13 minute read

arquitectura compromesa

Marta Casadevall, Arquitecta Fotos: Sira Seral

Marta Casadevall Castelló és una jove arquitecta empordanesa, compromesa amb una arquitectura social i tradicional, que la desenvolupa amb materials naturals, i, de la mà del seu equip de l’Empresa d’Inserció Art Integrat i Mestres artesans locals com Max Madera.

Advertisement

Marta Casadevall Castelló is a young Empordà architect, committed to social and traditional architecture, who develops her concepts with natural materials, and, with the help of her team at Art Integrat and local master craftsmen such as Max Madera.

Marta Casadevall Castelló est une jeune architecte de l’Empordà, engagée dans une architecture sociale et traditionnelle, qu’elle met en œuvre avec des matériaux naturels et avec le concours de son équipe de l’entreprise d’insertion Art Integrat et maîtres artisans locaux tels que Max Madera.

Art Integrat, arquitectura tradicional, sostenible i d’inclusió social Engaged architecture | Integrated Art, traditional, sustainable and socially inclusive architecture Architecture engage | Art Integrat, architecture traditionnelle, durable et d’inclusion sociale

Per més informació artintegrat.org @artintegratarquitectura projectesartintegrat@sinergia.org

Art Integrat arquitectura és un projecte que neix el 2016 a l’Empordà amb l’objectiu d’aportar nous llocs de treball en l’àmbit de la bioconstrucció i construcció Sostenible. L’empresa d’inserció Art Integrat, a través de la seva titular, la Fundació Mercè Fontanilles, forma part del grup Sinergia Social, que desenvolupa un pla fundacional de serveis socials d’inclusió, benestar i salut, recuperant finques rústiques i/o espais singulars

privats, al servei de l’interès general, amb els següents objectius com a “Mas Social Ambiental”: Art Integrat Arquitectura project was born in 2016 in Empordà with the aim of providing new jobs in the field

of bioconstruction and sustainable construction. Art Integrat, a social insertion company, through its holder, Mercè Fontanilles Foundation, is part of a Social Sinergy group, that develops a foundational plan for social inclusión services, well being and health, recovering rustic estates and/ or singular private spaces, for general interest with the following goals as “ Social Enviromental Mas”. Art Integrat Arquitectura est un projet né en 2016 dans l’Empordà, avec pour objectif de créer de nouveaux emplois dans le domaine de la bioconstruction et de la construction durable. L’entreprise d’insertion Art Integrat, à travers la fondation Mercè Fontanilles, à laquelle il appartient, fait partie du groupe Sinergia Social, lequel développe un plan fondateur de services sociaux d’inclusion, de bien-être et de santé, en récupérant des maison rurales et/ou des espaces privés singuliers, au service de l’intérêt général, avec les objectifs suivants tels qu’un “Mas Social Environnemental” :

Mas: Preservar finques rústiques

i espais singulars privats, per a actuacions d’interès general, amb la participació de la iniciativa pública,

així com la privada responsable socialment. Social: Garantir la sostenibilitat tècnica, econòmica i comunitària dels projectes socials i col·lectius vinculats a la inclusió, al benestar, a la salut, a la dignitat humana i al medi. Ambiental: Integrar serveis mediambientals rellevants per l’entorn com l’horta ecològica, els vergers mediterranis, la salut alimentària, la regulació hídrica, la qualitat de l’aire, les energies renovables, la biodiversitat, el silenci, i altres de protecció del medi des de la proximitat i la sostenibilitat. Mas: Preserve rural estates and unique private spaces, for actions of general interest, with the participation of the public initiative, as well as the socially responsible private sector. Social: Guarantee the technical, economic and community sustainability of social and collective projects linked to inclusion, wellbeing, health, human dignity and the environment. Environmental: Integrate environmental services relevant to the environment; such as, organic gardening, Mediterranean orchards, food health, water regulation, air quality, renewable energy, biodiversity, silence, and others of environmental protection from proximity and sustainability. Mas: Préserver des propriétés rurales et des espaces privés uniques, pour des actions d’intérêt général, avec la participation de l’initiative publique, ainsi que de l’initiative privée socialement responsable. Social: Garantir la durabilité technique, économique et communautaire des projets sociaux et collectifs liés à l’inclusion, au bien-être, à la santé, à la dignité humaine et au milieu ambiant. Environnemental: Intégrer des services environnementaux adaptés au milieu ambiant, comme le jardin écologique, les vergers méditerranéens, la santé alimentaire, la régulation de l’eau, la qualité de l’air, les énergies renouvelables, la biodiversité, le silence et autres protections du milieu, de la proximité à la durabilité.

Quin ha sigut el primer projecte d’Art Integrat?

“Mas de la Mata” va ser el primer projecte d’Art Integrat, un antic mas en estat ruïnós situat al bell mig del Cap de Creus. El projecte el vàrem anomenar “Actuar en l’oblit”, una actuació de recuperació de l’arquitectura tradicional, ja que, quan perdem un edifici antic, també perdem

un testimoni de la nostra història. Una construcció ens explica com érem abans, què fèiem, com construíem, com vivíem en les nostres llars i com ens relacionàvem amb el territori. Va ser un encàrrec del Parc Natural del Cap de Creus, amb un petit pressupost de 90€/m2, però que vinculat a un Programa Singular de formació, orientació i inserció de joves del Servei Català d’Ocupació, ens va permetre recuperar aquest espai perdut en el temps, tot generant noves oportunitats d’aprenentatge i de treball en l’àmbit de la bioconstrucció.

What was the first Art Integrat project?

“Mas de la Mata” was the first Art

Integrat project, an old farmhouse in a dilapidated state located in the middle of Cap de Creus. We called the project “Acting in Oblivion”, an action to recover traditional architecture, because when we lose an old building, we also lose a testimony to our history. The construction tells us a story, what we did, how we built, how we lived in our homes and how we related to the territory. It was an assignment by the Cap de Creus Natural Parc, with a small 90 €/sqm budget. The link with the Singular training, orientation and insersion of young people the the Catalan Ocupation Service alllowed us to recover this lost in time space, generating new oportunities for learning and working in the field of

bioconstrucion.

Quel a été le premier projet d’Art Integrat ?

Mas de la Mata a été le premier projet d’Art Integrat, une ancienne ferme en ruine située au beau milieu du Cap de Creus. Nous avons baptisé ce projet “Agir dans l’oubli”, une action visant à récupérer l’architecture traditionnelle, car lorsque nous perdons un bâtiment ancien, nous perdons dans le même temps un témoin de notre histoire. Une construction nous raconte comment nous étions avant, ce que nous faisions, la façon dont nous construiaions, comment nous vivions dans nos maisons et le rapport que nous entretenions avec notre territoire... Il s’agissait d’une commande du Parc naturel de Cap de Creus, avec un petit budget de 90 €/m2, mais liée à un programme singulier de formation, orientation et insertion de jeunes du service de l’Emploi catalan. Cela nous a permis de récupérer cet espace “perdu dans le temps”, tout en générant de nouvelles opportunités d’apprentissage et de travail dans le milieu de la bioconstruction.

Arquitectura tradicional i materials naturals

Els projectes de rehabilitació privats normalment els desenvolupem amb un estil minimalista, d’arquitectura tradicional, és a dir, fer el mínim d’intervencions possibles amb els recursos, i sobretot, respectant el màxim l’arquitectura tradicional existent. Aprofitar el màxim els

elements i jugar amb la llum natural. És molt bonic veure com amb molt poquet la masia va tornant a fer goig. Per això sempre dic que les masies són molt agraïdes.

Traditional architecture and natural materials

Private restoration projects are usually developed in a minimalist style of traditional architecture, that is, to make the minimum possible interventions with the resources, and above all, With just a few changes, making the most of the elements and natural light, we can see farmhouses rejoicing again. That is why I always say that farmhouses are very grateful!

Architecture traditionnelle et matériaux naturels

Les projets de réhabilitation privés sont généralement développés dans un style minimaliste, d’architecture traditionnelle, c’est-à-dire en limitant les interventions, et surtout en respectant au plus près l’architecture traditionnelle existante. Profiter au

maximum des éléments et jouer avec la lumière naturelle. C’est très agréable de constater comment et avec peu de moyens la ferme retrouve le sourire. C’est pourquoi je dis toujours que les fermes sont très reconnaissantes.

Can Só, Pau Fotos: Javier Almar

Espai de formació i Ocupació a Girona

Consistia en adaptar una antiga Nau industrial d’uns 1.000 m2, de les primeres de la zona de l’Avellaneda, i convertir-la en la nova seu de la Fundació OSCOBE. El nou espai recuperat permet ubicar l’empresa d’inserció de jardineria de la pròpia Fundació, oficines administratives i les

aules de la nova escola de formació per a noves oportunitats d’ocupació. El projecte arquitectònic va optar per una arquitectura que introduís el bosc dins l’edifici. Per tant, es va apostar

clarament per la fusta com a material principal, tant estructural com acabats constructius. La fusta ens aporta molta calidesa interior, fet que contrasta clarament en un ambient exterior molt industrial.

Training and Employment Space in Girona

We adapted and old industrial building of about 1,000m2, one of the first in

the Avellaneda area and converting it into the new headquarters of the OSCOBE Foundation. The new recovered space allows to locate the gardening insertion company in the same Foundation, administrative offices and the classrooms of the

new training school for new training opportunities. The architectural project opted for architecture that introduced an inside forest. Therefore, it was clearly committed to wood as the main material, both structurally and in the construction finishes. Wood gives

the interior warmth, which contrasts clearly in a very industrial exterior environment.

Espace pour la formation et l’emploi à Gérone

Il s’agissait d’adapter un ancien entrepôt industriel de près de 1 000 m2, l’un des premiers de la zone de l’Avellaneda, pour en faire le siège de la fondation OSCOBE. Le nouvel espace récupéré permet d’y établir l’entreprise d’insertion de jardinerie de ladite fondation, des bureaux administratifs et les classes de la nouvelle école de formation pour de nouvelles opportunités d’emploi. Le projet architectural a opté pour une architecture qui introduit la forêt au cœur du bâtiment. Il s’est donc clairement engagé à utiliser le bois comme matériau principal, tant pour la structure que pour les finitions. Le

bois apporte beaucoup de chaleur à l’intérieur, ce qui contraste nettement avec l’extérieur très industriel.

Escola rural UEC

Es transforma una antiga nau agrícola en un espai d’educació en oficis rurals,

concretament, una nova seu UEC (Unitat Escolarització Compartida) concertada amb el Departament D’ensenyament de la Generalitat, per aquells alumnes que requereixen d’una formació adaptada a les seves necessitats. L’idea arquitectònica és la de l’apropament amb el bosc i es fa a traves dels materials i dels grans finestrals que capten les diferents

llums i vistes que ens ofereix l’entorn.

UEC School

A former agricultural facility is transformed into an educational space for rural crafts, specifically a new UEC

( Unitat Escolarització Compartida) concerted with the Generalitat teaching Department, for students that need training adapted to their particular needs. The architectural concept was to approach the forest from the outside, by utilising materials and large windows that capture the different lights and views that the environment offers us.

Ecole rurale UEC

Un ancien hangar agricole a été transformé en un espace d’enseignement aux métiers ruraux. Il s’agit d’un nouveau siège de l’UEC (unité de scolarisation partagée), en concertation avec le ministère de l’Enseignement de la Generalitat, pour les étudiants qui nécessitent une formation adaptée à leurs besoins. L’idée architecturale est de s’approprier la forêt de l’extérieur, à travers les matériaux et les grandes fenêtres qui captent les différentes lumières et vues que l’environnement nous offre.

La cara nord ens proporciona llum constant i indirecte, desitjada i necessària per a les aules. La pell de l’edifici es va col·locar un

“SATE” (sistema d’aïllament tèrmic exterior) compost per dues capes de suro. Aquest material, juntament amb les fusteries de fusta i la nova coberta enjardinada seran els encarregats “d’enterrar” l’antiga imatge de nau “grisa” per la d’una escola mimetitzada en un entorn rural. The North face gives us constant and indirect light, desired and necessary for the classrooms. In the skin of the building a SATE (external thermic isolation system) composed by two lyers of coark. This material, along with the wood carpenteries and the new gardened cover “bury” the former “grey” image for a school camouflaged in the rural

environment. La face nord nous procure une lumière constante et indirecte, souhaitée et nécessaire pour la classe. Un SATE (système d’isolation thermique extérieur), composé de deux couches de liège, a été appliqué sur le revêtement du bâtiment. Ce matériau, ainsi que la menuiserie en bois et le nouveau toit végétal, auront pour mission “d’enterrer” l’ancienne image du hangar gris pour laisser place à une école se fondant dans le paysage rural.

Fotos: Sira Seral

Destacaries algun projecte? La Casa àuria

La casa àuria és la nova proposta d’ArtIntegrat que aposta per el disseny i l’execució d’un habitatge modular eco eficient

basat en el rectangle de proporció àuria. Aquesta proposta modular es resol amb tècniques tradicionals i materials naturals que podràs escollir abans de construir el teu habitatge obtenint una proposta arquitectònica adaptada a les teves necessitats amb l’objectiu de poder disposar d’un preu tancat. Per al client, la casa àuria compta amb diverses avantatges com la seva construcció modular, el seu disseny eco eficient i l’execució de l’obra a càrrec de la mateixa empresa d’Art Integrat.

What projects do you have in hand? The Golden House

The Golden House is the new proposal of Art Integrat that bets on the design and the execution of an eco-efficient modular

house based on the golden rectangle ratio. This modular proposal is solved with traditional techniques and natural materials that you can choose before building your home. Your architectural housing proposal is made to your needs in order to have a closed house with the advantages of being an energy efficient eco project made with natural

materials. The execution of the work is carried out by Art Integrat.

Per més informació artintegrat.org @artintegratarquitectura projectesartintegrat@sinergia.org

Quel projet souhaiteriez-vous mettre en avant ? La maison dorée

Avec la maison dorée, Art Integrat parie sur la conception et la réalisation d’une maison modulaire éco-efficiente basée sur le

rectangle de proportion dorée. Cette proposition modulaire est résolue avec des techniques traditionnelles et des matériaux naturels que vous pouvez choisir avant de construire votre maison, obtenant ainsi une proposition architecturale adaptée à vos besoins. L’objectif est que le prix de votre maison soit ferme et définitif pour le

client, la maison dorée revêt plusieurs avantages, comme sa construction modulaire, sa conception éco-efficiente et

l’exécution des travaux par la même entreprise, Art Integrat.

Artista visual, Raquel Cobe