Page 1


ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ ง แ ผ น ธ ุ ร ก จ ิ


เ ป ้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น ธ ุ ร ก จ ิ


ก ล ่ ุ ม เ ป ้ า ห ม า ย ห ล ั ก


ก ล ่ ุ ม เ ป ้ า ห ม า ย ร อ ง


ช ื อ แ ล ะ ต ร า ส น ิ ค ้ า B o o s s a b a( บ ุ ษ บ า ) ห ม า ย ถ ง ึด อ ก ไ ม ้ ช น ิ ด ห น ึ ง ท ม ี ี ค ว า ม ส ว ย ง า ม เ ป ็ น เ อ ก ล ั ก ษ ณ์ ด อ ก ไ ม ้ จ ง ึ เ ป ร ี ย บ เ ส ม ื อ น ต ว ั แ ท น ข อ ง ผ ้ ห ญิ งส า เ ห ต ุ ท เ ี ล ื อ ก ค า ํ น ี ม า เ ป ็ น ช ื อ ต ร า ส น ิ ค ้ า ู เ พร า ะ ว ่ าร อ ง เ ท ้ า บ ุ ษ บ า ผ ล ต ิ ข น ึ ม า เ พอ ื ผ ้ ห ญิ ง ท ร ี ั ก ค ว า ม ส ว ย ง า ม แ ล ะ ร ั ก ส ุ ข ภ า พบ ุ ษ บ า ู ก เ ็ ป ร ี ย บ เ ส ม ื อ น ผ ้ ห ญิ ง ท ส ี ว ย ง า ม ม า จ า ก ธ ร ร ม ช า ต ิ ู


ผ ล ต ิ ภ ณ ัฑ์


ผลิ ตภณ ัฑข ์องBoos s aba


น อ ก จ า ก ค ว า ม ใ ส ่ ใ จ ด แ ล ก า ร ผ ล ต ิ ร อ ง เ ท ้ า แ ล ้ วบ ร ร จ ุ ภ ฑ ัณ์ ก เ ็ ป ็ น ส ง ิ ห น ึ ง ท ม ี ี ค า ม ส า ํ ค ั ญ ู แ ล ะ เ ล ื อ ก ส ร ร ม า อ ย ่ า ง ต ง ั ใ จโ ด ย ก ล ่ อ ง บ ร ร จ ุ ภ ณ ัฑ ์ ข อ งB o o s s a b aผ ล ต ิ จ า ก ก ร ะ ด า ษ เ น ื อ ด ี


ก ล ย ุ ท ธ ์ ด ้ า น ก า ร ด า ํ เ น ิ น ง า น ร อ ง เ ท ้ า เ ป ล ี ย น ส ้ น เ พอ ื ส ุ ข ภ า พB o o s s a b aม ี ค ว า ม ม ่ ุ ง ม ั น ต ง ั ใ จ ท จ ี ะ ผ ล ต ิ ร อ ง เ ท ้ า เ ป ล ี ย น ส ้ น เ พอ ื ส ุ ข ภ า พท ไ ี ด ้ ม า ต ร ฐ า นม ี ค ุ ณภ า พเ พอ ื ใ ห ้ เ ป ็ น ร อ ง เ ท ้ า เ ป ล ี ย น ส ้ น เ พอ ื ส ุ ข ภ า พท ล ี ก ค ้ า ม ี ค ว า ม พง ึ พอ ใ จ แ ล ะ ใ ห ้ ค ว า ม ไ ว ้ ว า ง ใ จ ใ น ค ว า ม ค ง ท นส ว ย ง า มท น ั ส ม ั ย ู ส ะ ด ว ก ส บ า ย ด ้ ว ย เ ห ต ุ น ี ก า ร ผ ล ต ิ ส น ิ ค ้ า จ ง ึ เ ป ็ น ข ั น ต อ น ส า ํ ค ั ญข ั น ต อ น ห น ึ ง ท ต ี ้ อ ง ม ี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ป ฏ บ ิ ต ั ง ิ า นแ ล ะ ก า ร ค ว บ ค ุ ม ท ม ี ี ป ร ะ ส ท ิ ธ ิ ภ า พโ ด ย ม ี ก ล ย ุ ท ธ ์ ก า ร ด า ํ เ น ิ น ง า น ซ ง ึ ส า ม า ร ถ แ บ ่ ง ไ ด ้ ด ง ั น ี ก า ร เ ล ื อ ก แ ห ล ่ ง ท า ํ เ ล ท ต ี ง ั ก า ร ผ ล ต ิ ก า ร จ ด ั ก า ร ผ ล ต ิ แ ล ะ ต ้ น ท น ุ ก า ร ค ว บ ค ุ ม ค ุ ณภ า พแ ล ะ ต ้ น ท น ุ ก า ร จ ด ั ก า ร ส น ิ ค ้ า ค ง ค ล ั ง ก า ร จ ด ั ก า ร ร ้ า น แ ล ะ ก า ร ด า ํ เ น ิ น ง า น ก า ร บ ร ิ ก า ร ล ก ค ้ า แ ล ะ บ ร ิ ห า ร ฐ า น ข ้ อ ม ล ล ก ค ้ า ู ู ู


ช ั น ท ี 1จ ะ ม ี 2แ บ บ ใ ห ้ เ ล ื อ กข น ึ อ ย ่ ก ั บ ค ว า ม ช อ บ แ ล ะ ร า ค า ท ล ี ก ค ้ า เ ล ื อ ก ู ู ช ั น ท ี 2เ ป ็ น พน ื ข อ ง ร อ ง เ ท ้ าป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย3ช ั น ( พน ื ใ นI n s o l e ช ั น ก ล า งMi d s o l e ช ั น น อ กOu t s o l e ช ั น ท ี 3โ ค ร ง เ ห ล ก ็ ส า ํ ห ร ั บ ร อ ง เ ท ้ า ส ้ น ส ง ู ช ั น ท ี 4ส ้ น ร อ ง เ ท ้ า


ร อ ง เ ท ้ า เ ป ล ี ย น ส ้ น เ พอ ื ส ุ ข ภ า พB o o s s a b aเ ป ็ น ผ ล ต ิ ภ ณ ัฑ ์ ใ ห ม ่ ท เ ี ข ้ า ม า ใ น ต ล า ด ร อ ง เ ท ้ า ส ้ น ส ง แ ล ะ ต ล า ด ร อ ง เ ท ้ า เ พอ ื ส ุ ข ภ า พด ง ั น ั น ใ น ร ะ ย ะ เ ร ิ ม ต ้ น น ั น จ ง ึ จ า ํ เ ป ็ น ต ้ อ ง ู ส ร ้ า ง ก า ร เ ร ี ย น ร ้ แ ล ะ ใ ห ้ ค ว า ม ส า ํ ค ั ญก ั บ เ ร ื อ ง ส ุ ข ภ า พข อ ง เ ท ้ า ใ น ก า ร ใ ส ่ ร อ ง เ ท ้ า ส ้ น ส ง ู ู แ ล ะ อ ั น ต ร า ย จ า ก ก า ร ส ว ม ใ ส ่ ร อ ง เ ท ้ า ส ้ น ส ง ม า ก เ ก น ิ ไ ป เ พอ ื ก า ร น ํ า เ ส น อ ร อ ง เ ท ้ า ส ้ น ส ง ู ู เ ป ล ี ย น ส ้ น เ พอ ื ส ุ ข ภ า พข อ งB o o s s a b aใ ห ้ เ ป ็ น ท ร ี ้ จ ก ั ม า ก ข น ึแ ล ะ ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ช ื อ ม ั น ู ใ น ค ุ ณภ า พข อ ง ต ว ั ผ ล ต ิ ภ ณ ัฑ ์ เ ก ด ิ ก า ร ย อ ม ร ั บ แ ล ะ ท ด ล อ ง ใ ช ้ น ํ า ไ ป ส ่ ก า ร เ ป ล ี ย น แ ป ล ง ู ท า ง ด ้ า น ท ศ ั น ค ต ข ิ อ ง ผ ้ ห ญิ ง แ ล ะ ใ ห ้ เ ห น ็ ค ว า ม ส า ํ ค ั ญข อ ง ร อ ง เ ท ้ า แ ล ะ ก า ร เ ล ื อ ก ส ว ม ใ ส ่ ู ร อ ง เ ท ้ า ท ม ี ี ค ุ ณภ า พแ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น ์ ย ง ิ ข น ึ


B o o s s a b aต ร ะ ห น ั ก ถ ง ึ ค ว า ม ส า ํ ค ั ญข อ ง เ ท ้ า ว ่ า เ ป ็ น ส ่ ว น ท ส ี า ํ ค ญ ํช ่ ว ย เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง บ ุ ค ล ก ิ ภ า พแ ล ะ ส ุ ข ภ า พท ด ี ข ี อ ง ผ ้ ส ว ม ใ ส ่ โ ด ย ค า ํ น ึ ง ถ ง ึ ส ง ิ ท ล ี ก ค ้ า ต ้ อ ง ก า ร ป ร ะ ก อ บ ู ู ก ั บ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ค ้ น ค ว ้ า เ พอ ื ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ล ก ค ้ า ใ ห ้ ม า ก ท ส ี ุ ด ร ว ู ม ไ ป ถ ง ึ ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ใ ห ้ ค า ํ ป ร ึ ก ษ า แ ก ่ ล ก ค ้ าจ ะ เ ห น ็ ไ ด ้ จ า ก อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ต ่ า ง ๆ ู


จ า ก พฤ ต ก ิ ร ร ม ก า ร เ ล ื อ ก ซ ื อ ร อ ง เ ท ้ าใ ห ้ เ ห ม า ะ ส ม ก ั บ เ ส ื อ ผ ้ า เ ค ร ื อ ง แ ต ่ ง ก า ยร ว ม ไ ป ถ ง ึ เ ค ร ื อ ง ป ร ะ ด บ ั ต ่ า ง ๆต ล อ ด จ น ไ ด ้ ล อ ง ส ว ม ร อ ง เ ท ้ า ด ก ่ อ น ซ ง ึ เ ป ็ น ป ั จ จ ย ั ส า ํ ค ั ญ ู ต ่ อ ก า ร ต ด ั ส น ิ ใ จ ซ ื อก ล ่ ุ ม ล ก ค ้ า จ ะ พจ ิ า ร ณา จ า ก ก า ร เ ด น ิ ท า ง ส ะ ด ว ก เ ป ็ น อ ั น ด บ ั แ ร ก ู


ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ต ล า ด เ ป ็ น เ ค ร ื อ ง ม ื อ ท ส ี า ํ ค ั ญแ ล ะ ม ี อ ท ิ ธ ิ พล ต ่ อ ก า ร ส ร ้ า ง แ ร ง จ ง ใ จ ู ใ ห ้ เ ก ด ิ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ใ น ต ว ั ส น ิ ค ้ าร ว ม ถ ง ึ ภ า พล ั ก ษ ณ์ แ ล ะ ค ว า ม พง ึ พอ ใ จใ ห ้ แ ก ่ ก ล ่ ุ ม เ ป ้ า ห ม า ยโ ด ย ร อ ง เ ท ้ า เ ป ล ี ย น ส ้ น เ พอ ื ส ุ ข ภ า พb o o s s a b aน ั น เ ป ็ น ส น ิ ค ้ า ใ ห ม ่ ท ย ี ง ั ไ ม ่ เ ค ย อ ย ่ ใ น ต ล า ด ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ม า ก ่ อ นจ า ํ เ ป ็ น ต ้ อ ง ม ี ก ล ย ุ ท ธ ์ ใ น ก า ร ู ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ต ล า ดเ พอ ื ส ื อ ส า ร ต ร า ส น ิ ค ้ า แ ล ะ ค ุ ณส ม บ ต ั ข ิ อ ง ส น ิ ค ้ า แ ก ่ ก ล ่ ุ ม เ ป ้ า ห ม า ย


ง า น แ ถ ล ง ข ่ า ว เ ป ิ ด ต ว ั ส น ิ ค ้ าp r e s sC o n f e r e n c e ม ี ก า ร จ ด ั ก า ร แ ถ ล ง ข ่ า ว เ ป ิ ด ต ว ั ส น ิ ค ้ า เ ป ิ ด ต ว ั ร อ ง เ ท ้ า เ ป ล ี ย น ส ้ นเ พอ ื ส ุ ข ภ า พB o o s s a b a แ ล ะB o o s s a b a S h o pด ้ ว ยโ ด ย เ ช ญ ิส ื อ ม ว ล ช น แ ข น ง ต ่ า ง ๆเ ข ้ า ร ่ ว ม ง า น ิ 2ท ่ า นค ื อ โ ด ย ภ า ย ใ น ง า น จ ะ ม ี ก า รจ ด ั แ ส ด ง แ ฟช ั น โ ช ว ์ โ ด ย ม ี น า ง แ บ บ ก ต ิ ม ิ ศ ั ก ด ิ ค ุ ณเ ก ๋ ช ล ล ด าเ ม ฆร า ต ร ี น า ง แ บ บพธ ิ ี ก รน ั ก ธ ุ ร ก จ ิแ ล ะค ุ ณบ ๋ ุ ม ป น ั ด ด าว ง ศ ์ ผ ้ ด ี ู อ ด ต ี น า ง ส า ว ไ ท ยน ั ก แ ส ด งพธ ิ ี ก รม า ร ่ ว ม เ ด น ิ แ บ บ ใ น ง า น น ี ด ้ ว ย


ส น ั บ ส น ุ น ก า ร บ น ั ท ก ึ เ ท ป ร า ย ก า ร โ ด น เ ป ิ ด ป ร ะ เ ด น ็ ห ล ั ก พด ค ุ ย เ ร ื อ ง เ ก ี ย ว ก ั บ ป ั ญห า ู ด ้ า น ส ุ ข ภ า พท เ ี ก ด ิ จ า ก ก า ร ใ ส ่ ร อ ง เ ท ้ า ส ้ น ส ง ท ไ ี ม ่ เ ห ม า ะ ส มแ ล ะ พธ ิ ี ก ร ก ม ็ ี ก า ร ู น ํ า เ ส น อ ร อ ง เ ท ้ าb o o s s a b a ท เ ี ป ็ น น ว ั ต ก ร ร ม ใ ห ม ่ ส า ม า ร ถ เ ป ล ี ย น ส ้ น ไ ด ้ แ ล ะ ย ั ง ด แ ล ส ุ ข ภ า พเ ท ้ าโ ด ย ม ี ก า ร ส า ธ ิ ต ว ธ ิ ี เ ป ล ี ย น ส ้ น แ ล ะ อ ธ ิ บ า ย ถ ง ึ ู ค ุ ณส ม บ ต ั ท ิ ช ี ่ ว ย ล ด ป ั ญห า ส ุ ข ภ า พเ ท ้ า ข อ ง ร อ ง เ ท ้ า เ ป ล ี ย น ส ้ นb o o s s a b a ป ร ะ ก อ บ ก ั บ ก า ร พด ถ ง ึ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย ท ไ ี ด ้ ร ั บ จ า ก ก า ร ใ ส ่ ร อ ง เ ท ้ าเ พอ ื ู ส ร ้ า ง ภ า พล ั ก ษ ณ์ ใ น ก า ร เ ป ็ น ร อ ง เ ท ้ า ส ุ ข ภ า พ


เ พอ ื เ ป ็ น ก า ร ใ ห ้ ค ว า ม ร ้ แ ล ะ เ พอ ื ต อ ก ย า ํ ต ร า ส น ิ ค ้ าb o o s s a b aใ ห ้ เ ป ็ น ท ร ี ้ จ ก ั ผ ่ า น ส ื อ ู ู น ิ ต ย ส า ร น ั น ส า ม า ร ถ เ ข ้ า ถ ง ึ ก ล ่ ุ ม เ ป ้ า ห ม า ย ไ ด ้ ง ่ า ย แ ล ะ เ ก ด ิ ก า ร ส ญเ ป ล ่ า น ้ อ ย ู น ิ ต ย ส า ร ใ ช ้ ภ า พจ ง ใ จ ไ ด ้ เ ป ็ น อ ย ่ า ง ด ค ี ว า ม น ่ า ส น ใ จ ข อ ง ภ า พจ ะ ท า ํ ใ ห ้ ผ ้ อ ่ า น ส น ใ จ ู ู น ิ ต ย ส า ร ท เ ี ล ื อ กค ื อน ิ ต ย ส า ร ส ุ ข ภ า พด ี แ ล ะ น ิ ต ย ส า รC L E O


เ พอ ื ใ ห ้ ร อ ง เ ท ้ า ส ้ น ส ง เ ป ล ี ย น ส ้ น เ พอ ื ส ุ ข ภ า พb o o s s a b aแ ล ะB o o s s a b a S h o p ู เ ป ็ น ท ร ี ้ จ ก ั แ ล ะ ค ้ ุ น เ ค ย ม า ก ย ง ิ ข น ึ ู จ ง ึ จ า ํ เ ป ็ น ต ้ อ ง ใ ช ้ เ ว บ ็ ไ ซ ต ์ ใ น ก า ร ป ร ะ ช า ส ั ม พน ั ธ ์ เ พร า ะ ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ไ ม ่ ส ง ู แ ต ่ ป ร ะ ส ท ิ ธ ิ ภ า พไ ม ่ ด ้ อ ย ไ ป ก ว ่ า ส ื อ โ ฆษ ณา อ ื น ๆ


เ ม ื อ ล ก ค ้ า ก ล ่ ุ ม เ ป ้ า ไ ด ้ ม ี ก า ร ร ั บ ร ้ ท า งส ื อ ต ่ า ง ๆแ ล ้ วถ ้ า ส น ใ จ ใ น ต ว ั ส น ิ ค ้ า ู ู ร อ ง เ ท ้ า เ ป ล ี ย น ส ้ น เ พอ ื ส ุ ข ภ า พb o o s s a b aส า ม า ร ถ โ ท ร ส ั ง แ ค ต ็ ต า ล อ ็ ก ไ ด ้ โ ด ย ท า ง บ ร ิ ษ ั ท จ ะ จ ด ั ส ่ ง ใ ห ้ ฟร ี ไ ม ่ เ ส ี ย ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย เ พอ ื ใ ห ้ ล ก ค ้ า ก ล ่ ุ ม เ ป ้ า ห ม า ย ไ ด ้ ร ้ ร า ย ล ะ ู ู เ อ ี ย ด ม า ก ข น ึส า ม า ร ถ ท า ํ ใ ห ้ เ ก ด ิ ก า ร ต ด ั ส น ิ ใ จ ซ ื อ ไ ด ้ ม า ก ส ื อ โ ฆษ ณา ท ส ี า ม า ร ถ ใ ห ้ ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ข อ ง ส น ิ ค ้ า ห ร ื อ บ ร ิ ก า ร ไ ด ้ อ ย ่ า ง ส ม บ ร ณ์ ู ม ี ล ั ก ษ ณะ เ ป ็ น เ ล ่ มม ี ห ล า ย ข น า ดภ า ย ใ น เ ล ่ ม ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ภ า พข อ ง ส น ิ ค ้ าข น า ดส ี ร า ค าค ุ ณล ั ก ษ ณะ เ ฉ พา ะข ้ อ ค ว า ม บ ร ร ย า ย ถ ง ึ ป ร ะ ส ท ิ ธ ิ ภ า พร ห ส ั ส น ิ ค ้ า ร ว ม ท ง ั แ บ บ ฟอ ร ์ ม ก า ร ส ั ง ซ ื อเ พอ ื ใ ห ้ ล ก ค ้ า ส ั ง ซ ื อ ส น ิ ค ้ า ไ ด ้ โ ด ย ต ร ง ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย ์ ู


ร า ค ่ า ว ั ต ถ ุ ด บ ิ ท ง ั ห ม ด2 , 5 0 0 , 0 0 0บ า ท ร า ค า ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ส ื อ ท ง ั ห ม ด8 9 9 , 3 5 0บ า ท ร า ค า ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ส ื อ ก จ ิ ก ร ร ม ท ง ั ห ม ด1 , 1 0 0 , 0 0 0บ า ท ร า ค า ค ่ า เ ช ่ า ส ถ า น ท ี 5 0 0 , 0 0 0บ า ท


ร ะ ย ะ แ ร ก ส อ บ ถ า ม ถ ง ึ ท ศ ั น ค ต ใ ิ น เ ร ื อ ง ก า ร ส ว ม ใ ส ่ ร ้ อ ง เ ท ้ า ส ้ น ส ง ู ข อ ง เ พศ ห ญิ ง ว ่ า ม ี ป ั ญห า ท า ง ด ้ า น ใ ดช อ บ ร ป ท ร ง ร อ ง เ ท ้ า แ บ บ ไ ห นส ี อ ะ ไ รฯ ล ฯ ู


ร ะ ย ะ ก ล า ง ป ร ะ เ ม น ิ ผ ล ข อ ง ล ก ค ้ า ว ่ า ห ล ั ง จ า ก ก า ร ล อ ง ส ว ม ใ ส ่ แ ล ้ ว ู ม ี ค ว า ม ร ้ ส ก ึ เ ป ็ น อ ย ่ า ง ไ รป ร ะ เ ม น ิ ถ ง ึ ก า ร ท า ํ ง า น ว ่ า ไ ด ้ ท า ํ ต า ม แ ผ น ห ร ื อ ไ ม ่ ู แ ล ะ ด ถ ง ึ เ ร ื อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ต ิ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ ด ้ ว ย ู


ร ะ ย ะ ห ล ั ง ป ร ะ เ ม น ิ ถ ง ึ ค ว า ม พง ึ พอ ใ จ ข อ ล ก ล ่ ุ ม เ ป ้ า ห ม า ย ใ น เ ร ื อ ง ร า ค าร ป ท ร งก า ร อ อ ก แ บ บร า ค า ู แ ล ะ ป ร ะ เ ม น ิ ถ ง ึ ย อ ด ข า ย ข อ ง ร อ ง เ ท ้ า อ ี ก ด ้ ว ย


boossaba  

รองเท้าเปลี่ยนส้นเพื่อสุขภาพ บุษบา

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you