Page 1

ฉบับที่ 473 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2013

ฉบับที่ 473 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2013

สั ปดาห์ ที่ 6 เทศกาลปัสกา (ปี C)

สั ปดาห์ ที่ 6 เทศกาลปัสกา (ปี C)

ผู้ใดรักเรา ผู้น้ันจะปฏิบัตติ ามวาจาของเรา

ผู้ใดรักเรา ผู้น้ันจะปฏิบัตติ ามวาจาของเรา

ยน 14:23

ยน 14:23


สั ปดาห์ ที่ 6 เทศกาลปัสกา (ปี C)

ยน 14:23-29

ระหว่างคําปราศรัยอําลาของพระเยซูเจ้า ยูดาส (คือยูดา น้ องของยา กอบ) ซึ่งเป็ นคนละคนกับยูดาส อิสคาริโอท ได้ทูลถามพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า ทําไมพระองค์ทรงต้องการแสดงพระองค์แก่พวกเรา แต่ไม่แสดงพระองค์แก่โลก” (ยน 14:22) คําถามนี้คอื ทีม่ าของคําตอบซึง่ พระวรสารตอนนี้กล่าวถึง ! พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผู้ใดรัก เรา ผู้นัน้ จะปฏิบตั ิตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรง พํานักอยูก่ บั เขา ผูท้ ไี ่ ม่รกั เรา ก็ไม่ปฏิบตั ติ ามวาจาของเรา” (ยน 14:23-24) ฟงั ดูเหมือนยูดาสถามอย่างหนึ่ง แต่พระองค์กลับตอบอีกอย่างหนึ่ง ! อันทีจ่ ริง พระองค์กําลังตอบคําถามของยูดาส โดยทรงให้เหตุผลทีแ่ สดง พระองค์แก่บรรดาศิษย์ แต่ไม่ทรงแสดงพระองค์แก่โลก ไว้ดงั นี้ 1. เพราะบรรดาศิษย์ “รัก” พระเยซูเจ้า แต่โลกไม่รกั พระองค์ 2. เมือ่ รักพระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์จงึ “นบนอบ” ด้วยการ “ปฏิ บตั ิ ตามวาจา” ของพระองค์ “ความนบนอบ” คือ เครื่อ งพิสู จ น์ “ความรัก ” เมื่อ โลกไม่ ร ัก พระองค์ โลกจึงไม่นบนอบและไม่ปฏิบตั ติ ามวาจาของพระองค์ 2

วัน เดือน ปี รายการมิสซา อา 5 พ.ค. สุ ขสํ าราญ ครอบครัวรักอารมณ์ 10.00 น. ครอบครัวธนะสาร, ครอบครัวสาธรกิจ ครอบครัวสุ ทธิโอภาส, ครอบครัวบรรณสกุล ครอบครัวเขม้นงาน, ครอบครัวเพียรช่างคิด ครอบครัวลิ้มจิตรกร, ครอบครัวเตรี ยมวิชานนท์ ทุกครอบครัวในโลก อุทศิ แด่ ลูซีอา สุ ภา จิรชัยธํารงศักดิ์ เปโตร บ้วนฮง เตียวเจริ ญ เรนาโต ประพาฬ, อันนา จิ๋ม รักอารมณ์ สเตฟานัส เช็งมัง่ แซ่อ้ ึง ยอแซฟ สมบัติ ทรัพย์อาภารัตน์ คุณธาดา สระบัว คุณภูษิต เขียวคล้าย เปโตร กุหล่าย เหวียน เปโตร สวาท เวียรชัย ฟรังซิ สเซเวียร์ อภิลกั ษณ์ พนมอุปถัมภ์ คุณสอง พนมอุปถัมภ์ คาทาลีนา ริ รินทร์ จิระดํารง บรรพบุรุษผูล้ ่วงลับครอบครัวเตียวเจริ ญ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึ กถึง จ .6 พ.ค. อุทศิ แด่ ฟรังซิ สเซเวียร์ อภิลกั ษณ์ พนมอุปถัมภ์ มาริ นนา ลิลลี่ รุ่ งเรื อง อ. 7 พ.ค. อุทศิ แด่ ฟรังซิ สเซเวียร์ อภิลกั ษณ์ พนมอุปถัมภ์ พ. 8 พ.ค. อุทศิ แด่ ฟรังซิ ส บอร์เยีย สมจิตต์ ศุภบรรพต ฟี เดส จิตรา ดารุ ทยาน พฤ. 9 พ.ค. อุทศิ แด่ คุณชลินทร์ จิระดํารง ศ. 10 พ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ

ผู้ขอมิสซา ลาวรรณ นิภาภรณ์ วิไลวรรณ ลาวรรณ กนกวรรณ กนกวรรณ กนกวรรณ พรรณพัฒน์ ดวงนภา ดวงนภา วิไล วิไล อมรา วิไลวรรณ สมศรี วิไล อมรา วิไล วาศินี อมรา วิฑูรย์ 11


วัน เดือน ปี ส.4 พ.ค. 18.00 น.

อา.5 พ.ค. 10.00 น.

10

รายการมิสซา อุทศิ แด่ คุณอุย้ นิ้ว แซ่เซี้ ยว, คุณโถ เพียรช่างคิด คุณนวลจันทร์, ด.ช.ธงชัย ธนะสาร เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ อุชชิน ยอแซฟ สมบัติ, มารี อา นิตยา อุชชิน มารี อา มยุรี ผลาวงศ์, มัทธิว เกียรติศกั ดิ์ สุ วรรณจิต Thomas Adams ยวง ใช้, มารี อา มักดาเลนา เง็ก เอี้ยพิน อันนา สมศรี เฮงเจริ ญ ยอแซฟ ฮัง่ หุย แซ่โง้ว ผูล้ ่วงลับครอบครัวธนะสาร, ครอบครัวสาธรกิจ ผูล้ ่วงลับครอบครัวพันธุมจินดา, พุทธโกษา, นิลวิเศษ บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน ยอห์น บอสโก นพพล นิจนันท์ มารี อา นิภาพร แซ่ซิ มารี อา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟ สุ ชารี ย ์ แสงหาญ ยอแซฟ ภัทรกร, ยอแซฟ ปัณณธร แสงหาญ เซซี ลีอา เพ็กล้วน แซ่เอี้ยว และครอบครัว มารี อา ประถม เถวัฒน์, คุณสมศรี ชลศิริพงษ์ คุณอนันท์นุช บํารุ ง คุณชาคร ทรัพย์อาภารัตน์, คุณกนกวรรณ สระบัว คุณชูศรี เอื้อชุณหกิจ คุณเลี่ยมเกียว แซ่อ้ ึง คุณวิไลลักษณ์ เอื้อชุณหกิจ คุณสมเกียรติ สระบัว

ผู้ขอมิสซา -

คค.อุชชิน คค.อุชชิน คค.อุชชิน คค.อุชชิน ปิ ยะ สุ ดารัตน์ คค.ธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ วิฑูรย์

สมศรี ชาคร ชาคร ชาคร ชาคร ชาคร

เป็ นความจริงว่า เมื่อเรารักและปฏิบตั ติ ามวาจาของพระองค์ เรา จะยิง่ ค้นพบความหมายและความลึกซึง้ ของพระวาจา และในเวลาเดียวกันเราจะ ยิง่ รูจ้ กั และรักพระองค์เพิม่ พูนมากขึน้ เป็ นวัฏจักรเช่นนี้เรือ่ ยไป เรีย กว่ า ยิ ่ง รัก พระองค์ ม ากเท่ า ใด พระองค์ จ ะยิ ่ง แสดง พระองค์ให้เรารู้จกั มากขึ้นเท่านัน้ ! ประสบการณ์ชวี ติ สอนเราเหมือนกันว่า หากเรารักผูใ้ ด เราย่อม ยินดีและเต็มใจปฏิบตั ติ ามคําสอนของผูน้ ัน้ และที่สําคัญเราสามารถ “ซึ มซับ” ความรูส้ กึ นึกคิดของผูน้ นั ้ ได้ดว้ ย ตรงกันข้าม หากขาดเสียซึ่งความรักและศรัทธา เราอาจเรียนรู้ หนังสือตําราของผูน้ นั ้ ได้ แต่เราไม่มที าง “ซึมซับ” หรือ “รูจ้ กั ” ตัวตนทีแ่ ท้จริงของ เขาได้เลย ด้ว ยเหตุ น้ี หลัง กลับ คืน ชีพ จากความตาย พระเยซูเ จ้า จึง มิไ ด้ แสดงพระองค์แ ก่ บ รรดาธรรมาจารย์ ฟาริส ี หรือ แม้แ ต่ ช าวยิว ที่เ ป็ น ศัต รูก ับ พระองค์เลย ด้วยทรงตระหนักดีวา่ อย่างไรเสียพวกเขาก็ไม่ยอมปฏิบตั ติ ามวาจา ของพระองค์ และไม่มที างซึมซับหรือรับรูไ้ ด้เลยว่าพระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด แต่กบั บรรดาศิษย์ทร่ี กั และนบนอบพระองค์ พระองค์ทรงแสดง พระองค์แก่พวกเขาหลายครัง้ หลายหน ! จนกระทังพวกเขาเชื ่ อ่ และวางใจอย่างเต็มเปี ย่ มว่า พระองค์คือ พระบุตรของพระเจ้า ! อนึ่ง การเผยแสดงของพระองค์นัน้ ส่งผลใหญ่หลวงยิง่ นัก เพราะ “ทัง้ พระบิ ดาและพระบุตร” จะทรง “รัก”, เสด็จ “มาหา”, และทรง “พํานัก” อยู่ กับผูท้ ร่ี กั พระองค์ (ยน 14:23) จากทีเ่ คยได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องราวเกีย่ วกับพระเจ้า มาบัดนี้ ผูท้ ร่ี กั และปฏิบตั ิ ตามวาจาของพระองค์ จะได้พบพระเจ้าแบบ “ตัวเป็ น ๆ” กันเลย ! การทีพ่ ระเจ้าเสด็จมาหาเรา ย่อมแปลว่าพระองค์ทรงเป็ น “มิ ตร” กับเรา 3


และการทีพ่ ระองค์ทรงพํานักอยูก่ บั เรา ย่อมแปลว่าเราเป็ น “หนึ ง่ เดียว” กับพระองค์ เมือ่ มีพระเจ้าเป็ นมิตรกับเรา และเราเป็ นหนึง่ เดียวกับพระองค์เช่นนี้ ชีวติ ของเราย่อมมีความสุขและความมันคงปลอดภั ่ ยสูงสุด ! มีอะไรทีเ่ ราต้องกลัวอีกหรือ ? แม้แต่ความตายหรือการต้องเผชิญหน้า กับผูพ้ พิ ากษาผูท้ รงเปี่ยมด้วยความยุตธิ รรม ก็ไม่ใช่ปญั หาอีกต่อไป.... เพราะพระองค์ทรงเป็ นมิตรกับเรา และเราเป็ นหนึง่ เดียวกับพระองค์ ! ตรงกันข้าม... โลกซึ่ง “ไม่รกั พระองค์ และไม่ปฏิบตั ติ ามวาจาของพระองค์” พระองค์ จะไม่ทรงเผยแสดงพระองค์แก่พวกเขา (ยน 14:24) นี่คอื ความสูญเสียยิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ ในชีวติ เพราะ... เขาสูญเสียโอกาสทีจ่ ะเป็ นมิตรและเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ้า !!! ------------------

นอกจากทรงตรัสถึงการแสดงพระองค์แก่ผทู้ ร่ี กั และปฏิบตั ติ ามวาจาของ พระองค์แล้ว พระเยซูเจ้ายังตรัสถึง “พระผูช้ ่วยเหลือ” ซึง่ ได้แก่ “พระจิ ตเจ้า” โดยทรงกล่าวถึงบทบาทหน้าทีข่ องพระองค์ไว้ 2 ประการด้วยกัน กล่าวคือ (ยน 14:26) 1. สอน พระองค์ตรัสว่าพระจิตเจ้า “จะทรงสอนท่านทุกสิง่ ” ไม่มสี งิ่ ใดทีพ่ ระองค์ไม่ทรงสอน ไม่มเี วลาใดทีพ่ ระองค์จะหยุดพัก พระองค์ทรงสอนทุกสิง่ แก่เรา สัปดาห์ละ 7 วัน วันละ 24 ชัวโมง! ่ เราคริส ตชนจึง มีห น้ า ที่ “เรี ย นรู้” ความจริง เกี่ย วกับ พระเจ้า และทําให้ความรูน้ นั ้ “ลึกซึ้ง” เพิม่ มากขึน้ ทุกวันจน “ตลอดชีวิต” ไม่มคี ําแก้ตวั ใด ๆ สําหรับการปิ ดหู ปิ ดตา หรือปิ ดใจไม่ทําให้ ความเชือ่ ของเราลึกซึง้ มากขึน้ เพราะพระองค์ทรงส่ง “พระจิต” มาสอนเราแล้ว 4

มิสซาสั ปดาห์ ที่ 6 เทศกาลปัสกา (ปี C) วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 วัน เดือน ปี ส.4 พ.ค. 18.00 น.

รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว เทเรซา อลิสา กอเจริ ญ คุณอนันท์นุช บํารุ ง คุณกิตติศกั ดิ์ ไตรรุ่ งทัศนะ และครอบครัว อุทศิ แด่ ฟรังซิ สเซเวียร์ อภิลกั ษณ์ พนมอุปถัมภ์ วิไล ลูซีอา สุ ภา จิรชัยธํารงศักดิ์ นิภาภรณ์ เปโตร บ้วนฮง และบรรพบุรุษเตียวเจริ ญ อันตน สําเริ ง โกญจนาท เริ งจิต สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อา.5 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ วิฑูรย์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ และครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ มารี อา ฉัตรนี ศรี คาํ ภา นาวาอากาศเอก จิรยุทธ์ กษมนิติ ฉัตรนี ครอบครัวตันติโกสิ ชฌน์ ครอบครัวพันธุมจินดา สุ ดารัตน์ อุทศิ แด่ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั คค.ธนาพานิชย์ อันตน ศิริ,มารี อา มักดาเลนา เกสร ไชยเจริ ญ พิทกั ษ์ ยอแซฟ ภิรมย์, มารี อา โยเซฟิ น รัตนา, ยวง พิสิษฐ์ สุ ดารัตน์ คุณสมถวิล ขจรเกียรติ, คุณวิรัช พุทธโกษา สุ ดารัตน์ คุณปัฐมา สิ ทธิชยั สุ ดารัตน์ ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ วิภาวิณี คค.รื่ นรมย์ อลิซาเบธ มัลลิกา รื่ นรมย์ 9


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรั งซิส ทรงยํา้ การไปแก้บาปไม่ใช่การไปรั บการ ลงโทษจากพระเจ้า แต่เป็ นการไปสรรเสริญพระองค์ผูท้ รงให้อภัยเรา พร้อมกัน นี้ ทรงชี้ ทุกคนย่อมมีดา้ นมืด แต่ใครที่ ยั งเลือกเดินบนความมืด ก็ไม่ต่างจากคน ที่ ไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่เคยทําบาปเลย

ในพิธีมสิ ซาเช้าวันที่ 29 เมษายน ที่ผา่ นมา พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - การที่คนๆหนึ่งรูส้ ึกผิดต่อบาปที่ตนได้กระทํา จัดเป็ นคุณธรรมของความ ถ่อมตน และยังเป็ นการเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อเปิ ดรับการให้อภัยจากพระเจ้า - ทุกคนย่อมมีเหตุการณ์ดา้ นมืดในชีวิต แต่ใครที่ยงั ก้าวเดินในความมืด ก็กาํ ลัง ทําตัวเองให้งมงายต่อความคิดที่ว่า ตนเองไม่เคยทําบาปเลย - ก้าวแรกที่จะยอมรับว่าเราเป็ นคนบาปก็คือการเชือ่ ในพระเจ้า พระองค์เป็ นองค์ ความดีและยุตธิ รรม พระองค์จะอภัยโทษเรา - การไปรับศีลอภัยบาปไม่ใช่การเดินไปรับการชําระตัวเองจากสิ่งสกปรก การ ไปรับศีลอภัยบาปไม่ใช่การมุ่งหน้าไปรับการทรมานหรือลงโทษ แต่มนั เป็ นการ ไปเพื่อสรรเสริญพระเจ้าผูท้ รงช่วยเรา ให้อภัยเราด้วยความอ่อนโยน

ดังนัน้ ผูท้ พ่ี ดู ว่าตนเองเรียนรูห้ ลักธรรมคําสอนครบถ้วนแล้ว จึงฟนั ธงได้เลยว่า เขาผูน้ นั ้ ยังไม่รแู้ ม้แต่บทบาทและหน้าทีข่ องพระจิตเจ้าว่าคืออะไร ?! 2. ทําให้ระลึกถึงทุกสิ ง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงสอน 2.1 เกีย่ วกับ ความเชือ่ พระจิต เจ้า ทรงช่ ว ยให้เ ราระลึก ถึง ความจริงทีพ่ ระเยซูเจ้าได้ตรัสสอนไว้แล้วเมือ่ สองพันปีก่อน ห น้ า ที่ ข อ งเราจึ ง ไ ม่ ใ ช่ ก า รค้ น ห า ค ว า ม จ ริ ง ใ ห ม่ นอกเหนื อ จากที่พระองค์ต รัส สอน แต่ เ ป็ น การวอนขอพระจิต เจ้า โปรดให้เ รา “ระลึก” ได้ และ “เข้าใจ” ความหมายของความจริงเกีย่ วกับพระเจ้าทีพ่ ระองค์ทรง สอนไว้ เหมือ นที่พ ระองค์ ท รงช่ ว ยบรรดาอัค รสาวกให้ เ ข้า ใจ ความหมายของความรอดโดยทางพระเยซูเจ้า เมื่อคราวทีต่ ้องเผชิญหน้ากับคํา สอนผิด ๆ อย่างเช่น “ถ้าท่านมิได้รบั พิธเี ข้าสุหนัตตามจารีตของโมเสส ก็จะเอา ตัวรอดมิได้” (กจ 15:1-2, 22-29) 2.2 เกีย่ วกับ ความประพฤติ พระจิต เจ้ า ทรงช่ ว ยเราให้ ดําเนินชีวติ ตามหนทางของพระเยซูเจ้า ทุกคนคงเคยได้รบั ความช่วยเหลือจากพระองค์มาแล้วไม่ มากก็น้อย เช่น เมือ่ ถูกล่อลวงและกําลังจะทําผิดอยูร่ อมร่อ จู่ๆ พระวาจาของพระ เยซูเจ้าก็ดี ข้อความบางตอนจากพระคัมภีรก์ ด็ ี รูปภาพของแม่พระก็ดี คําพูดของ คนที่เรารักและชื่นชมก็ดี หรือคําสอนที่เคยเรียนสมัย เด็กก็ดี เกิดผุดขึ้นมาใน ความคิดของเราและช่วยเราให้รอดพ้นจากการล่อล่วงนัน้ นี่แหละ ผลงานของพระจิตเจ้า ! ------------------

มรดกชิน้ สุดท้ายทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงมอบแก่บรรดาศิษย์ก่อนจากโลกนี้ไป คือ “สันติ สุข” ดังทีท่ รงตรัสว่า “เราให้สนั ติสุขของเรากับท่าน ไม่เหมือนทีโ่ ลก ให้” (ยน 14:27) 8

5


สันติสขุ ของพระองค์ไม่เหมือนทีโ่ ลกให้ เพราะสิง่ ทีโ่ ลกหยิบยื่นให้คอื “การ หนี” หรือ “การรอดพ้น” จากปญั หา ยิง่ หลีกเลีย่ งปญั หาและอุปสรรคได้มากเท่าใด ก็ยงิ่ มีความสุขมากเท่านัน้ ! แต่ “สันติสขุ ” ของพระองค์ไม่ได้อยู่ท่ี “การหนี” ปญั หา แต่อยู่ทก่ี าร “พิชติ ” ปญั หา ! อาศัยการเผชิญหน้ากับปญั หา ต่อสูก้ บั ปญั หา และพิชติ ปญั หาเท่านัน้ ทีจ่ ะ ทําให้เราบรรลุสงิ่ ทีด่ ที ส่ี ดุ นันคื ่ อ “สันติสขุ ” (shalōm - ชาโลม) ทีพ่ ระองค์ทรงมอบ แก่เราได้ เป็ นสันติสุขเทีย่ งแท้และถาวรชนิดทีไ่ ม่มสี งิ่ ใดสามารถพรากไปจากเราได้ ไม่วา่ จะเป็ นความทุกข์ยาก ความโศกเศร้า หรือภยันตรายใด ๆ ก็ตาม -----------------ทีส่ ดุ พระเยซูเจ้าทรงเผยจุดหมายปลายทางของพระองค์เองว่า “ถ้าท่านรัก เรา ท่านคงยินดีทเี ่ รากําลังไปเฝ้าพระบิดา” (ยน 14:28) การกลับไปเฝ้าพระบิดาเป็ นเรื่องน่ ายินดีสําหรับผูท้ ร่ี กั พระองค์เพราะว่า พระองค์กาํ ลังก้าวพ้นจากข้อจํากัดต่างๆ ของโลกนี้ไปสูพ่ ระสิรริ งุ่ โรจน์รว่ มกับพระ บิดา พระบิดาผูย้ งิ ่ ใหญ่กว่าทุกคนและทุกสิง่ ! เช่นเดียวกัน เราคริสตชนต้องมีความเชื่อมันดุ ่ จเดียวกับพระเยซูเจ้า นัน่ คือมีความยินดีเมือ่ บุคคลอันเป็ นทีร่ กั ของเรากลับไปหาพระบิดา จริงอยู่ เราเสียใจกับการสูญเสีย แต่ท่ามกลางความเสียใจ เราต้องยินดีท่ที ่านได้ผ่านความทุกข์ยากและ การทดลองต่างๆ นานามากมายตลอดชีวติ และบัดนี้ ท่านได้จากโลกนี้ไปสู่สงิ่ ที่ ดีกว่า

เส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วยความเสีย่ ง ตราบใดทีเ่ ราพยายามหลีกหนีความเสีย่ งอยู่ตลอดเวลา ชีวิตก็ไม่อาจเจริญก้าวหน้าได้เลย ถ้าเราไม่กล้าเสีย่ ง.. อย่างเดียวทีท่ ําได้คืออยู่เฉย ๆ ไม่ตอ้ งทําอะไร แต่ขืนทําเช่นนั้น.. เท่ากับเป็ นฝ่ ายตั้งรับให้ความทุกข์โหมกระหนํา่ ชีวิตจะควรค่าแก่การอยู่ได้อย่างไร หากไม่กล้าทําอะไรเลย หากปรารถนาความสําเร็จก็ตอ้ งไม่กลัวความล้มเหลว อย่างน้อยมันก็ให้บทเรียนทีช่ ่วยให้เราฉลาดและจัดเจนขึ้ น

ในทํานองเดียวกัน.. หากปรารถนาชีวิตทีม่ ีสุขก็ตอ้ งไม่กลัวความทุกข์ อันทีจ่ ริงนอกจากจะไม่กลัวแล้ว ควรอ้าแขนต้อนรับด้วย เพราะความล้มเหลวคือปั จจัยแห่งความสําเร็จฉันใด ความทุกข์ก็เป็ นปั จจัยแห่งความสุขฉันนั้น คนเราจะสุขได้ก็เพราะมีภูมิตา้ นทานความทุกข์นนเอง ั่

ท่านไม่ได้ม่งุ หน้ าไปสู่ความตาย แต่ไปสู่ชีวิตนิรนั ดร ! 6

7


สันติสขุ ของพระองค์ไม่เหมือนทีโ่ ลกให้ เพราะสิง่ ทีโ่ ลกหยิบยื่นให้คอื “การ หนี” หรือ “การรอดพ้น” จากปญั หา ยิง่ หลีกเลีย่ งปญั หาและอุปสรรคได้มากเท่าใด ก็ยงิ่ มีความสุขมากเท่านัน้ ! แต่ “สันติสขุ ” ของพระองค์ไม่ได้อยู่ท่ี “การหนี” ปญั หา แต่อยู่ทก่ี าร “พิชติ ” ปญั หา ! อาศัยการเผชิญหน้ากับปญั หา ต่อสูก้ บั ปญั หา และพิชติ ปญั หาเท่านัน้ ทีจ่ ะ ทําให้เราบรรลุสงิ่ ทีด่ ที ส่ี ดุ นันคื ่ อ “สันติสขุ ” (shalōm - ชาโลม) ทีพ่ ระองค์ทรงมอบ แก่เราได้ เป็ นสันติสุขเทีย่ งแท้และถาวรชนิดทีไ่ ม่มสี งิ่ ใดสามารถพรากไปจากเราได้ ไม่วา่ จะเป็ นความทุกข์ยาก ความโศกเศร้า หรือภยันตรายใด ๆ ก็ตาม -----------------ทีส่ ดุ พระเยซูเจ้าทรงเผยจุดหมายปลายทางของพระองค์เองว่า “ถ้าท่านรัก เรา ท่านคงยินดีทเี ่ รากําลังไปเฝ้าพระบิดา” (ยน 14:28) การกลับไปเฝ้าพระบิดาเป็ นเรื่องน่ ายินดีสําหรับผูท้ ร่ี กั พระองค์เพราะว่า พระองค์กาํ ลังก้าวพ้นจากข้อจํากัดต่างๆ ของโลกนี้ไปสูพ่ ระสิรริ งุ่ โรจน์รว่ มกับพระ บิดา พระบิดาผูย้ งิ ่ ใหญ่กว่าทุกคนและทุกสิง่ ! เช่นเดียวกัน เราคริสตชนต้องมีความเชื่อมันดุ ่ จเดียวกับพระเยซูเจ้า นัน่ คือมีความยินดีเมือ่ บุคคลอันเป็ นทีร่ กั ของเรากลับไปหาพระบิดา จริงอยู่ เราเสียใจกับการสูญเสีย แต่ท่ามกลางความเสียใจ เราต้องยินดีท่ที ่านได้ผ่านความทุกข์ยากและ การทดลองต่างๆ นานามากมายตลอดชีวติ และบัดนี้ ท่านได้จากโลกนี้ไปสู่สงิ่ ที่ ดีกว่า

เส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วยความเสีย่ ง ตราบใดทีเ่ ราพยายามหลีกหนีความเสีย่ งอยู่ตลอดเวลา ชีวิตก็ไม่อาจเจริญก้าวหน้าได้เลย ถ้าเราไม่กล้าเสีย่ ง.. อย่างเดียวทีท่ ําได้คืออยู่เฉย ๆ ไม่ตอ้ งทําอะไร แต่ขืนทําเช่นนั้น.. เท่ากับเป็ นฝ่ ายตั้งรับให้ความทุกข์โหมกระหนํา่ ชีวิตจะควรค่าแก่การอยู่ได้อย่างไร หากไม่กล้าทําอะไรเลย หากปรารถนาความสําเร็จก็ตอ้ งไม่กลัวความล้มเหลว อย่างน้อยมันก็ให้บทเรียนทีช่ ่วยให้เราฉลาดและจัดเจนขึ้ น

ในทํานองเดียวกัน.. หากปรารถนาชีวิตทีม่ ีสุขก็ตอ้ งไม่กลัวความทุกข์ อันทีจ่ ริงนอกจากจะไม่กลัวแล้ว ควรอ้าแขนต้อนรับด้วย เพราะความล้มเหลวคือปั จจัยแห่งความสําเร็จฉันใด ความทุกข์ก็เป็ นปั จจัยแห่งความสุขฉันนั้น คนเราจะสุขได้ก็เพราะมีภูมิตา้ นทานความทุกข์นนเอง ั่

ท่านไม่ได้ม่งุ หน้ าไปสู่ความตาย แต่ไปสู่ชีวิตนิรนั ดร ! 6

7


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรั งซิส ทรงยํา้ การไปแก้บาปไม่ใช่การไปรั บการ ลงโทษจากพระเจ้า แต่เป็ นการไปสรรเสริญพระองค์ผูท้ รงให้อภัยเรา พร้อมกัน นี้ ทรงชี้ ทุกคนย่อมมีดา้ นมืด แต่ใครที่ ยั งเลือกเดินบนความมืด ก็ไม่ต่างจากคน ที่ ไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่เคยทําบาปเลย

ในพิธีมสิ ซาเช้าวันที่ 29 เมษายน ที่ผา่ นมา พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - การที่คนๆหนึ่งรูส้ ึกผิดต่อบาปที่ตนได้กระทํา จัดเป็ นคุณธรรมของความ ถ่อมตน และยังเป็ นการเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อเปิ ดรับการให้อภัยจากพระเจ้า - ทุกคนย่อมมีเหตุการณ์ดา้ นมืดในชีวิต แต่ใครที่ยงั ก้าวเดินในความมืด ก็กาํ ลัง ทําตัวเองให้งมงายต่อความคิดที่ว่า ตนเองไม่เคยทําบาปเลย - ก้าวแรกที่จะยอมรับว่าเราเป็ นคนบาปก็คือการเชือ่ ในพระเจ้า พระองค์เป็ นองค์ ความดีและยุตธิ รรม พระองค์จะอภัยโทษเรา - การไปรับศีลอภัยบาปไม่ใช่การเดินไปรับการชําระตัวเองจากสิ่งสกปรก การ ไปรับศีลอภัยบาปไม่ใช่การมุ่งหน้าไปรับการทรมานหรือลงโทษ แต่มนั เป็ นการ ไปเพื่อสรรเสริญพระเจ้าผูท้ รงช่วยเรา ให้อภัยเราด้วยความอ่อนโยน

ดังนัน้ ผูท้ พ่ี ดู ว่าตนเองเรียนรูห้ ลักธรรมคําสอนครบถ้วนแล้ว จึงฟนั ธงได้เลยว่า เขาผูน้ นั ้ ยังไม่รแู้ ม้แต่บทบาทและหน้าทีข่ องพระจิตเจ้าว่าคืออะไร ?! 2. ทําให้ระลึกถึงทุกสิ ง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงสอน 2.1 เกีย่ วกับ ความเชือ่ พระจิต เจ้า ทรงช่ ว ยให้เ ราระลึก ถึง ความจริงทีพ่ ระเยซูเจ้าได้ตรัสสอนไว้แล้วเมือ่ สองพันปีก่อน ห น้ า ที่ ข อ งเราจึ ง ไ ม่ ใ ช่ ก า รค้ น ห า ค ว า ม จ ริ ง ใ ห ม่ นอกเหนื อ จากที่พระองค์ต รัส สอน แต่ เ ป็ น การวอนขอพระจิต เจ้า โปรดให้เ รา “ระลึก” ได้ และ “เข้าใจ” ความหมายของความจริงเกีย่ วกับพระเจ้าทีพ่ ระองค์ทรง สอนไว้ เหมือ นที่พ ระองค์ ท รงช่ ว ยบรรดาอัค รสาวกให้ เ ข้า ใจ ความหมายของความรอดโดยทางพระเยซูเจ้า เมื่อคราวทีต่ ้องเผชิญหน้ากับคํา สอนผิด ๆ อย่างเช่น “ถ้าท่านมิได้รบั พิธเี ข้าสุหนัตตามจารีตของโมเสส ก็จะเอา ตัวรอดมิได้” (กจ 15:1-2, 22-29) 2.2 เกีย่ วกับ ความประพฤติ พระจิต เจ้ า ทรงช่ ว ยเราให้ ดําเนินชีวติ ตามหนทางของพระเยซูเจ้า ทุกคนคงเคยได้รบั ความช่วยเหลือจากพระองค์มาแล้วไม่ มากก็น้อย เช่น เมือ่ ถูกล่อลวงและกําลังจะทําผิดอยูร่ อมร่อ จู่ๆ พระวาจาของพระ เยซูเจ้าก็ดี ข้อความบางตอนจากพระคัมภีรก์ ด็ ี รูปภาพของแม่พระก็ดี คําพูดของ คนที่เรารักและชื่นชมก็ดี หรือคําสอนที่เคยเรียนสมัย เด็กก็ดี เกิดผุดขึ้นมาใน ความคิดของเราและช่วยเราให้รอดพ้นจากการล่อล่วงนัน้ นี่แหละ ผลงานของพระจิตเจ้า ! ------------------

มรดกชิน้ สุดท้ายทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงมอบแก่บรรดาศิษย์ก่อนจากโลกนี้ไป คือ “สันติ สุข” ดังทีท่ รงตรัสว่า “เราให้สนั ติสุขของเรากับท่าน ไม่เหมือนทีโ่ ลก ให้” (ยน 14:27) 8

5


และการทีพ่ ระองค์ทรงพํานักอยูก่ บั เรา ย่อมแปลว่าเราเป็ น “หนึ ง่ เดียว” กับพระองค์ เมือ่ มีพระเจ้าเป็ นมิตรกับเรา และเราเป็ นหนึง่ เดียวกับพระองค์เช่นนี้ ชีวติ ของเราย่อมมีความสุขและความมันคงปลอดภั ่ ยสูงสุด ! มีอะไรทีเ่ ราต้องกลัวอีกหรือ ? แม้แต่ความตายหรือการต้องเผชิญหน้า กับผูพ้ พิ ากษาผูท้ รงเปี่ยมด้วยความยุตธิ รรม ก็ไม่ใช่ปญั หาอีกต่อไป.... เพราะพระองค์ทรงเป็ นมิตรกับเรา และเราเป็ นหนึง่ เดียวกับพระองค์ ! ตรงกันข้าม... โลกซึ่ง “ไม่รกั พระองค์ และไม่ปฏิบตั ติ ามวาจาของพระองค์” พระองค์ จะไม่ทรงเผยแสดงพระองค์แก่พวกเขา (ยน 14:24) นี่คอื ความสูญเสียยิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ ในชีวติ เพราะ... เขาสูญเสียโอกาสทีจ่ ะเป็ นมิตรและเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ้า !!! ------------------

นอกจากทรงตรัสถึงการแสดงพระองค์แก่ผทู้ ร่ี กั และปฏิบตั ติ ามวาจาของ พระองค์แล้ว พระเยซูเจ้ายังตรัสถึง “พระผูช้ ่วยเหลือ” ซึง่ ได้แก่ “พระจิ ตเจ้า” โดยทรงกล่าวถึงบทบาทหน้าทีข่ องพระองค์ไว้ 2 ประการด้วยกัน กล่าวคือ (ยน 14:26) 1. สอน พระองค์ตรัสว่าพระจิตเจ้า “จะทรงสอนท่านทุกสิง่ ” ไม่มสี งิ่ ใดทีพ่ ระองค์ไม่ทรงสอน ไม่มเี วลาใดทีพ่ ระองค์จะหยุดพัก พระองค์ทรงสอนทุกสิง่ แก่เรา สัปดาห์ละ 7 วัน วันละ 24 ชัวโมง! ่ เราคริส ตชนจึง มีห น้ า ที่ “เรี ย นรู้” ความจริง เกี่ย วกับ พระเจ้า และทําให้ความรูน้ นั ้ “ลึกซึ้ง” เพิม่ มากขึน้ ทุกวันจน “ตลอดชีวิต” ไม่มคี ําแก้ตวั ใด ๆ สําหรับการปิ ดหู ปิ ดตา หรือปิ ดใจไม่ทําให้ ความเชือ่ ของเราลึกซึง้ มากขึน้ เพราะพระองค์ทรงส่ง “พระจิต” มาสอนเราแล้ว 4

มิสซาสั ปดาห์ ที่ 6 เทศกาลปัสกา (ปี C) วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 วัน เดือน ปี ส.4 พ.ค. 18.00 น.

รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว เทเรซา อลิสา กอเจริ ญ คุณอนันท์นุช บํารุ ง คุณกิตติศกั ดิ์ ไตรรุ่ งทัศนะ และครอบครัว อุทศิ แด่ ฟรังซิ สเซเวียร์ อภิลกั ษณ์ พนมอุปถัมภ์ วิไล ลูซีอา สุ ภา จิรชัยธํารงศักดิ์ นิภาภรณ์ เปโตร บ้วนฮง และบรรพบุรุษเตียวเจริ ญ อันตน สําเริ ง โกญจนาท เริ งจิต สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อา.5 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ วิฑูรย์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ และครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ มารี อา ฉัตรนี ศรี คาํ ภา นาวาอากาศเอก จิรยุทธ์ กษมนิติ ฉัตรนี ครอบครัวตันติโกสิ ชฌน์ ครอบครัวพันธุมจินดา สุ ดารัตน์ อุทศิ แด่ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั คค.ธนาพานิชย์ อันตน ศิริ,มารี อา มักดาเลนา เกสร ไชยเจริ ญ พิทกั ษ์ ยอแซฟ ภิรมย์, มารี อา โยเซฟิ น รัตนา, ยวง พิสิษฐ์ สุ ดารัตน์ คุณสมถวิล ขจรเกียรติ, คุณวิรัช พุทธโกษา สุ ดารัตน์ คุณปัฐมา สิ ทธิชยั สุ ดารัตน์ ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ วิภาวิณี คค.รื่ นรมย์ อลิซาเบธ มัลลิกา รื่ นรมย์ 9


วัน เดือน ปี ส.4 พ.ค. 18.00 น.

อา.5 พ.ค. 10.00 น.

10

รายการมิสซา อุทศิ แด่ คุณอุย้ นิ้ว แซ่เซี้ ยว, คุณโถ เพียรช่างคิด คุณนวลจันทร์, ด.ช.ธงชัย ธนะสาร เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ อุชชิน ยอแซฟ สมบัติ, มารี อา นิตยา อุชชิน มารี อา มยุรี ผลาวงศ์, มัทธิว เกียรติศกั ดิ์ สุ วรรณจิต Thomas Adams ยวง ใช้, มารี อา มักดาเลนา เง็ก เอี้ยพิน อันนา สมศรี เฮงเจริ ญ ยอแซฟ ฮัง่ หุย แซ่โง้ว ผูล้ ่วงลับครอบครัวธนะสาร, ครอบครัวสาธรกิจ ผูล้ ่วงลับครอบครัวพันธุมจินดา, พุทธโกษา, นิลวิเศษ บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน ยอห์น บอสโก นพพล นิจนันท์ มารี อา นิภาพร แซ่ซิ มารี อา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟ สุ ชารี ย ์ แสงหาญ ยอแซฟ ภัทรกร, ยอแซฟ ปัณณธร แสงหาญ เซซี ลีอา เพ็กล้วน แซ่เอี้ยว และครอบครัว มารี อา ประถม เถวัฒน์, คุณสมศรี ชลศิริพงษ์ คุณอนันท์นุช บํารุ ง คุณชาคร ทรัพย์อาภารัตน์, คุณกนกวรรณ สระบัว คุณชูศรี เอื้อชุณหกิจ คุณเลี่ยมเกียว แซ่อ้ ึง คุณวิไลลักษณ์ เอื้อชุณหกิจ คุณสมเกียรติ สระบัว

ผู้ขอมิสซา -

คค.อุชชิน คค.อุชชิน คค.อุชชิน คค.อุชชิน ปิ ยะ สุ ดารัตน์ คค.ธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ วิฑูรย์

สมศรี ชาคร ชาคร ชาคร ชาคร ชาคร

เป็ นความจริงว่า เมื่อเรารักและปฏิบตั ติ ามวาจาของพระองค์ เรา จะยิง่ ค้นพบความหมายและความลึกซึง้ ของพระวาจา และในเวลาเดียวกันเราจะ ยิง่ รูจ้ กั และรักพระองค์เพิม่ พูนมากขึน้ เป็ นวัฏจักรเช่นนี้เรือ่ ยไป เรีย กว่ า ยิ ่ง รัก พระองค์ ม ากเท่ า ใด พระองค์ จ ะยิ ่ง แสดง พระองค์ให้เรารู้จกั มากขึ้นเท่านัน้ ! ประสบการณ์ชวี ติ สอนเราเหมือนกันว่า หากเรารักผูใ้ ด เราย่อม ยินดีและเต็มใจปฏิบตั ติ ามคําสอนของผูน้ ัน้ และที่สําคัญเราสามารถ “ซึ มซับ” ความรูส้ กึ นึกคิดของผูน้ นั ้ ได้ดว้ ย ตรงกันข้าม หากขาดเสียซึ่งความรักและศรัทธา เราอาจเรียนรู้ หนังสือตําราของผูน้ นั ้ ได้ แต่เราไม่มที าง “ซึมซับ” หรือ “รูจ้ กั ” ตัวตนทีแ่ ท้จริงของ เขาได้เลย ด้ว ยเหตุ น้ี หลัง กลับ คืน ชีพ จากความตาย พระเยซูเ จ้า จึง มิไ ด้ แสดงพระองค์แ ก่ บ รรดาธรรมาจารย์ ฟาริส ี หรือ แม้แ ต่ ช าวยิว ที่เ ป็ น ศัต รูก ับ พระองค์เลย ด้วยทรงตระหนักดีวา่ อย่างไรเสียพวกเขาก็ไม่ยอมปฏิบตั ติ ามวาจา ของพระองค์ และไม่มที างซึมซับหรือรับรูไ้ ด้เลยว่าพระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด แต่กบั บรรดาศิษย์ทร่ี กั และนบนอบพระองค์ พระองค์ทรงแสดง พระองค์แก่พวกเขาหลายครัง้ หลายหน ! จนกระทังพวกเขาเชื ่ อ่ และวางใจอย่างเต็มเปี ย่ มว่า พระองค์คือ พระบุตรของพระเจ้า ! อนึ่ง การเผยแสดงของพระองค์นัน้ ส่งผลใหญ่หลวงยิง่ นัก เพราะ “ทัง้ พระบิ ดาและพระบุตร” จะทรง “รัก”, เสด็จ “มาหา”, และทรง “พํานัก” อยู่ กับผูท้ ร่ี กั พระองค์ (ยน 14:23) จากทีเ่ คยได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องราวเกีย่ วกับพระเจ้า มาบัดนี้ ผูท้ ร่ี กั และปฏิบตั ิ ตามวาจาของพระองค์ จะได้พบพระเจ้าแบบ “ตัวเป็ น ๆ” กันเลย ! การทีพ่ ระเจ้าเสด็จมาหาเรา ย่อมแปลว่าพระองค์ทรงเป็ น “มิ ตร” กับเรา 3


สั ปดาห์ ที่ 6 เทศกาลปัสกา (ปี C)

ยน 14:23-29

ระหว่างคําปราศรัยอําลาของพระเยซูเจ้า ยูดาส (คือยูดา น้ องของยา กอบ) ซึ่งเป็ นคนละคนกับยูดาส อิสคาริโอท ได้ทูลถามพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า ทําไมพระองค์ทรงต้องการแสดงพระองค์แก่พวกเรา แต่ไม่แสดงพระองค์แก่โลก” (ยน 14:22) คําถามนี้คอื ทีม่ าของคําตอบซึง่ พระวรสารตอนนี้กล่าวถึง ! พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผู้ใดรัก เรา ผู้นัน้ จะปฏิบตั ิตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรง พํานักอยูก่ บั เขา ผูท้ ไี ่ ม่รกั เรา ก็ไม่ปฏิบตั ติ ามวาจาของเรา” (ยน 14:23-24) ฟงั ดูเหมือนยูดาสถามอย่างหนึ่ง แต่พระองค์กลับตอบอีกอย่างหนึ่ง ! อันทีจ่ ริง พระองค์กําลังตอบคําถามของยูดาส โดยทรงให้เหตุผลทีแ่ สดง พระองค์แก่บรรดาศิษย์ แต่ไม่ทรงแสดงพระองค์แก่โลก ไว้ดงั นี้ 1. เพราะบรรดาศิษย์ “รัก” พระเยซูเจ้า แต่โลกไม่รกั พระองค์ 2. เมือ่ รักพระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์จงึ “นบนอบ” ด้วยการ “ปฏิ บตั ิ ตามวาจา” ของพระองค์ “ความนบนอบ” คือ เครื่อ งพิสู จ น์ “ความรัก ” เมื่อ โลกไม่ ร ัก พระองค์ โลกจึงไม่นบนอบและไม่ปฏิบตั ติ ามวาจาของพระองค์ 2

วัน เดือน ปี รายการมิสซา อา 5 พ.ค. สุ ขสํ าราญ ครอบครัวรักอารมณ์ 10.00 น. ครอบครัวธนะสาร, ครอบครัวสาธรกิจ ครอบครัวสุ ทธิโอภาส, ครอบครัวบรรณสกุล ครอบครัวเขม้นงาน, ครอบครัวเพียรช่างคิด ครอบครัวลิ้มจิตรกร, ครอบครัวเตรี ยมวิชานนท์ ทุกครอบครัวในโลก อุทศิ แด่ ลูซีอา สุ ภา จิรชัยธํารงศักดิ์ เปโตร บ้วนฮง เตียวเจริ ญ เรนาโต ประพาฬ, อันนา จิ๋ม รักอารมณ์ สเตฟานัส เช็งมัง่ แซ่อ้ ึง ยอแซฟ สมบัติ ทรัพย์อาภารัตน์ คุณธาดา สระบัว คุณภูษิต เขียวคล้าย เปโตร กุหล่าย เหวียน เปโตร สวาท เวียรชัย ฟรังซิ สเซเวียร์ อภิลกั ษณ์ พนมอุปถัมภ์ คุณสอง พนมอุปถัมภ์ คาทาลีนา ริ รินทร์ จิระดํารง บรรพบุรุษผูล้ ่วงลับครอบครัวเตียวเจริ ญ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึ กถึง จ .6 พ.ค. อุทศิ แด่ ฟรังซิ สเซเวียร์ อภิลกั ษณ์ พนมอุปถัมภ์ มาริ นนา ลิลลี่ รุ่ งเรื อง อ. 7 พ.ค. อุทศิ แด่ ฟรังซิ สเซเวียร์ อภิลกั ษณ์ พนมอุปถัมภ์ พ. 8 พ.ค. อุทศิ แด่ ฟรังซิ ส บอร์เยีย สมจิตต์ ศุภบรรพต ฟี เดส จิตรา ดารุ ทยาน พฤ. 9 พ.ค. อุทศิ แด่ คุณชลินทร์ จิระดํารง ศ. 10 พ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ

ผู้ขอมิสซา ลาวรรณ นิภาภรณ์ วิไลวรรณ ลาวรรณ กนกวรรณ กนกวรรณ กนกวรรณ พรรณพัฒน์ ดวงนภา ดวงนภา วิไล วิไล อมรา วิไลวรรณ สมศรี วิไล อมรา วิไล วาศินี อมรา วิฑูรย์ 11


 รับสมัครเด็กชาย-หญิงที่มีอายุระหว่าง 6-10 ปี เพื่อโปรยดอกไม้ถวายเกียรติแด่ ศีลมหาสนิทในวันสมโภชพระคริ สตกายา 2 มิถุนายน ศกนี้ ผูส้ นใจโปรดสมัครที่สาํ นัก งานวัด จะเริ่ มฝึ กซ้อมวันอาทิตย์ที่ 19 และ 26 พฤษภาคม หลังมิสซาสาย  ขอเชิ ญผูส้ นใจเรี ยนคําสอนเพื่อรู ้จกั ศาสนาคริ สต์ หรื อเพื่อรับศีลล้างบาปเป็ น คริ สตชน หรื อเพื่อรื้ อฟื้ นความรู ้ ด้านคําสอน เรี ยนคําสอนผูใ้ หญ่ทุกวันอาทิ ตย์ เวลา 13.00-15.00 น. สมัครได้ที่สํานัก งานวัด ตั้งแต่ บดั นี้ เป็ นต้นไป เปิ ดเรี ยนวันแรก 26 พฤษภาคม ศกนี้

ฉบับที่ 473 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2013

สั ปดาห์ ที่ 6 เทศกาลปัสกา (ปี C)

ผู้ใดรักเรา ผู้น้ันจะปฏิบัตติ ามวาจาของเรา ยน 14:23

12

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2013  
สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2013  

สารวัด วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2013