Page 1

Oftalmolog Op.Dr.

Y.Turgut YAYLIM Biyografi & Bibliografi


BĠYOGRAFĠ : CV 1.KĠMLĠK : ADI ve SOYADI BABA ve ANNE ADI DOĞUM YERĠ veTARĠHĠ MĠLLĠYET - CĠNSĠYET - DĠN MEDENĠ DURUMU NÜFUS KAYIT YERĠ NÜFUS CÜZDANI Seri No PASAPORT TR-A No / Seri No TC Kimlik No

Y.TURGUT YAYLIM MALĠK - BAHRĠYE TURGUTLU -1949 TÜRK - ERKEK - ĠSLAM EVLĠ - ĠKĠ ÇOCUKLU ĠZMĠR/KarĢıyaka/Bahariye P11 xx500x 116387 / 23456-6 166xx373xxx

2.EĞĠTĠM :YÜKSEK KURUM YER

SÜRE

ALANI

ÜNVANI

DĠPL.NO

ANKARA Üni. Tıp Fak.

ANKARA

1965 -1971

GENEL TIP

Tıbbiyeli (As.Öğrc.)

2024

1000 Ytk. G.A.T.A. 1000 Ytk. G.A.T.A.

ANKARA ANKARA

1971 -1972 1975 -1978

AS. TABABET (*) OFTALMOLOJĠ

Stj.As.Dr.(Tğm.) Asitan Dr.(Yzb.)

3737 16033-20669

(*):AskeriTababet eğitimini DEVRE BĠRĠNCĠLĠĞĠ ile bitirdim.

3.ÇALIġTIĞI YERLER : KURUM YER 19.Tug.50Ytk.Reviri 1000 Ytk.G.A.T.A. Hast. 800 Ytk.ÇAKMAK As. Hast. 200 Ytk. As. Hast. 100 Ytk. Devlet Hast. 50 Ytk.Nejat Hepkon Dev.Hast.

EDREMĠT ANKARA ERZURUM SĠVAS KARġIYAKA SEFEFĠHĠSAR

Özel Martı Tıp Merkezi

KONAK

Özel Çiğli Tıp Merkezi

ÇĠĞLĠ

Özel EGE Göz Dal Merkezi

BORNOVA

Özel AKADAMĠ Dahiliye Dal Mrk.

BOSTANLI

Özel GÜMÜġKAN Tıp Mrk.

KEMALPAġA

SÜRE

ALANI

ÜNVANI

SĠCĠL NO

1972-1975 1975-1978 1978-1982 1982-1985 1985-2002 2002-2004 03.09.200714.03.2008 01.04.200801.08.2008 20.02.200920.06.2009 24.06.200924.09.2009 03.12.200931.11.1020

GENEL TIP OFTALMOLOJĠ OFTALMOLJĠ OFTALMOLOJĠ OFTALMOLOJĠ OFTALMOLOJĠ

Prt.Dr.(Ütgm) Ast.Dr.(Yzb) Op.Dr.(Yzb) Op.Dr.(Bnb) Op.Dr. Op.Dr.

971-32 971-32 971-32 971-32 42712 42712(*)

OFTALMOLOJĠ

Op.Dr.

26

OFTALMOLOJĠ

Op.Dr.

67

OFTALMOLOJĠ

Op.Dr.

?

OFTALMOLOJĠ

Op.Dr.

?

OFTALMOLOJĠ

Op.Dr.

148

(*): 05.01.2005 tarihinde Emekli Oldum.

4.BĠLDĠĞĠ YABANCI DĠLLER: ADI OKUMA

YAZMA

KONUġMA

BELGE

FRANSIZCA ĠNGĠLĠZCE

KURAMSAL ve ĠYĠ KÖTÜ ve YAVAġ

DÜZGÜN ve YAVAġ ORTA ve YAVAġ

KASIM 1985(*) YOK

AKICI ve AKSANLI ORTA ve BOZUK


(*):T.C.Üniversitelerarası Kurul Merkezi Yabancı Dil Sınavı BaSarı Belgesine sahibim.

5.MESLEKĠ DENEYĠM : YER SÜRE

POLĠKLĠNĠK

KLĠNĠK

OPERASYON

ASK.HASTler

07.1978 - 11.1984

45 540 Hasta

2 869 Hasta

744 Ameliyat

SB.HASTler

11.1985 - 11.2004

132 650 Hasta

870 Hasta

790 Ameliyat

ÖZEL (Mua.-Hast)

01.1980 - 12.2004

4 250 Hasta

225Hasta

1 338 Ameliyat

09.2007-12.2010 33 YIL

14 656 Hasta 197 096 HASTA

56 Hasta 4020 HASTA

140 Ameliyat 3012 AMELİYAT

ÖZEL TIP MRKZ.leri 3 KURUM

6.RESMĠ VE ÖZEL YAPILAN AMELĠYATLARIN DÖKÜMÜ: ..A YÖNELĠK AMELĠYAT n= % REFRAKSİYON GÖZ KAPAĞI GÖZYAŞI YOLLARI KONJONKTİVA ve SKLERA KORNEA İRİS VİTREUS LENS GLOKOM GÖZ KASLARI ORBİTA ve PERİORBİTA RETİNA GÖZ KÜRESİ TOPLAM

11 447 230 650 140 64 20 971 85 292 70 8 24 3012

GRAFĠK

0.4 14.8 7.6 21.6 4.6 2.1 0.7 32.2 2.8 9.7 2.3 0.3 0.8 100.0

7.KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUM, KURS, PANELve TOPLANTILAR: TOPLANTI TARĠH 5-9Eylül 1976 Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi 1 XI. 11-18 Ekim 1977 2 XII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi 27-31 Agustos 1979 3 XIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi 7-14 Eylül 1982 4 XVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi 25-27 Mart 1983 KIġ Sempozyumu, Kontak Lens 5 V. 1-4 Nisan 1983 NĠSAN Kursu, Pratik Katarakt Cerrahisi 6 III. 16-20 Mayıs 1984 7 Cum.Ü.si ve H.Ü.si ,Sivas Tıp GünleriToplantısı 22-27Ekim 1984 8 Cum.Ü.si 10. KuruluĢ Yılı Tıp Kongresi 10-11 Ocak 1985 Sivas Hekimleri Tıp Günleri Bilimsel Toplantısı 9 2. 22-26 Mayıs1985 10 Ulusal Diyabet Kongresi 13-16 Haziran 1985 I. Esat IġIK PaĢa Paneli, Kırma Kusurları 11 8-11 Ocak 1987 12 IX. KIġ Sempozyumu, Konjenital Katarak 8-9 Mart 1987 Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi 13 I. 11-13 Mart 1987 14 Ġzmir Tbp.Odasi, Ġzmir Çevre Kirliliği Sempozyumu 21-23 Mayıs 1987 Ulusal Türk Medikal Kontak Lens Kongresi 15 I. 11-14 Haziran 1987 Ġzmir Ziya Gün Paneli,Uvea Kist veTümörleri 16 II. 5-7 Nisan 1988 17 VIII. NĠSAN Kursu, Deneysel ve Pratik ĠOLUygulaması Eylül 1988 18 XXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi

YER İZMİR GİRNE İSTANBUL MARMARİS BURSA ANKARA SİVAS SİVAS SİVAS ÇEŞME İZMİR BURSA İSTANBUL İZMİR İSTANBUL ÇEŞME ANKARA İZMİR


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

XII. KIġ Sempozyumu, ĠOL Ġmplantasyonları XIX. BAHAR Sempozyumu, Ön Segment Hastalıkları YAZ Sempozyumu, Kapsüler Cerrahi XX. BAHAR Sempozyumu, XXVII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi XXIX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi XXXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi?

3-16 Aralık 1990

BURSA

17-19 Mayıs 1991

İSTANBUL

7-8 Haziran 1991

İZMİR

8-10 Mayıs 1992

İSTANBUL

27-30 Ekim 1993

MARMARİS

17-21 Ekim 1995

ANTALYA

02-06 Ekim 1999

İZMİR

03-07 Ekim 2001

İZMİR

05-09 Ekim 2002

ANKARA

8.AKADEMĠK KARĠYER : Üniversitelerarasi Kurul’un Mart 1986 döneminde görevlendirdigi, Prof.Dr. Demir BAġAR, Prof.Dr. Sabaahat ABADAN, Prof.Dr.Günay HAZNEDAROGLU, Prof.Dr.Suna YURDAKUL’dan oluşan Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri, Prof.Dr.Nejat AYBERK Baskanlıgında 28-29 Nisan1986 tarihinde toplanarak, yayınlarımın ilgili yönetmeligin 1.md.ne uygun olmadığını saptamışlardır. Durum,tarafıma Dokuz Eylül Üni.Rek.lügünün 8.1.1987 gün ve 0900.Pl.262.4-161 sayılı yazısıyla duyurulmuştur. 2nci ve 3ncü Doç.Sınav Hakkımı henüz kullanmış değilim. 9.ÜYESĠ OLDUĞU DERNEK ve KURULUSLAR : 1.Türk Tabipler Birliği(TTB) Üyeliği: (35-59xx) 2.TürkTabipler Birliği, İzmir Tabip Odasi(İTO) Üyeliği (1985/329 ). 3.Türk Oftalmoloji Derneği, İzmir Şubesi (İTOD) Üyeliği (1986/1110xx ). 4.İzmir Ticaret Odası(İZTO) Üyeliği (1995/ 01073751) 10.DĠĞER KĠġĠSEL BĠLGiLER : 1.BOY-KİLO :181cm-87kg 2.GÖZ-SAC-TEN :YeSil-Beyaz-Buğday 3.BEDEN KUSUR-ARAZI :Miyopi(-3.50)-Yok 4.GEÇİRİLMİŞ HASTALIKLAR :Çocukluk, Difteri, Hepatit-B. 5.ALIŞKANLIKLARI :2 Paket Sigara/Günde. 6.SPOR YETENEKLERİ :Yüzme,Voleybol, Masa tenisi, Bisiklet. 7.SANAT YETENEKLERI :Fotoğrafcılık(32 yıl), Gitar-Mandolin-Org(52 yıl), Resim-Grafik, Web Tasarımı(21 yıl). 8.OPERATİF YETENEKLER:Bilgisayar, Oto(*) ve Denizcilik Ehliyeti(**). (*):Amatör,Ankara,1977,No:****** (**):Amatör,İzmir,1990,SicilNo:**** 11. KĠġĠSEL REFERANSLAR: 1. Op.Dr. Sunay DUMAN : Türk Oftalmoloji Derneği Eski Genel Başkanı Tel: 0532,42487xx 2. Prof.Dr. Ömer Kamil DOĞAN : T.Oft.Der. İSTANBUL Şb. Eski Başkanı Tel: 0532.43588xx 3. Prof.Dr. Suat ÇAĞLAYAN : 57nci Hükümet Kültür Bakanı Tel: 0532,51613xx 4. Prof.Dr. Gnl. Zeki BAYRAKTAR : GATAF Göz AD Eski Bşk. Tel: 312 43531xx 5. Prof.Dr. Alb. Oğuz GÜLECEK : GATAF-Haydarpaşa Hast.Göz Kln.Eski Şefi Tel: 0532,32596xx 6. Prof.Dr. Taner ÇAMSARI : 9 Eylül Üni. Nefroloji AD Bşk. Tel: 0532,37514xx


7. Prof.Dr. Ahmet MADEN : İZMİR Atatürk Eğt. Hast. Göz AD Eski Bşk. Tel: 0532,42148xx 8. Uzm.Dr. Gür USTAOĞLU : İZMİR İl Sağlık Eski Md. Tel: 0532.37279xx 9. Doç. Dr. Yücel ÖZTAN : İZMİR Atatürk Eğt. Hast. Plastik Cer. AD Eski Bşk. Tl: 0542.57761xx 10. Uzm. Dr. Erol TĠFTĠKÇĠOĞLU : Em. Tbp. Alb. Serbest Röntgen Uzmanı Tel: 0532,29522xx

12. ERĠġĠM: 1. ADR : 6113 Sk. No:22 D:7 Dedebaşı – KARŞIYAKA – İZMİR – 35560 2. TEL : iş:+90(232) 367 1144 ; ev: +90(232) 367 8888; fax:+90(232) 367 11 44 3. GSM : +90(505) 25 88 998 4. E-POSTA : yaylim@gmail.com - yaylim@msn.com - dryty@anaajans.com.tr 5. WEB : (Bibliografim ve Biyografim Hakkında Detaylı Bilgi Edinilir)  http://anaturk.net/ANAT2007/ANAT4/index.htm  http://issuu.com/ANAT4/docs/_drytycv  http://anaofta.tumblr.com

BĠBLĠYOGRAFĠ "YAYLIM Y.T"

VEYA

"YAYLIM T"

1970 - 2001

1. YAYLIM YT: ASKERLERDE GÖZ VE ORBĠTA YARALANMALARI. T Oft Gaz 11: 78, 1981. 2. YAYLIM YT: FASANELLA - SERVAT TEKNĠĞĠYLE BLEFAROPTOZĠS KOREKSĠYONU. T Oft Gaz 11: 279, 1981. 3. YAYLIM YT: BĠR OLGU NEDENĠYLE GÖZ CERRAHĠSĠNDE ASEPSĠ-ANTĠSEPSĠ, ENDOFTALMĠTĠS VE ĠVEGEN KORNEA ĠÇĠ KANAMASI. T Oft Gaz 12: 31, 1982. 4. YAYLIM YT: YĠRMĠ OLGU NEDENĠYLE GÖZ MERCEĞĠ KONUM DEĞĠġĠKLĠKLERĠ. T Oft Gaz 12: 45, 1982. 5. YAYLIM YT: GÖZYAġI YOLLARININ ENGELLENMĠġ GEÇĠRGENLĠĞĠNĠN POLĠETĠLEN TÜP UYGULAMASIYLA GĠDERĠLMESĠ. T Oft Gaz 12: 174, 1982. 6. YAYLIM YT: AKUT DAKRĠOSĠSTĠTLĠ BĠR OLGUNUN TEDAVĠSĠNDE POLĠETĠLEN TÜPLER ARACILIĞIYLA GÖZYAġI YOLLARININ ANTĠBĠOTĠK VE KORTĠKOSTEROĠT ĠLE SAĞITIMI. T Oft Gaz 12: 292, 1982. 7. YAYLIM YT: SOL KAġ ÜZERĠNDE KĠSTĠK BĠR SCHWANNOMA. T Oft Gaz 12: 313, 1982. 8. YAYLIM T: OPTĠK AMAÇLI KORNEA TATUAJI. T Oft Gaz 13: 207, 1983. 9. YAYLIM T, ÇAĞLAR Y:


ĠRĠS PĠGMENT YAPRAĞINA FĠKSE OLMUġ LÜKSE LENS OLGUSU. T Oft Gaz 13: 218, 1983. 10. YAYLIM YT, YARDIM M, ÖRGE Y: ĠKĠ OLGU NEDENĠYLE DUANE NIN BĠLATERAL RETRAKSĠYON SENDROMU. T Oft Gaz 14: 15, 1984. 11. YAYLIM YT, KOÇ R: MAKSĠLLO-MALLER ÇÖKME KIRIKLARINDA YENĠ BĠR TRAKSĠYON YÖNTEMĠ. T Oft Gaz 14: 235, 1984. 12. YAYLIM YT: OFTALMOLOJĠDE ĠYONTOFOREZ. Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G, ve ark (Ed.ler): XVI. Ulus Türk Oft Kong Bült (1982). s 334, İzmir:Karınca Matbaacılık,1987. 13. YAYLIM YT, MUTLU F: KORNEA OPASĠTELERĠNĠN KORTĠKOSTEROĠD ĠYONTOFOREZĠ ĠLE SAĞITIMI. Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G, ve ark (Ed.ler): XVI. Ulus Türk Oft Kong Bült (1982). s 341, İzmir:Karınca Matbaacılık,1987. 14. YAYLIM YT, HAZNEDAROĞLU G, HASÇELĠK G, IġIK K: SAĞLAMLARDA VE KONJONKTĠVĠTLĠLERDE KONJONKTĠVA FROTĠ FORMÜLÜ. Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G, ve ark (Ed.ler): XXI. Ulus Türk Oft Kong (1987), Cilt 2. s 951, İzmir:Karınca Matbaacılık,1988. 15. YAYLIM T, HAZNEDAROĞLU G, HASÇELĠK G, IġIK K, KARACA B, ve ark: SAĞLAMLARDA VE KONJONKTĠVĠTLĠLERDE GÖZYAġINDA SELLÜLER SAYIM VE TĠPLENDĠRME. Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G, ve ark (Ed.ler): XXI. Ulus Türk Oft Kong (1987), Cilt 2. s 961, İzmir:Karınca Matbaacılık,1988.

dR YTY cv  

d® ¥T¥ CV 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you