Page 1

Ставови  представника  медија     о  струци  односа  с  јавношћу     у  Србији      


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

Садржај: •  Преглед  истраживања   •  Поставка  истраживања  и  социо-­‐демографска   анализа   •  Стање  новинарске  струке  -­‐  проблеми  у  струци   •  Медији  о  односима  с  јавношћу   •  Медији  о  ДСОЈ     •  Mере  и  предлози  за  унапређење   2  


Преглед истраживања  


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

Кључне чињенице  о     истраживању:   § Анализа  струке  односа  с  јавношћу  из  перспективе   медија  са  учешћем  248  представника  медија  из   Србије   § Истраживање  садржи  одређени  број  отворених   питања  да  би  се  добио  што  већи  број   ПОЈЕДИНАЧНИХ  СТАВОВА/МИШЉЕЊА/ПРЕДЛОГА   корисних  за  даља  унапређења  сарадње     § Истраживање  спровело  Друштво  Србије  за  односе  с   јавношћу  и  истраживачки  тим:  чланови  УО  ДСОЈ   (координатор:  др  Данијела  Лалић)  и  саветодавни   тим  УНС,  НУНС  ,  НДНВ,  Асоцијације  медија  и  Локал   прес    

4


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

Општи преглед  истраживања:   Циљеви  и  фокус   § Испитивање  ставова  представника  медија  о  струци   односа  с  јавношћу  у  Србији   § Анализа  односа:  особа  које  се  баве  односима  с   јавношћу  и  представника  медија   § Утврђивање  могућих  мера  за  унапређење  сарадње     Циљна  група   Појединачни  представници  различитих  врста  медија  у   Србији   5  


Поставка истраживања  и  социо-­‐демографска  анализа  


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

7


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

Зајечар, Ваљево,  Пожега,   Краљево,  Смедерево,   Смедеревска  Паланка,  Кикинда,   Врање,  Панчево,  Ужице,  Сомбор,   Зрењанин,  Нови  Пазар,  Ужице,   Чачак,  Бечеј  

8


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

9


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

10


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

11


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

12


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

53.79%

13


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

14


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

Узорак чини  248  испитаника  –  представника  медија:     •  Женског  пола  52,2%,  мушког  47,8%     •  39,7%  уредника,  60,3%  новинара   •  Из  Београда  63%,  док  је  11%  испитаника  из  Новог   Сада   •  Високообразованих  67,8%   •  72,6%  су  специјализовани  тј.  прате  одређену  област   •  Са  преко  10  година  искуства  73,3%  испитаника   •  И  само  15,8%  нису  чланови  неког  новинарског   удружења        

15


Стање новинарске  струке  -­‐  проблеми  у  струци  


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

17


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији   Проблеми  са  којима  се  сусрећете  најчешће  у  новинарској  струци:     •   Неписменост   •   Недозвољавање  исказивања  мишљења,  ускраћивање  обављања  делатности   •   Неколико  нивоа  цензуре   •   Дугогодишње  ускраћивање  информација     •   Страх  од  могуће  освете  оних  о  којима  се  пише   •   Напад  на  слободу  новинара  и  судски  процеси  по  налогу  политичких  представника   •   Невољност  уредника  редакција  да  сарађују  са  слободним  новинарима,  па  ни  да  их   саслушају   •   Неспремност  институција  да  дају  информације,  објашњења   •   Дискриминација  новинара  од  стране  државних  институција   •   Утицај  оглашивачке  индустрије  на  уређивачку  политику  као  и  превише  чланака  које   треба  написати  за  мало  времена  (смањен  број  запослених  услед  кризе)   •   Рецесија  и  осека  оглашивача   •   Системски  нерешена  ситуација  у  медијима  што  повлачи  све  остало  са  собом   •   Пласирање  произвољности  и  "паметовање"  у  виду  "коментара",  непознавање  прописа   и  креирање  негативне  слике  о  нашем  друштву  и  додатне  негативне  енергије,  што   додатно  утиче  на  погоршавање  опште  друштвене  климе  и  свести  људи,  а  нарочито   подгревање  колективне  малодушности  да  сами  не  можемо  ништа  и  да  се  ништа  не  може   поправити   18  


Представници медија  о  односима  с  јавношћу  


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

20


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији   Шта  по  Вашем  мишљењу  треба  да  ради  особа  задужена  за  односе  с  јавношћу?     •   перцепција  улоге  особа  задужених  за  односе  с  јавношћу  своди  се  најчешће  на   односе  и  сарадњу  са  медијима  и  углавном  се  занемарују  и  не  п(реп)ознају  остале   области       •   да  на  најбољи  начин  и  у  најбољем  светлу  посредује  и  представи  широј  јавности  своју   компанију/клијента/институцију/појединца  –  креира  и  одржава  имиџ   •   да  буде  увек  доступан  за  медије,  правовремено  и  тачно  информише   •   да  буде  партнер  новинарима  и  помаже  новинарима  у  информисању  јавности   •   да  познаје  медијску  сцену,  новинаре  и  уреднике  и  има  одличне  контакте  у  медијима   •   да  буде  добар  новинар   •   да  се  константно  едукује  и  прати  трендове  у  области  односа  с  јавношћу   •   да  буде  комуникативан  и  професионалан,  етичан,  одговоран,  непристрасан  и  добро   обавештен,  писмена  и  перманентно  образована  и  елоквентна  особа   •   да  обезбеди  двосмерну  комуникацију  са  интерном  и  екстерном  јавношћу   •   прати  дневно-­‐политичку  ситуацију  и  уређивачку  политику  и  даје  савете  у  вези  са   проблемима   •   да  се  бави  кризним  комуникацијама,  не  само  досадним  и  беспотребним  хвалисањем   •   да  схвати  да  за  тај  посао  изглед  није  једина  квалификација   21  


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији   Коју  врсту  медија  по  вашем  мишљењу  у  највећој  мери   користе  особе  које  се  баве  односима  с  јавношћу?                

             

22


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији   Коју  врсту  медија  по  вашем  мишљењу  у  највећој  мери   користе  особе  које  се  баве  односима  с  јавношћу?     Према  просечном  рангу   4  

3.45

3

2.70 2.18  

2

1.68

1 0   ТВ  

Штампа

Интернет

Радио

23


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

24


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

25


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

26


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

27


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

28


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији   Чиме  сте  највише  незадовољни  у  сарадњи  са  особама  које  се  баве  односима  с   јавношћу  –  отворени  одговори:     •   спречавају  новинара  да  дође  до  одређене  особе  и  директан  контакт   •   нису  довољно  доступни   •   ретко  се  дешава  да  конкретно  одговоре  на  постављено  питање   •   успорени  су   •   саопштавају  полуистине,  ускраћују  информације,  чак  нетачно  тј.  лажно  информишу   •   елементарно  су  неписмени   •   нападна  комуникација  с  медијима,  навалентни  су,  телефонирају  сваких  пола  сата   •   надменост,  егоцентричност  и  агресивност   •   понашају  се  уцењивачки  према  медијима,  врше  притисак  да  се  објаве  информације   •   једностраност  у  ширењу  својих  интереса   •   једно  питате,  друго  одговарају   •   површни  су  и  често  су  информације  непотпуне  или  сензационалистичке   •   не  прате  довољно  рад  новинара,  не  прилагођавају  саопштења  потребама  медија   •   лагање  је  у  овој  професији  уобичајено   •   незаинтересованост  и  неискреност  према  медијима   •   немају  довољно  овлашћења  и  утицаја  код  својих  претпостављених   •   желе  превише  од  медија   29  


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

30


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији   Чиме  сте  највише  задовољни  у  сарадњи  са  особама  које  се  баве  односима  с   јавношћу  –  отворени  одговори:     Kарактеристично  је  да  су  на  ово  питање  дати  углавном  негативни  одговори  и  да  су   представници  медија  незадовољни  сарадњом,  уз  истицање  појединих  позитивних   примера,  који  чине  изузетке   •   могућност  да  њихову  непрофесионалност  и  незнање  употребим  у  корист  јавности   •   поједини  достављају  корисне  информације,  али  су  у  мањини   •   ретко  се  дешава  да  буде  одговоран  и  савесно  обавља  свој  посао   •   имају  добре  контакте  и  обезбеђују  их  нам   •   појединци  су  веома  стручни  и  успешни   •   ажурност  и  упорност,  експедитивност,  али  ретко   •   поједностављују  комуникацију  са  организацијом  која  ми  је  потребна   •   јављају  на  време  за  догађај     •   доступни  у  сваком  тренутку   •   и  међу  њима  има  професионалаца   •   релативном  спремношћу  да  обезбеде  тражене  информације   •   малобројним  појединцима     •   саопштења   •   љубазни  су,  али  је  то  ипак  само  параван  за  неспособност  и  непрофесионалност   •   што  су  прве  особе  за  контакт   31   •   нема  генерализације,  постоје  професионални  и  одговорни,  као  и  они  други  


Медији о  ДСОЈ  


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији  

33


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији   Како  ДСОЈ  може  да  унапреди  сарадњу  са  представницима  медија  –  предлози:     •   ЕДУКАЦИЈА,  ЕДУКАЦИЈА  И  ЕДУКАЦИЈА!!!     •   дефинисање  критеријума    и  стандарда  по  којима  би  нека  особа  могла  да  се  бави   односима  с  јавношћу  као  гаранцију  стручности  и  професионалности  и  дефинисања   правила  понашања  –  лиценцирање/сертификовање  и  струковни  кодекс   •   организовање  јавних  трибина  и  семинара  и  редовне  комуникације  и  заједничких   активности  са  медијима  у  циљу  побољшања  квалитета  сарадње,  студијске  посете,   лично  упознавање,  неформална  дружења   •   да  пословним  организацијама  предочи  значај  овог  сегмента  у  пословању   •   промоција  ДСОЈ  у  јавности  и  побољшање  угледа  ПР  струке  и  професионалаца   •   утицај  на  законску  регулативу    

34


Ставови представника  медија  о  струци  односа  с  јавношћу  у  Србији   Закључак  и  мере  за  унапређење:     •   неопходно  је  континуирано  организовати  едукацију  чланова  ДСОЈ  о  основама   новинарства  и  начину  рада  и  функционисања  медија,  али  и  медија  и  менаџера  о   односима  с  јавношћу;   •   ојачати  примену  кодекса  и  поштовања  начела  добре  праксе  у  односима  с  јавношћу  и   јавно  се  ограђивати  од  негативних  примера  који  “репрезентују”  струку   •   организовати  студијске  посете  чланова  ДСОЈ  редакцијама;   •   организовати  студијске  посете  новинара  агенцијама  за  односе  с  јавношћу  и  службама   за  односе  с  јавношћу  у  корпоративном  сектору;   •   организовати  разне  конференције,  округле  столове,  трибине,  панеле  и  сл.  на  тему   сарадње  представника  медија  и  особа  која  се  баве  односима  с  јавношћу;   •   организовати  радионице  са  новинарским  и  медијским  удружењима  по  Србији  у  циљу   приближавања  основа  обе  струке  нашим  чланицама;   •   појачана  медијска  промоција  ДСОЈ  у  циљу  унапређења  репутације  струке  истицања   функције  односа  с  јавношћу  у  савременом  пословању  и  друштву;   •   ојачати  улогу  ДСОЈ  у  јавности;   •   организовати  неформална  дружења  са  представницима  медија.  

35


УО ДСОЈ   Контактирајте  нас:  

Председник:  Иван  Јакшић    ivan.jaksic@pks.rs  

       Тамара  Миленковић-­‐Бекчић                                  t.milenkovic@chapter4.at  

 Јелена  Шаренац      jelena.sarenac@rs.henkel.com  

   Драгана  Ротер        D.Roter@vipmobile.rs    

 Нина  Елезовић      nina.elezovic@represent.rs  

Срба  Јовановић    srba.j@ac†onprgroup.com  

 Данијела  Лалић      danijelalalic@uns.ac.rs  

Секретар:  Ивана  Парчетић    drustvo@pr.org.rs  

Rezultati istraživanja stavova predstavnika medija o struci odnosa s javnošću u Srbiji  
Rezultati istraživanja stavova predstavnika medija o struci odnosa s javnošću u Srbiji  

DSOJ u saradnji sa novinarskim udruženjima sproveo istraživanje stavova predstavnika medija o struci PR-a