Page 1

!

"

" $

)

# %

#

&'

*

(

+ *

$,

'* #

! % )

* *

'

+

#

#

+

. +

#

'

)

#

'

# /

'

0 "

# '

#


!" #$ %!&%'() "#$

)

1

0 +

2

!

' .

1 0

+

3

45467

!" #$ * $& +%'() "#$ 8

$ $ % '1

+ #

%

! *

# !#

'


4

" '

*

'

.

,09), " ,0 20 0 "

, :

; ,<=

2

<90)

" >?02 "

Els objectes matematics i les Idees  
Els objectes matematics i les Idees  

Esquemes que mostren les diferencies ontològiques i epistemològiques entre objectes matemàtics i Idees