Page 1

I A GR

N A HI

C

ดอยตุง

หอนาฬิ กา สามเหลีย ่ มทองคำ ภูชฟ ี้ ้ า

วัดรองขุ น ่ ่ วัดเวียงคำ


พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักดอยตุง ตัง้ อยูที เซอลาบา ตำบลแมฟ ่ ่ หมูที ่ ่ 7 บานมู ้ ่ ้ าหลวง อำเภอแมฟ ่ ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย บริเวณสั นเขาของเทือกดอยนางนอนระดับความสูงประมาณ1,200 ม. เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุงเป็ นทีป ่ ระทับแปรพระราชฐานเพือ ่ ทรงงานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชัน ้ มีรป ู ทรงผสมผ สานระหวางศิ ลปะลานนากั บชาเลยของสวิ ส มีการแกะสลักไมตามกาแล เชิงชายและ ่ ้ ้ ์ ขอบหน้าตางเป็ นลวดลายตาง ๆ ฝี มอ ื ช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตัง้ อยูที ่ ่ ่ ่ หมูที ่ ่ 7 บานมู เซอลาบา ตำบลแมฟ ้ ่ ้ าหลวง อำเภอแมฟ ่ ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย บริเวณ สั นเขาของเทือกดอยนางนอนระดับความสูงประมาณ 1,200 ม.เป็ นส่วนหนึ่งของโครง การพัฒนาดอยตุง


การเดินทาง พระตำหนักดอยตุงอยูห วเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ่ างจากตั ่ ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แลวเลี ้ วซ้ายเขาทางหลวง ้ ย ้ หมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักทองเที ย ่ วที เ ่ ดิ น ทางโดยรถ ่ ประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสี มวงบริ เวณปากทาง รถออกตัง้ แต่ 07.00 น. ่ มีรถออกทุก 20 นาที


ภูชี้ฟ้า

ทิวทัศนเบื ้ งลางคื อ ภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิตยสี์ แดง ที่ ่ ์ อ กำลังเบียดเสี ยดแทรกตัวออกมาทามกลางทะเลหมอกหนา และหุบเขา ่ น้อยใหญภาพความสวยงามต าง ๆ เหลานี นสิ่ งทีด ่ งึ ดูดผู้ ่ ่ ่ ้ไดกลายเป็ ้ คนมากมายให้หลัง่ ไหลมาทีน ่ ี่ในแตละปี เมือ ่ ลมหนาวมาเยือนจะมีนก ั ทอง ่ ่ เทีย ่ วมากมายจากทัว่ ทุกสารทิศ เดินทางมาสั มผัสกับอากาศหนาว และชมความงามของทะเลหมอกยามเช้าทีภ ่ ช ู ฟ ี้ ้ า อยางไม ขาดสาย ่ ่ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว

บนยอดดอยสูงแหงนี ี่ น ื ถายรู ป ทะเลหมอกและพระอา ่ ้แทบไมมี ่ ทย ่ ทิตยขึ ้ ยามเช้าทีภ ่ ช ู ฟ ี้ ้ าไดรั าสวยงามกว าที ้ บการกลาวขานว ่ ่ ่ ใ่ ด ๆ ์ น ในประเทศ บริเวณทางเดินขึน ้ สู่ยอดภูชฟ ี้ ้ า เป็ นทุงหญ ากว าง ่ ้ ้ มีทงดอกโคลงเคลงขึ ุ่ น ้ แซมเป็ นระยะออกดอกสี ชมพูอมมวงในช ่ ่ วง เดือนกรกฎาคม – มกราคม ช่วงเพิม ่ ความสวยงามให้กับ ยอดภูแหงนี ระหวางทางขึ น ้ มายังภูชฟ ี้ ้ ายังตอง ่ ้ไดอี ้ กไมใช ่ ่ น้อย ่ ้ ผานภู เขาทีม ่ วี วิ ทิวทัศนงดงาม หากมาในช่วงตนเดื อนกุมภาพันธ ์ ่ ้ ์ จะไดชมความงามของดงดอกเสี ้ ยวทีอ ่ อกดอกสี ขาวอมชมพูบาน ้ สะพรัง่ ระหวางทางขึ น ้ สู่ภูชฟ ี้ ้ า ่


ภูชฟ ี้ ้ าเป็ นแหลงท ย ่ วธรรมชาติทม ี่ ช ี อ ื่ เสี ยงมากทีส ่ ุดของจังหวัด ่ องเที ่ เชียงรายและเป็ นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทีช ่ อบความสวย งาม ของธรรมชาติและยังพอเรีย ่ วแรงทีฝ ่ ันอยากจะ มาสั มผัสกับความงามของ สถานทีแ ่ หงนี ิ ภูชฟ ี้ ้ า ถาพู ่ ้สักครัง้ ในชีวต ้ ดถึงความหนาวเย็นก็คงจะไม่ แตกตางอะไรมากหนักกับหลาย ๆ ดอยสูงทางภาคเหนือของไทย แต่ สิ่ งหนึ่งทีอ ่ ยูคู ่ า ่ กั ่ บยอดภูแห่งนี้มาตลอดและสร้างความประทับใจให้กับผู้ทีม พบเห็น ก็คอ ื ความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสูงทีย ่ น ื่ เดนลอยออก ่ ไปในอากาศ สายลมหนาวทีว่ บ ู ผานมาแล วเลยผ านไป ่ ้ ่


มหาวิทยาลัยแมฟ ่ ้ าหลวง

มหาวิทยาลัยแมฟ ่ ้ าหลวงไดรั ้ บการสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามพระราช บัญญัตจ ิ ด ั ตัง้ เมือ ่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมี สถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐทีม ่ ใิ ช่ส่วนราชการ การดำเนินการดาน ้ ตางๆ ไดมี น ่ คงและมีคุณภาพ จวบ ่ ้ การพัฒนามาเป็ นลำดับ ดวยความมั ้ จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2547


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ่ วฯ ไดทรงมี ้ ้ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทน พระองคประกอบพิ ธเี ปิ ดมหาวิทยาลัยแมฟ ฒน ่ ้ าหลวง พิธเี ปิ ดศูนยภาษาและวั ์ ์ ธรรมจีนสิ รน ิ ธร และพระราชทานปริญญาบัตรแกผู ่ ้สำเร็จการศึ กษาประจำปี การศึ กษา 2545 ยังความปลืม ้ ปิ ตส ิ ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็ นลนพ ้ น ้


วัดรองขุ น ่ ่

วัดรองขุ นเป็ ่ งั หวัดเชียงราย ออกแบบและกอสร างโดย ่ ่ นวัดพุทธและวัดฮินดู ทีจ ่ ้ เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบน ั โดยเฉลิมชัยคาดวา่ งานกอสร างวั นจะไม เสร็ ิ ของเขา[1] วัดรองขุ นได ต ่ ้ ดรองขุ ่ ่ ่ จลงภายในช่วงชีวต ่ ่ ้ น ้ แบบการสรางมาจาก วัดมิง่ เมือง ใน จังหวัดน่าน[2] ้ เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั นได ้ บแรงบันดาลใจในการสรางวั ้ ดมาจาก ์ รั 3 สิ่ งตอไปนี ้คอ ื ่ ชาติ : ดวยความรั กบานเมื อง รักงานศิ ลป์ จึงหวังสรางงานศิ ลปะทีย ่ ง่ิ ใหญไว ้ ้ ้ ่ ้ เป็ นสมบัตข ิ องแผนดิ ่ น ศาสนา : ธรรมะไดเปลี ่ นชีวต ิ ของอาจารยเฉลิ นเย็น ้ ย ้ ์ มชัยจากจิตทีร่ อนกลายเป็ จึงขออุทศ ิ ตนให้แกพระพุ ทธศาสนา ่ พระมหากษัตริย ์ : จากการเขาเฝ ง้ ทำให้ ้ ้ าฯ ถวายงานพระองคท ่ ์ านหลายครั อาจารยเฉลิ จากการพบเห็ นพระอัจฉริยะภาพทางศิ ลปะ ่ ์ มชัยรักพระองคท ์ านมาก และพระเมตตาของพระองคท จนบังเกิดความตืน ้ ตันและสำนึกในพระมหากรุณา ่ ์ าน ธิคุณ จึงปรารถนาทีจ ่ ะสรางงานพุ ทธศิ ลป์ถวายเป็ นงานศิ ลปะประจำรัชกาลพระองค ์ ้ ทาน ่


วัดรองขุ นแห งนี ่ ่ ่ ้เป็ นวัดพุทธ ซึง่ สั งกัดอยูในฝ ่ ่ ายมหานิกายไมใช ่ ่ วัด ฮินดูเหมือนดังทีจ ่ ว ่ ั หัวไวในวรรคแรก ซึง่ นั่นการนำเอาวัฒนธรรมแวดลอม ้ ้ ของตัวเองเขามาผสมผสานหรื อถูกอิทธิของศาสนาอืน ่ เขามาแทรกแซงบ าง ้ ้ ้ ก็เป็ นเรือ ่ งของธรรมชาติ


วัดเวียงคำกาขาว ตัง้ อยูบ ต.แมสลองใน อ.แมฟ ่ านเทอดไทย ้ ่ ่ ้ าหลวง จ.เชียงราย มีองคพระทรงชั ยรัตนพลังแผนดิ 8 เมตร ่ น ขนาดหน้าตักกวาง ้ ์ สูง 10 เมตร อยูบนอาคาร 3 ชัน ้ สามารถขึน ้ ไปเทีย ่ วชมวิวไดอี ่ ้ กจุดหนึ่ง


วัดเวียงคำกาขาว


สามเหลีย ่ มทองคำ


สามเหลีย ่ มทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพืน ้ ทีร่ อยตอระหว างสามประเทศ ไดแก ่ ่ ้ ่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบอแก ว) และพมา(แขวงท าขี ั ษณะ ่ ้ ่ ่ เ้ หล็ก, รัฐฉาน)มีลก เป็ นพืน ้ ทีส ่ ามเหลีย ่ มบรรจบกัน โดยมีแมน ่ ้ ำโขงตัดผานชายแดนไทย ่ และลาว นับเป็ นพืน ้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีส ่ ำคัญแหงหนึ ่งของภูมภ ิ าคนอกจากนี้ ่ สามเหลีย ่ มทองคำยังมีทวิ ทัศนที ่ วงอาทิตย ์ ์ ง่ ดงามโดยเฉพาะยามเช้าทีด ขึน ้ ทามกลางสายหมอก เดิมสามเหลีย ่ มทองคำเป็ นทีร่ จั ่ ู้ กในฐานะเป็ น แหลงท ย ่ วรอยตอระหว างประเทศ แตในปั จจุบน ั มีความสำคัญใน ่ องเที ่ ่ ่ ่ ทางเศรษฐกิจมากขึน ้ เนื่องจากเป็ นแหลงขนถ ายสิ นค้าทีส ่ ำคัญอีกแหง่ ่ ่ หนึ่งของไทย

บริเวณดังกลาวยั งเป็ นทีบ ่ รรจบกันของแมน ่ ่ ้ ำโขงและแมน ่ ้ ำรวก ทีเ่ รียกวา่ สบรวก บริเวณนี้มเี คยมีชนกลุมน มพื ้ ที่ ่ ้ อยและกองกำลังติดอาวุธอยูหลายกลุ ่ ่ น ในแถบนี้เคยเป็ นแหลงปลู กฝิ่ นและผลิตยาเสพติดแหลงใหญ ่ ่ ่ เช่น มีโรงงาน ผลิตเฮโรอีนและกระจายอยูตามชายแดน ส่วนการลำเลียงฝิ่ นจะไปเป็ นขบวน ่ ลัดเลาะไปตามไหลเขาพร อมกำลั งคุ้มกัน วากั ดและฝิ่ นจะถูกแลก ่ ้ ่ นวายาเสพติ ่ เปลีย ่ นดวยทองคำในน ่ าของชือ ่ สามเหลีย ่ มทองคำ ้ ้ ำหนักทีเ่ ทากั ่ น จึงเป็ นทีม


หอนาฬิ กา


หอนาฬิ กาหลังใหมของจั งหวัดเชียงราย โดยความรวมมื อระหวางเทศ ่ ่ ่ บาลนครเชียงรายและอาจารยเฉลิ ั นตั ์ มชัย โฆษิตพิพฒ ์ วหอนาฬิ กามีสีทอง มีเสี ยงระฆังบอกเวลาทุกชัว ่ โมง และทีส ่ ำคัญเมือ ่ ถึงเวลา 2 ทุมและ 3 ่ ทุมของทุ กวัน จะมีการเลน เสี ยงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก ่ ่ แสง สี หอนาฬิ กาจะเปลีย ่ นสี จากสี ทอง เป็ นสี แดง ชมพู ฟ้า เขียวและอืน ่ ๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคารจะมีดอกบัวคอยๆโผล ออกมาและบาน ่ ่ ออกในทีส ่ ุด เป็ นทีต ่ น ื่ ตาตืน ่ ใจตอนั ย ่ วทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติ ่ กทองเที ่ ่ ทีม ่ าเฝ้ารอเวลานั้นๆ


7 Of Chiangrai.  
7 Of Chiangrai.  

7 Of Chiangrai.