Page 1

,}q^e?

ιt#

,ΞL

Ι,ι

Ι-

a

t η

',jD

tf

η

} τ.l

Ι

I

ξ?

j,ιι

g:.-'" Ý--

_δ *n§r..--_J

ΗFΙlF.Ξ,_.

ιrΙ1

-.,

ß...

.-

,Ξ--2, '---

.g'*ιJ*,

t


Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ^ΑßΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕ^ΕΥΣΗ

ετÜ απü την επιθυμßα των κατοßκων, για την

ενημÝρωση τουò σχετιχÜ με την δημιουργßα εργοστασßου επεξεργασßαò απορριμÜτων, ο πρüεδροòτου ΤΣ Αχ|λλÝαò Μüσχοò και τα μÝλη του τΣ κÜλεσαν τουò συγχωριανοýò μαò, την ΚυριακÞ 23 ΣεπτÝμβρη σε λα]ΚÞ συνÝλευση στοχωριü μαò. το θÝμα Þταν η ενημÝρωση των κατοßκων για πιθανÞ θÝση, κοτασκευÞò μονüδαò επεξεργασßαò απορριμμÜ, των, στη θÝσηΛοýγκα, κοντÜ οτο χωριü μαò, Ο α\.πδÞμαρΧοò Κ, ΡÞγαò ΙýιΧü^ηò αναφÝρθηκε σΠò προτüσειò που Ýχουν γßνει και για την αναγκαιüτητα τηò διαχεßρισηòτωναπορριμμÜτων, απüτονδÞμο μαò, και δΕυκρß, νησε, πωò ουδÝποτε επιλÝχθηκε η θÝση Λοýγκα οýτε πρüκειτε να επιλεγεß,για την κατασκευÞ του εργοστοσßου. Η πρüταση του κ, ΡÞγα ΜιχαÞλ Þτον να κληθεß η τεΧνtκÞ υπηρεσßα του δÞμου μετουò ειδιΚοýò επιστημονικοýò συνεργÜτεò να μαò ενημερþσουν, για το τι πρü-

κειται να γßνεικοι üχιπου θαγßνε|, γιατßεπßτου παρüντοò δεν Ýχει βρεθεß χþροò, Τα στοιχεßα που κατÝθεσε ο κ. ΡÞγαò ΜιχαÞλ εßναι τα εξÞò: το 1/3 των απορριμμÜτων θα ανακυκλþνεται, το 1/3 θα γßνεται λßποσμα, και το υπüλοιπο θα πηγαßνει στην ΘÞβα ψα ταφÞ (εΙναιο πλησιÝστεροò Χ,ΥΤΥ που μπορεß να δεχτεß απορρßμματα για ταφÞ), Η Üλλη πληροφορßα που Ýθεσε υπüψη, εßνα| üτl üποιοχωριü, βρßσκεται κοντýτερα στο εργοστÜσιο θα Ýχει αντοποδοτικÜ οφÝλη, Επßσηò εßπε πωò δεν Ýχει ανrßρρηση, στο να συγΚροτηθεß επιτροπÞ η οποßα να παρακολουθεß το θÝμα, ΤοΤΣ και ο πρüεδροò ψÞφισανομüφωνα να μην γßνει πουθενÜ, οýτε στην θÝση που προαναφÝρθηκε οýτεπαραπλεýρωòτουποταμοý Χüνδρου, οι αντδρÜσειò των κατοßκων οδÞγησαν στην ßδρυση ΕπιτροπÞò αγþνα, αρμüδια ωò προò την ενημÝρωση Ιων κατοßΚων. με στüΧο να μην γßνει το εργοστÜσιο σε θÝση τÝτοιαπου να μολýνειτο περιβÜλλον καιτον υδροφüρο ορßζοντο, ΔημιουργÞθηκε κοτüσταοη με ια ονüματα Και τιò υπογραφÝò των παρευρισκομÝνων, κοι ορß στηκε εννεαμελÞò επιτροπÞ: 1} λ,4οýντριχαò Βασßληò, 2) ΠαπαρÞγαò Γιþργοò, 3) ΠαπαρÞγαò λΙιχαÞλ, 4) Θεοδþρου Γιþργοò, 5) ΡÞ-

γαò Κων/νοò του Προκ,,6) ΡÞγαò Κων/νοò του Γ,, 7) ΒÜσσοζ ΔημÞτριοò, 8) Αδßνηò Γεþργιοò, 9) Μüσχοò Παναγιþτηò,

Γ Ι

το τ'Σ

ια τη ουνδρομη των ι-ελþν του Συλλüγου,] ιιò οιιονο, μικεò ενιοχυσειò του τερ¼δικου μαò λαι ιου Συλλογου μοò, μηορεßιι νο Φταθτσετε χρÞμαια σ,ο λογοριαοJü τηò ΑγροΠκÞò τρÜπεΦò,4600100111 θ. Þ να εηι(οινωνÞσετε με τον ταμßα του Συλλüγου κ- ΒΑΣΙ^Η ΤΣΑΛΑ, σα τηλÝφωνα 6974 457078 και 21 0 8048741 Gργασßα), 2 ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

'/^ ß ν

τσ τελευταßα χρüνια, η προαλλÜ κοι Ι ηγοýμενη η σημερΝÞ ΔημοτικÞ ΑρχÞ,

πωò εßνοιγνωοτü,

προσπαθοýν νο επιλýσουν το οξý πρüβλημα τηò διαχεßρισηò των απορριμμÜτων στον ΔÞμο μαò, Πριν μερικÜ χρüνια, εßχε αποφοσιστεß η εγκατÜσταση ΧΥΤΑ σε μßα περιοχÞ μεταξý Αψþργη και ΓαβαλÜ, Ο ΣýΜογοò μαò πρωτοστÜτησε στην ακýρωση αυτÞò τηò απüφασηò και μÝχρι και σÞμερα, βρßσκεται αναμεμειγμÝνοò σε δικαστικοýò αγþνεò, Η ουσιοστικüτερη οντßρ, ρηση Και η επ|Χειρηματολογßα μαò, βασιζüταν στην απüφαση τηò Ε,Ε που καταργοýσε τουò ΧΥΤΑ, τουò οποßουò χαρακτÞριζε ακατÜλληλουò και επικßνδυνοιJò γβ τηνΔημüσια υγεßα ,Τηνüποψη τηò επικtνδυνüτηταò του ΧΥΤΑ, επιβεβαßωσαν και ειδικοß επιστÞμονεò οι οποßοι προσκλÞθηκαν απü τον Σýλλογο και ενημÝρωσαν λετΠομερþò και με επιΧειρÞματα τουò συγΧωριανοýòμαò, Το τελευταßο διÜοτημα, εμφανßζεται σαν Ýνα απü τα mθανÜ σημεßα εγκατüοτασηò του εργοστασßου επεξεργαοßοò οπορριμμüτων μßο περιοχÞ, ανÜμεσα σιο χωριü μοò και στουò Παραμερßτεò, Η εßδηση αυτÞ προκÜλεσε την Κινητοποßηση των Κατοßκων του Χωριοý μαò Και σε συνÝλευση που Ýψνε με πρωτοβουλßα του τΣ, εκφρÜστηκε η αντßθεση τουòστοπΙθανü αυιü ενδεΧüμενο, το Δ,Σ του Συλλüγου αφοý συνεδρßασε, αποφüσισε ΟΜΟΦΩΝΑκαι ανακοινþνει τα εξÞò: 1, ΤοΔ,Σ παρακολουθεß και αφουγκρÜζεται τιò απüψειò των συγΧωριονιßν μαò, ταυτßζεται με αυτÝò κα ι τιò ενσωματþνει σßηνδρÜση του, 2,Δεν αποδÝχεται οýτε ωò πιθανüτητα την συγκεκριμÝνη θÝση (λ,ºεταξý Αγιþργη - Παραμεριτþν) ψα την εγκατÜσταση του εργοοτασßου, 3, Θα παρακολουθεß με Üγρυ]τνο μÜι τιò εξελßξειò και δεν θα αποδεχτεß καμßα λýση που δεν εßνα| αποδεχτÞ απü τηνκοινωνßα του χωροý μαò, 4,Θα ζητÞσειÜμεση και συνεχÞ ενημÝρωση, με επßσημο τρüπο, τüσο απü τον αντιδÞμαρχο τηòΔ.ΕΑυλþνοò κ. Μιχüλη ΡÞγα, üσο και απü τον ΔÞμαρχο κ, ΔημÞτρη

αγ,,φγÞ

ψrg

ΠΕΡΙΟΔΙΚΙ,Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗΤΟγ ΣΥΛ^ΟΓΟΥ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΓΙΙΤΟΝ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΥηΕΥθγι{οΣ ΕκΔΦΙΣ: ΑßΔΝΗ ε^ε Η, τ, 6973 33637ι, aidinι.den @holmaiI ql γηΕΥθγΙσ !γιτ^Ξπ:τΣΑOγΣιΙ - ΡΒΓΑ ΑΙκΑτεΡ]ΝΗ, mι 6973 746238 Αλλθ ιΦΡκΙ,ηετΣΗ ΝτιΝΑ Ιηλ, 6947 401ω9 ΒΑΣΙ^ΗΣ τΣΑ^ΑΣ, τηλ,: 210 αοΦ741

,

697445707α, ÝmßΙ: gηοsßß(@ο!θηθΙ.9ι συwοηþν το .νντüγραφο ορOρα εφρüζουν πò πüψ.lò

w

ΕπιιΙΕ^ΕΙΑ. ΕκτΥποΣΗ: ε & π, rΑΜΒΑΙ(οΣ ο Ε πΗ^ιοΥ3,121 34 πΕΡιΣτΕΡι , τΗ^, 210 5741950 FAx θ,mαßΙ:

ενοΙκαο.ßο@γαhΦ.gι

τυò,


ΘωμÜ. (ΠρÝπεινα αναφÝρουμε üτιαπü τò μÝχρισÞμερα επανειλημμÝνεò επαφÝò μαò, υπÜρΧει κατηγορηματικÞ δÝσμευση τηò Δημοτ,κÞò ΑρχÞò, üπ στα üρια τηò περιοΧÞò του Χωρβý μαò, δεν θα εγΚατασταθεß το εργοστÜσιο επεξεργασßοò απορριμμÜτων), 5,Δεν θα πüρει μÝροò σε κανενüò εßδουò κομματικü η Δημοτικüπαιχνßδι κοι θα σποκροýσει κÜθε τροσπÜθεια

του, Ο ΔÞμαρχοò μαò ενημÝρωσε üτι καμßα απü ηò παραπüνω περπτþσειò δεν βχýει, σýμφωνα με τιò δημüσιεò τοποθετÞσειò του, ολλü και απü üσεò φορÝò Ýχει ερωτηθεß ιδιωηκÜ, απü συγχωριανοýò μαò, üιΔΕΝ ΘΑΓΙΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ

που θα επτειρηθεßνατονεμπλÝξει σεαυtÜ. ΘÝλουμε να βεβαιþσουμε με τον πο κατηγορηματικü τρüπο üλουò τουò συγχωρανοýò μαò, üτι με σοβαρüßητα Και υπει,,θυνüτοτσ θα παρακολουθÞσουμε απü κοντÜ το θÝμα καιθα υπερασπιοτοýμε με κüθε τρüπο τα συμφÝροντα των κατοßκων του χωριοý μαò.Αυτüò εßναι ο δικüò μαò ο ρüλοò και Ýχουμε επßγνωση τηò ευθýνηò που Ýχουμε αναλÜβει, Σε κÜθε περßπτωση, θα σταθοý_ με αντÜξιοι τηò εμπιστοσýνηò με την οποßα περιβÜλλεταιο Σýλλογοò αλλü καιτοΔ,Σ, Η οφοοßωοη σπο(λειστι«Ü στα πολιτσπκü και στην υπερÜσπιση ιων συμφερüντων τοιJ χωριοý μοò. εßνοιη συνταγÞ που εξασφαλßζει την ενüτητα, με ιην οποßα ο Σýλλογοò Ýχε! μεγαλουργÞσει καιÝχθ προσφÝρd τερÜστιεò υπηρεσßεò στον τüπο μαò, ΚÜθε προσπÜθεια να δυναμιτßσε| αυτü το καλü κλßμα, που με μεγÜλο κüπο, üλα τα Δ,Σ ÝχοιJν εγκοτοστÞσει στην τοπικÞ κοινωνßα,

περιοχÞ κα| ο ΔÞμοò ωò üφειλε, εξÝτασε την πιθανüτητα, η οποßα και αποΚλεßοτηκε, Δυστυχþò ορσμÝνοι, παρÜ την επßσημη και πεντα_ κÜθαρη δημüσα τοποθÝτηση του Σνλλüγου μαò, η οποßα μÜλΕτα βασßστηκε οε ομüφωνη απüφαση του Δ,Σ, δΕσπεßρουν φÞμεò, üτι τüχα ο Σýλλογοò κÜνει «στροβÜ μÜτια» στ|ò αποφÜσειò τηò ΔημοηκÞò ΑρΧÞò και συναΙνεß οτην εγΚατüσΙσση ΧωματερÞò, εντüò των ορßωντου χωρΕý μαò, Πρþτο απü ü^α θα πρÝπει να γßνει σοφÝò, üτι σε κανÝνα δεν παραχωρεßται το δικαßωμα να θεωρεß üτι αγαπÜ περισσüτερο τον Αγιþργη απü οποβδÞποτε μÝλοò τηò διοßκησηò του Συλλüγου αλλÜ καιτων μελþν τουτοπικοý Συμβουλßου και του ΑντιδημÜρχου κ, ΙýιχÜλη ΡÞγα με τουò οποßουò ο Σýλλογοò βρΙσκετα| σε αγαοτÞ συνεργασßα προκειμÝνου να υπερασπιοτοýμε τα συμφÝροντα του χωριοý μαò, Δηλþνουμε για μια ακüμη φορÜ, üτισε κÜθε περßπτωση που οποιαδÞποτε απüφοση, δεν εßνοι οποδεκτÞ απü την κοινωνßα του Χωριοý μαò, θα βρεθοýμε μπροστÜρηδεò στον αγþνα εναντßον τηò, üμωò δεν Ýχουμε την δýθεση αλλÜ οýτε και το δικαßωμα να εμπλÝξουμε τον Σýλλογο σε κÜθε εßδουò αντιπολιτευτικü παιχνßδι που ορισμÝνοι επιχει-

θαπÝσειστοκενü.

το

Δ.Σ τοΥΣΥΛ^οΓοΥ

ΜΕ γΠΕΥΘΥΝOτΗτΑ ΚΑι ΣOΒΑΡOτΗτΑ τ0 Δ.Σ ΑΝτΙΜΕτΩΠιΖΕΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ οΔ.Σ του Συλλüγου, üπωò με ανακοΝþσειò του εßχε πληροφορÞσε| τα μÝλη του, αλλÜ καιüλουò τουò συγχωριανοýò μαò, θα φρüντιζε να Ýλθει σε επαφÞ με την ΔημοτικÞ αρχÞ, προκειμÝνου να ενημερωθεßυπεýθυνα καιÝγιυρα, για την εξÝλιξη τηòπορεßαò του προβλÞματοò τηò διαχεßρισηò των απορριμμÜτων στον ΔÞμο μαò, Με πρωτοβουλßα του συγκλÞθηκε συνÜντηση στο ΑυλωνÜρι. ο,ην οποßα ουμμετεßχαν, ο ΔÞμαρχοò κ. ΔημÞτρηò ΘωμÜò, οΑντιδÞμαρχοòΑυλþνοò συγΧωριανüò μαò Κ, λ4ιΧü^ηò ΡÞγαò, εκ μÝρουòτου Τοπικοý Συμβουλßου ο πρüεδροò κ, ΑχιλλÝαò Μüσχοò και ο λ, Αντþνηò Κρüκοò, τετρσμελÞò αντιπροσωπεßο τουΔ.Στου Συλλüγου αποτελοýμενη οπü την πρüεδρο κ, ΕλÝνηΑ]δßνη _ΤσÜλα, τον κ, ΣταμÜτη λ,Þοýντριχα, την κ. Κατερßνα ΡÞγα - Τσαοýση, τον κ, Βασßλη τσÜλα και τονπρþηνπρüεδροτου Συλλüγου κ, Πþργο ΒÜσσο. Στη συνÜντηση, σýσσωμη η αντιπροσωπεßο του χωροý μαò, κατÝστησε σαφÝò μετονποιο κατηγορηματκü ιρüπο, üτι οε καμßα περßτπωση üεν θα δεχτεß ωò σημεßο εγκοτÜστασηò του εργοστασßου τη φημολογοýμενη θÝση Λοýγκα, καθþò και οποιαδÞποτε Üλλη θÝση εντüò τωνορßων του τοπικοý διαμερßσματοòΑγßου Γεωργßοι,, Þ θÝση που να επηρεÜζει οποιανδÞποτε μορφÞ τηòζωÞò

ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Για τη θÝση Λοýγκα, δÞλωσε üτι προτÜθηκε ωò

ροýν.

ΚÜποια ΦιγμÞ η ΕλληνικÞ λοινωνßα θο πρÝπει νσ μÜθεινα κρατÜ υπεýθυνη στÜση απÝναντι στα δικÜ τηò προβλÞματα, να αναζητÜ απü μüνη τηòτην λýση τουò, γιατß εν τÝλει Ýρχονται οιτρßτοινατα λýσουν και μÜλιστα με βßαloτρüπο. üπωò γßνετοισÞμερα με την οικονομßα, Η κατηγορηματικÞ δÝσμευση τηòΔημοτικÞòΑρχÞò üτι Ýχει απορριφθεß η πρüτοση γ|α εγκατÜσταση του εργοοτασßου στην θÝση Λοýγια, καθþò λαι η υπüσχεση üτι δεν θα δοθεß λýση εντüò των ορßων του χωριοý μαò η σημεßου που θσ επηρεÜζειτην ζωÞ του. μαòαφÞνειικονοποιημÝνοι,Jò, Ωò υπεýθυνοò φορÝαò, ταγμÝνοò να υπη ρετεß τα συ μφÝ ροντα του χωριοý μαò, θεωροýμεüτι πρÜττουμε στο ακÝραιο το καθÞκον μαò. Η Ýγκαιρη και σθεναρÞ τοποθÝτηση τουΔ,Σ του Συλλüγου, οι συντονισμÝνεò με τουò Üλλουò φορεßò του χωριοý μαò ενÝργειεò, απομÜκρυνσν κÜθε σκÝψη, βλαπτικÞ ψα τα συμφÝροντα μοò και σε καμßα περßπτωση δεν επιθυμοýμε να επανÝλθει, Με Üγρυπνο μÜτ θα παρακολουθοýμε τò εξελßξειò, φροντßζονταò παρÜλληλα να μην οδηγÞσουμε το χωριü μαò στην απομüνωση και στην εγκστÜλειψη που γνþρισε την προηγοýμενη μακρÜ περßοδο, το Δ,Σ τοΥ ΣΥΛ^οΓοΥ

ΑΓ ΩΡΓΗΤ ΚΑ

ΝΕΑΞ


28

0πOΒΡιOγ ß940 υ/ι

ΗμÝρα μνÞμηò για τουòαγþνεò του λαοý μαò ενÜντια στο φασισμü, ΗμÝρα ημÞò για τουò αγωνιστÝò του '40 Και τηò

Αντßστασηò,

Εßναι η ηρωικÞ επÝτειοò του μεγÜλου «ΟΧΙ» στη

σκλαβιÜ και στη βαρβαρüτητα. Με δÝοντα σεβασμü γιοριÜοαμε και φÝτοòτην επtτειο τηò 28ηòΟκτωβρßου,

ΜετÜ την δοξολογßα, Ýγινε η επμνημüσυνη δÝηση προòτιμÞν τωνπεσüντων ηρþων, Σε ιδιοßτερα συγλινησιακü φορτισμÝνη ατμüσφαιρσ,

οι

κÜτοικοι του χωριοý κοτÜθεσαν στεφÜνια και

ιρογοýδησαν τον εθνικü μαò ýμνο οποδßδονταò φüρο τιμÞò σε εκεßνουò που θυσýστηκον για τη δ|κÞ μαò λευτεριÜ!

ΣτεΦÜνια κατÝθεσαν:

Εκ μÝρουò του τοπικοý συμβουλßου ο κ, Μüσχοò ΑχιλλÝαò, Εκ μÝρουòτου Συλλüγου η κ, Αßδßνη - ΤσÜλα ΕλÝνη, Εκ μÝρουò τηò ΕθνικÞò Αντßστασηò η κ, ΜπαχÜρα Καßτη,

Εκ μÝρουò τηò Α,Ε ΑΡΤΕλ/ºΙΣ ο κ, Μοýντρ|χαò Βασßληò.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙ'-ΓΙΑΝΝΗ ταπεινü εκκλησÜκι με μεγÜλη ιστορßα, ο Α]: ΓιÜννηò ο Πρüδρομοò, τιμÜται η μνÞμη του στιò 29 Αυγοýστου, κÜθε χρüνο με πλÞθοò προσκυ, νητÝò σπü τονΑßΓιþργη, ολλÜ καιαπü την γýρω περιοΧÞ, του καλοΓια τουò ντüπιουò δηλþνει την ^Þξη καιριοý κοθþò τελειþνουν οι Üδειεò ιοι επισιρÝφουν üλοι οτò βÜσειòτουò, Το απüγευμα τηò πα_ ρσμονÞò οι προετοιμοοßεò γιο την ΠαρασκευÞ του ρεβιθüριζου, που απαιτει προετοιμοσßο κÜ, ποιων ημερþν γßνεται απü τουò επΙτρüπουò και απüτιò επιτρüπισεòοι οποßεòδουλεýουν με νπομονÞ κοι μερüιι ιαι εßναι üξιοι συγχορηιηριων üλοιτουòγια την εθελοντκÞ προσφορÜ τουò καθþò και αυιþν που πηγσßνουν αποκλειστικÜ να βοηθÞσουν και να ανακατÝψουν τα καζÜνια. Νο εßμαστε üλοιεκεßκÜθε χρüνο να δßνουμε το παρüν κοι να σννεχιστεß η παρÜδοση απü τουò νεüτερουò,

0λοι(ληρωμÝγη τεχνικÞ γποσÞριξη

ΕπισκευÝò -Δßκτυα lnternet. ΜαθÞματα

Κωνσταντßνοò Αθ, ΡÞγαò

-

Τεχνικüò Ηλεκτρονικþν Υπολογιστþν

Τηλ. 6972.990483 e,mail: kιigas@hotmai],gl

4 ΑΓιαΡΓΗτ!ΚΑ ΝΕΑ

.

$/ι/νψ,f

acebook,ooπy'riqaskoslas


Αναμφßβολα, το κατηχητικü αποτελεß θεσμü στην ΕλληνικÞ κοινωνßα καιτην εκκλησßα μαò, Στιò μÝρεò μοò εßνοιευλογßο να υπÜρχει αυτüòοιερüò θεσμ üò, που αποτελεß μια üαση για τιò νεσνικ Ýò ψ υχÝò, Δεν πρüκειται για απομνημüνευση γνþσεων αλλÜ για ουσιασιικÞ κατ πνευματικÞ μÜθηση, Γνωριμßα με το Θεü, με την πßστη μαò, τηνπαρÜδοσÞ μοò, ¸να παιüßοιο καιηχηιικü μηορεßνα βιþσει την αγÜπη, την προσφορÜ, την Κοινωνικüτητα, την συνεργα, σια, τα ιδανικü, Το σημανιικüιερο üμωò üλων εßνοιüτι βιþνει την εκκλησßα ωò αγκαλιÜ, τον διπλανü του ωò αδελφü. Αò παρακßνÞσουμε λοιπüν τα παιδιü μαò να συμμε_ τÝχουν σε αυτüν το θεσμü, ¸χουν να ωφεληθοýν πολ_

ΕΝΑ Ι\ÞΕΓΑΛΟ λΙΠΡΑΒΟ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ

πΑτΕΡ τοΥ ΧοΡιοΥ λ,ηΑΣ, τοΝ ΠΑτΕΡ Α^ΕΞΑΝΔΡο. ΠοΥ λ,lΕ τΗ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑιτΗΝΑΓΑΠΗ τοΥ ΓιΑ το ΧΩΡΙο λ,lΑΣ, ΔΗλ/ºΙοΥΡΓΗΣΕ το ΔΙΚο λ/ºΑΣ λΙΙΚΡο ΚΑτΗΧΗτΙΚο «ΣΧοΛΕΙο»,

ΦωτογραΦßο απü τα εγκαινLο

ß

2008

ΤΟ ΓΕΝΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Στην αρχÞ ενüò λüφου με κατοπληκτικÞ θÝα, εßνοιι ιισμÝνο ιο π ονÝ μορφο εκλλησüκ ι το ΓεννÝ, σιο τηò Ποναγιοò που ιιμüιαι οιιò 8 ΣεπτÝμ, βριοJ ¸τσι γιοριÜοιlκε και φÝτοò,στο σχετικÜ νεüκτιστο εκκλησÜκι τηò Παναγßαò που κτßστηκε πÜνω σε θεμÝλια ναοý των πρωιωνχριο ιτανικþν χρüνων, Η Γροσε^ευση των πιστων πο^υ μεγολη φÝτοò ßσωò κα, εξ αιτßοò του ΣοββατολΙριολου Οι λογοι που προσκυνüμε üλοι μαò εßναι γνωοιοß, üιαν üμωò βρßοκεοοι οε εξωκιλÞσια νιþθειòτονΔημιουργü δßπλα σου,

ΚαρκαλÝτση Ευαγγελßα Χειρουργüò Οφθαλμßατροò Κολαμþν 1 & Π, Τσαλδßßρη 1θ, 121 34 ΠεριστÝρι 2ζ ¼ροφοò (πλησßον Στοθμοý Μετρü Αγ, Αιºþνιοò) Τηλ,fαχ:210 57281ω & Κιν, 6973 20ο310 e-mai|: e,kaÜaleisi@9mail,com rM^^lv,karkaleisi,\Λ/ordpress,oom

ρtß) tt Ιτ ßΡß., ,"% σιÜr,ιι, ßrιιfγη ΧΔΝιΔ ΔγΛι|ΝΙΙΡΙιrγ

'|ß

Ευ!Φ¼, ι€/\ΕΙΕι

.

ΕΙΧ^τΛπ^Ι¸|Ι

ι; ,:.ι

!ττßι.:,/.?!7a Ü12,//2,;7/,

πΑΞΙΙ{οΥ

λ^;Λσ2α

3,

Ικ.l33ßι'

μ5^θο Οαι:21α24 ^ΙοΣ¶

.|ι.: ννγτ,w'ßΙrοÝθΡ,gl.fi.lΙ:

84 795 ßßΙαοòθρ€@hοΙ

ΑßαΡΓΗΙ

gr ΚΑ ΝΕΑ

5


Τι εßνοι η Λογοθεραπεßα; Η λογοθεραπεßα εßναι το αντικεß, μενο τηò λογοπεδικÞò επιστÞμηò η οποßα ασχολεßται με την πρüληψη, διÜγνωση και θεραπεßα, των διατα, ραχþν επικοινωνßαò δηλαδÞ των διαταραχþν λüγου, φωνÞò κσι τηò ομι-

λßαòσεπαιδιÜ και ενÞλκεò, ΛÝγοντοò διαταραχÞ επικοινωνßαò

Þ λüγου εννοοýμε την αδυναμßα του

Πüτε αρχßζουμε να υποψιαζüμαστε την ýπαρξη ενüò προβλÞματοò στηνομιλßα; ΣημαντικÞ στον εντοπτσμü ενüò προβλÞματοò ομιλßαò εßναι η χρονολογικÞ ηλικßα του παιδιοý, ΙνΙπορεß Ýνα παιδß 2 3 χρονþν να μην μιλÜει «καθορÜ» αλλÜ στα 4-5 του χρüνια επβÜλλεται να Ýχει ολοκληρþσει, Ýστω και üχι πλÞρωò, την οργÜνωση του φωνολογικοý του συστÞμοτοò þστε η ομιλßα του να εßναι κατανοητÞ

παιδιοý να αναπαρÜγα φθüγγουò

πÝραν του òπενοý περιβüλλοντοò

κþν δυσκολιþν, σε βαθμü που να δυσχεραßνεται σημαντικÜ κυρßωò η Ýκφραση του παιδβý Þ και η κατανüηση του προφορικοý του λüγου απüτρßτουò,

ΔυσκολßεC ÝκΦοασηC υε ΒÜση την γοονολονικÞ ηλικßα του παιδιοý υποοεßνα εßναι: . λΙη χρησιμοποßηση λÝξεων στην

τι εßναι τα προβλÞματα λüγου καιομτλßαò; Ο λüγοò για Ýνα παιδß που αναπτýσσεται θεωρεßται μια θεμελιþδη λειτουργßα επικοινωνßαò, σκÝψηò, μÜθησηò, Ýκφροσηò þστε να μπορεß να ικανοποιεß τιò ανÜγκεò και επ!θυ-

στην ηλικßα των 2 ετþν,

.

γνωστικÞ, κνητικÞ ανÜτπυξη του πα!διοý καθþò και την ψυχολογικÞ του ωρμüτητα που σε κÜποιεò περιτπþσειò παραπÝμπει σε Üλλο ειδικü

χρüνια.

(παιδοψυχολüγο

Ýστω και με την συνοδεßα φωνολογι,

μßεò του. Τα προβλÞματα λüγου και ομιλßαò

επηρεÜζουν την επικοινωνßα του παßδιοý καθþò και την σχÝση του με τον εαυτü του και τουò γýρω του, Η συ,

χνüτερη εκδÞλωσÞ τονò εßναι κατÜ την διÜρκεια τηò προσχολκÞò ηλικßαò κÜι που αποδεικνýει την αναγκαιüτητα τηò Ýγκαιρηò παρÝμβασηò του λογοπεδικοý þστε να αντιμετωπιστοýν Ýγκαιρα και Ýτσι να αποκατασταθεß η γλωσσκÞ οργÜνωση και να μην δημιουργηθοýν τυχüν προβλÞματα στην κατÜκτηση τηò ανÜγνωσηò καιγραφÞò, Μιλþνταò για δ|αταραχÞ ομιλßαò

.

δυσκολßεò στην Üρθρωση

(το

παιδß δυσκολεýεται να χρησιμοποιÞσει τα üργανα τηò

ρθρωσηò μεαποτÝλεσμα να μην παρÜγει Ýναν Þ περισσüτερουò φθüγγουò). Ü

. δυσκολßεò στην

φωνολογßα

(μπορεß νο παρÜγει φθüγγουò αλλÜ στην Ýκφραση του να τουò μπερδεýει Þ να παραλεßπει Þ αντι(οθιοτÜ με

Üμεσο αποτÝλεσμα να επικοινωνεß μüνο με Üτομα του στενοý περιβÜλλοντοòτου), Θ

ΑΠαΡΓΗτικΑ ΝΕΑ

ηλικßατων 18 μηνþν. . Η Ýλλε|ψη προτÜσεων

2 λÝξεων

ο λεξιλογικüò πλοýτοò του να πε, ρ¼ρßζεται σε 100 λÝξειò οτα 3 του

.

Η Ýλλειψη χρÞσηò προθÝσεων Þ πληθυνηκοý αριθμοý στα 3-4 χρü-

.

Να κÜνει προτÜσθò με λτüτερεò απü4λÝξειòστα 3-4 χρüνια. . Να παραλεßπει μÝροò λÝξεων (συλλαβÝò) οτην ηλικßα των 4-5 χρο, Ση( δυσκολßε( κατανüησηζ Ýγου-

μΞ

. την

Ýλλειψη ονταπü(ρισηò σε

οικεßα ονüματαστην ηλικßα του

.

1

χρü-

¸λλειψη εντοπισμοý καθημερνþν

αντικειμÝνων üταν του ζητηθοýν στηνηλιχßα 18μηνþν. . Μη εκτÝλεση απλþν εντολþν (π,χ δþσε- πÜρε) . Μη κατανüησηò γραμματικþν στοιχεßων (π,χ ερþτηση - Üρνηση) στην ηλικßατων2,5 ετþν, Οι ηλικßεò που αναφÝρονται εßναι ενδεικτικÝò,

Πωò γßνετα| η δýγνωση προβλημÜτωνλüγου Þ ομιλßαò; Οι δυσκολßεò αυτÝò εντοπßζονται απü τουò γονεßò και επισημαßνονται απü τον παιδßατρο αλλÜ αξιολογοýνταιαπü τον λογοπεδικü, Ο λογοπεδικüò ýστερα απü την λÞψη ενüò αναλυικοý ιοτορικοý ανÜπιυξηò του

παιδιοý μπορεß νο προχωρÞσει στην

αξιολüγηση του ßδιου του παιδιοý, λ,ηε βÜση το στοιχεßα του ιστορικοý κα, θþò καιτην κλινικÞτου εικüνα μπορεß να εντοπßσει και εστιÜσει το επικοινωνιοκü πρüβλημα του παιδιοý,

ΠαρÜλληλα δε, αξιολογεß και την

Εßναι καλü

η

-

εργοθεραπευτÞ),

θεραπευτικÞ-αποκα-

τασιασακÞ παρÝμβαση των παδιþν να ξεκνÜει το συντομüτερο δυνατü, ανÜλογα την διαταραχÞ με απþτερο στüχο üπου και üταν εßναι εφικτü το πρüβλημα να Ýχει διορθωθεß πριν το παιδßξεκνÞσει σχολεßο þστενα αποφευχθοýν μια σειρÜ Üλλων προβλη, μÜτων (ανüγνωση, γραφÞ, ψυχολο, ψκÜπροβλÞματα (λπ), ΕπειδÞ πολý συχνÜ ο λογοπεδικüò εßναι ο πρþτοò που βλÝπειÝνα παιδß, λüγω του üτι τα προβλÞμοτο λüγου εßνοι ουτÜ που προβληματßζουν τουò

γονεßò, σημαντικü μÝροò τηò δουλειÜò του εßναι να αποτελεß μÝλοò τηò διεπιστημουκÞò ομÜδαò που απαρτßζεται απü εργοθεραπευτÞ, ειδ. παιδαγωγü, παιδοψυχολüγο, παιδοψυχßατρο, Αυτü εßναι απαραΙ τητο θδικÜ üταν κατÜ την αξιολüγηση του εντοπßσει προβλÞματα üλλου χα-

ρακτÞρο για να μπορεß να κατευθýνει

σωστÜ τουò γονεßò παραπÝμπονταò τουò στουò ανÜλογουò ειδικοýò θεραπευτÝò,

ΕλÝνη Πρεσβεßα - Μüλαρη Λογοπεδικüò Υπεýθυνη ΜονÜδαò Λüγου & ΓραφÞò Εν λüγω rνww.enlogo.ga


Λεßtτει «γγιÝòνοικοκυριüεßναιεκεßνο,

η πνοÞ

προηγοýμενο σημεßωμü μου (λ4Üρτιοò 2ο13) 4εßχο μεßνει στην διαπßσιωση üτι το Üρθρο 4 του ΣυντÜγματοò, που αφορÜ στην ισüτητα τωνπολιτþν και στην συνεισφορÜ τουò, χωρßò διακρßσειò ειò τα δημüσα βÜρη, δενÝχεικαθολικÞ εφαρμογÞ üπωò το ßδιο επι-

τüσσει,

¸μεινε να επικοινωνÞσει και με τουò κορυφαßουò του πνεýματοò, τουò φιλüσοφουò: ΣωκρÜτη _ ΠλÜτωνα _

ΑριστοτÝλη.

Η επικοινωνßα Ýψνε καιη απÜντηση στοερþτημαπου αφοροýσε στην οικονομικÞ κρßση Þρθε περιεκτικÞ και

σýντομη, Θα περιοριστþ üμωò σε ορβμÝνα σημεßα και παρα-

δεßγματα γιατß üπωò κι αυτοß Ýλεγαν, τα πολλÜ λüψα εßναt φτþχια Þ περιττÜ üπωòλÝειο ΚαραμανλÞò, Χüρηκον γιαιßη αναφορÜ σ'αυτοýò εßναι μνημüσυνο και δεηνει πωò εßμαστε συνÝχειÜ τουò, ΛυπÞθηκαν üμωò για ιο γεγονüò, που γßναμε ικÝτεò αλλü και εποßτεò, Εßπαν üτι οπü την προ ΟμÞρου εποχÞ μÝχρι και τþρα που μιλÜμε τßποτε δεν Ýμεινε πον να μη το μελετÞσουν με επιμÝλεια, να μη το αναλýσουν διεξοδικÜ και με σαφÞνεια, ¾ψωσαν Παρθενþνεò, θÝατρα, στÜδια,

Ακαδημßεò, περικαλλÞ κτßσματα, παρασιÜσειò αγÜλματα που εκτεßνονται σ' üλη την Χþρα χαι üχ μüνον. ¶φησαν αμÝτρητα γραπτÜ, που πυργþνουν Τýμβουò πολιτσμοý, ¸φιαξαν μια κοιτßδα πολlτισμοý αλþβητη στον χρüνο με κεντρομüλο

μαγνηικÞ δýναμη, Η οικονομßα üσο αναγκαßα κι αν εßναι δεν εßναι το ελιξßριο τηò ζωÞò, εßναι ανθρþπινο κατασκεýασμα και επομÝνωò κατορθωτü, αυτü πρεσβεýουν.

¸χουν απüλυτο δßκσιο οφοý η κληρονομιÜ

αιJτÞ που

Üφησαν εßναι αστεßρευτη πηγÞ εσüδων (τουρβμüò)Π ιστεýουν üτι τα λÜθη εναιπολλÜ καιαδιανüητα, Δεν μελετοýμε σωστÜ κοι προγραμμαιισμÝνα. πρÝπει να Ýχουμε ξεφýγεισπü τον Ελληνικü τρüπον «του σκÝπτεσθαι», Ι\ΙερικÜ απü τα ακαταμÜχητα στοιχεßα - παραδενματα που παρουσιÜζουν:

ΠλÜτωνοò λÝει για την δικαιοσýνη| «Εν γαρ τη

δικαιοσýνη συλλÞβδηνπÜσαι αι αρεταD.

Αυτü δεν θα ιο βρεßτε πουθενü ζηον κüσμο üση παγκοσμιοποßηση κι αν κÜνετε, ΛÝει δηλαδÞ: Η δικαιοσýνη περιÝχει μÝσα τηò üλεò τηò αρετÝò. ¸ναò Üνθρωποò ον δεν εßναι üßκαιοò δεν Ýχει κομßο αρειÞ λαι επο, μÝνωò δεν μπορεßνα εßναι ενÜρετοò. ¼τον λοιπüν νομοθετοýμε απαροßιητο ουοτοτιλü του νüμου εßναιτοδßκαιο, Ακοýμε üμωò οιιò διαδηλþσειò,,, «νüμοò εßναι ιο δßκαιοτου εργÜτη»,

(συνÝχεΕτευχ,49,σελ,

10)

που 6εν χρειÜζεται τα περιττÜ και δεν στερεßταιτααναγκσßσ»

§το

του Ει.ιüò

Ο νüμοòγιατον εργÜτη Þ τον μπακüλη Þ τουταξιτζÞ Þ οποιοδÞποτε κι αν αφορÜ οφεßλει να εßναι δßκαιοò και ξεκüθαροò, Θα μου πεßτε, τι σχÝση Ýχουν αυτü με την οικονομßα, ¸χουν λαι μüλιστα τη οημανιικüτερη γιστß κομßα οιλονομιλÞ πρÜξη δεν μπορεßνα πραγμοτοποιεßται αν απουσýζει το δßκαιο, Αν οι οικονομικÝò πρÜξειò εßναι Üδικεò ο Προýπολοψσμüò θα γÝρνει και η οικονο-

κων στ σντ ßν οò Κσ ρ d μ d ν λ Þò

üπωòτþρα, Οιπρωτογενεßò ενÝργειÝò σαò πρÝπει για να εßναιμακρüβιεò και οικονομικÝò, να εßναι πλÞρειò και να Ýχουν προβλεπτικüτητα. λ/ελετÜται μια περιοχÞ με σκοπü να γßνει οικισηκÞ. Αν περιÝλθουμε τιò υπüρχουσεò οικισιικÝò περβχÝò, τιò πüλειò σαò θα πÜθουμε αφωνßα που σημαßνει θα χÜσουμε την μιλιÜ μαò, Οι πüλειò αυτÝò, πρÝπεινα εγκοταλειφθοýν, Θα ποýμε μüνο Ýνα. ΞεχÜσατε üτι για νσ ζÞσει ο Üνθρωποò χρειÜζεται νερü και οξιιγüνο, Κλεßσατε τα ποτüμιο και εξαφανßσατε üτι φυτρþνει πÜνω στην γη, Τσιμεντοστρþσατε Þ πλακοστρþσατε Þ ασφαλτοστρþσατε την επιφÜνεια την επιμßα θα ασθενÞσει,

-

δερμßδα τηò γηò τηò l(üψατε την σναπνοÞ κοι την εισττνοÞ, Δεν αφÞσοτε τüπο για σπορÜ Üρα δεν πρüκειται να θερßσετε. ΚαταργÞσατε μια φυσ|κÞ πρÜξη τηò

οικονομßαò (σπÝρνω - θερßζω).Αυτüò εßναιο Προýπολοψσμüò τηò γηò Þ καλýτερα ο γÜμοò τηò φýσηò. Αν θÝλετε Ýνα κρεμ

,

μ

ýüι Ýνα

μ

ατσÜκι

μ

αßντανü δεν θα τα βρεhε,

Δεν διαπιστþνουμε πρüοδο με ηò ηλεκτρονικÝò διακυβερνÞσειò και πολλÝò σýγχρονÝò σαò κοτσκτÞσειò, Δεν μπορεßτε πατþνταò το ποντßκι του υπολογιστÞ να βρεßτε τßποτε απü αυτÜ που σαò λεßπουν, Και ξÝρετε γιατß:Διüτι σκοπßμωò απουσÜζει η σκÝψη σσò απü συτü τα δημιουργÞματα με αποτÝλεσμα να γελο|oποιÞστε, Οι πεθσμÝνοι συνταξιοýχοι γελοýν που τουò κÜνειε περικοπÝò στιò συντÜξειò που τουò δßνετε και οι ζωντανοß σαò βρßζουν απü τα εξουθενωτικü κοψßμοτα, Ιι,,Ιη ξεχÜσετε νο προιεινειε γιο το Nobel τηò οικονομßαò τον υπουργü που θα συλλÜβειδιψÞφιο αριθμü φοροφυγüδων.

Σαò βλÝπουμενα κρατÜτε απü το πρωßμÝχριτο βρÜδυ, γιατß μετÜ κοιμüμαστε, Ýνα λιλιποýτειο κομπιοντερÜκι, μαζ εßπανπωòτο λÝτε κινητü, λr Üτε μ'αυτü ακαιοπουστα, φωτογραφßζετε, ποßζετε, χειρονομεßιε, μορφÜζετε, Τι Üραγε συμβαßνει; λrÞπωò η χþρο μαò κατÜντησε Ýνα απÝραντο φρενοκομεßο üπωò εßπε ο ΚαραμανλÞò, Ν'ΙÞπωò τα περιττÜ ξεπÝρασαν επικßνδυνα τα ανα-

γκαßα üπωò ο ßüιοò ειπε κοι χρειÜζεται να επινοÞσετε Üλλο τýπο χωματερÞò μιοò κι Ýχετε πρüβλημα με τα σκουπßδια;ΑλÞθεια δουλεýετε; Σαò μÝνει χρüνοò διαθÝσιμοò Þ περιμÝνετε να πιασετε θεση στα ταμεßο ονεργßοò;

ΦθÜνουν αυτÜ, Αν τα μελετÞσετε κολÜ θα βρεßτε την

λýση,

¸φτασε η ΕθνικÞ ΕορτÞ τηò 28ηò Οκτωβρßου του

1θ40, ΦÝτοò το «ΟΧΙ» που θα ποýμε να εßναι καθολικü γιατß εßναι το μüνο οφορολüγητο. Ο Εθνικüò μαò ποιηιÞò ΚωστÞò ΠαλομÜò εßπε το πρωßτηò28ηò Οκτωβρßου:

ι Ενο μοναχο θα οαò πω üεν Ýχω ÜΜο κανενα μεθýστε με ι' οθανοιο κρασι του Εικοσιενο»

Ανοßξτε τουò πε ßρουò

τη ò

ιστορßαò και μ εθýστε,

Χρüνια πολλÜ ΘανÜσηò ΤσÜλαò ΑΓ

αΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ 7


Δ

τtΤΕΜΙΣ!Α 2ο12

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑι ΦΕΤOΣ Η ΕΠιΤγχιΑ ΤOΥ ΣγΛΛOΓOγ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΡιΣΗ ε μεγÜλη επιτυχßα, που ξεπÝρασε και τιò εκτF

μÞοειò ιων π^Ýον αιοιüüοξων, ο^οκληρþ, θηκαν και φÝτοò οι πολιτιστικÝò εκδηλþσειò, ΑΡΤΕΝrΙΣΙΑ, Ο Σýλλογοò μαò, διοργÜνωσε το τετραÞμερο απü 15,18Αυγοýστου με σχεδüν Üψογο τρüπο και απÝσπασε τιò καλλßτερεò κριτικÝò, απü τιò χιλιüδεò κü, σμου που επισΚÝφτηκαν το ανακαινισμÝνο προαýλιο του Δημοτ!κοý μαò Σχολεßου, Το πρüγραμμα των εκδηλþσεων, που μεπερßσκεψη καιπολý κüποσχεδßασε και ελτÝλεσε τοΔ,Σ, üρεσε στην πλειοψηφßα του κüομου χα

Üφησε Üριστεò εντυπþσειò, ¸τσι το οποτaλεσμο, τüσο γισ την συμμετοχÞ ιαι τη διüθεση.ου Χüσμου, üσο και για τσ οικονομικÜ, Üφησε ικονοποιημÝνουò ιαι Χαροý, μενουò τουò διοργανωτÝò, Η οιJλαßα των Αρτεμισßων. Üνοιξε με Ýνα αφιÝρωμα στουò ΒαλκανικοýòπολÝμουò, με την ευκαιρßα συμπλÞρωσηò εκατü Χρüνων απü τη διεξογωγÞ τουò, Εκατο-

νιοδεò ουγχωριονοß μοò, ιιμηοαν με ιην πορουοßο τουò, το σημαντιΚüτερο Κατüρθωμα του Ελληνισμοý, μετÜ τον αγþνα απελευθÝρωσηò του 1821, ΠροβλÞ, θηκε ενα ντολιμαντÝρ με την προετοιμασßα ιαι την Ýναρξη των Βαλκανιλþν πολÝμων. ειιγενικÞ πσραχþ,

ρηση απüτοαρχεßοτηò ΝΕΙ Στη συνÝχεια η πρüεδροò του Συλλüγου κ, ΕλÝνη ΑΙδßνη - ΤσÜλα οπÝνειμε τιμº,

τικßò δισκρßσειò, σε Ýνδειξη τιLÞò και ευγνωμοσýνηò στουò απογüνουò των ηρþων που Ýδωσαν την ζωÞ τουò για την απελευθÝρωση τηò λΙακεδονßαò, τηò Ηπεß ρου και του Aryaiou και τηò ενσωμÜτωσηò τουò στην μητÝραπατρßδα, Ο ΣταμÜτηò Μοýντριχαò, στην ολγüλεπτη ομιλßα του τüνισε: «Πlσιεýουρε üτι ο καθÝναò μαò διατηρεΙτο δικοτωμσ ιηò Üηοψηò ιου Πισιευουμε επßσηò οιl μπο,

ρεß να μσò χω ρßζο υν

δι ο φο ρετ ] κÝò αντι λÞ ψ ει ò, Π ιστε ý ο

υ-

με ομωò βαθειÜ, üιτ μαò ενωνει μιο μεγαλη αγαπη και παρÜλληλα Ýνο τερÜστιο ιερü χρÝοò, Η ΠΑΤΡΙΔΑ, Η ΕΛΛΑΔΑΜΑΣ, Η αγÜπη για την πατρßδο, εßνατ υπüθεση ανεξαßρετα üλων των ΕΜÞνων κατ σε Νομιο περιπιωση ακραßων πατριδοκσπηλων εθνι^ιοιþν Ιι ουτο, εχουμε κοθÞκον, η ΕλληντκÞ συνεßδηση, νο πορομεßνει βαθειÜ

ριζωμÝνη στιò ψυχÝò μαò και να παραδþσουμε την σκυτÜλη στα ποιδιÜ και τα εγγüνια μαò, Τη σκυτÜλη που σιο ψηλüιερο ιηò οημεßο θα κυμαιßζει περηφανη η Στο Üκουσμα των τελευταßων φρÜσεων, τα παλαιü, τερα μÝλη του χορευτικοý συγκροτÞματοò, παρÝδωσαν την ΕλληνικÞ σημοßσ στο νεüτερα, συμβολικÜ, ο Εθνι-

λοò ¾μνοò που αλοýοιηκε στο τÝλοò σκüρπισε ρßγη ο,Jγκßνησηò, "Σε μια στιγμη που την ΕλλÜδσ μοò χτυ-

ποýν σαρÜντα κýματα, που εχθροßκαι "φßλοι" προσπαθοýν με λýσσα να την εξαφανßσουν, ο Σýλλογοò μσò θfωρεßüτι Ýχουμε ιερü χρßοò, νο υπεροοηιοιουμε ιην

ογαπημßνη μοò ποφlδα" εßπι χαραλιηριοιικÜ ο ομι, λητÞò,

Θ ΑΓαΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

Η υπüλοιπη βραδιÜ, Þταν η τιμητικÞ των χορευτικþν

μαò συγκροτημÜτων. Η εκπρüσωποò του Συλλüγου Κ, Κατερßνα Ρηγο -Τσαοýση ανοφÝρθηκε στην δη μ ιου ργßα και τη διαδρομÞ των «ΖΟΡλΙΠΑΔΩΝ» και κÜλεσε στο βÞμα νο ποιJν δυο λüγια τον πρüεδρο που επß τηò θητεßαò του ιδρýθηκαν τα χορευτκÜ κ, Γιþργο ΒÜσσο κοι τιò δασκÜλεò χοροý κ, Ματßνα Κιοýση και ΑρετÞ ΡÞγο που με περßσσιο ζÞλο, Ýφτοσον το συγκρüτημσ στο υψηλüτοτο επßπεδο που βρßσκεται σÞμερα, Ακολοýθησαν οι χοροß με παρÜλληλη προβολÞ φωτογραφιþν και βßντεο, απü τουò στοθμοýò ηοιJ χαρακτÞρισον τουò Ζορμπüδεò καιτην υπÝροχη διαδρομÞ τουò,Αυτοß, οπλü Ýκαναν αυτü που γνωρßζουν να κüνουν, Να εντυ, πωσιÜζουν, να συγκινοýν κσινα μαò κÜνουν υπερÞφα, νουò,¼λα τα μÝλη που συμμετεßχαν απü την ßδρυση του Χορευτικοý εßΧσν προσλληθεß, χüρεψον μοζß με το νÝα μÝλη του συγκροτÞμοτοò και τελικü με üλο τον παρι, στÜμενοκüσμο, Η σκηνοθετημÝνη παρουσßαση των σταθμþν του χορευτικοý συγκροτÞμστοò, Ýγινε απü τον Γιþργο ΠαπαρÞγα και την ΜÝλπω ΚαντÜρη σε κεßμενα τηò ΝÜνσταò Τσαοýση, Το οεσιτüλ τηò ερμηνεßαò τουò Þταν ευχüριστη Ýκπληξη και αποτελεß παρακατσθÞκη για τηνδημιουργßα θεατρικÞòομÜδοò στον Σýλλογο.

ΟενθουσιοσμüòαπüτουπερθÝαματωνχορευτικþν,

λειτοýργησε σαν πυροκροτητÞò σε αυτü που θα επακολουθοýσε. Απßστευτο γλÝντι και χορüò με τη συνο-


,Ξ,§ξ

^ýι

] ,.H..:..]L:.]


δεßα του μουσκοý συγκροτÞματοò «Δροσουλßτεò»,

¸τσι μαò βρÞκε το üστροτηò οιJγÞòξενυχιιομÝνουò, Η επομÝνη ημÝρα, ÞταναφιερωμÝνη

ΦαπαιδιÜ. Ξεκß_

νησε με τιò αθλοπαιδιÝò και διÜφορα διδακτικÜ και δια_

σκεδασικÜπαιχνßδια, μ' Ýνα πρüγραμμαανανεωμÝνο, χÜριν τηò κ, Αßδßνη Τηλ. Μαßρη, η οποßα συνÝβαλε τα μÝγιοια στην οργÜνωση αλλÜ χα| ιην üιεξαγωγÞ τουò, ΠÜνω απü 150παιδιÜ, ντυμÝνα καναρßνια με τιò μπλοýζεò που τουò χÜρισε ο Σýλλογοò, Ýτρεξαν Ýπαιξαν, διασκÝδασαν, δ|δÜχτηκαν, αλλÜ καιζωντÜνεψαν το χωριü

με τιò χαροýμενεò φωνtò τοιιò, Αργü]ερα ο ανιματÝρ ΝτÜφλοò, κρüιηοε δýο þρεò πρüγρομμα για μικροýò και μεγÜλουò. χορßζονταò γÝλιο στο λοιÜμεστο απü κüσμο προαýλιο

ιου σχολεßοιJ, Κατü ιη üιÜρκεια τηò οι επιτιJχονιεò οια ανþτστα κοι

βραδιüò. βροβεýθηκον

ανþτερα εκπαιδευτικÜ ιδρýμοτα. Ο κ. Βασßληò ΤσÜλαò

Ýκανε την απονομÞ, ευχüμενοò καλÞ πρüοδο στουò αυριανοýò επιστÞμονεò του χωριοý μαò και καλÞ τýχη για την σταδιοδρομ ßα τουò, στιò δýσκολεò για την εποχÞ μαò ημÝρεòπου ανομÝνουν την νÝα γενιÜ. Στο τÝλοò,,,τι εßχεò ΠÜννη, τι εßχα πÜντα, λ,ηε την μουσικÞ επιμÝλεια του ΜπÜμπη ΚαρκαλÝτση καιτηò-Ερηò Αßδßνη, τραγοýδι κα| χορüò μÝχρι τοπρωß. Η Τρßτη ημÝρα ξεκßνησε με μßα σημαντικüτατη εκδÞλωση, σýμφωνο μετοντρüπο που ο Σýλλογοò μαòαντιλαμβÜνεται το πρÜγμοτα, Τη βρÜβευοη προσωπων που με τη δρÜση λαι τη στüση ζωηò τουò, ποüσφεραν και προσφÝρουν ανεκτßμητεò υπηρεσßεò στον πολιτισμü, τον αθλητισμü και τιò παραδüσειò τηò περιοχÞò μαò, ΤοΔ,Σ με ομüφωνη απüφαση εßχε επιλÝξειγια την φετινÞ χρονιÜ να τιμÞσει τον κ, Νßχο Κοýκη για την προοφορÜ του στον εραοιιεχνικü σθλητισμü λαι τον κ, ΓιÜννη Π. Μοýντριχο για την αδιüκοπη ουνεισφορÜ ιου (πον πολι-ισμο Χαι ιιò παραδüσειò του χωριοý μαò, Με την ευκαιρßα να υπενθυμßσουμε στουò συγχωρια, νοýò μαò, να επσκÝπτονται την ιστοσελßδο wνrw. Agiorgitat§i.gr πουÝχει ιδρýσειοΓιÜννηòκαιπουεßχε ιην ευγενιχÞ διÜθεοη να μοιρσστεß μοζßμαò, üπωò και τα τερÜστιαò σημασßαò Ýργα του για το γενεαλοψκü δ'ντρο και ιη ουλ^ογÞ πολαιþν φωιογροφιþν ποL Ýχουν σχÝση με το χωριü καιτουò ανθρþπουò του, Εßναι κοθÞκον üλων μαò νο επικοινωνοýμε μαζßτου παρÝχοντοò του οποιαδÞποτε σχετικÞ πληροφορßο η φωτο1Q ΑΓ αΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

Οι τορουσιοστÝò Γιþργοò ΠαταρÞγαò χαι ι,{Ýλπω Κα!ºÜρη,

γραφßα, βοηθþνταò τη συνεχÞ του προσπÜθεια να εμπλουιßσει και να εξελßξειτιò εργασßεò ιου, που üπωò εßπαμε ο ποιελοýν με την Üδεια του λιÞμα ιηò ιοινωνßαò του χωριοý μαò, λ,4ετÜ τη σεμνÞ τελετÞ ακολοýθησε το πανηγýρι, Νη-

σιþτικο γλÝντι με την ΕλÝνη ΛεγÜκη, τον ΣτÝλιο και τον ΓιÜννη ΜανωλÜ. Οι πüντεò στο πüδι, ¸να ατελεßωτο γλÝντι πον οι συγχωριανοß μαò Ýστειλαν τα προβλÞ ματα και την οικονομικÞ κρßση στον αγýριστο, Το επιτελεßο τηò κοι,Jζßναò με τον αεικßνητο Αντþνη Αßδßνη, τον Παναγιþτη τον Μüσχο, το Νßκο και τη Ντßνα Αßδßνη, την ακοýραστη Ερασμßα, εßχε πüρει φωτιÜ, Ο Βασßληò ο ΤσÜλαò στο επþδυνο πüστο του ταμßα, ο ΧρÞστοò ο Τσαοýσηò και ο ΣτÜθηò ο ΡÞγαò στιò μπýρεò κοι στα αναψυκτικÜ, ο ΣταμÜτηò ο Μοýντριχαò στο μπÜρ με τον Ýμπειρο πια ΔημÞτρη ΒÜσσο την ΙωÜwα Αßδßνη την Αλεξßα (επισκÝπτρια - εθελüντρια εργαζüμενη), να δßνουντον καλλßτερο τουò εαυτü. Η ΚατερßναΤσαοýση

και η ΜÝλπω ΚαντÜρη νο τρÝχουν πανικüβλητεò απü πüστο σε πüστο, τα κορßτσια στιò εισüδουò, η Σταυροýλα ΤσÜλα - ΖαχαριÜ, η Μαρßα η ΡÞγα, η ΝÜνσια Τσαοýση να υποδÝχονταιτον κüσμο, ΒÝβοιο πονταχοý παρþν καιο μüνιμοòπια εθελοντÞò Δη μ Þτρηò ΚοντοψÜννηò, που σε κüθε Αρτεμßσια μαò τιμÜ με την πα, ρουσßα του καιμαò λýνει, λüγω τηò εμπειρßαò του, κÜθε πρüβλημα που παροιισιÜζεται, Χορα και εργασßα, Σßγουρο βοÞθησαν και üλλοι πο^λοι που μεσα στον πονιιü, προσφερüντουσον νο βüλουν Ýνα χÝρι λαιπου θαγÝμιζανοισελßδεòον γρÜφα με τα ονüματα τουò. ¸τσι αγισλιασμÝνοι, νοιþθοντοò ο Ýναò τουò χτýπουò τηò ΑγιωργÞτικηò καρδιÜò του üλλου, διοσκεδÜσαμε, σφßξομε το χÝρι ουγχωριανþν μοò που εßχαμε καιρü να δοýμε, ρωτÞσαμε και μÜθαμε «ττοlανοý εrγαl


θþò καιüλη τη νεολαßα που συνÝβαλον στην οργÜνωση και διεξαγωγÞ των Αρτεμισßων, Επßσηò και üλουò του επογγελματßεò (χορηγοýò) που στÞριξον ιην προσπü-

αυτÜ ισ παιδιÜ» κοι σχολιÜσαμε «ολüκληρο παληκατο σσρνικü ßδιοò ο μο^σρßτηò ρÜισσ γενÞκανε κοι ο πσπποýò του" και^εßνο πÞγσμε üλοι ευχαριοτημÝνοι για ýπνο, αφοý περÜσαμε σκüμη μßα βραδιÜ χωρßò νσ μαò μαυρßσει τηνψυχÞ

η

τηλεüραση,

Η τÝταρτη κοιτελευταßα ημÝρα, Þτον αφιερωμÝνη σιο πο|οτικü λαßκü τραγοýδι. ΜετÜ την ομιλßα τηòπροÝδρου κ. ελÝνηò Αßδßνη _ΤσÜλα, η οποßα τüνισε τηντερÜστα

συμβολÞ τωνΑρτεμσßων οτη ζωÞ του χωριοý, ευχαρßοτησε üλουò τουò παρευρσκüμενουò, üσουò εργÜστηκαν και üσοιJò με κÜθε τρüπο βοÞθησαν την οργÜνωση και την διεξαγωγÞ των εκδηλþσεων, δüθηκε ο λüγοò στον κ- ΣταμÜΙη ΜοýντρΙΧα να παρουσιüσει τη βραδιÜ, Η συνÝχεια ονÞκε σε δυο καλλιτÝχνεòπου επιμÝνουν üσο και ο Σýλλογοò μαò οτο δυσκολο δρüμο τηò ποιüτηταò, Ο ΔημÞτρηò ΜπÜσηò και η Μελßνα Ασλανßδου, Ýδωσοντον καλýτερο εαυτü τουòεπι σκηνÞò και Ýκαναν το κατÜμεστο προαýλβ του σχολεßου να πÜλλεται στουò ρυθμοýò τηò μουσικÞò τουò, νο τραγουδÜει μαζß τουò και να χειροκροτεß ασταμüτητα, Ο μεγÜλοò ενθουσιασμüòπου επκρÜτησε, η Üρτα οργÜνωση καιτο πλÞθοò των παρευρισκομÝνων, Ýκαναν τουò καλλ|rÝΧνεò να μην μποροýν να πιΦÝψουν πþò Ýνα μικρü χωρý üπωò ο Αψιßργηò καταφÝρνε| να πραγματοποιεß τüσο μεγÜλεò

και τüσο ποιοικÝò εκδηλþσειò, Η λ4ελßνα Ασλονßδου εξÝφρασε την επ|θυμßο, η οποßα φυσικÜ πραγματοποιÞθηκε, να παραμεßνει και την επομÝνη ημÝρα στο χωριü μαò, να νοιιßσει Ýνα με τουò ανθρþπουò που δßνουν αυτüν τον αγþνα για τον πολπισμü, Αξßζε| να σημειþσουμε τη σημαντικüτατη βοÞθε|α, ιδιαßτερα σπò δýσκολεò οικονομικÜ ημÝρεò που ζοýμε, των χορηγþν μαò και üλων üσων με κüθε τρüπο μσò συμπαραστÜθηκαν. Τη ΖωÞ Κραβαρßτου, τον ΒαγγÝλη ΚεφÜλα και τον ΚωστÞ τον την εταιρßα

oRlFLAME, τηνΑΘΗΝΑßκΗ ΖγθοΠοιΕιΑ, ^ιÜτη. ΑΒΑΝτΙΣ, τον κ, Απüστολο Ι\ΙΙοýντριχα και

θειü μαò, Ευχαριστοýμε γιο ιην παρουσßα τουò τη δεκαπενταμελÞ αντιπροσωπεßα απü τονΔÞμο Κýμηò Αλιβερßου, με παρüντα τον ΔÞμαρχο κ, ΔημÞτρη Οωμü, τονπρüεδρο τουΔημοτικοý Συμβουλßου κ, Αγγελο ΠοOητÜκη, την ΑντιδÞμαρχο τηòΔ,Ε Κýμηò κ. ΑρετÞò ΜπÜτσα _ Θωμü, τον ΑνπδÞμαρχο τηò Δ,Ε Δυστßων κ, Νßκο Ιýπüτη, τον πρüεδρο Δ, κοινüτηταò Κýμηò κ, ΑγγελÞ Ιrαργ|Ýλλη, την αντιπρüεδρο πολιτισμοý του ΔÞμου κ, ΔροσÜτου ΔÝσττοινα καιφνσικü τονΑντιδÞμορχοΔ.ΕΑυλþνοò συγχωρανü μαò κ, ΜτχÜλη ΡÞγα, που Þτανπαρþνüλεòτιò βραδιÝò, Σε üλη τη διÜρl(εια των εκδηλþσεων,

λειτουργοýσε

η

Ýκθεση παλαdò φωτογραφßαò, με προσθÞκη αρκετþν νÝων στην συλλογÞ, καθþò και η Ýκθεση του γενεαλο, μκοý δÝντρου του ΓτÜννη Μοýντριχα. Η επισκεψιμü_ τητα και το ζωηρü ενδιαφÝρον δεßχνουν την ανüγκη, ο

Σýλλογοòνατα οξιοποιÞσει μεακüμη καλýτεροτρüπο, Λε|τοýργησε επßσηò κατÜλογοò εγγραφÞò εθελοντþν αιμοδοτþν, στηνπροσπÜθεια που καταβÜλλει ο Σýλλογοò να δημ¼υργÞσει Τρüπεζα αßματοò, προκειμÝνου κÜθεΑγιωργÞτηò να Ýχει την δυνατüτητα διευκüλυνσηò, üτανπαραστεßανÜγκη, ΖητÞθηκε και τοποθετÞθηκε στο χþρο των εκδηλþσεων κÜδοò ανακýκλωσηò και με διÜφορουò τρüπουò ενθορρýνονταν κυρßωò οι νÝοι να τον χρησιμοποιοýν. συμβüλλονταò Ýτσι στην αγωγÞ ]ηò δβχεßρσηò των απορριμμÜτων. Το Δ.Σ του Συλλüγου θεωρεß üτι κατÝβαλε κÜθε δυ_ νατÞ προσπÜθεια για την επιτυχßα των ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 20ß2 καιαπü την ανταπüκρση του κüσμου, αλλÜ και τιò κριτικÝò που ακοýοτηκαν, σε γενικÝòγραμμÝò, τα κατÜφερε μια Χορü, ΚÜποια μΙκροπαρüÞονα Και κüποιεò παρατηρÞσειò. κρατοýνται σον ιJλικü, þστε τα επüμενα ΑρτεμßσΕ να γßνουνακüμη καλýτερα, Στιò κακοÞθειεòο Σýλλογοò δεν απαντÜß, σε πÜγια τακτκÞ, Η ενüτητα και η συνοχÞ των κατοßκων του χωριοý μαò, εßναι αυτÞ που φÝρνει και θα φÝρνει τα θετκü αποτελÝσματα, üπωò και στα Αρτεμßσια, Αυτüò εßναι ο ρüλοò του Συλλüγου καιαυτü τοδρüμο με οταθερüτητα και συνÝπε|α τοΔ.Σακολουθεß. Στον ßδιοδρüμο καλεß και üλουò τουò συγχωριανοýò μοò να πορευτοýμε, γιο να βλÝπουμε τοχωριü μαò ζωντανü, Το Δ,Σ του Συλλüγου

την εταιρßα την σýζυγο

του ΛÝγκα γιατην προσφορÜ δωρεÜν80 φυαλþν εκλε-

κτÞò ποιüτηταò (ΙυαλαγουσιÜ) κρασβý, Επßσηò να ευχαριστÞσουμε για τιò κατασκευÝò και τα βαψßματα: ΔημÞτρη Ι,rüλαρη, ΤσÜλα ΣτÞιο, Νß(ο Ανδριü-

τον

πουλο και ΘανÜση Μüλαρη, Ευχαριστοýμε ιδιαßτεραß Το ΔÞμο ΚýμηòΑλιβερßου για τη δωρεÜν εκτýπωση των ε|σιτηρßων, την Επιχεßρηση τωνΑδελφþν Κοýκη, τον ΓιÜννη

ΙΙπελιÜ,

την ομÜδα

του χωριοý,

l(σΑΠΩΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ


ΤΑΑΓΙΟΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΓΙΑ Ο^ΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΑΓΙΟΡΓΗΤΕΣ

Το Κολοκαßρι κα| ýιαßτερα στα Αρτεμßσια, δÝχτηκα παρÜπονα γιοτß οταμüτησα να γρÜφω στα ΑγιωργÞτικα ΝÝα, απü πολλοýò συγχωριανοýò μαò, Το περιοδικü μοò εßνοι για να γρüφουν üσο γßνεται περισσüτεροι κα üχι οι ßδloι κο| οι ßδο, Ομιýò δεν εΙνοι και σωστü, απλÜ να γεμßζουμε τιò σελßδεò, απλÜ γυ να εκδοθεß, Το κüστοò του εßναι μεγüλο και ο Σýλλογοò ματþνει γιανα υποσιηρßξειτηνÝκδοσÞ του, Εßμα βÝβατò üι υπÜρχουν πολrΦßπου μποροýν να γρÜψουν κεΙμενο με περιεχüμενο και ουσßα, λ,!Þπωò δεν θÝ-

λουν;ΛÝω μÞπωò!!!

ΒΙΒΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΟΗ ΑυτÞ τη φορÜ, η καταστροφÞ οπü τιò πυρκοψÝò Þτσν

ολοκληρωßκÞ, Η φωτιÝò σταμÜτησαν στην θüλασσα, δη, μιουργþντοò κρανßου τüπο. Απü την ΜουρτερÞ μÝχρι τιò ηετριÝò, üλεò οι παρολßεò Ýμειναν χωρßò πρÜσνο φýλλο. Περουσßεò απü δεκüδεò χ ýδεò ελοýδεντρα κατακÜη-

καν, Εναι βÝβαιο üτι με τιò πρþτaò βροχÝò, οι κοτολισθÞσειò θα ολοκληρþσουν το θεüρεστο Ýργο των εμπρηστþν, ΥπÜρχει μÞπωò κανεßò που αμφιβÜλλει για το ον πρüκθτοι για εμπρησμοýò ΛÝω μÞπωò!!!

at

ΦΩτιΑ Στο ΡιΖοκΑΣτΡο Α,ιλü «α, σ,ο χωριü μαò, στην περτχÞ Ριζüχασιρο, ξεκßνησε μια ýποτπη πυρκογιü. που ευτυχιßò με την

!f

βοÞθευ τηò τýχηò, τηò Üμεσηò πορÝμβοσηò συγχωριανþν μαò και τηò πυροσβεστικÞò δενπÞρε ανεξÝλaγκτεòδιαστü, σειò- Το ξεγýμνωμα τηò μßοò πλοψÜò του λüφου, Ýφερε στο φþòδεκÜδεòσκαμμÝνεòλακκοýβεò, Ýργοαρχο¼κüπηλων χαικννηγþν θομμÝνων θησαυρþν. ΜÞπωòτα üθλια ουτü δεντρÜκια που φυτρþνουν εκεß που δεν τα σπÝρνειò, εμποδßφυν την δροστηριüιητστουòß^εω μÞτιωò |!|! ο ΔΗtýΑΡΧοΣ ετο ΧοΡιο ßrΑΣ ¹ρθε ο ΔÞμαρχοò οτο χωρý μαò στο πλαßσια των

συνελεýσεων στα τοπικÜ διαμερßσματα, Η οικονομικÞ κστÜσταση του ΔÞμου περγρÜφηκε τραγ|κÞ. Φαßνεται

üμωò üτι και οι απαιτÞσειò των συγχωριανþν μοò δεν εßναι οι αγροτικοß δρüμοι, λνα χρÞματα γ|ο την μεγÜλεò, ^ßγο ομüδα και κοθαρü νερÜκι, Το οßτημα για τοδοσφοιριl(Þ πλοκοστρωοη κοι δομüρφωση του ßÝντροιι του χωριοý, πÞγεπaρßποτο, ΕντÜχθηκε απü κüποτυò στην χστηγορßα «φρου - φρου Κ ορþματο», üπωò κοιοι εΧüηλþσδò που πραγματοποιεß ο Σýλλογοò. Ομωò αυτοý του εßδουò οι δραστηριüτητεò και τα Ýργα, εßναι αυτü πο! δßνουν ζωÞ και φÝρνουν τουò νÝουò στο χωρü- ΜÞπωò σν δενσκεφιüμαστε τρüπουò που το χωρü μοò θα κατοικεΙται, δεν μαò χρειüζονται οýτε αγροτικοß δρüμοι, οýτε καθαρü νερÜκι;

ΛÝω μÞπωò!Ι|

ΤΑ ΑΔΥßΑΤΑ ΔΥΝΑΤΑ Στην (εντρχÞ πλατεßα κÜθε χωριοý, χτυπÜ η καρδιü του, ΖωÞ χωρßò να χτυπÜ η κσρδιÜ δεν υπÜρχει. Αυτüò εßναι ο λüγοò που επιμÝνω και παλεýω με κÜθε τρüπο, βÜζονßαò το θÝμα τηò ανÜπλασηò του κÝντρου του χωρβý μαò, üπου στοθþ και üπου βρεθþ, ¸ναò εππλÝον λüγοò

εßνοι η ολΦθηρüτητσ του εδÜφουò στο σημεΙο που βγαßνει κανεßò οπü το προαýλιο τηò εκκλησΙαò. ¼ποΦò Ýχα διαφορετικÞ Üποψη τον κaρνÜω κοφÝ την ΚυροκÞ, να μετρÜμε μαζß πüσουò σαβουρþνοντοι. λΙε μεγÜλη |l(ανοποßηση, πληροφορÞθηκα üτι με απüφοση του Δημοτικοý Συμβουλßου, εγκρßθηκε η πρüταση του ΔημÜρχου για την πλαχüστριτJση του περιβÜλrιοντοò χþρου τηò εκκλησßαò. ΜÞπωò δεν πρÝπε| να εγκαταΚßττουμε τουò στüχουò μαò, üσο ακατüρθωτοι και ναφαντÜζουν;ΛÝω μÞπωò!!|!

ΘΑΥΙtΑΣτΑ ΑποτΕ^εΣιýΑτΑ Οι κÜτοικοιτου χωρβý, αλλÜ και οι επισκÝτπεò εßδον με θαυμοσμü το Ýργο τηò αποκüλυψηò τηò πÝτραò στον τοßχο τουΔημοτικοý σχολεßου την επιδιüρθωση καιαρμολüγηση του καθþò και την οπικατÜοταση των κÜγκελων σε üλο το προαýλω, Εßναι αλÞθσα üτι το Δ, Σ rou Συλλüγου

Ýγνε αποδÝκτηò συγχαρητηρßων κοι πολλþν κολακευτι-

κþν σχολßων. λΙε νÝα ομüφωνη απüφαση θο γßνει και η κατασκευÞ τηò κεντρικÞò πüρταò, δßνοντοò συνÝχεπ στην επιδßωξη να γßνει ο χþροò που μÜθομε τσ πρþτα μαò γρÜμματα Ýνα στολßδι γα το χωριü μαò και Ýναò χρÞσιμοò χþροò για τιò εκδηλþσειò των φορÝων του, λΙÞπωò üτον εßμαστε üλοιενωμÝνοι, σαν μια γροθιÜ, κοντÜ στον Σýλλογο του χωροý μοò, το αποτελÝσματα εßνσιθουμασÜ; ΛÝυ, μÞπωò!!!

ΕΡΤΑΣΤΗΡΙΟ Η^ΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ &

ΕοΑΡl{οτΩΝ ΗΧοΥ - ΕΙκοΝΑΣ

. ΕηοκευÞ οικοκþν ηλεκτρονικþν συσκευþν . ΕηοκευÝò κνητþν τηλεφþνων

. Σχεδßοοη & χοτοσκευÞ ηλεκτρονιχþν συστημüτων . Εγκοτüστοση κερο|þν Τν - ρüδD . Μονýζ / επΦργοοßο φßrτογροφßοò , Þχου - video . Δημιουργßο τον|þν μικροý μÞκουò . Δημ|ουργßο δΕφημιστικþν σποτ σε Þχο Þ Video . Ετ¾ροφÝò ροδιοτηκοπτκþν πφγρομμüτων σε ορχεßο . ΕγγροφÝξ οτπικþν δßσΦν cD - DVD - BLU-RAY

ΧΑΡΑ^Α],ßποΣ κΑΡκΑ^ΕτΣΗΣ Πολυτελ¾εßου 15 - Ν. Λüμψοκοò ΧολκΙδοò κοι ¶ψοò ταßρψοò ΑιJλωνορßοý τηλ. 6934 399725 e-maiΙ: dΕralamposkark@gmail.com 12 Αι ΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

OfiCλuaιiτy ΔΗ1.1ι|τΡΗΣ ΑΘ.

lιßOγΙ{τΡ ΑΣ

Λ, ΦυλÞò, ¶νω Λüσο . τηλ. 210 2470819


ΠΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ nAPAMEΙNEΙ ΕΝΕΡΓΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ ΑνοΦερüμενοò στο Νοσοκομειο τηò Κýμηò. ωò δημüιηò του ΔÞμου

κυμηò ΑΙιβεριου ολλο και ωò üημοτικοò ουμβουλOò στη ηOρουOο ΔημοτικÞ ΑρχÞ, ιτποοτηρßζω μετü λüγου γνþσεωò κοι υιοθετþ ατολÜπευτα τουò ΠαρακÜτω λüγουò γιο τουò οποßουò ΠρÝπει νο διατηρηθει καιγα ανοβOθμιαεΙ το Νοσοκομεß0 τηò Κýμηò: l. Η Κýμη εΙναι η γενÝτεφατου πογκοσμßου ΦÞμηò ι(αι μεγßλου ευερ γÝτη γιατροý Γεωργιου Παπανικολüου, του οηοιουτο üνομαΦüρειτο

Νοσοκομεßο τηò Κýμηò, τιου ιüρýθηκε και λειτουργεß αηü το Ýτοò 964, Εκ του γεγονüτοò αυτοý χοι μüνο, ολλü χαι αηü το ετÞσια διεθνι] συνÝδρια (υπορολογßαò, που προγματοποΦýπαι σπι Κýμη, τüσο η περιοχÞ μαò, üσο κοι το ΝOσοκομεßο τηò Κυμηò αποτελοýν üλο και περισοüτε ρ ο, χρüνο με τον χρüνο, σημεßο αναΦορÜò τηò παγκüσμιοò οτριχÞò κοινüπFοò χαι συγιστοýν Ýνα απü τα χýρlα συγκρπRÜ πλεο, γεχτÞματ0 γι0 το ΔÞμο Κýμηò - Αλιβερßου, 2, Η περιοχÞ μOò εßναιχορακτηρισμÝ!º ωò μειονεκτικÞ και ιδιοΙτερηò Φροπßδαò με Ýγα ξεχωριστü γεωγραΦþ ανÜγλι]Φο, ¸ιουμε Ýνα (ακü

]

οδαü üικτýο, α)λÜ χαι

η

απüοταοη αηü

κοι ωò εκ τοýτου εßνοι αυτονüητο

εßναι αρκετü μεγÜλη μaτοκινÞσθΙò ασθενþν οπü

τη ΧολχΙδο

üι οι

Χοιηροòτο ΝοσοκομεΙο τηò Χαλ(ßδαò δεν εßναι χαιτüσοεýκολεò με,

ριιÝò απü τιò οποßεò λü βοθμü

σßγου ρα εßν οι κρ

ßσιμεò και σι]νεπþò Ýιοιιν υψη,

ετιεßγοπο(,

3, Ειμαστε ενο( ορεινüò Δημοò με χαρακτηρισιιχü γηοιωtικη( flεριο, χÞò üπου κατÜ την θερινÞ τοιιριστικÞ περßοδο ο πληOυσμüò ξεπορνÜ

ηροοειlΦι σταθερÜ τουò 36,000 κοτοικουò, γεγονοò, που ηροοουξÜνει ηò 0ηοιτηοει( νοοοκο,

το 100,000 Üτομα, ενþ τον υηüλοιπο χρüνο

μειακÞòΦροπιδαò, {, Ειμοοτε πληθυσμιακÜ

οσθενþν οηü την Σκýρο προò την κýμη, επιδρþνταò δυσμενþò οε ολrò ]ι( ü,οκο.ιδεò .γε|αò κοι ιδιοπερα σιι κρ,οΙυε( ηερ,ηιωοε|(, που Ýχουν αι]ξημÝνο βαθμü επεΙγοντοò, 6, Η μετατροπÞ οε κÝÞρOγγεßαò των Νοοοκομειων Κýμηò και κορýστου θο πυροδοτοýσε 0υτüματα την οισθητÞ υποβüθμιση τηò νOσοκο,

μειακÞò Φροντßδαò απü το Νοσοκομεßο τηò Χαλκßδαò, λüγω π]ò κατα, κüρυΦηò οýξησηò των οσθενþν, που θο προÝρχονται οπü τιò περι0-

χaòOυτaò κaτωαπüτηνηßεσητουχρüνουεßναδýσχολοναμεταχινη, θουγ ασθενοιζ κÜθε ηλαßαò, (ιδßωò ποýιιß, ηλαιωμÝνοι και βαριü περι, οτατικÜ) αηü το Μετüχι χαι το Καβοντüρο προò τη Χαλ(ßδο κοι αντΙ οτροΦα και μÜλΦτο μεδýσκολεò ÝοòακραΙεò χαιριχüò συνθÞκaò και

ιδιOßιερα τιò νυχτερινÝò þρεò με ουτü το κα(ü ιωι ανÝπαρκεò οδκü δικτυο, που üχουμε

?, Στο Νοσοκομεßοτηò Κýμηò λειτουργεΙ με ειτπυχßο απü τον Αýγουστο του 2008 η μονüδα τεχνητοý νεΦροý, ανακουΦΙζοπαò πÜρα πολλοýò αοθενεßò τηò χοτηγορßαò ουτÞò, με αυξημÝνη ευοισOησßα (πιò μετακινÞσειò μεγÜrιηò χρOνικÞò διüρκειαò,

ß. 0μοlωò στη την ΙατρικÞ

ΣιολÞ του ΠογÝπισιημßου 0εσσαλßαò κοι οποιελεß

προγμοτοποιησον ιΙω οπο το Νοοοκομειο τηò Κυμη( το ηρωß τηò ΔευτÝραò οτιò 5 Ι\ßαρτßου 20]2, Ýδωσαν Ýνα δυναμαü, βροιºερü χαι οποΦασστικü πορüν, για π]ν βιß)σιμüτητα, τη διατÞρηcßι κα αναβÜθμι, οη του Νοοοκομειοιι τηò Κυμηò, του διιΦυ μOò Ι,Ιοοοχομεßον, που

ο 5οò ΔÞμOò οτη ΠaριΦÝρεια

ε π ιτυχþò επ ι σεφÜ ετþν, ηροσΦÝρ ονταò αποτελεοματι χ Ýò νοσοκομειοχÝò υπηρεσßεò οτουò πÜσχοντεò ουνονθρþπουò μαò,

απολýνοντοò τον ανθρþπινο πüνο, Για το λüγο αιιτü το ΝοσοκομεΙο τηò Κυμηò ογοπηθηßε σιο μÝγιαο βοθμü αηü ην τοπικÞ κοινΦνßα,

κοτ εßγαι διοτεθημÝνη να κλιμακþσει ακüμη περιοσüτερο τουò αγþνεò τηò για μια καλýτερη

ποý το θεωρεΙ δικü τηò Νοσοκομεßο

ΝοσοκομειοκÞ Φροντßδο. üπωò τηò οξιζει

¼πωò κüθε χρüνο Ýτσι και φÝτοò ο Σýλλογüò μοò σαò καλεß να υποδεχτοýμε üλοι μοζß τον κανοýριο χρüνο!! Εßνοι ευκαιρßο να αντομþσουμε, να αντολλÜξουμε ευχÝòκοι να δΕσκεδÜσουμε! Αò ενωθοýν οι ευχÝò, οι ελπßδεò, τα üνειρα και οι θετικÝò μοò σκÝψειò, και üλοι μαζß αò υποδεχτοýμε αυτü το νÝο Ýτοò με τιò καλýτερεò δ|αθÝσειò και τιòπιοογνÝò προθÝσειò! ΕλÜτε νο γιορτÜσουμa αποχοιρετþνταò το χρüνο που φεýγει με αισθÞματα ελπßδαò κοι αιΦοδοξΙαòγ|α το201 3που Ýρχετοι, Αò ευχηθοýμε η χρονιü που φεýγßι να πüρει

μαζß κÜθε πρüβλημα, κüθε δυσ(ολßο, κσι αντ' αυτοý να δþσει στο κüσμο υγεßα, χαρÜ και ευτυχßα,.,

!!!

ΣαòπεριμÝνουμε

οτην «ταβÝρνα τηò Τασßαò»,

ΟΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΧΕΙΔΟΡΑ Γ|ΑΟΛΟΥΣΙΙΙ

ΙτΙυßÞλ Ιρ. ΡÞγOζ

,ι"

πΡοΣκ^ΗΣΗ

ι,

οπικεΙ

μενο Ý ρ ε υνο ò π 0γκüσμιο! ÝνδιαΦÝροντο ò Για üλαταπαραπÜνω ο ΔÞμοò Κýμηò, Αιβερßου με τη νεολοßα κοι θεσμιßουò Φορειò τηò περιοχηò, σπιν μaγÜλη ουγκaντρωζη, ηοιJ

λειτο υργεß

Στaρεüò ΕλλÜ, δοò και δικοιοýμοστε να Ýχουμε το δικü μαò οναβ αθμιομÝνο Ν οσο κο, μεßο, που Þει σþσει μÝχμ σÞμερο üεκÜδεò ονθρþπινεò ζωÝò, γεγο, νüò που δεν μπορÝßνα αμΦισβητηθεß ατιü κογÝνα 5. το Νοσοκομεßο τηò Κýμηò καλýπτεL επιπλÝον και τογ ΔÞμο τηò Σκýρου με απλÞ θολÜσσια διοδρομÞ περßπου üýο ωρþγ, πoLJ εßναι Ýνοò επß πλüον αστüθμητοò παρüγOνταò οτην Ýγχαφη μετOΦOρÜ των

Γ

Κýμη λÝιτουργεß απü το Ýτοò 2006 το Ινστποýτο

ΤεχμηρΙωσηò. ΠληροΦορησηò και'ερευνοò του Κορχßνου «Γεþργιοò ΓΙαπανικολüου», που δημιουργÞθηκa οπü τον πρþην ΔÞμο κýμηò και

«Γ.1{

πΑΝΕ^^ΗΝ|ο ΣΥΝΕΔΡιο ΠΑΠΑΝΙΚο^Αογ» ΣτΗΝ ΚΥßrΗ

Ττην

χυμη. γεγÝftφß τOυ π!γßοσιßωò ονOγνορισμÝνου Τ. Ποπ!νιft λßου, δΕξÞχOη, το 1' Πονaλληνιο ΣυγÝδρυ με 0Ýμο ην πρüληψη του ßßρßßγοý, ιο τρÞμaρο

4επιαÞμογß

Ζ-23 ΣετπεμβρßOυ.

Η διοργÜνωοη του συνεδρßου Ýγινε σε συνεργασßα απü το

Ινσιιουτο Τ,Ν Παηαν,ιολοου, τον Δημο (Lμηò - Αλιβεριου,

υηü την οιγßδο του Ιοτρι{οý Συλλüγου Ευβοßαò, την ΕλßηνικÞ Ετοφεßο Κλινιqò κυπορολογßοò. την ΕλληνιÞ Ειαφεßα Παθολοιοò τροιηλου χοι Κολποσ(οπησηò κοι τηò Ελληνι(ηò Αντιχαρ{ινικÞò Ετοιρειοò, Με αΦορμÞτηνουμπλÞρωση 50χρüνωναπüτοθÜνοτοτου μεγüλου εηστημονο Γ Ν Παηα,νικολαου, ερευνητÞ καιιδριιτη τηò Κυπαρολογßαò, διακεχριμενοι επστÞμονεò, αναΦÝρθη, κογ οτη ζωÞ του και στο επιοτημονικü Ýργο πο! ÜΦησεπαρο, κοταθÞκη οτην ανθρωπüτητα ΣυζηιÞθηκαν θÝματα που 0Φ0, ροýν τηγ διüγνωση και θεροπεΙα, ακüμη την προληητικÞ ιοτρι, χÞ σχειικü μετον καρκινο ΕμεΙò αηüτηνπλευρß μοò νο δþ, σοιJμε σ!γχαρητηριο οτουò διοργονþτεò κοι την ευχÞ να χαθιερωθÝß η Κýμη κοπßδα τηò εηιστημονικÞò χοινüτηταò, Επßσηò νο παραμεßνει το νοσοκομεßο τηò Κýμηò κοινα ονο, βαθμιστÝß σεεξοπλιομü χΦσεανθρþπΝοüυναμικü, τ0 Δ.Σ τOγ ΣγΛ^OΓOΥ ΑΓιQρΓΗτι(Α ΝΕΛ 13


ι+

ΣΕΛιΔΑ TrJV πΑΔιτrν

Ο Διαγωνωμüò μαò !_Ξρ!ιIΞηgη του ι- 6ιαγωνισμοý μαò Þταν: Γιατß τα ποντΙκια, τα κουνÝλια χαι οι σχßουροι μασοýν σχληρÜ

!_gι!Ιºξηgι τα μπροστινÜ δüντια αυτþν των ζþων 6εν οταματοýν ποτÝ να μεγαλþνουν! οα πρÝπει λοιπüν, να τα φθεßρουν συνεχþò για να μÝνουν κοντÜ (αι γ1 αυτü μασοýν σl(ληρÜ πρÜγματα, Αν δεν το Ýκαναν τα δüντια τουζ θα μεγÜι.]ιωναν τüσο πολý που δεν θα μποροýσαν να (λεßσουν το σιüμα τουòΙ Θα μποροýοαν ακüμη καινÜ θανατþσουν τα ζþα τρυπþιταò τον ουρανßσκο τουòΙ τα ποντßκια Ýχουν τüσο γερÜ δüντια που μποροιJν να ΦÜνε ακüμη χαι πρÜγματα απü

τσιμÝντο Þ μÝταλλο||| Ευχαριστοýμε πολý για τη συμμετοχÞ των παιδιþν που ÝστεÞαν απα\,τÞσειò, Νι,(ητÞò δεν υπÞρξε λüγω μη ολοdηρωýνηò απÜντησηò, ΠροοτιαθÞστε στον ειιüμενο Διαγωνισμü, το τρισδιÜστατο βιβλΙο εΙναι εδþ και σαò περιμÝνειΙ! ΒÜλτε τα δυνατÜ σαò λοσιüν, 2«

ΔητΩΝιΣΜοΣ

Γιατß η Ελý θεωρεßτε ΕυλογημÝνο δÝντρο;

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ (ουνÝχεια απü το προηγοýμενο τεýτοd

ΒασÞιÜ ΒασÞιÜ με τα

12

σπαθιÜ

¸να παιδΙ γΙνεται βασþιÜò, Τα υπüλοιπα του φωνÜζουνε üλα μαζι.

Και τα παιδßα λÝνε:

Αò αρχßσουμε δουλειÜ|

Τα παιδιÜ προστιαθοýν να δεßξουν με νοÞματα και κινÞσειò στον βασιλιÜ, μια δουλειÜ που αποüÜσισαν αιιü πριν, να κÜνουν. Ο ΒασÞιÜò πρÝπει να μαιτÝιΙει τη δουλεια,

κΑΘΕ ΣΕπτεΜΒΡΗ ο^Α ΜοιΑΖοΥΝ ...ΔιΑΦοΡετικΑ

'ηταν

ηληοιOζε|ο ΣεπτÝμβρηò με -πιανει, καιι, Φετοò ιοωò λιγο μου ορεοει ηολυ |ο \ο}ο(οιρι, η θο, λοσσα, το χωριü μου;'1σωò οπειδÞ ΦüτOò μαò περιμÝνει μι0 δýσκOλη κOι ΦÝβαιη χρOνιÜß Δεν ξÝρω, Αυτü που ξÝρω εßναι πÜντωò üι δεν θÝλω νO aρθει, Μ0 ιιaχειεπιιελουò 0υτü( οΣιπaμβρηò κOι κανaνοò

ΙJηοραηÜνω Ειναι εºειδ']

δεντονογαπÜει;τολÝει κοιτο τρογοýδι,,, ονοηο!ν τα σχολεßα, Απιο τεμπελιü, 0υμÜμΦ τα ποιδ«Ü μοι] χρüνια ποι] ο πατÝραò μο! μοò μüζευε 0ποτοιωριü δýο μÝρεò ºρινξεηνηοουν ι0 σχολειο, θυμüμΦ το γÝλια και ια πειρÜγματ0 στηγ ΦχÞ τηò σχOλικßò χρ0, νιαζ, ιοχουλουρισιο διüλειμμα, ιην μοιJρμουρα μοJ για την (oιVoJp, για τσÜπα, π]ν πρþτη διαδρομÞ προò το σχολεßο χÝρι - χÝρι με την αδερΦÞ μου νο με προσüχεισαν μεγαλýτερη, γιο νο πüμε ναπÜρουμε

]ηγ ΜΙνο, να περüσουμε χαι οπü την ΕλÝνη,., και τελυü να κÜνουμε αγωνο δρομου νο ηρολαβουμε ηριν χιυπηοει ιο κουδουνι για ιφο,

οεLχ]

A,Jτo 0υμαμα|, L]o το βιβλια εßναιομυδρüò καισυγκεχυμÝνεò,

2,)

3)

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑ, ΝτιΝοΥ ΠΑιΔΑΓΩΓιΚο ΔΗι,lοτ, ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥλΙΝοΥ ΣτΑλ/ΕΛιΑΣ ΔΗΜΗτΡιοΣ τογ ΛοΥΚΑ, τλ4Ηλ/ºΑ οΙΚοΝοΙ\ηΙΚΗΣ ΕπιΣτΗλ,ηΗΣ πΑΝ, ΠΕl-

ΤΡΑΚΟΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΗ. τΣΑτΣοΠοΥΛοΥ λ/ΑΡιΕΝτιΝΑ τοΥ

14 ΑΓ ΩΡΓΗτ κΑ ΝΕΑ

μου οι

δκüνεò

τÝτοιο απλα χαι υπÝροχα ειγαι οσο θOτουò μεινουναπο το q(Oλεßο, οι

ζαβολιÝò,οιΦßλοι ηδιοδρομÞπροòτοσχολειο τοδιαλεßμμοτο.,, Ταβιβλßοκαιτοτετρüδιοθαειναιπüντασεδεýτερη μοßρο, ΔενλÝω

πωòÝτσιθαπρÝπειναναι,οπλιßÝτσιεινοιταπριßγματαεüþκαιιρüνια οτην Ε»ιßδο, ΔÜσκολοι χαι μαθητÝò εινοι ηαγýευμÝνοι σε μιο δßνr] εκποι-δευτικþν μεταρρ!θμισεων που καταλÞγουν πüπα, στο ιδιο μοντÝλοßΣωστü ΛÜθοò 0 Þλιοòεßναι κßτρινοò, η θÜλοσσαμπλε, τα ογοροιιαÝιουνκοι,ºο μαλλια και γινονιοι ουνηθω\ μηιαν,λοι λαισια χOριτσι0 τουò ορÝσει το ροζ χρþμα χαι γßνοπαι δασχÜλεò, Σοαü, ,]ρωτοτυºο,

0δηγει ομωò οι]ττι η υºοσ]τιριξη τOυ σωστοJ οε

ιαιι

Βοηθü το παιüιÜ να ανακαλýψο!ν κüτι καινοýργιο;

Το Λιßθοò ιυριορχfι λο| ,ο ,]0ιδιü με |δι0,,ερ0 ταλειτο ßιßνοντοι αβεβοýτητατηò επαγγελματκÞò ιουò αποκοτÜστοσηò, Αò προοπαθÞσουμε λοιπüν εμεßò οιγονειò σε ουνεργασßα με τουò εκπαιδευτικοýò (üπο! υπÜρχει δυνατüτητο), να οφÞσο!με τα παιδιß μαò «ελεýθερα" να αποΦαοιοουν γιατο Σωσιü Þ το ΛÜθοò, κοιαò μην

τουò κατοστρÝψοι]με την ποýκÞ δημιο!ργικüτητο τουò, Αò χαλορþσουμε λοιπüν (χüντρα οε μιο εποχÞ noιr δεν μοò αφÞνευ

τωριò νο προβÜλλουμε τιò üLκaò μOò φOβLεò, Üγχη και μεγÜλÝò πρ0, σδοιιεc στοτοοο Φορτωμενο ηρOγρ0..0 |ων μιλρωνμαθηιυν -ο ηο|δι μο\ θο βρε ιο δρομο ,ου ορ.ε, να ιοL πüθοLμε μονο ιιò

αξΙεòηο! πρεπεLγιανογψειχρησιμοòονθρωηοò, Αò ευχηθο!με λοLπOν ΚΑΛΗ ΔΝΙýΙOγΡΓΙκΗ ΣΧOΛΙκΗ ΧΡOΝΙΑ ΣΤOγΣ ΜΑOΗΤΕΣ, αλλα κοιστουòεκπαlδευτLκοýò μοò]ΙΙ Ι\ßελπßτσ0

ΛΕ|οΥ ΠοΛιτιΚΕΣ ΕΠιΣτΗλ4ΕΣ & ιΣτοΡιΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗλÞΙΟΥ

6) ΤΣΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΙ\ΙΙΚΑΔΙΟΙΚΗ-

ΣΗΣ ΕΠι)υΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠιΣτΗλ,ηιο ΠΑτΡΑΣ,

7)

ΦΩτιΑ λΙΑΡιΕΝτιΝΑ, ΔΙο|ΚΗΣΗ EnιxEιPH-

8)

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

4) ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟß ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5)

ιοι ια ιειρÜδια

Τα χρüνιο οιJτÜ δυοτυχωò πÝραοαν ξεκνησαν τα ποιδιü μου την σχολικß τουò 0ητεßα στο θρOγια Συνειδητοποßησα λοιπüν Ýτσι üτι

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ 1)

ΣΕΛΙΔΑ Τηλl πΑlΔΙηfι/

στην

ΒασÞιÜ, βασιλιÜ με τα 6þ6εχα σπαθιÜ| τι δουλειÜ; ΑπαντÜει ο βασιλιÜò|

-

{+

ΒΑΣ|-

9)

ΣΕQΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ|ΟΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΜοΥΝτΡΙΧΑΣ ΠΡοΚοπιοΣ τοΥ

ΔΗι\ηΗ-

ΤΡΙΟΥ,ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑ| ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ!Ι


,ο

ΠαλιÜγιαννηò (νυν Μελßσσια) εßναι ο πιο γνωστüò οικισμüò των Αθηνþν για τουò ΑγιωργÞιεò σχεδüν αποικßα τοιJò, Ο Ναüò του οικισμοý¶γιοò Γεþργιοò εßχε ωò Πρωιοο ιü ιη στην ßδρυση ιαι ιατασκευÞ τον οεßμνη, στο ΑναστÜσιο ΚαντÜρη σýζυγο τηò Χρυσοýλαò. Η Χρυσοýλα ΚαντÜρη ιε^ευιαßα τηò μεγüληò οικογÝ, νειαòΑθανασßουΑ]δßνη, ΒÜψα στ' αγιωργÞτικο, αποδÞμησε στιò 12 Ιουλßου πλÞρηò ημερþν και αξιüλογηò υστεροφημßαò, Θεωρεßται πρωτοστατÞσασα ΚΙ ΑυτÞ οτην ßδρυση του Ναοý αφοý Þιον üχι μüνον εργüτρια σιο εργοτüξιο, αλλü ιαι εθελοντρια οιο μογεßρεμο για τουò θεμελιωτÝò τηò Εκκλησßαò, ΕτÜφη στο ΚοιμητÞριο στιò Υπωρειεò ιηò Πενιaληò μετü την νεκρþσιμη ακο, λουθßα στον¶γιο Γεþργιο- Τα παιδιÜ τηò και τα πολλÜ πολλÜ εγγüνια, την συνüδειJσον εμφανþò περßλυπα,

- Απü

την στÞλη αυτÞ των ΑγιωργÞτικων ΝÝων θÝλω να εκφρÜσω την θλßψη μου για τον θÜνατο του Γεωργßου Νικ. Αßδßνη αρχιπλοιÜρχον ε.α και να απευθýνω αλικρινÞ συλλυπητÞρια σιην οικογÝνε|Ü του. Ο Γεþργιοò Νικ, Αδßνηò υπÞρξε ενεργü και δραστÞρβ μÝλοò του Συλλüγου, με tκδη^α ενüιαφÝρονια για ιο χωρü μαò και τουò Κατοßκουòτου,

-

Ο θÜνατοò του Βασßλειου Δημ. ΜπαχÜρα με αιφνι, δßασε. ¸φυγε ο μειλßχιοò, ο καλüò, ο χαμογελαστüò Βα_ σßληò, Καλüò κατÜ πÜντα και δια πÜντα, ΔηλαδÞ για üλουò και για üλα, Εßχε καθßσει επÜνω του η καλοσýνη καιδεν Ýλεγενα ξεκολλÞσει, ΠαιδικÞ ψυχÞ, Üδολη μÝσα ο'αυτüτον κüσμο, ΚÜτιου συνÝβη Üγνωστο σε μÝνο και με θλßβει, Σε μια τÝτοια ψυχÞ καιτο ελÜχιστο δη μ ιουργεß

ανισορροπßα, Εßμαι σßγουροò πωò η επιλογÞ Σου για τουò πο^ιιεò ιου Παροδεßσου δεν θα συναντÞσει καμßα δυσκολßα, Αωνßα σαò η μνÞμη ΘανÜσηò ΤσÜλαò

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 7-Ο ΡÞγαò Πολýκαρποò καιη ΦωτενÞΤσακüλογλου Ýφεραν στον κüσμο Ýνα υγιÝστατο οριτσÜκ στιò 12 Ιουνßου, - Η Μαρßνα ΝταντÜκου και ο ΠÝτροò ΚαρÜπαò Ýφεραν στον κüσμο Ýνα υγιÝστατο κοριτσüκι στιò 21 Σεπτεμβρßου, Ευχüμαστε στουòγονεßòνα τουòζÞσει! ΓΑΜΟΙ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ - Ο ΚολοχÜθηò Νßκοò (οι η ΕλÝνη τσαχρÞ, ποντρεý, τηΚον λοι βÜπ-ισον το λοριτσÜΚι τουò οιο Χωριþ μοò στιò 2 Σεπτεμβρßου, Το üνομα τηò μικρÞò Μορßα - ΝεφÝλη, ΚουμπÜροò καινονüòο ΓιÜννηò Ν4πελιÜò! - ο Βασßληò Βασιλεßου και η Μαρßα Ροýσσου ποντρεýτηκαν καιβÜπτισαν το κοριτσÜκ] το υ ò στην Κýμη στιò 8 Σεπτεμβρßου, Το üνομοτηò μικρÞò,ΑγγελικÞ! - Ο Αßδßνηò ΔημÞτρηò και η ΑθηνÜ Παπανιτ(ολÜου βÜπτισαντο κοριτσÜκι τουò στιò 19Αυγοýστου, Το üνομα τηò μικρÞò, ΔÝσποινα! - Ο ΑναστÜσιοò Στυλ. ΚαντÜρηòκοιη ΜαριÜννα Βοτσßδη βÜφτισαν το κοριτσÜκι τουò στιò 9 Σεπτεμβρßου οιον Αγιο Γεþργιο Μελλισσßων, ºο üνομα τηò μικρÞò ΣτυλιανÞ,

-

Η Χρυσοýλα ΚαντÜρη και ο ΑθανÜσιοò Παýλου βÜφτισαν το αγορÜκι τουò στιò 16 Σεπτεμβρßου οτον ¶ψο Γεþργιο λΙελλισßων, Το üνομα του μικροý Ηλßαò Στυλιανüò.

-ο

ΧρÞστοò ΚανÝλλοò και η ΔÞμητρα Δρακοποý-

2 Σετπεμβρßου στηνΑθÞνα, ο ΛευτÝρηò Γεωργßου ΜακρÞòκαιηΑνθÞ ποντρεý, τηΚαν και βÜπτσαν το κορtτσÜκι τουò στιò 18 Αυγοýστου στη Χαλκßδα, Τοüνομα τηò μιΚρÞò Ναταλßα, Το πßριοδικü μαò εýχεται να ζÞσουνΙ

λου παντρεýτηκαν στιò

-

οΑΝΑτοι

-

Σηò 7Αυγοýστου πÝθανε καικηδεýτηκε στηνΑθÞνα ο ουγχωριανüò μσò Αßδßνηò ΓεωργΙοòτου Νικ, - Σηò 10 Ιουλßον πÝθανε και κηδεýτηκε στην ΑθÞνα η

συγχωρανÞ μαò Χρυσοýλα Αναστ. Κα\.τÜρη, Στιò 28 Αυγοýοτου πÝθανε ο Σταýροò ΑOανασßου Δημητρßου στα ΠÜλβυρα Χαλκßδαò, - Στιò 20 Αυγοýστον πÝθανε η Καρßκα Μαρßα στην ΑθÞνα, - Στιò 19 Σεπτεμβρßου πÝθονε καικηüεýιηκε στο χωριü

-

μαò ο

Βασßλειοò ΜπαχÜραò. ειfu κρινÞ μαòσυλλυπητÞρια.

ΕκφρÜζουμε τα

. κοΥΦΩΜΑτΑ ΑλοΥΜιΝιογ

. . . .

κΑΓκΕ^Α - ΣκΕηΕΣ ΜΕτΑ^^ικΑ ΣΠιτιΑ ΠοΡτΕΣ ΑΣΦΑ^ΕιΑΣ Π^ΑΣτικΑ κογΦΩΜΑτΑ

ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΜΝΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑγΛΩΝΑΡΙΟΥ τΗ^: 222θ0 91537 κΙΝ: 6944 596611 & ΑΓΙΟΣ

ΑΓαΡΓΗτι(ΑΝΕΑ¸


,"',::!ξ,ßß!ß:"

r,

ΕΡι

ιιο!νιι

ΚΩΣΤΑΣ ΒΛ, ΛΙΑΠΗΣ ΕκOΕΣΗ

Λ

^ΙΑΘΙκΗΣ| ΚΑΡΑ]\,ιΑΝΛΗ & ΔΕΚΕΛΕιΑΣ

ΕΡτOΣτΑΣΙ0: ΚηΝ,ΛΕOΣ & ΔΕΚΕΛΕ ΑΣ ΑχΑΡΝΑΙΑΠΙΚΗΣ ΤΗΛ 2]0 2465036 7 FΑΧ: 2]0 246997]

J ι

1

ι

\

ΧΑτΖΗΑΡΓΥΡιOγ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ß»

ι)/

!

ΑΝΑΞΑΓοΡΑ 19 Ν, /οΝ/Α τΗ^. 21ο 2772482 FAx: 2ß0 2793923

Τεύχος 51  
Τεύχος 51  

Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012