Page 1

Учете

во училиште во САД!!!

Живејте

со фамилија домаќин

Усовршете

го англискиот јазик

AURORA STUDENT SERVICE

www.student.aurora.com.mk · тел. 02 / 2464 440


USA HIGH SCHOOL PROGRAM е 5 или 10 месечна академска програма со вклучен куќен престој, која им овозможува на квалификуваните интернационални ученици од средните училишта да посетуваат локално средно училиште во САД и да живеат во семејство домаќин. Ова е образовна програма и програма за културна размена што им овозможува на студентите единствена можност да се здобијат со искуството на едукација и зивеење во САД.


УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМАТА

Следниве критериуми се утврдени од US STATE DEPARTMENT и директорот на САД програмата:  Сите учесници на оваа програма мора да бидат на возраст меѓу 15 и 18 години во времето на нивното пристигање во САД. Мора да имаат 15 пред да влезат во САД и не смеат да имаат повеќе од 19 пред 1 Февруари во програмската година.  Сите учесници на оваа програма мора да бидат редовни ученици во средно училиште во матичната земја кои се уште го немаат комплетирано средното образование.  Сите учесници на програмата мора да имаат познавање на англискиот јазик кое ќе биде проверено преку тестови и индивидуални документи од страна на Аурора Турс.  За да може студентот да се запише во средно училиште во САД е од суштинско значење дали тој/таа ги има примено сите барани вакцини. Ако овие вакцини не можат да се дадат локално, потребно е писмо од родителите во кое тие дозволуваат дека ученикот смее да се вакцинира во Америка. Можеби ќе постои тарифа за ова до $50 US долари по вакцинација. Осигурувањето не ги покрива трошоците за овие вакцини.  Од учениците во средните училишта на Советот за размена се бара да работат во рамките на една организација што е посветена на помагањето, подобрувањето и поддржувањето на заедницата – домаќин и луѓето кои живеат во неа. Проектот на заедницата обезбедува одлична рамнотежа меќу домот и училишниот живот и им овозможува на учениците натамошен увид во волонтерството, што игра голема улога во животите на многу Американци. Успешното завршување на проектот е елемент што го бара средното училиште и тоа е неопходно да се добие завршен сертификат. Студентите мораат да поминат барем 2 дена месечно на овој проект.


 Запишување во Американско Средно Училиште  Пронаоѓање на семејство домаќин  DS – 2019 формулар за добивање Ј-1 виза  Здравствено осигурување и осигурување против несреќи  ISIC картичка за студентски/ ученички попусти валидна во целиот свет


ЦЕНА НА ПРОГРАМАТА:

Цената на програмата е варијабилна и зависи од датумот на поднесување на комплетираната документација, онаква како што е наведена подолу:  Доколку комплетираната апликација (со сите побарани документи) се поднесе најдоцна до 20ти декември, вкупната цена на програмата ќе изнесува $4600 американски долари или нивната противвредност во денари во согласност со курсот на доларот на денот на плаќањето.  Доколку комплетираната апликација (со сите побарани документи) се поднесе најдоцна по 20ти декември, а пред 20ти мај, вкупната цена на програмата ќе изнесува $4750 американски долари или нивната противвредност во денари во согласност со курсот на доларот на денот на плаќањето. Првиот депозит во износ од $600 американски долари е првиот аванас за запишување на кандидатот и влегува во вкупната цена на програмата. По уплатата на првиот депозит, на кандидатот му се дава апликација за запишување во USA HIGH SCHOOL PROGRAM и Аурора Турс започнува со процедурата на запишување на кандидатот во програмата. Крајниот рок за уплаќање на вториот депозит на програмата (комплетната доплата) е најдоцна 7 дена по добивањето на комплетната информација за училиштето во кое е запишан како и семејството во кое е сместен кандидатот. Доколку кандидатот не добие виза за САД, Аурора Турс му ги рефундира на родителот/старателот на кандидатот дотогаш извршените плаќања за програмата, но задржува $500 американски долари на име на административен надомест.


AURORA STUDENT SERVICE


ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Учениците кои учествуваат во програмата за размена на ученици од средните училишта мораат да ги почитуваат одредените правила додека престојуваат во САД. Доколку не ги почитува овие правила, ученикот ризикува да биде одстранет од програмата:  Строго забрането пиење на алкохолни пијалоци и користење на наркотични средства, секаков вид на дроги.  Учениците не смеат да донесуваат одлуки од животно значење за време на престојот на програмата. Тоа го вклучува стапувањето во брак и промена на религија.  Забрането е возење на автомобили и други моторни возила без соодветна дозвола и подготовка.  Учениците мораат да ги почитуваат правилата и должностите на семејството – домаќин (времето во кое мораат да се вратат дома во вечерните часови, домашни обврски и сл).  Учениците мораат да ги почитуваат училишните правила  За време на програмата, сите ученици се под јурисдикција на локалните, државните и федералните закони и мораат да ги почитуваат владините одлуки и закони, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на доселеничкиот статус.  Учениците не смеат да позајмуваат или да даваат пари на заем од нивното семејство-домаќин.


AURORA STUDENT SERVICE

тел. 02 / 2464 440

www.student.aurora.com.mk www.isicmacedonia.com www.europeanyouthcard.mk

design brochure USA High School