Page 1


02 Editor Note แม้จะมีคำ�ว่ากล่าวว่า สุขทุกข์เป็นของชั่วคราว แต่พอ เข้าเทศกาลปีใหม่ทีไร ดิฉันและบรรดาคนใกล้ตัวก็อดไม่ได้ที่ จะอวยพรให้คนที่เรารักและรักเรามีความสุขมากๆ ยังไม่เคย ได้ยินใครอวยพรว่า ขอให้ทำ�ใจยอมรับกับสุขและทุกข์ที่กำ�ลัง จะเข้ามาในปีใหม่นี้นะ ที่แปลกหน่อยก็จะมีแว่วมาบ้างว่า ขอ ให้สุขมากกว่าทุกข์ ท่านผู้อ่านส่งคำ�อวยพรให้กันและกันว่าอะไรบ้าง อย่าลืม แชร์มาทีเ่ พจ www.facebook.com/GOFreemagazine นะคะ สำ�หรับปีใหม่นี้ สัญลักษณ์ตามนักษัตรของไทยก็คือปี มะโรงซึ่งหมายถึงงูใหญ่ และตีความในทางโหราศาสตร์ได้ว่า เป็นมังกรธาตุน�้ำ ฉบับต้อนรับปีใหม่นี้ GO จึงได้เสาะแสวงหา และรวบรวมทั้งตำ�นาน ความหมาย ความทันสมัย เรื่องราว อัพเดทเกี่ยวกับมังกรที่ซุกซ่อนอยู่มาให้ชาว GO ได้อ่านกัน อย่างเพลิดเพลิน เรียกได้ว่าเป็น All About Dragon ที่ไม่รู้ ไม่ได้แล้ว นอกจาก GO จะต้อนรับปีมะโรงด้วยเรื่องราวมังกรที่ น่าสนุกและน่าสนใจ เรายังมีคอลัมน์ใหม่จาก Contributor ถึง สองท่าน คุณประเสริฐ เอีย่ มรุง่ โรจน์ เจ้าของหนังสือแกะดำ�ทำ� ธุรกิจ จะมาเปิดพืน้ ทีใ่ นชือ่ คอลัมน์ “แกะดำ�ทำ�ธุรกิจ” เพือ่ เปิด ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการคิดและทำ�ธุรกิจให้แตกต่างและอยู่ รอด และคุณสมพล ชัยสิริโรจน์ ซึ่งนอกจากจะเป็นบอสใหญ่ ของเครื่องแต่งกายแอร์โรว์ เครือไอซีซี อีกมุมหนึ่งยังเป็นทั้ง นักคิด นักเขียน และนักแสดงละครเวที ใครที่พร้อมจะเปิดใจ เรียนรูเ้ รือ่ งราวทัง้ ภายในและภายนอกตัวเรา เตรียมตัวเป็นแฟน คลับของทั้งสองท่านได้ตั้งแต่ฉบับมกราคมนี้เป็นต้นไป และ อีกหนึ่งคอลัมน์ใหม่ GO Green ติดตามไปพร้อมๆ กันค่ะ ดิฉนั ขอขอบคุณผูอ้ า่ นทุกท่านทีต่ ดิ ตาม GO มาโดยตลอด ปีนี้ GO จะพยายามสรรหาเรือ่ งราวดีๆ ทีเ่ ป็น The Bestination of Living and Traveling มาให้ผู้อ่านอย่างจุใจ และขอขอบคุณ กัลยาณมิตรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาด้วยดี แม้อยากอวยพรให้แปลกและแตกต่างจากคนอื่น แต่ดิฉัน ก็ยงั คงมีเพียงคำ�อวยพรเรียบง่ายจากใจเหมือนปีทผี่ า่ นๆ มาว่า “ขอให้มีความสุขมากๆ ค่ะ”

Editor’s Choices CONSULTANT Saridpong Rattanapote (สฤษดิพงษ์ รัตนาพต) Staporn Sirisinha (สถาพร สิริสิงห) Prawit Janyasittikul (ประวิช จรรยาสิทธิกุล) Attapun Yuktanand (อรรถพันธ์ ยุกตะนันท์) Charaspong Surasawadee (จรัสพงษ์ สุรัสวดี) Arunsak Ongla-or (อรุณศักดิ์ อ่องลออ) Teepat Sutabutra (ธีร์ภัทร์ สูตะบุตร) LEGAL ADVISOR Amnat Tangurimarn (อำ�นาจ

EDITOR-IN-CHIEF/PUBLISHER Arunee Kaewthiparat (อรุณี แก้วทิพรัตน์)

Ducati For Him

ดิฉันขอเลือกกระเป๋าเดินทางจาก TUMI เป็นของขวัญให้กับ คุณสุภาพบุรุษที่รักการเดินทาง โดยเฉพาะรุ่น Ducati ที่แสน จะโดดเด่นและมีดีไซน์สุดพิเศษ และวัสดุกันกระแทกชั้นเยี่ยม ไม่ว่าชายหนุ่มคนไหนเห็นแล้วก็ต้องหัวใจเต้นแรง รับรองค่ะ

FOUNDER EDITOR Montri Boonyasat (มนตรี บุญสัตย์) Travel & Lifestyle Editor Duangkamon Junnet (ดวงกมล จันทร์เนตร์) Editorial Staff Nutt Chamamahattana (ณัฐ ฉมามหัทธนา) CONTRIBUTOR Mayura Phakdeerod (มยุรา ภักดีรอด) Wuthichai Sithipreedanan (วุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์) ART DIRECTOR Tanakorn Anakvatcharakul (ธนกร

อนรรฆวัชรกุล)

PROOF READER Plenta MARKETING & ADVERTISING DIRECTOR Romanee Suganjanapornkul (รมณี สุกาญจนาภรณ์กุล)

Holiday Edition For Her

Editor in Chief

ตันกุริมาน)

สำ�หรับคุณผูช้ ายทีย่ งั ไม่ได้เลือกของขวัญให้สภุ าพสตรีคนสำ�คัญ Limited Edition Luxe Colour Portfolio จาก Laura Mercier อายแชโดว์เพือ่ ตกแต่งดวงตาและบลัชออนปัดพวงแก้มเซตนีน้ า่ จะเป็นทางเลือกที่ได้ใจสาวไปหมดดวงแน่นอน

MARKETING EXECUTIVE Nathamon Natthanaruj (ณฐมน นัทนารุจน์) ONLINE MARKETING MANAGER Julachat Ghoshachandra (จุลฉัตร โฆษจันทร) PRODUCTION MANAGER Patchiree Somporh (พัชรี สมเพราะ) FINANCE & ADMINISTRATION Jitsmai Na Nakhon (จิตรสมัย ณ นคร)

Contributors

COLOR SEPARATION Kanoksilp Thailand Co., Ltd.

ทศพร ศรีตุลา (อ.ช้าง) โหรหนุ่มนักพยากรณ์เจ้าของสโลแกน “รู้ก่อน...แก้ไขได้” ที่อยู่กับ GO มาตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มปัจจุบัน หนึ่งในคอลัมน์ที่มีผู้ติดตามอ่านมาที่สุด ยังคงมีคำ�พยากรณ์ให้ ชาว GO ได้ตรวจสอบดวงชะตากันทุกเดือนเหมือนเดิม ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นักเขียนหน้าใหม่สำ�หรับชาว GO แต่คงเป็นที่คุ้นเคยกันดีสำ�หรับชาวแกะดำ� ทีม่ ไี ลฟ์สไตล์สว่ นใหญ่อยูก่ บั การครุน่ คิดและมองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจอยูเ่ สมอ ใครทีไ่ ม่เคยหยุดนิง่ และ ต้องการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตแบบคิดต่าง ห้ามพลาด! สมพล ชัยสิริโรจน์ นักสัมภาษณ์ตัวตนใน (Voice Dialoque) ที่จะมาสะท้อนมุมมองส่วนตัว ในพื้นที่เล็กๆ แลกเปลี่ยนมุมมองทั้งคล้ายคลึงและแตกต่าง บางทีปัญหาที่ว่ายากอาจจะง่ายนิดเดียว เพียงได้นั่งคุยกับตัวเอง

บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด PRINTING Rungsilp (1977) Printing Co., Ltd

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ จำ�กัด (1977) MAGAZINE ADDRESS Pure Paprika Co., Ltd. 9/2 Seri Villa, Soi 101 Soi 44 Ladprao Rd., Klong Chan, Bangkapi, Bangkok Thailand 10240 Tel. 0-2736-8646, 08-6313-8853-4 Fax. 0-2731-4195

บริษัท เพียว ปาปริก้า จำ�กัด 9/2 หมูบ่ า้ นเสรี ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 44 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2736-8646, 08-6313-8853-4 แฟกซ์ 0-2731-4195


04 Spin the World

What’s Next

เทศกาลศิลปะและการแสดง Fringe Festival วันที่: 21 ม.ค. & 4, 11, 25 ก.พ. 2555 สถานที่: วิก หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ ราคา: 500, 700, 900 บาท รายละเอียด: www.vichuahin.com การแสดงระดับคุณภาพโดย ภัทราวดี เธียเตอร์ วันที่ 21 การแสดงจากอิสราเอล วันที่ 4 การแสดงชุดรสแกง ละครอร่อย วันที่ 11 การแสดงชุดที่ว่าง วันที่ 25 การแสดงโขนและ การเต้นสมัยใหม่

Thailand International Jazz Conference 2012 (TIJC) วันที่: 27-29 ม.ค. 2555 สถานที่: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา ราคา: 500 บาท/รอบ รายละเอียด: www.thaiticketmajor.com เวิรก์ ช้อป การแสดงดนตรี และงานแข่งขัน ทีด่ งึ เอา นักดนตรีแจ๊ซระดับโลกมาร่วมแจม พบกับ Benny Green และ Ben Wolfe ได้ที่งานนี้ นิทรรศการฉลอง 20 ปี นิตยสาร Dazed and Confused วันที่: เดี๋ยวนี้ - 29 ม.ค. 2555 สถานที่: Somerset House, ลอนดอน ราคา: ฟรี รายละเอียด: www.somersethouse.org.uk/visual-arts นิตยสารที่เปรี้ยว เผ็ด ดัง อายุครบ 20 ปี และจะมาเล่าเรื่องแหกคอกของตัวเองตั้งแต่สมัย ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การแสดงเป็นแบบ Visual Art มีภาพถ่าย ภาพศิลปะ งานออกแบบ งานแฟชั่น ทุกอย่างเฮี้ยว!

Singapore Airshow 2012 วันที่: 4 - 19 ก.พ. 2555 สถานที่: New Changi Exhibition Centre, สิงคโปร์ ราคา: S$8 (เด็ก), S$20 (ผู้ใหญ่), S$120 (ครอบครัว) รายละเอียด: www.singaporeairshow.com.sg งานจัดแสดงยานบินทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชีย ติด 1 ใน 3 อันดับใหญ่ ที่สุดของโลก ไปชมเครื่องบิน นวัตกรรมการบิน การบิน ผาดโผน หรือแม้แต่ไปหาซื้อเครื่องบินมาใช้ส่วนตัวกันได้ ในงานนี้!

เทศกาลโยนถั่ว Setsubun วันที่: 3 ก.พ. 2555 สถานที่: วัดในญี่ปุ่น ราคา: ฟรี ต้ อ น รั บ ฤ ดู ใ บ ไ ม้ ผ ลิ ด้ ว ย ก า ร ร่ า ย รำ � ถวาย 7 เทพเจ้าแห่งโชคลาภและโยนเมล็ดถัว่ เพื่อขับไล่ปีศาจแห่งความชั่วร้ายให้ออกไป

What Happened

อเมริกาขอเครื่องบินสอดแนมคืน เมื่อต้นเดือนธันวาคม อิหร่านออกข่าวว่า ยิงเครื่องบินสอดแนมแบบไม่มีคนขับ RQ-170 ของอเมริกาตกและยึดไว้ได้ พร้อมเอารูป เจ้าหน้าทีท่ หารเดินลูบคลำ�เจ้า RQ-170 ออกมา ยืนยัน หลังจากคิดแล้วคิดอีกไป 2 สัปดาห์ อเมริกาจึงตัดสินใจส่งโอบาม่ามาแก้ข่าวว่าไม่ ได้ถูกยิงตก เพียงแต่เครื่องยนต์ขัดข้องและ ขอเครื่องบินคืน ซึ่งแน่นอนว่าคำ�ตอบจาก อิหร่านคือไม่คนื ! สำ�หรับ RQ-170 นีเ้ คยถูกใช้ ในการตามล่าหาตัวโอซาม่า บินลาเดน และ เคยถูกจับได้ว่าบินอยู่บนน่านฟ้านครเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ

The Cloud เมฆที่ลอยอยู่บนตึก เกาหลี กำ � ลั ง จะมี ตึ ก ระฟ้ าใหม่ ไ ว้ เ ป็ น ที่อาศัยสุดหรูของชาวโซว แต่นาทีที่บริษัท ออกแบบ MVRDV มานั่งแถลงข่าวกับสื่อ อเมริกา ตึกทีช่ อ่ื The Cloud ก็ถกู รุมต่อต้าน จนเจ้าของโครงการต้องสัง่ ระงับแผนการไปเลย เนื่องจาก The Cloud ถูกออกแบบให้เป็น ตึกแฝดสูง 57 และ 60 ชั้น เชื่อมถึงกันที่ ชัน้ 27 โดยดีไซน์ในการเชือ่ มต่อได้แรงบันดาลใจ มารูปลักษณ์ของเมฆ ปัญหาอยู่ตรงรูปร่าง เมฆที่ออกแบบมานั้นช่างดูคล้ายควัน และตึก แฝดก็ช่างชวนให้คิดถึงอาคาร World Trade Center อเมริกาเลยรูส้ กึ เหมือนถูกตีเข้าทีแ่ ผลเดิม และพากันวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่เหมาะสม

2554 ปีแห่งการเดินทางทาง อากาศที่ปลอดภัยที่สุด สมาคมการคมนาคมทางอากาศนานาชาติ ประกาศสถิติอุบัติเหตุทางอากาศของ 11 เดือนแรกในปี 2554 พบว่ามีความปลอดภัย กว่าปี 2553 ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 29% โดย มีอุบัติเหตุถึงตาย 22 เหตุการณ์ (น้อยลงมา ตั้ง 1 เหตุการณ์) และยอดผู้เสียชีวิตมีเพียง 486 ราย ในขณะที่ปีก่อนหน้ามี 786 ราย ปี 2554 จึงเป็นปีที่การเดินทางทางอากาศ ปลอดภัยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2488

แคนาดาสั่งผู้หญิงมุสลิมเลิกใช้ ผ้าคลุมหน้า แคนาดาออกกฎหมายไม่ให้ผหู้ ญิงมุสลิม ใช้ผ้าคลุมหน้าคลุมตัว โดยเริ่มมีบทลงโทษ แล้วในเขต Quebec เป็นจังหวัดแรก เมื่อปี ทีแ่ ล้วฝรัง่ เศสก็เพิง่ ออกกฎหมายแบบเดียวกัน นีม้ า ทำ�ให้มชี าวมุสลิมออกมาประท้วง และมี ผูถ้ กู จับลงโทษทีฝ่ า่ ฝืน ทัง้ นีก้ ฎหมายดังกล่าว ในฝรั่งเศสยังถูกบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน


06 Urban Living Text : Montri.B

Apple ไม่ได้ขายคอมพิวเตอร์ Starbucks ไม่ได้ขายกาแฟ Samsonite ไม่ได้ขายกระเป๋า แต่แบรนด์ยกั ษ์ใหญ่เหล่านีก้ ำ� ลังค้าขายสินค้าแห่งศตวรรษที่ 21 นัน่ คือ ไลฟ์สไตล์ ที่ แปลเป็นไทยว่ารูปแบบการด�ำเนินชีวติ ... รูปแบบการดำ�เนินชีวิตของคนเมือง คือ ข้อมูลที่จำ�เป็น อย่างยิง่ ยวดทีบ่ รรดาแบรนด์ดงั ตลอดจนผูผ้ ลิตสินค้าและบริการ ให้ความสนใจในการรีเสิรจ์ คิดวิเคราะห์ Kotler กูรกู ารตลาด ผูท้ รงอิทธิพลของวงการคนหนึง่ ถึงกับบอกว่า “สินค้าในยุคนี้ จะขายไม่ได้เลย....ถ้าคุณไม่ได้ให้ไลฟ์สไตล์แก่ผใู้ ช้” โจยท์ของ นักการตลาด นักพยากรณ์เทรนด์หรือว่าสำ�นักรีเสิร์จ อย่าง AC Neilson ก็คือ การรู้ให้ลึกว่าผู้บริโภคระดับ B+ ถึง A ในเขตสุขุมวิทพวกเขาไปแฮงค์เอาท์ หรือว่าทำ�อะไรที่ไหนใน คืนวันศุกร์ หรือพวกเขาตัดสินไปใช้จา่ ยไลฟ์สไตล์ทไ่ี หนในช่วง ซั ม เมอร์ ที่ ม าถึ ง ระหว่ า ง “หั ว หิ น ” หรื อ ว่ า “เขาใหญ่ ” ตืน่ เช้ามา พวกเขาดู “สรยุทธ์” หรือว่า “วูด้ ดี”้ Trend Setter เหล่านี้ กำ�ลังหาข้อมูลคาดการณ์กระทั่งว่าถ้า iPad 3 ออกมาในช่วง เดือนมีนาคมนี้ ผู้ใช้ iPad 2 จำ�นวนกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเลือก ของใหม่ โละของเก่า เมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดของสังคมเมืองแห่งนี้ ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเรื่องรูปแบบการดำ�เนินชีวิตของคนเมือง (กำ�ลังซื้อ) เราจึงมักได้ยินคำ�จำ�กัดความคำ�ใหม่ๆ ที่ถูกมีเดีย เอเยนซี่ สือ่ มวลชน หรือว่าผูป้ ระกอบการขยัน “ลอนซ์” กันออกมา เพื่อกระชับพื้นที่และจับตายทาร์เก็ต ที่ผ่านมาก็เช่น ผู้ชาย แบบ Metro Sexual สถานทีแ่ บบ The Third Place คาเฟ่แบบ Post Gay ศูนย์กลางค้าแบบ Citysumers และถ้อยคำ�ล่าสุด ที่ถูกใช้จำ�กัดความรูปแบบชีวิตของคนในกรุงเทพฯ กินลามไป ทั่วทุกวงการเช่น ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม รถยนต์ เสื้อผ้า การตกแต่งห้อง ไม่เว้นกระทั่งแนวเพลง นิยามใหม่ที่ผมกำ�ลัง พูดถึงนั้น คือ “Urban Manifesto” (เออร์บัน แมนนิเฟสโต) ผมเชื่อว่าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่เคยได้ยินคำ�นี้ เผลอๆ คุ ณ อาจจะถู ก จั ด กลุ่ ม ว่ า เป็ น Urbanista หรื อ Urban Manifesto ด้วยซ้�ำ แต่นอ้ ยครัง้ เหลือเกินทีจ่ ะมีการอธิบายแบบ

Eco Conscious

ลงลึกว่า ตกลงแล้ว รูปแบบไลฟ์สไตล์การดำ�เนินชีวิตแบบ Urban คือ อะไร แบบไหนที่เรียกว่า “ตัวพ่อ” แบบไหนที่ เรียกว่า “พยายาม” จะ Urban แต่ก็ Error ภายใต้แนวคิดการดำ�เนินชีวิตหรือรสนิยมแบบ Urban นั้นประกอบไปด้วยลักษณะ พฤติกรรมของคนเมืองดังต่อไปนี้ Subtle Symbolism คนเมืองประเภทนี้ คือ คนทีพ่ ยายาม บอกคนอื่นเป็นนัยๆ ว่าข้าวของที่พวกเขาเลือกหามาใช้นั้น เป็นการสะท้อนตัวตนอย่าง Smart เขาต้องการคนที่ ‘อ่าน’ เขาออกว่า แท้จริงว่า....รถยนต์ที่เขาใช้ไม่ใช้แค่พาหนะ กรอบ แว่นตาทีใ่ ส่ไม่ใช่อปุ กรณ์เพือ่ การมองเห็น คุณจะไม่แปลกใจเลย ว่าถ้าคุยกับคนที่เลือกขับ MINI แล้วจะพบว่าร้อยละ 50 พวก เขายังมีความเป็น Child อยู่ในตัว หรือคนเลือกกรอบแว่นตา Porsche Design ก็เพราะว่าเขาชอบนวัตกรรม Inner Essential คนเมืองประเภทนี้ คือ คนที่รู้จัก ‘เสพ’ ตำ�นานหรือเรื่องราวของข้าวของเครื่องใช้ อะไรที่คนอื่นบอก ว่ากระจอก เขาอาจมองว่าสำ�หรับโปรดักซ์ชิ้นนั้นแล้วใช่! แต่ว่าสำ�หรับ Story ของโปรดักซ์ชิ้นนั้นแล้วมันไม่ได้กระจอก หรอก (โว้ย)... ยกตัวอย่าง เช่น กางเกงยีนส์ Nudie จากสวีดชิ คนทั่วไปในโลกเก่าอาจฝังหัวว่าถ้ายีนส์ต้อง Levis ถัดจากนี้ คือ กางเกงไม่ใช่ยีนส์ แต่แฟนเดนตายของ Nudie บอกว่าที่ ฉันเลือก Nudie เพราะว่าเป็นยีนส์ทที่ �ำ ตรงข้ามสูตรสำ�เร็จของ ลีวายส์ที่ช่าง Very ยีนส์อุตสาหกรรม Nudie เป็นยีนส์ที่เริ่ม ต้นตัดเย็บด้วยช่าง 12 คน ล้มลุกคลุกคลานมาพักใหญ่ก่อนมี จำ�หน่ายใน 20 ประเทศ Eco Conscious คนเมืองประเภทที่บอกปฏิเสธถุง พลาสติกทุกครั้งที่มีพนักงานส่งให้ คนที่ไม่ได้เสียงดังประกาศ ว่ารักษ์โลก เป็นเดือดเป็นร้อนแทน Green Peace แต่จะเป็น คนที่เดินไปบอกกับทางผู้ประกอบการว่า News Letter ต่างๆ

กรุณาส่งเป็นอีเมล์ แทนการใช้กระดาษ Intellectual Vision คนเมืองประเภทที่มองเห็นฟีเจอร์ เขายอมจ่ายแพง จ่ายแพงกว่า จ่ายแพงทีส่ ดุ ไม่ประนีประนอม กับราคาเพือ่ แลกกับอรรถประโยชน์ทเี่ ขาต้องการ คนประเภทนี้ ไม่ได้ (เพิง่ ) ซือ้ Apple เพียงเพือ่ เหน็บไปวางในร้านกาแฟ แต่ เขารู้จักและใช้ Thunderbolt iCloud iPhoto รู้ว่าชีวิตจะง่าย ขึ้นถ้าพรีเซ้นต์งานด้วย Key Note เขาเป็นพวกเลือก Mac ที่ OS x Lion ไม่ใช่แค่รูป Apple เรืองแสง นักการตลาด เรียกคนกลุ่มนี้ Money Wiseในบางความหมาย Sophistication Savvy คนเมืองประเภทที่สนุกกับการ “เฉพาะเจาะจงและพิถีพิถัน” ตัวอย่างเช่น ถ้าเขาจะเข้าครัว ทำ�สปาเก็ตตี้เขาจะต้องตระเวนหา Ingredient ที่ออริจินัลมา จากแคว้น Napoli มีขายเฉพาะที่ Gourmet Market,Vil a เขาอาจจะมีงานอดิเรก ไปเทคคลาสชงชา เข้าใจวัฒนธรรม Tea time เป็นต้น หรือรู้กระทั่งว่าถ้าจะรับประทานซูชิในย่าน สุขุมวิทมีกี่ร้านที่มีซัพพลายเออร์ส่งปลามากุโระมาจากตลาด ซึกิจิ (Tsukiji) Artistic Aficionado คนเมืองประเภทที่คลั่งใน Art & Design เขารู้สึกสนุกกับการดูงานอาร์ทไม่ว่าจะอยู่ใน แกลเลอรี่หรือว่าเสื้อยืด รองเท้า เขาสามารถบอกผู้คนได้ ว่าเป็นสาวกของศิลปินคนใด วงดนตรี Post Rock วงไหน มากกว่านั้นยังยอมให้อิทธิพลของอาร์ทและดีไซน์มามีผลต่อ รสนิยมการแต่งตัว เช่น Art Deco, Bohemian, Minimal เป็นต้น ในฉบับต่อผมจะพาไปรูจ้ กั กับกลุม่ คนทีเ่ รียกว่า “Sukhumvit: Bangkok’s Influencer” โปรดติดตาม *ผู้ เ ขี ย นรวบรวมและเรี ย บเรี ย งมาจากหลายที่ โ ดย เฉพาะสื่อที่ทรงอิทธิพลอย่างนิตยสาร Monocle, Visionaire เว็บไซต์ Trendwatching หน้า fanpage ของ Marc Jacobs เพลงของ David Bowie และ บทสนทนาจากหนังเรื่อง Sex and City ,TCDC

Sophistication Savvy

Inner Essential

Artistic Aficionado

Intellectual Vision

Subtle Symbolism


08 Globetrotter

1

5

4

Text : เก้าทวีป

2

มังกรอาจจะเหมือนพระเจ้า เหมือนวิญญาณ หรือ เหมือนเมืองโบราณที่หายสาบสูญไปนาน เราไม่เคย เห็นตัวแต่มีเรื่องเล่าขานมาตลอด และจนแล้วจนรอด ก็เหมือนจะมีร่องรอยให้คนตามหาได้รู้สึกว่ามังกร อาจจะมีอยู่จริงก็ได้ GO ฉบับนี้ไปตามรอยมังกร เอาให้มั่นใจไปด้วยกันเลยว่าโลกที่เราอยู่ก็คือโลก ของมังกร และเป็นโลกเดียวกัน 1. จีน

พูดถึงมังกรเมื่อไรไม่อาจไม่พูดถึงจีน ไม่มีประเทศใดในโลกอีกแล้วที่จะทำ�อะไรก็โยงไปถึง มังกรได้หมด ทั้งงานศิลปะ สถาปัตยกรรม ความเชื่อ แต่จีนนั้นมีมังกรเทพเจ้าซึ่งเป็นลูกแห่ง เจ้ามังกรอยู่ 9 ตน ทำ�หน้าที่ดูแลคุ้มครองโลกด้านต่างๆ ซึ่งยากที่จะได้มาเจอกันพร้อมหน้า แต่ถ้าคุณอยากเจอให้ครบ ไปตามหาได้ที่กำ�แพงมังกร 9 ตน ซึ่งมีเพียงแค่ 4 แห่งในจีน ณ เมืองปักกิ่งที่สวนสาธารณะ Beihai พระราชวังต้องห้าม เมือง Pingyao และเมือง Datong

2. ญี่ปุ่น

3

8

จะมองหามังกรในญี่ปุ่น ขอให้ไปตามแหล่งน้ำ�ในวัดต่างๆ จะเจอมังกรตนเล็กๆ ตามน้ำ�พุ หรือมุมกวักน้ำ�ล้างสิ่งสกปรกหน้าศาลเจ้า หรือตามเพดานในหอพระธรรมของวัดหลายแห่ง ในเกียวโตก็ชอบมีรูปวาดมังกรสุดอลังการประดับอยู่ ลองแหงนหน้าขึ้นดูได้ รูปมังกรที่โด่งดัง ที่สุดอยู่ที่วัด Tenryuji วัด Myokenji และวัด Shokokuji


7

6

3. ยุโรป

มั ง กรในยุ โ รปสมั ย ยุ ค กลางเป็ น พวก อันธพาลออกทำ�ร้ายชาวบ้าน พอไปถึงประเทศ ลิ บ ย่ า เจ้ า หญิ ง ของเมื อ งเอาตั ว เข้ า แลกกั บ การให้มังกรหยุดอาละวาด เมื่อเซนต์จอร์จ ที่เป็นทั้งทหารและนักบวชเดินทางผ่านไปถึง จึงอาสาสังหารมังกรและช่วยเจ้าหญิง หลัง เรื่องจบลง ศิลปินทั่วยุโรปต่างวาดรูปและ แกะสลักรูปปั้นเซนต์จอร์จสังหารมังกรไว้เป็น อนุสรณ์ตามเมืองต่างๆ เช่น บราทิสลาว่าสโลวาเกีย, สต็อกโฮล์ม-สวีเดน, เบอร์ลินเยอรมัน, เวียนนา-ออสเตรีย ฯลฯ

4. Krakow, โปแลนด์

เมื อ งเก่ า แก่ ที่ สุ ด ของโปแลนด์ ซึ่ ง ตราบ จนทุ ก วั น นี้ ช าวเมื อ งก็ ยั งใช้ ชี วิ ตโดยไม่ ลื ม เรื่องที่พวกเขาเคยถูกมังกร Wawel โจมตี ในสมัยนั้นมีเด็กหนุ่มเอาหนังแกะชุบซัลเฟอร์ กั บ น้ำ � มั น ดิ นไปห่ ม เจ้ า มั ง กรไว้ ทำ �ให้ มั ง กร หิวน้�ำ และต้องหาน้�ำ มาดืม่ จนกระเพาะแตกตาย ปั จ จุ บั น เมื อ งแห่ ง นี้ มี ป ระติ ม ากรรมโลหะ รูปมังกร Wawel เป็นจุดท่องเที่ยวสำ�คัญ ซึ่งเป็นมังกรที่พ่นไฟออกมาได้จริงๆ

8

5. Wales, อังกฤษ

ดินแดนแห่งมังกรแดง ซึ่งเป็นหนึ่งใน มังกรฝ่ายธรรมะที่มีอยู่น้อยนิดในยุโรป จาก ผลงานที่ไล่มังกรขาวที่เข้ามารุกรานออกไป ได้ ทำ�ให้มงั กรแดงกลายเป็นขวัญใจชาวเมือง และเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนทุ ก ๆ อย่ า งที่ เ ป็ น เวลส์ มังกรแดงปรากฏตัวอย่างเป็นทางการ บนธงและตราประจำ�ชาติ เรือ่ ยไปจนถึงรูปปัน้ อนุสรณ์ และของประดับตกแต่งเมือง ของใช้ ของฝาก ฯลฯ

6. Ljubljana, สโลเวเนีย

นับจากอดีตที่มีคนเดินผ่านมาเจอมังกร โดยบังเอิญที่ตำ�แหน่งของเมืองนี้ ลุปยาน่าก็ กลายเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีมังกรเป็นสัญลักษณ์ ปั จ จุ บั น ตั ว มั ง กรปรากฏอยู่ บ นธงและตรา ประจำ�เมือง และมีรูปปั้นมังกรตั้งอยู่ที่สะพาน ลุปยาน่าซึง่ นับเป็นสะพานทีส่ วยทีส่ ดุ ในยุคของ Vienna Secession หรือยุคการรวมตัวกัน สร้างงานของศิลปินชาวเวียนนาด้วย

7. Rome, อิตาลี

9

แน่นอนว่าเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนาน

จนไม่ อ าจนั บ อายุ ที่ แ น่ น อนนอกจากใช้ วิ ธี ประมาณเอาอย่ า งโรมจะต้ อ งมี เ รื่ อ งลึ ก ลั บ มากมายที่ไม่มีวันพิสูจน์ได้ รูปปั้นอลังการใน โรมเต็มไปด้วยสัตว์วิเศษอย่างสฟิงซ์ ชิเมร่า ม้ามีปีก ฯลฯ รวมทั้งมังกรรูปร่างน่ารักกว่า ที่ใดซึ่งเป็นสัตว์ประจำ�ตัวพระสันตะปาปาเกรเกอร์รี่ที่ 13 และพระสันตะปาปาพอลที่ 5

หุบเขาริมแม่น้ำ� และขุนเขาหิมาลัย ทำ�ให้ไม่ ชวนรูส้ กึ แปลกใจเลยถ้าจะได้เจอบ้านของมังกร ที่นี่จริงๆ

8. Halong Bay, เวียดนาม

ตรงตัวตามความหมายของชือ่ ฮาลองเบย์ คือดินแดนที่มังกรลงมาอยู่ เรื่องราวเล่าว่ามี มังกรตัวหนึง่ ลงมาจากฟ้าเพือ่ กันคลืน่ น้ำ�ไม่ให้ ซัดกระทบฝั่งรุนแรง ทำ�ให้ชาวบ้านใช้ชีวิตได้ อย่างสงบสุขตลอดมาท่ามกลางธรรมชาติที่มี ภูเขาหินปูนวางตัวกระจัดกระจายอยูท่ วั่ พืน้ น้ำ� จนได้รับการเปรียบเปรยว่าสวยงามประหนึ่ง เป็นกุ้ยหลินแห่งเวียดนาม

9. ภูฏาน

ชาวภูฏานเรียกดินแดนของตัวเองว่า Druk Yul หมายถึง ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ด้วย ธรรมชาติที่สดบริสุทธิ์ ยังมีพื้นที่อันกว้างใหญ่ ซึง่ มนุษย์ยงั เข้าไปไม่ถงึ ภูมปิ ระเทศมีทงั้ ทีร่ าบ

10. วัดสามพราน นครปฐม ประเทศไทย

มั ง กรพั น ตึ ก แห่ ง นี้ คื อ อาคารของวั ด สามพราน และเป็นจุดเด่นทีส่ ดุ ของวัด เพราะ คนส่ ว นใหญ่ ห วั ง มาดู ตึ ก มากกว่ า มาร่ ว ม กิจกรรมทางศาสนา 9


10 GO Travel

Text & Photo : Amm Junnet

หากมีวันหยุดยาวสัก 4-5 วัน ภูเก็ตเป็นจุดหมายในใจ อันดับต้นๆ ของการเดินทางเพื่อค้นหาความสุขที่หลายคน เลือกเป็นของขวัญให้แก่ตวั เอง และเมือ่ ชือ่ ของฉันได้บรรจุอยูใ่ น รายชือ่ แขกรับเชิญของคลับเมดรีสอร์ท ภูเก็ต โอกาสเทีย่ วทะเล ฤดูหนาวที่ไม่ค่อยหนาวของไทยแบบสามวันสองคืนจึงนับเป็น ของขวัญต้อนรับปีใหม่สุดพิเศษแบบไม่คาดฝัน

คลับเมดเป็นชือ่ รีสอร์ทในฝันของใครหลายคนไม่ตา่ งจาก การเป็นจุดหมายปลายทางสุดพิเศษของภูเก็ต และเมือ่ คลับเมด มาตั้งอยู่บนหาดกะตะซึ่งทอดยาวถึง 1,200 เมตร บนเกาะ สวรรค์ ไข่มุกอันดามันนาม “ภูเก็ต” ท่ามกลางท้องทะเล สีมรกต รายล้อมด้วยหาดทรายสีขาว สถานทีแ่ ห่งนีจ้ งึ กลาย เป็นความพิเศษสุดพิเศษ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์สเพียงหนึง่ ชัว่ โมงกว่าก็มาถึงท่าอากาศยานภูเก็ต บนรถบัส ที่กำ�ลังมุ่งหน้าสู่คลับเมด ฉันและทุกคนได้รับแจกเชือกสีส้ม สำ�หรับผูกข้อมือเพื่อแสดงว่าเราเป็นสมาชิกของคลับเมด หลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงฉันก็ก้าวสู่รีสอร์ทในฝันที่ เก๋ไก๋ไม่ซ้ำ�ใคร หมู่ บ้ า นริ ม ทะเลแห่ ง นี้ เ ต็ ม ไปด้ ว ยต้ น ไม้ น้ อ ยใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น บรรยากาศที่เงียบสงบ ทำ�ให้ สามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความเป็นเซน แต่ในขณะ เดียวกันสีของท้องฟ้าและน้ำ�ทะเลสีครามสดใสที่อยู่ไม่ไกลก็ สร้างความรู้สึกตื่นเต้นไปพร้อมๆ กัน จากทางเดิน ฉันก้าวสู่ล็อบบี้อันหรูหราและสง่างาม เปรียบเสมือนเป็นส่วนเชือ่ มต่อระหว่างโลกอันร่มรืน่ และแดน สวรรค์ริมทะเล ก่อนที่จะไปหยุดสายตาไว้ที่บาร์สีม่วงสดใส รูปร่างจำ�ลองเรือสุพรรณหงส์ ซึง่ เรียงรายไปด้วยขวดเครือ่ งดืม่ หลายดีกรี หลากสีสนั ทีเ่ พียงแค่ยนื รอรับแก้วน้�ำ สีสวยก็รสู้ กึ เพลิดเพลินกับ “แฟลร์บาร์เทนดิง” เพราะได้ชมท่วงท่าในการ ผสม ชง เขย่าเหล่าค็อกเทลและดริงค์รสเลิศของเหล่า บาร์เทนเนอร์นนั่ เอง รอบๆ คือเลานจ์ขนาดกว้างขวางทีต่ กแต่ง ด้วยเก้าอี้และโซฟาสีสด กระจกใสกรุโดยรอบทำ�ให้ไม่อึดอัด

แถมยังมองเห็นวิวท้องทะเลแบบเต็มตา เวลาในวันแรก หมดไปกับการเยีย่ มชมสถาปัตยกรรมของ คลับเมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้สักและหินอ่อน สไตล์ คอนเทมโพรารี่ไทยสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมไปถึง งานฝีมือพื้นถิ่นของไทยได้เป็นอย่างดี ที่สำ�คัญ มีโอกาสได้เข้า ชมห้องพักในแต่ละสไตล์ ซึ่งแต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่าง สวยงามและมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน ก่อนปิดท้าย รายการด้วยการทำ�ความรูจ้ กั กับคลับเมดสปา โดยปาโย่ ในศาลา ไทยพาวิลเลี่ยน ภายใต้บรรยากาศที่หรูหราและผู้เชี่ยวชาญที่ พร้อมให้บริการนวดผ่อนคลายและบำ�รุงผิวพรรณ หรือจะเลือก เล่นโยคะใต้ตน้ ไม้ในสวนเซนอันร่มรืน่ เพือ่ สุขภาพกายและใจทีด่ ี และที่พลาดไม่ได้คงเป็นการได้ทดลองเล่นกิจกรรมทางกีฬา ของคลับเมดรีสอร์ท ที่มีทั้งกีฬาเอาท์ดอร์อย่างกอล์ฟ เทนนิส เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด อินดอร์อย่างสควอช หรือจะ เอ็กซตรีมไปกับบันจีเ้ บาวส์ ก็นา่ ตืน่ เต้นไม่นอ้ ย นับเป็นกิจกรรม ที่เหมาะสำ�หรับหนุ่มสาวชาวสปอร์ตตี้ที่รักการออกกำ�ลังกาย พร้อมรับลมทะเลไปพร้อมๆ กัน แม้วนั แรกนีจ้ ะยังไม่มโี อกาสได้รว่ มเล่นกิจกรรมของคลับเมด อย่างจริงจัง ฉันก็รู้สึกเพลิดเพลินกับจุดหมายปลายทางแห่งนี้ ที่มีพร้อมทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้ว อาหารในแต่ละมื้อก็นับเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่คลับเมด มอบให้ฉันและแขกผู้เข้าพักทุกคน ในห้องอาหารแบ่งออกเป็น 5 พาวิลเลี่ยน จากแรงบันดาลใจในเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง 5 รส กลิน่ เสียง แสงและวัสดุ ให้ได้เลือกบรรยากาศตามความชอบ ทัง้ ห้องแอร์เย็นฉ่�ำ ห้องเอาท์ดอร์เก๋ๆ รับลมทะเล และสุดยอด ของมื้ออาหารก็หนีไม่พ้นเมนูต่างๆ ที่ไม่ซ้ำ�กันในแต่ละมื้อ


ในห้องอาหารแบ่งออกเป็น 5 พาวิลเลี่ยน จากแรง บันดาลใจในเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง 5 รส กลิ่น เสียง แสงและวัสดุ ให้ได้เลือกบรรยากาศตามความชอบ

แต่ละวัน และอีกไม่นาน ห้องอาหารสเปเชี่ยลตี้ ที่เน้นอาหาร ไทยล้วนๆ ก็ก�ำ ลังจะเปิดบริการให้แขกผูเ้ ข้าพักได้สมั ผัสความ จัดจ้านและรสชาติแบบไทยๆ ไฮไลท์ของวันยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ช่วงหัวค่ำ�ยังมีการ แสดงบนเวที ทั้งเต้นระบำ�และร้องเพลง รวมไปถึงการแสดง ผาดโผน ห้อยโหน โรยตัวที่เรียกเสียงฮือฮาและเสียงปรบมือ ยิ่งกว่าโชว์ไหนๆ และปิดท้ายด้วยการชักชวนแขกทุกคนร่วม เต้นระบำ�ตามจังหวะเพลงทีเ่ ร้าใจ ก่อนแยกย้ายกันจิบค็อกเทลและ เข้านอน เมื่ อ มาถึ ง ภู เ ก็ ต ทั้ ง ที ก็ ต้ อ งหาโอกาสนั่ ง เรื อ ไปดำ � น้ำ � ดูปะการัง เช้าวันที่สองทุกคนเตรียมพร้อมสำ�หรับการลงไป สั ม ผั ส หาดทรายขาวและน้ำ � ทะเลสี ส วย โปรแกรมวั น นี้ มี หมู่เกาะพีพีเป็นจุดหมายหลัก ทั้งเกาะพีพีดอนและพีพีเล เริ่มต้นที่อ่าวมาหยาแม้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่ก็ไม่ได้ ลดความสวยงามลงเลย น้ำ�ทะเลยังใสแจ๋ว เม็ดทรายยังขาว ละเอียด ฉันถ่ายรูปเก็บวิวสวยๆ บรรยากาศดีๆ ไว้เป็นหลัก ฐานและความทรงจำ� เรือแล่นรอบๆ ชมทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวปิเละ อ่าว โละซามะ ถ้ำ�ไวกิ้งที่มีสัมปทานรังนกทำ�ให้สามารถมองได้แค่ ภายนอก ก่อนจะแล่นเรือเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันที่

อ่าวต้นไทรซึ่งเป็นศูนย์กลางทั้งที่พัก ร้านอาหาร และแหล่ง บันเทิงของเกาะพีพีดอน ก่อนเตรียมลงเรือดำ�น้ำ�ชมปะการัง แต่วันนั้นฟ้าฝนไม่เป็นใจเพราตกลงมาแบบไม่มีเค้าลาง ทำ�ให้ ต้องงดโปรแกรมดำ�น้ำ�ชมปะการัง แต่ไม่เป็นไร น้ำ�ทะเล ท้องฟ้า หาดทรายขาว และสายลมในวันนี้ ยังคงเป็นของขวัญ อันน่าประทับใจ และแล้ววันเดินทางกลับก็มาถึงอย่างรวดเร็ว นอกเหนือ ไปจากความประทับใจทั้งหมดที่ฉันได้รับ ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก สวยๆ อาหารอร่อยหลากหลายชาติ กิจกรรมกีฬาที่น่าเล่นไป เสียทุกอย่าง สปาสุดหรูทชี่ ว่ ยให้ผอ่ นคลาย ชายหาดขาวสวยที่ อยู่แสนใกล้ ทริปสนุกอันน่าประทับใจ ก็คงอดไม่ได้ที่จะกล่าว ถึงอัธยาศัยไมตรี อันน่ารักและอบอุ่นของเหล่าบรรดา G.E. (Gentle Employees) และ G.O. (Gentle Organizer) ที่ คอยส่งยิ้ม ทักทาย และพูดคุยอย่างเป็นมิตรตลอดระยะเวลา ที่อยู่ในหมู่บ้านคลับเมดแห่งนี้ หากปีใหม่นี้ ใครยังไม่มีของขวัญสุดพิเศษมอบให้ตัวเอง หรือคนทีร่ กั การได้ใช้เวลาสักสามสีว่ นั ทีร่ สี อร์ทบนเกาะสวรรค์ นาม “คลับเมด ภูเก็ต” แห่งนี้น่าจะเป็นของขวัญอีกหนึ่งชิ้น ที่สร้างความสุข ความทรงจำ�อันน่าประทับใจไม่แพ้ของขวัญ ชิ้นไหนๆ

Why Club Med ? Where Happiness Means the World, Where Happiness Means Having a Taste of Everything. พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกในพื้นที่ กว้างขวางอันเป็นส่วนตัว ที่พักแสนสบายและมีสไตล์ในแบบที่คุณเลือกได้ การเดินทางง่ายดาย มีตั๋วไปกลับ-และรถรับส่ง จากสนามบินไปคลับเมด ให้คุณเลือกท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ สร้างความ ผ่อนคลายที่แท้จริง แพ็คเกจที่รวมทุกอย่างในราคาเดียว พบกับมิตรภาพอันอบอุน่ จากทีมงานหลายเชือ้ ชาติ ตื่นตากับไฮไลท์การแสดงยามค่ำ�คืน และปาร์ตี้ สนุกแบบ Non-Stop สดชื่นกับการเล่นกีฬาทั้งกอล์ฟ สควอช เทนนิส บันจี้เบาวซ์ ยิงธนู ฯลฯ อิ่มอร่อยกับอาหาร ทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ทุกชนิดแบบ Full Option Mini Club Med รับดูแลสมาชิกตัวน้อยๆ ของ ครอบครัวตั้งแต่ 4 เดือน - 17 ปี

11


12 A - Z Text : GO

Application – Find My Friends แอพฯ ที่บอก พิกัดของเพื่อนพร้อมภาพกราฟิกสถานที่ เปิดโอกาสให้ เราได้ Tag ทำ�ความรู้จักเพื่อนใหม่ที่มักมีความถี่ไป สถานที่ซ้ำ�ๆ เช่นเดียวกับเราอีกด้วย เป็นคอนเซ็ปต์สุด ล้ำ�แบบ Living Social Bag – แบรนด์ Cambridge Satchel ยังคงแรงอย่างต่อเนื่อง เป็น กระเป๋าสุดชิคที่ฮิตข้ามปีจริงๆ ล่าสุด มีคอลเล็คชั่น Color Neon สีสดใสใน โทน Brightness Series นี่จะเป็น กระเป๋าที่แต่ละคนไม่ได้หยุดแค่ 1 ใบ

Destination – ดูไบ เป็นโลเคชั่นให้ภาพยนตร์ MI:4 ของทอม ครูซ ล่าสุด 007 ตอนใหม่ Skyfall ทีเ่ ข้า ฉายปีนไี้ ด้ใช้สถาปัตยกรรม ตึ ก ระฟ้ าในดู ไ บเป็ น ฉาก หลัง เวลานี้ใครไปเที่ยวที่ นี้จึงดูเท่ไปหมด

Film Festival – ททท. ประกาศจัด งานใหญ่ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหัวหิน ปี 2555 (Hua Hin International Film Festival 2012) ในวันที่ 26-29 มกราคม 2555 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ หัวหิน, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล หัวหิน รีสอร์ท, วิก หัวหิน และลานเซ็นเทนเนล ปาร์ค ภายใต้แนวคิด Top of Box Office รวมที่สุด ของภาพยนตร์จากอาเซียน การันตีดว้ ยรางวัล ระดับนานาชาติทมี่ ชี อื่ เสียงจากทัว่ โลกกว่า 50 เรือ่ ง งานนีน้ า่ ไปมว้ากกกก มีซปุ ตาร์แถวหน้า มาพร้อม เช่น Jude Law Bryan Singer, Charlie Sheen, SEVEN, Lee Da Hae, John Woo, Michelle Yeoh และอีกมากมาย

Hottest Girl – นิตยสาร Men’s Health ประกาศรายชื่อ The 101 Hottest Women of 2011 แต่ละคน เบอร์ หนึ่งของปี คือ Jennifer Lawrence นักแสดงสาววัย 21 จากเค็นตักกี้ เธอ ปรากฏตัวในบท Raven สาวแปลงกาย ใน X-Men First Class คุณพอจะนึก ความเซ็กซี่ของเธอออกหรือยัง...? TableT – โปรดอย่าบุม่ บ่ามตัดสินใจ จนกว่ า จะได้ ล องเล่ น “Asus Transformer Prime” แท็บเล็ตรุน่ แรก ในโลกที่ใช้งานชิปเซ็ตประมวลผล NVIDIA Tegra 3 แบบ  Quad Core (4 คอร์ประมวลผล) เร็ว แรง อึด แต่น้ำ�หนักและราคาเบาๆ

Quote – “It’s better to be a pirate than to join the navy” - “เป็นโจรสลัด ดีกว่าเป็นทหารเรือ” จงไปหาว่าใครพูดไว้ ?

12

Celebrity – นิตยสารที่ทรงอิทธิพล ฝั่ง UK อย่าง Glomour จัดอันดับ Sexiest & Hottest Men in 2011 Robert Pattinson คว้าตำ�แหน่งนีไ้ ป เขาคือว่าทีน่ กั แสดงฮอลลีวดู้ คนต่อไปที่ค่าตัวจะขึ้นไปถึง 25 ล้านเหรียญ

Motor – Monster 795 คือ Dream Bike จาก Ducati โมเดลคลาสสิคจากปี 1992 คราวนี้เป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ของชาวเอเซียแปซิฟิคที่รถยอดนิยมอย่าง Monster ได้ถูกนำ�มาปรับปรุงสำ�หรับคนเอเชียโดยเฉพาะ และทีส่ �ำ คัญเป็นการประกอบจากโรงงาน Ducati ในเมืองไทย ด้ ว ยเทคโนโลยี ม าตรฐานเดี ย วกั บโรงงานในอิ ต าลี ทุ ก ประการ

Innovative – เทคนิคภาพแบบ Hologram หรือ การปรากฏภาพแบบลอยตัว คือ Step up ของวงการ จอภาพถัดจาก 3D ขณะนี้มีสถานีทีวีชั้นนำ�มากกว่า 30 แห่งทั่วโลกเริ่มนำ�เสนอข่าวในสตูดิโอด้วยโฮโลแกรมแล้ว... มันมาแน่!!!

Gadget – Samsung Nexus Prime เป็นสมาร์ทโฟน ตัวแรกที่มาเรียกความสดชื่นให้ปีนี้ด้วยระบบ Android 4.0 Ice Cream Sandwich เป็นการร่วมมือระหว่าง 2 ยักษ์ใหญ่ Rock – “Mylo Xyloto” เป็นงานร็อกที่ดี Samsung กับ Google เพื่อแนะนำ�ให้ชาวโลกรู้จัก เว่อร์ เท่าที่ Coldplay เคยทำ�ออกมา เปิด การเชื่อมต่อระบบใหม่ล่าสุด 4G LTE ที่เร็วถึง 100 Mbps สูงสุดเท่าที่สมาร์ทโฟนในเวลานี้ทำ�ได้!!! Youtube ลองฟังซะ


Ebook – สตีฟ จ็อปส์ โดย วอลเตอร์ ไอแซคสัน ได้สร้างปรากฏการณ์ให้วงการหนังสือไทย เพราะทาง เนชั่นบุ๊คส์ตั้งใจขายแบบเวอร์ชั่น Ebook อย่างเป็นทางการ เพื่อการอ่านบนแท็บเล็ตโดยเฉพาะราคาเล่มละ 390 บาท มีจำ�หน่ายทั้งบน App Store และ Andriod Market ความเจ๋งคือ ถือเป็นชีวประวัติอย่างเป็นทางการที่จ็อปส์ ติดต่อขอให้อดีตผูบ้ ริหารของ CNN และบรรณาธิการ Time มาเขียนให้ โดยใช้เวลาสัมภาษณ์ตัวต่อตัวมากกว่า 40 ครั้ง ในรอบ 2 ปี และยังเดินทางไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก คนใกล้ชดิ ครอบครัว เพือ่ นเก่า รวมถึงคูแ่ ข่ง อริของนักคิด คนนี้อีกร่วม 100 คน ที่เด็ดไปกว่านั้น คือ สตีฟ จ็อปส์ ไม่ขอดูต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ แต่เขาขอต่อผู้เขียนเรื่องเดียว คือ หน้าปกต้องดูดีที่สุด

Notification – กันยายน 2011 มี คนสมัครใช้ FB ทะลุ 800 ล้านแอคเคาวน์ ในปีนี้มาร์ค บอกว่าจะฉลองครบ 1,000 ล้านคนบน facebook คุณว่าเขาจะทำ�ได้ ก่อนสิ้นปีนี้ไหม โปรดรอติดตาม... Len – ทำ�ไมกล้อง Fuji X10 ถึงได้ดีไซน์ไว้หน้าหลงใหลขนาดนี้ บอดี้สไตล์ Retro เป็นแมกนีเซียม อัลลอยด์ซะด้วย Play Maker – Jonathan Ive คือ ผูท้ เี่ ป็นกำ�ลังสำ�คัญของ Apple เขาเป็นผูด้ ไี ซน์ iPad 3 และ iPhone 5 ชายผูน้ จี้ ะเป็น ผูท้ รงอิทธิพลของโลกลำ�ดับต่อ ไป ชื่อเขาจะยิ่งใหญ่และกลาย เป็นตำ�นานในวันหนึ่ง

Urban – Urban Ears เป็นแบรนด์ หูฟังที่ GO อยากแนะนำ�ให้ Urbanista ได้รจู้ กั แบรนด์นเ้ี ดินทางผ่าความหนาวเย็น มาจากสต็ อ กโฮมประเทศสวี เ ดน มาถึงกรุงเทพฯแล้ว 3 เรื่องที่คูลที่สุด ที่แบรนด์นี้ คิดแหกคอกทำ�จนสำ�เร็จ 1.ไม่ คิ ด ว่ า ตั ว เองสร้ า งหรื อ ดี ไ ซน์ หู ฟั ง แต่ปรัชญาคือ การสร้างเฟอร์นิเจอร์ให้ กับหูของผู้ใช้ 2. จงทำ�สีที่แบรนด์อื่น ไม่มีทางทำ� Urban Ears มีหัวฟังสี ลูกกวาดแสบตาแบบทีเ่ พือ่ นคุณจะเห็นคุณ ตังแต่ 300 เมตร และ 3. คือ จงไม่ จงก่อการร้าย Urban Ears Zeitgeist – ทุกเหตุการณ์สำ�คัญในปี 2011 ถูกรวมไว้ โฆษณาแต่ สร้ า งแคมเปญสุ ดเฉียบด้วยการที่สมาชิก 2 นาที 52 วินาที “Zeitgeist 2011: Year In Review” ดูรยึ งั ? ของแบรนด์ แ อบลั ก ลอบปี น ขึ้ นไปบน อนุสาวรียร์ ปู ปัน้ ในสต็อกโฮม แล้วใส่หฟู งั ให้ปะติมากรรมนั้น พอคนมาเจอเข้าก็ Xpendables เป็นเรื่อง! นี่คือ หูฟังที่กำ�ลังเทรนด์ดี้ – “The Expendables ไปทัว่ โลกด้วยแนวคิดไม่ซ�้ำ ใคร และทีเ่ ขา 2” ภาพยนตร์ ร ะดั บ พูดกันหนักหนาว่า คนซื้อจะไม่กล้าทิ้ง A Must ผู้ ค ลั่ ง หนั ง กล่องเพราะแพ็คเกจจิ้นก็หล่อเหลือเกิน แอ็คชั่นกลับมาอีกภาค ประดับบ้านก็ได้ด้วย อันนี้คงเป็นหน้าที่ ในปีนี้ คุณทีต่ อ้ งไปพิสจู น์ *วางขายในกรุงเทพฯ ณ ร้าน iStudio Sneaker – “Nike Air Yeezy 2” รองเท้าที่ ถล่ม 5 เว็บขายรองเท้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่ในอเมริกา ล่ม เพราะสาวกแห่จอง

Wearing – แว่นตา Super (Italy) ออกคอลเล็คชัน่ ทีน่ า่ รักเป็นบ้าชือ่ “Super & Pam II” เรารักแบรนด์นี้มากขึ้นทุกวัน

OMG! – กำ�ลังกลายเป็นประเด็น ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ไปทัว่ อินเทอร์เน็ตทั้งในเฟซบุ๊ก และ ฟอร์เวิร์ดเมล์ เกี่ยวกับข่าวเดือน มกราคม 2554 เป็นเดือนพิเศษ เพราะมี 5 จันทร์ 5 เสาร์ 5 อาทิตย์ ซึ่งจะเกิด ทุก 823 ปี!!!

Jazz – “A Love Supreme” คือ หนึ่งในอัลบั้มเพลงแจ๊ซที่ดีที่สุดใน โลกโดย John Coltrane ปีนี้ครบ รอบ 47 ปีที่งานชุดนี้ออกจำ�หน่าย ครัง้ แรก แน่นอนว่าจะทำ�ให้เกิดเทรนด์ ที่ เ พลงแจ๊ ซ ที่ พิ ถี พิ ถั น ในเมโลดี้ จากยุค 60’s กลับมาฮิตอีกระลอก

Young – Justin Bieber ทำ�สถิตเิ ป็นผูท้ อี่ ายุ น้อยที่สุด ที่มีผู้ชมชมคลิปของเขาบน youtube ทะลุ 2,000 ล้านครั้ง!!!

Vision – Visionaire เป็นชือ่ นิตยสารแฟชัน่ ที่นิวยอร์กไทม์เรียกว่า “Gallery in print” แต่ ล ะฉบั บ ที่ อ อกมาส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ คนทำ � งาน แฟชั่นทั่วโลก มีธีมที่หวือหวาจนคุณคาดไม่ถึง มากกว่า Visionaire มักถูกเรียกว่า Vogue ฉบับ Indy 13


14 Feature

366 วันต่อจากนี้ “ความเชือ่ ” ของคนมากกว่า 3,000 ล้านคน บนดาวเคราะห์ดวงนี้ “เชือ่ ตรงกันว่า” เป็นปีแห่งมังกร The Year of Dragon พวกเขาเชือ่ และศรัทธาในสิง่ นีม้ าเป็นพันๆ ปีหรืออาจ จะหมืน่ ปี มากกว่านัน้ ในแทบทุกมุมโลกนีล้ ว้ นมีเรือ่ งราวของสัตว์ ลึกลับตัวนีป้ รากฏอยู่ กับค�ำถามว่าสัตว์ชนิดใดทีถ่ กู เคารพสูงสุด ค�ำตอบนั้นย่อมเป็น Dragon ใกล้เข้ามาระดับสายตาและความ ทรงจ�ำ คุณเคยสังเกตไหมว่า สัตว์ที่ไร้ตัวตนชนิดนี้ล้วนเข้าไป อยูใ่ นชีวติ ประจ�ำของคนเราอย่างกลมเกลียว กระทัง่ แนบชิดสนิทสนม ฝังตัวเป็นรอยสักบนผิวหนัง เป็นเนือ้ หาความบันเทิง เป็นประเพณีที่ อลังการและเป็นอะไรอีกมากมายทีเ่ ราคาดไม่ถงึ ส�ำหรับ GO แล้ว มังกรเป็นภาพสะท้อนว่า มนุษย์ชา่ งมีจนิ ตนาการ และปฏิบตั ติ อ่ จินตนาการของตัวเองอย่างวิจติ รประณีต บทความชิน้ นีจ้ ะท�ำให้ คุณเข้าใจหัวอกของมังกรบ้างว่า...เหนือ่ ยแค่ไหนทีต่ อ้ งอยูก่ นิ กับ มนุษย์ชา่ งคิดอย่างเราๆ Text : GO

Dragon Born ในปี 12 นักษัตร มังกรเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง คุณหาดูไม่ได้ ในสวนสัตว์ แต่กลับหาดูได้ที่กระถางธูป เสาหินแกะสลัก หรือว่าแผ่นหลังขาวๆ ของใคร สักคน ประเด็นคือ มังกรไม่ได้เป็นสัตว์ที่วงการวิทยาศาสตร์ระดับสากลให้การยอมรับว่า มีสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ชนิดนี้อยู่บนโลก แต่ทว่ามังกรกลับเป็นสัตว์ที่ “มีชีวิต” อย่างยิ่งใหญ่และ แฝงด้วยความลี้ลับในทางวัฒนธรรมมาเนิ่นนานนับหมื่นปี มันลึกลับกระทั่งว่าคุณต้องมี ความเข้าใจภาษาทุกภาษาบนโลกนีเ้ พือ่ จะอ่านเรือ่ งราวของมังกรทีม่ นุษย์ตงั้ แต่รนุ่ ดึกดำ�บรรพ์ ได้บันทึกและปรุงแต่งจินตนาการเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ อิทธิฤทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจน ความเป็นมิตรของสัตว์ชนิดนี้เอาไว้ สำ�หรับ GO แล้วมังกรถือเป็นสัตว์ที่มนุษย์ไว้ใจมาก ภาพรวมของทุกวัฒนธรรม คนทุกเพศทุกวัยเกี่ยวข้องกับมังกรตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงเชิงตะกอน เช่น ปีมังกรเป็นปีที่ ชาวจีนนิยมมีบตุ รเพือ่ ตอกย้�ำ ความเป็นลูกหลานพันธุม์ งั กร หรือคนในแถบหิมาลัยเชือ่ ว่าต้อง นำ�ศพผู้นำ�ไปฝังไว้ ณ จุดสูงที่สุดเพื่อที่เขาจะได้เป็นมังกรเฝ้ามองอาณาจักรตัวเอง พูดให้ ง่ายกว่านั้นเรามอบหน้าที่สำ�คัญๆ ให้มังกรดูแลอยู่ตลอดเวลา เช่น สอนคุณธรรมเด็กๆ ใน นิทาน (หรือว่าแอนิเมชั่น) หน้าที่ซีเคียวริตี้ เชิดหน้าพ่นไฟไล่ความชั่วร้ายที่บานประตู หรือ หน้าที่ที่หนักอึ้งเช่น การอำ�นวยโชคลาภความมั่งคั่ง การประกาศก้องถึง ความเกรียงไกร ยิ่งใหญ่ โธ่ โธ่ โธ่ มังกรถือเป็นเพื่อนผู้แสนดีที่ถูกมนุษย์โขกสับใช้งานสารพัดโดยที่ไม่ต้อง จ่ายค่าเหนื่อย ยกเว้นว่าจะเซ่นไหว้ด้วยอาหารเย็นชืดในบางโอกาส ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง ไม่ว่าจะมองมุมไหน มนุษย์เราแสนเอารัดเอาเปรียบเพื่อนรักรายนี้ซะจริงๆ จากการฝังตัวในห้องสมุดและใช้เสิรจ์ เอ็นจิน้ ทีด่ ที ส่ี ดุ ... GO พบว่า หลายสมมุตฐิ านด้วยกัน ที่พยายามค้นหาว่ามนุษย์ประดิษฐ์ความคิดเรื่องสัตว์ชนิดนี้ขึ้นมาได้อย่างไร แต่คำ�ถามนั้น อาจสำ�คัญน้อยกว่าคำ�ถามทีว่ า่ “อะไรทำ�ให้มนุษย์ตอ้ งมีมงั กร และเหตุใดความคิดเรือ่ งมังกร ถึงอยู่ทนทาน...นานถึงเพียงนี้” การอ่านหนังสือและค้นคว้ามาในช่วงเวลาหนึ่ง GO พอจะ สกัดคำ�ตอบได้ด้วยคำ�แค่ 2 คำ� นั่นคือ “ความกลัว” มนุษย์ยิ่งกลัวมากเท่าไหร่ ยิ่งไม่รู้


มากเท่าไหร่ ก็ยง่ิ จินตนาการมากขึน้ เท่านัน้ ทีน่ ม้ี นุษย์กลัวอะไรล่ะ ในอดีตมนุษย์เราอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มนุษย์ เราก็พาลกลัวปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายสิง่ หลายอย่างที่ เกิดขึ้น ฝนตก ฟ้าร้อง ภูเขาไฟระเบิด สัตว์ตัวยาวที่เลื้อยไป เลื้อยมา เงาสูงใหญ่ของสัตว์ในป่าทึบ ในยุคนั้นไม่ได้มีกูเกิล ที่คอยตอบทุกเรื่องเหมือนวันนี้ ความกลัวถูกผสมโรงด้วยเวลา ว่างหลังจากการล่าสัตว์ ก็ยคุ นัน้ ไม่ได้มเี ฟซบุค๊ ทีค่ นจะมานัง่ ใช้ เวลากับจอจ้าๆ เป็นวันๆ มนุษย์เราจึงสร้างสัตว์ในจินตนาการ ขึน้ มาขณะทีก่ �ำ ลังนัง่ มองฟ้า นอนอยูใ่ นถ้�ำ เดินท่องป่า หรือว่า นัง่ ริมน้�ำ เพือ่ ดับความกลัวในธรรมชาติทตี่ วั เองไม่รู้ และเป็นสิง่ ที่ตอบสนองกับสัญชาตญาณการเป็นนักควบคุม (Controller) ของมนุษย์ว่า “ฉันเอาอยู่ ฉันพิชิตมันได้ ฉันเป็นเพื่อนมันได้ ฉันขี่หลังมันได้ ฉันให้มันพ่นไฟก็ยังได้ ฉันอุ่นใจ” สังเกตได้ว่าในแทบทุกอารยธรรมที่ปรากฏถึงเรื่องมังกร สั ต ว์ ใ นจิ น ตนการชนิ ด นี้ ต้ อ งตั ว ยาว ตั วใหญ่ ทรงพละ กำ�ลัง มาได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะบิน จะว่ายน้ำ� สัตว์ชนิดนี้ ถือเป็นส่วนผสมของสัตว์หลายๆ อย่างเข้าไว้ด้วยกันอย่าง มีชีวิตชีวา แต่ความน่ามหัศจรรย์ของเรื่องมังกรจะไม่เกิดขึ้น เลยถ้าจินตนาการเรื่องนี้เกิดขึ้นเฉพาะอยู่แค่เขตแดนใดแดน หนึ่งของโลก แต่กลับกันเรื่องมังกรมีความแพร่หลาย เป็นสัตว์ ในจินตนาการที่ Popular เพราะสัตว์ที่มีลักษณะตรงกันหรือ ว่าใกล้เคียงกันนี้ล้วนมีปรากฏอยู่ในทุกวัฒนธรรมของมนุษย์ ในประเทศไทย เราพบบ่อยว่าคนพยายามเชื่อมโยงพญานาค เข้ า กั บ มั ง กร แต่ ถึ ง อย่ า งไรก็ ต ามมั ง กรได้ ย่ำ � เล็ บไปแล้ ว ทุกทวีป ผูค้ นแม้วา่ ต่างภาษากันแต่กม็ ี Picture มังกรของตัวเอง สิ่งนี้พอจะสรุปได้ว่า มนุษย์เราไม่ว่าเกิดที่ใดบนโลก ล้วน มีความกลัวเป็นสัญชาตญาณในการดำ�เนินชีวิต พวกเขาจึง จับต้องจินตนาการนัน้ มาเสกสรรให้มงั กรเกิดขึน้ เป็นทัง้ เพือ่ นและ เครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจ มังกรกลายเป็นเรือ่ งเล่าขานทีล่ กึ ลับและ มีเสน่ห์ อารมณ์ขนั ร้ายๆ ของชาวไวกิง้ บอกว่าทีม่ งั กรพ่นไฟได้ ก็เพราะว่ามันถูกเล่าเป็นล้านๆ ครั้งที่รอบกองไฟ... Anyway ความสามารถของมังกรเป็นไปตามปากคน GO ขีดเส้นใต้หลายเรื่องเล่าของมังกร แล้วก็พบว่า “สาระ” ของเรื่องเล่านั้นไม่ว่ามันจะดำ�เนินไปอย่างไร เกิดขึ้น ที่ไหน จบที่ไหน แก่นข้อหนึ่งที่ความเป็นมังกรจะต้องปรากฏ

อยูเ่ สมอในเรือ่ งเล่าทุกชาติทกุ ภาษา คือ “มังกรเป็นผูค้ มุ้ ครอง” สิ่งนี้ช่างตรงกับสมมุติฐานการเกิดขึ้นของมังกรในอารยธรรม มนุษย์ที่เริ่มต้นด้วยความกลัว BBC อธิบายไว้ในสารคดีพิเศษ เกี่ยวกับนักสัตว์วิเศษวิทยา (Magizoologist) ว่า “มังกร เป็นรูปโฉมหนึ่งที่แสดงถึงความเคารพย่ำ�เกรงธรรมชาติที่ มนุษย์รุ่นต่อรุ่นใช้เป็น กุศโลบายในการดำ�เนินชีวิตเพื่อความ อยู่รอด มันต้องมีตัวอะไรตัวหนึ่งพ่นไฟได้อยู่ที่ภูเขาลูกนี้ เพื่อ ไม่ให้มนุษย์เราทะเยอทะยานครอบครองธรรมชาติมากเกินไป มันต้องมีตัวอะไรตัวหนึ่งเฝ้าอยู่ที่เสาวิหาร เพื่อเป็นตัวแทน ความศักดิ์สิทธิ์ ความน่าเกรงขามและเรียกความสำ�รวมของ มนุษย์ผู้พบเห็น” ที่น่าคิดตามไปมากกว่านั้นคือ ในหนังสือ

ชื่อ “A Little History of Dragons: The Essential Guide to Fire-Breathing Winged Serpents” ของนักเขียนอังกฤษนามว่า Joyce Hargreaves ยังให้แง่คิดเรื่องมังกรที่ยอก ย้อนว่า “เกี่ยวกับรูปโฉมมังกรที่ยิ่งทรงพละ กำ�ลังมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสะท้อนความอ่อนแอ ความนอบน้อมในธรรมชาติของมนุษย์มากขึ้น เท่านั้น มังกรเป็นครูใหญ่ เป็นผู้กดให้มนุษย์ รูจ้ กั เคารพสิง่ อืน่ ๆ บ้าง เช่น สัตว์ทอี่ อ่ นแอกว่า เพราะว่ามังกรในตำ�นานของยุโรปบางตำ�นาน นั้น ทำ�หน้าที่เป็นปรัชญาว่า ในธรรมชาตินั้น ยังมีสัตว์ที่ไล่ล่ามนุษย์ได้เช่นกัน และที่เห็นว่า มังกรพูดจาต่อปากต่อคำ�กับมนุษย์ได้ในเรื่อง แฟนตาซี ก็เป็นภาพสะท้อนว่ามนุษย์เหงาเกินไป ทีจ่ ะอยูค่ นเดียวในธรรมชาติ และทีเ่ ห็นว่าอัศวิน ผู้กล้าต้องมีมังกรคู่ใจ ก็เป็นภาพสะท้อนว่า มนุษย์ไร้ความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะทำ�การใหญ่ เพียงลำ�พัง” นี่เ พี ย งแค่ บ างส่ ว นที่ Free Copy เช่ น GO พอจะทำ � หน้ า ที่ ไ ด้ เ ล่ า เรื่ อ งมั ง กรได้ เราย่อย Encyclopedia มาทั้งเล่มไม่ไหว แต่ถงึ ตอนนี้ คิดว่าผูอ้ า่ นคงได้เห็นและเกิดประกายความคิด ใหม่ๆ เกี่ยวกับ “การมีอยู่ของมังกร” สัตว์ที่ไร้ตัวตนชนิดนี้ ที่คอยอยู่เคียงข้างมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย GO คิดว่าในบรรดา สัตว์ดึกดำ�บรรพ์ชนิดอื่นที่เกิดมาร่วมรุ่นกับความเชื่อเรื่องมังกร พวกมันคงได้ล้มหายตายจากสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้กันบ้างแล้ว แต่มังกรยังเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่จะยังไม่สูญพันธุ์ไม่ว่า อีกกีพ่ นั ปีขา้ งหน้า คนแต่ละยุคยังหวังพึง่ พา มังกรยังมีงานหนัก ต้องทำ� มังกรยังมี Function ในวิถีชีวิตผู้คนอีกมากมาย ตามแต่ที่มนุษย์ช่างคิดจะ assign งานให้ ย่อหน้าถัดจากนี้จะ ทำ�ให้คุณได้เข้าใกล้มังกรมากขึ้น

15


Dragon Tribe มังกรในโลกไม่ได้มแี ค่พนั ธุเ์ อเชียกับยุโรป ทีจ่ ริงคุณเองก็อาจจะเคยเจอมังกรมาแล้วเหมือนกัน แต่ตอนเจอดันไม่รวู้ า่ เป็นมังกร และบางทีถ้าได้อ่านลิสนี้ต่อไปคุณอาจจะไม่พลาดโอกาสในการประกาศตัวเป็นผู้ค้นพบมังกร!

Basilisk

เป็นมังกรเลื้อยคลานที่ไม่มีใครรู้หน้าตาที่แท้จริง มีความ สามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตลอดเวลา สามารถฆ่า สิ่งมีชีวิตอื่นได้ด้วยเพียงแค่สบตา ฟันมีพิษ

Classic Account of Dragons มนุษย์เราไม่ได้คอยวิ่งหนีมังกรหรือแค่เอามังกรมาอ้างทำ� กิจกรรมรื่นเริงกันเท่านั้น นอกจากจะยกมังกรมาอ้างเพื่อ ให้มีเทศกาลเชิดมังกร เทศกาลแข่งเรือมังกรกันแล้ว เราก็เอา มังกรมาใช้อา้ งโน่นอ้างนีต่ อ่ อีกมากมาย ลองมาดูกนั ว่ามังกรที่ เราใช้อ้างบังหน้านั้นได้ทำ�เรื่องที่เป็นเรื่องกันแค่ไหน

Cockatrice

คอเป็นแผงขนแบบไก่ ปากเป็นจะงอยแต่มีฟัน หน้าตา คล้าย Basilisk แต่มีปีกและปีกมีขน ลมหายใจเป็นพิษ เพียง แค่ถูกลมหายใจเป่าใส่ สบตาหรือสัมผัสตัว เหยื่อก็ตายทันที

อ้างอิงมาใช้เป็นธงประจำ�ชาติ

ปัจจุบันมีเพียง 2 ชาติในโลกที่ยังมีมังกรเป็นส่วนหนึ่ง บนธง คือ เวลส์และภูฏาน แต่ในอดีตจีนสมัยราชวงศ์ฉงิ ก็เคยใช้ มังกรเป็นส่วนหนึ่งของธงชาติ

อ้างเอาไปใช้เวลาออกรบกับศัตรู

Eastern Dragon

มังกรบูรพา คือ มังกรจากดินแดนตะวันออกหรือมังกรจาก ฝัง่ เอเชีย ขนาดใหญ่ ลำ�ตัวยาว ไม่มปี กี แต่บนหัวนอกจากเขา ยังมีกอ้ นใต้ผวิ หนังทีเ่ รียกว่าฉือมูซ่ งึ่ เป็นอวัยวะทีท่ ำ�ให้มงั กรบิน ขึ้นฟ้าได้ มังกรบูรพามักมีลูกแก้วไข่มุกอยู่ใกล้ตัวเป็นของเล่น และเชื่อว่าลูกแก้วไข่มุกนี้นำ�มาซึ่งโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง

Gargouille

มังกรที่โผล่จากน้ำ�มาโจมตีเรือชาวบ้าน มี 4 ขาและปีก หลัง จากถูกฆ่าแล้วกลับไม่สามารถกำ�จัดให้หมดจดด้วยการเผาไฟ ได้ ชาวเมืองจึงเอาซากไร้ชวี ติ แล้วนัน้ ไปแปะไว้บนหลังคาโบสถ์ Gargouil e ถูกสลักไว้กบั อาคารเช่นนัน้ และใช้เป็นทางระบายน้�ำ Gargouil e เป็นต้นกำ�เนิดของ Gargoyle ในปัจจุบัน

Ouroboros

Western Dragon

Wyvern

มังกรประจิม คือ มังกรจากดินแดนตะวันตก ขนาดใหญ่โต ลำ�ตัวมีเกล็ดรูปร่างคล้ายงูหรือปลา มีปีกคล้ายปีกค้างคาว มีขาคล้ายขาอินทรี มีเขา 16

อ้างไปเป็นสัญลักษณ์แทนตัว

จบจากรบแล้วถ้าได้ชัยชนะ การนำ�เอาสัญลักษณ์ขณะ ออกรบกลับมาใช้ต่อเวลาต้องติดต่อกับต่างแดนเป็นการช่วย สร้างความจดจำ�และความน่าเกรงขามได้ แต่จะให้สง่ Dacian Draco ไปกับจดหมายก็คงเป็นไม่ได้ ดังนัน้ จึงมีตราสัญลักษณ์ ประจำ�เมืองขึ้นมา ด้านเอเชียที่ภูฏานนั้นเชื่อกันว่ากษัตริย์ภูฏานคือมังกร สายฟ้ามาประสูติ ทีป่ ระเทศจีนชาวจีนเรียกตัวเองว่าลูกหลานมังกร ยึดตาม ตำ�นานทีว่ า่ จักรพรรดิตน้ ตระกูลจีนหลายพันปีกอ่ นเป็นลูกของ มังกรมาประสูติ

Hydra

มังกร 7 หัว ซึ่งเวลาหัวถูกตัดออกจะงอกขึ้นมาใหม่ 2 เท่า Hydra คือมังกรที่ตามตำ�นานว่าไว้ว่าเฮอร์คิวลิสปราบลงด้วย การตัดหัวก่อนเผาโคนหัวตาม จากนั้นก็นำ�ร่างไปฝังไว้ใต้หิน

Dacian Draco คือธงประดิษฐ์หัวมังกรหางเป็นผ้า ใน อดีตเวลาประเทศทางยุโรปออกรบกันจะให้หน่วยม้าถือ Dacian Draco วิ่งออกไป ธงมังกรกินลมแล้วทำ�ให้ดูเหมือน มังกรกำ�ลังบินนำ�กองทัพออกไปพิชิตศัตรู นอกจาก Dacian Draco ก็ยังมีโล่ เกราะ อุปกรณ์ออกรบต่างๆ ที่วาดรูปมังกร ไว้

มังกรกินหาง เป็นสัญลักษณ์แห่งวงจรธรรมชาติทไี่ ม่มจี ดุ สิน้ สุด เช่น กลางวันกลางคืน หรือการหมุนเวียนของฤดูกาล

มังกรตัวใหญ่ 2 ขา มีปีก หางเป็นหัวลูกศร ดุร้าย มักถูก นำ�รูปมาใช้ในตราประจำ�ตระกูลหรือตราประจำ�มณฑล


Dragons for Sale อ้างเอามาใช้บอกฐานะ

จักรพรรดิจนี คือคือบุตรแห่งสวรรค์ และใช้รปู มังกรทอง 5 กงเล็บเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ สำ�หรับมังกร 3-4 กงเล็บ แสดงถึงตำ�แหน่งฐานะขุนนางและประชาชน

ทุกคนคงประจักษ์แก่ใจอยู่แล้วว่าคนสมัยนี้ไม่เหลือความกลัวให้มังกรอีกต่อไป เพราะทั้งนิยาย - ภาพยนตร์ต่างก็ช่วยกัน โหมลบภาพโหดๆ ของมังกรแบบเดิมไปซะหมด เดี๋ยวนี้เขาอยากเป็นเพื่อนกับมังกรกันแล้ว และจะให้ดียิ่งกว่าถ้าจะได้มังกรมา เป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลย แต่เท่านั้นยังไม่พอหรอก มนุษย์เรามักไม่หยุดกันแค่ที่ความอยาก พวกเราลงมือทำ�เพื่อจะได้มาในสิ่งที่ ต้องการ กลายเป็นการประกอบวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาให้มังกร

อ้างไปใช้ตั้งชื่อ

มีชอื่ มากมายในโลกทีแ่ ปลแล้วได้ความหมายว่ามังกร Yue Long Xue Shan - ภูเขาหิมะมังกรหยก, Halong Bay - ดินแดน ทีม่ งั กรลงมา, Kowloon Bay - อ่าวเก้ามังกร, Dragon Fruit - ลูก แก้วมังกร, Long Nhan - ดวงตามังกร - ลำ�ไย ฯลฯ

อ้างมาสร้างเป็นงานประติมากรรม-สถาปัตยกรรม

งานเหล่านี้มีอยู่ทั่วโลกสามารถไล่สายตามองหาได้ตั้งแต่ หลังคาปราสาทราชวัง รางน้�ำ บานประตู ขัน้ บันได เฟอร์นเิ จอร์ รูปปัน้ อนุสาวรีย์ รายสลัก ของใช้ ของประดับ ฯลฯ

สร้างเรื่อง

หรือจะใช้คำ�ว่าบิดเบือนก็ได้ ในไบเบิ้ลมังกรเคยเป็นตัวแทนแห่งความชั่วร้ายหรือซาตาน มีแต่คนโกรธเกลียดไม่มีใครอยากคบค้า สมาคม แต่วรรณกรรมสมัยใหม่ทั้งในรูปของนิยาย การ์ตูนมังงะ แอนิเมชั่น และภาพยนตร์ต่างช่วยกันชูภาพคนเป็นมิตรกับมังกร Dragonheart, Mulan, Spirited Away, How to Train Your Dragon และ Harry Potter ทำ�เอาคนทั้งโลกอยากเป็นเพื่อน กับมังกรไปแล้ว

ลงมือ

ถ้ าโลกมี แ อนิ เ มชั่ น และภาพยนตร์ 3 มิ ติ ดี ๆ ออกมาได้แล้ว ก็เป็นอันว่าไม่พ้นต้องมีเกม RPG ดีๆ ภาพสวยๆ ออกมาด้วยแน่นอน และเกม RPG นี่แหละที่ออกแรงส่งไม้ต่อได้ผลกระทบเต็มเหนี่ยว เพราะที นี้ เ ราก็ สั ม ผั ส มั ง กรได้ ด้ ว ยตั ว เอง เรา อยากจะสู้หรือขี่มังกรก็ทำ�ได้ทั้งนั้น ลองไปทดสอบ ฝีมือกับ Lair, Warcraft, Skyrim ดู หรือถ้าอยาก เทิร์นโปรเป็นผู้ควบคุมมังกรเต็ม 100% เลยก็ขอให้ ฝึ ก ฝี มื อ วาดมั ง กรเข้ า ไว้ ถ้ า วาดมั ง กรได้ ดี คุ ณ จะไม่มีวันตายในวงการ CG

เผยแพร่ความคิด

อ้างมาใช้เป็นไอเดียสร้างภาพ

เรามีสื่อหลายช่องทางที่สามารถไปเผยแพร่ความคิด เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเป็นฝ่ายรออยู่ข้างเดียวเพื่อที่จะฟังแล้วเชื่อตามอีกต่อ ไป เราสร้างเรื่องของตัวเองขึ้นมาได้ และยังสามารถลองทำ�ให้คนอื่นหันมาเชื่อตามเราก็ได้ด้วย นิยายแฟนตาซีที่มีมังกรและ ภาพเรนเดอร์ขึ้นรูปมังกรสุดตื่นตาตามเว็บไซต์ต่างๆ กำ�ลัง ป๊อปอยูบ่ นโลกอินเทอร์เน็ต ตอนนีว้ งการวรรณกรรมและ CG ออนไลน์มีคนมาปล่อยมังกรโชว์กันเพียบ ลองเข้าไปลิ้มลอง หรือเผยแพร่งานของตัวเองกันดูที่ห้อง library ใน pantip. com สำ�หรับนิยาย และ forums.cgsociety.org สำ�หรับ งาน CG

อ้างมาใช้เป็นคำ�พูดสวยๆ

โฆษณา

งานจิตรกรรมเกี่ยวกับมังกรในอดีตมักเป็นภาพตอนที่ มังกรถูกฆ่าหรือกำ�ลังจะถูกฆ่า เช่น จะเรียกโชคลาภเข้าหาตัวให้ใช้เงินทองเข้าหาเพือ่ นเก่า ใช้ความสุขจากหัวใจเข้าหาเพื่อนใหม่ และทำ �ให้เพื่อนแท้ เกิ ด ความปิ ติด้ว ยการเขี ย นชื่อ ของเขาลงบนปี ก แห่ ง มั ง กร – สำ�นวนจีน

คุยเรื่องมังกรสมัยนี้ ให้มองยังไงก็ไม่เห็นว่าจะทำ�ให้เกิด ปัญหา เพราะมังกรไม่ใช่ศาสดา และเราก็ไม่ได้คยุ เรือ่ งศาสนา ไม่มีใครมาคิดมากกับแนวคิดสมัยใหม่ที่ขัดแย้งกับความเชื่อ ดั้งเดิมอีกต่อไป ...เว้นเสียแต่เวลาที่หยิบเรื่องมังกรมาคุย 17


Magical Years of Dragon ปีนักษัตรแบ่งออกตามชนิดของสัตว์ 12 ชนิด แต่ละชนิดแบ่งประเภทย่อยลงอีกตามธาตุที่มีในธรรมชาติ คือ ไฟ ดิน โลหะ น้� ำ และไม้ มังกรแต่ละธาตุมลี กั ษณะต่างกัน แต่ความต่างนีจ้ ะมีเอีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะเกิดตามมาในปีนนั้ ด้วยหรือเปล่า GO ไปหยิบบันทึกประวัติศาสตร์โลกของปีมังกร 5 รอบที่ผ่านมามาวางแผ่ให้คุณดูว่าธาตุของมังกรนั้นสัมพันธ์กับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่

ปีมังกรโลหะ 2547

กับชาวจีน แต่การเข้าไปคุยกันตัวต่อตัวอาจจะเห็นภาพ ไม่ชัดเท่าไร ลองลงโฆษณาดูสิ จะได้เห็นผลทันตา เมือ่ ปี 2546 สี Nippon ลงโฆษณาบนหน้านิตยสารเป็นรูป ศาลาทรงจีนที่บนเสามีรูปปั้นมังกรพันเกาะอยู่ โดยมังกรตนที่ เกาะเสาซึ่งทาด้วยสี Nippon ไถลตัวลงมาอยู่ที่โคนเสา บ่งบอกว่าสี Nippon ทาแล้วเรียบลืน่ โฆษณานีถ้ กู ชาวจีนต่อต้าน อย่างแรงทีน่ �ำ มังกรซึง่ เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแทนประเทศ จีนลงไปกองอยู่ที่พื้น จนในที่สุดบริษัทที่ทำ�โฆษณาตัวนี้ (ซึ่ง ครีเอทีฟคือคนจีน) ต้องออกมาแถลงข่าวขอโทษ ต่อมาอีก 1 ปี Nike ทำ�โฆษณารองเท้ามาฉายทางทีวีจีน โดยให้นักบาสเกตบอล NBA เล่นบาสฯ ฝ่าด่านต่างๆ ซึ่งมีทั้ง สาวชาวจีน เจ้ากังฟู และมังกรคู่ หลังจากโฆษณาออกอากาศ ชาวจีนก็ออกมาแสดงความไม่พอใจกันจำ�นวนมาก เพราะมังกร ในโฆษณาถูกนักบาสฯ อเมริกนั เอาชนะได้ โดยมังกรคูน่ น้ั สร้างขึน้ ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก และปรากฏตัวออกมาเพียง 10 วินาที เท่านั้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโฆษณาต่างๆ ที่หวังจะใช้มังกร ไม่ว่า จะเป็นโฆษณาสิง่ พิมพ์หรือโฆษณาทีวตี า่ งก็เลือกใช้มงั กรตะวันตก เท่านั้น

ออกแบบ

งานออกแบบนี่แหละที่เป็นตัวช่วยให้มังกรอยู่ยงคงกระพัน กับมนุษย์มาจนถึงยุคนี้ งานศิลปะปรับเปลีย่ นดัดแปลงไปตาม สมัยนิยม และมังกรก็เปลีย่ นแปลงตัวเองในงานเหล่านีม้ าเรือ่ ยๆ งาน ออกแบบทีพ่ ดู ถึงคือ งาน Installation งานศิลปะ เพลง ของเล่น รอยสัก บนผิวหนัง เสือ้ ผ้า แฟชัน่ โอริกามิ ฯลฯ ล่าสุดแบรนด์รถยนต์ หรูหราเก่าแก่ของโลกอย่าง Rolls Royce ยังสดุดปี มี งั กรด้วยการ ออกรถรุน่ Phantom line Year of the Dragon เพิม่ ลวดลาย มังกรทองทีเ่ บาะและสลักมังกรทีต่ วั ถังรถเพือ่ ตอบโจทย์ความเป็น มงคลของอภิมหาเศรษฐีชาวจีน และวันนีน้ า่ จะเป็นเทรนด์ระดับ Universal Product ว่าสินค้าอะไรก็ตามทีม่ งุ่ หน้าไปถลุงเงินเถ้าแก่นอ้ ย เถ้าแก่เนีย๊ ะแดนมังกร ตรง Apply Dragon Sign ลงไปใน โปรดักซ์นน้ั ๆ คุณจะไม่แปลกใจถ้าวันหนึง่ วิตตอง ทำ� Dragon Collection พอล สมิทออกคอลเลคชั่นรองเท้า Dragon’s Backbone ทัง้ หมดนีอ้ าจจะเกิดขึน้ ได้ในยุคทีเ่ ราเชือ่ ว่ามังกรจะตวัดหาง ทำ�ให้นกอินทรียค์ อหัก ขึน้ บัลลังก์เป็นเบอร์หนึง่ ของโลกในเร็ววันนี้

18

มังกรโลหะ: เป็นมังกรทีม่ งุ่ มัน่ ทีส่ ดุ ในหมูม่ งั กรทัง้ หมด เป็นพวกไม่ยดื หยุน่ ไม่ออ่ นข้อ ไม่คอ่ ยสนใจความรูส้ กึ ของ ผูอ้ นื่ เป็นพวกทีจ่ ะขึน้ สูท่ สี่ งู ได้อย่างรวดเร็วแต่ระหว่างทาง ก็ต้องทำ�ร้ายความสัมพันธ์ดีๆ ที่ตัวเองเคยมีมา เหตุการณ์สำ�คัญในรอบปี: George W. Bush ได้ รับเลือกตั้งให้ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งประธานาธิบดีอเมริกาเป็น สมัยแรก, ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือและใต้พบกันอย่าง เป็นทางการ นับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำ�ทั้ง 2 เกาหลีได้พบกัน นับตั้งแต่แบ่งแยกประเทศ, เรือขนส่งสินค้าของประเทศ กรีซจมลงทีส่ ามเหลีย่ มเบอร์มวิ ด้า มีผเู้ สียชีวติ อย่างน้อย 6 คน, หิมะถล่มที่เทือกเขาแอลป์ประเทศออสเตรีย เสียชีวิต 11 คน, ถือกำ�เนิดรายการประเภท Reality Show, แอนิเมชัน่ ญีป่ นุ่ ตีตลาดแตกในอเมริกาด้วย Pokemon และ Dragon Ball Z

ปีมังกรดิน 2531

มังกรดิน: เป็นมังกรที่สุขุม ยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ว่าตัวเองจะไม่เห็นด้วยก็ตาม มีเหตุผล ไม่เผด็จการ มีความทะเยอทะยานแต่ก็รอบคอบไม่รีบร้อน ประนีประนอมแต่ก็ต้องการความเคารพจากผู้อื่น เหตุการณ์สำ�คัญในรอบปี: อเมริกาและแคนาดาเปิด FTA, Benazir Bhutto ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิง คนแรกของปากีสถาน และเป็นผู้นำ�หญิงคนแรกในหมู่ประเทศอิสลามด้วยกัน, สงครามอิรัค-อิหร่านยุติลง, ผู้ก่อการร้าย สังหารตัวประกัน 9 คนบนเรือสำ�ราญ Aegean Cruise, งานโอลิมปิคฤดูร้อนที่โซว

ปีมังกรไฟ 2519

มังกรไฟ: เปิดเผยและชอบแข่งขัน มีแนวโน้มทีจ่ ะผลักดันผูอ้ นื่ มากไปและคาดหวังจากทุกคนสูงเกินไป มีความสามารถ ในการหาเสียงสนับสนุน เหตุการณ์สำ�คัญในรอบปี: เหมา เจ่อ ตุง เสียชีวิต, อากาธ่า คริสตี้ เสียชีวิตเช่นกัน, แผ่นดินไหว 7.5 ริกเตอร์ ที่ เมือง Tangshan ประเทศจีน เป็นแผ่นดินไหวทีม่ คี นเสียชีวติ มากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 2 ในประวัตศิ าสตร์, เครือ่ งคอมพิวเตอร์ แอปเปิ้ล ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก, งานโอลิมปิคหน้าร้อนที่แคนาดา, IBM ออกมาแนะนำ�เครื่องปริ้นต์เตอร์เลเซอร์เป็น ครั้งแรกของโลก, เกิดเหตุนองเลือด 6 ตุลาคม

ปีมังกรไม้ 2507

มังกรไม้: มังกรไม้มีความคิดสร้างสรรค์ มักมีไอเดียใหม่ๆ ออกมาเสมอ อยากรู้อยากเห็น เป็นนักคิดและนำ�ทำ�ใน ตัวคนเดียว เหตุการณ์สำ�คัญในรอบปี: The Beatles มีเพลงติดชาร์ต Bil board’s Hot 100 อยู่ 13 เพลงในเวลาพร้อมกัน, หนังสือพิมพ์แทปลอยด์ The Sun ถือกำ�เนิดขึ้น, จีนทดลองยิงระเบิดนิวเคลียร์เป็นครั้งแรก, โอลิมปิคฤดูร้อนที่โตเกียว, ผ่าตัดปลูกถ่ายปอดขึ้นเป็นครั้งแรก

ปีมังกรน้ำ� 2495, 2555

มังกรน้ำ�: เป็นมังกรที่ไม่เห็นแก่ตัว ไม่กระหาย อำ�นาจ เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีรู้ว่าควรกดดันใคร ที่ไหน เมื่อไร อย่างใด มีแนวโน้มว่าจะมองโลกใน แง่ดีเกินไป เหตุการณ์ส�ำ คัญในปี 2495: แผ่นดินไหวรุนแรง 9.2 ริกเตอร์ ที่ Kamchatka ประเทศรัสเซีย นับเป็นแผ่นดินไหวในประวัติศาสตร์ที่รุนแรงติด 5 อันดับแรก, กษัตริย์ George VI สิ้นพระชนม์ Princess Elizabeth of Great Britain ขึน้ ครองราชย์ แทน, โอลิมปิคที่เฮลซินกิ ประเทศฟินแลนด์, อังกฤษเริ่มพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์, Albert Einstein ปฏิเสธการขึ้นดำ �รงตำ�แหน่งประธานาธิบดีแห่ง ประเทศอิสราเอล


20 Food Stop

Text : DOJA

ในต่างประเทศถ้าเอ่ยคำ�ว่า Chef’s Table นักดื่ม นักกินมืออาชีพต้องรู้จักเป็นอย่างดี แต่ถ้าในเมืองไทย Chef’s Table นี้เพิ่งจะมาเป็นที่รู้จักเมื่อไม่กี่ปีมานี้ และดูเหมือนว่า Chef’s Table จะเพิ่มความแรงและเป็นที่ต้องการของกลุ่ม คนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในแวดวงของเหล่าดาราและคนดังที่มักจะจัดงานเลี้ยงวันเกิด ฉลองครบรอบแต่งงานด้วย การเชิญเชฟที่มีทั้งฝีมือและมีชื่อเสียงมาเข้าครัว จัดโต๊ะ เสิร์ฟอาหารกันถึงบ้านเลยทีเดียว Chef’s Table จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ลองมาทำ�ความรู้จักกันในเบื้องต้นก่อน เชฟต้องมีฝีมือ มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เมนูต้องสร้างสรรค์เป็นพิเศษ อาหารแต่ละจานหน้าตาดี ทำ�จากวัตถุดิบชั้นยอด และที่สำ�คัญรสชาติเยี่ยม เชฟแสดงให้เห็นถึงการทำ�อาหารตั้งแต่ต้น แขกสามารถซักถามรายละเอียดขั้นตอนระหว่างลงมือทำ� มีการพูดคุยกันระหว่างเชฟและแขกที่มารับประทานอาหาร มักจะจัดขึ้นในวาระพิเศษ อาจจะเป็นงานเลี้ยงวันเกิดที่บ้าน ฉลองครบรอบการแต่งงาน หรือถ้าเป็นร้านอาหาร ก็จะจัดสำ�หรับแขกวีไอพีหรือแขกพิเศษเท่านั้น จัดได้ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ� แต่ส่วนใหญ่จะนิยมดินเนอร์กันมากกว่า เพราะให้ความรู้สึกสบายๆ ไม่ต้องรีบ ร้อนเหมือนมื้ออื่นๆ เปิดโอกาสให้ถ่ายรูปขั้นตอนการทำ�อาหาร บางครั้งเชฟอาจจะมอบสูตรอาหารซึ่งสร้างสรรค์มาโดยเฉพาะให้แก่ แขกพิเศษเป็นของขวัญก็ได้ ร้านอาหารดังๆ หลายร้านเริ่มจัด Chef’s Table ในเทศกาลสำ�คัญและเปิดให้แขกทั่วไปจองและจำ�กัดที่นั่งใน แต่ละวัน ส่วนใหญ่มักจะจัดไว้ที่ประมาณ 8-10 ที่นั่ง เชฟอาจจะมีแค่คนเดียว หรือหลายคนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแขก และมักจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่อง ดื่มโดยเฉพาะเรื่องการดื่มไวน์มาคอยพูดคุยอยู่ใกล้ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน ราคาแพงกว่ามื้ออาหารทั่วไป Chef’s Table ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในบางร้านอาหาร ต้องจองล่วงหน้านานเป็นเดือน ในเมือ่ เทรนด์นกี้ �ำ ลังมา ไม่แน่วา่ อีกไม่นานใครๆ ก็ตอ้ งถามหา Chef’s Table จับตาดูอาชีพเชฟและร้านอาหารในบ้าน เราให้ดี นับจากนีม้ อื้ พิเศษในวาระพิเศษ นอกจากจะมีแค่เธอและฉันแล้ว อาจจะต้องเปลีย่ นเป็นว่า มีแค่เราและเชฟเท่านัน้

20 อันดับสุดยอดร้านอาหารในเอเชีย ประจำ�ปี 2011/2012 จาก The Miele Guide* 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Iggy’s, ประเทศสิงคโปร์ Restaurant Andre, ประเทศสิงคโปร์ L’Atelier de Joel Robuchon, ฮ่องกง ประเทศจีน Robuchon a Galera, มาเก๊า ประเทศจีน Caprice, ฮ่องกง ประเทศจีน Cilantro Restaurant & Wine Bar, กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 7. Mr & Mrs Bund, เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 8. Pierre Gagnaire a Seoul, โซล ประเทศเกาหลี 9. Bo Innovation, ฮ่องกง ประเทศจีน 10. Tippling Club, ประเทศสิงคโปร์ 11. Antonio’s, กาวิเต ประเทศฟิลิปปินส์ 12. Mozaic, บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 13. 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana, ฮ่องกง ประเทศจีน 14. Gunther’s Modern French Cuisine, สิงคโปร์ 15. Dum Pukht, มุมไบ ประเทศอินเดีย 16. Dakshin, เจนไน ประเทศอินเดีย 17. Yung Kee, ฮ่องกง ประเทศจีน 18. Sarong, บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 19. Les Amis, ประเทศสิงคโปร์ 20. Bukhara, นิวเดลี ประเทศอินเดีย

GO recommended for Chef’s Table The Bar & The Restaurant

นอกจากจะมีจดุ เด่นเป็น Champagne Bar แห่งแรกในเมืองไทย แล้ว ‘The Bar & The Restaurant’ ยังเปิดให้บริการ The Chef’s Table ซึ่งจะรับรองได้เพียงไม่เกิน 10 ที่ ต่อ 1 โต๊ะ ต่อ 1 วัน เท่านั้น ใครสนใจต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้ เชฟได้มเี วลาในการเตรียมเมนูพเิ ศษและสอบถามความต้องการจาก ลูกค้า เต็มแล้วเต็มเลยไม่เปิดโต๊ะเพิ่ม www.facebook.com/TheBar.TheRestaurant โทร. 08 2222 7474, 08 7919 1987

5 อันดับสุดยอดร้านอาหารในประเทศไทยปี 2011/2012 โดย The Miele Guide 1. Zanotti Il Ristorante Italiano ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งแรกอันโด่งดังของเชฟ จันมาเรีย ซานอตติ บริการ อาหารจานใหญ่และมีประโยชน์ต่อสุขภาพแบบฉบับโตริโน เมืองหลวงของแคว้นปิเอมอนเต 2. Blue Elephant Cooking School and Restaurant ซึ่งตั้งอยู่ในตึกโบราณอายุร่วม 100 ปี บริการทั้งอาหาร ไทยโบราณและอาหารไทยสมัยใหม่ 3. Flare ร้านอาหารในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้บริการอาหารชั้นเลิศในบรรยากาศชั้นยอด 4. Nahm ร้านของเชฟเดวิด ธอมป์สัน ที่ชั้นใต้ดินของโรงแรมเมโทรโพลิแทน กรุงเทพฯ บริการอาหารไทยโบราณ ที่ผ่านฝีมือการปรุงอย่างเชี่ยวชาญ 5. Bo.Lan ร้านอาหารไทยระดับแนวหน้าของภูมิภาคที่มีเชฟดวงพร ทรงวิศวะ และเชฟดีแลน โจนส์ เป็นผู้รักษา มาตรการการทำ�อาหารไทยตามแบบดั้งเดิม

เก๋ไก๋ดว้ ยการรวบรวมน้�ำ แร่จากทัว่ โลกมาให้คนรักสุขภาพได้เลือกดืม่ ยังไม่พอ ล่าสุดนี้ ลูกค้าของ Water Library จะได้พบประสบการณ์ ใหม่กบั Exclusive Dining Venue ซึง่ ประกอบไปด้วยบาร์เครือ่ งดืม่ และทีน่ งั่ จำ�กัดแค่เพียง 10 ทีเ่ ท่านัน้ เป็น Chef’s Table ทีอ่ มิ พอร์ต เชฟเข้ามาเพื่อสร้างสรรค์เมนูเฉพาะสำ�หรับลูกค้าคนพิเศษเท่านั้น www.facebook.com/pages/Water-Library/53349802244 โทร. 0 2160 5188-9

*The Miele Guide เป็นหนังสือแนะนำ�ร้านอาหารฉบับแรกของเอเชียที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นอิสระและ เชื่อถือได้ซึ่งจัดพิมพ์โดย Ate Media

Photo Credit : www.cheftable.net, www.facebook.com/ TheBar.TheRestaurant, www.facebook.com/pages/Water-Library/53349802244

Water Library


U R What U eat 21 The Museum, Hua Hin

Daruma, Pattaya

หวานเต็มคำ�กับขนมสไตล์ฝรั่งเศส

เริงร่ากับแดนปลาดิบริมทะเล ใครที่อยากจะกินบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นไม่จำ�เป็นต้องเลือกระหว่างชาบูและซูชิอีกต่อไป เพราะดารุมะพัทยา พาทัง้ ซูชแิ ละชาบูมาแบ่งให้คณุ พร้อมกันในมือ้ เดียว และเป็นทีเ่ ดียวในพัทยา ที่เราไปบุฟเฟ่ต์กันได้ตลอดวันตลอดคืน ใครอยากข้ามแดนไปพัทยาแบบปุบปับก็อย่าลืมนึกถึง ร้านนี้ กับ 399 บาท/คน 2 ชั่วโมง/มื้อ 24 ชั่วโมง/วัน Food Style Japanese Must Try Shabu and Sushi Buffet Site ถ.พัทยา สาย 2 Open 24 Hours Contact 0 3841 2578, www.facebook.com/darumapattaya

หากคุณกำ�ลังมองหาความอร่อยเพื่อเติมเต็มเทศกาลแห่งความสุขนี้ GO อยากให้คุณ ได้มีโอกาสแวะไปที่ The Museum โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน เพื่อลิ้มลองขนมปังนุ่มๆ หอมกรุ่นจากเตา ที่สำ�คัญพบความหวานเต็มๆ คำ�กับขนมสไตล์ ฝรั่งเศสหลากหลายชนิด ทั้งโฮมเมดบิสกิต สโคน แซนด์วิช เบเกอรี่ และเครื่องดื่มอุ่นๆ ชา กาแฟ ช็อคโกแลต Food Style French Bakery Must Try Chocolate and pear ginger dome Site 1 อาคารชัน้ ล็อบบี้ Sofitel Centara Grand Resort & Vil a Hua Hin ประจวบคีรีขันธ์ Open 10.00 - 19.00 น. ทุกวัน Contact 0 3251 2021-38, www.centarahotelsresorts.com/schh/restaurant.asp

Bangkok Bitter, The Bar & The Restaurant, Bangkok ชิลชิลในบรรยากาศอิตาเลียน

ร้านอาหารสัญชาติอิตาเลี่ยน ใจกลางเมือง เน้นการนำ�อิฐบล็อกมาตกแต่ง ภายในร้าน สร้างความโปร่งสบายด้วยบานกระจกใส เพิม่ ความเป็นส่วนตัวให้ลกู ค้า ด้วยโซนริมหน้าต่างกับมุมโซฟาและอาร์มแชร์เก๋ นอกจากจะเหมาะสำ�หรับพิซซ่า เลิฟเวอร์แล้ว บรรยากาศยังเป็นใจให้มานัง่ จิบเบียร์ซง่ึ สัง่ ตรงมาจากทัว่ โลก ทัง้ ควงคู่ มานั่งมองตากันหรือจะยกแกงค์มาแฮงค์เอาท์กับเพื่อนก็ได้เหมือนกัน Food Style Italian & Thai Must Try พิซซ่าแป้งดำ� (Black Pizza Parma Ham) Site 88 ทองหล่อ 5 สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ Open 11.00 - 23.00 น. อังคาร - อาทิตย์ Contact 0 2712 7997, www.facebook.com/Bangkokbitter

21


22 Sleep with Me

อยู่กับธรรมชาติที่ ออโรร่ารีสอร์ท, เขาใหญ่ กลับลงมาจากการขึน้ ไปสำ�รวจดินแดนแห่งขุนเขาอันกว้างใหญ่ น้ำ � ตกสู ง ชั น อั น น่ า มหั ศ จรรย์ ส่ อ งสั ต ว์ น านาชนิ ด ที่ วิ่ งให้ เห็นวับแวมอยูใ่ นทิวไม้ และช่วงเวลาหลังตะวันตกดินส่องให้ทงุ่ หญ้า กลายเป็นสีทอง ได้เวลาพักผ่อนกับออโรร่ารีสอร์ท รีสอร์ท เชิงเขาใหญ่ที่มอบความเงียบสงบ อากาศบริสุทธิ์ และห้องพัก สีสวยอันแสนสะดวกสบายในสไตล์หอ้ งพักทีห่ ลากหลาย เหมาะ สำ�หรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกห้องพักมีระเบียงและชุดเก้าอี้ไม้ให้ นั่งทอดสายตามองขุนเขาและผืนฟ้ากว้าง พร้อมอาณาบริเวณ กว้างขวางให้ได้เดินเล่นชมดอกไม้นานาพรรณ ต้นไม้ใหญ่นอ้ ย ที่ปลูกไว้อย่างร่มรื่น หรือใครชอบออกกำ�ลังกายก็มีจักรยานให้ ขีเ่ ล่น สำ�หรับคนทีช่ อบความบันเทิงก็มหี อ้ งคาราโอเกะแบบเป็น ส่วนตัวให้ปลดปล่อยเสียงเพลงกันอย่างเต็มที่ ฤดูไหนๆ ก็ สามารถแพ็คกระเป๋าไปอยูก่ บั ธรรมชาติได้ทอ่ี อโรร่ารีสอร์ทแห่งนี้ http://auroraresort.biz/khaoyai

สุดคุ้มที่ เซ็นทารามะนิลา, ฟิลิปปินส์ เตรี ย มสั ม ผั ส ความสุ ข แห่ ง การพั ก ผ่ อ นอย่ า งแท้ จ ริ ง ที่ โรงแรมเซ็นทารามะนิลากับแพ็คเกจเปิดตัวโรงแรม “Introductory Rate’ โรงแรมสร้างใหม่ระดับ 4 ดาว สูง 15 ชั้น ให้ บริการห้องพักทั้งแบบธรรมดาและสวีทรวมจำ�นวน 96 ห้อง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองหรือวิวอันงดงามของอ่าว มะนิลาจากห้องพักทุกห้อง และมีบริการห้องอาหารหลากหลาย ห้องอาหารเดอะเวิลด์ที่เปิดให้บริการอาหารตำ�รับท้องถิ่นของ ฟิลิปปินส์ และห้องอาหารจินเจอร์แอนด์ไลม์ซึ่งเป็นเลานจ์ บนชั้นดาดฟ้านำ�เสนออาหารไทยในสไตล์ประยุกต์ รวมทั้ง อาหารฟิวชั่นและอาหารนานาชาติมากมาย www.centarahotelsresorts.com

เตรียมบอกรักกันเบาๆ ที่ ดูนน์, หัวหิน หากคุณมองหาโรงแรมที่อยู่ในทำ�เลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ เมืองหัวหินใกล้กบั ชายหาดหลักของเมือง ทัง้ ยังใช้เวลาเพียงไม่ กี่นาทีในการเข้าถึงใจกลางเมืองหัวหิน โรงแรมดูนน์ หัวหิน น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของคุณ ดูนน์เป็นโรงแรมติดชายหาด ขนาดเล็ก มีห้องพักสไตล์โมเดิร์นเพียง 5 ห้อง เพื่อให้บริการ ลูกค้าอย่างพิเศษสุด และยิง่ พิเศษสำ�หรับคูร่ กั ทีเ่ ตรียมวางแผน จะไปเพิ่มความหวานให้ชีวิตคู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เตรียมตัว “บอกรักกันเบาๆ” ใต้แสงเทียนได้ทุกวันกับเมนูมื้อ ค่ำ�ฉลองวาเลนไทน์ตลอดเดือนสีชมพู พร้อมซาบซึ้งตรึงใจไป กับวิวทะเลและขุนเขาสุดแสนโรแมนติกในมุมพาโนราม่าจาก ห้องอาหารบนชั้นดาดฟ้า ณ ดูนน์ บาร์ แอนด์ เรสเตอรอง www.dunehuahin.com


24 GO Stranger

ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

พีป่ ระเสริฐ บอกผมว่าชีวติ เขาเหมือนรถไฟเหาะตีลงั กา ขึน้ ก็สดุ ลงก็สดุ เหวีย่ งก็แรง มีแรงหนีศนู ย์กลางอยูต่ ลอดเวลา Text : Montri B.

เขาเรียนจบคณะวิศวะ จุฬาฯ จากวิศวกรรมโรงงาน กลับหักมุม 180 องศาไปทำ�งานบริษัทโฆษณา จากตำ�แหน่ง เริ่มต้นขึ้นไปเป็นผู้บริหารสูงและก็พร้อมสละวิวของโต๊ะทำ�งาน ที่สวยที่สุดของชั้น เพียงเพราะเบื่อวิธีคิดของฝรั่งที่ตีบตันเน้น แค่ปริมาณกับตัวเลข เขากล้าตกงานตอนอายุ 42 มีเลข 0 นำ�หน้าในรายได้ แต่ปัจจุบันเขามีเลข 0 ตามหลังอยู่นับสิบ เมื่อบริษัทโฆษณาที่เขาลงมือสร้างขึ้นมาด้วยสองมือตัวเอง มีบิลลิ่งสะสมสูงกว่า 1,700 ล้านบาท เขาเป็นผู้แนะนำ�ทฤษฏี ใหม่ของการทำ�บิสซิเนสที่เรียกว่า “แกะดำ�ทำ�ธุรกิจ” ผมนึกถึง คำ�พูดทีบ่ อกว่าโลกนีม้ กั เป็นหนี.้ ..ไม่คนบ้าก็คนอัจฉริยะ และผม เชื่อว่าถ้าประเทศไทยฟังผู้ชายคนนี้ บางทีต่อไปเราอาจเป็น หนี้แกะดำ� สายตาที่พี่ประเสริฐเห็นประเทศไทยในปี 2012 เป็นอย่างไร คนไทยเคยคิดว่าเราแข่งขันกันเอง แต่ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นไป หัวดำ�ไม่ได้แข่งกับหัวดำ� หัวดำ�กำ�ลังแข่งกับหัว อะไรก็ไม่ทราบ สังเกตได้ว่าวันนี้ธนาคารต่างประเทศมาเปิด สาขาในบ้านเราเยอะมาก ประเทศไทยเป็นประเทศเปิด 100% ถ้าใครทำ�ธุรกิจแล้วไม่แข็งแกร่ง....ชีวติ เหนือ่ ยแน่นอน เรากำ�ลัง แข่งอยู่กับคนทั้งโลก คนหรือธุรกิจแบบไหนจะอยู่รอดในสมรภูมินี้ คนที่ Survive ได้ ใ นที่ สุ ดไม่ ใ ช่ ค นที่ แ ข็ ง แกร่ ง ที่ สุ ด แต่คนทีป่ รับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงของโลกได้ดที สี่ ดุ จะเป็น

มันหมายความว่า ถ้าคุณทำ�อะไรคุณต้องเป็นคนแรกของวงการ คนถึงจะจำ�ได้ แต่กม็ คี �ำ ถามว่า เอ้าพีป่ ระเสริฐแล้วถ้า Position นัน่ มีคนครอบครองไปแล้วละจะทำ�อย่างไร คำ�ตอบ คือ โอบาม่า ก็ เ ป็ น ประธานาธิ บ ของอเมริ ก าแต่ เ ขาเป็ น คนผิ ว สี ค นแรก ที่ได้เป็น นี่ไง เข้าใจความหมายของผมไหม ผมมีความเชื่อใน การทำ�ธุรกิจว่า ถ้าผมเดินออกไปข้างนอกนี่ ผมเห็นสตางค์ หล่นตามพื้นเต็มไปหมดเลย ประเด็น คือ หนึ่งคุณมองเห็น สตางค์ทหี่ ล่นหรือเปล่า สอง คือ คุณกล้าก้มไปเก็บสตางค์ตาม พื้นนั้นหรือเปล่า การเห็นเงินตกอยู่ คือ คุณเห็นโอกาสทาง ธุรกิจหรือเปล่า และสองคุณกล้าก้มลงเก็บเงินทีต่ กอยูห่ รือเปล่า คือ คุณกล้าทำ�อะไรเป็นคนแรกหรือเปล่า คุณกล้าจะเป็น Neil Armstrong หรือกล้าเป็น Obama ไหมละ ดูพี่ประเสริฐ จะเชื่อในศักยภาพของคนเป็นพิเศษ คนไทยเป็นคนที่เก่งมาก ผมอยากเห็นคนไทยเป็นผู้เล่น ระดับโลก แต่คนไทยเป็นคนขี้อาย ขี้กลัว ไม่เชื่อในความ สามารถของตัวเอง พวกเราคงทราบว่านักโฆษณาของไทยติด อันดับ 1 ใน 10 ของโลก ประเด็นคือประเทศเราแม่ง..เล็กนิด เดียว แต่เรายังสามารถไปติด Top Ten ของโลกได้ ประเทศ เราแม่งเล็กกว่าอเมริกากี่เท่า ดังนั้นคนไทยสามารถไปติด อันดับ Top Ten ของโลกใน Category ต่างๆ ได้ ถ้าเรา เปลี่ยนแปลงตัวเอง “เปลี่ยนแปลงตัวเอง” ฟังดูกว้างไป ขอแบบแคบๆ เราต้อง เปลี่ยนอะไร ผมเชื่อในพลังของความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวของเรา ทุกคน จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ความคิดสร้างสรรค์มัน เป็น Limitless Opportunity มันจะสร้างโอกาสให้กับคุณอย่าง ไร้ขีดจำ�กัด พอผมพูดไปอย่างนี้ก็ชอบมีคนมาถามผมว่า พี่ ป ระเสริ ฐ แล้ ว ไอ้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ นี่ มั น คื อ อะไร เราจะเรียกมันมาจากตัวเราได้อย่างไร ผมมีคำ�ตอบที่เรียบ ง่ายที่สุด คือ ความคิดสร้างสรรค์ คือ การสร้างคำ�ตอบใหม่ให้กับ ปัญหาเก่า เพื่อที่จะไปสู่ผลลัพธ์ใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ผมใช้เวลา มา 5 ปีเพื่อโปรโมทให้คนไทย ประเทศไทยเห็นความสำ�คัญ ในเรื่ อ งนี้ ผมหนั กใจกั บ วิ ธี คิ ด ของคนไทยจำ� นวนไม่ น้ อ ย ที่ถูก Frame ความคิดจากระบบการศึกษา ให้คิดแบบท่องจำ� ให้เชือ่ เรือ่ งเดิมๆ ว่าแม่ง...เดินตามผูใ้ หญ่หมาไม่กดั ประเทศไทย ไม่เคยปล่อยให้คนอยูใ่ นตัวตนของตัวเอง โดยการศึกษาผมเป็น Engineer โดยวิชาชีพผมเป็น Logical Thinker แต่การที่ วันนี้ผมเป็นนักคิดได้ ทำ�งานโฆษณาได้ เพราะผมใช้เวลา เปลี่ ย นแปลงตั ว เองในช่ ว ง 20 ปี ห ลั ง ทำ �ให้ ผ มใช้ ส มอง ซีกขวาได้ ทั้งเหตุผลและจินตนาการ ผมตั้งบริษัทแกะดำ� ทำ�ธุรกิจ บริษัทนี่เป็นบริษัท Consulting firm แห่งเดียวใน ประเทศไทยที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการสร้าง Solution ให้กับลูกค้า

ผู้ที่อยู่รอด ผมตั้งบริษัทมา 2 บริษัท บริษัทแรก คือ Brand Connection บริษทั ทีส่ อง คือ แกะดำ�ทำ�ธุรกิจ ตอนทำ�บริษทั แรกผมบอกลูกน้องว่า เฮ้ย....พี่อย่าทำ�งานแบบคนไทยนะ ผมเป็นบริษัท Media Agency แห่งเดียวในประเทศไทย ที่แข่งขันกับบริษัทต่างชาติ คุณแข่งกับเขา คุณก็ต้องตื่น ก่อนเขา ลูกน้องถามว่ายังไงละพี่ ผมเป็นคนชอบเปรียบเทียบ ผมบอกว่า คุณตืน่ ก่อนเขา ก็ได้ไปขุดหนอนก่อน ถ้าตืน่ หลังเขา หนอนมันจะมีให้เธอกินไหม การขับเคีย้ วกันบริษทั ต่างชาติ ทำ�อย่างไร ถึงชนะ Become Black sheep หั วใจสำ � คั ญ คื อ ประเทศนี้ เ ป็ น ประเทศของเรา เราจะรู้ ค นไทยคิ ด วิธีคิดแบบแกะดำ�ทำ�ธุรกิจ วิธีคิดแบบโลกเก่า อะไร ต้องการอะไร อันนี้คือข้อได้เปรียบ เปลี่ยนแปลง 180 องศา ยึ ด ติ ด กั บ ตั ว ตน มั น มี อ ยู่ คำ � หนึ่ ง ที่ ผ มใช้ อ ยู่ ต ลอดเวลา ใช้ความรู้สึก ใช้ความรู้ คือ โอกาสในการทำ�ธุรกิจมันมีอยูม่ หาศาล เดินหน้านำ�ผู้บริโภค การตลาด คือ ตอบสนอง ผมถามว่าใครเป็นประธานาธิบดีคนแรก ปัจจุบันและอนาคต อดี ต และปั จ จุ บ น ั ของอเมริกา ทำ�เป็นคนแรก เลี ย นแบบ จอร์จ วอชิงตัน ผมถามต่อแล้วใครเป็นประธานาธิบดี อ่านเพิ่มเติมได้ที่ คนที่ 44 ของอเมริกา www.facebook.com/Blacksheeprunbusiness บารัค โอบาม่า คำ�ถามข้อนี้มันหมายความว่าอะไร


อย่าไปโทษว่าเรามีนกั การเมืองทีห่ ว่ ย คอร์รปั ชัน นัน่ เรื่องหนึง่ แต่วา่ กลับ มาที่ตัวเราทุกคน ที่พวกเรามีกำ�ลังวังชา มีความคิด ผมคนหนึ่งละที่มี Personal objective อยากเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ ผมมีองค์ความรู้ที่ คิดค้นขึ้นมาในระยะเวลา 20 ปี ก็คือ วิธีการคิดแบบแกะดำ� พีป่ ระเสริฐชอบพูดถึงคำ�หนึง่ ในบทความ คำ�นัน้ คือ Wake up call มันหมายความว่าอะไร 5 ปี ที่ ผ่ า นมาที่ ผ มโปรโมทเรื่ อ งความคิ ด สร้ า งสรรค์ ผมอยากทำ� เป็น Wake up call ให้คนไทยตื่นเถอะ เรามาทำ�เรื่องนี้กันและถ้าคุณสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในตัวเอง อยู่ในธุรกิจของคุณได้นะ มันจะเปลี่ยนแปลง แบบไม่รู้จบ มีคนค้านพีเ่ ยอะ ทีบ่ อกให้เลิกทำ�ตัวแบบ ซือ่ สัตย์ ขยัน อดทน ได้แล้ว ทำ�ไมพี่กล้าบอกแบบนั้นละ มันต้องเป็นเรื่องตลกอย่างร้ายกาจ ที่คนเราทำ�อะไรซ้ำ�ๆ แล้วต้องการผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ กว่าเดิม หรือผลลัพธ์ทไ่ี ม่เหมือนเดิม เราต้องเปลี่ยนนะครับ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เป็นเรื่องที่ดี แต่มันจะไม่มีอะไรใหม่ขึ้นเลยถ้าขาดส่วนผสมของความคิด สร้างสรรค์ วันนี้พี่ประเสริฐมีความคิด ความเชื่อต่อการใช้ชีวิตอย่างไร ผมเชื่อว่าคนเราเกิดมาล้วนมีหน้าที่ หน้าที่ในที่นี้ไม่ได้ หมายความแค่ ก ารรั บ ผิ ด ชอบตั ว เอง แต่ ห น้ า ที่ ที่ ผ มหมายถึ ง คือ การรับใช้สังคมที่เราอยู่ และหน้าที่ที่ใหญ่กว่านั้น คือ คนเราเกิดมามีหน้าที่เป็น Change Agent หรือว่า หน้าที่ เปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น พูดอย่างนี้คนคิดมากว่า เฮ้ย... พี่ประเสริฐ ผมแม่งไม่ได้อัจฉริยะแบบไอน์สไตน์ผมจะไป เปลี่ยนแปลงอะไรได้วะ แค่เสิร์ฟกาแฟเก่ง แค่เต็มที่กับตำ�แหน่งที่คุณยืน แค่คิดว่าทำ� อย่างไรในสเตตัสนี้ให้ดีกว่าเดิม แค่นี้ คือ เปลี่ยน นั่นแสดงว่าคุณ Get ในสิ่งที่ผมบอก เพราะทุกคน มี Power of Change อยู่ในตัวเองแค่ดึงออกมาใช้ โลกก็ จะดีขึ้น สังคมจะดีขึ้น ร้านกาแฟที่มีพนักงานเสิร์ฟที่เก่ง ร้าน นั้นก็จะดีขึ้นไหม คนก็จะได้มีร้านกาแฟที่ดีขึ้นอีกหนึ่งร้าน อุตสาหกรรมบริการมันจะดีขึ้นไหม การท่องเที่ยวจะดีขึ้นไหม ประเทศจะมีรายได้หรือชื่อเสียงขึ้นไหม แกะดำ�ทำ�ธุรกิจ คนที่ไม่ทราบว่า บริษัทนี้ทำ�อะไร พี่บอกจะ Short Cut ได้ไหมว่าพี่กำ�ลังทำ�อะไรอยู่ ถ้ า พู ด แบบไม่ เ กรงใจกั น เลย ผมอยากเปลี่ ย นแปลง ประเทศไทย ผมอยู่ในประเทศนี้นานพอ จนผมมีความ รู้ สึ กไม่ ค่ อ ยสบายใจกั บ คุ ณ ภาพของประเทศไทยที่ เ ป็ น อยู่ เมื่อ 40 ปีย้อนหลังผมอ่านหนังสือพิมพ์ ประเทศเราแข่ง กับสิงคโปร์ มาเลเซีย คำ�ถามวันนี้ประเทศไทยแข่งกับใคร เราแข่งกับเวียดนาม คนไทยไม่อายตัวเองเหรอ เราลงมา แข่งขันกับประเทศที่เพิ่งชนะสงครามกลางเมืองเมื่อ 30 ปี ที่แล้ว อายไหม ผมอายมาก อย่าไปโทษว่าเรามีนักการเมือง ที่ห่วย คอร์รัปชัน นั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่ากลับมาที่ตัวเราทุกคน ที่ พ วกเรามี กำ � ลั ง วั ง ชา มี ค วามคิ ด ผมคนหนึ่ ง ละที่ มี Personal objective อยากเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ ผมมี องค์ความรู้ที่คิดค้นขึ้นมาในระยะเวลา 20 ปี ก็คือ วิธีการ คิดแบบแกะดำ� คิดอย่างนี้พี่ควรไปลงการเมือง หน้าที่ผม คือ การ Introduce สังคม ถ้าเขารู้เขาเอาไป ใช้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขา มันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ประเทศไทยต้องเลิกบินแบบ Auto Pilot อยู่ในความคุ้นชินเดิมๆ ต้องออกไปล่า ต้องออกไปแข่ง คนไทยต้องเป็น ผู้เล่นระดับโลก

เป็นแกะดำ�ที่คิดแบบนี้ คิดอยู่ท่ามกลางแกะขาว แกะดำ� โดดเดี่ยวไหมครับ ไม่...ตอนผมทำ�หนังสือ ผมมีคำ�ถามว่าจะมีคนซื้อเหรอ แต่ปรากฏว่า แกะดำ�ทำ�ธุรกิจเล่มแรกขายไปได้ 25,000 เล่ม เออโว้ยมีคนซื้อ มีคนรับเอาแนวคิดนี้ไป เล่มต่อๆ มาก็ขาย ได้ในปริมาณที่เท่ากัน facebook ของผมมีคนติดตามอยู่ 9,000 กว่าคน ผมจัด Work Shop มีคนมาเรียนกับผมเป็น รุ่น 12 มีคนเรียนไป 100 กว่าคนแล้ว อย่างหนึ่งที่ผมเชื่อ ไม่ได้มีผมแค่คนเดียวที่คิดวิธีคิดนี้ แสดงว่ามีคนเห็นด้วย ไลฟ์สไตล์การเดินทางของพี่เป็นอย่างไร การเดิ น ทางหรื อ การใช้ ชี วิ ต ของผมจะแตกต่ า งจาก การทำ�งานของผมโดยสิ้นเชิง ผมทำ�งาน ทำ�ธุรกิจผมจะ ทำ�อะไรเร็วมาก คิดไว ไปไว เพราะผมเชื่อว่าการที่ปลา เล็กจะกินปลาใหญ่ได้มันต้องว่ายเร็ว กินเร็ว เคลื่อนตัวไว ปลาใหญ่ จ ะทำ � อะไรเชื่ อ งช้ า แต่ ก ารใช้ ชี วิ ต หรื อ การ เดิ น ทางผมจะเป็ น พวกไปช้ า ๆ ถามคุ ณ หน่ อ ยว่ า ขั บ รถ สปอร์ ต ที่ วิ่ ง เร็ ว มากๆ ขั บ 200 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ วโมงนี้ คุณเห็นวิวข้างไหม ไม่เห็น จะสังเกตอะไรทันไหม ไม่ แต่ถ้าขับ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คุณมองเห็นข้างทางชัดไหม นั่นเป็นสิ่งที่ผมเป็น มีค�ำ ไหนหรือข้อไหนบ้างทีม่ กั เกิดขึน้ ในหัวพีแ่ ล้วอยากถ่ายทอด ออกมาในตอนนี้ มันมีคำ�อยู่คำ�หนึ่งมันเป็นคำ�ที่ Powerful เขาบอกว่า “When was the last time that do your thing the first time” นานเท่าไหร่แล้วที่คุณไม่ได้ลองทำ�อะไรใหม่ๆ เป็นครั้งแรก มนุษย์เราควรจะได้ทำ�ของใหม่ๆ นะ เพราะว่าโลกเรามีของ ที่วิเศษสุดอยู่เยอะ อย่าคิดอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวเองมาก นัน่ คือ อย่าคิดว่าฉันแก่เกินไปที่จะเริ่มต้นทำ�อะไรใหม่ๆ แล้ว เร็วๆ นี้พี่จะมีผลงานอะไรบ้าง ผมกำ�ลังเขียนหนังสืออยู่เล่มหนึ่งน่าจะได้อ่านเร็วๆ นี้ ชื่อหนังสือว่า “เริ่มจากศูนย์” ผมจะเขียนประวัติของผมว่า สามารถสร้างธุรกิจออกมาจากจุดเล็กๆ จากคนไม่มีอะไรได้ อย่างไร โดยผมจะเขียนหลายๆ เรื่องเลย เช่น ถ้าคุณจะ หาธุรกิจใหม่ คุณจะหายังไง คุณไปขอกู้แบงค์คุณจะทำ�ยังไง ตอนผมไปกู้แบงค์ผมก็ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันนะ ทำ�ไม ผมกู้ได้ หนังสือเล่มนี้จะเป็นเกร็ดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ว่า คุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจากศูนย์ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่อง ที่เป็นไปได้ ถ้าผมทำ�ได้ทุกคนทำ�ได้ทั้งนั้น สิ่งที่ตั้งใจ คือ ผมอยาก Contribute องค์ความรูเ้ หล่านีใ้ ห้กบั สังคม ทีผ่ มทำ� ผมจะทำ�ไม่เหมือนคนอื่น ที่ผมอยากทำ�มากที่สุดก็คือ ให้วิธี คิดข้อนี้กลับไปอยู่ที่คนไทย กลุ่มคนที่ผมอยากให้มากที่สุด ก็คอื ธุรกิจ SME ผมเชือ่ ว่า SME คือ รากแก้วของประเทศไทย ในประเทศไทยมีธุรกิจ SME อยู่ประมาณ 3 ล้านราย เพราะอะไรพี่ถึงเจาะจงไปที่กลุ่ม SME เพราะ SME เปลี่ยนแปลงได้ง่ายสุด บริษัทขนาดใหญ่มี คนในองค์กร 3,000-4,000 คน CEO ไม่กล้าเปลี่ยนหรอก แต่ว่าเถ้าแก่แบบทุบโต๊ะสั่งนี่ องค์กรมีความคล่องตัวสูง... เปลี่ยนได้ทันที ไลฟ์สไตล์การใช้เฟซบุ๊คเป็นอย่างไรบ้าง ผมเข้ามาออฟฟิศทำ�งาน 9 โมงเช้า สิ่งแรกที่ท�ำ ก่อน คือ เช็คเฟซบุ๊ค ผมจะเข้าไปเขียนเฟซบุ๊คเป็นเวลา ให้คน

อ่านได้อา่ นเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์ ตอนเช้าผมเขียนเรือ่ งหนึง่ ตอนเย็นผมเขียนอีกทีหนึ่ง เพื่อให้พฤติกรรมของคนที่เข้ามา อ่านเฟซบุ๊คของผม เขาจะได้เข้ามาอ่านประจำ� แต่ละวันผม จะใช้ชีวิตอยู่กับการเขียนเป็นส่วนใหญ่ อีกเรื่องก็คือ การฟังเพลง ชี วิ ต ผมอยู่ กั บ การฟั ง เพลงมาโดยตลอดน่ า จะ 50 ปี ไ ด้ แล้วมั้ง ผมฟังเพลงเป็นตั้งแต่ 6-7 ขวบ เข้าใจว่าเพลงเป็นแรงบันดาลใจของพี่ด้วย แต่ละช่วงเวลาใน หนึ่งวันพี่ฟังเพลงอย่างไรบ้าง ผมยังฟังเพลงจากแผ่นซีดี น่าแปลกนะที่คนอื่นเขาฟัง จาก iPod หรือว่าพวกโทรศัทพ์กันหมดแล้ว แต่ผมยังชอบ เปลีย่ นแผ่นซีดี ทีบ่ า้ นผมมีแผ่นซีดนี า่ จะพันกว่าแผ่น ความคิด สร้างสรรค์ส่วนหนึ่งของผมได้มาจากเพลงด้วย ผมดูหนัง ฟังเพลงตั้งแต่เด็ก ผมก็เลยถูกเพลง Shade ตัวผมขึ้นมา แต่ละวัน ผมมี 3 Playlists สำ�หรับ 3 ช่วงเวลา ผมเชื่อว่า แต่ละช่วงเวลา การเสพย์ดนตรีไม่ควรจะเหมือนกัน ช่วงแรกเป็น ตอนเช้า ผมจะเล่นเพลงทีเ่ สียงดังหนวกหูหน่อย ให้สมองคึกคัก ช่วงบ่ายจะเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกๆ เพราะต้องตื่น ช่วงเย็น จะเป็นเพลง House เพลง Chil Out ที่เสียงร้องไม่ใช่ภาษา อังกฤษ เป็นภาษาสแปนนิช ภาษาฝรั่งเศส อะไรก็แล้วแต่เพื่อ ความรีแลกซ์ ผมอินกับเพลงในช่วงปี 1964-1975 ผมรู้จัก รายละเอียดของวงดนตรีชว่ งนีด้ มี าก แต่หลังจาก 1975 ไปผม เริ่มต้นทำ�งานแล้ว ก็ไม่ได้ตามต่อ วงที่ชอบมากมีวงอะไรบ้าง มีอยู่ 3 วง 1 คือ Crosby, Stil s, Nash & Young เป็น วงดนตรี Folk Rock ที่ว่ากันว่าเล่นเพลงแนวนี้ได้ดีที่สุดในโลก วงที่ 2 คือ BEEGEES อีกวง คือ The Eagles ถ้าให้แกะดำ�โฆษณาตัวเองสั้นๆ ในตอนท้ายบทสนทนาครั้งนี้ พี่อยากจะบอกเล่าอะไร แกะดำ�เป็นคนที่คิดต่างอย่างมีเหตุและมีผล วิธีคิดแบบ แกะดำ�จะทำ�ให้คุณประสบความสำ�เร็จในชีวิตได้มากกว่าเดิม และมีความสุขได้มากกว่าเดิม Zig Zag เมื่อแกะดำ�ทำ�ธุรกิจ

หนังสือที่จะพาคุณไปรู้จักโลกของการคิดต่าง แบบมีเหตุและผล ซึ่งเขาบอกกันว่าเป็นวิธีใช้ชีวิต ของพวกแกะดำ� เป็นโลกทีไ่ ม่คอ่ ยมีความสะดวกใน ช่วงแรก แต่ร่ำ�รวยความรู้และความสุข เป็นการ สร้างความมั่นคงของการงานและชีวิตส่วนตัวให้ พึ่งพาตนเองได้

แกะดำ�ทำ�ธุรกิจ ทุ่งหญ้าแห่งความรู้และ ความสุข

หนังสือเพื่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ... ไม่ ว่ าใหญ่ ห รื อ เล็ ก สามารถใช้ แ นวคิ ด แกะดำ � เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การคิดแบบ แกะดำ�เอื้ออำ�นวยให้ผู้เล่นท้องถิ่นสร้างเกมของ ตนเองที่ได้เปรียบคู่แข่งต่างชาติ

Downturn is Your Turn พลิกตัวขึ้นตอน ขาลง

หนังสือเล่มนีเ้ ป็นเหมือนก้านไม้ขดี ไฟ ให้ผคู้ น ทีค่ ดิ เหมือนกับเราลุกขึน้ มายืนอยูบ่ นยอดคลืน่ ของ ความเปลี่ยนแปลง Fundamental Change เปลี่ยนแปลงที่แก่น ทำ �ให้ คุ ณ สามารถสร้ า งข้ อ เสนอใหม่ ท างธุ ร กิ จ ภายใต้ Business Landscape ที่ไม่เหมือนเดิม Follow Through Change เป็ น การ เปลี่ยนแปลงในทุกกลไกของการทำ�ธุรกิจ เพื่อให้ ข้อเสนอใหม่ของคุณมีความ “ใหม่จริง” สมชื่อ 25


26 GO Event

บางจากฯ ผลิตน้ำ�มัน EURO 4 เพื่อสิ่งแวดล้อม นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็น ประธานในพิธีเปิดหน่วยผลิตน้ำ�มันเบนซินคุณภาพสะอาดเพื่อรักษา สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน EURO 4 ซึ่งประเทศไทยเริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2555 โดย ดร.อนุสรณ์ แสงนิม่ นวล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทสนับสนุน นโยบายการผลิตน้�ำ มันเบนซินและแก๊สโซฮอล์เพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อมของ กระทรวงพลังงาน ซึง่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรทีพ่ ฒั นาธุรกิจ อย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งทางบางจากฯ ยังสามารถ จำ�หน่ายน้ำ�มันเบนซินและแก๊สโซฮอล์มาตรฐาน EURO 4 ผ่านสถานี บริการทั่วประเทศได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 ก่อนที่กฎหมายจะมี ผลบังคับใช้อีกด้วย แฮปปี้กันต่อเนื่องกับ iPhone 4S ของดีแทค ค่ายมือถือใจดีอย่าง “ดีแทค” ประกาศเปิดตัว “dtac iPhone 4S” อย่างเป็นทางการไปเรียบร้อย โดย dtac iPhone 4S มาพร้อมความพิเศษสุดตรงกับชื่อในคอนเซ็ปต์ “4S” ซึ่ง หมายถึง Speed ความเร็วภายใต้เครือข่าย dtac 3G และ EDGE ทั่วประเทศ Smile รอยยิ้มของลูกค้าที่จะได้จากบริการ ดี ๆ แบบจัดเต็ม Sincere ความจริงใจของแพ็คเกจค่าบริการ ที่คุ้มค่าจริงจัง และท้ายสุด Sharing ที่ดีแทคชักชวนลูกค้าร่วม สวนบางกอกแอร์เวย์สติด 1 ใน 20 อันดับ แบ่งปันและส่งต่อความช่วยเหลือด้วยการบริจาคโทรศัพท์มือถือ เก่าที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังใช้งานได้ เพื่อส่งมอบให้เหล่าพี่น้องทหาร โตโยต้า ร่วมกับ สำ�นักนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรม สวนสวยห้ามพลาดชมที่งานราชพฤกษ์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้รบั คัดเลือกจากงาน- ใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “รวมใจ…สร้างรอยยิ้ม” มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 มร. เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ให้เป็น 1 ใน 20 สวนสวยห้ามพลาดชม ซึ่งเป็นสวน มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด ร่วมกับ นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ประเภทองค์กรเพียงแห่งเดียวที่ได้รับคัดเลือก โดยได้นำ� รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี และ นายนิโรธ เจริญประกอบ เสนอแนวคิดทัศนคติสีเขียว (Greenitude) ใช้ความ เลขาธิการคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เปิดงาน “รวมใจ สร้างรอยยิม้ ” เป็นธรรมชาติผสมผสานกับความเป็นไทยเพื่อสื่อถึงการ โดยมีการปล่อย “คาราวานข้าวรัชมงคล ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ จำ�นวน คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมของบางกอกแอร์เวย์ส ที่ใช้ในการ 84 คัน” เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยัง 6 จังหวัด ณ สโมรสรทหารบก ปฏิบัติงานในทุกๆ วัน และดึงภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ถนนวิภาวดีรังสิต และจัด “ทีมโตโยต้า จิตอาสา” พร้อมเครือข่าย ของสนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด และประชาชนที่มีจิตอาสา จำ�นวนกว่า 10,000 คน ร่วมกันทำ�ความ มาใช้ในการออกแบบ สะอาดพื้นที่ประสบอุทกภัย สวนน้ำ�พระทัย กฟผ. เปิดตัวแหล่ง กำ�เนิด “น้องน้ำ�” สวนน้ำ�พระทัย กฟผ. เปิดตัวแล้วที่งาน พืชสวนโลก ปี 2554 ตามแนวคิด สนับสนุนคนไทย ทำ�ดีตามรอยพ่อ ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างรู้คุณค่าตามพระราชดำ�ริ จาก “ปลายน้ำ�” สู่ “ต้นน้ำ�” โดยวางบทบาทเป็นที่พักเหนื่อยของ ผูเ้ ข้าชมงาน เพิม่ จุดนัง่ พักและชมวิวมุมสูง เน้นการ แจกของทีร่ ะลึกทีจ่ �ำ เป็นในการชมงาน อาทิ หมวก น้ำ�ดื่ม พัดลม มือถือ ฯลฯ นอกจากนั้น ยังได้มี การจัดเตรียมโปสการ์ด ให้กบั ทุกท่านทีเ่ ข้าชมสวน ได้ส่งไปรษณียบัตรฟรี เชิญร่วม Check in ทาง เครือข่ายต่างๆ หรือ กด like หน้า Fanpage สวนน้ำ�พระทัยเพื่อรับของที่ระลึก

นกแอร์เพิ่มเส้นทางบินใหม่ล่าสุด “กรุงเทพฯ – เชียงราย” นกแอร์ประกาศขยายเส้นทางบินใหม่ลา่ สุด “กรุงเทพฯ - เชียงราย” โดยให้บริการทุกวัน วันละ 2 เทีย่ ว บินแบบไป-กลับ พร้อมราคาพิเศษสุดช่วงแนะนำ�เส้นทางใหม่ เพียง 1,290 บาท/เที่ยว โดยจะเริ่มตั่งแต่ วันนี้เป็นต้นไป ด้วยเครื่องบิน โบอิ้ง 737-400 ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 168 ที่นั่ง สามารถ ทำ�การสำ�รองที่นั่งได้ ผ่านเว็บไซต์ www.nokair.com, www.nokfanclub.com หรือ Call Center 1318 GARMIN ส่ง Nuvi 3790V ต้อนรับปีใหม่ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด เปิดตัวจีพีเอสรุ่นใหม่ ล่าสุด Nuvi 3790V ที่โดดเด่นทุกมุมมอง ตอบรับทุกการใช้งานอย่าง เหนือชั้น รูปลักษณ์ที่บางเฉียบ 0.89 มม. หน้าจอแบบ Multi-Touch โปรแกรม Media Player ให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินทางได้ตลอด ทริป เป็นนวัตกรรมสุดทันสมัย Voice Command สั่งงานนำ�ทาง ด้วยเสียง สอบถามเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด โทร. 0 2636 8421 www.facebook.com/GPSsociety


28 A Part of You and Me, We are.

เราต่างเป็นส่วนหนึ่ง ของกันและกัน Text : SOMPHOL CHAISIRIROJ

“อยู่กันได้ก็อยู่ อยู่กันไม่ได้ก็เลิก” เรารู้สึกอย่างไร เมื่อเราพูดประโยคนี้กับใครสักคนทีเรารัก หรือเคยรัก แล้วเราจะรู้สึกแค่ไหน หากใครรักเรา พูดประโยคเดียวกันใส่หน้าเรา และเราเคยไหมทีไ่ ด้ยนิ คนทีเ่ ราแสนรักทัง้ คู่ พูดใส่กนั และกัน ไม่วา่ เขาทัง้ สองจะเป็นเพือ่ นสนิท หรือญาติมิตร รวมทั้งพ่อแม่ของเรา ประโยคที่ว่านี้เกือบจะเป็นประโยคติดปากของผู้คน คนรัก คู่ชีวิต เพื่อนฝูง ยามที่ทะเลาะ เบาะแว้งกัน จนอารมณ์เสียแล้วต่างก็หาทางออกจากอาการขัดแย้งไม่ได้ ประโยคนี้ติดปากเพราะ เป็นข้อเท็จจริงให้ใครต่อใครได้เห็นจนติดตรึงอยู่ในใจลึกๆ ว่า แม้ คนเคยอยู่กินรักใคร่กันมาเพียงใด เมื่อถึงเวลาทนกันไม่ได้ ก็เลิกรากันไป เราเห็นข้อเท็จจริงทีว่ า่ ในสือ่ มวลชนต่างๆ บรรดาผูม้ ชี อ่ื เสียง ดารา ยามทีร่ กั ใคร่กนั ก็ออกข่าว แสนหวานชื่น ให้สัมภาษณ์ออกรายการว่า รักกันแค่ไหน ต่างคนต่างเห็นความดีของกันแค่ไหน แต่เมื่อถึงเวลา “อยู่กันไม่ได้ ก็เลิก” เราสัมผัสถึงอาการอยูก่ นั ได้กอ็ ยู่ อยูไ่ ม่ได้กเ็ ลิก จากผูค้ นรอบข้าง ญาติพน่ี อ้ งบ้าง เพือ่ นฝูงบ้าง และที่สำ�คัญ ในครอบครัวของเรา พ่อแม่ของเราที่ต่างแยกทางกัน อย่างที่ช่วยไม่ได้จริงๆ และเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น ผูค้ นทัง้ หลายคิดจะคบก็คบกัน คิดจะเลิกก็เลิกกันไป ราวกับว่า ไม่มที างทีค่ นเราจะสัมพันธ์ กับใครสักคนอย่างลึกซึ้ง และสามารถสานสัมพันธ์นั้นให้ทรงคุณค่าต่อกันอย่างยาวนาน หลายคนอาจจะตอบว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่รักกันแล้วไม่พอใจก็เลิกกัน แต่หากถามใจคน หลายคนว่า ถ้ารักกันแล้ว แล้วพบว่า รักกันได้ไม่ต้องเลิกรา น่าจะพอใจสุขใจกว่าไหม คนจำ�นวนหนึ่งเชื่อว่า ยามรักกัน อะไรๆ ก็ดูดีไปหมด เมื่อหมดรัก ก็หมดความรู้สึกนั้นไป มิวสิควีดีโอต่างๆ ก็ขับกล่อมให้เราคิดเช่นนั้น ข่าวของคนรอบข้างก็ยืนยันอย่างนั้น หากตัง้ คำ�ถามว่า “แล้วเหตุใดทำ�ให้เรารักกันเล่า” เรามักได้คำ�ตอบคล้ายๆ กับคำ�สัมภาษณ์ ของเซเลบริลีตี้ทั้งหลายว่า “พี่ (หรือน้อง) เขาเป็นคนดี...เรามีอะไรคล้ายๆ กัน ขี่ม้า ยิงปืน ทำ�กับข้าว เดินตลาด นั่งเงียบๆ กินช็อคโกแลต เหมือนกัน…” แล้วหากมีใครสักคนบอกเราว่า เรารักกันเพราะเราต่างกันล่ะ ไม่ใช่ต่างกันธรรมดา ต่างกัน คนละขั้ว ต่างอย่างสุดโต่งล่ะ เราจะคิดอย่างไร หากเราเป็นคนขยันขันแข็งมุ่งมั่นจนเข้าข่ายบ้างาน เรามักจะหลงรักคนทำ�ตัวตามสบายๆ จนเกือบจะเข้าข่ายขี้เกียจ หากเราเป็นคนแสนจะใส่ใจคนรอบข้าง คอยดูแลรับผิดชอบพวกเขา เรามักจะหลงรักคนที่ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ค่อยแคร์ใคร จนเราอดใจหายไม่ได้ว่า ทำ�ไมเขาช่างเห็นแก่ตัวจัง หากเราเป็นคนช่างคิด ช่างฝัน ช่างจินตนาการ เรามักจะหลงรักคนที่ช่างคิด ช่างวางแผน เป็นคนติดดินทีแ่ สนรอบคอบ จนเราอาจจะอึดอัดว่า ทำ�ไมเขาช่างเป็นคนติดกรอบ ตรงไปตรงมา ช่างไม่มีลูกเล่นเอาซะเลย

ในทุกคนทีเ่ ราหลงรัก ต่างก็มอี กี ด้านทีแ่ ตกต่าง จากเรา แม้โดยเหตุผลเราอาจจะบอกตัวเราว่า เราต่างคนต่างมีอะไรคล้ายกัน เราถึงรักกันชอบ กัน แต่เบือ้ งลึกลงไป เขาหรือเธอเหล่านัน้ มีอกี ด้านทีต่ า่ งจากเรา และต่างจากเราโดยสิน้ เชิง และในทางกลับกัน หากเราเป็นคนที่แสนจะประณีต ละเอียดลออ พิถีพิถันกับทุกอย่างใน ชีวิตที่น่าจะจับวางได้ คาดการณ์ได้ เราก็อาจจะปล่อยให้คนรักที่แสนจะคาดเดาไม่ได้ เข้ามา ทำ�ให้ชีวิตเราปั่นป่วน รวนไปหมด แต่ก็สนุกสุดๆ อย่างที่เราไม่เคยเจอ เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ชี้ว่า ในทุกคนที่เราหลงรัก ต่างก็มีอีกด้านที่แตกต่างจากเรา แม้ โดยเหตุผลเราอาจจะบอกตัวเราว่า เราต่างคนต่างมีอะไรคล้ายกัน เราถึงรักกันชอบกัน แต่เบือ้ งลึก ลงไป เขาหรือเธอเหล่านั้น มีอีกด้านที่ต่างจากเรา และต่างจากเราโดยสิ้นเชิง เขาหรือเธอจึง เข้ามาเป็นคนรัก คนใกล้ชิดกับเรา หากเราไม่ตระหนักถึงความแตกต่างที่เขาหรือเธอนำ�พามา หากเราไม่รู้เท่าทันว่า เขาหรือ เธอคนนั้นของเรา ผู้เป็นคนรักที่เราคบหานั้น เขา แตกต่าง จากเราแทบคนละขั้ว ความ แตกต่างนี่เป็นเหตุแห่งความแตกแยกและทำ�ให้เลิกรากันในที่สุด

แม้เราเองก็ยังฉงนว่า ด้านหนึ่งของเราก็ยังรักใคร่ผูกพันจนสุดใจ แต่อีกด้านของเราก็รับ ไม่ได้กับความแตกต่างที่ว่านี้ จนกว่า เราจะเห็นว่าทุกด้านในตัวเขาหรือเธอผู้นั้นคือ อีกด้าน ในตัวเราที่ขาดหายไปเช่นกัน เราผู้มุ่งมั่นแสนขยัน มีอีกด้านที่กำ�ลังร้องเรียกหา การพักผ่อนที่ผ่อนคลาย เราที่แสนจะใส่ใจเอาใจผู้คน มีอีกด้านที่กำ�ลังเรียกร้องให้มีใครมาดูแลใส่ใจตัวเองมากขึ้น เราที่แสนจะใฝ่ฝัน มีอีกด้านที่ร้องเรียกเราให้เอาเท้าติดดิน และทำ�ฝันให้เป็นจริง เราที่แสนจะเนี้ยบถูกกระเบียดนิ้ว กำ�ลังมีอีกด้านหนึ่งในตัวเรา ร้องขอให้เพลาๆ และ รู้จักลดราวาศอกบ้าง หากสมมุตฐิ านนีเ้ ป็นจริง คนรักทีใ่ กล้ชดิ อาจจะเป็นกระจกเงาบานใหญ่ทส่ี ะท้อนบอกเราว่า เราเองขาดอะไร หากเราไม่ใจร้อนทุบกระจกบานนีใ้ ห้แตกไปเสียก่อนเราอาจจะพบว่า คบกันแล้วไม่ตอ้ งเลิก หรืออย่างน้อย ไม่ตอ้ งรีบเลิกก็ได้ เพราะว่า ทัง้ เขา เธอและเรา ต่างกำ�ลังเติมเต็มให้กนั และกัน อย่างที่เราใฝ่ฝันไว้ แต่ในวิถีที่เราไม่คาดฝันเอาซะเลย A Part of You and Me คือเรื่องราวของความสัมพันธ์ของผู้คนบนโลกของ ใบนี้สะท้อนผ่านมุมมองของคุณสมพล ชัยสิริโรจน์ บอสใหญ่เครื่องแต่งกาย แอร์โรว์ เครือไอซีซี อีกทั้งยังเป็นนักคิด นักเขียน นักแสดงละครเวที และ นักสัมภาษณ์ตัวตน (Voice Dialogue) ถึงพฤติกรรม บทสนทนา ความคิด ความอ่านทีล่ ว้ นแต่นา่ ค้นหาและน่าพูดถึงทัง้ สิน้ เพือ่ เชือ้ ชวนผูอ้ า่ นได้พบว่า แม้ว่า เราท่องเที่ยวไปทั่วโลก แต่เราพึงท่องเที่ยวเข้าไปในโลกด้านในของตัวเราด้วยการ รู้จักสนทนากับตนเอง พูดคุย ส่งผ่านความคิดทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างได้ที่ voicedialoguework@gmail.com


Where to find us

29 Zodiac ทศพร ศรี​ตลุ า (อ.ช้าง) โหร​หนุม่ ​ผ​ชู้ น่ื ​ชอบ​และ​ศกึ ษา​โหราศาสตร์​ตง้ั แต่​อายุ​เพียง 11 ปี และ​เรียน​ร​อู้ ย่าง​ตอ่ ​เนือ่ ง จาก​ นั้น​ได้​ต่อย​อด​เพิ่ม​เติม​อีก 2 สาขา คือ โหราศาสตร์​ภาคพยากรณ์ และโหราศาสตร์​ภาค​คำ�นวณ (การ​เคลื่อนที่​ของ​ ดวงดาว) อีก​ท้งั ​ยัง​ได้​ศึกษา​ต่อ​เกี่ยว​กับ​ศาสตร์ฮ​วง​จ้ยุ ​ท้งั ​ใน​และ​ต่าง​ประเทศ อ.ช้าง​จึง​ได้​ช่อื ​ว่า​เป็น​นัก​พยากรณ์​หนึ่ง​ ใน​ไม่​ก่ี​คนใน​ประเทศไทย ที่​รอบรู้ เชี่ยวชาญ​ท้ัง​โหราศาสตร์​ไทย​และ​ฮ​วง​จุ้ย​อย่าง​ถ่องแท้ โดย​มี​สโลแกน​ประจำ�​ตัว​ว่า “รู​ก้ อ่ น แก้ไข​ได้” ตรวจ​สอบ​ดวง​ชะ​ตา​กบั ​อ.ช้าง​ได้ท​ห่ี มายเลข *4998 Text : TOSSAPON SRITULA

ราศีเมษ (aries) ช่วงวันที่ 14 เมษายน – 14 พฤษภาคม ดวงดาวส่งผลดีให้การงานเกิดความก้าวหน้า พนักงานลูกจ้าง จะมีตำ�แหน่งหน้าที่ดีขึ้น คนที่มีธุรกิจร้านค้า ระวัง!ความขัดแย้ง อาจแรงถึงขั้นถูกหลอกถูกโกง ด้านความรัก คนเก่าๆ รักเก่าๆ จะกลับมาทำ�ให้ คนโสดหวั่นไหว ถ้าไม่อยากเจ็บ คงต้องคิดทบทวนให้ดี ส่วนคนที่มีคู่มีแฟน ความสั ม พั น ธ์ จ ะมี ปั ญ หาและอาจจะรุ น แรงถึ ง ขั้ น ตั ด สิ นใจแยกทางกั นได้ ด้านการเงิน จะเสียเงินกับการรักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ และด้านสุขภาพ ช่วงนีด้ วงดาวแรงมากๆ มีผลให้เจ็บไข้ไม่สบาย หรือเกิดอุบตั เิ หตุอย่างไม่คาดคิด ทิศมงคล ทิศเหนือ

ราศีตุลย์ (libra) ช่วงวันที่ 18 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน มีเกณฑ์ดวงของการเปลีย่ นแปลงโคจรเข้ามา กระทบให้หลายคน ต้องเปลี่ยนงาน ตกงาน ว่างงานเลยก็ได้ บางคนมีภาระหน้าที่ หนักขึ้นจนล้นมือ ด้านความรัก ตามดวงแล้วคนโสดจะมีคเู่ ข้ามาแบบเซอร์ไพร์ส เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยไม่ค่อยดีนัก จึงไม่แนะนำ�ให้จริงจังในช่วงนี้ สำ�หรับคนที่ มีคมู่ แี ฟนอยูแ่ ล้ว จะเกิดปากเสียงทะเลาะกันอยูเ่ ป็นประจำ� ด้านการเงิน คงต้อง สำ�รองเงินเผื่อเรื่องของสุขภาพไว้ด้วย ด้านสุขภาพ จะมีเกณฑ์อุบัติเหตุ ช่วงนี้ ควรหลีกเลี่ยงของมีคม อาวุธปืน หรือการเดินทางไปสถานที่แปลกๆ ทิศมงคล ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ราศีพฤษ (taurus) ช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน หน้ า ที่ ก ารงานยั ง คงมี อุ ป สรรคปั ญ หา ศั ต รู คู่ แ ข่ ง ยั ง คอย กลั่ น แกล้ ง อยู่ เ รื่ อ ยๆ แต่ สำ � หรั บ ความก้ า วหน้ า ก็ จ ะมี การเปลี่ยนแปลงที่ดีตามมาแน่นอน ด้านความรัก คนที่มีคู่มีแฟนต้องอาศัย ความอดทนเป็นตัวช่วย เพราะปัญหาร้อยแปดจะเข้ามาบั่นทอนความสัมพันธ์ ส่วนคนโสด ยังคงต้องวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่น จนไม่มีเวลากับความรักของ ตัวเอง ด้านการเงิน กำ�ลังจะมีปัญหา รายจ่ายสำ�คัญช่วงนี้ต้องเสียเงินกับการ ต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและยวดยานพาหนะ และด้านสุขภาพ จะมีเกณฑ์ เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำ�ตัว ทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ราศีพิจิก (scorpio) ช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เริ่มต้นปีกับงานใหม่ๆ หลายอย่าง รวมถึงงานที่ไม่ถนัดด้วย คงต้องเตรียมรับมือ ด้านความรัก เกณฑ์ดวงไม่โดดเด่น จึงไม่ แนะนำ�ให้คนโสดรีบร้อน ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้ว ยังประคับประคองความ สัมพันธ์กนั ไปได้อย่างต่อเนือ่ ง แต่ควรระวังปัญหาขัดแย้งกับญาติพนี่ อ้ งของแฟน ไว้ด้วยก็จะดี ส่วนการเงิน รายจ่ายเกี่ยวกับยวดพาหนะและการเดินทาง จะเป็น รายจ่ายสำ�คัญ แต่ก็จะมีเกณฑ์โชคลาภแบบเล็กๆ น้อยๆ เข้ามาบ้าง และด้าน สุขภาพ ยังแข็งแรงดี..ไม่มีปัญหา ทิศมงคล ทิศใต้

ราศีเมถุน (germini) ช่วงวันที่ 15 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม ดวงดาวส่งผลให้การงานมีความก้าวหน้าและความมั่นคง แต่จะ ผิดพลาดกับการติดต่อประสานงาน การขอความช่วยเหลือจาก คนอืน่ เป็นส่วนใหญ่ สำ�หรับคนทีท่ �ำ ธุรกิจ ระวังจะถูกเอาเปรียบรอบด้าน สำ�หรับ ด้านความรัก คนโสดจะมีข่าวดีเร็วๆ นี้ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่เเล้ว ลูกหลาน บริวารจะนำ�เรือ่ งเดือดร้อนมาให้กลับกลายเป็นปัญหากันในภายหลัง ด้านการเงิน มีรายจ่ายเข้ามาพร้อมๆ กันจิปาถะ เงินเดือนและโบนัสอาจจะอยู่ในกระเป๋า ได้ไม่นาน ด้านสุขภาพ มีเกณฑ์เจ็บป่วยบ้างเล็กๆ น้อยเท่านั้น ทิศมงคล ทิศตะวันตก ราศีกรกฎ (cancer) ช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม ต้อนรับปีใหม่กันด้วยความวุ่นวายน่าปวดหัว เพราะกระแส ของดวงหนักและแรงมากขึ้น ส่งผลให้มีปัญหาให้ต้องแก้ไข กันอยู่ตลอด ด้านความรัก ยังไม่แนะนำ�ให้คนโสดรีบร้อนเริ่มต้นใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนคนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว จังหวะดวงดาวความรักไม่ดี จะเกิดความขัดแย้งได้ตลอด ด้านการเงิน มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ เกิดรายได้ในแบบที่ไม่คาดคิด แต่ระวัง จะเป็นทุกขลาภ และด้านสุขภาพ ยังอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี แต่ไม่ควรประมาทจะดีทสี่ ดุ ทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ราศีสิงห์ (leo) ช่วงวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน ช่วงนีด้ วงความขัดแย้งแรงสุด โดยเฉพาะกับเพือ่ นร่วมงาน บางคน อาจจะถูกเพื่อนหลอกลวงให้เสียเงิน ด้านความรัก อยู่ในจังหวะ ที่ดี มีโอกาสพบคนที่ถูกใจ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้ว อาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดไป บ้าง แต่ทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็ววัน ด้านการเงิน ยังคงหมุนเวียนกันได้เรื่อยๆ มีรายได้พิเศษเข้ามาช่วยให้การเงินคล่องตัวมากขึ้นด้วย และด้านสุขภาพ ระวัง โรคที่เกี่ยวกับกระดูก หัวเข่าจะเป็นปัญหาใหญ่ ทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ราศีกันย์ (virgo) ช่วงวันที่ 17 กันยายน – 17 ตุลาคม ดวงแรงมีผลกระทบให้เกิดความขัดแย้ง มีเหตุให้ตอ้ งทะเลาะกับ คนอื่นไปทั่ว จนบั่นทอนประสิทธิภาพการทำ�งานให้ลดน้อยลง ด้านความรัก คนโสดไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใดๆ เพราะอาจจะเป็น รักที่ได้มาจากการแย่งชิง สำ�หรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้ว ต้องระวัง! ความหงุดหงิด ของตัวเองจนทำ�ร้ายจิตใจแฟน ด้านการเงิน มีเรื่องให้ต้องเสียเงินไม่จบไม่สิ้น โดยเฉพาะกับเรื่องสุขภาพ ช่วงนี้ดวงสุขภาพค่อนข้างแรง พยายามหลีกเลี่ยง ของมีคม เครื่องจักรเครื่องกลไว้ด้วย ทิศมงคล ทิศใต้

ราศีธนู (sagittarius) ช่วงวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม ดวงดาวเรือ่ งการติดต่อสือ่ สารจะส่งผลดีและโดดเด่นมาก แต่ตอ้ ง เตือนในเรือ่ งของเอกสารสัญญาจะเกิดข้อผิดพลาด ด้านความรัก ช่วงนี้คนโสด เนื้อหอมมาก ต้องขอเตือนให้ระวังการคบหาหลายคนในเวลา เดียวกัน ส่วนใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้ว อาจจะเกิดหวั่นไหว ส่งผลให้มีปัญหา เรื่องมือที่ 3 เกิดขึ้นได้ ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีโชคลาภ ใครที่ติดต่อ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ� และด้านสุขภาพอาจจะมี อาการปวดท้องบ้าง แต่ไม่ถึงขั้นอันตราย ทิศมงคล ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ราศีมังกร (capricorn) ช่วงวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ การงานจะมีปญั หาเพราะการเข้าใจผิด บางคนตกเป็นแพะรับบาป จนคิดอยากจะลาออก คงต้องรอบคอบในการทำ�งานให้มากขึ้น ด้านความรัก คนโสดมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากการเดินทาง และเป็นโอกาสที่ดี จะสานต่อกันต่อไป ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้ว ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ ลงตัวมาก ด้านการเงิน มีรายได้ที่ดีจากหลายแหล่ง แต่ต้องระวังการถูกปล้น ชิงทรัพย์ในช่วงนีด้ ว้ ย และด้านสุขภาพ จะมีอาการเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อย แต่ไม่นาน ก็จะกลับมาเป็นปกติ ทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ราศีกุมภ์ (aquairus) ช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม ตำ�แหน่งหน้าทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ทส่ี งู ขึน้ ลูกน้องบริวารและความรับผิดชอบ จะสูงขึ้นตามไปด้วย ด้านความรัก เป็นราศีที่มีลุ้นมากที่สุด คนโสด มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆ โดยมีเพื่อนฝูงในที่ทำ�งานเป็นตัวช่วย ส่วนคน ที่มีคู่มีแฟนแล้ว จะมีความเข้าใจที่ดีต่อกันมากขึ้น ถ้าทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ จะได้กลับมาคืนดีกัน ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ระวังการจับจ่ายใช้สอย อย่างมีสติ และด้านสุขภาพ ยังแข็งแรงดี แต่ไม่ควรประมาทในการเดินทางใน สถานที่เปลี่ยวๆ ไม่คุ้นเคย... อาจจะเกิดอันตราย ทิศมงคล ทิศเหนือ ราศีมีน (pisces) ช่วงวันที่ 15 มีนาคม – 13 เมษายน ภาระหน้าทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ทห่ี นักหนาสาหัส บวกกับดวงความขัดแย้งแรง ระวังการทะเลาะผูใ้ หญ่เจ้านายด้วย ด้านความรัก สำ�หรับคนโสด แนะนำ�ให้ พั ก เรื่ อ งรั กไว้ ก่ อ น ดู เ หมื อ นจะนำ �เรื่ อ งปวดหั ว มาให้ ต ลอดเวลา ส่วนคนทีม่ คี มู่ แี ฟนแล้ว ดวงดาวจะส่งผลให้ใจร้อน วีนเหวีย่ งใส่กนั จนเป็นปัญหา รุนแรงตามมา ด้านการเงิน มีเกณฑ์เสียเงินกับการซ่อมแซมอุปกรณ์ทำ�มาหากิน แม้แต่ยวดยานพาหนะและสุขภาพ ซึ่งเป็นจำ�นวนเงินก้อนใหญ่มากทีเดียว และ ด้านสุขภาพ มีเกณฑ์เลือดตกยางออก และเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูกด้วย ทางที่ ดีควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงๆ ทั้งหลายด้วย ทิศมงคล ทิศตะวันตก 29


30 Black Sheep

Text : Prasert Eamrungroj

ผมเริ่มเขียนบทความในนิตยสาร GO ฉบับนี้เป็นครั้งแรก เพื่อแนะนำ�ผู้อ่านทุกท่านให้เข้าใจในแนวคิดของคำ�ว่าแกะดำ� ทำ � ธุ ร กิ จ ความหมายของมั น คื อ การทำ � อะไรสวนทางกั บ พฤติกรรมในการค้าขายแบบทำ�ตามๆ กันเพียงเพราะเขา บอกมา... ตัง้ แต่เริม่ ทำ�งานผมตัง้ ข้อสังเกตว่าทำ�ไมผูป้ ระกอบการในเมืองไทย นิยมการลอกเลียนแบบความสำ�เร็จของคนอื่น เมื่อคนแรก ทำ�ฟาร์มกุ้งแล้วรวย อีกไม่นานจะมีคนนับหมื่นแห่ตามมา ทำ�กัน เพียงเพือ่ ให้ราคามันตกสมใจอยากแล้วกอดคอกันจมน้ำ� บทเรียนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ยังเห็นพวกแกะขาวยินดีเอา ตัวเองบูชายัญกระโดดเข้ากองไฟเป็นระยะๆ ความคิดริเริ่ม การคิดแตกต่างแบบมีเหตุและผล คือแนวคิด ของการทำ�ธุรกิจแบบแกะดำ� เป็นโลกใหม่ของการค้าขาย แล้วมันดีกว่าโลกเก่าอย่างไร มันทำ�ให้เรามีความสุขที่ได้เป็นโจรสลัดคิดเกมใหม่ๆ ในการ แข่งขันที่ใช้พลังสมองในการหาเงินแล้วมีความสุขด้วย โลกใหม่ทำ�ให้ผู้เล่นที่ติดธงไตรรงค์บนหน้าอกก็แข่งขันกับฝรั่ง ได้อย่างสมน้ำ�สมเนื้อ กระบวนการในการทำ�ธุรกิจแบบแกะดำ�เริ่มต้นจากการ Define Convention ความหมายคือดูว่า พวกแกะขาวทำ�ธุรกิจอย่างไร ขัน้ ตอนทีส่ องคือเป็นการ Reverse Convention ทำ�อะไรสวนทางกับพฤติกรรมของแกะขาว ขัน้ ตอนสุดท้ายคือการส่งมอบอย่างมีความ เป็นเลิศ ความหมายคือต้องส่งมอบให้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์

โลกใหม่ท�ำให้ผู้เล่นที่ติด ธงไตรรงค์บนหน้าอกก็ แข่ ง ขั น กั บ ฝรั่ ง ได้ อ ย่า ง สมน�้ำสมเนื้อ

ถ้าคุณชอบอ่านและชอบคิด คุณต้องรู้จัก คุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เจ้าของหนังสือ Zig Zag เมื่อแกะดําทําธุรกิจ, แกะดำ�ทำ� ธุรกิจ ทุ่งหญ้าแห่งความรู้และความสุข และ Down Turn is Your Turn พลิกตัวขึน้ ตอนขา ลงและคอลัมน์แกะดำ�ทำ�ธุรกิจในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจฉบับวันอาทิตย์ และนับจากนี้ คุณจะได้พบกับ แกะดำ�ทำ�ธุรกิจ ใน GO เป็นประจำ�ทุกเดือน ร่วมพูดคุยเพื่อพลิกมุม ความคิดทางธุรกิจได้ที่ prasert@blacksheep.co.th หรือกด Like ได้ท่ี www.facebook. com/Blacksheeprunbusiness

ทีผ่ มอธิบายมาเป็นเพียงแค่ Conceptual Framework เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผมขอยกตัวอย่างการ Define Convention ของการทำ�ธุรกิจแบบแกะขาว 1. ทำ�ไมเครื่องดื่มในตู้เย็นของห้องพักในโรงแรมจึงตั้งราคาแพงมากทั้งๆ ที่รู้ว่าราคาที่ตั้งขายไม่ได้ 2. ทำ�ไมอู่ซ่อมรถจึงปิดวันอาทิตย์ทั้งๆ ที่เป็นวันที่เจ้าของรถว่างที่สุดในอาทิตย์ 3. ทำ�ไมข่าวภาคค่ำ�ในสถานีโทรทัศน์ออกอากาศในเวลาหนึ่งทุ่ม ทั้งๆ ที่พวกแฟนพันธุ์แท้ที่ดูข่าวกลับถึงบ้านค่ำ�กว่านั้น 4. ทำ�ไมร้านก๋วยเตี๋ยวแบบเชลล์ชวนชิมไม่ติดแอร์ ทั้งๆ ที่รู้ว่าคนไทยกินก๋วยเตี๋ยวเผ็ดมาก กินไปปาดเหงื่อไป 5. ทำ�ไม Supermarket จัด Fast Lane ให้กับลูกค้าที่ซื้อของจำ�นวนน้อยชิ้นในขณะที่รายได้หลักมาจากลูกค้าขาประจำ�ที่ซื้อสินค้า เป็นจำ�นวนมาก การ Reverse convention คือ 1. ให้ลูกค้าที่มาพักดื่มเครื่องดื่มในตู้เย็นหรือที่เรียกกันว่า Minibar ฟรี 2. เป็นอู่ซ่อมรถที่เปิดบริการในวันอาทิตย์แล้วปิดในวันจันทร์ 3. เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศข่าวภาคค่ำ�ในช่วงสี่ทุ่ม 4. เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวติดแอร์ ทำ�ให้ลูกค้าได้รับทั้งความอร่อยและความสะดวกสบาย 5. เป็น Supermarket ที่เปิด Fast Lane ให้เฉพาะกับลูกค้ากระเป๋าหนัก หลักการทำ�ธุรกิจแบบแกะดำ� ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎี แต่เป็นแนวคิดที่ผมนำ�มาใช้ได้จริง ทำ�ให้ผมสร้างบริษัทสองบริษัทจากความ ไม่มีอะไร บริษัทแรกมีธุรกิจในมือกว่า 1,700 ล้านบาท ส่วนบริษัทที่สองกำ�ลังไปได้ด้วยดี ผมไม่ต้องการเล่าเรื่องนี้เพื่อคุยโม้โอ้อวด เพียงแต่ต้องการสื่อประเด็นสำ�คัญว่า “เป็นแกะดำ�ก็ทำ�ธุรกิจได้” ผมเขียนบทความในพื้นที่ตรงนี้ด้วยจุดมุ่งหมายต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้คนไทยสามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติ ด้วยเป้าประสงค์อยากให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับโลก จะเป็นแกะดำ�ได้ต้องพึ่งพลังความคิดของสมองขวา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการเป็นเครื่องมือหลักในการทำ�งานและใช้ชีวิต ถ้าคุณเปลีย่ นแปลงตัวเองให้มาอยูใ่ นโลกใหม่ แล้วคุณจะตกใจในผลลัพธ์ทส่ี ร้างผลตอบแทนคุม้ ค่ากับความเหนือ่ ยยากของคุณอย่างเกินคุม้


31 GO Green

10 ข้อ ชวนคุณไปร่วม งานพืชสวนโลกอย่างยั่งยืน Text : Nut Ch

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เริม่ ขึน้ เมือ่ เดือนทีแ่ ล้ว และจะมีไปจนถึง 14 มีนาคม ทีมจัดงานคาดว่าจะมีคนไปเทีย่ วถึง 2 ล้านคน! และ ถ้าคนไปกันมากมายขนาดนัน้ ก็คาดต่อได้เลยว่าการจับจ่ายใช้ของจะมหาศาลล้นจำ�นวนคน ล้นขนาดที่ อบจ.เชียงใหม่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเงินจะสะพัดในจังหวัดเฉลี่ยวันละ ไม่ต่ำ�กว่า 100 ล้านบาท!? และสิ่งที่ตามมาหลังจากการใช้แล้วคือของเสียที่จะต้องทิ้ง เราเลยมีไอเดียให้คน 2 ล้านคนในงานพืชสวนโลกช่วยกันไม่ให้ของเสียล้นสวนดอกไม้ ใครมีแผนจะไปร่วมงานมาอ่านเตรียมตัวกัน 1. ไม่ ใ ช้ ร ถส่ ว นตั ว ภายในงานไม่ มี ที่ ใ ห้ จ อดรถส่ ว นตั ว สถานที่ จ อดรถรอบๆ งานเสียค่าจอด แต่ถ้าไปจอดฟรีที่สถานีรถไฟหรือศูนย์ราชการ จะมีรถบริการรับส่ง ไปที่งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม หรือไปจอดรถฟรีได้ตาม ศูนย์การค้าต่างๆ แล้วต่อรถแดงสองแถวราคา 25 บาทต่อคน ประหยัดกว่าแถมช่วย กระจายรายได้ให้คนในพื้นที่ 2. ภายในงานมีการจัดแสดงในเรือนกระจก เข้าออกแต่ละครั้งปิดประตูให้สนิทตาม คำ�แนะนำ� ช่วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ทำ�งานหนักสูญเสียพลังงานเกินจำ�เป็น 3. ไปงานพืชสวนโลกอยู่กันได้ตลอดวันลากไปถึงกลางคืน เตรียมขวดน้ำ�ไปเองช่วยลด ขยะ ถ้าเตรียมอาหารไปด้วยก็มีโต๊ะเก้าอี้ในมุมสวยๆ ให้ปิกนิกกัน 4. บางซุ้มจัดงานมีแจกของฟรี หยิบมาแต่พอดี ส่วนที่เกินความจำ�เป็นของเราจะเป็น ประโยชน์สำ�หรับผู้ร่วมงานคนอื่น 5. เช่นเดียวกับแผนที่ภายในงาน แม้จะมีแจกไม่ขาดมือ แต่ถ้าหยิบแค่พอดี มาด้วยกัน ใช้ดว้ ยกันได้ เมือ่ เดินจนทัว่ งานแล้ววางคืน คนใหม่หยิบแผนทีเ่ ก่ามาใช้ไม่เป็นไร แผนที่ ก็จะหมดช้าลง และไม่ต้องสั่งพิมพ์เพิ่มมากเกินไป 6. พื้นที่จัดงานอาจจะใหญ่ ต้องเดินกันจนเมื่อย แต่อย่าเดินตัดสวนข้ามต้นไม้ ต้นไม้ บางพันธุ์ไม่ทนต่ออากาศเมืองไทย ยิ่งโดนเหยียบย่ำ�ยิ่งอ่อนแอ การรักษาฟื้นฟูลำ�บาก และต้องสูญเสียกว่าการดูแล 7. ถนนภายในงานแบ่งทางให้คนเดินกับรถรางวิ่ง เวลาเดินล้ำ�เขตอย่าลืมดูรถ ถ้ารถมา ก็หลบให้รถหน่อย ลดการเบรก ลดการเหยียบคันเร่ง ลดการใช้พลังงาน และลดอุบตั เิ หตุ 8. ห้องน้ำ�ภายในงานไม่ใช่ห้องน้ำ�สำ�หรับใช้ถาวร การขนส่งน้ำ�บางครั้งมาไม่ทันการใช้ เพราะฉะนัน้ ขณะทีม่ นี �ำ้ อยู่ ช่วยกันใช้อย่างไม่ให้สน้ิ เปลือง ยืดเวลาให้คนทีม่ าทีหลังได้ มีน�ำ้ ใช้ดว้ ย 9. ถังขยะมีไม่มาก จัดไว้ตามจุดทีไ่ ม่เกะกะสายตา หากระหว่างทางมีขยะทีอ่ ยากกำ�จัด ช่วยกันเก็บไว้กับตัวก่อน อย่าเพิ่งเอาไปทิ้งตามซอกมุมหรือวางไว้ข้างทาง 10. ตากล้องสมัครเล่นและมืออาชีพทีก่ ล้องต้องใช้ถา่ นก้อน แนะนำ�ใช้ถา่ นชาร์จสำ�หรับ การถ่ายรูป รับรองภายในงานจะได้ถ่ายรูปจนจุใจ เตรียมชาร์จถ่านไปให้เพียงพอ ไม่เพิ่มขยะกำ�จัดยากอย่างถ่านใช้ครั้งเดียวทิ้ง


GO ISSUE 34  

GO ISSUE 34 "year of dragon"