Issuu on Google+

Как не отравиться… подарком? стр. 2

В предвкушении Нового года стр. 3

пермская городская газета

№ 50 (557) 23 декабря 2011

распространяется бесплатно

Кефир? Вам не положено! • детство

Сразу после завершения выборов на досках объявлений молочных кухонь появилась информация о том, что с 2012 года для малышей от года до двух лет молочная продукция останется бесплатной, но… не для всех.

Каникулы без опасности Наслаждаясь продолжительным отдыхом, надо не забывать, что новогодние каникулы — самое пожароопасное и травмоопасное время в году. Стр. 2

С точки зрения справедливости и милосердия Люди жалуются Уполномоченному по правам человека на нарушения прав детей-сирот, загрязнение окружающей среды и автостоянки под окнами. Стр. 14

Хранилище памяти В Индустриальном районе Перми есть частный музей Великой Отечественной войны, созданный стараниями ветеранаэнтузиаста. Стр. 15

łŪŢŧŚ ņŨťŨŤŨŬŢŧŚ

ľŚŪŶŹ ņŚšşŢŧŚ ĿŠŭţ ŝ ŝũŢūśŬŭŠ 8-11 ŧŠŬźűŠŝ ŜŮşŮŭ ŪũŦŮŲśŭŷ «ŧũŦũŲťŮ» ŝ ŪūŠšŨŠŧ ūŠšţŧŠ — şŦź ŸŭũŞũ şũŬŭśŭũŲŨũ ŪūŠşŬŭśŝţŭŷ Ũś ūśŢşśŭũŲŨŶŤ ŪŮŨťŭ ūŠűŠŪŭ ũŭ ŝūśŲś-ŪŠşţśŭūś. Ļ ŝũŭ ūũşţŭŠŦźŧ, Ųŷţ şŠŭţ ŬŭśūųŠ (ũŭ ũşŨũŞũ Şũşś şũ şŝŮŰ ŦŠŭ), ŪūţşŻŭŬź ţŦţ ţŢūźşŨũ ŪũŜŠŞśŭŷ, ŲŭũŜŶ ŪūũşũŦšśŭŷ ťũūŧţŭŷ ŬŝũŻ Ųśşũ ŨśŭŮūśŦŷŨŶŧţ ŪūũşŮťŭśŧţ, ţŦţ ũŪūŠşŠŦţŭŷ şũŪũŦŨţŭŠŦŷŨŮŹ ŞūśůŮ ŝ ŬŠŧŠŤŨũŧ ŜŹşšŠŭŠ — «ŧũŦũŲťś». ŒŭũŜŶ ŪūũşũŦšţŭŷ ŪũŦŮŲśŭŷ ŜŠŬŪŦśŭŨŶŤ ťŠůţūŲţť, ŭśťţŠ ūũşţŭŠŦţ Ūũŧţŧũ ūŠűŠŪŭś şũŦšŨŶ ŪūŠşŬŭśŝţŭŷ ŬŪūśŝťŮ ţŢ ōŠūūţŭũūţśŦŷŨũŞũ ŮŪūśŝŦŠŨţź ŇţŨŬũűūśŢŝţŭţź ŊŠūŧŬťũŞũ ťūśź ũ ŭũŧ, Ųŭũ ŬŠŧŷź ţŧŠŠŭ ŬūŠşŨŠşŮųŠŝũŤ şũŰũş ŨţšŠ ŝŠŦţŲţŨŶ ŪūũšţŭũŲŨũŞũ ŧţŨţŧŮŧś, ŮŬŭśŨũŝŦŠŨŨũŞũ ŊūśŝţŭŠŦŷŬŭŝũŧ ŊŠūŧŬťũŞũ ťūśź. ŀŬŦţ šŠ ŬŠŧŷź ŨŠ źŝŦźŠŭŬź ŧśŦũţŧŮŴŠŤ, ťŠůţū, ŧũŦũťũ ţ ŭŝũūũŞ ŪūţşŻŭŬź ŪũťŮŪśŭŷ. ōśťũŤ «ŪũşśūũŲŠť» Ūũş ňũŝŶŤ Şũş ŝŶŢŝśŦ Ů ūũşţŭŠŦŠŤ ŝũŦŨŮ ŝũŢŧŮŴŠŨţŤ ţ ŨŠŞũşũŝśŨţŤ. Майя Горбунова, мама троих детей: — У меня трое детей. Старшему шесть лет, а двойняшкам чуть больше года. Поэтому вопрос о молочном питании для нас очень актуальный. Наш

ежемесячный доход превышает прожиточный минимум, назвать нас малоимущими нельзя. Но работает сейчас только муж, а я в декрете. Поэтому «молочное пособие» для нас было бы очень кстати…

За разъяснениями Майя обратилась в Министерство здравоохранения Пермского края. Из письменного ответа министра Дмитрия Тришкина следует, что 6 декабря 2011 года Министерством здравоохранения Пермского края был утверждён приказ, по которому бесплатно пользоваться услугами молочной кухни будут только дети в возрасте до одного года. «Детям в возрасте от года до двух лет из малообеспеченных семей будут выдаваться пять коробок сухой молочной каши по 250 гр. в месяц. При наличии молочной кухни указанная категория детей будет обеспечиваться молоком — 4 л, кефиром — 4 л, творогом 1 кг в месяц», — говорится в письме. Окончание на стр. 19.


2

праздник

№50 (557)

Каникулы без опасности

ȫȫȫ «ɒɥɣȲɬȳɩɴȷɨɦɧ ɣȴɪ «ɔȴɪȵȲɫɴȴɫ» (̪˾˾ 5902127928) ̹̻̌̇̈͂́͏̇̈́ ̈ ̺̹̈̈́̈̓̈̋̈́̾ ̻̹̉̊̇̈̋̈́̆̾̈́͌ ͇͎̉̇̆̈́̓̌ ͉̻̉́̈̆͌ ̻́͏ ̹̻̉̊̈̇̇̓̾͏ ̸̻̹̉̊̇͋̈̊̓̈̿ ̺̆̾̈́̆͆̾̾ ̺̹̽̆̊̇̾̋̈́̊̾̊̈̆̓̓͋͂ ̻̻̀̆̓̾̆̈́̆͂, ͇̹͎͉̌̆̋̈́̌̾͂ ̹ ̸̹͋̈̊̆̍ ̻̀̊̇̽̾̇̓̈́̆ ́̈̋̋̾̿̋̀̈̿ ̻̄̇̇̊̆͆̾̾, ̾ ̸̉̌́̾̀̌̇̈́ ̹̻̋̇̇̓̾͏ ̈ ̊̆̽͂̇̊̇ (̹ ̹͎̆́̈́̇ ́̄) ̾ ̻̺̊̌̾̍ ̹̌̋́̈̾͏̍ ̈̉́̆̈́͋ ͇̉̇̆̈́̓̈̿ ͉̻̉́̈̆̾ ̾ ̺̌̋́̌ ̉̈ ̺̹͎̾̽̈̈́̈́̇̓̾ ̺̆̾̈́̆͆̾̈̓̓͋̍ ̹͂̆̈́̇̊̾̆́̈ ̹ ̻̹̇́̈̈̿ ̾ ͇̉̈́̾̈́̾̇̋̀̈̿ ̺̆̽̇̈́̇ «˾̹̈͋̿ ̀̈͂̉̆̓͌̈̓»:

ɑȴɩɷ ȵȴɩȴȷɳ

ȭȲɥɪȳȶ (ɪɪ)

1/4

128̍182

20 000

233

1000

5/16

194̍151

25 000

293

1300

1/3

260̍120

27 000

312

1600

3/8

194̍182

29 000

353

1700

5/12

260̍151

33 000

393

1700

1/2

128̍337 260̍182

39 000

435 473

3700 2800

2/3

260̍213

50 000

554

3900

ɗȳɩȲɷ ȵȴɩȴȷȲ

260̍355

73 000

923

8800

ȭȲɥɡȴȶȴɬ

(520̍710) 120 000 1846

ŊşŤťŚŦŚ

ɔȴɩ-ɡȴ ɥɫȲɨȴɡ ɔȴɩȷ ȵȶȴɠȳɩȲɪɦ ɡȴ ȷ ȸɯȺɬȴɪ ɥȲɢȴɨɡ. ɩȴɡɨȲ ɦ ɭȴɬȴ ȷɪ (ȵȶɦɠɩɦɥɦɬȳɩɴɫȴ)

ɗȳɫȲ (ɡɫ. ȵȴɩȴȷɳ)

Ŋũťś ŜũŦŷųţŨŬŭŝũ šţŭŠŦŠŤ ŊŠūŧţ ŪŦśŨţūŮŠŭ ŨũŝũŞũşŨţŠ ŨśūźşŶ ţ ũŜŧŠŨţŝśŠŭŬź ūŠűŠŪŭśŧţ ŸťŬťŦŹŢţŝŨŶŰ ŬśŦśŭũŝ, ŪũšśūŨŶŧ ţ ŬŪśŬśŭŠŦźŧ ŨŠ şũ ŪūśŢşŨţťũŝ: şŦź ŨţŰ ŨũŝũŞũşŨţŠ ťśŨţťŮŦŶ — Ūũūś ŨśŪūźšŻŨŨũŤ ūśŜũŭŶ. Ľ ŪūŠşşŝŠūţţ ňũŝũŞũ Şũşś ţ ŪũŬŦŠ ŨŠŞũ ťũŦţŲŠŬŭŝũ Ūũšśūũŝ ţ ŲūŠŢŝŶŲśŤŨŶŰ ŪūũţŬųŠŬŭŝţŤ ūŠŢťũ ŝũŢūśŬŭśŠŭ. łś 10 ŪūśŢşŨţŲŨŶŰ şŨŠŤ ŬŦŮŲśŠŭŬź şũ 20 Ūũšśūũŝ ŝ ŬŮŭťţ, ŧŨũŞţŠ ţŢ ŨţŰ ŝũŢŨţťśŹŭ Ūũ ŪūţŲţŨŠ ŨŠũŬŭũūũšŨũŞũ ũŜūśŴŠŨţź Ŭ ũŞŨŻŧ. Ľ ŬŝźŢţ Ŭ Ÿŭţŧ ŨŠũŜŰũşţŧŶ ŬŪŠűţśŦŷŨŶŠ ŧŠūũŪūţźŭţź, ŨśŪūśŝŦŠŨŨŶŠ Ũś ŪūũůţŦśťŭţťŮ ŝũŢŨţťŨũŝŠŨţź Ūũšśūũŝ, ŪūŠşŮŪūŠšşŠŨţŠ ŭūśŝŧśŭţŢŧś ũŭ ŪţūũŭŠŰŨţŲŠŬťţŰ ţŢşŠŦţŤ ţ ťũŨŭūũŦŷ ŜŠŢũŪśŬŨũŬŭţ Ũś ŦŷşŮ.

11 500

˽̆̈́̇̊̾̆́͋ ͉͎̊̆̽͂̇̆̈́̋͏ ̓̆ ̸͎́̈̿ ̉̈́̈̋̇, ̀̊̈͂̇ 1, 2, 3 ̾ ̻̉̈̋́̇̓̇̿. ˾̸̻̹̆̆̀̆ ̽̆ ̸̹͋̈̊ ͂̇̋̈́̆ ̓̆ ̉̈́̈̋̇ 30%. ˾̸̻̹̆̆̀̆ ̽̆ ͇̋̊̈̓̈̋̈́͌ 30%. ˾̸̻̹̆̆̀̆ ̽̆ ̻̊̇̆̀͆̾̈̓̓͋̇ ̺̌̋́̌̾ 10%. ˾̧̂ ̓̇ ̹̽̾͂̆̇̈́̋͏.

ʼnʼnʼn «ľśŢŠŭś «ŊźŭŨţűś» (Ńňň 5904009260) ŮŝŠşũŧŦźŠŭ ũ ŞũŭũŝŨũŬŭţ ŪūŠşũŬŭśŝţŭŷ ŪŠŲśŭŨŮŹ ŪŦũŴśşŷ şŦź ŪūũŝŠşŠŨţź ŪūŠşŝŶŜũūŨũŤ śŞţŭśűţţ ŢśūŠŞţŬŭūţūũŝśŨŨŶŧ ťśŨşţşśŭśŧ, ŮŲśŬŭŝŮŹŴţŧ ŝ ŝŶŜũūśŰ ŊūŠŢţşŠŨŭś ŋũŬŬţŤŬťũŤ ŏŠşŠūśűţţ, ţ ŪŮŜŦţťŮŠŭ ŬŝŠşŠŨţź ũ ūśŢŧŠūŠ (ŝ ŝśŦŹŭŠ ŋŏ) ţ şūŮŞţŰ ŮŬŦũŝţźŰ ũŪŦśŭŶ ŪŠŲśŭŨũŤ ŪŦũŴśşţ ţ ŮŬŦŮŞ Ūũ ţŢŞũŭũŝŦŠŨţŹ śŞţŭśűţũŨŨŶŰ ŧśŭŠūţśŦũŝ:

Стоимость 1 см2 (руб.) без НДС

с НДС

1 полоса – полноцвет.

190,50

224,79

2-3 полоса – полноцвет.

106,50

125,67

Внутренние полосы – полноцвет.

98,50

116,23

Последняя полоса – полноцвет.

145,50

171,69

ТВ-программа, ч/б полоса

68,00

80,24

Надбавка за выбор места на полосе — 10% Вложение вкладок (формат А4, до 10000 экз.) 5 руб./шт. ŃŨŭŠūŨŠŭ-şśŤşšŠŬŭ «ŊźŭŨţűś» ŬŪŠűţśŦŷŨŶŤ ŝŶŪŮŬť «ōŠūūţŭũūţź ŜŠŢ ũŪśŬŨũŬŭţ» Цена за полосу формата А3 руб., включая НДС

35 000 45 000

ŊşŤťŚŦŚ

до 30 000 экземпляров от 30 000 экземпляров до 50 000 экземпляров

ņŢŧŢŦŚťŶŧŵţ ŪŚšŦşŪ ũŪşŞŨūŬŚŜťŹşŦŨţ ũťŨųŚŞŢ – 2 ũŨťŨūŵ.

ʼnʼnʼn «ľśŢŠŭś «ŊźŭŨţűś» (Ńňň 5904009260) ŮŝŠşũŧŦźŠŭ ũ ŞũŭũŝŨũŬŭţ ŪūŠşũŬŭśŝţŭŷ ŮŬŦŮŞţ Ūũ ţŢŞũŭũŝŦŠŨţŹ ŪŠŲśŭŨŶŰ ŧśŭŠūţśŦũŝ şŦź ŪūũŝŠşŠŨţź ŪūŠşŝŶŜũūŨũŤ śŞţŭśűţţ ŢśūŠŞţŬŭūţūũŝśŨŨŶŧ ťśŨşţşśŭśŧ, ŮŲśŬŭŝŮŹŴţŧ ŝ ŝŶŜũūśŰ ŊūŠŢţşŠŨŭś ŋũŬŬţŤŬťũŤ ŏŠşŠūśűţţ, ţ ŪŮŜŦţťŮŠŭ ŬŝŠşŠŨţź ũ ūśŢŧŠūŠ (ŝ ŝśŦŹŭŠ ŋŏ) ţ şūŮŞţŰ ŮŬŦũŝţźŰ ũŪŦśŭŶ ŪŠŲśŭŨũŤ ŪŦũŴśşţ ţ ŮŬŦŮŞ Ūũ ţŢŞũŭũŝŦŠŨţŹ śŞţŭśűţũŨŨŶŰ ŧśŭŠūţśŦũŝ: ŃŨůũūŧśűţũŨŨŶŤ ŜŹŦŦŠŭŠŨŷ

до 30 000 экземпляров от 30 000 экземпляров до 50 000 экземпляров

Цена за полосу формата А3 руб., включая НДС

35 000 45 000

ņŢŧŢŦŚťŶŧŵţ ŪŚšŦşŪ ũŪşŞŨūŬŚŜťŹşŦŨţ ũťŨųŚŞŢ – 2 ũŨťŨūŵ.

ŊşŤťŚŦŚ

Тираж

ĺŧŬŨŧŢŧŚ ĻŨŪŢūŨŜŚ

Юрий Губин, заместитель начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю: — С начала года зарегистрировано уже шесть происшествий на воде, в которых погибли два ребёнка. Камская ГЭС — особо опасное место, так как в ограниченном пространстве там могут собраться до 300 человек. Дети катаются с горок, выезжают прямо на ледовую поверхность. Опасности подвергают себя и рыбаки, выходящие на лёд без спасательных принадлежностей, без страховочных верёвок. Провалившемуся под лёд необходимо не паниковать, восстановить дыхание. Постараться одну ногу запрокинуть на кромку льда, перевернуться и осторожно выползти. Спасающий ползёт по льду, широко расставив ноги. Для спасения нужно использовать любые вещи — шарфы, ремни, верёвку, лестницу или длинный шест. До приезда скорой помощи пострадавшего надо разогреть, растереть спиртом, дать выпить тёплый чай.

• страна советов ľŚŪŶŹ ņŚšşŢŧŚ

В сладких новогодних подарках под красочной упаковкой может скрываться опасное для здоровья содержимое

Изготовление макетов от 200 руб.

Тираж

виде, пользоваться пиротехническими изделиями только на улице, учитывая радиус опасного воздействия. Если пожар всё-таки случается, необходимо правильно действовать: своевременно вызвать пожарных по телефону 01 со стационарного телефона и 010 с мобильного, быстро покинуть помещение, даже если внутри остались ценные вещи. При покупке и эксплуатации пиротехнических изделий нужно посмотреть срок годности, проверить целостность упаковки, прочитать инструкцию, которая обязательно должна быть на русском языке. Стоит обратить внимание на класс опасности: первый класс — наиме-

Дорог не подарок, а здоровье

ŊŠūŧŬťśź ŞũūũşŬťśź ŞśŢŠŭś «ŊźŭŨţűś»

Место

В декабре сотрудники отделов надзорных ведомств МЧС проводили внеплановые выездные проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий. По всему Пермскому краю было проверено 900 культурных и образовательных учреждений, где запланированы мероприятия с массовым пребыванием детей, а также 53 места реализации пиротехнических изделий. Сотрудники надзорной деятельности ГУ МЧС настоятельно рекомендуют следовать элементарным правилам безопасности: исключить курение в помещениях, тем более в нетрезвом

нее опасный, самые опасные пиротехнические изделия — 4-5 классов — имеют право использовать только организации, имеющие соответствующую лицензию. Если пиротехническая продукция вызывает сомнения, любой человек может попросить у продавца сертификат соответствия — подлинник либо копию, заверенную нотариусом. Следует учитывать, что продажа пиротехнических изделий запрещена детям до 16 лет. В новогодние каникулы следует остерегаться выходить на лёд, нельзя выезжать на автомобилях или снегоходах в неустановленных местах, где нет организованной ледовой переправы. На Урале очень резкие перепады температуры: при нуле градусов в течение трёх дней прочность льда значительно снижается. Особую осторожность следует проявлять в местах, где быстрое течение, сточные воды промышленных предприятий, где на поверхность выступают кусты — там лёд тонкий и непрочный.

• предусмотритель��ость

Антонина Сорокина, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: – В начале этого года в Роспотребнадзор обратилась бабушка с новогодним подарком, который подарили её внуку в детском саду. Когда мы стали рассматривать его содержимое, было ощущение, что подарок находился на складе как минимум год. Шоколад белёсый, его невозможно разломить руками. Конфеты тоже «деревянные». Огорчение было и у бабушки, и у самого ребёнка, который так и не попробовал ни одной конфеты из этого подарка. К счастью, по словам специалиста, такие случаи – это скорее исключение, чем правило. Но всё же никто не застрахован от приобретения шоколадных наборов с «сюрпризами» в виде подёрнутых «сединой» конфет. Для того чтобы праздник ничем не омрачился, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминает, что, прежде всего, при выборе сладких подарков нужно обращать внимание на этикетку. Она должна быть чёткой и содержать всю необходимую информацию: название подарка, наименование входящих в его состав сладостей, ин-

формацию о производителе, массу нетто, состав продукта, сроки годности и условия хранения. Сама упаковка тоже играет немаловажную роль. Важно знать, из чего она сделана, кем, соблюдён ли Госстандарт, разрешено ли её использование для хранения пищевой продукции. Упаковка должна быть целая, без каких-либо вмятин или повреждений.

Если хотите доложить в подарок фрукты, то тщательно вымойте и насухо вытрите их перед этим. Помимо сладостей, дети обожают находить в новогодних сундучках игрушки. К ним, кстати, Роспотребнадзор тоже предъявляет особые требования. Игры и игрушки должны находиться в индивидуальной упаковке. Без упаковки может быть только демон-

страционный образец на витрине. К игрушке должна обязательно прилагаться информация на русском языке, где прописаны полные данные о производителе и продавце игрушки; требования к эксплуатации: как использовать, можно ли стирать; ограничения по возрасту, если такие имеются; если игрушка требует сборки (конструктор или трансформер), должна быть инструкция по сборке. Продавец непременно должен располагать всеми необходимыми документами, подтверждающими надлежащее качество (сертификат соответствия или декларация). Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю просит потребителей быть внимательными и информировать ведомство при возникновении сомнений или обнаружении несоответствия игрушек нормативным требованиям. Подать жалобу вы можете в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю: ул. Куйбышева, 50, тел. (342) 233-40-67. Можно отправить заявление по электронной почте на адрес: urpn@59. rospotrebnadzor.ru или оставить на сайте www.59. rospotrebnadzor.ru в рубрике «Приём обращений граждан».


праздник

23 декабря 2011

3

«Почта Деда Мороза» открыта • пишите письма

Ľ ŊŠūŧţ ŮšŠ ŬŭśŦũ ŭūśşţűţŠŤ ŝ ŪūŠşşŝŠūţţ ňũŝũŞũ Şũşś ũŭťūŶŝśŭŷ «ŊũŲŭŮ ĿŠşś ŇũūũŢś». Ľũŭ ţ ŝ Ÿŭũŧ ŞũşŮ şũ 29 şŠťśŜūź «ŊũŲŭś ĿŠşś ŇũūũŢś» ūśŜũŭśŠŭ ŝ ůũŤŠ Ŀŝũūűś şŠŭŬťũŞũ ţ ŹŨũųŠŬťũŞũ ŭŝũūŲŠŬŭŝś (ŮŦ. ŌţŜţūŬťśź, 29). Любой пермяк, если только ему ещё не исполнилось 14 лет, может написать письмо Деду Морозу, рассказать о себе и о том, что бы он хотел получить от Де-

душки в подарок к Новому году. Тем, кто напишет письма, пришлют приглашения на новогоднее представление и приготовят подарки. По-

ňś ŞũūũşŬťũŤ ŸŬŪŦśŨśşŠ ŪũŦŨŶŧ Űũşũŧ ŬŭūũţŭŬź ŦŠşũŝŶŤ Şũūũşũť, Ũś ŪŦũŴśşţ ŪŠūŠş ōŠśŭūũŧ-ōŠśŭūũŧ ŢśŦţŭ ťśŭũť, ţ Ũś ŮŦţűśŰ ŊŠūŧţ ŮšŠ ūśŜũŭśŹŭ ŻŦũŲŨŶŠ ŜśŢśūŶ. Ņśť ūśŬŬťśŢśŦ ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ťũŧţŭŠŭś Ūũ ťŮŦŷŭŮūŠ śşŧţŨţŬŭūśűţţ ŊŠūŧţ ĽźŲŠŬŦśŝ ōũūŲţŨŬťţŤ, ŝ ŞũūũşŠ ŮšŠ ŮŬŭśŨũŝŦŠŨũ ũťũŦũ 20 ŨũŝũŞũşŨţŰ ŠŦŠŤ, ŝũŢŝŠşŠŨũ ŜũŦŠŠ şŠŬźŭťś ŦŠşũŝŶŰ Şũūũşťũŝ ţ ŢśŦţŭũ ŜũŦŠŠ 40 ťśŭťũŝ. Ņ ŬŠūŠşţŨŠ ŬŦŠşŮŹŴŠŤ ŨŠşŠŦţ ŝŬŠ ūśŜũŭŶ Ūũ ŮťūśųŠŨţŹ Şũūũşś şũŦšŨŶ ŜŶŭŷ ŢśŝŠūųŠŨŶ, ţ ŊŠūŧŷ ŜŮşŠŭ Şũŭũŝś ť ŝŬŭūŠŲŠ ňũŝũŞũ, 2012 Şũşś. Главный ледовый городок расположился — уже традиционно — на городской эспланаде. Центр городка украшает новогодняя ель, которая в этом году получила новый наряд — гирлянду «Северное сияние» длиной в 7 км. Уже сейчас по вечерам на ёлке можно увидеть 22 тыс. разноцветных светодиодных огоньков. Пермяки уже привыкли к долгим зимним каникулам, они у нас пользуются большой популярностью, поэтому всё должно быть сделано максимально хорошо. Всё празднование Нового года будет подчинено единой творческой идее. Я считаю, что нынешний Новый год станет самым настоящим толчком к перемене образа жизни пермяков!» — говорит Вячеслав Торчинский. Около 50 мастеров самого высокого уровня из разных регионов СНГ трудятся в Перми над созданием ледовых скульптур. На территории городка скоро появится сад Снежной Королевы, памятник туфельке Золушки и скульптуры венецианских масок, а также целый лабиринт «Берендеев лес», площадка «Уголок Коломбины» и многое другое. «Я считаю, что лёд — это новый способ восприятия. Ледяные скульптуры — это нечто особенное. Думаю, и дети, и взрослые смогут ощутить праздник, побывав в нашем ледовом городке, испытать настоящее удовольствие от увиденного», — считает Владимир Гурфинкель, главный режиссёр

новогодних мероприятий в ледовом городке. В этом году городок будет посвящён театру. Оформлением «театра» занимается пермский художник Всеволод Аверкиев. Сейчас идёт монтаж сцен для ледового театра, на которых будут давать настоящие театрализованные представления. Всего будет пять площадок и три сцены, постоянно работающих с 1 по 7 января 2012 года. Главной премьерой на сцене зимнего театра станет спектакль театра «Балет Евгения Панфилова», который труппа театра специально готовит к Новому году — «Асталависта, Ёлка!» Впервые увидеть балет можно будет 1 января в 20.00. Всего «Балет Панфилова» покажет спектакль семь раз — по одному каждый день до 7 января. «Эстетика уличных театров на какое-то время была утеряна. Сейчас мы возрождаем эту традицию. Мы надеемся, что все жители Перми смогут увидеть на ледовой сцене этот уникальный проект. Хочется верить, что сильные морозы нас не захватят, но мы уже предупредили всех артистов, что спектакли состоятся при любой погоде, и они к этому готовы», — рассказал Владимир Гурфинкель. В ледовом городке будут давать представления 14 команд из Москвы, СанктПетербурга и Перми. По словам режиссёра, ежедневно будет звучать классическая музыка, а по вечерам на ледовых сценах будут трансли-

этому в письме очень важно указать имя и фамилию, а также адрес, на который будет выслано приглашение. Новогодние представления состоятся 8 и 9 января в 11.00, 14.00 и 17.00 в культурном центре ГУВД на ул. Сибирской, 20. За первые дни работы на «Почту Деда Мороза» уже по-

ступило более 300 писем от пермских ребят. Кто-то из них просит в подарок мягкие игрушки, кто-то – машинки, куклы, конструкторы, пазлы. Также все ждут сладких новогодних подарков и праздничной встречи с Дедом Морозом.

ĺŧŧŚ ŊŨŦŚŧŨŜŚ

В предвкушении... В столице Прикамья идёт подготовка к Новому году роваться красочные видеоинсталляции. Дед Мороз лично приедет поздравить пермяков с Новым 2012 годом из Великого Устюга и пробудет в Перми с 30 декабря до 5 января. В ледовом городке появится Резиденция Деда Мороза, куда смогут прийти дети, чтобы пообщаться с самым главным Дедом Морозом России, задать ему свои вопросы, загадать желания и получить небольшие подарки. В ночь с 31 декабря на 1 января на городской эспланаде с 23.30 до 03.00 пройдёт новогоднее представление «Главная ёлка на главной площади Перми». Пермяков и гостей города ждёт развлекательная программа, по-

здравление от Деда Мороза, интерактивные шоу, много игр, конкурсов и танцев. «Надеюсь, что сейчас родители не расскажут это своим детям, но хочу открыть вам небольшую тайну — роль Снегурочки в этом году исполнит наша пермская звезда Зоя Бербер — актриса сериала «Реальные пацаны» и главная героиня нового спектакля Театра-Театра «Горе от ума». Думаю, что из неё получится очень хорошая Снегурочка», — раскрыл один из сюрпризов новогодней ночи Вячеслав Торчинский. В Свердловском районе новогодние представления состоятся на площади у Дворцов культуры имени Солдатова и имени Калини-

на; в Дзержинском районе по адресу проспект Парковый, 3/5 с 01.00 до 04.00 пройдёт праздник «Новогодняя ночь чудес», а в парке «Оранжевое лето» праздник начнётся в 00.30. В это же время праздник стартует на площади у Центра досуга «Бумажник», а на стадионе «Молот» и на площади у Дворца культуры имени Пушкина новогоднее шоу начнётся в 01.00. В Новых Лядах театрализованная шоу-программа «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» начнётся в 01.30 на площади у кафе «Ёлочка». Веселье на эспланаде связано не только с новогодними праздниками непосредственно: рядом с памятником Героям фронта и тыла

• гуляем! рабочие продолжают возводить горнолыжные склоны «Сноупарка», который должен открыться 30 декабря. Теперь пермякам не придётся выезжать за город, чтобы покататься на сноубордах. «Конечно, у нас не получится создать настоящую горнолыжную трассу, но просто прийти и покататься — можно», — говорит Вячеслав Торчинский. Здесь же будут проходить показательные выступления пермских сноубордистов. Полная программа городских и районных новогодних ��ероприятий опубликована на сайте администрации Перми www. gorodperm.ru.

ŊŭšŚŧŧŚ ľŚŧŨŹŧ

łŪŢŧŚ ņŨťŨŤŨŬŢŧŚ


4

О культура

№50 (557)

Что будет с Пермской галереей? Ŋũšśū Ũś ťūŶųŠ, ŪŠūŠşśŲś ŢşśŨţź űŠūťŝţ, ŮŝũŦŷŨŠŨţŠ şţūŠťŭũūś… ŊŠūŧŬťśź ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŬŭŷ ŨśŪūźšŻŨŨũ ŬŦŠşţŭ Ţś ţŬŭũūţŠŤ Ŭ ŊŠūŧŬťũŤ ŞśŦŠūŠŠŤ, ťũŭũūśź Ţś ŪũŬŦŠşŨţŠ ŪũŦŞũşś ŝũųŦś ŝ ũŬŭūŮŹ ŬŭśşţŹ. В начале лета в Перми побывал швейцарский архитектор Петер Цумтор, и начался непростой и небыстрый процесс утряски всех договорных формальностей, чтобы один из лучших архитекторов современности смог приступить к проектированию нового музейного здания. Вскоре после этого в Спасо-Преображенском кафедральном соборе начались богослужения. Усилиями общественности и руководства галереи богослужения в музейных залах удалось прекратить, а вопросом заинтересовалась Общественная палата Пермского края. На заседании палаты Борис Мильграм обещал, что договор с Цумтором будет подписан до конца 2012 года. Церковь нанесла «ответный удар»: на здание собора был водружён второй крест — на купол (первый красуется на шпиле колокольни). При проведении сварочных работ на куполе случилось возгорание. К счастью, ни люди, ни коллек-

ция галереи, ни здание в результате пожара не пострадали. В начале декабря Пермскому представительству Росимущества удалось на удивление тихо провернуть передачу здания собора

Между тем подписание договора с Цумтором затягивается, судя по косвенным данным, из-за сложностей в российском законодательстве; договор об аренде здания собора, по мнению юристов, тоже будет очень сложно составить и подписать. Дело в том, что руководитель не сможет отвечать за музейную коллекцию федерального уровня, не будучи одновременно распорядителем всего имущественного комплекса, поскольку не сможет предупреждать всевозможные протечки и возгорания. Соответственно, в договоре аренды должны быть обозначены очень широкие полномочия директора галереи по отношению к зданию собора. Вряд ли на это пойдёт епархия, которая продолжает реставрацию купола и намерена в дальнейшем реставрировать и использовать здание для собственных нужд. Словом, галерея встречает Новый год без директора, без собственного здания и без подписанного договора с архитектором нового музейного комплекса.

ʼnŬŭśŻŭŬź ŨśşŠźŭŷŬź, Ųŭũ ŝŬŠ ŨŠŪūţźŭŨũŬŭţ ũŬŭśŨŮŭŬź ŝ 2011 ŞũşŮ, ţ Şũş 2012 ŬŭśŨŠŭ şŦź ŞśŦŠūŠţ ŨũŝŶŧ ŨśŲśŦũŧ

Пермской епархии с рекомендацией заключить с галереей договор аренды. Планировалось, что договор должен быть подписан до 30 декабря 2012 года. В разгар всей этой суматохи директор галереи Надежда Беляева подала заявление об увольнении.

• достояние ؝ޏ ĻŚŬŚťŢŧŚ

• от первого лица Борис Мильграм, вице-премьер правительства Пермского края: — Передать кафедральный Спасо-Преображенский собор, в котором находится ныне Пермская художественная галерея, местной епархии РПЦ — решение Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Факт передачи произошёл. Отношусь к этому скорее положительно, чем отрицательно, но дал задание своим юристам ещё раз проштудировать этот вопрос на предмет законности. История со зданием собора вообще очень странная. Галерея располагается там с 1932 года. При распределении собственности в новой России получилось так, что само соборное здание — собственность Российской Федерации, а галерея — учреждение правительства Пермского края. В последние годы Федеральное агентство ограничивало свою деятельность тем, что служило посредником между галереей и церковью. Это создавало большую неразбериху. Теперь между галереей и собственником здания посредника нет, что даёт шанс на внятный выход из ситуации. По закону после передачи здания новому собственнику, которая должна осуществиться в течение двух лет с момента подачи заявки, дается ещё четыре года (как минимум!) на то, чтобы учреждение, находящееся на территории этого здания, было переведено в другое место. Мы рассчитываем на 5-6 лет. Это время на то, чтобы построить новое здание для галереи. Мы проработали договорённости со знаменитым архитектором, лауреатом Прицкеровской премии Питером Цумтором. В ближайшее время готовы подписать контракт на первый этап работ — архитектурно-планировочный. Через год после подписания контракта мы получим от Цумтора эскизный проект галереи. Думаю, что в уже обозримом будущем Пермская художественная галерея обретёт свой дом — здание, отвечающее всем современным требованиям, которые только можно предъявить к музею, а Спасо-Преображенский собор возобновит богослужения.

ŪşŤťŚŦŚ

ŪşŤťŚŦŚ

ŪşŤťŚŦŚ


5

культура

23 декабря 2011

• экспертное мнение

Александр Протасевич:

Культурная столица Европы — не блажь и не фантазия ŊŠūŧŬťśź ťŮŦŷŭŮūŨśź ŪũŦţŭţťś ŮšŠ ŨŠ ŪŠūŝŶŤ Şũş źŝŦźŠŭŬź ŲŮŭŷ Ŧţ ŨŠ ŞŦśŝŨũŤ ŭŠŧũŤ şŦź şţŬťŮŬŬţŤ ŝ ŞũūũşŠ ţ ťūśŠ. ʼnşŨũŤ ţŢ ŪūŠşŪũŬŶŦũť şŦź ŸŭũŞũ ŬŭśŦũ ũŜŵŠşţŨŠŨţŠ ŊŠūŧŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ ţ Ņũŧţ-ŊŠūŧźűťũŞũ ũťūŮŞś — 1 şŠťśŜūź ťūśŤ ũŭŪūśŢşŨũŝśŦ ųŠŬŭŮŹ ŞũşũŝŴţŨŮ ŸŭũŞũ ŬũŜŶŭţź. ŃŧŠŨŨũ ũŨũ ŬŭśŦũ ŬŭţŧŮŦũŧ şŦź ŪũţŬťś ŨũŝŶŰ ŬŭūśŭŠŞţŤ ūśŢŝţŭţź ūŠŞţũŨś. ŅūśŠŝŶŠ ŝŦśŬŭţ ŬşŠŦśŦţ ŬŭśŝťŮ Ũś «ťŮŦŷŭŮūŨŮŹ ŧũşŠūŨţŢśűţŹ», ŝ ūŠŢŮŦŷŭśŭŠ ŲŠŞũ ŇţŨţŬŭŠūŬŭŝũ ťŮŦŷŭŮūŶ, ŧũŦũşŻšŨũŤ ŪũŦţŭţťţ ţ ŧśŬŬũŝŶŰ ťũŧŧŮŨţťśűţŤ ŊŠūŧŬťũŞũ ťūśź ūśŢŝŠūŨŮŦũ şŠźŭŠŦŷŨũŬŭŷ ŝ ŭśťũŧ ũŜŵŻŧŠ, ťśťũŧŮ şūŮŞţŠ ūŠŞţũŨŶ ŧũŞŮŭ ŭũŦŷťũ ŪũŢśŝţşũŝśŭŷ. ňũ ŨŠŬŧũŭūź Ũś ŭũ Ųŭũ ŝ ūśŧťśŰ «ťŮŦŷŭŮūŨũŞũ ŪūũŠťŭś» ŝ ŞũūũşŠ ţ ťūśŠ ŪūũţŢũųŦś ŧśŬŬś ũŴŮŭţŧŶŰ ţŢŧŠŨŠŨţŤ, ţŢūźşŨśź ŲśŬŭŷ ŞũūũšśŨ (ťśť ũŜŶŲŨŶŰ ŪŠūŧźťũŝ, ŭśť ţ ŪūŠşŬŭśŝţŭŠŦŠŤ ŝŦśŬŭţ ţ ŭŝũūŲŠŬťũŤ ţŨŭŠŦŦţŞŠŨűţţ) şũ ŬţŰ Ūũū ŨŠ ũŲŠŨŷ ŭũŲŨũ ŪūŠşŬŭśŝŦźŠŭ, ŢśŲŠŧ, ŬũŜŬŭŝŠŨŨũ, ŊŠūŧŬťţŤ ťūśŤ ŪũŝŠūŨŮŦŬź ť ťŮŦŷŭŮūŠ Ŧţűũŧ. łśŧŠŬŭţŭŠŦŷ ŧţŨţŬŭūś ťŮŦŷŭŮūŶ ŊŠūŧŬťũŞũ ťūśź ĻŦŠťŬśŨşū ŊūũŭśŬŠŝţŲ ūśŬŬťśŢśŦ «ŊźŭŨţűŠ» ũ ŭũŧ, ťśť, ťũŞşś ţ ŪũŲŠŧŮ ŝũŢŨţťŦś ťũŨűŠŪűţź ŧśŬųŭśŜŨũŞũ «ũťŮŦŷŭŮūţŝśŨţź» ŊŠūŧţ, ś ŢśũşŨũ ŪũşŝŻŦ ŨŠťũŭũūŶŠ ţŭũŞţ Şũşś ţ ŪũşŠŦţŦŬź ŪŦśŨśŧţ — ŠŴŻ ŜũŦŠŠ ŧśŬųŭśŜŨŶŧţ, ŲŠŧ ŝŬŻ, Ųŭũ ŪūũţŬŰũşţŦũ ŝ ťūśŠ ūśŨŠŠ. łŧŧŨŜŚŰŢŨŧŧŚŹ ŤŭťŶŬŭŪŧŚŹ ũŨťŢŬŢŤŚ Ŝ ʼnşŪŦūŤŨŦ ŤŪŚş ŞşţūŬŜŭşŬ ŭŠş ŧş ũşŪŜŵţ ŝŨŞ, Ś ŭ ŦŧŨŝŢů ũŨ-ũŪşŠŧşŦŭ ŧşŬ ũŨŧŢŦŚŧŢŹ ŬŨŝŨ, ũŨűşŦŭ Ŝ ʼnşŪŦŢ ŬŚŤ ŧŨūŹŬūŹ ū ŤŭťŶŬŭŪŨţ. ŇŚűŢŧŚŬŶ ŷŬŢ ũŨŹūŧşŧŢŹ ŧŭŠŧŨ, ŜşŪŨŹŬŧŨ, ū ūŚŦŨŝŨ ŧŚűŚťŚ. ńŚŤ ūŨŜŪşŦşŧŧŵş ŝŨŪŨŞŚ ũŪŢŲťŢ Ť ŧşŨśůŨŞŢŦŨūŬŢ ŪŚšŜŢŬŢŹ ŤŭťŶŬŭŪŧŵů ūŬŪŚŬşŝŢţ? — На Западе в последние десятилетия рождались целые концепции, основная мысль которых сводилась к тому, что бесконечно на одних природных ресурсах жить нельзя, нужно искать другие возможности и перспективы развития. В какойто момент в США появилась «Силиконовая долина», в Канаде начали внедрять социокультурные технологии в программы экономического развития муниципалитетов, в Испании появился легендарный музей Гуггенхайма с его «эффектом Бильбао», в 1985 году была запущена общеевропейская социокультурная программа «Культурная столица Европы» и так далее. До многих управленцев в развитых странах дошло, что культура с её мощным человеческим потенциалом — это не просто определённая отрасль, а значимая часть экономики. Там она широко представлена в архитектуре и градостроительстве, в промышленности и экологии, в образовании и социальной сфере. Отсюда — красивые

и удобные города, развитые креативные бизнесы, большие обороты инвестиций, безопасность и порядок на улицах и многое другое. Более того, многие правительства давно уже поняли, что если с культурой работать грамотно, то она сама становится локомотивом модернизации. Это реализовано во многих успешных регионах мира, мы в этом смысле не такие уж исключительные новаторы. Просто на российском фоне, где культура всё ещё остаётся достаточно отраслевой и консервативной, мы с нашими проектами сегодня действительно выглядим довольно ярко. ŇŚŞŨ ũŨťŚŝŚŬŶ, űŬŨ ũşŪşŞŨŜŢŤŚŦŢ ŧŚ ŪŨūūŢţūŤŨŦ ŮŨŧş Ŧŵ ūŬŚťŢ ŧş ŧŚ ũŭūŬŨŦ ŦşūŬş? ńŚŤŢş-ŬŨ ũŪşŞũŨūŵťŤŢ ŞťŹ ūŬŚŧŨŜťşŧŢŹ ŤŭťŶŬŭŪŧŨţ ũŨťŢŬŢŤŢ śŵťŢ? — Первый заметный шаг был сделан в 2006 году, когда в Приволжском федеральном округе нашлись люди, которые принесли сюда идеологию культурной столицы Европы. В ПФО несколько лет существовала программа «Культурная столица Поволжья». Перми довелось принять в ней участие, и город выиграл этот статус. Тогда, на самом деле, было объявлено две «культурные столицы» — Пермь и Нижний Новгород. Причём те ребята, которые устраивали всё это в Нижнем Новгороде, потом сами признавались:

«Ну да, вы нас обошли». У нас с Олегом Ощепковым тогда многое получилось, причём без каких-то астрономических денег. Просто мы правильно поняли европейские механизмы и правильно их запустили. Полагаю, что уже в тот момент в регионе появились какие-то прообразы новой культурной политики. Если помните, как раз в 2006 году появились популярные арт-объекты «Пермяк — солёные уши» и «Легенда о пермском медведе», стали проходить первые уличные перформансы, организовались фестивали «КАМВА», «Джаз-лихорадка» и много чего другого. Это был заметный всплеск творческой активности различных сообществ региона. Затем у нас появилась программа «Пермский край — территория культуры», в которой были использованы опробованные в 2006 году технологии. Чтобы их не потерять, мы нашли им дальнейшее применение. Кроме того, мы начали интенсивно развивать международную составляющую, открывая Пермский край миру, потому что почувствовали в этом необходимость. Плюс к этому мы поняли, что с культурой можно активно работать на развитие городской среды и формирование туристических потоков, продвигая этот подход на уровень муниципалитетов и получая весьма эффектные результаты. ĺ ŤŨŝŞŚ Ŝ ŷŬŨŬ ũŪŨŰşūū ŜŤťŸűŢťŚūŶ ŤŨŦŚŧŞŚ ņŚŪŚŬŚ ĽşťŶŦŚŧŚ, ū ŤŨŬŨŪŨţ ŜũŨūťşŞūŬŜŢŢ ŜūŹ «ŧŨŜŚŹ ŤŭťŶŬŭŪŧŚŹ ũŨťŢŬŢŤŚ» Ţ ūŬŚťŚ ŚūūŨŰŢŢŪŨŜŚŬŶūŹ ŭ ŝŨŪŨŠŚŧ? — Начиная с того же 2006 года у нас появилась традиция еженедельно проводить кофе-брифинги. К нам приходили журналисты, разные известные люди, с которыми мы обсуждали текущие события и строили дальнейшие планы. Однажды на одну из таких встреч пришёл Марат Гельман и представил концепцию выставки «Русское бедное». Всех это очень заинтересовало, начался активный этап раскрутки проекта. Помню, когда мы впервые зашли в здание Речного вокзала, там с потолка валилась штукатурка, а размороженные батареи зияли дырами. Если честно, мне поначалу тоже с трудом верилось в успех задуманного, но потом, когда я увидел, как работает московская

команда, у меня это вызвало уважение. Я увидел, что у Марата Гельмана есть множество позитивных компетенций, которые можно рассматривать в качестве хорошего опыта. Надо отдать должное Борису Мильграму, который, являясь одним из инициаторов многих инновационных процессов в сфере культуры региона, поддерживал и поддерживает всё то, что успешно работало в прошлые годы. — ń űşŦŭ Ŝŵ ūŨŜŦşūŬŧŵŦŢ ŭūޝޏŦŢ ũŪŢŲťŢ Ŝ ŢŬŨŝş? ļŵ ŦŨŠşŬş ũŪşŞŨūŬŚŜŢŬŶ ŤŚŤŨţ-ŬŨ ūŪşš ŤŭťŶŬŭŪŧŨţ ũŨťŢŬŢŤŢ Ŝ ŬŨŦ ŜŢŞş, Ŝ ŤŚŤŨŦ ŨŧŚ ūŭųşūŬŜŭşŬ ūşŝŨŞŧŹ? — Сейчас у Перми есть свой путь, свои яркие проекты. Это многие фиксируют и отмечают. На этой базе у нас есть возможность работать над статусом Перми как культурной столицы Европы, вести активную межрегиональную и международную деятельность. У нас выстроена достаточно развитая системная работа по внешним коммуникациям, с которыми вряд ли сможет соперничать ещё какой-то российский регион. Мы часто слышим мнения о том, что «культурная столица Европы» — это чья-то блажь. Могу с полной ответственностью сказать, что это точно не блажь и не фантазии. Это вполне нормальная и эффективная социокультурная технология, с которой мы, являясь по факту самым восточным регионом европейской части России, работаем в каждодневном режиме. Сейчас перед нами стоит формальный вопрос: как преодолеть искусственные препятствия политического характера, принять участие в конкурсе и получить статус «Культурная столица Европы» со всеми его дивидендами? Мы работаем с Брюсселем, Страсбургом, Берлином, с действующими и будущими европейскими культурными столицами, продвигаем Пермский край в международных СМИ и интернет-пространстве. О регионе уже хорошо знают в Европе. Мы знаем людей, которые принимают решения по присвоению статуса «культурных столиц», находимся с ними в диалоге. ŇŨ ŜşŞŶ ŧŚ ūŬŚŬŭūş «ńŭťŶŬŭŪŧŨţ ūŬŨťŢŰŵ ĿŜŪŨũŵ» ūŜşŬ ŤťŢŧŨŦ ŧş ūŨŲźťūŹ. ŊŚūūŤŚŠŢŬş, ŤŚŤŢş şųź ŧŚũŪŚŜťşŧŢŹ ŞşŹŬşťŶŧŨūŬŢ ūŭųşūŬŜŭŸŬ?

— Вообще, всю нашу культурную политику можно условно разделить на три уровня: это муниципальный уровень, это непосредственно Пермь как административный центр края и это то, что мы делаем на российском и международном уровне. На каждом из этих уровней у нас есть сильные, прорывные направления. Например, в последние годы развёрнута большая работа с муниципалитетами — в бюджете министерства предусмотрены вполне достойные средства для поддержки музеев, библиотек, театров, клубов, учреждений системы художественного образования и других институций, которых у нас в крае действует всего более 2000. Есть ряд конкурсных проектов и целевых программ, в которые наши муниципалитеты могут заявляться. Общий бюджет только на это направление в год превышает 100 млн руб. Здесь принцип простой: если можешь предложить идею и оформить её как проект, проявляй инициативу и получай реальные средства на его реализацию. Часть этих денег может направляться на повышение заработной платы исполнителей проекта. ĺ űŬŨ ŤŚūŚşŬūŹ ŭŪŨŜŧŹ ʼnşŪŦŢ Ţ ŦşŠŞŭŧŚŪŨŞŧŨŝŨ ŭŪŨŜŧŹ? ńŚŤ ūşţűŚū ŨśūŬŨŹŬ ŞşťŚ Ţ ŤŚŤŢş ŭ ŜŚū ũťŚŧŵ ŧŚ śťŢŠŚţŲŢş ŝŨŞŵ? — Уже сегодня у жителей и гостей краевого центра есть доступ к лучшим образцам культуры и искусства. Интенсивно работает филармония, постоянно радуют новыми постановками ведущие театры, регулярно проходят масштабные выставки и фестивали самого высокого уровня. Отдельная тема — развитие городской среды средствами пабликарт программы, архитектурных и дизайн-проектов. Есть уверенность, что эта позитивная динамика развития социокультурной сферы Перми будет сохраняться: во-первых, в следующем году мы будем библиотечной столицей России; во-вторых, есть планы сделать фестиваль «Белые ночи» большим флагманским проектом, а к 2013 году превратить его в месяц европейских «культурных столиц». В России такое было всего единожды — лучших представителей европейских «культурных столиц» принимал Санкт-Петербург. По смыслу это выглядит так: делегации приезжают, каждая

организует свою культурную программу, и целый месяц мы имеем калейдоскоп лучших европейских событий в сфере культуры! Это мы сможем сделать даже без официального статуса, если будем грамотно себя позиционировать. Далее: следующий год будет «перекрёстным» годом США и России, а также Германии и России. «Перекрёстные» годы — это огромное количество мероприятий, которые обе стороны реализуют на территориях друг друга. Например, прошлый год был годом Франции — в этой стране прошли большие гастроли Пермского театра оперы и балета, наша галерея с экспозицией деревянной скульптуры была представлена в Лионе, а экспонаты Музея современного искусства ПЕРММ — в Париже, было реализовано множество ярких совместных проектов на пермских площадках. В общем, это очень хорошая история высокого уровня. У нас есть шанс серьёзно заявиться на участие в международных программах следующих лет. Например, с Германией у нас есть обширные и разносторонние контакты, множество совместных проектов. В 2013 году в России будет широко отмечаться четырёхсотлетие дома Романовых. Это грандиозная тема, Пермский край имеет к ней непосредственное отношение. Здесь мы имеем все шансы стать участниками исторических событий и уже начали подготовительную работу. Мы уделяем и будем уделять много внимания музею «Пермь-36» — для региона эта уникальная институция очень важна. Одна из задач — сделать музей памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, просветительским центром европейской политической культуры. Есть планы и делаются конкретные шаги по созданию в Перми Политехнического музея, где могут быть представлены достижения промышленных предприятий Пермского края в разные годы. Конечно, среди приоритетов на 2012-й и последующие годы будут отраслевые вопросы: повышение заработной платы работников и подготовка современных квалифицированных кадров сферы культуры, реализация инвестиционных проектов, компьютеризация сельских библиотек и многое другое.

ŇŢŤŨťŚţ ŋŚŮŪŨŧŨŜ


6

рынок/жильё

№50 (557)

• спорный вопрос

• фастфуд

Долгожданное открытие ŊŠūŝŶŤ ūŠŬŭũūśŨ McDonald’s ŝ ŊŠūŧţ ũŭťūũŠŭŬź 27 şŠťśŜūź ŝ őŠŨŭūśŦŷŨũŧ ŮŨţŝŠūŬśŦŷŨũŧ ŧśŞśŢţŨŠ. ʼnŜ Ÿŭũŧ ŬũũŜŴţŦũ śŞŠŨŭŬŭŝũ «ōŠťŬŭ» Ŭũ ŬŬŶŦťũŤ Ũś ūŠŞţũŨśŦŷŨũŞũ şţūŠťŭũūś Ūũ ūśŢŝţŭţŹ ťũŧŪśŨţţ McDonald’s ĽŦśşţŧţūś ŅŮūşţŨś. ĽŭũūũŤ ūŠŬŭũūśŨ ŬŠŭţ ūśŬŪũŦũšţŭŬź Ūũ śşūŠŬŮ ŮŦ. Ňţūś, 37ś, ũşŨśťũ ťũŞşś ũŨ ŜŮşŠŭ ũŭťūŶŭ, ŅŮūşţŨ ŨŠ ŬũũŜŴţŦ. Напомним, в июле пермские власти и оператор ресторанов быстрого питания McDonald’s подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. По этому соглашению к 2013 году число ресторанов в крае вырастет до пяти. Всего McDonald’s намерен построить в крае 10 своих объектов, вложив в них около 1 млрд руб.

• городская среда

Рекламные растяжки исчезнут с улиц Перми ŅũŦţŲŠŬŭŝũ ūŠťŦśŧŨŶŰ ūśŬŭźšŠť Ũś ŮŦţűśŰ ŊŠūŧţ ŮŧŠŨŷųţŦũŬŷ Ţś 2011 Şũş ŪūţŧŠūŨũ Ũś 20-25% Ūũ ŬūśŝŨŠŨţŹ Ŭ 2010 Şũşũŧ ŝŬŦŠşŬŭŝţŠ űŠŦŠŨśŪūśŝŦŠŨŨũŤ ūśŜũŭŶ ŞũūũşŬťţŰ ŝŦśŬŭŠŤ Ūũ ŪūţŝŠşŠŨţŹ ŮŦţŲŨũŤ ūŠťŦśŧŶ ŝ ŨũūŧśŭţŝŨũŠ ŬũŬŭũźŨţŠ. Согласно новому техническому регламенту размещения рекламных объектов, растяжки полностью исчезнут с улиц к 2013 году. Об этом 19 декабря сообщил глава администрации Перми Анатолий Маховиков. «Бюджет потеряет, конечно, но надо понять, что важнее. А важнее здесь эстетика. Мы невеликие деньги получаем от рекламы в бюджет», — отметил сити-менеджер.

Выселить нельзя оставить

ŋşŪŝşţ ĽťŨŪŢŨ

ŁţŢŨŷ ŝ ũŜŴŠšţŭţţ. ōŠ, ťŭũ ťũŞşś-ŨţŜŮşŷ ŠŻ ţŬŪūũŜũŝśŦ, ŢŨśŹŭ: Ÿŭũ ŨŠ ŬśŰśū. ňũ šţŦŷűŶ ũŜŴŠšţŭţŤ, ŨŠŬŧũŭūź Ũţ Ũś Ųŭũ, ŬŝũŻ ŝūŠŧŠŨŨũŠ šţŦŷŻ, ŬŭśŝųŠŠ ŪũŬŭũźŨŨŶŧ, ţ ŭũŭ ŜŶŭ, ťũŭũūŶŤ ŭśŧ ŬŦũšţŦŬź, űŠŨźŭ — ŪūũŬŭũ ŪũŭũŧŮ, Ųŭũ ŨţŲŠŞũ ŦŮŲųŠ ţ ťũŧůũūŭŨŠŠ šţŢŨŷ ţŧ ŨŠ ŪūŠşŦũšţŦś. ňũ ţ Ÿŭś, ũŜŴŠšţŭŬťśź, ťūŶųś Ũśş ŞũŦũŝũŤ şŦź ŧŨũŞţŰ ũťśŢŶŝśŠŭŬź ŨŠŮŬŭũŤŲţŝũŤ — ŭũŞũ ţ ŞŦźşţ ŮŦŠŭţŭ. Ļ Ÿŭũ ŮšŠ ťśŭśŬŭūũůś. Řŭũ ŮšŠ ŪŠūŠŰũş ŝ ťśŭŠŞũūţŹ ŜũŧšŠŤ ţ, ťśť Şũŝũūźŭ, ŬũŝŬŠŧ şūŮŞśź, ŞũūśŢşũ ŜũŦŠŠ ŪŠŲśŦŷŨśź ŪŠŬŨź.

• перспективы

Куда податься?

Пермский аэропорт «Дягилев»?

Марина Петровна Амирова из общежития на шоссе Космонавтов, 185 живёт там с семьёй уже не первое десятилетие. Когда-то её муж, рабочий строительного треста, получил здесь комнату по договорённости с директором лицея №30. С тех пор много воды утекло. Уже и лицея того нет, а общежитие есть. И проживают там люди, которым так же, как и семье Амировых, некуда податься. Статью Конституции, согласно которой каждому гражданину России гарантировано право на жильё, никто не отменял. Когда-то общежития, где жили учащиеся учебных заведений, а также тамошние преподаватели и сотрудники, были на балансе этих учебных заведений. Но с некоторого времени все эти «общаги» передали в оперативное управление единому центру — КГАУ «Управление общежитиями Пермского края», и это управление разослало всем людям, живущим в подведомственных общежитиях, письмо, в котором значилось, что все жильцы должны написать заявление о предоставлении им жилого помещения. Это заявление, говорилось в письме, необходимо для заключения договора найма. Логика тут, конечно, хромает: зачем заключать договор найма, когда люди в своих «общагах» уже живут, причём долгие годы. Но Марину Амирову и всех её соседей больше взволновало другое: КГАУ «Управление общежитиями Пермского края» предлагало заключить договор краткосрочный — на срок меньше года. По закону такой договор не предполагает его продления. То есть, поняли люди, от них просто решили избавиться, выселить, лишить единственной крыши над головой. Это под-

Ŋũ ŬŦũŝśŧ ŞŮŜŠūŨśŭũūś ʼnŦŠŞś ŒţūťŮŨũŝś, ŪūũŠťŭţūũŝŴţť ŨũŝũŞũ ŭŠūŧţŨśŦś śŸūũŪũūŭś ļũŦŷųũŠ ŌśŝţŨũ ŪūŠşŬŭśŝţŦ ŸŬťţŢ. «ŋţťśūşũ ļũůţŦŦ ŪūŠşŬŭśŝţŦ ŬŝũŻ ŝţşŠŨţŠ ŪŠūŧŬťũŞũ śŸūũŪũūŭś. ʼnŜŬŮšşŠŨţŠ ťũŨűŠŪűţţ ŨśŢŨśŲŠŨũ Ũś ŝŭũūŮŹ ŪũŦũŝţŨŮ źŨŝśūź. ŊũŰũšŠ Ũś ŞūŠŲŠŬťŮŹ ŜŮťŝŮ «şŠŦŷŭś». ĽŬŻ ţşŻŭ ť ŭũŧŮ, Ųŭũ śŸūũŪũūŭ şũŦšŠŨ ŨũŬţŭŷ ţŧź «ĿźŞţŦŠŝ», — ŬũũŜŴţŦ ŒţūťŮŨũŝ. Рикардо Бофилл является руководителем архитектурной мастерской, которая разработала проект строительства аэропорта Барселоны, считающегося лучшим в Европе. На территории аэропорта предполагается построить новый терминал, что позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 500 тыс. до 1,5 млн пассажиров в год. ŅũŧŪśŨŷONline

• стройка

Крематорий всё же будет ŌŭūũţŭŠŦŷŬŭŝũ ťūŠŧśŭũūţź ŝ ŊŠūŧţ – ŝũŪūũŬ şśŝŨţŤ: Şũūũş ũťūŮšŻŨ ťŦśşŜţŴśŧţ, ţ ūśŬųţūźŭŷ ţŰ ŨŠťŮşś. ŃŧŠŨŨũ ŪũŸŭũŧŮ ŠŴŻ ŝ 2009 ŞũşŮ ŞũūũşŬťţŠ ŝŦśŬŭţ ŢśşŮŧśŦţŬŷ ũ ŬŭūũţŭŠŦŷŬŭŝŠ ťūŠŧśŭũūţź. Возведение такого сложного объекта – вопрос небыстрый, спешка здесь ни к чему. Тогда же, в 2009 году, был разработан проект «Строительство крематория на кладбище «Восточное». Немного после, уже в 2010 году, состоялась и государственная экспертиза проекта. А это значит, что можно строить. По «прикидкам» 2009 года возведение крематория обошлось бы в 337,5 млн руб., но время идёт, цены меняются. По словам начальника отдела координации отраслевых программ и проектов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Романа Кондрашова, в трёхлетний бюджет заложено строительство крематория. Так, по новой схеме, в него будут вложены деньги из городской и краевой казны. Причём город вложит только 25% стоимости, остальное добавят краевые власти из регионального фонда софинансирования расходов бюджета. Руководствуясь простым расчётом, теперь всё можно посчитать. В бюджете Перми на строительство крематория заложено 100 млн руб., краевой кошелёк в этом случае даст ещё 400 млн руб. Итого: 500 млн руб. – и через два-три года в Перми появится крематорий.

؝ޏ ŅşśşŞşŜŚ

тверждала и грозная приписка: в случае неисполнения данного распоряжения управление оставляло за собой право обратиться в суд с иском о принудительном выселении.

Решили бороться Примечательно, что это письмо было выслано всем без исключения жильцам подведомственных КГАУ общежитий. В то время как по Жилищному кодексу РФ имеются категории людей, которых нельзя выселять из общежитий без предоставления им другого жилья. В старом Жилищном кодексе таких категорий было 12, в новом — всего четыре. В старом, например, нельзя было выселять тех, кто отработал на предприятии 10 лет. В новом ЖК такого пункта нет, но есть пункт, по которому нельзя выселять тех, кто отработал на предприятии десять лет до 1 марта 2005 года. Следующий шаг «Управления общежитиями» был такой: жильцы перестали получать квитанции об оплате коммунальных услуг. Начал копиться долг. «Счета не приходят, и теперь мы боимся, что нас могут выселить отсюда за неуплату, — рассказывает Дина Велиева из общежития на шоссе Космонавтов, 185. — А идти нам некуда… Здесь в 1990-е годы поселился мой муж, тогда он учился и работал в медицинском колледже. Потом мы поженились. Живём в этом общежитии уже 19 лет. У нас двое детей». Примета нашего времени: люди уже не так беспомощны и не так инертны, как раньше. Жильцы «проблемных» «общаг» объединились, подключили юристов, организовали пресс-конференцию. И получили рекомендации, как им действовать дальше. Вот, например, какие советы дал

им юрист Станислав Шестаков. Во-первых, говорит он, ни в коем случае нельзя подписывать этот договор. Если его подписать, суд решит, что вы сами согласились на предложенные вам условия. Что касается отсутствующих счетов за коммунальные услуги, то следует написать в адрес «Управления общежитиями» заявление о том, что счета не приходят, и продолжать платить примерно столько, сколько платили раньше. Впрочем, говорит Шестаков, проблему необходимо решить «в принципе». Стоит, наверное, разделить все общежития на те, что предназначены только для студентов, и те, где живут только преподаватели и сотрудники. Общежития для сотрудников передать в муниципалитет. Юристы предлагают создать рабочую группу, в которую могут войти представители КГАУ «Управление общежитиями Пермского края», представители правительства Пермского края, активисты из числа жителей. Если надо, обратиться к Уполномоченному по правам человека.

Выход есть Надо сказать, что и руководство «Управления общежитиями» заинтересовано в мирном исходе этого конфликта. Алексей Черных, директор КГАУ «Управление общежитиями Пермского края»: — В общежитиях, находившихся ранее в ведении учреждений среднего и начального профессионального образования, проживают в основном учащиеся. Однако там проживают также и работники образовательных учреждений. Некоторые из них были уволены оттуда по тем или иным основаниям: в связи с выходом на пенсию, в связи с сокращением штата, часть граждан уволилась по собственной инициативе. Какая-то часть продолжает работать в образовательных учреждениях. В первую очередь место в общежитиях должно предоставляться иногородним

студентам, которые получают образование в СПО или НПО. А также тем педагогам, которые преподают там сегодня, и, кроме того, тем, кто по закону имеет право, уже не являясь сотрудником краевого образовательного учреждения, проживать в предоставленной ранее комнате общежития (например, те, кто вышел на пенсию либо был уволен в связи с сокращением штата). Соответственно, некоторые граждане утратили право проживания в общежитиях, другим должно быть предоставлено иное помещение по договору социального найма, третьи имеют право по-прежнему проживать в общежитии. Направив уведомления, АУ «Управление общежитиями Пермского края» предложило гражданам предоставить документы, подтверждающие их законное право занимать предоставленную ранее жилплощадь. На основании предоставленных документов у управления появляется право выставлять счета за пользование помещениями и коммунальными услугами. Принимая во внимание сложность сложившейся ситуации, принято решение о том, что оплатить ранее оказанные им услуги граждане будут вправе с рассрочкой, в течение которой каких-либо санкций, в том числе начисления пени, применяться к ним не будет. Кроме того, планируется переселять в отдельные общежития граждан, имеющих право на проживание в общежитиях, т. е. разделить общежития на те, что предназначены для студентов, и те, что предназначены для работников. Общежития для работников будут передаваться в ведение соответствующих муниципальных образований края, что даст гражданам право приватизировать занимаемые ими жилые помещения. Как видим, руководство «Управления общежитиями» озабочено тем, чтобы всё было по справедливости. И мы тоже надеемся, что знаки препинания в сакраментальной фразе «выселить нельзя оставить» будут расставлены правильно.

ĿŤŚŬşŪŢŧŚ ŋŨŤŨťŨŜūŤŚŹ


Составлен рейтинг управляющих компаний Перми на основе оценки качества их работы ŋŠŤŭţŨŞ ŬşŠŦśŨ śŝŭũŨũŧŨũŤ ŨŠťũŧŧŠūŲŠŬťũŤ ũūŞśŨţŢśűţŠŤ «ŊŠūŧŬťţŤ ŨśŮŲŨũ-ŧŠŭũşţŲŠŬťţŤ űŠŨŭū ūśŢŝţŭţź ŪũŦţŭţŲŠŬťũŤ ťŮŦŷŭŮūŶ». ŌŪŠűţśŦţŬŭŶ űŠŨŭūś ŪūũŝŠŦţ ŧũŨţŭũūţŨŞ ūśŜũŭŶ 79 ťũŧŪśŨţŤ. ʼnűŠŨţŝśŦţŬŷ ťūţŭŠūţţ ũŭťūŶŭũŬŭţ ţ ťŦţŠŨŭũũūţŠŨŭţūũŝśŨŨũŬŭţ. Ľ ūśŬŲŻŭ ŜūśŦũŬŷ ţ ťũŦţŲŠŬŭŝũ ŪūŠşŪţŬśŨţŤ, ŝŶşśŨŨŶŰ ťũŨŭūũŦŷŨŶŧţ ũūŞśŨśŧţ, ţ ũŜūśŴŠŨţŤ ŞūśšşśŨ ŝ ũūŞśŨŶ ŧŠŬŭŨũŞũ ŬśŧũŮŪūśŝŦŠŨţź Ūũ ŪũŝũşŮ ūśŜũŭŶ ŎŅ. ʼnŭşŠŦŷŨũ ţŢŮŲśŦśŬŷ ũūŞśŨţŢśűţź ŧŠŬŭ ŬŜũūś ŧŮŬũūś — Šşŝś Ŧţ ŨŠ ŬśŧũŠ «ŜũŦŷŨũŠ ŧŠŬŭũ» ŝ ūśŜũŭŠ ťũŧŧŮŨśŦŷŨŶŰ ŮŪūśŝŦŠŨűŠŝ.

Прозрачность Хорошей новостью можно считать тот факт, что по результатам анализа выявилось: практически 3/4 компаний открыты для всех желающих — информация о них есть в интернете. Из них уже около половины управляющих компаний раскрыли сведения о доходах и расходах. Налицо позитивная тенденция, которую следует всячески приветствовать. 56% управляющих компаний (из тех, кто разместил информацию) отразили в интернете планы работ по текущему ремонту на 2011 год. 26% управляющих компаний разместили отчёты о проведённых работах по дому за прошлый год. Однако есть и «ложка дёгтя»: только 4% управляющих компаний разместили свою годовую бухгалтерскую отчётность. К тому же нельзя забывать, что остаётся и четверть «непрозрачных» УК. Если более половины компаний выкладывают на сайтах планы работ по дому, то отчёты об уже проведённых работах представляют лишь 25% УК. В городском управлении ЖКХ, правда, не исклю-

чают, что планы и отчёты размещаются в бумажном виде — например, на стендах УК. Исследователи также отметили, что если УК является членом саморегулируемой организации (СРО) или некоммерческого партнёрства (НП), то она зачастую размещает информацию на сайте своих СРО или НП. Так, из исследуемых организаций

Причём в век «цифровой» информации нет никакой разницы, на бумаге пришёл этот запрос или в электронном виде. Управляющие организации отвечать обязаны — и точка. Телефонное общение с клиентами также не блещет. Результаты мониторинга показали, что только в 14% УК сотрудники отвечают на телефонные звонки вежливо, подробно и исчерпывающе. 80% управляющих компаний по этому параметру набрали средние баллы — то есть разговаривают с клиентами «на троечку».

Предписания контролёров Известно, что работу жилищно-коммунального

ŋŠŢŮŦŷŭśŭŶ ţŬŬŦŠşũŝśŨţź ŪũťśŢśŦţ, Ųŭũ Ũţ ũşŨś ŎŅ ŨŠ ŬũŜŦŹşśŠŭ ŝ ŪũŦŨũŧ ũŜŵŻŧŠ ŨũūŧśŭţŝŨŶŠ ţ ŬśŨţŭśūŨũ-ŭŠŰŨţŲŠŬťţŠ ŭūŠŜũŝśŨţź ť ũūŞśŨţŢśűţţ ŬŜũūś ţ ŝŶŝũŢś ŧŮŬũūś 72% состоит в той или иной СРО или НП, из них 41% размещают информацию на сайтах этих организаций. Причём исследователи отмечают, что в этом случае информация о деятельности компании раскрывается наиболее полно и удобно для восприятия.

Отношения с клиентами Тут дела обстоят не очень хорошо. Только половина управляющих компаний считает необходимым готовить ответы на письменные запросы собственников, направленные в адрес УК по электронной почте. А ведь это не просто нарушение «деловой этики»: действующее законодательство напрямую обязывает управляющую организацию отвечать на любые запросы собственника.

сектора контролирует Государственная инспекция вневедомственного контроля (ГИВК) Пермского края. Предписания инспекция выносит, когда в работе УК выявляются нарушения. Анализ выданных компаниям предписаний показал, что в основном (в 91% случаев из 100%) предписания касаются вопросов предоставления жилищных услуг (содержание, текущий ремонт). Это говорит о том, что указанные направления — самые «слабые звенья» в работе всех УК. 9% предписаний выданы по причине неудовлетворительного качества предоставленных коммунальных услуг. Почти на треть (29%) управляющих организаций собственники жилья жаловались в адрес органов местного самоуправления

— городскую или районные администрации.

Мусор А вот это сущий провал. Результаты исследования показали, что ни одна УК не соблюдает в полном объёме нормативные и санитарнотехнические требования к организации сбора и вывоза мусора. По этому показателю ни одна компания не получила максимальных баллов. С чем связана такая ситуация, специалистам управления ЖКХ Перми ещё предстоит выяснить. Однако исследователи отмечают, что «средний балл» всё же набрали больше половины (53%) управляющих компаний. То есть вроде бы и неплохо, но до полного порядка в этом вопросе ещё далеко.

Итог Результаты исследования показывают, что пожелания к УК можно изложить коротко. Тут ничего нового изобретать не приходится. Нужно быть более прозрачными в своей работе, вежливыми со своими клиентами — собственниками жилья — и качественно выполнять свои обязанности.

Лидерами сводного рейтинга стали следующие компании: ООО «УК «Дом Мастер» ООО «УК «ДорСтройТранс» ООО «ИРТЭМ» ООО «УК «Мастер комфорта» ООО «Речник Плюс» ООО УК «Лидер» ООО «Квадрат-Строй Сервис» ООО «УК «СТОРМ» ООО «УК «Приоритет» ООО «УК «Домстрой»

• парламент

Будущее без дефицита На последнем в этом году пленарном заседании Пермской городской думы депутаты обсудили ближайшее будущее Перми Со второй попытки депутаты приняли бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. Главный финансовый документ города прошёл процедуру публичных слушаний, получил экспертную оценку специалистов городской думы и Контрольно-счётной палаты Перми, был доработан в рамках рабочей группы. Чтобы учесть все пожелания, понадобилось рассмотреть 153 поправки. В итоге в течение ближайших трёх лет городские власти намерены сделать финансовые акценты на газификацию микрорайонов, программы развития физкультуры и массового спорта, проектные работы по строительству поликлиники в Ленинском районе. «Это было непросто, но мы приняли бездефицитный бюджет. 60% расходов предполагается направить на отрасли социальной сферы», – уточнил глава города Игорь Сапко. Кроме того, особое внимание будет уделено дорожным проблемам. По решению депутатов в 2012 году в Перми появится дорожный фонд. Базовый объём бюджетных ассигнований на 2012 год будет равняться 1 млрд 758 млн руб. Эти деньги планируется потратить на капитальный и текущий ремонт и содержание автомобильных дорог. До 1 апреля необходимо определить, какой вред наносят большегрузные транспортные средства при движении по дорожному полотну, чтобы решить, как использовать дорожный фонд с большим эффектом. На последнем заседании думы окончательно решилась судьба пермских подвалов. Депутаты приняли решение снять мораторий на приватизацию подвальных помещений. Как сообщила заместитель главы администрации города Наталья Афанасьева, специальное обследование подвалов муниципальных жилых помещений показало, какие из них не имеют технического назначения, связанного с эксплуатацией жилых домов, а потому могут быть приватизированы. Снятие моратория позволит выставить 87 объектов на торги в 2012 году. Общая площадь «вакантных» подвалов составит более 14 тыс. кв. м. Что появится на освободившихся местах, будет зависеть от новых арендаторов. Программа строительства газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки в Перми в 2012-2017 годах вызвала бурные дискуссии. По словам заместителя главы администрации города Сергея Южакова, на создание необходимых 200 км уличных газопроводов потребуется 1,63 млрд руб. Из них 201 млн руб. выделит «Уралгазсервис». Максимальный размер социальных субсидий – не более 80 тыс. руб. Благодаря программе газ должны получить 6500 домов. Депутат Александр Фенёв акцентировал внимание на том, что заниматься важным вопросом теоретически может не только «Уралгазсервис». На профильном комитете первый заместитель председателя гордумы Аркадий Кац предложил депутатам рассмотреть альтернативные возможности для улучшения жилищных условий граждан в части газоснабжения. Тем не менее, депутаты поддержали предложенную концепцию решения проблемы газификации. Сама программа по газоснабжению частного сектора должна быть разработана к марту 2012 года.

ņŚŪŢŧŚ ŁŚŦŹŬŢŧŚ

ĺŧŞŪşţ ĺŪūşŧŶşŜ

ōŠŦŠůũŨŶ ūŠťŦśŧŨũŤ ŬŦŮšŜŶ ŞśŢŠŭŶ «ŊźŭŨţűś»:

ŃŬŪũŦŷŢũŝśŨś ţŨůũūŧśűţź Ŭ ŬśŤŭś gorodperm.ru

210-40-28, 210-40-23

реклама

Управленцев разложили по полочкам • жильё

В городском управлении ЖКХ нужность рейтинга объясняют так: «Ранжирование по этим критериям позволит компаниям взглянуть на себя со стороны и понять, где объективно они не дорабатывают, а где в конкурентной борьбе они выигрывают. Жителям такие рейтинги полезны, поскольку позволяют лучше ориентироваться на рынке услуг ЖКХ».

7

жильё/финансы

23 декабря 2011


8

№50 (557)

26 декабря, понедельник

«Строчные объявления»

ňśŴŹŜťşŧŢŹ ũŪŢŧŢŦŚŸŬūŹ Ŝ ŪşŞŚŤŰŢŢ: ŭť. ŋŢśŢŪūŤŚŹ, 27ś, 3 ŷŬŚŠ, ū 11.00 ŞŨ 17.00 Ţ ũŨ Ŭşť.: 20-30-066, 20-30-067. ŊũŬŦŠşŨţŤ Ŭūũť ŪũşśŲţ — ŝŭũūŨţť. ŇŠşţűţŨŬťţŠ ŮŬŦŮŞţ Ů Ů ţ ŧŠŭũşŶ ŦŠŲŠŨţź, ūŠťŦśŧţūŮŠŧŶŠ ū ūŮ ŝ şśŨŨũŤ ūŮ ūŮŜūţťŠ, ŧũŞŮŭ ţŧŠŭŷ ŪūũŭţŝũŪũťśŢśŨţź. ʼnŜūśŭţŭŠŬŷ ť ŬŪŠűţśŦţŬŭŮ. Деньги без залога и поручителей, 100%. Т. 89091010817. Физ. лицо. Компьютерщик от 100 р., 24 ч. Т. 2020251.

Ясновидящая. Т. 276 16 83.

Компьютеров: настройка и ремонт, выезд на дом 24 ч. Гарантия Т. 2433307.

Тамада + музыка. Т. 278 47 01.

Компьютер. скорая помощь. Т. 2030423. Компьютерный сервис. Ремонт любой сложности. Настройка. Т. 2469778. Компьютеры: ремонт, настройка, разблокировка. Выезд. Т. 2783906, б/в. Двери межкомн. входн. арки, перегородки. Доставка. Устан. Т. 2769005.

Дед Мороз, Снегур. Т. 89129858819.

Доход 15-20 т.р. Т. 89091032978. Подработка, офис, 5 т. р. Т. 89129866286. Подработка 4 ч., 15 т. р. Т. 2980562. Подработка, офис, 9 т. р. Т. 89504779850.

Сваха. Т. 276 29 29.

ЧОП «ТСБ» охранники, ученики. З/п от 45-50 р. Т. 2105902.

Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.

Охранники, ул. КИМ. 86. Т. 2669696.

Бурение скважин. Т. 2476272.

Охранному предприятию «Волк» требуют-ся охранники Т.: 8902 64 13 119, 8982 467 34 33, 257 03 83.

Золочение металлических поверхностей, 25 р. кв. см. Т. 89024795969.

«Газели», грузчики. Переезды. Вывоз строительного мусора. Т. 2983237. Автоэвакуатор 24 часа. Т. 276 000 4. Автоэвакуатор. Т. 89519486214. Кран-борт. Т.: 89082714731, 2431150.

Охранники — муж., жен. З/п высокая своевременно, ул. Пушкарская, 140-224. Т. 2610201. Охранники. З/п от 35 р./ч.. График работы 1/2. Соц. пакет. Объект по ул. Власова. Т.: 2473783, 2403848. В гостинично-банный комплекс требуются охранники, бывшие сотрудники МВД. Т. 2671827.

Уст. межк. дверей. Т. 89523301183.

«Валдай» 3,5 т, 5 м, тент. Т. 2712899.

Дополнительный доход. Т. 89223486737, сайт SH-in-perm.ru.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Автокран 14 т, «Урал». Т. 89504479447.

Сотр-кивофис.Обуч.12-15т.р.Т.2025122.

Беспл. вывоз б/у холод., жел. двер., ст. маш., газ., эл. плиты, тв, батар., комп., решет., труб., пиан. Т. 2044080.

Автокран 14, 25 т. Т. 89519540989.

Сотр., 20-65 л., не продаж. Т. 2040668.

«Газель», грузчики. Т. 89027933720.

Администратор. Т. 89504490845.

«Газель» без вых., 250 р. Т. 2765649.

Плитка, ванная. Опыт. Т. 89194656565.

Администратор, до 15 т. р. Т. 2020562.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Обуч. вязанию крючком. Т.2777834.

Работа, офис, д. 15 т. р. Т. 89638730475.

Переезды, грузоперевозки «Исудзу», 8 куб. м, 2,5 т. Т.: 2598400, 2020344.

Повар, горячий цех, о/р не менее 2 лет, сутки/двое, 15 т. р. Т. 2620668.

Панель 12 м. 20 т. Т. 89519540989.

Повар-сушист. Кафе. Т. 89028010898.

«Газель» тент. Город, край. Т. 2473375.

Работа в веч. время. Т. 2797903.

Авто на свадьбу. Т. 89128843129.

Продавец на фрукты. Т. 89523344977.

«Газель»-тент, 4х2х2,2 м. Т. 2761603.

Пенсионерам, 15 т.р. Т. 2935414.

«Газель»-тент 3 м. Т. 89082705422.

Оператор (подработка). Т. 2888897.

Юрист. Выезд. Т. 880930081 61. «Муж на час». Мужская помощь в быту, мелкий домашний ремонт. Т. 278 11 65. 200 руб./час. Х/ч ковров, м. мебели. Т. 2474319. Сантехнические услуги. Т. 2907750. Выв. б/тех., ванн. Дам ден. Т. 2711274. Демонтаж. Вывоз строит. Мусора. Вывоз и утилизация б/у техники, стир. машин, труб, мет. дверей, холод., мебели. Т.: 2598400, 2020344. Пермский медицинский центр. Прерывание запоев. Квалифицированная помощь. Т. 277 13 82. Лечу пьянство, запои, курение д. Зуев. Т.: 234 9877, 8902 476 9292. Помощь при запое. Анонимно. Круглосуточно. Т. 2932945. Купирование запоев на дому и в стационаре. 24 часа. Т. 2763546. Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия. Т. 89122916322. Деньги – последний шанс. Т. 8919 47 58 416. Физ. лицо.

«Газон»-самосв.-борт. Т. 89028392302. «Газели», грузч. Центр. Т. 2344739.

ЖК монитор, неиспр. Т. 2861057. ЖК ТВ неисправн. Т. 286 10 57.

Работа без подготовки. Т. 2881008.

Квартиру, комнату. Приватизирую. Помогу погасить задолженность. Возможен обмен в любой район с моей доплатой. Т. 89082715623.

Сотрудник, архив, 16 т. р. Т. 2047 2 37.

Эл. приводы, задвижки, зкс. Т. 2864127.

Молодым пенсионерам есть работа в офисе, звоните Т. 2475852.

Снабженец, 30 т. р., делопроизводитель, 18 т. р. Т. 204 24 56.

Пом. руковод., доход 25 т. р. Т. 2767769. Торгмедпредс., совмещение. Т. 2767769. Администратор, обучение. Т. 2767769.

Деньги, 2 документа. Т. 89024799584.

Окно глухое без рамы, 2-камерное 1280,5х1230. Т. 89127817113.

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Щенки кавказской овчарки. Т. 2312594.

Работай - мечты сбудутся. Т. 28888155.

Электрик на дом. Т. 89028306369.

Натуральное мыло. http://zaby. livemaster.ru Т. 2985929.

Молодым и пенсионерам. Т. 2785671.

Электр., сантехработы. Т. 2430121.

Котлы энергосберегающие. Т. 2907750.

Слесарь-сантехник. Т. 2883435. Ремонт стир. машин. Т. 2475720. ООО «Экспресс-Кредит» выдает займы населению. Горького. 34, оф. 201/2. Т.: 2493069, 89194495042. Деньги - на ваших условиях. Т. 891 2 78 42 973. Физ. лицо.

Жилье, меб., техн. Чисто. Т. 2043544. Любое сниму от хоз. Т. 89223587125. Деш. квартиры. Час, сутки. Т. 2941843. Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.

Деньги без залога и поручителей. Физ. лицо. Т. 89655667257. Деньги без справок! До 500 т. р. за 1 час. Физ. лицо. Т. 2474733. Деньги по паспорту до 300 т. р. Т.: 2869394, 2882032, физ. лицо.

Офис 4/8 ч. в день 15-40 т. р. Т. 2795455.

Деньги лишними не бывают. Т. 2888155.

5.55 «ŇŌļ ŭŬŪŨŦ». 8.30 Ō/ū «ņňŊŋńłĿ ľŖřļňŅŕ». 9.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 10.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 10.20 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş. ňśšŨŪ šŚ ŧşŞşťŸ». 10.55 «ľŨ ūŭŞŚ». 12.00 «ŋŭŞ ũŪŢūŹŠŧŵů». 13.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 13.25 «ŋŭŞşśŧŵţ ŞşŬşŤŬŢŜ». 14.40 «ŐşŧŬŪ ũŨŦŨųŢ «ĺŧŚūŬŚūŢŹ». 15.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 16.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 16.25 «ʼnŪŨŤŭŪŨŪūŤŚŹ ũŪŨŜşŪŤŚ». 17.40 «ĽŨŜŨŪŢŦ Ţ ũŨŤŚšŵŜŚşŦ». 18.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 19.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 19.30 Ō/ū «ŒĺņĺŇ». 21.25 Ō/ū «ľłńłŃ-2». 23.15 «ŋşŝŨŞŧŹ. łŬŨŝŢ». 23.35 «őşūŬŧŵţ ũŨŧşŞşťŶŧŢŤ». 0.25 «ŒŤŨťŚ šťŨūťŨŜŢŹ». 1.10 «ĽťŚŜŧŚŹ ŞŨŪŨŝŚ». 1.45 «ļ šŨŧş ŨūŨśŨŝŨ ŪŢūŤŚ». 2.20 «ňŞŢŧ ŞşŧŶ. ŇŨŜŚŹ ŜşŪūŢŹ». 2.55 Ō/ū «ŋŌĺļńĺ Ňĺ ŀłŁŇŖ». 4.50 Ō/ū «ŋŕœłńł».

Охранники с уд-ем в офис. з/п 50 руб./ час, своевременно. Пушкарская, 140224. Т. 2610201. Строители: долевое участие в строительстве под клиента. Т. 2479330. Желающие жить и работать в деревне (жилье, питание). Т. 89028310330 с 10 до 18 ч. Магазину самообслуживания «Продукты» в Кировском р-не требуются: товаровед, продавцы, кассир. Т. 2533143. Пом. рук., менед. 15.т.р. Т. 89026436424.

Администрат. работа. Т. 2032727. Админстр. работа. Т. 259 90 66.

5.00 «ōŬŪŨ ŊŨūūŢŢ». 5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 6.35– 6.40, 7.07–7.10, 7.35–7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 9.05 «ŋ ŧŨŜŵŦ ŞŨŦŨŦ!» 10.00 «ň ūŚŦŨŦ ŝťŚŜŧŨŦ». 11.00 «ļşūŬŢ». 11.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 11.50 Ō/ū «ńōŅĺĽłŇ ł ʼnĺŊŌŇĿŊŕ». 13.00 Ō/ū «ŌĺŃŇŕ ŋŅĿľŋŌļłř». 14.00 «ļşūŬŢ». 14.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 14.50 «ļşūŬŢ. ľşŠŭŪŧŚŹ űŚūŬŶ». 15.05 Ō/ū «ļŋĿ ń ŅōőŒĿņō». 16.00 «ļşūŬŢ». 16.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 16.50 Ō/ū «ĿŎŊňŋłŇŖř. ʼnŊňľňŅŀĿŇłĿ». 17.55 Ō/ū «ŁľŊĺļŋŌļōŃ, ņĺņĺ!» 18.55 «ʼnŪŹŦŨţ ŷŮŢŪ». 20.00 «ļşūŬŢ». 20.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 20.50 «ŋũŨŤŨţŧŨţ ŧŨűŢ, ŦŚťŵŲŢ!» 21.00 Ō/ū «ŋļĺŌŕ-5». 23.05 «ľşŠŭŪŧŵţ ũŨ ūŬŪŚŧş». 0.05 Ō/ū «łŋĺĿļ». 1.00 «ļşūŬŢ+». 1.20 «ʼnŪŨŮŢťŚŤŬŢŤŚ». 2.25 ńŨŦşŞŢŹ «ŅŸŞŢ Ţ ŦŚŧşŤşŧŵ». 3.50 Ō/ū «ľĿļōŒńĺ-ŋʼnŅĿŌŇłŐĺ-2». 4.45 «ļşūŬŢ. ľşŠŭŪŧŚŹ űŚūŬŶ».

Работа, подработка, офис. Т. 2786297. В крупную испанскую компанию требуются сотрудники для соц. опросов, опыт приветствуется. Оклад и премии, заработок до 50 000 руб. Т. 8 909 108 42 43.

Брус, доска, сухой и строганый пилом/л, беседки. Т. 89026308579.

5.00 «ľŨśŪŨş ŭŬŪŨ». 9.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 9.05 «ńŨŧŬŪŨťŶŧŚŹ šŚŤŭũŤŚ». 9.40 «ŀŢŬŶ šŞŨŪŨŜŨ!» 10.50 «ņŨŞŧŵţ ũŪŢŝŨŜŨŪ». 11.50 «ŀşŧūŤŢţ ŠŭŪŧŚť». 12.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 12.20 Ō/ū «ĺĽĿŇŌ ŇĺŐłňŇĺŅŖŇňŃ ĻĿŁňʼnĺŋŇňŋŌł». 13.20 «ōűŚūŬŤŨŜŵţ ŞşŬşŤŬŢŜ». 14.00 «ľŪŭŝŢş ŧŨŜŨūŬŢ». 14.20 «ʼnŨŧŹŬŶ. ʼnŪŨūŬŢŬŶ». 15.00 ŇŨŜŨūŬŢ (ū ūŭśŬŢŬŪŚŦŢ). 15.25 «ŏŨűŭ šŧŚŬŶ». 15.55 Ō/ū «ňśŪŭűŚťŶŧŨş ŤŨťŶŰŨ». 16.55 «ŋŜŨśŨŞŚ Ţ ūũŪŚŜşŞťŢŜŨūŬŶ». 18.00 ļşűşŪŧŢş ŧŨŜŨūŬŢ (ū ūŭśŬŢŬŪŚŦŢ). 18.50 «ľŚŜŚţ ũŨŠşŧŢŦūŹ!» 19.55 «ʼnŭūŬŶ ŝŨŜŨŪŹŬ». 21.00 «ļŪşŦŹ». 21.30 Ō/ū «ŁŚśŵŬŵţ». 22.30 Ō/ū «ŋŭŞŶśŚ ŧŚ ŜŵśŨŪ». 23.30 ŎŢťŶŦ ņŢůŚŢťŚ ŅşŨŧŬŶşŜŚ «ĻŨťŶŲŚŹ ŚŦşŪŢŤŚŧūŤŚŹ ŞŵŪŤŚ-3». 0.25 ŇŨűŧŵş ŧŨŜŨūŬŢ. 0.40 «ńŚŤ ūŬŚŬŶ šŞŨŪŨŜŵŦ Ţ śŨŝŚŬŵŦ». 1.40 ńŨŦşŞŢŹ «ńŚŤ ĽŪŢŧű ŭŤŪŚť ŊŨŠŞşūŬŜŨ». 3.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 3.05 ńŨŦşŞŢŹ «ńŚŤ ĽŪŢŧű ŭŤŪŚť ŊŨŠŞşūŬŜŨ» (ŨŤŨŧűŚŧŢş). 3.40–4.40 «ņŢůŚŢť ĻŨŹŪūŤŢţ. «ōūŵ Ţ ŲťŹũŚ – ŜŨŬ ŦŨŢ ŞŨŤŭŦşŧŬŵ».

Сваха профессион. Т. 89124949081.

ʼnĿňĻ ŌōŋʼnŅĻ (30 ũşűŚŬŧŵů šŧŚŤŨŜ, Ŝ ŬŨŦ űŢūťş ũŪŨśşťŵ) — 150 Ūŭś.

ŋĻŇŅĻ: + 50 Ūŭśťşţ. ŁŃŋňŖń œŋŃŏō: + 50 Ūŭśťşţ. őĽŀōňʼnń ŏʼnň (1 ūŬŪŨŤŚ) + 100 Ūŭśťşţ, ŜŤťŸűŚŹ Ňľŋ реклама

6.00 «ŋŭũşŪłŧŬŭŢŰŢŹ». 7.00 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 7.25 «ʼnŨŤşŦŨŧŵ: ŚťŦŚš Ţ ŠşŦűŭŝ». 7.55 ņ/ū «ŀŢšŧŶ Ţ ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ ŪŨśŨŬŚũŨŞŪŨūŬŤŚ». 8.30 «ōŧŢŜşŪ». ŋŢŬŤŨŦ. 9.00 «ōŧŢŜşŪ». ŋŢŬŤŨŦ. 9.30 Ō/ū «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». 10.00 Ō/ū «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». 10.40 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 11.10 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 11.40 ņ/ū «ĽŭśŤŚ ĻŨś ńŜŚŞŪŚŬŧŵş ŲŬŚŧŵ». 12.00 ņ/ū «ĽŭśŤŚ ĻŨś ńŜŚŞŪŚŬŧŵş ŲŬŚŧŵ». 12.30 ņ/ū «ʼnŪŢŤťŸűşŧŢŹ ľŠŢŦŦŢ ŇşţŬŪŨŧŚ, ŦŚťŶűŢŤŚ-ŝşŧŢŹ». 13.00 ņ/ū «ʼnŪŢŤťŸűşŧŢŹ ľŠŢŦŦŢ ŇşţŬŪŨŧŚ, ŦŚťŶűŢŤŚ-ŝşŧŢŹ». 13.30 ņ/ū «Ļşŧ 10: ŢŧŨũťŚŧşŬŧŚŹ ūŢťŚ». 14.00 «ŀşŧūŤŚŹ ťŢŝŚ: ũŚŪŧŢ, ŞşŧŶŝŢ Ţ ťŸśŨŜŶ». ńŨŦşŞŢŹ. 14.30 «ľŨŦ-2. Lite». 16.00 «ĻĿŅĺř ņĽŅĺ». ĻŨşŜŢŤ. 18.00 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 18.30 «ōŧŢŜşŪ. ŇŨŜŚŹ ŨśųŚŝŚ». ńŨŦşŞŢţŧŵţ ŬşťşūşŪŢŚť. 19.00 «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». ńŨŦşŞŢŹ. 19.30 «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». ńŨŦşŞŢŹ. 20.00 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ.

20.30 «ōŧŢŜşŪ. ŇŨŜŚŹ ŨśųŚŝŚ». ńŨŦşŞŢţŧŵţ ŬşťşūşŪŢŚť. 21.00 «ŌŇŌ-ńňņĿľłř»: «ņłŋŋ ŇłńŌň». ńŨŦşŞŢŹ. 23.00 «ľŨŦ-2. ĽŨŪŨŞ ťŸśŜŢ». 0.00 «ľňņ-2. ʼnŨūťş šŚŤŚŬŚ». 0.30 «ŋşŤū» ū ĺŧŮŢūŨţ őşůŨŜŨţ». 1.00 «ņĿőŌĺŌĿŅł». ľŪŚŦŚ. 3.15 «ĿœĬ». 5.15 «ńŨŦşŞŢŚŧŬŵ». ŒŨŭ. 5.25 «ŋŚŲŚ + ŦŚŲŚ». ńŨŦşŞŢŹ. 6.00 ňŤŨŧűŚŧŢş ũŪŨŝŪŚŦŦŵ.

6.00 «ŇŨŜŨūŬŢ 24», «ŇŨŜŵţ ŞşŧŶ». 8.30 «ļ űŚū ũŢŤ». ʼnŨŞŪŨśŧŨūŬŢ. 9.00 ŏ/Ů «ĺūūŚ». 12.00 «ŗŤūŬŪşŧŧŵţ ŜŵšŨŜ». 12.30 «ŇŨŜŨūŬŢ 24». 13.00 «ŁŜŚŧŵţ ŭŠŢŧ». 14.00 «Ňş ŜŪŢ Ŧŧş!» 15.00 «ŋşŦşţŧŵş ŞŪŚŦŵ». 16.00 Ō/ū «ŋťşŞŚŤŢ». 16.30 «ŇŨŜŨūŬŢ 24». 17.00 Ō/ū «ŇŚŜŚŠŞşŧŢş». 18.00 «Ŀųş ŧş ŜşűşŪ»: «ōśŢţŰŵ ŜŨŤŪŭŝ ŧŚū». 19.00 «ŌşťşŜŢšŢŨŧŧŚŹ ūťŭŠśŚ ŧŨŜŨūŬşţ». 19.30 «ʼnŚŪŚťťşťŢ». 19.45 «ŋŭŬŶ ŞşťŚ». 20.00 Ō/ū «NEXT 3». 23.00 «ŌşťşŜŢšŢŨŧŧŚŹ ūťŭŠśŚ ŧŨŜŨūŬşţ». 23.30 ŎŷŧŬşšŢ «ʼnŨŞšşŦşťŶş ŞŪŚŤŨŧŨŜ». 1.30 «ĻŭŧŤşŪ News». 2.30 «ņşůŚŧŢűşūŤŢţ ŚũşťŶūŢŧ». 3.30 «ŊşũŨŪŬşŪūŤŢş ŢūŬŨŪŢŢ». 4.00 Ō/ū «ŋŨťŞŚŬŵ. ľşŦśşťŶ ŧşŢšśşŠşŧ!» 5.00 Ō/ū «ŇşśŨ Ŝ ŝŨŪŨŲşŤ».

6.00, 8.40 «ōŬŪşŧŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». 8.10 «őŭŬŶ-űŭŬŶ ũŨťŢŬŢŤŢ». 10.00 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 10.30 «ļšŝťŹŞ Ŝ śŭŞŭųşş». 11.00 Ō/ū «ĺŞŴŸŬŚŧŬŵ ťŸśŜŢ». 12.00 «ŗŧŰŢŤťŨũşŞŢŹ ŷŤūŬŪşŦŚťŶŧŨŝŨ ūũŨŪŬŚ». 12.10 «ŌŚţŧŵ šŞŨŪŨŜŶŹ». 12.20–13.00 «ľŧşŜŧŨţ ŜşūŬŧŢŤ». 13.00–18.00 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24». 18.00 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū». 18.15 «ʼnşŪŦūŤŢţ ŤŪŚţ – ŬşŪŪŢŬŨŪŢŹ ŤŭťŶŬŭŪŵ». 18.45 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū». 19.00 «ļşűşŪŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». 19.35 łŧŬşŪŚŤŬŢŜŧŨş ŢŝŪŨŜŨş ŲŨŭ «ŐşŧŚ ŜŨũŪŨūŚ». 19.55, 20.55 «ĽŨŪŨūŤŨũ». 20.00 «őŭŬŶ-űŭŬŶ ũŨťŢŬŢŤŢ». 20.10 ľ/Ů «ĻşŪşŝ ŧŚŞşŠŞŵ, ŢťŢ ŁŞŪŚŜūŬŜŭţŬş, Ź – ŧŚŪŤŨŦŚŧ». 20.40 «ŋťŭŠśŚ ŤŭťŢŧŚŪŧŨţ ŪŚšŜşŞŤŢ». 21.00–21.40 «ļşűşŪŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». «ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ ŪşũŨŪŬŚŠ». 21.40 «ŗŬŨŬ ŞşŧŶ Ŝ ŢūŬŨŪŢŢ». 21.45 «ŌşŪŪŢŬŨŪŢŹ śşšŨũŚūŧŨūŬŢ». 21.56 «ļşūŬŢ. ʼnŪŨŢūŲşūŬŜŢŹ». 22.00 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū. ʼnşŪŦŶ». 22.15 «ļşūŬŢ. ŋũŨŪŬ». 22.18 «ļşūŬŢ. ńŭťŶŬŭŪŚ». 22.26 «ĺŤŬŭŚťŶŧŨş ŢŧŬşŪŜŶŸ». 22.35 «ʼnŪŨŜşŪşŧŨ ŧŚ ūşśş». 22.40 «ĺŜŬŨũŚŬŪŭťŶ». 22.45 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū. ʼnşŪŦŶ». 23.00–6.00 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24».

6.00 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 6.55 ņ/ū «ŋņĿŒĺŊłńł». 7.00 ņ/ū «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ņōŅŖŌřŒĿń». 7.30 ņ/ū / «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ļōľł ł ĿĽň ľŊōŁĿŃ». 8.00 Ō/ū «ľĺĬŒŖ ņňŅňľĬŀŖ!». 9.00 «6 ńĺľŊňļ». 9.30 ŏ/Ŏ «ĻĿŌŏňļĿŇ - 2». 11.10 «6 ńĺľŊňļ». 13.00 «ĿŊĺŅĺŒ». 14.00 ņ/ū «ńŅōĻ ļłŇńŋ – ŒńňŅĺ ļňŅŒĿĻŇłŐ». 14.30 ņ/ū / «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ļōľł ł ĿĽň ľŊōŁĿŃ». 15.00 ņ/ū «ʼnňľŁĿņĿŅŖĿ ľŊĺńňŇňļ». 15.30 «ĿŊĺŅĺŒ». 16.00 Ō/ū «ʼnĺʼnłŇŕ ľňőńł». 17.30 «Ľĺ��łŅĿň». 18.30 Ō/ū «ľĺĬŒŖ ņňŅňľĬŀŖ!» 19.00 Ō/ū «ļňŊňŇłŇŕ». 19.30 Ō/ū «ņňŅňľňŀĬŇŕ». 20.30 Ō/ū / «ŋļĿŌňŎňŊ». 21.00 ŏ/Ŏ «ļňńŊōĽ ŋļĿŌĺ Łĺ 80 ľŇĿŃ». 23.15 «6 ńĺľŊňļ». 0.00 «6 ńĺľŊňļ». 0.30 ńłŇň ļ ľĿŌĺŅřŏ ŋ ŎĬľňŊňņ ĻňŇľĺŊőōńňņ. 1.30 «6 ńĺľŊňļ». 1.45 «ŏňŊňŒłĿ ŒōŌńł». 3.30 ľŪŚŦŚ «ńĺľĿŌŋŌļň». 5.10 ņ/Ů «œĿŅńōŇőłń». 5.35 ņōŁŕńĺ Ňĺ ŋŌŋ.

6.30 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 7.00 ľŀĿŃņł ō ŋĿĻř ľňņĺ. 7.30 Ō/ū «ņňř ʼnŊĿńŊĺŋŇĺř ŇřŇř». 8.00 ŋŤŚšŤŚ «ŁňŅňŌŕĿ ŊňĽĺ». 9.20 ʼnň ľĿŅĺņ ŇĿŋňļĿŊŒĿŇŇňŅĿŌŇłŏ. 10.15 ŏ/Ů Ů «ņĺŌĿŊłŇŋńłŃ łŇŋŌłŇńŌ». 12.20 ľ/Ů «ŁļĬŁľŇĺř ŀłŁŇŖ». 16.00 ŏ/Ů /Ů «ňʼnĺŋŇĺř ŋļřŁŖ». 18.00 Ō/ū / «ŇĿ ŊňľłŋŖ ńŊĺŋłļňŃ». 19.00 ľşŬşŤŢŜ «ňľĿŊŀłņŕŃ». 21.00 ľ/Ů /Ů «ĻĺĻŖĿ ŅĿŌň». 22.00 Ō/ū «ľňŊňĽňŃ ľňńŌňŊ». 23.00 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 23.30 ŏ/Ů «ňŌńŊňŃŌĿ, ľĿľ ņňŊňŁ!» 1.20 ŏ/Ů /Ů «ŗŅŎł». 3.10 ŏ/Ů «ŁŅňľĿŃńĺ». 4.50 ľ/Ů «ʼnŊňŎĿŋŋłł».

5.45 ņōŁŕńĺ Ňĺ ľňņĺŒŇĿņ. 6.00 ľ/Ů «ʼnŊňŎĿŋŋłł». ľŨŪŨŝŢş ŠşŧųŢŧŵ.

6.00 ľ/Ů «ņŵ śŭŞşŦ ŜŦşūŬş». 6.30 «ņŵ ŧş Ŝūş ūŤŚšŚťŢ!» 7.00 ōŬŪŨ ŧŚ «5». 9.25 «ńŪŢŦŢŧŚťŶŧŵş ůŪŨŧŢŤŢ». 10.00 «ŋşţűŚū». 10.30 ľ/Ů «ʼnŨūťşŞŧŢţ ŝŪŢšťŢ». 11.00 ŏ/Ů «ŌŪŢ ũŨťŭŝŪŚŰŢŢ». 12.00 «ŋşţűŚū». 12.30 ŏ/Ů «ŌŪŢ ũŨťŭŝŪŚŰŢŢ». 15.00 «ĿūŬŶ ũŨŜŨŞ». 15.25 «ņŵ ŧş Ŝūş ūŤŚšŚťŢ!» 16.00 «ňŬŤŪŵŬŚŹ ūŬŭŞŢŹ». 18.00 «ņşūŬŨ ũŪŨŢūŲşūŬŜŢŹ». 18.30 «ŋşţűŚū». 19.00 ŏ/Ŏ «ľşŬşŤŬŢŜŵ». 20.00 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 20.35 «ĿūŬŶ ũŨŜŨŞ». 21.00 «ņŵ ŧş Ŝūş ūŤŚšŚťŢ!» 21.30 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 22.00 «ŋşţűŚū». 22.30 «ņŨŦşŧŬ ŢūŬŢŧŵ». 23.25 ŏ/Ů «ŋŧşŠŧŚŹ ŤŨŪŨťşŜŚ». 1.00 ŏ/Ů «ŊşŚťŶŧŚŹ ťŸśŨŜŶ». 3.20 ŏ/Ů «ĽŪŚŮŢŧŹ ńŨūūşťŶ».

6.00 «ŇŚūŬŪŨşŧŢş». 8.30 ńŨŦşŞŢŹ «ňŬŰŵ Ţ ŞşŞŵ». 10.00 ńŨŦşŞŢŹ «ļšŪŨūťŵş ŞşŬŢ». 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.20 «ŋŨśŵŬŢŹ». 11.45 «ʼnŨūŬūŤŪŢũŬŭŦ». 12.55 «ľŚŦūŤŢţ ŧşŝŨŞŧŢŤ». ŎŢťŶŦ Ţš ŰŢŤťŚ «ľŨŤŚšŚŬşťŶūŬŜŚ ŜŢŧŵ». 13.30 «ļ ŰşŧŬŪş ūŨśŵŬŢţ». 14.45 «ľşťŨŜŚŹ ņŨūŤŜŚ». 15.10, 17.50 «ʼnşŬŪŨŜŤŚ, 38». 15.25 Ō/ū «ĿļŅĺņʼnłř ŊňņĺŇňļĺ. ŋŅĿľŋŌļłĿ ļĿľĿŌ ľłŅĿŌĺŇŌ». 16.30 Ō/ū «ŀşŧŢů ŞťŹ ĻŚŪśŢ». 18.10 «ŇŚŲŢ ťŸśŢŦŵş ŠŢŜŨŬŧŵş». 18.35 ņ/Ů «ŋ śŨŪŭ ũŨ ūŨūşŧŤş». 18.55 Ō/ū «ńŨŝŞŚ Ŧŵ śŵťŢ ūűŚūŬťŢŜŵ». 19.55 «ʼnŨŪŹŞŨŤ ŞşţūŬŜŢţ». «ʼnŪŚšŞŧŢŤŢ – ŜŪşŦŹ ŨśŦŚŧŚ». 21.00 ľ/Ů «Ňş ŪŨŞŢūŶ ŤŪŚūŢŜŨţ». 22.35 ņşťŨŞŪŚŦŚ «ŁŨťŭŲŤŚ ū ŪŚţūŤŨŝŨ ŨūŬŪŨŜŚ». 0.55 «ŎŭŬśŨťŶŧŵţ ŰşŧŬŪ». 1.25 ņşťŨŞŪŚŦŚ «ŋŧşŠŧŚŹ ťŸśŨŜŶ, ŢťŢ ŋŨŧ Ŝ šŢŦŧŸŸ ŧŨűŶ». 3.45 ńŢŧŨũŨŜşūŬŶ «ĽŨŪŨŠŚŧş». 5.25 «ŅŸŞŢ Ţ ūŭŞŶśŵ. ŋ «ťşţŤŨţ» Ţ śťŨŤŧŨŬŨŦ».

7.00 «ĿŜŪŨŧŶŸū». 8.00 «ľŨśŪŨş ŭŬŪŨ, ʼnşŪŦūŤŢţ ŤŪŚţ!» 9.00 «ĿŜŪŨŧŶŸū». 10.00 «ŇŚśťŸŞŚŬşťŶ». 11.15 ńŨŦşŞŢŹ «őŭŠŚŹ ŠşŧŚ Ţ ŦŭŠ ũŨŞ ŤŪŨŜŚŬŶŸ». 12.25 ľ/Ů «Ŏşū. ŅŚśŢŪŢŧŬ Ţ ŪŚţ». 12.40 «ŅŢŧŢŹ ŠŢšŧŢ». «ĺŧŚŬŨťŢţ ŊŚŜŢŤŨŜŢű». 13.40 ľ/ū «łūŬŨŪŢŹ ũŪŨŢšŜşŞşŧŢţ ŢūŤŭūūŬŜŚ». «ŅŸŞŨŜŢŤ XIII ũŪŢŧŢŦŚşŬ ŝşŪŰŨŝŚ ŅŨŧŝŜŢťŹ Ŝ ŨŪŞşŧ ŋŜŹŬŨŝŨ ľŭůŚ» ŎŢťŢũũŚ Şş ŒŚŦũşŧŹ». 14.05 «łš šŨťŨŬŨţ ŤŨťťşŤŰŢŢ ŬşťşŬşŚŬŪŚ». ň. ōŚţťŶŞ. «ńŚŤ ŜŚŠŧŨ śŵŬŶ ūşŪŶşšŧŵŦ». 15.40 «ŇŨŜŨūŬŢ ŤŭťŶŬŭŪŵ. ʼnşŪŦŶ». 15.50 Ō/ū «ĽňŋŌł łŁ ʼnŊňŒŅňĽň». 16.40 ľ/ū «ŊŚūūŤŚšŵ Ũ ũŪŢŪŨŞş». 17.10 «ŋŨśŵŬŢŹ ŝŨŞŚ». «OPERALIA». ʼnťŚūŢŞŨ ľŨŦŢŧŝŨ Ŝ ņŨūŤŜş. ĽŚťŚ-ŤŨŧŰşŪŬ ťŚŭŪşŚŬŨŜ ŤŨŧŤŭŪūŚ. 18.35 ļşűşŪ ļşŧŢŚŦŢŧŚ ŋŦşůŨŜŚ «ňŬ ŋşŪşśŪŹŧŨŝŨ ŜşŤŚ ŞŨ ŁŨťŨŬŨŝŨ». 19.30, 23.30 ŇŨŜŨūŬŢ ŤŭťŶŬŭŪŵ. 19.45 «ĽťŚŜŧŚŹ ŪŨťŶ». 20.00, 1.40 «ŘśŢťŹŪŵ ŝŨŞŚ». ľ/Ů «ňťŶŝŚ řŤŨŜťşŜŚ. ŌŢůŢŦ ŝŨťŨūŨŦ». 20.40 ľ/ū «ļşťŢŤŚŹ ŬŚţŧŚ ŜŨŞŵ». 21.35 ĻťŚŝŨŬŜŨŪŢŬşťŶŧŚŹ ŚŤŰŢŹ «ĻşťŚŹ ŪŨšŚ». ńŨŧŰşŪŬ šŜşšŞ ŦŢŪŨŜŨţ ūŰşŧŵ Ŝ ńŪşŦťş. 23.00 «ńŪŚūŨŬŚ ūŤŪŵŬŨŝŨ». «łūŬŨŪŢŹ ŧŢŠŧşŝŨ ũťŚŬŶŹ» ū ŊşŧŚŬŨţ ŅŢŬŜŢŧŨŜŨţ. ŎŢťŶŦ 1-ţ. 23.55 «ŊşŬŪŨūũşŤŬŢŜŚ ŮŢťŶŦŨŜ őŚŪťŢ őŚũťŢŧŚ». ŌŪŚŝŢŤŨŦşŞŢŹ «ňŝŧŢ śŨťŶŲŨŝŨ ŝŨŪŨŞŚ». 1.25 ľ/Ů «Ŏşū. ŅŚśŢŪŢŧŬ Ţ ŪŚţ». 2.20–2.55 ʼn. ł. őŚţŤŨŜūŤŢţ. ŎŨŪŬşũŢŚŧŧŵş ũŶşūŵ.

7.10, 9.15, 14.15 «ļūş ŜŤťŸűşŧŨ». 8.00 «łŧŞŭūŬŪŢŹ ŤŢŧŨ». 8.30 «ļ ŦŢŪş ŠŢŜŨŬŧŵů». 9.05, 10.10, 14.00, 18.35, 3.30 «ļşūŬŢŋũŨŪŬ». 10.25 «ļşūŬŢ-ŋũŨŪŬ. Ū ʼnşŪŦŶ». Ū 10.30 ľŪŚŦŚ «ŋʼnĺŋŌł ŊřľňļňĽň ŊĺŃĺŇĺ». 13.40, 3.40 «ļşūŬŢ.ru». 14.45 ĻŨşŜŢŤ «ĻłŌļĺ ľŊĺńňŇňļ». 16.35 «ŎşŞŨŪ ĿŦşťŶŹŧşŧŤŨ. ʼnŨūťşŞŧŢţ łŦũşŪŚŬŨŪ». 18.55 ŎŭŬśŨť. őşŦũŢŨŧŚŬ ĺŧŝťŢŢ. «őşťūŢ» – «ŎŭťůŷŦ». 20.55 ļŨťşţśŨť. ńŭśŨŤ ŊŨūūŢŢ. ņŭŠűŢŧŵ. «ŎŢŧŚť ŜŨūŶŦŢ». 1/4 ŮŢŧŚťŚ. «ŁşŧŢŬ» (ńŚšŚŧŶ) – «ĻşťŨŝŨŪŶş» (ĻşťŝŨŪŨŞ). 22.45 ĻŨşŜŢŤ «ŋĿĽňľŇř Ōŕ ōņŊĿŒŖ». 0.35, 6.20 «ŇşŞşťŹ ūũŨŪŬŚ». 1.35 ŎŢťŶŦ ĺŪŤŚŞŢŹ ņŚŦŨŧŬŨŜŚ «ņşŪŬŜŚŹ šŨŧŚ-4». 2.30 «ŇŚŭŤŚ 2.0. ĻŨťŶŲŨţ ūŤŚűŨŤ». «ľŇń». 3.00 «ŒŤŨťŚ ŜŵŠŢŜŚŧŢŹ». 3.55 «ŊşţŬŢŧŝ ŌŢŦŨŮşŹ ĻŚŠşŧŨŜŚ. ŁŚŤŨŧŵ ũŪŢŪŨŞŵ». 4.25 «ņŨŹ ũťŚŧşŬŚ».


9

23 декабря 2011

27 декабря, вторник

5.00 «ōŬŪŨ ŊŨūūŢŢ». 5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 9.05 «ŋ ŧŨŜŵŦ ŞŨŦŨŦ!» 10.00 «ň ūŚŦŨŦ ŝťŚŜŧŨŦ». 11.00 «ļşūŬŢ». 11.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 11.50 Ō/ū / «ńōŅĺĽłŇ ł ʼnĺŊŌŇĿŊŕ». 13.00 Ō/ū «ŌĺŃŇŕ ŋŅĿľŋŌļłř». 14.00 «ļşūŬŢ». 14.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 14.50 «ļşūŬŢ. ľşŠŭŪŧŚŹ űŚūŬŶ». 15.05 Ō/ū «ļŋĿ ń ŅōőŒĿņō». 16.00 «ļşūŬŢ». 16.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 16.50 Ō/ū «ĿŎŊňŋłŇŖř. ʼnŊňľňŅŀĿŇłĿ». 17.55 Ō/ū «ŁľŊĺļŋŌļōŃ, ņĺņĺ!» 18.55 «ʼnŪŹŦŨţ ŷŮŢŪ». 20.00 «ļşūŬŢ». 20.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 20.50 «ŋũŨŤŨţŧŨţ ŧŨűŢ, ŦŚťŵŲŢ!» 21.00 Ō/ū «ŋļĺŌŕ-5». 23.05 «ŋŜŚŬŵ». ŀŢšŧŶ śşš ŝŪŢŦŚ. ŎşŞŨŪ ľŨśŪŨŧŪŚŜŨŜ». 0.05 Ō/ū «łŋĺĿļ». 1.00 «ļşūŬŢ+». 1.20 «ʼnŪŨŮŢťŚŤŬŢŤŚ». 2.25 ńŨŦşŞŢŹ «ŅŸŞŢ Ţ ŦŚŧşŤşŧŵ». 3.50 Ō/ū «ľĿļōŒńĺ-ŋʼnŅĿŌŇłŐĺ-2». 4.45 «ļşūŬŢ. ľşŠŭŪŧŚŹ űŚūŬŶ».

5.55 «ŇŌļ ŭŬŪŨŦ». 8.30 Ō/ū «ņňŊŋńłĿ ľŖřļňŅŕ». 9.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 10.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 10.20 «ļŧŢŦŚŧŢş: ŪŨšŵūŤ!» 10.55 «ľŨ ūŭŞŚ». 12.00 «ŋŭŞ ũŪŢūŹŠŧŵů». 13.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 13.25 «ŋŭŞşśŧŵţ ŞşŬşŤŬŢŜ». 14.40 «ŐşŧŬŪ ũŨŦŨųŢ «ĺŧŚūŬŚūŢŹ». 15.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 16.00 «ŋşŝŨŞŧŹ».

ÀÐÅÍÄÀ ÎÔÈÑÀ 27 м

2

реклама

в центре

Тел. 8-902-798-70-70

16.25 «ʼnŪŨŤŭŪŨŪūŤŚŹ ũŪŨŜşŪŤŚ». 17.40 «ĽŨŜŨŪŢŦ Ţ ũŨŤŚšŵŜŚşŦ». 18.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 19.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 19.30 Ō/ū / «ŒĺņĺŇ». 21.25 Ō/ū «ľłńłŃ-2». 23.15 «ŋşŝŨŞŧŹ. łŬŨŝŢ». 23.35 «ĽŊō. ŌŚţŧŵ ŜŨşŧŧŨţ ŪŚšŜşŞŤŢ». 1.25 «ńŭťŢŧŚŪŧŵţ ũŨşŞŢŧŨŤ». 2.25 «ňŞŢŧ ŞşŧŶ. ŇŨŜŚŹ ŜşŪūŢŹ». 3.00 Ō/ū «ŋŌĺļńĺ Ňĺ ŀłŁŇŖ». 4.55 Ō/ū «ŋŕœłńł».

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

14.00 «ŀşŧūŤŚŹ ťŢŝŚ: ũŚŪŧŢ, ŞşŧŶŝŢ Ţ ťŸśŨŜŶ». ńŨŦşŞŢŹ. 14.30 «ľŨŦ-2. Lite». 16.10 «ņłŋŋ ŇłńŌň». ńŨŦşŞŢŹ. 18.00 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 18.30 «ōŧŢŜşŪ. ŇŨŜŚŹ ŨśųŚŝŚ». ńŨŦşŞŢţŧŵţ ŬşťşūşŪŢŚť. 19.00 «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». ńŨŦşŞŢŹ. 19.30 «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». ńŨŦşŞŢŹ. 20.00 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 20.30 «ōŧŢŜşŪ. ŇŨŜŚŹ ŨśųŚŝŚ». ńŨŦşŞŢţŧŵţ ŬşťşūşŪŢŚť. 21.00 «ŌŇŌ-ńňņĿľłř»: «ʼnĿŇĿŅňʼnĺ». ńŨŦşŞŢŹ. 23.00 «ľŨŦ-2. ĽŨŪŨŞ ťŸśŜŢ». 0.00 «ľňņ-2. ʼnŨūťş šŚŤŚŬŚ». 0.30 «ŋşŤū» ū ĺŧŮŢūŨţ őşůŨŜŨţ». 1.00 «V- ŜŢšŢŬźŪŵ». ŎŚŧŬŚūŬŢűşūŤŢţ ūşŪŢŚť. 1.50 «ľŨŦ-2. ĽŨŪŨŞ ťŸśŜŢ». 2.50 «ĿœĬ». 5.45 «ńŨŦşŞŢŚŧŬŵ». ŒŨŭ. 6.00 ňŤŨŧűŚŧŢş ũŪŨŝŪŚŦŦŵ.

6.00 «ŌŋŇ», «ŇŨŜŵţ ŞşŧŶ». 8.30 Ō/ū «NEXT 3». 9.30 «ŇŨŜŨūŬŢ 24». 10.00 ŎŷŧŬşšŢ «ʼnŨŞšşŦşťŶş ŞŪŚŤŨŧŨŜ». 12.00 «ŗŤūŬŪşŧŧŵţ ŜŵšŨŜ». 12.30 «ļŚŲş šŞŨŪŨŜŶş». 12.45 «ĻşšŨũŚūŧŨūŬŶ ŞŜŢŠşŧŢŹ». 13.00 «ŁŜŚŧŵţ ŭŠŢŧ». 14.00 «Ňş ŜŪŢ Ŧŧş!» 15.00 «ŋşŦşţŧŵş ŞŪŚŦŵ». 16.00 Ō/ū «ŋťşŞŚŤŢ». 16.30 «ŇŨŜŨūŬŢ 24». 17.00 Ō/ū «ŇŚŜŚŠŞşŧŢş». 19.00 «ŌşťşŜŢšŢŨŧŧŚŹ ūťŭŠśŚ ŧŨŜŨūŬşţ». 19.30 «ŋŭŬŶ ŞşťŚ». 19.45 «ĻşšŨũŚūŧŨūŬŶ ŞŜŢŠşŧŢŹ». 20.00 Ō/ū «NEXT 3». 23.00 «ŌşťşŜŢšŢŨŧŧŚŹ ūťŭŠśŚ ŧŨŜŨūŬşţ». 23.30 ĻŨşŜŢŤ «ņşŬŪŨ». 1.45 «ĻŭŧŤşŪ News». 2.45 ŏ/Ů «ņŚţŤť ńťşţŬŨŧ». 5.00 Ō/ū «ŇşśŨ Ŝ ŝŨŪŨŲşŤ».

6.00 «ōŬŪşŧŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». 10.00 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 11.00 ľ/Ů «ĻşŪşŝ ŧŚŞşŠŞŵ, ŢťŢ ŁŞŪŚŜūŬŜŭţŬş, Ź – ŧŚŪŤŨŦŚŧ». 11.30 «ŋťŭŠśŚ ŤŭťŢŧŚŪŧŨţ ŪŚšŜşŞŤŢ». 12.00 «ŗŧŰŢŤťŨũşŞŢŹ ŷŤūŬŪşŦŚťŶŧŨŝŨ ūũŨŪŬŚ». 12.20–13.00 «ľŧşŜŧŨţ ŜşūŬŧŢŤ». 13.00–18.00 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24». 18.00 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū». 18.15 «ʼnŪŨŜşŪşŧŨ ŧŚ ūşśş». «ŁŚśŵŬŵţ ũŚŪŨůŨŞ». 18.28 «ĺŤŬŭŚťŶŧŨş ŢŧŬşŪŜŶŸ». 18.36 «ļşūŬŢ. ńŭťŶŬŭŪŚ». 18.41 «ļşūŬŢ. ʼnŪŨŢūŲşūŬŜŢŹ». 18.45 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū». 19.00 «ļşűşŪŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». 19.35 Ō/ū «ŅŭśŹŧŤŚ». 19.55, 20.55 «ĽŨŪŨūŤŨũ». 20.00 Ō/ū «ĺŞŴŸŬŚŧŬŵ ťŸśŜŢ». 21.00 «ļşűşŪŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». 21.20–21.40 «ŅŨśśŢ-ůŨťť». 21.40 «ŗŬŨŬ ŞşŧŶ Ŝ ŢūŬŨŪŢŢ». 21.45 «ĺŤŬŭŚťŶŧŨş ŢŧŬşŪŜŶŸ». 21.56 «ļşūŬŢ. ʼnŪŨŢūŲşūŬŜŢŹ». 22.00 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū. ʼnşŪŦŶ». 22.15 «ļşūŬŢ. ŋũŨŪŬ». 22.18 «ļşūŬŢ. ńŭťŶŬŭŪŚ». 22.28 «ŎŨŪŦŭťŚ ŭūũşůŚ». 22.40 «ʼnŪŨŜşŪşŧŨ ŧŚ ūşśş».

22.45 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū. ʼnşŪŦŶ». 23.00–6.00 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24».

6.00 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 6.55 ņ/ū «ŋņĿŒĺŊłńł». 7.00 ņ/ū «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ņōŅŖŌřŒĿń». 7.30 ņ/ū / «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ļōľł ł ĿĽň ľŊōŁĿŃ». 8.00 Ō/ū «ľĺĬŒŖ ņňŅňľĬŀŖ!». 8.30 Ō/ū «ņňŅňľňŀĬŇŕ». 9.00 «6 ńĺľŊňļ». 9.30 Ō/ū «ļňŊňŇłŇŕ». 10.00 ŏ/Ŏ / «ļňńŊōĽ ŋļĿŌĺ Łĺ 80 ľŇĿŃ». 12.15 «6 ńĺľŊňļ». 13.30 «ĿŊĺŅĺŒ». 14.00 ņ/ū «ńŅōĻ ļłŇńŋ – ŒńňŅĺ ļňŅŒĿĻŇłŐ». 14.30 ņ/ū / «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ļōľł ł ĿĽň ľŊōŁĿŃ». СПЕЦИАЛИСТАА 15.00 ņ/ū «ʼnňľŁĿņĿŅŖĿ ľŊĺńňŇňļ». 15.30 «ĿŊĺŅĺŒ». 16.00 Ō/ū «ʼnĺʼnłŇŕ ľňőńł». 17.30 «ĽĺŅłŅĿň». 18.30 Ō/ū «ļňŊňŇłŇŕ». 19.00 Ō/ū «ļňŊňŇłŇŕ». 19.30 Ō/ū «ņňŅňľňŀĬŇŕ». 20.30 Ō/ū «ŋļĿŌňŎňŊ». 21.00 ŏ/Ŏ «ĺŋŌĿŊłńŋ ł ňĻĿŅłńŋ ʼnŊňŌłļ ŐĿŁĺŊř». 23.05 «6 ńĺľŊňļ». 0.00 «6 ńĺľŊňļ». 0.30 «łŇŎňņĺŇłř». 1.00 «ŏňŊňŒłĿ ŒōŌńł». 2.50 ľŪŚŦŚ Ū «ńĺľĿŌŋŌļň». 4.30 ņ/Ů «ŁĿņŅř ľň ŇĺőĺŅĺ ļŊĿņĬŇ – 10. ļĿŅłńňĿ ʼnĿŊĿŋĿŅĿŇłĿ». 5.50 ņōŁŕńĺ Ňĺ ŋŌŋ.

6.30 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 7.00 ľŀĿŃņł ō ŋĿĻř ľňņĺ. 7.30 Ō/ū «ņňř ʼnŊĿńŊĺŋŇĺř ŇřŇř». 8.00 ŏ/Ů «ŇňļŕĿ ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ńĺʼnłŌĺŇĺ ļŊōŇĽĿŅř». 9.25 ʼnň ľĿŅĺņ ŇĿŋňļĿŊŒĿŇŇňŅĿŌŇłŏ. 10.25 ľ/Ů Ů «ŀĿŇŋńłŃ Ŋňľ». 12.25 ľ/Ů /Ů «ŁļĬŁľŇĺř ŀłŁŇŖ». 12.55 ŏ/Ů /Ů «ʼnŊňœĺŃŌĿ, ľňńŌňŊ ŎŊĿŃľ». 15.05 ńŊĺŋňŌĺ ŌŊĿĻōĿŌ! 16.05 ŏ/Ů «łľĿĺŅŖŇĺř ŀĿŇĺ».

ПРОДАМ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ • Бетономешалка • Покрасочный аппарат • Сварочный аппарат и т.д.

Т. 8-902-798-70-70

ŪşŤťŚŦŚ

5.00 «ľŨśŪŨş ŭŬŪŨ». 9.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 9.05 «ńŨŧŬŪŨťŶŧŚŹ šŚŤŭũŤŚ». 9.40 «ŀŢŬŶ šŞŨŪŨŜŨ!» 10.50 «ņŨŞŧŵţ ũŪŢŝŨŜŨŪ». 11.50 «ŀşŧūŤŢţ ŠŭŪŧŚť». 12.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 12.20 Ō/ū «ĺĽĿŇŌ ŇĺŐłňŇĺŅŖŇňŃ ĻĿŁňʼnĺŋŇňŋŌł». 13.20 «ōűŚūŬŤŨŜŵţ ŞşŬşŤŬŢŜ». 14.00 «ľŪŭŝŢş ŧŨŜŨūŬŢ». 14.20 «ʼnŨŧŹŬŶ. ʼnŪŨūŬŢŬŶ». 15.00 ŇŨŜŨūŬŢ (ū ūŭśŬŢŬŪŚŦŢ). 15.25 «ŏŨűŭ šŧŚŬŶ». 15.55 Ō/ū «ňśŪŭűŚťŶŧŨş ŤŨťŶŰŨ». 16.55 «ŋŜŨśŨŞŚ Ţ ūũŪŚŜşŞťŢŜŨūŬŶ». 18.00 ļşűşŪŧŢş ŧŨŜŨūŬŢ (ū ūŭśŬŢŬŪŚŦŢ). 18.50 «ľŚŜŚţ ũŨŠşŧŢŦūŹ!» 19.55 «ʼnŭūŬŶ ŝŨŜŨŪŹŬ». 21.00 «ļŪşŦŹ». 21.30 Ō/ū «ŁŚśŵŬŵţ». 22.30 «ŋşŪŝşţ ĻŨŞŪŨŜ. ĽŞş Ŭŵ, śŪŚŬ?» 23.30 ŎŢťŶŦ ņŢůŚŢťŚ ŅşŨŧŬŶşŜŚ «ĻŨťŶŲŚŹ ŚŦşŪŢŤŚŧūŤŚŹ ŞŵŪŤŚ-3». 2-Ź ūşŪŢŹ. 0.25 ŇŨűŧŵş ŧŨŜŨūŬŢ. 0.50 ņşťŨŞŪŚŦŚ «ŇŚ ūŚŦŨŦ Şŧş ŨŤşŚŧŚ». 2.50 ŏ/Ů «ĽťŚŞŢŚŬŨŪ». 3.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 3.05–4.50 ŏ/Ů «ĽťŚŞŢŚŬŨŪ» (ŨŤŨŧűŚŧŢş).

10.40 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 11.10 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 11.40 ņ/ū «ĽŭśŤŚ ĻŨś ńŜŚŞŪŚŬŧŵş ŲŬŚŧŵ». 12.00 ņ/ū «ĽŭśŤŚ ĻŨś ńŜŚŞŪŚŬŧŵş ŲŬŚŧŵ». 12.30 «ʼnŪŢŤťŸűşŧŢŹ ľŠŢŦŦŢ ŇşţŬŪŨŧŚ, ŦŚťŶűŢŤŚ-ŝşŧŢŹ». 13.00 «ʼnŪŢŤťŸűşŧŢŹ ľŠŢŦŦŢ ŇşţŬŪŨŧŚ, ŦŚťŶűŢŤŚ-ŝşŧŢŹ». 13.30 «Ļşŧ 10: ŢŧŨũťŚŧşŬŧŚŹ ūŢťŚ».

18.00 Ō/ū / «ŇĿ ŊňľłŋŖ ńŊĺŋłļňŃ». 19.00 ľşŬşŤŬŢŜ «ňľĿŊŀłņŕŃ». 21.00 ľ/Ů /�� «ĻĺĻŖĿ ŅĿŌň». 22.00 Ō/ū «ľňŊňĽňŃ ľňńŌňŊ». 23.00 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 23.30 ŏ/Ů «ĽŊňņňŁĿńĺ». 1.20 ŏ/Ů /Ů «ĽŊřŁŇĺř łĽŊĺ». 3.15 ŏ/Ů «ʼnňŃņĺŌŖ ļňŊĺ». 5.05 ľ/Ů «ʼnŊňŎĿŋŋłł». 6.00 ľ/Ů «ľłŇĺŋŌłł».

6.00 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 6.30 «ĿūŬŶ ũŨŜŨŞ». 7.00 ōŬŪŨ ŧŚ «5». 9.25 «ńŪŢŦŢŧŚťŶŧŵş ůŪŨŧŢŤŢ». 10.00 «ŋşţűŚū». 10.30 ľ/Ů «ʼnŨūťşŞŧŢţ ŝŪŢšťŢ». 10.55 ŏ/Ů «ņŨţ». 12.00 «ŋşţűŚū». 12.30 ŏ/Ů «ņŨţ». 15.00 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 15.30 «ĿūŬŶ ũŨŜŨŞ». 16.00 «ňŬŤŪŵŬŚŹ ūŬŭŞŢŹ». 18.00 «ņşūŬŨ ũŪŨŢūŲşūŬŜŢŹ». 18.30 «ŋşţűŚū». 19.00 ŏ/Ŏ «ľşŬşŤŬŢŜŵ». 20.00 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 20.30 «ʼnŪŢŝťŚŲŚţŬş Ŝ ŝŨūŬŢ ņŚŲŭ!» 20.40 «ĺŤŬŭŚťŶŧŨş ŢŧŬşŪŜŶŸ». 20.50 «ĽŨŪŹűŢş śŭŞŧŢ». 21.00 «ĺšśŭŤŚ ŪşŦŨŧŬŚ».

21.30 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 22.00 «ŋşţűŚū». 22.25 ŏ/Ů «ľŧşŜŧŨţ ũŨşšŞ». 0.20 ŏ/Ů «ŋŢŰޝތŧūŤŚŹ šŚųŢŬŚ». 1.55 ŏ/Ů «ŀşŦűŭŠŢŧŚ ŞŪŚŤŨŧŚ». 3.40 «ńŪŢŦŢŧŚťŶŧŵş ůŪŨŧŢŤŢ». 4.25 «ʼnŨūťş ūŦşŪŬŢ». Ū 5.10 ľ/ū «ŃşťťŨŭūŬŨŭŧ. łūŬŨŪŢŢ ŞŢŤŨţ ũŪŢŪŨŞŵ».

6.00 «ŇŚūŬŪŨşŧŢş». 8.30 ņ/Ů «ńŚŤ ŤŚšŚŤŢ ŧşŜşūŬ ŜŵŪŭűŚťŢ». 8.50 ńŨŦşŞŢŹ «ńŨŝŞŚ ŨũŚšŞŵŜŚŸŬ Ŝ ŁĺĽŋ…» 10.40 ŌŪŚŝŢŤŨŦşŞŢŹ «ŁŚśŵŬŚŹ ŦşťŨŞŢŹ ŞťŹ ŮťşţŬŵ». 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.25 «ŋŨśŵŬŢŹ». 11.45 ŌŪŚŝŢŤŨŦşŞŢŹ «ŁŚśŵŬŚŹ ŦşťŨŞŢŹ ŞťŹ ŮťşţŬŵ» (ŨŤŨŧűŚŧŢş). 13.35 ľ/Ů «ŋşŪŝşţ ŎŢťŢũũŨŜ. «ŅŸŞŢ, Śŭ!» 14.45 «ľşťŨŜŚŹ ņŨūŤŜŚ». 15.10, 17.50 «ʼnşŬŪŨŜŤŚ, 38». 15.25 Ō/ū «ĿļŅĺņʼnłř ŊňņĺŇňļĺ. ŋŅĿľŋŌļłĿ ļĿľĿŌ ľłŅĿŌĺŇŌ». 16.30 Ō/ū «ŀşŧŢů ŞťŹ ĻŚŪśŢ». 18.10 «ĻŚŪŵŲŧŹ Ţ ŤŭťŢŧŚŪ». 18.50 Ō/ū «ńŨŝŞŚ Ŧŵ śŵťŢ ūűŚūŬťŢŜŵ». 19.55 «ņŨūŤŜŚ-24/7». 21.00 «ŘśŢťşţŧŵţ ŜşŪŧŢūŚŠ łťŶŢ ŊşšŧŢŤŚ». 22.50 ńŨŦşŞŢŹ «ŌŭŲŢŬş ūŜşŬ». 0.55 ľŪŚŦŚ «ĽťŹŧşŰ». 3.20 ľŪŚŦŚ «ļŨŪŨŲŢťŨŜūŤŢţ ūŬŪşťŨŤ». 5.15 «ŅŸŞŢ Ţ ūŭŞŶśŵ. ļŨşŧŧŨş ŤŢŧŨ».

6.30 «ĿŜŪŨŧŶŸū». 8.00 «ľŨśŪŨş ŭŬŪŨ, ʼnşŪŦūŤŢţ ŤŪŚţ!» 9.00 «ĿŜŪŨŧŶŸū». 10.00 «ŇŚśťŸŞŚŬşťŶ». 11.15 ŌŪŚŝŢŤŨŦşŞŢŹ «ňŝŧŢ śŨťŶŲŨŝŨ ŝŨŪŨŞŚ». 12.45 «ĿŜŝşŧŢţ ļşūŧŢŤ. ńŭŪŶşšŵ, ŬşŚŬŪ, ŤŢŧŨ, ŠŢšŧŶ». ʼnşŪşŞŚűŚ 1-Ź. 13.15, 20.40 ľ/ū «ļşťŢŤŚŹ ŬŚţŧŚ ŜŨŞŵ». 14.05 90 ťşŬ ŋşŪŝşŸ ńŨťŨūŨŜŭ. ńŢŧŨũŨŜşūŬŶ «ľŭŲşűŤŚ». 15.20 ľ/Ů «ļşťŢŤŚŹ ńŢŬŚţūŤŚŹ ūŬşŧŚ». 15.40 «ŇŨŜŨūŬŢ ŤŭťŶŬŭŪŵ. ʼnşŪŦŶ». 15.50 Ō/ū «ĽňŋŌł łŁ ʼnŊňŒŅňĽň». 16.40 ľ/ū «ŊŚūūŤŚšŵ Ũ ũŪŢŪŨŞş». 17.10 «ŋŨśŵŬŢŹ ŝŨŞŚ». ŁŭśŢŧ ņşŬŚ Ţ ŨŪŤşūŬŪ ŮşūŬŢŜŚťŹ «ŎťŨŪşŧŬŢţūŤŢţ ŦŭšŵŤŚťŶŧŵţ ŦŚţ» Ŝ ņŨūŤŜş. 18.10 «ļ ŝŨūŬŹů ŭ ŗťŶŞŚŪŚ ŊŹšŚŧŨŜŚ». «ļşűşŪ ĺťťŵ ľşŦŢŞŨŜŨţ». 19.30, 23.30 ŇŨŜŨūŬŢ ŤŭťŶŬŭŪŵ. 19.45 «ĽťŚŜŧŚŹ ŪŨťŶ». 20.00, 1.55 «ŘśŢťŹŪŵ ŝŨŞŚ». 90 ťşŬ ŋşŪŝşŸ ńŨťŨūŨŜŭ. ľ/Ů «ŗŮŮşŤŬ ʼnŢŝŦŚťŢŨŧŚ». 21.30 «ŒťŹŝşŪŵ ŭŲşŞŲşŝŨ ŜşŤŚ». ńŨŧŰşŪŬ «ōŧşūşŧŧŵş ŜşŬŪŨŦ». 23.00 «ńŪŚūŨŬŚ ūŤŪŵŬŨŝŨ». «łūŬŨŪŢŹ ŧŢŠŧşŝŨ ũťŚŬŶŹ» ū ŊşŧŚŬŨţ ŅŢŬŜŢŧŨŜŨţ. ŎŢťŶŦ 2-ţ. 23.50 «ŊşŬŪŨūũşŤŬŢŜŚ ŮŢťŶŦŨŜ őŚŪťŢ őŚũťŢŧŚ». ńŨŦşŞŢŹ «ŐŢŪŤ». 1.05 ńŨŧŰşŪŬ ŊŨūūŢţūŤŨŝŨ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŨŝŨ ŨŪŤşūŬŪŚ. ľŢŪŢŠşŪ ńşŧŬ ŇŚŝŚŧŨ. 1.40 ľ/Ů «ŊŚţůşŧŚŭ. ňūŬŪŨŜ ŰşŪŤŜşţ ŧŚ ĻŨŞşŧūŤŨŦ ŨšşŪş». 2.40–2.55 ľ/Ů «ļŚţťŶ ņŸūŬşŪ, ŝŞş ńŚŪťŚ ļşťŢŤŨŝŨ ūűŢŬŚŸŬ ūŜŹŬŵŦ».

7.15, 9.10, 14.55 «ļūş ŜŤťŸűşŧŨ». 8.05 «ŀşťşšŧŵţ ũşŪşŞşť». 9.00, 11.00, 13.45, 20.15, 1.15 «ļşūŬŢŋũŨŪŬ». 10.10 «ľşŧŶ ū ĻŚŞŸŤŨŦ». 10.40, 13.25, 3.25 «ļşūŬŢ.ru». 11.10 ĻŨşŜŢŤ «ĻłŌļĺ ľŊĺńňŇňļ». 12.55 «ŇŚŭŤŚ 2.0. ĻŨťŶŲŨţ ūŤŚűŨŤ». «ľŇń». 13.55 «ŇşŞşťŹ ūũŨŪŬŚ». 15.45 ľşŬşŤŬŢŜ «ł ʼnŊłŒĿŅ ʼnĺōń». 17.45 «ļŪşŦŹ ŊŨŦŚŧŵűŚ». 18.25 ļŨťşţśŨť. ńŭśŨŤ ŊŨūūŢŢ. ņŭŠűŢŧŵ. «ŎŢŧŚť ŜŨūŶŦŢ». 1/2 ŮŢŧŚťŚ. 20.25 «ŏŨŤŤşţ ŊŨūūŢŢ». 20.55 ŏŨŤŤşţ. ńŏŅ. «ŇşŮŬşůŢŦŢŤ» (ŇŢŠŧşŤŚŦūŤ) – «ĺŤ ĻŚŪū» (ńŚšŚŧŶ). 23.15 ŏ/Ů «ņşŪŬŜŚŹ šŨŧŚ-4». 0.10 «ŇŚŭŤŚ 2.0. ŎŨŪŦŭťŚ şŞŵ». 1.25 ŎŭŬśŨť. őşŦũŢŨŧŚŬ ĺŧŝťŢŢ. «ŇŨŪŜŢű» – «ŌŨŬŬşŧůŷŦ». 3.40 «ņŨŹ ũťŚŧşŬŚ». 4.40 «ŊŵśŚťŤŚ ū ŊŚŞšŢŲşŜūŤŢŦ». 5.00 ŏŨŤŤşţ. ńŏŅ. «ŌŪŚŤŬŨŪ» (őşťŹśŢŧūŤ) – «ľŢŧŚŦŨ» (ņŨūŤŜŚ). Если Россия такая единая, то почему я такой одинокий? *** У меня было всё... дом в Каннах... «Мазератти» красного цвета... кругленький счёт в банке... предупредительный лакей

6.00 «ŋŭũşŪłŧŬŭŢŰŢŹ». 7.00 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 7.25 «ʼnŨŤşŦŨŧŵ: ŚťŦŚš Ţ ŠşŦűŭŝ». 7.55 ņ/ū «ŀŢšŧŶ Ţ ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ ŪŨśŨŬŚ-ũŨŞŪŨūŬŤŚ». 8.30 «ōŧŢŜşŪ». ŋŢŬŤŨŦ. 9.00 «ōŧŢŜşŪ». ŋŢŬŤŨŦ. 9.30 Ō/ū «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». 10.00 Ō/ū «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş».

и муж, не доставляющий мне хлопот... Ну на фига зазвонил будильник?!

ȫɠɥȴȶ ȵȳȶɪȷɨȴɢȴ ȳɤȳɫȳɣȳɩɴɫɦɨȲ ȫɠ «Ȫȴɡɳɧ ɨȴɪȵȲɫɴȴɫ» ȴɬ 20 ɣȳɨȲɠȶɷ ɝɡȴɩɶɮɦɷ ȫɩȳɢȲ ɘɦȶɨȸɫȴɡȲ. ȫɬ ȷȳɫȲɬȴȶȲ-ɩɦɬȳȶȲɬȴȶȲ ɣȴ ɠɩȴɢȳȶȲɢȸɠȳȶɫȲɬȴȶȲ. «˾̹̈͋̿ ̀̈͂̉̆̓͌̈̓» ̸̋̈̊̆́ ̸̓̆̾̈́̇̇ ͏̊̀̾̇ ͆̾̈́̆̈́͋ ̾̽ ̹̈́̇̀̋̈́̈ ̾ ̸͇̉̌́̾̓͋̍ ̹͋̋̈́̌̉́̇̓̾̿ ͈̺̓͋̓̇̓̇̈ ̸̺̌̇̊̓̆̈́̈̊̆ ̺̀̇̊͂̋̀̈̈ ̀̊̆͏. ̵̈́̾ ̊̇̉́̾̀̾ ̹̉̈̽̈́͏͎̈́ ̻̋̌̾̈́͌ ̈ ̈́̈͂, ̓̆̋̀̈́͌̀̈ ̾̽͂̇̓̾́̾̋͌ ̽̆ ̻̉̈̋́̇̓̾̇ 10 ́̇̈́ ̸̼̻̌̇̇̓̾͏ ˿̺́̇̆ ̰̹̾̊̀̌̓̈̆, ̓̌ ̾́̾, ̉̈ ̀̊̆̿̓̇̿ ͂̇̊̇, ̀̆̀ ͍̹͎̹̈́͆̾̈̓̾̊̈̆́̆ ̽̆ ͍̈́̾ ̺̻̈͋ ̾̍ ̆̊̈́̾̀̌́͏͆̾͏ ̹ ̸͇̉̌́̾̓̈̿ ̋̇̊̇ͅ. ȪȲɣȳɤɣȲ ԓȳɩɷȳɡȲ: ̙̺̲ ̷̮̲̻̺̲̺̻̾̈́ ̸̳̭͉… ̧̾̊̇̀̈́̈̊ ̀̇̊͂̋̀̈̿ ̺̻̹̈̋̌̆̊̋̈́̇̓̓̈̿ ̻̼̹̍̌̈̇̋̈́̇̓̓̈̿ ̺̆́̇̊̇̾ ̊̆̋̋̀̆̽̆́̆ «˾̹̈̈͂̌ ̀̈͂̉̆̓͌̈̓̌» ̈ ͇̉̊̾̾̓̆̍ ̹̺̋̈̇̈ ̹̌̈́͌̓̇̓̾͏ ȮȵȳɨɬȲɨɩɴ ȴɣɫȴɢȴ ȵȴɣȶɷɣɯɦɨȲ. ˽̹̈̋̀̈̋̀̆͏ ̀̈͂̉̆̓̾͏ ̼̋͂̈̇̈́ ̹̈̋̈̾̈́͌ ͉̇̎ ̸̈́̇̇ 170 ͂́̓ ̸̊̌. ̓̆ ̹̋̈́̊̈̾̈́̇́͌̋̈́̇ ̻̊̆͂̈́̇̆̈́̊̆ ̹ ̬̻̌͋͂̀̆̊̇ Ȯȸɣ ȵȶȴȷɬɦɩ ȸɨɩȴɫɦȷɬȴɡ. ̧̹̌͂ ̉̇̊͂̋̀̾͂ ̀̈͂̉̆̓̾͏͂ ̻̌̆́̈̋͌ ̸̻̈̾̈́͌̋͏ ͎͇̾̋̀́̇̓̾͏ ̾̽ ̻̺̇̇̊̆́͌̓̈̈ͅ ̊̇̇̋̈́̊̆ ̸̻̹̓̇̈̊̈̋̈̇̋̈́̓͋̍ ̹͉̹̉̈̋̈́̆̾̀̈ ԐȶȲɣȷȴɡȳɬ ɥȲɣȲɩ ɡɳȷȴɬȸ. ˿̸̽̈̊ ̸̓̆̾̈́̇̇ ̽̆͂̇̈́̓͋̍ ̹̉̊̈̇̀̈́̈ ̹ ̋̇̊̇ͅ ̺̻̹̊̆̈̋̈́̊̈̾̈́̇́͌̋̈́̆ ̀̇̊͂̾, ̸̻̈̈̊̇̓̓͋̍ ̹ 2008-2010 ̺̻̈̆̍ «ȰȲɡȴȶɦɬ» ȴɬɠɦɩ ȲɬȲɨȸ. ˾̾ ̼̾́͌͆̆͂, ̓̾ ̉̊̈̀̌̊̈̊̌, ̓̾ ̹̀̊̆̇͋͂ ͇̹̾̓̈̓̾̀̆͂ ̓̇ ̻̌̆́̈̋͌ ̻̈̀̆̽̆̈́͌ ̓̇̽̆̀̈̓̓̈̋̈́͌ ̹̋̈́̊̈̾̈́̇́͌̋̈́̆ ̹͋̋̈̈́̀̾ ̓̆ ̌́̾͆̇ ̬̹̊̾̋̆̓̈̆ ̹ ̀̇̊͂̾ Ȫȴɡɳɧ ȴȵɳɬ ɦ ɫȴɡɳȳ ɡɳɥȴɡɳ. ˿˹˿ «̃˻̬-9» ̻̹̻̉̈̈̾̈́ ̊̇̽̌́͌̈́̆̈́͋ ̹̋̈̇̿ ̻̇͏̈́̇́͌̓̈̋̈́̾ ̹ 2011 ̺̻̈̌. «ɔȮ-ȬȶɦɨȲɪɴȳ» ȶȲȷȷɬȲɡɩɷȳɬ ȵȶɦȴȶɦɬȳɬɳ. ̬̈͂̉̆̓̾͏, ̸͎͉̊̆̈̈́̆̆͏ ̹ ̸̈́̆̋̈́̾ ̀̈͂͂̌̓̆́͌̓̈̿ ͍̺̓̇̊̇̈́̾̀̾, ͇̈̈́̾̈́̆́̆̋͌ ̈ ̹̋̈̇̿ ̻̇͏̈́̇́͌̓̈̋̈́̾ ̹ 2011 ̺̻̈̌ Ȯȳȶɢȳɧ ԓȲɢȶȴɡ: ͈̲̺̲̹̏̿̾͌ ̾ ̷͈̺̭̽ ̴̭̮̲̳̺͈̽̀͂ ̷̷̻̺̲̺̻̯̀̽̿. ˻̇̓̇̊̆́͌̓͋̿ ̻̾̊̇̀̈́̈̊ ̩˹˿ «̸̂̾̌̊-̅̾͂̉̊̈͂» ̊̆̋̋̀̆̽̆́ «˾̹̈̈͂̌ ̀̈͂̉̆̓͌̈̓̌» ̸̈ ̸̈̋̈̇̓̓̈̋̈́͏̍ ̀̈̓̀̌̊̇̓͆̾̾ ̓̆ ̹̓̌̈́̊̇̓̓̇͂ ̾ ̸̼̽̆̊̌̇̓̈͂ ̊͋̓̀̆̍ ̾ ̹̉̇̊̋̉̇̀̈́̾̆̍ ̹̊̆̽̾̈́̾͏ ̉̇̊͂̋̀̈̿ ͉̻̉́̈̆̀̾ Ԏɫɣȶȳɧ ԐɩȲɣɦɨȴɡ: ̙͈ ̴̯̲͉͍̾̽ ̴̭̱̹͈̯̭̲̹̀̾͌ ̻ ̮̱̲̹̀̀͆ ̵̸̶̳̲̲̿ ̵̷̶̹̻̭̻̺̭̽̽ «̸̵̶̷͉̼̭̍̾͌ ̷̰̻̭̽». ̻̻̀̊̇̋̇̆̈́̇́͌ ̹̋̈̇̈́̆ ̻̹̾̊̇̀̈́̈̊̈ ˿˹˿ «̧̬ ˻̊̌̉̉» ̊̆̋̋̀̆̽̆́ «˾̹̈̈͂̌ ̀̈͂̉̆̓͌̈̓̌» ̈ ̹̉̇̊̋̉̇̀̈́̾̆̍ ̹̊̆̽̾̈́̾͏ ̾ ̺̹́̆̓͋̍ ͉̹̉̊̇̾͂̌̇̋̈́̆̍ ̨̬ «˹́͌̉̾̿̋̀̆͏ ̺̈̊̀̆» ɕȳȴɫɦɣ ȩȴȶȴɥȴɡ: ̭̹̚ ̸̱̭̻͉̀̾ ̴̻̱̭͉̾̿ ̷̷̵̶̮̭̺̻̯̾ ̵̴̮̺̲̾, ̷̶̻̻͈̿̽ ̭̮̻̭̲̽̿̿ ̼̻ ̶̷̵̲̯̻̼̲̹̽̾ ̭̺̱̭̭̹̾̿̽̿. ̩̆͂̇̋̈́̾̈́̇́͌ ̻̻̉̊̇̋̇̆̈́̇́͏ ̹̉̊̆́̇̓̾͏ ˿˹˿ ˹̬̦ «̮̊̆́ ̧̄» ̊̆̋̋̀̆̽̆́ ̸̈ ̹̈̋̓̈̓͋̍ ̻̈́̇̓̇̓͆̾͏̍ ̓̆ ̊͋̓̀̇ ̸̹̆̓̀̈̋̀̾̍ VIP-̺̌̋́̌ «ԕɦɪɫɦȳ» ɡɨɩȲɣɳ. ̦̆̓̀̾ ̻͎̇͂̈̓̋̈́̊̾̊̌̈́ ̻̹̺̻͎͎̉̊̇̓̈̈̈̓ ̹̆̀̈́̾̓̈̋̈́͌ ȫɬ ɣȳɪȴɨȶȲɬɦɦ ɣɩɷ ȷɡȴɦȹ ɨ ɣȳɪȴɨȶȲɬɦɦ ɣɩɷ ɦɣɦȴɬȴɡ. ̪̺̈̊͌ ˹̹̹̇̊̀̾̇ – ̈ «̹̹͉̈̽̊̆̇̓̾̾ ̸̹̹͋̈̊̈ ̸̺̹̌̇̊̓̆̈́̈̊̈» ȭȲɥɠȴȶ ȵȶȴɩȺɬȴɡ. ̺̀̈́̾̈́̈́̈̾ ̹̉̊̈̆̓̆́̾̽̾̊̈̆́̾ ̸͈̈̾̀̾, ̻͉̈̉̌̇̓̓͋̇ ͇̉̈́̾̈́̾̇̋̀̾͂̾ ̉̆̊̈́̾͏͂̾ ̹ ̀̊̆̇ ̹ ̻̍̈̇ ̸̾̽̾̊̆̈́̇́͌̓̈̿ ̀̆͂̉̆̓̾̾ ȫ ɨȶȲȷɫɳȹ ɦ ɦȹ ɬȴɡȲȶɦɱȲȹ. «́̇̉́̾̀̆» ̺̂̇̊̇͏ ̪́͌̾̓̆ ԓȴɢ ɰȳɩɴɪȸ ɪȳɬɦɬ. «˺̺̽́͏̻» ˼̹̺̇̓̾͏ ̂̆̉̾̊̈ ȫɩɴɢȲ ԎɫɬɦȵɦɫȲ: ̵̷̷̵̭͂̚ ̹̲̽ ̷ ̵̸̺̭̲̹̽̀̿͌ͅ ̮̱̳̲̺̻̰̻͋̿ ̴̷̸̭̻̺̻̱̭̲͉̯̭̿̾̿ ̹͈ ̵̵̼̹̲̺͉̽̿ ̺̲ ̹̻̳̲̹̾. ˽̾̓̾̋̈́̊ ̹̾̓̆̓̋̈ͅ ̺̀̇̊͂̋̀̈̈ ̀̊̆͏ ̊̆̋̋̀̆̽̆́̆ ̈ ̊̾̋̀̆̍, ̀̈̈́̈̊͋̇ ̺͂̈̌̈́ ̹̈̽̓̾̀̓̌̈́͌ ̉̊̾ ̾̋̉̈́̓̇̓̾̾ ̺̺̊̇̾̈̓̆́͌̓̈̈ ̸͎̻̼̇̈́̆ ɖɣȳɩ ɥȲ ȸɣȳɩ. ˺̻́̆̇́͌͆̆͂ 88 ͇̹̌̆̋̈́̀̈ ̹ ̺̻̉̊̾̈̊̈̇ ̀̇̊͂̾ ̸͋́̾ ̻̉̊̈̆̓͋ ͉̉̈̍̾̇̓̓͋̇ ̽̇͂́̾ ɒɣȳɦ ȸɠȴɤȳȷɬɡȲ ɦ ȶȲɥȶȸȹɦ. ̦̈̊̾̋ ˽̺̾́͌̊̆͂ ̓̆̀̈̓̇͆-̈́̈ ̉̊̾̽̓̆́: «˽͋ ̓̇ ̼͂̈̇͂ ̺̹̈̊̆̓̾̽̈̆̈́͌ ̻̼̋̈̇̊̆̓̾̇ ͇̺̇̈ ̸͋ ̈́̈ ̓̾ ̸͋́̈» ȬɷɬɦɩȳɬɨȲ ɨȸɩɴɬȸȶɫɳȹ ȵȶȳȴɠȶȲɥȴɡȲɫɦɧ. ̺̀̊̈̊̆͂͂̆ «̀̇̊͂̋̀̾̿ ̀̊̆̿ – ̈́̇̊̊̾̈́̈̊̾͏ ̀̌́͌̈́̌̊͋» ̈̈́͂̇̈́̾́̆ ̹̋̈̎ ̉͏̈́̾́̇̈́̾̇ «Ȫȳȴɬɩȴɤɨȸ» ɡɳɥɳɡȲɩɦ? ˺ ̀̇̊͂̾ ̹̋̈́̆̊̈́̈̆́ ̋̈͆̾̆́͌̓̈-̀̌́͌̈́̌̊̓͋̿ ̉̊̈̇̀̈́, ̀̈̈́̈̊͋̿, ̉̈ ̹̌̇̊̇̓̾͏͂ ̺̇̈ ̹̹̆̈́̈̊̈, ͇́̇̾̈́ ͇̹͇̇́̈̇̇̋̀̾̇ ̻͈̌̾ «ȪȲɣȳɤɣȲ ɫȲ ɫȴɡȸɶ ɤɦɥɫɴ ɣȴɩɤɫȲ ɠɳɬɴ». ́̈̋̋̾̿̋̀̾̇ ͍̀̋̉̇̊̈́͋ ̾ ̾̍ ̈͆̇̓̀̾ «̹̓̈̈̿ ̀̌́͌̈́̌̊̓̈̿ ̉̈́̾̈́̾̀̾» ̀̇̊͂̾ Happy Birthday ȴɬ ԓȲɰɪȳɬȲ. ˽̇́̈͂̆̓͋ ̀̇̊͂̾ ̈̈́͂̇̈́̾́̾ ̸͎̾́̇̿ ̺̀̆͂̇̊̓̈̈ ̈̊̀̇̋̈́̊̆ «̂̈́̾̋̈́͋ ˽̹̈̋̀͋» ɝɬɦ «ɖɣɦɡɦɬȳɩɴɫɳȳ ɥɡȸɨɦ»: ɬȳȶɪȳɫɡȴɨȷ ɦ ȲȶɭȲ ɦɥ ȷɬȳɨɩȲ

ŊŢū. ņŚŤūŢŦŚ ŋŦŚŝŢŧŚ

anekdot.ru

реклама

www.nk.perm.ru


10

№50 (557)

28 декабря, среда

21.30 Ō/ū «ŁŚśŵŬŵţ». 22.30 «ŋŪşŞŚ ŨśŢŬŚŧŢŹ». «ľŨūŬŚŬŨűŧŨ ŧŚŠŚŬŶ ŧŚ ŤŧŨũŤŭ». 23.30 ŎŢťŶŦ ņŢůŚŢťŚ ŅşŨŧŬŶşŜŚ «ĻŨťŶŲŚŹ ŚŦşŪŢŤŚŧūŤŚŹ ŞŵŪŤŚ-3». 0.25 ŇŨűŧŵş ŧŨŜŨūŬŢ. 0.50 ŏ/Ů «łŧŨūŬŪŚŧşŰ». 2.40 ŌŪŢťťşŪ «ńŨŝŞŚ šŜŨŧŢŬ ŧşšŧŚŤŨŦşŰ». 3.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 3.05 ŌŪŢťťşŪ «ńŨŝŞŚ šŜŨŧŢŬ ŧşšŧŚŤŨŦşŰ» (ŨŤŨŧűŚŧŢş). 4.20–4.45 «ŏŨűŭ šŧŚŬŶ».

5.00 «ōŬŪŨ ŊŨūūŢŢ». 5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 6.35– 6.40, 7.07–7.10, 7.35–7.40, 8.07– 8.10, 8.35–8.40 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 9.05 «ŋ ŧŨŜŵŦ ŞŨŦŨŦ!» 10.00 «ň ūŚŦŨŦ ŝťŚŜŧŨŦ». 11.00 «ļşūŬŢ». 11.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 11.50 Ō/ū / «ńōŅĺĽłŇ ł ʼnĺŊŌŇĿŊŕ». 13.00 Ō/ū «ŌĺŃŇŕ ŋŅĿľŋŌļłř». 14.00 «ļşūŬŢ». 14.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 14.50 «ļşūŬŢ. ľşŠŭŪŧŚŹ űŚūŬŶ». 15.05 Ō/ū «ļŋĿ ń ŅōőŒĿņō». 16.00 «ļşūŬŢ». 16.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 16.50 Ō/ū «ĿŎŊňŋłŇŖř. ʼnŊňľňŅŀĿŇłĿ». 17.55 ńŨ ľŧŸ ūũŚūŚŬşťŹ ŊŨūūŢţūŤŨţ ŎşŞşŪŚŰŢŢ. ʼnŪŚšŞŧŢűŧŵţ ŤŨŧŰşŪŬ. 20.00 «ļşūŬŢ». 20.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 20.50 «ŋũŨŤŨţŧŨţ ŧŨűŢ, ŦŚťŵŲŢ!» 21.00 Ō/ū «ŋļĺŌŕ-5». 23.05 «ŋŜŚŬŵ». ŀŢšŧŶ śşš ŝŪŢŦŚ. ŌŚŬŶŹŧŚ ńŪŚŜűşŧŤŨ». 0.05 Ō/ū «łŋĺĿļ». 1.00 «ļşūŬŢ+». 1.20 «ʼnŪŨŮŢťŚŤŬŢŤŚ». 2.25 «őşūŬŧŵţ ŞşŬşŤŬŢŜ». 2.55 ńŨŦşŞŢŹ «ŅŸŞŢ Ţ ŦŚŧşŤşŧŵ». 4.10 Ō/ū «ľĿļōŒńĺ-ŋʼnŅĿŌŇłŐĺ-2».

5.55 «ŇŌļ ŭŬŪŨŦ». 8.30 Ō/ū «ņňŊŋńłĿ ľŖřļňŅŕ». 9.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 10.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 10.20 «ļ šŨŧş ŨūŨśŨŝŨ ŪŢūŤŚ». 10.55 «ľŨ ūŭŞŚ». 12.00 «ŋŭŞ ũŪŢūŹŠŧŵů». 13.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 13.25 «ŋŭŞşśŧŵţ ŞşŬşŤŬŢŜ». 14.40 «ŐşŧŬŪ ũŨŦŨųŢ «ĺŧŚūŬŚūŢŹ». 15.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 16.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 16.25 «ʼnŪŨŤŭŪŨŪūŤŚŹ ũŪŨŜşŪŤŚ». 17.40 «ĽŨŜŨŪŢŦ Ţ ũŨŤŚšŵŜŚşŦ». 18.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 19.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 19.30 Ō/ū / «ŒĺņĺŇ». 21.25 Ō/ū «ľłńłŃ-2». 23.15 «ŋşŝŨŞŧŹ. łŬŨŝŢ». 23.35 «ļŧŢŦŚŧŢş: ŪŨšŵūŤ!» ū łŪŢŧŨţ ļŨťŤ. 0.10 «ŌŚŢŧūŬŜşŧŧŚŹ ŊŨūūŢŹ: ŨūŬŪŨŜ ŊŭūūŤŢţ. ʼnŪŨŤťŹŬŢş ŤŢŬŚţūŤŢů ũŢŪŚŬŨŜ?»

6.00 «ŋŭũşŪłŧŬŭŢŰŢŹ». 7.00 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 7.25 «ʼnŨŤşŦŨŧŵ: ŚťŦŚš Ţ ŠşŦűŭŝ». 7.55 ņ/ū «ŀŢšŧŶ Ţ ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ ŪŨśŨŬŚũŨŞŪŨūŬŤŚ». 8.30 «ōŧŢŜşŪ». ŋŢŬŤŨŦ. 9.00 «ōŧŢŜşŪ». ŋŢŬŤŨŦ. 9.30 Ō/ū «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». 10.00 Ō/ū «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». 10.35 «1001 ūŤŚšŤŚ ĻŚŝšŚ ĻŚŧŧŢ». ņŭťŶŬŮŢťŶŦ. 12.00 ņ/ū «ĽŭśŤŚ ĻŨś ńŜŚŞŪŚŬŧŵş ŲŬŚŧŵ». 12.30 ņ/ū «ĽŭśŤŚ ĻŨś ńŜŚŞŪŚŬŧŵş ŲŬŚŧŵ».

13.00 ņ/ū «ʼnŪŢŤťŸűşŧŢŹ ľŠŢŦŦŢ ŇşţŬŪŨŧŚ, ŦŚťŶűŢŤŚ-ŝşŧŢŹ». 13.30 ņ/ū «ʼnŪŢŤťŸűşŧŢŹ ľŠŢŦŦŢ ŇşţŬŪŨŧŚ, ŦŚťŶűŢŤŚ-ŝşŧŢŹ». 14.00 «ŀşŧūŤŚŹ ťŢŝŚ: ũ��ŪŧŢ, ŞşŧŶŝŢ Ţ ťŸśŨŜŶ». ńŨŦşŞŢŹ. 14.30 «ľŨŦ-2. Lite». 16.00 «ʼnĿŇĿŅňʼnĺ». ńŨŦşŞŢŹ. 18.00 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 18.30 Ō/ū «ōŧŢŜşŪ. ŇŨŜŚŹ ŨśųŚŝŚ». 19.00 «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». ńŨŦşŞŢŹ. 19.30 «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». ńŨŦşŞŢŹ. 20.00 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 20.30 Ō/ū «ōŧŢŜşŪ. ŇŨŜŚŹ ŨśųŚŝŚ». 21.00 «ŌŇŌ-ńňņĿľłř»: «ŋĿŊľŐĿĿľńł». ńŨŦşŞŢŹ. 23.00 «ľŨŦ-2. ĽŨŪŨŞ ťŸśŜŢ». 0.00 «ľňņ-2. ʼnŨūťş šŚŤŚŬŚ». 0.30 «ŋşŤū» ū ĺŧŮŢūŨţ őşůŨŜŨţ». 1.00 «V- ŜŢšŢŬźŪŵ». ŎŚŧŬŚūŬŢűşūŤŢţ ūşŪŢŚť. 1.50 «ľŨŦ-2. ĽŨŪŨŞ ťŸśŜŢ». 2.50 «ĿœĬ». 5.45 «ŋŚŲŚ + ņŚŲŚ». ńŨŦşŞŢŹ. 6.00 ňŤŨŧűŚŧŢş ũŪŨŝŪŚŦŦŵ.

6.00 «ŌŋŇ», «ŇŨŜŵţ ŞşŧŶ». 8.30 Ō/ū «NEXT 3». 9.30 «ŇŨŜŨūŬŢ 24». 9.45 ĻŨşŜŢŤ «ņşŬŪŨ». 12.00 «ŗŤūŬŪşŧŧŵţ ŜŵšŨŜ». 12.30 «ŇŨŜŨūŬŢ 24». 13.00 «ŁŜŚŧŵţ ŭŠŢŧ». 14.00 «Ňş ŜŪŢ Ŧŧş!» 15.00 «ŋşŦşţŧŵş ŞŪŚŦŵ». 16.00 Ō/ū «ŋťşŞŚŤŢ». 16.30 «ŇŨŜŨūŬŢ 24». 17.00 Ō/ū «ŇŚŜŚŠŞşŧŢş». 19.00 «ŌşťşŜŢšŢŨŧŧŚŹ ūťŭŠśŚ ŧŨŜŨūŬşţ». 19.30 «ʼnŪŹŦŨţ ŷŮŢŪ». 19.55 «ņŨťŨŞşŠŧŵţ šŜşšŞŨũŚŞ». 20.00 Ō/ū «NEXT 3». 22.00 ńŨŦşŞŢŹ «ŅŨŜŭŲŤŚ ŞťŹ ũŨťŬşŪŝşţūŬŚ». 0.00 «ŌşťşŜŢšŢŨŧŧŚŹ ūťŭŠśŚ ŧŨŜŨūŬşţ». 0.30 ńŨŦşŞŢŹ «ʼnşŪūŬşŧŶ ŧŚūťşŞŧŢŤŚ ŞŢŧŚūŬŢŢ». 2.30 ŏ/Ů «ļŞŪşśşšŝŢ». 4.30 «ľŭŪŚŤŢ, ŞŨŪŨŝŢ, ŞşŧŶŝŢ». 5.30 «Łşťşŧŵţ ŨŝŭŪşŰ. ʼnŨťşšŧŚŹ ũşŪşŞŚűŚ».

6.00 «ōŬŪşŧŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». 10.00 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 10.30 Ō/ū «ŅŭśŹŧŤŚ». 11.00 Ō/ū «ĺŞŴŸŬŚŧŬŵ ťŸśŜŢ». 12.00 «ŗŧŰŢŤťŨũşŞŢŹ ŷŤūŬŪşŦŚťŶŧŨŝŨ ūũŨŪŬŚ». 12.20–13.00 «ľŧşŜŧŨţ ŜşūŬŧŢŤ». 13.00–18.00 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24». 18.00 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū». 18.15 «ŎŨŪŦŭťŚ ŭūũşůŚ». 18.25 «ĺŤŬŭŚťŶŧŨş ŢŧŬşŪŜŶŸ». 18.33 «ļşūŬŢ. ŋũŨŪŬ». 18.36 «ļşūŬŢ. ńŭťŶŬŭŪŚ». 18.41 «ļşūŬŢ. ʼnŪŨŢūŲşūŬŜŢŹ». 18.45 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū». 19.00 «ļşűşŪŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». «ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ ŪşũŨŪŬŚŠ». 19.35 «ŁŚũŚūŧŨţ ŜŵůŨŞ». 19.55, 20.55 «ĽŨŪŨūŤŨũ». 20.00 Ō/ū «ĺŞŴŸŬŚŧŬŵ ťŸśŜŢ». 21.00–21.40 «ļşűşŪŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». «ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ ŪşũŨŪŬŚŠ». 21.40 «ŗŬŨŬ ŞşŧŶ Ŝ ŢūŬŨŪŢŢ». 21.45 «ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ ŪşũŨŪŬŚŠ». 21.56 «ļşūŬŢ. ʼnŪŨŢūŲşūŬŜŢŹ».

22.00 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū. ʼnşŪŦŶ». 22.15 «ļşūŬŢ. ŋũŨŪŬ». 22.18 «ļşūŬŢ. ńŭťŶŬŭŪŚ». 22.26 «ĺŤŬŭŚťŶŧŨş ŢŧŬşŪŜŶŸ». 22.35 «ʼnŪŨŜşŪşŧŨ ŧŚ ūşśş». 22.40 «ĺŜŬŨũŚŬŪŭťŶ». 22.45 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū. ʼnşŪŦŶ». 23.00–6.00 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24».

6.00 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 6.55 ņ/ū «ŋņĿŒĺŊłńł». 7.00 ņ/ū «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ņōŅŖŌřŒĿń». 7.30 ņ/ū / «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ļōľł ł ĿĽň ľŊōŁĿŃ». 8.00 Ō/ū «ľĺĬŒŖ ņňŅňľĬŀŖ!». 8.30 Ō/ū «ņňŅňľňŀĬŇŕ». 9.00 «6 ńĺľŊňļ». 9.30 Ō/ū «ļňŊňŇłŇŕ». 10.00 ŏ/Ŏ «ĺŋŌĿŊłńŋ ł ňĻĿŅłńŋ ʼnŊňŌłļ ŐĿŁĺŊř». 12.05 ņ/Ů «ĺŋŌĿŊłńŋ ļ ĻŊłŌĺŇłł». 13.30 «ĿŊĺŅĺŒ». 14.00 ņ/ū «ńŅōĻ ļłŇńŋ – ŒńňŅĺ ļňŅŒĿĻŇłŐ». 14.30 ņ/ū / «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ļōľł ł ĿĽň ľŊōŁĿŃ». 15.00 ņ/ū «ʼnňľŁĿņĿŅŖĿ ľŊĺńňŇňļ». 15.30 «ĿŊĺŅĺŒ». 16.00 Ō/ū «ʼnĺʼnłŇŕ ľňőńł». 17.30 «ĽĺŅłŅĿň». 18.30 Ō/ū «ļňŊňŇłŇŕ». 19.00 Ō/ū «ļňŊňŇłŇŕ». 19.30 Ō/ū «ņňŅňľňŀĬŇŕ». 20.30 Ō/ū «ŋļĿŌňŎňŊ». 21.00 ŏ/Ŏ «ĺŋŌĿŊłńŋ ł ňĻĿŅłńŋ. ņłŋŋłř «ńŅĿňʼnĺŌŊĺ». 23.00 «6 ńĺľŊňļ». 0.00 «6 ńĺľŊňļ». 0.30 «łŇŎňņĺŇłř». 1.00 «ŏňŊňŒłĿ ŒōŌńł». Ū «ńĺľĿŌŋŌļň». 2.50 ľŪŚŦŚ 4.30 ņ/Ů «ŁĿņŅř ľň ŇĺőĺŅĺ ļŊĿņĬŇ – 11. ļŌňŊŀĿŇłĿ ņŕŒĿŁĺļŊňļ». 5.50 ņōŁŕńĺ Ňĺ ŋŌŋ.

6.30 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 7.00 ľŀĿŃņł ō ŋĿĻř ľňņĺ. 7.30 Ō/ū «ņňř ʼnŊĿńŊĺŋŇĺř ŇřŇř». 8.00 ŋŤŚšŤŚ «ňĽŇŖ, ļňľĺ ł… ņĿľŇŕĿ ŌŊōĻŕ». 9.30 ʼnň ľĿŅĺņ ŇĿŋňļĿŊŒĿŇŇňŅĿŌŇłŏ. 10.30 ņşťŨŞŪŚŦŚ Ū «ĻňĽłŇř ʼnŊĺŃņŌĺŃņĺ», 8 ūşŪŢţ. Ū 17.30 ľ/Ů /Ů «ŁļĬŁľŇŕĿ łŋŌňŊłł». 18.00 Ō/ū «ŇĿ ŊňľłŋŖ ńŊĺŋłļňŃ». 19.00 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 19.30 ŇĺŒ ŇňļŕŃ Ľňľ. ŁŨťŨŬŵş ŜŨūŶŦŢŞşūŹŬŵş. 21.00 ľ/Ů «ĻĺĻŖĿ ŅĿŌň».

22.00 Ō/ū «ľňŊňĽňŃ ľňńŌňŊ». 23.00 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 23.30 ŏ/Ů «ņĬŊŌļŕŃ ŋĿŁňŇ» 2 ūşŪŢŢ. 1.40 ŏ/Ů «Ōň, őŌň ŇĺŁŕļĺŘŌ ŅŘĻňļŖŘ». 3.35 ŏ/Ů «ļŅŘĻŅĬŇŇŕĿ». 5.15 ľ/Ů «ľłŇĺŋŌłł». 5.40 ņōŁŕńĺ Ňĺ ľňņĺŒŇĿņ. 6.00 ľ/Ů «ľłŇĺŋŌłł». ņŨŹ ūşŦŶŹ.

6.00 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 6.30 «ĺŤŬŭŚťŶŧŨş ŢŧŬşŪŜŶŸ». 6.40 «ĽŨŪŹűŢş śŭŞŧŢ». 6.50 «ʼnŪŢŝťŚŲŚţŬş Ŝ ŝŨūŬŢ ņŚŲŭ!» 7.00 ōŬŪŨ ŧŚ «5». 9.25 «ńŪŢŦŢŧŚťŶŧŵş ůŪŨŧŢŤŢ». 10.00 «ŋşţűŚū». – Доброе утро, в эфире передача «Оч. умелые ручки» и я, её ведущий Андрей Бахметьев. Сегодня я научу вас, как из пластиковых бутылок сделать задний бампер для «Майбаха»...

anekdot.ru

10.30 ŏ/Ů «ŀŭŪŨŜ». 12.00 «ŋşţűŚū». 12.30 ŏ/Ů «ŀŭŪŨŜ». 15.00 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 15.30 «ĺšśŭŤŚ ŪşŦŨŧŬŚ». 15.55 «ʼnŪŢŝťŚŲŚţŬş Ŝ ŝŨūŬŢ ņŚŲŭ!» 16.00 «ňŬŤŪŵŬŚŹ ūŬŭŞŢŹ». 18.00 «ņşūŬŨ ũŪŨŢūŲşūŬŜŢŹ». 18.30 «ŋşţűŚū». 19.00 ŏ/Ŏ «ľşŬşŤŬŢŜŵ». 20.00 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 20.35 «ĿūŬŶ ũŨŜŨŞ». 21.00 «ŇŚ ŝŪşśŧş ŜŨťŧŵ». 21.15: «ĺŤŬŭŚťŶŧŨş ŢŧŬşŪŜŶŸ». 21.30 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 22.00 «ŋşţűŚū». 22.25 ŏ/Ů «ĻşšŨŬŰŨŜųŢŧŚ». 0.15 ŏ/Ů «ŋşŦŶ ŧşŜşūŬ şŮŪşţŬŨŪŚ ŁśŪŭşŜŚ». 2.00 ŏ/Ů «ŋşŦşţŧŵţ šŚŝŨŜŨŪ». 4.00 «ʼnŨūťş ūŦşŪŬŢ». Ū 4.45 ľ/ū «ŃşťťŨŭūŬŨŭŧ. łūŬŨŪŢŢ ŞŢŤŨţ ũŪŢŪŨŞŵ».

6.00 «ŇŚūŬŪŨşŧŢş». 8.30 ńŨŦşŞŢŹ «ńŚŪŶşŪŚ ľŢŦŵ ĽŨŪŢŧŚ». 10.20 ńŨŦşŞŢŹ «ńŚŪŧŚŜŚť». 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.55 «ŋŨśŵŬŢŹ». 11.45 ńŨŦşŞŢŹ «ńŚŪŧŚŜŚť» (ŨŤŨŧűŚŧŢş). 13.35 ľ/Ů «ŌŚŬŶŹŧŚ ŒŦŵŝŚ. ńŨŪŨťşŜŚ ŠŢťŚ ūŪşŞŢ ŧŚū». 14.45 «ľşťŨŜŚŹ ņŨūŤŜŚ». 15.10, 17.50 «ʼnşŬŪŨŜŤŚ, 38». 15.25 Ō/ū «ĿļŅĺņʼnłř ŊňņĺŇňļĺ. ŋŅĿľŋŌļłĿ ļĿľĿŌ ľłŅĿŌĺŇŌ». 16.30 Ō/ū «ŀşŧŢů ŞťŹ ĻŚŪśŢ». 18.10 «ʼnŪŢŝťŚŲŚşŬ ĻŨŪŢū ŇŨŬŤŢŧ». 18.35 ņ/Ů «ŁŢŦŚ Ŝ ʼnŪŨūŬŨŤŜŚŲŢŧŨ». 18.55 Ō/ū «ńŨŝŞŚ Ŧŵ śŵťŢ ūűŚūŬťŢŜŵ». 19.55 «ŌŨűŧŨş ūŬŨťŢűŧŨş». ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ ŪşũŨŪŬŚŠ. 21.00 «ʼnŪŢŸŬ ŤŨŦşŞŢŚŧŬŨŜ». «ĿťŤŚ ŞťŹ ŜšŪŨūťŵů». 22.50 ńŨŦşŞŢŹ «ŁŢŦŧŢţ ūŨŧ». 1.30 ńŨŦşŞŢŹ «őşťŨŜşŤ ū śŭťŶŜŚŪŚ ńŚũŭŰŢŧŨŜ». 3.20 ņşťŨŞŪŚŦŚ «Ŀųş ťŸśťŸ, şųş ŧŚŞşŸūŶ…» 4.55 ľ/Ů «ŋşŪŝşţ ŎŢťŢũũŨŜ. «ŅŸŞŢ, Śŭ!»

6.30 «ĿŜŪŨŧŶŸū». 8.00 «ľŨśŪŨş ŭŬŪŨ, ʼnşŪŦūŤŢţ ŤŪŚţ!» 9.00 «ĿŜŪŨŧŶŸū». 10.00 «ŇŚśťŸŞŚŬşťŶ». 11.15 ńŨŦşŞŢŹ «ŐŢŪŤ». 12.30 ľ/Ů «ňūŬŪŨŜ ŎŪşţšşŪ. ŋũŹųŚŹ śŨŝŢŧŹ». 12.45 «ĿŜŝşŧŢţ ļşūŧŢŤ. ńŭŪŶşšŵ, ŬşŚŬŪ, ŤŢŧŨ, ŠŢšŧŶ». ʼnşŪşŞŚűŚ 2-Ź. 13.15, 20.50 ľ/ū «ļşťŢŤŚŹ ŬŚţŧŚ ŜŨŞŵ». 14.05 ňũşŪşŬŬŚ «ņŚŪŢŰŚ». 15.10 ľ/Ů «ĽşŪŦŚŧŢŹ. ŁŚŦŨŤ ŊŨšşŧŲŬŚţŧ». 15.40 «ŇŨŜŨūŬŢ ŤŭťŶŬŭŪŵ. ʼnşŪŦŶ». 15.50 Ō/ū «ĽňŋŌł łŁ ʼnŊňŒŅňĽň». 16.40 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ «ŇŨŜŨŝŨŞŧŹŹ ūŤŚšŤŚ», «ļŨťűŢųş – ūşŪŵţ ůŜŨūŬŢųş». 17.10 «ŋŨśŵŬŢŹ ŝŨŞŚ». ňťŶŝŚ ĻŨŪŨŞŢŧŚ – ťŚŭŪşŚŬ ũŪşŦŢŢ «ĽŪŷŦŦŢ-2011» ŧŚ ʼnŚūůŚťŶŧŨŦ ŮşūŬŢŜŚťş ļŚťşŪŢŹ ĽşŪŝŢşŜŚ. 18.00 ľ/Ů «ŁŚŧšŢśŚŪ. ŀşŦűŭŠŢŧŚ ūŭťŬŚŧŚ». 18.15 «ļ ŝŨūŬŹů ŭ ŗťŶŞŚŪŚ ŊŹšŚŧŨŜŚ». «ŌŜŨŪűşūŤŢţ ŜşűşŪ ĺťşŤūşŹ ʼnşŬŪşŧŤŨ». 19.30, 23.30 ŇŨŜŨūŬŢ ŤŭťŶŬŭŪŵ. 19.45 «ĽťŚŜŧŚŹ ŪŨťŶ». 20.00, 1.55 «ŘśŢťŹŪŵ ŝŨŞŚ». ľ/Ů «ŊŚţŦŨŧŞ ʼnŚŭťū. ŋŵŝŪŚţ, ŦŚŷūŬŪŨ, ŠŢšŧŶ ūŜŨŸ…» 21.40 «ļťŚŞŢŦŢŪ ŁşťŶŞŢŧ. ŌŜŨŪűşūŤŢţ ŜşűşŪ Ŝ ŐşŧŬŪŚťŶŧŨŦ ŚŤŚŞşŦŢűşūŤŨŦ ŬşŚŬŪş ŊŨūūŢţūŤŨţ ĺŪŦŢŢ». 23.00 «ńŪŚūŨŬŚ ūŤŪŵŬŨŝŨ». «łūŬŨŪŢŹ ŧŢŠŧşŝŨ ũťŚŬŶŹ». 23.50 «ŊşŬŪŨūũşŤŬŢŜŚ ŮŢťŶŦŨŜ őŚŪťŢ őŚũťŢŧŚ». ńŨŦşŞŢŹ «ŇŨŜŵş ŜŪşŦşŧŚ». 1.20 ł. ŋŬŪŚŜŢŧūŤŢţ. ŋŸŢŬŚ Ţš ŦŭšŵŤŢ śŚťşŬŚ «ŀŚŪ-ũŬŢŰŚ». ņ. ŊŚŜşťŶ. ŏŨŪşŨŝŪŚŮŢűşūŤŚŹ ũŨŷŦŚ «ļŚťŶū». 2.45–2.55 ľ/Ů «ʼnŭŷśťŚ. ĽŨŪŨŞ ŰşŪŤŜşţ Ţ «ŠŭŤŨŜ».

7.05, 9.10, 14.15 «ļūş ŜŤťŸűşŧŨ». 7.55 «ŇŚŭŤŚ 2.0. ŎŨŪŦŭťŚ şŞŵ». 9.00, 11.00, 14.00, 19.55, 2.05 «ļşūŬŢŋũŨŪŬ». 10.10 «ŒŤŨťŚ ŜŵŠŢŜŚŧŢŹ». 10.40, 13.40, 2.15 «ļşūŬŢ.ru». 11.15 ľşŬşŤŬŢŜ «ł ʼnŊłŒĿŅ ʼnĺōń». 13.10 «ļŨũŪŨū ŜŪşŦşŧŢ». «ĻŭŞŭųşş ńŚťŢŮŨŪŧŢŢ». 15.15 ĻŨşŜŢŤ «ľĿŌňŇĺŌňŊ». 17.05 ŎŢťŶŦ ĺŪŤŚŞŢŹ ņŚŦŨŧŬŨŜŚ «ņşŪŬŜŚŹ Ū šŨŧŚ-4». 18.00 ĻŨşŜŢŤ «őĿŊŇŕŃ ĽŊňņ». 20.15 «ļŪşŦŹ ŊŨŦŚŧŵűŚ». 20.55 ļŨťşţśŨť. ńŭśŨŤ ŊŨūūŢŢ. ņŭŠűŢŧŵ. «ŎŢŧŚť ŜŨūŶŦŢ». ŎŢŧŚť. 22.45 ĻŨşŜŢŤ «ļŁŊŕļĺŌĿŅŖ». 0.30 «90ů60ů90». «ŅŭűŲşş šŚ ŝŨŞ». 1.05 «ŊşţŬŢŧŝ ŌŢŦŨŮşŹ ĻŚŠşŧŨŜŚ. ŁŚŤŨŧŵ ũŪŢŪŨŞŵ». 1.35 «ŋŬŪŚŧŚ.ru». 2.30 «ŇŚŭŤŚ 2.0». «ŋŨűŢ. ļŪşŦŹ ŧŨŜŵů ŜŵūŨŬ». 3.00 «ņŨŹ ũťŚŧşŬŚ». 4.05 «ŊŵśŚťŤŚ ū ŊŚŞšŢŲşŜūŤŢŦ». 4.25 ŏŨŤŤşţ. ńŏŅ. ŋńĺ (ŋŚŧŤŬ-ʼnşŬşŪśŭŪŝ) – «ĺŬťŚŧŬ» (ņŨūŤŨŜūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ).

5.00 «ľŨśŪŨş ŭŬŪŨ». 9.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 9.05 «ńŨŧŬŪŨťŶŧŚŹ šŚŤŭũŤŚ». 9.40 «ŀŢŬŶ šŞŨŪŨŜŨ!»

Ɋɟɦɨɧɬ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɤɪɨɜɥɹ. Ʉɜɚɪɬɢɪɵ, ɨɮɢɫɵ, ɞɚɱɢ, ɛɚɧɢ. Ɍɟɥ. 8-951-93-92-480

Реклама

5.00 «ľŨśŪŨş ŭŬŪŨ». 9.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 9.05 «ńŨŧŬŪŨťŶŧŚŹ šŚŤŭũŤŚ». 9.40 «ŀŢŬŶ šŞŨŪŨŜŨ!» 10.50 «ņŨŞŧŵţ ũŪŢŝŨŜŨŪ». 11.50 «ŀşŧūŤŢţ ŠŭŪŧŚť». 12.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 12.20 Ō/ū «ĺĽĿŇŌ ŇĺŐłňŇĺŅŖŇňŃ ĻĿŁňʼnĺŋŇňŋŌł». 13.20 «ōűŚūŬŤŨŜŵţ ŞşŬşŤŬŢŜ». 14.00 «ľŪŭŝŢş ŧŨŜŨūŬŢ». 14.20 «ʼnŨŧŹŬŶ. ʼnŪŨūŬŢŬŶ». 15.00 ŇŨŜŨūŬŢ (ū ūŭśŬŢŬŪŚŦŢ). 15.25 «ŏŨűŭ šŧŚŬŶ». 15.55 Ō/ū «ňśŪŭűŚťŶŧŨş ŤŨťŶŰŨ». 16.55 «ŋŜŨśŨŞŚ Ţ ūũŪŚŜşŞťŢŜŨūŬŶ». 18.00 ļşűşŪŧŢş ŧŨŜŨūŬŢ (ū ūŭśŬŢŬŪŚŦŢ). 18.50 «ľŚŜŚţ ũŨŠşŧŢŦūŹ!» 19.55 «ʼnŭūŬŶ ŝŨŜŨŪŹŬ». 21.00 «ļŪşŦŹ».

1.05 «ńŜŚŪŬŢŪŧŵţ ŜŨũŪŨū». 2.05 Ō/ū «ŋŌĺļńĺ Ňĺ ŀłŁŇŖ». 4.00 Ō/ū «ŋŕœłńł».

29 декабря, четверг

10.50 «ņŨŞŧŵţ ũŪŢŝŨŜŨŪ». 11.50 «ŀşŧūŤŢţ ŠŭŪŧŚť». 12.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 12.20 Ō/ū «ĺĽĿŇŌ ŇĺŐłňŇĺŅŖŇňŃ ĻĿŁňʼnĺŋŇňŋŌł». 13.20 «ōűŚūŬŤŨŜŵţ ŞşŬşŤŬŢŜ». 14.00 «ľŪŭŝŢş ŧŨŜŨūŬŢ». 14.20 «ʼnŨŧŹŬŶ. ʼnŪŨūŬŢŬŶ». 15.00 ŇŨŜŨūŬŢ (ū ūŭśŬŢŬŪŚŦŢ). 15.25 «ŏŨűŭ šŧŚŬŶ». 15.55 Ō/ū «ňśŪŭűŚťŶŧŨş ŤŨťŶŰŨ». 16.55 «ŋŜŨśŨŞŚ Ţ ūũŪŚŜşŞťŢŜŨūŬŶ». 18.00 ļşűşŪŧŢş ŧŨŜŨūŬŢ (ū ūŭśŬŢŬŪŚŦŢ). 18.50 «ľŚŜŚţ ũŨŠşŧŢŦūŹ!» 19.55 «ʼnŭūŬŶ ŝŨŜŨŪŹŬ». 21.00 «ļŪşŦŹ». 21.30 Ō/ū «ŁŚśŵŬŵţ». 22.30 «őşťŨŜşŤ Ţ šŚŤŨŧ». 23.30 ŎŢťŶŦ ņŢůŚŢťŚ ŅşŨŧŬŶşŜŚ «ĻŨťŶŲŚŹ ŚŦşŪŢŤŚŧūŤŚŹ ŞŵŪŤŚ-3». 4-Ź ūşŪŢŹ. 0.25 ŇŨűŧŵş ŧŨŜŨūŬŢ. 0.50 ńŨŦşŞŢŹ «ņŨťŨŞŨŠşŧŵ». 2.40 ńŨŦşŞŢŹ «ŌŪŢūŬŪŚŦ ŒşŧŞŢ. łūŬŨŪŢŹ ũşŬŭŲŤŚ Ţ śŵűŤŚ». 3.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 3.05 ńŨŦşŞŢŹ «ŌŪŢūŬŪŚŦ ŒşŧŞŢ. łūŬŨŪŢŹ ũşŬŭŲŤŚ Ţ śŵűŤŚ» (ŨŤŨŧűŚŧŢş). 4.30–4.55 «ŏŨűŭ šŧŚŬŶ».

5.00 «ōŬŪŨ ŊŨūūŢŢ». 5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 9.05 «ŋ ŧŨŜŵŦ ŞŨŦŨŦ!» 10.00 «ň ūŚŦŨŦ ŝťŚŜŧŨŦ». 11.00 «ļşūŬŢ». 11.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 11.50 Ō/ū / «ńōŅĺĽłŇ ł ʼnĺŊŌŇĿŊŕ». 13.00 Ō/ū «ŌĺŃŇŕ ŋŅĿľŋŌļłř». 14.00 «ļşūŬŢ». 14.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 14.50 «ļşūŬŢ. ľşŠŭŪŧŚŹ űŚūŬŶ». 15.05 Ō/ū «ļŋĿ ń ŅōőŒĿņō». 16.00 «ļşūŬŢ». 16.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 16.50 Ō/ū «ĿŎŊňŋłŇŖř. ʼnŊňľňŅŀĿŇłĿ». 17.55 Ō/ū «ŁľŊĺļŋŌļōŃ, ņĺņĺ!» 18.55 «ʼnŪŹŦŨţ ŷŮŢŪ». 20.00 «ļşūŬŢ». 20.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 20.50 «ŋũŨŤŨţŧŨţ ŧŨűŢ, ŦŚťŵŲŢ!» 21.00 Ō/ū «ŋļĺŌŕ-5». 23.05 «ŋŜŚŬŵ». ŀŢšŧŶ śşš ŝŪŢŦŚ. ňťşūŹ ŀşťşšŧŹŤ». 0.05 Ō/ū «łŋĺĿļ». 1.00 «ļşūŬŢ+». 1.20 «ʼnŪŨŮŢťŚŤŬŢŤŚ». 2.25 «ĽŨŪŹűŚŹ ŞşūŹŬŤŚ». 3.20 ńŨŦşŞŢŹ «ŅŸŞŢ Ţ ŦŚŧşŤşŧŵ». 4.45 «ļşūŬŢ. ľşŠŭŪŧŚŹ űŚūŬŶ».

5.55 «ŇŌļ ŭŬŪŨŦ». 8.30 Ō/ū «ņňŊŋńłĿ ľŖřļňŅŕ». 9.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 10.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 10.20 «ņşŞŢŰŢŧūŤŢş ŬŚţŧŵ». 10.55 «ľŨ ūŭŞŚ». 12.00 «ŋŭŞ ũŪŢūŹŠŧŵů». 13.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 13.25 «ŋŭŞşśŧŵţ ŞşŬşŤŬŢŜ». 14.40 «ŐşŧŬŪ ũŨŦŨųŢ «ĺŧŚūŬŚūŢŹ». 15.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 16.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 16.25 «ʼnŪŨŤŭŪŨŪūŤŚŹ ũŪŨŜşŪŤŚ». 17.40 «ĽŨŜŨŪŢŦ Ţ ũŨŤŚšŵŜŚşŦ». 18.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 19.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 19.30 Ō/ū / «ŒĺņĺŇ». 21.25 Ō/ū «ľłńłŃ-2». 23.15 «ŋşŝŨŞŧŹ. łŬŨŝŢ». 23.35 «ŀşŧūŤŢţ ŜšŝťŹŞ» ňŤūŚŧŵ ʼnŭŲŤŢŧŨţ. ŅŸŞŦŢťŚ ŊŸŦŢŧŚ. 0.20 «ļūşŝŞŚ ŜũşŪşŞŢ». «ŊĽō ŧşŮŬŢ Ţ ŝŚšŚ ŢŦ. ł. ņ. ĽŭśŤŢŧŚ». 1.15 «ľŚűŧŵţ ŨŬŜşŬ». 2.20 Ō/ū «ŋŌĺļńĺ Ňĺ ŀłŁŇŖ». 4.00 Ō/ū «ŋŕœłńł».

6.00 «ŋŭũşŪłŧŬŭŢŰŢŹ». 7.00 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 7.25 «ʼnŨŤşŦŨŧŵ: ŚťŦŚš Ţ ŠşŦűŭŝ». 7.55 ņ/ū «ŀŢšŧŶ Ţ ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ ŪŨśŨŬŚ-ũŨŞŪŨūŬŤŚ». 8.30 «ōŧŢŜşŪ». ŋŢŬŤŨŦ. 9.00 «ōŧŢŜşŪ». ŋŢŬŤŨŦ. 9.30 Ō/ū «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». 10.00 Ō/ū «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». 10.55 «łŝŨŪŶ». ņŭťŶŬŢũťŢŤŚŰŢŨŧŧŵţ ŮŢťŶŦ. 11.10 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 12.30 ņ/ū «ĽŭśŤŚ ĻŨś ńŜŚŞŪŚŬŧŵş ŲŬŚŧŵ». 13.00 «ʼnŪŢŤťŸűşŧŢŹ ľŠŢŦŦŢ ŇşţŬŪŨŧŚ, ŦŚťŶűŢŤŚ-ŝşŧŢŹ». 13.30 «ʼnŪŢŤťŸűşŧŢŹ ľŠŢŦŦŢ ŇşţŬŪŨŧŚ, ŦŚťŶűŢŤŚ-ŝşŧŢŹ». 14.00 «ŀşŧūŤŚŹ ťŢŝŚ: ũŚŪŧŢ, ŞşŧŶŝŢ Ţ ťŸśŨŜŶ». ńŨŦşŞŢŹ. 14.30 «ľŨŦ-2. Lite». 16.00 «ĻōŇŌĺŊńĺ». ņŨťŨŞźŠŧŚŹ ŤŨŦşŞŢŹ.

РЕПЕТИТОР. РУССКИЙ ЯЗЫК тел. 8-902-64-94-434

реклама

18.00 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 18.30 «ōŧŢŜşŪ. ŇŨŜŚŹ ŨśųŚŝŚ». ńŨŦşŞŢţŧŵţ ūşŪŢŚť. 19.00 «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». ńŨŦşŞŢŹ. 19.30 «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». ńŨŦşŞŢŹ. 20.00 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 20.30 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 21.00 «ŌŇŌ-ńňņĿľłř»: «ŇĿŁļĺŇŕĿ ĽňŋŌł». ńŨŦşŞŢŹ. 23.15 «ľŨŦ-2. ĽŨŪŨŞ ťŸśŜŢ». 0.15 «ľňņ-2. ʼnŨūťş šŚŤŚŬŚ». 0.45 «ŋşŤū» ū ĺŧŮŢūŨţ őşůŨŜŨţ». 1.15 «V- ŜŢšŢŬźŪŵ». ŎŚŧŬŚūŬŢűşūŤŢţ ūşŪŢŚť. 2.05 «ľŨŦ-2. ĽŨŪŨŞ ťŸśŜŢ». 3.05 «ĿœĬ». 6.00 ňŤŨŧűŚŧŢş ũŪŨŝŪŚŦŦŵ.

8.30 Ō/ū «NEXT 3». 9.30 «ŇŨŜŨūŬŢ 24». 10.00 ńŨŦşŞŢŹ «ŅŨŜŭŲŤŚ ŞťŹ ũŨťŬşŪŝşţūŬŚ». 12.00 «ŗŤūŬŪşŧŧŵţ ŜŵšŨŜ». 12.30 «ŇŨŜŨūŬŢ 24». 13.00 «ŁŜŚŧŵţ ŭŠŢŧ». 14.00 «Ňş ŜŪŢ Ŧŧş!» 15.00 «ŋşŦşţŧŵş ŞŪŚŦŵ». 16.00 Ō/ū «ŋťşŞŚŤŢ». 16.30 «ŇŨŜŨūŬŢ 24». 17.00 Ō/ū «ŇŚŜŚŠŞşŧŢş». 19.00 «ŌşťşŜŢšŢŨŧŧŚŹ ūťŭŠśŚ ŧŨŜŨūŬşţ». 19.30 «ņşŞťŚţŮ – TV». 19.45 «ņŭŠūŤŨţ Ťťŭś». 20.00 «ŀŚŞŧŨūŬŶ»: «ʼnŨţťŨ ŞťŹ ŧŚŪŨŞŚ». 21.00 «ŌŚţŧŵ ŦŢŪŚ ū ĺŧŧŨţ őŚũŦŚŧ»: «ŀŢšŧŶ ũŨūťş ūŦşŪŬŢ». 22.00 «ŌŚţŧŵ ŦŢŪŚ ū ĺŧŧŨţ őŚũŦŚŧ»: «ļŚŦũŢŪŵ». 23.00 «ŌşťşŜŢšŢŨŧŧŚŹ ūťŭŠśŚ ŧŨŜŨūŬşţ». 23.30 ńŨŦşŞŢŹ «ʼnťŨůŨţ ŋŚŧŬŚ». 1.15 ĻŨşŜŢŤ «ŒŢŪŨŤŨ ŲŚŝŚŹ». 2.45 «ļŨşŧŧŚŹ ŬŚţŧŚ ū łŝŨŪşŦ ʼnŪŨŤŨũşŧŤŨ». 4.15 «ľŭŪŚŤŢ, ŞŨŪŨŝŢ, ŞşŧŶŝŢ». 5.30 «Łşťşŧŵţ ŨŝŭŪşŰ. ʼnŨťşšŧŚŹ ũşŪşŞŚűŚ».

6.00 «ōŬŪşŧŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». 10.00 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 10.30 «ŁŚũŚūŧŨţ ŜŵůŨŞ». 11.00 Ō/ū «ĺŞŴŸŬŚŧŬŵ ťŸśŜŢ». 11.55 «ŗŧŰŢŤťŨũşŞŢŹ ŷŤūŬŪşŦŚťŶŧŨŝŨ ūũŨŪŬŚ». 12.10 «ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ ŪşũŨŪŬŚŠ». 12.20–13.00 «ľŧşŜŧŨţ ŜşūŬŧŢŤ». 13.00–18.00 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24». 18.00 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū». 18.15 ʼnŪŹŦŨţ ŷŮŢŪ «ńŪŚūŧŵţ ŬşťşŮŨŧ». 18.45 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū». 19.00 «ļşűşŪŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». 19.35 Ō/ū «ŅŭśŹŧŤŚ». 19.55, 20.55 «ĽŨŪŨūŤŨũ». 20.00 Ō/ū «ĺŞŴŸŬŚŧŬŵ ťŸśŜŢ». 21.00 «ļşűşŪŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». 21.20–21.40 «ŅŨśśŢ-ůŨťť». 21.40 «ŗŬŨŬ ŞşŧŶ Ŝ ŢūŬŨŪŢŢ». 21.45 «ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ ŪşũŨŪŬŚŠ». 21.56 «ļşūŬŢ. ʼnŪŨŢūŲşūŬŜŢŹ». 22.00 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū. ʼnşŪŦŶ». 22.15 «ļşūŬŢ. ŋũŨŪŬ».

Николай Валуев – единствен-

В отдел по борьбе с наркотика-

ный в мире человек, которому

ми срочно требуются: менед-

разрешают храпеть в плацкарт-

жер по работе с конфетами, флейта, дракон, синий парово-

ном вагоне.

зик и минералочка…

anekdot.ru

anekdot.ru


11

23 декабря 2011

29 декабря, четверг 3.40 ŏ/Ů «ņŢūū ŦŢťťŢŨŧşŪŲŚ». 4.00 «ʼnŨūťş ūŦşŪŬŢ». 5.10 «ŅŢűŧŵş ŜşųŢ».

6.55 ņ/ū «ŋņĿŒĺŊłńł». 7.00 ņ/ū «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ņōŅŖŌřŒĿń». 7.30 ņ/ū «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ļōľł ł ĿĽň ľŊōŁĿŃ». 8.00 Ō/ū «ľĺĬŒŖ ņňŅňľĬŀŖ!» 8.30 Ō/ū «ņňŅňľňŀĬŇŕ». 9.00 «6 ńĺľŊňļ». 9.30 Ō/ū «ļňŊňŇłŇŕ». 10.00 ŏ/Ŏ «ĺŋŌĿŊłńŋ ł ňĻĿŅłńŋ. ņłŋŋłř «ńŅĿňʼnĺŌŊĺ». 12.00 ņ/Ů «ĺŋŌĿŊłńŋ ŁĺļňĬļŕļĺĿŌ ĺņĿŊłńō». 13.30 «ĿŊĺŅĺŒ». 14.00 ņ/ū «ńŅōĻ ļłŇńŋ – ŒńňŅĺ ļňŅŒĿĻŇłŐ». 14.30 ņ/ū «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ļōľł ł ĿĽň ľŊōŁĿŃ». 15.00 ņ/ū «ʼnňľŁĿņĿŅŖĿ ľŊĺńňŇňļ». 15.30 «ĿŊĺŅĺŒ». 16.00 Ō/ū «ʼnĺʼnłŇŕ ľňőńł». 17.30 «ĽĺŅłŅĿň». 18.30 Ō/ū «ļňŊňŇłŇŕ». 19.00 Ō/ū «ļňŊňŇłŇŕ». 19.30 Ō/ū «ņňŅňľňŀĬŇŕ». 20.30 Ō/ū «ŋļĿŌňŎňŊ». 21.00 ŏ/Ŏ «ĺŋŌĿŊłńŋ Ňĺ ňŅłņʼnłŃŋńłŏ łĽŊĺŏ». 23.15 «6 ńĺľŊňļ». 0.00 «6 ńĺľŊňļ». 0.30 «łŇŎňņĺŇłř». 1.00 ŏ/Ŏ «ĻĿŌŏňļĿŇ - 5». 2.40 ľŪŚŦŚ «ńĺľĿŌŋŌļň». 4.20 ņ/Ů Ů «ŁĿņŅř ľň ŇĺőĺŅĺ ļŊĿņĬŇ – 12. ļĿŅłńłŃ ľĿŇŖ ŅĿŌōŇňļ». 5.35 ņ/Ů «ĺ őŌň Ōŕ ōņĿĿŒŖ?». 5.45 ņōŁŕńĺ Ňĺ ŋŌŋ.

6.30 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 7.00 ľŀĿŃņł ō ŋĿĻř ľňņĺ. 7.30 Ō/ū «ņňř ʼnŊĿńŊĺŋŇĺř ŇřŇř». 8.00 ŋŤŚšŤŚ «łļĺŇ ľĺ ņĺŊŖř». 9.30 ŏ/Ů «ŋŌĺŊŕŃ ŁŇĺńňņŕŃ». 11.15 ŏ/Ů «ľňņ, ļ ńňŌňŊňņ ř ŀłļō». 13.15 ľ/Ů «ŁļĬŁľŇŕĿ łŋŌňŊłł». 14.15 ņşťŨŞŪŚŦŚ «ŇĿňľłŇňńłĿ», 4 ūşŪŢŢ. Ū 18.00 Ō/ū «ŇĿ ŊňľłŋŖ ńŊĺŋłļňŃ». 19.00 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 19.30 ŇĺŒ ŇňļŕŃ Ľňľ. ŅŢůŢş ŞşŜŹŧŨūŬŵş. 21.00 ľ/Ů Ů «ĻĺĻŖĿ ŅĿŌň». 22.00 Ō/ū «ľňŊňĽňŃ ľňńŌňŊ». 23.00 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 23.30 ŏ/Ů «ńĺŊĺŇŌłŇ». 0.55 ŏ/Ů Ů «ľĿŊĿļĿŇŋńĺř ľĿļōŒńĺ». 2.40 ŏ/Ů «ŋŌŊĺŇĺ ŌĿŇĿŃ». 4.50 ľ/Ů «ľłŇĺŋŌłł». 5.40 ņōŁŕńĺ Ňĺ ľňņĺŒŇĿņ. 6.00 ľ/Ů «ľŊōĽĺř ŀłŁŇŖ».

ɑɚɫɬɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ ɒȼȿɂ-ɆɈȾȿɅɖȿɊȺ Ɍ. 8-908-27-086-38.

реклама

5.55 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 6.25 «ĿūŬŶ ũŨŜŨŞ». 6.50 «ĺŤŬŭŚťŶŧŨş ŢŧŬşŪŜŶŸ».

7.00 ōŬŪŨ ŧŚ «5». 9.25 «ńŪŢŦŢŧŚťŶŧŵş ůŪŨŧŢŤŢ». 10.00 «ŋşţűŚū». 10.30 ľ/Ů «ň ůŢŬŪŨţ ťŢūş». 10.45 ŏ/Ů «ľŧşŜŧŨţ ũŨşšŞ». 12.00 «ŋşţűŚū». 12.30 ŏ/Ů «ľŧşŜŧŨţ ũŨşšŞ». 13.05 ŏ/Ů «ĻşšŨŬŰŨŜųŢŧŚ». 15.00 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 15.30 «ŇŚ ŝŪşśŧş ŜŨťŧŵ». 15.45 «ĺŤŬŭŚťŶŧŨş ŢŧŬşŪŜŶŸ». 16.00 «ňŬŤŪŵŬŚŹ ūŬŭŞŢŹ». 18.00 «ņşūŬŨ ũŪŨŢūŲşūŬŜŢŹ». 18.30 «ŋşţűŚū». 19.00 ŏ/Ŏ «ľşŬşŤŬŢŜŵ». 20.00 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 20.35 «ĻşšŭūťŨŜŧŨ». 21.00 «ĿūŬŶ ũŨŜŨŞ». 21.30 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 22.00 «ŋşţűŚū». 22.25 ŏ/Ů «ļťŸśťşŧ ũŨ ūŨśūŬŜşŧŧŨŦŭ ŠşťŚŧŢŸ» . 0.05 ŏ/Ů «łųŢŬş ŠşŧųŢŧŭ». 2.50 «ńŪŢŦŢŧŚťŶŧŵş ůŪŨŧŢŤŢ».

6.00 «ŇŚūŬŪŨşŧŢş». 8.30 ńŨŦşŞŢŹ «ļşűşŪŚ ŧŚ ůŭŬŨŪş śťŢš ľŢŤŚŧŶŤŢ». 9.50 ńŢŧŨũŨŜşūŬŶ «ŋŜşŪūŬŧŢŰŵ». 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.45 «ŋŨśŵŬŢŹ». 11.45 ŏ/Ů «ňŞŢūūşŹ ŤŚũŢŬŚŧŚ ĻťŚŞŚ». 14.45 «ľşťŨŜŚŹ ņŨūŤŜŚ». 15.10, 17.50 «ʼnşŬŪŨŜŤŚ, 38». 15.25 Ō/ū «ĿļŅĺņʼnłř ŊňņĺŇňļĺ. ŋŅĿľŋŌļłĿ ļĿľĿŌ ľłŅĿŌĺŇŌ». 16.30 Ō/ū «ŀşŧŢů ŞťŹ ĻŚŪśŢ». 18.10 «ʼnŨŪŹŞŨŤ ŞşţūŬŜŢţ». «ʼnŢŪŨŬşůŧŢŤŚ: ŧŚ ťŢŧŢŢ ŨŝŧŹ». 18.55 Ō/ū «ńŨŝŞŚ Ŧŵ śŵťŢ ūűŚūŬťŢŜŵ». 19.55 «ʼnŚŪŤŢ šŢŦŧşŝŨ ũşŪŢŨŞŚ». ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ ŪşũŨŪŬŚŠ. 21.00 «ńťŚūūŢŤŚ ŠŚŧŪŚ». 22.50 ņşťŨŞŪŚŦŚ «ļ ŞŜŭů ŤŢťŨŦşŬŪŚů ŨŬ ŇŨŜŨŝŨ ĽŨŞŚ». 1.20 ńŨŦşŞŢŹ «ńŚŪŶşŪŚ ľŢŦŵ ĽŨŪŢŧŚ». 3.15 ņşťŨŞŪŚŦŚ «ŁŨťŭŲŤŚ ū ŪŚţūŤŨŝŨ ŨūŬŪŨŜŚ». 4.55 ľ/Ů «ŌŚŬŶŹŧŚ ŒŦŵŝŚ. ńŨŪŨťşŜŚ ŠŢťŚ ūŪşŞŢ ŧŚū».

6.30 «ĿŜŪŨŧŶŸū». 8.00 «ľŨśŪŨş ŭŬŪŨ, ʼnşŪŦūŤŢţ ŤŪŚţ!» 9.00 «ĿŜŪŨŧŶŸū». 10.00 «ŇŚśťŸŞŚŬşťŶ». 11.15 ńŨŦşŞŢŹ «ŇŨŜŵş ŜŪşŦşŧŚ». 12.45 «ĿŜŝşŧŢţ ļşūŧŢŤ. ńŭŪŶşšŵ, ŬşŚŬŪ, ŤŢŧŨ, ŠŢšŧŶ». 13.15 ľ/ū «ļşťŢŤŚŹ ŬŚţŧŚ ŜŨŞŵ». 14.05 75 ťşŬ ŗŞŭŚŪŞŭ ņŚŪŰşŜŢűŭ. ņşťŨŞŪŚŦŚ «łŞşŚťŶŧŵţ ŦŭŠ». 15.40 «ŇŨŜŨūŬŢ ŤŭťŶŬŭŪŵ. ʼnşŪŦŶ». 15.50 Ō/ū «ĽňŋŌł łŁ ʼnŊňŒŅňĽň». 16.40 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ.

ДРЕССИРОВКА СОБАК в группе и по индивидуальной программе.

тел. 8-912-499-72-20

реклама

22.18 «ļşūŬŢ. ńŭťŶŬŭŪŚ». 22.30 «ĺŤŬŭŚťŶŧŨş ŢŧŬşŪŜŶŸ». 22.40 «ʼnŪŨŜşŪşŧŨ ŧŚ ūşśş». 22.45 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū. ʼnşŪŦŶ». 23.00–6.00 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24».

30 декабря, пятница

17.10 «ŋŨśŵŬŢŹ ŝŨŞŚ». ļťŚŞŢŦŢŪ ŎşŞŨūşşŜ Ţ Ļŋň ŢŦ. ʼn. ł. őŚţŤŨŜūŤŨŝŨ. ňŬŤŪŵŬŢş ŸśŢťşţŧŨŝŨ ūşšŨŧŚ «Musikverein» Ŝ ļşŧş. 18.20 ľ/Ů «ņŨŧŚūŬŵŪŢ ūşŜşŪŧŨţ ņŨťŞŚŜŢŢ. ňũťŨŬ ŜşŪŵ». 18.35 ŌŜŨŪűşūŤŢţ ŜşűşŪ ŅŸŞŦŢťŵ őŭŪūŢŧŨţ Ŝ ĽŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŨŦ ŬşŚŬŪş ŤŢŧŨŚŤŬşŪŚ. 19.30, 23.30 ŇŨŜŨūŬŢ ŤŭťŶŬŭŪŵ. 19.45 «ĽťŚŜŧŚŹ ŪŨťŶ». 20.00, 1.55 «ŘśŢťŹŪŵ ŝŨŞŚ». ľ/Ů «ĽŚťŢŧŚ ļŢŲŧşŜūŤŚŹ». 20.45 ľ/Ů «ōŞŢŜŢŬşťŶŧŚŹ ŜūşťşŧŧŚŹ «ŏŚśśťŚ». 21.40 «ŌŚŬŶŹŧŚ Ţ ŋşŪŝşţ ŇŢŤŢŬŢŧŵ Ŝ ŤŪŭŝŭ ŞŪŭšşţ». 23.00 «ńŪŚūŨŬŚ ūŤŪŵŬŨŝŨ». «łūŬŨŪŢŹ ŧŢŠŧşŝŨ ũťŚŬŶŹ». 23.50 «ŊşŬŪŨūũşŤŬŢŜŚ ŮŢťŶŦŨŜ őŚŪťŢ őŚũťŢŧŚ». ľŪŚŦŚ «ņūŶş ļşŪŞŭ». 2.40–2.55 ľ/Ů «ľşťŶŮŵ. ņŨŝŭųşūŬŜŨ ŨŪŚŤŭťŚ».

6.30 ŏŨŤŤşţ. ŇŏŅ. «ļŚŲŢŧŝŬŨŧ ńŷũŢŬŚťš» – «ŇŶŸ-ŃŨŪŤ ŊŷţŧŞŠşŪū». 9.00, 11.00, 14.00, 18.05, 3.25 «ļşūŬŢ-ŋũŨŪŬ». 9.10 «ļūş ŜŤťŸűşŧŨ». 10.10 «ĻŢŚŬťŨŧ ū ľŦŢŬŪŢşŦ ĽŭśşŪŧŢşŜŵŦ». 10.50, 13.40, 3.40 «ļşūŬŢ.ru». 11.20 ĻŨşŜŢŤ «ļŁŊŕļĺŌĿŅŖ». 13.10 «ŇŚŭŤŚ 2.0». «ŋŨűŢ. ļŪşŦŹ ŧŨŜŵů ŜŵūŨŬ». 14.15, 20.15, 0.40 ĻŢŚŬťŨŧ. ńŭśŨŤ ŦŢŪŚ. 17.00 ŎŭŬśŨťŶŧŨş ŲŨŭ «ōŞŚŪ ŝŨťŨŜŨţ». 18.25 ļŨťşţśŨť. ńŭśŨŤ ŊŨūūŢŢ. ŀşŧųŢŧŵ. «ŎŢŧŚť űşŬŵŪşů». 1/2 ŮŢŧŚťŚ. «ŁŚŪşűŶş-ňŞŢŧŰŨŜŨ» (ņŨūŤŨŜūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ) – «ľŢŧŚŦŨ» (ņŨūŤŜŚ). 22.40 ĻŢŚŬťŨŧ. «ŊŨŠŞşūŬŜşŧūŤŚŹ ŝŨŧŤŚ šŜşšŞ». 1.45 «ŇŚŭŤŚ 2.0. ʼnŪŨŝŪŚŦŦŚ ŧŚ śŭŞŭųşş». «ńŨūŦŢűşūŤŢş ũŨūşťşŧŢŹ». 2.15 «ņŨŹ ũťŚŧşŬŚ». 3.55 ŏŨŤŤşţ. ńŏŅ. «ĺŜŬŨŦŨśŢťŢūŬ» (ĿŤŚŬşŪŢŧśŭŪŝ) – «ŌŪŚŤŬŨŪ» (őşťŹśŢŧūŤ).

9.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 9.05 «ńŨŧŬŪŨťŶŧŚŹ šŚŤŭũŤŚ». 9.40 «ŀŢŬŶ šŞŨŪŨŜŨ!» 10.50 «ņŨŞŧŵţ ũŪŢŝŨŜŨŪ». 11.50 «ŀşŧūŤŢţ ŠŭŪŧŚť». 12.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 12.20 Ō/ū «ĺĽĿŇŌ ŇĺŐłňŇĺŅŖŇňŃ ĻĿŁňʼnĺŋŇňŋŌł». 13.20 «ōűŚūŬŤŨŜŵţ ŞşŬşŤŬŢŜ». 14.00 «ľŪŭŝŢş ŧŨŜŨūŬŢ». 14.20 «ʼnŨŧŹŬŶ. ʼnŪŨūŬŢŬŶ». 15.00 ŇŨŜŨūŬŢ (ū ūŭśŬŢŬŪŚŦŢ). 15.25 «ŏŨűŭ šŧŚŬŶ». 15.55 Ō/ū «ňśŪŭűŚťŶŧŨş ŤŨťŶŰŨ». 16.55 «ŀŞŢ ŦşŧŹ». ŇŨŜŨŝŨŞŧŢţ ŜŵũŭūŤ. 18.00 ļşűşŪŧŢş ŧŨŜŨūŬŢ (ū ūŭśŬŢŬŪŚŦŢ). 18.30 «ʼnŨťş űŭŞşū». ŇŨŜŨŝŨŞŧŢţ ŜŵũŭūŤ. 19.55 «ʼnŭūŬŶ ŝŨŜŨŪŹŬ». 21.00 «ļŪşŦŹ». 21.30 «ńťŭś ļşūşťŵů Ţ ŇŚůŨŞűŢŜŵů». ļŵūŲŚŹ ťŢŝŚ. ŎŢŧŚť. 23.45 ńŨŦşŞŢŹ «ŋŧŨŜŚ Ŭŵ». 1.40 ńŨŦşŞŢŹ «ĽŨťŭśŨŝťŚšŵţ ņŢŤŤŢ». 3.35 ńŨŦşŞŢŹ «ŒŚťŭŧ». 5.20–5.50 «ŏŨűŭ šŧŚŬŶ».

5.00 «ōŬŪŨ ŊŨūūŢŢ». 5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 6.35– 6.40, 7.07–7.10, 7.35–7.40, 8.07– 8.10, 8.35–8.40 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 9.05 «ņŭūŭťŶŦŚŧş». 9.15 «ŋ ŧŨŜŵŦ ŞŨŦŨŦ!» 10.10 «ň ūŚŦŨŦ ŝťŚŜŧŨŦ». 11.00 «ļşūŬŢ». 11.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 11.50 Ō/ū «ńōŅĺĽłŇ ł ʼnĺŊŌŇĿŊŕ». 13.00 «ņŨţ ūşŪşśŪŹŧŵţ ŲŚŪ». ļŢŬŚťŢţ ŋŨťŨŦŢŧ. 14.00 «ļşūŬŢ». 14.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 14.50 «ļşūŬŢ. ľşŠŭŪŧŚŹ űŚūŬŶ. ʼnşŪŦŶ». 15.05 Ō/ū «ļŋĿ ń ŅōőŒĿņō». 16.00 «ļşūŬŢ». 16.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». Ū 16.50 Ō/ū «ŁľŊĺļŋŌļōŃ, ņĺņĺ!» 18.55 «ʼnŪŹŦŨţ ŷŮŢŪ». 20.00 «ļşūŬŢ». 20.30 «ņşūŬŧŨş ŜŪşŦŹ». «ļşūŬŢ – ʼnşŪŦŶ». 20.50 «ŋũŨŤŨţŧŨţ ŧŨűŢ, ŦŚťŵŲŢ!» 21.00 ؜ޝşţŧŵţ ŜşűşŪ ŘŪŢŹ ĺŧŬŨŧŨŜŚ ŧŚ «ŇŨŜŨţ ŜŨťŧş». 0.00 ĻŨşŜŢŤ «ňůŨŬŚ ŧŚ ũŢŪŚŧŶŸ». 3.25 ńŨŦşŞŢŹ «őŚūŬŧŵţ ŞşŬşŤŬŢŜ, ŢťŢ ňũşŪŚŰŢŹ «ńŨŨũşŪŚŰŢŹ». 5.00 «ĽŨŪŨŞŨŤ». ľŚţŞŠşūŬ.

5.55 «ŇŌļ ŭŬŪŨŦ». 8.30 Ō/ū «ņňŊŋńłĿ ľŖřļňŅŕ». 9.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 10.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 10.20 «ŋũŚūŚŬşťŢ». 10.55 «ľŨ ūŭŞŚ». 12.00 «ŋŭŞ ũŪŢūŹŠŧŵů». 13.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 13.25 «ŋŭŞ ũŪŢūŹŠŧŵů. ňŤŨŧűŚŬşťŶŧŵţ ŜşŪŞŢŤŬ». 14.40 «ŐşŧŬŪ ũŨŦŨųŢ «ĺŧŚūŬŚūŢŹ». 15.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 16.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 16.25 «ʼnŪŨŤŭŪŨŪūŤŚŹ ũŪŨŜşŪŤŚ». 17.40 «ĽŨŜŨŪŢŦ Ţ ũŨŤŚšŵŜŚşŦ». 18.30 «ňśšŨŪ. őŪşšŜŵűŚţŧŨş ũŪŨŢūŲşūŬŜŢş». 19.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 19.30 ľŪŚŦŚ «ŋłŅŖŇĺř». 21.30 «ńŨŧŰşŪŬŧŵţ šŚť «ŇŌļ» ũŪşŞūŬŚŜťŹşŬ: «ŊŭūūŤŚŹ ūşŧūŚŰŢŹ-2011. ŁŜşšŞŧŵş ŢŬŨŝŢ ŝŨŞŚ». 23.35 ņşťŨŞŪŚŦŚ «ŋ ŅŘĻňļŖŘ łŁ ĺľĺ». 1.35 ńŨŦşŞŢŹ «ńňŊňŅŖ ŊĺŅŖŎ». 3.35 Ō/ū «ŋŕœłńł».

6.00 «ŋŭũşŪłŧŬŭŢŰŢŹ». 7.00 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 7.25 ņ/ū «ʼnŨŤşŦŨŧŵ: ŚťŦŚš Ţ ŠşŦűŭŝ». 7.55 ņ/ū «ŀŢšŧŶ Ţ ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ ŪŨśŨŬŚũŨŞŪŨūŬŤŚ». 8.30 «ōŧŢŜşŪ». ŋŢŬŤŨŦ. 9.00 «ōŧŢŜşŪ». ŋŢŬŤŨŦ. 9.30 Ō/ū «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». 10.00 Ō/ū «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». 10.55 «ĽŪŨšŚ ŦŭŪŚŜŶźŜ». 12.30 ņ/ū «ĽŭśŤŚ ĻŨś ńŜŚŞŪŚŬŧŵş ŲŬŚŧŵ». 13.00 «ʼnŪŢŤťŸűşŧŢŹ ľŠŢŦŦŢ ŇşţŬŪŨŧŚ, ŦŚťŶűŢŤŚ-ŝşŧŢŹ». 13.30 «ʼnŪŢŤťŸűşŧŢŹ ľŠŢŦŦŢ ŇşţŬŪŨŧŚ, ŦŚťŶűŢŤŚ-ŝşŧŢŹ». 14.00 «ŀşŧūŤŚŹ ťŢŝŚ: ũŚŪŧŢ, ŞşŧŶŝŢ Ţ ťŸśŨŜŶ». ńŨŦşŞŢŹ. 14.30 «ľŨŦ-2. Lite». 15.55 «ňŋŌŊňļ ʼnňŌĿŊřŇŇŕŏ ľōŒ». ŮŷŧŬşšŢ/ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ. 18.00 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 18.30 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 19.00 «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». ńŨŦşŞŢŹ. 19.30 «ŋűŚūŬťŢŜŵ ŜŦşūŬş». ńŨŦşŞŢŹ. 20.00 «ĻŢŬŜŚ ŷŤūŬŪŚūşŧūŨŜ». 21.00 «ńŨŦşŞŢ ńťŚś». 22.00 «Comedy ĻŚŬŬť. ńŚūŬŢŧŝ». 23.00 «ľŨŦ-2. ĽŨŪŨŞ Ū ťŸśŜŢ». 0.00 «ŇňļŕŃ Ľňľ ļ ľňņĿ-2». 2.35 «ńŨŦşŞŢ ńťŚś. ŅŭűŲşş». 3.05 «ľŨŦ-2. ʼnŨūťş šŚŤŚŬŚ».

3.35 «ŌŊłļłĺŅŖŇňĿ őŌłļň». ʼnŚŪŨŞŢţŧŚŹ ŤŨŦşŞŢŹ. 5.20 «ĿœĬ». ļŵũŭūŤ 324. 6.00 ňŤŨŧűŚŧŢş ũŪŨŝŪŚŦŦŵ.

6.00 «ŌŋŇ», «ŇŨŜŵţ ŞşŧŶ». 8.30 Ō/ū «NEXT 3». 9.30 «ŇŨŜŨūŬŢ 24». 10.00 ńŨŦşŞŢŹ «ʼnťŨůŨţ ŋŚŧŬŚ». 12.00 «ŗŤūŬŪşŧŧŵţ ŜŵšŨŜ». 12.30 «ŇŨŜŨūŬŢ 24». 13.00 «ŁŜŚŧŵţ ŭŠŢŧ». 14.00 «Ňş ŜŪŢ Ŧŧş!» 15.00 «ŋşŦşţŧŵş ŞŪŚŦŵ». 16.00 Ō/ū «ŋťşŞŚŤŢ». 16.30 «ŇŨŜŨūŬŢ 24». 17.00 «ŀŢŬŶ ũŨ-ŰŚŪūŤŢ». 19.00 «ŌşťşŜŢšŢŨŧŧŚŹ ūťŭŠśŚ ŧŨŜŨūŬşţ». 19.30 «ʼnŪŹŦŨţ ŷŮŢŪ». 20.00 ńŨŦşŞŢŹ «ļūş śŭŞşŬ ůŨŪŨŲŨ». 22.00 «ŌşťşŜŢšŢŨŧŧŚŹ ūťŭŠśŚ ŧŨŜŨūŬşţ». 22.30 «ļşűşŪŧŢţ ŤŜŚŪŬŚť-95». 2.30 «ŋşŚŧū ŞťŹ ŜšŪŨūťŵů»: «ĽŪşűşūŤŚŹ ūŦŨŤŨŜŧŢŰŚ». 4.25 Ō/ū «ŁŨťŨŬŚŹ ŦşŞŭšŚ».

6.00, 8.40 «ōŬŪşŧŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». 8.10 «ŅŨśśŢ-ůŨťť». 10.00 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 10.30 Ō/ū «ŅŭśŹŧŤŚ». 11.00 Ō/ū «ĺŞŴŸŬŚŧŬŵ ťŸśŜŢ». 12.00 «ŗŧŰŢŤťŨũşŞŢŹ ŷŤūŬŪşŦŚťŶŧŨŝŨ ūũŨŪŬŚ». 12.20–13.00 «ľŧşŜŧŨţ ŜşūŬŧŢŤ». 13.00–18.00 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24». 18.00 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū». 18.15 «ļşūŬŢ ʼnŎň». 18.33 «ĺŤŬŭŚťŶŧŨş ŢŧŬşŪŜŶŸ». 18.41 «ļşūŬŢ. ʼnŪŨŢūŲşūŬŜŢŹ». 18.45 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū». 19.00 «ļşűşŪŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». 19.25 «ŅŸśŨŜŶ ŧşűŚŹŧŧŨ ŧŚŝŪŹŧşŬ». 19.30 Ō/ū «ŅŭśŹŧŤŚ». 19.55, 20.55 «ĽŨŪŨūŤŨũ». 20.00 Ō/ū «ĺŞŴŸŬŚŧŬŵ ťŸśŜŢ». 21.00 «ļşűşŪŧŢţ ŜşūŬŧŢŤ». 21.25–21.40 «ŌŚţŧŵ šŞŨŪŨŜŶŹ». 21.40 «ŗŬŨŬ ŞşŧŶ Ŝ ŢūŬŨŪŢŢ». 21.45 «ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ ŪşũŨŪŬŚŠ». 21.56 «ļşūŬŢ. ʼnŪŨŢūŲşūŬŜŢŹ». 22.00 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū. ʼnşŪŦŶ». 22.15 «ļşūŬŢ. ŋũŨŪŬ». 22.18 «ļşūŬŢ. ńŭťŶŬŭŪŚ».

22.26 «ĺŤŬŭŚťŶŧŨş ŢŧŬşŪŜŶŸ». 22.35 «ʼnŪŨŜşŪşŧŨ ŧŚ ūşśş». 22.40 «ĺŜŬŨũŚŬŪŭťŶ». 22.45 «ļşūŬŢ. ŋşţűŚū. ʼnşŪŦŶ». 23.00–6.00 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24».

6.00 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 7.30 ņ/ū / «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ļōľł ł ĿĽň ľŊōŁĿŃ». 8.00 Ō/ū «ľĺĬŒŖ ņňŅňľĬŀŖ!» 8.30 Ō/ū «ņňŅňľňŀĬŇŕ». 9.00 «6 ńĺľŊňļ». 9.30 ŏ/Ů «ĺŋŌĿŊłńŋ Ňĺ ňŅłņʼnłŃŋńłŏ łĽŊĺŏ». 11.45 ņ/Ů «ĺŋŌĿŊłńŋ ʼnŊňŌłļ ŐĿŁĺŊř». 13.10 «ĿŊĺŅĺŒ». 14.00 ņ/ū «ńŅōĻ ļłŇńŋ – ŒńňŅĺ ļňŅŒĿĻŇłŐ». 14.30 ņ/ū / «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ļōľł ł ĿĽň ľŊōŁĿŃ».

15.00 ņ/ū «ʼnňľŁĿņĿŅŖĿ ľŊĺńňŇňļ». 15.30 «ĿŊĺŅĺŒ». 16.00 Ō/ū «ʼnĺʼnłŇŕ ľňőńł». 17.30 «ĽĺŅłŅĿň». 18.30 Ō/ū «ļňŊňŇłŇŕ». 19.00 Ō/ū «ļňŊňŇłŇŕ». 21.00 ŏ/Ŏ «ĻňĽĺŌĿŇŖńłŃ Ŋłőł - 2». 22.35 Ō/ū «ľĺĬŒŖ ņňŅňľĬŀŖ!» 23.35 ŏ/Ŏ «ŁĺņĿŇĺ. ʼnňŋŅĿľŇłŃ ōŊňń». 1.20 ŏ/Ŏ «ŁĺņĿŇĺ – 3. ʼnňĻĿľłŌĿŅŖ ʼnňŅōőĺĿŌ ļŋĬ». 3.00 ľŪŚŦŚ «ńĺľĿŌŋŌļň». 4.40 ņ/Ů «ľļĿŇĺľŐĺŌŖ ņĿŋřŐĿļ». 5.35 ņōŁŕńĺ Ňĺ ŋŌŋ.

6.30 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 7.00 ľŀĿŃņł ō ŋĿĻř ľňņĺ. 7.30 ŋŤŚšŤŚ «ńĺņĿŇŇŕŃ ŐļĿŌňń». 9.00 ņşťŨŞŪŚŦŚ Ū «ńňĽľĺ ĿĬ ŋňļŋĿņ ŇĿ ŀľĬŒŖ…» 8 ūşŪŢţ. Ū 15.20 ľ/Ů «ŁļĬŁľŇŕĿ łŋŌňŊłł». 16.10 ŏ/Ů Ů «ĺ ř ŅŘĻŅŘ ŀĿŇĺŌňĽň». 18.00 ľ/Ů «ŁļĬŁľŇŕĿ łŋŌňŊłł». 19.00 ŏ/Ů «ŇĺőĺŌŖ ŋŇĺőĺŅĺ. ņĺŊŌĺ», 4 ūşŪŢŢ. 23.00 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 23.30 ŏ/Ů «ŌĿŊņłŇĺŅ». 1.35 ŏ/Ů «ĻŊłŌĺŇłń». 3.10 ŏ/Ů «ŋĿŇŌřĻŊŖŋńĺř ĺŎĿŊĺ». 4.55 ľ/Ů «ľŊōĽĺř ŀłŁŇŖ». 5.45 ņōŁŕńĺ Ňĺ ľňņĺŒŇĿņ. 6.00 ľ/Ů «ľŊōĽĺř ŀłŁŇŖ».

6.00 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 6.30 «ĻşšŭūťŨŜŧŨ». 7.00 ōŬŪŨ ŧŚ «5». 9.25 «ńŪŢŦŢŧŚťŶŧŵş ůŪŨŧŢŤŢ». 10.00 «ŋşţűŚū». 10.30 ŏ/Ů «ĻťŨŧŞŢŧŤŚ šŚ ŭŝťŨŦ». 12.00 «ŋşţűŚū». 12.30 ŏ/Ů «łųŢŬş ŠşŧųŢŧŭ».

15.00 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 15.30 «ĻşšŭūťŨŜŧŨ». 16.00 «ňŬŤŪŵŬŚŹ ūŬŭŞŢŹ». 18.00 «ņşūŬŨ ũŪŨŢūŲşūŬŜŢŹ». 18.30 «ŋşţűŚū». 19.00 «ńŪŢŦŢŧŚťŶŧŵş ůŪŨŧŢŤŢ». 20.00 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 20.35 «ĿūŬŶ ũŨŜŨŞ». 21.00 «ņŵ ŧş Ŝūş ūŤŚšŚťŢ!» 21.30 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 22.00 «ŇŚ ŝŪşśŧş ŜŨťŧŵ». 22.25 ŏ/Ů «ńŨŦŧŚŬŚ ū ŜŢŞŨŦ ŧŚ ŨŝŧŢ». 0.10 ŏ/Ů «ĻťŨŧŞŢŧŤŚ šŚ ŭŝťŨŦ». 1.40 ľ/Ů ʼnŪşŦŶşŪŚ: «ŊŚūũŭŬŢŧ. ŇşšŚŤŨŧűşŧŧŨş ūťşŞūŬŜŢş». 3.25 ŏ/Ů «ōśŢţŰŵ ťşŞŢ». 4.50 «ńŪŢŦŢŧŚťŶŧŵş ůŪŨŧŢŤŢ».

6.00 «ŇŚūŬŪŨşŧŢş». 8.30 ņ/Ů «ŋşūŬŪŢŰŚ ĺťşŧŭŲŤŚ Ţ śŪŚŬşŰ łŜŚŧŭŲŤŚ».

8.40 ńŨŦşŞŢŹ «őşťŨŜşŤ ū śŭťŶŜŚŪŚ ńŚũŭŰŢŧŨŜ». 10.35 ņŭšŵŤŚťŶŧŚŹ ūŤŚšŤŚ «ňśŵŤŧŨŜşŧŧŨş űŭŞŨ». 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.35 «ŋŨśŵŬŢŹ». 11.45 ņŭšŵŤŚťŶŧŚŹ ūŤŚšŤŚ «ňśŵŤŧŨŜşŧŧŨş űŭŞŨ» (ŨŤŨŧűŚŧŢş). 13.40 ľ/Ů «ĺťşŤūŚŧŞŪ 圪ŭťŨŜ. ŊŨŦŚŧ ū ŠŢšŧŶŸ». 14.45 «ľşťŨŜŚŹ ņŨūŤŜŚ». 15.10, 17.50 «ʼnşŬŪŨŜŤŚ, 38». 15.25 «ŋŦşů ū ŞŨūŬŚŜŤŨţ ŧŚ ŞŨŦ». 16.30 «ŋŦşů ū ŞŨūŬŚŜŤŨţ ŧŚ ŞŨŦ». 18.10 ņ/Ů «ńŨŝŞŚ šŚŠŢŝŚŸŬūŹ şťŤŢ». 18.30 ńŨŦşŞŢŹ «ļŨťŲşśŧŚŹ ūŢťŚ». 19.55 «ńŭťŶŬŭŪŧŵţ ŨśŦşŧ». 21.00 «ŅşŝşŧŞŵ ļłĺ». 22.50 ńŨŦşŞŢŹ «łūŬŨŪŢŹ ťŸśŜŢ, ŢťŢ ŇŨŜŨŝŨŞŧŢţ ŪŨšŵŝŪŵŲ». 1.05 ńŨŦşŞŢŹ «ńŚŪŧŚŜŚť». 4.05 ņşťŨŞŪŚŦŚ «ļ ŞŜŭů ŤŢťŨŦşŬŪŚů ŨŬ ŇŨŜŨŝŨ ĽŨŞŚ».

6.30 «ĿŜŪŨŧŶŸū». 8.00 «ľŨśŪŨş ŭŬŪŨ, ʼnşŪŦūŤŢţ ŤŪŚţ!» 9.00 «ĿŜŪŨŧŶŸū». 10.00, 19.30, 23.30 ŇŨŜŨūŬŢ ŤŭťŶŬŭŪŵ. 10.20 ľŪŚŦŚ «ņūŶş ļşŪŞŭ». 12.25 «łŝŨŪŶ łťŶŢŧūŤŢţ. ŀŢšŧŶ ŚŪŬŢūŬŚ». 13.15 ľ/Ů «ōŞŢŜŢŬşťŶŧŚŹ ŜūşťşŧŧŚŹ «ŏŚśśťŚ». 14.05 ńŨŦşŞŢŹ «ĺů, ŜŨŞşŜŢťŶ, ŜŨŞşŜŢťŶ…» 15.10 «ĺŬŬŪŚŤŰŢŨŧŵ ŘŪŢŹ ľŭŪŨŜŚ». 15.40 «ŇŨŜŨūŬŢ ŤŭťŶŬŭŪŵ. ʼnşŪŦŶ». 15.50 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 17.10 «ŋŨśŵŬŢŹ ŝŨŞŚ». ľŚŧŢŢť ŌŪŢŮŨŧŨŜ – ŝŪŚŧ-ũŪŢ Ţ ťŚŭŪşŚŬ I ũŪşŦŢŢ ņşŠŞŭŧŚŪŨŞŧŨŝŨ ŤŨŧŤŭŪūŚ ŢŦ. ʼn. ł. őŚţŤŨŜūŤŨŝŨ-2011. 17.55 «ŘťŢţ ńŢŦ Ţ şŝŨ ŞŪŭšŶŹ». ļşűşŪ Ŝ ŌşŚŬŪş ņŭšŵŤŢ Ţ ʼnŨŷšŢŢ. 19.45 «ĽťŚŜŧŚŹ ŪŨťŶ». 20.00, 1.55 «ŘśŢťŹŪŵ ŝŨŞŚ». ľ/Ů «ʼnŪŨūŬŨţ ŧşũŪŨūŬŨţ ŋşŪŝşţ ŇŢŤŨŧşŧŤŨ». 20.45 «ʼnŪŨşŤŬ ŝŨŞŚ-2011». «ĻŨťŶŲŚŹ ŨũşŪŚ». 23.00 «ŘŪŢţ ŇŢŤŭťŢŧ. łšśŪŚŧŧŨş». 23.50 «ŊşŬŪŨūũşŤŬŢŜŚ ŮŢťŶŦŨŜ őŚŪťŢ őŚũťŢŧŚ». «ńŭťŶŬ ŤŢŧŨ». ńŨŦşŞŢŹ «ŁŨťŨŬŚŹ ťŢůŨŪŚŞŤŚ». 1.20 «ľŠŚš-śŷŧŞ ľŠŢŦŚ ńŚťťŭŦŚ». 2.40–2.55 ľ/Ů «ņŨŧŚūŬŵŪŢ ūşŜşŪŧŨţ ņŨťŞŚŜŢŢ. ňũťŨŬ ŜşŪŵ».

6.00 ŏŨŤŤşţ. ŇŏŅ. «ʼnŢŬŬūśŭŪŝ ʼnŢŧŝŜŢŧš» – «ŎŢťŚŞşťŶŮŢŹ ŎťŚţşŪš». 8.30 «ŌşůŧŨťŨŝŢŢ ūũŨŪŬŚ». 9.00, 11.00, 14.00, 20.05, 3.40 «ļşūŬŢŋũŨŪŬ». 9.10, 15.20 «ļūş ŜŤťŸűşŧŨ». 10.10 «ŊşţŬŢŧŝ ŌŢŦŨŮşŹ ĻŚŠşŧŨŜŚ. ŁŚŤŨŧŵ ũŪŢŪŨŞŵ». 10.40, 13.40 «ļşūŬŢ.ru». 11.15 ĻŨşŜŢŤ «ľĿŌňŇĺŌňŊ». 13.10 «ŇŚŭŤŚ 2.0. ʼnŪŨŝŪŚŦŦŚ ŧŚ śŭŞŭųşş». «ńŨūŦŢűşūŤŢş ũŨūşťşŧŢŹ». 14.15 ŎŭŬśŨťŶŧŨş ŲŨŭ «ōŞŚŪ ŝŨťŨŜŨţ». 16.15 ĻŨşŜŢŤ «ļŁŊŕļĺŌĿŅŖ». 18.00 ĻŢŚŬťŨŧ. «ŊŨŠŞşūŬŜşŧūŤŚŹ ŝŨŧŤŚ šŜşšŞ». 20.25 ļŨťşţśŨť. ńŭśŨŤ ŊŨūūŢŢ. ŀşŧŪ ŎŢŧŚť. ųŢŧŵ. «ŎŢŧŚť űşŬŵŪşů». 22.15 ĻŨşŜŢŤ «ŌĿŇĿļňŃ őĿŅňļĿń». 0.05 «ŎşŞŨŪ ĿŦşťŶŹŧşŧŤŨ. ʼnŨūťşŞŧŢţ łŦũşŪŚŬŨŪ». 1.40 ŎŭŬśŨť. őşŦũŢŨŧŚŬ ĺŧŝťŢŢ. «ŅŢŜşŪũŭťŶ» – «ŇŶŸŤŚūť». 3.50 «ņŨŹ ũťŚŧşŬŚ».

– Ľ ŸůţūŠ ŪūũŞūśŧŧś «ŅŝśūŭţūŨŶŤ ŝũŪūũŬ». Ńŭśť, Ũśųţ şũūũŞţŠ ŰũŢźŠŝś, ŪũŬŧũŭūţŭŠ, ťśťũŤ ŦśŧţŨśŭ, ŨśŭźšŨŶŠ ŪũŭũŦťţ, ŨũŝŶŠ ťūśŬţŝŶŠ ũŜũţ! – ʼnŜũţ-ŭũ ťūśŬţŝŶŠ, Ũũ ŪŠūŠş ŭŠŧ, ťśť ţŰ ťŦŠţŭŷ, ŧũšŨũ ŜŶŦũ ťũŝūŶ Ŭũ ŬŭŠŨ ŬŨźŭŷ...

anekdot.ru ŊŢū. ļŚūޝޏ ĺťşŤūŚŧŞŪŨŜŚ


òåëåïðîãðàììà/àôèøà

№50 (557)

31 декабря, суббота театральная афиша ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«ľŚŮŧŢū Ţ ŏťŨŹ» | 23, 24 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 19.00 «ʼnŪŢšŪŚŤŢ ŊŨŠŞşūŬŜŚ» | 25 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 12.00, 16.00 «ŋŧşŠŧŚŹ ŤŨŪŨťşŜŚ» | 27 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 19.00, 28 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 12.00 «œşťŤŭŧűŢŤ» | 30 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 12.00, 19.00 ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«ŇŨŜŨŝŨŞŧŢş ĻŪşŦşŧūŤŢş ŦŭšŵŤŚŧŬŵ» | 25 –30 ŞşŤŚśŪŹ, 10.00, 12.00, 13.00, 16.00 «СЦЕНА-МОЛОТ»

6.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 6.10 ņ/Ů «ŋşšŨŧ ŨůŨŬŵ». 7.30 ńŨŦşŞŢŹ «ňūŨśşŧŧŨūŬŢ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŨţ ŨůŨŬŵ Ŝ šŢŦŧŢţ ũşŪŢŨŞ». 8.45 ņ/Ů «ŁŢŦŚ Ŝ ʼnŪŨūŬŨŤŜŚŲŢŧŨ». 9.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 9.10 ńŨŦşŞŢŹ «ńŚŪŧŚŜŚťŶŧŚŹ ŧŨűŶ». 10.25 «ŅşŝşŧŞŚŪŧŨş ŤŢŧŨ Ŝ ŰŜşŬş». ŎŢťŶŦ-ūŤŚšŤŚ «ŁŨťŭŲŤŚ». 11.50 «ŇŨŜŵţ «ĿŪŚťŚŲ». 12.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 12.15 «łŪŨŧŢŹ ūŭŞŶśŵ». ŊŨŠŞşŧŢş ťşŝşŧŞŵ». 13.00 ņ/Ů «ŅşŞŧŢŤŨŜŵţ ũşŪŢŨŞ. ĽŢŝŚŧŬūŤŨş ŪŨŠŞşūŬŜŨ». 13.20 ņ/Ů «ŅşŞŧŢŤŨŜŵţ ũşŪŢŨŞ-3. ŗŪŚ ŞŢŧŨšŚŜŪŨŜ».

22.30 «ŇŚŲŚ Russia». ńŨŦşŞŢŹ. 23.00 «ńŨŦşŞŢ ńťŚś». ŇŨŜŨŝŨŞŧŢţ ŜŵũŭūŤ. 0.00 ŇŨŜŨŝŨŞŧşş ŨśŪŚųşŧŢş ʼnŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŨūūŢŢ ľ. ĺ. ņşŞŜşŞşŜŚ. 0.05 «ńŨŦşŞŢ ńťŚś». ŇŨŜŨŝŨŞŧŢţ ŜŵũŭūŤ. 1.00 «ńŨŦşŞŢ ńťŚś». 2.00 «ńŨŦşŞŢ ńťŚś». 3.00 «ńŨŦşŞŢ ńťŚś». 4.00 «ńŨŦşŞŢ ńťŚś». 5.00 «ńŨŦşŞŢ ńťŚś». 6.00 ňŤŨŧűŚŧŢş ũŪŨŝŪŚŦŦŵ.

5.00 Ō/ū «ŁŨťŨŬŚŹ ŦşŞŭšŚ». 8.00 «Ľşŧ ŢšŦşŧŵ».

«ŀŚŪŚ» | 23, 24 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 20.00 «ʼnŪŨūŬŨ ūŤŚšŤŚ» ŇŨŜŨŝŨŞŧşş ũŪşŞūŬŚŜťşŧŢş ŞťŹ ŞşŬşţ 3-6 ťşŬ

| 26 ŞşŤŚśŪŹ, 16.00 Ţ 19.00; 27 – 30 ŞşŤŚśŪŹ, 11.00 Ţ 13.00; 2 ŹŧŜŚŪŹ, 16.00 Ţ 19.00; 3 – 6 ŹŧŜŚŪŹ, 11.00 Ţ 13.00; 7, 8 ŹŧŜŚŪŹ, 11.00 Ţ 19.00 ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«ĿŜŪŨũŚ – ĺšŢŹ» | 23 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 19.00 «ņŨŪŨšŤŨ» | 24, 25, 26 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 11.00, 13.30, 16.00 «ľşŞ ņŨŪŨš ũŪŨŬŢŜ ńŨųşŹ» | 27 – 30 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 11.00, 13.30, 16.00 «У МОСТА»

«ŘŧŨŧŚ» Ţ «ĺŜŨūŶ» | 23 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 19.00 «ʼnŚŧŧŨűŤŚ» | 24, 25 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 14.00, 18.00, 21.00 «ĻşšŪŭŤŢţ Ţš ŋũŨŤŷŧŚ» | 26, 27, 28 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 19.00 «ōũŵŪŶ» | 29, 30 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 14.00, 18.00 ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

«ŐŚŪūŤŚŹ źťŤŚ» | 25 – 30 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 10.30, 13.00, 15.30 «ńŚŤ ĬŠŢŤ, ņşŞŜşŠŨŧŨŤ Ţ ňūťŢŤ ŜūŬŪşűŚťŢ ŇŨŜŵţ ŝŨŞ»

14.50 ńŨŦşŞŢŹ «ľŠşŧŬťŶŦşŧŵ ŭŞŚűŢ». 16.15 ńŨŦşŞŢŹ «łŪŨŧŢŹ ūŭŞŶśŵ, ŢťŢ ŋ ťşŝŤŢŦ ũŚŪŨŦ!» 1-Ź ūşŪŢŹ. 18.00 ļşűşŪŧŢş ŧŨŜŨūŬŢ (ū ūŭśŬŢŬŪŚŦŢ). 18.20 ńŨŦşŞŢŹ «łŪŨŧŢŹ ūŭŞŶśŵ, ŢťŢ ŋ ťşŝŤŢŦ ũŚŪŨŦ!» 2-Ź ūşŪŢŹ. 19.45 «ľŜş šŜşšŞŵ». ĻŨťŶŲŨţ ŧŨŜŨŝŨŞŧŢţ ŤŨŧŰşŪŬ. 22.20 «ňťŢŜŶş-ŲŨŭ». «ŇŨŜŨŝŨŞŧŹŹ ŧŨűŶ2012». 23.55 ŇŨŜŨŝŨŞŧşş ŨśŪŚųşŧŢş ʼnŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŨūūŢţūŤŨţ ŎşŞşŪŚŰŢŢ ľ. ĺ. ņşŞŜşŞşŜŚ. 0.00 «ňťŢŜŶş-ŲŨŭ». «ŇŨŜŨŝŨŞŧŹŹ ŧŨűŶ 2012» (ŨŤŨŧűŚŧŢş). 2.30–6.00 «ľŢūŤŨŬşŤŚ 1980-ů».

9.00 «ŒŚŧū ŧŚ ŦŢťťŢŨŧ». 10.00 «ŋśŢŬŵş ťşŬűŢŤŢ». 11.00 «ŅŸŞŢ ŏ». 12.00 «ŋťŭŠşśŧŵţ ŪŨŦŚŧ». 13.00 «ŒŨŭ-śŢšŧşū ũŨŞ ŭŞŚŪŨŦ». 14.00 «Ňş ŪŨŞŢūŶ ŤŪŚūŢŜŨţ». 15.00 «ŁŜşšŞŧŵş ŜŨţŧŵ». 16.00 «ŌşŧşŜŨţ ŲŨŭ-śŢšŧşū». 17.10 «ļşűşŪŧŢţ ŤŜŚŪŬŚť – 95». 20.00 «ŅşŝşŧŞŵ ŊşŬŪŨ FM». ŅŭűŲşş. 23.55 ŇŨŜŨŝŨŞŧşş ŨśŪŚųşŧŢş ʼnŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŨūūŢţūŤŨţ ŎşŞşŪŚŰŢŢ ľ.ĺ. ņşŞŜşŞşŜŚ. 0.00 «ŅşŝşŧŞŵ ŊşŬŪŨ FM». ŅŭűŲşş. ʼnŪŨŞŨťŠşŧŢş. 3.00 ŎşūŬŢŜŚťŶ ĺŜŬŨŪŚŞŢŨ «ľŢūŤŨŬşŤŚ 80-ů».

| 25 – 30 ŞşŤŚśŪŹ, 18.00 ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«ļ ŝŨūŬŹů ŭ ľŪŚŤŨŧűŢŤŚ» | 27, 29, 30 ŞşŤŚśŪŹ, Ū 10.30, 13.00

концерты и фестивали ОРГАННЫЙ ЗАЛ ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ ФИЛАРМОНИИ

ŏŨŪ MusicAeterna. «ņŭšŵŤŚ ŊŨŠŞşūŬŜŚ» | 23 ŞşŤŚśŪŹ, 19.00

ĿŜŝşŧŢŹ ńŚŦŹŧūŤŚŹ Ţ ŤŜŚŪŬşŬ «ńŚŪŚŜŚţ» | 30 ŞşŤŚśŪŹ, 19.00

5.30 ńŨŦşŞŢŹ «őŚŪŨŞşŢ». 8.05 ņŭšŵŤŚťŶŧŚŹ ŦşťŨŞŪŚŦŚ «ŋŬŢťŹŝŢ». 10.25 «ŅŭűŲŢş ũşūŧŢ-2011». ʼnŪŚšŞŧŢűŧŵţ ŤŨŧŰşŪŬ Ţš ĽŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŨŝŨ ńŪşŦťşŜūŤŨŝŨ ľŜŨŪŰŚ. 12.20 «ŘŦŨŪ ŝŨŞŚ». 14.00 «ļşūŬŢ». 14.20 «ŘŦŨŪ ŝŨŞŚ» (ŨŤŨŧűŚŧŢş). 15.05 ńŨŦşŞŢŹ «ňũşŪŚŰŢŹ «ŕ» Ţ ŞŪŭŝŢş ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ ŒŭŪŢŤŚ». 16.45 ńŨŦşŞŢŹ «ĻŪŢťťŢŚŧŬŨŜŚŹ ŪŭŤŚ». 18.30 ńŨŦşŞŢŹ «łŜŚŧ ļŚūŢťŶşŜŢű ŦşŧŹşŬ ũŪŨŮşūūŢŸ». 20.05 ʼnŪşŦŶşŪŚ. ņŭšŵŤŚťŶŧŚŹ ŤŨŦşŞŢŹ «ŇŨŜŵş ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ ĺťŚŞŞŢŧŚ». 22.15 «ŇŨŜŨŝŨŞŧŢţ ũŚŪŚŞ šŜşšŞ». 23.55 ŇŨŜŨŝŨŞŧşş ŨśŪŚųşŧŢş ʼnŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŨūūŢţūŤŨţ ŎşŞşŪŚŰŢŢ ľ. ĺ. ņşŞŜşŞşŜŚ. 0.00 «ŇŨŜŨŝŨŞŧŢţ «ĽŨťŭśŨţ ŨŝŨŧşŤ-2012». 3.00 «ĻŨťŶŲŚŹ ŧŨŜŨŝŨŞŧŹŹ ŞŢūŤŨŬşŤŚ».

6.00–8.10 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24». 8.10 «ņŭšŵŤŚťŶŧŚŹ ũŪŨŝŪŚŦŦŚ». 10.00 «ŅŸśŨŜŶ ŧşűŚŹŧŧŨ ŧŚŝŪŹŧşŬ». 10.05 ņŭťŶŬŮŢťŶŦ. 10.40 «ŁŚũŚūŧŨţ ŜŵůŨŞ». 11.00 łŧŬşŪŚŤŬŢŜŧŨş ŢŝŪŨŜŨş ŲŨŭ «ŐşŧŚ ŜŨũŪŨūŚ». 11.20 «ŋťŭŠśŚ ŤŭťŢŧŚŪŧŨ�� ŪŚšŜşŞŤŢ».

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

ňŪŤşūŬŪ ŪŭūūŤŢů ŧŚŪŨŞŧŵů ŢŧūŬŪŭŦşŧŬŨŜ ʼnşŪŦūŤŨţ ŮŢťŚŪŦŨŧŢŢ Ţ ľŚŧŢŢť ŒŬŨŞŚ ʼnŪŚšŞŧŢűŧŚŹ ŤŨŧŰşŪŬŧŚŹ ũŪŨŝŪŚŦŦŚ

| 24 ŞşŤŚśŪŹ, 18.00

«ŋ ŇŨŜŵŦ ŝŨŞŨŦ, ŢťŢ ŋ ťźŝŤŢŦ ũŚŪŨŦ!» ʼnşŪŦūŤŢţ ŝŭśşŪŧūŤŢţ ŜŨşŧŧŵţ ŨŪŤşūŬŪ | 25 ŞşŤŚśŪŹ, 18.00

«ŊŨŠŞşūŬŜşŧūŤŚŹ šŜşšŞŚ – 2012» ńŨŧŰşŪŬŧŚŹ ũŪŨŝŪŚŦŦŚ

| 26 ŞşŤŚśŪŹ, 18.30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

ńŚŦşŪŧŵţ ŤŨŧŰşŪŬ «ņŭšŵŤŚ ŞťŹ ŧŚū» |24 ŞşŤŚśŪŹ, 16.00, 29 ŞşŤŚśŪŹ, 19.00 ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«ŇŚūťşŞŧŢŤ ľşŞŚ ņŨŪŨšŚ» ŌşŚŬŪŚťŢšŨŜŚŧŧŨş ŧŨŜŨŝŨŞŧşş ũŪşŞūŬŚŜťşŧŢş | 27, 29 ŞşŤŚśŪŹ, 15.00 ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

«ŇŨŜŨŝŨŞŧŹŹ ŤŭŬşŪŶŦŚ» | 25 – 29 ŞşŤŚśŪŹ, 11.00, 14.00

5.35 ńŨŦşŞŢŹ «ńĺŋʼnĿŊ». 7.25 «ŋŦŨŬŪ». 8.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 8.20 ŅŨŬşŪşŹ «ŁŨťŨŬŨţ ŤťŸű». 8.45 «ĺŤŚŞşŦŢŹ ŤŪŚūŨŬŵ». 9.20 «ĽŨŬŨŜŢŦ ū ĺťşŤūşşŦ ŁŢŦŢŧŵŦ». 10.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 10.20 «ĽťŚŜŧŚŹ ŞŨŪŨŝŚ». 10.55 «ńŭťŢŧŚŪŧŵţ ũŨşŞŢŧŨŤ». 12.00 «ńŜŚŪŬŢŪŧŵţ ŜŨũŪŨū». 13.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 13.20 Ō/ū «ņňŊŋńłĿ ľŖřļňŅŕ. ŋōľŖĻŕ-2». 17.15 ńŨŦşŞŢŹ «ŋŇňļĺ ŇňļŕŃ». 19.20 ŇŨŜŨŝŨŞŧŹŹ ŤŨŦşŞŢŹ «ňʼnřŌŖ ŇňļŕŃ!» 20.50 ņŢŪŨŜŚŹ ŧŨŜŨŝŨŞŧŹŹ ũŪşŦŶşŪŚ. «ňűşŧŶ ŧŨŜŵţ ŝŨŞ». 23.55 ŇŨŜŨŝŨŞŧşş ŨśŪŚųşŧŢş ʼnŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŨūūŢţūŤŨţ ŎşŞşŪŚŰŢŢ ľ. ĺ. ņşŞŜşŞşŜŚ. 0.00 «ňűşŧŶ ŧŨŜŵţ ŝŨŞ» (ŨŤŨŧűŚŧŢş). 0.30 «ŇŨŜŵţ ŝŨŞ Ŝ ŞşŪşŜŧş ĽťŭůŚŪşŜŚ». 4.30 «ĻŭťŶŞŨŝ ŲŨŭ». ŅŭűŲşş.

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО

ľŨŦ ŚŜŬŨŪūŤŨţ ŤŧŢŝŢ ļŵūŬŭũťşŧŢş ũşŪŦūŤŢů ũŨŷŬŨŜ Ţ ŦŭšŵŤŚŧŬŨŜ

| 26 ŞşŤŚśŪŹ, 17.00

что ещё? ЦИРК

«ļūş šŜźšŞŵ» | ŞŨ 9 ŹŧŜŚŪŹ, Ū 12.00, 16.00 ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

«ŇŨŜŨŝŨŞŧŢş ŤŚŧŢŤŭťŵ ńŨųşŹ ĻşūūŦşŪŬŧŨŝŨ» | 24 – 30 ŞşŤŚśŪŹ, 12.00 ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. СОЛДАТОВА

«ŁŢŦŧŹŹ ūŤŚšŤŚ» ŇŨŜŨŝŨŞŧşş ũŪşŞūŬŚŜťşŧŢş ŞťŹ ŞşŬşţ Ţ Ţů ŪŨŞŢŬşťşţ | 25, 28, 29, 30 ŞşŤŚśŪŹ, 10.30, 13.00, 15.30

6.00 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 6.25 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 7.00 ņ/ū «ńŚŤ ŝŨŜŨŪŢŬ ľŠŢŧŞŠşŪ». 7.25 ņ/ū «ńŚŤ ŝŨŜŨŪŢŬ ľŠŢŧŞŠşŪ». 7.55 ņ/ū «ńŚŤ ŝŨŜŨŪŢŬ ľŠŢŧŞŠşŪ». 8.20 ņ/ū «ĽŭśŤŚ ĻŨś ńŜŚŞŪŚŬŧŵş ŲŬŚŧŵ». 8.50 ņ/ū «ʼnŨŤşŦŨŧŵ: ŚťŦŚš Ţ ŠşŦűŭŝ». 9.30 «ĻŢŝŚśŭŦ». ŅŨŬşŪşŹ. 10.00 «ĿŲŶ Ţ ůŭŞşţ!» ū «ŊşŚťŶŧŵŦŢ ũŚŰŚŧŚŦŢ». 10.30 «ŒŤŨťŚ ŪşŦŨŧŬŚ». 11.30 «ĿŲŶ Ţ ůŭŞşţ!» 12.00 «ŁŨťŭŲŤŚ. ʼnşŪşšŚŝŪŭšŤŚ». 13.00 «ľŨŦ-2. Lite». 14.00 «ĻŢŬŜŚ ŷŤūŬŪŚūşŧūŨŜ». 15.00 «ĻŢŬŜŚ ŷŤūŬŪŚūşŧūŨŜ». 16.00 «ŋŭũşŪłŧŬŭŢŰŢŹ». 17.00 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 18.00 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 18.30 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 19.00 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 19.30 «łŧŬşŪŧŵ». ŋŢŬŤŨŦ. 20.00 «ŇĺŒĺ RUSSIA. řţŰŚ ūŭŞŶśŵ». ńŨŦşŞŢŹ. 21.35 «ŇŚŲŚ Russia». ńŨŦşŞŢŹ. 22.05 «ŇŚŲŚ Russia». ńŨŦşŞŢŹ.

11.40 «ŅŨśśŢ-ůŨťť». 12.00–12.15 «ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ ŪşũŨŪŬŚŠ». 12.15–18.00 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24». 18.00 ŇŨŜŨŝŨŞŧŢţ ŦŭšŵŤŚťŶŧŵţ ŤŨŧŰşŪŬ «ŎŨŪŦŭťŚ ŭūũşůŚ».

ре ла а реклама

19.00 «ŋ ŇŨŜŵŦ ŝŨŞŨŦ, ʼnşŪŦūŤŢţ ŤŪŚţ!» 20.00–6.00 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24».

6.00 ņ/Ů «ŁĿņŅř ľň ŇĺőĺŅĺ ļŊĿņĿŇ – 13. ŋłŅĺ ľŊōŀĻŕ». 7.20 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 8.30 ņ/ū «ŋņĿŒĺŊłńł». 9.00 ņ/Ů «ŋńōĻł ľō. ŅĿŌŇłĿ ŋŌŊĺŒłŅńł». 10.15 ņ/Ů «ŋĿńŊĿŌŇĺř ŋŅōŀĻĺ ŋĺŇŌŕ». 11.00 ŌşťşŢŝŪŚ «ŗŌň ņňŃ ŊĿĻĬŇňń!» 12.00 Ō/ū «ļňŊňŇłŇŕ». 17.00 ņ/Ů «ľŀłņņł ŇĿŃŌŊňŇ - ļōŇľĿŊńłŇľ». 18.30 «6 ńĺľŊňļ». 20.00 «6 ńĺľŊňļ». ŇňļŕŃ Ľňľ! 21.00 Ō/ū «ľĺĬŒŖ ņňŅňľĬŀŖ!» 21.30 «ľĺĬŒŖ ņňŅňľĬŀŖ! ŇňļŕŃ Ľňľ». 22.30 Œňō «ōŊĺŅŖŋńłŏ ʼnĿŅŖņĿŇĿŃ». ŋŇĿĽňľřł. őŚūŬŶ I. 23.55 ŇňļňĽňľŇĿĿ ňĻŊĺœĿŇłĿ ʼnŊĿŁłľĿŇŌĺ ŊňŋŋłŃŋńňŃ ŎĿľĿŊĺŐłł ľ. ĺ. ņĿľļĿľĿļĺ. 0.00 Œňō «ōŊĺŅŖŋńłŏ ʼnĿŅŖņĿŇĿŃ». ŋŇĿĽňľřł. őŚūŬŶ II. 1.30 «6 ńĺľŊňļ». 2.00 «6 ńĺľŊňļ». ŇňļŕŃ Ľňľ! 3.00 Ō/ū «ľĺĬŒŖ ņňŅňľĬŀŖ!». 3.30 «ľĺĬŒŖ ņňŅňľĬŀŖ! ŇňļŕŃ Ľňľ». 4.30 Ō/ū «ņňř ʼnŊĿńŊĺŋŇĺř ŇřŇř» ŅōőŒłĿ ŒōŌńł.

6.30 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 7.00 ľŀĿŃņł ō ŋĿĻř ľňņĺ. 7.30 ľ/Ů «ĻĺĻŖĿ ŅĿŌň». 8.30 ŋŤŚšŤŚ «ŋńĺŁńĺ ň ŐĺŊĿ ŋĺŅŌĺŇĿ». 10.00 ľ/Ů «ŁļĬŁľŇŕĿ łŋŌňŊłł». 10.45 ŏ/Ů «ŇňļňĽňľŇłĿ ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ņĺŒł ł ļłŌł». 12.00 ņŸšŢŤť «ŁňŅōŒńĺ». 14.20 ŇĺŒ ŇňļŕŃ Ľňľ. ľŭŲşŜŧŵş ūşŦŢŞşūŹŬŵş. 15.55 ŏ/Ů «ŌĺńŋłŋŌńĺ: ŇňļŕŃ Ľňľ ʼnň ĽŊłŇļłőō», 2 ūşŪŢŢ. 18.00 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 19.00 ŏ/Ů «ʼnŊĿļŊĺŌŇňŋŌł ŅŘĻļł». 20.55 ŏ/Ů «ŋ Ňňļŕņ Ľňľňņ!» 23.00 «ĺļļĺ» Ňĺ ľňņĺŒŇĿņ. 23.45 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 23.55 ŇňļňĽňľŇĿĿ ňĻŊĺœĿŇłĿ ʼnŊĿŁłľĿŇŌĺ ŊňŋŋłŃŋńňŃ ŎĿľĿŊĺŐłł ľ. ĺ. ņĿľļĿľĿļĺ. 0.00 ŏ/Ů «ņłŋŌĿŊ łńŋ». 1.35 ŏ/Ů «ńōŊŖĿŊ». 3.00 ŏ/Ů «őĿŅňļĿń ŋ ĻōŅŖļĺŊĺ ńĺʼnōŐłŇňļ». 4.35 ŏ/Ů «ňľłŇňńłņ ʼnŊĿľňŋŌĺļŅřĿŌŋř ňĻœĿŀłŌłĿ». 6.05 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ».

6.00 «őŚū ũŢŤ». ŇŨŜŨūŬŢ. 6.30 «ņŵ ŧş Ŝūş ūŤŚšŚťŢ!» 6.55 «ʼnŪŢŝťŚŲŚţŬş Ŝ ŝŨūŬŢ ņŚŲŭ!» 7.00 ŏ/Ů «ľŜşŧŚŞŰŚŬŶ ŦşūŹŰşŜ». 9.00 ŏ/Ů «ńŨŪŬŢŤ». 10.00 «ŋşţűŚū». 10.10 ŏ/Ů «ńŨŪŬŢŤ». 12.20 ŏ/Ů «ĻŪŨŧšŨŜŚŹ ũŬŢŰŚ». 15.30 «ŋşţűŚū». 15.45 ŏ/Ŏ «ľşŬşŤŬŢŜŵ». 17.40 ŏ/Ŏ «ľşŬşŤŬŢŜŵ». 19.00 «ňŬťŢűŧŵţ ŇŨŜŵţ ĽŨŞ!» ńŨŧŰşŪŬ ļŢŤŢ ŐŵŝŚŧŨŜŨţ. 20.00 «ňŬťŢűŧŵţ ŇŨŜŵţ ĽŨŞ!» ńŨŧŰşŪŬ Ŀťşŧŵ ļŚşŧŝŚ. 20.50 «ňŬťŢűŧŵţ ŇŨŜŵţ ĽŨŞ!» ńŨŧŰşŪŬ ŋŬŚūŚ ņŢůŚţťŨŜŚ. 22.25 «ňŬťŢűŧŵţ ŇŨŜŵţ ĽŨŞ!» ńŨŧŰşŪŬ. ŘŦŨŪ FM. 23.55 ŇŨŜŨŝŨŞŧşş ŨśŪŚųşŧŢş ʼnŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŨūūŢţūŤŨţ ŎşŞşŪŚŰŢŢ ľ. ĺ. ņşŞŜşŞşŜŚ. 0.05 «ňŬťŢűŧŵţ ŇŨŜŵţ ĽŨŞ!» ńŨŧŰşŪŬ. ľŢūŤŨŬşŤŚ 80-ů. 1.30 «ļ ŧŚŲŭ ŝŚŜŚŧŶ šŚůŨŞŢťŢ ŤŨŪŚśťŢ». ŅŭűŲşş. ńŚŪŚŨŤş. 4.30 «ňŬťŢűŧŵţ ŇŨŜŵţ ĽŨŞ!» ńŨŧŰşŪŬ ļŢŤŢ ŐŵŝŚŧŨŜŨţ. 5.30 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ.

6.00 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 6.50 ńŨŦşŞŢŹ «ŌŭŲŢŬş ūŜşŬ». 8.25 «ʼnŪŚŜŨūťŚŜŧŚŹ ŷŧŰŢŤťŨũşŞŢŹ». 8.55 ľ/Ů «ŘŦŨŪ, ŤŨŬŨŪŵţ Ŧŵ ũŨŬşŪŹťŢ». 9.40 ņ/Ů «őşśŭŪŚŲŤŚ». 10.05 ńŨŦşŞŢŹ «ʼnŨŤŪŨŜūŤŢş ŜŨŪŨŬŚ». 1-Ź ūşŪŢŹ. 11.30, 17.30, 21.00 «ŋŨśŵŬŢŹ». 11.45 ńŨŦşŞŢŹ «ʼnŨŤŪŨŜūŤŢş ŜŨŪŨŬŚ». 2-Ź ūşŪŢŹ. 13.15 ŎŢťŶŦ-ūŤŚšŤŚ «ņŨŪŨšŤŨ». 14.35 «ŇŨŜŵţ ĽŨŞ ū ŞŨūŬŚŜŤŨţ ŧŚ ŞŨŦ». ŘŦŨŪŢūŬŢűşūŤŢţ ŤŨŧŰşŪŬ. 15.35 ņŭšŵŤŚťŶŧŚŹ ŤŨŦşŞŢŹ «ĽŭūŚŪūŤŚŹ śŚťťŚŞŚ». 17.45 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 19.05 «ľŚŜŧŨ ŧş ŜŢŞşťŢūŶ!» 21.20 ŇŨŜŨŝŨŞŧşş ũŨšŞŪŚŜťşŧŢş ŦŷŪŚ ņŨūŤŜŵ ŋ. ŋ. ŋŨśŹŧŢŧŚ. 21.25 ńŨŦşŞŢŹ «ʼnŨťŨūŚŬŵţ Ūşţū». 23.10 ŋŤŚšŤŚ «ŇŨŜŨŝŨŞŧŹŹ sms-ŤŚ». 23.55 ŇŨŜŨŝŨŞŧşş ŨśŪŚųşŧŢş ʼnŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŨūūŢţūŤŨţ ŎşŞşŪŚŰŢŢ ľ. ĺ. ņşŞŜşŞşŜŚ. 0.00 ŋŤŚšŤŚ «ŇŨŜŨŝŨŞŧŹŹ sms-ŤŚ» (ŨŤŨŧűŚŧŢş). 1.15 «ŌŚŧŰŭşŦ Ŝ ŇŨŜŵţ ĽŨŞ!» 2.55 ńŨŦşŞŢŹ «ĻşŪşŝŢūŶ ŚŜŬŨŦŨśŢťŹ». 4.25 ńŨŦşŞŢŹ «ņŵ ū ŜŚŦŢ ŝŞş-ŬŨ ŜūŬŪşűŚťŢūŶ».

6.30 «ĿŜŪŨŧŶŸū». 10.00 «ňśŵŤŧŨŜşŧŧŵţ ŤŨŧŰşŪŬ ū ŗŞŭŚŪŞŨŦ ŗŮŢŪŨŜŵŦ». 10.30 ńŨŦşŞŢŹ «ŁŨťŨŬŚŹ ťŢůŨŪŚŞŤŚ». 11.40 «ŅşŝşŧŞŵ ŦŢŪŨŜŨŝŨ ŤŢŧŨ». «őŚŪťš ŋũşŧūşŪ őŚũťŢŧ». 12.10 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 13.50 ľ/Ů «ĽŨŞ şŠŚ». 14.40 «ŘŪŢţ ŇŢŤŭťŢŧ. łšśŪŚŧŧŨş». 15.10 ńŨŧŰşŪŬ ŇŢŤŨťŚŹ ĻŚūŤŨŜŚ «Musikverein». 16.40 «őşŦŭ ūŦşşŬşūŶ? ŢťŢ ńťŚūūŢŤŢ ŠŚŧŪŚ». 17.45 «ĻŨťŶŲŚŹ ūşŦŶŹ». «łŨūŢŮ ńŨśšŨŧ». 19.20 ńŨŦşŞŢŹ «ŀşŧŢŬŶśŚ ĻŚťŶšŚŦŢŧŨŜŚ». 20.45 «ŗťŶŞŚŪ ŊŹšŚŧŨŜ ũŪşŞūŬŚŜťŹşŬ…» «ņŭšŵŤŚ ŤŢŧŨ». 22.40 «ŇŨŜŵţ ŝŨŞ Ŝ ŤŨŦũŚŧŢŢ». 23.55 ŇŨŜŨŝŨŞŧşş ŨśŪŚųşŧŢş ʼnŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŨūūŢţūŤŨţ ŎşŞşŪŚŰŢŢ ľ. ĺ. ņşŞŜşŞşŜŚ. 0.05 «ŇŨŜŵţ ŝŨŞ Ŝ ŤŨŦũŚŧŢŢ ū ļťŚŞŢŦŢŪŨŦ ŋũŢŜŚŤŨŜŵŦ» (ŨŤŨŧűŚŧŢş). 1.00 ŌŢŧŚ ŌşŪŧşŪ. ؜ޝşţŧŵţ ŤŨŧŰşŪŬ. 1.55–2.55 «őşŦŭ ūŦşşŬşūŶ? ŢťŢ ńťŚūūŢŤŢ ŠŚŧŪŚ».

7.00, 9.10, 4.30 «ņŨŹ ũťŚŧşŬŚ». 7.55, 10.05 «ŋŬŪŚŧŚ.ru». 9.00, 11.05, 13.40, 22.55 «ļşūŬŢ-ŋũŨŪŬ». 10.35 «ļ ŦŢŪş ŠŢŜŨŬŧŵů». 11.25 «łŧŞŭūŬŪŢŹ ŭ Ū ŤŢŧŨ». 11.55 ĻŨşŜŢŤ «őĿŊŇŕŃ ĽŊňņ». 14.00 «ŁŨťŨŬŨţ ũŶşŞşūŬŚť». 17.20, 23.10 ŋŦşŲŚŧŧŵş şŞŢŧŨśŨŪūŬŜŚ. ņşŠŞŭŧŚŪŨŞŧŵţ ŬŭŪŧŢŪ. ŎşŞŨŪ ĿŦşťŶŹŧşŧŤŨ (ŊŨūūŢŹ) – ŋŚŬŨŲŢ łŲŢŢ (řũŨŧŢŹ). 20.55 ŎŭŬśŨť. őşŦũŢŨŧŚŬ ĺŧŝťŢŢ. «őşťūŢ» – «ĺūŬŨŧ ļŢťťŚ». 1.55 ŇŨŜŨŝŨŞŧşş ŨśŪŚųşŧŢş ʼnŪşšŢŞşŧŬŚ ŊŨūūŢţūŤŨţ ŎşŞşŪŚŰŢŢ ľ. ĺ. ņşŞŜşŞşŜŚ. 2.00 ŏŨŤŤşţ. ŇŏŅ. «ŇŶŸ-ľŠşŪūŢ ľŷŜŢťš» – «ʼnŢŬŬūśŭŪŝ ʼnŢŧŝŜŢŧš». ŊŢū. ļŚūޝޏ ĺťşŤūŚŧŞŪŨŜŚ

12


13

23 декабря 2011

1 января, воскресенье

5.55 «ŅŭűŲŢş ũşūŧŢ». ʼnŪŚšŞŧŢűŧŵţ ŤŨŧŰşŪŬ Ţš ĽŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŨŝŨ ńŪşŦťşŜūŤŨŝŨ ľŜŨŪŰŚ. 7.45 ńŨŦşŞŢŹ «ľşŜŭŲŤŚ śşš ŚŞŪşūŚ». 9.15 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 10.05 ńŨŦşŞŢŢ «ŋŚŦŨŝŨŧųŢŤŢ», «ʼnşū ĻŚŪśŨū Ţ ŧşŨśŵűŧŵţ ŤŪŨūū». 10.40 ńŨŦşŞŢŹ «Ňş ŦŨŠşŬ śŵŬŶ!» 12.20 ńŨŦşŞŢŹ «ňũşŪŚŰŢŹ «ŕ» Ţ ŞŪŭŝŢş ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ ŒŭŪŢŤŚ». 14.00 «ļşūŬŢ». 14.10 ńŨŦşŞŢŹ «ĻŪŢťťŢŚŧŬŨŜŚŹ ŪŭŤŚ». 15.55 ńŨŦşŞŢŹ «łŜŚŧ ļŚūŢťŶşŜŢű ŦşŧŹşŬ ũŪŨŮşūūŢŸ». 17.35 «ʼnşūŧŹ ŝŨŞŚ». őŚūŬŶ 1-Ź. 20.00 «ŘŦŨŪ ŝŨŞŚ». 21.40 «ʼnşŪŜŵţ ŧŨŜŨŝŨŞŧŢţ ŜşűşŪ». 22.55 ńŨŦşŞŢŹ «ŇŨŜŨŝŨŞŧŢş ŋŜŚŬŵ». 0.45 ńŨŦşŞŢŹ «ŒŢŪťŢ-ņŵŪťŢ». 3.15 ņ/Ů «ŅşŬŭűŚŹ ŦŵŲŶ».

5.25 «ŋũşŬŨ Ŝ ŋŋŋŊ: ŢŪŨŧŢŹ ūŭŞŶśŵ». 6.15 ŏ/Ů «ŋĿŊľŐĺ ŌŊĿŏ». 8.15 ŅŨŬşŪşŹ «ŊŭūūŤŨş ťŨŬŨ». 8.40 ŏ/Ů «ŋĿŊľŐĺ ŌŊĿŏ» (ŨŤŨŧűŚŧŢş). 11.30 Ō/ū «ʼnĺōŌłŇĺ-2». ŎŢťŶŦ ũşŪŜŵţ «ʼnōŅř ŋʼnŊĺļĿľŅłļňŋŌł». 15.15 Ō/ū / «ʼnĺōŌłŇĺ-2». ŎŢťŶŦ ŜŬŨŪŨţ «ŇĿŇĺŋŌňřœłŃ ʼnňŅńňļŇłń». 19.00 «ŋşŝŨŞŧŹ». 19.25 Ō/ū / «ʼnĺōŌłŇĺ- 2». ŎŢťŶŦ ŬŪşŬŢţ Ū «ńňľĿńŋ ļňŊňļŋńňŃ őĿŋŌł». 22.55 «ŗŷůů, ŪŚšŝŭťŹţ!» ļūşŧŚŪŨŞŧŚŹ ŬŚŧŰşŜŚťŶŧŚŹ ũťŨųŚŞŤŚ. 1.50 ņşťŨŞŪŚŦŚ «Ļňņŀłŏĺ». 3.50 ņşťŨŞŪŚŦŚ «Ļňņŀłŏĺ- 2».

6.00 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 6.25 ņ/ū «ŗţ, ĺŪŧŨťŶŞ!» 7.00 ņ/ū «ńŚŤ ŝŨŜŨŪŢŬ ľŠŢŧŞŠşŪ». 7.25 ņ/ū «ńŚŤ ŝŨŜŨŪŢŬ ľŠŢŧŞŠşŪ».

5.00 ŎşūŬŢŜŚťŶ ĺŜŬŨŪŚŞŢŨ «ľŢūŤŨŬşŤŚ 80-ů». 20.00 «ŋŦşů ūŤŜŨšŶ ůŨůŨŬ». 23.00 ńŨŦşŞŢŹ «ľņĻ». 0.30 «ľŢūŤŨŬşŤŚ 80-ů».

6.00–8.10 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24». 8.10 «ņŭšŵŤŚťŶŧŚŹ ũŪŨŝŪŚŦŦŚ». 10.00 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 10.45 ľ/Ů «ĻşŪşŝ ŧŚŞşŠŞŵ, ŢťŢ ŁŞŪŚŜūŬŜŭţŬş, Ź – ŧŚŪŤŨŦŚŧ». 11.15 «ŅŸśŨŜŶ ŧşűŚŹŧŧŨ ŧŚŝŪŹŧşŬ». 11.20 «ŐşŧŚ ŜŨũŪŨūŚ». 11.40 «ŅŨśśŢ-ůŨťť». 12.00–12.15 «ŌŚţŧŵ šŞŨŪŨŜŶŹ». 12.15–6.00 Ŋłń «ŊŨūūŢŹ-24».

20.05 ņ/Ů «ņĺľĺĽĺŋńĺŊ». 21.35 ņ/Ů «ņĺľĺĽĺŋńĺŊ – 2. ʼnňĻĿĽ łŁ ĺŎŊłńł». 23.10 ŏ/Ŏ «őĺŊňľĿł». 2.10 ŏ/Ŏ «Ŋłńńł ĻňĻĻł – ńňŊňŅŖ ľňŊňĽł. ĻĺŅŅĺľĺ ň Ŋłńńł ĻňĻĻł». 3.55 ŏ/Ŏ «ŌŊňĿ ļ ńĺŇňŗ – 2. Łňļ ʼnŊłŊňľŕ». 5.25 ņ/ū «ŇĺŋŌňřœłĿ ňŏňŌŇłńł Łĺ ʼnŊłļłľĿŇłřņł». 5.45 ņōŁŕńĺ Ňĺ ŋŌŋ.

6.30 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 7.00 «ĺļļĺ» Ňĺ ľňņĺŒŇĿņ. 7.30 ľ/Ů Ů «ĺļļĺ. ļĿŅłńňŅĿʼnŇĺř őĿŌļĬŊńĺ». 8.30 ŏ/Ů Ů «łŅŖř ņōŊňņĿŐ». 10.05 ŏ/Ů «ńĺń ŌŊł ņōŒńĿŌĬŊĺ». 12.40 ŏ/Ů /Ů «ŌĺŇŐňŊ ľłŋńň». 15.20 ŏ/Ů «ʼnň ŋĿņĿŃŇŕņ ňĻŋŌňřŌĿŅŖŋŌļĺņ». 18.00 ŁļĬŁľŇŕĿ łŋŌňŊłł. 19.00 ŏ/Ů «ŁŇĺńňņŋŌļň ŋ ŊňľłŌĿŅřņł». 21.00 ŏ/Ů «ŁŇĺńňņŋŌļň ŋ ŎĺńĿŊĺņł». 23.00 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ». 23.30 ŏ/Ů «ŋĿņŖřҳһ. /Ů «ʼnōŌŖ ńĺŊŅłŌň». 1.50 ŏ/Ů 4.50 ŏ/Ů «ŀĿŇłŏ łŁ ņĺŃĺņł». 6.15 «ňľŇĺ Łĺ ļŋĿŏ».

6.00 «ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ». 12.40 «ņŭťŶŬŤŨŧŰşŪŬ». 13.30 «ňŬťŢűŧŵţ ŇŨŜŵţ ŝŨŞ!» ńŨŧŰşŪŬ. ŘŦŨŪ FM. 15.00 ŏ/Ů «ʼnŨ ūşŦşţŧŵŦ ŨśūŬŨŹŬşťŶūŬŜŚŦ». 17.30 ŏ/Ů «ʼnŨťŨūŚŬŵţ Ūşţū». 18.35 ŏ/Ů «ŋŜŚŞŶśŚ Ŝ ņŚťŢŧŨŜŤş». 20.05 ŏ/Ů «ńŚŪŧŚŜŚť». 22.30 ŏ/Ů «ōŤŪŨŬŢŬşťŶŧŢŰŚ ŬŢŝŪŨŜ». 0.05 ŏ/Ů «ʼnŪŢŤťŸűşŧŢŹ ũŪŢŧŰŚ ŎťŨŪŢšşťŹ. ńťŭś ūŚŦŨŭśŢţŰ, ŢťŢ ʼnŪŢŤťŸűşŧŢŹ ŬŢŬŭťŨŜŚŧŧŨţ ŨūŨśŵ». 3.10 ŏ/Ů «ŌŪŭŮŮŚťŶŞŢŧŨ Ţš ĻşŪŝŚŦŨ». 5.20 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ.

6.55 ńŨŦşŞŢŹ «ŁŢŦŧŢţ ūŨŧ». 8.55 ľ/Ů «ňūŬŨŪŨŠŧŨ, ŊŚţŤŢŧ!» 9.40 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 11.20 ńŨŦşŞŢŹ «ŎŚŧŬŨŦŚū».

13.20 ńŨŦşŞŢŹ «ņŵ ū ŜŚŦŢ ŝŞş-ŬŨ ŜūŬŪşűŚťŢūŶ». 14.30, 21.00 «ŋŨśŵŬŢŹ». 14.40 ńŨŦşŞŢŹ «ņŵ ū ŜŚŦŢ ŝŞş-ŬŨ ŜūŬŪşűŚťŢūŶ» (ŨŤŨŧűŚŧŢş). 15.25 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 16.15 «ŌŚťŚŧŬŵ Ţ ũŨŤťŨŧŧŢŤŢ». ŇŨŜŨŝŨŞŧŢş śŚţŤŢ. 17.45 ńŨŦşŞŢŹ «ĻşŪşŝŢūŶ ŚŜŬŨŦŨśŢťŹ». 19.30 ńŨŦşŞŢŹ «ňūŨśşŧŧŨūŬŢ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŨţ ŨůŨŬŵ Ŝ šŢŦŧŢţ ũşŪŢŨŞ». 21.15 ńŨŦşŞŢŹ «ŋŧşŠŧŵţ űşťŨŜşŤ». 23.15 «ņŵ şųş ūũŨşŦ…» 1.40 ńŨŦşŞŢŹ «ŇŨŜŨŝŨŞŧŹŹ ūşŦşţŤŚ». 3.35 ľşŬşŤŬŢŜ «ŀşŧūŤŚŹ ťŨŝŢŤŚ». 5.40 ľ/Ů «Ňş ŪŨŞŢūŶ ŤŪŚūŢŜŨţ».

6.30 «ĿŜŪŨŧŶŸū». 10.00 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 11.15 ņşŠŞŭŧŚŪŨŞŧŵţ ŮşūŬŢŜŚťŶ «ŏ ŐŢŪŤ ņŚūūŢŦŨ». 12.15, 0.55 ńŨŦşŞŢŹ «ŁŢŝšŚŝ ŭŞŚűŢ». 13.35 ؜ޝşţ ŚŤŬşŪŚ. ŋşŪŝşţ ŒŚŤŭŪŨŜ Ŝ ŮŢťŶŦş «ĺŧŞŠşťŨ». 14.20 ľ/Ů «őŭŞşūŧŵş ŬŜŨŪşŧŢŹ ũŪŢŪŨŞŵ. ļŨūůŢŬŢŬşťŶŧŚŹ ũťŚŧşŬŚ». 15.20 «ļūŹ ŊŨūūŢŹ». ŎŨťŶŤťŨŪŧŵţ ŮşūŬŢŜŚťŶ Ōń «ńŭťŶŬŭŪŚ». 16.50 ňťşŝ ŌŚśŚŤŨŜ. ŌŜŨŪűşūŤŢţ ŜşűşŪ Ŝ ľŨŦş ŚŤŬşŪŚ. 18.15 ŇŨŜŨŝŨŞŧŢţ ŤŨŧŰşŪŬ ļşŧūŤŨŝŨ ŮŢťŚŪŦŨŧŢűşūŤŨŝŨ ŨŪŤşūŬŪŚ-2012. 20.45 ņşťŨŞŪŚŦŚ «ņŚŪŲ ŞťŹ ŢŦũşŪŚŬŨŪŚ». 22.30 «25 ťşŬ ŁŚťŭŭ ūťŚŜŵ ŪŪŨŤ-ŧŪŨťťŚ». ĽŚťŚ-ŤŨŧŰşŪŬ Ŝ ŇŶŸ-ŃŨŪŤş. 2.20 ņŭťŶŬŮŢťŶŦ ŞťŹ ŜšŪŨūťŵů «ʼnŚŞŚť ũŪŨŲťŨŝŨŞŧŢţ ūŧşŝ». 2.40–2.55 ľ/Ů «ʼnŨŪŬŨ – ŪŚšŞŭŦŶŹ Ũ ūŬŪŨũŬŢŜŨŦ ŝŨŪŨŞş».

– ļũŦŷŨũŤ, ŪũşŞũŭũŝŷŭŠŬŷ, ŬŠŤŲśŬ ŜŮşŠŭ ŨŠŧŨũŞũ ŨŠŪūţźŭŨũ... ľũŭũŝŶ? Ō ŝśŬ 50 ŭŶŬźŲ!

anekdot.ru

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ| СИНЕМА-ПАРК |ОКТЯБРЬ

«ň űźŦ şųź ŝŨŜŨŪŹŬ ŦŭŠűŢŧŵ» ((ŊŨūūŢŹ, 2011)) ŊşŠ. ľ. ľŶŹűşŧŤŨ. ńŨŦşŞŢŹ

| ū 29 ŞşŤŚśŪŹ

«ŒşŪťŨŤ ŏŨťŦū. łŝŪŚ Ŭşŧşţ» ((ŋŒĺ, 2011)) ŊşŠ. Ľ. ŊŢűŢ. ľşŬşŤŬŢŜ, śŨşŜŢŤ, ŬŪŢťťşŪ

| ū 29 ŞşŤŚśŪŹ

«łŜŚŧ ŐŚŪşŜŢű Ţ ŋşŪŵţ ļŨťŤ» ((ŊŨūūŢŹ, 2011)) ŊşŠ. ł. ņŚŤūŢŦŨŜ, ļ. ŌŨŪŨũűŢŧ. ņŭťŶŬŮŢťŶŦ, ūşŦşţŧŵţ | ū 29 ŞşŤŚśŪŹ ŊşŠ. ň. ĻŵűŤŨŜŚ, ĺ. ĻŚŪŚŧŨŜ, Ŋ. ĽŢŝŢŧşŢŲŜŢťŢ, ĺ. ńŨŬŬ, ľ. ńŢūşťşŜ, Ō. ĻşŤŦŚŦśşŬŨŜ. ńŨŦşŞŢŹ | ŞŨ 11 ŹŧŜŚŪŹ

«ņŢūūŢŹ ŧşŜŵũŨťŧŢŦŚ – 4. ʼnŪŨŬŨŤŨť «ŎŚŧŬŨŦ» ((ŋŒĺ. 2011)) ŊşŠ. Ļ. ĻźŪŞ. ĻŨşŜŢŤ, ŬŪŢťťşŪ, ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ

| ŞŨ 11 ŹŧŜŚŪŹ

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ| СИНЕМА-ПАРК

«ŋŦşŲŚŪŢŤŢ. ŇŚűŚťŨ» (ŊŨūūŢŹ, ( 2011)) ŊşŠ. ľ. őşŪŧŨŜ. ņŭťŶŬŮŢťŶŦ

| ŞŨ 18 ŹŧŜŚŪŹ

«ŎŚŧŬŨŦ» ((ŋŒĺ, 2011)) ŊşŠ. ń. ĽŨŪŚŤ. ŎŚŧŬŚūŬŢŤŚ, ŬŪŢťťşŪ

| ŞŨ 4 ŹŧŜŚŪŹ

«ŗťŜŢŧ Ţ śŭŪŭŧŞŭŤŢ – 3» ((ŋŒĺ, 2011)) ŊşŠ. ņ. ņŢŬűşť. ņŭťŶŬŮŢťŶŦ, ŮŷŧŬşšŢ, ŤŨŦşŞŢŹ

| ū 29 ŞşŤŚśŪŹ

«ļŨťŲşśŧŵţ ŤŭśŨŤ ŊŨŪŪŢŦŚ ĻŨ 3D» ((ŊŨūūŢŹ, 2010)) ŊşŠ. Ŀ. ĽŪŨůŨŜūŤŚŹ. ŎŷŧŬşšŢ, ŤŨŦşŞŢŹ, ūşŦşţŧŵţ

| ū 29 ŞşŤŚśŪŹ

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ

«ŋşŤŪşŬŧŚŹ ūťŭŠśŚ ŋŚŧŬŚ-ńťŚŭūŚ»» ((ŋŒĺ, ļşťŢŤŨśŪŢŬŚŧŢŹ, Ū 2011)) ŊşŠ. ŋ. ŋŦŢŬ. ņŭťŶŬŮŢťŶŦ

| ŞŨ 28 ŞşŤŚśŪŹ

«ņŨŧūŬŪ Ŝ ʼnŚŪŢŠş» ((ŎŪŚŧŰŢŹ, Ū 2011)) 7.00, 4.30 «ņŨŹ ũťŚŧşŬŚ». 8.55 «ŊşţŬŢŧŝ ŌŢŦŨŮşŹ ĻŚŠşŧŨŜŚ. ŁŚŤŨŧŵ ũŪŢŪŨŞŵ». 12.15 «ŋŬŪŚŧŚ Ū ūũŨŪŬŢŜŧŚŹ». Ū 12.40 ĻŨşŜŢŤ «ŌĿŇĿļňŃ őĿŅňļĿń». 14.30 «ņŚŝŢŹ ũŪŢŤťŸűşŧŢţ». 15.20 «Top Gear». «ŁŢŦŧŢş ňťŢŦũŢţūŤŢş ŢŝŪŵ». 16.20 ĻŢŚŬťŨŧ. «ŊŨŠŞşūŬŜşŧūŤŚŹ ŝŨŧŤŚ šŜşšŞ».

ɊȿɆɈɇɌ ɄɈɆɇȺɌ Ɍɟɥ. 8-951-93-92-480

ĽūśŲ:

6.00 Ō/ū «ņňř ʼnŊĿńŊĺŋŇĺř ŇřŇř» ŅōőŒłĿ ŒōŌńł. 7.30 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ. 8.30 ņ/ū «ŋņĿŒĺŊłńł». 9.00 ŏ/Ŏ «őĺŊňľĿł». 12.00 ŏ/Ŏ «ʼnŊłńŅŘőĿŇłř ŗŅĿńŌŊňŇłńĺ». 16.00 «ĿŊĺŅĺŒ». 16.30 ľĺĬŒŖ ņňŅňľĬŀŖ! ŇňļŕŃ Ľňľ. 17.30 «6 ńĺľŊňļ». ŇňļŕŃ Ľňľ. 18.30 ņ/Ů «ńĺŊŅłń Ňňŋ».

кино

«ĬťŤŢ – 2012» ((ŊŨūūŢŹ, 2011))

Реклама

6.00 «ľŜş šŜşšŞŵ». ŅŭűŲşş. 7.15 ńŨŦşŞŢŹ «ňũşŪŚŰŢŹ «ŋ ŧŨŜŵŦ ŝŨŞŨŦ!» 9.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 9.15 ņ/Ů «ʼnŪŨ ŎşŞŨŬŚ-ŋŬŪşťŶŰŚ, ŭŞŚťŨŝŨ ŦŨťŨŞŰŚ». 10.30 ńŨŦşŞŢŹ «ľŠşŧŬťŶŦşŧŵ ŭŞŚűŢ». 12.00 ŇŨŜŨūŬŢ. 12.10 ńŨŦşŞŢŹ «łŪŨŧŢŹ ūŭŞŶśŵ, ŢťŢ ŋ ťşŝŤŢŦ ũŚŪŨŦ!» 15.10 ŎŢťŶŦ-ūŤŚšŤŚ «ņŨŪŨšŤŨ». 16.30 ņ/Ů «ŒŪŷŤ ŧŚŜūşŝŞŚ». 18.00 ļşűşŪŧŢş ŧŨŜŨūŬŢ (ū ūŭśŬŢŬŪŚŦŢ). 18.10 ńŨŦşŞŢŹ «łŪŨŧŢŹ ūŭŞŶśŵ. ʼnŪŨŞŨťŠşŧŢş». 20.00 ńŨŦşŞŢŹ «ĿťŤŢ». 21.25 «ĻŨťŶŲŚŹ ŪŚšŧŢŰŚ». ŇŨŜŨŝŨŞŧŢţ ŜŵũŭūŤ. 23.00 «ńŪŚūŧŚŹ šŜşšŞŚ» ũŪşŞūŬŚŜťŹşŬ «20 ťŭűŲŢů ũşūşŧ ŝŨŞŚ». 1.05 ńŨŦşŞŢŹ «ŇŨűŶ Ŝ Ŧŭšşş». 2.50 ŏ/Ů «ʼnťŹŠ» (ŋŒĺ). 4.45–6.00 «ŋŭũşŪŞŢūŤŨŬşŤŚ 1990-ů».

7.55 ņ/ū «ńŚŤ ŝŨŜŨŪŢŬ ľŠŢŧŞŠşŪ». 8.25 ņ/ū «ĽŭśŤŚ ĻŨś ńŜŚŞŪŚŬŧŵş ŲŬŚŧŵ». 8.55 «ŅŨŬŨ ŋũŨŪŬ ŋŭũşŪ». ŅŨŬşŪşŹ. 9.00 «ŁŨťŨŬŚŹ ŪŵśŤŚ». 9.10 ņ/ū «ʼnŨŤşŦŨŧŵ: ŚťŦŚš Ţ ŠşŦűŭŝ». 9.50 «ʼnşŪŜŚŹ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŚŹ ťŨŬşŪşŹ». 10.00 «ŗŤūŬŪŚūşŧūŵ ŜşŞŭŬ ŪŚūūťşŞŨŜŚŧŢş». 11.00 «ŗŤūŬŪŚūşŧūŵ ŜşŞŭŬ ŪŚūūťşŞŨŜŚŧŢş». 12.00 «ŗŤūŬŪŚūşŧūŵ ŜşŞŭŬ ŪŚūūťşŞŨŜŚŧŢş». 13.00 «ŗŤūŬŪŚūşŧūŵ ŜşŞŭŬ ŪŚūūťşŞŨŜŚŧŢş». 14.00 «ŗŤūŬŪŚūşŧūŵ ŜşŞŭŬ ŪŚūūťşŞŨŜŚŧŢş». 15.00 «ŗŤūŬŪŚūşŧūŵ ŜşŞŭŬ ŪŚūūťşŞŨŜŚŧŢş». 16.00 «ŗŤūŬŪŚūşŧūŵ ŜşŞŭŬ ŪŚūūťşŞŨŜŚŧŢş». 17.00 «ŗŤūŬŪŚūşŧūŵ ŜşŞŭŬ ŪŚūūťşŞŨŜŚŧŢş». 17.50 «ŇĺŒĺ RUSSIA. řţŰŚ ūŭŞŶśŵ». ńŨŦşŞŢŹ. 19.30 «ńŨŦşŞŢ ńťŚś. ŅŭűŲşş». 20.00 «ńŨŦşŞŢ ńťŚś». 21.00 «ńŨŦşŞŢ ńťŚś». 22.00 «ŇŚŲŚ Russia». ńŨŦşŞŢŹ. 22.30 «ŇŚŲŚ Russia». ńŨŦşŞŢŹ. 23.00 «ľŨŦ-2. ĽŨŪŨŞ ťŸśŜŢ». 0.00 «ľňņ-2. ʼnŨūťş šŚŤŚŬŚ». 0.30 «Comedy ĻŚŬŬť. ŌŭŪŧŢŪ». 1.30 «V-ŜŢšŢŬźŪŵ Ū 2». 2.30 «ōŇĿŋĬŇŇŕĿ ļĿŌŊňņ». ľŪŚŦŚ. 4.40 «ŒŤŨťŚ ŪşŦŨŧŬŚ». 5.40 «ńŨŦşŞŢŚŧŬŵ». ŒŨŭ. 6.00 ňŤŨŧűŚŧŢş ũŪŨŝŪŚŦŦŵ.

18.25 ŎŭŬśŨť. őşŦũŢŨŧŚŬ ĺŧŝťŢŢ. «ļşūŬ ĻŪŨŦŜŢű» – «ŗŜşŪŬŨŧ». 20.25 «ŅşŝŢŨŧşŪ». «ľŚŧŧŢ». 20.55 ŎŭŬśŨť. őşŦũŢŨŧŚŬ ĺŧŝťŢŢ. «ŋŚŧŞşŪťşŧŞ» – «ņŚŧűşūŬşŪ ŋŢŬŢ». 22.55 ʼnŪŨŮşūūŢŨŧŚťŶŧŵţ śŨŤū. ŅŭűŲşş. 2.20 ŋŦşŲŚŧŧŵş şŞŢŧŨśŨŪūŬŜŚ. ņşŠŞŭŧŚŪŨŞŧŵţ ŬŭŪŧŢŪ. ŎşŞŨŪ ĿŦşťŶŹŧşŧŤŨ (ŊŨūūŢŹ) – ŋŚŬŨŲŢ łŲŢŢ (řũŨŧŢŹ). 4.00 ĺŜŬŨūũŨŪŬ. «ľŚŤŚŪ-2012».

ŊşŠ. Ļ. ĻşŪŠşŪŨŧ. ņŭťŶŬŮŢťŶŦ, ŮŷŧŬşšŢ, ũŪŢŤťŸűşŧŢŹ

| ū 29 ŞşŤŚśŪŹ

музеи и выставки ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА

řŪŦŚŪŤŚ ŧŨŜŨŝŨŞŧŢů ũŨŞŚŪŤŨŜ | ŞŨ 25 ŞşŤŚśŪŹ ДОМ ХУДОЖНИКА

ŊŨŠŞşūŬŜşŧūŤŢţ handmade ļŵūŬŚŜŤŚ-ŹŪŦŚŪŤŚ ŢŞşţ Ţ ũŨŞŚŪŤŨŜ Ť ŇŨŜŨŦŭ ŝŨŞŭ | ŞŨ 24 ŞşŤŚśŪŹ ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

ŎŪŚŧūŢūŤŨ ĽŨţŹ. «ńŚũŪŢűŨū» ļŵūŬŚŜŤŚ Ţš ūŨśŪŚŧŢŹ łŪśŢŬūŤŨŝŨ Ľņłł

| ŞŨ 22 ŹŧŜŚŪŹ

O sole mio! łŬŚťŶŹŧūŤŨş ŢūŤŭūūŬŜŨ Ŝ ŤŨťťşŤŰŢŢ ʼnĽŏĽ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«ĺŤŚŞşŦŢŹ» ļŵūŬŚŜŤŚ ŞŢũťŨŦŧŵů Ţ ŤŭŪūŨŜŵů ŪŚśŨŬ ūŬŭŞşŧŬŨŜ Ţ ŜŵũŭūŤŧŢŤŨŜ ōŪŚťŶūŤŨŝŨ ŮޝތťŚ ŊŨūūŢţūŤŨţ ŚŤŚŞşŦŢŢ ŠŢŜŨũŢūŢ, ŜŚŹŧŢŹ Ţ šŨŞűşūŬŜŚ | ŞŨ 22 ŹŧŜŚŪŹ ГАЛЕРЕЯ 25/17

«ňťŢŜŶş» ŇŨŜŨŝŨŞŧŢţ «ūŚťŚŬ» Ţš ŪŚśŨŬ ũşŪŦūŤŢů ůŭŞŨŠŧŢŤŨŜ

| ŞŨ 15 ŹŧŜŚŪŹ

ГАЛЕРЕЯ GREEN ART

ʼnĽňŖ. ļ ũşŪŜŨţ ũŨťŨŜŢŧş ŧşŞşťŢ ũŨūŬŚŪŚţŬşūŶ ŧş ŢšŜŨŞŢŬŶ ũŚŪŬŧźŪŚ ŧşŨśŨūŧŨŜŚŧŧŵŦŢ ũŪŢūŬŭũŚŦŢ ŪşŜŧŨūŬŢ. ŗŬŨ ŦŨŠşŬ ŧşśťŚŝŨũŪŢŹŬŧŨ ŨŬŪŚšŢŬŶūŹ ŧŚ ŜŚŲŢů ŜšŚŢŦŨŨŬŧŨŲşŧŢŹů. ļ ũŹŬŧŢŰŭ ŢťŢ ūŭśśŨŬŭ ŧş ūŢŞŢŬş ŞŨŦŚ, ťŭűŲş ŨŬũŪŚŜťŹţŬşūŶ ŧŚŜūŬŪşűŭ ūŜŨşţ ūŭŞŶśş. ļ ũŨŧşŞşťŶŧŢŤ ōŀņŗőʼnĽ ŦŨŠşŬ ŠŞŚŬŶ ŪŨŦŚŧŬŢűşūŤŚŹ ŜūŬŪşűŚ, ŜşūŶŦŚ ũşŪūũşŤŬŢŜŧŚŹ Ŝ űŚūŬŢ ŞŚťŶŧşţŲşŝŨ ŪŚšŜŢŬŢŹ ŨŬŧŨŲşŧŢţ. ļ ūşŪşŞŢŧş ŧşŞşťŢ ŧŚŜşŪŧŹŤŚ ŜŨšŧŢŤŧşŬ ŤŨŧٝލŬŧŚŹ ūŢŬŭŚŰŢŹ. ń ŤŨŧŰŭ ŧşŞşťŢ ŪŚšŧŨŝťŚūŢŹ ũŨŭŬŢůŧŭŬ, ŧŨ ŧşŤŨŬŨŪŚŹ ůŨťŨŞŧŨūŬŶ, ūŤŨŪşş ŜūşŝŨ, ŨūŬŚŧşŬūŹ. ļ ũşŪŜŨţ ũŨťŨŜŢŧş ŧşŞşťŢ ťŢűŧŨţ ŠŢšŧŢ ļņŃłňŀőʼnĽ ŧŢűşŝŨ ŭŝŪŨŠŚŬŶ ŧş śŭŞşŬ. ŇŚűŢŧŚŹ ū űşŬŜşŪŝŚ ŜŨŤŪŭŝ ŜŚū ŦŨŠşŬ ūŨšŞŚŬŶūŹ ŧŚũŪŹŠźŧŧŚŹ ūŢŬŭŚŰŢŹ, ũŪŢűźŦ ŧş ŮŚŤŬ, űŬŨ Ŝŵ śŭŞşŬş Ŝ ŤŭŪūş ũŪŢűŢŧ şź ŜŨšŧŢŤŧŨŜşŧŢŹ. ŌŚţŧŵţ ũŨŤťŨŧŧŢŤ ŦŨŠşŬ ũşŪşţŬŢ Ŝ ŪŚšŪŹŞ ŹŜŧŵů. ļ ūŭśśŨŬŭ

ŠşťŚŬşťŶŧŨ ŧş ŨūŬŚŜŚŬŶūŹ Ŝ ŨŞŢŧŨűşūŬŜş. ŋĻŅŃ. ļŚŲş ūşŪŞŰş ŦŨŠşŬ ŪŚūŬŚŹŬŶ ŨŬ ŧşŠŧŨūŬŢ. ŁŚŦŨŪŚŠŢŜŚŬŶ şŝŨ, ŜŨšŦŨŠŧŨ, Ţ ŧş ūŬŨŢŬ, ŧŨ ŧşūŤŨťŶŤŨ ŭŤŪşũŢŬŶ ūťşŞŨŜŚťŨ śŵ – ŜŚŦ ŧş ũŨŦşŲŚşŬ ŞŨšŚ šŞŨŪŨŜŨŝŨ ŷŝŨŢšŦŚ. ĿūťŢ ŧş ūũŪŚŜŢŬşūŶ ū šŚŞŚűşţ, ŜŚŦ ŧŚŜşŪŧŹŤŚ ŭūŹŞŭŬūŹ ŧŚ ŲşŸ. ņŗĽŖ – ŜŨũťŨųşŧŢş ŦşűŬŵ ťŸśŢŦŨŝŨ űşťŨŜşŤŚ. ŌŨťŶŤŨ ŧş ŨűşŧŶ šŚŞŢŪŚţŬş ŧŨū, ũŨŧŹŜ ŷŬŨ. ŐşŧŢŬş ŬŚŤŨş ŨŬŧŨŲşŧŢş Ť ŜŚŦ Ţ ŧş ŭũŭūŤŚţŬş ŲŚŧū. ʼnŚŪŬŧźŪ śŭŞşŬ ŧŭŠŞŚŬŶūŹ Ŝ ŜŚŲşţ ũŨŞŞşŪŠŤş. ŇŚ ťŢűŧŨŦ ŮŪŨŧŬş ŭ ĿŀĽ Ŝūź ūŤťŚŞŵŜŚşŬūŹ śťŚŝŨũŨťŭűŧŨ. ŋŨ ūŬŨŪŨŧŵ ťŸśŢŦŨŝŨ űşťŨŜşŤŚ Ŝŵ ŦŨŠşŬş ŧŚţŬŢ ŧşŨśůŨŞŢŦŭŸ ũŨŞŞşŪŠŤŭ Ţ ŜŧŢŦŚŧŢş. ļ ūŭśśŨŬŭ ũŨūŬŚŪŚţŬşūŶ ŧŚţŬŢ ŜŪşŦŹ ŞťŹ ŨśūŭŠŞşŧŢŹ ūŨŜŦşūŬŧŵů ũťŚŧŨŜ. ļŨūŤŪşūşŧŶş, şūťŢ ũŨŝŨŞŚ ũŨšŜŨťŢŬ, ũŪŨŜşŞŢŬş ŜŦşūŬş ū ũŚŪŬŧźŪŨŦ šŚ ŝŨŪŨŞŨŦ.

ŇŚ ŧŵŧşŲŧşţ ŧşŞşťş ĽŀŌĻŇ ťŭűŲş ŨśŪŚŬŢŬŶ ũŪŢūŬŚťŶŧŨş ŜŧŢŦŚŧŢş ŧŚ ūŜŨŸ ťŢűŧŭŸ ŠŢšŧŶ. ōűŬŢŬş, ŨśŦŚŧ Ţ ŤťşŜşŬŚ ŧşŞŨśŪŨŠşťŚŬşťşţ ŦŨŝŭŬ ūşŪŶźšŧŨ ŨūťŨŠŧŢŬŶ ŨŬŧŨŲşŧŢŹ ū ťŸśŢŦŵŦ űşťŨŜşŤŨŦ. ļŨ ŜŬŨŪŧŢŤ śŭŞŶŬş ŚŤŤŭŪŚŬŧşş Ţ ŧş ũŵŬŚţŬşūŶ ŜŵŹūŧŹŬŶ ŨŬŧŨŲşŧŢŹ, Ŝūź ŪŚŜŧŨ Ŝŵ ū ũŚŪŬŧźŪŨŦ śŭŞşŬş ŝŨŜŨŪŢŬŶ ŧŚ ŪŚšŧŵů ŹšŵŤŚů. ļ ũŨŧşŞşťŶŧŢŤ ŧşŤŨŬŨŪŨş ŪŚšŨűŚŪŨŜŚŧŢş ŧŚ ťŸśŨŜŧŨŦ ŮŪŨŧŬş ŧş ŢūũŨŪŬŢŬ ŌŅʼnŋŊŃʼnňĻŇ ũŪŢũŨŞŧŹŬŨ-ŨũŬŢŦŢūŬŢűşūŤŨŝŨ ŧŚūŬŪŨşŧŢŹ. ľşťŨŜŚŹ ŜūŬŪşűŚ ŜŨ ŜŬŨŪŧŢŤ ŦŨŠşŬ ŧşŨŠŢŞŚŧŧŨ ũşŪşŪŚūŬŢ Ŝ ŪŨŦŚŧŬŢűşūŤŨş ūŜŢŞŚŧŢş. ļ ŬşűşŧŢş ŷŬŨţ ŧşŞşťŢ ŜŚū ŦŨŠşŬ ŨŠŢŞŚŬŶ ŧşūŤŨťŶŤŨ ũŪŢŹŬŧŵů ŜşűşŪŨŜ Ŝ ŞŪŭŠşūŤŨţ ŤŨŦũŚŧŢŢ. ŌōŋŀņŗőŖ. ļŵ ũŨťŶšŭşŬşūŶ šŚūťŭŠşŧŧŵŦ ŭūũşůŨŦ, ũŨŷŬŨŦŭ ŦŨŠşŬş ũŨšŜŨťŢŬŶ ūşśş ŞŚŠş ũŨŤŚũŪŢšŧŢűŚŬŶ: ūşţűŚū ŜŚū ũŨţŦŭŬ Ţ ũŨŞŵŝŪŚŸŬ. ľŨŦŚŲŧŢş ũŪŨśťşŦŵ šŚţŦŭŬ ŦŧŨŝŨ ŜŪşŦş-

ŧŢ, ũŨŷŬŨŦŭ ũŨūŬŚŪŚţŬşūŶ ůŨŬŹ śŵ ŧş ũťŨŞŢŬŶ Ţů. ŇŚ ŷŬŨţ ŧşŞşťş ŭ ŅʼnłŀŋʼnľʼnĽ ŦŨŝŭŬ ŜŨšŧŢŤŧŭŬŶ ŪŚšŧŨŝťŚūŢŹ ū ťŸśŢŦŵŦ űşťŨŜşŤŨŦ Ţš-šŚ ŪŨŞŢŬşťşţ. ń ūűŚūŬŶŸ, ŬŚŤŨş ũŨťŨŠşŧŢş Şşť ũŪŨŞťŢŬūŹ ŧşŞŨťŝŨ. ļ ūşŪşŞŢŧş ŧşŞşťŢ ŜŨšŦŨŠŧŵ ūťŭűŚţŧŵş šŧŚŤŨŦūŬŜŚ, ŤŨŬŨŪŵş ŦŨŝŭŬ ũŨŤŚšŚŬŶūŹ šŚŦŚŧűŢŜŨ ũşŪūũşŤŬŢŜŧŵŦŢ. Ňş ūŬŨŢŬ ŞŨŜşŪŹŬŶ ŷŬŢŦ ŨųŭųşŧŢŹŦ. ļŢůŪŶ ŷŦŨŰŢţ ŦŨŠşŬ ũŨŦşŲŚŬŶ ĽʼnĿʼnņŀŚŇ ŭūťŵŲŚŬŶ ťŸśŢŦŨŝŨ űşťŨŜşŤŚ. ʼnŨŷŬŨŦŭ ũŨūŬŚŪŚţŬşūŶ ŜşŪŧŭŬŶūŹ Ŝ ūũŨŤŨţŧŨş ūŨūŬŨŹŧŢş – ŬŨŝŞŚ Ŝŵ ũŨťŭűŢŬş ŨűşŧŶ ŜŚŠŧŭŸ ŞťŹ ŜŚū ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŸ. ŌşŪũşŧŢŸ ŋŖļ ŦŨŠŧŨ ŬŨťŶŤŨ ũŨšŚŜŢŞŨŜŚŬŶ. łūũŨťŶšŭţŬş ŷŬŨ ŤŚűşūŬŜŨ ŞťŹ ŬŨŝŨ, űŬŨśŵ ŢšśşŠŚŬŶ ūūŨŪŵ, ŨūŨśşŧŧŨ Ŝ ũŨŧşŞşťŶŧŢŤ, ŢśŨ ŨŧŚ ŦŨŠşŬ ũŨŜťşűŶ šŚ ūŨśŨţ ŨůťŚŠŞşŧŢş ŢťŢ ŧŚűŚťŨ ŪŚšŪŭŲşŧŢŹ ŨŬŧŨŲşŧŢţ. horo.meta.ua

Уважаемые телезрители! Все возможные изменения в программе передач производятся телеканалами. Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти изменения ответственности не несёт.

«Ňş ūŠŢŝŚŹ ŦŨūŬŵ» ļŵūŬŚŜŤŚ ŪŚśŨŬ ʼnŚŜťŚ ĺŤūźŧŨŜŚ

| ŞŨ 24 ŞşŤŚśŪŹ

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«ĻşšŝŪŚŧŢűŧŨūŬŶ» ʼnşŪūŨŧŚťŶŧŚŹ ŜŵūŬŚŜŤŚ ĺťşŤūşŹ ĻŚťŦŚūŨŜŚ

| ŞŨ 29 ŹŧŜŚŪŹ

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«ŊŨŞŢŧŚ» ńŨťťşŤŬŢŜŧŚŹ ŜŵūŬŚŜŤŚ ŪŨūūŢţūŤŨŝŨ contemporary art | ŞŨ 15 ŮşŜŪŚťŹ

«ŅŢŰŚ ŭťŢŰ» ľŢšŚţŧşŪūŤŢş ŤŨŧŰşũŰŢŢ ũŪşŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ ŝŨŪŨŞūŤŨţ ūŪşŞŵ ʼnşŪŦŢ | ŞŨ 31 ŹŧŜŚŪŹ ДОМ МЕШКОВА

ļŵūŬŚŜŤŚ ŧŨŜŵů ũŨūŬŭũťşŧŢţ GREEN PLAZA

ŎŨŬŨūŬŨŤ ňśŴşŞŢŧşŧŢş ŧşūŤŨťŶŤŢů ŜŵūŬŚŜŨűŧŵů ŮŨŬŨũŪŨşŤŬŨŜ, ŭűŚūŬŜŨŜŚŜŲŢů Ŝ ŮşūŬŢŜŚťŹů ʼnşŪŦŢ | ŞŨ 28 ŞşŤŚśŪŹ ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«ʼnŨůŢųşŧŢş ĿŜŪŨũŵ» ʼnŪŨşŤŬ ņŚŰŭŦŚŪŨ, ŢšŜşūŬŧŨŝŨ Ŝ ʼnşŪŦŢ ŤŚŤ ļŢŤŬŨŪ ŏŚŧ. ŇŚ ŜŵūŬŚŜŤş ũŪşŞūŬŚŜťşŧŵ ŢŧūŬŚťťŹŰŢŢ Ţš ŦşŬŚťťŚ, ūŨšŞŚŧŧŵş ŧŚ ťŵūŶŜşŧūŤŨŦ ŦşŬŚťťŭŪŝŢűşūŤŨŦ šŚŜŨŞş | ū 26 ŞşŤŚśŪŹ

ŋŨťŶ. ņŵťŨ. ŋũŢűŤŢ ļŵūŬŚŜŤŚ ůŭŞŨŠŧŢŤŚ Ţš ĿŤŚŬşŪŢŧśŭŪŝŚ ĺŧŚŬŨťŢŹ ļŹŬŤŢŧŚ. ʼnŪŨşŤŬ ūŨūŬŨŢŬ Ţš ūşŪŢŢ ŠŢŜŨũŢūŧŵů ŪŚśŨŬ (ůŨťūŬ, ŦŚūťŨ), ŢšŨśŪŚŠŚŸųŢů 11 ũŪŚŜŢŬşťşţ ŊŨūūŢŢ ūŨ ŜŪşŦźŧ ŢŦũşŪŚŬŨŪŚ ŇŢŤŨťŚŹ Ŝ ůŪŨŧŨťŨŝŢűşūŤŨţ ũŨūťşŞŨŜŚŬşťŶŧŨūŬŢ | ū 26 ŞşŤŚśŪŹ БИБЛИОТЕКА № 32

ŁŢŦŧŹŹ ŪŚũūŨŞŢŹ ļŵūŬŚŜŤŚ ŏ. ŒŚŪŢũŨŜŚ Ţ Ŀ. ŋŦŭŪŨŜŨţ

| ū 23 ŞşŤŚśŪŹ


14

общество

№50 (557)

С точки зрения справедливости и милосердия

• права человека ĿŜŝşŧŢŹ ĽŪŢŞŧşŜŚ

Пермский омбудсмен Татьяна Марголина подвела итоги работы по защите человеческих прав в уходящем году łś 11 ŧŠŬźűŠŝ ŸŭũŞũ Şũşś ŝ śşūŠŬ ŎŪũŦŨũŧũŲŠŨŨũŞũ Ūũ Ūūśŝśŧ ŲŠŦũŝŠťś ŝ ŊŠūŧŬťũŧ ťūśŠ ŪũŬŭŮŪţŦũ 6790 ũŜūśŴŠŨţŤ, ţŢ ŨţŰ ŝ 3203 ũŜūśŴŠŨţźŰ ŬũşŠūšśŦţŬŷ šśŦũŜŶ. ŒśŴŠ ŝŬŠŞũ ŦŹşţ šśŦŮŹŭŬź Ũś ŨśūŮųŠŨţŠ šţŦţŴŨŶŰ Ūūśŝ, ŭūŮşũŝũŞũ ŢśťũŨũşśŭŠŦŷŬŭŝś, Ũś ŨŠşũŬŭśŭťţ ŝ ŬůŠūŠ ŢşūśŝũũŰūśŨŠŨţź, ŸťũŦũŞţţ. ņŹşţ ŪţŬśŦţ ũ ŪūũŜŦŠŧśŰ ŝ ũŜŦśŬŭţ ũŰūśŨŶ ŧśŭŠūţŨŬŭŝś, şŠŭŬŭŝś ţ ŬŠŧŷţ, ũ ŪūũŜŦŠŧśŰ ŝ ũŜŦśŬŭţ ũŰūśŨŶ ŲśŬŭŨũŤ ŬũŜŬŭŝŠŨŨũŬŭţ. «Многие надеялись, — говорит Татьяна Марголина, — что в 2011 году — в год выборов в Государственную думу — количество обращений снизится. Однако этого не случилось. Более того, эта цифра увеличилась на 15,3%». По обращениям, в которых люди жалуются на нарушение их прав, можно понять, какие проблемы в Пермском крае надо решать прежде всего. Это, например, проблема социального жилья. Программы строительства социального жилья в Прикамье по-прежнему отсутствуют, и это, по мнению Татьяны Марголиной, ущемляет права малоимущих семей. Другая серьёзная нерешённая пока проблема — невозбуждение уголовных дел по очевидным преступлениям. Количество обращений, в которых описываются подобные случаи,

увеличилось. Чаще всего это дорожно-транспортные происшествия, в которых погиб человек, а виновник — должностное лицо. Судя по обращениям, многие люди недовольны тем, что нарушаются их права на благоприятную внешнюю среду. Чаще всего речь идёт о шуме, который создаёт находящаяся поблизости стройка или питейные заведения (бары, рестораны), расположенные в жилых зданиях. Целый блок обращений касается нарушения прав детей. Многие из них связаны с работой органов опеки и попечительства: люди жалуются на то, что стало труднее туда обращаться, там возникли очереди. Пишут о ненадлежащих условиях быта детей-сирот, которые учатся в профессиональных колледжах. Есть обращения, авто-

ры которых обеспокоены тем, что сокращается количество школ, где коми-пермяцкий язык изучается как основной. К хорошим новостям можно отнести значительное сокращение жалоб на незаконное применение физической силы и пыток в правоохранительных органах. Если в 2010 году краевой омбудсмен получил 68 таких жалоб, то в

можно, такое значительное сокращение случаев применения физической силы и пыток в органах УФСИН и полиции произошло и потому, что аппарат Уполномоченного по правам человека в последние годы активно и целенаправленно работал над этой проблемой, что и дало хорошие результаты». Чаще всего люди обращаются к омбудсмену в

łś 11 ŧŠŬźűŠŝ ŸŭũŞũ Şũşś ŝ śşūŠŬ ŎŪũŦŨũŧũŲŠŨŨũŞũ Ūũ Ūūśŝśŧ ŲŠŦũŝŠťś ŝ ŊŠūŧŬťũŧ ťūśŠ ŪũŬŭŮŪţŦũ 6790 ũŜūśŴŠŨţŤ, ţŢ ŨţŰ ŝ

3203

ũŜūśŴŠŨţźŰ ŬũşŠūšśŦţŬŷ šśŦũŜŶ этом году — только 11. «Это связано с тем, — говорит Татьяна Марголина, — что в самой правоохранительной системе что-то изменилось, там началась активная и целенаправленная работа по искоренению таких методов по отношению к подозреваемым и осуждённым. Воз-

случаях, когда уже нет сил молчать и терпеть, когда не дают результатов многолетние хождения по разным инстанциям. Так, более трёх лет боролись с незаконной автостоянкой жители частных домов, расположенных вблизи земельного участка по Целинной, 38, что в

Мотовилихинском районе. Владелец этого участка, выделенного под индивидуальное жилищное строительство, сдал его в аренду, и там построили платную автостоянку, которая расположилась прямо под окнами окрестных домов. Люди обращались в администрацию Мотовилихинского района, в управление по развитию потребительского рынка администрации города, в прокуратуру, в Госпожнадзор, в Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края, в Государственный земельный контроль. Но ни одна из этих организаций не смогла им помочь. И только когда жалоба на незаконную автостоянку легла на стол Уполномоченного по правам человека, дело сдвинулось. В середине октября 2011 года автостоянка была ликвидирована, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Пермский омбудсмен старается использовать в работе самые современные методы. Так, в рамках проекта «Действуем вместе» исполь-

«МегаФон» борется с мобильными мошенниками ňũŝũŞũşŨţŠ ŪūśŢşŨţťţ — ŞũūźŲśź Ūũūś ŢŝũŨťũŝ ţ smsŬũũŜŴŠŨţŤ Ŭ ŪũŢşūśŝŦŠŨţźŧţ ŜŦţŢťţŧ. ňũ ŝ Ÿŭũ šŠ ŝūŠŧź śťŭţŝţŢţūŮŹŭŬź ţ ŧũŜţŦŷŨŶŠ ŧũųŠŨŨţťţ, ťũŭũūŶŠ ŪūţşŮŧŶŝśŹŭ ŝŬŻ ŨũŝŶŠ ŬŪũŬũŜŶ «ŝŶŭźŨŮŭŷ» şŠŨŷŞţ ţŢ ŝŦśşŠŦŷűŠŝ ŬũŭũŝŶŰ ŭŠŦŠůũŨũŝ. ŅśšşŶŤ ŪźŭŶŤ ūũŬŬţźŨţŨ Űũŭź ŜŶ ūśŢ ŪũşşśŝśŦŬź Ũś ŮŦũŝťţ ŧũŜţŦŷŨŶŰ ŧũųŠŨŨţťũŝ. Ŋūţ Ÿŭũŧ ŨśţŜũŦŷųŠŠ ťũŦţŲŠŬŭŝũ ũŜŧśŨŮŭŶŰ śŜũŨŠŨŭũŝ ŠšŠŞũşŨũ ŪūţŰũşţŭŬź ţŧŠŨŨũ Ũś ŪūśŢşŨţťţ. Sms-ŬũũŜŴŠŨţŠ «Ľśŧ ŪūţųŦś ũŭťūŶŭťś, şŦź ŪũŦŮŲŠŨţź ũŭŪūśŝŷŭŠ ťũş … Ũś ŨũŧŠū…» ţŦţ «Ňśŧś, ŪũŦũšţ 100 ūŮŜŦŠŤ Ũś Ÿŭũŭ ŨũŧŠū, Ūũŭũŧ ŝŬŻ ũŜŵźŬŨŹ» — Ÿŭũ şśŦŠťũ ŨŠ ŝŠŬŷ śūŬŠŨśŦ ŬũũŜŴŠŨţŤ, ŪūţŰũşźŴţŰ ũŭ ŧũųŠŨŨţťũŝ. ŃŰ ŞŦśŝŨśź űŠŦŷ — ŢśŪũŦŮŲţŭŷ şŠŨŷŞţ Ŭ śŜũŨŠŨŭŬťţŰ ŨũŧŠūũŝ.

интернет, и заражённый аппарат начинает самостоятельно звонить/отсылать sms на номера мошенников, тем самым разоряя владельца. Просьба прохожего на улице дать ему телефон для того, чтобы «сделать один звонок», также очень опасна. Злоумышленник может украсть аппарат и убежать либо отправить sms на дорогой номер.

Как исчезают деньги со счёта «мобильника»?

Предупреждён — значит вооружён

Отправка sms на короткий номер — одна из самых частых уловок мошенников. Вам сообщают о якобы выигранном призе от известной компании или о том, что пришла открытка, получить которые можно, отправив «бесплатное» sms на короткий номер. На самом деле после отправки такого сообщения со счёта абонента списывается до 300 рублей. Такие сообщения могут быть анонимными или с подписью известной компании. Бывают и романтические сообщения с предложением пообщаться с прекрасной незнакомкой или незнакомцем. Такой флирт в итоге заканчивается для доверчивого абонента уходом счёта в «минус» на несколько тысяч рублей.

На втором месте по популярности среди мошенников — различные smsвымогательства. Чаще всего в таких сообщениях пишутся просьбы от «родственников», что нужно «срочно положить денег на этот номер». Сообщения могут приходить от несуществующего благотворительного фонда, который просит сделать «пожертвования» через отправку сообщения. Пользуются мошенники и тем, что просят абонента перезвонить. Абоненту приходит сообщение с просьбой «перезвонить» на указанный номер, потому что «счёт в банке заблокирован/нужно сменить PIN-код» или «изменились условия тарифного плана сотового оператора». Возможны и атаки интернет-вирусов. Они проникают в телефон через мобильный

Мошенники постоянно придумывают новые способы обворовывания доверчивых пользователей мобильных телефонов. Но и сотовые операторы, оберегая своих абонентов от различных махинаций, совершенствуют способы защиты. Компания «МегаФон» постоянно отслеживает случаи мобильного мошенничества. В этом помогают и пользователи «мобильников», когда обращаются за помощью к оператору. «В борьбе с мобильными мошенниками мы сотрудничаем с коллегами из правоохранительных органов. С их помощью удалось заблокировать многие мошеннические интернетресурсы, — рассказывает директор Пермского отделения

компании «МегаФон» Александр Казанцев. — Однако сегодня приходится признать, что мошенники часто остаются безнаказанными. Сложность в легальной борьбе с этим злом возникает как из-за слабой законодательной базы, так и из-за путаницы при распределении компетенций, поскольку оператор не вправе дублировать работу правоохранительных органов». Специалисты «МегаФона» разработали всероссийский интернет-проект о безопасном общении. Посетив сайт www.stopfraud.megafon.ru, абоненты смогут узнать,

ступило уже более 3000 обращений. Не стоит слепо поддаваться и на телерекламу, где часто предлагается скачать мелодии, игры, отправив сообщение на короткий номер. При этом стоимость услуги написана очень мелким шрифтом, её почти невозможно разглядеть на экране. В таком случае абонентам «МегаФона» будет полезно воспользоваться сервисом Advice of Charge, который автоматически будет информировать о стоимости услуг при заказе их с коротких номеров. Можно и совсем заблокировать доступ к плат-

ŊũŬŠŭţŝ ŬśŤŭ www.stopfraud.megafon.ru, śŜũŨŠŨŭŶ ŬŧũŞŮŭ ŮŢŨśŭŷ, ŲŠŞũ ŧũšŨũ ũšţşśŭŷ ũŭ ŧũŜţŦŷŨŶŰ ŧũųŠŨŨţťũŝ, ŬũŝŠŭŶ ũ ŭũŧ, ťśť ŨŠ ŪũŪśŬŭŷŬź Ũś ţŰ ŰţŭūŶŠ ŮŦũŝťţ чего можно ожидать от мобильных мошенников, советы о том, как не попасться на их хитрые уловки, и другую важную информацию. А тем, кто всё же пострадал от действий вымогателей, рекомендуется сообщить об этом через форму обратной связи на сайте и получить помощь. В рамках этого проекта по-

ным номерам, например, на телефоне ребёнка. Для этого специалисты «МегаФона» разработали услугу «Стопконтент». Сегодня всё чаще интернетом для обучения и развлечений пользуются младшие школьники. В поиске нужного сайта ребёнок может ненароком попасть на

зуется интернет-платформа StreetJournal, размещённая на сайте Уполномоченного. Каждый пользователь интернета может зафиксировать проблему на карте, и она автоматически будет направлена для решения в соответствующий орган власти или ��естного самоуправления. За время действия проекта на платформу поступило 1710 обращений, 1200 из них принято в работу. Созданы Центры правовой и гражданской активности на базе библиотек. Выходит новый журнал «Человеческое измерение». Большой интерес вызвали издания «Армия и гражданское общество», «Судьба России. 1991-2011. По материалам Международного гражданского форума «Пилорама». Должность Уполномоченного по правам человека обычно трактуется как посредническая. Решать проблемы с точки зрения справедливости, милосердия и целесообразности — вот задача, которая постоянно стоит перед омбудсменом. И судя по итогам работы в уходящем году, она решается успешно.

• предусмотрительность

интернет-страницы с сомнительным содержанием. Для того чтобы этого не произошло и ребятам были доступны только самые полезные и интересные сайты, появилась новая услуга «Детский интернет» от «МегаФона». Он содержит целую коллекцию сайтов с добрыми играми, сказками, мультиками, картинками, телеканалами. Кроме того, во многих российских школах оператор «МегаФон» провёл познавательные «Мобильные уроки». На них ребята узнали о правилах хорошего тона при использовании мобильных телефонов, об уловках телефонных мошенников и о том, как уберечь свой телефон от кражи. «Сегодня мобильниками вооружились не только взрослые люди. Не редкость, а обыденное явление — сотовый телефон в руках первоклашки. При этом школьники всё чаще и чаще становятся жертвами мобильных мошенников, да и просто грабителей. Чтобы уберечь детей от них, и появилась идея проводить «Мобильные уроки» в школах», — говорит Александр Казанцев. За первые месяцы нового учебного года мобильной грамоте научатся ещё около 10 тыс. российских школьников.

ŇŢŧŚ ńŨŧŶŲŢŧŚ


жизнь

23 декабря 2011

15

Хранилище памяти Может быть, не все знают: в Перми есть частный музей Великой Отечественной войны Ľ Ÿŭũŧ ŧŮŢŠŠ — ŜũŦŠŠ 1000 ŸťŬŪũŨśŭũŝ. ŌũŢşśŦ ŠŞũ ļũūţŬ ŏŠşũŭũŝţŲ ŌŮŜŜũŭţŨ, ŲŠŦũŝŠť ŨŠũūşţŨśūŨŶŤ, ũŜŦśşśŭŠŦŷ ūŠşťũŞũ ŭśŦśŨŭś — ŭśŦśŨŭś ŐūśŨţŭŠŦź ţ ŌũŜţūśŭŠŦź. ŀŬŭŷ Ů ŨŠŞũ ŭśťśź ŬŭūśŬŭŷ — ŮŬŭūśţŝśŭŷ ŧŮŢŠţ. ŒśŬŭŨŶŤ ŧŮŢŠŤ ĽŠŦţťũŤ ʼnŭŠŲŠŬŭŝŠŨŨũŤ ŝũŤŨŶ — ŪźŭŶŤ ţŢ ŭŠŰ, Ųŭũ ũŨ ŝ ŬŝũŠŤ šţŢŨţ ŬũŢşśŦ. ŊŠūŝŶŤ ŌŮŜŜũŭţŨ ŬũŜūśŦ ŧŨũŞũ şŠŬźŭţŦŠŭţŤ ŨśŢśş — Ÿŭũ ŜŶŦ ŧŮŢŠŤ Ţśŝũşś «ŅūśŬŨŶŤ ʼnťŭźŜūŷ». ōśŧ, ťśť ũŨ Şũŝũūţŭ, ŜŶŦũ ŨŠŬťũŦŷťũ şŠŬźŭťũŝ ŭŶŬźŲ ŸťŬŪũŨśŭũŝ. ňś Ÿŭũŧ ŪūŠşŪūţźŭţţ ļũūţŬ ŏŠşũŭũŝţŲ ŨśŲśŦ ūśŜũŭśŭŷ ŠŴŻ ŝũ ŝūŠŧź ŝũŤŨŶ, ŭũŞşś ŠŧŮ ŜŶŦũ 12 ŦŠŭ. ŅŬŭśŭţ, ūśŜũŲţŤ Ŭŭśš Ů ŌŮŜŜũŭţŨś ŭũšŠ ŮŨţťśŦŷŨŶŤ — ŜũŦŠŠ 60 ŦŠŭ. ŌŠŤŲśŬ ŠŧŮ 82. łşũūũŝŷŠ ŮšŠ ŨŠ ŭũ, Ũũ Ūśŧźŭŷ — ŮŨţťśŦŷŨśź. ŃŬŭũūţţ ŬŝũţŰ ŧŮŢŠŠŝ ŪũŧŨţŭ şũŬťũŨśŦŷŨũ, ţ ŝŬŠ ŬŦũšŨũŬŭţ ţŰ ŬũŢşśŨţź ţ şśŦŷŨŠŤųŠŤ ŬŮşŷŜŶ — ŭũšŠ ŨŠ ŢśŜŶŦ. Один из музеев был школьный. Он так и не открылся. Огромное количество экспонатов и документов Борис Федотович в школу привёз, договорившись предварительно с директором. Тот пообещал освободить под музей отдельное помещение, но слова своего так и не сдержал. И большинство экспонатов и документов Субботину не вернул. Но Борис Федотович обладает ещё одним уникальным качеством – удивительным упорством. В сочетании с огромным оптимизмом упорство творит чудеса. Так что каждый раз, когда не получалось с одним музеем, Субботин с нуля начинал собирать другой. Один из его самых необычных музеев – музей под открытым небом, который он создал на территории того же завода. Там были выставлены удивительные экспонаты: например, одну из самых первых лесопильных рам, работавших в России, собиратель нашел недалеко от Усть-Качки; или «волокуша» – цепь, каждое звено которой весило 10 кг – когда сплавляли лес по Каме, эту цепь привязывали к брёвнам, она волоклась по дну реки, и бревна не сносило в сторону; пожарная качалка, одна из тех, которые использовали при тушении огня в XIX в.; старинный токарный станок; колёса от пушки, которая была на вооружении Белой армии… Этот необычный музей постигла печальная судьба: в 1990-е годы все экспонаты были проданы на металлолом. Столь же грустная судьба досталась музею завода Красный Октябрь. Примерно в то же время он закрылся, а экспонаты пропали… Музей Великой Отечественной войны, о котором мы рассказываем, Субботин создал около 10 лет назад. Помещение для него нашлось в домоуправлении по ул. Сусанина, 10 – недалеко от дома, куда в то время переехала его семья. Отечественная война – это главная и организующая идея этого музея, документы же и экс-

• судьба

• потребительская корзина

Хлопок устоял перед кризисом ōŠťŬŭţŦŷŨśź ŪūũşŮťűţź ŝŬŠŞşś ŪũŦŷŢŮŠŭŬź ŜũŦŷųţŧ ŬŪūũŬũŧ. Řŭũ ŭũ, ŜŠŢ ŲŠŞũ šţŢŨŷ ŬũŝūŠŧŠŨŨũŞũ ŲŠŦũŝŠťś ŬŠŞũşŨź ŬŦũšŨũ ŪūŠşŬŭśŝţŭŷ – ŭŠťŬŭţŦŷ ţŬŪũŦŷŢŮŠŭŬź ŝ ţŢŞũŭũŝŦŠŨţţ ũşŠšşŶ, ŪũŬŭŠŦŷŨũŞũ ŜŠŦŷź, ŪũŦũŭŠŨŠű, ŬťśŭŠūŭŠŤ ţ ŧŨũŞũŞũ şūŮŞũŞũ. ňŠŬŧũŭūź Ũś ŭũ Ųŭũ ūźşũŝũŤ ŪũŭūŠŜţŭŠŦŷ ūŠşťũ ţŨŭŠūŠŬŮŠŭŬź ŬũŜŶŭţźŧţ Ũś ūŶŨťŠ ŭŠťŬŭţŦź, ŝũŪūũŬ űŠŨŶ ťũŨŠŲŨũŞũ ŪūũşŮťŭś, ŜŠŢŮŬŦũŝŨũ, ŝũŦŨŮŠŭ ťśšşũŞũ.

łŪŢŧŚ ņŨťŨŤŨŬŢŧŚ

понаты рассказывают не только о войне, но вообще о жизни и быте советских людей, начиная со времён революции, кое-что в коллекции относится и к более ранним периодам, есть экспонаты из совсем древних эпох – например, зубы мамонта или бивень овцебыка, найденный Борисом Федотовичем на берегу Мулянки. Детей наверняка заинтересует ста-

мелкие репродукции этих легендарных плакатов в какой-нибудь книжке, а другое – видеть их висящими на стене, в натуральную величину. Мороз по коже продирает. Подлинная санитарная сумка, с которой девушка-санинструктор ползла, чтобы вытащить бойца с поля боя. Столь же подлинные винтовки, из которых стреляли на фронтах той войны. Как

łŪŢŧŚ ņŨťŨŤŨŬŢŧŚ

łŪŢŧŚ ņŨťŨŤŨŬŢŧŚ

ринная деревянная ступа – точная копия такой, которую принято считать «летательным аппаратом» Бабы-Яги. Что касается Великой Отечественной, то многие экспонаты, ей посвящённые, уникальны. Скажем, подлинные экземпляры «Окон ТАСС»: «Бьёмся мы здорово, колем отчаянно, внуки Суворова, дети Чапаева». Хрестоматийный текст и хрестоматийный плакат. Так же, как фигура женщины и слова «Родина-мать зовёт!». Но одно дело – смотреть на

рассказывает Субботин, их много было на свалках после окончания боёв. С тех времён молодой Борис Федотович их и сохранил… О повседневном быте прошлого века рассказывает коллекция, собранная из продуктовых карточек разных лет советской власти. Может заинтересовать и коллекция денежных знаков советской эпохи. У многих пробудит ностальгические воспоминания пионерская форма (белый верх, чёрный низ, красный галстук). Кто-

то вспомнит что-то своё, глядя на грамоты тех лет. Украшение музея – знамя, посвящённое 10-летию СССР, 1927 года. Это знамя Субботин нашёл когда-то на заводе Красный Октябрь. Из него сделали тряпку и заткнули какую-то дыру… Особый раздел музея – история военных училищ Перми. Борис Федотович бережно хранит фотографии многих их выпусков. Старые газеты с портретами вождей разных периодов истории тоже любопытны – интересно с позиций сегодняшнего дня полистать их пожелтевшие страницы. Патефоны и огромное количество пластинок. Радио и репродукторы, которыми пользовались в 1940-е, 1950-е годы… Короче говоря, экспозиция богатая, разнообразная и, безусловно, ценная. Речь идёт не о денежной стоимости, а о духовной, если хотите, воспитательной. Когда-то в музее проводились встречи, приходили школьники, ветераны. Сейчас музей закрыт. Борис Федотович бывает в последнее время здесь нечасто – здоровье пошаливает. Что будет с музейной коллекцией — неясно. Районные власти относятся к Субботину благосклонно – домоуправление переехало, а музей остаётся на месте. Конечно, здесь нужно внимание краеведов, историков. И просто энтузиастов, которые интересуются историей страны и города. Борис Федотович рассказывает, что одно время приходил студент университета, который на базе документов, хранящихся в музее, писал реферат. Но реферат был написан, а студент пропал и больше не показывается… Дай Бог Борису Федотовичу здоровья и сил, чтобы и дальше заниматься своим любимым делом и чтобы самому решить, как сделать так, чтобы единственный в городе частный музей Великой Отечественной войны существовал ещё многие десятилетия.

ĿŤŚŬşŪŢŧŚ ŋŨŤŨťŨŜūŤŚŹ

С приходом мирового финансового кризиса потребление хлопка резко сократилось. В 2009 году производители изделий из натурального сырья стали в панике распродавать ткани. Следуя за общей тенденцией, фермеры предпочли сократить посевные площади в пользу других сельскохозяйственных культур. В итоге к 2010 году количество предприятий, занимающихся выращиванием хлопка, сократилось до критического уровня. Ситуация усугубилась тем, что основные страны-производители «белого золота» – Китай, Пакистан и Индия – пострадали от неурожая. И когда в 2011 году интерес потребителей к натуральным материалам вернулся, обнаружилось, что покупать уже практически нечего. Сложившийся дефицит привёл к ожидаемому результату – росту цен. «Когда выросла цена на сырьё, подорожали и все товары из хлопка, – отмечает генеральный директор Пермского представительства Торгового Дома «С Текстиль» Светлана Барбашова. – Только немногие игроки рынка смогли удержать цены на приемлемом уровне. Наше предприятие, например, всегда развивалось на собственных оборотных средствах, поэтому у нас была возможность самостоятельно регулировать ценовую политику. Мы выбрали стратегию развития собственного производства, а также сохранения взаимовыгодных отношений с постоянными клиентами. Наша задача – обеспечить покупателей высококачественной текстильной продукцией по доступным ценам». Приятно не только получать подарки, но и дарить их. А если ваша покупка удачно сочетает в себе доступную цену и отличное качество, то это двойное удовольствие. Именно таким товаром является текстильная продукция для дома – красивая, недорогая, практичная и уютная.

ņŚŪŢŹ ʼnťŚŜŧŢŤŨŜŚ

ŪşŤťŚŦŚ


16

çäîðîâüå/äåòñòâî

№50 (557)

Ёлочный креатив

• творчество

До Нового года остаются считаные дни. Самое время подумать о главном атрибуте праздника — ёлке ľŚŪŶŹ ņŚšşŢŧŚ ļũŦŷųţŠ ţ ŧśŦŠŨŷťţŠ, šţŝŶŠ ţ ţŬťŮŬŬŭŝŠŨŨŶŠ, ŝ ŞũūųũŲťśŰ ţ ŝ «ŹŜũŲťśŰ» — ťśšşŶŤ Ŭśŧ ŝŶŜţūśŠŭ, ťśťũŤ ŢŠŦŻŨũŤ ťūśŬśŝţűŠ ũŭşśŭŷ ŪūŠşŪũŲŭŠŨţŠ. Ļ ŝũŭ ūŠŜźŭś ţŢ űŠŨŭūś şũŪũŦŨţŭŠŦŷŨũŞũ ũŜūśŢũŝśŨţź «ŋśşŮŞś» ūŠųţŦţ ŬŧśŬŭŠūţŭŷ ŨũŝũŞũşŨţŠ ŻŦũŲťţ ŬũŜŬŭŝŠŨŨŶŧţ ūŮťśŧţ. ĽŧŠŬŭŠ Ŭ ŪŠşśŞũŞśŧţ ūŠŜźŭś-ŝũŦũŨŭŻūŶ ŬũŢşśŦţ űŠŦŮŹ ŭŝũūŲŠŬťŮŹ ŦśŜũūśŭũūţŹ Ūũş ŨśŢŝśŨţŠŧ «ňũŝũŞũşŨţŤ ťūŠśŭţŝ» ţ ūŠųţŦţ ŪūţŝŦŠŲŷ ť ŪūũűŠŬŬŮ «ŬũŢşśŨţź» ňũŝũŞũ Şũşś şŠŭŠŤ Ŭ ũŞūśŨţŲŠŨŨŶŧţ ŝũŢŧũšŨũŬŭźŧţ Ţşũūũŝŷź ţŢ ŞśŤŝţŨŬťũŤ ųťũŦŶ-ţŨŭŠūŨśŭś.

ŋşŪŝşţ ńŨũŵŲŤŨ

«С каждым годом количество участников в «ЭкоЁлке» растёт, при этом проекты становятся всё интереснее. «Новогодний креатив» привлёк нас тем, что ребята учатся создавать

новогодние украшения из подручных материалов, — говорит Ксения Лузина, специалист управления по экологии и природопользованию администрации Перми. — Старшие ребята

делятся своим экологическим опытом с младшими, помогают им создавать оригинальные новогодние украшения». Для создания ёлочек ребята используют самые разнообразные материалы: бумагу, обрезки ткани, кофейные зёрна, солому, проволоку, сетку, пуговицы, сухоцветы — в общем, всё, что под рукой. «Наши ёлки получаются ничуть не хуже магазинных, и, конечно, это отличная альтернатива живым елям, которым лучше оставаться в лесу», — улыбается Оксана Летемина, руководитель проекта. Глядя на увлечённых работой ребят, на их радостные лица, к процессу создания необычных ёлок присоединились и родите-

ли, и педагоги школы-интерната. «Когда мы увидели, какую красоту ребята сделали, нам самим захотелось научиться мастерить такие сувениры. Теперь вот занимаемся вместе с ребятами и потихоньку создаём праздничную атмосферу», — говорят учителя. Идея проекта зародилась совершенно случайно. Просто у ребят, занимающихся в «Радуге», накопилось очень много идей новогодних подарков. «Мы решили поделиться своим опытом и научить других людей создавать необычные подарки, — рассказывает Оксана Летемина. — И попали «в точку». Несмотря на то что ребята из «Радуги» в конкурсе новички, именно их проект стал одним из самых ярких и запоминающихся.

Ксения, волонтёр: — Работать с ребятами очень интересно. Каждый раз мы создаём чтото новое. Все ёлки очень разные. Хотя я сама давно занимаюсь в студии, но, помогая другим, я обучаюсь чему-то новому. Такие мастер-классы проводить нужно, и не только под Новый год. Полюбоваться креативными ёлочками можно в районной библиотеке №5 им. А.И. Герцена Орджоникидзевского района по адресу: ул. Веденеева, 90. В декабре в Перми пройдёт пять необычных праздников с экологическим уклоном, посвящённых встрече Нового года. Именно эти проекты стали победителями традиционного городского конкурса «ЭкоЁлка».

реклама

Этот проект стал одним из победителей городского конкурса «ЭкоЁлка», который ежегодно проводит управление по экологии и природопользованию администрации Перми.

ŋşŪŝşţ ńŨũŵŲŤŨ


çäîðîâüå

23 декабря 2011

Электронное крючкотворство

• бюрократия ľŚŪŶŹ ņŚšşŢŧŚ

Дело в том, что новый формат больничного листа предназначен для электронного заполнения. Предполагается, что во всех поликлиниках и больницах должны быть компьютеры со специальными программами, с помощью которых нужно заполнять листы в электронном виде, распечатывать их и сдавать в Фонд социального страхования.

Новые проблемы Казалось бы, новая система действительно должна облегчить жизнь и врачам, и пациентам, и работодателям. Но, как это обычно бывает в нашей стране: хотели как лучше, получилось как всегда. Екатерина Вяткина, менеджер по продажам: — Я получила больничный лист, принесла его работодателю, но меня тут же «завернули», сказав, что он заполнен неверно. «Некоторые буквы зашли за границы отведенных для них клеточек, печать тоже немного съехала», — объяснила бухгалтер. Мне пришлось брать отгул за свой счёт, чтобы вновь отсидеть очередь в поликлинике и получить правильный больничный. Врачи в таких случаях уже не удивляются и с пониманием принимают уже «списанных» пациентов. «Что поделать, эти нормы ввёл Минздрав. Конечно, очень жаль самих врачей, ведь нагрузка по заполнению документов резко увеличилась, а ещё и переписывать приходится. Но, возможно, через пару лет система всё же заработает как нужно», — говорит медсестра Тамара Алексеевна.

Увидишь ошибку — считай за улыбку «На данный момент компьютерная программа не-

совершенна и не внедрена в работу. Поэтому врачи заполняют новые бланки вручную, — объясняют специалисты Фонда социального страхования. — Соответственно, возникает много технических ошибок: кто-то не в ту клеточку залез, гдето печать выехала за границы. Когда человек приносит такой лист работодателю, тот думает, что Фонд социального страхования его не примет, и начинает гонять своего работника за «правильным» вариантом». Напомним, что изначально для заполнения бланков были установлены довольно жёсткие правила: писать печатными заглавными буквами, только чёрной гелевой, капиллярной или перьевой ручкой, не выходя за границы ячеек и не касаясь их. Такое «чистописание» отнимало и у врачей, и у пациентов массу времени, но в итоге находилась какая-нибудь «запятушка», из-за которой больничный лист был оформлен неверно. Сегодня требования смягчили. «Незначительные технические ошибки, такие, как перегибание бланка, попадание букв на границы ячеек, попадание печатей на информационное поле, указание слов «врач» или «лечащий врач», запятые, кавычки, точки и тире не являются основанием для переоформления листка нетрудоспособности и отказа в выплате пособий», — объясняет Лариса Малиновская, юрист-консультант Пермского регионального отделения Фонда социального страхования.

Знай своё место Помимо графических недочётов, камнем преткновения при заполнении нового бланка является наименова-

kujbyshevec.ru

ŊūũųŦũ ŮšŠ ŪũŦŞũşś Ŭ ŧũŧŠŨŭś, ťũŞşś ŝŬŭŮŪţŦ ŝ ŬţŦŮ ŨũŝŶŤ Ūũūźşũť ŝŶşśŲţ ŦţŬŭťũŝ ŨŠŭūŮşũŬŪũŬũŜŨũŬŭţ ţ ŝ ũŜūśŴŠŨţŠ ŜŶŦ ŝŝŠşŻŨ şŦź ŨţŰ ŨũŝŶŤ ŜŦśŨť. ʼnşŨśťũ ŝ śşūŠŬ ūŠŞţũŨśŦŷŨŶŰ ũŭşŠŦŠŨţŤ ŏũŨşś ŬũűţśŦŷŨũŞũ ŬŭūśŰũŝśŨţź ŨŠ ŪŠūŠŬŭśŹŭ ŪũŬŭŮŪśŭŷ ŝũŪūũŬŶ ţ ũŭ ŭŠŰ, ťŭũ ţŰ ŢśŪũŦŨźŠŭ, ţ ũŭ ŭŠŰ, ťŭũ ţŰ ũŪŦśŲţŝśŠŭ.

ние места работы застрахованного гражданина. Как правило, в лечебном учреждении эта строка заполняется со слов пациента, который не всегда точно знает вариант наименования, утверждённый предприятием или организацией для внесения в больничный лист. Это одна из распространённых причин переоформления бланка. Изменить ситуацию помогут соответствующие памятки, подготовленные страхователями для своих сотрудников.

не больше 415 тыс. руб. в год. «Если работник не может принести справку в связи с прекращением деятельности у предыдущего работодателя, он должен обратиться с заявлением к своему действующему работодателю, чтобы тот, в свою очередь, обратился в пенсионный фонд, который должен предоставить информацию о том, с каких доходов выплачивались взносы», — уточняет Лариса Малиновская.

Планируй заранее

Что же касается выплат пособий для женщин, уходящих в декретный отпуск, то до конца 2012 года женщина вправе выбирать наиболее выгодный для неё расчёт пособия: либо за последние два года, либо написать заявление, чтобы расчёт производился по законодательству до 1 января 2011 года (за 12 месяцев). Второй вариант чаще всего выбирают вчерашние студентки, которые к моменту ухода в декрет не выработали двухлетнего стажа. А вот уже с 2013 года такого выбора не будет. Если будущая мама имела стабильную работу и высокий заработок, изменения особого значения не имеют — размер пособия останется примерно таким же, как если бы рассчитывался по старым правилам. Но если за два последних года женщина какое-то время не работала или потеряла в зарплате, это скажется и на выплатах — они уменьшатся.

Если раньше мы планировали только отпуск, то сегодня лучше заблаговременно позаботиться и о больничном. С начала этого года был изменён порядок оплаты больничного листа по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также порядок выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Теперь пособия рассчитываются исходя из среднего заработка за два года, а не за один, как было раньше. Поэтому, меняя место работы, позаботьтесь о том, чтобы вам не забыли выдать справку о зарплате. В случае ес��и стаж работника меньше двух лет, то минимальная оплата больничного листа равняется минимальной заработной плате. При этом при исчислении пособия по больничному листу учитывается заработок

Мамин капитал

17


18

òîëüêî äëÿ ìóæ÷èí

№50 (557)

Олег Гаврилов: Лучшей футбольной школе Урала нужна помощь

• от первого лица ĺŧŧŚ ŊŨŦŚŧŨŜŚ

ľũş ŨśŢśş ūŮťũŝũşţŭŠŦŠŧ ŌŪũūŭţŝŨũŤ şŠŭŬťũ-ŹŨũųŠŬťũŤ ųťũŦŶ ʼnŦţŧŪţŤŬťũŞũ ūŠŢŠūŝś «Ļŧťśū» ŜŶŦ ŨśŢŨśŲŠŨ ʼnŦŠŞ ľśŝūţŦũŝ. ŏŮŭŜũŦũŧ ũŨ ŢśŨţŧśŠŭŬź Ŭ şŠŭŬŭŝś, ţ ŝŬź ŠŞũ šţŢŨŷ ŭŠŬŨũ ŬŝźŢśŨś Ŭũ ŬŪũūŭũŧ. ʼnŦŠŞ ĻŨśŭũŦŷŠŝţŲ ũťũŨŲţŦ ŒśŤťũŝŬťţŤ ţŨŬŭţŭŮŭ ůţŢţŲŠŬťũŤ ťŮŦŷŭŮūŶ, ūśŜũŭśŦ ŮŲţŭŠŦŠŧ ůţŢťŮŦŷŭŮūŶ, ŭūŠŨŠūũŧ ŝ şŠŭŬťũ-ŹŨũųŠŬťũŤ ŬŪũūŭţŝŨũŤ ųťũŦŠ, ŨśŲśŦŷŨţťũŧ ŮŪūśŝŦŠŨţź ŬŪũūŭś ţ ůţŢţŲŠŬťũŤ ťŮŦŷŭŮūŶ ŝ śşŧţŨţŬŭūśűţţ ŅūśŬŨũťśŧŬťũŞũ ūśŤũŨś ŊŠūŧŬťũŞũ ťūśź.

• • • • • •

ŋŠşśťűţź ŞśŢŠŭŶ «ŊźŭŨţűś-ĽśťśŨŬţţ» ũŜŵźŝŦźŠŭ ŨśŜũū Ũś şũŦšŨũŬŭŷ:

реклама

      

ļŎŐľĻņōŀŋ-ĻĿŇŃňŃŌōŋĻōʼnŋ ŌŪşśŨŜŚŧŢŹ: ŭŜşŪşŧŧŨş ŜťŚŞşŧŢş 1ŋ, Microsoft Ofʻce, ŠşťŚŧŢş ŪŚśŨŬŚŬŶ. ōūťŨŜŢŹ ũŪŢ ūŨśşūşŞŨŜŚŧŢŢ. ŋŨśşūşŞŨŜŚŧŢş ūŨūŬŨŢŬūŹ ũŨūťş ŪŚūūŦŨŬŪşŧŢŹ ŪşšŸŦş. ŋŠŢŹŧŠ ŨśŪūśŝŦźŭŷ Ũś e-mail: nik@idk.perm.ru

ŇŀňŀĿŁŀŋ Ŋʼn ŋĻļʼnōŀ Ō ŅņŃŀňōĻŇŃ ŌŪşśŨŜŚŧŢŹ: ũŪşŞũŨűŬŢŬşťŶŧŨ ŜŵūŲşş ŨśŪŚšŨŜŚŧŢş, ŨũŵŬ ŪŚśŨŬŵ ŠşťŚŬşťşŧ, ŝŪŚŦŨŬŧŚŹ ŪşűŶ, ŜŵūŨŤŢş ŤŨŦŦŭŧŢŤŚŬŢŜŧŵş ŧŚŜŵŤŢ, šŧŚŧŢş ʼnń ŧŚ ŭŪŨŜŧş ũŨťŶšŨŜŚŬşťŹ. ōūťŨŜŢŹ ŪŚśŨŬŵ: ŨŮŢŰŢŚťŶŧŨş ŬŪŭŞŨŭūŬŪŨţūŬŜŨ, ūŨŰŢŚťŶŧŵţ ũŚŤşŬ ũŨ Ōń ŊŎ, 5-ŞŧşŜŧŚŹ ŪŚśŨűŚŹ ŧşŞşťŹ. ĽŪŚŮŢŤ ŪŚśŨŬŵ: ʼnŧ.-ʼnŬ., ū 9.00 ŞŨ 18.00. ŁŚŪũťŚŬŚ: ŨŤťŚŞ + %. ŋŠŢŹŧŠ ŪūţŨţŧśŹŭŬź Ūũ ůśťŬŮ 262-05-67, Š-mail: vakansii.perm@yandex.ru

őŬŨ ŬŚŤŨş ŲŤŨťŚ «ĺŦŤŚŪ»? — Это не просто учреждение дополнительного образования. Это единственное специализированное образовательное учреждение по футболу в Перми и Пермском крае. Школа работает с 1976 года, и за это время более 80 наших воспитанников переданы в профессиональные футбольные клубы. Сейчас «Амкар» тесно сотрудничает со школой-интернатом №85. Там обучаются наши ребята с пятого по 11-й классы. Могу без ложной скромности сказать, что «Амкар» — одна из лучших футбольных школ на территории Западной Сибири и Урала: мы лидируем в соревнованиях по многим возрастным категориям, создаём фундамент для побед пермских футбольных команд «Амкар» и «Звезда-2005». Мы заинтересованы в том, чтобы в профессиональных командах Пермского края играли местные футболисты. Если подойти к этому с экономической стороны, то городу гораздо выгоднее воспитывать своих игроков, чем покупать их у других клубов. Кроме того, горожанам приятно осознавать, что их честь защищают земляки. őşŦ šŚŧŢŦŚŸŬūŹ ŭűşŧŢŤŢ ŜŚŲşţ ŲŤŨťŵ-ŢŧŬşŪŧŚŬŚ? — Дни наших ребят проходят строго по расписанию. Есть время для тренировок и учёбы, ну и для отдыха, конечно. Учебный процесс, в первую очередь подстроен под тренировочный процесс. Мы нацелены вырастить спортсменов и победителей, а также просто успешных людей, а для этого нужно много

тренироваться. Это развивает не только спортивные качества, но и личностные. őŬŨ ŢšŦşŧŢťŨūŶ ū Ŭşů ũŨŪ, ŤŚŤ Ŝŵ ūŬŚťŢ ŪŭŤŨŜŨŞŢŬşťşŦ ŋľŘŋŒňŊ? — За год мы достигли определённых успехов. Два наших воспитанника — Евгений Тюкалов и Андрей Секретов — стали выступать в основном составе «Амкара». Это очень талантливые молодые люди. Андрей Секретов с первых же матчей этого года выступает за «Амкар», 20 августа в матче против «Рубина» забил свой первый гол. Евгений Тюкалов с 2008 года выступает за молодёжную команду пермского «Амкара». 25 сентября Женя дебютировал в основном составе в матче с «Ростовом», а первый гол в премьер-лиге забил 6 ноября в матче с нальчикским «Спартаком». На подходе ещё несколько воспитанников — как к основной команде, так и к молодёжному составу! Воспитанницами нашей футбольной школы пополняются ряды женской команды «Звезда-2005». ňŬŤŭŞŚ Ŝŵ śşŪźŬş ūŪşŞūŬŜŚ? ĿūŬŶ ťŢ ŭ ŜŚū ūũŨŧūŨŪŵ? — Средства поступают из бюджета Перми. Однако для создания конкурентного преимущества перед другими регионами нам необходима спонсорская помощь. Мы регулярно направляем тренеров на аттестацию и различные курсы повышения квалификации, планируем выплачивать стипендии лучшим ученикам, организовывать учебно-тренировочные выездные мероприятия, улучшать инфраструктуру и

т.д. На всё это нужны средства, и мы надеемся найти их у спонсоров. ńŚŤŨŜŵ ŜŚŲŢ ũťŚŧŵ ŧŚ śŭŞŭųşş? — Мы хотим создать академию футбола в Перми, которая включает в себя открытие структурных подразделений в каждом районе города. Расположение секции рядом с домом — это немаловажный фактор для вовлечения детей в спортивное воспитание. Дети могут обучаться при своей школе, а не ездить на тренировки в другой конец города. Это экономит время и деньги. Мы хотим предоставить возможность заниматься футболом всем ребятам, которые действительно этого желают. В дальнейшем лучшие ученики будут обучаться при школе-интернате. Всё это

ОМЕГАНОЛ

очень важно для Пермского края и Перми. Сейчас наша школа — одна из лучших на территории Западной Сибири и Урала. Но конкурентная среда настолько велика, что мы в любой момент можем оказаться в последнем ряду. Для того чтобы оставаться лучшими, необходимо постоянно совершенствоваться. За год мы добились значительных успехов. Немаловажную роль в спорте играет наличие качественной инфраструктуры: футбольное поле, футбольный манеж, хорошее оборудование, инвентарь, медицинское сопровождение. Сейчас мы находимся в активном поиске спонсоров и партнёров, с которыми мы сможем сотрудничать и вывести пермский футбол на новый уровень. ŊĿńŅĺņĺ

реклама

ПРОТИВ ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ ŃŨŬŮŦŷŭŶ ţ ţŨůśūťŭŶ, ś ŭśťšŠ ŢśťŮŪũūťś śūŭŠūţŤ ŨũŞ (ũŜŦţŭŠūţūŮŹŴţŤ ŸŨşśūŭŠūţţŭ), ŝŬŦŠşŬŭŝţŠ ťũŭũūũŤ ŪūţŰũşţŭŬź şŠŦśŭŷ śŧŪŮŭśűţŹ, — ŬŮŭŷ ũşŨũŞũ ŪūũűŠŬŬś: ŝŶūśŬŭśŨţź Ũś ŬŭŠŨťśŰ śūŭŠūţŤ šţūũŝŶŰ ŜŦźųŠť. Řŭţ ŜŦźųťţ ŢśťūŶŝśŹŭ ŪūũŬŝŠŭ ŬũŬŮşś ŪũŬŭŠŪŠŨŨũ, ŧŶ ŸŭũŞũ ŨŠ ŲŮŝŬŭŝŮŠŧ, Ūũťś «Şūũŧ ŨŠ ŞūźŨŠŭ»!

ńŨťŢűşūŬŜŨ ŢŧŮŚŪŤŬŨŜ Ţ ŢŧūŭťŶŬŨŜ śŭŞşŬ ŪŚūŬŢ ŞŨ Ŭşů ũŨŪ, ũŨŤŚ Ŧŵ ŧŚũťşŜŚŬşťŶūŤŢ ŨŬŧŨūŢŦūŹ Ť ūŜŨşŦŭ šŞŨŪŨŜŶŸ Ţ ŧş ũŪŢŧŢŦŚşŦ ŦşŪ ŞťŹ ũŪşŞŨŬŜŪŚųşŧŢŹ ūŨūŭŞŢūŬŵů ŤŚŬŚūŬŪŨŮ. ņşŠŞŭ ŬşŦ ŞťŹ ŷŬŨŝŨ şūŬŶ ūŪşŞūŬŜŚ, Ţ ȿ1 ūŪşŞŢ ŧŢů — ŪŨūūŢţūŤŢţ «ňŦşŝŚŧŨť».

«ňŦşŝŚŧŨť» ũŪŢšŜŚŧ ūşŪŶźšŧŨ ŭŦşŧŶŲŢŬŶ ŤŨťŢűşūŬŜŨ śŨťŶŧŵů ūŨūŭŞŢūŬŵŦŢ šŚśŨťşŜŚŧŢŹŦŢ šŚ ūűźŬ ŬŨŝŨ, űŬŨ Ũŧ ũŪşŞŨŬŜŪŚųŚşŬ ŨŬťŨŠşŧŢş ŠŢŪŨŜŵů śťŹŲşŤ ŧŚ ūŬşŧŤŚů ūŨūŭŞŨŜ ŦŨšŝŚ, ūşŪŞŰŚ, ŤŨŧşűŧŨūŬşţ. ŇŢŤŚŤŢş ůŢŦŢűşūŤŢ ūŢŧŬşšŢŪŨŜŚŧŧŵş ũŪşũŚŪŚŬŵ, ūŨšŞŚŧŧŵş ŞŨ «ňŦşŝŚŧŨťŚ», ŧş ŦŨŝťŢ ūũŪŚŜŢŬŶūŹ ū ŞŚŧŧŨţ ũŪŨśťşŦŨţ. «ňŦşŝŚŧŨť» ūŨšŞŚŧ ŧŚ śŚšş ũŪŢŪŨŞŧŵů ŧşšŚŦşŧŢŦŵů ŠŢŪŧŵů ŤŢūťŨŬ ňņĿĽĺ-3, ŞŨśŵŜŚşŦŵů Ţš ũŨŞŤŨŠŧŨŝŨ ŠŢŪŚ Ūŵś ŋşŜşŪŧŨţ ĺŬťŚŧŬŢŤŢ, ŚťťŢŰŢŧŚ (ŞşţūŬŜŭŸųşŝŨ ŧŚűŚťŚ űşūŧŨŤŚ — ŦŨųŧŨŝŨ ūŬŢŦŭťŹ-

ŬŨŪŚ ŢŦŦŭŧŢŬşŬŚ Ţ ŚŧŬŢŚŬşŪŨūŤťşŪŨŬŢűşūŤŨŝŨ ŚŝşŧŬŚ) Ţ ŤŚŪŨŬŢŧŨŢŞŨŜ ŤŪŚūŧŨŝŨ ũŚťŶŦŨŜŨŝŨ ŦŚūťŚ (šŚųŢųŚŸŬ ŦŨšŝ Ţ ūşŪŞŰş ŨŬ ŝŢũŨŤūŢŢ — ũŨŧŢŠşŧŧŨŝŨ ūŨŞşŪŠŚŧŢŹ ŤŢūťŨŪŨŞŚ Ŝ ŬŤŚŧŹů ũŪŢ ŧşŞŨūŬŚŬŨűŧŨŦ ŤŪŨŜŨūŧŚśŠşŧŢŢ, ŧşţŬŪŚťŢšŭŸŬ ūŜŨśŨŞŧŵş ŪŚŞŢŤŚťŵ). ļūş ŷŬŢ ūŜŨţūŬŜŚ ŤŨŦũŨŧşŧŬŨŜ «ňŦşŝŚŧŨťŚ» ūũŨūŨśūŬŜŭŸŬ ŤŚŤ ũŪşŞŨŬŜŪŚųşŧŢŸ ŢŧŮŚŪŤŬŨŜ Ţ ŢŧūŭťŶŬŨŜ, ŬŚŤ Ţ ũŪŨŮŢťŚŤŬŢŤş ŜŬŨŪŢűŧŵů ŢŧŮŚŪŤŬŨŜ Ţ ŢŧūŭťŶŬŨŜ. ŅŸŞŢ, ūŬŪŚŞŚŸųŢş ŢŲşŦŢűşūŤŨţ śŨťşšŧŶŸ, ŭŠş ũŨ ŞŨūŬŨŢŧūŬŜŭ ŨŰşŧŢťŢ «ňŦşŝŚŧŨť».

ĺŬşŪŨūŤťşŪŨš — śŨťşšŧŶ ŜşŤŚ, Ţ ũŪŢűŢŧ ŭ ŧşş ŦŧŨŝŨ, ŨŞŧŢŦ ūŧŢŠşŧŢşŦ ůŨťşūŬşŪŢŧŚ şź ŧş ŪşŲŢŬŶ. ŇŚŲŢ ūŨūŭŞŵ — ŧş ŜŨŞŨũŪŨŜŨŞŧŵş ŬŪŭśŵ, Ţ ŧş ŧŚŞŨ ŜşŪŢŬŶ ūŤŚšŤŚŦ Ũ ŬŨŦ, űŬŨ Ţů ŦŨŠŧŨ ũŨűŢūŬŢŬŶ. «ňŦşŝŚŧŨť» ŭŧŢŤŚťşŧ ŢŦşŧŧŨ ŬşŦ, űŬŨ ŷŬŨ ŤŨŦũťşŤūŧŵţ ũŪşũŚŪŚŬ, ŤŨŬŨŪŵţ ŧş ŬŨťŶŤŨ ūŧŢŠŚşŬ ůŨťşūŬşŪŢŧ, ŧŨ Ţ ŞşťŚşŬ ŤŪŨŜŶ śŨťşş ŬşŤŭűşţ, ūŧŢŠŚŹ ŭŪŨŜşŧŶ ũŪŨŬŪŨŦśŢŧŚ, ŭŜşťŢűŢŜŚşŬ ŷťŚūŬŢűŧŨūŬŶ ūŨūŭŞŢūŬŨţ ūŬşŧŤŢ, ŭťŭűŲŚşŬ ŤŪŨŜŨŨśŪŚųşŧŢş ūşŪŞŰŚ, ŦŨšŝŚ Ţ ūŨūŭŞŨŜ ŧŨŝ. ňśťŚŞŚŹ ŚŧŬŢŚŪŢŬŦŢűşūŤŢŦ ŞşţūŬŜŢşŦ Ţ ūŧŢŠŚŹ ŞŚŜťşŧŢş, «ňŦşŝŚŧŨť» ūŭųşūŬŜşŧŧŨ ūŧŢŠŚşŬ űŚūŬŨŬŭ ūşŪŞşűŧŵů ũŪŢūŬŭũŨŜ, Ś ŧŚŬŭŪŚťŶŧŨūŬŶ şŝŨ ŤŨŦũŨŧşŧŬŨŜ ŝŚŪŚŧŬŢŪŭşŬ ŨŬūŭŬūŬŜŢş ũŨśŨűŧŵů ŷŮŮşŤŬŨŜ. ŋ «ňŦşŝŚŧŨťŨŦ» Ŝŵ ūŧŢšŢŬş ŪŢūŤ ūşŪŞşűŧŨ-ūŨūŭŞŢūŬŵů šŚśŨťşŜŚŧŢţ ŭ ūşśŹ Ţ śťŢšŤŢů Ţ śŭŞşŬş ťŭűŲş ūşśŹ űŭŜūŬŜŨ-

ŊĿńŅĺņĺ. Ļĺľ. Ňş ŹŜťŹşŬūŹ ťşŤŚŪūŬŜŨŦ. ʼnşŪşŞ ũŪŢŦşŧşŧŢşŦ ũŪŨŤŨŧūŭťŶŬŢŪŭţŬşūŶ ū ŜŪŚűŨŦ. ŋĽŊ ȿ RU. 77.99.11.003. Ŀ.003282.02.11 ŨŬ 21.02.2011 ŝ. ŋĽŊ ȿ RU. 77.99.11.003.Ŀ. 003284.02.11 ŨŬ 21.02.2011 ŝ.

ŜŚŬŶ. ļūŹ ĿŜŪŨũŚ Ţ ĺŦşŪŢŤŚ śŨťşş 30 ťşŬ ũŪŨŜŨŞŢŬ ŦŚūūŢŪŨŜŚŧŧŭŸ ũŪŨŮŢťŚŤŬŢŤŭ ū ũŨŦŨųŶŸ ňŦşŝŚ-3. «ňŦşŝŚŧŨť» — ŲŚŝ Ŝ śŭŞŭųşş ũŨ ūŪŚŜŧşŧŢŸ ū ŨśŵűŧŵŦŢ ŨŦşŝŚ-3-ũŪşũŚŪŚŬŚŦŢ, ŤŨŬŨŪŵţ ũŨšŜŨťŢŬ ŧŚŜşŪūŬŚŬŶ ŭũŭųşŧŧŨş šŞŨŪŨŜŶş Ţ ũŪŨŞťŢŬŶ ŠŢšŧŶ űşťŨŜşŤŚ. ŋũŪŚŲŢŜŚţŬş Ŝ ŚũŬşŤŚů ŧŨŜŵţ «ňŦşŝŚŧŨť ŎňŊŌĿ», şųź śŨťşş ŭŞŨśŧŵţ Ţ ŷŮŮşŤŬŢŜŧŵţ — 1 ŤŚũūŭťŚ Ŝ ŞşŧŶ, 1 ŭũŚŤŨŜŤŚ ŧŚ ŦşūŹűŧŵţ ŤŭŪū!

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 10.00-19.00; сб. 11.00-18.00; вс. — выходной)


òîëüêî äëÿ æåíùèí

23 декабря 2011

Кефир? Вам не положено! Изменение порядков на «молочке» связано с тем, что по федеральному закону такие меры социальной поддержки населения, как предоставление молочной продукции детям, должны оказываться из краевого бюджета, а не из бюджета муниципалитетов, как было до сих пор. Чиновники решили, что всех детей Перми и Пермского края нужно уравнять в правах (до этого каждый муниципалитет сам решал, сколько и чего выдавать: гдето давали продукцию детям до восьми месяцев, и только молочную смесь, где-то — до двух лет, и к «молочке» прибавляли фруктовое пюре и др.). Но вместо того чтобы уравнять «в лучшую сторону» (установить для всех районов края возрастной ценз до двух лет, как было

всегда), власти решили сэкономить на детском творожке и определили возраст детей из обычных семей (не малоимущих) — 8 — 11 месяцев. Всего три месяца, тогда как раньше молочное питание пермские дети получали в течение 18 месяцев. Свои претензии мамы решили адресовать не только министру здравоохранения. Несколько обращений поступило и в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Павла Микова. По словам Микова, по закону «О Программе государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2011 год», обеспечение молочными продуктами детей первого и второго годов жизни, прикреплённых к муниципальной медицинской организации в соответствии с порядком, утверж-

дённым правовым актом Министерства здравоохранения Пермского края, осуществляется бесплатно. В то же время другим нормативным актом — «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» — закреплено, что иные формы социальной поддержки малоимущих семей могут устанавливаться нормативным правовым актом правительства Пермского края. На основании противоречий законов и действий Минздрава Уполномоченный по правам ребёнка обратился к прокурору Пермского края Александру Белых с ходатайством о проведении проверки законности и обоснованности действий Министерства здравоохранения Пермского края. В прокуратуре Пермского края заявили, что данные по этому вопросу уже запрошены из Министерства здраво-

Готовь семена зимой! Ņśť ŨŠ ŢśŪŮŭśŭŷŬź Ūūţ ŝŶŜũūŠ ŬŠŧźŨ? ňś Ųŭũ ŠŴŻ ŬŦŠşŮŠŭ ũŜūśŭţŭŷ ŝŨţŧśŨţŠ, ťūũŧŠ ţŨůũūŧśűţţ ũ ŪūũŝŠūťŠ Ũś ŝŬŰũšŠŬŭŷ? Ņśť ŨŠ ŢśŪŮŭśŭŷŬź ŝ ũŞūũŧŨũŧ śŬŬũūŭţŧŠŨŭŠ ŪūţŝŦŠťśŭŠŦŷŨŶŰ űŝŠŭŨŶŰ ŪśťŠŭũŝ ūśŢŨŶŰ ůţūŧ? Большинство фирм сейчас делают мелкие фасовки семян. Это очень правильно. Если есть необходимость, вы можете купить несколько пакетиков понравившегося сорта. Но маленькая фасовка позволит вам приобретать несколько разных по своей биологии сортов одной и той же культуры. Это обеспечит вам гарантированный урожай при любых погодных условиях и не создаст излишек неиспользованных семян. Советуем вам наряду с испытанными, проверенными на собственном опыте сортами приобретать и новинки. Ведь селекция всегда направлена на создание новых высокоурожайных сортов, устойчивых к болезням и к неблагоприятным условиям выращивания. Конечно, информации о новинках много в специализированных изданиях, но зачастую там она носит рекламный характер. Если у вас есть доступ в интернет, рекомендуем посетить сайт Гос-

сорткомиссии РФ, на котором можно увидеть реестр растений за прошлый год с указаниями сортов и производителей. Там наиболее достоверно указаны характеристики новых сортов, их происхождение и патентообладатели. Часто садоводы интересуются, пермские ли в продаже

которых культур на Урале возможно, но из-за короткого вегетационного периода получить гарантированный выход семян практически нереально и заниматься их производством экономически невыгодно. Сами же вы, конечно, можете получать собственные семена некоторых культур и сортов. Большинство семян привозные, но бояться «южного» или «импортного» происхождения семян не стоит. Семена

ļũźŭŷŬź «ŹšŨũŞũ» ţŦţ «ţŧŪũūŭŨũŞũ» ŪūũţŬŰũšşŠŨţź ŬŠŧźŨ ŨŠ Ŭŭũţŭ семена? В основном — нет. Семеноводством занимаются специализированные хозяйства, а семена гибридов вообще получают только в селекционно-семеноводческих фирмах, под авторским контролем. Продавцы, утверждающие, что их семена выращены на Урале (а то и в Перми), вводят вас в заблуждение. Вы можете это легко установить, попросив свидетельство на семена. Семеноводство не-

выращивают в тех регионах, где более длительный вегетационный период, при этом природно-климатические условия не влияют на качество семян. Важно, подходит ли данный сорт для условий нашего региона, а это вы можете узнать экспериментальным путём или посоветовавшись со специалистами. При выборе томатов, перца, огурцов (да и дру-

• детство ľŚŪŶŹ ņŚšşŢŧŚ

охранения Пермского края. «Для предоставления информации установлен срок — до 26 декабря. После этого мы будем оценивать, насколько действия ведомства правомерны», — сообщила Татьяна Шуваева, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Пермского края. Прокурор Пермского края Александр Белых тоже прокомментировал ситуацию с «молочкой»: «Вопрос сложный. Я думаю, прокуратура будет добиваться отмены этого решения путём опротестования или отмены в суде». Пока 2011 год не кончился, мамы продолжают получать бесплатную продукцию, но в очереди на молочной кухне гневно обсуждают новые порядки и надеются, что чиновники всё же одумаются и изыщут другой способ «экономии».

• выходные садовода

гих культур) часто встаёт вопрос: чему отдать предпочтение — сортам или гибридам? Это дело вкуса. Сорт — это совокупность хозяйственно полезных признаков, закреплённых генетически и сохраняющихся при размножении семенами. Садоводы-любители могут получать семена из плодов понравившегося сорта. Однако сорта часто имеют более низкую урожайность, сильнее подвержены болезням. Гибриды первого поколения (F1) обладают повышенной жизнеспособностью, высокой продуктивностью, устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям. Большинство гибридов не уступают сортам по вкусовым качествам, а иногда и превосходят их. Семена гибридов получают в специализированных селекционно-семеноводческих фирмах, под строгим авторским контролем. Выращивать их из семян самостоятельно не следует.

ĽŚťŢŧŚ ŌŨťūŬŨŜŚ, şţūŠťŭũū śŞūũůţūŧŶ «ŎŬśşŷŜś», ťśŨşţşśŭ ŬŠŦŷŬťũŰũŢźŤŬŭŝŠŨŨŶŰ ŨśŮť

— ĽŶ ŝŬŠŞşś ŜŠūŻŭŠ şŦź ŬŠŦŷŬťũŞũ «ŀŦţŬŠŤŬťũŞũ» ŧũŦũťũ ŭũŦŷťũ ŝŶŬųŠŞũ Ŭũūŭś? łũź ŏūũŦũŝś, Ş. ŊŠūŧŷ. ňś ŝũŪūũŬŶ ŲţŭśŭŠŦŠŤ ũŭŝŠŲśŠŭ ūŮťũŝũşţŭŠŦŷ śŞūũŰũŦşţŨŞś «ŀŦţŬŠŤ» ĻŨŭũŨ ŅŶŭŧśŨũŝ: — Ŀś! ŌśŧũŠ ťśŲŠŬŭŝŠŨŨũŠ ŧũŦũťũ — Ÿŭũ ŭũŦŷťũ ŧũŦũťũ ŝŶŬųŠŞũ Ŭũūŭś. ŇũŦũťũ «ŀŦţŬŠŤŬťũŠ» ŪūũŰũşţŭ ŧŨũŞũŬŭŮŪŠŨŲśŭŶŤ ťũŨŭūũŦŷ ťśŲŠŬŭŝś ŠŴŻ Ũś ůŠūŧśŰ. Ń ŭũŦŷťũ ŧũŦũťũ ŝŶŬųŠŞũ Ŭũūŭś ũŭŪūśŝŦźŠŭŬź Ũś ŴśşźŴŮŹ ŪśŬŭŠūţŢśűţŹ (ŨśŞūŠŝ şũ 86 ŞūśşŮŬũŝ Ūũ őŠŦŷŬţŹ). ŊũŬŦŠ ŸŭũŞũ ŞũŭũŝŶŤ ŪūũşŮťŭ ŧũŧŠŨŭśŦŷŨũ ũŰŦśšşśŠŭŬź, ŮŪśťũŝŶŝśŠŭŬź ţ ŨŠŧŠşŦŠŨŨũ ũŭŪūśŝŦźŠŭŬź Ũś ŪũŦťţ ŧśŞśŢţŨũŝ. ŇŶ Ũś ŝŬŠŰ ŸŭśŪśŰ ťũŨŭūũŦţūŮŠŧ ŪūũűŠŬŬ şũŬŭśŝťţ ţ ťśŲŠŬŭŝũ ŰūśŨŠŨţź ŧũŦũťś. Ļ ŝŶŬųţŤ Ŭũūŭ ŞśūśŨŭţūŮŠŭ, Ųŭũ ŝŬŻ ŝťŮŬŨũŠ şũŬŭśŨŠŭŬź ţŧŠŨŨũ ŝśŧ.

ООО «АГРОФИРМА УСАДЬБА» ŊŠūŧŷ: ŮŦ. ŊŠŭūũŪśŝŦũŝŬťśź, 19, ŮŦ. ĻŝŭũŢśŝũşŬťśź, 44, ŧţŨţ-ūŶŨũť «ľśŤŝţŨŬťţŤ»; ŪũŬŻŦũť ŏūũŦŶ: ŮŦ. ŌţŜţūŬťśź, 286 www.usadba.perm.ru

ŪşŤťŚŦŚ

Окончание. Начало на стр. 1.

19

ŊʼnŌņŀĿňŚŚ ňŀĿŀņŚ ŌŅŃĿʼnŅ* * ŊũşūũŜŨũŬŭţ Ūũ ŭŠŦ. 210-34-72


20

на досуге

№50 (557)

Подарков много не бывает ŊŠūŧźťţ ŬũŜūśŦţ ŬũŭŨţ Ūũşśūťũŝ şŦź ūŠŜźŭ ţŢ şŠŭŬťţŰ şũŧũŝ, ŪūţŹŭũŝ ţ ŜũŦŷŨţű Ŋūţťśŧŷź. Ľ ŧţŨŮŝųţŠ ŝŶŰũşŨŶŠ, 17 ţ 18 şŠťśŜūź, ũūŞśŨţŢśŭũūŶ śťűţţ «ĿŠşŧũūũŢţŧ» ũūŞśŨţŢũŝśŦţ ŬŜũū ŨũŝũŞũşŨţŰ ŪũŬŶŦũť ũŭ «ĿŠşũŝ ŇũūũŢũŝ» ţ «ŌŨŠŞŮūũŲŠť». ŅūśŬţŝŶŰ ťũūũŜũť ŬśŧŶŰ ūśŢŨŶŰ ūśŢŧŠūũŝ ŜŶŦũ ũŲŠŨŷ ŧŨũŞũ. ʼnşŨśťũ ŨŠŬťũŦŷťũ şŠŬźŭťũŝ ŪţŬŠŧ ŪũŪūŠšŨŠŧŮ ũŬŭśŹŭŬź ŜŠŢ ũŭŝŠŭś. В субботу и воскресенье сотни людей несли подарки для детей на пункт сбора в библиотеке им. Пушкина. Куклы и машинки, мячи и велосипеды, фотоаппараты и снегокаты — всего набралось шесть «Газелей» подарков, о которых ребята просили Деда Мороза в своих письмах. «Люди передавали заботливо упакованные презенты с трогательно подписанными открытками, получали взамен письма детей и говорили… «спасибо!» — рассказывает один из организаторов акции «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. — Хотя благодарности, конечно, на самом деле заслуживает каждый из них. Увидеть столько потрясающе искренних и добрых людей в одном месте и в одно время можно только раз в году и только в Перми!» После сбора все подарки аккуратно перевезли на

склады Деда Мороза, где будет проведён их тщательный учёт. Затем они отправятся к детям — исполнение желаний будет происходить в детдомах, приютах и больницах Прикамья с 22 декабря и до «старого» Нового года. Всё это время на сайте акции www.dedmorozim.ru будут появляться подробные письменные, фото- и видеоотчёты о том, как сбываются новогодние мечты детей. Тот, кто не успел выбрать себе письмо и сделать подарок для ребёнка, ещё может поучаствовать в акции — десятки детских писем по-прежнему ждут своих адресатов. Письмо можно выбрать на сайте акции или через координаторов по телефону горячей линии 27008-70. Кроме того, в выставочном центре «Пермская ярмарка» открыт стенд акции

«Дедморозим». Здесь любой может выбрать письмо и оплатить исполнение описанного в нём желания. Также можно приобрести себе новогодний презент, сделанный руками детей. Деньги от продажи презентов также пойдут на исполнение новогодних желаний детей. Есть и ещё одна возможность поучаствовать в акции «Дедморозим». Сделать это можно в любом банкомате, терминале оплаты Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн». Для этого в меню необходимо выбрать «Платежи наличными/Платежи нашего региона — Про-

• хорошее дело

чие — Благотворительные платежи — Дедморозим». И внести любую сумму наличными или с карты. Также каждый владелец SIM-карты «Билайн» может отправить SMS на номер 7878 со словом «дедморозим». Стоимость сообщения — 30 руб. с НДС. Организаторы акции говорят, что в любом случае удастся сделать так, что ни один ребёнок, написавший в этом году письмо Деду Морозу, не останется без того подарка, о котором он мечтает. Помочь в исполнении детских желаний может каждый!

ňťŶŝŚ ĻŨŝŞŚŧŨŜŚ

• кстати

Новый год для каждого Перед Новым годом пермяки хотят поздравить пожилых людей, которые находятся в доме-интернате для престарелых и инвалидов на Гайве, — вручить им подарки и провести праздничный концерт. Принять участие в этом добром деле могут все желающие. Организаторы принимают подарки для пожилых людей до 27 декабря с 10.00 до 19.00 в кофейне-караоке «Своё время» по адресу ул. Ленина, 81. Подробности благотворительной акции можно узнать телефону 8 922 64 64 593 (Мария).

ŊūũŞŨũŢ ŪũŞũşŶ

• конкурс

Ũś ŝŶŰũşŨŶŠ

Мой лучший новогодний кадр

ŊźŭŨţűś, 23 şŠťśŜūź ŪśŬŧŮūŨũ, ŨŠŜũŦŷųũŤ ŬŨŠŞ

-7°Ō

Компания «Акварель-М» проводит «Новогодний фотокросс» — конкурс для фотолюбителей

ŹšŨŶŤ, 2-3 ŧ/Ŭ

-6°Ō

ŌŮŜŜũŭś, 24 şŠťśŜūź ŪśŬŧŮūŨũ, ŨŠŜũŦŷųũŤ ŬŨŠŞ

ņŹŜũŤ, ťŭũ ŮŧŠŠŭ şŠūšśŭŷ ŝ ūŮťśŰ űţůūũŝũŤ ůũŭũśŪŪśūśŭ, ŧũšŠŭ ŬşŠŦśŭŷ ŨũŝũŞũşŨţŤ ŬŨţŧũť ţ, ŠŬŦţ ŬũŲŭŻŭ ŠŞũ ŮşśŲŨŶŧ, ŪūŠşŬŭśŝţŭŷ Ũś ťũŨťŮūŬ ŝ ũşŨũŤ ţŢ Ūźŭţ ŨũŧţŨśűţŤ:

-7°Ō

ŹŞũŢśŪśşŨŶŤ, 1-3 ŧ/Ŭ

-5°Ō

ĽũŬťūŠŬŠŨŷŠ, 25 şŠťśŜūź

• ľşŞ ņŨŪŨš Ŝ ŤŚŞŪş • ŁŚūŬŨťŶş • ŇŨŜŨŝŨŞŧŹŹ ŧŨűŶ • ŋŚŦŵţ ūŦşŲŧŨţ ūŧŢŦŨŤ • ŅŭűŲşş ŮŨŬŨ, ūŞşťŚŧŧŨş ŧşŞŨŪŨŝŨţ ŤŚŦşŪŨţ

ŪśŬŧŮūŨũ

-7°Ō

ŅŭűŲŢş ŮŨŬŨŝŪŚŮŢŢ, ũŪŢūťŚŧŧŵş ŧŚ ŤŨŧŤŭŪū, śŭŞŭŬ ŷŤūũŨŧŢŪŨŜŚŬŶūŹ ū 14.01.2012 ŝŨŞŚ Ŝ ŤŨŮşţŧş ŤŢŧŨŬşŚŬŪŚ «ńŪŢūŬŚťť-IMAX» (2-ţ ŷŬŚŠ), Ś ŮŨŬŨŝŪŚŮŢŢ-ũŨśşŞŢŬşťŢ — Ŝ ŮŨţş ŤŢŧŨŬşŚŬŪŚ ŧŚũŪŨŬŢŜ ŰşŧŬŪŚťŶŧŨŝŨ ŜůŨŞŚ Ţ ŧŚ ūŬŪŚŧŢŰŚů ŝŚšşŬŵ «ʼnŹŬŧŢŰŚ». ʼnŨśşŞŢŬşťŢ (3 ŦşūŬŚ Ŝ ŤŚŠŞŨţ ŧŨŦŢŧŚŰŢŢ) ũŨťŭűŚŬ ũŪŢšŵ (ŤŨŧŬŪŚŦŚŪŤŢ ŧŚ ũŨūşųşŧŢş ŤŢŧŨŬşŚŬŪŚ, ŬŨŪŬ ŪŭűŧŨţ ŪŚśŨŬŵ, ūşŪŬŢŮŢŤŚŬŵ ŨŬ ŤŨŦũŚŧŢŢ «ĺŤŜŚŪşťŶ-ņ» ŧŚ ũşűŚŬŶ ŮŨŬŨŝŪŚŮŢţ Ţ ũŪŢŨśŪşŬşŧŢş ŮŨŬŨŬŨŜŚŪŨŜ ŧŚ ūŭŦŦŭ ŨŬ 1000 Ūŭśťşţ, ūŭŜşŧŢŪŵ (ŮŭŬśŨťŤŢ, ŮťşŲŤŢ, şŠşŞŧşŜŧŢŤŢ) ū ūŢŦŜŨťŢŤŨţ ʼnşŪŦŢ.

ŹŞũŢśŪśşŨŶŤ, 2-3 ŧ/Ŭ

-5°Ō

ʼnŭŝŠŭŶ Ũś ŬťśŨŝũūş, ŨũŭśťŢŤŨŜŚŧŧŵţ Ŝ ȿ49 šŚ 16 ŞşŤŚśŪŹ 2011 ŝŨŞŚ

Ŋʼn ľʼnŋŃłʼnňōĻņŃ: łūŬŭŤŚŧ. ĺŜŬŨŪ. ļŢŧŢť. ŎŪŢ. ōŬŪŨ. ŅŚũŚ. ĺŤūŚŤŨŜ. Ňşūŭŧ. ʼnŢŤŚ. ľŭŷŬ. ńŨŦŚŪ. ŅŢŧŢŹ. Ŋşţū. ńŨŞŚ. ōšşť. ŌşŨťŨŝ. ļşűş. ļŢšŚ. ōŞŨţ. ńŚŲŬŚŧ.

ʼnŨŞŜşŞşŧŢş ŢŬŨŝŨŜ ŤŨŧŤŭŪūŚ Ţ ŧŚŝŪŚŠŞşŧŢş ũŨśşŞŢŬşťşţ ūŨūŬŨŢŬūŹ 14.01.2012 Ŝ 18.00 Ŝ ŮŨţş ŤŢŧŨŬşŚŬŪŚ «ńŪŢūŬŚťť-IMAX». Ōūũť ŪūũŝŠşŠŨţź — Ŭ 25.12.2011 Ūũ 07.01.12. ōūťŨŜŢŹ ŭűŚūŬŢŹ — ŧŚ ūŚţŬş ŤŨŦũŚŧŢŢ «ĺŤŜŚŪşťŶ-ņ» www.akvarel-m.ru Ţ Ŝ ŮŨŬŨŨŬŞşťŚů ŤŨŦũŚŧŢŢ ũŨ ŚŞŪşūŚŦ: • Ōľ «ōŪŚť», ŭť. ńŪŭũūŤŨţ, Ş. 41 • ņ-ŧ «ľŨśŪŵŧŹ», ũŪ. ʼnŚŪŤŨŜŵţ, 8 • ņ-ŧ «ľŨśŪŵŧŹ», ŭť. ŘŪŲŚ, 62 • ŌŊŐ «ĽŨŪŧŵţ ůŪŭūŬŚťŶ», ŭť. ōŪŚťŶūŤŚŹ, 85 • ņ-ŧ «ļŢŜŚŬ», ŭť. ŁŚũŨŪŨŠūŤŚŹ, Ş. 11Ś • ņ-ŧ «ļŢŜŚŬ», ś. ĽŚŝŚŪŢŧŚ, Ş. 91 • ņ-ŧ «ļŢŜŚŬ», ŭť. őşŪŞŵŧūŤŚŹ, Ş. 28 • ņ-ŧ «ľŢūŤŨ», ŭť. ņŢŪŚ, 49 • ŌŐ «ļşŪůŧŢş ņŭťťŵ», Ų. ńŨūŦŨŧŚŜŬŨŜ, 355 • ŌŐ «ŋŨťŧşűŧŵţ», ŭť. ĽŚŲŤŨŜŚ, Ş. 19Ś

ŪşŤťŚŦŚ

Ŋʼn ĽŀŋōŃŅĻņŃ: ŇŚŪŭűŧŢŤŢ. łŧŬşŪşū. ņŚŪşŜŨ. Ŀťşţ. ŌŨŪŮ. ĺŧŞŪşţ. ŊŚŤ. ŋŬşŤ. ńŢŜŢ. ŗťŶ. ŅŚũŬŢ. ńŨŜŲ. ŇŭŧűŚŤŢ. ŇşŨťŢŬ. ʼnŨŤŨŢ. ľŨšŚ. ʼnŨťŬŚŜŚ. řŬŚŝŚŧ.

ľŨũŨťŧŢŬşťŶŧŭŸ ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŸ ŦŨŠŧŨ ũŨťŭűŢŬŶ ũŨ ŬşťşŮŨŧŚŦ: 216-07-12, 216-17-69 ū ũŨŧşŞşťŶŧŢŤŚ ũŨ ũŹŬŧŢŰŭ Ŝ ŪŚśŨűşş ŜŪşŦŹ. ŎŲūŠşţŭŠŦŷ: ňňň «ĽŚšşŬŚ «ʼnŹŬŧŢŰŚ» ɀ50 (557) 23 şŠťśŜūź 2011 Ş. ŊŠūŧŬťśź ŞũūũşŬťśź ŞśŢŠŭś «ŊźŭŨţűś» CŜŢŞşŬşťŶūŬŜŨ Ũ ŪşŝŢūŬŪŚŰŢŢ ʼnł ȿŌō 59-0454 ŨŬ 22.11.2010, šŚŪşŝŢūŬŪŢŪŨŜŚŧŨ ōŎŋ ũŨ ŧŚŞšŨŪŭ Ŝ ūŮşŪş ūŜŹšŢ, ŢŧŮŨŪŦŚŰŢŨŧŧŵů ŬşůŧŨťŨŝŢţ Ţ ŦŚūūŨŜŵů ŤŨŦŦŭŧŢŤŚŰŢţ ũŨ ʼnşŪŦūŤŨŦŭ ŤŪŚŸ.

ŃŢşśŭŠŦŷ: ňňň «łšŞŚŬşťŶūŤŢţ ŞŨŦ «ńŨŦũŚŧŶŨŧ» ĿţūŠťŭũū: ľŦŢŬŪŢţ ňŜūŨŜ ľŦśŝŨŶŤ ūŠşśťŭũū: ؝ޏ ĻŚŬŚťŢŧŚ (office@idk.perm.ru)

ňśŲśŦŷŨţť ũŭşŠŦś ūŠťŦśŧŶ: łŪŢŧŚ ĽşŪŚūŢŦŨŜŚ (gif@idk.perm.ru) Ōşť.: (342) 210-40-28, 210-40-23 ĻşūŠŬ ūŠşśťűţţ ţ ţŢşśŭŠŦź: 614000, ʼnşŪŦŶ, ŭť. ŋŢśŢŪūŤŚŹ, 27ś. Ōşť.: (342) 210-40-23, 210-40-28, 210-40-26

ĽŻūŬŭťś: ʼnŪşũŪşūū-ŰşŧŬŪ łľ «ńŨŦũŚŧŶŨŧ» prepress@idk.perm.ru

ʼnŨūŬŭũŢŜŲŢş Ŝ ŪşŞŚŤŰŢŸ ŦŚŬşŪŢŚťŵ ŧş ŪşŰşŧ- ĽŚšşŬŚ ŜŵůŨŞŢŬ ũŨ ũŹŬŧŢŰŚŦ. šŢŪŭŸŬūŹ Ţ ŧş ŜŨšŜŪŚųŚŸŬūŹ. ŁŚ ūŨŞşŪŠŚŧŢş ŪşŤťŚŦŵ ŪşŞŚŤŰŢŹ ŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŨūŬŢ ŧş ŧşūźŬ. ŊŚūũŪŨūŬŪŚŧŹşŬūŹ śşūũťŚŬŧŨ.

ʼnŭŪŠŲśŭśŨũ: Łĺň «ʼnŪŚţŦ ʼnŪŢŧŬ ĿŤŚŬşŪŢŧśŭŪŝ», ŝ. ĿŤŚŬşŪŢŧśŭŪŝ, ũŪ. ńŨūŦŨŧŚŜŬŨŜ, 18ŧ

ʼnŪŢ ũşŪşũşűŚŬŤş ŦŚŬşŪŢŚťŨŜ Ţ ūŜşŞşŧŢţ, ŨũŭśťŢŤŨŜŚŧŧŵů Ŝ «ʼnŹŬŧŢŰş», ūūŵťŤŚ ŧŚ ŝŚšşŬŭ ŨśŹšŚŬşťŶŧŚ.

ʼnŨŞũŢūŚŧŨ Ŝ ũşűŚŬŶ: ũŨ ŝŪŚŮŢŤŭ 21.12.2011 ŝ. Ŝ 16.00, ŮŚŤŬŢűşūŤŢ 21.12.2011 ŝ. Ŝ 16.00.

ņŧşŧŢŹ ŚŜŬŨŪŨŜ ũŭśťŢŤŚŰŢţ ŦŨŝŭŬ ŧş ūŨŜũŚŞŚŬŶ ū ũŨšŢŰŢşţ ŪşŞŚŤŰŢŢ.

ňśŴşŦ 2,5 ũ. ť. ŁŚŤŚš ȿ9574. ŌŢŪŚŠ 150 000 ŷŤš.

ʼnşűŚŬŶ ŨŮūşŬŧŚŹ.


"Пятница" №50(557) от 23 декабря 2011 г.