Page 1

Κ.Φ.Α.Σ.

Καταργείται το δελτίο αποστολής η διακίνηση μπορεί να γίνεται με το τιμολόγιο ή. συντάσσεται δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

Για τους υπόχρεους (εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας, τα εκπαιδευτήρια, οι κλινικές ή θεραπευτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα γυμναστήρια, οι χώροι στάθμευσης, ελεύθεροι επαγγελματίες ,οι ιατροί και οι οδοντίατροι. κλπ), καταργείται η υποχρέωση των ανωτέρω για τήρηση πρόσθετων βιβλίων από 1.1.2014 και ταυτόχρονα δεν έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής για την παροχή υπηρεσιών με την χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών Διατηρείται το υφιστάμενο πλαίσιο όσον αφορά στις λιανικές συναλλαγές για την πώληση αγαθών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ.

ΑΓΡΟΤΕΣ τήρηση βιβλίων και στοιχείων από 1-1-2014 Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. Έσοδα έως 10.000 Ευρώ Ενιαία ενίσχυση έως 5.000 Ευρώ

Διάταξη νόμου

Σχόλια

Άρθρο 5 ΚΦΑΣ

Κατάργηση με διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο του ΕΝ.Φ.Ι.Α – Για την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση αποθεμάτων, με σκοπό την πώληση, απευθείας ή μέσω τρίτου, από τον προμηθευτή στον αγοραστή αυτών, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση των αποθεμάτων φορολογικά στοιχεία αξίας, που συνοδεύουν τα αποθέματα μέχρι τον τελικό παραλήπτη τους, συντάσσεται δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, με περιεχόμενο τα δεδομένα των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012), πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των αποθεμάτων..

Άρθρο 4 ΚΦΑΣ

Κατάργηση με διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο του ΕΝ.Φ.Ι.Α

Ενημερωτικό υλικό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πέμπτη, 02 Ιανουαρίου 2014 Δελτίο Τύπου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πέμπτη, 02 Ιανουαρίου 2014 Δελτίο Τύπου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πέμπτη, 02 Ιανουαρίου 2014

Άρθρο 7 ΚΦΑΣ

Δελτίο Τύπου Από 1.1.2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πέμπτη, 02 Ιανουαρίου 2014 Δελτίο Τύπου


δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000). Αναμένονται διευκρινίσεις. Μέχρι τώρα όσα έχουν γίνει γνωστά προέρχονται από Δελτία τύπου και συνεντεύξεις.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις

Σχόλια

Ενημερωτικό υλικό

Αναμένονται ΦΕΚ και ερμηνευτικές

Σημαντικές αλλαγές που εμπεριέχονται στο σχέδιο νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»

Νομοσχέδιο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Αναμένονται ΦΕΚ και ερμηνευτικές

Σε 30 ημέρες από την μεταβολή ή την απόκτηση η υποβολή του Ε9. - Οι αλλαγές του νομοσχεδίου σχετικά με το Ε9

Διάταξη νόμου

Σχόλια

Ενημερωτικό υλικό

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά μήνα (συγκεντρωτικά για έσοδα και έξοδα)

Φορολογία Ακινήτων

Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 3% (.α.ν.1521/1959)

Υποχρέωση δήλωσης Ε9 ένα μήνα μετά την μεταβολή

Φορολογία εισοδήματος Εισάγεται ο όρος φορολογική κατοικία στο ελληνικό δίκαιο προκειμένου να προσδιοριστούν τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, κατά τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Ελλάδας. Τα κριτήρια αυτά είναι η μόνιμη ή κύρια κατοικία, η συνήθης διαμονή και το κέντρο των προσωπικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων.

Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα

Διάταξη νόμου

Νομοσχέδιο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Άρθρα 3-4 ν.4172/2013

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013

Φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται, από 1/1/2014 ΠΟΛ.1283/30.12.201 να ορίσει, φορολογικό εκπρόσωπο με 3 φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου, η Φορολογική Διοίκηση, θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο.


Αποδείξεις επί του εισοδήματος . Χρειάζεται πλέον το 10% επί του εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους μόνο , και με μέγιστο το ποσό 10.500

Νομοσχέδιο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Στο 10% του εισοδήματος οι αποδείξεις για το 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους.

Έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και «οικονομικό έτος» δεν υπάρχουν πλέον στο νέο φορολογικό νόμο και αντικαθίστανται με τον όρο «φορολογικό έτος», που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Άρα καταργείται η υπερδωδεκάμηνη περίοδος.

Άρθρο 8 ν.4172/2013

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των παροχών σε είδος, κυρίως των εταιρικών αυτοκινήτων, Άρθρο 13 ενώ παροχές σε είδος συνιστούν πλέον και τα ν.4172/2013 δάνεια προς εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών μισθών άνω των 3 μηνών.

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013

Παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α’ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των Άρθρο 72 κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που ν.4172/2013 έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Συνεπώς, ο όρος Άρθρα 22,23 Αναμένεται διευκρινιστική ν.4172/2013

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013

Δεν εκπίπτουν δαπάνες άνω των 500,00 ευρώ, εάν η εξόφλησή τους, δεν γίνει μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος ή με επιταγή,

Άρθρο 23 ν.4172/2013

Δείτε σχετικό άρθρο :Τρόπος εξόφλησης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ, από την 1.1.2014 και μετά

Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού και διαγραφής των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, ανάλογα με την αξία τους και τον χρόνο που παραμένουν ανείσπρακτες.

Άρθρο 26 ν.4172/2013

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013

Επαναφορά πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων και επιπλέον, η σύσταση ή αύξηση Κεφαλαίου.

Άρθρο 31 ν.4172/2013

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013

Νέα κλίμακα φορολόγησης φυσικών προσώπων

Άρθρο 15 ν.4172/2013

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013

Νέα κλίμακα φορολόγησης εσόδων από ενοίκια

Άρθρο 40 ν.4172/2013

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013

Νέα κλίμακα φορολόγησης κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 29 ν.4172/2013

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013

Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται

Άρθρο 24 ν.4172/2013

Αλλάζει άρδην το τοπίο σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες.


σε χρήση. Καθιερώνεται ο όρος φορολογικές αποσβέσεις, έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί στις περιπτώσεις που από άλλη νομοθεσία ορίζεται (Λογιστικό σχέδιο) ή θα ορίζεται στο μέλλον (λογιστικά πρότυπα) διαφορετικοί συντελεστές αποσβέσεων.

Προς το παρόν διαφορετικός τρόπος λογιστικών και φορολογικών Νομοσχέδιο αποσβέσεων προβλέπεται στον λογαριασμό 16 με βάση το ΕΝΦΙΑ που λογιστικό σχέδιο. Αναμένεται επίσης το νομοσχέδιο σχετικά με τα τροποποιεί το λογιστικά πρότυπα στο οποίο προβλέπεται διαφορετικός τρόπος άρθρο24 υπολογισμού των Λογιστικών αποσβέσεων.

Δεν υφίσταται πλέον ο όρος "Ελ.Επαγγελματίας" καθώς στον νέο φορολογικό νόμο δεν υπάρχει αντίστοιχο άρθρο 48 όπως στον νόμο 2238/1994. Αλλάζει η παρακράτηση φόρου οντοτήτων με κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει πλέον το όριο των 300,00 ευρώ. Η παρακράτηση γίνεται πλέον σε α) μερίσματα, β) τόκοι, γ) δικαιώματα (royalties), δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες Άρθρα υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν 61,62,63,64 Αναμένονται διευκρινίσεις. παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της ν.4172/2013 αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο, ε) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41.

Αλλαγή στην υποβολή των παρακρατούμενων φόρων.

Αναμένεται απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. για τις νέες ημερομηνίες υποβολής των Άρθρο 64 ν.4172/2013 παρακρατούμενων φόρων και τυχόν αλλαγές στα έντυπα.

Αλλάζει η φορολόγηση της υπεραξίας ακινήτων και της υπεραξίας σε περίπτωση πώλησης μετοχών μη εισηγμένες στο Άρθρα 41,42 Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και εταιρικών ν.4172/2013 μεριδίων σε Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. , με το νέο συντελεστή να ανέρχεται στο 15%. Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλοποιηθέντα αποθεματικά του νόμου 2238/1994, από 01/01/2014, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με ζημίες της τελευταίας πενταετίας. Δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικού λογαριασμού αφορολόγητων αποθεματικών από 01/01/2015.

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013

Παρ 11 άρθρου 72 ν.4172/2013

Δείτε σχετικό άρθρο :Υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας. Τι ισχύει από 1.1.2014. Παραδείγματα, επισημάνσεις, προβληματισμοί

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013


Οι αμοιβές μελών ΔΣ και Εταίρων ΕΠΕ, θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες,

Άρθρο 12 Αναμένονται Διευκρινίσεις ν.4172/2013

Δείτε σχετικά: Η παρακράτηση φόρου για τις αμοιβές Δ.Σ. από 1.1.2014

Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση ορίζεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του Άρθρο 39 ακινήτου, (Διευκρινίσεις δεν υπάρχει ν.4172/2013 πρόβλεψη για απαλλαγές) Μεταφορά ζημιών. Εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας προς συμψηφισμό με επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα 5 φορολογικά έτη. Ωστόσο εισάγονται 2 νέοι περιορισμοί για τους οποίους χρειάζονται διευκρινίσεις. (ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή, και δυνατότητα μεταφοράς ζημίας όταν μεταβληθεί η ιδιοκτησία της εταιρείας άνω του 33% εκτός εάν αποδειχθεί ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε για επιχειρηματικούς λόγους.) (Αρθρο 27) Κώδικας φορολογικής διαδικασίας

Δείτε σχετικά :Η μεταφορά ζημιών με τον Ν. 4172/2013 Προβληματισμοί

Άρθρο 27 ν.4172/2013

Διάταξη νόμου

Σχόλια

Από 01/01/2014 οι μεταβολές του μητρώου πρέπει να υποβάλλονται εντός 10 ημερών από όλους τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες).

Προβληματισμός με την σχετική διάταξη αφού ταυτόχρονα είναι σε ισχύ και οι Άρθρο 10 διατάξεις του ν.2859/2000 οι οποίες ν.4174/2013 προβλέπουν ένα μήνα προθεσμία για τις μεταβολές στο μητρώο.

Πρόστιμα – Παραβάσεις – Ποινές: Αλλάζει πλήρως το τοπίο στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος παρακρατούμενων φόρων κλπ.

Άρθρα 53-62 Αναμένονται Διευκρινίσεις ν.4174/2013

Κατάργηση της επιτροπής του άρθρου 70Α του νόμου2238/1994. Ενδικοφανής προσφυγή, λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Άρθρα 63- 65 ν.4174/2013

Ενημερωτικό υλικό

ΠΟΛ.1211/12.9.2013 ΠΟΛ.1209/6.9.2013 Καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης Αριθ. Πρωτ: Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014