Page 1

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće -

STRATEGIJA ZA MLADE OPĆINE HADŽIĆI za period 2012-2015. godina


Decembar, 2011. godine

Strategija za mlade Općine Hadžići za period 2012-2015. godina Općina Hadžići, 2012. – 41 str ©Dozvoljeno umnožavanje Dokument je izradila Radna grupa za izradu Strategije za mlade uz podršku Misije OSCE-a u BiH


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

SADRŽAJ UVOD ...................................................................................................... 3 ZAPOŠLJAVANJE ................................................................................... 5 Analiza stanja Problemi mladih Analiza problema kroz matricu hitnosti i bitnosti njihovog rješavanja Plan djelovanja

OBRAZOVANJE ....................................................................................12 Analiza stanja Problemi mladih Analiza problema kroz matricu hitnosti i bitnosti njihovog rješavanja Plan djelovanja

SOCIJALNA POLITIKA, ZDRAVSTVO I EKOLOGIJA .....................18 Analiza stanja Problemi mladih Analiza problema kroz matricu hitnosti i bitnosti njihovog rješavanja Plan djelovanja

AKTIVNO UČEŠĆE MLADIH U DRUŠTVU ..................................... 24 Analiza problema kroz matricu hitnosti i bitnosti njihovog rješavanja Plan djelovanja

INFORMISANJE .................................................................................. 27 Analiza stanja Problemi mladih Analiza problema kroz matricu hitnosti i bitnosti njihovog rješavanja Plan djelovanja

KULTURA I SPORT ............................................................................. 32 Analiza stanja Problemi mladih Analiza problema kroz matricu hitnosti i bitnosti njihovog rješavanja Plan djelovanja

ZAKLJUČAK, PRAĆENJE I PROVOĐENJE STRATEGIJE .............. 38


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

UVOD Ukupna površina područja općine Hadžići je 273,26 km2, na kome su smještena 62 naseljena mjesta, objedinjena u 17 mjesnih zajednica. Područje općine Hadžići prostire se od 43° i 41’ do 43° i 52’ sjeverne geografske širine, a po geografskoj dužini se prostire od 18° do 18° 22’ istočne geografske dužine. Najjužnije tačke općinskog područja su vrhovi Bjelašnice: Vukovo polje, Mali Visin, Javorak i Krvavac, a najsjevernije Batalovo brdo i Miševići. Najistočnija tačka je Veliko polje na Igmanu, a najzapadnija Veliko šljeme 1.543 m nadmorske visine. Najveću nadmorsku visinu općine ima vrh Krvavac 2.062 m, a najniža tačka općine je Mostarsko raskršće 513 m. Ovo područje nalazi se jugozapadno od Sarajeva i Sarajevskog polja. Sa istočne i sjeveroistočne strane se graniči sa općinom Ilidža, sa sjeverne i sjeverozapadne sa općinom Kiseljak, sa zapadne strane sa općinom Kreševo, sa jugozapadne strane sa općinom Konjic i sa južne strane općinom Trnovo. Općina Hadžići predstavlja jednu od devet općina Kantona Sarajevo. Prema procjenama trenutno na području općine Hadžići živi oko 28.000 stanovnika. Ako se uzme u obzir da mladi čine oko 25% ukupnog stanovništva u Bosni i Hercegovini, da se zaključiti da na području naše općine živi oko 7.000 mladih. Na području općine rade tri osnovne škole i jedna srednja škola. U toku školske 2010/11 godine osnovne škole pohađalo je ukupno 2.342 učenika, a nastavu u Srednjoškolskom centru Hadžići je pratilo 862 učenika. Evidentno je da su našoj državi potrebni obrazovani mladi ljudi koji će postati odgovorni građani i shodno tome na sebe preuzeti odgovornost za brigu o sredini u kojoj žive. Stoga su prvenstveno vodeći računa o mladima i težeći stvaranju boljih uslova za život Općinski načelnik i Općinsko vijeće inicirali pokretanje i izradu Strategije za mlade Općine Hadžići, te je u skladu sa tim formirana Radna grupa za izradu Strategije za mlade Općine Hadžići za period 2012-2015. godina. Sam Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 36/10) u članu 4. definiše pojam omladinske strategije ili strategije za mlade, te kaže: „“strategija prema mladima” jeste dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije“. Naime i sama Strategija razvoja Općine Hadžići za period 2011-2015. godina, predstavlja dobru osnovu za stvaranje boljih uslova, i unaprijeđenje postojećih za egzistenciju mladih na području naše općine. 3


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

U skladu sa navedenim Vizija razvoja Općine Hadžići glasi: „Općina Hadžići će težiti razvoju koji će obezbjediti uslove za izgradnju industrijsko energetskih i turističkih kapaciteta, proizvodnju zdrave hrane uz poštivanje svih standarda zaštite životne sredine sa ciljem da postane ekološki zaštićena općina, ugodna za život svih njenih stanovnika“. Cilj izrade same Strategije za mlade i kasnije njene provedbe jeste nastojati stvoriti sredinu koja je usmjerena ka mladima i u kojoj su mladi odgovorno uključeni u stvaranje bolje budućnosti. Jedan od preduslova za izradu Strategije za mlade Općine Hadžići jeste provođenje određenih istraživanja o problemima sa kojima se mladi susreću, kao i o potrebama koje imaju. Kroz obavljene intervjue sa ključnim subjektima, te kroz podatke dobivene od relevantnih organizacija i institucija radna grupa za izradu Strategije za mlade Općine Hadžići došla je do određenih podataka o problemima i potrebama mladih sa područja naše općine. Dalje su ti podaci prošireni i potkrepljeni anketom koja je provedena i podržana od strane Općine Hadžići i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Naime, anketom je obuhvaćeno 300 ispitanika starosne dobi od 14 do 35 godina starosti i to 163 ženskog pola i 137 muškog pola. U anketi je učestvovalo 130 učenika, 56 studenata i oko 114 ispitanika koji su završili svoje školovanje (da li kroz srednju školu, da li kroz fakultete), među kojima je bilo 76 zaposlenih različitih zanimanja i stepena školske spreme. Trenutno stanje, problemi i potrebe mladih su predstavljeni u nastavku ovog dokumenta po određenim područjima, koje je obrađivala Radna grupa, i to: zapošljavanje, obrazovanje, socijalna politika, zdravlje mladih, ekologija, informisanje, kultura, sport, te aktivno učešće mladih u društvu. Kroz pomenutu Strategiju razvoja Općine Hadžići za period 2011-2015. godina planiran je završetak projekata kao što su: Završetak izgradnje nove osnovne škole u Hadžićima, završetak izgradnje nove ambulante u Tarčinu, rekonstrukcija centralnog objekta Doma zdravlja u Hadžićima čime bi se poboljšali uslovi za rad u ovom objektu, izgradnja ambulante porodične medicine u Binježevu, dovršetak opremanja multimedijalnog centra u Hadžićima, izgradnja sportskih ploha čime bi se obezbjedili optimalni preduvjeti za razvoj sporta i drugih sadržaja. Provedbom ovih, ali i drugih projekata bi se znatno poboljšali uslovi za život stanovništva općine Hadžići, a tako i mladih, čime bi se mladima omogućilo da iskažu svoju kreativnost i potencijale kroz razne vidove društvenog života.

4


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

ZAPOŠLJAVANJE Analiza stanja Pitanje nezaposlenosti je jedan od najsloženijih problema u svakom društvu, a posebno tranzicijskom društvu, kakvo društvo u BiH jeste. Potrebno je na struktuiran način promovisati pitanje nezaposlenosti i zaposlenosti mladih, te razviti svijest o problemu i da ga kao takvog od posebne važnosti i tretirati. Među otežavajuće okolnosti koje utiču na nezaposlenost mladih spadaju: • nepostojanje efikasnog sistemskog rješenja za zaustavljanje rasta nezaposlenosti mladih; • nedovoljno precizno planiranje stručnih profila pri obrazovanju mladih što uzrokuje evidentan nesklad u ponudi i potražnji tržišta rada; • siva ekonomija i rad na crno; • nepoznavanje bitnih aspekata preduzetništva, koji mladima stoje na raspolaganju, odnosno neosposobljenost mladih za vlastiti biznis; Kada je u pitanju zaposlenost na području općine Hadžići, stanje je sljedeće: • Ukupan broj nezaposlenih lica na dan 30.09.2011. godine je 5.576 ( podaci biltena za septembar 2011. godine JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“); • U mjesecu augustu 2011. godine 95 lica se prijavilo na evidenciju Službe za zapošljavanje, dok je u septembru taj broj iznosio 142 novoprijavljena lica; • Prema stepenu stručnog obrazovanja nezaposlenih lica, koja su zaposlena sa evidencije JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ u augustu i septebru 2011. godine, evidentno je da se najviše zapošljavaju lica SSS, KV i VSS stepena obrazovanja; • Na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, prema stepenu stručnog obrazovanja nalazi se 3.268 stručnih i 2.308 nestručnih lica, dok se 1.797 žena (stručnih) nalazi na birou, a 1.640 su kvalifikovane kao nestručne; • Od ukupnog broja nezaposlenih ne evidenciji Biroa za zapošljavanje Hadžići nalazi se 287 nezaposlenih osoba od 15 do 19 godina, 790 nezaposlenih osoba od 20 do 24 godine, 824 nezaposlene osobe od 25 do 29 godina starosti, 5


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

te 756 nezaposlenih od 30 do 34 godine života. • Na tržištu rada se najviše u VSS traže diplomirani pravnici, ekonomisti, inženjeri, u SSS najviše se traže prodavci, sekretarice-administrativni radnici, u KV zidari, tesari... • Poslodavci uz određena zanimanja, uglavnom traže dodatne vještine, kao što je znanje rada na računaru, znanje određenog stranog jezika, vozački ispit i slično, što je vjerovatno i razlog za zainteresovanost mladih za ove neformalne programe obrazovanja (škole stranih jezika, informatike i sl.), jer se od 300 ispitanika njih 169 izjasnilo da su zainteresovani za programe neformalnog obrazovanja. Prema dostupnim podacima od ukupnog broja nezaposlenih 23,82% je sa stručnim obrazovanjem SSS, dok je najviše nezaposlenih sa stručnim obrazovanjem KV, njih 31,47%. Učešće VSS i VŠS u broju nezaposlenih je 3,05% ili 170 lica, od kojih je 118 žena. Detaljniji prikaz je dat u tabeli 1.

����������� ���� �����������

��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ������� �������� ������������

����

����� �� �� � � �� �� ��� �� �

��������������� ����������

�� �� � ��� � � ��� � �� � �����

������

����� �� ����� �� � ����� �� � � � �����

Tabela 1. (Pregled stanja na evidenciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Biro Hadžići, podaci dobiveni od Službe i iz Statističkog biltena za august i septembar 2011. godine)

Hronološki pregled kretanja broja nezaposlenih lica za nepunih devet godina, dat je na grafikonu 1.

6


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Grafikon 1. (Registrovana nezaposlena lica ne evidenciji Službe za zapošljavanje za period (31.12.2003-30.09.2011. godine - Općina Hadžići)

Prema podacima dobivenim iz ankete preko 50% mladih nije upoznato sa stanjem na tržištu rada, što je vjerovatno i razlog što prema zadnjem podatku dobivenom od JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” na njihovoj evidenciji na dan 30.09.2011. godine, nalazi 149 nezaposlena sa visokom stručnom spremom, dok je od 5.576 nezaposlene osobe njih 2.657 mladih, od čega je 1.608 žena1. Također, preko 50% mladih je zainteresovano za volontersko djelovanje u cilju dobivanja određenog iskustva, radi lakšeg zaposlenja. Podatak o kojem mladi nisu dovoljno informisani jeste da u sklopu JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, od marta ove godine egzistira CISO centar (Centar za informisanje, savjetovanje i obuku mladih od 15 do 30 godina starosti). Prema navodima JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” iz Hadžića imaju najmanji odziv nezaposlenih osoba CISO centru, vjerovatno iz razloga što se isti nalazi na adresi ulica Ložionička 5, a plaćanje prevoza predstavlja značajan problem za nezaposlene osobe. 1 Ovdje smo uzeli u obzir Član 42. Zakona o mladima FBiH („Službene novine FBiH“ broj:

36/10) i proširili starosnu dob mladih do 35 godina starosti. Za mlade od 15 do 29 godina starosti podaci su nešto drugačiji: 1.901 nezaposlen, od čega je 1.065 žena.

7


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Problemi mladih Analizirajući potrebe i probleme mladih ljudi, kada je u pitanju zapošljavanje na području naše općine, dobivene na osnovu istraživanja i podataka od JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, ističe se sljedeće: • Zbog neusklađenosti ponude radne snage, sa potrebama tržišta rada, mladim ljudima je otežan dolazak do prvog zaposlenja - nisu u prilici da odrade pripravnički staž i steknu barem jednu godinu radnog iskustva, što je jedan od preduslova za ostvarivanje odgovarajućeg stalnog zaposlenja; • Shodno prethodnom, mladi nisu pretjerano zainteresovani za angažovanje na volonterskoj osnovi iako na taj način mogu steći dodatne sposobnosti, vještine i znanja, vjerovatno i zbog toga što volonterski rad u našem društvu nije afirmisan niti priznat u sistemu vrijednosti; • Kod mladih je izraženo nepovjerenje u legalnu zakonsku proceduru za pronalaženje radnog mjesta, te zbog toga često i ne podnose aplikacije za posao iako imaju sve potrebne kvalifikacije za radno mjesto za koje je raspisan konkurs, odnosno na kojem postoji potražnja za popunjavanjem istog; • Mladi ljudi nisu informisani o aktivnom pronalaženju posla, ne poznaju kako i na koji način aktivno tražiti posao, kako aplicirati, na koji način napisati biografiju, CV, i slično odnosno kako na što profesionalniji način prezentirati poslodavcu svoja znanja, vještine i sposobnosti; • Zbog neobaviještenosti o određenim informativnim i savjetodavnim centrima, mladi ljudi nisu u mogućnosti da raspolažu sa informacijama o širokom spektru pitanja, kao što su: slobodne aktivnosti, sport, kulturne aktivnosti, privremeno zaposlenje, stručno osposobljavanje i obuke; • Zbog nedovoljne upućenosti mladi često odabiru zanimanja s kojima imaju malu mogućnost zapošljavanja nakon završetka školovanja; • Veliki broj mladih ljudi zbog finansijskog stanja nisu u prilici da se edukuju u skladu sa tehnološkim napretkom vremena u kojem žive ili da već stečeno znanje (poznavanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru) verifikuju.

8


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Analiza problema kroz matricu hitnosti i bitnosti njihovog rješavanja Hi t noni j ebi t no

Ni j ebi t noni j ehi t no

Hi t noi bi t no 1 . Ko d ml a d i hj ei z r a ž e n on e p o v j e r e n j eul e g a l n u z a k o n s k up r o c e d u r uz ap r o na l a ž e n j er a d no gmj e s t a , t ez b o g t o g ač e s t oin ep o d no s ea p l i k a c i j ez ap o s a oi a k oi ma j us v e p o t r e b n ek v a l i f i k a c i j ez ar a d n omj e s t oz ak o j ej er a s p i s a n k o n k u r s ,o d n o s no na k o j e m p o s t o j ip o t r a ž n j az a p o p u n j a v a n j e mi s t o g . 2 . Ml a d il j u d in i s u i n f o r mi s a n io a k t i v n o m p r o n a l a ž e n j up o s l a , n ep o z n a j uk a k oi n ak o j i n a č i na k t i v n o t r a ž i t ip o s a o ,k a k oa p l i c i r a t i ,n ak o j in a č i nn a p i s a t i b i o g r a f i j u , i s l i č n oo d n o s n ok a k on aš t op r o f e s i o n a l n i j i n a č i n p r e z e n t i r a t i p o s l o d a v c us v o j az n a n j a , v j e š t i n ei s p o s o b n o s t i . 3 . Zb o g n e o b a v i j e š t e n o s t i o o d r e đ e n i m i n f o r ma t i v n i mis a v j e t o d a v n i mc e n t r i ma , ml a d il j u d in i s uu mo g u ć n o s t id ar a s p o l a ž us ai n f o r ma c i j a mao š i r o k o m s p e k t r up i t a n j a ,k a oš t os u :s l o b o d n ea k t i v n o s t i ,s p o r t , k u l t u r n e a k t i v n o s t i ,p r i v r e me n o z a p o s l e n j e ,s t r u č n o o s p o s o b l j a v a n j ei o b u k e . 4 . Ve l i k ib r o jml a d i hl j u d iz b o gf i n a n s i j s k o gs t a n j a n i s uup r i l i c id as ee d u k u j uus k l a d us at e h n o l o š k i m n a p r e t k o mv r e me n auk o j e mž i v ei l id av e ćs t e č e n oz n a n j e ( p o z n a v a n j es t r a n i hj e z i k a ,p o z n a v a n j er a d an ar a č u n a r u ) v e r i f i k u j u . Bi t no, ni j ehi t no 5 . Zb o gn e u s k l a đe n o s t ip o n u d er a d n es n a g e ,s a p o t r e b a mat r ž i š t ar a d a ,ml a d i ml j u d i maj eo t e ž a nd o l a z a k d op r v o gz a p o s l e nj a-n i s uup r i l i c id ao d r a d ep r i p r a v n i č k i s t a žis t e k n ub a r e mj e d n ug o d i n ur a d n o gi s k u s t v a ,š t oj e j e d a no dp r e d u s l o v az ao s t v a r i v a n j eo d g o v a r a j u ć e gs t a l n o g z a p o s l e n j a .S h o d no p r e t h o d no m,ml a d ini s up r e t j e r a no z a i n t e r e s o v a n iz aa n g a ž o v a n j en av o l o n t e r s k o jo s n o v ii a k o n at a jn a č i nmo g us t e ć id o d a t n es p o s o b n o s t i ,v j e š t i n ei z n a n j a , v j e r o v a t n oiz b o gt o g aš t ov o l o n t e r s k ir a dun a š e m d r u š t v un i j ea f i r mi s a nn i t i p r i z n a t us i s t e muv r i j e d n o s t i . 6 . Zb o gn e d o v o l j n eu p u ć e n o s t iml a d ič e s t oo d a b i r u z a n i ma n j ask o j i mai ma j uma l umo g u ć n o s tz a p o š l j a v a n j a n a k o nz a v r š e t k aš k o l o v a n j a .

9


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Pl a ndj e l ov a nj a

Plan djelovanja Pr o bl e m

Že l j e ni r e z ul t a t

Ko d ml a d i hj ei z r a ž e n on e p o v j e r e n j eu l e g a l n uz a k o n s k up r o c e d u r uz ap r o n a l a ž e n j e r a d n o g mj e s t a ,t ez b o gt o g ač e s t o in e p o d n o s ea p l i k a c i j ez ap o s a oi a k oi ma j us v e p o t r e b n ek v a l i f i k a c i j ez ar a d n omj e s t oz ak o j e j er a s p i s a nk o n k u r s .

Ml a d i s us t e k l i p o t r e b n az n a n j aoz a k o n s k i m p r o c e d u r a ma p r iz a p o š l j a v a n j u ,k a o i s a z n a n j ad ap o s l o d a v a cmo r ai s p o š t o v a t i i s t e , up r o t i v n o mć es eu s p r o t i v i t in az a k o n o m p r o p i s a nn a č i nj e r un j e g ad o v o l j n ov j e r u j u .

Ml a d i n i s u i n f o r mi s a n i o a k t i v n o m p r o n a l a ž e n j up o s l a , n ep o z n a j uk a k oi n ak o j i n a č i na k t i v n ot r a ž i t i p o s a o , k a k oa p l i c i r a t i , n a k o j in a č i nn a p i s a t ib i o g r a f i j u ,i s l i č n o, o d n o s n ok a k on aš t op r o f e s i o n a l n i j in a č i n p r e z e n t i r a t ip o s l o d a v c us v o j az n a n j a , v j e š t i n e i s p o s o b n o s t i . Zb o g n e o b a v i j e š t e n o s t i o o d r e đ e n i m i n f o r ma t i v n i m is a v j e t o d a v n i m c e n t r i ma , ml a d i l j u d i n i s uumo g u ć n o s t i d ar a s p o l a ž us a i n f o r ma c i j a maoš i r o k o ms p e k t r up i t a n j ak o j a s uz an j i hz n a č a j n a . Ve l i k ib r o jml a d i hl j u d iz b o gf i n a n s i j s k o g s t a n j an i j eup r i l i c id as ee d u k u j eus k l a d us a t e h n o l o š k i mn a p r e t k o mv r e me n auk o j e mž i v i i l id av e ćs t e č e n oz n a n j e( p o z n a v a n j es t r a n i h j e z i k a ,p o z n a v a n j e r a d a n a r a č u n a r u ) v e r i f i k u j e . Zb o gn e u s k l a đ e n o s t ip o n u d er a d n es n a g e , s a p o t r e b a mat r ž i š t ar a d a ,ml a d i ml j u d i maj e o t e ž a nd o l a z a kd op r v o gz a p o s l e n j a-n i s uu p r i l i c id ao d r a d ep r i p r a v n i č k is t a žis t e k n u b a r e mj e d n ug o d i n ur a d n o gi s k u s t v a ,š t oj e j e d a n o d p r e d u s l o v a z a o s t v a r i v a n j e o d g o v a r a j u ć e gs t a l n o gz a p o s l e n j a .

J e d n ač e t v r t i n aml a d i hk o j is en a l a z en a e v i d e n c i j iBi r o az az a p o š l j a v a n j ej ep r o š l a s e mi n a r eon a č i n uime t o d a maz a p o s l e n j a , p i s a n j aCVa ,k a oin a č i n i mau p o z n a v a n j a p o s l o d a v c aos v o j i mz n a n j i mav j e š t i n a mai s p o s o b n o s t i ma . Po v e ć a n a o b a v i j e š t e n o s t ml a d i h o o d r e đ e n i mp i t a n j i ma , k o j as en j i ht i č u .

Uč e n j es t r a n i hj e z i k a ,k a o ip o z n a v a n j e i n f o r ma t i č k et e h n o l o g i j ej ej a k ob i t a n s e g me n to v o gd r u š t v aiml a d ik o r i s t et o z n a n j ez ao b a v l j a n j ep o s l o v aus v o j o js t r u c i , o d n o s n o n a s v o m p o s l u ip r i l i k o m p r o n a l a ž e n j ai s t o g . Uc i l j up r o n a l a s k az a p o s l e n j a , ml a d i s ud u ž n i o d a z i v a t is en ap o z i v eJ U „ S l u ž b az a z a p o š l j a v a n j eKa n t o n aS a r a j e v o “ia p l i c i r a t i n ap o n u đ e n or a d n omj e s t o .

Ak t i v

Or g a n i z i r a t ip r e d a s t o l o v en at e mu„ Z z a s n i v a n j ur a d n o go Na we b s t r a n s a z n a n j a ik o r i s n z a k o n s k o j l e z a p o š l j a v a n j e . Or g a n i z o v a t iis p n a č i n u i me t o t r a ž e n j ap o s l a( p o r t a l a ) , op i s a n j u p r i j a v n i c en ak o n k n a č i n ai v j e š t i n av o Na we b s t r a n i n f o r ma c i j ek o j es u

Od r ž a v a t ik u r s e v d r u g i hs t r a n i hj e z i z aml a d ek o j is un „ S l u ž b az az a p o š l S a r a j e v o “ .

Us a r a d n j is ad r š t a mp a n j ub r o š u r a i ma j uz ac i l jp o m s v o j ep r o b l e me r a z i n u , t en ao s n o v I n f o r ma t i v n o gb i l Vo l o n t e r i z a mj ep r i z n a to b l i kd r u š t v e n o g Op ć i n aHa d ž i ć i ,u a n g a ž o v a n j ait r e b ag au p r a ž n j a v a t i ,p aj e k o j a ć e i n f o r m S h o d n op r e t h o d n o m,ml a d in i s up r e t j e r a n o t a k oi2 0 1 1 .g o d i n ap r o g l a š e n aEv r o p s k o m t r e n u t n o ms t a n j u z a i n t e r e s o v a n i z aa n g a ž o v a n j en av o l o n t e r s k o j g o d i n o mv o l o n t i r a n j a . z a p o s l e n o s t . o s n o v ii a k on at a jn a č i nmo g us t e ć id o d a t n e Uv e s t ime h a n i z m

s p o s o b n o s t i ,v j e š t i n eiz n a n j a ,v j e r o v a t n oi z b o gt o g aš t ov o l o n t e r s k i r a dun a š e md r u š t v u n i j e a f i r mi s a n n i t ip r i z n a tu s i s t e mu v r i j e d n o s t i . Zb o gn e d o v o l j n eu p u ć e n o s t iml a d ič e s t o o d a b i r uz a n i ma n j a sk o j i ma i ma j u ma l u mo g u ć n o s tz a p o š l j a v a n j an a k o nz a v r š e t k a š k o l o v a n j a . 10

p r e d n o s t i )z aml a d v o l o n t e r s k i u k l j z a j e d n i c e . S v i u č e n i c i o s mi hi d e v e t i hr a z r e d ao s n o v n i h iz a v r š n i hr a z r e d as r e d n j i hš k o l ai ma j u p o d a t k eo a k t u e l n o jp o n u d iip o t r a ž n j i z a n i ma n j a .

Do s t a v i t io s n o v n i m i n f o r ma c i j e o z a n i ma n j at r a ž e n a , b r o j o dn j i hč e k an a


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Pl a ndj e l ov a nj a

e z ul t a t

Ak t i v nos t

az n a n j aoz a k o n s k i m p o š l j a v a n j u ,k a o i mo r ai s p o š t o v a t i i s t e , r o t i v i t in az a k o n o m g ad o v o l j n ov j e r u j u .

k o j is en a l a z en a p o š l j a v a n j ej ep r o š l a e t o d a maz a p o s l e n j a , č i n i mau p o z n a v a n j a n a n j i mav j e š t i n a mai

n o s t ml a d i h o j as en j i ht i č u .

o

,k a o ip o z n a v a n j e i j ej ej a k ob i t a n iml a d ik o r i s t et o s l o v aus v o j o js t r u c i , p o s l u ip r i l i k o m

Or g a n i z i r a t ip r e d a v a n j a io k r u g l e s t o l o v en at e mu„ Za k o n s k i o k v i rp r i z a s n i v a n j ur a d n o go d n o s a “ . Na we b s t r a n i c i p r e z e n t i r a t i s a z n a n j a ik o r i s n ei n f o r ma c i j eo z a k o n s k o j l e g i s l a t i v i z a z a p o š l j a v a n j e . Or g a n i z o v a t iis p r o v e s t io b u k uo n a č i n u i me t o d a ma a k t i v n o g t r a ž e n j ap o s l a( k o r i š t e n j e WEB p o r t a l a ) , op i s a n j ub i o g r a f i j e( CV)i p r i j a v n i c en ak o n k u r si l io g l a s , k a oi n a č i n ai v j e š t i n av o đ e n j ai n t e r v j u a . Na we b s t r a n i c i p r e d s t a v i t i i n f o r ma c i j ek o j es ub i t n ez aml a d e .

Od r ž a v a t ik u r s e v e e n g l e s k o g i d r u g i hs t r a n i hj e z i k a , t ei n f o r ma t i k e z aml a d ek o j is un ae v i d e n c i j iJ U „ S l u ž b az az a p o š l j a v a n j e Ka n t o n a S a r a j e v o “ .

s l e n j a , ml a d i s ud u ž n i i v eJ U „ S l u ž b az a S a r a j e v o “ia p l i c i r a t i s t o .

Us a r a d n j is ad r u g i ma r a d i t in a š t a mp a n j ub r o š u r a ,l e t a k ais l .k o j i i ma j uz ac i l jp o mo ć iml a d i mad a s v o j ep r o b l e me s v e d un an i ž u r a z i n u , t en ao s n o v uv e ćp o s t o j e ć e g I n f o r ma t i v n o gb i l t e n ak o j ii z d a j e a to b l i kd r u š t v e n o g Op ć i n aHa d ž i ć i ,u v r s t i t iir u b r i k u u p r a ž n j a v a t i ,p aj e k o j a ć e i n f o r mi s a t i ml a d e o o g l a š e n aEv r o p s k o m t r e n u t n o ms t a n j uk a d aj eup i t a n j u z a p o s l e n o s t . Uv e s t ime h a n i z me ( p o g o d n o s t ii

Vr i j e me pr ov o đe nj a S e p t e mb a r 2 0 1 2 . , 2 0 1 3 . , 2 0 1 4 . , 2 0 1 5 . Ko n t i n u i r a n o J u n i 2 0 1 2 . 2 0 1 3 . 2 0 1 4 . 2 0 1 5 .

Odg ov or neos obe / i ns t i t u c i j e J U „ S l u ž b a z a z a p o š l j a v a n j e Ka n t o n aS a r a j e v o “ ; NVO; Ko mi s i j az as p o r t i ml a d e ; S l u ž b e n i kz aml a d e ;

S l u ž b e n i kz aml a d e ; J U „ S l u ž b a z a z a p o š l j a v a n j e Ka n t o n aS a r a j e v o “ ; NVO; S e k c i j eu č e n i k aS Š C Ha d ž i ć ii OŠ ; Ko mi s i j az as p o r t i ml a d e ;

Ko n t i n u i r a n o

J a n u a r Ap r i l 2 0 1 2 . 2 0 1 3 . 2 0 1 4 . 2 0 1 5 . Ma j 2 0 1 2 . Ma j 2 0 1 3 . Ma j 2 0 1 4 . Ma j 2 0 1 5 . Kv a r t a l n o

NVO; Os n o v n eš k o l ei S Š CHa d ž i ć i ; J U „ S l u ž b a z a z a p o š l j a v a n j e Ka n t o n aS a r a j e v o “ ;

Re d a k c i j s k ik o l e g i jk o j ir a d in a i z r a d i I n f o r ma t i v n o gb i l t e n a ; J U „ S l u ž b a z a z a p o š l j a v a n j e Ka n t o n aS a r a j e v o “ ; Ko mi s i j az as p o r t i ml a d e ; S l u ž b e n i kz aml a d e ; S l u ž b e n i kz ai n f o r mi s a n j e ;

Ko n t i n u i r a n o

p r e d n o s t i )z aml a d ek o j i s ea k t i v n oi v o l o n t e r s k i u k l j u č u j u u r a d z a j e d n i c e .

t i hr a z r e d ao s n o v n i h Do s t a v i t io s n o v n i m is r e d n j o jš k o l i e d n j i hš k o l ai ma j u i n f o r ma c i j e o t o me k o j a s u p o n u d iip o t r a ž n j i z a n i ma n j at r a ž e n a ,k o j an i s uik o j i b r o j o dn j i hč e k an ap o s a o .

� Ma r t 2 0 1 2 . Ma r t 2 0 1 3 . Ma r t 2 0 1 4 . Ma r t 2 0 1 5 .

Na d l e ž n es l u ž b eo p ć i n e ; Os n o v n eš k o l ei S Š CHa d ž i ć i ;

11


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

OBRAZOVANJE Analiza stanja Veliki dio mladih ljudi uključeno je u sistem obrazovanja koje predstavlja jednu od najznačajnijih društvenih oblasti. Zadatak lokalne zajednice je da prati i analizira uspjeh u školama s ciljem predlaganja mjera za unapređenje odgojnoobrazovnog rada. Na području općine Hadžići imamo 3 osnovne škole i jednu srednju školu. Općina Hadžići ostvaruje uspješnu saradnju sa osnovnim i srednjom školom. Prati se rad škola, analiziraju njihovi rezultati, podržavaju projekti i zajedničkim snagama nastoji unaprijediti odgojno-obrazovni proces u općini Hadžići. U narednom periodu neophodno je aktivno se uključiti u proces izgradnje nove osnovne škole u Hadžićima u saradnji sa nadležnim Kantonalnim ministarstvom kako bi se riješili i problemi najbrojnije škole na Kantonu Sarajevo OŠ „6. mart“ iz Hadžića. Općina Hadžići stipendira učenike srednjih škola i studente visokoškolskih ustanova na osnovu Pravilnika o kriterijima za stipendiranje učenika i studenata, a putem Fonda za stipendiranje učenika i studenata „Mehmedalija Hujić“. Da je pitanje obrazovanja i najsređenija oblast koju obuhvata Strategija pokazuju rezultati ankete u kojoj većina ispitanika misli da je obrazovanje najmanje ključan problem mladih u poređenju sa problemima zapošljavanja, nedostatka prostora za mlade, te prostora za održavanje kulturnih i sportskih aktivnosti. Ono što je uočljivo iz rezultata ankete jeste da 56% ispitanika zainteresovano za programe neformalnog obrazovanja, prije svega za strane jezike (engleski, njemački, turski) i kurseve informatike. Također, oko 73% mladih smatra da potrebe djece sa posebnim potrebama u oblasti obrazovanja nisu adekvatno zadovoljene, te da je potrebno uvesti dodatne edukacione programe o štetnosti pušenja, ovisnostima, toksikomaniji, seksualnom obrazovanju i slično. Problemi mladih Analizirajući podatke koji su se dobili prilikom anketiranja mladih s područja općine Hadžići možemo ukazati na sljedeće probleme: • U oblasti obrazovanja je primjetan relativno nizak stepen visoko obrazovanih mladih osoba, a naročito je uočljiv podatak o skoro nultoj vrijednosti magistarskog i doktorskog obrazovanja među mladima općine.

12


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

• Mladi su mnogo zainteresirani za neformalne vidove obrazovanja kao što su različiti kursevi stranih jezika i praktičnih aktivnosti. • Mladi su zainteresirani za analizu i uvid u situaciju na tržištu rada prilikom odabira zanimanja. • Većina ispitanika je pokazala zainteresiranost za volonterizam, ali primjetan je i znatan broj mladih koji nisu zaniteresirani za takve oblike rada, skoro polovina ispitanika. • Mladi misle da potrebe djece s posebnim potrebama nisu adekvatno zadovoljene. • Većina ispitanika zauzima stav da je potrebno uvođenje dodatnih edukacionih programa o štetnosti pušenja, ovisnostima, toksikomaniji, seksualnom obrazovanju kroz formalno, neformalno obrazovanje ili različite programe i projekte. • Većina ispitanika smatra da je neophodno organiziranje javnih tribina za mlade te da mladi trebaju aktivno učestvovati na njima. Dakle, rezultati ankete ukazuju na neophodnost uvrštavanja pomenutih potreba i problema mladih u program Strategije te sistematsko rješavanje istih. Neophodnost promovisanja obrazovanja, naročito visokog obrazovanja kao poželjnog standarda unutar populacije mladih, ozbiljno pristupanje umanjenju problema nezaposlenosti kod mladih kroz različite programe profesionalne orijentacije i upoznavanje mladih sa situacijom na tržištu rada te ubrzati aktivnosti na usklađivanju obrazovnih programa sa tržištem rada, samo su neki od aktivnosti koje je potrebno preduzeti i kojima je potrebno pokloniti veću pažnju u radu sa mladima. Također, potrebno je promovisati mogućnosti volonterskog i honorarnog rada kod mladih, posvetiti pažnju dodatnoj edukaciji mladih kroz različite forme neformalnog obrazovanja, kurseve, projekte, edukativne programe, veliku pažnju posvetiti prevenciji i sankcionisanju socijalnih devijacija, posebno toksikomanije i narkomanije, omogućiti neophodne informacije i edukaciju o toksikomaniji i narkomaniji među omladinskom populacijom kroz različite dodatne programe i projekte, raditi na poboljšanju uslova za zadovoljenje potreba djece s posebnim potrebama te uključivanje mladih u procese reforme obrazovnog sistema. Sve navedeno predstavlja suštinu svih problema do kojih se došlo analizama koje su prethodile ovom dokumentu, a tiču se obrazovanja mladih na području naše općine.

13


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Podaci koji mogu biti od koristi mladima prilikom odabira zanimanja i nastavka svog školovanja, a koji se odnose na atraktivnost, odnosno neatraktivnost zanimanja, a koji se nalaze u Statističkom biltenu JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ za septembar 2011. godine, dati su u tabeli broj 2. ������ �� �

�� �

�� ������� ������� � ��� ����������������� �� ������� ������� � ��� ��������������������� �� ������� �� ������ ������������������� �� ������� ��� ������ ����������������� �� ������� � ������ ������������������ �� ������� ��� ������ �� � ����� � ������� � �� �� �� �� ����� ������ ������������������ �� ������� ����� ���� !� � "#"$$

!� ���

"��#�� ����� �$�����%% ���� !����%� &&

��� ��� ���

&��������'(���� ��� )��������'(���� ��� ���� !��(

��� ��� ���

&��������('���� ��� )�������('���� ��� ���� !�(�(

�� �� �� �� �� ��

&�,��� � � �!� ��� ��� ��� ��� ��� ���

14

����������� �� ��������

./�0�!1/ *��� ���+��� ���� ,������+��� ���� -������ �+��� ���� .���+�����/������ '�0����� 1��/��� ���+��� ���� 2���3���+��� ���� 4#������+5������� 1��������

�� "' � ����! )#*++ � �� )+ �!� �� �! � � �!� �� � �


Strategija za mlade Općine Hadžići

��� ��� ��� ��� "#� "�� "�� ""� "�� "�� "�� "�� "�� "�� �#� ���

����� �������������� ����������������� �������������������� !������������������� $����%��&��'�� ( )��!�� *��������!�� +����)!�� ,%��&�� - ��!������ .�!������!�� /���0�����!�� ��'�1��!�� ,)�������� ��)��2��� !�����!�� ��������� ����������

2012-2015

� �� �� � �" �� � ��� �� �� # ��� �# �"� �� � ���

���������� ��� -��������������!&���!)����&� �"� +����)!�����)��1������ ��� ��1������ ��� ,%��&���%��&�� ��� ��'�1��!�� ��� $�'�.��������'�)��� ��� !�����&��������� ��� ����������

" � # � # � � ��

�������� �#� ����� ���� ��� �����!�� ��� +��������������� �"� ���3�&��!�� ��� 4���������!�� ��� -��������� ��� $����%��&��'�� ��� ( )��!�� ��� $��&�� ��� 5���2��!�� �#� +����)!�� ��� 5��������

# " " � � # � # �� �� �� #

15


Strategija za mlade Općine Hadžići

��� ��� ��� ��� ��� ��� �!� �%� ��� ��� ��� ��� ��� ���

������ ������������� ������ ��� ������������ ������������ ������ ����� ������� "��������#$������� ���&��'�( � # )�������* # +��(�,�* # �# -�,��� �. ��,����#������� ���������/# ���� 0�(�� ����#�������(� 1�������#$������� 2�����#-�����#����� ���������� 2

2012-2015

� � � � � � � � � �� � � �� ��

Tabela 2. (Pregled nezaposlenih lica prema završenoj školi i fakultetu na dan 30.09.2011. godine na evidenciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Biro Hadžići)

Analiza problema kroz matricu hitnosti i bitnosti njihovog rješavanja Problemi mladih iz oblasti zapošljavanja predstavljeni su kroz matricu hitnosti i bitnosti njihovog rješavanja predstavljenih u narednoj matrici: Hi t noni j ebi t no

Ni j ebi t noni j e hi t no

Hi t noi bi t no 1 . Ml a d i s umno g oz a i nt e r e s i r a n i z an e f o r ma l n ev i d o v eo b r a z o v a n j a k a oš t os ur a z l i č i t i k u r s e v i s t r a n i hj e z i k ai p r a k t i č n i ha k t i v n o s t i . 2 . Ml a d imi s l ed ap o t r e b ed j e c e sp o s e b n i mp o t r e b a man i s u a d e k v a t noz a d o v o l j e ne . 3 . Ve ć i nai s p i t a ni k az a u z i mas t a vd aj ep o t r e b n ou v o đe n j ed o d a t n i h e d u k a c i o n i hp r o g r a maoš t e t n o s t ip u š e n j a ,o v i s n o s t i ma ,t o k s i k o ma n i j i , s e k s u a l no mo b r a z o v a nj uk r o zf o r ma l n o ,n e f o r ma l n oo b r a z o v a n j ei l i r a z l i č i t ep r o g r a mei p r o j e k t e . Bi t no, ni j ehi t no 4 . Uo b l a s t io b r a z o v a n j aj ep r i mj e t a nr e l a t i v n on i z a ks t e p e nv i s o k o o b r a z o v a n i hml a d i ho s o b a ,ana r o č i t oj eu o č l j i vp o d a t a kos k o r on u l t o j v r i j e d no s t i ma g i s t a r s k o gi d o k t o r s k o go b r a z o v a n j ame đuml a d i mao p ć i n e . 5 . Ml a d i s uz a i nt e r e s i r a ni z aa n a l i z ui u v i dus i t u a c i j un at r ž i š t ur a d a p r i l i k o mo d a b i r az a n i ma n j a .

2 NAPOMENA: Magistri: elektrotehinke (1), kriminalistike (1), politologije (1), sociologije

(1), filozofije (1).

16


Že l j e ni r e z ul t a t

Akt i v nos t

Odg ov or ne os obe / i ns t i t uc i j e NVO; S l u ž be ni kz aml a de ; Os nov neš k ol e ; Kont i nu i r a no S Š CHa dž i ć i ;

Vr i j e me pr ov ođe nj a

Ml a di s u mnog o z a i nt e r e s i r a ni z a ne f or ma l nev i dov eobr a z ov a nj ak a oš t os u r a z l i č i t ik u r s e v is t r a ni hj e z i k aip r a k t i č ni h a k t i v nos t i .

g a ni z ov a t i obu k uz aml a deus mi s l u Ml a dis up r oš l iodr e đe nib r ojk u r s e v a Or f or ma l nog ob r a z ov a nj a , obu č i t i s t r a ni h j e z i k a i i nf or ma t i k e , ne a di ns k el i de r ek r oz odr ž a v a nj e pr e da v a nj ao ne v l a di nom s e k t or u , oml a di oni c a / e du k a c i j anat e mez ak o j e z na č a j uv ol ont e r i z ma ,oml a di ns k om r ml a dii s k a z u j ui nt e r e s ov a nj eik oj es u r a dui t d. a ž nos t i z aml a de . Obu č e ni ml a di s ea ng a ž i r a j ui pok r e ć u odv v l a s t i t ei ni c i j a t i v e . Pe da g oz iidi r e k t o r i g a ni z ov a nj e r a di oni c ak oj e bi Ml a dimi s l edapot r e b edj e c espos e bni m Pot pu napr i mj e naz a k ons k i hodr e db i Or S e pt e mba r J u ni š k ol a ; u k l j u č i l ena s t a v ni k ei r odi t e l j edj e c es a pot r e ba mani s ua de k v a t noz a dov ol j e ne . oi nk l u z i v no j na s t a v i . 2 0 1 2 . S l u ž ba z a opć u e bni mpot r e ba ma . Ml a di ne z a pos l e ni s t r u č nj a c is a pos 2 0 1 3 . u pr a v u , dr u š t v e ne podr u č j aopć i neHa dž i ć i s ea ng a ž u j uu 2 0 1 4 . dj e l a t nos t iiz a j e d. ov omp r oj e k t u . 2 0 1 5 . pos l . opć i neHa dž i ć i . g a ni z ov a t i r a di oni c e , ok r u g l e NVO; ma nj e nb r ojr a z ni hov i s nos t ime đu Or Ve ć i na i s p i t a ni k az a u z i ma s t a v da j eS s t ol ov eu nut a rl ok a l nez a j e dni c e ,ai Os nov neš k ol eiS Š C a di ma . pot r e bnou v ođe nj edoda t ni he du k a c i oni h ml a mi mš k o l a ma . Ha dž i ć i ; ž a no6r a di oni c anapr e dv i đe ne pos p r og r a maoš t e t nos t i pu š e nj a , o v i s nos t i ma , Odr Kont i nu i r a no Lok a l naz a j e dni c a ; e me . t ok s i k oma ni j i ,s e k s u a l nom obr a z ov a nj u t k r ozf or ma l no, ne f or ma l noobr a z o v a nj ei l i r a z l i č i t epr og r a mei p r oj e k t e . i nu i r a no J U „ S l u ž ba z a g a ni z ov a nj er a di oni c aipr e da v a nj a Kont u ž i t iml a di mabo l j ei nf or ma c i j eo Or U obl a s t i ob r a z ov a nj aj ep r i mj e t a n Pr z a poš l j a v a nj e na č a j uobr a z ov a nj aiu s a v r š a v a nj a na č a j uo br a z ov a nj aina dog r a dnj eu oz r e l a t i v noni z a ks t e pe nv i s ok oobr a z ov a ni h z Ka nt onaS a r a j e v o“ ; naodr e đe ni mpol j i mar a da . v omz a ni ma nj u . ml a di hos oba , ana r oč i t oj euoč l j i vpoda t a ks Os nov neš k ol eiS Š C os k or onu l t ojv r i j e dnos t ima g i s t a r s k ogi Ha dž i ć i ; dok t o r s k ogobr a z ov a nj ame đu ml a di ma NVO; opć i ne . Na dl e ž ne s l u ž be v e t i t ik r oz p r e da v a nj a pos e bnu Ml a dis eš k ol u j uz az a ni ma nj az ak o j a Pos Opć i neHa dž i ć i ; ž nj us k l onos t i maiu oč a v a nj ui s t i h ma j us k l onos t iis ak oj i ma s u pa Ml a dis uz a i nt e r e s i r a niz aa na l i z uiu v i du i ods t r a nes t r u č ni hos oba . onk u r e nt ni j i nat r ž i š t ur a da . s i t ua c i j unat r ž i š t ur a dapr i l i k omoda b i r a k z a ni ma nj a .

Pr obl e m

Plan djelovanja

Strategija za mlade Općine Hadžići 2012-2015

17


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

SOCIJALNA POLITIKA, ZDRAVSTVO I EKOLOGIJA Analiza stanja Analizu stanja na području općine Hadžići u oblasti socijalne politike, zdravstva i ekologije je Radna grupa za izradu strategije za mlade općine Hadžići izvršila na osnovu intervjua sa ključnim osobama u ovoj oblasti sa područja općine, te anketom provedenom na uzorku od 300 stanovnika, prvenstveno mladih. Razgovor je obavljen sa predstavnicima JU Srednjoškolski centar Hadžići, JU Centar za socijalni rad, Službe socijalne zaštite Općine Hadžići, Službe za boračko invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu i izbjegla i raseljena lica Općine Hadžići, Policijske stanice Hadžići, Biroa za zapošljavanje, Doma zdravlja Hadžići, Zavoda za zaštitu djece i materinstva KS, JKP Komunalac Hadžići. Socijalna prava građana na području općine Hadžići se ostvaruju putem Službe za boračko invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu i izbjegla i raseljena lica Općine Hadžići, putem JU Centar za socijalni rad i putem Službe socijalne zaštite Općine Hadžići. Služba za boračko invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu i izbjegla i raseljena lica Općine Hadžići u okviru svoje djelatnosti građanima omogućava ostvarivanje prava na dodatak na djecu, naknadu umjesto plate ženi majci u radnom odnosu, naknadu ženi majci van radnog odnosa, jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, pomoć u prehrani djeteta i smještaj djece u ustanove predškolskog odgoja, a u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom („Službene novine Federacije BiH“, broj 36/99, 56/04 i 39/06) i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/02). Iako ne postoje tačni pokazatelji koliko od ukupno ostvarenih pokazatelja se odnosi na populaciju mladih, s obzirom na vrstu prava može se reći da u najvećem dijelu ova prava ostvaruju mladi. Tako je u 2010. godini pravo na dodatak na djecu ostvarilo 1.239 korisnika, pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta 14 korisnika, pravo na naknadu umjesto plaće zaposlenim porodiljama 67 korisnika i pravo na naknadu porodiljama sa biroa 205 korisnika. JU Centar za socijalni rad poseban angažman i ingerencije ima u poslovima neposrednog organizovanja socijalne zaštite i primjeni propisa iz oblasti iste, zaštiti osoba izloženih nasilju, preventivnom radu u oblasti socijalne zaštite i porodične zaštite, pružanju usluga socijalnog rada, ostvarivanju prava iz oblasti socijalne 18


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

zaštite u prvom stepenu, obavljanju poslova iz oblasti dječije i porodične zaštite, zaštiti odgojno zanemarene i zapuštene djece, učestvovanju u izvršavanju poslova starateljstva, te obavljanju savjetodavnog i savjetovališnog rada koji u velikom broju tretiraju i populaciju mladih ljudi. Kada govorimo o prevenciji asocijalnog ponašanja mladih Centar za socijalni rad Hadžići je u saradnji sa partnerima proveo niz projekata u 2010. i 2011. godini, te posebno i projekte prevencije na nivou škola, kroz edukativna predavanja, te rad sa djecom i omladinom. Kao najčešće vrste asocijalnog ponašanja u srednjim školama navode se: • Izostanci sa nastave; • Uništavanje školske imovine; • Teške krađe; • Oštećenje tuđe stvari; • Krađa, te krađa u pokušaju; • Učestvovanje u tuči; • Bračna zajednica sa maloljetnikom; • Nasilje u porodici; • Nasilničko ponašanje; • Posjedovanje narkotičkih sredstava; • Nanošenje lahkih tjelesnih povreda. Zdravstvena zaštita mladih se na području Općine ostvaruje kroz Dom zdravlja sa područnim ambulantama u okviru kojih se ostvaruje primarna i specijalistička zdravstvena zaštita i stomatološka zaštita, te kroz djelovanje Zavoda za zaštitu žene i materinstva. U razgovoru sa direktorom i šefovima službi u Domu Zdravlja, dobili smo zaključke da postoje određeni nedostaci, ali većina njih nije u ingerencijama Općine, od ukidanja školskog dispanzera do nedostataka kadra. Osima toga, najveći problem što se tiče zdravlja mladih ljudi su ustvari njihove loše navike, od nedostatka fizičke aktivnosti, preko štetnih navika do agresivnosti, lošeg držanja, pretilosti, problema sa vidom i dr. Što se tiče seksualnog obrazovanja mladih, na lošem je nivou, jer je jako puno maloljetničkih trudnoća. O kontracepciji mlade djevojke nisu puno upoznate, ali ni sa polno prenosivim bolestima i infekcijama urogenitalnog trakta. Poseban problem predstavlja romska populacija sa višestrukim trudnoćama, od kojih su 19


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

mnoge neželjene, a djevojke i žene u toj populaciji ne znaju kako se zaštititi, niti dolaze na redovne preglede. Što se tiče stomatološke zaštite, ona je u prosjeku čitave države. Djeca samo u nekim razredima imaju sistematske preglede i za veliki broj te djece to je i jedini pregled koji rade kod stomatologa. Postoji velika neinformisanost i neznanje kod tek vjenčanih mladih i trudnica o mogućnostima i potrebama prevencije i održavanja kako sopstvenog, tako i oralnog zdravlja buduće djece. Skoro pola anketiranih mladih puši, odnosno konzumira cigarete. Na području općine Hadžići ne postoje aktivna ekološka društva tako da edukacija mladih iz oblasti zaštite čovjekove okoline se u najvećoj mjeri vrši kroz školske sekcije, te u manjem obliku kroz udruženja građana (najčešće su to planinarska društva). Poslove uređenja životne sredine u okviru svoje nadležnosti vrši JKP Komunalac Hadžići i JKP Rad, dok zadatak da vrši promociju prirodnih ljepota Općine ima Turistička zajednica Kantona Sarajevo i nadležne službe Općine Hadžići. Naravno ne može se zanemariti itekako važna uloga školskih ustanova na području Općine: tri osnove škole, srednjoškolski centar i dva dječija vrtića. Rezultati ankete kazuju da 76% ispitanih nije zadovoljno odnosom mladih prema pitanju zaštite životne sredine, dok bi ih 63% podržalo i učestvovalo u aktivnostima na poboljšanju zaštite životne sredine kao što su: pošumljavanje, čišćenje rijeka, recikliranje, uređenje parkova i slično. Problemi mladih Analizom stanja je utvrđeno da na području Općine Hadžići postoji niz problema u ovim oblastima. Jedan broj problema se ne može rješavati na nivou općine, neki od problema zahtijevaju dugoročno rješavanje, a neki se odmah mogu i moraju rješavati i radi se o sljedećim: 1. Delinkventno i devijantno ponašanje mladih ljudi, koje se izražava na način da se radi o manjem broju uglavnom recidivista, a koji najčešće dolaze iz nepotpunih porodica. Potrebno je jačati tradicionalnu strukturu porodice, jačati aktivnosti na usmjeravanju mladih da se bave drugim aktivnostima (sportska udruženja, volonterski rad i sl);

20


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

2. Prisutnost konzumiranja opojnih droga i maloljetničkih trudnoća. Potrebno jačati aktivnosti na razvoju svijesti o štetnosti pušenja, ovisnostima, toksikomaniji i seksualnom obrazovanju; 3. Problem nemogućnosti mladih sa posebnim potrebama da se osposobljavaju u ustanovama specijaliziranim za ovu kategoriju učenika zbog udaljenosti istih; 4. Problem nedovoljnog poznavanja načina očuvanja oralnog zdravlja trudnica i majki djece što negativno utiče na oralno zdravlje djece i omladine. Potrebno provoditi edukativne programe i organizovati radionice na temu prevencije oralnog zdravlja; 5. Mladi imaju poroke, prije svega u konzumiranju duhanskih proizvoda. Analiza problema kroz matricu hitnosti i bitnosti njihovog rješavanja Hi t noni j ebi t no

Ni j ebi t noni j ehi t no

Hi t noi bi t no 1 . De l i nk v e nt n oid e v i j a nt nop o na š a nj eml a d i hl j u d i , k o j es ei z r a ž a v an an a č i nd as er a d ioma n j e mb r o j u u g l a v no mr e c i d i v i s t a , ak o j ina j č e š ć ed o l a z ei zne p o t p u ni h p o r o d i c a .Po t r e b n oj ej a č a t it r a d i c i o na l nu s t r u k t u r u p o r o d i c e ,j a č a t ia k t i v no s t inau s mj e r a v a nj uml a d i hd as e b a v ed r u g i ma k t i v no s t i ma( s p o r t s k au d r u ž e nj a , v o l o nt e r s k i r a di s l ) . 2 . Pr i s u t n o s t k o nz u mi r a n j a o p o j n i h d r o g a i ma l o l j e t n i č k i ht r u d no ć a .Po t r e b no j a č a t ia k t i v no s t ina r a z v o j u s v i j e s t io š t e t no s t ip u š e nj a ,o v i s no s t i ma , t o k s i k o ma ni j i i s e k s u a l no mo b r a z o v a nj u . 3 . Pr o b l e m ne mo g u ć no s t i ml a d i hs ap o s e b ni m p o t r e b a ma d a s e o s p o s o b l j a v a j u u u s t a no v a ma s p e c i j a l i z i r a n i mz ao v uk a t e g o r i j uu č e ni k az b o gu d a l j e no s t i i s t i h . Bi t no, ni j ehi t no 4 . Pr o b l e mn e d o v o l j no gp o z na v a n j ana č i nao č u v a nj a o r a l no gz d r a v l j at r u d n i c aima j k id j e c eš t one g a t i v nou t i č e n ao r a l n oz d r a v l j ed j e c eio ml a d i n e .Po t r e b nop r o v o d i t i e d u k a t i v n ep r o g r a meio r g a n i z o v a t ir a d i o ni c enat e mu p r e v e nc i j eo r a l no gz d r a v l j a . 5 . Ml a d ii ma j up o r o k e ,p r i j es v e g auk o nz u mi r a nj u d u h a n s k i hp r o i z v o d a .

21


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Plan djelovanja Pr obl e m

Že l j e ni r e z ul t a t

De l i nk v e nt no id e v i j a nt no p o na š a nj eml a d i h l j u d i ,k o j es ei z r a ž a v an an a č i nd as er a d io ma nj e mb r o j uu g l a v n o m r e c i d i v i s t a ,a k o j i n a j č e š ć ed o l a z ei z ne p o t p u n i h p o r o d i c a . Po t r e b no j ej a č a t it r a d i c i o n a l n us t r u k t u r u p o r o d i c e ,j a č a t ia k t i v no s t ina u s mj e r a v a nj u ml a d i hd as eb a v ed r u g i m a k t i v n o s t i ma ( s p o r t s k au d r u ž e n j a , v o l o nt e r s k i r a di s l ) . Pr i s u t no s tk o nz u mi r a n j ao p o j ni h d r o g ai ma l o l j e t ni č k i h t r u d no ć a . Po t r e b no j a č a t i a k t i v no s t i nar a z v o j us v i j e s t i oš t e t no s t i p u š e nj a , o v i s no s t i ma ,t o k s i k o ma n i j iis e k s u a l n o m o b r a z o v a nj u .

Ml a d i( in j i h o v ep o r o d i c e )ž i v eu „ z d r a v i j o j “s r e d i n i .Ob e z b j e d i t ik r o z o d r e đe n i p r o j e k a tg r u p uv o l o n t e r a , k o j i ć ek r o zd r u ž e n j es ad j e c o mi zt a k v i h p o r o d i c a ,p o mo ć id j e c i ,ak o ds e b e i z g r a đi v a t i p r o f e s i o n a l a no d n o s . Ob a v l j e n io k r u g l is t o l o v is c i l j e m s a v j e t o d a v n o gr a d as ar o d i t e l j i ma . Po d i g n u t as v i j e s t ik o d ml a d i h o p o s l j e d i c a ma n e k o n t r o l i s a n o g k o n z u mi r a n j a a l k o h o l a ,c i g a r e t a i d r u g i ho p i j a t a Br o jml a d i hk o j ik o n z u mi r a j uo p o j n a s r e d s t v aj es ma n j e nn ami n i mu m. Pr o b l e m ne mo g u ć n o s t iml a d i hs ap o s e b n i m Ml a d i ma s ap o s e b n i m p o t r e b a ma mo g u ć e n iu s l o v iz az a d o v o l j e n j e p o t r e b a mad as eo s p o s o b l j a v a j uuu s t a n o v a ma o o c i j a l n i hp o t r e b a . s p e c i j a l i z i r a n i mz ao v uk a t e g o r i j uu č e n i k az b o g s u d a l j e no s t i i s t i h .

Ml a d i i ma j up o r o k e , p r i j es v e g auk o n z u mi r a n j u Ml a d is uu p o z n a t is an e g a t i v n i m d u h a ns k i hp r o i z v o d a . p o s l j e d i c a map u š e n j aik o n z u mi r a n j a a l k o h o l a . Ko r i š t e n j ep o r o k ame đuml a d i mas e s ma n j i l oz a1 5 %. Pr o b l e m ne d o v o l j no g p o z n a v a n j a n a č i na o č u v a nj ao r a l no gz d r a v l j at r u d ni c ai ma j k i d j e c e š t one g a t i v nou t i č en ao r a l n oz d r a v l j ed j e c ei o ml a d i ne . Po t r e b no p r o v o d i t ie d u k a t i v n e p r o g r a me io r g a n i z o v a t ir a d i o ni c en at e mu p r e v e nc i j eo r a l no gz d r a v l j a .

22

Uv e s t ir e d o v n os a v j e t o v a n j e ml a d i h mi n i ma l n o2p u t ag o d i š n j e )ot e ma ma : Š t aj ek a r i j e s ,š t ag au z r o k u j e ,k a k og a s p r i j e č i t i ,k a k o p r a v i l n o o d r ž a v a t i o r a l n uh i g i j e n u . Na p r a v l j e n ek v a l i t e t n eb o r š u r es a c i l j e me d u k a c i j ei p r e v e n c i j eb o l e s t i .

Or g a n i z o v a t ie d u o p r a v i maml a d i hi Or g a n i z o v a t io k z a j e d n i c a ma s p r o b l e mi mai i z n

Na s t a v i t is ao r g o k r u g l i hs t o l o v a o v i s n o s t i ; Ed u c i r a t iml a d e ma t e r i j a l a ;

J e d n ao d a k t p o d u z i ma n j ek o b e s p l a t a np r e v o o ds t r a n eOp ć i n t i meo b e z b i j e d e k o j až e l ed as u s t a n o v a mad at Na s t a v i t is ap s t o l o v i ma n a a l k o h o l a . Pr e z e n t i r a t ii s k u š t e t n o s t i p o r o k a p o s l j e d i c ak o n z u I z r a d i tb r o š u r e n a č i n i mao č u v a n Or g a n i z o v a t ir a d c i l j e m i n f o r mi s z d r a v l j at eon a č


Strategija za mlade Općine Hadžići

z ul t a t

o r o d i c e )ž i v eu Ob e z b j e d i t ik r o z p uv o l o n t e r a , k o j i d j e c o mi zt a k v i h j e c i ,ak o ds e b e l a no d no s . s t o l o v is c i l j e m r o d i t e l j i ma . k o d ml a d i h o ne k o nt r o l i s a n o g o l a ,c i g a r e t a i

Akt i v nos t Or g a ni z o v a t ie d u k a c i j ur o d i t e l j ai p e d a g o g a o p r a v i maml a d i hi d j e c e . Or g a ni z o v a t io k r u g l es t o l o v ep omj e s n i m z a j e d n i c a ma s c i l j e m u p o z n a v a n j as a p r o b l e mi mai i z n a l a ž e nj ar j e š e nj az ai s t e .

2012-2015

Vr i j e me pr ov ođe nj a

Odg ov or ne os obe / i ns t i t uc i j e MUPKS ; Ce n t a rz as o c i j a l n i r a d ; Ma r t NVO; 2 0 1 2 . Š k o l e iVi j e ć au č e n i k ai 2 0 1 3 . r o d i t e l j a ; 2 0 1 4 . Op ć i n ai MZ; 2 0 1 5 . Ek s p e r t i i z p o j e d i n i h o b l a s t i ; Do mz d r a v l j a ; Ce n t a rz as o c i j a l n ir a d ; Š k o l e ; Ko nt i n u i r a n o NVO; Na d l e ž eo p ć i n s k es l u ž b e ;

Na s t a v i t is ao r g a n i z o v a n j e mp r e d a v a n j ai o k r u g l i hs t o l o v an at e mup r e v e n c i j eb o l e s t i o v i s no s t i ; Ed u c i r a t iml a d ep u t e m me d i j aiš t a mp a ni h n z u mi r a j uo p o j n a ma t e r i j a l a ; ami n i mu m. b ni m p o t r e b a ma J e d na o d a k t i v no s t is v a k a k o j e s t ei z az a d o v o l j e n j e p o d u z i ma nj ek o r a k ad as eo b e z b i j e đe n i J a nu a r Ap r i l 2 0 1 2 . b e s p l a t a np r e v o zd j e c ek o j ij eo r g a n i z o v a n 2 0 1 3 . o ds t r a neOp ć i neHa d ž i ć i d o d a t nop r o š i r i i t i meo b e z b i j e d ep o t r e b n iu s l o v iz ad j e c u 2 0 1 4 . 2 0 1 5 . k o j až e l ed as eo s p o s o b l j a v a j uuo v i m u s t a no v a mad at oi č i me . s t a v i t is ap r e d a v a n j i ma i o k r u g l i m is an e g a t i v ni m Na Ap r i l J u n i j aik o n z u mi r a n j a s t o l o v i ma na t e mu š t e t no s t id u h a n ai 2 0 1 2 . a l k o h o l a . 2 0 1 3 . e z e nt i r a t ii s k u s t v ame d i c i n s k i hr a d n i k ao e đuml a d i mas e Pr 2 0 1 4 . š t e t no s t i p o r o k au zp r i k a zo b o l j e n j ak o j as u 2 0 1 5 . p o s l j e d i c ak o nz u mi r a nj ad u h a nai a l k o h o l a . j e t o v a n j e ml a d i h I z r a d i tb r o š u r es ac i l j e m e d u k a c i j eo d i š nj e )ot e ma ma : na č i ni mao č u v a n j ao r a l no gz d r a v l j a . S e p t e mb a r u z r o k u j e ,k a k og a Or g a ni z o v a t ir a d i o ni c eio k r u g l es t o l o v es a 2 0 1 2 . a v i l no o d r ž a v a t i c i l j e m i nf o r mi s a nj ao z na č a j uo r a l no g 2 0 1 3 . z d r a v l j at eona č i ni mao č u v a nj ai s t o g . 2 0 1 4 . t n eb o r š u r es a 2 0 1 5 . v e nc i j eb o l e s t i .

NVO; Os n o v n eš k o l ei S Š C Ha d ž i ć i ; Ce n t a rz as o c i j a l n i r a d ; Na d l e ž n eo p ć i n s k es l u ž b e ;

Do mz d r a v l j a ; Š k o l e ; Na d l e ž eo p ć i n s k es l u ž b e ;

Do mz d r a v l j a ; Na d l e ž n eo p ć i n s k es l u ž b e ; NVO; S t r u č n j a c i i zp o t r e b n i h o b l a s t i ;

� 23


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

AKTIVNO UČEŠĆE MLADIH U DRUŠTVU Aktivno i efikasno učešće mladih u svim sferama javnog života je od naročitog značaja ako imamo namjeru izgraditi građansko, demokratsko i prosperitetno društvo. Lokalni organi vlasti su najbliži mladim osobama, te imaju i značajnu ulogu u promoviranju i potsticanju učešća mladih u svim sferama društvenog života. Najčešće način za aktivizam mladih i njihov angažman u društvu jeste putem učešća u udruženjima mladih ili omladinskim organizacijama. Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine u članu 4. stav 2. definiše pojam omladinskog udruženja na sljedeći način: „“omladinsko udruženje” označava udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine (2/3) mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva, registruje, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na osnovu kog je registrovano;“. Također u dijelu Zakona o mladima FBiH u dijelu VII pod nazivom „Omladinska udruženja“ u članovima 29-36. opisane su osnovne definicije i pojašnjenja u vezi rada u omladinskim udruženjima. U Zakonu je između ostalog navedeno da je svim mladima omogućeno slobodno udruživanje, uz poštivanje i ostvarivanje svojih prava i obaveza. Također, članovi omladinskih udruženja mogu biti mladi i ostala pravna i fizička lica koja se dobrovoljno učlane, u skladu sa zakonom i statutom omladinskog udruženja. U Zakonu se dalje navodi i da je rad omladinskih udruženja javan, te da političke stranke ne mogu biti osnivači omladinskih udruženja, kao i da omladinska udruženja ne mogu ni na koji način biti angažirana u predizbornoj kampanji političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, niti im pružati podršku. Političke stranke ne mogu ni na koji način materijalno i finansijski potpomagati rad omladinskih udruženja. Zabranjene su djelatnosti udruženja koje su usmjerene ka podrivanju ustavnog poretka i koje su u suprotnosti sa zakonom.  Omladinska udruženja i njegovi članovi ne smiju se baviti aktivnostima kojima se na bilo koji način raspiruje govor mržnje, širi netolerancija, ksenofobija ili rasizam, ili vrši diskriminacija bilo koga po bilo kojoj osnovi. Na području općine Hadžići registrovana su dva udruženja mladih i to „4. decembar“ i „Idila“. Većina mladih je zaintersovana za angažovanje na volonterskoj osnovi, posebno na aktivnostima koje bi za posljedicu imali projekte iz oblasti: humanitarnog rada, čišćenje rijeka, pošumljavanje, reciklažu, uređenje parkova i ulica. 24


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Na pitanje „Da li mislite da su mladi dovoljno uključeni u rad lokalne zajednice (javne institucije i dr.)?“ 84,67% ih je odgovorilo negativno. Također, 76,67% mladih smatra da mladi na području općine Hadžići nisu dovoljno informisani o aktivnostima/događajima/problemima/pitanjima od njihovog interesa. Također, mladi su zainteresovani za organizovanje različitih javnih tribina i učešće na njima, te smatraju da je mali broj mladih uključen u rad lokalne zajednice, da li kroz volontiranje ili humanitarni rad. Iz provedene ankete je vidljivo da su mladi većinom zainteresovani za sve vidove neformalnog obrazovanja, iz čega se može zaključiti da obrazovni sistem nije usklađen sa potrebama mladih, prije svega kada se to odnosi na mogućnost za zaposlenje. Na pitanje “Na koji način mislite da bi se unaprijedio položaj mladih na području općine Hadžići?”, mladi su kao odgovore ponudili: zapošljavanje, organizovanje prostora za mlade, više sportskih površina, manje korupcije i slično, te su kao ključne probleme naveli: �������� ������� ���������� �� �������� �� ��������������������������� ������ ������������������ ����

�������� ��� �� �� ��

Tabela 3. (Najčešće dati odgovori na pitanje „Na koji način mislite da bi se unaprijedio položaj mladih na području Općine Hadžići?“)

Analiza problema kroz matricu hitnosti i bitnosti njihovog rješavanja Hi t noni j ebi t no

Ni j ebi t noni j ehi t no

Hi t noi bi t no 1 .Ml a d is ma t r a j ud an i s ud o v o l j no u k l j u č e niu r a d l o k a l n ez a j e d n i c ei i n s t i t u c i j av l a s t i . 2 .Ml a d in ap o d r u č j uo p ć i n e Ha d ž i ć in i s ud o v o l j n o i n f o r mi s a n ioa k t i v n o s t i ma ,d o g a đa j i ma ,p r o b l e mi mai p i t a n j i mao dn j i h o v o gi n t e r e s a . 3 .Ob r a z o v n is i s t e mn i j eu s k l a đe ns ap o t r e b a maml a d i h , p r i j es v e g ak a d as et oo d no s ina mo g u ć no s tz a z a p o s l e n j e . Bi t no, ni j ehi t no 25


26

Akt i v nos t

Na dl e ž e o p ć i ns k e s l u ž b e ; Op ć i ns k ov i j e ć e ; NVO; Os no v n e š k o l e i S Š CHa dž i ć i ;

Ob r a z o v ni s i s t e m ni j e u s k l a đe n s a p o t r e b a ma ml a d i h , p r i j es v e g ak a das et o o dno s ina mo g u ć no s tz a z a p o s l e nj e .

g a ni z o v a nj e r a d i o ni c a i Pr u ž i t iml a d i mab o l j ei nf o r ma c i j e Or r e da v a nj aoz na č a j uo b r a z o v a nj ai o z na č a j u o b r a z o v a nj a ip s a v r š a v a nj anao dr e đe n i mp o l j i ma na do g r a dnj eus v o mz a ni ma nj u , t eu a da . i ns i s t i r a t idas eml a diš k o l u j uz ar Ko nt i nu i r a no z a ni ma nj az ak o j ai ma j us k l o no s t i i s ak o j i ma s uk o nk u r e nt ni j ina t r ž i š t ur a da .

Odg ov or ne os obe / i ns t i t uc i j e Na dl e ž e o p ć i ns k e s l u ž b e ; Op ć i ns k ov i j e ć e ; NVO; MZ s a p o d r u č j a Ko nt i nu i r a no Op ć i neHa dž i ć i ;

Vr i j e me pr ov ođe nj a

Na dl e ž e o p ć i ns k e s l u ž b e ; Op ć i ns k ov i j e ć e ; NVO; S a r a dn i k z a i nf o r mi s a nj e ;

g a ni z o v a t ip r e da v a nj anat e mu Ml a d is uz a s t u p l j e n iiudo v o l j no j Or ml a d iil o k a l na z a j e dni c a “ ,s a mj e r iu k l j u č e niu r a dl o k a l ne „ c i l j e m u p o z na v a nj a ml a di h s a z a j e dni c e . g u ć no š ć un j i h o v o gu k l j u č i v a nj a Or g a ni z o v a nap r e da v a n j anat e mu mo r a dl o k a l nez a j e dni c e . „ ml a diil o k a l na z a j e dn i c a “ ,s a u g a ni z o v a t io k r u g l es t o l o v es c i l j e m u p o z na v a nj a ml a d i hs a Or i l j e m u p o z na v a nj a ml a di h o mo g u ć no š ć unj i h o v o gu k l j u č i v a nj a c z na č a j unj i h o v o gu k l j u č i v a nj aur a d u r a dl o k a l nez a j e dn i c e . l o k a l n ez a j e dn i c e .

Že l j e ni r e z ul t a t

b o l j š a t iwe bs t r a ni c uo p ć i ne i i nk o v i t i j i i b o l j i k a na l i Po Ml a d inap o dr u č j uo p ć i ne Uč i z r a di t i b r o š u r enak o j i mać es ena č i o mu ni c i r a nj ai z me đuml a d i h . Ha dž i ć i n i s u do v o l j no k nf o r ma c i j ek o j es ub i t nez aml a d e . v e č a nao b a v i j e š t e no s tml a di ho i i nf o r mi s a nioa k t i v no s t i ma , Po i t a nj i mak o j as ub i t naz an j i h . do g a đa j i ma ,p r o b l e mi ma i p Ko nt i nu i r a no p i t a nj i ma o d nj i h o v o g i nt e r e s a .

Ml a d is ma t r a j u da ni s u do v o l j no u k l j u č e ni u r a d l o k a l nez a j e dni c eii ns t i t u c i j a v l a s t i .

Pr obl e m

Plan djelovanja

Strategija za mlade Općine Hadžići 2012-2015


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

INFORMISANJE Analiza stanja Informisanje predstavlja društvenu djelatnost od čijeg funkcionisanja i samog kvaliteta u dobroj mjeri zavisi raspoloženje društva. Mogućnost pravovremenog dobivanja informacije je veoma važna za društvo, a tako i za mlade. Ovo prije svega što informacija predstavlja ulazni podatak za aktivnosti koje se preduzimaju kod odabira zanimanja, pronalaska zaposlenja, učešća u javnom životu i slično. Zahvaljujući informaciji pojedinac ili grupa može da postigne veoma dobre rezultate u svom radu. Svaki građanin ima pravo da bude obaviješten o zbivanjima na području lokalne zajednice kojoj pripada, pa tako i da bude obaviješten o radu samog organa lokalne samouprave. Informisanje stanovnika naše općine odvija se uglavnom putem: • TV-a; • Interneta; • štampe (dnevne, sedmične,...); • web stranice Općine Hadžići; • općinskog biltena; • akata općinskog organa vlasti objavljenih na oglasnim pločama zgrade Općine i mjesnih ureda. Značajno sredstvo informisanja mladih predstavljaju i školski listovi i bilteni koje izdaju sve škole, najčešće u povodu dana svoje ustanove. Također, pojedina udruženja izdaju svoje brošure, monografije i druge vidove printanog informisanja. U prilog navedenom član 6. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine ističe :“Mladi imaju pravo biti pravovremeno i istinito informirani o svim pitanjima koja su od interesa za njih. Svi nivoi vlasti u Federaciji trebaju, u skladu sa svojim nadležnostima, održati javne rasprave i konsultacije uz učešće predstavnika/ca vijeća mladih u procesu usvajanja:  • određene sektorske politike prema mladima,  • programa djelovanja za mlade,  • strategije prema mladima, • dijelova budžeta koji se tiču pitanja mladih.“ 27


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Iz rezultata provedene ankete, da se zaključiti da mladi uglavnom nisu informisani o aktivnostima, događajima, problemima i pitanjima od njihovog interesa. Naime, preko 75% ispitanika smatra da mladi o navedenom nisu dovoljno informisani. Također prema rezultatima provedene ankete mladi kao najefikasnije sredstvo informisanja o određenim problemima navode internet, TV, te javne tribine. Kao najveće probleme, kada je u pitanju informisanje, uglavnom predstavljaju nedovoljna umreženost i povezanost mladih, što se očitava u tome što informacije, koje bi trebale biti dostupne svima, ostaju zatvorene u uskom krugu njihovih korisnika, odnosno onih koji su aktivni na nekim poljima. Tako na primjer veoma mali broj mladih sa područja naše općine je upoznato sa djelovanjem CISO centra (Centar za informisanje, savjetovanje i obuku mladih od 15 do 30 godina starosti), koji djeluje pri JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”. Jedan od načina za poboljšanje informisanja mladih općenito, jeste svakako organizovanje boljeg protoka informacija i boljeg dijaloga između samih mladih. Problem mladih Kako je već navedeno, problemi mladih u oblasti informisanja, prije svega se ogledaju kroz činjenicu da je informisanje mladih putem sredstava koje mladi najčešće prate nedovoljno zastupljeno. Danas se vrlo malo informacija bitnih za mlade sa prostora naše općine plasira putem TV-a i interneta, kao medija koje mladi najviše prate. Stoga bi jedan od budućih koraka trebao biti i redovno plasiranje informacija koje bi mogle biti korisne za mlade na internetu, putem općinske web stranice i ostalih popularnih internet medija. Takođe, u ugovor sa lokalnim medijima ugraditi i definisati obavezu praćenja omladinskih dešavanja i blagovremenog prenosa informisanja. Vrlo mali broj anketiranih, tačnije njih 46, ili nešto preko 15%, se izjasnilo da su mladi dovoljno uključeni u rad lokalne zajednice. Broj mladih ljudi koji su aktivno uključeni u rad dva udruženja mladih koja egzistiraju na našoj Općini je vrlo mali. Aktivne nevladine organizacije predstavljaju najbitniji element jednog demokratskog društva. Shodno tome, učešće u radu nevladinih organizacija ima značajnu ulogu, jer olakšava redovnu uključenost i utjecaj na odluke i akcije koje se preduzimaju.

28


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Preko 56% mladih nije zadovoljno kulturnim dešavanjima na području naše općine, što je vjerovatno posljedica neadekvatne ponude, ali i prije svega neodgovarajućeg informisanja mladih o kulturnim događanjima na našoj općini, za koje mladi saznaju kasno ili nisu nikako ni upoznati sa tim kulturnim programima. Mladi su svakako zainteresovani za učešće na javnim tribinama, jer je preko 69% ispitanika izrazilo zainteresovanost za organizovanje javnih tribina i učešće na njima.

Analiza problema kroz matricu hitnosti i bitnosti njihovog rješavanja Hi t noni j ebi t no

Ni j ebi t noni j ehi t no

Hi t noi bi t no 1 . I n f o r mi s a n j eml a d i hop i t a n j i mak o j as ub i t n az a n j i hn i j ea d e k v a t n o . 2 . Ne d o s t a t a kk v a l i t e t n i hi n f o r ma c i j az aml a d en awe b s t r a n i c i o p ć i n e . 3 . Ml a d in i s ud o v o l j n ou k l j u č e n iu r a dl o k a l n e z a j e d ni c eiv r l o ma l ib r o jml a d i hj eu k l j u č e n our a d o ml a d i n s k i hu d r u ž e n j a . 4 . Ml a d in i s u z a d o v o l j n ip o n u d o m k u l t u r n i h d e š a v a n j an ap o d r u č j un a š eo p ć i n e . 5 . U Ha d ž i ć i man ep o s t o j io ml a d i n s k ic e n t a r ,i n f o d e s kg d j eb is e ml a d imo g l io k u p l j a t iio r g a n i z o v a t i , p o t r a ž i t is a v j e tii n f o r ma c i j u , k r e a t i v n op r o v o d i t is l o b o d n o v r i j e mei d o d a t n oe d u k o v a t i . Bi t no, ni j ehi t no 6 . Ne p o s t o j a n j ea k t i v n i h ,z aml a d e ,p o p u l a r n i hi s a v r e me n i hme d i j an an a š o j Op ć i n i .

29


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Plan djelovanja Pr obl e m

Že l j e ni r e z ul t a t

A

I n f o r mi s a n j eml a d i hup i t a n i mak o j as ub i t n a Pr o t o ki n f o r ma c i j ai z me đuml a d i hiNVO, S v ei n f o r ma c i j ek z anj i hni j ea d e k v a t no . k a oi ml a d i hi l o k a l n ez a j e d n i c ej eu č i n k o v i ti z aml a d eo b j a v i t ml a d i i ma j uk o r i s t i o dn j e g a . k a oi ui n f o r ma i t v Or g a n i z o v a t i j a v s et i č uml a d i h . Ne d o s t a t a kk v a l i t e t ni hi nf o r ma c i j az aml a d e Omo g u ć e n ad o s t u p n o s ti n f o r ma c i j az aml a d e S v ei n f o r ma c i j ek n awe bs t r a ni c i o p ć i n e . n a we bs t r a n i c iOp ć i n eu zs v a k o d n e v n o z aml a d eo b j a v i t a ž u r i r a n j ev i j e s t i i i n f o r ma c i j a . k a oi ui n f o r ma i t v Ml a d ini s ud o v o l j nou k l j u č e niur a dl o k a l ne Ml a d is uu p o z n a t is a mo g u ć no š ć uz a z a j e d ni c e ,v r l oma l ib r o jml a d i hj ea k t i v no u k l j u č e n j e mur a do ml a d i n s k i hu d r u ž e n j a . u k l j u č e nour a do ml a d i ns k i hu d r u ž e nj a . Po b o l j š a nr a dn e v l a d i n o gs e k t o r a . Po v e ć a nb r o jv o l o n t e r s k i ha k c i j ao ds t r a n e ml a d i h .

Ml a d ini s uz a d o v o l j nip o nu d o mk u l t u r ni h d e š a v a nj anap o d r u č j un a š eo p ć i ne .

U Ha d ž i ć i manep o s t o j io ml a d i ns k ic e nt a r , i n f o d e s kg d j eb is eml a d imo g l io k u p l j a t ii o r g a ni z o v a t i ,p o t r a ž i t is a v j e tii nf o r ma c i j u , k r e a t i v no p r o v o di t is l o b o d no v r i j e me i d o d a t noe d u k o v a t i . Ne p o s t o j a nj ea k t i v ni h , z aml a d e , p o p u l a r ni hi s a v r e me ni hme d i j anan a š o j Op ć i ni .

30

Ed u c i r a t i m mo g u ć n o s t i mau t i mep r o mo v i s a t i Š t a mp a t ii n f o r m o b a v i j e š t e n j a m d j e l o v a n j ak r o zs Po k r e t a n j ez a j e d Po v e ć a n ao b a v i j e š t e n o s tml a d i hok u l t u r ni m Po v e ć a n o i n f o d e š a v a n j i man an a š o j Op ć i ni . d e š a v a n j i ma . Ku l t u r n a d e š a v a n j a k o j a z a d o v o l j a v a j u Pr i l a g o d i t i k u l t u r p o t r e b ei ž e l j eml a d i h . Ad e k v a t noo p r e ml j e ni p r i s t u p a ć a np r o s t o ru Po k r e n u t ii n i c i k o j e mb iml a d imo g l ia d e k v a t n oz a d o v o l j i t i p r o s t o r a . s v o j ep o t r e b eid o b i t iž e l j e n ei n f o r ma c i j ei Kv a l i t e t n oo p r e m s a v j e t e . An g a ž o v a t iie d u z ar a duc e n t r ui i Omo g u ć e n ap r i l i k ad as e ml a d il j u d i Pl a n i r a t i p o k r e t a k r e a t i v n oi z r a z e ,a k t i v n or a d eis v a k o d n e v n o i n f o r ma t i v n o z a b n aj e d n o s t a v a nn a č i ni n f o r mi š u . u n a p r i j e d i t i p o s t o


Strategija za mlade Općine Hadžići

l t a t

uml a d i hiNVO, d n i c ej eu č i nk o v i ti a .

f o r ma c i j az aml a d e u zs v a k o d ne v no i j a .

mo g u ć no š ć uz a s k i hu d r u ž e nj a . e k t o r a . ha k c i j ao ds t r a ne

2012-2015

Odg ov or ne os obe / i ns t i t uc i j e S v ei nf o r ma c i j ek o j emo g ub i t i o dz n a č a j a NVO; z aml a d eo b j a v i t inawe bs t r a ni c io p ć i ne , S l u ž b e n i kz aml a d e ; k a oi ui nf o r ma i t v no mb i l t e n uo p ć i n e . Ko n t i n u i r a n o S l u ž b e n i kz ai n f o r mi s a n j e ; Or g a ni z o v a t i j a v net r i b i nes at e ma mak o j e s et i č uml a d i h . S v ei nf o r ma c i j ek o j emo g ub i t i o dz n a č a j a NVO; z aml a d eo b j a v i t inawe bs t r a ni c io p ć i ne , S l u ž b e n i kz aml a d e ; Ko n t i n u i r a n o k a oi ui nf o r ma i t v no mb i l t e n uo p ć i n e . S l u ž b e n i kz ai n f o r mi s a n j e ; Ak t i v nos t

Ed u c i r a t i ml a d e o nj i h o v i m mo g u ć no s t i mau nu t a rl o k a l n ez a j e d ni c ei t i mep r o mo v i s a t i o ml a d i ns k i a k t i v i z a m. Š t a mp a t ii nf o r ma t i v ne l e t k e sc i l j e m o b a v i j e š t e nj a ml a d i h o mo g u ć no š ć u d j e l o v a nj ak r o zs e k t o rNVO. Po k r e t a n j ez a j e d n i č k i ha k t i v n o s t i s aNVO. l a d i hok u l t u r ni m Po v e ć a no i nf o r mi s a n j e o k u l t u r n i m ni . d e š a v a nj i ma . j a z a d o v o l j a v a j u Pr i l a g o d i t i k u l t u r n es a d r ž a j eml a d i ma .

Vr i j e me pr ov ođe nj a

J a nu a r Ap r i l 2 0 1 2 . 2 0 1 3 . 2 0 1 4 . 2 0 1 5 .

Ko n t i n u i r a n o

s t u p a ć a np r o s t o ru Po k r e nu t ii ni c i j a t i v uz ao b e z b j e đe nj e k v a t noz a d o v o l j i t i p r o s t o r a . l j e nei n f o r ma c i j ei Kv a l i t e t noo p r e mi t i p r o s t o r . Ko n t i n u i r a n o Ang a ž o v a t iie d u k o v a t io d g o v o r nuo s o b u z ar a duc e nt r ui i n f o d e s k u . s e ml a d il j u d i Pl a ni r a t i p o k r e t a nj eh a d ž i ć k o gne z a v i s no g a d eis v a k o d ne v no i nf o r ma t i v no z a b a v no g we bp o r t a l ai l i Ko n t i n u i r a n o mi š u . u n a p r i j e d i t i p o s t o j e ć e .

NVO; S l u ž b e n i kz aml a d e ; S l u ž b e n i kz ai n f o r mi s a n j e ;

Na d l e ž n eo p ć i n s k es l u ž b e ; NVO;

Lo k a l n av l a s t ; Op ć i n s k i o r g a nu p r a v e ; NVO; Ob r a z o v n eu s t a n o v e ; NVO; S l u ž b e n i kz aml a d e ; S l u ž b e n i kz ai n f o r mi s a n j e ;

31


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

KULTURA I SPORT Analiza stanja Svakako je kultura jedna od najbitnijih, ako ne i najbitnija karakteristika čovjeka, pa tako i samog ljudskog društva, koja predstavlja skup različitih procesa i promjena koje nastaju kao rezultat duhovnog i materijalnog djelovanja društva. Među bitne ciljeve kulture spada i edukacija mladih, te stvaranje prostora na kojem će mladi razvijati svoju kulturu u skladu sa ličnim sklonostima. Jedan od segmenata kulture jeste i socijalizacija ličnosti koja predstavlja proces planskog prenošenja znanja i vjerovanja jednog društva na mlađe generacije, kao i njihovo stvaralačko i kritičko usvajanje. Svaka društvena sredina nastoji da u društvu porodice, škole i drugih društvenih i kulturnih institucija prenese i utisne novom članu zajednice prihvaćene kulturne i tradicionalne vrijednosti. U skladu sa navedenim, Općina Hadžići teži da osigura sve potrebne resurse kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva, a tako i mladih za kulturnim dešavanjima i djelovanjima. Tako na području naše općine egzistiraju, četiri aktivna kulturnoumjetnička društva, te brojne sekcije unutar osnovnih i srednje škole. Oblici djelovanja KUD-ova (ansambli, sekcije, grupe) realizovali su u proteklom periodu niz značajnih umjetničkih sadržaja, sa kojima su održali nivo kontinuiteta, kvaliteta, kvantiteta i ukupnih organizacionih djelovanja i entuzijazma članova, od kojih je nemali broj mladih. U okviru intenzivnih redovnih aktivnosti i djelovanja društava, neizostavno treba naznačiti i veoma bogatu i sadržajnu saradnju sa osnovnim školama i Srednjoškolskim centrom na području Općine, kojima su društva pružila stručnu i svaku drugu podršku, a isto tako i obrazovne institucije su pružale različite vidove pomoći i saradnje, te omogućile društvima da nesmetano obavljaju redovne probe u svojim prostorijama. Od kulturno-umjetničkih društava koja su registrovana na području općine Hadžići izdvajamo: KUD Bjelašnica, KUD Igman, KUD Ivan planina, KUD Mladi metalac. Na području općine Hadžići djeluje jedna gradska biblioteka i to: odjeljenje biblioteke grada Sarajeva smještene u ulici Hadželi bb. Stanje knjižnog fonda nije niti blizu standardima izvedenim na temelju Zakona o bibliotečkoj djelatnosti. Situacija sveukupnog bibliotečkog fonda u pomenutom odjeljenju i ostalim 32


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

bibliotekama institucija na području Općine, a prema podacima kojima raspolažemo, je sljedeća: �������� � �� �� �� #� *� ��

����� ���� ����������������������� ����� �������� !��" � � � $%&���������� �%�'�������(������������� �%�'+�����(���!�,������ �%�'�������.��%����(���/��0����

� ��������� ������� #�� �#����������������� ��#)�������������� -���)������������� ������������������

Shodno broju stanovnika koji žive na području općine Hadžići, a na temelju Zakona o bibliotečkoj djelatnosti taj fond bi trebao da bude trostruko veći. Na to upućuju i zakonski bibliotečki standardi. Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Hadžići je jedan od bitnih resursa kojima raspolaže općina. Kroz valorizaciju i ispravan pristup aktivnostima identifikacije i zaštite kulturno-historijskih i prirodnih dobara, učinit će se značajan doprinos na izgradnji imidža općine Hadžići kao turistički atraktivne destinacije na osnovu bogatog kulturno-historijskog i civilizacijskog naslijeđa na ovim prostorima, a svakako i mladi kao i ostalo stanovništvo općine, upoznati sa kulturno-historijskom baštinom ovih prostora. Kada su u pitanju kulturna dešavanja na području općine Hadžići, na osnovu podataka dobivenih anketom mladi bi podržali održavanje kulturnih dešavanja na području naše općine, dok je oko 43% mladih zadovoljno postojećim kulturnim sadržajima. Dešavanja koja bi mladi podržali, a tiču se kulture data su u grafikonu 2.

Grafikon 2. (Koja kulturna dešavanja bi ste podržali na području naše općine?)

33


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Kada govorimo o sportu pored velikog broja individualnih talenata i perspektivnih sportista u pojedinačnoj konkurenciji, vrijedi istaći i ekipne sportove. Na području općine Hadžići funkcioniše oko 20 organizacija i udruženja u sportu – raznih klubova koji okupljaju oko 1.500 učesnika registrovanih u svim starosnim dobima i u oba spola. Ovi klubovi funkcionišu kao škole sporta i rekreacije ili se takmiče na zvaničnim prvenstvima u okviru strukovnih saveza. Takmičari hadžićkih klubova učesnici su najvećih sportskih manifestacija kao reprezentativci BiH u individualnim i kolektivnim sportovima ili sportskim granama. Problemi ekipnih sportova najprije se ogledaju u neadekvatnom prostoru za odvijanje sportskih aktivnosti, a prije svega tu mislimo na KK „Bošnjak“, RK „Hadžići“ i SID „Igman“, koji svoj takmičarski dio realiziraju u KSIRC-u u Hadžićima te na drugim lokacijama. Sistem grijanja samog KSIRC-a ne može zadovoljiti ni takmičarski program, a ni trenažni ili rekreativni. Podloga sale već odavno ne ispunjava standarde i norme, koš konstrukcija također, a ista čak predstavlja i direktnu opasnost po sve prisutne na terenu. Zatim sala za borilačke sportove isto tako zbog svoje podloge i dimenzija ne zadovoljava ni minimalne uslove za odvijanje trenažnog procesa. Nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja odvija se također u KSIRC-u, a najviše problema javlja se u zimskim mjesecima zbog nezagrijanosti prostora što u velikoj mjeri utiče na kvalitet nastave. Stoga jedan od primarnih uslova za unapređenje sporta na području naše općine jeste sanacija i adaptacija KSIRC-a te stvaranje optimalnih uslova za rad klubova, normalno odvijanje nastavnog procesa te stvaranje boljeg ambijenta za realizaciju sportsko-rekreativnih sadržaja za građane svih uzrasta. Kada je u pitanju FK „Radnik“ kao klub koji okuplja najveći broj mladih sportista možemo kazati da su uslovi za treniranje dosta dobri zbog ulaganja u infrastrukturu posljednjih godina, te je izuzetno važno učiniti sve da se zadrži kontinuitet ulaganja na ovom polju. Sport koji je ujedno i bazni sport, odnosno atletika kao kraljica sportova trenutno nema ulogu koja joj objektivno i pripada. Atletski rezultati naših osnovaca i srednjoškolaca već deceniju su ispred svih kako u Kantonu Sarajevo tako i u Federaciji BiH, pa se otvoreno nameće pitanje 34


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

izgradnje atletske staze na gradskom stadionu čijom bi izgradnjom zasigurno udarili temelje jednom od najuspješnijih klubova, kako u BiH tako i šire. SK „Igman“ jedan je od najstarijih klubova na Kantonu Sarajevo i posljednjih godina bilježi odlične rezultate što svake godine potvrđuje status članova kao reprezentativaca različitih uzrasnih kategorija. Uslovi u kojima rade nisu zadovoljavajući te je potrebno osposobiti streljanu i učiniti sve što je moguće kako bi dodatno unaprijedili uslove rada. U razgovorima sa predstavnicima borilačkih sportova (prije svega TKD klub “Centar”, TKD klub „Zlatni ljiljani“, „Defendo academy“, kao i sa ostalim klubovima koji djeluju na području naše općine) evidentan je nedostatak prostora za bavljenje ovim sportovima (neadekvatna odnosno nedovoljna površina u odnosu na broj sportista koji treniraju, kao i neodgovarajuća podloga-nedostatak tatamija). Stoga bi ovim sportovima u kojima naši mladi ostvaruju zapažene rezultate širom BiH i Evrope, trebalo dati odgovarajući značaj, prije svega obezbjeđenjem adekvatnog prostora u kojima treniraju, te svakako i nastavkom pružanja podrške samom radu sportskih udruženja. Također se nameće pitanje izgradnje otvorenog bazena koji svakako zaslužuje da bude dio dugoročnih procesa na općini Hadžići. Isto tako treba istaknuti važnost uspostavljanja čvrste saradnje između sportskih klubova i škola te promovisanje postignutih rezultata prije svega od strane lokalnih medija, a zatim i šire. Kada je u pitanju izgradnja sportskih ploha treba istrajati na odluci Općinskog vijeća koja podrazumijeva izgradnju sportskih ploha u svim mjesnim zajednicama i osiguravanju novca iz budžeta za realizaciju ovakvih i sličnih projekata. Jedan od problema u posljednje vrijeme je nedostatak sportskih ploha u MZ Centar gdje, osim plohe u Gracu, ne postoji ploha koja je rekreativcima uvijek na usluzi. Poznato je da je sportski teren OŠ „6. mart“ kao glavni otvoreni sportski centar slobodan tek od 19,00 sati, odnosno samo u mjesecima ljetnog i zimskog raspusta. Kod mladih preovladava zadovoljstvo uslovima za bavljenje sportskim aktivnostima, i opredjeljeni su za podršku organizaciji sportskih takmičenja i drugih akitvnosti kao što su organizacija škole plivanja za neplivače, te škole skijanja. 35


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Problemi mladih • Prostorni kapaciteti u sklopu KSIRC-a i društvenih domova nisu dovoljno iskorišteni; • Mladi su neinformisani o mogućnostima korištenja slobodnog vremena sadržajima iz oblasti kulture; • Mogućnosti zadovoljenja potreba mladih za posjetama umjetničkih izložbi su nedovoljna i nisu raznovrsna; • Mladi rijetko ili nikako ne posjećuju programske sadržaje iz kulture; • Mladi nisu obaviješteni o kulturno-historijskoj baštini općine Hadžići; • Nedostatak prostora/sala za probe kulturno umjetničkih društava i sekcija; • Mladi imaju ideje za realizaciju kratkih kreativnih i zabavnih sadržaja, ali im nedostaju sredstva za njihovu realizaciju (što se i pokazalo kroz aplikacije za projekte mladih iz budžeta Općine Hadžići za 2011. godinu); • Nepostojanje uslovne bioskopske dvorane za prikazivanje filmova i drugih projekcija, gostovanje pozorišnih predstava, održavanje koncerata, predstavlja problem koji dodatno otežava praćenje kulturnih manifestacija; • Nedostatak sportskih sala za realizaciju svih sportskih aktivnosti u optimalnim terminima za treninge, te nedostatak sportskih ploha na otvorenom. Analiza problema kroz matricu hitnosti i bitnosti njihovog rješavanja Hi t noni j ebi t no

Ni j ebi t noni j ehi t no

36

Hi t noi bi t no 1 . Pr o s t o r n i k a p a c i t e t i us k l o p uKS I RCai d r u š t v e n i h d o mo v an i s ud o v o l j noi s k o r i š t e n i . 2 . Ml a d i s un e i nf o r mi s a n i omo g u ć no s t i mak o r i š t e nj a s l o b o d no gv r e me nas a d r ž a j i mai zo b l a s t i k u l t u r e . 3 . Ne d o s t a t a kp r o s t o r a / s a l a / s p o r t s k i hp l o h az ap r o b e k u l t u r n ou mj e t n i č k i hd r u š t a v ais e k c i j a ,z ar e a l i z a c i j us v i h s p o r t s k i ha k t i v n o s t i uo p t i ma l n i mt e r mi n i maz at r e n i n g e . Bi t no, ni j ehi t no 4 . Ml a d ir i j e t k oi l in i k a k on ep o s j e ć u j up r o g r a ms k e s a d r ž a j ei zk u l t u r e . 5 . Ml a d in i s uo b a v i j e š t e n io k u l t u r n o h i s t o r i j s k o j b a š t i n i Op ć i n eHa d ž i ć i . 6 . Ml a d in i s ud o v o l j n ou p o z n a t ioz n a č a j ub a v l j e n j a s p o r t o mn ap s i h o f i z i č k oz d r a v l j e .


Že l j e ni r e z ul t a t

š eml a d i hs eb a v is p o r t o mi Ml a d ini s ud o v o l j n ou p o z n a t io Vi k l j u č e nj ea k t i v nour a dNVO z na č a j ub a v l j e nj as p o r t o mn a u i zo v eo b l a s t i . p s i h o f i z i č k oz d r a v l j e .

a d i s u o b a v i j e š t e n i o Ml a d i ni s u o b a v i j e š t e ni o Ml u l t u r n o h i s t o r i j s k o j b a š t i ni k u l t u r no h i s t o r i j s k o j b a š t i ni k n a š eo p ć i n e . Op ć i neHa d ž i ć i .

o j er a d es aml a d i ma ,t e Pr o s t o r nik a p a c i t e t iu s k l o p u NVO k e f o r ma l n e g r u p e ml a d i h KS I RCaid r u š t v e n i hd o mo v a n k o r i s t ep r o s t o r n ek a p a c i t e t ez a ni s ud o v o l j noi s k o r i š t e ni . a k t i v n o s t ii zo b l a s t ik u l t u r ei s p o r t a . č a j a n b r o j ml a d i h j e Ml a d is u ne i nf o r mi s a n i o Zna p o z n a t o s mo g u ć n o š ć u mo g u ć no s t i ma k o r i š t e n j a u o r i š t e nj as l o b o d n o gv r e me n a s l o b o d no gv r e me n as a d r ž a j i ma k s as a d r ž a j i mai zo b l a s t i k u l t u r e . i zo b l a s t i k u l t u r e . Po s t o j ea d e k v a t n ip r o s t o r iz a Ne d o s t a t a k a d e ,n ak o j i ma ć e ml a d i p r o s t o r a / s a l a / s p o r t s k i h p l o h a ml p r a ž n j a v t ik u l t u r n o s p o r t s k e z ap r o b ek u l t u r n ou mj e t ni č k i h u k t i v no s t i . d r u š t a v ais e k c i j a ,z ar e a l i z a c i j u a s v i h s p o r t s k i h a k t i v n o s t iu o p t i ma l ni m t e r mi n i ma z a t r e ni ng e . š eml a d i hp o s j e ć u j ek u l t u r n e Ml a d ir i j e t k oi l in i k a k o ne Vi n i f e s t a c i j e . p o s j e ć u j up r o g r a ms k es a d r ž a j e ma i zk u l t u r e .

Pr obl e m

Po v e ć a n ap r o mo c i j a ii n f o r mi s a n o s t ml a d i hok u l t u r n i m d e š a v a n j i ma n a p o d r u č j uo p ć i n e , ai š i r e .

Na d l e ž n es l u ž b eo p ć i n e ; NVOi zo b l a s t i k u l t u r e ; Š k o l e s a p o d r u č j a o p ć i n e ; J a v n e i n s t i t u c i j e i z Od r ž a t in a s t a v n eč a s o v eoo v o jt e mi ,t e o b l a s t i k u l t u r n o o r g a n i z o v a t iio k r u g l es t o l o v eij a v n e i s t o r i j s k eb a š t i ne ; Ko n t i n u i r a n o h t r i b i n en ao v ut e mu . NVOi zo b l a s t i s p o r t a ; Od r ž a t ij a v n et r i b i n eus a r a d n j is aNVO, s ac i l j e mp r i b l i ž a v a n j ao v o gp r o b l e ma ml a d i ma , t es t i mu l i s a t i ml a d ez ab a v l j e n j e s p o r t o m k r o z o d r e đe n e v i d o v e p r o p a g a n d e .

NVO; S l u ž b e n i kz ak u l t u r ui s p o r t ; S l u ž b e n i kz aml a d e ; Na d l e ž n e o p ć i n s k e s l u ž b e ;

Odg ov or ne os obe / i ns t i t uc i j e Na d l e ž n es l u ž b eo p ć i n e ; NVO; n o v n e š k o l e s a Ko n t i n u i r a n o Os p o d r u č j a Op ć i n e Ha d ž i ć i ; NVO; S l u ž b e n i kz ak u l t u r u ; Ko n t i n u i r a n o

Vr i j e me pr ov ođe nj a

Uma k s i ma l n o j mo g u ć o j mj e r i d o p r i n i j e t i z a v r š e t k uo p r e ma n j amu l t i me d i j a l n es a l e uHa d ž i ć i ma . Ka n d i d i r a t i p r o j e k t ep r e mas v i mn i v o i ma Ko n t i n u i r a n o v l a s t i uc i l j ur j e š e n j ao v i hp r o b l e ma .

Ob a v l j a t i a g r e s i v ni j u p r o mo c i j u o k u l t u r n i m d e š a v a n j i ma n ap o d r u č j u o p ć i n e , t eou č e š ć uml a d i hui s t i m.

Ob r a d i t id e t a l j n op r o b l e m n e d o s t a t k a p r o s t o r a ,t ez a j e d n i č k ii z n a č ir j e š e n j ez a o v a j p r o b l e m.

Ak t i v nos t

Plan djelovanja

Strategija za mlade Općine Hadžići 2012-2015

37


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

ZAKLJUČAK, PRAĆENJE I PROVOĐENJE STRATEGIJE Težeći uspostavljanju boljih uslova za život na području općine Hadžići, koji bi se odvijali planski i u skladu sa prethodni zacrtanim projektima Općina Hadžići je donijela Strategiju razvoja Općine Hadžići za period 2011-2015. godina. Kako su u samoj Strategiji razvoja između ostalog objedinjeni i projekti od prevashodnog interesa mladih, a čije provođenje zahtijeva znatna finansijska ulaganja, isti se i finansiraju iz budžeta Općine Hadžići. Zakon o mladima predvidio je u članu 12. obavezu definiranja, usvajanja i provođenja strategija prema mladima, kao i u članu 14. obavezu osiguranja godišnjih grantova za projekte mladih, dodijeljujući ih putem javnog poziva sa kriterijima, a kojima se planiraju i ostvaruju ciljevi strategije prema mladima, a sve u skladu sa njihovim potrebama i problemima. Općina Hadžići je u cilju stvaranja boljeg ambijenta za mlade, kao i za nevladine organizacije koje rade sa mladima već dodjeljivala budžetska sredstva u skladu sa Zakonom o mladima. Budžetska sredstva će se dodjeljivati i dalje u skladu sa prethodno donesenom odlukom Općinskog vijeća Hadžići, kao podrška projektima koji će svoje uporište imati u Strategiji za mlade Općine Hadžići za period 2012-2015. godina, odnosno projektima čijom provedbom je zacrtano ostvarenje ciljeva kojima se rješavaju određeni problemi mladih, sadržani u ovoj strategiji. Jedan od ciljeva donošenja ove Strategije jeste svakako i sistematski i planski pristup rješavanju problema mladih, kao i zadovoljenje potreba mladih, koji su zajedno sa drugim subjektima aktivno bili uključeni u istraživanje, a i u izradu dokumenta Strategija za mlade Općine Hadžići za period 2012-2015. godina. Budžet Općine Hadžići za 2012. godinu predvidio je iznos od 25.000 KM za projekte mladih, a također i u projekcijama budžeta za naredne tri godine su predviđena određena sredstva za projekte mladih, s tim da mladi ne trebaju zaboraviti činjenicu da postoje i drugi izvori finansiranja za provedbu njihovih projekata. Ovaj dokument Strategije za mlade u narednom periodu može podlijegati izmjenama, koje budu određene, opravdane, ostvarive i realne, te će iste odgovarajućom procedurom biti uvrštene u Strategiju za mlade Općine Hadžići za period 20122015. godina. Ono što svakako slijedi jeste formiranje koordinacionog tijela sa ciljem praćenja provedbe same strategije, kao i projekata koji se budu finansirali iz budžeta 38


Strategija za mlade Općine Hadžići

2012-2015

Općine Hadžići, odnosno dijela budžeta namijenjenog za projekte mladih. Također, koordinaciono tijelo će vršiti analizu provedenih aktivnosti iz plana dijelovanja i vršiti ažuriranje same strategije prema predloženim izmjenama, te učestvovati u izradi Informacije o stanju mladih u dijelu koji se tiče same provedbe. Provođenje strategije i u njoj predviđenih planova djelovanja kroz obrađene oblasti, omogučiće svrsishodan pristup unaprijeđenju položaja mladih na području naše općine. U obrađivanje dokumenta strategije bili su uključeni predstavnici lokalne zajednice, predstavnici udruženja mladih, vladine i nevladine institucije i organizacije koje rade sa mladima, te je analizirano trenutno stanje i predložene aktivnosti čije bi provođenje trebalo dovesti do poboljšanja stanja u naredne četiri godine. Ovakav transparentan način obrade i donošenja Strategije, kao i njena javna buduća prezentacija, omogućit će svim zainteresovanim subjektima uvid u dostignuti nivo realizacije, kao i mogućnost podnošenja prijedloga za izmjene i dopune same Strategije u cilju prilagođavanja potrebama i problemima mladih na području općine Hadžići.

39


OPĆINA HADŽIĆI

brosura  

brosura strategija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you