Page 1

สัน 15 มิล.

ขนาด 230 + 6 มิล.

ขนาด 230 + 6 มิล.

ขนาด 15 มิล.

ขนาด 15 มิล.

ขนาด 15 มิล.

รวบรวมไอเดียดี  ทีถ่ กู คัดสรร จากสวนสวยในรีสอร์ทหลากสไตล์  หลายบรรยากาศ ทัง้ บนภูเขา  ริมฝัง่ น้ำ  และชายทะเล  รวม 10 รีสอร์ท เพือ ่ สร้างแรงบันดาลใจให้คนรักสวน

ขนาด 275 + 6 มิล.

พิมพ์ครั้งที่ 1 สวนในบ้าน  เล่ม 32

1 พิมพ์ครั้งที่

ISBN 978-974-289-321-7

ขนาด 15 มิล.

395

อิศรา  แพงสี  และอรรถ  ประพันธ์วัฒนะ

cover resort.indd 1

8/5/11 11:03:38 AM


SIMPLE

STREAM เรียบง่ายอิงสายน้ำ สถานที่ - - Rawee Waree Resort & Spa อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สถาปนิก - - รจนา วัฒนศิลป์ ภูมิสถาปนิก - - ปรีชัย คำสุข เรื่อง - - อิศรา แพงสี ภาพ - - ปรัชญา จันทร์คง 0

8-23_raweewaree/16.indd 8

8/3/11 8:18:31 PM


0

8-23_raweewaree/16.indd 9

8/3/11 8:18:36 PM


08

A 04 07

03

05

02 01

010

8-23_raweewaree/16.indd 10

8/3/11 8:18:39 PM


Directory

01 วงเวียนกลับรถ 02 ล็อบบี้ 03 ห้องอาหาร La Trompe 04 สระว่ายน้ำ

B

05 Pang Spa 06 หอคอย 07 แปลงผัก 08 Pont Caf

Did you know? A. แม่น้ำแม่ตะมาน เป็นแม่น้ำสายเล็กไหลมาจากหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่อาศัย

อยู่บนป่าด้านบนของรีสอร์ท B. แม่น้ำแม่แตง เป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนที่อาศัย อยู่โดยรอบรีสอร์ท

06

ณ อำเภอแม่แตง ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ มีธรรมชาติที่สมบูรณ์

และวัฒนธรรมการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง รถของเราแล่นผ่านทุ่งนากว้าง มองเห็นสีเขียวอ่อนของกล้าข้าวที่กำลัง งอกใหม่ ไม่ ห ่ า งกั น มี “ปางช้ า งแม่ ต ะมาน” ศู น ย์ ฝ ึ ก ช้ า งสำหรั บ ต้ อ นรั บ นักท่องเที่ยว และในที่สุดเราก็มาถึง “รวี วารี รีสอร์ทแอนด์สปา” บูติก รีสอร์ทสวยที่มีกลิ่นอายแบบล้านนา ด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ ที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา ดูคล้ายเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆริมแม่น้ำแม่แตง ด้วยทำเลที่ตั้งของรีสอร์ทดูสวยงาม เพราะเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำ 2 สายไหล มาบรรจบกัน คือ แม่น้ำแม่แตง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิต ของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบรีสอร์ท และแม่น้ำแม่ตะมาน ซึ่งเป็นแม่น้ำ สายเล็ก ๆที่ไหลมาจากหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงซึ่งอาศัยอยู่บนป่าด้านบน อีกทั้ง ยยังมีแนวทิวเขากั้นอยู่ทางทิศตะวันตกกลายเป็นฉากรับมุมมองในมุมกว้าง ได้เป็นอย่างดี แสงแดดยามเย็นที่ลอดผ่านช่องเขาทำให้รีสอร์ทแห่งนี้ดูมี มนตร์เสน่ห์ชวนหลงใหล สมกับชื่อ “รวี วารี” จริง ๆ ตามความหมายของรวี คือ พระอาทิตย์ และวารี คือ สายน้ำ ดังนั้นรีสอร์ทแห่งนี้จึงเป็นเหมือน จุดรวมพลังทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน รีสอร์ทแห่งนีส้ วยงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมทีก่ ลมกลืนกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี อีกสิ่งหนึ่งที่ดูสะดุดตาคือความ

ชุ่มชื่นของสายน้ำ ซึ่งที่นี่ออกแบบให้ทุกห้องพักมีลำธารเล็ก ๆไหลลัดเลาะผ่าน ด้านหน้าห้องพัก และจัดสวนเมืองร้อนสอดแทรกขนานไปกับแนวทางเดิน เพื่อให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติยิ่งขึ้น พืื้นที่ส่วนกลางที่แขกนิยมมานั่งพักผ่อนมักเป็นบริเวณสระว่ายน้ำซึ่ง พ ออกแบบให้มีรูปทรงอิสระขนาดใหญ่ พื้นสระกรุด้วยกระเบื้องสีครามน้ำทะเล และทำขอบสระให้ลดหลั่นกันสองระดับ โดยระดับแรกอยู่ระดับเดียวกับห้อง อาหาร La Trompe และ Pang Spa ส่วนสระระดับที่สอง ลัดเลาะไปตาม ห้องพักแต่ละหลังที่แยกจากกันอย่างเป็นเอกเทศ นอกจากนี อกจากนี ้ ย ั ง มี ท างเดิ น เชื่ อ มต่ อ ไปยั ง จุ ด ชมพระอาทิ ต ย์ ข ึ ้ น ยามเช้ า บริเวณ Pont Caf ริมแม่น้ำแม่แตง ในบางเวลายังได้พบกับขบวนช้างที่นำ นั ก ท่ อ งเที ่ ย วออกเดิ น ชมธรรมชาติ หรื อ ชมวิ ว พระอาทิ ต ย์ ต กบนหอคอย ที่สามารถมองเห็นวิวทั่วทั้งรีสอร์ทเป็นมุม 360 องศา นับว่ารีสอร์ทแห่งนี้ยังสามารถคงความเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องสรรค์สร้าง บรรยากาศให้ผิดแปลกจากเดิม เพียงแค่ “ทำธรรมชาติ ให้ดูธรรมดา” ทั้งรูปแบบของห้องพักดูเรียบง่าย เน้นการชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเปิด มุมมองให้เห็นธรรมชาติได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสทิวทัศน์ของ ขุนเขาและสายน้ำได้อย่างเต็มที่ นี่แหละคือ “รวี วารี รีสอร์ทแอนด์สปา” ที่ที่ทำให้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้อย่างแท้จริง

011


012

8-23_raweewaree/16.indd 12

8/3/11 8:18:46 PM


1 . ลี ล าวดี ท รงสวยปลู ก เป็ น จุ ด เด่ น 2. ซ่ อ นขอบสระว่ า ยน้ ำ ให้ ดู ก ลมกลื น

1

กลางวงเวี ย นกลั บ รถหน้ า ซุ้ ม ประตู เป็ น ธรรมชาติ ด ้ ว ยการนำหิ น มาก่ อ ทางเข้าล็อบบี้ ซ้อนกัน ด้านล่างมีอ่างรับน้ำที่เอ่อล้น ขอบสระเพื่ อ ให้ ไ หลเวี ย นนำกลั บ มา ใช้ใหม่

2

013

8-23_raweewaree/16.indd 13

8/3/11 8:18:50 PM


เพื่อให้ทุกห้องสามารถเปิดมุมมองเห็น สระว่ายน้ำได้อย่างทั่วถึง จึงออกแบบ สระว่ายน้ำให้มีรูปทรงอิสระขนาดใหญ่ โค้งลัดเลาะไปตามบ้านพักแต่ละหลัง

014

8-23_raweewaree/16.indd 14

8/3/11 8:18:53 PM


1 3

2 4

1. ปรับขอบระเบียงเป็นม้านั่งยาว เพิ่ม

กระบะวางกระถางต้ น ไม้ ไ ว้ เ ป็ น ฉาก ด้ า นหลั ง   และพรางแสงแดดด้ ว ย หลังคาไม้ระแนง 2 . ศิ ล าแลงมี ค ุ ณ สมบั ต ิ เ ก็ บ ความชื ้ น

ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผนังเย็น เอื้อต่อ การเจริญเติบโตของตีนตุ๊กแก 3. พื้นทางเดินวางไม้หมอนเทียมสลับ กับกรวด ทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น 4. ประตู ไ ม้ เ นื ้ อ แข็ ง แกะสลั ก ลวดลาย ดู ส วยงามเข้ า กั บ สไตล์ ก ารตกแต่ ง

ภายใน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเมื่ อ เข้าใช้สวน

015

8-23_raweewaree/16.indd 15

8/3/11 8:18:57 PM


016

8-23_raweewaree/16.indd 16

8/3/11 8:19:00 PM


สระว่ายน้ำรูปร่างอิสระขนาดใหญ่ คล้าย เป็ น กระจกสะท้ อ นธรรมชาติ แ วดล้ อ ม จึงเหมาะกับสวนแบบทรอปิคัลที่ต้องการ บรรยากาศแบบชุ่มชื่น

017

8-23_raweewaree/16.indd 17

8/3/11 8:19:04 PM


018

8-23_raweewaree/16.indd 18

8/3/11 8:19:08 PM


1 2

1. มุมด้านหน้าทางเข้าสปา ออกแบบ

ให้มีบ่อน้ำล้นรูปทรงสี่เหลี่ยมขอบตัด

กรุด้วยหินกาบสร้างความเคลื่อนไหว ให้ รู ้ ส ึ ก ผ่ อ นคลาย และวางกระถาง ปลู ก อากาเว่ ไ ว้ ท ั ้ ง สี่ ม ุ ม ของขอบสระ เพิ่มความโดดเด่นสะดุดตา 2 . ไม้ ย ื น ต้ น ที่ ม ี รู ป ทรงสวยงามนิ ย ม นำมาปลูกเป็นไม้ประธาน เพื่อสร้าง จุดเด่นให้มุมสวน อย่างต้นพะยอมคู่นี ้

มีทรงต้นโค้ง จึงปลูกหันโค้งให้ชนกัน กลายเป็นซุ้มต้นไม้นำสายตาไปยังมุม พักผ่อนใต้ศาลาไม้ริมฝั่งน้ำ แทนการ ทำซุ ้ ม ประตู   ซึ่ ง เป็ น งานโครงสร้ า ง ดูยุ่งยาก

3 . ผนั ง ชาฮกเกี ้ ย นปลู ก ซ้ อ นกั บ แนว

รั ้ ว ไม้ เ พิ ่ ม มิ ต ิ ใ ห้ ส วนและลดทอนงาน ฮาร์ดสเคป 4 . แบ่ ง ขอบเขตพื ้น ที่ ส ่ ว นกลางและ พื้นที่ส่วนตัวของบ้านพักด้วยซุ้มประตู ไม้เก่าแบบเรียบง่าย และวางโอ่งทรง คลาสสิกเป็นจุดจบสายตา

3

4

019

8-23_raweewaree/16.indd 19

8/3/11 8:19:12 PM


1

2 3

4

1. บรรยากาศยามเช้ากับสีสันของสวน

ชนบทอังกฤษเล็ก ๆ ด้านหน้า Pont Caf

ริมแม่น้ำแม่แตง

2. มุมโปรดของใครหลายคนที่มักมานั่ง

จิบกาแฟและชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

3. เส้นสายของทางเดินไม้หมอน แนว

เสาและเส้ น ระแนงล้ ว นเป็ น เส้ น ตรง นำสายตาไปยังอาคารอีกหลังหนึ่ง

4. นกตัวน้อยประดิษฐ์ขึ้นจากเศษเหล็ก

นำมาเกาะไว้ บ นขอนไม้ ท ่ี เ รี ย งเป็ น กำแพงกันดิน ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้สวน

020

8-23_raweewaree/16.indd 20

8/3/11 8:19:15 PM


021

8-23_raweewaree/16.indd 21

8/3/11 8:19:19 PM


ท่าขึ้นช้างมีจามจุรีต้นใหญ่แผ่กิ่งก้าน สาขาให้ร่มเงาในช่วงกลางวัน และ แขวนโคมไฟประดับให้แสงสว่างใน ยามค่ำคืน เป็นไอเดียเก๋สำหรับสร้าง บรรยากาศให้ แ ก่ ส วนที่ ม ี ไ ม้ ย ื น ต้ น

ขนาดใหญ่ มีทรงพุ่มสวยงาม และ ยั ง ทดแทนการใช้ โ คมไฟสนามที่ ม ี ราคาแพงได้อีกด้วย

022

8-23_raweewaree/16.indd 22

8/3/11 8:19:23 PM


1 . หญ้ า แดง ไม้ ล ้ ม ลุ ก  ทนแล้ ง ได้ ด ี 4. บลูฮาวาย ไม้ดอกล้มลุก อายุสั้น

ชอบแดดเต็ ม วั น  ลำต้ น แตกกอ ใบ เรียวยาว สีแดงเลือด ดอกออกเป็นช่อ ยาวฟูสีแดง ออกดอกตลอดปี 2. ไผ่ ไม้ยืนต้น อายุหลายปี ทนแล้ง ได้ดี ชอบแดดเต็มวัน ลำต้นมีขอ้ ปล้อง ชัดเจน แตกกอง่าย ใบรูปหอก ขอบใบ คมออกตามกิ่งแขนง หากต้นออกดอก แล้วจะตาย 3 . ต้ อ ยติ่ ง ฝรั่ ง  ไม้ ด อกล้ ม ลุ ก  ชอบ ชื้นแฉะ ชอบแดดเต็มวัน ลำต้นเตี้ย ใบรูปหอก ดอกสีมว่ งร่วงง่าย ออกดอก ดกตลอดปี

ไม่ชอบชื้นแฉะ ชอบแดดเต็มวัน ลำต้น สีม่วงแดง ใบรูปรี เมื่อขยี้มีกลิ่นหอม ออกดอกเป็นช่อเชิงลด ปลายยอดสีมว่ ง 5. กล้วย ไม้ผล ล้มลุก ชอบชื้นแฉะ ชอบแดดเต็มวัน แตกหน่อเป็นกอ ใบ ขอบขนาน ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านหน้า สี เ ขี ย วเป็ น มั น ด้ า นหลั ง มี น วลสี ข าว ออกดอกเป็นหัวปลีและติดผลตลอดปี 6. ตีนตุ๊กแก ไม้เลื้อย เถาเล็ก ทนร่ม ชอบชืน้ ไม่ชอบแฉะ ลำต้นเป็นเถา ราก ออกตามข้อ ใบรูปหัวใจขนาดเล็ก ดอก ออกเป็นกระจุก ดอกสีขาวอมเหลือง ต้องการสิ่งพยุงเพื่อการเลื้อยพัน

plants 1 4

2 5

3 6

023

8-23_raweewaree/16.indd 23

8/3/11 8:19:26 PM

Inspired by the resorts  

หลากหลายไอเดียสร้างแรงบันดาลใจจากรีสอร์ทมาแต่งสวน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you