Page 1

ÊIÐIÑÏÅ ÕIÕ ¹àñûðäû» 60-øû æûëäàðûíû» ñî»ûíäà Æåòiñó æåðiíäå ðåñåéëiê áèëiê æ¾éåñi îðíàäû. Á½ë ¼»ið òàðèõûíäà¹û æà»à êåçå»äi áàñòàï áåðãåí îºè¹à åäi. Ïàòøàëûº áèëiê æàðòû ¹àñûðëûº ìåðçiìäi ºàìòûäû. 1917 æûë¹û ðåâîëþöèÿëûº îºè¹àëàð á¾êië èìïåðèÿ ê¼ëåìiíäåãiäåé ì½íäà äà êå»åñòiê áèëiêòi» îðíàóûíà æîë àøòû. Ѽéòiï Æåòiñó ¼»iði òàðèõûíäà¹û êå»åñòiê êåçå» áàñòàëäû. Æàðòû ¹àñûð ìåðçiìãå ñîçûë¹àí ïàòøàëûº áèëiê Æåòiñó ¼»iðiíå, îíû» õàëºûíû» ¼ìiðiíå ºàíäàé æà»àëûºòàð àëà êåëäi, ìîíîãðàôèÿëûº çåðòòåóäå ¸»ãiìå îñû òàºûðûï àóºûìûíäà ¼ðáèäi. °ðáið òàðèõè êåçå» ºàéòàëàíáàéòûí æàëºû º½áûëûñ. Ïàòøàëûº áèëiê ò½ñûíäà¹û Æåòiñó òàðèõû îñû ïiêiðäi» ä½ðûñòû¹ûí àé¹àºòàé ò¾ñåäi. Æåòiñó òàðèõûíäà á½ë êåçå»äå îðûí àë¹àí ¼çãåðiñòåð îäàí á½ðûí¹û äà æ¸íå îäàí êåéiíãi äå ¼çãåðiñòåðãå ½ºñàìàéäû. Ñîíäàéຠîë òóðà îñû ìåçãiëäå ²àçàºñòàííû» áàñºà ¼»iðëåðií ºàìòû¹àí æà»à åíãiçóëåðäåí ¼çãåøåëåó. Æåòiñó òàðèõûíà àðíàë¹àí å»áåêòåð áiðøàìà. Îëàðäû» àðàñûíäà ïàòøàëûº Ðåñåé ò½ñûíäà ¼ìið ñ¾ðiï, ñî»ûíäà ìàçì½í¹à áàé å»áåêòåð ºàëäûð¹àí Ø. Ó¸ëèõàíîâ, Æ. Øóàºîâ, Á. Ñûðòàíîâ ñèÿºòû îòàíäàñòàðûìûçäû» æàñà¹àí ò½æûðûìäàðû ìåí ïiêiðëåði åðåêøå îðûí àëàäû. ̸ñåëåí, Ø. Ó¸ëèõàíîâ 1864 æûëû æàç¹àí ”Ñîò ðåôîðìàñû òóðàëû æàçáà“ å»áåãiíäå – ”Ðåñåé ¼ç ïåðçåíòòåði ºàòàðûíäà ¼ìið ñàëòû, ò½ðìûñ-òiðøiëiãi ò½ð¹ûñûíàí ¼ç õàëºû îðûñòàðäàí, æàëïû ñëàâÿí òåêòiëåðäåí ì¾ëäåì ¼çãå òåê æ¸íå ñåíiìäåãi ½ëûñòàðäû» áàñûí ºîñûï îòûð. Ñîíäûºòàí äà ¸ðèíå, õðèñòèàí æ¸íå îòûðûºøû îðûñ æ½ðòû ¾øií æîáàëàí¹àí ºàéòà º½ðóëàð ìåí ¼çãåðiñòåð … åãåð äå á¾ãiíäå ñîë ê¾éiíäå ê¼øïåëi åâðîïàëûº æ¸íå àçèÿëûº Ðåñåéäi» ¼çãå õàëûºòàðûíà äà åíãiçiëåòií áîëñà, îíäà åøºàíäàé äà ïàéäàëû í¸òèæå áåðìåé ìà¹ûíàñûç àÿºòàëàòûíäû¹û ò¾ñiíiêòi“–äåï ê¼ðñåòòi1. Îñû àòàë¹àí å»áåãiíäå ¹àëûì îðûñ áèëiãiíi» ºàçຠäàëàñûíäà îðíû¹óûìåí áiðãå ¼çãåðiñòåðäi» æåðãiëiêòi õàëûºòû» ñîò iñií äå ºàìòû¹àíûí àéòûï, áèëåð ñîòûíû» ºàçຠõàëºûíû» ñàëò-ä¸ñò¾ðiìåí áiòå ºàéíàñºàíûí íåãiçäåé îòûðûï, ñîò æ¾éåñiíå åíãiçiëìåê ¼çãåðiñòåðäå á½ë æà¹äàéäû» åñêåðiëóãå òèiñòiãií æàºòàéäû. Æåòiñó òàðèõûíà ºàòûñòû ì¸ñåëåëåð ÕIÕ ¹àñûðäû» åêiíøi æàðòûñû ìåí ÕÕ ¹àñûð áàñûíäà æàðûº ê¼ðãåí ïàòøà ¼êiìåòi øåíåóíiêòåðiíi», îðûñ çåðòòåóøiëåðiíi» å»áåêòåðiíäå äå ê¼ðiíiñ òàïòû. Á½ë ðåòòå Í.À Àðèñòîâ, Ì.È. Âåíþêîâ, Ï.È.Ïàøèíî, Ä.È. Ðîìàíîâñêèé, Â.Â. Ãðèãîðüåâ, À.Ì. Íèêîëüñêèé, Þ.Ä. Þæàêîâ, À.Ô. Êîñòåíêî, Ì.À. Òåðåíòüåâ, À. Èâàíîâ, Þ.Â. Êîëîãðèâîâ ñåêiëäi àâòîðëàðäû» ÕIÕ ¹àñûðäû» åêiíøi æàðòûñûíäà æàçûë¹àí å»áåêòåðií2 åðåêøå àòàï ¼òóãå áîëàäû. Îëàðäû» å»áåêòåðiíäå 3


ºîëäàíûë¹àí ìàòåðèàëäàð ¸ëi ê¾íãå äåéií ¼ç º½íäûëû¹ûí æîÿ ºîé¹àí æîº. Áiðàº, àòàë¹àí àâòîðëàðäû» å»áåêòåði ïàòøàëûº áèëiêòi» ò¾ðëi ñ½ðàíûñòàðûíà ëàéûº, ½ëû äåðæàâàëûº ò½ð¹ûäàí æàçûëûï, èìïåðèÿëûº ì¾ääåãå ºûçìåò åòóäi ê¼çäåäi. ̸ñåëåí, Ðåñåéäi» ýêñïàíñèÿëûº ñàÿñàòûí ”îðûñòàðäû» ¼ðêåíèåòòiê ìèññèÿñû“ ðåòiíäå áà¹àëà¹àí Ì.È. Âåíþêîâ, ¼ç å»áåêòåðiíäå øåò àéìàºòàðäà¹û îòàðëûº áèëiê æ¾éåñií íû¹àéòà ò¾ñóãå áàéëàíûñòû Îë èìïåðèÿäà¹û ãåíåðàë¼ç ½ñûíûñòàðûí áiëäiðãåí3. ãóáåðíàòîðëàðäû» ìiíäåòòåðiíi» ¼çàðà àéûðìàëàíûï, ò¾ðëi âåäîìñòâîëàð¹à áà¹ûíóûí æåðãiëiêòi æà¹äàéäû» åðåêøåëiêòåðiìåí áàéëàíûñòûðäû. Îíû» ïiêiðiíøå, Ò¾ðêiñòàí ãåíåðàëãóáåðíàòîðûíû» Ñî¹ûñ ìèíèñòðëiãiíå áà¹ûíóû èìïåðèÿíû» î»ò¾ñòiêòåãi øåêàðàñûíû» áåðiêòiãií ºàìòàìàñûç åòiï, ¼ëêåäåãi æåðãiëiêòi áèëiê îðûíäàðûíû» ”òàáûñòû“ ºûçìåò åòóiíå êå» æîë àøà ò¾ñïåê4. Ò¾ðêiñòàí ¼ëêåñiíäå ïàòøà ¼êiìåòiíi» æ¾ðãiçãåí ¸êiìøiëiê áàñºàðó ðåôîðìàëàðû æî¹àð¹û áèëiêòi» ºàáûëäà¹àí çà»äûº º½æàòòàðûíäà, ñîíäàé-ຠá½ë çà»äûº º½æàòòàð¹à ò¾ñiíiê áåðãåí Í.È. Êðàôò, Â.È. Êàïëóí, Â. Âîùèíèí ñèÿºòû àâòîðëàðäû» å»áåêòåðiíäå5 ºàðàñòûðûë¹àí. Á½ë àâòîðëàð Ò¾ðêiñòàíäà îòàðëûº áèëiê îðûíäàðûíû» æåðãiëiêòi õàëûºòû åâðîïàëûº ¼ðêåíèåòïåí ”áàéëàíûñòûðóøû ê¼ïið“ ºûçìåòií àòºàðàòûíäû¹ûí ä¸ëåëäåóãå òûðûñûï, ½ëû äåðæàâàëûº ì¾ääåíi æî¹àðû ºîéäû. Ñîíäûºòàí äà îëàð ¼ëêåäåãi æåðãiëiêòi õàëûºòû» ä¸ñò¾ðëi ñîò æ¾éåñiíi», ÿ¹íè ºàçûëàð ìåí áèëåð ñîòûíû» æà»à æà¹äàéäà äà ¼ìiðøå»äiê òàíûòóûí ” òà¹ûëûºòû» ñàðºûíøàºòàðû“ ðåòiíäå áà¹àëàäû. Æåòiñó ¼»iðiíäåãi ïàòøà ¼êiìåòiíi» îòàðëûº áèëiê îðûíäàðûíû» ºûçìåòi Ï.Ï. Ðóìÿíöåâ, Ê.Ê. Ïàëåí, Â. Âàñèëüåâ ñåêiëäi æî¹àðû ìàíñàïòû îðûñ øåíåóíiêòåðiíi» å»áåêòåðiíäå6 áiðøàìà ê¼ðiíiñ òàïºàí. Á½ë å»áåêòåðäi» àâòîðëàðûíû» áàðëû¹û äåðëiê ïàòøà ¼êiìåòiíi» àðíàéû òàïñûðìàñûìåí Ò¾ðêiñòàí ¼ëêåñií çåðòòåï, îë æ¼íiíäå îðòàëûº áèëiê îðûíäàðûíà íàºòûëû ½ñûíûñòàð áåðãåí. Îñû¹àí îðàé îëàðäû» å»áåêòåðiíäå îòàðëûº áèëiê îðûíäàðûíû» ºûçìåòií æåòiëäiðå ò¾ñó ìàºñàòû ê¼çäåëiï, áèëiê æ¾éåñiíi» êåéáið ”îñàë ò½ñòàðû“ ñûí¹à àëûí¹àí áîëàòûí. ÕÕ ¹àñûð áàñûíäà¹û ºîíûñ àóäàðó ºîç¹àëûñûíà, æåð ì¸ñåëåñiíå àðíàë¹àí îðûñ çåðòòåóøiëåðiíi» å»áåêòåðiíäå äå îòàðëûº áèëiê îðûíäàðûíû» ºûçìåòiíå áiðøàìà ê¼»ië á¼ëiíãåí7. Îë å»áåêòåðäi» ê¼ïøiëiãiíäå ïàòøà ¼êiìåòiíi» ºîíûñ àóäàðó ñàÿñàòûíà ºîëäàóøûëûº òàíûòûëûï, æåðãiëiêòi áèëiê îðûíäàðûíû» îñû ”ñàÿñè ì¸íi áàð øàðàíû“ æ¾çåãå àñûðóäà¹û ”áåëñåíäiëiê“ äå»ãåéiíå áà¹à áåðiëãåí. Äåãåíìåí, æåð ì¸ñåëåñiíå àðíàë¹àí å»áåêòåðäi» àðàñûíäà îòàðëûº áèëiê îðûíäàðûíû» æåðãiëiêòi õàëûºòû» ïàéäàëàíóûíäà¹û æåðëåðäi îðûñ øàðóàëàðûíà òàðòûï ¸ïåðóäåãi 4


çîðëûº-çîìáûëûºòàðû ìåí àéëà-¸ðåêåòòåðií àéûïòàó äà êåçäåñåäi. ̸ñåëåí, Î.À. Øêàïñêèé ìåí Ò. Ñåäåëüíèêîâòû» å»áåêòåðiíäå8 ºîíûñ àóäàðó ìåêåìåëåði øåíåóíiêòåðiíi» ºàçàºòàð èåëiãiíäåãi º½íàðëû æåðëåðäi òàðòûï àëóûíà æåðãiëiêòi áèëiê îðûíäàðûíû» åø ºàðñûëûº ê¼ðñåòå àëìàé, êåðiñiíøå, îëàð¹à içãi íèåòòiëiê òàíûòºàíû àéûïòàë¹àí. Ïàòøà ¼êiìåòiíi» ºàçຠæåðiíäåãi îòàðëûº áèëiê îðûíäàðûíû» ½ñòàí¹àí ñàÿñàòû ÕÕ ¹àñûð áàñûíäà ºàçຠçèÿëûëàðû òàðàïûíàí äà ¼òêið ñûí¹à àëûí¹àí áîëàòûí. Îëàðäû» á½ë æ¼íiíäå áiëäiðãåí ïiêiðëåði ½ëòòûº áàñûëûìäàð – ”Àéºàï“ æóðíàëû ìåí ”²àçຓ ãàçåòiíäå æàðèÿëàí¹àí-äû9. Àëàø ºîç¹àëûñûíû» æåòåêøiñi °ëèõàí Á¼êåéõàíîâòû» ”Èñòîðè÷åñêèå ñóäüáû êèðãèçñêîãî êðàÿ è êóëüòóðíûå åãî óñïåõè“ àòòû å»áåãiíäå10 ïàòøà ¼êiìåòiíi» ºàçຠäàëàñûíäà¹û îòàðëûº ñàÿñàòûíû» ¼ðêåíèåòòiê æ¾ãi áàð äåãåí åóðîöåíòðèñòiê ïiêiðäi» íåãiçñiç åêåíäiãi ¸øêåðåëåíiï, ðåñåéëiê ºîíûñ àóäàðóøûëàðäû» ¼ëêåíi èåëåíiï àë¹àííàí ñî» æåðãiëiêòi õàëûºòû» ¼ìiðiíå ñîíøàëûºòû òåðå» ì¸äåíè ¼çãåðiñòåð åíãiçå àëìà¹àíäû¹û ä¸ëåëäi ê¼ðñåòiëãåí. Ì. Òûíûøïàåâòû» 1906 æûëû ”Ðóññêèé Òóðêåñòàí“ ãàçåòiíäå æàðèÿëàí¹àí ”Êèðãèçû è îñâîáîäèòåëüíîå äâèæåíèå“ àòòû ìàºàëàñûíäà11 îòàðëûº áèëiê îðûíäàðûíû» áiðiíøiäåí, ºàçàºòàðäû ò¸óåëñiç ½ëò ðåòiíäå æîéûï, á¾òií ¼ëêåíi îðûñòàíäûðûï æiáåðóäi, åêiíøiäåí, ò¾ðëi ¸êiìøiëiê øàðàëàð, í½ñºàóëàð æ¸íå åðåæåëåð àðºûëû ºàçàºòàðäû º½ºûñûç, çà»íàí òûñ òîáûð¹à àéíàëäûðóäû, ¾øiíøiäåí, îëàðäû ¼çäåðiíi» àòàìåêåí æåðiíåí àéûðûï, í¸ðñiç ø¼ëãå ûñûðûï, ¼ëiì º½øà¹ûíà àéäàóäû ê¼çäåãåíi àøûº ñûí¹à àëûí¹àí áîëàòûí. Êå»åñ ¼êiìåòi îðíà¹àííàí êåéií 20-30 æûëäàðû Ò¾ðêiñòàí ¼ëêåñiíäåãi ïàòøà ¼êiìåòiíi» îòàðëûº ñàÿñàòûíà æ¸íå îíû» æåðãiëiêòi áèëiê îðûíäàðûíû» ºûçìåòiíå Ã. Ñàôàðîâ, Ò. Ðûñº½ëîâ, Ñ. Ìóðàâåéñêèé, Ï.Ã. Ãàëóçî, Â. Ëàâðåíòüåâ å»áåêòåðiíäå12 áà¹à áåðiëäi. Á½ë àâòîðëàðäû» áàðëû¹û äåðëiê ïàòøà ¼êiìåòiíi» îòàðëûº ñàÿñàòûíû» æåðãiëiêòi õàëûºòû» øàðóàøûëû¹ûíà, ì¸äåíè ¼ìiðiíå òèãiçãåí êåði ¸ñåðëåðií áàñà ê¼ðñåòiï, îòàðëûº áèëiê îðûíäàðûíû» º½ðûëûìû ìåí ºûçìåòiíå øîëó æàñà¹àí. Ã. Ñàôàðîâ ºîíûñ àóäàð¹àí îðûñ øàðóàëàðû æåðãiëiêòi îòàðëûº áèëiê îðûíäàðûíû» ñåíiìäi òiðåãiíå àéíàëäû, æåðãiëiêòi õàëûºòû òîíàó iñiíäå îòàðëûº àïïàðàòïåí ïè¹ûëäà áîëäû äåãåí ò½æûðûì¹à êåëåäi. ̽íäàé ïiêið Ï.Ã. Ãàëóçî òàðàïûíàí äà àéòûëäû. Îë îòàðëûº áèëiêòi ”ò¾çåìäiêòåðäi áèëåó àïïàðàòû“ æ¸íå ”îðûñòûº ¸ñêåðè- øåíåóíiêòiê àïïàðàò“ äåï åêiãå á¼ëiï ºàðàñòûðûï, îòàðëûº ñàÿñàò øåò àéìàºòàð¹à çîð ºàñiðåò àëûï êåëäi äåãåí ïiêiðãå òîºòàéäû. 5


Îòàðëûº áèëiê æ¾éåñiíi» ºàçຠäàëàñûíà åíãiçiëói çîð ºàñiðåò àëà êåëãåíäiãií Ñ. Àñôàíäèÿðîâ ïåí ±. Òî¹æàíîâ òà ¼ç å»áåêòåðiíäå íåãiçäåé ò¾ñêåí áîëàòûí13. Áiðຠòà, ïàòøà ¼êiìåòiíi» îòàðëûº ñàÿñàòûíà ºàòûñòû ì½íäàé ïiêið ê¼ï ½çàìàé êå»åñòiê òàðèõ ¹ûëûìûíäà ¼çãåðiñêå ò¾ñå áàñòà¹àí åäi. Êå»åñòåð îäà¹ûíäà òîòàëèòàðëûº æ¾éåíi» îðíû¹ûï, íû¹àÿ ò¾ñóiìåí áið ìåçãiëäå êå»åñòiê òàðèõ ¹ûëûìû äà ñàÿñàòòàíà ò¾ñiï, îðûñ åìåñ õàëûºòàðäû» Ðåñåé èìïåðèÿñû º½ðàìûíà åíó ïðîöåñi æà»à ðå»ê àëà áàñòàäû. Îñû àðíàäà 1951 æûëû ”Âîïðîñû èñòîðèè“ æóðíàëûíäà Ì.Â. Íå÷êèíà ìåí À.Â. ßêóíèííi» ìàºàëàëàðû14 æàðûº ê¼ðiï, îíäà ”ïàòøà ¼êiìåòiíi» îòàðëûº ñàÿñàòûíà ºàðàìàñòàí, îðûñ åìåñ õàëûºòàðäû» Ðåñåéãå ºîñûëóû ïðîãðåññèâòi º½áûëûñ áîëäû“ äåãåí ïiêiðäi íåãiçäåó ê¼çäåëäi. Á½ë ¹àëûìäàðäû» ïiêiðiíøå ïàòøà ¼êiìåòiíi» îòàðëûº ñàÿñàòû èìïåðèÿ º½ðàìûíà åíãåí õàëûºòàð¹à ”çîð ºàñiðåò“ åìåñ, êåðiñiíøå îëàð¹à “áîëàðáîëìàñ ºàñiðåò”, àë ò¾ïòåï êåëãåíäå áàºûò ¸êåëãåí áîëûï øûºòû. Îñûëàéøà êå»åñòiê òàðèõøûëàð Ðåñåéäi» “ýêñïàíñèÿëûº ñàÿñàòû” äåãåí òåðìèííi» îðíûíà ”ºîñûï àëó“, ”¼ç åðêiìåí ºîñûëó“ äåãåí òåðìèíäåðäi ºîëäàíóäû ¸äåòêå àéíàëäûðà áàñòàäû. Ïàðòèÿëûº òàëàï æ¸íå ìàðêñòiê-ëåíèíäiê ìåòîäîëîãèÿ¹à ñ¸éêåñ ïàòøà ¼êiìåòiíi» îòàðëûº ñàÿñàòûí òàëäàó¹à àë¹àí ¹àëûìäàð, á½ë ïðîöåñòi» çàðäàïòàðûìåí ºàòàð, ïðîãðåñøië æà¹ûíà äà ê¼»ië àóäàðó¹à òèiñ áîëäû. Êå»åñòiê òàðèõ ¹ûëûìûíäà¹û ì½íäàé º½áûëûñ Ñ. À. Ðàäæàáîâ, Í.À. Õàëôèí, Å. Áåêìàõàíîâ å»áåêòåðiíäå15 îðûí àëäû. Á½ë å»áåêòåðäå æàñàë¹àí ò½æûðûìäàðäû» ìàçì½íûí À. Ñàáûðõàíîâòû» ²àçàºñòàííû» Ðåñåéãå ºîñûëóûíà àðíàë¹àí å»áåãiíäå æàçûë¹àí ìûíàíäàé æîëäàðäàí äà ໹àðó¹à áîëàäû: ”²àçຠæåðëåðiíi» Ðîññèÿ º½ðàìûíà åíói ºàçຠõàëºûíû» ¸ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº æ¸íå ì¸äåíè ì¾ääåëåðiíå ñàé êåëäi. Ïàòøà ¼êiìåòiíi» çîðëûº-çîìáûëûº ñèïàòòà¹û ñàÿñàòûíà ºàðàìàñòàí Ðîññèÿ¹à ºîñûëó, ñ¼ç æîº, ïðîãðåñòiê ìà»ûç¹à èå áîëäû. … ²àçàºñòàííû» Ðîññèÿ¹à ºîñûëóû ºàçຠõàëºûíû» ê¼ï ¹àñûðëàð áîéûíäà¹û òàðèõûíäà ½ëû áåòá½ðûñ êåçå» áîëûï òàáûëàäû“16. Êå»åñòiê òàðèõ ¹ûëûìûíû» Ðåñåé èìïåðèÿñûíû» îòàðëûº ñàÿñàòûíû» øåò àéìàºòàð¹à ”áîëàð-áîëìàñ ºàñiðåò“ ¸êåëãåíäiãi æ¼íiäåãi ò½æûðûìäû ºàçàºñòàíäûº çåðòòåóøiëåð äå ºàáûëäàó¹à ì¸æá¾ð áîëäû. Á½ë ðåòòå áiçäi» òàºûðûáûìûç¹à áàéëàíûñòû Á. Ѿëåéìåíîâòû», Ñ. Çèìàíîâòû», Ò. ʾëòåëååâòi», ±. Ñàïàð¹àëèåâòi» æ¸íå áàñºà äà çåðòòåóøiëåðäi» å»áåêòåðií àòàó¹à áîëàäû17. Á. Ѿëåéìåíîâòi» å»áåãiíäå 1867-1868 æûëäàðäà¹û ðåôîðìàëàð æ¸íå îíû» í¸òèæåñiíäå ºàëûïòàñºàí ¸êiìøiëiê áàñºàðó æ¾éåñi íàºòû äåðåêòi íåãiçäå òàëäàó¹à àëûí¹àí. Àâòîð 6


ïàòøà ¼êiìåòiíi» ðåôîðìàëûº øàðàëàðû îòàðëûº áèëiêòi íû¹àéòóäû ê¼çäåäi äåãåí îéäû àéòà îòûðûï, á½ë ¼çãåðiñòåð ¼ç óàºûòûíäà ºàçຠàóûëûíû» ºî¹àìäûº-ñàÿñè äàìóûíà äà èãi ûºïàë æàñàäû, ¼ëêåãå êàïèòàëèñòiê ºàòûíàñòàðäû» åíóiíå ºîëàéëû æà¹äàé òó¹ûçäû äåï áà¹àëàéäû. Îñûíäàé ò½æûðûì ïàòøà ¼êiìåòi ðåôîðìàëàðûíû» º½ºûºòûº àñòàðûí ºàðàñòûð¹àí Ò.Ì. ʾëòåëååâ, ±. Ñàïàð¹àëèåâ æ¸íå Ñ. Çèìàíîâ å»áåêòåðiíå äå ò¸í. Æåòiñó ¼»iðiíäåãi Ðåñåé èìïåðèÿñû áèëiê îðûíäàðûíû» ºûçìåòi, æåðãiëiêòi õàëûºòû» ½ëòòûº æ¸íå ¸ëåóìåòòiê º½ðàìûíäà¹û ¼çãåðiñòåð À.Á. Ãåëëåð, À.Á. Ò½ðñûíáàåâ, È.Ô. Ìàêàðîâ, À. Åðåíîâ, Ï.Ã. Ãàëóçî, Ñ.À. Ѿíäåòîâ, Ñ.Å. Òîëûáåêîâ, À.À. Ãîðÿ÷åâà, Ë.Ñ. Ôðèøìàí, Í.Å. Áåêìàõàíîâà, Ì.Õ. Àñûëáåêîâ, Ì. Ò¼ëåêîâà å»áåêòåðiíäå íåãiçãi ì¸ñåëå íåìåñå æàíàìà òàºûðûï ò¾ðiíäå òàëäàó¹à àëûí¹àí18. Ðåñåé èìïåðèÿñûíäà¹û ìåìëåêåòòiê áàñºàðó àïïàðàòû æ¸íå æåðãiëiêòi áèëiê ì¸ñåëåëåðií êå»åñòiê òàðèõ ¹ûëûìûíäà àðíàéû çåðòòåãåí Í.Ï. Åðîøêèí, Ï.À. Çàéí÷êîâñêèé, Ñ. Ì.Òðîèöêèé áîëäû19. Áiðຠîëàðäû» å»áåêòåðiíäå øåò àéìàºòàðäà¹û îòàðëûº áèëiê îðûíäàðûíû» ºûçìåòiíå àç ê¼»ië á¼ëiíãåí. Äåãåíìåí á½ë àâòîðëàðäû» å»áåêòåði ìåìëåêåòòiê º½ðûëûñ ïåí áþðîêðàòèÿëûº àïïàðàò ºûçìåòiíå ºàòûñòû ìîë äåðåêòåðäi, ïàòøà ¼êiìåòiíi» íîðìàòèâòiê àêòiëåðií êå»iíåí ¹ûëûìè àéíàëûì¹à òàðòóûìåí åðåêøåëåíåäi. Áiç ºàðàñòûðûï îòûð¹àí ì¸ñåëåãå æà»à áà¹à áåðóãå äåãåí òàëïûíûñ åëiìiç åãåìåíäiê àë¹àííàí êåéiíãi êåçå»äå àíûº áàéºàëäû. Òàðèõ ¹ûëûìûíû» ìàðêñòiê-ëåíèíäiê ìåòîäîëîãèÿ¹à áàñûìäûº áåðóäåí áàñ òàðòó çåðòòåóøiëåðãå ïàòøà ¼êiìåòiíi» îòàðëûº áèëiê îðûíäàðûíû» ºûçìåòiíå òû» ê¼çºàðàñ òàíûòóûíà ì¾ìêiíäiê òó¹ûçäû. ²àçàºñòàííû» ÕIÕ ¹àñûð ìåí ÕÕ ¹àñûð áàñûíäà¹û ñàÿñè äàìóûíà àðíàë¹àí ². °. Æèðåíøèííi» å»áåãiíäå20 ¼ëêåäå æ¾çåãå àñûðûë¹àí æ¸íå ºàçຠºî¹àìûíû» ¸ëåóìåòòiê, ñàÿñè, º½ºûºòûº ¼ìiðiíäå ò¾áåãåéëi ¼çãåðiñòåð òó¹ûç¹àí ñàÿñè-¸êiìøiëiê ðåôîðìàëàð¹à òàëäàó æàñàëûí¹àí. Áiðຠòà, á½ë å»áåêòå ðåôîðìàëàðäû» ºàçຠõàëºûíà òèãiçãåí çàðäàïòàðû àâòîðäû» íàçàðûíàí òûñ ºàë¹àí. Á. °áäiðàõìàíîâàíû» ”²àçàºñòàí òàðèõû: ÕIÕ ¹àñûðäà¹û ¼êiìåò, áàñºàðó æ¾éåñi æ¸íå òåððèòîðèÿëûº º½ðûëûì“ àòòû êiòàáûíäà21 îòàðëûº áèëiê îðûíäàðû àðíàéû ºàðàñòûðûë¹àíûìåí, îíû» Æåòiñó ¼»iðiíäåãi ºûçìåòiíi» åðåêøåëiêòåðiíå ê¼»ië á¼ëiíáåãåí. ̽íäàé ïiêiðäi ¼çáåêñòàíäûº çåðòåóøi Í.À. Àáäóðàõèìîâàíû» äèññåðòàöèÿëûº æ½ìûñûíà äà ºàòûñòû àéòó¹à áîëàäû22.

7


Ðåñåé èìïåðèÿñûíû» Îðòàëûº Àçèÿäà¹û îòàðëûº ñàÿñàòû æ¸íå æåðãiëiêòi áèëiê îðûíäàðûíû» ºûçìåòi áàòûñ çåðòòåóøiëåðiíi» å»áåêòåðiíäå äå ê¼ðiíiñ òàïºàí. Á½ë ðåòòå Þ. Ñêàéëåðäi», Ã. Áóëüäæåðäi», À. Êðàóññòû», Ð. Ïàéïñòû», Ð. Ïèðñòi», Ã.Ä. Ñîêîëäû», Ì.Á. Îëêîòòû», Ä.Æ. Äåìêîíû», À. Êàïïåëåðäi» æ¸íå áàñºà çåðòòåóøiëåðùi» å»áåêòåðií àòàó¹à áîëàäû. Îëàðäû» áàñûì á¼ëiãiíi» ¹ûëûìè ò½æûðûìäàðû ìåí ïiêiðëåði Ê.Ë. Åñìà¹àìáåòîâòû», Ì.Ò. Ëàóìóëèííi» æ¸íå Ê.Ð. Íåñiïáàåâàíû» òàðèõíàìàëûº å»áåêòåðiíäå23 òàëäàó¹à ½ñûíûë¹àí. Ìiíå á½ë òàðèõíàìàëûº øîëó ïàòøàëûº Ðåñåé áèëiãiíi» òàðèõûí æåêå àéìຠäå»ãåéiíäå çåðòòåóäi» ºàæåòòiëiãií æ¸íå îíû» ¹ûëûìè ìà»ûçûí ໹àðòñà êåðåê. Çåðòòåó æ½ìûñûíà òàðòûë¹àí äåðåêòiê ìàòåðèàëäàðäû ìûíàäàé áiðíåøå òîïºà æiêòåóãå áîëàäû: ðåñìè áèëiê îðûíäàðûíà ò¸í iñ º½æàòòàðû, ò¾ðëi ºûçìåò æ¸íå ä¸ðåæåäåãi øåíåóíiêòåðäi» æàçáàëàðû ìåí òàëäàóëàðû, áàñïàñ¼ç æ¸íå ñòàòèñòèêà ìàòåðèàëäàðû. Äåðåêòiê ìàòåðèàëäàðäû» áàñûì á¼ëiãi, ¸ðèíå, áèëiê îðûíäàðûíà ò¸í iñ º½æàòòàðû. Øûººàí ê¼çi æ¸íå ñèïàòû áîéûíøà îëàð ¸ðò¾ðëi. Åãå𠺽íäûëû¹û æà¹ûíàí àëàð áîëñàº, îíäà àëäûìåí Ò¾ðêiñòàí æ¸íå îíû» º½ðàìûíäà¹û Æåòiñó ¼»iðiíi» îòàðëûº æà¹äàéûí çà»äûº ò½ð¹ûäàí áåêiòiï áåðãåí ïàòøà ¾êiìåòiíi» çà»äûº àêòiëåðií àòà¹àíûìûç æ¼í24. Çà»äûº àêòiëåðäåí òûñ ê¾íäåëiêòi òûíûìñûç ¼ìið à¹ûìû æàòºàíäû¹û ì¸ëiì. Àë îíû òàëäàó¹à àëóäû ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Îðòàëûº Ìåìëåêåòòiê ì½ðà¹àòû (²Ð ÎÌÌ) æ¸íå ´çáåêñòàí Ðåñïóáëèêàñû Îðòàëûº Ìåìëåêåòòiê ì½ðà¹àòû (´Ð ÎÌÌ) ºîðëàðûíäà ñàºòàóëû æî¹àð¹û æ¸íå æåðãiëiêòi áèëiê îðûíäàðûíà ò¸í º½æàòòûº ìàòåðèàëäàðäû» ìà»ûçû åðåêåøå. Á½ë òîïòà¹û º½æàòòûº äåðåêòåð áiç ºàðàï îòûð¹àí ìåçãiëäåãi Ò¾ðêiñòàí ¼ëêåñi ìåí Æåòiñó ¼»iðiíäåãi áèëiê æ¾éåñiíi» ºûçìåòi ìåí æà¹äàéûí áiðøàìà æàºñû ò¾ñiíóãå ì¾ìêiíäiê áåðåäi. Áåðåòií ì¸ëåìåòòåðiíi» ìîëäû¹û æ¸íå ìà»ûçäûëû¹û æà¹ûíàí ²Ð ÎÌÌ ºîðëàðûíû» îðíû åðåêøå. Á½ë ì½ðà¹àòòà¹û “Ñåðãèîïîëü ñûðòºû îêðóãòiê ïðèêàçû” (№ 1 ºîð), “µëû Æ¾ç ºàçàºòàðûíû» Àëàòàó îêðóãiíi» áàñòû¹û” (1848-1868 æ.æ.) (№ 3 ºîð), “Àºìîëà îáëûñûíû» æåêå ìåíøiê àëòûí ¼íäiðiñi îðûíäàðûíû» îêðóãòiê ðåâèçîðû (1843-1916)” (13-ºîð), “Æåðãå îðíàëûñòûðó æ¸íå åãiíøiëiê áàñ áàñºàðìàñûíû» Ñåìåé àóäàíûíäà¹û ºîíûñòàíäûðó iñiíi» ìå»ãåðóøiñi. Æåòiñó îáëûñû. Âåðíûé ºàëàñû (7 êiòàïòàí)” (19-ºîð), “Æåòiñó îáëûñòûº áàñºàðìàñû” (№ 44 ºîð), “Âåðíûé óåçi Îòàð á¼ëiìiíi» ïðèñòàâû” (№ 47 ºîð), “Äàëà ãåíåðàë – ãóáåðíàòîðûíû» êå»ñåñi” (64 ºîð), “Âåðíûé îêðóãòiê ñîòû ïðîêóðîðûíû» ê¼ìåêøiñi” (№ 818 ºîð), “Äàëà ãóáåðíàòîðû Ã.À. Êîëïàêîâñêèéäi» æåêå ºîðû” (№ 825 ºîð) ºîðëàðûíäà ñàºòàóëû 8


ìàòåðèàëäàðäàí Æåòiñó æåðiíå îðûñ ¸êiìøiëiãiíi» åíói ìåí îðíû¹óû áàðûñûíàí, îíû» º½ðûëûìû ìåí øòàòòà¹û ºûçìåòêåðëåðiíi» ñàíäûº æ¸íå ñàïàëûº º½ðàìûíàí, îòàðëàóøû áèëiêòi» ñàÿñè, øàðóàøûëûº, ñîò æ¸íå áàñºà ìàçì½íäà¹û ºûçìåòiíåí ìîë ì¸ëiìåò àëó¹à áîëàäû. Àòàë¹àí ºîðëàðäà¹û º½æàòòûº äåðåêòåð ñîíäàé-ຠæåðãiëiêòi õàëûºòû» îòàðëàóøû áèëiêòi» øàðàëàðûíà ºàòûíàñûí áåëãiëi áið ä¸ðåæåäå ò¾ñiíóãå ì¾ìêiíäiê òó¹ûçàäû. Òàºûðûï áîéûíøà äåðåêòiê ìàòåðèàëäàðûíû» º½íäûëû¹û æà¹ûíàí ´çáåêñòàí Ðåñïóáëèêàñû Îðòàëûº Ìåìëêåòòiê ì½ðà¹àòûíû» îðíûí àñûðà áà¹àëàó ì¾ìêií åìåñ. Á½ë ìåêåìåäåãi Ò¾ðêiñòàí ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðûíû» êå»ñåñi (№ 1 ºîð), Ò¾ðêiñòàí ¼ëêåñiíäåãi åãiíøiëiê æ¸íå ìåìëåêåòòiê ì¾ëiê áàñºàðìàñû (№ 7 ºîð), Ò¾ðêiñòàí àóäàíäûº áàºûëàó á¼ëiìi (№ 461 ºîð) ºîðëàðûíäà¹û äåðåêòiê º½æàòòàð ïàòøàëûº áèëiêòi» Æåòiñó ¼»iðiíäåãi ¸êiìøiëiê-áàñºàðó ºûçìåòiíåí ¹àíà åìåñ, ñîíûìåí áiðãå îíû» æåð æ¸íå ¸ëåóìåòòiê ñàÿñàòûíàí, æåðãiëiêòi õàëûºòû» àðàñûíàí øûººàí òàðèõè ò½ë¹àëàð¹à ºàòûñòû ½ñòàíûìäàðûíàí àñà ìà»ûçäû ôàêòiëiê ìàòåðèàëäàð áåðåäi. Ïàòøàëûº áèëiê ò½ñûíäà Æåòiñó ¼»iðiíäå áîëûï ¼òêåí ¼çãåðiñòåðäåí õàáàð áåðåòií ì¸ëiìåò ê¼çi ñòàòèñòèêàëûº º½æàòòàð. Á½ë ðåòòå áiçäi» çåðòòåó æ½ìûñûìûç ¾øií å» ºàæåò ôàêòiëåðäi áåðãåí Æåòiñó îáëûñòûº ñòàòèñòèêàëûº êîìèòåòiíi» ìàòåðèàëäàðû áîë¹àíäû¹ûí àéòóûìûç êåðåê. Æåòiñó Îáëûñòûº Ñòàòèñòèêàëûº Êîìèòåòiíi» ½éûìäûº æèíàëûñû 1879 æûëû 18 æåëòîºñàíäà Âåðíûé ºàëàñûíäà îáëûñ ãóáåðíàòîðû Ã.À.Êîëïàêîâñêèéäi» ò¼ðà¹àëû¹ûìåí áîëûï ¼òåäi25. Ñòàòèñòèêàëûº Êîìèòåòòi» íåãiçãi ìiíäåòòåðiíi» áiði ¸ðáið æûë ñàéûí æàçûëàòûí îáëûñ ãóáåðíàòîðûíû» ïàòøà¹à æîëäàéòûí åñåáií ¸çiðëåó åäi. Åñåïêå áàéëàíûñòû Îðòàëûº ñòàòèñòèêàëûº êîìèòåòòi» àðíàéû ôîðìàñû áîéûíøà ì¸ëiìåòòåð æèíàñòûðûëûï, îë ì¸ëiìåòòåð 1882 æûëäàí áàñòàï “Îáçîð Ñåìèðå÷åíñêîé îáëàñòè” äåãåí àòïåí ò½ðàºòû ò¾ðäå 1913 æûë¹à äåéií æàðûº ê¼ðiï ò½ðäû. “Îáçîðëàðäû»” áåðåòií ñòàòèñòèêàëûº ì¸ëiìåòòåðiíi» ¾ëêåí ìà»ûçûí ìîéûíäàé îòûðûï, ñîíûìåí áiðãå îë ì¸ëiìåòòåðäi» ä¸ëäiê ñàïàñûíà ºàòûñòû êåçiíäå Ï.Ã. Ãàëóçîíû» áåðãåí ñûíè áà¹àñûìåí êåëiñïåñêå øàðàìûç æîº26. Æåòiñó îáëûñû ò½ð¹ûíäàðûíû» æàëïû ñàíû æ¸íå ¸ëåóìåòòiê º½ðàìû æ¼íiíäåãi ñòàòèñòèêàëûº ìàòåðèàëäàð ïàòøàëûº áèëiê ò½ñûíäà Ñ-Ïåòåðáóðãòå åêi ì¸ðòå æàðûº ê¼ðãåí27. Á½ë åêi áàñûëûìíû» ñûñûíà 1867 æûëû æ¾ðãiçiëãåí õàëûº ñàíà¹ûíû» ìàòåðèàëäàðû åíãiçiëãåí. 1920 æûëû Æàëïûðåñåéëiê àóûë øàðóàøûëû¹û ñàíà¹û æ¾ðiï, á½ë øàðà Æåòiñó îáëûñûí äà ºàìòû¹àí28. Àòàë¹àí ñòàòèñòèêàëûº ìàòåðèàëäàðäû» ê¼ðñåòóëåðií 9


ñàëûñòûðà îòûðûï îáëûñ õàëºû ìåí îíû» ýêîíîìèêàñûí äèíàìèêàëûº ¼çãåðiñòå ºàðàñòûðó¹à ì¾ìêiíäiê òóàäû. Ðåñìè áèëiê îðûíäàðû º½æàòòàðûíû» àðàñûíàí Æåòiñó îáëûñû ãóáåðíàòîðûíû» 1868 æûëäàí áàñòàï îðòàëûº áèëiêêå ¾çiëiññiç æîëäàï îòûð¹àí æûëäûº åñåáiíi» ìà»ûçûí àòàï àéòó ïàðûç. Áiç ¼ç çåðòòåóiìiçäå 1868, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1906, 1908, 1909, 1910, 1914 æûëäàðû áåðiëãåí åñåï òåêñòåðií ïàéäàëàíäûº, àë ê¼ðñåòiëìåãåí æûëäàðû áåðiëãåí åñåïòåðäi» òåêñií òàáó ì¾ìêií áîëìàäû. Ãóáåðíàòîðäû» åñåái îáëûñ ¼ìiðiíi» ò¾ðëi ñàëàëàðûíäà¹û íåãiçãi æà»àëûºòàðäû àíûºòàï, îëàðäû» ¼çãåðó íåìåñå ¼ñó äèíàìèêàñûí áàºûëàó¹à, ñîë àðºûëû ¼»ið ¼ìiðiíi» æàëïû áîëìûñûí òåðå»iðåê ò¾ñiíóãå æîë àøàäû. Ñîíûìåí áiðãå á½ë åñåïòåðäåí æåðãiëiêòi áàñøûëûº îðûíäàðûíû» îðòàëûº ¾êiìåò àëäûíäà ûë¹è äà òûíäûðûìäû iñ áiòiðiï æàòºàíäàé ê¼ðiíóãå òûðûñºàíäû¹ûí ໹àðó ¸ðèíå ºèûí¹à ò¾ñïåéäi. Ðåñåéäåãi ìåìëåêåòòiê áàñºàðó àïïàðàòûíû» ºûçìåòií áàºûëàï îòûðó ìàºñàòûíäà ïàòøàíû» òiêåëåé í½ñºàóûìåí ñåíàòîðëûº òåêñåðó (ðåâèçèÿ) ¼òêiçiëiï ò½ð¹àí. Ñîíäàé òåêñåðóëåð Æåòiñó îáëûñûí äà ºàìòû¹àí. Áiç çåðòòåóiìiçäå ñåíàòîð Ê.Ê. Ïàëåííi» áàñºàðóûìåí 1908-1909 æûëäàðû æ¾ðãiçiëãåí òåêñåðóäi» åñåáií ïàéäàëàíäûº29. Ñåíàòîð åñåáiíåí îáëûñòà¹û áèëiê àïïàðàòû æ¾éåñiíi» ºûçìåòiíå, îëàðäà ºûçìåò æàñà¹àí áþðîêðàòèÿíû» ¼ç ìiíäåòiíå, ñîíäàé-ຠæåðãiëiêòi õàëûºòû» àðûç-òiëåãiíå, æàëïû ì¾ääåñiíå ºàòûíàñû æ¼íiíäå ìà»ûçäû ìàòåðèàëäàð êåçäåñòiðóãå áîëàäû. Ê.Ê.Ïàëåí åñåái ¼çãå äå ¸êiìøiëiê îðûíäàðûíà ò¸í ìàòåðèàëäàðìåí áiðãå àë¹àíäà ¼»iðäåãi æà¹äàéäû òîëû¹ûðຠò¾ñiíóãå ì¾ìêiíäiê òó¹ûçàòûí º½íäû äåðåêòåð æèûíòû¹ûí áåðåäi. Çåðòòåó æ½ìûñûíäà ò¾ðëi ä¸ðåæå-äå»ãåéäåãi îðûñ ¸êiìøiëiãiíi» øåíåóíiêòåðiíi» æàçáàëàðû, ¼çàðà æàçûñºàí õàòòàðû, ñîíäàé-ຠ1867-1868 æûëäàðû åíãiçiëãåí ðåôîðìàëûº øàðàëàðäû» êó¸ñi áîë¹àí Æàíñ½ëòàí Øóàºîâ, Áàðëûáåê Ñûðòàíîâ æ¸íå áàñºà ºàçຠçèÿëûëàðûíû» ¸êiìøiëiê îðûíäàðûíà æîëäà¹àí àðûçòiëåêòåði ìåí æàðûº ê¼ðìåãåí å»áåêòåði äå ¹ûëûìè àéíàëûì¹à òàðòûëäû30. °ðèíå, á½ë æàçáàëàð ìåí å»áåêòåðäå áåðiëãåí ôàêòiëåðäi áàñºà äåðåêòiê ìàòåðèàëäàðìåí ñàëûñòûðà îòûðûï ïàéäàëàí¹àí æ¼í, äåãåíìåí îëàðäà áàÿíäàë¹àí ôàêòiëiê ìàòåðèàëäàð ìåí ò½æûðûìäàðäû áàñºà º½æàòòàðäàí òàáó ºèûí, ñîíäûºòàí äà îëàðäû» ¹ûëûìè ìà»ûçû çîð. Àñà ìà»ûçäû ôàêòiëiê ìàòåðèàëäàð ìåðçiìäi áàñûëûì áåòòåðiíäå áåðiëãåí. “Òóðêåñòàíñêèå âåäîìîñòè”, “Òóðêåñòàíñêèé êàðüåð”, “Ñåìèðå÷åíñêèå îáëàñòíûå âåäîìîñòè”, “Âîïðîñû êîëîíèçàöèé”, “²àçດ ñèÿºòû áàñûëûìäàðäàí Æåòiñó îáëûñûíû» ºî¹àìäûº ¼ìiðiíå ºàòûñòû àñà ìà»ûçäû ìàòåðèàëäàðäû êåçäåñòiðäiê. °ðèíå á½ë áàñûëûìäàðäû» ñàÿñè ½ñòàíûìäàðûíäà 10


àéûðìàøûëûº áàð, äåãåíìåí îëàðäà æàðûº ê¼ðãåí õàáàðëàð ìåí òàëäàóëàðäàí îáëûñ ¼ìiðií ò¾ñiíóãå ê¼ìåêòåñåòií áiðàç ì¸ëiìåò àëó¹à áîëàäû. ²îðûòà àéòºàíäà, çåðòòåó æ½ìûñûíû» äåðåêòiê íåãiçií æî¹àðûäà áàÿíäàë¹àí ìàçì½íäà¹û ìàòåðèàëäà𠺽ðäû. Îëàðäû» æèûíòû¹û Æåòiñó ¼»iðiíäå ïàòøàëûº áèëiê æ¾éåñiíi» ºàëûïòàñó, äàìó æ¸íå äà¹äàðûñ êåçå»äåðií ¹ûëûìè ò½ð¹ûäàí òàëäàó¹à àëó¹à ì¾ìêiíäiê áåðäi. Àâòîðäû» ½ñòàíûìûíà áàéëàíûñòû ìûíàäàé æà¹äàéäû åñêåðãåí æ¼í. Êå»åñòiê òàðèõíàìàäà îðûñ áèëiãiíi» ²àçàºñòàí¹à êåëiï îðíû¹óûí ïðîãðåñòiê º½áûëûñ ðåòiíäå ºàðàñòûðûë¹àíäû¹û ì¸ëiì. Àë ðåñåéëiê îòàðëàó¹à ºàðñûëûº ê¼ðñåòêåí ñàÿñè ê¾øòåð ê¾íi ¼òêåí ôåîäàëäûº ºàòûíàñòàðäû æàºòàï, ºîð¹àóøûëàð åñåáiíäå ê¼ðñåòiëäi. Èìïåðèÿëûº æàóëàï àëó ñàÿñàòûí àøûºòàí-àøûº àºòàóäû ê¼çäåéòií á½ë ìåòîäîëîãèÿëûº ¸äiñòi» ê¾íi ¼òòi. Áiç äèññåðòàöèÿëûº çåðòòåóiìiçäå îðûñ ¸êiìøiëiãiíi» Æåòiñó æåðiíå êåëiï îðíû¹óûí êàïèòàëèñòiê äàìó æîëûíà ò¾ñêåí èìïåðèÿíû» àðçàí øèêiçàò ê¼çäåði ìåí ¼çiíå ºîëàéëû ðûíîê içäåó ¸ðåêåòi ò½ð¹ûñûíàí òàëäàó¹à àëàìûç. Àë Êåíåñàðû õàí áàñòà¹àí æåðãiëiêòi ñàÿñè ê¾øòåðäi» ðåñåéëiê îòàðøûëäûººà ºàðñûëû¹ûí ìåìëåêåòòiê ò¸óåëñiçäiê æîëûíäà ê¾ðåñ åñåáiíäå áà¹àëàéìûç. Ñîë ñèÿºòû Æåòiñó æåðiíäå îðûí òåïêåí ðåñåéëiê áèëiê æ¾éåñiíi» ê¼çäåãåí ìàºñàòû äà, ê¼òåðãåí æ¾ãi äå èìïåðèÿëûº ì¾ääåíi» àóºûìûíàí øûººàí åìåñ. Ñîíäûºòàí äà áiç ²àçàºñòàí¹à êåëiï îðûí òåïêåí ðåñåéëiê áèëiê “ê¾íi ¼òêåí õàíäûº áèëiêòåí” æî¹àðû áîëäû, ºàçຠºî¹àìûíû» æà»à äàìó ñàïàñûíà ê¼òåðiëóiíå æîë àøòû äåãåí ìàçì½íäà¹û ò½æûðûììåí ì¾ëäåì êåëiñå àëìàéìûç. Áiçäi» ïiêiðiìiçøå, ïàòøàëûº áèëiê ò½ñûíäà (1867-1917) Æåòiñó ¼»iðiíäå îðûí àë¹àí ¼çãåðiñòåð æåðãiëiêòi õàëûºòû» ¼ìiðií æà»à ñàïà¹à ê¼òåðå àë¹àí æîº. Êåðiñiíøå, º½íàðëû æàéëûìäàð ìåí åãiíøiëiêêå æàðàìäû æåðëåðäåí àéûðûë¹àí ºàçຠõàëºûíû» ä¸ñò¾ðëi øàðóàøûëû¹û òåðå» äà¹äàðûñ æîëûíà ò¾ñòi. Æåòiñóäà¹û ïàòøàëûº áèëiê æ¾éåñi ¼ç ºûçìåòiíäå áiðiíøi êåçåêêå èìïåðèÿëûº ì¾ääåëåð ìåí ìàºñàòòàðäû ºîéûï, îëàðäû øåøó áàðûñûíäà æåðãiëiêòi õàëûºòàðäû» òàáè¹è òàëàï-òiëåãiìåí ñàíàñïàé, çîðëàó æ¸íå ê¾øòåó ¸äiñòåðiíå áàñûìäûëûº áåðiï îòûðäû. ß¹íè, ¼çiíi» îñû ¼»iðäåãi æàðòû ¹àñûðëûº òàðèõûíäà æåðãiëiêòi õàëûºòàðäû» ¼ìiðiíå ºàòûñòû íåãiçãi ýêîíîìèêàëûº, ñàÿñè æ¸íå áàñºà ºî¹àìäûº ì¸ñåëåëåðäi øåøóãå êåëãåíäå ïàòøàëûº áèëiê òàðèõòàí ì¸ëiì ¼çãå îòàðëàóøû áèëiêòåðäåí àéûðìàñû æîº åêåíäiãií òàíûòòû.

11


1

Âàëèõàíîâ ×.×. Çàïèñêà î ñóäåáíîé ðåôîðìå // Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â ïÿòè òîìàõ. ò.4. Àëìà-Àòà, 1985. Ñ.77-105. 2 Àðèñòîâ Í.À. Óñóíè è êûðãûçû èëè êàðà-êûðãûçû. Î÷åðêè èñòîðèè è áûòà íàñåëåíèÿ çàïàäíîãî Òÿíü-Øàíÿ è èññëåäîâàíèÿ ïî åãî èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè. Áèøêåê, 2001. Ñ.582; Âåíþêîâ Ì.È. Ìàòåðèàëû äëÿ âîåííîãî îáîçðåíèÿ íàøèõ ãðàíèö â Àçèè. / Âîåííûé ñáîðíèê, 1873, №1. Ñ. 138-159; Ñîíûêi. Ðîññèÿ è Âîñòîê. ÑÏá., 1877. 275 ñ.; Ïàøèíà Ï.È. Òóðêåñòàíñêèé êðàé. ÑÏá., 1868. 312 ñ.; Ðîìàíîâñêèé Ä.È. Çàìåòêè ïî ñðåäíåàçèàòñêîìó âîïðîñó. ÑÏá., 1868. 68 ñ.; Ãðèãîðüåâ Â.Â. Ðóññêàÿ ïîëèòèêà â îòíîøåíèè Ñðåäíåé Àçèè. ÑÏá., 1874. 402 ñ.; Íèêîëüñêèé À.Ì. Ïóòåøåñòâèÿ íà îçåðî Áàëõàø è â Ñåìèðå÷åíñêóþ îáëàñòü // Çàïèñêè Çàïàäíîñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. 1885. Âûï. 1. Ñ. 117; Þæàêîâ Þ.Ä. Èòîãè äâàäöàòèñåìèëåòíåãî óïðàâëåíèÿ íàøèì Òóðêåñòàíñêèì êðàåì. ÑÏá., 1891. 217 ñ; Êîñòåíêî À.Ô. Ñðåäíÿÿ Àçèÿ è âîäâîðåíèå â íåé ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. ÑÏá., 1871; Ñîíûêi. Î÷åðêè Ñåìèðå÷åíñêîãî êðàÿ // Âîåííûé ñáîðíèê. 1872, № 11, Ñ. 12-49; Òåðåíòüåâ Ì.À. Ðîññèÿ è Àíãëèÿ â áîðüáå çà ðûíîê ñáûòà. ÑÏá., 1878. 126 ñ.; Èâàíîâ À. Ðóññêàÿ êîëîíèçàöèÿ â Òóðêåñòàíñêîì êðàå. ÑÏá., 1890. 74 ñ.; Êîëîãðèâîâ Þ.Â. Ðóññêèå âëàäåíèÿ  Ñðåäíåé Àçèè. ÑÏá., 1898. 129 ñ. 3 Ðåìíåâ À.Â. Ó èñòîêîâ Ðîññèéñêîé èìïåðñêîé ãåîïîëèòèêè: àçèàòñêèå ”ïîãðàíè÷íûå ïðîñòðàíñòâà“ â èññëåäîâàíèÿõ Ì.È. Âåíþêîâà // Èñòîðè÷åñêèå çàïèñêè. Ì., 2000. № 4. Ñ. 344-369. 4 Âåíþêîâ Ì.È. Î íîâîì ðàçäåëåíèè Àçèàòñêîé Ðîññèè // Èçâåñòèÿ Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. 1872, № 8. Ñ. 322. 5 Ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ Êàçàõñòàíà. Ò.1. Ñáîðíèê ñîñòàâëåí êàíäèäàòîì èñòîðè÷åñêèõ íàóê Ì.Ã.Ìàñåâè÷. Àëìà-Àòà, 1960. 441 ñ.; Êðàôò Í.È. Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà â Òóðêåñòàíñêîì êðàå è ñòåïíûõ îáëàñòÿõ. Îðåíáóðã, 1898. 192 ñ.; Êàïëóí Â.Í. Ïîëîæåíèå îá óïðàâëåíèè Òóðêåñòàíñêîãî êðàÿ // Æóðíàë ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè. 1903, № 12. Ñ. 12-24; Âîùèíèí Â. Î÷åðêè íîâîãî Òóðêåñòàíà. Ñâåò è òåíè êîëîíèçàöèè. ÑÏá., 1914. 214 ñ. 6 Ðóìÿíöåâ Ï.Ï. Óåçäû Æåòûñó. Àëìàòû, 2000. 336 ñ.; Ñîíûêi. Ñîöèàëüíîå ñòðîåíèå êèðãèçñêîãî íàðîäà â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì // Âîïðîñû êîëîíèçàöèè. 1909, № 5, Ñ. 71-109; Ñîíûêi. Óñëîâèÿ êîëîíèçàöèè Ñåìèðå÷üÿ // Âîïðîñû êîëîíèçàöèè. 1911, № 9. Ñ. 14-28; Ïàëåí Ê.Ê. Ïåðåñåëåíñêîå äåëî â Òóðêåñòàíå. ÑÏá., 1910. 194 ñ.; Âàñèëüåâ Â. Ñåìèðå÷åíñêàÿ îáëàñòü êàê êîëîíèÿ è ðîëü â íåé ×óéñêîé äîëèíû. Ïã., 1915. 78 ñ. 7 Êàóôìàí À.À. Ïåðåñåëåíèå è êîëîíèçàöèÿ: Ìå÷òû è äåéñòâèòåëüíîñòü. ÑÏá., 1905. 116 ñ.; Ñîíûêi. Ê âîïðîñó î ðóññêîé êîëîíèçàöèè Òóðêåñòàíñêîãî êðàÿ. ÑÏá., 1903. 96 ñ.; Âîùèíèí Â. Ê çàêîíîïðîåêòó î ïðîäàæå ïåðåñåëåí÷åñêèõ ó÷àñòêîâ // Âîïðîñû êîëîíèçàöèè. 1913, № 13. Ñ. 17-24; Âåëåöêèé Ñ. Çàïèñêà î ïîëîæåíèè è íóæäàõ ïåðåñåëåí÷åñêîãî äåëî â Ñåìèðå÷åíñêîì ðàéîíå. Âåðíûé, 1915. 31 ñ.; Ñîíûêi. Î êîëîíèçàöèîííîì çíà÷åíèè Ñåìèðå÷üÿ // Âîïðîñû êîëîíèçàöèè. 1909, № 4. Ñ. 91-101. 8 Øêàïñêèé Î.À. Ïåðåñåëåíöû è àãðàðíûé âîïðîñ â Ñåìèðå÷åíñêîé îáëàñòè // Âîïðîñû êîëîíèçàöèè. 1907, № 1. Ñ. 19-52.; Ñåäåëüíèêîâ Ò. Áîðüáà çà çåìëþ â Êèðãèçñêîé ñòåïè. ÑÏá., 1907. 97 ñ. 9 Áàéò½ðñûíîâ À. Òà¹û äà æåð æàéûíäà // Àéºàï, 1911, № 4. 1-4 á.; Ñîíûêi. ʼøïåëi ¿¸ì îòûðûºøû íîðìà // ²àçàº, 1913. № 20.; Äóëàòîâ Ì. Æåð ì¸ñåëåñi // Àéºàï, 1911, № 6. 8-10 á.; Ñåðàëèí Ì.Ñ. Áiçäi» á½ðûí¹û ¿¸ì ºàçiðãi õàëiìiç // Àéºàï, 1911, № 10. 11-14 á.; Á¼êåéõàíîâ °. ²àçຠ¿¸ì æåð ì¸ñåëåñi // ²àçàº, 1914, № 54; Ñîíûêi. Åêi æîë // ²àçàº, 1915, № 101. 12


Áóêåéõàíîâ À. Èñòîðè÷åñêèå ñóäüáû êèðãèçñêîãî êðàÿ è êóëüòóðíûå åãî óñïåõè // Á¼êåéõàí °. Òà»äàìàëû. Àëìàòû, 1995. 45–66 áá. 11 Òûíûøïàåâ Ì. Êèðãèçû è îñâîáîäèòåëüíîå äâèæåíèå // Ðóññêèé Òóðêåñòàí. 1906, 1 ÿíâàðÿ; Ñîíûêi. Èñòîðèÿ êàçàõñêîãî íàðîäà. Àëìà-Àòà, 1993. Ñ. 20-29. 12 Ñàôàðîâ Ã. Êîëîíèàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ (Îïûò Òóðêåñòàíà). Ì.: Ãîñèçäàò, 1921. 147 ñ.; Ìóðàâåéñêèé Ñ. Î÷åðêè ïî èñòîðèè ðåâîëþöèîííîãî äâèæåíèÿ â Ñðåäíåé Àçèè. Òàøêåíò, 1926. 109 ñ.; Ðûñêóëîâ Ò. Îá èñòîðèêàõ òóðêåñòàíñêîé ðåâîëþöèè (Ïî ïîâîäó îäíîé ñòàòüè) // Òóðêåñòàí, 1922, 22 íîÿáðÿ; Ñîíûêi. Ðåâîëþöèÿ è êîðåííîå íàñåëåíèå Òóðêåñòàíà. ÷. 1. Òàøêåíò: Ãîñèçäàò, 1925. 218 ñ.; Ãàëóçî Ï.Ã. Òóðêåñòàí – êîëîíèÿ (Î÷åðêè èñòîðèè êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêè ðóññêîãî öàðèçìà â Ñðåäíåé Àçèè). 2–èçä. Òàøêåíò: Ãîñèçäàò, 1929. 226 ñ.; Ëàâðåíòüåâ Â. Êàïèòàëèçì â Òóðêåñòàíå (Áóðæóàçíàÿ êîëîíèçàöèÿ Ñðåäíåé Àçèè). Ëåíèíãðàä, 1930. 194 ñ. 13 Àñôåíäèÿðîâ Ñ. Èñòîðèÿ Êàçàõñòàíà. Àëìàòû, 1998. 304 ñ.; Òîãæàíîâ Ã. Êàçàõñêèé êîëîíèàëüíûé àóë. Ì., 1934. 110 ñ. 14 Íå÷êèíà Ì.Â. Ê âîïðîñó î ôîðìóëå – ”íàèìåíüøåå çëî“ // Âîïðîñû èñòîðèè, 1951, № 4. Ñ. 19–25; ßêóíèí À.Â. Î ïðèìåíåíèè ïîíÿòèÿ ”íàèìåíüøåå çëî“ â îöåíêå ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîññèè íåðóññêèõ íàðîäíîñòåé //Âîïðîñû èñòîðèè, 1951, N 11. Ñ. 31–42. 15 Ðàäæàáîâ Ñ. À. Ðîëü âåëèêîãî ðóññêîãî íàðîäà â èñòîðè÷åñêèõ ñóäüáàõ íàðîäîâ Ñðåäíåé Àçèè. Òàøêåíò: Ôàí, 1955. 210 ñ.; Õàëôèí Í. À. Ïðèñîåäèíåíèå Ñðåäíåé Àçèè ê Ðîññèè (60-90-å ãîäû ÕIÕ â.). Ì.,1965. 468 ñ.; Áåêìàõàíîâ Å.Á. Ïðèñîåäèíåíèå Êàçàõñòàíà ê Ðîññèè. Ì.: Èçä. ÀÍ ÑÑÑÐ, 1957. 340 ñ. 16 Ñàáûðõàíîâ À. µëû áåòá½ðûñ. Àëìàòû, 1981. 294 á. 17 Ñóëåéìåíîâ Á.Ñ. Ïîäãîòîâêà ðåôîðìû 1867–1868 ãîäîâ â Êàçàõñòàíå // Èçâåñòèÿ Êàçàõñêîãî ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ, 1946, № 2 (27). Ñ. 137–148; Ñîíûêi. Îá àäìèíèñòðàòèâíîì óñòðîéñòâå êàçàõñêîé ñòåïè ïî ðåôîðìå 1867–1868 ã.ã. // Âåñòíèê ÀÍ Êàç. ÑÑÐ, 1951, № 2(71). Ñ. 118–126; Ñîíûêi. Àãðàðíûé âîïðîñ â Êàçàõñòàíå ïîñëåäíåé òðåòè ÕIÕ–íà÷àëà ÕÕ â.â. (1867–1907 ãã.). Àëìà-Àòà: Èçä. ÀíÊàç ÑÑÐ, 1963. 411 ñ.; Çèìàíîâ Ñ. Ïîëèòè÷åñêèé ñòðîé Êàçàõñòàíà êîíöà ÕVIII è ïåðâîé ïîëîâèíû ÕIÕ â. Àëìà-Àòà, 1960. 320 ñ.; Êóëüòåëååâ Ò.Ì. Óãîëîâíîå îáû÷íîå ïðàâî êàçàõîâ. Àëìà-Àòà, 1955. 412 ñ.; Ñàïàðãàëèåâ Ã. Êàðàòåëüíàÿ ïîëèòèêà öàðèçìà â Êàçàõñòàíå (1915–1917 ãã.). Àëìà-Àòà, 1966. 375 ñ. 18 Ãåëëåð À.Á. Ïåðåñåëåí÷åñêàÿ ïîëèòèêà öàðèçìà è êîëîíèçàöèÿ Êàçàõñòàíà â íà÷àëå ÕÕ âåêà (1900–1919 ãã.) (ïî ìàòåðèàëàì Ñåìèðå÷åíñêîé îáëàñòè) Àâòîðåô…. Ì., 1954. 24 ñ.; Ìàêàðîâ È. Ô. Êàçàõñêîå çåìëåäåëèå â êîíöå ÕIÕ–íà÷àëå ÕÕ ââ. // Ìàòåðèàëû ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó è êðåñòüÿíñòâó ÑÑÑÐ. Ì., 1953. Ñ. 120-127; Åðåíîâ À. Î÷åðêè ïî èñòîðèè ôåîäàëüíûõ çåìåëüíûõ îòíîøåíèè ó êàçàõîâ. Àëìà-Àòà, 1960. 158 ñ.; Ãàëóçî Ï.Ã. Êîëîíèàëüíàÿ ñèñòåìà Ðîññèéñêîãî èìïåðèàëèçìà â êàíóíå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. Àëìà-Àòà, 1968. 160 ñ.; Ñîíûêi. Àãðàðíûå îòíîøåíèÿ íà þãå Êàçàõñòàíà â 1867-1914 ãîäû, Àëìà-Àòà, 1965. 345 ñ.; Ñóíäåòîâ Ñ.À. Î ãåíåçèñå êàïèòàëèçìà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå Êàçàõñòàíà. Àëìà-Àòà, 1970. 120 ñ; Òîëûáåêîâ Ñ.Å. Êî÷åâîå îáùåñòâî êàçàõîâ â ÕVII–íà÷àëå ÕÕ âåêà: ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç. Àëìà-Àòà, 1971. 633 ñ.; Ãîðÿ÷åâà À.À., Ôðèøìàí Ë.Ñ. Çàðÿ íàä Ñåìèðå÷üåì. Àëìà-Àòà, 1987. 192 ñ.; Áåêìàõàíîâà Í.Å. Ôîðìèðîâàíèå ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàñåëåíèÿ Êàçàõñòàíà è Ñåâåðíîé Êèðãèçèè. Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü ÕVIII-60-å ãîäû ÕIÕ â. Ì., 1980. 280 ñ.; 10

13


Ñîíûêi. Ìíîãîíàöèîíàëüíîå íàñåëåíèå Êàçàõñòàíà è Êèðãèçèè â ýïîõó êàïèòàëèçìà (60-å ãîäû ÕIÕ â.-1917 ã.,). Ì., 1986. 243 ñ.; Ò¼ëåêîâà Ì. Æåòiñó õàëºû (1897-1999 æûëäàð). Àëìàòû, 2002. 282 á. 19 Åðîøêèí Í.Ï. Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè. Ì., 1983, 351 Ñ.; Çàéí÷êîâñêèé Ï.À. Êðèçèñ ñàìîäåðæàâèÿ íà ðóáåæå 1870-1880-õ ãîäîâ. Ì., 1964, 509 Ñ.; Ñîíûêi. Ïðàâèòåëüñòâåííûé àïïàðàò ñàìîäåðæàâíîé Ðîññèè â ÕIÕ âåêå. Ì., 1973, 288 Ñ.; Òðîèöêèé Ñ. Ì. Ðóññêèé àáñîëþòèçì è äâîðÿíñòâî. Ôîðìèðîâàíèå áþðîêðàòèè. Ì., 1974, 356 ñ. 20 Æèðåí÷èí Ê.À. Ïîëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå Êàçàõñòàíà â ÕIÕ–íà÷àëå ÕÕ âåêîâ. Àëìàòû, 1996. 352 ñ. 21 Àáäðàõìàíîâà Á.Ì. Èñòîðèÿ Êàçàõñòàíà: âëàñòü, ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, òåððèòîðèàëüíîå óñòðîéñòâî â ÕIÕ âåêå. Àñòàíà, 1998. 132 ñ. 22 Àáäóðàõèìîâà Í.À. Êîëîíèàëüíàÿ ñèñòåìà âëàñòè â Òóðêåñòàíå (âòîðàÿ ïîëîâèíà ÕIÕ–íà÷àëî ÕÕ ââ.). Àâòîðåô. äîêò. þðèä. íàóê. Òàøêåíò, 1994. 46 ñ. 23 Åñìàãàìáåòîâ Ê.Ë. ×òî ïèñàëè î íàñ íà Çàïàäå. Àëìàòû, 1992. 212 ñ.; Ëàóìóëèí Ì.Ò. Èñòîðèÿ Êàçàõñòàíà êîíöà ÕIÕ–íà÷àëî ÕÕ ââ. â çàðóáåæíîé èñòîðèîãðàôèè // Èçâåñòèÿ ÀÍ ÐÊ. Ñåð. îáù. íàóê. 1992, № 5. Ñ. 34-45.; Íåñèïáàåâà Ê.Ð. Ñîâðåìåííàÿ àíãëî–àìåðèêàíñêàÿ èñòîðèîãðàôèÿ ðóññêîé ýêñïàíñèè è êîëîíèçàöèè Öåíòðàëüíîé Àçèè è Êàçàõñòàíà (ÕVIII–íà÷àëî ÕÕ âåêà), Àëìàòû, 1997. 191 ñ. 24 Óêàç Ïðàâèòåëüñòâóþùåãî Ñåíàòà îá îáðàçîâàíèè Òóðêåñòàíñêîé îáëàñòè. 1865 ã.; Óêàç îá ó÷ðåæäåíèè Òóðêåñòàíñêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâà. 1867 ã. 11 èþëÿ; Ïðîåêò ïîëîæåíèÿ îá óïðàâëåíèè Ñåìèðå÷åíñêîé è ÑûðÄàðüèíñêîé îáëàñòè. 1867 ã. 11 èþëÿ; Âðåìåííîå ïîëîæåíèå îá óïðàâëåíèè â Óðàëüñêîé, Òóðãàéñêîé, Àêìîëèíñêîé è Ñåìèïàëàòèíñêîé îáëàñòÿõ. 1868 ã. 21 îêòÿáðÿ; Ïîëîæåíèå îá óïðàâëåíèè Òóðêåñòàíñêîãî êðàÿ. 1868 ã. 2 èþíÿ; Ïîëîæåíèå îá óïðàâëåíèè Àêìîëèíñêîé, Ñåìèïàëàòèíñêîé, Ñåìèðå÷åíñêîé, Óðàëüñêîé è Òóðãàéñêîé îáëàñòÿìè. 1891 ã. 25 ìàðòà //  êí.: Ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ Êàçàõñòàíà. Ò. 1. ÀëìàÀòà,1960. 25 ²Ð ÎÌÌ. 44-º.,1-ò., 48259-iñ,1-2-ïï. 26 ²àðà»ûç: Ï.Ã. Ãàëóçî. Àãðàðíûå îòíîøåíèÿ íà þãå Êàçàõñòàíà â 1867-1917 ã.ã. Àëìà-Àòà, 1965. Ñ. 38-44. 27 Ñòàòèñòèêà Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Âîëîñòè è íàñåëåííûå ìåñòà. 1893 ãîäà. Âûï. 7. Ñåìèðå÷åíñêàÿ îáë. ÑÏá., 1895; Ïåðâàÿ âñåîáùàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé èìïåðèè 1897 ã. LXXXV. Ñåìèðå÷åíñêàÿ îáë. ÑÏá., 1905. 28 ²Ð ÏÀ. 666-º., 1-ò., 76-iñ, 1-14-ïï.: Ñåìèðå÷åíñêîå îáëàñòíîå ñòàòèñòè÷åñêîå óïðàâëåíèå. Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè Âñåðîññèéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè 1920 ãîäà ïî Ïèøïåêñêîìó óåçäó. Ñåìèðå÷åíñêàÿ îáëàñòü ïî êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ â ñðàâíåíèé ñ èòîãàìè Âñåðîññèéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè 1917 ã.; Ñîíäà. 3-º., 1-ò., 482iñ, 10-12-ïï.: Òåððèòîðèÿ, àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå è íàñåëåíèÿ Äæåòûñó äî è ïîñëå íàöðàçìåæåâàíèÿ; Ñîöèàëèñòè÷åñêîå ñòðîèòåëüñòâî â ñåëàõ è àóëàõ Ñåìèðå÷üÿ 1921-1925 ã.ã. // Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû. ×. 1, Àëìàòû, 1957. 29 Îò÷åò ïî ðåâèçèè Òóðêåñòàíñêîãî êðàÿ, ïðîèçâåäåííûé ïî âûñî÷àéøåìó ïîâåëåíèþ ñåíàòîðîì, ãîôìåéñòåðîì, ãðàôîì Ê.Ê. Ïàëåíîì. Âûï. 1-18. ÑÏá., 1909-1910. 30 “Äåéñòâóþùåå Ïîëîæåíèå îá óïðàâëåíèè â ñòåïíûõ îáëàñòÿõ. Ðàáîòà íàïèñàíà íà ïîëó÷åíèå ñòåïåíè êàíäèäàòà ïðàâà äåéñòâèòåëüíûì ñòóäåíòîì 14


Ñóëòàíîì Äæàí-Ñóëòàíîì ×óâàêîâûì.” 35 ñòð. Îòäåë ðóêîïèñåé è ðóêîïèñíûõ êíèã íàó÷íîé áèáëèîòåêè èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî Êàçàíñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Åä. õð. №9175; Á.À. Êåíæåòàåâ. Êàçàíñêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ è ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ êàçàõñêîé èíòåëëèãåíöèè â ñåðåäèíå ÕIÕ–íà÷àëå ÕÕ ââ. Êàçàíü, 1998. 87 ñ.; Äîêëàä Ìëàäøåãî ÷èíîâíèêà îñîáûõ ïîðó÷åíèé ïðè Âîåííîì Ãóáåðíàòîðå Ñåìèðå÷åíñêîé îáëàñòè Áàðäûáåêà Ñûðòàíîâà îò 9 èþíÿ 1907 ã., ãîðîä Âåðíûé. Ïî âîïðîñó îá óëó÷øåíèè êèðãèçñêîé æèçíè // ´Ð ÎÌÌ. 1-º., 27-ò., 1222-iñ, 20-ï.

15

Qoygeldiev_2  
Qoygeldiev_2  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 2 3 4 5 6 7 8 Ñàáûðõàíîâ À. µëû áåòá½ðûñ. Àëìàòû, 1981. 294 á. Òûíûøïàåâ Ì. Êèðãèçû è îñâîáîäèòåëüíîå äâèæåíèå // Ð...