Page 1

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AMPA, EN SESSIÓ ORDINÀRIA DATA: 11 de desembre del 2008 a les 21 hores ASSISTENTS: 25 PERSONES sòcies de l’AMPA

ORDRE DEL DIA 1.

Benvinguda

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior 3.

Memòria de les activitats del curs 2007-2008

4.

Aprovació, si s’escau, del balanç i la liquidació de comptes del curs 2007-2008

5. Presentació de candidatures i eleccions de la nova Junta Directiva 6.

Aprovació, si s’escau, del pressupost anual per al curs 2008-2009.

7. Torn obert de paraules.

PUNT 1. Es dóna la Benvinguda a tothom per part de la Junta i es passa a tractar els temes previstos en els punts de l’ordre del dia. PUNT 2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior: Es dóna l’acta per llegida, ja que era a disposició de tothom a la web de l’AMPA, i s’aprova la mateixa. PUNT 3. Memòria de les activitats del curs 2007-2008: Es dóna la paraula als representants de les diverses comissions de l’AMPA que explicaran les activitats desenvolupades durant el curs 2007-2008 i les previstes pel 2008-2009: Comissió d’infrastructures: En Javier Espinosa explica les diverses intervencions que s’han portat a terme i les que hi ha previstes: S’ha comprat un nou forn per a la cuina. Hi ha el projecte d’ampliar el porxo del pati. Per part de la direcció de l’escola, s’ha demanat per carta a l’ajuntament que es repintin les ratlles del pati, i que es posi més sorra. De moment no hi ha resposta. Del projecte d’arranjament del menjador, demanat l’any passat i responsabilitat del Departament d’ensenyament, sembla que les inversions estan aturades. Comissió de llibres i material: La Marisa Roca passa a explicar el sistema de compra de material, que utilitzen un 50-60% dels nens, especialment els més petits, i els avantatges que això comporta (per les famílies i pels mestres, que així no es troben amb disparitats pel que fa a qualitats, etc). Es comenta que hi ha alguns impagats i que l’any vinent hi ha intenció de


facturar a les famílies el Juny, junt amb la quota de l’AMPA, ja que fer-ho al setembre seria negatiu per ser un mes amb molta despesa familiar. Per això caldrà demanar les llistes als mestres ben abans. Es sotmet aquesta proposta de cobrament a l’opinió de l’Assemblea, que n’és favorable. Pel que fa als llibres, es comenta el programa de reutilització, que aquest curs ha tingut una subvenció molt dignificativa del departament que s’ha utilitzat per llibres de 3r i 4t curs, encara que només s’hi ha acollit el 50% dels nens. El curs vinent es compraran llibres de 5è i 6è. El sistema de compres de llibres a través de la Cooperativa Abacus sembla que ha anat prou bé, tot i alguns problemes, i suposa un descompte per les famílies i una comoditat a l’hora d’encarregar-los. Segurament el curs vinent es faci igual. Comissió de Menjador: L’Isidre Llorente explica les funcions de la comissió, que fa el seguiment dels temes de menjador, es reuneix 2 cops cada any amb els responsables de l’escola i l’empresa Aramark, fa revisió dels menús, trasllada possibles suggeriments.. S’ha demanat a Aramark que a la propera revista de l’escola faci un escrit explicatiu de la composició dels menús. Es trasllada als presents algunes millores: el tema del nou forn, valorat positivament, la incorporació des del curs passat d’un nou monitor pel torn dels més petits, i el fet que els monitors han fet cursets de primers auxilis. La Comissió de menjador té com a un dels objectius promoure el menjar saludable, i la introdució d’aliments biològics, tal com s’està fent a altres escoles de Girona. Això no és competència de l’AMPA, ja que la gestió és responsabilitat de l’escola, però des de la comissió s’està al corrent de possibles iniciatives que puguin afavorir aquesta possibilitat, com la posada en funcionament d’una central de compres d’aliments biològics per part de l’Ajuntament, possibles subvencions... Comissió d’escola de pares: En Jesús Francés explica que el curs passat es va fer una xerrada amb el reconegut educador Ramon Casals, molt interessant. Per aquest curs es mirarà d’organitzar alguna altra xerrada sobre temes educatius, i també s’oferirà servei de guarderia. Pel que fa a la possible organització de cursets, es recorda que algun any s’havien fet cursets de decoració de Nadal, etc. No es descarta la possibilitat de fer-ne també aquest any, però es diu que costa trobar prou gent per aquestes activitats. Comissió d’activitats extraescolars: La Marisa Roca explica la feina que s’ha realitzat per l’organització de les activitats extraescolars i casals. L’activitat d’escola esportiva, que s’havia cregut interessant encarar-la al bàsquet, finalment s’ha decantat al futbol sala per raons de demanda de les famílies. S’ha demanat a les empreses que facin informes trimestrals a les famílies per a què sàpiguen l’evolució de les activitats que fan els nens. Es comenta el fet que les subvencions que es reben per a diverses activitats (acollida matinal, esport base), que es retornen a les famílies un cop rebudes, al llarg del curs posterior. No hi ha hagut gens de resposta de les famílies als qüestionaris sobre satisfacció sobre activitats i casals. Pel que fa al casal d’estiu, de gestió municipal, s’ha decidit no demanar-ne la gestió per l’AMPA (l’any passat es va demanar però l’Ajuntament no la va, i a més alguns pares s’hi van mostrar en desacord ja que hi havia molt bona experiència per l’entitat que l’organitzava). L’ajuntament aquest any es farà càrrec del servei d’acollida matinal, que l’any passat vam gestionar des de l’AMPA.


Una intervenció crida l’atenció sobre el fet que el casal d’estiu no fa ús dels aparells d’aire condicionat (menjador), i els casals d’hivern de la calefacció. Les causes sembla que són diverses, confussió sobre la titularitat i permís d’ús dels equipaments en el cas de l’estiu, i manca de sectorització de la calefacció en el cas de l’hivern. L’Assemblea proposa i acorda que des de l’AMPA es facin les gestions possibles per a què hi hagi calefacció als casals d’hivern i aire condicionat al menjador al casal d’estiu. Una altra intervenció comenta el fet que estar matriculat a l’escola no suposi cap preferència per a entrar al casal d’estiu municipal. Aquest fet pot ser més important pels nens petits, que s’han d’acostumar a un nou canvi d’entorn. L’Assemblea i acorda que l’AMPA demani a l’Ajuntament si seria possible algun tipus de tracte preferencial per entrar als casals d’estiu, si més no pels nens més petits. Comissió de festes: La Marta Vilamala passa a explicar la intervenció de l’AMPA en l’organització d’esdeveniments festius a l’escola: Col·laboració econòmica en la castanyada i la xocolatada, organització de la festa de l’AMPA, i de la festa de fi de curs. Aquestes festes van tenir el problema de la pluja, però en la festa de fí de curs els nens van poder fruïr del castell inflable uns dies més tard. La festa de fí de curs va ser deficitària per causa de la pluja, però l’AMPA subvencionarà el viatge de fi de curs de 6è amb un import equivalent al del curs anterior. Es comenta que la venda de loteria està funcionant bé, i que encara hi ha butlletes per vendre si a algú dels presents li interessa. Comissió informàtica: En Ramon Prior explica que la comissió informàtica s’ha dedicat a fer el manteniment de l’equip informàtic i a la gestió de la plana web de l’AMPA. PUNT 3. Aprovació, si s’escau, del balanç i la liquidació de comptes del curs 2007-2008. En Jordi Pi passa a explicar el balanç i la liquidació de comptes del curs 2007-2008, del qual s’ha lliurat una còpia als assistents. Aquest exercici hi ha hagut superàvit ja que la previsió s’havia fet en funció de l’exercici 2006-2007, en el qual hi havia hagut una desviació negativa per una desviació en el càlcul del cost del servei d’acollida matinal. L’Assemblea dóna l’aprovació al balanç i liquidació 2007-2008 (es passa al punt 6 de l’ordre del dia, proposta del pressupost per l’exercici 2008-2009) PUNT 6. Aprovació, si s’escau, del pressupost anual per al curs 2008-2009. En Jordi Pi presenta el pressupost per al curs 2008-2009, del qual s’ha lliurat una còpia als assistents, suposant un increment del 3%. L’Assemblea dóna l’aprovació al pressupost 2008-2009. PUNT 5. Presentació de candidatures i eleccions a nova Junta Directiva. El Secretari de la Junta sortint exposa la finalització del mandat de dos anys de la Junta Directiva de l’AMPA, i que segons els Estatuts és en aquesta Assemblea que s’ha de procedir a la seva renovació. S’agraeix a la Junta sortint la tasca realitzada. Es demana si hi ha alguna proposta de candidatura a Nova Junta Directiva, i només es presenta una proposta de renovació a partir de la Junta Sortint. En Ferran Ribas fa la presentació de la proposta de nova Junta Directiva, presentant els seus vocals i les funcions


que exerciran en les diferents comissions, es tracta d’una proposta de continuïtat però amb molta renovació i incorporació de nous vocals. La proposta de Nova Junta es composa de 18 persones que es relacionen al llistat adjunt a aquesta acta. Els càrrecs principals són: President: Ferran Ribas Vice-presidenta: Marisa Roca Tresorera: Judith Freixenet Secretària: Lucía Ortega Es porta a terme la votació a mà alçada i surt elegida la nova Junta Directiva de l’AMPA per vint-i quatre vots a favor i una abstenció. PUNT 7. Torn obert de paraules Hi ha diverses intervencions relacionades amb els punts anteriors de l’ordre del dia, opinions i altres qüestions per part dels assistents. Des de la Junta es planteja la possibilitat de d’analitzar la possibilitat de gestionar la roba d’escola (xandalls, samarretes i pantalonets esportius, bates) directament des de l’AMPA, tal i com es fa a altres escoles, la qual cosa podria suposar un estalvi important a les famílies. A partir d’aquesta proposta s’obre un debat sobre la idoneitat del disseny i dels materials (colors bruts, materials sintètics no massa adequats per a les pells sensibles, gomes dels camals dels pantalons, butxaques a les bates...). L’Assemblea dona l’aprovació a què la Junta estudii aquesta possibilitat. Un dels presents fa esment a la poca participació de la comunitat educativa i famílies, de la qual és un exemple la baixa assistència a l’Assemblea. Es comenta que és un fet generalitzat que es veu a moltes altres activitats (assistència a xerrades, resposta a enquestes d’activitats extraescolars..). Una mare exposa públicament el greuge d’haver-se anulat el curs d’anglès extraescolar on anava la seva filla el curs anterior, per la qual cosa i la gestió del cas s’ha sentit maltractada per l’organització de la Junta. Dels tres nens que es van quedar sense grup d’anglès, dos es van repartir entre altres grups que tenien places lliures i un es va quedar sense, decissió presa per sorteig. Des de la Comissió d’extraescolars es respon que en fer la valoració del cas sempre es va seguir al peu de la lletra allò que està establert a la normativa d’extraescolars, aprovada a l’Assemblea de 12/4/07, i que fins i tot es va elevar el tema a reunió de Junta, en què es va decidir no crear precedents que podien ser negatius i generar conflictes i greuges en el futur i que precisament per a resoldre aquests temes s’havia aprovat la normativa d’extraescolars. Es comenta que a la nena se li va oferir la possibilitat d’apuntar-se a una activitat alternativa i que aquest curs se li ha donat preferència a l’hora de fer anglès si calia sorteig per a l’activitat. Fruit d’aquesta intervenció una altra mare critica la gestió en la seva opinió una mica “burocratitzada” de la Junta, ja que en el moment de necessitat de diners en efectiu pel canvi de la quina de Nadal 2007 organitzada per les famílies de 6è, no va ser possible que la Junta els deixés en un termini de poques hores perquè calia l’aprovació expressa i reunió de la Junta. També es comenta que no sempre ha funcionat el sistema de correu electrònic per comunicació entre l’AMPA i els seus socis. Es respon que hi ha hagut alguns problemes darrerament amb la xarxa de l’escola, i que s’ha considerat la possibilitat de contractar una línia pròpia, però s’ha decidit que no pagava la pena tenir un cost extra i que esperàvem que els problemes de xarxa de l’escola no continuin.


Finalment, hi ha el suggeriment que la Junta de l’AMPA miri de ser més receptiva amb els casos individuals (cas curs anulat d’Anglès), i que seria bò incentivar la participació de la gent i que s’interaccioni més amb les famílies. Des de la Junta entrant, solidària amb la gestió de la Junta sortint, s’agraeixen les crítiques i suggeriments. I, en no haver-hi més qüestions a tractar, es dóna per acabada la reunió, a les 23 hores de la nit en el dia i lloc a dalt assenyalats.

Acta assemblea 11 desembre 2008  

Assemblea ordinaria anual