Page 17

17 §«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ„ÀⷰຟâÕ◊Ëπ —¡¡“«“¬“¡– ∑”°‘®∑’˧«√∑” ‰¡à∑Õ¥∑‘Èß æ¬“¬“¡ æ“°‡æ’¬√∑” ‘Ëß∑’ˇªìπ —®∏√√¡ µ“¡∑”πÕߧ≈Õß∏√√¡„Àâ ‰¥â Õ¬Ÿà‡ ¡ÕÊ ‡«âπ®“° ‘Ëß∑’ˇªìπ¡‘®©“∑‘∞‘∑—Èߪ«ß  —¡¡“ µ‘ ¡’ µ‘ —¡ª™—≠≠– æ‘®“√≥“§«∫§ÿ¡°“√‡°‘¥ ¢÷Èπ∑“ßÕ“¬µπ–πÕ°·≈–„π∑—Èß ˆ ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ¥â«¬  —¡¡“∑‘∞‘  —¡¡“ —ß°—ªª–  —¡¡“«“®“  —¡¡“°—¡¡—πµ–  —¡¡“Õ“™’«–  —¡¡“«“¬“¡– „À⇰‘¥°ÿ»≈®‘µ √Ÿâ∑—π„ππ‘«√≥å ı §◊Õ - °“¡©—π∑å §«“¡æÕ„®„§√àÕ¬“°‡ æ ¡®—∫µâÕß„π √Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß  —¡º—  - ∂’π¡‘∑∏– ¡’Õ“√¡≥åÀ¥ÀŸà ´÷¡‡´“ ßà«ß‡Àß“ ¢’ȇ°’¬® ¢’ȧ√â“π - «‘®‘°‘®©“ ¡’§«“¡≈—߇≈ ß —¬ ‰¡à·πà „® ‰¡à‡™◊ËÕ¡—Ëπ - Õÿ∑∏—®®°ÿ°°ÿ®®– ¡’§«“¡øÿÑß´à“π ‡æâÕæ° ßÿàπßà“π Àßÿ¥Àß‘¥ ‡∫◊ËÕÀπà“¬ ∑âÕ∂Õ¬ √”§“≠„® - 欓∫“∑ ¡’§«“¡∂◊Õ “ ºŸ°„®‡®Á∫®¥®”‰«â ·§â𠇧◊Õß Õ“¶“µ¡“¥√⓬ ´÷Ë߇ªìπ°Õß°‘‡≈ µ—≥À“ µâÕß√Ÿâ „Àâ ‰¥â ‰≈à „Àâ ∑—π ‰¡à „À⇰‘¥¢÷Èπ „À⮑µæâπ®“°π‘«√≥å∑—ÈßÀ≈“¬ ®‘µ ß∫ ‡∫‘°∫“𠇪ìπ‡Õ°—§µ“®‘µ  —¡¡“ ¡“∏‘ §◊Õ Õ“°“√¢Õß®‘µ∑’ÀË ≈ÿ¥æâπ®“°π‘«√≥å ı ∑—ÈßÀ≈“¬ ®‘µ ß∫‡ªìπÕÿ‡∫°¢“ ®‘µ‡ªìπÀπ÷ËßÕ¬Ÿà „π∑‘∞∏√√¡ ÿ¢«‘À“√

3

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"

หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์  

น.หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นได้จริง เป็นไปตามลำดับ โดย "ปฏิสนธิ"