Page 1

เอดส…รูเร็ว รักษาได

เอดส…ยิ�งรักษาเร็วยิ�งดี

ยาตานไวรัสเอดส เปนอยางไร • • • •

เอดส…รักษาเร็ว ดีอยางไร?

เปนยาที่ไปหยุดยั้งการแบงตัวของเชื้อเอชไอว� เมื่อเชื้อมีนอยก็ ไปทำลายเซลลเม็ดเลือดขาว CD4 นอยลง เมื่อ CD4 มากข�้น ภูมิตานทานก็จะดีข�้น ผูติดเชื้อก็จะไมปวย และไมเสียชีว�ตจากเอดส แตตองกินยาไปตลอดชีว�ต

ไมปวยดวยโรคแทรกซอนของเอชไอว� เพราะ CD4 ไมต่ำ ชะลอการเปนโรคที่เกิดจากความแกกอนวัย (เบาหวาน เสนเลือด หัวใจ เสนเลือดสมองตีบ ความดันโลหิตสูง โรคตับและไตวาย และมะเร็งตางๆ) ปองกันการแพรเชื้อใหคูนอนและผูอื่น

องคการเภสัชกรรมผลิตยาตานไวรัสเอดส ที่มีคุณภาพราคาถูก • ยาตานไวรัสเอดสถูกรวมอยูในชุดสิทธิประโยชนของ บัตรทองและของประกันสังคม • คนไทยทุกคนมีสิทธิไดรับยาตานไวรัสเอดสฟร�ตลอดชีว�ต

การรักษาดวยยาตานไวรัส เปนการปองกันการแพรเชื้อ

เมื่อไหรที่จะตองเร�่มกินยาตานไวรัสเอดส

เอดสที่ดีที่สุด

• ผูติดเชื้อทุกรายที่มีอาการ • ถายังไมมีอาการ ทั่วโลกจะเร�่มใชยาตานไวรัส เมื่อ CD4 ต่ำกวา 350 • ในอเมร�กาและยุโรปเร�่มใหยาตานไวรัส เมื่อ CD4 ต่ำกวา 500 • แพทยบางคนแนะนำใหยาไมวา CD4 จะเทาไหรก็ตาม

Treatment as Prevention

ผลขางเคียงจากการกินยาตานไวรัสเอดส เปนระยะเวลานาน

หลายประเทศจึงมีนโยบายใหยาตาน ไวรัสเอดสทันทีที่พบวาติดเชื้อ

• อาจเกิดเชื้อดื้อยา เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อวนลงพ�ง ฯลฯ A c q u i r e d

I m m u n e

TEST& จะรักษาเร็วได TREAT ก็ตองรูเร็ว ตรวจเร็ว ทุกคนตรวจเอดสปละครั้งดวยความสมัครใจ ตรวจเจอรักษาทันที ถามีระบบการตรวจเลือดปละครั้งตามดวยการ รักษาทันที ภายใน 10 ปจะแทบไมมีผูติดเชื้อใหม ในประเทศไทยอีกเลย

สนใจการรักษาแตเนิ�นๆ หร�อ Test & Treat ติดตอไดที่

ศูนยประสานความรวมมือระหวางไทย ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด เพ�่อการศึกษาว�จัย ทางคลีนิคดานโรคเอดส (HIV-NAT) ภายใตศูนยว�จัยโรคเอดส สภากาชาดไทย

104 ถนนราชดำร� แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-652-3040-9 D e f i c i e n c y

S y n d r o m e

Email: info@hivnat.org

www.hivnat.org


ใ ค ร ค ว ร ต ร ว จ เ อ ด ส ? ทุกคนที่เคยมีหร�อคิดวาจะมีเพศสัมพันธ

(แมแตกับสามี ภรรยาของตนก็ตาม)

ควรตรวจเอดสบอยแค ไหน

การตรวจเอดสมีประโยชนอยางไร

ทุกคนควรตรวจเอดสอยางนอยสักครั้งหนึ่งในชีว�ต พรอมกับคูนอน ถาตรวจทั้งคูแลวไมเจอ และทั้งสองฝาย ไมมีพฤติกรรมเสี่ยงอีก ก็ ไมมีความจำเปนตองตรวจอีก หากฝายใดฝายหนึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงอีก ควรตรวจซ้ำ ทุกครั้ง ถาไมมั่นใจหร�อคูนอนไมไดตรวจดวย แนะนำใหตรวจปละครั้ง

แมวาการตรวจเอดสอาจทำใหคุณกังวลและเคร�ยด แตประโยชนที่ไดจากการตรวจมีมากกวาแนนอน

ปนี้คุณ…

ตรวจเอดส แลวหร�อยัง

ชุดสิทธิบัตรทองใหคนไทย ตรวจเอดสฟร� ไดปละ 2 ครั้ง ตรวจเอดส ไดที่โรงพยาบาลทุกแหง หร�อ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย

ปนี้คุณ…

ตรวจเอดส แลวหร�อยัง

ถาตรวจแลวไมเจอ คุณจะไดสบายใจ สามารถใชชีว�ตที่ปราศจากเชื้อ และเร�่มปองกันการติดเชื้อไดตลอดไป

ถาตรวจเจอ • • • •

ตรวจเอดสปละครั้ง

สามารถเขาถึงการดูแลรักษาแตเนิ�นๆ ลดโอกาสในการปวยหร�อเสียชีว�ตจากโรคเอดส รักษาฟร� ทุกคนเขาถึงได ปองกันการแพรเชื้อสูคนที่เรารักหร�อคนอื่นๆ

เพ�่อชีว�ตที่ยืนยาว

AIDS

104 ถนนราชดำร� แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Acquired Immune Deficiency Syndrome

HIV

เอดสรักษาได แม ไมหายขาด

คลีนิคนิรนาม ชมรมเพ�่อนวันพ�ธ

02-252-2568-9 02-253-2666

Email: aids@trcarc.org

www.trcarc.org

Test & Treat HIV Programme by HIV-NAT  

Brochure of Test & Treat Programme aimed for Thai MSM to get HIV tested. Organized by HIV-NAT, the Thai Red Cross AIDS Research Centre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you