Page 1

Road to Football Thai

เส้นทางบอลไทย

march 2012

*แนะน�ำทีมฟุตบอลไทย *Special Interview : นิเวศ ศิรวิ งศ์ *Poster : ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

45 Baht


เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

CONTENTS สนามไทยลีก

5

-รังเหย้ำ “สิงห์เจ้ำท่ำ”

แนะน�าทีมฟุตบอล

10-11

-“สุพรรณบุร ี เอฟซี” -“เลย ซิต้ ”ี

ปูเป้เขียนถึงฟุตบอลไทย บทสัมภาษณ์

14-15 16-17

-“กับตันเป็ ด” นิเวส ศิรวิ งศ์

เรือ่ งราวฟุตบอลไทย

20-21

3


4

เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

คุยก่อนเตะ ก่อนอืน่ ต้องขอแนะน�ำหนังสือเล่มนี้กอ่ นนะครับ หนังสือเล่มนี้จดั ท�ำเพื่อเป็ นผล งานในรายวิชา การจัดท�ำนิตยสาร โดยมีขอ้ มูลและเนื้อหาเกี่ยวกับฟุตบอลไทย จะมี เนื้อหาต่างๆทีห่ ลากหลาย เช่น บทสัมภาษณ์นกั เตะ ฟุตบอลไทยในอดีต และยังแถม โปสเตอร์ภายในเล่มด้วย ใช้ภาพถ่ายบางส่วนมาจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากไม่สามารถ ไปตามถ่ายเองได้ เพราะช่วงเวลาทีจ่ ดั ท�ำอยูใ่ นช่วงปิ ดฤดูกลาลของลีกไทย มีเพียงบาง ภาพเท่านัน้ ทีส่ ามารถหาถ่ายเองได้ อาจมีบา้ งภาพไม่ชดั หรือมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ีดว้ ยครับ นาย นิธิวฒ ั น์ กุลประเสริฐรัตน์ 13520372

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ http://www.thailandsusu.com/webboard/index.php?topic=136421.0 http://bkkexp.blogspot.com/2011/05/blog-post_22.html http://adsoftheworld.com/taxonomy/term/2/0?page=167 http://www.soccersuck.com/soccer/viewtopic.php?t=511835 http://www.noksanarm.com/newsport.php?itemid=1199 http://www.xn--r3ce0ab1b.com/news/5088.html http://vientiane.thaiembassy.org/vientiane/la/news/archive/index.php?ELEMENT_ID=565 http://www.coreballthai.com/coreballnews.php?id=9577 http://www.ptufans.com/ http://www.thairath.co.th/gallery/view/sport/4742 http://www.sanamballthai.com/football/ http://www.suphanburifc.net/the-club-history.php http://www.oknation.net/blog/loeitime/gallery/31965


เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

สนามไทยลีก รังเหย้า “สิงห์เจ้าท่า”

สโมสรฟุตบอลการท่าเรือไทย หรือในชือ่ เดิม สโมสรฟุตบอล การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็ นสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้เข้ามาร่วมเล่นในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก สโมสรฟุตบอลการท่าเรือไทย ชือ่ เดิม สโมสรฟุตบอลการ ท่าเรือแห่งประเทศไทย ก่อตัง้ เมื่อ พ.ศ. 2510 โดยมี พลตรี ประจวบ สุ นทรางกูร ผูอ้ ำ� นวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ต�ำแหน่งในขณะนัน้ ) เป็ นนายกสโมสร และเป็ นผูท้ ม่ี ีบทบาทส�ำคัญ ในการสนับสนุนกีฬา ฟุตบอลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภายหลังจากปี พ.ศ. 2533 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้ปรับเปลี่ยนระบบการแข่งขันฟุตบอลถ้วยสูงสุดของประเทศ เป็ นระบบ อาชีพโดยให้ทมี ระดับถ้วย ก. แต่ละสโมสรเป็ นทีมยืนในการแข่งขันครัง้

แรกในปี พ.ศ. 2534 โดยให้สโมสรทีไ่ ด้สทิ ธิเล่นในระบบอาชีพ (เซมิโปร ลีก) ต้องมีเพียงทีมเดียว เป็ นผลให้สโมสรฟุตบอลการท่าเรือแห่ง ประเทศไทย ต้องยกเลิกฟุตบอลถ้วย ก. ข. ค. และ ง. ตัง้ แต่บดั นัน้ เป็ นต้นมา ปี พ.ศ. 2535 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปลี่ยนชือ่ การแข่งขันระบบอาชีพจาก “เซมิโปรลีก” เป็ น “คาร์ลเท็กซ์พรีเมียร์ ลีก” และต่อมาได้เปลี่ยนชือ่ การแข่งขันลีกสูงสุดของประเทศในระบบ อาชีพเป็ น “ไทยแลนด์ลีก” ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปั จจุบนั หลังจาก สิงห์เจ้าท่า ห่างหายจากค�ำว่าแชมป์ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2536 โดยรายการสุดท้ายทีไ่ ด้คอื ถ้วยควีนส์คพั นับได้ 16 ปี ทีร่ อคอย จนกระทัง่ เกิดการปรับปรุงทีมครัง้ ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2552 โดยได้แต่งตัง้ พิเชฐ มัน่ คง เป็ นประธานสโมสร ซึง่ เป็ นการด�ำรงค์ตำ� แหน่งนี้เป็ นครัง้ ที2่ และในปี น้ ีเองทีส่ งิ ห์เจ้าท่าได้ เข้าชิงฟุตบอลถ้วย ไทยเอฟเอคัพ กับ บีอซี ี เทโรศาสน โดย การท่าเรือฯ เอาชนะไปได้ในการดวลจุดโทษ 5-4 หลังจากเสมอกันในเวลา 1 ต่อ 1 ซึง่ ในลีกได้อนั ดับที่ 6 หลังจากปี แล้ว เกือบตกชัน้

5


6

เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

สรุปข่าว...บอลไทย ถึงเวลาเช็คข่าวร้อนๆประจ�ำสัปดาห์ของแวดวง ฟุตบอลไทยกันแล้วครับ ทีมงานได้จดั มาให้เต็ม อิม่ กันเช่นเคย ลองอ่านดู แล้วคุณจะไม่ตกกระ แส! ยามาฮ่า ลีกวันเปิ ดตัวยิง่ ใหญ่ แชมป์บินหวดแข้งทีมเจลีก ยามาฮ่า ลีกวัน เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการด้วยสัญญาหนุนลีก พระรอง 3 ปี แชมป์ ปี น้ ีเตรียมบินลัดฟ้ าไปญีป่ ุ่ นหวดแข้งกับ จูบิโล่ อิ วาตะ ทีมดังจากเจลีก วันนี้ (15 มี.ค.) ทีซ่ อยลาดพร้าว 80 สนามฟุตบอลหญ้า เทียมซุปเปอร์คกิ มีการแถลงข่าวเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการของ ลีกดิวชิ น่ั 1 ทีไ่ ด้ทางด้านของ บริษทั ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ เข้ามาเป็ นสปอร์เซอร์ หลัก และได้เปลี่ยนชือ่ จาก “ลีก ดิวชิ นั่ 1” เป็ น “ยามาฮ่า ลีกวัน” ภายในงานมี นายประพันธ์ พลธนะประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ บริหาร บริษทั ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ , “บิ๊กเปี๊ ยก”องอาจ ก่อสินค้า เลขาธิการสมาคมฟุตบอล รวมไปถึงสือ่ มวลชนทีม่ าร่วมงานกันอย่าง คับคัง่ นายประพันธ์ พลธนะประสิทธิ์ รองประธารกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ ได้ออกมากล่าวว่า “ก่อนอืน่ ต้องขอบคุณ

สมาคมฟุตบอล และบริษทั ไทยพรีเมียร์ลีก ทีอ่ นุญาต ให้ยามาฮ่า นัน้ เข้ามาเป็ นสปอนเซอร์หลักในการสนับสนุน ลีกดิวชิ นั่ 1 ยามาฮ่า อยูก่ บั วงการฟุตบอลไทยมาตลอด ไม่วา่ จะเป็ นการสนับสนุนทีมทัง้ ไทยลีก ดิวชิ นั่ 1 และดิวชิ นั่ 2 และยังเป็ นสปอนเซอร์ในการถ่ายทอดสด พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ,ยูโรปา ลีก ยูฟ่า แชมเปี้ ยนส์ลีก และยามาฮ่า อาเซียน คัพ ยู-13 ส่วนตัวผมเองนัน้ ก็อยากทีจ่ ะพา ยามาฮ่า นัน้ เข้ามาพัฒนาลีก ดิวชิ นั่ 1 ทีย่ งั ไม่มีสปอนเซอร์หลักเหมือนทัง้ 2 ลีก เราอยากจะเป็ นส่วน หนึ่งในการพัฒนาลีกของประเทศไทยให้กา้ วไปสูร่ ะดับแนวหน้าของ อาเซียนให้ได้ สัญญาตอนนี้ก็ตกลงกันไว้ท่ี 3 ปี และอาจจะมีการเพิ่ม ขึ้นหากกระแสตอบรับดี ผมเองก็หวังว่ากระแสฟุตบอล ยามาฮ่า ลีกวัน จะดีตอ่ เนื่องจากปี ทแ่ี ล้วแน่นอน“ บอสใหญ่คา่ ย ยามาฮ่า ยังกล่าวถึงการสนับสนุนทีมต่างๆ ใน

ลีกดิวชิ นั่ 1 ด้วยว่า แน่นอนว่าการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ทมี ต่างๆ ก็จะมีเพิ่มขึ้น อีกทัง้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้แฟนบอลได้รว่ มสนุกกัน โดย เฉพาะทีมแชมป์ ในซีซนั่ 2012 นี้นนั้ จะได้บินลัดฟ้ าไปยังประเทศญีป่ ุ่ น เพื่อลงแข่งขันฟุตบอลแมตช์กระชับมิตรกับ จูบิโล่ อิวาตะ ทีมชัน้ น�ำจาก เจ-ลีก และจะได้เข้าชมโรงงานผลิตของ ยามาฮ่า ทีป่ ระเทศญีป่ ุ่ นอีกด้วย ด้าน “บิ๊กเปี๊ ยก” องอาจ ก่อสินค้า เลขาธิการสมาคมฟุตบอล กล่าวว่า “ลีกดิวชิ น่ั 1 นัน้ ถือว่าเป็ นลีกทีส่ ำ� คัญ เพราะถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ ไทยพรีเมียร์ลีก ผมเองต้องขอขอบคุณ ยามาฮ่า ทีเ่ ข้ามาช่วยสนับสนุน ลีกดิวชิ น่ั 1 ซึง่ มีสว่ นช่วยพัฒนาทัง้ เรือ่ งการเงิน และ ช่วยพัฒนาด้านนัก เตะ สมาคมฟุตบอลก็มีแผนจะจัดทัวร์นาเมนต์พิเศษภายใต้ชอ่ื ซุปเปอร์ ลีก เพื่อจัดแมตช์แข่งกับทีมชัน้ น�ำแถบอาเซียนด้วย น่าจะช่วยเพิ่มความ คึกคักให้วงการฟุตบอลได้เป็ นอย่างดี”

ชัยณรงค์สดุ ปลื้มยิงประตูแรกในไทยพรีเมียร์ลกี ได้ เจ้าบี้ ชัยณรงค์ ทาทอง ดาวยิงตัวเก่งของบีบีซยี ู น้องใหม่ไทย พรีเมียร์ลีก สุดปลื้มหลังยิงประตูชยั ให้ทมี เก็บ 3 แต้มแรกในไทยลีกวาน นี้ (18 มี.ค.) และถือเป็ นประตูแรกในชีวติ กับลีกสูงสุดของเมืองไทย ลัน่ ขอพาทีมท�ำผลงานให้ดที สี่ ุดซีซนั่ นี้ “เจ้าบี้” ชัยณรงค์ ทาทอง ดาวยิงตัวเก่งของทีม “บิ๊กแบง” บีบีซยี ู เอฟซี ออกมาแสดงความดีใจเป็ นอย่างมากหลังสามารถยิงประตู แรกในไทยพรีเมียร์ลีกได้สำ� เร็จ ในเกมทีช่ ว่ ยให้ตน้ สังกัดเปิ ดบ้านเฉือน ชนะอีสาน ยูไนเต็ด ไป 1-0 ในศึกสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกนัดเปิ ด สนามวันที่ 2 วานนี้ (18 มี.ค.) ด้าน ศูนย์หน้าวัย 25 ปี รายนี้ กล่าวว่า “ตนนัน้ ดีใจอย่างมาก ทีย่ งิ ประตูได้ในเกมวานนี้ และเป็ นประตูชยั ทีท่ ำ� ให้ทมี เก็บชัยชนะนัดแรก

ในไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่น้ ีดว้ ย ซึง่ เกมทีพ่ บกับอีสาน ยูไนเต็ด ถือ เป็ นเกมแรกในชีวติ ของตนทีไ่ ด้ลงสนามในลีกสูงสุด และการทีย่ งิ ประตูได้ มันเป็ นอะไรทีส่ ุดยอดมาก ตนนัน้ คงจะจ�ำประตูน้ ีไปอีกยาวนาน” นอกจากนี้ ชัยณรงค์ ทาทอง ยังออกมาเผยถึงเป้ าหมายส่วน ตัวในฤดูกาลนี้ดว้ ยว่า “จริงๆ ก็อยากจะท�ำให้ดที สี่ ุด โดยไม่ได้คดิ ว่าจะ ต้องยิงให้ได้กี่ประตู แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งการมากทีส่ ุดก็คอื อยากให้บีบีซยี ู ท�ำผล งานได้ดี และไม่ตกชัน้ ในฤดูกาลนี้ ส่วนตัวแล้วในฐานะเป็ นกองหน้าก็จะ ตัง้ ใจท�ำหน้าทีข่ องตัวเองให้ดที สี่ ุด สุดท้ายตนขอขอบคุณแฟนบอลบีบีซยี ู ทุกคนทีต่ ามมาให้กำ� ลังใจทีมในเกมเมื่อวานทีผ่ า่ นมาด้วย ซึง่ ทุกคนนัน้ มี ส่วนร่วมในการทีท่ ำ� ให้ทมี ได้ 3 แต้มแรกทุกคน”


เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

ดร.วิชติ แย้มบุญเรืองยันชัดนักเตะเอเชียจัดรวมอยู่ในโควตา ต่างชาติ ดร.วิชติ แย้มบุญเรืองยันชัดนักเตะเอเชียจัดรวมอยูใ่ นโควตาต่างชาติ ด้วย ส่วนแข้งโดนแบนถือว่าเสียโควต้าไป แต่ปฏิเสธไม่ขอตอบเรือ่ งการประท้วง ระหว่างเมืองทอง กับ บีอซี ี เทโรฯ ก่อนได้รบั รายงานจากผูต้ ดั สิน ดร.วิชติ แย้มบุญเรือง ประธานบริษทั ไทยพรีเมียร์ลีก จ�ำกัด ออกมา ่ ชี้แจงกฎเรืองนักเตะต่างชาติโดยเฉพาะผูเ้ ล่นโควตาเอเชียหลังเกิดการประท้วงกัน วุน่ วายในเกมทีเ่ อสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เปิ ดเอสซีจี สเตเดี้ยม เฉือนชนะ บีอซี ี เทโร ศาสน 2-1 ในศึกไทยพรีเมียร์ลีกนัดเปิ ดสนามเมื่อวันเสาร์ทผ่ี า่ นมา เกมดังกล่าวเกิดความวุน่ วายในช่วง 5 นาทีสุดท้ายระหว่างทีท่ มี เยือนได้ จุดโทษและเปลี่ยนเอา ทาเคโนริ ฮายาชิ กองกลางชาวญีป่ ุ่ นลงมาแทน ชนาธิป สรง กระสินธ์ ก่อนจะมีการประท้วงจนต้องยกเลิกการเปลี่ยนตัวในเวลาต่อมา โดยหลังจบ เกม โรเบิรต์ โปรคูเรอร์ ผูจ้ ดั การทีมมังกรไฟ แถลงว่าพวกเขาโดนทักท้วงเพราะส่ง นักเตะเอเชียเกิน 1 คน ผูน้ ำ� ทีพีแอล เปิ ดเผยว่า “กรณีระหว่างเมืองทองกับเทโรผมจะขอให้ราย ละเอียดในวันจันทร์น้ ีหลังได้รบั รายงานจากผูต้ ดั สินก่อน ฉะนัน้ ในเวลานี้ยงั ตัดสิน อะไรไม่ได้” อย่างไรก็ตาม ดร.วิชติ ได้ช้ แี จงเรือ่ งกฎระเบียบนักเตะต่างชาติวา ่ “ผู ้ เล่นเอเชียจัดอยูใ่ นผูเ้ ล่นต่างชาติดว้ ยเช่นกัน แต่ละทีมจะส่งผูเ้ ล่นเอเชียลงสนามทัง้ 4 คนเลยก็สามารถท�ำได้ และไม่ตอ้ งมีการตกลงกันก่อนด้วยว่าใครอยูใ่ นโควต้าเอเชีย หรือโควต้าต่างชาติตามหลักของสากล” ส่วนกรณีทห่ี ลายคนสงสัยว่า กิลเบิรต์ คูมสัน ของบีอซี ี เทโรศาสน ที่ โดนไล่ออกในนาทีที่ 75 พร้อมกับ ฐิตพิ นั ธ์ พ่วงจันทร์ แนวรับเมืองทอง เทโรฯจะ สามารถส่งผูเ้ ล่นต่างชาติคนอืน่ ลงมาสวมโควตาแทนได้หรือไม่ ประธานไทยลีก เผย ว่า “หากนักเตะต่างชาติโดนใบแดงถือว่าเสียโควตาไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนคนอืน่ ลงมาสวมโควต้าได้”

โค้ชหนุ่ยโวขอเวลา 3 เกมปรับจูนแข้งโลมาให้เข้าที่ โค้ชหนุ่ย เฉลิมวุฒิ สง่าผล กุนซือโลมาฟ้ าขาว ออกโรงโวขอ เวลาปรับจูนทีมอีก 2 - 3 เกมรับรองลงตัวแน่นอน พร้อมยัน นิเวส เตรียมกลับมามีชอื่ นัดเจอ เทโรฯ แน่นอน ส่วน สมภพ ยังอาการหนัก ต้องรอค�ำยืนยันจากแพทย์เท่านัน้ คอนเฟิ ร์มเอาสาร ICT ริวจิ เสร็จเมื่อ ไหร่สง่ ลงสนามทันที หลังจากที่ “โลมาฟ้ าขาว” พัทยา ยูไนเต็ดประเดิมสนามไทย ลีกด้วยการเปิ ดบ้านเสมอกับ “ปลาทูคะนอง” เจนิฟดู้ สมุทรสงคราม เอฟซี ไปแบบไร้สกอร์ 0 - 0 แบ่งกันไปทีมละ 1 คะแนน ล่าสุด “โค้ช หนุ่ย”เฉลิมวุฒิ สง่าผล กุนซือใหญ่ของทีมได้ออกมากล่าวถึงภาพรวม ของทีมแมตช์ออกสตาร์ทไทยลีก 2012 นี้วา่ “เราค่อนข้างพอใจกับคะแนนทีเ่ ก็บได้ ถ้ามองภาพรวมถึง

ความพร้อมในเกมนัดแรก เพราะเราเสียผูเ้ ล่นตัวหลักๆ ไปหลายราย ประกอบกับนักเตะทีล่ งมาทดแทนอาจจะยังไม่สามารถเล่นเข้ากับระะบ บทีว่ างไว้ได้ แต่ตนเชือ่ ว่าหากบรรดาแข้งใหม่และเก่า รวมไปถึงนักเตะ ส�ำรองมีโอกาสได้เล่นด้วยกันอีกสักระยะความลงตัวน่าจะมีมากขึ้น อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวแล้วเชือ่ ว่าตนขอใช้เวลาอีก 2 - 3 เกมปรับจูน ความลงตัวของทีมให้ดขี ้ ึนกว่านี้ได้อย่างแน่นอน”

เฮงไม่สนลูโด้ปืนยังฝื ด ชี้ศนู ย์หน้าไม่จำ� เป็ นต้องยิงเยอะ โค้ชเฮง วิทยา เลาหกุล กุนซือชลบุรี เอฟซี เผย 3 แต้มแรก คือการเริม่ ต้นทีด่ ี แต่ยงั ไม่ใช่บทสรุปสุดท้าย ส่วน ลูโด้ ทีย่ งั ปื นฝื ดอยู่ เฮงบอกไม่ซเี รียส ชูลูโดวิค มีประโยชน์มากกว่านัน้ ชี้กองหน้าทีด่ ไี ม่ จ�ำเป็ นต้องยิงเยอะเสมอไป

ท�ำผลงานได้อย่างยอดเยีย่ มในนัดเปิ ดสนามไทยลีกส�ำหรับ “ฉลามชล”ชลบุรี เอฟซี ทีเ่ ปิ ดบ้านถล่มการท่าเรือ ไป 4-0 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ทีผ่ า่ นมา และน�ำเป็ นจ่าฝูงทีมเดีย่ วอยูใ่ นเวลานี้ ด้าน “โค้ชเฮง” วิทยา เลาหกุล ผจก.ทีม “ฉลามชล” ก็ออกมาเผยถึงชัยชนะเกมแรกว่า “ถือเป็ นการเริม่ ต้นทีด่ กี บั 3 แต้ม แต่ภาพรวมแล้วเรายังมีจดุ ทีต่ อ้ ง แก้ไขอีกเยอะ และการทีข่ ้ ึนน�ำเป็ นจ่าฝูงในเกมแรกตนมองว่าไม่ใช่เรือ่ งที่ ต้องใส่ใจอะไรมาก เพราะฤดูกาลเพิ่งเริม่ ต้น ยังเหลืออีก 30 กว่าเกมที่ เราต้องแข่งขันดังนัน้ ตารางคะแนนตอนนี้มนั ไม่ใช่บทสรุปสุดท้าย” นอกจากนี้ “โค้ชเฮง’ยังได้พูดถึง “ลูโด้” ลูโดวิค ทาคาม ศูนย์หน้าร่างตันทีย่ า้ ยมาจากพัทยา ยูไนเต็ด และลงสนามเป็ นตัวหลักให้ ชลบุรี มาโดยตลอด ในช่วง 3-4 นัดทีผ่ า่ นมาแต่เพิ่งจะท�ำไปได้แค่ประตู เดียว ซึง่ หลายคนมองว่า “ลูโด้” ยังปรับตัวเข้ากับระบบของชลบุรไี ม่ได้ ว่า “ตนไม่คดิ เช่นนัน้ ส�ำหรับลูโดวิค แล้วเราจะเห็นได้วา่ เขามีสว่ นร่วม กับเกมของชลบุรี ตลอด สามารถเก็บบอลได้ จ่ายบอลให้เพื่อนได้ และก็ เป็ นตัวหลอกทีเ่ ปิ ดโอกาสให้คนอืน่ ๆ ท�ำประตูได้ ซึง่ ตนคิดว่าเราได้ประโยชน์อย่างมากกับการทีม่ ีศูนย์หน้าราย นี้ลงสนาม ส่วนเรือ่ งการยิงประตูนนั้ อาจจะเป็ นเพราะทีผ่ า่ นมาจังหวะมัน ยังไม่เป็ นใจมากกว่า ถ้าทุกอย่างลงตัวตนเชือ่ ว่าลูโดวิค เป็ นศูนย์หน้าที่ อันตรายมากในไทยพรีเมียร์ลีกคนนึง แต่จริงๆ ตนก็ไม่ได้ซเี รียสกับ เรือ่ งนัน้ เพราะกองหน้าไม่จำ� เป็ นต้องยิงประตูเยอะเสมอไป ตราบใดที่ ทีมเรายังเก็บชัยชนะได้ ใครจะเป็ นคนท�ำประตูมนั ก็เหมือนกัน” วิทยา เลาหกุล กล่าวทิ้งท้าย

7


8

เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

ตามติดผลบอลไทย Match of the week

เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 2-1 บีอซี ี เทโรศาสน กำรแข่งขันฟุตบอล ไทยพรีเมียร์ลีก 2012 เลกแรก นัดเปิ ด ฤดูกำล ทีส่ นำม เอสซีจ ี สเตเดี้ยม ประเดิมด้วยเกม บิ๊กแมตช์ “กิเลน ผยอง” เอสซีจ ี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด เปิ ดรังรับกำรมำเยือนของ “มังกร ไฟ” บีอซี ี เทโรศำสนเริม่ เกมมำ 5 นำทีแรกยังคงดูเชิงทัง้ สองฝ่ ำย ไม่ กล้ำผลีผลำมบุกมำกนัก ใบเหลืองแรกตกเป็ นของ อเล็กซำนดร้ำโจวำโนวิช ปรำกำร หลังเทโร ทีท่ ำ� ฟำลว์ใส่ ธีรศิลป์ แดงดำ ในนำทีท ี่ 8 นำทีถดั มำ เอสซีจ ี เมืองทองฯ ได้ลุน้ จังหวะแรกจำกกำรยิง ของ ธีรศิลป์ แดงดำ แต่ไปติดบล็อกของแนวรับ “มังกรไฟ” นำทีท ่ี 18 รังสรรค์ วิวฒ ั น์ชยั โชค ได้ซดั ไกลด้วยซ้ำยข้ำงถนัด แต่บอลปลิ้นไต่หลังเท้ำออกหลังไป เอสซีจ ี เมืองทองฯ พลำดได้ประตุอย่ำงไม่น่ำเชือ่ เมื่อ ดักโน่ เซียก้ำ ท�ำเกมขึ้นมำทำงขวำ ก่อนปำดเข้ำกลำงมำให้ ดัสกร ทองเหลำ แปด้วยขวำเน้นๆ แต่ไปติดเซฟของ พิศำล ดอกไม้แก้ว นำยทวำรทีม เยือน แต่บอลยังกระดอนมำเข้ำทำง ดัสกร ทองเหลำ ยิงซ�ำ้ อีกทีแต่ยงั ไป ติดตัวของ พิศำล ดอกไม้แก้ว อีกครัง้ ในนำทีท ่ี 28 นำทีท ่ี 39 คริสเตียน เคำคู ของ “กิเลนผยอง” มำโดนใบ เหลือง นำทีถดั มำ กวิน ธรรมสัจจำนันท์ ก็มำโดนใบเหลืองติดๆ กัน

เวลำทีเ่ หลือยังไม่สำมำรถท�ำอะไรได้ จบครึง่ แรกยังเสมอกัน อยู ่ 0-0 ครึง่ หลังเริม่ ขึ้น ชนำธิป สรงกระสินธ์ กองหน้ำดำวรุง่ ทีม เยือนได้หลุดไปซัดแต่บอลถำกเสำออกไป นำทีท ี่ 47 คำห์รูบ้ ี คำห์เล็ด ของเทโร มำโดนจดชือ่ หลังเข้ำ ท�ำฟำลว์ใส่ ธีรศิลป์ แดงดำ ดำวยิง “กิเลนผยอง” ในช่วงต้นครึง่ หลัง เป็ นทีมเยือนทีท่ ำ� เกมได้ดกี ว่ำ และมีโอกำส จบสกอร์จำก ชนำธิป สรงกระสินธ์ อีกครัง้ แต่บอลยังไปตรงตัวของ กวิน ธรรมสัจจำนันท์ ณัฐพร พันธุฤ์ ทธิ์ กัปตันทีมเจ้ำถิ่น มำโดนใบเหลือง ในนำทีท ่ี 56 หลังเข้ำหนักใส่ คลีตนั ซิลวำ นำทีท ่ี 61 คลีตนั ซิลวำ กองหน้ำ “มังกรไฟ” ไปเข้ำบอลช้ำ ใส่ผเู ้ ล่นเจ้ำบ้ำนเลยโดนผูต้ ดั สินจดชือ่ ไปอีกคน เจ้ำถิ่นเปลี่ยนตัวคนแรกส่ง โคเน่ โมฮำเหม็ด ลงมำแทน คริสเตียน เคำคู ในนำทีท ี่ 65 ในทีส่ ุด เอสซีจ ี เมืองทองฯ ก็มำได้ประตูนำ� จนได้ในนำทีท ี่ 67 ดัสกร ทองเหลำ กองกลำงตัวเก่ง ได้บอลจำกระยะร่วม 30 กว่ำหลำแล้ว ตัดสินใจยิงทันที บอลพุ่งวำบเสียบสำมเหลี่ยมเข้ำประตูไปอย่ำงสุดสวย “กิเลนผยอง” น�ำ 1-0 บีอซี ฯี เทโรฯ มีกำรชยับทีม่ ำ้ นัง่ ส�ำรองบ้ำง ส่ง รณชัย รังสิโย ลงมำแทน พำนุวตั ยิ้มสง่ำ ในนำทีท ี่ 70 ในนำทีท ่ี 76 ทัง้ สองฝั่งมำเหลือ 10 คนเท่ำกันหลังมีจงั หวะ ปะทะกันนอกเกมระหว่ำง ฐิตพิ นั ธ์ พ่วงจันทร์ ของเจ้ำบ้ำน กับ กิลเบิรต์ คุมสัน ของทีมเยือน ผูต้ ดั สินเลยให้ใบแดงไล่ออกไปทัง้ คู่


เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

เกมยังคงสูส ี โดย “มังกรไฟ” พยำยำมเดินเกมรุกเข้ำใส่เจ้ำ ถิ่นแต่ยงั ไม่มีโอกำสจบสกอร์มำกนัก นำทีท ี่ 77 ทีมเยือนเปลี่ยนตัวอีกครัง้ ส่ง เอกพันธ์ อินทเสน ลงมำแทน คลีตนั ซิลวำ ส่วน เอสซีจ ี เมืองทองฯ ก็สง่ ปิ ยพล บรรเทำ ลงมำแทน พิชติ พงษ์ เฉยฉิว ใบเหลืองว่อนทัง้ สนำม นำทีท ่ี 79 ฐิตพิ นั ธ์ พ่วงจันทร์ ของเจ้ำ บ้ำนก็มำโดนจดชือ่ ไปอีก บีอซี ี เทโรฯ ตำมตีเสมอจนได้ หลังมำได้จดุ โทษ และเป็ น คำห์รูบ้ ี คำห์เล็ด ทีอ่ ำสำรับหน้ำทีส่ งั หำรยองเข้ำไปให้ ทีมเยือนตีเสมอ เป็ น 1-1 ในนำทีท ี่ 89 แต่ไม่นำน เอสซีจ ี เมืองทองฯ ก้มำน�ำอีกครัง้ 2-1 จำกจังหวะ เตะมุม มำริโอ ยูรอฟสกี้ เปิ ดอย่ำงแม่นเข้ำหัวของ ดักโน่ เซียก้ำ พอดี โหม่งเช็ดเสียบเสำสองเข้ำไปอย่ำงสะใจกองเชียร์อุลตร้ำ ในช่วงนำที สุดท้ำยพอดี เวลำทีเ่ หลือเจ้ำบ้ำนคุมเกมไว้ได้หมดและจบเกม เอสซีจ ี เมืองทอง ยูไนเต็ด เอำชนะ บีอซี ี เทโรศำสน ไปอย่ำงสุดมันส์ 2-1 ประเดิม 3 แต้มแรกได้อย่ำงสวยงำม

วาทะโค้ช

สลำวิซำ่ โยคำโนวิช กุนซือเอสซีจ ี เมืองทอง “ผมเพิ่งเข้ำมำ ท�ำงำนกับเอสซีจ ี เมืองทอง แค่ 20 วัน ท�ำให้ยงั ปรับจูนทีมให้เข้ำกับ ระบบกำรเล่นของผมได้ไม่ดเี ท่ำไหร่ ยังดีทเ่ี กมนี้เรำได้ 3 แต้ม แต่เชือ่ ว่ำ น่ำจะดีข้ ึนได้เรือ่ ยๆ แน่นอน”

9

โรเบิรต์ โปรคูเรอร์ ผจก.ทัว่ ไป บีอซี ี เทโรศำสน “ผมพอใจ กับผลงำนของลูกทีมในเกมนี้ทเี่ รำมีโอกำสจะบุกมำชนะได้เหมือนกัน แต่ เรำมีโอกำสจบสกอร์ได้หลำยหน แต่ก็พลำดไป ส่วนเรือ่ งทีผ่ คู ้ วบคุมลง ทักท้วงกำรส่ง ทำเกโนริ ลงสนำมโดยมองว่ำเรำใช้โควตำนักเตะต่ำงชำติ ลงสนำมเกินนัน้ ผมยืนยันว่ำเรำไม่ได้ทำ� ผิดระเบียบแต่อย่ำงใด’’

รายชือ่ ผูเ้ ล่นของทัง้ สองทีม เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด : กวิน ธรรมสัจจำนันท์ 7, ภำนุพงศ์ วงศ์ ษำ 7, ณัฐพร พันธุฤ์ ทธิ์ 7, ดัสกร ทองเหลำ 8, ธีรศิลป์ แดงดำ 7, คริสเตียน เคำคู 7 (โคเน่ โมฮัมเหม็ด 6.5), ปิ ยะชำติ ถำมะพันธ์ 6.5, พิชติ พงษ์ เฉยฉิว 7 (ปิ ยพล บรรเทำ 6.5), มำริโอ ยูรอฟสกี้ 7, ดักโน่ เซียก้ำ 7, ฐิตพิ นั ธ์ พ่วงจันทร์ 7 บีอซี ี เทโรศาสน : พิศำล ดอกไม้แก้ว 6.5, คำเลด ฟำริด 7, ปรัชญ์ สมัครำษฎร์ 7, อเลซำนดำ โยวำโนวิช 7, รังสรรค์ วิวฒ ั น์ชยั โชค 6.5, กรกช วิรยิ อุดมศิร ิ 7, นฤบดินทร์ วีรวัฒนโนดม 6.5, ชนำธิป สรงกระ สินธ์ 7, กิลเบิรต์ คุมสัน 7, คลีตนั ซิลวำ 6.5 (เอกพันธ์ อินทเสน 6.5), พำนุวฒ ั ยิ้มสง่ำ 6.5 (รณชัย รังสิโย 6.5) แมน ออฟ เดอะ แมตช์ : ดัสกร ทองเหลำ กองกลำง เอสซีจ ี เมือง ทองฯ ยูไนเต็ด


10

เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

“สุพรรณบุรี เอฟซี”

แนะน�าทีมดัง D.1 ประวัติสโมสร

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุร ี ก่อตัง้ เมื่อวันที ่ 23 ตุลำคม พ.ศ. 2540 โดยมี สัญลักษณ์เป็ นรูปยุทธหัตถีหน้ำดวงตะวันส่องแสง สี ประจ�ำทีมคือ สีสม้ และสีนำ�้ เงิน มีนำยเกรียง นักพำณิชย์ เป็ นผูจ้ ดั กำร ทีม และอำจำรย์ชนะ ยอดปรำงค์ เป็ นผูฝ้ ึ กสอน มีจำ� นวนนักกีฬำทัง้ สิ้น 30 คน และเจ้ำหน้ำทีท่ มี 10 คน โดยได้รบั ฉำยำนำมในขณะนัน้ ว่ำ ทีม ขุนแผน สุพรรณบุร ี ส่วนฉำยำนำมในปั จจุบนั คือ ช้ำงศึกยุทธหัตถี เป็ น ทีมทีส่ ร้ำงนักกีฬำฝี เท้ำดีมำกมำย เข้ำสูต่ ลำดไทยลีก หรือแม้แต่ทมี ชำติ นักเตะทีโ่ ด่งดังจำกทีมจังหวัดสุพรรณบุร ี เช่น ประเสริฐ ช้ำงมูล เทิด ศักดิ ์ ใจมัน่ มำนิตย์ น้อยเวช เบคเค่นบำวน์ เสืออินทร์ ค�ำภีร ์ ปิ่ นฑะกูล ในช่วงทีก่ ำ� ลังจะเริม่ ต้นฤดูกำลใหม่ 2554 นำยบรรหำร ศิลป อำชำ นำยกรัฐมนตรีคนที ่ 21 ของประเทศไทย ได้ตอบรับเทียบเชิญจำก

นำยกบุญชู จันทร์สุวรรณ เข้ำมำท�ำทีมด้วยตนเองในต�ำแหน่งประธำนที่ ปรึกษำของสโมสร และมอบหมำยให้บุตรชำย “ท็อป” ส.ส. วรำวุธ ศิลปอำชำ เข้ำมำเป็ นประธำนสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรเี อฟซี โดยมี นำยกบุญชู จันทร์สุวรรณ นำยก อบจ.สุพรรณบุร ี เป็ นประธำนสโมสร กิตติมศักดิ ์ และใช้สนำมกีฬำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรเี ป็ นสนำมเหย้ำ แทนสนำมเดิมคือโรงเรียนกีฬำจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยควำมพร้อมในกำรท�ำทีมอย่ำงจริงจัง ประกอบกับวิสยั ทัศน์ทตี่ อ้ งกำรสร้ำงทีมฟุตบอลอำชีพ โดยมีเป้ ำหมำยเพื่อผลักดันทีมให้ ขึ้นสูไ่ ทยพรีเมียร์ลีกให้ได้ภำยใน 2 ปี ของ วรำวุธ ศิลปอำชำ มีกำร ทุม่ เททัง้ ก�ำลังคนและงบประมำณอย่ำงเต็มที ่ เพื่อทวงควำมยิง่ ใหญ่ใน กำรเป็ นสโมสรฟุตบอลทีม่ ีผลงำนอยูใ่ นระดับแนวหน้ำของประเทศ ซึง่ ถือเป็ นอีกหนึ่งของควำมภำคภูมิใจของชำวสุพรรณบุร ี กลับคืนมำ


เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

11

ทีมแรง D.2

“ผี ตา โขน แห่ง อี สาน”

ประวัติสโมสร

สโมสรฟุตบอลเลย ซิต้ ี ได้เริม่ ก่อตัง้ มาตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อส่งทีมเข้า ร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพลีก ภูมิภาค 2009 ภาคอีสาน โดย เริม่ แข่งขันตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2552 เป็ นต้นมา จนกระทัง่ ประสบความส�ำเร็จ เบียดทีม ใหญ่อย่าง นครราชสีมา เอฟซี คว้าแชมป์ ภาคอีสานมาครอง และได้เป็ นตัวแทนภาคเข้าร่วม การแข่งขันรอบ 5 ทีมสุดท้าย หรือรอบมินิลีก เพื่อคัดเอา 3 ทีมขึ้นสูด่ วิ ชิ นั่ 1 แต่สโมสร ฟุตบอลเลยซิต้ กี ็ไม่ประสบความ ส�ำเร็จตามทีต่ งั้ เป้ าหมายไว้ โดย ท�ำได้ดที สี่ ุดเพียงอันดับสุดท้าย ของตาราง ชวดโอกาสในการ เลื่อนชัน้ ขึ้นสู่ ไทยลีกดิวชิ นั่ 1 ไปอย่างน่าเสียดาย ในปี 2010 ทีผ่ า่ นมา เลยซิต้ ี ได้สง่ ทีมเพื่อ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลอาชีพลีกภูมิภาค 2010 ภาคอีสาน เป็ นครัง้ ที่ 2 ในนัด แรกเปิ ดสนามพบกับทีมน้อง ใหม่ หนองคาย FT และเปิ ด

“เลย ซิต้ ”ี บ้านเอาชนะไปได้อย่างสวยงาม ทีผ่ า่ นมาเลยซิต้ นี นั้ ขับเคีย่ วกับ นครราชสีมา FC แต่ในปี 2010 นี้ มีทมี ทีน่ ่าจับตามองทีส่ ุด คือ บุรรี มั ย์ FC และสงครามระหว่าง เลยซิต้ ี และบุรรี มั ย์ ก็เกิดขึ้น แต่ในทีส่ ุดเลยซิต้ ี ก็ ได้คว้าแชมป์ ภาคอีสานมาครอง ได้อกี 1 สมัย ซึง่ สร้างประวัตศิ าสตร์ ให้แก่ทมี ในรอบแชมป์ เปี้ ยนลีค เพื่อคัดทีมทีด่ ที สี่ ุดไปเล่น D1 เลยซิต้ กี ็ ท�ำผลงานได้อย่างหน้าผิดหวัง คว้าอันดับสุดท้าย พร้อมกับมา เล่นD2เหมือนเดิมโดยมีครู่ กั อย่างสมุทรปราการรองแชมป์ ภาคกลาง และตะวันออก มาเป็ นเพื่อนเหมือนปี ทแี่ ล้ว

สนามเหย้า สโมสรฟุตบอลเลย ซิต้ ี ใช้สนาม เลยริเวอร์ไซด์ สเตเดี้ยม หรือสนามกีฬากลาง จ.เลย โดยอัตราความจุจะอยูท่ ร่ี าว 3,500 คน แต่ หากมีการแข่งขันทีส่ นามแห่งนี้เมื่อไหร่แล้วค่าตัว๋ ทีเ่ ก็บได้ก็อยูท่ รี่ าว 80,000 - 110,000 บาท แต่ทนี่ บั เป็ นสถิตปิ ระจ�ำสโมสรนัน้ ก็คอื เกมที่ เลยซิต้ เี ปิ ดบ้านเอาชนะ บุรรี มั ย์ เอฟซี 3-2 สามารถเก็บค่าตัว๋ เข้าชมได้ ถึง 246,300 บาท และของทีร่ ะลึก 90,000 บาท ภายใต้การดูแลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยทีม่ อบหมายให้สโมสรฟุตบอลเลย ซิต้ ี จึง ท�ำให้สภาพสนามรวมถึงทีน่ ง่ั อัฐจันทร์ตา่ งๆ อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี และเมื่อ

ฤดูกาล 2553 สโมสรเลยซิต้ ไี ด้ ท�ำการเสริมอัฒจันทร์ครบทัง้ 4 ด้าน เพื่อรองรับแฟนบอลทีจ่ ะมี จ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรือ่ ยๆและความ สะดวกสบายในการรับชมของ แฟนบอลเอง แฟนบอลสามารถเดินทางมา ได้ท่ี ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย อยูเ่ ยื้อง ๆ กับ รร.เลยพาเลซ รวมถึงส�ำนักงานเทศบาลเมือง เลย ส�ำหรับแฟนบอลทีอ่ ยูไ่ กล สามารถนัง่ รถทัวร์มาลงที่ บขส. จังหวัดเลย และจาก บขส. ก็แค่ ต่อรถสองแถวอีกแค่ 10 บาทก็ จะมาถึงทีห่ มาย และทีส่ ำ� คัญ มี แฟนคลับ ทีส่ ุดยอดในการเชียร์ และเป็ นผูเ้ ล่นที1่ 2 ให้ทมี โดย เรียกกลุม่ นี้วา่ “ตาโขนเรนเจอร์”


ฟุตบอลหญิงท


ญิงทีมชาติไทย


14

เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

ปูเป้ เขียนถึงฟุตบอลไทย เศร้าจังเลยครับ อะไรทีค่ ดิ ว่าไม่เคยได้เจอ ก็ได้เจอในช่วงชีวติ นี้ แต่ละเหตุการณ์ลว้ นแล้วแต่เป็ นเรือ่ งร้ายๆทัง้ นัน้ สึนามิก็ได้เห็น อุทกภัยน�ำ้ ท่วมใหญ่ในรอบหลายสิบปี ก็ได้เจอ เรือ่ งของฟุตบอลช่วงชีวติ นี้ ตัง้ แต่ปีทผ่ี มลืมตามาดูโลก ทีม ชาติไทยตกรอบแรกซีเกมส์เป็ นครัง้ แรก จากนัน้ อีกร่วม 40 ปี เราไม่ เคยตกรอบแรกเลย ก็มาได้เจอเมื่อ 2 ปี ทแ่ี ล้ว ไม่พอ ครัง้ นี้เราก็ยงั ตก รอบแรกชนิดทีแ่ พ้ถึง 3 นัดในรอบแรก ให้เป็ นเกียรติประวัตแิ ก่ชวั่ ชีวติ อีก ต้องขอบคุณกัมพูชาจริงๆ ทีส่ ง่ ทีมเข้าแข่งขัน เพราะถ้าไม่มี พวกเขา บางทีเราอาจจะไม่ชนะใครเลยในซีเกมส์ ชุดซีเกมส์ ชุดนี้ผมไม่ถือว่าเป็ น “อุบตั เิ หตุ” นะครับ ครัง้ ที่ แล้วทีล่ าวน่ะ นับได้วา่ เป็ นอุบตั เิ หตุเกิดขึ้นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรก กับมาเลเซีย เพียงนัดเดียว ทัง้ ทีเ่ รายิงน�ำก่อนแต่มาโดนเอาคืน 2 ประตู รวดช่วงท้ายเกม ตกรอบแรกแบบไม่มีโอกาสได้แก่ตวั คราวนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบนัน้ เลยครับ อาการของทีมชุดนี้คล้ายๆ กับตายผ่อนส่ง คือรูต้ วั ล่วงหน้า ตัง้ แต่การเลือกทีมงาน อุน่ เครือ่ ง ลง สนามนัดแรก มันหายใจล�ำบากขึ้นทีละน้อย ทีละน้อย แต่ก็ไม่ได้รบั การ แก้ไขทีด่ ี สุดท้ายก็ส้ นิ ลม ทันทีทส่ี มาคมฟุตบอลฯ แต่งตัง้ คุณเกษม จริยวัฒน์วงศ์ เป็ นโค้ช เอ้ย ผูจ้ ดั การทีม สือ่ สายกีฬาก็รูด้ วี า ่ “บิ๊กเษม” จะท�ำทีมใน สไตล์เดิมๆ คือ เปิ ดคัดเลือกนักเตะแบบโอเพ่น ซึง่ ไม่มีทไี่ หนเขาใช้วธิ ีน้ ี ในการคัดผูเ้ ล่นสูท่ มี ชาติกนั หรอกครับ สตาฟฟ์ โค้ชก็ตอ้ งเลือกคนใกล้ตวั ทีร่ ูใ้ จ แต่ไม่รูศ้ กั ยภาพ คุณเกษมแสดงเจตนาแน่วแน่แบบนี้ สมาคมฯ

ไม่อยากจะล้วงลูกก็ปล่อยเลยตามเลย ช่วงเวลาทีจ่ ะเฟ้ นหานักเตะมาร่วมทีม “วินนี่” กุนซือทีมชาติ ชุดใหญ่ เดินสายดูบอลวันละ 2 คู่ ดูแม้กระทัง่ ดิวชิ นั่ 2 แต่โค้ชของคุณ เกษม ก้มหน้าก้มตาท�ำทีมสโมสรอยู่ จนมองไม่เห็นผูเ้ ล่นอีกหลายคนที่ ฝี เท้าดีพอ ต้องไปตะแง้ว ตะแง้วเอากับทีมชาติชุดใหญ่ ช่วงเวลา 10 กว่าปี ทเี่ ข้ามาคลุกคลีตโี มงกับวงการฟุตบอล รอบตัวคุณเกษมมีโค้ชอยูไ่ ม่กี่คน ทัง้ วันทีป่ ระสบความส�ำเร็จอย่างได้ แชมป์ ซีเกมส์ ครัง้ ที่ 21 ทีม่ าเลเซีย หรือวันทีล่ ม้ เหลวทีส่ ุดในไทเกอร์ คัพ อัปยศ ทีเ่ วียดนาม คนรอบตัวคุณเกษมมี 4-5 คนอย่าง วิทยา เลา หกุล, ประพล พงษ์พานิช, วิฑรู ย์ กิจมงคลศักดิ,์ เจริญ กลมเกลี้ยง เท่า นี้แหละครับ คุณเกษมบอกใครๆ ว่านี่คอื คนทีม่ องตารูใ้ จ แต่นี่มนั ทีมชาตินะครับ ต้องเลือกคนทีม่ ีคณ ุ สมบัตมิ ากกว่า “คนรูใ้ จ” ถึงนาทีน้ ีแฟนฟุตบอลชาวไทย ไม่ตอ้ งไปไล่ทมี งานชุดนี้หรอก ครับ ผมเชือ่ ว่า ล้มเหลวขนาดนี้แต่ละคนมีศกั ดิศ์ รี ไม่มีใครหน้าด้านอยู่

“พื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการ ขึ้นชัน้ ไปเล่นชุดใหญ่ เพราะฉะนัน้ ถ้าชุดเล็กไม่มีคณ ุ ภาพ ก็ยากทีช่ ุด ใหญ่จะมีประสิทธิภาพได้”


เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

15

แน่ ส�ำหรับทีมชำติคงต้องห่ำงหำยไปนำนหรือเผลอๆ อำจจะทัง้ ชีวติ โค้ชผลงำนแบบนี้ก็ไม่รูว้ ำ่ สโมสรไหนจะกล้ำเอำไปท�ำทีม แต่ถำ้ หำก คุณเกษมยังรักฟุตบอล อยำกท�ำฟุตบอล ประเภทรวมใจเพื่อน ในแนว ของคุณเกษม ผมแนะน�ำว่ำ ไปซื้อสโมสรใดมำท�ำก็ได้ครับ แล้วตัง้ โค้ช เลือกนักเตะอย่ำงทีอ่ ยำกให้เป็ น จะไม่มีใครเข้ำไปยุง่ วิพำกษ์วจิ ำรณ์เลย เพรำะถือว่ำนัน่ คือทีมของคุณ สตำงค์ของคุณ ไม่ใช่ทมี ชำติไทยของคน ไทย 60 กว่ำล้ำนคน ตัวนักเตะเองก็เหมือนกัน วันนี้เหรียญทองซีเกมส์ไม่ใช่ควำม ฝันของนักเตะไทยอีกต่อไป ในอดีตกำรคว้ำเหรียญทองซีเกมส์ได้หมำย ถึงชีวติ ทัง้ ชีวติ นักเตะจะได้โบนัส อัดฉีดเอำไปดำวน์บำ้ น โปะรถ แต่ ปั จจุบนั นักเตะไทยเงินเดือนๆ ละเป็ นแสน อัดฉีดซีเกมส์กระจิบเดียว เช่นเดียวกันหำกพ่ำยแพ้ สมัยก่อนต้องเอำปี๊ บคลุมหัว แทบจะ ต้องนัง่ เครือ่ งบินลงอูต่ ะเภำ เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ แต่วนั นี้ไม่มี

หรอกครับเพรำะเดีย๋ วพวกเขำก็กลับไปเล่นสโมสร ได้เงินเยอะกว่ำทีม ชำติดว้ ยซ�ำ้ นักฟุตบอลทีเ่ ล่นไปจ้องกระทืบเขำไปก็เหมือนกัน 2 เกมไม่ถึง 48 ชัว่ โมง โดน 2 ใบแดง คุณยังอยำกจะเป็ นนักฟุตบอลอีกหรือ? ผมอยำกให้นำ� ควำมพ่ำยแพ้ของทีมชำติไทยในซีเกมส์ กำรตก รอบแรกอีกครัง้ ไปเป็ นบทเรียนในกำรแก้ไขปรับปรุงในกำรท�ำทีม ไม่ ปล่อยให้เป็ นควำมพ่ำยแพ้ซำ�้ ซำกแบบนี้อกี เพรำะถ้ำไม่ได้แชมป์ ซีเกมส์ ก็ไม่มีสทิ ธิ์ฝันจะไปฟุตบอลโลก ปั ดโธ่อแี ค่อนิ โดฯ, มำเลย์ เรำยังแพ้เลยแล้วจะเอำปั ญญำอะไรไปชนะ ญีป่ ุ่ น, เกำหลีใต้ ฯลฯ นักเตะซีเกมส์ก็เป็ นนักเตะอำยุ 23 ปี ทเี่ ป็ นพื้นฐำนส�ำคัญ ส�ำหรับกำรขึ้นชัน้ ไปเล่นชุดใหญ่ เพรำะฉะนัน้ ถ้ำชุดเล็กไม่มีคณ ุ ภำพ ก็ ยำกทีช่ ุดใหญ่จะมีประสิทธิภำพได้ ผมไม่ทรำบว่ำเกิดอะไรขึ้น แต่กอ่ นเกมเริม่ พรรคพวกผูส้ อื่ ข่ำวโทรศัพท์มำจำกอินโดนีเซีย โทรศัพท์มำบอกว่ำ วันนี้บอลไทยจะแพ้

สิงคโปร์ ให้หำจับเดิมพันให้หน่อย เขำบอกว่ำควำมเคลื่อนไหวทีอ่ นิ โดฯ แรง ผมฟั งแล้วได้แต่หวั เรำะเพรำะไม่เชือ่ ว่ำ ล้มบอลยังมีอยูใ่ นยุคนี้ แต่ เมื่อผลออกมำอย่ำงนี้มนั หมำยควำมว่ำยังไง นักเตะเล่นไม่เต็มที ่ หรือ ไม่มีใจอยำกเล่น เพรำะเรือ่ งอืน่ ๆ ผมเห็นด้วยกับหลำยๆคนว่ำ กำรตกรอบแรกของทีมชำติไทย ในซีเกมส์ 2 ครัง้ ติดๆกัน เป็ น “ปรำกฏกำรณ์” ทีผ่ เู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำยจะ ปล่อยผ่ำน ท�ำไม่รูไ้ ม่ช้ ไี ม่ได้แล้ว พ่อเคยสอนว่ำเกิดเป็ นคน อย่ำต้องโดนตีซำ�้ สอง ด้วยควำม ผิดแบบเดิม เจ็บแล้วจ�ำนัน่ แหละครับคน อย่ำไปเจ็บแล้วทนเป็ นอันขำด

ปูเป้


16

เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

ทำงทีมงำนได้รบั โอกำสสัมภำษณ์สุดยอดกองหลังของ วงกำรฟุตบอลไทยในขณะนี้มำฝำกแฟนฟุตบอลไทย ซึง่ เมื่อพูด ชือ่ ไปหลำยคนต้องคุน้ หูเป็ นอย่ำงดี ชีวติ ในและนอกสนำมของเขำ เป็ นอย่ำงไร พบกับบทสัมภำษณ์ของ “กับตันเป็ ด” นิเวส ศิริ วงศ์ ได้เลยครับ


เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

“กับตันเป็ ด” นิเวส ศิรวิ งศ์ คลับพัทยำจะมีโอกำสได้เห็นพี่ เป็ ดในบทบำทโค้ชหรือเปล่ำครับ นิเวส - ขึ้นอยู ่ กับทำงผูบ้ ริหำร ครับ PTUFANS - พี่เป็ ดถือเคล็ด อะไรบ้ำงหรือเปล่ำครับก่อนลง สนำม นิเวส - ไม่มีครับ เล่นให้เต็มร้อย ก็พอครับ PTUFANS - พี่เป็ ดช่วยบอกรำย ละเอียดส่วนตัวทีครับ ( ชือ่ นำมสกุล ส่วนสูง น�ำ้ หนัก วัน/ เดือน/ปี เกิด ) นิเวส - ชือ่ นิเวส ศิรวิ งศ์ ส่วนสูง 175 cm. น�ำ้ หนัก 71 kg. เกิด 18 กรกฎำคม 2520 PTUFANS - เป้ ำหมำยต่อไปใน อนำคตทีพ่ ่ีเป็ ดตัง้ ไว้คอื อะไรครับ ( ทัง้ ปั จจุบนั และหลังแขวนสตัด๊ ครับ ) นิเวส - ปั จจุบนั เล่นให้กบั ทีม พัทยำยูไนเต็ดอย่ำงเต็มควำม สำมำรถ อนำคต เรียนโค้ชเพื่อพัฒนำ ตนเอง / ท�ำธุรกิจส่วนตัวสัก อย่ำง PTUFANS - กับทีมพัทยำตอน นี้พี่เป็ ดพอใจกับผลงำนแค่ไหน ครับ นิเวส - พอใจกับผล งำนในปี น้ ี ซึง่ เป็ นกำรเริม่ ต้นทีด่ มี ำก PTUFANS - พี่เป็ ดมีมุมมองกับ แฟนคลับของทีมพัทยำ ยูไนเต็ด เป็ นอย่ำงไรครับ

นิเวส - ก่อนอืน่ ต้องขอขอบคุณ แฟนคลับมำกๆ ทีต่ ดิ ตำมผล งำนและให้กำ� ลังใจกันมำโดย ตลอด ก็ขอให้รกั กันอย่ำงนี้ ตลอดไป PTUFANS - พี่เป็ ดเคยเล่นกับ สโมสรต่ำงประเทศทีไ่ หนบ้ำง ครับ นิเวส - กัมบัค ยูไนเต็ด ประเทศ สิงคโปร์ เซมบำวัง ประเทศสิงคโปร์ อีสต์เทิรน์ เอ เชียแบ็งค์ ประเทศ เวียดนำม ทีมท่ำเรือ ไซ่ง่อน ประเทศ เวียดนำม PTUFANS - ช่วงเวลำทีพ่ ี่เป็ ด ประทับใจและน่ำจดจ�ำทีส่ ุดในชุด ทีมชำติคอื ช่วงไหนครับ ช่วยเล่ำ ให้ฟังหน่อยครับ นิเวส - ประทับใจ ตัง้ แต่ตดิ ทีม ชำติครัง้ แรก และภูมิใจทุกนัดที่ ได้รบั ใช้ทมี ชำติ PTUFANS - ทุกวันนี้พี่เป็ ดพัก อำศัยอยูท่ พี่ ทั ยำหรือเปล่ำครับ นิเวส - อยูท่ ่ี บำงแสนครับ PTUFANS - ในอนำคตแฟน

PTUFANS - พี่เป็ ดมีครอบครัว หรือยังครับ นิเวส - ยังไม่มี ครอบครัวครับ PTUFANS - นักเตะทีเ่ ป็ นแรง บันดำลใจของพี่เป็ ดมีหรือเปล่ำ

17

ครับ ( ไทย หรือ ต่ำงชำติก็ได้ ครับ ) นิเวส - นที ทองสุขแก้ว PTUFANS - พี่เป็ ดชอบทีม สโมสรต่ำงชำติ ทีมอะไรครับ นิเวส - สเปน รีลมำดริด PTUFANS - พี่เป็ ดมีขอ้ ควำม อะไรอยำกฝำกถึงแฟนคลับ PTUFANS บ้ำงครับ นิเวส - เวลำที ่ เห็นแฟนคลับมำ เชียร์เต็มสนำม ผมจะมีควำมสุข มำกในกำรเล่นฟุตบอล ขอ ขอบคุณแฟนคลับมำกๆ และผม จะท�ำหน้ำทีต่ อบแทนควำมสุขให้ กับแฟนคลับทุกคน เช่นกันครับ


18

เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

ขอบสนำม...บอลไทย “ขอบสนำม...บอลไทยในสัปดำห์น้ ี ขอเสนอภำพ บรรยำกำศกำรแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำน ประเภท ก. ซิง่ ทีมงำนไม่พลำดทีจ่ ะเก็บมำฝำกทุกท่ำน รับชมได้เลยครับ”


เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

19


20

เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

เรือ่ งราวฟุตบอลบอลไทย

ประวัตฟิ ุตบอลในประเทศไทย ทีมก่อตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2458 ในนำม คณะฟุตบอลส�ำหรับ ชำติสยำม และเล่นกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรครัง้ แรก (พบกับทีม ฝ่ ำยยุโรป) ทีส่ นำมรำชกรีฑำสโมสร ในวันที ่ 20 ธันวำคม ในปี นนั้ จน วันที ่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2459 พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ทรงก่อตัง้ สมำคมฟุตบอลแห่งสยำมฯ โดยลงเล่นในกำรแข่งขันระหว่ำง ประเทศครัง้ แรกใน พ.ศ. 2473 พบกับทีมชำติอนิ โดจีน ซึง่ ประกอบไป ด้วยผูเ้ ล่นเวียดนำมใต้ และ ฝรัง่ เศส เพื่อต้อนรับกำรเสด็จประพำสอิน โดจีนของพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั โดยชือ่ ของทีมชำติและ ชือ่ ของสมำคมได้ถกู เปลี่ยนชือ่ ในปี พ.ศ. 2492 เมื่อสยำมกลำยเป็ น ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2499 พล.ต.เผชิญ นิมิบุตร ซึง่ เป็ นนำยกสมำคม ได้มีกำรหำผูเ้ ล่นจำกหลำยสโมสรเพื่อจัดตัง้ ทีมทีจ่ ะลงแข่งขันโอลิมปิ ก ฤดูรอ้ น 1956ทีเ่ มลเบิรน์ โดยเป็ นครัง้ แรกของทำงทีมทีไ่ ด้มีโอกำสเข้ำ ร่วมในกีฬำโอลิมปิ ก ในกำรแข่งขันนัน้ เป็ นกำรแข่งขันแบบแพ้คดั ออก ทีมไทยจับฉลำกพบกับสหรำชอำณำจักร ในวันที ่ 26 พฤศจิกำยน โดย

ทีมไทยพ่ำยแพ้ไป 0-9 (ควำมพ่ำยแพ้ทใ่ี หญ่ทสี่ ุดในประวัตศิ ำสตร์) และ ไม่ผำ่ นเข้ำรอบก่อนชิงชนะเลิศ โดยในรอบทีส่ อง ทีมสหรำชอำณำจักรก็


เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

พ่ำยแพ้ให้กบั ทีมชำติบลั แกเรีย 6 ประตูตอ่ 1 โดยทีมชำติบลั แกเรียได้ เหรียญทองแดง ทีมชำติยโู กสลำเวีย ได้เหรียญเงิน และทีมชำติโซเวียต ได้เหรียญทองไปครอง[1] ภำยหลังจำกกำรแข่งขัน หนังสือพิมพ์สยำม นิกร ฉบับวันที ่ 28 พฤศจิกำยน ได้พำดหัวข่ำวหน้ำกีฬำว่ำ “ทีมชำติ อังกฤษเฆี่ยนทีมชำติไทย 9 - 0” ซึง่ ภำยหลังจบกำรแข่งขัน พระบำท สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงได้สง่ พล.ต.ดร.ส�ำเริง ไชยยงค์ นักฟุตบอลใน ชุดโอลิมปิ กนัน้ ไปศึกษำพื้นฐำนกำรเล่นฟุตบอลจำกประเทศเยอรมนี เพื่อให้กลับมำสอนกำรเล่นฟุตบอลให้แก่ทมี ไทย จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2508 ประเทศไทยคว้ำเหรียญทองในกีฬำแหลมทอง (ปั จจุบนั เรียกว่ำ ซีเกมส์) ทีก่ วั ลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย จนถึง พ.ศ. 2552 ประเทศไทยชนะเลิศกำรแข่งขันทุกๆสองปี รวมทัง้ สิ้น 12 ครัง้ ทีมไทยได้เข้ำร่วมโอลิมปิ กฤดูรอ้ นอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2511 โดยแพ้ตอ่ ทีมชำติบลั แกเรีย 0-7, ทีมชำติกวั เตมำลำ 1-4 และทีมชำติ เช็กโกสโลวำเกีย 0-8 ตกรอบแรกในกำรแข่งขัน ซึง่ ผูช้ นะในครำวนี้ คือ ทีมชำติฮงั กำรี ได้เหรียญทองไปครอง ซึง่ เป็ นกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันใน โอลิมปิ คเป็ นครึง่ สุดท้ำยจนถึง พ.ศ. 2552 ในปี 2515 ประเทศไทยได้มีโอกำสเป็ นเจ้ำภำพกำรแข่งขัน ฟุตบอล เอเชียนคัพ 1972 ซึง่ เป็ นกำรจัดกำรแข่งขันเอเชียนคัพครัง้ ที ่ 5 โดยในกำรแข่งขันนี้ ทีมชำติไทยได้อนั ดับที ่ 3 โดยยิงลูกโทษชนะทีมชำติ กัมพูชำ 5 ประตูตอ่ 3 ภำยหลังจำกเสมอกัน 2 ต่อ 2 ซึง่ ในกำรแข่งขันนี้ ทีมชำติอหิ ร่ำน ชนะเลิศ และทีมชำติเกำหลีใต้ ได้รำงวัลรองชนะเลิศตำม ล�ำดับ ในปี 2519 ประเทศไทยได้แชมป์ คิงส์คพั ครัง้ แรก โดยเป็ น

21

แชมป์ ร่วมกับ ทีมชำติมำเลเซีย ภำยหลังจำกทีม่ ีกำรเริม่ มีกำรจัดคิงส์คพั ในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2511 โดยต่อมำทีมชำติไทยได้เป็ นแชมป์ คิงส์คพั อีกหลำยครัง้ รวมทัง้ สิ้น 10 ครัง้ ด้วยกัน ส�ำหรับกำรแข่งขันในเอเชียนเกมส์ ทีมชำติไทยยังไม่สำมำรถ ทีจ่ ะชนะเลิศได้ โดยควำมส�ำเร็จสูงสุดคือเข้ำรอบสีท่ มี สุดท้ำย ในกำร แข่งขันเอเชียนเกมส์ครัง้ ที ่ 11 ทีจ่ ดั ขึ้นที ่ กรุงปั กกิ่ง ประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2533 เช่นเดียวกับ เอเชียนเกมส์ครัง้ ที ่ 13 ทีจ่ ดั ขึ้นที ่ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2541 และ เอเชียนเกมส์ครัง้ ที ่ 14 ทีจ่ ดั ขึ้นที ่ ปูซำน ประเทศเกำหลีใต้ ในปี พ.ศ. 2545และครัง้ ล่ำสุด เอเชียนเกมส์ ครัง้ ที ่ 15 ทีจ่ ดั ขึ้นที ่ โดฮำ ในปี พ.ศ. 2549 ทีมชำติไทยก็ เป็ นทีมเดียวในย่ำนอำเซียนทีผ่ ำ่ นเข้ำรอบก่อนรองชนะเลิศ (8 ทีม สุดท้ำย) ท�ำผลงำนได้ยอดเยีย่ มเข้ำรอบโดยเป็ นที ่ 1 ของกลุม่ ซี ในปี 2537 ไทยได้รว่ มก่อตัง้ สหพันธ์ฟุตบอลอำเซียน กับอีก 9 ประเทศในภูมิภำคอำเซียน และนอกจำกนี้ ประเทศไทยได้มีกำรเชิญ สโมสรชัน้ น�ำจำกทัว่ โลก มำแข่งขันกับในประเทศไทยหลำยครัง้ ได้แก่ เอฟซีปอร์โต (2540) อินเตอร์มิลำน (2540) โบคำจูเนียร์ (2540) ลิเวอร์พูล (2544) นิวคำสเซิลยูไนเต็ด (2547) เอฟเวอร์ตนั (2548) โบลตันวันเดอร์เรอร์ (2548) แมนเชสเตอร์ซติ ี (2548 ทีไ่ ทย และ 2550 ทีอ่ งั กฤษ[2]) และสโมสรชัน้ น�ำอืน่ ๆ และในปี 2551 ไทยตกรอบ ฟุตบอลรอบคัดเลือก รอบ 20ทีมสุดท้ำย โดยได้อยูส่ ำยเดียวกับทีม อย่ำง ญีป่ ุ่ น โอมำน บำห์เรน โดยไทยแข่ง�นัด ไม่ชนะใครเลย แพ้5เสมอ1 ท�ำให้ชำญวิทย์ ผลชีวนิ ลำออกจำกต�ำแหน่ง หลังจำกนัน้ ไม่ นำน ปี เตอร์ รีด อดีตนักเตะเอฟเวอร์ตนั และทีมชำติองั กฤษ ก็เข้ำมำรับ ต�ำแหน่งแทนแต่ไทย ก็พลำดแชมป์ อำเซียน คัพ โดยกำรแพ้เวียดนำม รวมผลสองนัด 3-2 และยังพลำดคิงส์ คัพ อีกรำยกำรหนึ่งโดยดวลจุด โทษแพ้ เดนมำร์ก จนถึงช่วงเดือนกันยำยน ปี 2552 ปี เตอร์ รีด ถูก ปลดออกจำกต�ำแหน่งเนื่องจำกอนำคตทีไ่ ม่แน่นอนในกำรคุมทีมชำติ เพรำะรีด มีขำ่ วว่ำจะไปท�ำงำนทีส่ โมสร สโต๊ค ซิต้ ี โดยเป็ นผูช้ ว่ ยของ โท นี่ พูลิส ผูจ้ ดั กำรทีมสโต๊ค ซิต้ ี ในวันที ่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2553 ทีมชำติไทยแพ้ตอ่ 2-0 สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซติ ้ ี ในวันสุดท้ำยของของฟ๊ อกซ์ทวั ร์ที่ ประเทศไทย


22

เส้นทางบอลไทย Road to Football Thai march 2012

ั น์ชยั โชค รังสรรค ์ วิวฒ ทีมชาติไทย


Road of football thai  

football magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you