Page 1

เรื่อง การท้าความสะอาดตัวเรือใต้แนวน้้า


๑.น.อ.ช้านาญ สอนแพง แกนน้าชุมชนนักปฏิบัติการ ๒.น.ต.จิตติ จุลศักดิ์ แกนน้าชุมชนนักปฏิบัตกิ าร ๓.พ.จ.อ.ยุวรัตน์ แก้วประดับ นักปฏิบัติการ ๔.พ.จ.อ.สินชัย วุฒิกรีเกียรติ นักปฏิบัติการ ๕.พ.จ.อ.กิตติพงษ์ จิตรแก้ว นักปฏิบัติการ ๖.นายฉลาด สินเจริญ เจ้าขององค์ความรู้ ประสบการณ์ท้างาน ๔๐ ปี ๗.นายสะอาด ศรีสุขโข เจ้าขององค์ความรู้ ประสบการณ์ท้างาน ๓๔ ปี

โทร ๐๘๔-๓๖๒๒๐๓๐ โทร ๐๘๑-๕๘๘๐๐๕๗ โทร ๐๘๑-๕๙๐๓๕๙๓ โทร๐๘๕-๘๒๕๑๗๘๕ โทร๐๘๙-๐๑๖๘๔๑๔ โทร๐๘๐-๖๓๓๖๑๓๖

โทร๐๘๙-๙๑๖๓๘๑๑


ฉีดน้ากาลัง ดันสูง

งานที่ต้อง ดาเนินการ ตรวจสอบ พื้นผิวงาน

ตรวจสอบ พื้นผิวงาน

แยก ประเภทงาน

ขั้นการ เตรียมการ

ขั้นการ เตรียมการ

การดาเนินการ การดาเนินการ ตรวจสอบความ เรียบร้อยของงาน

งานสีดาเนินการต่อ

ตรวจสอบความ เรียบร้อยของงาน


ตัวอย่างของเรือที่เข้ารับการซ่อมท้า ขึ้นซิงโครลิฟท์ 950 ตัน ,125ตัน ของ กรง.ฐท.สส.


๑.เรือที่สร้างจากเหล็ก

๓.เรือที่สร้างจากไฟเบอร์กลาส

๒.เรือที่สร้างจากอลูมิเนียม

๔.เรือสร้างจากไม้


 ตัวเรือที่ต่อจากแผ่นอลูมิเนียม,ไฟเบอร์

กลาส,ไม้ นิยมใช้วิธีการฉีดน้ากาลังดันสูง


เพรียง คราบสนิม


มีการเกาะของเพรียงหนาแน่นหรือไม่

ลักษณะของสีมีสภาพหลุดร่อน สีพอง สีหมดสภาพ หรือไม่

แผ่นเหล็กมีรอยรั่ว ซึม ผุ หรือไม่


 ติดต่อประสานงาน

 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจาเรือให้ดูแล อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ บนดาดฟ้าและ

คลุมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่จะเกิดความเสียหายได้  ติดต่อหมวดช่างต่อเรือไม้ ให้อุดรูท่อทางต่าง ๆ ของตัวเรือ  ติดต่อหมวดช่างยกเพื่อขนย้ายอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนั่งร้านในกรณีที่เรือมีขนาดใหญ่  ติดต่อหมวดช่างเดินเครื่องให้ช่วยสนับสนุนเครื่องทาลม


•เครื่องพ่นทราย •ทรายที่ต้องผ่านการตรวจสอบขนาดเม็ดทรายตามมาตรฐาน •สายลม •สายพ่นทราย •หัวพ่นทราย •หม้อกรองอากาศ


ชุดอุปกรณ์เครื่องพ่นทราย

ถังบรรจุเม็ดทราย เครื่องพ่นทราย

หม้อกรองอากาศ

สายพ่นทราย


ชุดพ่นทรายต้องมีอย่างน้อย ๕ คน


๒.เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่าง ๑.เจ้าหน้าที่ควบคุมถังพ่นทราย ผู้พ่นและผู้ควบคุมถังทราย

๓.เจ้าหน้าที่ผู้ถอื หัวพ่น ทราย

๔.เจ้าหน้าที่ผู้จดั เตรียมเม็ดทราย และเคลื่อนย้ายนั่งร้าน

๕เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและตรวจสอบ อุปกรณ์ถังพ่นทราย ข้อต่อ สายพ่น เครื่องช่วยหายใน


- งานทุกงานที่ได้ท้าการพ่นทรายไปแล้วนั้นต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งด้วยสายตา จากการสังเกต และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติจนแน่ใจได้ว่าผิวงานนั้น ๆ มีความ สะอาดสมบูรณ์และได้มาตรฐาน ก่อนท้าความสะอาดด้วยการเป่าลมด้วยลมเพื่อไล่ฝุ่น ละอองให้สะอาดหมดจดก่อนท้าการพ่นสีต่อไปดังรูป


- การพ่นสีต้องด้าเนินการในทันทีที่ตรวจสอบความสะอาดจาการพ่นทราย แล้วเสร็จ เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานจะท้าให้ผิวของแผ่นเหล็กเกิดความชื้น ถ้า พ่นสีไปแล้วจะท้าให้เกิดสนิมภายใต้ชั้นสีได้


ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยในการพ่นทราย ช่างพ่นทรายจะต้องสวมชุด พ่นทรายที่กาหนดให้เท่านั้น หม้อกรองอากาศสาหรับ หายใจต้องได้รับการ ตรวจสอบอย่างละเอียดให้อยู่ ในสภาพดีก่อนใช้งาน


หน้ากากหรือถุงคลุมศรีษะ ต้องตรวจสอบก่อนใช้งาน

ช่างพ่นทรายจะต้องระวังใน การพ่นหรือชี้หัวพ่นในยังผู้อื่น

เมื่อพ่นทรายตัวเรือ ท้องเรือ คน ประจาหม้อพ่นทรายจะต้องอยูใ่ น สายตาของช่างพ่นทราย ตลอดเวลา


 คือ การทาความสะอาดผิวโลหะของตัวเรือใต้แนวน้าอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งมักใช้กับเรือที่ตอ่

ด้วยอลูเนียม,ไฟเบอร์กลาสและไม้ทงั้ นี้เพื่อไม่ให้ผิวโลหะนั้นสึกกร่อน


 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจาเรือให้คลุมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ถูกน้าและจะเกิดความ

เสียหาย  ติดต่อหมวดช่างยก ขนย้ายอุปกรณ์และนั่งร้าน  ติดต่อหมวดช่างเดินเครื่องสนับสนุนเครื่องฉีดน้ากาลังดันสูง


เครื่องฉีดน้าแรงดันสูงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์


เครื่องฉีดน้า แรงดันสูง

สายไฟฟ้า

ปืนฉีดน้า

สายฉีดน้าแรงดันสูง

สายท่อน้า

อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ หัวครอบศรีษะ

แว่นตา

เหล็กขูดเพรียง ชุดเครื่องแต่งกาย

รองเท้า นิรภัย

ถุงมือหนัง


จัดชุดฉีดน้า รวมหัวหน้าชุด ผู้ควบคุม

ถ้ามีเพรียงเกาะ ท้องเรือให้ทาการ แซะออกก่อน

เตรียมเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล

เดินเครื่องฉีดน้าแรงดันสูง

หัวหน้าช่าง หัวหน้างาน ตรวจสอบสภาพใต้ท้องเรือ

เจ้าหน้าที่ทา การฉีดน้า

หัวคลุมฉีดน้า แว่นตา รองเท้านิรภัย ถุงมือ หนัง

แผนกควบคุมคุณภาพ ตรวจตัวเรือพื้นผิวตาม เกณฑ์ที่กาหนด


 สวมชุดปฏิบัตงิ าน ถุงมือ

รองเท้านิรภัยและสวมหมวกครอบศรีษะในการ

ปฏิบตั ิงานทุกครั้ง  เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเครื่องฉีดน้ากาลังดันสูงต้องอยู่บริเวณเครื่องควบคุมตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่ผู้ฉีดน้าห้ามหันปืนฉีดน้ากาลังดันสูงไปยังผู้ปฏิบตั ิงานที่อยู่ใกล้เคียง  ตัดกระแสไฟทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียงขณะที่ปฏิบัตกิ ารฉีดน้ากาลังดันสูง  ไม่หยอกล่อเล่นกันในขณะปฏิบตั ิงาน

km underwater cleaning  

how to cleaning underwater ship

km underwater cleaning  

how to cleaning underwater ship