F1000 Days in Cardiff

Page 1

Y 1000 Diwrnod Cyntaf yng Nghaerdydd The First 1000 Days in Cardiff

Ceir mwy o wybodaeth am ffynonellau’r data a gyflwynir yn y Map Dangosydd cysylltiedig Further information on the sources of data presented is available in the accompanying Indicator Map


Caerdydd Cardiff Mae’r 1000 diwrnod cyntaf - yn ystod beichiogrwydd a hyd at ail ben-blwydd plentyn yn cynrychioli cyfnod hanfodol. Dyma’r cyfnod pan fyddwn yn gweld y cam cyflymaf o dwf a datblygiad yr ymennydd, gan osod y sylfeini ar gyfer ein hiechyd a’n lles yn y dyfodol. Gall profiadau yn ystod beichiogrwydd a phlentyndod cynnar gael effaith hyd oes, a chyfrannu at anghydraddoldebau iechyd. Mae dylanwadau cadarnhaol ac amddiffynnol yn ystod y cyfnod hwn yn gwella canlyniadau iechyd a lles ar hyd oes bywyd. The first 1000 days - during pregnancy and up to a child’s second birthday - represents a critical time. It is the period when we see the most rapid phase of brain growth and development and lay the foundations for our future health and wellbeing. Experiences during pregnancy and early childhood can have a lifelong impact and contribute to inequalities in health. Positive and protective influences in this time improve health and wellbeing outcomes across the lifecourse.

4,540 o enedigaethau byw y flwyddyn live births per year

9,003 o blant o dan 2 oed children aged under 2

6,755 o blant oed 0-4 yn byw mewn amddifadedd incwm children aged 0-4 living in income deprivation

4,717 o blant o dan 4 oed yn cael Ymwelydd Iechyd Dechrau’n Deg wedi’i neilltuo ar eu cyfer children aged under 4 are allocated a Flying Start Health visitor

Amcangyfrifir bod Estimated

21-24% o blant mewn amddifadedd incwm yng Nghymru yn byw y tu allan i ardaloedd Dechrau’n Deg of children in income deprivation in Wales live outside of Flying Start areas


Caerdydd Cardiff Gall rhaglenni’r blynyddoedd cynnar gael effeithiau cadarnhaol hirdymor. Mae darparu gwasanaeth cyffredinol y gellir ei ategu gyda chymorth mwy dwys, pan fydd ei angen ar deulu, yn allweddol i leihau anghydraddoldebau iechyd. Early years programmes can have long lasting positive effects. The provision of a universal service that can be supplemented by more intensive support when a family needs it is key to reducing health inequalities.

758 yw nifer y menywod yn ardal y Bwrdd Iechyd hwn sy’n cael eu cofnodi’n smygwyr adeg eu hapwyntiad cofrestru

yw nifer y menywod yn ardal y Bwrdd Iechyd hwn sy’n cael eu cofnodi’n smygwyr adeg 36-38 wythnos o feichiogrwydd

women in this Health Board area are recorded as smoking at their booking appointment

women in this Health Board area are recorded as smoking at 36-38 weeks of pregnancy

Bob blwyddyn... Each year...

1150 30% yw canran y menywod yn ardal y Bwrdd Iechyd hwn sydd heb gofrestru gyda gwasanaeth mamolaeth erbyn 10fed wythnos eu beichiogrwydd of women in this Health Board area are not booked with maternity services by 10 weeks of pregnancy

870

yw nifer y menywod yn ardal y Bwrdd Iechyd hwn sy’n cael eu cofnodi’n ordew (BMI 30+) adeg eu hapwyntiad cofrestru women in this Health Board area are recorded as being obese (BMI 30+) at their booking appointment

Nid oedd yn bosibl cyflwyno nifer y menywod beichiog a fagodd fwy na’r pwysau argymelledig yn ystod beichiogrwydd, yn sgil diffyg data cyflawn. It was not possible to present the number of pregnant women who gained no more than the recommended amount of weight during pregnancy due to insufficient data completeness.


Caerdydd Cardiff

Bob blwyddyn... Each year...

60%

Amcangyfrifir y bydd Estimated

675

o fenywod beichiog yn dioddef anhwylder iechyd meddwl cyffredin pregnant women will be experiencing a common mental health disorder

42.6%

yw canran y plant sy’n byw yn eich ardaloedd Dechrau’n Deg sy’n cyrraedd, neu’n rhagori, ar eu cerrig milltir datblygu yn 2 oed of children living in your Flying Start areas are reaching or exceeding their developmental milestones at 2 years of age

133 yw nifer y plant sy’n byw yn eich ardaloedd Dechrau’n Deg nad ydynt yn cyrraedd, yn rhagori, nac yn dod o fewn un band oedran o’u cerrig milltir datblygu, yn 2 oed children living in your Flying Start areas do not reach, exceed or come within one age band of their developmental milestones at 2 years of age

Mae data datblygiad plant ar gael ar hyn o bryd, fel arfer, ar gyfer ardaloedd Dechrau’n Deg yn unig. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ystadegau arbrofol ar ddatblygiad plant o Raglen Plant Iach Cymru yn ddiweddarach yn 2017/18.” Child development data is currently only routinely available for Flying Start Areas. Welsh Government will be publishing experimental statistics on child development from the Healthy Child Wales Programme later in 2017/18.”

yw canran y babanod a fydd yn cael eu bwydo ar y fron yn unig, 10 diwrnod ar ôl cael eu geni

Gall lleihau ‘amser o flaen sgrin’ a chynyddu pa mor aml y mae rhieni’n darllen i’w plant, ategu’r datblygiad plant gorau posibl yn ystod y 1000 diwrnod cyntaf. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae diffyg data o ansawdd da ar gyffredinolrwydd y rhain, a ffactorau risg ac amddiffynnol eraill.”

of babies will be exclusively breastfed at 10 days from birth

Reducing ‘screen time’ and increasing how often parents read to their children can support optimal child development in the first 1000 days. However, there is currently a lack of quality data on the prevalence of these and other risk and protective factors.”


Caerdydd Cardiff Gall profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs) gael effaith hirdymor ar iechyd ar draws oes bywyd. Mae’r datblygiad ymennydd arwyddocaol sy’n digwydd yn ystod y 1000 diwrnod cyntaf yn golygu y gall dioddef profiadau niweidiol niferus yn ystod plentyndod fod yn arbennig o niweidiol. Adverse childhood experiences (ACEs) can have a lasting impact on health across the lifecourse. The significant brain development that occurs in the first 1000 days means that exposure to multiple ACEs in this period can be particularly harmful.

Esgeulustra Neglect

210

Cam-drin Emosiynol Emotional Abuse

90

Cam-drin Corfforol Physical Abuse Cam-drin Rhywiol Sexual Abuse Mwy nag un categori o gam-drin More than one category of abuse

70 5 20

yw canran y bobl rhwng 16 a 44 oed sy’n adrodd eu bod nhw’n yfed mwy na dwywaith y canllawiau dyddiol, ar y diwrnodau y maent yn yfed fwyaf, yn ystod yr wythnos ddiwethaf of people aged 16-44 report drinking more than twice daily guidelines on their heaviest drinking day in the past week

Number of children aged 0-4 on child protection register by local authority and category of abuse, 2012/13 – 2014/15

Mae rheolaeth datgelu wedi'i osod ar y data. Mae'r holl ffigyrau llai na 5 wedi eu cyfyngu a'u dangos fel *. Mae'r holl ffigurau eraill wedi'u talgrynnu'n annibynnol i'r 5 agosaf. Disclosure control has been applied to the data. All figures less than 5 have been supressed and shown as a *. All other figures are rounded independently to the nearest 5.

Amcangyfrifir bod Estimated

675-900 30%

Nifer y plant rhwng 0 a 4 oed ar gofrestr diogelu plant fesul awdurdod lleol, a chategori’r cam-drin, 2012/13 – 2014/15

Amcangyfrifir bod Estimated

180-360

o fenywod yn dioddef pryder neu iselder ôl-enedigol bob blwyddyn

o fenywod yn dioddef trais domestig yn ystod eu beichiogrwydd bob blwyddyn

women experience postnatal depression or anxiety each year

women experience domestic violence during their pregnancy each year

Mae tystiolaeth gref o’r effaith negyddol y mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn eu cael ar ganlyniadau iechyd a datblygiad plant. Fodd bynnag, mae diffyg data ar gyffredinolrwydd Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ymhlith plant o dan 2 oed.” There is strong evidence of the negative impact ACEs have on child health and developmental outcomes. However, there is a lack of data on the prevalence of ACEs in children under 2 years of age.“