Page 1

#*


h

r F r F rr rr rr rr rr rr rtr rr rr rt

EPaYNι|Tθs AΓΩrH YrΞIAΣ <cKυκλoφoρtακιi Aγωγri - AτUxιiματαυ Tετρdδιo MαΘnτιi 6.8 ετιilv

E,πrμ6λεrα:

Bαoλn5 Δnμ6πoυλog

ΑΘFΙNΑ

2Ο08

Τo dργo σUγΧρnματoδoτεiταt απ6 τo EυρωπαΙκ6 Kotvcοvtκ6 Tαμεio κα απ6 Eθvrκoιic Π6ρoυc

{ ,tiλ'

ΠEπιωιn*Ιι[ΙιΙuΙΙ1i'i1ffi1''1iΗ

i:ι,.,ε

Ι**Ι,*p ,,,",,.';iΙl1l;];!l;].i

Ξ.Ξ

Ξ IΞ

Ξ.ΞΞ

1Ts.**.Ψl|[9tr': :].;:":i,".:,.:':ι:iJ;1i:,l;


Tiτλo5 θεματrκig εv6τnτα9: ΑΓοΓFΙ 1TEΙΑΣ nKυκλoφoρrοκi Aγωγ6 - Aτυxriματα. Tετρdδro Mαθnτi, Avdδoxo5: EPΕYNLΙTΕΣ Α.E.Ε,Ε., Φεrδioυ 18, 106 78 Αθrivα www.erevnites.gr Eπrαιnμovtκ65 uπεfθυvo5: Bαoiλn5 Δnμ6πoυλoq Επrαιnμovrκi-Παrδαγωγrκi Επrμ6λεια: Παvεπrαι6μto Αθnvιilv, Παrδαγιογικ6 Tμiμα Δ.Ε. Εργααιriριo Φυorκιbv Επroιnμιbv, txvoλoγiαg καr Περrβdλλoιτog Διευθυvιriq: καθnγ. Γ. Θ. Koλκdvn5

Συψραφrκi oμdδα: Bαoiλng Δnμ6πoυλoq, Δ6oπoιvα

Ιμβριcilτn, Ιφιγ6vεια Kαρrωτn

Φλoλoγrκιi επrμ6λεrα: Boιiλα Θεoδωρiδoυ

Mακεια εξωφιiλλoυ: Erκ6vα απ6

τn5 π6λng,, Eκδ. τo βrβλo "To βιβΧo

ΕPΕYNLΙTΕΣ

2001

υλκoιi Aγωγfig Yγεiαg με τiτλo uKυκλoφoριακi Aγωγi - Aτυxriματα, 6γιvε γrα λoγαρrαoμ6 τou Yπoυργεioυ Παrδεiα5 αιo πλαioro τoυ Γ, Kotvoτrκoιi Πλαroioυ Στriρrξnq. LΙ δnμιoυργiα τou παρ6ιτo9

ΑΞoNΑΣ ΠPOTΕPΑΙOTHTAΣ Α2

uΠρocbθnon καr βελτiωon τnq εκπαiδεUσns Kαl τnq αρxrκig

επαψε\ατrκri5 κατdρτron5 αιo πλαioto τng δια βioυ μdθnong,, Mdτρo 2.4. Επαψε\ατrκ69 πρooαvατoλoμ6q καt οιivδεon με τnv αγoρd εργαoiαq, Evdργεrα 2.4.3.Κατπγoρiα πρdξεωv α oΠλoτι κd Πρoγρdμματα Σ1oλεiαlv (Δnμoτικd, Γuμvdοrα, Evrαiα Λιjκεrα, TEΕ),.

ΙSBN: 978-960-7 54|-35-2 Copyrighc Yπoυργεio Eθvrκrig Παrδεiαg καr Θρnoκεuμdτιοv / Δrειiθυι,on Συμβoυλευτrκoιi Eπαγγε\ατrκoιi Πρooαvατoλσμoιi Kαl Εκπαrδευτtκ<ilν Δρααιnρroτιiτωι..


ArΩrΗ YrΞΙAΣ ιιKuκλoφoρlαrri αγιυγri - Aτuxriματαlr


h E Ξ 14. Συζriτnοn Ytα τo μdΘnμα τng κυκλoφoρrακrig αγιυγr19

.69

Ξ

Ξ Ξ

E r.Ξ t: E E

r tr r.{

7


ΓrΞ

l_" r-4

Ll r-{

rtr tr rr r tr rr rE Ε r-.1

lj

Η

l--

tr l:

rr rr tr rLr

lGφαλαro .oλn

I

n τdξn μια oμ6εα!

L.Ξ

t-.Ξ

I r I

Ξ Ξ Ι

Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ

9


Κυκλoψoριακi αγωγi

λqγνΦPιo1oυφει.

Πorο5 εivαt αυτ69 ri αυτr1 πoυ γvcορiζεrg λγ6τερo αιnv τdξn oου;

Aφoιi μλliοεr5 μαζf τoυ n μαζi τns Καt περrγρdψεr5 με Χγα λ6γrα τov εαυτ6 ooυ, οnμεiαlοε εδιb μερrκd απ6 τα οτotxεiα ΠoU σoU εiπε o ouμμαθnτri5 οou 6 n σUμμαθrlτρrd σoU Ylα τov εαuτ6 τoυ/τn5 κα 6ταv 6ρθεr n οεtρd. οoυ παρoυοiαοιi τα οτnv τdξn.

to


rtr rtr 1--

tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr

F

Δραατnρι6τnτα 2 Πο1ι)ι εi\-αl ot Καvovεc)L uε τouc) oΠolouc) ΠoεΠεl vα Ι ι'

- ...l

-: -^^^. ιι|'lΨ|ιΙ.,ιL)ul

αιrlv oμdδα οoυ;

Δραοrnρι6τnτα 3 .κεφτεiτε τρ6πoυq YΙα vα ζεiτε καλd oτnv τd.ξn. Mε τo δdοκαλo ri τrr δαοκdλα ιrι]ζ σUιιφ(,ι.lioτε γtα τoυg καv6vεs ΠoU θα 6xετε οτnv τdξn oαg,.

Δρooτnρι6τnτα 4 \1ε τn βofiθεrα τoυ δαoκdλoυ ri τng δαoκdλαq oα9 γivετε oμdδεg καr παiξτε 6vαv ι1Πo τouq καv6vε9 noυ πρ6τεtvαv 6λε5 or oμdδεs oτnv τdξn. \.παρ1ouv καv6vε5 πoυ πρ6πεt vα ακoλoυθεiτε 6ξω απ6 τo oxoλεio; Αvαφ6ρετε l13ι-l

.-' Ι-Ι

tF.oUC.

l.

1 l1

-.'. u,-,*ξΙs*

τdξn μα5 εivαr μα oμdδα. Γrα vα λεrτoυργεi σ(οσrd

II


Κυκλoψoριακιl εlyωyιi

I

,_} l, ,_J L! ._J l, )t-J

__l

l,

-J .D .=-Ι t]

-J !al _

__-l

'D _

t,C)τcιv

τo πλoio φτdvεl στll Σavτoρivrl, oτιl λι1ιιiι,I περιμιiιτ-lυv γcι.iδoιlριir<rιr γlCl vcl μιετιrιρlρoυι, τoυg επι|]dτεs στ(ι Φυρd πoυ βρioκoιταt πιivι,l οτo [3ριi1o.

llιjq μtετιικιvεioτι

Εοεic,

\,|(ι V(Ι nciτε οτo

__-l

_ t,

_-L

-

_-]

tΙt

--Ι

ιi;oλεiιl;

_J, ID

_-l ID .-Ι tΙ

Δρααrnρι6τnτα l

_

M

n

oρ ε iτε

ι,ιι oιιlμιiιιrετε τcι

Π

aΙiiιτι,l ιlγ

Ι!' Ii

μιατιι

_^b

;

_-&

r!

..Ξ_l

-J

.D

-J

4,,

_

r!

_.ι

--ι _.ι a! a!

.Ι-.ι tξ

al

-b


rr rr rr rr rr rr rr rr r t_

r_Ξ

LLI

rLLrLL.Ξ

L-.I L-Ι

L-.I

L-.t

LLι-.ι ι:-.I

r5


r.'.E*-.E Πotα απ6 τα παραπdvω μdoα θα XρnσΙμoπotofoατε γrα ταξiδrα μεγdλωv

απoαιdoεαlγ:

Πoto απ6 τα παραπd,vω oyriματα xρnσtμoΠoΙofv ot γovεi5 σαs γlα γα μετακrvnθofv απ6 τo oπiτt αιnv εργαoiα τous;

Γvωρiζετε πotα o1tiματα ovομdζovιαr μdoα μαζrκfr5 μεταφoρd5;

t6 ι


t_ Γ,

t: Γ'

rr rr rr rr rr rr LrLΓ:

t:

r---.Ξ

L.lι

}--.Ξ

Lι--Ξ] LLLLL--Ι

t,---.Ι

ι._^t

lι-.i

Δραornριιiτnτα 2 Β.v.τι .ι1.lθμιουq oτιg εtκιivεg, απ6 τo nαλr6 oτo πrο oιi1γρovo τρ6vo.


Κιι κλoψ

ο

ρ

ι

α ιιrl cιγ

ιτi ιι

ΞΞ__

._t c.Ξ

Δρααrnρι6τnτα J Bιrλτε ιιρrθμιoriq oτιg εlκ/lvεg, ιιπιi τιl rlιrλtιi oτιl ιrrο ιτιiγxριlvo ttλoiιl.

_-Δ Ξt - --Ι ΞD ΞΙ-L ΙD -Ι

,ll

:-}

j:"

Ξ} :} Ξ}

_-b

Ξ!

__l

ry::w'-

Ξ!

_J

Ξ!' J

.t,

.}#L,'ι,r'

Ξr

Ξq-L l --Δ .-ι

Δραατnρι6τnτo 4 Birλτε ιιρrθiιoιig ιiτιg εΙΚ6νεζ, αtl6 τo

Ι

ιrιλ6 oτιl

rrιo oυψρovo ιιυτoκ(vlrτo

ιη-Ι

I

_-L Ι.Ξ r.l_J Γ

F

,,.i_

}Ι--L _i E

t,

r .-' Ξ'

ιl tΙ

-_-J

_J l.Ξ ι

!

ΞD

_-}

_J ιΙ. i

ιΙ-l

J r.l

i Ι


rr rr rtr rr rr rr tr rr

ΙΙοrεq εir-αt ot oμor6τnτε9 καΙ ΠoΙεs or διαφoρ69 τoυq;

Eργαoiα σε oμαδεq H εβδoμdδα L6-22 Σεπτεμβρioυ οvoμdζεταr Ευρc'lπα1'κΛ Ε,βδoμdδα Λ4ετακΙvnong, H τελευταiα nμ6ρα τng εβδoμdδαg ovoμdζεται Hμ6ρα

ΧωρE9

'\υτoκΙvnτo'

F

r r-.t I-

Xιυρtαιεiτε oε oμdδεq καr ζιυγραφi_

οτε αφ(οε9 με θ6μα uEυρcοπαΤκ6 E,βδo-

μdδα Mετακfvnong,. Σxεδrdοτε

oτrq,

αφfοε9 σαS τα δrκd οα5 φαιταοτtκd μ6οα

μαζrκrig μεταφoρdq.

t9


Ξργαofα σε oμdδεq Δrολ6ξτε με τnY oμdδα οα9 6vα μ6οo μεταφoρd5. Σε 6vα xαρτ6vr γρdqπε τo 6voμd τoU Κα1 ζιογραφiοτε απ6 κdτω τnv εrκ6vα τoυ. Mε τn βoriθεrα τou δαoκdλoυ ri τng δαοκdλα5 οα5 αvαζnτ6αιε τnv rαιoρiα τoU σtο λoγrομrκ6 nΑvακαλ6Πτω τrs Mnxαvd5>. Γρdψ^'oτo xαρτ6vt με Χγα λ6γrα τnv rαιoρiα τoυ μιiοou κdτιυ απ6 τnv εrκ6vα τou. Δnμtoυργriαιε μrα γιυvrd αιnv τdξn, αιnv oπo(α κdΘε

ομdδα θα εκθ6oεr τnv εργαοfα τng.


r rr rr rr rr rtr rr L_

rh_o -r h--

rcι t_

tr }-Ξ LLLL--4 L-{

}--.Ξ

LL--Ι

t: L--l

LLLι.-Ξ Lι.-. 1.-Ι ι,.-!'i

l*

al


Κυκλoψoριακtl αyωyιl

Ξ-_J ΞD - _Δι Ξ'

Δραoτnριιiτnτα l

$

BoIlθιioτε τιl Mαρict ι,ιι φτιicrεt ιrτιl oπiτl τIlg. Ι Ιερrγριiψτε τιq κrι.rioεIg

-

ΞD-'.}

--ι, lD -:_' lt __L ιD

τt-rg.

__L

ΞΙ

+D D

_--b

ΞD

_-.L +D .-

_-L

Ξr _

Ξ} -.L - -.\ ΞΙ. Δρααrnριιiτnτα 2 ,Ρ )t

t'

Mπoρεiτε vιι περιγ1-liιψετε δrκ69 oιr5 δtαδρoμ69, ΠoU ΠραγLιιιτoπιltεiτε ι<crθrrpιερlvd μιε τιl lιιiδtα; Ειπo_ πioτε κdποιιt κτΙρtα μιε lδtιιiτερrl QρΧΙτεΙiτ()vtκli, τιι oπ iτt ιι κitπ otιυr, . φiλα;ν (,aζ, l(QτιΙ(,τti μιιrτα.

.

!ι-

-.\.r1

_

_-L }'

ιι. -J Ξ

.}

_-L

Ξ,L _

Ξ -.L,δ _-b

εL _

-_δ ΕΔ

_-Ι Aδ _-bl-

ΞΔ

Ξ -_bδ _-}.b _

22

Ξ- -_b-δ,


Εργαoiα oε oμ6δεq F{ Κατερivα ζεr

αιn

γεtτovrd, τng εtκ6vα5.

Ξ

tr

E tr tr

Kdθε 6vαq απ6 τnv oμdδα οα5 μπoρε( vα ζωγραφiοεt κιiρtα, δ6vιρα, κ.d. πou oυι,αιτd n Kατερ(vα 6ταv πnγα(vεt απ6 τo oπiτt αro ο-xoλεio τn5. Mετ6 περι \.ρdψ,rε με Χγα λ6γrα τn δrαδρoμ6 τns αls dλλε5 oμdδε5.

Ξ o.9 xαP1i

E tr tr tr tr tr

,"1ΙiΗ':lffiΦ Συμτ1εPαiνoυ1rε

23


b t l_

tl_ H

rr rr rr rr rr t_

F I

rtr rr rL-

Kεφ6λαιo ιt Aπo τo oπfτr στo oxoλεio|

r-.ι ι-{

LLl--a LLLl--r L-{

l-{ ι_i

25


|ΞΞΞΞΞ Κυκλoφoριακi αγωyi

Πnγαivιυ oxoλεio

απo τov αoφαλεoτερo δρoμo.

Στlq πλαγr6s τωv Tζouμdρκοlv υπdρxouv xrορroυδdκtα ΠoU δεv 6xouv δrκ6 τoυ5 Δnμoτrκ6 Σxoλεio, or μαθnτd5 μετακtvo(lvιαr με αυτoκivnτα τa:v γovtriv τoug f με λειοφoρεio oε dλλo xιυρr6 πou dxεt αxoλεfo. Kdπorα παrδrd ξυπvo(lv απ6 τrg 5:00 τo πρωi γrα vα εivαt αrr5 8:00 αιo oxoλεio τous, γtατi τo xιορr6 τoug εivαr μακρrd απ6 τo oxoλεio Kαl ot δρ6μor διiοκoλor.

ι-

Eοεi5 πιil5 μετακrvεioιε Ylα vα φτdoετε ατo oxoλεio; A) Παρ6α με dλλou5 oυμμαθnτdq οαq; B) Mε oxoλκ6 λεωφoρεio; Γ) Mε τoug γοvεi5 οα9; Δ)

Σuζnτriαιε γ1α τn δrαδρoμri πou ακoλoυθε(τε απ6 τo οπiτt ΠρoS τo oxoλεio. Σε πotα onμεiα τn5 δrαδρoμri5 uπdρxεr κd,πoto5 κivδuvog; Πατi;

26

ι


rr tr rr tr tr rtr tr tr tr

Eργαolα oε oμαδεq 1n

oμιiδα Γι.αιΙrιε oε μrκρ69 κdρτε9 τα παρακdτω οnμεiα τn5 δrαδρoμrig απ6 τo οπiτt οτo

ηoi.εΙo: πεζoδρoμlo oταr. o δdοκαλoq fr n δαοκdλα οα5 οταματriσεt τα παrδιd τng δειiτερns oμd. δαq oε καπoto οnμεfo τn5 τdξn5, τoυg δivετε μrα κdρτα.

2n oμdδα ,Oταv Πορrαιαvετε μαθnτ69 πoυ πnγα(voυv απ6 τo oπiτt τoUS στo oyoλεio. οα5 πεr o δαoκαλog fi rr δαοκdλα σαs vα κdvετε οτdon, oταματtioτε. Πdρτε τnv κdρτα πoυ θα oα9 δcυoεr n πριilτn oμdδα. Περrγρdqrιε oτnv τdξn τt πρ6πεt vα κdvετε oε αυτ6 πoυ δεixvεr n κdρτα.

r r-{

F tr tr r.-{ Lr--Ξ LLL-.t LL: L-

Δpααrnριιiτnτα 2

τ/\ Ι t εiι,αi o oxoλκ69

τρoxov6μoq;

1--{

L-{ L-i

L-{

27


ΠlΠΠΠffiΠlffiffiffir Κυκλoψoριακi αyωγn

Yπdρyεr oxoλκ69 τρoyov6μoq οτo oxoλεio οα9 ri οε κdπoto κovιtv6 αxoλεio; Αv uπdρxεt, μlα oμdδα παrδrιbv απ6 τnv τdξrr οα9 μπoρεf vα πdρεt ουv6ιτευξn απ6 τov τρoxov6μo με τn βο6θεrα τoU ερωτt]ματoλoγioυ!

-{ *{ -€ *{ -{ *{ -{ -{ -{ -{ *{ -{ *{

-{ -€ -{ -{

*d

-{ -{

.Πoloq εfvαl o ρ6λoq τou oxoλlκou τρoxov6μoυ;

.ol oδnγof σαq odBovτ

Nα'

-s

Nαt

bxl

I

bxl

Π αΙ;

Π

.Mnπωq ol μαΘnτdq καΘυoτερoιlv vα περdoouv τo δρ6μo, κdvovταζ μεταξιi τoυq αoτεiα; Nαt bxl

!

.Noμfζετε

NαI

Π

Π

6τI n παρoυof α oαg €xεl

bxI

Π

εμπoδfoεl ατuxfiματα;

.Πρlv απ6 τnv τoπoΘιiτnori oαζ στn συγKεκρlμdvn Θdon, εfxαv γfvεl ατuxliματα;

!

bxl

Γl

lΤl Θα oυμBoυλε uατε dvαv oδnγ6 πoυ κlvεfταl κovτd oτo oxoλεfo: .Τl Θα ouμBouλειiατε dvαv μαΘnτfi πoυ nnγαivεl αn6 τo oπfτt τoυ οτo oxoλεio:

Αvακotvιboτε

28

!

.Δlαμαρτιiρovτ

Nα'

-rζ

-{ -{ -{ -d -g -{

ΞρωτnματoλoγΙo

τ1ξ,

αΠαvtfrοεtq τoυ τρoxov6μoυ οτrrv τd.ξn oα9.

Ξ


L-

tr

F tr

rr

o

Γιιυργoq μ6vεt αιnv π6λn. Πnγαfvεt αιo oxoλεio με τα π6δrα απ6 μrκρoriq καr noιrγoυq, δρ6μoυ5, αλλd κdvεr πoλΜ riρα. Πα vα πdεl αιo αxoλεio τoU ΠΙo ο6vιo-

μα. μπoρεf vα δrαoxioεl μΙα ΚεvΕρlκri λειοφ6ρo. Tr κivδυvo5 υπdρxεt; Tt θα τou πεiτε 1-tα \,α μnv τo κdvεt; Πri5 θα τov Πεiσετε;

E Ξ

1υμπεραivoυμε

E 29


b tr tr tr tr tr tr tr

F tr Ξ

E E E

IGφdλαro

5

Tαξfδr oτα κιiματα Kαr στα oιivvεφα!


ι\ . D l. ^D'

Κυκλaψoριaκi αγωyi

. _-Ι

l.Ι

._J l|

l.

.:} ι} .-!

ιD

- :-b

ιD

rτ.ζ,{$

Δρoατnρι6τnτo

.

LΙ orκoγdvεrιι τrlg Xρloτir,ιιq κιιt τoυ Δnμttiτρrl ζεt οτrl ΘεooαλoνiκIl. Συ1vd επtoκdπτιlιτcιt τov πcιttπo6 Κcιl τll γrιrγrd τoυq πoυ ζoυι, oτo vI-toi τrlq Λdο|3oυ. Mε πotcr μετιrφoρrκιi μ6ocι τoυg πριlτεivετε vιι ταξrδdψoυv ι'lg εκεf;

.|

ΙJ Xρrοτfvιι κιrι ιl Δtrμιliτρrlq πρ6_ τεl\rαν στous γor,εig τous VιΙ tτdvε oτtr

Mυτrλriι,rr με πλoio. Biλτε οε οεrριi αυτcl πoυ πρdnεr vα κcir,oυv, γρdφo_ ιταg αρrθμιoιiq oτα κυκλiικrιι.

._J

lD -

_--Ι

r-D ._l al

.:} tl .:L LD .:.L tr, -rΞl--L

.-.b

lD

._.}

ID

.-Ι'Ι.

l

.

μ

_-Ι -!

--.}

lsD

E,πι[3ιβαζoνταr

._l Lr .-b tΙ

,-Ι t!. ,

--}D.

ι= l!

J

.J l.D ,

tι -.b

5e

.J )Ι


rr tr tr tr tr tr tr

rr tr tr tr tr tr tr tr tr tr r-4

F tr tr tr tr

Γ

Δρoαrnρι6τnτα 2

':ι

\ωρrαιεiτε oε δ6o oμdδεq.

i':,.}γ{)uμt

';ξ'|}1' ι διι, x*νουμε Τ

rlτο

1n oμιiδα Παρrαι6vετε παrδrd. πoυ ε(vαl επrβdτεg τoυ π-r.oioυ.

τιλ.ι:'iτ:|

$

2n oμd,δα Παρrαιd.vετε τous vα6τε9 Kαl τov καπετdvto τoυ πλoioυ. Γρdψrιε oε κdρτε9 τα παρακdτιο οnμεfα τoυ πλoiου.

nλoτriρro Ακoλouθriαιε τιq,παρακdτιο oδnγiε5.,Evα 6 δfo παlδrd απ6 κdθε oμdδα θα κdvειε 6,τr γρdφεr μrα γραμμli τoυ παρακdτιο πivακα, μqρr vα τελειιilοoιrv 6λε5 or Yραμμds.

ln Oμ&δα

2n oμιiδα

Δfvrιε τα εtotτliρtd οαg'

Ελ6γxειε vα εtοtτ6ρtα τιοv επrβατιilv.

Ζnτ6τε απ6 τoυ5 vαιiιε5 vα σαs δε(ξouv no6 βρioκoιταr τα οωofβrα'

ΔεΙxvειε πo(l βρiοκoντο-r τα οιοoiβrα. Λειε 6τr απαγoρε6ειε vα πd.ρoιw ol εΠ1βdτε9 τα οιοοiβrα αv δεv δcbοειε εvιoλfi.

Ζnιατε απ6 τoυq vα(rιε5 vα σαs δε(ξοw

Δε,

πoι1 βρiοκovιο-ι or βdρκε5.

ειε πo6 βρ(οκolταr or βdρκε9. Λειε 6n απαγoρειiειε vα μΠoιΙv ot εΠrβ6τε5 αιrq βdρκε9 αv δεv δcboειε εvιoΜ.

Παrζετε μπdλα.

Λειε 6τr ατlαγoρειiειε vα πα(ζoιrv μπdλα αιo πλo(o. Πατf;

t καρφαλωvειε αιo κατdαιρωμα.

Λειε 6τr απαγoρε6ειε vα oκαρφαλιilvoιΙv σto κατdαιριυμα. Πατ(;

\Iπαivετε ^^-^ ^:^

ΨuυuΡΙιΙ..

αιo πλoτιiρlo Καr

κdvετε

Λειε 6τr απαγoρειiειε vα μπαivoυv αιo πλoτriρro Kctl vα woxλofv τov καπει6vιo. Πατ(;

33


ffi ffi

γ*ffi

}*..ffi

Κυκλoφoριακi αγωyi

ffii

.ΞΞΞ.

.F Τ T

.τΞΓ

..,4.j

Δρααrnρι6τnτα J

LΙ otκoγ6vεtα του Δnμriτρn ΚαΙ τn5 Xρrοτivα5 θα γυρiοouv π(oω αιn Θεoοαλovkn με αερoπλdvo απ6 τo vnο(. Bdλτε oε oεtρd αυτd πoυ πρ6πεt vα KdvοUv, γρdφοιτα9 αρrθμo(lg αια κυκλdΚ1α.

Δρooτnριdτnτα 4 Xιυρrαιε(τε oε δ6o oμdδεg. Bdλτε 6ξr καρ6κλε5 οε διio οεtρdg,, ιbαιε vα παρtαιdvouv τls θ6oε19 τoυ αερoπλdvou.

ln oμdδα Παρrαιdvετε παιδrd, πoυ ε(vαr επrβdτε5 τoυ αερoπλdvoυ.

2n oμιiδα Παρtαιdvετε τous αερooυvoδo65,

34


Ακoλouθrioιε τt5,παρακdτa: oδnγξ.,Eγα 6 διio παrδrd απ6 κdΘε oμ6δα θα κdγειε ι γρdφεr μrα γραμβ τou παρακdτιο πivακα, μξρr vα τελεrcilooιlv 6λε9 or Yραμμ6s. 2n Oμιiδα

1n 0μ6δα Θ6οε15 oα9.

Δεixvειε τoυ9 αρrθμoιi5 τοlv θ6οειοv oιoug επrβατε5.

Bdζετε τls μ1KρoαΠoοκευ69 σαs σto r.ιouλdπt πdvιο απ6 τn θ6οn oαζ,.

Bonθdτε vα κλεiοow τα vιouλdπtα.

Kdθεαιε κα δdvετε τrg ζrilvε5 oα5.

Fλdγ1ειε αγ 6λor or επrβdτη

Ακouιε

Λειε 6τr υπ6ρ1oιrv o<οoiβrα κ6τω απ6

Bρiοκειε τrg

τrq oδnγiε5.

ξoιrv

δdοεr τrq ζcilvεg τoυ5.

τα καΘioματα κor δεl1ιrετε τr5 εξ6δoυ5

κvδfvoυ τoυ αερoπλdvou. Σnκι6γεαιε απ6 τr5 θ€oεr5 oα9.

Ζnτ6τεvα μn οnκcirvovιαr or επrβdτεg αv δεv &iloεr oriμα o πλ6τo9.

Πετdτε τα noτnρd,κrα Πoυ oα9 6δω-

Λ6τε vα κρατ6oouv τα πoτnρdκrα

σαY Ylα xυμ6 κdτω.

vα ξαvαπερdoειε Ψα γα τα μαζdιpειε.

oυμε

μΦι


h

I

tr tr

rE t: tr tr tr Ξ

l_

tr

tr tr

E tr

ttr

κεφαλαro 6 Διαδρoμdc με πoδιiλατo t(αι τρdvo

F tr i.Ξ ι. Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ

r Ξ Ξ Ξ

tΙΞ lΠ l-

ιΠ

37


t

...

i

f

i

:

ι--,. }Δ L|ι

Κυκλoψoριακi αγωγi

}, ι} l'

rL}

ι,ι-D

ffi

ζ7

ι-t L'

ι-r'

FΙ Ε,λευθερfιι Κιrl o Κ;ιπCιq Πllγιlivouν σε .\,cι 1,ειτιlvtκιi XωρI6 γlCι τo oxoλεiιl ιlε τρ6vo.

Απιi τo oπiτr τουg μ6xρr τo

Δρααrnρι6τnτα

ιτιαθ116 τoυ τρdr,oυ 1tετιu<tνofιτιιl ιιε τ(t

πιlδfiλιιτd τoυq.

Ξ|' !-r Ξb

.t

Σε ιηlι<ετdg xαlρεq oτιlv t<ιlo1ιιl, 6nιοg οτIrι, C))λαι,δiα κιιr oτllι, Kivιι. υπdρYουι, ειδtι<ιi δrιrμι..lρι1lαl1ιdvεg λαlρΙι5εg κυκλιlφορicrq 1.rιι τα πoδtiλατα. Συμβιriι.εl τo iι\rιl |((l| οιllV ΠεΙ]|OΧli οaq. .t

LI, L} -t

>! μΙ . , ι.-i

., μ| --t

ι-l

--} μ} . -ι 9,, !-r . .,ι L! Yτrιiρxoυι. τιr llιrρακiιτ(ι) σΤIlV περtιlvri ιiιιg;

-

FI l'Jαt

ΛαlρiιSεg κυκλoqlιl1.liιιg γrιr noδιiλιιτιr (*)ΓOεtq oιοt.|1Iιυιlllq 1,lα ποδllλ.ιιιι ),

riμtατιr γrιι πoδ ιiλατα

Kαταοτti 1ιιrτ(ι

Π()

ι,

ι,ο t κ

t

ιiζo υι.

Il οι5

riλιιτιl

Oxι

_t

.Ι l!-t ι*t

}Ι μ}

38

L'

r,


rr rr rr rr rr r

Δρααrnρι6τnτα 2 Πιrιι. ξεκtι,fσετε μtα δrαδρoμ6 με τα πoδ6λατd

Τl

οα5,, τt πρoο6yετε;

πρ6πεr vα πρoο6xετε, oταν κtvε(oτε οτo δρ6μo με τα πoδriλατd oα9;

E Ξ

E

t F

r Γ

Δρoαrnρι6τnτα 3 \ιυp-llαιεiτε οε διio oμdδε5. Bα',.τε dξr καρ6κλεq σε τρεts οεrρ69,

αlστε \'a παρtαιdvουv τr5 θ6οεrq τoυ τρdvoυ.

1n oμιiδα Παρrαιdvετε τnv Eλευθερiα καt τov Kιυαια ΠoU εivαt επrβdτεg τoυ τρ6vou.

39


2n oμ&δα Παρrcτdνετε τous uπο,\λriλous πou εργdζovtαt σto αιαθμ6 Kαl σto τρ6vo. Ακoλοuθriαιε u5 παρακdτ<ο οδnγiε5.,Εγα 6 διio παrδrd απ6 κdθε ομdδα θα κdvειε 6,τr γρdφεr

μα γραμμi του παρακdτω πivακα, μξρr vα τ*εκilοoιlv 6λε9

ln oμιiδα

2n

Αγoρdζετε εtοlτtiρlo.

Δivειε εrorτr1ρlα αιo oιαθμ6.

Περrμdvετε vα dρθεr τo τρ6vο

Δw αφrlvειε τoυ5 επrβdτε5 vα πατo6v αιtq

αιnv απoβdθρα.

oμιiδα

YΡαμμ6s τou τρdvoυ.

Mπαiγετε αιo τραivo καr κdθεσtε σtΙs θ6οε19. Δiγετε τα εtσlτriρrd oα9 αεov ελεγκτri.

Eλ6γxειε τα εtotτtiρtα τοiv επrβατιilv.

Σnκrivεαιε Xωρis vα κρατt6αιε απ6 τrg xεrρoλαβdg.

Λειε γα κρατlo(rvιαl or επrβdτε5 απ6

Θdλετε vα δεiτε dξω απ6 τo παρdθuρo.

Λθιε 6τr απαγoρειiειε vα αvoΙγoυv τα παρdθυ-

Pωτdτε π6τε θα φτdoετε.

Λfιε vα ακo6v u5 αvακotvιilσεls τωv αιdoειυv.

ΣυμτΙεραivoυ$ε

4o

or γραμμ6s.

λαβd5. Πατi;

τr5 Xεlρo-

ρα κα1 vα βγdζouv τo κεφdλ 6ξοi or επrβατε5. Πατi:


Ξ

Ξ

rr

E

Ξ

ιro 7 σnματoδιiτεq

Ξ

E

-

ΔιαBdσειq πεζιilv


Xs11οi}iδ:"r*r*; {iι4rr $

Ιιi φι}vαρtα

Xζt:. γ!ι:

δlαsααειq ττtζιι;v x,.ιl δ:αοxiiι,-l nροοεx ri** τ':υι; δρ*μοιll,.

Tr ουμβoΧζoυv τα παrδrd τnq εrκ6vα5;

Bdλτε oε οεtρd τα β6ματα πoυ πρdπεt vα ακoλoυθε(τε γtα vα δrαoxiζετε με αoφdλεrα 6vα δρ6μo, γρdφοvιαg αρrθμo69 αα κυκλdκtα.

Περrμ6vιο μdμlr vα δtαπlαιιbοιο 6τι μποριil vα διαox(ζιο με αοφdλεtα τo δρ6μo'

Δρααrnpι6τnτo.| Συμπλnρc6αιε τo κεiμεvo: ,Oταv

αιo onματοδ6τn γlα τous πεζo65 κdvεt τnγ εμφdvrofi τοu o nΓρnγ6ρnq,, δnλαδri τo πρd,otvo αvθρωπd.κr, τ6τε εοεi5:

\2


. .O::,

σto,σnματoδoτn γlα τoυq πεζo6q κdvεr τnv εμφdvrοri του ο nΣταμdτng,,

on-/.αon τo KoΚKlvo αγUρωΠCιKj, τoτε εσεiξ:

Lt

Δραornρι6τnτα 2 Συμnλnρι6αιε τα κεiμεvα:

o φcοτεrv6q οnματoδ6τn5 τn5 δrπλαvri5 εrκ6vαq οnμαivεt 6τt τα αυτoκivnτα...

o

φιοτεlv65 οnματoδ6τn5 τng δrπλαvιiq εrκ6vαq onμα(vεt 6τt τα αuτoκivnτα...

43


tEEr*ffi Κυκλoψoριακi αγωγi

O φιοτεrv65 onματoδ6τn5 τng δrπλαvfig εrκ6vα5 onμαfvεt 6τr or πεζof...

o

φιοτεrν69 οnματoδ6τn9 τng διπλαvf,g εικ6vα9 οnμαivεt 6τr or πεζoi...

I I

Σε ποΜ6q μεγdλεq π6λε19 υndρxoυv φαvdρrα με nynτrκri εtδoπoinοn γlα τls αλλαγ69 αιn o6μαvοn. Σε τt voμiζετε 6τr μrnοιμειioυv αυτoιi τoυ ε(δoug τα φαvdρ1a;

ι+\

Πo1ollξ βonΘo1ν yα μεταKΙynΘoriv με αoφdλεrα;


Δρoαrnρι6τnτα J 1. Συμιπλlραlοτε τtg παρακd.τιο φρdοεrg με μiα απ6 ., i.1.i

111

i

1,1

.

ii

r

ιr [3ι

j'

δ

l

τrq,

λdξεl5:

ιιβιriι,ιlιτcιc,.

.\Ιdprαoε. βρ"x.' vα ....

Ι{

.

..... τα)V Aλπειυv απ6 τov Kαρxnδ6vro Αwiβα Πριι\.ιΙατoΠotfiθnκε τo 21B π.X' ..

,

τov πoταμ6, φτd.οαμε σε 6vαV εγκατολεrμμdvo vερ6μυλo.

2. Γι,ωρiζετε τt οnμαivεr δrdβαοn πεζιiv; Στrg παρακdτω εtκ6vε9 κυκλιυοτε τo γραμμa εκεivo ΠoU α\rtlστorxε( oε φιοτoγραφiα δrdβαοnq πεζιiv:

σnμα

Tt'ffii:i"i" πεζιbν. .*;d""

\5


ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

Kυκλoψoριακi αγωγi

Χrυρrαιεiτε οε oμdδε5 καl ΠραYματoπotfiαιε τα παρακdτω:

A. Δrdβαοn πεζriv με φαvd.ρrα Or πεζoi φτdvoυv αιn δrdβαon πεζιilv. Πατo6v τo κouμπi πdγω αιo φαvdρr, θα αιαματriσεΙ τnv κivnon τιοv oxnμdτιοv. O oδnγ69 πλnοrdζεr αιn δl πεζrilv. To κ6κκrvo αvdβεr. o oδnγ65 αιαματd. Or πεζo( περvοιiv γρr1γoρα τn δrd] βαon. B. Δrdβαοn πεζcbv Xωρis φαvdρr

or πεζοi φτdvoυv αιn δrdβαon

πεζι3v. Παρατnρofv αρrαιερd καr 6πεrτα δεξrd., γrci vα δtαπtαιιbσouv αv κd,πoto αuτoκ(γnτo πλnordζεr. Περrμ6voυv vα δouv αν αιαματtioεt. Tnv iδrα αιrγμri ο oδnγ65 εv65 αυτoκtv6τoυ πλnοrdζεr. Kαθιil5 φτd;

vεl σtn δld"βαοn, αιαματd τo αυτoκivnτo. or πεζo( περvοfv τo δρ6μo κdθετα, 6οo πro γρriγoρα μπoροιiv.

Eργαoiα γtα τo σπfτl Kdιτε μrα β6λτα με τous γovεi5 σαs Kαt παρατnρriαιε τous δρ6μου5 τn5

γεrτovrd5 oα5 6πou υπdρxoυv δrαβdoεr5 πεζc(lv καr φαvd"ρtα. Σuζnτriαrε γrα τn σUμΠερlφoρd μα9 6ταv περvdμε 6vα δρ6μo απ6 μfα δldβαοn πεζriv με ri

Χωρis φαvdρr.

46

]:

t,


tGφdλαro 8 κιilδικαq oδικιiq Kuκλoφoρfαc (K.o.K.

F

1


Π.Ξ.Ξ.Ξ.Ξ.Ξ..Ξ.ΞΞ. "

.'l{.υ'γl οr.o.

!!!a

g yqι ri.

Yrακoιjω oτoγ K.0.K.

οnμαivει οτl ειμα1

αoφαλiq oτo δρdμo.

Tα αρμκd' K.o.K. εivαι

dγα ακρ<οvGμro. Aυτ6 οnμα(vει 6τι καθdvα απ6 τα τρ(α

γρdμματα ε(vαr τo πριilτo Yρdμμα μrα9 λdξn5. Πα παρdδεrγμα Δ,E.FΙ. οnμαfvεt Δnμ6οrα Eπrxεiρnοn Hλεrcιρlομo6.

Tr voμ(ζετε 6τr onμαivεr K.O.K.; .Kuκλoφoρiα Oxnμdταlv Kατααιροφri5 .Kriδrκα5 o δrκng Kυκλoφορ(α5 .Kατααιρ6ψπε,o, τt Kuκλoφoρεi .Kcbδrκα5 oλκri5 Kuκλoφoρiα5

Tr καΘoρiζεr o K.O,K.;

Σuζnτriαιε με τo δdoκολo ri τn δαoκdλα σαs Υlα τnv x1rnοrμ6τnτα τoU K,o.K. καr αvαφdρετε μερrκd παραδεfγματα τιυv καv6vιοv Πoυ Πtσtειiετε 6τt περλαμβdvεr.

48


Δpαornρι6τnτα 2 Πιυρiζετε τr περrλαμβd.vεt o Kcbδικα5 Oδrκrig Κuκλoφoρiαg; B.ν.τε οε κι1κλo τo α fr τo β, 6πoro voμiζετε 6τt εivαt οιυoτ6. l. α. O oδrl1'dg πρdπεl vα oδnγεi πρoοεκτtκd. καr μdλοτα vα δεixvεr rδrαiτερn πρooo1li oτο παlδtd, στous nλκrrομ6voυs, στα dτoμα με εrδrκ65 αvd.γκεs, Kαl Yεvlκιυq oτoυg πεζo69' |], o oδnγ6q δεv pεr6ζεταt vα oδnγεi με rδrαiτερn πρoοoyf,. Α9 εivαr πρoοεμrκoi or αi.,,or.

l. α. Ι_Ι

1p6οn τωv ζωvιbv αoφαλε(α9 εivαι uπoxρεcυτtκti τ6oo γtα τoug oδnγo65 6οo

Κα1 \.1α τoυg επrβdτεs τωV oxnμdτιοv.

β.

tΙ ζοlvn αοφαλεiαg

ε(vαr d.γρnοτn. Εκεivo πoυ μετρd.εl εfvαt o oδnγ6g γα εivαt

προοεμrκ65. Δεv καταλαβαivιο γtατi τα καtvoιiργια αυτoκivnτα 6yoυv ζιivεq αοφαλεiα9 Καl σtα π(οιο καθ(οματα.

Τα nαlδtd μrκρ6τερng rrλκiα5 μπoρoιiv vα κdθor,ταt οε oπotαδflπoτε θdοn μ6oα οτo αuτoκivtlτo Kαl οiγouρα δεv μlεrdζεταt Vα φoρo6v ζrivn αοφαλεiαq. |]. Γrα τn μεταφoρd παrδrιυv rλκiαS μrκρ6τερ115 ιων 1'2 ετωv με αυτoκ(vnτο πρ6πεr \'α \ρtlσlμoΠotorjlται oτα αυτoκ(vnτα εtδtκd καθiοματα καr ζωvε9 αοφαλε(αg. cι.

+.

or πεζoi μπoρoliv vα κιvoιiιταt 6πoυ θ6λoυv καr κυρiω5 |], or πεζoi πρdπεt Vα Xρnσlμoπoto6v τα πεζoδρ6μrα. ι'ι.

oτn μ6οn τoυ δρ6μoυ.

.\ι. δεr' uπdρyεr πεζoδρ6μrο, ot πεζo( μπoρo6v vα κtvo6r,ταr oτo δρ6μo, αλλd Πι]επεt να βαδiζouv αvιiθετα με τnv κατε6θuvon τng κυκλoφoρiαS τωv oxnμdτι,\'Κat 6οo πto κovιd. οτnv dκρn τoυ δρ6μoυ' ..]. .{. δεr' υπdρyεr πεζoδρ6μro, ot πεζof δεv μπoρo6v vα κtvο6vια1 στo δρ6μo. Εiι'αr πρoτrμ6τερo vα ΧρnσlμoΠolo6v τα αυτoκivnτd, τoυg.

ι-ι.

\9


Xριυματiαιε τα παρακdτω ο6ματα. Στn ουvιixεtα γρdψπε κdτω απ6 τo καθ6vα τl ουμβoλfζεr.

,r

W-

Συμπεραiνoυμε

5o


iλαro 9 Kαταoκευr1 onμdτιov!


Kυκλoψoριακi αγωγn

Δραατnρι6τnτo

I

Tα ο6μιατα μπoρoιiv vα δrακριθo6v σε τρεls κατrrγoρiε5.

Α) Σιipιατα Ylcι τlr ρ6θμlorr τιrg κυκλoφoρiα5.

(P.1

1)

(P.ls)

B) Σtiματα γla τllv αvαγγελα κdπotoυ κlvδfvou.

,-\

,Ι. /-- Ξ

ζΞJ ΞΞJ .

r\l.

(K.1ο)

(κ.1δ)

Γ) Σripιατα πoυ δivouv κdπoια πλlρoφoρiα.

(Π.2 t) (n-3s)

(n-50)

Χιορrοτεfτε σε τρεls oμrdδεg. Δlαλ6ξτε ιι'a Κατl1γoρiιι oιlμιιiτωv n κdθε oμdδιι. Mπo_ vα επtοllμιivετε κciπolιι κorr,d xαρακτrrρtoτtκd των οt-tμιιlτιυv τι-tg κατrlγoρicιg ρεiτε

πoυ δrαλdEατεl

52


Εργαoiα oε oμαδεq Χιυρrοτεiτε oε oμdδεg. Moιρdοτε οτr5 oμdδε5 σαs τα παρακ6τιο ο6ματα. Zιυ1,ραφiοτε οτo yαρτΙ πoυ θα οα5 δcbοεr o δdοκαλog fr n δαοκdλα οα5 τo oriμα οε με1,ολιiτερo μdγεθoq. Στo τ6λoq, τoπoθετfiαιε αια οtiματα ΠoU καταοκευdοατε

αιllρiγματα Ylα vα μπoρo6v vα αιαθo6v.

Aπαγoρεriεταl n αρlστερri αιρoφ6

Απαγoρειiεταr n δεξιd οτρoφli

.\πα1.oρευεται n oτdθμευon

Απαγoρε6εταt n οτd'οn καl n αrdθμευon

Επrκ(vδυvrl δεξrd οτρoφιi

Ε,πrκ(vδυvn αρloτερfr αιρoφli

(Π.21)

πoρεiα5

Δrdβαοrr πεζιilν

53


ε,μξ991uoυ$ε )

B)


Kεφdλαιo

Ξo

Tρoxαiα ατυxιiματα!

55


Κυκλoψoριακi αγωγi

Ι1ογ

*φ*iλο τ r*l τξ τ'}Φxa''α l!}!tΥ{lilΛΤl]'

FΙ φωτoγραφ(α πρo6ρxεταΙ αΠ6 δnμoοiευμα

εφnμερiδα5. Mπoρεiτε vα δd)σετε 6vαv τiτλo αιo dρθρo πoυ ουvoδειiεt;

Δρααrnpιιiτnτα | Tα μπαλovdκtα παρtoτdvouv τα ατυxliματα με δrdφoρα μεταφoρlκd μ6oα. μεγολιiτερo εivαι τo μπολ6vt, τ6οo περιοο6τερα ατυxriμo.o o,μβoivouv oε 6vα μl6vo με αυτ6 τo μ6oo. Παρατnρriαιε τα μπαλ6v,o.o, 2007. Ποto εivαt μεγολιiτερo; Mε πoto μεταφορrκ6 μiοo γ(voιταl τα Περ1σσ6τερα ατυxtiματα; ,Oοo

56


Δρααrnριιiτnτα 2 -\φIiιrιε dξιο ιιπ6 τo αιrιoκivtlτo κιιι

1.1-lιiqrιε μιdοα

υ

ιτιιl1' μιειτlq

()δIlγιiζ

oιS

αrτiεg τρoxαiιυv ατιrxtrμdτιοv Kαt τρcιUματrομιοv

cπo αιrιoκivιrτo τrg φρdoεrg πoυ βoιrθo6v αιιrv αοφαλιi οδιiγιlοn:

\'περβoλκIi τιιx6τllτιr

\

τrq,

Ι

ΙιιραβiαοIl οrliιατοδ6τrl

oδnγog xιορiq δiπλιυμια

nγ6q

1ιε δiπλιυμcr

[

Ιεζoi oτo δρ61ιο ΓvιυοIl τoυ KC)K

\ρ rl οn ζιυι.ιυv ιιlφιlλεiιrq

[Ιιιrδrιi οτo πiοιο κιiθιομιl

Δρααrnρι6τnτα J Ξdρετε τt πρdπεt vα κdvετε, αv ουμβεi κdπolo ατιiylrμα; Ι1orεg αρy6g πρdπεr vα κο-l'dοετε oτov τ6πo τoυ ατUΧ1iματo5; Γρdψrιε τnv αντioτoιΧtl αρΧli κd.τιο απ6 τtrv

εικoι.α. Σnμεlιοoτε μ6oα oτov κrjκλo τo τnλιlφιοvo στo oΠoio

τr5,

κολo6pιε.

57


ΠΠΞΠΠΠ

Ξ

Κυκλoψoριoκi αyωyi

ΠΠΞικ

Eργαofα σε oμ6δεξ Xωριοτεiτε οε oμdδεg καr δrαλ6ξτε μiα απ6 τrq εtκ6vε5. Παρoυord.αιε τn στnv τdξn με θεατρrκ6 παrxvfδr. Eivαι οιοoτ6 vα γivεταt αυτ6 οτo αυτoκivnτo fi 6yt; Πατi; Eξnγriστε cΓtous ouμμαθnτd5 oα5.

)-r'

τ}#

'D

*:F;-

^4-Ψξ,)

Xξ{}1$*pffi,{γ*ι}Ψfl' Tα κιiρια αlτrα τοlv τρo1iαiωv ατu1nμdτωv

,Oταv

58

βρrοκ6μαοτε μ6oα τo αυτοκivnτo

εfvαr:


oι δριiμor τnq πιiλnq στnv τdξn μαc!


EΞ.Ξ.ΞΞ

Κυκλoψoριακi αγωγi

Ξ

ΞΞΞΞΞΞ

*1*'-.:::Γ}x,i'*

",i'i::ilΙ'u-Jiξ

Xιορiζεαιε οε oμdδε5 καr οxεδrdζειε οε dvα xαρτ6vr εvα oδrκ6 δkιuo. To δiκιυo θα περλαμβdvεt δrααιαυρriοεr5, δrαβdoεr5 πεζιilv, τous φωτεΙvoιi5 οnματoδ6τεs ΚαΙ τα or1ματα ΠoU κατασκευdοατε οε πρonγoιiμwo δi.ωρo. Στoυ9 δρ6μoυ9 μπoρo6v vα κrvo6ιταr αuιoκivnτα που θα καταοκευd,οεrε απ6 xαρτ6vr 6 αιrιoκivnτα απ6 οπtρτ6κοuια.

To oδrκ6 οαq,δiκιυo μπoρεi vα μoldζει με τo παρακdτιυ οx6δro.

Π-

ηωΓ

L--]

Π(δi Π θ

Γr Πl ?ω] ι

6o


l]ΞΠ;lΠΞΠΞΞΞΞΚυκλoψoριακi oyωγi

fr*::".-:r:"t-

",":*ll'$ιξ

Xιορ(ζεαιε oε oμdδε5 καr oxεδldζειε oε 6vα xαρτ6vr εvα oδlκ6 δiκιυo. To δiκιuo Θα περλαμβdvεr δrααιαυριiloεrg, δrαβdoεrg πεζιbv, τous φωτεlvo65 οnματoδ6τεs καr τα

οriματα ΠoU Kατασκεudoατε oε προnγoιiμεvo δ(.ωρo, Στoυ5 δρ6μoυ5 μπoρofv vα κrvoιivια αιrιoκivnτα ΠoU θα καταοκευdοπε απ6 xαρτ6vr fi αuιoκivnτα απ6 οπφτ6κoιrια.

To oδrκ6 οα5 δiκιυo μπoρεi vα μοrdζεr με τo παρακdτcο ox6δro.

I= ηE Π Π L] L-_! ιδ] '|..Ξi

*

L-]

6o

δ

4

il

#

-f,

It t it

'ir tl

* fl

i 1:

]

;.Λ

Π ?ωj

ΠΠ


Aτυxriματα oτo oπfτr!


Ξfμαl πρoοεxτικιig Evnμερωvoμαt γrα τoυq κlvδιivouq.

O δdoκαλos

r1

n δαoκdλα οα9 6xεr φ6ρεr αιnv τdξn 6vα οφυρi, μiα π6vοα, dvα

μαxαiρr, 6vα ψαλδr.

Γvωρiζετε πri5 vα τα ΧρnσΙμοΠotεiτε;

: /.\

.A ,/

a" Φetrtr Ξ*,ξ;

gξΞgl.

Σε τr μ>norμειiεr; Mπoρεi vα γivεr επtκivδυvn;

.

tΞEΞΞ ffi8

ffi

...dδεtα καr καθαρd μπouκdλα απoρρuπαvιtκιilv καr αφρ6λoUτρoU καr dδεrεg καr καθαρ69 ουοκευαοfε5

xuμoιi καr γdλακτo5. To περrεβμεvo 6λa:v αυτιiv εivαl π6orμo;

Eπrοnμdvετε πd,vαl σtls σUσκεUαοiε5 ταlv μποuκαλcilv αΠoρρUΠαvttκcirv εtκ6γε5-oιiμβoλα πou δεixvouv 6τt εivαt επrβλαβri. . ι; ι**

Ξi; **rJ, Ιι:

-iΣ

6z

η,r4

*))

LE* J)

I lΞ ιιι qry

s(

ξ*

It

#l @ ryJ


Δρααrnριιiτnτα 3 J-τor. παρακdτιυ π(vακα υπdρxoυv, οτnv πριilτn YραμμΙi, κατnγoρ(εg ατuxnμ6τcοv

πoυ μπoρεi vα oυμβoιiv oτo οπiτt. Φdψ,. κdτιο απ6 κdθε ατ6xnμα τα αvιtκεiμε\.α τnξ δραoτnρr6τnτα5 2 πoυ μπoρεf vα τo πρoκαλ6οoυv. Εγκαιjματα

Eργαofα σε oμαδεq ,Ct

lα τoU σΠlτlou ΠoU oεl}ryouv

Xcορtoτεiτε oε oμdδεg. Διαλ6ξτε €vα I .';

ot πορακdτιυ εrκ6vε9.

.-

i

1

1.j

\9,

:.. 'a

'i l':

-'': i l.'.

Σnμεrωοτε τr ατυxriματα μπoρεi vα ουμβo6v μ6οα οτo δωμdτro. Πri5 μπoρεiτε vα τα προλd.βετε; Αv ουμβεf τo ατιixnμα, τt πρ6πεt vα κdvετε; Συμπλnριiloτε τoV παρακdτω πivακα με τnV oμdδα oαq. Θα oαg βonθfrοouv Κα1 or λ6ξε19 oτo βαλ_ τοdκt πριilτιοv βonθεrr6v!

τηλ' Ktvτρoυ Δηληιηρtdσεωv 2107793777 Γεvικδζ Δtακoπτηζ Pει]μαιoζ Πdvo(

! -tld *l-Γ

Eπιδεouo< τηλ, Γlατρoυ

oξυΦνε Eμειικ6 orρoπι

τηλ' ΠΦτωv BoηΘεiΦv 166 Aλoφι1 γ|α εγκαυμαια

6g'


Aτυxf,ματα

Γtα vα μn γivεt, πρθπεr.

Av γivει, πρ6πεr.

Στn ouv6xεrα, με θεατρtκ6 παrxviδr δεiξτε αιnv τdξn 6vα απ6 τα ατιrxfματα καt αιrι6 πou πρ6πεt vα κd.vετε τo ατιixnμα. μετd

6+


E

Kεφ6λαιo

Ι3

Σεloμιiq

6s


ffirlwffiffiffi'ffiffi

ΓffiWffi ''

ffiΞt

Κuκλoψoριακi αyωyi

..J,

Ot oεrομof απoτελο6v oυ1.v6 φαrv6μεvo Υ1α τn xιδρα μα9. H Dλdδα κατ6γεt τnv αιnv Ευρriπn απ6 πλευρdg οειoμtκ6τnταs Kαl τnv 6κτn oτov κ6ομo,

πρc6τn θ6οn

Kατotκiα oτrr Λευκdδα ΠoU επλriγn απ6 το oεrομ6 πoυ εixε μ6γεθoq 6,4 βαθμoι19 τng κλ(μακα9 Pfμερ, τov Aιiγoυοτo τoυ 2003.

Δρααrnριιiτnτα I Bdλτε oε κ6κλo τα υλκd εκεivα πoυ θα βdζατε oε 6vα odκo επrβ(ωσns YΙα τo

εvδεy6μεvo εv6g οεrομo6.

πυρoοβεοτtiραq

κoλιbvrα

υπv6οακog

αvεμrοτfrρα9

οφυρiμρα κoυτi πρωτωv βonθεrων

εμφιαλωμ6vο vερ6

κovο6ρβε9

μπαταρiεq τnγdvr

φακ65

μπoτd"κια

ραδroφωvdκr

καπ6λα

Ε,τorμdοτε Yια τnV τdξn oαg ιivα odκo επrβfιοοns με

οπiτt'

66

υλκd πoυ θα

φdρετε απ6 τo


Δρααrnριιiτnτα 2 Γvιυρiζετε τt πρ6nεt vα κdvετε κατd τn δldρκεrα εv69 oεroμoιi;

Aν εbaι

αo

σπrtt καt γ[vcl σεισμσs...

Ι1αρατnρ6oτε πρoοεμtκ6 τrg δrπλαv69 εrκ6vε9.

Τr πρdπεr vα κdvετε αv γivεl οεrομ69 καt εfoτε

oτo oπiτt;

Σuμπλnριioτε τα λ6γrα τl-Ιs KoUKoUβ6γrα5.

. Mετο oπo Ew oειoβ noλλfg φoρiE γiwιαι διακοnn nλεκτριrcU ρεηnιoζ. Π.αuτδ μnορεi w onoκλεt. οιεt(ε στoffi.ρ.

ιl Υiwror ono noλO nροοε

Lt

Δρααrnριιiτnτo J Mε τo δdοκαλo ri τn δαoκdλα σαs ΠραYματoπotiioτε αoκιioεtg ετorμ6τnτα5 Ylα τΙlV περiπτιυon οεroμo6.

o

οεrομ65 απoτελεi 6vα φuorκ6 φαrv6μεvo.,ooo δrαρκεi...

,oταv

F |,μ

οταματtiοεt


ΞΞΞΞ '

Κυκλoψoριακi αγωγi

Eργαofα γlα τo oπiτl Ε,τοtμd.oτε, με τn βoriθεlα τωγ γovrcilv οα5, 6vα odκo επrβicοσns Ylα τnv περiπτωon οεtομoιi.


Ε

Ξ

Kεφ6λαιo

IΙt

Σuζι{τnσn γrα τo μαΘnμα τnζ Kuκλoφoρrακliq αγωγι1q

Ξ

tr .Ξ

6g


Σκεφτεiτε τr μdθατε αεα μαθflματα κυκλoφoρrακig αγιυγriq καr γρdψιε εδιδ:

A) κdτr ΠoU σoU ιξκαvε εrrcιiπωon

B) κdτr ΠoU σoU φαivεταt πoλ(l μlr1orμo

I

1

Γ) κdτr ΠoU σoU dρεοε πoλl3

Δ) κdτr πoυ δε οoυ dρεοε


_ λα

μαθriματα γ1α τnv κuκλoφορrακt'r αγωγr1 οuxvd δouλεfατε οε oμd-δε5.

βdqπε εδιil:

Α) κdτr πoυ dμαθε9 απ6 τα μ6λn τng oμdδα5 σoU καt δεγ τo iξερε5

B) κdτr πoυ dκαvε ri π6τuxε n oμdδα αιnv oπofα δo(lλεuεq

Γ) κdτr πoυ δεv oou d,ρεoε 6ταv δofλευε5 οε oμdδα.

Συμπεραivoυ}rε

Ξ

Δouλειiovιαg oε oμdδεq

Ξ τ|


ιΞ LΞ

'*li:ffiffixΗffiΗΙΙ

,,*nJlm"m.

EPffi*FθF 9εrδioυ ι8, lo6 z8, ΑΘrivα τnλ.:21o5234415

,

vr'v,vr'.eΙevnites.αI

fax: zlo5z4ι863

ΞΞΞ

tlAIΔΕΙA ΣΙ}|l{ κοPlφH εnlxεrρnoIoκo πρoγρoμμo H

εχποlδεUσns χor ΛρxrxΛ( εnoγγελμoτ lxΛζ κoιdρι ιon(

EΘΝικo ιΔ,YMA

Nεo,,,o,

ISBN: 978-960.7541 -35"2

E

Student'sbook  
Student'sbook  

Trafficeducation activities