Page 1

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 . ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: Α’ και Β’ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Οι πρόσφυγες στη Νέα Φιλαδέλφεια χτες και σήµερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Κοντοπίδη Στυλιανή

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΕ

02 Φιλόλογος

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

2

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ναι/όχι)

Όχι

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Σκοπός της έρευνας είναι η κατανόηση από τους µαθητές των χαρακτηριστικών του προσφυγικού ζητήµατος που στάθηκε αφορµή για τη δηµιουργία του οικισµού «Νέα Φιλαδέλφεια» στον οποίο ζουν και η σύνδεση του σχολείου µε την τοπική κοινότητα και την ιστορία της. Τα ερευνητικά ερωτήµατα σχετίζονται µε τη διερεύνηση της έννοιας πρόσφυγας και των παραµέτρων που τη συνοδεύουν σε επίπεδο ιστορικών , κοινωνικών, ψυχολογικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, µε απώτερο στόχο τόσο τη γνώση που αφορά την τοπική ιστορία της περιοχής στην οποία ζουν, όσο και τη γνώση που θα τους επιτρέψει να αντιλαµβάνονται και να κρίνουν τη σύγχρονη πραγµατικότητα και τη σηµασία τέτοιου είδους ιστορικών και κοινωνικών ζητηµάτων καθώς και τις αιτίες και επιπτώσεις τους.


Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέµατος, συσχέτιση µε διδασκόµενα µαθήµατα, αναφερόµενα µαθησιακά οφέλη κλπ ενδεικτικά µέχρι 300 λέξεις) Το θέµα αυτό επιλέχθηκε µε κριτήριο τη χρησιµότητα της ιστορικής γνώσης για την άσκηση της κριτικής ικανότητας των µαθητών και της δυνατότητας που παρέχει σε αυτούς να συσχετίσουν την ιστορία µε άλλα µαθησιακά αντικείµενα όπως είναι η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η οικονοµία κλπ. Τα µαθησιακά οφέλη που αναµένεται να προκύψουν έχουν να κάνουν µε τη σε βάθος κατανόηση ενός ιστορικού φαινοµένου όπως είναι το προσφυγικό και την ικανότητα διαχρονικών αναγωγών σε σχέση µε τέτοιου είδους φαινόµενα.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (µέχρι 200 λέξεις) Προβλέπεται να ακολουθηθούν οι ακόλουθες µέθοδοι: Έρευνα βιβλιογραφικών πηγών, διαδικτυακού υλικού, συνεντεύξεις από τοπικούς φορείς και αν υπάρξει η δυνατότητα άµεση συλλογή µαρτυριών από πρόσφυγες, καθώς και επισκέψεις σε µουσεία της περιοχής αλλά και τόπους που σχετίζονται µε τις συνθήκες ζωής των προσφύγων.

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (µέχρι 200 λέξεις) Οι µαθητές µέσα από την εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας αναµένεται να είναι σε θέση να γνωρίζουν την εννοια πρόσφυγας και να µπορούν να αντιληφθούν τις κοινωνικές, ψυχολογικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές (σε επίπεδο ανθρώπινου περιβάλλοντος) παραµέτρους της. Επίσης αναµένεται να αποκτήσουν πιο εµπεριστατωµένη γνώση της ταυτότητας της περιοχής στην οποία ζουν και των παραγόντων που επηρέασαν την εξέλιξή της. Τέλος αναµένεται η καλλιέργεια της ικανότητας συσχετισµού διαφόρων γνωστικών αντικειµένων προκειµένου να επιτευχθεί η ολιστική προσέγγιση της γνώσης και η άσκηση της ικανότητας σύνδεσης και σύνθεσης των επιµέρους γνώσεων.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Βιβλιογραφία, διαδικτυακοί τόποι, φωτογραφικό υλικό, ενδεχόµενη εκπόνηση ερωτηµατολογίου για τη συλλογή πληροφοριών σχετικών µε το θέµα.


Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. 2. 3. 4. 5.

Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Ιστορία του Μεσαιωνικού και νεότερου κόσµου, Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Π. Καρολίδη, Ιστορία του ελληνικού έθνους, βιβλίο εικοστό, εκδ. Κάκτος Τ. Χόρτον Αναφορικά µε την Τουρκία, εκδ. Λιβάνη Γιάννη Καψή, Χαµένες πατρίδες

Νέα Φιλαδέλφεια, 27 Σεπτεµβρίου 2012

Ο Διευθυντής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Οι καθηγητές/ υπογραφή

ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ ΣΤΕΛΛΑ

Οι πρόσφυγες στη Νέα Φιλαδέλφεια χτες και σήμερα  
Οι πρόσφυγες στη Νέα Φιλαδέλφεια χτες και σήμερα  

PROJECT B' CLASS