc ΈχÂÙ ·éÙ¿Ø ÙáÓ ÁaÚ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ âÛÙdÓ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 17 \AÌcÓ Ï¤Áˆ ñÌÖÓ, n˜ âaÓ Ìc ‰¤ÍËÙ·È ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ ó˜ ·È‰›ÔÓ, Ôé Ìc ÂåÛ¤ÏıFË Âå˜ ·éÙ‹Ó.

18 K·d âËÚÒÙËÛ¤ ÙȘ ·éÙeÓ ôÚ¯ˆÓ ϤÁˆÓØ ¢È‰¿ÛηÏ àÁ·ı¤, Ù› ÔÈ‹Û·˜ ˙ˆcÓ ·åÒÓÈÔÓ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Ûˆ; 19 Er ‰b ·éÙˇá ï ’IËÛÔÜ˜Ø T› Ì ϤÁÂȘ àÁ·ıfiÓ; Oé‰Âd˜ àÁ·ıe˜ Âå Ìc Âx˜, ï £Âfi˜. 20 Ta˜ âÓÙÔÏa˜ Ôr‰·˜Ø Mc ÌÔȯ‡ÛF˘, Ìc ÊÔÓ‡ÛF˘, Ìc ÎϤ„F˘, Ìc „¢‰ÔÌ·ÚÙ˘Ú‹ÛF˘, ̷ٛ ÙeÓ ·Ù¤Ú· ÛÔ˘ ηd ÙcÓ ÌËÙ¤Ú· ÛÔ˘. 21 ^O ‰b ÂrÂØ T·ÜÙ· ¿ÓÙ· âÊ˘Ï·Í¿ÌËÓ âÎ ÓÂfiÙËÙfi˜ ÌÔ˘. 22 \AÎÔ‡Û·˜ ‰b Ù·ÜÙ· ï ’IËÛÔܘ ÂrÂÓ ·éÙˇáØ òEÙÈ ≤Ó ÛÔÈ Ï›ÂÈØ ¿ÓÙ· ¬Û· ö¯ÂȘ ÒÏËÛÔÓ Î·d ‰È¿‰Ô˜ Ùˆ¯ÔÖ˜, ηd ≤ÍÂȘ ıËÛ·˘ÚeÓ âÓ ÔéÚ·Óˇá, ηd ‰ÂÜÚÔ àÎÔÏÔ‡ıÂÈ ÌÔÈ. 23 ^O ‰b àÎÔ‡-

9 Er ‰b ηd ÁÈa ÌÂÚÈÎÔ‡˜, Ôf Âr¯·Ó ÂÔ›ıËÛÈ ÛÙÔf˜ ë·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¬ÙÈ ÂrÓ·È âÓ¿ÚÂÙÔÈ, ηd ıˆÚÔÜÛ·Ó ÙÔf˜ ôÏÏÔ˘˜ Ìˉ¤Ó, ·éÙc ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏ‹: 10 «¢‡Ô ôÓıÚˆÔÈ àÓ¤‚ËÎ·Ó ÛÙe Ó·e Óa ÚÔÛ¢¯ËıÔÜÓ, ï ≤Ó·˜ º·ÚÈÛ·ÖÔ˜ ηd ï ôÏÏÔ˜ ÙÂÏÒÓ˘. 11 ^O º·ÚÈÛ·ÖÔ˜ ÛÙ¿ıËΠÌfiÓÔ˜ ηd öηÓ ·éÙc ÙcÓ ÚÔÛ¢¯‹: “£Â¤, Û\ Â鯷ÚÈÛÙá, ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ ÂrÌ·È ¬ˆ˜ Ôî ñfiÏÔÈÔÈ ôÓıÚˆÔÈ, Ôf ÂrÓ·È â΂ȷÛÙ·›, ô‰ÈÎÔÈ, ÌÔȯԛ, j ηd ¬ˆ˜ ·éÙe˜ ï ÙÂÏÒÓ˘. 12 NËÛÙ‡ˆ ‰‡Ô ÊÔÚb˜ ÙcÓ ë‚‰ÔÌ¿‰·, ‰›Óˆ Ùe ≤Ó· ‰¤Î·ÙÔ à\ ¬Ï· ¬Û· àÔÎÙá”. 13 ^O ‰b ÙÂÏÒÓ˘ ÛÙ¿ıËΠ̷ÎÚÈ¿ (ÔÏf ›Ûˆ), ηd ‰bÓ ÙÔÏÌÔÜÛ ÔûÙ Ùa Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Óa ÛËÎÒÛFË Úe˜ ÙeÓ ÔéÚ·Ófi. KÙ˘ÔÜÛ ‰b Ùe ÛÙÉıÔ˜ ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜: “£Â¤ ÌÔ˘, ÛÏ·Á¯Ó›ÛÔ˘ Ì ηd Û˘Á¯ÒÚËÛ¤ Ì ÙeÓ êÌ·ÚÙˆÏfi”. 14 ™Ä˜ ‚‚·ÈÒÓˆ: K·Ù¤‚ËΠ·éÙe˜ ‰ÈηȈ̤ÓÔ˜ ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔ˘, ηd ù¯È âÎÂÖÓÔ˜. ^OˆÛ‰‹ÔÙ ηı¤Ó·˜, Ôf ñ„ÒÓÂÈ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘, ıa Ù·ÂÈÓˆıFÉ, âÓˇá âÎÂÖÓÔ˜, Ôf Ù·ÂÈÓÒÓÂÈ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘, ıa ñ„ˆıFÉ». «òAÊÂÙ Ùa ·È‰›· öÚ¯ÂÛı·È Úfi˜ Ì» 15 TÔÜ öÊÂÚ·Ó ‰b ηd Ùa ÌÈÎÚa ·È‰È¿, ÁÈa Óa ı¤ÙFË â¿Óˆ ÙÔ˘˜ Ùa ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ (ηd öÙÛÈ Óa Ùa ÂéÏÔÁFÉ). \AÏÏ\ ¬Ù·Ó Âr‰·Ó Ôî Ì·ıËÙ·›, ÙÔf˜ â¤ÏËÍ·Ó. 16 ^O \IËÛÔܘ ¬Ìˆ˜ Ùa οÏÂÛ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ηd ÂrÂ: «\AÊÉÛÙ Ùa ·È‰Èa Óa öÚ¯ˆÓÙ·È Úe˜ â̤ӷ ηd Ìc Ùa âÌÔ‰›˙ÂÙÂ. ¢ÈfiÙÈ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ ÂrÓ·È ÁÈ\ ·éÙÔ‡˜, Ôf ÂrÓ·È ÛaÓ ·éÙ¿. 17 \AÏËıÈÓa ÛĘ ϤÁˆ, ¬ÔÈÔ˜ ‰bÓ ıa ‰Â¯ıFÉ Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ ÛaÓ ·È‰›, ‰bÓ ıa ÌFÉ Û\ ·éÙ‹». «T› ÔÈ‹Û·˜ ˙ˆcÓ ·åÒÓÈÔÓ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Ûˆ;» 18 K¿ÔÈÔ˜ ‰b àÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˘ ÙeÓ ÚÒÙËÛ ϤÁÔÓÙ·˜: «¢È‰¿ÛηÏ àÁ·ı¤, Ù› Óa οӈ ÁÈa Óa ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Ûˆ ˙ˆc ·åÒÓÈ·;». 19 K·d ï \IËÛÔܘ ÙÔÜ ÂrÂ: «°È·Ù› Ìb ϤÁÂȘ àÁ·ıfi (àÊÔÜ Ìb ıˆÚÂÖ˜ êÏᘠôÓıÚˆÔ); K·ÓÂd˜ ‰bÓ ÂrÓ·È àÁ·ıfi˜, ·Úa ≤Ó·˜, ï £Âfi˜. 20 Td˜ âÓÙÔÏb˜ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ: Na Ìc ÌÔȯ‡ÛF˘ , Óa Ìc ÊÔÓ‡ÛF˘, Óa Ìc ÎϤ„F˘, Óa Ìc „¢‰ÔÌ·ÚÙ˘Ú‹ÛF˘, Óa ÙÈÌ÷Ę ÙeÓ ·Ù¤Ú· ÛÔ˘ ηd Ùc ÌËÙ¤Ú· ÛÔ˘. 21 AéÙe˜ ‰b ÂrÂ: «≠OÏ· ·éÙa Ùa ʇϷͷ àe ÙcÓ ·È‰È΋ ÌÔ˘ ìÏÈΛ·». ¢˘ÛÎfiψ˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ 22 ≠OÙ·Ó ‰b ôÎÔ˘Û ·éÙa Ùa ÏfiÁÈ· ï \IËÛÔܘ, ÙÔÜ ÂrÂ: «\AÎfiÌË ≤Ó· ÛÔÜ Ï›ÂÈ. ¶ÒÏËÛ ¬Ï·, ¬Û· ö¯ÂȘ, ηd ‰È·ÌÔ›Ú·Û¤ Ù· Ûb Ùˆ¯Ô‡˜, ηd


356

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÈËã

Û·˜ Ù·ÜÙ· ÂÚ›Ï˘Ô˜ âÁ¤ÓÂÙÔØ qÓ ÁaÚ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÛÊfi‰Ú·. 24 \I‰gÓ ‰b ·éÙeÓ ï ’IËÛÔܘ ÂÚ›Ï˘ÔÓ ÁÂÓfiÌÂÓÔÓ ÂrÂØ ¶á˜ ‰˘ÛÎfiψ˜ Ôî Ùa ¯Ú‹Ì·Ù· ö¯ÔÓÙ˜ ÂåÛÂχÛÔÓÙ·È Âå˜ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ! 25 EéÎÔÒÙÂÚÔÓ Á¿Ú âÛÙÈ Î¿ÌËÏÔÓ ‰Èa ÙÚ˘Ì·ÏÈĘ ®·Ê›‰Ô˜ ÂåÛÂÏıÂÖÓ j ÏÔ‡ÛÈÔÓ Âå˜ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ ÂåÛÂÏıÂÖÓ. 26 ErÔÓ ‰b Ôî àÎÔ‡Û·ÓÙÂ˜Ø K·d Ù›˜ ‰‡Ó·Ù·È ÛˆıÉÓ·È; 27 ^O ‰b ÂrÂØ Ta à‰‡Ó·Ù· ·Úa àÓıÚÒÔȘ ‰˘Ó·Ùa ·Úa Ùˇá £Âˇá âÛÙÈÓ.

ÎÂÊ. ÈËã

KATA §OYKAN

357

ıa ö¯F˘ ıËÛ·˘Úe ÛÙeÓ ÔéÚ·Ófi, ηd öÏ· Óa Ìb àÎÔÏÔ˘ı‹ÛF˘». 23 \AÏÏ\ ¬Ù·Ó âÎÂÖÓÔ˜ ôÎÔ˘Û ·éÙa Ùa ÏfiÁÈ·, Ï˘‹ıËΠÔχ, ‰ÈfiÙÈ qÙ·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Ôχ. 24 ≠OÙ·Ó ‰b ï \IËÛÔܘ ÙeÓ Âr‰Â Î·Ù·Ï˘Ë̤ÓÔ, ÂrÂ: «¶fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂrÓ·È ·éÙÔ›, Ôf ö¯Ô˘Ó Ùa ¯Ú‹Ì·Ù·, Óa ÌÔÜÓ ÛÙc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ! 25 EéÎÔÏÒÙÂÚÔ ‰b ÂrÓ·È Óa ÂÚ¿ÛFË Î·Ì‹Ï· àe ‚ÂÏÔÓfiÙÚ˘·, ·Úa ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Óa ÌFÉ ÛÙc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ». 26 Er·Ó ‰b ·éÙÔd Ôf ôÎÔ˘Û·Ó: «TfiÙ ÔÈfi˜ ‰‡Ó·Ù·È Óa ÛˆıFÉ;». 27 AéÙe˜ ‰b ÂrÂ: «Ta à‰‡Ó·Ù· ÛÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùa ÛÙe £Âfi». ^O ÌÈÛıe˜ ÙáÓ àÎÔÏÔ‡ıˆÓ ÙÔÜ \IËÛÔÜ

28 Er ‰b ï ¶¤ÙÚÔ˜Ø \I‰Ôf ìÌÂÖ˜ àʋηÌÂÓ ¿ÓÙ· ηd äÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì¤Ó ÛÔÈ. 29 ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø \AÌcÓ Ï¤Áˆ ñÌÖÓ ¬ÙÈ Ôé‰Â›˜ âÛÙÈÓ n˜ àÊÉÎÂÓ ÔåΛ·Ó j ÁÔÓÂÖ˜ j à‰ÂÏÊÔf˜ j Á˘Ó·Öη j Ù¤ÎÓ· ≤ÓÂÎÂÓ Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, 30 n˜ Ôé Ìc àÔÏ¿‚FË ÔÏÏ·Ï·Û›ÔÓ· âÓ Ùˇá ηÈÚˇá ÙÔ‡Ùˇˆ ηd âÓ Ùˇá ·åáÓÈ Ùˇá âÚ¯ÔÌ¤Óˇˆ ˙ˆcÓ ·åÒÓÈÔÓ.

28 TfiÙÂ ï ¶¤ÙÚÔ˜ ÂrÂ: «\I‰Ôf âÌÂÖ˜ Ùa àÊ‹Û·Ì ¬Ï· ηd Ûb àÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì». 29 AéÙe˜ ‰b ÙÔf˜ ÂrÂ: «\AÏËıÈÓa ÛĘ ϤÁˆ, ¬ÙÈ ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜, Ôf ôÊËÛ Û›ÙÈ j ÁÔÓÂÖ˜ j à‰ÂÏÊÔf˜ j Á˘Ó·Öη j ·È‰Èa ÁÈa Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ, 30 ηd ‰bÓ ıa Ï¿‚FË ó˜ àÌÔÈ‚c ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ηÙa ÙeÓ Î·ÈÚe ÙÔÜÙÔ, ηd ηÙa ÙeÓ Ì¤ÏÏÔÓÙ· ηÈÚe ˙ˆc ·åÒÓÈ·».

31 ¶·Ú·Ï·‚gÓ ‰b ÙÔf˜ ‰Ò‰Âη Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø \I‰Ôf àÓ·‚·›ÓÔÌÂÓ Âå˜ ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì· ηd ÙÂÏÂȈı‹ÛÂÙ·È ¿ÓÙ· Ùa ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ‰Èa ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ Ùˇá Yîˇá ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. 32 ¶·Ú·‰Ôı‹ÛÂÙ·È ÁaÚ ÙÔÖ˜ öıÓÂÛÈ Î·d âÌ·È¯ı‹ÛÂÙ·È Î·d ñ‚ÚÈÛı‹ÛÂÙ·È Î·d âÌÙ˘Ûı‹ÛÂÙ·È, 33 ηd Ì·ÛÙÈÁÒÛ·ÓÙ˜ àÔÎÙÂÓÔÜÛÈÓ ·éÙfiÓ, ηd ÙFÉ ì̤Ú÷· ÙFÉ ÙÚ›ÙFË àÓ·ÛÙ‹ÛÂÙ·È. 34 K·d ·éÙÔd Ôé‰bÓ ÙÔ‡ÙˆÓ Û˘ÓÉηÓ, ηd qÓ Ùe ®ÉÌ· ÙÔÜÙÔ ÎÂÎÚ˘Ì̤ÓÔÓ à\ ·éÙáÓ, ηd ÔéÎ âÁ›ÓˆÛÎÔÓ Ùa ÏÂÁfiÌÂÓ·.

31 ¶ÉÚ ‰b å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔf˜ ‰Ò‰Âη ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «\I‰Ôf àÓ‚·›ÓÔ˘Ì ÛÙa ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì·, ηd ıa âÎÏËÚˆıÔÜÓ ¬Ï·, ¬Û· Ôî ÚÔÊÉÙ˜ öÁÚ·„·Ó ÁÈa ÙeÓ Yîe ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. 32 £a ÙeÓ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ‰ËÏ·‰c ÛÙÔf˜ âıÓÈÎÔ‡˜ (Â剈ÏÔÏ¿ÙÚ˜), ηd ıa ÙeÓ âÌ·›ÍÔ˘Ó, ηd ıa ÙeÓ ‚Ú›ÛÔ˘Ó, ηd ıa ÙeÓ ÊÙ‡ÛÔ˘Ó, 33 ηd ıa ÙeÓ Ì·ÛÙÈÁÒÛÔ˘Ó, ηd ıa ÙeÓ ı·Ó·ÙÒÛÔ˘Ó, ηd ÙcÓ ÙÚ›ÙË ì̤ڷ ıa àÓ·ÛÙËıFÉ». 34 \AÏÏ\ ·éÙÔd Ù›ÔÙ à\ ·éÙa ‰bÓ Î·Ù¿Ï·‚·Ó, ‰ÈfiÙÈ ì ÛËÌ·Û›· ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ qÙ·Ó ÎÚ˘Ì̤ÓË à\ ·éÙÔ‡˜, ηd ÁÈ\ ·éÙe ‰bÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó Ùa ÏÂÁfiÌÂÓ·.

35 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b âÓ Ùˇá âÁÁ›˙ÂÈÓ ·éÙeÓ Âå˜ ^IÂÚȯg Ù˘ÊÏfi˜ ÙȘ âοıËÙÔ ·Úa ÙcÓ ï‰eÓ ÚÔÛ·ÈÙáÓ. 36 \AÎÔ‡Û·˜ ‰b ù¯ÏÔ˘ ‰È·ÔÚ¢Ô̤ÓÔ˘ â˘Óı¿ÓÂÙÔ Ù› ÂúË Ù·ÜÙ·. 37 \A‹ÁÁÂÈÏ·Ó ‰b ·éÙˇá ¬ÙÈ ’IËÛÔܘ ï N·˙ˆÚ·ÖÔ˜ ·Ú¤Ú¯ÂÙ·È. 38 K·d â‚fiËÛ ϤÁˆÓØ ’IËÛÔÜ, Yîb ¢·˘˝‰, âϤËÛfiÓ ÌÂ. 39 K·d Ôî ÚÔ¿ÁÔÓÙ˜ âÂÙ›ÌˆÓ ·éÙˇá ¥Ó· ÛȈ‹ÛFËØ ·éÙe˜ ‰b ÔÏÏˇá ÌÄÏÏÔÓ öÎÚ·˙ÂÓØ Yîb ¢·˘˝‰, âϤËÛfiÓ ÌÂ. 40 ™Ù·ıÂd˜ ‰b ï ’IËÛÔܘ âΤÏ¢ÛÂÓ ·éÙeÓ à¯ıÉÓ·È Úe˜ ·éÙfiÓ. \EÁÁ›Û·ÓÙÔ˜ ‰b ·éÙÔÜ âËÚÒÙËÛÂÓ ·éÙeÓ Ï¤ÁˆÓØ 41 T› ÛÔÈ ı¤ÏÂȘ ÔÈ‹Ûˆ; ^O ‰b ÂrÂØ K‡ÚÈÂ, ¥Ó· àÓ·‚Ϥ„ˆ. 42 K·d ï ’IËÛÔܘ ÂrÂÓ ·éÙˇáØ \AÓ¿‚Ï„ÔÓ! ^H ›ÛÙȘ ÛÔ˘

TÚ›ÙË ÚfiÚÚËÛÈ ÁÈa Ùe ¿ıÔ˜ ηd ÙcÓ àÓ¿ÛÙ·ÛÈ

£ÂÚ·›· Ù˘ÊÏÔÜ ÛÙcÓ ^IÂÚÈ¯Ò 35 ≠OÙ·Ó ‰b ÏËÛ›·˙ ÛÙcÓ ^IÂÚȯÒ, οÔÈÔ˜ Ù˘ÊÏe˜ ηıfiÙ·Ó ÛÙe ‰ÚfiÌÔ Î·d ˙ËÙÈ¿Ó¢Â. 36 K·d ¬Ù·Ó ôÎÔ˘Û Ùe ıfiÚ˘‚Ô ÙÔÜ Ï·ÔÜ, Ôf ÂÚÓÔÜÛÂ, ÚˆÙÔÜÛ ٛ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. 37 K·d ÙÔÜ Âr·Ó, ¬ÙÈ ï \IËÛÔܘ ï N·˙ˆÚ·ÖÔ˜ ‰È·‚·›ÓÂÈ. 38 TfiÙ ÊÒÓ·Í ‰˘Ó·Ùa ϤÁÔÓÙ·˜: «\IËÛÔÜ, Yîb ¢·‚›‰, âϤËÛ¤ Ì». 39 \AÏÏ\ ·éÙÔ›, Ôf ÂÚÓÔÜÛ·Ó àe ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘, ÙeÓ â¤ÏËÙÙ·Ó ÁÈa Óa ÛȈ‹ÛFË. AéÙe˜ ¬Ìˆ˜ ÔÏf ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÒÓ·˙Â: «Yîb ¢·‚›‰, âϤËÛ¤ Ì». 40 ^O ‰b \IËÛÔܘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ηd ‰È¤Ù·Í Óa ÙeÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Úe˜ ·éÙfiÓ. K·d ¬Ù·Ó ÏËÛ›·ÛÂ, ÙeÓ ÚÒÙËÛÂ: 41 «T› ı¤ÏÂȘ Óa ÛÔÜ Î¿Óˆ;». \EÎÂÖÓÔ˜ ‰b ÂrÂ: «K‡ÚÈÂ, Óa àÔÎÙ‹Ûˆ Ùe ÊᘠÌÔ˘». 42 K·d ï \IËÛÔܘ ÙÔÜ ÂrÂ: «\AfiÎÙËÛ Ùe ÊᘠÛÔ˘! ^H ›ÛÙÈ ÛÔ˘ Ûb


358

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÈËã, Èıã

ۤۈΤ ÛÂ. 43 K·d ·Ú·¯ÚÉÌ· àÓ¤‚Ï„Â, ηd äÎÔÏÔ‡ıÂÈ ·éÙˇá ‰ÔÍ¿˙ˆÓ ÙeÓ £ÂfiÓØ Î·d Ę ï Ï·e˜ å‰gÓ ö‰ˆÎÂÓ ·rÓÔÓ Ùˇá £Âˇá. K·d ÂåÛÂÏıgÓ ‰È‹Ú¯ÂÙÔ ÙcÓ ^IÂÚȯÒ. 2 K·d å‰Ôf àÓcÚ çÓfiÌ·ÙÈ Î·ÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Z·Î¯·ÖÔ˜, ηd ·éÙe˜ qÓ àÚ¯ÈÙÂÏÒÓ˘, ηd ÔyÙÔ˜ qÓ ÏÔ‡ÛÈÔ˜. 3 K·d â˙‹ÙÂÈ å‰ÂÖÓ ÙeÓ ’IËÛÔÜÓ Ù›˜ âÛÙÈ, ηd ÔéΠ䉇ӷÙÔ àe ÙÔÜ ù¯ÏÔ˘, ¬ÙÈ ÙFÉ ìÏÈΛ÷· ÌÈÎÚe˜ qÓ. 4 K·d ÚÔ‰Ú·ÌgÓ öÌÚÔÛıÂÓ àÓ¤‚Ë âd Û˘ÎÔÌÔÚ¤·Ó, ¥Ó· ú‰FË ·éÙfiÓ, ¬ÙÈ âΛӢ õÌÂÏÏ ‰È¤Ú¯ÂÛı·È. 5 K·d ó˜ qÏıÂÓ âd ÙeÓ ÙfiÔÓ, àÓ·‚Ϥ„·˜ ï ’IËÛÔܘ Âr‰ÂÓ ·éÙeÓ Î·d Âr Úe˜ ·éÙfiÓØ Z·Î¯·ÖÂ, Û‡۷˜ ηٿ‚ËıÈØ Û‹ÌÂÚÔÓ ÁaÚ âÓ Ùˇá ÔúΡˆ ÛÔ˘ ‰ÂÖ Ì ÌÂÖÓ·È. 6 K·d Û‡۷˜ η٤‚Ë, ηd ñ‰¤Í·ÙÔ ·éÙeÓ ¯·›ÚˆÓ. 7 K·d å‰fiÓÙ˜ ¿ÓÙ˜ ‰ÈÂÁfiÁÁ˘˙ÔÓ Ï¤ÁÔÓÙ˜ ¬ÙÈ ·Úa êÌ·ÚÙˆÏˇá àÓ‰Úd ÂåÛÉÏı ηٷÏÜÛ·È. 8 ™Ù·ıÂd˜ ‰b Z·Î¯·ÖÔ˜ Âr Úe˜ ÙeÓ K‡ÚÈÔÓØ \I‰Ôf Ùa ìÌ›ÛË ÙáÓ ñ·Ú¯fiÓÙˆÓ ÌÔ˘, K‡ÚÈÂ, ‰›‰ˆÌÈ ÙÔÖ˜ Ùˆ¯ÔÖ˜, ηd Âú ÙÈÓfi˜ ÙÈ âÛ˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ·, àÔ‰›‰ˆÌÈ ÙÂÙÚ·ÏÔÜÓ. 9 Er ‰b Úe˜ ·éÙeÓ ï ’IËÛÔܘ ¬ÙÈ Û‹ÌÂÚÔÓ ÛˆÙËÚ›· Ùˇá ÔúΡˆ ÙÔ‡Ùˇˆ âÁ¤ÓÂÙÔ, ηıfiÙÈ Î·d ·éÙe˜ ˘îe˜ \A‚Ú·¿Ì âÛÙÈÓ. 10 oHÏı ÁaÚ ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ˙ËÙÉÛ·È Î·d ÛáÛ·È Ùe àÔψÏfi˜.

19

11 \AÎÔ˘fiÓÙˆÓ ‰b ·éÙáÓ Ù·ÜÙ· ÚÔÛıÂd˜ Âr ·Ú·‚ÔÏcÓ ‰Èa Ùe âÁÁf˜ ·éÙeÓ ÂrÓ·È ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Î·d ‰ÔÎÂÖÓ ·éÙÔf˜ ¬ÙÈ ·Ú·¯ÚÉÌ· ̤ÏÏÂÈ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ àÓ·Ê·›ÓÂÛı·È. 12 ErÂÓ ÔsÓØ òAÓıÚˆfi˜ ÙȘ ÂéÁÂÓc˜ âÔÚ‡ıË Âå˜ ¯ÒÚ·Ó Ì·ÎÚaÓ Ï·‚ÂÖÓ ë·˘Ùˇá ‚·ÛÈÏ›·Ó ηd ñÔÛÙÚ¤„·È. 13 K·Ï¤Û·˜ ‰b ‰¤Î· ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ë·˘ÙÔÜ ö‰ˆÎÂÓ ·éÙÔÖ˜ ‰¤Î· ÌÓĘ ηd Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø ¶Ú·ÁÌ·Ù‡۷Ûı âÓ ˇz öÚ¯ÔÌ·È. 14 Oî ‰b ÔÏÖÙ·È ·éÙÔÜ âÌ›ÛÔ˘Ó ·éÙfiÓ, ηd à¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÚÂۂ›·Ó ç›Ûˆ ·éÙÔÜ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø Oé ı¤ÏÔÌÂÓ ÙÔÜÙÔÓ ‚·ÛÈÏÂÜÛ·È âÊ\ ìÌĘ. 15 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá â·ÓÂÏıÂÖÓ ·éÙeÓ Ï·‚fiÓÙ· ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó, ηd Âr ʈÓËıÉÓ·È ·éÙˇá ÙÔf˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Ôx˜ ö‰ˆÎ Ùe àÚÁ‡ÚÈÔÓ, ¥Ó· âÈÁÓˇá Ù›˜ Ù› ‰ÈÂÚ·ÁÌ·Ù‡۷ÙÔ. 16 ¶·ÚÂÁ¤ÓÂÙÔ ‰b ï ÚáÙÔ˜ ϤÁˆÓØ K‡ÚÈÂ, ì ÌÓÄ ÛÔ˘ ÚÔÛÂÈÚÁ¿Û·ÙÔ ‰¤Î· ÌÓĘ. 17 K·d ÂrÂÓ

ÎÂÊ. ÈËã, Èıã

KATA §OYKAN

359

öÛˆÛ». 43 K·d à̤ۈ˜ à¤ÎÙËÛ Ùe ÊᘠÙÔ˘, ηd ÙeÓ àÎÔÏÔ˘ıÔÜÛ ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·˜ Ùe £Âfi. K·d ¬ÏÔ˜ ï Ï·fi˜, ¬Ù·Ó Âr‰Â (Ùe ı·ÜÌ·), ‰fiÍ·Û Ùe £Âfi. ^O \IËÛÔܘ ηd ï Z·Î¯·ÖÔ˜ MÉΠ‰b (ï \IËÛÔܘ) ÛÙcÓ ^IÂÚȯg ηd ÂÚÓÔÜÛ ‰Èa ̤ÛÔ˘ 19 ·éÙɘ. 2 K·d å‰Ôf qÙ·Ó âÎÂÖ ≤Ó·˜ ôÓ‰Ú·˜, Ôf èÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Z·Î¯·ÖÔ˜. oHÙ·Ó ‰b àÚ¯ÈÙÂÏÒÓ˘. \E›Û˘ qÙ·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜. 3 K·d ÚÔÛ-

·ıÔÜÛ Óa å‰FÉ ÙeÓ \IËÛÔÜ ÔÈfi˜ ÂrÓ·È, àÏÏa ‰bÓ ÌÔÚÔÜÛ ÏfiÁˇˆ ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ, ‰ÈfiÙÈ ÛÙe àÓ¿ÛÙËÌ· qÙ·Ó ÎÔÓÙfi˜. 4 °È\ ·éÙe öÙÚÂÍ ÌÚÔÛÙa ηd àÓ¤‚ËΠÛb ÌÈa Û˘ÎÔÌÔ˘ÚÈa ÁÈa Óa ÙeÓ ‰FÉ, ‰ÈfiÙÈ ıa ÂÚÓÔÜÛ à\ âÎÂÖ. 5 K·d ¬Ù·Ó ï \IËÛÔܘ öÊı·Û Û\ ·éÙe Ùe ̤ÚÔ˜, ÎÔ›Ù·Í â¿Óˆ, ÙeÓ Âr‰Â ηd ÙÔÜ ÂrÂ: «Z·Î¯·ÖÂ, η٤‚· ÁÚ‹ÁÔÚ·, ‰ÈfiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È Óa Ì›ӈ ÛÙe Û›ÙÈ ÛÔ˘». 6 K·d η٤‚ËΠÁÚ‹ÁÔÚ·, ηd ÙeÓ ñÔ‰¤¯ıËΠÌb ¯·Ú¿. 7 \AÏÏ\ ¬Ù·Ó Âr‰·Ó ·éÙfi, ¬ÏÔÈ Û¯ÔÏ›·˙·Ó ϤÁÔÓÙ·˜: «™Ùe Û›ÙÈ êÌ·ÚÙˆÏÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÉÁ ÁÈa Óa Ì›ÓFË». 8 ^O ‰b Z·Î¯·ÖÔ˜ ÛÙ¿ıËΠηd Âr ÛÙeÓ K‡ÚÈÔ: «\I‰Ô‡, K‡ÚÈÂ, Ùa ÌÈÛa àe Ùa ñ¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ıa ‰ÒÛˆ ÛÙÔf˜ Ùˆ¯Ô‡˜, ηd iÓ Î¿ÙÈ à‰›ÎËÛ· οÔÈÔÓ, ıa Ùe âÈÛÙÚ¤„ˆ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ». 9 TfiÙ ï \IËÛÔܘ Âr ÁÈ\ ·éÙfiÓ: «™‹ÌÂÚ· Û\ ·éÙe Ùe Û›ÙÈ qÏı ۈÙËÚ›·, ‰ÈfiÙÈ Î·d ·éÙe˜ ÂrÓ·È ˘îe˜ ÙÔÜ \A‚Ú·¿Ì. 10 ^O ‰b Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ qÏı Ó\ àÓ·˙ËÙ‹ÛFË Î·d Óa ÛÒÛFË Ùe ¯·Ì¤ÓÔ». ^H ·Ú·‚ÔÏc ÙÔÜ àÓÂÈı˘Ì‹ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜ ηd ÙáÓ ‰¤Î· ‰Ô‡ÏˆÓ 11 ≠OÙ·Ó ‰b ·éÙÔd ôÎÔ˘Û·Ó ·éÙ¿, Âr ηd Ì›· ·Ú·‚ÔÏ‹, ‰ÈfiÙÈ ÏËÛ›·˙ ÛÙa ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì· ηd ·éÙÔd ÓfiÌÈ˙·Ó, ¬ÙÈ à̤ۈ˜ ıa Ê·ÓÂÚˆÓfiÙ·Ó Ìb Ï·ÌÚfiÙËÙ· ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 12 Er ÏÔÈfiÓ: «K¿ÔÈÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜ Ìb ÂéÁÂÓÉ Î·Ù·ÁˆÁc ÉÁ Ûb Ì·ÎÚÈÓc ¯ÒÚ·, ÁÈa Óa Ï¿‚FË ‚·ÛÈÏ›· ηd Óa âÈÛÙÚ¤„FË. 13 \AÊÔÜ ‰b (ÚáÙ·) οÏÂÛ ‰¤Î· ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔf˜ ö‰ˆÛ àe Ì›· ÌÓÄ (¯Ú˘Ûe ÓfiÌÈÛÌ·), ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: “\EÌÔÚ¢ıÉÙ ̤¯ÚÈ Óa âÈÛÙÚ¤„ˆ”. 14 \AÏÏ\ Ôî Û˘ÌÔÏÖÙ˜ ÙÔ˘ ÙeÓ ÌÈÛÔÜÛ·Ó, ηd öÛÙÂÈÏ·Ó àÓÙÈÚÔÛˆ›· ÌÂÙa à\ ·éÙeÓ ÁÈa Óa ÂåFÉ: “¢bÓ ÙeÓ ı¤ÏÔ˘Ì Óa Á›ÓFË ‚·ÛÈÏÂf˜ Û\ âÌĘ”. 15 ≠OÙ·Ó ‰b ·éÙe˜ â  · Ó É Ï ı  , àÊÔÜ öÏ·‚ Ùc ‚·ÛÈÏ›·, Âr Óa ÙÔÜ ÊˆÓ¿ÍÔ˘Ó ·éÙÔf˜ ÙÔf˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜, ÛÙÔf˜ ïÔ›Ô˘˜ ö‰ˆÛ Ùe ¯ÚÉÌ·, ÁÈa Óa Ì¿ıFË Ù› ΤډÈÛ ï ηı¤Ó·˜ Ìb ÙcÓ âÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û› ÙÔ˘. 16 oHÚı ‰b ï ÚáÙÔ˜ ηd ÂrÂ: “ K‡ÚÈÂ, ì ÌÓÄ ÛÔ˘ à¤ÊÂÚ ‰¤Î· àÎfiÌË ÌÓĘ”. 17 TÔÜ Âr ÙfiÙÂ: “EsÁÂ, ηÏb ‰ÔÜÏÂ! \EÂȉc Ûb ÔÏf Ï›ÁÔ Ê¿ÓËΘ ÊÈÏfiÔÓÔ˜, Ï¿‚ âÍÔ˘Û›· ¿Óˆ Ûb ‰¤Î· fiÏÂȘ”. 18 oHÏı ηd ï ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ηd ÂrÂ: “K‡ÚÈÂ, ì ÌÓÄ ÛÔ˘ à¤ÊÂÚ ôÏϘ ¤ÓÙ ÌÓĘ”. 19 Er ‰b ηd Û\ ·éÙfiÓ: “K·d Ûf Ï¿‚ âÍÔ˘Û›· ¿Óˆ Ûb ¤ÓÙ fiÏÂȘ”. 20 oHÏı ηd ôÏÏÔ˜ ηd ÂrÂ: “K‡ÚÈÂ, å‰Ôf ì ÌÓÄ ÛÔ˘. TcÓ Âr¯· Ê˘Ï·Á̤ÓË Û\ ≤Ó· Ì·ÓÙ‹ÏÈ. 21 ¢ÈfiÙÈ Ûb ÊÔ‚fiÌÔ˘Ó, âÂȉc ÂrÛ·È ÏÂÔÓ¤ÎÙ˘ ôÓıÚˆÔ˜. ¶·›ÚÓÂȘ ·éÙe Ôf ‰bÓ ö‚·Ï˜, ηd ıÂÚ›˙ÂȘ ·éÙe Ôf ‰bÓ öÛÂÈÚ˜, ηd Ì·˙‡ÂȘ à\ âÎÂÖ Ôf ‰bÓ ÛÎfiÚÈÛ˜ Ìb ÛÔ-


360

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Èıã

·éÙˇáØ Es, àÁ·ıb ‰ÔÜÏÂ! ≠OÙÈ âÓ âÏ·¯›ÛÙˇˆ ÈÛÙe˜ âÁ¤ÓÔ˘, úÛıÈ âÍÔ˘Û›·Ó ö¯ˆÓ â¿Óˆ ‰¤Î· fiψÓ. 18 K·d qÏıÂÓ ï ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ϤÁˆÓØ K‡ÚÈÂ, ì ÌÓÄ ÛÔ˘ âÔ›ËÛ ¤ÓÙ ÌÓĘ. 19 Er ‰b ηd ÙÔ‡ÙˇˆØ K·d Ûf Á›ÓÔ˘ â¿Óˆ ¤ÓÙ fiψÓ. 20 K·d ≤ÙÂÚÔ˜ qÏı ϤÁˆÓØ K‡ÚÈÂ, å‰Ôf ì ÌÓÄ ÛÔ˘, mÓ Âr¯ÔÓ àÔÎÂÈ̤ÓËÓ âÓ ÛÔ˘‰·Ú›ˇˆ. 21 \EÊÔ‚Ô‡ÌËÓ Á¿Ú ÛÂ, ¬ÙÈ ôÓıÚˆÔ˜ ·éÛÙËÚe˜ ÂrØ ·úÚÂȘ n ÔéÎ öıËη˜, ηd ıÂÚ›˙ÂȘ n ÔéÎ öÛÂÈÚ·˜, ηd Û˘Ó¿ÁÂȘ ¬ıÂÓ Ôé ‰ÈÂÛÎfiÚÈÛ·˜. 22 §¤ÁÂÈ ·éÙˇáØ \EÎ ÙÔÜ ÛÙfiÌ·Ùfi˜ ÛÔ˘ ÎÚÈÓá ÛÂ, ÔÓËÚb ‰ÔÜÏÂ. òˇH‰ÂȘ ¬ÙÈ ôÓıÚˆÔ˜ ·éÛÙËÚfi˜ ÂåÌÈ âÁÒ, ·úÚˆÓ n ÔéÎ öıËη, ηd ıÂÚ›˙ˆÓ n ÔéÎ öÛÂÈÚ·, ηd Û˘Ó¿ÁˆÓ ¬ıÂÓ Ôé ‰ÈÂÛÎfiÚÈÛ·. 23 K·d ‰È·Ù› ÔéÎ ö‰ˆÎ·˜ Ùe àÚÁ‡ÚÈfiÓ ÌÔ˘ âd ÙcÓ ÙÚ¿Â˙·Ó, ηd âÁg âÏıgÓ ÛfÓ ÙfiΡˆ iÓ öÚ·Í· ·éÙfi; 24 K·d ÙÔÖ˜ ·ÚÂÛÙáÛÈÓ ÂrÂÓØ òAÚ·Ù à\ ·éÙÔÜ ÙcÓ ÌÓÄÓ Î·d ‰fiÙÂ Ùˇá Ùa˜ ‰¤Î· ÌÓĘ ö¯ÔÓÙÈ. 25 K·d ÂrÔÓ ·éÙˇáØ K‡ÚÈÂ, ö¯ÂÈ ‰¤Î· ÌÓĘ. 26 §¤Áˆ ÁaÚ ñÌÖÓ ¬ÙÈ ·ÓÙd Ùˇá ö¯ÔÓÙÈ ‰Ôı‹ÛÂÙ·È, àe ‰b ÙÔÜ Ìc ö¯ÔÓÙÔ˜ ηd n ö¯ÂÈ àÚı‹ÛÂÙ·È à\ ·éÙÔÜ. 27 ¶ÏcÓ ÙÔf˜ â¯ıÚÔ‡˜ ÌÔ˘ âΛÓÔ˘˜, ÙÔf˜ Ìc ıÂÏ‹Û·ÓÙ¿˜ Ì ‚·ÛÈÏÂÜÛ·È â\ ·éÙÔ‡˜, àÁ¿ÁÂÙ z‰Â ηd ηٷÛÊ¿Í·Ù ·éÙÔf˜ öÌÚÔÛı¤Ó ÌÔ˘.

ÎÂÊ. Èıã

KATA §OYKAN

361

Ú¿”. 22 TÔÜ Ï¤ÁÂÈ: “K·Îb ‰ÔÜÏÂ, àe Ùa ÏfiÁÈ· ÙÔÜ ÛÙfiÌ·Ùfi˜ ÛÔ˘ ıa Ûb ÎÚ›Óˆ. òHÍÂÚ˜, ¬ÙÈ âÁg ÂrÌ·È ÏÂÔÓ¤ÎÙ˘ ôÓıÚˆÔ˜, Ôf ·›ÚÓˆ ·éÙe Ôf ‰bÓ ö‚·Ï·, ηd ıÂÚ›˙ˆ ·éÙe Ôf ‰bÓ öÛÂÈÚ·, ηd Ì·˙‡ˆ à\ âÎÂÖ Ôf ‰bÓ ÛÎfiÚÈÛ· Ìb ÛÔÚ¿. 23 TfiÙ ÁÈ·Ù› ‰bÓ ö‚·Ï˜ Ùe ¯ÚÉÌ· ÌÔ˘ ÛÙcÓ ÙÚ¿Â˙·, ïfiÙÂ, ¬Ù·Ó ıa âÚ¯fiÌÔ˘Ó, ıa Ùe ÂåÛ¤Ú·ÙÙ· Ìb ÙfiÎÔ;”. 24 K·ÙfiÈÓ Âr ÛÙÔf˜ ·ÚÈÛٷ̤ÓÔ˘˜: “¶¿ÚÙ à\ ·éÙeÓ Ùc ÌÓÄ Î·d ‰áÛÙ ÙËÓ Û\ ·éÙfiÓ, Ôf ö¯ÂÈ Ùd˜ ‰¤Î· ÌÓĘ”. 25 \AÏÏa ÙÔÜ Âr·Ó: “K‡ÚÈÂ, ·éÙe˜ ö¯ÂÈ ‰¤Î· ÌÓĘ”. 26 ™Ä˜ ‚‚·ÈÒÓˆ ‰¤, ¬ÙÈ Ûb ηı¤Ó·, ï ïÔÖÔ˜ ö¯ÂÈ, ıa ‰ÔıFÉ (ηd ôÏÏÔ), âÓˇá à\ ·éÙfiÓ, Ôf ‰bÓ ö¯ÂÈ, ηd ·éÙfi (Ùe Ï›ÁÔ), Ôf ö¯ÂÈ, ıa àÊ·ÈÚÂıFÉ. 27 \ E Î Â ›ÓÔ˘˜ ‰b ÙÔf˜ â¯ıÚÔ‡˜ ÌÔ˘, Ôf ‰bÓ ı¤ÏËÛ·Ó Óa ‚·ÛÈχۈ Û\ ·éÙÔ‡˜, ʤÚÂÙ â‰á ηd ηٷÛÊ¿ÍÂÙ ·éÙÔf˜ âÓÒÈfiÓ ÌÔ˘». ^O ‚·ÛÈÏÂf˜ XÚÈÛÙe˜ âd ÒÏÔ˘ ùÓÔ˘! 28 \AÊÔÜ ‰b Âr ·éÙ¿, Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙcÓ ÔÚ›· Úe˜ Ùa âÌÚfi˜, ÁÈa Ó\ àÓ‚FÉ ÛÙa ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì·. 29 K·d ¬Ù·Ó ÏËÛ›·Û ÛÙc BËıÛÊ·ÁÉ Î·d Ùc BË-

28 K·d ÂågÓ Ù·ÜÙ· âÔÚ‡ÂÙÔ öÌÚÔÛıÂÓ àÓ·‚·›ÓˆÓ Âå˜ ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì·. 29 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ ó˜ õÁÁÈÛÂÓ Âå˜ BËıÛÊ·ÁÉ Î·d BËı·Ó›·Ó Úe˜ Ùe ùÚÔ˜ Ùe ηÏÔ‡ÌÂÓÔÓ \EÏ·ÈáÓ, à¤ÛÙÂÈÏ ‰‡Ô ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ ·éÙÔÜ 30 ÂåÒÓØ ^Y¿ÁÂÙ Âå˜ ÙcÓ Î·Ù¤Ó·ÓÙÈ ÎÒÌËÓ, âÓ Fw ÂåÛÔÚ¢fiÌÂÓÔÈ ÂñÚ‹ÛÂÙ áÏÔÓ ‰Â‰Â̤ÓÔÓ, âÊ\ nÓ Ôé‰Âd˜ ÒÔÙ àÓıÚÒˆÓ âοıÈÛÂØ Ï‡Û·ÓÙ˜ ·éÙeÓ àÁ¿ÁÂÙÂ. 31 K·d â¿Ó ÙȘ ñÌĘ âÚˆÙ÷Ä, ‰È·Ù› χÂÙÂ; Ô≈Ùˆ˜ âÚÂÖÙ ·éÙˇá, ¬ÙÈ ï K‡ÚÈÔ˜ ·éÙÔÜ ¯Ú›·Ó ö¯ÂÈ. 32 \AÂÏıfiÓÙ˜ ‰b Ôî àÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ ÂyÚÔÓ Î·ıg˜ ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜ ëÛÙáÙ· ÙeÓ áÏÔÓ. 33 §˘fiÓÙˆÓ ‰b ·éÙáÓ ÙeÓ áÏÔÓ ÂrÔÓ Ôî ·ÚÈÔÈ ·éÙÔÜ Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø T› χÂÙ ÙeÓ áÏÔÓ; 34 Oî ‰b ÂrÔÓ ¬ÙÈ ï K‡ÚÈÔ˜ ·éÙÔÜ ¯Ú›·Ó ö¯ÂÈ. 35 K·d õÁ·ÁÔÓ ·éÙeÓ Úe˜ ÙeÓ ’IËÛÔÜÓ, ηd âÈÚÚ›„·ÓÙ˜ ë·˘ÙáÓ Ùa îÌ¿ÙÈ· âd ÙeÓ áÏÔÓ â‚›‚·Û·Ó ÙeÓ ’IËÛÔÜÓ.

ı·Ó›·, ÎÔÓÙa ÛÙe ùÚÔ˜, Ôf ϤÁÂÙ·È ÙáÓ \EÏ·ÈáÓ, öÛÙÂÈÏ ‰‡Ô àe ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘ 30 ϤÁÔÓÙ·˜: «¶ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙe à¤Ó·ÙÈ ¯ˆÚÈfi, ¬Ô˘ Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ıa ‚ÚÉÙ ≤Ó· Ô˘Ï¿ÚÈ ‰Â̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙe ïÔÖÔ ‰bÓ Î¿ıËÛ ÔÙb ηÓÂd˜ à\ ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜. Na Ùe χÛÂÙ ηd Óa Ùe ʤÚÂÙÂ. 31 K·d iÓ Î·ÓÂd˜ ÛĘ âÚˆÙ‹ÛFË, “°È·Ù› Ùe χÂÙÂ;”, Óa ÙÔÜ ÂåÉÙ ·éÙfi: “ ^O K‡ÚÈÔ˜ Ùe ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È”». 32 ≠OÙ·Ó ‰b ÉÁ·Ó Ôî àÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ, ‚ÚÉÎ·Ó Óa ÂrÓ·È Ùe Ô˘Ï¿ÚÈ ¬ˆ˜ àÎÚȂᘠÙÔf˜ ÂrÂ. 33 K·d ¬Ù·Ó öÏ˘·Ó Ùe Ô˘Ï¿ÚÈ, ÙÔf˜ Âr·Ó Ôî å‰ÈÔÎÙÉÙ˜ ÙÔ˘: «°È·Ù› χÂÙ Ùe Ô˘Ï¿ÚÈ;». 34 AéÙÔd ‰b Âr·Ó: «^O K‡ÚÈÔ˜ Ùe ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È». 35 K·d Ùe öÊÂÚ·Ó ÛÙeÓ \IËÛÔÜ, ηd öÚÚÈÍ·Ó â¿Óˆ ÛÙe Ô˘Ï¿ÚÈ Ùa âÓ‰‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ηd âÈ‚›‚·Û·Ó ÙeÓ \IËÛÔÜ.


362

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Èıã

ÎÂÊ. Èıã

KATA §OYKAN

363

^H ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎc ÂúÛÔ‰Ô˜ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ ÛÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì

36 ¶ÔÚ¢Ô̤ÓÔ˘ ‰b ·éÙÔÜ ñÂÛÙÚÒÓÓ˘ÔÓ Ùa îÌ¿ÙÈ· ·éÙáÓ âÓ ÙFÉ ï‰ˇá. 37 \EÁÁ›˙ÔÓÙÔ˜ ‰b ·éÙÔÜ õ‰Ë Úe˜ ÙFÉ Î·Ù·‚¿ÛÂÈ ÙÔÜ òOÚÔ˘˜ ÙáÓ \EÏ·ÈáÓ õÚÍ·ÙÔ ±·Ó Ùe ÏÉıÔ˜ ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ ¯·›ÚÔÓÙ˜ ·åÓÂÖÓ ÙeÓ £ÂeÓ ÊˆÓFÉ ÌÂÁ¿ÏFË ÂÚd ·ÛáÓ zÓ Âr‰ÔÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ 38 ϤÁÔÓÙÂ˜Ø EéÏÔÁË̤ÓÔ˜ ï âÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÂf˜ âÓ çÓfiÌ·ÙÈ K˘Ú›Ô˘Ø ÂåÚ‹ÓË âÓ ÔéÚ·Óˇá ηd ‰fiÍ· âÓ ñ„›ÛÙÔȘ. 39 K·› ÙÈÓ˜ ÙáÓ º·ÚÈÛ·›ˆÓ àe ÙÔÜ ù¯ÏÔ˘ ÂrÔÓ Úe˜ ·éÙfiÓØ ¢È‰¿ÛηÏÂ, âÈÙ›ÌËÛÔÓ ÙÔÖ˜ Ì·ıËÙ·Ö˜ ÛÔ˘. 40 K·d àÔÎÚÈıÂd˜ ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø §¤Áˆ ñÌÖÓ ¬ÙÈ âaÓ ÔyÙÔÈ ÛȈ‹ÛˆÛÈÓ, Ôî Ï›ıÔÈ ÎÂÎÚ¿ÍÔÓÙ·È.

36 K·d ηıg˜ ‹Á·ÈÓÂ, öÛÙÚˆÓ·Ó Ùa âÓ‰‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ οو ÛÙe ‰ÚfiÌÔ. 37 K·d ¬Ù·Ó ϤÔÓ ÏËÛ›·˙ ÛÙe Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ Î·ÙËÊÔÚÈÎÔÜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔÜ òOÚÔ˘˜ ÙáÓ \EÏ·ÈáÓ, ôÚ¯ÈÛ ¬ÏÔ Ùe ÏÉıÔ˜ ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ Ìb ¯·Úa ηd ʈÓc ÌÂÁ¿ÏË Óa ‰ÔÍÔÏÔÁÔÜÓ Ùe £Âe ÁÈa ¬Ï· Ùa ı·‡Ì·Ù·, Ôf Âr‰·Ó, 38 ϤÁÔÓÙ·˜: «EéÏÔÁË̤ÓÔ˜ ï ‚·ÛÈχ˜, Ôf öÚ¯ÂÙ·È âΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘Ø ÙÈÌc ÛÙeÓ OéÚ¿ÓÈÔ Î·d ‰fiÍ· ÛÙeÓ ≠Y„ÈÛÙÔ». 39 \AÏÏa ÌÂÚÈÎÔd àe ÙÔf˜ º·ÚÈÛ·›Ô˘˜ ̤۷ àe Ùe ÏÉıÔ˜ ÙÔÜ Âr·Ó: «¢È‰¿ÛηÏÂ, Óa âÈÏ‹ÍF˘ ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÛÔ˘». 40 \AÔÎÚ›ıËΠ‰b ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «™Ä˜ ϤÁˆ, ¬ÙÈ âaÓ ·éÙÔd ÛȈ‹ÛÔ˘Ó, ıa ÎÚ·˘Á¿ÛÔ˘Ó Ôî Ï›ıÔÈ». £ÚÉÓÔ˜ ηd ÚÔÊËÙ›· ÁÈa ÙcÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊc Ùɘ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì

41 K·d ó˜ õÁÁÈÛÂÓ, å‰gÓ ÙcÓ fiÏÈÓ öÎÏ·˘ÛÂÓ â\ ·éÙFÉ, 42 ϤÁˆÓ ¬ÙÈ Âå öÁÓˆ˜ ηd Û‡, η› Á âÓ ÙFÉ ì̤Ú÷· ÛÔ˘ Ù·‡ÙFË, Ùa Úe˜ ÂåÚ‹ÓËÓ ÛÔ˘! NÜÓ ‰b âÎÚ‡‚Ë àe çÊı·ÏÌáÓ ÛÔ˘. 43 ≠OÙÈ ≥ÍÔ˘ÛÈÓ ìÌ¤Ú·È âd Ûb ηd ÂÚÈ‚·ÏÔÜÛÈÓ Ôî â¯ıÚÔ› ÛÔ˘ ¯¿Ú·Î¿ ÛÔÈ Î·d ÂÚÈ΢ÎÏÒÛÔ˘Û› Û ηd Û˘Ó¤ÍÔ˘Û› Û ¿ÓÙÔıÂÓ, 44 ηd ≷ÊÈÔÜÛ› Û ηd Ùa Ù¤ÎÓ· ÛÔ˘ âÓ ÛÔ›, ηd ÔéÎ àÊ‹ÛÔ˘ÛÈÓ âÓ ÛÔd Ï›ıÔÓ âd Ï›ıˇˆ, àÓı\ zÓ ÔéÎ öÁÓˆ˜ ÙeÓ Î·ÈÚeÓ Ùɘ âÈÛÎÔɘ ÛÔ˘.

41 K·d ¬Ù·Ó ÏËÛ›·Û ηd Âr‰Â ÙcÓ fiÏÈ, öÎÏ·˘Û ÁÈ\ ·éÙc 42 ηd ÂrÂ: «hø âaÓ Ûf ÁÓÒÚÈ˙˜, öÛÙˆ ηd ηÙ\ ·éÙe ÙeÓ (ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ) ηÈÚfi ÛÔ˘, Ùa àÊÔÚáÓÙ· ÛÙe ηÏfi ÛÔ˘! \AÏÏa ÙÒÚ· ÂrÓ·È ÎÚ˘Ì̤ӷ àe Ùa Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘. 43 ¢ÈfiÙÈ ıa öÏıÔ˘Ó Ûb Û¤Ó· ì̤Ú˜, Ôf Ôî â¯ıÚÔ› ÛÔ˘ ıa Ûb ÂÚÈ˙ÒÛÔ˘Ó Ìb ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎa öÚÁ·, ηd ıa Ûb ÂÚÈ΢ÎÏÒÛÔ˘Ó, ηd ıa Ûb ÂÚÈÛÊ›ÁÁÔ˘Ó, 44 ηd ıa Û˘ÓÙÚ›„Ô˘Ó âÛ¤Ó· ηd Ùa Ù¤ÎÓ· ÛÔ˘, Ôf ıa ‚ÚÂıÔÜÓ Ì¤Û· ÛÙa Ù›¯Ë ÛÔ˘, ηd ‰bÓ ı\ àÊ‹ÛÔ˘Ó Ûb Û¤Ó· ÏÈı¿ÚÈ ¿Óˆ Ûb ÏÈı¿ÚÈ, ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ âÎÙ›ÌËÛ˜ ÙeÓ Î·ÈÚfi, Ôf Ûb âÈÛΤÊıËÎÂ ï £Âfi˜». \EΉ›ˆÍÈ ÙáÓ âÌfiÚˆÓ àe ÙeÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ ÙÔÜ Ó·ÔÜ

45 K·d ÂåÛÂÏıgÓ Âå˜ Ùe îÂÚeÓ õÚÍ·ÙÔ â΂¿ÏÏÂÈÓ ÙÔf˜ ˆÏÔÜÓÙ·˜ âÓ ·éÙˇá ηd àÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ 46 ϤÁˆÓ ·éÙÔÖ˜Ø °¤ÁÚ·Ù·È ¬ÙÈ ï ÔrÎfi˜ ÌÔ˘ ÔrÎÔ˜ ÚÔÛ¢¯É˜ âÛÙÈÓØ ñÌÂÖ˜ ‰b ·éÙeÓ âÔÈ‹Û·Ù Û‹Ï·ÈÔÓ ÏFËÛÙáÓ. 47 K·d qÓ ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ùe ηı\ ìÌ¤Ú·Ó âÓ Ùˇá îÂÚˇá. Oî ‰b àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ â˙‹ÙÔ˘Ó ·éÙeÓ àÔÏ¤Û·È Î·d Ôî ÚáÙÔÈ ÙÔÜ Ï·ÔÜ, 48 ηd Ôé¯ Â≈ÚÈÛÎÔÓ Ùe Ù› ÔÈ‹ÛÔ˘ÛÈÓØ ï Ï·e˜ ÁaÚ ±·˜ âÍÂÎڤ̷ÙÔ ·éÙÔÜ àÎÔ‡ˆÓ.

45 ≠OÙ·Ó ‰b ÌÉΠÛÙeÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ ÙÔÜ Ó·ÔÜ, ôÚ¯ÈÛ Óa âΉÈÒÎFË ÙÔf˜ âÎÂÖ ˆÏËÙa˜ ηd àÁÔÚ·ÛÙ¿˜, 46 ϤÁÔÓÙ·˜ Û\ ·éÙÔ‡˜: «ErÓ·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ, ^O ÔrÎfi˜ ÌÔ˘ ÂrÓ·È ÔrÎÔ˜ ÚÔÛ¢¯É˜, àÏÏa ÛÂÖ˜ ÙeÓ Î¿Ó·Ù Û‹Ï·ÈÔ ÏFËÛÙáÓ». 47 K·d ‰›‰·ÛΠηıËÌÂÚÈÓᘠÛÙeÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ ÙÔÜ Ó·ÔÜ, Ôî ‰b àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd Ôî ÚÔ‡¯ÔÓÙ˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ ˙ËÙÔÜÛ·Ó Óa ÙeÓ ı·Ó·ÙÒÛÔ˘Ó, 48 àÏÏa ‰bÓ ö‚ÚÈÛÎ·Ó ᘠÓa âÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ‰ÈfiÙÈ ¬ÏÔ˜ ï Ï·e˜ àÎÔ‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÎÚÂÌfiÙ·Ó àe Ùe ÛÙfiÌ· ÙÔ˘.


364

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Îã

K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ ÌÈ÷Ä ÙáÓ ìÌÂÚáÓ âÎÂ›ÓˆÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÔ˜ ·éÙÔÜ ÙeÓ Ï·eÓ âÓ Ùˇá îÂÚˇá ηd Âé·ÁÁÂÏÈ˙Ô̤ÓÔ˘ â¤ÛÙËÛ·Ó Ôî àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ÛfÓ ÙÔÖ˜ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔȘ 2 ηd ÂrÔÓ Úe˜ ·éÙeÓ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø Eåb ìÌÖÓ âÓ Ô›÷· âÍÔ˘Û›÷· Ù·ÜÙ· ÔÈÂÖ˜, j Ù›˜ âÛÙÈÓ ï ‰Ô‡˜ ÛÔÈ ÙcÓ âÍÔ˘Û›·Ó Ù·‡ÙËÓ; 3 \AÔÎÚÈıÂd˜ ‰b Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø \EÚˆÙ‹Ûˆ ñÌĘ ÎàÁg ≤Ó· ÏfiÁÔÓ, ηd Âú·Ù¤ ÌÔÈØ 4 Te ‚¿ÙÈÛÌ· ’Iˆ¿ÓÓÔ˘ âÍ ÔéÚ·ÓÔÜ qÓ j âÍ àÓıÚÒˆÓ; 5 Oî ‰b Û˘ÓÂÏÔÁ›Û·ÓÙÔ Úe˜ ë·˘ÙÔf˜ ϤÁÔÓÙ˜ ¬ÙÈ âaÓ ÂúˆÌÂÓ, âÍ ÔéÚ·ÓÔÜ, âÚÂÖ, ‰È·Ù› ÔsÓ ÔéÎ âÈÛÙ‡۷Ù ·éÙˇá; 6 \EaÓ ‰b ÂúˆÌÂÓ, âÍ àÓıÚÒˆÓ, Ę ï Ï·e˜ ηٷÏÈı¿ÛÂÈ ìÌÄ˜Ø ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ Á¿Ú âÛÙÈÓ ’Iˆ¿ÓÓËÓ ÚÔÊ‹ÙËÓ ÂrÓ·È. 7 K·d àÂÎÚ›ıËÛ·Ó Ìc Âå‰¤Ó·È fiıÂÓ. 8 K·d ï ’IËÛÔܘ ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø Oé‰b âÁg ϤÁˆ ñÌÖÓ âÓ Ô›÷· âÍÔ˘Û›÷· Ù·ÜÙ· ÔÈá.

20

9 òHÚÍ·ÙÔ ‰b Úe˜ ÙeÓ Ï·eÓ Ï¤ÁÂÈÓ ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏcÓ Ù·‡ÙËÓØ òAÓıÚˆfi˜ ÙȘ âʇÙ¢ÛÂÓ àÌÂÏáÓ·, ηd âͤ‰ÔÙÔ ·éÙeÓ ÁˆÚÁÔÖ˜ ηd à‰‹ÌËÛ ¯ÚfiÓÔ˘˜ îηÓÔ‡˜. 10 K·d âÓ Ùˇá ηÈÚˇá à¤ÛÙÂÈÏ Úe˜ ÙÔf˜ ÁˆÚÁÔf˜ ‰ÔÜÏÔÓ ¥Ó· àe ÙÔÜ Î·ÚÔÜ ÙÔÜ àÌÂÏáÓÔ˜ ‰ÒÛÔ˘ÛÈÓ ·éÙˇá. Oî ‰b ÁˆÚÁÔd ‰Â›Ú·ÓÙ˜ ·éÙeÓ âÍ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÎÂÓfiÓ. 11 K·d ÚÔÛ¤ıÂÙÔ ·éÙÔÖ˜ ¤Ì„·È ≤ÙÂÚÔÓ ‰ÔÜÏÔÓ. Oî ‰b ÎàÎÂÖÓÔÓ ‰Â›Ú·ÓÙ˜ ηd àÙÈÌ¿Û·ÓÙ˜ âÍ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÎÂÓfiÓ. 12 K·d ÚÔÛ¤ıÂÙÔ ¤Ì„·È ÙÚ›ÙÔÓ. Oî ‰b ηd ÙÔÜÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›Û·ÓÙ˜ âͤ‚·ÏÔÓ. 13 Er ‰b ï ·ÚÈÔ˜ ÙÔÜ àÌÂÏáÓÔ˜Ø T› ÔÈ‹Ûˆ; ¶¤Ì„ˆ ÙeÓ ˘îfiÓ ÌÔ˘ ÙeÓ àÁ·ËÙfiÓØ úÛˆ˜ ÙÔÜÙÔÓ å‰fiÓÙ˜ âÓÙÚ·‹ÛÔÓÙ·È. 14 \I‰fiÓÙ˜ ‰b ·éÙeÓ Ôî ÁˆÚÁÔd ‰ÈÂÏÔÁ›˙ÔÓÙÔ Úe˜ ë·˘ÙÔf˜ ϤÁÔÓÙÂ˜Ø OyÙfi˜ âÛÙÈÓ ï ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜Ø ‰ÂÜÙ àÔÎÙ›ӈÌÂÓ ·éÙfiÓ, ¥Ó· ìÌáÓ Á¤ÓËÙ·È ì ÎÏËÚÔÓÔÌ›·. 15 K·d â΂·ÏfiÓÙ˜ ·éÙeÓ ö͈ ÙÔÜ àÌÂÏáÓÔ˜ à¤ÎÙÂÈÓ·Ó. T› ÔsÓ ÔÈ‹ÛÂÈ ·éÙÔÖ˜ ï ·ÚÈÔ˜ ÙÔÜ àÌÂÏáÓÔ˜; 16 \EχÛÂÙ·È Î·d àÔϤÛÂÈ ÙÔf˜ ÁˆÚÁÔf˜ ÙÔ‡ÙÔ˘˜, ηd ‰ÒÛÂÈ ÙeÓ àÌÂÏáÓ· ôÏÏÔȘ. \AÎÔ‡Û·ÓÙ˜ ‰b ÂrÔÓØ Mc Á¤ÓÔÈÙÔ! 17 ^O ‰b â̂Ϥ„·˜ ·éÙÔÖ˜ ÂrÂØ T› ÔsÓ âÛÙÈ Ùe ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÓ ÙÔÜÙÔ, §›ıÔÓ nÓ à‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Ôî ÔåÎÔ‰ÔÌÔÜÓÙ˜, ÔyÙÔ˜ âÁÂÓ‹ıË Âå˜ ÎÂÊ·ÏcÓ Áˆ-

ÎÂÊ. Îã

KATA §OYKAN

365

\EÚÒÙËÛÈ \IÔ˘‰·›ˆÓ ÁÈa ÙcÓ âÍÔ˘Û›· ÙÔÜ \IËÛÔÜ Î·d àÓÙÂÚÒÙËÛÈ ÙÔÜ \IËÛÔÜ

20 ÛÙeÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ ÙÔÜ Ó·ÔÜ Î·d ΋ڢÙÙÂ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó ·åÊÓȉ›ˆ˜ M›· ‰b àe Ùd˜ ì̤Ú˜ âÎÂÖÓ˜, âÓˇá (ï \IËÛÔܘ) ‰›‰·ÛΠÙe Ï·e

Ôî àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ Ì·˙d Ìb ÙÔf˜ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘˜, 2 ηd ÙÔÜ Âr·Ó: «¶¤˜ Ì·˜, Ìb ÔÈ¿ âÍÔ˘Û›· οÓÂȘ ·éÙ¿, j ÔÈfi˜ ÂrÓ·È ·éÙfi˜, Ôf ÛÔÜ ö‰ˆÛ ·éÙc ÙcÓ âÍÔ˘Û›·;». 3 Er ‰b ÙfiÙ Û\ ·éÙÔ‡˜: «£a ÛĘ âÚˆÙ‹Ûˆ ηd âÁg ≤Ó· ÚÄÁÌ·, ηd Óa ÌÔÜ à·ÓÙ‹ÛÂÙÂ: 4 Te ‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ qÙ·Ó àe Ùe £Âe j àe ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜;». 5 AéÙÔd ‰b Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ηd öÏÂÁ·Ó: «\EaÓ ÔÜÌÂ, “ \Ae Ùe £Âfi”, ıa ÌĘ FÉ, “°È·Ù› ÙfiÙ ‰bÓ ÈÛÙ‡۷Ù Û\ ·éÙfiÓ;”. 6 \EaÓ ‰b ÔÜÌÂ, “ \Ae ÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜”, ¬ÏÔ˜ ï Ï·e˜ ıa ÌĘ ÏÈıÔ‚ÔÏ‹ÛFË, ‰ÈfiÙÈ ÂrÓ·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜, ¬ÙÈ ï \Iˆ¿ÓÓ˘ ÂrÓ·È ÚÔÊ‹Ù˘». 7 K·d à¿ÓÙËÛ·Ó, ¬ÙÈ ‰bÓ Í¤ÚÔ˘Ó àe ÔÜ. 8 K·d ï \IËÛÔܘ ÙÔf˜ ÂrÂ: «OûÙ âÁg ÛĘ ϤÁˆ Ìb ÔÈ¿ âÍÔ˘Û›· οӈ ·éÙ¿». ^H ·Ú·‚ÔÏc ÙáÓ Î·ÎáÓ ÁˆÚÁáÓ ÙÔÜ àÌÂÏáÓÔ˜ 9 òAÚ¯ÈÛ ‰b Óa ϤÁFË ÛÙe Ï·e ·éÙc ÙcÓ ·Ú·‚ÔÏ‹: «K¿ÔÈÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜ ʇÙ¢Û àÌ¤ÏÈ, ηd Ùe ÓÔ›ÎÈ·Û Ûb ÁˆÚÁÔ‡˜, ηd öÊ˘Á Ûb ôÏÏÔ ÙfiÔ ÁÈa àÚÎÂÙe ¯ÚÔÓÈÎe ‰È¿ÛÙËÌ·. 10 K·d ¬Ù·Ó qÏı ï ηÈÚfi˜, à¤ÛÙÂÈÏ Úe˜ ÙÔf˜ ÁˆÚÁÔf˜ ≤Ó· ‰ÔÜÏÔ, ÁÈa Óa ÙÔÜ ‰ÒÛÔ˘Ó àe ÙeÓ Î·Úe ÙÔÜ àÌÂÏÈÔÜ. \AÏÏ\ Ôî ÁˆÚÁÔd ÙeÓ ÎÙ‡ËÛ·Ó, ηd ÙeÓ öÛÙÂÈÏ·Ó ›Ûˆ Ìb à‰ÂÈ·Óa ¯¤ÚÈ·. 11 TÔf˜ öÛÙÂÈÏ ‰b ηd ôÏÏÔ ‰ÔÜÏÔ, àÏÏa ηd âÎÂÖÓÔÓ, àÊÔÜ ÙeÓ ÎÙ‡ËÛ·Ó Î·d ÙeÓ âÍÂ˘Ù¤ÏÈÛ·Ó, ÙeÓ öÛÙÂÈÏ·Ó ›Ûˆ Ìb à‰ÂÈ·Óa ¯¤ÚÈ·. 12 òEÛÙÂÈÏ ‰b ηd ÙÚ›ÙÔ. \AÏÏ\ ·éÙÔd ηd ·éÙeÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó Î·d ö‰ÈˆÍ·Ó. 13 TfiÙ ï å‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔÜ àÌÂÏÈÔÜ ÂrÂ: “ T› Óa οӈ; £a ÛÙ›ψ ÙeÓ ˘îfi ÌÔ˘ ÙeÓ àÁ·ËÙfi. òIÛˆ˜, ¬Ù·Ó ‰ÔÜÓ ·éÙfiÓ, Óa ‰Â›ÍÔ˘Ó Û‚·ÛÌfi”. 14 \AÏÏ\ ¬Ù·Ó Âr‰·Ó ·éÙeÓ Ôî ÁˆÚÁÔ›, Û˘˙ËÙÔÜÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ηd öÏÂÁ·Ó: “AéÙe˜ ÂrÓ·È ï ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜. \EÌÚe˜ Óa ÙeÓ ÛÎÔÙÒÛˆÌÂ, ÁÈa Óa ÂÚȤÏıFË ì ÎÏËÚÔÓÔÌ›· Û\ âÌĘ”. 15 K·d ÙeÓ ö‚Á·Ï·Ó ö͈ àe Ùe àÌ¤ÏÈ Î·d ÙeÓ ÛÎfiÙˆÛ·Ó. T› ıa οÓFË ÙÒÚ· Û\ ·éÙÔf˜ ï ·ÚÈÔ˜ ÙÔÜ àÌÂÏÈÔÜ;». 16 «£a öÏıFË Î·d ıa âÍÔÏÔıÚ‡ÛFË ·éÙÔf˜ ÙÔf˜ ÁˆÚÁÔ‡˜, ηd ıa ‰ÒÛFË Ùe àÌ¤ÏÈ Ûb ôÏÏÔ˘˜ (Âr·Ó ÌÂÚÈÎÔ›)». ≠OÙ·Ó ‰b Ùe ôÎÔ˘Û·Ó, Âr·Ó (ôÏÏÔÈ): «Mc Á¤ÓÔÈÙÔ!». 17 AéÙe˜ ‰b ÙÔf˜ ÎÔ›Ù·Í ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «\AÏÏa Ù› ÛËÌ·›ÓÂÈ ·éÙe Ùe °Ú·ÊÈÎe ¯ˆÚ›Ô, “ ^O Ï›ıÔ˜, ÙeÓ ïÔÖÔÓ à¤ÚÚÈ„·Ó Ôî ÔåÎÔ‰fiÌÔÈ, ·éÙe˜ öÁÈÓÂ


366

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Îã

Ó›·˜; 18 ¶Ä˜ ï ÂÛgÓ â\ âÎÂÖÓÔÓ ÙeÓ Ï›ıÔÓ Û˘ÓıÏ·Ûı‹ÛÂÙ·ÈØ âÊ\ nÓ ‰\ iÓ ¤ÛFË, ÏÈÎÌ‹ÛÂÈ ·éÙfiÓ. 19 K·d â˙‹ÙËÛ·Ó Ôî àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ âÈ‚·ÏÂÖÓ â\ ·éÙeÓ Ùa˜ ¯ÂÖÚ·˜ âÓ ·éÙFÉ ÙFÉ œÚ÷·, ηd âÊÔ‚‹ıËÛ·Ó ÙeÓ Ï·fiÓØ öÁÓˆÛ·Ó ÁaÚ ¬ÙÈ Úe˜ ·éÙÔf˜ Ùa˜ ·Ú·‚ÔÏa˜ öÏÂÁÂ. 20 K·d ·Ú·ÙËÚ‹Û·ÓÙ˜ à¤ÛÙÂÈÏ·Ó âÁηı¤ÙÔ˘˜, ñÔÎÚÈÓÔ̤ÓÔ˘˜ ë·˘ÙÔf˜ ‰Èη›Ô˘˜ ÂrÓ·È, ¥Ó· âÈÏ¿‚ˆÓÙ·È ·éÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ Âå˜ Ùe ·Ú·‰ÔÜÓ·È ·éÙeÓ ÙFÉ àÚ¯FÉ Î·d ÙFÉ âÍÔ˘Û›÷· ÙÔÜ ìÁÂÌfiÓÔ˜. 21 K·d âËÚÒÙËÛ·Ó ·éÙeÓ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø ¢È‰¿ÛηÏÂ, Ôú‰·ÌÂÓ ¬ÙÈ çÚıᘠϤÁÂȘ ηd ‰È‰¿ÛÎÂȘ, ηd Ôé Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ÚfiÛˆÔÓ, àÏÏ\ â\ àÏËı›·˜ ÙcÓ ï‰eÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ ‰È‰¿ÛÎÂȘ. 22 òEÍÂÛÙÈÓ ìÌÖÓ K·›Û·ÚÈ ÊfiÚÔÓ ‰ÔÜÓ·È j Ôû; 23 K·Ù·ÓÔ‹Û·˜ ‰b ·éÙáÓ ÙcÓ ·ÓÔ˘ÚÁ›·Ó Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø T› Ì ÂÈÚ¿˙ÂÙÂ; 24 ¢Â›Í·Ù¤ ÌÔÈ ‰ËÓ¿ÚÈÔÓØ Ù›ÓÔ˜ ö¯ÂÈ ÂåÎfiÓ· ηd âÈÁÚ·Ê‹Ó; \AÔÎÚÈı¤ÓÙ˜ ‰b ÂrÔÓØ K·›Û·ÚÔ˜. 25 ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø \Afi‰ÔÙ ÙÔ›Ó˘Ó Ùa K·›Û·ÚÔ˜ K·›Û·ÚÈ Î·d Ùa ÙÔÜ £ÂÔÜ Ùˇá £Âˇá. 26 K·d ÔéÎ úÛ¯˘Û·Ó âÈÏ·‚¤Ûı·È ·éÙÔÜ ®‹Ì·ÙÔ˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔÜ Ï·ÔÜ, ηd ı·˘Ì¿Û·ÓÙ˜ âd ÙFÉ àÔÎÚ›ÛÂÈ ·éÙÔÜ âÛ›ÁËÛ·Ó. 27 ¶ÚÔÛÂÏıfiÓÙ˜ ‰¤ ÙÈÓ˜ ÙáÓ ™·‰‰Ô˘Î·›ˆÓ, Ôî ϤÁÔÓÙ˜ Ìc ÂrÓ·È àÓ¿ÛÙ·ÛÈÓ, âËÚÒÙËÛ·Ó ·éÙeÓ 28 ϤÁÔÓÙÂ˜Ø ¢È‰¿ÛηÏÂ, Mˆ˘Ûɘ öÁÚ·„ÂÓ ìÌÖÓ, â¿Ó ÙÈÓÔ˜ à‰ÂÏÊe˜ àÔı¿ÓFË ö¯ˆÓ Á˘Ó·Öη, ηd ÔyÙÔ˜ ôÙÂÎÓÔ˜ àÔı¿ÓFË, ¥Ó· Ï¿‚FË ï à‰ÂÏÊe˜ ·éÙÔÜ ÙcÓ Á˘Ó·Öη ηd âÍ·Ó·ÛÙ‹ÛFË Û¤ÚÌ· Ùˇá à‰ÂÏÊˇá ·éÙÔÜ. 29 ^EÙa ÔsÓ à‰ÂÏÊÔd qÛ·ÓØ Î·d ï ÚáÙÔ˜ Ï·‚gÓ Á˘Ó·Öη à¤ı·ÓÂÓ ôÙÂÎÓÔ˜Ø 30 ηd öÏ·‚ÂÓ ï ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙcÓ Á˘Ó·Öη, ηd ÔyÙÔ˜ à¤ı·ÓÂÓ ôÙÂÎÓÔ˜Ø 31 ηd ï ÙÚ›ÙÔ˜ öÏ·‚ÂÓ ·éÙcÓ óÛ·‡Ùˆ˜Ø óÛ·‡Ùˆ˜ ‰b ηd Ôî ëÙ¿Ø Ôé η٤ÏÈÔÓ Ù¤ÎÓ·, ηd à¤ı·ÓÔÓØ 32 ≈ÛÙÂÚÔÓ ‰b ¿ÓÙˆÓ Î·d ì Á˘Óc à¤ı·ÓÂÓ. 33 \EÓ ÙFÉ àÓ·ÛÙ¿ÛÂÈ ÔsÓ Ù›ÓÔ˜ ·éÙáÓ Á›ÓÂÙ·È Á˘Ó‹; Oî ÁaÚ ëÙa öÛ¯ÔÓ ·éÙcÓ Á˘Ó·Öη. 34 K·d àÔÎÚÈıÂd˜ ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜ ï ’IËÛÔÜ˜Ø Oî ˘îÔd ÙÔÜ ·åáÓÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ Á·ÌÔÜÛÈ Î·d âÎÁ·Ì›˙ÔÓÙ·ÈØ 35 Ôî ‰b ηٷÍȈı¤ÓÙ˜ ÙÔÜ ·åáÓÔ˜ âΛÓÔ˘ Ù˘¯ÂÖÓ Î·d Ùɘ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ Ùɘ

ÎÂÊ. Îã

KATA §OYKAN

367

àÎÚÔÁˆÓÈ·ÖÔ˜ Ï›ıÔ˜”; 18 K·ı¤Ó·˜, Ôf ıa ¤ÛFË â¿Óˆ Û\ âÎÂÖÓÔ Ùe Ï›ıÔ, ıa Û˘ÓÙÚÈ‚FÉØ Î·d Û\ ¬ÔÈÔÓ ıa ¤ÛFË â¿Óˆ (·éÙe˜ ï Ï›ıÔ˜), ıa ÙeÓ Î¿ÓFË ÛÎfiÓË». 19 Oî àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ‰b ηd Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜, âÂȉc ηٿϷ‚·Ó, ¬ÙÈ ÁÈ\ ·éÙÔf˜ öÏÂÁ Ùd˜ ·Ú·‚ÔϤ˜, ı¤ÏËÛ·Ó ÙcÓ ú‰È· œÚ· Óa ÙeÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó, àÏÏa ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó Ùe Ï·fi. «Ta K·›Û·ÚÔ˜ K·›Û·ÚÈ Î·d Ùa ÙÔÜ £ÂÔÜ Ùˇá £Âˇá» 20 °È\ ·éÙe ηÈÚÔÊ˘Ï¿ÎÙËÛ·Ó Î·d à¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î·Ù·ÛÎfiÔ˘˜, Ôf ·Ú›ÛÙ·Ó·Ó ÙÔf˜ ηÏÔ‡˜, ÁÈa Óa ÙeÓ È¿ÛÔ˘Ó àe οÔÈÔ ÏfiÁÔ, ÁÈa Óa ÙeÓ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙcÓ àÚ¯c ηd ÙcÓ âÍÔ˘Û›· ÙÔÜ ìÁÂÌfiÓÔ˜. 21 K·d ÙeÓ ÚÒÙËÛ·Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «¢È‰¿ÛηÏÂ, ͤÚÔ˘ÌÂ, ¬ÙÈ çÚıa ïÌÈÏÂÖ˜ ηd ‰È‰¿ÛÎÂȘ, ηd ‰bÓ ÚÔÛˆÔÏËÙÂÖ˜, àÏÏ\ àÏËıÈÓa ‰È‰¿ÛÎÂȘ Ùe ‰ÚfiÌÔ ÙÔÜ £ÂÔÜ. 22 \EÈÙÚ¤ÂÙ·È Û\ âÌĘ Óa ‰›ÓˆÌ ÊfiÚÔ ÛÙeÓ K·›Û·Ú· j ù¯È;». 23 K·Ù¿Ï·‚ ‰b ÙcÓ ·ÓÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «°È·Ù› Ìb ÂÈÚ¿˙ÂÙÂ; 24 ¢ ›ÍÂÙ¤ ÌÔ˘ ≤Ó· ‰ËÓ¿ÚÈÔ. T›ÓÔ˜ ö¯ÂÈ ÂåÎfiÓ· ηd âÈÁÚ·Ê‹;». \A·ÓÙÒÓÙ·˜ ‰b Âr·Ó: «TÔÜ K·›Û·ÚÔ˜». 25 K·d ·éÙe˜ ÙÔf˜ ÂrÂ: «¢áÛÙ ÏÔÈeÓ ÛÙeÓ K·›Û·Ú· ¬Û· çÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙeÓ K·›Û·Ú·, ηd ÛÙe £Âe ¬Û· çÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙe £Âfi». 26 òEÙÛÈ ‰bÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Óa ÙeÓ È¿ÛÔ˘Ó àe ÏfiÁÔ âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ Ï·ÔÜ, ηd ı·‡Ì·Û·Ó ÁÈa ÙcÓ à¿ÓÙËÛ› ÙÔ˘ ηd ÛÈÒËÛ·Ó. ^O \IËÛÔܘ àÔÛÙÔÌÒÓÂÈ ÙÔf˜ àÚÓËÙa˜ Ùɘ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ 27 ¶ÚÔÛÉÏı·Ó â›Û˘ ÌÂÚÈÎÔd àe ÙÔf˜ ™·‰‰Ô˘Î·›Ô˘˜, Ôî ïÔÖÔÈ åÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È, ¬ÙÈ ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ àÓ¿ÛÙ·ÛÈ, ηd ÙeÓ ÚÒÙËÛ·Ó 28 ϤÁÔÓÙ·˜: «¢È‰¿ÛηÏÂ, ï Mˆ˘Ûɘ ÌĘ öÁÚ·„Â: \EaÓ Î¿ÔÈÔ˘ à‰ÂÏÊe˜ öÁÁ·ÌÔ˜ Âı¿ÓFË, àÏÏa Âı¿ÓFË ôÙÂÎÓÔ˜, Óa Ï¿‚FË ï à‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Ùc Á˘Ó·Öη ηd Óa ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛFË ·È‰d ÁÈa ÙeÓ à‰ÂÏÊfi ÙÔ˘. 29 oHÙ·Ó ÏÔÈeÓ ëÙa à‰ÂÏÊÔ›. K·d ï ÚáÙÔ˜ öÏ·‚ Á˘Ó·Öη ηd ¤ı·Ó ôÙÂÎÓÔ˜. 30 TfiÙ öÏ·‚Â ï ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ùc Á˘Ó·Öη, àÏÏa ηd ·éÙe˜ ¤ı·Ó ôÙÂÎÓÔ˜. 31 K·d ï ÙÚ›ÙÔ˜ öÏ·‚ÂÓ ·éÙcÓ ïÌÔ›ˆ˜Ø àÏÏa ηd Ôî ëÙa ïÌÔ›ˆ˜Ø ‰bÓ ôÊËÛ·Ó ‰ËÏ·‰c Ù¤ÎÓ·, ηd ¤ı·Ó·Ó. 32 ≠YÛÙÂÚ· ‰b à\ ¬ÏÔ˘˜ ¤ı·Ó ηd ì Á˘Ó·Öη. 33 K·Ùa ÙcÓ àÓ¿ÛÙ·ÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Ù›ÓÔ˜ à\ ·éÙÔf˜ ıa ÂrÓ·È Á˘Ó·Öη; ¢ÈfiÙÈ Î·d Ôî ëÙa ÙcÓ Âr¯·Ó Á˘Ó·Öη». 34 \A·ÓÙÒÓÙ·˜ ‰b ï \IËÛÔܘ ÙÔf˜ ÂrÂ: «Oî ôÓıÚˆÔÈ ÙÔÜ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ûb Á¿ÌÔ (Ôî ôÓ‰Ú˜), ηd ‰›ÓÔÓÙ·È Ûb Á¿ÌÔ (Ôî Á˘Ó·ÖΘ). 35 \AÏÏ\ âÎÂÖÓÔÈ, Ôf ı\ àÍȈıÔÜÓ Óa Á›ÓÔ˘Ó Ì¤ÙÔ¯ÔÈ âΛÓÔ˘ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ηd Ùɘ


368

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Îã, ηã

âÎ ÓÂÎÚáÓ ÔûÙ Á·ÌÔÜÛÈÓ ÔûÙ Á·Ì›˙ÔÓÙ·ÈØ 36 ÔûÙ ÁaÚ àÔı·ÓÂÖÓ öÙÈ ‰‡Ó·ÓÙ·ÈØ åÛ¿ÁÁÂÏÔÈ Á¿Ú ÂåÛÈ Î·d ˘îÔ› ÂåÛÈ ÙÔÜ £ÂÔÜ, Ùɘ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ ˘îÔd ùÓÙ˜. 37 ≠OÙÈ ‰b âÁ›ÚÔÓÙ·È Ôî ÓÂÎÚÔ›, ηd Mˆ˘Ûɘ âÌ‹Ó˘ÛÂÓ âd Ùɘ ‚¿ÙÔ˘, ó˜ ϤÁÂÈØ K‡ÚÈÔÓ ÙeÓ £ÂeÓ \A‚Ú·aÌ Î·d ÙeÓ £ÂeÓ ’IÛ·aΠηd ÙeÓ £ÂeÓ ’I·ÎÒ‚. 38 £Âe˜ ‰b ÔéÎ öÛÙÈ ÓÂÎÚáÓ, àÏÏa ˙ÒÓÙˆÓØ ¿ÓÙ˜ ÁaÚ ·éÙˇá ˙áÛÈÓ. 39 \AÔÎÚÈı¤ÓÙ˜ ‰¤ ÙÈÓ˜ ÙáÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÂrÔÓØ ¢È‰¿ÛηÏÂ, ηÏᘠÂr·˜. 40 OéΤÙÈ ‰b âÙfiÏÌˆÓ âÂÚˆÙÄÓ ·éÙeÓ Ô鉤Ó.

41 Er ‰b Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø ¶á˜ ϤÁÔ˘ÛÈ ÙeÓ XÚÈÛÙeÓ ˘îeÓ ¢·˘U‰ ÂrÓ·È; 42 K·d ·éÙe˜ ¢·˘U‰ ϤÁÂÈ âÓ ‚›‚Ïˇˆ ÙáÓ æ·ÏÌáÓØ ErÂÓ ï K‡ÚÈÔ˜ Ùˇá K˘Ú›ˇˆ ÌÔ˘, οıÔ˘ âÎ ‰ÂÍÈáÓ ÌÔ˘ 43 ≤ˆ˜ iÓ ıá ÙÔf˜ â¯ıÚÔ‡˜ ÛÔ˘ ñÔfi‰ÈÔÓ ÙáÓ Ô‰áÓ ÛÔ˘. 44 ¢·˘U‰ ÔsÓ ·éÙeÓ K‡ÚÈÔÓ Î·ÏÂÖØ Î·d ᘠ˘îe˜ ·éÙÔÜ âÛÙÈÓ;

45 \AÎÔ‡ÔÓÙÔ˜ ‰b ·ÓÙe˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ Âr ÙÔÖ˜ Ì·ıËÙ·Ö˜ ·éÙÔÜØ 46 ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ àe ÙáÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÙáÓ ıÂÏfiÓÙˆÓ ÂÚÈ·ÙÂÖÓ âÓ ÛÙÔÏ·Ö˜ ηd ÊÈÏÔ‡ÓÙˆÓ àÛ·ÛÌÔf˜ âÓ Ù·Ö˜ àÁÔÚ·Ö˜ ηd ÚˆÙÔηı‰ڛ·˜ âÓ Ù·Ö˜ Û˘Ó·ÁˆÁ·Ö˜ ηd ÚˆÙÔÎÏÈÛ›·˜ âÓ ÙÔÖ˜ ‰Â›ÓÔȘ, 47 ÔQ ηÙÂÛı›Ô˘ÛÈ Ùa˜ ÔåΛ·˜ ÙáÓ ¯ËÚáÓ Î·d ÚÔÊ¿ÛÂÈ Ì·ÎÚa ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·ÈØ ÔyÙÔÈ Ï‹„ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ Îڛ̷.

ÎÂÊ. Îã, ηã

KATA §OYKAN

369

(öÓ‰Ô͢) âÎ ÓÂÎÚáÓ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜, ÔûÙ ıa Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔûÙ ıa ‰›‰ˆÓÙ·È Ûb Á¿ÌÔ, 36 ηd ÔûÙ ıa ÂrÓ·È ϤÔÓ ‰˘Ó·Ùe Óa Âı¿ÓÔ˘Ó. \AÏÏa ıa ÂrÓ·È úÛÔÈ Ìb ÙÔf˜ àÁÁ¤ÏÔ˘˜ ηd ·È‰Èa ÙÔÜ £ÂÔÜ, àÊÔÜ ıa ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó àe ÙcÓ (öÓ‰ÔÍË) àÓ¿ÛÙ·ÛÈ. 37 ≠OÙÈ ‰b Ôî ÓÂÎÚÔd ı\ àÓ·ÛÙËıÔÜÓ, Ùe Ê·Ó¤ÚˆÛ ηd ï Mˆ˘Ûɘ ÛÙcÓ ÂÚ›ÙˆÛÈ Ùɘ (ÊÏÂÁÔ̤Ó˘) ‚¿ÙÔ˘, ¬Ù·Ó ÙeÓ K‡ÚÈÔ àӷʤÚFË ó˜ ÙeÓ £Âe ÙÔÜ \A‚Ú·aÌ Î·d ÙeÓ £Âe ÙÔÜ \IÛ·¿Î ηd ÙeÓ £Âe ÙÔÜ \I·ÎÒ‚. 38 £Âe˜ ‰b ÓÂÎÚáÓ (àÓ˘¿ÚÎÙˆÓ) ‰bÓ ÓÔÂÖÙ·È, àÏÏa ˙ÒÓÙˆÓ (ñ·ÚÎÙáÓ). N·›, ¬ÏÔÈ ˙ÔÜÓ ÁÈ\ ·éÙfiÓ» (\AÊÔÜ ‰b ÌÂÙa ı¿Ó·ÙÔÓ Ôî ôÓıÚˆÔÈ ‰bÓ ÂÚȤگÔÓÙ·È Ûb àÓ˘·ÚÍ›·, àÏÏa ˙ÔÜÓ ó˜ Ó‡̷ٷ, ñ¿Ú¯ÂÈ ì ÚÔ¸fiıÂÛÈ Ùɘ àÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜). 39 TfiÙ ÌÂÚÈÎÔd àe ÙÔf˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ öÏ·‚·Ó Ùe ÏfiÁÔ Î·d Âr·Ó: «¢È‰¿ÛηÏÂ, ÛˆÛÙa Ì›ÏËÛ˜». 40 K·d ‰bÓ ÙÔÏÌÔÜÛ·Ó ϤÔÓ Óa ÙeÓ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈa Ù›ÔÙÂ. ^O MÂÛÛ›·˜ àfiÁÔÓÔ˜, àÏÏa ηd K‡ÚÈÔ˜ ÙÔÜ ¢·‚›‰! 41 Er ‰b Úe˜ ·éÙÔ‡˜: «¶á˜ ϤÁÔ˘Ó, ¬ÙÈ ï MÂÛÛ›·˜ ÂrÓ·È àfiÁÔÓÔ˜ ÙÔÜ ¢·‚›‰; 42 ¢ÈfiÙÈ ï ú‰ÈÔ˜ ï ¢·‚d‰ ÛÙe ‚È‚Ï›Ô ÙáÓ æ·ÏÌáÓ Ï¤ÁÂÈ: Er ï K‡ÚÈÔ˜ ÛÙeÓ K‡ÚÈfi ÌÔ˘, οıËÛ ÛÙa ‰ÂÍÈ¿ ÌÔ˘ 43 ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ οӈ ÙÔf˜ â¯ıÚÔ‡˜ ÛÔ˘ ñÔfi‰ÈÔ ÙáÓ Ô‰ÈáÓ ÛÔ˘. 44 ^O ¢·‚d‰ ÏÔÈeÓ ÙeÓ çÓÔÌ¿˙ÂÈ K‡ÚÈÔ. ¶á˜ ÙfiÙ ÂrÓ·È àfiÁÔÓfi˜ ÙÔ˘;». Oî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Úe˜ àÔÊ˘Á‹Ó 45 \EÓˇá ‰b ¬ÏÔ˜ ï Ï·e˜ ôÎÔ˘Â, Âr ÛÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘: 46 «Na ÚÔÛ¤¯ÂÙ àe ÙÔf˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜, Ôf ÙÔf˜ àÚ¤ÛÂÈ Óa ΢ÎÏÔÊÔÚÔÜÓ Ìb âÓÙ˘ˆÛÈ·Îb˜ âÓ‰˘Ì·Û›Â˜, ηd àÁ·ÔÜÓ ÙÔf˜ ÂéÏ·‚ÂÖ˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔf˜ ÛÙd˜ àÁÔÚ¤˜, ηd Ùa ÚáÙ· ηı›ÛÌ·Ù· ÛÙd˜ Û˘Ó·ÁˆÁ¤˜, ηd Ùd˜ ÚáÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙa Û˘ÌfiÛÈ·. 47 AéÙÔd ηٷÙÚÒÁÔ˘Ó Ùd˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙáÓ ¯ËÚáÓ, ηd ñÔÎÚÈÙÈÎa οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¢¯¤˜. AéÙÔd ıa ÙÈ̈ÚËıÔÜÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ». Te ‰›ÏÂÙÔ Ùɘ Ùˆ¯É˜ ¯‹Ú·˜ ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿!

21

\A Ó·‚Ϥ„·˜ ‰b Âr‰Â ÙÔf˜ ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ùa ‰áÚ· ·éÙáÓ Âå˜ Ùe Á·˙ÔÊ˘Ï¿ÎÈÔÓ ÏÔ˘Û›Ô˘˜. 2 Er‰Â ‰¤ ÙÈÓ· ¯‹Ú·Ó ÂÓȯÚaÓ ‚¿ÏÏÔ˘Û·Ó âÎÂÖ ‰‡Ô ÏÂÙ¿, 3 ηd ÂrÂÓØ \AÏËıᘠϤÁˆ ñÌÖÓ ¬ÙÈ ì ¯‹Ú· ì Ùˆ¯c ·≈ÙË ÏÂÖÔÓ ¿ÓÙˆÓ ö‚·ÏÂÓØ 4 ±·ÓÙ˜ ÁaÚ ÔyÙÔÈ âÎ ÙÔÜ ÂÚÈÛÛ‡ÔÓÙÔ˜ ·éÙÔÖ˜ ö‚·ÏÔÓ Âå˜ Ùa ‰áÚ· ÙÔÜ £ÂÔÜ, ·≈ÙË ‰b âÎ ÙÔÜ ñÛÙÂÚ‹Ì·ÙÔ˜ ·éÙɘ, ±·ÓÙ· ÙeÓ ‚›ÔÓ nÓ Âr¯ÂÓ ö‚·ÏÂ.

21

™‹ÎˆÛ ‰b (ï \IËÛÔܘ) Ùa Ì¿ÙÈ· ηd Âr‰Â ÙÔf˜ ÏÔ˘Û›Ô˘˜ Óa Ú›ÙÔ˘Ó Ùd˜ ÂåÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙe ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙÔÜ Ó·ÔÜ. 2 Er‰Â ‰b ηd οÔÈ· ¯‹Ú· Ùˆ¯c Óa Ú›¯ÓFË âÎÂÖ ‰‡Ô ÏÂÙa 3 ηd ÂrÂ: «\AÏËıÈÓa ÛĘ ϤÁˆ, ¬ÙÈ ì Ùˆ¯c ·éÙc ¯‹Ú· öÚÚÈÍ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ à\ ¬ÏÔ˘˜. 4 ¢ÈfiÙÈ ¬ÏÔÈ ·éÙÔd öÚÚÈÍ·Ó àe Ùe ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ ÛÙe ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙáÓ îÂÚáÓ ÂåÛÊÔÚáÓ, âÓˇá ·éÙc öÚÚÈÍ àe Ùe ñÛÙ¤ÚËÌ¿ Ù˘, öÚÚÈÍ ¬ÏË ÙcÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ôf Âr¯Â».


370

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ηã

ÎÂÊ. ηã

KATA §OYKAN

371

¶ÚfiÚÚËÛÈ Ùɘ ηٷÛÙÚÔÊɘ ÙÔÜ Ó·ÔÜ

5 K·› ÙÈÓˆÓ ÏÂÁfiÓÙˆÓ ÂÚd ÙÔÜ îÂÚÔÜ ¬ÙÈ Ï›ıÔȘ ηÏÔÖ˜ ηd àÓ·ı‹Ì·ÛÈ ÎÂÎfiÛÌËÙ·È, ÂrÂØ 6 T·ÜÙ· L ıˆÚÂÖÙÂ, âχÛÔÓÙ·È ìÌ¤Ú·È âÓ ·x˜ ÔéÎ àÊÂı‹ÛÂÙ·È Ï›ıÔ˜ âd Ï›ıˇˆ n˜ Ôé Î·Ù·Ï˘ı‹ÛÂÙ·È.

5 \EÓˇá ‰b ÌÂÚÈÎÔd öÏÂÁ·Ó ÁÈa Ùe Ó·fi, ¬ÙÈ ÂrÓ·È ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ìb âÎÏÂÎÙÔf˜ Ï›ıÔ˘˜ ηd àÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ÂrÂ: 6 «≠OÛÔ ÁÈ\ ·éÙ¿, Ôf ‚ϤÂÙÂ, ıa öÏıÔ˘Ó ì̤Ú˜, ηÙa Ùd˜ ïÔÖ˜ ‰bÓ ıa Ì›ÓFË ÏÈı¿ÚÈ ¿Óˆ Ûb ÏÈı¿ÚÈ, àÏÏa ıa ÁÎÚÂÌÈÛıFÉ». ¶ÚfiÚÚËÛÈ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Úe ÙÔÜ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘

7 \EËÚÒÙËÛ·Ó ‰b ·éÙeÓ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø ¢È‰¿ÛηÏÂ, fiÙ ÔsÓ Ù·ÜÙ· öÛÙ·È, ηd Ù› Ùe ÛËÌÂÖÔÓ ¬Ù·Ó ̤ÏÏFË Ù·ÜÙ· Á›ÓÂÛı·È; 8 ^O ‰b ÂrÂØ BϤÂÙ Ìc Ï·ÓËıÉÙÂØ ÔÏÏÔd ÁaÚ âχÛÔÓÙ·È âd Ùˇá çÓfiÌ·Ù› ÌÔ˘ ϤÁÔÓÙ˜ ¬ÙÈ âÁÒ ÂåÌÈ Î·d ï ηÈÚe˜ õÁÁÈÎÂØ Ìc ÔsÓ ÔÚ¢ıÉÙ ç›Ûˆ ·éÙáÓ. 9 ≠OÙ·Ó ‰b àÎÔ‡ÛËÙ ÔϤÌÔ˘˜ ηd àηٷÛÙ·Û›·˜, Ìc ÙÔËıÉÙÂØ ‰ÂÖ ÁaÚ Ù·ÜÙ· ÁÂÓ¤Ûı·È ÚáÙÔÓ, àÏÏ\ ÔéÎ Âéı¤ˆ˜ Ùe Ù¤ÏÔ˜. 10 TfiÙ öÏÂÁÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø \EÁÂÚı‹ÛÂÙ·È öıÓÔ˜ âd öıÓÔ˜ ηd ‚·ÛÈÏ›· âd ‚·ÛÈÏ›·Ó, 11 ÛÂÈÛÌÔ› Ù ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·Ùa ÙfiÔ˘˜ ηd ÏÈÌÔd ηd ÏÔÈÌÔd öÛÔÓÙ·È, Êfi‚ËÙÚ¿ Ù ηd ÛËÌÂÖ· à\ ÔéÚ·ÓÔÜ ÌÂÁ¿Ï· öÛÙ·È. 12 ¶Úe ‰b ÙÔ‡ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ âÈ‚·ÏÔÜÛÈÓ âÊ\ ñÌĘ Ùa˜ ¯ÂÖÚ·˜ ·éÙáÓ Î·d ‰ÈÒÍÔ˘ÛÈ, ·Ú·‰È‰fiÓÙ˜ Âå˜ Û˘Ó·ÁˆÁa˜ ηd Ê˘Ï·Î¿˜, àÁÔ̤ÓÔ˘˜ âd ‚·ÛÈÏÂÖ˜ ηd ìÁÂÌfiÓ·˜ ≤ÓÂÎÂÓ ÙÔÜ çÓfiÌ·Ùfi˜ ÌÔ˘Ø 13 àÔ‚‹ÛÂÙ·È ‰b ñÌÖÓ Âå˜ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔÓ. 14 £¤Ûı ÔsÓ Âå˜ Ùa˜ ηډ›·˜ ñÌáÓ Ìc ÚÔÌÂÏÂÙÄÓ àÔÏÔÁËıÉÓ·ÈØ 15 âÁg ÁaÚ ‰ÒÛˆ ñÌÖÓ ÛÙfiÌ· ηd ÛÔÊ›·Ó, Fw Ôé ‰˘Ó‹ÛÔÓÙ·È àÓÙÂÈÂÖÓ Ôé‰b àÓÙÈÛÙÉÓ·È ¿ÓÙ˜ Ôî àÓÙÈΛÌÂÓÔÈ ñÌÖÓ. 16 ¶·Ú·‰Ôı‹ÛÂÛı ‰b ηd ñe ÁÔÓ¤ˆÓ ηd Û˘ÁÁÂÓáÓ Î·d Ê›ÏˆÓ Î·d à‰ÂÏÊáÓ, ηd ı·Ó·ÙÒÛÔ˘ÛÈÓ âÍ ñÌáÓ, 17 ηd öÛÂÛı ÌÈÛÔ‡ÌÂÓÔÈ ñe ¿ÓÙˆÓ ‰Èa Ùe ùÓÔÌ¿ ÌÔ˘Ø 18 ηd ıÚdÍ âÎ Ùɘ ÎÂÊ·Ïɘ ñÌáÓ Ôé Ìc àfiÏËÙ·È. 19 \EÓ ÙFÉ ñÔÌÔÓFÉ ñÌáÓ ÎÙ‹Û·Ûı Ùa˜ „˘¯a˜ ñÌáÓ.

7 TeÓ ÚÒÙËÛ·Ó ÙfiÙÂ: «K·d fiÙÂ, ¢È‰¿ÛηÏÂ, ıa Á›ÓÔ˘Ó ·éÙ¿, ηd ÔÈfi ıa ÂrÓ·È Ùe ÛËÌÂÖÔ, ¬Ù·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Óa Á›ÓÔ˘Ó ·éÙ¿;». 8 AéÙe˜ ‰b ÂrÂ: «¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ Óa Ìc Ï·ÓËıÉÙÂ. ¢ÈfiÙÈ ÔÏÏÔd ıa öÏıÔ˘Ó ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙcÓ å‰ÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ (ó˜ MÂÛÛ›Ô˘) ηd ıa ϤÁÔ˘Ó, “ \EÁg ÂrÌ·È (ï MÂÛÛ›·˜)”, η›, “ ^O ηÈÚe˜ ÏËÛ›·Û”. Mc ÙÔf˜ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÏÔÈfiÓ. 9 ≠OÙ·Ó ‰b àÎÔ‡ÛÂÙ ÔϤÌÔ˘˜ ηd Ù·Ú·¯¤˜, Ìc ÊÔ‚ËıÉÙÂ. ¢ÈfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Óa Á›ÓÔ˘Ó ·éÙa ÚáÙ·, àÏÏa ‰bÓ ıa öÏıFË à̤ۈ˜ Ùe Ù¤ÏÔ˜». 10 TfiÙ ÙÔf˜ öÏÂÁÂ: «£a ÍÂÛËΈıFÉ öıÓÔ˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ öıÓÔ˘˜, ηd ‚·Û›ÏÂÈÔ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ‚·ÛÈÏ›Ԣ, 11 ηd ıa Á›ÓÔ˘Ó ÛÂÈÛÌÔd ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ûb ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ηd ÂÖÓ˜ ηd âȉË̛˜, â›Û˘ ıa Û˘Ì‚ÔÜÓ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ôf ıa ÚÔηÏÔÜÓ Êfi‚Ô, ηd ÛËÌÂÖ· àe ÙeÓ ÔéÚ·Óe ÌÂÁ¿Ï·. 12 ¶ÚÔÙÔÜ ‰b Á›ÓÔ˘Ó ¬Ï· ·éÙ¿, ıa ÛĘ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó Î·d ı\ àÛ΋ÛÔ˘Ó ‰›ˆÍÈ âÓ·ÓÙ›ÔÓ Û·˜, ıa ÛĘ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó Ûb Û˘Ó·ÁˆÁb˜ ηd Ê˘Ï·Î¤˜, ıa Û‡ÚÂÛı Ûb ‚·ÛÈÏÂÖ˜ ηd ìÁÂÌfiÓ˜ âÍ ·åÙ›·˜ ÌÔ˘. 13 £a Á›ÓFË ‰b ÙÔÜÙÔ ÁÈa ÛĘ ÂéηÈÚ›· ÁÈa Óa ‰ÒÛÂÙ ̷ÚÙ˘Ú›·. 14 B¿ÏÙ ‰b ÛÙe Ì˘·Ïfi Û·˜ Óa Ìc ÚÔÌÂÏÂÙÄÙ Ó\ àÔÏÔÁËıÉÙÂ. 15 ¢ÈfiÙÈ âÁg ıa ÛĘ ‰ÒÛˆ ÏfiÁÔ Î·d ÛÔÊ›·, ÛÙcÓ ïÔ›· ‰bÓ ıa ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó\ àÓÙ›Ô˘Ó Î·d Ó\ àÓÙÈÛÙ·ıÔÜÓ ¬ÏÔÈ Ôî â¯ıÚÔ› Û·˜. 16 £a ·Ú·‰ÔıÉÙ ‰b (ÛÙd˜ àÚ¯b˜ ηd âÍÔ˘Û›Â˜) ηd àe ÁÔÓÂÖ˜ ηd Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ ηd Ê›ÏÔ˘˜ ηd à‰ÂÏÊÔ‡˜, ηd ıa ı·Ó·ÙÒÛÔ˘Ó àe ÛĘ, 17 ηd ıa ÌÈÛÉÛı à\ ¬ÏÔ˘˜ ÁÈa Ùe ùÓÔÌ¿ ÌÔ˘. 18 \EÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ì›· ÙÚ›¯· àe Ùe ÎÂÊ¿ÏÈ Û·˜ ‰bÓ ıa ¯·ıFÉ (‰bÓ ıa ˙ËÌȈıÉÙ ‰ËÏ·‰c ÔûÙ ÛÙe âÏ¿¯ÈÛÙÔ, àÓÙÈı¤Ùˆ˜ ıa ÎÂÚ‰›ÛÂÙÂ). 19 Mb ÙcÓ ñÔÌÔÓ‹ Û·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÙ (ÛÒÛÂÙÂ) ÙÔf˜ ë·˘ÙÔ‡˜ Û·˜».


372

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ηã

ÎÂÊ. ηã

KATA §OYKAN

373

¶ÚfiÚÚËÛÈ Ùɘ ηٷÛÙÚÔÊɘ Ùɘ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì

20 ≠OÙ·Ó ‰b ú‰ËÙ ΢ÎÏÔ˘Ì¤ÓËÓ ñe ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ÙfiÙ ÁÓáÙ ¬ÙÈ õÁÁÈÎÂÓ ì âڋ̈ÛȘ ·éÙɘ. 21 TfiÙ Ôî âÓ ÙFÉ ’IÔ˘‰·›÷· Ê¢Á¤ÙˆÛ·Ó Âå˜ Ùa ùÚË, ηd Ôî âÓ Ì¤Ûˇˆ ·éÙɘ âίˆÚ›و۷Ó, ηd Ôî âÓ Ù·Ö˜ ¯ÒڷȘ Ìc ÂåÛÂÚ¯¤ÛıˆÛ·Ó Âå˜ ·éÙ‹Ó, 22 ¬ÙÈ ìÌ¤Ú·È âΉÈ΋Ûˆ˜ ·yÙ·› ÂåÛÈ ÙÔÜ ÏËÚˆıÉÓ·È ¿ÓÙ· Ùa ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ. 23 Oé·d ‰b Ù·Ö˜ âÓ Á·ÛÙÚd â¯Ô‡Û·È˜ ηd Ù·Ö˜ ıËÏ·˙ԇ۷Ș âÓ âΛӷȘ Ù·Ö˜ ìÌ¤Ú·È˜Ø öÛÙ·È ÁaÚ ÙfiÙ àÓ¿ÁÎË ÌÂÁ¿ÏË âd Ùɘ Áɘ ηd çÚÁc Ùˇá Ï·ˇá ÙÔ‡Ùˇˆ, 24 ηd ÂÛÔÜÓÙ·È ÛÙfiÌ·ÙÈ Ì·¯·›Ú·˜, ηd ·å¯Ì·ÏˆÙÈÛı‹ÛÔÓÙ·È Âå˜ ¿ÓÙ· Ùa öıÓË, ηd ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ öÛÙ·È ·ÙÔ˘Ì¤ÓË ñe âıÓáÓ ô¯ÚÈ ÏËÚˆıáÛÈ Î·ÈÚÔd âıÓáÓ.

20 «≠OÙ·Ó ‰b å‰ÉÙ ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Óa ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÂÙ·È àe ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ, ÙfiÙ Óa ͤÚÂÙÂ, ¬ÙÈ ÏËÛ›·Û ì ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘. 21 TfiÙÂ, ¬ÛÔÈ ıa ÂrÓ·È ÛÙcÓ \IÔ˘‰·›·, i˜ ʇÁÔ˘Ó ÛÙa ùÚË, ηd ¬ÛÔÈ ıa ‚Ú›ÛΈÓÙ·È Ì¤Û· Û\ ·éÙ‹, i˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ö͈ ÛÙcÓ ⋲·ÈıÚÔ, ηd ¬ÛÔÈ ıa ÂrÓ·È ÛÙa ¯ˆÚ¿ÊÈ·, i˜ Ìc Ì·›ÓÔ˘Ó Û\ ·éÙ‹. 22 ¢ÈfiÙÈ ·éÙb˜ ıa ÂrÓ·È ì̤Ú˜ âΉÈ΋Ûˆ˜, ηd öÙÛÈ ıa âÎÏËÚˆıÔÜÓ ¬Ï· Ùa ÁÚ·Ì̤ӷ. 23 \AÏÏÔ›ÌÔÓÔ ‰b ÛÙd˜ Á˘Ó·ÖΘ, Ôf ıa âÁ΢ÌÔÓÔÜÓ Î·d ıa ıËÏ¿˙Ô˘Ó âÎÂÖÓ˜ Ùd˜ ì̤Ú˜. ¢ÈfiÙÈ ÙfiÙ ıa ÂrÓ·È ıÏÖ„È ÌÂÁ¿ÏË ÛÙc ¯ÒÚ·, ηd çÚÁc âÓ·ÓÙ›ÔÓ ·éÙÔÜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ. 24 K·d ıa ÛÊ·ÁÔÜÓ, ηd ıa ï‰ËÁËıÔÜÓ ·å¯Ì¿ÏˆÙÔÈ Û\ ¬Ï· Ùa öıÓË, ηd ì ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ ıa ηٷ·ÙÉÙ·È àe öıÓË Ì¤¯ÚÈ Óa Û˘ÌÏËÚˆıÔÜÓ Ôî ηÈÚÔd (Ùɘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Û\ ·éÙc) ÙáÓ âıÓáÓ».

25 K·d öÛÙ·È ÛËÌÂÖ· âÓ ìÏ›ˇˆ ηd ÛÂÏ‹ÓFË Î·d ôÛÙÚÔȘ, ηd âd Ùɘ Áɘ Û˘ÓÔ¯c âıÓáÓ âÓ àÔÚ›÷· ä¯Ô‡Û˘ ı·Ï¿ÛÛ˘ ηd Û¿ÏÔ˘, 26 àÔ„˘¯fiÓÙˆÓ àÓıÚÒˆÓ àe Êfi‚Ô˘ ηd ÚÔÛ‰ÔΛ·˜ ÙáÓ âÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÙFÉ ÔåÎÔ˘Ì¤ÓFËØ ·î ÁaÚ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙáÓ ÔéÚ·ÓáÓ Û·Ï¢ı‹ÛÔÓÙ·È. 27 K·d ÙfiÙ ù„ÔÓÙ·È ÙeÓ YîeÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ âÚ¯fiÌÂÓÔÓ âÓ ÓÂʤÏFË ÌÂÙa ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ηd ‰fi͢ ÔÏÏɘ. 28 \AÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ‰b ÙÔ‡ÙˆÓ Á›ÓÂÛı·È àӷ·„·Ù ηd â¿Ú·Ù Ùa˜ ÎÂÊ·Ïa˜ ñÌáÓ, ‰ÈfiÙÈ âÁÁ›˙ÂÈ ì àÔχÙÚˆÛȘ ñÌáÓ.

25 «£a ·Ú·ÙËÚËıÔÜÓ ‰b ÛËÌÂÖ· ÛÙeÓ ≥ÏÈÔ Î·d Ùc ÛÂÏ‹ÓË Î·d Ùa ôÛÙÚ·, ηd ¿Óˆ ÛÙc ÁÉ àÁˆÓ›· ÙáÓ âıÓáÓ àe Ùe Êfi‚Ô Ùɘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ôf ı\ àÓ˘„ÒÓÂÙ·È Î·d Ùɘ àÓ·Ù·Ú·¯É˜. 26 òAÓıÚˆÔÈ ıa Âı·›ÓÔ˘Ó1 àe Ùe Êfi‚Ô Î·d ÙcÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· ÙáÓ Î·ÎáÓ, Ôf ıa â¤ÏıÔ˘Ó ÛÙcÓ ÔåÎÔ˘Ì¤ÓË, ηd Ùa Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙáÓ ôÛÙÚˆÓ ÙÔÜ ÔéÚ·ÓÔÜ ıa ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó. 27 K·d ÙfiÙ ıa å‰ÔÜÓ ÙeÓ Yîe ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Óa öÚ¯ÂÙ·È ¿Óˆ Ûb Û‡ÓÓÂÊÔ Ìb ‰‡Ó·ÌÈ Î·d ‰fiÍ· ÔÏÏ‹. 28 ≠OÙ·Ó ‰b ·éÙa àÚ¯›ÛÔ˘Ó Óa Á›ÓˆÓÙ·È, ÛËÎáÛÙ ηd ñ„áÛÙ Ùa ÎÂÊ¿ÏÈ· Û·˜ (àÓ·ı·ÚÚÉÛÙÂ), ‰ÈfiÙÈ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ì àÔχÙÚˆÛ› Û·˜».

29 K·d Âr ·Ú·‚ÔÏcÓ ·éÙÔÖ˜Ø òI‰ÂÙ ÙcÓ Û˘ÎÉÓ Î·d ¿ÓÙ· Ùa ‰¤Ó‰Ú·. 30 ≠OÙ·Ó ÚÔ‚¿ÏˆÛÈÓ õ‰Ë, ‚ϤÔÓÙ˜ àÊ\ ë·˘ÙáÓ ÁÈÓÒÛÎÂÙ ¬ÙÈ õ‰Ë âÁÁf˜ Ùe ı¤ÚÔ˜ âÛÙ›Ó. 31 O≈Ùˆ ηd ñÌÂÖ˜, ¬Ù·Ó ú‰ËÙ ٷÜÙ· ÁÈÓfiÌÂÓ·, ÁÈÓÒÛÎÂÙ ¬ÙÈ âÁÁ‡˜ âÛÙÈÓ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 32 \AÌcÓ Ï¤Áˆ ñÌÖÓ ¬ÙÈ Ôé Ìc ·Ú¤ÏıFË ì ÁÂÓÂa ·≈ÙË ≤ˆ˜ iÓ ¿ÓÙ· Á¤ÓËÙ·È. 33 ^O ÔéÚ·Óe˜ ηd ì ÁÉ ·ÚÂχÛÔÓÙ·È, Ôî ‰b ÏfiÁÔÈ ÌÔ˘ Ôé Ìc ·Ú¤ÏıˆÛÈ.

¶ÚfiÚÚËÛÈ ÂÚd Û˘ÓÙÂÏ›·˜ ÙÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ηd ‰Â˘Ù¤Ú·˜ ·ÚÔ˘Û›·˜

Te ·Ú·‚ÔÏÈÎe Ì¿ıËÌ· àe Ùc Û˘ÎÈ¿ 29 TÔf˜ Âr ‰b Ì›· ·Ú·‚ÔÏ‹: «KÔÈÙ¿ÍÂÙ Ùc Û˘ÎÈa ηd ¬Ï· Ùa ‰¤Ó‰Ú·. 30 ≠OÙ·Ó ϤÔÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ê‡ÏÏ·, ‚ϤÔÓÙ·˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ àÊ\ ë·˘ÙáÓ, ¬ÙÈ Ùe ı¤ÚÔ˜ ÂrÓ·È ϤÔÓ ÏËÛ›ÔÓ. 31 òEÙÛÈ â›Û˘ ÛÂÖ˜, ¬Ù·Ó ‰ÉÙ Óa Á›ÓˆÓÙ·È ·éÙ¿ (Ùa ÛËÌÂÖ·), Óa ͤÚÂÙÂ, ¬ÙÈ ÎÔÓÙa ÂrÓ·È ì ‚·Û ÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 32 \AÏËıÈÓa ÛĘ ϤÁˆ, ¬ÙÈ ‰bÓ ıa ·Ú¤ÏıFË ·éÙe Ùe Á¤ÓÔ˜ (Ùe àÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜), ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ Á›ÓÔ˘Ó ¬Ï·. 33 ^O ÔéÚ·Óe˜ ηd ì ÁÉ ıa ·Ú¤ÏıÔ˘Ó, àÏÏa Ôî ÏfiÁÔÈ ÌÔ˘ ‰bÓ ıa ·Ú¤ÏıÔ˘Ó (ıa âÎÏËÚˆıÔÜÓ)». 1. òH, ıa ÏÈÔı˘ÌÔÜÓ


374

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ηã, ΂ã

ÎÂÊ. ηã, ΂ã

KATA §OYKAN

375

AåÊÓ›‰ÈÔ˜ ï âÚ¯ÔÌe˜ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘. \AÓ¿ÁÎË â·ÁÚ˘Ó‹Ûˆ˜

34 ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ‰b ë·˘ÙÔÖ˜ Ì‹ÔÙ ‚·ÚËıáÛÈÓ ñÌáÓ ·î ηډ›·È âÓ ÎÚ·È¿ÏFË Î·d ̤ıFË Î·d ÌÂÚ›ÌӷȘ ‚ȈÙÈη֘, ηd ·åÊÓ›‰ÈÔ˜ âÊ\ ñÌĘ âÈÛÙFÉ ì ì̤ڷ âΛÓËØ 35 ó˜ ·Ád˜ ÁaÚ âÂχÛÂÙ·È âd ¿ÓÙ·˜ ÙÔf˜ ηıË̤ÓÔ˘˜ âd ÚfiÛˆÔÓ ¿Û˘ Ùɘ Áɘ. 36 \AÁÚ˘ÓÂÖÙ ÔsÓ âÓ ·ÓÙd ηÈÚˇá ‰ÂfiÌÂÓÔÈ ¥Ó· ηٷÍȈıÉÙ âÎÊ˘ÁÂÖÓ ¿ÓÙ· Ùa ̤ÏÏÔÓÙ· Á›ÓÂÛı·È ηd ÛÙ·ıÉÓ·È öÌÚÔÛıÂÓ ÙÔÜ YîÔÜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘. 37 oHÓ ‰b Ùa˜ ì̤ڷ˜ âÓ Ùˇá îÂÚˇá ‰È‰¿ÛΈÓ, Ùa˜ ‰b Ó‡ÎÙ·˜ âÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ËéÏ›˙ÂÙÔ Âå˜ Ùe ùÚÔ˜ Ùe ηÏÔ‡ÌÂÓÔÓ \EÏ·ÈáÓ. 38 K·d Ę ï Ï·e˜ üÚıÚÈ˙ Úe˜ ·éÙeÓ âÓ Ùˇá îÂÚˇá àÎÔ‡ÂÈÓ ·éÙÔÜ. òHÁÁÈ˙ ‰b ì ëÔÚÙc ÙáÓ \A˙‡ÌˆÓ ì ÏÂÁÔ̤ÓË ¶¿Û¯·. 2 K·d â˙‹ÙÔ˘Ó Ôî àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ Ùe ᘠàӤψÛÈÓ ·éÙfiÓØ âÊÔ‚ÔÜÓÙÔ ÁaÚ ÙeÓ Ï·fiÓ. 3 EåÛÉÏı ‰b ï ™·Ù·ÓĘ Âå˜ ’IÔ‡‰·Ó ÙeÓ âÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ’IÛηÚÈÒÙËÓ, ùÓÙ· âÎ ÙÔÜ àÚÈıÌÔÜ ÙáÓ ‰Ò‰Âη, 4 ηd àÂÏıgÓ Û˘ÓÂÏ¿ÏËÛ ÙÔÖ˜ àÚ¯ÈÂÚÂÜÛÈ Î·d ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÜÛÈ Î·d ÛÙÚ·ÙËÁÔÖ˜ Ùe ᘠ·éÙeÓ ·Ú·‰ˇá ·éÙÔÖ˜. 5 K·d ⯿ÚËÛ·Ó, ηd Û˘Ó¤ıÂÓÙÔ ·éÙˇá àÚÁ‡ÚÈ· ‰ÔÜÓ·ÈØ 6 ηd â͈ÌÔÏfiÁËÛÂ, ηd â˙‹ÙÂÈ ÂéηÈÚ›·Ó ÙÔÜ ·Ú·‰ÔÜÓ·È ·éÙeÓ ·éÙÔÖ˜ ôÙÂÚ ù¯ÏÔ˘.

22

7 oHÏı ‰b ì ì̤ڷ ÙáÓ \A˙‡ÌˆÓ, âÓ Fw ö‰ÂÈ ı‡ÂÛı·È Ùe ¿Û¯·, 8 ηd à¤ÛÙÂÈÏ ¶¤ÙÚÔÓ Î·d ’Iˆ¿ÓÓËÓ ÂåÒÓØ ¶ÔÚ¢ı¤ÓÙ˜ ëÙÔÈÌ¿Û·Ù ìÌÖÓ Ùe ¿Û¯· ¥Ó· Ê¿ÁˆÌÂÓ. 9 Oî ‰b ÂrÔÓ ·éÙˇáØ ¶ÔÜ ı¤ÏÂȘ ëÙÔÈÌ¿ÛˆÌÂÓ; 10 ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø \I‰Ôf ÂåÛÂÏıfiÓÙˆÓ ñÌáÓ Âå˜ ÙcÓ fiÏÈÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ñÌÖÓ ôÓıÚˆÔ˜ ÎÂÚ¿ÌÈÔÓ ≈‰·ÙÔ˜ ‚·ÛÙ¿˙ˆÓØ àÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ù ·éÙˇá Âå˜ ÙcÓ ÔåΛ·Ó Ôy ÂåÛÔÚ‡ÂÙ·È, 11 ηd âÚÂÖÙÂ Ùˇá ÔåÎÔ‰ÂÛfiÙFË Ùɘ ÔåΛ·˜Ø §¤ÁÂÈ ÛÔÈ ï ¢È‰¿ÛηÏÔ˜Ø ¶ÔÜ âÛÙÈ Ùe Î·Ù¿Ï˘Ì· ¬Ô˘ Ùe ¿Û¯· ÌÂÙa ÙáÓ Ì·ıËÙáÓ ÌÔ˘ Ê¿Áˆ; 12 KàÎÂÖÓÔ˜ ñÌÖÓ ‰Â›ÍÂÈ àÓÒÁ·ÈÔÓ Ì¤Á· âÛÙڈ̤ÓÔÓØ âÎÂÖ ëÙÔÈÌ¿Û·ÙÂ. 13 \AÂÏıfiÓÙ˜ ‰b ÂyÚÔÓ Î·ıg˜ ÂúÚËÎÂÓ ·éÙÔÖ˜, ηd ìÙÔ›Ì·Û·Ó Ùe ¿Û¯·.

34 «Na ÚÔÛ¤¯ÂÙ ‰b ÙÔf˜ ë·˘ÙÔ‡˜ Û·˜, Ì‹ˆ˜ Ôî „˘¯¤˜ Û·˜ ηٷÏËÊıÔÜÓ àe ⋲ÓÔ âÍ ·åÙ›·˜ ÎÚ·È¿Ï˘ ηd ̤ı˘ ηd ‚ÈÔÙÈÎáÓ ÌÂÚÈÌÓáÓ, ηd ÛĘ ·åÊÓȉȿÛFË ì ì̤ڷ âΛÓË. 35 ¢ÈfiÙÈ ıa â¤ÏıFË ÛaÓ ·Á›‰· Ûb ¬ÏÔ˘˜, ¬ÛÔÈ Î·ÙÔÈÎÔÜÓ ¿Óˆ ÛÙc ÁÉ. 36 Na ‚Ú›ÛÎÂÛı ÏÔÈeÓ ¿ÓÙÔÙ Ûb (ÓÂ˘Ì·ÙÈÎc) â·ÁÚ‡ÓËÛÈ, ηd Óa ÚÔÛ‡¯ÂÛı Ó\ àÍȈıÉÙ Óa ÍÂÂÚ¿Û ÂÙ ¬Ï· ¬Û· ÚfiÎÂÈÙ·È Óa Á›ÓÔ˘Ó, ηd Óa ÛÙ·ıÉÙ ÌÚÔÛÙa ÛÙeÓ Yîe ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘». 37 TcÓ ì̤ڷ ‰b (ï \IËÛÔܘ) ‰›‰·ÛΠÛÙe Ó·fi, ηd Ùc Ó‡ÎÙ· ö‚Á·ÈÓ ηd ‹Á·ÈÓ ηd öÌÂÓ ÛÙe ùÚÔ˜, Ôf çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙáÓ \EÏ· È á Ó. 38 K·d ¬ÏÔ˜ ï Ï·e˜ ÛËΈÓfiÙ·Ó Î·d ‹Á·ÈÓ Úˆd-Úˆd Úe˜ ·éÙeÓ ÛÙe Ó·e ÁÈa Óa ÙeÓ àÎÔ‡FË. ™˘ÓˆÌÔÛ›· ηÙa ÙÔÜ \IËÛÔÜ Î·d ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔÜ \IÔ‡‰· ÁÈa àÚÁ‡ÚÈ· ¶ÏËÛ›·˙ ‰b ì ëÔÚÙc ÙáÓ \A˙‡ÌˆÓ, Ôf ϤÁÂÙ·È ¶¿Û¯·. 2 K·d 22 Û˘˙ËÙÔÜÛ·Ó Ôî àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ Ùe ᘠıa ÙeÓ âÍÔÓÙÒÛÔ˘Ó, ‰ÈfiÙÈ ÊÔ‚ÔÜÓÙ·Ó Ùe Ï·fi. 3 MÉΠ‰b ï ™·Ù·ÓĘ ÛÙeÓ \IÔ‡‰· ÙeÓ âÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ \IÛηÚÈÒÙË, Ôf qÙ·Ó ≤Ó·˜ àe ÙÔf˜ ‰Ò‰Âη (àÔÛÙfiÏÔ˘˜). 4 K·d ÉÁ ηd Û˘˙‹ÙËÛ Ìb ÙÔf˜ àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd ÙÔf˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd ÙÔf˜ àÍȈ̷ÙÈÎÔf˜ Ùɘ ÊÚÔ˘ÚĘ ÙÔÜ Ó·ÔÜ Ùe ᘠıa ÙeÓ ·Ú·‰ÒÛFË Û\ ·éÙÔ‡˜. 5 K·d ¯¿ÚËηÓ, ηd Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Óa ÙÔÜ ‰ÒÛÔ˘Ó àÚÁ‡ÚÈ·. 6 K·d ö‰ˆÛ ñfiÛ¯ÂÛÈ Î·d ‰È·‚‚·›ˆÛÈ, ηd ˙ËÙÔÜÛ ÂéηÈÚ›· Óa ÙeÓ ·Ú·‰ÒÛFË Û\ ·éÙÔf˜ ¯ˆÚd˜ Óa ÂrÓ·È ·ÚgÓ Ï·fi˜. TÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ¶¿Û¯·. ¶ÚfiÚÚËÛÈ Ùɘ ÚÔ‰ÔÛ›·˜. M˘ÛÙÈÎe˜ ¢ÂÖÓÔ˜ 7 òEÊı·Û ‰b ì ì̤ڷ ÙáÓ \A˙‡ÌˆÓ, ηÙa ÙcÓ ïÔ›· öÚÂ Óa ÛÊ·ÁFÉ ï ·Û¯·ÏÈÓe˜ àÌÓfi˜. 8 K·d à¤ÛÙÂÈÏ ÙeÓ ¶¤ÙÚÔ Î·d ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «¶ËÁ·›ÓÂÙ Óa ÌĘ ëÙÔÈÌ¿ÛÂÙ Ùe ·Û¯·ÏÈÓe ‰ÂÖÓÔ ÁÈa Óa Ê¿ÁˆÌ». 9 AéÙÔd ‰b ÙÔÜ Âr·Ó: «¶ÔÜ ı¤ÏÂȘ Óa ëÙÔÈÌ¿ÛˆÌÂ;». 10 K·d ·éÙe˜ ÙÔf˜ ÂrÂ: «\I‰Ô‡, ¬Ù·Ó ıa ÌÉÙ ÛÙcÓ fiÏÈ, ıa ÛĘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛFË Î¿ÔÈÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜, Ôf ıa ʤÚFË Ì›· ÛÙ¿ÌÓ· Ìb ÓÂÚfi. Na ÙeÓ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÛÙe Û›ÙÈ, Ôf ıa ÌFÉ, 11 ηd Óa ÂåÉÙ ÛÙeÓ ÔåÎÔ‰ÂÛfiÙË ÙÔÜ ÛÈÙÈÔÜ: “ ^O ¢È‰¿ÛηÏÔ˜ Ûb ÚˆÙ¿ÂÈ: ¶ÔÜ ÂrÓ·È Ùe ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ¬Ô˘ ıa Ê¿Áˆ Ìb ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÌÔ˘ Ùe ·Û¯·ÏÈÓe ‰ÂÖÓÔ;”. 12 K·d âÎÂÖÓÔ˜ ıa ÛĘ ‰Â›ÍFË ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ àÓÒÁÂÈÔ ÛÙڈ̤ÓÔ. \EÎÂÖ Óa ëÙÔÈÌ¿ÛÂÙ». 13 ¶ÉÁ·Ó ‰b ηd ‚ÚÉÎ·Ó ¬ˆ˜ ÙÔf˜ ÂrÂ, ηd ëÙÔ›Ì·Û·Ó Ùe ·Û¯·ÏÈÓe ‰ÂÖÓÔ.


376

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ΂ã

ÎÂÊ. ΂ã

KATA §OYKAN

377

14 K·d ¬Ù âÁ¤ÓÂÙÔ ì œÚ·, àÓ¤ÂÛÂ, ηd Ôî ‰Ò‰Âη àfiÛÙÔÏÔÈ ÛfÓ ·éÙˇá. 15 K·d Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø \EÈı˘Ì›÷· âÂı‡ÌËÛ· ÙÔÜÙÔ Ùe ¿Û¯· Ê·ÁÂÖÓ ÌÂı\ ñÌáÓ Úe ÙÔÜ Ì ·ıÂÖÓØ 16 ϤÁˆ ÁaÚ ñÌÖÓ ¬ÙÈ ÔéΤÙÈ Ôé Ìc Ê¿Áˆ âÍ ·éÙÔÜ ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ ÏËÚˆıFÉ âÓ ÙFÉ ‚·ÛÈÏ›÷· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 17 K·d ‰ÂÍ¿ÌÂÓÔ˜ Ùe ÔÙ‹ÚÈÔÓ Â鯷ÚÈÛÙ‹Û·˜ ÂrÂØ §¿‚ÂÙ ÙÔÜÙÔ Î·d ‰È·ÌÂÚ›Û·Ù 뷢ÙÔÖ˜Ø 18 ϤÁˆ ÁaÚ ñÌÖÓ ¬ÙÈ Ôé Ìc ›ˆ àe ÙÔÜ ÁÂÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ùɘ àÌ¤ÏÔ˘ ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ öÏıFË. 19 K·d Ï·‚gÓ ôÚÙÔÓ Â鯷ÚÈÛÙ‹Û·˜ öÎÏ·Û ηd ö‰ˆÎÂÓ ·éÙÔÖ˜ ϤÁˆÓØ TÔÜÙfi âÛÙÈ Ùe ÛáÌ¿ ÌÔ˘ Ùe ñbÚ ñÌáÓ ‰È‰fiÌÂÓÔÓØ ÙÔÜÙÔ ÔÈÂÖÙ Âå˜ ÙcÓ âÌcÓ àÓ¿ÌÓËÛÈÓ. 20 ^øÛ·‡Ùˆ˜ ηd Ùe ÔÙ‹ÚÈÔÓ ÌÂÙa Ùe ‰ÂÈÓÉÛ·È Ï¤ÁˆÓØ TÔÜÙÔ Ùe ÔÙ‹ÚÈÔÓ ì ηÈÓc ‰È·ı‹ÎË âÓ Ùˇá ·¥Ì·Ù› ÌÔ˘, Ùe ñbÚ ñÌáÓ âί˘ÓfiÌÂÓÔÓ. 21 ¶ÏcÓ å‰Ôf ì ¯ÂdÚ ÙÔÜ ·Ú·‰È‰fiÓÙÔ˜ Ì ÌÂÙ\ âÌÔÜ âd Ùɘ ÙÚ·¤˙˘. 22 K·d ï ÌbÓ Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ÔÚ‡ÂÙ·È Î·Ùa Ùe óÚÈṲ̂ÓÔÓØ ÏcÓ Ôé·d Ùˇá àÓıÚÒˇˆ âΛӡˆ ‰È\ Ôy ·Ú·‰›‰ÔÙ·È. 23 K·d ·éÙÔd õÚÍ·ÓÙÔ Û˘˙ËÙÂÖÓ Úe˜ ë·˘ÙÔf˜ Ùe Ù›˜ ôÚ· ÂúË âÍ ·éÙáÓ ï ÙÔÜÙÔ Ì¤ÏÏˆÓ Ú¿ÛÛÂÈÓ.

14 K·d ¬Ù·Ó qÏıÂ ì œÚ·, οıËÛ ÛÙe ÙÚ·¤˙È, ηd Ì·˙› ÙÔ˘ Ôî ‰Ò‰Âη àfiÛÙÔÏÔÈ. 15 K·d Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜: «Mb ÛÊÔ‰Úc âÈı˘Ì›· âÈı‡ÌËÛ· ·éÙe Ùe ·Û¯·ÏÈÓe ‰ÂÖÓÔ Óa Ê¿Áˆ Ì·˙› Û·˜ ÚÔÙÔÜ àÔı¿Óˆ. 16 K·d ÛĘ ϤÁˆ, ¬ÙÈ ‰bÓ ıa Ê¿Áˆ ϤÔÓ à\ ·éÙfi, ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ Á›ÓFË ÏÉÚ˜ ηd Ù¤ÏÂÈÔ ÛÙc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ». 17 \AÊÔÜ ‰b öÏ·‚ Ùe ÔÙ‹ÚÈÔ Î·d öηÓ Â鯷ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÚÔÛ¢¯‹, ÂrÂ: «§¿‚ÂÙ ÙÔÜÙÔ Î·d ÌÔÈÚ¿ÛÂÙ¤ ÙÔ ÌÂٷ͇ Û·˜. 18 ™Ä˜ ϤÁˆ ‰¤, ¬ÙÈ ‰bÓ ıa Èá àe Ùe ÚÔ˚eÓ ÙÔÜ ÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ öÏıFË ì ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ». 19 òEÂÈÙ· öÏ·‚ ôÚÙÔ, öηÓ Â鯷ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÚÔÛ¢¯c ηd öÎԄ ηd ÙÔf˜ ö‰ˆÛ ϤÁÔÓÙ·˜: «AéÙe ÂrÓ·È Ùe ÛáÌ· ÌÔ˘, Ôf ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈa ÛĘ. AéÙe Óa οÓÂÙ Û\ àÓ¿ÌÓËÛ› ÌÔ˘». 20 \E›Û˘ ηd Ùe ÔÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙa Ùe ‰ÂÖÓÔ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «AéÙe Ùe ÔÙ‹ÚÈÔ ÂrÓ·È ì Ó¤· ‰È·ı‹ÎË, Ôf âÈÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È Ìb Ùe ·xÌ· ÌÔ˘, Ôf ¯‡ÓÂÙ·È ÁÈa ÛĘ. 21 \AÏÏ\ å‰Ô‡, Ùe ¯¤ÚÈ ·éÙÔÜ Ôf Ìb ·Ú·‰›‰ÂÈ ÂrÓ·È Ì·˙› ÌÔ˘ ¿Óˆ ÛÙe ÙÚ·¤˙È. 22 K·d ï ÌbÓ Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ‚·‰›˙ÂÈ Úe˜ Ùe ı¿Ó·ÙÔ Û‡Ìʈӷ Ì\ ·éÙe Ôf œÚÈÛÂ ï £Âfi˜. \AÏÏ\ àÏÏÔ›ÌÔÓÔ ÛÙeÓ ôÓıÚˆÔ âÎÂÖÓÔ, àe ÙeÓ ïÔÖÔ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È». 23 AéÙÔd ÙfiÙ ôÚ¯ÈÛ·Ó Óa Û˘˙ËÙÔÜÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ùe ÔÈfi˜ pÚ·Á à\ ·éÙÔf˜ ÂrÓ·È ·éÙe˜ Ôf ÚfiÎÂÈÙ·È Óa Ú¿ÍFË ·éÙfi. ¶ÔÈfi˜ ÂrÓ·È àÓÒÙÂÚÔ˜

24 \EÁ¤ÓÂÙÔ ‰b ηd ÊÈÏÔÓÂÈΛ· âÓ ·éÙÔÖ˜, Ùe Ù›˜ ·éÙáÓ ‰ÔÎÂÖ ÂrÓ·È Ì›˙ˆÓ. 25 ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø Oî ‚·ÛÈÏÂÖ˜ ÙáÓ âıÓáÓ Î˘ÚȇԢÛÈÓ ·éÙáÓ, ηd Ôî âÍÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ˜ ·éÙáÓ ÂéÂÚÁ¤Ù·È ηÏÔÜÓÙ·ÈØ 26 ñÌÂÖ˜ ‰b Ôé¯ Ô≈Ùˆ˜, àÏÏ\ ï Ì›˙ˆÓ âÓ ñÌÖÓ ÁÈÓ¤Ûıˆ ó˜ ï ÓÂÒÙÂÚÔ˜, ηd ï ìÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ó˜ ï ‰È·ÎÔÓáÓ. 27 T›˜ ÁaÚ Ì›˙ˆÓ, ï àӷΛÌÂÓÔ˜ j ï ‰È·ÎÔÓáÓ; Oé¯d ï àӷΛÌÂÓÔ˜; \EÁg ‰¤ ÂåÌÈ âÓ Ì¤Ûˇˆ ñÌáÓ ó˜ ï ‰È·ÎÔÓáÓ. 28 ^YÌÂÖ˜ ‰¤ âÛÙ Ôî ‰È·ÌÂÌÂÓËÎfiÙ˜ ÌÂÙ\ âÌÔÜ âÓ ÙÔÖ˜ ÂÈÚ·ÛÌÔÖ˜ ÌÔ˘Ø 29 ÎàÁg ‰È·Ù›ıÂÌ·È ñÌÖÓ Î·ıg˜ ‰È¤ıÂÙfi ÌÔÈ ï ¶·Ù‹Ú ÌÔ˘ ‚·ÛÈÏ›·Ó, 30 ¥Ó· âÛı›ËÙ ηd ›ÓËÙ âd Ùɘ ÙÚ·¤˙˘ ÌÔ˘ âÓ ÙFÉ ‚·ÛÈÏ›÷· ÌÔ˘Ø Î·d ηı›ÛÂÛı âd ıÚfiÓˆÓ ÎÚ›ÓÔÓÙ˜ Ùa˜ ‰Ò‰Âη Ê˘Ïa˜ ÙÔÜ ’IÛÚ·‹Ï.

24 òEÁÈÓ ‰b ηd ÊÈÏÔÓÈΛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈa Ùe ÔÈfi˜ à\ ·éÙÔf˜ Ê·›ÓÂÙ·È Óa ÂrÓ·È àÓÒÙÂÚÔ˜. 25 \EÎÂÖÓÔ˜ ‰b ÙÔf˜ ÂrÂ: «Oî ‚·ÛÈÏÂÖ˜ ÙáÓ âıÓáÓ àÛÎÔÜÓ àfiÏ˘ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ¿Óˆ Û\ ·éÙ¿, ηd Ôî âÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ·› ÙÔ˘˜ çÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂéÂÚÁ¤Ù˜. 26 ™ÂÖ˜ ¬Ìˆ˜ ‰bÓ Ú¤ÂÈ Óa οÓÂÙ öÙÛÈ. \AÏÏ\ ï ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÌÂٷ͇ Û·˜ i˜ Á›ÓFË ¬ˆ˜ ï ÓÂÒÙÂÚÔ˜, ηd ï àÚ¯ËÁe˜ ¬ˆ˜ ï ñËÚ¤Ù˘. 27 ¢ÈfiÙÈ ÔÈfi˜ ÂrÓ·È àÓÒÙÂÚÔ˜, ·éÙe˜ Ôf οıÂÙ·È ÛÙe ÙÚ·¤˙È, j ·éÙe˜ Ôf ñËÚÂÙÂÖ; ¢bÓ ÂrÓ·È ·éÙe˜ Ôf οıÂÙ·È ÛÙe ÙÚ·¤˙È; \EÁg ¬Ìˆ˜ ÂrÌ·È àÓ¿ÌÂÛ¿ Û·˜ ¬ˆ˜ ï ñËÚ¤Ù˘. 28 ™ÂÖ˜ ‰b ÂrÛı âÎÂÖÓÔÈ, Ôf Ì›ӷÙ ̷˙› ÌÔ˘ ÛÙd˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÌÔ˘, 29 ÁÈ\ ·éÙe âÁg ÛĘ ‰›Óˆ ‚·ÛÈÏ›·, ¬ˆ˜ ö‰ˆÛ Ûb ̤ӷ ï ¶·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘, 30 ÁÈa Óa ÙÚÒÁÂÙ ηd ›ÓÂÙ ÛÙe ÙÚ·¤˙È ÌÔ˘ ÛÙc ‚·ÛÈÏ›· ÌÔ˘. K·d ıa ηı‹ÛÂÙ ¿Óˆ Ûb ıÚfiÓÔ˘˜ ηd ıa ÎÚ›ÓÂÙ Ùd˜ ‰Ò‰Âη Ê˘Ïb˜ ÙÔÜ \IÛÚ·‹Ï».


378

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ΂ã

ÎÂÊ. ΂ã

KATA §OYKAN

379

^H ÌÂÁ·ÏÔÛÙÔÌ›· ÙÔÜ ¶¤ÙÚÔ˘ ηd ì ÚfiÚÚËÛÈ Ùɘ ÙÚÈÏɘ àÚÓ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘

31 Er ‰b ï K‡ÚÈÔ˜Ø ™›ÌˆÓ, ™›ÌˆÓ, å‰Ôf ï ™·Ù·ÓĘ âÍFËÙ‹Û·ÙÔ ñÌĘ ÙÔÜ ÛÈÓÈ¿Û·È ó˜ ÙeÓ ÛÖÙÔÓØ 32 âÁg ‰b â‰Â‹ıËÓ ÂÚd ÛÔÜ ¥Ó· Ìc âÎÏ›FË ì ›ÛÙȘ ÛÔ˘Ø Î·d Û‡ ÔÙ âÈÛÙÚ¤„·˜ ÛÙ‹ÚÈÍÔÓ ÙÔf˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜ ÛÔ˘. 33 ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙˇáØ K‡ÚÈÂ, ÌÂÙa ÛÔÜ ≤ÙÔÈÌfi˜ ÂåÌÈ Î·d Âå˜ Ê˘Ï·ÎcÓ Î·d Âå˜ ı¿Ó·ÙÔÓ ÔÚ‡ÂÛı·È. 34 ^O ‰b ÂrÂØ §¤Áˆ ÛÔÈ, ¶¤ÙÚÂ, Ôé ʈӋÛÂÈ Û‹ÌÂÚÔÓ àϤÎÙˆÚ ÚdÓ j ÙÚd˜ à·ÚÓ‹ÛFË Ìc Âå‰¤Ó·È ÌÂ.

31 ErÂÓ â›Û˘ ï K‡ÚÈÔ˜: «™›ÌˆÓ, ™›ÌˆÓ, å‰Ôf ï ™·Ù·ÓĘ ÛĘ ˙‹ÙËÛ ÁÈa Óa ÛĘ ÎÔÛÎÈÓ›ÛFË ÛaÓ Ùe ÛÖÙÔ. 32 \AÏÏ\ âÁg ÚÔÛ¢¯‹ıËη ÁÈa Û¤Ó·, ÁÈa Óa ÌcÓ âÎÏ›„FË ì ›ÛÙÈ ÛÔ˘. K·d Ûf ôÏÏÔÙ ÛÙÚ¤„ ηd ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔf˜ à‰ÂÏÊÔ‡˜ ÛÔ˘». 33 AéÙe˜ ‰b ÙÔÜ ÂrÂ: «K‡ÚÈÂ, ÂrÌ·È ≤ÙÔÈÌÔ˜ ηd Ûb Ê˘Ï·Îc Óa ¿ˆ Ì·˙› ÛÔ˘ ηd Ûb ı¿Ó·ÙÔ». 34 \EÎÂÖÓÔ˜ ‰b ÂrÂ: «™ÔÜ Ï¤Áˆ, ¶¤ÙÚÂ, ‰bÓ ıa Ï·Ï‹ÛFË Û‹ÌÂÚ· ï ÂÙÂÈÓfi˜, ÚÔÙÔÜ Ìb à·ÚÓËıFɘ ÙÚÂÖ˜ ÊÔÚb˜ ϤÁÔÓÙ·˜, ¬ÙÈ ‰bÓ Ìb ÁÓˆÚ›˙ÂȘ». ^O \IËÛÔܘ ÚÔϤÁÂÈ ÛÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ‰˘Û¯ÂÚÉ Î·Ù¿ÛÙ·ÛÈ

35 K·d ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø ≠OÙ à¤ÛÙÂÈÏ· ñÌĘ ôÙÂÚ ‚·ÏÏ·ÓÙ›Ô˘ ηd ‹Ú·˜ ηd ñÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, Ì‹ ÙÈÓÔ˜ ñÛÙÂÚ‹ıËÙÂ; Oî ‰b ÂrÔÓØ OéıÂÓfi˜. 36 ErÂÓ ÔsÓ ·éÙÔÖ˜Ø \AÏÏa ÓÜÓ ï ö¯ˆÓ ‚·ÏÏ¿ÓÙÈÔÓ àÚ¿Ùˆ, ïÌÔ›ˆ˜ ηd ‹Ú·Ó, ηd ï Ìc ö¯ˆÓ ˆÏ‹ÛÂÈ Ùe îÌ¿ÙÈÔÓ ·éÙÔÜ Î·d àÁÔÚ¿ÛÂÈ Ì¿¯·ÈÚ·Ó. 37 §¤Áˆ ÁaÚ ñÌÖÓ ¬ÙÈ öÙÈ ÙÔÜÙÔ Ùe ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÓ ‰ÂÖ ÙÂÏÂÛıÉÓ·È âÓ âÌÔ›, Ùfi, K·d ÌÂÙa àÓfiÌˆÓ âÏÔÁ›ÛıËØ Î·d ÁaÚ Ùa ÂÚd âÌÔÜ Ù¤ÏÔ˜ ö¯ÂÈ. 38 Oî ‰b ÂrÔÓØ K‡ÚÈÂ, å‰Ôf Ì¿¯·ÈÚ·È z‰Â ‰‡Ô. ^O ‰b ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø ^IηÓfiÓ âÛÙÈ!

35 òEÂÈÙ· Âr Û\ ·éÙÔ‡˜ (ÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜): «≠OÙ·Ó ÛĘ à¤ÛÙÂÈÏ· ¯ˆÚd˜ ‚·ÏÏ¿ÓÙÈÔ Î·d ï‰ÔÈÔÚÈÎe Û¿ÎÎÔ Î·d ñÔ‰‹Ì·Ù·, Ì‹ˆ˜ ÛÙÂÚËı‹Î·Ù ٛÔÙÂ;». \EÎÂÖÓÔÈ ‰b Âr·Ó: «T›ÔÙ (‰bÓ ÛÙÂÚËı‹Î·ÌÂ)». 36 TÔf˜ Âr ÙfiÙÂ: «\AÏÏa ÙÒÚ· ¬ÔÈÔ˜ ö¯ÂÈ ‚·ÏÏ¿ÓÙÈÔ, Óa Ùe ¿ÚFË Ì·˙› ÙÔ˘, â›Û˘ ηd ï‰ÔÈÔÚÈÎe Û¿ÎÎÔ. K·d ¬ÔÈÔ˜ ‰bÓ ö¯ÂÈ Ì·¯·›ÚÈ, Óa ˆÏ‹ÛFË Ùe öÓ‰˘Ì¿ ÙÔ˘ ηd Ó\ àÁÔÚ¿ÛFË. 37 §¤Áˆ ‰b Ûb ÛĘ, ¬ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Óa âÎÏËÚˆıFÉ Ûb ̤ӷ ηd ·éÙe àÎfiÌË Ùe ÁÚ·Ì̤ÓÔ, Ùfi, K·d ÌÂÙ·Íf ÙáÓ âÁÎÏËÌ·ÙÈáÓ ÙeÓ Î·Ù¤Ù·Í·Ó. ¢ÈfiÙÈ Ùa àÊÔÚáÓÙ· Ûb ̤ӷ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙe Ù¤ÏÔ˜». 38 AéÙÔd ‰b Âr·Ó: «K‡ÚÈÂ, å‰Ôf ñ¿Ú¯Ô˘Ó â‰á ‰‡Ô Ì·¯·›ÚÈ·». \EÎÂÖÓÔ˜ ‰b ÙÔf˜ ÂrÂ: «\AÚÎÂÖ!».

39 K·d âÍÂÏıgÓ âÔÚ‡ıË Î·Ùa Ùe öıÔ˜ Âå˜ Ùe òOÚÔ˜ ÙáÓ \EÏ·ÈáÓØ äÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰b ·éÙˇá ηd Ôî Ì·ıËÙ·d ·éÙÔÜ. 40 °ÂÓfiÌÂÓÔ˜ ‰b âd ÙÔÜ ÙfiÔ˘ ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø ¶ÚÔÛ‡¯ÂÛı Ìc ÂåÛÂÏıÂÖÓ Âå˜ ÂÈÚ·ÛÌfiÓ. 41 K·d ·éÙe˜ àÂÛ¿ÛıË à\ ·éÙáÓ óÛÂd Ï›ıÔ˘ ‚ÔÏ‹Ó, ηd ıÂd˜ Ùa ÁfiÓ·Ù· ÚÔÛˇ¯ÂÙÔ 42 ϤÁˆÓØ ¶¿ÙÂÚ, Âå ‚Ô‡ÏÂÈ ·ÚÂÓÂÁÎÂÖÓ ÙÔÜÙÔ Ùe ÔÙ‹ÚÈÔÓ à\ âÌÔÜØ ÏcÓ Ìc Ùe ı¤ÏËÌ¿ ÌÔ˘, àÏÏa Ùe ÛeÓ ÁÈÓ¤Ûıˆ. 43 òøÊıË ‰b ·éÙˇá ôÁÁÂÏÔ˜ à\ ÔéÚ·ÓÔÜ âÓÈÛ¯‡ˆÓ ·éÙfiÓ. 44 K·d ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜ âÓ àÁˆÓ›÷· âÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚÔÓ ÚÔÛˇ¯ÂÙÔ, âÁ¤ÓÂÙÔ ‰b ï î‰Úg˜ ·éÙÔÜ óÛÂd ıÚfiÌ‚ÔÈ ·¥Ì·ÙÔ˜ ηٷ‚·›ÓÔÓÙ˜ âd ÙcÓ ÁÉÓ. 45 K·d àÓ·ÛÙa˜ àe Ùɘ ÚÔÛ¢¯É˜, âÏıgÓ Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ÂyÚÂÓ ·éÙÔf˜ ÎÔÈ̤̈ÓÔ˘˜ àe Ùɘ χ˘, 46 ηd ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø T› ηı‡‰ÂÙÂ; \AÓ·ÛÙ¿ÓÙ˜ ÚÔÛ‡¯ÂÛıÂ, ¥Ó· Ìc ÂåÛ¤ÏıËÙ Âå˜ ÂÈÚ·ÛÌfiÓ.

^H ñÂÚÙ¿ÙË àÁˆÓ›· ÛÙc °ÂıÛËÌ·ÓÉ 39 ≠ YÛÙÂÚ· ‚ÁÉΠηd ÉÁ ηÙa Ùc Û˘Ó‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙe òOÚÔ˜ ÙáÓ \EÏ·ÈáÓ (Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈ˜ ÛÙc °ÂıÛËÌ·ÓÉ). TeÓ àÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰b ηd Ôî Ì·ıËÙ·› ÙÔ˘. 40 K·d ¬Ù·Ó öÊı·Û ÛÙeÓ ÙfiÔ, ÙÔf˜ ÂrÂ: «¶ÚÔÛ‡¯ÂÛı Óa ÌcÓ ñÔ·„ÂÙ Ûb ÂÈÚ·ÛÌfi». 41 AéÙe˜ ‰b àÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠà\ ·éÙÔf˜ Ûb àfiÛÙ·ÛÈ ‚ÔÏɘ Ï›ıÔ˘ (ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ) ηd ÁÔÓ¿ÙÈÛ ηd ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó 42 ϤÁÔÓÙ·˜: «¶·Ù¤Ú·, âaÓ ı¤ÏF˘, àÔÌ¿ÎÚ˘Ó ·éÙe Ùe ÔÙ‹ÚÈ (ÙÔÜ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘) àe ̤ӷ. hA˜ Ìc Á›ÓFË ¬Ìˆ˜ Ùe ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ı¤ÏËÌ·, àÏÏa Ùe ‰ÈÎfi ÛÔ˘». 43 \EÌÊ·Ó›ÛıËΠ‰b Û\ ·éÙeÓ ôÁÁÂÏÔ˜ àe ÙeÓ ÔéÚ·Óe ηd ÙeÓ âÓ›Û¯˘Â. 44 ¶ÂÚÈÉÏı ‰b Ûb àÁˆÓ›· ηd ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó âÓÙÔÓÒÙÂÚ·, ηd ï î‰ÚÒÙ·˜ ÙÔ˘ öÁÈÓ ÛaÓ ıÚfiÌ‚ÔÈ (ËÎÙb˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜) ·¥Ì·ÙÔ˜ Ôf öÂÊÙ·Ó ÛÙc ÁÉ. 45 K·d ¬Ù·Ó ÛËÎÒıËΠàe ÙcÓ ÚÔÛ¢¯‹, qÏı Úe˜ ÙÔf˜ Ì·ıËÙa˜ ηd ÙÔf˜ ‚ÚÉΠÓa ÎÔÈÌáÓÙ·È àÔη̤̈ÓÔÈ àe Ùc χË, 46 ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «°È·Ù› ÎÔÈÌÄÛıÂ; ™ËΈıÉÙ ηd ÚÔÛ‡¯ÂÛıÂ, ÁÈa Óa ÌcÓ ñÔ·„ÂÙ Ûb ÂÈÚ·ÛÌfi».


380

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ΂ã

47 òEÙÈ ‰b ·éÙÔÜ Ï·ÏÔÜÓÙÔ˜ å‰Ôf ù¯ÏÔ˜, ηd ï ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ’IÔ‡‰·˜, Âx˜ ÙáÓ ‰Ò‰Âη, ÚÔÉÁÂÓ ·éÙÔ‡˜, ηd õÁÁÈÛÂ Ùˇá ’IËÛÔÜ ÊÈÏÉÛ·È ·éÙfiÓØ ÙÔÜÙÔ ÁaÚ ÛËÌÂÖÔÓ ‰Â‰ÒÎÂÈ ·éÙÔÖ˜Ø nÓ iÓ ÊÈÏ‹Ûˆ, ·éÙfi˜ âÛÙÈÓ. 48 ^O ‰b ’IËÛÔܘ ÂrÂÓ ·éÙˇáØ ’IÔ‡‰·, ÊÈÏ‹Ì·ÙÈ ÙeÓ YîeÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ·Ú·‰›‰ˆ˜; 49 \I‰fiÓÙ˜ ‰b Ôî ÂÚd ·éÙeÓ Ùe âÛfiÌÂÓÔÓ ÂrÔÓ ·éÙˇáØ K‡ÚÈÂ, Âå ·Ù¿ÍÔÌÂÓ âÓ Ì·¯·›ÚF·; 50 K·d â¿Ù·ÍÂÓ Âx˜ ÙȘ âÍ ·éÙáÓ ÙeÓ ‰ÔÜÏÔÓ ÙÔÜ àÚ¯ÈÂÚ¤ˆ˜ ηd àÊÂÖÏÂÓ ·éÙÔÜ Ùe Ôs˜ Ùe ‰ÂÍÈfiÓ. 51 \AÔÎÚÈıÂd˜ ‰b ï ’IËÛÔܘ ÂrÂÓØ \EÄÙ ≤ˆ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘. K·d ê„¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔÜ èÙ›Ô˘ ·éÙÔÜ å¿Û·ÙÔ ·éÙfiÓ. 52 Er ‰b ï ’IËÛÔܘ Úe˜ ÙÔf˜ ·Ú·ÁÂÓÔ̤ÓÔ˘˜ â\ ·éÙeÓ àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd ÛÙÚ·ÙËÁÔf˜ ÙÔÜ îÂÚÔÜ Î·d ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘˜Ø ^ø˜ âd ÏFËÛÙcÓ âÍÂÏËχı·Ù ÌÂÙa Ì·¯·ÈÚáÓ Î·d ͇ψÓØ 53 ηı\ ìÌ¤Ú·Ó ùÓÙÔ˜ ÌÔ˘ ÌÂı\ ñÌáÓ âÓ Ùˇá îÂÚˇá ÔéÎ âÍÂÙ›ӷÙ Ùa˜ ¯ÂÖÚ·˜ â\ â̤. \AÏÏ\ ·≈ÙË âÛÙdÓ ñÌáÓ ì œÚ· ηd ì âÍÔ˘Û›·, ÙÔÜ ÛÎfiÙÔ˘˜. 54 ™˘ÏÏ·‚fiÓÙ˜ ‰b ·éÙeÓ õÁ·ÁÔÓ Î·d ÂåÛ‹Á·ÁÔÓ ·éÙeÓ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ ÙÔÜ àÚ¯ÈÂÚ¤ˆ˜. ^O ‰b ¶¤ÙÚÔ˜ äÎÔÏÔ‡ıÂÈ Ì·ÎÚfiıÂÓ. 55 ^A„¿ÓÙˆÓ ‰b ˘ÚaÓ âÓ Ì¤Ûˇˆ Ùɘ ·éÏɘ ηd Û˘ÁηıÈÛ¿ÓÙˆÓ ·éÙáÓ âοıËÙÔ ï ¶¤ÙÚÔ˜ âÓ Ì¤Ûˇˆ ·éÙáÓ. 56 \I‰ÔÜÛ· ‰b ·éÙeÓ ·È‰›ÛÎË ÙȘ ηı‹ÌÂÓÔÓ Úe˜ Ùe Êᘠηd àÙÂÓ›Û·Û· ·éÙˇá ÂrÂØ K·d ÔyÙÔ˜ ÛfÓ ·éÙˇá qÓ. 57 ^O ‰b äÚÓ‹Û·ÙÔ Ï¤ÁˆÓØ °‡Ó·È, ÔéÎ Ôr‰· ·éÙfiÓ. 58 K·d ÌÂÙa ‚Ú·¯f ≤ÙÂÚÔ˜ å‰gÓ ·éÙeÓ öÊËØ K·d Ûf âÍ ·éÙáÓ Âr. ^O ‰b ¶¤ÙÚÔ˜ ÂrÂÓØ òAÓıÚˆÂ, ÔûÎ ÂåÌÈ. 59 K·d ‰È·ÛÙ¿Û˘ óÛÂd œÚ·˜ ÌÈĘ ôÏÏÔ˜ ÙȘ ‰ÈÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙÔ Ï¤ÁˆÓØ \E\ àÏËı›·˜ ηd ÔyÙÔ˜ ÌÂÙ\ ·éÙÔÜ qÓØ Î·d ÁaÚ °·ÏÈÏ·Öfi˜ âÛÙÈÓ. 60 Er ‰b ï ¶¤ÙÚÔ˜Ø òAÓıÚˆÂ, ÔéÎ Ôr‰· n ϤÁÂȘ. K·d ·Ú·¯ÚÉÌ·, öÙÈ Ï·ÏÔÜÓÙÔ˜ ·éÙÔÜ, âÊÒÓËÛÂÓ àϤÎÙˆÚ. 61 K·d ÛÙÚ·ÊÂd˜ ï K‡ÚÈÔ˜ âÓ¤‚ÏÂ„Â Ùˇá ¶¤ÙÚˇˆ, ηd ñÂÌÓ‹ÛıË ï ¶¤ÙÚÔ˜ ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘, ó˜ ÂrÂÓ ·éÙˇá ¬ÙÈ ÚdÓ àϤÎÙÔÚ· ʈÓÉÛ·È à·ÚÓ‹ÛFË Ì ÙÚ›˜Ø 62 ηd âÍÂÏıgÓ ö͈ ï ¶¤ÙÚÔ˜ öÎÏ·˘Û ÈÎÚá˜.

ÎÂÊ. ΂ã

KATA §OYKAN

381

^H Û‡ÏÏË„È ÙÔÜ \IËÛÔÜ 47 \EÓˇá ‰b àÎfiÌË ÌÈÏÔÜÛÂ, ù¯ÏÔ˜ η٤Êı·ÛÂ, ηd ï ≤Ó·˜ àe ÙÔf˜ ‰Ò‰Âη Ìb Ùe ùÓÔÌ· \IÔ‡‰·˜ ÚÔÔÚ¢fiÙ·Ó à\ ·éÙÔf˜ ó˜ ï‰ËÁfi˜ ÙÔ˘˜, ηd ÏËÛ›·Û ÙeÓ \IËÛÔÜ ÁÈa Óa ÙeÓ ÊÈÏ‹ÛFË. ¢ÈfiÙÈ ·éÙe Ùe (àÓ·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎe) ÛËÌÂÖÔ Âr¯Â ‰ÒÛÂÈ Û\ ·éÙÔ‡˜: «≠OÔÈÔÓ ıa ÊÈÏ‹Ûˆ, ·éÙe˜ ÂrÓ·È». 48 ^O ‰b \IËÛÔܘ ÙÔÜ ÂrÂ: «\IÔ‡‰·, Ìb Ê›ÏËÌ· ·Ú·‰›‰ÂȘ ÙeÓ Yîe ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘;». 49 BϤÔÓÙ·˜ ‰b Ôî Ì·ıËÙ·› ÙÔ˘ Ù› âÚfiÎÂÈÙÔ Óa Û˘Ì‚FÉ, ÙÔÜ Âr·Ó: «K‡ÚÈÂ, Óa ÙÔf˜ ÎÙ˘‹ÛˆÌ Ìb Ì·¯·›ÚÈ;». 50 K·d ≤Ó·˜ à\ ·éÙÔf˜ ÎÙ‡ËÛ Ùe ‰ÔÜÏÔ ÙÔÜ àÚ¯ÈÂÚ¤ˆ˜ ηd ÙÔÜ öÎÔ„Â Ùe ‰ÂÍÈe ·éÙ›. 51 ^O ‰b \IËÛÔܘ Âr ÙfiÙÂ: «\AÊÉÛÙ ̤¯ÚȘ â‰á (Mc ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË àÓÙ›ÛÙ·ÛÈ)». K·d àÊÔÜ öÈ·Û Ùe ·éÙ› ÙÔ˘, ÙeÓ ıÂÚ¿¢ÛÂ. 52 ¶Úe˜ ‰b ÙÔf˜ àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd ÙÔf˜ àÍȈ̷ÙÈÎÔf˜ Ùɘ ÊÚÔ˘ÚĘ ÙÔÜ Ó·ÔÜ Î·d ÙÔf˜ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘˜, Ôf qÏı·Ó âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, ÂrÂ: «≠Oˆ˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÏFËÛÙÔÜ ‚Á‹Î·Ù Ìb Ì·¯·›ÚÈ· ηd Ìb Úfi·Ï·. 53 \EÓˇá õÌÔ˘Ó ì̤ڷ Ì·˙› Û·˜ ÛÙe Ó·fi, ‰bÓ êÏÒÛ·Ù Ùa ¯¤ÚÈ· Û·˜ â¿Óˆ ÌÔ˘ (ÁÈa Óa Ìb Û˘ÏÏ¿‚ÂÙÂ). \AÏÏ\ ·éÙc ÂrÓ·È ì ‰È΋ Û·˜ œÚ· ηd âÍÔ˘Û›·, (œÚ· ηd âÍÔ˘Û›·) ÙÔÜ ÛÎfiÙÔ˘˜». ^H ÙÚÈÏc ôÚÓËÛÈ ÙÔÜ ¶¤ÙÚÔ˘ ηd ì ÌÂÙ¿ÓÔÈ¿ ÙÔ˘ 54 \AÊÔÜ ‰b ÙeÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó, ÙeÓ öÊÂÚ·Ó Î·d ÙeÓ ö‚·Ï·Ó ̤۷ ÛÙe Û›ÙÈ ÙÔÜ àÚ¯ÈÂÚ¤ˆ˜. ^O ‰b ¶¤ÙÚÔ˜ àÎÔÏÔ˘ıÔÜÛ àe Ì·ÎÚÈ¿. 55 òAÓ·„·Ó ‰b ʈÙÈa ̤۷ ÛÙcÓ ·éÏc ηd οıËÛ·Ó ¬ÏÔÈ Á‡Úˆ, ηd àÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ οıËÛ ηd ï ¶¤ÙÚÔ˜. 56 ≠OÙ·Ó ‰b ÙeÓ Âr‰Â οÔÈ· ñËÚ¤ÙÚÈ· Óa οıÂÙ·È ÎÔÓÙa ÛÙc ʈÙÈ¿, ÙeÓ ÎÔ›Ù·Í ηÏa ηd ÂrÂ: «K·d ·éÙe˜ qÙ·Ó Ì·˙d Ì\ ·éÙfiÓ». 57 \AÏÏ\ ·éÙe˜ àÚÓ‹ıËΠϤÁÔÓÙ·˜: «°˘Ó·Öη, ‰bÓ ÙeÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ». 58 MÂÙa ‰b àe Ï›ÁÔ ÙeÓ Âr‰Â ôÏÏÔ˜ ηd ÂrÂ: «K·d Ûf à\ ·éÙÔf˜ ÂrÛ·È». \AÏÏ\ ï ¶¤ÙÚÔ˜ ÂrÂ: «òAÓıÚˆÂ, ‰bÓ ÂrÌ·È». 59 K·d àÊÔÜ ¤Ú·Û ̛· ÂÚ›Ô˘ œÚ·, οÔÈÔ˜ ôÏÏÔ˜ â¤ÌÂÓ ϤÁÔÓÙ·˜: «¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·d ·éÙe˜ qÙ·Ó Ì·˙d Ì\ ·éÙfiÓ. òAÏψÛÙ ÂrÓ·È °·ÏÈÏ·ÖÔ˜». 60 \AÏÏ\ ï ¶¤ÙÚÔ˜ ÂrÂ: «òAÓıÚˆÂ, ‰bÓ Í¤Úˆ Ù› Ϥ˜». K·d à̤ۈ˜, âÓˇá àÎfiÌË ÌÈÏÔÜÛÂ, Ï¿ÏËÛ ï ÂÙÂÈÓfi˜. 61 TfiÙ öÛÙÚ„ ï K‡ÚÈÔ˜ ηd ÎÔ›Ù·Í âÎÊÚ·ÛÙÈÎa ÙeÓ ¶¤ÙÚÔ, ηd ı˘Ì‹ıËÎÂ ï ¶¤ÙÚÔ˜ Ùe ÏfiÁÔ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘, ¬ÙÈ ÙÔÜ Âr ‰ËÏ·‰‹, «¶ÚÔÙÔÜ Ï·Ï‹ÛFË ï ÂÙÂÈÓe˜ ıa Ìb à·ÚÓËıFɘ ÙÚÂÖ˜ ÊÔÚ¤˜», 62 ηd ‚ÁÉΠö͈ (àe ÙcÓ ·éÏc) ï ¶¤ÙÚÔ˜ ηd öÎÏ·˘Û ÈÎÚ¿.


382

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ΂ã, ÎÁã

ÎÂÊ. ΂ã, ÎÁã

KATA §OYKAN

383

^O \IËÛÔܘ âÌ·›˙ÂÙ·È

63 K·d Ôî ôÓ‰Ú˜ Ôî Û˘Ó¤¯ÔÓÙ˜ ÙeÓ \IËÛÔÜÓ âÓ¤·È˙ÔÓ ·éÙˇá ‰¤ÚÔÓÙ˜, 64 ηd ÂÚÈηχ„·ÓÙ˜ ·éÙeÓ öÙ˘ÙÔÓ ·éÙÔÜ Ùe ÚfiÛˆÔÓ Î·d âËÚÒÙˆÓ ·éÙeÓ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø ¶ÚÔÊ‹Ù¢ÛÔÓ, Ù›˜ âÛÙÈÓ ï ·›Û·˜ ÛÂ; 65 K·d ≤ÙÂÚ· ÔÏÏa ‚Ï·ÛÊËÌÔÜÓÙ˜ öÏÂÁÔÓ Âå˜ ·éÙfiÓ.

63 Oî ‰b ôÓ‰Ú˜, Ôf ÂÚÈÛÙÔ›¯È˙·Ó ÙeÓ \IËÛÔÜ, ÙeÓ ÂÚȤ·È˙·Ó ηd ÙeÓ ÎÙ˘ÔÜÛ·Ó. 64 K·d àÊÔÜ Î¿Ï˘„·Ó Á‡Úˆ-Á‡Úˆ Ùe ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ (ÁÈa Óa Ìc ‚ϤFË), ÎÙ˘ÔÜÛ·Ó Ùe ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, ηd ÙeÓ ÚˆÙÔÜÛ·Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «¶ÚÔÊ‹Ù¢ÛÂ, ÔÈfi˜ ÂrÓ·È ·éÙe˜ Ôf Ûb ÎÙ‡ËÛÂ;». 65 K·d ôÏÏ· ÔÏÏa àÛÂ‚É Î·d ñ‚ÚÈÛÙÈÎa ÙÔÜ öÏÂÁ·Ó.

66 K·d ó˜ âÁ¤ÓÂÙÔ ì̤ڷ, Û˘Ó‹¯ıË Ùe ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÈÔÓ ÙÔÜ Ï·ÔÜ, àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜, ηd àÓ‹Á·ÁÔÓ ·éÙeÓ Âå˜ Ùe Û˘Ó¤‰ÚÈÔÓ ë·˘ÙáÓ 67 ϤÁÔÓÙÂ˜Ø Eå Ûf Âr ï XÚÈÛÙfi˜, Âåb ìÌÖÓ. Er ‰b ·éÙÔÖ˜Ø \EaÓ ñÌÖÓ Âúˆ, Ôé Ìc ÈÛÙ‡ÛËÙÂ, 68 âaÓ ‰b ηd âÚˆÙ‹Ûˆ, Ôé Ìc àÔÎÚÈıÉÙ¤ ÌÔÈ j àÔχÛËÙÂ. 69 \Ae ÙÔÜ ÓÜÓ öÛÙ·È ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ηı‹ÌÂÓÔ˜ âÎ ‰ÂÍÈáÓ Ùɘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. 70 ErÔÓ ‰b ¿ÓÙÂ˜Ø ™f ÔsÓ Âr ï Yîe˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ; ^O ‰b Úe˜ ·éÙÔf˜ öÊËØ ^YÌÂÖ˜ ϤÁÂÙ ¬ÙÈ âÁÒ ÂåÌÈ. 71 Oî ‰b ÂrÔÓØ T› öÙÈ ¯Ú›·Ó ö¯ÔÌÂÓ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜; AéÙÔd ÁaÚ äÎÔ‡Û·ÌÂÓ àe ÙÔÜ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ·éÙÔÜ.

^O \IËÛÔܘ ÛÙe Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙáÓ \IÔ˘‰·›ˆÓ

àÓ·ÛÙaÓ ±·Ó Ùe ÏÉıÔ˜ ·éÙáÓ õÁ·ÁÔÓ ·éÙeÓ âd 23 K·d ÙeÓ ¶ÈÏÄÙÔÓ. 2 òHÚÍ·ÓÙÔ ‰b ηÙËÁÔÚÂÖÓ ·éÙÔÜ Ï¤ÁÔÓÙ˜Ø

TÔÜÙÔÓ Â≈ÚÔÌÂÓ ‰È·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ· Ùe öıÓÔ˜ ηd ΈχÔÓÙ· K·›Û·ÚÈ ÊfiÚÔ˘˜ ‰È‰fiÓ·È, ϤÁÔÓÙ· ë·˘ÙeÓ XÚÈÛÙeÓ ‚·ÛÈϤ· ÂrÓ·È. 3 ^O ‰b ¶ÈÏÄÙÔ˜ âËÚÒÙËÛÂÓ ·éÙeÓ Ï¤ÁˆÓØ ™f Âr ï ‚·ÛÈÏÂf˜ ÙáÓ ’IÔ˘‰·›ˆÓ; ^O ‰b àÔÎÚÈıÂd˜ ·éÙˇá öÊËØ ™f ϤÁÂȘ. 4 ^O ‰b ¶ÈÏÄÙÔ˜ Âr Úe˜ ÙÔf˜ àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd ÙÔf˜ ù¯ÏÔ˘˜ ¬ÙÈ Ôé‰bÓ ÂñÚ›ÛΈ ·úÙÈÔÓ âÓ Ùˇá àÓıÚÒˇˆ ÙÔ‡Ùˇˆ. 5 Oî ‰b â›Û¯˘ÔÓ Ï¤ÁÔÓÙ˜ ¬ÙÈ àÓ·Û›ÂÈ ÙeÓ Ï·eÓ ‰È‰¿ÛÎˆÓ Î·ı\ ¬Ï˘ Ùɘ ’IÔ˘‰·›·˜, àÚÍ¿ÌÂÓÔ˜ àe Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜ ≤ˆ˜ z‰Â. 6 ¶ÈÏÄÙÔ˜ ‰b àÎÔ‡Û·˜ °·ÏÈÏ·›·Ó âËÚÒÙËÛÂÓ Âå ï ôÓıÚˆÔ˜ °·ÏÈÏ·Öfi˜ âÛÙÈ, 7 ηd âÈÁÓÔf˜ ¬ÙÈ âÎ Ùɘ âÍÔ˘Û›·˜ ^HÚˇÒ‰Ô˘ âÛÙ›Ó, àÓ¤ÂÌ„ÂÓ ·éÙeÓ Úe˜ ^HÚˇÒ‰ËÓ, ùÓÙ· ηd ·éÙeÓ âÓ ^IÂÚÔÛÔχÌÔȘ âÓ Ù·‡Ù·È˜ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ.

66 K·d ¬Ù·Ó ÍË̤ڈÛÂ, Ì·˙‡ıËÎ·Ó Ôî ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÈ ÙÔÜ Ï·ÔÜ, Ôî àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜, ηd ÙeÓ ÚÔÛ‹Á·Á·Ó ÛÙe Û˘Ó¤‰ÚÈfi ÙÔ˘˜ ÁÈa Óa ‰ÈηÛıFÉ, 67 ηd Âr·Ó: «\EaÓ Ûf ÂrÛ·È ï XÚÈÛÙfi˜ (ï MÂÛÛ›·˜), Óa ÌĘ Ùe Fɘ (Û·Êá˜)». Er ‰b Û\ ·éÙÔ‡˜: «\EaÓ ÛĘ á, ‰bÓ ıa ÈÛÙ‡ÛÂÙÂ. 68 \EaÓ ‰b ηd âÚˆÙ‹Ûˆ, ‰bÓ ıa ÌÔÜ à·ÓÙ‹ÛÂÙÂ, ηd ‰bÓ ıa Ìb àÔχÛÂÙÂ. 69 \Ae ÙÒÚ· ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ıa οıÂÙ·È ÛÙa ‰ÂÍÈa ÙÔÜ ·ÓÙÔ‰˘Ó¿ÌÔ˘ £ÂÔÜ (ıa ‰ÔÍ¿˙ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹)». 70 Er·Ó ÙfiÙ ¬ÏÔÈ: «™f ÏÔÈeÓ ÂrÛ·È ï Yîe˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ;». AéÙe˜ ‰b ÙÔf˜ à¿ÓÙËÛÂ: «Te ϤÁÂÙ ÛÂÖ˜ Ôî ú‰ÈÔÈ, ¬ÙÈ âÁg ÂrÌ·È». 71 K·d ·éÙÔd Âr·Ó: «T› ÌĘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ôÏÏË Ì·ÚÙ˘Ú›·, àÊÔÜ âÌÂÖ˜ Ôî ú‰ÈÔÈ àÎÔ‡Û·Ì àe Ùe ú‰ÈÔ ÙÔ˘ Ùe ÛÙfiÌ·;». ^O \IËÛÔܘ ÛÙeÓ ¶ÈÏÄÙÔ

23

K·d ÛËÎÒıËÎ·Ó ¬Ï· Ùa ̤ÏË ÙÔÜ Û˘Ó‰ڛԢ ηd ÙeÓ öÊÂÚ·Ó ÛÙeÓ ¶ÈÏÄÙÔ. 2 K·d ôÚ¯ÈÛ·Ó Óa ÙeÓ Î·ÙËÁÔÚÔÜÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «AéÙeÓ â‰á ‚ڋηÌ Óa â͈ıFFÉ Ûb â·Ó¿ÛÙ·ÛÈ Ùe öıÓÔ˜, ηd Óa ÂrÓ·È âÓ·ÓÙ›ÔÓ Ùɘ ÏËÚˆÌɘ ÊfiÚˆÓ ÛÙeÓ K·›Û·Ú·, Ìb ÙeÓ åÛ¯˘ÚÈÛÌe ÁÈa ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘, ¬ÙÈ ÂrÓ·È ï MÂÛÛ›·˜, ï ‚·ÛÈχ˜». 3 ^O ‰b ¶ÈÏÄÙÔ˜ ÙeÓ ÚÒÙËÛ ϤÁÔÓÙ·˜: «™f ÂrÛ·È ï ‚·ÛÈÏÂf˜ ÙáÓ \IÔ˘‰·›ˆÓ;». \A·ÓÙÒÓÙ·˜ ‰b ÙÔÜ ÂrÂ: «Te ϤÁÂȘ Û‡» (^O \IËÛÔܘ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ, ¬ÙÈ ÂrÓ·È ‚·ÛÈχ˜, àÏÏa Ìb ÓÂ˘Ì·ÙÈÎc ‚·ÛÈÏ›·). 4 TfiÙÂ ï ¶ÈÏÄÙÔ˜ Âr ÛÙÔf˜ àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd ÙeÓ ù¯ÏÔ: «K·ÌÌ›· âÓÔ¯c ‰bÓ ‚Ú›ÛΈ ÛÙeÓ ôÓıÚˆÔ ·éÙfi». 5 \AÏÏ\ ·éÙÔd â¤ÌÂÓ·Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «\AÓ·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ Ùe Ï·fi, ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜ Û\ ¬ÏË ÙcÓ \IÔ˘‰·›·. òAÚ¯ÈÛ àe Ùc °·ÏÈÏ·›· ηd öÊı·Û S˜ â‰á». ^O \IËÛÔܘ ÛÙeÓ ^HÚˇÒ‰Ë 6 ^O ¶ÈÏÄÙÔ˜ ‰¤, ¬Ù·Ó ôÎÔ˘Û ÁÈa °·ÏÈÏ·›·, ÚÒÙËÛÂ, iÓ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÂrÓ·È °·ÏÈÏ·ÖÔ˜. 7 K·d ¬Ù·Ó öÌ·ıÂ, ¬ÙÈ ÂrÓ·È àe ÙcÓ â·Ú¯›· Ùɘ


384

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÎÁã

8 ^O ‰b ^HÚˇÒ‰Ë˜ å‰gÓ ÙeÓ ’IËÛÔÜÓ â¯¿ÚË Ï›·ÓØ qÓ ÁaÚ âÍ îηÓÔÜ ı¤ÏˆÓ å‰ÂÖÓ ·éÙeÓ ‰Èa Ùe àÎÔ‡ÂÈÓ ·éÙeÓ ÔÏÏa ÂÚd ·éÙÔÜ, ηd õÏÈ˙¤ ÙÈ ÛËÌÂÖÔÓ å‰ÂÖÓ ñ\ ·éÙÔÜ ÁÈÓfiÌÂÓÔÓ. 9 \EËÚÒÙ· ‰b ·éÙeÓ âÓ ÏfiÁÔȘ îηÓÔÖ˜Ø ·éÙe˜ ‰b Ôé‰bÓ àÂÎÚ›Ó·ÙÔ ·éÙˇá. 10 EîÛÙ‹ÎÂÈÛ·Ó ‰b Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd Ôî àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ÂéÙfiÓˆ˜ ηÙËÁÔÚÔÜÓÙ˜ ·éÙÔÜ. 11 \EÍÔ˘ıÂÓ‹Û·˜ ‰b ·éÙeÓ ï ^HÚˇÒ‰Ë˜ ÛfÓ ÙÔÖ˜ ÛÙÚ·Ù‡̷ÛÈÓ ·éÙÔÜ Î·d âÌ·›Í·˜, ÂÚÈ‚·ÏgÓ ·éÙeÓ âÛıÉÙ· Ï·ÌÚaÓ àÓ¤ÂÌ„ÂÓ ·éÙeÓ Ùˇá ¶ÈÏ¿Ùˇˆ. 12 \EÁ¤ÓÔÓÙÔ ‰b Ê›ÏÔÈ ¬ Ù ^HÚˇÒ‰Ë˜ ηd ï ¶ÈÏÄÙÔ˜ âÓ ·éÙFÉ ÙFÉ ì̤Ú÷· ÌÂÙ\ àÏϋψÓØ ÚÔ¸ÉÚ¯ÔÓ ÁaÚ âÓ ö¯ıÚ÷· ùÓÙ˜ Úe˜ ë·˘ÙÔ‡˜. 13 ¶ÈÏÄÙÔ˜ ‰b Û˘ÁηÏÂÛ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔf˜ àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd ÙÔf˜ ôÚ¯ÔÓÙ·˜ ηd ÙeÓ Ï·eÓ 14 Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø ¶ÚÔÛËÓ¤Áη٤ ÌÔÈ ÙeÓ ôÓıÚˆÔÓ ÙÔÜÙÔÓ ó˜ àÔÛÙÚ¤ÊÔÓÙ· ÙeÓ Ï·fiÓ, ηd å‰Ôf âÁg âÓÒÈÔÓ ñÌáÓ àÓ·ÎÚ›Ó·˜ Ôé‰bÓ ÂyÚÔÓ âÓ Ùˇá àÓıÚÒˇˆ ÙÔ‡Ùˇˆ ·úÙÈÔÓ zÓ Î·ÙËÁÔÚÂÖÙ ηÙ\ ·éÙÔÜ. 15 \AÏÏ\ Ôé‰b ^HÚˇÒ‰Ë˜Ø àÓ¤ÂÌ„· ÁaÚ ñÌĘ Úe˜ ·éÙfiÓØ Î·d å‰Ôf Ôé‰bÓ ôÍÈÔÓ ı·Ó¿ÙÔ˘ âÛÙd ÂÚ·Á̤ÓÔÓ ·éÙˇá. 16 ¶·È‰Â‡Û·˜ ÔsÓ ·éÙeÓ àÔχۈ. 17 \AÓ¿ÁÎËÓ ‰b Âr¯ÂÓ àÔχÂÈÓ ·éÙÔÖ˜ ηÙa ëÔÚÙcÓ ≤Ó·. 18 \AÓ¤ÎÚ·Í·Ó ‰b ·ÌÏËıÂd ϤÁÔÓÙÂ˜Ø ArÚ ÙÔÜÙÔÓ, àfiÏ˘ÛÔÓ ‰b ìÌÖÓ B·Ú·‚‚ÄÓØ 19 ¬ÛÙȘ qÓ ‰Èa ÛÙ¿ÛÈÓ ÙÈÓa ÁÂÓÔ̤ÓËÓ âÓ ÙFÉ fiÏÂÈ Î·d ÊfiÓÔÓ ‚‚ÏË̤ÓÔ˜ Âå˜ ÙcÓ Ê˘Ï·Î‹Ó. 20 ¶¿ÏÈÓ ÔsÓ ï ¶ÈÏÄÙÔ˜ ÚÔÛÂÊÒÓËÛÂ, ı¤ÏˆÓ àÔÏÜÛ·È ÙeÓ ’IËÛÔÜÓ. 21 Oî ‰b âÂÊÒÓÔ˘Ó Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø ™Ù·‡ÚˆÛÔÓ, ÛÙ·‡ÚˆÛÔÓ ·éÙfiÓ! 22 ^O ‰b ÙÚ›ÙÔÓ Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø T› ÁaÚ Î·ÎeÓ âÔ›ËÛÂÓ ÔyÙÔ˜; Oé‰bÓ ôÍÈÔÓ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÂyÚÔÓ âÓ ·éÙˇá. ¶·È‰Â‡Û·˜ ÔsÓ ·éÙeÓ àÔχۈ. 23 Oî ‰b â¤ÎÂÈÓÙÔ ÊˆÓ·Ö˜ ÌÂÁ¿Ï·È˜ ·åÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ·éÙeÓ ÛÙ·˘ÚˆıÉÓ·È, ηd ηٛۯ˘ÔÓ ·î ʈӷd ·éÙáÓ Î·d ÙáÓ àÚ¯ÈÂÚ¤ˆÓ.

ÎÂÊ. ÎÁã

KATA §OYKAN

385

‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔÜ ^HÚˇÒ‰Ë, ÙeÓ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙeÓ ^HÚˇˇÒ‰Ë, Ôf qÙ·Ó Î·d ·éÙe˜ Ùd˜ ì̤Ú˜ ·éÙb˜ ÛÙa ^IÂÚÔÛfiÏ˘Ì·. 8 ^O ‰b ^HÚˇÒ‰Ë˜, ¬Ù·Ó Âr‰Â ÙeÓ \IËÛÔÜ, ¯¿ÚËΠÔχ. ¢ÈfiÙÈ àe ÔÏf ηÈÚe õıÂÏ Óa ÙeÓ ‰FÉ, âÂȉc ôÎԢ ÔÏÏa ÁÈ\ ·éÙfiÓ, ηd õÏÈ˙ Óa ‰FÉ Óa Á›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔ ı·ÜÌ· à\ ·éÙfiÓ. 9 TÔÜ öηÓ ‰b ÔÏÏb˜ âÚˆÙ‹ÛÂȘ, àÏÏ\ ·éÙe˜ ‰bÓ ÙÔÜ à·ÓÙÔÜÛ ٛÔÙÂ. 10 ¶·Ú›ÛÙ·ÓÙÔ ‰b Ôî ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÖ˜ ηd Ôî àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜, ηd ÙeÓ Î·ÙËÁÔÚÔÜÛ·Ó âÓÙfiÓˆ˜. 11 \AÊÔÜ ‰b ï ^HÚˇÒ‰Ë˜ Ìb ÙÔf˜ ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ ÙÔ˘ ÙeÓ âÍÔ˘ı¤ÓˆÛ ηd ÙeÓ ÂÚȤ·ÈÍÂ, ÙeÓ öÓÙ˘Û ÌÂÁ·ÏfiÚÂË ÛÙÔÏc ηd ÙeÓ öÛÙÂÈÏ ¿ÏÈ ÛÙeÓ ¶ÈÏÄÙÔ. 12 òEÁÈÓ·Ó ‰b Ê›ÏÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ï ^HÚˇÒ‰Ë˜ ηd ï ¶ÈÏÄÙÔ˜ ÙcÓ ì̤ڷ ·éÙ‹, ‰ÈfiÙÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ûb ö¯ıÚ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Oî \IÔ˘‰·ÖÔÈ ˙ËÙÔÜÓ àfiÏ˘ÛÈ ÙÔÜ B·Ú·‚‚Ä, ÛÙ·‡ÚˆÛÈ ÙÔÜ \IËÛÔÜ! 13 ^O ‰b ¶ÈÏÄÙÔ˜ οÏÂÛ ̷˙d ÙÔf˜ àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd ÙÔf˜ ôÚ¯ÔÓÙ˜ ηd Ùe Ï·fi, 14 ηd ÙÔf˜ ÂrÂ: «MÔÜ Ê¤Ú·Ù ·éÙe ÙeÓ ôÓıÚˆÔ Ìb ÙcÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ¬ÙÈ ·Ú·ÎÈÓÂÖ Ùe Ï·e Ûb â·Ó¿ÛÙ·ÛÈ, àÏÏ\ å‰Ôf âÁÒ, ηÙfiÈÓ àÓ·ÎÚ›Ûˆ˜ âÓÒÈfiÓ Û·˜, ‰bÓ ‚ÚÉη öÓÔ¯Ô ·éÙe ÙeÓ ôÓıÚˆÔ Ûb Ù›ÔÙ à\ ¬Û· ÙeÓ Î·ÙËÁÔÚÂÖÙÂ. 15 OûÙ ηd ï ^HÚˇÒ‰Ë˜. òEÛÙÂÈÏ· ηd ÛĘ Û\ ·éÙfiÓ. òEÙÛÈ àԉ›¯ıËÎÂ, ¬ÙÈ ‰bÓ ö¯ÂÈ Ú¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ ôÍÈÔ ı·Ó¿ÙÔ˘. 16 °È\ ·éÙfi, àÊÔÜ ÙeÓ ‚·Û·Ó›Ûˆ, ıa ÙeÓ àÔχۈ». 17 òEÚÂ ‰b ηÙa ÙcÓ ëÔÚÙc (ÙÔÜ ¶¿Û¯·) Óa àÔχFË ≤Ó· (ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ) ÁÈa ¯¿ÚÈ ÙÔ˘˜. 18 \AÏÏ\ ¬ÏÔ Ùe ÏÉıÔ˜ ÎÚ·‡Á·Û ϤÁÔÓÙ·˜: «£·Ó¿ÙˆÛ¤ ÙÔÓ, ηd àfiÏ˘Û ÁÈa ¯¿ÚÈ Ì·˜ Ùe B·Ú·‚‚Ä». 19 AéÙe˜ (ï B·Ú·‚‚Ę) Âr¯Â Ê˘Ï·ÎÈÛıÉ ÁÈa οÔÈ· âͤÁÂÚÛÈ, Ôf öÁÈÓ ÛÙcÓ fiÏÈ, ηd ÁÈa ÊfiÓÔ. 20 ¶¿ÏÈ ÙfiÙÂ ï ¶ÈÏÄÙÔ˜ öηÓ öÎÎÏËÛÈ, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Óa àÔχÛFË ÙeÓ \IËÛÔÜ. 21 \AÏÏ\ ·éÙÔd ÎÚ·‡Á·˙·Ó ϤÁÔÓÙ·˜: «™Ù·‡ÚˆÛ¤ ÙÔÓ, ÛÙ·‡ÚˆÛ¤ ÙÔÓ!». 22 AéÙe˜ ‰b ÁÈa ÙÚ›ÙË ÊÔÚa Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜: «\AÏÏa Ù› ηÎe öηÓ ·éÙfi˜; ¢bÓ ‚ÚÉη Û\ ·éÙeÓ Ù›ÔÙ ôÍÈÔ ı·Ó¿ÙÔ˘. \AÊÔÜ ÏÔÈeÓ ÙeÓ ‚·Û·Ó›Ûˆ, ıa ÙeÓ àÔχۈ». 23 \AÏÏ\ ·éÙÔd Ìb ʈÓb˜ ÌÂÁ¿Ï˜ â¤ÌÂÓ·Ó ÛÙe ·úÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Óa ÛÙ·˘ÚˆıFÉ, ηd Ôî ʈÓb˜ ·éÙáÓ, ηd Ì¿ÏÈÛÙ· ÙáÓ àÚ¯ÈÂÚ¤ˆÓ, ñÂÚ›Û¯˘·Ó. ^O ¶ÈÏÄÙÔ˜ àe ‰ÂÈÏ›· âÓ‰›‰ÂÈ ÛÙcÓ à·›ÙËÛÈ ÙáÓ \IÔ˘‰·›ˆÓ

24 ^O ‰b ¶ÈÏÄÙÔ˜ â¤ÎÚÈÓ ÁÂÓ¤Ûı·È Ùe ·úÙËÌ· ·éÙáÓ, 25 à¤Ï˘Û ‰b ·éÙÔÖ˜ ÙeÓ B·Ú·‚‚ÄÓ ÙeÓ ‰Èa ÛÙ¿ÛÈÓ Î·d ÊfiÓÔÓ ‚‚ÏË̤ÓÔÓ Âå˜ ÙcÓ Ê˘Ï·Î‹Ó, nÓ FäÙÔÜÓÙÔ, ÙeÓ ‰b ’IËÛÔÜÓ ·Ú¤‰ˆÎÂ Ùˇá ıÂÏ‹Ì·ÙÈ ·éÙáÓ.

24 TfiÙÂ ï ¶ÈÏÄÙÔ˜ àÔÊ¿ÛÈÛ Óa Á›ÓFË Ùe ·úÙËÌ¿ ÙÔ˘˜, 25 ηd ÙÔf˜ àfiÏ˘Û Ùe B·Ú·‚‚Ä, Ôf ˙ËÙÔÜÛ·Ó, ÙeÓ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ ÁÈa âͤÁÂÚÛÈ Î·d ÊfiÓÔ, âÓˇá ÙeÓ \IËÛÔÜ ·Ú¤‰ˆÛ ηÙa Ùe ı¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜ (ÁÈa Óa ÛÙ·˘ÚˆıFÉ). ^H K·ÈÓc ¢È·ı‹ÎË 13


386

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÎÁã

ÎÂÊ. ÎÁã

KATA §OYKAN

387

K·Ùa ÙcÓ ÔÚ›· Úe˜ ÙeÓ °ÔÏÁÔıÄ

26 K·d ó˜ à‹Á·ÁÔÓ ·éÙfiÓ, âÈÏ·‚fiÌÂÓÔÈ ™›ÌˆÓfi˜ ÙÈÓÔ˜ K˘ÚËÓ·›Ô˘, âÚ¯Ô̤ÓÔ˘ à\ àÁÚÔÜ, â¤ıËÎ·Ó ·éÙˇá ÙeÓ ÛÙ·˘ÚeÓ Ê¤ÚÂÈÓ ç›Ûˆ ÙÔÜ ’IËÛÔÜ. 27 \HÎÔÏÔ‡ıÂÈ ‰b ·éÙˇá ÔÏf ÏÉıÔ˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ Î·d Á˘Ó·ÈÎáÓ, ·Q ηd âÎfiÙÔÓÙÔ Î·d âıÚ‹ÓÔ˘Ó ·éÙfiÓ. 28 ™ÙÚ·ÊÂd˜ ‰b Úe˜ ·éÙa˜ ï ’IËÛÔܘ ÂrÂØ £˘Á·Ù¤Ú˜ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, Ìc ÎÏ·›ÂÙ â\ â̤, ÏcÓ âÊ\ ë·˘Ùa˜ ÎÏ·›ÂÙ ηd âd Ùa Ù¤ÎÓ· ñÌáÓ. 29 ≠OÙÈ å‰Ôf öÚ¯ÔÓÙ·È ìÌ¤Ú·È âÓ ·x˜ âÚÔÜÛÈØ M·Î¿ÚÈ·È ·î ÛÙÂÖÚ·È Î·d ÎÔÈÏ›·È ·Q ÔéÎ âÁ¤ÓÓËÛ·Ó Î·d Ì·ÛÙÔd ÔQ ÔéÎ âı‹Ï·Û·Ó. 30 TfiÙ ôÚÍÔÓÙ·È Ï¤ÁÂÈÓ ÙÔÖ˜ ùÚÂÛÈ, ¤ÛÂÙ âÊ\ ìÌĘ, ηd ÙÔÖ˜ ‚Ô˘ÓÔÖ˜, ηχ„·Ù ìÌÄ˜Ø 31 ¬ÙÈ Âå âÓ Ùˇá ñÁÚˇá Í‡Ïˇˆ Ù·ÜÙ· ÔÈÔÜÛÈÓ, âÓ Ùˇá ÍËÚˇá Ù› Á¤ÓËÙ·È; 32 òHÁÔÓÙÔ ‰b ηd ≤ÙÂÚÔÈ ‰‡Ô, ηÎÔÜÚÁÔÈ, ÛfÓ ·éÙˇá àÓ·ÈÚÂıÉÓ·È.

26 K·d ¬Ù·Ó ÙeÓ ÉÚ·Ó Î·d ÙeÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó, öÈ·Û·Ó Î¿ÔÈÔÓ ™›ÌˆÓ· K˘ÚËÓ·ÖÔ, Ôf âÚ¯fiÙ·Ó àe ÙcÓ ⋲·ÈıÚÔ, ηd ÙeÓ ÊfiÚÙˆÛ·Ó Ùe ÛÙ·˘Úe ÁÈa Óa ÙeÓ ÌÂٷʤÚFË àÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙeÓ \IËÛÔÜ. 27 TeÓ àÎÔÏÔ˘ıÔÜÛ ‰b ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÉıÔ˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ, ÛÙe ïÔÖÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Î·d Á˘Ó·ÖΘ, Ôî ïÔÖ˜ öÎÏ·È·Ó Î·d ıÚËÓÔÜÛ·Ó ÁÈ\ ·éÙfiÓ. 28 òEÛÙÚ„ ‰b Úe˜ ·éÙb˜ ï \IËÛÔܘ ηd ÂrÂ: «£˘Á·Ù¤Ú˜ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, Ìc ÎÏ·›ÂÙ ÁÈa ̤ӷ, àÏÏa ÁÈa ÙÔf˜ ë·˘ÙÔ‡˜ Û·˜ Óa ÎÏ·›ÂÙ ηd ÁÈa Ùa Ù¤ÎÓ· Û·˜. 29 ¢ÈfiÙÈ å‰Ôf öÚ¯ÔÓÙ·È ì̤Ú˜, ηÙa Ùd˜ ïÔÖ˜ ıa ÂåÔÜÓ: “EéÙ˘¯ÂÖ˜ Ôî ÛÙÂÖÚ˜ ηd Ôî ÎÔÈÏÈb˜ Ôf ‰bÓ Á¤ÓÓËÛ·Ó Î·d Ôî Ì·ÛÙÔd Ôf ‰bÓ ı‹Ï·Û·Ó”. 30 TfiÙ ıa àÚ¯›ÛÔ˘Ó Óa ϤÁÔ˘Ó ÛÙa ùÚË, “¶¤ÛÂÙ â¿Óˆ Ì·˜”, ηd ÛÙa ‚Ô˘Ó¿, “™ÎÂ¿ÛÂÙ¤ Ì·˜”. 31 ¢ÈfiÙÈ, âaÓ ÛÙe ¯ÏˆÚe ͇ÏÔ (Ûb ̤ӷ ÙeÓ àÓ·Ì¿ÚÙËÙÔ Î·d ±ÁÈÔ) οÓÔ˘Ó ·éÙ¿, ÛÙe ÍÂÚe (ÛÙÔf˜ êÌ·ÚÙˆÏÔf˜) Ù› ıa Á›ÓFË;». 32 ^ø‰ËÁÔÜÓÙ·Ó ‰b ηd ôÏÏÔÈ ‰‡Ô, ηÎÔÜÚÁÔÈ, ÁÈa Óa ı·Ó·ÙˆıÔÜÓ Ì·˙› ÙÔ˘. ^O \IËÛÔܘ ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È âÓ Ì¤Ûˇˆ ‰‡Ô ÏFËÛÙáÓ Î·d âÌ·›˙ÂÙ·È

33 K·d ¬Ù àÉÏıÔÓ âd ÙeÓ ÙfiÔÓ ÙeÓ Î·ÏÔ‡ÌÂÓÔÓ KÚ·Ó›ÔÓ, âÎÂÖ âÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó ·éÙeÓ Î·d ÙÔf˜ ηÎÔ‡ÚÁÔ˘˜, nÓ ÌbÓ âÎ ‰ÂÍÈáÓ nÓ ‰b âÍ àÚÈÛÙÂÚáÓ. 34 ^O ‰b ’IËÛÔܘ öÏÂÁÂØ ¶¿ÙÂÚ, ôʘ ·éÙÔÖ˜Ø Ôé ÁaÚ Ôú‰·ÛÈ Ù› ÔÈÔÜÛÈ. ¢È·ÌÂÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ‰b Ùa îÌ¿ÙÈ· ·éÙÔÜ ö‚·ÏÏÔÓ ÎÏÉÚÔÓ. 35 K·d ÂîÛÙ‹ÎÂÈ ï Ï·e˜ ıˆÚáÓ. \EÍÂÌ˘ÎÙ‹ÚÈ˙ÔÓ ‰b ηd Ôî ôÚ¯ÔÓÙ˜ ÛfÓ ·éÙÔÖ˜ ϤÁÔÓÙÂ˜Ø òAÏÏÔ˘˜ öÛˆÛÂ, ÛˆÛ¿Ùˆ ë·˘ÙfiÓ, Âå ÔyÙfi˜ âÛÙÈÓ ï XÚÈÛÙe˜ ï ÙÔÜ £ÂÔÜ âÎÏÂÎÙfi˜. 36 \EÓ¤·È˙ÔÓ ‰b ·éÙˇá ηd Ôî ÛÙÚ·ÙÈáÙ·È ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Î·d ùÍÔ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ˜ ·éÙˇá 37 ηd ϤÁÔÓÙÂ˜Ø Eå Ûf Âr ï ‚·ÛÈÏÂf˜ ÙáÓ ’IÔ˘‰·›ˆÓ, ÛáÛÔÓ Û·˘ÙfiÓ. 38 oHÓ ‰b ηd âÈÁÚ·Êc ÁÂÁÚ·Ì̤ÓË â\ ·éÙˇá ÁÚ¿ÌÌ·ÛÈÓ ^EÏÏËÓÈÎÔÖ˜ ηd ^PˆÌ·˚ÎÔÖ˜ ηd ^E‚Ú·˚ÎÔÖ˜Ø O y Ù fi ˜ â Û Ù È Ó ï ‚ · Û È Ï Â f ˜ Ù á Ó ’ I Ô ˘ ‰ · › ˆ Ó.

33 K·d ¬Ù·Ó öÊı·Û·Ó ÛÙeÓ ÙfiÔ, Ôf çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È KÚ·Ó›Ô, âÎÂÖ ÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó ·éÙeÓ Î·d ÙÔf˜ ηÎÔ‡ÚÁÔ˘˜, ÙeÓ ≤Ó· àe Ùa ‰ÂÍÈa (ÙÔÜ \IËÛÔÜ) ηd ÙeÓ ôÏÏÔ àe Ùa àÚÈÛÙÂÚ¿. 34 ^O ‰b \IËÛÔܘ öÏÂÁÂ: «¶·Ù¤Ú·, Û˘Á¯ÒÚËÛ¤ ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ‰bÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ù› οÓÔ˘Ó». ≠OÙ·Ó ‰b (Ôî ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜) ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Ùa âÓ‰‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ö‚·ÏÏ·Ó ÎÏÉÚÔ. 35 K·d ï Ï·e˜ ÛÙÂÎfiÙ·Ó Î·d ö‚ÏÂÂ. ¶ÂÚȤ·È˙·Ó ‰b ηd Ôî ôÚ¯ÔÓÙ˜ Ì·˙d Ì\ ·éÙÔf˜ ϤÁÔÓÙ·˜: «òAÏÏÔ˘˜ öÛˆÛÂ, i˜ ÛÒÛFË Î·d ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘, âaÓ ·éÙe˜ ÂrÓ·È ï XÚÈÛÙfi˜ (ï MÂÛÛ›·˜), ï âÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ àe Ùe £Âfi». 36 TeÓ ÂÚȤ·È˙·Ó ‰b ηd Ôî ÛÙÚ·ÙÈáÙ˜ ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ηd ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Û\ ·éÙeÓ Í‡‰È 37 ηd ϤÁÔÓÙ·˜: «\EaÓ Ûf ÂrÛ·È ï ‚·ÛÈÏÂf˜ ÙáÓ \IÔ˘‰·›ˆÓ, ÛáÛ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÛÔ˘». 38 oHÙ·Ó ‰b ηd âÈÁÚ·Êc àe ¿Óˆ ÙÔ˘ ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙa ^EÏÏËÓÈÎa ηd ÛÙa PˆÌ·˚Îa ηd ÛÙa ^E‚Ú·˚ο: A é Ù e ˜  r Ó · È ï ‚ · Û È Ï Â f ˜ Ù á Ó \ I Ô ˘ ‰ · › ˆ Ó. ^H ÌÂÙ¿ÓÔÈ· ηd ì ïÌÔÏÔÁ›· ÙÔÜ Î·ÏÔÚÔ·ÈÚ¤ÙÔ˘ ÏFËÛÙÔÜ

39 Ex˜ ‰b ÙáÓ ÎÚÂÌ·Ûı¤ÓÙˆÓ Î·ÎÔ‡ÚÁˆÓ â‚Ï·ÛÊ‹ÌÂÈ ·éÙeÓ Ï¤ÁˆÓØ Eå Ûf Âr ï XÚÈÛÙfi˜, ÛáÛÔÓ Û·˘ÙeÓ Î·d ìÌĘ. 40 \AÔÎÚÈıÂd˜ ‰b ï ≤ÙÂÚÔ˜ âÂ̷ٛ ·éÙˇá ϤÁˆÓØ Oé‰b ÊÔ‚FÉ Ûf ÙeÓ £Â-

39 ≠EÓ·˜ ‰b àe ÙÔf˜ ηÎÔ‡ÚÁÔ˘˜, Ôf ÎÚÂÌ¿ÛıËÎ·Ó ÛÙe ÛÙ·˘Úfi, ÙeÓ ö‚ÚÈ˙ ϤÁÔÓÙ·˜: «\EaÓ Ûf ÂrÛ·È ï XÚÈÛÙfi˜ (ï MÂÛÛ›·˜), ÛáÛ ÙeÓ ë·˘Ùfi ÛÔ˘ ηd âÌĘ». 40 \AÏÏ\ ï ôÏÏÔ˜ (ηÎÔÜÚÁÔ˜) Ì›ÏËÛ ηd ÙeÓ â¤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜: «OûÙ Ûf ÊÔ‚ÂÖÛ·È Ùe £Âfi, iÓ Î·d ñÊ›ÛÙ·Û·È Ùe ·éÙe


388

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÎÁã

fiÓ, ¬ÙÈ âÓ Ùˇá ·éÙˇá Îڛ̷ÙÈ Âr; 41 K·d ìÌÂÖ˜ ÌbÓ ‰Èη›ˆ˜Ø ôÍÈ· ÁaÚ zÓ âÚ¿Í·ÌÂÓ àÔÏ·Ì‚¿ÓÔÌÂÓØ ÔyÙÔ˜ ‰b Ôé‰bÓ ôÙÔÔÓ öÚ·ÍÂ. 42 K·d öÏÂÁÂ Ùˇá ’IËÛÔÜØ MÓ‹ÛıËÙ› ÌÔ˘, K‡ÚÈÂ, ¬Ù·Ó öÏıF˘ âÓ ÙFÉ ‚·ÛÈÏ›÷· ÛÔ˘. 43 K·d ÂrÂÓ ·éÙˇá ï \IËÛÔÜ˜Ø \AÌcÓ Ï¤Áˆ ÛÔÈ, Û‹ÌÂÚÔÓ ÌÂÙ\ âÌÔÜ öÛFË âÓ Ùˇá ·Ú·‰Â›Ûˇˆ.

ÎÂÊ. ÎÁã

KATA §OYKAN

389

¿ıÔ˜; 41 K·d âÌÂÖ˜ ÌbÓ ‰Èη›ˆ˜ (ÙÈ̈ÚÔ‡ÌÂı·), ‰ÈfiÙÈ àÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ·éÙ¿, Ôf àÍ›˙Ô˘Ó Ôî Ú¿ÍÂȘ Ì·˜. \AÏÏ\ ·éÙe˜ (ï \IËÛÔܘ) ηӤӷ ôÙÔÔ ‰bÓ öÚ·Í». 42 òEÏÂÁ ‰b ÛÙeÓ \IËÛÔÜ: «£˘Ì‹ÛÔ˘ ÌÂ, K‡ÚÈÂ, ¬Ù·Ó öÏıF˘ Ìb Ùc ‚·ÛÈÏÈ΋ ÛÔ˘ ‰‡Ó·ÌÈ». 43 ^O ‰b \IËÛÔܘ ÙÔÜ ÂrÂ: «\AÏËıÈÓa ÛÔÜ Ï¤Áˆ, Û ‹ Ì Â Ú · ıa ÂrÛ·È Ì·˙› ÌÔ˘ ÛÙeÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ». ^O ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔÜ \IËÛÔÜ Î·d Û¯ÂÙÈÎa ÛËÌÂÖ·

44 oHÓ ‰b óÛÂd œÚ· ≤ÎÙË Î·d ÛÎfiÙÔ˜ âÁ¤ÓÂÙÔ âÊ\ ¬ÏËÓ ÙcÓ ÁÉÓ ≤ˆ˜ œÚ·˜ âÓ¿Ù˘, 45 ÙÔÜ ìÏ›Ô˘ âÎÏ›ÔÓÙÔ˜, ηd âÛ¯›ÛıË Ùe ηٷ¤Ù·ÛÌ· ÙÔÜ Ó·ÔÜ Ì¤ÛÔÓØ 46 ηd ʈӋ۷˜ ʈÓFÉ ÌÂÁ¿ÏFË ï ’IËÛÔܘ ÂrÂØ ¶¿ÙÂÚ, Âå˜ ¯ÂÖÚ¿˜ ÛÔ˘ ·Ú·Ù›ıÂÌ·È Ùe ÓÂÜÌ¿ ÌÔ˘Ø Î·d Ù·ÜÙ· ÂågÓ âͤÓ¢ÛÂÓ.

44 oHÙ·Ó ‰b ÂÚ›Ô˘ œÚ· ‰Ò‰Âη Ùe ÌÂÛË̤ÚÈ Î·d öÂÛ ÛÎÔÙ¿‰È Û\ ¬ÏË Ùc ÁÉ ≤ˆ˜ œÚ· ÙÚÂÖ˜ Ùe àfiÁÂ˘Ì·, 45 ‰ÈfiÙÈ ï ≥ÏÈÔ˜ ñ¤ÛÙË öÎÏÂÈ„È. K·d Ùe ·Ú·¤Ù·ÛÌ· ÙÔÜ Ó·ÔÜ Û¯›ÛıËΠÛÙe ̤ÛÔ. 46 K·d ÊÒÓ·Í Ìb ʈÓc ÌÂÁ¿ÏË ï \IËÛÔܘ ηd ÂrÂ: «¶·Ù¤Ú·, ÛÙa ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ·Ú·‰›‰ˆ Ùe ÓÂÜÌ· ÌÔ˘». K·d ÌfiÏȘ Âr ·éÙfi, âͤÓ¢ÛÂ. ^O ëηÙfiÓÙ·Ú¯Ô˜ ÈÛÙ‡ÂÈ

47 \I‰gÓ ‰b ï ëηÙfiÓÙ·Ú¯Ô˜ Ùe ÁÂÓfiÌÂÓÔÓ â‰fiÍ·Û ÙeÓ £ÂeÓ Ï¤ÁˆÓØ òOÓÙˆ˜ ï ôÓıÚˆÔ˜ ÔyÙÔ˜ ‰›Î·ÈÔ˜ qÓ.

47 ≠OÙ·Ó ‰b ï ëηÙfiÓÙ·Ú¯Ô˜ Âr‰Â ·éÙe Ôf öÁÈÓÂ, ‰fiÍ·Û Ùe £Âe ηd ÂrÂ: «òOÓÙˆ˜ ·éÙe˜ ï ôÓıÚˆÔ˜ qÙ·Ó àıˇáÔ˜». T‡„ÂȘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜ Ï·ÔÜ

48 K·d ¿ÓÙ˜ Ôî Û˘Ì·Ú·ÁÂÓfiÌÂÓÔÈ ù¯ÏÔÈ âd ÙcÓ ıˆڛ·Ó Ù·‡ÙËÓ, ıˆÚÔÜÓÙ˜ Ùa ÁÂÓfiÌÂÓ·, Ù‡ÙÔÓÙ˜ ë·˘ÙáÓ Ùa ÛÙ‹ıË ñ¤ÛÙÚÂÊÔÓ.

48 K·d ¬Ï· Ùa Ï‹ıË ÙÔÜ Ï·ÔÜ, Ôf Ì·˙‡ıËÎ·Ó ÁÈa Óa å‰ÔÜÓ ·éÙe Ùe ı¤·Ì· (Ùɘ ÛÙ·˘ÚÒÛˆ˜), ‚ϤÔÓÙ·˜ ¬Û· öÁÈÓ·Ó, â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÎÙ˘ÒÓÙ·˜ Ùa ÛÙ‹ıË ÙÔ˘˜. °ÓˆÛÙÔd ηd Á˘Ó·ÖΘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ Ùe ıÂÖÔ ‰ÚÄÌ·

49 EîÛÙ‹ÎÂÈÛ·Ó ‰b ¿ÓÙ˜ Ôî ÁÓˆÛÙÔd ·éÙÔÜ àe Ì·ÎÚfiıÂÓ, ηd Á˘Ó·ÖΘ ·î Û˘Ó·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Û·È ·éÙˇá àe Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜, ïÚáÛ·È Ù·ÜÙ·.

49 ≠OÏÔÈ ‰b Ôî ÁÓˆÛÙÔ› ÙÔ˘, ηıg˜ ηd Ôî Á˘Ó·ÖΘ, Ôf Ì·˙d ÙeÓ àÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó àe Ùc °·ÏÈÏ·›·, ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó Ì·ÎÚÈa ηd ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔÜÛ·Ó Ùa ÁÂÁÔÓfiÙ·. ^O \IˆÛcÊ ï \AÚÈÌ·ı·ÖÔ˜ âÓÙ·ÊÈ¿˙ÂÈ Ùe ÛáÌ· ÙÔÜ \IËÛÔÜ

50 K·d å‰Ôf àÓcÚ çÓfiÌ·ÙÈ ’IˆÛ‹Ê, ‚Ô˘Ï¢Ùc˜ ñ¿Ú¯ˆÓ ηd àÓcÚ àÁ·ıe˜ ηd ‰›Î·ÈÔ˜ – 51 ÔyÙÔ˜ ÔéÎ qÓ Û˘ÁηٷÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ ÙFÉ ‚Ô˘ÏFÉ Î·d ÙFÉ Ú¿ÍÂÈ ·éÙáÓ – àe \AÚÈÌ·ı·›·˜, fiψ˜ ÙáÓ ’IÔ˘‰·›ˆÓ, n˜ ÚÔÛ‰¤¯ÂÙÔ Î·d ·éÙe˜ ÙcÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ, 52 ÔyÙÔ˜ ÚÔÛÂÏıgÓ Ùˇá ¶ÈÏ¿Ùˇˆ FäÙ‹Û·ÙÔ Ùe ÛáÌ· ÙÔÜ ’IËÛÔÜ, 53 ηd ηıÂÏgÓ ·éÙe âÓÂÙ‡ÏÈÍ ÛÈÓ‰fiÓÈ Î·d öıËÎÂÓ ·éÙe âÓ

50 K·d å‰Ôf ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ≤Ó·˜ ôÓ‰Ú·˜ çÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ \IˆÛ‹Ê, Ôf qÙ·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ (̤ÏÔ˜ ÙÔÜ Û˘Ó‰ڛԢ), ηd ôÓıÚˆÔ˜ ηÏe˜ ηd ÂéÛ‚‹˜, – 51 ·éÙe˜ ‰bÓ Âr¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ìb ÙcÓ àfiÊ·ÛÈ Î·d ÙcÓ ÚÄÍÈ ·éÙáÓ (ÙáÓ ÌÂÏáÓ ÙÔÜ Û˘Ó‰ڛԢ) –, ηٷÁfiÌÂÓÔ˜ àe ÙcÓ \AÚÈÌ·ı·›·, fiÏÈ ÙáÓ \IÔ˘‰·›ˆÓ, Ôf àÓ¤ÌÂÓ ηd ·éÙe˜ Ùc ‚·ÛÈÏ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ. 52 AéÙe˜ ÚÔÛÉÏı ÛÙeÓ ¶ÈÏÄÙÔ Î·d ˙‹ÙËÛ Ùe ÛáÌ· ÙÔÜ \IËÛÔÜ. 53 K·d àÊÔÜ Ùe η٤‚·Û (àe Ùe ÛÙ·˘Úfi), Ùe Ù‡ÏÈÍ Û\ ≤Ó· ÛÂÓÙfiÓÈ,


390

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. ÎÁã, Ήã

ÌÓ‹Ì·ÙÈ Ï·ÍÂ˘Ùˇá, Ôy ÔéÎ qÓ Ôé‰Âd˜ Ô鉤ˆ ΛÌÂÓÔ˜. 54 K·d ì̤ڷ qÓ ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔÓ â¤ÊˆÛÎÂ. 55 K·Ù·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Û·È ‰b ·î Á˘Ó·ÖΘ, ·¥ÙÈÓ˜ qÛ·Ó Û˘ÓÂÏËÏ˘ı˘Ö·È ·éÙˇá âÎ Ùɘ °·ÏÈÏ·›·˜, âı¿۷ÓÙÔ Ùe ÌÓËÌÂÖÔÓ Î·d ó˜ âÙ¤ıË Ùe ÛáÌ· ·éÙÔÜ, 56 ñÔÛÙÚ¤„·Û·È ‰b ìÙÔ›Ì·Û·Ó àÚÒÌ·Ù· ηd ̇ڷ. K·d Ùe ÌbÓ ™¿‚‚·ÙÔÓ ìÛ‡¯·Û·Ó ηÙa ÙcÓ âÓÙÔÏ‹ÓØ

ÎÂÊ. ÎÁã, Ήã

KATA §OYKAN

391

ηd Ùe öıÂÛ Û\ ≤Ó· ÌÓÉÌ· Ï·ÍÂ˘Ì¤ÓÔ Ûb ‚Ú¿¯Ô, ¬Ô˘ ηÓÂd˜ àÎfiÌË ‰bÓ Âr¯Â âÓÙ·ÊÈ·ÛıÉ. 54 K·d qÙ·Ó ì̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹, ÏËÛ›·˙ Óa àÚ¯›ÛFË Ùe ™¿‚‚·ÙÔ. 55 Oî ‰b Á˘Ó·ÖΘ, Ôf Âr¯·Ó öÏıÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ àe Ùc °·ÏÈÏ·›·, Âr‰·Ó Ùe ÌÓÉÌ·, ηd ¬ÙÈ âÙ¤ıË âÎÂÖ Ùe ÛáÌ· ÙÔ˘. 56 K·d àÊÔÜ â¤ÛÙÚ„·Ó (ÛÙcÓ fiÏÈ), ëÙÔ›Ì·Û·Ó àÚÒÌ·Ù· ηd ̇ڷ. K·d Ùe ÌbÓ ™¿‚‚·ÙÔ ‰bÓ öÎ·Ó·Ó Î·ÌÌ›· âÓ¤ÚÁÂÈ· Û˘ÌÊÒÓˆ˜ Úe˜ ÙcÓ âÓÙÔÏ‹ (ÂÚd àÚÁ›·˜ ÙÔÜ ™·‚‚¿ÙÔ˘). M˘ÚÔÊfiÚ˜ âÈÛΤÙÔÓÙ·È ÎÂÓe Ù¿ÊÔ

TFÉ ‰b ÌÈ÷Ä ÙáÓ Û·‚‚¿ÙˆÓ ùÚıÚÔ˘ ‚·ı¤Ô˜ qÏıÔÓ âd Ùe ÌÓÉÌ· ʤÚÔ˘Û·È L ìÙÔ›Ì·Û·Ó àÚÒÌ·Ù·, η› ÙÈÓ˜ ÛfÓ ·éÙ·Ö˜. 2 EyÚÔÓ ‰b ÙeÓ Ï›ıÔÓ àÔÎÂ΢ÏÈṲ̂ÓÔÓ àe ÙÔÜ ÌÓËÌ›Ԣ, 3 ηd ÂåÛÂÏıÔÜÛ·È Ôé¯ ÂyÚÔÓ Ùe ÛáÌ· ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ ’IËÛÔÜ.

24

4 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ‰È·ÔÚÂÖÛı·È ·éÙa˜ ÂÚd ÙÔ‡ÙÔ˘ ηd å‰Ôf ôÓ‰Ú˜ ‰‡Ô â¤ÛÙËÛ·Ó ·éÙ·Ö˜ âÓ âÛı‹ÛÂÛÈÓ àÛÙÚ·Ùԇ۷Ș. 5 \EÌÊfi‚ˆÓ ‰b ÁÂÓÔÌ¤ÓˆÓ ·éÙáÓ Î·d ÎÏÈÓÔ˘ÛáÓ Ùe ÚfiÛˆÔÓ Âå˜ ÙcÓ ÁÉÓ ÂrÔÓ Úe˜ ·éÙ¿˜Ø T› ˙ËÙÂÖÙ ÙeÓ ZáÓÙ· ÌÂÙa ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ; 6 OéÎ öÛÙÈÓ z‰Â, àÏÏ\ äÁ¤ÚıË. MÓ‹ÛıËÙ ó˜ âÏ¿ÏËÛÂÓ ñÌÖÓ öÙÈ JÓ âÓ ÙFÉ °·ÏÈÏ·›÷·, 7 ϤÁˆÓ ¬ÙÈ ‰ÂÖ ÙeÓ YîeÓ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ ·Ú·‰ÔıÉÓ·È Âå˜ ¯ÂÖÚ·˜ àÓıÚÒˆÓ êÌ·ÚÙˆÏáÓ Î·d ÛÙ·˘ÚˆıÉÓ·È, ηd ÙFÉ ÙÚ›ÙFË ì̤Ú÷· àÓ·ÛÙÉÓ·È. 8 K·d âÌÓ‹ÛıËÛ·Ó ÙáÓ ®ËÌ¿ÙˆÓ ·éÙÔÜ. 9 K·d ñÔÛÙÚ¤„·Û·È àe ÙÔÜ ÌÓËÌ›Ԣ à‹ÁÁÂÈÏ·Ó Ù·ÜÙ· ¿ÓÙ· ÙÔÖ˜ ≤Ó‰Âη ηd ÄÛÈ ÙÔÖ˜ ÏÔÈÔÖ˜. 10 oHÛ·Ó ‰b ì M·Á‰·ÏËÓc M·Ú›· ηd ’Iˆ¿ÓÓ· ηd M·Ú›· ’I·ÎÒ‚Ô˘ ηd ·î ÏÔÈ·d ÛfÓ ·éÙ·Ö˜, ·Q öÏÂÁÔÓ Úe˜ ÙÔf˜ àÔÛÙfiÏÔ˘˜ Ù·ÜÙ·. 11 K·d âÊ¿ÓËÛ·Ó âÓÒÈÔÓ ·éÙáÓ óÛÂd ÏÉÚÔ˜ Ùa ®‹Ì·Ù· ·éÙáÓ, ηd ä›ÛÙÔ˘Ó ·éÙ·Ö˜. 12 ^O ‰b ¶¤ÙÚÔ˜ àÓ·ÛÙa˜ ö‰Ú·ÌÂÓ âd Ùe ÌÓËÌÂÖÔÓ, ηd ·Ú·Î‡„·˜ ‚ϤÂÈ Ùa çıfiÓÈ· ΛÌÂÓ· ÌfiÓ·, ηd àÉÏı Úe˜ ë·˘ÙeÓ ı·˘Ì¿˙ˆÓ Ùe ÁÂÁÔÓfi˜.

24 Ùa ‚·ıÂÈa ¯·Ú¿Ì·Ù· qÏı·Ó ÛÙe ÌÓÉÌ· ʤÚÔÓÙ·˜ Ùa àÚÒÌ·Ù·, K·Ùa ‰b ÙcÓ ÚÒÙË ì̤ڷ Ùɘ 낉ÔÌ¿‰Ô˜ (ÙcÓ K˘ÚÈ·Îc) àe

Ôf Âr¯·Ó ëÙÔÈÌ¿ÛÂÈ, ηd qÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ηd ÌÂÚÈÎb˜ ôÏϘ. 2 BÚÉÎ·Ó ‰b Ùe Ï›ıÔ àÔ΢ÏÈṲ̂ÓÔ àe Ùe ÌÓÉÌ·, 3 ηd ¬Ù·Ó ÌÉÎ·Ó (ÛÙe ÌÓÉÌ·), ‰bÓ ‚ÚÉÎ·Ó Ùe ÛáÌ· ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ \IËÛÔÜ. òAÁÁÂÏÔÈ àÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÛÙd˜ Ì˘ÚÔÊfiÚ˜ ÙcÓ àÓ¿ÛÙ·ÛÈ ÙÔÜ \IËÛÔÜ 4 K·d âÓˇá ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ûb àÔÚ›· ÁÈ\ ·éÙfi, å‰Ôf ‰‡Ô ôÓ‰Ú˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó Û\ ·éÙb˜ Ìb àÛÙÚ·ÊÙÂÚb˜ ÛÙÔϤ˜. 5 \EÓˇá ‰b ΢ÚȇıËÎ·Ó àe Êfi‚Ô Î·d öÛ΢‚·Ó Ùe ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ ÛÙc ÁÉ, Âr·Ó Û\ ·éÙ¤˜: «°È·Ù› ˙ËÙÂÖÙ ÌÂÙ·Íf ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ âÎÂÖÓÔÓ, ï ïÔÖÔ˜ ÂrÓ·È ï ZáÓ; 6 ¢bÓ ÂrÓ·È â‰á, àÏÏ\ àÓ·ÛÙ‹ıËÎÂ. £˘ÌËıÉÙÂ, ¬ÙÈ ÛĘ Ì›ÏËÛÂ, ¬Ù·Ó àÎfiÌË qÙ·Ó ÛÙc °·ÏÈÏ·›·, 7 ϤÁÔÓÙ·˜, ¬ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ï Yîe˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Óa ·Ú·‰ÔıFÉ Ûb ¯¤ÚÈ· àÓıÚÒˆÓ àÛ‚áÓ Î·d Óa ÛÙ·˘ÚˆıFÉ, ηd ÙcÓ ÙÚ›ÙË ì̤ڷ Óa àÓ·ÛÙËıFÉ». 8 K·d ı˘Ì‹ıËÎ·Ó Ùa ÏfiÁÈ· ÙÔ˘. Oî Ì˘ÚÔÊfiÚ˜ àÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙcÓ àÓ¿ÛÙ·ÛÈ ÛÙÔf˜ Ì·ıËÙ¿˜ 9 K·d ¬Ù·Ó â¤ÛÙÚ„·Ó àe Ùe ÌÓÉÌ·, àÓ¤ÊÂÚ·Ó ¬Ï· ·éÙa ÛÙÔf˜ ≤Ó‰Âη (àÔÛÙfiÏÔ˘˜) ηd Û\ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ ÏÔÈÔ‡˜. 10 AéÙb˜ ‰¤, Ôf Ùa àÓ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔf˜ àÔÛÙfiÏÔ˘˜, qÙ·Ó ì M·Á‰·ÏËÓc M·Ú›· ηd ì \Iˆ¿ÓÓ· ηd ì M·Ú›· ì ÌËÙ¤Ú· ÙÔÜ \I·ÎÒ‚Ô˘ ηd Ôî ôÏϘ, Ôf qÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. 11 \AÏÏa Ùa ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê¿ÓËÎ·Ó Û\ ·éÙÔf˜ ÛaÓ ·Ú·Ï‹ÚËÌ· ηd ·Ú·Ì‡ıÈ, ηd ‰bÓ Ùd˜ ›ÛÙ¢·Ó. 12 ^O ¶¤ÙÚÔ˜ ¬Ìˆ˜ ÛËÎÒıËΠηd öÙÚÂÍ ÛÙe ÌÓÉÌ·, η›, ¬Ù·Ó öÛ΢„Â, ‚ϤÂÈ Ùa Û¿‚·Ó· ÌfiÓ· (¯ˆÚd˜ Ùe ÛáÌ·), ηd â¤ÛÙÚ„ âÎÏËÛÛfiÌÂÓÔ˜ ηd àÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈa Ùe ÁÂÁÔÓfi˜.


392

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Ήã

ÎÂÊ. Ήã

KATA §OYKAN

393

¶ÔÚ›· ‰‡Ô Ì·ıËÙáÓ Úe˜ \EÌÌ·Ôf˜ ηd âÌÊ¿ÓÈÛÈ ÙÔÜ \AÓ·ÛÙ¿ÓÙÔ˜

13 K·d å‰Ôf ‰‡Ô âÍ ·éÙáÓ qÛ·Ó ÔÚ¢fiÌÂÓÔÈ âÓ ·éÙFÉ ÙFÉ ì̤Ú÷· Âå˜ ÎÒÌËÓ à¤¯Ô˘Û·Ó ÛÙ·‰›Ô˘˜ ëÍ‹ÎÔÓÙ· àe ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, Fw ùÓÔÌ· \EÌÌ·Ô‡˜. 14 K·d ·éÙÔd óÌ›ÏÔ˘Ó Úe˜ àÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÂÚd ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ Û˘Ì‚Â‚ËÎfiÙˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ. 15 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ïÌÈÏÂÖÓ ·éÙÔf˜ ηd Û˘˙ËÙÂÖÓ Î·d ·éÙe˜ ï ’IËÛÔܘ âÁÁ›Û·˜ Û˘ÓÂÔÚ‡ÂÙÔ ·éÙÔÖ˜Ø 16 Ôî ‰b çÊı·ÏÌÔd ·éÙáÓ âÎÚ·ÙÔÜÓÙÔ ÙÔÜ Ìc âÈÁÓáÓ·È ·éÙfiÓ. 17 Er ‰b Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø T›Ó˜ Ôî ÏfiÁÔÈ ÔyÙÔÈ ÔR˜ àÓÙÈ‚¿ÏÏÂÙ Úe˜ àÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÂÚÈ·ÙÔÜÓÙ˜ η› âÛÙ Û΢ıÚˆÔ›; 18 \AÔÎÚÈıÂd˜ ‰b ï Âx˜, ˇz ùÓÔÌ· KÏÂfi·˜, Âr Úe˜ ·éÙfiÓØ ™f ÌfiÓÔ˜ ·ÚÔÈÎÂÖ˜ âÓ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Î·d ÔéÎ öÁÓˆ˜ Ùa ÁÂÓfiÌÂÓ· âÓ ·éÙFÉ âÓ Ù·Ö˜ ì̤ڷȘ Ù·‡Ù·È˜; 1 9 K·d ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø ¶ÔÖ·; Oî ‰b ÂrÔÓ ·éÙˇáØ Ta ÂÚd ’IËÛÔÜ ÙÔÜ N·˙ˆÚ·›Ô˘, n˜ âÁ¤ÓÂÙÔ àÓcÚ ÚÔÊ‹Ù˘ ‰˘Ó·Ùe˜ âÓ öÚÁˇˆ ηd ÏfiÁˇˆ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d ·ÓÙe˜ ÙÔÜ Ï·ÔÜ, 20 ¬ˆ˜ Ù ·Ú¤‰ˆÎ·Ó ·éÙeÓ Ôî àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd Ôî ôÚ¯ÔÓÙ˜ ìÌáÓ Âå˜ Îڛ̷ ı·Ó¿ÙÔ˘ ηd âÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó ·éÙfiÓ. 21 ^HÌÂÖ˜ ‰b äÏ›˙ÔÌÂÓ ¬ÙÈ ·éÙfi˜ âÛÙÈÓ ï ̤ÏÏˆÓ Ï˘ÙÚÔÜÛı·È ÙeÓ ’IÛÚ·‹ÏØ àÏÏ¿ Á ÛfÓ ÄÛÈ ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÚ›ÙËÓ Ù·‡ÙËÓ ìÌ¤Ú·Ó ôÁÂÈ Û‹ÌÂÚÔÓ àÊ\ Ôy Ù·ÜÙ· âÁ¤ÓÂÙÔ. 22 \AÏÏa ηd Á˘Ó·ÖΤ˜ ÙÈÓ˜ âÍ ìÌáÓ âͤÛÙËÛ·Ó ìÌĘ ÁÂÓfiÌÂÓ·È ùÚıÚÈ·È âd Ùe ÌÓËÌÂÖÔÓ, 23 ηd Ìc ÂñÚÔÜÛ·È Ùe ÛáÌ· ·éÙÔÜ qÏıÔÓ Ï¤ÁÔ˘Û·È Î·d çÙ·Û›·Ó àÁÁ¤ÏˆÓ ëˆÚ·Î¤Ó·È, ÔQ ϤÁÔ˘ÛÈÓ ·éÙeÓ ˙ÉÓ. 24 K·d àÉÏıfiÓ ÙÈÓ˜ ÙáÓ ÛfÓ ìÌÖÓ âd Ùe ÌÓËÌÂÖÔÓ, ηd ÂyÚÔÓ Ô≈Ùˆ ηıg˜ ηd ·î Á˘Ó·ÖΘ ÂrÔÓ, ·éÙeÓ ‰b ÔéÎ Âr‰ÔÓ. 25 K·d ·éÙe˜ Âr Úe˜ ·éÙÔ‡˜Ø oø àÓfiËÙÔÈ Î·d ‚Ú·‰ÂÖ˜ ÙFÉ Î·Ú‰›÷· ÙÔÜ ÈÛÙ‡ÂÈÓ âd ÄÛÈÓ Ôx˜ âÏ¿ÏËÛ·Ó Ôî ÚÔÊÉÙ·È! 26 Oé¯d Ù·ÜÙ· ö‰ÂÈ ·ıÂÖÓ ÙeÓ XÚÈÛÙeÓ Î·d ÂåÛÂÏıÂÖÓ Âå˜ ÙcÓ ‰fiÍ·Ó ·éÙÔÜ; 27 K·d àÚÍ¿ÌÂÓÔ˜ àe Mˆ˘Û¤ˆ˜ ηd àe ¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ ‰ÈËÚÌ‹Ó¢ÂÓ ·éÙÔÖ˜ âÓ ¿Û·È˜ Ù·Ö˜ ÁÚ·Ê·Ö˜ Ùa ÂÚd ë·˘ÙÔÜ. 28 K·d õÁÁÈÛ·Ó Âå˜ ÙcÓ ÎÒÌËÓ Ôy âÔÚ‡ÔÓÙÔ, ηd ·éÙe˜ ÚÔÛÂÔÈÂÖÙÔ ÔÚÚˆÙ¤Úˆ ÔÚ‡ÂÛı·ÈØ 29 ηd ·Ú‚ȿ۷ÓÙÔ ·éÙeÓ Ï¤ÁÔÓÙÂ˜Ø MÂÖÓÔÓ ÌÂı\ ìÌáÓ, ¬ÙÈ Úe˜ ëÛ¤Ú·Ó âÛÙd ηd ΤÎÏÈÎÂÓ ì ì̤ڷ. K·d ÂåÛÉÏı ÙÔÜ ÌÂÖÓ·È ÛfÓ ·éÙÔÖ˜. 30 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ηٷÎÏÈıÉÓ·È ·éÙeÓ ÌÂÙ\ ·éÙáÓ Ï·‚gÓ ÙeÓ ôÚÙÔÓ ÂéÏfiÁËÛÂ, ηd ÎÏ¿Û·˜ â‰›‰Ô˘ ·éÙÔÖ˜. 31 AéÙáÓ ‰b ‰ÈËÓÔ›¯ıËÛ·Ó Ôî çÊı·ÏÌÔ›, ηd â¤ÁÓˆÛ·Ó ·éÙfiÓØ Î·d ·éÙe˜ ôÊ·ÓÙÔ˜ âÁ¤ÓÂÙÔ à\ ·éÙáÓ. 32 K·d ÂrÔÓ Úe˜ àÏÏ‹ÏÔ˘˜Ø Oé¯d ì ηÚ-

13 K·d å‰Ôf ‰‡Ô à\ ·éÙÔf˜ ÙcÓ ì̤ڷ ·éÙc ‹Á·ÈÓ·Ó Û\ ≤Ó· ¯ˆÚÈfi, Ôf à¤¯ÂÈ ëÍ‹ÓÙ· ÛÙ¿‰È· (ÂÚ›Ô˘ ≤Ó‰Âη ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·) àe ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Î·d çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È \EÌÌ·Ô‡˜. 14 K·d ÌÈÏÔÜÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈa ¬Ï· ·éÙa Ùa Û˘Ì‚¿ÓÙ·. 15 K·d âÓˇá ÌÈÏÔÜÛ·Ó Î·d Û˘˙ËÙÔÜÛ·Ó, ï ú‰ÈÔ˜ ï \IËÛÔܘ ÏËÛ›·Û ηd ‹Á·ÈÓ ̷˙› ÙÔ˘˜. 16 \AÏÏ\ Ôî çÊı·ÏÌÔ› ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔÜÓÙ·Ó ÁÈa Óa Ìc ÙeÓ àÓ·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó. 17 Er ‰b Úe˜ ·éÙÔ‡˜: «¶ÔÈ¿ ÂrÓ·È ·éÙa Ùa Ú¿ÁÌ·Ù·, ÁÈa Ùa ïÔÖ· Û˘˙ËÙÂÖÙ ÌÂٷ͇ Û·˜ ÛÙe ‰ÚfiÌÔ Û·˜ ηd ÂrÛı Û΢ıÚˆÔ›;». 18 \A·ÓÙÒÓÙ·˜ ‰b ï ≤Ó·˜, Ôf èÓÔÌ·˙fiÙ·Ó KÏÂfi·˜, ÙÔÜ ÂrÂ: «™f ÌfiÓÔ˜ ηÙÔÈÎÂÖ˜ ÛÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Î·d ‰bÓ öÌ·ı˜ ¬Û· öÁÈÓ·Ó Û\ ·éÙc Ùd˜ ì̤Ú˜ ·éÙ¤˜;». 19 K·d Âr Û\ ·éÙÔ‡˜: «¶ÔÈ¿;». AéÙÔd ‰b ÙÔÜ Âr·Ó: «Ta Û¯ÂÙÈÎa Ìb ÙeÓ \IËÛÔÜ Ùe N·˙ˆÚ·ÖÔ, Ôf ñÉÚÍ ÚÔÊ‹Ù˘ ‰˘Ó·Ùe˜ Ûb öÚÁ· ηd ÏfiÁÔ˘˜ âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·d ¬ÏÔ˘ ÙÔÜ Ï·ÔÜ, 20 ηd ᘠÔî àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ ηd Ôî ôÚ¯ÔÓÙ¤˜ Ì·˜ ÙeÓ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÁÈa Óa ñÔÛÙFÉ ı·Ó·ÙÈÎc ÔÈÓ‹, ηd ÙeÓ ÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó. 21 \EÌÂÖ˜ ‰b âÏ›˙·ÌÂ, ¬ÙÈ ·éÙe˜ ÂrÓ·È âÎÂÖÓÔ˜, ï ïÔÖÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Óa Ï˘ÙÚÒÛFË ÙeÓ \IÛÚ·‹Ï. \AÏÏ¿, ·Ú\ ¬Ï· ·éÙ¿, ·éÙc ÂrÓ·È ì ÙÚ›ÙË Û‹ÌÂÚ· ì̤ڷ, àÊfiÙÔ˘ öÁÈÓ·Ó ·éÙ¿ (ηd Êᘠ‰bÓ ‚ϤÔ˘ÌÂ). 22 ≠Ö˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·d ·éÙfiØ ÌÂÚÈÎb˜ Á˘Ó·ÖΘ àe ÙeÓ Î‡ÎÏÔ Ì·˜ ÌĘ âͤÏËÍ·Ó, ‰ÈfiÙÈ ÉÁ·Ó ÔÏf Úˆd ÛÙe ÌÓÉÌ· 23 ηd ‰bÓ ‚ÚÉÎ·Ó Ùe ÛáÌ· ÙÔ˘, ηd â¤ÛÙÚ„·Ó ηd Âr·Ó, ¬ÙÈ Âr‰·Ó ηd çÙ·Û›· àÁÁ¤ÏˆÓ, Ôî ïÔÖÔÈ Ï¤ÁÔ˘Ó, ¬ÙÈ ·éÙe˜ ˙FÉ. 24 K·d ÉÁ·Ó ÌÂÚÈÎÔd àe ÙÔf˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÛÙe ÌÓÉÌ· ηd ‚ÚÉÎ·Ó Ùa Ú¿ÁÌ·Ù· öÙÛÈ, ¬ˆ˜ ηd Ôî Á˘Ó·ÖΘ Âr·Ó, àÏÏ\ ·éÙeÓ ‰bÓ ÙeÓ Âr‰·Ó». 25 TfiÙ ·éÙe˜ ÙÔf˜ ÂrÂ: «oø ÛÂÖ˜, Ôf ‰bÓ ö¯ÂÙ ÓÔÜ, ηd ì ηډȿ Û·˜ àÚÁÂÖ Óa ÈÛÙ‡ÛFË Ûb ¬Ï· ¬Û· Âr·Ó Ôî ÚÔÊÉÙ˜! 26 AéÙa ‰bÓ öÚÂ Óa ¿ıFË ï XÚÈÛÙe˜ (ï MÂÛÛ›·˜) ηd öÙÛÈ Óa ÂåÛ¤ÏıFË ÛÙc ÛÊ·ÖÚ· Ùɘ ‰fi͢ ÙÔ˘;». 27 K·d àÊÔÜ ôÚ¯ÈÛ àe Ùe Mˆ˘ÛÉ Î·d à\ ¬ÏÔ˘˜ ÙÔf˜ ÚÔÊÉÙ˜, Ìb ¬Ï· Ùa °Ú·ÊÈÎa ¯ˆÚ›· âÍËÁÔÜÛ Û\ ·éÙÔf˜ Ùa Û¯ÂÙÈÎa Ìb ÙeÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘. 28 K·d ÏËÛ›·Û·Ó ÛÙe ¯ˆÚÈe Ôf ‹Á·ÈÓ·Ó, ηd ·éÙe˜ ÚÔÛÔÈ‹ıËÎÂ, ¬ÙÈ ıa ‹Á·ÈÓ ̷ÎÚ‡ÙÂÚ·. 29 \AÏÏa ÙeÓ ›ÂÛ·Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «MÂÖÓ ̷˙› Ì·˜, ‰ÈfiÙÈ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Óa ‚Ú·‰˘¿ÛFË, ηd ì ì̤ڷ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ». K·d ÉÁ ̤۷ (ÛÙe ¯ˆÚÈfi), ÁÈa Óa Ì›ÓFË Ì·˙› ÙÔ˘˜. 30 K·d ¬Ù·Ó οıËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÛÙe ÙÚ·¤˙È, ÉÚ ÙeÓ ôÚÙÔ Î·d ÙeÓ ÂéÏfiÁËÛÂ, ηd ÙeÓ ÙÂÌ¿¯ÈÛ ηd ÙÔf˜ ö‰ÈÓÂ. 31 TfiÙ ôÓÔÈÍ·Ó Ùa Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ηd ÙeÓ àÓ·ÁÓÒÚÈÛ·Ó, àÏÏ\ ·éÙe˜ öÁÈÓ ôÊ·ÓÙÔ˜ à\ ·éÙÔ‡˜. 32 Er·Ó ÙfiÙ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜: «^H ηډȿ Ì·˜ ‰bÓ ÊÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó Ì¤Û· Ì·˜, ηıg˜ ÌĘ ÌÈÏÔÜÛ ÛÙe ‰Úfi-


394

KATA §OYKAN

ÎÂÊ. Ήã

‰›· ìÌáÓ Î·ÈÔ̤ÓË qÓ âÓ ìÌÖÓ, ó˜ âÏ¿ÏÂÈ ìÌÖÓ âÓ ÙFÉ ï‰ˇá ηd ó˜ ‰È‹ÓÔÈÁÂÓ ìÌÖÓ Ùa˜ °Ú·Ê¿˜; 33 K·d àÓ·ÛÙ¿ÓÙ˜ ·éÙFÉ ÙFÉ œÚ÷· ñ¤ÛÙÚ„·Ó Âå˜ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ηd ÂyÚÔÓ Û˘ÓËıÚÔÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔf˜ ≤Ó‰Âη ηd ÙÔf˜ ÛfÓ ·éÙÔÖ˜, 34 ϤÁÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ äÁ¤ÚıË ï K‡ÚÈÔ˜ ùÓÙˆ˜ ηd üÊıË ™›ÌˆÓÈ. 35 K·d ·éÙÔd âÍËÁÔÜÓÙÔ Ùa âÓ ÙFÉ ï‰ˇá ηd ó˜ âÁÓÒÛıË ·éÙÔÖ˜ âÓ ÙFÉ ÎÏ¿ÛÂÈ ÙÔÜ ôÚÙÔ˘. 36 T·ÜÙ· ‰b ·éÙáÓ Ï·ÏÔ‡ÓÙˆÓ ·éÙe˜ ï \IËÛÔܘ öÛÙË âÓ Ì¤Ûˇˆ ·éÙáÓ Î·d ϤÁÂÈ ·éÙÔÖ˜Ø EåÚ‹ÓË ñÌÖÓ! 37 ¶ÙÔËı¤ÓÙ˜ ‰b ηd öÌÊÔ‚ÔÈ ÁÂÓfiÌÂÓÔÈ â‰fiÎÔ˘Ó ÓÂÜÌ· ıˆÚÂÖÓ. 38 K·d ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø T› ÙÂÙ·Ú·Á̤ÓÔÈ âÛÙ¤, ηd ‰È·Ù› ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔd àÓ·‚·›ÓÔ˘ÛÈÓ âÓ Ù·Ö˜ ηډ›·È˜ ñÌáÓ; 39 òI‰ÂÙ Ùa˜ ¯ÂÖÚ¿˜ ÌÔ˘ ηd ÙÔf˜ fi‰·˜ ÌÔ˘, ¬ÙÈ ·éÙe˜ âÁÒ ÂåÌÈØ „ËÏ·Ê‹Û·Ù¤ Ì ηd ú‰ÂÙÂ, ¬ÙÈ ÓÂÜÌ· Û¿Úη ηd çÛÙ¤· ÔéÎ ö¯ÂÈ Î·ıg˜ âÌb ıˆÚÂÖÙ ö¯ÔÓÙ·. 40 K·d ÙÔÜÙÔ ÂågÓ â¤‰ÂÈÍÂÓ ·éÙÔÖ˜ Ùa˜ ¯ÂÖÚ·˜ ηd ÙÔf˜ fi‰·˜. 41 òEÙÈ ‰b àÈÛÙÔ‡ÓÙˆÓ ·éÙáÓ àe Ùɘ ¯·ÚĘ ηd ı·˘Ì·˙fiÓÙˆÓ ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜Ø òE¯ÂÙ¤ ÙÈ ‚ÚÒÛÈÌÔÓ âÓı¿‰Â; 42 Oî ‰b â¤‰ˆÎ·Ó ·éÙˇá å¯ı‡Ô˜ çÙÔÜ Ì¤ÚÔ˜ ηd àe ÌÂÏÈÛÛ›Ô˘ ÎËÚ›Ô˘, 43 ηd Ï·‚gÓ âÓÒÈÔÓ ·éÙáÓ öÊ·ÁÂÓ. 44 Er ‰b ·éÙÔÖ˜Ø OyÙÔÈ Ôî ÏfiÁÔÈ ÔR˜ âÏ¿ÏËÛ· Úe˜ ñÌĘ öÙÈ JÓ ÛfÓ ñÌÖÓ, ¬ÙÈ ‰ÂÖ ÏËÚˆıÉÓ·È ¿ÓÙ· Ùa ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ âÓ Ùˇá ÓfiÌˇ ˆ Mˆ˘Û¤ˆ˜ ηd ¶ÚÔʋٷȘ ηd æ·ÏÌÔÖ˜ ÂÚd âÌÔÜ. 45 TfiÙ ‰È‹ÓÔÈÍÂÓ ·éÙáÓ ÙeÓ ÓÔÜÓ ÙÔÜ Û˘ÓÈ¤Ó·È Ùa˜ °Ú·Ê¿˜. 46 K·d ÂrÂÓ ·éÙÔÖ˜ ¬ÙÈ Ô≈Ùˆ Á¤ÁÚ·Ù·È Î·d Ô≈Ùˆ˜ ö‰ÂÈ ·ıÂÖÓ ÙeÓ XÚÈÛÙeÓ Î·d àÓ·ÛÙÉÓ·È âÎ ÓÂÎÚáÓ ÙFÉ ÙÚ›ÙFË ì̤Ú÷·, 47 ηd ÎËÚ˘¯ıÉÓ·È âd Ùˇá çÓfiÌ·ÙÈ ·éÙÔÜ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·Ó Î·d ôÊÂÛÈÓ êÌ·ÚÙÈáÓ Âå˜ ¿ÓÙ· Ùa öıÓË, àÚÍ¿ÌÂÓÔÓ àe ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. 48 ^YÌÂÖ˜ ‰¤ âÛÙ ̿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔ‡ÙˆÓ. 49 K·d å‰Ôf âÁg àÔÛÙ¤Ïψ ÙcÓ â·ÁÁÂÏ›·Ó ÙÔÜ ¶·ÙÚfi˜ ÌÔ˘ âÊ\ ñÌÄ˜Ø ñÌÂÖ˜ ‰b ηı›Û·Ù âÓ ÙFÉ fiÏÂÈ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ ≤ˆ˜ Ôy âÓ‰‡ÛËÛı ‰‡Ó·ÌÈÓ âÍ ≈„Ô˘˜. 50 \EÍ‹Á·Á ‰b ·éÙÔf˜ ö͈ ≤ˆ˜ Âå˜ BËı·Ó›·Ó, ηd â¿Ú·˜ Ùa˜ ¯ÂÖÚ·˜ ·éÙÔÜ ÂéÏfiÁËÛÂÓ ·éÙÔ‡˜. 51 K·d âÁ¤ÓÂÙÔ âÓ Ùˇá ÂéÏÔÁÂÖÓ ·éÙeÓ ·éÙÔf˜ ‰È¤ÛÙË à\ ·éÙáÓ Î·d àÓÂʤÚÂÙÔ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ. 52 K·d ·éÙÔd ÚÔÛÎ˘Ó‹Û·ÓÙ˜ ·éÙeÓ ñ¤ÛÙÚ„·Ó Âå˜ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ ÌÂÙa ¯·ÚĘ ÌÂÁ¿Ï˘, 53 ηd qÛ·Ó ‰Èa ·ÓÙe˜ âÓ Ùˇá îÂÚˇá ·åÓÔÜÓÙ˜ ηd ÂéÏÔÁÔÜÓÙ˜ ÙeÓ £ÂfiÓ. \AÌ‹Ó.

ÎÂÊ. Ήã

KATA §OYKAN

395

ÌÔ Î·d ηıg˜ ÌĘ âÍËÁÔÜÛ Ùd˜ °Ú·Ê¤˜;». 33 K·d ÛËÎÒıËÎ·Ó ÙcÓ ú‰È· œÚ· ηd â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ηd ‚ÚÉÎ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔf˜ ≤Ó‰Âη ηd ÙÔf˜ ôÏÏÔ˘˜, Ôf qÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜, 34 ηd öÏÂÁ·Ó, ¬ÙÈ ùÓÙˆ˜ àÓ·ÛÙ‹ıËΠï K‡ÚÈÔ˜, ηd âÌÊ·Ó›ÛıËΠÛÙe ™›ÌˆÓ·. 35 K·d ·éÙÔd ‰ÈËÁÔÜÓÙ·Ó ¬Û· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·ı\ ï‰fiÓ, ηd ¬ÙÈ ÙÔf˜ àÔηχÊıËΠηÙa ÙeÓ ÙÂÌ·¯ÈÛÌe ÙÔÜ ôÚÙÔ˘. \EÌÊ¿ÓÈÛÈ ÙÔÜ \AÓ·ÛÙ¿ÓÙÔ˜ ÛÙÔf˜ \AÔÛÙfiÏÔ˘˜ ηd ÏÔÈÔ‡˜ 36 \EÓˇá ‰b ·éÙÔd öÏÂÁ·Ó ·éÙ¿, ï ú‰ÈÔ˜ ï \IËÛÔܘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠÛ\ ·éÙÔf˜ ηd ÙÔf˜ ϤÁÂÈ: «EéÏÔÁ›· Ûb ÛĘ!». 37 K˘ÚȇıËÎ·Ó ‰b àe ÙÚfiÌÔ Î·d Êfi‚Ô (ÏfiÁˇˆ Ùɘ ·åÊÓȉ›·˜ ηd ·Ú¿‰Ô͢ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ «ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙáÓ ı˘ÚáÓ»), ηd ÓfiÌÈ˙·Ó, ¬ÙÈ ‚ϤÔ˘Ó Ê¿ÓÙ·ÛÌ·. 38 Er ‰b Û\ ·éÙÔ‡˜: «°È·Ù› ÂrÛı ٷڷÁ̤ÓÔÈ, ηd ÁÈ·Ù› ÛΤ„ÂȘ àÈÛÙ›·˜ ÁÂÓÓáÓÙ·È ÛÙd˜ ‰È¿ÓÔȤ˜ Û·˜; 39 KÔÈÙ¿ÍÂÙ Ùa ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ηd Ùa fi‰È· ÌÔ˘ (ÁÈa Óa ‚‚·ÈˆıÉÙÂ), ¬ÙÈ ÂrÌ·È âÁg ï ú‰ÈÔ˜. æËÏ·Ê‹ÛÂÙ¤ Ì ηd ÂÈÛıÉÙÂ, ‰ÈfiÙÈ Ùe Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ‰bÓ ö¯ÂÈ Û¿Úη ηd çÛÙÄ, ¬ˆ˜ ‚ϤÂÙ ¬ÙÈ âÁg ö¯ˆ». 40 K·d àÊÔÜ Âr ·éÙfi, ÙÔf˜ ö‰ÂÈÍ Ùa ¯¤ÚÈ· ηd Ùa fi‰È·. 41 K·d âÂȉc àÎfiÌË ‰bÓ ›ÛÙ¢·Ó Ûb ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ¯·ÚĘ ÁÂÁÔÓe˜ ηd âÎÏ‹ÛÛÔÓÙ·Ó, ÙÔf˜ ÂrÂ: «òE¯ÂÙ οÙÈ Ê·ÁÒÛÈÌÔ â‰á;». 42 AéÙÔd ‰b ÙÔÜ ö‰ˆÛ·Ó ≤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ àe „ËÙe „¿ÚÈ, ηd ≤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ àe ÎËÚ‹ıÚ· Ìb ̤ÏÈ, 43 ηd ÉÚ ηd öÊ·Á âÓÒÈfiÓ ÙÔ˘˜. 44 ≠YÛÙÂÚ· ÙÔf˜ ÂrÂ: «AéÙa ÂrÓ·È Ùa ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÁÈa Ùa ïÔÖ· Ì›ÏËÛ· Ûb ÛĘ, ¬Ù·Ó àÎfiÌË õÌÔ˘Ó Ì·˙› Û·˜, ¬ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰c Óa âÎÏËÚˆıÔÜÓ ¬Ï· Ùa ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙe ÓfiÌÔ ÙÔÜ Mˆ˘ÛÉ Î·d ÙÔf˜ ¶ÚÔÊÉÙ˜ ηd ÙÔf˜ æ·ÏÌÔf˜ ÁÈa ̤ӷ». 45 TfiÙ ôÓÔÈÍ Ùe ÓÔÜ ÙÔ˘˜, ÁÈa Óa ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó Ùd˜ °Ú·Ê¤˜. 46 K·d ÙÔf˜ ÂrÂ: «òEÙÛÈ ö¯ÂÈ ÁÚ·ÊÉ, ηd öÙÛÈ öÚÂ Óa ¿ıFË ï XÚÈÛÙfi˜ (ï MÂÛÛ›·˜), ηd Ó\ àÓ·ÛÙËıFÉ âÎ ÓÂÎÚáÓ Î·Ùa ÙcÓ ÙÚ›ÙË ì̤ڷ, 47 ηd Óa ÎËÚ˘¯ıFÉ ÛÙe ùÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· ηd ôÊÂÛÈ êÌ·ÚÙÈáÓ Ûb ¬Ï· Ùa öıÓË, àÚ¯›˙ÔÓÙ·˜ àe ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. 48 ™ÂÖ˜ ‰b ÂrÛı ̿ÚÙ˘Ú˜ ·éÙáÓ (ÙáÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ). 49 K·d å‰Ôf âÁg ıa àÔÛÙ›ψ Ûb ÛĘ ¬,ÙÈ ñÔÛ¯¤ıËÎÂ ï ¶·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ (Ùe ¶ÓÂÜÌ· Ùe ≠AÁÈÔ). ™ÂÖ˜ ‰b ηı‹ÛÂÙ ÛÙcÓ fiÏÈ ^IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ ïÏÈÛıÉÙ Ìb ‰‡Ó·ÌÈ àe ÙeÓ ÔéÚ·Ófi». ^H àÓ¿ÏË„È ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ 50 TÔf˜ ó‰‹ÁËÛ ‰b ö͈ (àe ÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ) Ûb ÌÈÎÚc àfiÛÙ·ÛÈ Úe˜ ÙcÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛÈ Ùɘ BËı·Ó›·˜, ηd ⋲„ˆÛ Ùa ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ηd ÙÔf˜ ÂéÏfiÁËÛÂ. 51 K·d ηıg˜ ÙÔf˜ ÂéÏÔÁÔÜÛÂ, àÔ¯ˆÚ›ÛıËΠà\ ·éÙÔf˜ ηd àÓ¤‚·ÈÓ ÛÙeÓ ÔéÚ·Ófi. 52 K·d ·éÙÔ›, àÊÔÜ ÙeÓ ÚÔÛ·ÓËÛ·Ó, â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙcÓ ^IÂÚÔ˘Û·ÏcÌ Ìb ¯·Úa ÌÂÁ¿ÏË, 53 ηd qÙ·Ó Û˘Ó¯ᘠÛÙe Ó·fi, ñÌÓÒÓÙ·˜ ηd ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·˜ Ùe £Âfi. \AÌ‹Ó.

KATA_LOYKAN  
KATA_LOYKAN